Sunteți pe pagina 1din 13

Manualul

tehnic al
sistemului de
construct, ii

EUROMAC 2

executarea
unei fundat, ii

S.C. Eco H ome Sistem S.R.L.


R.Com.: J/40/31/2004 - CUI: RO 16029348
IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. LIBERTÃÞII
ADRESA: Bucureºti, sector 5, str. Nãsãud 97
CONTACT: tel: 0730 669 233, 0727 190 567, 0788 225 750, www.eco-home.ro; e-mail: contact@eco-home.ro
FUNDAÞIA UNEI CASE 3E
Este o construcþie ecologicã, economicã ºi eficientã la realizare ºi în mod deosebit în
exploatare realizatã din componente termoizolante, înglobate pentru pereþi, planºee ºi
acoperiº din polistiren ignifugat expandat EUROMAC2

Societatea noastra, Eco Home Sistem srl conceptul european de “casã de energie
doreºte sã ofere, în domeniul plus”.
construcþiilor, ceea ce nu oferã nici unul
dintre celelalte sisteme de construcþii, este
cea mai înaltã tehnologie care permite
realizarea de construcþii ecologice,
economice, eficiente, curate, rapid ºi
simplu de realizat. Construcþile sunt cu
anvelopare termicã ºi fonicã corectã ºi
completã.

Criza pe care o traversãm nu-i va afecta aºa


mult pe posesorii construcþiilor cu
tehnologia propusã de noi.
DE CE?
Pentru cã reducerile la costurile
consumurilor energetice vor fi de cel puþin
50% ºi pot ajunge ºi la 85%.
Ce alegeþi? Imposibilitatea suportãrii Mulþi abuzeazã de cuvîntul ECO
cheltuielilor energetice ºi de întreþinere? ... caracterizînd o construcþie.
sau poate sã fiþi cu un pas înaintea tuturor.
Care ar trebui sã fie elementele care dau o
Existã expresiile "cît costã o casã" ºi "cît mã astfel de caracteristicã unei construcþii?
costã o casã". În primul caz avem costul
construcþiei în cel de-al doilea caz avem 1. Construcþia sã fie realizatã din
costul construcþiei ºi costurile de exploatre materiale care prin producere ºi
ale acelei construcþii. O casã ieftinã este o punere în operã nu afecteazã
casã ale cãrei costuri de realizare plus mediul.
costurile de exploatare, încãlzire, 2. Execuþia construcþiei sã se facã în
climatizare, ventilaþie, reparaþii, menþinere t imp scurt ºi fãrã deºeu r i
condiþiilor de viaþã optime etc. sunt mici pe nereciclabile.
perioada de viaþã a construcþiei. 3. Exploatarea economicã, cantitatea
Sistemul EUROMAC2, sistem pentru care de energie folositã în perioada de
oferim consiliere, proiectare ºi/sau exploatare pentru încãlzire ºi pentru
execuþie este paºaportul unei construcþii climatizare sã fie cît mai micã ºi în
pentru Certificatul de Performanþã consecinþã emisiile de gaze de
Energeticã, obligatoriu din anul 2011, ºi ardere sã fie minime.
uºor o construcþie de acest tip poate fi
încadratã la clasa energeticã “A”, casã Construþia realizatã cu cofraje înglobate
ecologicã, economicã ºi eficientã. Prin (pierdute), dale de placã ºi acoperiº
mãsuri suplimentare, panouri fotovoltaice ranforsate termoizolante din polistiren
sau alte sisteme generatoare de energie o expandat ignifugat este ecologicã,
astfel de construcþie poate fi încadratã în economicã, eficentã ºi preia experienþa a
S.C. Eco H ome Sistem S.R.L.
R.Com.: J/40/31/2004 - CUI: RO 16029348
IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. LIBERTÃÞII
ADRESA: Bucureºti, sector 5, str. Nãsãud 97
CONTACT: tel: 0730 669 233, 0727 190 567, 0788 225 750, www.eco-home.ro; e-mail: contact@eco-home.ro
peste 33 de ani de construcþii cu sistemul ºi el este acela care în final plãteºte pentru
EUROMAC2 în Europa. În perioada o casã ºi pentru costurile unei case.
aceasta s-au realizat circa 60 000 de
construcþii, din nordul pînã în sudul 1. Ce tip de fundaþie recomandaþi pentru o
Europei. casã de dimensiuni medii P+1E?

