Sunteți pe pagina 1din 6

Programul Operaional Regional 2014-2020

mai 2015
Ghidul Solicitantului

Condiii generale de accesare a fondurilor


ANEXA 10.4

ANEXA10.4 List acte normative n vigoare


Document

Sursa

Documente strategice
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziii comune
privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul social european,
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i
Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire
a unor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare
regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european
pentru pescuit i afaceri maritime i de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1083/2006 al Consiliului

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32013R1303&from=RO

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European i al


Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare
regional i dispoziiile specifice aplicabile obiectivului referitor la
investiiile pentru cretere economic i locuri de munc i de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1080/2006

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?
uri=CELEX:32013R1301&from=RO

Cadrul Stragic Comun 2014-2020

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_frame
work/csf_part1_ro.pdf

Cadrul de performanta 2014-2020


Acordul de Parteneriat 2014-2020

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acordparteneriat/Partnership_Agreement_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf

Planul Naional de Dezvoltare Regional 2014-2020


Alte regulamente ale CE n legtur cu Fondurile Structurale i de
Coeziune

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_en.cfm

Planurile de dezvoltare regional 2014-2020


Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 1 Nord-est

http://www.adrnordest.ro/index.php?page=pdr_cr_planificare

Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 2 Sud-est

http://www.adrse.ro/DezvoltareRegionala/PDR_2014-2020.aspx

Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 3 Sud Muntenia

http://www.adrmuntenia.ro/static/18/planul-de-dezvoltare-regionala.html
1

Programul Operaional Regional 2014-2020

mai 2015
Ghidul Solicitantului

Condiii generale de accesare a fondurilor


ANEXA 10.4

Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 4 Sud-vest Oltenia

http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=15284

Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 5 Vest

http://www.adrvest.ro/index.php?page=domain&did=180

Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 6 Nord-vest

http://www.nord-vest.ro/planul-de-dezvoltare-regionala-2014-2020-eID1614.html

Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 7 Centru

http://www.adrcentru.ro/Lista.aspx?t=ADElaborare%20PDR%202014-2020

Planul de dezvoltare al regiunii de dezvoltare 8 Bucureti-Ilfov

http://www.adrbi.ro/consultare-pdr-2014-2020.aspx

HG 765/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a


Programului Operaional Regional 2007 2013 i a Regulamentului-cadru
de organizare i funcionare al acestuia

Monitorul Oficial nr. 547 din 10 august 2007

HG nr. 1.383/2008 privind modificarea HG nr. 764/2007 pentru aprobarea


constituirii comitetelor regionale de evaluare strategic i corelare i a
Regulamentului-cadru de organizare i funcionare a acestora.

Monitorul Oficial Nr. 761 din 11 noiembrie 2008

Achiziii publice
OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii

M.Of. nr. 418/15 mai. 2006


Cu modificrile i completri ulterioare

HOTRRE Nr. 1.660*/din 22 nov 2006 pentru aprobarea Normelor de


aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie
public prin mijloace electronice din Ordonana de urgen a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii
REGULAMENT privind supravegherea modului de atribuire a contractelor
de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a
contractelor de concesiune de servicii
ORDIN privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de
concesiune de lucrri publice i servicii n Romnia
HOTRRE Nr. 925*) din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie
public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de
lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii

Cu modificrile i completri ulterioare

ORDIN Nr. 302 din 1 iunie 2011 privind aprobarea formularelor standard ale
Procesului-verbal al edinei de deschidere a ofertelor i Raportului

M. Of. nr. 415 din 14 iunie 2011

M. Of. nr. 473 din 9 iulie 2009


M. Of. nr. 512 din 27 iulie 2009

Programul Operaional Regional 2014-2020

mai 2015
Ghidul Solicitantului

Condiii generale de accesare a fondurilor


ANEXA 10.4

procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie


public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de
concesiune de servicii
Ajutor de stat
REGULAMENTUL (UE) NR. 734/2013 AL CONSILIULUI din 22 iulie 2013 de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de
aplicare a articolului 93 din Tratatul CE

