Sunteți pe pagina 1din 18

CAPITOLUL 2.

ORGANIZAREA I CONDUCEREA
CONTABILIT II INSTITU IILOR DE CREDIT
Cuprins
Obiectivele capitolului 2
2.1. Organizarea i conducerea compartimentului de contabilitate
2.2. Aspecte normative privind organizarea contabilit ii institu iilor de credit
2.3. Particularit ile planului de conturi al institu iilor de credit
2.4. Documenta ia contabil a institu iilor de credit i circuitul documentelor
2.5. Analiza i managementul riscurilor bancare

Obiectivele capitolului 2
Tematica acestui capitolul i propune atingerea urm toarelor obiective specifice:

Precizarea modului de organizare i conducere a compartimentului de


contabilitate;

Prezentarea principalelor acte legislative privind organizarea contabilit ii la


institu iile de credit;

Cunoa terea principalelor particularit i ale planului de conturi;

Prezentarea principalelor aspecte aferente documenta iei contabile i circuitului


documentelor;

Lect. drd. Iustin Haliga 2014

Sarcinile contabilit ii institu iilor de credit sunt legate de specificul activit ilor
desf urate de ace ti agen i, la nivel central, i n func ie de competen ele delegate structurilor
subordonate.
Prin contabilitatea institu iilor de credit, n general, n elegem att contabilitatea B ncii
Na ionale a Romniei ct i contabilitatea societ ilor comerciale bancare i a celorlalte
institu ii de credit, ntre acestea existnd att asem n ri dar i deosebiri.
Una din asem n rile celor dou tipuri de institu ii este faptul c toate opereaz cu semne
monetare pe care le pun n circula ie, respectiv efectueaz opera iuni de finan are, creditare i
decontare privind propria clientel i alte servicii i produse cu specific bancar [14, p. 10].
ns , n timp ce clientela b ncilor comerciale o constituie agen ii economici, alte persoane
juridice, precum i persoane fizice, pentru care se efectueaz opera iuni adecvate activit ilor
acestora, clientela BNR o formeaz institu iile de credit, asupra c rora se desf oar
opera iuni de control i supraveghere, la care se adaug opera iuni de emisiune monetar , de
retragere a numerarului din circula ie, i altele.
O alt asem nare o constituie organizarea contabilit ii. n toate tipurile de b nci
contabilitatea este descentralizat la nivelul sucursalelor i agen iilor bancare. Dar aprobarea
descentraliz rii este variat . Astfel la sucursale contabilitatea se conduce pn la balan a de
verificare, adic aceste unit i operative reflect n contabilitatea lor toate opera iunile privind
serviciile prestate i produsele efectuate clientelei, precum i opera iunile de gospod rire i de
interes general propriu. Balan ele de verificare se transmit centralei institu iei de credit, care
printr-o nsumare specific realizeaz contabilitatea centralizatoare. Printre tr s turile
specifice ale descentraliz rii contabilit ii societ ilor bancare se men ioneaz faptul c
soldurile conturilor curente ale b ncilor comerciale, deschise la sucursalele BNR, debitoare
sau creditoare, se transmit zilnic centralelor bancare (adic aceste conturi se soldeaz la
sfr itul fiec rei zile). De aici rezult c centralele societ ilor bancare exercit , printre altele,
i un control zilnic asupra sumelor ncas rilor i pl ilor efectuate de subunit i.
n afara remiterii zilnice a soldurilor conturilor curente, sucursalele bancare raporteaz
centralelor proprii periodic (s pt mnal, decadal, chenzinal) i al i indicatori stabili i de
fiecare institu ie de credit, toate acestea ncheindu-se cu remiterea balan elor lunare ale
conturilor i a altor raport ri lunare, trimestriale i anuale.

2.1. Organizarea
contabilitate

i conducerea compartimentului de

Conform prevederilor legale, contabilitatea institu iilor de credit se organizeaz n


compartimente distincte, conduse de c tre directorul economic, contabilul ef sau alt
persoan mputernicit s ndeplineasc aceast func ie. R spunderea pentru organizarea i
inerea contabilit ii revine acestora mpreun cu personalul din subordine.
Atribu iile directorului economic, ale contabilului ef sau altei persoane mputernicite
pentru ndeplinirea acestei func ii, precum i a personalului din subordinea acestora, se
stabilesc de c tre administrator i fac obiectul regulamentelor privind organizarea i
func ionarea institu iilor bancare. ntreaga activitate privind organizarea i ndrumarea muncii
de eviden operativ i contabil , tehnicile de lucru, circuitul documentelor, controlul bancar
etc., revine direc iei sau departamentului contabilit ii generale i de informatic din cadrul
institu iilor centrale. Func ional, aceste obiective se realizeaz prin aparatul propriu din
central (care are i sarcini de coordonare i control n ntreaga re ea din subordine), prin
compartimentele, serviciile sau birourile de contabilitate i informatic ale sucursalelor,
agen iilor i punctelor de lucru ale institu iilor de credit.
La nivelul centralelor institu iilor de credit sunt organizate direc ii ale contabilit ii
generale care func ioneaz prin intermediul unor servicii specializate (planificare i

Lect. drd. Iustin Haliga 2014

profitabilitate, bilan , decont ri intrabancare i interbancare, contabilitate proprie,


metodologie i ndrumare contabil ). La nivelul unit ilor teritoriale, n cadrul serviciilor i
birourilor de contabilitate, se nfiin eaz grupe operative, care n func ie de natura
opera iunilor efectuate, pot fi:
- grupe operative de credite i vir ri de sume prin conturi, n competen a c rora intr
eviden a creditelor acordate de institu iile de credit i a vir rilor de sume din conturile
pl titorilor n conturile beneficiarilor;
- grupe de opera ii ntre sedii privind vir ri de sume ntre unit ile aceleia i institu ii de
credit sau ntre institu ii diferite;
- grupe de eviden e contabile necesitate de desf urarea opera iunilor proprii.
Organizarea ra ional a institu iilor de credit operative [10, p. 19], inclusiv a serviciilor
sau birourilor de contabilitate i informatic , face necesar ncadrarea acestora cu personal de
specialitate, la nivelul sarcinilor i volumului de opera ii ce le sunt atribuite, i care este
constituit din administratori de cont, economi ti, operatori calculator, informaticieni, efi de
birou, to i subordona i efului serviciului. Administratorii de cont au o dubl calitate, pe de o
parte de operatori executan i, iar pe de alt parte ca organe de control, pe care trebuie s -l
efectueze din momentul primirii documentelor la ghi eu. eful de serviciu sau de birou
r spunde de efectuarea n timp util i de calitate a tuturor lucr rilor i situa iilor cu caracter
contabil i statistic ce intr n atribu iile sale. Pe linie administrativ i de specialitate el se
subordoneaz contabilului ef al institu iei de credit respective.
Dualismul contabil, ca modalitatea specific de structurare a contabilit ii, consacrat
odat cu implementarea actualei legi, a impus i la institu iile de credit organizarea acesteia pe
dou paliere intercondi ionate, astfel:
- contabilitatea general (financiar ), care are la baz norme unitare, cu caracter
obligatoriu, avnd ca obiectiv principal furnizarea informa iilor necesare institu iilor
de credit att pentru interesele proprii ct i n rela iile acestora cu ac ionarii sau
asocia ii, clien ii, furnizorii, organisme financiar-bancare, organe fiscale i alte
persoane juridice i fizice ca utilizatori externi;
- contabilitatea de gestiune (managerial ), care se organizeaz de fiecare institu ie
de credit n func ie de specificul activit ii i de necesit ile proprii, oferind
informa ii relevante diferitelor niveluri de conducere din interiorul unit ii; asemenea
date i informa ii confiden iale se refer la stabilirea cheltuielilor, veniturilor i
rezultatelor pe fiecare subunitate, determinarea rentabilit ii produselor i serviciilor
institu iilor de credit, ntocmirea bugetelor de venituri i cheltuieli pe subunit i i pe
activit i, urm rirea i controlul execu iei acestora n scopul cunoa terii rezultatelor
efective, furnizarea datelor necesare fundament rii deciziilor privind gestiunea
institu iilor de credit, i altele.

