Sunteți pe pagina 1din 1

IVII NISTERUL $ANATATI

I
comrsrA NATToNALA Frivinu pRoDUsE
BIOCIDE
Mwrsrny oF Hnar,rn
pnonucrs
rer: *(+4e 21)ill;3,;j;^."lll"-tl!.,.1.
- 3, 050463
318 so zo,-s;"iLi;;.i i""r#".
r*ffioilffi
i*%z'fiffi'b#i#f*1.00 21) 311
86 22

Data emite rii: 1 4.02.201 4

AVIZ DE PRELUNGIRE
Nr. 2l gOBlO/01t}g.lt

ln conformitate cu ordinul ministrului


sanatatii, al ministrului mediului
si padurilor
si al presedintelui Autoritatii Nationale sanitare
Veterinare si pentru siguranta
Alimentelor nr' 101368111t2010, cu
modificarile si compretarire urterioare,
precum si cu
ordinur nr. 637r2492t50r2012, in
baza cererii de prerungire nr.
564 din data de
12'05'2014 si a Avizului nr'
21968lotoltos.1l, eriberat in bazadosarurui
tehnic
aprobat in cadrul comisiei Nationale
pentru Produse Biocide, se
emite prezenturAviz de
prelungire pana la data de
31'08'2017 pentru plasarea pe piata in Romania
a produsurui
biocid IODINE T, conform prevederilor
legale in vigoare.

PRE9EDINTE
Dr. Chim c#t^r la Cilinca