Sunteți pe pagina 1din 10

PRIMARIAMUNICIPIULUIBUCURE§TI

Direcjia Generala Administrajie 9i Relajia cu CGMB


Direcjia Asisten@Tehnica 9i Juridica

Serviciul Transparenla Deciztonala


Nr. 85938/1/29 .06.2022
ANUNT

'in conformitatecu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenja decizionala Tn


administrajia publica, republicata 9i modificata, se aduce la cuno9tin@public;aurmatorul proiect de
act normativ:

Proiect de hotirare pentru modificarea RegulamentuluiLocal de Urbanism al Planului


Urbanistic General, aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr.
269/21.12.2000, cu modificarile 9i completirile ulterioare

Potrivit art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administra+ia
publica, republicata 9i modificata, '’Anunjul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fI
adus la cuno§tintapublicului,in condijiilealin. (1), cu cel pujin30 de zile lucratoareTnaintede
supunerea spre avizare de catre autoritatilepublice ... "
Procedura dezbatere: 30 de zile lucratoare: termen: 08.08.2022.
Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documenta jia de baza, poate fi consultat:
- pe site-ul P.M.B. – www.prnb.ro;
link: https://www3.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/proiecte;
- la sediul PMB, B-duI Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5.
Proiectul de act normativ se poate objine 9i Tncopie, pe baza de cerere depusa la Centrul
de Informare
in conformitatecu prevederileart. 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003,republicatiPi
modificata, pana Ia data de 05.07.2022, se pot trimiteTn scris, propuneri, sugestll, oplnll cu
valoare de recomandare privind pro}ectele de acte normative supuse dezbaterii publice.
Propunerile, sugesUile, opiniile privind proiectele de acte normative, se vor transrnite:
- prin site-ulwww.prnb.ro;
- prin po9ta pe adresa P.M.B. – B-duI Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 – Directia Asisten@
Tehnica 9i Juridica;
- depuse la Centrul de Informare – P.M.B., B-duI Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5.
- pe e-mail la adresa: relatiipublice@pmb.ro

Materialele transmise vor purta menjiunea:

„Recomandare la proiect de act normativ”

DIRECTOR EXECUTIV

$ef Serviciu

intocmit
Expert, Tiberiu P8rvu

Bd Regina hr. 47 I1050013, sector 5, Bucure§ti. Romania


Tel: 021.305
http://www.pmb
lo
Consiliul General al Municipiului Bucure$ti
PROIEC T

HOTARARE
Nr. din
pentru modificarea Regulamentului Local de Urbanism al Planului Urbanistic General,
aprobat prin Hotirarea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr.269/21.12.2000,
cu modificarile 9i completirile ulterioare

Avand Tn vedere, Referatul de aprobare al Primarului General 9i Raportul de


specialitate al Arhitectului §ef al Municipiului Bucure;ti nr. 58918/11 .05.2022;

Tinand seama de prevederile:


Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de construcjii republicata, cu
modificarile91completarile ulterioare;
Legii nr. 350/2001 privind arnenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile 9i
completarileulterioare;
Legii nr. 24/ 27.03.2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea unor acte
normative, cu modificarile §i completarile ulterioare;
Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
mod ificata 9i completata;
PUG - Municipiul Bucure9ti, aprobat prin HCGMB nr. 269/21.12.2000, cu modificarile §i
completarileulterioare.

in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), art. 139 alin (3), lit e) din
ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

B-duI Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucure$ti, Romania; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb,ro
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUIBUCURE§TI
HOTARA§TE:

Art. I incepand cu data intrariiTn vigoare a prezentei hotarari, Regulamentul Local de


