Sunteți pe pagina 1din 6
“CARTA ALBA A GUVERNULUI ARMATA 2010: REFORMA $I INTEGRARE EURO-ATLANTICA” - REZUMAT - Existen{a unui sistem integrat de planificare a apararii in Romania, compatibil cu cel al Aliantei Nord-Atlantice, asigura in prezent 0 viziune de ansamblu asupra procesului de alocare a resurselor necesare apararii, o legaturd intrinseca intre obiectivele politicii de aparare, derivate din interesele nationale ale Roméniei si necesarul de resurse (volum, structura si mod de alocare) pentru indeplinirea acestora Acest sistem a fost consacrat in mod oficial prin Ordonanta Guvernului nr. 52 / 1998, care prezinta lantul institutional si atributiile principalelor organisme angajate in asigurarea securitaii si apararii nationale. Conform art. 4 al ordonantei, documentul de baz al planificdrii multianuale a apararii la nivel national este “Strategia de Securitate ii in Parlament. Conform Nationala”, prezentat sub forma unei declaratii a presedintelui ta art. 6, pentru realizarea principalelor directii de actiune pentru asigurarea securitatii nationale, Guvernul elaboreaza Carta Alba, document care stabileste obiectivele, misiunile si strategiile principalclor institutii angajate in realizarea securitatii nationale, precum si resursele unificate. “Carta Alba a Guvernului — Armata 2010: Reforma si integrare euro-atlantica” reprezinta rezultatul unui exercitiu complex care se bazeaz pe comunicarea si consultarea reciproca continua intre structurile Ministerului Apararii Nationale si alte ministere i institutii publice cu atributii in domeniul a ii, ordinii publice si sigurantei nationale. Carta Alba are la baz obiectivele politicii de aparare prezentate in Strategia de Sccuritate Nationala si stabileste, pe baza acestor obiective, misiunile destinate contracararii principalelor riscuri la adresa securitatii si resursele necesare indeplinirii lor. De asemenea. primul capitol al Cartei Albe (“Politica de securitate. Politica de aparare”) prezima politica de securitate a Rominiei, bazati pe conceptele prevenirii, descurajarii si rezolvarii pe cale pasnicd a crizelor si conflictelor care ar putea afecta interesele si valorile statului romén, Obiectivele strategice in domeniul apararii sunt: prevenirea, descurajarea si 1 zadamicirea unei eventuale agresiuni impotriva Romaniei; integrarea in structurile militare ale Aliantei Nord-Atlantice; sporirea contributiei la stabilitatea regionala. Relatia armatei cu societatea reprezinta o alt’ component principala a politicii de aparare si in consecinta, organizarea relatiilor civili-militari este fundamentald pentru politica de securitate nationala. Pentru indeplinirea obicctivelor politicii de aparare, sunt necesare o serie de demersuri complexe, de la reforma sistemului militar pana la demersurile politico-militare in vederea integrarii in Alianta Nord Altantica. Al doilea capitol, “Domenii de actiune ale politicii de apirare” prezinta principalele directii ale reformei sistemului militar, respectiv: cresterea capacitaii de lupta a armatei; dezvoltarea resurselor umane, intensificarea profesionalizarii modernizar {amdntului militar; imbundtatirea inzestrarii armatei; asigurarea resurselor necesare apararii; restructurarea industriei de aparare; dezvoltarea relatiei cu societatea civil implificarea relatiilor militare cu armatele altor state si organisme internationale. Demersurile Romaniei pentru integrarea in structurile euro-atlantice se coneretizeazi in urmatoarele planuri de activitate: participarea la activitatile si exercifiile PAP prevazute in Programul Individual de Parteneriat; participarea la Procesul de Planificare si Analizi al Parteneriatului (PARP) pentru cel de-al doilea ciclu PARP (1997-1999); claborarea Programului National de Pregatire pentru Aderare, conform prevederilor summitului de la Washington; participarea la Programul NATO pentru Investitii in domeniul Securitatii (NSIP); extinderea prezentei militare roménesti la structurile militare ale Aliantei Nord-Atlantice, precum si desftigurarea Dialogului Individual Intensificat Romania-NATO. in cadrul cooperarii militar internationala, parieneriatele strategice cu SUA, Franta gi Italia dezvoltate si in domeniul militar, relatiile cu Bulgaria, Ungaria, Ueraina si R.Moldova, precum si initiativele de cooperare multlaterala regionala si subregionala releva amplitudinea participarii_romanesti_ la consolidarea climatului de securitate international. Pentru stabilirea principalelor directii in realizarea reformei fortelor armate ale Roménici, Carta Alba porneste de la prezentarea starii actuale a armatei, intr-un capitol aparte, de la structura si misiunile actuale si principalele organe de decizie pana la cele teei categorii de forte, cu misiuni si inzestrare specifice, un subcapitol aparte fiind dedicat rezervistilor. Conducerea activitatilor destinate apararii nationale este de competenta autoritatilor publice constitutionale ale statului roman. {n Ministerul