Sunteți pe pagina 1din 7

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BACU

CLASA A XII-A C
DIRIGINTE:PROF.CORNELIA CUCU
ANUL COLAR 2011-2012
Comp!"# $"%&':
1. E(p'o%&%& %)*%)'o% p%)o"&' +&% ,"-'*"!&./ p'&",-,+&%& +&%,%,
2. I"!$%&%& &0,',!/#,'o% 1 ,"!%%'&#,o"&%2 3" 41%& 1.4o'!/%,, p%)o"&' 5, p%o-),o"&'
6. U!,',.&%& &1+4&!/ & ,"-o%m&#,,'o%2 3" p%op%,& &+!,4,!&!2 p"!%* o0#,"%& )*++)*'*,
7. E'&0o%&%& p%o,+!*'*, 1 1.4o'!&% p%)o"&'/ 5, p%o-),o"&'/
8. E(%)&%& &0,',!/#,'o% 1 m&"&$m"! &' *"*, )!,' 1 4,&#/ 1 +&',!&!

V&'o%, 5, &!,!*1,",:
1. R)p+! 5, 3"+%1% 3" )," 5, 3" +,'&'#,
2. R+*"o&5!%& *",+,!/#,, -,+/%, p%)o&"
6. R+p!,4,!&! '& mo#,,' +'o%'&'#,
7. V&'o%,.&%& %'&#,,'o% ,"!%p%)o"&'
8. V&'o%,-,+&%& +%,!,+/ 5, )'+!,4/ & ,"-o%m&#,,'o%
9. A1&p!&%& 5, 1)+:,1%& '& "o, !,p*%, 1 3"4/#&%
;. Mo!,4&#, 5, -'(,0,',!&! 3" '&0o%&%& p%op%,*'*, !%&)* 1*+&#,o"&' 5, p%o-),o"&'
<. R)po")&0,',!&! 5, 1,)po",0,',!&! p"!%* 1+,.,, 5, &+#,*", p%,4,"1 +&%,%&
=. I"!%) p"!%* 3"4/#&% p%m&""!/ 3"!%-o '*m 3" )+:,m0&% 5, 3" )o+,!&!& +*"o&5!%,,
10. O%,"!&% )p% o 4,&#/ 1 +&',!&!2 3" p%."! 5, 3" 4,,!o%
Mo1*'*' Comp!"#
)p+,-,+
Co"#,"*!*%, S/p! Tm& M!o1 M,>'o&+ Mo1&',!/#,
1 4&'*&%?
-10&+@
A*!o+*"o&5!%
5, 1.4o'!&%
p%)o"&'/
1.1.Elaborarea
unui program
personalizat
de reuit
personal i
profesional
-tehnici de
management al
resurselor
personale;
-asumarea
responsabilitilor
i a consecinelor;
-strategii de
responsabilizare i
de pregtire pentru
viaa de adult
S 1
S 9
S 19

S 26
S 29
S 2;
S 61
AR$*'&m"!*' B$:,1*'
"o)!%* 1
+ompo%!&m"!C
AA*!o+*"o&5!% 5,
,"!%+*"o&5!%C
AT&'"!'2 +&',!/#,' 5,
1-+!' m'C
AC-m, 1o%)+ 3" 4,&#/DC
AP%omo4&%& ,m&$,",, 1
),".F&#! &'
p%)o"&',!/#,, *m&"C
P'&" p&%!,+*'&%,.&! 1
1.4o'!&% p%)o"&'/:
E4o'*.DS!&$".D
R$%).D
AS*"! +& + -&+.
V,,!o%*' m* p%-%&!2
4,,!o%*' m* po),0,'C
-Aplicarea unor
instrumente de
evaluare a
abilitilor i
intereselor
personale.
Corelarea
rezultatelor i
stabilirea
profilului
individual;
-Eerciii !"n
echipa i
individual# de
planificare a
succesului "n plan
personal i
profesional;
-Completarea unor
fie de lucru$ %oc
de rol pe tema
managementului
resurselor
personale.
-&ie de lucru
-&ie de
autoevaluare
-'este de
autocunoatere
-Chestionare
-Autoportret
-(ocuri de
autocunoatere i
intercunoatere
-)ectura unor
tete-premis
-Activitate pe
grupe
-*tatistici$imagini
-Casete video
-+odele de
documente
personale
-,rezentare de caz
-,rezentarea
personal "ntr-un
pliant-reclam$
linia vieii$
capitolele
importante din
via
-ealizarea
portretului
-spunsuri
la
chestionare
Argumenta-
rea
propriului
sistem
aiologic
&ie de
autoevaluare
&ie de
evaluare
Com*",+&% 5,
&0,',!/#, )o+,&'
..1. Analiza
beneficiilor
comportamen-
tului de
cooperare
....Analiza
factorilor care
contribuie la
dezvoltarea
abilitilor de
lider
-comportamente de
cooperare "n
grupurile de
apartenen;
-modaliti de
adaptare la
schimbrile din
cadrul grupului de
apartenen;
-calitile
liderilor;dezvolta-
rea calitilor de
lider;
S =
S 8
S 2
S 12
ATo'%&"#&-3"!% 4,%!*!
5, %&',!&!C
AC*m +om*",+/m 3"
),!*&#,, +o"-',+!*&'DC
AB*"& +*4,,"#/ )&* &%!&
+o"4,#*,%,,C
AP%4",%& &0*.*'*, 5,
4,o'"#, 3" -&m,',C
-*imulri de
situaii care
evideniaz
avata%ele
comportamentului
de cooperare
-/ezbateri$ %ocul
de rol pentru
evidenierea i
dezvoltarea
calitilor de lider
Autoevaluare
Chestionarul de
interese
,ortofoliul
0rila de
observaie
'estele de
aptitudini i
performan
*imularea
-spunsuri
la
chestionare
Argumenta-
rea
propriului
sistem
aiologic
&ie de
evaluare i
autoevaluare
,rograme de
dezvoltare
personal
M&"&$m"!*'
,"-o%m&#,,'o% 5,
3"4/#/%,,
1.1.Eersarea
abilitilor de
utilizare
eficient a
diferitelor
surse$ pentru a
localiza$
selecta i
evalua
informaii
despre
"nvare$
munc$cariera
1... Eersarea
abilitilor de
"nvare
critic$
M&"&$m"!*'
,"-o%m&#,,'o%:
-resurse relevante
cu privire la
"nvare$ munc $
carier;
M&"&$m"!*'
3"4/#/%,,:
-g2ndirea critic i
autocontrolul
asupra propriei
"nvri;
-"nvarea
permanent
! caracteristici$
reglementri
naionale i
S ;
S 16
S 1<
S 1;
S 11
AB&+&'&*%&!*'-
(&m"*' m&!*%,!/#,,D-
p%'*+%&%& m!o1o'o$,,
1 B&+&'&*%&!C
AI"!%"!*'-,.4o% 1
,"-o%m&#,, )&* 1 )!%)DC
AT:",+, 5, )!,'*%, "o, 1
3"4/#&%C
A!,* )/ m/ ,"-o%m.DC
-&p',+&% p%&+!,+/ p *"
)*0,+! '& &'$%.
AC*m )/ 3"4/#/m
-,+,"!DC
-/ezbateri pe
tema utilitii
diferitelor resurse
privind "nvarea $
munca i cariera
-Aplicarea unor
tehnici de g2ndire
critic
-/ezbateri cu
tema345nvarea
permanent- o
necesitate4
Chestionare cu
privire la relaia
dintre
performanele
colare i succes
'este de
autocunoatere
6nternet
Chat
Activiti
interactive
Conversaia
Aprobarea
Eerciiul
stimulativ
&ie de
autoevaluare
,rograme de
dezvoltare
personal
0rila de
observaie
creativ i
eficient$ "n
vederea
reuitei
personale i
profesionale;
1.1.Eplicarea
necesitii i
avata%elor
"nvrii
permanente
europene# S 21
S 2<
ACo")+,"# &'
&0)"!,)m*'*, 3"
p%o+)*' 1 3"4/#&%C
AC&%!&-p%,!"*' +'
m&, 0*"C
P'&",-,+&%&
+&%,%,
7.1.Evaluarea
pregtirii
personale
pentru
continuarea
studiilor8
pentru inserie
profesional
7...Eersarea
abilitilor de
utilizare a
documentelor
de mar9eting
personal i
E:-;,A**$
"n vederea
continurii
studiilor sau a
inseriei pe
piaa muncii
A'!%"&!,4
1*+&#,o"&':
-"nvm2nt
postobligatoriu3
coli postliceale$
"nvm2nt
universitar de
scurt8lung durata.
-educaia adulilor;
specificul educaiei$
condiii de acces$
finalizare$echivala-
rea diplomelor la
nivel european.
E'm"! 1
m&%@!,"$
p%)o"&':
-portofoliul
personal i planul
pentru carier dup
S 7
S <
S 17
S 1=
S 22
S 27
AC&%!& m& 1
4,.,!/.Ro'*' *"*,
+*%%,+*'*m-4,!&C
APo%!o-o',*' p%)o"&'C
AAm *" mo1' 1
*%m&!DC
AS*"! +&p&0,' )/ ,&* o
1+,.,D S!,'*%,
1+,.,o"&'C
AM,!*%, %-%,!o&% '&
+&%,%/C
AE "4o, 5, 1 m," 3"
)o+,!&!D-+,!,%&
&"*"#*%,'o% 1 &"$&>&%C
-Eerciii de
elaborare a
documentelor de
mar9eting
personal!C<$
scrisoare de
intenie#$
simularea
participrii la un
interviu "n vederea
anga%rii;
-*imulare-
utilizarea
documentelor
E:-;,A** "n
condiiile aplicrii
pentru o burs sau
ocuparea unui loc
de munc "n ar
sau strintate;
:tilizarea
dicionarelor$
biblioteca
Conversaia
'este de
autocunoatere
Chestionare
Aprobarea
Eerciiul
stimulativ
Afie
-eviste
6nternet
===.go.ise.ro
,rofiluri
ocupaionale
Conversaia
Chestionare
C<-uri
personale
Cri de
vizit
Comentarii
Analize
Epozeuri
&ie de
autoevaluare
finalizarea ciclului
superior al liceului;
integrarea i
armonizarea
prioritilor i a
obiectivelor
!educaionale$
profesionale$
familiale$"n vederea
obinerii succesului
personal i
profesional;
-C<$ scrisoare de
intenie$ interviu de
anga%are- cerine
formale$ standarde
europene;
-documente
Europass3C<-ul
european$
paaportul
lingvistic$
suplimentul la
diplom$ cerificatul
de calificare.
S 2=
S 62

AT%&1,#,, p%o-),o"&' 1,"
o%&5*' m*2 op#,*",
p%o-),o"&'C
AU" p&) 3"&po, &., po&!
14", *" p&) 3"&,"!
mE,"F-,"!%4,*' 1
&"$&>&%C
-<izite la
cabinetul de
consiliere pentru
familiarizarea cu
documentele
E:-;,A** i
cerinele de studiu
sau ocupare a unui
loc de munc "n
Europa.
C&',!&!& )!,'*'*,
1 4,&#/
>.1. Analiza
conceptului
de calitate a
vieii "n
contetul
dezvoltrii
C&',!&!& 4,#,,
p%)o"&':
-impactul carierei i
a profesiei asupra
calitii vieii;
-calitatea vieii "n
S 6
S 10
AS/ " -%,m 1
&++,1"!C
AGIV-SIDA2 p%,+o'
)o+,&'DC
-Aplicarea de
chestionare$ teste
i instrumente
folosite pentru
orientarea "n
carier36nteroption
-+ateriale
informative
-Colaborarea cu
centre de
sntate$nutriie
-'este de
,rograme de
dezvoltare
personal
&ie de
autoevaluare
carierei;
>...Eersarea
abilitilor de
management
al stresului "n
pregtirea
pentru
eamene
>.1.Analizarea
conceptelor
de egalitate de
anse i
egalitate de
gen $ din
perspectiva
planificrii
carierei
situaii de criz3
cum influeneaz o
situaie de criz
calitatea vieii unei
persoane;modaliti
de intervenie "n
situaie de criz;
C&',!&!& %'&#,,'o%
)o+,&' 5, &
m1,*'*, 1
m*"+/:
-pregtirea pentru
eamene i
managementul
stresului;
E$&',!&!& 1
5&") 3"
1.4o'!&%&
+&%,%,:
-dimensiunea de
gen "n dezvoltarea
i planificarea
carierei;stereotipu-
rile de gen ca
barier "n opiunile
de carier.
S 18
S 20
S 28
S 60
S 62
S 66
AA$%),4,!&!& 5, -o%m'
, 1 m&",-)!&%C
AF*m&!*'2&'+oo'*'21%o-
$*%,' 5, +&',!&!& 4,#,,C
P%o,+! 1 $%*p +* !m& :
CB"-,+,,' ,mp',+/%,,
+om*",!&%C.
R$*', 1 ,$,"/ & m*"+,,
,"!'+!*&' 3" +o"1,#,, 1
(&m"
Ho+ 1 %o':p%,m*' &>*!o%
3" +&.*' *"o% ),!*&#,, 1
+%,./ & )o+,!/#,, 3" +&%
!%/,m.
AOp!. p"!%* o +&%,%/
po!%,4,!/ )(*'*, m*DC
;?',AC;chestio-
nare on line3
===.go.ise.ro ;
===.cognitrom.
ro
-,roiect de grup3
influena unei
situaii de criz
asupra calitii
vieii unei
persoane;
-,roiecte de grup
i individuale cu
tema3 4,regtirea
pentru eamene i
managementul
stresului4;
-/iscuii de grup
de identificare a
modalitilor de
asigurare a
egalitii de anse
"n dezvoltarea
unei cariere;
-/iscuii de grup
pe tema influenei
stereotipurilor de
gen "n planificarea
i dezvoltarea
carierei.

autocunoatere
-Chestionar de
identificare a
stilului de via
preferat i
profesiile asociate
acestuia
-/iscuii de grup
pe tema implicrii
"n aciuni
comunitare i "n
aciuni de
voluntariat
--eactivarea
grupului de
voluntari al clasei
noastre
-(oc de rol
-,roiecte
individuale i de
grup
-/iscuii de grup
pe tema influenei
stereotipiilor de
gen "n
planificarea i
dezvoltarea
carierei unei
fete8femei i a
unui biat8brbat
SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE
) > 1. 1@ .A 1 1B 1C .7 11 C 17 .1 .D > 1. 1@ .A . @ 1A .1 1B
+ A 11 .B .C 7 11 1D .> 1 D 1> .. .@ A 11 .B .C 1 1B 1C .7 11
+ C 17 .1 .D > 1. 1@ .A . @ 1A .1 1B C 17 .1 .D 7 11 1D .>
( 1 D 1> .. .@ A 11 .B .C 1 1B 1C .7 1 D 1> .. .@ > 1. 1@ .A
< . @ 1A .1 1B C 17 .1 .D 7 11 1D .> . @ 1A .1 1B A 11 .B .C
* 1 1B 1C .7 1 D 1> .. .@ > 1. 1@ .A 1 1B 1C .7 11 C 17 .1 .D
/ 7 11 1D .> . @ 1A .1 1B A 11 .B .C 7 11 1D .> 1 D 1> .. .@
1 2 6 7 8 9 ; < = 10 11 12 16 17 18 19 1; 1<
FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE
) A 11 .B .C > 1. 1@ .A . @ 1A .1 1B C 17 .1 .D 7 11 1D .>
+ C 17 .1 .D A 11 .B .C 1 1B 1C .7 1 D 1> .. .@ > 1. 1@ .A
+ 1 D 1> .. .@ C 17 .1 .D 7 11 1D .> . @ 1A .1 1B A 11 .B .C
( . @ 1A .1 1 D 1> .. .@ > 1. 1@ .A 1 1B 1C .7 11 C 17 .1 .D
< 1 1B 1C .7 . @ 1A .1 1B A 11 .B .C 7 11 1D .> 1 D 1> .. .@
* 7 11 1D .> 1 1B 1C .7 11 C 17 .1 .D > 1. 1@ .A . @ 1A .1 1B
/ > 1. 1@ .A 7 11 1D .> 1 D 1> .. .@ A 11 .B .C 1 1B 1C .7
1< 1= 20 21 22 26 27 28 29 2; 2< 2= 60 61 62 66 67 68 69 6;
IULIE
) . @ 1A .1 1B
+ 1 1B 1C .7 11
+ 7 11 1D .>
( > 1. 1@ .A
< A 11 .B .C
* C 17 .1 .D
/ 1 D 1> .. .@