Manualul tehnic al sistemului de construct ii

,

EUROMAC 2
executarea unei fundat ii ,

S.C. Eco H ome Sistem S.R.L.
R.Com.: J/40/31/2004 - CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti, sector 5, str. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233, 0727 190 567, 0788 225 750, www.eco-home.ro; e-mail: contact@eco-home.ro

LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. economicã ºi eficientã la realizare ºi în mod deosebit în exploatare realizatã din componente termoizolante. ranforsate expandat economicã.Com. O casã ieftinã este o casã ale cãrei costuri de realizare plus costurile de exploatare. Construþia (pierdute).eco-home. eficiente. sunt mici pe perioada de viaþã a construcþiei. www. Existã expresiile "cît costã o casã" ºi "cît mã costã o casã". realizatã cu cofraje înglobate dale de placã ºi acoperiº termoizolante din polistiren ignifugat este ecologicã.L. 0788 225 750. Execuþia construcþiei sã se facã în t imp scurt ºi fãrã deºeu r i nereciclabile.R. rapid ºi simplu de realizat. Sistemul EUROMAC2. menþinere condiþiilor de viaþã optime etc. 3. . sistem pentru care oferim consiliere. economicã ºi eficientã. e-mail: contact@eco-home. este cea mai înaltã tehnologie care permite realizarea de construcþii ecologice. sau poate sã fiþi cu un pas înaintea tuturor. Exploatarea economicã. încãlzire. sector 5. panouri fotovoltaice sau alte sisteme generatoare de energie o astfel de construcþie poate fi încadratã în S.FUNDAÞIA UNEI CASE 3E Este o construcþie ecologicã.C. ºi uºor o construcþie de acest tip poate fi încadratã la clasa energeticã “A”. proiectare ºi/sau execuþie este paºaportul unei construcþii pentru Certificatul de Performanþã Energeticã. ECO Care ar trebui sã fie elementele care dau o astfel de caracteristicã unei construcþii? 1. ceea ce nu oferã nici unul dintre celelalte sisteme de construcþii. Prin mãsuri suplimentare.ro. Construcþia sã fie realizatã din materiale care prin producere ºi punere în operã nu afecteazã mediul. Construcþile sunt cu anvelopare termicã ºi fonicã corectã ºi completã. casã ecologicã. În primul caz avem costul construcþiei în cel de-al doilea caz avem costul construcþiei ºi costurile de exploatre ale acelei construcþii. Criza pe care o traversãm nu-i va afecta aºa mult pe posesorii construcþiilor cu tehnologia propusã de noi. reparaþii. economice.ro conceptul european de “casã de energie plus”. ventilaþie.. str. obligatoriu din anul 2011. Eco Home Sistem srl doreºte sã ofere. 0727 190 567. DE CE? Pentru cã reducerile la costurile consumurilor energetice vor fi de cel puþin 50% ºi pot ajunge ºi la 85%. curate. eficentã ºi preia experienþa a 2. înglobate pentru pereþi. Mulþi abuzeazã de cuvîntul caracterizînd o construcþie.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc.. R. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. cantitatea de energie folositã în perioada de exploatare pentru încãlzire ºi pentru climatizare sã fie cît mai micã ºi în consecinþã emisiile de gaze de ardere sã fie minime. Eco H ome Sistem S. planºee ºi acoperiº din polistiren ignifugat expandat EUROMAC2 Societatea noastra. climatizare. în domeniul construcþiilor.: J/40/31/2004 . Ce alegeþi? Imposibilitatea suportãrii cheltuielilor energetice ºi de întreþinere? .

