Sunteți pe pagina 1din 9

1.

Evolutia numarului de auditori financiari, persoane fizice, membri ai Camerei


Auditorilor Financiari din Romania

Nota : 2006* valoare martie 2006

2. Evolutia numarului de auditori financiari, persoane juridice, membri ai Camerei


Auditorilor Financiari din Romania
Nota : 2006* valoare martie 2006

Monitorizarea calităţii activităţii de audit financiar http://www.cafr.ro/index.jsp?


page=conf_2008

a) Activitatea de inspecţie
Comparativ cu anii anteriori 2005 și 2006, aria de cuprindere în inspecţia de calitate
prezintă o dinamica pozitivă, ceea ce denota îmbunătățirea atât a activităţii de audit
financiar, cat și a celei de inspecţie pentru asigurarea calităţii, astfel:

Perioada Auditori Auditori Auditori fin % Auditori fin %


inspectati fin a pers fizice total/ pers juridice total
din care: caror total/evaluati evaluati total/evaluati /evaluati
activit a
fost
evaluata
2007 350 326 64/ 56 18/ 17 286/ 270 82 / 83%
%
2006 276 201 90/ 55 33 /27 186/146 67 / 73%
%
2005 280 184 86/ 38 31 / 21 194/146 69 / 79%
%
Dinamica
2007/2006 127% 162% 71 / 102 % x 154 / 185 % x
2007/2005 125% 177% 74 /147 % x 147/ 185 % x
Din datele prezentate mai sus rezulta că, în anul 2007 au fost inspectaţi 326 membri ai
Camerei - persoane juridice, cărora li s-au atribuit calificative, reprezentând 162% față de
auditorii evaluaţi în anul 2006 și respectiv 177% față de anul 2005.
Departamentul a fost încadrat, în exerciţiul raportat, cu un număr de 4 inspectori si 2
asistenți - inspectori, din care, cei 4 inspectori și unul dintre asistenţi sunt stagiari în
audit anul III, în cadrul CAFR, iar 3 dintre aceştia sunt studenți ACCA. Aceasta a
permis constituirea a trei echipe de inspecţie care au lucrat simultan, față de numai două
echipe disponibile în cea mai mare parte a anului 2006, precum și în anul 2005.

Potrivit art. 24 din Normele privind controlul calităţii activităţii de audit, atribuirea
calificativelor se efectuează de către echipa de inspecţie, în raport cu gradul de realizare a
obiectivelor de verificare, care exprimă modul în care auditorul a răspuns cerinţelor
Normelor de Audit şi Standardelor Internaţionale de Audit (ISA) relevante.
Ca urmare a inspecţiilor efectuate în anul 2007, s-a constatat un grad mediu de respectare
a obiectivelor selectate dintre Procedurile de control al calităţii activităţii de audit
financiar și a celor conexe acestuia, aprobate prin Hotărârea nr. 73/20 09 2006, care se
prezintă, pe categorii de calificative, astfel:

Calificativ Pers. Persoane Total 2007 Realizat Realizat 2005


juridice fizice 2006
număr % număr % număr % număr % număr %
A 105 39% 15 27% 120 37% 58 29% 56 30%
B 128 47% 24 43% 152 47% 57 28% 47 26%
C 36 13% 16 28% 52 15% 72 36% 69 37%
D 1 1% 1 2 2 1% 14 7% 12 7%
%
Subtotal 270 100% 56 100% 326 100% 201 100% 184 100%
Fără 16 x 8 X 24 x 75 x 96 x
calific.
Total 286 x 64 X 350 x 276 x 280 x

Comparativ cu anii anteriori, calificativele acordate la 31 decembrie 2007 denota


cresterea calitatii activitatii desfasurata de catre auditorii financiari - membri ai Camerei,
prin eliminarea aproape in totalitate a calificativului D si diminuarea cu 21% a
calificativului C, prin cresterea corespunzatoare a numarului calificativelor A si B
atribuite auditorilor inspectaţi.

În aplicarea prevederilor art. 25 din Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a


