Sunteți pe pagina 1din 8

Procesul bugetului de stat

1. Notiunea de proces bugetar.


Activitatea bugetara trece prin mai multe etape: elaborarea proiectului bugetului de stat,
adoptarea, promulgarea si executarea bugetului de stat.
Elaborarea proiectului bugetului de stat este prima etapa a procedurii bugetare, care cuprinde
activitatea de determinare a veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat.
Adoptarea presupune dezbaterea si votarea de catre Parlament a legii de adoptare a bugetului de stat.
Promulgarea sau remiterea legii bugetare anuale adoptate implica analiza efectuata de Presedintele
statului a legii bugetare anuale, exprimindu-si opinia fie de promulgare a legii de adoptare a bugetului
de stat, fie remiterea acesteia Parlamentului.
Executia bugetara consta in realizarea veniturilor la termenele si cuantumul prevazut si efectuarea
cheltuielilor conform destinatiei prevazute.
Procedura bugetara- totalitatea actelor si operatiunilor cu caracter normativ si tehnic, infaptuite de
organe specializate ale statului in scopul elaborarii, adoptarii, executarii si incheierii bugetului de stat.
Proces bugetar - procesul care incepe cu elaborarea bugetului de stat si se termina cu adoptarea darii
de seama despre executarea lui pentru anul bugetar respectiv.

2. Clasificarea veniturilor si cheltuielilor bugetare.


Bugetul de stat al RM este alcatuit din: veniturile bugetare si chelruielile bugetare.
A) Partea veniturilor bugetare cuprinde : venituri curente fiscale, nefiscale, din operatiunile cu
capital si transferurile.
Veniturile fiscale. I categorie este formata din impozitul pe venit, constituind : impozitul pe venit
retinut de intreprinderi, institutii si organizatii ; impozitul pe venit calculat de organele fiscale ;
impozitul pe venit al intreprinderilor mixte si celor cu investitii straine . II categorie o constituie
impozitele interne pe marfuri si servicii : TVA la marfurile produse pe teritoriul RM, la serviciile si la
marfurilor importate ; impozitul privat ; accizele la diferite produse stabilite conform legislatiei. III
categorie de venituri : impozitele asupra comertului international : taxa vamala ; tariful vamal la
marfurile si obiectele importate ; incasarile consulare ; taxele de export.
Veniturile nefiscale. I categorie este formata din venituri din activitatea de antreprenoriat si de
proprietate : dividendele aferente cotei de participare a statului in sociatati pe actiuni ; venitul net al
Bancii Nationale a Moldovei ; arenda pentru patrimoniul de stat. II categorie de venituri nefiscale o
constituie unele taxe si plati administrative : taxele percepute de politia rutiera ; taxa pentru elaborare
de pasapoarte, buletine de identitate, legitimatii si certificate. III categorie o contituie amenzile si
sanctiunile administrative : amenzile aplicate de politia rutiera ; amenzile aplicate de politia
economica ; veniturile provenite de la confiscari ; amenzile si alte sanctiuni aplicate de Departamentul
Vamal.
B) Partea veniturilor bugetare e formata din : - clasificatia functionala a cheltuielilor bugetare ;
- clasificatia organizationala a cheltuielilor bugetare; - clasificatia economica a cheltuielilor
bugetare.
Clasificatia functionala a cheltuielilor bugetare - grupeaza aceste cheltuieli in functie de
obiectivele urmarite de stat, fiind create pe categoriile principale de cheltuieli: serviciul de stat cu
destinatie generala; activitatea externa; apararea nationala; jurisdictia constitutionala; autoritatile
judecatoresti; mentinerea ordinii publice si securitatea nationala; invatamintul; cercetari stiintifice;
cultura, arta, religia, sportul; ocrotirea sanatatii; asigurarea si sustinerea sociala; agricultura,
gospodaria silvica, piscicola, a apelor; protectia mediului inconjurator si hidrometrologia; industria si
constructiile; excedent; deficit.
Clasificatia organizationala a cheltuielilor bugetare grupeaza veniturile dupa institutiile
insarcinate cu incasarea lor, iar cheltuielile dupa institutiile imputernicite cu efectuarea lor.
1

Clasificarea bugetara dupa criteriul organiztional se face dupa 2 criterii: - ministere, departamente,
municipii, raioane si alti beneficiari de mijloace bugetare; - intreprinderi, institutii, , organizatii, platile
si actiunile finantate de la buget.
Clasificatia economica a cheltuielilor bugetare are menirea de a preciza speciile si subspeciile de
cheltuieli limitative admise si finantate din bugetul de stat si anume: cheltuieli curente; cheltuieli
capitale ; acordarea de imprumuturi de la buget si rambursarea lor ; plata dobinzilor si rambursarea
creditelor contractate de ordinatorii principali de credite ; procurarea de actiuni.

3. Elaborarea bugetului de stat.


3.1. Notiuni generale
Elaborarea bugetului anual de stat al RM ii revine Ministerului de Finante organ administrativ de
specialitate financiara. Ca prima etapa a procedurii bugetare de stat, elaborarea proiectului bugetului
anual al statului nostru comporta indrumari metodologice de specialitate financiara, de estimari si
calcul al veniturilor si cheltuielilor bugetare de catre toate institutiile si organele de stat, precum si
stabilirea categoriilor principale de venituri si cheltuieli bugetare anuale de stat sau cu caracter general.
Indrumarea metodologica a operatiunilor de elaborare a proiectului bugetului de stat revine
Ministerului de Finante, care in calitatea lui de organ administrativ central de specialitate financiara,
este abilitat sa elaboreze norme metodologice care sunt obligatorii pentru toti agentii economici,
institutiile si organele de stat care intocmesc bugete proprii.

3.1

Elaborarea proiectului legii bugetare anuale.

Autoritatile publice prezinta Mnisterului Finantelor propunerile proprii de bugete ce includ :


- veniturile si cheltuielile realizate in anul bugetar precedent;
- veniturile si cheltuielile estimate pentru anul bugetar viitor;
- veniturile si cheltuielile estimate pentru cel putin un an dupa anul bugetar viitor ;
- justificarile cerintelor referitore la estimarile preliminare de venituri si cheltuieli distribuite de
Ministerul Finantelor si rezultatelor estimate ale programelor incluse in aceste cerinte.
Listele de investitii insotite de proiecte, devize de cost, rapoarte de necesitate, se centralizeaza de
fiecare minister sau alt organ central, se anexeaza la bugetele lor anuale si se aproba urmarindu-se o
anumita procedura, care cuprinde :
- evaluarea tehnica a fiecarei investitii sau achizitii ;
- evaluarea financiara a costului total al fiecarei investitii sau achizitii ;
- estimarea veniturilor anuale sau a cotezatiilor, daca acestea exista, posibile de a fi colectate de
catre Guvern ca rezultat al investitiei sau al achizitiei.
Procedura aprobarii investitiilor publice subordonate acestora, implica examinarea listelor de lucrari,
utilaje si a documentatiilor tehnico-economice de catre Ministerul de Finante, avizarea de catre acest
minister a celor constatate necesare si justificate. Proiectele de bugete anuale ale ministerelor si
celorlalte organe centrale de stat se depun la Ministerul de Finante pentru investitii si de expuneri de
motive, atit pentru venituri, cit si pentru cheltuieli.
Ministerul de Finante verifica temeinicia si corectitudinea proiectelor de bugete ale celorlalte
ministere, cere modificari ale veniturilor si cheltuielilor propuse de celelalte ministere pentru cerinte
de echilibru financiar. Deciziile Ministerului Finantelor se transmit autoritatilor publice la data
stabilita de ministrul finantelor. Daca autoritatile publice nu sunt de acord cu deciziile Ministerului
Finantelor, divirgentele existente se solutioneaza in ultima instanta de Guvern. Apoi se intocmeste
sinteza veniturilor si sinteza cheltuielilor, care sunt necesare pentru cunoasterea structurii economice a
veniturilor si cheltuielilor bugetare din fiecare exercitiu bugetar, indeosebi, a proportiei dintre
cheltuielile bugetare curente si de capital sau a proportiei dintre cheltuielile bugetare curente si de
capital sau a proportiei dintre cheltuielile pentru retribuirea muncii si cele pentru marfuri si servicii.

3.2. Aprobarea de catre Guvern a legii bugetare anuale.


2

Dupa finisarea elaborarii proiectului legii bugetare anuale, care cuprinde anexele, Ministerul
Finantelor il prezinta Guvernului impreuna cu nota explicativa.
Anexele - proiectului legii bugetare anuale cuprind :
- veniturile si cheltuielile estimate pentru anul bugetar viitor ;
- veniturile si cheltuielile estimate pentru cel putin un an dupa anul bugetar viitor ;
- datele aditionale, prevazuta de legea bugetara anuala.
Nota explicativa la proiectul legii bugetare anuale include prognozele indicatorilor
macroeconomici, precum si urmatoarele strategii ale Guvernului :
- strategiile de dezvoltare sociala si economica ; - strategiile de sprijin financiar ;
- strategiile de politici bugetar-fiscale ;
- strategiile datoriei de stat ;
- strategiile relatiilor bugetului de stat cu bugetele unitatilor administrativ-teritoriale.
Guvernul examineaza proiectul legii bugetare anuale si nota explicativa inaintea adoptarii hotaririi. La
solicitarea Guvernului, Ministerul Finantelor prezinta informatii sau explicatii aditionale referitoare la
proiectul legii bugetare anuale si la nota explicativa. Guvernul stabileste procedura de apelare de catre
autoritatile publice a proiectului legii bugetare anuale si a notei explicative. Guvernul decide
includerea amendamentelor la proiectul legii bugetare anuale si la nota explicativa si controleaza
operarea amendamentelor respective de catre Ministerul Finantelor. Dupa includerea amendamentelor,
daca acestea exista, Guvernul adopta proiectul legii bugetare anuale.

4.
4.1

Examinarea si adoptarea legii anuale bugetare.


Adoptarea legii bugetului in statele dezvoltate.

Adoptarea bugetului de stat de catre Parlament in multe state este reglementata prin dispozitii specifice
in sensul ca implica o anumita procedura de examinare de catre comisii financiar-bugetare a
cuprinsului bugetului annual. Apoi, urmata de dezbaterea, fie separat in fiecare dintre cele 2 camere
ale Parlamentului, fie de catre celelalte 2 camere reunite, si in final, discutarea pe articole si votul
deschis ori secret al legii bugetare anuale. Dezbaterea parlamentara a bugetului de stat, este diferita in
mai multe state. De exp. in Germania, Parlamentului ii ramin pentru discutii pina la fixarea bugetului
prin legea bugetara, inaintea inceperii anului bugetar, in cel mai bun caz 3 luni. In Anglia, Camera
Comunelor are drepturi bugetare mai largi decit Camera Lorzilor si ca atare bugetul pe anul urmator
este prezentat mai intii in Camera Comunelor. In Franta, Adunarea Nationala are si ea drepturi
prioritare in domeniul bugetului de stat, iar proiectul de buget ajunge la senat, numai dupa prima lui
lectura in cadrul Adunarii Nationale ale carei optiuni ramin decisive pentru cuprinsul bugetului de stat
pe exercitiul financiar urmator. In SUA proiectul noului buget federal este propus de catre Presedintele
SUA Congresului, intrunit din membrii Camerei reprezentantilor si ai Senatului, apoi acest proiect este
discutat mai intii in Camera reprezentantilor, care insa are dreptul limitat de a modifica veniturile
bugetare. In cele mai multe state se insista cu prioriate asupra votului cheltuielilor bugetare sau
publice.

4.2.

Adoptarea bugetului de stat in Republica Moldova.

Procedura examinarii si adoptarii bugetului de stat in RM difera de alte tari, deoarece, din punct de
vedere organizatoric, parlamentul nostrum este unicameral spre deosebire de parlamentele formate din
doua camere. Conform legii Guvernul prezinta Parlamentului pina la 1 octombrie a fiecarui an
proiectul legii bugetare anuale. Acesta contine anexele si nota explicativa. Aditional la proiectul legii
bugetare anuale, Ministerul Finantelor prezinta calculele veniturilor si cheltuielilor bugetare.
Proiectul legii bugetare anuale este examinat de Comisia Economie, Buget, Finante, care prezinta
parlamentului un aviz de la data stabilita de acesta. Pe linga Comisia de specialitate, PLBA se
examineaza de catre toate Comisiile permanente si Directia juridica a Parlamentului. La data stabilita
de Parlament, Comisiile permanente si Directia juridica prezinta avizele la proiectul legii bugetare
anulae Comisiei Economie, Buget si Finante.
In baza avizelor Comisiilor permanente si avizului Directiei juridice, Comisia Economie, Buget si
Finante intocmeste raportul si lista de recomandari asupra PLBA la data stabilita de acesta.
3

examinarea PLBA in Parlament se efectuiaza in trei lecturi. Ea poate fi adoptata si in 2 lecturi, daca
toate chestiunile din lecturile 2 si 3 sunt examinate intr-o singura lectura.
A) Examinarea in prima lectura :
In decursul primei lecturi, Parlamentul audiaza raportul Guverului si coraportul Comisiei Economie,
Buget, Finante asupra PLBA si examineaza :
a) directiile principale ale politicii bugetar-fiscale ;
b) conceptiile de baza ale proiectului.
Parlamentul adopta, in prima lectura, PLBA si il remite Comisiei Europene, Buget si Finante pentru
Pregatirea de examinare in a doua lectura. In caz de respingere Parlamentul stabileste stabileste un
termen pentru imbunatatire si prezentare repetata a PLBA in prima lectura.
B) Examinarea in a doua lectura :
In decursul lecturii a doua, parlamentul, la prezentarea Comisiei Economie, Buget, Finante,
examineaza:
a) veniturile estimate sub forma de calcule si structura lor ;
b) cheltuielile estimate, structura si destinatia lor ;
c) deficitul sau excedentul bugetului de stat.
Parlamentul adopta, in a doua lectura, PLBA si il remite Comisiei Economie, Buget, Finante pentru
pregatirea de examinare in a 3-a lectura. In caz de respingere, Parlamentul stabileste un termen pentru
imbunatatire si prezentare repetata a PLBA in a 2-a lectura.
C) Examinarea in a treia lectura ;
In decursul lecturii a 3-a, Parlamentul, la prezentarea Comisiei Europene, Buget si Finante :
a) examineaza alocatiile detaliate pentru autoritatile publice ;
b) stabileste alocatiile care vor fi finantate in mod prioritar ;
c) examineaza alte detalii din legea bugetara anuala.
Pina la 5 decembrie a fiecarui an, Parlamentul adopta legea bugetara anuala, care va fi promulgata

4.3.

Douasprezecimile bugetare.

Ca ultim aspect al procedurii de adoptare a bugetului de stat anual, pentru ipoteza in care Parlamentul
nu reuseste sa dezbata proiectul de lege si sa voteze legea bugetara anuala pina la inceputul
exercitiului financiar urmator. Astfel s-au configurat 2 variante : cea a aprobarii unor douasprezecimi
bugetare provizorii si cea a incredintarii guvernului sa indrume executia bugetara pe baza bugetului
din exercitiul financiar anterior.
Douasprezecimile bugetare provizorii sunt bugete ale caror venituri si cheltuieli reprezinta a
doasprezecea parte din cele prevazute si propuse prin legea bugetara anuala ce nu a putut fi votata in
termenul legal, bugte care nu sunt examinate de comisiile bugetare, se adopta de catre parlament si se
pun in executare potrivit necesitatii de continuitate a executarii bugetului de stat. Despre ele s-a
afirmat ca ele pot fi impartite corespunzator din bugetul viitor, ori ca pot fi considerate ca buget
provizoriu cu cuantumuri de venituri si cheltuieli stabilite ad hoc.
Incredintarea guvernului sa indrume executia bugetara pe baza bugetului din exercitiul financiar
anterior este procedeul preferat in prezent datorita simplitatii si operativitatii lui. Acest procedeu are
in vedere, ca daca bugetul statului nu a fost adoptat inainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplica,
in continuare legea bugetului anului precedent, pina la adoptarea noului buget.

5. Promulgarea legii bugetare anuale.


4

Promulgarea legii este actul final al procedurii legislative si tine exclusiv de competenta sefului
statului. Promulgarea legii anuale bugetare este operatiunea finala a procedurii legislative si ea
permite sefului statului sa investeasca legea cu formula executorie, obligind autoritatile publice sa
procedeze la executarea prevederilor legii bugetului de stat pe anul urmator de gestiune. Decretul de
promulgare a legii bugetare anuale emis de Presedintele RM este obligatoriu pentru executarea pe
intreg teritoriul statului, avind character normative. Decretele PRM se promulga in termen de 2
saptamini.
Presedintele poate, printr-o scrisoare de remitere, sa ceara Parlamentului reexaminarea legii bugetare
anuale pentru orice motive, incepind cu inacceptabilitatea unor texte si terminind cu indreptarea unor
erori materiale. In cazul adoptarii repetate de catre Parlamentul RM a legii bugetare anuale, cu sau fara
luarea in consideratie a obiectiilor expuse in scrisoarea de remitere de seful statului, Presedintele RM
este obligat de a promulga legea bugetara anuala. Ulterior, Decretul cu privire la promulgarea legii
bugetare anuale se publica in Monitorul Oficial.

6. Procedura executarii bugetului de stat.


6.1. Repartizarea pe trimestre a veniturilor si a cheltuielilor bugetare
Executarea bugetului de stat realizarea veniturilor bugetare stabilite pentru in anul in curs si
efectuarea cheltuielilor bugetare pentru aceeasi perioada.
se face distinctie intre functionarii investiti cu atributii de conducere(executori de buget) si cei carora
le revin numai atributii executive(contabili cu atributiile specifice executive).
In termen de 10 zile dupa adoptarea legii bugetare anuale, Ministerul Finantelor :
- solicita de la autoritatile publice centrale planurile de finantare ale acestora, precum si ale
institutiilor subordonate ;
- intocmeste repartizari lunare ale veniturilor prevazute de legea bugetara anuala si a altor acte
legislative.
In termen de 45 de zile dupa publicarea legii bugetare anuale, Ministerul Finantelor aproba
repartizarea lunara a veniturilorsi cheltuielilor bugetului de stat conform Clasificatiei bugetare. In
anumite situatii, Ministerul Finantelor, poate aproba alocatii pentru fiecare program guvernamental, cu
conditia adoptarii fiecarui program de acest fel de parlament.
Repartizarea lunara se semneaza de ministrul finantelor sau de o persoana autorizata de Ministerul
Finantelor . Aditional la repartizarea lunara, Ministerul Finantelor, printr-o autorizatie suplimentara,
poate plasa oricare alte conditii pentru efectuarea cheltuielilor de catre autoritatile publice, daca aceste
conditii corespund prevederilor legii bugetare anuale si altor acte legislative.
6.2 Executarea de casa a bugetului de stat.
Operatiunile de trezorerie sunt inevitabile in executia bugetului anual de stat, pentru incasarea
veniturilor bugetare in numerar, pentru eliberarea sumelor de bani necesare cheltuielilor care se
efectuiaza in numerar, ca si pentru evidenta tuturor veniturilor realizate si a cheltuielilor bugetare
efectuate.
Operatiunile de trezorerie sunt reglementate prin dispozitii speciale, care din punct de vedere
organizatoric, aplica una din urmatoarele 2 variante:
- incredintarea operatiunilor de executare de casa a bugetului statului in conditii de mandateunei banci importante la care se deschid conturile pe venituri si cheltuieli ale bugetului de stat;
- organizarea trezoreriei statului, cu unitati centrale si locale, carora le este rezervata efectuarea
incasarilor si platilor necesare bugetului statului, ca si pastrarea disponibilitatilor banesti atit
ale organelor de stat centrale si locale, cit si a institutiilor publice si altor subiecte de drept.
Trezoreria de Stat este o unitate structurala a Ministerului Finantelor, constituita din Trezoreria
Centrala si Trezoreriile Teritoriale, care exercita executarea de casa a bugetului de stat si a bugetelor
unitatilor administrativ-teritoriale, administrarea mijloacelor valutare, a fondurilor si mijloacelor
extrabugetare, precum si a fondurilor cu destinatie speciala.
Functiile Trezoreriei de stat :
5

evidenta impozitelor, taxelor si altor venituri care se incaseaza in bugetul de stat si bugetelor
UAT ;
- delimitarea veniturilor generale de stat cu inscrierea lor la conturile trezoriale ale bugetelor
respective ;
- reglementarea decontarilor reciproce intre bugetele respective ;
- deservirea institutiilor publice ale bugetului de stat si bugetelor UAT;
- prognozarea operativa a incasarilor, cheltuielilor, surselor de finantare a deficitului bugetar ;
- administrarea eficienta a incasarilor la conturile bugetelor respective.
La data de 31 decembrie a fiecarui an, Ministerul Finantelor inchide toate conturile deschise in
decursul anului bugetar current, pentru a intocmi Raportul annual despre executarea bugetului de stat.

6.3.

Procedura realizarii veniturilor bugetare de stat.

In realizarea conforma a veniturilor bugetare, obligatoriu trebuie respectate, urmatoarele conditii


reglementate de cadrul normativ financiar;
- nici un impozit, taxa sau alte oblibatii de natura acestora, nu pot fi inscrise in buget si incasate,
daca acestea nu au fost stabilite prin lege ;
- legea bugetara anuala adopta pentru fiecare an lista impozitelor, taxelor si a cotelor acestora,
precum si a celorlalte venituri ale statului, care urmaeaza sa se perceapa;
- este interzisa perceperea sub orice titlu, sub orice denumire, de contributii directe sau indirecte
inafara celor stabilite de lege.
Realizarea veniturilor bugetare, presupune cunoasterea si aplicarea normelor juridice in materie, atit
de contribuabili, cit si de organele competente privind executia bugetara.

6.4.

Procedura efectuarii cheltuielilor bugetului de stat.

Autoritatile publice pot face cheltuieli pentru diverse programme guvernamentale, cu conditia ca
aceste alocatii sa corespunda legii bugetare anale si sa existe autorizatia semnata de ministrul
finantelor sau de o persoana autorizata din Ministerul Finantelor.
La stabilirea cheltuielilor publice se au in vedere urmatoarele :
a) in domeniul social, utilizarea resurselor financiare ale statului pentru invatamint, sanatate,
ocrotire sociala, cultura, arta, sport, protectie ecologica si sport s.a. ;
b) sustinerea unor programme prioritare de cercetare stiintifica ;
c) in domeniul economic, facilitati si alte mijloace stabilite, potrivit legii, acordarea de subventii,
acordarea de investitii s.a
d) asigurarea cerintelor de aparare a tarii si a ordinii publice ;
e) finantarea administratiei centrale de stat si a altor cheltuieli prevazute de lege.
Este interzisa acoperirea cheltuielilor bugetului de stat, prin recurgerea la emisiunea monetara sau prin
finantarea directa de catre banci.
Alocatiile bugetare sume de bani aprobate de buget, in limitele carora se pot face cheltuieli, cu
destinatie precizata, prin legea bugetara anuala.
In raport de locul organelor , institutiilor in aparatul de stat, executorii de buget(ordanatorii de credite)
ai bugetului de stat sunt ministrii si conducatorii celorlalte organe centrale de stat.
Executorii de buget principali(ordonatorii de credite ) ai bugetului de stat sunt ministrii si
conducatorii celorlalte organe centrale de stat. Conducatorii institutiilor publice cu personalitate
juridica din subordinea ministerelor si celorlalte organe centrale de stat finantate din bugetul statului,
sunt dupa caz : ordonatori, secundari sau tertiari de credite.
Executorii de buget principali (ordonatorii principali de credite) au o dubla calitate :
- de a repartiza alocatile bugetare aprobate unitatilor ierarhice inferioare, in raport cu sarcinele
acestora, precum si,
- aprobarea efectuarii cheltuielilor din bugetul propriu-zis cu respectarea dispozitiilor legale.

Ordonatorii secundari de credite, aproba efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea
dispozitiilor legale si repartizarea alocatiilor bugetare aprobate unitatilor ierarhic inferioare, ai caror
conducatori sunt sunt ordonatori tertiari de credite.
Ordonatorii tertiari de credite sunt conducatorii institutiilor publice imputerniciti sa utilizeze
creditele bugetare ce le-au fost repartizate, numai pentru nevoile unitatilor care le conducc, potrivit
prevederilor din bugetele aprobate si in conditiile stabilite prin dispozitiile legii.
Indiferent de categoria din care fac parte, ordonatorii de alocatii sunt responsabili :
- de respectarea dispozitiilor legale in utilizarea creditelor bugetare ;
- de folosirea cu eficienta a sumelor de bani primite de la bugetul de stat;
- de intergritatea bunurilor incredintate unitatilor pe care le conduc ;
- de tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a darilor de seama contabile asupra
exercitiului bugetar.
Cheltuielile alocate prin bugetul de stat se pot aproba de catre ordonatorul de credite si se pot efectua,
numai daca au fost in prealabil avizate de catre conducatorul departamentului financiar-contabil sau de
alte persoane insarcinatecu executarea controlului financiar preventiv.

6.5.

Virarile de alocatii bugetare.

Daca legea bugetara anuala nu este adoptata si publicata pina la 31 decembrie, finantarea cheltuielilor
pentru anul curent se efectuiaza lunar in marime de a douasprezecea parte din suma cheltuielilor
prevazuta pentru anul bugetar precedent.
Ministerul Finantelor poate propune Guvernului, iar Guvernul Parlamentului, efectuarea oricaror
cheltuieli aditionale, in cazul in care legea bugetara anuala nu este adoptata pina la 31 decembrie si in
situatii exceptionale(calamitati naturale sau razboi). Daca Parlamentul aproba propunerea Guvernului
sau nu intreprinde nici o actiune in decurs de 15 zile lucratoare de la prezentarea propunerilor
cheltuielile aditionale se efectuiaza.
In cazul cind se adopta legea bugetara anuala, cheltuielile aditionale sunt considerate nule, daca
nu au fost executate pina la intrarea in vigoare a legii bugetului pe anul in curs. Cele deja efectuate
nu pot fi considerate nule, deoarece legea bugetara anuala adoptata ulterior efectuarii acestor acte
si operatiuni de executare a alocatiilor bugetare va avea caracter retroactiv.
Daca in procesul executarii bugetului de stat sporeste nivelul deficitului, Ministerul Finanatelor poate
bloca cheltuielile in cuantum suficient pentru mentinerea nivelului deficitului aprobat prin legea
bugetara anuala.
Blocatea cheltuielilor se face prin reduceri proportionale lunare ale tuturor cheltuielilor, cu exceptia
celor de la articolele sau capitolele scutite de blocare prin legea bugetara anuala. In anumite cazuri,
Ministerul Finantelor poate propune Guvernului, iar Guvernul Parlamentului, blocari care nu sunt
reduceri lunare ale tuturor cheltuielilor. Daca Parlamentul aproba propunerea Guvernului sau nu
intreprinde nici o actiune in decurs de 15 zile lucratoare de la prezentare, blocarea propusa produce
efecte juridice. In caest caz tacerea Parlamentului este considerata ca o aprobare tacita a puterii
reprezentative in blocarea unor cheltuieli bugetare. Deci, puterea executiva in unele cazuri in virtutea
principiului legal al echilibrului bugetar care poate efectua acte si operatiuni fara investirea expresa,
printr-un act al Parlamentului de a efectua asemenea actiuni.
In functie de evolutia incasarii veniturilor in bugetul de stat, Ministerul finantelor pote modifica, cu 5
zile pina la sfirsitul lunii curente, estimarile de cheltuieli pentru perioada gestionara ulterioara, punind
la current autoritatile publice respective.

6.6

Rectificarea bugetului de stat.

In caz de necesitate, Ministerul Finantelor prezinta Guvernului, iar Guvernul Parlamentului, un proiect
de rectificare a legii bugetare anuale. Rectificarea include :
- rectificari revizuite de venituri, de cheltuieli obligatorii(inclusiv serviciul datoriei de stat) si de
deficit sau excedent rezultat ;
- estimari revizuite de rambursari ale sumei de principal asupra datoriei de stat ;
- repartizarea soldurilor de mijloace banesti constituite in urma executarii bugetului in anul
bugetar precedent;
- estimari si descrieri revizuite, daca acestea exista, la anexele si nota explicative ce insotesc
proiectul rectificarii legii bugetare anuale.
In cazul rectificarii bugetului anual de stat, autoritatile publice inainteaza Ministerului Finantelor
cereri pentru alocatii aditionale si propuneri de compensari sub forma de venituri majorate sau
cheltuieli reduse.
Fiecare cerere trebuie sa includa o justificare pentru cheltuielile aditionale si propuneri de compensari
sub forma de venituri majorate sau cheltuieli reduse.
Ministerul Finantelor examineaza cererea de cheltuieli aditionale si, in caz de acceptare a cererii,
propune Guvernului sa aprobe o alocatie aditionala pentru cheltuielile solicitate si propunerile de
compensare a acestora. Guvernul in caz de acceptare a propunerilor Ministerului Finantelor, propune
parlamentului sa adopte alocatii aditionale pentru cheltuielile solicitate si propunerile de compensare a
acestora sub forma de modificari la legea bugetara anuala si, daca este necesar, la alte acte legislative.
Parlamentul examineaza modificarile propuse de Guvern si intreprinde una din urmatoarele actiuni :
- respinge modificarile pentru cheltuieli aditionale ;
- aproba modificarile pentru cheltuieli aditionale, precum si propunerile pentru compensari sub
forma de venituri majorate sau cheltuieli reduse
- aproba modificarile pentru cheltuieli aditionale, cu modificarea concomitenta a nivelului
deficitului sau a excedentului bugetar.
In caz de excedent bugetar, Parlamentul, la propunerea Guvernului decide in ce masura si in ce scopuri
se va utiliza acesta.
La sfirsitul fiecarui an bugetar, Ministerul Finantelor intocmeste un raport despre executarea bugetului
de stat, care este prezentat Guvernului pina la 01 mai a anului imediat urmator anului de gestiune, spre
examinare si aprobare, iar Guvernul, dupa aprobare, va prezenta pina la 01 iunie Parlaamentului.

S-ar putea să vă placă și