Sunteți pe pagina 1din 3

ACORD DE CONFIDENŢIALITATE

Încheiat între:

S.C. KIWI FINANCE S.R.L., cu sediul in B-dul Carol I nr. 64, Bucuresti, Sector 2, inmatriculata la
Registrul Comertului cu nr. J40/ 16860/2003, CUI 15984958, cont RO15 BACX 0000 0007 3107 7310,
deschis la UniCredit Tiriac Bank SA Sucursala Alba Iulia, reprezentata de D-na. Anca Bidian, in calitate de
Director General, denumita în continuare „Kiwi”

si

1. Definiţii

 „Emitent” este partea care transmite informaţii către cealalta parte - Kiwi si Partenerul pot fi, pe rând,
emitent de informaţii;

„Recipient” este partea care primeşte informaţii dinspre cealaltă parte - Kiwi si Partenerul pot fi, pe rând,
recipient de informaţii.

“Informatie Confidentiala” inseamna orice informatie, date tehnice sau cunostinte (know - how) (incluzand,
fara a se limita la, informatii despre cercetare, produse, software, servicii, dezvoltare, inventii, procese,
marketing, clienti, preturi, proceduri interne, planuri de afaceri, planuri de marketing si vanzari, strategii,
informatii financiare, informatii despre angajati, oportunitati de afaceri, ca si continutul discutiilor intre
parti), transmisa dinspre Emitent catre Receptor, direct sau indirect, in orice forma (scris, verbal, vizual):
i. care a fost marcata ca fiind confidentiala,
ii. al carei caracter confidential a fost anuntat de catre Emitent catre Recipient verbal sau in scris,
sau
iii. care, prin caracterul sau natura ei, poate fi considerata in mod rezonabil ca fiind confidentiala in
anumite circumstante.

Prin transmiterea de informatii nu se vor transmite licente, patente, copyright sau drepturi de proprietate
catre Recipient.

2. Exceptii.

Informatia confidentiala nu include informatia, datele tehnice sau cunostintele care:


(i) sunt deja in posesia Recipientului in momentul transmiterii, dupa cum se poate demonstra prin
inregistrarile Recipientului imediat inainte de momentul transmiterii;
(ii) inainte sau dupa transmiterea catre Recipient devine informatie publica, dar nu ca rezultat a
unei actiuni sau a unei lipse de actiune a Recipientului;
(iii) este aprobata spre a fi facuta publica, prin aprobarea scrisa a Emitentului;
(iv) este transmisa Recipientului de catre o terta parte, fara a incalca nici o obligatie de
confidentialitate;
(v) este dezvoltata independent de catre Recipient fara nici o referinta la Informatii Confidentiale;
(vi) este ceruta prin ordin judecatoresc sau de catre o autoritate guvernamentala.

3. Scop.

Acest Acord a fost incheiat pe intreaga perioada in care Kiwi si Partenerul sunt in negocieri in vederea
inceperii unei relatii de colaborare.
4. Limitari.

Recipientul este de acord sa nu utilizeze Informatiile Confidentiale in scopuri proprii sau pentru alte scopuri
decat cele stabilite in acest Acord. Recipientul nu va utiliza Informatiile Confidentiale pentru concurenta
neloiala. Recipientul este de acord sa nu copieze, modifice, trunchieze oricare dintre materialele transmise,
exceptand cazul in care acest lucru este permis in scris de catre Emitent.

5. Nedivulgare.

Recipientul este de acord sa nu divulge informatii confidentiale catre terte parti, cu exceptia auditorilor,
avocatilor si consultantilor tinuti la randul lor de obligatia de pastrare a confidentialitatii sau catre proprii
angajati, cu exceptia acelora care trebuie sa cunoasca aceste informatii, in scopul indeplinirii sarcinilor de
serviciu. Angajatii si tertele parti trebuie sa fie informati despre confidentialitatea informatiilor si de
obligatia de a pastra confidentilitatea informatiilor in a caror posesie intra in cursul negocierilor. Recipientul
este de acord sa foloseasca Informatiile Confidentiale cu aceeasi grija ca si cand ar fi propria informatie
confidentiala de aceeasi natura..
Pentru respectarea celor de mai sus, Recipientului ii este strict interzis atât pe durata negocierilor, cât şi
după incetarea negocierilor, pe o durată nedeterminată:
- să folosească pentru interesul său sau al unor terţe părţi informaţii obţinute pe parcursul
negocierilor;
- să dezvăluie informaţii confidenţiale către terţe părţi fără consimţământul prealabil scris al
Emitentului;
- să permită şi să faciliteze folosirea de către terţe părţi a informaţiilor confidenţiale aparţinând
Emitentului.

6. Informatii catre terte parti.

Nici o parte semnatara a acestui Acord nu va furniza catre o alte parte informatii care pot afecta dreptul de
proprietate al unei terte parti.

7. Returnarea materialelor.

La cererea Emitentului sau la finalizarea negocierilor, in masura in care in urma negocierilor partilor nu au
agreat sa inceapa o relatie de colaborare, toate materialele si documentele Emitentului care au fost
incredintate Recipientului, precum si toate copiile , vor fi :
(i) Returnate imediat catre Emitent, sau
(ii) Distruse de Recipient (acesta din urma furnizand dovada scrisa a distrugerii).

8. Despagubiri.

Recipientul intelege si este de acord ca Emitentul furnizeaza informatii pe baza acestui Acord, si
Recipientul este tinut responsabil fata de Emitent pentru orice paguba produsa de incalcarea acestui Acord
de catre oricare dintre managerii, angajatii consultantii sau colaboratorii Recipientului. In cazul in care
Recipientul nu respecta acest Acord, Emitentul este indreptatit sa foloseasca toate mijloacele legale pentru
a-si recupera pagubele.

9. Litigii.

In caz de neintelegere cu privire la interpretarea sau executarea prezentului Contract sau in caz de
controverse in legatura cu prezentul Contract, executarea sau incetarea sa precum si cu privire la
prejudiciile cauzate, Partile vor depune toate eforturile pentru solutionarea lor pe cale amiabila. In cazul in
care solutionarea pe cale amiabila nu a fost posibila in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei
conflictului/neintelegerii, solutionarea se va face de catre instanta judecatoreasca competenta conform
legii.
10. Taxele de avocat

In caz de litigiu sau in cazul altor proceduri legale, partea afectata este indreptatita sa ceara despagubiri
pentru taxe rezonabile platite avocatilor si alte costuri aferente

11. Continuarea obligaţiei

Acest Acord va guverna comunicarea dintre parti care are loc in pe tot parcursul negocierilor dintre parti cat
si pentru o perioada de cinci (5) ani dupa incetarea acestor negocieri.

12. Dispozitii generale.

Acest Acord stabileste o intelegere intre parti si anuleaza orice alta interpretare sau intelegere scrisa ori
verbala. Acest Acord poate fi modificat doar prin consimtamant scris si semnat de reprezentantii legali ai
Recipientului si Emitentului. Daca una din stipularile Acordului este considerata nepotrivita de o autoritate
de drept, aceasta nu va afecta celelalte prevederi ale Acordului si prevederea in cauza va fi modificata,
respectand spiritul prevederii anterioare. Acest Acord nu este un parteneriat, joint venture sau orice alt fel
de relatie contractuala.

Partile prezentului acord convin ca:

(i) orice drepturi si/sau obligatii ale Kiwi care rezulta din prezentul acord, pot fi si vor fi transferate
succesorilor sau cesionarilor lor legali, de drept si fara notificarea prealabila sau aprobarea Partenerului;

(ii) orice drepturi si/sau obligatii ale Partenerului care rezulta din prezentul acord, vor putea fi
transferate/cesionate unei alte persoane doar cu aprobarea prealabila scrisa a Kiwi.

13. Validitate.

Acest Acord devine efectiv incepand cu data de __.__.____.

Semnat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, in Bucuresti, astazi de __.__.____.

S.C. KIWI FINANCE S.R.L. _________________


Anca Bidian
Director General