sã achiziþionãm sau sã reabilitãm termic o casa pentru a plãti preþul corect? Printre viitorii beneficiari circulã o serie de mituri privind anumite secrete care pot aduce un preþ mic al caselor. studiul geotehnic. Baza unei construcþii este fundaþia. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. calculul de rezistenþã. Toate etapele pornind de la stabilirea cerinþelor. a celui mai îndreptãþit la o soluþie corectã avînd în vedere cã o construcþie se realizeazã pe banii acestuia S. Numai o informare corectã ºi cît mai temeinicã însoþitã de o consiliere onestã poate duce la un rezultat favorabil beneficiarului. www.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. e-mail: contact@eco-home.ro. Tipul fundaþiei ºi dimensionarea acesteia este strict legat de informaþiile date de ridicarea topograficã. ºi el este acela care în final plãteºte pentru o casã ºi pentru costurile unei case.L. Este pãcat cã numãrul acestora din urmã este mare iar ceea ce au pãþit nu este cunoscut. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. În perioada aceasta s-au realizat circa 60 000 de construcþii.: J/40/31/2004 . Prin norme este stabilitã zona seismicã ºi solicitãrile specifice amplasamentului construcþie precum ºi adîncimea minimã de fundare datã de cota de îngheþ. Se ºtie cã unii dintre beneficiarii pãþiþi ºi care au probleme datoritã sfatului "unui meºter priceput". Sunt foarte importante absolut toate elementele constitutive ale unei construcþii privind securitate ºi eficienþa acesteia. din orgoliu. tocmai. execuþie ºi exploatare sunt supuse unor norme foarte stricte care sunt rezultatul unor experienþe îndelungate ºi au menirea. 1. proiectare.R. Cum este bine? Ce trebuie sã urmãrim atunci cînd vrem sã ne construim. sector 5. se foloseste de cele mai dese ori fundaþia de tip radier. nu vor sã recunoascã aceste probleme. Eco H ome Sistem S. o parte din ea fiind ascunsã ºi este acea parte care susþine întreaga construcþia realizînd transmiterea solicitãrile de la structurã la teren. str. Pentru o construcþie obiºnuitã P sau P +1E se apeleazã cel mai adesea la o fundaþie de tip grinda continuã care este formatã dintro talpã.Com. Orice tip de construcþie va trebui sã asigure securitatea ºi condiþiile de folosire impuse de cerinþele beneficiarului ºi de reglementãrile din domeniu. Þinînd cont de aceste cerinþe se alege tipul fundaþie ºi se dimensioneazã. Pentru alþi beneficiari aceste mituri au fost deja spulberate dar plãtesc pentru aceasta. de a realiza o construcþie sigurã ºi eficientã. Ce tip de fundaþie recomandaþi pentru o casã de dimensiuni medii P+1E? Realizarea unei construcþii este o activitate complexã ºi responsabilã. din nordul pînã în sudul Europei. elevaþie ºi o placã de cotã zero. configuraþia construcþiei care trebuie realizatã ºi normele pentru zona unde se realizeazã construcþia. R.peste 33 de ani de construcþii cu sistemul EUROMAC2 în Europa. Pentru terenuri de fundare dificile sau pentru construcþii cu subsol.C.eco-home. 0727 190 567.ro . 0788 225 750.

Suprafaþa decopertatã va fi suficient de mare pentru cuprinderea amprentei viitoarei construcþii. De multe ori stratul de sol înlãturat este sol vegetal. Trasarea O operaþiune de foarte mare importanþã care trebuie fãcutã cu responsabilitate deoarece se stabileºte pozitia exacta pe teren a construcþie.ro. www. Eco H ome Sistem S.Inginerul proiectant este cel care analizeazã ºi alege cea mai eficientã ºi economicã fundaþie. R. la finalizarea lucrãrilor.eco-home. Aceste repere vor fi legate de elemente fixe în teren care nu pot suferi . care conþine de cele mai multe ori resturi vegetale sau alte materiale care. Enumeraþi etapele realizãrii fundaþiei. acesta fiind responsabil pentru proiectarea ºi corecta realizare. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233.R. adicã nivelul plãcii de parter.ro În baza mãsurãtorilor se vor stabili repere fixe atît în plan orizontal cît ºi vertical la care se vor raporta cotele viitoarei construcþii.i conform planului de amplasament. acesta va fi transportat într-un depozit autorizat pentru astfel de materiale. e-mail: contact@eco-home. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. sector 5. Decopertarea Prin aceastã operaþiune se înlãturã stratul de la suprafaþa solului. S. pot saºeza corect construcþia în teren ºi pot sã stabileascã ºi cota “zero”. care poate fi folosit.L. str. pentru refacerea stratului vegetal. conform proiectului. 0788 225 750. în timp. Dacã este inpropriu pentru un strat vegetal sau în exces.C. a unei construcþii. Persoanele cele mai autorizate pentru aceastã operaþiune sunt topografii care folosind instrumente specializate. 2. prin putrezire sau degradare au un efect negativ asupra construcþiei ºi a terenului care va fi cuprins sub aceasta. 0727 190 567.: J/40/31/2004 .CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc.Com.

