Sunteți pe pagina 1din 1

PROIECT

AVIZEAZ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricic

MUNICIPIUL BUCURETI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6,
S.T. 157/07.06.2013

HOTRRE
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Strada Agnita nr. 10, Sector 6
pentru construire locuin
pe un teren n suprafa de 400 m.p.,
proprietate privat persoan fizic
Avnd n vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 i Referatul de specialitate al
Departamentului Arhitect ef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu - Strada
Agnita nr. 10, Sector 6;
Vznd avizul Comisiei Tehnice de Urbanism i Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr.
9869/7/3;22/04/2013 i raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrri Publice i Protecia Mediului a
Consiliului Local al Sectorului 6;
innd seama de prevederile:
- Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
- Ordinului ministrului dezvoltrii regionale i locuinei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrrilor de construcii, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu
modificrile ulterioare;
- P.U.G. al Municipiului Bucureti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea
prelungit n conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 232/2012;
n temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima tez, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e)
din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6,
HOTRTE:
Art. 1. Se aprob Planul Urbanistic de Detaliu - Strada Agnita nr. 10, Sector 6, pentru construire
locuin pe un teren n suprafa de 400 m.p., proprietate privat persoan fizic.
Art. 2. Prezenta documentaie reprezint regulament de urbanism i nu d dreptul la construire.
Art. 3. Documentaiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate anterior, care fac referire la adresa
potal pus n discuie, devin nule de drept.
Art. 4. Primarul Sectorului 6 i Direcia General Arhitect ef vor aduce la ndeplinire
prevederile prezentei, conform competenelor.
Comunicarea i aducerea la cunotina public se vor face, conform competenelor, prin grija
Secretarului Sectorului 6.
PREEDINTE DE EDIN

Nr:
Data:

CONTRASEMNEAZ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricic