Sunteți pe pagina 1din 92

Prirngria Municipiului Bucuresti

Secretar General
6-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucure~ti,Romania
Tel.: 305 55 80;tel.centralA: 305 55 00.int. 1255;fax:
http://www.bucuresti-primaria.ro

SMC celificat ISO 9001 : 2OCO

LIKAS

SMM certificat IS014001 : 2004

Direcfia Asistenaf5 Tehnic5 ~i Juridic5 a CGMB


Serviciul Transparenfa Decizionala

ANUNT
i n conformitate cu prevederile Legii nr. 5212003 se aduc la cunogtinta publica
urm3torul proiect de act normativ:
- Proiect de hotarijre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Modernizare
Soseaua de Centura a Murlicipiului Bucuregti tronsoane situate pe raza administrativa a
Municipiului Bucuregti
Proiectul de act normativ, mai sus amintit, cu documentatia de baza poate fi consl-~ltat:
- pe site-ul P.M.B. - www.pmb.ro
- la sediul PMB, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 (panou afigaj)
- la Centrul de Informare, B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5 (panou
afigaj)
Proiectul de act normativ se pot obtine, i n copie, pe baz3 de cerere depus3 la Centrul
de Informare.
in conformitate cu prevederile art. 6, alin. 4 din Legea 5212003 p i n 3 la data de
14.12.2007 se pot trimite i n scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare
privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice
Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ se vor transmite:
- prin site-ul www.pmb.ro;
- prin pogt3 pe adresa P.M.B. - B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 Directia Asistenla Tehnica gi Juridica a C.G.M. B;
- depuse la Centrul de lnformare - P.M.B.;
- B-dul Regina Elisabeta nr. 16, sector 5.
Materialele transmise vor purta mentiunea:

,,Recornandare la proiect de act normativ"

P.M.B.
Bucuregti
astazi 04.12.2007

Consiliul General a1 Municipiului B u c u r e ~ t i

HOTARARE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
MODERNIZARE SOSEAUA DE CENTURA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
TRONSOANE SITUATE PE RAZA ADMINISTRATIVA A MUNICIPIULTSI BUCURESTI
Av5nd in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureyti yi
Raportul de specialitate a1 Direcfiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
Luind in considerare Raportul Comisiei de Urbanism gi Amenajarea Teritoriului gi Avizul
Comisiei Juridice ~i de Disciplini din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuregti:
VSizind avizele obtinute de la :

- Comisia Tehnic: de Urbanism gi Amenajarea Teritoriului C.T.U.A.T. - P.M.B. :


Aviz de urbanism nr. 21111; 2; 3; 4125.01.2007;
- Agentia Regional; pentru Protecfia Mediului Bucure~ti:
Aviz nr. 63313012007;
- Comisia de coordonare lucriiri edilitare a P.M.B. :
Aviz nr. 61 140512007;
- Comisia Tehnicii de circulatie a P.M.B. :
Aviz nr. 577 1801892212006;
- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului :
Aviz nr. 35 1136312007.
T i n l n d seama de prevederile :
-

Legii nr. 5011991 privind autorizarea execut5rii lucriirilor de constructii, cu modificiirile gi


completiirile ulterioare;
Legii nr. 350 I2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificiirile gi completirile
ulterioare ;
- Hotgrsrii Guvernului nr. 52511996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism,
modificatii yi completatii ;
- PUG - Municipiul Bucuregti aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269121.12.2000.
- fn temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, art. 36 alin. 5 lit. c gi art. 45 alin. 2 lit. e din Legea
administratiei publice locale nr. 21512001, republicatii;

MU
Regina
~ Elisabeta 47. sector 5 Bucurezti Rombnia- ~ P I+An31 305 55 170. www hlrrllr~cti-nrimariaro
a

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:
Art. 1: Se aprobg Planul Urbanistic Zonal "Modmizare Soseaua de Centura a Municipiului Bucuresti Tronsoane situate pe Raza Administrativa a Municipiului Bucuresti" , conform planuri de reglementari vizate

spre neschimbare :
- KM 67+200 (DN1AO-KM 0+000(DN 1)
- KM 64+500 (DN7) - KM 67+200 (DN1A)
- KM 67+200 (DN 1A) -KM71+845 (DNl) KM6 (Dl 200B-PIPERA-TUNARI) .
Conditii de construire aprobate :

- Pentru modernizarea soselei de centura se vor rezerva pentru domeniul public suprafetele
necesare realizarii pasajelor denivelate si o fasie de minim 30,OO m (reprezentand aliniamentul propus)
masurata din axul soselei propuse pentru realizarea largirii soselei de centura a drumurilor colectoare
si utilitatile publice, conform planselor de reglementari vizate spre neschimbare.
Noile constructii vor pastra o retragere de la aliniamentul propus de minim 10,OO m pentru
realizarea plantatiei de protectie.
Art. 2: Prezenta documentatie reprezintii regulament de urbanism 9i nu d i dreptul la construire.
Art. 3 :Se abrogi toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.
Art. 4 :Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de S(cinci) ani .

Aceastii hotgriire a fost aprobata in ~ e d i ........................


n~
a Consiliului General a1 Municipiului
Bucure~tidin data de .....................

PRETEDINTE DE TEDINTA
Bucuregti , ...............2007
Contrasemneazii,

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIUL UI BUCURETTI


TUDOR T O M

&dul Regina Elisabeta 47. sector 5. Bucuresti. Romania: tel.: +4021305 55 00:www.bucuresti-orimaria.ro

Paa 2

DlRECTlA URBANISM $I
AMENAJAREA TERlTORlULUl
etaj: 2,cam. 203
tel.: 305 55 68;305 55 00 int. 1203
fax: 305 55 68
e-mail: urbanism@bucuresti-prirnaria.ro

PrimBria Municipiului B u c u r e ~ t i
D i r e c t i a G e n e r a l H d e D e z v o l t a r e , Tnvestitii ~i P l a n i f i c a r e UrbanH
Avizat,
Viceprimar General
RAPORT
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
MODERNIZARE SOSEAUA DE CENTURA A MUNICIPIULUI B
TRONSOANE SITUATE PE RAZA ADMINISTRATIVA A MUNICIPIU
Legea nr. 45312001, pentru modificarea si completarea Legii nr. 50
autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor
stipuleaza obligatia adrninistratiei publice locale de a elibera certificate de urbanism si autorizatii
de construire pe baza documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobate dupa cum
unneaza :
- pentru terenuri amplasate in localitiiii, pe baza planurilor urbanistice (PUZ, PUD) aprobate si
a regulamentelor aferente acestora .
- Zona studiata prin PUZ cuprinde Soseaua de Centura a Municipiului Bucuresti - Tronsoanele :
- KM 67+200 (DNIAO-KM 0+000(DNl)
- KM 64+500 (DN7) - KM 67+200 (DNl A)
- KM 67+200 (DNIA) - KM71t-845 (DN1) KM6 (DJ 200B-PIPERA-TUNARI) .
FUNCTIUNI:"
MODERNIZARE SOSEAUA DE CENTURA A
BUCURESTI" - conform planuri de reglementari vizate spre neschimbare.

MUhTICIPIULUI

Pentru modernizarea soselei de centura se vor rezerva pentru domeniul public suprafetele
necesare realizarii pasajelor denivelate si o fasie de minim 30,OO m (reprezentand aliniamentul
propus) masurata din axul soselei propuse pentru realizarea largirii soselei de centura a drumurilor
colectoare si utilitatile publice, conform planselor de reglementari vizate spre neschimbare.
Noile constructii vor pastra o retragere de la aliniamentul propus de minim 10,OO m pentru
realizarea plantatiei de protectie.
Planul Urbanistic Zonal aviind avizul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea
Teritoriului - CTUAT-PMB qi alte avize solicitate confonn prevederilor legale in vigoare, conform
prevederilor art. 45- alin. 2-lit. e, art. 36-alin. 2-lit. c si art. 36-alin. 5-lit. c din Legea
administraiiei publice locale nr. 2 1512001, republicata, se supune dezbaterii si aprobgrii Consiliului
General a1 Municipiului Bucureqti .
Certificiim faptul c5 documentaiia prezentatg spre aprobare C.G.M.B. confine toate avizele
solicitate prin Avizul de urbanism nr. 21111; 2; 3; 4 125.01.2007.

bdul Regina Elisabeta 47. sector 5.Bucuresti. Rornbnia: tel.: +402130555 00: www.bucuresti-prirnaria.ro

PRIMAR GENERAL
Etaj: 1,cam. 101
tel.: 305 55 89;305 55 90;305 55 00 int. 1101
fax: 312 00 30
e-mail: primar@bucuresti-primaria.ro

PrimSria Municipiului Bucuregti


EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
MODERNIZARE SOSEAUA DE CENTURA A MUNlClPlULUl BUCURESTI
TRONSOANE SITUATE PE RAZA ADMlNlSTRATlVA A MUNlClPlULUl BUCURESTI
Legea nr. 45312001, pentru modificarea si completarea Legii nr. 5011991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pen,tru realizarea locuintelor
stipuleaza obligatia adrr~inistratieipublice locale de a elibera certificate de urbanism si
autorizatii de construire pe baza documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,
aprobate dupa cum urmeaza :
- pentru terenuri arr~plasatein localit~ti,pe baza planurilor urbanistice (PUZ, PUD)
aprobate si a regulamentelor aferente acestora .
- Zona studiata prin PUZ cuprinde Soseaua de Centura a Municipiului Bucures.ti Tronsoanele :
- KM 67+200 (DNIAO-KM 0+000(DNl)
- KM 64+500 (DN7) - KM 67+200 (DNIA)
- KM 67+200 (DNIA) - KM71+845 (DNI) KM6 (DJ 200B-PIPERA-TUNARI) .
FUNCTlUNl :" MODERNIZARE SOSEAUA DE CENTURA A MUNlClPlULUl BUCURESTI"
- conform planuri de reglementari vizate spre neschimbare.
Pentru modernizarea soselei de centura se vor rezerva pentru domeniul public
suprafetele necesare realizarii pasajelor denivelate si o fasie de minim 30,OO m
(reprezentand aliniamentul propus) masurata din axul soselei propuse pentru realizarea
largirii soselei de centura a drumurilor colectoare si utilitatile publice, conform planselor de
reglementari vizate spre neschimbare.
Noile constructii vor pastra o retragere de la aliniamentul propus de minim 10,OO m
pentru realizarea plantatiei de protectie.
Planul Urbanistic Zonal av5nd avizul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea
Teritoriului - CTUAT-PMB 5i alte avize solicitate conform prevederilor legale i n vigoare,
conforn~prevederilor art. 45- alin. 2-lit. e, art. 36-alin. 2-lit. c si art. 36-alin. 5-lit. c din Legea
administratiei publice locale nr. 21512001, republicatg, se supune dezbaterii si aprob5rii
Consiliului General al Municipiului Bucure~ti.

hotarare

In scopul de mai sus, prezentam spre dezbatere qi aprobare alaturatul proiect de

DlRECTlA URBANISM SI AMENAIAREA


TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

305 55 68; 305 55 00 int. 1203


fax: 305 55 68
tel.:

SMC cerli6cal IS0 9001 : XW

SMM cerlifical IS014001 : 2004

e-mail: urbanisrn@bucuresti-primaria.ro

Primgria M u n i c i ~ i u l u Bucuresti
i
Nr. 589405; 5894 11; 5894 12; 589417125.01.2007

AVIZ DE URBANISM nr. 21111 ;2 ;3 ;4 125.01.2007


PUZ - MODERNIZARE SOSEAUA DE CENTURA A MCrrYICIPIULUI BUCURESTI
TRONSOANE SITUATE PE RAZA ADIWNISTRATIVA A MUNICIPIIJLUI BUCURESTI
Beneficiar - DUAT-C.G.M.B.

Proiectant - URBIS 90
- SEARCH CORPORATION

Amplasare, delimitare studiu:


- Zona studiata prin PUZ cuprinde Soseaua de Centura a Municipiului Bucuresti - Tronsoanele :
- KM 67+200 (DNlAO-KM 0+000(DNl)
- KM 64+500 (DN7) - KM 67+200 (DNI A)
- KM 67+200 (DN 1A) -KM71+845 (DNl) KM6 (DJ 200B-PIPERA-TUNARI) .
Se avizeaza Planul Urbanistic Zonal : " MODERNIZARE SOSEAUA DE CENTURA A MUNICIPIULUI
BUCURESTI" - conform planuri de reglementari vizate spre neschimbare.
Pentru modernizarea soselei de centura se vor rezerva pentru domeniul public suprafetele necesare
realizarii pasajelor denivelate si o fasie de minim 30,OO m (reprezentand aliniamentul propus) masurata din
axul soselei propuse pentru realizarea largirii soselei de centura a drumurilor colectoare si utilitatile publice,
conform planselor de reglementari vizate spre neschimbare.
Noile constructii vor pastra o retragere de la aliniamentul propus de minim 10,OO m pentru realizarea
plantatiei de protectie.

Circulatii, accese: circulatiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 6612006 privind normele de
asigurare a numarului minim de locuri de parcare pt. noile constructii si amenajari autorizate pe teritoriul
municipiului Bucuresti si a prospectelor necesare unei corecte functionari a arterelor de circulatie.
Acorduri, avize necesare pentru aprobare:
- aviz de mediu, aviz M.T.C.T., aviz de precoordonare retele, avizul Comisiei Tehnice de Circulatie, alte
avize conform legislatiei in vigoare.
Prezentul aviz modifica si completeaza prevederile documentatiilor de urbanism avizate anterior, este
valabil5 (cinci) ani si poate fi folosit numai dupa aprobarea documentatiei de urbanism de catre C.G.M.B.
Certificatul de urbanism se va elibera respectand datele tehnice solicitate prin acest aviz.
Sef serviciu,

Referent

bdul Regina Elisabeta 47. sector 5. Bucuresti. Romdniat tel.: +4021305 55 0 0 www.hucuresti-nrimariarn

DlRECTlA URBANISM SI AMENAJAREA


TERlTORlULUl
UKAS

etaj: 2,cam. 203


tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203

fax: 305 55 68

M1

SMC oertikat IS0 9001 :2000 SUM &fat IS014C91 :2W4

e-rnail: urbanism@bucuresti-primaria.ro

Primaria Municipiului B u c u r e ~ t i
Nr. 589405; 58941 1; 5894 12; 589417J25.01.2007

AVIZ DE URBANISM nr. 211J1 ;2 ;3 ;4 125.01.2007


PUZ - MODERNIZARE SOSEAUA DE CENTURA A MUNICIPJSJLUI BUCURESTI
TRONSOANE SITUATE PE RAZA ADMIMSTRATIVA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
Beneficiar - DUAT-C.G.M.B.

Proiectant - URBIS 90
- SEARCH CORPORATION

Amplasare, delimitare studiu:


- Zona studiata prin PUZ cuprinde Soseaua de Centura a Municipiului Bucuresti - Tronsoanele :
- KM 67+200 (DN1AO-KM 0+000(DN 1)
- KM 64+500 (DN7) - KM 67+200 (DNlA)
- KM 67+200 (DN1A) -KM71+845 (DN1) KM6 @J 200B-PIPERA-TUNARI) .
Se avizeaza Planul Urbanistic Zonal : " MODERNIZARE SOSEAUA DE CENTURA A MUNICIPrUL,UI
BUCURESTI" - conform planuri de reglementari vizate spre neschimbare.
Pentru modernizarea soselei de centura se vor rezerva pentru domeniul public suprafetele necesare
realizarii pasajelor denivelate si o fasie de minim 30,OO m (reprezentand aliniamentul propus) masurata din
axul soselei propuse pentru realizarea largirii soselei de centura a drumurilor colectoare si utilitatile publice,
conform planselor de reglementari vizate spre neschimbare.
Noile constructii vor pastra o retragere de la aliniamentul propus de minim 10,OO In pentru realizarea
plantatiei de protectie.
Circulatii, accese: circulatiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 6612006 privind normele de
asigurare a numarului minim de locuri de parcare pt. noile constructii si amenajari autorizate pe teritoriul
municipiului Bucuresti si a prospectelor necesare unei corecte functionari a arterelor de circulatie.
Acorduri, avize necesare pentru aprobare:
- aviz de mediu, aviz M.T.C.T., aviz de precoordonare retele, avizul Comisiei Tehnice de Circulatie, alte
avize conform legislatiei in vigoare.
Prezentul aviz modifica si completeaza prevederile documentatiilor de urbanism avizate anterior, este
valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit nurnai dupa aprobarea documentatiei de urbanism de catre C.G.M.B.
Certificatul de urbanism se va elibera respectand datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu,

FPS-21-0 1/6
--

Comisia Tehnica de Urbanism si

eldiman, arh. Dan Marin,

Nr. 633 ' 30 ' 05.10.2007


CATRE,
Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania
Bucuresti, sector I, str. Dinicu Golescu nr. 38

REFERITOR: Solicitare aviz de rnediu pentm PUZ - Completarea centurii


rutiere a municipiuIui Bucuresti prin constructia sectorului cuprins intre DN7
si DNIA- Obiectivul7, KM 64+500 (DN 7) - Kha 67+200 (DNlA)
Ca urmare a notificarii adresate de Compania Nationala de Autostrazi si
Drumuri Nationale din Romania cu sediul in Bucuresti, sector 1. str. Dinicu
Golescu nr. 38, inregistrata la A.R.P.M. Bucuresti cu nr. 633130106.02.2007. a
completarilor ulterioare inregistrate cu nr. 145 1115.03.2007, nr. 1181105.03.2007 si
nr. 501 1120.09.2007,
in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii,
in urma parcurgerii etapei de incadrare,
in baza H.G. nr. 36812007 privind organizarea si functionarea Ministerului
Mediului si Dezvoltarii Durabile si a Ordonantei de Urgenta nr. 19512005 privind
protectia mediului aprobata si modificata prin Legea 265/2006, in conformitate cu
H.G. nr. 107612004 (art. 13), urmeaza ca Planul Urbanistic Zonal - Completarea
centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin constructia sectorului cuprins
intre DN7 si DNlA- Obiectivu17, KM 64+500 (DN 7) - KM 67+200 (DNlA), sa
fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.
Obiectivele lucrarii sunt: intregirea inelului soselei de centura a municipiului
Bucuresti, amenajare intersectie cu pasaj denivelat peste DN 1A. amenajare trecere
la nivel cu calea ferata industriala, pasaj peste DN 7, pod peste raul Colentina si CF
Bucuresti - Urziceni (conform Certificatului de Urbanism nr. 567335 din
18.10.2006 emis de Primaria Municipiului Bucuresti).
Obiectivul propus de prezentul P.U.Z. se va realiza cu respectarea tuturor
conditiilor impuse prin avizele tehnice de specialitate ernise de institutiile
competente, conform legii.
Se vor respecta prevederile P.U.G. referitoare la utilizari interzise.
Avand in vedere opiniile exprimate de membrii Comitetului Special
Constituit in cadrul sedintei din data de 22.02.2007 si in absenta comentariilor din
partea publicului ca unnare a celor 3 anunturi publice date de titular in datele de
06.02.2007, 12.02.2007 si respectiv 25.09.2007. Planul Urbanistic Zonal Printed on recycled paper - Imprimat oe hlrtie recidati
A ! e ~ 3LXUI Moni, nr. 1

sectororul 6. cod 060841 3ucuies;i

,.v~v-;..r
s rs mb .:o

E-mail: q3?cz:2am~.2.~3

Tel: 921 430.55.72. G21 d5O.ES.77

Fax: (12: 430 56.75

Completarea centurii rutiere a municipiului Bracuresti prin constructia


sectorului cuprins intre DN7 si DNlA- Obiectivul7, KW 54-i-500 (DW 7 ) - KM
67+200 (DNIA). unneaza a f i supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

