Sunteți pe pagina 1din 6

Exemplu de Cod de Etica

Acest exemplu a fost oferit de către Institutul de Afaceri pentru Etică din Marea
Britanie ca un ghid în dezvoltarea codului de etică pentru conducerea, anagjatii si
membrii unei organizatii.

A. Preambul

Principii de baza ce stau la baza Codului si organizatia inetelege sa se ghideze


1. Integritatea;
2. Respectul pentru celălalt
3. Deschiderea.

Deasemenea ar mai trebui:


 să recunoască obligaţiile tuturor persoanelor cu care intră in contact: membrii, angajaţii, clienţii,
ofertanţii şi întregii comunităţi;
 să îşi protejeze reputaţia prin asigurarea încrederii şi confidenţialităţii tuturor partenerilor sai ;
 să menţină cele mai ridicate standarde de etică în desfăşurarea activităţilor sale de afaceri.
Practicile ilicite de orice fel nu ar trebui să fie tolerate; şi
 monitorizarea performanţei etice regulat.

B. Relaţia cu membrii/clienţii

1.Oferta de produse si servicii oferind un preţ bun si o calitate bună, garanţie si siguranţă.

 Produsele si serviciile de marketing să fie în conformitate cu standardele internaţionale sau , dacă


nu este cazul, să fie supuse unor teste aspre de siguranţă;
 Descrierile produselor şi a serviciilor să fie cât mai adecvate şi reale;
 Să nu se comercializeze produse ce ar putea dăuna angajaţii sau clienţii.

2.Evitarea minciunii, inşelătoriei, neclarităţii prin intermediul publicităţii sau a oricărei surse de
comunicare publică.
3.Asigurarea unui standard ridicat in desfăşurarea service-ului post-vânzare si in menţinerea
satisfacţiei clientului, a legăturii cu acesta, implicit.
4.Neacceptarea nici unei atentii din partea, sau pentru, un membru sau client ce ar putea fi
considerată mită.

1
5.Evitarea practicilor ce ar putea scădea sau mări vânzările prin alte modalitaţi decât cele legale.
6.Menţinerea confidenţialitaţii informaţiei membrilor sau clienţilor.

C. Relaţia cu deţinătorii de acţiuni şi cu investitorii

1.Protejarea intereselor posesorilor de acţiuni şi a celorlalţi investitori prin neavantajarea unei


părti in pofida celeilalte părţi.
2.întocmirea corectă şi onestă a declaraţiilor contabile, periodic.
3.Asigurarea de indemnizaţii, servicii şi reprezentaţii membrilor săi.
4.Comunicarea politicilor de afaceri, modul de execuţie si prospecte corecte si in mod regulat.

D. Relatia cu angajaţii
1.Recrutarea şi promovarea angajaţilor pe baza competenţei fără discriminare din punct de
vedere al rasei, religiei, cetăţeniei, culorii, sexului, al orientării sexuale, al stadiului marital sau al
incapacităţii la locul de muncă.
2.Asigurarea unui loc de muncă curat, sănătos, stabil şi sigur totodată cu pregătirea profesionala.

 Angajaţii au indatorirea să evite injuriile intre ei, intre colegii lor sau cu partenerii.
 Specialiştii medicali sunt angajati ca sfătuitori imparţiali iar activitatea lor este bazată pe
codul lor de etică profesională propriu. Consultaţia medicală se desfasoară numai cu
medicii si asistentele lor si nici o informatie confidenţială nu este divulgată fără
consimţământul respectivului angajat.

3.Explicarea obiectivului activităţilor sale şi a obiectului său de muncă, asigurarea comunicării


efective si implicarea tuturor angajaţilor în îmbunătăţirea serviciilor oferite de aceştia, individual
sau in echipă, pentru companie.
4.încurajarea şi ajutorul oferit pentru toate nivelurile în scopul dezvoltării aptitudinilor relevante
si a avansării carierei lor.
5.Menţinerea unui cadru de remuneraţii şi politici cinstit si corect in recunoaşterea efortului
individual.

 Sistemele de plata terbuie să recunoască atât contribuţia individuală cât şi performanţa


departamentelor în cadrul cărora îşi desfaşoară activitatea angajatul.

2
6.Asigurarea că informaţia primită de către angajaţi în timpul programului nu este folosită in
scop personal, familial, amical, sau în orice alt scop decât a fost incredinţată.
7.Orice interes personal sau a vreunui membru de familie apropiat afacerii Institutului trebuie
declarat. Un conflict de interese poate cuprinde directorate, societăţi de acţiuni semnificative si
angajarea membrilor aceleiaşi familii.
8.Nu este tolerată hărţuirea sexuală, psihică sau mentală a angajaţilor.
9.Asigurarea că fondurile de pensii ale angajaţilor sunt guvernate responsabil, păstrate si folosite
în scopul adecvat.
10.Implementarea unei discuţii de procedura şi rezolvarea problemelor.
11.Menţinerea efectivă a comunicării cu fiecare angajat in parte si cu echipa în care el îşi
desfaşoară activitatea. Unde este cazul, angajaţii, în mod individual, vor ajunge la negocieri.
Unde se susţin contracte recunoscute de sindicate se are în vedere ca organizaţiile
corespunzătoare să participe pentru desfăşurarea unui dialog constructiv.

E. Relaţiile cu furnizorii

1.Dezvoltarea relaţiilor cu furnizorii bazată pe onestitate, corectitudine şi încredere mutuală.


2.Plata furnizorilor în concordanţă cu termenele convenite.
3.Puterea de cumpărare să nu fie exagerată.
4.Să nu primească deduceri nepotrivite de la furnizori in schimbul unor concesii:

 Să nu se solicite cadouri sau favoruri;


 Sa nu accepte niciodata cadouri în bani ;
 Scurte conversaţii si insemne de ospitalitate pot fi acceptate, cu garantia ca oferirea
acestora nu pune pe cel ce le primeste in situatia sub nici o obligatie numai dacă nu au loc
în timpul desfăşurării vreunei obligaţii de serviciu,
………………………………………………………………………………………………
 Orice oferire de cadouri, sau favoruri neobişnuite sau puse sub semnul întrebării
trebuiesc raportate sefului direct si secretarului general al institutului.
5.Să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor dintre institut si furnizor.

F. Relaţiile cu Guvernul şi cu Comunitaţile Locale


1.Obligativitatea respectării Legii, contribuţia la bunăstarea economică si la dezvoltarea socială
a ţărilor sau a comunităţilor pe teritoriul cărora îşi desfăşoară activitatea.

3
2.Respectarea tradiţiilor si culturii fiecărui stat în care îşi desfăşoară activitatea.
3.Să i-a în consideraţie nevoile intregii comunităţi, inclusiv interesele naţionale şi locale.
4.Să încurajeze participarea angajaţilor în afacerile comunitare şi civice.
5.Să ofere sprijinul, pe cât posibil, comunităţilor în care operează. Donaţiile generale trebuie să
reprezinte minim cât însumează activitatea unui membru al Institutiei. Instituţia nu este nevoită
să facă donaţii înafara parteneriatului subscris.

G. Autorităţi de reglementare

 Cooperează pe deplin cu orice autoritate de reglementare sub a carui jurisdicţie se afla..

H. Mediul înconjurător

 Isi asuma responsabilitatea , intr-un mod pragmatic si rezonabil, asupra păstrării şi


dezvoltării mediului in general. In indeplinirea acestui principiu sr trebui prin urmare să:

a. Să revizuiască regulat şi să raporteze asupra impactului asupra mediului a opeartiunilor


existente.
b. Sa tina comunitatea in care funcţionează Institutul corect informată despre planul de
conformitate cu privire la mediu.

I. Fiscalitate
1. Asigura conformitatea privind respectarea obligaţiile de plată
2. înregistrarea şi raportarea tuturor tranzacţiilor, inclusive acelea a căror plată a fost făcută în
numerar.

B. Intenaţional

1. Acolo unde practicile de afaceri diferă în diverse ţări în care îşi desfăşoară activitatea
Institutul, se lucrează asupra unor proceduri mai consistente între filiale, sucursale şi asociaţi.
2. Analiza atenta înainte de dezvoltarea oricaror relaţii comerciale, sau de investiţii, ţările care
sunt guvernate de regimuri represive, cum sunt , de exemplu,acelea care nu aderează la UN Carta
Drepturilor omului.

J. Relatia cu competitorii

1. Rivalizează viguros dar cinstit.


2. Nu procedeaza la defăimarea reputaţiei concurenţilor direct, prin implicare sau prin innuendo .

4
3. Angajaţii trebuie să evite discuţiile proprii sau confidenţiale cu orice reprezentant al
concurenţei.
4.Să ezite/ sa nu urmareasca să achiziţioneze informaţii referitoare la afacerea concurenţei, prin
mijloace dezonorante. Aceasta cuprinde spionajul industrial, angajarea de personal al concurenţei
pentru a obţine informaţii confidenţiale, constrângerea angajaţilor concurenţei sau clienţilor să
dezvăluie informaţii confidenţiale, sau orice alta abordare care nu este transparentă.
5. Să nu se implice în practici anti-competiţionale şi să nu abuzeze de poziţia de lider pe piaţă.

K. Conformitatea şi verificările
1. Implementarea principiilor şi elementelor aplicabile din COD in toate situatiile de angajare.
2. Crearea unui mediu de lucru si oferirea de oportunităţii angajaţilor de să-şi exprime
nemultumirile legate de comportamentul ori deciziile pe care le consideră neetice.
3. Secretarul General instituţiei are responsabilitatea de a iniţia şi superviza investigarea tuturor
rapoartelor privind incălcarea condiţiilor de angajare si asigură că a fost luată măsura disciplinară
potrivită.

4. Asigură informarea auditorilor cu privire la raportarea oricărei practici pe care o descoperă că


încalcă Codul de Etică.

Exemplu de cod de conduită

Acest cod de conduită face parte din Appendix 1 referitor la Articolele Asociaţiei
Institutului Australian al Directorilor de Companii.

1. Un director trebuie să îşi desfăşoare activitatea cu onestitate, bună credinţă şi pentru cele mai bune
interese ale companiei, ca un întreg.
2. Directorul are datoria să acorde atenţia cuvenită şi silinţa în dezvoltarea funcţiunilor biroului
exercitând presiuni asupra biroului.
3. Directorul trebuie să utilizeze puterea biroului în scop propriu, pentru interesele cele mai bune ale
companiei ca un intreg.
4. Directorul trebuie să recunoască faptul că prima responsabilitate a sa este aceea de a detinătorilor de
acţiuni şi că trebuie, dacă este cazul, să le mulţumească pentru interesul acordat tuturor acestor acţionari
ai companiei.
5. Directorul nu trebuie să se folosească incorrect de informaţiile deţinute.
6. Directorul nu trebuie să-şi acorde avantaje necinstite profitând in acest fel de poziţia pe care o deţine.

5
7. Directorul nu are voie să dea frâu liber intereselor personale, sau a altor interese a altei persoane
asociate să se confrunte cu interesele companiei.
8. Directorul are obligaţia de a fi independent în judecată şi acţiuni şi să ia toate măsurile rezonabile
pentru a fi mulţumit de corectitudinea deciziilor luate de consiliul de directori.
9. Informaţia confidenţială primită de un director în timpul îndeplinirii serviciului directorial v-a rămâne
proprietatea companiei de unde a obţinut-o fiind interzisă dezvăluirea ei, sau permisă numai în cazul în
care a obţinut autorizarea/consimţământul companiei, sau a persoanei de la care a preluat-o, sau este
cerută prin Lege.
10. Directorul nu trebuie să discrediteze numele companiei din care face parte prin conduita sa.
11. Directorul are obligaţia să se conformeze atât cu spiritul şi cu litera Legii cât şi cu principiile acestui
Cod.

S-ar putea să vă placă și