Sunteți pe pagina 1din 6

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare


Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Primaria Municipiului Targu Jiu
Adresa postala: Bd. Constantin Brancusi, nr.19, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210192, Romania, Punct(e) de contact: GHEORGHE SULEA, Tel. +40
253205038, Email: licitati@targujiu.ro, Fax: +40 253214878, Adresa internet (URL): www.targujiu.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.elicitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 4

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-11-2014 08:41

Pagina 1/6

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Construire locuinte sociale zona Ciocarlau mun. TarguJiu Etapa II

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de prestare: Municipiul Targu Jiu , Zona Ciocarlau
Codul NUTS: RO412 - Gorj

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Construirea a 2 blocuri de locuinte sociale - 64 garsoniere in municipiul TarguJiu
valoare estimata 7.788.135 lei
valoare diverse si neprevazute 370.864lei (5%)

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45215220-5 Lucrari de constructii de cladiri sociale, altele decat caminele si structurile cu caracter social (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Construire a 2 blocuri de locuinte sociale cu ( demisol, parter , 2 etaje si mansarda ) 32 de garsoniere /bloc , in municipiul TarguJiu , Zona
Ciocarlau
Valoarea estimata 7.788.135 lei
Valoare diverse si neprevazute 370.864 lei ( 5%).
Valoarea estimata fara TVA: 7,788,135.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


12 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
Garantia de participare in cuantum de 80.000 lei .Perioada de valabilitate 60 de zile de la data limita de primire a ofertelor . Echivalenta
leu/valuta va fi la cursul BNR afisat in a 7 zi dupa publicarea invitatiei de participare . Variante de constituire a garantiei de participare
conform art. 86 din HG 925/2006 :
Scrisoare de garantie bancara emisa in condiriile legii de o societate bancara
Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurare
virament in contul autoritatii contractante RO16TREZ3365006XXX001927, cod fiscal 4956065 deschis la Trezoreria Targu Jiu
In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM atunci va beneficia de o reducere de 50% conform L 346/2004 privind IMM-urile

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da
Cuantumul garantiei de buna executie a contractului 10% din pretul contractului, fara TVA constituita in conformitate cu prevederile art. 90
din HG nr. 925/2006

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-11-2014 08:41

Pagina 2/6

Fisa de date
buget de stat si buget local

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
Pentru consultarea legislatiei in domeniul achizitiilor publice poate fi accesat site/ul WWW.ANRMAP.RO

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Participarea la procedura de atribuire este permisa tuturor operatorilor economici.
Documentele emise intr-o alta limba vor fi insotite de traducerea in limba romana, autorizata si legalizata.
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 - Formular 12A - in cazul unei asocieri/parteneriat, fiecare asociat este obligat sa
prezinte acest formular.
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 Formular 12B -in cazul unei asocieri/parteneriat, fiecare asociat
este obligat sa prezinte acest formular.
3.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 Formular 1-in cazul unei asocieri/parteneriat,
fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
PRIMAR: Dr. Ing. Florin Crciumaru, Viceprimari: Dr. Ing. Florin Crciumaru, Viceprimari: Ing. Aurel Popescu, Jr. Iulia Diana Vna
Dumitrascu, Consilieri locali: Berca Eduard Marius, Birau Ramona Irina, Buleteanu Constantin, Dascal I. Iulian, Gheorghe Mihai Alexandru,
Giorgi I.Gabriel Giorgian, Horhoianu Emilia, Luca Liliana, Mergea Nicolae, Paraschiv N. Mihai, Patrascoiu N. Traian, Popescu Grigore Iustin,
Popescu I. Maria, Predescu V. Nicolae, Radulescu I. Alin, Roibu Al. Dinca Petrisor, Tudor Draghici Adrian Marcel, Tauru Ion Emilian,
Director executiv: Ionescu Marius Valentin; Director executiv: Cristea Narcisa Virginia, Sef Serviciu Investitii: Chiriac Raul, Consilieri Serv.
Investitii: Ec. Simion Cocolea, Ing. Mihaela Orzan, Ing. Neac?u Tudorel, Ing. Luca ?tefan, Sef Birou Licitatii - Ing. Sulea Gheorghe,
Inspectori Birou Licitatii: Ec. Vasile Ileana Silvia, Ing. Rosca Mirela Ionela, Ing. Patrut Elena, Jr. Pop Manta Maria Madalina, Sef Serviciu
Gospodarie Comunala Ing. Jilaveanu Ionut, Inspectori Serv. Gospodarie Comunala: Ing. Pop Manta Razvan, Ing. Pusoi Remus, Ing.
Moldovan Ioan, Sef Birou PPC Ing. Suta Corina, Inspectori Birou PPC: Ec. Gruescu Dumitru Adrian, Ec. Popescu Andi Gerard, Sef
Serviciu Juridic Radutoiu Constantin, Consilieri juridici: Jr. ?cheau Adrian Pantelimon, Jr. Brnzan Doru.
Nota: In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular .
4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010- FORMULARUL 2
5.Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local-in
cazul unei asocieri/parteneriat, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Certificatele trebuie sa prezinte lipsa datoriilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este stabilit termenul limita de depunere a
ofertelor.
Documentele vor fi prezentate in una din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul
6.Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general
consolidat Agentia Nationala de Administrare Fiscala Directia Generala a Finantelor Publice -in cazul unei asocieri/parteneriat, fiecare
asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Certificatele trebuie sa prezinte lipsa datoriilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este stabilit termenul limita de depunere a
ofertelor.
Documentele vor fi prezentate in una din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul
7.Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii eliberate de autoritati ale tarii de origine
(certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor
si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.
Documentele vor fi prezentate in una din formele original/copii legalizate/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul la care se va
alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
8.Tertul sustinator va prezenta urmatoarele documente : form 12A, 12 B( lit. a , C^1 si d) si form. 1
9.Subcontractantul va prezenta urmatoarerle documente : form. 1
10.In cazul unei asocieri se va prezenta acordul de asociere - formularul 10

