Sunteți pe pagina 1din 13

Anexa 2 la ordinul ministrului educa iei, cercetrii, tineretului i sportului nr.3035/10.01.

2012
privind aprobarea Metodologiei cadru de organiare !i des"!urare a competi#iilor !colare !i a
$egulamentului de organiare a activit#ilor cuprinse %n calendarul activit#ilor educative, !colare
!i extra!colare
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
REGULAMENT DE ORGANIZARE A ACTIVIT ILOR CUPRINSE
N CALENDARUL ACTIVIT ILOR EDUCATIVE, COLARE I
EXTRA COLARE
Capitolul I
Cadru !"!ral
Art. 1. '1( )reentul regulament este elaborat %n con"ormitate cu prevederile art. *1 din +egea
educa iei na ionale nr. 1/2011, cu modi"icrile i completrile ulterioare, precum i cu
$ecomandarea ,onsiliului -uropei din 30 aprilie 2003, care men#ionea direc#iile de ac#iune
re"eritoare la recunoa!terea statutului ec.ivalent al activit#ii educative !colare !i extra!colare cu
cel al educa#iei "ormale, din perspectiva contribu#iei egale la devoltarea personalit#ii copilului
!i a integrrii lui sociale.
'2( )rincipiile %n baa crora sunt organiate activit ile educative colare i extra colare sunt/
a. recunoa terea statutului activit#ii educative !colare !i extra!colare ca dimensiune a procesului
de %nv#are permanent0
b. recunoa!terea activit#ii educative extra!colare ca parte esen#ial a educa#iei obligatorii0
c. importan#a activit#ii educative !colare !i extra!colare pentru devoltarea sistemelor
rela#ionate de cuno!tin#e, a abilit#ilor !i a competen#elor0
d. contribu ia activit ii educative extra!colare pentru crearea condi#iilor egale/ec.itabile de
acces la educa#ie, pentru devoltarea deplin a poten#ialului personal !i reducerea inegalit#ii !i a
excluiunii sociale0
e. poten ialul activit#ii educative extra!colare ca modalitate complementar de integrare social
!i participare activ a tinerilor %n comunitate0
". importan a promovrii cooperrii tuturor "actorilor interesa i, %n vederea utilirii diverselor
abordri didactice necesare cresterii calit#ii procesului educa#ional0
1
g. necesitatea asigurrii resurselor umane !i "inanciare pentru implementarea optim !i
recunoa!terea valoric a programelor educative extra!colare din perspectiva reultatelor
%nv#rii0
.. recunoa!terea activit#ii educative extra!colare ca dimensiune semni"icativ a politicilor
na#ionale !i europene %n domeniul educa iei.
Art. 2. '1( 1n con"ormitate cu prevederile legale, antepre colarii, pre colarii i elevii din
%nv m2ntul preuniversitar au drepturi egale de participare la activit i educative, colare i
extra colare, organiate de Ministerul -duca iei, ,ercetrii, 3ineretului i 4portului, numit %n
continuare M-,34.
'2( Activit ile educative, colare i extra colare sunt realiate %n cadrul unit ilor de %nv m2nt
preuniversitar, %n palate i cluburi ale copiilor, %n tabere colare, %n bae sportive, turistice i de
agrement sau %n alte unit i acreditate %n acest sens.
'3( Activit ile educative se des" oar %n a"ara orelor de curs i aduc elemente de noutate "a de
disciplinele studiate de elevi prin curriculumul obligatoriu. -le pot avea la ba in"orma iile
acumulate i competen ele devoltate de elevi pe parcursul anului colar, "iind complementare
sau vi2nd aplicarea practic a acestor in"orma ii i competen e.
'5( 6rganiarea activit ilor educative are la ba dorin a elevilor de a se implica %n proiecte
extra colare, parteneriatul unit ii colare cu alte institu ii care pot "urnia resurse pentru ast"el
de activit i, dorin a pro"esorilor de a realia i alte activit i, %n a"ara orelor de curs, op iunea
managerilor colari pentru diversi"icarea serviciilor educa ionale %n scopul cre terii atractivit ii
o"ertei unit ii colare, impactul poitiv asupra comunit ii etc.
'5( 1n caul palatelor i cluburilor copiilor, implementarea de proiecte educative este una dintre
modalit ile de evaluare a activit ii de cerc a copiilor i a pro"esorilor deopotriv.
Capitolul II
Pr!#!d!ri !"!ral!
