Sunteți pe pagina 1din 145

HOTARARE nr.

609 din 4 iunie 2008


pentru aprobarea Strategiei nationale anticoruptie privind sectoarele vulnerabile si administratia
publica locala pe perioada 2008-2010
EMITENT:
GUVERNUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 8 iulie 2008
n temeiul art. 108 din Constitu ia Romniei, republicat,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
ART. 1
Se aprob Strategia na ional anticorup ie privind sectoarele vulnerabile i administra ia public local pe
perioada 2008-2010, prevzut n anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprob Planul de ac iune general i planurile de ac iune sectoriale pentru implementarea Strategiei
na ionale anticorup ie privind sectoarele vulnerabile i administra ia public local pe perioada 2008-2010,
prevzute n anexele nr. 2, 2A, 2B, 2C, 2D i 2E.
ART. 3
Anexele nr. 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D i 2E fac parte integrant din prezenta hotrre.
PRIM-MINISTRU
C LIN POPESCU-T RICEANU
Contrasemneaz:
Ministrul internelor i reformei administrative,
Cristian David
Ministrul snt ii publice,
Gheorghe Eugen Nicolescu
Ministrul educa iei, cercetrii i tineretului,
Cristian Mihai Adomni ei
p. Ministrul economiei i finan elor,
Ctlin Doica,
secretar de stat
p. Ministrul justi iei,
Theodor Ctlin Nicolescu,
secretar de stat

Bucure ti, 4 iunie 2008.


Nr. 609.

ANEXA 1
STRATEGIA NA IONAL ANTICORUP IE
privind sectoarele vulnerabile i
administra ia public local pe perioada 2008-2010
CAP.I
Introducere
Existen a unei administra ii publice centrale i locale eficiente i democratice reprezint unul dintre cele
mai importante criterii care definesc modernitatea unei ri.
n acest moment, o prioritate major a Guvernului Romniei este realizarea unei reforme reale prin care
administra ia public din ara noastr s se situeze la nivelul standardelor europene i s se caracterizeze
prin transparen , predictibilitate, responsabilitate, adaptabilitate i eficacitate.
Este evident c, pentru a reu i, aceste demersuri nu se pot realiza numai prin efortul i voin a politic ale
Guvernului, ci este nevoie de un efort la nivelul ntregii societ i.
Strategia na ional anticorup ie privind sectoarele vulnerabile i administra ia public local pe perioada
2008-2010, denumit n continuare strategia, este n concordan cu obiectivele Programului de guvernare,
ce se regsesc n dou dintre capitolele prioritare ale acestuia - "Reforma administra iei publice" i "Politici
anticorup ie".
Reducerea vulnerabilit ii la corup ie n sectoare percepute de consumatorii de servicii publice ca fiind
sensibile a fost i rmne o preocupare constant a autorit ilor romne.
Strategia propune msuri care vin n completarea Strategiei de Reform a Administra iei Publice i n
completarea obiectivului nr. I "Cre terea transparen ei i integrit ii n administra ia public" din Strategia
na ional anticorup ie pe perioada 2005-2007.
n strategie sunt luate n considerare concluziile unor evaluri institu ionale, guvernamentale i
neguvernamentale, realizate n Romnia, dar i din surse externe.
Dintre cele mai importante surse externe men ionm: Raportul de monitorizare al Comisiei Europene din
data de 26 septembrie 2006, Raportul Comisiei Europene privind evolu ia msurilor de acompaniere n
Romnia dup aderare, dat publicit ii n data de 27 iunie 2007, rapoarte Transparency International,
precum i rapoartele Grupului statelor pentru lupta mpotriva corup iei (The Group of States against
Corruption - GRECO).
Prin Raportul de monitorizare al Comisiei Europene din data de 26 septembrie 2006 s-a creat cadrul
pentru stabilirea, dup data aderrii Romniei la Uniunea European, a unui mecanism de cooperare i
verificare a evolu iilor nregistrate n domeniile reformei sistemului judiciar i al luptei anticorup ie.
Astfel, prin Decizia Comisiei 2006/928/CE din 13 decembrie 2006, publicat n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. 354 din 14 decembrie 2006, au fost identificate 4 condi ionalit i (benchmarks - BM)
cu privire la care se realizeaz, n perioada post-aderare, o monitorizare strict. Condi ionalitatea 4 se refer
la adoptarea unor msuri suplimentare de prevenire i de lupt mpotriva corup iei, n special n
administra ia local.
n acela i timp, Raportul Comisiei Europene privind evolu ia msurilor de acompaniere n Romnia dup
aderare, dat publicit ii n data de 27 iunie 2007, recomand elaborarea unei strategii anticorup ie coerente
la nivel na ional, care s vizeze cele mai vulnerabile sectoare i administra ia local, precum i
monitorizarea punerii ei n aplicare.
Pornind de la aceste recomandri i de la decizia luat n cadrul reuniunii Consiliului pentru coordonarea

implementrii Strategiei na ionale anticorup ie pe perioada 2005-2007, Planul de ac iune pentru ndeplinirea
condi ionalit ilor din cadrul mecanismului de cooperare i verificare a progresului realizat de Romnia n
domeniul reformei sistemului judiciar i al luptei mpotriva corup iei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.
1.346/2007 , prevede evaluarea msurilor anticorup ie aplicate n perioada 2005-2007 n sectoarele
considerate vulnerabile (serviciile de ordine i siguran public, controlul financiar, fiscal i vamal,
educa ie, nv mnt, precum i administra ia public la nivel local), n vederea elaborrii acestei strategii.
Avnd n vedere c procesul de reform a administra iei a inclus selectarea i pregtirea corespunztoare
a func ionarilor publici, instituirea i monitorizarea respectrii unor standarde de transparen decizional,
informatizarea serviciilor publice i, nu n ultimul rnd, descentralizarea, realizarea strategiei a fost
coordonat de Ministerul Internelor i Reformei Administrative.
Din punctul de vedere al planificrii n timp, strategia va acoperi perioada 2008-2010. n acest interval, n
urma monitorizrii efectuate, este posibil redefinirea unora dintre obiective n acord cu informa iile noi
ob inute i cu principiile strategei.
n forma sa, strategia este rezultatul nu numai al alegerii unei solu ii tehnice, ci n egal msur i al unei
decizii i voin e politice.
ncepnd cu luna octombrie 2007 s-a ntrunit grupul interinstitu ional responsabil cu elaborarea strategiei
i a planului de ac iune aferent, alctuit din reprezentan i ai Ministerului Internelor i Reformei
Administrative (Direc ia general anticorup ie, Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici, Unitatea
Central pentru Reforma Administra iei Publice, Institutul Na ional de Administra ie, Direc ia general
medical), ai Ministerului Justi iei, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Snt ii Publice,
Ministerului Educa iei, Cercetrii i Tineretului, Departamentului de Control al Guvernului, Direc iei
Na ionale Anticorup ie, Autorit ii Na ionale a Vmilor, Grzii Financiare, Casei Na ionale de Asigurri de
Sntate, Asocia iei Municipiilor din Romnia, Asocia iei Ora elor din Romnia i ai Asocia iei Comunelor
din Romnia.
La nceputul lunii februarie 2008 au fost finalizate proiectul prezentei strategii i proiectul planului de
ac iune aferent acesteia. Documentele au fost supuse dezbaterii publice prin publicare pe site-ul Ministerului
Internelor i Reformei Administrative. Proiectele au fost dezbtute n cadrul reuniunii mini trilor i a
conductorilor institu iilor publice centrale vizate de strategie. La reuniune au participat i reprezentan ii
structurilor asociative ale autorit ilor publice locale.
La nceputul lunii martie 2008 a fost organizat o ntlnire cu reprezentan ii societ ii civile, n vederea
punerii n discu ie a acestor documente. n urma procesului de consultare public, proiectul strategiei i al
planului de ac iune aferent au fost revizuite.
CAP. II
Analiza situa iei actuale
Prin Hotrrea Guvernului nr. 231/2005 au fost aprobate Strategia na ional anticorup ie pe perioada
2005-2007 i Planul de ac iune pentru implementarea Strategiei na ionale anticorup ie pe perioada 20052007. Strategia a avut drept misiune prevenirea i combaterea corup iei prin perfec ionarea i aplicarea
riguroas a cadrului normativ, prin stabilitate i coeren legislativ i prin consolidarea institu ional a
organismelor cu atribu ii decisive n domeniu.
Msurile adoptate la nivelul administra iei n vederea implementrii strategiei au vizat n principal
armonizarea legislativ i coordonarea cadrului legal n materie (majoritatea msurilor din planul de ac iune
fiind de ordin legislativ).
Strategia elaborat n 2005 este structurat pe 3 mari planuri: prevenire, combatere i cooperare intern i
interna ional. Unul dintre obiectivele Strategiei na ionale anticorup ie pe perioada 2005-2007 a fost
cre terea transparen ei i integrit ii n administra ia public. n vederea implementrii acestuia au fost

realizate urmtoarele:
a) adoptarea legii privind regimul finan rilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru
activit i nonprofit de interes general;
b) revizuirea reglementrilor existente privind finan area partidelor politice;
c) revizuirea reglementrilor cu privire la achizi ii publice, n sensul armonizrii acestora cu directivele
consolidate ale Uniunii Europene i cu bunele practici europene n domeniu;
d) monitorizarea implementrii legii privind transparen a decizional n administra ia public i a legii
privind liberul acces la informa iile de interes public;
e) revizuirea legisla iei cu privire la func ionarii publici, n sensul armonizrii acesteia cu legisla ia i cu
cele mai bune practici europene;
f) elaborarea unor strategii i planuri de ac iune sectoriale detaliate privind lupta mpotriva corup iei n
celelalte sectoare publice considerate vulnerabile potrivit auditului independent din martie 2005;
g) elaborarea unei strategii actualizate i a unui plan de ac iune detaliat privind lupta mpotriva corup iei
n domeniul vamal, pe perioada 2005-2007;
h) elaborarea sau actualizarea, dup caz, a codurilor de conduit pentru diversele sectoare publice etc.
n ceea ce prive te elaborarea unor strategii i planuri de ac iune sectoriale detaliate privind lupta
mpotriva corup iei n celelalte sectoare publice considerate vulnerabile, la nivelul autorit ilor cu atribu ii
de control (Autoritatea Na ional a Vmilor, Garda Financiar, Ministerul Internelor i Reformei
Administrative) au fost aprobate strategii pentru prevenirea i combaterea faptelor de corup ie i planuri de
ac iune aferente.
1. Dintre cele mai semnificative demersuri privind prevenirea i combaterea corup iei n cadrul sectorului
de siguran i ordine public pe perioada 2005-2007 men ionm:
a) opera ionalizarea Direc iei Generale Anticorup ie ca structur specializat n prevenirea i combaterea
corup iei interne;
b) ini ierea i desf urarea unor activit i cu caracter educativ-preventiv att pentru zona angaja ilor
ministerului, ct i n rndul opiniei publice;
c) cre terea nivelului de transparen i vizibilitate public a structurilor ministerului;
d) punerea la dispozi ia opiniei publice a unor canale de comunicare menite s faciliteze adresabilitatea
ctre componentele de ordine public (att Direc ia General Anticorup ie, ct i Poli ia Romn i Poli ia
de Frontier Romn au nfiin at linii telefonice directe de tipul telverde, unde cet enii pot sesiza faptele de
corup ie);
e) dezvoltarea pe multiple planuri a colaborrii dintre structurile implicate n prevenirea corup iei la
nivelul Ministerului Internelor i Reformei Administrative, dar i cu cele din Ministerul Justi iei/Ministerul
Public, dup caz;
f) atragerea, n vederea colaborrii, a unui numr ct mai larg de asocia ii/organiza ii nonguvernamentale
(ONG) reprezentative pentru societatea civil, n vederea solidarizrii n jurul ideii de front comun de
ac iune mpotriva corup iei, precum i realizarea unor activit i i campanii anticorup ie n parteneriat cu
acestea;
g) organizarea i desf urarea unor dezbateri regionale n scopul popularizrii msurilor i ac iunilor
anticorup ie;
h) nfiin area i opera ionalizarea Centrului Na ional pentru Integritate, ce are ca scop promovarea
integrit ii i prevenirea corup iei n cadrul administra iei publice.
2. La nivelul administra iei publice centrale i locale au fost elaborate, de asemenea, i o serie de
mecanisme i instrumente care contribuie la cre terea transparen ei activit ii autorit ilor, n conformitate
cu art. 7, 9, 10 i 13 din Conven ia Na iunilor Unite mpotriva corup iei, adoptat la New York la 31
octombrie 2003, ratificat prin Legea nr. 365/2004 . Toate acestea au condus ns n mod indirect la

prevenirea i combaterea corup iei.


Astfel men ionm:
a) Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, republicat;
b) Legea administra iei publice locale nr. 215/2001 , republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
c) Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 195/2002 privind circula ia pe drumurile publice, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare;
d) Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a func ionarilor publici, republicat, care reglementeaz
institu ia consilierului de etic;
e) Legea nr. 340/2004 privind prefectul i institu ia prefectului, republicat;
f) Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
g) Legea-cadru a descentralizrii nr. 195/2006 ;
h) Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 337/2006 , cu modificrile i completrile ulterioare;
i) Ordinul ministrului administra iei i internelor nr. 1.260/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind
organizarea i func ionarea ghi eului unic n cadrul serviciilor publice comunitare locale de eviden a
persoanelor.
Au existat proiecte i ini iative implementate n parteneriat cu organiza ii neguvernamentale, care au avut
un impact important n direc ia cre terii transparen ei la nivelul administra iei publice locale prin:
dezvoltarea consiliilor pentru transparen local (organisme semiformale, recunoscute de administra ia
public local), ce reunesc administra ia public local i organiza iile societ ii civile de la nivel local, care
au generat o cre tere a transparen ei administra iei, a participrii civice n procesele de decizie, dar i o
monitorizare activ a procesului de achizi ii publice i a execu iei bugetare.
Totu i, pn n acest moment, fenomenul corup iei de la nivelul administra iei publice locale nu a fost
cuantificat n mod real.
3. n sectorul financiar-fiscal, n perioada 2005-2007, sa avut n vedere adoptarea de msuri de ordin
legislativ, organizatoric, precum i n domeniul recrutrii i pregtirii profesionale a personalului din
aparatul propriu. Totodat, au fost adoptate i msuri de ntrire a cooperrii cu institu iile care au
competen n ceea ce prive te prevenirea i combaterea corup iei.
3.1. Msurile concrete adoptate de administra ia vamal n lupta mpotriva corup iei au condus la
realizarea unor progrese evidente n prevenirea actelor de corup ie, care au fost reflectate att n percep ia
publicului, prin rezultatele sondajelor de opinie rezultate din Proiectul PHARE 2004 - Msuri anticorup ie la
nivelul poli iei de frontier i a vmii -, ct i n rapoartele realizate de institu ii specializate, cum ar fi
Transparency International.
Astfel, n perioada 2005-2007, la nivelul Autorit ii Na ionale a Vmilor obiectivele din planurile de
ac iune mpotriva corup iei au inclus: cre terea transparen ei i integrit ii n administra ia vamal,
asigurarea eficien ei procedurilor vamale, ncurajarea participrii publicului la semnalarea i depistarea
faptelor de corup ie, asigurarea transparen ei n procesul de selec ie, recrutare i promovare, precum i
cre terea gradului de pregtire profesional a personalului vamal, informatizarea i constituirea bazelor de
date, consolidarea capacit ii de investigare a structurii de control intern i mbunt irea colaborrii cu alte
institu ii ale statului cu atribu ii n prevenirea i combaterea corup iei.
Dintre msurile adoptate de autoritatea vamal men ionm:
a) aplicarea Tarifului Vamal Integrat Comunitar (TARIC) n procesul de vmuire;
b) extinderea utilizrii facilit ii oferite de Sistemul Informatic Integrat Vamal;
c) armonizarea normelor i instruc iunilor interne cu prevederile Codului vamal al Romniei i cu

regulamentul de aplicare al acestuia, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 707/2006 , cu modificrile i
completrile ulterioare;
d) cre terea gradului de pregtire profesional a personalului vamal;
e) monitorizarea modului de respectare a normelor de conduit profesional i etic de ctre personalul
autorit ii vamale;
f) organizarea unor ac iuni comune cu institu iile cu care Autoritatea Na ional a Vmilor are ncheiate
protocoale de colaborare n vederea prevenirii i combaterii corup iei (Inspectoratul General al Poli iei de
Frontier).
3.2. Pe perioada 2005-2007, Garda Financiar a ac ionat att n vederea combaterii corup iei, ct i a
combaterii fraudei i splrii banilor.
n vederea aplicrii msurilor cuprinse n strategia anticorup ie la nivel na ional, Garda Financiar acord
o aten ie permanent ac iunilor specifice n domeniul prevenirii, descoperirii i combaterii evaziunii fiscale.
Ca urmare a opera iunilor specifice de identificare, stopare i descurajare a fenomenului evazionist, Garda
Financiar a transmis organelor abilitate sesizri i informri pentru fapte ce intr n aria de competen a
acestor institu ii.
n scopul diminurii factorilor de risc la corup ie n rndurile personalului propriu, la nivelul Grzii
Financiare s-a elaborat Planul de msuri anticorup ie. Acest plan s-a axat n principal pe urmtoarele direc ii
de ac iune:
a) schimbarea periodic a componen ei echipelor de comisari;
b) schimbarea zonelor i a domeniilor de activitate n care ac ioneaz echipele de control;
c) antrenarea efectiv n verificrile din teren a efilor de compartimente, att pentru coordonarea
ac iunilor mai complexe, ct i pentru verificarea modului n care comisarii din subordine i ndeplinesc
sarcinile de serviciu.
De asemenea, o aten ie deosebit a fost acordat colaborrii n cadrul Agen iei Na ionale de Administrare
Fiscal cu Direc ia de control fiscal, Direc ia antifraud fiscal i Autoritatea Na ional a Vmilor, precum
i cu celelalte institu ii cu atribu ii n domeniul combaterii criminalit ii economico-financiare i splrii
banilor. n acest sens au fost semnate protocoale de colaborare cu Inspectoratul General al Poli iei i cu
Oficiul Na ional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor.
Singura msur nefinalizat este legiferarea statutului comisarului din Garda Financiar.
4. Analiza situa iei actuale a corup iei la nivelul sistemului sanitar s-a realizat pe baza informa iilor
furnizate de ctre structurile din aparatul central sau din cele subordonate Ministerului Snt ii Publice,
informa iile fiind cuprinse n:
a) rapoartele misiunilor de audit intern;
b) rapoartele misiunilor corpului de control;
c) recomandri din proiectul finan at de Banca Mondial;
d) informa ii din mass-media.
ntruct acest domeniu nu a fost inclus n Strategia na ional anticorup ie 2005-2007, nu a fost elaborat o
strategie sectorial.
Totu i, s-au luat o serie de msuri de eliminare a unora din factorii generatori de corup ie
(incompatibilit ile de func ie, conflictele de interese) tolera i n sistem i identifica i n cadrul proiectului
finan at de Banca Mondial RO 4676 "Asisten tehnic pentru dezvoltarea unui plan de mbunt ire a
transparen ei i scdere a pl ilor informale din sectorul de sntate romnesc", reglementri concretizate
odat cu adoptarea Legii nr. 95/2006 privind reforma n domeniul snt ii, cu modificrile i completrile
ulterioare. Pachetul legislativ al reformei n sntate stabile te cadrul general de func ionare a sistemului de
sntate i introduce o serie de reglementri privind conflictele de interese i incompatibilit ile pentru
personalul din spitalele publice i casele de asigurri de sntate.

Proiectul Bncii Mondiale a oferit, de asemenea, prima imagine asupra pl ilor informale existente n
sistem (mecanisme de apari ie, factori de risc i consecin e) i a recomandat msuri de scdere a acestora n
ntregul sector de sntate romnesc.
Totodat, de la data de 1 ianuarie 2008 a nceput implementarea Sistemului Informatic Unic Integrat al
asigurrilor sociale de sntate n vederea monitorizrii raportrii serviciilor medicale de ctre furnizorii de
astfel de servicii, care au ncheiat contract de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurri de
sntate.
5. n ceea ce prive te sectorul educa ional, pentru atingerea obiectivului "Campanii de informare i
msuri educative" din cadrul Strategiei na ionale anticorup ie pe perioada 2005-2007, obiectiv cruia la
nivelul Planului de ac iune pentru implementarea Strategiei na ionale anticorup ie i-a corespuns obiectivul
"Cre terea gradului de n elegere a mecanismelor corup iei", Ministerul Educa iei, Cercetrii i Tineretului a
avut n vedere msuri n domeniul curricular.
Astfel, problematica corup iei a fost introdus, alturi de alte probleme sociale majore (discriminare,
infrac ionalitate, srcie, conflicte sociale), n cadrul unui modul distinct al programei colare la disciplina
sociologie. Asocierea problematicii corup iei celorlalte probleme sociale nominalizate a avut n vedere
faptul c numai o abordare sistemic i cauzal poate conduce la o n elegere superioar a fenomenului i
mecanismelor corup iei.
De asemenea, realizarea i aprobarea prin ordin al ministrului educa iei, cercetrii i tineretului a unei noi
programe pentru disciplina drepturilor omului (ofert curricular na ional de curs op ional) confer
posibilitatea sporit de a n elege mecanismele de func ionare ale statului de drept, stat care are la baz
respectarea legii.
Ministerul Educa iei, Cercetrii i Tineretului a propus, pe lng elementele curriculare de mai sus, o
serie de alte oferte de cursuri op ionale, precum i activit i extacurriculare, n cadrul crora se ofer
posibilitatea realizrii unei educa ii a copiilor i tinerilor, capabil s conduc la crearea premiselor necesare
prevenirii actelor de corup ie din societatea romneasc.
CAP. III
Priorit i, politici i cadru juridic existent
Programul de guvernare (cap. 10 "Politici anticorup ie") i n general toate politicile publice anticorup ie
au fost elaborate inndu-se cont de recomandrile GRECO i de Manualul anticorup ie, elaborat de
Na iunile Unite n 2003. Raportul privind Romnia, din cadrul celei de-a doua runde de evaluare GRECO,
cuprinde o list de recomandri adoptate de GRECO i adresate Romniei n vederea mbunt irii nivelului
de conformitate cu dispozi iile supuse examinrii. Cea de-a doua rund de evaluare a fost concentrat pe 3
piloni, unul dintre ace tia fiind administra ia public i corup ia.
n acest context au fost avute n vedere urmtoarele recomandri GRECO:
a) s se asigure c personalul din sectorul public este supus unor reguli adecvate n materie de recrutare i
de avansare;
b) s se completeze codurile deontologice existente, atunci cnd este necesar (de exemplu, n materie de
reac ie la oferirea de bunuri n schimbul unui serviciu i de semnalare a cazurilor de corup ie), i s se
asigure c personalul din sectorul public beneficiaz de o pregtire adecvat;
c) s se consolideze i s se armonizeze diferitele reguli n materie de primire de bunuri pentru un serviciu
efectuat n temeiul func iei ocupate i s se furnizeze o pregtire adecvat personalului din sectorul public,
plecnd de la exemple practice;
d) s se ntreasc mecanismele de verificare a informa iilor solicitate conform legii pentru nregistrarea
societ ilor comerciale, precum i respectarea obiectului de activitate att n momentul nregistrrii, ct i
ulterior;

e) s se introduc cursuri de pregtire adresate inspectorilor fiscali n materie de descoperire a


infrac iunilor de corup ie.
Totodat, n cadrul Programului de guvernare, msurile anticorup ie la nivelul administra iei publice
centrale i locale, asumate, se refer la:
a) politicile fiscale;
b) sistemul de subven ii;
c) serviciile i utilit ile publice;
d) conflictul de interese;
e) demnitatea public i serviciul civil;
f) mecanismele de combatere a corup iei;
g) managementul reglementrilor.
O alt direc ie strategic de ac iune a Guvernului se refer la ntrirea capacit ii institu ionale a
structurilor din administra ia public central i local prin:
a) dezvoltare organiza ional;
b) managementul resurselor umane;
c) ntrirea legturilor interinstitu ionale;
d) e-Government.
n Strategia na ional anticorup ie pe perioada 2005-2007, Guvernul Romniei a avut n vedere o
abordare de tip integrat.
Aceast abordare continu i n prezentul document strategic, propunndu-se msuri care vin n
completarea Strategiei de reform a administra iei publice, precum i a obiectivului I "Cre terea
transparen ei i integrit ii n administra ia public" din Strategia na ional anticorup ie pe perioada 20052007.
1. Actele normative cu caracter general care au legtur sau fac referire la fenomenul de corup ie:
a) Codul penal;
b) Codul de procedur penal;
c) Legea nr. 115/1996 pentru declararea i controlul averii demnitarilor, magistra ilor, a unor persoane cu
func ii de conducere i de control i a func ionarilor publici, cu modificrile i completrile ulterioare;
d) Legea nr. 188/1999 , republicat;
e) Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sanc ionarea faptelor de corup ie, cu modificrile
i completrile ulterioare;
f) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes public, cu modificrile i
completrile ulterioare;
g) Legea nr. 147/2002 pentru ratificarea Conven iei civile asupra corup iei, adoptat la Strasbourg la 4
noiembrie 1999;
h) Legea nr. 27/2002 pentru ratificarea Conven iei penale privind corup ia, adoptat la Strasbourg la 27
ianuarie 1999, cu modificrile ulterioare;
i) Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificrile i completrile ulterioare;
j) Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparen ei n exercitarea demnit ilor
publice, a func iilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, cu modificrile i
completrile ulterioare;
k) Legea nr. 52/2003 privind transparen a decizional n administra ia public;
l) Legea nr. 364/2004 privind organizarea i func ionarea poli iei judiciare, cu modificrile ulterioare;
m) Legea nr. 571/2004 privind protec ia personalului din autorit ile publice, institu iile publice i din
alte unit i care semnaleaz nclcri ale legii;
n) Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a func ionarilor publici, republicat;

o) Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 34/2006 , aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
337/2006 , cu modificrile i completrile ulterioare;
p) Legea nr. 144/2007 privind nfiin area, organizarea i func ionarea Agen iei Na ionale de Integritate,
cu modificrile i completrile ulterioare.
2. Actele normative care reglementeaz sectorul de ordine i siguran public:
a) Legea nr. 161/2005 privind stabilirea unor msuri pentru prevenirea i combaterea corup iei n cadrul
Ministerului Internelor i Reformei Administrative;
b) Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 120/2005 privind opera ionalizarea Direc iei generale
anticorup ie din cadrul Ministerului Internelor i Reformei Administrative, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 383/2005 ;
c) Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea i func ionarea Ministerului
Internelor i Reformei Administrative, aprobat cu modificri prin Legea nr. 15/2008 ;
d) Hotrrea Guvernului nr. 1.346/2007 privind aprobarea Planului de ac iune pentru ndeplinirea
condi ionalit ilor din cadrul mecanismului de cooperare i verificare a progresului realizat de Romnia n
domeniul reformei sistemului judiciar i al luptei mpotriva corup iei.
3. Actele normative relevante care reglementeaz sectorul de administra ie public:
a) Legea nr. 215/2001 , republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) Legea nr. 340/2004 , republicat;
c) Legea 393/2004 privind Statutul ale ilor locali, cu modificrile i completrile ulterioare;
d) Legea nr. 273/2006 , cu modificrile i completrile ulterioare;
e) Legea-cadru nr. 195/2006 .
4. Acte normative care reglementeaz sectorul financiar-fiscal:
a) Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Grzii Financiare, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 132/2004 , cu modificrile i completrile ulterioare;
b) Ordonan a Guvernului nr. 8/2005 privind stabilirea unor msuri de preluare a Grzii Financiare i a
Autorit ii Na ionale a Vmilor n subordinea Ministerului Finan elor Publice, precum i a unor msuri de
reorganizare a Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal, aprobat cu modificri prin Legea nr. 154/2005 ;
c) Hotrrea Guvernului nr. 533/2007 privind organizarea i func ionarea Grzii Financiare, cu
modificrile ulterioare.
5. n sistemul sanitar, cele mai importante acte normative care reglementeaz activit ile medicale
specifice sunt:
a) Ordinul ministrului snt ii nr. 840/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de organizare i
exercitare a auditului public intern n cadrul Ministerului Snt ii;
b) Legea nr. 95/2006 , cu modificrile i completrile ulterioare;
c) Hotrrea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea i func ionarea Ministerului Snt ii Publice,
cu modificrile i completrile ulterioare;
d) Ordinul ministrului snt ii publice nr. 921/2006 pentru stabilirea atribu iilor comitetului director din
cadrul spitalului public;
e) Ordinul ministrului snt ii publice nr. 922/2006 privind aprobarea modelului contractului de
management al spitalului public, cu modificrile i completrile ulterioare;
f) Ordinul ministrului snt ii publice nr. 880/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare i
func ionare a autorit ilor de sntate public jude ene, respectiv a municipiului Bucure ti i a structurii
organizatorice a acestor autorit i, cu modificrile i completrile ulterioare;
g) Ordinul ministrului snt ii publice nr. 320/2007 privind aprobarea con inutului Contractului de
administrare a sec iei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, cu completrile
ulterioare;

h) Hotrrea Guvernului nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condi iile acordrii
asisten ei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anul 2008, cu modificrile i
completrile ulterioare;
i) Ordinul pre edintelui Casei Na ionale de Asigurri de Sntate nr. 178/2008 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurri sociale
de sntate;
j) Ordin ministrului snt ii publice i al pre edintelui Casei Na ionale de Asigurri de Sntate nr.
522/236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condi iile
acordrii asisten ei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pe anul 2008;
k) Ordinul ministrului snt ii publice nr. 169/2008 privind nfiin area comisiilor consultative ale
Ministerului Snt ii Publice;
l) Ordinul ministrului snt ii publice nr. 318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind includerea,
neincluderea sau excluderea medicamentelor n/din Lista cu denumiri comune interna ionale ale
medicamentelor de care beneficiaz asigura ii, cu sau fr contribu ie personal, a documenta iei care
trebuie depus de solicitan i n vederea includerii unui medicament n aceast list i a procedurii de lucru a
Comisiei de strategie terapeutic.
6. Actele normative relevante care reglementeaz sectorul educa iei:
a) Legea nv mntului nr. 84/1995 , republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) Ordinul ministrului educa iei i cercetrii nr. 4.492/2005 privind promovarea eticii profesionale n
universit i;
c) Hotrrea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea i func ionarea Ministerului Educa iei,
Cercetrii i Tineretului, cu modificrile i completrile ulterioare.
CAP. IV
Definirea problemei
Conceptul de corup ie este definit de mai multe organiza ii interna ionale (ONU, Uniunea European) i
ONG-uri (Transparency International) care au ca misiune sau deruleaz programe pentru prevenirea i
combaterea corup iei. Conform defini iei Transparency International, corup ia nseamn folosirea abuziv a
puterii ncredin ate, fie n sectorul public, fie n cel privat, n scopul satisfacerii unor interese personale sau
de grup.
Conform Strategiei na ionale anticorup ie 2005-2007, corup ia nseamn devierea sistematic de la
principiile de impar ialitate i echitate care trebuie s stea la baza func ionrii administra iei publice i care
presupun ca bunurile publice s fie distribuite n mod universal, echitabil i egal i substituirea lor cu
practici care conduc la atribuirea ctre unii indivizi sau grupuri a unei pr i dispropor ionate a bunurilor
publice n raport cu contribu ia lor.
n toate documentele oficiale sau ale ONG-urilor, cu anumite diferen e i nuan e sesizabile, corup ia este
prezentat ca un punct negativ major. n plus, percep ia public asupra corup iei arat un grad sczut de
ncredere a cet enilor fa de institu iile statului.
n Raportul privind evolu ia msurilor de acompaniere n Romnia dup aderare, Comisia European
subliniaz faptul c domeniul juridic pentru combaterea corup iei este destul de bine dezvoltat, dar
progresele realizate n scurta perioad de timp care s-a scurs de la instituirea mecanismului de cooperare i
verificare sunt nc insuficiente.
Una dintre problemele fundamentale care pe termen lung conduc la o diluare a impactului scontat al
msurilor este absen a studiilor i analizelor amnun ite pe fiecare sector n parte, care s poat releva, pe
baza unor indicatori fiabili, amplitudinea fenomenului. Astfel de documente ofer posibilitatea elaborrii i
implementrii unor msuri eficiente de prevenire i combatere a corup iei.

