Manualul tehnic al sistemului de construct ii

,

EUROMAC 2
executarea unei fundat ii ,

S.C. Eco H ome Sistem S.R.L.
R.Com.: J/40/31/2004 - CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti, sector 5, str. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233, 0727 190 567, 0788 225 750, www.eco-home.ro; e-mail: contact@eco-home.ro

sunt mici pe perioada de viaþã a construcþiei. cantitatea de energie folositã în perioada de exploatare pentru încãlzire ºi pentru climatizare sã fie cît mai micã ºi în consecinþã emisiile de gaze de ardere sã fie minime.L. Construcþile sunt cu anvelopare termicã ºi fonicã corectã ºi completã. ranforsate expandat economicã. ventilaþie. eficentã ºi preia experienþa a 2.R. este cea mai înaltã tehnologie care permite realizarea de construcþii ecologice. Construcþia sã fie realizatã din materiale care prin producere ºi punere în operã nu afecteazã mediul. eficiente. casã ecologicã. DE CE? Pentru cã reducerile la costurile consumurilor energetice vor fi de cel puþin 50% ºi pot ajunge ºi la 85%. În primul caz avem costul construcþiei în cel de-al doilea caz avem costul construcþiei ºi costurile de exploatre ale acelei construcþii. e-mail: contact@eco-home.C.ro. obligatoriu din anul 2011. 0727 190 567. sistem pentru care oferim consiliere...ro conceptul european de “casã de energie plus”. sau poate sã fiþi cu un pas înaintea tuturor. 0788 225 750.Com. rapid ºi simplu de realizat. www.eco-home. 3. încãlzire. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. ºi uºor o construcþie de acest tip poate fi încadratã la clasa energeticã “A”. realizatã cu cofraje înglobate dale de placã ºi acoperiº termoizolante din polistiren ignifugat este ecologicã. ceea ce nu oferã nici unul dintre celelalte sisteme de construcþii. Prin mãsuri suplimentare. menþinere condiþiilor de viaþã optime etc. Exploatarea economicã. str. R. sector 5. Eco H ome Sistem S. ECO Care ar trebui sã fie elementele care dau o astfel de caracteristicã unei construcþii? 1. panouri fotovoltaice sau alte sisteme generatoare de energie o astfel de construcþie poate fi încadratã în S. economicã ºi eficientã la realizare ºi în mod deosebit în exploatare realizatã din componente termoizolante.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. Sistemul EUROMAC2. în domeniul construcþiilor. reparaþii. Construþia (pierdute). Ce alegeþi? Imposibilitatea suportãrii cheltuielilor energetice ºi de întreþinere? . înglobate pentru pereþi. O casã ieftinã este o casã ale cãrei costuri de realizare plus costurile de exploatare. Mulþi abuzeazã de cuvîntul caracterizînd o construcþie.FUNDAÞIA UNEI CASE 3E Este o construcþie ecologicã.: J/40/31/2004 . Existã expresiile "cît costã o casã" ºi "cît mã costã o casã". Execuþia construcþiei sã se facã în t imp scurt ºi fãrã deºeu r i nereciclabile. economice. . Criza pe care o traversãm nu-i va afecta aºa mult pe posesorii construcþiilor cu tehnologia propusã de noi. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. curate. Eco Home Sistem srl doreºte sã ofere. climatizare. economicã ºi eficientã. proiectare ºi/sau execuþie este paºaportul unei construcþii pentru Certificatul de Performanþã Energeticã. planºee ºi acoperiº din polistiren ignifugat expandat EUROMAC2 Societatea noastra.