În cazul în care între Aceastã etapã se va încheia printru proces verbal care va consemna faza. e-mail: contact@eco-home. S. ultimii 10 cm de sãpãturã se vor face înainte de turnarea acestora.R. Cel mai adesea aceasta se executã mecanizat dupã care se fac manual corecþiile.Com. Eco H ome Sistem S. 0788 225 750. ºanþurile pentru fundaþie venind în ajutorul celui care va executa aceastã sãpãturã. 0727 190 567.eco-home.L. Sãpãtura În baza marcajelor stabilite în urma trasãrii se executã ºanþurile pentru fundaþie sau pentru demisol-subsol. Raportat la aceste repere se vor baliza axele construcþiei ºi se va trasa în teren.C. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. R.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc.: J/40/31/2004 . www.ro . de obicei cu var. cu semnãturile celor care trebuie sã confirme calitatea ºi integritatea lucrãrii executate. str. executarea sãpãturii ºi turnarea tãlpii fundaþiei sau a radierului trece o perioadã mai mare de timp.modificari pe perioada de execuþie ºi pot fi uºor accesate. sector 5. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti.ro.

www. 0788 225 750. Eco H ome Sistem S. R. sector 5.ro. Pentru mãsurile care trebuie luate pentru a se ajunge la calitatea sãpãturii impusã de normative. 0727 190 567. e-mail: contact@eco-home.Com. acestea fiind montate cît mai rapid posibil ºi se toarnã betonul.R. terenurile dificile în care poate apãrea pierderea laptelui de ciment. se preferã executarea armãturii pentru grinzile de fundaþie înainte.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc.: J/40/31/2004 .C.L. aspectul acesteia va fi analizat de cãtre geotehnician care prin proces verbal va confirma cã terenul corespunde studiului geotehnic. dacã este prevãzut. str.eco-home. în ultima variantã se realizeazã ºi o izolaþie termicã pe talpa fundaþiei. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. cu surparea malurilor sãpãturii. betonul de egalizare pe fundul sãpãturii acesta avînd rolul de a asigura suportul pentru montarea armãturii ºi impermeabilizarea împotriva pierderii laptelui de ciment. în baza cãruia s-a realizat proiectul de rezistenþã. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. ºanþurile sãpãturii pot fi cãptuºite cu folie impermiabilã sau cu polistiren decalibrat.Pentru a nu apare probleme. Dupã executarea sãpãturii. în caz contrar acesta va stabili S.ro . Executarea fundaþiei Dupã executarea sãpãturii ºi luarea mãsurilor de protecþie care se impun se va aºeza stratul de rupere a capilaritãþii ºi se va turna.

Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. Eco H ome Sistem S. agregate 0-16 mm cu o grosime de 1-5 cm ºi se compacteazã 3. 6. De aceastã verificare depinde alinierea ºi plasarea corectã a petrecerilor pentru asigurarea corectitudinei continuitãþii armãrii pe verticalã. e-mail: contact@eco-home.ro. Se va turna betonul de calitatea ºi la parametrii celui prevãzut prin proiect. Carcasele pentru grinzile de fundaþie pot fi montate pe poziþie sau pot fi montate în atelierul de fasonare a oþel betonului.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. Procedurã: 1.eco-home. S. sector 5. Nu trebuie uitatã montarea trecerilor pentru utilitãþi care sã asigure racordarea construcþiei la acestea. www.C. Se toarnã betonul de egalizare. ori aduse prefabricate de la un producãtor specializat. Se monteazã folia de protecþie a pereþilor laterali ai sãpãturii. 2. Deoarece la turnarea betonului.: J/40/31/2004 . Montarea armãturii se va face conform proiectului de rezistenþã ºi poziþionate cu respectarea acoperirilor de beton cerute de reglementãrile în vigoare. 0727 190 567. Se monteazã o geogrilã dacã este prevãzutã prin proiect. Acesta va trebui sã elibereze un certificat de calitate cu rezultatul probelor de laborator pentru oþelul folosit ºi de asemenea sã existe ºi documentele care sã stabileascã originea ºi trasabilitatea pentru oþelul beton.R. R.Com. Pentru terenurile unde existã apã în exces sau infiltraþii se vor executa drenajele care sã asigure evacuarea acesteia din zona fundaþiei sau de sub viitoarea construcþie. Se aºezã stratul de rupere a capilaritãþii. Se monteazã carcasele pentru grinzile de fundaþie.L.ro .Se trece apoi la montarea armãturii din oþel beton. str. Se aºeazã folia impermeabilã (poate fi polietilenã) 4. 5. Pentru creºterea rapiditãþii ºi pentru o calitatei superiorã este preferabil ca cel puþin elementele de tip etrier sã fie fasonate de cãtre un producãtor specializat. Pentru situaþia în care fundaþia este de tip radier aceasta va fi realizatã aºa cum este prevãzut în proiectul de rezistenþã. Dupã montarea carcaselor pentru grinzile fundaþiei se va verifica cu mare atenþie poziþia ºi alinierea acestora. La acest moment se va întocmi procesul verbal de lucrãri ascunse de armare a fundaþiei. obligatoriu acesta se va vibra pentru eliminarea aerului din beton. 0788 225 750. prin curgere acesta exercitã presiuni mari asupra armãturii se vor lua mãsuri de blocare la deplasarea lateralã a armãturii. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti.

Se toarnã betonul.R. Eco H ome Sistem S. 16. 17. Se recepþioneazã pe ºantier betonul sosit. grinzi sunt cele mai mari consumatoare de timp ºi manoperã.Com. e-mail: contact@eco-home. 11. 0727 190 567. www. 10. Se monteazã armãtura pentru radier (dacã este prevãzutã prin proiect). 18.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. cu pompa de beton. urmezã devin deosebit de curate ºi foarte rapide.7. str. Se vibreazã betonul.ro. Se aliniazã în ax carcasele grinzilor de fundaþie ºi se verificã poziþia armãturilor de petrecere. de preferat. 9. precipitaþii. • montarea uºoarã a armãturii din oþel beton. Se verificã calitatea betonului. S.C. Se niveleazã betonul proaspãt turnat. documentele de însoþire ºi se iau probe de beton.ro . sector 5. Se reverificã poziþia armãturilor de petrecere.L. 8. poate.eco-home. Se asigurã armãtura împotriva deplasãrii. temperaturi scãzute etc. Se protejezã împotriva intemperiilor: radiaþii solare intense. 14. 15. 12. 13. Executarea elevaþiei fundaþiei Pentru un constructor atingerea cotei zero este. 19.: J/40/31/2004 .. Se comandã betonul. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. Activitãþile care Executarea unei fundaþii cu folosirea cofrajelor înglobate termoizolante din polistiren ignifugat expandat EUROMAC2 (ICF) în combinaþie cu cãptuºirea ºanþurilor pentru talpa fundaþie cu polistiren prezintã o serie de avantaje: • uºurinþã ºi vitezã mare de execuþie. Etapa anterioarã ºi acelea care se executã cu tehnologii clasice pentru elemente de tip stîlpi. Se întocmeºte procesul verbal de lucrãri ascunse pentru armare. R. Se întocmeºte procesul verbal de turnare a betonului. etapa care marchezã ºi psihologic depãºirea celei mai grele faze în realizarea unei construcþii. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. 0788 225 750.

