Manualul tehnic al sistemului de construct ii

,

EUROMAC 2
executarea unei fundat ii ,

S.C. Eco H ome Sistem S.R.L.
R.Com.: J/40/31/2004 - CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti, sector 5, str. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233, 0727 190 567, 0788 225 750, www.eco-home.ro; e-mail: contact@eco-home.ro

Mulþi abuzeazã de cuvîntul caracterizînd o construcþie. ranforsate expandat economicã. Eco H ome Sistem S. eficiente.R. R. 0727 190 567. sistem pentru care oferim consiliere. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. DE CE? Pentru cã reducerile la costurile consumurilor energetice vor fi de cel puþin 50% ºi pot ajunge ºi la 85%. planºee ºi acoperiº din polistiren ignifugat expandat EUROMAC2 Societatea noastra. înglobate pentru pereþi. încãlzire. economicã ºi eficientã la realizare ºi în mod deosebit în exploatare realizatã din componente termoizolante. ECO Care ar trebui sã fie elementele care dau o astfel de caracteristicã unei construcþii? 1. eficentã ºi preia experienþa a 2. ventilaþie. este cea mai înaltã tehnologie care permite realizarea de construcþii ecologice. .ro conceptul european de “casã de energie plus”. str. Eco Home Sistem srl doreºte sã ofere. menþinere condiþiilor de viaþã optime etc. ceea ce nu oferã nici unul dintre celelalte sisteme de construcþii. Ce alegeþi? Imposibilitatea suportãrii cheltuielilor energetice ºi de întreþinere? .: J/40/31/2004 . sau poate sã fiþi cu un pas înaintea tuturor. obligatoriu din anul 2011.. casã ecologicã. Existã expresiile "cît costã o casã" ºi "cît mã costã o casã". Sistemul EUROMAC2.eco-home. Prin mãsuri suplimentare. Exploatarea economicã. Construcþile sunt cu anvelopare termicã ºi fonicã corectã ºi completã. curate. 0788 225 750. Criza pe care o traversãm nu-i va afecta aºa mult pe posesorii construcþiilor cu tehnologia propusã de noi. realizatã cu cofraje înglobate dale de placã ºi acoperiº termoizolante din polistiren ignifugat este ecologicã. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. în domeniul construcþiilor. www. economice. Construþia (pierdute). Construcþia sã fie realizatã din materiale care prin producere ºi punere în operã nu afecteazã mediul.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. e-mail: contact@eco-home.FUNDAÞIA UNEI CASE 3E Este o construcþie ecologicã.Com. proiectare ºi/sau execuþie este paºaportul unei construcþii pentru Certificatul de Performanþã Energeticã. rapid ºi simplu de realizat. sector 5. Execuþia construcþiei sã se facã în t imp scurt ºi fãrã deºeu r i nereciclabile.ro. O casã ieftinã este o casã ale cãrei costuri de realizare plus costurile de exploatare. climatizare. economicã ºi eficientã.. ºi uºor o construcþie de acest tip poate fi încadratã la clasa energeticã “A”. 3. În primul caz avem costul construcþiei în cel de-al doilea caz avem costul construcþiei ºi costurile de exploatre ale acelei construcþii. cantitatea de energie folositã în perioada de exploatare pentru încãlzire ºi pentru climatizare sã fie cît mai micã ºi în consecinþã emisiile de gaze de ardere sã fie minime.C. sunt mici pe perioada de viaþã a construcþiei. reparaþii. panouri fotovoltaice sau alte sisteme generatoare de energie o astfel de construcþie poate fi încadratã în S.L.

se foloseste de cele mai dese ori fundaþia de tip radier.C. Pentru terenuri de fundare dificile sau pentru construcþii cu subsol. Baza unei construcþii este fundaþia. configuraþia construcþiei care trebuie realizatã ºi normele pentru zona unde se realizeazã construcþia. ºi el este acela care în final plãteºte pentru o casã ºi pentru costurile unei case. din orgoliu. execuþie ºi exploatare sunt supuse unor norme foarte stricte care sunt rezultatul unor experienþe îndelungate ºi au menirea. Pentru alþi beneficiari aceste mituri au fost deja spulberate dar plãtesc pentru aceasta. Se ºtie cã unii dintre beneficiarii pãþiþi ºi care au probleme datoritã sfatului "unui meºter priceput".Com. Eco H ome Sistem S. Tipul fundaþiei ºi dimensionarea acesteia este strict legat de informaþiile date de ridicarea topograficã. R. Orice tip de construcþie va trebui sã asigure securitatea ºi condiþiile de folosire impuse de cerinþele beneficiarului ºi de reglementãrile din domeniu. În perioada aceasta s-au realizat circa 60 000 de construcþii. din nordul pînã în sudul Europei.ro. sector 5.R. tocmai. e-mail: contact@eco-home. Ce tip de fundaþie recomandaþi pentru o casã de dimensiuni medii P+1E? Realizarea unei construcþii este o activitate complexã ºi responsabilã. Prin norme este stabilitã zona seismicã ºi solicitãrile specifice amplasamentului construcþie precum ºi adîncimea minimã de fundare datã de cota de îngheþ.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc.: J/40/31/2004 . www. 0788 225 750.eco-home. calculul de rezistenþã. o parte din ea fiind ascunsã ºi este acea parte care susþine întreaga construcþia realizînd transmiterea solicitãrile de la structurã la teren.ro . proiectare.L. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. a celui mai îndreptãþit la o soluþie corectã avînd în vedere cã o construcþie se realizeazã pe banii acestuia S. Toate etapele pornind de la stabilirea cerinþelor. 0727 190 567. Cum este bine? Ce trebuie sã urmãrim atunci cînd vrem sã ne construim. studiul geotehnic. sã achiziþionãm sau sã reabilitãm termic o casa pentru a plãti preþul corect? Printre viitorii beneficiari circulã o serie de mituri privind anumite secrete care pot aduce un preþ mic al caselor. Sunt foarte importante absolut toate elementele constitutive ale unei construcþii privind securitate ºi eficienþa acesteia. 1. Pentru o construcþie obiºnuitã P sau P +1E se apeleazã cel mai adesea la o fundaþie de tip grinda continuã care este formatã dintro talpã. str.peste 33 de ani de construcþii cu sistemul EUROMAC2 în Europa. Numai o informare corectã ºi cît mai temeinicã însoþitã de o consiliere onestã poate duce la un rezultat favorabil beneficiarului. Este pãcat cã numãrul acestora din urmã este mare iar ceea ce au pãþit nu este cunoscut. de a realiza o construcþie sigurã ºi eficientã. nu vor sã recunoascã aceste probleme. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. Þinînd cont de aceste cerinþe se alege tipul fundaþie ºi se dimensioneazã. elevaþie ºi o placã de cotã zero.

Dacã este inpropriu pentru un strat vegetal sau în exces. pot saºeza corect construcþia în teren ºi pot sã stabileascã ºi cota “zero”. pentru refacerea stratului vegetal.ro În baza mãsurãtorilor se vor stabili repere fixe atît în plan orizontal cît ºi vertical la care se vor raporta cotele viitoarei construcþii. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti.L. str. care poate fi folosit. care conþine de cele mai multe ori resturi vegetale sau alte materiale care. acesta fiind responsabil pentru proiectarea ºi corecta realizare.Inginerul proiectant este cel care analizeazã ºi alege cea mai eficientã ºi economicã fundaþie.R. sector 5.eco-home. 0788 225 750. S.: J/40/31/2004 .ro. la finalizarea lucrãrilor. Decopertarea Prin aceastã operaþiune se înlãturã stratul de la suprafaþa solului. Suprafaþa decopertatã va fi suficient de mare pentru cuprinderea amprentei viitoarei construcþii. 2. adicã nivelul plãcii de parter.C. conform proiectului. în timp. De multe ori stratul de sol înlãturat este sol vegetal. prin putrezire sau degradare au un efect negativ asupra construcþiei ºi a terenului care va fi cuprins sub aceasta. Aceste repere vor fi legate de elemente fixe în teren care nu pot suferi . www. Trasarea O operaþiune de foarte mare importanþã care trebuie fãcutã cu responsabilitate deoarece se stabileºte pozitia exacta pe teren a construcþie. acesta va fi transportat într-un depozit autorizat pentru astfel de materiale. Persoanele cele mai autorizate pentru aceastã operaþiune sunt topografii care folosind instrumente specializate. Enumeraþi etapele realizãrii fundaþiei. R.Com. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. 0727 190 567. a unei construcþii.i conform planului de amplasament. e-mail: contact@eco-home. Eco H ome Sistem S.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc.