Mai mult, cercetrile existente nu con in o descriere a factorilor de risc i a problemelor, pe baza unor
indicatori relevan i. Aceast stare de fapt contribuie n mod negativ la evaluarea obiectiv a situa iei actuale
i, n consecin , la implementarea unor msuri anticorup ie eficiente pe termen lung.
De aceea se impune ca aceast strategie s aib n vedere o analiz exhaustiv a problemelor de corup ie
care afecteaz n mod profund administra ia pe termen lung. Pentru a avea rezultate cu impact real n
prevenirea i combaterea corup iei, precum i pentru a mbunt i percep ia publicului asupra fenomenului
este necesar ca msurile adoptate s aib o fundamentare solid i obiectiv.
Msurile adoptate pn n prezent n baza unor documente asumate de ctre unele institu ii ale
administra iei publice au condus, n unele cazuri, la o cre tere a gradului de transparen i de mbunt ire a
calit ii serviciilor publice oferite cet eanului.
1. Ordine i siguran public
1.1. Factorii de risc identifica i la nivelul sectorului de ordine i siguran public:
a) absen a unui sistem transparent i obiectiv n ceea ce prive te recrutarea, selec ia i formarea continu a
personalului;
b) lipsa unor controale eficiente, regulate i inopinate de la structura ierarhic superioar;
c) proceduri de lucru complexe i greoaie;
d) management defectuos;
e) lipsa de transparen n rela ia cu publicul i lipsa aptitudinilor de rela ionare a personalului cu
cet eanul;
f) permisivitatea unor acte normative, n sensul posibilit ii de apreciere sau interpretare subiectiv din
partea func ionarului;
g) lipsa stimulentelor de ordin moral (nematerial) n exercitarea profesiei i slaba loialitate fa de
principiile i valorile promovate de institu ie i profesie;
h) lipsa promovrii unor modele i slaba promovare a bunelor practici la nivel local i na ional.
1.2. Probleme specifice:
a) deficien e n interpretarea i aplicarea legisla iei existente (organizarea procedurilor de achizi ii publice
n a a fel nct s creeze un avantaj unui anumit candidat; includerea n cadrul comisiilor de achizi ii a
persoanelor asupra crora exist suspiciuni de conflict de interese/incompatibilit i/fapte de corup ie);
b) transparen redus n aplicarea procedurilor de recrutare i promovare a personalului;
c) deficien e n modul de nregistrare a plngerilor i sesizrilor;
d) condi ionarea unor servicii de oferirea de avantaje;
e) slaba implicare a managerilor n organizarea i desf urarea activit ii pe linia prevenirii i combaterii
corup iei;
f) lipsa de informa ie la nivelul popula iei privind serviciile oferite, condi iile i modalit ile de ob inere a
acestora;
g) sistem discre ionar de luare a deciziilor.
2. Administra ie public local
Analiza fenomenului corup iei efectuat la nivelul administra iei publice locale a relevat c, de i att
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor, ct i autorit ile administra iei publice locale au preluat
ini iativa instituirii unor msuri administrative n vederea reducerii oportunit ilor la corup ie, nu exist o
strategie coerent la nivel na ional adresat sectorului local.
2.1. n plus, evalurile interne i externe au scos n eviden existen a anumitor factori de risc:
a) salarizarea inechitabil i necompetitiv;
b) lipsa unui sistem de motivare alternativ;
c) birocra ia excesiv n procesul de eliberare a documentelor;
d) lipsa unui mecanism care s asigure o procesare obiectiv a documentelor (dosare privind

ob inerea/recunoa terea unor drepturi etc.);


e) lipsa informa iilor pentru public privind documentele necesare, termenele i procedurile derulate de
ctre administra ie;
f) dificultatea de a atrage i de a men ine n sistem personal specializat;
g) slaba promovare a bunelor practici;
h) lipsa unor mecanisme eficiente de descoperire, raportare i sanc ionare a abuzurilor func ionarilor.
2.2. Materializarea factorilor de risc mai sus men iona i a generat urmtoarele probleme specifice:
a) timpi foarte mari de rspuns la solicitrile cet enilor;
b) condi ionarea unor servicii de oferirea de avantaje;
c) tratamentul discriminatoriu fa de cet eni (acordare de avize i autoriza ii n mod preferen ial n
domeniul urbanistic/activit ii de comer );
d) lipsa de fermitate i consecven n aplicarea legisla iei n vigoare (neaplicarea de amenzi
contraven ionale n cazuri evidente de nclcare a normelor n vigoare);
e) deficien e n interpretarea i aplicarea legisla iei existente n domeniile cu risc la corup ie (achizi iile
publice, transparen a decizional i liberul acces la informa iile de interes public).
3. Sectorul financiar-fiscal
3.1. Garda Financiar
n ceea ce prive te Garda Financiar, institu ie care exercit control operativ i inopinat privind
prevenirea, descoperirea i combaterea oricror acte i fapte din domeniul economic i financiar, care au ca
efect evaziunea i frauda fiscal, personalul su poate fi supus unui complex de factori care ac ioneaz
asupra individului i societ ii, cum sunt, pe de o parte, nivelul toleran ei sau respingerii societ ii fa de
fenomenul corup iei, cutume comportamentale, iar pe de alt parte, vulnerabilitatea comportamental a
organelor de control (nivelul redus al salariilor de ncadrare, nesiguran a constan ei venitului, incertitudini
privind venitul mic aferent perioadei de pensie etc.).
3.1.1. Analiza efectuat la nivelul institu iei a relevat o serie de factori de risc care pot determina apari ia
fenomenului corup iei, cum ar fi:
a) legisla ie permisiv, n sensul definirii insuficiente a faptelor sanc ionabile;
b) insuficienta motivare material i profesional;
c) insuficien a controalelor interne;
d) contact nemijlocit cu operatorul economic;
e) slaba promovare a implicrii mediului de afaceri n prevenirea i combaterea corup iei;
3.1.2. Astfel, n cadrul activit ilor legate de acest sector au fost semnalate probleme cum ar fi:
a) sistem discre ionar de luare a deciziilor (func ionarul cu atribu ii de control este singurul factor
decident n ceea ce prive te constatarea faptei i stabilirea sanc iunii);
b) lipsa dialogului cu operatorii economici;
c) dispropor ie ntre nivelurile sanc iunilor prevzute de lege (dispropor ie ntre minimul i maximul
nivelului sanc iunilor contraven ionale i amenzilor);
d) transparen redus n aplicarea procedurilor de recrutare i promovare a personalului.
3.2. Autoritatea Na ional a Vmilor
3.2.1. n ceea ce prive te Autoritatea Na ional a Vmilor, personalul acesteia poate fi supus unor factori
de risc, care pot determina apari ia fenomenului corup iei, cum ar fi:
a) deficien e n sistemul managerial;
b) salarizare necorespunztoare;
c) control ierarhic insuficient;
d) sistem deficitar de formare continu a personalului.
3.2.2. Astfel, n cadrul activit ilor legate de acest sector au fost semnalate probleme cum ar fi:

a) sistem deficitar de procesare a declara iilor operatorilor economici;


b) insuficien a controalelor pe linia ierarhic;
c) personal insuficient format;
d) legisla ie formulat neclar, care permite interpretri n afara spiritului legii (de exemplu, achizi iile
publice).
4. Sntate
n sectorul sanitar factorii de risc sunt multipli, la fiecare activitate existnd o motiva ie specific pentru
comiterea faptelor de corup ie.
4.1. Factorii de risc cel mai des identifica i, a cror materializare afecteaz n mod vizibil sistemul sanitar,
sunt:
a) legisla ie incomplet n domenii sensibile (de exemplu, protec ia juridic a personalului aflat n misiuni
de audit i control);
b) aplicarea defectuoas de ctre unit ile sanitare a dispozi iilor legale privind achizi iile publice i
executarea contractelor ncheiate cu furnizorii proprii ai acestora;
c) salarizare necorespunztoare (lipsa motiva iei financiare a personalului din sntate);
d) vicierea activit ilor de control prin acte de corup ie;
e) insuficienta informare a persoanelor care contribuie la Fondul na ional unic de asigurri sociale de
sntate cu privire la con inutul pachetului de baz de servicii medicale i asupra drepturilor i obliga iilor
pe care le au n cadrul sistemului social de asigurri de sntate.
4.2. Problemele specifice identificate pentru acest domeniu sunt:
a) deficien e n aplicarea legisla iei existente n domeniile cu risc la corup ie;
b) condi ionarea serviciilor medicale;
c) lipsa de etic n promovarea produselor i echipamentelor medicale, prin promovare agresiv a
acestora de ctre companiile productoare sau distribuitori;
d) un proces de selec ie, angajare i promovare viciat (de exemplu, darea de mit pentru ob inerea notelor
de trecere n procesul educa ional, la angajare n sistemul public sau n specialit ile cu numr limitat de
locuri; distribuire voluntar deficitar a personalului medical, pentru crearea unui monopol de activitate).
5. Educa ie
5.1. n domeniul educa iei au fost identificate, pe baza unei analize (note i chestionare transmise
structurilor Ministerului Educa iei, Cercetrii i Tineretului i institu iilor din subordine privind identificarea
vulnerabilit ilor n domeniul specific de activitate din cadrul sistemului educa ional, Campania Na ional
Anticorup ie "Fr pag", raport de cercetare - Centrul Educa ia 2000^+ "Administrare i practici lipsite de
integritate n coal", dezbateri publice cu sindicatele din educa ie, asocia ii, ONG-uri ocazionate de
elaborarea pachetului legislativ privind nv mntul preuniversitar i statutul cadrelor didactice, rapoartele
corpului de control al ministrului educa iei, cercetrii i tineretului) a nivelului corup iei n sistemul
educa ional (att pentru nv mntul preuniversitar, ct i pentru cel superior), o serie de factori de risc,
precum:
a) instabilitate legislativ (lipsa corelrii actelor normative ce reglementeaz acest domeniu);
b) ineficien a unora dintre structurile de cooperare locale i na ionale;
c) absen a canalelor de informare continu i eficient;
d) nivel sczut al competi iei intra i interinstitu ionale;
e) salarizarea inadecvat;
f) un sistem deficitar de selec ie, evaluare i promovare a personalului;
g) insuficien a controalelor interne (audit, corp de control);
h) preocupare redus a conducerii unit ilor de nv mnt n legtur cu procesul de achizi ii publice
privind materialele didactice;

i) insuficien a campaniilor de preven ie, informare i con tientizare;


j) lipsa unor proceduri obiective i transparente pentru evaluarea activit ii elevilor i studen ilor (testele
na ionale);
k) slaba dezvoltare a mentoratului n rela ia cadru didactic-elev/student;
l) slaba promovare a implicrii active a tinerilor n activit i ce vizeaz comunitatea i societatea din care
vor face parte ca cet eni;
m) insuficienta dezvoltare a capacit ii manageriale a conductorilor unit ilor colare.
5.2. Probleme identificate:
a) administrarea deficitar a colilor, cu referire la procesul decizional;
b) comunicare deficitar la nivelul unit ilor de nv mnt cu beneficiarii serviciilor educa ionale i cu
structurile reprezentative ale elevilor, profesorilor, prin ilor i autorit ile locale;
c) un proces de selec ie, evaluare i promovare viciat (de exemplu, evaluarea diferen iat a resurselor
umane n nv mntul preuniversitar - accentul pe decalajul rural-urban; n nv mntul superior, sistemul
de evaluare i promovare lipsit de transparen );
d) proceduri i formalit i administrative greoaie (procesele de achizi ie public);
e) instruire deficitar pe problematicile specifice anticorup iei.
n urma analizei prezentate se poate concluziona c exist o serie de probleme de ordin general care
afecteaz toate sectoarele prezentate mai sus, din care men ionm:
a) lipsa unor analize/studii care s reflecte nivelul actual al fenomenului corup iei n sectoare vulnerabile
i n administra ia public local;
b) absen a canalelor de informare continu i eficient;
c) insuficien a controalelor interne/externe;
d) deficien e n interpretarea i aplicarea legisla iei existente n domeniile cu risc de corup ie;
e) absen a unui sistem transparent i obiectiv n ceea ce prive te selec ia, evaluarea, formarea i
promovarea personalului;
f) birocratizarea excesiv a administra iei publice de la nivel central i local.
CAP. V
Principii generale
Strategia actual se subsumeaz urmtoarelor principii, a cror respectare este esen ial pentru realizarea
unei administra ii publice moderne:
A. Principiul statului de drept, ce statueaz suprema ia legii, n fa a creia to i cet enii sunt egali. Acesta
are la baz respectarea drepturilor omului i presupune separa ia puterilor n stat.
B. Principiul bunei guvernri, conform cruia Guvernul trebuie s i stabileasc ac iuni clare, eficiente,
pe baza unor obiective bine stabilite i de calitate, i s aib capacitatea i flexibilitatea de a rspunde rapid
necesit ilor sociale.
C. Principiul responsabilit ii, care impune Guvernului obliga ia de a formula politici publice i de a
rspunde pentru eficien a i implementarea acestora, de a accepta i suporta consecin ele nendeplinirii
acestei obliga ii.
D. Principiul prevenirii svr irii actelor de corup ie, conform cruia identificarea anticipat i nlturarea
n timp util a premiselor apari iei faptelor de corup ie sunt prioritare i imperative.
E. Principiul eficien ei n combaterea corup iei, care se bazeaz pe evaluarea continu att din punctul de
vedere al rezultatelor concrete, ct i din punctul de vedere al managementului organiza ional.
F. Principiul cooperrii i coeren ei, n baza cruia institu iile implicate n prevenirea i combaterea
corup iei trebuie s coopereze ndeaproape, asigurnd o concep ie coerent asupra obiectivelor ce trebuie
ndeplinite i a msurilor ce urmeaz a fi luate.

G. Principiul transparen ei, consultrii societ ii civile i al dialogului social, care impune, pe de o parte,
transparen a procesului decizional, iar pe de alt parte, consultarea membrilor societ ii civile n cadrul
acestui proces.
H. Principiul participrii, prin care se instituie asigurarea consultrii i participrii reprezentan ilor
actorilor interesa i n faza de concep ie, elaborare i implementare a politicilor publice i a actelor
normative. Actorii interesa i pot fi att din cadrul societ ii civile, ct i de la nivelul institu iilor sau
autorit ilor publice.
I. Principiul simplificrii procedurilor administrative, care presupune facilitarea i simplificarea
formalit ilor administrative, pe care un solicitant (persoan fizic sau juridic) este obligat s le execute n
vederea respectrii regulilor impuse de ctre autorit i.
J. Principiul calit ii serviciilor, care presupune definirea unor norme calitative i cantitative, adaptate
nevoilor actuale ale societ ii.
K. Principiul subsidiarit ii, potrivit cruia exercitarea competen elor se va face de ctre autoritatea
administra iei publice locale situat la nivelul administrativ cel mai apropiat de cet ean i care dispune de
capacitatea administrativ necesar.
L. Principiul profesionalismului, principiu potrivit cruia func ionarii publici au obliga ia de a ndeplini
atribu iile de serviciu cu responsabilitate, competen , eficien i corectitudine.
CAP. VI
Domenii prioritare, obiective i direc ii de ac iune
Din informa iile oferite de la nivelul administra iei publice se constat existen a unor factori de risc
similari, care, odat materializa i, genereaz probleme specifice fiecrui sector. Din aceast constatare
rezult necesitatea unei abordri integrate a politicilor anticorup ie, att din punct de vedere legislativ i
institu ional, ct i prin implementarea de instrumente i bune practici la nivelul administra iei publice
locale i al sectoarelor vulnerabile.
DOMENIUL: INFORMARE, CON TIENTIZARE, RESPONSABILIZARE
ntrirea cooperrii cu societatea civil, ncurajarea dialogului prin parteneriate public-privat, ntre
reprezentan ii Guvernului, sindicate, patronate, media i reprezentan i ai ONG-urilor, vor contribui n mod
determinant la eliminarea unora dintre factorii de risc generatori de corup ie.
De asemenea, deosebit de important este informarea i sensibilizarea opiniei publice n legtur cu
efectele pe termen mediu i lung generate de faptele de corup ie i prevenirea svr irii acestora.
Totodat, un accent deosebit trebuie pus pe msurile ce vizeaz perfec ionarea i formarea angaja ilor, n
vederea cre terii gradului de con tientizare a personalului propriu cu privire la riscurile asociate corup iei.
Obiectivul 1. Cre terea gradului de informare a publicului cu privire la consecin ele actelor de corup ie
Direc ii de ac iune:
(i) promovarea dialogului cu societatea civil, prin intensificarea implicrii ei n proiecte i programe de
con tientizare a riscurilor asociate faptelor de corup ie;
(ii) mbunt irea fluxului de informa ii ctre mass-media i public privind activit ile de prevenire i
combatere a corup iei;
(iii) continuarea campaniilor de informare a publicului cu privire la drepturile i obliga iile ce i revin n
rela ia cu autorit ile i institu iile publice, n vederea stimulrii unei atitudini civice anticorup ie.
Obiectivul 2. Cre terea gradului de responsabilizare a personalului propriu asupra riscurilor asociate
corup iei
Direc ii de ac iune:
(i) organizarea de campanii de informare i sensibilizare a personalului propriu cu privire la efectele
corup iei;

(ii) adaptarea programelor de formare profesional a personalului n func ie de vulnerabilitatea la faptele


de corup ie specifice fiecrui domeniu i completarea modulelor de formare n mod corespunztor;
(iii) consolidarea i extinderea re elei consilierilor de etic.
DOMENIUL: SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE
n cadrul reformei administra iei publice, simplificarea administrativ constituie elementul central al
oricrui demers de modernizare. Simplificarea procedurilor administrative necesit colaborare, mult
creativitate i tenacitate.
Prin simplificarea procedurilor administrative, cet eanul va beneficia de servicii de calitate la standarde
europene, ntr-un timp scurt, cu costuri minime, a adar: calitate, eficien , celeritate. A simplifica nseamn
i dezvoltarea de servicii n sistem electronic, permi nd un acces direct i mult mai rapid la informa ii i
servicii.
A adar, n vederea cre terii eficien ei i eficacit ii serviciilor publice, este absolut necesar s se ia n
calcul utilizarea administra iei electronice ca un mijloc, printre cele mai importante, pentru realizarea
obiectivelor privind simplificarea procedurilor administrative.
Obiectivul 3. Eliminarea barierelor administrative
Direc ii de ac iune:
(i) elaborarea i introducerea de instrumente i standarde pentru mbunt irea activit ii autorit ilor
publice;
(ii) revizuirea procedurilor interne n vederea eliminrii procedurilor redundante;
(iii) analiza legisla iei specifice, n vederea eliminrii factorilor legislativi i institu ionali care limiteaz
calitatea serviciilor publice i cresc gradul de vulnerabilitate la corup ie.
Obiectivul 4. Utilizarea tehnologiilor informatice n cadrul serviciilor publice
Direc ii de ac iune:
(i) mbunt irea accesului publicului la informa ii, prin oferirea acestora n sistem electronic;
(ii) utilizarea noilor tehnologii ale informa iei n vederea cre terii transparen ei i celerit ii la nivelul
serviciilor publice;
(iii) cre terea numrului de servicii publice disponibile n sistem electronic.
DOMENIUL: ANALIZE, STUDII, CERCET RI PRIVIND FENOMENUL CORUP IEI
Principiul 18 din Rezolu ia (97) 24 privind cele 20 de principii directoare pentru lupta mpotriva
corup iei, adoptat la 6 noiembrie 1997 de Comitetul Mini trilor Consiliului Europei, ncurajeaz efectuarea
de studii n domeniul corup iei.
Pentru a putea fundamenta pe termen lung orice fel de document strategic n acest domeniu este nevoie s
se evalueze, n mod obiectiv i aprofundat, situa ia actual. Datorit evolu iilor socio-economice este
necesar actualizarea studiilor i analizelor care stau la baza dezvoltrii politicilor publice elaborate de
Guvern.
Aceast abordare va contribui la adoptarea unor decizii viitoare n mod fundamentat, i nu pe baza unor
concluzii insuficient argumentate. Acest demers va permite ac iunea asupra cauzelor primare ale corup iei,
i nu numai tratarea sau diminuarea efectelor vizibile.
Ulterior, n baza acestor analize, se vor putea elabora i implementa viitoarele politici publice n domeniul
administra iei publice centrale i locale, cu accent pe domeniile vulnerabile.
Obiectivul 5. Sprijinirea administra iei publice n vederea evalurii dimensiunii fenomenului de corup ie
Direc ii de ac iune:
(i) realizarea de studii i analize de ctre organisme cu experien n domeniu pentru identificarea
cauzelor, factorilor i riscurilor asociate corup iei la nivelul administra iei publice (independent pentru
fiecare domeniu vizat, avndu-se n vedere asigurarea participrii i implicrii active a tuturor actorilor
sociali viza i i competen i, a beneficiarilor sectoarelor respective i a organiza iilor societ ii civile);

(ii) realizarea de auditri independente ale institu iilor publice implicate.


Obiectivul 6. Adaptarea cadrului legislativ i a politicilor publice conform recomandrilor studiilor,
analizelor i auditurilor independente
Direc ii de ac iune:
(i) diseminarea concluziilor i recomandrilor studiilor, analizelor i auditrilor independente, pentru
fiecare domeniu vizat;
(ii) adaptarea politicilor publice, conform recomandrilor studiilor, analizelor i auditrilor independente.
DOMENIUL: TRANSPAREN
I EFICIEN
Capitalul uman constituie o resurs strategic n cadrul administra iei publice, indiferent c este vorba de
administra ia central sau local. Eliminarea factorilor de risc generatori de corup ie specifici
managementului resurselor umane se poate realiza printr-o cre tere a transparen ei proceselor de recrutare,
selec ie i promovare a personalului.
Semnalele venite de la nivelul sectoarelor vulnerabile i al administra iei publice locale au indicat
necesitatea instituirii de msuri n vederea cre terii transparen ei i eficien ei cheltuirii banului public, cu
referire la procesul de achizi ii publice.
Obiectivul 7. Cre terea transparen ei n sistemul de management al resurselor umane
Direc ii de ac iune:
(i) cre terea transparen ei privind condi iile de recrutare i selec ie a personalului din surs extern;
(ii) cre terea transparen ei n procesul de promovare a personalului;
(iii) mbunt irea sistemelor de carier n sectoarele vulnerabile la corup ie.
Obiectivul 8. Gestionarea corect a fondurilor publice
Direc ii de ac iune:
(i) reducerea gradului de vulnerabilitate la corup ie prin mbunt irea procesului de achizi ie public;
(ii) mbunt irea procesului decizional n vederea unei mai bune utilizri a fondurilor publice.
DOMENIUL: PREVENIREA I COMBATEREA CORUP IEI PRIN COMUNICARE I
COLABORARE
Comunicarea dintre autorit i, institu ii i cet eni constituie unul dintre indicatorii relevan i ai gradului de
dezvoltare a societ ii civile. Modul n care oamenii percep rela ia lor cu institu iile publice poate influen a
interesul i participarea popula iei la via a comunit ilor, articularea cerin elor reformei institu ionale cu
interesele particulare i/sau generale ale indivizilor.
Prevenirea fenomenului corup iei se poate realiza prin implementarea unei politici de comunicare
adecvate, care va avea ca efect o mai bun n elegere a obiectivelor i o acceptare mai u oar a msurilor
recomandate.
Combaterea fenomenului corup iei se va putea realiza prin ntrirea colaborrii intra i interinstitu ionale
dintre institu iile cu atribu ii n domeniul combaterii corup iei, dar i prin ini ierea i implementarea de
msuri care s duc la o cre tere a transparen ei privind modul de aplicare/respectare a prevederilor legale.
Obiectivul 9. Sus inerea campaniilor de prevenire a fenomenului corup iei
Direc ii de ac iune:
(i) mbunt irea procesului de comunicare cu publicul;
(ii) dezvoltarea de parteneriate cu societatea civil n vederea prevenirii actelor de corup ie.
Obiectivul 10. Combaterea fenomenului corup iei prin ntrirea colaborrii intra i interinstitu ionale i
prin monitorizarea aplicrii prevederilor legale
Direc ii de ac iune:
(i) mbunt irea colaborrii inter i intrainstitu ionale;
(ii) monitorizarea aplicrii prevederilor legale n vederea reducerii vulnerabilit ii la corup ie.