Art. 3. '1( Activit ile educative des" urate de pre colari/elevi sunt cuprinse %n ,alendarul
Activit ilor -ducative.
'2( ,alendarul Activit ilor -ducative este structurat %n trei pr i/ ,alendarul Activit ilor
-ducative 7a ionale, ,alendarul Activit ilor -ducative $egionale i 8nter9ude ene i ,alendarul
Activit ilor -ducative :ude ene.
'3( )e baa propunerilor venite de la inspectoratele colare precum i de la parteneri organia ii
guvernamentale sau neguvernamentale, Ministerul -duca iei, ,ercetrii, 3ineretului i 4portului
2
elaborea anual ,alendarul Activit ilor -ducative 7a ionale, numit %n continuare ,A-7, i
,alendarul Activit ilor -ducative $egionale i 8nter9ude ene, numit %n continuare ,A-$.
Art. 5. '1( ,A-7 este elaborat de M-,34 i cuprinde/
a( -venimente na#ionale organiate de M-,34 !i parteneri, care au etape de des"!urare/
etap local, 9ude#ean, regional 'dup ca(, na#ional !i interna#ional.
b( Activit#i na#ionale !i interna#ionale organiate de inspectoratele !colare, unit#i !colare,
palate !i cluburi ale copiilor !i parteneri.
'2( ,A-$ se elaborea pe baa propunerilor inspectoratelor colare 9ude ene, numite %n
continuare 8.4.:., respectiv ale 8nspectoratului colar al Municipiului ;ucure ti, numit %n
continuare 8.4.M.;., i este aviat de M-,34.
'3( ,alendarul Activit#ilor -ducative :ude#ene, numit %n continuare ,A-:, este elaborat de
inspectorul de specialitate din cadrul 8.4.:./8.4.M.;., pe baa propunerilor unit ilor colare i
este aviat de inspectorul colar general.
Art. 5. '1( -laborarea ,A-7 i a ,A-$ se "ace anual, %n urma unui proces de selec ie a
proiectelor, concursurilor, "estivalurilor sau a altor programe propuse.
'2( ,A-7 i ,A-$ sunt publicate de site<ul M-,34 %n perioada ianuarie<"ebruarie a "iecrui an.
Capitolul III
Cal!"darul A$ti#it% ilor Edu$ati#! Na io"al!
S!$ iu"!a &
Pr!#!d!ri !"!ral!
Art. =. '1( 1n luna septembrie a "iecrui an se lansea Apelul de propuneri pentru ,A-7, pentru
anul calendaristic urmtor, publicat pe site<ul Ministerului -duca#iei, ,ercetrii, 3ineretului i
4portului.
'2( Apelul de propuneri pentru ,A-7 con#ine/ >ormularul de aplica#ie, >i!a de evaluare, ,riterii
de eligibilitate, ,riterii de evaluare, termene !i condi#ii de participare la concursul de proiecte
educative extra!colare, alte preciri pentru anul !colar respectiv.
'3( ,oncursul de proiecte pentru ,A-7 se realiea anual, %n luna noiembrie.
Art. ?. )roiectele pentru ,A-7 sunt %ncadrate %n urmtoarele domenii/
a( artistic, cu subdomeniile arte viuale, teatru, literatur, "olclor, tradi ii i obiceiuri, culturi i
civilia ii, muic, dans0
b( ecologie i protec ia mediului0
c( educa ie civic0
3
d( sportiv<turistic0
e( te.nic0
"( tiin i"ic.
Art. *. '1( 4e consider c un proiect este de nivel interna ional dac particip repreentan i din
minimum 5 ri invitate i minimum 10 9ude e.
'2( 4e consider c un proiect este de nivel na ional, dac la activitate particip un numr de
9ude e, dup cum urmea/
a. pentru proiectele la care participarea este individual sau pe ec.ipa9e "ormate din 2<5
participan i, repreentan i din minimum 25 9ude e0
b. pentru proiectele la care particip ec.ipa9e "ormate din 5 ? elevi, repreentan i din
minimum 20 9ude e0
c. pentru proiectele la care particip ec.ipa9e/"orma ii "ormate din mai mult de * elevi,
repreentan i din minimum 15 9ude e0
d. pentru "estivaluri de "olclor, minimum 10 ansambluri din cel pu in 5 one "olclorice ale rii
';anat, ,ri ana, Maramure , Moldova, @obrogea, Muntenia, 6ltenia, 3ransilvania(.