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2013:204:0015:0022:RO:PDF

REGULAMENTUL (CE) NR. 659/1999 AL CONSILIULUI din 22 martie 1999 de


stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE

http://www.renascc.eu/documente/Reg%20659%201999%20RO_816ro.pdf

REGULAMENTUL (CE) NR. 794/2004 AL COMISIEI din 21 aprilie 2004 de


punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de
stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE

http://www.renascc.eu/documente/Reg%20794%202004%20RO_817ro.pdf

REGULAMENTUL (UE) NR. 372/2014 AL COMISIEI


din 9 aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 794/2004 n
ceea ce privete calcularea anumitor termene, gestionarea plngerilor,
identificarea i protejarea informaiilor confiden iale

http://www.renascc.eu/documente/Reg%20372%20din%202014_855ro.pdf

Comunicare a Comisiei privind o procedur simplificat de tratare a


anumitor tipuri de ajutoare de stat (2009/C 136/03)

http://www.renascc.eu/documente/Com%20pr%20simpl%20RO_822ro.pdf

REGULAMENTUL (UE) NR. 651/2014 AL COMISIEI din 17 iunie 2014


de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu pia a
intern n aplicarea articolelor 107 i 108 din tratat

http://www.renascc.eu/documente/Exceptari%202014%20ro_863ro.pdf

REGULAMENTUL (UE) NR. 1407/2013 AL COMISIEI


din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 i 108 din Tratatul
privind funcionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_r
o.pdf

COMUNICARE A COMISIEI Orientri privind ajutoarele de stat regionale


pentru perioada 2014-2020 C(2013) 3769 din 28.06.2013

http://www.renascc.eu/documente/rag%20new%20ro%202013_743ro.pdf

COMUNICAREA COMISIEI Cadrul


cercetare, dezvoltare i inovare
(2014/C 198/01)

http://www.renascc.eu/documente/Cadru%20CDI%20RO_867ro.pdf

pentru

ajutoarele

de

stat

pentru

COMUNICAREA COMISIEI. Orientri privind ajutoarele de stat pentru


protecia mediului i energie pentru perioada 2014-2020 (2014/C 200/01)

http://www.renascc.eu/documente/Mediu%202014%20final%20RO_868ro.pdf

COMUNICAREA COMISIEI Orientri privind ajutoarele de stat pentru


promovarea investiiilor de finanare de risc (2014/C 19/04)

http://www.renascc.eu/documente/Capital%20risc%20ro_870ro.pdf

COMUNICARE A COMISIEI Orientri privind ajutoarele de stat pentru

http://www.renascc.eu/documente/Salv%20restr%20final
3

Programul Operaional Regional 2014-2020

mai 2015
Ghidul Solicitantului

Condiii generale de accesare a fondurilor


ANEXA 10.4

salvarea i restructurarea ntreprinderilor nefinanciare


aflate n dificultate (2014/C 249/01)

%202014%20RO_913ro.pdf

Comunicare a Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 i 88 din


Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub form de garan ii
(2008/C 155/02)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:RO:PDF

REGULAMENTUL (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind


aplicarea articolelor 107 i 108 din Tratatul privind func ionarea Uniunii
Europene n cazul ajutoarelor de minimis acordate ntreprinderilor care
presteaz servicii de interes economic general

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2012:114:0008:0013:RO:PDF

ORDONAN DE URGEN nr. 117 din 21 decembrie 2006


privind procedurile naionale n domeniul ajutorului de stat, cu
modificrile i completrile ulterioare

M.Of. nr. 1042/28 dec. 2006

HOTRRE nr. 517 din 26 iunie 2014 privind intensitatea maxim a


ajutorului de stat regional n perioada 2014-2020 pentru investiii
iniiale

M.Of. 479/28 iun. 2014

Ordine aprobare scheme de ajutor de stat POR 2014/2020

...

Liniile Directoare Comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea


i restructurarea ntreprinderilor n dificultate

Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene nr. C 244/01.10.2004 (varianta n


limba englez: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=CELEX:52004XC1001(01):EN:HTML

Finane publice
OG Nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor
structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergent

M.Of. nr 413/17 iunie 2009


Cu modificrile i completrile ulterioare

L 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile


ulterioare

M.Of. nr. 597/13 aug. 2002


Cu modificrile i completrile ulterioare

L 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i


completrile ulterioare

M.Of. nr. 618/18 iul. 2006


Rectificare: M.Of. nr. 627/20 iul. 2006
Cu modificrile i completrile ulterioare

L 215/2001 privind administraia public local, cu modificrile i


completrile ulterioare

M.Of. nr. 204/23 apr. 2001 text


Republicare: M.Of. nr. 123/20 feb. 2007
Cu modificrile i completrile ulterioare
4