Consiliului, echipele de inspecţie au continuat în anul 2007 să verifice modul de stabilire
și alocare de către auditorii financiari a bugetului de timp necesar desfășurarii
angajamentelor de audit. Au fost cuprinşi în verificare 295 auditori persoane fizice si
juridice, față de 87 în sem II 2006.
Din analiză a rezultat că:
• Valoarea minimă a onorariilor orare este de 6,67 lei/ om - oră, respectiv
echivalent a 1,84 Euro (înregistrată în anul 2007 de o persoană juridică evaluată
cu calificativul D), corespunzător unui angajament cu o valoare contractată de
1.200 lei (332 Euro), realizat de o singură persoană, în cadrul unui buget de timp
de 180 ore.
• Onorariul maxim orar este de 396,94 lei/om-oră (109,7 Euro), înregistrat în anul
2007 de o persoană juridică evaluată cu calificativul A, corespunzător unui
angajament cu o valoare contractată de 158.777 lei (43.980 Euro), în cadrul unui
buget de timp de 400 ore, atribuit unei echipe de audit formate din 4 persoane.
Menţionam că cel mai mare onorariu pentru un angajament de audit este de
215.000 lei (59.553Euro), obţinut de o societate de audit, evaluată cu calificativul
A, dar care a raportat un onorariu mediu orar de 268,75 lei/om-oră, corespunzător
unui buget de 800 ore.
• În urma analizei datelor colectate în perioada menţionată, s-au reţinut ca
semnificative cazurile unor auditori financiari care nu au respectat prevederile
Hotărârii nr. 44/23.05.2005, referitoare la asigurarea unui buget minim de 240
ore-om pentru un angajament.
• Majoritatea cazurilor de nerespectare a bugetului minim de timp necesar
finalizării angajamentelor de audit financiar sunt asociate cu obţinerea
calificativelor C și D.

BILANŢUL CONTABIL încheiat la 31.12.2007 http://www.cafr.ro/index.jsp?


page=conf_2008

Denumire indicator 31.12.2006 31.12.2007


1. ACTIVE IMOBILIZATE - 3.005.539 3.020.563
TOTAL, din care:
1.1 Imobilizări necorporale (Valori 17.331 7.698
nete)
1.2 Imobilizări corporale (Valori 2.988.198 3.012.865
nete)
2. ACTIVE CIRCULANTE - 1.029.438 1.153.792
TOTAL, din care:
2.1. Stocuri 77.046 48.873
2.2. Creanţe 22.494 68.760
2.3. Disponibilităţi băneşti 929.898 1.036.159
3. CHELTUIELI ÎN AVANS 0 4.629
TOTAL ACTIVE (1+2+3) 4.034.977 4.178.984

Situaţiile financiare anuale ale Camerei pentru anul 2007

Denumire indicator 31.12.2006 31.12.2007


4. DATORII < 1 an 102.566 127.840
5. ACTIVE CIRCULANTE NETE 920.757 1.024.493
6. DATORII > 1 an 720.151 0
7. VENITURI ÎN AVANS 6.115 6.088
8. CAPITALURI PROPRII – 3.206.145 4.045.056
TOTAL, din care:
8.1. Rezerve din reevaluare 318.058 318.058
8.2. Rezerve 18.980 18.980
8.3. Rezultatul reportat 2.285.075 2.869.106
8.4. Rezultatul exerciţiului 584.032 838.912
8.5. Rezultatul activităţilor fără scop 591.663 846.397
patrimonial
8.6. Rezultatul activităţilor -7.631 -7.485
economice
CAPITALURI PROPRII + 4.034.977 4.178.984
DATORII (4+6+7+8)

CONTUL REZULTATULUI EXERCIŢIULUI pe anul 2007


Denumire indicator 31.12.2006 31.12.2007
I. VENITURI TOTALE 3.636.814 3.918.437
A. Venituri din activităţile fără scop 3.576.986 3.791.378
patrimonial
1. Venituri din cotizaţiile membrilor 1.994.023 2.529.424
2. Venituri din taxele de înregistrare 192.500 376.855
3. Alte Venituri (financiare, cursuri, 1.390.463 885.099
examene, sponsorizări)
B. Venituri economice 59.828 127.059
II. CHELTUIELI TOTALE 3.052.782 3.060.055
A. Cheltuieli privind activităţile fără 2.985.323 2.944.981
scop patrimonial
1. Cheltuieli cu personalul 968.751 981.522
2. Cheltuieli cu serviciile executate de 1.253.699 1.107.728
terţi
3. Alte cheltuieli * 611.462 670.191
4. Cheltuieli financiare 75.508 112.826
5. Cheltuieli cu amortizările 75.903 72.714
B. Cheltuieli economice 67.459 134.544
III. Rezultatul exerciţiului 584.032 838.912
A. Rezultatul activităţilor fără scop 591.663 846.397
patrimonial
B. Rezultatul activităţilor economice -7.631 -7.485
Execuţia Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2007

Grad
Indicatori Rectificat Realizat realizare
(%)
VENITURI
A. TOTALE, 3.903.500 3.918.437 100,4
din care:
Venituri din
activităţi
I. fără scop 3.778.500 3.791.378 100,3
patrimonial,
din care:
Venituri din
1. tarife 375.000 376.605 100,4
înscriere
Venituri din
2. 685.000 688.673 101
cotizaţii fixe
Venituri din
3. cotizaţii 1.540.000 1.541.352 100
variabile
Venituri din
4. 300.000 302.824 101
tarife stagiu
Venituri
cursuri
5. stagiari si 70.000 70.000 100
auditori
restanti
Venituri din
taxe
6. 190.000 189.105 100
înscriere
examen AF
Venituri
participare
interviu
7. acordare 78.500 78.868 100
calitate
auditor
financiar
Venituri
8. 80.000 81.387 102
financiare
Venituri
9. organizare 450.000 451.977 100
cursuri
10. Alte venituri10.000 10.587 106
Venituri din
activitati
II. 125.000 127.059 102
economice,
din care:
- Revista 52.135
Audit
Financiar
- Alte
74.924
publicatii

Execuţia Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2007

Grad
Indicatori Rectificat Realizat realizare
(%)
CHELTUIELI TOTALE, din
3.287.500 3.079.525 94
care:
Cheltuieli aferente activităţii
3.156.500 2.944.981 93
fără scop patrimonial
Cheltuieli materiale totale, din
1.625.500 1.494.465 92
care:
Materiale consumabile 70.000 55.188 79
Prestari servicii terti 180.000 157.149 87
Postale, telecomunicatii 76.000 75.400 99
Deplasari 175.000 170.083 97
Cheltuieli stagiari 1.500 1.262 84
Cheltuieli auditori
40.000 36.233 91
(simpozioane, intalniri)
Chelt. editare, distribuire
gratuita a revistei Audit 325.000 324.188 100
Financiar
Cheltuieli Conferinta 45.000 21.621 48
Cheltuieli organizare examen
80.000 56.233 70
acces profesie
Cotizatii UPLR 20.000 18.262 91
Cotizatii IFAC, CCRF, FIDEF 75.000 74.262 99
Cheltuieli aderare organisme
10.000 8.588 86
internationale
Cheltuieli pregatire profesionala 40.000 37.607 94
Cheltuieli dobanda credit 70.000 65.917 94

Execuţia Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2007

Grad
Indicatori Rectificat Realizat realizare
(%)
Cheltuieli personal 1.441.000 1.376.118 95
Cheltuieli de capital 90.000 74.398 83
Cheltuieli amortizare 80.000 72.714 91
Cheltuieli finisare sediu 10.000 1.685 17
Cheltuieli economice, din
131.000 134.544 103
care:
- Cheltuieli Revista Audit
64.576
Financiar
- Cheltuieli alte publicatii 49.098
- Cheltuieli cu impozitul pe
21.000 20.870 99
profit
Rezultatul activităţii fără
622.000 846.397 136
scop patrimonial
Rezultatul activităţii
-6.000 -7.485
economice
Rezultatul exerciţiului 616.000 838.912 136

Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008


INDICATORI Programat
A. VENITURI TOTALE (I+II) din care: 7.100.900
I. Venituri din activităţi fără scop patrimonial 6.940.900
1. Venituri din tarife înscriere în Registrul Auditorilor
Financiari 582.000
2. Venituri din cotizaţii fixe 1.065.000
3. Venituri din cotizaţii variabile 1.725.000
4. Venituri tarife stagiu si tarife inscriere stagiu 253.900
5. Venituri din tarife inscriere examen acces stagiu 525.000
6. Venituri tarife inscriere examen acces profesie 2.250.000
7. Venituri interviu test pentru acordarea calitatii de
auditor financiar 80.000
8. Venituri financiare 50.000
9. Venituri din organizarea de cursuri 400.000
10. Venituri din sponsorizari 5.000
11. Alte venituri 5.000
II. Venituri din activităţi economice 160.000

Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008

INDICATORI Programat
B. CHELTUIELI TOTALE, din care: 5.688.000
I. Cheltuieli privind activitatea fara scop patrimonial 5.538.000
1. Cheltuieli materiale totale, din care: 2.842.000
1.1. prestări servicii terţi 190.000
1.2. deplasări 275.000
1.3. cheltuieli pentru auditori (simpozioane si intalniri) 170.000
1.4. cheltuieli pentru editare si distribuire gratuita a 350.000
revistei de Audit Financiar
1.5. cheltuieli Conferinţă 200.000
1.6. cheltuieli organizare examen acces la profesie si acces 400.000
stagiu
1.7. cotizaţii IFAC, CCRF, FIDEF, Organism de
supraveghere 450.000
2. Cheltuieli personal 1.998.000
3. Cheltuieli capital 198.000
4. Cheltuieli neprevazute 500.000
II. Cheltuieli economice, din care: 150.000
Cheltuieli cu impozitul pe profit 2.000
7. EXCEDENT / DEFICIT activitate economica 10.000
8. EXCEDENT / DEFICIT curent 1.412.900

S-ar putea să vă placă și