'3( 4e consider c un proiect este de nivel regional dac la activit i particip repreentan i din
minimum 5 9ude e.
'5( 4e consider c un proiect este de nivel inter9ude ean dac la activit i particip
repreentan i din minimum 3 9ude e.
'5( >ac excep ie de la prevederile alin. '2( activit ile derulate %n domeniile %n care nu exist
centre de instruire/antrenament %n "iecare 9ude . 1n acest ca, proiectul se consider de nivel
na ional dac la competi ie particip repreentan i din minimum ?0A dintre 9ude ele %n care se
des" oar activitatea respectiv.
Art. B. '1( 8nstitu iile eligibile s depun proiecte pentru includerea %n ,A-7/,A-$ sunt
inspectoratele colare 9ude ene, centrele 9ude ene de resurse i asisten educa ional, palatele i
cluburile copiilor, unit ile de %nv m2nt preuniversitar, consor ii de unit i colare.
'2( 8nstitu iile men ionate la alin. '1( pot %nc.eia parteneriate publice sau public<private cu alte
unit i de %nv m2nt sau inspectorate colare, cu organia ii neguvernamentale, cu "irme private,
cu autorit ile publice locale, cu biblioteci, case de cultur, tabere colare, cu alte institu ii ale
statului etc.
'3( +a implementarea proiectelor pot contribui i consiliile elevilor.
Art. 10. '1( )roiectele eligibile pentru %nscrierea %n ,A-7/,A-$ sunt doar cele care au ca grup
int copiii i adolescen ii, pre colari i elevi, implica i direct %n activit i extra colare, %n cadrul
palatelor i cluburilor copiilor i/sau al unit ilor de %nv m2nt preuniversitar.
5
'2( )roiectele cuprinse %n ,A-7/,A-$ constituie "inalitatea unor activit i des" urate cu copiii
%n a"ara orelor de curs, %n cadrul palatelor i cluburilor copiilor, %n cadrul unor cercuri organiate
%n unit ile de %nv m2nt preuniversitar, %n cadrul unor programe comune cu organia ii non<
guvernamentale, numite %n continuare 67C<uri, sau cu al i parteneri, al unor programe de
voluntariat, al altor programe.
Art. 11. '1( )entru a "i inclus %n ,A-7/,A-$, un proiect trebuie s "i des" urat anterior
minimum o edi ie local i una 9ude ean sau inter9ude ean.
'2( 4e consider activit i/proiecte neeligibile pentru includerea %n ,A-7/,A-$/
a. concursurile adresate exclusiv elevilor care "ac activitate de per"orman , %n unit ile colare
voca ionale0 excep ie o constituie acele concursuri care au sec iuni pentru participan i care
provin de la alte unit i colare, %n a"ara celor voca ionale. 1n caul %n care aceste concursuri
solicit "inan are, vor primi alocare bugetar doar pentru sec iunea dedicat elevilor care studia
domeniul respectiv %n a"ara orelor de curs0
b. proiecte a"late la prima edi ie0
c. proiecte care "ac parte din programele europene Comenius i Tineret n Ac iune; .
d. concursurile colare care viea evaluarea competen elor dob2ndite de elevi la una sau mai
multe discipline cuprinse %n ariile curriculare, acestea put2nd "i incluse %n ,alendarul
olimpiadelor i al concursurilor colare0
e. proiectele care s<au des" urat %n anul anterior "r respectarea datelor preciate %n >i a de
aplica ie/ nerespectarea bugetului de c.eltuieli, nerespectarea numrului de participan i con"orm
nivelului de des" urare, nerealiarea activit ilor propuse, acumularea de reclama ii etc.
'3( )roiectele eligibile au ca grup int copii, respectiv elevi, con"orm art. 10, dar pot propune i
activit i dedicate pro"esorilor care instruiesc sau antrenea participan ii<copii, cum ar "i
simpoioane, preentri, ateliere, sc.imb de bune practici i alte activit i de acest tip, "r ca
proiectul s se limitee la acestea.
'5( 4unt eligibile proiectele care includ activit i ce pot "i organiate prin internet, ca parte
integrant a proiectului. 1n caul %n care ast"el de activit i se vor des" ura pe parcursul "aei
na ionale a proiectului, pentru acestea nu se acord "inan are separat.
'5( -xperien a %n organiarea proiectelor educative constituie un avanta9 %n procesul de evaluare.
'=( Aprobarea unui proiect/concurs/"estival este valabil pentru un an calendaristic.