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului prezentat in original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu
originalul. Din Certificatul Constatator trebuie sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator Informatiile din acest document trebuie sa fie
reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Nota: pentru ofertantul clasat pe primul loc, autoritatea contractanta inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de
atribuire va solicita prezentarea pentru conformitate a Certificatului Constatator in original sau copie legalizata.
Persoane juridice straine cerinta obligatorie:
Ofertantul trebuie sa fie abilitat sa presteze activitati de natura celor solicitate prin specificaile tehnice incluse in caietul de sarcini. Ofertantul
va prezenta:
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in
care ofertantul este rezident
Documentele pot fi depuse in una din formele original/copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul insotite de
traducerea autorizata in limba romana si legalizata.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-11-2014 08:41

Pagina 3/6

Fisa de date
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Declaratie bancara care sa ateste ca la momentul semnarii contractului


ofertantul are acces la linii de credit confirmate de banci sau ca are
disponibil resurse reale, negrevate de datorii sau orice alte mijloace
financiare suficiente pentru realizarea lucrarii pentru o perioada de 3 luni in
valoare de 1.854.317,75 lei sau alte documente din care sa reiese
disponibilitatea resurselor necesare pentru o perioada de 3 luni in valoare
de 1.854.317,75 lei. Echivalenta leu/valuta va fi la cursul BNR afisat in a 7
zi
dupa publicarea invitatiei de participare . In cazul unei asocieri si/sau a unui
tert sustinator aceasta cerinta se va indeplini prin cumul Tertul sustinator va
prezenta un angajament ferm prin care acesta confirma faptul ca va pune la
dispozitia ofertantului /candidatului resursele financiare invocate.

Declaratie bancara care sa ateste ca la momentul semnarii


contractului
ofertantul are acces la linii de credit confirmate de banci sau ca
are
disponibil resurse reale, negrevate de datorii sau orice alte
mijloace
financiare suficiente pentru realizarea lucrarii pentru o perioada
de 3 luni in
valoare de 1.854.317,75 lei sau alte documente din care sa
reiese
disponibilitatea resurselor necesare pentru o perioada de 3 luni
in valoare
de 1.854.317,75 lei. Echivalenta leu/valuta va fi la cursul BNR
afisat in a 7 zi
dupa publicarea invitatiei de participare . In cazul unei asocieri
si/sau a unui
tert sustinator aceasta cerinta se va indeplini prin cumul Tertul
sustinator va
prezenta un angajament ferm prin care acesta confirma faptul ca
va pune la
dispozitia ofertantului /candidatului resursele financiare invocate.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani dincaresa rezulte ca a executat lucrari similare a caror valoare cumulata a
fost de minim 4.500.000 lei la nivelul unui contract /maxim 5 contracte ,
insotitade
certificari de buna executie care sa indice beneficiarii , valoarea ,perioada si
locul executiei lucrarilor
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si
profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana
( conf.art. 190/oug nr. 34/2006 ) , atunci acesta are obligatia de a dovedi
sustinerea de care beneficiaza prin prezentatrea unui angajamnet ferm al
persoanei respective , prin care acesta confirma faptul ca va pune la
dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate .
Cursleu/valuta mediu comunicat de BNR pentru anii 2011 ; 2012 ; 2013 .

Prezentare formular - 12F- insotit de certificari de buna


executie care sa indice beneficiarii , valoarea , perioada si locul
executiei lucrarilor .
Tertul sustinator va prezenta formularul 12A, 12B ( lit. a , c^1 si
d) form. 1 , angajamentul-formularul 8 ;declaratie tert sustinator
experienta similara - formularul 9

Declaratie referitoare la utilajele , instalatiile echipamentele tehnice de care


poate dispune operatorul economic pentru ndeplinirea corespunzatoare a
contractului de lucrari

Prezentare formular - 12H

Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al Prezentare formular 12I
cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Declaratie privind partea /partile din contact care sunt indeplinite de
subconstractanti si specializarea acestora

Prezentare formular 12 G

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Ofertantul va prezenta Certificate emise de organisme independente care


atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO
9001/2008 sau echivalent, pentru activitatile aferente obiectului contractului
valabile la data limita de depunere a ofertelor

Prezentarea certificatului ISO 9001/2008

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-11-2014 08:41

Pagina 4/6

Fisa de date

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
60 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Este obligatoriu intocmirea acesteia astel incat in procesul de evaluare informatiile din propunerea tehnica sa permita identificarea facila a
corespondentei cu cerintele tehnice din caietul de sarcini. Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incat acesata sa corespunda in totalitate
cerintelor din caietul. de sarcini, astfel propunerea tehnica va contine un comentariu, articol cu articol , al specificatiilor continute in caietul de
sarcini , prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu cerintele minime pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii
economici . Declaratie prin care ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de
munca si protectia muncii, care sunt la nivel national precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari .
Informatii detaliate privind reglementarile n vigoare la nivel national referitoare la conditile de munca si protectia muncii, securitatii si
sanatati in munca care se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul:
http://www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.- formularul 5 Garantia acordata lucrariilor va fi de minim 60 de luni .

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Completarea formularului de oferta si anexa la formular 10 C . Centralizator din care sa rezulte valoarea totala a lucrarilor si defalcarea
acesteia pe fiecare bloc.
Toti operatorii economici vor cuprinde valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute raportat la valoarea propunerii financiare
constituite /depuse ( fara diverse si neprevazute ), in suma fixa , ca element contitutiv si distinct al propunerii lor financiare .
Valoarea ofertei = valoarea ofertata pentru executia lucrarii + valoarea cheltuielilor de diverse si neprevazute (5% din valoarea ofertata
pentru executia lucrarii) .

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei


Ofertantul are obligatia de a completa si atasa la coletul ce contine oferta scrisoarea de naintare Formularul 4 .Oferta trebuie sa fie nsotita
de mputernicirea scrisa nregistrata si stampilata de ofertant prin care semnatarul este autorizat sa angajeze ofertantul n procedura pentru
atribuirea contractului de achizitie publica.Garantia de participare se prezinta in original.Daca este cazul se prezinta documente care
dovedesc ncadrarea ofertantului n categoria I.M.M.-urilor.mputernicirea si scrisoarea de garantie pentru participare,n original,inclusiv
actele care fac dovada calitatii de I.M.M.(daca este cazul)se ataseaza mpreuna cu scrisoarea de naintare pe coletul cuprinznd oferta sau
se introduc ntr-un plic separat anexat/atasat la coletul cu oferta pe care se va mentiona continutul. Prezentarea ofertei:Ofertantul va depune
1 exemplar n original si 1 exemplar n copie.Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copia in PLICURI SEPARATE, marcand
corespunzator plicurile cu "ORIGINAL" si respectiv,"COPIE".Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior,nchis corespunzator si
netransparent.Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu Propunerea Tehnica,Propunerea Financiara si Documentele de Calificare.Plicul
exterior trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa ofertantului, precum si un nr. de telefon, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi
deschisa, n cazul n care oferta respectiva este declarata ntrziata, precum si cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia "A NU SE
DESCHIDE INAINTE DE DATA,ORA ".Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus autoritatea contractanta nu isi
asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei.Ofertele se depun la:Sediul Primaria Municipiului Trgu Jiu, B-dul. Constantin
Brncusi, nr. 19, jud. Gorj, camera C.I.C. Data limita pentru depunerea ofertei este precizata in invitatia de participare Posibilitatea retragerii
sau modificarii ofertei: Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai nainte de data limita stabilita pentru
depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa n acest sens.n cazul n care ofertantul doreste sa opereze modificari n oferta deja
depusa acesta are obligatia de a asigura primirea si nregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pna la data
limita pentru depunerea ofertelor.Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificarile trebuie prezentate n conformitate cu cele 2 alineate de
mai sus, cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, n mod obligatoriu, inscriptia MODIFICARI.Ofertantul nu are dreptul de a-si
retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la
procedura de atribuire a contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare.Oferta care este depusa/transmisa la o alta
adresa a autoritatii contractante dect cea stabilita n invitatia de participare ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa
expirarea datei si orei limita de depunerea ofertelor,se returneaza nedeschisa. Ofertantii sunt obligati sa depuna oferta completa pentru
toate obiectele lucrarii, oferta incompleta ducnd la descalificare.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-11-2014 08:41

Pagina 5/6

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Cofinantare

VI.3) ALTE INFORMATII


In cazul in care exista pe primul loc , oferte finanicare cu preturi egale la solicitarea comisiei de evaluare se vor depune noi oferte financiare in
plic inchis .
Contestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna conduita ( de 1% din valoarea estimata ) pentru intreaga perioada cuprinsa intre
data depunerii contestatiei si data ramanerii definitive a deciziei .

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS
Adresa postala: Bdul Ctin Brancusi nr. 19, Localitatea: Targu jiu, Cod postal: 210192, Romania, Tel. +40 253205038, Fax: +40 253211661

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 17-11-2014 08:41

Pagina 6/6