Eco H ome Sistem S.L. 0727 190 567. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. ºanþurile pentru fundaþie venind în ajutorul celui care va executa aceastã sãpãturã.R. 0788 225 750.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc.ro .: J/40/31/2004 . În cazul în care între Aceastã etapã se va încheia printru proces verbal care va consemna faza.modificari pe perioada de execuþie ºi pot fi uºor accesate. de obicei cu var.C. ultimii 10 cm de sãpãturã se vor face înainte de turnarea acestora. www. Cel mai adesea aceasta se executã mecanizat dupã care se fac manual corecþiile.Com.ro. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233.eco-home. e-mail: contact@eco-home. Sãpãtura În baza marcajelor stabilite în urma trasãrii se executã ºanþurile pentru fundaþie sau pentru demisol-subsol. executarea sãpãturii ºi turnarea tãlpii fundaþiei sau a radierului trece o perioadã mai mare de timp. str. R. cu semnãturile celor care trebuie sã confirme calitatea ºi integritatea lucrãrii executate. Raportat la aceste repere se vor baliza axele construcþiei ºi se va trasa în teren. S. sector 5.

în ultima variantã se realizeazã ºi o izolaþie termicã pe talpa fundaþiei. dacã este prevãzut.Com. e-mail: contact@eco-home. Pentru mãsurile care trebuie luate pentru a se ajunge la calitatea sãpãturii impusã de normative. Eco H ome Sistem S. ºanþurile sãpãturii pot fi cãptuºite cu folie impermiabilã sau cu polistiren decalibrat. Executarea fundaþiei Dupã executarea sãpãturii ºi luarea mãsurilor de protecþie care se impun se va aºeza stratul de rupere a capilaritãþii ºi se va turna.ro . sector 5.R. aspectul acesteia va fi analizat de cãtre geotehnician care prin proces verbal va confirma cã terenul corespunde studiului geotehnic.Pentru a nu apare probleme. str. 0788 225 750. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. R. Dupã executarea sãpãturii.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. betonul de egalizare pe fundul sãpãturii acesta avînd rolul de a asigura suportul pentru montarea armãturii ºi impermeabilizarea împotriva pierderii laptelui de ciment.eco-home. www.: J/40/31/2004 . acestea fiind montate cît mai rapid posibil ºi se toarnã betonul. în caz contrar acesta va stabili S. în baza cãruia s-a realizat proiectul de rezistenþã. 0727 190 567.ro. cu surparea malurilor sãpãturii.C. terenurile dificile în care poate apãrea pierderea laptelui de ciment.L. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. se preferã executarea armãturii pentru grinzile de fundaþie înainte.

