Sunteți pe pagina 1din 8

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII MEDICALE STOMATOLOGICE

Nr............./..................
CAP. I PARTILE CONTRACTANTE
Art.1 Prestatorul si Beneficiarul
(1) SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES cu sediul în Loc.Tulghes, nr.342, Jud
Harghita,
CUI 4367728, tel 0266-338188, fax 0266-338033, reprezentat de Manager, Ec.Csibi
Veronica, în calitate de BENEFICIAR, denumita in continuare in prezentul contract
Beneficiar, si uneori spital,
si
(2) ..........................................................................,
Sediul: Str. .................... , Nr. ........, Jud. ............, Mun. ..................., Cod fiscal: .................,
Cont bancar nr..........................................................................................................................,
Banca ....................................................... Telefon: ....................................................................
reprezentată legal de .............................................. in calitate de PRESTATOR DE SERVICII,
denumita in continuare în prezentul contract Prestator,

avand ca temei legal Legea nr.95/2006 privind reforma sanatatii, cu modificarile ulterioare, Codul
Deontologic al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, precum si intreaga legislatie in materie,
aplicabila, in vigoare,
au convenit incheierea prezentului contract cu respectarea urmatoarelor clauze:
CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2 Definirea obiectului contractului
(1) Obiectul prezentului contract consta in prestarea de catre Prestator pentru pacientii
Beneficiarului a serviciilor medicale stomatologice, in conditiile stabilite in prezentul
contract, in schimbul pretului acordat de Beneficiar, Prestatorului.
(2) Prestatorul trebuie sa fie membru in Colegiul Medicilor Dentisti din Romania si are dreptul
legal sa presteze serviciile mediale stomatologice conform formei de activitate mentionate la
art.1 al.(1) al prezentului contract.
(3) Prestatorul va oferi pacientilor Beneficiarului serviciile medicale stomatologice in
schimbul unei renumeratii banesti lunare, conform anexei 1 la prezentul contract
(4) Prestatorul are dreptul sa colaboreze cu asistenti si persoane de specialitate numiti de
Beneficiar;
Art.3 Desfasurarea serviciilor. Programul de lucru. Preturile aferente serviciilor
(1) Prestatorul va oferi serviciile pentru pacientii Beneficiarului numai la cabinetul de
Stomatologie aflat in incinta Spitalului de Psihiatrie Tulghes, conform orarului stabilit in
prezentul contract sau conform orarului stabilit ulterior cu Beneficiarul.
(2) Prestatorul si Beneficiarul vor stabili zilele de lucru din saptamana, Prestatorul face prezenta
la programul de lucru cu ajutorul programului de pontaj avand card de prezenta, pentru
intrare in incinta spitalului si pentru iesire din incinta spitalului.
(3) Odata convenit asupra acestuia, orarul conform modelului din anexa 1, va fi afisat la cabinet
si Prestatorul se obliga sa-l respecte intocmai. Intarzierile sau nerespectarea orarului, se
sanctioneaza in conditiile art.13 al.(3) lit.a) din prezentul contract.