2.2. Aspecte normative privind organizarea contabilit ii


institu iilor de credit
Obiectivul de baz al contabilit ii, de asigurare a unei imagini fidele asupra pozi iei
financiare, performan ei financiare i fluxurilor de trezorerie, se realizeaz pe seama unor
reguli, metode i proceduri contabile care se fundamenteaz i concretizeaz prin intermediul
anumitor principii i conven ii general acceptate. Credibilitatea, relevan a i comparabilitatea
informa iilor contabile sunt de o deosebit importan pentru investitori i creditori n
interpretarea situa iilor financiare, mai ales n cazul companiilor i institu iilor de credit ce
opereaz concomitent n mai multe ri. Aceste principii sunt acelea i cu cele ale contabilit ii
agen ilor economici, iar Legea nr. 82/1991 le consacr i le impune Ministerului Finan elor i

Lect. drd. Iustin Haliga 2014

BNR, care trebuie s elaboreze norme metodologice privind contabilitatea institu iilor de
credit.
n acest context, legisla ia contabil aplicabil institu iilor de credit a avut un drum
destul de sinuos dup cum rezult din urm toarele:
1. Ordinul ministrului finan elor i al guvernatorului BNR nr. 1.418/344 din 1997
privind aprobarea Planului de conturi pentru societ ile bancare i a normelor
metodologice de utilizare a acestuia, publicat n Monitorul oficial al Romniei nr.
189/1997 i 212 bis/1997, cu modific rile i complet rile ulterioare. Acest ordin a
fost abrogat prin Ordinul ministrului finan elor publice i al guvernatorului BNR
nr.102/1 din 2009 privind abrogarea unor acte normative, publicat n Monitorul
oficial al Romniei nr. 45/2009.
2. Ordinul ministrului finan elor i al guvernatorului BNR nr. 1.524/362 din 1998
privind aprobarea modelelor situa iilor financiar-contabile pentru b nci i a
normelor metodologice privind ntocmirea i utilizarea acestora, publicat n
Monitorul oficial al Romniei nr. 343/1998, cu modific rile i complet rile
ulterioare. i acest ordin a fost abrogat prin Ordinul ministrului finan elor publice
i al guvernatorului BNR nr.102/1 din 2009 privind abrogarea unor acte
normative, publicat n Monitorul oficial al Romniei nr. 45/2009.
3. Consolidarea pie ei bancare din ara noastr implic i existen a unui sistem
relevant de informare i decizie n domeniu. Acest proces a fost avut n vedere la
emiterea de c tre Ministerul Finan elor Publice i Banca Na ional a Romniei a
Ordinului nr. 1982/5/2001 pentru aprobarea Reglement rilor contabile armonizate
cu Directiva Comunit ilor Economice Europene nr. 86/635/CEE i cu
Standardele Interna ionale de Contabilitate aplicabile institu iilor de credit,
publicat n Monitorul oficial al Romniei nr. 694/2001, cu modific rile i
complet rile ulterioare. Acest ordin s-a aplicat mpreun cu Legea contabilit ii,
Cadrul general de ntocmire i prezentare a situa iilor financiare elaborat de
Comitetul pentru Standarde Interna ionale de Contabilitate i cu Standardele
Interna ionale de Contabilitate (IAS). Reglement rile au fost valabile ncepnd cu
situa iile financiare anuale ntocmite pentru exerci iul financiar al anului 2001 de
c tre b ncile, persoane juridice romne, cotate la Bursa de Valori Bucure ti
(conform Ordinului Ministerului Finan elor Publice nr. 94/2001 pentru aprobarea
Reglement rilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunit ilor
Economice Europene i cu Standardele Interna ionale de Contabilitate, publicate
n Monitorul oficial al Romniei nr. 85/2001), adic Banca Romn pentru
Dezvoltare Groupe Societe Generale i Banca Transilvania, i de un e antion
reprezentativ de b nci romne ti i sucursale din ara noastr a b ncilor str ine
(Banca Comercial Romn , Banc Post, Alpha Bank Romania, Citibank Romnia,
HVB Bank Romania, Banque Franco Roumaine Paris Sucursala Bucure ti i
Na ional Bank of Greece Sucursala Bucure ti). ncepnd cu situa iile financiare
ale exerci iului financiar al anului 2002 reglement rile s-au aplicat tuturor
b ncilor, persoane juridice romne i sucursalelor din Romnia ale b ncilor
str ine, iar din anul 2003 aplicabilitatea acestor norme s-a extins la toate institu iile
de credit. i acest ordin a fost abrogat prin Ordinul ministrului finan elor publice
i al guvernatorului BNR nr.102/1 din 2009 privind abrogarea unor acte
normative, publicat n Monitorul oficial al Romniei nr. 45/2009.
4. Ordinul guvernatorului BNR nr. 2/2003 privind aprobarea Modelelor situa iilor
financiare periodice i a normelor metodologice privind ntocmirea i utilizarea
acestora pentru institu iile de credit care aplic Reglement rile contabile
armonizate cu Directiva Comunit ilor Economice Europene nr. 86/635/CEE i cu

Lect. drd. Iustin Haliga 2014

Standardele Interna ionale de Contabilitate aplicabile institu iilor de credit,


aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice i al guvernatorului B ncii
Na ionale a Romniei nr. 1.982/5/2001, publicat n Monitorul oficial al Romniei
nr. 228/2003, cu modific rile i complet rile ulterioare. Acest ordin a fost abrogat
prin Ordinul guvernatorului BNR nr. 6/2005.
5. De la nceputul anului 2006 toate institu iile de credit au aplicat i prevederile
Ordinului guvernatorului BNR nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglement rilor
contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institu iilor de credit,
publicat n Monitorul oficial al Romniei nr. 1.182/2005. Aceste norme au fost
modificate i completate prin Ordinul guvernatorului BNR nr. 24/2006 (publicat n
Monitorul oficial al Romniei nr. 1.042/2006), care a intrat n vigoare la nceputul
anului 2007, prin Ordinul guvernatorului BNR nr. 11/2007 (publicat n Monitorul
oficial al Romniei nr. 546/2007), prin Ordinul guvernatorului BNR nr. 1/2008
(publicat n Monitorul oficial al Romniei nr. 52/2008) i prin Ordinul
guvernatorului BNR nr. 7/2008 (publicat n Monitorul oficial al Romniei nr.
620/2008). n final acesta a fost abrogat prin Ordinul guvernatorului BNR nr.
13/2008.
6. Tot de la nceputul anului 2006 toate institu iile de credit au aplicat i prevederile
Ordinului guvernatorului BNR nr. 6/2005 pentru aprobarea Modelelor situa iilor
financiare periodice i a normelor metodologice privind ntocmirea i utilizarea
acestora, aplicabile institu iilor de credit, publicat n Monitorul oficial al
Romniei nr. 1.182/2005. Acest ordin a fost abrogat prin Ordinul guvernatorului
BNR nr. 3/2007.
7. Ordinul guvernatorului BNR nr. 3/2006 pentru aprobarea modelelor situa iilor
financiare periodice i a normelor metodologice privind ntocmirea i utilizarea
acestora, aplicabile institu iilor financiare nebancare, publicat n Monitorul
oficial al Romniei nr. 643/2006. i acest ordin a fost abrogat prin Ordinul
guvernatorului BNR nr. 3/2007.
8. Ordinul guvernatorului BNR nr. 3/2007 pentru aprobarea modelelor situa iilor
financiare periodice i a normelor metodologice privind ntocmirea i utilizarea
acestora, aplicabile institu iilor de credit i institu iilor financiare nebancare,
publicat n Monitorul oficial al Romniei nr. 100/2007, cu modific rile ulterioare.
Normal i acest ordin a fost abrogat prin Ordinul guvernatorului BNR nr. 18/2007.
9. Ordinul guvernatorului BNR nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situa iilor
financiare periodice i a normelor metodologice privind ntocmirea i utilizarea
acestora, aplicabile institu iilor financiare nebancare, publicat n Monitorul
oficial al Romniei nr. 15/2008, cu modific rile ulterioare.
10. Banca Na ional a Romniei, cu consultarea organismelor profesionale de profil,
actualizeaz permanent Reglement rile contabile conforme cu directivele
europene, n func ie de normativele ce se adopt pe parcurs i n conformitate cu
prevederile Legii contabilit ii, pe care le supune aviz rii Ministerului Finan elor,
n vederea aplic rii lor. Astfel, de la 1 ianuarie 2009 a intrat n vigoare Ordinul
guvernatorului BNR nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglement rilor contabile
conforme cu directivele europene, aplicabile institu iilor de credit, institu iilor
financiare nebancare i Fondului de garantare a depozitelor n sistemul bancar,
publicat n Monitorul oficial al Romniei nr. 879/2008, cu modific rile i
complet rile ulterioare. i acesta a fost abrogat prin Ordinul guvernatorului BNR
nr. 27/2011 pentru aprobarea Reglement rilor contabile conforme cu directivele
europene.