Se va turna betonul de calitatea ºi la parametrii celui prevãzut prin proiect. prin curgere acesta exercitã presiuni mari asupra armãturii se vor lua mãsuri de blocare la deplasarea lateralã a armãturii. agregate 0-16 mm cu o grosime de 1-5 cm ºi se compacteazã 3. Se aºeazã folia impermeabilã (poate fi polietilenã) 4.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc.Se trece apoi la montarea armãturii din oþel beton. 0788 225 750. str. obligatoriu acesta se va vibra pentru eliminarea aerului din beton.: J/40/31/2004 . La acest moment se va întocmi procesul verbal de lucrãri ascunse de armare a fundaþiei. sector 5. Se monteazã carcasele pentru grinzile de fundaþie.R. Se aºezã stratul de rupere a capilaritãþii. R. e-mail: contact@eco-home.eco-home. Pentru creºterea rapiditãþii ºi pentru o calitatei superiorã este preferabil ca cel puþin elementele de tip etrier sã fie fasonate de cãtre un producãtor specializat. Se monteazã o geogrilã dacã este prevãzutã prin proiect.C.L. Pentru situaþia în care fundaþia este de tip radier aceasta va fi realizatã aºa cum este prevãzut în proiectul de rezistenþã. Acesta va trebui sã elibereze un certificat de calitate cu rezultatul probelor de laborator pentru oþelul folosit ºi de asemenea sã existe ºi documentele care sã stabileascã originea ºi trasabilitatea pentru oþelul beton. Procedurã: 1. Deoarece la turnarea betonului. Carcasele pentru grinzile de fundaþie pot fi montate pe poziþie sau pot fi montate în atelierul de fasonare a oþel betonului. 2. Se toarnã betonul de egalizare. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233.ro . www. Pentru terenurile unde existã apã în exces sau infiltraþii se vor executa drenajele care sã asigure evacuarea acesteia din zona fundaþiei sau de sub viitoarea construcþie. S. Dupã montarea carcaselor pentru grinzile fundaþiei se va verifica cu mare atenþie poziþia ºi alinierea acestora. Se monteazã folia de protecþie a pereþilor laterali ai sãpãturii. Nu trebuie uitatã montarea trecerilor pentru utilitãþi care sã asigure racordarea construcþiei la acestea. 6.Com. Montarea armãturii se va face conform proiectului de rezistenþã ºi poziþionate cu respectarea acoperirilor de beton cerute de reglementãrile în vigoare. ori aduse prefabricate de la un producãtor specializat. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. Eco H ome Sistem S. 0727 190 567.ro. 5. De aceastã verificare depinde alinierea ºi plasarea corectã a petrecerilor pentru asigurarea corectitudinei continuitãþii armãrii pe verticalã.

R.ro . 18. Se monteazã armãtura pentru radier (dacã este prevãzutã prin proiect). 19. cu pompa de beton. Se întocmeºte procesul verbal de turnare a betonului. Se verificã calitatea betonului. Se asigurã armãtura împotriva deplasãrii. etapa care marchezã ºi psihologic depãºirea celei mai grele faze în realizarea unei construcþii. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. sector 5. Etapa anterioarã ºi acelea care se executã cu tehnologii clasice pentru elemente de tip stîlpi. Eco H ome Sistem S. 17. Se aliniazã în ax carcasele grinzilor de fundaþie ºi se verificã poziþia armãturilor de petrecere. R.L. Se niveleazã betonul proaspãt turnat. Se recepþioneazã pe ºantier betonul sosit. 0727 190 567. 16. 8..C. 13. Se vibreazã betonul. documentele de însoþire ºi se iau probe de beton. 14. 15. temperaturi scãzute etc. Activitãþile care Executarea unei fundaþii cu folosirea cofrajelor înglobate termoizolante din polistiren ignifugat expandat EUROMAC2 (ICF) în combinaþie cu cãptuºirea ºanþurilor pentru talpa fundaþie cu polistiren prezintã o serie de avantaje: • uºurinþã ºi vitezã mare de execuþie. Se protejezã împotriva intemperiilor: radiaþii solare intense. Se comandã betonul. 0788 225 750. Se reverificã poziþia armãturilor de petrecere. grinzi sunt cele mai mari consumatoare de timp ºi manoperã. Executarea elevaþiei fundaþiei Pentru un constructor atingerea cotei zero este. poate. 12. urmezã devin deosebit de curate ºi foarte rapide. e-mail: contact@eco-home. precipitaþii.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. de preferat. www. • montarea uºoarã a armãturii din oþel beton. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. S. Se toarnã betonul. 9. Se întocmeºte procesul verbal de lucrãri ascunse pentru armare. 11.Com.: J/40/31/2004 .ro.7. 10. str.eco-home.

