Sunteți pe pagina 1din 4

NtlNls lttRUL TRANSPOR] URILOR;t TNFRASTRLC I URtl

CONIPANIA N.\TIONALA DIi CAI FERATE..CFR" -S.A,


nuct RE$TI, Ro\laNtA

errn

RcgjstrulComenu ui J,J0,977.1/1998. CLll : R I 105452t1


Bucureill. lld. Dinicu Golescu ni..lE. sccr.1. cod l)o$aLr 0li)87j
'lcl 004 (01l) llL) 1.100 [ax 00,1 (0:l) ]19 24 01. CFR ll200l

DIRECTIA CONIERCIALA
SERVICIUL ACHIZITII PUBLICI SPBS

et3itF+lk ot, r:"ll.

Citre.
Toti operatorii economici interesati de participarea la procedura de

achizitie

,,Reparatie linia CF Nlicrcurea Sibiului-Cuuta knr 52+244-61+582r'


(:rnuut de participrr nr. l4l3,13/29.12.2012)

tjrmare a solicitarilot de clarilicaii primite din partea opemtorilor economicr, autontlrea


conlractanta va raspunde:
Intrcbare opemtor eco omic

Rasp u hs alttotituttu clr nt ruct anta

Dodm sa stim daca. in cazul iD care tu1]ra p"1i",ipa"t" f"


procedura nu isi desfasoara aclivitatel de baza in Ronilnia
(arc rcziderta straina) se accepta o auorizare similara enisa

de Autoritatile Feroliarc din mra in carc lirma

este

\or

Se
di.

respecta prcvederile

Irisa de date a achizitiei:

' Ottuntul

trch

ie so

dehul

AtLk.izutit l( fln ni.or Jitotidi si


Contactand Alrloritatea leroviara Romna (AFLR) penrru a cenil;ftt le n bL.garc nlrtico S!!
ne nrfbrma asupr.t lbnnaliiaiiLor h ledcrca obtinerii ugrentenr x'hnic liro\itlt enist d.
Autoizatiei de furnizor ferovlar. ni s a mspuns ca aceasra 1FER."
autorizatje nu se poatc cnite in cazul unei li re straire.
hr coDfonnitate cu prevederilc
<rpLrJ J^ inenrte.Jri \lIRrl podee I,e rJ...lcd,, OM'I 290/2000 cu modificarile si
esle ,,Agre mentul thnic feroviar!'.
completarile ulterioare. agentii
In situalia jr care finna sraina paficipania la procedura dc econornlci care isi deslasoara
achizitie nu dispune de pdnul document specificat in Fis.l activitatea Ln dorneniuL transponului
de date (Aulolizatia de fi!.rizor feroviar), sc admite aceasta ieroliar pot ircheia contracte peniru
exceptie sau constituie motiv de el;ninare?
produsclor sirsau
serr'icillor feroviare critice. necesarc in
vcdcrca desfilurii acti\'itatilor

previzutc la at. 1. numai cu agenti


econo rici care hdeplhesc pnvedcrile

prcTcntului ordin, cale


feroviar

la art

..(1) ln domeniul transportului


li cu merrcul produsele 5i/sau

serliciile destinate utillzAri;

in
acl;litatilc de conslruire.'nodernizare.

nrtreliner
jnliastructrn

ii

ii

de

reparale

fero\'iare ti

nr.rtcrialuLui rulant. pe tru a

fi

a
a

xdmise

din pulcl de vedere lehnic. lrcbuie sa

ilc

rcalj/ate de agenti economici


autorizati ii supraveghcali di. punci de
vdere tehnic. denumiti in contilluare

fun zori fercviari, care lnc

dovada

omologerii tehnice feroviarc sau. dupi


ca7. a dclincrii unui agrement tehnic

(2) Autodzarca

ii

supravegherea. dilr punct dc vedere


telx c, a Iunrizorikrr feroviari.
omologarea tehnica feroviam !i

emitcrca agrcmentelor Iellr1ice


leroviare sc cfcctlFaza de cetre
Autoritatea Feroviara Rornana AFER- denunita in continuarc AFER,
in calitate de organisn dcscrnnat de