Urbanism al Planului UrbanisticGeneral, aprobat prin Hotararea ConsiliuluiGeneral al
Municipiului Bucure9ti nr.269/21.12.2000, cu modificarile 9i completarile ulterioare, se
modificadupa cum urmeaza:
Punctul 4.3 din cuprinsul Titlului I – Prescripjii Generale – punctul 4 – Derogari de la
prevederile regulamentului, introdus prin Art. I, Alin. 1 al Hotararii Consiliului General al
MunicipiuluiBucure9ti nr.566/24.10.2019,se abroga.
Art. II Prevederile Art. I nu se aplica certificatelorde urbanism pentru autorizare emise
anterior adoptarii prezentei hotarari §i autorizatiilor de construire/desfiintare aflate Tn curs de
emitere 9i pentru care au fost deja emise certificate de urbanism anterior aprobarii prezentei
hOtara ri. J

Art. III Termenul de valabilitateaI certificatelorde urbanism prevazute Ia Art. II nu poate


poate fi prelungit.

Art. IV Direcjiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului


Bucure9ti 9i ale Primarilor de Sectoare vor duce la Tndeplinireprevederile prezentei hotarari

Aceasta hotarare a fost adoptatdTn§edinta ordinara ...... ... ........ a ConsiliuluiGeneral al


Municipiului Bucure9ti din data de .

PRE§EDINTE DE §EDINTA, SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUtBUCURE$TI,
Georgiana Zamfir

Bucuresti,

B-duI Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucure§ti. RomanIa; tel.: +4021 305 55 00; www,pmb,ro Pay 2
q&
br

PRIMARIAMUNICIPIULUIBUCURE§TI
\\a I'1111 1 1

Prir11arGeneral

>/Z 85BSC/aB.oG. bIA

REFERAT DE APROBARE
a proiectuluide hotarare privind

modificarea Regulamentului Local de Urbanism al Planului Urbanistic General, aprobat


prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucure9ti nr.269/21.12.2000,cu
modificarile9i completirile ulterioare

Prin HCGMB nr.566/24.10.2019au fost aduse unele modificariRegulamentuluiLocal de


Urbanism aferent Planului Urbanistic General al MunicipiuluiBucure§ti aprobat prin Hotararea
C.G.M.B. nr.269/2000, cu modificarile98 completarile ulterioare, printre care §i preluarea ca
derogari a tuturor documentatiilorde urbanism aprobate de Consiliul General al Municipiului
Bucuresti in baza Planului UrbanisticGeneral

Regulamentele de urbanism sunt acte normative adoptate de autoritalile administrajiei


publice locale cu aplicare limitataTntimp

Art. 68 alin.(2) 91(3) al Legiinr. 24/27.03.2000 privtndnormelede tehnica legislativa pentru


elaborarea actelor normative, cu modificarile Pi completarile ulterioare, stabile§te ca durata
actelor normative temporare se poate prelungi prin acte normative ulterioare cu condijia ca
dispoziga de prelungire a termenului de aplicare a actului normativ temporar si intervini
inainte de expirarea termenului.

Legea nr.350/06.07.2001 privind amenajarea teritoriului 91 urbanismul cuprinde in


conjinutul siu reglementari exprese cu privire la stabilirea 9i prelungirea termenelor de valabilitate
ale documentajiilorde urbanism precum §i la modul de revizuire §i actualizare a acestora. Astfel,
in cuprinsul art.56 ann.(5) se stipuleaza ca „Valabilitateaprevederilor documentatiilor de
amenajare a teritoriuluigi de urbanism se extinde de drept pentru acele investiIii care au Tnceput in
timpul perioadei de valabilitate, pang la finalizarea acestora, in urmatoarele situajii,

a) daca Tntimpul pedoadei de valabilitatea fost Tnceputa,in conditiilelegii, procedura de


autorizare a executarii lucrarilor de construire/desfiintare,
b) daca a fost demarata punerea Tn aplicare a reglementarilorprivind circulajia juridica a
terenurilor, stabilirea si delimitarea teritoriuluiintravilan sau delimitarea zonelor afectate de servitutl
put)lice,
c) daca au fost ini{iate obiective de investitii de modernizare §i/sau dezvoltare a
infrastructurii tehnico-edilitare.”

Bd Regina Elbabeta nr. 47. cod po9tal050013. sector 5, Bucure$ti. Romania


Tel: 021 305 55.00
http://www.pmb . ro
Potrivit prevederilor art. 81 alin.(2) al Legii nr. 24/27.03.2000privind normele de tehnici
legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile 9i completarile ulterioare, privind
subordonarea actetor adoptate de autorita{tIeadministrajieipublice locale fata de actete de nivel
superior„Reglementirile cuprinse in hotararile consiliilor locale $i ale consiliilor judejerIe,
precum §i cele cuprinse Tnordineleprefecjilorsau in dispozi{iileprimarilornu pot contraveni
Constitujiei Romaniei qi reglementarilordin actele normativede nivel superior

Tinand cont de cele prezentate mai sus, in baza Raportuluide specialitate al Arhitectului
§ef al Municipiului Bucure§ti 98in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgen@ nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 9i completarile ulterioare, prezentam spre
dezbaterea ConsiliuluiGeneral al MunicipiuluiBucure9tiproiectulde hotarare pentruabrogarea
prevederilor punctului 4.3 introduse Tn cuprinsul Titlului I – Prescriptii Generale – punctul 4 -
Derogari de la prevederile regulamentuluiprin HCGMB nr.566/24.10.2019.

PRIMAR GENERAL.
NICUSOR DAN
/

DIRECT IDIC
n UTIV
ORDACHE

- q'\l

\
I

,::__R
.?! )

Bd Regina Ellsabeta nr. 47. cod po9tal050013. sec30r5, 8ucure$ti.Rom RIta


Tel: 021 305.55.00
http://wwwF)mb.ro
PRIMARIAMUNICIPIULUIBUCURE§TI
Direcjia Generala Urbanisnr 9iAlnellajar-ea Tentoriului
Direcjia Urbanism

N,.bbq W..I...I!...oS.h,2&

RAPORT DE SPECIALITATE
pentruproiectulde hotarareprivind

modificarea Regulamentului Local de Urbanism al Planului Urbanistic General, aprobat


prin Hotararea Consiliului General al MunicipiuluiBucure9ti nr.269/21.12.2000,cu
modificarile9i completarileulterioare

Prin HCGMB nr.566/24.10.2019au fost aduse unete modificariRegulamentuluiLocal de


Urbanism aferent PlanuluiUrbanisticGeneral al MuntcipiuluiBucure§tiaprobat prin Hotararea
C.G.M.B. nr.269/2000, cu modificarile 9i completarile ulterioare, printre care §i preluarea ca
derogari a tuturor documentajiilorde urbanism aprobate de Constliul General al Municipiului
Bucuresti in baza Planului Urbanistic General.

Principiul fundamental al actiunii normelor jurtdice Tn timp este principtul neretroactivitalii


Prin urmare, actul normativ (norma juridica) acjioneaza numai in prezent 9i in viitor atat Hmp
cat este in vigoare. Acest principiueste statuatin art. 15 alin.(2) din Constitulia Romaniei astfel:
,,Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penate sau contraventionale mai favorabile.’

Din punct de vedere tehnic, regulamentelede urbanism sunt acte normative adoptate de
autoritaTileadministrajieipublicelocalecu aplicarelimitatain timp

Conform art. 68 alin.(2) 9i (3) al Legii nr. 24/27.03.2000privind normele de tehnica


legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile9i completarileulterioare, durata
actelor normative temporarese poate prelungi prin acte normative ulterioare cu condijia ca
dispoziga de prelungire a termenului de aplicare a actului normativ temporar si intervini
inainte de expirarea termenului.

Legea nr.350/06.07.2001 privind amenajarea teritoriului 9i urbanismul cuprinde Tn


conjinutul siu reglementari exprese cu privire la stabilirea 9i prelungirea termenelor de valabilitate
ale documentatiilor de urbanism precum 9i la modul de revizuire 9i actualizare a acestora. Astfel,
in cuprinsul art.56 alin.(5) se stipuleaza ca „Valabititatea prevederilor documentatiilor de
amenajare a teritoriului§i de urbanism se extinde de drept pentru acele investiIii care au TnceputTn
timpul perioadei de valabilitate, pana la finalizarea acestora, in urmatoarele situa;ii.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod po9tal050013. sector5. Bucure9ti. Romania
Tel: 021.305 55.00
http://www.pmb ro
a) daca Tntimpulperioadeide valabilitate a fost inceputi, in condijiile legij, procedura de
autorizare a executarii lucrarilor de construire/desfiintare,
b) daca a fost demarata punerea Tn aplicare a reglementarilorprivind circulatia jur}dica a
terenurilor, stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan sau delimitarea zonelor afectate de servjtutl
publice,
c) daca au fost inijiate obiective de investiIii de modernizare §j/sau dezvoltare a
infrastructurii tehnico-edilitare.”

in conformitate cu prevederileart. 81 alin.(2) al Legii nr. 24/27.03.2000 privind normele de


tehnica tegislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile 9i completarile ulterioare,
privind subordonarea actelor adoptate de autorita Tileadministrajiet publice locale fala de actele de
nivel superior „Reglementarile cuprinse in hotararile consiliilor locale si ale consiliilor
judejerIe, precum 9i cele cuprinse Tn ordinele prefec;ilor sau Tn dispozijiile primarilor nu pot
contraveni Constituliei Romanieiqi reglementirilor din actele normative de nivel superior

in acord cu aceste reglementari,prin art. 28 alin.(3)din NormeleMetodologice


din 26
februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/06.07.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
si de elaborare §i actualizare a documentatiilor de urbanism sunt stabilite conditiile Tn care
prelungirea termenelor de valabilitateeste posibila astfel: „Pentru planurile urbanistice aflate in
terrnenul de valabilitate stabilit prin hotirarea de aprobare a acestora, valabilitatea poate fl
prelungitatot pnn hotarare a consiliuluilocal, pe baza analizei de specialjtate, daci se mentin
reglementiri je urbanistice prevdzute qi daca acestea nu contrazic alte reglementari conexe
sau acte normative aparute intreHmp.” /

Tinand cont de aspectele menjionate mai sus, consideram oportuna abrogarea prevederilor
punctului 4.3 introduse Tn cuprinsul Titlului I – Prescrip{ii Generate – punctul 4 – Derogart de la
prevederile regulamentuluiprin HCGMB nr.566/24.10.2019,intrucat acesta este redactat intr-o
exprimare ambigua, lipsita de precizie 9i claritate 9i conjine dispozitii care sunt in contradictie cu
reglementarile prevazute de actele normative de rang superior men+ionate, motiv pentru care
Tnaintamprezentul proiect de hotarare Consiliului General al MunicipiuluiBucuresti in vederea
analizarii 9i supunerii lui spre adoptare

Bd RegIna Elisabeta nr 47. cod po9tal 050013. sector 5. Bucure;ti. RomanIa


Tel: 021.305.55.00
http.//www .F)mb .ro UKAS
u;SitH#7 1
,}

C C) N F ;/ F rJ ’ .i{i',c\iib:_Jl
''} }

4;, 1

(' o irs iII LIl Ciclrer£ll al NI u iI i c iF i tI

HOT ARA Rr
privind modificarea Regularnentului Local de Urbanisrn at Planutui Urbanistic General,
aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bu9urq?ti nr. 269/21.12.2000, cy.
modificariie ;i completirile ulterioare, prelungit cu Hotararile Consiliului Gene_raI al
MurlicipiuluiBucuregti nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2Q11, nr. 232/19.12.2012, nr._
;?.4/..1.$..12.2C)15
91nr. 877/12.12.2018.
.

he) Avand Tnvedere referatulde aprobare at PrimaruluiGeneral al MunicipiuluiBucure9ti


9i raportul de specialitate al Arhitectului §ef al Municipiului Bucure9ti nr. 12240/16.10.2019;
Luand Tn considerare avizul Comisiei de urbanism 9i amenajarea teritoriutui nr.
90/23.10.20199i avizut Comisiei juridice ;i de disciplini nr. 644/23.10.2019din cadrul
ConsiliuluiGeneral al MunicipiuluiBucure;ti
in conformitatecu prevederile:
Legii nr. 50/1991privindautorizarea executariilucrariiorde construciii, republicata, cu
modtficarile 9i completarile ulterioare;
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului9i urbanismul, cu modificarile 9i
completarileulterioare:
Hotararii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea RegulamentuluiGeneral de
Urbanism, cu modificarile 9i completarile ulterioare:
Ptanului Urbanistic General al MunicipiuluiBucure9ti aprobat prin Hotararea C.G.M.B
nr. 269/21.12.2000, cu valabilitateprelungitaprin Hotararea C.G.M.B. nr.324/2010,
Hotararea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotararea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotararea
C.G.M.B. nr. 224/15,12.2015si Hotararea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;
Cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind
\J transparenla decizionala Tnadministraiia publica, republicata, cu modificarile§i completarile
ulterioare:
Tntemeiul prevederilorart, 129 alin. (2) lit. c). alin. (6) lit. c) 9i art. 139 alin. (3) lit. e),
din Ordonan ja de Urgenji a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile §i completirtle ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE§TI


HOTARA§ TE:
Art.I Regulamentu! Local de Urbanism al Planului Urbanistic General al Municipiului
Bucure;ti, aprobat prin Hotararea ConsiliuluiGeneral al MunicipiuluiBucure9ti nr
269/21.12 2000, cu modincarile Pi completarile ulterioare, prelungit cu Hotararile Consiliulu
General al Municip-iuluiBucuresti nr. 324/17.11.2010, nr. 241/20.12.2011. nr
232/19.12.2012, nr. 224/15.12.2015si nr. 877/12.12.2018se modlfici astfel

E: Rec’' 3 E 17 === r : S:a: :ST : 13 sec:, : - ? TI=En7 I,'q J,


+

I
3acet3 r
/

I+I
-\ bV
/

/
n cuprirlsulTitluluiI -- Prescrip{itGenerale – pullctul4 - Derogirl de la pIevederile
I'e=,J}3n',er-ltul:,I.Jura punctul 4.2 se va introduce pct. 4 3 cu urmitoruF cort{inut
4.3 .- T.ate docunlentq jIIFe de ,E[bgPjgrn...ge _tIp _.F'l.qrl'.bJ{bani itIQ_go_041 _pplobq FeA_
Cons}liul General at Municipiului Bucure9ti Tn baza prezentului Plan Urbanistic G9neral, s_hInt
PIeLy!?!! gq _pp1.99qri.in Regularnentul l_ocal de Urbanism Pi in plan?a de regleme9]jri
aTiFente Pia,rut,Ii Urbanistic General, cu limitarea '..’alorii CUT la nraxim 4.0 ADC/mp teM
c31]f?LTJ£%949[iig[_F.99ii.Fr. 3q_C}/2C)o]
privind qmenajarea teritoriuluigi urbanisrnul,c}I
aMis,idle $i completarile ulterloar£;
Tn cuprinsul Titlului I – Presiripjii generate – punctu1 5 – Condijit de construibilitate a
parcelelor, alin, (5.6) va avea urrnatorul conjinut
..5.6 – Prin excepjie de la prevederiiealin, (5.4) 91atin. (5.5), in cazul proiectelorde
interes public realizate pe o singura parcela sau pe parcele Tnvecinateaparjinand domeniului
public sau privatal statuluisau al Municipiutui
Bucure9ti,dejinuteTnproprietatede catre
institutii publice. regii autonome TnfiinTate de catre stat sau de catre Municipiul Bucure9ti,
precum si in cazul protectetor realizate pe parceie aflate Tn proprietatea companiitor 9i
societa{ilor Ia care statul sau MunicipiulBucure§ti este acjionar unic, majoritarsau ta care
acestea detin controlul, se permite autorizarea directa cu respectarea prevederilor .t

prezentului regulament 9i cu avizu! Arhitectului§ef al MuntcipiuluiBucure9ti. numai Tn cazul


in care
a) Parcela/parcetele nu este/nu sunt situata/situate in zona construita protejata;
b) Nu sunt necesare modificari ale structurii parcetarului din zona Tnvecinata ?i nici
ale configurajiei strazilor;
c) Nu sunt necesare transferari de teren catre proprietatea publica
Art.II Prezenta hotarare modtfica Regulamentul Local de Urbanism at Planului
Urbanistic General, aprobat prin Hotirarea Consiliului General al MunicipiuluiBucure§ti nr
269/21.12.2000, cu modificarile Pi completarile ulterioare Pi se apIica pe toata durata de
valabilitate a acesteia
Art.III Direcjiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al
Municipiu lui Bucure9ti precum §i ale Primariilor Sectoarelor Municipiului Bucure9ti. ale caror
teritorii administrative sunt cuprinse Tnaria de studiu a documentajiei de urbanism vor aduce
la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptataTn §edin


ja ordinaraa ConsiliutuiGeneral al
8 MunicipiuluiBucure9tidin data de 24.10.2019. ;

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Mariu Pave
'/

t-.*../
'r I
F ': Re ,I r : E 's3£eta -r 41. - - : Dc}ta' CEC C 4 3 , i ectcr 5 P JL.are}:: R:oa-'a 'e ' it, : ' : _=. f 5 C': ':it.~:i OTC ’B Pag 2
i)RIMARIA MUNICIPILJLLJIBUCURE§TI
. ,I. ; I , _ t J. : Ie,a,a \JttJ„I IISt-1
191 / \r I ,LI I;_,J,. i c.a I t_ I ltol tulul
Dlrecjia Urbanism

:FRy?:/u#uTAYeq(.lu,. I ;0/??

b.d.,
(ITIf g.f '/.3,
Y
• nn +

11 SIR:
n==-n-U-HH_

£ATRE, SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI


BUCURE$TI

Vi transmitem aiaturat,in vederea demararii proceduritorlegale de aprobare, proiectulde


hotarare privind documenta&lade urbanism “modificarea Regulamentului Local de Urbanism
a Planului Urbanistic General, aprobat prin Hotanrea Consiliului General al Municipiului
Bucure9ti nr.269/21.12.2000, cu modificarile ?i completirile ulterioare” cu menjiuneaca, in
conformitate cu Nota dvs. nr. 4173/6/12.la.2015, inregistrata la DGDU cu nr. 10850/13.10.2015,
in raport cu prevederile art. 6 din Legea 52/ 2003 privind transparenja decizionali Tnadministratia
publica.republicata,documentaIa conjine date cu caracter personal.
Dosarul conjine un numar de 4 file (reprezentand piese scrise), dupa cum urmeaza:
Hotarare- proiect- 1 exemplar(1 fila);
Referat de aproban Nr.85836/23.06.2022- 1 exemplar(1 fila)- original;
Raportul de specialitate al Arhitectului-$ef nr. 58918 / 11.05.2022 - 1 exemplar (1 nta)-
original;
H.C.G.M.B nr. 566/24.10.2019 - 1 exemplar (1 fila) - copie;

Multumtm pentru colaborare

I
ARHITECT §EF AL MUNI$1PIULUI BUCURE STI

Sef serviciu,
Arh. Stel}an Alexandru COb+STANTINESCU
/ _//
W
//

intocmit: Bogdan TODERA§/2ex./23.06.2022

--/(
al Reglna Ellsabeta nr 47 cod postal05(>013sector5 Bucure$tI.Romano
Tel'021.305.55OO
hnf //wwwpmb ro

S-ar putea să vă placă și