CAP. VII
Rezultatele politicilor publice
DOMENIUL: INFORMARE, CON TIENTIZARE, RESPONSABILIZARE
O societate civil mai bine informat, con tient de rolul ei privind participarea, proiectarea, angajarea,
evaluarea i certificarea serviciilor publice, va avea ca efect o diminuare a faptelor de corup ie. ntrirea
cooperrii cu societatea civil, ncurajarea dialogului prin parteneriate public-private, ntre reprezentan ii
guvernului, sindicate, patronate, media i ai reprezentan ilor ONG-urilor, contribuie n mod decisiv la
eliminarea unora dintre factorii de risc generatori de corup ie.
Aceast cooperare are un efect catalizator n etapa de prevenire a svr irii faptelor de corup ie, fiind
posibil doar prin concertarea eforturilor principalilor actori implica i.
Principiile etice care guverneaz administra ia public vizeaz i standarde minime cu privire la
comportamentul pe care trebuie s l aib to i cei care i desf oar activitatea n cadrul administra iei
publice. Aceste principii includ: profesionalismul, impar ialitatea, amabilitatea, ncrederea, echitatea.
DOMENIUL: SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE
Simplificarea procedurilor administrative constituie un mijloc de lupt mpotriva corup iei, avnd un rol
semnificativ n reducerea acestui fenomen la nivelul administra ie publice.
Efectul simplificrii administrative este facilitarea raporturilor dintre administra ie i cet ean, acest lucru
reprezentnd ra iunea de a fi a serviciilor publice, deoarece simplificnd formalit ile administrative se
reduc n mod propor ional i sarcinile ce le corespund.
Simplificarea administrativ vizeaz att ameliorarea reglementrilor existente (proces curativ) i
conceperea de noi reglementri (proces preventiv), ct i identificarea de solu ii alternative la reglementrile
existente (simplificarea procedurilor interne).
Utilizarea administra iei electronice duce la o simplificare efectiv a procedurilor, deoarece utilizatorul
are acces direct la toate infoma iile, la o mai bun conectare a procedurilor ntre ele i la evitarea cererii
repetate de date.
DOMENIUL: ANALIZE, STUDII, CERCET RI PRIVIND FENOMENUL CORUP IEI
Studiile i analizele elaborate ofer un fundament solid pentru elaborarea/actualizarea documentelor de
politici publice la nivelul sectoarelor vizate.
Recomandrile formulate contribuie la adoptarea unor decizii viitoare, care vor permite ac ionarea asupra
cauzelor primare ale corup iei.
Analizele pe fiecare sector n parte permit o evaluare a amplitudinii fenomenului corup iei, i, n
consecin , implementarea unor msuri anticorup ie eficiente pe termen lung.
DOMENIUL: TRANSPAREN
I EFICIEN
Reforma managementului resurselor umane, n contextul luptei mpotriva corup iei, se desf oar ntr-un
spectru larg, avnd ca scop o performan mai bun i o responsabilitate definit de rezultate, un serviciu
public eficient i transparent, bazat pe costuri minime.
Semnalele venite de la nivelul sectoarelor vulnerabile i al administra iei publice locale au indicat
necesitatea instituirii de msuri n vederea cre terii transparen ei i eficien ei cheltuirii banului public, cu
referire la procesul de achizi ii publice.
DOMENIUL: PREVENIREA I COMBATEREA CORUP IEI PRIN COMUNICARE I
COLABORARE
Preluarea opiniilor cet enilor determin o ameliorare continu a serviciilor oferite. Cet enii au
posibilitatea de a- i exprima opiniile i preferin ele, fapt care va conduce la o cre tere a eficacit ii
administra iei.
Demersurile privitoare la calitate se nscriu n cadrul unui proces de ameliorare continu, care are ca
finalitate plasarea utilizatorului n centrul preocuprilor serviciilor publice.

Existen a unor proceduri democratice, bazate pe mecanisme concrete i permanente de punere n practic
a unui sistem de preluare/ascultare a dorin elor cet enilor, primirea i tratarea observa iilor i reclama iilor
i, nu n ultimul rnd, reevaluarea modalit ilor de contact, a procesului de munc i a organizrii interne
duc la ameliorarea rela iei cet ean - administra ie.
Totodat, utilizatorul serviciilor publice este mai bine informat cu privire la canalele de acces,
documentele necesare, termenele i modalit ile de utilizare a cilor de atac.
CAP. VIII
Rezultatele ac iunilor
Obiectivul 1. Cre terea gradului de informare a publicului cu privire la consecin ele actelor de corup ie
a) rapoarte de evaluare a ac iunilor desf urate n parteneriat cu ONG-uri, sindicate, patronate;
b) asocia ii profesionale;
c) rapoarte de monitorizare a apari iilor n presa scris i audiovizual;
d) rapoarte de evaluare a impactului acestor campanii;
e) materiale promo ionale distribuite.
Obiectivul 2. Cre terea gradului de responsabilizare a personalului propriu asupra riscurilor asociate
corup iei
a) rapoarte de evaluare a sesiunilor de instruire derulate pe baza programelor actualizate i a tematicilor
abordate;
b) acte normative/administrative adoptate.
Obiectivul 3. Eliminarea barierelor administrative
a) proceduri simplificate/revizuite i institu ii care le implementeaz;
b) numr de institu ii care au implementat instrumente de managementul calit ii totale;
c) numr de institu ii care au implementat instrumente de managementul riscului;
d) rapoarte de monitorizare privind implementarea instrumentelor de managementul calit ii totale i
managementul riscului;
e) acte administrative adoptate.
Obiectivul 4. Utilizarea tehnologiilor informatice n cadrul serviciilor publice
a) rapoarte de monitorizare privind numrul de accesri online ale serviciilor;
b) rapoarte de monitorizare a serviciilor oferite n sistem de ghi eu unic;
c) rapoarte de monitorizare a institu iilor ce ofer informa ii n sistem electronic;
d) acte administrative adoptate.
Obiectivul 5. Sprijinirea administra iei publice n vederea evalurii dimensiunii fenomenului de corup ie
a) rapoarte de evaluare a studiilor i analizelor;
b) rapoarte de evaluare a auditrilor independente;
c) rapoarte privind recomandrile formulate.
Obiectivul 6. Adaptarea cadrului legislativ i a politicilor publice conform recomandrilor studiilor,
analizelor i auditurilor independente
a) raport de evaluare a campaniilor, ntlnirilor, seminariilor organizate;
b) politici publice i strategii adaptate i adoptate.
Obiectivul 7. Cre terea transparen ei n sistemul de management al resurselor umane
a) raport de monitorizare a apari iilor n presa scris central i local privind organizarea concursurilor,
condi iile de recrutare i selec ie a personalului;
b) rapoarte anuale de monitorizare a stadiului de implementare a strategiilor de resurse umane;
c) rapoarte de monitorizare privind cre terea transparen ei n procesul de promovare a personalului.
Obiectivul 8. Gestionarea corect a fondurilor publice

a) rapoarte de monitorizare a documentelor publicate (programe anuale de investi ii, achizi ii, anun uri,
rapoarte etc.);
b) acte administrative adoptate.
Obiectivul 9. Sus inerea campaniilor de prevenire a fenomenului corup iei
a) rapoarte elaborate cu privire la consultrile cu societatea civil;
b) materiale promo ionale distribuite;
c) rapoarte de monitorizare a plngerilor i reclama iilor nregistrate i rezolvate;
d) rezultatele evalurii sondajelor de opinie;
e) acte administrative adoptate.
Obiectivul 10. Combaterea fenomenului corup iei prin ntrirea colaborrii intra i interinstitu ionale i
prin monitorizarea aplicrii prevederilor legale
a) recomandri preluate n urma controalelor i auditrilor efectuate;
b) rapoarte de evaluare privind recomandrile formulate;
c) acte normative adoptate.
CAP. IX
Indicatori
Conform Planului de ac iune pentru implementarea strategiei.
CAP. X
Implica ii bugetare
Resursele necesare implementrii strategiei pentru sectoarele vulnerabile i administra ia public local
vor fi asigurate la nivelul fiecrui sector din bugetele proprii i din finan ri externe.
Astfel, bugetele destinate elaborrii studiilor i analizelor pentru evaluarea nivelului corup iei n
sectoarele vulnerabile i administra ia public local vor fi finan ate i din fondurile programelor
opera ionale.
La nivelul Ministerului Internelor i Reformei Administrative i pentru administra ia public local, o
serie de activit i cuprinse n planurile de ac iune vor fi finan ate att din surse bugetare, ct i din bugetul
Proiectului de Twinning PHARE 2006 "Continuarea luptei mpotriva corup iei n administra ia public" RO/06/IB/JH/05.
CAP. XI
Implica ii juridice
Elaborarea de studii i analize n vederea evalurii dimensiunii fenomenului corup iei la nivelul
sectoarelor vizate va conduce, n baza recomandrilor formulate, la o reevaluare/adaptare a documentelor de
politici publice sectoriale.
1. La nivelul Ministerului Internelor i Reformei Administrative sunt prevzute modificri de ordin
legislativ i administrativ pentru:
a) revizuirea standardelor i procedurilor privind identificarea i gestionarea riscurilor n activitatea
structurilor din cadrul ministerului;
b) dezvoltarea unei metodologii generale de aplicare a Modelului Costului Standard pentru cet eni;
c) mbunt irea cadrului normativ privind realizarea testelor de integritate la nivelul structurilor din
cadrul ministerului;
d) elaborarea i implementarea de instrumente, tehnici i proceduri viznd motivarea
profesional/educa ional a personalului, pentru reducerea gradului de vulnerabilitate la actele de corup ie;
e) revizuirea responsabilit ilor legale ale consilierului de etic, n vederea eficientizrii mecanismelor de

cooperare i sprijin pentru func ionarii publici;


f) mbunt irea procedurilor de achizi ii publice;
g) extinderea competen elor Direc iei Generale Anticorup ie, n vederea reducerii faptelor de corup ie de
la nivelul administra iei publice locale i a cre terii ncrederii cet enilor n autorit ile i institu iile publice
de interes local.
2. La nivelul autorit ilor publice locale sunt prevzute modificri de ordin legislativ i administrativ
pentru:
a) introducerea i diseminarea de instrumente n vederea cre terii eficien ei i calit ii serviciilor oferite
(managementul calit ii totale i managementul riscului);
b) simplificarea procedurilor i reducerea costurilor administrative ce vizeaz domeniul urbanistic;
c) introducerea/cre terea numrului de servicii oferite cet enilor n sistem de ghi eu unic;
d) implementarea sistemului electronic de management al documentelor;
e) mbunt irea procedurilor de achizi ii publice;
f) promovarea planificrii strategice la nivelul autorit ilor publice locale;
g) asumarea unui set de angajamente (cart/conven ie) de ctre autorit i/institu ii privind rela ia cu
cet eanul (mod de primire, termene, mod de solu ionare a solicitrilor).
3. La nivelul sectorului financiar-fiscal sunt prevzute modificri de ordin legislativ i administrativ
pentru:
a) introducerea i diseminarea de instrumente n vederea cre terii eficien ei i calit ii serviciilor oferite
(managementul calit ii totale i managementul riscului);
b) armonizarea normelor i instruc iunilor interne cu prevederile Codului vamal al Romniei i cu
Regulamentul de aplicare al acestuia;
c) aprobarea statutului comisarului din Garda Financiar;
d) mbunt irea procedurilor de achizi ii publice;
e) aprobarea planului de activitate de ctre vicepre edintele Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal,
n vederea consolidrii capacit ii de investigare de control intern la nivelul Autorit ii Na ionale a Vmilor.
4. La nivelul sectorului sanitar sunt prevzute modificri de ordin legislativ i administrativ pentru:
a) introducerea i diseminarea de instrumente n vederea cre terii eficien ei i calit ii serviciilor oferite
(managementul calit ii totale i managementul riscului);
b) definirea de noi standarde referitoare la calitatea serviciilor publice n sistemul de sntate (condi ii,
termene etc.);
c) definirea de noi ghiduri clinice i de tratament i a unor instrumente pentru monitorizarea
comportamentului standardizat al cadrelor medicale n fa a pacien ilor cu nevoi similare de sntate;
d) modificarea responsabilit ilor asistentului social, pentru protec ia dreptului pacientului i promovarea
serviciilor integrate medico-sociale;
e) crearea unui cadru legislativ i a unor mecanisme de supraveghere care s permit monitorizarea
situa iilor de risc eviden iate (conflict de interese, marketing agresiv al companiilor etc.);
f) modificarea cadrului legal n vederea cre terii performan ei profesionale i rezisten ei la fapte de
corup ie (salarizarea n func ie de performan ele profesionale);
g) mbunt irea procedurilor de achizi ii.
5. La nivelul sectorului educa ional sunt prevzute modificri de ordin legislativ i administrativ pentru:
a) mbunt irea legisla iei prin introducerea de msuri de prevenire a corup iei n sistemul educa ional;
b) introducerea i diseminarea de instrumente n vederea cre terii eficien ei i calit ii serviciilor oferite
(managementul calit ii totale i managementul riscului);
c) mbunt irea procedurilor prin reevaluarea atribu iilor pentru func iile existente la nivel universitar;
d) actualizarea manualelor de proceduri privind implementarea Ordinul ministrului finan elor publice nr.

946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/control


intern la entit ile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificrile i
completrile ulterioare;
e) actualizarea standardelor referitoare la calitatea n educa ie;
f) simplificarea procedurilor privind recunoa terea i echivalarea diplomelor de studii;
g) nfiin area compartimentelor de dezvoltare a carierei n nv mnt i cercetare, n cadrul birourilor de
orientare profesional existente n cadrul universit ilor;
h) elaborarea ghidurilor de carier specifice pentru fiecare institu ie de nv mnt superior sau institu ie
la nivel central (Ministerul Educa iei Cercetrii i Tineretului, Agen ia Romn pentru Asigurarea Calit ii
n nv mntul Superior, Centrul de Management pentru Finan area nv mntului Superior etc.);
i) mbunt irea procedurilor de achizi ii publice.
CAP. XII
Proceduri de monitorizare, evaluare
Prezenta strategie pentru sectoarele vulnerabile i administra ia public local pe perioada 2008-2010 va
fi monitorizat de Comitetul de monitorizare al strategiei, nfiin at prin decizie a primului-ministru, avnd
urmtoarea componen :
Pre edinte: ministrul internelor i reformei administrative;
Vicepre edinte: secretarul de stat pentru reforma n administra ia public;
Membri:
- un reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru;
- un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;
- un reprezentant al Unit ii Centrale pentru Reforma Administra iei Publice;
- un reprezentant al Direc iei Generale Anticorup ie;
- un reprezentant al Ministerului Justi iei;
- un reprezentant al Ministerului Snt ii Publice;
- un reprezentant al Ministerului Educa iei, Cercetrii i Tineretului;
- un reprezentant al Ministerului Economiei i Finan elor;
- un reprezentant al Federa iei Autorit ilor Locale din Romnia.
Secretariatul Comitetului de monitorizare a strategiei va fi asigurat de ctre Unitatea Central pentru
Reforma Administra iei Publice.
Comitetul de monitorizare a strategiei analizeaz stadiul implementrii planului de ac iune general i a
planurilor de ac iune sectoriale i propune msuri de remediere a eventualelor deficien e, reunindu-se
trimestrial sau ori de cte ori este nevoie.
Comitetul de monitorizare a strategiei adopt decizii cu caracter de recomandare.
Ministrul internelor i reformei administrative are obliga ia de a-l informa pe primul-ministru cu privire la
deciziile adoptate.
CAP. XIII
Etape ulterioare i institu ii responsabile
Instrumentul prin care se asigur implementarea strategiei sunt planurile de ac iune, care con in obiective,
msuri, termene i institu ii responsabile pentru implementarea msurilor.
Institu iile responsabile au obliga ia de a raporta Comitetului de monitorizare al strategiei stadiul
implementrii msurilor.
Frecven a i modul de raportare, precum i structura rapoartelor de monitorizare, acolo unde este cazul,
vor fi stabilite ulterior de Comitetul de monitorizare al strategiei, cu consultarea tuturor institu iilor

implicate.
La sfr itul perioadei de implementare va avea loc o evaluare final a implementrii strategiei, ce va
eviden ia gradul n care au fost ndeplinite obiectivele.
Planul de ac iune general i planurile sectoriale, prezentate n anexele nr. 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E,
constituie parte integrant a prezentei strategii, urmnd a fi actualizate semestrial.
ANEXA 2
PLAN DE AC IUNE GENERAL
DOMENIUL: INFORMARE, CON TIENTIZARE, RESPONSABILIZARE
*T*

Obiective
Direc ii
Indicatori de evaluare
de ac iune

Ac iuni i msuri

Termen de

actelor de
corup ie

implicrii ei n
proiecte i

Responsabil

realizare

1. Cre terea
1.1. Promovarea 1.1.1. Dezvoltarea de
Numr de parteneriate
gradului
dialogului cu
parteneriate cu
ini iate;
de informare a societatea civil societatea civil n
Numr de ini iative
publicului cu prin intensivederea promovrii
promovate;
privire la
ficarea
ini iativelor anticorup ie;
consecin ele

Resurse

Permanent Resurse MSP


Resurse MECT

MECT

Resurse MIRA
Resurse MEF
Buget local i

MSP

MIRA
MEF

Autorit i ale

resurse

administra iei

extrabugetare

publice locale

programe de
con tientizare a
riscurilor
asociate faptelor
de corup ie;

1.1.2. ncheierea de

Permanent Resurse MSP

MSP

Numr de

protocoale ncheiate;
protocoale/conven ii ntre

Resurse MECT

MECT

Numr de

parteneriate
institu iile publice i

Resurse MIRA

MIRA

sindicate/patronate/

Resurse MEF

MEF

asocia ii profesionale din

Buget local

sectoarele vulnerabile

i resurse

pentru asumarea unor

extrabugetare

ncheiate;

Autorit i ale
administra iei
publice locale

standarde i msuri
anticorup ie;

1.2. mbunt- 1.2.1. Colaborarea cu


Permanent Resurse MSP
MSP
Numr de protocoale/conven ii
irea fluxului de asocia iile profesionale
Resurse MECT
MECT
ncheiate;
informa ii ctre din domeniul massmedia prin:
Resurse MIRA
MIRA
Numr de ac iuni comune
public privind - ncheierea de protocoale/
Resurse MEF
MEF
desf urate;
activit ile de conven ii de parteneriat
Buget local
Autorit i ale Numr de
metode/mijloace de
prevenire i
ntre institu iile publice
i resurse
administra iei informare
implementate;
combatere a
i media pentru dezvoltarea
extrabugetare publice locale
Rapoarte elaborate i publicorup iei;
unei informri avizate a
cate n urma
consultrilor
publicului;
cu societatea civil;
- organizarea de mese
rotunde/seminarii n
vederea identificrii celor
mai potrivite metode/
mijloace de informare a
publicului;
- organizarea trimestrial
de dezbateri publice pe
tematici legate de corup ie;

1.2.2. Promovarea ac iunilor Permanent Resurse MSP

MSP

Numr

de emisiuni/ore
anticorup ie cu respectarea

Resurse MECT

MECT

regulilor privind confiden-

Resurse MIRA

MIRA

de emisie;
Numr de

apari ii n presa
ialitatea anchetelor i

Resurse MEF

MEF

scris i

audiovizual;
protec ia datelor personale

Buget local

Autorit i ale Site-uri

actualizate cu
prin:

i resurse

- prezentarea n mod siste-

administra iei informa iile solicitate

extrabugetare

publice locale comunicate

de pres emise;
matic prin intermediul
mass-media a unor statistici
privind numrul de cazuri
semnalate, numrul de cazuri
n curs de cercetare,
numrul de cazuri solu ionate, msurile dispuse;
- publicarea/actualizarea
pe site-ul institu iei a
unor statistici privind
numrul de cazuri semnalate,
numrul de cazuri n curs
de cercetare, numrul de
cazuri solu ionate, msurile
dispuse;

1.3. Continuarea 1.3.1. Continuarea


Permanent Resurse MSP
MSP
Numr de campanii desf urate;
campaniilor de campaniilor de informare
Resurse MECT
MECT
Rapoarte de evaluare a
informare a
n privin a mijloacelor pe
Resurse MIRA
MIRA
impactului acestor campanii;
publicului cu
care cet eanul le are la
Resurse MEF
MEF
Impactul
campaniei evaluat
privire la drep- dispozi ie pentru a sesiza
Buget local
Autorit i ale
sociologic;
turile i obliga- i a ob ine recunoa terea
i resurse
administra iei Numr de
bro uri diseminate;
iile ce i revin drepturilor sale (peti ii,
extrabugetare publice locale

n rela ia cu
sesizri, telverde,
autorit ile i reclama ii, ac iuni n
institu iile
justi ie) prin:
publice, n vede- - campanii de pres cu
rea stimulrii

tema "Func ionarul public

unei atitudini este la dispozi ia


civice
dumneavoastr";
anticorup ie;
- elaborare i diseminare
bro uri privind definirea
faptelor de corup ie i a
modalit ilor de sesizare;

2. Cre terea
2.1. Organizarea 2.1.1. Program de formare
Numr de campanii/programe de
gradului de
de campanii de perfec ionare a pregtirii
informare;
responsabilizare informare i
personalului de conducere
Tematic program de formare
a personalului sensibilizare a
i/sau de execu ie de la
perfec ionare elaborat;
propriu asupra personalului pro- nivelul institu iilor
Numr de personal de conducere
riscurilor aso- priu cu privire implicate, n domeniul
execu ie instruit;
ciate corup iei la efectele
prevenirii i combaterii
corup iei;

Anual

Resurse MSP

Resurse MECT
Resurse MIRA
Resurse MEF

MSP
MECT
MIRA

MEF

Buget local

Autorit i ale

i resurse

administra iei

extrabugetare

publice locale

corup iei;

2.2. Adaptarea 2.2.1 Actualizarea


Anual
Resurse MSP
MSP
Numr
de pachete/programe
programelor de curriculei privind cursurile
Resurse MECT
MECT
dezvoltate/implementate;
formare profe- de formare profesional a
Resurse MIRA
MIRA
Numr i categorii de
sional a perso- personalului din sectoarele
Resurse MEF
MEF
beneficiari/an;
nalului, n
vulnerabile, prin:
Buget local
Autorit i ale Numr de
tematici introduse;

func ie de vulne- - includerea de programe de


de participan i la
rabilitatea la instruire distincte care au
sesiuni;
faptele de
inciden n dezvoltarea
instruire
corup ie speci- competen ei profesionale
programelor
fice fiecrui
i/sau conduita deontologic
domeniu i

(achizi ii publice, debutul

completarea
modulelor de

n func ia public,
egalitatea de anse i

formare n mod

i resurse
extrabugetare

administra iei Numr


publice locale aceste
Numr de sesiuni de
derulate pe baza
actualizate;

tratament, deontologie

corespunztor; profesional etc);


- includerea n programele
deja existente a unor
module/teme dedicate
analizei domeniilor,
cauzelor apari iei factorilor de risc specifici care
pot genera/favoriza acte i
fapte de corup ie;

2.2.2. Continuarea i

Permanent Resurse MSP

MSP

Numr de

pachete/programe
dezvoltarea tematicilor
dezvoltate/implementate;
specifice anticorup ie
categorii de
dezbtute n centrele de
formare i perfec ionare;

Resurse MECT

MECT

Resurse MIRA

MIRA

Numr i

Resurse MEF

MEF

beneficiari/an;

Buget local

Autorit i ale Numr de

tematici introduse;
i resurse
extrabugetare

administra iei Numr de participan i la


publice locale aceste sesiuni;
Numr de sesiuni de instruire
derulate pe baza programelor
actualizate;

2.3.Consolidarea 2.3.1. Evaluarea statutului Decembrie Resurse MIRA


MIRA
Numr de probleme identificate
i extinderea
actual al re elei consilie- 2008
Numr de
recomandri preluate;
re elei consili- rilor de etic i identifierilor de etic. carea principalelor probleme
aprute n activitatea
acestora;

2.3.2.Revizuirea responsabi- August


Proiect act normativ elaborat;
lit ilor legale ale consi- 2009

Resurse MIRA

MIRA
Act normativ aprobat.

lierului de etic n vederea


eficientizrii mecanismelor
de cooperare i sprijin
pentru func ionarii publici
(de exemplu, unificarea
atribu iilor de consiliere
etic i gestionare a
declara iilor de avere i
interese n cadrul unui
post unic, denumit
consilier de etic);

*ST*
DOMENIUL: SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE
*T*

3. Eliminarea 3.1.Elaborarea
3.1.1 Introducerea i
Decembrie Resurse MSP
Numr de instrumente
barierelor
introducerea de diseminarea instrumentelor: 2009
Resurse MECT
implementate;

MSP
MECT

administrative instrumente i - Cadrul comun de autoResurse MIRA


MIRA
Numr de manuale implementate;
standarde pentru evaluare al modului de
Resurse MEF
MEF
Numr
de proceduri noi incluse
mbunt irea
func ionare a institu iilor
Buget local
Autorit i ale n
manuale;
activit ii
publice - CAF (managementul
i resurse
administra iei Numr
de structuri care
autorit ilor
calit ii);
extrabugetare publice locale implementeaz
instrumentele;
publice;
- manual de proceduri
Numr de ateliere de
lucru
interne privind gestionarea
desf urate;
riscurilor (managementul
riscului);

Numr de participan i;
Numr de cursuri de formare
desf urate;

3.1.2. Elaborarea unei


Decembrie Resurse MIRA
Metodologia modelului costului
metodologii de identificare 2010
elaborat
i cuantificare a costurilor
administrative nete
suportate n principal de
cet eni, precum i gsirea
solu iilor de simplificare
administrativ (calculul
costurilor identificarea
sarcinilor administrative
ce pot fi ajustate sau
eliminate)
Modelul Costului
Standard pentru cet eni;

MIRA
standard (MCS)

3.2. Revizuirea 3.2.1. Analiza mecanismelor Aprilie Resurse MSP


MSP
Numr de proceduri interne ce
procedurilor
interne n scopul identifi 2009
Resurse MECT
MEF
urmeaz a fi simplificate;
interne n vede- crii procedurilor inutile,
Resurse MIRA
MIRA

rea eliminrii

pentru cre terea transpa-

procedurilor

ren ei i reducerea

redundante;

costurilor administrative;

Resurse MEF
Buget local

Autorit i ale

i resurse

extrabugetare

3.2.2. Elaborarea unor

MECT

administra iei

publice locale

Decembrie Resurse MSP

MSP

Planuri

de ac iune elaborate;
planuri de ac iune n

2009

Resurse MECT

MECT

Numr de

proceduri interne
vederea introducerii

Resurse MIRA

MIRA

Resurse MEF

MEF

revizuite i

simplificate;
noilor proceduri interne
simplificate/revizuite;

Buget local

Autorit i ale

i resurse
administra iei
extrabugetare publice locale

3.2.3. Diseminarea

Ianuarie Resurse MSP

MSP

Numr de

ateliere de lucru
planurilor de ac iune i a

2010

Resurse MECT

MECT

desf urate;
liniilor directoare care

Resurse MIRA

MIRA

Numr de

Resurse MEF

MEF

Numr de

participan i;
stabilesc noile proceduri
cursuri de formare
de lucru simplificate/
revizuite:
- la nivelul angaja ilor;

Buget local

Autorit i ale desf urate;

i resurse
administra iei
extrabugetare publice locale

- la nivelul cet enilor;


- la nivelul institu iilor
partenere/colaboratoare;

3.2.4. Implementarea

Iulie

Resurse MSP

MSP

Numr de

planuri de ac iuni
planurilor de ac iune i a

2010

Resurse MECT

MECT

implementate;
liniilor directoare care

Resurse MIRA

MIRA

Numr de

proceduri simplistabilesc noile proceduri de


ficate/revizuite implementate;
lucru simplificate/revizuite
structuri care

Resurse MEF
Buget local
i resurse

MEF
Autorit i ale Numr de

administra iei implementeaz noile

proceduri
extrabugetare

3.3. Analiza
de propuneri concrete
legisla iei
mbunt ire a legisla iei;
specifice, n

3.3.1. Evaluarea legisla iei Iunie


specifice n vederea identi- 2009
ficrii i eliminrii

vederea elimi-

mecanismelor care pot fi

publice locale simplificate;

Resurse MSP
Resurse MECT

Resurse MIRA

MSP
MECT

Numr
de

MIRA

Resurse MEF

MEF

nrii factorilor generatoare de corup ie la


legislativi i nivelul sectoarelor
institu ionali vulnerabile;
care limiteaz
calitatea serviciilor publice
i cresc gradul
de vulnerabilitate la corup ie;

3.3.2. Elaborare de proiecte Martie

Resurse MSP

MSP

Numr de

proiecte de acte
de acte normative n vederea 2010
Resurse MECT
MECT
normative/administrative
cre terii calit ii serviResurse MIRA
MIRA
elaborate i
adoptate;
ciilor publice i diminurii
Resurse MEF
MEF
riscului asociat fenomenului

de corup ie;

3.3.3. Msurarea gradului de Decembrie Resurse MSP

MSP

Studii

i anchete elaborate
satisfac ie a cet eanului

2010

privind nivelul serviciilor


Chestionare/sondaje de opinie
oferite, prin elaborarea de
aplicate;
studii/anchete sociologice
concluziilor
(sondaje de opinie,

Resurse MECT

MECT

Resurse MIRA

MIRA

Resurse MEF

MEF

aplicate;

elaborate i

Rapoarte asupra
studiilor i anchetelor;

chestionare, interviuri);

4. Utilizarea 4.1.mbunt irea 4.1.1. Actualizarea


Site-uri actualizate;
tehnologiilor accesului
informa iilor de interes
informatice n

publicului la

cadrul servi-

informa ii prin

ciilor publice

oferirea acestora

general oferite n format


electronic;

n sistem
electronic;

4.2. Utilizarea

Permanent Resurse MSP


Resurse MECT

MECT

Resurse MIRA
Resurse MEF
Buget local

MSP

MIRA

MEF

Autorit i ale

i resurse
administra iei
extrabugetare publice locale

4.2.1. Introducerea

Ianuarie Resurse MSP

MSP

electronic de
noilor tehnologii sistemului electronic de
2010
Resurse MECT
MECT
management al documentelor,
ale informa iei management al documentelor:
Resurse MIRA
MIRA
implementat i utilizat;
n vederea
-repartizare i monitorizare
Resurse MEF
MEF
cre terii

electronic a documentelor;

Buget local

Autorit i ale

Sistem

transparen ei i - procesarea electronic a


celerit ii la

i resurse

peti iilor;

nivelul serviciilor publice;

extrabugetare

administra iei

publice locale

- crearea unei interfe e


electronice n vederea unei

informri rapide a
peten ilor cu privire la
stadiul dosarelor;

4.3. Cre terea 4.3.1.Extinderea prezentrii Permanent Resurse MSP


MSP
Numr de formulare postate
numrului de
n format electronic a
Resurse MECT
MECT

on-

line;
servicii publice formularelor i procedurilor
Numr de persoane care au
disponibile
n vederea completrii i
servicii online;
n sistem
transmiterii acestora
electronic;

on-line;

Resurse MIRA
Resurse MEF
Buget local
i resurse

extrabugetare

MIRA
MEF

accesat

Autorit i ale

administra iei
publice locale

4.3.2. Extinderea tipurilor Permanent Resurse MSP

MSP

Numr

de servicii publice
de servicii oferite

Resurse MECT

MECT

oferite n

sistem de ghi eu
cet enilor n sistem de
ghi eu unic;

Resurse MIRA
Resurse MEF

MIRA
MEF

Buget local
Autorit i ale
i resurse
administra iei
extrabugetare publice locale

*ST*
DOMENIUL: ANALIZE, STUDII, CERCET RI PRIVIND FENOMENUL CORUP IEI

unic.

*T*

5. Sprijinirea 5.1. Realizarea 5.1.1. Elaborare de studii, Iunie


Resurse MSP
MSP
Numr de studii, analize
administra iei de studii,
analize pentru evaluarea
2009
Resurse MECT
MECT
realizate;
publice n vede- analize de ctre nivelului corup iei n
Resurse MIRA
MIRA
Rapoarte privind concluziile
rea evalurii organisme cu
sectoarele vulnerabile i
Resurse MEF
MEF
studiilor i auditrilor;
dimensiunii
experien n
administra ia public local
Resurse
fenomenului de
corup ie

domeniu, pentru

identificarea
cauzelor, factorilor i riscurilor asociate
corup iei la
nivelul administra iei publice
(independent
pentru fiecare
domeniu de vizat,
avndu-se n
vedere asigurarea
participrii i
implicrii active
a tuturor
actorilor sociali
viza i i competen i, a beneficiarilor sectoarelor respective
i a organizaiilor societ ii
civile);

5.2. Realizarea
de auditri independente

extrabugetare
(Plan
opera ional)

5.1.2. Realizarea de

Iunie

Resurse MSP

MSP

Numr

de auditri
auditri independente ale
realizate;
independente ale institu iilor publice
Rapoarte privind concluziile
institu iilor
implicate pentru evaluarea
auditrilor;
publice implicate nivelului corup iei n
sectoarele vulnerabile i

2009

Resurse MECT

MECT

Resurse MIRA

MIRA

Resurse MEF

MEF

Resurse
extrabugetare

administra ia public local


(Plan
opera ional)

6. Adaptarea
6.1. Diseminarea 6.1.1. Organizare de mese Decembrie Resurse MSP
MSP
Numr de campanii, ntlniri,
cadrului
concluziilor i rotunde/seminarii/campanii 2009
Resurse MECT
MECT
seminarii, mese rotunde
legislativ i a recomandrilor n vederea diseminrii
Resurse MIRA
MIRA
organizate;
politicilor
studiilor,
rezultatelor/recomandrilor
Resurse MEF
MEF
publice conform analizelor i
recomandrilor

auditrilor

la nivelul institu iilor


din sectoarele vizate;

studiilor,
independente,
analizelor i pentru fiecare
auditurilor
domeniu vizat;
independente

6.2. Adaptarea 6.2.1.Elaborare de strategii Aprilie Resurse MSP


MSP
Numr de politici publice,
politicilor
sectoriale/politici publice 2010
Resurse MECT
MECT
strategii adaptate.
publice, conform n baza recomandrilor
Resurse MIRA
MIRA
recomandrilor
studiilor,
analizelor i
auditrilor
independente.

formulate;

Resurse MEF

MEF

*ST*
DOMENIUL: TRANSPAREN

I EFICIEN

*T*

7. Cre terea
7.1. Cre terea 7.1.1 Extinderea modalit i- Permanent Resurse MSP
MSP
Forme/modalit i de informare
transparen ei n transparen ei
lor de informare cu privire
Resurse MECT
MECT
utilizate pentru promovarea
sistemul de
privind
la posturile vacante,
Resurse MIRA
MIRA
concursurilor;
management al condi iile de
organizarea concursurilor,
Resurse MEF
MEF
Numr de afi ri la avizierul
resurselor umane recrutare i
condi iilor de recrutare i
Buget local
Autorit i ale
institu iilor;
selec ie a
selec ie a personalului;
i resurse
administra iei Numr de
postri pe site-ul
personalului
extrabugetare publice locale institu iilor;
din surs extern

Numr de apari ii n presa


scris central i local;

7.1.2. Revizuirea

Permanent Resurse MSP

MSP

Numr de

institu ii care
condi iilor de recrutare i

Resurse MECT

MECT

selec ie a personalului -

Resurse MIRA

MIRA

introducerea testelor de

Resurse MEF

MEF

utilizeaz

testele de
integritate;

integritate;

7.2. Cre terea 7.2.1 Afi area posturilor


Forme/modalit i de informare

Permanent Resurse MSP

MSP

transparen ei n vacante, condi iilor geneutilizate pentru promovarea


procesul de
rale i specifice utilizate
concursurilor;
promovare a
n vederea promovrii
generale i specifice
personalului;
personalului (la avizierul
afi ate/postate;
institu iei, direc ia de
vacante
resurse umane, intranet,
afi ate/postate;
site-ul institu iei, not/
buletin de informare
difuzat de direc iile de
resurse umane);

Resurse MECT
Resurse MIRA

MIRA

Resurse MEF
Buget local
i resurse

MECT

MEF

Condi ii

Autorit i ale

administra iei Numr de posturi

extrabugetare

publice locale

7.3.mbunt irea 7.3.1 Elaborarea i actuali- Decembrie Resurse MSP


MSP
Strategii elaborate,
sistemelor de
zarea strategiilor de dez- 2008
Resurse MECT
MECT
actualizate i implementate;
carier n
voltare a resurselor umane;
Resurse MIRA
MIRA
sectoarele vulne-

Resurse MEF

MEF

rabile la corup

7.3.2 Monitorizarea

Permanent Resurse MSP

MSP

Rapoarte

anuale de
implementrii strategiei
monitorizare a stadiului de
de dezvoltare a resurselor
implementare a strategiei;
umane;

7.3.3 Elaborare de planuri

Resurse MECT

MECT

Resurse MIRA

MIRA

Resurse MEF

Iunie

MEF

Resurse MSP

MSP

Numr de

planuri de carier
de carier individuale;

2009

Resurse MECT

MECT

elaborate;

Resurse MIRA
Resurse MEF

7.3.4 Elaborarea i

Septem-

MIRA
MEF

Resurse MSP

MSP

Numr de

ghiduri de carier
implementarea ghidurilor

brie 2009 Resurse MECT

MECT

elaborate;
de carier specifice

Resurse MIRA

MIRA

Numr de

Resurse MEF

MEF

desf urate

sesiuni de instruire
pentru fiecare institu ie;
pentru
implementarea acestor ghiduri;

7.3.5. Dezvoltarea

Permanent Resurse MSP

MSP

Procent

din totalul persomecanismelor care s permit

Resurse MECT

MECT

nalului

supus mobilit ii
rota ia/redistribuirea

Resurse MIRA

personalului;

Resurse MEF

8. Gestionarea 8.1. Reducerea 8.1.1. mbunt irea


Numr de acte administrative
corect a fondu- gradului de
procedurilor de achizi ii
adoptate (ordin de ministru,
rilor publice vulnerabilitate publice prin introducerea
dispozi ii);
la corup ie prin n caietul de sarcini i a
mbunt irea

criteriului: "oferta cea mai

procesului de

avantajoas din punct de

achizi ie public vedere tehnic";

8.1.2. Afi area pe site-ul

Martie
2009

MIRA
MEF

Resurse MSP
Resurse MECT
Resurse MIRA

Resurse MEF
Buget local
i resurse
extrabugetare

Anual

profesionale;

Resurse MSP

MSP
MECT
MIRA

MEF
Autorit i ale
administra iei
publice locale

MSP

Numr de

documente publicate
ministerului, pe site-urile

Resurse MECT

MECT

institu iilor subordonate,

Resurse MIRA

MIRA

precum i la avizierul

Resurse MEF

(programe

anuale de
investi ii,

achizi ii,
MEF

anun uri,

rapoarte etc);
institu iilor a:
- Programului anual al

Buget local
Autorit i ale
i resurse
administra iei

investi iilor;

extrabugetare

publice locale

- Programului anual al
achizi iilor publice; achizi iilor ce dep esc
valoarea de 10.000 euro
anual;
- anun urilor de inten ie,
anun urilor de participare;
- Raportului anual privind
atribuirea contractelor de
achizi ii publice;

8.2.mbunt irea 8.2.1. Promovarea


Numr de planuri strategice
procesului deci- planificrii strategice;
adoptate;
zional n vederea

Anual

Buget local
i resurse

extrabugetare

Autorit i ale

administra iei elaborate i


publice locale

unei mai bune


utilizri a fondurilor publice.

8.2.2. Promovarea proceselor Permanent Buget local

Autorit i ale Numr

de ntlniri
decizionale participative.

i resurse

administra iei consultative;

Numr de decizii
extrabugetare

publice locale adoptate.

*ST*
DOMENIUL: PREVENIREA I COMBATEREA CORUP IEI PRIN COMUNICARE I
COLABORARE
*T*

9. Sus inerea 9.1.mbunt irea 9.1.1. Elaborare i imple- Mai 2009 Resurse MSP
MSP
Cart elaborat i
campaniilor de procesului de
mentare set de angajamente
Resurse MECT
MECT
implementat;
prevenire a
comunicare cu
(cart/conven ie) asumate
Resurse MIRA
MIRA
Numr de servicii publice
fenomenului
publicul;
de ctre institu ii privind
Resurse MEF
MEF
care
au introdus carta;
corup iei.
rela ia cu cet eanul:
Buget local
Autorit i ale
- angajamente privind modul
de primire (crearea unui

i resurse
extrabugetare

administra iei
publice locale

cadru care s reglementeze


n mod clar accesul
peten ilor la serviciile
de specialitate);
- facilitarea accesului la
servicii prin: primire
atent i amabil (contactul
direct, telefonic,
electronic i po tal),
rspuns la cerere ntr-un
termen prestabilit,
mbunt irea modului de
organizare a audien elor;

9.1.2. Efectuarea de

Februarie Resurse MSP

MSP

Numr de

sondaje de opinie
sondaje de opinie pentru

2010

Resurse MECT

MECT

efectuate;
msurarea gradului de
evalurii

Resurse MIRA

MIRA

Rezultatele

satisfac ie a cet enilor

Resurse MEF

MEF

sondajelor de

opinie;
cu privire la calitatea
serviciilor publice dup
implementarea noilor
angajamente;

9.1.3. Punerea la dispozi ia Permanent Resurse MSP

MSP

Numr

de plngeri/reclama ii
publicului a unor noi

Resurse MECT

MECT

modalit i de sesizare a

Resurse MIRA

MIRA

nregistrate

i rezolvate;

faptelor de corup ie;

Resurse MEF

MEF

Buget local
Autorit i ale
i resurse
administra iei
extrabugetare publice locale

9.1.4. Editare de bro uri/

Permanent Resurse MSP

MSP

Numr

de bro uri/pliante/afi
pliante/afi e pentru

Resurse MECT

MECT

elaborate i

distribuite/
informarea cet enilor cu
privire la termenele,
procedurile i documentele
necesare accesrii unor
servicii publice;

9.2. Dezvoltarea 9.2.1. mbunt irea


Numr de parteneriate ini iate
de parteneriate comunicrii cu societatea
Numr de msuri concrete
cu societatea
civil privind aspectele
sau promovate;

Resurse MIRA
Resurse MEF
Buget local
i resurse
extrabugetare

MIRA

prezentate;

MEF
Autorit i ale
administra iei
publice locale

Permanent Resurse MSP


Resurse MECT
Resurse MIRA

MSP
MECT

MIRA

propuse

civil n vederea care vizeaz prevenirea


Resurse MEF
MEF
Numr
de msuri implementate;
prevenirii
actelor de corup ie;
Buget local
Autorit i ale Numr de
persoane participante
actelor de
i resurse
administra iei Numr de grupuri
nfiin ate;
corup ie;
extrabugetare publice locale; Numr de institu ii
participante;

10. Combaterea 10.1. mbunt- 10.1.1. mbunt irea


Numr de protocoale ncheiate;
fenomenului
irea colaborrii colaborrii cu alte
Numr de ac iuni organizate
corup iei prin inter i intra- institu ii ale statului cu
comun;
ntrirea cola- institu ionale; atribu ii n lupta mpotriva
borrii intra
interinstituionale i prin
monitorizarea
aplicrii prevederilor legale.

Permanent Resurse MSP


Resurse MECT
Resurse MIRA

MSP

MECT
MIRA

Resurse MEF

MEF

corup iei;

10.1.2. ncheierea de

Permanent Resurse MSP

MSP

Numr de

MECT

Numr de

protocoale ncheiate;
protocoale de colaborare

Resurse MECT

ac iuni organizate
n vederea realizrii de

Resurse MIRA

MIRA

schimburi de date ntre

Resurse MEF

MEF

diverse institu ii ale


administra iei publice,
pentru a elimina redundan a
informa iilor solicitate
cet enilor;

Buget local
i resurse

Autorit i ale
administra iei

extrabugetare

publice locale

n comun;

10.2. Monitori- 10.2.1. Eficientizarea


Numr de institu ii care
zarea aplicrii activit ilor de control
instituit obligativitatea
prevederilor
intern prin:
anuale privind
legale n vederea - instituirea obligativivulnerabilitatea la corup ie;
reducerii vulne- t ii de executare a unui
rapoarte de evaluare;
rabilit ii la audit anual n vederea
recomandri;
corup ie.
evalurii gradului de

Permanent Resurse MSP


Resurse MECT
Resurse MIRA

MSP

MECT
MIRA

Resurse MEF

auditrii

MEF

Buget local
i resurse

au

Autorit i ale Numr de


administra iei Numr de

extrabugetare

publice locale

vulnerabilitate la corup ie
n cadrul fiecrei
institu ii publice (audit
de sistem);
- controale n vederea
identificrii posibilelor
incompatibilit i sau
conflicte de interese n
care s-ar putea afla
angaja ii;

10.2.2. Eficientizarea

Permanent Resurse MSP

MSP

Numr de

rapoarte de evaluare;
activit ilor de control

Resurse MECT

MECT

recomandri.
extern prin monitorizarea

Resurse MIRA

efectuat de ctre

Resurse MEF

autorit ile de reglementare


n domeniu;

extrabugetare

*ST*

MEF

Buget local
i resurse

MIRA

Autorit i ale

administra iei
publice locale

Numr de

ANEXA 2A
PLAN DE AC IUNE SECTORIAL
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE
DOMENIUL: INFORMARE, CON TIENTIZARE, RESPONSABILIZARE
*T*

Obiective
Direc ii
Indicatori de evaluare
de ac iune

Ac iuni i msuri

Termen de

Resurse

Responsabil

realizare

1. Cre terea
1.1. Promovarea ntrirea parteneriatelor Decembrie Resurse: Minis- Ministerul
Numr de parteneriate
gradului de
dialogului cu
cu societatea civil n
2008
terul Internelor Internelor i
ini iate; Numr de msuri
informare a
societatea civil procesul de prevenire i
i Reformei
Reformei
concrete propuse sau promovate
publicului cu prin intensifi- combatere a corup iei (de
Administrative
Administrative: Numr de msuri implementate;
privire la
carea implicrii exemplu: consolidarea i
Resurse
- Centrul
Numr
de persoane participante
consecin ele
ei n proiecte
extinderea activit ii
extrabugetare Na ional
pentru Numr de grupuri nfiin ate;
actelor de
programe de
Centrului Na ional pentru
Integritate; Numr de
institu ii
corup ie
con tientizare a Integritate);
participante;
riscurilor
asociate faptelor
de corup ie;

Eficientizarea activit ii

Decembrie Resurse: Minis- Ministerul

Direc iei Generale

2008

Numr

de parteneriate ini iate


terul Internelor Internelor i

Numr de

i Reformei

propuse sau

msuri concrete
Anticorup ie, n vederea

Reformei

promovate; Numr
cre terii interac iunii

Administrative

Administrative; de msuri

implementate; Numr
dintre societatea civil i

Buget Proiect de

de persoane

structurile ministerului;

Twinning PHARE

participante;
Numr de

grupuri nfiin ate;


2005
Dezvoltarea
Direc iei
Generale
Anticorup ie

Derularea de proiecte n

Numr de institu ii
participante;

Permanent Resurse: Minis- Ministerul

Numr

de parteneriate ini iate


colaborare cu ONG-uri la

terul Internelor Internelor i

Numr de

msuri concrete
nivel teritorial, n vederea

i Reformei

Reformei

propuse sau

promovate; Numr
promovrii integrit ii la

Administrative

Administrative: de msuri

implementate; Numr
nivelul institu iilor

Resurse

- structuri

de persoane

participante;
publice;

extrabugetare

subordonate;

Numr de grupuri

nfiin ate;
- Centrul
Numr de institu ii
Na ional pentru participante;
Integritate;

Dezvoltarea de programe de

Periodic Resurse: Minis- - Ministerul

Numr

de participan i la
voluntariat (programul de

terul Internelor Internelor i

voluntariat al CNI) la un

i Reformei

programe de

voluntariat;
Reformei

Numr de

institu ii/unit i
numr mai mare de institu ii

Administrative

Administrative de

nv mnt participante la
publice i unit i de

Resurse

- Centrul

programele de

voluntariat;
nv mnt, cum ar fi:

extrabugetare

Na ional pentru Numr de

evenimente organizate
Academia de Poli ie

Integritate;

"Alexandru Ioan Cuza";


coala de Poli ie "Vasile
Lascr" - Cmpina;
coala Militar de Jandarmi
"Alexandru Ghica" Drg ani, prin efectuarea
de stagii de practic
pentru studen i, organizarea
de evenimente destinate
promovrii integrit ii la
nivelul studen ilor, vizite
de studiu, simpozioane,
prezentri etc.

1.2.mbunt irea Colaborarea cu asocia iile


Numr de protocoale/conven ii
fluxului de
profesionale din domeniul
ncheiate; Numr de ac iuni
informa ii ctre mass-media prin:
desf urate; Numr de
mass- media i - ncheierea de protocoale/
Administrative: metode/mijloace de informare
public privind conven ii de parteneriat
activit ile de

ntre institu iile publice

prevenire i

i media pentru dezvoltarea

combatere a

unei informri avizate a

corup iei;

publicului;
- organizarea de mese
rotunde/seminarii n vederea
identificrii celor mai
potrivite metode/mijloace de
informare a publicului;
- organizarea trimestrial
de dezbateri publice pe
tematici legate de corup ie;

Permanent Resurse: Minis- Ministerul


terul Internelor Internelor i
i Reformei

Reformei

comune

Administrative
- Direc ia
General
Anticorup ie;
- Direc ia
comunicare i
rela ii publice

implementate;

Promovarea ac iunilor

Permanent Resurse: Minis- Ministerul

Numr

de emisiuni/ore
anticorup ie, cu respectarea

terul Internelor Internelor i

regulilor privind

i Reformei

Reformei

confiden ialitatea

Administrative

de emisie;

Numr de apari ii

n presa
Administrative: scris i

audiovizual;
anchetelor i protec ia

- Direc ia

Site-uri actualizate cu

datelor personale prin:

General

- prezentarea n mod

Anticorup ie;

informa iile

solicitate;
Comunicate de

pres emise;
sistematic prin intermediul

- Direc ia

mass-media a unor statistici

comunicare i

privind numrul de cazuri

rela ii publice

semnalate, numrul de cazuri


n curs de cercetare,
numrul de cazuri soluionate, msurile dispuse;
- publicarea/actualizarea pe
site-ul institu iei a unor
statistici privind numrul
de cazuri semnalate, numrul
de cazuri n curs de
cercetare, numrul de cazuri
solu ionate,msurile dispuse

1.3. Continuarea Diversificarea canalelor


Numr de materiale tiprite,
campaniilor de de informare a societ ii
informare a
informare utilizate;
publicului cu

Permanent Resurse: Minis- Ministerul


terul Internelor Internelor i

civile: website, buletin

i Reformei

informativ (tiprit anual

Administrative

Reformei

Canale de

Administrative:

privire la drep- electronic trimestrial),

- Direc ia

turile i obli-

comunicare i

tiprituri punctuale (afi e,

postate;

ga iile ce i

pliante), call-center;

rela ii publice

revin n rela ia
cu autorit ile
i institu iile
publice, n vederea stimulrii
unei atitudini
civice
anticorup ie;

Continuarea campaniilor

Permanent Resurse: Minis- - Ministerul

de informare a publicului

terul Internelor Internelor i

cu privire la modalit ile

i Reformei

Campanii desf urate;


Numr de

peti ii/cazuri

de sesizare a faptelor de

Reformei

Administrative

solu ionate;

Administrative Comunicate

de pres emise;
corup ie:

- Oficiul

Numr de protocoale

ncheiate;
- informarea popula iei cu
privire la responsabilit ile i modalit ile de
contactare a Oficiului
Na ional pentru Protec ia
Martorilor;
- crearea de mecanisme i
instrumente pentru
consolidarea Oficiului
Na ional pentru Protec ia
Martorilor;

Na ional pentru
Protec ia
Martorilor

2. Cre terea
2.1. Organizarea Program de formare i
Decembrie Resurse: Minis- Ministerul
Tematic program de formare
gradului de
de campanii de perfec ionare a pregtirii 2008
terul Internelor Internelor i
perfec ionare elaborat;
responsabilizare informare i
conductorilor de structuri
i Reformei
Reformei
Numr de personal de conducere
a personalului sensibilizare a din cadrul ministerului i a
Administrative
Administrative: instruit;

propriu asupra

personalului

structurilor subordonate,

riscurilor aso- propriu cu pri-

n domeniul prevenirii i

ciate corup iei vire la efectele combaterii corup iei;

- Direc ia
General
Anticorup ie;

corup iei;

2.2. Adaptarea Actualizarea curriculei


Anual
Resurse: Minis- Ministerul
Tematic program de formare
programelor de privind cursurile de formare
terul Internelor Internelor i
i
perfec ionare elaborat;
formare
profesional a personalului
i Reformei
Reformei
Numr de
personal de conducere
profesional a din sectoarele vulnerabile
Administrative Administrative
instruit;
personalului n prin: - includerea de
Institutul
func ie de vulne- programe de instruire
rabilitatea la

distincte care au inciden

faptele de corup- n dezvoltarea competen ei


ie specifice

profesionale i/sau conduita

fiecrui domeniu deontologic (achizi ii


i completarea
modulelor de
formare n mod
corespunztor;

publice, debutul n func ia


public, egalitatea de anse
i tratament, deontologie
profesional etc); - inclu-

derea n programele deja


existente a unor module/teme
dedicate analizei domeniilor, cauzelor apari iei
factorilor de risc specifici
care pot genera/favoriza
acte i fapte de corup ie;

Na ional de
Administra ie

2.3. Consolidarea Evaluarea stadiului actual Decembrie Resurse: Agen ia Agen ia


Evaluare realizat;
i extinderea
al re elei consilierilor de 2008
Na ional a
Na ional a
Numr
de recomandri;
re elei consilie- etic i identificarea
Func ionarilor Func ionarilor
rilor de etic.

principalelor probleme

Publici

Publici;

aprute n activitatea
acestora;

Revizuirea responsabili-

August

Resurse: Agen ia Agen ia

Numr

de recomandri preluate;
t ilor legale ale consili- 2009

Na ional a

Na ional a

Proiect act

normativ elaborat;
erului de etic n vederea

Func ionarilor

Func ionarilor Act

normativ aprobat.
eficientizrii mecanismelor

Publici

Publici;

de cooperare i sprijin
pentru func ionarii publici
(de exemplu: unificarea
atribu iilor de consiliere
etic i gestionare a
declara iilor de avere i
interese n cadrul unui post
unic, denumit consilier
de etic);

*ST*
DOMENIUL: SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE
*T*

Obiective
Direc ii
Indicatori de evaluare

Ac iuni i msuri

Termen de

Resurse

Responsabil

de ac iune

realizare

3. Eliminarea 3.1.Elaborarea
Revizuirea standardelor i Decembrie Resurse: Minis- Ministerul
Standarde revizuite;
barierelor
introducerea de procedurilor privind identi- 2009
terul Internelor Internelor i
Numr de proceduri
administrative instrumente i ficarea i gestionarea
i Reformei
Reformei
identificate i implementate;
standarde pentru riscurilor n activitatea
Administrative Administrative:
mbunt irea
activit ii
autorit ilor
publice;

structurilor din cadrul

- Direc ia

ministerului;

General
Anticorup ie;

Dezvoltarea unei metodologii Decembrie Resurse: Minis- Ministerul


Metodologie elaborat;
generale de aplicare a
2010
terul Internelor Internelor i
Modelului costului standard
pentru cet eni;

i Reformei
Administrative

Reformei
Administrative:

Resurse
Unitatea
extrabugetare central pentru
reforma
administra iei
publice;

3.2. Revizuirea Analiza procedurilor interne Decembrie Resurse: Minis- Ministerul


Manuale elaborate;
procedurilor
n scopul simplificrii/
2009
terul Internelor Internelor i
interne n vede- mbunt irii procedurilor:
rea eliminrii

- elaborarea manualelor de

procedurilor

proceduri simplificate;

i Reformei
Administrative
toate

Reformei
Administrative:

redundante;

structurile;

Diseminarea procedurilor

Aprilie

Resurse: Minis- Ministerul

Numr

de proceduri diseminate;
simplificate n cadrul

2009

terul Internelor Internelor i

reuniunilor de grup cu

i Reformei

personalul institu iei;

Administrative

Reformei
Administrative:

toate
structurile;

3.3. Analiza
Evaluarea cadrului normativ Decembrie Resurse: Minis- Ministerul
Raport de evaluare publicat;
legisla iei
privind realizarea testelor 2008
terul Internelor Internelor i
specifice,

de integritate;

n vederea

i Reformei
Administrative

eliminrii
factorilor
legislativi i
institu ionali
care limiteaz
calitatea serviciilor publice
cresc gradul de
vulnerabilitate
la corup ie;

mbunt irea cadrului

Reformei
Administrative

- Direc ia
General
Anticorup ie;
- Direc ia
general
management
resurse umane;

Decembrie Resurse: Minis- Ministerul

Act

normativ/administrativ
normativ privind realizarea 2008

terul Internelor Internelor i

testelor de integritate la

i Reformei

nivelul structurilor din

Administrative

Reformei
Administrative:

publicat;

cadrul ministerului;

Msurarea gradului de

- Direc ia
General
Anticorup ie;
- Direc ia
general
management
resurse umane;

Decembrie Resurse: Minis- Ministerul

Studii

i anchete elaborate
satisfac ie a cet eanului

2009

terul Internelor Internelor i

i aplicate;

Chestionare/
privind nivelul serviciilor

i Reformei

Reformei

oferite, prin elaborarea de

Administrative

sondaje de

opinie elaborate
Administrative: aplicate;

Rapoarte asupra
studii/anchete sociologice

toate

concluziilor studiilor

structurile;

anchetelor; Numr de

i
(sondaje de opinie,
propuneri
chestionare,interviuri);

implementate.

4. Utilizarea 4.1.mbunt irea Actualizarea informa iilor


Site actualizat;
tehnologiilor
accesului
de interes general oferite
informatice n

publicului la

cadrul servi-

informa ii prin

ciilor publice

oferirea acestora

n sistem
electronic;

n format electronic;

Permanent Resurse: Minis- Ministerul


terul Internelor Internelor i
i Reformei

Administrative

Reformei

Administrative:

- Direc ia
comunicare i
rela ii publice

4.3. Cre terea Extinderea prezentrii n Permanent Resurse: Minis- Ministerul


Numr de formulare postate
numrului de
format electronic a formuterul Internelor Internelor i on-line;

servicii publice larelor i procedurilor n


persoane care au
disponibile n vederea completrii i
servicii on-line.
sistem electronic transmiterii acestora

i Reformei
Administrative

Reformei

Numr de

Administrative accesat

on-line;

*ST*
DOMENIUL: ANALIZE, STUDII, CERCET RI PRIVIND FENOMENUL CORUP IEI
*T*

Obiective
Direc ii
Indicatori de evaluare
de ac iune

Ac iuni i msuri

Termen de

Resurse

Responsabil

realizare

5. Sprijinirea 5.1. Realizarea Realizarea de studii de caz Periodic Resurse: Minis- - Ministerul
Numr de studii de caz
administra iei de studii,
referitoare la func ionarii
terul Internelor Internelor i
realizate;
publice n vede- analize de ctre din cadrul ministerului care
i Reformei
Reformei
Chestionare/sondaje de opinie
rea evalurii organisme cu
au comis fapte de corup ie
Administrative Administrative
elaborate i aplicate;
dimensiunii
experien n
(fapte penale i abateri
Resurse
(Direc ia
Rapoarte asupra concluziilor
fenomenului de domeniu, pentru disciplinare grave generaextrabugetare General
studiilor i anchetelor;
corup ie
identificarea
toare de fapte de corup ie);
Anticorup ie
cauzelor, factorilor i riscurilor asociate
corup iei la
nivelul administra iei publice;

structurile
unde au fost
constatate
fapte de
corup ie)

Elaborare de studii/anchete Decembrie Resurse: Minis- Ministerul


Numr de studii de caz
sociologice (sondaje de
2008
terul Internelor Internelor i realizate;
opinie, chestionare,
Chestionare/sondaje de opinie
interviuri) n rndul
aplicate;
personalului ministerului
concluziilor
privind percep ia asupra
anchetelor;
fenomenului corup iei n

i Reformei
Administrative

Administrative: elaborate i

- Direc ia

Rapoarte asupra

General

studiilor i

Anticorup ie;

cadrul institu iei;

Realizarea unui studiu/

Reformei

- Centrul de
Psihosociologie

Decembrie Resurse: Minis- Ministerul

Numr

de studii de caz
analize pentru determinarea 2010
factorilor de risc i a
Chestionare/sondaje de opinie
vulnerabilit ilor care
aplicate;
determin sau favorizeaz
asupra concluziilor
svr irea infrac iunilor
anchetelor;
de corup ie la nivelul
ministerului i al
structurilor subordonate;

terul Internelor Internelor i

i Reformei

Reformei

Administrative

Administrative: elaborate i

Resurse

- Direc ia

Rapoarte

extrabugetare

General

studiilor i

Anticorup ie;

Elaborare studiu diagnostic Martie

Resurse: Minis- Ministerul

privind nivelul fenomenului 2009

terul Internelor Internelor i

realizat.

de corup ie n administra ia
public local;

realizate;

i Reformei
Administrative

Reformei
Administrative:

Studiu

Resurse
- Direc ia
extrabugetare general pentru
comunit i
locale, zone
asistate, ajutor de stat i
parteneriat cu
structurile
asociative;
- Direc ia
general pentru
rela iile cu
institu iile
prefectului;
- Unitatea
Central pentru
Reforma
Administra iei
Publice;
- Direc ia
pentru serviciile publice
deconcentrate;

6. Adaptarea
6.1. Diseminarea Organizarea de mese rotunde/ Decembrie Resurse: MinisMinisterul
Numr de ntlniri, seminarii,
cadrului
concluziilor i seminarii la nivelul minis- 2009
terul Internelor Internelor i
mese rotunde organizate;
legislativ i recomandrilor terului i institu iilor
i Reformei
Reformei
Numr
de recomandri
a politicilor studiilor,
subordonate, n vederea
Administrative
Administrative: diseminate;
publice conform analizelor i
diseminrii rezultatelor/
structuri
recomandrilor
studiilor,

auditrilor

independente,

analizelor i pentru fiecare


auditrilor
domeniu vizat;
independente

recomandrilor formulate
n studiile/analizele
efectuate;

subordonate;

Analiza rezultatelor

Ianuarie Resurse: Minis- Ministerul

studiului diagnostic i

2010

Numr de

ntlniri, seminarii,
terul Internelor Internelor i

mese rotunde

organizate;
diseminarea recomandrilor

i Reformei

Reformei

Numr de

recomandri
formulate la nivelul

Administrative

autorit ilor locale i a


structurilor asociative;

Administrative: diseminate;

- Asocia ia
Comunelor
din Romnia;
- Asocia ia
Ora elor din
Romnia;
- Asocia ia
Municipiilor
din Romnia;

6.2. Adaptarea Revizuirea documentului


Aprilie Resurse: Minis- Ministerul
Document revizuit;
politicilor
de politici publice i a
2010
terul Internelor Internelor i
publice, conform planului de ac iune aferent
recomandrilor
studiilor,

privind msurile de preve-

i Reformei

Reformei

Administrative

nire i combatere a corup ie

Administrative:

- Direc ia

analizelor i

n baza recomandrilor

General

auditrilor

formulate pentru structurile

Anticorup ie;

independente.

ministerului;

- Unitatea de
politici
publice;

Elaborarea la nivelul minis- Aprilie


Document de politic public/
terului a unui document de 2010

Resurse: Minis- Ministerul


terul Internelor Internelor i

strategie

elaborat.
politici publice privind

i Reformei

Reformei

msurile de prevenire i

Administrative

Administrative:

combatere a corup iei n


baza recomandrilor
formulate i a planului de

- Direc ia
General
Anticorup ie;

ac iune aferent, pentru

- Unitatea de

administra ia public local

politici
publice;
- Direc ia
general
pentru comunit i locale,
zone asistate,
ajutor de stat
i parteneriat
cu structurile
asociative;
- Direc ia
general
pentru
rela iile cu
institu iile
prefectului;
- Unitatea
Central
pentru Reforma
Administra iei
Publice;
- Direc ia
pentru serviciile publice
deconcentrate;
- Unitatea
Central pentru
Reforma
Administra iei
Publice;

*ST*

DOMENIUL: TRANSPAREN

I EFICIEN

*T*

Obiective
Direc ii
Indicatori de evaluare
de ac iune

Ac iuni i msuri

Termen de

Resurse

Responsabil

realizare

7. Cre terea
7.1. Cre terea Extinderea modalit ilor de Permanent Resurse: Minis- Ministerul
Forme/modalit i de informare
transparen ei transparen ei
informare cu privire la
terul Internelor Internelor i
utilizate pentru promovarea
n sistemul de privind condi i- posturile vacante, organii Reformei
Reformei
concursurilor; Numr de
management al ile de recrutare zarea concursurilor, condiAdministrative Administrative
afi ri la avizier;
resurselor umane i selec ie a
iilor de recrutare i
- Direc ia
Numr de
postri pe siteul
personalului din selec ie a personalului la
general
ministerului;
surs extern; nivelul ministerului i a
apari ii n presa
structurilor subordonate;
local;

management

Numr de

resurse umane; scris central i

Realizarea i implementarea Decembrie Resurse: Minis- Ministerul


Numr de persoane testate;
unui test psihologic de
2010
terul Internelor Internelor i
integritate, aplicabil n

i Reformei

procesul de recrutare i

Administrative

selec ie a personalului;

Reformei
Administrative

- Direc ia
General
Anticorup ie;
- Centrul de
Psihosociologie

7.2. Cre terea Afi area posturilor vacante, Decembrie Resurse: Minis- Ministerul
Forme/modalit i de informare
transparen ei
condi iilor generale i
2009
terul Internelor Internelor i utilizate
pentru promovarea
n procesul
specifice utilizate n
i Reformei
Reformei
concursurilor;
de promovare
vederea promovrii persoAdministrative
Administrative: Numr de afi ri la avizier;
a personalului; nalului (la avizier, pe
- Direc ia
Numr de postri
pe siteul
site-ul ministerului, nota/
general
ministerului;
buletin de informare);

management

Numr de apari ii

n presa
resurse umane; scris central i local;

7.3.mbunt irea Elaborarea i implementarea Decembrie Resurse: Minis- Ministerul


Numr de instrumente, tehnici
sistemelor de
de instrumente, tehnici i 2009
terul Internelor Internelor i
i
proceduri elaborate i
carier n sec- proceduri viznd motivarea
i Reformei
Reformei
implementate;
toarele vulnera- profesional/educa ional
Administrative Administrative:
bile la corup ie; a personalului pentru

- Direc ia

reducerea gradului de
vulnerabilitate la actele

General
Anticorup ie;

de corup ie;

Analiza fezabilit ii

- Direc ia
general
management
resurse umane;

Decembrie Resurse: Minis- Ministerul

efectuat;
msurilor privind rota ia

2009

terul Internelor Internelor i

Analiz

personalului (la nivel de


execu ie i conducere);

i Reformei
Administrative

Reformei
Administrative:

- Direc ia
General
Anticorup ie;
- Direc ia
general
management
resurse umane;

Extinderea domeniilor n
Decembrie Resurse: Minis- Ministerul
Procent din totalul personacare se poate aplica rota ia 2009
terul Internelor Internelor i lului (la
nivel de execu ie
personalului i stabilirea
i Reformei
Reformei
conducere)
supus mobilit ii
clar a condi iilor n care
Administrative Administrative
profesionale;
aceasta se realizeaz;
- Direc ia
General
Anticorup ie;
- Direc ia
general
management
resurse umane;

8. Gestionarea 8.1. Reducerea mbunt irea procedurilor Martie Resurse: Minis- Ministerul
Numr de acte administrative
corect a fondu- gradului de
de achizi ii publice prin 2009
terul Internelor Internelor i
adoptate (ordin de ministru,
rilor publice vulnerabilitate introducerea n caietul de
i Reformei
Reformei
dispozi ii etc.);
la corup ie prin sarcini i a criteriului:
Administrative Administrative:
mbunt irea

"oferta cea mai avantajoas

- Direc ia

procesului de

din punct de vedere tehnic";

general

achizi ie public

management
logistic i

administrativ;

Afi area pe site-ul ministe- Anual

Resurse: Minis- Ministerul

Numr

de documente publicate
rului, pe site-urile insti-

terul Internelor Internelor i

(programe

anuale de
tu iilor subordonate, precum

i Reformei

Reformei

investi ii,

achizi ii,
i la avizierul insti-

Administrative

Administrative: anun uri,

rapoarte etc.).
tu iilor a:
- Programului anual al
investi iilor;
- Programului anual al
achizi iilor publice;
- achizi iilor ce dep esc
valoarea de 10.000 euro

- Direc ia
general
management
logistic i
administrativ;
- Direc ia
comunicare i

anual;
- anun urilor de inten ie,
anun urilor de participare;
- Raportului anual privind
atribuirea contractelor de
achizi ii publice;

rela ii publice

*ST*
DOMENIUL: PREVENIREA I COMBATEREA CORUP IEI PRIN COMUNICARE I
COLABORARE
*T*

Obiective
Direc ii
Indicatori de evaluare
de ac iune

9. Sus inerea

Ac iuni i msuri

Termen de

Resurse

Responsabil

realizare

9.1.mbunt irea Constituirea unui Registru

Decembrie Resurse: Minis- Ministerul

Registrul de declarare
campaniilor de procesului de
a cadourilor implementat;
prevenire a
comunicare
fenomenului

de declarare a cadourilor;

2009

terul Internelor Internelor i

i Reformei

cu publicul;

Reformei

Administrative

corup iei

Administrative:

- Direc ia
General
Anticorup ie;

Introducerea registrului

Decembrie Resurse: Minis- Ministerul

Numr

de structuri care
oficial de peti ii i

2009

terul Internelor Internelor i

au introdus

registrul;
sugestii, nseriat i
autocopiant, la nivelul

i Reformei

Reformei

Administrative

Administrative

tuturor structurilor
ministerului;

Extinderea sistemului tele- Decembrie Resurse: Minis- Ministerul


center func ional;
fonic gratuit (callcenter), 2010

terul Internelor Internelor i

specializat pe recep ionarea

i Reformei

i solu ionare/redirecionarea apelurilor privind


faptelor de corup ie din
ntregul sector public

Administrative

Reformei
Administrative:

- Direc ia
General
Anticorup ie;
- Direc ia
general
pentru
comunica ii
i tehnologia
informa iei.

Call-

9.2. Dezvoltarea mbunt irea comunicrii cu Permanent Resurse: Minis- Ministerul


Numr de parteneriate
de parteneriate societatea civil privind
terul Internelor Internelor i ini iate;
Numr de msuri
cu societatea
aspectele care vizeaz
i Reformei
Reformei
concrete
propuse sau
civil n vederea prevenirea actelor de
Administrative Administrative
promovate; Numr de msuri
prevenirii acte- corup ie;
Direc ia
implementate;
Numr de
lor de corup ie;
General
persoane participante;
Numr
Anticorup ie; de grupuri nfiin ate;
Numr
de institu ii participante.

10. Combaterea 10.1. mbunt- Informarea periodic a


Numr de informri elaborate;
fenomenului
irea colaborrii conductorilor structurilor
corup iei prin

inter i intra-

ministerului privind riscu-

ntrirea cola

institu ionale;

rile n materie de corup ie

borrii intra

identificate i propuneri

interinstitu-

pentru prevenirea lor;

Periodic Resurse: Minis- Ministerul


terul Internelor Internelor i
i Reformei

Reformei

Administrative

Administrative:

- Direc ia
General

ionale i prin
monitorizarea
aplicrii prevederilor legale

Anticorup ie;

ncheierea de protocoale

Decembrie Resurse: Minis- Ministerul

de colaborare n vederea

2009

Numr

de protocoale ncheiate;
terul Internelor Internelor i

Numr de

ac iuni organizate n
realizrii de schimburi de
date cu institu ii ale
institu ii implicate;
administra iei publice,

i Reformei
Administrative

Reformei

comun;

Administrative: Numr de

pentru a elimina redundan a


informa iilor solicitate
cet enilor;

10.2. Monitori- Executarea unui audit anual Aprilie Resurse: Minis- Ministerul
Numr de controale efectuate;
zarea aplicrii privind vulnerabilitatea la 2009
terul Internelor Internelor i Numr
de recomandri;
prevederilor
corup ie, la nivelul
i Reformei
Reformei
Numr de
institu ii auditate;
legale n vederea structurilor subordonate
Administrative Administrative:
reducerii vulne- (audit de sistem);

- Direc ia

rabilit ii la
corup ie.

General
Anticorup ie;
- Direc ia
general audit
intern;

Efectuarea de controale

Permanent Resurse: Minis- Ministerul

n vederea identificrii

terul Internelor Internelor i

Numr

de activit i;
Numr de

recomandri;
incompatibilit ilor sau

i Reformei

Reformei

Numr sesizri

adresate ANI;
conflictelor de interese

Administrative

n care s-ar putea afla


angaja ii;

Efectuarea de verificri

Administrative:

- Direc ia
General
Anticorup ie;
- Agen ia
Na ional a
Func ionarilor
Publici;
- Direc ia
general audit
intern;

Semes-

Resurse:

Secretariatul

Numr de

controale efectuate;
(privind organizarea,

trial

Secretariatul

General al

Numr de

recomandri;
func ionarea, transparen a

General al

Guvernului -

Numr de

institu ii verificate
etc.) la serviciile publice

Guvernului

deconcentrate;

Departamentul

de control
al Guvernului

Efectuarea de verificri

Semes-

(privind organizarea,

trial

Resurse:

Secretariatul

Numr de

controale efectuate;
Secretariatul

General al

Numr de

recomandri;
func ionarea, transparen a

General al

Guvernului -

etc.) la institu ia

Guvernului

Departamentul

prefectului;

Resurse: Minis- de control


terul Internelor al Guvernului
i Reformei
Corpul de
Administrative control al
Ministerului
Internelor i
Reformei
Administrative;

Amendarea cadrului normativ Decembrie Resurse: Minis- Ministerul


normativ adoptat.
pentru extinderea

2008

terul Internelor Internelor i

competen elor Direc iei

i Reformei

Generale Anticorup ie, n

Administrative

vederea reducerii faptelor


de corup ie de la nivelul
administra iei publice
locale i cre terii
ncrederii cet enilor n

Reformei
Administrative:

- Direc ia
General
Anticorup ie;

Act

autorit ile i institu iile


publice de interes local.

*ST*
ANEXA 2B
PLAN DE AC IUNE SECTORIAL
ADMINISTRA IE PUBLIC LOCAL
DOMENIUL: INFORMARE, CON TIENTIZARE, RESPONSABILIZARE
*T*

Obiective
Direc ii
Indicatori de evaluare
de ac iune

Ac iuni i msuri

Termen de

Resurse

Responsabil

realizare

1. Cre terea
1.1. Promovarea Dezvoltarea de parteneriate Permanent Resurse: Minis- Ministerul
Numr de parteneriate ini iate
gradului de
dialogului cu
cu societatea civil n
terul Internelor Internelor i Numr
de ini iative promovate;
informare a
societatea civil vederea promovrii
i Reformei
Reformei
Numr de bune practici
publicului cu prin intensifi- ini iativelor anticorup ie;
Administrative Administrative
identificate;
privire la
carea implicrii Identificarea de bune
Bugete locale Centrul
Numr
de consultri publice
consecin ele
ei n proiecte
practici n rela ia adminisi resurse
Na ional de
organizate;
actelor de
programe de
tra ie public local-comuextrabugetare Integritate
corup ie

con tientizare a nitate i sus inerea


riscurilor

mecanismelor de consultare

asociate faptelor public;


de corup ie;

Autorit i ale
administra iei
publice locale;

1.2.mbunt irea Colaborarea cu asocia iile


Numr de protocoale/conven ii
fluxului de
profesionale/reprezentan i
informa ii ctre din domeniul mass-media
locale; Numr de ac iuni comune
mass-media i
prin:
public privind - ncheierea de protocoale/
dezbateri publice
activit ile de conven ii de parteneriat
prevenire i
combatere a
corup iei;

Permanent Bugete locale


i resurse

Autorit i ale

administra iei organizate;

extrabugetare

publice
desf urate;
Numr de
organizate;

ntre autorit ile


administra iei publice
locale i mass-media de la
nivel local/central, n
vederea unei informri
avizate a publicului;
- organizarea trimestrial
de dezbateri publice pe
tematici legate de corup ie;

Promovarea ac iunilor

Permanent Bugete locale

Autorit i ale Numr

de emisiuni/ore
anticorup ie, cu respectarea
regulilor privind confiden-

i resurse
extrabugetare

administra iei de emisie;


publice locale Numr de

apari ii n presa
ialitatea anchetelor i
protec ia datelor personale,
prin:
- prezentarea n mod
emise;
sistematic prin intermediul
mass-media la nivel central
i local a unor statistici
privind numrul de cazuri
semnalate, numrul de

scris i audiovizual;
Site-uri actualizate cu
informa iile solicitate,
comunicate de pres

cazuri n curs de cercetare,


numrul de cazuri solu ionate, msurile dispuse;
- publicarea/actualizarea
pe site-ul institu iei
a unor statistici privind
numrul de cazuri semnalate
i msurile dispuse;

1.3. Continuarea Informarea cet enilor cu


Numr de campanii desf urate;
campaniilor de privire la mijloacele pe
bro uri diseminate;
informare a
care le au la dispozi ie
publicului cu
privire la

Permanent Bugete locale

institu iile
publice,
n vederea
stimulrii unei

administra iei Numr de

extrabugetare

pentru a sesiza i a ob ine

publice locale;

Centrul

recunoa terea drepturilor

drepturile i
lor (peti ii, sesizri,
obliga iile ce tel verde, reclama ii,
i revin n
ac iuni n justi ie);
rela ia cu
Campanii de pres cu tema
autorit ile i

i resurse

Autorit i ale

Na ional pentru
Integritate

"Func ionarul public este


la dispozi ia
dumneavoastr";
Elaborarea i diseminarea
de pliante, afi e/flutura i/

atitudini civice bro uri privind definirea


anticorup ie;
faptelor de corup ie i a
modalit ilor de sesizare;

2. Cre terea
2.1. Organizarea 2.1.1. Program de formare
Numr de campanii/programe de
gradului de
de campanii de perfec ionare a pregtirii
informare;
responsabilizare informare i
personalului de conducere

Anual

Resurse MSP

Resurse MECT
Resurse MIRA

MSP
MECT
MIRA

Tematic program formare i


a personalului sensibilizare a
i/sau de execu ie de la
perfec ionare elaborat; Numr
propriu asupra personalului
nivelul institu iilor
personal de conducere i
riscurilor aso- propriu cu pri- implicate, n domeniul
execu ie instruit.
ciate corup iei vire la efectele prevenirii i combaterii
corup iei;

Resurse MEF
Buget local

MEF
Autorit i ale de

i resurse

administra iei

extrabugetare

publice locale

corup iei;

*ST*
DOMENIUL: SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE
*T*

Obiective
Direc ii
Indicatori de evaluare
de ac iune

Ac iuni i msuri

Termen de

Resurse

Responsabil

realizare

3. Eliminarea 3.1. Elaborarea Introducerea i diseminarea Decembrie Bugete locale Autorit i


ale Numr de instrumente
barierelor
i introducerea instrumentelor:
2009
administra iei
implementate;
administrative de instrumente
- Cadrul comun de autopublice locale
Numr de manuale implementate;
standarde pentru evaluare a modului de
Numr de
proceduri noi incluse
mbunt irea
func ionare a institu iilor
n manuale;
activit ii auto- publice - CAF (managementul

Numr de

structuri care
rit ilor publice calit ii);
instrumentele;
- manual de proceduri
lucru
interne privind gestionarea
parti-

implementeaz
Numr de ateliere de
desf urate; Numr de

riscurilor (managementul

cipan i; Numr de

cursuri de
riscului);

formare desf urate;

3.2. Revizuirea Inventarierea avizelor/


avize/autoriza ii/
procedurilor
autoriza iilor/aprobrilor
inventariate;
interne n
la nivelul autorit ilor

Iulie

Bugete locale

2008

Autorit i ale Numr

administra iei aprobri


publice locale;

vederea elimin- administra iei publice


rii procedurilor locale;
redundante;

Analiza procedurilor de

Iunie

eliberare de avize/autori-

2009

Bugete locale

Autorit i ale Numr de

etape eliminate;
administra iei Numr de

proceduri
za ii/aprobri n scopul

publice locale; simplificate;

eliminrii etapelor inutile/

Numr de zile cu care s-

redundante i reducerii

redus durata

costurilor administrative

Numr de documente

a
procedurilor;
eliminate;
(de exemplu, domeniul
urbanismului);

Diseminarea noilor proceduri Septem-

Bugete locale

Autorit i ale Numr

de ateliere de lucru
simplificate/revizuite:

brie

administra iei desf urate;

- la nivelul angaja ilor;

2009

publice locale; Numr de

participan i;
- la nivelul cet enilor;
- la nivelul institu iilor
partenere/colaboratoare;

Implementarea noilor

Aprilie

Bugete locale

Autorit i ale Numr de

proceduri simplifiproceduri simplificate/

2010

administra iei cate/revizuite

implementate;
revizuite;

publice locale; Numr de structuri care


implementeaz noile proceduri
simplificate;

3.3. Analiza
Evaluarea procedurilor
Martie Bugete locale Autorit i ale
Analiz efectuat;
legisla iei
administrative n ceea ce 2008
Resurse: Minis- administra iei Numr
de zone vulnerabile
specifice, n
prive te implementarea
terul Internelor publice locale
identificate;
vederea elimilegisla iei cu privire la
i Reformei
Ministerul
Numr de
recomandri formulate
nrii factorilor urbanism i identificarea
Administrative Internelor i
legislativi i

dificult ilor practice i

institu ionali

a zonelor vulnerabile la

Reformei
Administrative

care limiteaz corup ie


calitatea serviciilor publice
cresc gradul de
vulnerabilitate
la corup ie;

Implementarea recomandrilor Martie

Bugete locale

Autorit i ale

Numr de recomandri
care decurg din evaluarea

2010

Resurse: Minis- administra iei

implementate;
legislativ i
institu ional

terul Internelor publice locale


i Reformei
Administrative

Ministerul
Internelor i

Reformei
Administrative

4. Utilizarea 4.1.mbunt irea Actualizarea informa iilor Permanent Bugete locale Autorit i
ale Site-uri actualizate;
tehnologiilor accesului
de interes general oferite
administra iei Numr de
oficiali publici care
informatice n publicului la
n format electronic (de
publice locale; au
obliga ia de a depune decadrul servi- informa ii prin exemplu, declara ii de avere
clara ii de
avere i interese;
ciilor publice oferirea acestora i de interese, informa ii
Numr de
declara ii de avere
n sistem
cu privire la termenele,
i interese depuse;
electronic;

procedurile i documentele
necesare accesrii unor
servicii publice);

4.2. Utilizarea Introducerea sistemului


Ianuarie Bugete locale
Autorit i ale
Sistem electronic de
noilor tehnologii electronic de management al 2010
extrabugetare administra iei
management al documentelor
ale informa iei documentelor:
publice locale; implementat i
utilizat;
n vederea
- repartizarea i monitocre terii
rizarea electronic a
transparen ei i documentelor;
celerit ii la - procesarea electronic a
nivelul servi- peti iilor;
ciilor publice; - crearea unei interfe e
electronice n vederea unei
informri rapide a
peten ilor cu privire la
stadiul dosarelor;

4.3. Cre terea Extinderea prezentrii n Permanent Bugete locale Autorit i ale
Numr de formulare postate
numrului de
format electronic a formulaadministra iei on-line;

servicii publice relor n vederea transmipersoane care au


disponibile n terii acestora online,precum
on-line;
sistem electronic i a informa iilor privind

publice locale; Numr de


accesat servicii

procedura urmat n solu ionarea solicitrii, termene,


documente necesare i
men ionarea legisla iei ce
reglementeaz activitatea
respectiv;

Introducerea/cre terea

Decembrie Bugete locale

numrului de servicii

2009

Autorit i ale Numr

de recomandri preluate;
i resurse

administra iei Numr de

servicii publice
oferite cet enilor n

extrabugetare

publice locale; oferite n

sistem de ghi eu
sistem de ghi eu unic;

unic nou-introduse.

*ST*
DOMENIUL: ANALIZE, STUDII, CERCET RI PRIVIND FENOMENUL CORUP IEI
*T*

Obiective
Direc ii
Indicatori de evaluare
de ac iune

Ac iuni i msuri

Termen de

Resurse

Responsabil

realizare

6. Adaptarea
6.1. Diseminarea Analiza rezultatelor
Numr de ntlniri, seminarii,
cadrului
concluziilor i studiului diagnostic i
rotunde organizate;

Ianuarie Resurse: Minis- Ministerul


2010

terul Internelor Internelor i

mese

legislativ i recomandrilor
diseminarea recomandrilor
i Reformei
Reformei
Numr de recomandri
a politicilor studiilor,
formulate la nivelul
Administrative Administrative
diseminate.
publice conform analizelor i
autorit ilor locale i al
Bugete locale Asocia ia
recomandrilor
studiilor,

auditrilor

structurilor asociative;

independente,

i resurse
extrabugetare

Comunelor din

Romnia

analizelor i

pentru fiecare

Asocia ia

auditrilor

domeniu vizat;

Ora elor din

independente

Romnia
Asocia ia
Municipiilor
din Romnia

*ST*
DOMENIUL: TRANSPAREN

I EFICIEN

*T*

Obiective
Direc ii
Indicatori de evaluare
de ac iune

Ac iuni i msuri

Termen de

Resurse

Responsabil

realizare

7. Cre terea
7.1. Cre terea Extinderea modalit ilor
Permanent Bugete locale Autorit i ale
Numr de posturi vacante
transparen ei n transparen ei
de informare cu privire la
administra iei scoase
la concurs/an;
sistemul de
privind condi i- posturile vacante,
publice locale; Numr de
posturi vacante care
management al ile de recrutare organizarea concursurilor,
au fost
afi ate la avizierul
resurselor umane i selec ie a
condi iilor de recrutare i
sau pe site-ul
institu iilor;

personalului din selec ie a personalului;

Numr de apari ii

n presa
surs extern

scris central i local;

7.2. Cre terea Afi area posturilor vacante, Permanent Bugete locale Autorit i ale
Forme/modalit i de informare
transparen ei n a condi iilor generale i
administra iei utilizate
pentru promovarea
procesul
specifice utilizate n
publice locale; concursurilor;
de promovare a

vederea promovrii

Condi ii generale

i specifice
personalului;

personalului (la avizierul

afi ate/postate;

institu iei, compartimentul

Numr de posturi

de resurse umane, intranet,

scoase la concurs/an;

vacante

site-ul institu iei, not/

Numr de posturi vacante

buletin de informare

afi ate/postate;

difuzat/difuzat de compartimentul de resurse umane);

7.3.mbunt irea Elaborarea/actualizarea


Planuri de dezvoltare a
sistemelor de
planurilor de dezvoltare a
umane
carier n
resurselor umane;
locale; elaborate/actualizate i
sectoarele
vulnerabile la
corup ie

Monitorizarea

Dec. 2008 Bugete locale

Autorit i ale

administra iei resurselor


publice
implementate;

Permanent Bugete locale

Autorit i ale Rapoarte

semestriale de
implementrii planurilor

administra iei monitorizare a

stadiului
de dezvoltare a

publice locale; de implementare a

resurselor umane;

planurilor de dezvoltare;

8. Gestionarea 8.1. Reducerea mbunt irea


Martie Buget local i Autorit i ale
Numr de acte
corect a
gradului de
procedurilor de achizi ii
2009
resurse
administra iei
administrative adoptate
fondurilor
vulnerabilitate publice prin introducerea
extrabugetare publice
locale; (dispozi ii etc.);
publice
la corup ie prin n caietul de sarcini i a
mbunt irea

criteriului "oferta cea mai

procesului de

avantajoas din punct de

achizi ie public vedere tehnic";

Afi area pe site-ul

Anual

Buget local i

Autorit i ale Numr de

documente
ministerului, pe site-urile

resurse

institu iilor subordonate,

extrabugetare

administra iei publicate

(programe
publice locale; anuale de

investi ii,
precum i la avizierul

achizi ii, anun uri,

institu iilor a:
- Programului anual al

rapoarte etc.);
Numr de achizi ii

investi iilor;
- Programului anual al
achizi iilor publice;
- achizi iilor ce
dep esc valoarea de
10.000 euro anual;
- anun urilor de inten ie,
anun urilor de participare;
- Raportului anual
privind atribuirea
contractelor de achizi ii
publice;

publice realizate;

8.2.mbunt irea Promovarea planificrii


Numr de planuri
procesului
strategice la nivelul
elaborate i
decizional n
autorit ilor publice

Anual

Buget local i

resurse

Autorit i ale

administra iei strategice

extrabugetare

publice locale; adoptate;

vederea unei mai locale;


bune utilizri
a fondurilor
publice.