'?( +a nivel de unitate de %nv m2nt preuniversitar, pot "i aprobate i %naintate spre aviarea
84:/84M; maximum 2 proiecte de nivel na ional/interna ional.
'*( +a nivel de palat sau club al copiilor, vor "i aprobate i %naintate spre aviarea 84:/84M;
maximum 10 proiecte de nivel na ional/interna ional.
5
S!$ iu"!a '
S$ri!r!a proi!$t!lor
Art. 12. '1( )entru elaborarea proiectelor ce vor "i supuse evalurii %n vederea includerii %n
,A-7, respectiv ,A-$, autorii vor avea %n vedere de"ini ia proiectului, ca investi#ie de resurse
pe o perioad determinat, av2nd ca scop realiarea unui obiectiv sau unui set de obiective
precise. 6biectivele se realiea printr<un set de activit#i care conduc la ob#inerea unor
reultate.
'2( )roiectele propuse pentru evaluare vor con ine sec iuni separate, care s preinte motiva#ia,
scopul !i obiectivele, strategiile, cile de realiare, planurile !i ac#iunile, responsabilit#ile,
resursele umane !i "inanciare, termenele de realiare.
'3( 1n vederea scrierii unui proiect, este necesar stabilirea ec.ipei de proiect, care s realiee o
anali a nevoilor !i o documentare prealabile.
'5( -c.ipa de proiect men ionat la alin. '3( parcurge urmtorii pa i %nainte de scrierea propriu<
is a proiectului/
a( Analia de nevoi < identi"icarea nevoilor organia#iei, prioritiarea acestora !i selectarea celor
care corespund criteriilor, respectiv condi#iilor de "inan#are identi"icate0
b( 8denti"icarea liniei sau a sursei de "inan#are posibile pentru implementarea unor solu ii de
diminuare a nevoii identi"icate. 1n "unc#ie de experien#, pot "i accesate "onduri din di"erite surse
de "inan#are/ "unda#ii, organia#ii locale, regionale, na ionale sau interna ionale, sponsoriri,
consilii locale, linii de "inan#are locale, regionale, na ionale sau interna ionale etc.0
c( +ansarea apelului de propuneri %n care sunt preciate criteriile de eligibilitate, de excludere,
de selec#ie, de acordare a "inan#rii, precum !i priorit#ile europene !i na#ionale '%n "unc#ie de
amploarea liniei de "inan#are(0
d( +ansarea documentelor pentru aplicant/ C.idul solicitantului, regulamente, condi#ii, criterii,
"ormularul de aplica#ie, grila de evaluare etc.
'5( )roiectele care vor "i depuse %n vederea evalurii pentru includerea %n ,A-7 sau ,A-:
trebuie s con in urmtoarele elemente de ba/
a) ideea proiectului sau problema ce se dore!te a "i reolvat prin proiect0
b) motivaia proiectului 'de ce se dore!te realiarea proiectului !i ce vine %n spri9inul realirii
lui(0
c) titlul proiectului;
d) scopul proiectului0
e) obiectivele proiectului0
=
f) resursele solicitate "ie pe obiective, "ie descrise pentru "iecare activitate %n parte0
g) grupul-int al proiectului !i/sau cine bene"icia de reultatele punerii lui %n practic 'cui %i
este adresat(, care de cele mai multe ori poate s reulte din scop sau obiective !i/sau trebuie
de"init distinct0
h) activitile care duc la realiarea obiectivelor, cu descrierea lor !i stabilirea %ntinderii %n timp
!i a dependen#elor dintre ele0
i) rezultatele de ba ale proiectului, care se stabilesc pentru "iecare obiectiv0
) impactul proiectului;
!) bugetul proiectului, care poate "i de"alcat pe "iecare activitate !i pe "iecare surs %n parte, pe
perioade de realiare a proiectului !i %n "inal pentru %ntregul proiect0
l) indicatorii prin care reultatele pot "i urmrite0
m) modaliti de monitorizare !i evaluare a rezultatelor proiectului0
n) descrierea cilor/ modalit#ilor prin care pot "i diseminate in"orma#iile despre reultatele
proiectului i cum pot "i valoriate acestea0
o) sustenabilitatea proiectului - descrierea modului n care poate fi asigurat continuitatea
proiectului la s"2r!itul perioadei de "inan#are 'dac este caul unui ast"el de proiect( sau
prognozarea %n timp a evolu#iei produsului/ reultatului proiectului.