Lect. drd. Iustin Haliga 2014

11. Ordinul guvernatorului BNR nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglement rilor
contabile conforme cu Standardele Interna ionale de Raportare Financiar ,
aplicabile institu iilor de credit, publicat n Monitorul oficial al Romniei nr.
890/2010, cu modific rile i complet rile ulterioare. Acesta se aplic b ncilor,
persoane juridice romne; organiza iilor cooperatiste de credit; b ncilor de
economisire i creditare n domeniul locativ; b ncilor de credit ipotecar;
sucursalelor din Romnia ale institu iilor de credit str ine i sucursalelor din
str in tate ale institu iilor de credit, persoane juridice romne.
12. Ordinul guvernatorului BNR nr. 27/2011 pentru aprobarea Reglement rilor
contabile conforme cu directivele europene, publicat n Monitorul oficial al
Romniei nr. 930/2011. Acesta se aplic institu iilor financiare nebancare;
institu iilor de plat care acord credite legate de serviciile de plat i a cror
activitate este limitat la prestarea de servicii de plat; institu iilor emitente de
moned electronic ce acord credite legate de serviciile de plat i a cror
activitate este limitat la emiterea de moned electronic i prestarea de servicii de
plat; sucursalelor din Romnia ale institu iilor strine de mai sus; sucursalelor din
strintate ale institu iilor men ionate mai sus, persoane juridice romne; i
Fondului de garantare a depozitelor n sistemul bancar.
i acestea cuprind doar principalele norme legale n privin a contabilit ii aplicabile
institu iilor de credit. Dup cum se observ a fost o adev rat furtun legislativ n perioada
2005 2007. Se pare c prin anul 2008, BNR a realizat nebunia legislativ i a ncercat o
anumit stabilitate, de i normele sunt n continuare perfectibile.
Documentul oficial de gestiune al institu iei de credit l constituie bilan ul contabil care,
n condi iile procesului de armonizare contabil european
i influen ei normaliz rii
interna ionale, trebuie s respecte regulile privind evaluarea din bilan i celelalte norme i
principii contabile.
Evaluarea reprezint procesul prin care se determin valoarea la care elementele
situa iilor financiare sunt recunoscute n contabilitate i prezentate n bilan i contul de profit
i pierdere.
Pentru atingerea obiectivului s u contabilitatea institu iilor de credit trebuie s respecte,
cu bun -credin , urm toarele principii:
a) Principiul continuit ii activit ii. Trebuie s se prezume c institu ia i desf oar
activitatea pe baza principiului continuit ii activit ii. Acest principiu presupune c institu ia
i continu n mod normal func ionarea, fr a intra n stare de lichidare sau reducere
semnificativ a activit ii. Dac administratorii unei institu ii au luat cuno tin de unele
elemente de nesiguran legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia
de a- i continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate n notele explicative. n cazul
n care situa iile financiare anuale nu sunt ntocmite pe baza principiului continuit ii, aceast
informa ie trebuie prezentat, mpreun cu explica ii privind modul de ntocmire a acestora i
motivele care au stat la baza deciziei conform creia institu ia nu i mai poate continua
activitatea. Evenimentele sau condi iile ce necesit prezentri de informa ii pot aprea i
ulterior datei bilan ului.
b) Principiul permanen ei metodelor. Metodele de evaluare i politicile contabile, n
general, trebuie aplicate n mod consecvent de la un exerci iu financiar la altul.
c) Principiul pruden ei. La ntocmirea situa iilor financiare anuale, evaluarea trebuie
fcut pe o baz prudent i, n special:
n contul de profit i pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilan ului;
trebuie s se in cont de toate datoriile aprute n cursul exerci iului financiar curent
sau al unui exerci iu precedent, chiar dac acestea devin evidente numai ntre data
bilan ului i data ntocmirii acestuia;

Lect. drd. Iustin Haliga 2014

trebuie s se in cont de toate datoriile previzibile i pierderile poten iale aprute n


cursul exerci iului financiar curent sau al unui exerci iu financiar precedent, chiar
dac acestea devin evidente numai ntre data bilan ului i data ntocmirii acestuia. n
acest scop sunt avute n vedere i eventualele provizioane, precum i datoriile
rezultate din clauze contractuale;
trebuie s se in cont de toate deprecierile, indiferent dac rezultatul exerci iului
financiar este pierdere sau profit. nregistrarea ajustrilor pentru depreciere sau
pierdere de valoare se efectueaz pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de
impactul acestora asupra contului de profit i pierdere.
Ca urmare, activele i veniturile nu trebuie s fie supraevaluate, iar datoriile i
cheltuielile nu trebuie s fie subevaluate. Totu i, exercitarea pruden ei nu permite, de
exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberat a activelor sau
veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberat a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situa iile
financiare nu ar mai fi neutre i nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.
d) Principiul independen ei exerci iului. Trebuie s se in cont de veniturile i
cheltuielile aferente exerci iului financiar, indiferent de data ncasrii sau pl ii acestor
venituri i cheltuieli.
e) Principiul evalurii separate a elementelor de activ i de datorii. Conform acestui
principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.
f) Principiul intangibilit ii. Conform acestui principiu bilan ul de deschidere pentru
fiecare exerci iu financiar trebuie s corespund cu bilan ul de nchidere al exerci iului
financiar precedent, cu excep ia cazurilor prevzute de legisla ia n vigoare.
g) Principiul necompensrii. Orice compensare ntre elementele de active i datorii sau
ntre elementele de venituri i cheltuieli este interzis. Toate crean ele i datoriile trebuie
nregistrate distinct n contabilitate, pe baz de documente justificative. Eventualele
compensri ntre crean e i datorii fa de aceea i institu ie efectuate cu respectarea
prevederilor legale, pot fi nregistrate numai dup contabilizarea veniturilor i cheltuielilor
corespunztoare.
n cazul schimbului de active, n contabilitate se eviden iaz distinct opera iunea de
vnzare/scoatere din eviden i cea de cumprare/intrare n eviden , pe baza documentelor
justificative, cu nregistrarea tuturor veniturilor si cheltuielilor aferente opera iunilor.
Tratamentul contabil este similar i n cazul prestrilor reciproce de servicii.
h) Principiul prevalen ei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din
cadrul elementelor din bilan i contul de profit i pierdere se face innd seama de fondul
economic al tranzac iei sau al opera iunii raportate, i nu numai de forma juridic a acestora.
Respectarea acestui principiu are drept scop nregistrarea n contabilitate i prezentarea fidel
a opera iunilor economico-fmanciare, n conformitate cu realitatea economic, punnd n
eviden drepturile i obliga iile, precum i riscurile asociate acestor opera iuni. Evenimentele
i opera iunile economico-fmanciare trebuie eviden iate n contabilitate a a cum acestea se
produc, n baza documentelor justificative. Documentele care stau la baza nregistrrii n
contabilitate a opera iunilor economico-fmanciare trebuie s reflecte ntocmai modul cum
acestea se produc, respectiv s fie n concordan cu realitatea.
i) Principiul pragului de semnifica ie. Valoarea elementelor de bilan i de cont de
profit i pierdere care sunt indicate cu litere mici poate fi combinat dac:
acestea reprezint o sum nesemnificativ; sau
astfel de combinare ofer un nivel mai mare de claritate, cu condi ia ca elementele
astfel combinate s fie prezentate separat n notele explicative.
Abateri de la principiile contabile generale prevzute n prezenta sec iune pot fi
efectuate n cazuri excep ionale. Orice astfel de abateri trebuie prezentate n notele