Realizarea unei construcþii este o activitate


complexã ºi responsabilã. Orice tip de
construcþie va trebui sã asigure securitatea
ºi condiþiile de folosire impuse de cerinþele
beneficiarului ºi de reglementãrile din
domeniu.
Toate etapele pornind de la stabilirea
cerinþelor, proiectare, execuþie ºi
exploatare sunt supuse unor norme foarte
stricte care sunt rezultatul unor experienþe
îndelungate ºi au menirea, tocmai, de a
realiza o construcþie sigurã ºi eficientã.

Baza unei construcþii este fundaþia, o parte


din ea fiind ascunsã ºi este acea parte care
susþine întreaga construcþia realizînd
transmiterea solicitãrile de la structurã la
Sunt foarte importante absolut toate teren.
elementele constitutive ale unei construcþii
privind securitate ºi eficienþa acesteia. Tipul fundaþiei ºi dimensionarea acesteia
este strict legat de informaþiile date de
Cum este bine? ridicarea topograficã, studiul geotehnic,
Ce trebuie sã urmãrim atunci cînd vrem sã calculul de rezistenþã, configuraþia
ne construim, sã achiziþionãm sau sã construcþiei care trebuie realizatã ºi
reabilitãm termic o casa pentru a plãti normele pentru zona unde se realizeazã
preþul corect? construcþia.
Printre viitorii beneficiari circulã o serie de
mituri privind anumite secrete care pot Prin norme este stabilitã zona seismicã ºi
aduce un preþ mic al caselor. Pentru alþi solicitãrile specifice amplasamentului
beneficiari aceste mituri au fost deja construcþie precum ºi adîncimea minimã
spulberate dar plãtesc pentru aceasta. Este de fundare datã de cota de îngheþ.
pãcat cã numãrul acestora din urmã este
mare iar ceea ce au pãþit nu este cunoscut. Þinînd cont de aceste cerinþe se alege tipul
Se ºtie cã unii dintre beneficiarii pãþiþi ºi fundaþie ºi se dimensioneazã.
care au probleme datoritã sfatului "unui
meºter priceput", din orgoliu, nu vor sã Pentru o construcþie obiºnuitã P sau P +1E
recunoascã aceste probleme. se apeleazã cel mai adesea la o fundaþie de
Numai o informare corectã ºi cît mai tip grinda continuã care este formatã dintr-
temeinicã însoþitã de o consiliere onestã o talpã, elevaþie ºi o placã de cotã zero.
poate duce la un rezultat favorabil Pentru terenuri de fundare dificile sau
beneficiarului, a celui mai îndreptãþit la o pentru construcþii cu subsol, se foloseste de
soluþie corectã avînd în vedere cã o cele mai dese ori fundaþia de tip radier.
construcþie se realizeazã pe banii acestuia

S.C. Eco H ome Sistem S.R.L.


R.Com.: J/40/31/2004 - CUI: RO 16029348
IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. LIBERTÃÞII
ADRESA: Bucureºti, sector 5, str. Nãsãud 97
CONTACT: tel: 0730 669 233, 0727 190 567, 0788 225 750, www.eco-home.ro; e-mail: contact@eco-home.ro
Inginerul proiectant este cel care Trasarea
analizeazã ºi alege cea mai eficientã ºi
economicã fundaþie, acesta fiind O operaþiune de foarte mare importanþã
responsabil pentru proiectarea ºi corecta care trebuie fãcutã cu responsabilitate
realizare, conform proiectului, a unei deoarece se stabileºte pozitia exacta pe
construcþii. teren a construcþie,i conform planului de

2. Enumeraþi etapele realizãrii fundaþiei.

Decopertarea

Prin aceastã operaþiune se înlãturã stratul


de la suprafaþa solului, care conþine de cele
mai multe ori resturi vegetale sau alte
materiale care, în timp, prin putrezire sau
degradare au un efect negativ asupra
construcþiei ºi a terenului care va fi cuprins
sub aceasta.

amplasament. Persoanele cele mai


autorizate pentru aceastã operaþiune sunt
topografii care folosind instrumente
specializate, pot saºeza corect construcþia
în teren ºi pot sã stabileascã ºi cota “zero”,
adicã nivelul plãcii de parter.

De multe ori stratul de sol înlãturat este sol


vegetal, care poate fi folosit, la finalizarea
lucrãrilor, pentru refacerea stratului
vegetal. Dacã este inpropriu pentru un
strat vegetal sau în exces, acesta va fi
transportat într-un depozit autorizat
pentru astfel de materiale.
În baza mãsurãtorilor se vor stabili repere
Suprafaþa decopertatã va fi suficient de fixe atît în plan orizontal cît ºi vertical la
mare pentru cuprinderea amprentei care se vor raporta cotele viitoarei
viitoarei construcþii. construcþii. Aceste repere vor fi legate de
elemente fixe în teren care nu pot suferi
S.C. Eco H ome Sistem S.R.L.
R.Com.: J/40/31/2004 - CUI: RO 16029348
IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. LIBERTÃÞII
ADRESA: Bucureºti, sector 5, str. Nãsãud 97
CONTACT: tel: 0730 669 233, 0727 190 567, 0788 225 750, www.eco-home.ro; e-mail: contact@eco-home.ro
modificari pe perioada de execuþie ºi pot fi
uºor accesate. Sãpãtura
În baza marcajelor stabilite în urma trasãrii
Raportat la aceste repere se vor baliza axele se executã ºanþurile pentru fundaþie sau
construcþiei ºi se va trasa în teren, de obicei pentru demisol-subsol. Cel mai adesea
cu var, ºanþurile pentru fundaþie venind în aceasta se executã mecanizat dupã care se
ajutorul celui care va executa aceastã fac manual corecþiile. În cazul în care între
sãpãturã.

Aceastã etapã se va încheia printru proces


verbal care va consemna faza, cu
semnãturile celor care trebuie sã confirme
calitatea ºi integritatea lucrãrii executate. executarea sãpãturii ºi turnarea tãlpii
fundaþiei sau a radierului trece o perioadã
mai mare de timp, ultimii 10 cm de
sãpãturã se vor face înainte de turnarea
acestora.

S.C. Eco H ome Sistem S.R.L.


R.Com.: J/40/31/2004 - CUI: RO 16029348
IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. LIBERTÃÞII
ADRESA: Bucureºti, sector 5, str. Nãsãud 97
CONTACT: tel: 0730 669 233, 0727 190 567, 0788 225 750, www.eco-home.ro; e-mail: contact@eco-home.ro
Pentru a nu apare probleme, cu surparea mãsurile care trebuie luate pentru a se
malurilor sãpãturii, se preferã executarea ajunge la calitatea sãpãturii impusã de
armãturii pentru grinzile de fundaþie normative.
înainte, acestea fiind montate cît mai rapid
posibil ºi se toarnã betonul. Pentru Executarea fundaþiei

Dupã executarea sãpãturii ºi luarea


mãsurilor de protecþie care se impun se va
aºeza stratul de rupere a capilaritãþii ºi se
va turna, dacã este prevãzut, betonul de
egalizare pe fundul sãpãturii acesta avînd
rolul de a asigura suportul pentru
montarea armãturii ºi impermeabilizarea
împotriva pierderii laptelui de ciment.

terenurile dificile în care poate apãrea


pierderea laptelui de ciment, ºanþurile
sãpãturii pot fi cãptuºite cu folie
impermiabilã sau cu polistiren decalibrat,
în ultima variantã se realizeazã ºi o izolaþie
termicã pe talpa fundaþiei.

Dupã executarea sãpãturii, aspectul


acesteia va fi analizat de cãtre geotehnician
care prin proces verbal va confirma cã
terenul corespunde studiului geotehnic, în
baza cãruia s-a realizat proiectul de
rezistenþã, în caz contrar acesta va stabili
S.C. Eco H ome Sistem S.R.L.
R.Com.: J/40/31/2004 - CUI: RO 16029348
IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. LIBERTÃÞII
ADRESA: Bucureºti, sector 5, str. Nãsãud 97
CONTACT: tel: 0730 669 233, 0727 190 567, 0788 225 750, www.eco-home.ro; e-mail: contact@eco-home.ro
Se trece apoi la montarea armãturii din oþel Dupã montarea carcaselor pentru grinzile
beton. Carcasele pentru grinzile de fundaþiei se va verifica cu mare atenþie
fundaþie pot fi montate pe poziþie sau pot fi poziþia ºi alinierea acestora. De aceastã
montate în atelierul de fasonare a oþel verificare depinde alinierea ºi plasarea
betonului, ori aduse prefabricate de la un corectã a petrecerilor pentru asigurarea
producãtor specializat. corectitudinei continuitãþii armãrii pe
verticalã.