1
(4) Consultatiile si orice alte servicii vor fi efectuate pe baza de programari, inregistrate in
prealabil. Fac exceptie cazurile de urgenta si cazurile fara programare ce pot fi preluate de
catre Prestator, conform orarului din ziua respectiva.
(5) Pentru orice manopera de diagnostic si tratament se va cere consimtamantul pacientului.
Daca aceasta comporta un risc crescut, se va cere consimtamantul in scris a insotitorului
pacientului pe documentul de evidenta primara.
(6) Pentru serviciile efectuate in cursul unei luni Prestatorul se obliga sa emita factura fiscala,
pentru efectuarea platii de catre Beneficiar.
(7) Prestatorul raspunde conform alineatului precedent si in cazul in care suprataxeaza un
anumit serviciu sau taxeaza suplimentar eventualele obiecte de unica folosinta. Acestea din
urma sunt din gestiunea Beneficiarului.
(8) In sensul alineatelor precedente, Prestatorul raspunde si pentru incasarea preturilor sau a
altor taxe de catre asistentii sai sau persoanele cu care colaboreaza, in cazul in care acestia
nu sunt numiti sau angajati de catre Beneficiar.
(9) Orarul si tariful stabilit pot fi schimbate numai prin acordul Beneficiarului.
Art.4 Aparaturile si ustensilele puse la dispozitia Prestatorului
(1) In desfasurarea serviciilor, Prestatorul va utiliza aparaturile si ustensilele cabinetului
Beneficiarului. Toate ustensilele mobile, inclusiv obiectele de unica folosinta, vor fi
inventariate pe raspunderea Prestatorului.
(2) Beneficiarul garanteaza faptul ca aparatele si ustensilele puse la dispozitia Prestatorului sunt
de calitate si sunt perfect functionale, Prestatorul avand dreptul sa le verifice in amanuntime
inainte de inceperea prestarii serviciilor conform prezentului contract.
(3) Prestatorul este direct raspunzator pentru utilizarea in bune conditii a aparaturilor si
ustensilelor puse la dispozitia sa de catre Beneficiar, precum si pentru orice lipsa
nejustificata din gestiune. Prestatorul raspunde in acest sens si de utilizarea in bune conditii
a aparaturilor si ustensilelor de catre asistentii sai sau de catre persoanele de specialitate cu
care colaboreaza, daca au fost numiti de dansul.
(4) In sensul garantarii raspunderii Prestatorului cu privire la utilizarea in bune conditii a
aparaturilor si ustensilelor puse la dispozitia sa de catre Beneficiar, partile contractante
convin urmatoarele:
-Prestatorul raspunde in conditiile legii si ale art.13 al.(3) lit.d) pentru orice defect asupra
aparaturilor sau lipsa din gestiune cauzate din culpa sa,
(5) Micile reparatii sau inlocuiri de piese si ustensile datorita uzurii prin folosinta lor normala,
cad in sarcina Beneficiarului.
(6) Beneficiarul se obliga sa asigure aprovizionarea cu produse conform inventarului efectuat de
Prestator, inclusiv cu produse de unica folosinta, pe seama si cheltuiala sa.
Art.5 Pacientii Beneficiarului. Cesiunea portofoliului de clienti catre Beneficiar. Clauza de
neconcurenta
(1) Prestatorul se obliga sa inscrie fiecare pacient in registrele cabinetului si sa intocmeasca
toate fisele specifice activitatii sale, conform legii si normelor interne ale Beneficiarului.
(2) Toti pacientii ce apeleaza la serviciile Prestatorului sunt pacienti ai Beneficiarului, clienti ai
acestuia.
(3) Prestatorul cesioneaza in baza prezentului contract portofoliul de clienti catre Beneficiar, toti
pacientii pe care-i trateaza la Beneficiar considrandu-se a fi clienti ai Beneficiarului,
respectiv ai Spitalului de Psihiatrie Tulghes, si se obliga sa nu faca concurenta
Beneficiarului.
2
(4) In sensul prezentului articol se considera concurenta situatia in care Prestatorul preia
pacientii Beneficiarului in vederea tratarii lor la cabinetul particular propriu sau la un alt
cabinet sau spital particular sau de stat unde presteaza munca/servicii in afara orelor de
pogram desfasurate la Beneficiar sau unde va presta munca/servicii dupa incetarea
prezentului contract. Nerespectarea clauzei de neconcrenta se sanctioneaza in conditiile
art.13 al.(1) al prezentului contract.
CAP. III PRET SI MODALITATI DE PLATA
Art.6 Pretul. Modalitati de plata
(1) Beneficiarul va achita Prestatorului pretul pentru serviciile prestate, dupa cum urmeaza:
- in suma fixa, in valoare de .................... lei /ora, in functie de orele lucrate dovedite cu
fisele pacientilor tratati si programul de pontaj;
(2) Pretul va fi platit Prestatorului:
-integral, pana la data de 28 a lunii urmatoare pentru luna precedenta; sau
- in termen de 28 zile lucratoare de la emiterea de catre Prestator a facturii;
(3) Pretul orelor suplimentare efectuate de Prestator peste orele de program se achita acelas
tarif.
(4) Pentru fiecare plata Prestatorul va emite Beneficiarului factura sau, dup caz, factura si
chitata, documente legale justificative ale efecturii platii.
(5) Orice impozite si taxe datorate Statului Roman pentru prestarea serviciilor in forma sa de
organizare, vor fi suportate exclusiv de catre Prestator.
(6) Ca modalitati de plata, pretul se va achita dupa cum urmeaza:
-prin virament bancar, din contul Beneficiarului indicat in art.1 al.(2) al prezentului
contract, in contul Prestatorului, indicat in art.1 al.(1) al prezentului contract. Nici o
plata efectuata prin ordin de plata nu va fi considerata primita decat in momentul
ajungerii ei in contul bancar al Prestatorului. Dovada achitarii pretului o constituie
extrasele de cont ale Prestatorului.
(7) Partile pot conveni ca plata sa se faca intr-o alta modalitate stabilita de comun acord prin act
aditional incheiat si semnat de parti.
Art.7 Penalitati de intarziere
(1) Pentru neplata la termen a pretului datorat de Beneficiar Prestatorului, se percep penalitati de
intarziere de 0,1% din suma datorata, pentru fiecare zi de intarziere, socotite dupa trecerea
unui nr. de 14 zile, de la data cand plata a devenit exigibila.
(2) La implinirea termenului scadent penalitatile incep sa curga de drept si debitorul este de
drept pus in intarziere fara sa mai fie necesara o notificare in acest sens.
CAP. IV DURATA CONTRACTULUI
Art.8 Durata contractului
(1) Prezentul contract se incheie pe o durata nedeterminata, incepand cu data de ....................
(2) Conform conventiei partilor:
-in cazul in care contractul se incheie pe o durata nedeterminata, oricare din parti poate
notifica oricand celeilalte parti incetarea contractului.

3
CAP. V DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
Art.9 Drepturile si obligatiile Prestatorului
Drepturile si obligatiile Prestatorului reies din normele legale si din cuprinsul intregului
contract, cum ar fi spre exemplu dar nu limitativ:
a) sa ii fie achitat pretul, la termenele si in conditiile prevazute in prezentul contract;
b) sa colaboreze cu persoane de specialitate (asistenti, tehnicieni, etc.) si sa-i numeasca
personal, in masura in care beneficiaza de aceasta libertate in temeiul contractului;
c) sa i se puna la dispozitie aparatura si ustensile de specialitate, de calitate si functionale,
medicul dentist fiind obligat conform legii sa nu accepte exercitarea profesiunii in
conditii susceptibile de a compromite calitatea actului medical si securitatea pacientului;
d) sa-si perfectioneze cunostintele profesionale prin forme de educatie medicala continua,
in conditiile legii si ale prezentului contract;
e) Cu exceptia unor cazuri de urgenta, Prestatorul are dreptul de a refuza un pacient din
motive profesionale. Se considera urgenta medico-dentara daca pacientul are nevoie de
ingrijiri medicale imediate pentru controlul durerii, infectiei sau sangerarii;
f) sa respecte legea si deontologia profesionala, lucrand numai in interesul pacientilor, cu
buna credinta, la capacitatea si eficienta sa maxima, sa foloseasca instrumente sterilizate,
produse de calitate si in termen de valabilitate;
g) sa trateze pacientii dupa normele profesionale medico-dentare recunoscute de Colegiul
Medicilor Dentisti din Romania si incluse in ghidurile de practica medicala;
h) sa aplice doar metodele de diagnostic si tratament pentru care are competenta. In caz
contrar, va colabora cu un coleg ce are competenta necesara sau va dirija pacientul catre
un alt specialist;
i) sa nu efectueze tratamente si/sau sa formuleze prescriptii medicale in domenii care
depasesc competenta sa profesionala;
j) indiferent din ce motive, sa nu intrerupa un tratament in curs a pacientului fara a lua
masurile necesare asigurarii continuitatii tratamentului prescris de medicul curant.
k) sa asculte, sa examineze si sa trateze fara discriminare toate persoanele;
l) sa pastreze confidentialitatea contractului precum si secretul profesional cu privire la
orice date sau informatii ce le obtine de la pacienti, putand sa le dezvaluie numai in
cazurile expres prevazute de lege precum si sa cesioneze portofoliul de clienti
Beneficiarului conform prezentului contract si sa respecte clauza de neconcurenta;
m) sa respecte orarul stabilit;
n) sa tina evidenta stricta si legala a tuturor pacientilor, sa nu efectueze consultantii sau
tratamente fara evienta pacientilor;
o) sa utilizeze aparaturile si ustensilele puse la dispozitia sa de catre Beneficiar cu grija
cuvenita, raspunzand de orice defecte sau lipsuri cauzate din neglijenta sa;
p) Prestatorul are datoria de a-si asuma responsabilitatea tratamentelor efectuate si raspunde
in conditiile legii si ale deontologiei profesionale conform profesiei sale. Prestatorul nu
asigura dispensarizarea, si nu are nici o responsabilitate asupra pacientilor
sau tratamentelor efectuate in cazul nerespectarii indicatiilor date de medic pacientilor,
sau in cazul informarii eronate intentionate sau neintentionate de catre pacienti asupra
starii lor de sanatate;
q) Prestatorul raspunde de orice reclamatii provenite de la pacienti, in conditiile legii si ale
art.13 al.(3) lit. c) din prezentul contract;
r) orice alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege, Codul Deontologic al Colegiului
Medicilor Dentisti din Romania si prezentul contract.

4
Art.10 Drepturile si obligatiile Beneficiarului
Drepturile si obligatiile Beneficiarului reies din normele legale si din cuprinsul intregului
contract, cum ar fi spre exemplu dar nu limitativ:
a) sa beneficieze de serviciile de cea mai buna calitate pe care Prestatorul poate sa le ofere;
b) sa verifice oricand activitatea Prestatorului, registrele si fisele de pacienti;
c) sa i se garanteze utilizarea in bune conditii a aparaturilor si ustensilelor puse la dispozitia
Prestatorului;
d) sa puna la dispozitia Prestatorului aparatura si ustensile de calitate si in stare buna de
functionare, sa-l aprovizioneze pe Prestator cu toate cele necesare desfasurarii
serviciilor, conform inventarului efectuat de acesta;
e) sa achite pretul catre Prestator in conditiile prezentului contract, suportad daca este cazul
si eventualele penalitati de intarziere;
f) sa respecte zilele libere ale Prestatorului precum si dreptul acestuia la perfectionare
profesionala;
g) orice alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege si prezentul contract.
Art.11 Confidentialitatea
(1) Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra prevederilor si informatiilor cuprinse in
prezentul contract, precum si asupra informatiilor furnizate de parti pe perioada derularii
prezentului contract, cu exceptia cazurilor in care aceste date sunt solicitate pe cale oficiala
de institutii ale statului sau alte cazuri prevazute de lege. Prestatorul si persoanele care il
asista vor respecta cu strictete secretul profesional. Daca va utiliza fotografiile medicale in
publicatiile stiintifice, Prestatorul va avea grija ca identificarea pacientului sa nu fie posibila.
(2) Beneficiarul se obliga sa pastreze confidentialitatea cu privire la datele inscrise de Prestator
in fisele si registrele pacientilor. Prestatorul nu raspunde de pastrarea confidentalitatii de
catre Beneficiar.
CAP. VI MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI
Art.12 Modificarea si incetarea contractului
(1) Prevederile prezentului contract pot fi modificate, dupa o prealabila notificare, cu acordul
ambelor parti, prin act aditional, scris si semnat de parti. Contractul va fi adaptat
corespunzator reglementarilor legale ulterioare incheierii acestuia, care ii sunt aplicabile.
(2) Acest contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:
a) la rezilierea unilaterala a contractului de catre una din parti, in cazul in care cealalta parte
nu isi indeplineste culpabil obligatiile asumate;
b) prin falimentul sau dizolvarea uneia dintre parti, persoana juridica, sau, dupa caz, prin
decesul Prestatorului persoana fizica;
c) prin denuntare unilaterala de catre oricare dintre parti, oricand pe perioada derularii
contractului:
d) alte cauze prevazute de lege.
(3) Partea care invoca incetarea contractului va notifica celeilalte parti cauza de incetare cu
minimum 15 zile inainte de data la care urmeaza sa-si produca efectele.
(4) Rezilierea nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
(5) Prevederile acestui articol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat
incetarea contractului.

5
Art.13 Rezilierea contractului. Clauza penala
(1) In cazul in care una din parti nu-si respecta culpabil obligatiile asumate prin contract cealalta
parte are dreptul sa considere prezentul contract reziliat, cu solicitarea de penalitati sau, dupa
caz, daune-interese:
-calculate la valoarea pagubei produse;
(2) Prestatorul are dreptul sa considere prezentul contract reziliat in urmatoarele situatii, cu
solicitarea de penalitati de intarziere conform art. 7 din contract, daca este cazul:
a) in cazul in care nu i se achita pretul mai mult de 3 luni, sau i se achita cu intarzieri mai
mari de 60 zile, un numar de 3 luni la rand;
b) in cazul in care aparatura pusea la dispozitia sa de catre Beneficiar nu este
corespunzatoare, sau in cazul in care nu poate sa efectueze seviciile deoarece nu-i sunt
puse la dispozitie ustensilele si materialele de care are nevoie;
c) alte cazuri in care Beneficiarul nu-si respecta in mod culpabil obligatiile asumate.
(3) Beneficiarul are dreptul sa considere prezentul contract reziliat cu solicitarea de daune-
interese conform al.1 al prezentului articol, in urmatoarele situatii:
a) in cazul in care Prestatorul lipseste de la cabinet mai mult de 2 zile lunar, sau intarzie la
cabinet si nu respecta orarul mai mult de 3 ori;
b) in cazul in care Prestatorul urmeaza cursuri de perfectionare si durata cursurilor de
perfectionare se prelungeste cu mult peste termenul transmis Beneficiarului in cazul in
care Beneficiarul primeste mai mult de 3 reclamatii de la pacienti, cu privire la serviciile
oferite de catre Prestator;
c) in cazul in care se constata lipsuri din gestiune, Prestatorul utilizeaza in mod
necorespunzator aparaturile sau aduce pagube acestora precum si in cazul in care se
constata faptul ca Prestatorul a incast bani de la pacienti sau a efectuat taxari
suplimentare contrare contractului;
d) alte cazuri in care Prestatorul nu isi respecta in mod culpabil obligatiile asumate.
(4) Orice reclamatie impotriva Prestatorului se face catre Beneficiar care va dispune asupra
solutionarii sale.
(5) In cazul in care una din parti solicita desfiintarea contractului inainte de termen, fara culpa
din partea celeilalte parti, va plati celeilalte parti daune interese in cuantumul prevazut la al.
(1) al prezentului articol.
CAP. VII DISPOZITII FINALE
Art.15 Forta majora si cazul fortuit
(1) Forta majora si cazul fortuit inlatura raspunderea partilor in cazul neexecutarii partiale sau
totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract, cu conditia ca evenimentul sa fie
notificat de partea care il invoca, celeilalte parti in termen de 5(zile) de la producerea lui, si
partea care il invoca sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
(2) Prin „forta majora” se intelege un fenomen natural sau social exterior, extraordinar, de
nebiruit, si care nu putea fi prevazut (ex.cadere brusca de curent pe perioada executarii unei
extractii).Prin „caz fortuit”se intelege o imprejurare care isi are originea in campul de
activitate a debitorului sau o imprejurare de origine externa, care nu are caracter extraordinar
si poate fi prevazuta si evitata cu diligenta si grija de care este in stare omul cel mai capabil.
(3) Daca in termen de 15(zile) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au
dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa
pretinda daune-interese. Pe perioada existentei cazului fortuit sau a fortei majore derularea
contractului se suspenda urmad apoi a se continua dupa incetarea acestuia. Dupa incetarea
cazului fortuit sau a fortei majore, daca termenul contractului nu poate fi respectat, sau daca

6
valoarea prestatiilor se modifica datorita acestui eveniment, partile vor incheia Act aditional
la prezentul contract, scris si semnat, prin care vor renegocia termenii contractului.
Art.16 Notificari intre parti. Litigii. Alte dispozitii finale
(1) In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte
este valabil indeplinita daca este transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a
prezentului contract. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa
prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la
data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.Daca notificarea se
transmite prin telex, telefax, e-mail, sau sms, ea se considera primita in prima zi lucratoare
dupa cea in care a fost expediata. Notificarile verbale se iau in considerare in masura in
care acestea sunt confirmate si in una din modalitatile descrise mai sus.
(2) Litigiile izvorate din incheierea, executarea modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor
prezentului contract se rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care partile nu ajung la un
acord de catre instantele judecatoresti competente din raza de domiciliu a Beneficiarului.
Abaterile profesionale ale Prestatorului se solutioneaza de catre Colegiul Medicilor Dentisti
din Romania si conform legii.
(3) Prevederile prezentului contract se completeaza cu prevederile Codului civil si legislatiei
romane in materie, in vigoare, legea contractului fiind legea romana. Prezentul contract intra
in vigoare la data semnarii lui de catre parti. Partile convin ca prezentul act sa constituie,
prin vointa lor titlu executoriu, oricare dintre parti putand pretinde celeilalte executarea
obligatiei sau plata daunelor stipulate in prezentul contract.
(4) Prezentul contract, impreuna cu modificarile si anexele sale, reprezinta vointa partilor si
inlatura orice intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. In
cazul incalcarii de catre una din parti a obligatiei(ilor) sale, neexercitarea de catre partea
prejudiciata a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent a respectivei
obligatii nu inseamna ca partea prejudiciata a renuntat la acest drept.
(5) Prezentul contract s-a incheiat azi, ................., la sediul Spitalului de Psihiatrie Tulghes in
limba romana, continand un numar de 7 pagini plus anexa, in format A 4, in 2 (doua)
exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. Orice act aditional sau anexa semnate
ulterior, se vor redacta in acelasi numar de exemplare originale, si se va face mentiune
despre acestea pe exemplarele prezentului contract

BENEFICIAR, PRESTATOR,

Spitalul de Psihiatrie Tulghes


............................................
Manager,
................................

Dir.Finc.Contabil
......................................

Șef Bir. Aproviz., Transport, Achiz. Publice, Contractare


.............................

Vizat,

7
ANEXA NR.1 la CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII MEDICALE
STOMATOLOGICE Nr........./.........................

SERVICIILE OFERITE DE PRESTATOR PENTRU BENEFICIAR. ORAR. ALTE


MENTIUNI
PRESTATOR: ........................................................ si BENEFICIAR Spitalul de Psihiatrie Tulghes

Prestatorul va desfasura pentru pacientii Beneficiarului urmatoarele servicii medicale


stomatologice, ce vor fi afisate si la cabinet:
Nr. Denumire serviciu DA/NU
ord
1 Consultatie stomatologica DA
2 Chirurgie DA
3 Stomatologie pediatrica DA
4 Terapia cariilor DA
5 Endodontie DA
6 Parodontologie DA
7 Profilaxie dentara DA
8 Studii de caz DA
9 Etc...

Serviciile oferite de Prestator vor fi prestate numai la cabinetul Beneficiarului, conform


programului de 2 zile pe săptămână, 7 ore/zi.

BENEFICIAR, PRESTATOR,

Spitalul de Psihiatrie Tulghes


..................................
Manager,
...........................

Dir.Finc.Contabil
..............................

Șef Bir. Aproviz., Transport, Achiz. Publice, Contractare


.............................

Vizat,