Art. 13. +a depunerea proiectului ce candidea pentru includerea %n ,A-7 sau ,A-$,
aplicantul trebuie s respecte urmtoarele reguli/
a( dosarul va cuprinde urmtoarele documente/ "ormularul de aplica ie, care nu va dep i =
pagini0 contracte sau declara ii de parteneriat, dac exist0 anga9amente bugetare din partea
partenerilor, dac exist0 regulamentul de organiare0 raportul narativ pentru edi ia anterioar,
aviat de inspectorul educativ0
b( "ormularul de aplica ie se completea cu caractere 3imes 7eD $oman, dimensiunea 120
c( pe copert/prima pagin se va precia clar titlul i domeniul, %n vederea %mpr irii pe
categorii, care are loc %naintea evalurii propriu ise0 perioada de derulare a "aei "inale0 nivelul
propus0
d( toate documentele care "ac parte integrant din proiect trebuie legate cu dosar, in, arc etc.0
e( re"eritor la parteneri, persoane sau institu ii care contribuie la buna des" urare a proiectului,
se vor anexa %n copie contractele sau declara#iile de parteneriat, dac este caul, sau alte
anga9amente din partea acestora0
"( reumatul proiectului trebuie s con in o preciare re"eritoare la tipul proiectului0
g( perioada minim de implementare a proiectului este de 5 luni0
.( numrul maxim de activit i este de 2 pentru "iecare obiectiv0
?
i( dosarul proiectului des" urat sub "orm de concurs va con ine, %n mod obligatoriu,
regulamentul de organiare, lipsa acestuia determin2nd eliminarea din procesul de evaluare0
9( dosarul proiectului va con ine, %n mod obligatoriu, raportul narativ al edi iei na ionale sau
dup ca, al edi iei interna ionale anterioare, aviat de inspectorul educativ0
E( numrul maxim de institu ii aplicante este 30
l( numrul de parteneri, organia ii publice sau private care spri9in aplicantul %n implementarea
proiectului nu este limitat0
m(constituie avanta9e/ varietatea activit ilor, abordarea crosscurricular, implicarea unui numr
mare de parteneri, aducerea unor elemente de noutate i adaptare la nevoile i pre"erin ele
grupului int0
n( proiectele transmise dup termenul de predare sau la alte adrese dec2t cele preciate %n Apel
nu vor intra %n evaluare.
S!$ iu"!a (
Tra")*it!r!a i !#aluar!a proi!$t!lor
Art. 15. '1( 3oate proiectele vor "i transmise de ctre inspectorul educativ din "iecare
9ude /Municipiul ;ucure ti ctre institu ia colectoare stabilit, %n "iecare an, de ctre M-,34.
'2( 8nspectorii educativi au datoria de a veri"ica dosarele proiectelor educative na ionale i
interna ionale i de a le avia.
'3( 8nspectorul educativ poate respinge proiectele propuse %n urmtoarele dou situa ii/
a( proiectele care con in activit i care nu "ac parte din categoria activit ilor educative0
b( proiectele care nu respect condi iile de eligibilitate.
'5( 3oate proiectele sunt transmise %n acela i pac.et, care con ine, pe l2ng proiectele propriu
ise, i o list cu toate proiectele propuse, semnat de inspectorul educativ !i de inspectorul
colar general. Aceast list va "i transmis i %n "ormat electronic, la adresa pe e<mail
comunicat %n Apelul lansat %n luna septembrie a "iecrui an.
Art. 15. '1( -valuarea proiectelor se realiea %n comisii de specialitate constituite la nivelul
Ministerului -duca iei, ,ercetrii, 3ineretului i 4portului.
'2( ,omisiile de evaluare, pe domenii, sunt "ormate din 3<5 speciali ti, care pot "i inspectori,
directori, pro"esori, selecta i pe ba de concurs.
'3( 1n maximum dou sptm2ni de la expirarea termenului de depunere, proiectele sunt
%mpr ite pe domenii, sunt numerotate i sunt predate de ctre repreentantul institu iei
colectoare, men ionate la art. 15, alin. '1(, ctre comisiile de specialitate pe ba de proces <
*
verbal de predare < primire.
'5( ,omisiile preiau, pe baa proceselor verbale, toate proiectele din domeniul/subdomeniul
respectiv i le evaluea, pe baa "i ei de evaluare#
'5( -valuarea se "ace pe domenii, numrul maxim de proiecte aprobate pentru includerea %n
,A-7 pentru "iecare domeniu/subdomeniu %n parte "iind de 25, cu excep ia subdomeniului FArte
viualeG unde pot "i acceptate maximum =0 proiecte.