Pentru creºterea rapiditãþii ºi pentru o


calitatei superiorã este preferabil ca cel
puþin elementele de tip etrier sã fie
fasonate de cãtre un producãtor specializat.
Acesta va trebui sã elibereze un certificat
de calitate cu rezultatul probelor de Nu trebuie uitatã montarea trecerilor
laborator pentru oþelul folosit ºi de pentru utilitãþi care sã asigure racordarea
asemenea sã existe ºi documentele care sã construcþiei la acestea.
stabileascã originea ºi trasabilitatea pentru
oþelul beton. Deoarece la turnarea betonului, prin
curgere acesta exercitã presiuni mari
Pentru situaþia în care fundaþia este de tip asupra armãturii se vor lua mãsuri de
radier aceasta va fi realizatã aºa cum este blocare la deplasarea lateralã a armãturii.
prevãzut în proiectul de rezistenþã.
Se va turna betonul de calitatea ºi la
Montarea armãturii se va face conform parametrii celui prevãzut prin proiect,
proiectului de rezistenþã ºi poziþionate cu obligatoriu acesta se va vibra pentru
respectarea acoperirilor de beton cerute de eliminarea aerului din beton.
reglementãrile în vigoare.
Procedurã:
La acest moment se va întocmi procesul 1. Se monteazã o geogrilã dacã este
verbal de lucrãri ascunse de armare a prevãzutã prin proiect;
fundaþiei. 2. Se aºezã stratul de rupere a
capilaritãþii, agregate 0-16 mm cu o
Pentru terenurile unde existã apã în exces grosime de 1-5 cm ºi se compacteazã
sau infiltraþii se vor executa drenajele care 3. Se aºeazã folia impermeabilã (poate
sã asigure evacuarea acesteia din zona fi polietilenã)
fundaþiei sau de sub viitoarea construcþie. 4. Se toarnã betonul de egalizare;
5. Se monteazã folia de protecþie a
pereþilor laterali ai sãpãturii;
6. Se monteazã carcasele pentru
grinzile de fundaþie;

S.C. Eco H ome Sistem S.R.L.


R.Com.: J/40/31/2004 - CUI: RO 16029348
IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. LIBERTÃÞII
ADRESA: Bucureºti, sector 5, str. Nãsãud 97
CONTACT: tel: 0730 669 233, 0727 190 567, 0788 225 750, www.eco-home.ro; e-mail: contact@eco-home.ro
7. Se monteazã armãtura pentru radier urmezã devin deosebit de curate ºi foarte
(dacã este prevãzutã prin proiect); rapide. Etapa anterioarã ºi acelea care se
8. Se aliniazã în ax carcasele grinzilor executã cu tehnologii clasice pentru
de fundaþie ºi se verificã poziþia elemente de tip stîlpi, grinzi sunt cele mai
armãturilor de petrecere; mari consumatoare de timp ºi manoperã.
9. Se asigurã armãtura împotriva
deplasãrii;
10. Se întocmeºte procesul verbal de
lucrãri ascunse pentru armare;
11. Se comandã betonul;
12. Se recepþioneazã pe ºantier betonul
sosit;
13. Se verificã calitatea betonului,
documentele de însoþire ºi se iau
probe de beton;
14. Se toarnã betonul, de preferat, cu
pompa de beton;
15. Se vibreazã betonul;
16. Se reverificã poziþia armãturilor de
petrecere;
17. Se niveleazã betonul proaspãt
turnat;
18. Se protejezã împotriva
intemperiilor: radiaþii solare
intense, precipitaþii, temperaturi
scãzute etc.;
19. Se întocmeºte procesul verbal de
turnare a betonului.

