Sunteți pe pagina 1din 124

Informaþii generale Instrucþiuni de proiectare

Informaþii generale
Sistemul Bramac 02 Calitatea Bramac 63
Þiglele Bramac - modele ºi culori disponibile 04 Instrucþiuni pentru proiectarea acoperiºului 64
Informaþii utile 06 Lãþimea învelitorii 69
Recomandãri pentru construirea acoperiºului 71
Þigla Alpina 09 Construcþia marginilor acoperiºului 73
Þigla Romana 10 Dimensionarea ºipcilor 75
Þigla Alpina Clasic 11 Construcþia coamei 76
Þigla Donau 12 Construcþia muchiei 78

Detalii tehnice, utilizare


Þigla Natura 13 Construcþia streºinii 79
Þigla Reviva 14 Construcþia doliei 80
Þigla Transilva 15 Acoperirea rotundã (þigle solzi) 81

Þigle - elementele sistemului Detalii de proiectare CAD


Þigla Alpina 16 Marginea acoperiºului 87
Þigla Romana 18 Coamã 88
Þigla Alpina Clasic 20 Creastã 89
Þigla Donau 22 Muchie 90

Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare


Þigla Natura 24 Streaºinã 91
Þigla Reviva 26 Strãpungeri 92
Þigla Transilva 28 Acces pe acoperiº 94
Panouri solare Bramac 30 Iluminare 95
Accesorii - Sistemul de jgheaburi Rupere de pantã 96
ºi burlane StabiCor 32 Racordare lateralã 98
Accesorii - accesorii universale 36 Racordare în aval 99
Racordare în amonte 100
Date tehnice, utilizare Racordare la fereastrã 101
Þigle 1/2 ºi þigla dublã 39
Þigle de creastã 40 Informaþii importante despre acoperiºuri
Margini 41 Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri
Coamã/muchie 44 abundente de zãpadã 103
Elemente de siguranþã 46 Statica acoperiºului 105
Aerisirea 48 Hidroizolaþia ºi termoizolaþia 107
Strãpungeri 50 Ventilaþia suficientã 108
Racordãri 53 Acoperirea profesionistã ºi solidã 109
Informaþii importante
despre acoperiºuri

Iluminarea podurilor 54 Oprirea zãpezii 110


Elemente de fixare 55 Þigle parazãpadã - modelul profilat 111
Dolie 57 Console metalice parazãpadã 112
Hidroizolaþie 59 Acoperiºuri pentru regiuni cu
Sistemul de jgheaburi ºi burlane 61 încãrcãri abundente de zãpadã 113

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 01


Sistemul Bramac
Vedere de ansamblu

02
1 Þiglã 1/1 43 Dolie metalicã
2 Þiglã ½ 44 Profilo S
3 Þiglã dublã (fãrã pozã) 45 Adaptor profilo S (f.p.)
4 Þiglã creastã 1/1 (f.p.) 46 Bandã fixare dolie
5 Þiglã creastã colþ stânga(f.p.) 47 Element metalic lateral (f.p.)
6 Þiglã creastã colþ dreapta 48 Disc debitare þiglã (f.p.)
7 Þiglã creastã ½ (f.p.) 49 Wakaflex
8 Þiglã lateralã stânga 50 Profil metalic închidere coº
9 Þiglã lateralã dreapta 51 Diblu fixare profil coº (f.p.)
10 Þiglã de coamã 52 Cui zincat 2,8 x 50 mm (f.p.)
11 Metalroll 53 Cui zincat 3,1 x 75 mm (f.p.)
12 Figaroll 54 Clemã fixare þigle debitate (f.p.)
13 Aerofirst element 55 Folie Bramac Universal (f.p.)
14 Bandã aerisire protecþie coamã (f.p.) 56 Folie Bramac Pro
15 Clemã fixare þiglã coamã 57 Folia Veltitech 120 (f.p.)
16 Placuþã PVC închidere þiglã coamã 58 Folia Uni Eco (f.p.)
(f.p.) 59 Element de streaºinã (f.p.)
17 Þiglã coamã de început 60 Clemã fixare element streaºinã (f.p.)
18 Þiglã coamã de ramificaþie 61 Jgheab DN 125 de 4 m
19 Cocoº acoperiº 62 Jgheab DN 125 de 2 m
20 Suport metalic fixare ºipcã coamã 63 Piesã de legaturã (f.p.)
(f.p.) 64 Colþar exterior
21 Þiglã parazãpadã 65 Colþar interior
22 Þiglã suport treaptã podest 66 Colþar special (f.p. - se produce la
23 Suport metalic treaptã podest comandã în funcþie de unghi)
24 Treaptã metalicã 67 Capac
25 Podest metalic 68 Teu de scurgere
26 Þiglã suport grilaj metalicã 69 Consolã jgheab
parazãpadã 70 Element de scurgere (f.p.)
27 Suport metalic fixare grilaj 71 Cleºte console (f.p.)
parazãpadã 72 Burlan DN de 0,5 m
28 Grilaj metalic parazãpadã 73 Burlan DN 100 de 1 m
29 Clemã îmbinare pentru grilaj 74 Burlan DN 100 de 2 m
metalic parazãpadã (f.p.) 75 Burlan DN 100 de 4 m
30 Consolã metalicã parazãpadã (f.p.) 76 Cot la 67°
31 Þiglã de aerisire 77 Cot la 45°
32 Element aerisire protecþie streaºinã 78 Cot la 30°
33 Bandã aerisire protecþie streaºinã 79 Cot la 15°
34 Durovent trecere gurã de aerisire 80 Ramificaþie DN 100/100
35 Durovent trecere antenã 81 Mufã
36 Racord flexibil (f.p.) 82 Reducþie multiplã (f.p.)
37 Reducþie PVC (f.p.) 83 Burlan cu clapetã de scurgere
38 Þiglã transparentã 84 Brãþarã burlan
39 Luminex 85 Sistem de jgheaburi ºi burlane
40 Cârlig de ancorare (f.p.) metalice stabicor metalic
41 Cui special (f.p.) 86 Panou solar
42 Element lateral dolie

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 03


Alegerea vã aparþine:
Modele ºi culori
*

Þigle profilate

Þigla Alpina

roºu cãrãmiziu brun roºcat închis maro antracit


Datoritã procesului tipografic culorile prezentate în aceste pagini pot diferi de culorile reale. Vã rugãm sã ne contactaþi ºi vã vom prezenta mostre de þigle.

Þigla Romana

roºu cãrãmiziu brun roºcat deschis maro antracit antic

verde

Þigla Alpina Clasic

roºu cãrãmiziu brun roºcat închis maro antracit verde

04
Þigla Donau

roºu cãrãmiziu brun roºcat deschis maro

Þigla Natura

maro natural

Þigla Reviva

roºu cãrãmiziu antic

Þigle solzi

Þigla Transilva**

roºu brun roºcat maro antracit antic verde


cãrãmiziu deschis

*30 de ani garanþie la valoare de produs nou pentru siguranþa dvs. absolutã.
În aceastã garanþie poþi avea încredere deoarece ea existã deja de 41 de ani.
Noi ºtim ce facem, iar dvs. ºtiþi ce aveþi: þigle cu densitate extrem de mare ºi o
capacitate de portanþã unicã, precum ºi o rezistenþã mare la grindinã.

**Diponibilã numai pe bazã de comandã fermã la distribuitori.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:


Informaþii utile

60

60
cm
0°-2
20°

cm
≥1m

≥1m
2
1 3 4 5
Protecþia muncii
Pentru Bramac nu este importantã numai protecþia ºi sigu-
ranþa clienþilor, ci ºi sãnãtatea montatorilor ºi partenerilor sãi.
Munca pe acoperiºuri
Asigurarea contra cãderii de la o distanþã de 3 m
De aceea, acordãm siguranþei muncii o atenþie deosebitã.
Bramac se simte obligat sã-ºi atenþioneze partenerii despre
1. La o înclinaþie a acoperiºului de pânã la 20°
factorii de risc ºi sã le recomande mãsurile necesare pentru
- parapet de protecþie sau schele de protecþie (plase de pro-
siguranþa muncii.
tecþie).

Munca cu materialele de învelitoare


2. La o înclinaþie a acoperiºului de peste 20°
Multe materiale de construcþii, printre care ºi þiglele, sunt
- schele de interceptare de pe acoperiº sau balustradã de
produse din materii prime naturale, care conþin quarþ cristalin.
protecþie.
În procesele de tãiere sau gãurire a þiglei, sunt eliberate pãrþi
de quarþ, care la încãrcãri mari de praf pe perioade lungi de
3. La o înclinaþie a acoperiºului de peste 45°
timp pot cauza afecþiuni serioase ale plãmânului (silicoza).
- muncitorii trebuie sa fie bine ancoraþi (în plus faþã de
balustrada de protecþie ºi schele de interceptare de pe
Este obligatorie luarea urmãtoarelor mãsuri de
acoperiº);
siguranþã:
- toate lucrãrile care presupun folosirea cordelinei de sigu-
- la tãierea sau gãurirea þiglei este obligatoriu sã se poarte
ranþã nu trebuie fãcute de o singurã persoanã.
masca de protecþie contra prafului;
- folosirea unor unelte de tãiere umedã sau care au dispozi-
4. Schelele de interceptare
tive de absorbþie a prafului.
- ca schelã de consolã sau în legãturã cu o schelã de faþadã.
În general sunt de luat toate mãsurile de siguranþã specifice
meseriei de montator de materiale de învelitori.
5. Balustrada de protecþie:
- pânã la o înclinaþie admisibilã de 60°, fixarea sã se facã de
Ham de siguranþã (cordelina de siguranþã)
Folosirea hamului de siguranþã este necesarã în cazul pãrþi portante ale construcþiei (cãpriori);
lucrãrilor la înãlþime. Dacã mãsura de siguranþã împotri-
va cãderii nu se poate lua prin schela de protecþie, reþea - la lucrãri ce dureazã maxim o zi (lucrãri de reparaþie sau de
de protecþie sau parapet de protecþie, atunci trebuie vopsitorie), schela de protecþie nu este obligatorie. În
folosit hamul de siguranþã.
Indicaþie: schimb, lucrãtorii trebuie sã fie asiguraþi prin cordelinã de
Daca existã pericolul cãderii de la înãlþime este oblig-
atorie utilizarea hamului de siguranþã cu toate acce- siguranþã.
soriile acestuia.
Înainte de fiecare utilizare:
- verificarea anualã a echipamentului de cãtre spe-
cialiºti;
- utilizatorul echipamentului trebuie instruit în Vã rugãm sã urmaþi aceste instrucþiuni ºi sã vã protejaþi sãnã-
folosirea corectã a hamului de siguranþã.
tatea. Nu vã expuneþi atât pe dumneavoastrã, cât ºi pe
La utilizare: ceilalþi unor pericole inutile
- punctul de asigurare trebuie sã poatã prelua greutatea unui corp în cãdere
liberã;
- punctul de asigurare sã fie pe cât posibil în plan vertical
deasupra utilizatorului.

06
Informaþii utile

Protecþia împotriva alunecãrii zãpezii Construcþia unui acoperiº


Soluþia optimã o reprezintã dispunerea uniformã a þiglelor
parazãpadã pe întreaga suprafaþã a acoperiºului ºi montarea Exemplu:
grilajului parazãpadã în al doilea rând de la streaºinã. - încãrcãrile permanente ale structurii de lemn pentru un
acoperiº cu un grad de înclinaþie de 30°.
Mansardarea acoperiºului
Material
Aici, cel puþin în zona tavanelor înclinate este necesarã con-
ÎNCÃRCARE Þiglã Bramac Alpina Þiglã metalicã Þiglã ceramicã solzi
struirea unei termoizolaþii ºi hidroizolaþii sub învelitoare. În ªarpantã lemn 20 kg/m2 20 kg/m2 20 kg/m2

practicã, se utilizeazã în general pe întreaga suprafaþã. Încãrcare din vânt 100 kg/m2 100 kg/m2 100 kg/m2
Zãpadã 150 kg/m2 150 kg/m2 150 kg/m2
Greutate material 10 buc/m2 x 4.3 kg = 38 buc/m2 x 1.4 kg =
5 kg/m 2

Protecþia în caz de incendiu 43 kg/m2 53 kg /m2


Încãrcare totalã 313 kg 275 kg 323 kg
Þiglele fac parte din categoria materialelor de construcþie, Diferenþã greutate faþã de
dimensionarea minimã pentru -7% + 1,5%
neinflamabile, clasa A1. 650 kg/m2

Construcþia suport învelitoare Pe baza acestor factori reiese cã, învelitoarea, respectiv ma-
Cu cât construcþia sipcilor suport/sipcilor longitudinale este terialul de învelitoare ºi greutatea acestuia, nu influenþeazã
mai stabilã, cu atât þiglele se vor monta ºi fixa mai uºor. semnificativ dimensionarea structurii de lemn a acoperiºului,
Construcþia de sub învelitoare trebuie sã asigure imperme- dimpotrivã, datoritã dimensiunii þiglelor ºi a greutãþii acestora,
abilitate. Strãpungerile, cum ar fi coºuri de fum, Durovent tre- se mãreºte substanþial siguranþa în caz de furtunã.
cere gurã de aerisire se vor realiza în aºa fel încât sã nu per-
mitã pãtrunderea apei. Se va avea în vedere pãstrarea
funcþiei de acoperiº rece prin subventilarea învelitorii.

Acoperirea suprafeþelor curbe


Acoperirea suprafeþelor curbe necesitã o îndemânare
deosebitã. Acestea se pot realiza doar cu þigle solzi Transilva
þinând cont la proiectare ºi execuþie de construcþia specialã a
suportului din lemn (vezi lucarne tip pleoapã).

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 07


5 motive pentru care
veþi alege produsele Bramac

Rezistenþa la spargere
Creºte constant pe durata a cca 50 de ani.
Aceastã rezistenþã conferã siguranþã la
grindinã ºi cantitãþi mari de zãpadã ºi asi-
gurã o duratã de viaþã îndelungatã tuturor
þiglelor Bramac. Greutatea este un factor
suplimentar la asigurarea acoperiºului
în caz de furtunã (vânt puternic).

Rezistenþa la îngheþ
Þiglele Bramac sunt mult mai rezistente la
îngheþ decât þiglele ceramice ºi astfel au o
duratã mai mare de viaþã. Umiditatea
absorbitã este eliberatã mult mai repede.

Protecþie împotriva ploii


Tehnicile speciale de producþie ale
þiglelor Bramac asigurã o aºezare per-
fectã a acestora ºi astfel conferã o pro-
tecþie optimã împotriva ploii, deoarece
apa de ploaie nu poate pãtrunde (de ex.
prin falþuri).

Sistem de acoperire perfect


Bramac dispune de un sistem de acce-
sorii originale complet care se asam-
bleazã perfect. De la þigle parazãpadã
pânã la jgheaburi, de la þigle de aerisire
pânã la luminator.

30 de ani garanþie
În aceastã garanþie poþi avea încredere
deoarece ea existã deja de 41 de ani.
Noi ºtim ce facem, iar dvs. ºtiþi ce
aveþi: þigle cu densitate extrem de
mare ºi o capacitate de portanþã unicã,
precum ºi o rezistenþã mare la grindinã.

08
Þigla Alpina
Detaliul face diferenþa

Informaþii generale
Detalii tehnice, utilizare
Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare
Detaliul face diferenþa Date tehnice

Material: nisip, ciment, apã,


Granularea unicã ºi forma regulatã a þiglei Alpina
conferã acoperiºului þinutã, diferenþiind-o de cele- pigmenþi anorganici
lalte tipuri de învelitori Bramac, încadrându-se Suprafaþã: granulatã
perfect în peisagistica montanã. Dimensiuni: 330 x 420 mm
Lungime activã: 398 mm
Lãþime activã: 300 mm
Înãlþime profil: 25 mm
Greutate: 4,3 kg/buc.
Necesar per m : 2
cca. 10 buc.

Culori
Informaþii importante
despre acoperiºuri

roºu cãrãmiziu brun roºcat închis maro antracit

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 09


Þigla Romana
Eleganþã ºi personalitate

Eleganþã ºi personalitate Date tehnice

Material: nisip, ciment, apã,


Eleganþa ºi sobrietatea sunt atributele estetice prin-
cipale ale þiglei Romana. Cu profilul pronunþat ºi pigmenþi anorganici
suprafaþa netedã, þigla Romana readuce în prim-plan Suprafaþã: netedã
imaginea învelitorilor tradiþionale din sud, învelitorile Dimensiuni: 330 x 420 mm
de olane.
Lungime activã: 398 mm
Lãþime activã: 300 mm
Înãlþime profil: 37 mm
Greutate: 4,5 kg/buc.
Necesar per m : 2
cca. 10 buc.

Culori

roºu cãrãmiziu brun roºcat deschis maro antracit

antic verde

10
Þigla Alpina Clasic
Simplitate ºi rafinament

Informaþii generale
Detalii tehnice, utilizare
Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare
Simplitate ºi rafinament într-o singurã formã Date tehnice

Material: nisip, ciment, apã,


Profilul de o frumuseþe clasicã se adapteazã oricãrui
tip de arhitecturã, cu siguranþã ºi în regiunea dum- pigmenþi anorganici
neavoastrã. Gama variatã de culori, din care puteþi Suprafaþã: netedã
alege roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, maro, Dimensiuni: 330 x 420 mm
antracit ºi verde, este însoþitã de întregul sistem de
Lungime activã: 398 mm
accesorii ºi de garanþia de 30 de ani.
Lãþime activã: 300 mm
Înãlþime profil: 25 mm
Greutate: 4,3 kg/buc.
Necesar per m : 2
cca. 10 buc.

Culori
Informaþii importante
despre acoperiºuri

roºu cãrãmiziu brun roºcat închis maro antracit

verde

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 11


Þigla Donau
Linii curgãtoare

Linii curgãtoare pentru acoperiºuri dinamice Date tehnice

Material: nisip, ciment, apã,


Eºti în cãutarea unui acoperiº adevãrat de care sã
fii mândru o viaþã întreagã? Atunci e bine sã ºtii cã pigmenþi anorganici
a apãrut noua þiglã Donau de la Bramac. Într-o Suprafaþã: netedã
formã specialã, ondulatã care inoveazã frumuseþea Dimensiuni: 332 x 420 mm
unei case autentice ºi la un preþ care nu lasã loc
Lungime activã: 398 mm
de compromisuri. Când vine vorba de un acoperiº
Lãþime activã: 300 mm
de calitate, acum ºtii cã le poþi avea pe toate: fru-
museþe, protecþie ºi accesibilitate. Înãlþime profil: 35 mm
Greutate: 4,4 kg/buc.
Necesar per m : 2
cca. 10 buc.

Culori

roºu cãrãmiziu brun roºcat deschis maro

12
Þigla Natura
Naturaleþe ºi unicitate

Informaþii generale
Detalii tehnice, utilizare
Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare
Naturaleþe ºi unicitate Date tehnice

Material: nisip, ciment, apã,


Þigla Natura întregeºte portofoliul de produse
Bramac oferindu-vã acum calitatea Bramac la un pigmenþi anorganici
preþ accesibil. Particularitatea acestui produs este Suprafaþã: netedã, cu un strat incolor
datã de stratul incolor care, pe lângã protecþie, îi Dimensiuni: 330 x 420 mm
conferã þiglei un aspect natural, însã datoritã com-
Lungime activã: 398 mm
ponenþei de materii prime naturale (nisip, ciment
Lãþime activã: 300 mm
etc.) pot apãrea diferenþe de culoare. Produsul
beneficiazã de 30 de ani garanþie ºi de sistemul de Înãlþime profil: 25 mm
þigle speciale ºi accesorii Bramac. Greutate: 4,2 kg/buc.
Necesar per m : 2
cca. 10 buc.

Culori
Informaþii importante
despre acoperiºuri

maro natural

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 13


Þigla Reviva
Renaºterea tradiþiei

Renaºterea tradiþiei Date tehnice

Material: nisip, ciment, apã,


Tigla Reviva are o forma tradiþionalã cunoscutã încã din
copilãrie ºi este disponibilã în cele mai populare culori, pigmenþi anorganici
care evocã zilele însorite de odinioarã. Reviva îmbinã Suprafaþã: netedã, dublu acrilatã
tradiþia cu tehnologia modernã, conferind chiar ºi casei Dimensiuni: 330 x 420 mm
bunicilor noºtri un aspect nou. Cu Reviva de la
Lungime activã: 395 mm
Bramac, frumuseþea trecutului se va pãstra ºi în viitor.
Lãþime activã: 300 mm
Înãlþime profil: -
Greutate: 4,4 kg/buc.
Necesar per m : 2
cca. 11 buc.

Culori

roºu cãrãmiziu antic

14
Þigla Transilva
Forme tradiþionale

Informaþii generale
Detalii tehnice, utilizare
Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare
Forme tradiþionale pentru acoperiºuri de viitor Date tehnice

Material: nisip, ciment, apã,


Tradiþia de secole pusã în operã cu ajutorul tehnolo-
giei de astãzi: þigla Transilva – o þiglã solzi, care se pigmenþi anorganici
preteazã atât la renovarea acoperiºurilor, cât ºi la Suprafaþã: netedã
realizarea acoperiºurilor noi, fiind singurul model Dimensiuni: 168 x 420 mm
recomandat în cazul detaliilor speciale precum tur-
Lungime activã: 368 mm
nurile ºi acoperiºurile rotunde.
Lãþime activã: 170 mm
Înãlþime profil: -
Greutate: 2,3 kg/buc.
Necesar per m2: cca. 36 buc.

Culori
Informaþii importante
despre acoperiºuri

roºu cãrãmiziu brun roºcat deschis maro antracit

antic verde

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 15


Þigla Alpina

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19,20,21,22 25 26 27

28 29 30 31 32 33

35 37 40 41 42

16
Cod Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori* Vezi pagina
art.

roºu cãrãmiziu

brun roºcat

antracit
închis

maro
Þigle
1 Þiglã 1/1 10 buc./m2 m2 • • • • 9
2 Þiglã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • • • 39
Creastã
3 Þiglã de creastã 1/1 3,3 buc./ml creastã buc. • • • • 40
4 Þiglã creastã colþ stânga dupã necesitãþi buc. • • • • 40
5 Þiglã creastã colþ dreapta dupã necesitãþi buc. • • • • 40

Informaþii generale
6 Þiglã de creastã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • • • 40
Marginea acoperiºului
7 Þiglã lateralã stânga 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. • • • • 41
8 Þiglã lateralã dreapta 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. • • • • 41
Coamã/muchie
9 Set þiglã de coamã + clemã fixare 2,5 buc./ml buc. • • • • 42
10 Figaroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • • 44
11 Aerofirst element 0,98 buc./ml coamã buc. • • • 44
12 Metalroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • 45
13 Plãcuþã PVC închidere þiglã coamã 1 buc./terminaþie coamã buc. • • • • 44

Detalii tehnice, utilizare


14 Set coamã de început + cui special 1 buc./început muchie buc. • • • • 42
15 Set coamã de ramificaþie + cui special 1 buc./ramificaþie coame buc. • • • • 43
16 Cocoº acoperiº dupã nencesitãþi buc. • • 45
17 Suport metalic fixare ºipcã coamã 1 buc./0,7ml coamã/muchie buc. zincat 45
Elemente de siguranþã/parazãpadã
18 Þiglã parazãpadã dupã necesitãþi buc. • • • • 47
19 Þiglã suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • • • 46
20 Treaptã metalicã dupã necesitãþi buc. • • • 46
21 Podest metalic dupã necesitãþi buc. • • • 46
22 Suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • • 46

Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare


23 Grilaj metalic parazãpadã eco** 0,66 buc./ml streaºinã buc. • • • 47
24 Suport metalic fixare grilaj eco** 3 buc./grilaj buc. • • • 47
25 Sistem metalic parazãpadã: • • •
þiglã metalicã suport 4 buc./grilaj buc. 47
suport metalic grilaj 4 buc./grilaj buc. 47
grilaj metalic parazãpadã 1 buc./3ml streaºinã buc. 47
clemã îmbinare 2 buc./îmbinare buc. 47
Aerisire
26 Þiglã de aerisire min. 1 buc./10 m2 de învelitoare buc. • • • • 48
27 Element protecþie streaºinã 1 buc./ml streaºinã buc. negru 49
28 Bandã aerisire protecþie streaºinã 1 rolã/5 ml streaºinã rolã negru 49
Strãpungeri
29 Þiglã de trecere dupã necesitãþi buc. • • • • 50
30 Durovent trecere gurã de aerisire dupã necesitãþi buc. • • • • 50
31 Durovent trecere antenã dupã necesitãþi buc. • • • • 52
Accesorii iluminat
32 Þiglã transparentã dupã necesitãþi buc. transparent 54
33 Luminex dupã necesitãþi buc. • • • • 54
Elemente de fixare
34 Cârlig de ancorare** dupã necesitãþi buc. zincat 55
Informaþii importante
despre acoperiºuri

35 Clemã fixare þiglã coamã 1 buc./þiglã coamã buc. • • • 56


36 Cui special** 1 buc./coamã început/ramificaþie buc. brunat 55
Dolie
37 Element lateral dolie 2 buc./ml dolie buc. gri 58
38 Dolie metalicã alu (1,7m)1)** 0,66 buc./ml dolie buc. • • 57
39 Dolie metalicã (2m)** 0,5 buc./ml dolie buc. • • • • 57
40 PROFILO S (2,1m) 0,5 buc./ml dolie buc. • • 57
41 Adaptor PROFILO S dupã necesitãþi buc. • • 57
42 Bandã fixare dolie 1 buc./îmbinare dolii buc. • • 58

În limita stocului disponibil
* Culori standard: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, maro, antracit
** Fãrã pozã 17
Þigla Romana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19,20,21,22 25 26 27

28 30 31 32 33 35

37 40 41 42

18
Cod Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori* Vezi pagina
art.

roºu cãrãmiziu

brun roºcat

antracit
deschis

verde
maro

antic
Þigle
1 Þiglã 1/1 10 buc./m2 m2 • • • • • • 10
2 Þiglã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • • • • • 39
Creastã
3 Þiglã de creastã 1/1 3,3 buc./ml creastã buc. • • • • • • 40
4 Þiglã creastã colþ stânga dupã necesitãþi buc. • • • • • • 40
5 Þiglã creastã colþ dreapta dupã necesitãþi buc. • • • • • • 40

Informaþii generale
6 Þiglã de creastã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • • • • • 40
Marginea acoperiºului
7 Þiglã lateralã stânga 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. • • • • • • 41
8 Þiglã lateralã dreapta 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. • • • • • • 41
Coamã/muchie
9 Set þiglã de coamã + clemã fixare 2,5 buc./ml buc. • • • • • • 42
10 Figaroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • • 44
11 Aerofirst element 0,98 buc./ml coamã buc. • • • 44
12 Metalroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • 45
13 Plãcuþã PVC închidere þiglã coamã 1 buc./terminaþie coamã buc. • • • • • 44

Detalii tehnice, utilizare


14 Set coamã de început + cui special 1 buc./început muchie buc. • • • • • • 42
15 Set coamã de ramificaþie + cui special 1 buc./ramificaþie coame buc. • • • • • • 43
16 Cocoº acoperiº dupã necesitãþi buc. • • 45
17 Suport metalic fixare ºipcã coamã 1 buc./0,7ml coamã/muchie buc. zincat 45
Elemente de siguranþã/parazãpadã
18 Þiglã parazãpadã dupã necesitãþi buc. • • • • • • 47
19 Þiglã suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • • • • • 46
20 Treaptã metalicã dupã necesitãþi buc. • • • • 46
21 Podest metalic dupã necesitãþi buc. • • • • 46
22 Suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • • • 46

Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare


23 Grilaj metalic parazãpadã eco** 0,66 buc./ml streaºinã buc. • • • 47
24 Suport metalic fixare grilaj eco** 3 buc./grilaj buc. • • • 47
25 Sistem metalic parazãpadã: • • • •
þiglã metalicã suport 4 buc./grilaj buc. 47
suport metalic grilaj 4 buc./grilaj buc. 47
grilaj metalic parazãpadã 1 buc./3ml streaºinã buc. 47
clemã îmbinare 2 buc./îmbinare buc. 47
Aerisire
26 Þiglã de aerisire min. 1 buc./10 m2 de învelitoare buc. • • • • • • 48
27 Element protecþie streaºinã 1 buc./ml streaºinã buc. negru 49
28 Bandã aerisire protecþie streaºinã 1 rolã/5 ml streaºinã rolã negru 49
Strãpungeri
29 Þiglã de trecere** dupã necesitãþi buc. • • • • • • 50
30 Durovent trecere gurã de aerisire dupã necesitãþi buc. • • • • • 50
31 Durovent trecere antenã dupã necesitãþi buc. • • • • • 52
Accesorii iluminat
32 Þiglã transparentã dupã necesitãþi buc. transparent 54
33 Luminex dupã necesitãþi buc. • • • • 54
Elemente de fixare
34 Cârlig de ancorare** dupã necesitãþi buc. zincat 55
Informaþii importante
despre acoperiºuri

35 Clemã fixare þiglã coamã 1 buc./þiglã coamã buc. • • • 56


36 Cui special** 1 buc./coamã început/ramificaþie buc. brunat 55
Dolie
37 Element lateral dolie 2 buc./ml dolie buc. gri 57
38 Dolie metalicã alu (1,7m)1)** 0,66 buc./ml dolie buc. • • 57
39 Dolie metalicã (2m)** 0,5 buc./ml dolie buc. • • • • 57
40 PROFILO S (2,1m) 0,5 buc./ml dolie buc. • • 57
41 Adaptor PROFILO S dupã necesitãþi buc. • • 57
42 Bandã fixare dolie 1 buc./îmbinare dolii buc. • • 58

În limita stocului disponibil
* Culori standard: roºu cãrãmiziu, maro, antracit
** Fãrã pozã 19
Þigla Alpina Clasic

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19,20,21,22 25 26 27

28 30 31 32 33 35

37 39 40 41

20
Cod Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori* Vezi pagina
art.

roºu cãrãmiziu

brun roºcat

antracit
închis

verde
maro
Þigle
1 Þiglã 1/1 10 buc./m2 m2 • • • • • 11
2 Þiglã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • • • • 39
Creastã
3 Þiglã de creastã 1/1 3,3 buc./ml creastã buc. • • • • • 40
4 Þiglã creastã colþ stânga dupã necesitãþi buc. • • • • • 40
5 Þiglã creastã colþ dreapta dupã necesitãþi buc. • • • • • 40

Informaþii generale
6 Þiglã de creastã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • • • • 40
Marginea acoperiºului
7 Þiglã lateralã stânga 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. • • • • • 41
8 Þiglã lateralã dreapta 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. • • • • • 41
Coamã/muchie
9 Set þiglã de coamã + clemã fixare 2,5 buc./ml buc. • • • • • 45
10 Figaroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • • 44
11 Aerofirst element 0,98 buc./ml coamã buc. • • • 44
12 Metalroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • 45
13 Plãcuþã PVC închidere þiglã coamã 1 buc./terminaþie coamã buc. • • • • • 44

Detalii tehnice, utilizare


14 Set coamã de început + cui special 1 buc./început muchie buc. • • • • • 42
15 Set coamã de ramificaþie + cui special 1 buc./ramificaþie coame buc. • • • • • 43
16 Cocoº acoperiº dupã necesitãþi buc. • • 45
17 Suport metalic fixare ºipcã coamã 1 buc./0,7ml coamã/muchie buc. zincat 45
Elemente de siguranþã/parazãpadã
18 Þiglã parazãpadã dupã necesitãþi buc. • • • • • 47
19 Þiglã suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • • • • 46
20 Treaptã metalicã dupã necesitãþi buc. • • • 46
21 Podest metalic dupã necesitãþi buc. • • • 46
22 Suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • • 46

Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare


23 Grilaj metalic parazãpadã eco** 0,66 buc./ml streaºinã buc. • • • 47
24 Suport metalic fixare grilaj eco** 3 buc./grilaj buc. • • • 47
25 Sistem metalic parazãpadã: • • •
þiglã metalicã suport 4 buc./grilaj buc. 47
suport metalic grilaj 4 buc./grilaj buc. 47
grilaj metalic parazãpadã 1 buc./3ml streaºinã buc. 47
clemã îmbinare 2 buc./îmbinare buc. 47
Aerisire
26 Þiglã de aerisire min. 1 buc./10 m2 de învelitoare buc. • • • • • 48
27 Element protecþie streaºinã 1 buc./ml streaºinã buc. negru 49
28 Bandã aerisire protecþie streaºinã 1 rolã/5 ml streaºinã rolã negru 49
Strãpungeri
29 Þiglã de trecere** dupã necesitãþi buc. • • • • • 50
30 Durovent trecere gurã de aerisire dupã necesitãþi buc. • • • • • 50
31 Durovent trecere antenã dupã necesitãþi buc. • • • • • 52
Accesorii iluminat
32 Þiglã transparentã dupã necesitãþi buc. transparent 54
33 Luminex dupã necesitãþi buc. • • • • 54
Elemente de fixare
34 Cârlig de ancorare** dupã necesitãþi buc. zincat 55
Informaþii importante
despre acoperiºuri

35 Clemã fixare þiglã coamã 1 buc./þiglã coamã buc. • • • • 56


36 Cui special** 1 buc./coamã început/ramificaþie buc. brunat 55
Dolie
37 Element lateral dolie 2 buc./ml dolie buc. gri 58
38 Dolie metalicã alu (1,7m)1)** 0,66 buc./ml dolie buc. • • 57
38 Dolie metalicã (2m)** 0,5 buc./ml dolie buc. • • • • 57
39 PROFILO S (2,1m) 0,5 buc./ml dolie buc. • • 57
40 Adaptor PROFILO S dupã necesitãþi buc. • • 57
41 Bandã fixare dolie 1 buc./îmbinare dolii buc. • • 57

În limita stocului disponibil
* Culori standard: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, maro, antracit
** Fãrã pozã 21
Þigla Donau

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19,20,21,22 25 26 27

28 30 31 32 33 35

37 40 41 42

22
Cod Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori* Vezi pagina
art.

roºu cãrãmiziu

brun roºcat

antraciut
deschis

maro
Þigle
1 Þiglã 1/1 10 buc./m2 m2 • • 12
2 Þiglã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • 39
Creastã
3 Þiglã de creastã 1/1 3,3 buc./ml creastã buc. • • 40
4 Þiglã creastã colþ stânga dupã necesitãþi buc. • • 40
5 Þiglã creastã colþ dreapta dupã necesitãþi buc. • • 40

Informaþii generale
6 Þiglã de creastã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • 40
Marginea acoperiºului
7 Þiglã lateralã stânga 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. • • 41
8 Þiglã lateralã dreapta 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. • • 41
Coamã/muchie
9 Set þiglã de coamã + clemã fixare 2,5 buc./ml buc. • • 42
10 Figaroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • • 44
11 Aerofirst element 0,98 buc./ml coamã buc. • • • 44
12 Metalroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • 45
13 Plãcuþã PVC închidere þiglã coamã 1 buc./terminaþie coamã buc. • • • • 44

Detalii tehnice, utilizare


14 Set coamã de început + cui special 1 buc./început muchie buc. • • 42
15 Set coamã de ramificaþie + cui special 1 buc./ramificaþie coame buc. • • 43
16 Cocoº acoperiº dupã necesitãþi buc. • • 45
17 Suport metalic fixare ºipcã coamã 1 buc./0,7ml coamã/muchie buc. zincat 45
Elemente de siguranþã/parazãpadã
18 Þiglã parazãpadã dupã necesitãþi buc. • • 47
19 Þiglã suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • 46
20 Treaptã metalicã dupã necesitãþi buc. • • • • 46
21 Podest metalic dupã necesitãþi buc. • • • • 46
22 Suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • • • 46

Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare


23 Grilaj metalic parazãpadã eco** 0,66 buc./ml streaºinã buc. • • • 47
24 Suport metalic fixare grilaj eco** 3 buc./grilaj buc. • • • 47
25 Sistem metalic parazãpadã: • •
þiglã metalicã suport 4 buc./grilaj buc. 47
suport metalic grilaj 4 buc./grilaj buc. 47
grilaj metalic parazãpadã 1 buc./3ml streaºinã buc. 47
clemã îmbinare 2 buc./îmbinare buc. 47
Aerisire
26 Þiglã de aerisire min. 1 buc./10 m2 de învelitoare buc. • • 48
27 Element protecþie streaºinã 1 buc./ml streaºinã buc. negru 49
28 Bandã aerisire protecþie streaºinã 1 rolã/5 ml streaºinã rolã negru 49
Strãpungeri
29 Þiglã de trecere** dupã necesitãþi buc. • • 50
30 Durovent trecere gurã de aerisire dupã necesitãþi buc. • • 50
31 Durovent trecere antenã dupã necesitãþi buc. • • 52
Accesorii iluminat
32 Þiglã transparentã dupã necesitãþi buc. transparent 54
33 Luminex dupã necesitãþi buc. • • • • 54
Elemente de fixare
34 Cârlig de ancorare** dupã necesitãþi buc. zincat 55
Informaþii importante
despre acoperiºuri

35 Clemã fixare þiglã coamã 1 buc./þiglã coamã buc. • • • 56


36 Cui special** 1 buc./coamã început/ramificaþie buc. brunat 55
Dolie
37 Element lateral dolie 2 buc./ml dolie buc. gri 58
38 Dolie metalicã alu (1,7m)1)** 0,66 buc./ml dolie buc. • • 57
39 Dolie metalicã (2m)** 0,5 buc./ml dolie buc. • • • • 57
40 PROFILO S (2,1m) 0,5 buc./ml dolie buc. • • 57
41 Adaptor PROFILO S dupã necesitãþi buc. • • 57
42 Bandã fixare dolie 1 buc./îmbinare dolii buc. • • 57

În limita stocului disponibil
* Culori standard: roºu cãrãmiziu, maro
** Fãrã pozã 23
Þigla Natura

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 13

15 16,17,18,19 22 23 24

25 26 27 28 30 32

34 35 36

24
Cod Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori Vezi pagina
art.

roºu cãrãmiziu

antracit
maro
Þigle
1 Þiglã 1/1 10 buc./m2 m2 maro natural 13
2 Þiglã 1/2 dupã necesitãþi buc. maro natural 39
Coamã/muchie
3 Set þiglã de coamã + clemã fixare 2,5 buc./ml buc. maro natural 47
4 Figaroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • 44
5 Aerofirst element 0,98 buc./ml coamã buc. • • • 44

Informaþii generale
6 Metalroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • 45
7 Plãcuþã PVC închidere þiglã coamã 1 buc./terminaþie coamã buc. • • • 44
8 Set coamã de început + cui special 1 buc./început muchie buc. maro natural 42
9 Set coamã de ramificaþie + cui special 1 buc./ramificaþie coame buc. maro natural 46
10 Cocoº acoperiº dupã necesitãþi buc. • • 45
11 Suport metalic fixare ºipcã coamã 1 buc./0,7ml coamã/muchie buc. zincat 45
Marginea acoperiºului
12 Þiglã lateralã stânga 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. maro natural -
13 Þiglã lateralã dreapta 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. maro natural -
14 Element metalic lateral Natura (2m) * 0,5 buc./ml lateralã înclinatã buc. • -

Detalii tehnice, utilizare


Elemente de siguranþã/parazãpadã
15 Þiglã parazãpadã dupã necesitãþi buc. maro natural 47
16 Þiglã suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. maro natural 46
17 Treaptã metalicã dupã necesitãþi buc. • • • 46
18 Podest metalic dupã necesitãþi buc. • • • 46
19 Suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • • 46
20 Grilaj metalic parazãpadã eco* 0,66 buc./ml streaºinã buc. • • • 47
21 Suport metalic fixare grilaj eco* 3 buc./grilaj buc. • • • 47
Aerisire
22 Þiglã de aerisire min. 1 buc./10 m2 de învelitoare buc. maro natural 48

Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare


23 Element protecþie streaºinã 1 buc./ml streaºinã buc. negru 49
24 Bandã aerisire protecþie streaºinã 1 rolã/5 ml streaºinã rolã negru 49
Strãpungeri
25 Durovent trecere gurã de aerisire dupã necesitãþi buc. • • • 50
26 Durovent trecere antenã dupã necesitãþi buc. • • • 52
Accesorii iluminat
27 Þiglã transparentã dupã necesitãþi buc. transparent 54
28 Luminex dupã necesitãþi buc. • • • 54
Elemente de fixare
29 Cârlig de ancorare* dupã necesitãþi buc. zincat 55
30 Clemã fixare þiglã coamã 1 buc./þiglã coamã buc. • • • 56
31 Cui special* 1 buc./coamã început/ramificaþie buc. brunat 55
Dolie
32 Element lateral dolie 2 buc./ml dolie buc. gri 57
33 Dolie metalicã Natura (2m)* 0,5 buc./ml dolie buc. • 57
34 PROFILO S (2,1m) 0,5 buc./ml dolie buc. • • 57
35 Adaptor PROFILO S dupã necesitãþi buc. • • 57
36 Bandã fixare dolie 1 buc./îmbinare dolii buc. • • 57
Streaºinã
37 Element metalic de streaºinã* 0,5 buc./ml streaºinã buc. • -
Informaþii importante
despre acoperiºuri

* Fãrã pozã

25
Þigla Reviva

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15, 16, 17, 18 20 25

26 27 28 29 30 31

33 36 37 38

26
Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori* Vezi pagina

roºu cãrãmiziu

antracit
maro

antic
Þigle
1 Þiglã 1/1 11 buc./m2 m2 • • 14
2 Þiglã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • 39
Marginea acoperiºului
3 Þiglã lateralã stânga 1/1 1,8 buc./ml buc. • • 41
4 Þiglã lateralã dreapta 1/1 1,8 buc./ml buc. • • 41
5 Þiglã lateralã stânga 3/4 1,8 buc./ml buc. • • 41
6 Þiglã lateralã dreapta 3/4 1,8 buc./ml buc. • • 41

Informaþii generale
Coamã/muchie
7 Set þiglã de coamã + clemã fixare 2,5 buc./ml buc. • • 42
8 Figaroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • 44
9 Metalroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • 45
10 Plãcuþã PVC închidere þiglã coamã 1 buc./terminaþie coamã buc. • • • 44
11 Set coamã de început + cui special 1 buc./început muchie buc. • • 42
12 Set coamã de ramificaþie + cui special 1 buc./ramificaþie coame buc. • • 43
13 Cocoº acoperiº dupã necesitãþi buc. • 45
14 Suport metalic fixare ºipcã coamã 1 buc./0,7ml coamã/muchie buc. zincat 45

Detalii tehnice, utilizare


Elemente de siguranþã/parazãpadã
15 Þiglã suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • 46
16 Treaptã metalicã dupã necesitãþi buc. • • 46
17 Podest metalic dupã necesitãþi buc. • • 46
18 Suport treaptã podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • 46
19 Þiglã metalicã suport parazãpadã** dupã necesitãþi buc. • • 46
20 Suport metalic grilaj parazãpadã 4 buc./grilaj buc. • • 47
21 Grilaj metalic parazãpadã 3m** 1 buc./3 ml de streaºinã buc. • • 47
22 Clemã de îmbinare** 2 buc la îmbinarea a douã grilaje buc. • • 47
23 Grilaj metalic parazãpadã eco 1,5 m** 0,66 buc./ml de streaºinã buc. • • 47

Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare


24 Consolã metalicã parazãpadã** dupã necesitãþi buc. • • 47
Aerisire
25 Þiglã de aerisire min. 1 buc./10 m2 de învelitoare buc. • • 48
26 Bandã aerisire protecþie streaºinã 1 rolã/5 ml streaºinã rolã negru 49
Strãpungeri
27 Durovent trecere gurã de aerisire dupã necesitãþi buc. • • 50
28 Durovent trecere antenã dupã necesitãþi buc. • • 52
Accesorii iluminat
29 Luminex dupã necesitãþi buc. • • • 54
Elemente de fixare
30 Cârlig de ancorare dupã necesitãþi buc. zincat 55
31 Clemã fixare þiglã coamã 1 buc./þiglã coamã buc. • • • 56
32 Cui special** 1 buc./coamã început/ramificaþie buc. brunat 55
Dolie
33 Element lateral dolie 2 buc./ml dolie buc. gri 58
34 Dolie metalicã alu (1,7m)1)** 0,66 buc./ml dolie buc. • • • 57
35 Dolie metalicã (2m)1)** 0,5 buc./ml dolie buc. • • • 57
36 PROFILO S (2,1m) 0,5 buc./ml dolie buc. • • 57
37 Adaptor PROFILO S dupã necesitãþi buc. • • 57
38 Bandã fixare dolie 1 buc./îmbinare dolii buc. • • 57
Informaþii importante
despre acoperiºuri


În limita stocului disponibil
* Culori standard: roºu cãrãmiziu, maro, antracit
** Fãrã pozã 27
Þigla Transilva

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 17a 17b 17c 18

19 20 21 22 23 24

26 29 30 31

28
Cod Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori* Vezi pagina
art.

roºu cãrãmiziu

brun roºcat

antracit
deschis

verde
maro

antic
Þigle
1 Þiglã 1/1 36 buc./m2 m2 • • • • • • 15
2 Þiglã dublã 4 buc./ml margine buc. • • • • • • 39
Marginea acoperiºului
3 Þiglã lateralã universalã 3 buc./ml margine buc. • • • • • • 41
Coamã/muchie
4 Set þiglã de coamã + clemã fixare 2,5 buc./ml coamã/muchie buc. • • • • • • 45

Informaþii generale
5 Þiglã de creastã 12 buc./ml coamã buc. • • • • • • 46
6 Þiglã de streaºinã 6 buc./ml streaºinã buc. • • • • • • 46
7 Figaroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • • 44
8 Metalroll 1 rolã/5ml coamã rolã • • • • 45
9 Plãcuþã PVC închidere þiglã coamã 1 buc./terminaþie coamã buc. • • • • • 44
10 Set coamã de început + cui special 1 buc./început muchie buc. • • • • • • 42
11 Set coamã de ramificaþie + cui special 1 buc./ramificaþie coame buc. • • • • • • 43
12 Cocoº acoperiº dupã necesitãþi buc. • • 45
13 Suport metalic fixare ºipcã coamã 1 buc./0,7ml coamã/muchie buc. zincat 45
Elemente de siguranþã/parazãpadã

Detalii tehnice, utilizare


14 Consolã metalicã parazãpadã dupã necesitãþi buc. • • • 47
15 Grilaj metalic parazãpadã eco** 0,66 buc./ml streaºinã buc. • • • 47
16 Suport metalic fixare grilaj eco** 3 buc./grilaj buc. • • • 47
Aerisire
17 Set de aerisire minim 25 seturi/100 m2 • • • • • • 48
a Þiglã de aerisire cu proeminenþã buc. • • • • • • 48
b Þiglã de aerisire superioarã buc. • • • • • • 48
c Þiglã de aerisire inferioarã buc. • • • • • • 48
18 Bandã aerisire protecþie streaºinã 1 rolã/5 ml streaºinã rolã negru 48
Strãpungeri

Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare


19 Durovent trecere gurã de aerisire dupã necesitãþi buc. • • • 50
20 Durovent trecere antenã dupã necesitãþi buc. • • • 52
Accesorii iluminat
21 Þiglã transparentã dupã necesitãþi buc. transparent 54
22 Luminex dupã necesitãþi buc. • • • • 54
Elemente de fixare
23 Cârlig de ancorare dupã necesitãþi buc. zincat 55
24 Clemã fixare þiglã coamã 1 buc./þiglã de coamã buc. • • • 56
25 Cui special* 1 buc./coamã început/ramificaþie buc. brunat 55
Dolie
26 Element lateral dolie 2 buc./ml dolie buc. gri 58
27 Dolie metalicã alu (1,7m)1)** 0,66 buc./ml dolie buc. • • 57
28 Dolie metalicã (2m) ** 0,5 buc./ml dolie buc. • • • • 57
29 PROFILO S (2,1m) 0,5 buc./ml dolie buc. • • 57
30 Adaptor PROFILO S dupã necesitãþi buc. • • 57
31 Bandã fixare dolie 1 buc./îmbinare dolii buc. • • 58
Informaþii importante
despre acoperiºuri


În limita stocului disponibil
* Culori standard: roºu cãrãmiziu, maro, antracit, antic
** Fãrã pozã 29
Bramac – Acoperiºul solar
Soarele lucreazã pentru tine.
Panourile solare BRAMAC

Avantajele panoului solar: Informaþii generale


Detalii tehnice, utilizare
Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare
- Montaj simplu ºi rapid datoritã ramei de etanºare încorporatã.
- Aport energetic crescut prin fructificare maximã a energiei solare: cu o suprafaþã
medie de 1,5 pânã la 2 m² de panou colector / persoanã puteþi acoperi pânã la 80%
din necesarul de apã caldã menajerã într-un an.
- Sursã de energie nepoluantã ºi economicã: eficienþa panourilor este testatã ºi în
ceea ce priveºte aportul la încãlzire.
- Panoul solar este indicat ºi în cazul acoperiºurilor deja existente.
- Nu este necesarã tãierea þiglelor periferice.
Informaþii importante
despre acoperiºuri

- 10 ani garanþie.
- Satisfacþie ani de-a rândul printr-un design elegant ºi printr-o execuþie perfectã.
- Creºterea valorii imobilului.

31
Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor metalic

4
6

8
2
1

15

19 20

22

25

23 18

24

21

32
Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori Vezi pagina

cãrãmiziu

maro
roºu
Jgheaburi DN 125
1 Jgheab de 4 m 1 buc./4 ml streaºinã buc. • • 62
2 Piesã de legãturã* 1 buc./îmbinare jgeab buc. • • 62
3 Colþar exterior 1 buc./îmbinare colþ ext. buc. • • 62
4 Colþar interior 1 buc./îmbinare colþ int. buc. • • 62
5 Colþar special 1 buc./îmbinare unghi special buc. • • 62
6 Capac 1 buc./terminaþie jgheab buc. • • 62

Informaþii generale
7 Teu de scurgere 1 buc./scurgere buc. • • 62
8 Consolã jgheab 1 buc./0,7 ml streaºinã buc. • • 62
Jgheaburi DN 150
9 Jgheab de 4 m 1 buc./4 ml streaºinã buc. • • 62
10 Piesã de legãturã* 1 buc./îmbinare jgheab buc. • • 62
11 Colþar exterior 1 buc./îmbinare colþ ext. buc. • • 62
12 Colþar interior 1 buc./îmbinare colþ int. buc. • • 62
13 Colþar special 1 buc./îmbinare unghi special buc. • • 62
14 Capac 1 buc./terminaþie jgheab buc. • • 62
15 Teu de scurgere 1 buc./scurgere buc. • • 62

Detalii tehnice, utilizare


16 Consolã jgheab 1 buc./0,7 ml streaºinã buc. • • 62
Burlane DN 100
17 Burlan de 1 m 1 buc./1 ml scurgere buc. • • 62
18 Burlan de 3 m 1 buc./3 ml scurgere buc. • • 62
19 Cot la 72° dupã necesitãþi buc. • • 62
20 Cot la 40° dupã necesitãþi buc. • • 62
21 Cot pentru soclu dupã necesitãþi buc. • • 62
22 Ramificaþie DN 100/100 dupã necesitãþi buc. • • 62
23 Mufã dupã necesitãþi buc. • • 62
24 Burlan cu clapetã de scurgere dupã necesitãþi buc. • • 62

Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare


25 Set brãþarã burlan cu ºurub 200 mm 1 buc./2 ml burlan buc. • • 62
Diverse
26 Creion de retuº 10 ml dupã necesitãþi buc. • • 62

Informaþii importante
despre acoperiºuri

* Necesar cca. 2 buc./îmbinare colþar

33
Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor PVC

9,19

1,2,11,12

3,13

7,17

10,20

4,14

8,18

28,29,30,31

36

32

33

24
25
26
27

34 35

Dimensiunile jgheaburilor
ºi burlanelor conform DIN 18460
34
Suprafaþa de colectare Dimensiune jgheab Dimensiune burlan
a apei (m2) (mm) (mm)
0-100 DN 125 DN 100
100-170 DN 150 DN 100

34
Cod Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori Vezi pagina
art.

arãmiu
maro

alb
Jgheaburi DN 125
1 Jgheab de 4 m 1 buc./4 ml streaºinã buc. • • • 61
2 Jgheab de 2 m 1 buc./2 ml streaºinã buc. • • • 61
3 Piesã de legaturã 1 buc./îmbinare tronsoane buc. • • • 61
4 Colþar exterior 1 buc./îmbinare colþ ext. buc. • • • 61
5 Colþar interior 1 buc./îmbinare colþ int. buc. • • • 61
6 Colþar special* 1 buc./îmbinare unghi special buc. • • • 61

Informaþii generale
7 Capac 1 buc./terminaþie jgheab buc. • • • 61
8 Teu de scurgere 1 buc./scurgere buc. • • • 61
9 Consolã jgheab 1 buc./0,7 ml streaºinã buc. • • • 61
10 Element de scurgere 1 buc./scurgere buc. • • • 61
Jgheaburi DN 150
11 Jgheab de 4 m 1 buc./4 ml streaºinã buc. • • • 61
12 Jgheab de 2 m 1 buc./2 ml streaºinã buc. • • • 61
13 Piesa de legatura 1 buc./îmbinare tronsoane buc. • • • 61
14 Colþar exterior 1 buc./îmbinare colþ ext. buc. • • • 61
15 Colþar interior* 1 buc./îmbinare colþ int. buc. • • • 61

Detalii tehnice, utilizare


16 Colþar special* 1 buc./îmbinare unghi special buc. • • • 61
17 Capac 1 buc./terminaþie jgheab buc. • • • 61
18 Teu de scurgere 1 buc./scurgere buc. • • • 61
19 Consola jgheab 1 buc./0,7 ml streaºinã buc. • • • 61
20 Element de scurgere 1 buc./scurgere buc. • • • 61
Diverse
21 Element de streaºinã 1 buc./2 ml streaºinã buc. • • • 61
22 Clema fixare element streaºinã 2 buc./element streaºinã buc. zincat 61
23 Cleºte console buc. 61
Burlane DN 100

Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare


24 Burlan de 0,5 m 1 buc./0,5 ml scurgere buc. • • • 61
25 Burlan de 1 m 1 buc./1 ml scurgere buc. • • • 61
26 Burlan de 2 m 1 buc./2 ml scurgere buc. • • • 61
27 Burlan de 4 m 1 buc./4 ml scurgere buc. • • • 61
28 Cot la 67° dupã necesitãþi buc. • • • 61
29 Cot la 45° dupã necesitãþi buc. • • • 61
30 Cot la 30° dupã necesitãþi buc. • • • 61
31 Cot la 15° dupã necesitãþi buc. • • • 61
32 Ramificaþie DN 100 dupã necesitãþi buc. • • • 61
33 Mufã dupã necesitãþi buc. • • • 61
34 Reducþie multiplã dupã necesitãþi buc. • • • 61
35 Burlan cu clapetã de scurgere dupã necesitãþi buc. • • • 61
36 Braþãra burlan 1 buc./2 ml burlan buc. • • • 61
Informaþii importante
despre acoperiºuri

* Termen de livrare pânã la 6 sãptãmâni

35
Accesorii
universale

3 4 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15

36
Cod Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori Vezi pagina
art.

roºu cãrãmiziu

brun roºcat

antracit
deschis

maro
Marginea acoperiºului
1 Element metalic lateral (1m)* 1 buc./1 ml lateralã înclinatã buc. • • • -
2 Element metalic lateral RO (2m)* 0,5 buc./1 ml lateralã înclinatã buc. • • • • -
Strãpungeri
3 Racord flexibil 1 buc./þiglã Durovent trecere buc. gri 51
4 Reducþie PVC 1 buc./þiglã Durovent trecere buc. gri 51
Consumabile

Informaþii generale
5 Disc debitare þiglã* dupã necesitãþi buc. -
Racordãri coº fum
6 Wakaflex (5m) dupã necesitãþi rolã • • • • 53
7 Profil metalic închidere coº 1buc./2,4 ml racordare buc. • • 53
8 Diblu fixare profil coº dupã necesitãþi buc. 53
Elemente de fixare
9 Cui zincat 2,8 x 50 (200 buc./cutie) dupã necesitãþi cutie (1kg) zincat 56
10 Cui zincat 3,1 x 75 (200 buc./cutie) dupã necesitãþi cutie (1kg) zincat 56
11 Clemã fixare þigle debitate 1 buc./þiglã debitatã buc. inox 56
Hidroizolaþie acoperiº

Detalii tehnice, utilizare


12 Folie Veltitech 120 1 rolã (75m2)/69 m2 de învelitoare rolã negru 59
(folie impermeabilã) m2
13 Folie Bramac Universal 1 rolã (75m2)/69 m2 de învelitoare rolã gri 60
(folie impermeabilã anticondens) m2
14 Folie Universal Eco 1 rolã (75m2)/69 m2 de învelitoare rolã verde 60
(folie impermeabilã anticondens) m2
15 Folie Bramac Pro 1 rolã (75m2)/69 m2 de învelitoare rolã gri 60
(folie impermeabilã anticondens) m2
Streaºinã
16 Element metalic de streaºinã (2m)* 0,5 buc./ml de streaºinã buc. • • • • -

Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare


Informaþii importante
despre acoperiºuri

* Fãrã pozã

37
Detalii tehnice, utilizare
Þigla 1/2 ºi þigla dublã

Informaþii generale
Þigla ½ Þigla dublã
La acoperiºurile în douã ape care sunt Þigla dublã este soluþia optimã pentru
realizate cu þigle laterale sunt necesare acoperiºurile de þigle solzi, unde sunt

Detalii tehnice, utilizare


þigle 1/2 pentru anumite lungimi de necesare þigle 1/2 (de ex. la decupaje
coamã. De asemenea, þiglele 1/2 sunt sau la margini). Se debiteazã aripa
utilizate în multe cazuri pentru a mini- stângã sau dreaptã, în funcþie de situ-
miza lucrãrile de tãiere la acoperiº ºi aþie.
pentru a optimiza posibilitãþile de fixare
la coame, încruciºãri ºi îmbinãri la tre-
cerile prin acoperiº.

Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare


Pentru a folosi þigle laterale trebuie ca
lungimea coamei sã fie divizibilã cu 15
sau cu 30. Din aceastã lungime se vor
scãdea 5 cm pentru a obþine lãþimea
construcþiei.

Date tehnice Date tehnice


Material: nisip, ciment, apã, Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici pigmenþi anorganici
Modele: Alpina, Romana, Culori: roºu cãrãmiziu, brun
Donau, Alpina Clasic, roºcat, maro, antracit,
Natura, Reviva antic, verde
Culori: roºu cãrãmiziu, brun Modele: þigla solzi Transilva
roºcat închis, brun Dimensiuni: 340 x 420 mm
roºcat deschis, maro, Greutate: 5,00 kg/buc.
antracit, antic, verde, Acoperire: 25,5 cm
Informaþii importante
despre acoperiºuri

maro natural 4 gãuri de cui: ø 4 mm


Dimensiuni: 180 x 420 mm Necesar: 1 buc. / rând
Greutate: 2,04 Kg
Lãþime activã: 15 cm
Necesar: în funcþie de necesitãþi

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 39


Þigla de creastã

Þiglã de creastã
Cârlig de ancorare

Þiglã de aerisire Contraºipcã

Lambriu
(placare cu
scândurã)

ªipcã transversalã Bandã de


(ºipcã suport) aerisire

Þiglã Bramac

Folie
BRAMAC UNIVERSAL

Datã fiind forma deosebitã a acope-


riºului într-o apã, oferim toate acceso-
riile pentru a asigura o închidere este-
Asterealã
ticã ºi funcþionalã.
Cãprior

Þigla de creastã 1/1 Þigla de creastã colþ Þigla de creastã 1/2


Fixarea se face cu ajutorul clemelor de Aceastã þiglã se prezintã în douã vari- Se întrebuinþeazã atunci când lungimea
siguranþã ºi a douã cuie de ºipcã su- ante: þigla creastã colþ dreapta ºi þigla crestei este divizibilã cu 15.
port. Þigla de creastã se aºeazã cu câþi- creastã colþ stânga. Fixarea se face cu
va centimetri în afara punctului superior ajutorul a doua cuie prevãzute cu garni-
al acoperiºului, ca în spatele crestei sã turi de etanºare.
se poatã aplica un strat de scândurã
(îmbrãcarea peretelui). În locul ºipcii su-
port, aici se foloseºte o scândurã, pen-
tru a putea asigura o fixare mai bunã.

Date tehnice Date tehnice Date tehnice


Material: nisip, ciment, apã, Material: nisip, ciment, apã, Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici pigmenþi anorganici pigmenþi anorganici
Culori: roºu cãrãmiziu, brun Culori: roºu cãrãmiziu, brun Culori: roºu cãrãmiziu, brun
roºcat închis, brun roºcat închis, brun roºcat închis, brun
roºcat deschis, maro, roºcat deschis, maro, roºcat deschis, maro,
antracit, antic, verde antracit, antic, verde antracit, antic, verde
Modele: Alpina, Alpina Clasic, Modele: Alpina, Alpina Clasic, Modele: Alpina, Alpina Clasic,
Romana, Donau Romana, Donau Romana, Donau
Dimensiuni: 330 x 420 mm Dimensiuni: 330 x 420 mm Dimensiuni: 180 x 420 mm
Greutate: cca. 6,25 kg/buc. Greutate: 9 kg/buc. Greutate: cca. 3,4 kg/buc.
Lungime activã: 394 mm Laþime activã Lãþime activã: 150 mm
Laþime activã: 300 mm Þigla creastã colþ dreapta: 300 mm Suprapunerea
Suprapunerea Þigla creastã colþ stânga: 330 mm crestei: 100 mm
crestei: 100 mm Suprapunerea Necesar: în funcþie de
Necesar: cca. 3,3 buc./ crestei: 100 mm dimensiunile
ml. de creastã Necesar: câte 1 buc. la trecerea acoperiºului
de la þigla de creastã la
þigla lateralã

40
Margini

Informaþii generale
Þigla lateralã (stânga/dreapta) Þigla lateralã universalã þigle solzi
Þiglele laterale asigurã încheierea fru- Þigle pentru încheierea frumoasã a
moasã, profesionistã ºi economicã a frontonului la modelul solzi Transilva
frontonului. Este important ca distanþa atât pe marginea stângã, cât ºi pe cea

Detalii tehnice, utilizare


dintre laþuri sã fie de min. 31,5 cm. ºi dreaptã. Se monteazã câte o þiglã late-
max. 34 cm. Þiglele laterale au din fa- ralã universalã la douã rânduri (tãblie de
bricaþie douã gãuri pentru cuie ºi tre- reazem) în locul unei þigle 1/2. Se fi-
buie fixate bine. xeazã cu ºuruburi de 3,5 x 50. Sunt
adecvate pentru acoperire simplã ºi în
coroanã.
11

Instrucþiuni de
proiectare
cm
zo

de
su
pr
ap
un
er
e

Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
roºcat închis, brun Detalii de proiectare
roºcat deschis, maro, CAD
antracit, antic, verde
Modele: Alpina, Alpina Clasic,
Romana, Natura, Donau Date tehnice
Dimensiuni: 330 x 420 mm Material: nisip, ciment, apã,
Greutate: 7,3 kg/buc. pigmenþi anorganici
Laþime activã Culori: roºu cãrãmiziu, brun
- lateralã dreapta: 300 mm roºcat deschis, maro,
- lateralã stânga: 330 mm antracit, antic, verde
Zonã de
Informaþii importante
despre acoperiºuri

Dimensiuni: 111 mm x 111 mm


suprapunere: 110 mm x 420 mm
Distanþa dintre Greutate: 2,9 kg/buc.
ºipci: minim 315 mm Necesar: 4 buc./ml de pazie
maxim 340 mm
Necesar: în funcþie de gradul de
înclinaþie al acoperiºului
cca. 3buc./ml

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 41


Coamã/muchie

Þigla coamã profilatã Þigla coamã (solzi) Þigla coamã de început


Þigla de coamã este de formã conicã, Special pentru suprafeþe mici ºi Datoritã formei sale deosebite, þigla
se va monta suprapus - contra direcþiei lucarne, astfel încât sã realizaþi un tot coamã de început asigurã o închidere
de bãtaie a vântului - ºi se va fixa cu armonios. Se monteazã întotdeauna cu esteticã, funcþionalã ºi simplã începutu-
clema de fixare þiglã coamã. Prin mortar. lui de muchie. Fixarea se face cu aju-
folosirea þiglei de coamã se realizeazã torul cuiului special ºi a clemei de
o închidere esteticã ºi funcþionalã a fixare þiglã coamã.
coamei.

Clemã fixare þiglã Þiglã coamã


de coamã
Cui special

ªipcã de coamã

Suport metalic fixare


ºipcã de coamã

Þiglã coamã de început

Date tehnice Date tehnice Date tehnice


Material: nisip, ciment, apã, Material: nisip, ciment, apã, Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici pigmenþi anorganici pigmenþi anorganici
Culori: roºu cãrãmiziu, brun Culori: roºu cãrãmiziu, brun Culori: roºu cãrãmiziu, brun
roºcat închis, brun roºcat închis, maro, roºcat închis, brun
roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde. roºcat deschis, maro,
antracit, antic, verde, Modele: Transilva maro natural, antracit,
maro natural Dimensiuni: 195/165 x 450 mm antic, verde
Modele: Alpina, Romana, Greutate: 12,80 kg/buc. Modele: Alpina, Romana,
Donau, Alpina Clasic, Acoperire: 40,0 cm Donau, Alpina Clasic, Natura,
Natura, Transilva 1 gaurã de cui: ø 4 mm Transilva
Dimensiuni: 250/218 x 450 mm Necesar: 2,5 buc. / metru liniar Dimensiuni: 250/218 x 450 mm
Greutate: cca. 4,8 kg/buc. Greutate: cca. 4,75 kg/buc.
Lungime activã: 400 mm Lungime activã: 400 mm
Diametrul orificiului Diametrul orificiului
de fixare: Ø 4 mm de fixare: Ø 1 x 4 mm ºi 1 x 5 mm
Necesar: cca. 2,5 buc./ml de Necesar: 1 buc./început
coamã de muchie

42
Coamã/muchie

Informaþii generale
Þigla coamã de ramificaþie Þigla de creastã Transilva Þigla de streaºinã Transilva
Asigurã o îmbinare esteticã ºi protecþie Se utilizeazã în cazul acoperirii simple Se monteazã în primul rând de la
împotriva pãtrunderii apei, între þigla de cu þiglã Transilva. Aceasta asigurã un streaºinã ºi asigurã o închidere dreaptã
coamã a muchiei ºi þigla de coamã a montaj estetic la aºezarea simplã pânã ºi impermeabilã deasupra streºinii.

Detalii tehnice, utilizare


coamei orizontale. Este utilizabilã atât în zona coamei, fãrã a se efectua
în cazul þiglelor profilate, cât ºi al operaþiuni de tãiere. Montajul se face
þiglelor solzi. Perimetrul optim de uti- pe ultimul rând de la coamã. Prin
* aceastã valoare poate sã fie mai mare în funcþie
lizare se aflã între 30 - 50° înclinaþie a folosirea þiglei de creastã se asigurã un de detalii ºi de condiþiile locale

acoperi-ºului. Fixarea se face cu aju- aspect uniform al învelitorii pe toatã


torul unui cui special. suprafaþa.
Þiglã de streaºinã

Figaroll

Instrucþiuni de
proiectare
A
e
hi
uc
M

0
22

0
15
Coamã
0*
250

orizontalã 15
0
30
0 70
hie 22
uc
M

Date tehnice Date tehnice Date tehnice Detalii de proiectare


Material: nisip, ciment, apã, CAD
Material: nisip, ciment, apã, Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici pigmenþi anorganici pigmenþi anorganici
Culori: roºu cãrãmiziu, brun Culori: roºu cãrãmiziu, brun Culori: roºu cãrãmiziu, brun
roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, roºcat deschis, maro,
roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde antracit, antic, verde
maro natural, antracit, Dimensiuni: 230x168 mm Dimensiuni: 227x168 mm
antic, verde Greutate: 1,73 kg/buc. Greutate: 1,64 kg/buc.
Modele: Alpina, Romana, Necesar: 6 buc./ml de coamã Necesar: 6 buc./ml de streaºinã
Donau, Alpina Clasic, Natura, pe o parte
Informaþii importante
despre acoperiºuri

Transilva
Greutate: cca. 4,5 kg/buc.
Lungime activã: 400 mm
Diametrul orificiului
de fixare: Ø 5 mm
Necesar: 1 buc./îmbinare coamã
orizontalã ºi douã muchii

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 43


Coamã/muchie

Placuþã PVC închidere coamã Aerofirst element Figaroll


Se monteazã la extremitãþile coamei Aerofirst element este recomandat Este o soluþie universalã folositã la
asigurând închiderea în zona de îmbina- doar pentru coama orizontalã. La toate montajul uscat al coamelor orizontale ºi
re a þiglei de coamã cu þiglele laterale. modelele de þiglã profilatã se poate al muchiilor. Datoritã unei reþele metal-
Fixarea se face cu ajutorul cuielor zin- efectua montajul uscat al coamei, ice plasatã în interiorul materialului ºi a
cate în capãtul ºipcii de coamã. Pe rapid, necondiþionat de intemperii ºi benzilor adezive speciale este posibilã
lângã protecþia împotriva pãtrunderii economic, cu ajutorul accesoriului o modelare uºoarã ºi de duratã atât pe
pãsãrilor, acest accesoriu oferã o Aerofirst element. Acesta dispune de materiale de învelitoare plane, cât ºi
aerisire suplimentarã. orificii de aerisire, ºi conferã, datoritã profilate. Montajul se va realiza doar pe
22,20 materialului din care este confecþionat þigla uscatã. Se deruleazã pe ºipca de
ºi a construcþiei sale, o protecþie coamã, respectiv de muchie, se orien-
deosebitã împotriva pãtrunderii teazã ºi se fixeazã cu capse, cuie sau
grindinei ºi zãpezii viscolite în zona de holºuruburi. Se îndepãrteazã benzile
19,20

coamã. Aerofirst element se fixeazã pe protectoare, pãrþile laterale lipindu-se


ºipca de coamã cu ajutorul cuielor. întâi pe onduleul þiglei ºi apoi pe restul
suprafeþei.

8,20

Date tehnice Date tehnice Date tehnice


Material: PVC dur colorat Material: PVC prelucrat fãrã Material: material cu inserþie de
în masã substanþe de înmuiere, reþea de aluminiu ºi
Culori: roºu cãrãmiziu, brun bandã de fleece benzi laterale de fixare
roºcat închis, brun Culori: roºu cãrãmiziu, maro, autoadezive, rezistent
roºcat deschis, maro, antracit la UV; partea interioarã
antracit,verde Modele: Alpina, Alpina Clasic, este din polipropilenã
Modele: toate modelele de þiglã Romana, Donau, Culori: roºu cãrãmiziu, brun
din portofoliu Natura roºcat deschis, maro,
Greutate: cca. 0,1 kg/buc. Lungime: 110 cm antracit
Necesar: 1 buc./terminaþie Lungime activã: 102 cm Modele: toate modelele de þiglã
coamã orizontalã Secþiune de din portofoliu
ventilaþie: 380 cm2/m Lungime: rolã de 5 m
(pe ambele pãrþi) Lãþime: 280 mm
Necesar: 0,98 buc./ml de coamã Secþiune de
orizontalã ventilaþie: 150 cm2/ml
(pe ambele pãrþi)
Necesar: 1 rolã/5 ml de coamã
orizontalã sau muchie

44
Coamã/muchie

Informaþii generale
Metalroll Cocoº acoperiº Suport metalic fixare ºipcã coamã
Este un accesoriu universal, putând fi Ornament tradiþional pentru acoperiº, Acest suport îndeplineºte o funcþie
folosit la toate modelele de þiglã din cocoºul simbolizeazã vigilenþa. Prin dublã: datoritã pãrþii superioare, se
portofoliul Bramac. Produsul asigurã o tradiþie, cocoºul pãzeºte casa ºi poate ajusta înãlþimea ºipcilor de

Detalii tehnice, utilizare


bunã ventilaþie precum ºi o protecþie locuitorii acesteia, de fulger, foc ºi alte coamã sau a ºipcilor de muchie. Chiar
ridicatã împotriva rafalelor de ploaie, pericole. Se va monta pe þigla de ºi în cazul izolaþiei termice, care trece
zãpezii, nisipului ºi insectelor. Procesul coamã împreunã cu setul livrat - com- peste punctul superior al coamei,
de producþie Crep Tec asigurã flexibili- pus din ºina de fixare, clema specialã suportul metalic de fixare ºipcã coamã
tatea ºi robusteþea materialului, în sen- de fixare a þiglei de coamã, ºuruburi, poate fi montat fãrã probleme.
sul unei utilizãri facile ºi a unei ajustãri ºtift filetat, ºaibã de etanºare ºi piuliþã. Înãlþimea ºipcii de coamã ºi a ºipcii de
optime chiar ºi pe suprafeþele umede. Recomandãm ca acest cocoº sã se muchie se stabileºte în funcþie de
monteze începând de la a doua sau a modelul þiglei. Suportul metalic de

Instrucþiuni de
proiectare
treia þiglã de coamã. fixare ºipcã coamã se va monta pe
Instrucþiunile de montaj se vor livra cãpriori. Stabilirea înãlþimii acestui
odatã cu produsul. suport se va face prin aºezarea þiglelor
din zona coamei ºi aplicarea apoi a
þiglelor de coamã. Cantul inferior al
coamei, minus 0,5 cm corespunde cu
înãlþimea ºipcii de coamã.
Date tehnice Date tehnice
Material: bandã din aluminiu/ Material: argilã arsã Detalii de proiectare
PET, reþea extensibilã Culori: roºu cãrãmiziu, antracit CAD
aluminiu, butil, Modele: Alpina, Alpina Clasic, Date tehnice
polipropilen, HDP, Romana, Donau, Reviva, Material: oþel galvanizat
rezistent la UV Natura, Transilva Modele: Alpina, Alpina Clasic,
Culori: roºu cãrãmiziu, brun Înãlþime: 50 cm Romana, Donau,
roºcat deschis, maro, Lãþime: 18 cm Natura, Transilva
antracit Adâncime: 34 cm Greutate: 0,11 kg/buc.
Modele: toate modelele de þiglã Greutate: 7,5 kg Necesar: 1 buc./fiecare îmbinare
din portofoliu a cãpriorilor; 1 buc./
Lungime: rolã de 5 m
Informaþii importante
despre acoperiºuri

0,7 ml/coamã orizon-


Lãþime: 280 mm talã, muchie
Secþiune de
ventilaþie: 230 cm2/ml
(pe ambele pãrþi)
Necesar: 1 rolã/5ml/coamã
orizontalã sau muchie

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 45


Elemente de siguranþã

Date tehnice
Suport metalic fixare treaptã/podest
Treaptã metalicã
Material: duraluminiu acoperit cu
un strat de vopsea
specialã
Suport metalic
Culori: roºu cãrãmiziu, maro, treaptã/podest
antracit ªipcã
suport
Greutate: 0,30 kg/buc. Þiglã suport 30/50
treaptã/podest
Necesar: 1 buc./þiglã suport
treaptã
ªipcã suplimentarã 40/60
Cârlig de (când ºipcile suport sunt de 30/50
ancorare

Sistemul de acces pe acoperiº


Acest sistem este funcþional, sigur ºi
Podestul metalic
economic pentru accesul pe acoperiº
Material: aluminiu eloxat,
în zonele care necesitã operaþii de acoperit cu un strat de
întreþinere sau revizii (coºuri de fum, vopsea
antene etc.). Este alcãtuit din: þiglã su- Culori: roºu cãrãmiziu, maro,
port, suport metalic ºi treaptã/ podest antracit
Dimensiuni: 880 mm x 250 mm
metalic.
Greutate: 3,2 kg/buc.
Þigla suport se va aºeza pe o ºipcã Fixare: cu 2 ºuruburi cu piuliþa
suplimentarã (4,5 cm x 4,5 cm), con- fluture
form detaliilor din pagina 47, fixându-se Necesar: în funcþie de necesitãþi
cu douã ºuruburi de 40 mm x 60 mm.
Suportul metalic face legãtura dintre
þigla suport ºi treapta/podestul metalic,
regularizând adaptarea la înclinaþiile
Treapta metalicã
acoperiºului între 15 ºi 52°. Material: aluminiu eloxat,
acoperit cu un strat de
vopsea
Date tehnice Culori: roºu cãrãmiziu, maro,
Þiglã suport treaptã/podest antracit
Material: nisip, ciment, apã, Dimensiuni: 410 mm x 250 mm
pigmenþi anorganici Greutate: 1,45 kg/buc.
Culori: roºu cãrãmiziu, brun Fixare: cu 2 ºuruburi cu piuliþa
roºcat închis, brun fluture
roºcat deschis, maro, Necesar: în funcþie de necesitãþi
maro natural, antracit,
antic, verde
Modele: Alpina, Alpina Clasic,
Romana, Donau, Natura
Dimensiuni: 330 x 420 mm
Greutate: 8,2 kg/buc.
Laþime activã: 300 mm
Fixare: douã gãuri de fixare cu
garnituri de etanºare
din material sintetic
Necesar: 2 buc./treaptã sau
podest metalic

46
Elemente de siguranþã

Informaþii generale
Sistemul parazãpadã Þigla suport Consola metalicã parazãpadã
O protecþie corectã împotriva zãpezii vã Material: aliaj de aluminiu acoperit Constituie o mãsurã de siguranþã
cu strat de vopsea
ajutã sã evitaþi alunecarea zãpezii ºi Modele: Alpina, Alpina Clasic, împotriva alunecãrilor de zãpadã ºi se
deteriorarea acoperiºului. Cea mai bunã Romana, Donau recomandã a fi montate mai ales la
Culori: roºu cãrãmiziu, brun

Detalii tehnice, utilizare


metodã este distribuirea uniformã pe modelele Transilva ºi Reviva. La þiglele
roºcat închis, brun
suprafaþa acoperiºului. Gãsiþi informaþii roºcat deschis, maro profilate, în zonele în care încãrcãrile de
detaliate în capitolul „Acoperiºuri pen- Dimensiuni: 180 x 420 mm zãpadã sunt mari, nu se recomandã
tru regiuni cu încãrcãri abundente de Lãþime activã: 150 mm folosirea consolelor parazãpadã,
Greutate: 0,95 kg/buc.
zãpadã”, pagina 99. Rezistenþã: max. 4 kN deoarece la sarcini mari datorate
Necesar: 1 buc./cãprior, distanþa zãpezii sau gheþii se pot produce fisuri
Þiglã parazãpadã recomandatã între în zona de suprapunere a þiglelor. În
cãpriori este de 90 cm
Cele mai importante avantaje ale þigle- În funcþie de zonã ºi de înclinaþia acoperi- aceastã situaþie se recomandã þigle

Instrucþiuni de
proiectare
lor parazãpadã Bramac faþã de dispozi- ºului se recomandã micºorarea distanþei parazãpadã combinate cu grilaje parazã-
tivele obiºnuite de protecþie împotriva dintre cãpriori. padã. În cazul folosirii consolelor
Grilajul metalic
zãpezii sunt: distribuirea coloristic ar- Material: oþel zincat, acoperit cu parazãpadã la þiglele profilate, acestea
monioasã a þiglelor; omogenitatea ma- strat de vopsea nu se vor monta pe profilul þiglei, ci
terialului, care are ca rezultat creºterea Culori: roºu cãrãmiziu, brun doar pe jgheaburile de scurgere.
roºcat închis, brun
eficacitãþii. De asemenea, nu apar dâre roºcat deschis, maro Montajul se efectueazã asemãnãtor cu
de ruginã ºi învelitoarea acoperiºului Lungime: 300 cm cel al þiglelor parazãpadã, numãrul lor
este impermeabilã. În general, rândul al Înãlþime: 20 cm calculându-se în funcþie de gradul de
Greutate: 3,75 kg/buc. Detalii de proiectare
doilea de la streaºinã se compune Necesar: în funcþie de lungimea înclinaþie al acoperiºului ºi sarcina CAD
exclusiv din þigle de oprire a zãpezii. streºinii zãpezii. În zona de streaºinã se vor
Suport metalic grilaj parazãpadã monta 1,96 buc./ml de streaºinã.
Date tehnice Material: aliaj de aluminiu
acoperit cu strat de vopsea
Material: nisip, ciment, apã, Date tehnice
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
pigmenþi anorganici roºcat închis, brun Material: tablã zincatã, vopsitã
Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis, maro complet
roºcat deschis, brun Greutate: 0,25 kg/buc. Culori: roºu, maro, antracit
roºcat inchis, maro, Necesar: 1 buc./þiglã suport Lungime: 380 mm
Clemã de îmbinare
Informaþii importante
despre acoperiºuri

maro natural, antracit, Lãþime: 40 mm


antic, verde, Material: oþel zincat, acoperit cu
Greutate: 0,22 kg/buc.
strat de vopsea
Modele: Alpina, Romana, Alpina Necesar: 1,3 - 5 buc./m2
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
Clasic, Donau Natura
roºcat închis, brun
Dimensiuni: 330 x 420 mm roºcat deschis, maro
Greutate: 4,75 kg/buc. Lungime: 5,5 cm
Acoperire: 30,0 cm Necesar: 2 buc. la îmbinarea a
Necesar: 0,9 - 5 buc. / m2 2 grilaje

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 47


Aerisirea acoperiºului

Þigla de aerisire Date tehnice Setul de aerisire Transilva


La acoperiºurile reci, subventilaþia joacã Material: nisip, ciment, apã, Setul este compus din: þigla de aerisire
un rol important, impiedicând formarea pigmenþi anorganici inferioarã, þigla de aerisire cu proemi-
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
condensului ºi micºorând pericolul ca nenþã ºi þigla de aerisire superioarã.
roºcat închis, brun
zãpada sã se topeascã timpuriu ºi sã roºcat deschis, maro, Poate fi montat atât în zona de coamã,
pãtrundã în zona streºinii sub formã de antracit, antic, verde, cât ºi în zona muchiei. Secþiunea dega-
gheaþã. maro natural jãrii þiglei de aerisire este de 20 cm2. La
Necesarul de þigle de aerisire se sta- Modele: Alpina, Alpina Clasic, acoperirea în coroanã (dublã) nu este
Romana, Donau,
bileºte în funcþie de lungimea cãprior- necesarã folosirea þiglei de aerisire
Natura, Reviva
ilor ºi înclinaþia acoperiºului. superioarã.
Dimensiuni: 330 x 420 mm
Se vor monta în primul, al doilea sau al Lungime activã: 398 mm
treilea rând de la coamã. La acoperi- Laþime activã: 300 mm Date tehnice
Þigla de aerisire superioarã
ºurile în patru ape, aceste þigle se vor Greutate: 5,9 kg/buc.
Material: nisip, ciment, apã,
monta suplimentar ºi în zona muchiei. Diametrul orificiului
pigmenþi anorganici
de fixare: Ø 4 mm
În zonele cu cãderi de zãpadã abun- Culori: roºu cãrãmiziu, brun
Necesar: minim10 buc./100 m2
dente, þiglele de aerisire se vor aºeza roºcat deschis, maro,
de învelitoare
antracit, antic, verde
pe primul rând de lângã coamã, având
Dimensiuni: 338 x 420 mm
în vedere cã zãpada se topeºte mai Greutate: 4,3 kg/buc.
întâi aici. Necesar: 1 buc./ set
Pe o suprafaþã de 100 m2 de înveli- Þigla de aerisire cu proeminenþã
toare, în cazul montajului uscat al Material: nisip, ciment, apã,
coamei ºi al muchiei, este necesar un pigmenþi anorganici
minim de 10 þigle de aerisire. Culori: roºu cãrãmiziu, brun
roºcat deschis, maro,
La montajul cu mortar al coamei ºi al
antracit, antic, verde
muchiei, necesarul de þigle de aerisire
Dimensiuni: 168 x 420 mm
este mai mare. Greutate: 3 kg/buc.
Necesar: 1 buc./ set
Þigla de aerisire inferioarã
Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
roºcat deschis, maro,
antracit, antic, verde
Dimensiuni: 338 x 420 mm
Greutate: 4,3 kg/buc.
Necesar: 1 buc./ set

48
Aerisirea acoperiºului

Date tehnice
Elemente protecþie streaºinã
Material: polietilenã
Culoare: negru
Utilizare: la toate modelele de
þiglã profilatã
Lungime: 100 cm
Înãlþime: 5,2 cm

Informaþii generale
Greutate: 0,10 kg/buc.
Necesar: 1 buc./ml streaºinã

Element protecþie streaºinã ºi


bandã de aerisire protecþie
streaºinã Bandã de aerisire protecþie streaºinã
Material: PVC dur
Elementul de protecþie streaºinã împie-

Detalii tehnice, utilizare


Culoare: negru
dicã pãtrunderea pãsãrilor în spaþiul din- Utilizare: la toate modelele
tre prima ºipcã suport ºi þigle profilate. de þiglã
Banda de aerisire împiedicã pãtrun- Lungime: 5 ml
derea pãsãrilor între asterealã, respec- Înãlþime: 10 cm
Grosime: 1,3 mm
tiv folie impermeabilã, prima ºipcã
Secþiunea de
suport ºi placarea inferioarã cu scân-
aerisire: 538 cm2/ml
durã a streºinii, cât ºi la diferite racor- Greutate: 0,47 kg/buc.
duri. Banda de aerisire se foloseºte Necesar: 1 rolã/5 ml de

Instrucþiuni de
proiectare
atât la þigla profilatã cît ºi la cea solzi. streaºinã/racord

Detalii de proiectare
CAD
Informaþii importante
despre acoperiºuri

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 49


Strãpungeri

Þigla de trecere Durovent trecere gurã de aerisire Þigla Durovent trecere gurã de
Parte universalã a sistemului pentru Având un design optic atractiv, acest aerisire
elementele care strãpung învelitorea, produs oferã o soluþie tehnicã ºi estet- Având un design optic atractiv, acest
cum ar fi: cablul de telefon, ancoraje, icã optimã pentru aerisirea coloanelor produs oferã o soluþie tehnicã ºi estet-
suporturi, console, stative electrice etc. de canalizare. Flexibil în reglarea verti- icã optimã pentru aerisirea coloanelor
calitãþii de la o înclinaþie a acoperiºului de canalizare. Flexibil în reglarea verti-
de 15° pânã la 55°. calitãþii de la o înclinaþie a acoperiºului
Þiglã de 15° pânã la 55°.
Bramac

Durovent

Folie
Bramac Universal
Racord flexibil

Inel
racordare
folie

Reducþie PVC
Cãprior

ªipcã suport

Date tehnice Date tehnice Date tehnice


Material: nisip, ciment, apã, Material: PVC dur Material: PVC dur
pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun Culori: roºu cãrãmiziu, maro,
Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun antracit, verde
roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, Modele: Transilva, Reviva
roºcat deschis, maro, antracit, verde Dimensiuni: 290 x 600 mm
antracit, antic, verde Modele: Alpina, Alpina Clasic, Diametru: tub superior - 125 mm,
Modele: Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau, reducþie - 100 mm
Romana, Donau Natura, Reviva Necesar: 1 buc. la trecere gurã
Dimensiuni: 330 x 420 mm Dimensiuni: 330 x 420 mm de aerisire
Greutate: 6 kg/buc. Lãþime activã: 300 mm
Lungime activã: 398 mm Lungime activã: 398 mm
Laþime activã: 300 mm Diametru: tub superior - 125 mm,
Diametrul maxim reducþie - 100 mm
de trecere: 100 mm Necesar: 1 buc. la trecere gurã
Necesar: în funcþie de necesitãþi de aerisire

50
Strãpungeri

Informaþii generale
Set racordare Durovent Racord flexibil ºi reducþie PVC Date tehnice
Racord flexibil
Este un accesoriu profesional pentru o Reprezintã legãtura dintre reducþia PVC
Material: PVC dur ºi PVC moale
racordare impermeabilã la folie. Setul ºi conducta de aerisire. Racordul flexibil
Culori: gri
este alcãtuit dintr-un ºablon ºi un inel este prevãzut cu o mufã de îmbinare, Dimensiuni: DN 100/125 mm

Detalii tehnice, utilizare


de racordare la folie. etanºã, cu garniturã de cauciuc. Lungimea
furtunului: 70 cm
Greutate: 0,50 kg/buc.
Necesar: 1 buc./trecere gurã
de aerisire

Reducþie PVC
Material: PVC dur
Culori: gri
Dimensiuni: DN 100/70 mm

Instrucþiuni de
proiectare
Greutate: 0,25 kg/buc.
cm
70 Necesar: 1 buc./trecere gurã
de aerisire

Date tehnice
Inel de racordare la folie
Material: PVC moale, elastic
Culori: negru
Utilizare: la Durovent trecere Detalii de proiectare
gurã de aerisire CAD
Dimensiuni: Ø100 mm, Ø125 mm
Necesar: 1 buc./Durovent trecere
de aerisire
ªablon
Material: carton
Culori: maro
Informaþii importante
despre acoperiºuri

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 51


Strãpungeri

Durovent trecere antenã Durovent trecere antenã la þigla


Având un design optic atractiv, acest Transilva
produs oferã o soluþie tehnicã ºi este- Având un design optic atractiv, acest
ticã optimã pentru elementele care produs oferã o soluþie tehnicã ºi este-
strãpung acoperiºul: cablu de telefon, ticã optimã pentru elementele care
antenã, stative electrice etc. Prin strãpung acoperiºul: cablu de telefon,
tãierea succesivã a elementului special, antenã, stative electrice etc. Prin
este posibilã ajustarea de la un tãierea succesivã a elementului special,
diametru de 22 pânã la 110 mm. este posibilã ajustarea de la un dia-
Flexibil în reglarea verticalitãþii de la o metru de 22 pânã la 110 mm. Flexibil
înclinaþie a acoperiºului de la 15° pânã în reglarea verticalitãþii de la o înclinaþie
la 55°. a acoperiºului de la 15° pânã la 55°.

Date tehnice Date tehnice


Material: PVC dur Material: PVC dur
Culori: rosu cãrãmiziu, brun Culori: roºu cãrãmiziu, maro,
roºcat închis, brun antracit, verde
roºcat deschis, maro, Modele: Transilva, Reviva
antracit, verde Dimensiuni: 290 x 600 mm
Modele: Alpina, Alpina Clasic, Diametru: ajustabil, între 22 mm
Romana, Donau, ºi 110 mm
Natura, Reviva Necesar: 1 buc. la trecere antenã
Dimensiuni: 330 x 420 mm cablu etc.
Laþime activã: 300 mm
Lungime activã: 398 mm
Greutate: 1,25 kg/buc.
Necesar: 1 buc. la trecere
antenã, cablu etc.

52
Racordãri

Informaþii generale
Wakaflex Profil metalic închidere coº
Este un accesoriu universal, utilizabil la În cazul elementelor de construcþie
toate joncþiunile între învelitoare ºi pe- neîmbrãcate sau a celor expuse se va
reþi, hornuri ºi alte elemente de con- utiliza profilul metalic de închidere coº

Detalii tehnice, utilizare


strucþie, cum ar fi lucarnele, calcani ºi o masã de etanºare. Profilul metalic
etc. WAKAFLEX-ul poate fi prelucrat de închidere coº se va monta cu aju-
profesional, cu unelte obiºnuite ºi torul unor dibluri.
poate fi montat foarte uºor. Este foarte
flexibil putând fi formatat foarte uºor Profil metalic
închidere coº
mulându-se exact dupã conturul Wakaflex
acoperiºului, datoritã inserþiei de alu-
miniu. Forma datã în timpul montajului Profil metalic
închidere coº Cãprior

Instrucþiuni de
proiectare
este definitivã. Datoritã proprietãþii
autocolante (sudurã), nu mai este Wakaflex

necesarã lipirea cu adezivi sau cea cu Contraºipcã


ªipcã suport
cositor. Produsul conferã o mare sigu- Cadru de rezistenþã
Hidroizolaþie
ranþã împotriva ploii, a zãpezii sau a (folie Bramac Universal)

pãtrunderii prafului.
Cadru de rezistenþã

Detalii de proiectare
Date tehnice Date tehnice CAD
Material: polyizobutilen, Material: aluminiu de înaltã
cu inserþie de aluminiu, calitate, vopsit prin
rezistent la UV ardere
Culori: roºu cãrãmiziu, maro, Culori: o parte roºie,
brun roºcat deschis, o parte maro
antracit Lungime: 240 cm
Utilizare: la toate modelele Lãþime: 6 cm
de þiglã ªtanþãri: la 20 cm, Ø 6mm
Informaþii importante
despre acoperiºuri

Lungime: rolã de 5m
Laþime: 28 cm
Greutate: 4,25 kg/rolã
Rezistenþã
termicã: -40° pânã la +100°

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 53


Iluminarea podurilor

Luminex Þigla transparentã Þigla transparentã (þigle profilate)


Acest produs este util pentru accesul O soluþie simplã pentru iluminarea Reprezintã o soluþie simplã pentru
pe acoperiº, pentru iluminarea podului podurilor nemansardate. Gradul de iluminarea podului gradul de
ºi pentru aerisirea suplimentarã. Ca ele- transparenþã este de 92%. Fixarea se transparenþã fiind de 92%.
ment funcþional al sistemului, este face cu ajutorul a douã cleme, care se
adecvat pentru toate þiglele de format livreazã odatã cu þigla.
mare ºi mic, deoarece ºorþul se
adapteazã oricãrui material de înveli-
toare. Fixarea se face cu ajutorul
curelelor existente. Luminatorul se Þiglã
transparentã
poate deschide spre dreapta, spre
stânga sau în sus. Prezintã siguranþã
ªipcã
datoritã posibilitãþilor suplimentare de suport
Clemã de fixare
închidere. Se utilizeazã doar în cazul
podurilor nemansardate.

Date tehnice Date tehnice Date tehnice


Material: rama este confecþion- Material: plexiglas permanent Material: sticlã acrilicã
atã din PVC dur, chepengul Modele: Alpina, Alpina Clasic, transparentã
din policarbonat trans- Romana, Donau, Culori: transparentã
parent ºi rezistent la Natura Modele: Transilva
ºocuri, iar ºorþul din Dimensiuni: 330 x 420 mm Dimensiuni: 168 x 420 mm
PVC moale Lungime activã: 398 mm Lãþime activã: 17 cm
Culori: roºu cãrãmiziu, maro, Lãþime activã: 300 mm Greutate: 0,27 kg/buc.
antracit Greutate: 0,65 kg/buc. Necesar: min. 7buc./deschizãturã
Modele: la toate þiglele din Necesar: cca. 5 buc./100 m2 de iluminare
portofoliu de învelitoare
Dimensiuni
exterioare: 630 x 765 mm
Dimensiuni
interioare: 475 x 520 mm
Suprafaþa
luminatorului: 0,24 m2
Greutate: 6,2 kg
Necesar: în funcþie de necesitãþi

54
Elemente de fixare

Informaþii generale
Cârlig de ancorare þigle profilate Cârlig de ancorare þigle solzi Cui special
Pentru fixarea þiglelor profilate ºi ca Transilva Pentru fixarea þiglelor coamã de început
mãsurã suplimentarã pentru fixarea Se foloseºte ca mãsurã de siguranþã ºi a þiglelor de ramificaþie expuse GLUHFW
þiglelor speciale. Se utilizeazã mai ales suplimentarã în caz de furtunã sau precipitaþiilor prin poziþionarea þiglelor.
Cuiul este prevãzut cu o garniturã de

Detalii tehnice, utilizare


în zone seismice sau expuse la vânturi cutremur. La pante mai mari de 45°
cauciuc astfel încât orificiul þiglei sã fie
puternice. fiecare a treia þiglã se recomandã a fi
protejat de pãtrunderea apei. Cuiul are o
asiguratã cu un cârlig de ancorare. La
forma elicoidalã care permite o fixare
pante peste 60° se vor fixa toate
mai sigurã de ºipcã suport coamã.
þiglele.

Instrucþiuni de
proiectare
Date tehnice Date tehnice Date tehnice
Material: sârmã de oþel Material: tablã galvanizatã Material: oþel brumat
Rezistenþã: Lungime: 80 mm Utilizare: la toate modelele
fixare la douã þigle = 150 N/m2 Latime: 14 mm Dimensiuni: 3,8 x 120 mm
fixare la fiecare þiglã = 1020 N/m2 Rezistenþã: 0,3 kN/buc. Greutate: 15 g / buc. Detalii de proiectare
CAD
Necesar: în funcþie de sucþiunea Necesar: în funcþie de sucþiunea Necesar: 1buc. / þiglã coamã
vântului ºi de panta vântului ºi de panta început, respectiv þiglã
acoperiºului acoperiºului de ramificaþie
Informaþii importante
despre acoperiºuri

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 55


Elemente de fixare

Clemã fixare þiglã debitatã Clemã fixare þiglã coamã Cuie


În cazul þiglelor care nu mai au ciocul Se foloseºte la fixarea þiglelor de Fiind zincate prin forjare ºi având
de atârnare sau gaura de cui, clema coamã în cazul montajului uscat. Clema dimensiuni speciale ale capetelor,
fixare þiglã debitatã este accesoriul se fixeazã cu ajutorul unui cui zincat 31 cuiele asigurã fixarea optimã a þiglelor
ideal pentru fixarea rapidã ºi sigurã a x 75 mm prin orificiul þiglei de coamã în speciale cu gãuri pentru cuie, de exem-
þiglelor debitate. ºipca de coamã, ºi 2 cuie zincate 28 x plu þigle laterale sau de suport, precum
50 mm direct în ºipca de coamã. ºi a bucãþilor de þiglã tãiate la coame,
încruciºãri ºi îmbinãri. Cuiele sunt
folosite ºi pentru fixarea clemelor ºi a
þiglelor de coamã, precum ºi a altor
accesorii.

Date tehnice Date tehnice Date tehnice


Cuie 2,8/50
Material: inox Material: tablã de aluminiu,
Lungime: 3 cm eloxatã, 1,6 mm Material: oþel zincat prin
Lãþime: 1,8 cm Culori: roºu cãrãmiziu, maro, forjare
Lungimea sârmei: cca. 40 cm antracit Lungime: 45 mm
Necesar: 1 buc./fiecare Utilizare: la toate modelele de Dimensiunea
þiglã debitatã þiglã de coamã din capului: 9 mm
portofoliu Diametru: 2,7 mm
Necesar: 1 buc./þiglã coamã Ambalare: 1 kg cca. 400 buc.

Cuie 3,1/75
Material: oþel zincat prin
forjare
Lungime: 80 mm
Dimensiunea
capului: 9 mm
Diametru: 3,1 mm
Ambalare: 1 kg cca. 200 buc.

56
Dolie

Informaþii generale
Dolie metalicã Profilo S Adaptor Profilo S
Acest produs oferã siguranþã maximã Se utilizeaza în cazul doliilor care nu
împotriva apelor pluviale. sfârºesc în jgheab ci pe suprafaþa
Se poziþioneazã pe mijlocul traiectoriei învelitorii. Tabla de aluminiu permite

Detalii tehnice, utilizare


doliei, se fixeazã cu niºte cuie zincate mularea facilã pe suprafaþa þiglei.
pe fiecare ºipcã (cuie recomandate
2,5 x 30 mm), iar distanþa maximã de
fixare este 500 mm. Nu necesitã pat
de lemn sau ºipci suplimentare de
susþinere. Orificiile speciale de pe la-
terale permit fixarea fãrã cleme ºi posi-
bilitatea modificãrii poziþiei (în funcþie
ªipcã ªipcã

Instrucþiuni de
proiectare
suport longitudinalã de unghiul doliei).
Folie Scândurã Dolie
Bramac suport Element Scândurã
Universal lateral suport
Element
lateral dolie dolie

Asterealã
Cãprior
Cãprior de dolie
Detalii de proiectare
CAD

Date tehnice Date tehnice Date tehnice


Material: aluminiu Material: tablã zincatã din oþel, Material: aluminiu cu strat
Culori: roºu cãrãmiziu, antracit stratificatã, cu poly de vopsea
Lungime: 1,7 ml ester de înaltã calitate, Culori: roºu cãrãmiziu, maro
Lungime activã: 1,5 ml rezistent la razele UV Lungime: 500 mm
Utilizare: la toate modelele de Culori: roºu cãrãmiziu, maro Lãþime: 500 mm
þiglã din portofoliu Lungime: 2100 mm Grosime: 0,7 mm
Informaþii importante
despre acoperiºuri

Necesar: în funcþie de necesitãþi Lãþime: 460 mm Greutate: 0,48 kg/buc.


Necesar: 1 buc./2 ml dolie Necesar: în funcþie de necesitãþi

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 57


Dolie

Element lateral dolie Bandã fixare element dolie


Bandã din material spongios, im- Se monteazã la îmbinarea doliilor con-
pregnat, pentru þiglele de format mare vergente asigurând protecþie împotriva
ºi mic, care se foloseºte ca etanºare pãtrunderii apei în acea zonã.
între învelitoare ºi elementele de
închidere, cum ar fi doliile de tablã.
Acest element protejeazã împotriva
pãtrunderii zãpezii, apei sau prafului la
elementele de legãturã ºi la îmbinãri.
Se îndepãrteazã fâºia protectoare, apoi
i se aplicã elementul lateral dolie, dupã
care se acoperã cu þiglã ºi se preseazã
corespunzãtor.

Date tehnice Date tehnice


Material: poliuretanic - spongios, Material: polyizobutilen cu
cu celulele impregnate, inserþie de aluminiu
autoadeziv Culori: roºu cãrãmiziu, maro
Culori: gri Lungime: 100 cm
Lungime: 100 cm Lãþime: 14 cm
Profil: clin, de 40 x 70 mm Greutate: cca. 0,42 kg/buc.
Necesar: 2 buc./ml dolie Necesar: 1 buc./la fiecare
îmbinare dolie

58
Hidroizolaþia acoperiºului

Clemã de fixare
Detaliu coamã þiglã coamã

Þiglã de
coamã

Suport metalic fixare


ºipcã de coamã
Þiglã de Figaroll
Contraºipcã aerisire

Informaþii generale
Folia impermeabilã
Folie impermeabilã
Bramac VELTITECH 120
Se recomadã montajul liber pe ºipci, ºi Cãprior

nu pe asterealã, întrucât este posibilã

Detalii tehnice, utilizare


deteriorarea foliei la montajul þiglei. În
cazul utilizãrii foliei Veltitech 120 la
poduri mansardate se recomandã pãs-
trarea unui spaþiu de ventilaþie între
folie ºi termoizolaþie de minim 4 cm.
Date tehnice
Material: 2 straturi (unul - 20 g PP
coating, altul - 100 g PP
spunbound cu calitãþi de

Instrucþiuni de
proiectare
fleece)
Culori: negru
Lungime: 50 m
Latime: 1,5 m
Suprafaþa de acoperire:
cca. 69 m2
Densitate/m2: 120±8 g/m2
Greutate: cca. 9 kg
Rezistenþa la rupere: Detalii de proiectare
lungime/transversal CAD
230±30 N/5
200±30 N/5 cm
Rezistenþa la rupere în jurul cuiului:
lungime/transversal: Realizarea corectã a strãpungerii pentru Realizarea corectã a strãpungerii
150±30 N/5 þiglã PVC - trecere gurã de aerisire pentru luminatoare
150±30 N/5
Rezistenþa la foc: B2
Difuzie: clasa W1
Informaþii importante
despre acoperiºuri

Rezistenþa la infiltraþii: 2000 mm


Valoare Sd: 16 m
Rezistenþa la UV: min. 4 luni
Necesar/m2 de învelitoare:
1,07 m2 inclusiv
suprapunerea
Rezistenþa termicã:
de la -40° pânã la + 80°

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 59


Hidroizolaþia acoperiºului

Folia impermeabilã anticondens Bramac Universal Eco Folia impermeabilã anticondens


Bramac UNIVERSAL Se poate monta direct pe cãpriori fãrã Bramac PRO
Se poate monta direct pe cãpriori fãrã a a fi necesarã asterealã, reducându-se Aceasta folie este ºi ea recomandatã în
fi necesarã asterealã, reducându-se astfel costurile de materie primã ºi special acoperiºurilor mansardate.
asfel costurile de materie primã ºi ma- manoperã. Are o mare capacitate de Montajul se face direct pe cãpriori ºi
noperã. Are o mare capacitate de difu- difuzie, asigurând o bunã subventilaþie termoizolaþie, ºi nu pe asterealã,
zie, asigurând o bunã subventilaþie aco- acoperiºului. Este rezistentã atât prinderea foliei fãcându-se cu ajutorul
periºului. Este rezistentã atât la rupere, la rupere, oferind siguranþã la montaj, contraºipcilor.
oferind siguranþã la montaj, cât ºi la cât ºi la intemperii pânã la montarea Bramac Pro permite difuzia de vapori
intemperii pânã la montarea învelitorii. învelitorii. Datoritã rezistenþei ridicate a din interior spre exterior, iar în celãlalt
foliei, poate fi montatã ºi pe asterealã. sens este impermeabilã.
Date tehnice
Material: polipropilenã Date tehnice Date tehnice
Culori: gri închis Material: polipropilenã Material: polipropilenã
Lungime: 50 m Culori: verde Culori: gri deschis
Lãþime: 1,5 m Lungime: 50 m Lungime: 50 m
Suprafaþa de Lãþime: 1,5 m Lãþime: 1,5 m
acoperire: cca. 69 m2 Suprafaþa de Suprafaþa de
Densitate/m2: 151 g/m2, 4 straturi acoperire: cca. 69 m2 acoperire: cca. 69 m2
Greutate: cca. 12 kg Densitate/m2: 140±8 g/m2 Densitate/m2: 100 g/m2, 3 straturi
Rezistenþa Greutate: cca. 10,5 kg Greutate: cca. 8 kg
la rupere: lungime/transversal Rezistenþa la rupere: Rezistenþa
cca. 490 N/cca. 450 lungime/transversal la rupere: lungime/transversal
N/5 cm 300±30 N/5 cca. 200 N/cca.130 N/5
Rezistenþa la rupere 270±30 N/5 cm cm
în jurul cuiului: lungime/transversal: Rezistenþa la rupere în jurul cuiului: Rezistenþa la foc: B2
cca. 360 N/cca. 400 N lungime/transversal: Difuzie: 1400 g/m2 în 24 h
Rezistenþa la foc: B2 180±30 N/5 Rezistenþa
Difuzie: 1350 g/m2 în 24 h 180±30 N/5 la infiltraþii: 3000 mm
Rezistenþa la Rezistenþa la foc: B2 Valoare Sd: cca. 0,03 m
infiltraþii: 3000 mm Difuzie: clasa W1 Rezistenþa la UV: min. 4 luni
Valoare Sd: cca. 0,03 m Rezistenþa la Necesar/m2 de învelitoare:
Rezistenþa la UV: min. 4 luni infiltraþii: >3000 mm 1,07 m2 inclusiv
Necesar/m2 de învelitoare: Valoare Sd: 0,03±0,01 m suprapunerea
1,07 m2 inclusiv Rezistenþa la UV: min. 4 luni
suprapunerea Necesar/m2 de învelitoare:
Rezistenþa termicã: 1,07 m2 inclusiv
de la -40° pânã la +85° suprapunerea
Rezistenþa termicã: de la -40° pânã la +80°

60
Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor PVC

Informaþii generale
Stabicor P este denumirea sistemului
de jgheaburi ºi burlane Bramac din PVC
utilizate pentru colectarea ºi evacuarea
apelor pluviale. Sistemul Stabicor P

Detalii tehnice, utilizare


reprezintã suma standardelor calitative
ºi estetice înalte, completând prin
eleganþa sa aspectul oricãrei clãdiri. Se
potriveºte la orice model ºi culoare de
þiglã, nu necesitã lipire sau sudare,
rezistent la ºocuri, coroziune, variaþii de
temperaturã ºi ultraviolete.

Instrucþiuni de
proiectare
Date tehnice
Material: polivinilclorurã (PVC dur
colorat prin impreg-
nare)
Culori: maro, arãmiu, alb Detalii de proiectare
CAD
Dimensiuni:
jgheaburi: lungime: 2 m, 4 m,
diametru: 125 mm,
150 mm
Burlane: lungime: 0,5 m, 1 m,
2 m, 4 m
diametru: 100 mm
Informaþii importante
despre acoperiºuri

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 61


Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor metalic

Stabicor M

Stabicor M este denumirea sistemului


de jgheaburi si burlane metalice
Bramac utilizate pentru colectarea ºi
evacuarea apelor pluviale. Sistemul
Stabicor M reprezintã suma standarde-
lor calitative ºi estetice înalte, com-
pletând prin eleganþa sa aspectul
oricãrei clãdiri. Se potriveºte la orice
model ºi culoare de þiglã, nu necesitã
lipire sau sudare, rezistent la coroziune,
variaþii de temperaturã ºi ultraviolete.
Se adreseazã în special sectorului
reabilitari zone istorice, unde pãstrarea
materialului existent este o cerinþã.

Date tehnice
Material: tablã zincatã vospitã în
câmp electrostatic
Culori: maro închis, roºu cãrãmiziu
Dimensiuni:
jgheaburi: lungime: 4 m,
diametru: 125 mm, 150 mm
Burlane: lungime: 1 m, 3 m
diametru: 100 mm

62
Calitatea Bramac

Material Calitate

Informaþii generale
Numai cel mai bun lucru e destul de bun. Bramac foloseºte Bramac acordã la toate þiglele o „garanþie nelimitatã la valoa-
numai materii prime de primã calitate: nisip spãlat ºi sortat, rea de nou” de 30 de ani pentru rezistenþa materialelor ºi
apã, ciment Portland ºi pigmenþi pe bazã de oxid de fier. Din rezistenþa la îngheþ.
aceste materiale se produce beton colorat în masã. Þiglele Bramac au fost distinse cu marca de calitate a Uniunii
În comparaþie cu alte materiale de construcþie, rezistenþa Uzinelor Austriece de Beton ºi Prefabricate ºi cu marca de
þiglelor creºte permanent, astfel cã þiglele Bramac au o duratã calitate Austria ºi au fost supuse expertizei conform cu EN
lungã de viaþã. 490/491.
Producþia acestor þigle este complet automatizatã ºi nu Calitatea unitarã ºi ecologicã a þiglelor Bramac a fost confir-

Detalii tehnice, utilizare


rezultã emisii poluante. matã încã din 1999 cu marca IBO.

Eventualele diferenþe de culoare se explicã prin utilizarea unor


materii prime naturale. Acestea pot fi ºi cauzate ºi de factori
poluanþi sau de procedee tehnologice în timpul prizei betonu-
lui. Factorii climaterici le atenueazã în timp, iar acesta nu
reprezintã un defect. Factorii de mediu pot de asemenea sã
modifice suprafeþele. Regulamente ºi norme valabile

Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare


– STAS 10101-92
– NORMATIV NPO 19-97
Utilizare – NORMA EN490
Þiglele Bramac pot fi utilizate pentru orice acoperiº cu pantã, – NORMA EN491
pentru acoperiºuri cu una, douã sau patru ape, în orice zonã – CERTIFICAT ISO 9001
de climã ºi la orice altitudine.

Sunt disponibile 6 modele în 8 culori. Þigla Transilva este


idealã pentru acoperiºuri rotunjite, creaþii cum ar fi turnurile ºi
creeazã o imagine armonioasã în combinaþie cu þigle profilate.
Formele ºi culorile þiglelor Bramac vã ajutã sã vã împliniþi
dorinþele.
Informaþii importante
despre acoperiºuri

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 63


Instrucþiuni pentru proiectarea
acoperiºului
Calculul distanþei între ºipci
Clemã fixare þiglã
de coamã

Þiglã de coamã
Montajul uscat Figaroll

ªipcã de coamã
Suport fixare
ºipcã de coamã

ªipcã suport

m
4c
ntã
* * n sta
DS co

**
DS
Þiglã
i BRAMAC
orulu
cãpri
ea
n gim
Lu
*
cm
32 Mortar de
ciment

Cãprior t
tan
ns
co m
2c
ci
ºip
re
* aceastã valoare poate sã creascã înt
þa
în funcþie de detalii ºi de specifi- tan
cul local Dis

**distanþa DS se stabileºte în funcþie de înclinaþia


acoperiºului ºi lungimea cãpriorului

Montajul cu mortar

Tabelul 1: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã profilatã ºi a Limitã de pantã >15° < 25°
distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului
Limite de pantã >15° < 25° Suprapunere minimã:10,5 cm
Distanþa maximã între ºipcile suport: 31,5 cm
În cazul utilizãrii þiglelor laterale, distanþa între ºipcile
suport trebuie sã fie de cel puþin 31,0 cm.

e re
rapun
e sup
nþa d 0,5 cm
Dista 1
min.

Þiglã Bramac
Cãprior
ªipcã suport
Contraºipcã
Folie Bramac Universal
Asterealã
R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci

64
Instrucþiuni pentru proiectarea
acoperiºului

Calculul distanþei între ºipci

Informaþii generale
Distanþa între ºipcile suport se calculeazã pe baza lungimii cãpriorului din care se scad ditanþele
constante:
- distanþa de la streaºinã la prima ºipcã: 33 cm
- distanþa de la coamã la ultima ºipcã: 4 cm (pentru sistemul uscat)
Pentru a obþine o lãþuire corespunzãtoare, la proiectare se vor avea în vedere valorile din tabele
în ceea ce priveºte lungimea cãpriorilor. Lungimile cãpriorilor date în tabelele 1 - 3 conþin valorile
constante de la streaºinã (33 cm) ºi coamã (4 cm). Vã rugam sã þineti cont, cã la construirea pe
cantul superior al cãpriorului (ex. placarea cu scândurã ºi aplicarea contraºipcilor) lungimea cãpri-
orilor se va modifica în funcþie de gradul de înclinaþie al acoperiºului ºi de înãlþimea construcþiei
suplimentare.

Detalii tehnice, utilizare


Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare
Tabelul 2: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã profilatã ºi a Limitã de pantã >25° < 30°
distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului
Limite de pantã >25° < 30° Suprapunere minimã: 9,0 cm
Distanþa maximã între ºipcile suport: 33,0 cm
În cazul utilizãrii þiglelor laterale, distanþa între ºipcile
suport trebuie sã fie de cel puþin 31,0 cm.

re
rapune
sup
de
t a nþa
in . 9 cm
Dis m

Þiglã Bramac

Cãprior

ªipcã suport
Informaþii importante
despre acoperiºuri

R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 65


Instrucþiuni pentru proiectarea
acoperiºului

Tabelul 3: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã profilatã ºi a


distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului
Limite de pantã >30°

R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci

Limitã de pantã >30°


Suprapunere minimã: 8 cm
Distanþa maximã între ºipcile suport: 34 cm
În cazul utilizãrii þiglelor laterale, distanþa între ºipcile
suport trebuie sã fie de cel puþin 31,0 cm.

e
ner
rapu
sup
de cm
t a nþa . 8
Dis min

Þiglã Bramac

Cãprior

ªipcã suport

66
Instrucþiuni pentru proiectarea
acoperiºului

Tabelul 4: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã Reviva Tabelul 6: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã Reviva
ºi a distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului ºi a distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului

Informaþii generale
Limite de pantã >25°<30°, distanþa maximã 28 Limite de pantã >35°<45°, distanþa maximã 30

Detalii tehnice, utilizare


R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci

Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare


Tabelul 5: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã Reviva Tabelul 7: Determinarea numãrului de rânduri de þiglã Reviva
ºi a distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului ºi a distanþei dintre ºipci în funcþie de lungimea cãpriorului
Limite de pantã >30°<35°, distanþa maximã 29 Limite de pantã >45°, distanþa maximã 31

Informaþii importante
despre acoperiºuri

R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci R= Numãrul de rânduri de þiglã; DS=Distanþa dintre ºipci

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 67


Instrucþiuni pentru proiectarea
acoperiºului
Acoperire simplã Montaj uscat

Distanþa între ºipci/necesar materiale Figaroll


Panta Lungime Distanþa Necesar Suport metalic ªipcã de coamã
de suprapunere între ºipci buc./m2 fixare ºipcã de
coamã
în cm în cm Þiglã Transilva
25°* 11,0 15,5 37,95
30° 11,0 15,5 37,95 mm
110
35° 10,0 16,0 36,76 A
40° 9,0 16,5 35,65
45° 8,0 17,0 34,60 A

* Aceastã valoare poate sã creascã în funcþie de zonã ºi de specificul local


A

ri Montaj cu mortar
A rio
ãp
ec Mortar
ngim
A Lu

0
15
0*
15
70

95
mm

Acoperire dublã
Distanþa între ºipci/necesar materiale
Figaroll
Panta Lungime Distanþa Necesar
de suprapunere între ºipci buc./m2
în cm în cm Þiglã Transilva
25°* 11,0 31,0 37,95
30° 11,0 31,0 37,95 11
0
35° 10,0 32,0 36,76
40° 10,0 32,0 36,76
8
45° 10,0 32,0 36,76
* Aceastã valoare poate sã creascã în funcþie de locaþii ºi de specificul local

ri
rio
e cãp
8 n gim Mortar
Lu

0
15
*
150
70

95

68
Instrucþiuni pentru proiectarea acoperiºului
Lãþimea învelitorii utilizând þigle laterale precum ºi lãþimea construcþiei ºi
numãrul de þigle pe rând pentru Þiglele Alpina, Romana, Alpina Clasic,
Donau ºi Natura

Lãt. înv. = lãt. constr. + 8 cm (2 x 1 cm distanþã + 2 x 3 cm pentru þigla lateralã)


Lãt. înv. = multiplu de 30 cm + 1 x 3,5 cm sau 33 cm + 1 x 16,5 cm + 1 x 3,5 cm

33 30 30 15 30 30

Informaþii generale
3,6

15
11,4
Recomandãm trasare cu sfoarã: la 90 cm = 3 lãþimi de þiglã

Trasare la sfârºit
Marcaj de început
26 cm
3 1 30 cm 30 cm 15 cm 30 cm 29 cm 1 3

Detalii tehnice, utilizare


4 Lãt. constr. = lãt. înv. - 8 cm sau multiplu de 30 cm
4

Lãt. constr.

Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare


Schema de suprapunere a þiglelor profilate

2
Informaþii importante
despre acoperiºuri

1 þiglã de câmp
1
2 þiglã 1/2
3 þiglã lateralã stânga
4 þiglã lateralã dreapta
5 þiglã de coamã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 69


Instrucþiuni pentru proiectarea acoperiºului
Lãþimea învelitorii utilizând þigle laterale precum ºi lãþimea construcþiei ºi
numãrul de þigle pe rând pentru Þigla Transilva
Utilizarea þiglelor laterale universale este independentã de modelul de învelitoare
Þiglele laterale universale vor fi montate din douã în douã rânduri

Lãþimea lateralã

11,1 17 34 34 34 34 11,1

0,8 8,5 8,5 0,8

3,8 6,5 6,5 3,8


17 102 34

4,6 4,6
32 102 32

Lãþimea construcþiei = 2 x 6,5 + multiplu de 17 cm

Lãþimea învelitorii

Marcaj de sfârºit Marcaj de început


de la 6,5 cm pânã la 15cm de la 6,5 cm pânã la 15cm

Aºezare simplã Aºezare dublã

1 Þiglã solzi Transilva 1 Þiglã solzi Transilva


2 Þiglã solzi Transilva 2 Þiglã solzi Transilva
3 Þiglã Transilva lateralã universalã 3 Þiglã Transilva lateralã universalã
4 Þiglã Transilva de streaºinã 4 Þiglã Transilva de streaºinã
5 Þiglã Transilva de aerisire cu proeminenþã 5 Þiglã Transilva de aerisire cu proeminenþã
6 Þiglã Transilva de aerisire inferioarã 6 Þiglã Transilva de aerisire inferioarã
7 Þiglã Transilva de aerisire superioarã 7 Þiglã Transilva de coamã
8 Þiglã Transilva de coamã
9 Þiglã Transilva de creastã
1. Þigla Reviva 1/1
2. Þigla Reviva ½
Suprapunere minimã, distanþa între ºipci ºi necesar 3. Þigla de aerisire
în funcþie de înclinaþia ºarpantei la þigla Reviva (necesar: 1 buc./ 10 m2
de învelitoare)
Înclinaþie Suprapunere Distanþa Necesar 4. Þigla de coamã
ºarpantã minimã între ºipci PD[ buc./m2 (necesar: 2,5 buc. ml)
cm) acceptatã cm) Þiglã Reviva 5. Þigla lateralã 1/1 stânga
25 - 30° 14,0 28 11,90 6. Þigla lateralã 1/1 dreapta
7. Þigla laterala ¾ stânga
30 – 35° 13,0 29 11,49 8. Þigla laterala ¾ dreapta
35 - 45° 12,0 30 11,11
=45° 11,0 31 10,75

70
Recomandãri pentru construirea
acoperiºului

Þiglele Alpina, Romana, Alpina Clasic, Donau ºi Natura au un Valoarea normatã a încãrcãrii pentru Þigla Alpina

Informaþii generale
ºanþ longitudinal mic. Montarea e uºoarã graþie formatelor
Suprapunere Alpina
mari (numai cca. 10 buc./m2) ºi exactitãþii dimensiunilor. în cm kN/m2
Lãþimea acoperitã e multiplu de 30 cm (resp. 15 cm) + 3 cm.
8,0 0,42
Se monteazã pe rânduri. 8,5 0,43
9,0 0,44
9,5 0,44
10,0 0,45
Suprapunerile variazã (este posibilã schimbarea þiglelor fãrã a
10,5 0,46
schimba laþurile dacã e corectã construcþia) în funcþie de 10,8 0,46

Detalii tehnice, utilizare


pantã. Sarcina suportabilã este estimatã între 0,37 ºi
0,5 kN/m2, în funcþie de model.
Valoarea normatã a încãrcãrii pentru Þigla Transilva
Acoperire simplã Acoperire dublã

Suprapunere Încãrcare Suprapunere Încãrcare


kN/m2 kN/m2

11,0 0,854 11,0 0,854


11,0 0,854 11,0 0,854
10,0 0,827 10,0 0,827
9,0 0,801 10,0 0,827

Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare


8,0 0,779 10,0 0,827

ªipci
Secþiunea ºipcilor depinde de distanþa dintre cãpriori.
Reper: 30 x 50 mm. Dimensiunea minimã de 28 x 48 mm
prevãzutã de NORMA B 7219 este suficientã. Distanþa dintre
cãpriori depinde de asemenea de acoperirea necesarã pentru
panta respectivã.

Valori pentru þiglele profilate Alpina, Romana, Alpina


clasic, Natura, Donau):

> 15° < 17°: max. 31,5 cm (acoperiº cu 2 straturi


de hidroizolaþie)
> 17° < 22°: max. 31,5 cm (cu asterealã si cu hidroizolaþie)
Informaþii importante
despre acoperiºuri

> 22° < 25°: max. 31,5 cm (fãrã asterealã dar cu hidroizo-
laþie)
> 25° < 30°: max. 33,0 cm (fãrã asterealã dar cu hidroizo-
laþie)
> 30°: max. 34,0 cm (fãrã asterealã dar cu hidroizolaþie)

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 71


Recomandãri pentru construirea
acoperiºului

Valori pentru þiglele Transilva: Suprapunerea la margini


Distanþa între laturi e de
Acoperire simplã: 31,5 - 34 cm, iar suprapu-

L u p ra p
> 25° < 30° : max. 15,5 cm (cu izolaþie) nerea maximã este de

su
ng un
im e r
e
> 30° < 35° : max. 15,5 cm 10,5 cm.

de
e
> 35° < 40° : max. 16,0 cm
11 cm
> 40° < 45° : max. 16,5 cm
> 45° : max. 17,0 cm Panta acoperiºului ºi alte mãsuri
Sunt necesare mãsuri speciale de planificare ºi execuþie în
Acoperire în coroanã: cazul unor condiþii locale speciale, a mansardãrii, a unei pante
> 25° < 30°: max. 31,0 cm (cu izolaþie) foarte mari sau foarte mici ºi în funcþie de destinaþia clãdirii.
> 30° < 35°: max. 31,0 cm Puteþi alege urmãtoarele soluþii: prindere în cleme, izolaþie
> 35°: max. 32,0 cm (cãptuºire completã, izolaþie universalã), izolaþie tip 210 sau
140. ªipci longitudinale de min. 50 x 50 mm. Izolaþia împie-
Valori pentru þigla Reviva dicã pãtrunderea zãpezii.
> 25° < 30°: max. 28,0 cm (cu astereala ºi cu
hidroizolaþie) Se vor respecta normele în vigoare ºi urmãtoarele:
>30° < 35°: max. 29,0 cm (fãrã asterealã dar cu
hidroizolatie) > 15° < 17° : acoperiº cu 2 straturi de izolaþie
>35° < 40°: max. 30,0 cm (fãrã asterealã dar cu > 17° : izolaþie
hidroizolaþie) > 22° : liber pe ºipci
>40°: max. 31,0 cm (fãrã asterealã dar cu > 45° : (ºi în zone cu furtuni puternice)
hidroizolaþie) fixaþi fiecare a doua - a treia þiglã
din fiecare rând diagonal cu un
cârlig de ancorare
Ventilaþie > 60° : fixaþi fiecare þiglã de ºipca
Pentru a asigura secþiunile de subventilaþie a învelitorii, sunt transversalã
necesare urmãtoarele elemente de ventilaþie: > 70° : fixaþi fiecare þiglã solz Transilva
Modele Secþiunea de aerisire cu câte douã ºuruburi
de þiglã Þiglã de aerisire/ Metalroll Aerofirst Figarol
cca. cm2/buc. cca. cm2/m cca. cm2/m cca. cm2/m
Alpina 50 230 380 150 În zone cu furtuni puternice sau în condiþii locale deosebite,
Alpina Clasic 50 230 380 150 þiglele Transilva trebuie fixate ºi pentru pante mai mici de
Donau 50 230 380 150
45°
Romana 50 230 380 150
Natura 50 230 380 150
Transilva 25 230 - 150 Efecte statice ale vântului
Reviva 50 230 - 150
În cazul montãrii uscate, bordurile acoperiºelor trebuie fixate
la douã þigle în lãþime ºi pe douã rânduri în înãlþime.

72
Construcþia marginilor acoperiºului
pentru þiglele profilate

cu þiglã lateralã, pazie dublã


ºi consolã pronunþatã Þiglã lateralã

Informaþii generale
ªipcã suport
Contraºipcã
Folie anticondens Bramac Universal
Scândurã de pazie
Cãprior Asterealã

Zid exterior

Lãþimea consolei

Detalii tehnice, utilizare


cu þiglã lateralã ºi scândurã de pazie
Þiglã lateralã

ªipcã suport
Contraºipcã

Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare


Folie anticondens Bramac Universal
Scândurã de pazie
Cãprior Asterealã

Zid exterior

Lãþimea consolei

cu þiglã lateralã ºi scândurã îmbrãcatã în tablã, Scândurã


de pazie
cu picurãtor Þiglã
ªipcã suport
Contraºipcã
Folie anticondens Bramac Universal
Picurãtor
Informaþii importante
despre acoperiºuri

Cãprior Asterealã

Zid exterior

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 73


Construcþia marginilor acoperiºului
pentru þiglele solzi

Marginea acoperiºului placatã cu scândurã


Jgheab lateral
îmbrãcatã în tablã, cu picurãtor Þiglã dublã Fixare în cuie
Þiglã 1/1

Scândurã de pazie
Þiglã lateralã
universalã

Cãprior Scândurã
de pazie
Folie anticon-
dens Bramac
Universal

Zidãrie exterioarã

Marginea acoperiºului placatã cu scândurã Element metalic lateral


ªipcã suport

îmbrãcatã în tablã Þiglã 1/1 Þiglã dublã


Scândurã de pazie

Contraºipcã

Folie anticon- Cãprior Asterealã


dens Bramac
Universal

Zidãrie exterioarã

Marginea acoperiºului placatã cu scândurã ªipcã suport

Þiglã 1/1 Þiglã dublã


de pazie
Scândurã de pazie

Contraºipcã

Folie anticon- Cãprior Asterealã


dens Bramac
Universal

Zidãrie exterioarã

74
Dimensionarea ºipcilor
Tabele ajutãtoare pentru alegerea dimensiunii necesare ºipcilor

Norma NPO 1997 prevede secþiunea transversalã minimã pentru ºipcile

Informaþii generale
învelitorii de 28 mm/48 mm. Secþiunea de ºipcã se stabileºte în funcþie de
sarcinã ºi de distanþa dintre cãpriori.
Tabelele de mai jos indicã zonele limitã ale încovoierilor admisibile ale
ºipcilor în concordanþã cu sarcina totalã.

Dimensionarea ºipcilor:

30/50

50/50

Dimensiuni în funcþie de încãrcã-


rile statice

Detalii tehnice, utilizare


Distanþã între cãpriori

Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare


... pentru înclinaþii ≥15< 30° ... pentru înclinaþii ≥30°
Alpina, Alpina Clasic, Donau, Natura, Romana, Reviva (Transilva ≥25< 30°) Alpina, Alpina Clasic, Donau, Natura, Romana, Reviva, Transilva

11,5 11,5
Încãrcare totalã kN/m2

Încãrcare totalã kN/m2

11 11
10,5 10,5
10 10
9,5 9,5
9 9
8,5 8,5
8 8
7,5 7,5
7 7
6,5 6,5
6 6
5,5 50/50 5,5 50/50
5 5
4,5 4,5
4 4
3,5 3,5
3 3
2,5 2,5
2 30/50 2 30/50
1,5 1,5
Informaþii importante
despre acoperiºuri

1 1
0,5 0,5
0 0
60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

Distanþa între cãpriori (între axe) Distanþa între cãpriori (între axe)

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 75


Construcþia coamei

Clemã fixare þiglã


Montajul coamei fãrã hidroizolaþie, de coamã

contraºipci ºi asterealã pentru


þiglele profilate Þiglã de coamã ªipcã de coamã

Suport fixare
ºipcã de coamã

ªipcã suport
Figaroll Þiglã
BRAMAC

Þiglã de aerisire

Cãprior

Clemã fixare þiglã


de coamã
ªipcã de coamã
Montajul coamei cu hidroizolaþie
Þiglã de coamã Suport fixare
ºi asterealã pentru þigla Transilva ºipcã de coamã

Figaroll

Cãprior Fâºie de folie impermeabilã

ªipcã suport
Þiglã BRAMAC

Contraºipcã

Asterealã Cãprior Folie anticon-


dens Bramac
Universal

76
Construcþia coamei

Clemã fixare þiglã


de coamã
Montajul coamelor cu
folie Veltitech 120
Þiglã de coamã

Informaþii generale
ªipcã de coamã

Suport fixare
m ºipcã de coamã
20c
10-

cm
ªipcã suport n .10
mi Figaroll

Fâºie de folie
Þiglã de Þiglã BRAMAC
Contraºipcã aerisire

Detalii tehnice, utilizare


Folie impermeabilã

Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare


Cãprior

Clemã fixare þiglã


de coamã

Montajul coamelor cu ªipcã de coamã


Þiglã de coamã
Bramac Universal, Bramac Universal Eco sau Suport fixare
ºipcã de coamã
Bramac Pro
ªipcã suport
Figaroll

Þiglã de Þiglã BRAMAC


Contraºipcã aerisire
Informaþii importante
despre acoperiºuri

Folie anticondens
Bramac Universal

Asterealã

Cãprior

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 77


Construcþia muchiei

Clemã fixare þiglã


de coamã
Montajul uscat al muchiei
ªipcã de coamã
cu ºipcã de muchie Þiglã de coamã

ªipcã
suport Contraºipcã

Figaroll
Þiglã BRAMAC

Panã de coamã

Folie
BRAMAC UNIVERSAL
Asterealã

Cãprior
ªipcã de coamã

Figaroll
Panã de coamã

Suport fixare ºipcã de coamã

Clemã fixare þiglã


de coamã
Montajul uscat al muchiei cu ªipcã de coamã
Þiglã de coamã
suport metalic fixare ºipcã coamã Suport fixare ºipcã de coamã

Contraºipcã
ªipcã Figaroll Þiglã BRAMAC
suport

Panã de coamã

Folie
BRAMAC UNIVERSAL
Asterealã

Cãprior

78
Construcþia streºinii

Detaliu de streaºinã cu hidroizolaþie, element


ªipcã
de protecþie streaºinã, bandã de aerisire pro- suport

Informaþii generale
tecþie streaºinã ºi picurator Contraºipcã

Hidroizolaþie

Þiglã
parazãpadã
Cosoroabã

Detalii tehnice, utilizare


Bandã de
aerisire
protecþie
streaºinã

Consolã
jgheab

Cãprior

Asterealã

Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare


Bandã de
aerisire Picurãtor
Element de
protecþie
protecþie streaºinã
streaºinã

ªipcã
Detaliu de streaºinã cu hidroizolaþie, suport

bandã de aerisire protecþie streaºinã


Contraºipcã
pentru Þigla Transilva

Folie anticondens
Bramac Universal
Asterealã

Þiglã
Transilva

Cosoroabã

Bandã de
aerisire
protecþie
streaºinã

Consolã
Informaþii importante
despre acoperiºuri

jgheab

Cãprior
Bandã de
aerisire protecþie
streaºinã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 79


Construcþia doliei

ªipcã
Dolie metalicã fãrã suport Dolie

hidroizolaþie, cu element Scândurã


suport
Scândurã
suport Þiglã BRAMAC
lateral dolie
Element Element
lateral dolie lateral dolie

Cãprior

Cãprior de dolie

ªipcã
Dolie metalicã cu suport Contraºipcã
Folie
hidroizolaþie ºi element BRAMAC UNIVERSAL Dolie

lateral dolie Scândurã


suport
Scândurã
suport
Element Element
lateral dolie lateral dolie

Asterealã

Cãprior

ªipcã Cãprior de dolie


suport Contraºipcã
Dolie metalicã adâncitã, Folie
BRAMAC UNIVERSAL Dolie
cu hidroizolaþie ºi element Scândurã Scândurã
suport
suport
lateral dolie Element Element
lateral dolie lateral dolie

Asterealã

Cãprior

Cãprior de dolie

80
Acoperirea rotundã
Dolie realizatã din þigle solzi

1. Montarea scândurii de dolie

Informaþii generale
ºi tãierea primei þigle

Detalii tehnice, utilizare


2. Acoperirea ambelor
ape plecând de la centru

Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare


Informaþii importante
despre acoperiºuri

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 81


Acoperirea rotundã
Lucarnã portantã arcuitã (tip Napoleon) cu Þigla Transilva

Condiþii preliminare

cm .
in
Panta minimã a lucarnei este de 25°, aºadar panta minimã a

m
50
acoperiºului va fi de 37°. Panta acoperiºului se calculeazã ca
diferenþã între panta minimã a acoperiºului cu þigle solzi ºi
unghiul dintre cãpriorii lucarnei ºi cãpriorii acoperiºului (max.
12°). Pentru a nu întâlni probleme la acoperirea lucarnei, tre-
max. 12°
buie respectat întocmai raportul indicat între înãlþime ºi lãþime

Înãlþimea lucarnei
ºi metoda de susþinere a arcului. Vã recomandãm din motive Înclinaþia învelitorii
min. 37°
estetice sã supraînãlþaþi lucarna cu cca. 1/100 din lungime.
Pentru aceasta, rotunjiþi cãpriorul lucarnei prin tãiere orizon- H
talã. Arcurile de cerc se calculeazã conform cu fig. 2.

Figura 1

Înãlþimea lucarnei
Sãgeatã
R2 cca. 1/100L

1/4
1/4
R1 H 1/4
1/4

B = H x min 2,5 L B = H x min 2,5

Figura 2

Stabilirea liniilor de susþinere Detaliu C

Metoda de susþinere descrisã garanteazã o repartizare unifor-


mã pe arc. Acest lucru este realizat prin cãptuºire completã,
pe romenade din scânduri rezistente de 20 mm cu bordurã
cuneiformã.
Detaliu B
Pentru a fixa þiglele solzi pe came, se monteazã ºipci rezis-
tente de 15/50 mm pe cãptuºeala rotundã (v. detaliul A).
Detaliu D

Detaliu A

82
Acoperirea rotundã
Lucarnã portantã arcuitã (tip Napoleon) cu Þigla Transilva

Calcularea liniilor de susþinere Detaliu A

Informaþii generale
2,4 5 20 5 2,4 14

Acoperirea: Se porneºte întotdeauna de la marginea Placare cu scândurã (lambriu)

superioarã a laþului. Se scad grosimea laþului (15 Romenade 1

mm) ºi grosimea cãptuºelii lucarnei (20 mm) ºi se Romenade 2

Placare cu scândurã (lambriu)


obþine linia de susþinere a acoperiºului = marginea
Cadru
superioarã a romenadei. Wakaflex

Lucarnã: Se calculeazã analog.


ªipcã

Detalii tehnice, utilizare


suport
Cãprior
11

ªipcã suport 1,5/5cm


A

Astereala lucarnei 2,0cm


Spaþiu de ventilaþie
Folie anticondens Bramac Universal

Asterealã

Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare


Detaliu B Secþiune

A’

A’

15
Folie anticondens
Bramac Universal
15

Scândurã de
pazie
Informaþii importante
despre acoperiºuri

Spaþiu de
ventilaþie

Placare cu scândurã (lambriu)

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 83


Acoperirea rotundã
Lucarnã portantã arcuitã (tip Napoleon) cu Þigla Transilva

Întretãierea celor douã linii de susþinere

Punctul de întretãiere al liniilor de susþinere este Detaliu C Folie anticondens


Bramac Universal
marginea superioarã a lucarnei. Se obþine concomi-
Punctul de întretãiere
tent poziþia marginii superioare a ultimei romenade. al liniilor de susþinere

Pentru susþinerea ulterioarã a altor romenade, aces-


ta este punctul de întretãiere al tuturor liniilor auxi-
Secþiune
liare de susþinere.
Ultima
Romenadã

11

Linia de susþinere a acoperiºului


A

Montarea corespunzãtoare a ºorþurilor de tablã, Detaliu D

pentru realizarea spaþiului de ventilaþie Spaþiu de


ventilaþie

Picurãtor

ªipcã
suport

Contraºipcã

Asterealã Folie anticondens


Bramac Universal

84
Acoperirea rotundã
Lucarnã portantã arcuitã (tip Napoleon) cu Þigla Transilva

Susþinere

Informaþii generale
Prin intersecþia celor douã linii de susþinere cu marginea Urmãtoarele romenade, între care trebuie sã fie o distanþã de
frontalã a primei romenade se obþine înãlþimea romenadei H. 60 - 70 cm, se calculeazã prin trasarea unei reþele de linii aux-
Pentru construcþia arcului din fig. 1 ºi 2 se stabileºte traseul iliare ºi suprapunerea acesteia cu profilul (se deseneazã rome-
arcului. nadele).

Figura 1 Figura 2

Secþiune

Detalii tehnice, utilizare


60 - 70 cm

Linia de susþinere
superioarã a lucarnei
Vedere de ansamblu

20 - 30 cm

Linia de susþinere

Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare


a acoperiºului

Generalitãþi tehnice Figura 3


LA X’

Distanþa dintre ºipcile suport ale lucarnei se calculeazã astfel: LA

a) Se aºeazã o ºipcã de 1,5/5 cm pe laþul constant de streaºinã 15

al lucarnei. 15
X

b) Se translateazã ºipca pe acoperiº.


c) Se aplicã pe prima ºipcã de mai jos. LA
Informaþii importante
despre acoperiºuri

d) Distanþa LA dintre ºipci se calculeazã ca fiind câtul


LA
împãrþirii lungimii X' a cãpriorului de lucarnã la numãrul de
spaþii dintre ºipcile de pe lungimea X LA

a cãpriorului de acoperiº (numãr identic de spaþii între laþuri).

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 85


Detalii CAD
SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
Marginea acoperiºului
Cu þiglã lateralã ºi cu element metalic lateral

87
Informaþii importante Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare Detalii tehnice, utilizare Informaþii generale
despre acoperiºuri
Coamã
Montajul uscat (fãrã mortar) al coamei pentru þigle profilate ºi þigle solzi

88
Creastã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:


Cu þiglã de creastã ºi þiglã de coamã

89
Informaþii importante Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare Detalii tehnice, utilizare Informaþii generale
despre acoperiºuri
Muchie
Pentru þigle profilate ºi þigle solzi

90
Streaºinã

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:


Cu jgheaburi StabiCor / fãrã element de streaºinã

91
Informaþii importante Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare Detalii tehnice, utilizare Informaþii generale
despre acoperiºuri
Strãpungeri
Þigla PVC - trecere gurã de aerisire

92
Strãpungeri

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:


Þigla PVC - trecere antenã

93
Informaþii importante Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare Detalii tehnice, utilizare Informaþii generale
despre acoperiºuri
Acces pe acoperiº
Þigla suport treaptã

94
Iluminare
Luminator universal

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:


95
Informaþii importante Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare Detalii tehnice, utilizare Informaþii generale
despre acoperiºuri
Rupere de pantã
Cu Wakaflex pentru þigle profilate ºi þigle solzi

96
SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
Rupere de pantã
Cu Wakaflex pentru þigle profilate ºi þigle solzi

97
Informaþii importante Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare Detalii tehnice, utilizare Informaþii generale
despre acoperiºuri
Racordare lateralã
Cu Wakaflex, pentru þigle profilate ºi þigle solzi

98
SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
Racordare în aval
Cu Wakaflex, pentru þigle profilate ºi þigle solzi

99
Informaþii importante Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare Detalii tehnice, utilizare Informaþii generale
despre acoperiºuri
Racordare în amonte
Cu Wakaflex, pentru þigle profilate ºi þigle solzi

100
SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
Racordare la fereastrã
Cu Wakaflex, pentru þigle profilate ºi þigle solzi

101
Informaþii importante Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare Detalii tehnice, utilizare Informaþii generale
despre acoperiºuri
Instrucþiuni de proiectare
Informaþii importante pentru
construcþia acoperiºurilor
Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã

Generalitãþi Consecinþele pãtrunderii zãpezii

Informaþii generale
Datoritã materialelor de construcþie moderne, se pot construi Foarte rar este observatã repede zãpada infiltratã prin
locuinþe ºi în zone cu ninsori abundente sau aflate la altitudini acoperiº. Zãpada se topeºte ºi umezeºte materialele de con-
mari. Þiglele din mortar de ciment rezistã la îngheþ ºi sunt strucþie, putând deteriora:
potrivite pentru astfel de condiþii climaterice. Pentru astfel de - structura de rezistenþã,
zone sunt necesare mãsuri speciale pentru proiectarea ºi exe- - termoizolaþia,
cuþia acoperiºurilor. În acelaºi timp cu normele de acoperire - ultimul planºeu.
cu þigle din mortar de ciment ºi cu normele generale de lucru,
trebuie luate în considerare în zonele cu ninsori abundente ºi

Detalii tehnice, utilizare


urmãtoarele puncte: Mãsuri de protecþie
Mãsurile se iau în funcþie de zonã, climã ºi de construcþia
- Izolarea împotriva pãtrunderii zãpezii podului (mansardã, planºeu masiv, construcþie uºoarã).
Pentru a asigura protecþia ºi a pãstra funcþionalitatea acoperi-
- Statica
ºului este necesarã introducerea unui strat de izolaþie.
- Hidroizolaþia ºi termoizolarea
Se hidroizoleazã cu folie Bramac Universal, care se fixeazã cu
- Ventilaþia suficientã ajutorul contraºipcilor, avându-se în vedere o suprapunere de
- Acoperirea profesionistã ºi solidã minim 10 cm. Se vor impermeabiliza îmbinãrile la coamã,
- Schemele de montare pentru þiglele parazãpadã strãpungerile ºi racordãrile. Dimensiunile contraºipcilor depind

Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare


ºi consolele parazãpadã de înclinaþia acoperiºului ºi de lungimea cãpriorilor, dar trebuie
sa fie de minim 50 x 50 mm. În zonele cu ninsori abundente
se recomandã luarea de mãsuri suplimentare, de protecþie, în
Pe unde pãtrunde zãpada? perimetrul streºinii. În locul rândului de þiglã parazãpadã, se
- prin orificiile de circulaþie a aerului de la streaºinã, creastã ºi foloseºte sistemul parazãpadã, alcãtuit din: þiglã suport,
coamã, prin care se realizeazã subventilaþia aerului; suport metalic parazãpadã, grilaj metalic parazãpadã ºi clemã
- pe la trecerile prin acoperiº, de exemplu coºuri, evacuãri, de îmbinare.
strãpungeri;
- prin zonele de racordare, de exemplu racord la perete,
îmbinare - dolie, margini;
- pe la suprapuneri.
Informaþii importante
despre acoperiºuri

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 103


Informaþii importante pentru
construcþia acoperiºurilor
Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã

Izolaþie
Se foloseºte folie Bramac. Folia Bramac este rezistentã la
rupere, impermeabilã, neinflamabilã ºi cu capacitate mare de
difuzie. Se monteazã paralel cu streaºina.

Avantajele produselor Bramac în caz de viscol


- Bariera aerodinamicã reprezentatã de camera de turbulenþã
a þiglelor Bramac împiedicã pãtrunderea zãpezii, a funinginei,
a prafului ºi a apei de ploaie în zonele orizontale de supra-
punere.
- ºanþurile mici longitudinale oferã protecþie împotriva apei ºi
a zãpezii.
- Suprafaþa granulatã izoleazã mai bine.

Accesorii originale
Un acoperiº e bun dacã e bine încheiat. Accesoriile Bramac
sunt soluþii pentru realizarea unor detalii funcþionale ºi sigure.
Trecerile prin acoperiº sunt bine izolate, iar îmbinãrile sunt
executate economic ºi profesionist.

104
Informaþii importante pentru
construcþia acoperiºurilor
Statica acoperiºului

Structura de rezistenþã trebuie conceputã pentru a suporta Tabelul 1:

Informaþii generale
urmãtoarele sarcini: Coeficienþii a0, a1, a2 pentru calcularea s0
Coeficient Zone de încãrcare
A B C D
a) greutatea proprie a acoperiºului
a0 0,71 1,75 2,27 1,25
conf. STAS 10101/2A1-78 a1 -0,30 -1,85 -2,26 -2,20
a2 2,58 3,75 4,92 3,04

b) forþa vântului conf. STAS 10101/20-90


Menþionãm cã pot apãrea forþe relativ mari de sucþiune, în
special la streaºinã, coamã, creastã ºi laterale, þiglele din Tabelul 2:

Detalii tehnice, utilizare


aceste zone trebuiesc ancorate în mod corespunzator (în cuie Sarcini s0 în kN/m2 în funcþie de altitudine ºi zonã
sau ºuruburi ºi cleme de ancorare). Forþa vântului este resim- Altitudine2 Zone de încãrcare
(m) A B C3 D4
þitã în funcþie de relief, înãlþimea clãdirii ºi de forma ºi panta
200 0,75 1,55
acoperiºului. 300 0,85 1,55
400 1,00 1,60 2,15
500 1,20 1,75 2,35
c) sarcina exercitatã de zãpadã 600 1,45 2,00 2,70 1,00
700 1,75 2,30 3,10 1,20
Conform STAS 10101/21-92, aceasta se calculeazã în funcþie 800 2,10 2,65 3,60 1,45
de zonã, altitudine ºi forma acoperiºului: 900 2,55 3,10 4,20 1,75
1000 3,00 3,65 4,95 2,10

Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare


1100 3,50 4,25 5,75 2,50
1200 4,05 4,95 6,65 3,00
s0 = a0 + a1 x h + a2 x h2,

1
Valorile sarcinii se rotunjesc cu ± 0,05.
unde: 2
Pentru altitudini mai mici de 200 m din zona A ºi pentru altitudini mai mici
de 300 m din zona B se aplicã valorile minime pentru 200 m (zona A),
respectiv 300 m (zona B); pentru altitudini mai mari de 1200 m din orice
s0 - sarcina pe orizontalã în kN/m2 (=kPa) zonã (A - D), sarcina se va calcula conform formulei (c sarcina exercitatã de
a0, a1, a2 - coeficienþi zonali zãpadã).
3
În zona C (v. harta), pentru altitudini de pânã la 700 m se acceptã o sarcinã
h - altitudinea locaþiei în km de min. 3,80 kN/m2, iar pentru altitudini de peste 700 m se aplicã valori cu
20% mai mari decât cele indicate pentru zona C.
4
Pentru zona D nu se acceptã sarcini mai mari de 4,50 kN/m2.
Informaþii importante
despre acoperiºuri

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 105


Informaþii importante pentru
construcþia acoperiºurilor
Statica acoperiºului

Încãrcarea cu zãpadã în funcþie de forma acoperiºului:


s = m x s0 în kN/m2 suprafaþã de rupere

Influenþa încãrcãturii cu zãpadã în funcþie de forma acoperiºului:

4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4.


Acoperiº cu Acoperiº simetric Acoperiº cu Acoperiº cu
înclinaþie (α < 5°) în douã ape1) dolie pante succesive
ºi creastã

Forma
acoperiºului

α1 +α2
α =
2
Încãrcarea
cu zãpadã

0° < α < 30° µ1 = 1,0 µ1 = 1,0 µ2 = 10 + α 2)


µ2 = 30 + α
20 30

µ2 = 0,5 pânã la 1,0 µ1 = 1,0 µ1 = 1,0

30° < α < 60° µ1 = 60 – α µ1 = 60 – α µ2 = 2,0 µ2 = 2,0


30 30

(
µ2 = 0,5 60 – α
) pânã la –α
µ1 µ1 = 6030 µ1 = 60 – α
30 30

α > 60° µ1 = 0 µ2 = µ1 = 0 µ2 = 2,0 µ2 = 2,0


µ1 = 0 µ1 = 1,0

1
Pentru acoperiºuri asimetrice fiecare parte a acoperiºului se
considerã jumãtate dintr-un acoperiº simetric. Fiecare caz se
calculeazã în funcþie de situaþia cea mai defavorabilã
2
µ2 = 1,0 în domeniul α < 10°

106
Informaþii importante pentru
construcþia acoperiºurilor
Hidroizolaþia ºi termoizolaþia

Hidroizolaþia Termoizolaþia suficientã

Informaþii generale
Recomandãm izolaþia pentru regiuni muntoase. Aceasta este Spaþiile încãlzite adiacente cu podul sau chiar cu învelitoarea
obligatorie pentru mansarde. trebuie prevãzute cu o termoizolaþie minimã cu un coeficient
Pentru izolaþie sunt necesare ºipci longitudinale, care asigurã de conductivitate termicã maxim admis kmax = 0,3.
ventilaþia ºi pe care creazã niºte intervale libere, prin care apa Dimensiunile izolaþiei vor fi stabilite în conformitate cu stan-
se poate scurge fãrã a afecta izolaþia. Dimensiunile ºipcilor dardele minime locale.
vor fi stabilite în funcþie de sarcini, dar trebuie sã aibã cel
puþin 30/50 mm. Trebuie de asemenea evitatã crearea unor punþi de cãldurã,
care vor provoca nu numai pierderi calorice, ci ºi condens,

Detalii tehnice, utilizare


îngheþ ºi retenþie de apã.

Spaþiu de ventilaþie
Mai jos este ilustratã o structurã posibilã:
Asterealã

Folie anticondens
Bramac Universal

ªipcã
longitudinalã

ªipcã

Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare


suport
30/50
Gips - carton
Þiglã

Barierã
de vapori
ªipcã
suport
ªipcã
Termoizolaþie ªipcã suport Folie anticondens
longitudinalã 30/50 Bramac Universal Asterealã Þiglã

ªipcã suport

Cãprior
Informaþii importante
despre acoperiºuri

Cãprior Termoizolaþie Gips - carton ªipcã Barierã


suport de vapori

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 107


Informaþii importante pentru
construcþia acoperiºurilor
Ventilaþia suficientã

Acoperiºul trebuie sã aibã o temperaturã redusã, chiar ºi în


regiunile cu ninsori abundente; mai precis, aerul trebuie sã cir-
ieºire aer
cule cãtre interior ºi exterior în zonele de deasupra izolaþiei.
Asta înseamnã cã spaþiile dintre marginea inferioarã a þiglelor
ºi marginea superioarã a hidroizolaþiei ºi spaþiile dintre cãpriori rece
create între hidroizolaþie ºi termoizolaþie trebuie ventilate pe la
streaºinã ºi pe la creastã. Prin aceasta se urmãreºte
cald
apropierea temperaturii interne a straturilor de acoperire cu rece
temperaturile externe. Astfel, zãpada va forma o pãturã pe
intrare aer
acoperiº ºi se va topi lent ºi uniform datoritã razelor solare
cald cald
intrare aer
sau a temperaturii aerului.

Dimensiunile spaþiilor de ventilaþie

Tabelul 1:
Grosimea minimã a ºipcilor longitudinale în funcþie de pantã
ºi lungimea cãpriorilor, în cm

Cãprior Înclinaþie
în m 15° 20° 25° 30°
5 5 5 5 5
10 6,5 5 5 5
15 10 6,5 5 5
20 10 10 6,5 5
25 10 10 8 6,5

Tabelul 2:
Dimensiunile orificiilor de aducþiune ºi evacuare a aerului în
funcþie de lungimea cãpriorilor, în cm2/ml

Cãprior Înclinaþie
în m 15° 20° 25° 30°
AducþiuneEvacuare Aducþiune Evacuare Aducþiune Evacuare Aducþiune Evacuare
5 90 110 80 100 70 90 60 80
10 180 220 160 200 140 180 120 160
15 270 330 240 300 210 270 180 240
20 360 440 320 400 280 360 240 320
25 450 540 400 480 350 420 300 360

108
Informaþii importante pentru
construcþia acoperiºurilor
Acoperirea profesionistã ºi solidã

Coama

Informaþii generale
Execuþia coamei este foarte importantã pentru ventilaþia
acoperiºului. O coamã montatã uscat ºi prevãzutã cu þigle de Clemã fixare þiglã
de coamã
aerisire este o soluþie recomandabilã. Accesoriile pentru ªipcã de coamã

coame se fixeazã de ºipca de coamã împotriva vântului. Þiglã de coamã Suport fixare ºipcã de coamã

Trebuie realizatã izolarea împotriva pãtrunderii zãpezii. În cazul Þiglã Figaroll


de aerisire
unor orificii mai mari de ventilaþie sunt necesare mãsuri spe- Fâºie de folie

ciale. ªipcã
suport
Þiglã parazãpadã

Detalii tehnice, utilizare


Marginile acoperiºului
Marginile pot fi protejate cu þigle laterale în funcþie de proiec-
tul arhitectonic. Tiglele laterale trebuie fixate în cuie zincate Cãprior Asterealã Folie anticondens
Bramac Universal
sau cu ºuruburi de ºipcile suport. Þiglele laterale trebuie sã Contraºipcã

iasã peste frontonul finisat sau peste cofrajul frontonului atât


încât sã îndeplineascã rolul unei muchii de picurare.

Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare


Streaºina
Pentru a evita spargerea marginii frontale a þiglei sub greu-
tatea zãpezii, primul rând de þigle nu va fi montat astfel încât ªipcã suport
Þiglã parazãpadã
sã intre în jgheab, cum se face de obicei, ci integral pe ºipca Contraºipcã

de streaºinã. Aceasta va fi prevãzutã cu tablã de streaºinã.


Spaþiul dintre þigle ºi acoperiº este ventilat pe la streaºinã
Folie anticondens
printre contraºipci. Suport metalic Bramac Universal
fixare grilaj Þiglã suport Asterealã

Cosoroabã

Consolã
jgheab
Informaþii importante
despre acoperiºuri

Cãprior
Curenþi Curenþi de aer
de aer Bandã
aerisire

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 109


Informaþii importante pentru
construcþia acoperiºurilor
Oprirea zãpezii

Poziþia ºi numãrul de þigle pe m2 depind de pantã ºi sarcinã.


Diagrama de mai jos prezintã schemele de montare.

Exemplu:
Pantã 18°, sarcinã 7 kN/ m2
Punctul de întretãiere al celor douã linii se aflã în schema E.
Rezultã un necesar de 2,8 þigle / m2.

Panta Încãrcarea zãpezii

10,00

11,00

12,00
0,75
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

50

45
Schema D

Schema F
Schema A

Schema G
Schema C
Schema B

Schema E

40

35

30

25

20

18
17
16

1,3 1,4 1,8 2,0 2,8 3,4 5,0

Necesar de þigle parazãpadã / console parazãpadã

110
Þigle parazãpadã
Modelul profilat

Schemele de montare elaborate, luându-se în calcul sarcina

Informaþii generale
medie. În cazul unor condiþii atmosferice deosebite (schimbãri
de temperaturã), se pot produce alunecãri de zãpadã de pe
acoperiº.

Schema A Schema E
Fiecare a opta þiglã va fi o Fiecare a doua þiglã, din
þiglã parazãpadã. Sunt nece- fiecare al doilea rând, va fi o

Detalii tehnice, utilizare


sare cca. 1,3 buc./m ºi un
2
þiglã parazãpadã. Sunt nece-
rând complet la streaºinã. sare cca. 2,8 buc./m2 ºi un
rând complet la streaºinã.

Schema B Schema F
Fiecare a ºaptea þiglã va fi o Fiecare a treia þiglã, din
þiglã parazãpadã. Sunt nece- fiecare rând, va fi o þiglã

Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare


sare cca. 1,4 buc./m2 ºi un parazãpadã. Sunt necesare
rând complet la streaºinã. cca. 2,8 buc./m2 ºi un rând
complet la streaºinã.

Schema C Schema G
Fiecare a ºasea þiglã va fi o Fiecare a doua þiglã, din
þiglã parazãpadã. Sunt nece- fiecare rând, va fi o þiglã
sare cca. 1,8 buc./m2 ºi un parazãpadã. Sunt necesare
rând complet la streaºinã. cca. 5 buc./m2 ºi un rând
complet la streaºinã.

Schema D
Fiecare a cincea þiglã va fi o
þiglã parazãpadã. Sunt nece-
sare cca. 2 buc./m2 ºi un
Informaþii importante
despre acoperiºuri

rând complet la streaºinã.

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 111


Console metalice parazãpadã

Schema A Schema E
La fiecare a cincisprezecea La fiecare a treia þiglã, din
þiglã, din fiecare al doilea fiecare al doilea rând, se
rând, se monteazã o con- monteazã o consolã meta-
solã parazãpadã. Sunt nece- licã parazãpadã. Sunt nece-
sare cca. 1,3 buc./m ºi 1,96
2
sare cca. 2,8 buc./m2 ºi 1,96
buc./ml de streaºinã. buc./ml de streaºinã.

Schema B Schema F
La fiecare a doisprezecea La fiecare a cincea þiglã, din
þiglã, din fiecare al doilea fiecare al doilea rând, se
rând, se monteazã o con- monteazã o consolã meta-
solã parazãpadã. Sunt nece- licã parazãpadã. Sunt nece-
sare cca. 1,4 buc./m ºi 1,96
2
sare cca. 3,4 buc./m2 ºi 1,96
buc./ml de streaºinã. buc./ml de streaºinã.

Schema C Schema G
La fiecare a zecea þiglã, din La fiecare a patra þiglã, din
fiecare al doilea rând, se fiecare al doilea rând, se
monteazã o consolã meta- monteazã o consolã meta-
licã parazãpadã. Sunt nece- licã parazãpadã. Sunt nece-
sare cca. 1,8 buc./m2 ºi 1,96 sare cca. 5 buc./m2 ºi 1,96
buc./ml de streaºinã. buc./ml de streaºinã.

Schema D
La fiecare a noua þiglã, din
fiecare al doilea rând, se
monteazã o consolã meta-
licã parazãpadã. Sunt nece-
sare cca. 2 buc./m2 ºi 1,96
buc./ml de streaºinã.

112
Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã

Anexa 1 - Greutatea de referinþã a stratului Anexa 2 - Harta de zonare a încãrcãrilor

Informaþii generale
de zãpadã date de zãpadã

Detalii tehnice, utilizare


Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare
Informaþii importante
despre acoperiºuri

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 113


Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã

Anexa 1 - Zonele în care se încadreazã


principalele localitãþi

Localitatea Zona BUªTENI E


ABRUD B BUZÃU B
ADJUD C BUZIAª A
AGNITA A CALAFAT D
AIUD A CARACAL C
ALBA IULIA A CARANSEBEª A
ALEªD B CAREI A
ANINA B CAVNIC E
ARAD A CÃLAN B
AVRÃMENI C CÃLÃRAªI D
AZUGA E CÃLIMÃNEªTI B
BABADAG B CÂMPIA TURZII A
BACÃU C CÂMPINA B
BAIA DE ARAMÃ B CÂMPULUNG B
BAIA MARE B CÂMPULUNG MOLDOVENESC C
BAIA SPRIE E CEHU SILVANIEI A
BARAOLT A CERNAVODÃ D
BÃICOI B CHIªINEU CRIª A
BÃILE GOVORA B CISNÃDIE B
BÃILE HERCULANE B CLUJ-NAPOCA A
BÃILE OLÃNEªTI B CODLEA B
BÃILE TUªNAD C COMARNIC B
BÃILEªTI D COMÃNEªTI B
BÂRLAD C CONSTANÞA B
BECHET D COPªA MICÃ A
BECLEAN D CORABIA D
BEIUª B COSTEªTI B
BEREªTI C COTNARI C
BICAZ B COVASNA B
BISTRIÞA A CRAIOVA C
BLAJ A CUGIR B
BOCªA A CURTEA DE ARGEª B
BOLDEªTI-SCÃENI B CURTICI A
BORSEC E DÃRÃBANI D
BORªA B DEJ A
BOTOªANI C DETA A
BRAD B DEVA A
BRAªOV B DOROHOI D
BRÃILA D DR. PETRU GROZA B
BREAZA D DRÃGÃNEªTI-OLT C
BREZOI B DRÃGêANI C
BUCUREªTI C DROBETA TR. SEVERIN C
BUDEªTI D DUMBRÃVENI A
BUFTEA C EFORIE NORD B
BUHUªI B EFORIE SUD B

114
Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã

FÃGÃRAª B NEGREªTI C

Informaþii generale
FÃLTICENI D NEGREªTI OAª B
FÃUREI C NOVACI B
FETEªTI D OCNA MUREª A
FIENI B OCNA SIBIULUI A
FILIAªI C OCNELE MARI B
FOCªANI B ODOBEªTI B
GALAÞI D ODORHEIU SECUIESC A
GÃEªTI C OLTENIÞA D
GHEORGHENI C ONCEªTI C

Detalii tehnice, utilizare


GHERLA A ONEªTI B
GIURGIU D ORADEA A
GURAHONÞ B ORAVIÞA A
GURA HUMORULUI C ORêTIE A
HAÞEG B ORªOVA B
HÂRLÃU C OÞELU ROªU A
HÂRªOVA D PANCIU B
HOREZU B PAªCANI D
HUEDIN A PÃLTINIª E
HUNEDOARA B PÂNCOTA A

Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare


HUªI C PETRILA B
IANCA C PETROªANI B
IAªI C PIATRA NEAMÞ B
INEU A PITEªTI B
ISACCEA D PLENIÞA C
ÎNTORSURA BUZÃULUI D PLOIEªTI B
JIMBOLIA A PLOPENI D
JOSENI C POLOVRAGI D
LIPOVA A PREDEAL E
LUDUª A RÃDÃUÞI D
LUGOJ A RÂMNICU SÃRAT B
LUPENI B RÂMNICU VÂLCEA B
MANGALIA B RÃUªENI C
MARGHITA A RªNOV B
MÃCIN D REGHIN A
MÃRêEªTI C REªIÞA A
MEDGIDIA C ROMAN D
MEDIAª A ROªIORII DE VERDE C
MIERCUREA CIUC C ROVINARI B
Informaþii importante
despre acoperiºuri

MIZIL B RUPEA A
MOINEªTI B SALONTA A
MOLDOVA NOUA B SATU MARE A
MORENI B SÃCELE B
MOTRU B SÃVÂRªENI A
NÃDLAC A SÃVENI C
NÃSÃUD B SÂNGEORZ BÃI B
NÃVODARI B SÂNNICOLAU MARE A

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 115


Acoperiºuri pentru regiuni cu
încãrcãri abundente de zãpadã

SEBEª A VATRA DORNEI E


SEGARCEA C VÃLENII DE MUNTE B
SEMENIC E VÂNJU MARE D
SFÂNTU GHEORGHE B VICTORIA B
SIBIU B VIDELE C
SIGHETU MARMAÞIEI B VIªEU DE SUS B
SIGHIªOARA A VLÃHIÞA B
SIMERIA A VOINEASA E
SINAIA E VULCANI B
SIRET D ZALÃU A
SLÃNIC B ZIMNICEA D
SLÃNIC MOLDOVA E ZLATNA B
SLATINA C ZÃRNEªTI B
SLOBOZIA D
SOLCA C
SOVATA E
STREHAIA C
SUCEAVA D
SULINA B
ªIMLEUL SILVANIEI A
TÂRGOVIªTE B
TÂRNÃVENI A
TECHIRGHIOL B
TECUCI C
TG. BUJOR C
TG. CÃRBUNEªTI B
TG. FRUMOS C
TG. JIU B
TG. LÃPUª B
TG. LOGREªTI B
TG. MÃGURELE D
TG. MUREª A
TG. NEAMÞ C
TG. OCNA B
TG. SECUIESC B
TIMIªOARA A
TOPLIÞA C
TOPOLOVENI D
TULCEA C
TUªNAD A
ÞÃNDÃREI D
ÞIGLENI B
URICANI B
URLAÞI B
URZICENI C
VASCÃU B
VASLUI C

116
Note

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 117


Note

118
Note

SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 119


Note

120

S-ar putea să vă placă și