Apé Nationale 2 functioneaza, ca organe centrale: structura pentru politica de aparare, Statul Major General, structura pentru inzestrarea armatei, Secretariatul General al Ministerului Apirarii Nationale, Inspectoratul General, precum si alte structuri subordonate direct ministralui. Armata are in componenta sa trei categorii de forte armate: Trupele de Uscat, Aviatia si Apararea Antiaeriand si Marina Militard, a ciror structura organizatorica cuprinde statele majore ale categoriilor de forte, mari unitati si unitati luptatoare, unitati gi formatiuni de asigurare de lupta si logistice, unitati de instructie si in itutii militare de invapimant. Sunt evidentiate misiunile specifice, structura organizatoric’, inzestrarea actual a celor trei categorii de forte, precum si infrastructura strategica si cea militar specifica. De asemenea, capitolul 3 (“Starea actuali a armatei) face trecerea la capitolul dedicat reformei propriu-zise prin prezentarea principalelor masuri adoptate deja in acest domeniu. una dintre a stea fiind constituirea Forfei de Reactie Rapida, incepand cu data de 01.03.1997, in baza Hotrarii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii Nucleul “Cartei Albe este constituit de “Conceptia de modernizare a armatei Rominiei in perspectiva anului 2010” care prezinta in detaliu etapele gi scopurile restructurarii forfelor armate, conform “Conceptia privind restructurarea si modernizarea fortelor armatei Romaniei (FARO 2005 / 2010)”. Avand in vedere capacitatea de aparare ce trebuie realizati, restricfiile bugetare actuale si necesitatea profesionalizarii armatei, Consiliul Suprem de Apirare a Tarii a aprobat ca structura de forte sa fie realizata in limita a 140 000 de oameni - 112 000 militari si 28 000 civili. intr-o prima etapa, in afara restructurarii si operafionalizarii structurii de forte, se va continua derularea unora dintre programele de inzestrare majore, far a fi angajate noi programe. Este evident c& nevoile de aparare nafionala presupun costuri mult mai ridicate in situatia in care Romani la o alianta nu are garan{ii de securitate ferme (inclusiv apartenen militara), fat& de situatia in care Romania ar avea suficiente garantii de securitate (in special apartenenta la o aliant& militara). Concluzia este cd numai in accastd din urma situatic Romania ar putea, teoretic, si-si diminueze costurile apararii, reducéind dimensiunea structurii de forte Pentru articularea planului, s-a decis, dupa dezbateri aprofundate in cadrul Statului Major General gi la nivelul Ministerului, in cadrul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si in comisiile de aparare ale Parlamentului, s se adopte o varianta de structura bazata pe o 3 linie de finanjare realist, rezonabila si adeevat in concordant cu evolutiile probabile ale mediului economic si social romanesc in urmatorul deceniu. Se apreciazé cd linia de buget pentru aparare prognozata la nivelul minim de 710 mil USD in anul 2000, crescator la minim 1190 mil USD in anul 2007 reprezinta, la aceasta data, nu numai singura optiune posibila, dar si un element de stabilitate realist, care confera soliditate planului-cadru de actiune. Foarte important este faptul ca la aceste sume, trebuie adaugati 75 mil D anual, pentru a in domeniul protectiei civile, a instantelor judecatoresti, sindtate, cultura, ete, precum si pentru datoriile externe deja contra te pentru cheltuielile de inzestrare (217 mil. USD la nivelul anului 2000, in scddere progresiva pand la 51 mil. USD in anul 2003). Panul cadru de modernizare este un program flexibil, pe baza caruia in condifiile unei redresari bugetare, se vor putea relua unele programe de inzestrare sau se va putea accelera restructurarea forelor armate. Armata Roméniei va fi structurata, in continuare, pe cele trei categorii de forte, dar din punet de vedere operational, Forfele Armate ale Romaniei vor fi grupate in Fortele de supraveghere si avertizare timpurie; Forfele de reactie in situafii de criza: Fortele principale: si Fortele de rezerva, Forfele de supraveghere si avertizare timpurie se constituie din structuri specializate destinate identificarii indiciilor de declansare a conflictelor si crizelor militare in spatiul de interes strategic. Fortele de reactie in situ; de criz asigura executarea primei riposte in caz de conflict armat si participa la indeplinirea obiectivelor Strategiei Militare a Romaniei stabilite pentru starea de pace. vor fi dislocate astfel incat sa asigure operationalizarea tuturor zonelor de operatii. Din cadrul fortelor de reactic in situatii de eriz& fac parte: Fortele de angajare zonal imediata; Forta de Reactie Rapida; comandamentele, marile unitati gi unititile nominalizate in Programul Individual de Parteneriat Romnia-N.A.T.O. Baza forfelor armate este asigurata de forfele principale, alcatuite din marile unit existente la pace, incadrate cu efei jive reduse. . Fortele de rezerva completeaz fortele de supraveghere si