se folosesc pene de fixare sau se scurteazã la bazã. se face trasarea poziþia pereþilor ºi a golurilor. su n t Se instaleazã rîndurile urmãtoare de cofraje prin suprapunerea continuã a acestora. conform cerinþelor proiectului. cu notarea dimensiunilor acestora. www. Se trece la instalarea celui de-al doilea rînd de cofraje inversînd cofrajele de colþ.R. Montarea cofrajelor se începe pornind de la fiecare colþ. astfel încît primul rînd de cofraje sã fie completat de cel de-al doilea într-un model “þesut”. aliniere ºi schelã pe perimetrul întregii structuri pentru a vã asigura cã pereþii vor fi drepþi ºi verticali ºi pentru a vã permite reglarea aliniamentului. Se debiteazã la dimensiune cofrajul de complectare ºi se monteazã.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. marcajele trebuie sã rãmînã vizibile ºi dupã montarea cofrajelor. sector 5.eco-home. 0788 225 750. str. Odatã ce s-a ajuns la al 2-lea rînd de cofraje instalaþi stîlpii de susþinere. deºeuri rezultate aproape inexistente. E t a p ele p entru acea st ã prezentate în continuare Pentru ca lucrãtorii sã aibã la îndemînã în permanenþã informaþiile dimensionale pentru executarea corectã a acestei etape. Dacã suprafaþa superioarã nu este la nivel.ro. Eco H ome Sistem S. Pentru fiecare nivel. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti.C. La primul rînd de cofraje ºi la urmãtoarele se solidarizeazã acestea prin legare. R. dupã necesitate. În acest stadiu se verificã nivelul de-a lungul tuturor cofrajelor. împreunã cu o placã de cotã zero termoizolatã poate duce la un cîstig de 4-6 EC pe pardosealã .ceea ce poate face diferenþa de a merge desculþ sau cu papuci prin casã pe timp de iarnã. de la fundaþie în interiorul cavitãþii cofrajului.Com.L. apoi se aºeazã cofrajele cãtre centrul fiecãrui segment de perete. se aºeazã armãturile orizontale de oþel beton poziþionîndu-le în clipsurile din interiorul cavitãþii cofrajelor. ºuruburi autofiletante. 0727 190 567. Armãtura pentru joantare (petrecere/suprapunere) din oþel beton trebuie sã se prelungeascã în sus. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. dupã aceasta.• • • consum foarte mic de materiale auxiliare: cherestea. e-mail: contact@eco-home.: J/40/31/2004 . astfel încît toate îmbinãrile sã fie bine fixate prin þesere (legare tip “lego”).ro . sîrmã etc. La S. se aºeazã cofrajele pînã la înãlþimea din proiect a peretelui.

