Sunteți pe pagina 1din 7

De accord, Director General Ing.

Ionu Ionescu

Vizat, Director Economic Ec. Stelian Coarf

CAIET DE SARCINI pentru achizi ia de Pesticide i alte produse agrochimice


Cap.I-AUTORITATE CONTRACTANT 1.1 ADMINISTRA IA DOMENIULUI PUBLIC i PRIVAT PLOIE TI, Str. V leni nr. 32, CF : RO 8763156, cont RO73TREZ5215010XXX000192 deschis la Trezoreria Municipiului Ploie ti, tel. 0244-525.252, fax 0244-510.353. Cap.II.OBIECTUL ACHIZI IEI 2.Obiectul achizi iei l constituie furnizarea de Pesticide i alte produse agrochimice - Cod CPV 24200000-6 necesare combaterii bolilor, d un torilor i buruienilor din sere, pepiniere, spa iile verzi ale ora ului i cimitire. Cap.III.CRITERIUL DE ATRIBUIRE Achizi ia se face prin procedura cerere de ofert i criteriul pre ul cel mai sc zut. Cap.IV.CARACTERISTICI TEHNICE ALE PRODUSULUI 4.1. Firmele participante la aceast procedur vor include n documenta ia de participare autoriza ia de comercializare a produselor de uz fitosanitar eliberat i vizatla zi de c tre Unitatea Fitosanitar teritorialn conformitate cu prevederile legii nr. 85/1995, documente din care srezulte c este produc tor sau distribuitor autorizat al firmelor produc toare de produse de protec ia plantelor i c particip n numele lor. 4.2.Ofertantul va prezenta documente care sateste cprodusele de protec ia plantelor oferite au cel mult 6 luni de la data fabrica iei i corespund buletinelor de analiz fizico-chimice. 4.3Toate substan ele achizi ionate vor fi nso ite de certificate de omologare, calitate i garan ie, fi a de securitate ale produselor i trebuie s se ncadreze n prevederile legale n vigoare, cum ar fi: - H.G nr. 490/2002 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.200/2000. - Legea nr.360/02.09.2003 privind regimul substan elor i preparatelor chimice periculoase. n oferta tehnicse va nscrie data omolog rii substan elor de c tre produc torul substan elor i nr. autoriza iei i data omolog rii n Romnia.

4.4. Principalul criteriu dup care va fi apreciat eficien a substan ei achizi ionate este eradicarea bolilor i d un torilor prev zut n certificatul de omologare a fiec rei substan e. Pentru erbicide furnizorul va prezenta list cu erbicide selective i totale pentru material dendrofloricol. 4.5. n func ie de condi iile pedoclimatice i evolu ia bolilor i d un torilor ce apar n culturi, speciali tii contractantului pot cere furnizorului produsele pe care le apreciaz a fi cele mai eficiente. 4.6. Furnizorul acordasisten i consultan tehnicgratuite pe timpul derul rii contractului, privind modul de aplicare, urm rirea efectelor n cultur a produselor contractate i a mostrelor testate. 4.7. n cadrul programului propriu de testare i ncercare a produselor noi, furnizorul va acorda mostre gratuite specifice culturilor contractantului i ale c ror rezultate vor fi comunicate furnizorului. 4.8. Lista anexat face parte din prezentul caiet de sarcini (anexa nr.1). Cap.V.VALOAREA ACHIZI IEI 5.1. Valoarea contractului de achizi ie public , conform Bugetului de Venituri i Cheltuieli al Administra iei Domeniului Public i Privat Ploie ti este de 33.325 lei (din care 15.000 lei pentru Biroul Horticol, 14.725 lei pentru Serv. Zone Verzi i 3.600 lei pentru Serv. Cimitire). 5.2. Achizi ionarea produselor care fac obiectul prezentei achizi ii publice se va face n limita valorii contractului, f r ns ca achizitorul s se oblige la achizi ionarea ntregii cantit i. Cap.VI. PERIOADA DE DERULARE A CONTRACTULUI Contractul se va derula ncepnd cu data semn rii lui de ambele p r i i se ncheie de drept la 31.12.2007 cu drept de prelungire prin act adi ional n conformitate cu art. 6 aln.(2) i (3) din HG 925/2006). Cap.VII. CRITERII TEHNICE 6.1.Produsele de protec ia plantelor vor ndeplini cerin ele fizico-chimice specifice n normele de omologare i se vor ncadra n termenele de valabilitate. 6.2.Produsele de protec ia plantelor vor fi livrate n ambalaje originale i sigilate, cu etichet inscriptionat vizibil pe care s existe distinct data fabrica iei i termenul de valabilitate f r ters turi i n limba romn . 6.3. Produsele s fie nso ite de certificat de calitate, buletin de analiz , certificat de conformitate. 6.4. Ofertantul r spunde de calitatea produselor livrate, ncadrarea n termenul de valabilitate i garan ie, achizitorul fiind n drept s cearremedierea sau nlocuirea celor cu defect. n cazul viciilor ascunse, acestea vor fi sesizate n scris contractantului n termen de 48 de ore de la descoperirea lor. Cap.VIII. MODALITATEA DE FURNIZARE A PRODUSELOR Produsele vor fi livrate de furnizor, pe cheltuiala acestuia, la sediul beneficiarului din str. Mircea cel B trn nr.81, n baza comenzii emise de beneficiar. Cap.IX. CONDI II I MODALIT I DE PLAT 9.1.Pre ul va fi exprimat n lei/UM i va reprezenta pre ul ofertat c tre A.D.P.P. Ploie ti la data respectiv . 9.2. Pre ul ofertat va fi p strat pentru o perioad de minim 90 zile. Pre urile ofertate se vor actualiza n fun ie de evolu ia pie ii conform legisla iei n vigoare. 9.3. Fiecare ofertant va prezenta pre ul propriu, fiind interzis raportarea la pre urile concuren ilor. 9.4. Facturarea produselor livrate se va face la data livr rii. Cap.X.GARAN II 10.1.Oferta se depune n plic sigilat la secretariatul A.D.P.P. Ploie ti din str. V leni nr.32. Odat cu oferta va depune n plic dovada pl ii sumei de 660 lei reprezentnd garan ia de participare. Plata se va face n contul A.D.P.P. Ploie ti nr. R073TREZ5215010XXX000192 deschis la Trezoreria Ploie ti.

10.2. Garan ia pentru oferta depus trebuie s fie valabil pe durata de valabilitate a ofertei. 10.3. Garan ia de participare la licita ie se pierde dac ofertantul: - revoc oferta dup deschiderea acesteia i nainte de adjudecare, - revoc oferta dup adjudecare, - fiind c tig torul licita iei, nu semneaz contractul n termenul de valabilitate a ofertei, - fiind c tig torul licita iei, nu constituie garan ia de bun execu ie. 10.4.Garan ia se restituie ofertan ilor nec tig tori la 3 zile lucr toare de la solu ionarea eventualelor contesta ii. Not : Pre ul de vnzare al documenta iei de participare la licita ie este de 50 lei.

ef Serv. Zone Verzi Ing. Adriana V raru

ef Birou Horticol Ing. Ovidiu M rg rit

ef Serv.Cimitire Ing. Florica Enache

ntocmit Ing. Maria Iorga

Birou Achizitii Publice,

Biroul Horticol L I S T I. A. B. C. D. E. Pesticide i alte produse agrochimice Fungicide Insecticide + Acaricide Erbicide totale si selective Dezinfectan i sol Rodenticide, Repelen i

Anexa nr.1

A. FUNGICIDE Nr.crt. SUBSTANTA ACTIVA 1. Mefenoxan

2. 3. 4.

Fosetil de aluminiu Cupru metallic Carbendazim

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Hidroxid de cupru Folpet Oxicarboxina Propamocarb Triforin Tiofanat metil

11. 12. 13. 14. 15.

Propiconazol Himexazol Captan Tolilfluanid Triflumizol

AGENT PATOGEN Pitium debarianum Pitium spp. Phytophtora parasitica Phitophtora cactorum Plasmopara sp. Erwinia amilovora Fusarium spp. Verticilium dahliae Botrytis cinerea Erwinia amylovora Pythium ultimum Rhizoctonia solani Uromyces dianthi Pythium debarianum Pythium spp. Sphaerotheca pannosa Rhizoctonia solani Fusarium oxysporum Verticillium dahliae Uromyces dianthi Puccinia spp. Rhizoctonia spp. Fusarium spp Rhizoctonia solaria Pythium debarianum Botrytis cinerea Podosphaera sp Podosphaera sp

B. INSECTICIDE 1. Deltametrin 2. Alfa-cipermetrin

3. 4. 5. 6. 7.

Acetamiprid Bifentrin Pyridaben Dicofol Fenbutation oxid Lambda cihalotrin

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Tau fluvalinat Fenitrotion Malation Imida cloprid Hexithiazox Propargit Fenpropatrin+ Hexithiazox

Aphis spp. Trialeurodes vaporariorum Eriosoma lanigerum Myzus persicae Trialeurodes vaporariorum Aphis spp. Trialeurodes vaporariorum Tetranychus urticae Trialeurodes vaporariorum Tetranychus urticae Trialeurodes vaporariorum Tetranychus urticae Tetranychus urticae Tetranychus urticae Trialeurodes vaporariorum Aphis pomi Trips sp. Trialeurodes vaporariorum Aphis spp. Aphis spp.+Trips sp. Trips sp. Trialeurodes vaporariorum Tetranychus urticae Tetranychus urticae Tetranychus urticae

C. ERBICIDE 1. Glifosat

2.

Cletodin

Buruieni mono i dicotiledonate anuale i perene +Sorghum halepense Buruieni monocotiledonate anuale i perene, costrei din rizomi

D. DEZINFECTAN I SOL 1. Dazomet

Fusarium spp. Alternaria alternate Rhizoctonia solani

E. RODENTICIDE, MOLUSCOIDE, REPELENTI. 1. Metiocarb Gryllotalpa gryllotalpa 2. Metaldehida Agriolimax agreste 3. Brodifacoum Mus musculus Rattus norvegicus
Nota: 1. Produsele de uz fitosanitar cu substan e active de bazsimilare - cunoscute sub diferite denumiri comerciale i fabricate de diverse firme trebuie s acopere spectrul de ac iune al bolilor, d un torilor, virozelor, etc. specifice speciilor de material dendrologic i floricol din sere, r sadni e, solarii i cmp din zona de Sud a Munteniei jud. Prahova. 2. Furnizorul va prezenta n oferta pentru fiecare din bolile, d un torii, virozele, etc. specifice, variante de scheme de tratament din cele mai noi produse fitosanitare oferite de firmele produc toare din tara i str in tate. 3. La fel si pentru grupele de produse cu efect de eradicare a buruienilor anuale i perene specifice zonei enun ate i speciilor dendrologice i floricole cu destina ia spatii verzi, parcuri, gr dini publice, apartament i gr dini familiale, etc. 4. In schemele de tratament alternative trebuie sa fie incluse substan e ce se preteaza fi aplicate prin stropiri clasice, atomizare i microaspersie. 5. Substan ele ofertate trebuie s fie pe ct posibil din grupele toxicologice III-IV i obligatoriu omologate n Romnia. 6. Furnizorul se obligsoferteze cel pu in trei-cinci produse de uz fitosanitar din aceea i grup nominalizate mai sus. (pct. A-E) cu efect similar.

ef Birou Horticol, Ing. Ovidiu M rg rit

ntocmit, Ing. Maria Iorga

Red.mm