Organizarea de ntlniri

Permanent Buget local i

Autorit i ale Numr

de ntlniri
cu reprezentan ii

resurse

comunit ii locale, n

administra iei consultative;

extrabugetare

publice locale. Numr de

decizii
vederea elaborrii
proiectelor de
strategii/planuri de
dezvoltare care privesc
ntreaga comunitate

adoptate.

*ST*
DOMENIUL: PREVENIREA I COMBATEREA CORUP IEI PRIN COMUNICARE I
COLABORARE
*T*

Obiective
Direc ii de
Indicatori de evaluare
ac iune

Ac iuni i msuri

Termen de

Resurse

Responsabili

realizare

9. Sus inerea 9.1.mbunt irea Asumarea (elaborare i


ale Angajamente elaborate i

Mai 2009 Bugete locale

Autorit i

campaniilor de procesului de
implementare) unui set
implementate;
prevenire a
comunicare cu
de angajamente
locale; Numr de
fenomenului
publicul;
(carta/conven ie) de ctre
autorit i/servicii publice
corup iei
autorit i/institu ii privind

i resurse

administra iei

extrabugetare

publice

care i-au asumat

rela ia cu cet eanul:

angajamente;

- angajamente privind
modul de primire
(crearea unui cadru care
s reglementeze n mod
clar accesul peten ilor la
serviciile de specialitate);
- facilitarea accesului la
servicii prin: primire
atent i amabil
(contactul direct,
telefonic, electronic i
po tal), rspuns la cerere
ntr-un termen prestabilit,
mbunt irea modului de
organizare a audien elor;

Punerea la dispozi ia
publicului a unor
modalit i de sesizare cu

Sept.2008 Bugete locale

Autorit i ale Numr de

administra iei plngeri/reclama ii


publice locale; nregistrate i

rezolvate;
privire la conduita

Numr de sanc iuni

func ionarilor din


institu ie (formulare,
registru de sesizri);

aplicate

Editare bro uri/pliante/


afi e pentru informarea
bro uri/pliante/afi e

Permanent Bugete locale

Autorit i ale Numr de

administra iei

cet enilor cu privire la


termenele, procedurile i

publice locale; elaborate i


distribuite/prezentate;

documentele necesare
accesrii unor servicii
publice;

10. Combaterea 10.1. mbunt- ncheierea de protocoale


ale Numr de protocoale
fenomenului
irea
de colaborare n vederea
corup iei
colaborrii
ac iuni
prin ntrirea inter- i
comun;
colaborrii
intrainstiinstitu ii
intra i inter- tu ionale;

realizrii de schimburi de

Autorit i

administra iei ncheiate;


publice locale Numr de

date ntre diverse institu ii

organizate n

ale administra iei publice,

Numr de

pentru a elimina

institu ionale

redundan a informa iilor

i prin
monitorizarea

solicitate cet enilor (de


exemplu, schimb de date

aplicrii
prevederilor
legale

Permanent Bugete locale

implicate;

ntre serviciile publice


comunitare regim
permise de conducere i
nmatriculri vehicule i
compartimentele de taxe
i impozite locale);

10.2. MonitoEficientizarea activit ilor Permanent Bugete locale Autorit i ale


Numr de institu ii care
rizarea
de control intern prin:
administra iei au introdus
obligativitatea
aplicrii
- instituirea obligativit ii
publice locale; auditrii anuale
privind
prevederilor
de executare a unui audit
vulnerabilitatea la
legale n vederea anual privind

corup ie;

reducerii vulne- vulnerabilitatea la

Numr de rapoarte

de
rabilit ii la

corup ie, n cadrul

corup ie

fiecrei institu ii publice

evaluare;
Numr de

recomandri;
(managementul riscului);

Numr de sesizri

- controale n vederea

transmise Agen iei

identificrii posibilelor

Na ionale de Integritate

incompatibilit i sau
conflicte de interese n
care s-ar putea afla
angaja ii;

Eficientizarea activit ilor Permanent Bugete locale

Autorit i ale Numr

de recomandri
de control extern prin
implementarea
recomandrilor fcute de
ctre autorit ile de
reglementare pe domenii
specifice;

administra iei implementate.


publice locale;

*ST*

ANEXA 2C
PLAN DE AC IUNE SECTORIAL
FINANCIAR-FISCAL
DOMENIUL: INFORMARE, CON TIENTIZARE, RESPONSABILIZARE
*T*

Obiective
Direc ii de
Indicatori de evaluare
ac iune

Ac iuni i msuri

Termen de

intensificarea

consecin ele
actelor de
corup ie

Permanent Resurse:

Ministerul

Ministerul

anticorup ie;

n proiecte i

- Agen ia

Agen ia

Na ional de

Na ional de

Administrare

Fiscal;

Fiscal

1.2.mbunt irea Mediatizarea cazurilor de


Numr de comunicate de
fluxului de
conduit necorespunztoare
publicate pe site-ul
informa ii ctre i de nclcare a
ANV;
mass-media i
ndatoririlor de serviciu de
ctre personalul vamal,

Permanent Resurse:

Ministerul

Ministerul
Economiei i
Finan elor
Agen ia

Economiei i
Finan elor:
- Agen ia
Na ional de

activit ile de

precum i a msurilor

Na ional de

Administrare

prevenire i

dispuse de Autoritatea

Administrare

Fiscal

combatere a

Na ional a Vmilor;

corup iei;

Numr

Finan elor:

Finan elor

Administrare

programe de
con tientizare
a riscurilor
asociate faptelor
de corup ie;

Economiei i

Economiei i

promovrii ini iativelor

implicrii ei

public, privind

Responsabili

realizare

1. Cre terea
1.1. Promovarea Dezvoltarea de
Numr de parteneriate;
gradului de
dialogului cu
parteneriate cu
de ntlniri/mese
informare a
societatea
reprezentan ii mediului
rotunde;
publicului cu civil prin
de afaceri n vederea
privire la

Resurse

Fiscal
(Autoritatea

(Autoritatea

Na ional a

pres

ANAF i

Na ional a
Vmilor)

1.3. Continuarea Afi area la birourile


Numr birouri vamale
campaniilor de vamale a unor avertizri
au afi at avertizri;
informare a
adresate publicului
sesizri
publicului cu
privind interzicerea
privire la

Vmilor);

Decembrie Resurse:
2008

Ministerul

Economiei i

oferirii de bani sau bunuri

Ministerul
Economiei i
Finan elor:

Finan elor

- Agen ia

Agen ia

Na ional de

care

Numr de
primite;
Numr de

sesizri
drepturile i
confirmate;
obliga iile ce

func ionarilor vamali i

Na ional de

Administrare

afi area numrului de

Administrare

Fiscal

i revin n

telefon al liniei gratuite

rela ia cu

la care pot fi semnalate

(Autoritatea

Na ional a

autorit ile i

faptele de corup ie;

Na ional a

Vmilor);

institu iile
publice, n
vederea stimulrii unei
atitudini civice
anticorup ie;

Promovarea liniei

Fiscal

(Autoritatea

Vmilor)

Decembrie Resurse:

Ministerul

Comunicate

pe site-ul
telefonice cu apel gratuit

2008

Ministerul

Economiei i

ANV i n pres;
la care pot fi efectuate
sesizri;

Economiei i

Finan elor:

Finan elor
- Agen ia
Agen ia
Na ional de
Na ional de
Administrare
Administrare
Fiscal
Fiscal
(Autoritatea
(Autoritatea
Na ional a

ANAF,

Na ional a
Vmilor)

Campanii de informare a

Vmilor);

Permanent Resurse:

Ministerul

Numr

de campanii
cet enilor cu privire la

Ministerul

drepturile i obliga iile ce

Economiei i

le revin n rela ia cu
autorit ile;

Economiei i

Finan elor

Finan elor:
- Agen ia

Agen ia
Na ional de
Na ional de
Administrare
Administrare
Fiscal
Fiscal
(Autoritatea
(Autoritatea
Na ional a
Na ional a
Vmilor i
Vmilor i Garda Garda
Financiar)
Financiar);

2. Cre terea
2.1. Organizarea Program de formare i
Numr de campanii/
gradului de
de campanii de perfec ionare a pregtirii
programe de informare;
responsabilizare informare i
personalului de
Tematic program
a personalului sensibilizare a conducere i/sau de
formare i perfec ionare
propriu asupra personalului
execu ie de la nivelul
elaborat;
riscurilor
propriu cu
institu iilor implicate, n
personal de
asociate
privire la efec- domeniul prevenirii i
conducere i execu ie
corup iei
tele corup iei; combaterii corup iei;

Anual

Resurse:

Ministerul
Economiei i
Finan elor

Ministerul
Economiei i
Finan elor:
- Agen ia

Agen ia Na iona- Na ional de


l de

Administrare

Administrare
Fiscal

(Autoritatea
Na ional a
Na ional a
Vmilor i
Vmilor i Garda Garda
Financiar)
Financiar);

Numr de

Fiscal
(Autoritatea

instruit;

2.2. Adaptarea

Dezvoltarea tematicilor

programelor de

specifice anticorup ie

Anual

Resurse:

Ministerul

Numr

de tematici
Ministerul

Economiei i

introduse;
formare

dezbtute n centrele de

profesional a

Economiei i

formare i perfec ionare;

personalului n
func ie de
vulnerabilitatea
la faptele de
corup ie
specifice
fiecrui domeniu
i completarea
modulelor de
formare n mod
corespunztor;

Finan elor:

Finan elor

Agen ia

Agen ia

Na ional de

Na ional de

Administrare

Administrare

Fiscal

Fiscal

Organizare de sesiuni

Decembrie Resurse:

de instruire avnd ca

2008

Ministerul

Numr de

Economiei i

de instruire;

sesiuni

tem:

Ministerul

Economiei i

Finan elor:

participan i.
"Etic i deontologie n
sistemul vamal";

Finan elor
Agen ia

- Agen ia
Na ional de

Na ional de
Administrare
Administrare
Fiscal
Fiscal
(Autoritatea
(Autoritatea
Na ional a
Na ional a
Vmilor);
Vmilor)

*ST*

Numr de

DOMENIUL: SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE


*T*

Obiective
Direc ii de
Indicatori de evaluare
ac iune

Ac iuni i msuri

Resurse

Responsabili

realizare

3. Eliminarea 3.1. Elaborarea Introducerea i


Numr de instrumente
barierelor
i introducerea diseminarea
implementate;
administrative de instrumente instrumentelor:
Numr de manuale
i standarde
- Cadrul comun de
implementate;
pentru
autoevaluare a modului
proceduri noi
mbunt irea
de func ionare a
manuale;
activit ii
institu iilor publice structuri care
autorit ilor
CAF (managementul
publice;

Termen de

calit ii);
- manual de proceduri

Iunie
2010

Resurse:

Ministerul

Ministerul

Economiei i

Economiei i

Finan elor:

Finan elor

- Agen ia

Agen ia

Na ional de

Na ional de
Administrare
Fiscal
(Autoritatea
Na ional a

Administrare
Fiscal;

Numr de
incluse n

Numr de
implementeaz

instrumentele;
Numr de ateliere

de
interne privind
gestionarea riscurilor
(managementul riscului);

Vmilor)

lucru desf urate;


Numr de participan i;
Numr de cursuri de
formare desf urate;

3.2. Revizuirea Armonizarea normelor i


Decembrie Resurse:
Ministerul
Numr de norme
procedurilor
instruc iunilor interne cu 2008
Ministerul
Economiei i

armonizate/modificate;
interne n

prevederile Codului

vederea

vamal al Romniei i cu

eliminrii

Regulamentul de aplicare

procedurilor

Economiei i

Finan elor:

Finan elor

- Agen ia

Agen ia

al acestuia;

Na ional de

redundante;

Administrare
Fiscal

Na ional de
Administrare
Fiscal

(Autoritatea
Na ional a
Vmilor);

4. Utilizarea 4.1.mbunt irea Actualizarea informa iilor Decembrie Resurse:


Ministerul
Site-uri actualizate;
tehnologiilor
accesului
de interes general oferite 2008
Ministerul
Economiei i
informatice n

publicului la

cadrul

informa ii, prin

serviciilor

oferirea acestora

publice

n sistem
electronic;

n format electronic;

Economiei i
Finan elor
Agen ia
Na ional de

Finan elor:

- Agen ia
Na ional de
Administrare

Administrare
Fiscal
Fiscal
(Autoritatea
(Autoritatea
Na ional a
Na ional a
Vmilor);
Vmilor)

4.2. Utilizarea Consolidarea serviciilor i Decembrie Resurse:


Ministerul
Sistem de procesare
noilor
facilit ilor puse la
2008
Ministerul
Economiei i automat a
declara iilor
tehnologii ale dispozi ia operatorilor
Economiei i
Finan elor:
vamale de
punere n
informa iei,
economici care
Finan elor
- Agen ia
liber
circula ie func ional;
n vederea
deruleaz opera iuni de
Agen ia
Na ional de

cre terii

vmuire a mrfurilor, prin

transparen ei i intermediul sistemului de

Na ional de
Administrare

celerit ii

procesare automat a

Fiscal

la nivelul

declara iilor vamale de

(Autoritatea

serviciilor

punere n liber

publice;

circula ie;

Fiscal

(Autoritatea

Na ional

Na ional a
Vmilor);

a Vmilor)

4.3. Cre terea Extinderea prezentrii n


Numr de formulare
numrului
format electronic a
line;
de servicii
formularelor i
persoane care
publice
procedurilor n vederea
servicii
disponibile n completrii i transmiterii
sistem

Administrare

acestora on-line;

Permanent Resurse:
Ministerul

Economiei i

Economiei i

Finan elor:

Finan elor

- Agen ia

Agen ia
Na ional de

electronic;

Ministerul

Administrare
Fiscal

postate onNumr de
au accesat

Na ional de

on-line.

Administrare

Fiscal

*ST*
DOMENIUL: ANALIZE, STUDII, CERCET RI PRIVIND FENOMENUL CORUP IEI
*T*

Obiective
Direc ii de
Indicatori de evaluare
ac iune

Ac iuni i msuri

5. Sprijinirea

Elaborare de

5.1. Realizarea

Termen de

Resurse

Responsabili

realizare

Noiembrie Resurse:

Ministerul

Numr de studii, analize


administra iei de studii,
studiu/analiz pentru
2009 Ministerul
Economiei i
i
auditri independente
publice n
analize de ctre evaluarea corup iei n
Economiei i
Finan elor:
realizate;
vederea
organisme cu
sistemul financiar-fiscal
Finan elor
- Agen ia
Rapoarte privind
evalurii
experien n
la nivelul Autorit ii
Resurse
Na ional de
concluziile studiilor i
dimensiunii
domeniu, pentru Na ionale a Vmilor i la
extrabugetare Administrare
auditrilor;
fenomenului de identificarea
nivelul Grzii Financiare;
(Plan
Fiscal
corup ie

cauzelor,

opera ional)

factorilor i
riscurilor
asociate corupiei la nivelul
administra iei
publice;

Na ional a
Vmilor, Garda
Financiar);

6. Adaptarea
6.1. Diseminarea Organizare de mese
Numr de campanii,
cadrului
concluziilor i rotunde/seminarii la
ntlniri, seminarii, mese
legislativ i recomandrilor nivelul Autorit ii
rotunde organizate;
a politicilor studiilor,
Na ionale a Vmilor,
publice conform analizelor i
recomandrilor
studiilor,

auditrilor

Februarie Resurse:
2010

Finan elor

Grzii Financiare,

subordonate, n vederea

pentru fiecare

diseminrii

auditrilor

domeniu vizat;

rezultatelor/recomandrilor

formulate;

Ministerul
Economiei i

Finan elor:
- Agen ia

Agen ia

precum i al institu iilor

independente,

Ministerul
Economiei i

analizelor i

independente

(Autoritatea

Na ional de

Na ional de

Administrare

Administrare

Fiscal

Fiscal

(Autoritatea

(Autoritatea

Na ional a

Na ional a

Vmilor Garda

Vmilor
Financiar);
Garda Financiar

6.2. Adaptarea

Elaborarea strategiilor

Mai 2010 Resurse:

Ministerul

Numr

de politici
politicilor

sectoriale n sistemul

Ministerul

Economiei i

publice,

strategii
publice, conform financiar-fiscal pe baza

Economiei i

Finan elor:

adaptate:
recomandrilor
studiilor,

recomandrilor

formulate;

Finan elor
Agen ia

- Agen ia

Na ional de

analizelor i

Na ional de

Administrare

auditrilor
independente.

Administrare
Fiscal

Fiscal
(Autoritatea

(Autoritatea
Na ional a
Na ional a
Vmilor Garda
Vmilor Garda Financiar);
Financiar)

*ST*
DOMENIUL: TRANSPAREN

I EFICIEN

*T*

7. Cre terea
7.1. Cre terea Extinderea modalit ilor
Decembrie Resurse:
Ministerul
Posturi vacante
transparen ei n transparen ei
de informare cu privire la
2008 Ministerul
Economiei i
publicate/postate;
sistemul de
privind
posturile vacante,
Economiei i
Finan elor:
Numr
de apari ii n
management al condi iile de
organizarea
Finan elor
- Agen ia
massmedia;
resurselor umane recrutare i
concursurilor, condi iile
Agen ia
Na ional de
Numr de apari ii n
selec ie a
de recrutare i selec ie a
Na ional de
Administrare presa
scris central i
personalului
personalului, la nivelul
Administrare
Fiscal;
local;

din surs extern ministerului i structurilor

Fiscal

subordonate;

7.2. Cre terea Publicarea pe site-urile


Decembrie Resurse:
Ministerul
Numr
de postri pe site;
transparen ei n Ministerului Economiei i
2008 Ministerul
Economiei i
Condi ii generale i
procesul
Finan elor, Agen iei
Economiei i
Finan elor:
specifice
afi ate;
de promovare a Na ionale pentru
Finan elor
- Agen ia
Posturi
vacante afi ate;
personalului;
Administrare Fiscal i
Agen ia
Na ional de
ale structurilor

Na ional de

subordonate, la avizierul

Administrare

Administrare

institu iei i la direc ia d


resurse umane a situa iei
posturilor vacante, a
condi iilor generale i
specifice utilizate n
vederea promovrii
personalului, precum i a
rezultatelor concursurilor;

Fiscal;

Fiscal

7.3.mbunt irea Aprobarea Statutului

Iunie

Resurse:

Ministerul

sistemelor de

2008

Ministerul

Economiei i

aprobat;

carier n

comisarului din Garda


Financiar;

Economiei i

Finan elor:

sectoarele
vulnerabile la

Finan elor
Agen ia

- Agen ia
Na ional de

corup ie

Na ional de

Administrare

Administrare
Fiscal (Garda
Financiar)

Fiscal (Garda
Financiar);

Statut

Mobilitatea personalului

Decembrie Resurse:

Ministerul

Procent

din totalul
vamal, n interesul

2008

Ministerul

Economiei i

personalului

supus
autorit ii;

Economiei i

Finan elor:

mobilit ii

profesionale
Finan elor

- Agen ia

Raportare semestrial

Agen ia
Na ional de
Na ional de
Administrare
Administrare
Fiscal
Fiscal
(Autoritatea
(Autoritatea
Na ional a
Na ional a
Vmilor);
Vmilor)

8. Gestionarea 8.1. Reducerea mbunt irea


Numr de acte
corect a
gradului de
procedurilor de achizi ii
administrative adoptate
fondurilor
vulnerabilitate publice prin introducerea
(ordin de ministru,
publice
la corup ie prin n caietul de sarcini i a
etc);
mbunt irea
criteriului "oferta cea mai
procesului de

avantajoas din punct de

achizi ie public vedere tehnic";

Martie
2009

Resurse:

Ministerul

Ministerul

Economiei i

Economiei i
Finan elor

Finan elor:

- Agen ia

Agen ia

dispozi ii

Na ional de

Na ional de
Administrare

Administrare
Fiscal;

Fiscal

Afi area pe site-ul

Anul

Resurse:

Ministerul

Numr de

ministerului, pe site-urile

Ministerul

Economiei i

publicate

institu iilor subordonate,

Economiei i

Finan elor:

anuale de

precum i la avizierul

Finan elor

documente
(programe
investi ii,
- Agen ia

achizi ii,

anun uri,
institu iilor a:

Agen ia

- Programului anual al
investi iilor;
- Programului anual al
achizi iilor publice;
- achizi iilor ce
dep esc valoarea de
10.000 euro anual;
- anun urilor de inten ie,
anun urilor de participare;
- Raportului anual
privind atribuirea
contractelor de achizi ii
publice;

Na ional de

Na ional de
Administrare
Fiscal

rapoarte etc).

Administrare
Fiscal;

*ST*
DOMENIUL: PREVENIREA I COMBATEREA CORUP IEI PRIN COMUNICARE I
COLABORARE
*T*

Obiective
Direc ii de
Indicatori de evaluare
ac iune

Ac iuni i msuri

Termen de

Resurse

Responsabili

realizare

9. Sus inerea 9.1.mbunt irea Punerea la dispozi ia


Decembrie Resurse:
Ministerul
Numr de
campaniilor de procesului de
publicului, n mod gratuit, 2008 Ministerul
Economiei i
plngeri/reclama ii
prevenire a
comunicare cu
a formularului de
Economiei i
Finan elor:
nregistrate i rezolvate;
fenomenului
publicul;
plngere instituit prin
Finan elor
- Agen ia
corup iei

Codul de conduit al
func ionarului public din

Agen ia

Na ional de

Na ional de

Administrare

cadrul autorit ii vamale;

Administrare

Fiscal

Fiscal
(Autoritatea
(Autoritatea
Na ional a
Na ional a
Vmilor);
Vmilor)

Afi area la birourile

Decembrie Resurse:

Ministerul

Numr de

birouri vamale
vamale a unor informri

2008

Ministerul

Economiei i

care au

afi at informri;
referitoare la condi iile
legale privind
introducerea i scoaterea

Economiei i
Finan elor

Finan elor
- Agen ia

Agen ia

Na ional de

din ar a bunurilor de

Na ional de

Administrare

ctre persoanele fizice;

Administrare

Fiscal

Fiscal
(Autoritatea
(Autoritatea
Na ional a
Na ional a
Vmilor);
Vmilor)

10. Combaterea 10.1. mbunt- mbunt irea colaborrii Decembrie Resurse:


Ministerul
Numr de protocoale
fenomenului
irea
cu alte institu ii ale
2008
Ministerul
Economiei i
ncheiate;
corup iei
colaborrii inter statului cu atribu ii n
Economiei i
Finan elor:
Numr
de ac iuni
prin ntrirea
i intrainsti- lupta mpotriva corup iei;
Finan elor
- Agen ia
organizate n comun;
colaborrii
tu ionale;
Agen ia
Na ional de
intra i interinstitu ionale
i prin
monitorizarea

Na ional de

Administrare

Administrare
Fiscal
Fiscal
(Autoritatea
Na ional a

aplicrii
prevederilor
legale

Vmilor, Garda
Financiar);

10.2. Monito-

Executarea unui audit

Anul

Resurse:

Ministerul

Numr

de controale
rizarea

anual n vederea

aplicrii

evalurii gradului de

Ministerul

Economiei i

efectuate;

Economiei i

Finan elor:

Numr de

Finan elor

- Agen ia

Numr de

Na ional de

auditate;

recomandri;
prevederilor

vulnerabilitate la corup ie,

institu ii
legale n vederea la nivelul structurilor
reducerii

Agen ia

subordonate;

vulnerabilit ii
la corup ie

Na ional de
Administrare

Administrare
Fiscal;

Fiscal

Efectuarea de controale

Decembrie Resurse:

inopinate pentru a se

2008

Ministerul

Numr de

controale
Ministerul

verifica dac personalul

Economiei i

vamal respect i aplic

Finan elor

normele de conduit

Agen ia

Economiei i

efectuate;

Finan elor:

Numr de

recomandri;
- Agen ia

Numr de

institu ii

profesional n
exercitarea atribu iilor de
serviciu;

Consolidarea capacit ii

Na ional de

Na ional de
Administrare

Administrare
Fiscal
(Autoritatea
Na ional a
Vmilor)

auditate;

Fiscal

(Autoritatea
Na ional a
Vmilor);

Decembrie Resurse:

Ministerul

Aprobarea

planului de
de investigare de control

2008

Ministerul

intern;

Economiei i

Economiei i

activitate

de
Finan elor:

vicepre edintele

ANAF.
Finan elor
- Agen ia
Agen ia
Na ional de
Na ional de
Administrare
Administrare
Fiscal
Fiscal
(Autoritatea
(Autoritatea
Na ional a
Na ional a
Vmilor);
Vmilor)

*ST*
ANEXA 2D
PLAN DE AC IUNE SECTORIAL
SANITAR
DOMENIUL: INFORMARE, CON TIENTIZARE, RESPONSABILIZARE
*T*

Obiective
Direc ii de
Indicatori de evaluare
ac iune

Ac iuni i msuri

Termen de

Resurse

Responsabili

Decembrie Resurse:

Ministerul

realizare

1. Cre terea
1.1. Promovarea Dezvoltarea de
Numr de parteneriate
gradului
dialogului cu
parteneriate cu
ncheiate;
de informare a societatea
societatea civil /
msuri
publicului cu civil prin
asocia ii de pacien i n
implementate;
privire la
intensificarea vederea promovrii

2008

Ministerul
Snt ii
Publice

Snt ii
Publice:
- Direc ia
general

Numr de
concrete

consecin ele
actelor de
corup ie

implicrii ei

ini iativelor anticorup ie;

politici i

n proiecte i
programe de

strategii i
managementul

con tientizare
a riscurilor
asociate faptelor
de corup ie;

calit ii n
sntate;

ncheierea de

Permanent Resurse:

Ministerul

Numr de

protocoale;
protocoale/conven ii ntre

Ministerul

Snt ii

Numr de

participan i;
minister i
sindicate/organiza ii

Snt ii

Publice

Numr de probleme

Publice

identificate i

propuneri
profesionale n vederea

ale participan ilor;

includerii de standarde
de calitate a activit ilor
specifice ale sistemului
de sntate i msuri
contractuale anticorup ie;

1.2.mbunt irea Colaborarea cu

Semestr. Resurse:

Ministerul

Numr

de
fluxului de
asocia iile profesionale
protocoale/conven ii
informa ii ctre din domeniul
mass-media i

mass-media prin

din 2008 Ministerul


Snt ii
Publice

Snt ii

Publice:

semnate;

- Direc ia

Numr de

logistic,

comune

ac iuni
public privind

ncheierea de

Casa Na ional

desf urate;
activit ile de

protocoale/conven ii de

prevenire i

parteneriat ntre

combatere a

minister/Casa Na ional

de Asigurri
de Sntate

administrativ,
rela ii publice
i mass-media;

corup iei;

de Asigurri de Sntate

- Casa

i mass-media pentru

Na ional de

dezvoltarea unei
informri avizate a
publicului;

Asigurri de
Sntate;
- direc ii de
specialitate
implicate;

Promovarea ac iunilor

Trimes-

Resurse:

Ministerul

Numr de

apari ii n
anticorup ie cu

trial

respectarea regulilor
privind confiden ialitatea

Ministerul

Snt ii

presa scris i

Snt ii

Publice:

audiovizual;

Publice

- Direc ia

Site-uri

actualizate cu
anchetelor i protec ia

logistic,

informa iile solicitate;

datelor personale:

administrativ, Comunicate de pres

- prezentarea prin

rela ii publice emise;

intermediul mass-media
a rezultatelor de etap
ob inute, diseminarea
surselor de informa ie
pentru prentmpinarea
actelor de corup ie,
prezentarea indicatorilor
de etap n monitorizarea
campaniei anticorup ie

i mass-media;
- Direc ia
control;

1.3. Continuarea Campanii de informare a


Ianuarie Resurse:
Ministerul
Numr de campanii
campaniilor de pacien ilor privind
2009
Ministerul
Snt ii
desf urate;
informare a
drepturile i obliga iile pe
Snt ii
Publice:
Rapoarte de
evaluare a
publicului cu
care le au n sistemul
Publice
- Casa
impactului

acestor
privire la

public de sntate,

drepturile i

precum i modalit ile de

obliga iile ce

sesizare a faptelor de

Casa Na ional

Na ional de

de Asigurri

campanii;

Asigurri de

Impactul

campaniei
de Sntate

Sntate;

evaluat

sociologic;
i revin n

corup ie;

rela ia cu

Asocia ii de
pacien i

general

autorit ile i
institu iile
publice, n
vederea
stimulrii unei
atitudini civice
anticorup ie;

Numr de bro uri


diseminate;

politici i
strategii i
managementul
calit ii n
sntate;

2. Cre terea
2.1. Organizarea Program de formare i
Numr de
gradului
de campanii de perfec ionare a pregtirii
campanii/programe de
de responsainformare i
personalului de
Tematic
bilizare a
sensibilizare a conducere i/sau de
program formare i
personalului
personalului
execu ie de la nivelul
perfec ionare elaborat;
propriu asupra propriu cu
institu iilor implicate, n
Numr de personal de
riscurilor
privire la
domeniul prevenirii i
execu ie
asociate
efectele
combaterii corup iei;
corup iei

- Direc ia

Anual

Resurse:

Ministerul

Ministerul
Snt ii

Snt ii

Publice

Publice

Casa Na ional

Casa Na ional
de Asigurri

informare;

de Asigurri
de Sntate;

de Sntate

conducere i
instruit;

corup iei;

2.2. Adaptarea Actualizarea curriculei


i categorii de
programelor de privind cursurile de
beneficiari/an;
formare
formare profesional a

Anual

Resurse:
Ministerul

Snt ii

Ministerul

Numr

Snt ii
Publice:

Numr de

tematici
profesionala a

personalului din sntate

personalului n

prin includerea de

Publice

-Direc ia

Casa Na ional

introduse;

general

Numr de

sesiuni de
func ie de

programe de instruire

de Asigurri

organizare

instruire

derulate;
vulnerabilitatea distincte care au
participan i la
la faptele de
inciden cu dezvoltarea
corup ie

de Sntate

profesional

fiecarui domeniu deontologic (achizi ii


si completarea

publice, debutul n func ia

modulelor de

public, egalitatea de

corespunztor;

i salarizare;
- direc ii de
specialitate;

anse i tratament,

- Casa

deontologie profesional

Na ional de

etc);

Dezvoltarea tematicilor

aceste sesiuni;

dezvoltare

i/sau conduita

formare n mod

Numr de

umane

competen ei profesionale

specifice

resurse

Asigurri de
Sntate;

Anual

Resurse:

Ministerul

Numr de

tematici
specifice anticorup ie

Ministerul

Snt ii

dezbtute n centrele de

Snt ii

Publice:

formare i perfec ionare;

Publice

- Direc ia

Casa Na ional general


de Asigurri
organizare
de Sntate
resurse umane
dezvoltare
profesional
i salarizare;
- direc ii de
specialitate;

introduse.

- Casa
Na ional de
Asigurri de
Sntate;

*ST*
DOMENIUL: SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE
*T*

Obiective
Direc ii de
Indicatori de evaluare
ac iune

Ac iuni i msuri

Termen de

Resurse

Responsabili

Decembrie Resurse:

Ministerul

realizare

3. Eliminarea 3.1. Elaborarea Introducerea i


Numr de instrumente
barierelor
i introducerea diseminarea
implementate;
administrative de instrumente instrumentelor:
de manuale
i standarde
- Cadrul comun de autoimplementate;
pentru
evaluare al modului de
proceduri noi
mbunt irea
func ionare a institu iilor
manuale;
activit ii
publice- CAF
structuri care
autorit ilor
(managementul calit ii);
implementeaz
publice;
- manual de proceduri
interne privind

2009

Ministerul

Snt ii

Snt ii

Publice:

Publice

- direc ii de

Casa Na ional
de Asigurri
de Sntate

Numr

specialitate;

Numr de

- Direc ia

incluse n

logistic,

Numr de

administrativ,
rela ii
publice i

gestionarea riscurilor
(managementul riscului);

instrumentele;
Numr de ateliere de

mass-media;

lucru desf urate;

- Direc ia

Numr de cursuri

de
audit;

formare desf urate;

- Direc ia
Numr de participan i;
control;
- Casa
Na ional de
Asigurri de
Sntate;

Analiz n vederea

Decembrie Resurse:

Ministerul

Numr de

rapoarte de
elaborrii de standarde

2008

Ministerul

Snt ii

evaluare

elaborate;
referitoare la calitatea

Snt ii

Publice:

serviciilor publice oferite

Publice

- Casa

n sistemul de sntate

Casa Na ional

(condi ii, termene etc.);

de Asigurri
de Sntate

Definirea noilor

Martie

Na ional de
Asigurri de

Sntate;

Resurse:

Ministerul

Numr de

standarde
standarde referitoare la
calitatea serviciilor
publice n sistemul de
sntate;

Definirea de noi ghiduri


ghiduri clinice

2010

Ministerul

Snt ii
Publice,

Snt ii

elaborate;

Publice:
- Direc ia

Colegiul
general
Medicilor din politici,
Romnia
strategii i
managementul
calit ii n
sntate;
- comisiile de
specialitate
ale MSP;

August

Resurse:

Ministerul

Numr de

clinice i de tratament i
a unor instrumente

2009

Ministerul
Snt ii

Snt ii
Publice:

i de tratament
dezvoltate i

aprobate;
pentru monitorizarea

Publice

comportamentului

Casa Na ional

standardizat al cadrelor

de Asigurri de politici,

medicale n fa a
pacien ilor cu nevoi

Sntate

similare de sntate;

- Direc ia
general

strategii i
managementul

calit ii n
sntate;
- comisiile de
specialitate
ale MSP;
- Casa
Na ional de
Asigurri de
Sntate;

Monitorizarea modului de

Decembrie Resurse:

implementare a ghidurilor

2010

Ministerul

Rapoarte de evaluare
Ministerul

Snt ii

asupra

modului de
i protocoalelor de

Snt ii

Publice:

implementare a

ghidurilor
practic;

Publice

- Direc ia

i protocoalelor de

general
practic;
politici,
strategii i
managementul
calit ii n
sntate;
- comisiile de
specialitate
ale MSP;
- Direc ia audi
- Direc ia
control;

3.3. Analiza
normativ adoptat;
legisla iei

Evaluarea legisla iei

Sept.

specifice axate pe

2010

Resurse:

Ministerul

Ministerul

Snt ii

specifice, n

promovarea serviciilor

Snt ii

Publice:

vederea

integrate medico-sociale,

Publice

- Direc ia

eliminrii

n vederea modificrii

factorilor
legislativi i
institu ionali

responsabilit ilor
asistentului social i
asumrii de

care limiteaz
calitatea

general
politici,
strategii i
managementul

responsabilit i concrete

calit ii n

pentru protec ia dreptului

sntate;

serviciilor
pacientului;
publice i cresc
gradul de
vulnerabilitate
la corup ie;

Promovarea serviciilor

Act

- Direc ia
juridic (n
colaborare cu
MMFES);

Decembrie Resurse:

Ministerul

Seminarii

pe aceste
integrate medico-sociale;

2010

Ministerul

Snt ii

teme;

Snt ii

Publice:

Numr de angaja i

Publice

- Direc ia

participan i la aceste

general
seminarii;
politici,
Numr de campanii,
strategii i ntlniri, seminarii, mese
managementul rotunde organizate;
calit ii n
sntate; (n
colaborare
cu MMFES);

Crearea unui cadru

Sept.

Resurse:

Ministerul

Act normativ

adoptat;
legislativ i a unor

2010

mecanisme de

Ministerul

Snt ii

Snt ii

supraveghere care s

Publice:

Publice

permit monitorizarea
situa iilor de risc
eviden iate (conflict de
interese, marketing

- Direc ia
general
politici,
strategii i
managementul

agresiv al companiilor
etc.);

calit ii n
sntate;
- Direc ia
juridic;
- Direc ia
control;
- Direc ia
audit;

Modificarea cadrului legal

Sept.

Resurse:

Ministerul

normativ adoptat;
n vederea cre terii
performan ei profesionale
i rezisten ei la fapte de
corup ie (salarizarea n
func ie de performan ele
profesionale);

2010

Ministerul

Snt ii

Snt ii

Publice:

Publice

- Direc ia
general
organizare

resurse umane,
dezvoltare
profesional
i salarizare;
- Direc ia
general
politici,
strategii i
managementul

Act

calit ii n
sntate;
- comisiile de
specialitate
ale MSP;

Msurarea gradului de

Martie

Resurse:

Ministerul

Numr de

studii i
satisfac ie a cet eanului

2011

Ministerul

Snt ii

anchete

elaborate i
privind nivelul serviciilor
publice oferite, prin

Snt ii

Publice;

Publice

aplicate;
Chestionare /sondaje

de
elaborarea de studii/

opinie interne elaborate

anchete sociologice
(sondaje de opinie,

i aplicate;
Rapoarte asupra

chestionare, interviuri);

concluziilor studiilor i
anchetelor;

4. Utilizarea 4.1.mbunt irea Actualizarea informa iilor


Site-uri actualizate;
tehnologiilor accesului
de interes general oferite
informatice n

publicului la

n format electronic att

Snt ii

Snt ii

Publice:

informa ii prin

serviciilor

oferirea acestora nivelul unit ilor

Casa Na ional

publice

n sistem

de Asigurri

subordonate (declara ii
de avere, declara ii de
interese, alte informa ii
de interes general);

Ministerul

Ministerul

cadrul

electronic;

la nivel central, ct i la

Permanent Resurse:

Publice

de Sntate

- Direc ia
logistic,
administrativ,
rela ii publice

i mass-media;
- Casa
Na ional de
Asigurri de

Sntate;

Standardizarea

Permanent Resurse:

Ministerul

Site-uri

institu ionale cu
raportrilor cu privire la

Ministerul

Snt ii

informa ie

standardizat,
utilizarea fondurilor
publice;

Snt ii

Publice:

actualizat

Publice
- Direc ia
Casa Na ional logistic,
de Asigurri de administrativ,
Sntate i
rela ii publice
unit ile
i mass-media;
subordonate
- Casa
Na ional de
Asigurri de
Sntate i
unit ile
subordonate

4.3. Cre terea Cre terea numrului de


Decembrie Resurse:
Ministerul
Procent de servicii
numrului de
servicii oferite cet enilor 2008
Ministerul
Snt ii
preventive sau pentru
servicii publice n sistem programat;
Snt ii
Publice:
asisten a
bolnavilor
disponibile n
Publice
- Direc ia
cronici furnizate
sistem
electronic;

general
politici,
strategii i
managementul
calit ii n
sntate;
- Agen ia
Na ional de
Programe;

Extinderea prezentrii n
formulare

Permanent Resurse:

programat;

Ministerul

Numr de

format electronic a

Ministerul

formularelor i

Snt ii

Snt ii

Publice:

postate on-line;
Numr de persoane

care
procedurilor, n vederea

Publice; Casa

- Casa

au accesat

completrii i transmiterii

Na ional de

Na ional de

servicii

acestora on-line;

Asigurri de
Sntate

on-line;

Asigurri de

Sntate;

Cre terea transparen ei

Decembrie Resurse:

utilizrii resurselor prin

2009

Ministerul

Numr de

furnizori/unit i

informatizarea sistemului

Ministerul
Snt ii

de sntate.

Publice;

Snt ii

informatizate.

Publice;
Casa Na ional

Casa Na ional de Asigurri


de Asigurri de de Sntate i
Sntate i
unit ile
unit ile
subordonate
subordonate

*ST*
DOMENIUL: ANALIZE, STUDII, CERCET RI PRIVIND FENOMENUL CORUP IEI
*T*

Obiective
Direc ii de
Indicatori de evaluare
ac iune

Ac iuni i msuri

5. Sprijinirea 5.1. Realizarea


Numr de studii/analize

Elaborare/studii/analize

Termen de

Resurse

Responsabili

realizare

Iunie

Resurse:

Ministerul

administra iei de studii,analize pentru evaluarea


independente realizate;
publice n
de ctre
corup iei n sistemul de
privind
vederea
organisme cu
sntate;
evalurii
experien n
studiilor/analizelor
dimensiunii
domeniu pentru
fenomenului de
corup ie

2009

Snt ii

Resurse

studiilor,

independente,

concluziile

politici,

realizate;

strategii i

opera ional)

managementul

calit ii n
sntate;
- Direc ia
general
buget i credite
externe;
- Direc ia
logistic,
administrativ,
rela ii publice
i mass-media;
- Direc ia
general rela ii
externe i
afaceri
europene;

6. Adaptarea
6.1. Diseminarea Organizare de mese
Numr de ntlniri,
cadrului
concluziilor i rotunde/seminarii la
seminarii, mese rotunde
legislativ i recomandrilor nivelul ministerului i
organizate;
a politicilor studiilor,
institu iilor subordonate

auditrilor

Rapoarte

general

(plan

factorilor i
riscurilor
asociate
corup iei la
nivelul
administra iei
publice

recomandrilor

- Direc ia

extrabugetare

cauzelor,

Snt ii

Publice:

Publice

identificarea

publice conform analizelor i

Ministerul

Decembrie Resurse:
2009

n vederea diseminrii
rezultatelor/recomandrilor
formulate;

Ministerul
Snt ii
Publice

Ministerul

Snt ii
Publice:
- Direc ia
general
politici,

strategii i

analizelor i

pentru fiecare

managementul

auditrilor
domeniu vizat;
independente

calit ii n
sntate;
- Direc ia
audit;
- Direc ia
logistic,
administrativ,
rela ii publice
i mass-media;

6.2. Adaptarea Elaborarea unui


Aprilie Resurse:
Document de politic
politicilor
document de politic
2010 Ministerul
adoptat;
publice, conform public i a planului de
Snt ii
recomandrilor
studiilor,

ac iune aferent privind

msurile de prevenire i

analizelor i

combatere a corup iei n

auditrilor

baza recomandrilor

independente

Publice

formulate

*T*

I EFICIEN

Snt ii
Publice:
- Direc ia

general
politici,
strategii i
managementul
calit ii n
sntate;
- Direc ia
audit;

*ST*
DOMENIUL: TRANSPAREN

Ministerul
public

Obiective
Direc ii de
Indicatori de evaluare
ac iune

Ac iuni i msuri

Termen de

Resurse

Responsabili

realizare

7. Cre terea
7.1. Cre terea Extinderea modalit ilor
Decembrie Resurse:
Ministerul
Posturi vacante
transparen ei n transparen ei
de informare cu privire la
2008 Ministerul
Snt ii
publicate/postate;
sistemul de
privind
posturile vacante,
Snt ii
Publice:
Numr de
apari ii n
management al condi iile de
organizarea
Publice
- Direc ia
massmedia;
resurselor umane recrutare i
concursurilor, condi iile
Casa Na ional general
Numr de apari ii n
selec ie a
de recrutare i selec ie a
de Asigurri
organizare,
presa scris
central i
personalului
personalului, la nivelul
de Sntate
resurse umane, local;
din surs extern ministerului i al

dezvoltare

structurilor subordonate;

profesional
i salarizare;
- Direc ia
logistic,
administrator,
rela ii publice
i mass-media;
- Casa
Na ional de
Asigurri de
Sntate;

7.2. Cre terea Publicarea pe site-ul


Condi ii generale i specifice
transparen ei n ministerului i al
procesul
structurilor subordonate,
vacante afi ate;
de promovare a
la avizierul institu iei i

Decembrie Resurse:
2008

Ministerul
Snt ii
Publice

Ministerul
Snt ii
Publice:
- Direc ia

afi ate;
Posturi

personalului;

la direc ia de resurse

umane a situa iei

Casa Na ional
de Asigurri

posturilor vacante, a

de Sntate

general

organizare,
resurse umane,

condi iilor, generale i


specifice utilizate n
vederea promovrii
personalului, precum i a

dezvoltare
profesional
i salarizare;
- Direc ia

rezultatelor concursurilor;

logistic:
- Casa
Na ional de
Asigurri de
Sntate;

7.3.mbunt irea Elaborarea i


Strategii elaborate,
sistemelor de
actualizarea strategiilor
actualizate i
carier n
de dezvoltare a
sectoarele

resurselor umane;

vulnerabile la
corup ie

Monitorizarea

Decembrie Resurse:
2008

Ministerul

Ministerul

Snt ii
Publice

Snt ii

Publice:

implementate;

- Direc ia

general
organizare,
resurse umane,
dezvoltare
profesional
salarizare;
- Direc ia
general
politici,
strategii i
managementul
calit ii n
sntate;

Permanent Resurse:

Ministerul

Rapoarte

anuale de
implementrii strategiei

Ministerul

Snt ii

monitorizare a

stadiului
de dezvoltare a

Snt ii

resurselor umane;

Publice:

Publice

de implementare a

- Direc ia

strategiei;

general
organizare,
resurse umane,
dezvoltare
profesional
i salarizare;

8. Gestionarea 8.1. Reducerea mbunt irea


administrativ adoptat
corect a
gradului de
procedurilor de achizi ii
al ministrului etc.);
fondurilor
vulnerabilitate publice prin introducerea
publice

Martie
2009

Resurse:
Ministerul

Publice
Casa Na ional

procesului de

avantajoas din punct de

de Asigurri

Anual

Resurse:

(ordin

- Casa

criteriului: "oferta cea mai

de Sntate

Act

Publice:

mbunt irea

Afi area pe site-ul

Snt ii

Snt ii

la corup ie prin n caietul de sarcini i a

achizi ie public vedere tehnic";

Ministerul

Na ional de
Asigurri de

Sntate;

Ministerul

Numr de

documente
ministerului, pe site-urile

Ministerul

Snt ii

institu iilor subordonate,

Snt ii

Publice:

precum i la avizierul

Publice

- Casa

publicate

(programe
anuale de

investi ii,

institu iilor a:
- Programului anual al
investi iilor;
- Programului anual al
achizi iilor publice;

Casa Na ional

Na ional de

de Asigurri
de Sntate

achizi ii, anun uri,

Asigurri de

Sntate;

rapoarte etc.).

- achizi iilor ce
dep esc valoarea de
10.000 euro anual;
- anun urilor de inten ie,
anun urilor de participare;
- Raportului anual
privind atribuirea
contractelor de achizi ii
publice;

*ST*
DOMENIUL: PREVENIREA I COMBATEREA CORUP IEI PRIN COMUNICARE I
COLABORARE
*T*

Obiective
Direc ii de
Indicatori de evaluare
ac iune

Ac iuni i msuri

Termen de

Resurse

Responsabili

Iunie

Resurse:

Ministerul

realizare

9. Sus inerea 9.1.mbunt irea Oferirea de informa ii


Numr de informa ii
campaniilor de procesului de
complete pentru
oferite;
prevenire a
comunicare cu
solicitan ii diferitelor
de rezolvare a
fenomenului
publicul;
avize, autoriza ii etc.,
solicitrilor;
corup iei
att n format electronic,
ct i letric (pe suport de
hrtie), prin postarea pe
site-ul institu iilor i
prin afi are la locul de
lucru cu publicul;

2010

Ministerul
Snt ii

Publice

Snt ii
Publice:

- direc ii de
specialitate;

- Direc ia
juridic;
- Secretariat
general;
- Direc ia
logistic,
administrativ,
rela ii publice
i mass-media;

Timpul

Msurarea gradului de

Semestr. Resurse:

Ministerul

Numr de

sondaje
satisfac ie a pacien ilor

Ministerul

Snt ii

efectuate pentru

cu privire la calitatea

Snt ii

Publice:

msurarea gradului

serviciilor publice n

Publice

- Direc ia

satisfac ie a

sistemul de sntate

Casa Na ional

(sondaje de opinie

de Asigurri

de
cet enilor
general

asupra

serviciilor publice

realizate n spitale,

politici,

de Sntate

oferite;

strategii i

Diseminarea

rezultatelor
policlinici, cabinete

managementul

evalurii

sondajelor de
medicale);
- efectuarea de
controale inopinate
pentru prevenirea actelor
de corup ie;

calit ii n opinie;
sntate;
- Casa
Na ional de
Asigurri de
Sntate;

Eficientizarea activit ilor Periodic Resurse:

Ministerul

Numr de

misiuni de
de control extern

Ministerul

realizate asupra

Snt ii

structurilor subordonate
i a furnizorilor de servi-

Snt ii
Publice:

Publice

audit efectuate;
Numr de controale

- Casa

Casa Na ional

efectuate;

Na ional de

Numr de

recomandri
cii medicale (institute de
cercetare, institu ii de

de Asigurri
de Sntate

Asigurri de
Sntate;

formulate;
Numr de

sanc iuni
sntate public
na ionale, unit i
sanitare, cum ar fi:

- Direc ia
audit;
- Direc ia

aplicate.

spitale, policlinici,
cabinet medic de familie)

control;
- Direc ia

prin:
- evaluarea activit ilor
manageriale din unit ile

general
buget i
credite externe

subordonate (pe linie de


personal, administrativeconomic, norme
sanitare);
- evaluarea activit ilor
medicale din unit ile
subordonate (calitatea
serviciilor medicale
oferite);

*ST*
ANEXA 2E
PLAN DE AC IUNE SECTORIAL
EDUCA IE
DOMENIUL: INFORMARE, CON TIENTIZARE, RESPONSABILIZARE
*T*

Obiective
Direc ii de
Indicatori de evaluare
ac iune

Ac iuni i msuri

Termen de

Responsabili

realizare

1. Cre terea
1.1. Promovarea Dezvoltarea
Numr de parteneriate
gradului
dialogului cu
parteneriatelor cu
de informare a societatea
Numr de ini iative
publicului cu civil, prin

Resurse

societatea civil/ONG-uri,
asocia ii ale elevilor i

Permanent Resurse:
Ministerul
Educa iei,
Cercetrii i

Ministerul
Educa iei,

ini iate;

Cercetrii i
Tineretului:

preluate;

privire la

intensificarea

consecin ele

studen ilor n vederea

Tineretului

- Direc ia

implicrii ei n promovrii ini iativelor

actelor de

proiecte i

corup ie

programe de
con tientizare
a riscurilor

general

anticorup ie (preluarea

management

ini iativelor societ ii

nv mnt

civile cu privire la

preuniversitar;

prevenirea i combaterea

- Direc ia

asociate faptelor fenomenului de corup ie


de corup ie;

general

n educa ie i cercetare);

managementul
resurselor
umane;
- Direc ia
general
strategii i
programe
universitare;
- Direc ia
general
manangementul
finan rii
nv mntului

ncheierea de

Permanent Resurse:

Ministerul

Numr de

Educa iei,

ncheiate;

protocoale
protocoale/conven ii ntre

Ministerul

Ministerul Educa iei

Educa iei,

Cercetrii i

Numr de

Cercetrii i Tineretului

Cercetrii i

Tineretului:

dezbateri

Tineretului

- secretar de

Probleme

conferin e i
organizate;
i sindicate/organiza ii
identificate i
profesionale pentru
stabilirea unor msuri de

stat

propuneri ale

nv mntul

participan ilor;

prevenire a corup iei,


specifice sistemului de
educa ie;

preuniversitar;
- secretar de
stat
nv mntul
superior

1.2.mbunt irea Colaborarea cu


Permanent Resurse:
Ministerul
Numr de
fluxului de
asocia iile profesionale
Ministerul
Educa iei,
protocoale/conven ii
informa ii ctre din domeniul massmedia
Educa iei,
Cercetrii i
ncheiate;
mass-media i
prin:
Cercetrii i Tineretului: Numr de
ac iuni
public privind - ncheierea de
Tineretului
- Direc ia
comune
desf urate;
activit ile de protocoale/conven ii,
general
Rapoarte asupra
prevenire i

parteneriate ntre

management

consultrilor

efective cu
combatere a

Ministerul Educa iei,

nv mnt

societatea

civil
corup iei;

Cercetrii i Tineretului

preuniversitar; elaborate i

publicate;
structurile deconcentrate

- Direc ia

Numr de

cu media de la nivelul

general

Numr de campanii

participan i;
de
central i local pentru

managementul

con tientizare

dezvoltarea unei

resurselor

anticorup ie;

informri avizate a

umane;

Numr de

publicului;

- Direc ia

- derularea unor

general

campanii de

strategii i

metode/mijloace de
informare

implementate;

con tientizare a elevilor

Numr de probleme

programe

identificate i

numr de
i studen ilor n scopul

universitare;

propuneri ale

crerii "culturii
anticorup ie", prin

- Direc ia

participan ilor;

general

Propuneri i

recomandri
ncurajarea respectrii
legilor i a
regulamentelor;

manangementul
finan rii
nv mntului;

- preluarea i
disemninarea rezultatelor

- Direc ia
rela ii publice

unor studii i cercetri


privind sursele,
mecanismele i
consecin ele corup iei
(elaborate de ONG-uri:
Centrul Educa ia 2000+,
Transparency
International, Societatea
Academic Romn etc);

- inspectorate
colare/
universit i

Promovarea ac iunilor

preluate;

Permanent Resurse:

Ministerul

Numr de

emisiuni/ore
anticorup ie i
diseminarea exemplelor

Ministerul

Educa iei,

Educa iei,

de emisie;

Cercetrii i

Numr de

spoturi
de bune practici prin:

Cercetrii i

Tineretului:

publicitare

difuzate;
- informarea i

Tineretului

- Direc ia

sensibilizarea angaja ilor

general

din cadrul Ministerului

management

Educa iei, Cercetrii i


Tineretului i a

nv mnt

Numr de apari ii in
presa scris i
audiovizual;
Site-uri actualizate;

preuniversitar; Numr de comunicate

de
structurilor deconcentrate
cu privire la obliga iile de

- Direc ia
general

pres emise;

conduit etic;

1.3. Continuarea Continuarea campaniilor


Numr de campanii
campaniilor
de informare prin diferite
desf urate;
de informare
mijloace cu privire la
sesizri
a publicului
drepturile
cu privire la

elevilor/studen ilor i

drepturile i

prin ilor n rela ia cu

managementul
resurselor
umane;
- Direc ia
general
strategii i
programe
universitare;
- Direc ia
general
manangementul
finan rii
nv mntului;
- Direc ia
rela ii publice
- inspectorate
colare/
universit i

Decembrie Resurse:
2008

Ministerul

Educa iei,
Cercetrii i

Ministerul
Educa iei,

Cercetrii i
Tineretului:

Tineretului

Numr de

primite;

- Direc ia

Numr de

sesizri

obliga iile ce

colile/universit ile i cu

general

confirmate;

management

Tematica

vizat de
i revin n

autorit ile publice n

rela ia cu

privin a mijloacelor pe

autorit ile i

care ace tia le au la

nv mnt

sesizrile primite;

preuniversitar; Numr de linii

telefonice

institu iile

dispozi ie pentru a sesiza

publice, n

i ob ine recunoa terea

- Direc ia

nou-nfiin ate;

general

Rapoarte de

evaluare a
managementul

impactului

acestor
vederea stimulri drepturilor lor (peti ii,

resurselor

campanii, cu

propuneri
unei atitudini

sesizri, telverde, ac iuni

civice anti-

n justi ie);

corup ie

Promovarea i
ncurajarea
institu iilor/organiza iilor

umane;
- Direc ia

de mbunt ire,
implementate;

general
strategii i

Impactul campaniei
evaluat sociologic;

programe

Numr de bro uri

menite s apere

universitare;

drepturile elevilor,
studen ilor i profesorilor
(comisiile de etic,

- Direc ia
general
manangementul

comisiile de contesta ii
etc);

2. Cre terea
2.1. Organizarea Program de formare i
Numr de
gradului
de campanii de perfec ionare a pregtirii
campanii/programe de
de responsabi- informare i
personalului de
informare;
lizare a
sensibilizare a conducere i/sau de
program
personalului
personalului
execu ie de la nivelul
Secretariatul formare i perfec ionare
propriu
propriu cu
ministerului i structurilor
asupra
personal de
riscurilor

privire la

deconcentrate/descetralizate

efectele

n domeniul

asociate
instruit;
corup iei

corup iei;

prevenirii i combaterii
corup iei;

diseminate;

finan rii
nv mntului;
- Direc ia
rela ii publice
- inspectorate
colare/
universit i

Anual

Resurse:

Ministerul

Ministerul
Educa iei,

Educa iei,
Cercetrii i

Cercetrii i

Tineretului:

Tineretului

general;

elaborat;

- Direc ia de
personal i
gestiunea
func iei

Tematic

Numr de

conducere i/sau
execu ie

publice;
- Direc ia
general
managementul
resurselor
umane

2.2. Adaptarea Participarea func ionarilor


i categorii de
programelor de publici i a personalului
beneficiari/an;
formare
contractual din cadrul
sesiuni de
profesional a ministerului la cursuri de
derulate;
personalului n instruire i perfec ionare
participan i la
func ie de
distincte care vizeaz

Anual

Resurse:

Ministerul

Ministerul

Numr

Educa iei,

Educa iei

Cercetrii i

Numr de

Cercetrii i

Tineretului:

Tineretului

- Secretariatul Numr de

general;

vulnerabilitatea pregtirea profesional

instruire

aceste sesiuni;

- Direc ia de

Numr de

sesiuni de
la faptele

(achizi ii publice, debutul

personal i

instruire derulate

pe baza
de corup ie

n func ia public,

gestiunea

programelor

actualizate;
specifice

egalitatea de anse i

func iei

fiecrui domeniu tratament, deontologie


i completarea

publice;

profesional etc);

- Direc a

modulelor de
formare n mod
corespunztor;

Introducerea unor
programe de instruire

general
buget finan e,
patrimoniu
i investi ii

Anual

Resurse:
Ministerul

Ministerul
Educa iei,

pachete/programe
distincte care vizeaz
dezvoltate/implementate;

Educa iei,

Cercetrii i

Numr de

pregtirea profesional a

Cercetrii i

Tineretului:

Numr de

categorii de
cadrelor didactice:
- includerea n cadrul
programelor de pregtire
i perfec ionare a

Tineretului

- Secretariatul beneficiari pe an;


general;

Numr de tematici

- Direc ia
general

introduse;
Numr de participan i

la
cadrelor didactice i de
cercetare a unor module

management
nv mnt

aceste instruiri;
Numr de sesiuni

de
referitoare la prevenirea

preuniversitar; instruire derulate

pe baza
corup iei (plagiat,

- Direc ia

conflicte de interese, pl
informale etc);
- instruire diferen iat
privind fenomenul
corup iei n func ie de
pozi ia ocupat (rector,
director general
administrativ, decan, ef

general
managementul
resurselor
umane;
- Direc ia
general
strategii i
programe

actualizate.

de catedr etc);

universitare;
- Direc ia
general
manangementul
finan rii
nv mntului
superior;
- Centrul
Na ional de
Formare a
Personalului
din nv mntu
Preuniversitar;
- Casele
corpului
idactic

programelor

*ST*
DOMENIUL: SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE
*T*

Obiective
Direc ii de
Indicatori de evaluare
ac iune

Ac iuni i msuri

Termen de

Resurse

Responsabili

realizare

3. Eliminarea 3.1.Elaborarea
- Implementarea CAF
Decembrie Resurse:
Ministerul
Numr de structuri care
barierelor
introducerea de instrument al
2008
Ministerul
Educa iei,
implementeaz CAF;
administrative instrumente i managementului calit ii
Educa iei,
Cercetrii i
Rapoarte privind
standarde pentru totale la nivelul tuturor
Cercetrii i Tineretului:
implementarea;
mbunt irea
structurilor din cadrul
Tineretului
- Secretariatul
activit ii
autoritatilor
publice:

ministerului;

- Actualizarea

Iunie

general;
- Unitatea de
politici
publice;
- Departamentul Numr de

proceduri
manualului de proceduri

2009

de control al

privind

gestionarea
interne al ministerului

ministrului;

privind gestionarea

-Direc ia audit

riscurilor asociate

actelor
i faptelor de

corup ie
riscurilor asociate

incluse n manuale;

actelor/faptelor de

Manual implementat;

corup ie;
- Elaborarea proiectului

Februarie

- Direc ia

Cod deontologic

elaborat
Codului deontologic al

2009

general

i implementat;

cadrelor didactice

management

Numr de structuri

nv mnt

nv mnt care au

de
(supunerea acestuia
dezbaterii publice i
aprobarea prin ordin al
ministrului educa iei,
cercetrii i tineretului);

preuniversitar; introdus codul


- Direc ia

deontologic;

general
managementul
resurselor
umane;

3.2. Revizuirea Analiza procedurilor


Sept. Resurse:
Ministerul
Numr
de structuri care
procedurilor
interne n scopul
2008
Ministerul
Educa iei,
implementeaz Ordinul
interne n
simplificrii/mbunt irii
Educa iei,
Cercetrii i ministrului
finan elor
vederea
procedurilor:
Cercetrii i Tineretului: publice nr.
946/2005;
eliminrii
- reevaluarea atribu iilor
Tineretului
- Secretariatul Rapoarte
elaborate
procedurilor
pentru func iile existente
general;
privind
procedurile
redundante;
la nivelul administra iei
- Unitatea de interne
propuse a fi
centrale;
politici
actualizate;
- actualizarea
publice;
Numr de proceduri
manualelor de proceduri

- Departamentul interne

privind implementarea

de control al

eliminate;

Ordinul ministrului

ministrului;

finan elor publice


nr. 946/2005 pentru

- Comisia de
monitorizare,

aprobarea Codului

coordonare

controlului intern,
cuprinznd standardele

Numr de manuale
actualizate;

i ndrumare
metodologic cu

de management/control

privire la

intern la entit ile publice


i pentru dezvoltarea
sistemelor de control
managerial, cu
modificrile i
completrile ulterioare;

Elaborarea planului de

sistemele
proprii de
control
managerial;

Martie Resurse:

Ministerul

Plan de

ac iune elaborat
ac iune pentru

2009

Ministerul

Educa iei,

i aprobat;

revizuirea/simplificarea

Educa iei,

Cercetrii i

Numr de

procedurilor interne la

Cercetrii i

Tineretului:

interne

proceduri
revizuite;
nivelul ministerului;

Tineretului

- Secretariatul Rapoarte cu

privire la
- Aprobarea planului de

general;

implementarea

noilor
ac iune prin ordin al

- Departamentul proceduri;

ministrului educa iei,


cercetrii i tineretului;

de control al
ministrului;
-Direc ia audit
- Unitatea de
politici
publice;

Diseminarea planului de

Aprilie

Resurse:

Ministerul

Seminarii

pe aceste
ac iune pentru

2009

mbunt irea

Ministerul
Educa iei,

Educa iei,

teme;

Cercetrii i

Numr de angaja i

procedurilor interne la

Cercetrii i

Tineretului:

participan i la

nivelul ministerului n

Tineretului

- Secretariatul seminarii;

aceste

cadrul ntlnirilor de grup

general;

Numr de structuri

cu angaja ii ministerului

- Departamentul deconcentrate

informate;
i ai structurilor
deconcentrate;

Implementarea planului

de control al
ministrului;
-Direc ia audit
- Unitatea de
politici
publice;

Iulie

Resurse:

Ministerul

Plan de

ac iune
de ac iune pentru

2010

Ministerul

Educa iei,

implementat;

revizuirea/simplificarea

Educa iei,

Cercetrii i

Numr de

procedurilor interne la

Cercetrii i

Tineretului:

proceduri
simplificate/revizuite
nivelul ministerului;

Tineretului

- Secretariatul implementate;

general;
Numr de structuri care
- Departamentul implementeaz proceduri
de control al
ministrului;

simplificate;
Rapoarte de evaluare

-Direc ia audit asupra implementrii


- Unitatea de

procedurilor simplificate;

politici
publice;

3.3. Analiza
Rapoarte de evaluare
legisla iei
cadrului normativ
specifice,

Analizarea legisla iei


actuale ce vizeaz
sistemul educa ional

n vederea

pentru identificarea

eliminrii

normelor redundante,

Decembrie Resurse:
2009

Ministerul

Ministerul
Educa iei,

asupra

Educa iei,

Cercetrii i

general;

Cercetrii i

Tineretului:

Numr de

propuneri
Tineretului

- Secretariatul concrete de

mbunt ire
factorilor

contradictorii sau

legislativi i

dep ite, n vederea

general;

- Departamentul

institu ionali modificrii;


care limiteaz
calitatea
serviciilor
publice i cresc
gradul de
vulnerabilitate
la corup ie;

Analiza i actualizarea

a legisla iei;

de control al
ministrului;
- Direc ia
general
management
nv mnt
preuniversitar;
- Direc ia
general
managementul
resurselor
umane;
- Direc ia
juridic i
contencios;
-Direc ia audit
- Direc ia
general
strategii i
programe
universitare;
- Direc ia
finan are
nv mnt;

Decembrie Resurse:

Ministerul

Rapoarte

de evaluare
standardelor referitoare

2008

Ministerul

Educa iei,

asupra

standardelor de
la calitatea n educa ie

Educa iei,

Cercetrii i

calitate propuse

spre
Cercetrii i
Tineretului

Tineretului:
- Agen ia

actualizare;
Numr de standarde

Romn de
actualizate;
Asigurare a
Calit ii n
nv mntul
Preuniversitar;

- Agen ia
Romn de
Asigurare a
Calit ii n
nv mntul
Superior

Simplificarea procedurilor

Februarie Resurse:

privind recunoa terea i

2010

Ministerul

Numr de

proceduri

echivalarea diplomelor
de studii;

Ministerul
Educa iei,

Cercetrii i
Tineretului

Elaborarea propunerilor

Educa iei,
Cercetrii i

Tineretului:

simplificate;
Numr de etape

eliminate;

- Centrul
Na ional de
Echivalare i
Recunoa tere a
Diplomelor

Februarie Resurse:

Ministerul

Numr de

proiecte de
de mbunt ire a

2010

Ministerul

Educa iei,

acte normative

elaborate
legisla iei prin msuri de

Educa iei,

Cercetrii i

prevenire a corup iei n

Cercetrii i

Tineretului:

sistemul educa ional;

Tineretului

- Secretariatul

general;
- Departamentul
de control al
ministrului;
- Direc ia
general
management
nv mnt
preuniversitar;
- Direc ia
general

i adoptate;

managementul
resurselor
umane;
- Direc ia
juridic i
contencios;
-Direc ia audit
- Direc ia
general
strategii i
programe
universitare;
- Direc ia
finan are
nv mnt
superior;

Msurarea gradului de

Decembrie Resurse:

satisfac ie a cet eanului

2010

Ministerul

Studii i

anchete
Ministerul

Educa iei,

elaborate i

aplicate;
privind nivelul serviciilor

Educa iei,

Cercetrii i

educa ionale oferite, prin

Cercetrii i

Tineretului:

Chestionare/sondaje de
opinie elaborate

i
elaborarea de studii/

Tineretului

- inspectorate aplicate;

anchete sociologice

colare/

(sondaje de opinie,

universit i

Rapoarte asupra
concluziilor studiilor

i
chestionare, interviuri);

anchetelor;
Numr de propuneri
implementate;

4. Utilizarea 4.1.mbunt irea Actualizarea informa iilor Permanent Resurse:


Ministerul
Site-uri actualizate;
tehnologiilor
accesului
de interes general oferite
Ministerul
Educa iei,
Numr
de proceduri
informatice n publicului la
n format electronic:
Educa iei,
Cercetrii i
specifice elaborate i
cadrul
informa ii, prin - elaborarea
Cercetrii i Tineretului:

implementate pentru
serviciilor
oferirea
procedurilor specifice
bazei na ionale
publice
acestora n
pentru ncrcarea la timp
pentru educa ie;
sistem
a bazei na ionale de date
ale
electronic;
pentru educa ie;

Tineretului

- Direc ia

utilizarea

rela ii publice de date


- serviciul

Numr de utilizri

informatizare; site-ului

- utilizarea

- inspectorate www.hartascolara.com

www.hartascolara.com

colare/

Numr de institu ii

de
pentru informa ii

universit i

suplimentare din teritoriu;

nv mnt care au
postat pe site-ul lor

- publicarea i
actualizarea pe site-ul

declara iile de avere i


interese conform legii;

institu iilor de nv mnt


a informa iilor de interes
general conform legii
(declara ii de avere,
declara ii de interese,
alte informa ii de interes
general);

4.2. Utilizarea

Utilizarea sistemului

Ianuarie Resurse:

Ministerul

Sistem

electronic de
noilor
tehnologii ale
documentelor utilizat;
informa iei
n vederea
cre terii
transparen ei
i celerit ii

electronic de
management al
documentelor de ctre
toate structurile
ministerului, n vederea
fluidizrii circuitului
documentelor la nivel

2010

Ministerul

Educa iei,

Educa iei,

Cercetrii i

Cercetrii i
Tineretului

management al

Tineretului:

- Direc ia
rela ii publice
- serviciul
informatizare;

la nivelul

interinstitu ional;

- inspectorate

serviciilor
publice;

colare

4.3. Cre terea Cre terea numrului de


Permanent Resurse:
Ministerul
Numr de formulare
numrului de
servicii oferite cet enilor
Ministerul
Educa iei,
postate online;
servicii publice n sistem programat;
Educa iei,
Cercetrii i Numr de
persoane care
disponibile n
Cercetrii i Tineretului: au accesat servicii
sistem

Tineretului

electronic;

- Direc ia

on-line;

rela ii publice
- serviciul
informatizare;
- inspectorate
colare/
universit i;

*ST*
DOMENIUL: ANALIZE, STUDII, CERCET RI PRIVIND FENOMENUL CORUP IEI
*T*

Obiective
Direc ii de
Indicatori de evaluare
ac iune

Ac iuni i msuri

Termen de

Resurse

Responsabili

realizare

5. Sprijinirea 5.1. Realizarea Realizarea unui studiu


Iunie Resurse:
Ministerul
Raport asupra
administra iei de studii,
privind tipologia i
2009 Ministerul
Educa iei,
concluziilor studiului, cu
publice n ve- analize de ctre extinderea fenomenului
Educa iei,
Cercetrii i
propuneri de

derea evalurii organisme cu


de corup ie n mediul
mbunt ire, pentru a fi
dimensiunii
experien n
educa ional, att pentru
Institutul implementate la nivelul
fenomenului de domeniu, pentru segmentul preuniversitar,
ministerului i al
corup ie
identificarea
ct i pentru cel
cauzelor,

Cercetrii i
Tineretului

prin
de tiin e

ale Educa iei

universitar, cercetare,

6. Adaptarea
6.1. Diseminarea Analiza concluziilor i
Numr de mese
cadrului
concluziilor i recomandrilor studiului
rotunde/seminarii
legislativ i recomandrilor
i diseminarea acestora
organizate la nivelul
a politicilor studiilor,
ctre inspectoratele
ministerului i al
publice conform analizelor i
colare, unit ile colare
structurilor
recomandrilor auditrilor
i universit i;
studiilor,
independente,
pentru
analizelor i pentru fiecare
rezultatelor
auditrilor
domeniu vizat;

structurilor

deconcentrate/

factorilor i
tineret;
riscurilor
asociate corup iei
la nivelul
administra iei
publice;

ndependente
la

Tineretului,

descentralizate;

Decembrie Resurse:
2009

Ministerul

Educa iei,

Educa iei,
Cercetrii i

Ministerul

Cercetrii i
Tineretului:

Tineretului

- Direc ia

general
management
nv mnt

deconcentrate/
descentralizate
diseminarea

preuniversitar; studiului;
- Direc ia

Numr de participan i

general
aceste seminarii/ mese
managementul rotunde;
resurselor
Numr de unit i
umane;
colare/universit i unde
- Direc ia
sunt diseminate
general
rezultatele studiului;
strategii i

programe
universitare;
- Direc ia
general
managementul
finan rii
nv mntului;
- inspectorate
colare/
universit i.

6.2. Adaptarea Elaborarea unui


Aprilie Resurse:
Document de politic
politicilor
document de politici
2010 Ministerul
adoptat.
publice, conform publice i a planului de
Educa iei,
recomandrilor
studiilor,

ac iune aferent privind

msurile de prevenire i

analizelor i

combatere a corup iei, n

auditrilor

baza recomandrilor

independente.

formulate de studiul

Institutului de tiin e ale


Educa iei;

Ministerul
Educa iei,
Cercetrii i

Cercetrii i
Tineretului

Tineretului:
- Direc ia

general
management
nv mnt
preuniversitar;
- Direc ia
general
managementul
resurselor
umane;
- Direc ia
general
strategii i
programe
universitare;
- Direc ia
general
managementul
finan rii
nv mntului;

public

- Direc ia
politici
educa ionale;
- Unitatea de
politici
publice;

*ST*
DOMENIUL: TRANSPAREN

I EFICIEN

*T*

Obiective
Direc ii de
Indicatori de evaluare
ac iune

Ac iuni i msuri

Termen de

Resurse

Responsabili

realizare

7. Cre terea
7.1. Cre terea Extinderea modalit ilor
Forme/modalit i de
transparen ei transparen ei
de informare cu privire la
informare utilizate pentru
n sistemul de privind condi i- posturile vacante,
promovarea concursurilor;
management al ile de recrutare organizarea
de afi ri la
resurselor umane i selec ie a
concursurilor, condi iilor
avizierul ministerului;
personalului
de recrutare i selec ie a
postri pe
din surs extern personalului;
ministerului;

Permanent Resurse:

Ministerul

Ministerul

Educa iei,

Educa iei,

Cercetrii i

Cercetrii i

Tineretului:

Tineretului

Numr

- Direc ia

general
management

Numr de
site-ul

nv mnt
Numr de apari ii n
preuniversitar; presa scris central i
- Direc ia de local;
personal i
gestiunea
func iei
publice;
- Direc ia
general

managementul
resurselor
umane;
- Direc ia
general
strategii i
programe
universitare;
- Direc ia
general
managementul
finan rii
nv mntului
superior;
- Direc ia
rela ii publice
- inspectorate
colare/
universit i;

7.2. Cre terea Afi area posturilor


Forme/modalit i de
transparen ei n vacante, condi iilor
utilizate pentru
procesul
generale i specifice
de promovare a utilizate n vederea
concursurilor;
personalului;
promovrii personalului
generale i
(la avizierul ministerului,
Direc ia de personal i

Permanent Resurse:

Ministerul

Ministerul
Educa iei,

Educa iei,

informare

Cercetrii i

promovarea

Cercetrii i

Tineretului:

Tineretului

- Direc ia de

Condi ii

personal i

specifice afi ate;

gestiunea

Posturi vacante

afi ate;
gestiunea func iei
publice, intranet, site-ul

func iei
publice;

Condi ii generale i
specifice

afi ate/postate;
ministerului, not/ buletin
de informare);

- Direc ia
general
managementul
resurselor

Numr de posturi
vacante afi ate/postate;

umane;
- Direc ia
general
strategii i
programe
universitare;
- Direc ia
general
managementul
finan rii
nv mntului
superior;
- Direc ia
rela ii publice

7.3.mbunt irea Elaborarea i

Iunie

Resurse:

Ministerul

Strategie

elaborat,
sistemelor de
actualizarea strategiei de
actualizat i
carier n
dezvoltare a resurselor
implementat;
sectoarele
umane pentru sistemul
vulnerabile la
corup ie

educa ional (revizuirea

2009

Ministerul

Educa iei,

Educa iei,
Cercetrii i

Cercetrii i

Tineretului:

Tineretului

- Direc ia

metodologiilor specifice

general

de recrutare a
personalului din sistemul

managementul
resurselor

preuniversitar);

umane;
- Direc ia
rela ii publice
- inspectorate
colare;

Elaborarea planului de

Decembrie Resurse:

dezvoltare a resurselor

2008

Ministerul

Plan de

dezvoltare a
Ministerul

Educa iei,

resurselor

umane pentru
umane de la nivelul
propriu al

Educa iei,

Cercetrii i

personalul

ministerului (pentru

Cercetrii i

Tineretului:

Ministrului

personalul propriu);

Tineretului

- Secretariatul Cercetrii i

Educa iei,
Tineretului,
general;
aprobat i implementat;
- Direc ia de
personal i
gestiunea
func iei publice

Monitorizarea

Permanent Resurse:

implementrii strategiei

Ministerul

Ministerul

Rapoarte

Educa iei,

trimestriale/anuale de
de dezvoltare a

Educa iei,

Cercetrii i

monitorizare a

stadiului
resurselor umane pentru

Cercetrii i

Tineretului:

de

implementare a
sistemul educa ional i a

Tineretului

- Secretariatul strategiei de

dezvoltare a
planului de dezvoltare a

general;

resurselor umane pentru

resurselor umane din

- Direc ia

sistemul

educa ional
personalul propriu al

general

(preuniversitar i

superior);
Ministerului Educa iei,

managementul

Cercetrii i Tineretului;

Elaborare de planuri de

resurselor
umane;
- Direc ia de
personal i
gestiunea
func iei public

Iulie

Resurse:

Ministerul

Numr de

planuri de
carier individuale

2010

Ministerul

Educa iei,

carier

elaborate i
- nfiin area

Educa iei,

Cercetrii i

implementate;

Numr de
compartimentelor de

Cercetrii i

Tineretului:

compartimente

de
dezvoltare a carierei n

Tineretului

- Direc ia

dezvoltare a

carierei
nv mnt i cercetare,

general

nfiin ate n

universit i;
n cadrul birourilor de

strategii i

Numr de ghiduri de

orientare profesional

programe

carier elaborate i

existente n cadrul

universitare;

universit ilor;

- Direc ia

- Elaborarea ghidurilor

implementate;
Numr de institu ii care

general

i-au elaborat

propriul
de carier specifice

managementul

ghid de carier;

pentru fiecare institu ie


de nv mnt superior

finan rii
nv mntului;

sau institu ie la nivel

-Agen ia Romn

central (Ministerul
Educa iei, Cercetrii i
Tineretului, Agen ia

de Asigurare a
Calit ii n
nv mntul

Romn de Asigurare a

Superior;

Calit ii n nv mntul
Superior, Centrul

- Centrul
Na ional pentru

Na ional pentru
Finan area nv mntului

Finan area
nv mntului

Superior etc.);

8. Gestionarea 8.1. Reducerea mbunt irea


Numr de acte
corect a
gradului de
procedurilor de achizi ii
administrative adoptate
fondurilor
vulnerabilitate publice prin introducerea
de ministru,
publice
la corup ie prin n caietul de sarcini i a
dispozi ii) aprobate;

Superior

Martie
2009

Resurse:

Ministerul

Ministerul

Educa iei,

Educa iei,

Cercetrii i

Cercetrii i

Tineretului:

(ordin

mbunt irea

criteriului "oferta cea mai

procesului de

avantajoas din punct de

Tineretului

- Direc ia
general

achizi ie public vedere tehnic";

administrativ
i achizi ii,
- Direc ia
general
buget-finan e,
patrimoniu
i investi ii,
- inspectorate
colare/
universit i

Afi area pe site-ul

Anual

Resurse:

Ministerul

Numr de

achizi ii
ministerului, pe site-urile

Ministerul

Educa iei,

publicate;

institu iilor subordonate,

Educa iei,

Cercetrii i

Program anual

precum i la avizierul

Cercetrii i

Tineretului:

investi ii,

de
respectiv
institu iilor a:
- Programului anual al
investi iilor;
- Programului anual al
achizi iilor publice;
- achizi iilor ce
dep esc valoarea de
10.000 euro anual;
- anun urilor de inten ie,
anun urilor de participare;
- Raportului anual
privind atribuirea
contractelor de achizi ii
publice;

Tineretului

- Direc ia

achizi ii publice.

general
administrativ
i achizi ii;
- Direc ia
general
buget-finan e,
patrimoniu
i investi ii;
- inspectorate
colare/
universit i

*ST*
DOMENIUL: PREVENIREA I COMBATEREA CORUP IEI PRIN COMUNICARE I
COLABORARE
*T*

Obiective
Direc ii de
Indicatori de evaluare
ac iune

Ac iuni i msuri

Termen de

Responsabili

realizare

9. Sus inerea 9.1.mbunt irea Oferirea informa iilor


Numr de informa ii
campaniilor de procesului de
complete pentru
oferite;
prevenire a
comunicare cu
solicitarea diferitelor
de rezolvare a
fenomenului
publicul;
avize, autoriza ii etc. att
solicitrilor;
corup iei
n format electronic, ct
i letric (pe suport de
hrtie) prin postarea pe
site-ul institu iilor i
prin afi are la avizierul
acestora;

Msurarea gradului de
sondaje

Resurse

Permanent Resurse:
Ministerul
Educa iei,

Educa iei,
Cercetrii i

Cercetrii i
Tineretului

Ministerul

Timpul

Tineretului:

- Secretariatul

general;
- Direc ia
general
rela ii
interna ionale
i afaceri
europene;
- Centrul
Na ional de
Recunoa tere
i Echivalare
a Diplomelor;
- Centrul
Na ional pentru
Burse de Studii
n Strintate;

Permanent Resurse:

Ministerul

Numr de

satisfac ie al elevilor,

Ministerul

studen ilor, prin ilor i

Educa iei,

Educa iei,

efectuate pentru

Cercetrii i

msurarea

gradului de
profesorilor cu privire la

Cercetrii i

Tineretului:

satisfac ie al

elevilor,
calitatea serviciilor

Tineretului

- Direc ia

studen ilor,

prin ilor i
publice din sistemul de

rela ii publice profesorilor asupra

educa ie (sondaje de

/Serviciul

serviciilor

educa ionale
opinie realizate n coli,

informatizare; oferite;

universit i );

- inspectorate Diseminarea

rezultatelor
colare/
evalurii sondajelor de
universit i. opinie;

Sistem eficient de

Permanent Resurse:

Ministerul

Numr de

sesizri
nregistrare, la nivelul

Ministerul

Educa iei,

nregistrate i

rezolvate;
ministerului, a sesizrilor

Educa iei,

Cercetrii i

referitoare la faptele de

Cercetrii i

Tineretului:

corup ie din sistem;

Tineretului

- Direc ia

rela ii publice
- inspectorate
colare/
universit i.

9.2. Dezvoltarea mbunt irea


de parteneriate
de parteneriate comunicrii cu
Numr de msuri
cu societatea
societatea civil privind
propuse sau
civil n vederea aspectele care vizeaz
promovate;

Periodic Resurse:
Ministerul
Educa iei,
Cercetrii i

Ministerul
Educa iei,
Cercetrii i
Tineretului:

Numr
ini iate;
concrete

prevenirii

prevenirea actelor

actelor de

corup iei;

Tineretului

- Secretariatul Numr de

msuri

corup ie;

general;
- Direc ia
general
management

implementate;
Numr de persoane

participante; Numr de
grupuri nfiin ate; Numr

nv mnt
de institu ii participante;
preuniversitar;
- Direc ia
general
strategii i
programe
universitare;
- Direc ia
general
managementul
finan rii
nv mntului
superior;
- Direc ia
rela ii publice
- inspectorate
colare/
universit i.

10. Combaterea 10.1. mbunncheierea protocoalelor


Mai 2009 Resurse:
Ministerul
Numr de protocoale
fenomenului
t irea
de colaborare n vederea
Ministerul
Educa iei,
ncheiate;
corup iei
colaborrii
realizrii schimburilor de
Educa iei,
Cercetrii i Numr
de ac iuni
prin ntrirea inter i
date ntre minister i
Cercetrii i Tineretului: organizate
n comun;
colaborrii
intrainstidiverse institu ii ale
Tineretului
- Direc ia
intra i inter
institu ionale
i prin
monitorizarea

tu ionale;

administra iei publice;

rela ii publice
/Serviciul
informatizare;
- inspectorate

aplicrii
prevederilor
legale

colare/
universit i

10.2. MonitoEficientizarea activit ilor Permanent Resurse:


Ministerul
Numr de structuri care
rizarea
de control intern prin:
Ministerul
Educa iei,
au instituit
obligativitatea
aplicrii
-instituirea obligativit ii
Educa iei,
Cercetrii i auditrii
anuale, n
prevederilor
de executare a unui audit
Cercetrii i Tineretului: vederea
msurrii
legale n vederea anual n vederea
Tineretului
- Departamentul gradului
de
reducerii
evalurii gradului de
de control al vulnerabilitate la
corup ie;
vulnerabilit ii vulnerabilitate la corup ie
ministrului; Numr de
rapoarte de
la corup ie.
n cadrul ministerului
-Direc ia audit evaluare;
(audit de sistem);

- inspectorate Numr de

recomandri;
- controale n vederea

colare/

identificrii posibilelor
incompatibilit i sau
conflicte de interese n
care s-ar putea afla
angaja ii ministerului i
din structurile
deconcentrate/
descentralizate
(inclusiv inspectorate
colare jude ene i
universit i);

Eficientizarea activit ilor

Numr de sanc iuni;

universit i.

August Resurse:

Ministerul

Numr de

misiuni de
de control extern
realizate asupra
de

2009

Ministerul

Educa iei,

Educa iei,
Cercetrii i

audit efectuate;
Numr de rapoarte

structurilor subordonate

Cercetrii i

Tineretului:

sau aflate n coordonarea

Tineretului

- Secretariatul Numr de

recomandri;
ministerului prin:
- evaluarea activit ilor
manageriale din
structurile subordonate

general;
- Direc ia
general
administrativ

(pe linie de personal,


administrativ-economic);

i achizi ii;
-Direc ia audit

- evaluarea activit ilor


educa ionale din unit ile
subordonate (calitatea
serviciilor educa ionale

- Direc ia
general
rela ii
interna ionale

oferite).

*ST*
-----------

i afaceri
europene;
- Centrul
Na ional de
Recunoa tere
Echivalare a
Diplomelor;
- Centrul
Na ional pentru
Burse de Studii
n Strintate;
-Agen ia Romn
de Asigurare a
Calit ii n
nv mntul
Preuniversitar;
-Agen ia Romn
de Asigurare a
Calit ii n
nv mntul
Superior.

evaluare;