Sunteți pe pagina 1din 52

HOTARARE Nr.

899 din 22 august 2002 privind organizarea invatamantului postuniversitar medical si


farmaceutic uman
ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 660 din 5 septembrie 2002
In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 69, 79, 135 si 136 din Legea
invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1
Invatamantul postuniversitar medical si farmaceutic uman asigura specializarea si perfectionarea personalului
cu studii superioare in domeniu.
Art. 2
Formele de invatamant postuniversitar medical si farmaceutic uman sunt:
a) rezidentiatul;
b) specializarea pentru dobandirea unei alte specialitati;
c) doctoratul;
d) programele pentru obtinerea de competente si supraspecializari;
e) masteratul;
f) educatia medicala continua;
g) cursurile postuniversitare de perfectionare si alte forme prevazute de lege.
Art. 3
Invatamantul postuniversitar medical si farmaceutic uman este coordonat de catre Ministerul Educatiei si
Cercetarii, impreuna cu Ministerul Sanatatii si Familiei, in conditiile legii, pe baza cerintelor de perfectionare
determinate de strategiile programelor nationale de sanatate.
Art. 4
(1) Invatamantul postuniversitar medical si farmaceutic uman se desfasoara in institutii de invatamant
superior cu profil medico-farmaceutic uman acreditate, in unitati sanitare acreditate si in alte institutii prevazute
de lege.
(2) Unitatile sanitare sunt acreditate in acest scop de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, la propunerea
Ministerului Sanatatii si Familiei, pe baza criteriilor de competenta profesionala si a nivelului de dotare tehnicomateriala. Procedura si criteriile de acreditare a unitatilor sanitare in care se desfasoara rezidentiatul se stabilesc
prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii, la propunerea
institutiilor de invatamant superior medical.
(3) Invatamantul postuniversitar medical si farmaceutic uman se desfasoara conform programelor de
invatamant elaborate de institutiile de invatamant superior cu profil medico-farmaceutic uman acreditate, cu
avizele Ministerului Educatiei si Cercetarii si Ministerului Sanatatii si Familiei.
Art. 5
(1) Rezidentiatul este forma de invatamant postuniversitar specifica in medicina, stomatologie si farmacie,
prin care se asigura pregatirea ce permite obtinerea specializarii medicale si farmaceutice, cu o durata cuprinsa
intre 3 si 7 ani, in functie de specialitate.
(2) Medicii, medicii stomatologi si farmacistii care sunt admisi in rezidentiat si desfasoara activitatile
specifice acestei forme de pregatire sunt numiti rezidenti.
(3) Continutul si durata rezidentiatului se propun de catre institutiile de invatamant superior cu profil medicofarmaceutic uman acreditate, in acord cu Directivele sectoriale ale Uniunii Europene, si se aproba prin ordin
comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii si familiei.
(4) In vederea stabilirii numarului de locuri institutiile de invatamant superior cu profil medico-farmaceutic
uman acreditate vor comunica in prealabil Ministerului Sanatatii si Familiei si Ministerului Educatiei si

Cercetarii, cu minimum un an inainte de data inceperii fiecarui an de pregatire in rezidentiat, numarul de


rezidenti care pot fi pregatiti in institutia respectiva, pe fiecare specialitate, pentru anul de rezidentiat respectiv.
(5) Numarul de locuri pentru pregatirea in rezidentiat este stabilit in fiecare an de rezidentiat, pe baza
propunerilor formulate de Ministerul Sanatatii si Familiei, cu consultarea ministerelor cu retele sanitare proprii,
prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii si familiei. Numarul de locuri
din teritoriu se stabileste pe baza numarului de posturi din teritoriu, tinandu-se seama de numarul specialistilor
existent in reteaua de asistenta medicala de specialitate, dinamica acestuia, evolutia demografica, mobilitatea
globala si regionala si de strategia de dezvoltare a sistemului de sanatate.
(6) Rezidentul participa la activitati specifice in clinicile sau sectiile unde isi desfasoara pregatirea de
specialitate, sub indrumarea si supravegherea directa a coordonatorilor sai din institutiile si unitatile acreditate
conform art. 4.
Art. 6
(1) Admiterea la rezidentiat se face prin concurs national organizat in ultimul trimestru al fiecarui an de catre
Ministerul Sanatatii si Familiei, pe baza metodologiei de concurs aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si
familiei.
(2) Conditiile de inscriere la concursul national pentru rezidentiat sunt:
- candidatul are diploma de licenta in profil medico-farmaceutic uman sau o diploma echivalenta cu aceasta;
- candidatul este apt din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in grupa
de specialitate pentru care candideaza.
(3) Rezultatele concursului national pentru rezidentiat sunt confirmate prin ordin al ministrului sanatatii si
familiei.
Art. 7
(1) Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Educatiei si Cercetarii infiinteaza o comisie comuna de
organizare a concursului pentru rezidentiat, sub autoritatea si responsabilitatea Ministerului Sanatatii si
Familiei, abilitata sa asigure organizarea concursului.
(2) Comisia comuna de organizare a concursului pentru rezidentiat este formata din reprezentanti ai
Ministerului Sanatatii si Familiei si reprezentanti ai Ministerului Educatiei si Cercetarii.
(3) Componenta si numarul membrilor comisiei comune se aproba anual prin ordin comun al ministrului
educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii si familiei.
Art. 8
(1) Admiterea in rezidentiat a personalului didactic incadrat pe functii de preparator la disciplinele clinice si
preclinice cu sau fara corespondent in Nomenclatorul specialitatilor medicale si farmaceutice, competente si
supraspecializari pentru reteaua de asistenta medicala se face in situatia indeplinirii conditiilor de admitere la
grupa sau subgrupa de specialitati respectiva.
(2) Doctoranzii cu frecventa pot fi admisi in rezidentiat numai daca indeplinesc conditiile prevazute la alin.
(1).
Art. 9
Pregatirea in rezidentiat se organizeaza in doua etape:
a) etapa I, de pregatire teoretica, ce are loc numai in clinici universitare, fiind normata ca activitate de
invatamant;
b) etapa a II-a, de pregatire practica, ce are loc atat in clinici universitare, cat si in unitati sanitare si
farmaceutice de stat sau particulare acreditate.
Art. 10
(1) Candidatii admisi la concursul national de rezidentiat sunt repartizati de catre Ministerul Sanatatii si
Familiei, pe baza propriilor optiuni, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut la concurs, pentru efectuarea
stagiilor de pregatire in centre universitare sau in unitati sanitare acreditate, in conformitate cu art. 4, in functie
de propunerile institutiilor de invatamant superior de stat cu profil medico-farmaceutic uman acreditate si de
capacitatile de pregatire ale unitatilor sanitare.
(2) Schimbarea specialitatii in care a fost admis rezidentul este posibila printr-un nou concurs de rezidentiat.
In cazuri justificate schimbarea se poate face numai prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, daca
solicitantul indeplineste conditiile minime la specializarea ceruta.
(3) Lista candidatilor repartizati in universitati, pe specialitati, se comunica Ministerului Educatiei si

Cercetarii de catre Ministerul Sanatatii si Familiei la finalizarea concursului.


Art. 11
(1) Numarul de rezidenti pentru normarea activitatii de predare este de cel putin 5 pe specializare. In mod
exceptional, el poate cobori sub aceasta cifra la propunerea senatului universitatii si cu aprobarea Ministerului
Educatiei si Cercetarii.
(2) Finantarea activitatii de pregatire teoretica a rezidentilor admisi pe numarul de locuri stabilit potrivit art. 5
alin. (4), organizata de institutiile de invatamant superior de stat cu profil medico-farmaceutic uman, se face din
sume alocate de la bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii, pe baza de contract, in conditiile prevazute la
art. 171 din Legea nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Activitatea de predare aferenta invatamantului de rezidentiat se cuprinde distinct in statele de functiuni ale
catedrelor.
(4) Institutiile de invatamant superior de stat cu profil medico-farmaceutic uman acreditate, care deruleaza
programe de pregatire prin rezidentiat, au obligatia sa organizeze un departament specializat sau o structura care
sa raspunda de organizarea si calitatea activitatilor didactice pentru aceste programe.
Art. 12
(1) Rezidentiatul se finalizeaza printr-un examen care cuprinde probe teoretice si practice, sustinute in fata
unei comisii de specialisti propuse de catre institutiile de invatamant superior, societatile profesionale, Colegiul
Medicilor din Romania si Colegiul Farmacistilor din Romania si numite prin ordin comun al ministrului
sanatatii si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii.
(2) Absolventii stagiilor de rezidentiat se pot prezenta la examenul de finalizare in primii 2 ani de la
absolvire.
(3) Stagiul de rezidentiat poate fi intrerupt la solicitarea rezidentului si cu aprobarea Ministerului Sanatatii si
Familiei, in conditiile respectarii contractului individual de munca.
(4) Dupa promovarea examenului prevazut la alin. (1) rezidentilor li se elibereaza certificatul de medic
specialist, medic stomatolog specialist si, respectiv, de farmacist specialist, de catre Ministerul Sanatatii si
Familiei.
(5) Calitatea de medic specialist sau de farmacist specialist este dovedita de certificatul eliberat conform alin.
(4).
Art. 13
(1) Diplomele, certificatele si alte documente emise de autoritatile si organismele competente ale unui stat
membru al Uniunii Europene sau din tarile din Spatiul Economic European (S.E.E.), care atesta specializarea
medicilor si stomatologilor cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai Spatiului Economic European
(S.E.E.) in una dintre specialitatile recunoscute de catre statele membre ale Uniunii Europene, specialitate
existenta in Nomenclatorul specialitatilor medicale si farmaceutice, competente si supraspecializari pentru
reteaua de asistenta medicala, sunt recunoscute de Ministerul Sanatatii si Familiei ca certificat de medic
specialist, respectiv de stomatolog specialist.
(2) Farmacistii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai Spatiului Economic European
(S.E.E.) isi pot desfasura activitatea in Romania pe baza diplomei de farmacist eliberate de autoritatile si
organismele competente ale unui stat membru al Uniunii Europene sau din tarile din Spatiul Economic
European (S.E.E.), echivalata de Ministerul Educatiei si Cercetarii si recunoscuta de Ministerul Sanatatii si
Familiei din Romania, conform legii.
(3) Stagiile de specializare efectuate in afara Romaniei, cu exceptia statelor membre ale Uniunii Europene si
ale Spatiului Economic European (S.E.E.), se echivaleaza de catre Ministerul Sanatatii si Familiei cu stagiul de
rezidentiat prevazut de legislatia din Romania, daca pentru specializarea respectiva durata si programele de
studiu sunt echivalente. Certificatele de medic, de stomatolog si, respectiv, de farmacist specialist se obtin in
acest caz dupa promovarea examenului de specialitate in Romania.
Art. 14
(1) Pregatirea prin rezidentiat se poate face si cu taxa, atat de catre cetatenii romani, cat si de catre cetatenii
straini, in afara locurilor care se sustin de la bugetul de stat, stabilite conform art. 5 alin. (4).
(2) Numarul locurilor cu taxa se stabileste anual, pe specialitati, la propunerea senatelor universitare, si se
aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii.
Art. 15

Masteratul si doctoratul se desfasoara conform legii.


Art. 16
(1) A doua specialitate se poate obtine, numai in regim cu taxa:
a) prin sustinerea unui nou concurs national pentru rezidentiat si cu parcurgerea programei de pregatire, daca
specialitatea nu este inrudita cu prima specialitate pentru care solicitantul are certificat;
b) fara sustinerea concursului national pentru rezidentiat, dar cu parcurgerea integrala a stagiului de pregatire,
daca specialitatea este inrudita cu cea pentru care solicitantul are certificat, cu aprobarea Ministerului Sanatatii
si Familiei si a Ministerului Educatiei si Cercetarii.
(2) Lista specialitatilor inrudite se stabileste de catre Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Educatiei si
Cercetarii, prin ordin comun, pe baza Nomenclatorului specialitatilor medicale si farmaceutice, competente si
supraspecializari pentru reteaua de asistenta medicala.
Art. 17
(1) Competenta reprezinta o forma de pregatire postuniversitara in domenii tehnice, diagnostice sau
terapeutice, complementare unor specialitati medico-farmaceutice.
(2) Supraspecializarea reprezinta o forma de instruire postuniversitara suplimentara, aprofundata, in domenii
conexe specialitatii de baza, si se obtine numai de catre medicii specialisti sau primari dupa efectuarea unui
program de pregatire aprobat de Ministerul Sanatatii si Familiei si dupa promovarea examenului final.
(3) Competentele sau supraspecializarile aferente fiecarei specialitati medico-farmaceutice sunt stabilite de
Ministerul Sanatatii si Familiei si sunt cuprinse in Nomenclatorul specialitatilor medicale si farmaceutice,
competente si supraspecializari pentru reteaua de asistenta medicala. Durata si continutul programelor de
pregatire pentru obtinerea de competente sau supraspecializari sunt aprobate de catre Ministerul Sanatatii si
Familiei la propunerea institutiilor de invatamant superior de stat cu profil medico-farmaceutic uman acreditate.
Art. 18
Programele de pregatire in vederea dobandirii de competente si supraspecializari se organizeaza de catre
Ministerul Sanatatii si Familiei, prin institutiile de invatamant superior cu profil medico-farmaceutic uman
acreditate, care organizeaza si examenele de obtinere a competentelor sau supraspecializarilor si elibereaza
certificatele de absolvire.
Art. 19
Competentele si supraspecializarile obtinute in strainatate pot fi recunoscute de Ministerul Sanatatii si
Familiei.
Art. 20
(1) Educatia medicala continua cuprinde totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica destinate
personalului care lucreaza in domeniul medical si farmaceutic uman, in vederea dobandirii/imbunatatirii
nivelului de cunostinte, abilitati si aptitudini necesare cresterii calitatii asistentei medicale si nivelului de
performanta in domeniul respectiv.
(2) Educatia medicala continua este organizata de catre Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul
Farmacistilor din Romania, Academia de Stiinte Medicale in colaborare cu institutii de invatamant superior
acreditate si este coordonata de Ministerul Sanatatii si Familiei.
(3) Programele nationale de educatie medicala continua sunt avizate de Ministerul Sanatatii si Familiei.
Art. 21
(1) Invatamantul superior universitar si postuniversitar medico-farmaceutic uman se desfasoara in spitale,
institute, centre de diagnostic si tratament, in sectii cu paturi, in laboratoare si in cabinete. Clinicile universitare
sunt sectii clinice de spital in care sunt organizate catedre sau discipline universitare.
(2) Invatamantul farmaceutic se desfasoara in clinici, laboratoare, farmacii publice sau de spital si in unitati
de cercetare si/sau productie de medicamente, agreate de institutiile de invatamant superior.
(3) Unitatile clinice universitare se infiinteaza, la propunerea institutiei de invatamant superior, prin ordin
comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului sanatatii si familiei. Intr-o unitate clinica
universitara activitatea de invatamant este sustinuta de o singura institutie de invatamant superior sau, dupa caz,
de o singura facultate cu profil medico-farmaceutic uman.
(4) Desfiintarea unei unitati clinice universitare se poate face numai prin ordin comun al ministrului sanatatii
si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii, la propunerea institutiei de invatamant superior.
(5) Intr-o unitate clinica universitara intreaga activitate de invatamant, asistenta medicala si cercetare

stiintifica este condusa de seful clinicii.


