Sunteți pe pagina 1din 1

Investete n oameni !

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 2. Corelarea nvrii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii
Domeniul major de intervenie: 2.1. Tranziia de la coal la viaa activ
Titlul proiectului: Masteranzi practicieni investiie n viitorii manageri (MASPRACT)
Contract: POSDRU/161/2.1/G/141032

FISA DE NSCRIERE
Subsemnatul(a) __________________________________________________ nscut()
la

data

de

_________________

___________________,

in

fiul/fiica

localitatea
lui

_______________________

_________________________

jud./sect.
si

al/a

___________________________ posesor al BI/CI, seria ______, nr.____________, eliberat de


______________________,

la

____________________________,

data
cu

de

domiciliul

___________________,
in

localitatea

CNP

_________________

_______________________________jud./sect._____________________________,
str.___________________________________________, nr._____, bl. ____, sc.___, et.____,
ap._______, telefon ______________________, email ______________________________
masterand

cadrul

programului

de

__________________________________________________________
__________________________, an de studiu _______

masterat
al

Facultii

solicit s particip la activitile de

practic organizate in cadrul proiectului


POSDRU/161/2.1/G/141032 - Masteranzi practicieni investiie n viitorii manageri.

Data

Nume prenume

__/__/____

Semntura