Executarea elevaþiei fundaþiei

Pentru un constructor atingerea cotei zero


este, poate, etapa care marchezã ºi
psihologic depãºirea celei mai grele faze în
realizarea unei construcþii. Activitãþile care

Executarea unei fundaþii cu folosirea


cofrajelor înglobate termoizolante din
polistiren ignifugat expandat EUROMAC2
(ICF) în combinaþie cu cãptuºirea
ºanþurilor pentru talpa fundaþie cu
polistiren prezintã o serie de avantaje:
• uºurinþã ºi vitezã mare de execuþie;
• montarea uºoarã a armãturii din
oþel beton;

S.C. Eco H ome Sistem S.R.L.


R.Com.: J/40/31/2004 - CUI: RO 16029348
IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. LIBERTÃÞII
ADRESA: Bucureºti, sector 5, str. Nãsãud 97
CONTACT: tel: 0730 669 233, 0727 190 567, 0788 225 750, www.eco-home.ro; e-mail: contact@eco-home.ro
• consum foarte mic de materiale Se instaleazã rîndurile urmãtoare de
auxiliare: cherestea, ºuruburi cofraje prin suprapunerea continuã a
autofiletante, sîrmã etc. acestora, astfel încît toate îmbinãrile sã fie
• deºeuri rezultate aproape bine fixate prin þesere (legare tip “lego”).
inexistente;
• împreunã cu o placã de cotã zero
termoizolatã poate duce la un cîstig
de 4-6 EC pe pardosealã ,ceea ce
poate face diferenþa de a merge
desculþ sau cu papuci prin casã pe
timp de iarnã.

E t a p ele p entru acea st ã su n t


prezentate în continuare

Pentru ca lucrãtorii sã aibã la îndemînã în


permanenþã informaþiile dimensionale
pentru executarea corectã a acestei etape,
se face trasarea poziþia pereþilor ºi a
golurilor, cu notarea dimensiunilor Odatã ce s-a ajuns la al 2-lea rînd de cofraje
acestora, marcajele trebuie sã rãmînã instalaþi stîlpii de susþinere, aliniere ºi
vizibile ºi dupã montarea cofrajelor. schelã pe perimetrul întregii structuri
pentru a vã asigura cã pereþii vor fi drepþi ºi
Armãtura pentru joantare verticali ºi pentru a vã permite reglarea
(petrecere/suprapunere) din oþel beton aliniamentului.
trebuie sã se prelungeascã în sus, de la
fundaþie în interiorul cavitãþii cofrajului,
conform cerinþelor proiectului.

Montarea cofrajelor se începe pornind de


la fiecare colþ, apoi se aºeazã cofrajele cãtre
centrul fiecãrui segment de perete. Se
debiteazã la dimensiune cofrajul de
complectare ºi se monteazã. La primul rînd
de cofraje ºi la urmãtoarele se solidarizeazã
acestea prin legare, dupã aceasta, se aºeazã
armãturile orizontale de oþel beton
poziþionîndu-le în clipsurile din interiorul
cavitãþii cofrajelor.
Se trece la instalarea celui de-al doilea rînd
de cofraje inversînd cofrajele de colþ, astfel
încît primul rînd de cofraje sã fie completat
de cel de-al doilea într-un model “þesut”.
În acest stadiu se verificã nivelul de-a
lungul tuturor cofrajelor. Dacã suprafaþa
superioarã nu este la nivel, se folosesc pene
de fixare sau se scurteazã la bazã, dupã
necesitate.
Pentru fiecare nivel, se aºeazã cofrajele
pînã la înãlþimea din proiect a peretelui. La
S.C. Eco H ome Sistem S.R.L.
R.Com.: J/40/31/2004 - CUI: RO 16029348
IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. LIBERTÃÞII
ADRESA: Bucureºti, sector 5, str. Nãsãud 97
CONTACT: tel: 0730 669 233, 0727 190 567, 0788 225 750, www.eco-home.ro; e-mail: contact@eco-home.ro
partea superioarã a cofrajelor se instaleazã 11. Se monteazã capacele pentru
centurile ºi apoi oþelul beton pentru cofrajele de colþ sau capãtul de
armarea verticalã, la lungime, se instaleazã perete (exemplu gol de trecere);
prin deschizãtura din partea de sus a 12. Se trece la montarea celui de-al
peretelui. doilea rînd de cofraje prin þesere ºi
Lungimea armãturii verticale din oþel se urmãreºte ca, îmbinarea pe
beton va fi cea stabilitã prin proiect. Pentru verticalã pentru cofrajele de pe douã
cazul continuãrii construcþiei cu un alt rînduri consecutive sã nu fie
nivel, lungimea de joantarea va fi de minim aliniate;
40 de ori diametrul barelor de trecere. 13. Se monteazã ºipcile pentru
Se toarnã betonul în pereþii elevaþiei, montarea stîlpilor de sprijin ºi
folosind o pompã de beton cu reducþie de aliniere;
debit. În timpul turnãrii fiecãrui rînd se 14. Se întocmeºte procesul verbal de
foloseste un vibrator, pentru vibrarea lucrãri ascunse pentru armare;
betonului, in vederea eliminari aerului. 15. Se comandã betonul;
Folosind aceastã metodã se poate turna un 16. Se recepþioneazã pe ºantier betonul
nivel pe zi. Nivelaþi betonul pînã cînd este sosit;
plan la partea superioarã. 17. Se verificã calitatea betonului,
documentele de însoþire ºi se iau
Îndepãrtarea sistemului de susþinere se probe de beton;
face odatã ce betonul s-a întãrit, apoi se 18. Se toarnã betonul, de preferat, cu
trece la urmãtoarele stadii ale construcþiei. pompa de beton;
Recomandãm îndepãrtarea stîlpilor dupa 19. Se vibreazã betonul;
minim 5-7 zile de la turnarea betonului. 20. Se reverificã poziþia armãturilor de
petrecere;
Procedurã: 21. Se niveleazã betonul proaspãt
1. Se traseazã poziþia pereþilor elevaþiei turnat;
ºi a golurilor pentru treceri cu 22. Se protejezã împotriva
notarea dimensiunilor acestora care intemperiilor: radiaþii solare
sã rãmînã vizibile ºi dupã montarea intense, precipitaþii, temperaturi
cofrajelor; scãzute etc.;
2. Se stabilesc colþurile de unde se 23. Se întocmeºte procesul verbal de
începe montarea cofrajelor; turnare a betonului.
3. Se aduc la îndemînã cofrajele
necesare;
4. Se pregãtesc materialele ºi sculele Executarea plãcii de cotã zero
necesare;
5. Se aduc la poziþie armãturile de Placa de cotã zero este ultimul element
petrecere ºi se aºeazã inelele de structural care închide fundaþia urmînd a
cuplare; se trece le urmãtorul element structural
6. Se pregãteºte prin decuparea respectiv pereþii parterului.
polistirenului ºi se monteazã Dupã abordarea proiectantului rezistenþei
cofrajul de colþ; construcþiei aceasta poate fi ancoratã la
7. Se monteazã celelalte cofraje spre structura elevaþiei sau poate fi flotantã,
mijlocul peretelui; nefiind legatã de structura fundaþiei.
8. Se debiteazã la lungime cofrajul de
complectare; În cele mai multor cazuri, la noi prin
9. Se solidarizeazã cofrajele; tradiþie, placa de cotã zero se realizeazã
10. Se monteazã armãtura orizontalã; sprijinitã pe umpluturã de pãmînt
compactat realizatã în interiorul elevaþiei.
S.C. Eco H ome Sistem S.R.L.
R.Com.: J/40/31/2004 - CUI: RO 16029348
IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. LIBERTÃÞII
ADRESA: Bucureºti, sector 5, str. Nãsãud 97
CONTACT: tel: 0730 669 233, 0727 190 567, 0788 225 750, www.eco-home.ro; e-mail: contact@eco-home.ro
realiza o placã mai ieftinã prin armarea
Etapele realizãrii plãcii de cotã zero cu acesteia cu fibre metalice sau fibre
umpluturã de pãmînt sub ea sunt date mai jos. polimerice. Armarea plãcilor flotante cu
fibre reduce costurile armãrii aceteia cu 10
la 15%.

Umplutura se realizeazã cu pãmînt


compactabil în straturi de 10-20 cm fiecare Pentru o placã ancoratã la structura
strat fiind compactat, recomandabil, cu construcþie se poate realiza sub aceasta un
maiul mecanic avînd umiditatea optimã gol tehnic. Structura plãcii poate fi
pentru aceastã operaþiune. realizatã cu dale termoizolante din
polistiren ignifugat expandat ranforsate cu
profile Z metalice care se constitui în cofraj
pentru realizarea unei plãci din beton
armat cu grinziºoare dese.

Dupã realizarea umpluturii de pãmînt se


aºeazã un strat de pietriº de 5-10 cm
pentru ruperea capilaritãþii peste care se
pune o folie impermiabilã pentru
hidroizolarea plãcii, dale ranforsate pentru Pe placã termoizolantã astfel realizatã,
placã din polistiren pentru termoizolarea înainte de turnarea betonului se pot monta
plãcii ºi crearea cofrajului pentru ºi conductele pentru încãlzirea în
grinziºoarelor. Dacã placa este legatã la pardosealã. În acest fel se cîºtigã spaþiu
structura fundaþiei se monteazã armãtura între pardosealã ºi tavan de 8-10 cm.
conform proiectului ºi se toarnã betonul
prevãzut prin proiectul tehnic de Procedurã:
rezistenþã. În cazul în care placa nu este 1. Se creazã eºafodajul pentru planºeu
legatã la structura construcþiei se poate (cota zero);
S.C. Eco H ome Sistem S.R.L.
R.Com.: J/40/31/2004 - CUI: RO 16029348
IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. LIBERTÃÞII
ADRESA: Bucureºti, sector 5, str. Nãsãud 97
CONTACT: tel: 0730 669 233, 0727 190 567, 0788 225 750, www.eco-home.ro; e-mail: contact@eco-home.ro
2. Montãm dalele de placã; tipul de fundaþie pe care îl executãm
3. Se asigurã poziþia dalelelor cu cuiele apelãm la mijloace mecanizate doar pentru
din plastic; turnarea betonului cu pompa de beton.
4. Se etanºeazã cu bandã de etanºare Sistemul de elemente termoizolante
pe lungimea rostului de cofraj a cofraje, dale pentru placã ºi dale pentru
grinziºoarã; acoperiº din polistiren ignifugat expandat
5. Se monteazã armãtura pentru EUROMAC2 permite executarea
grinziºoarã cu distanþierii din plastic construcþiilor fãrã a face apel la maºini ºi
pentru poziþionarea exactã; utilaje de construcþii complexe ºi de
6. Dacã este cazul se monteazã capacitate mare.
ranforsãrile;
7. Se monteazã cãlãreþii; Costurile acestor etape este greu de
8. Se aºeazã plasa sudatã pentru precizat atîta timp cãt douã construcþii
armara plãcii; identice nu sunt realizatã în condiþii
9. Dacã este cazul se monteazã identice. Aproximativ, se poate spune cã,
încãlzirea prin pardosealã pentru o fundaþie costurile acesteia pot fi
conductele pentru instalaþii, cofrajul între 10-35% din costurile structurii
ºi bordajul pentru treceri ºi goluri; construcþiei ºi pot fi estimate numai în
10. Se întocmeºte procesul verbal de urma unui deviz întocmit în baza
lucrãri ascunse pentru armare; antemãsurãtorii proiectului de rezistenþã.
11. Se comandã betonul;
12. Se recepþioneazã pe ºantier betonul 4. La ce trebuie sã fim atenþi ºi ce sfaturi se
sosit; pot oferi celor care realizeazã o fundaþia în
13. Se verificã calitatea betonului, regie proprie sau pentru cei care au apelat
documentele de însoþire ºi se iau la o firmã de construcþii?
probe de beton;
14. Se toarnã betonul, de preferat, cu Se studiazã foarte bine ºi se însuºeºte
pompa de beton; proiectul tehnic, nu PAC (proiectul pentru
15. Se vibreazã betonul; autorizaþia de construcþie) ºi se respectã
16. Se reverificã poziþia armãturilor de întocmai. Sã reþinem cã fundaþia susþine
petrecere; construcþia ºi face legãtura casei cu solul.
17. Se niveleazã betonul proaspãt Întreaga greutate precum ºi solicitãrile
turnat; date de cutremure sunt preluate ºi se
18. Se protejezã împotriva transmit prin fundaþie.
intemperiilor: radiaþii solare
intense, precipitaþii, temperaturi 5. Care este adîncimea optimã pentru
scãzute etc.; fundaþia unei case P+1E? Dar înãlþimea
19. Se întocmeºte procesul verbal de deasupra solului?
turnare a betonului.
Înãlþimea minimã a fundaþiei este datã de
3. Ne puteti preciza, pentru fiecare etapã în normative pentru fiecare zonã din þarã.
parte, modul de realizare (mecanic sau Primul element determinant este dat de
manual) precum ºi costurile aferente pe adîcimea de îngheþ a zonei ºi apoi de
unitatea de mãsurã? adîncimea datã de studiul geotehnic,
pentru locaþia casei ºi nu pentru
Sãpãtura pentru fundaþie se face de cele amplasament “cã aºa are vecinul”. În baza
mai multe ori mecanizat pentru rapiditate acestor informaþii inginerul de rezistenþã
ºi calitatea acestei operaþiuni. Sãpãtura stabileºte prin proiect fundaþia optimã.
mecanizatã va fi corectatã manual pentru a
fi adusã la nivelul de calitate impus. La
S.C. Eco H ome Sistem S.R.L.
R.Com.: J/40/31/2004 - CUI: RO 16029348
IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. LIBERTÃÞII
ADRESA: Bucureºti, sector 5, str. Nãsãud 97
CONTACT: tel: 0730 669 233, 0727 190 567, 0788 225 750, www.eco-home.ro; e-mail: contact@eco-home.ro
Nivelul plãcii de cotã zero, înãlþimea la care antemãsurãtorii proiectului de rezistenþã.
este raportatã faþã de cota naturalã a Aºa cum am spus anterior dimensionarea
terenului (CNT) este datã de solicitarea fundaþie depinde de constatãrile studiul
beneficiarului prin tema de proiectare geotehnic ºi mai este influienþatã ºi de
precum ºi de cerinþele date de locaþie orizontabilitatea amplasamentului care
precum nivelul CNT faþã de calea de acces poate fi regãsitã în ridicarea topograficã.
rutierã, posibila inundare a zonei etc.
Toate documentele menþionate în cadrul
6. Ce tip de beton se recomandã a fi utilizat articolului vor face parte din cartea tehnicã
la turnarea ºanþurilor? Dar pentru elevaþii a imobilului care va sta la baza auditului
ºi pardosealã? energetic ºi a certificatului de eficienþã
energeticã.
Clasa betonului ºi celelalte elemente ale
calitãtii cum ar fi tasabilitatea folosit conf.univ.dr.ing. Nicolaie COSTACHE
pentru egalizare, talpa fundaþiei, elevaþie ºi Dan Alexandru COSTACHE
placã de cotã zero este cea indicatã prin
proiectul tehnic de rezistenþã. Numai
inginerul proiectant este cel care stabileºte
materialele care vor fi folosite pentru
realizarea fundaþiei. Pentru fundaþiile
realizate cu elemente termoizolante ICF
EUROMAC2 se recomandã o tasabilitate
T4 care are suficientã fluiditate pentru
asigurarea umplerii foarte bine a
cofrajului.

7. Ce tip de oþel beton se recomandã pentru


armarea fundaþiei ºi a pardoselii?

Oþelul beton folosit pentru armarea


fundaþiei trebuie sa fie cel indicat de
inginerul structurist prin proiectul tehnic
de rezistenþã ºi obligatoriu va trebui sã fie
însoþit de documente privind calitatea ºi
trasabilitatea acestuia. Uneori se impun ºi
teste la un laborator atestat pentru
materiale de construcþii.

8. Cît la sutã din valoarea totalã a casei


reprezintã costurile fundaþiei?

Costurile acestor etape este greu de


precizat chiar ºi pentru douã construcþii
similare atîta timp cãt douã construcþii nu
sunte realizate în condiþii de amplasament
identice. Aproximativ, se poate spune cã
pentru o fundaþie costurile acesteia pot
varia între 10-35% din costurile structurii
construcþiei ºi pot fi estimate numai în
urma unui deviz întocmit în baza
S.C. Eco H ome Sistem S.R.L.
R.Com.: J/40/31/2004 - CUI: RO 16029348
IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. LIBERTÃÞII
ADRESA: Bucureºti, sector 5, str. Nãsãud 97
CONTACT: tel: 0730 669 233, 0727 190 567, 0788 225 750, www.eco-home.ro; e-mail: contact@eco-home.ro