Sunteți pe pagina 1din 3
GUVERNUL ROMANIEL HOTARARE, pentru modificarea si completarea Hotirarll Gavernului nr.94/2014 privind organizarea, funefionarea si componenta Comitetului nafional pentru situatii speciale de urgent Jn temeul a. 108 in Consitui, republicat, si al ar alin. (1) din Ordonanta de ‘urgengi a Guvemulu ne 87/2014 pentr stablitea unor mésuriprivind situa jurdic8 a tunor bumuri din domeniul public gi privat al sta, alate in administratea Regici Auionome ,.Administajia Patimonjului Protocolului de Stat", a unor mésuri privind ‘management siuafjilor de urgent, precum si pentru modifcarea si completes unor sete normative, Guvernul Romfniel adoptd prezenta hotirire. Art. I. - Hotirirea Guvernului nr.94/2014 privind orgenizaree, fanctionarea' si componenfa Comitetului national pentru situafi speciale de urgenfé, publicatS in ‘Monitorul Oficial al Romniei, Partea 1, nr88 din 4 fsbruarie 2014, se modifies si completeazi dupa cum urmeazis 1, La articolul 5, dupa alineatul (1) se introdue dou noi eu urmatorul cuprins: (2) Coordonarea cu caracter permanent, la nivel naional, a actiunilor de prevenire si gestionare a siuajillor de urgent se asigura de cltre secretarul de stat, geful Departamentului pent sitafii de urgent din Ministerul Afacerior Interne. (3) Managementul informatitor de suport si sprijin al actiunilor de interventie se asigurd de cite seeretarul de stat cu atribujit in domeniul ardinii gi siguranfei publice din ‘Ministerul Afacerilor Interne.” ineate, alin.) $1 (3), 2, La articolu 8, alineatl (1) e modified si va avea urmtorul cuprins: “Art. - (1) Secretariat Tehnie Pemaneat al Conitetului National se asigurd de tre Departamentul pent situait de urgent, prin Inspectoratal General penta Situai de Urgent.” 3. La articolul 9 alineatul (1), litera) se modified si va avea urmétorul euprin: i) Indeplineste alte sarcini stabilite de Pregedintele sau vicepresedintcle Comitetului National 4, Articolul 11 se modified si va avea urmitorul exprins .-Art.11.- Finanlarea cheltuielilor materiale si de setviii sia cheltuielilor de capital ale Comitetului National se asigurd de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Afaceri Interne gi Seeretariatului General al Guvernulu, precum si din alte surse interme siexteme, potrvit leg 5, Anexa nr.1 se modified si se fnloculeste eu anexa la prezenta hotir 6. in Anexa nr.2, punetul A se modified si va avea urmitoral cupri Tsai Alsat Fame facie Ge | Foner i nemloge pao rae ‘Gates Alana | Frat @ | Toni [Caer [ Trio | Seat | Toma epimim | “cetcen |v! me ‘Coen ast Tz z Z eee w ef Anexa n.2, pre ~ Presi ‘hl incon Ia fondul forester, vegeta wscat su cular de cereale ‘AS: fun vit puter isan precipita masive psn cider de grinding [A-10: temperatr extreme: 1) ghet: pod i baraje de gheay pe apa, eBerimasive de 28pad, chiciur, Po canicula BB: imclusiv pribugiri de teren eauzate de exploatti miniere sau alte activity tehnologice 'B3: transporturi (reste, aerene gi navale, inch cable B-S: inclusv poli ou impact majo wansfrotalier sau care pn in pericol viata camenilor, medial aevatc sau obieetive majore de alimentre ca apa Buti publice vital side amploare,reele importante de rad, televiziune, telefonie, comunicafii, de energie electricd, de gaze, de energie termic& centralizata, de alimentare cu apa, de canalizare si epurare a apelor uzate 3i pluviale, cedari de baraje sau alte incidene care conduc la evacuarea de debit, punind in percol vai ommenilor 'B-: munife neexplodati sau nedezactvatarimas in timpuleonflictelor mitre” rile se modified vor avea urmitorul cuprins: rmetroul, tunele gi transport pe Art, ~ La data intrii in vigoare a prezentei aotiréri, Hotirdrea Guvemului nr.121/2014 privind organizares, functionarea si componeafa Comitetului Nafional pentre Intemperii i Calamitai, publicats in Monitorel Oficial al Roméniei, Partea {, nr. 171 dia 10 martie 2014, se abrogs, Anexa (Anexa nel Ia HG.94/2014) MINISTERELE §1 INSTITUTIILE PUBLICE CENTRALE reprezentate in Comitetalnajonal pena situa special de urgent Ministero] Afacerilor Inteme Ministerul Dezvoltirii Regionale si Administatei Publice Ministeru] Apararii Nationale Ministerul Finanfelor Publice Ministeru! Afacerilor Externe Ministerul Sindtaqi Ministeru! Mediului, Apelor si Padurilor Ministera! Transporturilor 9. Ministeru] Agriculturi si Dezvoltrii Rurale 10. Ministeral Economiei, Comertului si Turismul 11. Ministeral Energiei, intreprinderitor Mici si Milocisi Mediului de Afaceri 12. Ministerul pentru Societatea Informational 1 2 3. 4. 5. 6 1 8 13. Ministeral Edueatiei si Cercetaii Stinttice 14, Serviciul Roman de Inform: 15, Serviciul de Telecomunicaji Spectale 16. Servicil de Protecte si Paza 17 Secretariatul General al Guvemului 18, Cancelaria Primutui-Ministru 19. Comisia Nayionala pena Controlul Actvitiii Nucleare 20, Agena Nucleard i pentru Degeuri Radioactive 21, Autortatea Nafionli Sanita Veterinar si pentru Sigurana Alimentelr.