Sunteți pe pagina 1din 44

Atitudini

Bogdan FEDEREAC

MĂ REVOLT, DECI EXIST!

Arta urbană a acaparat februarie 1987 când studentele cazate


tot mai mult oraşele româneşti şi nu în complexul Puşkin (astăzi Titu
poţi scăpa din privire stencil-urile de pe Maiorescu) s-au întors din vacanţă, şi-
unele cladiri din Iaşi. Mă opresc la un au găsit căminele în beznă, fără apă
mesaj care intră în contradicţie cu caldă, acestea petrecându-se înainte de
reali tatea : „M ă revolt , deci sesiune. În jurul Balenei erau prietenii
exist!” (celebra parafrazare a expresiei studentelor care s-au hotărât că ceva
lui Descartes, „Cogito, ergo sum” – trebuie făcut şi s-au mobilizat, atât
„Cuget, deci exist!”). Tinerii din Iaşi au studenţii din Târguşor, cât şi cei din
uitat ce înseamnă revoltă. Problema Codrescu şi Puşkin. Protestatarii au
Au trecut
este că nu doar tinerii, ci ieşenii in pornit în marş spre Prefectură, cu
vremurile
general, par mulţumişi de situaţia în gândul să ajungă şi în complexul Tudor
„bonjouriştilor”, ale
care se află. Vladimirescu să îi cheme la protest pe
junimiştilor, ale
Feed back: 19 mai 2010, ziua studenţii cazaţi acolo. Restul e istorie:
interbelicilor sau ale
marelor proteste din ţară...sau mai bine- căminele din Tudor au fost blocate,
studenţilor care în
zis din Bucureşti. Situaţia din Iaşi: studenţii revoltaţi au fost împrăştiaţi,
1987 au ieşit din
mass-uri, zvonuri răspândite fără a avea nu s-a produs nicio arestare, în schimb,
căminele studenţeşti
vreo finalitate. Dacă în capitală în acea a doua zi, ghiciţi ce? În Puşkin becurile
cu sutele pentru a-şi
zi s-au adunat peste 30.000 de au rămas aprinse şi după orele 22.00,
cere drepturile.
protestatari, în Iaşi, abia dacă numărul iar apa caldă curgea la robinete.
celor adunaţi în faţa Prefecturii a trecut Revolta studenţilor şi-a atins, în mare
de 60 (studenţi de la parte, scopul.
La începutul
Politehnică). Ultimele proteste studenţeşti
anilor 2000 a murit
De ce nu s-au strâns mai mulţi serioase (evit să spun de anvergură)
şi spiritual
studenţi în faţa Prefecturii? U.N.S.R.-ul s-au produs la începutul anilor 2000;
revoluţionar
şi-a amânat protestele în urma unor atunci a murit şi spiritual revoluţionar
studenţesc ieşean
„negocieri” şi, mai mult ca sigur, studenţesc ieşean. Acesta este unul din
pentru a nu-ştiu-câta-oară, cei care ar puţinele motive pentru care nu îmi
trebui să apere drepturile studenţilor au place oraşul: studenţii nu mai ştiu să se Junimea
î n gh i ţ i t go go ş i l e aru n cat e d e revolte, nu îşi cer/ apără drepturile, se studenţească
guvernanţi. Iaşiul contemporan nouă nu l a s ă am ă g i ţ i d e p r o m i s i u n i l e 1
mai are nimic din caracterul politicienilor şi par mulţumiţi de ceea
revoluţionar de altă dată. Au trecut ce li se oferă. Până mi se demonstrează
vremurile „bonjouriştilor”, ale că mă înşel, voi urmări, în continuare
junimiştilor, ale interbelicilor (de protestele şi revoltele din alte oraşe din
exemplu, mişcarea legionară s-a născut ţară, cu precădere pe cele din capitală.
la Iaşi) sau ale studenţilor care în 1987
au ieşit din căminele studenţeşti cu
sutele pentru a-şi cere drepturile. Revin
asupra ultimului eveniment: în
Note hermeneutice
Ludmila BÂRSAN
ORIZONT ŞI NEDETERMINARE
La Edmund Husserl orice trăire sintezei, ci acest lucru este posibil (mai
a conştiinţei trimite către o altă trăire a mult chiar el nu este posibil decît) prin
conştiinţei. Orice conştiinţă se poate intermediul acelor orizonturi ale
transforma într-o conştiinţă nouă, care intenţionalităţii.” (Ibidem, p. 78 )
la rîndul său trimite către o alta, dar în Jean – Luc Marion reproşează
permanenţă fiind conştiinţă despre unul fenomenologiei clasice că nu permite
şi acelaşi obiect. Orice trăire deţine un posibilitatea unei revelaţii. Încearcă să
„orizont” intenţional ce trimite către găsească un răspuns la problema pe care
potenţialităţile conştiinţei care aparţin o pune acceptarea unui orizont al
însuşi acestui orizont.(Edmund Husserl, revelaţiei. El observă la Husserl că tot
Meditaţii carteziene. O introducere în ceea ce este nevăzut, necunoscut,
fenomenologie, traducere de Aurelian nedeterminat se raportează la ceea ce
Crăiuţiu, Editura Humanitas, Bucureşti, poate fi văzut, cunoscut, determinat.
Orice 1994, p. 77 ) Părţile percepute ale unui Oricît de departe ar merge experienţa,
conştiinţă se poate obiect trimit în permanenţă către laturile chiar şi acolo unde nu mai are loc,
transforma într-o vizate în acelaşi timp, nepercepute încă, orizontul se exercită asupra experienţei,
conştiinţă nouă, dar care vor „apărea” pe parcurs. astfel încît raportăm la experienţă un
care la rîndul său Orizontul percepţiei are întotdeauna nevăzut care depăşeşte această limită.
trimite către o posibilitatea de a conţine noi percepţii Nimic din exterior nu poate să apară
alta, dar în posibile, în dependenţă de modul de fără să poată fi prevăzut. El observă la
permanenţă fiind orientare pe care îl adoptă. Ne putem Husserl că tot ceea ce este nevăzut,
conştiinţă despre uita la un obiect din faţă, din spate, necunoscut, nedeterminat se raportează
unul şi acelaşi dintr-o parte, totul depinde de modul în la ceea ce poate fi văzut, cunoscut,
obiect. care acţionăm şi percepem acel obiect. determinat. Oricît de departe ar merge
De fiecare dată însă percepţiei noi îi experienţa, chiar şi acolo unde nu mai
revine un orizont de percepţii trecute, are loc, orizontul se exercită asupra
concepute ca „o potenţialitate de experienţei, astfel încît raportăm la
amintiri ce pot fi reactualizate”. În experienţă un nevăzut care depăşeşte
ciuda nedeterminării prefigurării, ea această limită. Nimic din exterior nu
capătă o anumită structură de poate să apară fără să poată fi prevăzut.
Junimea determinare. Un obiect lasă deschise De aceea, Marion se întreabă dacă n-ar
studenţească posibilităţi atît pentru nedeterminări sau fi necesar să luăm în considerare
2 laturi nevăzute, dar şi pentru eliberarea donaţiei de limita prealabilă a
determinările care constituie orizontul: unui orizont de fenomenalitate. (Fiind
„Astfel, fiecărei conştiinţe, în dat. O fenomenologie a donaţiei,
calitate de conştiinţă despre ceva, îi traducere de Maria Cornelia şi Ioan I.
aparţine această proprietate esenţială: ea Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 2003, p.
poate nu numai să se transforme, în 306) Pornind de la întrebarea lui
general, în moduri de conştiinţă mereu noi, Martin Heidegger din finalul volumului:
rămînînd însă, în acelaşi timp, conştiinţă Fiinţă şi Timp: „Se arată oare timpul
despre un acelaşi obiect care, în calitate de însuşi ca orizontul fiinţei?”, Jean – Luc
sens obiectiv identic, îi este imanent din Marion ajunge la concluzia că
punct de vedere intenţional în unitatea Heidegger renunţă să impună un orizont
peste fenomenalitatea fiinţei.
Note hermeneutice
În Probleme fundamentale ale iar înţelegerea acesteia necesită un orizont
fenomenologiei orizontul apare ca fiind istoric. Orizontul prezentului este
acel ceva, întru care fiecare ecstază este în determinat de prejudecăţile pe care le
ea însăşi deschisă într-un anumit mod. . Tot ceea
purtăm cu noi, dincolo de care nu suntem
Ecstatic presupune „a ieşi din sine”, a-fi- ce cuprinde
în-afara-lui-însuşi. Timpul originar este capabili să privim. În realitate orizontul
conştiinţa
„purul fapt de a fi în afara lui însuşi”, fără prezentului nu există în sine, deoarece se
istorică
să fie simplu – prezent, pentru ca apoi să poate forma doar cu participarea
fie în afara lui însuşi. Ecstaza este o alcătuieşte de
trecutului. Tot ceea ce cuprinde conştiinţa
deschidere specifică, care apare odată cu fapt un singur
istorică alcătuieşte de fapt un singur
faptul-de-a-fi-în-afara-lui-însuşi. orizont aflat într-
orizont aflat într-un permanent proces de
Orizontul devine astfel: „largul deschis un permanent
transformare şi care cuprinde atît
întru care răpirea ca atare este în afara ei proces de
înseşi. Răpirea deschide şi ţine deschis prezentul, cît şi trecutul.
transformare şi
acest orizont.” (Martin Heidegger, Robert Jauss şi Wolfgang Iser,
care cuprinde atît
Probleme fundamentale ale ambii reprezentanţi ai Şcolii de la
fenomenologiei, traducere de Bogdan prezentul, cît şi
Konstanz, acordă o atenţie deosebită
Mincă şi Sorin Lavric, Editura Humanitas, trecutul.
conceptului de orizont. Orizontul de
Bucureşti, p. 429 ) aşteptare reprezintă cadrul în care are loc
Implicaţiile conceptului de orizont
întîlnirea dintre operă şi cititor. Textul
în teoria literară şi fenomenologia lecturii
cuprinde imaginea implicită a unui cititor,
se vor datora în mare parte lui Hans –
imaginat de autor. Hans Robert Jauss
Georg Gadamer, care vorbeşte nu doar
remarcă un alt aspect al orizontului
despre un orizont unic, ci despre o fuziune
aşteptărilor şi anume faptul că o operă
a orizonturilor. Există un orizont unic
nouă este cea care îl subminează.
care cuprinde tot ce conţine în sine
Importantă la Jauss este negarea gustului
conştiinţa istorică, format prin participarea
artistic preponderent, a aşteptărilor
trecutului propriu şi cel străin către care se
cititorilor, formate de lucrurile acceptate,
îndreaptă conştiinţa noastră istorică.
general valabile, tradiţionale. Pentru a
Dobîndirea unui orizont istoric presupune
înnoi un orizont de aşteptare nu este
o detaşare, cu sensul de interacţiune:
necesară doar anularea celui anterior, ci şi
„Ceea ce urmează să fie detaşat
o relaţie dialogică cu orizontul operei. Junimea
trebuie să se detaşeze de un altceva care studenţească
trebuie, invers, să se detaşeze la rîndul său de Dacă la Robert Jauss este importantă
3
acesta. Astfel, orice detaşare face, implicit, funcţia socială şi politică a literaturii, la
vizibil lucrul de care se detaşează Wolfgang Iser aceste probleme sunt
ceva.” (Hans - Georg Gadamer, Adevăr şi evitate. În timp ce Jauss, angajat mai mult
Metodă, Editura Teoria, Bucureşti, 2001, în relaţia dintre estetică şi hermeneutică,
traducere de Gabriel Cercel şi Larisa Dumitru, este îndatorat lui Hans Georg Gadamer,
p. 233 ) preocupările lui Iser cu privire la
Distingem între un orizont al fenomenologia lecturii se datorează
trecutului şi unul al prezentului. Orizontul filosofului şi esteticianului Roman
trecutului se regăseşte sub forma tradiţiei, Ingarden.
Note hermeneutice
Wolfgang Iser continuă teoria lui organizează adresările cititorului către text, textul
Roman Ingarden referitoare la indeterminările putînd fi astfel constituit ca sistem al
şi concretizările operei de artă. Fenomenologia perspectivităţii.” (Wolfgang Iser, Actul lecturii. O
lecturii la Roman Ingarden porneşte de la una teorie a efectului estetic, traducere din limba
germană de Romaniţa Constantinescu, Editura
dintre temele fenomenologiei, cea a
Paralela 45, Piteşti 2006, p. 230 )
determinării obiectelor. El deosebeşte între
Structura de temă şi orizont introduce
obiecte reale, determinate în totalitate şi
cititorul într-un joc al perspectivelor. Interesant
obiectele ideale, care trebuie constituite. Opera
este că segmentele perspectivelor particulare
de artă este un obiect intenţional, diferenţiat de
devin uneori temă, alteori orizont, datorită
alte tipuri de determinări ale obiectelor, cu
cititorului care schimbă mereu direcţia
ajutorul spaţiilor nedeterminate. Locurile
punctului său de vedere. Fenomenologia
nedeterminate au un rol important în
lecturii, în viziunea lui Wolfgang Iser, trebuie
concretizarea operei de artă.
să explice actele de sesizare prin care textul se
Wolfgang Iser discută despre „structura
traduce în conştiinţa cititorului. Textul nu
de temă şi orizont” şi subliniază importanţa
poate fi privit ca un întreg, cum ni se întîmplă
plecării de la ideea că textul este un sistem
în cazul obiectelor percepţiei, ci poate fi
perspectivist. Există patru perspective:
cunoscut ca „obiect” numai pe parcursul
perspectiva naratorului, cea a personajelor, cea
etapelor lecturii. Locul cititorului în text este
a acţiunii şi cea a ficţiunii despre cititor
văzut de Iser ca un punct de intersecţie între
(„cititor ficţionalizat” sau „cititor – ficţiune”).
protenţie şi retenţie (preluînd conceptele de la
Jocul de „perspective interne” dă naştere
Husserl), care organizează propoziţiile şi
obiectului estetic. Pentru a înţelege textul ca
deschid orizonturile interioare ale textului. O
sistem al perspectivităţii, trebuie ca
importanţă deosebită în succesiunea
perspectivele să relaţioneze între ele, întrucît
propoziţiilor o are hiatul, Iser şi Ingarden
apar din unghiuri sau puncte de vedere diferite.
avînd păreri diferite despre acesta. Ingarden
Acest lucru se realizează cu ajutorul structurii
consideră hiatul o piedică în derularea unor
de temă şi orizont. Cititorului îi este imposibil
succesiuni ale propoziţiilor şi în cele din urmă,
să se afle în acelaşi timp în toate perspectivele,
a cursivităţii. Iser însă nu susţine o curgere fără
de aceea perspectiva la care priveşte într-un
oprelişti a succesiunii propoziţiilor, întrucît o
Junimea anumit moment este tema, care se află însă
studenţească mişcare întreruptă poate stabili momentul unei
întotdeauna în faţa orizontului celorlalte
4 noi perspective a cititorului asupra textului.
segmente, în care cititorul se situase anterior:
Karlheinz Stierle, „ultimul”
„Dacă cititorul urmăreşte, de exemplu, un
anumit comportament al eroului, care devine astfel
reprezentant al Şcolii de la Konstanz, continuă
pentru el temă, atunci orizontul din care are loc tradiţia începută de Robert Jauss şi Wolfgang
această raportare este totdeauna condiţionat deja Iser, şi elaborează o schemă proprie, numită
de un segment al perspectivei naratorului, Relevanzfigur (schema predominantă). La
respectiv de unul al personajelor secundare, al Stierle textul îşi prescrie propria schemă, iar
acţiunii eroului sau al cititorului ficţionalizat. În indeterminările nu se mai datorează
această formă structura de text şi orizont creativităţii cititorului.
Povestitori şi palavragii
Marina Evelina CRACANĂ

Fantasticul filosofiei şi filosofia fantasticului în operele literare


„Lumea Sofiei” de Jostein Gaarder şi „Picnic la marginea
drumului” de Arkadi & Boris Strugaţki
Romanele Lumea Sofiei de personaje adevărate, complexe,
Jostein Gaarder şi Picnic la marginea problematice şi problematizante, este
drumului de fraţii Arkadi şi Boris depăşită de romanul Picnic la marginea
Strugaţki par să aibă ca singur punct drumului care dă lumii S.F o nuanţă
comun apartenenţa la genul fantastic, filosofică pentru ca un deceniu mai
având în vedere structurile lor narative târziu, romanul scriitorului norvegian
diferite şi condiţiile culturale, politice şi Jostein Gaarder să accentueze această
sociale distincte în care au trăit şi-au nuanţă până la confundarea ei cu
scris autorii lor. Jostein Gaarder şi-a fantasticul însuşi. Lumea Sofiei
publicat romanul în 1991, an în care transpune, într-un mod evident, filosofia
libertatea exprimării apare ca principiu şi fantasticul într-o schemă de tip Yin-
activ, firesc în condiţia oricărui scriitor, Yang pe care Picnicul o indică prin Fiecare
pe când romanul scriitorilor ruşi a trecut sugestie. Asta înseamnă că cele două dintre cele două
romane
printr-un travaliu de opt ani ( din cauza domenii fac obiectul unei incluziuni activează
unor suspiciuni nefundamentate ale reciproce. Tzvetan Todorov afirma că trăsături latente,
capriciosului regim comunist) pană la fantasticul se întemeiază în mod esenţial inovatoare în
ieşirea sa de sub tipar . Lumea Sofiei a pe o ezitare a cititorului care se identifică comportamentul
fost declarată în 1995 cea mai bine cu personajul principal. Aceeaşi stare de fantasticului
vândută carte S.F din lume iar Picnicul a ezitare, de tensiune, în virtutea căreia se
rămas până în zilele noastre cea mai nasc întrebările, este principiul de bază
apreciată lucrare a fraţilor Strugaţki. Dar al filosofiei aşa cum i-l explică Sofiei,
nu atât popularitatea celor două opere Alberto Knox, două personaje-cheie din
literare face posibilă analiza romanul lui Gaarder. În acest prim caz
comparatistă pe care o propun ci mai acţiunea evoluează dinspre filosofic spre Junimea
ales fluxul de idei prin care ele fantastic, întrucât demersul autorului este studenţească

