Sunteți pe pagina 1din 1
Decret-lege pentru infiintarea Consiliului de Coroana Art. |. Se infiinteaza un Consiliu de Coroana a cérui compunere 5 functionare este determinata prin legea de fata. An. il. Membrii Consiliului de Coroana vor fi numiji prin decret regal. Ei sunt desemnati de Rege dintre actuali si fosti demnitari ai statului, bisericii ‘ostirii gi ai curtii regale sau din personalitayi de vaza ale jarii. Numarul membrilar au este limita, rt. HL, Regele intruneste Consifiul de Coroana ori de cate ori socoteste util sd-i cearé parerea, cu tity consultativ, asupra problemelor de stat de to semndtate exceptionala. Consiliul se adund in resedinta regal si este peezidat de Rege. Consifiul se intruneste fie singur, fie impreund cu Consihiul de Mimistri dupa cum decide Regele Dezbaterile urmate sunt consemnate intr-un proces-verbal care se con serva in arhiva casei regale Art. IV. Membrii Cansiliului de Coroand pot primi gi insdrcinari speciale. Ele sunt fixate prin inalta insdrcinare i au un caracter temporar. . V. Membrii Consifiutui de Coroang poartd titlul de consilieri regal 5 au rang de minigtti de star si ocupa in toate ceremoniile oficiale loc indats dupa presedintele Consiliului de Ministri. Ei vor primi a indemsizaty: de feprezentare Datla Bucuresti la 30 martie 1938. nit BM onuaetie 1Y3%.p. C6) Oficial, nr. dat un caracter legal Consitiutui de Coroana. care functionase pind atunct ~ cum am ardtat ~ in virtutea traditie’, El devenea ua orzan de stat. esentialmente ne 2 caracter permanent, membrii (ui priming si co indemnizatie [unard de 50 000 lei*, Cnigial, Car din acest organism si facd parte fostii premieri. Dovada ed tofi membrii Consiliului de parronaj* au devenit si consilieri regali. El i-a dat. insa ue caracter mutt mai larg, Inceredind si inregimenteze in tabaea sa oamenii politicl cu rezonantt in opinia publicd, reprezentand forte politi ortante. ca si apropiati si fdeli ai ortentrii sale pe Consiliu de Coroand, neinseris in tecuul de politice ale reg Ute. Referind-se ka semnificatia deestel institutii, vaditd in evenimentele ce au urmat, C. Argetoianu aprecia in menworiile sale: .s-a infiimtat o insta supreinna politi {al Helea preconizase et itice. Rostul acestut era de a aceeer wudud monarhier auteritare instituit de Carol