Sunteți pe pagina 1din 40
| savistexu EDUCATIEI | NaTIONALE (CABINET MINISTRU ORDIN privind aprobarea Strategiei Anticorupie in Bducatie Tn conformitate cu prevederile ‘+ Legi educate’ naionae /201 1 eu modi i completril ultesoar, ‘Legit r-188/1999 privnd Statutlfunctonaitr public eu modfiirle si complete uterioare, republicats 2, ‘+ Legit ne-72004 privind Codul de conduit furcionailor public, eu modifcsie si complete teione,republiat, ‘+ Legit nr477/2004 privind Codul de conduits a personallui contractual din auoritile 51 instnile publics, 4 Legea nr, 251/2004 privind unele misuti refritoare la bunurile permite cu tity gratuit eu piel or aetiuni de protocol in exesitares mandstului sav a fete, ‘+ Legea n.161/2003 privind uncle masui pentru asgurares transparenel in exercitarea demir public, a funtilor publice si in mediul de aficeri, preveniea si sancionarea coral, eu ‘modifica si complete uteioare, + Legea nr. 115/1996 prvind decararea gi controll aver demnitarilo, magistrailor,fancionarilor Publicis unorpersoane cu funeti de condueere, cu modifi i completarile ulterioare, + Legea nr, 78/2000 pentru preveniea, descoperrea si sancionarea faptlor de corupie, cu modifedsile si complet iterioare, + Legea a. $71/2004 privind protetiapersonalulu din atoriile publice, institute publie gi din te unitai care semnaleaza ince ale ei, Ordonanja de Urgenti a Guvernului ne. 75/2005 privind asiguarea cali educate, ev modifica utecoare, ‘+ Ordinol Agente! Nationale a Functioarilor Publi tea unui cade rr 4500/2008 pent sta tunitar pivind metodele de competare $i transmitere s datlor ginformayilor referitoare la respectaea normelor de conduit de edt funetionaritpublici gi la implementarea procedurlor iscipinare, ‘+ Ordinulai ministrului nanfelor publice nr, 9462005 penirs aprobares Codului control intem/managerial, republics ‘+ Houirrea Guvernului nt. 1882013 privind organizarea gi functonares Ministerului Eduatici Nationale, cu moire i complete ulteroare, MINISTRUL EDUCATIEI NATIONALE cite preecutal win [Ari 1. Se proba Straegia Amiconuptic in Educayic, previzuth in anexa 1, care face parte integra dinprezetul orn Art 2 Secretar General Adjunct, Directile generale direfile! servile din MEN precum si insituil flate in subordnes/coordonares ministealut vor aduce le cunostingapersonaluluiprevederile prezentull ordin, ‘Ar. 3 Prezentulordin se public in Monitoral Oficial al Romie, Paes MINISTRU, [REMUS PRICOPIE asst Pk UMIUNEA EUROPEANA ce FontSec Capen yy SAVER ROME Programs Operant ‘tsp Ponce “Deere pact Inova ta ainitraie _=Pravenirea corupti in educate prin informaro,formare gl responsabilizaro” ret ara in ant Sn Euan rapa Opera stares Cane semi 1 MINISTERU we ij MINISTERUL fee) | EDUCATIEI AIDROMANIA emu | NATIONALE ss L INTRODUCERE LL Despre strategie 1.2. Corapia in Romina indicator de perceptie«coruptei in educate 113. Poltcilepublce si cadruljuridic exstente 2. VALORILE FUNDAMENTALE $I PRINCIPLLE PROMOVATE DE STRATEGIE 21, Valor fundamentale 22. Prin 3. SCOPUL STRATEGIEL, INSTRUMENTELE $1 TIPURILE DE INTERVENTIE PROPUSE 3.1 Scop strategie 32. Instumentele gi tipurile de interventipropuse 4, OBIECTIVELE GENERALE 4.1. Prevenireacorupte la nivell sectorului educational 42. Cresterea gradului de educatie anticorupie 43, Corsolidarea mecanismelor de control administra 5 a coopeririinerinsttutfonale in ddomenit preveiri si combateri corupiei 44, Apmobarea planului sectoral aferentsectorului educational si dezvoltarea sstemului de ‘monitorzare a implementa strategie si planuli 5. IMPLICATH SURIDICE 6. IMPLICATH BUGETARE. 7, COORDONAREA IMPLEMENTARI STRATEGIE! $I MONITORIZAREA 711 Responsabil cu coondonares si monitorizareaimplementai stratgiet 72. Rapoarteleperidice, metodologia de monitoizae i publicarea raportulul anal 173. Evaluarea ex-post aimpactului strategiei Anexa_1 - PLAN SECTORIAL PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEL ANTICORUPTIE IN EDUCATIE. Tia SNA Steps National Anticorupfe MCV Mecanismal de Cooperate st Veriicare CCE Comisia Europeans MEN-Minsterl Bavcaiei Nafonle IDC- Indice de Percept a Corsi 1S) tepectort Sela Hudefean : ROFUIP = Regulamentol de Organizare si Funsionae a Unitilor de invgimnt Preuniversitar ARACP-Agenta Romind de Asiguace Caliti in favaioinul Reusvestr ‘ARACS- Agena Roming de Asiguae a Calis i lvajmntl Superior ITN LL Despre sirategie {In contextleforturtor Romdniei de prevenite gi combatere a comupiet din ulmi ani, dar gi al necesita adecvari eestor eforuri in vederea adoptriunei sbordari bine planta si sustenabile pe temen mediu gi lung tn domeniul preveniei corupiei, rolul sectorului feducaional se conturezA afi unul fundamental pentru asigurarea suecesului aeestor demersur. fncepind cu anul 2007, in paralel cu aderaten Roméniei la Uniunea Europeans, Comisia Europeani a insiuit Mecanismul de Cooperare si Verifcare, mecanism ce vizeazi ‘monitorizarea progresebrrealizate de Roménia in vedereastingeri anumitor objective de refernflspecifice in dameniulreformeisistemuluijudicar si al lptetimpotiva corupiei si ‘care se materializeazA prin publicerea periodiea a unor rapoarte de progres. Initiaivele “aferentesectrului educational se incadreazé in Condionalitatea 4 - Adoptaree nor misuri suplimentare de prevente gi combstere a corupi, in special in cadrul administraiei locale si ‘au menfionat pozitv pina in prezent uncle injiative §iproiecte ale Ministerului Edeafei Najionale in domeniulpevenini corupie, Raportl de Progres al Comisiei Europene din lune julie 2012 mention: In alte secoare ale activitil guvernamentale mu au fost objinue rezultars comparable CCazurile de corupyie sunt numeroase in domenii precum adminisrajia fiscal, educaia, sdndiatea si inestiile tn infrastructurd. Cu toate acestea, actvitaiea de analizare a riscurilor n aestesecoare a fst demaratéabia de curdnd (.) ‘in sectoral edueatiei au fost introdusecéteva masurt-pilot de prevenre, cum arf propuserile Contrulul Narional de Inegritare (de exemplu, supravegherea video la exomencie de acalaureat), $1 este in curs de elaborare o strategie sectoriald in comtextul unui protect ‘amicoruptie namat de UE. Alte domeni-cheie de rise care trebule avute in vedere sunt invesiile in infrastructure {scolar $1 corupfia in exdrulsstemului de examinare in soli sal sistemului de acordare a iplomelor in untied nvdtamanu superior. (..) Aceste activiaypilo desfagurate in domenttsensibile din punctul de vedere al corupei au Jost wile $1 au avut wn impact important asupra bugetulu de stat nsd ele true contiuate ‘pentraa deveni parte dian-o abordare sstematica." Sectorul educational prezint,aldturi de alte sectoare,o serie de vulnerability la compe. Strsegia Najionald Anticorupieprivind sectoarele vulnerable si administaja publica local pe perioada 2008-2010 situa educata in lista sectoarelor vulnerabile. Cu toate acesteg mu exisat 0 evalua a nivelului coruptii in eadrul sectorlui educational comparaiv cv alte sectoare ale administraiei publice din Rominia. Ulterior, in eadrul Strategiei Nafonale ‘Anticorupie pe periosca 2012-2015, s-a renunjat la sbordarea sectoriala, responsabiltatca implementarit maisurilor vizate de SNA 2012-2015 find la acest moment in sarcina tturor insttilor din sector public, inelusiv acer din sector educafonal, ‘Strategia National Anticoruptie pe perioada 2012-2015 constituie cadrul_ de implementare a prezentel strategi, Documental strategic national are ia baza o schimbare de abordare in demersutle anticorupie, bazaté pe promovares intensifedri efortuilor de prevenire prin asumarea problematict anticorupiie la nivel institutional. Astil, toate instituale publice au obligatia de a adopta proprile planui antcorupie, prin masuri de iervenie care 4 vizeze prevenirea coruptiei, educajia anticoruie si combaterea fenomenului de corupie. Sirategia Anicorupte In Edueaje promoveaz& aplcatea bunelor pactci avansate de SNA 2012-2015, precum aplicarea nei metodologitunitare de evaluare ariseurlor istitujionale de conssie. In acelsi timp, Sirategia Anticorupye in Educarle asigua implementarea recomandailor formulate de CE in eadrul MCV privind consalidareapoliticit generale enticoruptic, eit si a ‘unorrecomandari specific formulate in cadrul EvaudrilIndependemte privind inplememtarea Sirategiei Nojionale Antcoruptie 2003-2007 si a Strategiei Najionale Anticarupte privind ‘Sectoarele Vulnerabile si Administrayia Publica Local pe perioada 2008-2010, Prezenta strategie lick o abordare comprehensivi, cu implicaea activa. a factorilor cointeresafi ati in cadrul procesului de elaborare a documentului de polite publics, tsi in ceapele ulterioare, de consultare, promovare, implementare si monkorizare. In cadrul procestlul de elaborare a prezenteistrategi, doud etape importante au fost reprezentate de realizarza une diagnoze a fenomenului de rise care favorizeaza poliferarea vulerablitii Ia fapte de corupie, exstente la nivelul invatimintului preuniverstar side organizarea unui seminar najonal anticorupie avind ca biect dezvoltares coafinuului stategieianticoruptie fn educwie, cu participarea unor factori reprezentativi ai sectorului educational de Ia nivel focal gi central in urma seminarulu: nahional, au fezultato sere de pronunen ale faconior din sectoral educational, cu privie la coninutl strategie anticorupfi in educate. Elaborea proiectului stategiei sa realizat in cadrul proiectului .Prevenirea conupjci ccducatie prin informare, formare si responssbilizae”, proieet cofinanjat din Fondul Social Europein prin Programul Operafional yDezvoltirea Capacitii Administrative” si implementat de Ministeral Educajei Nationale in. parteneriat cu Asociafia pentru Implemencarea Democrajei si Universitatea Tity Maiorescu, in perioada iunie 2011 — septembrie 2013, Ulterior, in cadrul procesului de consultare publict cu privire Ia proiectul Strategie! _Aniicorspie in Educayie a fos organizate o sere de dezbatei public cu privire la confinutel documentului strategic, dar gi actuni de promovae a acestuia etre factor cointeresai Strategin cuprinde ca anexd Planul Sectoral pentru Implementarea Strateglel Anticorupte ft Educa 1.2. Coruptia in Romenia st indicator de percepte a coryptiei in educate Instruentele de evaluare a perceptici publice cu privire la nivelul corupict situesza Romani, an de an, in sfera statelor cu un nivel crescut de corupfe in euda demersurilor realizate in plan legislativ gia celor de combatere a acestuifenomen de corupte. La nivel anului 2012, Indicele de Percepsie a Corupie al Transparency International situa Rominia, cu un sor de 44 din 100, mult sub media trilor membre UE (60-64) De asemenea,conform Barometrlui Global al Corupfie, la nivelul anolui 2010, 87% dint romani eonsiderau eh enomenul de corupfc -a extn in ulmi tei an, in tmp ce cercetresnajionaa ,Pereepi attain privind corupfia din Rominia”, coordonata de Asociaia pentru “eee 5 Democrafei in anul 2011, eleva faptel e& aproximativ dowd treimi dintre romini (67%) considerss c& in uitimul an corupia a erescut, 6% cd aceasta a sczut gi 26% cf nivelul coruptie’ nu s-« modifiat. (© alt ceretare a Asocafei pentru Implementarea Democrat din anul 2007 relevafaptl c& 666% dintre tne inte 18-28 ani considerau cd o persoana nu poate aves succes in Romig ‘id afi corupd. Acelagidemers realizt la nivel national in anul 2011 indica fapul 8 57% inte romani imparagese aeast crim in acest comers, se contrears necesita consoldai i itesiticaiefotwilor preventive sustenabile a valorzari oul educafel in adel acest demers. In ceea ce priveste nivelul corutiei in cedrul sectoruui educational, nu au fost realizate cercetar consistent in vedereaevaluariiacestui sau a evaluari comparative cu ale sectoare CConform Eurobarometrului Special al Comisiei Europene cu ar. 374 din februaric 2012, ceuropenii consderau ed veniturile necuvenite si abuzurile de putere sunt prezente in toate omenile ce implics servicii publice. Cu toate aceste, actor din zona educationala sunt perceputi ca mai putin vulnerabili la a fi implicai in acest tipuri de activititi (17%), ‘comparaiv cu politicienii,functonari oficialit din domeniul acizifilorpublie¢., 13, Poliicile publice si cadnu jure existente Strategia Anticorupie in Educate este un document strategic pe termen mediu, care ereteh cadrul de implementare a mlsurilor de promovare a integritii prin procesul educational, elt sla niveulinsttjilor din cada sectoruluieducajional, Prezenta strategie asigurh cadul de implementare si dezvoltare a obiectivelor Stategiei Najionale Antcorupjie 2012-2015 la nivelul sectorului educational ga diecfilor de sciune ssumate prin Program de Quvemare 2013-2016, Capitol Justi Stratepia are la baz, in aeelagitimp, Legea educate! naionale nr. 12011, eu complete gi ‘modifictrleulterioare, pornind dela misiunea asumata de lege: de formare. prin educati, a ingrasiructri mentale a socitiit roménest, in acord cu noile cern, derivate dim stattul Roméniei de fard membra a Uniuni Europene si din funeyonarea in contexnlglobaliai, i dle generare sustenabila a unei resurse umane najionale inalt competitive, capabilé st Jfunctioneze efcien in societatea actuala $i vitoare” (Art. 2, alin.2). De asemenea, at. 2 ‘lin. din acelagi act normativ arevede c& “Idealuleducayional al coli romdnesl consid in dezvoltarea liberd, inegrald si armonioasd a individualgii mane, in formarea ppersonaltii! autonome $1 fn asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentr Implinirea gi dezvoltarea personald, pentru dezvoltarea spirtului antreprenorial, pentru ‘Partciparea cetdjeneascd activ tn socletate, penru inluciune social pentru angaare pe aja munci.” Totodatd, art. 4 prevede cd “Educatia si formarea profesional a copillor, a tinerilor $i a Aadultlor au ca finaltate principald jormareacompetenelor, Inglese ca ansamblu ‘multifanetional $i transferabil de cunogtint, deprinderivabilci si aptitudin, necesare pentru: (.) b) Integrarea socald $i partielparea cetdfeneascd activa. socetae: (..) ©) educarea in spiritul demsitai, flerantei gi respectarit drepturitor si libertfor fundamentale ale omulu; f) cultivarea sensibility fata de problematica uman fad de valorle moral-civice gla Fespetulu! pentru nawurd si mediultnconjurdtor natura, socal gi cultural." 2, 22, Valor fundamentale Eéucatia- promovarea oluli fundamental l educate in socetate Iniegrtatea ~ promovarea responsabilitit morale, civice, sovale si profesionale @ pesonaluluiimplicat in sstemul educational ‘Transparenta ~ asigurareavizbilitai si accesibiliaiideciailor, cu informarea g1 coparicipareasocietiicvile Obiectivitatea — asigurarea.imparialititit si nediscrimindrit in intreaga ectvitate esfigurat a nivel sistemluieducafiona Priovitatea interesului public — datoria responsablilor din cadralsistemului edcafional de a considera interesul public mai presus de orice alt interes Princpit Principiul prevenirii corupfiei pe termen mediu si lung, in baza cirua demersurile de provenire a corupiei fac obiectul unei abordari strategie, bine planifcate gi sustenabile. Principil calitiit netului educational, in baza cirua setivtiile din invayimintul preuniversitar si universitar se raportesza la standarde de calitate sila bune practici najionale gi intermayionale. Principiulechitii, mediscrimindrit ial egalitii de same, in baza cirvia accesul ln invajare, cit gt procesele de selecje, promovare si evaluare a personalului din sisemul de Invapimant se realizeazi in mod echitbil fr diseriminare Principil statului de drept, in baza edruia este consacratasupremati lel, tft ‘elie ind egal in fj acestca, Principiul responsabilititit potrivit cAruia autoritiile staului rispund pentra Inepliiresatbusilor cele revin in domeniul prevenii si combate eoruie Principiul cooperarii i coerente, ce vizeazd necesitatea coopera cu instiuile eu ‘competene in prevenirea si combatereaeoruptc facipied trih societitit civile gh al dialogudai social, care inypune ‘wansparenia deciailor si a rezulatelor gi consulterea membrilr societaicivile fa cadrl acestut proces, Principiul comportamentului etic care presupune ex personalul din sectoral ‘educational s actioneze intr-o manieraresponsabila din punct de vedere etic. Principlul proportionalitti in elaborarea si punerea in aplicare a procedurilor anticoruptie, conform cara insitufile publice tebuie sB elaboreze si si aplice procedur proporionale cx riscurle gi vulnerabiltjil institutional la cori. Oe TTT 3.1, Scopul strategies ‘Scopul strategie este prevenirea si reducerea fenomenulut corupisi la nivelul sectonulié feducafional si valorizarea rolulul important al procesului educational tn demersurile de prevenie a compe pe termen mediu g lung la nivell scietaii roménest Documental est dresat ntegulu sistem de educaje gi formare profesional, 2.2 Insrumentelesitipurile de inerventipropuse ‘Aga cum se menjioneazl in Strategia Nafionals Anticoruptie pe perioada 2012-2015, dar gin Rapoartele peridice ale Comisici Europene privind progrsele inrepistate de Romina in ddomenis anticoruptie, eadrl legislatiy anticoruptie existent in Rominia este suficient deewolia la acest iunen,, iat efrlurile insitaiionale (bie sk se concentteze pe implementaea eficentt a standardelor anticoruptie la nivel intituional-administativ, pe promovarea integrtiii 1a nveul ficcarei organiza, avind ca obiective: implementarea codurilor tice, imbunitajrea mecanismelor de control administatv gia celor de sanctionare, remedierea vunerabilitiilorspeifice. acelas timp, masuile vizate de strategie promoveszA utlizarea rlului fundamental pe care csicatia il define in societate si in cadrul demersurilor de prevenre a corupfici pe fermen rediv § lung, avind ca obiective: crsterea gradului de educaieanticorupjie a personalului ‘ce activeaz in cadrul procesulul educational, eesterea gradului de educaje amicorupie a ‘inerei gsnerai, implicareafactorloreointeresfiafereni seetorluiedvcafionl in demersui ‘comune de informare si prevenre a corupii gi informarea adecvati a publicul Strategie susine implementarea instramentelor SNA, precum apliarea metedologiei de -evaluare a riscurilor de corupie Ia nivell seetorului educational, asumate la nivelul Feedei institu din sectoral educajional a planului propriu de mauris! monitorizarea implement ‘msurler anticorupie prin intermedi inventarului masurlor preventive anticoryte insti de SNA, asgurind dezvolarea gi adaptarea obiectvelor si masurilorvizae de SNA la nivelul ‘sectorusieducafionl ‘41. Prevenirea corupfil la nivel sectorulul educational Sector educational preznt,alturi de celelalte sectoare, uncle vulverabilti Ia fenomenul de conse. Instityile din sectorul edueaional au responsabilitate asigudri cosdiilor necesare pentne ppuncres in aplicee acadrului nomativ la nivel sectorui educafionl tsi « monitorizait {i evalu periodice a eficienet misurilor adopt 1. Autoevaluarea periodic gradului de implementare a masurilor preventive obigatori aferente Inventarului misurilr preventive aferent SNA; 2, Elaborarea si implementarea Metodologiei_privind) managementul riscurilor de corupfie in eadrul structuilor Miniserului Educfiei Nationale prin adoptarea la nivell tuturr stucturifor MEN a unor misuri de control gi/stu prevenie, in vederea renjinerit aun nivel acceptabil al probabiiiii de aparjie a riscurilor, cit gi a {mpactuli acestoa la nivell sectorlui edvational; 3. Operaionalzarea aplicatiei informatie dezvoltats de cltre MEN de monitorizare a riscuilor de corupie in vederea implementrii Metodologieiprivind managemeatul urilor de corupfie in eadrul-structulor Ministeulu Educafiei Nationale, prelucrani automate a datelor si reprezentiiistatistce si gafice a riscurilor de conupte Rewonsahili: Ministerul Educatiei Nationale si structurileaflate in subordinescoordonarea MEN ‘Obiectv specific 2: Cresterea transparenfel institutionale prin sporirea gradulul de Aisponibilitate a datelor publice deschise puse la dispoziie de catre instituile din sectoral educational Masur: 1. Asigurarea respects prevederilorprivind acesul Ia informa de interes public sia ‘elo privind transparenja procesuluidecizional la nivelul secorului educational, prin implementarea aplicafiei informatice de monitorizare a riscullor de corupie dezvoliti de citre MEN in vederea implementirii Metodologiei_privind ‘managementul riscurlor de coruptie in cadrul stucturlor Ministeraui Edveatiei ‘Nationale; 2. Dezvoltarea soluilor de e-guvemare si e-administare ca latforme de accesate a servcilor publice de citreeetifeni; 3. Identificarea de resurse financiare prin accesarea fonduslor structurale pentru implementarea de proiecte in domeniul promovaritintegritii ga bunei guverdr la. nivell sectorului educational, in parteneriat cu socitates civil 4, Cresterea gradulu de accesiilizare a informatilor dela nivelalautritjilor implicate in sistemul educational in vederea informa corecte gi eficinte a actorlor implica ‘in actl educaional ga publicalu larg; 5. Imbundtitra sttegilor de comunicare pe teme anticorupic Ia nvelul unitailor de Tnvajimant, care st iain ealeulpotenfalel riscuri si vulnerabilit a erupt; 6. Crearea uni structur minime pentru siturile web ae unitjilor de fnvatmint si pentrs inspetoratele scolare si asigurarea actualizirit permanente a acestors; 7. Asignares transparenfei In procesele de Inscrere, admitere, transfer gi absolve a eleviorg studenflor in sistem de invajamant. [Responsabl: Ministeral Educafiei Nafonale gi structurileaflate fn subordinea/coordonarea MEN ‘Obiectiv specifi 3: Consolidarea Integriti ‘tice profesionale |. Ayeobares, implementares si, monitorizarea aplictii Codului_de_elicd_pentns ‘nvatamintul preuniversitar gi a Codului de referif& al etc’ gi deontologiei univesitare, eét si monitorizarea activitfi Consiliului Naional de Etc pentra ‘qvipirntal preunverstar sia Consiliului de Buca gi Management Universita; 2. Aprobarea si implementarea codului eticideontologic peniu personal din edueatic ‘eae lereaz in proiest cu finantare extent; 3. Dssfagurarea de aciuni de_promovare a prevedenior Cotulus de eed pentrs ‘nvajamntul preuniverstar gi ale Codului de referinft al etiit si deontologici ‘uriversitare destinate personallui vizat din eadrul invsjimsatului preuniversitar 5 uriversitar, 4. Consolidarea unor sisteme inteme de management si asigurare a calitait la nivelul Uuctilor gcolare si universitiilor care s8 asigure transpareja si responsabiltatea insitujionala cu privire la aspectele legate de etica profesional si de performanjele profesional. 5. Introducerea in fsa de evaluae a cadrelor didactice @ unui eriteriuprivind respectarea standardeloreice profesionale. 6. Profesonalizarea managementului invijimdntului preuniverstar prin introducerea ‘wor etter standardizate privind pregititea profesional i managerial. Responsiili; Ministeral Educaiei Nationale, Consilil National de etic din invajamdntul ‘reuniversiar, Consiliul de Etia gi Management Universitat, ARACTP, ARACIS, ‘Obicctiv specific 4 Cresterea eficienfel_mecanismelor de prevenire a corupfiel in materia achizifilor publice sia utilizirii fondurilor publice in general, la nivelul sectorulul educational |. Prvenirea conflitelor de interese in gestonarea fonduribr publice Ia nivelul orului educational prin elaborarea gi implementaea unoeproceduri specifice, 2. Bhborarea si diseminarea de materiale cu caracer de indrunare privind achizii public gi diseminares acestra la nivelul personalului eu funcji de conducere Ia hivelulunitailor de invaziman gi al ator institu din sectoral educjional; ‘3. Asigurarea implictri tuturorfactorloreointeresati in procesul de elaborate a planhut de schizfi al unital de tnvapamsnt, 4. Publicarea unui raport anual, la nivelul MEN, cu prvire lk modil de alocare fondurlorpublie Ia nivel sistemului educational, 10 5, Asigurareatransparejeiresuselor bugetare si extrabugetare prin publicarea anual @ {nformajilor ia avizieru geotivpesite-ul web al unital de invajamdnt Responsailc Ministeral Educafiei Nationale si structurileaflate tn subordines/coondonarea MEN 42. Creserea gradului de educaie anticoruptie Diminuareaincidenfei fenomenutui de corupie In socitatearomaneascd implied planiicarea si aplicare unor misuri preventive solide i sustenabile pe termen medi si ling care, raporat Ia sector educafional,trebuies&vizeze tre ari de intervene 1. Cresterea gradulul de educajle anticorupre @ personalulul si responsabillor implica din sectoral educajonal I Cresterea gradului de educatieanticoruptie a benefiiailoreducatiel ML Informarea, formarea, responsabilizarea si implicarea activa a insityilor ‘educarionale, a benefclariior actulul educajonal si a socetaiclvile pentru ‘prevenireacoruptiel in educatie In termeni de dezvoltare durabil, promovaresintegritit in societates romineascb nu se poste reaiza flirt asigurarea unei Bune edueafii anticorupie mai indi Ia nivelul eadrelor Aidactce,apoi la nivelultinerei generat, prin adaptarea si utlizarea roluluiprocesului feducativ, precum si fird informares, implicarea si contibujia activa a beneficiarilor servciul’ educational sa societicivile Obiectiv specific 1: Cresterea gradului de educatie ancicoruptie a personalului tituilor educafionale gis ‘edueatie |. Onanizarea periodies de cursuri privind respectarea normelor de etic gi conduit ‘moral pent personal angaat din sectorul educational; 2. Inroducerea in tematica de formare profesionalé a unor module privind normele de ‘conduits moral etc gide integritte: 3. Fornarea de cadre didactice si personal din