Sunteți pe pagina 1din 19

MINISTERUL EDUCAÞIEI ªI TINERETULUI

AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
Cu titlu de manuscris
CZU: 347.44:368.9(478)(043.2)=135.1
M 79
Miºina Tatiana
CONTRACTUL DE ASIGURARE BENEVOLÃ DE PERSOANE
ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Specialitatea 12.00.03 Drept privat (Drept Civil)
Autoreferat
al tezei de doctor în drept
Chiºinãu
2006
Teza a fost elaboratã la Catedra Drept Civil a Facultãþii de Drept a CARACTERIZAREA GENERALÃ A LUCRÃRII
Universitãþii de Stat din Moldova.
Actualitatea temei investigate ºi gradul de studiere a acesteia. O sarcinã
importantã a economiei este atragerea în procesul de investiþii a economiilor po-
Conducãtor ºtiinþific: Volcinschi Victor, doctor în drept, conferenþiar pulaþiei. Cu toate cã în Republica Moldova existã un mare numãr de companii de
universitar (Universitatea de Stat din Moldova). asigurãri ºi funcþioneazã fondurile nestatale de pensii, în prezent rolul primordial
în atragerea investiþiilor populaþiei aparþine bãncilor. Aceastã situaþie este
Referenþi oficiali: 1. Cojocaru Eugenia, doctor habilitat, profesor universitar condiþionatã de faptul cã procentul acumulãrii capitalului în bãnci este mai ridicat
(Universitatea de Stat din Moldova). decît în companiile de asigurãri, deoarece banca nu suportã cheltuieli de comision
pentru atragerea clienþilor ºi nu poartã rãspundere în cazul decesului deponentului.
2. Ovcinicova Olga – doctor în drept, conferenþiar universitar
Participarea nesemnificativã a instituþiilor de asigurãri în atragerea resurselor
(Universitatea Slavonã din Moldova).
de economii ale populaþiei conduc la faptul cã un volum semnificativ al mij-
loacelor de acumulare este scos din circuitul economic, fiind plasat în valutã
în numerar.
Susþinerea va avea loc la 02 februarie 2007, (ora 10.00), în ºedinþa
Motivele diminuãrii ºi insuficienþei dezvoltãrii asigurãrii de viaþã, precum
Consiliului ªtiinþific Specializat DH 30.12.00.03.-11 din cadrul Universitãþii
ºi a altor tipuri ale asigurãrii de persoane constituie, în mare mãsurã, o consecinþã
de Stat din Moldova (Sala de conferinþe nr. 101, str. G. Iablocikin, nr. 2, bl. 1,
a schimbãrilor radicale care au avut loc în viaþa economicã, socialã ºi politicã
mun. Chiºinãu, MD – 2069, Republica Moldova).
a Republicii Moldova în anii ’90 ai secolului trecut ºi care nu au fost finalizate
pe deplin pînã în prezent. În opinia noastrã, motivele principale sînt: 1) libera-
Teza de doctorat ºi autoreferatul pot fi consultate pe pagina WEB a
lizarea preþurilor la începutul anilor ’90, care a generat inflaþia galopantã ºi
C.N.A.A. (htpp//www.cnaa.acad.md), ºi în Biblioteca Universitãþii de Stat din
deprecierea aproape totalã a sumelor asigurate în baza contractului asigurãrii
Moldova ºi Biblioteca Naþionalã a Republicii Moldova.
de viaþã, falimentul multor instituþii financiare, inclusiv a companiilor de asi-
gurãri; 2) falimentul sistemului Bãncii de Economii, care a condiþionat pierderea
economiilor de cãtre populaþie; 3) instabilitatea vieþii politice ºi economice în
Autoreferatul a fost expediat la 27 decembrie 2006.
aceastã perioadã ºi, în consecinþã, inconsecvenþa, caracterul confuz al bazei
legislative ºi condiþiile de impozitare nefavorabile; 4) neexecutarea în 1999 a
obligaþiilor sale în baza contractelor de asigurare a pensiilor suplimentare de
Secretar ºtiinþific cãtre una din companiile de asigurãri de frunte din republica noastr㠖 „ASITO”,
al Consiliului ºtiinþific specializat, din care cauzã au avut de suferit mii de pensionari etc.
dr. în drept, conferenþiar universitar Bãieº Sergiu Motivele enumerate mai sus, precum ºi multe alte motive au condiþionat
atît atitudinea generalã negativã a populaþiei faþã de instituþiile financiare ºi
Conducãtor ºtiinþific faþã de investirea economiilor pe termen lung în companiile de asigurãri, cît ºi
dr. în drept, conferenþiar universitar Volcinschi Victor subminarea interesului faþã de asigurãri ºi a tradiþiilor asigurãrii de viaþã.
Astfel, miile de deponenþi induºi în eroare care nu doresc sã-ºi încredinþeze
Autor Miºina Tatiana mijloacele instituþiilor financiare constituie nu numai o problemã de rang eco-
nomic, dar ºi una psihologicã.
În prezent, Republica Moldova traverseazã o nouã perioadã a reformelor.
Bineînþeles, politica liberalizãrii impozitelor cu reducerea concomitentã a chel-
tuielilor bugetului presupune trecerea la un asemenea sistem de asigurãri sociale
care ar presupune utilizarea mai activã a mijloacelor populaþiei.
 Miºina Tatiana Subaprecierea rolului ºi locului asigurãrii de viaþã în economia Republicii
2 3
Moldova genereazã, pe de o parte, pierderi considerabile de resurse financiare, 7. Dezvãluirea specificului contractelor asigurãrii de viaþã ºi asigurãrii de
legate de asigurarea garanþiilor sociale populaþiei, iar pe de altã parte, se dimi- accidente, în vederea îmbunãtãþirii reglementãrii juridice a activitãþii de asigurãri
nueazã posibilitãþile stabilizãrii financiare a statului, deoarece asigurarea, ºi administrãrii companiilor de asigurãri.
realizîndu-ºi una dintre funcþiile economice, contribuie la scoaterea banilor 8. Determinarea locului contractului de asigurare benevolã de asistenþã
din circulaþie ºi, în ultimã instanþã, contribuie la reducerea nivelului inflaþiei. medicalã în sistemul mecanismelor juridice ce reglementeazã relaþiile asigurãrii
În prezent interesul faþã de asigurarea de viaþã ca faþã de o sursã de resurse benevole de persoane în scopul utilizãrii lui în calitate de alternativã a sistemului
investiþionale este manifestatã de majoritatea asigurãtorilor moldoveni care îºi de stat de asigurare obligatorie de asistenþã medicalã.
propun drept scop atragerea economiilor pe termen lung ale populaþiei, conso- Obiectul cercetãrii. În lucrare este datã caracterizarea economico-juridicã
lidarea pieþei naþionale de asigurãri. În ultimul timp, s-a semnalat tendinþa de a pieþei de asigurãri din RM în domeniul asigurãrii benevole de persoane,
creºtere a atenþiei faþã de problemele asigurãrii de bunuri ºi asigurãrii obligatorii întregul complex de materiale juridice care reglementeazã activitatea organi-
de asistenþã medicalã, fapt pe care îl denotã creºterea numãrului de publicaþii, zaþiilor de asigurãri ce practicã asigurarea prin acumulare ºi alte tipuri de asi-
de acte normative departamentale în domeniu. Cu toate acestea, interesele patri- gurare de persoane, noþiunea, natura juridicã a contractului de asigurare bene-
moniale ale asiguraþilor, legate de viaþã sau de sãnãtate, complexul problemelor volã de persoane, modul de încheiere a acestuia, varietatea tipurilor acestui
dezvoltãrii asigurãrii de viaþã ºi a altor tipuri de asigurãri de persoane, perfec- contract, conþinutul relaþiilor de asigurãri apãrute în temeiul acestor contracte,
þionarea formelor ºi specificului acestora nu sînt cercetate în profunzime. condiþiile efectuãrii diferitelor tipuri de asigurare benevolã de persoane în
Factorii menþionaþi conferã o deosebitã actualitate temei acestei teze ºi con- Republica Moldova, precum ºi mãsurile reglementãrii de stat în acest domeniu
diþioneazã necesitatea cercetãrii ei profunde ºi multilaterale, în vederea aflãrii al asigurãrilor.
unor noi spaþii pentru dezvoltarea asigurãrii benevole de persoane ºi creºterea Caracterul ºtiinþific novator al lucrãrii rezidã în faptul cã pentru prima
rolului acesteia în economia þãrii ºi bunãstarea materialã a populaþiei. datã în þara noastrã este întreprinsã tentativa unei cercetãri multilaterale, com-
Scopul ºi obiectivele tezei. Scopul lucrãrii rezidã în cercetarea situaþiei de parative sub aspect juridic a problemei funcþionãrii pieþei de asigurãri în gen-
pe pieþa de asigurãri din Republica Moldova în domeniul asigurãrii benevole eral ºi a asigurãrii benevole de persoane în special, în ansamblu cu mecanismele
de persoane, elaborarea recomandãrilor pentru perfecþionarea bazei juridice juridice ce asigurã funcþionarea ei. Caracterul ºtiinþific novator ºi cele mai
ce reglementeazã activitatea companiilor de asigurãri, precum ºi activitatea semnificative rezultate ale cercetãrii pe care le prezentãm spre susþinere constau
organelor de stat pentru supravegherea activitãþii de asigurãri în vederea în urmãtoarele:
funcþionãrii mai eficiente a companiilor de asigurãri din RM ºi dezvoltãrii 1. Pentru prima datã a fost cercetatã starea pieþei de asigurãri de persoane
multilaterale a tuturor tipurilor de asigurare benevolã de persoane. din RM. În baza acestui fapt putem afirma cã ea continuã sã se afle la etapa de
În conformitate cu scopul propus, în lucrare sînt trasate urmãtoarele obiective: formare. Funcþiile asigurãrii benevole de persoane ºi rolul acesteia în sistemul
1. Cercetarea apariþiei, a factorilor de dezvoltare ºi a problemelor ce deter- general de asigurãri sociale sînt exercitate deocamdatã în mod insuficient. Mo-
minã esenþa economicã ºi a funcþiilor asigurãrii benevole de persoane. tivele acestei situaþii sînt: 1) capacitatea de cumpãrare scãzutã a principalilor
2. Analiza structurii ºi principiilor de organizare ºi funcþionare a pieþei de consumatori de servicii de asigurãri; 2) nivelul insuficient de capitalizare a
asigurãri din RM. asigurãtorilor; 3) sistemul nefavorabil de impozitare; 4) lipsa stimulenþilor
3. Dezvãluirea caracterului noþiunii „interes patrimonial” prin prisma asi- economici; 5) lipsa de experienþã ºi de cunoºtinþe în efectuarea diferitelor tipuri
gurãrii benevole de persoane ºi determinarea locului acestuia în dezvoltarea de asigurãri de persoane în masã. Pentru depãºirea reuºitã a motivelor men-
relaþiilor de asigurãri. þionate, este necesar de lichidat contradicþiile existente în legislaþia în vigoare
4. Studierea statutului juridic al participanþilor la relaþiile juridice de asi- cu privire la asigurãri, de creat stimulenþi juridici ºi premise pentru dezvoltarea
gurãri, determinarea limitelor exercitãrii drepturilor ºi executãrii obligaþiilor lor. în continuare a asigurãrii de persoane, cum ar fi, de exemplu: 1) elaborarea ºi
5. Definirea noþiunii ºi fundamentarea naturii juridice a contractului implementarea de cãtre asigurãtori a noilor tipuri de asigurãri, þinînd cont de
asigurãrii benevole de persoane, în calitate de mecanism juridic de bazã care necesitãþile atît ale pãturilor largi, cît ºi a unor categorii aparte de cetãþeni; 2)
reglementeazã aceastã categorie de relaþii sociale. acordarea posibilitãþii persoanelor asigurate în baza contactelor de asigurare
6. Depistarea ºi caracterizarea specificului condiþiilor ºi formelor încheierii, de viaþã pe termen lung de a beneficia de profitul companiei; 3) asigurarea
precum ºi a condiþiilor valabilitãþii acestui tip de contract. caracterului profitabil competitiv al mijloacelor investite în asigurãri, în
4 5
comparaþie cu alte instituþii financiare; 4) impozitarea asigurãtorilor þinîndu- rãrii benevole ºi obligatorii; elaborarea ºi implementarea concepþiilor pe termen
se cont de particularitãþile efectuãrii unor tipuri de asigurãri de persoane ºi lung în domeniul dezvoltãrii asigurãrii de persoane; 3) reglementarea activitãþii
crearea condiþiilor pentru dezvoltarea prioritarã a asigurãrii de viaþã ºi de pensii organelor supravegherii în domeniul asigurãrilor care exercitã controlul asupra
pe termen lung în condiþiile scutirii de impozite a unei pãrþi din veniturile activitãþii organizaþiilor de asigurãri; 4) determinarea modului de plasare a
asigurãtorilor, obþinute în urma investiþiilor, ºi redirecþionate spre plata sumei rezervelor de asigurãri (inclusiv þinînd cont de specificul asigurãrii de viaþã),
asigurate persoanelor asigurate. în vederea garantãrii siguranþei ºi rentabilitãþii înalte a investiþiilor; 5) crearea
2. Pentru prima datã a fost elucidat locul ºi rolul de serviciu al asigurãrii sistemului de garanþii pentru plata sumelor asigurate º.a.
benevole de persoane în sistemul relaþiilor juridice de asigurãri din RM. 4. În lucrare este propus un ºir de mãsuri, necesare pentru asigurarea
Drept urmare, a fost stabilit cã : a) factorii obiectivi care condiþioneazã nece- fiabilitãþii asigurãtorilor moldoveni. Sînt expuse propuneri pentru modificarea
sitatea aplicãrii asigurãrii de persoane, inclusiv a celei benevole, sînt: I) ca- normelor legislaþiei în vigoare referitoare la: 1) cerinþele faþã de mãrimea fon-
racterul de risc al reproducþiei sociale în majoritatea ramurilor ei, II) reprodu- dului social al organizaþiilor care practicã asigurarea de persoane, 2) cerinþele
cerea forþei de muncã constituie o condiþie de bazã a reproducþiei sociale. Dat faþã de forma juridicã de organizare a asigurãtorilor; 3) practica formãrii fondului
fiind faptul cã asigurarea este unica ramurã a economiei legatã în mod profe- de rezervã, calculului tarifelor de asigurãri, efectuãrii plãþilor în baza contrac-
sionist de gestionarea riscurilor, ea exercitã influenþã asupra dezvoltãrii sigu- telor asigurãrii benevole de persoane, în scopul garantãrii capacitãþii de platã
ranþei producþiei ºi a activitãþii vitale a oamenilor; b) asigurarea benevolã de ºi stabilitãþii financiare a asigurãtorilor.
persoane, în calitate de categorie economicã, reprezintã un sistem de relaþii 5. Þinînd cont de orientarea RM spre integrare în Europa, în tezã, pentru
economice care include totalitatea formelor ºi metodelor de formare a fondurilor prima datã, sînt cercetate principiile reglementãrii atît a relaþiilor de drept
de mijloace bãneºti cu destinaþie specialã ºi utilizarea acestora pentru recu- public, cît ºi a relaþiilor de drept privat pe piaþa de asigurãri din þãrile membre
perarea daunelor în cazul unor fenomene neprevãzute ºi nefavorabile (riscuri), ale Uniunii Europene, în evoluþia lor în perioada a trei generaþii de directive
cît ºi pentru acordarea de ajutor cetãþenilor la survenirea unor anumite eve- ale UE, cunoscute pînã în prezent. Au fost elucidate cerinþele înaintate în prezent
nimente în viaþa lor; c) esenþa economicã a asigurãrilor, în general, constã în companiilor de asigurãri, aprobate în þãrile membre ale UE ºi care trebuie sã
redistribuirea în cerc închis a mijloacelor fondului de asigurãri în urma pro- fie luate în consideraþie cît mai amplu în legislaþia cu privire la asigurãri a RM.
ducerii cazului asigurat; d) asigurarea de persoane constituie o completare la 6. Este studiat statutul juridic al participanþilor la asigurarea benevolã de
asigurarea socialã, iar fondurile de asigurãri ale acestora fac parte din fondul persoane: asigurãtori, asiguraþi ºi intermediari de asigurare. Este fundamentatã
general de asigurãri al societãþii, în temeiul cãruia, între aceste douã forme ale necesitatea introducerii noþiunii de intermediari de asigurare în legislaþia în
manifestãrii esenþei juridice a asigurãrilor existã o interdependenþã legitimã; vigoare ºi sînt prezentate propuneri pentru determinarea statutului lor juridic
în cadrul relaþiilor juridice de asigurãri. În mod deosebit este subliniat rolul
e) în plan social-politic ºi juridic asigurarea de persoane constituie o modalitate
statului ca unul dintre participanþii nemijlociþi la relaþiile juridice de asigurãri,
de realizare a dreptului constituþional al cetãþenilor la asigurare materialã din
care apare în calitate de garant important al protecþiei intereselor legitime ale
partea statului la bãtrîneþe, în caz de boalã, de pierdere a capacitãþii de muncã
asiguraþilor, al stabilitãþii financiare a asigurãtorilor.
sau de lipsã a acesteia de la naºtere, de pierdere a întreþinãtorului, de ºomaj; f)
7. În mod detaliat este analizat contractul de asigurãri, în calitate de meca-
specificul asigurãrii de persoane este determinat de specificul obiectului
nism juridic de bazã ce reglementeazã relaþiile atît în domeniul asigurãrii be-
protecþiei prin asigurare (viaþa, sãnãtatea, capacitatea de muncã a cetãþenilor). nevole de bunuri, cît ºi în domeniul asigurãrii de persoane; sînt depistate indiciile
3. Pentru prima datã au fost determinate direcþiile principale ale activitãþii juridice ale contractului asigurãrii benevole de persoane, precum ºi condiþiile
statului în dezvoltarea relaþiilor în domeniul asigurãrii benevole de persoane necesare pentru valabilitatea acestuia. În lucrare, pe lîngã clauzele esenþiale,
ºi în consolidarea garanþiilor de realizare a drepturilor participanþilor ei; sînt studiate în mod amãnunþit clauzele obiºnuite, de iniþiativã, individuale ºi
atragerea mijloacelor asigurãtorilor în procesele investiþionale, în baza speciale, specificîndu-se deosebirile dintre ele ºi posibilitãþile utilizãrii lor la
îmbinãrii intereselor lor, legate de obþinerea venitului din capitalul investit, încheierea acestui contract.
cu necesitãþile statului. În opinia noastrã, direcþiile principale ale activitãþii 8. Pentru prima datã este propusã clasificarea contractelor de asigurare
statului în domeniul asigurãrii benevole de persoane sînt: 1) crearea bazei benevolã de persoane ºi este evidenþiat specificul varietãþii acestora, în vederea
juridice pentru reglementarea relaþiilor în domeniul asigurãrilor; 2) crearea, în ameliorãrii reglementãrii activitãþii de asigurãri ºi administrãrii mai eficiente a
baza legislaþiei cu privire la asigurãri, a unei îmbinãri optime a formelor asigu- companiilor de asigurãri.
6 7
9. A fost studiat contractul asigurãrii de viaþã, în calitate de element de Zavriev S.K., Kalihman A.I., Krutik A.B., Nikitina T.V., Ceavdari M.I., Axiuka
primã importanþã în sistemul protecþiei prin asigurare a intereselor cetãþenilor. V.A., Skamai L.G., Serbinovskii B.I., Serebrovski V.I., Garikuºa V.N., Ardatova
Au fost elucidate distincþiile principale dintre contractul asigurãrii de viaþã ºi M.M., Iakovleva T.A., ªevcenko O.I. º.a.
alte tipuri de contracte de asigurãri; au fost determinate particularitãþile încheierii Importanþa teoreticã ºi practicã a lucrãrii. În baza materialelor existente
contractului asigurãrii de viaþã, în vederea delimitãrii activitãþii pentru asigu- la aceastã temã a fost întreprinsã, pentru prima datã, tentativa de a face analiza
rarea viaþii ºi asigurãrii generale, precum ºi a elaborãrii condiþiilor speciale pieþei de asigurãri din Republica Moldova ºi de a elucida eventualele perspec-
pentru încheierea contractului de asigurare de viaþã. tive ale dezvoltãrii ei. Þinînd cont de faptul cã examinarea separatã a perioadei
10. Pentru prima datã este introdusã noþiunea generalã de contract de actuale în domeniul asigurãrilor nu ne poate oferi o imagine deplinã despre
asigurare de accidente ºi boli, noþiune cunoscutã în legislaþia altor þãri, dar fenomenul studiat, problemele asigurãrii benevole de persoane sînt cercetate
care este lipsã pînã în prezent în legislaþia moldoveneascã. A fost efectuatã în evoluþia dezvoltãrii lor. Pentru aceasta, în ºirul chestiunilor examinate au
analiza cîtorva modele de realizare a acestui contract, þinînd cont de criteriile fost incluse scurte materiale de trecere în revistã ce þin de apariþia ºi dezvoltarea
principiale de raportare a cazurilor asigurate la categoria accidentelor; au fost asigurãrilor, esenþa asigurãrilor, structura pieþei de asigurãri ºi locul asigurãrii
studiate garanþiile principale acordate în asigurarea de accidente ºi boli; sînt benevole de persoane în aceastã structurã.
indicaþi factorii ce influenþeazã evaluarea gradului de risc la încheierea În lucrarea prezentatã spre apãrare, pe fundalul principiilor generale de
contractului de asigurare de accidente. organizare ºi funcþionare a pieþei de asigurãri, sînt reflectate problemele teoretice
11. A fost cercetatã sub toate aspectele instituþia asigurãrii benevole de ºi practice de bazã ale contractului asigurãrii benevole de persoane, au fost
asistenþã medicalã, care reprezintã o alternativã a asigurãrii obligatorii de asis- examinate bazele juridice ale activitãþii organizaþiilor de asigurãri, a fost supusã
tenþã medicalã. A fost determinat locul asigurãrii benevole de asistenþã medicalã analizei activitatea statului în domeniul reglementãrii juridice a relaþiilor în
în sistemul relaþiilor de asigurãri: considerãm cã acest tip de asigurãri trebuie acest domeniu, sînt caracterizate unele tipuri aparte ale contractului asigurãrii
sã fie examinat anume ca fiind unul dintre tipurile asigurãrii benevole de benevole de persoane ºi rolul lor social-economic.
persoane, dar nu în calitate de asigurare de bunuri. Au fost specificate direc- Importanþa practicã constã în faptul cã metodologia cercetãrii, concluziile
þiile principale ºi perspectivele dezvoltãrii acestui tip de asigurãri, precum ºi ºi propunerile ce se conþin în lucrare pot fi utilizate de cãtre companiile de
factorii ce frîneazã dezvoltarea lui la etapa actualã, la care putem raporta, în asigurãri pentru ameliorarea activitãþii lor, de cãtre organele supravegherii în
particular, lipsa aproape definitivã a bazei juridice în legislaþia cu privire la domeniul asigurãrilor. La elaborarea politicii statului în acest domeniu, pot fi
asigurãri a RM. aplicate în procesul legislativ în vederea îmbunãtãþirii reglementãrii juridice a
De menþionat cã pînã în prezent în literatura autohtonã de specialitate, relaþiilor pe piaþa de asigurãri din Republica Moldova, þinînd cont de faptul cã
practic, nu au fost abordate problemele examinate în aceastã lucrare. asigurarea constituie un sector strategic al economiei. Materialele lucrãrii pot
Bazele metodologice ºi teoretice ale cercetãrii. Tema tezei ºi caracterul fi utilizate ºi în practica persoanelor care îºi desfãºoarã activitatea pe piaþa
sarcinilor formulate în ea au condiþionat necesitatea abordãrii complexe a prob- asigurãrilor, precum ºi în procesul didactic la studierea Dreptului Civil, a
lemei dezvoltãrii pieþei de asigurãri în domeniul asigurãrii de persoane. Pentru cursului special de Drept în Asigurãri, la cercetarea problemelor organizãrii
soluþionarea acestor sarcini este aplicatã metoda dialecticã, metodele analizei pieþei de asigurãri în general ºi în Republica Moldova în particular.
de sistem, metoda istoricã, metoda dreptului comparativ, precum ºi a logicii Aprobarea ºi implementarea rezultatelor cercetãrii. Teza a fost elaboratã
formale. În calitate de bazã informativã a studiului au servit actele normative în cadrul Catedrei Drept Civil a Facultãþii de Drept a Universitãþii de Stat din
ce reglementeazã relaþiile de asigurãri, literatura de doctrinã, materiale din Moldova, a fost analizatã minuþios ºi prezentatã spre apãrare. Concluziile
presa periodicã, datele statistice ce caracterizeazã procesele care au loc în ºtiinþifice ºi propunerile de rigoare au fost prezentate Comisiei pentru politicã
sistemul de asigurãri, practica contractualã a unui ºir de companii de asigurãri economicã, buget ºi finanþe a Parlamentului Republicii Moldova ºi ºi-au gãsit
precum ºi practica judiciarã. reflectare în proiectul Legii cu privire la asigurãri în redacþie nouã.
În cadrul studiului au fost cercetate ºi analizate numeroase lucrãri ºtiinþifice Un ºir de concluzii ºi propuneri au fost expuse în cadrul conferinþelor
ale autorilor: Braghinskii M.I., Vitreanskii V.V., Fiodorova T.A., ªahov V.V., ºtiinþifico-practice: „Dezvoltarea constituþionalã a RM la etapa actual㔠(22-
Asabina S.N., ªihov A.K., Adamciuk N.G., Ioffe O.S., Fogelson Iu.B., Suhanov 23.09.2004), „Probleme actuale de prevenire ºi combatere a criminalitãþii”
E.A., Raiher, Bercea Florin, Kudreavþev A.A., Kagalovskaia E.T., Popova A.A., (10.2003) º.a.
8 9
Rezultatele cercetãrii ºi-au gãsit de asemenea reflectare în 11 publicaþii în În paragraful trei al primului capitol este analizat statutul juridic al
paginile revistelor ºtiinþifice de specialitate «Çàêîí è æèçíü», «Legea ºi viaþa», participanþilor la relaþiile juridice de asigurare de persoane. O atenþie sporitã
în culegeri ºi în manualul «Ãðàæäàíñêîå ïðàâî. Îñîáåííàÿ ÷àñòü». este acordatã asigurãtorului – subiect al relaþiilor juridice de asigurãri care îºi
asumã riscul. Au fost analizate: cerinþele legislaþiei RM faþã de statutul
CONÞINUTUL LUCRÃRII asigurãtorului persoanã juridicã; metodologia de calcul a tarifelor de asigurãri;
direcþiile plasãrii rezervelor de asigurãri; problemele privitoare la sursele de
Structura lucrãrii. Structura, volumul ºi conþinutul lucrãrii sînt determi- investiþii ale relaþiilor de asigurãri. Þinînd cont de faptul cã activitatea de
nate de obiectul, scopul, sarcinile, volumul ºi ansamblul metodelor folosite în asigurare cuprinde un cerc mare al subiecþilor pieþei, al sferelor de activitate,
procesul de cercetare ºtiinþifico-practicã, care au condiþionat acordarea de tipurilor intereselor de asigurare, în tezã este acordatã o atenþie sporitã creãrii
prioritate urmãtoarei structuri: Introducere, trei capitole care includ 13 paragrafe, garanþiilor necesare pentru executarea de cãtre organizaþia de asigurãri a
Concluzii ºi propuneri, Bibliografie ºi Rezumat. obligaþiilor asumate de ea.
În introducere este datã caracteristica generalã a lucrãrii: se întemeiazã În lucrare este evidenþiat rolul intermediarilor de asigurare (agentului de
alegerea temei, sînt determinate sarcinile, scopurile, metodele cercetãrii, este asigurare ºi misitului de asigurare). Sînt analizate construcþiile juridice pe care
dezvãluitã importanþa teoreticã ºi practicã a lucrãrii ºi caracterul novator al ei. se bazeazã relaþiile dintre asigurãtor ºi intermediarii de asigurare, funcþiile de
Capitolul 1 este intitulat Caracteristica economico-juridicã a pieþei de bazã ale intermediarilor, volumul ºi limitele atribuþiilor lor. Este fundamentatã
asigurare benevolã de persoane. Primul paragraf „Apariþia instituþiei opinia cã statutul juridic al intermediarilor de asigurãri nu este strict determinat
asigurãrii benevole de persoane în Republica Moldova ºi particularitãþile în legislaþia RM propunîndu-se mãsuri pentru stabilirea lui.
ei” conþine analiza genezei ºi a naturii juridice a institutului asigurãrii de În continuare este analizat statutul asiguratului, calitate, pe care o obþin
persoane. Este analizatã esenþa economicã a asigurãrii de persoane. Totodatã, persoanele fizice ºi juridice care au încheiat contractul de asigurare cu
se pune în evidenþã conþinutul economic al asigurãrii de persoane ca fiind asigurãtorul sau care sînt asigurãtori în virtutea legii. Sînt studiate problemele
determinat de specificul obiectelor protecþiei prin asigurare (viaþa, sãnãtatea, cu privire la participarea beneficiarului ºi a persoanei asigurate în relaþiile
capacitatea de muncã a cetãþenilor). Este dezvãluitã legãtura reciprocã dintre juridice de asigurãri, cu toate cã legislaþia nu conþine o distincþie strictã dintre
asigurarea socialã ºi asigurarea de persoane în exercitarea protecþiei prin aceste noþiuni.
asigurare a situaþiei patrimoniale a populaþiei, precum ºi importanþa asigurãrii În paragraful patru este examinat rolul statului în reglementarea relaþiilor
de viaþã pe termen lung în sistemul relaþiilor economice, în calitate de metodã pe piaþa de asigurãri, în calitate de participant deosebit al relaþiilor de asigurãri.
de economii individuale ale cetãþenilor. Este fundamentatã opinia cã pieþele de Totodatã, se subliniazã cã interesele societãþii în dezvoltarea asigurãrilor
asigurãri din þãrile în tranziþie, la care se referã ºi Republica Moldova, se aflã presupune participarea directã a statului în supravegherea asupra funcþionãrii
încã la etapa formãrii. acestui domeniu. Reglementarea de stat a activitãþii de asigurãri reprezintã
În paragraful doi „Interesul patrimonial, în calitate de obiect al relaþiilor influenþa statului asupra participanþilor la obligaþiile de asigurãri, desfãºuratã
juridice de asigurãri” este evidenþiat principiul de bazã în domeniul asi- în cîteva direcþii: a) participarea directã a statului în formarea sistemului de
gurãrilor, care pentru prima datã a fost formulat încã la sfîrºitul secolului al protecþie prin asigurare a intereselor patrimoniale; b) asigurarea legislativã a
XVIII-lea: „fãrã interes de asigurare nu existã ºi nu poate exista asigurare”. În formãrii ºi protecþiei pieþei naþionale de asigurãri; c) supravegherea de stat
acest context au fost cercetate studiile teoretice ale unui ºir de savanþi: Grave asupra activitãþii de asigurare; d) protecþia concurenþei loiale pe piaþa
K.A., Lunþ L.A., Serebrovskii V.I., Fogelson I.B., Suhanova E.A., ªerºenevici asigurãrilor, prevenirea ºi contracararea monopolismului. O atenþie sporitã se
G.F., cu privire la esenþa categoriei interesului de asigurare. Analiza normelor acordã activitãþii Inspectoratului de stat pentru supravegherea asigurãrilor ºi a
CC al RM au servit drept confirmare cã punctul de vedere dominant trebuie sã fondurilor nestatale de pensii, autoritate a administraþiei publice care exercitã,
se întemeieze pe recunoaºterea interesului de asigurare, propriu oricãrui tip de în limitele competenþei sale, supravegherea de stat asupra activitãþii agenþilor
asigurare. Totodatã, în contractul de asigurãri de bunuri interesul patrimonial economici care desfãºoarã activitatea de asigurãri pe teritoriul RM.
poate fi supus unei evaluãri cantitative, în timp ce în cadrul asigurãrii de În ultimul paragraf din primul capitol „Tendinþele dezvoltãrii pieþei de
persoane interesul sãu îl apreciazã asiguratul însuºi, reieºind din propriile asigurãri a RM în sfera asigurãrii benevole de persoane” este studiatã situaþia
calcule, care au importanþã numai pentru aceastã parte. creatã pe piaþa de asigurãri a RM. Este analizatã activitatea companiilor de
10 11
asigurãri care practicã activitatea asigurãrii benevole de persoane în republica prin aderare la contractul propus în ansamblu. Afarã de acesta, un ºir de savanþi
noastrã, sînt scoase în evidenþã motivele principale care frîneazã dezvoltarea raportã contractul de asigurare la contractele aleatorii sau de risc, la contractele
acestui tip de asigurãri, sînt dezvãluite perspectivele dezvoltãrii lui. Þinînd în favoarea terþei persoane. Indiciile menþionate sînt exprimate destul de clar
cont de orientarea RM spre integrare în Europa, în lucrare sînt cercetate prin- în definiþiile legale ale contractelor de asigurãri de bunuri ºi de persoane. În
cipiile reglementãrii relaþiilor de drept public ºi privat pe piaþa de asigurãri din acelaºi timp, în calitate de platã a asiguratului pentru serviciul de asigurare
þãrile membre ale UE, în evoluþia dezvoltãrii lor, prin prisma Directivelor UE. prestat de asigurãtor, serveºte prima de asigurare, mãrimea cãreia depinde de
Este fundamentatã opinia cã legislaþia cu privire la asigurãri a RM trebuie sã suma asiguratã, particularitãþile obiectului asigurat ºi întinderea rãspunderii
þinã cont la maximum de cerinþele înaintate la ora actualã companiilor de asi- asigurãtorului în asigurare.
gurãri fondate în statele UE, în vederea asigurãrii dezvoltãrii ulterioare a rela- Ca rezultat al analizei opiniilor ce se întîlnesc în literatura de doctrinã, în
þiilor juridice de asigurãri. lucrare este fundamentatã concluzia cã, în pofida prezenþei în contractul de
Capitolul 2. Noþiunea, esenþa ºi natura juridicã a contractului de asigurare asigurare a indiciilor caracteristice unui ºir de alte contracte, el este un con-
benevolã de persoane conþine cinci paragrafe. În primul paragraf „Noþiunea tract civil de sine stãtãtor.
ºi indiciile juridice ale contractului de asigurare benevolã de persoane” Considerãm cã delimitarea contractului de asigurare de contractele civile
este analizatã noþiunea ºi natura juridicã a contractului de asigurare, în calitate conexe va permite nu numai selectarea regimului juridic corespunzãtor relaþiilor
de mecanism juridic de bazã care reglementeazã relaþiile atît în cadrul asigurãrii juridice concrete, dar ºi construirea corectã a obligaþiei de asigurare. În parag-
de bunuri, cît ºi în cadrul asigurãrii de persoane. Este fãcutã analiza juridicã raful doi, intitulat „Deosebirea dintre contractul de asigurare benevolã de
comparativã a definiþiei contactului de asigurare expusã în CC al RM, în Legea persoane ºi contractele civile conexe” se face analiza comparativã a obli-
României cu privire la asigurarea ºi reasigurarea în România, precum ºi în CC gaþiilor de asigurãri ºi a celor delictuoase, iar contractul de asigurare este com-
al FR. În baza acestei analize se trage concluzia cã CC al RM nu oferã o definiþie parat cu contractele de prestare a serviciilor oneroase, de fidejusiune, de îm-
amplã ºi diferenþiatã a contractului de asigurare. Acest tip de contract este prumut, de depozit bancar. Se face distincþie dintre asigurare ºi actele juridice
reglementat de legislaþia civilã fãrã evidenþierea tipurilor de asigurare, indi- conexe în formã de jocuri ºi pariuri.
vidualizarea cãrora nu este asiguratã în mod suficient prin norme ce se conþin Este analizat, de asemenea, raportul dintre categoriile „asigurare”, „finanþe”
în actele normative adoptate la diferite niveluri. În legãturã cu aceasta, sînt ºi „credit”. Deosebit de importantã este întrebarea cu privire la delimitarea
formulate propuneri concrete pentru înlãturarea acestor omisiuni. asigurãrii de acumulare de relaþiile depozitului bancar. În cursul cercetãrii am
O atenþie sporitã este acordatã naturii juridice a contractului de asigurare ajuns la concluzia cã principala deosebire dintre credit ºi asigurare constã în
benevolã de persoane. Sub acest aspect sînt cercetate opiniile unui ºir de savanþi, faptul cã plata sumei de asigurare de cãtre asigurãtor nu reprezintã o restituire
cum sînt O.A. Notkin, M.I. Braghinskii, V.V. Vitreanskii, I.B. Fogelson, L.A. a primei de asigurare primite cîndva de la asigurat, ci o oferire a mãrfii achitate
Lunþ, E.A. Fleiºiþ, S. Dedikov, V. Serebrovskii. Se subliniazã, cã deºi CC al de asigurat, în forma protecþiei prin asigurare. Prima de asigurare ºi suma
RM nu raportã în mod expres contractul asigurãrii benevole de persoane la asiguratã, fiind elemente ale relaþiilor de schimb, exprimã diferite, din punct
categoria contractelor publice, în opinia noastrã, el conþine un ºir de indicii de vedere calitativ, tipuri de cost.
caracteristice contractelor de acest fel: din moment ce este stabilit, preþul În paragraful trei sînt examinate „Modul ºi condiþiile încheierii contrac-
contractului public trebuie sã fie acelaºi pentru toþi, iar abordarea individualã tului de asigurare benevolã de persoane”. Este analizatã procedura încheierii
la stabilirea preþului pentru aceste contracte este interzisã. Totodatã, asigurãtorul contractului de asigurare benevolã de persoane care prevede un ºir de operaþii
este în drept sã aplice tarifele de asigurãri elaborate, þinînd cont de obiectul consecutive efectuate de asigurãtor ºi asigurat: pregãtirea contractului; acceptul,
asigurãrii ºi de caracterul riscului. Astfel, caracterul public al contractului de preluarea riscului de cãtre asigurãtor; încheierea contractului ºi eliberarea poliþei
asigurare de persoane apãrã numai împotriva stabilirii individuale a preþului, de asigurare; executarea contractului, inclusiv operarea de modificãri în con-
subliniind în acest mod cã preþul acestui contract se aflã sub control obºtesc. tract; achitarea primelor de asigurare; gestionarea rezervelor materiale acumu-
Contractul de asigurare este un contract consensual, bilateral ºi oneros. late în baza contractului; efectuarea posibilelor operaþii financiare în baza con-
Contractul de asigurare de persoane conþine ºi elemente ale contractelor de tractului de asigurare; finalizarea contractului.
adeziune, þinînd cont de faptul cã condiþiile lui sînt determinate de una dintre Cu referinþã la termenul asigurãrii, în lucrare se subliniazã cã noþiunile
pãrþi în blanchete sau în alte forme standard ºi pot fi acceptate de cealaltã parte termen al contractului de asigurare ºi termen al asigurãrii sînt instituþii diferite,
12 13
cu toate cã se intersecteazã într-un ºir de poziþii. Au fost relevate urmãtoarele contractului de asigurare, cum ar fi dreptul la evaluarea riscului de asigurare.
variante de raportare a începutului asigurãrii cu momentul intrãrii în vigoare a El este în drept sã punã întrebarea cu privire la majorarea sau reducerea res-
contractului: prima variant㠖 ambele date coincid; a doua variant㠖 începutul pectivã a primei de asigurare în cazul majorãrii sau diminuãrii riscului asigurat,
asigurãrii poate fi determinat de pãrþile actului juridic cu o datã ce precede are dreptul sã verifice corespunderea informaþiilor comunicate de asigurat
data încheierii contractului ºi a treia variant㠖 pãrþile au convenit cu privire despre obiectul asigurãrii cu circumstanþele efective, indiferent de faptul dacã
la începutul asigurãrii pentru o datã mai tîrzie în comparaþie cu data începutului s-au schimbat condiþiile asigurãrii ori ba. Într-un ºir de cazuri asigurãtorul are
valabilitãþii contractului. Este examinatã ºi întrebarea cu privire la posibilitatea dreptul sã refuze executarea obligaþiilor contractuale sau sã modifice contractul
suspendãrii termenului de asigurare în perioada de valabilitate a contractului, în partea reparãrii prejudiciului sau achitãrii sumei asigurate. Totodatã, în
ceea ce înseamnã cã pentru aceastã perioadã protecþia prin asigurare este suspen- lucrare se subliniazã cã este necesar a face delimitare dintre noþiunile drept de
datã ºi în cadrul ei cazurile asigurate nu se pot produce. refuz ºi scutire de plata sumei asigurate. Asigurãtorul poate sã nu aplice dreptul
În continuare este analizatã clasificarea clauzelor contractului de asigurare, de refuz, luînd în consideraþie circumstanþele cauzei. Scutirea de plata sumei
utilizatã în teoria ºi practica juridicã, cuprinzînd clauzele esenþiale, obiºnuite, de asigurare înseamnã cã asigurãtorul nu numai poate, dar ºi este obligat sã
obligatorii ºi de iniþiativã ale contractului de asigurare. refuze asiguratului plata despãgubirii.
În paragraful patru sînt examinate formele contractului de asigurare de Obligaþiile asigurãtorului se împart în obligaþii de suportare a riscului ºi
persoane care pot fi diferite: contract semnat de ambele pãrþi sau poliþã de de platã a despãgubirii de asigurare. Asumîndu-ºi obligaþiile de suportare a
asigurare (adeverinþã certificat, bon), semnatã de asigurãtor ºi perfectatã în riscului, asigurãtorul trebuie: sã aducã la cunoºtinþa asiguratului, într-o formã
baza cererii scrise sau orale a asiguratului. În calitate de dovadã a încheierii adecvatã, condiþiile asigurãrii; sã indice exceptãrile de la acoperirea de asi-
contractului de asigurare poate servi ºi prezentarea unor documente de asigurare, gurare ºi sã determine cu claritate riscurile marginale care intrã sau nu intrã
cum ar fi: cererea de platã a primei de asigurare sau documentul ce atestã în componenþa acoperirii de asigurare; sã asigure nedivulgarea informaþiei
primirea acestei plãþi sau un oricare alt document din conþinutul cãruia rezultã care i-a devenit cunoscutã în legãturã cu încheierea contractului de asigurare.
încheierea contractului. Deseori se întîmplã cã poliþa de asigurare nu însoþeºte La primirea de la asigurat a revendicãrii de platã a despãgubirii de asigurare,
contractul de asigurare, ci îl înlocuieºte, fiind unicul document ce confirmã asigurãtorul este obligat sã întocmeascã actul cu privire la cazul asigurat, în
acceptarea riscului spre asigurare, iar în legãturã cu aceasta se subliniazã cã prezenþa asiguratului ºi sã calculeze mãrimea prejudiciului. Cea mai importantã
poliþa de asigurare trebuie sã conþinã toate punctele obligatorii ce se conþin în obligaþie a asigurãtorului care constituie obiectul contractului de asigurare este
contractul de asigurare. achitarea sumei de asigurare.
Paragraful cinci este consacrat cercetãrii conþinutului relaþiilor juridice Capitolul 3 Tipurile contractelor de asigurare benevolã de persoane conþine
în asigurarea benevolã de persoane. Conform regulii generale, drepturile ºi trei paragrafe.
obligaþiile în contractul de asigurare, sînt legate de ambele etape ale dezvoltãrii În primul paragraf este studiat contractul de asigurare benevolã de viaþã,
relaþiilor de asigurãri, una din care precedã cazul asigurat, iar cealaltã începe subliniîndu-se rolul deosebit al acestui tip de contract, dat fiind faptul cã asi-
în momentul producerii cazului asigurat. gurarea de viaþã constituie un element important în sistemul protecþiei prin
În cadrul studiului s-a constat cã principalele drepturi ale asiguratului sînt: asigurare a intereselor cetãþenilor. Sînt cercetate principiile pe care se întemeiazã
dreptul la primirea sumei de asigurare în contractul de asigurare de viaþã, asigurarea de viaþã, ºi anume: principiul existenþei interesului asigurat, prin-
inclusiv dreptul de a cere plata avansului; dreptul de modificare a condiþiilor cipiul participãrii asiguraþilor la profitul companiei de asigurãri, principiul
de asigurare specificate în contract în partea ce þine de modificarea sumei rãscumpãrãrii contractului de asigurare, principiul „transparenþei” asigurãrii
asigurate sau a volumului rãspunderii; dreptul de reziliere a contractului de de viaþã.
asigurare înainte de termen în modul stabilit de regulile de asigurare. Pe lîngã În baza cercetãrilor efectuate este prezentatã clasificarea generalã a asigurãrii
drepturi, în baza contractului, asiguratul are ºi un ºir de obligaþii: achitarea de viaþã, care, în opinia noastrã, include: asigurarea pe termen, asigurarea de
primelor de asigurare în termenele stabilite, prezentarea informaþiei despre supravieþuire ºi asigurarea mixtã.
risc; respectarea obligaþiilor expres convenite, orientate spre reducerea riscului În cadrul studiului sînt puse în evidenþã principalele aspecte care delimiteazã
sau prevenirea pericolului; comunicarea despre producerea cazului asigurat. contractul de asigurare de viaþã de alte contracte de asigurare: în primul rînd,
Asigurãtorul are ºi el un complex de drepturi ºi obligaþii legate de executarea acesta este un contract pe termen lung, cu termenul de valabilitate 5-15 ani sau
14 15
în decursul întregii vieþi a asiguratului; în al doilea rînd, contractul de asigurare Cu referinþã la particularitãþile încheierii contractului de asigurare de ac-
de viaþã este un contract de asigurare a sumei; pentru contractele de asigurare cidente, în calitate de criterii de selectare a riscului la încheierea contractului
de viaþã nu exist㠄supraasigurare” ºi, respectiv, limite de plãþi; în contractul servesc riscurile subiective, profesia, vîrsta, sãnãtatea asiguratului º.a. Tot-
de asigurare de viaþã asigurãtorul, de regulã, ºtie din timp sau poate aprecia odatã, de regulã, contractul de asigurare ºi (sau) regulile asigurãrii conþin
costul cazului asigurat, precum ºi probabilitatea producerii cazului asigurat, anumite excepþii. La asigurarea de accidente ºi boli asigurãtorii utilizeazã douã
fapt care permite asigurãtorilor sã formeze aºa-numitele rezerve matematice. modalitãþi de abordare a protecþiei prin asigurare: asigurare împotriva tuturor
În lucrare se subliniazã cã în condiþiile contractelor de asigurare de viaþã se riscurilor ºi asigurare în baza nominalizãrii pericolelor. Considerãm necesar a
conþin particularitãþi esenþiale în determinarea sumei asigurate, tarifului de sublinia cã în cadrul studiului s-a utilizat pe larg practica de asigurare a com-
asigurare, determinarea rezultatului financiar în urma efectuãrii acestui tip de paniilor de asigurãri din RM care presteazã servicii în domeniul asigurãrii be-
asigurare. Este fundamentatã pãrerea despre imposibilitatea practicãrii de cãtre nevole de persoane („Donaris-Group”, „Grawe Asigurare”, „CARAT” SA,
o singurã persoanã juridicã ºi a asigurãrii de viaþã, ºi a altor tipuri de asigurãri. „PROMED – GRUP” SRL, „GALAS” SA).
Executarea contractului de asigurare de viaþã înseamnã cã asigurãtorul Paragraful trei este dedicat esenþei ºi particularitãþilor contractului asi-
formeazã rezervele de asigurare necesare pentru realizarea garanþiei acordate, gurãrii benevole de asistenþã medicalã. Asigurarea benevolã de asistenþã
iar asiguratul achitã primele la timp ºi în volum deplin. Þinînd cont de faptul medicalã (ABAM) reprezintã un ansamblu de tipuri de asigurãri care prevede
cã gestionarea contractului de asigurare de viaþã este legatã de realizarea drep- obligaþiile asigurãtorului de a achita sumele de asigurare în mãrimea com-
tului asiguratului la rezervele matematice acumulate în baza contractului sãu, pensãrii parþiale sau depline a cheltuielilor suplimentare ale persoanei asigurate,
aceste drepturi pot fi realizate în urmãtoarele direcþii: adaptarea contractului cauzate de adresarea ei într-o instituþie medicalã dupã servicii medicale, pre-
la condiþiile schimbate, restituirea capitalului acumulat înainte de termen ºi vãzute de un anumit program de asigurare medicalã. ABAM completeazã prog-
utilizarea acestui capital în scopuri personale. ramele obligatorii de stat, stabilind, în particular, libertatea alegerii plãþii pentru
În paragraful al doilea „Contractul de asigurare benevolã de accidente” asigurare sau garantarea tratamentului la un medic anumit.
sînt examinate noþiunea, formele ºi varietãþile contractului de asigurare be- Ca urmare a cercetãrii pieþei de asigurãri din Moldova, am ajuns la concluzia
nevolã de accidente. Este prezentat un rezumat istoric despre apariþia ºi dez- cã o problemã considerabilã pentru dezvoltarea relaþiilor de asigurãri în do-
voltarea contractului de asigurare de accidente. Este cercetatã problema reg- meniul asigurãrii benevole de asistenþã medicalã o constituie faptul cã legislaþia
lementãrii acestei instituþii de norme juridice care se conþin în legislaþia RM. RM nu reglementeazã practic acest domeniu al relaþiilor de asigurãri, ceea ce
Ca rezultat al analizei tipului de contract nominalizat au fost examinate genereazã contradicþii în practica aplicãrii acestui tip de contract.
urmãtoarele noþiuni: deces în urma accidentului, invaliditate, schilodire, leziuni În ce priveºte principalele deosebiri dintre asigurarea obligatorie ºi cea be-
corporale. nevolã de asistenþã medicalã, am ajuns la concluzia cã ele se disting dupã:
În continuare este analizat mecanismul determinãrii acoperirii prin asigurare clasificarea ramurilor; cercul de asiguraþi (persoane asigurate); instrumentele
în contractul de asigurare benevolã de accidente, un loc aparte fiind rezervat de reglementare juridicã; componenþa subiectivã; modul de stabilire a
noþiunii de „coeficient al incapacitãþii de muncã”. S-a constatat cã existã douã condiþiilor asigurãrii; sursele de finanþare; volumul acoperirii prin asigurare
modalitãþi de determinare a acestuia: fie companiile de asigurãri, în baza prop- ºi principiile aplicate de control al calitãþii serviciilor medicale. Totodatã,
riilor studii statistice, elaboreazã tabele de evaluare a pierderii capacitãþii de considerãm cã în RM piaþa de servicii în acest domeniu trebuie sã se dezvolte
muncã, fie utilizeazã tabelele de stat aplicate la determinarea mãrimii despã- dupã exemplul practicii strãine, caracteristice majoritãþii þãrilor europene, unde
gubirii pentru prejudiciul cauzat de accidente de producþie în conformitate cu particularitatea distinctivã a ambelor sisteme de asigurare de asistenþã medicalã
Horãrîrea Guvernului RM cu privire la expertiza medicalã a vitalitãþii constituie un model care se completeazã reciproc ºi care permite asigurarea
30.06.2004. Contractul de asigurare de accidente ºi boli poate fi încheiat cu tuturor sau aproape a tuturor riscurilor de îmbolnãviri ºi a consecinþelor lor.
acoperire prin asigurare pentru cazul producerii urmãtoarelor evenimente: deces La determinarea sumei asigurate în ABAM ºi a primei de asigurare pentru
în urma unui accident sau a bolii asiguratului (persoanei asigurate); pierdere asigurat, precum ºi în contractul de asigurare de accidente, sînt luaþi în
parþialã sau definitivã a capacitãþii de muncã (boala) asiguratului (persoanei consideraþie asemenea factori, ca profesia, vîrsta ºi starea sãnãtãþii asiguratului
asigurate); invaliditatea asiguratului (persoanei asigurate) survenitã în urma potenþial. Avînd în vedere posibilitãþile medicinii contemporane ºi necesitãþile
producerii unui accident sau a bolii. clienþilor, organizaþiile de asigurãri elaboreazã Regulile asigurãrilor aprobate
16 17
de Inspectoratul de stat de supraveghere a activitãþii de asigurãri. propuneri ale asigurãtorilor. În prezent, asigurãtorii moldoveni oferã clienþilor
Suportul explicativ suplimentar al tezei îl constituie anexele, urmate de maximum 30-40 de tipuri de servicii de asigurãri, pe cînd ce cercetãrile pieþei
reproducerea surselor documentare utilizate la scrierea tezei ºi de rezumat. de asigurãri din þãrile dezvoltate aratã cã lista serviciilor de asigurãri numãrã
peste 300 de cele mai variate tipuri.
ÎNCHEIERE 4. În cercetarea locului ºi rolului serviciului de asigurãri benevole de
persoane în sistemul relaþiilor de drept din RM a fost stabilit cã:
Concluzii ºi propuneri a) factorii obiectivi ce condiþioneazã necesitatea aplicãrii asigurãrii de
Fãcînd o totalizare a studiului privind problemele pieþei de asigurãri ºi persoane, inclusiv benevole, sînt: reproducerea forþei de muncã, în calitate de
mecanismele reglementãrii juridice a asigurãrii benevole de persoane în RM, condiþie principalã a reproducþiei autohtone, ºi caracterul riscant al
am ajuns la urmãtoarele concluzii, formulînd totodatã ºi anumite propuneri: reproducþiei sociale înseºi în majoritatea ramurilor ei. Prin urmare, fiind unica
1. Pentru o protecþie cît mai amplã a populaþiei împotriva consecinþelor ramurã a economiei care se ocupã în mod profesionist de gestiunea riscurilor,
nedorite ale cazurilor asigurate, statul creeazã condiþii pentru asigurarea pro- asigurarea exercitã influenþã asupra dezvoltãrii securitãþii producþiei ºi activitãþii
tecþiei prin asigurare în formã individual㠖 asigurarea de persoane – care vitale a oamenilor; b) asigurarea benevolã de persoane, în calitate de categorie
constituie o formã suplimentarã de asigurare la asigurarea socialã. Constituirea economicã, reprezintã un sistem de relaþii economice care includ ansamblul de
ºi dezvoltarea asigurãrii de persoane este o condiþie necesarã ºi o chezãºie a forme ºi metode de formare a fondurilor de mijloace bãneºti cu destinaþie
redresãrii economiei naþionale. Considerãm cã rezervele financiare acumulate specialã ºi utilizarea lor pentru recuperarea pierderilor în cazul unor fenomene
din contractele de asigurare de persoane trebuie sã devinã, cît mai curînd (riscuri) neprevãzute ºi nefavorabile, precum ºi acordarea de ajutor cetãþenilor
posibil, una dintre cele mai importante surse de investiþii. la producerea unor anumite evenimente în viaþa lor; c) esenþa economicã a
2. Cercetarea situaþiei de pe pieþa de asigurãri din Republica Moldova gene- asigurãrii, în general, constã în redistribuirea în cerc închis a mijloacelor
reazã concluzia cã în prezent aceastã piaþã se aflã încã la etapa constituirii. Aceastã fondului de asigurare între asiguraþi, în urma producerii cazurilor asigurate; d)
situaþie se datoreazã: 1) capacitãþii de cumpãrare scãzutã a principalilor consumatori asigurarea de persoane constituie o completare la asigurarea socialã, iar fon-
ai serviciilor de asigurare; 2) capitalizãrii insuficiente a asigurãtorilor; 3) sistemului durile ei de asigurare intrã în componenþa fondului de asigurare global al so-
de impozitare nefavorabil; 4) lipsei stimulenþilor economici; 5) lipsei de cunoºtinþe cietãþii; e) în plan social-politic ºi juridic, asigurarea de persoane constituie o
ºi de experienþã în implementarea pe piaþã a tipurilor de masã de asigurare. modalitate de realizare a dreptului constituþional al cetãþenilor la asigurare
Pentru a depãºi situaþia creatã în domeniu, este necesar a înlãtura materialã din partea statului la bãtrîneþe, în caz de boalã, de pierdere a capacitãþii
contradicþiile existente în legislaþia în vigoare cu privire la asigurãri, a crea de muncã sau de lipsã a ei de la naºtere, de pierdere a întreþinãtorului, de
stimulente juridice ºi o bazã pentru dezvoltarea în continuare a asigurãrii de ºomaj; f) specificul asigurãrii de persoane este determinat de specificul
persoane care, în opinia noastrã, s-ar putea rezuma la: 1) elaborarea ºi obiectului protecþiei prin asigurare (viaþa, sãnãtatea, capacitatea de muncã a
implementarea de cãtre asigurãtori a noilor tipuri de asigurãri, þinînd cont cetãþenilor). Aceste obiecte nu au valoare, ele sînt nepreþuite, ºi în virtutea
atît de necesitãþile pãturilor largi ale populaþiei, cît ºi a unor categorii aparte acestui fapt, scopul protecþiei prin asigurare la asigurarea benevolã de persoane
de cetãþeni; 2) acordarea persoanelor asigurate, în contractele de asigurare nu este repararea prejudiciului, ci oferirea sumelor bãneºti pentru recuperarea
de viaþã pe termen lung, a posibilitãþii de a participa la profitul companiei de sãnãtãþii persoanei asigurate sau pentru compensarea pierderilor patrimoniale
asigurãri; 3) asigurarea rentabilitãþii de concurenþã a mijloacelor investite ale rudelor, persoanelor întreþinute de defunct, legate de decesul persoanei
în asigurare, în comparaþie cu investiþiile fãcute în alte instituþii financiare; asigurate, funeraliile ei.
4) stabilirea impozitãrii diferenþiate a asigurãtorilor, þinînd cont de 5. Direcþiile principale ale activitãþii statului în dezvoltarea relaþiilor în do-
particularitãþile desfãºurãrii unor tipuri aparte de asigurãri de persoane, ºi meniul asigurãrii benevole de persoane ºi creºterea garanþiilor de realizare a
crearea condiþiilor pentru dezvoltarea prioritarã a asigurãrii pe termen lung drepturilor participanþilor la acest tip de asigurare sînt: 1) crearea bazei juridice
a vieþii ºi a pensiilor, cu scutirea de impozitare a pãrþii veniturilor care ar reglementa relaþiile în domeniul asigurãrilor; 2) îmbinarea optimã a
asigurãtorului primite din investiþii ºi îndreptate spre plata asigurãrii formelor asigurãrii – benevole ºi obligatorii – în baza legislaþiei cu privire la
persoanelor asigurate. asigurãri; 3) elaborarea ºi implementarea concepþiilor pe termen lung în do-
3. O problemã actualã a pieþei autohtone de asigurãri este numãrul mic de meniul dezvoltãrii asigurãrii de persoane; 3) reglementarea activitãþii
18 19
organelor supravegherii în domeniul asigurãrilor care exercitã controlul asupra 9. În scopul garantãrii capacitãþii de platã ºi a stabilitãþii financiare a asigu-
activitãþii organizaþiilor de asigurãri; 5) determinarea modului de plasare a rãtorilor, considerãm necesar a opera în Legea RM cu privire la asigurãri un ºir
rezervelor de asigurãri (inclusiv þinînd cont de specificul asigurãrii de viaþã), de restricþii privind încheierea actelor juridice de cãtre asigurãtori. Art.50 al
în vederea garantãrii siguranþei ºi rentabilitãþii înalte a investiþiilor; 6) crearea Legii cu privire la asigurãri urmeazã a fi completatã cu urmãtoarele prevederi:
sistemului de garanþii pentru plata sumelor asigurate º.a. a) asigurãtorului i se interzice sã antreneze mijloace de împrumut în mãrimea
Considerãm cã statul trebuie sã urmeze calea garantãrii prin asigurãri în ce depãºeºte 10% din capitalul social;
formã obligatorie numai a programelor de importanþã socialã deosebitã ºi a b) asigurãtorul nu este în drept sã investeascã mai mult de 15% din mãrimea
celor mai vulnerabile categorii de cetãþeni ºi funcþionari publici. La momentul capitalului propriu în fondul social al unei organizaþii comerciale, fãrã
actual, sarcina primordialã trebuie sã fie formarea, în baza programelor coordonare prealabilã cu organul de supraveghere a asigurãrilor;
guvernamentale ºi a legislaþiei cu privire la asigurãri, a unei îmbinãri optime c) tranzacþiile de proporþii cu activele asigurãtorului se încheie numai cu
dintre formele de asigurare benevolã ºi asigurare obligatorie. acordul scris al organului menþionat”.
6. Þinînd cont de faptul cã în majoritatea þãrilor europene organele de 10. Legislaþia Republicii Moldova nu conþine, deocamdatã, interdicþii
supraveghere a asigurãrilor sînt separate instituþional ºi absolut independente, privind efectuarea concomitentã de operaþii de asigurare de viaþã ºi alte tipuri
considerãm cã pentru eficientizarea activitãþii de supraveghere a asigurãrilor, de asigurãri, în timp ce Directivele UE interzic crearea companiilor de asigurãri
Inspectoratul de supraveghere a asigurãrilor ºi fondurilor nestatale de pensii compozite, adicã a celor care practicã concomitent ºi asigurarea de viaþã, ºi
trebuie de separat de Ministerul Finanþelor ºi de subordonat nemijlocit alte tipuri de asigurãri. Organizaþia de asigurãri este în drept sã efectueze fie
Guvernului. Organele de control trebuie sã fie independente, libere de asigurarea de viaþã, fie alte tipuri de asigurãri. Motivul acestei separãri constã
interesele departamentale, sã aibã atribuþii clare, bazate pe lege. în conþinutul asigurãrii de viaþã, ºi anume în caracterul ei de lungã duratã.
7. Considerãm cã finanþarea organului de supraveghere a asigurãrilor Considerãm cã, în urma unei atare divizãri, legislatorul va reuºi sã
trebuie sã se facã din contul defalcãrilor din primele de asigurare colectate realizeze un anumit nivel de garanþii pentru deþinãtorii de poliþe, a cãror
de asigurãtori pe toate tipurile de asigurãri sau pe anumite tipuri, în baza de- majoritate sînt consumatori individuali de servicii de asigurãri. Legea RM
vizului aprobat de Guvern. Acest fapt va permite îmbunãtãþirea stãrii tehnico- cu privire la asigurãri trebuie sã conþinã dispoziþii care sã prevadã c㠄acti-
materiale a organului de supraveghere ºi asigurarea independenþei lui financiare. vitatea de asigurare se divizeazã în douã categorii: asigurarea generalã ºi
Este necesar de învestit organele de supraveghere a asigurãrilor cu dreptul asigurarea de viaþã”.
de a aplica asigurãtorilor sancþiuni în formã de amendã pentru contravenþiile 11. Legea RM cu privire la asigurãri trebuie sã fie completatã cu norme
stabilite, inclusiv pentru prezentarea cu întîrziere a dãrilor de seamã, pentru care sã prevadã protecþia drepturilor consumatorilor serviciilor de asigurãri
nerespectarea cerinþelor normative. ºi modul de examinare a plîngerilor asiguraþilor, beneficiarilor ºi terþilor. În
8. În lucrare este propus un ºir de mãsuri, necesare pentru asigurarea scopul protecþiei intereselor lor, considerãm necesarã crearea de cãtre stat,
stabilitãþii financiare a asigurãtorilor din Republica Moldova, în legãturã cu din contul cotizaþiilor asigurãtorilor, a Fondului naþional de garanþie, destinat
faptul cã stabilitatea companiilor de asigurãri care efectueazã operaþiuni de plãþii despãgubirilor în baza contractelor de asigurare benevolã ºi obligatorie,
asigurare, capacitatea lor de platã constituie obiectul atenþiei deosebite din în cazul declarãrii insolvabilitãþii asigurãtorilor, ºi aprobarea, prin hotãrîre
partea statului, deoarece falimentul asigurãtorilor însemnã nu numai încetarea de Guvern, a regulamentului cu privire la funcþionarea acestui fond.
contractelor de asigurare, dar ºi pierderea tuturor economiilor investite de În opinia noastrã, anumite privilegii trebuie sã le fie acordate companiilor
asiguraþi în plata primelor de asigurare. de asigurãri care presteazã servicii de asigurãri celor mai vulnerabile categorii
În legãturã cu aceasta considerãm cã: 1) fondul social al organizaþiilor ale populaþiei. Aceastã poziþie ar putea fi exprimatã nu numai prin impozitarea
de asigurãri care practicã asigurarea de persoane trebuie sã fie majorat de facilitarã, dar ºi prin oferirea posibilitãþii de a investi resursele financiare
la 2 milioane lei la 10 milioane lei; 2) þinînd cont de specificul economiei ale asigurãtorului în programe de stat sigure, deosebit de profitabile.
RM la etapa actualã, forma juridicã de organizare a companiilor de asigurãri Pentru dezvoltarea asigurãrii de grup de viaþã, dupã exemplul þãrilor cu
trebuie sã fie modificatã, acestea urmînd a fi transformate, în opinia noastrã, nivel înalt de dezvoltare a asigurãrii vieþii, propunem a scuti primele de
în societãþi pe acþiuni de tip deschis (SAD); 3) cota-parte a fondului de rezervã asigurare în aceastã variantã de asigurare de toate tipurile de impozite ºi
al companiilor de asigurãri în fondul lor social trebuie sã fie mai mare. defalcãri în fondurile extrabugetare.
20 21
12. La elaborarea concepþiilor pe termen lung privind dezvoltarea pieþei de pe durata contractului sau în legãturã cu necesitatea reglementãrii plãþilor de
asigurãri a RM, trebuie elaborat un complex de mãsuri orientate spre asigurare”.
consolidarea pieþei autohtone a reasigurãrilor, reglementarea operaþiilor de Considerãm cã trebuie sã fie creat un registru care sã conþinã informaþii
reasigurare la transmiterea riscurilor companiilor strãine de asigurãri. În despre brokerii înregistraþi, aprobat prin hotãrîre de Guvern ºi elaborat un
art.1305 din CC al RM, în opinia noastrã, trebuie specificat cã, în primul regulament cu privire la modul de þinere a registrului brokerilor de asigurare
rînd, dreptul de transmitere a unei pãrþi a riscurilor spre reasigurare trebuie care îºi desfãºoarã activitatea pe teritoriul RM.
sã fie realizat pe teritoriul RM reasiguratorilor rezidenþi. Aceastã mãsurã ar 14. În lucrare sînt studiate problemele participãrii la relaþiile de asigurãri
permite limitarea scurgerii capitalului de asigurãri peste hotare. a beneficiarului ºi a persoanei asigurate, cu toate cã în legislaþia în vigoare
În prezent, participanþii la relaþiile de reasigurare încearcã sã soluþioneze nu existã distincþii stricte dintre noþiunile „persoanã asigurat㔠ºi „beneficiar”,
problemele legate de extinderea acþiunii normelor cu privire la contractul de fapt ce condiþioneazã interpretarea dublã a acestor noþiuni.
asigurare asupra actelor juridice de reasigurare, prin includerea în contracte a În opinia noastrã, ar trebui sã delimitãm noþiunile „beneficiar” ºi „persoanã
unei specificãri exprese privind neaplicarea faþã de relaþiile lor, în cadrul actului asigurat㔠ºi sã stabilim în art. 32 al Legii cu privire la asigurãri cã beneficiarul
juridic, a normelor capitolului XXVI din CC al RM sau a prevederilor care este desemnat sau înlocuit de asigurat cu acordul persoanei asigurate sau a
contravin normelor respective ale legii. Problema examinatã ar putea fi rezolvatã reprezentanþilor legitimi ai ei ºi încaseazã plata de asigurare în cazul decesului
cu uºurinþã, dacã art. 17 al Legii cu privire la asigurãri, în opinia noastrã, va persoanei asigurate. Persoana asiguratã este una care are dreptul sã primeascã,
fi completat cu o regulã care sã prevadã cã normele legii ce reglementeazã în decursul vieþii sale, despãgubirea de asigurare sau suma asiguratã în cazurile
contractul de asigurare se aplicã contractelor de reasigurare numai cu stabilite de contract. În cazul supravieþuirii termenului stabilit de contract,
condiþia cã pãrþile au convenit expres asupra acestui moment. suma asiguratã se plãteºte întotdeauna persoanei asigurate.
13. În tezã este cercetat statutul juridic al participanþilor la relaþiile 15. În opinia noastrã, o omisiune a legislaþiei cu privire la asigurãri este ºi
asigurãrii benevole de persoane ºi, drept urmare, tragem concluzia cã, dacã faptul cã în ea nu este indicat termenul, din care asiguratul este lipsit de dreptul
situaþia juridicã a asigurãtorului ºi a asiguratului este reglementatã în de înlocuire a beneficiarului, deºi aceastã întrebare are o importanþã practicã.
legislaþia în vigoare, atunci statutul juridic al intermediarilor de asigurare Considerãm cã art. 32 al Legii cu privire la asigurãri trebuie sã fie completat
nu este definit cu stricteþe. cu urmãtoarea prevedere referitoare la dreptul de înlocuire a beneficiarului:
Considerãm cã în art.9 al Legii cu privire la asigurãri trebuie sã fie expuse „Asiguratul este în drept sã desemneze beneficiarul la încheierea contractului
definiþii mai ample ale noþiunilor de intermediari de asigurare ºi, afarã de sau în procesul executãrii lui, înºtiinþîndu-l pe asigurãtor prin cerere scrisã sau
aceasta, este necesar a completa legea nominalizatã cu un capitol aparte „Inter- testament. Asiguratul este în drept sã înlocuiascã beneficiarul sau sã renunþe la
mediarii de asigurare ºi reasigurare”, ale cãrui norme ar reglementa cu stricteþe el în orice moment în procesul executãrii contractului, în modul prevãzut de
funcþiile intermediarilor de asigurare la ambele niveluri ºi relaþiile lor cu toþi prezentul articol. Dreptul de înlocuire a beneficiarului înceteazã în momentul
participanþii relaþiilor de asigurãri la aceste niveluri. În opinia noastrã, definiþiile producerii cazului asigurat, al executãrii de cãtre beneficiar a unei obligaþii
noþiunilor de intermediari de asigurare ar putea fi expuse în urmãtoarea redacþie: prevãzute de contractul de asigurare sau în momentul prezentãrii de cãtre
„Intermediar de asigurare – persoanã fizicã sau juridicã, cu statut de beneficiar asigurãtorului a cererii de executare a plãþii”.
agent de asigurare sau broker de asigurare, care desfãºoarã o activitate de 16. În urma studierii ºi analizei unui mare volum de literaturã de doctrinã,
intermediere în domeniul asigurãrilor, în schimbul unei anumite retribuþii. am ajuns la concluzia cã forþa motrice principalã a dezvoltãrii relaþiilor de
Agent de asigurare – persoanã fizicã sau juridicã ce acþioneazã în numele, asigurãri este interesul patrimonial. Obiectul asigurãrii benevole de persoane
din contul ºi la însãrcinarea asigurãtorului, în strictã corespundere cu împuter- sînt interesele patrimoniale care nu contravin legislaþiei în vigoare, legate de
nicirile acordate de asigurãtor. Agentul de asigurare se ocupã de vînzarea pro- viaþa, sãnãtatea, capacitatea de muncã ºi asigurarea cu pensii a asiguratului
duselor de asigurare, încaseazã prima de asigurare, perfecteazã documentaþia (persoanei asigurate). Aºadar, interesul patrimonial este propriu ºi asigurãrii
de asigurare ºi achitã despãgubirea de asigurare, în limitele stabilite. de persoane. Prin urmare, fãrã interes de asigurare nu poate exista asigurarea.
Broker de asigurare – persoanã juridicã înregistratã în Republica Moldova 17. Considerãm cã definiþia contractului de asigurare expusã în CC al RM
care desfãºoarã o activitate de intermediere în folosul asiguraþilor, pentru în- nu este suficient de concretã ºi amplã. Ea nu reflectã nici particularitãþile
cheierea contractului de asigurare sau reasigurare în numele sãu ºi acordã sprijin contractelor în diferite tipuri de asigurare, nici deosebirile lor dupã termene,
22 23
dupã determinarea sumei de asigurare, dupã obiectul asigurat. Lipsesc obligatorii ale contractului de asigurare sînt suma de asigurare ºi momentul
indicaþiile privitoare la caracterul de lungã duratã al acþiunii contractului ºi începutului protecþiei prin asigurare. Clauzele de iniþiativã sînt incluse în con-
la posibilitatea participãrii asiguratului la profitul asigurãtorului, adicã la tract la dorinþa pãrþilor. Acordurile individuale în contractele de asigurare se
elementul de acumulare. referã la caracteristica unui caz de asigurare concret. Clauzele speciale sînt
Este necesar de concretizat definiþia contractului de asigurare care se conþine clauzele care se extind numai asupra unui tip de asigurare.
în art. 1301 al CC al RM, expunînd-o în urmãtoarea redacþie: „Contractul de Propunem completarea art.19 al Legii cu privire la asigurãri cu o normã
asigurare este un acord care reglementeazã drepturile ºi obligaþiile pãrþilor, a care sã prevadã, în care cazuri condiþiile asigurãrii sînt obligatorii pentru asi-
cãror obiect este riscul pierderii bunurilor, vieþii, sãnãtãþii, capacitãþii de muncã gurat, cu urmãtorul conþinut: „Condiþiile de asigurare ale asigurãtorului sînt
sau un eventual prejudiciu legat de rãspunderea asiguratului (persoanei obligatorii pentru asigurat, dacã contractul prevede expres aplicarea acestor
asigurate) faþã de terþi, în virtutea cãruia asiguratul se obligã sã plãteascã suma condiþii ºi dacã aceste condiþii sînt expuse în textul contractului sau pe verso
stabilitã a primelor de asigurare, iar asigurãtorul se obligã sã achite plata de sau constituie parte inalienabilã a contractului, în formã de anexã. În cazul în
asigurare în anumite circumstanþe (la producerea cazurilor asigurate) ºi poate care condiþiile asigurãrii sînt prezentate în formã de anexã la contractul de
prevedea participarea asiguratului la profiturile companiei. asigurare, faptul înmînãrii lor asiguratului de cãtre asigurãtor urmeazã a fi
18. În baza analizei comparative a definiþiei legale de contract de asigurare menþionat în textul contractului”.
de persoane din legislaþiile diferitelor þãri, în lucrare s-a ajuns la concluzia cã În opinia noastrã, Legea cu privire la asigurãri urmeazã a fi completatã cu
CC al RM oferã o definiþie destul de modestã, inclusiv a acestui tip de contract. articole care sã conþinã clauzele speciale ale contractului de asigurare de viaþã,
Propunem pentru urmãtoarea redacþie definiþia contractului de asigurare de contractului asigurãrii de bunuri ºi contractului asigurãrii de rãspundere civilã.
persoane, cuprinsã în art. 1303 din CC al RM: „Prin contractul de asigurare de Clauzele speciale ale contractului de asigurare de viaþã trebuie sã conþinã pre-
persoane una din pãrþi (asigurãtorul) se obligã, în baza plãþii stabilite de con- vederi referitore la: tipurile plãþilor de asigurare, desemnarea ºi înlocuirea bene-
tract (prima de asigurare), ºi achitate de cealaltã parte (asigurat), sã achite o ficiarului, determinarea sumei de rãscumpãrare, dreptul de reziliere înainte de
sumã unicã sau sã plãteascã periodic suma stabilitã de contract (suma asiguratã) termen a contractului de asigurare de viaþã, determinarea mãrimii venitului
în cazul prejudicierii vieþii sau sãnãtãþii asiguratului însuºi sau a persoanei investiþional al asiguratului ºi a dreptului de primire de cãtre asigurat a unui
nominalizate în contract (persoana asiguratã), la atingerea anumitei vîrste sau împrumut, în limitele rezervei acumulate.
la producerea în viaþa acesteia a cazului prevãzut de contract (cazul asigurat)”. 21. Contractul de asigurare poate fi încheiat numai în formã scrisã. Formele
19. Totalizînd cercetarea indiciilor juridice ale contractului de asigurare contractului de asigurare pot fi diferite: contract semnat de ambele pãrþi, poliþã
benevolã de persoane, am ajuns la concluzia cã, în pofida indiciilor ce se (certificat, adeverinþã, bon) de asigurare, semnatã de asigurãtor ºi perfectatã
conþin în contract ºi care îi conferã similitudini cu contractul public, contractul în baza cererii scrise sau orale a asiguratului.
de adeziune ºi contractul condiþionat, contractul asigurãrii de persoane, dupã Considerãm cã art. 20 al Legii cu privire la asigurãri trebuie sã fie
natura sa juridicã, constituie o varietate independentã (sui generis) a cate- completat cu noþiunea de poliþã generalã, deoarece prin perfectarea unui
goriei contractului civil de asigurare care se distinge prin caracter consen- document deseori se încheie contracte de asigurare de persoane, în special, de
sual, bilateral, oneros ºi cu termen, este un contract de adeziune ºi, într-un asigurare medicalã, deºi organizaþia asigurã lucrãtorilor sãi deservire medicalã
ºir de cazuri, poate fi examinat drept contract aleatoriu. în baza mecanismului de asigurare.
20. Pentru încheierea contractului de asigurare este necesar acordul 22. Un interes aparte prezintã chestiunea cu privire la termenul asigurãrii.
reciproc al pãrþilor privitor la toate clauzele esenþiale fiind exprimat în forma Aceasta dã temei pentru a trage concluzii extrem de importante cu privire la
cerutã de legislaþie. De menþionat cã, în conformitate cu legislaþia, clauzele faptul cã o clauzã esenþialã a contractului de asigurare trebuie sã fie nu
esenþiale sînt: obiectul asigurat, riscurile, momentul începutului ºi termenul termenul de valabilitate al contractului, care are importanþã formalã,
asigurãrii, sumele asigurãrii, mãrimea primelor de asigurare, locul ºi termenele secundarã, dar anume termenul (data începutului) asigurãrii.
de platã a lor. În lucrare, în afarã de clauzele esenþiale, sînt cercetate amãnunþit 23. Pe parcursul cercetãrilor a fost elucidat rolul decontãrilor de actuar.
clauzele standard, de iniþiativã, individuale ºi speciale. Astfel, clauze stan- Decontãrile de actuar, sau calculul tarifelor, în orice tip de asigurare este un
dard sînt toate clauzele întocmite în prealabil pentru o pluralitate de contracte, proces în cadrul cãruia se determinã cheltuielile de asigurare ale unui obiect
pe care una din pãrþi le înainteazã celeilalte la încheierea contractului; clauze concret, totodatã fiind determinatã mãrimea tarifelor. Crearea bazei juridice
24 25
a activitãþii de actuar, în opinia noastrã, va permite a garanta în mai mare asigurare, în baza cãruia este plãtitã renta anualã în decursul unei anumite
mãsurã executarea de cãtre asigurãtor a obligaþiilor asumate în contractul de perioade ale vieþii asiguratului, în schimbul achitãrii primei unice la semnarea
asigurare de viaþã, va contribui la creºterea stabilitãþii financiare a contractului. Tipurile principale de anuitãþi sînt: anuitatea simplã, anuitatea
asigurãtorilor. amînatã, anuitatea garantatã, anuitatea cu protecþia capitalului, anuitatea de
Susþinem necesitatea introducerii noþiunii de „actuar” în Legea RM cu pensie, sau asigurarea pensiei suplimentare.
privire la asigurãri. Propunem urmãtoarea definiþie a acestei noþiuni: Dupã modul de platã a asigurãrii, propunem a diviza asigurarea de viaþã în
„persoanã fizicã, specialist sau colaborator independent cu studii în domeniul asigurare ce prevede plãþi unice în cazul decesului sau la atingerea unei anumite
statisticii, matematicii sau economiei, care deþine certificatul de calificare res- vîrste (assurance) ºi anuitãþi (annuity) care prevãd plãþi eºalonate cu condiþia
pectiv, responsabil pentru calculul primelor de asigurare, al rezervelor tehnice, supravieþuirii asiguratului pînã la data plãþii ulterioare. Dupã scopurile efectuãrii
al dividendelor asiguraþilor, al tabelelor mortalitãþii ºi care are alte obligaþii asigurãrii de viaþã, propunem divizarea ei în asigurare de protecþie (term) ºi
stabilite de legislaþie”. asigurare de acumulare (cash value). Aceste prevederi urmeazã a fi reflectate
Inspectoratul de stat pentru supravegherea asigurãrilor trebuie sã elaboreze în articolul Legii cu privire la asigurãri care prevede clauzele speciale ale con-
ºi sã aprobe Regulamentul cu privire la activitatea de actuar ºi sã determine tractului asigurãrii de viaþã.
statutul actuarului, drepturile ºi obligaþiile lui, cerinþele de calificare faþã de 27. Cercetãrile efectuate genereazã concluzia cã este actualã necesitatea
aceastã profesie, sã defineasc㠄activitatea de actuar” ºi tipurile ei, precum ºi elaborãrii Regulilor-tip ale asigurãrii de viaþã ºi aprobãrii lor de cãtre Guvern.
„expertiza de actuar”. Regulile- tip trebuie sã prevadã modul de calcul al tarifelor, de formare a
24. Þinînd cont de faptul cã asigurarea de viaþã se deosebeºte în mod rezervelor lor, de evidenþã automatizatã a operaþiilor de asigurãri. Soluþionarea
principial de alte tipuri de asigurare, considerãm cã aceasta trebuie sã fie acestei chestiuni ar contribui la exercitarea unui control mai amplu al activitãþii
definitã în art. 34 al Legii cu privire la asigurãri în urmãtoarea redacþie: asigurãtorilor, ar permite companiilor care nu au în state un numãr suficient
„Contractul de asigurare de viaþã este acordul dintre asigurat ºi asigurãtor, de specialiºti de calificare înaltã în domeniul asigurãrii de viaþã ºi al mate-
perfectat pe cale juridicã, pentru un an sau pentru un termen mai mare, care maticii de actuar sã efectueze operaþii în baza Regulilor-tip.
presupune achitarea de cãtre asigurat a unei anumite prime de asigurare (în 28. În opinia noastã, poate fi extins cîmpul de rãspundere al asigurãtorului
formã de platã unicã sau în tranºe) ºi plata de cãtre asigurãtor a sumei spec- în asigurarea copiilor (conform tipului de asigurare pînã la cãsãtorie),
ificate în contract în legãturã cu decesul asiguratului (persoanei asigurate) prevãzînd în Regulile-tip plata sumei de asigurare în volum deplin sau în
sau cu expirarea termenului stipulat, posibilitatea asiguratului de a participa formã de rentã periodicã fixã (de exemplu, pentru plata studiilor, plata altor
la profiturile asigurãtorului, precum ºi de a primi suma de rãscumpãrare ºi indemnizaþii, achitarea tratamentului). Rãspunderea de asigurare poate fi
alte forme ale rãspunderii asigurãtorului”. extinsã pentru cazul decesului asiguratului, a bolii, inclusiv a bolilor
25. În lucrare sînt menþionate particularitãþile încheierii contractului de infecþioase ale copiilor.
asigurare de viaþã: atît în formã de contracte standard, cît ºi în formã de 29. Contractul de asigurare de persoane expirã în cazul: producerii cazului
contracte cu clauze speciale. În opinia noastrã, o atenþie deosebitã trebuie sã asigurat, expirãrii termenului de valabilitate al contractului, neachitãrii
fie acordatã aici procesului de underwriting, care presupune selectarea ºi primelor, rãscumpãrarea contractului. Din pãcate, CC al RM nu reglementeazã
clasificarea asiguraþilor. Un obiectiv important al procesului de underwriting specificul încetãrii contractului de asigurare de viaþã înainte de termen, nu
este asigurarea unor asemenea condiþii, încît unui grup standard de asiguraþi prevede mecanismul de restituire în contractele de asigurare de viaþã. În virtutea
sã-i corespundã un numãr maxim de cazuri asigurate. Totodatã, factorii prin- acestui fapt, art.34 al Legii cu privire la asigurãri trebuie sã stipuleze cã, în
cipali care sînt luaþi în consideraþie de organizaþiile de asigurãri la under- cazul încetãrii contractului de asigurare de viaþã înainte de termen, asigu-
writingul asigurãrii de viaþã ºi de sãnãtate trebuie sã fie: vîrsta, genul, starea rãtorul achitã asiguratului suma de rãscumpãrare în mãrimea rezervei de
fizicã, istoria bolii. asigurare formate pentru fiecare asigurat cãtre momentul desfacerii cont-
26. Principalele varietãþi ale contractului de asigurare de viaþã sînt: ractului. Totodatã, trebuie de menþionat cã, la transmiterea de cãtre asigurat
asigurarea pe termen; asigurarea de supravieþuire; asigurarea pe toatã durata a drepturilor ºi obligaþiilor sale ce decurg din contract unei alte persoane,
vieþii; asigurarea mixtã. În lucrare sînt specificate ºi particularitãþile asigurãrii dreptul de primire a sumei de rãscumpãrare aparþine acestei persoane numai
de rentã, ce poartã denumirea de anuitãþi. Anuitatea este un contract de reieºind din calculul primelor de asigurare achitate de ea dupã transmitere.
26 27
30. Þinînd cont de faptul cã în legislaþia cu privire la asigurãri lipseºte PUBLICAÞII ALE AUTORULUI LA TEMÃ
noþiunea generalã de contract de asigurare de accidente ºi boli, propunem
urmãtoarea definiþie a asigurãrii de accidente ºi boli: „totalitatea de tipuri 1. Ìèøèíà Òàòüÿíà. Çíà÷åíèå ñòðàõîâàíèÿ. Äîãîâîð ëè÷íîãî ñòðà-
de asigurãri de persoane care prevãd obligaþiile asigurãtorului de achitare a õîâàíèÿ: ïîíÿòèå è âèäû. // Simpozion „Symposia Professorum”, 10-
sumelor de asigurare, în formã de sumã fixã sau de compensare integralã sau 11.10.2003, ULIM, 114-118 ð.
parþialã a venitului ratat de asigurat în urma producerii cazului asigurat”. 2. Ìèøèíà Òàòüÿíà. Äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ æèçíè: ñïåöèôèêà óñëîâèé
31. În lucrare este acordatã o atenþie sporitã contractului de asigurare bene- è ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ. //Simpozion „Symposia Professorum”, 8-9.10.2004,
volã de asistenþã medicalã (ABAM), care constituie o alternativã a asigurãrii ULIM, 143-149 ð.
obligatorii de asistenþã medicalã. Lipsa în legislaþia cu privire la asigurãri a 3. Ìèøèíà Òàòüÿíà. Ôîðìà äîãîâîðà ñòðàõîâàíèÿ. // Simpozion „Sym-
RM a normelor care reglementeazã nemijlocit relaþiile în domeniul ABAM posia Professorum”, 21.10.2005, ULIM, 172-180 ð.
genereazã contradicþii în practica aplicãri acestui tip de contract. 4. Ìèøèíà Òàòüÿíà. Îñîáåííîñòè äîãîâîðà ëè÷íîãî ñòðàõîâàíèÿ. //
Este necesar de lichidat lacunele existentã cu privire la normele ce regle- Anuar ºtiinþific „Probleme actuale de prevenire ºi combatere a criminalitãþii”
menteazã funcþionarea ABAM pe teritoriul RM, prin adoptarea unei legi Academia „ªtefan cel Mare” a MAI, Ediþia a IV-a, Chiºinãu, 2003, 132-139 ð.
independente care ar reglementa relaþiile juridice în domeniul ABAM. Legea 5. Ìèøèíà Òàòüÿíà. Ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà äîáðîâîëüíîãî
trebuie sã conþinã definiþia contractului asigurãrii benevole de asistenþã medi- ëè÷íîãî ñòðàõîâàíèÿ. // Êîíñòèòóöèîííîå ðàçâèòèå ÐÌ íà ñîâðåìåííîì
calã, sã fie indicate tipurile lui, sã fie numiþi posibilii asiguraþi, sã fie specificat ýòàïå. Ìàòåðèàëû Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-òåîðåòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè.
conþinutul contractului de asigurare, sã fie expusã definiþia organizaþiei medicale Tipografia Centralã, Chiºinãu, 2004, p. 97-103.
de asigurãri, drepturile ºi obligaþiile ei, sã fie specificat modul de primire a 6. Ìèøèíà Òàòüÿíà. Âîë÷èíñêèé Âèêòîð. Ïîíÿòèå è âèäû äîãîâîðà
licenþelor pentru dreptul de desfãºurare a asigurãrii benevole de asistenþã ñòðàõîâàíèÿ æèçíè. // «Êîíñòèòóöèîííîå ðàçâèòèå ÐÌ íà ñîâðåìåííîì
medicalã, sã fie enumerate sursele mijloacelor asigurãrii benevole de persoane ýòàïå». Ìàòåðèàëû Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-òåîðåò. êîíôåðåíöèè.
ºi modul de stabilire a mãrimii primelor ºi tarifelor la serviciile medicale. Tipografia Centralã, Chiºinãu, 2004, p. 375-386.
32. Legea cu privire la asigurarea benevolã de asistenþã medicalã trebuie 7. Ìèøèíà Òàòüÿíà. Äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ: óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ. //
sã prevadã posibilitatea companiei de asigurãri de a primi informaþii de la Analele ULIM, Vol. 5, Anul 2004, 125-139 ð.
instituþiile medico-profilactice în care asiguratul se aflã la evidenþã medicalã 8. Ìèøèíà Òàòüÿíà. Ïîíÿòèå è êëàññèôèêàöèÿ ñòðàõîâûõ ïðàâîîò-
ºi unde îi sînt prestate servicii medicale ºi cu care asiguratul a încheiat contractul íîøåíèé. // Analele ULIM, Vol. 6, Anul 2005, 103-114 ð.
de asigurare obligatorie de asistenþã medical㠖 pentru aprecierea stãrii sãnãtãþii 9. Ìèøèíà Òàòüÿíà. Natura juridicã a asigurãrii facultative de persoane.
asiguratului (persoanei asigurate), în vederea stabilirii unor tarife obiective de // Publicaþie ºtiinþifico-practic㠄Legea ºi viaþa”, ¹ 11, 2006, 35-39 p.
asigurare benevolã. 10. Ìèøèíà Òàòüÿíà. Ïîíÿòèå, ôîðìû è ðàçíîâèäíîñòè äîãîâîðà äîá-
ðîâîëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ. // Ìåæäóíàðîäíûé íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêèé ïðàâîâîé æóðíàë «Çàêîí è æèçíü» ¹ 11, .2006, p.45-50.
11. Êèáàê Ã., Ìèøèíà Ò., Öîíîâà È. Ãðàæäàíñêîå ïðàâî. Îñîáåííàÿ ÷àñòü.
Ó÷åáíîå ïîñîáèå. // Centrul editorial al USM, Êèøèíýó, 2006, 480 p.
28 29
ADNOTARE propus un ºir întreg de mãsuri pentru stimularea dezvoltãrii asigurãrii de viaþã
la teza de doctor în drept „Contractul de asigurare benevolã de pe termen lung, ceea ce, în primul rînd presupune crearea sistemului de garanþii
persoane în Republica Moldova”, autor Miºina Tatiana, cu titlu de pentru asiguraþi ºi persoane asigurate în vederea primirii sumelor de asigurare
manuscris, la specialitatea 12.00.03 drept privat (dreptul civil), în baza contractelor.
Universitatea de Stat din Moldova Urmãtoarele tipuri de asigurare de persoane, prezentate în lucrare sînt
asigurarea de accidente ºi boli ºi asigurarea benevolã de asistenþã medicalã.
Cercetãrile efectuate în prezenta lucrare reprezintã o analizã complexã a În cadrul cercetãrii am ajuns la concluzia cã aceste tipuri de contracte de
situaþiei economico-juridice care s-a creat pe piaþa de asigurãri din RM în asigurare, cu toate cã ºi-au gãsit o aplicare vastã, practic nu sînt reglementate
domeniul asigurãrii benevole de persoane. A fost analizat întregul complex de de normele de drept. Bazîndu-ne pe practica companiilor de asigurãri care
materiale juridice care reglementeazã activitatea organizaþiilor de asigurãri ce oferã servicii de acest fel pe piaþa de asigurãri din Moldova, am încercat sã
practicã asigurarea prin acumulare ºi alte tipuri de asigurare de persoane, a definim aceste contracte, sã elucidãm esenþa, particularitãþile lor, formele ºi
fost determinatã natura juridicã a contractului asigurãrii benevole de persoane, varietãþile. Este fundamentatã necesitatea adoptãrii unei legi de sine stãtãtoare
modul de încheiere a acestuia, varietatea tipurilor acestui contract, conþinutul care ar reglementa relaþiile juridice în sfera asigurãrii benevole de asistenþã
relaþiilor de asigurãri, condiþiile efectuãrii diferitor tipuri de asigurare benevolã medicalã.
de persoane în Republica Moldova. În lucrare este folosit un mare numãr de surse normative, acte interne ºi
O atenþie sporitã este acordatã mãsurilor reglementãrii de stat a acestui internaþionale, acte legislative ale altor state, exemple din practica judiciarã,
domeniu al asigurãrilor. În opinia noastrã, anume statul trebuie sã se prezinte lucrãri teoretice ale autorilor autohtoni ºi mai cu seamã ale autorilor strãini.
în rol de garant important al protecþiei intereselor legitime ale asiguraþilor ºi al Considerãm cã în urma cercetãrilor efectuate am reuºit sã atingem scopurile
stabilitãþii financiare a asigurãtorilor. trasate iniþial, dezvãluind esenþa contractului asigurãrii benevole de persoane
Þinînd cont de orientarea RM spre integrare în Europa, în tezã sînt cercetate în cele mai importante aspecte.
principiile reglementãrii atît a relaþiilor de drept public cît ºi a relaþiilor de Cuvinte-cheie: asigurat, asigurãtor, beneficiar, persoanã asiguratã, broker
drept privat pe piaþa de asigurãri din þãrile membre ale Uniunii Europene, în de asigurare, misit de asigurare, poliþã de asigurare, interes asigurat, risc asigurat,
evoluþia lor în baza directivelor UE. Au fost elucidate cerinþele înaintate în underwriting, reasigurare, tarif de asigurare, primã de asigurare, tranºã a primei
prezent companiilor de asigurãri, aprobate în þãrile membre ale UE ºi care de asigurare, asigurare de viaþã, anuitate, decontãri de actuar.
trebuie sã fie luate în consideraþie cît mai amplu în legislaþia cu privire la
asigurãri a RM.
O atenþie deosebitã este rezervatã cercetãrii mecanismului juridic de bazã
care reglementeazã relaþiile atît în asigurarea de bunuri, cît ºi în asigurarea de
persoane, cum este contractul de asigurare.
În tezã este studiat în amãnunte statutul juridic al participanþilor la relaþiile
juridice de asigurare benevolã de persoane. În acelaºi timp se menþioneazã cã
în prezent, una din sarcinile de primã importanþã este determinarea cu stricteþe
a funcþiilor intermediarilor de asigurare în relaþiile lor cu asiguraþii ºi
asigurãtorii, þinînd cont de faptul cã anume activitatea intermediarilor de
asigurare poate ameliora calitatea serviciului de asigurare prestat.
În studiu se menþioneazã cã baza asigurãrii de persoane o constituie
asigurarea benevolã de viaþã care, în baza unui spectru vast de garanþii de
asigurare ºi servicii investiþionale îi permite omului sã soluþioneze un întreg
complex de probleme social-economice. Este fundamentatã opinia precum cã
asigurarea de viaþã pe termen lung constituie un instrument financiar unic,
generator de bazã al resurselor investiþionale pe termen lung. În lucrare este
30 31
ÀÍÍÎÒÀÖÈß Â õîäå èññëåäîâàíèÿ ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî â êà÷åñòâå îñíîâû ëè÷íîãî
ê äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè íà ñîèñêàíèå ñòðàõîâàíèÿ âûñòóïàåò äîáðîâîëüíîå ñòðàõîâàíèå æèçíè, êîòîðîå, ïîñ-
ó÷åíîé ñòåïåíè äîêòîðà ïðàâà «Äîãîâîð äîáðîâîëüíîãî ðåäñòâîì øèðîêîãî íàáîðà ñòðàõîâûõ ãàðàíòèé è èíâåñòèöèîííûõ óñëóã,
ëè÷íîãî ñòðàõîâàíèÿ â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà», ïîçâîëÿåò ÷åëîâåêó ðåøèòü öåëûé êîìïëåêñ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ
àâòîð Ìèøèíà Òàòüÿíà, ñ òèòóëîì ðóêîïèñè ïî ñïåöèàëüíîñòè ïðîáëåì. Îáîñíîâûâàåòñÿ ìíåíèå, ÷òî äîëãîñðî÷íîå ñòðàõîâàíèå æèçíè
12.00.03 ÷àñòíîå ïðàâî (ãðàæäàíñêîå ïðàâî), - óíèêàëüíûé ôèíàíñîâûé èíñòðóìåíò, îñíîâíîé ãåíåðàòîð äîëãîñðî÷íûõ
Ìîëäàâñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé Óíèâåðñèòåò Ìîëäîâû èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ. Â ðàáîòå ïðåäëîæåí ðÿä ìåð ïî ñòèìóëèðî-
âàíèþ ðàçâèòèÿ äîëãîñðî÷íîãî ñòðàõîâàíèÿ æèçíè, ÷òî, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
Ïðîâåäåííûå â íàñòîÿùåé ðàáîòå èññëåäîâàíèÿ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé äîëæíî ñâîäèòüñÿ ê ñîçäàíèþ ñèñòåìû ãàðàíòèé ñòðàõîâàòåëÿì è
êîìïëåêñíûé àíàëèç ýêîíîìèêî-ïðàâîâîé ñèòóàöèè, ñëîæèâøåéñÿ íà çàñòðàõîâàííûì ãðàæäàíàì â ïîëó÷åíèè ñòðàõîâûõ âûïëàò ïî äîãîâîðàì.
ñòðàõîâîì ðûíêå ÐÌ â îáëàñòè äîáðîâîëüíîãî ëè÷íîãî ñòðàõîâàíèÿ. Áûë Ñëåäóþùèå òðàäèöèîííûå âèäû ëè÷íîãî ñòðàõîâàíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå
ïðîàíàëèçèðîâàí âåñü êîìïëåêñ ïðàâîâîãî ìàòåðèàëà, ðåãóëèðóþùåãî â ðàáîòå – ñòðàõîâàíèå îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ è áîëåçíåé è äîáðîâîëüíîå
äåÿòåëüíîñòü ñòðàõîâûõ îðãàíèçàöèé, çàíèìàþùèõñÿ íàêîïèòåëüíûì ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå. Â õîäå èññëåäîâàíèÿ, ìû ïðèøëè ê âûâîäó,
ñòðàõîâàíèåì è äðóãèìè âèäàìè ëè÷íîãî ñòðàõîâàíèÿ, îïðåäåëåíû ÷òî äàííûå âèäû äîãîâîðîâ ñòðàõîâàíèÿ, õîòÿ è ïîëó÷èëè äîâîëüíî øè-
ïðàâîâàÿ ïðèðîäà è ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà äîáðîâîëüíîãî ëè÷íîãî ðîêîå ïðèìåíåíèå íà ïðàêòèêå, ïðàêòè÷åñêè íå óðåãóëèðîâàíû íîðìàìè
ñòðàõîâàíèÿ è åãî ðàçíîâèäíîñòåé, ñîäåðæàíèå ñòðàõîâûõ ïðàâîîòíî- ïðàâà. Îñíîâûâàÿñü íà ïðàêòèêå ñòðàõîâûõ êîìïàíèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
øåíèé, è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ ðàçëè÷íûõ âèäîâ äîáðîâîëüíîãî ëè÷íîãî òàêîãî ðîäà óñëóãè íà ñòðàõîâîì ðûíêå Ìîëäîâû, ìû ïîïûòàëèñü ñôîð-
ñòðàõîâàíèÿ â Ðåñïóáëèêå Ìîëäîâà. ìóëèðîâàòü ïîíÿòèÿ äàííûõ äîãîâîðîâ, âûÿâèòü èõ ñóùíîñòü, îñîáåí-
Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî ìåðàì ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ íîñòè, ôîðìû è ðàçíîâèäíîñòè. Îáîñíîâàíî ìíåíèå î íåîáõîäèìîñòè
äàííîé îáëàñòè ñòðàõîâàíèÿ. Ïî íàøåìó ìíåíèþ èìåííî ãîñóäàðñòâî ïðèíÿòèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîãî Çàêîíà, ðåãóëèðóþùåãî ïðàâîîòíîøåíèÿ â
äîëæíî âûñòóïàòü â ðîëè âàæíîãî ãàðàíòà çàùèòû çàêîííûõ èíòåðåñîâ ñôåðå äîáðîâîëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ.
ñòðàõîâàòåëåé è ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè ñòðàõîâùèêîâ.  ðàáîòå èñïîëüçîâàíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî íîðìàòèâíûõ èñòî÷íèêîâ,
Ó÷èòûâàÿ êóðñ, êîòîðûé âçÿëà ÐÌ íà èíòåãðàöèþ â Åâðîïó, â äèññåð- êîòîðûå âêëþ÷àþò â ñåáÿ âíóòðåííèå è ìåæäóíàðîäíûå àêòû, çàêîíîäà-
òàöèè èññëåäóþòñÿ ïðèíöèïû êàê ïóáëè÷íî-ïðàâîâîãî, òàê è ÷àñòíî- òåëüíûå àêòû äðóãèõ ãîñóäàðñòâ, ïðèìåðû èç ñóäåáíîé ïðàêòèêè, òåîðå-
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îòíîøåíèé íà ñòðàõîâîì ðûíêå ñòðàí-÷ëåíîâ òè÷åñêèå ðàáîòû îòå÷åñòâåííûõ àâòîðîâ è îñîáåííî çàðóáåæíûõ àâòîðîâ.
Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà â èõ ýâîëþöèîííîì ðàçâèòèè ÷åðåç Äèðåêòèâû ÅÑ. Ïîëàãàåì, ÷òî â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé íàì óäàëîñü
Áûëè âûÿâëåíû òå òðåáîâàíèÿ, êîòîðûå ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñåãîäíÿ ê äîñòè÷ü ïåðâîíà÷àëüíî ïîñòàâëåííûõ öåëåé, ðàñêðûâ ñóùíîñòü äîãîâîðà
ñòðàõîâûì êîìïàíèÿì, ó÷ðåæäåííûì â ãîñóäàðñòâàõ-÷ëåíàõ ÅÑ è êîòîðûå äîáðîâîëüíîãî ëè÷íîãî ñòðàõîâàíèÿ â íàèáîëåå âàæíûõ àñïåêòàõ.
ïî íàøåìó ìíåíèþ, ìîãóò áûòü ìàêñèìàëüíî ó÷òåíû â ñòðàõîâîì
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñòðàõîâàòåëü, ñòðàõîâùèê, âûãîäîïðèîáðåòàòåëü,
çàêîíîäàòåëüñòâå ÐÌ.
çàñòðàõîâàííîå ëèöî, ñòðàõîâîé áðîêåð, ñòðàõîâîé àãåíò, ñòðàõîâîé ïîëèñ,
Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî èññëåäîâàíèþ îñíîâíîãî ïðàâîâîãî ìå-
ñòðàõîâîé èíòåðåñ, ñòðàõîâîé ðèñê, àíäåððàéòèíã, ïåðåñòðàõîâàíèå,
õàíèçìà, ðåãóëèðóþùåãî îòíîøåíèÿ êàê ïî èìóùåñòâåííîìó, òàê è ñòðàõîâîé òàðèô, ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ, ñòðàõîâîé âçíîñ, ñòðàõîâàíèå æèçíè,
ëè÷íîìó ñòðàõîâàíèþ, êàêèì ÿâëÿåòñÿ äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ. àííóèòåò, àêòóàðíûå ðàñ÷åòû.
 äèññåðòàöèè äåòàëüíî èññëåäóåòñÿ ïðàâîâîé ñòàòóñ ó÷àñòíèêîâ ïðà-
âîîòíîøåíèÿ äîáðîâîëüíîãî ëè÷íîãî ñòðàõîâàíèÿ. Ïðè ýòîì îòìå÷àåòñÿ,
÷òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îäíîé èç ïåðâîñòåïåííûõ çàäà÷ ÿâëÿåòñÿ ÷åòêîå
îïðåäåëåíèå ôóíêöèé ñòðàõîâûõ ïîñðåäíèêîââ èõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñî
ñòðàõîâùèêîì è ñòðàõîâàòåëåì, ó÷èòûâàÿ òîò ôàêò, ÷òî èìåííî
ïîñðåäñòâîì äåÿòåëüíîñòè ñòðàõîâûõ ïîñðåäíèêîâ ìîæíî óëó÷øèòü
êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿåìîé ñòðàõîâîé óñëóãè.
32 33
ANNOTATION the long-term life insurance development is proposed, which should consist,
to the thesis for a Doctor’s degree “Voluntary personal insurance above all, in creating a system of guarantees to insurers and to insured citizens
contract”, author Mishina Tatyana, with a manuscript title on spe- concerning the collection of insurance payments under the contracts.
cialty 12.00.03 private law (civil law), Moldova State University The next traditional forms of a personal insurance, presented in this paper,
are accident and disease insurance and voluntary medical insurance. In the
Studies, which have been conducted in this paper, represent a complex course of the study, we came to conclusion that although these types of insur-
analysis of the institutional environment, created on the insurance market of ance contracts have been widely adopted in practice, they virtually are not
Republic of Moldova in the voluntary personal insurance sphere. The whole regulated by rules of law. Taking as a base the practical activity of insurance
complex of a legal material, which regulates the activity of insurance organi- companies, which offer such services on the Moldavian insurance market, we
zations, dealing with an accumulative insurance and with other forms of a tried to formulate the concepts of these contracts, to recognize their essence,
personal insurance, has been analyzed; the legal nature and the order of a vol- forms and variants. The opinion is supported that there is a need for adopting
untary personal insurance contract and of its variants making, the content of an independent Law, which would regulate the legal relationships in the vol-
legal insurance relationships and the conditions of carrying out the various untary medical insurance sphere.
forms of a voluntary personal insurance in Republic of Moldova have been In the paper, a large number of normative sources is used, which include
determined. national and international acts, legislative acts of other countries, examples
A special attention to the governmental regulation measures in this field from the judicial practice, theoretical works of domestic and especially of for-
has been paid. It is our opinion that namely the state should take the role of an eign authors. We are of opinion that as a result of the conducted studies, we
important guarantor of the insurants’ legitimate interests protection and of the succeeded in achieving the initially formulated objects by recognizing the es-
insurers’ financial stability. sence of a voluntary personal insurance in its most important aspects.
In this paper, considering the European integration policy, adopted by Re- Keywords: insurer, insurant, insurance beneficiary, insured person, insur-
public of Moldova, the principles of a public and of a private relationship ance broker, insurance agent, insurance policy, insurable interest, insurance
regulation on the insurance markets of European Union member-countries in risk, underwriting, reinsurance, insurance tariff, insurance premium, insurance
their evolutional development through EU directives are studied. The current fee, life insurance, annuity, actuarial payments.
demands to the insurance companies, established in EU member-countries,
and which, as we think, can be considered in the insurance legislation of Re-
public of Moldova as much as possible, have been recognized.
A special attention to the study of a fundamental legal mechanism, regulat-
ing the relationships both of property and personal insurance, as the insurance
contract is, has been paid.
In this paper, the legal status of members of a voluntary personal insurance
legal relationship is studied in detail. It is mentioned that today one of the
primary tasks is a clear determination of the insurance intermediates’ func-
tions in their relationships with the insurant and with the insurer, taking into
consideration the fact that namely through the insurance intermediates’ activ-
ity the quality of the offered insurance service can be improved.
In the course of this study, it is emphasized that as a basis for a personal
insurance serves the voluntary life insurance, which through a large set of
insurance guarantees and of investment services helps people to solve the whole
complex of social and economic issues. The opinion is supported that a long-
term life insurance is an unique financial tool, the main generator of the long-
term investment resources. In the paper, a series of measures for stimulating
34 35
LISTA DE ABREVIERI
ABAM – Asigurarea benevolã de asistenþã medicalã
Art. – Articol ºi derivatele lui
CC FR – Codul civil al Federaþiei Ruse
CC RM – Codul civil al Republicii Moldova
RM – Republica Moldova
SA – Societate pe acþiuni
SAD – Societãþi pe acþiuni de tip deschis
SRL – Societate cu rãspundere limitatã
UE – Uniunea Europeanã
36