Lect. drd. Iustin Haliga 2014

explicative, precum i motivele care le-au determinat, mpreun cu o evaluare a efectului


acestora asupra activelor, datoriilor, pozi iei financiare i a profitului sau pierderii.
Fiecare institu ie de credit are obliga ia s ntocmeasc situa ii financiare anuale.
ntocmirea situa iilor financiare anuale de c tre institu iile de credit se va face n
conformitate cu cerin ele IFRS.
Caracteristicile calitative sunt atributele care determin utilitatea informa iei oferite de
situa iile financiare. Cele patru caracteristici calitative principale sunt inteligibilitatea,
relevan a, credibilitatea i comparabilitatea.
a) Inteligibilitatea. O calitate esen ial a informa iilor furnizate de situa iile financiare
este aceea c ele trebuie s fie u or n elese de utilizatori. n acest scop, se presupune c
utilizatorii dispun de cuno tin e suficiente privind desf urarea afacerilor i a activit ilor
economice, de no iuni de contabilitate i au dorin a de a studia informa iile prezentate, cu
aten ia cuvenit. Totu i, informa iile asupra unor probleme complexe, care ar trebui incluse n
situa iile financiare datorit relevan ei lor n luarea deciziilor economice, nu ar trebui excluse
doar pe motivul c ar putea fi prea dificil de n eles pentru anumi i utilizatori.
b) Relevan a. Pentru a fi utile, informa iile trebuie s fie relevante pentru luarea
deciziilor de ctre utilizatori. Informa iile sunt relevante atunci cnd influen eaz deciziile
economice ale utilizatorilor, ajutndu-i pe ace tia s evalueze evenimente trecute, prezente
sau viitoare, s confirme sau s corecteze evalurile lor anterioare. Relevan a informa iei este
influen at de natura sa i de pragul, de semnifica ie. n anumite cazuri, natura informa iei este
suficient, prin ea ns i, pentru a determina relevan a sa. n alte cazuri, att natura, ct i
pragul de semnifica ie sunt importante.
Se consider c o informa ie este semnificativ dac omisiunea sau prezentarea sa
eronat poate influen a deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situa iilor
financiare anuale. n analiza semnifica iei unui element sunt luate n considerare mrimea
i/sau natura omisiunii sau a declara iei eronate judecate n contextul dat.
c) Credibilitatea. Pentru a fi util, informa ia trebuie s fie i credibil. Informa ia este
credibil atunci cnd nu con ine erori semnificative, nu este prtinitoare, iar utilizatorii pot
avea ncredere c reprezint corect ceea ce i-a propus s reprezinte sau ceea ce se a teapt, n
mod rezonabil, s reprezinte. Pentru a fi credibil, informa ia trebuie s ndeplineasc
urm toarele condi ii:
s reprezinte cu fidelitate tranzac iile i alte evenimente pe care aceasta fie i-a
propus s le reprezinte, fie este de a teptat, n mod rezonabil, s le reprezinte.
s prezinte credibil evenimentele i tranzac iile pe care i propune s le reprezinte,
este necesar ca acestea s fie contabilizate i prezentate n concordan cu fondul i
realitatea lor economic, i nu doar cu forma lor juridic.
s fie neutr, adic lipsit de influen e. Situa iile financiare nu sunt neutre dac, prin
selectarea i prezentarea informa iei, influen eaz luarea unei decizii sau formularea
unui ra ionament pentru a realiza un rezultat sau un obiectiv predeterminat.
s fie complet. O omisiune poate face ca informa ia s fie fals sau s induc n
eroare i astfel s nu mai aib caracter credibil i s devin defectuoas din punct de
vedere al relevan ei.
d) Comparabilitatea. Utilizatorii trebuie s poat compara situa iile financiare ale unei
institu ii n timp, pentru a identifica tendin ele n pozi ia financiar i performan ele sale.
Utilizatorii trebuie s poat compara situa iile financiare ale diverselor institu ii, pentru a le
evalua pozi ia financiar i performan a. Astfel, msurarea i prezentarea efectului financiar al
acelora i tranzac ii i evenimente trebuie efectuate ntr-o manier consecvent n cadrul unei
institu ii i de-a lungul timpului pentru acea institu ie i ntr-o manier consecvent pentru
diferite institu ii.

Lect. drd. Iustin Haliga 2014

O consecin important a calit ii informa iei de a fi comparabil este ca utilizatorii s


fie informa i despre politicile contabile utilizate n elaborarea situa iilor financiare i despre
orice modificare a acestor politici, precum i despre efectele unor astfel de modificri.
Utilizatorii trebuie s fie n msur s identifice diferen ele ntre politicile contabile pentru
tranzac ii i alte evenimente asemntoare utilizate de aceea i institu ie de la o perioad la
alta, ct i de diferite institu ii. Nevoia de comparabilitate nu trebuie confundat cu simpla
uniformitate i nu trebuie s devin un impediment n introducerea de politici contabile
mbunt ite. Nu este indicat pentru o institu ie s continue s eviden ieze n contabilitate, n
aceea i manier, o tranzac ie sau un alt eveniment dac politica adoptat nu men ine
caracteristicile calitative de relevan i credibilitate. Nu este indicat pentru o institu ie s- i
lase politicile contabile neschimbate atunci cnd exist alternative mai relevante i mai
credibile.
Este, de asemenea, important ca situa iile financiare s prezinte informa ii
corespunztoare pentru perioadele precedente. Pentru ca informa ia s fie relevant i
credibil, sunt necesare urmtoarele:
a) informa ia s fie oportun pentru luarea deciziilor de ctre utilizatori;
b) beneficiile de pe urma informa iei s dep easc costul acesteia;
c) s se stabileasc un echilibru ntre caracteristicile calitative ale informa iei financiare.
Institu iile de credit au obliga ia s ntocmeasc situa ii financiare la nivel individual
care trebuie s ofere o imagine fidel a pozi iei i performan ei financiare a institu iilor de
credit pentru respectiva perioad de timp.
Situa iile financiare la nivel individual, solicitate institu iilor de credit n scopuri de
supraveghere pruden ial , cuprind dou seturi de informa ii, respectiv informa ii de baz i
informa ii, altele dect cele de baz . Institu iile de credit depun/ transmit situa iile financiare
la nivel individual lunar, trimestrial, semestrial sau anual, dup caz, structura i periodicitatea
de raportare a acestora fiind urm toarele1:
a) Informa ii de baz :
(1) - Bilan ul - lunar
(2) - Contul de profit sau pierdere - lunar
b) Informa ii, altele dect cele de baz , care furnizeaz informa ii suplimentare i detalieri ale
indicatorilor din informa iile de baz :
(1) - Instrumente derivate de inute n vederea tranzac ion rii - trimestrial
(2) Instrumente derivate contabilitatea de acoperire [informa ii cantitative cuprinznd
valoarea contabil i valoarea no ionalului] - trimestrial
(3) - Clasificarea activelor financiare - lunar, avnd urm toarea structur :
A - Clasificarea depozitelor la vedere i a echivalentelor de numerar
B - Active financiare de inute n vederea tranzac ion rii
C - Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere
D - Active financiare disponibile n vederea vnz rii
E - mprumuturi i crean e, precum i investi ii p strate pn la scaden
(4) - Clasificarea creditelor i crean elor - lunar, avnd urm toarea structur :
A - Clasificarea creditelor i crean elor pe tipuri de produs
B - Clasificarea creditelor i crean elor dup colaterale i garan ii
(5) - Informa ii referitoare la active depreciate i restante - lunar

***, Norma metodologic privind ntocmirea situa iilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu
Standardele Interna ionale de Raportare Financiar , aplicabile institu iilor de credit n scopuri de supraveghere
pruden ial , aprobat prin Ordin B.N.R. nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind ntocmirea
situa iilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele interna ionale de raportare financiar ,
aplicabile institu iilor de credit n scopuri de supraveghere pruden ial , publicat n M.O. nr. 418/2011, capitolul
2.
Lect. drd. Iustin Haliga 2014

(6) - Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere:
informa ii privind riscul de credit - trimestrial
(7) - Informa ii privind riscul de credit i deprecierile, avnd urm toarea structur :
A - Informa ii generale referitoare la depreciere - lunar
B - Varia ia ajust rilor pentru depreciere i deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii lunar
C - Colaterale de inute care pot fi vndute sau redate n garan ie - semestrial
D - Active ob inute n cursul perioadei prin intrarea n posesia garan iilor reale de inute semestrial
E - Execut ri de garan ii valoarea cumulat [imobiliz ri corporale] - semestrial
(8) - Datorii financiare - lunar, avnd urm toarea structur :
A - Datorii financiare: clasificare pe tipuri de produse i n func ie de contrapartid
B - Datorii subordonate
(9) - Informa ii privind valoarea just , avnd urm toarea structur :
A - Informa ii privind valoarea just a instrumentelor financiare - semestrial
B - Informa ii privind valoarea just a instrumentelor financiare: mprumuturi i crean e,
precum i datorii financiare la cost amortizat - lunar
(10) - Imobiliz ri corporale i necorporale:valoarea contabil - anual
(11) Provizioane - trimestrial
(12) Planuri de beneficii determinate i beneficiile angaja ilor anual, avnd urm toarea
structur :
A Componente ale activelor i datoriilor planului de beneficii determinate
B Modific ri ale obliga iilor privind beneficiile determinate
C Elemente legate de cheltuielile cu personalul
(13) - Angajamente de creditare, garan ii financiare i alte angajamente - lunar
(14) Venituri i cheltuieli cu taxe i comisioane - trimestrial
(15) - Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere lunar, avnd urm toarea
structur
A Venituri i cheltuieli cu dobnzile
B C tiguri i pierderi aferente activelor i datoriilor financiare care nu sunt evaluate la
valoare just prin profit sau pierdere
C C tiguri i pierderi aferente activelor i datoriilor financiare de inute n vederea
tranzac ion rii
D C tiguri i pierderi aferente activelor i datoriilor financiare clasificate la valoare just
prin profit sau pierdere
E C tiguri i pierderi din contabilitatea de acoperire
F C tiguri i pierderi din derecunoa terea activelor, altele dect cele de inute pentru
vnzare
G Alte venituri i cheltuieli de exploatare
(16) - Situa ia modific rilor n capitalurile proprii - trimestrial
(17) - Sume de plat c tre p r ile afiliate i sume de ncasat de la acestea - anual
(18) Alte informa ii - lunar, avnd urm toarea structur :
A Active la valoarea brut
B - Depozite atrase de la clientela nebancar
C Rezerve pentru riscuri bancare
D - Alte active i datorii contingente
E Num r de clien i

Situa iile financiare la nivel individual se depun, ntr-un exemplar, la Direc ia


Supraveghere din cadrul B ncii Na ionale a Romniei, la termenele prev zute n norme
legislative. Situa iile financiare la nivel individual cu termen de depunere trimestrial,
semestrial sau anual vor fi nso ite de o copie de pe balan a de verificare a conturilor sintetice
semnat de c tre persoanele autorizate.

Lect. drd. Iustin Haliga 2014

10

2.3. Particularit ile planului de conturi al institu iilor de


credit
Legea contabilit ii impune ca pentru institu iile de credit, Banca Na ional a Romniei
s elaboreze, mpreun cu acestea, i cu aprobarea Ministerului Finan elor:
- planul de conturi i normele metodologice privind utilizarea acestuia;
- modelele bilan urilor contabile i formularelor comune folosite n activitatea
institu iilor de credit, precum i instruc iunile privind ntocmirea i utilizarea lor.
Planul de conturi al institu iilor de credit are structura aliniat la cadrul general al
planului de conturi pentru economie. Separat de acesta exist un plan de conturi al BNR,
adaptat specificului atribu iilor i func iilor ndeplinite de banca central n economia rii
noastre.
Elaborarea actualului plan de conturi aprobat prin Ordinul Ministerului Finan elor i
B ncii Na ionale a Romniei nr. 1418/344/1997, publicat n Monitorul oficial al Romniei nr.
212 bis/1997, cu modific rile ulterioare, i completat prin Ordinul BNR nr. 5/2005 pentru
aprobarea Reglement rilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile
institu iilor de credit, publicat n Monitorul oficial al Romniei nr. 1.182/2005, cu
modific rile i complet rile ulterioare, dar abrogat i nlocuit prin Ordinul nr. 13/2008 a BNR
pentru aprobarea Reglement rilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile
institu iilor de credit, institu iilor financiare nebancare i Fondului de garantare a
depozitelor n sistemul bancar, ap rut n Monitorul oficial al Romniei nr. 879/2008, dar
abrogat i nlocuit prin Ordinul guvernatorului BNR nr. 27/2010 pentru aprobarea
Reglement rilor contabile conforme cu Standardele Interna ionale de Raportare Financiar ,
aplicabile institu iilor de credit a vizat realizarea urm toarelor deziderate, care se nscriu pe
linia armoniz rii cu structurile contabile europene i interna ionale:
- gruparea conturilor astfel nct s permit o bun cunoa tere, cuprindere, urm rire i
control a tuturor opera iunilor institu iilor de credit i titularilor de conturi, pe principalele
domenii ale vie ii economico-financiare;
- ansamblul de conturi s fie orientat spre ntocmirea cu u urin a documentelor
contabile de sintez ;
- u urarea prelucr rii automate a datelor, n vederea centraliz rilor operative necesare
activit ilor de conducere;
- crearea pozi iilor disponibile n structura zecimal de codificare a conturilor, n
vederea oper rii schimb rilor ce intervin n activitatea institu iilor de credit i a clien ilor lor;
- permiterea determin rii unor indicatori sintetici, pe baza c rora s se poat analiza
activitatea institu iilor de credit i a titularilor de conturi;
- reflectarea noilor structuri aferente sistemelor de finan are, creditare i decontare,
generate de diversele forme de proprietate;
- evaluarea corespunz toare a elementelor din bilan ul institu iilor de credit, inclusiv
prin mecanismul amortiz rilor i ajust rilor, pentru determinarea m rimii reale a diferitelor
active i pasive;
- utilizarea unor instrumente de decontare care s asigure o parcurgere mai rapid a
ciclurilor economice;
- diversificarea instrumentelor matematicii financiare, corespunz toare economiei de
pia ;
- reflectarea operativ a elementelor fiscale, prin furnizarea informa iilor necesare
organelor competente etc.
Clasificarea conturilor respect linia codific rii zecimale, n care prima cifr reprezint
clasa, a doua grupa, iar urm toarele dou caractere sunt rezervate conturilor sintetice de

Lect. drd. Iustin Haliga 2014

11

gradul I i II. Unele conturi sintetice de gradul II sunt dezvoltate n subconturi (au cinci
caractere).
Succesiunea claselor de conturi urmeaz , n linii mari, formarea i fluxul mijloacelor i
resurselor necesare desf ur rii activit ilor institu iilor de credit i utilizarea lor, corelate cu
modalit ile de prezentare a activelor i pasivelor n bilan ul contabil. Sunt eviden iate nou
clase de conturi, din care primele opt, simbolizate de la 1 la 8, privesc conturile de bilan , iar
ultima clas , simbolizat cu 9, este rezervat conturilor n afara bilan ului. Conturile din
clasele 1 7 i 9 se utilizeaz de c tre toate institu iile de credit, iar cele din clasa 8 numai de
c tre institu iile de credit mandatate s efectueze opera iuni privind trezoreria statului.
Planul de conturi al societ ilor bancare prezint urm toarea structur :
Clasa 1 Opera iuni de trezorerie i opera iuni interbancare cuprinde conturile din
eviden a centralei institu iei de credit, conturile care reflect lichidit ile la
alte institu ii de credit i conturile folosite n rela iile cu unitatea central .
Clasa 2 Opera iuni cu clientela grupeaz conturile utilizate pentru eviden ierea
rela iilor dintre institu ia de credit i clien ii s i, persoane juridice i
persoane fizice.
Clasa 3 Opera iuni cu titluri i alte instrumente financiare con ine conturile
folosite pentru reflectarea contabil a opera iunilor cu titluri de valoare i
conturile utilizate n gestiunea intern a institu iei de credit.
Clasa 4 Active imobilizate cuprinde conturile care nregistreaz bunurile i valorile
caracterizate ca imobiliz ri financiare, n curs, corporale i necorporale din
activul institu iei de credit.
Clasa 5 Capitaluri proprii, asimilate i provizioane grupeaz conturile care
reflect capitalul propriu sau mprumutat al institu iei de credit, precum i
provizioanele i fondurile de risc.
Clasa 6 Cheltuieli con ine conturile pentru eviden ierea cheltuielilor institu iilor de
credit structurate n func ie de specificul activit ilor acestora.
Clasa 7 Venituri cuprinde conturile necesare nregistr rii veniturilor institu iilor de
credit structurate dup acelea i criterii ca i cheltuielile.
Clasa 9 Opera iuni n afara bilan ului con ine conturile care reflect
angajamentele institu iei de credit n rela iile cu alte institu ii de credit sau
cu clien ii.
Institu iile de credit, n func ie de necesit ile proprii i de performan ele sistemului
informatic utilizat, i vor organiza contabilitatea analitic . Criteriile (atributele) folosite
pentru codificarea conturilor analitice sunt diverse, precum:
- unitatea monetar n care se exprim opera iunile (lei sau devize);
- categoria de clien i deservi i (clientel financiar sau nefinanciar , persoane juridice
sau fizice);
- natura i statutul clientului agent economic (regie autonom , societate na ional ,
societate comercial , asocia ie familial , ntreprinz tor individual etc.);
- durata opera iunilor (pe termen scurt, mediu sau lung);
- structura teritorial a unit ii (central , sucursal , agen ie) etc.
Banca Na ional a Romniei mpreun cu institu iile de credit, persoane juridice
romne, pot actualiza periodic planul de conturi, n func ie de reglement rile adoptate, cu
aprobarea Ministerului Finan elor Publice, n vederea perfec ion rii metodologiei contabile i
aplic rii acesteia de c tre institu iile de credit.

Lect. drd. Iustin Haliga 2014

12

2.4. Documenta ia contabil


circuitul documentelor

a institu iilor de credit

n activitatea lor de execu ie, pentru efectuarea opera iilor proprii sau ale titularilor de
conturi, institu iile de credit utilizeaz o documenta ie contabil specific . Necesitatea
nregistr rii zilnice a unui volum important de opera iuni i imperativul exercit rii unui
control operativ i eficient, au determinat tipizarea, uniformizarea i standardizarea
documentelor institu iilor de credit. Concomitent se manifest preocup ri pentru simplificarea
i ra ionalizarea acestora, cu scopul de eliminare a paralelismelor, de m rire a perioadelor de
ntocmire i de raportare a informa iilor statistice, de reducere a num rului de exemplare, de
renun are la unele date nesemnificative etc.
Pentru ca documentele s fie acceptate, trebuie s fie legale, adic s ndeplineasc
anumite condi ii de fond i de form [9, p. 127]. Condi iile de fond vizeaz con inutul
economic i financiar, adic legalitatea i realitatea proceselor i fenomenelor pe care
documentele le con in, descriu i reflect . Din punct de vedere al formei, documentele trebuie
s con in elementele necesare identific rii lor (denumire, num r, data ntocmirii etc.),
elementele privind titularii de conturi (denumirea exct i alte elemente de indivizualizare a
pl titorului i a beneficiarului sumei), institu iile de credit ale clien ilor, conturile implicate,
suma (n cifre i litere), semn turile i tampila etc.
Volumul mare i diversificat al acestor documente impun o structurare dup mai multe
criterii:
a dup locul unde se ntocmesc, exist :
- documente interne ntocmite n cadrul institu iilor de credit, precum ordinele de plat
sau de ncasare, notele contabile, situa iile statistice, registrul-jurnal, registrul-inventar,
registrul cartea mare, jurnalul opera iunilor, recapitula ia pe conturi a jurnalelor opera iunilor
etc.;
- documente externe ntocmite n afara sediului institu iei de credit, de regul de c tre
titularii de conturi, cum sunt ordinele de plat , ordinele de ncasare, cecurile pentru numerar
sau pentru decont ri, documentele necesare deschiderii conturilor etc.;
- documentele ini iate de ambii parteneri au scopul m ririi operativit ii opera iunilor,
i se refer la foile de v rs mnt cu chitan , ordinele de plat pentru virarea la termen a
datoriilor la buget etc.
b dup natura opera iunilor efectuate pe baza documentelor, distingem:
- documente de cas privesc opera iunile de ncas ri i pl i cu numerar, ca foile de
v rs mnt, cecurile de numerar, ordinele de ncasare, ordinele de plat etc.;
- documente de decontare privesc vir rile de sume dintr-un cont n altul, i de in
ponderea cea mai mare ntre documentele ntocmite de clien ii institu iilor de credit; intr n
aceast categorie ordinul de plat , cecul de decontare, biletul la ordin, cambia etc., la care se
adaug i documentele emise de institu iile de credit precum avizele privind opera iunile
interbancare, notele de contabilitate, diverse borderouri etc.;
- documente diverse care nu servesc direct la nregistr rile n contabilitatea institu iilor
de credit, ci constituie suportul anumitor opera iuni, cum ar fi situa iile de verificare a
garan iei creditelor, documentele necesare deschiderii conturilor, d rile de seam etc.
c dup momentul ntocmirii i al volumului de opera iuni pe care le con in [10, p.
5], avem:
- documente primare ntocmite pentru fiecare opera iune atunci cnd aceasta are loc,
dintre care men ion m: foaia de v rs mnt, ordinul de ncasare, ordinul de plat , cecul etc.;
- documente centralizatoare care preiau informa ii din mai multe documente primare,
printre care: registrul-jurnal, borderourile, specifica iile, centralizatoarele etc.
d din punctul de vedere al eviden ei n care se nscriu documentele, exist :
Lect. drd. Iustin Haliga 2014

13

- documente utilizate n cadrul eviden ei analitice cum sunt: extrasele de cont,


conturile analitice, jurnalele operative etc.;
- documente aferente eviden ei sintetice precum: balan a de verificare, situa ia
conturilor, bilan ul contabil, fi ele centralizatoare etc.;
- documente folosite n eviden a statistic se refer la structura viramentelor, situa ia
creditelor angajate, volumul ncas rilor i pl ilor n numerar, structura opera iunilor valutare
etc.
Circuitul acestor documente reflect organizarea fluxului informa ional la nivelul
ntregului sistem al institu iilor de credit, al fiec rei institu ii de credit n parte i al tuturor
unit ilor subordonate lor. Prin circuitul documentelor institu iilor de credit se n elege
mi carea lor succesiv , din momentul ntocmirii sau prezent rii la ghi eu de c tre titularii de
conturi, n scopul efectu rii i nregistr rii opera iunilor n conturile analitice i sintetice, i
pn n momentul arhiv rii, n vederea p str rii lor, sau al expedierii acestora partenerilor
institu iilor de credit sau clien ilor.
Aceast mi care succesiv a documentelor n cadrul institu iilor de credit operative
presupune parcurgerea mai multor faze, astfel:
- primirea documentelor la ghi eu sau ntocmirea acestora de c tre personalul institu iei
de credit, i efectuarea asupra lor a controlului privind respectarea condi iilor de form i de
con inut;
- gruparea documentelor, n func ie de unitatea beneficiar , pe documente locale (care
r mn n cadrul institu iei de credit), documente interbancare (se refer la opera iuni ntre
institu ii de credit diferite) i documente intrabancare (au ca obiect opera iuni ntre unit ile
aceleia i institu ii de credit);
- nregistrarea de regul automatizat a documentelor n contabilitatea analitic i
contabilitatea sintetic , i confruntarea datelor din cele dou eviden e pentru urm rirea
exactit ii opera iilor efectuate;
- clasarea i p strarea documentelor la sfr itul fiec rei zile, n locuri speciale amenajate
n acest scop;
- remiterea documentelor titularilor de conturi.
n ceea ce prive te clasarea i p strarea documentelor institu iilor de credit, aceasta se
efectueaz separat, n func ie de natura opera iunilor pe care le reflect . Astfel, documentele
de cas se p streaz n dosare, pe zile, timp de un an, n arhiva curent a institu iei de credit.
Documentele de decontare se claseaz pe zile, n ordinea simbolurilor conturilor sintetice
debitoare, i se p streaz timp de o lun n arhiva curent . Documentele privind opera iunile
proprii ale institu iei de credit se claseaz n dosare separate. n func ie de durata de p strare a
materialelor de arhiv , documentele se depun apoi la arhiva general .
n activitatea institu iilor de credit circuitul documentelor se desf oar cu respectarea
unor principii sau reguli bine determinate, i anume:
- nregistrarea n aceea i zi a tuturor documenetelor primite (prin po t sau la ghi eu)
pn la sfr itul zilei operative;
- folosirea n aceea i zi a disponibilului creat n conturile titularilor pentru ncasarea cu
prioritate a dobnzilor i a mprumuturilor scadente i pentru efectuarea pl ilor dispuse de
titularii conturilor;
- ncas rile n numerar presupun primirea mai nti a sumelor de c tre casieri, i numai
apoi, nregistrarea lor n conturile depun torilor; se evit astfel riscul nregistr rii unor sume
nedepuse, sau solicit rile ulterioare de anul ri, storn ri sau corect ri de opera iuni;
- pl ile n numerar se opereaz mai nti n conturile solicitan ilor, n limitele
disponibilit ilor existente, i numai dup aceea se elibereaz sumele de c tre caserie; se
nl tur astfel eventualele cazuri de efectuare a unor pl i n condi ii de incapacitate de plat ;

Lect. drd. Iustin Haliga 2014

14

- virarea sumelor din unele conturi n altele se eviden iaz cu prioritate n debitul
contului pl titorului i apoi n creditul contului beneficiarului, pentru ca opera iunile s se
deruleze n limita disponibilit ilor din conturi sau a plafonului de credite aprobate;
- toate documentele bancare de ncas ri i de pl i se nregistreaz mai nti n
contabilitatea analitic i dup aceea n contabilitatea sintetic ; se evit astfel corec iile
ulterioare pentru opera iunile reflectate de documente care nu pot fi nregistrate n eviden a
analitic ;
- contabilitatea analitic se confrunt cu cea sintetic n aceea i zi cu efectuarea
opera iunilor, iar ntocmirea balan ei de verificare, n vederea sesiz rii eventualelor erori, are
loc, de regul , n diminea a zilei urm toare.
O bun organizare a circuitului documentelor faciliteaz prelucrarea automatizat a
informa iilor institu iilor de credit i exercitarea unui control intern eficient.

2.5. Analiza i managementul riscurilor bancare


No iunea de risc este opus celei de siguran . Din punct de vedere formal se consider
c starea de nesiguran desemneaz cazurile n care anticip rile sunt unice sau limitate ntr-o
marj foarte restrns . n realitate agen ii economici realizeaz anticip ri care acoper marje
largi de valori, cu grade de probabilitate foarte diferite. Termenul de risc este utilizat pentru a
descrie tocmai asemenea situa ii, n care anticip rile nu sunt unice, dar se pot aprecia
probabilit ile fiec rei valori posibile. n fapt, selec ia pe care o opereaz mecanismele pie ei
ntre agen ii competitivi i cei necompetitivi asociaz oric rei activit i economice riscul
esecului.
Numeroase evenimente au ar tat c problemele principale cu care se confrunt b ncile
rezult din accentuarea riscurilor, aceasta deoarece viitoarea evolu ie a activelor ca i cea a
costului pasivelor nu poate fi prev zut cu acurate e.
Pe parcursul desf sur rii activit ii lor, b ncile sunt supuse unei game largi de riscuri. n
general riscurile riscurile bancare se ncadreaz n 4 categorii2:
1. riscuri financiare cuprind la rndul lor alte dou tipuri de riscuri:
Riscurile pure care nglobeaz riscul de lichiditate, riscul de credit, riscul de
solvabilitate, putnd avea ca efect o pierdere pentru banc dac nu sunt corect
gestionate.
Riscurile speculative, bazate pe arbitrajul financiar pot avea drept rezultat un
profit, n cazul n care arbitrajul este corect, sau o pierdere dac arbitrajul este
incorect. Expunerea la aceste riscuri este determinat de ncercarea de a
ob ine profit ct mai mare.Din aceast categorie fac parte:
riscul ratei dobnzii,
riscul valutar
riscul pre ului (pozi iei) de pia .
2. riscuri opera ionale sunt asociate organiz rii i func ion rii interne a b ncii
incluznd sistemele computerizate i alte tehnologii. Acestea mai sunt asociate i
conformit ii cu politicile i procedurile bancare, precum i cu m surile ndreptate
mpotriva managementului necorespunz tor i fraudei.
3. riscuri ale afacerii sunt asociate mediului n care activeaz o banc , inclusiv a
preocup rilor macroeconomice i de politici, a factorilor legali i de reglementare,
precum i a infrastructurii i sistemului de pl i existente la nivelul ntregului
sector financiar.

Hennie van Greuning, Sonja Brajovic Bratanovic, Analiza i managementul riscului bancar, p. 5.