Ministerul Transportuilor penrru

evalua conlbnnilatea produselor ii/sau


serviciilor $i pcn!ru a re.rliza acliviteti
de inspecrie rehnica fero\iara nr
domeniul nansportului feroliar ti cu

Ca unnare a studirii lisei de Dare. dorin sa clarificam


catcva aspecte refriloare La anunite ccinte soliciiat de
autoritatea coniractanta.

In Fisa de date.

pcl

III2.l bj

Capacitatea de exercitare a actl\'itatii


proltsiolralc sc spccitica clar

Asttel, in fisa dc date. la pcrll1.2.1.b) Capacirata de ,,5r.\itlizatile AFER tot putcu li


exercilarc a activiialii proftsionale. cerinta 2 sc solicita p rc.e n ld k tgr!!!l!!gr!!J!J!!!r!!!i!,
unnaloarclc: -.Ofertantul lrcbuie sa detina Autorizatie de ca lihu ohligataric .stc de o se fuLt
tixrizor tiro!i si certiilcat dc omologare lehnica sau lorada Lat lo. ntntcp.'t tadle
asrcment tehnic fcroviaL ernise dc AFER. valabile la datn spc. id i7r'i Le tonhllLlulri . Mn?r.t tr
limita d depunere a olclrelol, pentru:
.1 n.UU. re retJro,h Je ,1le ldJ
mecanizata.

" '

c)e.r.ie

constucriehcparatie lucnri de arta.. '

Contonn Nonenclatorului Claselor de tusc lacen

r.JirDe.,ruL.ledii- (-(ror,nfl i.-". n...r,

oreJi/

sub denunirea solicitata de catre autolitarea conrraclanla. nu


se e ir autoizatjj AIER. Puteli va rog sa ne comunicati

daca aceste doua caiegoril de agremcntc tehnice.


do\,.-dite. r espectiv echivalate p r jn p rczentarea lnai
,rgrcmente, pe di!elsc categoLjj de lucrai?

pot fi
n olLor

Mentionam ca societatca noastra esie agremcniata aiat


co

su

uctiilreabilitari/modenizad/inndneri/consolidari

de crle lerat.r, r,rerro-. n .elur

linii

!u . \c..lJre re-Jn. d,o

contbmr cennielor AFER

Cu refern ]a |isa de daie pct.l]l2.1.b) Capacitatea

de

Cerinta autorililii

conlmclanrc

cupriisi la Capi1olul 1ll. 2.1.b)

excrcitare a aciivitatii f rofcsionalcl

se

refela la Capacitalca de cxercilare a


Cerhta ulittint abli'ldtutie rcf(ritadrc

Ofctantul,ebtic

su

1d

atclttltc |1lER

dd"tu Atur'i.atic

dc

lit]rizar

fcrai)i(lt si.etilicut d. omalagarc t.h i.a.\au agrenk


t.l")i. lerctitr et]Ii{e d. AFER.. u1lobi1e lu duttl linitu dr
dqun?rc d olat ttlor. pcnn u :

. ., ,,.. . '.tJ t.,

t. .

..

,-..1 ,

i, ,, ,. ,

in

&z

r:a\, tdLtbilitntua

Autot

intiei AI-ER \i/sat

modificirile

ii

completirile ulterioarc.

privind admiterea telx ca a produselor


silsau seniciilor destinate utilizarii in

aotilitatile de consh1rlrc, modenizaLe.

inlretinere si dc rcparare
infiastructudi feroliare si

. to th ucti ctldruti! lucftnide dtn


, tcparatii cdpitulc/e]isn L,.rii noltuj Di\ Llutii d(
cotrah:ar( electrulind iiLi si bloc dc litli. L1t!k)tnLn
(CED BI,A),
. rcpar.ttii pinl?kushlktii na taj i stddtii le
taleo t krnii leroiu]e (lIR),
Sp&ializdrile A.ER i\r'l1ltleu I trc.otuxc lcpurat ,au
( tullulutil : (aruthilr ohligLt totie ?ste 4( o \c fu(:( da|dtu1
docuill ent e f.nn u bate spet ial iz.t] i le contt ucht lui

aclivililii prolcsionalc. cerinti ce esle


in confonnitate cu pre!ederilc
Ordinului MT nr. 290/2000 cu

a
o

naterialului rulanl. pentru

Lranspor-lul
fcroviar si cu melroul, astfel curn este

ea

recunoscuG

$i h

ANRMAP nr. 509/201

Ordlnul

l.

Coniblrn aceluiati ordin.

u!

'' At. 1: (2)

se

Stabiha

cerintclor ininre de calificare ri


selectic ramAne la latitudi.ca
u

rr roritalii conrnchnre. rcerstf

r\ird

lt onaloed]. teh,liL1i sdu Agruie ul tchnic


fen|itr ! smt Mlahib tc roat.t dunttu d.lctularc,:1
cotlhltLt lui, alernotul td lqun. tn a glianJt pin (!rc
Ce iiitLthlui

J.1.\-.t i. n=.J... ,. J tr
pt toda d tutn l( derulare
d enrl1.|ului si tll hniitut tl ori n rd Lrntt uc tlnd.
Datlan(utelc s. de?ut1 i t api. lcgLlli.ukt.'copk' Ii:ibila
nntttLne.] ,,cotfi,n atisinnl l'
ln co lomiitte cu att.T li Od ANRMA]> 1.509 :
L hi cazul rLttui grq le ap{utari ecana i.i rdrc leun
ofttta caitluna e]intu e.\te LatL\uludtu i deplltitt! dutu I
dintrc usocitlti - rt\lc(Jir suhca r'L1.tut1ht!, drcu estc canl
letitrc auotiartiu \dicirdt.t si n nui Lr ontlitiu ca a.est.l
sd e\lune iit.g]al pdtted tlitl tontru.t Ftl!l11 carc estu
solicitutul! n izdtia rcspectivl.
) lcttul nL poute s stific It.in trcoturca a utarizatiild.
e.esate, dln (o sidereLiul cu dLtste! (a sti ti. o ]es tsu

ptelungi

abilit.tte(1 ace\toru,

obligalia

dc a line cont

de

cornplexiratea, volunrul. duata.


valoarea ii natura contmclului de
achizitie publici care urneaTi a t'i
incheiat. '

Adcolul nr. 192 dh oUG


i4i2006 lllcntional se rcleli la
slandardc dc asigulJre a

calitilii.

Deci, se lor

respecta

pLevederile fisei de date.

incheia cantLlckl le luciri


ce t1u pte:i fi Autati.dtj Si
Agrenk t/onolaedrc l1FER it1 tenlten de wLdbiLituk ld

ALtktitatcd con (r!u,ttd nu

tu un aperun lcano ic

scrlnarea

(rtrucrlni.

lvh dlitut.a de i le?linn.:


,htu izdtie l. fumtt firctiil si ce iliat .le
onnlogdr|t tch icd sdu igrcnt.nt tehnic fo?\,Nt cnit. d.

l dnt.t lunitu l. da?unre u ofdttlot..


cdtc uutu,izdtiiL / rcnili(otck tu otnohrdr('
lnk,le tunnt lthitur trdta petiodda de dnlo!