avertizare timpurie, de reactie in situafii de criza si pe cele principale. O structura de forti nu poate functiona fird resurse adecvate volumului si misiunilor asumate. Managementul integrat al resurselor pentru apirare va consta in implementarea unui nou sistem de planificare, programare si bugetare, compatibil si interoperabil cu ente in statele membre NATO. Managementul resurselor umane se va baza pe o reforma de sistem integraté in sistemul global de management al 4 organismului militar. © componenti importanti pentru sistemul de resurse umane o constituie educatia si instruirea militara. ‘Acest sistem are in vedere realizarea unui mecanism eficient de luare a deciziilor si crearea unor structuri de forte performante si cat mai putin costisitoare, pe baza optiunilor politice, cerintelor operationale si constrangerilor financiare. Noul sistem de management al resurselor de aparare se bazeazi pe: integrarea proceselor de planificare; integrarea programelor si obiectivelor de planificare; adaptabilitate; dinamism; realism; transparenta; credibilitate. Reforma a debutat de asemenea si prin restructurarea principalelor domenii. de interferent ale sistemului militar cu institutiile fundamentale ale statului si societatea civila in acest sens, problematica reformei este abordata si in capitolul dedicat “Fortele armate in stat gi societate”, care prezinta legislaia in vigoare in domeniul apararii nationale, modul de functionare al institutiilor militare, fice in statutul cadrelor militare precum gi masurile sp. caz de crizd sau razboi. Sunt detaliate de asemenea proiectele de implementare a unui sistem cficient de protectie social a cadrelor militare disponibilizate si proiectarea unui sistem de reconversie pentru acestia. Sunt prezentate sistemul justi i militare, sistemul asistentei medicale, activitatea de asistenta religioasi in armata Roménici dupa 1989, precum si problematica privind protectia mediului in domeniul militar. in cadrul relatiei cu societatea civila, imaginea armatei in opinia public precum si relafiile sale cu mass-media constituic elemente determinate ale definirii rolului sau in stat si societate. Conform Ordonanfei nr. 52, toate institutiile angajate in asigurarea securitatii $i apararii nafionale isi stabilesc strategii proprii pentru indeplinirea acestor atributii. Carta Alba a Guvernului sintetizeaza intr-un capitol aparte principalele masuri si actiuni intreprinse de aceste institutii publice, in domeniile specifice de competent in care acestea actioneaza pentru asigurarea securita ‘i nationale. Dintre aceste institutii mentionim: Ministerul de Externe, Ministerul de Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerului Luerarilor Publice si Amenajatii Teritoriului, Ministerului Apelor, Padurilor si Protectici Mediului, Oficiul Central pentru Probleme Speciale, Agentia pentru Cercetare si Tehnologie, Serviciile de Informatii, Agentia Nafionala de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice, Agentia Nationala pentru Comunicatii si Informatica, Admini National a Rezervelor de Stat, Ministerul Educatiei Fizice si Sportului Stabilirea unor prognoze in evolutia bugetului cor stituie o sarcind dificila, dar esentiala pentru asigurarea necesarului de resurse pentru finalizarea reformei in domeniul aparatii Astfel, “Conceptia Ministerului Finantelor privind sistemul de aparare al RomAniei” se concentrazi pe definirea liniilor directoare ale conceptiei de evolutie economica a Roméniei pe termen mediu si a consecinfelor acestora asupra evolutiei cheltuielilor bugetare ale Ministerului Apararii Nationale in perioada 1993-1999. Datorita importantei cu totul deosebite a acestei problematici s-a ales solufia prezentrii ei intr-un capitol separat, ceea ce are avantajul c& sugereaz ansamblul evolutici economico-financiare si impactul ei asupra sectorului ap: Carta Albi a Guvernului — Armata Roméniei 2010: Reforma si integrare euro- atlantica”, document de referin{a al puterii executive in domeniul politicii de aparare, sintetizeaz un program pe termen lung, bine articulat pe modernizarea fortelor armate. Pentru a rispunde pe deplin noilor riscuri si amenintari din estul i sud-estul Europei, regiuni caracterizate prin instabilitate politica si sociala, reforma armatei va sigura constituirea unei capacititi defensive credibile. Aceasta se va realiza prin reforma structurala a fortelor armate, in plan intern, si prin accelerarea procesului de aderare la structurile europene si euro-atlantice, in plan extern, Realizarea acestui document ca fundament al reformei in domeniul apararii reprezinta in sine o premiera atat in domeniul guvernamental, cat si implicit in cadrul sistemului militar romanesc. Supunerea documentului votului parlamentar va asigura nu doar legitimarea politica si transparenta transformarilor complexe din interiorul sistemului militar, ci si o garantie a continuarii reformei in domeniu si a programelor de modernizare incepute