Lect. drd. Iustin Haliga 2014

15

4.

riscuri ale apari iei de evenimente includ toate tipurile de riscuri exogene care,
dac s-ar materializa, ar putea pune n pericol opera iunile unei b nci sau ar putea
d una condi iei financiare.
Managementul riscului necesit un parteneriat din care fac parte regulatorii i
supraveghetorii bancari, ac ionarii, consiliul de administra ie, conducerea executiv , comitetul
de audit si auditori interni, auditorii externi.
Fiecare institu ie de credit trebuie s dispun de strategii i procese interne formalizate,
solide, eficiente i complete de evaluare i men inere n permanen a nivelului, structurii i
distribu iei capitalului, care, din perspectiva institu iei de credit, sunt considerate adecvate
pentru acoperirea tuturor riscurilor la care aceasta este sau poate fi expus , ntr-un mod
corespunz tor naturii i nivelului acestor riscuri. Aceste procese i strategii trebuie s fie
supuse unor revizuiri interne regulate de c tre institu ia de credit, astfel nct s se asigure c
ele r mn n permanen cuprinz toare i propor ionale n raport cu natura, extinderea si
complexitatea activit ilor desf surate de respectiva institu ie de credit. Institu iile de credit
sunt responsabile pentru procesul intern de evaluare a adecv rii capitalului la profilul de risc
propriu [25, art. 148-149].
Banca Na ional a Romniei poate stabili prin reglement ri si alte cerin e de natur
pruden ial , precum i nivelul de aplicare al acestora la institu iile de credit. Aceste cerin e pot
viza, f r a fi limitative, urm toarele [25, art. 50]:
a) riscul de lichiditate;
b) opera iunile institu iei de credit cu persoanele aflate n rela ii speciale cu aceasta;
c) externalizarea activit ilor institu iei de credit;
d) ajust rile pruden iale de valoare;
e) modific rile operate la nivelul institu iei de credit fa de condi iile care au stat la
baza autoriz rii acesteia.
n mod concret, se pot individualiza urmatoarele riscuri:
1. riscul de credit numit i risc de contrapartid sau risc de insolvabilitate a
clientului este cel mai important risc cu care se confrunt banca. El consta n
probabilitatea de a pierde din nerespectarea de c tre clientul debitor a clauzelor
contractuale. Pierderea poate s fie total sau par ial . Acest risc cre te odat cu
num rul de clien i, cu volumul creditului acordat i cu nivelul ratei dobnzii. n
gestiunea acestui risc, b ncile urm resc ntocmirea i analizarea unui dosar de
creditare, stabilesc reguli de diviziune a riscului i caut s - i diversifice portofoliul
de credite.
2. riscul de lichiditate reprezint riscul de a nu putea onora cererile de plat i de
retragere ale clien ilor. Problema lichidit ii se poate pune pe mai multe niveluri. n
varianta cea mai acceptabil lichiditatea este legata de imposibilitatea de a face rost
de resurse la un cost normal. n varianta extrem ea poate duce chiar la falimentul
b ncii. Gestiunea acestui risc se bazaz pe crearea de rezerve u or lichidabile, la
care banca s poata apela n caz de nevoie i pe o corect previzionare a nevoilor de
finan are n ceea ce prive te amploarea i regularitatea acestora.
3. riscul de dobnd reprezint riscul de depreciere a rezultatelor b ncii n urma
varia iei ratelor dobnzii. Acesta este un risc important n activitatea bancar ,
deoarece veniturile i cheltuielile sunt n cea mai mare parte rezultatul unor dobnzi
ncasate sau pl tite de c tre banc . Pentru a se proteja de astfel de posibile pierderi,
b ncile utilizeaz rate de dobnd variabile i urm resc o echilibrare a activului
bilan ier cu pasivul, din punct de vedere al ratei dobnzii. Astfel, n cazul unei
modific ri de rat a dobnzii de pia , clauzele contractuale s -i permit
modificarea dobnzilor, iar eventualele pierderi s se compenseze cu c tiguri.

Lect. drd. Iustin Haliga 2014

16

4. riscul valutar acesta este asemanator cu riscul de dobnda, ns pierderile sunt


determinate de varia ia ratei de schimb. El se poate ntlnii n mare m sur i la
societ ile nebancare cu activitate interna ional . n cazul b ncii riscul valutar este
cu att mai mare cu ct bilan ul s u cuprinde mai multe valori exprimate n monede
str ine. Mai mult chiar, riscul se poate extinde i n afara bilan ului prin
angajamentele extrabilan iere acceptate sau acordate de banc . Gestiunea sa
urmare te men inerea unui echilibru ntre active i pasive, respectiv ntre
angajamentele primite i acordate de banc , astfel nct pierderile datorate
modific rii cursului de schimb s se compenseze cu c tigurile din partea cealalt a
bilan ului. Este bine ca acest echilibru s se realizeze pentru fiecare valut n parte.
5. riscul de pia este rezultatul activit ii b ncii pe pie ele de capital i presupune
eventuale pierderi nregistrate n urma evolu iei nefavorabile a angajamentelor
asupra diferitelor active nelichidate. El cre te odat cu instabilitatea parametrilor de
pia (rata dobnzii, indici bursieri, curs valutar), instabilitate ce se exprim prin
no iunea de volatilitate a pie ei. Pentru a controla acest risc, banca trebuie s aleag
o structur adecvat a portofoliului de active, care s permit men inerea valorii
acestui portofoliu ct mai constant .
6. riscul de solvabilitate numit i risc de faliment, reprezint riscul de a nu dispune
de fonduri proprii suficiente pentru a acoperii eventualele pierderi. Acest risc poate
fi rezultatul unor fonduri proprii insuficiente, dar i al asum rii unor riscuri prea
mari. Pentru evitarea lui este necesar s se g seasc un optim ntre ace ti doi factori,
optim sintetizat sub no iunea de adecvare a capitalului. Un rol important l joac , n
acest caz, reglement rile pruden iale bancare, care oblig b ncile s de in un
minim de fonduri proprii n func ie de riscurile asumate. n plus, fiecare banc este
liber s stabileasc dac acest minim i este suficient sau nu.
7. riscul de ar reprezint posibilitatea de a nregistra pierderi dintr-o rela ie cu un
partener str in, datorit unor evenimente ce depind, total sau par ial, de controlul
guvernului str in. Aceste evenimente sunt legate, n general, de factori politici
(r zboi, revolte pe motive ideologice, revendic ri teritoriale), factori sociali (revolte
cu substrat etnic sau religios, ac iuni sindicale generale) sau factori de natur
economic (ca rezultat al aplic rii unor politici economice eronate sau
dezavantajoase). n unele cazuri pot fi incluse aici i catastrofe naturale care se
produc cu o anumit regularitate.
8. riscul de produs nou apare n condi iile n care banca ofer pe pia un produs
nou, adic o inova ie financiar , i acest produs se dovede te a fi nerentabil. Se
poate, de exemplu, ca cererea s fie att de mic nct produsul s nu- i ating
pragul de rentabilitate. Dou cauze importante pot determina o astfel de situa ie:
produsul nu este atractiv sau politicile comerciale de promovare a acestuia sunt
gre ite.
9. riscul de fraud - este un risc intern b ncii i const n probabilitatea comiterii
unor furturi sau unor ac iuni contrare intereselor b ncii. Personalul b ncii este direct
implicat n manifestarea acestui risc. De multe ori, conducerea b ncii consider
acest risc ca unul minor, prin m rimea sumelor ce pot fi furate. El are tendin a s se
accentueze n condi iile n care nu este depistat la timp. Frauda prin computer este
relativ nou i const n efectuarea de transferuri electronice de fonduri n folos
propriu. De cele mai multe ori, astfel de pierderi nu sunt raportate de banc din
dorin a de a nu le face publice i de a nu crea nencredere asupra sistemului de
control al opera iunilor bancare. Corup ia este, de asemenea, generatoare de risc de
fraud . Prin coruperea unor persoane cu drept de decizie, se pot face alegeri care s
nu fie n avantajul b ncii. Cea mai ntlnit situa ie poate s apar la creditarea unor

Lect. drd. Iustin Haliga 2014

17

persoane ce prezinta un risc mare de nerambursare sau la supraevaluarea garan iilor.


n sfr it, nerespectarea secretului profesional poate s creeze mari pierderi b ncii
sau s o lipseasc de ob inerea unor c tiguri.
10. riscul concurential reprezint probabilitatea ca b ncii s -i scad performan ele n
condi iile n care i se modific pozi ia pe pia n raport cu celelalte b nci.
Concuren a este destul de mare avnd n vedere c aceste institu ii ofer cam
acelea i produse, diversificarea lor fiind relativ .
11. riscul legal poate s apar din cel pu in dou motive. Primul ar consta n faptul c
un anumit cadru legal na ional dezavantajeaz b ncile sau un anumit tip de banc n
raport cu alte institu ii financiare. Iar al doilea motiv const n incertitudinea privind
evolu ia acestui cadru legal.

Lect. drd. Iustin Haliga 2014

18