comunică, cuplul pe care-l formează unul vizibil pedagogic, pe când în Picnic 5


atunci când, vom vedea, unele pasaje din sensul este inversat, naraţiunea
cele două texte se asamblează perfect. desfăşurându-se dinspre fantastic spre
Mai mult decât atât, fiecare dintre filosofic, dată fiind instigarea la
cele două romane activează trăsături autointerogaţie pe care o exprimă
latente, inovatoare în comportamentul destinul personajului Redrick Schuhart şi
fantasticului. Tendinţa de manierism a care atinge paroxismul odată cu
literaturii S.F pe care criticii o explică monologul acestuia din finalul cărţii.
drept incapacitatea acestui gen de a crea
Povestitori şi palavragii
În Lumea Sofiei filosofii pe care i-a consemnat extraterestră. Cum o să afle ei unul despre altul, că
istoria devin personaje, devin adjuvanţi textuali amândoi sunt fiinţe raţionale (…) Ele sunt
pentru o fată de 14 ani aflată în căutarea sinelui. răspunsuri căzute din cer la întrebări pe care nici
Romanul este un index de repere filosofice unde măcar nu ştim să le punem.(…) Câteodată mă
întrebarea substituie locul protagonistului. întreb de ce ne zbatem atâta? Ca să câştigăm bani?
Personajul din Picnic dimpotrivă devine un Dar pentru ce dracu ne trebuie bani dacă nu facem
Socrate modern care se individualizează prin altceva decât să ne agităm.
condiţia sa, o tipologie inedită: stalkerii. Pe În cele două romane atât filosofia cât şi
Socrate îl regasim în sintagma ştiu că nu ştiu fantasticul par ţinute ale personajelor. În Lumea
nimic! . Să analizăm în cadrul acestei idei ce spune Sofiei acţiunea are pulsiuni adolescentine, firul
Richart Nunan - reprezentantul furnizorului de narativ, deşi este electrizat şi întortocheat, ţinându-
echipament electronic pe lângă filiala Institutului l pe cititor cu un pas în realitatea Sofiei şi cu
Internaţional de Cultură Extraterestră - despre celălalt în cea a Hildei, are o finalitate exterioară.
stalkeri: Ei barem înţeleg că nu înţeleg nimic. Se Cititorul este influenţat să ia o hotărâre de
uită în această prăpastie fără fund şi ştiu că trebuie contactul Sofiei cu Lumea Disney, o lume
neapărat să coboare acolo(...) Iar principalul nu convenţional imaginară, şi doar acea barcă din
este cum s-o facă şi ce vor găsi acolo jos, totul este final îi mai ţine trează mirarea, ezitarea. El este
cum să iasă de-acolo”; la fel şi urmatoarele citate alimentat cu întrebări dar autorul i le ia înapoi
par să se confirme reciproc: Un filosof adevărat făcând precizări care-i ucid nedumeririle. De ce
este cel care nu s-a putut obişnui niciodată cu trebuia ca în final Sofie şi Alberto Knox să
adevărat cu lumea aceasta (Lumea Sofiei) / Tu, întâlnească toate fiinţele fanteziei într-o formă cât
Roşcovanule, strici tot echilibrul, strici ordinea şi se poate de concretă, calchiată după realitatea
nu suporţi nicio organizare, nici pe cele bune nici noastră fizică?! Personal, găsesc aceste pasaje
pe cele rele (Nunan) - Da’ ce te pricepi tu la toate, redundante în limbajul poveştii întrucât ele îi
grăsanule? Când am văzut vreodată vreo ordine deservesc demersul relaxându-l pe cititor care
bună? Da când m-ai văzut tu pe mine într-o ordine manifestă în felul acesta primul simptom pentru
bună? Toată viaţa am văzut cum mor kirili, expulzarea sa din universul naraţiunii. În Picnic
ochelarişti, iar cei ca Steviatnik se târăsc printre firul narativ se transformă finalmente, într-un
cadavrele lor, pe cadavrele lor ca nişte viermi şi adevărat nod care înghite conştiinţa lectorului
Junimea
murdăresc, murdăresc, murdăresc (…) Nu o viaţă, înlesnind accesul pe teritoriul filosofiei. Dacă din
studenţească nu două, nu un destin sau două destine. Trebuie cele prezentate până acum se desprinde o oarecare
6 schimbat fiecare şurub al acestei lumi infecte. intertextualitate, ce-i drept neintenţionată, citatul
(Picnic la marginea drumului) După cum se poate urmator este evident replica unui dublet de voci-
observa, spre deosebire de Lumea Sofiei, Picnicul cea a Sofiei şi cea a lui Redrick Schuhart : Adică
mediază contactul cititorului cu o filosofie vie, cine suntem noi şi cine sunt ei? Nu mai înţeleg
trăită, nu predată şi nici memorată: - Da, şi totul ar nimic. Acest citat poate servi drept introducere
fi foarte bine dacă am şti ce înseamnă raţiunea (…) pentru o paralelă demnă de semnalat în profilul
Raţiunea este un instinct complex care încă nu s-a celor două romane. Fenomenul “Matroska
format. Vor trece un million de ani, instinctual se fantastică” reprezintă un punct în care se
va forma treptat, şi vom înceta să mai facem articulează mesajul ambelor opere. Lumea Sofiei
greşeli, care probabil sunt proprietatea inalienabilă ne face să ne întrebăm dacă nu cumva suntem
a raţiunii (…) Omul s-a întâlnit cu o fiinţă prinşi în jocul textualist al unei repetiţii eterne:
Povestitori şi palavragii
…conştiinţă (conştiinţă ( conştiinţă ( conştiinţă ( conştiinţă -Exact. Un picnic la marginea unui oarecare drum
Picnic
( conştiinţă (* conştiinţă… cosmic. Şi mă mai întrebi dacă se vor întoarce sau
la marginea
Iată citatele care se referă la această idee: nu?!
drumului ne
Încearcă să-ţi închipui că tot ceea ce Acest citat, destul de amplu dar determină să
trăim noi se petrece în conştiinţa altcuiva. Noi relevant, face trecerea către alt aspect comun reflectăm
suntem această conştiinţă. Noi nu avem deci un celor două romane: osmoza dintre cele două asupra
suflet al nostru propriu ci suntem sufletul altcuiva. lumi prin transferul de obiecte. În Lumea întrebării
(...) Sofiei circulaţia obiectelor (o eşarfă roşie, o dacă nu
-Căci nu e gând cu neputiinţă de gândit suntem parte
brăţară, nişte illustrate, un ciorap alb etc.), deşi
acela că şi ei sunt doar o conştiinţă.(Hilde şi tatăl integrată
se face într-un singur sens, din realitatea
ei) dintr-o
-Adică el stă acolo şi ne are pe mine şi pe Hildei în cea a Sofiei, devine conştientă şi nesfârţită
Hilde undeva, adânc de tot în capul lui (Autorul facilitează comunicarea, pe când în Picnic la incluziune
Jostein Gaarder) . Dar nu ne-am putea închipui că marginea drumului obiectele extraterestre de realităţi,
el trăieşte, la rându-i, într-o constiinşa şi mai provoacă fenomene extrafizice şi incluziune a
înaltă? extrabiologice, dar nu fac altceva decât să unei lumi în
*(- semnul incluziunii în matematică alta
dezorienteze mai mult, să opacizeze suprafaţa
Pe de altă parte Picnic la marginea de contact între cele două lumi, să dea naştere
drumului ne determină să reflectăm asupra unui haos la niveluri multiple. Obiectele şi
întrebării dacă nu suntem parte integrată dintr- fenomenele din Zonă, de natură extraterestră,
o nesfârşită incluziune de realităţi , incluziune determină formarea unui jargon al stalkerilor:
a unei lumi în alta: lampa morţii, brăţări, stropi negri, bureţi, lut
…lume ( lume ( lume ( lume ( lume ( lume ( lume sifonat, ace de siguranţă, inelul ,ochiul
( lume ( lume… racului, piftia vrăjitorului, şerveţelele
Iată şi citatul pe care se sprijină această fulminante, Globul de aur (maşina dorinţelor)
idee: Nu putem trece prin fantastic fără a ne
-Un picnic. Închipuie-ţi o pădure, un raporta la tema căutării care presupune o
drum, o poieniţă. De pe drum vine o maşină şi se călătorie. Sofie şi Hilde întreprind o astfel de
opreşte în poieniţă. Din maşină ies tineri, apar călătorie, în timp şi spaţiu, printre curente
sticle, coşuri cu mâncare, fete, tranzistori foto şi filosofice, dintr-un impuls al conştiinţei menit
cineaparate. Se face un foc, se pun corturile şi se să le expandeze cultura generală în funcţie de
dă drumul la muzică, iar dimineaţa o intind. Junimea
care imprevizibilul vieţii poate fi îmblânzit. studenţească
Animalele, păsările, insectele care toată noaptea Redrick Schuhart, în schimb, desfiinţează 7
au privit cu groază la tot ce s-a petrecut ies din imprevizibilul, el se avântă în Zonă, se luptă
adăposturile lor. Şi ce văd?Pe iarbă s-a scurs ulei
cu aceasta, cu lumea dinafara ei pentru ca în
de motor, benzină vărsată, bujii şi filter de ulei
final să-şi dea seama că nu mai are nici măcar
aruncate ici-colo. Peste tot zac cârpe, becuri arse,
cineva a uitat o cheie, de pe apărătoarele de bucuria împlinirii unui ideal la sfârşit de drum.
protecţie ale roţilor s-a scurs murdăria, care s-a Finalul este tulburător şi ilustrează resemnarea
lipit de prin cine ştie ce mlaştini…şi bineînţeles ironică şi rece care mă duce cu gândul la o
urme de foc, cotoare de mere, hârtii de la replică a poetului Arthur Rimbaud: Singurul
bomboane,cutii de conserve, sticle goale, o batistă, lucru de nesuportat e că nimic nu e de
poate vreun briceag, Ziare vechi şi rupte, eventual nesuportat. Redrick Schuhart îşi dă seama că
şi nişte monede, flori veştejite din alte poieniţe(…) un mecanism al împlinirii dorinţelor e de
neconceput
Povestitori şi palavragii
fiindcă el însuşi dezintegrează spiritul uman Knag. Emigranţii din Marmont care au suferit
care-l conştientizează. Aflat într-o atare Instantaneul vizitei, provocă dezastre,
situaţie de imposibilitate, Redrick cere distorsionări nu numai la un nivel temporal şi
divinităţii(Globului de aur) să înţeleagă, să spaţial cât şi la unul existenţial, prin simpla lor
asimileze ceea ce el nu e în stare să exprime: prezenţă. Redrick întruchipează tipul uman
Redrick (…) se târî prin toată cariera, de- nevrotic, destinul său se răsfrânge asupra
a curmezişul, spre Globul care dansa şi-I făcea cu destinului fiicei sale într-o manieră tragică. O
ochiul. Era transpirat tot, se sufocase de căldură, întâmplare din lumea Hildei se reverberează în
în acelaşi timp trecându-l fiori de gheaţă, tremura cea a Sofiei sub forma unei influenţe ş.a.m.d.
ca după o beţie, iar printre dinţi îi scârţâia praful
Romanul lui Jostein Gaarder este un
cretos şi searbăd. Şi deja nici nu mai încerca să
câmp fertil de intertextualitate, chestiune
mai gândească. Repeta într-una cu disperare, ca o
rugăciune: “Sunt un animal. Vezi bine că sunt un
care nu poate fi ignorată în cadrul acestei
animal. N-am cuvinte, nu m-a învăţat nimeni să analize. Apar referinţe la o multitudine de
folosesc cuvintele, nu ştiu să gândesc. Aceste basme (Fetiţa cu chibrituri, Colind de
târâturi nu mi-au dat posibilitatea să învăţ şi să Crăciun, Aladin, Scufiţa Roşie) citate din
gândesc. Dar dacă eşti într-adevăr atât de Jurământul lui Hipocrate sau din diferite
puternic, de atotştiutor şi tratate de filosofie şi ştiinţă. Picnicul
atotînţelegător...Descurcă-te singur! Uită-te în semnalează şi el într-un context ironic, titluri
sufletul meu, ştiu că acolo găseşti ce-ţi trebuie. ca Degeţel sau Prinţ şi cerşetor.
Trebuie să fie ceva. Doar nu mi-am vândut Un element ancorat în realitatea concretă,
nimănui sufletul niciodată. Este al meu, este
contemporană şi incorporat celor două romane
omenesc! Nu se poate să vreau răul!...şi blestemat
este Organizaţia Naţiunilor Unite. Albert
să fie totul, pentru că nimic nu pot să-ţi mai spun
înafară de aceste cuvinte copilăreşti<<Ferice
Knag, din Lumea Sofiei, este maior şi
pentru toţi, pe gratis, şi hai să nu plece nimeni reprezentant al ONU în Liban, iar Valentin
supărat.>>” Pilman, personaj al Picnicului, este
Noţiunea de monism din filosofie consultantul Comisiei ONU pentru problema
conform căreia nu există contradicţie între Vizitei, în Marmont. Primul are sarcina de a
spirit şi materie e un sinonim parţial al propaga mesajul păcii şi idealului de unire
termenului de pandeterminism pe care universală iar cel de-al doilea are rolul de a
Junimea Todorov îl enumeră printre temele eului în menţine cofidenţialitatea ciudăţeniilor
studenţească literatura fantastică şi care la cel mai abstract extraterestre din Zonă. Cu o tentă idealistă pe
8 nivel cu putiinţă înseamnă că limita dintre de o parte şi cinică pe de altă parte Organizaţia
materie şi spirit, dintre fizic şi mental, dintre Naţiunilor Unite pare să fi avut impactul său
lucru şi cuvânt a încetat a mai fi etanşă. atât asupra lui Jostein Gaarder cât şi a fraţilor
Temele tuului sunt aproape inexistente în cele Strugaţki.
două romane, pe când temele eului predomină: Apărută la Editura Univers, în
o cauzalitate de tip particular, traducerea lui Mircea Ivănescu, cartea Lumea
pandeterminismul, transformarea timpului Sofiei, are unele stângăcii de exprimare, care
şi spaţiului. De exemplu, timpul în lumea probabil reduc din frumuseţea şi plăcerea
Sofiei se scurge altfel decât în lumea Hildei, îi lecturii în original. Astfel întâlnim pasaje de
explică acesteia din urmă tatăl său Albert genul:
Povestitori şi palavragii
Scurt rezumat toată prăvălia asta?Deh, cititorule, e cam greu să
Acum eşti de-a dreptul scârbos! (într-un context explici asemenea chestii cuiva care nu le-a văzut; e
care nu implică nimic dezgustător) greu tocmai prin simplitatea lor, mai ales atunci
Uneori adulţii sar de pe linie.(traducere forţată, când şi se arată şi poţi să le cercetezi, convingându-
probabil în original “cross the line”) te în sfârşit despre ce este vorba. E ca şi cum ai
La două minute după ora douăsprezece Sophie încerca să descrii în mod ştiinţific şi cu detalii
îşi băgă capul la Caffee Pierre( exprimare bogate, să zicem, o cană sau , Doamne fereşte un
defectuoasă) păhărel: dai din mâini neştiind ce să explici
Ptiu, drace!(replică frecvent introdusă în amănunţit şi nu-ţi rămâne altceva de făcut decât să
limbajul unei fete de 14 ani, general prezentată
te răcoreşti înjurând sănătos.
ca inocentă şi bine crescută)
Dacă prezentarea de până acum cere o
Traducerea lui Valentin Stoicescu pare mult
concluzie, aceea ar fi că de multe ori
mai rafinată şi fidelă textului original, Stoicescu
compatibilitatea unor texte supuse comparaţiei
reuşind să traducă fondul interior al
nu este evidentă, dar asta nu înseamnă că ea nu
personajelor prin limbajul lor:
- Care Kirill? Chelosu?
există. În ceea ce priveşte fenomenul de
interferare a fantasticului cu filosofia la diferite
- Ba tu eşti chelos! Dintr-o mie ca tine nu scot un
strucuturi ale operei, romanele Lumea Sofiei şi
singur Kirill. Eşti negustor mă putoare! Negustorul
Picnic la marginea drumului sunt un exemplu
morţii. Ne-ai cumpărat pe toţi…Vrei să fac praf
pertinent de compatibilitate.

Lirice
Ioana MIRON

Păpuşa din cârpe


poate eram puţin mai mare ca tine şi
mă rugai să-ţi prind în vârful degetelor mai mulţi ochi
să mă observi în detaliu
iar când mă voi ascunde pe sub pământ
ca o cârtiţă ce simte totul doar prin vârful mustăţilor
tu să vezi în locul meu
Junimea
să nu fii lacomă studenţească
zâmbeşte cu măsură pentru ca altfel ai putea să te descoşi 9
şi dacă totuşi se întâmplă
leagă-ţi aţele destrămate
de o pasăre şi
Târziu lasă-te
purtată
faţa unei bătrâne printre catre soare, lună sau
crizanteme alte luminiţe ghemuite
o toamnă perfectă prin cer
Liric-e
Petru FIŞTOC
“Ce te enervează mai mult?...
Hai, spune ! Astronomie
Că nu e ea aici ? Sau că am venit eu ?”
Mi-e
dor Sorii mei stăteau drepţi
de şi alineaţi.
tine Lunile tale nu vedeau
de şi nici nu vroiau s-audă.
fiecare Am fi voit să ne treacă timpul
dată cu vederea,
când de ca şi cum nici n-am fi fost
încerc şi n-au ieşit decât ceasuri.
să În amintirea vremii
Am fi voit să nu când Ziua şi Noaptea
ne dăm întru totul mai coborau de mână şi călcau peste Pământ,
şi n-a ieşit plângă am fi voit
decât poezie. Spunea odata un beţiv, să ne auzim gândurile umblând
zice : „tristeţea se mănâncă”… şi n-au iesit decât cuvinte.
Aici nu e tristeţe. Lunile tale
Ne rămâne, dar, sa mâncăm, sau stăteu rotunde
să ne mâncăm. şi în cercuri.
Pe noi înşine, sau Sorii mei nu vedeau
unii pe alţii, sau şi nici nu vroiau s-audă.
între noi, Am fi voit să ne dăm întru totul
cum spun beţivii. şi n-a ieşit decât poezie.
Mi-e
dor
de
tine Atunci când Tatăl a orândiut
de ca Fiul să
fiecare
dată De fericire
când ţi-am ros unghiile
mai piciorului,
aud Marelui picior
câte care mă desmiardă ţărână.
Junimea un Asemenea lui stăteam,
studenţească beţiv rastignit cu pântecele încreţit de vânturi
10 cântând pe care nu urcând scară,
Mai cade, ci pre tine aruncându-te
din când cu tălpile în crestarniţa norilor,
în când le ajungi,
câte un fir de păr asemenea lui stăteam
din tavan… şi lacrimile îmi făceau obraji din tâmple
Nu te mai flata singură. udând întru incestul din noroi.
Nu-mi mai e de mult dor de tine –
mi-e dor de mine, Coboară, Doamne, pe pământ,
de cum eram eu să vezi cum înfloresc copacii!
când erai aici.
Lirice
Răzvan BUZILĂ
trăim cu grijă

precauţi în lumea oamenilor vii posibil să fi rămas pe tripu’ că-i so-


împreună ne îmbătăm împreună ne noru’ lumii în care trăim Foto cosmin
vindecăm împreună ne nimicim dragomir
suflete mici aşezate în rânduri
seara, înainte de culcare
mama îşi spune rugăciunea
mama bea prea multă cafea, două căni ca să se încarce pozitiv de la divinitate
dimineaţa şi ca să poată să-l ierte pe tata
nimic nu-şi mai face efectu’ cum ar tre- şi-n următoarea zi
bui
în spaţii mici contorsionate respiraţii
înaintate părinţii mei au alt dumnezeu
ca să nu moară şi dimineaţa la serviciu eu altu fluturii trăiesc doar o zi
plini de viaţă sunt primii paşi cu apoi dispar ca şi cum nici n-ar fi trăit
bătăturile lipite de faianţă uneori în starea de după praf seara, înainte de culcare
ar fi o imagine mega greţoasă după trei se aude durerea mamei mele mama îşi spune rugăci-
zile de mefedronă o moarte odată cu toţi puricii de la televizor unea
ca să se încarce pozitiv
de la divinitate
mama lucrează la un second hand în îmi pocneam degetele şi materia se şi ca să poată să-l ierte
centru şi tre să ajungă mereu la timp împărţea pe tata
tata e pensionat de boală chestie care în pozitiv şi negativ iar din toate aleger- şi-n următoarea zi
nu-i aşa de gravă ne-am obişnuit cu el ile pe care le puteam face
acasă nu am făcut nici una
fratele meu, Andrei e certat mereu de-ai
mei consumă curentu’ cu shooterele lui Junimea
şi eu fac două duşuri pe zi m-am născut într-o garsonieră acum studenţească
dar asta nu ajută optişpe ani 11
decât pe moment a unui bloc turn printre lindenii de ieri,
păduchii de azi
mama nu mă striga cu diminutive
tata uită tv-u deschis pe antena 3 căci diminutivele se foloseau la noi
că ăia-s ăia care-i înjură cel mai des pe doar atunci când nu aveam griji
ăilalţi şi asta se întâmpla doar de revelion
şi e trist că doar atunci când adoarme când ni se împărţea dopamină la plicu-
pare liniştit leţ pe datorie
uneori pleacă la băut şi lasă tv-u sau când dădea gol România
deschis
Epistole
Alex Marinescu

DIN UMBRĂ ÎN EDEN

Pântecul tău e un mormânt pe care l-au profanat zeii (F. D.)

Am păşit din Umbră în încet, şi copacii uzi picură cu stropi mari peste
Eden, cu vocea ta călăuză spre fetiţa care citeşte într-un parc unde două bănci
paradisul pierdut din mine. vechi din lemn stau de vorbă despre cum trec
veveriţele pe lângă ele sau pe sub ele, veveriţe
Am lăsat un vis pentru altul, tot aici în cu blana de aceeaşi culoare cu părul fetiţei care
Oraşul unde am iubit şi am murit, şi apoi am citeşte aplecată, ţinând cartea pe genunchi,
iubit şi am murit din nou. Am lăsat toată frica cartea despre Oraşul cu şapte dealuri unde un
în Umbră ca să pot intra în lumina care mă student s-a îndrăgostit de fetiţa care îşi bea
aşteaptă. Da, mă aşteaptă, şi nu-mi e frică de ceaiul şi citeşte...
culori şi de muzică lină, nici de îmbrăţişări,
nici de sărutul pierdut, nici de cel viitor. Nu-mi Tu Femeie eşti ca un ceai în care
e frică de amintirea din Eden când mă înfloreşte regele Iasomie, care aminteşte de
tăvăleam, cu tine sau cu altcineva, nu mai ştiu, ceva exotic şi picant, dar mai ales mă înveleşte
prin iarba înaltă, pe sub pomii înfloriţi cu flori cu lumina blândă a unui foc în vatră, cu
albe. parfum de busuioc şi căldura unui şemineu din
Muzica noastră va fi un cuvânt pe-o casa viselor mele. Eşti lambriul din lemn care
aripă, trimis celor care ne vizitează visele, şi scârţâie în casa viselor mele. Eşti vitraliul care
cântând mă voi ruga de Univers să mă nască aruncă seara scântei multicolore în casa viselor
acolo unde voi fi învăţat deja să trăiesc, mă voi mele. Eşti scara în spirală care duce în masarda
ruga de Oraş să mă ajute să fiu demn de cu ferestre în tavan, pe unde se uită pisicile la
sacrificiul făcut de Mama care a murit mine noaptea târziu când scriu o poezie la
născâdu-mă, mă voi ruga de biserici să nu lumina lunii pline şi-a lumânării din ceară
închidă inimile ci să le lase să zboare, mă voi verde care miroase ca tămâia sau ca
Junimea
ruga de aerul din jurul nostru să mă lase să îl scorţişoara, care pâlpâie făcând să joace pe
studenţească
respir, mă voi ruga de mine însumi să continui hârtie umbra penei cu care scriu poezia despre
12
să trăiesc, pentru că nimeni nu trăieşte ca mine, un bal mascat unde te-am căutat dincolo de
mă voi ruga de tine să nu mă laşi niciodată măşti şi evantaie şi unde am dansat noi doi...
singur.
Tu Femeie eşti ca un ceai turnat Nu contează ce culoare au ochii tăi,
fierbinte în cană, care se revarsă, se prăvăleşte nici ce culoare are părul tău, nici ce fel de
ca o cascadă dulce de seară, în timp ce aburii eşarfă porţi, atâta vreme cât eşti dansul care mă
se ridică spre arcadele bibliotecii, în cafeneaua ameţeşte, melodia care mă surzeşte, statuia
cu trandafiri în eprubetă, cu pianul vechi lipit care mă orbeşte, teatrul care mă înnebuneşte...
de perete, cu tabloul fetiţei care citeşte pe o atâta vreme cât eşti poezia care umblă.
bancă într-un parc unde frunzele scuturate s-au
adunat în valuri moi şi pestriţe, şi plouă cald şi
Lirice

Ştefan PETREA

Fără de pilastru Un astru stins în bezna lumii


sunt
Un praf din aştri înstelează bolta
O-aprinde ca pe-o lumînare-n strană Ca frunza veşnic verde de ienupăr
Doar luna, luminoasă şi tirană Mereu îşi crede-un june tinereţea.
Împuţinează împrejur recolta. Dar eu îmi simt de-acuma bătrîneţea
Şi-n felu-acest norocul meu îl supăr.
Se-nchipuie pe cer precum o rană
Dar lui Tanit nu-i pasă,dezinvolta Ca prin ochean văd firii frumuseţea
Pămîntu-i surd, el doar îşi cerne volta În flori şi-n luna albă mă acopăr
Plouînd pe mări ca-ntr-o imensă cană. Şi fruntea-n faţa nopţii o descopăr
Prin ceasurile ei plutind tristeţea.
Cu ochii nu pot făptui nimica
Privesc pe toate trist, neputincios Nu-s nimănui un rost de cefalee
Şi deznădejdea-mi este gînd amica Durerile de cap mi le înfrunt
Cu sîmburi enigmatici de idee
De parcă toate-n lume sunt pe dos.
Mai scriu un rînd şi mă cuprinde frica: Simţindu-mă spre faptă prea cărunt.
Nu sunt din îngereasca stirpe os. De vrei să-mi ştii cărările, femeie,
Un astru stins în bezna lumii sunt.

Vorbit-am îndeajuns de moarte


Epitaf
Vorbit-am îndeajuns de moarte. Traiul Păreai că dormi, pe-atîta de frumoasă
Pe-acest umil pămînt îşi cere locul Nici nu visam că Moartea te-nviase
Şi rar să faci în veşnicie trocul, În nemurire. Carnea-mi de pe oase
O clipă-două vinzi la schimb cu raiul. Coboară în pămînt fără de Coasă

Îndestulezi tristeţea pe alocul Şi-mi dezveleşte sufletul. Miroase Junimea


Şi în amar înmoi adesea graiul Pur a zambile şi-a tămîie-n casă. studenţească
Gîndeşti în spus netemător "erai"-ul Şi spiritu-mi cuprinde mîna-ţi. Groasă 13
Dar Vieţii dai simbrie şi-i faci jocul. E veşnicia. Te iubesc în joase

Şi noaptea caldă-i plină de fiire Cavouri şi în Cer, iubito. Strigă


Pe gură, dragă, dulce te sărut Spre mine Viaţa tocmai în avînt.
Tu mă întrebi de vreau să îţi fiu mire Mă-ntorc, iubire! Nu-s stăpîn şi rigă

Căci de mireasă tot nu te-am cerut. Pe calea ta, pe drumul tău cel sfînt.
Mă uit la tine-n taină, cu uimire: Şi lacrimi sure-obrajii îmi irigă
Eşti doar himeră, infinitul vrut. Şi eşti a mea atîta: în cuvînt.
Cugetări
Ştefania MATEI
IUBIREA NOASTRĂ CEA DE TOATE ZILELE
Iubirea este o noţiune pe cît de sale: Iubeşte-mă!”, adică existenţa unui
greu de definit, pe atît de greu a avea o raport între chemare şi răspuns sau faptul
privire ultimă şi exactă asupra a ceea ce că iubirea presupune iubire şi de partea
reflectă. cealalta ca principiu al reflectării.
Avînd în vedere lucrarea lui Paul Altă caracteristică ar fi: puterea
Ricoeur, Iubire şi justiţie, discuţia despre metaforizarii asociate cu expresiile iubirii.
iubire se poate axa pe două direcţii, aceea Astfel iubirea nu are doar premisele unei
de a da, prin iubire, fie în exaltare, fie în continue evoluţii, cedînd poruncii:
platitudini emoţionale. De aici, se iveşte „Iubeşte-mă!”, ci conţine trecerea de la o
nevoia de mijlocire între iubire şi justiţie, etapă la alta, de la o condiţie la alta, un
ca mediere practică între două extreme. soi de dinamism.
Astfel că există
trei componente ale Există o legatură între iubire şi Ricoeur aminteşte şi diferenţa
iubirii: bucuria, laudă rezultînd că discursul iubirii este un dintre eros şi agape (iubirea creştinească),
vederea, situarea discurs laudativ. A lăuda înseamnă a te de unde eros are puterea de a-l semnifica
mai presus de orice. bucura de vederea obiectului tău mai şi de a-l supune pe agape.
presus de toate celelalte obiecte de care îţi Pentru a face o scurtă diferenţiere
pasă. Astfel că există trei componente ale între alte două noţiuni, aceea de iubire şi
iubirii: bucuria, vederea, situarea mai cea de simpatie: iubirea nu poate fi redusă
presus de orice. De unde situarea mai la simpatie, chiar dacă simpatia nu se
presus de orice îndeplineşte condiţiile reduce ea însăşi la fuziunea emoţională.
vederii şi nu ale voinţei – fapt care ne „Simaptia este reactivă, în timp ce iubirea
umple de bucurie. este un act spontan. Ea nu orbeşte, ci te
O stranietate a discursului iubirii, face vizionar.” Iubirea multiplică valoarea
a lui agape, constă în utilizarea a ceea ce cuprinde, obiectul este situat
imperativului: „Să iubeşti pe Domnul mai preus decît era.
Dumnezeul tău... Să iubeşti pe aproapele Pentru a trata îndeaproape
Junimea tău ca pe tine însuţi.”, adică a porunci problematica iubirii creştineşti, în textul
studenţească iubirea care este un sentiment. Răspunsul mai sus amintit sînt invocate două citate
14 la problema pe care o pune motivul biblice: „Iar vouă celor ce ascultaţi vă
poruncii se găseşte prin „colocviul intim spun: Iubiţi pe vrajmaşii voştri, faceţi
între Dumnezeu şi omul singur”. Astfel că bine celor ce vă urăsc pe voi;
„porunca iubirii este iubirea însăşi, care Binecuvîntaţi pe cei ce vă blestema,
porunceşte la rîndul său”, deci „iubirea rugaţi-vă pentru cei ce vă fac
este obiect şi subiect al poruncii sau este necazuri.” (Luca 6, 27-28). „Şi precum
o poruncă ce conţine condiţiile propriei voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi
sale supuneri prin tandreţea reproşurilor voi asemenea.” (Luca 6, 31)
Cugetări
„Porunca de a ne iubi duşmanii nu-şi păcătoşilor, ca să primească înapoi Iubirea
este suficientă sieşi: este expresia întocmai. Ci iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi este noţiunea
supraetică a unei vaste economii a faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să cea mai abruptă,
darului, care presupune mai multe decît nădăjduiţi nimic în schimb.” (Luca 6, o continuă
revendicarea omului pentru acţiune.” 32-34) trecere prin tot
ceea ce
Astfel vorbind chiar de un întreg şir de „Justiţia apare din iubire”, acesta
presupune, de
dăruiri, existenţa însăşi este văzută ca un este contextul în care plasează pe de altă fapt, existenţa.
dar: „Şi a privit Dumnezeu toate cîte a parte Levinas cei doi termeni „asta nu
facut şi iată erau bune foarte”(1, 31). De înseamnă că rigoarea justiţiei nu s-ar
unde deducem că omul – creatura se află putea întoarce împotriva iubirii”. De
în mijlocul unui mediu oferit, supus însă asemenea acordă iubirii un sens raţional,
unei solicitidini în faţa lui Dumnnezeu, de implicare, de asumare a tuturor
aceea de a răspunde unui dar printr-un drepturilor faţă de activităţile celuilalt,
altul. de acceptare, nu este pretinsă aceeaşi
Astfel, trebuie delimitate cele valoare biblică, ci mai degrabă
două noţiuni: etica, adică porunca justificativă „el (celălalt) este înainte de
„Iubeşte-mă!” şi supraetica, altfel spus, orice cel faţă de care sînt responsabil”.
delimitarea alterităţii între prieteni şi Iubirea trebuie să funcţioneze ca
duşmani, a cărei nulitate transpare din a punct de observaţie a justiţiei care, de
doua poruncă. Ceea ce transcende eticul altfel, naşte caritatea. Justiţia contravine
este tocmai economia darului, adică ideii de iubire biblică, de ceea ce
„fiindcă ţi s-a dăruit, dăruieşte la rîndu- Dumnezeul dreptăţii vrea să ne insufle,
ţi”, ceea ce face din darul primit o sursă atributul său principal fiind iertarea.
de obligaţie. Ajungem, prin urmare, la Există două poveşti ale iertării: o lume
cele mai sus menţionate, mediul ca dar care se bazează numai pe dreptate şi cea
al lui Dumnezeu ce trebuie admirat şi de-a doua, apariţia iertării. Levinas se
respectat, ca şi existenţa în sine. fereşte de cuvîntul iubire, transpunîndu-
Însă respectînd regula economiei l, mai degrabă, în imensa
darului se ajunge la o logică a responsabilitate faţă de aproape, o
supraabundenţei, ce contravine logicii responsabilitate pe care o deţii prin Junimea
studenţească
echivalenţei, o nepotrivire sancţionată asumare faţă de iubirea de care vorbeşte
15
de Iisus: „Şi dacă iubiţi pe cei ce vă Ricoeur, cea poruncită. Tot ca o replică
iubesc, ce rasplată puteţi avea? Căci şi adusă motivului poruncirii iubirii este
păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. faptul că Levinas vede înscris pe chipul
Şi dacă faceţi bine celor ce vă fac vouă celuilalt cuvîntul lui Dumnezeu.
bine, ce mulţumire puteţi avea? Ca şi Iubirea este noţiunea cea mai
păcătoşii acelaşi lucru fac. Şi dacă daţi abruptă, o continuă trecere prin tot ceea
împrumut celor de la care nădăjduiţi să ce presupune, de fapt, existenţa.
luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi avea?
Că şi păcătoşii dau cu împrumut
Epice
DORA CHIFU
PRELUDIU LA A MĂ NAŞTE
Motto: “ L’enfer c’est les autres!” (J.P. Sartre)
„M-am săturat să te văd plecând în mine, poate mai bine decât am încercat eu
toiul nopţii, ştiind câţi străini îşi îngroapă însămi să-nţeleg vreodată, iar asta mă face să
boabe de rouă între coapsele tale!”. Asta mi- nu te pot întreba.
ai spus, pentru a nu ştiu câta oară, de data Am obosit să încerc să mă înţeleg,
asta decorul e altul: te pregăteşti să ieşi din sau să învăţ cum ai MERITA să te iubesc.
cadă, cu tot corpul tremurând sub vinişoare Hotarele astea ale minţii mele sunt mai
de apă ce se scrug molatec, cu mâna întinsă apăsătoare decât greutatea ce mi-a pus-o în
spre un punct de spijin imaginar sau poate cârcă „Bărtânul”.
eşti un Miron de piatră cu un discobol M-am hotărât să mă car în spate spre
invizibil, peste care au nins prea multe ierni. sofaua verde din bucătărie (tu ai ales verdele
Ştiu eu oare ce-aş putea să spun ca să ăla brotăcel pe care la-nceput l-am detestat,
Şi e o linişte în
înţelegi de ce îmbrăţişez mereu corpuri de dar cu care acum m-am obişnuit, aşa cum te-
camera asta a
străini? E ca şi când ţi-aş explica de ce-mi ai obişnuit tu cu gândacul Andrei care acum
noastră încât îmi
îngrop în fiecare dimineaţă faţa în pernă de este în mod oficial cel bun prieten al nostru
pot auzi părul
câte ori te găsesc dormind în patul meu cu şi singurul), dar eu n-am nevoie de prosop,
crescând.
chipul chinuit de coşmaruri şi braţele pe mine nu m-au desferecat încă destule ploi.
atârnând lângă pat, încercând să-mi respire M-am întins goală pe gresia rece de
parfumul. Nici nu-mi mai amintesc ce miros lângă sofa şi ţin în braţe primele
are pielea mea, nici cum e să primesc un „experimente” ale uceniciei cu grupul
telefon de la vreun „client” abia după ce „Bătrânului” pe care l-am numit sugestiv:
derma ta o descătuşează pe a mea. Conchis. Şi e o linişte în camera asta a
Te ştergi cu prosopul plin de ură, de noastră încât îmi pot auzi părul
parcă ai vrea să anulezi amintirea miilor de crescând...Sună telefonul fix. Ştiu desigur
săruturi anonime de pe trupul meu. Fumez. cine mă sună. Există o singură persoană care
În dimineaţa asta n-aveam chef să mă dau jos ştie numărul nostru de fix şi singura care ştie
din pat. Şi mă termină durerea asta de noi: prietena mea Ilinca. Ciudat lucru o
sfredelitoare de cap, un Big-Bang al prezenţă feminină pe care să o primesc
neuronilor. Piafenul are gust greţos, iar prin oricând în preajma mea, ţinând cont de ce
fumul de ţigară faţa ta pare imobilă, părul de cred eu despre femei. Evită cu încăpăţânare
paie, iar buzele-ţi par două bucăţi de pepene esenţa, deşi par uneori a fi conştiente de
Junimea uscat.Tuşesc.Fumul mă sufocă; sting ţigara importanţa ei. Îţi intră sub piele, căpuşele şi-
studenţească
doar pentru a mă juca prin scrum preţ de ţi drenează energia. Apoi te fac să le vrei
16 câteva secunde. Îmi întinzi o cană de cafea mereu acolo şi-şi întorc spatele bombat,
(bine zis „de cafea”, căci parcă şi toarta-i e plesnind de energia TA, lăsându-te să le
făcută din boabe aromate), dar cafeaua e ghiceşti în ochi scipirea plină de satisfacţie şi
neagră, tulbure şi are gust de toamnă. Ce sfidare. Apoi „căpuşiază” alte femei şi
naiba ai pus în ea? găsesc alţi bărbaţi pe care să-i dreneze. Şi
Am terminat de băut cafeaua şi abia atât.
acum realizez că apa s-a răcit şi tu ai plecat. Ilinca era excepţia. Dar acum,
Ironia sorţii e că eu nu ştiun încă scopul distanţe cosmice mă despart de telefonul care
plecărilor tale, dar tu le ştii pe toate despre horcăie ca o tuse de babă.
Epice
Robotul: „Bună, M.! Nu ai mai dat de incredibil mi se părea, mama avea să Copilăria mea a
niciun semn de vreo două săptămâni şi moară. fost scurtă ca o
nici nu vrei să răspunzi la telefon. Ştii tu Apoi au fost caiete întregi de bătaie de aripi de
chestia aia dreptunghiulară, neagră de pe pagini goale sau lipsite de importanţă. colibri şi s-a sfârşit
măsuţa din hol? Ştiu că deteşti să vorbeşti Până să te cunosc pe tine. Eram deja cu o dilemă
unei bucăţi de plastic, dar dincolo de asta sătulă de ucenicie, de grupul acela de existenţială: „Unde
sunt eu. Risc să devin o pisăloagă şi deci boschetari frumoşi ce scriau despre iubire stau sunetele
femeie, dar îmi asum consecinţele şi îţi aproape chirugical, ca despre o construcţie atunci când nu
spun: căsătoreşte-te cu Florin ca să trăiţi şi arhitectonică, incapabili să o mai trăiască. suflă nimeni în
voi ca oamenii şi să nu vă mai ascundeţi şi Eu n-o simţisem niciodată când m-am trompetă?” Mama
renunţă la tâmpenia aia de „ucenicie” şi la alăturat grupului de Ucenici. găsise o explicaţie:
experimentele boşorogului ăluia frustrat, e Dar tu ce căutai acolo? Tu iubeai, „Sunetele-şi fac
timpul să începi să trăieşti iubirea, nu doar erai fericit, nu te rataseşi şi nu erai confuz. sălaş în sufletul
să scrii despre ea! Te îmbrăţişez, chiar Probabil, cunoscându-te acum, pentru tine trompetistului,
dacă nici asta nu-ţi place şi te rog să mă Ucenicii au fost un joc, o provocare. până ce acesta
suni, preferabil când e şi Florin prin Înţeleg de ce nu eşti de-acord să-mi mai suflă în trompetă.”
preajmă. Îmi place mai mult vocea ta din pierd timpul cu ei şi de ce consideri că mă Dar explicaţia asta
braţele lui. Salut!” supun unui viol spiritual întâlnindu-mă cu nu m-a satisfăcut.
Căsătorie! Hai mai bine să dăm cu ei şi continuând să scriu despre o iubire „Cum, mama, să
şutu-n stele! Nu am să trag la jugul carului violent abstractizată şi idealizată, în loc reziste trompetistul
mare. Alături de nimeni. Niciodată. să-mi dau voie să te iubesc. cu atâtea sunete în
Şi pe tine Florin, te urăsc tocmai Mă urmăreşte mereu prima noastră suflet, fără să se
pentru că mi-e teamă că te-aş putea iubi. noapte, îţi tremurau mâinile în timp ce mă sufoce sau să
Şi atunci ucenicia mea s-ar încheia şi dezbrăcai şi priveai trupul ce se dezvelea explodeze în
poate n-aş mai scrie. Aş vrea să fi copilărit în faţa ta cu uimire şi teamă de adolescent. zgomote haotice?”
mai mult. Poate atunci nu mi-aş mai fi Geamul de la sufragerie a lăsat câteva
făcut chip cioplit din libertate şi nu mi-aş cioburi de lună să mi se strecoare în
mai fi legat pe veci existenţa de idolul pântec şi noi, noi am fost rodul.
meu. E uimitor cum atingerea ta îmi
Copilăria mea a fost scurtă ca o transformă corpul în lut pe care apoi îl
bătaie de aripi de colibri şi s-a sfârşit cu o modelezi, creându-mă.
dilemă existenţială: „Unde stau sunetele Cred că aş vrea să fiu din nou în
atunci când nu suflă nimeni în trompetă?” pat, să fac ceva mai rău decât să ucid ziua
Mama găsise o explicaţie: „Sunetele-şi fac asta: să o dorm. Junimea
sălaş în sufletul trompetistului, până ce Mă sufocam, tăceam chircită pe studenţească
acesta suflă în trompetă.” Dar explicaţia parchet. Respirând lemnul dur, dispăream 17
asta nu m-a satisfăcut. „Cum, mama, să în asfaltul de gumă, pierzându-mă-n
reziste trompetistul cu atâtea sunete în mulţime. Te căutam, nu aveai nume, îţi
suflet, fără să se sufoce sau să explodeze spuneam doar F.D., o înşiruire de sunete
în zgomote haotice?” ce însemna „tu”.
Dar ce ştia ea? Eu ştiam că va muri Nu te-am găsit, nu m-ai găsit, e
şi asta mă bântuia noaptea când ea venea poate vechiul ţesător de vise. Şoptea
să mă înveselească; asta mă făcea să o parchetul în lumina oarbă a crepusculului
iubesc mai mult, dar să am tot mai puţină că visele nu se mai ţes. Acum puterea e a
încredere în ea. Mama era şi ea om, oricât Maşinii: Maşina de tastat vise.
Epice

Divide-mi M-am trezit, cred. Oricum, cert e că m- pasăre la ou i-am spus timp. Ştiam că vrem
“ri”-ul pân’ am ridicat şi pentru întâia dată am simţit cufărul sevă, frunză şi copac, ştiam că vrem alte frunţi
la r şi i şi dă- prea mic pentru mine, prea aspru parchetul, prea revărsându-se din ale noastre.
mi înapoi sufocant aerul ăsta cu miresme de fier topit. Nici Şi lumile astfel împovărate au dat sunet,
ricin, suciri, nu mai ştiu de când sunt închisă aici. au dat râs şi plânset.
dorinţe, căci Văzusem, poate doar pentru o clipă, doi Oamenii găseau noi larve şi se bucurau
este gând de ochi de un rotund halucinant, alunecos, ce-mi de parcă le-ar fi plămădit, caci acum noi frunţi
“ri” ce naşte aminteau de culoarea mierii de salcâm. sunt izvor de joc.Şti-vor ei vreodată că tot bucăţi
ridicări, Apoi mă cuprinse o amorţeală atât de din fruntea nostră sunt? Căci noi creasem primii,
rumori, puternică încât mă-ntreb dacă mai trăiesc sau am ei doar recunoşteau.
risipă, rămas blocată între două lumi. Eu i-am spus androgin când ne-am lipit
urmăriri! Un miros de frunze mustind de ploaie spate-n spate. De ce râzi? Hai să renaştem ca
îmi umflă nările şi un braţ lung, marmoral îmi întreg, căci nu mai ştiu de noi trecem prin lumi
prinde mijlocul, parcă sufletul se desprinde de sau ele vin spre noi!
trupul ostenit; zburăm, încep să văd tot mai clar: Sunetul violent al bătătorului de covoare
cufărul se îndepartează, e doar un picior de paj- m-a trezit. Pipăi aşternutul în căutarea trupului
paianjăn. cald şi zvelt, dar mâinile mi se opresc între
Ce reguli să sfidezi când tu eşti cutele aspre ale cearşafului. Nu te-ai întors.
Demiurgul însuşi? Fixez tavanul albastru-pal cu atâta ardoare încât
Acum păşim prin lumi şi nu mă mai mi-e teamă să nu mă strivească, transformându-
portă braţul tău, nici nu mă mai agăţ de el. mă în nori de var.
Mergem tăcuţi unul lângă altul, dar gândurile “Chestia aia dreptunghiulară şi neagră de
noastre ţipă nerticulat şi straniu. Noi suntem pe măsuţa de pe hol” sună cu disperare. Încerc
uriaşi din ale căror tălpi se naşte pasul, de sub să mă dau jos din pat, dar trupul nu vrea să mă
ale căror frunţi se zămisleşte gândul. asculte, are greutatea şi nemişcarea tavanului.
Ne lăsăm să făurim şi ne lăsăm creaţi de Reuşesc să mă prăbuşesc din pat şi să mă târăsc
propria noastră progenitură şi-n ochi porţi mereu pe burtă spre holul de la intrare. Robotul
dispreţ jocului meu. înregistrează sunetul respiraţiei tale.
Tu vroiai piatră şi jar, eu vroiam Nu! Respiraţia ta suna a “adio!”. Ştiu că
piatrăjar, uitam un fluture-demon şi mâna ta îi luna de probă s-a-ncheiat, dar speram să te fi
fura praful vieţii. convins să rămâi. Deşi ştiu că ar fi nedrept să
Ce e nonsens câtă vreme s-a născut din mai stai lângă mine. Nu mi-am găsit copilul, nu
cuvânt sau i-a dat naştere? Nimic nu are un sens am renunţat la
fixat, lasă-mă să dau noi sensuri! ucenicie, deşi pedeapsa
Junimea
studenţească Mie îmi place transformarea, din nou, mi-am ispăşit-o cu ani
18 mai nou, prenou şi înapoi în ou, închid un arc şi- în urmă. Nu ştiu ce e
apoi debarc. aceea libertate şi în loc
Divide-mi “ri”-ul pân’ la r şi i şi dă-mi să-i las măcar pe
înapoi ricin, suciri, dorinţe, căci este gând de ceilalţi să fie liberi, eu
“ri” ce naşte ridicări, rumori, risipă, urmăriri!Şi te-am încătuşat şi pe
lasă-te purtat de tot ce ţesem fără a ne calcula tine în lumea mea
mişcarile, lasă covorul să se ţeasă din frunte, nu maladivă. Acum m-am
din mâini.Vezi-mă eu, mai eu mereu şi-nchide- hotărât, îţi voi da
mă sub fruntea ta: doar eu! drumul definitiv.
Iar drumului de la ou la pasăre şi de la Luis Ryo, Mystic Warriors
Epice
-Te lepezi de Maria? Cetăţuia e singura strajă a Iaşului ce îmi Am citit undeva
-Da, mă lepăd! zâmbeşte, braţ al credinţei ce ne va despre o boală
îngropa pe toţi şi care uită parcă de psihică în care
-Te lepezi de Florin? secretul meu: am ucis, fără umbră de oamenii îşi
-Da, mă lepăd! şovăială, fără scrupule şi fără regret. trăiesc toata
M-am hotărât. O voi suna pe viaţa într-o stare
Plămânii mi se lipesc parcă de Ilinca. E singura căreia i-aş putea spune asemănătoare
coloana vertebrală, iar coşul pieptului, totul.Tot ce-am făcut. M-am săturat de anemiei şi se
plin de vini şi resemnări, îmi biciuie impostură, m-am săturat să mă ascund, trezesc pe patul
spatele, parcă m-aş împături pe măsură ce vreau să o rog să mă ajute să-mi găsesc de moarte,
mă îndrept spre colţul acela de piatră copilul, ea e avocat, cu siguranţă are lucizi pentru
mâncată de ploi, pe care noi îl numim cunoştinţele necesare. Nu ştiu cum va fi, prima oară şi
balcon. Asta mi-e de fapt penitenţa, să nu dacă va dori să mă cunoască, dacă mă va convinşi că
pot respira, să mă lepăd de tot ce iubesc. lăsa să-i fiu mamă, dar trebuie să încerc, asistă la propria
Am citit undeva despre o boală psihică în să-l văd măcar o dată, altfel uciderea lor naştere
care oamenii îşi trăiesc toata viaţa într-o tatălui său va rămâne la fel de inutilă ca
stare asemănătoare anemiei şi se trezesc tot restul vieţii mele.
pe patul de moarte, lucizi pentru prima -Alo!
oară şi convinşi că asistă la propria lor -Hei, Merişorule! Ţi-ai amintit în
naştere. Oare să fie şi cazul meu? sfârşit că exist?
Iaşul într-o după-amiază de -Trebuie să ne vedem, e urgent!
toamnă cu nori deşiraţi pe cerul pământiu, Unde am putea bea o cafea bună, fără să
priveşte în sus, înspre mine, iar blocurile fim deranjate? Un loc cu muzică bună şi
înşiruite matematic şi construite după în surdină, un loc cât mai străin de noi.
matriţa unei cutii de chibrituri îmi ţipă -Ce? S-a-ntamplat ceva? De fapt,
monotonia solitară a locatarilor. De pe vorbim când ajung la tine. Să fii pregătită!
dealurile inundate de frunze mucede, Ajung în 10 minute,vin cu maşina. Pa!

Studenţii scriu ...


Bogdan FEDEREAC
Dana Cernuşcă a debutat cu poezie trimiteri mitologice, filosofice, teologice
în iunie 2010 la Editura Junimea în urma sau muzică.
Junimea
unui premiu obţinut la un concurs de Fie că este vorba despre acordurile studenţească
debut. Deşi ştiam că scrie bine, diferit de simfoniilor ce rezonează în inimă, fie că
19
tendinţele biografico-pornografice ale este vorba despre versuri cerebrale,
unor tinere poetese, am avut o surpriză important este că volumul respiră poezie;
plăcută descoperind în Simfonii de stors
veninul o artistă polivalentă ce îmbină un scriitor blestemat
poezia cu grafica (fiecare din cele şapte ne tot toarnp cerneală pe gât
cicluri de poezii este însoţit de câte un încercând să scrie cu noi
desen). Poeziile Danei nu sunt doar poveşti
transpunerea unor stări sau senzaţii în ce dau cu capul de asfalt
versuri, ci şi minienciclopedii cu citate în şi mâzgâlesc cu sânge istoria lui
diferite limbi (franceză, engleză, latină), “şi tu ai fost scris”
Lirice
Mihaela MIHU

Delict cu soare Ce lin părea zborul uneori!


Neplăceri îmi provoca doar
Am închis soarele într-o clepsidră. un marş alert al substanţei, cu vuiet,
Într-o dimineaţă de vară deschizând în umbra retinei sau în talpă.
fereastra
i-am zâmbit şăgalnic Excesul de cenuşiu îl topeam
din spatele unui ciob de oglindă. într-o furnicătură continuă, centripetă.
Mă ustura ochiul său alb de după nori, În verde şi roşu îmi scăldam
icoanele tremurau şi cădeau, concupiscent ochiul,
florile se scuturau de praf; chiar dacă buzele se convulsionau într-
în curcubeul din ceaşca de cafea o dezaprobare anemică.
mă scăldam fără să termin cuvinte.
Trezeşte-mă din Ce nebună era licoarea
Am închis soarele într-o colivie
somn când ai băut-o cu sete din mine!
cu gratii de sticlă ce se preling
când trubaduru-şi Şi ce uscată m-am simtit, lipsită de
între un ceas şi un altul.
zice ultima cântare; substanţă;
Se zbătea în şfichiuiri şi scântei,
atunci, şi doar Prin nisip mai încerc un zbor cu
îmi mirosea vag
atunci obstacole.
a foc şi a gheaţă –
când fac un pas de
amprente de raze se scurgeau din
pitic între nor şi
pământ.
umori. Periferie de vise
I-am pus mască de fier soarelui.
Pândind cu nesaţ printre zăbrele Trezeşte-mă din somn
îmi săgetase odată minutarul când trubaduru-şi zice ultima cântare;
ce ticăia în urechi. atunci, şi doar atunci
Simţeam în palmă arzând văpăi când fac un pas de pitic între nor şi
şi flori roşii crescându-mi prin toţi pământ.
porii. În timp obscur să mă ascund
Aş fi vrut să te ascund undeva, după o frunză de pelin
în umbra celei din urmă ore, şi să arunc o privire piezişă
dar te-am agăţat într-un copac celei din urmă stele atârnate pe cer.
şi m-am îngropat pe mine între De curcubeu să mă ţină un fir de aţă
rădăcini. pe care să-l rup cu dinţii
Junimea Soarbe-mă ca pe o sevă răcoroasă, şi apoi să mai zăbovesc un minut în
studenţească în magmă să-mi topesc ochii şi leagăn
20 icoanele. de scoici şi alge şi piloni de beton.

Zbor cu obstacole -Existenţă larvară la periferie de vise


şi zbor pe aceeaşi orbită cu tine
Era prin dimineaţa primului meu atom la margine de pelicula firavă a unui
cînd am simţit grăuntele zenitului; balon de săpun
mă gâdila pe sub piele timid şi totuşi acolo unde autobuzele nu
un bâzâit de trepidaţii, în surdină. opresc niciodată.-
Lirice
Andreea MANU
a xxx-a zi, dincolo de uşa xxx 3. Prefer să stau pe margine...
cel putin...
Fiecare sentiment Să cred că stau pe marginea
sigilat în borcane cu capac capsat... norilor e mai constructiv uneori.
Altfel. Iar norii ăştia au miros de weed.
Văzul e slăbit, tremură mâna weed uscat; ca atunci când adormi vara
sau se dilată în fân.
cubul în care zac?
care pe care
Am patru pereţi
cu care vorbesc şi Eu sau tu?
câteodată ei îmi răspund Unul din noi
printr-un zgomot surd, Minte. Mi-am scos
sa-ca-dat... Sufletul
Eu sau tu? Pe tarabă.
Privesc cum zi de zi Unul din doi Noaptea are mersul
rugina se extinde, Plânge. Încet, de oloagă ...
recad în vis şi Sub ploaia măruntă
El mă minte... Mi-am scos Aştept.
Sufletul O îmbrăţişare.
tuse en gros Pe tarabă.
Noaptea are mersul
1. Mi-am cumpărat tuse en gros Încet, de oloagă ...
Cum alţii ar lua roşii din market Sub ploaia măruntă
Pentru salată. Aştept.
Mi-amintesc privirea vânzătoarei O îmbrăţişare.
- avea ceva dispreţuitor-
când am plătit cash, nu cu cardul, Cum să mai apuci
Dar n-are contează, i-am spus sec: Să se facă lumină ?
"Keep the change". Când rănile s-au coagulat
În veşnic apus?
2. Calc strâmb. Iarba e verde, dar altfel.
Sting ţigara. De talpă, rar. Eu sau tu? Junimea
Mi-e poftă: de zahăr pe vată, studenţească
Unul din doi
de parfum de lavandă, Neagă. Tot 21
de ploile de vară.
Am chef: să alerg toţi caii Tu, eu- antiteza perfectă
până văd out of gas, Te însemn cu sânge,
Dar nu mă alerg decât pe mine Nu cu alb de cretă.
şi cad în genunchi pe asfalt, Şi timpul se-nchide
trag pe dreapta când n-am încontro Tăcut, negru şi putred
nu vreau să-ncurc circulaţia - În urma noastră ca o poartă.
Prea mulţi oameni din jur
se scaldă Eu sau tu?
în ape murdare. Unul din noi
Va ucide.
Interviu
“Un om de cultură
este legat de limbă
cu alte resorturi
Anca SEVASTRE
decât un om ÎN DIALOG CU
obişnuit” ŞTEFAN AVĂDANEI
“Poezia intră
într-o relaţie cu uni-
versal, ceea ce o
scoate din toate
genurile” Ştefan Avădănii, decanul Facultăţii de Litere (UAIC), este membru al
Uniunii Scriitorilor din România şi doctor honoris causa al universităţilor
din Bacău, Galaţi, Constanţa şi Suceava. Datorită contribuţiei aduse la îm-
bogăţirea literaturii americane, cât şi a literaturii române, în anul 2000 a
obţinut Ordinul Naţional Prezidenţial pentru învăţământ în rang de

Anca Sevstre: Cum v-aţi apucat de scris? A.S.: Care sunt autorii dumnevoastră
Ştefan Avădanei: A fost o întâmplare preferaţi?
legată de specializările pe care le urmam. Ş.A.:Autorii mei preferaţi sunt cei de care-
Nu a fost o necesitate, ci ceva ce ne revine mi vine greu să mă ocup, pe care-mi vine
ca specialişti în limbi şi literaturi. Este o greu să-i predau şi să scriu despre ei.
formulă de viaţă pentru filologi. Fiind Aceştia sunt: William Shakespeare, Emily
student la engleză-română, m-am apucat Dickinson şi William Faulkner. Din
iniţial de tradus. Am debutat cu traduceri literatura română am scris o carte despre
ale articolelor din revistele Cronica, Eminescu şi am tradus din poezia lui
Convorbiri literare. Apoi a apărut ideea să Blaga.
scriu despre literatura engleză sau
americană şi română. A.S.: De ce i-aţi tradus pe Byron,
Thoreau, Eliot etc?
Junimea
studenţească
A.S.: Ce operă aţi tradus prima dată? Ş.A.: Când eşti traducător trebuie să-ţi
Ş.A.: Prima traducere a fost a selectezi traducerea în funcţie de ceea ce
22 romanticului Byron. Trei poeme, nu s-a tradus, şi nu în funcţie de ceea ce îţi
netraduse până atunci, pe care le-am place. Nu am tradus Shakespeare pentru
inclus într-un volum şi au apărut la că a fost tradus în totalitate şi nu are rost
Junimea. Apoi alte volume din română în să-l traduc. Selecţia e din autorii relativ
engleză şi din engleză în română. Cel mai mari, care nu s-au tradus, îţi oferă
dificil exerciţiu este traducerea din posibilitatea să faci o ieşire într-o editură.
română într-o limbă străină. Prima E o alegere personală, determinată de
antologie pe care am tradus-o din română contextual cultural în care trăim. Al doilea
în engleză a apărut în tiraj dublu- 46 de criteriu este pragmatic, alegerea autorilor
poeţi români- şi în România şi în S.U.A. vechi, din secolul XIX, care nu cer
copyright.
Interviu
A.S.: Cât timp lucraţi la o traducere? implicat în cultura ţării tale, îţi vine greu să Eu nu mă
Ş.A.: Cele mai grele traduceri sunt din limba laşi asta în spate. Un om de cultură este legat văd în
proprie în altă limbă. Cel mai mult mi-a luat de limbă cu alte resorturi decât un om calitate de
volumul lui Constantin Ciopraga despre obişnuit. şef, ci în
literatura română, doi ani. Problema nu a fost calitatea unui
textul critic (care nu este uşor nici el), ci A.S.: E mai greu să conduceţi o facultate sau coleg care s-a
sumedenia de citate alte texte literare de-ale să mânuiţi condeiul? angajat să
lui Ion Barbu, Alexandru Odobescu, Ion Ş.A.: Sunt două lucruri total diferite, fiecare rezolve
Creangă, Mihail Sadoveanu. Atunci trebuie are problemele, dar şi satisfacţiile ei. Eu nu problemele,
să întrerupi firul traducerii şi să te mă văd în calitate de şef, ci în calitatea unui mă simt
documentezi. coleg care s-a angajat să rezolve problemele, răspunzător
mă simt răspunzător pentru tipurile de pentru
A.S.: Ce gen literar vă place în mod relaţionări. Sunt decan a treia oară. Având tipurile de
deosebit? această experienţă, ştiam că pot face această relaţionări.
Ş.A.: M-am ocupat în mod deosebit de treabă foarte bine. Lumea mă ştie de ani de
poezie, pentru că pune probleme care nu ţin zile şi eu îi ştiu pe ei. Pot să asigur o
doar de forţa imaginaţiei, ci şi de relaţia funcţionare mai eficientă a facultăţii.
creator-limbaj, cititor-limbaj. Poţi povesti o
carte, o poţi rezuma, dar poezia intră într-o A.S.: Care este diferenţa dintre sistemul de
relaţie cu universal, ceea ce o scoate din toate învăţământ din România şi cel din SUA?
genurile. Ş.A.: Prima diferenţă este că în România
există un sistem de învăţământ, pe când în
A.S.: Care dintre ţările unde aţi fost şi aţi SUA nu, pentru că nu există un minister.
ţinut cursuri, conferinţe v-a plăcut în mod Acolo fiecare stat are universitatea lui. Există
deosebit? şi universităţi ale oraşelor. Universităţile de
Ş.A.: În primul rand m-au interesat cele două stat sunt ale statului şi nu sunt federale, au
ţări pe care le reprezint prin specializare: regulamentele lor şi tipul lor de organizare.
Anglia şi Marea Britanie. Scoţia şi Irlanda ies Dar marile universităţi sunt particulare. Toate
din tipicul englezesc al personajului scorţos, cele trei tipuri de universităţi refuză ideea de
cu un umor superior. Scoţienii se găsesc la sistem. Când ajungi acolo nu trebuie să-ţi
polul opus, nu sunt deloc zgârciţi şi sunt spui că ai ajuns la o universitate americană, ci
primitori. Experienţe interesante am trăim şi nominal, la universitatea de elită Yale.
în două ţări din Asia, unde am predate o vară. Numărul de studenţi de acolo e de şase ori
Dacă te duci în ele nu vii cu psihologia mai mare decât numărul studenţilor de la
Junimea
săracului. Relaţionările sunt altele. Sunt ţări Cuza. Salariul unui professor poate fi şi de 10 studenţească
foarte sărace care-ţi dau sentimental că e bine ori mai mare ca al altuia. Studenţii de la 23
că eşti născut în România. Spre deosebire de Oceanografie aveau submarinul lor. În
Germania sau SUA, de unde vii complexat şi concluzie nu încurajez ideea de comparaţie,
apăsat de ideea că nu vom ajunge niciodată pentru că nu se pot compara.
aşa. Cele două tipuri de ţări te ajută să
supravieţuieşti relaxat în lume.
A.S.: Ce pasiuni mai aveţi?
Ş.A.: Sunt pasionat de grădinărit şi iubesc
A.S.: De ce n-aţi rămas în America? animalele. Am o livadă şi doi câini
Ş.A.: Este o întrebare grea. N-am o ciobăneşti, care sunt cei mai buni prieteni ai
explicaţie, doar faptul că dacă eşti muncitor mei. Sunt o preocupare pe care de multe ori o
te duci uşor dintr-o ţară-n alta, dacă eşti pun înaintea multora.
Epice
Mădălina GAVRILĂ
BĂIATUL CARE PUTEA STA PE CER
Povestea aceasta mi-a spus-o un prieten vezi să nu-mi umbli aiurea! Hai, ieşi!
foarte drag şi mi-a plăcut atât de mult încât am Victor îşi luă hăinuţa şi se încălţă cât de
decis să o trec pe hârtie. Vreau să îl rog pe repede putu, fericit că fusese lăsat. Nu învăţase
această cale pe prietenul meu să mă ierte pentru încă să îşi lege şireturile şi le făcu un nod
îndrăzneala de a fi modificat câteva părţi; esenţa, stângaci, lăsându-le să atârne ca nişte mustăţi
totuşi, rămâne aceeaşi. uriaşe, apoi tropăi mărunţel afară.
Tocmai plouase în alee şi drumul lat era Cum se văzu în alee, însă, se opri ca
plin de bălţi noi. Era ajun de sărbătoare şi de fascinat. Apa de ploaie umpluse gropile şi acum
undeva se auzeau bătăi asidue de covoare si zeci de ochi strălucitori ca soarele îl priveau de pe
răcnete dupa apă şi perii. În rest era linişte… drum. Nu treceau maşini, poate şi din cauză că
Într-un apartament de la parter, mama aleea nu ducea nicăieri şi oricum oamenii de
robotea prin casă, cu un tulpan înfăşurat in jurul acolo nu posedau aşa ceva, doar câte un om mai
tâmplelor şi îmbrăcată cu o rochie ce îi acoperea trecea încet pe stradă cu vreo sacoşă de pânză în
Apa de ploaie
grosolan trupul sprinten, înţepat. Era supărată mână, fără să-l bage în seamă pe băieţelul care îşi
umpluse
fiindcă soţul îi plecase de dimineaţă în oraş, domolise alergătura de la început şi acum păşea
gropile şi acum
probabil într-o cârciumă cu prietenii, şi o lăsase cu atenţie printre peticele de apă, meditativ, parcă
zeci de ochi
cu o grămadă de treabă- şi un copil pe cap. în căutare de ceva.
strălucitori ca
“Aşa a făcut şi ieri, porcul…” gândi ea În sfârşit, o văzu. Balta aceea, cea mai
soarele îl
oftând nervos. “S-a întors noaptea, cherchelit, mi- mare, întinsă aproape lasciv in mijlocul drumului,
priveau de pe
a adus şi flori, cică să mă îmbune…” Privi cu puţin adâncă şi lucie ca o oglindă, îl atrăgea, îl
drum.
ciudă buchetul boţit, uitat pe o masuţă. “Şi când l- îmbia irezistibil. Călcă în ea cu un fel de sfială
am întrebat de bani…ioc! S-a trântit pe pat si a amestecată cu încântare… Cer deasupra. Cer
adormit butuc, nenorocitul… Măcar a luat pantofi dedesubt. Se ghemui pe vine, cu inima ticăind.
pentru băiat.” I se părea… Ba nu! Nu i se părea…!
Victor, însă, era cuminte. Din colţul lui, o Stătea pe cer. Stătea exact pe albastrul neted şi
privea cu o curiozitate timidă, cum forfotea infinit de sus, iar cu vârfurile pantofilor putea să
agitată de colo-colo, ba cu o mătură, ba cu o atingă norii albi si pufoşi. Îl cuprinse o emoţie
cârpă, ba cu un lucru ce trebuia pus la locul lui. adâncă, aproape halucinantă când se gândi că el,
Era un copil drăguţ, deşi cam sărăcuţ îmbrăcat: la Victor, era acolo sus, iar la picioarele lui erau
doar cinci ani, ochii lui mari şi căprui aveau o norii aceia frumoşi, care alunecau atât de leneş…
claritate precoce, anunţând un viitor tânăr cu un Visarea îl făcu să piardă noţiunea
chip de o frumuseţe deosebită. timpului. Nici el nu îşi mai aducea aminte cât
Dar, acum, ochii lui erau neliniştiţi, parcă stătuse acolo când îşi dădu seama că muşchii
ar fi vrut să o întrebe ceva pe maică-sa şi nu avea pulpelor, încordaţi, începuseră să îl doară. Se
Junimea curajul. Încetase de mult să îşi mai facă de lucru ridică şi, deodată, vocea mamei venind spre el îl
studenţească cu beţigaşele de la mătură pe care le adunase de făcu să se întoarcă brusc.
24 pe jos. -Fir-ai tu să fii de copchil, ţipă ea, pe
Se hotărî. unde mi-ai umblat, că te-am căutat peste tot!
-Mami! răsună o voce ca un chiţăit de Victor rămase ţeapăn şi speriat, uitându-
şoarece. se în ochii ei, ca şi cum ar fi fost surprins făcând
Femeia tresări, ca şi cum ar fi uitat că mai ceva rău, deşi nici el nu înţelegea bine ce.
era şi el acolo. -Vai, te-ai mânjit ca un porc! Şi ţi-ai
-Ce vrei? stricat şi pantofii noi!
-Uite… E frumos afară acuma. Jart, jart. Două palme răsunară în aleea pe
Victor arătă cu degetul spre geam, de care mai rămăsese doar un trecător. Acesta putu
unde, într-adevăr, se revărsa lumina unui soare auzi o femeie ce trăgea de mână după ea un
proaspăt de primăvară. băieţel tăcut, cu ochii umezi, spunând:
-Pot să mă duc să mă joc? -Era să mor de griji, tac-tu tot nu s-a
-Da’ du-te-odată şi lasă-mă-n pace! Şi întors şi nu-mi mai văd capul de treabă…
Lirice
Dorin COZAN

(9. Orbetele şi cercul ) umflată,


lunecând printer smârcuri, la pi-
mi se vada un semn, mi se va striga cioarele mele
numele pe care tu le priveşti cu încredere
astăzi voi merge în locul acela, unde în timp ce sar peste apă cum sare un
sunt aşteptat iepure în lanul verde de grâu
de dimineaţă m-am trezit fără stare îţi întind mâna
şi am apris focul, cu beţişoare şi iască văd mâna ta întinsă, despărţind apa,
am lăsat cârma şi vela în voia văd şi câinele trecând dedesubt
pescăruşilor şi îţi dau drumul
mi-am vârât capul în apă, mi-am
aranjat părul cu grijă în lanul verde de grâu
suflând sub cartilagii, ca un copil soarle îţi va pătrunde în piele pe ju-
între codiţele unei păpădii. mătate
îmi frec mâinile şi rămân cu gura ca o roată cu spiţe
deschisă să deschizi ochii mari, eu sărut doar
aud muzica, aporape, tot mai aproape, muşcând aerul
iar gleznele mi se desfac precum după cum sărutul tău în palma
gleznele unui satir deschisă ca floarea unor cuie fierbinţi
dansând pe câmpii, cu ierburi şi flori după cum părul tău mă va înfăşura Nu îţi voi spune nimic
până la brâu. peste faţ ca o panză de mort niciodată.
iată semnul: pot păşi peste ape, iar Dorm tot mai mult, să
focul arde pe umeri toate acestea îţi spun ca sa vezi te uit.
în curând pe gură va flutura câinele
şi va pocni sub stern, cu scântei când îţi muşc gâtul
pot atinge locul acela, unde ea mă ca să vezi câinele
aşteaptă când îmi aşez urechea sub spiţe şi
mâna mea aproape că intră până la ascult
cot
iar numele meu e un pocnet sub
clavicula ei 2.bis Junimea
o iau în braţe şi merg în cerc, ca prin studenţească
vis, tot mai larg. Sună. intrăm în tunel.Vorbesc singur, 25
noaptea e lungă şi grea
(un gard de fier forjat peste gurile
(10. desigm love) noastre)
Visăm să ne ţinem de mâini ca nişte
văd un câine de-o zi, aruncat într-un cătuşe
râu să-ţi pleci capul pe umărul meu.
dând din picioare şi înghiţând apa Nu îţi voi spune nimic niciodată.
altul, înaintea lui, cu burta întoarsă, Dorm tot mai mult, să te uit.
Lirice
Luminiţa Scotnotis

Ancora Ergoul iubirii


Ssst! Sub freamătul vântului ascult ploaia,
Fă linişte în nebunia mea! iar ecoul vocii tale-mi fuge.
Încerc să respir halucinaţii obsesive... Se pierde...Birjarul Drumului
Vreau să rup firul legat de nevinovăţiile mi-l desprinde de cer
mele, ţi mi-l trage prin cercurile rătăcirii.
apoi să construiesc pe fiecare urmă albă
un soi de univers, undeva, sub mine, Într-un petec de lume,
pentru fiara rănită în cap, ca ecoul sub timpanele mele îşi are popasul,
urletului ei. dar cum îl pierd ca un colaps
în miezul depărtării.
Fac ordine în lumea centrală cu ochi’n Şi iar străbat tunete,
tavan. fulgere şi ploi.
Nu pot
Mă poţi ferici cu îndoielile tale! Mă agăţ de limba
umple golul
Să mă despind de trup, ce-mi dezleagă sunetul iubirii
dintre spaţii
să dau linişte întunericului, şi “te iubesc-ul” tău
c-o singură
înainte ca fiara să moară... mi te pictează în inimă, în minte.
bătaie de gând
Reperul meu e înălţare... Văd culorile ce-adulmecă
Nu pot umple golul dintre spaţii nisipul speranţei,
c-o singură bătaie de gând când tunetele îmi readuc până în cenuşă,
şi mă preling îndurare prin gaura neagră ecoul vocii tale.
sau mai limpede...prin corbura groasă
secătuieră de orice mişcare. Îmi plânge roşul buzelor
peste cuvinte
Ssst! şi dorul de tine mă prăvale rănită,
Vreau linişte în nebunia mea, în cea mai dureroasă linişte.
s-o pot asculta Adorm sub paşi-ţi grei de ceară
înainte ca rana să doară. cu ochii pe dos...
un vis... un alt ego se prelinge
Junimea peste coastele arcuite ale nopţii.
studenţească Te lasă, cu fulgerul iubirii,
26 să-mi despici zorii.

Nu-mi e îndeajuns o ploaie de vară,


să te ating, să te ascult.

Rudi Schmueckle
Lirice
Dana JULEI

10 000 de leghe pe sub piele Un an pus pe şotii

Abscons, Frumoasă trezire


încă de când îmi dau seama
eram sub os că am rămas fără tine
Şi carnea prefăcându-se O nouă odă
cuvios am să-i cânt
în cadâna inocenţei
şi-a mâncat poate timpul
încă o mână se va îndura
Mă măcina şi de mine
gândul sugrumat şi ridurile
al stâncii nu mă vor opri...
c-un gât frumos predefinit Am să cuceresc
şi văi de transfinit nouă cete
de heruvimi Pe atunci
Şi parcă nici sublimi darwinismul
nu mă transporta Ş-am să le spun se îmbăta cu compot
nici triunghiul Tribar doar atât: de mătrăgună
căci eram " Mi-e dor de acel an natăfleţ! " iar soarele
într-o matrice era gata
de timp alunecos Ce stângaci să se descompună
cu un divin vâscos... început
Iar am mers
Pe atunci darwinismul târâş
se îmbăta cu compot prin uterul
de mătrăgună strămoşilor...
iar soarele
era gata
să se descompună Noi doi ne călcăm
O pulsaţie aceeaşi paşi
de copil făcuţi în iarnă Junimea
veşnic-fericit Renaştem studenţească
cu factorul Einstein Ce frumos blestem! 27
rar-irosit
Îngurgitat
de mare
sunt al vieţii
adevăr difuz
Pierdut printre constelaţii
eprubete şi sonete
Când nimic
nu-mi aparţinea...

Şi atunci eram doar eu... triunghiul tribar


Teatrale

Valentin LAZĂR
CINE IUBEŞTE MAI MULT, EU, TU SAU
INSTALATORUL?
continuare din numărul trecut

EL: Auzi? EL: Ia, pisi!


EA: Ce? EA: Nu-l lovi tare! (aparte) Grigore...
EL: E cineva la uşă. Sst! Zgomote de chei. INSTALATORUL: Nu da, nene, nu da!
EA: De chei? (aparte) Oare cine-o fi? N-am EL: Cine eşti tu, mă? Ce cauţi tu aici, mă?
nici un rendez-vous la ora asta. Poate o fi INSTALATORUL: Sunt eu, nene.
vreun hoţ. EL: Care eu?
EL: Nu se trezesc ei la ora asta nespus de EA: (aparte) Grigore...
Nene, eu am
matinală. INSTALATORUL: Eu, eu, eu.
venit să fac un
bine. Eu-s EA: Hoţii operează întotdeauna la ore EL: Care, mă?
devotat matinale, atunci când somnul locatarilor e INSTALATORUL: Instalatoru', nene. Am
meseriei mele. dulce. venit să repar instalaţia.
Repar şi ung EL: Nu şi în cazul nostru. EL: Instalaţia?Ce instalaţie?Ce instalaţie, mă?
instalaţii ca EA: Eu aş fi adormit dacă nu sforăiai ca INSTALATORUL: De apă fierbinte, nene.
nimeni altul. locomotiva. (aparte) Oare cine-o fi? EL: Apă fierbinte?
EL: Eu nu sforăi. INSTALATORUL: Să reglez presiunea.
EA: Sforăi. EL: Ce presiune? Care presiune, mă?
EL: Nu sforăi. INSTALATORUL: Una gata să explodeze!
EA: Sforăi. EL: Să explodeze? La ora asta de noapte?
EL: Sst. Auzi? A deschis-o... INSTALATORUL: Da, dacă nu-i reglată
EA: Poate e la vecina, căci vecinul obişnuieşte bine, explodează şi la patru noaptea.
să vină pe trei cărări în acelaşi timp . EL: Mă, tu faci mişto de mine?
EL: Uşa noastră scârţie aşa. A intrat... E în INSTALATORUL: Nu, nene.
vestibul... Dă-mi veioza. EL: Cum nu, nene?
EA: Veioza? De ce veioza? INSTALATORUL: Da, nene. Adică nu,
EL: Bine spus. (ia o bâtă de bass-ball) Bâta nene, nu fac mişto. E pe bune. Instalaţia nu-i
Junimea de bassball. Un masaj la oase! unsă cum trebuie, adică nu-i unsă, unsă, unsă
studenţească
EA: (aparte) Nicu? Mitică? Georgel? Ionel? deloc, aşa cum se şi prevede în standardele de
28
(către încornorat) Să nu-l loveşti prea tare. la regia de apă în comun, iar ţeava centrală e
EL: Îl lovesc cu milă, de-o să vadă stele verzi. ruginită, nu-şi dă drumul...
INSTALATORUL: (din culise) Pisi? Pisi? EL: Nu-şi dă drumul? Cum adică?
EA: (aparte) Grigore! Asta nu poate fi decît INSTALATORUL: Aşa bine. Ea degeaba e
Grigore! Să-mi repare instalaţia. udă, udă toată, dacă ţeava nu curge... cel mult,
EL: Poftim, pisi! (se creează o învălmăşeală se prelinge picătură cu picătură... Pic, pic,
de nedescris) Ţine, pisi! pic...
INSTALATORUL: Nu da, nene, nu da, EL: Pic, pic, pic?
nene! INSTALATORUL: Pic, pic, pic...
Teatrale
INSTALATORUL: Da, nene. Ce poţi face cu INSTALATORUL: Experienţa te-nvaţă. (o
atât... când presiunea stă să sară în aer în îmbrăţişează) O, cât aş vrea să-ţi ung...
milioane de jeturi fierbinţi, fierbinţi, fierbinţi? EA: Grigore...
INSTALATORUL: Să-ţi reglez...
EL: Asta-i cam aşa...
EA: Grigore. Vine. Vine. Vine.
INSTALATORUL: Nene, eu am venit să fac INSTALATORUL: Aşa repede?
un bine. Eu-s devotat meseriei mele. Repar şi EA: Încornoratul, vine. Sst!
ung instalaţii ca nimeni altul. Sunt în stare să EL: Vaselina. Altceva?
prevăd ţevile ruginite de la zece kilometri INSTALATORUL: Intimitate! Am nevoie de
distanţă. Iar când acestea nu-şi dau drumul... intimitate. Nu pot lucra ştiindu-mă privit.
sunt atât de fericit c-am ce munci până la Poţi aştepta în vestibul... nu, în balcon... sau
transpiraţie, din noapte până-n zi, din zi până-n mai bine în dulap.
noapte. Nimeni nu s-a plâns până acum că n- EL: Mergem ca să nu-l deranjăm pe domnul
am satisfăcut-o... am reparat-o. Sunt maestru să instalator?
devină ude... instalaţiile, vreau să zic. INSTALATORUL: Pardon, doamna rămâne
EL: Atunci, ce mai stai, la muncă! aici.
INSTALATORUL: (se suflecă la mâneci, EL: (tot hipnotizat, acum are un moment de
dar, evident, se mişcă de colo-colo fără să facă luciditate) Cum?!
absolut nimic) Da, la muncă... la muncă... ador, EA: Rămân cu domnul instalator. Sigur are
iubesc... dintre toate muncile posibile şi nevoie de ajutor, nu-i aşa?
imposibile, cea de instalator e cea mai INSTALATORUL: Să-mi ţină... cheia
frumoasă... Apa curge, pietrele rămân. Pietrele franceză.
rămân, apa curge, curge, curge, curge. Ştiţi... în EA: Da, să-i ţin cheia franceză în...
grabă... să nu sară tot oraşul în aer... am uitat... EL: Dar...
(către încornorat) N-aveţi cumva, aşa din pură EA: Vrei ca băiatul să-şi facă meseria cum
întâmplare, o cheie franceză? trebuie, ca ţeava să-şi dea drumul, iar
EL: Am. (iese în vestibul) instalaţia să nu sară în aer şi o dată cu ea să nu
EA: Grigore, ai înnebunit?! Ce-i cu tine la ora angreneze tot blocul, tot cartierul, tot oraşul?!
asta? Gura, hai în dulap cu tine, pe post de naftalină!
INSTALATORUL: De unde să ştiu că EL: Naftalină?
încornoratu-i acasă?! INSTALATORUL:Da, naftalină pentru molii.
EA: Sst! Vine! EL: Molii?
EL: (revine) Cheia franceză. INSTALATORUL: Da, molii. Sau nu ştii ce e
INSTALATORUL: Câlţi? o molie? Dacă nu ştii, îţi explic eu ce e o molie.
EL: Imediat. Operopthera brumata. Chrysidiria rhipheus. Junimea
EA: Eu ţi-am scris în bileţel să vii mâine Uraniachrysidiria rhipheus. Hrysidiria studenţească
noapte. madagascariensis. 29
INSTALATORUL: Am încurcat zilele. Dorul EL: Mersi. Nu e nevoie. Sunt expert în molii.
de tine mi-a dat peste cap timpul interior. (se închide singur în dulap)
EA: Sst! Vine! EA: (către instalator, cu efuziune
EL: Poftim şi câlţi. sentimentală) Grigore!
INSTALATORUL: Vaselină? INSTALATORUL: (acelaşi joc) Pisi! Pisicuţa
EL: Vaselină? mea! (lumina se stinge treptat, pe fundal se-
INSTALATORUL: Da, vaselină, să ung aud gemete de plăcere şi cuvinte ca: ia ţeava, e
ţeava. udă?, înşurubează tare, sărutul francez,
EL: Am şi vaselină. strânge, strânge, strânge, vine, vine, vine, vine
EA: Grigore, dar tu eşti şofer, de unde până etc.)
unde instalator?
Epice
Sabin MĂRCUŞAN
IVAN ŞI NINA

Ce s-ar întâmpla dacă Ivan s-ar fi putut cunoaşte, ar putea să se


Ivanovici Ivanov ar întâlni pe Nina vadă în fiecare zi spunân-şi pe nume.
Petrensky ? Cel mai probabil că Ivan ar Dar unde? Ivan este un tip destul de
trece pe lânga Nina fără s-o vadă măcar. ocupat, el îşi impune tot felul de
Despre Nina ce s-ar putea spune? Ea activităţi pe care le consideră potrivite
poate fi în continuare necunoscută. Dar capacităţilor lui. Frecventează puţine
dacă Ivan ar remarca-o pe Nina atunci locuri, câteva universităţi, două sau trei
el şi-ar face o idee despre ea, adică: străzi, în funcţie de universitatea la care
Nina este o femeie. Atunci Nina ... n-ar trebuie să ajungă. Foarte rar îşi permite
şti prea multe. După ce a vazut-o pe timpul pentru recreere: sâmbăta sau
După ce a vazut-o pe Nina, Ivan merge mai departe gândidu- duminica simte nevoia unor plimbări,
Nina, Ivan merge mai se la Nina, dar nu pentru mult timp, sunt dar nu prelungite, mai mult de o oră l-ar
departe gândidu-se la atâtea Nine pentru Ivan şi invers încât plictisi, şi nu oricum ci singur. Ce poate
Nina, dar nu pentru ştie bine că nu este nevoie s-o mai gândi Ivan despre toate acestea?
mult timp, sunt atâtea reţină şi pe ea. Ar trebui cunoscute mai Eu, Ivan Ivanovici Ivanov, fiul
Nine pentru Ivan şi de aproape gândurile lui Ivan, oare cum lui Ivan Antonovici Rupkin, vreau să-
invers încât ştie bine ar putea suna? mi ocup majoritatea timpului cu
că nu este nevoie s-o Eu, Ivan Ivanovici Ivanov, cred că lucrurile pe care le-am refuzat să le fac
mai reţină şi pe ea. persoana pe care tocmai am întâlnit-o mai de mult, dar care le găsesc foarte
este o femeie. Mi-a plăcut eşarfa roşie, potrivite acum pentru propriile abilităţi.
îi punea în valoare vizajul, ochii, părul Nu vreau să pierd nici un minut cu
şi buzele erau foarte bine profilate. Ș i lucruri care n-ar avea nici o relevanţă
tot eu, Ivan Ivanovici Ivanov, ştiu că pentru activităţile mele. Până acum sunt
sunt multe femei ca aceea pe care am mulţumit de felul cum s-a parcursul
întâlnit-o şi atunci nu are rost să mă mai meu, faptul că am fost foarte ocupat mi-
gândesc prea mult la ea, oricum nu o a dat senzaţia de comprimare a
voi mai întâlni vreodată. Totuşi, mi-ar fi timpului: în fiecare zi din cursul
plăcut, cred, să o fi cunoscut, i-aş fi săptămânii mă trezesc la opt, câteodată
spus, poate, că, din punctul meu de mai devreme, şi mă culc la unsprezece,
vedere, ţinuta ei este potrivită, dar acest câteodată mai târziu, sau mai devreme.
Junimea lucru i l-aş fi spus doar printre altele, ca Mă duc la universitate, apoi la cealaltă,
studenţească
fapt divers. parcurg străzile până acolo, două sau
30 Ivan Ivanovici Ivanov este, după trei, în funcţie de universitate. Între ele
cum se vede, destul de receptiv, a mă opresc la bibliotecă, atunci când este
văzut-o, totuşi, pe Nina Petrensky. Nu-i cazul. Ș i la sfârşitul zilei studiez o oră,
ştie numele, dar şi-ar fi dorit să o o oră şi jumătate, după care mă întorc în
cunoască pe ea. Ar fi interesantă apartamentul meu de două camere de pe
părerea Ninei despre Ivan: oare Nina l-a Nevski Prospekt, numărul 19. Sâmbăta
văzut pe Ivan? Sau, dacă l-a văzut, a şi Duminica simt nevoia să mă plimb în
fost interesată de ceva la el? La fel ca parcul de lângă mine, dar mai mult de o
între oricare alte persoane, Ivan şi Nina oră obosesc; şi prefer să mă plimb
Epice

singur, sau în cazul în care sunt însoţit de -Cred că te recunosc de undeva, de pe o stradă.
cineva prefer o persoană care nu mi-ar povesti -Este cam ciudat ce-mi spune.
despre propriile probleme, acest lucru l-aş putea -Şi eu la fel, zice Nina, cred că erai grăbit.
face şi eu foarte uşor. Nu mi se pare important. Eşarfa roşie.
Ivan ar putea fi însoţit de Nina în -Mie mi s-a părut potrivită ţinută pe care o aveai
plimbările de Sâmbătă şi Duminică, doar atunci. atunci, eu aşa cred.
În timpul săptămânii nu l-ar putea vedea decât Probabil că aşa era. Ce se întâmplă acum?
pe două, trei străzi, la bibliotecă, la cele două -Mergeţi în parc?
universităţi şi în sala de studiu, dar mare lucru -Da, mă plimb. De obicei Sâmbăta mă plimb.
nu s-ar întâmpla. Atunci, Nina ar trebuie să i se Asta fac eu. Dar tu?
alăture lui Ivan într-una din plimbări. -Este acelaşi lucru şi la dumneavoastră?
Este Sâmbătă şi Ivan iese din -Nu, eu vreau să văd nişte flori despre am auzit
apartamentul de două camere, de la etajul 1, că au crescut, sunt rare pe aici.
pentru o plimbare în parcul de alături, unul -A ...
dintre cele mai mari, de altfel. Chiar înainte de a Ce flori? Aici sunt o mulţime de flori.
intra pe poarta parcului o întâlneşte pe Nina. Se Au crescut acum ? Eu vin în fiecare sfârşit de
opresc pentru s-au recunoscut. săptămână aici şi nu am auzit de ele.
-Bună ziua, spune Ivan. Trebuie să mă opresc aici. Ivan trebuie să
-Bună ziua, răspunde Nina. fantazeze amorul suprarealist.
Acum aş vrea să spun că o recunosc de undeva.

O VESTE
-Am venit cu o veste ! ceva.
- Nemaipomenit, şi te-a adus bine ? - Ce anume ?
- Cine ? - Vestea ...
- Vestea. - Dar nu se poate, înapoi cu ce vă veţi întoarce ?
- E, hai lasă ştii !? Ai zis că ai venit cu o veste. - Cu altă veste ... (pe un ton flegmatic)
- Întocmai. - De la cine, mă rog ?
- Foarte bine, O fi obosită. - De la domnia ta !
- Cine ?? - Păi ce, crezi că-s plin de veşti !? Ieşi afară şi
- Vestea. du-şi vestea înapoi !
- Cum vestea, domnule ? - Prea bine.
- De la atâta drum ...
-Vă respectul spiritul, dar vreau să transmit Omul pleacă fără veste, ameţit.
Junimea
DIALOG SEDENTAR studenţească
31
- Măi ! (mediu, accent străin) - Îu ! (mediu, surprins reuervat)
- Băi ! (mediu-sus, deschis) - Ău ! (sus, surprindere ridicolă)
- Mă ! (jos, scurt) - Vai ! (deschis, fără surprindere)
- Bă ! (jos, scurt) - Nu ! (susm agonie exagerată)
- Tu ! (mediu, insinuant) - O ! ( mediu, deranjat)
- Tu ! (jos, constatativ) - A ! (sus-mediu, pios)
- Of ! (sus necăjit potzitiv) - Da ! (jos, hotărât fără motiv)
- Ei ! (mediu, discret) - De ! (sus, conclurant)
- Păi ! (sus, hotărât) - Ne ! (mai sus şi lung)
LIRICE
Andrei NICULĂESEI

eu sunt poet Copil


eu sunt poet, străine, Închide ochii.
nu încerca să mă-nţelegi, Ştiu, de mult nu te-ai gândit să te opreşti,
deşi trăim pe-aceeaşi lume, Fiind grăbit să treci, să fugi,
în lumea mea am alte legi. Nu mai priveşti.. nu te opreşti.
degeaba-ncerci să găseşti scuze,
la ce îmi debitează ţeasta, Cândva erai un băieţel,
cum să-ţi dai seama cum gândesc, Micuţ, puţin bolnăvicios, timid,
când nici eu nu pot să fac asta? Doar vise-n mintea-ţi pură,
dacă mă schimb păşind cu ceasul, Nemărginită de vre-un zid.
eu sunt poet, străine, zi-mi, cum să mă explic eu vouă,
nu încerca să mă când în căsuţa mea de ceară, Priveai cu ochii larg deschişi,
înţelegi, azi e soare… mâine plouă? Vrând să înghiţi întinsul tot,
deşi trăim pe-aceeaşi cum să va vâr în inimi viaţa, Şi să-l aşezi după perdea,
lume, suferinţa frunzei moarte, În gândul tău de poliglot.
în lumea mea am alte încercările iubirii,
legi. sufletul presat în carte? Erai doar tu în univers,
Şi nicio piatră nu putea
nu pot. acum te du din lumea mea,
Să schimbe vre-un cuvânt, vre-un vers,
îţi dau şi ultimul bilet.
Din viaţa, poezia ta.
nu încerca să mă-nţelegi,
eu sunt nebun, eu sunt .. poet.

Urme in vid
Păşeşti în neştiinţă şi crezi că nu te-aude Critica de specialitate
nimeni,
Că nu te vede nimeni plutind în infinit, Câte idei, dorinţe-ascunse şi uitate,
Şi nicio întrebare nu te mai macină, Zac îngropate sub tone de cuvinte,
Junimea Căutător sălbatic de aur ruginit. Degeaba-ncerci să le găseşti, nu poţi,
studenţească
Au încercat şi alţii înainte.
32 Te temi să nu te vadă lumina dintre umbre,
Vrei să dai sens oricărui rând,
Cum te topeşti căzând cu picătura-n ceas,
Deşi nu ştii cum s-a simţit poetul,
Nu ştii şi nu te doare unde se varsă marea,
Şi-ncepi să fabulezi şi să-ţi explici cum,
Câte priviri împarte şi câte i-au ramas.
când,
Nu ştii unde să cauţi şi te ascunzi în tine, De ce şi unde a căzut accentul.
Începi să sapi agale în propriul nesfârşit, Tu nu vrei să-nţelegi nicicum,
Te scalzi în eul tău, deşi nu-ţi aparţine, Nu totul cere explicaţii, scheme,
Ca să-ti îngropi în grabă talentul irosit. Şi de la simple sentimente tipărite-n vers,
Tu naşti, să pari interesant, dileme.
Jurnal poetic

Alexandru COSMESCU

fără să spun nimic nimănui / fără să las pe cineva


să se apropie
lui alex îi place să fie bolnav. când alex se aşează în fotoliu şi îşi ţine
slăbeşte şi e palid, alex e frumos. alex respiraţia.
fumează mult pt asta. nu mănâncă zile
întregi şi stă nemişcat în fotoliu. îşi *
vorbeşte despre sine. vrea să se înveţe
cum se poate accepta. ars amandi se când mă aşez pe scaun, îmi pun picior
ipsum. îşi stabileşte standarde şi, când peste picior (pulpa dreaptă ascunsă
le realizează, începe să se iubească, dar după cea stângă, contorsionată aproape
nu durează mult. niciodată n-a durat. ca la yoga), îmi aplec corpul în faţă şi
alex o iubeşte pe c. alex o iubeşte pe a. mă încordez. m. şi v. fac mişto de mine
alex îl iubeşte pe a. alex o iubeşte pe g. când mă văd aşa / complexat, speriat, lui alex îi place să
fie bolnav. când
alex il iubeşte pe v. alex îi iubeşte pe ca şi cum aş vrea să mă ascund după
slăbeşte şi e palid,
toţi. alex nu se poate iubi. când se genunchii pe care îi împing înainte şi alex e frumos. alex
întâlneşte cu oamenii ăştia, alex capul care e la vreo 20 cm de ei. cântă fumează mult pt
construieşte între ei şi el un perete pe o muzică patetică, de hippies întârziaţi asta. nu mănâncă
care îşi apasă palmele. cu 40 de ani, mi-am pus trip-hop-ul în zile întregi şi stă
căşti / zâmbesc cumva obosit, dar cald / nemişcat în fotoliu.
când îl doare capul, alex respiră încet şi mă uit la singurele 2 fete care m sunt în îşi vorbeşte despre
sine. vrea să se
încearcă să vorbească cu durerea. s-o barul ăsta şi mă întreb dacă s-ar putea
înveţe cum se poate
convingă să-i dea drumul. lui alex îi îndrăgosti de mine. ca de obicei, o să accepta. ars amandi
place să facă asta - are un pretext să stau aici 2 ore, fără să spun nimic se ipsum. îşi
stea singur. când îl doare capul la nimănui / fără să las pe cineva să se stabileşte standarde
facultate, alex se duce lângă geamul de apropie, după aia o să plec şi s-ar putea şi, când le
pe palier, unde au făcut dragoste atunci să m vin aici, din când în când, să-i realizează, începe
v. şi a., se aşează pe pervaz, îşi sprijină zâmbesc chelneriţei / dacă va fi să se iubească, dar
picioarele de perete şi îşi împleteşte aceeaşi / dacă-mi va zâmbi. nu durează mult
barba. cei care trec pe alături sunt
numai umbrele pe care le lasă pe când stau mult în vreun bar
perete. mi se adună tone de scrum pe reiaţi şi
pulover Junimea
alex e senin şi le zâmbeşte tuturor. alex umplu masa întreagă de studenţească
îi ascultă până la capăt şi dă din cap. chestii pe care le scot din geantă 33
alex se străduie să privească cu ochii statuete netsuke foi printate ieftin prin
lor. alex încearcă să empatizeze cu ei. e oraş
fericit când reuşeşte / zâmbetul i se discuri amulete dăruite de prieteni
accentuează atunci. alex se teme de se învălmăşesc pe masă
oameni şi îi iubeşte. se ţine la distanţă / îşi ocupă locul una alteia
o distanţă care nu îndepărtează, dar nu mai am loc să-mi pun capul
stabileşte pur şi simplu o diferenţă. alex nimeni nu-mi va
le dăruie tot ce poate. şi uită de asta. spune pe nume aici
după ce dăruie nu-i mai aparţine nimic.
Teatrale
Elise WILK
S-A ÎNTÂMPLAT ÎNTR-O JOI
(fragment)
Bătrânul: cap. Pe altă poză, cu zimţi, erau doi copii
mici, de vreo 3-4 ani, în salopete, cred că
Poate ar trebui să vă spun cum a început era făcută undeva într-un studio. Alta era
totul. Era într-o joi dimineaţa, ţin minte o poză de buletin, cu un băiat la vreo 25
asta pentru că mă dusesem să cumpăr de ani, cu pulover alb cu guler pe gât.
ziarul ăla cu răzuieşti şi câştigi, şi ăla În altă poză era tot fata cu pistrui, numai
apare joia. că îmbătrânise între timp, era dată cu
Am vrut pur şi simplu Am găsit un portofel pe jos. Din piele negru pe la ochi şi era tunsă scurt. Poza
să văd ce ţine un om
într-un portofel. Noi vişinie, nu foarte mare. Mai întâi am vrut asta era color. M-am tot uitat la pozele
aici n-avem portofele. să-l duc la poliţie. Până la urmă, din ălea, cred că vreo oră.
Banii de pensie îi
ţinem în cutii de curiozitate, m-am uitat să văd ce e Nu pot să explic ce simţeam, era ceva
carton sau printre înauntru. Nu că aş fi vrut bani, jur că nici frumos, ceva ce nu mai simţisem. Eu n-am
haine sau sub pat.
măcar nu m-am gândit la bani atunci când avut niciodată o poză în portofel. De fapt,
l-am văzut. Am vrut pur şi simplu să văd n-am avut prea multe poze. Şi alea pe care
ce ţine un om într-un portofel. Noi aici n- le-am avut, s-au rătăcit. N-am dus
avem portofele. Banii de pensie îi ţinem în portofelul la poliţie. L-am luat cu mine.
cutii de carton sau printre haine sau sub M-am întors la azil, am intrat în cameră,
pat. Nici măcar nu erau mulţi bani am scos pozele din portofel şi le-am
înăuntru, erau câteva bancnote, cred că aşezat pe noptieră.
nici măcar nu ajungeau să mănânci la Câteodată când mai intră femeia de
Junimea restaurant cu ei. Am mai găsit două serviciu prin cameră să facă curat se uită
studenţească
carduri, un abonament la cinematecă, nişte la poze şi îmi spune că am nepoţi frumoşi.
34
timbre, bilete de tramvai sau de autobuz Atunci simt din nou ceva frumos. E ca şi
care erau tipărite în mai multe limbi... mă cum... ca şi cum te-ar da la televizor când
rog, presupun că ăla al cui era portofelu’ dai mâna cu un ministru sau cu
făcea colecţie... Ce mi-a plăcut cel mai preşedintele şi toată lumea s-ar uita la tine.
mult au fost nişte poze. Nu erau toate La vreo două săptămâni după întâmplarea
color. Cele mai multe erau alb-negru. Pe cu portofelul, ne-au dus în excursie la
una era o fată tânără cu pistrui, cu părul munte. Am mers vreo trei ore cu autocarul
strâns în coadă şi cu o pălărie de pai pe şi când am ajuns ne-am dus la restaurant.
Teatrale

Am stat, am mâncat, şi la un moment dat cumpăr almanahul de la sfârşitul anului şi Mă gândeam că


doamna directoare a zis că trebuie să n-aveam bani destui. Dar am pus banii persoanele din
plecăm, că s-a făcut târziu. Atunci am mers înapoi când a venit pensia. Într-o zi o să le poze, mai ales
la cuier să-mi iau haina. Chiar lângă haina iau pe toate şi o să le duc la poliţie, să ştiţi. din ălea alb-
mea era un palton verde închis. Din Doar că s-au strâns cam multe şi poate negru cu zimţi,
buzunarul interior ieşea un portofel maro, poliţiştii o să mă întrebe unde am găsit eu sigur nu mai
destul de mare. În următoarea secundă, l- atâtea portofele. Sigur o să fie suspicioşi, arată aşa. Au
am băgat la mine-n buzunar. După ce am că aşa sunt toţi poliţiştii. Ştiu asta de la îmbătrânit.
ajuns la azil, în camera mea, l-am desfăcut televizor. Am văzut multe ştiri în care Poate unii nici
şi am căutat poze. Am găsit o grămadă. apăreau polişişti. Tot la televizor am văzut nu mai trăiesc.
Toate erau cu femei tinere, frumuşele. Am acum două săptămâni un film în care un Da eu zic că
zis să nu le înşir pe toate pe noptieră, că e om dispare în război şi toată lumea îl crede sigur mai
prea încărcat. Aşa că le-am luat şi le-am mort. Când colo, el ajunge cu un vapor în trăiesc, că altfel
lipit într-un caiet studenţesc. De atunci, America şi se face bogat. După mai mult n-aş mai putea
aproape în fiecare săptămână m-am întors de douăzeci de ani, se întoarce în satul lui să vorbesc cu
la azil cu un portofel. Şi în toate am găsit şi îşi regăseşte familia. ele.
poze. Alb-negru sau color, cu zimţi sau Da’ nimeni nu mai arată ca acum 20 de ani,
fără, de-ălea tip buletin sau puţin mai mari, aşa că abia îi recunoaşte. Mi-a plăcut
cu oameni mai tineri sau mai în vârstă. Pe filmul, dar să ştiţi că am fost puţin trist. Mă
toate le-am lipit în caietul studenţesc. Câte gândeam că persoanele din poze, mai ales
şase pe fiecare pagină. E ca un album. din ălea alb-negru cu zimţi, sigur nu mai
Seara, înainte de culcare, mă uit prin el. arată aşa. Au îmbătrânit. Poate unii nici nu
Până acum am strâns în total 74 de poze, mai trăiesc. Da eu zic că sigur mai trăiesc,
din care patru sunt puse pe noptieră şi 70 în că altfel n-aş mai putea să vorbesc cu ele.
caiet. Le-am pus şi nume la oamenii de pe Să ştiţi că eu vorbesc în fiecare seară cu
poze. Aşa îi ţin minte mai uşor. La început oamenii din poze. Încet-încet m-am şi
a fost greu să le ţin minte pe toate, mai ales împrietenit cu ei. Cu unii mai mult, cu alţii
că unii au acelaşi nume. Nu putea să-i mai puţin. Păi bineînţeles, că doar nu poţi
cheme pe toţi altfel, pentru că eu nu cunosc fi prieten la cataramă cu toată lumea. Ce,
74 de nume diferite. Şi-apoi, într-o familie, voi sunteţi prieteni cu toată lumea? Vedeţi?
pe unii copii îi cheamă ca pe părinţi sau ca Pot să vă şi spun un secret: E o femeie cu
pe bunici. În orice familie se repetă breton şi cu nasul lung, Emilia, pe care n-o
numele. Aşa că în caietul meu sunt patru de prea înghit. Dar ea nu ştie, că mă port
Paul, trei de Daniel, cinci de Maria şi tot frumos cu ea. Şi mai e un bărbat cu barbă,
cinci de Robert. Celelalte nume nu se Octavian. Pe ăla îl suspectez că învârte Junimea
repetă. Ca să îi ţin minte mai bine, a trebuit nişte afaceri dubioase, aşa că dau pagina studenţească
să mă gândesc la încă ceva. Adică de mai repede când ajung la poza lui. În 35
exemplu Robert ăla blond cu şapcă sperie schmib, cel mai mult îi iubesc pe gemenii
găinile cu motocicleta, Robert ăla mai în salopete pe care i-am găsit în primul
grăsuţ ia note proaste la matematică şi portofel. Unul e Paul şi celălalt Daniel.
Robert ăla slab din poza alb-negru vrea să Sunt tare cuminţi. Le-am luat şi ramă, că ei
ajungă aviator, da’ părinţii nu-l lasă. Acum stăteau pe noptieră, să fie mai aproape de
o să mă întrebaţi ce am făcut cu mine şi să-i văd mai des, şi am zis că aşa
portofelele. Sunt aici, la mine în dulap. Să poză drăguţă nu poate să stea să se umple
ştiţi că n-am luat nici un ban din ele. Doar de praf sau doamne fereşte să vărs cafea pe
o dată am luat dintr-unul, că am vrut să-mi ea, aşa că merită o ramă.
Teatrale
Şi mai e Bianca, o fată creaţă, care e studentă sau văzut undeva. Tare frumoşi sunt, nu-i aşa? Cred
cel puţin aşa cred eu. Ea e pe prima pagină din că dacă l-aş găsi măcar pe unul dintre ei, aş simţi
album. Şi pe ea o iubesc, aproape la fel de mult ceva ce nici nu se poate descrie. Aş simţi cam
ca pe gemeni. Sunt copii tare buni şi vreau şi eu cum simt oamenii care primesc medalii de la
să le dau nişte bani să-şi cumpere ceva ce le preşedintele Americii şi îi aplaudă toată lumea.
place. Aşa fac mulţi de-aici de la azil. Când vin
nepoţii în vizită, le dau bani. Eu n-am la cine să
dau. Eu cumpăr revista cu răzuieşti şi câştigi, Elevul :
unde poţi să câştigi o excursie în Grecia cu
autocarul pentru două persoane, la hotel de trei Joia e cea mai nasoală zi. La şcoală avem şapte
stele. De şapte ani o cumpăr şi tot n-am reuşit să ore, din care trei de mate. Eu urăsc mate. Mai
câştig excursia. Deocamdată nici nu vreau s-o tare decât mate îl urăsc numa’ pe câinele ăla mic
câştig, că n-am cu cine să merg. Dacă mai trăia a lu’ frate-miu care mi-a ros adidaşii Nike. Să
domnul Popescu, îl luam pe el. Domnul Popescu moară cinci găini. Aşa că joia trag chiulu’.
e câinele meu. M-au lăsat să-l ţin aici cu mine, Absenţele mi le motivez în ora de geogra’, când
până când a murit de bătrâneţe acum doi ani. De nu e atentă profa. De obicei, când chiulesc, merg
la azil nu vreau să merg cu nimeni, că toţi se în baruri. Acuma să nu credeţi că mă duc în
plâng că îi dor oasele sau că le ţiuie urechile sau baruri dinălea de fiţe unde e plin de papagali cu
că au tensiunea mare, şi eu n-aş putea să stau o gel în cap şi de pipiţe de-ălea cu tone de fond de
săptămână în Grecia cu cineva care se vaită ten pe faţă şi cu unghii false. Nu, eu ies de obicei
mereu. Aşa că m-am gândit să-i caut pe copiii în baruri mişto, adică în ălea în care ies toţi tipii
ăştia din poze. Dacă o să câştig, o să iau pe unul care se respectă. Cum ar fi Internet Cafe-urile.
din ei cu mine. Sau îi trimit pe doi în locul meu, Acolo e mişto că au calculatoare şi poţi să joci
da nu prea aş vrea asta pentru că şi eu vreau să tot felu’ de jocuri cum ar fi Starwars sau
văd Grecia şi mă chinui de şapte ani să câştig. E Counter Strike şi să abureşti tipe pe mess în timp
tare frumos în Grecia. Am decupat nişte poze cu ce bei bere. Şi poţi să şi fumezi, dacă vrei. Aşa
insula Creta din ziar şi le-am lipit în caietul că, dacă mă căutaţi în vreo zi de joi, ştiţi unde
studenţesc în care sunt şi pozele. Ieri sau mă găsiţi.
alaltăieri, la alimentara asta de-aici am văzut că
aveau nişte plase pe care era o femeie care făcea
plajă şi sus scria G-R-E-E-C-E, adică Grecia. M- Secretara:
am gândit că poate-o fi un semn şi o să câştig la
răzuieşti şi câştigi. În orice caz, până câştig, o să Nu cred în zodii. Nu citesc niciodată horoscopul.
încerc să dau de copiii ăştia. Sigur s-au făcut Nu mi-e frică nici de pisici negre sau de numărul
Junimea mari. La început m-am gândit că aş putea să 13. Da’ cred că joia îmi aduce ghinion. Într-o joi
studenţească
lipesc pe stâlpi nişte afişe cu pozele lor, să întreb m-au prins controlorii fără bilet în autobuz. Tot
36 dacă i-a văzut cineva. Dar după aia m-am gândit într-o joi am alunecat şi mi-am rupt dresul. Era
că poate nu e o idee aşa de bună, că dacă o să chiar înainte de prima întâlnire cu un tip. Nu m-
vadă poza pe stâlp o să creadă că îi caută poliţia am mai dus. Mi-era ruşine să apar în halu’ ăla.
şi o să se sperie. Aşa că l-am întrebat pe băiatul Telenovela cu Prinţesa sălbatică s-a terminat tot
ăla care mai vine să ne aducă ziare de locuri într-o joi. Şi asta nu e tot. În fiecare joi după-
unde pot să găsesc mulţi oameni tineri. A spus că amiaza vine maică-mea la mine în vizită. De
locurile unde sunt cei mai mulţi oameni tineri fiecare dată, încearcă să-mi bage pe gât nu ştiu
sunt barurile. Aşa că o să mă duc în fiecare bar şi ce creme antirid pe bază de alge de la firma aia
o să întreb tinerii de acolo dacă nu cumva îi unde e reprezentant. Da’ cea mai groaznică joi
cunosc pe copiii ăştia. Uite, o să vă dau şi vouă din viaţa mea a fost ziua când l-am cunoscut pe
nişte poze, poate îi cunoaşteţi sau poate i-aţi EL.
Curente

Petre FLUERAŞU
PRELEGERE DESPRE FRACTURISM

„Nu este greu să înjuri, nu este greu să te comporţi ca un animal”

Sacrificându-şi individualitatea societate, adoptă modelul organizatoric


intrinsecă, oamenii încearcă al acesteia. Toate "generaţiile" pe care
întotdeauna să-şi justifice acţiunile prin le observăm acum cristalizate, formate,
intermediul celor din jurul lor. Un sunt consecinţa unei astfel de
exemplu edificator este imaginea mentalităţi create artificial. Grupul X,
arhetipală a dictatorului, a despotului. Grupul Y, iată exemple de apropiere
Acesta se înconjoară întotdeauna de forţată. Pe plan ideatic în general, şi pe
oameni care gândesc ca el, aliaţi, plan literar în special, a compara două
construindu-şi un întreg aparat opere este aproape imposibil. Nu există
propagandistic care să îi justifice limite clare, nu există delimitări exacte,
acţiunile. Aparenta exteriorizare pură totul ţine de interpretare, în fond, de Progresul a
care caracterizeză acest aparat nu este subiectivitatea absolutizată. Însăşi adus cu sine o
decât o iluzie. Oamenii au nevoie sistemul nostru elementar este definit a alienare şi o
astăzi de aprobarea celorlalţi, şi-au priori de subiectivitate. Nu putem uniformizare teribile,
pervertit individualitatea de-a lungul evada din cadrul fiinţării noastre pentru care distrug valorile
timpului. Progresul a adus cu sine o a putea afirma că suntem perfect şi încurajează spiritul
alienare şi o uniformizare teribile, care obiectivi. Şi, din păcate, obiectivitatea grupului creat
distrug valorile şi încurajează spiritul nu poate fi înţeleasă decât la modul artificial.
grupului creat artificial. Alăturarea absolut. Altfel, nu este decât o idee
oamenilor s-a transformat dintr-un eronată... Fracturismul este
fenomen firesc, o consecinţă a Fracturismul este un curent un curent creat de
dorinţelor sau a impulsurilor, într-o creat de tinerii autori, dornici să tinerii autori, dornici
activitate orchestrată, o forţare ce are o pătrundă în "lumea celor mari", în să pătrundă în "lumea
singură consecinţă firească: alienarea. lumea celor recunoscuţi. Şi pentru că celor mari", în lumea
Într-o mare de imitatori, fiinţa se simte acest lucru se dovedeşte de multe ori celor recunoscuţi.
din ce în ce mai stingheră. Avem foarte dificil, sau, mai degrabă, cere
indivizi care trăiesc pentru ceilalţi, timp, are un ritm al său, firesc, lent,
pentru corpul comun denumit pompos tinerii au hotărât să creeze un univers Junimea
"societate"! alternativ, o variantă. Şi astfel a luat studenţească
Tinerii încearcă să îşi facă loc naştere fracturismul (şi alte curente 37
în lumea adulţilor. O problemă literare asemănătoare, pe parcursul
esenţială a fiecărei perioade istorice. istoriei). Opunându-se curentelor
Cronologia nu face decât să scoată în clasice, fracturismul încearcă să aducă
evidenţă ciclicitatea inerentă istoriei. arta cu "picioarele pe pământ". Pe
Conflictul dintre generaţii a existat în scurt, deviza fracturismului (în
trecut, există în prezent şi mai mult ca viziunea lui Ionuţ Chiva - "Manifestul
sigur va exista şi în viitor. Tocmai de fracturist" - partea a III-a,
aceea, tinerii, pentru a se integra mai "Fracturismul în proză"), este,
uşor (asta după părerea lor) în "Trăieşte aşa cum scrii!"
Curente

Cărţile noi Încercând să transpună viaţa în focaliza numai asupra părţii negative
şochează prin cuvinte, aceşti creatori uită însă că arta înseamnă a rupe cu bună ştiinţă o mare
prezentarea acestei este tocmai o evadare din banal. bucată din existenţă. Pentru că misterul
părţi ludice, prin Suntem înconjuraţi de banal, de ludic, vieţii este tocmai succesiunea aceasta
prezentarea de mundan. Prin artă (care este dintre bine şi rău, dintre fericire şi
banalului, fără ca în produsul cel mai rafinat al raţiunii dezastru. După fiecare pantă
spatele acestuia să umane, sau, după cum spune Lucian ascendentă urmează o prăpastie, şi tot
existe ceva. Blaga, singurul lucru care ne aşa...
individualizează, mai presus de Cărţile noi şochează prin
Să nu creăm animale), omul încearcă să transceadă prezentarea acestei părţi ludice, prin
în bătaie de joc, acest mundan, să se individualizeze pe prezentarea banalului, fără ca în
pentru că până la sine în metafizic, în sacru. Dialectica spatele acestuia să existe ceva. Aici,
urmă nu ne obligă sacru-profan (fără ca în acest caz exponenţii fracturismului s-au inspirat
nimeni să creăm. termenii să aibă conotaţia religioasă) din marii scriitori ai lumii, fără să
Există metode de este un punct central a filosofării fiinţei înţeleagă cu adevărat că în spatele
destresare mult mai umane. faptelor de multe ori banale, se ascund
bune decât înşirarea Ideea evidentă în cazul noilor principii şi idei, o adevărată colecţie
problemelor pe generaţii este încercarea de a şoca. Sub ideatică, ce nu este în niciun caz la
hârtia mută... paravanul pretinsei referiri la realitate, îndemâna unui cititor superficial.
la viaţa adevărată, tinerii creatori Fracturismul preia doar faţada, uitând
prezintă o lume ce nu are prea multe să se concentreze şi asupra
legături cu realitatea unor oameni conţinutului. Este cred descris cel mai
înţelepţi. Desigur, veţi spune că viaţa bine de expresia "formă fără fond",
nu înseamnă numai plăcere, numai introdusă de Titu Maiorescu. Iar un
fericire, numai realizări. Dar în niciun astfel de act al creaţiei este din păcate,
caz ea nu înseamnă numai suferinţă, în esenţă, peren.
numai tristeţe, numai eşecuri. Există Citind cărţile momentului
un echilibru, care însă, printr-o actual, stabilind un raport antitetic între
reducere banală, este evident că nu se ele şi cărţile care se scriau în trecut,
poate întîlni în cazul fiecărui individ. observăm cu durere că astăzi nu se mai
Este în fond o lege a naturii, legea scrie "serios". Societatea de consum,
evoluţiei. Cel mai puternic plictiseala perpetuă, lipsa de
supravieţuieşte, cel mai slab piere, iar perspective, iată câteva dintre motivele
Junimea între aceste două extreme apare care transformă arta într-o "meserie",
studenţească echilibrul. Yin trece în yang şi yang într-o "deszăpezire culturală". Nu scrii
38 trece în yin. Cei mai puternici nu din suferinţă, scrii pentru că vrei să
trebuie să se simtă vinovaţi pentru creezi, vrei să laşi ceva în urma ta.
existenţa celor mai slabi, pentru că Omul care nu doreşte să aibă un impact
însăşi puterea este întemeiată pe asupra lumii din jurul său nu este om
contrast. Nu poate exista alb în absenţa cu adevărat. "Trăieşte clipa" înseamnă
negrului, la fel cum nu poate exista renunţarea automată la raţiune,
forţă în absenţa slăbiciunii... singurul element care ne poate cu
Un om înţelept învaţă să adevărat ridica deasupra celorlalte
accepte şi albul şi negrul, în diferitele animale...
proporţii în care acestea apar. A te
Curente
Limbajul vulgar, imaginile doar perioada grea din viaţa unui om,
şocante exagerate voit, iată câteva dintre când aceasta este un moment trecător, o Limbajul
excesele acestui curent. Fireşte că poţi clipă. Nu ar fi mai bună, mai coerentă, vulgar, imaginile
aborda subiecte din orice arie. Însă nu mai veridică, o perspectivă lucidă asupra şocante exagerate
trebuie să le abordezi ad literam, banal, întregului ideatic care este fiinţarea voit, iată câteva
plat. Vulgaritatea este la îndemâna oricui. noastră...? dintre excesele
Tocmai capacitatea de a exprima această Cei care se bat cu pumnul în piept acestui curent.
"vulgaritate" într-un mod artistic alegându-şi ca subiect banalul trecător,
reprezintă talentul. Nu aruncând cuvinte trebuie să înţeleagă că este foarte probabil Ideea
vulgare vei reuşi să îl faci pe cititor să ca şi creaţiile lor să devină odată cu evidentă în cazul
lectureze în continuare. Nu trebuie să timpul trecător, la fel de banale! Să nu noilor generaţii este
scriem pentru un public cu nivel minimal creăm în bătaie de joc, pentru că până la încercarea de a
de inteligenţă, trebuie să scriem pentru urmă nu ne obligă nimeni să creăm. şoca. Sub paravanul
acei oameni care sunt capabili să Există metode de destresare mult mai pretinsei referiri la
intuiască ideile şi să meargă singuri mai bune decât înşirarea problemelor pe hârtia realitate, la viaţa
departe. Tot ceea ce înseamnă creaţie mută... Aşadar, să nu trăim cum scriem, adevărată, tinerii
înseamnă automat raţiune. Prin toate nici măcar să nu scriem cum trăim. creatori prezintă o
aceste cuvinte şi gesturi, se încearcă Lumea artei este una a fantasticului, a lume ce nu are prea
aducerea creaţiei în animalic. Din păcate ideilor... Iar viaţa nu are nici cea mai mică multe legături cu
(pentru că, privind din punct de vedere legătură cu ideea... Sau, în limbaj popular, realitatea unor
universal, efectele acestei "raţiuni" sunt "una zici şi alta faci!"... Să acceptăm oameni înţelepţi
devastatoare pentru mediu şi, implicit, şi asta...
pentru noi) raţiunea omului nu va putea să Curentele nu îşi au rostul... Noi
fie niciodată subminată. Nu ai cum să nu suntem fiinţe individuale şi trebuie ca
gândeşti. Calitatea acestor gânduri nu are prin actele noastre să ne afirmăm această
însă nicio legătură cu fiinţarea ab initio a individualitate. Nu cred că cineva vrea să
gândurilor... fie ţinut minte ca o parte a... Cred că toţi
Nu este greu să înjuri, nu este greu vrem să fim ţinuţi minte ca Cineva!
să te comporţi ca un animal. Mai greu Atunci, să învăţăm să ne asumăm propria
este să dai sens acestor acţiuni, să înţelegi fiinţare, să învăţăm să ne asumăm
aceste impulsuri. O artă care glorifică consecinţele acţiunilor noastre! Puterea
banalul nu are nicio şansă de progres. Nu este în noi, pentru că fiecare dintre noi
va rămâne nimic în urmă, tocmai pentru este într-un fel sau altul viitorul... Viitorul
că acea artă nu aduce nimic nou. A nu se este al celor ce vor să facă ceva serios,
Junimea
înţelege greşit, când spun ceva nou, nu viitorul este al celor ce vor să schimbe studenţească
mă refer strict la idei. Poţi să vorbeşti lumea! 39
despre cea mai mare tragedie ca un biet
ţăran cu patru clase, sau ca un intelectual
rasat. Ambele perspective au
autenticitate... Depinde numai de noi pe
care vrem să ne-o arogăm. Este uşor să
folosim vulgarul inutil, acesta este la
îndemâna oricui. Dacă însă am analiza un
pic, am observa că nici în acele cazuri el
nu este firesc. Nu înjuri singur, nu resimţi
în fiecare moment toate acele senzaţii de
spleen atât elogiate. De ce să descriem
Epice
Iulian ROMAN
CUM AM OMORÂT-O PE EA
Singurul mod de a scăpa de o dorinţă care nu are şanse de a se împlini e să
ucizi ceea ce-ţi doreşti.

Aş vrea să fiu Ahile. Să mânuiesc împreună, ceea ce mă ajută să capăt o


sabia cu rapiditatea cu care o face el şi să siguranţă rar întâlnită la oameni. Multora le
pot ucide oameni cu o singură lovitură, este frică noaptea; probabil din cauza
puternică şi precisă. Câteodată, rămân până faptului că omul, pentru a compensa
la ore târzii în subsolul blocului şi mă joc incertitudinea cu care noaptea îi învăluieşte
de-a Ahile; aşezat în semiobscuritate, cu mintea, se foloseşte de spiritul de
vârful de suliţă – pe care l-am furat de la conversare care activează imaginaţia şi
Vara, muzeu – în mână, privesc atent în jurul când traversezi întunericul unei străzi, eşti
creierul tău obligă meu, ca şi cum aş fi încolţit de adversari, mai conştient de propria ta slăbiciune, de
muşchii să se iar eu îi studiez, încercând să-mi dau condiţia ta de muritor. Eu mi-am acceptat
relaxeze, pentru a seama, după chipurile lor, de mişcările pe nimicnicia; acum sau mai târziu, care e
păstra care le vor face. Aceasta este doar diferenţa?
temperatura pregătirea pentru a intra în transă şi când
corpului cât mai simt că e momentul să atac, închid ochii. Am mari speranţe în legătură cu
jos şi eşti mult De acum sunt Ahile, cel ce se aruncă această noapte, deoarece peste câteva ore
mai tentat să te vijelios asupra duşmanilor săi, omorându-i pot să mă eliberez de chinuri ce au durat
fereşti de căldură, pe fiecare cu câte o singură lovitură. În şase ani, iar ceea ce face mai rău simpla lor
din această cauză imaginaţia mea, sabia flutură perfect şi lin existenţă în mintea şi sufletul meu e că
vara eşti mai prin aer, dar, de fapt, tot ce fac e să-mi toate au legătură cu dragostea. Dar acest
leneş. mişc braţul în care ţin vârful de lance în simplu gând, că sunt şanse să alung în
toate direcţiile, ca un începător la scrimă, această seară acele chinuri, îmi readuce la
fără o tehnică anume. Revin la realitate, în viaţă suferinţa, iar emoţiile mă copleşesc.
semiobscuritatea subsolului, atunci când, Pentru a nu cădea din picioare, mă opresc
din cauza avânturilor mele caraghioase, mă din mers, în faţa statuii lui Roman I Muşat
lovesc de un perete sau îmi scap arma din şi mă aşez pe o bancă. Încep să mă gândesc
mână, după ce a fost prinsă între nişte tevi la adolescenţa mea, mai ales la primele zile
de apă. din clasa a unsprezecea, pe când aveam 17
Junimea
studenţească
ani şi am întâlnit-o prima oară pe Ea. Îmi
Îmi place frigul. Vara, creierul tău spun că ar fi trebuit să plec mai devreme de
40 obligă muşchii să se relaxeze, pentru a acasă, astfel nu aş fi întâlnit-o niciodată pe
păstra temperatura corpului cât mai jos şi Ea sau să fi privit în altă parte, atunci nu i-
eşti mult mai tentat să te fereşti de căldură, aş fi observat zâmbetul când a trecut pe
din această cauză vara eşti mai leneş. Acest lângă mine. Ah! Nu aş fi devenit obsedat
lucru nu se întâmplă pe timp de iarnă; când dacă nu ar fi fost acel zâmbet, în mintea Ea
corpul uman simte frigul, creierul produce ar fi rămas doar o fată frumoasă, atât, nu o
contracţia muşchilor, ceea ce generează fată frumoasă care eu credeam că s-ar
căldură. Frigul te menţine activ. putea să mă placă. Dar deja nu mai
contează aceste triste şi amare amintiri, am
Noaptea. Atunci toate simţurile ales, va fi Ea.
mele sunt declanşate şi puse să lucreze
Epice

Ea e la Tosca, o văd prin geamul Am aşteptat în maşină până ce Ea


cofetăriei, de la etajul unui bloc de pe a ieşit din scara blocului, apoi am început
fosta stradă Rahovei. Stă la masă cu nişte să o urmăresc până ce am găsit un loc ce Bulevardul
prieteni şi râde cu ei, neştiind destinul pe mi s-a părut bun pentru a servi drept altar Roman Muşat e
care i l-am pregătit. Cofetăria e plină; mai jerfei pe care vreau să o aduc noii mele pustiu, la această
sunt câteva zile până la Crăciun, în vieţi; o curte a unei grădiniţe, cu câţiva oră, toţi oamenii
cofetărie sunt mulţi studenţi care au venit copaci groşi pe lângă trotuar, după care sunt undeva la
să-şi petreacă sărbătorile de iarnă acasă. mă pot ascunde uşor şi un gard mic, de căldură, doar eu
Nu ştiu dacă doar bănuiesc sau chiar aud, beton, la stradă. Mi-am lăsat maşina în aştept în frig clipa
până în partea cealaltă a străzii, faţa grădiniţii şi mi-am continuat pe jos eliberării mele de
zgomotele ceştilor lăsate în farfurioare urmărirea. trecut şi începutul
sau loviturile cu sticla de bere în masă, unei noi vieţi.
urmate de hohote de râs a studenţilor. Nu ştiu cât am aşteptat afară, în
Bulevardul Roman Muşat e pustiu, la frig, ca Ea să iasă din cofetărie, să se
această oră, toţi oamenii sunt undeva la despartă de prietenii ei şi să se îndrepte
căldură, doar eu aştept în frig clipa spre casă, dar ştiu că atunci când am Ajung pe
eliberării mele de trecut şi începutul unei văzut-o păşind pe drumul pe care am strada unde a
noi vieţi. Ea stă lângă geam, nu mai are urmărit-o până la cofetărie, toate simţurile început totul,
pe ea haina de iarna cu care am văzut-o mele s-au trezit la viaţă aşa cum nu s-a unde au început
îmbrăcată în timp ce o urmăream, poartă mai întâmplat niciodată. Nu mai simţeam întâlnirile noastre
acum doar o bluză de culoare verde frigul, ci doar adrenalina care îmi curgea ce durau numai
închis. Mă simt foarte aproape de ea, prin sânge. Am pornit într-o alergătură câteva secunde,
deoarece, deşi o privesc de pe cealaltă pentru a ocoli nişte blocuri şi să ajung la cât ne lua să ne
parte a străzii, îi observ gesturile când timp ca Ea să nu mă observe când mă apropiem, să fim
vorbeşte, îi disting felul în care îşi ţine ascund după copaci. Ajung pe strada unde unul lângă celălalt
ţigara în mână atunci când fumează, îi a început totul, unde au început întâlnirile şi apoi să ne
desluşesc zâmbetul şi îi văd umerii goi, noastre ce durau numai câteva secunde, îndepărtăm, fără
albi, mici, atunci când îşi dă la o parte cât ne lua să ne apropiem, să fim unul ca niciunul dintre
părul şaten, lung – mai lung decât îl avea lângă celălalt şi apoi să ne îndepărtăm, noi să întoarcă
în adolescenţă –, cu vârfurile tunse drept. fără ca niciunul dintre noi să întoarcă capul.
Mă întreb dacă am eu o privire de vultur capul. Dar în această seară totul va fi
sau am observat-o de atâtea ori atât de uitat, amintirea acelor întâlniri va
intens încât gesturile ei mi-au intrat în dispărea, la fel şi cea a analizelor – ”De
memorie şi acum nu îmi este deloc greu ce nu mă priveşte?”, ”De ce are capul
să le recunosc. La un moment dat, poate a îndreptat spre mine, dar priveşte la ce e în Junimea
simţit privirea mea intensă, îndreptată jurul meu?”. Încep să mă strecor printre studenţească
asupra sa, căci şi-a întors capul spre mine blocuri, ajungând în locuri unde Ea avea 41
şi m-a privit, lucru pe care înainte îl făcea obiceiul să se oprească ca să fumeze o
foarte rar. Eu am rămas cu ochii în acelaşi ţigară, după ce termina orele – mai
loc, iar Ea s-a întors, cu mâna dreaptă şi-a folosea această scurtătură şi ca să evite
stins ţigara, rotind-o uşor în scrumieră, întâlnirea cu mine. Mă pregătesc să sar un
apoi expiră fumul de ţigară, zâmbind la gard din faţa mea; când ajung în vârful
ceva ce i-a spus băiatul de la masă, aşezat lui, mă opresc pentru o secundă, fiind
în faţa ei, iar cu mâna stângă şi-a dat părul rămas cu un picior în afara gardului şi cu
pe spate, dezgolindu-şi puţin umărul celălalt în interior.
stâng.
Epice
Nu pot să scăp de sentimentul unei acţiuni am angajat şi eu într-un salt ca cel al unei
Poate din
supranaturale şi mă întreb dacă peisajul feline. Am pus un picior pe gardul mic de
această cauză un
criminal se acesta tipic – o casă veche, cu o grădină şi beton, iar cu mână dreaptă, pe la spate,
nişte copaci groşi a căror trunchiuri negre am apucat-o pe Ea; mi-am băgat mână pe
întoarce
întotdeuna la se disting perfect pe albul zăpezii peste sub braţul ei şi i-am acoperit gura. M-am
care se răsfrânge lumina galbenă a mişcat atât de repede încât nu şi-a dat
locul faptului,
pentru că se stâlpilor de pe marginea şoselei – poate fi seama de pericol, astfel că nu a avut timp
locul unde se va înfăptui această acţiune. să reacţioneze şi să-şi strângă corpul,
îndrăgosteşte de
Ș i deodată, tot acest loc capătă pentru oprindu-mă să-mi strecor braţul. Cu o
mine un farmec neasemuit, tocmai pentru singură sforţare am ridicat-o peste gărduţ
că este atât de tipic şi lipsit de farmec şi în dosul copacului, i-am împuns, cu
pentru ceilalţi, dar pentru mine, în scurt vârful de lance, carotida. Apoi am lăsat-o
timp, va fi locul care îmi va schimba să cadă jos, în zăpadă, sub moleşeala dată
viaţa. Poate din această cauză un criminal de gândul că a primit o lovitură fatală. M-
se întoarce întotdeuna la locul faptului, am aplecat să-i scot arma înfiptă în gâtul
pentru că se îndrăgosteşte de acel loc. ei, iar sângele a început să curgă şiroaie
Ajung în curtea grădiniţei şi mă grăbesc din rană. Atunci am observat felul în care
să mă ascund după un copac gros, de Ea se uita la mine; avea părul – „Ah!
lângă trotuar, timp în care Ea face la Părul ei minunat.” – răvăşit în şuvite pe
În filmul dreapta, pe strada unde mi-am lăsat fondul alb al zăpezii şi sprâncele cu
Cat on a Hot Tin maşina. Aştept. vârfurile puţin arcuite în jos, într-o
Roof, personajul încruntare uşoară, iar chipul ei trăda doar
interpretat de Paul Azi zăpada a fost curăţată de pe o singură întrebare: De ce? Ah! Recunosc
Newman, trotuare, aşa că o pot auzi pe Ea cum se privirea, era aceeaşi privire cu care mi-a
povesteşte că bea apropie cu mersul ei uşor; o dau de gol replicat aceleaşi cuvinte când am întrebat-
până ce un clic se tocurile de la cizmele verzi pe care le o cum o cheamă; asta se întâmplase în
produce în capul poartă. În filmul Cat on a Hot Tin Roof, clasa a douăsprezecea, când mi-am făcut
lui, atunci totul se personajul interpretat de Paul Newman, curaj să o opresc pe stradă şi să vorbesc
linişteşte. povesteşte că bea până ce un clic se pentru prima oară cu Ea, dar a fost şi
produce în capul lui, atunci totul se ultima oară. Obrajii i s-au făcut albi,
linişteşte. Atunci când aşteptam un clic s- parcă goliţi de sânge, doar buzele ei au
a produs şi în capul meu, tot ce auzeam căpătat culoarea unui roşu aprins şi nici
era doar sunetul tocurilor Ei, boc-boc- când mie nu mi s-a părut mai frumoasă;
boc. Cu cât se apropia mai mult, cu atât mi se părea că adolescenta după care
Junimea eu mă ghemuiam mai mult, astfel tânjeam s-a transformat în femeie chiar în
studenţească deveneam mai greu de observat, însă, mai faţa ochilor mei. Dar această frumuseţe
42 ales, mă pregăteam pentru un salt asupa nu a durat mult, doar o secundă, căci pe
Ei, exact cum face o felină în savana chipul ei au început să se amestece culori
africană; după ce s-a apropiat destul de ale morţii.
pradă, cu corpul lăsat puţin în jos, se mai
ghemuieşte puţin, apoi se lansează spre
pradă, cu un avânt ucigător.
Când Ea a ajuns în dreptul meu,
am simţit, din nou, în corp cum este
dezlănţuit un nou val de adrenalină. M-
Sub lupa Junimii
Mihaela MIHU
A FOST SAU N-A FOST?
Un eu feminin plasat într-un astăzi care se precipită în ultima parte a romanului,
permanent şi două voci masculine, Malina şi culminând cu dispariţia eului feminin în condiţii
Ivan, între care se interpune şi o a treia, aceea a incerte.
unui tată simbolic. Spaţiul-capsulă, locuinţa de pe Axele temporală şi spaţială care ar fi
Ungargasse 6, este dilatat şi capătă prin urmare putut trasa coordonatele unui anumit cadru
dimensiuni cosmice. Orice noţiune temporală este social sunt substituite prin linii vagi ce se
abolită. Personajele devin prizonierele unui întrepătrund contrazicând orice principiu
prezent continuu, căruia nu i se pot sustrage, dar raţional, ca într-un coşmar suprarealist. În aceste
care păstrează in nuce reminiscenţe ale unor lumi condiţii chiar şi contururile personajelor se
ancestrale. Peste toate se ridică în final un semn estompează, reducându-se la esenţă. Malina Romanul Malina:
de întrebare – a fost sau nu a fost crimă? întruchipează partea raţională, dominată de formula ideală
E drept ca în urma acestui scurt excurs conştiinţa lucidă, în vreme ce Ivan se situează la pentru un roman
prin Malina s-ar putea trasa deja un traiect polul opus, ca adept al perceţiei subiective a de luat în vacanţă,
imaginar al desfăşurării narative: avem triunghi existenţei din prisma senzaţiilor şi a dimensiunii cu condiţia să
amoros, obscuritate şi crimă. Aparent, formula afective. Eul feminin se găseşte undeva la mijloc; adoptăm poziţia
ideală pentru un roman de luat în vacanţă, cu îl alege pe Ivan, pentru care nutreşte o pasiune unor cititori care
condiţia să adoptăm poziţia unor cititori care devoratoare, dar în acelaşi timp nu poate renunţa pândesc
pândesc evenimenţialul, chiar şi acolo unde el nu nici la Malina, în care se regăseşte la nivel evenimenţialul,
există. O lectură facilă nu doar că ar ocoli spiritual. Toată această schemă s-ar concretiza - chiar şi acolo
substratul romanului, dar ar transforma însuşi într-o cheie de lectură care ar urmări
unde el nu există
actul receptării textului într-o activitate superfluă, evenimenţialul- sub forma clasicului triunghi
pentru că nu ar da naştere decât unui şir de amoros. În Malina, însă, existenţa concretă a
întrebări naive (Au personajele o existenţă reală? celor două personaje masculine trebuie privită cu
Cine este supranumitul tată ? A fost crimă sau circumspecţie, atâta vreme cât autoarea oferă în
sinucidere?). final o altă perspectivă asupra relaţiei dintre cei
Încă de la bun început trebuie acceptat trei. În acestă cheie de lectură, Ivan şi Malina ar
pactul cu lumea ficţională. Primul contact cu coexista, complementar şi totodată divergent, în
aceasta stă sub semnul unei convenţii cu caracter aceeaşi entitate umană, fiind de fapt proiecţii ale
aparent explicativ pe care o propune chiar eului feminin.
autoarea – o listă în care figurează principalii Lectura devine cu adevărat captivantă pe
actanţi din Malina. Determinatele biografice, parcurs, o dată cu pătrunderea în universul
raportarea la dimensiunile temporală şi spaţială ficţional şi cu asumarea rolului de cititor activ în Junimea
din această primă parte creează impresia de procesul receptării textului. În acel moment se studenţească
control asupra textului, situaţie care va fi, însă, poate revela o lume halucinantă, care oferă 43
imediat răsturnată de pătrunderea bruscă într-o multiple posibilităţi de explorare. Principalul
lume guvernată de astăzi, în care totul se argument rămâne, însă, acela al autenticităţii
relativizează. Contururile obiectelor devin romanului, al cărui motiv central - motivul
neclare, echivocul din exprimarea personajelor dublului - e statornicit sub forma conştiinţei
apare din ce în ce mai pregnant, drept urmare scindate în fiecare dintre noi.
situaţiile în sine ajung să stea sub semnul
ambiguităţii. Efectul este sporit de evenimentele Ingeborg Bachmann, Malina, Humanitas, 2007
INTEREFERENŢE
Format în 1974 de un grup
Cenaclul - Spectacol de studenţi cu reale calităţi
artistice, Cenaclul Moldavia a fost
MOLDAVIA şansa de afirmare a unor nume care
demult sunt personalitaţi artistice
pe scenele din ţară şi din
străinătate.
Dacă ar fi să amintim doar
„Divertis”, „Ne-am ars armonia”,
„Fără cârmaci” -la umor- sau
„Flacăra folk 73”, „Opinia folk”,
„Estudiantina”, “Nu Acum”, „Măr
verde”-la folk - şi tot nu am putea
cuprinde numărul mare de membri
ai cenaclului care au contribuit din
plin la marea mişcare artistică studenţescă şi uneori marea
mişcare socială din România.
Aşadar, Moldavia a fost, este şi va fi o şansă pentru toţi
tinerii, un loc unde poţi fi cu adevărat TU.

C l ub ul U ne s c o -Q u a s a r Ia ş i ( Q I)
funcţionează în cadrul Casei de Cultura a Cenaclul SF
Studenţilor Iaşi. Din 2002 este şi partener al
Muzeului Literaturii Române din Iaşi în
organizarea unor acţiuni din domeniul UNESCO - Quasar
„Literaturilor imaginarului”.
Clubul a fost înfiinţat în anul 1979 de către
un „club de inţiativă” (fani deveniţi ai literaturii lui
Gerard Klein - Seniorii războiului) compus din:
George Ceauşu, Dragoş Jaluba, Dan şi Lucian
Merişca, George Pânzaru, Sorin Simion, Dan
Petrescu şi alţii. Aria tematică este aceea a unui
club orientat spre diverse forme de exprimare
artistică şi
Junimea ştiinţifică.
studenţească Sâmburele activităţii
44 îl forma literatura
SF (beletristică,
critică şi eseistică de
specialitate), cu Diversele forme de exprimare artistică în
deschiderile perimetrul specificat nu au fost ocolite: muzică
necesare spre genul electronică, grafică, pictură, colaj, fotografie,
conex, reprezentat teatru, modern dance etc. Sunt de asemenea bine
în special de primite la şedinţele clubului teoriile „ştiinţifice dar
literatura fantastică fantastice, deocamdată” intersectând ştiinţele de
şi de avangardă. frontieră şi „Cazurile neelucidate încă”.

S-ar putea să vă placă și