Programul Operaional Regional 2014-2020

mai 2015
Ghidul Solicitantului

Condiii generale de accesare a fondurilor


ANEXA 10.4

Societi comerciale/ cooperative


L 31/1990 privind societile comerciale, cu modificrile i completrile
ulterioare

Republicare M.Of. nr. 1066/17 noi. 2004


Cu modificrile i completrile ulterioare

L 1/2005 privind organizarea i funcionarea cooperaiei

Monitorul Oficial Nr. 172 din 28 februarie 2005


Cu modificrile i completrile ulterioare

L 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici


i mijlocii

M.Of. nr. 681/29 iul. 2004


Rectificare: M.Of. nr. 791/27 aug. 2004
Cu modificrile i completrile ulterioare

OG 27/2006 pentru modificarea i completarea Legii nr. 346/2004 privind


stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii

Monitorul Oficial Nr. 88 din 31 ianuarie 2006

OUG 117 / 2006 privind procedurile naionale n domeniul ajutorului de


stat

M.Of. nr. 1042/28 dec. 2006


Cu modificrile i completrile ulterioare

HG 651 din 24 mai 2006 privind aprobarea Politicii n domeniul ajutorului


de stat pentru perioada 2006 2013

M.Of. nr. 494/07-06-2006

D-L 139/1990 privind camerele de comer i industrie din Romnia

Monitorul Oficial nr. 65 din 12 mai 1990

L 335/2007 a camerelor de comer

Monitorul Oficial nr. 836 din 6 decembrie 2007

OG 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii

Monitorul Oficial Nr. 39 din 31 ianuarie 2000


Modificat prin L. Nr. 246/18.07.2005 publicat n M.Of. Nr. 656/25.07.2005
Cu modificrile i completrile ulterioare
Monitorul Oficial Nr. 380 din 12 iulie 2001
Modificat prin L. Nr. 571/22.12.2003 publicat n M.Of. Nr. 927/23.12.2003
Cu modificrile i completrile ulterioare

L 356/2001 a patronatelor

Construcii (documentaie tehnico economic, autorizare)


O 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii

M.Of. 825/2005
Cu modificrile i completrile ulterioare

HG 1072 / 2003 privind avizarea de ctre Inspectoratul de Stat n


Construcii a documentaiilor tehnico-economice pentru obiectivele de
investiii finanate din fonduri publice

M.Of. nr. 656/16 sep. 2003


Cu modificrile i completrile ulterioare

HG 1865 / 2006 pentru modificarea limitelor valorice privind


competenele de aprobare a documentaiilor tehnico-economice ale
obiectivelor de investiii noi

M.Of. nr. 12/8 ian. 2007

Ordinul comun al Ministrului dezvoltrii, lucrrilor publice i locuinelor

Monitorul Oficial nr. 543 din 9 august 2007


5

Programul Operaional Regional 2014-2020

mai 2015
Ghidul Solicitantului

nr. 486/2007 i al Inspectorului general de stat al Inspectorului de Stat n


Construcii nr. 500/2007, pentru aprobarea Procedurii privind emiterea
acordului de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii I.S.C. pentru
intervenii n timp asupra construciilor existente

Cu modificrile i completrile ulterioare

OMEF nr. 915/2008 pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si


speciale la incheierea contractelor de lucrari

Monitorul Oficial nr. 424 din 05.06.2008

Condiii generale de accesare a fondurilor


ANEXA 10.4

Protecia mediului
OUG 195 / 2005 privind protecia mediului

M.Of. nr. 1196/30 dec. 2005


Rectificare: M.Of. nr. 88/31 ian. 2006
Cu modificrile i completrile ulterioare

Ordin nr. 462 din 1 iulie 1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind
protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea
emisiilor de poluanti atmosferici

Monitorul Oficial Nr. 190 din 10 August 1993

L 5/2000 privind amenajarea teritoriului national Sectiunea a - III a,


zone protejate

Monitorul Oficial Nr. 152 din 12 aprilie 2000

OMMGA 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului


asupra mediului si de emitere a acordului de mediu

Monitorul Oficial Nr. 52 din 30 ianuarie 2003


Modificat prin OMMDD Nr. 1.037/2005 publicat n M.Of. Nr. 985/07.11.2005
Cu modificrile i completrile ulterioare

OMMDD nr. 1338/2008 privind procedura de emitere a avizului Natura 2000

Monitorul Oficial Nr. 738/31 oct. 2008

Egalitatea de anse i nedisciminarea:


L 202/2002 privind egalitatea de anse i de tratament ntre femei i
brbai

Monitorul Oficial Nr. 150 din 1 martie 2007

HG 1273/2000 privind aprobarea Planului naional de aciune pentru


egalitatea de anse ntre femei i brbai

Monitorul Oficial Nr. 659 din 15 Decembrie 2000

HG 285/2004 privind aplicarea Planului naional de aciune pentru


egalitatea de anse ntre femei i brbai

Monitorul Oficial Nr. 236 din 17 martie 2004

Ordin nr. 649/2001 privind aprobarea Normativului pentru adaptarea


cldirilor civile i spaiului urban aferent la exigenele persoanelor cu
handicap, indicativ NP 051/2000

Monitorul Oficial Nr. 287 din 31 mai 2001

S-ar putea să vă placă și