Sunteți pe pagina 1din 7

NOTIE UNUI TRANSILVNEAN N MOLDOVA (1923)

n perioada 9 sepe!"rie#12 noie!"rie 1923 $n %a&ear ransi'()nean se *on+esa ,n


pa%ini'e &iar$'$i -Ade()r$'. din /$*$re0i1
-A! ()&$ /asara"ia !ai ,n,i ,n iarna an$'$i 19123 *$ p$4in) (re!e d$p) *)derea
/$*$re0i'or5 Era ,n*) R$sia 4aris) ,n p$ere5
1
To$' p)rea3 ,nre 6r$ 0i Nisr$3 r$ses*5 Ni*i $n (,n de rede0epare na4iona')
ro!,neas*) n$ adia5

7$ p$4ine e8*epii3 /asara"ia se si!4ea +oare "ine s$" -9$%$' ar$'$i.5 -Mo'do(enii.
era$ *ei !ai *redin*io0i s$p$0i ai '$i Ni*o'ae a' II#'ea5 6o'*$ri'e (re%i!ene'e)
"asara"ene a:aoare pe i!p$' Re(o'$4iei din Marie 191;3 ,n 6ero%rad3 a$ ap)ra
pe 4ar p,n) ,r&i$ d$p) ren$n4area '$i 'a ron 0i n$!ai *$ ane(oie s#a$ ')sa d$!irie
de s*op$ri'e Re(o'$4iei5
n pri!e'e &i'e a'e '$i Marie 191;3 ,nda) d$p) i&"$*nirea :)*)rii3 !#a! a0e&a 'a
7<i0ina$3 $nde a! r)!as aproape doi ani3 p,na ,n De*e!"rie 191=3 d$p) $nirea
$$ror pro(in*ii'or ro!,ne0i5
A! ()&$ *$ o*<ii !ei 0i a! r)i ,nrea%a epo*) de pre+a*eri a /asara"iei din
%$"ernie r$seas*)3 ,n pro(in*ie a$ono!)3 apoi ,n -rep$"'i*) !o'do(eneas*). 0i ,n
s+,r0i3 ,n pare ine%ran) a Ro!,niei Mari5 A! a($ *<iar $n oare*are a!ese* ,n
a*es pro*es5
De a$n*i a$ re*$ par$ ani 0i 9$!)ae3 aproape *in*i5 n (ara a*easa a($i
posi"i'iaea s) re()d /asara"ia3 i!p de pese > '$n) de &i'e5 A! +os 'a Is!ai'3 'a
Or<ei3 'a 7<i0in)$ # a! +os 'a 4ar)3 ,n > !$'i!e de sae? a! +os pe 'a !)n)siri?
a! ()&$ 0*o'i3 e8a!ene3 ser")ri3 ,!proprie)riri 0i iar!aroa*e3 e*5 A! ()&$ >
!$'4i!e de oa!eni *$nos*$4i ,n (ia4a p$"'i*)? a! (or"i *$ o4i +o0ii 0i a*$a'ii
!ini0ri ai /asara"iei (n$ !ai p$4in de 0ase in0i@)3 *$ ar<ierei3 *$ preo4i3 *$ e%$!eni3
*$ proopopi3 *$ re(i&ori3 *$ pro+esori3 *$ insi$ori3 *$ !i'iari3 *$ 4)rani # *$ +oare
!$'4i 4)rani3 *$ o !$'4i!e de *opii *<iar5
Disan4a de3 apro8i!ai(3 o !ie de Ai'o!eri3 dinre *apia'a Transi'(aniei 0i a*eea a
/asara"iei3 se par*$r%e ,n 22 de ore3 *$ ren$' a**e'era5
Tre* de 'a $n *ap) 'a a'$' a' (a%on$'$i3 ,n speran4a *) (oi da pese (re$n *$nos*$5
Ni!eni@ n 'o*$' (or"ei +ran$&e0i3 pe *are > a$&eai de o"i*ei ,naine de r)&"oi 'a
!a9oriaea *)')ori'or 'a (a%on$' de dor!i3 re!ar*3 *$ s$rprindere3 ,nre"$in4area
'i!"ii r$se0i5 La Ia0i3 !a da$ 9os penr$ $n !o!en3 s)#!i *$!p)r 9$rna'e din
/asara"ia5 7<io0*ar$' !) ,nrea")1 # R$se0iB # N$3 ro!,ne0i3 r)sp$nd e$1 C
Ro!,ne0i n#a(e!3 +$ r)sp$ns$'555 N$ se *a$)@
As)&i555 d$p) *in*i ani de (ia4) ro!,neas*)3 ,n a+ar) de %a&ea parid$'$i naiona'#
'i"era' din 7<i0in)$3 Drepaea3 n$ !ai apare ni*i > %a&e) ,n oa) /asara"ia3 0i
2
a*easa3 p'in) de ora() de parid5 Ar$n*,nd$#!i o*<ii pese ea3 !#a *$prins > 9a'e 0i
> rise4e pro+$nd)5 Mi#a! ad$s a!ine de > (or") a $n$i +os !inisr$ a(eres*an3 d5
I5 6ero(i*i (D'o&o+$'3 s*riior$' 0i o!$' po'ii* Ion 6ero(i*i a +os !inisr$ 0i ,n
%$(ern$' anones*ian # n5 n5)1 -R$0ii n#a$ i&"$i ,n 1EF ani s) r$siD*e /asara"ia3 noi
a! re$0i ,n !ai p$4in de par$ ani.5
7)*i ,n ade()r3 d$p) G#F ani de &i'e3 aproape n$#4i (ine s) re*$no0i /asara"ia5 Din
%enera4ia de oa!eni !ode0i3 <arni*i3 sin*eri 0i +anai*i '$p)ori penr$ 'i"erae3
"$ni !o'do(eni 0i "$ni ro!,ni3 din eroii *are3 ,n oi$' *e'ei !ai +anasi*e ne"$nii
r$se0i3 a$ +os ,n sare s) sa'(e&e ina*) 4)ri0oara 'or 0i s#o redea pari!oni$'$i
na4iona' a&i3 d$p) a"ia *in*i ani de &i'e3 n$ !ai %)se0i de*, doar pe i*i pe *o'o *,e
$n de&i'$&iona3 da 'a > pare de (ia4a *ea no$)5 Ho0ii -eroi. ,n !are pare s#a$ da
d$p) p)r3 s#a$ ')*o!i 'a si$a4ii penr$ do",ndirea *)rora a$ ren$n4a 'a oa)
*$r)4enia 'or s$:eeas*)3 0i a$ +)*$ *e'e !ai peni"i'e ran&a*4i$ni5
Ienera4ia *are a +)*$ /asara"ia de as)&i 0i *are ar D re"$i s#o 0i *onso'ide&e3 s#a
*or$p ire(o*a"i'5 Ji (ina n$ ese a ei3 *i a a*e'ora *are a$ ad$s#o ai*i5 6e a*eia (a
*)dea3 oda) 0i oda)3 "'ese!$' nea!$'$i5 7,nd (or"e0i *$ p$4inii "asara"eni *are
a$ !ai r)!as *$ra4i 0i *insi4i e *$prinde > de&n)de9de +)r) pere*<e5 Aproape ni*i
$n$' n$ !ai are ,n*redere ,n &i$a de !,ne5 To4i re%re) *) a$ +)*$ $nirea *$ Ro!,nia
,n *ondi4ii'e ,n *are a$ +)*$#o5 Oa!eni *are 0i#a$ e8p$s (ia4a penr$ /asara"ia3 a&i
,4i de*'ar) *) da*) ar D ,n sare s) sri*e *e#a$ +)*$3 n#ar sa > *'ip) 'a ,ndoia') s)
ra%) d$n%) pese o5 A! a$&i *<iar din %$ra $n$ia3 *) de s#ar +a*e n$!ai 'ini0e
pese Nisr$555
Da*) !er%i 'a 4ar) 0i (or"e0i *$ !o'do(enii -pro0i.3 a$&i a*eea0i *onsaare5
Ni*)ieri ni*i > ,n*redere5 E8*ep4ie +a* doar *,4i(a *are ra% +o'oase3 ne(isae3 pe
$r!a po'ii*ii555 )ranii (or"es* *$ ade()ra dispre4 despre Ro!,nia 0i *$! e si!
*) n$ e0i -!o'do(an. de#a' 'or3 ,4i aie ori*e *redi5 Tre"$ie neap)ra s) e dai sa$
-!o'do(an. sa$ -ransi'()nean.3 penr$ a 'e re*,0i%a ,n*rederea5 S)ri'e de a&i 'i se
par re*)oare5 N$ po *rede *) s)p,nirea de a*$! s) poa) ra!,ne5 Tre"$ie s) (ie
R$sia iar)0i555
Era! ,nr#o &i ,nr#$n sa din 4in$$' Or<ei$'$i *$ ni0e prieeni 0i s)ea! a%a'e de
(or") *$ $n 4)ran ")r,n5 Din (or") ,n (or")3 !o0 Vasi'e3 o! de ;= de ani3 de >
i!p$n)oare de0ep)*i$ne na$ra')3 ne ,nre")1
Da *e se !ai a$deB Mai ese n)de9de s) (ie $n !p)ra "$n3 ori r)!,ni o aisa di
pisi 6r$B
3
7er*)! s)#' 'ini0i! pe !o0 Vasi'e *a de#a!$ *$ !p)ra$ s#o !,n$i@ De ase!enea
0i *$ R$sia@ De#a!$ s,ne! $ni4i *$ Ro!anii (n /asara"ia p,n) ,n &i$a de a&i noi
s,ne! n$!i4i Ro!ani)5
# Da Ro!anii3 *$ *are ne#a! $ni C &i* e$ C *$! ,s3 !o0 Vasi'eB
# Da *$! s) <ie3 r)sp$nde !o0$'5 s !ai r)i de*, $r*ii5
n*er* s)#' i!"$ne&1
# Dar "ine3 !o0 Vasi'e3 *$! po4i &i*e *)#s !ai r)i de*, $r*iiB Ei s,n doar +ra4i *$
noi@
# Ei3 +ra4i@ 6,n) a$ *e#4i '$a@ Ia$ 0i *<ie'ea de pe o!@
# Dar3 &i* e$3 n$ (or"es* 0i ei o *a noi3 !o'do(ene0eB
Mo0 Vasi'e ,!i aie (or"a1
# /a3 do!n$'e3 (or"es* *<iar 4i%)ne0e555
Sr)"ae4i /asara"ia de 'a $n *ap) 'a a'$' a' ei 0i pre$indeni (e4i %)si aproape
n$!ai a*eas) !ena'iae5 Ro!,nia n$ n$!ai *) n#a +os ,n sare s) *,0i%e s$:e$'
"$n 0i %eneros a' ")0ina0i'or3 da3 prin !eoda ei +$nda!ena' %re0i)3 '#a ,nsr)ina
0i !ai !$' de *$! +$sese ,naine5
Sarea s$:eeas*) de as)&i a /asara"iei pare nee8p'i*a"i') ,n +a4a *,or(a +ape
!ari3 *are a$ a($ 'o* ,n anii din $r!)1 do",ndirea 'i"er)4ii na4iona'e3 a 'i"er)4ii
*e)4ene0i3 a (o$'$i $ni(ersa' 0i ,!p)r4irea p)!,n$'$i 'a 4)rani5 Desi%$r3 a*esea
s,n +ape3 *are a$ pre+)*$ (ia4a ,nr#o 'ar%) !)s$r)3 dar e'e n#a$ ains # *$! ar D
re"$i # 0i resor$ri'e s$:ee0i a'e (ie4ii5
Ori*e s#ar &i*e1 popor$' "asara"ean3 *are n#a '$pa penr$ do",ndirea a*esor
'$*r$ri3 n$ era *op penr$ e'e 0i3 de*i3 n$ 'e 0ie pre4$' a*$!3 *,nd 'e are5 Mo'do(enii
n#a$ '$pa ni*ioda)3 s$" r$0i3 penr$ drep$ri'e 'i!"ii 'or na4iona'e3 a0a *)
,nre"$in4area 'i!"ii *o!$ne ,n ,nrea%a (ia4) p$"'i*) ei n#o so*oes* as)&i $n '$*r$
i!poran3 a0a d$p) *$! so*oes* arde'enii3 *are a$ '$pa (ea*$ri de#a r,nd$' 0i a$
s$+eri !ariri$ penr$ 'i!")5
Ji ai*i Ro!,nia oD*ia') *o!ie !area %re0ea') de a *rede *) prin inrod$*erea 'i!"ii
ro!,ne ,n /asara"ia a -na4iona'i&a. (ia4a a*eseia5 Li!"a3 ,n sine3 e depare de a D
ideni*) *$ *$'$ra $n$i popor5 7$(ine'e s,n Din4e (ii5 ns)0i '$!ea a +os *rea)
prin *$(,n5 N$ noi s)p,ni! 'i!"a3 noi s,ne! s)p,ni4i de 'i!"a95 Ni*i > *rea4ie a
i!a%ina4iei $!ane n$ se poae dea0a *o!p'e de eni)4i'e e8ra'in%(isi*e pe *are
*$(,n$' 'e den$!e0e5 Iaa de *e ori*e *o!$ni*are r)!,ne3 !ai3 re'ai()5 n
/asara"ia a*es ade()r ese de do$) ori !ai ade()ra *a ai$rea5 7$'$ra $n$i popor
G
se a:) dep$s) ,n pri!a 'inie ,n !ora($ri'e '$i3 apoi ,n a0e&)!ine'e '$i5 Iar
!ora($ri'e d$se de Ro!,nia pese 6r$ n#a$ +os odea$na de na$r) de a
re*o!anda *$i(a *$'$ra ro!,neas*)5 H$n*4ionari a"$&i(i3 'e%i *are se s*<i!") ,n
De*are an de do$) ori3 ordonan4e *are se *onra!andea&) o a do$a &i3 i!po&ie
ne*onro'ae de ni!eni3 ,n9$r)$ri3 "a9o*$ri3 "))i3 oae a*esea a$ insr)ina
/asara"ia a, de !$'3 ,n*, oa) isoria 0i oa) 'iera$ra ro!,n)3 *,) se#n(a4) prin
0*o'i3 n$ (or D ,n sare sa repare r)$' ni*i ,n i!p de *,e(a de*enii5
7a! 'a a,a s#a red$s *$'$ra ro!,neas*)3 pe *are a pri!i#o /asara"ia pe $r!a
Unirii ei5 S) !ai ad)$%)! doar po'ii*a de parid3 *are a in*orona opera5
Li"era4i'e *e)4ene0i s,n ,n /asara"ia3 *a 0i ,n res$' 4)rii3 si!p'e D*4i$ni3 "a ,n*) ,n
/asara"ia e'e s,n 0i !ai D*i(e *a ,n *e'e'a'e pro(in*ii5 A+ar) de *i4i(a in0i3 *are
proD) pe $r!a po'ii*ii3 ni!eni n$#0i "ae *ap$' *$ 4ara 0i *$ a0e&)!ine'e ei5
A! (or"i *$ s$e de )rani *are o4i3 a"so'$ o4i3 !i#a$ sp$s *) era !ai "ine pe
i!p$' "oieri'or5 /oierii3 sp$n ei3 ne d)dea$ p)!,n *, (oia!3 ne a0epa$ de "ani?
ne ,!pr$!$a$? 'a > ,n,!p'are de se*e) ne d)dea$ p,ne (%r,$ 0i por$!")5 Da
a*$!3 *ine se $i) 'a noiB N#ai de 'a *ine e a9$a *$ ni!i*5 E ade()ra *) pa!,n$'
n$ era a' nosr$5 Dar a*$! e a' nosr$B 7) ne ia$ 0ape piei d$p) e'5 N$!ai s) o
dai 'a o4i ,'<arii3 0i o n$#i !ai sa$ri5 A$n*i3 e drep3 a(ea! $n s)p,n3 dar a*$!
a(e! > s$) de dra*i pe *ap$' nosr$5
Da*) ai ,nre"a pe oa!eni da*) (or s) se ,noar*) 'a "oieri3 o4i 4i#ar r)sp$nde *)
(or5
A0a (or"es* 4)ranii !o'do(eni5 De a*eea3 ni!eni n$ se si!e ,nde!na a D *$
re*$no0in4) +a4) de Ro!,nia penr$ *) 'i s#a da p)!,n5
Aproape din %$ra $$ror3 *are a$ re*$ ,n $'i!ii *in*i ani 6r$$' penr$ $n i!p !ai
s*$r sa$ !ai '$n%3 se poae a$&i aDr!a4i$nea *) preo4i!ea din /asara"ia ese *$
seni!ene r$se0i5 M#a! ridi*a ,nodea$na ,n *onra a*esei aDr!a4i$ni3 *are ese
+$nda!ena' %re0i)5 6reo4i!ea "asara"ean) n$ ese !ai p$4in na4iona') de*, *ea
din /$*o(ina3 Transi'(ania sa$ Ro!,nia (e*<e5 Di!pori()3 9$de*,nd#o d$p) ro'$' pe
*are '#a a($ s$" s)p,nirea r$seas*)3 ea a s)(,r0i $n ro' na4iona' !ai i!poran
de*, preo4i!ea din (e*<i$' re%a5 Da*) ea n#a '$pa penr$ re(endi*)ri'e na4iona'e3
n$ ese !ai p$4in ade()ra *a ea a p)sra neainse (e*<i'e *o!ori na4iona'e 'a
4ar)1 'i!"a 0i *redin4a sr)(e*<e5
F
Ese o 'e%end) ne,ne!eia) *) ,n "iseri*i'e de 'a 4ar) ar D ,n*ea *$ o$' s'$9"a
ro!,neas*a pe i!p$' do!ina4iei r$se0i5 7er*ea4i "iseri*i'e s)e0i 0i 'e (e4i %)si
p'ine *$ *)r4i ro!,ne0i de 'a !)n)sirea Nea!43 de 'a Ia0i3 de 'a /$*$re0i3 de 'a
Si"i$3 de 'a /$da 0i *<iar de 'a /'a93 penr$ *a s) n$ !ai (or"es* 0i de *e'e de 'a
7<i0in)$5 Mai !$'1 a! %)si *<iar sae r$se0i3 ,n *are oa) (re!ea E(an%<e'ia s#a
sp$s ro!,ne0e3 *a de e8e!p'$ ,n 6a'an*a Or<ei$'$i3 $nde de 'a 1=GG 0i p,n) as)&i
s#a ,nre"$in4a E(an%<e'ia ip)ri) de Vasi'e Mo%a 'a Si"i$5
Dar preo4i!ea n#a +os 0i n$ ese r$siD*a)5 7e' !$' da*) a! p$ea sp$ne *) ea a
+os 4ariD*a) (*a 0i "oieri!ea3 no"i'i!ea "asara"ean) # n5 n5)3 0i asa a +os5 Dar
*ine 0ie *e#a$ +)*$ 4arii r$se0i penr$ "iseri*a 0i penr$ preo4i!e3 a*e'a n$ se
poae !ira *) preo4i!ea3 *a 4)r)ni!ea de a'+e'3 a +os *o!p'e* 4ariD*a)5 arii
era$ a, de -!ari.3 a, de -"$ni.3 a, de !$niD*en4i3 ,n*, ,nre*ea$ ori*e
i!a%ina4ie penr$ oa!enii si!p'i3 a0a *) ideniD*area *$ ei era *e' !ai na$ra'
'$*r$5
A+ar) de a*easa3 ar<iereii r$0i era$3 ,n %enera'3 oa!eni *are o*roea$ *$! n$ se
poae !ai !$' inerese'e "iseri*e0i 0i pe a'e *'er$'$i3 a0a ,n*, ei *,0i%a$ aproape
odea$na ini!a preo4i!ii5 Mi#ad$* a!ine *$ *,) i$"ire era$ *<iar 0i *ei !ai "$ni
preo4i !o'do(eni +a4) de $'i!$' ar<iepis*op r$s3 I5 65 S5 Anasasie5 To4i a*e0ia s#a$
ineresa de aproape de soara preo4i'or3 +a*,nd din ei > +or4) a0a de !are3 ,n*,
ni!i* a'a n$ > ,nre*e5 6reo4i!ea "asara"ean) ese $n "'o* a, de p$erni*3 ,n*,
preo4i!ea ro!,neas*) din *e'e'a'e pro(in*ii ni*i n$ se poae *o!para *$ ea5 K
so'idariae i!p$n)oare ,i $ne0e pe s'$9iorii a'ar$'$i3 de s$s p,n) 9os3 *eea *e 0i
din p$n* de (edere na4iona' ,nse!nea&) +oare !$'5
7$! se e8p'i*) a*$&a4ia per!anen) 0i aproape %enera') de D'or$sis! a' preo4i!iiB
A*easa ese *<esi$nea pe *are > dis*$a! ,nr#o &i *$ $n$' din *ei !ai disin0i
preo4i "asara"eni3 *$ *are a! sa *,e(a &i'e 'a > !)n)sire din 9$de4$' Or<ei$'$i5
# S)#4i (or"es* *$ o$' des*<is3 ,!i &ise preo$'5
Hra4ii no0ri din (e*<i$' re%a ne sp$n odea$na *) R$sia a r)pi /asara"ia de 'a
Mo'do(a5
Ei3 "ine3 preo4i!ea noasr) a'+e' a 0i$ a*es '$*r$5 Ea a 0i$ *)3 ,naine de 1=123
4)ri'e ro!,ne0i era$ s$" $r*i3 *are 'e e8p'oaa$ +)r) ni*i o !i')3 p)%,ne0e5 Toa)
n)de9dea 'or e'e 0i#o p$seser) ,n R$sia *re0in)5 7ei !ai !$'4i pario4i ro!,ni ai
a*e'or (re!$ri +)*ea$ o *e 'e s)ea ,n p$ere penr$ a p$ne 4)ri'e 'or s$" o*roirea
p)rineas*) a R$siei5 Da*) n$ !) ,n0e'3 *<iar !are'e !iropo'i Venia!in 7osa*<e
era $n$' dinre *ei !ai !ari -r$soD'i.5 D#(oasr) '$a4i ,n n$!e de r)$ -4aris!$'.
preo4i'or !o'do(eni3 dar $ia4i *) e' a +os a'oi ,n s$:ee'e 'or !ai ,n,i *<iar de
,n()4)orii !o'do(eni3 ,naine de r)pirea /asara"iei5
2
Asa*<i3 *are a s$dia 'a Ro!a3 ridi*) pe 6er$ *e' Mare !ai pres$s de Ro!$'$s3 0i
*$ oae a*esea '$i Asa*<i i#a4i ridi*a !on$!en ,n Ia0i3 iar pe noi ne i!"ra4i *$
ori*e pri'e9 de -r$siD*a4i.5 6enr$ *eB 6enr$ *) noi n#a! a($ noro*$' *a 'a 1=3G s)
D! re,n*orpora4i 'a Mo'do(a '$i Mi<ai' S$r&aB 6enr$ *) a! *onin$a s) (ede! ,n
4arii r$se0i proe*ori3 *$! ()&$ser) p,n) 'a a*ea da) *<iar *ei !ai "$ni
!o'do(eniB
Dar oare %ospodarii Mo'do(ei a$ po()4$i !ai "ine Mo'do(a de *$! a$ po()4$i 4arii
/asara"iaB Noi ne $ia! pese 6r$ 0i (edea! sae p)*)oase 0i ora0e !ai re'e *a
a'e noasre5 )r)ni!ea noasr) ese !ai &dra()n) *a *ea de din*o'o? "iseri*a
noasr) a +os !ai ap)ra) 0i !ai a9$a)5
7) n#a! '$pa ,n *onra 4ari'or 0i a r$0i'orB Dar *e ne p$ea +a*e s) '$p)! ,n *onra
'orB La noi se 0ia$ despre Ro!,nia n$!ai '$*r$ri re'e 0i a*esea n$ 'e sp$nea$ a,a
r$0ii3 *, o*!ai ro!,nii +$%i4i 'a noi din ar!a)1 a(ea! !ii 0i !ii de de&erori ro!,ni
*are ne ad$*ea$ de 'a -+ra4i. *e'e !ai re'e 0iri3 0i ei pre+era$ s) De ri!i0i ,n Si"eria3
de*, s) De e8*ora4i ,nd)r) ,n 4ara 'or5
N$3 do!n$'e3 er!in) preo$' !e$3 +ra4ii din Re%a n$ n$!ai *) n$ ne ,n4e'e%3 dar
ni*i n$#0i da$ ni*i > si'in4) s) ne ,n4e'ea%)5 Ei ne o+ensea&)3 *$! n$ ne#a$ o+ensa
ni*ioda) r$0ii3 ,n 'o* s) ne *,0i%e s$:ee'e prin i$"ire5 A! +$%i noi de +ra4ii no0ri
da*) ei s#ar apropia de noi *$ dra%oseB A! ser(i *$ *redin4) pe 4ari3 0i *re&i *) n$
ser(i!3 0i *$ !ai !$') *redin4)3 pe Do!n$' nosr$ $ni as)&iB Ne doare ,ns) *) de
'a /$*$re0i n$ ne (in de*, 0i*ane sa$ apoi pro!isi$ni3 *are n$ se !ai ,!p'ines*
ni*ioda)5.
;

S-ar putea să vă placă și