15. Se comandã betonul. 11. Se recepþioneazã pe ºantier betonul sosit. Se monteazã ºipcile pentru montarea stîlpilor de sprijin ºi aliniere.Com. 23. Se toarnã betonul. lungimea de joantarea va fi de minim 40 de ori diametrul barelor de trecere. Se monteazã capacele pentru cofrajele de colþ sau capãtul de perete (exemplu gol de trecere). Se traseazã poziþia pereþilor elevaþiei ºi a golurilor pentru treceri cu notarea dimensiunilor acestora care sã rãmînã vizibile ºi dupã montarea cofrajelor. Se solidarizeazã cofrajele. Se toarnã betonul în pereþii elevaþiei. se instaleazã prin deschizãtura din partea de sus a peretelui. 0788 225 750. Procedurã: 1.partea superioarã a cofrajelor se instaleazã centurile ºi apoi oþelul beton pentru armarea verticalã. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. În timpul turnãrii fiecãrui rînd se foloseste un vibrator. 18. Se monteazã celelalte cofraje spre mijlocul peretelui. la noi prin tradiþie. Nivelaþi betonul pînã cînd este plan la partea superioarã. in vederea eliminari aerului. Folosind aceastã metodã se poate turna un nivel pe zi.ro . 8. Se verificã calitatea betonului. Se monteazã armãtura orizontalã.. apoi se trece la urmãtoarele stadii ale construcþiei. Se protejezã împotriva intemperiilor: radiaþii solare intense.eco-home. 20. Se întocmeºte procesul verbal de turnare a betonului.L. nefiind legatã de structura fundaþiei. str. 16. placa de cotã zero se realizeazã sprijinitã pe umpluturã de pãmînt compactat realizatã în interiorul elevaþiei. Se reverificã poziþia armãturilor de petrecere.C. Se vibreazã betonul. S. Se aduc la poziþie armãturile de petrecere ºi se aºeazã inelele de cuplare. Se întocmeºte procesul verbal de lucrãri ascunse pentru armare. documentele de însoþire ºi se iau probe de beton. 12.ro. Se pregãteºte prin decuparea polistirenului ºi se monteazã cofrajul de colþ. 10. folosind o pompã de beton cu reducþie de debit. Îndepãrtarea sistemului de susþinere se face odatã ce betonul s-a întãrit. Pentru cazul continuãrii construcþiei cu un alt nivel. la lungime. e-mail: contact@eco-home. 5. cu pompa de beton. Recomandãm îndepãrtarea stîlpilor dupa minim 5-7 zile de la turnarea betonului.R. de preferat. 6. 4. 17. Dupã abordarea proiectantului rezistenþei construcþiei aceasta poate fi ancoratã la structura elevaþiei sau poate fi flotantã. În cele mai multor cazuri. Executarea plãcii de cotã zero Placa de cotã zero este ultimul element structural care închide fundaþia urmînd a se trece le urmãtorul element structural respectiv pereþii parterului. 3. 2.: J/40/31/2004 . Se pregãtesc materialele ºi sculele necesare. R. 21. www. pentru vibrarea betonului. îmbinarea pe verticalã pentru cofrajele de pe douã rînduri consecutive sã nu fie aliniate. 13. precipitaþii. Se debiteazã la lungime cofrajul de complectare. 14. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. Se stabilesc colþurile de unde se începe montarea cofrajelor. sector 5. 0727 190 567.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. Se trece la montarea celui de-al doilea rînd de cofraje prin þesere ºi se urmãreºte ca. 9. 19. 22. 7. Se aduc la îndemînã cofrajele necesare. Lungimea armãturii verticale din oþel beton va fi cea stabilitã prin proiect. Eco H ome Sistem S. temperaturi scãzute etc. Se niveleazã betonul proaspãt turnat.

www. sector 5. recomandabil.: J/40/31/2004 . În cazul în care placa nu este legatã la structura construcþiei se poate S.ro.C.Com. R. Structura plãcii poate fi realizatã cu dale termoizolante din polistiren ignifugat expandat ranforsate cu profile Z metalice care se constitui în cofraj pentru realizarea unei plãci din beton armat cu grinziºoare dese. Procedurã: 1. Se creazã eºafodajul pentru planºeu (cota zero).CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. dale ranforsate pentru placã din polistiren pentru termoizolarea plãcii ºi crearea cofrajului pentru grinziºoarelor.eco-home. Dacã placa este legatã la structura fundaþiei se monteazã armãtura conform proiectului ºi se toarnã betonul prevãzut prin proiectul tehnic de rezistenþã. e-mail: contact@eco-home. Pe placã termoizolantã astfel realizatã.Etapele realizãrii plãcii de cotã zero cu umpluturã de pãmînt sub ea sunt date mai jos.L. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. 0788 225 750. Pentru o placã ancoratã la structura construcþie se poate realiza sub aceasta un gol tehnic. Umplutura se realizeazã cu pãmînt compactabil în straturi de 10-20 cm fiecare strat fiind compactat. Eco H ome Sistem S. În acest fel se cîºtigã spaþiu între pardosealã ºi tavan de 8-10 cm. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. realiza o placã mai ieftinã prin armarea acesteia cu fibre metalice sau fibre polimerice. înainte de turnarea betonului se pot monta ºi conductele pentru încãlzirea în pardosealã. str. Armarea plãcilor flotante cu fibre reduce costurile armãrii aceteia cu 10 la 15%. cu maiul mecanic avînd umiditatea optimã pentru aceastã operaþiune.R. Dupã realizarea umpluturii de pãmînt se aºeazã un strat de pietriº de 5-10 cm pentru ruperea capilaritãþii peste care se pune o folie impermiabilã pentru hidroizolarea plãcii. 0727 190 567.ro .

La S. Se etanºeazã cu bandã de etanºare pe lungimea rostului de cofraj a grinziºoarã. 16. 10. Care este adîncimea optimã pentru fundaþia unei case P+1E? Dar înãlþimea deasupra solului? Înãlþimea minimã a fundaþiei este datã de normative pentru fiecare zonã din þarã. 15. cofrajul ºi bordajul pentru treceri ºi goluri. Se protejezã împotriva intemperiilor: radiaþii solare intense. Sãpãtura mecanizatã va fi corectatã manual pentru a fi adusã la nivelul de calitate impus. dale pentru placã ºi dale pentru acoperiº din polistiren ignifugat expandat EUROMAC2 permite executarea construcþiilor fãrã a face apel la maºini ºi utilaje de construcþii complexe ºi de capacitate mare. Costurile acestor etape este greu de precizat atîta timp cãt douã construcþii identice nu sunt realizatã în condiþii identice. pentru fiecare etapã în parte.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. Se comandã betonul.eco-home. cu pompa de beton. Se monteazã cãlãreþii. Întreaga greutate precum ºi solicitãrile date de cutremure sunt preluate ºi se transmit prin fundaþie. precipitaþii. pentru locaþia casei ºi nu pentru amplasament “cã aºa are vecinul”. pentru o fundaþie costurile acesteia pot fi între 10-35% din costurile structurii construcþiei ºi pot fi estimate numai în urma unui deviz întocmit în baza antemãsurãtorii proiectului de rezistenþã. 4. 8. Sã reþinem cã fundaþia susþine construcþia ºi face legãtura casei cu solul. Aproximativ. Montãm dalele de placã. 9. Eco H ome Sistem S.ro . www.R. se poate spune cã. 13. 18. 3. 19. 14. Se verificã calitatea betonului.. Primul element determinant este dat de adîcimea de îngheþ a zonei ºi apoi de adîncimea datã de studiul geotehnic. 7. 11. Se asigurã poziþia dalelelor cu cuiele din plastic. 5.C. 3. La ce trebuie sã fim atenþi ºi ce sfaturi se pot oferi celor care realizeazã o fundaþia în regie proprie sau pentru cei care au apelat la o firmã de construcþii? Se studiazã foarte bine ºi se însuºeºte proiectul tehnic. e-mail: contact@eco-home. Se întocmeºte procesul verbal de turnare a betonului.: J/40/31/2004 . modul de realizare (mecanic sau manual) precum ºi costurile aferente pe unitatea de mãsurã? Sãpãtura pentru fundaþie se face de cele mai multe ori mecanizat pentru rapiditate ºi calitatea acestei operaþiuni.Com. 6. de preferat. tipul de fundaþie pe care îl executãm apelãm la mijloace mecanizate doar pentru turnarea betonului cu pompa de beton. Dacã este cazul se monteazã ranforsãrile. Sistemul de elemente termoizolante cofraje. Se întocmeºte procesul verbal de lucrãri ascunse pentru armare. 0727 190 567. 5. temperaturi scãzute etc. Se recepþioneazã pe ºantier betonul sosit.2. 17.ro. Ne puteti preciza. 12. Se monteazã armãtura pentru grinziºoarã cu distanþierii din plastic pentru poziþionarea exactã. sector 5. Se niveleazã betonul proaspãt turnat. Se reverificã poziþia armãturilor de petrecere. Se vibreazã betonul. str. R.L. Se toarnã betonul. documentele de însoþire ºi se iau probe de beton. Dacã este cazul se monteazã încãlzirea prin pardosealã conductele pentru instalaþii. Se aºeazã plasa sudatã pentru armara plãcii. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. În baza acestor informaþii inginerul de rezistenþã stabileºte prin proiect fundaþia optimã. 4. 0788 225 750. nu PAC (proiectul pentru autorizaþia de construcþie) ºi se respectã întocmai.

Ce tip de beton se recomandã a fi utilizat la turnarea ºanþurilor? Dar pentru elevaþii ºi pardosealã? Clasa betonului ºi celelalte elemente ale calitãtii cum ar fi tasabilitatea folosit pentru egalizare. Eco H ome Sistem S. se poate spune cã pentru o fundaþie costurile acesteia pot varia între 10-35% din costurile structurii construcþiei ºi pot fi estimate numai în urma unui deviz întocmit în baza S. str. Numai inginerul proiectant este cel care stabileºte materialele care vor fi folosite pentru realizarea fundaþiei. Pentru fundaþiile realizate cu elemente termoizolante ICF EUROMAC2 se recomandã o tasabilitate T4 care are suficientã fluiditate pentru asigurarea umplerii foarte bine a cofrajului. Uneori se impun ºi teste la un laborator atestat pentru materiale de construcþii.eco-home. elevaþie ºi placã de cotã zero este cea indicatã prin proiectul tehnic de rezistenþã.R.ro. 0727 190 567. Toate documentele menþionate în cadrul articolului vor face parte din cartea tehnicã a imobilului care va sta la baza auditului energetic ºi a certificatului de eficienþã energeticã. Ce tip de oþel beton se recomandã pentru armarea fundaþiei ºi a pardoselii? Oþelul beton folosit pentru armarea fundaþiei trebuie sa fie cel indicat de inginerul structurist prin proiectul tehnic de rezistenþã ºi obligatoriu va trebui sã fie însoþit de documente privind calitatea ºi trasabilitatea acestuia. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. 0788 225 750. www. talpa fundaþiei. antemãsurãtorii proiectului de rezistenþã. Cît la sutã din valoarea totalã a casei reprezintã costurile fundaþiei? Costurile acestor etape este greu de precizat chiar ºi pentru douã construcþii similare atîta timp cãt douã construcþii nu sunte realizate în condiþii de amplasament identice. posibila inundare a zonei etc.C. Aºa cum am spus anterior dimensionarea fundaþie depinde de constatãrile studiul geotehnic ºi mai este influienþatã ºi de orizontabilitatea amplasamentului care poate fi regãsitã în ridicarea topograficã. înãlþimea la care este raportatã faþã de cota naturalã a terenului (CNT) este datã de solicitarea beneficiarului prin tema de proiectare precum ºi de cerinþele date de locaþie precum nivelul CNT faþã de calea de acces rutierã. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti.L. 7.ing. 6. 8. Aproximativ. sector 5.univ.ro .dr.Com. Nicolaie COSTACHE Dan Alexandru COSTACHE R. conf.Nivelul plãcii de cotã zero. e-mail: contact@eco-home.: J/40/31/2004 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful