Sunteți pe pagina 1din 1

Rugăciunea împreună-călătorilor prin Postul Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne

Naşterii Domnului pe noi şi pe cei ce se roagă acum împreună cu noi.


(15 noiembrie – 24 decembrie 2010, în fiecare seară, la ora 22) Pomeneşte Doamne, pe ……………. (pomelnicul personal al
fiecăruia)
Rugăciunile începătoare:
Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care Pomeneşte, Doamne, şi pe toţi cei care călătoresc
pretutindenea eşti şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăţilor împreună cu noi în acest Post.
şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne
curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, Rugăciunea Sfântului Siluan Athonitul pentru lume
sufletele noastre.
Doamne, îndreptează-ne, precum o mamă duioasă îşi
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte
îndreptează copiii săi mici.
miluieşte-ne pe noi (de trei ori)
Dă fiecărui suflet să cunoască bucuria mântuirii Tale şi
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în puterea ajutorului Tău.
vecii vecilor. Amin. Dă uşurare sufletelor chinuite ale poporului Tău şi pe noi,
Preasfântă Treime miluieşte-ne pe noi, Doamne, curăţeşte pe toţi, ne învaţă prin Duhul Sfânt, să Te cunoaştem pe Tine.
păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte Se chinuieşte sufletul omenesc pe pământ, Doamne, şi nu
cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău. poate să se întărească cu mintea întru Tine, pentru că nu Te
cunoaşte pe Tine, nici bunătatea Ta.
Doamne miluieşte (de 3 ori), Slavă… Şi acum... Mintea noastră este întunecată de grijile lumeşti şi nu
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău; putem pricepe bunătatea dragostei Tale. Tu ne luminează.
Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Milostivirii Tale toate îi sunt cu putinţă.
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne Tu ai spus în Sfânta Evanghelie, că morţii vor auzi glasul
iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor Fiului lui Dumnezeu şi vor învia. Aşa fă acum: ca sufletele
noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. noastre moarte să audă glasul Tău şi să învie, întru bucurie.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,


miluieşte-ne pe noi şi pe toată lumea ta! (de 10 ori) Sub milostivirea ta scăpăm, Născătoare de Dumnezeu.
Rugăciunile noastre nu le trece cu vederea în nevoi, ci din
Adu-Ţi aminte, Doamne, de soborniceasca şi apostolica Ta primejdii ne izbăveşte pe noi, una curată, una binecuvântată.
Biserică, pe care ai agonisit-o cu scump sângele Tău.
Înnoieşte-o, întăreşte-o, răspândeşte-o, înmulţeşte-o, împac-o Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi
şi o păzeşte nebiruită de porţile iadului în veci, iar dezbinările în vecii vecilor. Amin.
ei le potoleşte.
Pomeneşte Doamne, pe toţi ierarhii Bisericii Ortodoxe Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.
Române şi de pretutindeni, în pace, întregi, cinstiţi, sănătoşi, Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse
îndelungaţi în zile, drept învăţând cuvântul adevărului Tău. Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

S-ar putea să vă placă și