La primul rînd de cofraje ºi la urmãtoarele se solidarizeazã acestea prin legare.Com. dupã necesitate. str. astfel încît toate îmbinãrile sã fie bine fixate prin þesere (legare tip “lego”). LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti.ro . Montarea cofrajelor se începe pornind de la fiecare colþ. Eco H ome Sistem S. La S.R. sector 5.C. Pentru fiecare nivel. se aºeazã cofrajele pînã la înãlþimea din proiect a peretelui. sîrmã etc. În acest stadiu se verificã nivelul de-a lungul tuturor cofrajelor.eco-home. Armãtura pentru joantare (petrecere/suprapunere) din oþel beton trebuie sã se prelungeascã în sus. împreunã cu o placã de cotã zero termoizolatã poate duce la un cîstig de 4-6 EC pe pardosealã . 0727 190 567. apoi se aºeazã cofrajele cãtre centrul fiecãrui segment de perete. astfel încît primul rînd de cofraje sã fie completat de cel de-al doilea într-un model “þesut”. E t a p ele p entru acea st ã prezentate în continuare Pentru ca lucrãtorii sã aibã la îndemînã în permanenþã informaþiile dimensionale pentru executarea corectã a acestei etape. se aºeazã armãturile orizontale de oþel beton poziþionîndu-le în clipsurile din interiorul cavitãþii cofrajelor. 0788 225 750. de la fundaþie în interiorul cavitãþii cofrajului. marcajele trebuie sã rãmînã vizibile ºi dupã montarea cofrajelor. Se debiteazã la dimensiune cofrajul de complectare ºi se monteazã.ro. www. e-mail: contact@eco-home.ceea ce poate face diferenþa de a merge desculþ sau cu papuci prin casã pe timp de iarnã.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. dupã aceasta. deºeuri rezultate aproape inexistente. se face trasarea poziþia pereþilor ºi a golurilor. ºuruburi autofiletante. R.• • • consum foarte mic de materiale auxiliare: cherestea. Odatã ce s-a ajuns la al 2-lea rînd de cofraje instalaþi stîlpii de susþinere. Se trece la instalarea celui de-al doilea rînd de cofraje inversînd cofrajele de colþ. Dacã suprafaþa superioarã nu este la nivel. aliniere ºi schelã pe perimetrul întregii structuri pentru a vã asigura cã pereþii vor fi drepþi ºi verticali ºi pentru a vã permite reglarea aliniamentului.: J/40/31/2004 . Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. cu notarea dimensiunilor acestora. se folosesc pene de fixare sau se scurteazã la bazã.L. conform cerinþelor proiectului. su n t Se instaleazã rîndurile urmãtoare de cofraje prin suprapunerea continuã a acestora.

LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. 16. În cele mai multor cazuri. Se toarnã betonul. apoi se trece la urmãtoarele stadii ale construcþiei. 13. Recomandãm îndepãrtarea stîlpilor dupa minim 5-7 zile de la turnarea betonului. Se pregãteºte prin decuparea polistirenului ºi se monteazã cofrajul de colþ. Se monteazã ºipcile pentru montarea stîlpilor de sprijin ºi aliniere. 6. la lungime.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. Îndepãrtarea sistemului de susþinere se face odatã ce betonul s-a întãrit. 5. la noi prin tradiþie. Se comandã betonul. 4. 12.: J/40/31/2004 . documentele de însoþire ºi se iau probe de beton. 17. 20. Executarea plãcii de cotã zero Placa de cotã zero este ultimul element structural care închide fundaþia urmînd a se trece le urmãtorul element structural respectiv pereþii parterului.. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. str. precipitaþii. Se întocmeºte procesul verbal de lucrãri ascunse pentru armare. Pentru cazul continuãrii construcþiei cu un alt nivel. Se trece la montarea celui de-al doilea rînd de cofraje prin þesere ºi se urmãreºte ca. Se niveleazã betonul proaspãt turnat. Se pregãtesc materialele ºi sculele necesare. Se protejezã împotriva intemperiilor: radiaþii solare intense. lungimea de joantarea va fi de minim 40 de ori diametrul barelor de trecere. 22. Dupã abordarea proiectantului rezistenþei construcþiei aceasta poate fi ancoratã la structura elevaþiei sau poate fi flotantã.eco-home. 11. e-mail: contact@eco-home. Se aduc la poziþie armãturile de petrecere ºi se aºeazã inelele de cuplare. 3. Procedurã: 1. Nivelaþi betonul pînã cînd este plan la partea superioarã. 10. Lungimea armãturii verticale din oþel beton va fi cea stabilitã prin proiect. Se aduc la îndemînã cofrajele necesare.Com. 9. Folosind aceastã metodã se poate turna un nivel pe zi. pentru vibrarea betonului. 14. S. 21. Se întocmeºte procesul verbal de turnare a betonului. Se debiteazã la lungime cofrajul de complectare. Eco H ome Sistem S. R. nefiind legatã de structura fundaþiei. Se stabilesc colþurile de unde se începe montarea cofrajelor. 23.ro . sector 5.L. www. Se monteazã armãtura orizontalã. Se reverificã poziþia armãturilor de petrecere. se instaleazã prin deschizãtura din partea de sus a peretelui.ro.partea superioarã a cofrajelor se instaleazã centurile ºi apoi oþelul beton pentru armarea verticalã. folosind o pompã de beton cu reducþie de debit.R. 0788 225 750. Se monteazã capacele pentru cofrajele de colþ sau capãtul de perete (exemplu gol de trecere). Se traseazã poziþia pereþilor elevaþiei ºi a golurilor pentru treceri cu notarea dimensiunilor acestora care sã rãmînã vizibile ºi dupã montarea cofrajelor. 7. 0727 190 567. 2. Se verificã calitatea betonului. Se toarnã betonul în pereþii elevaþiei. În timpul turnãrii fiecãrui rînd se foloseste un vibrator. cu pompa de beton. Se monteazã celelalte cofraje spre mijlocul peretelui.C. placa de cotã zero se realizeazã sprijinitã pe umpluturã de pãmînt compactat realizatã în interiorul elevaþiei. in vederea eliminari aerului. Se vibreazã betonul. 19. îmbinarea pe verticalã pentru cofrajele de pe douã rînduri consecutive sã nu fie aliniate. 15. temperaturi scãzute etc. de preferat. Se recepþioneazã pe ºantier betonul sosit. 18. 8. Se solidarizeazã cofrajele.

Procedurã: 1.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. cu maiul mecanic avînd umiditatea optimã pentru aceastã operaþiune.Com. dale ranforsate pentru placã din polistiren pentru termoizolarea plãcii ºi crearea cofrajului pentru grinziºoarelor. realiza o placã mai ieftinã prin armarea acesteia cu fibre metalice sau fibre polimerice.ro . str. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233.R. recomandabil.L. Umplutura se realizeazã cu pãmînt compactabil în straturi de 10-20 cm fiecare strat fiind compactat.: J/40/31/2004 .Etapele realizãrii plãcii de cotã zero cu umpluturã de pãmînt sub ea sunt date mai jos. În cazul în care placa nu este legatã la structura construcþiei se poate S. Dacã placa este legatã la structura fundaþiei se monteazã armãtura conform proiectului ºi se toarnã betonul prevãzut prin proiectul tehnic de rezistenþã. Pentru o placã ancoratã la structura construcþie se poate realiza sub aceasta un gol tehnic. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti. Eco H ome Sistem S. Pe placã termoizolantã astfel realizatã. 0788 225 750. Se creazã eºafodajul pentru planºeu (cota zero). e-mail: contact@eco-home. sector 5. 0727 190 567. Structura plãcii poate fi realizatã cu dale termoizolante din polistiren ignifugat expandat ranforsate cu profile Z metalice care se constitui în cofraj pentru realizarea unei plãci din beton armat cu grinziºoare dese. Armarea plãcilor flotante cu fibre reduce costurile armãrii aceteia cu 10 la 15%.ro. R.C.eco-home. înainte de turnarea betonului se pot monta ºi conductele pentru încãlzirea în pardosealã. Dupã realizarea umpluturii de pãmînt se aºeazã un strat de pietriº de 5-10 cm pentru ruperea capilaritãþii peste care se pune o folie impermiabilã pentru hidroizolarea plãcii. În acest fel se cîºtigã spaþiu între pardosealã ºi tavan de 8-10 cm. www.

Se verificã calitatea betonului. 4. Se vibreazã betonul. Se toarnã betonul. Se asigurã poziþia dalelelor cu cuiele din plastic.eco-home. 12. Aproximativ. La ce trebuie sã fim atenþi ºi ce sfaturi se pot oferi celor care realizeazã o fundaþia în regie proprie sau pentru cei care au apelat la o firmã de construcþii? Se studiazã foarte bine ºi se însuºeºte proiectul tehnic. Ne puteti preciza. Costurile acestor etape este greu de precizat atîta timp cãt douã construcþii identice nu sunt realizatã în condiþii identice. Montãm dalele de placã. Sã reþinem cã fundaþia susþine construcþia ºi face legãtura casei cu solul.ro . 0788 225 750. sector 5. Se monteazã armãtura pentru grinziºoarã cu distanþierii din plastic pentru poziþionarea exactã. 17. 10. Se întocmeºte procesul verbal de turnare a betonului. 8. Dacã este cazul se monteazã ranforsãrile. Se aºeazã plasa sudatã pentru armara plãcii. Sistemul de elemente termoizolante cofraje. Primul element determinant este dat de adîcimea de îngheþ a zonei ºi apoi de adîncimea datã de studiul geotehnic.ro. e-mail: contact@eco-home. pentru locaþia casei ºi nu pentru amplasament “cã aºa are vecinul”. 4. tipul de fundaþie pe care îl executãm apelãm la mijloace mecanizate doar pentru turnarea betonului cu pompa de beton. 7. modul de realizare (mecanic sau manual) precum ºi costurile aferente pe unitatea de mãsurã? Sãpãtura pentru fundaþie se face de cele mai multe ori mecanizat pentru rapiditate ºi calitatea acestei operaþiuni..C.: J/40/31/2004 . Se etanºeazã cu bandã de etanºare pe lungimea rostului de cofraj a grinziºoarã.L. Eco H ome Sistem S. În baza acestor informaþii inginerul de rezistenþã stabileºte prin proiect fundaþia optimã. Se întocmeºte procesul verbal de lucrãri ascunse pentru armare. Întreaga greutate precum ºi solicitãrile date de cutremure sunt preluate ºi se transmit prin fundaþie. Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. 5. 5. cofrajul ºi bordajul pentru treceri ºi goluri. 3. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti.Com. documentele de însoþire ºi se iau probe de beton. de preferat. 15. 9. pentru fiecare etapã în parte. 16. 6. precipitaþii. Se niveleazã betonul proaspãt turnat. Se monteazã cãlãreþii. Sãpãtura mecanizatã va fi corectatã manual pentru a fi adusã la nivelul de calitate impus. 3. La S. Se protejezã împotriva intemperiilor: radiaþii solare intense. str. 13.R. nu PAC (proiectul pentru autorizaþia de construcþie) ºi se respectã întocmai. Care este adîncimea optimã pentru fundaþia unei case P+1E? Dar înãlþimea deasupra solului? Înãlþimea minimã a fundaþiei este datã de normative pentru fiecare zonã din þarã. Se recepþioneazã pe ºantier betonul sosit. cu pompa de beton. 0727 190 567. 18. pentru o fundaþie costurile acesteia pot fi între 10-35% din costurile structurii construcþiei ºi pot fi estimate numai în urma unui deviz întocmit în baza antemãsurãtorii proiectului de rezistenþã. www. 19. 14. dale pentru placã ºi dale pentru acoperiº din polistiren ignifugat expandat EUROMAC2 permite executarea construcþiilor fãrã a face apel la maºini ºi utilaje de construcþii complexe ºi de capacitate mare.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc. R. se poate spune cã. Se reverificã poziþia armãturilor de petrecere. Dacã este cazul se monteazã încãlzirea prin pardosealã conductele pentru instalaþii. 11.2. temperaturi scãzute etc. Se comandã betonul.

Nãsãud 97 CONTACT: tel: 0730 669 233. 8. Aproximativ.ro. e-mail: contact@eco-home. www.R. Eco H ome Sistem S. se poate spune cã pentru o fundaþie costurile acesteia pot varia între 10-35% din costurile structurii construcþiei ºi pot fi estimate numai în urma unui deviz întocmit în baza S. Aºa cum am spus anterior dimensionarea fundaþie depinde de constatãrile studiul geotehnic ºi mai este influienþatã ºi de orizontabilitatea amplasamentului care poate fi regãsitã în ridicarea topograficã. 7. Uneori se impun ºi teste la un laborator atestat pentru materiale de construcþii. posibila inundare a zonei etc.CUI: RO 16029348 IBAN: RO85RNCB0069097743890001 -BCR Suc.dr. 0727 190 567. Ce tip de beton se recomandã a fi utilizat la turnarea ºanþurilor? Dar pentru elevaþii ºi pardosealã? Clasa betonului ºi celelalte elemente ale calitãtii cum ar fi tasabilitatea folosit pentru egalizare.eco-home. Ce tip de oþel beton se recomandã pentru armarea fundaþiei ºi a pardoselii? Oþelul beton folosit pentru armarea fundaþiei trebuie sa fie cel indicat de inginerul structurist prin proiectul tehnic de rezistenþã ºi obligatoriu va trebui sã fie însoþit de documente privind calitatea ºi trasabilitatea acestuia. talpa fundaþiei. conf. Cît la sutã din valoarea totalã a casei reprezintã costurile fundaþiei? Costurile acestor etape este greu de precizat chiar ºi pentru douã construcþii similare atîta timp cãt douã construcþii nu sunte realizate în condiþii de amplasament identice.ro .Nivelul plãcii de cotã zero. Toate documentele menþionate în cadrul articolului vor face parte din cartea tehnicã a imobilului care va sta la baza auditului energetic ºi a certificatului de eficienþã energeticã. str. elevaþie ºi placã de cotã zero este cea indicatã prin proiectul tehnic de rezistenþã.Com.ing. Pentru fundaþiile realizate cu elemente termoizolante ICF EUROMAC2 se recomandã o tasabilitate T4 care are suficientã fluiditate pentru asigurarea umplerii foarte bine a cofrajului. 0788 225 750.univ. Nicolaie COSTACHE Dan Alexandru COSTACHE R. 6.: J/40/31/2004 . antemãsurãtorii proiectului de rezistenþã. Numai inginerul proiectant este cel care stabileºte materialele care vor fi folosite pentru realizarea fundaþiei.L. sector 5.C. înãlþimea la care este raportatã faþã de cota naturalã a terenului (CNT) este datã de solicitarea beneficiarului prin tema de proiectare precum ºi de cerinþele date de locaþie precum nivelul CNT faþã de calea de acces rutierã. LIBERTÃÞII ADRESA: Bucureºti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful