Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR
16 iulie 2007

Probă scrisă de limba şi literatura română şi metodica predării activităţilor instructiv –


educative în grădiniţa de copii
– educatoare –
Varianta 1
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.
• Răspunsurile candidatului vor respecta prevederile următoarelor instrumente
normative: DOOM2 (2005), GA, I-II, (ediţia a II-a, 1966).

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Scrieţi un eseu în care să evidenţiaţi particularităţile de ordin structural şi de limbaj artistic


ale unei poezii cu tema anotimpurile, prin referire la o operă literară specificată în programa
de concurs. În elaborarea eseului, veţi avea în vedere următoarele repere:

- precizarea a două trăsături ale genului liric, identificabile în opera aleasă;


- prezentarea a două elemente de ordin structural ale acestei opere (de exemplu: titlu,
secvenţe poetice, motive literare, laitmotiv);
- comentarea a două elemente de expresivitate artistică prezente în textul ales pentru
exemplificare;
- exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre semnificaţiile textului sau
despre mesajul transmis.

Notă: Se recomandă ca eseul să se încadreze în 2 – 4 pagini. Ordinea integrării


reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Pentru conţinutul eseului se acordă 20 de
puncte (5 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper), iar pentru redactarea eseului veţi primi 10
puncte (organizarea ideilor în scris – 2 p.; utilizarea limbii literare – 2 p.; abilităţi de analiză şi
de argumentare – 2 p.; ortografie şi punctuaţie – 2 p.; lizibilitate şi aşezare în pagină – 2 p.).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2
pagini.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte: cuscru, nostru, continuu, duioşie. 4 puncte


2. Alcătuiţi câte un enunţ în care să folosiţi corect următoarele cuvinte/ structuri,
fără a le modifica forma: niciodată, nici odată, nici o dată, demult, de mult. 5 puncte
3. Transcrieţi, pe foaia de concurs, numai varianta corectă a următoarelor cuvinte/ structuri:
- de-a baba-oarba/ de-a Baba-Oarba (joc);
- de bună seamă/ de bună-seamă;
- va decade/ va decădea;
- a decoji/ a descoji;
- să descri/ să descrii. 5 puncte
4. Scrieţi, pe foaia de concurs, câte un sinonim potrivit pentru fiecare dintre
următoarele cuvinte: a (se) aclimatiza (vb.), activ (adj.), actual (adj.) adept (s.m.). 4 puncte
5. Alcătuiţi câte un enunţ potrivit pentru fiecare dintre următoarele
valori morfologice ale cuvântului o:
- pronume personal;
- numeral cardinal;
- interjecţie. 6 puncte
Probă scrisă de limba şi literatura română şi metodica predării activităţilor instructiv educative
în grădiniţa de copii – educatoare Varianta 1
1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

6. Precizaţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în următorul text:


,,El mână caii-nspre casă şi vede iar o privelişte ca-n ziua trecută”.
(Mihai Eminescu, Făt-Frumos din lacrimă) 6 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Prezentaţi activităţile comune de educaţie pentru societate în învăţământul preşcolar,


având în vedere:
• precizarea obiectivelor cadru; 3 puncte
• precizarea a cel puţin trei obiective de referinţă; 3 puncte
• exemple de conţinuturi ilustrative; 5 puncte
• specificarea a cel puţin trei forme/ variante de realizare a activităţilor de educaţie
pentru societate şi prezentarea demersului didactic pentru fiecare dintre acestea;
15 puncte
• precizarea a cel puţin două modalităţi de evaluare şi exemplificarea fiecăreia. 4 puncte

Probă scrisă de limba şi literatura română şi metodica predării activităţilor instructiv educative
în grădiniţa de copii – educatoare Varianta 1
2