elevaþie ºi o placã de cotã zero. 0788 225 750. din nordul pînã în sudul Europei. Este pãcat cã numãrul acestora din urmã este mare iar ceea ce au pãþit nu este cunoscut. În perioada aceasta s-au realizat circa 60 000 de construcþii. 0727 190 567. Toate etapele pornind de la stabilirea cerinþelor. o parte din ea fiind ascunsã ºi este acea parte care susþine întreaga construcþia realizînd transmiterea solicitãrile de la structurã la teren. Þinînd cont de aceste cerinþe se alege tipul fundaþie ºi se dimensioneazã. ºi el este acela care în final plãteºte pentru o casã ºi pentru costurile unei case.Com. din orgoliu. nu vor sã recunoascã aceste probleme.peste 33 de ani de construcþii cu sistemul EUROMAC2 în Europa.C. Baza unei construcþii este fundaþia. studiul geotehnic. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti.ro. e-mail: contact@eco-home. de a realiza o construcþie sigurã ºi eficientã. 1.: J/40/31/2004 . configuraþia construcþiei care trebuie realizatã ºi normele pentru zona unde se realizeazã construcþia.eco-home. Pentru terenuri de fundare dificile sau pentru construcþii cu subsol. www. Orice tip de construcþie va trebui sã asigure securitatea ºi condiþiile de folosire impuse de cerinþele beneficiarului ºi de reglementãrile din domeniu. proiectare. Pentru alþi beneficiari aceste mituri au fost deja spulberate dar plãtesc pentru aceasta. calculul de rezistenþã. sector 5. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. Sunt foarte importante absolut toate elementele constitutive ale unei construcþii privind securitate ºi eficienþa acesteia.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. Prin norme este stabilitã zona seismicã ºi solicitãrile specifice amplasamentului construcþie precum ºi adîncimea minimã de fundare datã de cota de îngheþ. R. Tipul fundaþiei ºi dimensionarea acesteia este strict legat de informaþiile date de ridicarea topograficã.R.ro . Pentru o construcþie obiºnuitã P sau P +1E se apeleazã cel mai adesea la o fundaþie de tip grinda continuã care este formatã dintro talpã. tocmai. Se ºtie cã unii dintre beneficiarii pãþiþi ºi care au probleme datoritã sfatului "unui meºter priceput". se foloseste de cele mai dese ori fundaþia de tip radier.L. Ce tip de fundaþie recomandaþi pentru o casã de dimensiuni medii P+1E? Realizarea unei construcþii este o activitate complexã ºi responsabilã. execuþie ºi exploatare sunt supuse unor norme foarte stricte care sunt rezultatul unor experienþe îndelungate ºi au menirea. str. a celui mai îndreptãþit la o soluþie corectã avînd în vedere cã o construcþie se realizeazã pe banii acestuia S. Numai o informare corectã ºi cît mai temeinicã însoþitã de o consiliere onestã poate duce la un rezultat favorabil beneficiarului. Eco H ome Sistem S. Cum este bine? Ce trebuie sã urmãrim atunci cînd vrem sã ne construim. sã achiziþionãm sau sã reabilitãm termic o casa pentru a plãti preþul corect? Printre viitorii beneficiari circulã o serie de mituri privind anumite secrete care pot aduce un preþ mic al caselor.

e-mail: contact@eco-home.L. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. Dacã este inpropriu pentru un strat vegetal sau în exces. a unei construcþii. Suprafaþa decopertatã va fi suficient de mare pentru cuprinderea amprentei viitoarei construcþii. S.ro În baza mãsurãtorilor se vor stabili repere fixe atît în plan orizontal cît ºi vertical la care se vor raporta cotele viitoarei construcþii.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. care poate fi folosit. www.i conform planului de amplasament. Persoanele cele mai autorizate pentru aceastã operaþiune sunt topografii care folosind instrumente specializate. str.R. 0788 225 750. conform proiectului. acesta fiind responsabil pentru proiectarea ºi corecta realizare. la finalizarea lucrãrilor. Eco H ome Sistem S.eco-home. 0727 190 567.ro. Trasarea O operaþiune de foarte mare importanþã care trebuie fãcutã cu responsabilitate deoarece se stabileºte pozitia exacta pe teren a construcþie. Enumeraþi etapele realizãrii fundaþiei. De multe ori stratul de sol înlãturat este sol vegetal. prin putrezire sau degradare au un efect negativ asupra construcþiei ºi a terenului care va fi cuprins sub aceasta. R. acesta va fi transportat într-un depozit autorizat pentru astfel de materiale. în timp.C. Decopertarea Prin aceastã operaþiune se înlãturã stratul de la suprafaþa solului. care conþine de cele mai multe ori resturi vegetale sau alte materiale care. pot saºeza corect construcþia în teren ºi pot sã stabileascã ºi cota “zero”. Aceste repere vor fi legate de elemente fixe în teren care nu pot suferi . 2.: J/40/31/2004 .Inginerul proiectant este cel care analizeazã ºi alege cea mai eficientã ºi economicã fundaþie. pentru refacerea stratului vegetal. sector 5. adicã nivelul plãcii de parter. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233.Com.

e-mail: contact@eco-home. Raportat la aceste repere se vor baliza axele construcþiei ºi se va trasa în teren. ultimii 10 cm de sãpãturã se vor face înainte de turnarea acestora. R.Com. sector 5. În cazul în care între Aceastã etapã se va încheia printru proces verbal care va consemna faza.C. 0727 190 567. Eco H ome Sistem S. Cel mai adesea aceasta se executã mecanizat dupã care se fac manual corecþiile. Sãpãtura În baza marcajelor stabilite în urma trasãrii se executã ºanþurile pentru fundaþie sau pentru demisol-subsol.ro. executarea sãpãturii ºi turnarea tãlpii fundaþiei sau a radierului trece o perioadã mai mare de timp. ºanþurile pentru fundaþie venind în ajutorul celui care va executa aceastã sãpãturã. 0788 225 750.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc.: J/40/31/2004 .L. de obicei cu var. S.R. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233.ro .eco-home. www. cu semnãturile celor care trebuie sã confirme calitatea ºi integritatea lucrãrii executate. str. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti.modificari pe perioada de execuþie ºi pot fi uºor accesate.

Pentru a nu apare probleme. aspectul acesteia va fi analizat de cãtre geotehnician care prin proces verbal va confirma cã terenul corespunde studiului geotehnic. sector 5. Eco H ome Sistem S. acestea fiind montate cît mai rapid posibil ºi se toarnã betonul. ºanþurile sãpãturii pot fi cãptuºite cu folie impermiabilã sau cu polistiren decalibrat.Com.L.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. cu surparea malurilor sãpãturii. www. Dupã executarea sãpãturii.: J/40/31/2004 .C. Pentru mãsurile care trebuie luate pentru a se ajunge la calitatea sãpãturii impusã de normative.ro . dacã este prevãzut. terenurile dificile în care poate apãrea pierderea laptelui de ciment.ro. 0727 190 567. Executarea fundaþiei Dupã executarea sãpãturii ºi luarea mãsurilor de protecþie care se impun se va aºeza stratul de rupere a capilaritãþii ºi se va turna. se preferã executarea armãturii pentru grinzile de fundaþie înainte. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. e-mail: contact@eco-home. în baza cãruia s-a realizat proiectul de rezistenþã. 0788 225 750.R.eco-home. în ultima variantã se realizeazã ºi o izolaþie termicã pe talpa fundaþiei. în caz contrar acesta va stabili S. betonul de egalizare pe fundul sãpãturii acesta avînd rolul de a asigura suportul pentru montarea armãturii ºi impermeabilizarea împotriva pierderii laptelui de ciment. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. R. str.

Eco H ome Sistem S. Carcasele pentru grinzile de fundaþie pot fi montate pe poziþie sau pot fi montate în atelierul de fasonare a oþel betonului.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc.eco-home. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti.C. Dupã montarea carcaselor pentru grinzile fundaþiei se va verifica cu mare atenþie poziþia ºi alinierea acestora. Se toarnã betonul de egalizare. Se va turna betonul de calitatea ºi la parametrii celui prevãzut prin proiect. Se monteazã carcasele pentru grinzile de fundaþie. prin curgere acesta exercitã presiuni mari asupra armãturii se vor lua mãsuri de blocare la deplasarea lateralã a armãturii. agregate 0-16 mm cu o grosime de 1-5 cm ºi se compacteazã 3.ro .Se trece apoi la montarea armãturii din oþel beton. obligatoriu acesta se va vibra pentru eliminarea aerului din beton. Nu trebuie uitatã montarea trecerilor pentru utilitãþi care sã asigure racordarea construcþiei la acestea.: J/40/31/2004 . Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233.L. ori aduse prefabricate de la un producãtor specializat. str. De aceastã verificare depinde alinierea ºi plasarea corectã a petrecerilor pentru asigurarea corectitudinei continuitãþii armãrii pe verticalã.ro. 0788 225 750. Se aºeazã folia impermeabilã (poate fi polietilenã) 4. Se aºezã stratul de rupere a capilaritãþii. Pentru terenurile unde existã apã în exces sau infiltraþii se vor executa drenajele care sã asigure evacuarea acesteia din zona fundaþiei sau de sub viitoarea construcþie. Montarea armãturii se va face conform proiectului de rezistenþã ºi poziþionate cu respectarea acoperirilor de beton cerute de reglementãrile în vigoare. Acesta va trebui sã elibereze un certificat de calitate cu rezultatul probelor de laborator pentru oþelul folosit ºi de asemenea sã existe ºi documentele care sã stabileascã originea ºi trasabilitatea pentru oþelul beton. Se monteazã folia de protecþie a pereþilor laterali ai sãpãturii. La acest moment se va întocmi procesul verbal de lucrãri ascunse de armare a fundaþiei. R. S. sector 5. 5. 6. Pentru creºterea rapiditãþii ºi pentru o calitatei superiorã este preferabil ca cel puþin elementele de tip etrier sã fie fasonate de cãtre un producãtor specializat. 0727 190 567. Procedurã: 1. Deoarece la turnarea betonului.R. 2. e-mail: contact@eco-home. Se monteazã o geogrilã dacã este prevãzutã prin proiect.Com. Pentru situaþia în care fundaþia este de tip radier aceasta va fi realizatã aºa cum este prevãzut în proiectul de rezistenþã. www.

ro . 11. 10. precipitaþii. de preferat. 14.ro. Se aliniazã în ax carcasele grinzilor de fundaþie ºi se verificã poziþia armãturilor de petrecere.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. 9.: J/40/31/2004 . 19. Se niveleazã betonul proaspãt turnat. 0788 225 750. Executarea elevaþiei fundaþiei Pentru un constructor atingerea cotei zero este. 0727 190 567. Se monteazã armãtura pentru radier (dacã este prevãzutã prin proiect). urmezã devin deosebit de curate ºi foarte rapide. Se toarnã betonul. sector 5. temperaturi scãzute etc. Se întocmeºte procesul verbal de lucrãri ascunse pentru armare. 15. R. Eco H ome Sistem S. Se vibreazã betonul. str. cu pompa de beton. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. Activitãþile care Executarea unei fundaþii cu folosirea cofrajelor înglobate termoizolante din polistiren ignifugat expandat EUROMAC2 (ICF) în combinaþie cu cãptuºirea ºanþurilor pentru talpa fundaþie cu polistiren prezintã o serie de avantaje: • uºurinþã ºi vitezã mare de execuþie. 16.R. Se comandã betonul.7. grinzi sunt cele mai mari consumatoare de timp ºi manoperã. e-mail: contact@eco-home. www. 17. 12. 13. Se protejezã împotriva intemperiilor: radiaþii solare intense.Com. Se întocmeºte procesul verbal de turnare a betonului. documentele de însoþire ºi se iau probe de beton. 18. poate.L. etapa care marchezã ºi psihologic depãºirea celei mai grele faze în realizarea unei construcþii.. Etapa anterioarã ºi acelea care se executã cu tehnologii clasice pentru elemente de tip stîlpi. 8. Se asigurã armãtura împotriva deplasãrii. Se recepþioneazã pe ºantier betonul sosit. S. Se reverificã poziþia armãturilor de petrecere.eco-home.C. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. • montarea uºoarã a armãturii din oþel beton. Se verificã calitatea betonului.

ro . conform cerinþelor proiectului. Dacã suprafaþa superioarã nu este la nivel.• • • consum foarte mic de materiale auxiliare: cherestea. Se trece la instalarea celui de-al doilea rînd de cofraje inversînd cofrajele de colþ. deºeuri rezultate aproape inexistente. ºuruburi autofiletante. astfel încît toate îmbinãrile sã fie bine fixate prin þesere (legare tip “lego”). Odatã ce s-a ajuns la al 2-lea rînd de cofraje instalaþi stîlpii de susþinere. R. Armãtura pentru joantare (petrecere/suprapunere) din oþel beton trebuie sã se prelungeascã în sus. de la fundaþie în interiorul cavitãþii cofrajului. str. marcajele trebuie sã rãmînã vizibile ºi dupã montarea cofrajelor. cu notarea dimensiunilor acestora. Se debiteazã la dimensiune cofrajul de complectare ºi se monteazã. aliniere ºi schelã pe perimetrul întregii structuri pentru a vã asigura cã pereþii vor fi drepþi ºi verticali ºi pentru a vã permite reglarea aliniamentului. dupã aceasta. Eco H ome Sistem S.Com. 0727 190 567. se aºeazã armãturile orizontale de oþel beton poziþionîndu-le în clipsurile din interiorul cavitãþii cofrajelor. 0788 225 750.ceea ce poate face diferenþa de a merge desculþ sau cu papuci prin casã pe timp de iarnã. se folosesc pene de fixare sau se scurteazã la bazã. La S.ro. se face trasarea poziþia pereþilor ºi a golurilor. dupã necesitate. împreunã cu o placã de cotã zero termoizolatã poate duce la un cîstig de 4-6 EC pe pardosealã .C. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. e-mail: contact@eco-home.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. La primul rînd de cofraje ºi la urmãtoarele se solidarizeazã acestea prin legare. sector 5. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. apoi se aºeazã cofrajele cãtre centrul fiecãrui segment de perete.R. Pentru fiecare nivel. Montarea cofrajelor se începe pornind de la fiecare colþ. În acest stadiu se verificã nivelul de-a lungul tuturor cofrajelor. astfel încît primul rînd de cofraje sã fie completat de cel de-al doilea într-un model “þesut”. www. sîrmã etc. E t a p ele p entru acea st ã prezentate în continuare Pentru ca lucrãtorii sã aibã la îndemînã în permanenþã informaþiile dimensionale pentru executarea corectã a acestei etape. se aºeazã cofrajele pînã la înãlþimea din proiect a peretelui.: J/40/31/2004 .eco-home. su n t Se instaleazã rîndurile urmãtoare de cofraje prin suprapunerea continuã a acestora.L.

11. folosind o pompã de beton cu reducþie de debit. Se vibreazã betonul. cu pompa de beton.ro. e-mail: contact@eco-home. 9. 14.R. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. Se monteazã ºipcile pentru montarea stîlpilor de sprijin ºi aliniere. de preferat. 12. 6. 8. 3. Se solidarizeazã cofrajele. Se verificã calitatea betonului. 2. temperaturi scãzute etc. www. 21. Recomandãm îndepãrtarea stîlpilor dupa minim 5-7 zile de la turnarea betonului. Lungimea armãturii verticale din oþel beton va fi cea stabilitã prin proiect. Se pregãteºte prin decuparea polistirenului ºi se monteazã cofrajul de colþ. Se trece la montarea celui de-al doilea rînd de cofraje prin þesere ºi se urmãreºte ca. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. Se monteazã armãtura orizontalã. sector 5. 17. Nivelaþi betonul pînã cînd este plan la partea superioarã. Se protejezã împotriva intemperiilor: radiaþii solare intense. documentele de însoþire ºi se iau probe de beton. Se comandã betonul. 19. În timpul turnãrii fiecãrui rînd se foloseste un vibrator. Se monteazã capacele pentru cofrajele de colþ sau capãtul de perete (exemplu gol de trecere). nefiind legatã de structura fundaþiei. str. placa de cotã zero se realizeazã sprijinitã pe umpluturã de pãmînt compactat realizatã în interiorul elevaþiei. Procedurã: 1. Se recepþioneazã pe ºantier betonul sosit. Dupã abordarea proiectantului rezistenþei construcþiei aceasta poate fi ancoratã la structura elevaþiei sau poate fi flotantã. Se aduc la îndemînã cofrajele necesare. Se niveleazã betonul proaspãt turnat.: J/40/31/2004 . Se toarnã betonul în pereþii elevaþiei. pentru vibrarea betonului. 0727 190 567. 5. 20. lungimea de joantarea va fi de minim 40 de ori diametrul barelor de trecere. Se debiteazã la lungime cofrajul de complectare. Se monteazã celelalte cofraje spre mijlocul peretelui. 7.Com. Folosind aceastã metodã se poate turna un nivel pe zi. Se întocmeºte procesul verbal de lucrãri ascunse pentru armare.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. Se aduc la poziþie armãturile de petrecere ºi se aºeazã inelele de cuplare. îmbinarea pe verticalã pentru cofrajele de pe douã rînduri consecutive sã nu fie aliniate. 13.partea superioarã a cofrajelor se instaleazã centurile ºi apoi oþelul beton pentru armarea verticalã. Pentru cazul continuãrii construcþiei cu un alt nivel. 18. Se pregãtesc materialele ºi sculele necesare.ro . Eco H ome Sistem S. la lungime. S. 23. apoi se trece la urmãtoarele stadii ale construcþiei. În cele mai multor cazuri. in vederea eliminari aerului. Îndepãrtarea sistemului de susþinere se face odatã ce betonul s-a întãrit. Se reverificã poziþia armãturilor de petrecere.. se instaleazã prin deschizãtura din partea de sus a peretelui.eco-home. 10. Se întocmeºte procesul verbal de turnare a betonului. 4. la noi prin tradiþie. Se stabilesc colþurile de unde se începe montarea cofrajelor.L. 22. Se toarnã betonul. R. 0788 225 750. 16. Se traseazã poziþia pereþilor elevaþiei ºi a golurilor pentru treceri cu notarea dimensiunilor acestora care sã rãmînã vizibile ºi dupã montarea cofrajelor.C. Executarea plãcii de cotã zero Placa de cotã zero este ultimul element structural care închide fundaþia urmînd a se trece le urmãtorul element structural respectiv pereþii parterului. 15. precipitaþii.

Armarea plãcilor flotante cu fibre reduce costurile armãrii aceteia cu 10 la 15%. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti.C. recomandabil.: J/40/31/2004 . Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. înainte de turnarea betonului se pot monta ºi conductele pentru încãlzirea în pardosealã. Umplutura se realizeazã cu pãmînt compactabil în straturi de 10-20 cm fiecare strat fiind compactat.Etapele realizãrii plãcii de cotã zero cu umpluturã de pãmînt sub ea sunt date mai jos. Pentru o placã ancoratã la structura construcþie se poate realiza sub aceasta un gol tehnic. R. Dacã placa este legatã la structura fundaþiei se monteazã armãtura conform proiectului ºi se toarnã betonul prevãzut prin proiectul tehnic de rezistenþã. În cazul în care placa nu este legatã la structura construcþiei se poate S. realiza o placã mai ieftinã prin armarea acesteia cu fibre metalice sau fibre polimerice.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc.L. cu maiul mecanic avînd umiditatea optimã pentru aceastã operaþiune. www. sector 5. 0788 225 750.ro. e-mail: contact@eco-home. În acest fel se cîºtigã spaþiu între pardosealã ºi tavan de 8-10 cm. Procedurã: 1.ro . Eco H ome Sistem S. Structura plãcii poate fi realizatã cu dale termoizolante din polistiren ignifugat expandat ranforsate cu profile Z metalice care se constitui în cofraj pentru realizarea unei plãci din beton armat cu grinziºoare dese. str. Dupã realizarea umpluturii de pãmînt se aºeazã un strat de pietriº de 5-10 cm pentru ruperea capilaritãþii peste care se pune o folie impermiabilã pentru hidroizolarea plãcii. 0727 190 567. dale ranforsate pentru placã din polistiren pentru termoizolarea plãcii ºi crearea cofrajului pentru grinziºoarelor.R.eco-home. Pe placã termoizolantã astfel realizatã.Com. Se creazã eºafodajul pentru planºeu (cota zero).

Sãpãtura mecanizatã va fi corectatã manual pentru a fi adusã la nivelul de calitate impus. Se monteazã cãlãreþii.R. 4. documentele de însoþire ºi se iau probe de beton. 11. 3. Sistemul de elemente termoizolante cofraje.. e-mail: contact@eco-home.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. se poate spune cã. Dacã este cazul se monteazã ranforsãrile. tipul de fundaþie pe care îl executãm apelãm la mijloace mecanizate doar pentru turnarea betonului cu pompa de beton. Se verificã calitatea betonului. R. cu pompa de beton. Care este adîncimea optimã pentru fundaþia unei case P+1E? Dar înãlþimea deasupra solului? Înãlþimea minimã a fundaþiei este datã de normative pentru fiecare zonã din þarã. str. 5. Se întocmeºte procesul verbal de turnare a betonului. modul de realizare (mecanic sau manual) precum ºi costurile aferente pe unitatea de mãsurã? Sãpãtura pentru fundaþie se face de cele mai multe ori mecanizat pentru rapiditate ºi calitatea acestei operaþiuni. Dacã este cazul se monteazã încãlzirea prin pardosealã conductele pentru instalaþii. Întreaga greutate precum ºi solicitãrile date de cutremure sunt preluate ºi se transmit prin fundaþie. În baza acestor informaþii inginerul de rezistenþã stabileºte prin proiect fundaþia optimã. pentru fiecare etapã în parte. Se niveleazã betonul proaspãt turnat. temperaturi scãzute etc.ro . 12. La ce trebuie sã fim atenþi ºi ce sfaturi se pot oferi celor care realizeazã o fundaþia în regie proprie sau pentru cei care au apelat la o firmã de construcþii? Se studiazã foarte bine ºi se însuºeºte proiectul tehnic. Se etanºeazã cu bandã de etanºare pe lungimea rostului de cofraj a grinziºoarã. La S. precipitaþii. 5.2. nu PAC (proiectul pentru autorizaþia de construcþie) ºi se respectã întocmai. 18. Sã reþinem cã fundaþia susþine construcþia ºi face legãtura casei cu solul. Eco H ome Sistem S. 14. Costurile acestor etape este greu de precizat atîta timp cãt douã construcþii identice nu sunt realizatã în condiþii identice. 8. dale pentru placã ºi dale pentru acoperiº din polistiren ignifugat expandat EUROMAC2 permite executarea construcþiilor fãrã a face apel la maºini ºi utilaje de construcþii complexe ºi de capacitate mare. 0788 225 750. 3. Se toarnã betonul. de preferat. Se vibreazã betonul. Montãm dalele de placã. 7. pentru o fundaþie costurile acesteia pot fi între 10-35% din costurile structurii construcþiei ºi pot fi estimate numai în urma unui deviz întocmit în baza antemãsurãtorii proiectului de rezistenþã. 16. Se reverificã poziþia armãturilor de petrecere. Se monteazã armãtura pentru grinziºoarã cu distanþierii din plastic pentru poziþionarea exactã. sector 5.Com. cofrajul ºi bordajul pentru treceri ºi goluri. 4. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233.ro. 15. 17. 13. Se comandã betonul.: J/40/31/2004 . Se asigurã poziþia dalelelor cu cuiele din plastic. Se protejezã împotriva intemperiilor: radiaþii solare intense. Se întocmeºte procesul verbal de lucrãri ascunse pentru armare.C. Ne puteti preciza. Se aºeazã plasa sudatã pentru armara plãcii. pentru locaþia casei ºi nu pentru amplasament “cã aºa are vecinul”.eco-home. 10.L. 19. 9. 0727 190 567. Aproximativ. Se recepþioneazã pe ºantier betonul sosit. 6. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. Primul element determinant este dat de adîcimea de îngheþ a zonei ºi apoi de adîncimea datã de studiul geotehnic. www.

7. talpa fundaþiei. e-mail: contact@eco-home.L. conf.Nivelul plãcii de cotã zero. se poate spune cã pentru o fundaþie costurile acesteia pot varia între 10-35% din costurile structurii construcþiei ºi pot fi estimate numai în urma unui deviz întocmit în baza S. Pentru fundaþiile realizate cu elemente termoizolante ICF EUROMAC2 se recomandã o tasabilitate T4 care are suficientã fluiditate pentru asigurarea umplerii foarte bine a cofrajului. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. Aºa cum am spus anterior dimensionarea fundaþie depinde de constatãrile studiul geotehnic ºi mai este influienþatã ºi de orizontabilitatea amplasamentului care poate fi regãsitã în ridicarea topograficã.ro . antemãsurãtorii proiectului de rezistenþã. Toate documentele menþionate în cadrul articolului vor face parte din cartea tehnicã a imobilului care va sta la baza auditului energetic ºi a certificatului de eficienþã energeticã. înãlþimea la care este raportatã faþã de cota naturalã a terenului (CNT) este datã de solicitarea beneficiarului prin tema de proiectare precum ºi de cerinþele date de locaþie precum nivelul CNT faþã de calea de acces rutierã. Numai inginerul proiectant este cel care stabileºte materialele care vor fi folosite pentru realizarea fundaþiei.univ. 0727 190 567. elevaþie ºi placã de cotã zero este cea indicatã prin proiectul tehnic de rezistenþã. posibila inundare a zonei etc.: J/40/31/2004 . Aproximativ.ro. sector 5. Nicolaie COSTACHE Dan Alexandru COSTACHE R. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. str. Eco H ome Sistem S.C.Com. 0788 225 750. www.R. 8. Cît la sutã din valoarea totalã a casei reprezintã costurile fundaþiei? Costurile acestor etape este greu de precizat chiar ºi pentru douã construcþii similare atîta timp cãt douã construcþii nu sunte realizate în condiþii de amplasament identice. Uneori se impun ºi teste la un laborator atestat pentru materiale de construcþii. 6.ing.dr.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. Ce tip de oþel beton se recomandã pentru armarea fundaþiei ºi a pardoselii? Oþelul beton folosit pentru armarea fundaþiei trebuie sa fie cel indicat de inginerul structurist prin proiectul tehnic de rezistenþã ºi obligatoriu va trebui sã fie însoþit de documente privind calitatea ºi trasabilitatea acestuia. Ce tip de beton se recomandã a fi utilizat la turnarea ºanþurilor? Dar pentru elevaþii ºi pardosealã? Clasa betonului ºi celelalte elemente ale calitãtii cum ar fi tasabilitatea folosit pentru egalizare.eco-home.