administraia public curoluri in domeniul ‘educate, privind anicorupia | managemental educational 4. Ebborarea si diseminarea de ghiduri si materiale cu caracterinformativ privind ‘iscurile gi consecinee faptclor de corupfe sau a incidentelor de integrate. Responsabili; Ministeral Educaiet Nafionale gi structure alate in subordinea/coordonarea MEN “Obicciv specific 2: Creqterea gradulul de educafie anticorupfic la nivelul beneficial ceducatiei Masur: 1. Introduoeres tematic! anticorupfe (cu caracterteoretic gi prac clevilon, in cadrul programelorscolare ga actvitajilr extracuricula & th vet a 2. Stimularea organizarit periodice si sistematice, la nivelul invajaminulut preunivesitar, a unor programe extracuriculare si extragcolae destinae crested nivelulut educaiet anticorupfie a tinerei generai, prin partenerite eu institut eu ‘competenfe tn domeniul prevent si combateit cory; 3, Moritorizarea video 41 audio a concursurlor si examenclornafionale organizate in sistemul educational; 4, Derularea de programe si campanii de informare si responsabilizare a elevilor si studenylor cu privire a riscurile gi consecinjele negative ale corupiei. 5. Elaborarea unui Cod Etc al Elevilor, raport la Codului Etc pentru favayamsntal Preuniversita. Responssbil: Ministrul Educafiei Nafonale gi structurileaflate fn subordinea/coondonarea MEN privire la impactul ior cointeresati si societal |. Onganizarea la nivel national si local a dezbaerlor publice anticorupie, eu pprticiparea factorilor cointeresaji de la nivel sectorului educational; 2. Desfisurarea de campanii nafionale si locale pentru promovarea unui comportament de rocunoastere $1 respingere & corupii,inclusiv prin dezvoltarea de parenerate coal ~ comunitate~ familie, 3. Iniferea si derularea de proiecte comune in acest domenin cu organizail rneguvernamentalespecializate in domeniulanticorupie; 4. Elaborarea de ghiduri metodologice privind prevenirea corufiei in educaie, Resposssbil: Ministrul Educaiei Nationale 43, Consolidarea mecanismelor de control administrativ $i a cooperirii inter- “insitutionale in domeniul prevenirit $i combateriicorupiei in educate Obiectv specific Ts Intirirea rolululstracturilor de control, audit ide promovare inteqrititit din cadral Ministeralui Educaiei Nationale si montorizarea activi scetora Masur 1. Evaluates impactului sistemuluisanciunilor administrative 1a nivel sistemulul educational; 2 Consolidarea autonomiei operstionsle a structurilor de control si audit din cadeul ‘Ministeralui Educaiei Nafionale; 3. Implementars si dezvoltarea sistemelor de control interwmanagerial la nivelul MEN 1 la nivelul structurlor aflate in subordinealcoordonarce MEN, respeciv. al Structurilor subordonate scestora ai caror conducitri au calitatea de ordanatori de credit, entry sprijinreaaetivtiilor de prevenie a corupfc 4. Publicar anuala'a unui raportprivind sancjiunile discipinare apicate Ia nivel sectorului educajonal, legate de faptedecorupie; 5. Introducerea in competenia organelor de ontrol a obligate dea raspundene-un mod mai elaborat la inrebarile adresate de cetijean side a oferiindrumai adecvate care s8 depigeased nvelulraspunsurilor ip sau asintagmelorsablon;, 2 6. Operatonalizarea Comisii Nationale de Prevenire a Actlor de Corupie in Educate. Responsabil: Minsterul Educatet Nationale ‘Obiectiv specific 2: Tntensificarea cooperirii in domeniul combaterii corupfiel eu institutile competente Masur: Tr Incheierea de protocoale de colaborare si comunicare inte Ministeral Educaiei "Nationale 5 institu farizoare de date din tertoru (Inspectorate Scolate Judejene, ‘Consili Locale, unit de invljimn), in vederea opsrfionalizaitbazei de date eu proceduri si instramente de monitorizare a factorilor vulnerabili din domeniel ‘educaiei, suscepibili de a genera fapte de coruptie in rindul personalului din structure MEN si siructurle subordonate (Inspectorate), precum si din gcoli gi consililelocale-reprezentayi in consilul de administrate alscoi 2 Intensiicarea cooperdri cu organele judiciare prin valorifcarea,rezultatelor Aactvitiilor de aut $i contrl [Responsabil: Minister! Educatict Nafionale-Comisia natonala de prevente 2 actelor de corupfe in educaje, Corpul de contol al ministaluiedcafel, Serviciul de audit, IS/ISMB, nia de ivan 44 Aprobarea, implementarea si actualizarea planului sectorial aferent sectorului ‘educationd, precum sidezvottareasstemului de monitoricae aimplementiristrategied i planuluiaferent ‘Objectiv specific 1: Aprobarea, promovarea | siautoevaluarea peviodica a gradului deimplementare a masurilor preventive Masur |. Informarea.personalului MEN, a personalului din sectoral educational sia reprezetanilor administajci publice cu roluri in edvcatie eu prvire la proces de labora a planului sectoral; 2. Initereaunui proces de consultare public cuprivire la continutul strategie i planului sectoral aferentseetorului educational; ‘Aprobarca si promovarea planului sectrial la nivelul sectoral educafional; 4. Deestagurares de actuni de informare si promovare a stategeiantcorupie in educatic sia responsabilitiilor ce revin nstitutiloreducajionale, in vedereaasiguraiapicait ‘sure anticorupie la nivelu institu dn cadrlsstermului educafional. Responsabill: Conducerea MEN, coordonatorul planului sectoral, Comisia Nafionalé de Drevenire a Actelor de Coruptie in Educate ‘Obicctiv specific 2: Monitorizarea implementirit planulul seetorial 4 partciparea la slsteml nafional de monitorizare al SNA Masur: 1. Adoptarea de cite Ministral Educaiei Nationale a declarajei de aderare la Valorie fundamenale, principile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al SNA si ‘comunicarea cre Secretariatultchnic al SNA (tealizat), 2 2. Colectarea datelor nevesare autoevaluiii si comunicarea rapoartelor catre Secretariat tehnic al SNA (Semestral/anval); 3. Organizarea de misiuni tematice de evaluare a implementirii masurilor preventive la nivelul insityilor din sistemul educafional, formate din experi ai MEN si reprezentant ai organzailor, 4. Contribufa la elaborarea Raportuli National Anicorupie; 5. Partciparea la aetivitiyile de monitorizare ale SNA. Responsebil: Conducerea MEN, coordonatorul planului sectoral, Comis Prevenice a Actelor de Corupie in Educate Najionala de URIDICE ‘Age cum se precizeaza si tn SNA 2012-2015, cadrul nomativ general in. domenil {ntcorupte este considerat afi suficient dezvotat, iar in acest context Sirategia Anicorapie fy educajie Vizesza in special intenificarea eforturilr de prevenire a corsplc, at la nivelul sectoruleducaional, edt gi Ie nivelul societiit prin valorizarea rolului educaie, dar si aplicarea efectiva. la nivelul fiecdrei_ institutt edueatonale a misurilor anticoruptie, Iimbundtajres demersuilor in plan administrativ, a cooperdii interinstiujionale si a informa si implicri soviet civil Ca urmare a monitorziit implementirii si eficienfei masurlor anticoruptc vizate, este posibil ca pe perioada de implementare a prezenteistraegit si fle formulate propuneri de paolitci publice gisau propuneri de amendare a legac sau a codurilor etic. De asemenes, la nivel insitujonal, implementarea prezentei srategii gi a planului aferent presupune adoptarea de act administrative in vederea realizar masuriloranticorupfie vzate Sirategia Anticoruptie in Educayie va fi sprobat prin ordinal minstruluieducaiei nationale CRITI MI Implicaile bugetare sunt conform bugerului aprobat pentru Minister Educafit Nafonele. Co ASIEN TSTAUE TELS MONITO! 7.1. Resposabiltewcoordonarca ’monitorzarea inplementri strategie Implementarastratepci se realizeaza sub suortstea gi in coordonarea Ministrului Educaieh ‘Nationale Ministul Educatct Nationale va organiza, cel putin o daté la ase luni, reuiuni de ‘oordonare la eate vor participa coordonatorlplanului sectoral reprezentani ai stucturlor de speciatte din cadrul MEN (Comisia Natonala de Prevenire a Actelor de Coruptie tn Educaie, Ccnsilul Najonal de Etie& pentu favajimsntul Preuniversita, Consliul de Eta si Managemen: Univesitar, Crpul de control al minstrului educate, Serviiul audit, Cmi de control managerial inter), reprezentany ai ator institu gi factorlo cointersai relevani sal societi civil 7.2. Rapaortl periodic, metodloga de montrzare 3 publicarearaportli anual Obiectivete peocesui de monitaizae gi raportare Sn 1 idenificarea progreseloriregistrate in implementarea straegii, ‘denificaea si colectarea problemelor practice apirute tn aplicarea politcilor gi normeloranticorupie, identificareasolujilor gia bunetor practic propuneres de misuri in vederea actual plana sectoral, raportarea In eadrul SNA, informarea publiului cu prvi la progresele inregistate CCoordnatoral planului va realiza semesrial rapoarte de monitrizare a stadiui de implementare a strategei i planului sectoral (raportintermediar gi raport anual), ce vor fi prezenste conducerii MEN si tansmise Ministeruli Justi, Rapoarele vor confine evaluse privind stadiul implementrii stategci, deficienele constatate i recomandaile pentre remediere 73. Bvaluarea ex-post aimpactululstrategiet Evaluarea ex-post a impactulul strategiei va f realizai tn conformitate eu metodologia great la nivelul SNA gi va viza evaluares factorilor de succes sau de esc, sustenabilitaen rezultatelorsimpactul strategie. ANEXA L PLANUL SECTORIAL DE MASURI ANTICORUPTIE AL MINISTERULUI EDUCATIEI NATIONALE ODIECTIV GENERAL I - PREVENIREA CORUPTIEI LA NIVELUL SECTORULUE EDUCATIONAL Obiectiv specific LI - Remedierea vulnerabilijilor specifice testitufilor publice pri Iinplementarea sistematicd a masuilor preventive (Nivel: Masura 1.11 Autoevaluarea periodicd a gradului de implememtare a masuri‘or preventive obligatorit la f hivelul ministeruli precum $1 a unui esantin stabilit de conduesrea minsteralui din cadrul _structuriloraflate in subordonarea/coordonarea MEN. invent la nivel Indicaori: Date si informati coectte pentru tti indicator cuprinst MEN precum si strctrilorselectate Riscur: Absenta procedurilor de lueru Responsal 1. Conducerea director generale‘drectilor din cadral MEN. 2. Conduceriestructuilorselectate 3. Comisi nafionals penta prevenirca atelor de corupje in elucatie Resurse: in limita bugetlui aprobat “Termen: Semestal Surse de verificare: Rapoarte de autoevaluare privind gredul de iplementare a masurilor preventive obigatori prevazute in SNA ( Nivel: Masara 1.1.2 EElaborarea si implememarea Metodologeiprivind management riscurilor de corupte In cadrul sirucurilor Ministerulul Educate! Nationale prin adoptarea fa nivelul twturor structurilor MEN a unor masuri de contrel sv'sau prevenre, in vederea mentnert la un nivel aceepiabil a probabil de apariie a riscurifor, edt si a impactulvi acestora la nivelul sectorului educational. Indicatori: | MEN i eel pujin pat institut subordonate/coordonate, selectate pentru testarea retodologii de evaluare a riscuilor: 2, Gradl de implementare a etapelor cilului de evaluae in institu selectate; 3. Nun giipuri de riseun identifica; 44. Nude tipuri de masuri preventive adoptate Riscuris 1. Resurse umaneinsuficiente; ‘ 2. Aplicarea superficial a prevederior metodologice. ° 6 Responsabil: LComisia Nationala pentru prevenirea acelor de coruptic in educate din cadral MEN 51 Grupurie de lua pentru prevenirea corupfei din institu seectate 2, Cenduceile institutilrselctate Resurse: in limita bugetlui aprobat ‘Termen: Decembrie 2013 Surse de verificare: Report final privind rezultatcle testrii metodologiei de evaluate a riscuilor de comptie 2. Planar de integrtate elaborate gi implementate de ctr cele 5 institu 3. Proiect at normativ de aprobsre a Metodologieiprivind managementulrscurilor de ccompiie in cadrul strcturilor Ministeului Educatet Nationale ca instrument ‘obigatoriu, (Nivel: Masura 1.13 [Opeajonalizareaaphicatiel Informatice dezvolté de edire MEN de monitorzare a visewlor de corupie in vederea inplementdrii Metodologie! privind managementad risearilor de coruplie in cadrul stracturilor Minsterukd Educatii Nafionale, preluerdrii ‘automate a datelor $1 reprezentarl siatsice $1 grafiee a riscwrilor de corupi. Indleatorl: Ne, accestri/ne.soluionse ‘Riseur: Nealocarea resurselor umane i financiare funciona acestui call ~ center. Responsabili: 1 Direfile/Direfile generale MEN 2. Comisia najonalé pentru prevenirea atclor de coruptie in educatie 3. Conducereainspectratelorscolarejudefene Resurse:finanjare MEN ‘Termen: semestial Surse de verificare:rapoartesemestrale gi anuale. Obiectiv specific 12 — Cresterea wansparental insitajionale prin sporirea gradilul de disponibiltae a datelor publice deschise puse la disporife de cre insituple din sectorul educagional Nivel: Misura 1.2.1 Asigaravea reopectilprevederllor privind acceoal le ior de incres public ia eelor privind transparent \procesulul deczional a nivelulsectorul! educational, prin ‘implementarea aplicatc!informatice de montorizare a riscurilor de corupie dervoiaid de dire MEN In vederea Implementarii Metodologie! privind managementul riscurilor de coruptie in cadrulstracturilor Minsterului Educates Nalonale + In scp preven cori activates MEN deaigarare a nai management vonsparen! vf egonats cu respecares principal onparent! in acl Moogril.O afl te anaraede ip fen Drenpineadmbisporea vomparet a resuselor tosparna process decal utara rampart Cipmcndoer de itsrs n Pareto frterain, eet, nen Wfametonl, lepine aeons SE) megrare Fedak ub sot ce ” Indicator 1, Nr. de solicitsi de informatit formulate pe baza Legti nr. $44/2001 privind liberl acces la informatie de interes public, actulizats; 2. Rata de rispuns la solicits in baza Legli nt. 548/2001 privind iberl acces la informatie de interes publi, actalizat [Nr-de sanctunidispuse pena incalarea obligatilorlegale; Rata de implementae a recomandirlorcuprinse in rapoartele anuale, conform at 27 din Normele Metodologice din 7 februarie 2002, de epicare a Legi nr. 44/2001 privin liber aces la informatie de interes public. Riscuris 1. Acces limitat a paint de internet; 2, Inexistenfa personalulicalifiet pentru ralizareaste-urilorseolilor; 3, Darata proceselar. Responsabilt 1. Direcfi Stategi,Poltei Publice gi Comunicar din cadrul MEN 2 Conducereainspectoratelorscolrejudetene; 3. Conduceres unit de fnvatimnt, Resurse 1. ntimita bugetluiaprobat; 2. Finanjare fondur structurale ‘Termen: Permanent Surse de verificare: 1. Site oficial ale MEN, inspectoratelorscolae, witalorde fava, 2. Rapoarte de activitate publicee anal; 3. Raport de evaluare a insite. Nivel: Masura 1.22 Dezvoltarea solfillr de e-guvernare yi -administrare ca platforme de accesare a serillor nublice de dre cee Indicator: 1. Ne-de platfomme dezvolate; 2. Nei tipal de utlzatoris 3. Nei tipul de solicit [Riscur: Nealocarearesurselornecesare Responsabil: 1. Direcjia Generala Economie, inane, Resurse Umane din cadral MEN; 2. Directia Logistics si Informatizare din eadrul MEN; Resurse: 1. Inimita bugetutl aprobat; 2. Finanjare fondu strocturale. ‘Termen: permanent Surse de verificare: Existena sistemelor informatie funtionale gi accesible Rapoarte referitoare la volumul accesbrior gla masurile adopateldispuse. “ienticarea de resurse financiare prin accesarea fondurilor siracturale pentru ‘mplementarea de proiecte domeniul intgritaii st une! guvernari la nivelul sectoruui

S-ar putea să vă placă și