AFLR.,l,uldhik
- hi rtztLl

dere

a conhLu ntLui,

olefli lulv lepune un angaTmat prtt


," 1,, ,- IE- . -.,..r r,-a

ptel ngi yalabilittt ed a.est.rtt. t( tuute du]at.t


doula]c t co ttdn isi n instiitlld uut.r.itatcu
ronha.lanu. Dacmentrb se lem h capie
legli.atd.'.opie li:ihih.u ]"en!iut)ed ,,co brht L
ca r.t

de

Arand in vedre prelcdelilc alt.192 din OUG 1,1i20061

t.192Jn..nfanitite.u u DtLryiul rt noa\terii


a h, itulcu.otxru(ta td drc ohliEdtia d( a
a.eptace iliLate :hi\:ale tc.nise le argutlis ir stuhilttc
in ah. tldk .tle Uninii E ro?c c
,,A1

tc(iptoce.

Va rugam sa ne confirmati acceptarea de lgI]Ullnllg


echivalente emis de organisme stabilite in altc stat
membre lle Uniunii Euopene.
{-lu

rcIe rc la Fisa de

date

pct.lll.2.l.a) Capaciratea tebnica

l),r r. to.rle trlr.,crl.1 pcrsonal


izal AFgR !en1 e\ercita:ea
llnrclici fcl' distnlr lirii. dxca

.!rnn

..aitititd nr. 2
A\igLn uft:a.u pcrsa uI de \p.t:i!lnun,
arloIirr!ir.,l.gi1imalin cslc iri tcrnciul
Ole dtnii t&uic sa ltrcu lo .ln liqrtlui dt p. r1t (1. urlatr;lita1c.
llrcruteu lk:itu\a are dispanibil p.Nrta! u\unl (:alili( uftu si
eVerientd prdisk tdla t:xccuturii htturor LLkrurilu i'1
2.Respoksdhi|! \isura td tir&latiei conlantl Ol.lTCT
tt.2)62/2005 ct1condetdrile ti
uhcriaate a
"ndifrcairiLc
linctie de c.1 nuttu vfdisbit! i tt4incrc ulc conLrnt
,lnLxci 5a ld llts iLctiltnile nL ll7 1,1! lt lttirni ty!!!ll
k,sn-i1ii de ikrA. il\thi4q3lllilli lii s.ouletLtu \ub

,,Modalituted rle nd.pluut (


I
Se vor deptnc fonnulor'le
Fom lurc i otigulul.

2.

II

si

]2

dt1 s?ct alur

i .anforn tnadehlli E topa\\ si..opii lizihile


p( .utul in cn.s, dqa
ct1z, otilarln Jiec.r'ei fi"t.tii ?entt u petsounele prcze tune. "
CL'-t1t

dupa atesLttu si lcgitindtiile fizdte

Avand in vedefe prevederile Horarar.ii nr1663 din 7


oclombric 200,1 privind organizarea si lunctionarca
Cenhului National de Calificare si lnstruire Feroviara,
CENAFER si Anexa 5A la hslrucliunile nr.3l7- lnstrucLiuni
pentru resLriclii dc viteza, inchideri de linii si scoated de sub

\d Lg,n.rne

c.r

I nir cdte

ruiraep..ni ed.eri

er

nr 2 privind Resporsabilul cu siguranta circulatici se poate

prezenla pe$onal autorizat A.F.E.R. pcnhu exercitarea


lunctici de Sef district linii.
6

Va nrgam sa nc specificati data. ora, locuL si persoana care

va intocmi proccsul lerbal de

participarc la vizitarea
anrplasdmenlului (confbrm Fisei d dale a achizitiei pct
]V.4.] VIZITARIA AMPI-ASAMENTULUl).

Pentru \,izitara nplasamennrlui. in


de tinp si respectiv in
intef"'alul omrspecificatc in eratanr.
27950i16.01.2013 si clarificarca n.
9/3/125/16.01.2013, se va lua legatua

perioada

lelelonic cu pcrsoancle de coniact


prczenLate

DIRECTOR (lF]NF,R AI,

| ;$u-

in

emta

si clarificarea

de