Sunteți pe pagina 1din 4

Aprobat la şedinţa Consiliul Aprobat la şedinţa catedrei

facultăţii „Contabilitate”, ASEM “Contabilitate şi Analiză Economică”


Proces verbal nr. 1 din 29.08.2014 Procesul verbal nr. 1din 28.08.2014
Preşedintele Consiliului facultăţii Şef catedră „Contabilitate şi Analiză Economică”
dr., conf.univ. _________ V. Paladi dr., conf.univ. _________ L. Lazari

Programa analitică (curriculumul cursului)


Denumirea cursului Bazele analizei economice
Titularul cursului V. Paladi, N. Ţiriulnicov, N. Munteanu.

Ciclul (L-
licenţă, M- L Codul cursului F.03.O.022.52 Anul II Semestrul III
masterat)
Limba de Forma de evaluare finală
Nr.credite 4 Rom./, Rus. E
instruire (E-examen,V-verificare)
Ore studiu Total ore pe
Ore din planul de învăţămînt 60 60 120
individual semestru

Forma Numărul total de ore (pe semestru) din planul de


de învăţământ
(C-curs teoretic, S-seminar, L-activităţi de laborator,
studii P-proiect sau lucrări practice)
Ore în auditoriu
Total Activitate
din care
ZI ore total individuală
C S L P
120 60 30 10 - 20 60

Categoria formativă a cursului (F-fundamentală, G-generală, S-de specialitate, U-socio-


F
umanistică, M – de orientare către alt domeniu)
Categorie de opţionalitate a cursului (O-obligatorie, A –opţională,L-liberă alegere) O
Numărul maxim de studenţi care se pot înscrie la curs -

Economia politică, Statistica, Matematica


Obligatorii
Condiţii de acces economică
Recomandate Bazele contabilităţii, Informatica
Însuşirea disciplinei „Bazele analizei economice” va permite
studenţilor de la facultatea „Contabilitate” să înţeleagă mai
profund rolul analizei activităţii economico-financiare, obiectul
şi metoda ei, să studieze procedeele metodice de analiză a
Fundamentare indicatorilor rezultativi şi să-şi clarifice sursele de informaţie
necesare pentru a efectua analiza economică.
Pentru absolvenţii facultăţii „Contabilitate” cunoaşterea
aprofundată a acestei discipline devine o necesitate obiectivă în
formarea lor ca specialişti calificaţi.
Prin scopul său disciplina “BAE” va contribui la însuşirea
procedeelor metodice de analiză, sistemelor factoriale,
concluziilor textuale şi la elaborarea măsurilor concrete cu
Obiectivele/rezultatele învăţării
privire la mobilizarea rezervelor interne în practică, surselor
informaţionale utilizate în procesul analizei, cât şi etapelor de
efectuare a lucrului analitic la entitate.

Conţinutul cursului (materia)

Denumirea temelor şi întrebărilor C P


A 1 2
Tema 1. Analiza activităţii economice în sistemul de ştiinţe
1. Necesitatea analizei ca metodă a cunoaşterii
2 2
2. Conţinutul analizei activităţii economice ca ştiinţă
3. Corelaţia analizei activităţii economice cu alte discipline
Tema 2. Obiectul şi metoda analizei activităţii economice
1. Obiectul analizei activităţii economice
2. Indicatorii analitici şi clasificarea lor
4 2
3. Factorii în analiza economică şi clasificarea lor
4. Rezerve în analiza economică şi clasificarea lor
5. Metoda analizei activităţii economice
Tema 3. Metode (procedee, tehnici) ale analizei economice 18 22
1. Noţiune de metode (procedee, tehnici) ale analizei economice şi
clasificarea lor
2. Tehnicile de studiere prealabilă şi aprecierea calitativă a indicatorilor
2.1.Comparaţia
2.2.Gruparea
2.3.Calcularea mărimilor relative
2.4.Calcularea mărimilor medii
2.5.Întocmirea tabelelor analitice
3. Tipurile legăturii factoriale, formarea şi transformarea sistemelor
factoriale
4. Metoda balanţieră şi aplicarea ei în analiza economică
5. Metoda substituţiilor în lanţ şi aplicarea ei în analiza economică
6. Varietăţile metodei substituţiilor în lanţ:
6.1. Metoda diferenţelor absolute
6.2. Metoda diferenţelor relative
6.3. Metoda de recalculare a indicatorilor
7. Metoda “participării prin cotă“ şi aplicarea ei în analiza economică
8. Calculul marginal în analiza economică
9. Metode de analiză pe verticală, pe orizontală şi metoda ratelor
10. Metoda ABC de studiere structurală
11. Aplicarea metodelor euristice în analiza economică
11.1.Metoda de cucerire a creierului
11.2.Metoda comisiilor şi conferinţelor
11.3.Metoda blocnotelor şi interviurilor
11.4.Metoda analogiilor
Tema 4. Tipuri de analiză economică
1. Varietatea tipurilor de analiză economică
2. Analiza financiară şi de gestiune
3. Analiza prealabilă (prospectivă), retrospectivă (post-factum) şi
4 2
operativă (curentă)
4. Analiza deplină (completă) şi pe probleme (tematică)
5. Analiza pe unităţi economice (intergospodărească, comparată) şi pe
subdiviziuni în cadrul entităţii (intragospodărească)
Tema 5. Sistemul informaţional al analizei economice şi etapele
desfăşurării procesului analitic
1. Baza informaţională a analizei economice şi cerinţele faţă de ea
2 2
2. Modul de verificare al veridicităţii informaţiei folosite în analiza
economică
3. Etapele efectuării lucrului analitic
1. V.Gortolomei. Lucrare didactică “Bazele analizei activităţii
economice”, Chişinău, ASEM, 2006
2. V.Gortolomei Culegere de probleme la Bazele analizei activităţi
economice. Chişinău, ASEM, 2009
3. Mărgulescu D., Mitran D., Vasile E. Analiza economico-financiară în
industrie – comerţ - turism şi probleme în orizontul dezvoltării.
Bucureşti: BREN, 2011. 360 p.
4. Covlea M. Analiza–diagnostic economico-financiară. Bucureşti:
Nomina Lex, 2009. 251 p.
Bibliografie minimală
5. Buşe L., Siminică M., Cîrciumaru D., Ganea M. Analiză economico-
financiară. Craiova: SITECH, 2009. 183 p.
6. Petrescu S. Analiză şi diagnostic financiar-contabil. Ghid teoretico-
aplicativ. Ediţia a II-a revizată şi adăugată. Bucureşti: CECCAR,
2008. 402 p.
7. Analiza economico-financiară a întreprinderii. / Balteş N. (coord.).
Sibiu: „Lucian Blaga”, 2013. 340 p.
8. Robu V. Analiza economico-financiară a firmei. Bucureşti: Editura
Economică, 2014. 510 p.
Formele dominante de organizare a cursului prevede utilizarea
metodelor de evaluare a cunostinţelor în grup şi individual. Predarea
Tehnologiile didactice
cursului se va face prin expunere cu utilizarea mijloacelor tehnice,
tabelelor şi exemplelor practice
Pentru evaluarea lucrului individual al studenților sunt prevăzute
Modalitatea de următoarele modalități: prezentare (discuție orală), eseuri pentru
evaluare al lucrului determinarea abilităților de cunoaștere, lucrare scrisă, studii de caz,
individual teste, exerciții practice pentru determinarea abilităților de aplicare,
sarcini pentru determinarea abilităților profesionale, etc.
Modalitatea evaluării Evaluarea finală a studenţilor se va efectua sub formă de examen (scris).
finale
Două teste pe parcursul semestrului 30%
Stabilirea notei finale Reuşita curentă(evaluarea formativă) 20%
(ponderea exprimată în
Studiul individual 10 %
%)
Rezultatul la examen/verificare (evaluare finală) 40%
Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 10 8. Pregătirea prezentării orale 4
2. Studiu după manual,suport de curs 12 9. Pregătire examenare finală 4
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. Consultaţii 2
4. Documentare suplimentară în bibliotecă 4 11. Documentare pe teren -
Activitate specifică de pregătire seminar
5. 10 12. Documentare pe internet -
şi/sau laborator
Realizare teme, referate, eseuri,
6. - 13. Alte activităţi -
traduceri etc.
7. Pregătire teste, lucrări de control 4 14. Alte activităţi -
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 60

Data completării:_______________ Semnătura titularului: _______________


_______________
_______________
_______________
_______________