Elaboratorul si beneficiarul documentatiei de urbanism raspund pentni


esactitatea si veridicitatea datelor si inscrisurilor cuprinse in docurnentatia de
urbanism ce au stat la baza emiterii deciziei etapei de incadrare. ccnform H.G. nr.
1076/2004.
DIRECTOR EXECUTIV.
Chim. Simona Mihaela Saceanu

SEF SERVlCIU AUTOREARE SI


CONTROLUL CONFORMARII,
Ing. Ro - a Costache

77'

INTOCMIT,
Geog. Gabri la Ionescu

l L ? ~ ?
'' J/ C
d-

Printed on recycled paoer - lmwrirnat pe hartie recidata


Alee3 i;ml Morii. nr.

1
sedorui 6. cod 06084? Eucu;~sii

!.,,.-,,
-.;.,..aicjn?.:c
E-mail: ,~%ice;Eaio;r?c ,:

021 J30.E6.;2. i321 .I?'J.tiE\


Fax: 021 J3C.66.75
T?!:

-7

DlRECTlA TRANSPORTURI, DRUMURt


SlSTEMATlZAREA CIRCULAIIE!
etaj: 2. cam. 237

tei.: 305 55 35: 305 55 00 ini. 1252


fax: 305 55 35

e-mail: transporturi@bucuresti-primari5.r~

Prirnsria Municipiului Bucuresti


Nr. 5922 / S.S.C.AT.U. /

Catre

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI


DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA - S.A.

In sedinta Comisiei Tehnice de Circulatie din data de 09.11.2006 s-a dat acordul de
orincinin, din punct de vedere tehnir a1 circi~laticiruticre: yentru studiul de fwabilitnte nrivind
proiectul "Completarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti prin constructia sectorului cuprins
intre DN7 si DN 1A", conform certificatului de urbanism si planurilor anexate.
Comisia recomanda studierea posibilitatii dezafectarii caii ferate industriale.
Pentru avizul Comisie, reveniti la urmatoare faza de proiectare.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
CONSTRU~IILOR$1 nrruSMULUI

Temei legal - Legea nr. 500/13.08.2002

- privind finantele publice; Ordinul MTCT nr.


1494/07.09.2005 pentm aprobarea componentei Consiliului Tehnico-Economic al Ministemlui
Transporturilor, Construc~iilor$i Turismului (CTE - MTCT) $i a Regulamentului de organizare $i
fUnc!ionare a1 acestuia; Ordinul MLPTL nr. 174/31.0 1.2003 pentru aprobarea " Metodologiei de
avizare a documenta~iilorobiectivelor de investifii propuse de unitTi!ile coordonate de Ministem1
Lucribilor Publice, Transporturilor ~i Locuintei."

CONSILIUL TEHIVCO - ECONOMIC DE AVlZARE AL MINISTERULUI


TRANSPORTURILOR, CONSTRUC'J'IILOR $1 TURISMULUI

- A V I Z E FAVORABIL
~
- f i r s observafii Denumirea lucrsrii

- Fluidizarea traficului pe DN 1 intre Km 8+100 $i Km 17+100 $i centura

rutiera in zona de nord a municipiului Bucure~ti- Obiectul 7 - Completarea centurii rutiere a


municipiului Bucure~tiprin constructia sectomlui cuprins intre DN 7 ~i DN 1A.

a'h r d o n a t o r principal de credite - Ministem1 Transporturilor, Constmctiilor ~i Turisrnuiui


Beneficiar - Compania National2 de Autostriki $i Dmmuri Na!ionale din Rominia
Faza de proiectare - Studiu de fezabilitate-modificare solutii-reactualizare indicatori tehnicoeconomici

NoG :Prezentul Aviz CTE-MTCT inlocuie~teAvizul CTE-MTCT N. 136 / 1 19 / 08.12.2005


Prqedintele
Consiliului Tehnico - Economic de
re a1 Ministerului Transporturilor,

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI


CONSILIUL TE ICO-ECONOMIC
Nr ...33~.3.6.3~:..r.r.:.~.ao~
....

DOCUMENT DE AMZARE

1. DATE GENERALE

'3

Denurnirea obiectivului:

Faza de proiectare:

Fluidizarea traficului pe DNl intre km 8+100 si km 17+100 si


centura rutiera in zona de nord a municipiului Bucuresti
Obiectul7 - Completarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti
prin constructia sectorului cuprins intre DN 7 si DN 1A
Studiu de fezabilitate - modificare solutii
indicatori tehnico-economici

- reactualizare

Proiectant:

SEARCH CORPORATION

Ordonator principal
de credite:

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
CONSTRUCTIILOR SI TURlSMULUI

Beneficiar:

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMUFU


NATIONALE DJN ROMANIA

Valoarea investitiei:

86 921 467 lei

(24 834 705 Euro)

74 664 567 lei

(21 332 734 h o )

din care C+M:

Sursa de finantare:

Bugetul de stat, prin bugetul M. T. C. T. in limita sumelor aprobate


anual cu aceasta destinatie.

Amplasament:

Sectorul de centura din partea de nord-vest a municipiului Bucuresti,


cuprins intre intersectia soselei de centura cu DN 7 (km 64+500) si
intersectia actualei centuri rutiere la km 67+200 cu soseaua DN 1A

2. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA INVESTITIEI


Volumul mare de trafic ce utilizeaza centura capitalei, cu ponderea mare de trafic greu
ingreuneaza desfasurarea circulatiei in mod fluent. ~ o t b d a t astarea avansata de degradare a partii
carosabile conduce la viteze mici, iar pe unele sectoare circulatia a devenit foarte dificila in
special pentru vehiculele de marfa.
Ln contextul dezvoltarii periurbane a capitalei modernizarea soselei de centura apare ca o
necesitate a carei realizare nu trebuie intarziata.

in prezent circulatia intre intersectiile cu DN7 si DNlA, se desfasoara prin devierea traficului
prin comuna Chitila si in continuare pe un drum judetean pana la intersectia acestuia cu DN 1A si
apoi pe DN 1A catre intersectia acestuia cu centura rutiera a municipiului Bucuresti.
@I

'9

Constmirea sectorului lipsa din centura municipiului Bucuresti va duce la o fluidizare a traficului
rutier in zona de nord a acesteia.
Studiul de fezabilitate elaborat pentru completarea Centurii rutiere a municipiului
Bucuresti, a fost avizat de CTE - CNADNR cu avizul N. 9311849110.02.2004. In acest studiu de
fezabilitate in conformitate cu tema de proiectare s-au analizat numai lucrarile de drumuri, poduri
si pasaje, urmand ca lucrarile conexe de mutari si protejari de instalatii existente sa fie contractate
direct cu societatile de profil.
In anul 2005 s-a facut o actualizare a devizului general. Documentatia s-a avizat in CTE MTCT cu avizul nr. 1361119 din 08.12.2005 si in Consiliul Interministerial cu avizul nr.
146115.03.2006. Indicatorii tehnico-econornici au fost aprobati prin HG N. 503119.04.2006.
Prezentul document de avizare inlocuieste documentul avizat anterior in CTE - MTCT nr.
1361119 din 08.12.2005.

'tU

Reactualizarea actuala a studiului de fezabilitate s-a facut tinand seama de conditiile puse
de Consiliul Judetean Ilfov, implicatiile privind desfiintarea liniei ferate industriale asupra
traseului propus in cadrul studiului de fezabilitate initial, precum si de constructia executata in
timpul scurs de la elaborarea studiului de fezabilitate si pana in prezent. Deasemeni s-au intocmit
prin pr0iectant.i de specialitate si documentatiile pentru mutari si protejari de conducte.

3. SOLUTII TEHNICO-ECONOMICE

3.1. SOLUTIl TEHNICE


- Lucrari proiectate suplimentar sau modificari fata de SF-ul initial

In intervalul 2004-2006 pe traseul noii centuri rutiere situatia existenta a suferit


modificari : la krn 65+100 s-a construit o hala chiar pe ampriza viitoarei centuri rutiere,
iar linia ferata colectoare dintre km 66+300 si 66+900 a fost desfiintata. Pentru a nu
demola hala a fost necesara modificarea traseului.

In urma unor investigatii geotehnice suplimentare la zidul de sprijin existent de pe rarnpa


Chitila a pasajului existent (krn 64t-200) s-a constat ca acesta este alcatuit din prefabricate
tip 'L' fiind necesara inlocuirea acestuia cu un zid de sprijin monolit fundat direct,
capabil sa faca fata noilor cerinte ale lucrarii proiectate.
La solicitarea primariei Chitila s-a asigurat accesului la firma Iveco. Aceasta a condus la
modificarea modului de restabilire a strazii Rozelor fata de studiul de fezabilitate initial.
La revimirea studiului de fezabilitate s-a luat in considerare avizul CNCFR de principiu
primit dupa predarea initiala a proiectului, prin care se solicita departarea unei pile la
5.00m fata d e axul liniei CF de perspectiva. Acesta solicitare a condus la rnodificarea
podului-pasaj care traverseaza cele doua liniii de cale ferata Bucuresti - Urziceni si
Chiajna - Mogosoaia : in locul unei singure sectiuni mixta otel beton de 55.00 rn lungirne
a rezultat o sectiune alcatuita din grinda continua pe trei deschideri de 50.00m + 65.00m
+ 50.00m, avand suprastructura mixta alcatuita din grinzi rnetalice cu inima plina in
conlucrare cu o placa de beton.
Consiliul Judetean Ilfov a solicitat restabilirea legaturilor rutiere, cu acces la centura
rutiera proiectata. Astfel s-au proiectat, suplirnentar fata de studiul de fezabilitate initial,
drurnuri cu cate un sens de circulatie, pe ambele parti a1 centurii rutiere, la baza taluzului
acesteia. Pentru trecerea de pe un sens pe celalalt s-a prevazut un pasaj inferior, iar
pentru realizarea accesului la centura rutiera s-a amenajat o intersectie, un sens giratoriu
care sa asipre toate relatiile de trafic.
Sistemul rutier a fost dimensionat pentru un trafic de perspectiva de 15 ani si o sarcina
maxima pe osie de 11,5t.
3.2. SOLUTII ECONOMICE

Finanjarea obiectiwlui se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul


Transporturilor, Constructiilor ~i Turismului, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta
destinatie. Valoarea total8 .a investitiei aprobata prin HG nr. 503 / 19.04.2006 a fost de'
69.11 1,695 rnii lei din care C+M 61,370,735 rnii lei, in preturi valabile la nivelul lunii octombrie
2005 (1 euro = 3,6503 lei ).
'

Valorile din Deviml general actualizat intocmit pentru toate lucrarile necesare finalizarii
investitiei au fost calculate astfel:
Punctele 1.1, 1.3, 2.1, 4.1, 5.1, 5.2 si 5.3 au fost calculate la preturi iulie 2006.
Punctele din capitolul 3 au fost cele stabilite initial (octornbrie 2005) aduse la nivelul lunii iulie
3006 cu un coeficient de 1.044 rezultat din coeficientii de inflatie din perioada noiembrie 2005 iulie 2006 ( 1.014 (nov 2005) x 1.012 x 1.011 x 1.006 x 1.005 x 1.006 x 1.003 x 1.006 x 1.013)
Situatia comparativa este prezentata in anexa.
~ a l o a r e atotals estirnata a lucr&-ilor propuse in proiect este de 86 921 467 lei (24 834 705
Euro), din care C+M=74 664 567 lei (21 332 734 Euro), in preturi valabile la nivelul lunii iulie
2006 (IEURO=3.5 lei).

Documentatia reactuaiizata a fost avizata in CTE-CNADNR cu avizul N. 931 2456 I 05.09.2006


In m a anaiizarii documentatiei prezentate, Consiliul Tehnico - Economic a1 Ministerului
Transporturilor, Constructiilor si Turismului,
AVIZEAZA FAVORABIL
Documentatia "Fluidizarea traficului pe DN1 intre km 8+100 si km17+100 si centura rutiera in
zona de nord a municipiului Bucuresti Obiectul 7- Completarea centurii rutiere a Municipiului
Bucuresti prin constructia sectorului cuprins intre DN 7 si DN lA", in faza SF - modificare de
solutie si reactualizare indicatori tehnico-economici.

VICEPRESEDINTE

SECRETAR DE STAT

SECRETAR GENERAL ADJUNCT


EYGEN ISPAS

\,,

.g

SECRETAR C.T.E.

DIRECTOR GENERAL
/s~IUNSIRBU

PROIECTANT GENERAL
SEARCH CORPORATION SRL

PR~SEDINTE
MICHAEL M. STANCIU

DIRECTOR GENERAL

/ DORINA TIRON

DIRECTIA URBANISM S1 AMENAJAREA


TERlTORlULUl

*
%

----.*-k

etaj: 2. cam. 203


tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203
fax: 305 55 68

SMC cen,ficalIS0 9GC1 ?GCO SMt.4 &5car

IS014001 2304

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro

PrimBria M u n i c i p i u l u i B u c u r e ~ t i
Nr. 6 11405/09.03.2007
Ciitre,
ATELIERUL DE URBANISM ,,URBIS790"
str. Academiei nr. 18 - 20 sectorul 1

Referitor la documentaiia durnneavoastrii inregistrat5 la sediul PNIB - DUAT,


cu nr. 61 1405/07.03.2007, "PUZ MODERNIZARE SOSEAUA DE CENTLIRA A
MUNICIPIULUI BUCURESTI

OBIECT 7KM 64+500 (DN7)

(DNlA)" care are ca obiect prezentarea reielelor tehnico

KM 67 +200

edilitare majore existente

in zona adiacentii gos. Centurii a municipiului Bucure~ti,vii comuniciim faptul cii o


inregistriirn ca instrument de lucru, tema gi baza de plecare pentru urmiitoarele studii
de specialitate aferente documentaiiilor de urbanism sau de sine stiitiitoare, viitoarelor
studii de fezabilitate, proiectele tehnice de specialitate ce se vor realiza pe teritoriul
studiat (care vor detalia prezentul regulament). Proiectele de deviere, ale retelelor
edilitare existente pe amplasamentul studiat, se vor intocmi dupii aprobarea PUZ-lui.

ARHITECT SEF .ADJUNCT AL

SEF SERVICIU,
AUTORIZARE

Ing. R o x y a Glont

&;<

Intocmit:

b-dul Regina Elisabeta 47. sector 5.Bucuresti, Rominia: tel.: +4021305 55 00: www.bucuresti-primaria.ro

PLAN URBANISTIC ZONAL


MODERNIZAREA SOSELEI DE CENTURA
A MUNlClPlULUl BUCURESTI - OBIECT 7
KM 64 + 500 (DN 7 - BUCURESTI - CHITILA) SI KM 67 + 200 (DN 1A)
S.C. "SEARCH CORPPORATION"
Specialitate :

ECHIPARE EDlLlTARA

Data:

IANUARIE 2007

MEMORIU TEHNIC

CAP. I. GENERALITATI
Lucrarea "Plan Urbanistic Zonal - MODERNIZAREA SOSELEI DE CENTURA A
MUNlClPlULUl BUCURESTI" are ca limita de studiu teritoriul definit de o latime de 50m
(stanga + dreapta) in profunzime fata de traseul actual al Soselei de Centura, iar ca
limita de reglementare o adancime de max. 30m a aceluiasi traseu.
Lucrarea se intocmeste in vederea reglementarii modului viitor de amenajare si
construire a terenurilor incluse in aceasta zona de studiu, tinand seama de faptul ca
este singurul fragment din actuala sosea care nu este inca realizat

- vehiculele care

circula pe Soseaua de Centura, in prezent utilizeaza un traseu deviat prin comuna


Mogosoaia si apoi prin intravilanul orasului Chitila
Zona propusa pentru inchiderea Soselei de Centura intre Chitila si Mogosoaia se
gaseste cu precadere pe teritoriul administrativ al comunei Mogosoaia, dar patrunde pe
o lungime de cca. 160m si pe teritoriul orasului Chitila, pentru a face legatura cu actuala
centura, in zona podului existent peste calea ferata Bucuresti - Ploiesti, in orasul
Chitila. .
De aserneni, traseul propus traverseaza teritoriul administrativ al municipiului Bucuresti
pe o lungime de cca loom, intre Lacul Straulesti si C.F. Bucuresti - Urziceni si pe o
lungime de cca 700m la extremitatea de rasarit a zonei studiate, intre DIV 1A Bucuresti

- Mogosoaia si C.F. industriala (suprapus cu traseul Str. Aeroportului)


Terenul studiat este partial liber de constructii - teren arabil in intravilan si partial ocupat
cu constructii - depozite, magazii, cale ferata industriala dezafectata
In conditiile existente prezentate se propune completarea traseului Soselei de Centura
si intre Chitila si Mogosoaia de la gabaritul existent pe doua benzi la un profil de trei
benzi 1 sens cu spatiu verde median, precum si descarcarea unor artere locale de
deservire a zonelor functi'onale ale localitatilor lin~itrofecu ajutorul unor benzi colectoare
laterale, cu latimea carosabilului de 7.0m.
lntersectiile importante ale centurii cu arterele secante (DN 7, DN

IA),

cu Lacul

Straulesti, precum si cu C.F. Bucuresti - Urziceni, sunt rezolvate denivelat, cu pastrarea

--

-----

---

unor relatii carosabile secundare la sol.

I
I

Zona reglementata prin prezentul Plan Urbanistic Zonal este reprezentata de subzona
transporturilor rutiere - T I , in cadrul careia s ~ ~admise
nt
~~rmatoarele
utilizari:

- activitati legate de transporturi la distanta pe cai rutiere pentru calatori si marfuri.


- constructii si amenajari legate de siguranta in exploatare a transportului rutier si
feroviar.

CAP. II. ECHIPARE EDlLlTARA


Zona fiind preponderant teren agricol, nu dispune actualmente de echipare edilitara,
exceptie facand zona de la lirnita dintre orasul Cliitila si Municipiul Bucuresti unde exista
retele edilitare de capacitate corespunzatoare pentru deservirea zonelor functionale
invecinate.
Pentru documentatia prezentata au fost emise avize ale detinatorilor de utilitati care
sunt anexate.

1. ALIMENTARE CU APA
Avizul S.C "APA NOVA" Bucuresti S.A. nu face nici-o referire privind instalatiile de
alimentare cu apa.
Dezvoltarile functionale din zona analizata se va face in cadrul altor documentatii cand
urrneaza a fi stabilit modul de alimentare cu apa a consumatorilor propusi.
In cazul alirnentarii cu apa in sistern propriu se va obtine avizul autoritatii cornpetente
care administraza sursele de apa.

2. CANALIZARE
Avizul S.C "APA NOVA" Bucuresti S.A nr. B.A. 6.676118.08.2006 sernnaleaza prezenta
colectorului cu 120x300 pe Sos. Chitilei in rnunicipiul Bucuresti, a carui functiune este
continuata pa Sos. Banatului in comuna Chitila cu un colector avand 255x370.
Pe Sos. Bucuresti - Targoviste este in functiune colectorul avand Dn 125cm, executat
de P.M.B., nerecep,tionat de S.C. "APA NOVA" Bucuresti S.A.
Pentru constructiile ce urrneaza a se realiza se vor studia posibilitatile acestora de a fi
canalizate (fie prin extinderi spre instalatiile in functiune, fie prin sisterne proprii).
Orice cons.tructie ce urmeaza a se arr~plasatrebuie sa respecte distantele prevazute de
S.R. 859111997 si anume minim 2rn fata de retelele publice de canalizare (distanta
rnasurata de la generatoarea laterala a retelei).

Cladirile care vor fi racordate la reteaua publica de canalizare vor avea asigurate
preepldrarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice colectate din parcaje, circulatii si

platforme exterioare.

3. ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

Prin avizul

S.C. "DISTRIGAZ SUD" S.A. Bucuresti sunt prezentate instalatiile in

functiune cu cotele lor de pozare in plan.


Astfel, conducta de gaze de pe Sos. Chitilei este prevazuta cu vane de lir~iesi cu
ramificatii de-o parte si de alta a limitei administrative a municipiului Bucl~resti,spre
nord.
Conducta de pe Sos. Bucuresti - Targoviste prezinta si ea o vana de linie in zona
intersectiei acesteia cu Sos. de Cent~~ra.

4. TERMOFICARE
Din avizul RADET nr. Th. 4.550103.08.2006 rezulta ca in zona nu sunt in functiune
instalatii de termoficare.

5. ENERGIE ELEC'TRICA
Avizul nr. IEPXX 001 33130.11.2006 al S.C. F.D.F.E.E. "ELECTRiCA MUNTENIA SUD"
S.A. este de principiu, fiind valabil pentru modernizare centurii rutiere a municipiului de
la DN 7 (Bucl~resti- Chitila) pana la DN 2 (Bl~curesti- Urziceni).
Pe aceasta zona sunt semnalate puncte comune (paralelism si intersectii) pentru care
au fost intocmite proiectele nr. P 56005/5B, P 5600615A si P 5600616 care trateaza in
mod unitar toate problemele tehnico - economice legate de aceasta zona.
Se vor respecta toate restrictiile impuse prin proiecte mentionate pentru instalatiile
energetice existente in zona.
In concordanta cu legislatia in vigoare S.C. F.E.E. ILFOV pastreaza dreptul de uz si
servitute asupra portiunilor din instalatiile energetice mai sus mentionate care
traverseaza sau sunt amplasate in interiorul limitei P.U.Z.-lui.
Pentru respectarea normativelor in vigoare si preintampinarea unor accidente se
recomanda a nu se emite autorizatii de construire pentru amplasamentele din imediata
apropiere a LEA 20kV si a posturilor de transformare

6. TELEFONIE
I

In planul anexa al avizului ROMTELECOM nr. 25.11240.424130.08.2006 sunt fig~~rate


instalatiile de telecomunicatii existente.
Din cablele de pe Sos. Chitila se ramifica spre sud de-o parte si de alta a pasajului
rutier instalatiile de telecomunicatii, precum si spre comuna Chi,tila.

min 5m, trotuare si plantatie de aliniament


-

-- --

- -

------ -- -

O W REZERVATA AMPLASARll UTILlTATlLOR


JBLICE SI RESTABILIRII DRUMURILOR LOCALE

\1A REZER

-ICE SI RE

min 5m, trotuare si plantatie de aliniament

km B

T R O F I L E STRADALE PROPU

LlMlTE
LIMITA STUDIATA
LlMlTA P.U.Z.- obiect 7
1 LlMlTA MUNlClPlULUl BUCURESTI
COMUNALA
AMENT PARCELE- PROPUS
LlMlTA DE AMPLASARE CONSTRUCTll
I

I ClRCULATll CAROSABILE MAJORE PROPUSETRASEU SOS. DE CENTURA


I PASAJE SUPRATERANE PROPUSE
I ClRCULATll CAROSABILE SECUNDARE
EXISTENTE SI PROPUSE PRlN
DOCUMENTATII APROBATE ANTERIOR
i
PARCARI PROPUSE
I CALE FERATA EXISTENTA SI MENTINUTA

FUNCTIUNI
I ZONA POL1 URBAN1 DlSPERSATl CB3
I ZONA FUNCTIUNI MIXTE REGlM INALT- M2
I ZONA FUNCTIUNI MIXTECU H MAX. P+4- M3
I ZONA FUNCTIUNI MIXTE- INDUSTRIE- SERVlCll
(cf. PUG Mogosoaia)
I ZONA FUNCTIUNI MIXTE- AGRO-INDUSTRIALE
(cf. PUG Mogosoaia)
3 ZONA PREDOMINANT LOCUINTE- L l
I ZONA TRANSPORT- T2
I ZONA FUNCTIUNI SPECIALE S l
I ZONA AGREMENT SPORT V3B
I ZONA VERDE DE PROTECTIE- V1, V4, V5

~TITLULPROIECTULUI:
!PLFI.I!IF.'641'11STll:: ~~:lbl,A,L
L -. I::>.!SEAU.4 DE 12EI:JT!JF!AA lvil
...

. . . . .

;FUi:!jRESTI
:Dl']1-D J;OC!B - I:IBIECT 6-5B1

.................................

I TiTLUL PLANSEI
i REGLEMENTARI
'

SCARA

ji

PLANSA

': I ~ ~ t o c mCo~if.D~'.Artr.Co~~sta~ltir~
it
ENACH

.?.i
.;

...............

.........

c&e%-*-LLLL

....

.-a

~23

II

J%,

..1MlTA STUDlAT@<
. tloifll%{; F3,J.Z,.J~ b i @ g-;i= - ~
L ~ M ~ TMUNICIPIULUI
A
BUCURESTH
ALINIAMENT PARCELE- PROPUS
LIMITA DE AMPLASARE CONSTRUCT11
LIMITA COMUNALA

--

CIRCULATII
ClRCULATli CAROSABILE MAJORE PROPUSETRASELJ AUTOSTRADA DE CENTURA A BUCURESTIU
I&- --3PASAJESUPRATERANEPROPUSE
PARCARI PROPUSE
CALE FERATA EXISTENTA SI MENTINUTA

-4

-_

_
j

.
-

ENTA $I MENTINUTA

I N E PROPUSE .
rBILE SECUNDARE EXISTENTE SI
UMENTATII APROBATE ANTERIOR

5a
TIVA A MUN. BUCURESTI
LE- BROPUS
IRE A CONSTRUCTIILOR

.. ,

:' .,.,

'

. ~. .- .

_;:_

,.

..

., -

. .

:.-,.

'+<.

?-:-

L
:

l y

ZONA PARC INDUSTRIAL, DEPOZITARE- A2


r7-1 ZONA FUNCTIUNI SPECIALE- S I T
ZONA PADURE V7
ZONA PADURE DE AGREMENT V6
ZONA VERDE DE PROTECTIE INFRASTRUCTU
l l l l I E D ZONA REZERVATA PT INFRASTRUCTURA RUTl
PT TRAVERSAREA SOSELEI DE CENTURA

ZO'NA POL1 URBANI DlSPERSATl CB3


ZONA FUNCTlUNl MIXTEREGIM INALT- M2
ZONA FUNCTIUNI MIXTE cu H MAX. ~ + 4
*:ZONA MIXTA SERVlCll SI INDUSTRIE
ZONA~MIXTA~COMERT SI SERVICII
D ZONA CUCARACTER CENTRAL
ZONA PREDOMINANT LOC~INTE-L l a , L l c
I
ZONA
f
LOCUINTE- L3c

I-.

.!. ,; :., :,-

. FUNCTIUNi
_

,!

'

I,

t : \

8 '

t b

1;

1:

,I

'

+ P

.\

.
2

',

,-

-.

>,
. . >,

)
10.9

.-

*I

"'ls

I'

-7'

-- ,

;I

II

+-

r--

CALE FERATA EXIST

PASAJE SUPRATER
CIRCULATII CAROSA
PROPUSE PRlN DOC
PARCARI PROPUSE

CIRCULATII CAROSA
TRASEU AUTOSTRA

LlMlTE
- LIMITA DE STUDIU
W LlMlTA P.-U.Z.- obiect
LlMlTA ADMINISTRAT
ALINIAMENT PARCE
r1-1
LlMlTA DE AMPLASA
CIRCULATII

REGLEMENTARI

"I;
2= r/

9
,
'
0

.n-C

I:'

r'
.j

,.

........

D e s e n a t Lect.arii. A t ~ g e l i c aSTA

. -

ZONA FUNCTIUNI MIXTE REGlM INALT- M2


:ElIL1: ZONA FUNCTlUNl MIXTE CU H MAX. P+4
--, ZONA PREDOMINANT LOCUINTE- L l a , L l c
B B ZONA MlXTA - LOCUIRE SERVICII - CENTRAL
r----ZONA MlXTA - PRODUCTIE SERVlCll
L-- - -.
-1 ZONA FUNCTlUNl SPECIALE- S l
-- -- - - ZONA PADURE - V7
ZONA PADURE DE AGREMENT - V6
ZONA VERDE DE PROTECTIE INFRASTRUCTURI- V5
- ... ZONA AG RICOLA

FUNCTIUNI

spatiu verde
prote c t i q
/l. ---

----

'---.

ii,

r---.

aliniere cladiri

-"A.

'

'

.-

!
,

i
,

":

ii
I.,

9-

.:
.:-

<
,

........

.m.-..>..

"

"...

"111
.y.I q:

-<
-rif

I.

,P"9-7-,*+b%

..s...

.i,

6---.:\&*

,
?

,<

.!.

;..*

',

. ,

i~\

: \

'.

.:

Li

. 'I

,'

' :

, '.
,,dm-

+:

.'

'
,

'

. . . .

"

..........

!.

'-

v*,

!!

;'

$,

, :

i.

I :
, i

*.... ..- ,ri3

.
,

+.

; ' ( w v
:: .

r:

i
,

1 '

c:

$5.

, ,
*

: iI

V:-

; !

. ,
!

!.

..

.
1

3
.

1 ,
i :
i

--.
-/

-'

. . '- ? '

.-_
..._

...

...
,

-7
.,v
,.*,-.

......... ;:,

'

-.

..: ,,i;.

..,:i
...

.._,..

...

'."....<.x.p+?m..
: >,a,-- . ,.

i,;
j

<>:

:.. i --.~

...

...........

.,

..I(

$2

! :
s

::

'

....

"

..:8

i:;

,.

'

. . . . . . .

L.
I

d"..

;j

.!

,.

.,

>.

II:
c.

.
.-

ZONA MlXTA - LOCUIRE SERVlCtl - CENTRAL


ZONA MlXTA - PRODUCTIE SERVlCll
ZONA FUNCTlUNl SPECIALE- S l
ZONA PADURE V7
ZONA PADURE DE AGREMENT - V6
ZONA VERDE DE PROTECTIE INFRASTRUCTURI- V5
ZONA AGRICOLA

ZONA FUNCTlUNl MlXTE REGlM INALT- M2


ZONA FUNCTlUNl RllXTE CU H MAX. P+4
ZONA PREDOMINANT LOCUINTE- L l a, L l c

FUNCTlUNl

r-

Irncr-rDnnn ne

r e h l T l IDA

A EII I r r I D C C T I I I I I 1 1
MU I V 3 I I\MUM UL U L I Y I V l \ H H V U U V l l L

I AI

- PARCARI PROPUSE
CALE FERATA EXiSTENTA 51 MENTINUTA

PASAJE SUPRATERANE PROPUSE

1 1 \ M 3 L U

TDACCI

ClRCULATll CAROSABILE MAJORE PROPUSE-

CIRCULATII

LA..

LEGENDA
LlMlTE
tLlMlTA STUDIATA
i!EKXl LlMlTA P.U.2.- obiect 5a
LIMITA MUNICIPIULUI BUCURESTI
1
7 ALlNlAMENT PARCELE- PROPUS
LIMITADEAMF'LASARE CONSTRUCT11
LIMITA COMUNALA

REGLEMENTARI

2 0 m rtatdc nnna
m t c c mar

~....

Se aplica intre k:m 0+32O-0+560: K.;m c

Rampe obiect 6