(6) Pozitia de sef de clinica se ocupa de cadrele didactice universitare cu cel mai inalt grad universitar, pe
baza hotararii senatului universitatii. Seful de clinica poate fi numit sef de sectie/sef de laborator, la propunerea
senatului universitatii, prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.
Art. 22
Medicii si farmacistii cu functie didactica din unitatile clinice universitare, salariati ai institutiei de
invatamant superior cu profil medico-farmaceutic uman, pot primi din partea unitatii sanitare in care isi
desfasoara activitatea integrata clinic o indemnizatie de activitate clinica reprezentand cel putin echivalentul
unei jumatati de norma corespunzatoare gradului profesional in care sunt confirmati prin ordin al ministrului
sanatatii si familiei, pentru activitatea de asistenta medicala, respectiv farmaceutica, cu exceptia rezidentilor.
Art. 23
Institutiile de invatamant superior cu profil medico-farmaceutic uman vor dimensiona formatiile de studiu
astfel incat numarul de studenti si rezidenti care activeaza concomitent intr-o unitate clinica universitara sa fie
corelat cu capacitatea de acordare a asistentei medicale.
Art. 24
(1) Spatiile din spitale vor fi folosite pentru invatamant universitar si postuniversitar acreditat de stat, fara
plata. Institutiile de invatamant superior particular care au specializari cu profil medico-farmaceutic uman pot
incheia contracte de inchiriere, cu aprobarea ministrului sanatatii si familiei, conform legislatiei in vigoare.
(2) Dotarile din spitale, indiferent de provenienta, sunt folosite fara plata si pentru procesul de invatamant de
stat acreditat, cu profil medico-farmaceutic uman.
Art. 25
(1) Cursurile postuniversitare de perfectionare sunt organizate de institutiile de invatamant superior cu profil
medico-farmaceutic uman acreditate, cu consultarea Ministerului Sanatatii si Familiei, a Colegiului Medicilor
din Romania, respectiv a Colegiului Farmacistilor din Romania.
(2) Pregatirea, durata si continutul programelor se stabilesc de catre institutiile de invatamant superior cu
profil medico-farmaceutic uman acreditate, in cadrul unui program national coordonat de Ministerul Sanatatii si
Familiei, cu avizul Colegiului Medicilor din Romania, respectiv al Colegiului Farmacistilor din Romania.
Art. 26
(1) Taxele de instruire pentru formele de pregatire profesionala - rezidentiat cu taxa, competente,
supraspecializari, cursuri postuniversitare, educatie medicala continua - sunt suportate de catre beneficiari sau
angajatorii acestora.
(2) Taxele de instruire prevazute la alin. (1) se constituie ca venituri proprii extrabugetare, se propun si se
aproba de catre institutiile organizatoare.
(3) Coordonarea activitatii de pregatire postuniversitara se face de catre Centrul National de Perfectionare
Postuniversitara a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor Medicali, infiintat
prin Hotararea Guvernului nr. 537/2002 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 22/2001
privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei si pentru infiintarea Centrului National de
Perfectionare Postuniversitara a Medicilor, Farmacistilor, Altui Personal cu Studii Superioare si Asistentilor
Medicali.
Art. 27
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Ministerul Educatiei si Cercetarii si
Ministerul Sanatatii si Familiei vor elabora si vor aproba prin ordin comun metodologia de aplicare a prezentei
hotarari.
Art. 28
Prevederile prezentei hotarari se aplica tuturor unitatilor medico-sanitare cu activitate structurata de
invatamant universitar si postuniversitar medical si farmaceutic uman.

Ordonana nr. 18/2009 privind organizarea i finanarea rezideniatului


Text publicat n M.Of. al Romniei.
n vigoare de la 03.09.2009
Art. 1.
(1) Rezideniatul reprezint forma specific de nvmnt postuniversitar pentru absolvenii liceniai ai
facultilor de medicin, medicin dentar i farmacie, care asigur pregtirea necesar obinerii uneia dintre
specialitile cuprinse n Nomenclatorul specialitilor medicale, medico-dentare i farmaceutice pentru reeaua
de asisten medical.
(2) Specialitile i durata pregtirii prin rezideniat se stabilesc prin ordin al ministrului sntii.
Art. 2.
(1) Rezideniatul se organizeaz n urmtoarele forme: pe locuri, pe posturi i prin selecie pentru medicin de
familie i are o durat cuprins ntre 3 i 7 ani, n funcie de specialitate.
(2) Pregtirea n rezideniat reprezint un proces continuu de pregtire teoretic i practic, fiind normat ca
activitate didactic doar activitatea de pregtire n rezideniat efectuat de ctre cadrele didactice universitare, n
conformitate cu numrul orelor de curs i de aplicaii din curriculumul aprobat.
(3) Cifra de colarizare a rezidenilor se aprob anual prin ordin comun al ministrului sntii i al ministrului
educaiei, cercetrii i inovrii.
Art. 3.
(1) Ministerul Sntii organizeaz admiterea n rezideniatul pe locuri i pe posturi, prin concurs naional, iar
admiterea n rezideniatul n medicin de familie, prin test de selecie, pe baza unei metodologii aprobate prin
ordin comun al ministrului sntii i al ministrului educaiei, cercetrii i inovrii.
(2) Rezultatele concursului naional de rezideniat pe locuri i pe posturi, precum i rezultatele seleciei pentru
rezideniatul n medicin de familie se confirm prin ordin al ministrului sntii, iar cei care promoveaz
concursul sau selecia, dup caz, devin rezideni n specialitatea respectiv.
(3) ncepnd cu sesiunea de rezideniat 2010, absolvenii facultilor de medicin au acces la pregtirea n
vederea obinerii specialitii medicin de familie, prin selecie, n baza unei metodologii aprobate prin ordin al
ministrului sntii.
Art. 4.
(1) Pentru nscrierea la concursul de rezideniat pe locuri i posturi, precum i pentru selecia n rezideniatul de
medicin de familie se percepe o tax, al crei cuantum se stabilete prin ordin al ministrului sntii.
(2) Sumele ncasate din plata taxelor se fac venit la bugetul Centrului Naional de Perfecionare n Domeniul
Sanitar Bucureti i se utilizeaz pentru acoperirea cheltuielilor de personal i materiale necesare susinerii
concursului de rezideniat sau seleciei, iar sumele rmase disponibile se reporteaz n anul urmtor i se
utilizeaz cu aceeai destinaie.

(3) Centrul Naional de Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti poate utiliza colaboratori n condiiile legii.
Art. 5.
(1) Preparatorii universitari i asistenii universitari medici, medici dentiti i farmaciti, confirmai n urma
concursului naional de rezideniat, efectueaz pregtirea n rezideniat n afara normei de baz didactice.
(2) Admiterea la rezideniat a cadrelor didactice din nvmntul universitar din domeniul sntate se face n
aceleai condiii ca pentru orice absolvent al nvmntului universitar medical.
Art. 6.
(1) Niciun medic, medic dentist sau farmacist nu poate fi n acelai timp rezident n mai multe specialiti sau n
forme de rezideniat distincte.
(2) Calitatea de rezident nceteaz n urmtoarele situaii:
a) la data finalizrii programului de pregtire n rezideniat, certificat de ctre coordonatorul sau directorul de
program de rezideniat, n baza Carnetului de rezident i a Caietului de monitorizare a pregtirii rezidentului;
b) pe durata pregtirii, pentru oricare dintre cazurile de ncetare a contractului individual de munc prevzute de
lege;
c) prin renunare expres, formulat n scris ctre Ministerul Sntii;
d) n caz de incompatibilitate;
e) alte cazuri prevzute de lege.
(3) Prin incompatibilitate, n sensul prevzut la alin. (2) lit. d), se nelege situaia n care un rezident, pe
parcursul pregtirii, susine un alt concurs de rezideniat.
(4) Rezidentul care se afl ntr-o situaie de incompatibilitate are obligaia de a aduce la cunotina Ministerului
Sntii aceast situaie, n scris, n termen de 15 zile de la data apariiei acesteia sau, dup caz, de la data
intrrii n vigoare a prezentei ordonane.
(5) n termen de 15 zile de la expirarea termenului prevzut la alin. (4), rezidentul trebuie s opteze pentru
pregtirea ntr-o singur specialitate.
(6) n cazul n care rezidentul aflat n stare de incompatibilitate nu i exprim opiunea potrivit alin. (5), iar
starea de incompatibilitate continu s existe, se consider de drept c acesta a renunat la calitatea de rezident
dobndit anterior apariiei strii de incompatibilitate, acest fapt fiind constatat de Ministerul Sntii.
Art. 7.
Pe perioada pregtirii n rezideniat, medicii rezideni nu au acces la alte forme de nvmnt postuniversitar
medical uman de specialitate.

Art. 8.
(1) ntreaga activitate de pregtire prin rezideniat se desfoar sub autoritatea Ministerului Sntii i a
Ministerului Educaiei, Cercetrii i Inovrii i n colaborare cu Colegiul Medicilor din Romnia, Colegiul
Medicilor Dentiti din Romnia i Colegiul Farmacitilor din Romnia, dup caz.
(2) Centrul Naional de Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti are rolul de a gestiona la nivel naional
activitatea de pregtire n rezideniat, prin nfiinarea Registrului matricol naional al rezidenilor i prin
asigurarea logisticii necesare organizrii i desfurrii concursului naional de rezideniat.
Art. 9.
(1) Pregtirea n rezideniat se desfoar n mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu
faculti de medicin, medicin dentar i farmacie acreditate, prin departamentele de nvmnt
postuniversitar medical, medico-dentar i farmaceutic.
(2) Instituiile de nvmnt superior cu faculti de medicin, medicin dentar i farmacie acreditate propun
Centrului Naional de Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti coordonatorii de program de rezideniat,
directorii de program, precum i responsabilii de formare.
(3) Nominalizarea coordonatorilor prevzui la alin. (2) se face prin ordin comun al ministrului sntii i al
ministrului educaiei, cercetrii i inovrii.
(4) Pentru ndeplinirea unor sarcini, activiti i responsabiliti suplimentare funciei de baz, directorii de
program pot beneficia, n conformitate cu prevederile legale, de plata unei indemnizaii.
Art. 10.
(1) Pregtirea n rezideniat se desfoar, pentru fiecare specialitate, conform unui curriculum naional de
pregtire i unui barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice i terapeutice, obligatorii i unice pe ar.
(2) Regulamentul de efectuare a pregtirii prin rezideniat se aprob prin ordin comun al ministrului sntii i
al ministrului educaiei, cercetrii i inovrii.
(3) Curriculumurile sunt propuse de instituiile de nvmnt superior cu faculti de medicin, medicin
dentar i farmacie acreditate, avizate de comisiile consultative de specialitate ale Ministerului Sntii, de
Centrul Naional de Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti i aprobate prin ordin comun al ministrului
sntii i al ministrului educaiei, cercetrii i inovrii, cu consultarea Colegiului Medicilor din Romnia,
Colegiului Medicilor Dentiti din Romnia i Colegiului Farmacitilor din Romnia.
(4) Curriculumurile aprobate se transmit tuturor instituiilor de nvmnt i unitilor sanitare acreditate s
desfoare pregtirea n rezideniat i se aplic integral tuturor rezidenilor aflai n pregtire, n limita duratei
prevzute de Nomenclatorul specialitilor medicale, medico-dentare i farmaceutice pentru reeaua de asisten
medical.
(5) Activitatea de pregtire teoretic i practic, reprezentat de baremul de manopere, proceduri, tehnici
diagnostice i terapeutice, este consemnat n dou documente cu caracter obligatoriu, netransmisibile,
denumite Carnetul de rezident i Caietul de monitorizare a pregtirii rezidentului.

Art. 11.
Pe perioada pregtirii, rezidenii pot nchiria un loc de cazare n cminele universitare, spaiile de cazare anexate
spitalelor universitare ori clinice acreditate din centrul unde au fost repartizai sau detaai ori n cmine de
rezideni, n condiiile legii.
Art. 12.
(1) Rezidenii efectueaz pregtirea de specialitate n uniti sanitare publice acreditate, inclusiv n cabinete
medicale individuale de medicin de familie, precum i n uniti sanitare ale ministerelor cu reea sanitar
proprie.
(2) Unitile de pregtire se nominalizeaz de Ministerul Sntii, n baza propunerilor universitilor de
medicin i farmacie acreditate i n funcie de capacitile de pregtire ale acestora.
(3) Criteriile i procedurile de acreditare i reacreditare a acestor uniti se aprob prin ordin comun al
ministrului sntii i al ministrului educaiei, cercetrii i inovrii.
Art. 13.
(1) Cheltuielile de personal aferente rezidenilor se suport n totalitate de la bugetul de stat, n limita duratei
maxime prevzute pentru specialitatea pentru care opteaz.
(2) Drepturile prevzute la alin. (1) se acord prin unitile sanitare cu care rezidenii pe locuri, respectiv pe post
au ncheiat contract individual de munc pe durat determinat, n baza documentelor doveditoare privind
frecventarea stagiilor, emise de unitatea la care se efectueaz pregtirea.
(3) ncepnd cu anul III de pregtire n specialitate, rezidenii pot fi inclui n linia de gard, n afara
programului normal de lucru, pe rspunderea i sub supravegherea medicului titular de gard care deine
calitatea de ndrumtor sau responsabil de formare, dup caz.
(4) Rezidenii care efectueaz grzi n afara programului normal de lucru sunt salarizai pentru aceast activitate
de ctre unitatea sanitar unde efectueaz garda, cu respectarea prevederilor legale.
Art. 14.
Pentru fiecare dintre specialitile prevzute de Nomenclatorul specialitilor medicale, medico-dentare i
farmaceutice pentru reeaua de asisten medical, comisiile de specialitate ale Ministerului Sntii, cu avizul
Colegiului Medicilor, Colegiului Medicilor Dentiti i, respectiv, Colegiului Farmacitilor, dup caz, elaboreaz
Fia postului rezidentului, cu caracter i coninut general obligatorii, care s cuprind drepturile, obligaiile i
limitele de competen ale acestuia.
Art. 15.
(1) Instituiile de nvmnt superior cu faculti de medicin, medicin dentar i farmacie elibereaz diplome
care certific absolvirea stagiilor de pregtire n specialitate.
(2) Etapa ulterioar ncheierii pregtirii n rezideniat o constituie examenul pentru obinerea titlului de medic,
medic dentist i, respectiv, farmacist specialist, cuprinznd o prob scris i probe clinice sau practice.

(3) Examenul se organizeaz de Ministerul Sntii n centrele universitare cu faculti de medicin general,
medicin dentar i farmacie acreditate, n care s-a efectuat pregtirea, i se susine n faa unei comisii de
specialiti propuse de universitile de medicin i farmacie acreditate, cu avizul colegiilor profesionale i
numite prin ordin al ministrului sntii.
(4) La examen se pot prezenta doar medicii, medicii dentiti sau farmacitii care au efectuat integral programul
de pregtire i au obinut diploma eliberat de instituiile de nvmnt superior cu faculti de medicin,
medicin dentar i farmacie.
(5) Prin excepie de la prevederile alin. (4), la examen se pot prezenta i rezideni aflai n ultimele 6 luni
dinaintea finalizrii integrale a pregtirii, pe baza propunerii coordonatorului sau directorului de program de
rezideniat i numai cu aprobarea ministrului sntii, cu obligaia finalizrii de ctre acetia a programului de
pregtire.
(6) Examenul poate fi susinut n termen de maximum 5 ani de la data ncheierii programului de pregtire.
(7) Dup promovarea examenului, ministrul sntii confirm prin ordin titlul de medic specialist, de medic
dentist specialist sau de farmacist specialist, dup caz.
(8) Metodologia desfurrii probelor examenului pentru obinerea titlului de medic, medic dentist i, respectiv,
farmacist specialist se aprob prin ordin al ministrului sntii i al ministrului educaiei, cercetrii i inovrii.
SECIUNEA a 2-a Rezideniatul pe locuri
Art. 16.
(1) Admiterea n rezideniatul pe locuri se face prin concurs naional organizat de Ministerul Sntii la nivelul
instituiilor de nvmnt superior medical cu faculti de medicin, medicin dentar i farmacie acreditate, n
sesiune unic, n trimestrul IV al fiecrui an.
(2) Concursul se organizeaz pe domeniile medicin, medicin dentar i farmacie, n baza unei metodologii
aprobate prin ordin al ministrului sntii.
Aplicare
(3) Medicii, medicii dentiti i farmacitii care promoveaz concursul organizat pentru rezideniatul pe locuri i
aleg loc n specialitate sunt confirmai prin ordin al ministrului sntii, devenind rezideni n specialitatea
respectiv, cu pregtire n centrul universitar ales.
Art. 17.
(1) Rezideniatul pe locuri se organizeaz pentru un numr de locuri n acord cu necesitile din teritoriu.
(2) Medicii, medicii dentiti i farmacitii confirmai n rezideniat ncheie un contract individual de munc pe
perioad determinat, egal cu durata rezideniatului n specialitatea aleas, cu unitatea sanitar la care au fost
repartizate locurile pentru rezideniat.
SECIUNEA a 3-a Rezideniatul pe post

Art. 18.
(1) Rezideniatul pe post se organizeaz n trimestrul IV al fiecrui an, n funcie de numrul de posturi
solicitate de unitile sanitare publice din reeaua Ministerului Sntii, precum i de ministerele cu reea
sanitar proprie n specialitile prevzute de Nomenclatorul specialitilor medicale, medico-dentare i
farmaceutice pentru reeaua de asisten medical.
(2) Rezideniatul pe post se poate organiza numai pentru uniti sanitare publice din zone deficitare din punctul
de vedere al asigurrii asistenei medicale. Pentru reedina de jude se nominalizeaz numai specialitile i
unitile sanitare care funcioneaz cu 75% sau mai puin din numrul de personal normat pe locuri de munc n
unitatea sanitar respectiv, stabilit pentru medici, medici dentiti sau farmaciti. Pentru celelalte uniti din
jude se nominalizeaz numai specialitile i unitile sanitare care funcioneaz cu 75% sau mai puin din
numrul de personal normat pe locurile de munc din localitatea respectiv, stabilit pentru medici, medici
dentiti sau farmaciti.
(3) Unitile i specialitile pentru care se organizeaz rezideniat pe post se aprob anual prin ordin al
ministrului sntii.
(4) Pentru spitalele clinice cu secii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, precum i pentru
spitalele regionale nu se organizeaz rezideniat pe post.
(5) Prin excepie de la prevederile alin. (2) i (4), se poate organiza rezideniat pe post pentru specialitile
deficitare, care sunt stabilite prin ordin al ministrului sntii.
(6) Rezidenii care ocup prin concurs posturile pentru care se organizeaz rezideniat n condiiile prevzute la
alin. (1)-(3) ncheie contract individual de munc pe perioad nedeterminat cu unitatea sanitar public care a
publicat postul respectiv, n condiiile prevzute de legislaia n vigoare.
(7) Medicii, medicii dentiti i farmacitii care promoveaz concursul de rezideniat pe post ncheie un contract
individual de munc cu unitatea sanitar public care a publicat postul respectiv, nainte de nceperea pregtirii
n rezideniat. Prin acest contract se prevede obligaia de a lucra la unitatea sanitar public cu care a ncheiat
contractul individual de munc un numr de ani egal cu durata corespunztoare pregtirii n rezideniat.
(8) Obligaia prevzut la alin. (7) se stabilete prin act adiional la contractul individual de munc, n temeiul
prevederilor art. 193 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare.
Nerespectarea de ctre salariat a obligaiei asumate l oblig pe acesta la suportarea tuturor cheltuielilor
ocazionate de pregtirea sa profesional, respectiv a cheltuielilor de personal pe perioada pregtirii n
rezideniat, precum i la restituirea primei de instalare, proporional cu perioada nelucrat din perioada stabilit,
conform actului adiional la contractul individual de munc.
(9) Prevederile alin. (7) nu se aplic n cazul n care prin reorganizare este desfiinat unitatea sanitar n care se
afl postul n care este confirmat ca rezident.
(10) Prevederile alin. (7) se aplic i n cazul restructurrii unitilor sanitare prin reducerea numrului de
posturi.
CAPITOLUL II A doua specialitate

Art. 19.
(1) Posesorii certificatului de specialist pot efectua pregtire pentru obinerea celei de-a doua specialiti n
regim cu tax, prin urmtoarele modaliti:
a) prin susinerea unui nou concurs de rezideniat, cu respectarea prevederilor legale;
b) prin nscrierea la programul de pregtire n a doua specialitate, pentru oricare dintre specialitile prevzute
de Nomenclatorul specialitilor medicale, medico-dentare i farmaceutice pentru reeaua de asisten medical,
conform facultii absolvite.
(2) Cuantumul taxei se stabilete prin ordin comun al ministrului sntii i al ministrului educaiei, cercetrii
i inovrii la propunerea Centrului Naional de Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti i se aplic n mod
corespunztor ambelor modaliti de obinere a celei de-a doua specialiti, prevzute la alin. (1).
(3) Dispoziiile referitoare la Regulamentul de efectuare a pregtirii prin rezideniat, prevzut la art. 10 alin. (2),
se aplic n mod corespunztor ambelor modaliti de obinere a celei de-a doua specialiti, prevzute la alin.
(1).
(1) Programul de pregtire n a doua specialitate se efectueaz cu frecven i are durat total, curriculum de
pregtire i barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice i terapeutice identice cu cele prevzute pentru
programul de pregtire prin rezideniat. Programul asigur acelai nivel i aceeai calitate a pregtirii de
specialitate ca i programul de rezideniat n specialitatea respectiv.
(2) Prin excepie de la alin. (1), stagiile de pregtire efectuate n prima specialitate, similare ca durat i
coninut, care se regsesc n curriculumul de pregtire al celei de-a doua specialiti, se echivaleaz. Echivalarea
se face de ctre instituiile de nvmnt superior care organizeaz pregtirea n rezideniat.
Art. 21.
Posesorii certificatului de specialist n specialiti asimilate efectueaz pregtire n specialitatea de asimilare,
fr concurs de rezideniat i fr tax.
CAPITOLUL III Drept de liber practic
Art. 22.
(1) ncepnd cu promoia 2005 de absolveni liceniai ai facultilor de medicin, dobndirea dreptului de liber
practic se face dup promovarea examenului de medic specialist.
(2) Medicii rezideni care nu finalizeaz stagiul de rezideniat n specialitatea obinut prin concurs pot continua
pregtirea n specialitatea medicin de familie. Prezentarea la examenul de medic specialist se face, dup caz, la
finele completrii pregtirii n specialitatea medicin de familie sau dup parcurgerea integral a curriculumului
de pregtire n aceast specialitate.
(3) Medicii confirmai specialiti n alt specialitate dect specialitatea medicin de familie, aflai n situaie de
reconversie profesional, pot obine certificatul de medic specialist medicin de familie dup efectuarea unui
stagiu de pregtire de minimum 6 luni n uniti sanitare acreditate pentru pregtirea n rezideniatul de
medicin de familie i dup promovarea examenului de medic specialist organizat de Ministerul Sntii.

(4) n vederea aplicrii prevederilor alin. (3), Ministerul Sntii i Colegiul Medicilor din Romnia analizeaz
n ce msur formarea de specialist, precum i experiena profesional nsuit pot nlocui formarea prin
rezideniat n specialitatea medicin de familie i stabilesc durata stagiului de pregtire n specialitatea medicin
de familie care urmeaz a fi efectuat.
(5) Durata i coninutul pregtirii n specialitatea medicin de familie, prevzute la alin. (2)-(4), se stabilesc
potrivit prevederilor art. 10 alin. (3). Prezentarea la examenul de medic specialist se aprob de ctre Ministerul
Sntii.
Art. 23.
Absolvenii facultilor de medicin care au finalizat pregtirea n rezideniat, dar nu au promovat examenul de
specialitate pot fi ncadrai cu contract individual de munc n cabinete medicale individuale, sub ndrumarea
unui medic cu drept de liber practic, beneficiind de ncadrarea pe funcia de medic i de salarizarea
corespunztoare ultimului an de rezideniat, n funcie de specialitatea n care au fost confirmai medici
rezideni.
CAPITOLUL IV Dispoziii tranzitorii i finale
Art. 24.
(1) Absolvenii facultilor de medicin, medicin dentar i farmacie liceniai anterior promoiei 2005
dobndesc drept de liber practic dup finalizarea stagiaturii cu durat de un an.
(2) Pe perioada stagiaturii, drepturile de personal pentru absolvenii facultilor de medicin, medicin dentar
i farmacie liceniai anterior promoiei 2005 se suport de la bugetul de stat.
(3) Activitatea practic desfurat de medicii, medicii dentiti i farmacitii din promoii anterioare anului 2005
n afara granielor Romniei poate fi echivalat de Ministerul Sntii cu stagiatura cu durat de un an, cu
avizul, dup caz, al Colegiului Medicilor din Romnia, al Colegiul Medicilor Dentiti din Romnia i, respectiv,
al Colegiului Farmacitilor din Romnia.
Art. 25.
ncepnd cu promoia 2005, absolvenii liceniai ai facultilor de medicin dentar i farmacie obin dreptul de
liber practic odat cu dobndirea licenei.
Art. 26.
(1) nscrierea la concursurile de rezideniat se poate face i imediat dup promovarea examenului de licen
sau/i naintea finalizrii anului de stagiatur, n vederea asigurrii posibilitii obinerii specializrilor la vrste
mai apropiate de tendinele actuale ale standardelor internaionale.
(2) Absolvenii liceniai ai facultilor de medicin, medicin dentar i farmacie anterior promoiei 2005, care
devin rezideni n condiiile prevzute la alin. (1), dobndesc dreptul de liber practic dup un an de
rezideniat, conform prevederilor legale anterioare.
Art. 27.
(1) Pentru rezidenii aflai n pregtire, forma rezideniat pe post, se menine obligaia prevzut n actele
adiionale la contractele individuale de munc, respectiv de a lucra la unitatea sanitar public cu care au

ncheiat contractul individual de munc cel puin un numr de ani egal cu durata corespunztoare pregtirii n
rezideniat.
(2) Rezidenii pe post i desfoar i finalizeaz pregtirea potrivit dispoziiilor prezentei ordonane.
Art. 28.
Specialitii care au efectuat programul de pregtire prin rezideniat, forma pe post, pot obine a doua specialitate
dup ndeplinirea condiiei din actul adiional ncheiat la contractul de munc.
Art. 29.
(1) Medicii, medicii dentiti i farmacitii ceteni ai unui alt stat dect statele membre ale Uniunii Europene,
statele aparinnd Spaiului Economic European sau Confederaiei Elveiene pot efectua specializare n
rezideniat prin Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii, cu respectarea prevederilor legale, n una dintre
specialitile prevzute n Nomenclatorul specialitilor medicale, medico-dentare i farmaceutice pentru
reeaua de asisten medical.
(2) Specializarea se face cu respectarea duratei i curriculumului de pregtire prevzute pentru rezideniatul n
specialitatea respectiv n Romnia.
(3) Examenul de specialitate se organizeaz de ctre Ministerul Sntii, la sfritul specializrii, cu
respectarea condiiilor prevzute pentru finalizarea rezideniatului, n sesiune comun.
Art. 30.
(1) Dispoziiile prezentei ordonane nu afecteaz drepturile ctigate de medici, medici dentiti i farmaciti,
potrivit legislaiei anterioare.
(2) Normele metodologice de aplicare a prezentei ordonane se aprob prin ordin al ministrului sntii, n
termen de 6 luni de la intrarea n vigoare a prezentului act normativ.
Art. 31.
Pe data intrrii n vigoare a prezentei ordonane se abrog Ordonana Guvernului nr. 12/2008 privind
organizarea i finanarea rezideniatului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 81 din 1
februarie 2008, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 179/2008.
Art. 32.
Prezenta ordonan intr n vigoare la 3 zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

ORDIN Nr. 1141 din 28 iunie 2007


privind modul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat in specialitatile prevazute de Nomenclatorul
specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala
ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 671 din 1 octombrie 2007
In temeiul prevederilor:
- Hotrarii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea nvmantului postuniversitar medical i
farmaceutic uman, cu modificrile i completrile ulterioare,
- Hotrarii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea i funcionarea Ministerului Sntii Publice,
- Hotrarii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului Educaiei,
Cercetrii i Tineretului,
vzand referatul Direciei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesional i salarizare nr.
E.N. 6.860 din 28 iunie 2007,
ministrul sntii publice i ministrul educaiei, cercetrii i tineretului emit prezentul ordin.
Art. 1. - Se aprob Regulamentul de efectuare a pregtirii prin rezideniat n specialitile prevzute de
Nomenclatorul specialitilor medicale, medico-dentare i farmaceutice pentru reeaua de asisten medical,
conform anexei nr. 1.
Art. 2. - Se aprob Criteriile de acreditare/reacreditare a centrelor universitare medicale, respectiv a
unitilor sanitare, n care se pot derula programe de rezideniat, prevzute n anexa nr. 2.
Art. 3. - Se aprob Lista centrelor universitare medicale i a unitilor sanitare acreditate pentru
derularea programelor de specializare prin rezideniat, prevzut n anexa nr. 3.
Art. 4. - Se aprob coninutul i durata rezideniatului n specialitile prevzute de Nomenclatorul
specialitilor medicale, medico-dentare i farmaceutice pentru reeaua de asisten medical, cuprinse n anexa
nr. 4.*)
Art. 5. -Anexele nr. 1-4 fac parte integrant din prezentul ordin.
Art. 6. - Direciile implicate din cadrul Ministerului Sntii Publice i al Ministerului Educaiei,
Cercetrii i Tineretului, precum i Centrul Naional de Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti vor duce la
ndeplinire dispoziiile prezentului ordin.
Art. 7. - La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul ministrului sntii nr.
1.214/1993 privind nfiinarea rezideniatului ca form de pregtire n specialitate a medicilor i farmacitilor,
publicat n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 214 din 15 august 1994.
Art. 8. - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA Nr. 1
REGULAMENT
de efectuare a pregtirii prin rezideniat n specialitile prevzute de Nomenclatorul
specialitilor medicale, medico-dentare i farmaceutice pentru reeaua de asisten medical
Dispoziii generale
Art. 1. - (1) Pregtirea n specialitate a medicilor, medicilor dentiti i farmacitilor rezideni se
structureaz pe programe de rezideniat, conform programelor de nvmant elaborate de instituiile de
nvmant superior cu profil medico-farmaceutic acreditate, cu avizele Ministerului Educaiei, Cercetrii i
Tineretului i Ministerului Sntii Publice.
(2) Prin program de rezideniat se nelege pregtirea rezidenilor n unul dintre domeniile de
specialitate prevzute de Nomenclatorul specialitilor medicale, medico-dentare i farmaceutice pentru reeaua
de asisten medical, efectuat ntr-o unitate sanitar acreditat s desfoare nvmant postuniversitar pentru
obinerea specialitii.
(3) Pentru fiecare specialitate, programul de rezideniat se desfoar dup un curriculum de pregtire i
un barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice i terapeutice, obligatorii i unice pe ar.
(4) Curriculele sunt propuse de instituiile de nvmant superior cu profil medico-farmaceutic uman
acreditate (Bucureti, Cluj-Napoca, Targu Mure, Iai, Timioara, Craiova, Arad, Oradea, Sibiu, Braov,
Constana), prin Centrul Naional de Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti, avizate de Colegiul
Medicilor din Romania, Colegiul Medicilor Dentiti din Romania, Colegiul Farmacitilor din Romania i de
comisiile consultative de specialitate ale Ministerului Sntii Publice i aprobate de Ministerul Sntii
Publice i Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului.
(5) Curriculele aprobate se transmit tuturor instituiilor i unitilor acreditate s desfoare pregtirea n
specialitate i se aplic tuturor rezidenilor aflai n pregtire, n limita duratei prevzute de Nomenclatorul
specialitilor medicale, medico-dentare i farmaceutice pentru reeaua de asisten medical.
*) Anexa nr. 4 se public ulterior n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 671 bis n afara
abonamentului, care se poate achiziiona de la Centrul pentru vanzri i relaii cu publicul al Regiei Autonome
Monitorul Oficial", Bucureti, os. Panduri nr. 1.
(6) Activitatea de pregtire teoretic i practic, reprezentat de baremul de manopere, proceduri, tehnici
diagnostice i terapeutice, este consemnat ntr-un document cu caracter obligatoriu, denumit n continuare
Caietul de monitorizare a pregtirii rezidentului.
Art. 2. - (1) In fiecare unitate sanitar acreditat pentru nvmant postuniversitar medical, medicodentar sau farmaceutic uman activitatea de coordonare a programului de rezideniat dintr-o anumit specialitate
se realizeaz de ctre un coordonator/director de program, dup caz, cu cel mai nalt grad didactic n
specialitatea respectiv, care rspunde de buna desfurare i de calitatea pregtirii rezidenilor.
(2) Coordonatorul de program trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
a) s fie ef de secie clinic universitar, ef de laborator sau farmacist-ef, certificat n specialitatea
programului;

b) s fie cadru didactic universitar (confereniar sau profesor) ori cercettor tiinific gradul II sau I.
(3) Pentru programul de rezideniat n specialitatea medicin de familie sunt nominalizai coordonatori
de program fie cadre didactice universitare n specialitatea medicin de familie, medicin intern sau pediatrie,
fie efi de secie de medicin intern sau pediatrie.
(4) Nominalizrile coordonatorilor de program se fac de ctre Centrul Naional de Perfecionare n
Domeniul Sanitar Bucureti, pe baza propunerilor instituiilor de nvmant superior cu profil medical, medicodentar sau farmaceutic uman acreditate i cu avizul colegiilor profesionale.
Art. 3. - Coordonatorul programului de rezideniat are urmtoarele atribuii i responsabiliti:
a) coordoneaz desfurarea programului de rezideniat din unitatea sanitar acreditat, n specialitatea
n care are integrare clinic;
b) nominalizeaz ndrumtorii de formare n rezideniat;
c) coordoneaz activitatea ndrumtorilor de rezideniat din unitatea sanitar respectiv;
d) urmrete activitatea rezidenilor, repartiia acestora n serviciul de gard i evoluia profesional a
acestora;
e) urmrete i rspunde de desfurarea modulelor de pregtire i organizeaz cursurile, conform
curriculumului de specialitate, n conformitate cu prevederile art.1;
f) colaboreaz cu coordonatorii de program din unitile/seciile n care rezidenii i efectueaz
modulele complementare, n vederea asigurrii condiiilor optime de desfurare a acestora;
g) organizeaz examenul final de modul, cu verificarea aptitudinilor teoretice i practice, dobandite de
rezidenii care au parcurs programul de rezideniat;
h) coopteaz rezideni n cadrul colectivelor de cercetare pe care le conduce.
Art. 4. - (1) Programul de rezideniat n medicin de urgen este coordonat de ctre un director de
program, care trebuie s ndeplineasc una dintre urmtoarele condiii:
a) s fie cadru didactic universitar (ef de lucrri, confereniar sau profesor) de la disciplina medicin de
urgen;
b) s fie medic primar medicin de urgen sau medic specialist medicin de urgen, cu 5 ani vechime
n unitate de primire urgene;
c) s fie medic primar anestezie i terapie intensiv sau specialist anestezie i terapie intensiv, cu 5 ani
vechime n unitate de primire urgene.
(2) Nominalizrile directorilor de program se fac de ctre Centrul Naional de Perfecionare n Domeniul
Sanitar Bucureti, pe baza propunerilor instituiilor de nvmant superior cu profil medical, medico-dentar sau
farmaceutic uman acreditate i cu avizul colegiilor profesionale.
Art. 5. - Directorul de program de rezideniat n medicin de urgen are urmtoarele atribuii i
responsabiliti:

a) coordoneaz desfurarea programului de rezideniat la nivelul centrelor universitare acreditate,


conform prevederilor art. 1;
b) nominalizeaz responsabilii de formare n rezideniat medicin de urgen i coordoneaz activitatea
acestora;
c) coordoneaz activitatea ndrumtorilor de rezideniat din unitatea sanitar respectiv;
d) urmrete i rspunde de pregtirea practic n cadrul modulelor i organizeaz cursurile-conferin,
conform curriculumului de pregtire;
e) organizeaz examenul final de modul cu verificarea aptitudinilor teoretice i practice dobandite de
rezidenii care au parcurs programul de rezideniat.
Art. 6. - Un coordonator sau un director de program nu poate coordona simultan mai multe programe de
rezideniat.
Art. 7. - Un ndrumtor sau un responsabil de formare n rezideniat poate instrui un numr de maximum
5 rezideni, incluzand i medicii aflai la pregtire n a doua specialitate. In funcie de particularitile
curriculare ale specialitii i ale unitii de pregtire, coordonatorul sau directorul de program poate stabili un
numr mai mic de 5 rezideni pentru fiecare ndrumtor sau responsabil de formare n rezideniat aflat n
coordonarea sa, n vederea asigurrii unei pregtiri adecvate.
Art. 8. - Indrumtorul sau responsabilul de formare n rezideniat trebuie s ndeplineasc una dintre
urmtoarele condiii:
a) s fie cadru didactic universitar, confirmat specialist sau primar n specialitatea programului de
rezideniat, doctorand sau cu titlul tiinific de doctor;
b) s fie medic primar sau specialist, cu vechime de minimum 5 ani n specialitatea programului de
rezideniat, cu activitate n unitatea sanitar acreditat n care se deruleaz programul de pregtire a
rezidentului;
c) s fie cercettor tiinific grad I sau II, cu activitate de cercetare n unitatea sanitar acreditat n care
se deruleaz programul de instruire a rezidentului;
d) pentru specialitatea medicin de familie, s fie medic primar chirurgie general, medicin intern,
obstetric-ginecologie, pediatrie, pentru modulele respective, respectiv medic primar sau specialist medicin de
familie, pentru modulul de dispensar.
Art. 9. - Indrumtorul sau responsabilul de formare n rezideniat are urmtoarele atribuii i
responsabiliti:
a) urmrete evoluia pregtirii n specialitate a rezidenilor din cadrul unitii sanitare respective,
indiferent de anul de pregtire al acestora;
b) verific i rspunde, sub semntur i paraf, de parcurgerea baremului practic din curriculumul de
pregtire, consemnate n caietul de monitorizare a pregtirii rezidentului;
c) organizeaz seminarii i discuii periodice, cel puin 4 ore/sptman, cu rezidenii, pe teme specifice
din curriculumul de pregtire, prezentri de cazuri, de articole i actualiti n domeniu;

d) particip la evaluarea rezidentului la fiecare final de modul.


Art. 10. - (1) Cadrele didactice coordonatori de program de rezideniat sau ndrumtori de rezideniat
sunt normate n cadrul instituiilor de nvmant superior cu profil medico-farmaceutic uman, acreditate pentru
activitatea de pregtire pe durata programului.
(2) Indrumtorii de rezideniat care nu sunt cadre didactice beneficiaz de 40 de credite de educaie
medical continu, n domeniul specialitii pe care o practic, pentru fiecare an de activitate de instruire.
Drepturile i obligaiile rezidenilor
Art. 11. - (1) Rezidenii au obligaia s consemneze n caietul de monitorizare a pregtirii urmtoarele
aspecte:
a) lista cazurilor examinate conform baremului curricular, cu specificarea diagnosticului i, dup caz, a
manoperelor/ procedurilor/tehnicilor efectuate, contrasemnate i parafate de ndrumtorul de rezideniat;
b) data efecturii fiecrei grzi, semnat i parafat de medicul ef de gard;
c) detarile, perioada acestora i modulele efectuate pe durata detarii, cu avizul coordonatorului de
program;
d) modulele de pregtire, perioada n care au fost efectuate, evalurile i rezultatele obinute, cu
semntura i parafa coordonatorului sau directorului de program pentru modulul respectiv;
e) manifestrile de educaie medical continu la care a participat, cu numrul diplomei de participare;
f) lucrrile tiinifice comunicate/publicate, n situaia n care respectivele manifestri tiinifice sunt
elaborate sau finanate cu sprijinul coordonatorului de program;
g) studiile clinice efectuate, cu avizul medicului curant al pacienilor inclui n studiile clinice sau
activitile tiinifice respective.
(2) Acurateea datelor consemnate n Caietul de monitorizare a pregtirii rezidentului este certificat prin
semntur i paraf de ctre ndrumtorul sau responsabilul de formare n rezideniat.
(3) Doctoranzii cu frecven confirmai n rezideniat pot efectua concomitent pregtirea n rezideniat i
stagiul de doctorat cu frecven, n msura n care conducerea universitilor de medicin i farmacie asigur
efectuarea stagiului de doctorat n cursul dup-amiezii. In caz contrar, pe perioada doctoratului cu frecven se
suspend calitatea de rezident.
(4) Stagiul de doctorat n tiine medicale nu se consider ca modul de pregtire n rezideniat.
Art. 12. - (1) Rezidenii au obligaia de a parcurge toate modulele, n conformitate cu curriculumul de
pregtire.
(2) Rezidenii efectueaz concediul legal de odihn conform programrii coordonatorului de program,
astfel ncat s nu fie afectat pregtirea (de exemplu, n cadrul unor module a cror durat depete cel puin
dublul duratei concediului).

(3) Rezidenii n specialitatea medicin de familie efectueaz modulele de pregtire n conformitate cu


curriculumul i baremul de activiti practice, n funcie de capacitatea unitilor sanitare publice acreditate.
(4) Dup fiecare modul de pregtire, rezidenii au obligaia s i informeze coordonatorul sau directorul
de program asupra etapei pregtirii.
(5) La finalul fiecrui modul de pregtire, rezidenii susin un examen cu prob teoretic i practic, din
tematica prevzut n baremul de activiti. Prezentarea la examenul de modul este condiionat de parcurgerea
baremului curricular, confirmat de ndrumtorul de rezideniat, prin Caietul de monitorizare a pregtirii
rezidentului.
(6) Examenul de modul se consider promovat cu nota minim 7,00. In cazul nepromovrii examenului,
rezidenii pot fi reevaluai de 2 ori ntr-un termen de maximum 6 luni.
(7) Neprezentarea sau nepromovarea examenelor de modul n cel mult dou sesiuni atrage excluderea
din rezideniat, cu excepia cazurilor justificate (graviditate, afeciuni medicale, contracte de studii n strintate
etc).
Art. 13. - Rezidenii au dreptul s examineze pacienii, s aplice soluii terapeutice sub stricta
supraveghere a ndrumtorului sau responsabilului, utilizand abilitile dobandite, n conformitate cu nivelul lor
de pregtire.
Art. 14. - Rezidenii efectueaz grzi pe tot parcursul pregtirii lor, participand la ntreaga activitate din
unitatea sanitar n care i desfoar instruirea, n limita programului legal de munc.
Art. 15. - Rezidenii au dreptul s utilizeze pentru informarea de specialitate bibliotecile universitare i
ale spitalelor n care efectueaz stagiile de rezideniat, bibliotecile electronice cu profil medical i de cercetare
din instituiile sau unitile sanitare acreditate.
Art. 16. - (1) Rezidenii pot participa la diverse forme de pregtire - cursuri, stagii i altele - conferine i
congrese n domeniul specialitii, organizate pe plan naional sau internaional, dup informarea
coordonatorului sau directorului de program i cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 -Codul muncii, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(2) Stagiile de pregtire efectuate n afara Romaniei pot fi recunoscute de ctre Ministerul Sntii
Publice, n vederea prezentrii la examenul de specialist, pe baza urmtoarelor documente: fotocopii i traduceri
legalizate ale documentelor emise de autoritile competente din rile respective i avizul comisiei de
specialitate a Ministerului Sntii Publice.
Art. 17. - (1) Rezideniatul se poate ntrerupe din urmtoarele motive: participarea la forme de pregtire
n afara Romaniei, nsoirea soului/soiei n misiune oficial sau la studii n strintate, concediu de boal,
concediu de maternitate, concediu pentru ngrijirea copilului pan la doi ani i altele, potrivit legii.
(2) Intreruperile de rezideniat, cu excepia stagiilor de pregtire efectuate n afara Romaniei i
recunoscute, duc la prelungirea rezideniatului cu perioada respectiv.
(3) Intreruperea nejustificat a rezideniatului pe o perioad mai mare de 6 luni atrage msura ncetrii
calitii de rezident.
Art. 18. - Coordonatorul, directorul de program, respectiv ndrumtorul sau responsabilul de rezideniat
sunt abilitai s urmreasc i activitatea de pregtire a medicilor, medicilor dentiti i farmacitilor

specialiti/primari aflai n pregtire n a doua specialitate cu tax, n condiiile prevzute pentru rezideni prin
prezentul ordin.
Art. 19. - (1) Centrul Naional de Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti aprob detaarea
rezidenilor din centrul universitar de pregtire n alte centre universitare pentru efectuarea unor module de
pregtire, cu informarea Ministerului Educaiei, Cercetrii i Tineretului.
(2) In scopul detarii, indiferent de motiv, rezidentul prezint acordul coordonatorilor sau directorilor de
program de rezideniat din centrul de pregtire n care a fost confirmat i, respectiv, centrul n care urmeaz s
se detaeze, precum i avizul unitii de ncadrare, n cazul centrului universitar Bucureti.
(3) Pe perioada detarii, responsabilitatea de pregtire, drepturile i obligaiile care decurg din aceasta
revin instituiei de nvmant superior unde rezidentul se detaeaz.
Art. 20. - (1) Schimbarea centrului universitar de pregtire se aprob de ctre Ministerul Sntii
Publice.
(2) In vederea schimbrii centrului de pregtire, rezidentul va prezenta avizele conducerii universitilor
de medicin i farmacie din centrele implicate, avizul autoritii de sntate public i al unui coordonator de
program, respectiv director de program n specialitatea n care este confirmat, din centrul universitar n care
urmeaz s se pregteasc. Rezidenii n medicin de familie vor prezenta numai avizul autoritilor de sntate
public i al coordonatorilor de program, de plecare i de primire.
Art. 21. - (1) Centrul Naional de Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti pune la dispoziia
autoritilor de sntate public programul de eviden informatic a rezidenilor privind modulele de pregtire
i unitile sanitare acreditate, precum i coordonatorii, respectiv directorii de program de rezideniat din fiecare
specialitate.
(2) Centrul Naional de Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti, pe baza propunerilor instituiilor
de nvmant medical superior acreditate, pune la dispoziia autoritilor de sntate public numrul de locuri
de pregtire, pe uniti sanitare acreditate i coordonatori sau directori de program.
(3) Centrul Naional de Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti, prin autoritile de sntate
public, repartizeaz rezidenii, conform programului curricular stabilit, n unitile sanitare acreditate, n limita
locurilor disponibile, cu avizul coordonatorilor, respectiv al directorilor de program. Repartizarea rezidenilor n
unitile sanitare acreditate se va face n limita numrului de locuri stabilit, pe baza exprimrii preferinelor, n
ordinea punctajului obinut la concursul de rezideniat.
(4) Autoritile de sntate public transmit lunar Centrului Naional de Perfecionare n Domeniul
Sanitar Bucureti sau la cererea acestuia modificrile privind distribuia rezidenilor din unitile sanitare
acreditate.
Art. 22. - Carnetul de rezident i Caietul de monitorizare a pregtirii rezidentului personalizate, precum
i curriculumul de pregtire se tipresc de ctre Centrul Naional de Perfecionare n Domeniul Sanitar
Bucureti i se distribuie contra cost rezidenilor.
Art. 23. - Pe perioada pregtirii, rezidenii pot nchiria cu prioritate un loc de cazare n cminele
universitare, spaiile de cazare anexate spitalelor universitare sau clinice acreditate, din centrul unde au fost
repartizai ori detaai, cu respectarea prevederilor legale.

Evaluarea final a pregtirii i obinerea certificatului de specialist


Art. 24. - (1) Evaluarea final a pregtirii prin rezideniat are loc sub forma examenului de medic, medic
dentist sau farmacist specialist, organizat de ctre Ministerul Sntii Publice, n dou sesiuni pe an, prin
Centrul Naional de Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti. Confirmarea n specialitate se face dup
efectuarea integral a programului de pregtire, certificat de ctre coordonatorul sau directorul de program de
rezideniat, n baza Caietului de monitorizare a pregtirii rezidentului.
(2) Examenul de medic specialist se organizeaz numai n centrele universitare medicale care asigur
pregtirea pentru toate modulele teoretice i baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice i terapeutice
din curriculumul de pregtire.
(3) Pentru susinerea examenului de medic specialist rezidentul poate opta pentru unul dintre centrele
universitare n care a efectuat pregtirea.
Art. 25. - (1) Comisiile de examen de medic, medic dentist, respectiv farmacist specialist au urmtoarea
componen:
- un preedinte, cadru didactic universitar cu grad de predare, coordonator de program de rezideniat;
- 2 membri, din care cel puin un cadru didactic universitar de predare din specialitate; n acest caz, al
doilea membru va avea gradul de medic primar cu titlul tiinific de doctor;
- un secretar de comisie, nominalizat de preedintele comisiei.
(2) Probele examenului de medic specialist se desfoar conform normelor metodologice generale
elaborate de Centrul Naional de Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti i aprobate de ministrul sntii
publice. Formularea subiectelor de examen de specialitate, a baremurilor de corectur i ntreaga
responsabilitate a desfurrii examenului revin comisiei de examen.
Art. 26. - (1) Examenul de medic specialist cuprinde urmtoarele probe:
a) proba scris, cu 10 subiecte formulate din curriculumul de pregtire, cu durat de 3 ore;
b) probe clinice/practice.
(2) Candidatul este confirmat medic specialist dac promoveaz cu minimum nota 7,00 fiecare prob a
examenului. Candidatul se poate prezenta la examenul de medic specialist n sesiunile organizate de Ministerul
Sntii Publice n decurs de 2 ani de la ncheierea pregtirii n rezideniat.
Art. 27. - Metodologia general de desfurare a examenului de medic, medic dentist, farmacist
specialist se aprob pentru fiecare sesiune de Ministerul Sntii Publice, la propunerea Centrului Naional de
Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti.

ANEXA Nr. 2
CRITERIILE
de acreditare/reacreditare a centrelor universitare medicale, respectiv a unitilor sanitare n care
se pot derula programe de rezideniat
Art. 1. - Centrele universitare i unitile sanitare n care se desfoar activitile de pregtire a
rezidenilor se evalueaz i se acrediteaz pentru un interval de cel mult 5 ani. Reacreditarea acestora se face de
ctre o comisie format din 3 coordonatori de programe de rezideniat (3 directori de program n cazul
specialitii medicin de urgen), 2 ndrumtori de formare n rezideniat, un reprezentant al Ministerului
Sntii Publice, un reprezentant al Centrului Naional de Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti i un
reprezentant al Ministerului Educaiei, Cercetrii i Tineretului.
Art. 2. - Comisia de acreditare/reacreditare se desemneaz prin ordin al ministrului sntii publice.
Art. 3. - Criteriile de acreditare a centrelor i unitilor sanitare n care se desfoar programele de
rezideniat sunt:
I. Criterii generale
Acreditarea unei uniti sanitare pentru pregtire n specialitate se face pe baza urmtoarelor
criterii:
a) s aib n componen secii clinice universitare care asigur asisten medical, desfoar activitate
de nvmant, cercetare tiinific-medical i de educaie continu;
b) s aib o structur de servicii care acord asisten medical de specialitate unui numr de pacieni
suficient de mare i variabil ca patologie, pentru a asigura acoperirea n totalitate a baremului de manopere,
proceduri, tehnici diagnostice i terapeutice pentru modulul specialitii acreditate pentru pregtire n
rezideniat;
c) s includ ca ndrumtori personal didactic autorizat sau medici specialiti cu experien de cel puin 5
ani n domeniul specialitii respective, care s asigure formarea i ndrumarea rezidenilor pe durata modulelor
n domeniul respectiv.
II. Criterii specifice
Unitile sanitare n care se desfoar programe de rezideniat n specialitatea medicin de
familie sunt:
a) cabinete medicale individuale de medicin de familie, n care desfoar activitate medici primari sau
specialiti medicin de familie;
b) ambulatorii de specialitate, centre de diagnostic i tratament ncadrate cu medici primari sau
specialiti, confirmai n specialitile corespondente din curricul.

ANEXA Nr. 3
LISTA
centrelor universitare medicale i a unitilor sanitare acreditate pentru derularea programelor de
specializare prin rezideniat*)
3.1. Lista centrelor universitare i a unitilor sanitare din centre universitare acreditate pentru
derularea programelor de specializare prin rezideniat

Centrul universitar

Unitatea sanitar

Arad

Spitalul Clinic Judeean de Urgen Arad

Arad

Spitalul Clinic de Obstetric-Ginecologie Dr. Salvador Vuia" Arad

Arad

Spitalul Clinic Municipal Arad

Braov

Spitalul Clinic Judeean de Urgen Braov

Braov

Spitalul Clinic de Copii Braov

Braov

Spitalul Clinic de Obstetric-Ginecologie Dr. I.A. Sbarcea" Braov

Bucureti

Spitalul Clinic Sf. Mria" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic de Urgen pentru Copii Gr. Alexandrescu" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic de Urgen de Chirugie Plastic Reparatorie i Arsuri


Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic Filantropia" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic de Urgen Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic de Urgene Oftalmologice Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facial Prof. Dr. Dan


Theodorescu" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic Dr. Ion Cantacuzino" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic Colentina" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic de Ortopedie i TBC Osteoarticular Foior" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic de Urgen Sf. Pantelimon" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic Caritas Acad. N. Cajal" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic Colea" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic N. Malaxa" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic de Boli Infecioase i Tropicale Dr. V. Babe" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic de Copii Dr. V. Gomoiu" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic de Dermato-venerologie Prof. Dr. S. Longhin" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic de Urgen pentru Copii M.S. Curie" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al. Obregia" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic de Urgen Bagdasar-Arseni" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic de Urgen Elias" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic de Urgen Sf. Ioan" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele" Bucureti

Bucureti

Spitalul Universitar de Urgen Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic de Obstetric-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sarbu"


Bucureti

Bucureti

Centrul Metodologic de Reumatologie Dr. I. Stoia" Bucureti

Bucureti

Centrul Clinic de Urgene de Boli Cardio-Vasculare al Armatei


(M.Ap.N.)

Bucureti

Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n Domeniul Patologiei i


tiinelor Biomedicale V. Babe" Bucureti

Centrul universitar

Unitatea sanitar

Bucureti

Institutul Naional de Hematologie Transfuzionala Prof. Dr. C.T.


Nicolau" Bucureti

Bucureti

Institutul Oncologic Prof. Dr. Al. Trestioreanu" Bucureti

Bucureti

Institutul pentru Ocrotirea Mamei i Copilului Prof. Dr. A. Rusescu"


Bucureti

Bucureti

Institutul de Endocrinologie C.I. Parhon" Bucureti

Bucureti

Institutul Naional de Geriatrie i Gerontologie Ana Aslan" Bucureti

Bucureti

Institutul de Boli Infecioase Prof. Dr. Matei Bal" Bucureti

Bucureti

Institutul de Fonoaudiologie i Chirurgie Funcional ORL Prof. Dr. D.


Hociot" Bucureti

Bucureti

Institutul de Pneumoftiziologie Prof. Dr. Marius Nasta" Bucureti

Bucureti

Institutul Naional de Neurologie i Boli Neurovasculare Bucureti

Bucureti

Institutul de Diabet, Nutriie i Boli Metabolice Prof. Dr. N. Paulescu"


Bucureti

Bucureti

Institutul Naional de Recuperare, Medicin Fizic i Balneodimatologie


Bucureti

Bucureti

Institutul Clinic Fundeni Bucureti

Bucureti

Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu" Bucureti

Bucureti

Institutul Naional de Medicin Legal Mina Minovici" Bucureti

Bucureti

Institutul de Sntate Public Bucureti

Bucureti

Institutul de Virusologie St. S. Nicolau" Bucureti

Bucureti

Institutul Naional de Medicin Sportiv

Bucureti

Institutul Naional de Expertiz Medical i Recuperare a Capacitii de


Munc

Bucureti

coala Naional de Sntate Public i Management Sanitar

Bucureti

Spitalul Clinic de Urgen Militar Central Dr. Carol Davila" - MAPN

Bucureti

Spitalul Militar de Urgen Prof. Dr. D. Gerota" - Ml

Bucureti

Spitalul Universitar CF Witing Bucureti - MTTC

Cluj-Napoca

Spitalul Clinic Judeean de Urgen Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Spitalul Clinic de Urgen Prof. Dr. O. Fodor" Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Spitalul Clinic de Urgen pentru Copii Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Danielo" Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Spitalul Clinic de Boli Infecioase Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Institutul Clinic de Urologie i Transplant Renal Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Institutul Inimii Prof. Dr. Nicolae Stncioiu" Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricu" Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Institutul de Medicin Legal Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Institutul de Sntate Public Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Spitalul Universitar CF Cluj-Napoca - MTTC

Constana

Spitalul Clinic Judeean de Urgen Constana

Constana

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constana

Constana

Spitalul Clinic de Boli Infecioase Constana

Constana

Spitalul Universitar CF Constana - MTTC

Centrul universitar

Unitatea sanitar

Craiova

Spitalul Clinic Judeean de Urgen Craiova

Craiova

Spitalul Clinic Municipal Filantropia" Craiova

Craiova

Spitalul Clinic de Boli Infectioase i Pneumoftiziologie Victor Babe"


Craiova

Craiova

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

Craiova

Centrul de Cardiologie Craiova

Craiova

Institutul de Medicin Legal Craiova

Craiova

Spitalul Universitar CF Craiova

Craiova

Spitalul Clinic de Urgen Militar Dr. tefan Odobleja" Craiova

Galai

Spitalul Clinic Judeean de Urgen Sf. Apostol Andrei" Galai

Galai

Spitalul Clinic de Urgen pentru Copii Sf. Ioan" Galai

Iai

Spitalul Clinic Judeean de Urgen Sf. Spiridon" Iai

Iai

Spitalul Clinic de Urgen Sf. Treime" Iai

Iai

Spitalul Clinic de Urgene Sf. Ioan" Iai

Iai

Spitalul Clinic de Urgen pentru Copii Sf. Mria" Iai

Iai

Spitalul Clinic Obstetric-Ginecologie Elena Doamna" Iai

Iai

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Sf. Parascheva" Iai

Iai

Spitalul Clinic de Obstetric-Ginecologie Cuza Vod" Iai

Iai

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iai

Iai

Spitalul Clinic Dr. C.I. Parhon" Iai

Iai

Spitalul Clinic de Recuperare Iai

Iai

Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. GIM Georgescu" Iai

Iai

Institutul de Gastroenterologie i Hepatologie Iai

Iai

Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola" Iai

Iai

Institutul de Medicin Legal Iai

Iai

Institutul de Sntate Public Iai

Iai

Spitalul Universitar CF Iai - MTTC

Iai

Spitalul Clinic Militar de Urgen Dr. I. Czihac" Iai

Oradea

Spitalul Clinic Judeean Oradea

Oradea

Spitalul Clinic de Copii Dr. Gavril Curteanu" Oradea

Oradea

Spitalul Clinic de Obstetric-Ginecologie Oradea

Oradea

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Oradea

Oradea

Spitalul Clinic de Neurologie i Psihiatrie Oradea

Oradea

Spitalul Clinic Militar de Urgen Avram Iancu" Oradea

Sibiu

Spitalul Clinic Judeean Sibiu

Sibiu

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

Sibiu

Centrul de Sntate Public Sibiu

Targu Mure

Spitalul Clinic Judeean de Urgen Targu Mure

Targu Mure

Institutul de Boli Cardiovasculare i Transplant Targu Mure

Targu Mure

Institutul de Medicin Legal Targu Mure

Targu Mure

Centrul de Sntate Public Targu Mure

Timioara

Spitalul Clinic Judeean de Urgen Timioara

Timioara

Spitalul Clinic Municipal de Urgen Timioara

Timioara

Spitalul Clinic de Urgen pentru Copii Louis urcanu" Timioara

Timioara

Spitalul Clinic de Boli Infectioase i Pneumoftiziologie Victor Babe"


Timioara

Centrul universitar

Unitatea sanitar

Timioara

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie Dr. D. Popescu" Timioara

Timioara

Institutul de Boli Cardiovasculare Timioara

Timioara

Institutul de Sntate Public Timioara

Timioara

Institutul de Medicin Legal Timioara

Timioara

Spitalul Universitar CF Timioara - MTTC

Timioara

Spitalul Militar de Urgen Timioara

*) vor fi reacreditate la un interval de 5 ani.


3.2. Uniti sanitare judeene, municipale i oreneti acreditate pentru pregtire n medicina de
familie

Centrul
universitar de
ndrumare

Judeul

Unitatea sanitar

Cluj-Napoca

Alba

Spitalul Judeean de Urgen Alba Iulia

Bucureti

Arge

Spitalul Judeean Piteti

Bucureti

Arge

Spitalul de Pediatrie Piteti

Bucureti

Arge

Spitalul Municipal Campulung

Bucureti

Arge

Spitalul Militar de Urgen Ion Jianu" Piteti

Iai

Bacu

Spitalul Judeean de Urgen Bacu

Iai

Bacu

Spitalul de Pediatrie Bacu

Iai

Bacu

Spitalul Municipal Oneti

Iai

Bacu

Spitalul Municipal de Urgen Moineti

Oradea

Bihor

Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea" Marghita

Oradea

Bihor

Spitalul Municipal Episcop N. Popovici" Beiu

Oradea

Bihor

Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea

Oradea

Bihor

Spitalul General CF Oradea

Cluj-Napoca

Bistria-Nsud

Spitalul Judeean Bistria

Iai

Botoani

Spitalul Judeean de Urgen Mavromati" Botoani

Iai

Botoani

Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Botoani

Iai

Botoani

Spitalul de Copii Botoani

Iai

Botoani

Spitalul de Psihiatrie Botoani

Iai

Botoani

Spitalul Municipal Dorohoi

Bucureti

Brila

Spitalul de Urgen Judeean Brila

Bucureti

Brila

Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Brila

Bucureti

Brila

Spitalul de Psihiatrie Sf. Pantelimon" Brila

Braov

Braov

Spitalul Municipal Fgra

Braov

Braov

Spitalul de Boli Infecioase Braov

Braov

Braov

Spitalul de Psihiatrie i Neurologie Braov

Braov

Braov

Spitalul de Pneumoftiziologie Braov

Braov

Braov

Spital General CF Braov

Bucureti

Bucureti

Spitalul General CF nr. 2 Bucureti - MTTC

Bucureti

Bucureti

Spitalul Militar de Urgen Prof.Dr. D. Gerota" - Ml

Bucureti

Bucureti

Spitalul de Urgen Praf. Dr. Agrippa Ionescu" - SRI

Bucureti

Bucureti

Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu" Bucureti MJ

Bucureti

Buzu

Spitalul Judeean Buzu

Bucureti

Clrai

Spitalul Judeean de Urgen Clrai

Bucureti

Clrai

Spitalul Municipal Oltenia

Centrul
universitar de
ndrumare

Judeul

Unitatea sanitar

Timioara

Cara-Severin

Spitalul Judeean Reia

Timioara

Cara-Severin

Spitalul Municipal de Urgen Caransebe

Cluj-Napoca

Cluj

Spitalul Municipal Dej

Cluj-Napoca

Cluj

Spitalul Municipal Turda

Cluj-Napoca

Cluj

Spitalul Militar de Urgen Dr. Constantin Papilian"


Cluj

Constana

Constana

Spitalul Municipal Mangalia

Constana

Constana

Spitalul Municipal Medgidia

Constana

Constana

Spitalul Militar de Urgen Dr. Alexandru Gafencu"


Constana - MAPN

Targu Mure

Covasna

Spitalul Judeean Dr. Fogolyan Kristof" Sfantu


Gheorghe

Bucureti

Dambovia

Spitalul Judeean Targovite

Craiova

Dolj

Spitalul Filianilor - Filiai

Craiova

Dolj

Spitalul Municipal Calafat

Iai

Galai

Spitalul de Obstetric-Ginecologie Buna Vestire"


Galai

Iai

Galai

Spitalul Municipal Anton Cincu" Tecuci

Iai

Galai

Spitalul de Pneumoftiziologie Galai

Iai

Galai

Spitalul de Boli Infectioase Cuvioasa Parascheva"


Galai

Iai

Galai

Spitalul de Psihiatrie Elena Doamna" Galai

Iai

Galai

Spitalul General CF Galai

Iai

Galai

Spitalul Militar de Urgen Dr. Aristide Serfioti" Galai

Bucureti

Giurgiu

Spitalul Judeean Giurgiu

Craiova

Gorj

Spitalul Judeean Targu Jiu

Targu Mure

Harghita

Spitalul Judeean Miercurea-Ciuc

Targu Mure

Harghita

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc

Timioara

Hunedoara

Spitalul Judeean Deva

Timioara

Hunedoara

Spitalul Municipal A. Simionescu" Hunedoara

Timioara

Hunedoara

Spitalul de Urgen Petroani

Bucureti

Ialomia

Spitalul Judeean de Urgen Slobozia

Iai

Iai

Spitalul Municipal Pacani

Iai

Iai

Spitalul Orenesc Targu Frumos

Iai

Iai

Spitalul General CF Pacani

Bucureti

Ilfov

Spitalul Judeean Ilfov Sf. Imprai Constantin i


Elena"

Bucureti

Ilfov

Spitalul Orenesc Dr. Mria Burghele" Buftea

Bucureti

Ilfov

Spitalul de Psihiatrie Domnia Blaa"

Cluj-Napoca

Maramure

Spitalul Judeean de Urgen Dr. Constantin Opri"


Baia Mare

Cluj-Napoca

Maramure

Spitalul de Boli Infectioase, Dermato-venerologie i


Psihiatrie Baia Mare

Cluj-Napoca

Maramure

Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare

Cluj-Napoca

Maramure

Spitalul Municipal Sighetu Marmaiei

Cluj-Napoca

Maramure

Spitalul Orenesc Vieu de Sus

Timioara

Mehedini

Spitalul Judeean Drobeta-Turnu Severin

Timioara

Mehedini

Spitalul Municipal Orova

Centrul
universitar de
ndrumare

Judeul

Unitatea sanitar

Timioara

Mehedini

Spital General CF Drobeta-Turnu Severin

Targu Mure

Mure

Spitalul Municipal Dr. Ghe. Marinescu" Tarnveni

Targu Mure

Mure

Spitalul Municipal Dr. E. Nicoar" Reghin

Targu Mure

Mure

Spitalul Municipal Sighioara

Iai

Neam

Spitalul Judeean de Urgen Piatra-Neam

Iai

Neam

Spitalul Municipal de Urgen Roman

Craiova

Olt

Spitalul Judeean Slatina

Craiova

Olt

Spitalul Municipal Caracal

Bucureti

Prahova

Spitalul Judeean de Urgen Ploieti

Bucureti

Prahova

Spitalul de Obstetric-Ginecologie Ploieti

Bucureti

Prahova

Spitalul Municipal Ploieti

Bucureti

Prahova

Spitalul de Pediatrie Ploieti

Bucureti

Prahova

Spitalul de Boli Infecioase Ploieti

Bucureti

Prahova

Spitalul Municipal Campina

Bucureti

Prahova

Spitalul General CF Ploieti

Cluj-Napoca

Slaj

Spitalul Judeean Zalu

Cluj-Napoca

Slaj

Spitalul Orenesc imleu Silvaniei

Cluj-Napoca

Satu Mare

Spitalul Judeean Satu Mare

Sibiu

Sibiu

Spitalul Municipal Media

Sibiu

Sibiu

Spitalul Orenesc Cisndie

Sibiu

Sibiu

Spitalul de Psihiatrie Dr. Ghe. Preda" Sibiu

Sibiu

Sibiu

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu

Sibiu

Sibiu

Spitalul General CF Sibiu

Sibiu

Sibiu

Spitalul Militar de Urgen Dr. Alexandru Augustin"


Sibiu

Iai

Suceava

Spitalul Judeean de Urgen Sf. Ioan cel Nou"


Suceava

Iai

Suceava

Spitalul Municipal Rdui

Bucureti

Teleorman

Spitalul Judeean Alexandria

Timioara

Timi

Spitalul Municipal Lugoj

Timioara

Timi

Spitalul Militar de Urgen Dr. Victor Popescu"


Timioara

Constana

Tulcea

Spitalul Judeean de Urgen Tulcea

Craiova

Valcea

Spitalul Judeean de Urgen Ramnicu Valcea

Craiova

Valcea

Spitalul de Obstetric-Ginecologie Ramnicu Valcea

Craiova

Valcea

Spitalul Municipal Drgani

Iai

Vaslui

Spitalul Judeean de Urgen Vaslui

Iai

Vaslui

Spitalul Municipal de Aduli Barlad

Iai

Vrancea

Spitalul Judeean de Urgen Sf. Pantelimon" Focani

Iai

Vrancea

Spitalul Municipal Adjud

Iai

Vrancea

Spitalul Militar de Urgen Dr. Alexandru Popescu"


Focani

3.3. Lista centrelor universitare n care pot fi derulate programe de rezidentiat n medicina de
urgen
Bucureti;
Cluj-Napoca;
Craiova;
Iai;
Targu Mure;
Timioara
NOTA:
- acreditarea altor centre universitare se face cu aprobarea Ministerului Sntii Publice i a
Ministerului Educaiei, Cercetrii i Tineretului;
- rezidenii n medicina de urgen aflai n alte centre universitare decat cele prevzute n prezenta anex
pot solicita schimbarea centrului de pregtire.
ORDIN nr. 1.386 din 28 iunie 2007privind modul de efectuare a pregtirii prin rezideniat n specialitile
prevzute de Nomenclatorul specialitilor medicale, medico-dentare i farmaceutice pentru reeaua de asisten
medical
EMITENT
MINISTERUL SNTII PUBLICE

Nr. 1.141 din 28 iunie 2007


MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I TINERETULUI
Nr. 1.386 din 28 iunie 2007
Publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007
n temeiul prevederilor:- Hotrrii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea nvmntului postuniversitar
medical i farmaceutic uman, cu modificrile i completrile ulterioare,- Hotrrii Guvernului nr. 862/2006
privind organizarea i funcionarea Ministerului Sntii Publice,- Hotrrii Guvernului nr. 366/2007 privind
organizarea i funcionarea Ministerului Educaiei, Cercetrii i Tineretului,vznd referatul Direciei generale
organizare, resurse umane, dezvoltare profesional i salarizare nr. E.N. 6.860 din 28 iunie 2007,ministrul
sntii publice i ministrul educaiei, cercetrii i tineretului emit prezentul ordin.Articolul 1Se aprob
Regulamentul de efectuare a pregtirii prin rezideniat n specialitile prevzute de Nomenclatorul
specialitilor medicale, medico-dentare i farmaceutice pentru reeaua de asisten medical, conform anexei
nr. 1.Articolul 2Se aprob Criteriile de acreditare/reacreditare a centrelor universitare medicale, respectiv a
unitilor sanitare, n care se pot derula programe de rezideniat, prevzute n anexa nr. 2.Articolul 3Se aprob
Lista centrelor universitare medicale i a unitilor sanitare acreditate pentru derularea programelor de
specializare prin rezideniat, prevzut n anexa nr. 3.Articolul 4Se aprob coninutul i durata rezideniatului n
specialitile prevzute de Nomenclatorul specialitilor medicale, medico-dentare i farmaceutice pentru
reeaua de asisten medical, cuprinse n anexa nr. 4.*)----------- Not *) Anexa nr. 4 se public ulterior n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 671 bis n afara abonamentului, care se poate achiziiona de la
Centrul pentru vnzri i relaii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureti, os. Panduri nr.
1.Articolul 5Anexele nr. 1-4 fac parte integrant din prezentul ordin.Articolul 6Direciile implicate din cadrul
Ministerului Sntii Publice i al Ministerului Educaiei, Cercetrii i Tineretului, precum i Centrul Naional
de Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti vor duce la ndeplinire dispoziiile prezentului ordin.Articolul
7La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul ministrului sntii nr. 1.214/1993 privind
nfiinarea rezideniatului ca form de pregtire n specialitate a medicilor i farmacitilor, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 214 din 15 august 1994.Articolul 8Prezentul ordin se public n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I.Ministrul sntii publice,Gheorghe Eugen NicolescuMinistrul
educaiei,cercetrii i tineretului,Cristian Mihai AdomnieiAnexa 1REGULAMENT 28/06/2007Anexa
2CRITERII 28/06/2007Anexa 3LISTAcentrelor universitare medicale i a unitilor sanitareacreditate pentru
derularea programelor de specializareprin rezideniat*)------ Not *) vor fi reacreditate la un interval de 5
ani.3.1. Lista centrelor universitare i a unitilor sanitare din centre universitare acreditate pentru derularea
programelor de specializare prin rezideniat
Centrul
Unitatea sanitar
universitar
Arad

Spitalul Clinic Judeean de Urgen Arad

Arad

Spitalul Clinic de Obstetric-Ginecologie "Dr.


Salvador Vuia" Arad

Arad

Spitalul Clinic Municipal Arad

Braov

Spitalul Clinic Judeean de Urgen Braov

Braov

Spitalul Clinic de Copii Braov

Braov

Spitalul Clinic de Obstetric-Ginecologie "Dr. I.A.


Sbrcea" Braov

Bucureti

Spitalul Clinic "Sf. Maria" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic de Urgen pentru Copii "Gr.


Alexandrescu" Bucureti

Bucureti
Bucureti

Spitalul Clinic de Urgen de Chirugie Plastic


Reparatorie i Arsuri Bucureti
Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila"
Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic "Filantropia" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic de Urgen Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic de Urgene Oftalmologice Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facial


"Prof. Dr. Dan Theodorescu" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic "Dr. Ion Cantacuzino" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic "Colentina" Bucureti

Bucureti
Bucureti

Spitalul Clinic de Ortopedie i TBC Osteoarticular


"Foior" Bucureti
Spitalul Clinic de Urgen "Sf. Pantelimon"
Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic Caritas "Acad. N. Cajal" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic "Colea" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic "N. Malaxa" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic de Boli Infecioase i Tropicale "Dr.


V. Babe" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic de Copii "Dr. V. Gomoiu" Bucureti

Bucureti
Bucureti
Bucureti
Bucureti

Spitalul Clinic de Dermato-venerologie "Prof. Dr.


S. Longhin" Bucureti
Spitalul Clinic de Urgen pentru Copii "M.S.
Curie" Bucureti
Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Al. Obregia"
Bucureti
Spitalul Clinic de Urgen "Bagdasar-Arseni"
Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic de Urgen "Elias" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic de Urgen "Sf. Ioan" Bucureti

Bucureti

Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele" Bucureti

Bucureti

Spitalul Universitar de Urgen Bucureti

Bucureti
Bucureti

Spitalul Clinic de Obstetric-Ginecologie "Prof. Dr.


Panait Srbu" Bucureti
Centrul Metodologic de Reumatologie "Dr. I. Stoia"
Bucureti

Bucureti
Bucureti
Bucureti
Bucureti
Bucureti
Bucureti
Bucureti
Bucureti
Bucureti
Bucureti
Bucureti
Bucureti
Bucureti
Bucureti
Bucureti
Bucureti

Centrul Clinic de Urgene de Boli Cardio-Vasculare


al Armatei (M.Ap.N.)
Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n
Domeniul Patologiei i tiinelor Biomedicale "V.
Babe" Bucureti
Institutul Naional de Hematologie Transfuzional
"Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureti
Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu"
Bucureti
Institutul pentru Ocrotirea Mamei i Copilului
"Prof. Dr. A. Rusescu" Bucureti
Institutul de Endocrinologie "C.I. Parhon" Bucureti
Institutul Naional de Geriatrie i Gerontologie
"Ana Aslan" Bucureti
Institutul de Boli Infecioase "Prof. Dr. Matei Bal"
Bucureti
Institutul de Fonoaudiologie i Chirurgie
Funcional ORL "Prof. Dr. D. Hociot" Bucureti
Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. Dr. Marius
Nasta" Bucureti
Institutul Naional de Neurologie i Boli
Neurovasculare Bucureti
Institutul de Diabet, Nutriie i Boli Metabolice
"Prof. Dr. N. Paulescu" Bucureti
Institutul Naional de Recuperare, Medicin Fizic
i Balneoclimatologie Bucureti
Institutul Clinic Fundeni Bucureti
Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C.
Iliescu" Bucureti
Institutul Naional de Medicin Legal "Mina
Minovici" Bucureti

Bucureti

Institutul de Sntate Public Bucureti

Bucureti

Institutul de Virusologie "St. S. Nicolau" Bucureti

Bucureti

Institutul Naional de Medicin Sportiv

Bucureti
Bucureti
Bucureti
Bucureti
Bucureti

Institutul Naional de Expertiz Medical i


Recuperare a Capacitii de Munc
coala Naional de Sntate Public i
Management Sanitar
Spitalul Clinic de Urgen Militar Central "Dr.
Carol Davila" - MAPN
Spitalul Militar de Urgen "Prof. Dr. D. Gerota" MI
Spitalul Universitar CF Witing Bucureti - MTTC

Cluj-Napoca Spitalul Clinic Judeean de Urgen Cluj-Napoca


Cluj-Napoca

Spitalul Clinic de Urgen "Prof. Dr. O. Fodor"


Cluj-Napoca

Cluj-Napoca Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca


Spitalul Clinic de Urgen pentru Copii ClujNapoca
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie "Leon
Cluj-Napoca
Danielo" Cluj-Napoca
Cluj-Napoca

Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Boli Infecioase Cluj-Napoca


Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
Institutul Clinic de Urologie i Transplant Renal
Cluj-Napoca
Institutul Inimii "Prof. Dr. Nicolae Stncioiu" ClujCluj-Napoca
Napoca
Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricu" ClujCluj-Napoca
Napoca
Cluj-Napoca

Cluj-Napoca Institutul de Medicin Legal Cluj-Napoca


Cluj-Napoca Institutul de Sntate Public Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Spitalul Universitar CF Cluj-Napoca - MTTC
Constana

Spitalul Clinic Judeean de Urgen Constana

Constana

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constana

Constana

Spitalul Clinic de Boli Infecioase Constana

Constana

Spitalul Universitar CF Constana - MTTC

Craiova

Spitalul Clinic Judeean de Urgen Craiova

Craiova

Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" Craiova

Craiova

Spitalul Clinic de Boli Infecioase i


Pneumoftiziologie "Victor Babe" Craiova

Craiova

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

Craiova

Centrul de Cardiologie Craiova

Craiova

Institutul de Medicin Legal Craiova

Craiova

Spitalul Universitar CF Craiova

Craiova

Spitalul Clinic de Urgen Militar "Dr. tefan


Odobleja" Craiova

Galai
Galai
Iai

Spitalul Clinic Judeean de Urgen "Sf. Apostol


Andrei" Galai
Spitalul Clinic de Urgen pentru Copii "Sf. Ioan"
Galai
Spitalul Clinic Judeean de Urgen "Sf. Spiridon"
Iai

Iai

Spitalul Clinic de Urgen "Sf. Treime" Iai

Iai

Spitalul Clinic de Urgene "Sf. Ioan" Iai

Iai
Iai
Iai
Iai

Spitalul Clinic de Urgen pentru Copii "Sf. Maria"


Iai
Spitalul Clinic Obstetric-Ginecologie "Elena
Doamna" Iai
Spitalul Clinic de Boli Infecioase "Sf. Parascheva"
Iai
Spitalul Clinic de Obstetric-Ginecologie "Cuza
Vod" Iai

Iai

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iai

Iai

Spitalul Clinic "Dr. C.I. Parhon" Iai

Iai

Spitalul Clinic de Recuperare Iai

Iai

Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. GIM


Georgescu" Iai

Iai

Institutul de Gastroenterologie i Hepatologie Iai

Iai

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iai

Iai

Institutul de Medicin Legal Iai

Iai

Institutul de Sntate Public Iai

Iai

Spitalul Universitar CF Iai - MTTC

Iai

Spitalul Clinic Militar de Urgen "Dr. I. Czihac"


Iai

Oradea

Spitalul Clinic Judeean Oradea

Oradea

Spitalul Clinic de Copii "Dr. Gavril Curteanu"


Oradea

Oradea

Spitalul Clinic de Obstetric-Ginecologie Oradea

Oradea

Spitalul Clinic de Boli Infecioase Oradea

Oradea

Spitalul Clinic de Neurologie i Psihiatrie Oradea

Oradea

Spitalul Clinic Militar de Urgen "Avram Iancu"


Oradea

Sibiu

Spitalul Clinic Judeean Sibiu

Sibiu

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

Sibiu

Centrul de Sntate Public Sibiu

Trgu Mure Spitalul Clinic Judeean de Urgen Trgu Mure


Trgu Mure

Institutul de Boli Cardiovasculare i Transplant


Trgu Mure

Trgu Mure Institutul de Medicin Legal Trgu Mure


Trgu Mure Centrul de Sntate Public Trgu Mure
Timioara

Spitalul Clinic Judeean de Urgen Timioara

Timioara

Spitalul Clinic Municipal de Urgen Timioara

Timioara
Timioara
Timioara

Spitalul Clinic de Urgen pentru Copii "Louis


urcanu" Timioara
Spitalul Clinic de Boli Infecioase i
Pneumoftiziologie "Victor Babe" Timioara
Spitalul Clinic de Obstetric-Ginecologie "Dr. D.
Popescu" Timioara

Timioara

Institutul de Boli Cardiovasculare Timioara

Timioara

Institutul de Sntate Public Timioara

Timioara

Institutul de Medicin Legal Timioara

Timioara

Spitalul Universitar CF Timioara - MTTC

Timioara

Spitalul Militar de Urgen Timioara

3.2. Uniti sanitare judeene, municipale i oreneti acreditate pentru pregtire n medicina de familie
Centrul
universitar de
Judeul
Unitatea sanitar
ndrumare
Spitalul Judeean de Urgen Alba
Cluj-Napoca
Alba
Iulia
Bucureti

Arge

Spitalul Judeean Piteti

Bucureti

Arge

Spitalul de Pediatrie Piteti

Bucureti

Arge

Spitalul Municipal Cmpulung

Bucureti

Arge

Iai

Bacu

Spitalul Militar de Urgen "Ion


Jianu" Piteti
Spitalul Judeean de Urgen
Bacu

Iai

Bacu

Spitalul de Pediatrie Bacu

Iai

Bacu

Spitalul Municipal Oneti

Iai

Bacu

Oradea

Bihor

Oradea

Bihor

Oradea

Bihor

Oradea

Bihor

Spitalul General CF Oradea

Cluj-Napoca

BistriaNsud

Spitalul Judeean Bistria

Iai

Botoani

Iai

Botoani

Iai

Botoani

Spitalul de Copii Botoani

Iai

Botoani

Spitalul de Psihiatrie Botoani

Iai

Botoani

Spitalul Municipal Dorohoi

Bucureti

Brila

Bucureti

Brila

Bucureti

Brila

Braov

Braov

Spitalul Municipal Fgra

Braov

Braov

Spitalul de Boli Infecioase Braov

Braov

Braov

Braov

Braov

Braov

Braov

Bucureti

Bucureti

Bucureti

Bucureti

Bucureti

Bucureti

Bucureti

Bucureti

Spitalul Municipal de Urgen


Moineti
Spitalul Municipal "Dr. Pop
Mircea" Marghita
Spitalul Municipal "Episcop N.
Popovici" Beiu
Spitalul de Pneumoftiziologie
Oradea

Spitalul Judeean de Urgen


"Mavromati" Botoani
Spitalul de Obstetric-Ginecologie
Botoani

Spitalul de Urgen Judeean


Brila
Spitalul de Obstetric-Ginecologie
Brila
Spitalul de Psihiatrie "Sf.
Pantelimon" Brila

Spitalul de Psihiatrie i Neurologie


Braov
Spitalul de Pneumoftiziologie
Braov
Spital General CF Braov
Spitalul General CF nr. 2 Bucureti
- MTTC
Spitalul Militar de Urgen "Prof.
Dr. D. Gerota" - MI
Spitalul de Urgen "Prof. Dr.
Agrippa Ionescu" - SRI
Spitalul "Prof. Dr. Constantin
Angelescu" Bucureti - MJ

Bucureti

Buzu

Spitalul Judeean Buzu

Bucureti

Clrai

Spitalul Judeean de Urgen


Clrai

Bucureti

Clrai

Spitalul Municipal Oltenia

Timioara
Timioara

CaraSeverin
CaraSeverin

Spitalul Judeean Reia


Spitalul Municipal de Urgen
Caransebe

Cluj-Napoca

Cluj

Spitalul Municipal Dej

Cluj-Napoca

Cluj

Spitalul Municipal Turda

Cluj-Napoca

Cluj

Spitalul Militar de Urgen "Dr.


Constantin Papilian" Cluj

Constana

Constana

Spitalul Municipal Mangalia

Constana

Constana

Spitalul Municipal Medgidia

Constana

Constana

Trgu Mure

Covasna

Bucureti

Dmbovia Spitalul Judeean Trgovite

Craiova

Dolj

Spitalul Filianilor - Filiai

Craiova

Dolj

Spitalul Municipal Calafat

Iai

Galai

Iai

Galai

Iai

Galai

Iai

Galai

Iai

Galai

Iai

Galai

Spitalul General CF Galai

Iai

Galai

Spitalul Militar de Urgen "Dr.


Aristide Serfioti" Galai

Bucureti

Giurgiu

Spitalul Judeean Giurgiu

Craiova

Gorj

Spitalul Judeean Trgu Jiu

Trgu Mure

Harghita

Spitalul Judeean Miercurea-Ciuc

Spitalul Militar de Urgen "Dr.


Alexandru Gafencu" Constana MAPN
Spitalul Judeean "Dr. Fogolyan
Kristof" Sfntu Gheorghe

Spitalul de Obstetric-Ginecologie
"Buna Vestire" Galai
Spitalul Municipal "Anton Cincu"
Tecuci
Spitalul de Pneumoftiziologie
Galai
Spitalul de Boli Infecioase
"Cuvioasa Parascheva" Galai
Spitalul de Psihiatrie "Elena
Doamna" Galai

Spitalul Municipal Odorheiu


Secuiesc

Trgu Mure

Harghita

Timioara

Hunedoara Spitalul Judeean Deva

Timioara

Hunedoara

Timioara

Hunedoara Spitalul de Urgen Petroani

Bucureti

Ialomia

Spitalul Judeean de Urgen


Slobozia

Iai

Iai

Spitalul Municipal Pacani

Iai

Iai

Spitalul Orenesc Trgu Frumos

Iai

Iai

Spitalul General CF Pacani

Bucureti

Ilfov

Bucureti

Ilfov

Bucureti

Ilfov

Cluj-Napoca

Maramure

Cluj-Napoca

Maramure

Cluj-Napoca

Maramure

Cluj-Napoca

Maramure

Cluj-Napoca

Maramure Spitalul Orenesc Vieu de Sus

Timioara

Mehedini

Spitalul Judeean Drobeta-Turnu


Severin

Timioara

Mehedini

Spitalul Municipal Orova

Timioara

Mehedini

Trgu Mure

Mure

Trgu Mure

Mure

Trgu Mure

Mure

Iai

Neam

Iai

Neam

Spitalul Municipal "A.


Simionescu" Hunedoara

Spitalul Judeean Ilfov "Sf.


mprai Constantin i Elena"
Spitalul Orenesc "Dr. Maria
Burghele" Buftea
Spitalul de Psihiatrie "Domnia
Blaa"
Spitalul Judeean de Urgen "Dr.
Constantin Opri" Baia Mare
Spitalul de Boli Infecioase,
Dermato-venerologie i Psihiatrie
Baia Mare
Spitalul de Pneumoftiziologie Baia
Mare
Spitalul Municipal Sighetu
Marmaiei

Spital General CF Drobeta-Turnu


Severin
Spitalul Municipal "Dr. Ghe.
Marinescu" Trnveni
Spitalul Municipal "Dr. E.
Nicoar" Reghin
Spitalul Municipal Sighioara
Spitalul Judeean de Urgen
Piatra-Neam
Spitalul Municipal de Urgen
Roman

Craiova

Olt

Spitalul Judeean Slatina

Craiova

Olt

Spitalul Municipal Caracal

Bucureti

Prahova

Bucureti

Prahova

Bucureti

Prahova

Spitalul Municipal Ploieti

Bucureti

Prahova

Spitalul de Pediatrie Ploieti

Bucureti

Prahova

Spitalul de Boli Infecioase Ploieti

Bucureti

Prahova

Spitalul Municipal Cmpina

Bucureti

Prahova

Spitalul General CF Ploieti

Cluj-Napoca

Slaj

Spitalul Judeean Zalu

Cluj-Napoca

Slaj

Spitalul Orenesc imleu


Silvaniei

Cluj-Napoca

Satu Mare

Spitalul Judeean Satu Mare

Sibiu

Sibiu

Spitalul Municipal Media

Sibiu

Sibiu

Spitalul Orenesc Cisndie

Sibiu

Sibiu

Sibiu

Sibiu

Sibiu

Sibiu

Sibiu

Sibiu

Iai

Suceava

Iai

Suceava

Bucureti

Teleorman Spitalul Judeean Alexandria

Timioara

Timi

Timioara

Timi

Constana

Tulcea

Craiova

Vlcea

Spitalul Judeean de Urgen


Ploieti
Spitalul de Obstetric-Ginecologie
Ploieti

Spitalul de Psihiatrie "Dr. Ghe.


Preda" Sibiu
Spitalul de Pneumoftiziologie
Sibiu
Spitalul General CF Sibiu
Spitalul Militar de Urgen "Dr.
Alexandru Augustin" Sibiu
Spitalul Judeean de Urgen "Sf.
Ioan cel Nou" Suceava
Spitalul Municipal Rdui

Spitalul Municipal Lugoj


Spitalul Militar de Urgen "Dr.
Victor Popescu" Timioara
Spitalul Judeean de Urgen
Tulcea
Spitalul Judeean de Urgen
Rmnicu Vlcea

Craiova

Vlcea

Spitalul de Obstetric-Ginecologie
Rmnicu Vlcea

Craiova

Vlcea

Spitalul Municipal Drgani

Iai

Vaslui

Iai

Vaslui

Iai

Vrancea

Iai

Vrancea

Spitalul Judeean de Urgen


Vaslui
Spitalul Municipal de Aduli
Brlad
Spitalul Judeean de Urgen "Sf.
Pantelimon" Focani
Spitalul Municipal Adjud

Spitalul Militar de Urgen "Dr.


Alexandru Popescu" Focani
3.3. Lista centrelor universitare n care pot fi derulate programe de rezideniat n medicina de urgenBucureti;- Cluj-Napoca;- Craiova;- Iai;- Trgu Mure;- TimioaraNOT:- acreditarea altor centre universitare
se face cu aprobarea Ministerului Sntii Publice i a Ministerului Educaiei, Cercetrii i Tineretului;rezidenii n medicina de urgen aflai n alte centre universitare dect cele prevzute n prezenta anex pot
solicita schimbarea centrului de pregtire.Anexa 4ANEXA 28/06/2007
Iai

Vrancea

Declaratia 101 - Declaratie privind impozitul pe profit, pentru declararea obligatiilor anuale aferente anului
fiscal 2014 conform OPANAF 4024/23.12.2014,a fost actualizata in 23.09.2015, ajungand la versiunea 3.0.0 ES3.
Declaratia 101 privind impozitul pe profit se completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit pe
profit, pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.
Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (5) lit. a) si b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile
si completarile ulterioare, depun declaratia anuala de impozit pe profit pana la data de 25 februarie inclusiv a
anului urmator.
Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva cu lichidare, potrivit legii, au obligatia sa depuna
declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la data depunerii situatiilor financiare la
organul fiscal competent din subordintea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva fara lichidare au obligatia sa depuna declaratia anuala
de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la inchiderea perioadei impozabile, definita prin Legea
57/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
Actualizat: 20 februarie 2015

101 - Declaratie privind impozitul pe profit, conform OPANAF nr. 4024/ 23.12.2014 (M.OF. nr.2/ 05.01.2015) valabil incepand cu anul 2014 - actualizat 20.02.2015
Declaratia 101 privind impozitul pe profit pe 2014 - Soft J
Actualizat: 20 februarie 2015
101 - Declaratie privind impozitul pe profit, conform OPANAF nr. 4024/ 23.12.2014 (M.OF. nr.2/ 05.01.2015) valabil incepand cu anul 2014 - actualizat 20.02.2015

Declaratia 101 privind impozitul pe profit se completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit pe
profit, pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.
Declaratia 101 privind impozitul pe profit se completeaza si se depune anual de catre platitorii de impozit pe
profit, pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.
Contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (5) lit. a) si b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile
si completarile ulterioare, depun o declaratie anuala de impozit pe profit pana la data de 25 februarie inclusiv a
anului urmator.
Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva cu lichidare, potrivit legii, au obligatia sa depuna
declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la data depunerii situatiilor financiare la
organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
Persoanele juridice care, in cursul anului fiscal, se dizolva fara lichidare, au obligatia sa depuna declaratia
anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la inchiderea perioadei impozabile, definita prin
Legea 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.