'=( 1n timpul procesului de evaluare, "iecare comisie completea, pentru "iecare proiect, o "i
de evaluare, %n care este preciat puncta9ul "inal precum i observa iile membrilor comisiei, dac
acestea exist.
'?( 1n caul %n care exist proiecte propuse pentru a "i %nscrise %n ,A-$ sau proiecte respinse,
pe fi a de evaluare se preciea motivul propunerii de includere %n ,A-$ sau motivul
respingerii.
'*( -valuarea are loc %n maximum o lun dup expirarea perioadei de depunere. +a "inalul
perioadei de evaluare, comisiile vor preda repreentan ilor M-,34, pe ba de proces < verbal,
proiectele evaluate, proiectele propuse pentru ,A-$ i proiectele respinse.
'B( 1n termen de o lun de la "inaliarea procesului de evaluare, repreentan ii M-,34
elaborea "orma de lucru a ,A-7. Aceast "orm cuprinde doar proiectele care acumulea
minimum =5 de puncte din cele 100 de puncte posibile, con"orm "i ei de evaluare . @up
ob inerea aviului conducerii ministerului, ,A-7 este "inaliat i este postat pe site<ul M-,34.
S!$ iu"!a +
I*pl!*!"tar!a proi!$t!lor
Art. 1=. '1( )entru proiectele incluse %n ,A-7, respectiv ,A-$, speci"icul condi iilor de
participare este urmtorul/
a( participarea poate "i individual sau pe ec.ipa9e/"orma ii0
b( participan ii sau ec.ipa9ele/"orma iile participante la concursuri sunt invitate doar pe
baa unui proces de selec ie.
'2( )rocesul de selec ie se poate des" ura prin "ae intermediare, pe unitate colar, pe
localitate, pe 9ude , pe regiune, sau prin evaluarea unor produse care s ateste activitatea la
cerc/activitatea extra colar.
'3( )revederea de la alin. '2( este valabil at2t pentru concursuri, c2t i pentru "estivaluri.
'5( 1n situa ia selec iei baate pe "ae intermediare, la "aa na ional concuren ii, respectiv
ec.ipa9ele sau "orma iile vor preenta un document care s ateste clasarea lor pe locul 8 la "aa
B
anterioar/ proces verbal/clasament/adeverin din partea 8.4.:.
'5( 1n caul proiectelor la care solicitarea de participare este "oarte mare i nu exist
posibilitatea de organiare a unor "ae intermediare, organiatorii stabilesc o perioad de
%nscriere, precum i criteriile de selectare a participan ilor. ,riteriile de selectare a participan ilor
pot "i/ dosar sau porto"oliu, proiect, viionare de ,@/@H@ cu prestaia
ec.ipa9ului/"ormaiei/solistului, alte criterii speci"ice.
'=( 3oate in"orma iile legate de condi iile de participare sunt "cute publice cu cel pu in o lun
%nainte de demararea procesului de selec ie, prin publicarea regulamentului proiectului pe site<ul
unit ii colare/8.4.:./8.4.M.;. i prin coresponden electronic.
'?( 1n caul proiectelor interna ionale, "orma iile din alte ri vor participa pe ba de invita ie
din partea organiatorilor, viat de 8.4.:./ 8.4.M.;.
'*( 6rganiatorii asigur transparen a %ntregului proces de %nscriere i selec ie.
'B( )articipan ii accepta i %n concurs au obliga ia de a respecta, %ntocmai, regulamentul de
organiare i des" urare impus de organiatori, %n ca contrar, "iind descali"ica i.
Art. 1?. '1( +a toate proiectele organiate sub "orm de concurs se pot acorda premii '8, 88, 888(,
men iuni i premii speciale.
'2( Modul de 9uriare i modul %n care se acord premiile vor "i preciate %n regulamentul
concursului sau al "estivalului<concurs.
'3( 4e vor acorda un premiu 8, un premiu 88 , un premiu 888 i dou men iuni pentru "iecare
categorie de concurs. >ac excep ie situa iile %n care doi sau mai mul i participan i ob in acela i
puncta9 %n concurs, "r posibilitatea sus inerii unor probe de departa9are, ca %n care se poate
acorda acela i premiu/men iune pentru puncta9e egale, "r a dep i numrul total de premii i
men iuni. @eciia de acordare a mai multor premii 8, 88, 888 sau men iuni revine 9uriului
concursului.
'5( 7umrul total de premii 8, 88, 888 i men iuni nu poate dep i 25A din numrul de concuren i
'individuali sau ec.ipa9e/"orma ii/ansambluri( pentru "iecare categorie de concurs.
'5( 8nstitu ia organiatoare, respectiv partenerii sau sponsorii pot acorda i premii speciale.
'=( 1n cadrul "iecrui proiect pot "i eliberate diplome de participare i diplome pentru premii i
men iuni, cu numr de %nregistrare al institu#iei ini#iatoare, respectiv al inspectoratului !colar.
'?( 8nstitu ia organiatoare poate elibera adeverin e pentru pro"esorii implica i %n organiare,
precum i documente de mul umire pentru parteneri sau sponsori.
'*( )e diplomele pentru premii, acordate copiilor sau elevilor, ori ec.ipa9elor se preciea i
numele pro"esorului coordonator.
'B( $epreentan ii M-,34 semnea doar diplome<tip, %nregistrate la M-,34, pentru
10
premiile acordate %n cadrul proiectelor %nscrise %n prima Anex a ,A-7, FActivit i organiate
de Ministerul -duca iei, ,ercetrii, 3ineretului i 4portului i parteneriG.
'10( )entru toate celelalte proiecte na ionale, diplomele de participare sunt semnate de
organiatori, iar cele acordate pentru premii, sunt semnate de ctre organiator i de ctre
inspectorul colar general din 9ude ul organiator. @iplomele au numr de %nregistrare dat de
organiatori !i sunt %naintate 8.4.:., cu tabel 9usti"icativ.
'11( )e orice document care atest participarea sau ob inerea unui premiu de ctre un
copil/pro"esor la un proiect educativ se "olose te termenul Fna ionalG sau Finterna ionalG,
re"eritor la proiectul respectiv, doar dac acesta este %nscris %n ,A-7 cu denumirea respectiv.
Art. 1*. '1( 1n "unc ie de bugetul alocat de M-,34 pentru co"inan area proiectelor educative, o
parte dintre proiectele cuprinse %n ,A-7 pot primi i o alocare "inanciar.
'2( @eviul pentru activit ile cuprinse %n ,A-7 care primesc "inan are din partea M-,34 se
aprob prin not intern elaborat de @C-13)H, iar sumele sunt comunicate organiatorilor dup
apari ia ,A-7 pe pagina Deb DDD.edu.ro.
'3( >iecare organiator al unei activit i pentru care a "ost alocat buget este obligat s transmit
propunerea de devi ctre direc ia responsabil din M-,34, cel mai t2riu cu o lun %naintea
derulrii etapei na ionale/interna ionale. 1n propunerea de devi, se va "ace re"erire la suma
alocat de M-,34 i nu la bugetul total al activit ii.
'5( ,.eltuielile de transport al participan ilor i al pro"esorilor %nso itori din localitatea de
re edin la locul des" urrii activit ii i retur vor "i suportate, con"orm legisla iei %n vigoare, de
ctre inspectoratul colar 9ude ean/84M;/unitatea colar.
'5( ,.eltuielile de organiare vor "i suportate de organiatori, din "ondurile alocate de M-,34
sau din alte surse.
Capitolul IV
R!ali,ar!a Cal!"darului A$ti#it% ilor Edu$ati#! R!io"al! i I"t!r-ud! !"!
Art. 1B. ,A-$ este alctuit pe baa propunerilor %naintate de inspectoratele colare 9ude ene/al
Municipiului ;ucure ti repreentan ilor M-,34.
Art. 20. 8nspectorii educativi au obliga ia de a evalua propunerile de proiecte
regionale/inter9ude ene %n cadrul unei comisii de speciali ti.
Art. 21. 1n urma evalurii, comisia de speciali ti %naintea M-,34, la @C-13)H, o list cu
proiectele aviate, cu propunerea de a "i incluse %n ,A-$.
11
Capitolul V
Atri.u iil! i")p!$torilor !du$ati#i di" i")p!$torat!lor $olar!
Art. 22. >ormularul de aplica ie pentru ,A-7, >i a de evaluare, calendarele activit ilor
educative '9ude ean, inter9ude ean, regional, na ional, interna ional(, alte preciri re"eritoare la
,A-7/,A-$ se public pe site<ul "iecrui inspectorat colar 9ude ean/al Municipiului ;ucure ti,
%n ona dedicat activit ilor educative din 9ude .
Art. 23. >iecare inspector educativ aduce la cuno tin a directorilor de unit i colare, inclusiv
palate i cluburi ale copiilor, i a consilierilor educativi preentul regulament, precum i orice
alte in"orma ii considerate relevante, preint documentele din Apel i o"er amnunte legate de
scrierea proiectelor, dac exist solicitri %n acest sens.
Art. 25. ,oncursurile din ,A-7, ,A-$, respectiv ,A-: se des"!oar sub coordonarea
inspectoratului !colar, av2nd implicit aviul 8.4.:./8.4.M.;..
Art. 25. 1n "iecare 9ude , inspectorul educativ spri9in pro"esorii care doresc s implementee
proiecte educative, put2nd solicita, %n acest sens, metodi tilor din 9ude , s o"ere consiliere
cadrelor didactice care doresc s depun proiecte pentru %nscrierea %n ,A-7, respectiv ,A-$.
Art. 2=. 8nspectorii educativi resping proiectele care nu %ndeplinesc criteriile de eligibilitate i
expedia pac.etul cu toate proiectele propuse pentru ,A-7, p2n la data limit preciat de
M-,34.
Art. 2?. +a nivel 9ude ean/al municipiului ;ucure ti se alctuie te un calendar al activit ilor
educative 9ude ene/din municipiul ;ucure ti, care cuprinde i "aele 9ude ene ale concursurilor
na ionale organiate de M-,34 i parteneri.
Art. 2*. )2n la data de 15 a lunii ianuarie a "iecrui an, inspectorii educativi transmit, %n "ormat
tiprit i electronic, situa ia re"eritoare la modul de des" urare a proiectelor %nscrise %n
,alendarul Activit ilor -ducative 7a ionale din anul anterior, con"orm modelului transmis de
M-,34.
Art. 2B. '1( 8nspectorii educativi monitoriea direct sau prin delegarea metodi!tilor/unor cadre
didactice de specialitate des"!urarea/ derularea e"ectiv a activit#ilor proiectelor din ,A-7 !i
,A-$, %n con"ormitate cu propunerea de proiect din "ormularul de aplica#ie.
'2( 1n condi iile %n care exist o di"eren net %ntre aceste aspecte, organiatorul % i pierde
dreptul de a depune proiectul respectiv pentru %nscrierea %n ,A-7 pentru urmtorii 2 ani.
8nspectorii educativi transmit, o dat cu tabelul de mai sus completat, i un raport sintetic
re"eritor la acest aspect, precum i msurile propuse organiatorilor pentru %mbunt irea
activit ilor, dup ca.
12
Art. 30. )entru "iecare proiect cuprins %n ,A-7, organiatorul %n"iin ea o ,omisie de
organiare i evaluare a activit ii, aviat de inspectorul responsabil cu activitatea educativ i
aprobat de inspectorul colar general, %nainte de derularea proiectului.
Art. 31. )entru "iecare proiect cuprins %n ,A-7, inspectorul educativ %ntocme te un raport de
maximum o pagin. $aportul va "i ata at la dosarul edi iei viitoare, dac organiatorul dore te s
depun proiectul pentru a "ace parte din ,A-7 i %n urmtorul an.
Art. 32. 8nspectoratul !colar din "iecare 9ude# particulariea ,A-7, prin stabilirea, %n cadrul
,onsiliului ,onsultativ pentru Activit i -ducative, a termenelor, locurilor de des"!urare pentru
etapele locale, onale, 9ude#ene, na#ionale !i a responsabililor pentru etapele onale/ 9ude#ene.
,alendarul particulariat este transmis de ctre 84:/84M; unit#ilor !colare din 9ude#/municipiul
;ucure ti.
Art. 33. '1( 8nspectorii educativi organiea "aele 9ude ene i/sau, dup ca, regionale pentru
concursurile din ,A-7, organiate de Ministerul -duca iei, ,ercetrii, 3ineretului i 4portului i
partenerii si.
'2( 1n acest sens, "iecare inspector educativ prime te, %n cadrul %nt2lnirii anuale cu repreentan ii
M-,34, o list cu aceste concursuri i cu perioadele de des" urare a "aelor 9ude ene.
'3( >iecare unitate !colar are propriul calendar al activit#ilor educative ',A-( care "ace parte
din )lanul managerial al activit#ii educative anuale, "iind elaborat %n "unc#ie de obiectivele,
planul de devoltare institu#ional !i planurile opera#ionale propuse de unitate.
13