Sunteți pe pagina 1din 1

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE APROBAT,

Catedra : STATISTICĂ ŞI ECONOMETRIE PRORECTOR


Prof. univ. dr. Nicolae Dardac

PROGRAMĂ ANALITICĂ
An universitar : 2008/2009

Denumirea disciplinei SONDAJE ŞI ANCHETE


Numărul ore pe semestru / activităţi
010111AC31130 Numărul de 5
Codul disciplinei Total C S L/P
7 credite
56 28 14 14
Anul III
Facultatea beneficiară Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
Semestrul I
Specializarea Informatică Economică,
Categoria formativă a disciplinei: C
F – fundamentală, S – de specialitate, C – complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei: A
O – obligatorie, A – opţională, F – facultativă, S - specială
Obligatorii (condiţionate) Statistica, Statistica matematica şi probabilităţi
Discipline anterioare
Recomandate Sociologie
 Însuşirea tehnicilor de proiectare a anchetelor şi sondajelor statistice;
 Codificarea, culegerea şi verificarea completitudinii datelor;
Obiective
 Însuşirea tehnicilor de proiectare a sondajelor complexe;
 Prelucrarea şi analiza datelor obţinute cu ajutorul metodelor statistice superioare.
Sondajul – metodă de investigare a fenomenelor de masă
Noţiuni de bază in teoria sondajelor;
Etapele de planificare şi execuţie a sondajelor statistice ;
Metode de prevenire a nonrăspunsurilor şi de tratare a non-răspunsurilor
Tipuri de erori întâlnite în cercetarea selectivă;
Procedeele de selecţie;
Planuri de sondaj utilizate în populaţii omogene ( sondajul simplu aleator; sondajul simplu
Conţinut (descriptori) aleator cu probabilităţi egale cu revenire; sondajul simplu aleator cu probabilităţi egale fără
revenire; sondajul de volum redus)
Planuri de sondaj utilizate în populaţii neomogene (sondajul stratificat ; Sondajul de
serii;sondajul cluster bistatial; sondajul multifazic; sondajul pe bază de eşantioane fixe)
Sondaje on-line
Sondaje nealeatore. Sondajul pe cote
Locul şi rolul sondajelor şi anchetelor în Sistemul Informaţional Statistic. Sistemul de anchete
realizat de INS.
Forma de evaluare (E – examen, V – verificare pe parcurs, C – colocviu) E
examinare finală 60
realizare proiect 20
Stabilirea notei finale (procentaje)
teste 10
participare la cercetare ştiinţifică 10
- Niculescu-Aron I.G.- Sondajul statistic în cercetarea forţei de muncă, Editura ASE Bucureşti
2005;
- Niculescu-Aron I.G.- “Tehnica Sondajelor. Aplicaţii şi teste de evaluare, Editura ASE
Bibliografia
Bucureşti 2005;
- Rotariu T., Iluţ P., Ancheta Sociologică şi sondajul de opinie, Editura Polirom 1999
- Dumitrescu M., Sondaje statistice şi aplicaţii, Editura Tehnică, 2000
Grad didactic, titlu, prenume, numele Semnătura
Titular ( titulari )
Lector univ. dr. Ileana Gabriela Niculescu-Aron
Legenda: C – curs; S – seminar; L/P – lucrări practice în laborator şi proiecte.