Manualul tehnic al sistemului de construct ii

,

EUROMAC 2
executarea unei fundat ii ,

S.C. Eco H ome Sistem S.R.L.
R.Com.: J/40/31/2004 - CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti, sector 5, str. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233, 0727 190 567, 0788 225 750, www.eco-home.ro; e-mail: contact@eco-home.ro

ranforsate expandat economicã. în domeniul construcþiilor.: J/40/31/2004 . Prin mãsuri suplimentare. 3. Existã expresiile "cît costã o casã" ºi "cît mã costã o casã". realizatã cu cofraje înglobate dale de placã ºi acoperiº termoizolante din polistiren ignifugat este ecologicã. sistem pentru care oferim consiliere. ECO Care ar trebui sã fie elementele care dau o astfel de caracteristicã unei construcþii? 1.ro conceptul european de “casã de energie plus”. Construcþia sã fie realizatã din materiale care prin producere ºi punere în operã nu afecteazã mediul. menþinere condiþiilor de viaþã optime etc. DE CE? Pentru cã reducerile la costurile consumurilor energetice vor fi de cel puþin 50% ºi pot ajunge ºi la 85%. ceea ce nu oferã nici unul dintre celelalte sisteme de construcþii.ro. este cea mai înaltã tehnologie care permite realizarea de construcþii ecologice. Criza pe care o traversãm nu-i va afecta aºa mult pe posesorii construcþiilor cu tehnologia propusã de noi. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. eficiente. 0727 190 567. 0788 225 750.. Execuþia construcþiei sã se facã în t imp scurt ºi fãrã deºeu r i nereciclabile. ventilaþie.C. reparaþii. planºee ºi acoperiº din polistiren ignifugat expandat EUROMAC2 Societatea noastra. economicã ºi eficientã.FUNDAÞIA UNEI CASE 3E Este o construcþie ecologicã. înglobate pentru pereþi. sector 5. Sistemul EUROMAC2.Com. sau poate sã fiþi cu un pas înaintea tuturor.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. eficentã ºi preia experienþa a 2. obligatoriu din anul 2011.R.eco-home. . LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. rapid ºi simplu de realizat.L. www. casã ecologicã. sunt mici pe perioada de viaþã a construcþiei.. climatizare. Exploatarea economicã. cantitatea de energie folositã în perioada de exploatare pentru încãlzire ºi pentru climatizare sã fie cît mai micã ºi în consecinþã emisiile de gaze de ardere sã fie minime. În primul caz avem costul construcþiei în cel de-al doilea caz avem costul construcþiei ºi costurile de exploatre ale acelei construcþii. panouri fotovoltaice sau alte sisteme generatoare de energie o astfel de construcþie poate fi încadratã în S. economice. Construþia (pierdute). curate. Eco H ome Sistem S. e-mail: contact@eco-home. încãlzire. Mulþi abuzeazã de cuvîntul caracterizînd o construcþie. R. Construcþile sunt cu anvelopare termicã ºi fonicã corectã ºi completã. proiectare ºi/sau execuþie este paºaportul unei construcþii pentru Certificatul de Performanþã Energeticã. str. Eco Home Sistem srl doreºte sã ofere. Ce alegeþi? Imposibilitatea suportãrii cheltuielilor energetice ºi de întreþinere? . ºi uºor o construcþie de acest tip poate fi încadratã la clasa energeticã “A”. O casã ieftinã este o casã ale cãrei costuri de realizare plus costurile de exploatare. economicã ºi eficientã la realizare ºi în mod deosebit în exploatare realizatã din componente termoizolante.

Baza unei construcþii este fundaþia. Eco H ome Sistem S. Tipul fundaþiei ºi dimensionarea acesteia este strict legat de informaþiile date de ridicarea topograficã. Orice tip de construcþie va trebui sã asigure securitatea ºi condiþiile de folosire impuse de cerinþele beneficiarului ºi de reglementãrile din domeniu. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti.peste 33 de ani de construcþii cu sistemul EUROMAC2 în Europa. 0788 225 750. Prin norme este stabilitã zona seismicã ºi solicitãrile specifice amplasamentului construcþie precum ºi adîncimea minimã de fundare datã de cota de îngheþ. 0727 190 567. www. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. execuþie ºi exploatare sunt supuse unor norme foarte stricte care sunt rezultatul unor experienþe îndelungate ºi au menirea. din nordul pînã în sudul Europei. Cum este bine? Ce trebuie sã urmãrim atunci cînd vrem sã ne construim.R.C. Sunt foarte importante absolut toate elementele constitutive ale unei construcþii privind securitate ºi eficienþa acesteia. nu vor sã recunoascã aceste probleme. a celui mai îndreptãþit la o soluþie corectã avînd în vedere cã o construcþie se realizeazã pe banii acestuia S. Pentru terenuri de fundare dificile sau pentru construcþii cu subsol. tocmai. R. din orgoliu. În perioada aceasta s-au realizat circa 60 000 de construcþii.ro .CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. Ce tip de fundaþie recomandaþi pentru o casã de dimensiuni medii P+1E? Realizarea unei construcþii este o activitate complexã ºi responsabilã. sã achiziþionãm sau sã reabilitãm termic o casa pentru a plãti preþul corect? Printre viitorii beneficiari circulã o serie de mituri privind anumite secrete care pot aduce un preþ mic al caselor. ºi el este acela care în final plãteºte pentru o casã ºi pentru costurile unei case. calculul de rezistenþã. se foloseste de cele mai dese ori fundaþia de tip radier.Com. studiul geotehnic.L. 1. o parte din ea fiind ascunsã ºi este acea parte care susþine întreaga construcþia realizînd transmiterea solicitãrile de la structurã la teren. Pentru o construcþie obiºnuitã P sau P +1E se apeleazã cel mai adesea la o fundaþie de tip grinda continuã care este formatã dintro talpã. elevaþie ºi o placã de cotã zero. proiectare. sector 5. Se ºtie cã unii dintre beneficiarii pãþiþi ºi care au probleme datoritã sfatului "unui meºter priceput". Toate etapele pornind de la stabilirea cerinþelor.ro. e-mail: contact@eco-home. Numai o informare corectã ºi cît mai temeinicã însoþitã de o consiliere onestã poate duce la un rezultat favorabil beneficiarului.eco-home. de a realiza o construcþie sigurã ºi eficientã.: J/40/31/2004 . Pentru alþi beneficiari aceste mituri au fost deja spulberate dar plãtesc pentru aceasta. configuraþia construcþiei care trebuie realizatã ºi normele pentru zona unde se realizeazã construcþia. Este pãcat cã numãrul acestora din urmã este mare iar ceea ce au pãþit nu este cunoscut. str. Þinînd cont de aceste cerinþe se alege tipul fundaþie ºi se dimensioneazã.

Enumeraþi etapele realizãrii fundaþiei. pentru refacerea stratului vegetal. care conþine de cele mai multe ori resturi vegetale sau alte materiale care. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. www. Dacã este inpropriu pentru un strat vegetal sau în exces. acesta va fi transportat într-un depozit autorizat pentru astfel de materiale.eco-home. Suprafaþa decopertatã va fi suficient de mare pentru cuprinderea amprentei viitoarei construcþii. Trasarea O operaþiune de foarte mare importanþã care trebuie fãcutã cu responsabilitate deoarece se stabileºte pozitia exacta pe teren a construcþie.C. Aceste repere vor fi legate de elemente fixe în teren care nu pot suferi . Persoanele cele mai autorizate pentru aceastã operaþiune sunt topografii care folosind instrumente specializate. 0788 225 750.R. 2. pot saºeza corect construcþia în teren ºi pot sã stabileascã ºi cota “zero”. e-mail: contact@eco-home.Inginerul proiectant este cel care analizeazã ºi alege cea mai eficientã ºi economicã fundaþie. care poate fi folosit. adicã nivelul plãcii de parter.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc.ro În baza mãsurãtorilor se vor stabili repere fixe atît în plan orizontal cît ºi vertical la care se vor raporta cotele viitoarei construcþii. str. în timp.i conform planului de amplasament. acesta fiind responsabil pentru proiectarea ºi corecta realizare. R. S. sector 5. Eco H ome Sistem S. a unei construcþii.L. De multe ori stratul de sol înlãturat este sol vegetal.ro. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. prin putrezire sau degradare au un efect negativ asupra construcþiei ºi a terenului care va fi cuprins sub aceasta. la finalizarea lucrãrilor.: J/40/31/2004 . 0727 190 567.Com. Decopertarea Prin aceastã operaþiune se înlãturã stratul de la suprafaþa solului. conform proiectului.

e-mail: contact@eco-home. ultimii 10 cm de sãpãturã se vor face înainte de turnarea acestora. sector 5. În cazul în care între Aceastã etapã se va încheia printru proces verbal care va consemna faza.: J/40/31/2004 .Com.ro. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. de obicei cu var.C. executarea sãpãturii ºi turnarea tãlpii fundaþiei sau a radierului trece o perioadã mai mare de timp. 0788 225 750.eco-home. R. Sãpãtura În baza marcajelor stabilite în urma trasãrii se executã ºanþurile pentru fundaþie sau pentru demisol-subsol. ºanþurile pentru fundaþie venind în ajutorul celui care va executa aceastã sãpãturã. Eco H ome Sistem S. 0727 190 567. str.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. S.R.modificari pe perioada de execuþie ºi pot fi uºor accesate. Raportat la aceste repere se vor baliza axele construcþiei ºi se va trasa în teren. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. www.ro . Cel mai adesea aceasta se executã mecanizat dupã care se fac manual corecþiile.L. cu semnãturile celor care trebuie sã confirme calitatea ºi integritatea lucrãrii executate.

www.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. Executarea fundaþiei Dupã executarea sãpãturii ºi luarea mãsurilor de protecþie care se impun se va aºeza stratul de rupere a capilaritãþii ºi se va turna. R. Dupã executarea sãpãturii.Pentru a nu apare probleme. acestea fiind montate cît mai rapid posibil ºi se toarnã betonul. Pentru mãsurile care trebuie luate pentru a se ajunge la calitatea sãpãturii impusã de normative. în caz contrar acesta va stabili S. se preferã executarea armãturii pentru grinzile de fundaþie înainte. str. dacã este prevãzut. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. betonul de egalizare pe fundul sãpãturii acesta avînd rolul de a asigura suportul pentru montarea armãturii ºi impermeabilizarea împotriva pierderii laptelui de ciment. aspectul acesteia va fi analizat de cãtre geotehnician care prin proces verbal va confirma cã terenul corespunde studiului geotehnic.C.ro . cu surparea malurilor sãpãturii.R. 0788 225 750. Eco H ome Sistem S. în ultima variantã se realizeazã ºi o izolaþie termicã pe talpa fundaþiei. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti.Com.L.ro.: J/40/31/2004 . e-mail: contact@eco-home. sector 5. terenurile dificile în care poate apãrea pierderea laptelui de ciment. în baza cãruia s-a realizat proiectul de rezistenþã. 0727 190 567.eco-home. ºanþurile sãpãturii pot fi cãptuºite cu folie impermiabilã sau cu polistiren decalibrat.

Se va turna betonul de calitatea ºi la parametrii celui prevãzut prin proiect. Pentru situaþia în care fundaþia este de tip radier aceasta va fi realizatã aºa cum este prevãzut în proiectul de rezistenþã.ro. Nu trebuie uitatã montarea trecerilor pentru utilitãþi care sã asigure racordarea construcþiei la acestea.ro . Montarea armãturii se va face conform proiectului de rezistenþã ºi poziþionate cu respectarea acoperirilor de beton cerute de reglementãrile în vigoare. ori aduse prefabricate de la un producãtor specializat. Se monteazã carcasele pentru grinzile de fundaþie. R. 0788 225 750.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc.R. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. Se aºezã stratul de rupere a capilaritãþii. 2. La acest moment se va întocmi procesul verbal de lucrãri ascunse de armare a fundaþiei. 0727 190 567. Dupã montarea carcaselor pentru grinzile fundaþiei se va verifica cu mare atenþie poziþia ºi alinierea acestora. Carcasele pentru grinzile de fundaþie pot fi montate pe poziþie sau pot fi montate în atelierul de fasonare a oþel betonului. 5. Deoarece la turnarea betonului. Se aºeazã folia impermeabilã (poate fi polietilenã) 4.Com.Se trece apoi la montarea armãturii din oþel beton. prin curgere acesta exercitã presiuni mari asupra armãturii se vor lua mãsuri de blocare la deplasarea lateralã a armãturii.L. De aceastã verificare depinde alinierea ºi plasarea corectã a petrecerilor pentru asigurarea corectitudinei continuitãþii armãrii pe verticalã. Se toarnã betonul de egalizare. www. Pentru terenurile unde existã apã în exces sau infiltraþii se vor executa drenajele care sã asigure evacuarea acesteia din zona fundaþiei sau de sub viitoarea construcþie.: J/40/31/2004 . obligatoriu acesta se va vibra pentru eliminarea aerului din beton.eco-home. Eco H ome Sistem S. Procedurã: 1. e-mail: contact@eco-home. Se monteazã o geogrilã dacã este prevãzutã prin proiect.C. 6. Acesta va trebui sã elibereze un certificat de calitate cu rezultatul probelor de laborator pentru oþelul folosit ºi de asemenea sã existe ºi documentele care sã stabileascã originea ºi trasabilitatea pentru oþelul beton. agregate 0-16 mm cu o grosime de 1-5 cm ºi se compacteazã 3. sector 5. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. Se monteazã folia de protecþie a pereþilor laterali ai sãpãturii. Pentru creºterea rapiditãþii ºi pentru o calitatei superiorã este preferabil ca cel puþin elementele de tip etrier sã fie fasonate de cãtre un producãtor specializat. S. str.

Executarea elevaþiei fundaþiei Pentru un constructor atingerea cotei zero este. Se vibreazã betonul. Se protejezã împotriva intemperiilor: radiaþii solare intense. 10. R..CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. urmezã devin deosebit de curate ºi foarte rapide. www. 18. 8. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. Se întocmeºte procesul verbal de turnare a betonului. Se asigurã armãtura împotriva deplasãrii. e-mail: contact@eco-home. Se toarnã betonul. 9. temperaturi scãzute etc. Se reverificã poziþia armãturilor de petrecere. Se întocmeºte procesul verbal de lucrãri ascunse pentru armare. 0788 225 750. 17.eco-home. cu pompa de beton. S. Eco H ome Sistem S. Etapa anterioarã ºi acelea care se executã cu tehnologii clasice pentru elemente de tip stîlpi.R. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti.: J/40/31/2004 . Se comandã betonul. grinzi sunt cele mai mari consumatoare de timp ºi manoperã. 15.ro. poate. sector 5. precipitaþii. de preferat. Se niveleazã betonul proaspãt turnat. 11. Activitãþile care Executarea unei fundaþii cu folosirea cofrajelor înglobate termoizolante din polistiren ignifugat expandat EUROMAC2 (ICF) în combinaþie cu cãptuºirea ºanþurilor pentru talpa fundaþie cu polistiren prezintã o serie de avantaje: • uºurinþã ºi vitezã mare de execuþie. 14.L. 19. Se monteazã armãtura pentru radier (dacã este prevãzutã prin proiect). Se recepþioneazã pe ºantier betonul sosit. 13. 16. documentele de însoþire ºi se iau probe de beton. etapa care marchezã ºi psihologic depãºirea celei mai grele faze în realizarea unei construcþii.C.ro . Se verificã calitatea betonului. 12. str. • montarea uºoarã a armãturii din oþel beton. 0727 190 567.Com. Se aliniazã în ax carcasele grinzilor de fundaþie ºi se verificã poziþia armãturilor de petrecere.7.

www.ceea ce poate face diferenþa de a merge desculþ sau cu papuci prin casã pe timp de iarnã. se folosesc pene de fixare sau se scurteazã la bazã. Se trece la instalarea celui de-al doilea rînd de cofraje inversînd cofrajele de colþ. Pentru fiecare nivel. sector 5.ro.R. Dacã suprafaþa superioarã nu este la nivel. apoi se aºeazã cofrajele cãtre centrul fiecãrui segment de perete. dupã aceasta. conform cerinþelor proiectului. E t a p ele p entru acea st ã prezentate în continuare Pentru ca lucrãtorii sã aibã la îndemînã în permanenþã informaþiile dimensionale pentru executarea corectã a acestei etape. Odatã ce s-a ajuns la al 2-lea rînd de cofraje instalaþi stîlpii de susþinere.C. astfel încît primul rînd de cofraje sã fie completat de cel de-al doilea într-un model “þesut”. sîrmã etc. împreunã cu o placã de cotã zero termoizolatã poate duce la un cîstig de 4-6 EC pe pardosealã . se aºeazã cofrajele pînã la înãlþimea din proiect a peretelui. se aºeazã armãturile orizontale de oþel beton poziþionîndu-le în clipsurile din interiorul cavitãþii cofrajelor. Eco H ome Sistem S. cu notarea dimensiunilor acestora.L. aliniere ºi schelã pe perimetrul întregii structuri pentru a vã asigura cã pereþii vor fi drepþi ºi verticali ºi pentru a vã permite reglarea aliniamentului. Montarea cofrajelor se începe pornind de la fiecare colþ. deºeuri rezultate aproape inexistente. La primul rînd de cofraje ºi la urmãtoarele se solidarizeazã acestea prin legare. se face trasarea poziþia pereþilor ºi a golurilor.• • • consum foarte mic de materiale auxiliare: cherestea. marcajele trebuie sã rãmînã vizibile ºi dupã montarea cofrajelor. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. dupã necesitate. 0788 225 750. La S.ro . Armãtura pentru joantare (petrecere/suprapunere) din oþel beton trebuie sã se prelungeascã în sus. astfel încît toate îmbinãrile sã fie bine fixate prin þesere (legare tip “lego”). de la fundaþie în interiorul cavitãþii cofrajului.eco-home. ºuruburi autofiletante. În acest stadiu se verificã nivelul de-a lungul tuturor cofrajelor. Se debiteazã la dimensiune cofrajul de complectare ºi se monteazã. R. e-mail: contact@eco-home. su n t Se instaleazã rîndurile urmãtoare de cofraje prin suprapunerea continuã a acestora. str.: J/40/31/2004 . Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. 0727 190 567.Com.

13. la noi prin tradiþie. 8. Dupã abordarea proiectantului rezistenþei construcþiei aceasta poate fi ancoratã la structura elevaþiei sau poate fi flotantã. Se monteazã celelalte cofraje spre mijlocul peretelui. Nivelaþi betonul pînã cînd este plan la partea superioarã. R. Se reverificã poziþia armãturilor de petrecere.C.. nefiind legatã de structura fundaþiei.partea superioarã a cofrajelor se instaleazã centurile ºi apoi oþelul beton pentru armarea verticalã. Se pregãtesc materialele ºi sculele necesare. 2. Se întocmeºte procesul verbal de lucrãri ascunse pentru armare. Se aduc la poziþie armãturile de petrecere ºi se aºeazã inelele de cuplare. 18. Lungimea armãturii verticale din oþel beton va fi cea stabilitã prin proiect. Se pregãteºte prin decuparea polistirenului ºi se monteazã cofrajul de colþ. În cele mai multor cazuri. e-mail: contact@eco-home. Se recepþioneazã pe ºantier betonul sosit. 6. Se debiteazã la lungime cofrajul de complectare. de preferat. Se toarnã betonul în pereþii elevaþiei. Procedurã: 1. În timpul turnãrii fiecãrui rînd se foloseste un vibrator. îmbinarea pe verticalã pentru cofrajele de pe douã rînduri consecutive sã nu fie aliniate. www.: J/40/31/2004 . 15. apoi se trece la urmãtoarele stadii ale construcþiei. la lungime. 22. 21. 23.L. 11. Se protejezã împotriva intemperiilor: radiaþii solare intense. Îndepãrtarea sistemului de susþinere se face odatã ce betonul s-a întãrit. 19. placa de cotã zero se realizeazã sprijinitã pe umpluturã de pãmînt compactat realizatã în interiorul elevaþiei. Se monteazã capacele pentru cofrajele de colþ sau capãtul de perete (exemplu gol de trecere). 5. Eco H ome Sistem S. 16. Se trece la montarea celui de-al doilea rînd de cofraje prin þesere ºi se urmãreºte ca. 7.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. Recomandãm îndepãrtarea stîlpilor dupa minim 5-7 zile de la turnarea betonului. Se comandã betonul. 14. Se aduc la îndemînã cofrajele necesare. pentru vibrarea betonului. Se traseazã poziþia pereþilor elevaþiei ºi a golurilor pentru treceri cu notarea dimensiunilor acestora care sã rãmînã vizibile ºi dupã montarea cofrajelor. Se stabilesc colþurile de unde se începe montarea cofrajelor. Se solidarizeazã cofrajele. cu pompa de beton. Se întocmeºte procesul verbal de turnare a betonului. Se vibreazã betonul. str.R. 3. lungimea de joantarea va fi de minim 40 de ori diametrul barelor de trecere. S. 0727 190 567. 9.eco-home. Pentru cazul continuãrii construcþiei cu un alt nivel. folosind o pompã de beton cu reducþie de debit. se instaleazã prin deschizãtura din partea de sus a peretelui. sector 5. Folosind aceastã metodã se poate turna un nivel pe zi. 4.ro . documentele de însoþire ºi se iau probe de beton. 0788 225 750. 20. 12. Se monteazã ºipcile pentru montarea stîlpilor de sprijin ºi aliniere.ro. Se toarnã betonul. Se monteazã armãtura orizontalã. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. in vederea eliminari aerului. precipitaþii. 10. Se niveleazã betonul proaspãt turnat.Com. temperaturi scãzute etc. Executarea plãcii de cotã zero Placa de cotã zero este ultimul element structural care închide fundaþia urmînd a se trece le urmãtorul element structural respectiv pereþii parterului. 17. Se verificã calitatea betonului.

înainte de turnarea betonului se pot monta ºi conductele pentru încãlzirea în pardosealã. e-mail: contact@eco-home. În acest fel se cîºtigã spaþiu între pardosealã ºi tavan de 8-10 cm. 0727 190 567. dale ranforsate pentru placã din polistiren pentru termoizolarea plãcii ºi crearea cofrajului pentru grinziºoarelor.ro.ro . Pe placã termoizolantã astfel realizatã. sector 5.eco-home.C.: J/40/31/2004 . cu maiul mecanic avînd umiditatea optimã pentru aceastã operaþiune. Dupã realizarea umpluturii de pãmînt se aºeazã un strat de pietriº de 5-10 cm pentru ruperea capilaritãþii peste care se pune o folie impermiabilã pentru hidroizolarea plãcii.Com. În cazul în care placa nu este legatã la structura construcþiei se poate S.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. Armarea plãcilor flotante cu fibre reduce costurile armãrii aceteia cu 10 la 15%. Procedurã: 1. recomandabil. Structura plãcii poate fi realizatã cu dale termoizolante din polistiren ignifugat expandat ranforsate cu profile Z metalice care se constitui în cofraj pentru realizarea unei plãci din beton armat cu grinziºoare dese. 0788 225 750. Dacã placa este legatã la structura fundaþiei se monteazã armãtura conform proiectului ºi se toarnã betonul prevãzut prin proiectul tehnic de rezistenþã.L. realiza o placã mai ieftinã prin armarea acesteia cu fibre metalice sau fibre polimerice.R. Eco H ome Sistem S. www. R. str. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. Pentru o placã ancoratã la structura construcþie se poate realiza sub aceasta un gol tehnic.Etapele realizãrii plãcii de cotã zero cu umpluturã de pãmînt sub ea sunt date mai jos. Umplutura se realizeazã cu pãmînt compactabil în straturi de 10-20 cm fiecare strat fiind compactat. Se creazã eºafodajul pentru planºeu (cota zero).

18. str. 9. În baza acestor informaþii inginerul de rezistenþã stabileºte prin proiect fundaþia optimã.ro. 3. 13. La ce trebuie sã fim atenþi ºi ce sfaturi se pot oferi celor care realizeazã o fundaþia în regie proprie sau pentru cei care au apelat la o firmã de construcþii? Se studiazã foarte bine ºi se însuºeºte proiectul tehnic. temperaturi scãzute etc. precipitaþii. nu PAC (proiectul pentru autorizaþia de construcþie) ºi se respectã întocmai. 15. Care este adîncimea optimã pentru fundaþia unei case P+1E? Dar înãlþimea deasupra solului? Înãlþimea minimã a fundaþiei este datã de normative pentru fiecare zonã din þarã. Eco H ome Sistem S. 7. 12. Se asigurã poziþia dalelelor cu cuiele din plastic. 8. 4. Se protejezã împotriva intemperiilor: radiaþii solare intense. Sã reþinem cã fundaþia susþine construcþia ºi face legãtura casei cu solul. R. Întreaga greutate precum ºi solicitãrile date de cutremure sunt preluate ºi se transmit prin fundaþie. Se comandã betonul. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. Costurile acestor etape este greu de precizat atîta timp cãt douã construcþii identice nu sunt realizatã în condiþii identice. Se recepþioneazã pe ºantier betonul sosit.: J/40/31/2004 . Se monteazã cãlãreþii. 11.ro . Aproximativ. cu pompa de beton. Se întocmeºte procesul verbal de lucrãri ascunse pentru armare. 0788 225 750. www. Ne puteti preciza. 10. documentele de însoþire ºi se iau probe de beton. Se aºeazã plasa sudatã pentru armara plãcii. Primul element determinant este dat de adîcimea de îngheþ a zonei ºi apoi de adîncimea datã de studiul geotehnic. pentru fiecare etapã în parte. 16. Se monteazã armãtura pentru grinziºoarã cu distanþierii din plastic pentru poziþionarea exactã. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. 5.2. sector 5. de preferat. Se etanºeazã cu bandã de etanºare pe lungimea rostului de cofraj a grinziºoarã.L. Se verificã calitatea betonului. modul de realizare (mecanic sau manual) precum ºi costurile aferente pe unitatea de mãsurã? Sãpãtura pentru fundaþie se face de cele mai multe ori mecanizat pentru rapiditate ºi calitatea acestei operaþiuni. La S. 17. pentru o fundaþie costurile acesteia pot fi între 10-35% din costurile structurii construcþiei ºi pot fi estimate numai în urma unui deviz întocmit în baza antemãsurãtorii proiectului de rezistenþã.R. 0727 190 567. 6. Se întocmeºte procesul verbal de turnare a betonului.C. 14.. 5.eco-home. se poate spune cã. Se toarnã betonul. Se niveleazã betonul proaspãt turnat. dale pentru placã ºi dale pentru acoperiº din polistiren ignifugat expandat EUROMAC2 permite executarea construcþiilor fãrã a face apel la maºini ºi utilaje de construcþii complexe ºi de capacitate mare. Se vibreazã betonul. pentru locaþia casei ºi nu pentru amplasament “cã aºa are vecinul”. cofrajul ºi bordajul pentru treceri ºi goluri. Montãm dalele de placã. e-mail: contact@eco-home. Dacã este cazul se monteazã ranforsãrile. Dacã este cazul se monteazã încãlzirea prin pardosealã conductele pentru instalaþii. 4. Sãpãtura mecanizatã va fi corectatã manual pentru a fi adusã la nivelul de calitate impus.Com. Sistemul de elemente termoizolante cofraje. Se reverificã poziþia armãturilor de petrecere. tipul de fundaþie pe care îl executãm apelãm la mijloace mecanizate doar pentru turnarea betonului cu pompa de beton.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. 19. 3.

ing. conf.Com. posibila inundare a zonei etc.: J/40/31/2004 . elevaþie ºi placã de cotã zero este cea indicatã prin proiectul tehnic de rezistenþã. sector 5. Nicolaie COSTACHE Dan Alexandru COSTACHE R. 0788 225 750. Eco H ome Sistem S. înãlþimea la care este raportatã faþã de cota naturalã a terenului (CNT) este datã de solicitarea beneficiarului prin tema de proiectare precum ºi de cerinþele date de locaþie precum nivelul CNT faþã de calea de acces rutierã.ro .dr.C. 7.ro. Aºa cum am spus anterior dimensionarea fundaþie depinde de constatãrile studiul geotehnic ºi mai este influienþatã ºi de orizontabilitatea amplasamentului care poate fi regãsitã în ridicarea topograficã. e-mail: contact@eco-home. 6. se poate spune cã pentru o fundaþie costurile acesteia pot varia între 10-35% din costurile structurii construcþiei ºi pot fi estimate numai în urma unui deviz întocmit în baza S.eco-home. 0727 190 567.Nivelul plãcii de cotã zero. talpa fundaþiei. Numai inginerul proiectant este cel care stabileºte materialele care vor fi folosite pentru realizarea fundaþiei. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. 8. www.L. str. Uneori se impun ºi teste la un laborator atestat pentru materiale de construcþii. Pentru fundaþiile realizate cu elemente termoizolante ICF EUROMAC2 se recomandã o tasabilitate T4 care are suficientã fluiditate pentru asigurarea umplerii foarte bine a cofrajului.R. Toate documentele menþionate în cadrul articolului vor face parte din cartea tehnicã a imobilului care va sta la baza auditului energetic ºi a certificatului de eficienþã energeticã. Ce tip de beton se recomandã a fi utilizat la turnarea ºanþurilor? Dar pentru elevaþii ºi pardosealã? Clasa betonului ºi celelalte elemente ale calitãtii cum ar fi tasabilitatea folosit pentru egalizare. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233.univ. antemãsurãtorii proiectului de rezistenþã. Cît la sutã din valoarea totalã a casei reprezintã costurile fundaþiei? Costurile acestor etape este greu de precizat chiar ºi pentru douã construcþii similare atîta timp cãt douã construcþii nu sunte realizate în condiþii de amplasament identice. Ce tip de oþel beton se recomandã pentru armarea fundaþiei ºi a pardoselii? Oþelul beton folosit pentru armarea fundaþiei trebuie sa fie cel indicat de inginerul structurist prin proiectul tehnic de rezistenþã ºi obligatoriu va trebui sã fie însoþit de documente privind calitatea ºi trasabilitatea acestuia.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. Aproximativ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful