Sunteți pe pagina 1din 16

Problema 1:

Scrieți relația dependenței factoriale a volumul producției fabricate față de volumului vînzărilor de mărfuri și
stocurile de producție. Determinați valoarea indicatorului rezultativ și gradul de influență a factorilor asupra
modificării acesteia, prin metoda balanțieră, folosind datele de mai jos. De formulat concluzii.
Bilanţul producţiei (mii lei)
Indicatori prevăzut efectiv
1. Stoc iniţial al producţiei finite b 570 570
2. Volumul producţiei fabricate R 74324 75189
3. Venituri din vânzarea producţiei a 66240 66239
4. Stocul final c 8654 9520

VV = SI + VPF – SF; VPF = VV – SI + SF; R = a + b + c;


ΔRa = a1 – a0 = 66239 – 66240 = -1 mii lei; ΔRb = –(b1 – b0) = – 570 + 570 = 0 mii lei;
ΔRc = c1 – c0 = 9520 – 8654 = +866 mii lei; ΔR = ΔRa + ΔRb + ΔRc = -1 + 0 + 866 = +865 mii lei;
BIF ΔR = R1 – R0 = 75201 – 74312 = +889 mii lei.
Concluzie: Conform analizei efectuate s-a constatat că volumul producției fabricate s-a majorat față de
program cu 865 mii lei. Negativ asupra creșterii indicatorului rezultativ au influențat: veniturile din vânzarea
producției care au scăzut față de program cu 1 mii lei, stocul final s-a amajorat cu 866 mii lei și stocul inițial care nu
a înregistrat schimbări. Rezerve interne nu se atestă.

Problema 2:
Scrieți relația dependenței factoriale a salariul mediu anual al unui muncitor față de numărul mediu de zile lucrate
de un muncitor, durata medie a zilei de lucru și salariu mediu pe oră a unui muncitor, prin metoda substituirii în lanț.
Calculați gradul de influență a factorilor (după formule și în baza tabelului) asupra indicatorului rezultativ – salariul
mediu anual a unui muncitor. De formulat concluzii.
Date iniţiale pentru analiză
Indicatori Anul 2017 Anul 2016
1. Salariu mediu pe oră a unui muncitor, lei a 26 30
6. Numărul mediu de zile lucrate de un muncitor pe 202 213
an, zile b
7. Durata medie a zilei de lucru, ore c 7,4 7,55
8. Salariu mediu anual al unui muncitor, lei R 38864,8 48244,5

R = a x b x c; ΔRa = a1 x b0 x c0 – a0 x b0 x c0 = 26 x 213 x 7,55 – 30 x 213 x 7,55 = 41811,9 –48244,5 = -6432,6 lei;


ΔRb = a1 x b1 x c0 – a1 x b0 x c0 = 26 x 202 x 7,55 – 30 x 213 x 7,55 = 39652,6 – 41811,9 = –8591,9 lei;
ΔRc = a1 x b1 x c1 – a1 x b1 x c0 = 26 x 202 x 7,4 – 30 x 213 x 7,55 = 38864,8 – 48244,5 = -9379,7 lei;
ΔR = ΔRa + ΔRb + ΔRc = -6432,6 – 8591,9 – 9379,7 = -27351,3 lei; ΔR = R1 – R0 = 38864,8 – 48244,5 = 9379,7 lei.
Concluzie: Negativ asupra acestei modificări a influențat salariu mediu pe oră a unui muncitor pe an numărul
mediu de zile lucrare de un muncitor pe an care s-a diminuat în anul 2017 față de anul 2016 cu 4 zile și a cauzat o
diminuare a salariul mediu anual al unui muncitor cu 6432,6 lei, a influențat în sens negativ și durata medie a zilei de
lucru, care s-a micșorat în anul 2017 față de anul 2016 cu 0,15 ore și a cauzat o diminuare a salariului mediu anual al
unui muncitor cu 9379,7 lei,de asemenea a influențat negativ numărul mediu de zile lucrare de un muncitor pe an care
s-a diminuat în anul 2017 față de anul 2016 cu 11 zile. Se recomandă de majorat numărul mediu de zile lucrate de un
muncitor pe an și durata medie a zilei de lucru.

Problema 3:
Scrieți relația dependenței factoriale a fondului de retribuire a muncii față de numărul mediu al personalului și salariul
mediu a unui lucrător. Folosind informația din tabel calculați gradul de acțiune a factorilor (sub formă tabelară) asupra
fondului de retribuire a muncii, prin metoda diferențelor relative. De formulat concluzii.
Date iniţiale pentru analiză
Indicatori Anul 2016 Anul 2017 Abaterea
(+, –)
1. Fondul de retribuire, lei 2 358 720 2 340 000 –18 720
2. Numărul mediu scriptic de lucrători, 432 360 –72
persoane
6. Salariu mediu al unui lucrător, lei 5 460 6 500 +1 040

Denumirea factorilor Modul de calculare a Calculul influenței Mărimea influenței


influenței factorilor
Numărul mediu scriptic
de lucrători, persoane (a0 – a1) x b0 (–72) x 5 460 –393 120
Salariul mediu al unui (b0 – b1) x a1 1 040 x 360 374 400
lucrător, lei

Concluzie:

Problema 4:
Să se calculeze influenţa factorilor generali, apoi influenta factorilor detaliaţi asupra modificării rentabilităţii
economice a activelor, prin metoda participării prin cotă. De formulat concluzii.
Date iniţiale pentru analiză
Indicatori Anul precedent Anul curent Abaterea
absolută
A 1 2 3
1. Profit pînă la impozitare, mii lei 25210 26214 +1004
Inclusiv:
a. Rezultatul din activitatea operaţională 18653 18750 +97
b. Rezultatul din activitatea de investiţii 553 529 –24
c. Rezultatul din activitatea financiară 6020 6951 +931
2. Cheltuieli privind impozitul pe venit, mii lei 4019 4152 +133
3. Profit net, mii lei 21207 22078 +871
4. Valoarea medie anuală a activelor, mii lei 80140 80090 –50
5. Rentabilitatea economică a activelor, % 26,46 27,57 +1,11

Calculul influenței factorilor generali asupra modificării rentabilității economice a activelor


Nr. calcului Nr. Factorii Re Calculul Mărimea Denumirea
substituției Pnet b TA a % influenței influenței factorilor
1 0 21207 80140 26,46 X X X
2 1 21207 80090 26,48 26,48 – 26,46 +0,02 ΔTA
3 2 22078 80090 27,57 27,57 – 26,48 +1,09 ΔPnet

Calculul influenței factorilor detaliați ai profitului net

97 𝑥 1,09 −24 𝑥 1,09


871 ....... 1,09 x= = +0,12; 871 ....... 1,09 x= = – 0,03;
871 871
97 ....... x –24 ....... x

931 𝑥 1,09 133 𝑥 1,09


871 ....... 1,09 x= = +1,17; 871 ....... 1,09 x= = -0,17;
871 871
931 ....... x 133 ....... x

Pnet = 0,12 – 0,03 + 1,17 – 0,17 = +1,09


Concluzie: În urma efectuării analizei s-a constatat că rentabilitatea economică a activelor a crescut în anul
curent față de anul precedent cu 1,11%. La prima etapă a analizei s-au calculat factorii generali care au generat această
modificare, prin urmare au influențat pozitiv profitul net cu 1,09% și activele totale cu 0,02%. La a doua etapă s-a
analizat factorii detaliați care intră în componența profitului net. Negativ a influențat rezultatul din activitatea de
investiții cu 0,03% și modificarea cheltuielilor privind impozitul pe venit cu 0,17% . Pozitiv au influențat modificarea
rezultatului din activitatea operațională cu 0,12% și modificarea rezultatului din activitatea financiară cu 1,17%. Se
atestă o rezervă internă de 0,03% și se recomandă de majorat rezultatul din activitatea de investiții.

Problema 5:
Aprecierea îndeplinirii programului de producţie pe sortimente
Feluri de produse Cantitatea Preţ Volumul producţiei % Obţinut în
unitar, fabricate, mii lei îndepl. lim. sort.
program realizat lei programat realizat program progr, mii
. lei
A 1 2 3 4 5 6 7
1. Bomboane Meteorit, 875 908 178 155750 161624 103,77 161624
kg
2. Bomboane Duet, kg 780 720 180 140400 129600 90,31 140400

3. Bomboane Favorit, 608 670 190 115520 127300 110,20 127300


kg
4. Bomboane 800 858 113 90400 96954 107,25 90400
Inspirație, kg
Total x x x 502070 515478 102,67 502070

Concluzie: În urma analizei efectuate s-a observat că programul de producție pe sortimente a fost realizat și
depășește structura programată cu 2,67%. După sortiment nivelul programat a fost atins pentru bomboane Meteorit cu
3,46%, pentru bomboane Favorit cu 10,2% și de asemenea pentru bomboane Inspirație cu 7,25%. Rezerva atestată se
înregistrează la bomboane Duet și constituie 9,69% și se recomandă de majorat producția până la nivelul programat.

Problema 6:
Date iniţiale pentru analiza indicatorilor productivităţii muncii
Indicatori Anul precedent Anul curent
A 1 2
1. Volumul producţiei fabricate, lei 615097 772919
2. Numărul mediu scriptic al salariaţilor, persoane 10 12
3. Numărul mediu scriptic al muncitorilor, 8 10
persoane
4. Timpul efectiv lucrat în total de toţi muncitorii, 71 88
om-zile
5. Timpul efectiv lucrat în total de toţi muncitorii, 9240 11088
om-ore

4.Ponderea muncitorilor în numărul total al salariaţilor, % 80 83,33


(rd.3 : rd.2)x100
5.Productivitatea medie anuală a unui salariat, lei 61509,7 64409,92
(rd.1 : rd.2)
6.Productivitatea medie anuală a unui muncitor, lei 76887,13 77291,90
(rd.1 : rd.3)
7. Numărul mediu de zile lucrate de un muncitor pe an, om- 8,88 8,8
zile (rd.4 : rd.3)
8. Durata medie a zilei de muncă, om-ore (rd.5 : rd.4) 130,14 126
9. Productivitatea medie pe oră a unui muncitor, lei (rd.1 : rd.5) 66,57 69,71

Concluzie: În urma analizei efectuate se observă că

Analiza factorială a productivităţii medii anuale a unui salariat


Indicatori Anul precedent Anul curent Abaterea (+,-) inclusiv sub influenţa
ΔP% ΔWm
A 1 2 3 4 5
1. Productivitatea medie 61510,90 64409,92 +2899,02
anuală a unui salariat, lei
(Ws)
2. Ponderea muncitorilor în 80 83,33 +3,33
numărul total al salariaţilor,
% (P%)
3. Productivitatea medie 76888,63 77291,90 +403,27
anuală a unui muncitor, lei
(Wm)
Concluzii:

Problema 7:

Calculul şi aprecierea influenţei factorilor generali la dev. randamentului mijloacelor fixe

Indicatori Semne Unitate Anul Anul de Abaterea


conven. a de precedent gestiune (+, -)
măsură 2012 2013
A B C 1 2 3=2-1
1. Volumul Productie fabricate VPF lei 15041720 15625813 +584093
2. Valoarea medie a mijloacelor fixe din activitatea de MF lei 4900926 3699464
–1201462
bază
3. Nr. mediu de utilaje instalate U Unit. 344 330 –14
4. Valoarea medie a maşinilor şi utilajului MFa lei 1294839 1222475 –72364
5. Fond de timp efectiv de lucru Tu/h Utilaj-o 597416 584430 –12986
6. Ponderea maşinilor şi utilajului în total MF productive Ppa % 26,42 33,04 +6,62
(4:2)*100
7. Valoarea medie a unui utilaj (4:3)*1000 Vu Lei 3808,35 3704,47 -103,88
8. Durata medie de lucru a unui utilaj pe an (5:3) Dh Utilaj-s 1736,67 1771 +34,33
9. Productivitatea medie pe utilaj-oră (1:5) Wh Lei 25,18 26,74 +1,56
10. Randamentul MF productive a activităţii de bază (1:2) Rmf Lei 3,07 4,22 +1,15
11. Randamentul MF active (1:4) rmf Lei 11,62 12,78 +1,16
Nr Nr Indicatori (factori) Ind rez Calculul Rezultatul Denumire
a
calc subs corelaţi RMF , influenţei influenţei
factorilor
ului tituţ Ppa R
MFa lei factorilor (+/-), lei
A B 1 2 3 4 5 6
1 0 26,42 11,62 3,07 x x x
2 1 33,04 11,62 3,84 3,84 – 3,07 0,77 ∆Ppa
∆R
3 2 33,04 12,78 4,22 4,22 – 3,84 0,38 MFa
Total x x x x 1,15 x
Calculul şi aprecierea influenţei factorilor detaliaţi, la dev. randamentului mijloacelor fixe Commented [i1]:
Nr Nr Ind rez Calculul Rezultatul Denumi
cal Indicatori (factori) rea
c subs corelaţi RMF , influenţei influenţei
Factor.
ulu
i tituţ Ppa Vu Dh Wh lei factorilor (+/-), lei
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
1
1 0 26,42 3808,32 1736,67 25,18 3,03 x x x
1
2 1 33,04 3808,32 1736,67 25,18 3,79 3,79 – 3,03 +0,76 ΔPpa
1
3 2 33,04 3704,47 1736,67 25,18 3,90 3,90 – 3,79 +0,11 ΔVu
1
4 3 33,04 3704,47 1771 25,18 3,98 3,98 – 3,9 +0,08 ΔDh
1
5 4 33,04 3704,47 1771 26,74 4,22 4,22 – 3,98 +0,24 ΔWh
Total x x x x x x 1,19 x

Calculul şi aprecierea influenţei factorilor generali la dev. VPF


Nr Nr Indicatori (factori) Ind rez Calculul Rezultatul Denumire
corel a
calc subs aţi VPF , influenţei influenţei
factorilor
ului tituţ MF RMF lei factorilor (+/-), lei
A B 1 2 3 4 5 6
3,0691587
1 0 4900926 671 15041720 x x x
3,0691587
2 1 3699464 671 11354242,12 11354242,12 – 15041720 –3687477,88 ΔMF
4,2238045
3 2 3699464 836 15625813 15625813 – 11354245,12 +4271570,88 ΔRMF
Total x x x x 584093 x

Calculul şi aprecierea influenţei factorilor detaliaţi, la dev. VPF


Nr Nr Ind rez Calculul Rezultatul Denumi
cal Indicatori (factori) rea
c subs corelaţi VPF , influenţei influenţei
Factor.
ulu
i tituţ MF Ppa Vu Dh Wh lei factorilor (+/-), lei
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 14867931,5
1 0 4900926 26,42 3808,32 1736,67 25,18 4 x x x
1 11223058,1
2 1 3699464 26,42 3808,32 1736,67 25,18 5 11223058,1-14867931,54 -3644873,44
1
3 2 3699464 33,04 3808,32 1736,67 25,18 14035194,6 14035194,6-11223058,15 2812136,45
1 14428653,0
4 3 3699464 33,04 3704,47 1736,67 25,18 3 14428653,03-14035194,6 393458,43
1 14713874,5 14713874,55-
5 4 3699464 33,04 3704,47 1771 25,18 5 14428653,03 285221,52
1 15625455,9 15625455,93-
6 5 3699464 33,04 3704,47 1771 26,74 3 14713874,55 911581,38
Total x x x x x x x x

Problema 8:
Analiza dinamicii şi structurii cheltuielilor entității
pe feluri de activităţi
Indicatori Anul precedent Anul curent Abaterea (+, -)
suma, lei ponderea, suma, lei ponderea, % lei %
%
A 1 2 3 4 5 6
1. Cheltuieli ale activităţii
operaţionale - total, inclusiv: 3 715 018 100 4 268 712 100 553 694 –
1.1. costul vânzărilor 2 080 915 56,01 2 434 232 57,02 353 317 +1,01
1.2. cheltuieli de distribuire 217 784 5,86 243 820 5,71 26 036 –0,15
1.3. cheltuieli administrative 766 398 20,63 872 089 20,43 105 691 –0,20
1.4. alte cheltuieli operaţionale 649 921 17,49 718 571 16,83 68 650 –0,66

2. Cheltuieli cu activele
imobilizate
3. Cheltuieli ale activităţii
financiare
4. Pierderi excepţionale
5. Total cheltuieli
Problema 9:
Analiza dinamicii şi structurii profitului perioadei de gestiune
până la impozitare
Indicatori Anul precedent Anul curent Abaterea (+, -) Ritmul
suma, lei ponderea, % suma, lei ponderea, % lei % creşterii,
%
A 1 2 3 4 5 6 7
1. Rezultatul din
activitatea
operaţională: profit
(pierdere)
2. Rezultatul din
activitatea de
investiţii: profit
(pierdere)
3. Rezultatul din
activitatea financiară:
profit (pierdere)
4. Rezultatul
excepţional: profit
(pierdere)
5. Profitul (pierderea)
până la impozitare

Problema 10:
Analiza factorială a profitului din activitatea operaţională

Indicatori Anul Anul curent Abaterea (+, -) Rezultatul


precedent influenţei
A 1 2 3 4
1. Profitul brut (pierderea globală) 1 468 772 1 438 763 –30 009 –30 009
2. Alte venituri operaţionale 927 787 945 548 17 761 17 761
3. Cheltuieli de distribuire 217 784 243 820 26 036 –26 036
4. Cheltuieli administrative 766 398 872 089 105 691 –105 691
5. Alte cheltuieli operaţionale 649 921 718 571 68 650 –68 650
6. Profitul (pierderea) din activitatea 762 456 549 831 –212 625 –212 625
operaţională

Concluzie: În urma analizei efectuate s-a constatat că profitul din activitatea operațională s-a micșorat în anul
curent față de anul precedent cu 212 625 lei. Asupra acestei modificări pozitiv au influențat alte venituri operaționale,
care în anul curent s-au majorat cu 17 761 lei. Negativ au influențat profitul brut (pierderea globală) care s-a diminuat
cu 30 009 lei, cheltuielile de distribuire care s-au majorat cu 26 036 lei, cheltuielile administrative care s-au mărit cu
105 691 lei și de asemenea alte cheltuieli operaționale care au crescut în anul curent față de anul precedent cu 68 650
lei. Rezerva internă atestată constituie 230 386 lei și se recomandă de majorat profitul brut al întreprinderii și de
micșorat cheltuielile.

Problema 11:
Aprecierea dinamicii şi structurii profitului brut
pe tipuri de activitate operaţională
Indicatori Anul precedent Anul curent Abaterea (+, -) Ritmul
suma, lei ponderea, % suma, lei ponderea, % suma, lei ponderea, creşterii, %
%
A 1 2 3 4 5 6 7
1. Profitul din
vînzarea produ-
selor finite
2. Profitul din
vînzarea mărfu-rilor
3. Profitul din
prestarea servi-
ciilor
4. Profitul brut
Analiza dinamicii şi structurii profitului (pierderilor)
din activităţile neoperaţionale
Indicatori Anul precedent Anul curent Abaterea (+, -) Ritmul
suma, lei ponderea, % suma, lei ponderea, % suma, lei ponderea, creşterii, %
%
A 1 2 3 4 5 6 7
1. Profitul
(pierderea) din
activitatea de
investiţii
2. Profitul
(pierderea) din
activitatea
financiară
3. Rezultatul
excepţional: profit
(pierderi)
Total profit
(pierderi) di
activităţile
neoperaţionale

Analiza factorială a profitului (pierderii) din activitatea de investiţii


Indicatori Anul Anul curent Abaterea (+, - Rezultatul
precedent ) influenţei
A 1 2 3 4
1. Venituri din activitatea de investiţii, total
inclusiv:
- din ieşirea imobilizărilor corporale
- din dividende
- din dobânzi
- alte venituri
2. Cheltuieli din activitatea de investiţii, total
inclusiv:
- privind ieşirea imobilizărilor corporale
3. Profit (pierdere) din activitatea de investiţii
Analiza factorială a profitului (pierderii) din activitatea de financiară
Indicatori Anul Anul curent Abaterea (+, - Rezultatul
precedent ) influenţei
A 1 2 3 4
1. Venituri din activitatea financiară, total
inclusiv:
- din diferenţe de curs valutar
- alte venituri
2. Cheltuieli din activitatea financiară, total
inclusiv:
- privind diferenţele de curs valutar
3. Profit (pierdere) din activitatea de
financiara

Aprecierea dinamicii nivelului rentabilităţii venitului din vânzări


Indicatori Anul precedent Anul curent Abaterea
(+, -)
A 1 2 3
1. Venituri din vânzări, lei 3 547 687 3 870 995 +323 308
2. Profitul brut, lei 1 468 772 1 438 763 –30 009
3. Profitul din activitatea operaţională, lei 927 787 945 548 +17 761
4. Profitul până la impozitare, lei 920 601 1 159 102 +238 501
5. Profitul net, lei 832 369 1 020 540 +188 171
6. Rentabilitatea veniturilor din vânzări (%), calculată
în baza:
6.1. profitului brut 41,40 37,17 –4,23
6.2. profitului din activitatea operaţională 26,15 24,43 –1,72
6.3. profitului până la impozitare 25,95 29,94 +3,99
6.4. profitului net 23,46 26,36 +2,90

Date iniţiale pentru analiza rentabilităţii activelor


Indicatori Semne Anul precedent Anul de gestiune Abaterea (+, -)
convenţionale
A 1 2 3 4
1. Profitul perioadei P 920 601 1 159 102 +238 501
de gesti-une pînă la
impozitare, lei
2. Venitul din VV 3 547 687 3 870 995 +323 308
vânzări, lei
3. Valoarea medie a A 6 398 906 8 968 321 +2 569 415
activelor, lei
4. Profitabilitatea Pv 25,9493 29,9433 +4
vânzărilor (rd.1 :
rd.2 x 100), %
5. Rata recupe- ra 0,5544 0,4316 –0,1228
rabilităţii activelor
(rd.2 : rd.3)
6. Rentabilitatea Ra 14,39 12,92 –1,47
activelor (rd.1 : rd.3
x 100), %
Calculul influenţei factorilor asupra
modificării rentabilităţii activelor în dinamică
Nr. Sub- Factorii corelaţi Rentabi- Calculul influenţei Rezul- Denumi-
cal- stitu-ţia Rentabili- Nr. de rotaţii litatea factorilor tatul rea
culu- tatea veni- ale activelor activelor, % influ- factori-lor
lui tului din enţei
vânzări
1 2 3 5 6 7 8 9
1 0 25,95 0,55 14,39 x x X
2 1 29,94 0,55 16,60 16,60 – 14,39 2,21 ΔPv
3 2 29,94 0,43 12,92 12,92 – 16,60 –3,68 Δra

Date iniţiale pentru analiza factorială a rentabilităţii activelor


cu destinaţie de producţie
Indicatori Anul precedent Anul curent Abaterea
(+, -)
A 1 2 3
1. Venitul din vânzări, lei 3 547 687 3 870 995 +323 308
2. Profitul până la impozitare, lei 920 601 1 159 102 +238 501
3. Valoarea medie a mijloacelor fixe, lei 3 445 549 2 918 524 –527 025
4. Valoarea medie a stocurilor de mărfuri şi 1 250 477 975 926 –274 551
materiale, lei
5. Înzestrarea veniturilor din vânzări cu mijloace 0,9712 0,7539 –0,2173
fixe, lei
6. Înzestrarea veniturilor din vânzări cu stocuri de 0,3525 0,2521 –0,1004
mărfuri şi materiale, lei
7. Rentabilitatea veniturilor din vânzări, % 25,9493 29,9433 +3,994
8. Rentabilitatea activelor cu destinaţie de 19,6038 29,7629 10,1591
producţie, %
Sursa: Bilanţul contabil; Raportul privind rezultatele financiare; Anexa la Bilanţul contabil.
Tabelul 5.7
Calculul influenţei factorilor la devierea nivelului rentabilităţii activelor
cu destinaţie de producţie
Factorii corelaţi
Nr. Sub- Înzestrarea Înzestrarea Rentabi- Rentabilitatea Calculul Rezul- Denumi-
cal- stitu-ţia cu MF, lei cu SMM, lei litatea activelor cu influenţei tatul rea factori-
culu- (MF/VV) (SMM/ vînzărilor% destinaţie de factorilor influ- lor
lui VV) (PPI/VV) producţie enţei
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0 0,9712 0,3525 25,9493 8,88
2 1 0,7539 0,3525 25,9493 6,90 -1,98
3 2 0,7539 0,2521 25,9493 4,93 -1,97
4 3 0,7539 0,2521 29,9433 5,69 +0,76
Analiza dinamicii rentabilităţii capitalului propriu
Indicatori Anul precedent Anul curent Abaterea
(+, -)
A 1 2 3
1. Profitul până la impozitare, lei 920 601 1 159 102 +238 501
2. Profitul net, lei 832 369 1 020 540 +188 171
3. Valoarea capitalului propriu la începutul
anului, lei
4. Valoarea capitalului propriu la sfârşitul anului,
lei
5. Valoarea medie a capitalului propriu, lei 2 791 660 4 714 160 +1 922 500
6. Rentabilitatea capitalului propriu, calculată în 32,98 24,59 –8,39
baza profitului până la impozitare, %
7. Rentabilitatea capitalului propriu, calculată în 29,82 21,65 –8,17
baza profitului net, %

Date iniţiale pentru analiza factorială a rentabilităţii capitalului propriu


Indicatori Semne Anul precedent Anul curent Abaterea
conven- (+, -)
ţionale
A B 1 2 3
1. Venitul din vânzări, lei VV 3 547 687 3 870 995 +323 308
2. Profitul până la impozitare, lei PPI 920 601 1 159 102 +238 501
3. Profitul net, lei PN 832 369 1 020 540 +188 171
4. Valoarea medie a capitalului propriu, CP 2 791 660 4 714 160 +1 922 500
lei
5. Valoarea medie a activelor, lei A 6 398 906 8 968 321 +2 569 415
6. Rata pârghiei financiare, coef. (rd.5 : Pf 2,2922 1,9024 –0,3898
rd.4)
7. Rentabilitatea vânzărilor, % (rd.2 : rd.1 Rv 25,9493 29,9433 +3,994
x 100)
8. Numărul de rotaţii ale activelor totale, Na 0,5544 0,4316 –0,1228
coef.
(rd.1 : rd.5)
9. Rata corelaţiei dintre profitul net şi Rc 90,4158 88,0457 –2,3701
profitul până la impozitare, % (rd.3 :
rd.2 x 100)
10. Rentabilitatea activelor, % Ra 14,3868 12,9244 –1,4624
11. Rentabilitatea capitalului propriu, Rcp
calculată în baza:
- profitului net, % 29,82 21,65 –8,17
- profitului până la impozitare, % 32,98 24,59 –8,39
Calculul influenţei factorilor asupra rentabilităţii capitalului propriu
Denumirea factorilor Calculul mărimii influenţei Mărimea influenţei, %
factorilor
1 2 3
Modificarea rentabilităţii activelor
Modificarea pârghiei financiare
Modificarea corelaţiei dintre profitul
net şi profitul până la impozitare
Total
Analiza dinamicii rentabilităţii capitalului permanent
Indicatori Anul precedent Anul current Abaterea
(+, -)
A 1 2 3
1. Profitul net (pierderea netă), lei 832 369 1 020 540 +188 171
2. Valoarea capitalului permanent la începutul anului,
lei
3. Valoarea capitalului permanent la sfârşitul anului,
lei
4. Valoarea medie a capitalului permanent, lei 2 886 158 5 080 323 +2 194 165
5. Rentabilitatea capitalului permanent, % 28,84 20,09 –8,75
Date iniţiale pentru analiza factorială a rentabilităţii capitalului permanent
Indicatori Semne Anul precedent Anul curent Abaterea
conven- (+, -)
ţionale
A B 1 2 3
1. Profitul până la impozitare, lei PPI 920 601 1 159 102 +238 501
2. Profitul net, lei PN 832 369 1 020 540 +188 171
3. Valoarea medie a capitalului CPerm. 2 886 158 5 080 323 +2 194 165
permanent, lei
4. Valoarea medie a activelor, lei A 6 398 906 8 968 321 +2 569 415
5. Rentabilitatea activelor, % Ra 14,3868 12,9244 –1,4624
(rd.1 : rd.4) x 100
6. Coraportul dintre valoarea activelor şi PF 2,2171 1,7653 –0,4518
valoarea capitalului permanent (rata
pârghiei financiare), coef. (rd.4 : rd.3)
7. Rata corelaţiei dintre profitul net şi Rc 90,4158 88,0457 –2,3701
profitul până la impozitare, % (rd.2 :
rd.1 x 100)
8. Rentabilitatea capitalului permanent, Rcperm. 28,84 20,09 –8,75
%
Calculul influenţei factorilor asupra rentabilităţii capitalului permanent
Nr. Sub- Factorii corelaţi Rentabi- Calculul influenţei Rezul- Denumi-
cal- stitu-ţia Renta- Pârghia Rata litatea factorilor tatul rea factori-
culu- bilitatea financi- corelaţiei, capitalu- influ- lor
lui activelor, % ară, coef. coef. lui per- enţei
manent, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0 14,3868 2,2171 90,4158 28,84 X x x
2 1 12,9244 2,2171 90,4158 25,91 25,91 – 28,84 –2,93 ΔRa
3 2 12,9244 1,7653 90,4158 20,63 20,63 – 25,91 –5,28 ΔPF
4 3 12,9244 1,7653 88,0457 20,09 20,09 – 20,63 –0,54 ΔRc
Concluzii:

Diagnosticul şi aprecierea structurii


patrimoniului entității la valoarea reală
Indicatori Semne La finele anului La finele anului de Abaterea (+, -)
conven- precedent gestiune
ţionale suma, lei ponderea, suma, lei ponderea, lei %
% %
A B 1 2 3 4 5 6
I.Active Imobilizate x
1.1. Imobilizări AN 73 000 1,14 46 722 0,67 –26 278 –0,47
necorporale
1.2. Imobilizări AML 3 533 149 55,16 3 008 124 43,04 –525 025 -12,12
corporale
1.3. Active financiare AFL 359 000 5,61 364 000 5,21 +5 000 –0,40
pe termen lung
1.4. Alte active AAL – – 3 575 0,05 +3 575 +0,05
imobilizate
Total capitolul I TAL 3 965 149 61,91 3 422 421 48,97 –542 728 –12,94
II. Active curente x
2.1. Stocuri de mărfuri SMM 1 250 477 19,52 975 926 13,96 –274 551 –5,56
şi mateiale
2.2. Creanțe CTS 1 166 378 18,21 2 447 502 35,02 +1 281 124 +16,81
comerciale
2.3. Investiţii pe termen ITS – – – – – –
scurt
2.4. Numerar MB 9 369 0,15 140 389 2,01 +131 020 +1,86
2.5. Alte active curente AAC 13 348 0,21 2 945 0,04 –10 403 –0,17
Total capitolul II TAC 2 439 572 38,09 3 566 762 51,03 +1 127 190 +12,94
Total general-activ TA 6 404 721 100 6 989 183 100 +584 462 –

Calculul şi aprecierea capacităţii de plată, solvabilităţii


şi lichidităţii bilanţului contabil în dinamică
Indicatorii La finele anului La finele anului de Abaterea relativă (+, Mărimile accesibile,
precedent gestiune - ), puncte puncte
A 1 2 3 4
1. Rata lichidităţii absolute 0,003 0,036 +0,033 (0,20 – 0,25)
(capacităţii de plată)
2. Rata lichidităţii 0,34 0,69 +0,35 (0,70 – 1,00)
intermediare (solvabilităţii)
3. Rata lichidităţii totale (de 0,69 0,94 +0,25 (2,0 – 2,5)
acoperire a bilanţului
contabil)

Concluzie: Lichiditatea reprezintă un indicator important de analizat în cadrul întreprinderii pentru a determina
dacă aceasta are disponibilități bănești pentru a-și onora plățile la termen și pentru a duce o evidență a lichidităților
din cadrul acesteia, prin urmare în urma analizei efectuate s-a constatat că lichiditatea absolute și în anul de gestiune
și în anul precedent s-a înregistrat sub nivelul admisibil, cu o abatere într-un an față de celălalt de 0,033. Lichiditatea
intermediară la fel s-a înregistrat în ambii ani comparativi sub nivelul accesibil, cu o abatere pozitivă de 0,35,
respective se recomandă de majorat activele curente și de a menține un anumit nivel al stocurilor. Lichiditatea totală,
de asemenea nu se stabilește în limitele admisibile, ci sub nivelul accesibil, ceea ce reprezintă un factor negativ asupra
situației financiare a întreprinderii și se recomandă de majorat activele curente ale întreprinderii pentru a face posibilă
capacitatea acesteia de a-și achita datoriile în termenele stabilite.

Analiza ratelor generalizatoare de rotaţie a activelor


Indicatori Anul precedent Anul de gestiune Abaterea absolută
1 2 3 4
1. Venitul din vân-zări, lei 3 547 687 3 870 995 +323 308
2. Valoarea medie a 6 398 906 8 968 321 +2 569 415
activelor, lei
3. Numărul de rotaţii ale 0,55 0,43 –0,12
activelor (rd.1 : rd.2)
4. Rata înzestrării 1,80 2,32 +0,52
veniturilor din vânzări cu
active, lei (rd.2 : rd.1)
5. Durata de rotaţie a 654,55 837,21 +182,66
activelor, zile (360 : rd.3)

Concluzie: În urma analizei efectuate s-a constatat că valoarea medie a activelor a crescut în anul de gestiune
comparativ cu anul precedent cu 2 569 415 lei. Rata înzestrării veniturilor din vânzări cu active a crescut cu 0,52 lei,
datorită creșterii veniturilor din vânzări cu 323 308. La nivelul vitezei de rotație a activelor se observă că numărul de
rotații ale activelor în anul de gestiune față de anul precedent a scăzut cu 0,12 ori ceea ce semnifică creșterea duratei
de rotație a activelor cu 182,66 zile. În acest context se recomandă de mobilizat activele întreprinderii și anume
transformarea cât mai operativă a activelor circulante în numerar.
Analiza generală a ratelor de rotaţie
a părţilor componente ale activelor totale
Indicatori Anul precedent Anul de gestiune Abaterea absolută
1 2 3 4
1. Venitul din vânzări, lei 3 547 687 3 870 995 +323 308
2. Valoarea medie a 3 445 549 2 918 524 –527 025
mijloacelor fixe, lei
3. Valoarea medie a 2 443 757 3 647 451 +1 203 694
activelor curente, lei
4. Numărul de rotaţii ale 1,03 1,33 +0,30
mijloacelor fixe (rd.1 :
rd.2)
5. Numărul de rotaţii ale 1,45 1,06 –0,39
activelor curente (rd.1 :
rd.3)
6. Durata de rotaţie a
activelor curente (rd.3 x 247,98 339,21 +91,23
360 : rd.1)
Date iniţiale pentru analiza factorială a duratei de rotaţie a activelor totale
Indicatori Anul precedent Anul de gestiune Abaterea absolută
1 2 3 4
1. Venituri din vânzări, lei 3 547 687 3 870 995 +323 308
2. Valoarea medie a 6 398 906 8 968 321 +2 569 415
activelor totale, lei
3. Valoarea medie a 2 443 757 3 647 451 +1 203 694
activelor curente, lei
4. Cota activelor curente 38,1902 40,6704 +2,4802
în activele totale, % (rd.3 :
rd.2 x 100)
5. Durata de rotaţie a 247,9792 339,2106 +91,2314
activelor curente, zile
(rd.3 x 360 : rd.1)
6. Durata de rotaţie a 649,33 834,05 +184,72
activelor totale, zile (rd.2 x
360 : rd.1)
Calculul influenţei factorilor la modificarea duratei de rotaţie
a activelor totale
Nr. Sub- Factorii corelaţi Durata de Calculul influenţei Rezul- Denumi-
cal- stitu-ţia Cota activelor Durata de rotaţie a factorilor tatul rea
culu- curente în rotaţie a activelor influ- factori-lor
lui activele activelor totale, zile enţei
totale, % curente, zile
1 2 3 5 6 7 8 9
1 0 38,1902 247,9792 649,33 x x x
2 1 38,1902 339,2106 888,21 888,21 – 649,33 +238,88 ΔPAC/AT
3 2 40,6704 339,2106 834,05 834,05 – 888,21 –54,16 ΔDAC
Calculul influenţei factorilor la modificarea duratei de rotaţie
a activelor curente
Valoarea medie a Venituri din vânzări, Durata de rotaţie a activelor Abate- inclusiv din
activelor curente, lei lei curente, zile rea modificarea
anul anul de anul anul de anul recal- anul de abso- stocu-rilor venitu-
prece-dent gestiune prece- gesti-une prece- culat gesti- lută, medii a rilor din
dent dent une zile activelor vânzări
curente
1 2 3 4 5 6=2x 7=3x 8=3x 9=8-6 10=7-6 11=8-7
360:4 360:4 360:5
1. Active
curente, total
inclusiv:
1.1. Materiale
1.2. Produse în
curs de execuţie
1.3. Produse
1.4. Mărfuri
1.5. Creanțe
comerciale

Diagnosticul şi aprecierea structurii surselor de constituire a patrimoniului entității la valoarea reală


Indicatori Semne La finele anului La finele anului de Abaterea (+, -)
conven- precedent gestiune
ţionale suma, lei ponderea, suma, lei ponderea, lei %
% %
A B 1 2 3 4 5 6
III. Capital propriu x
3.1. Capital statu-tar şi CSS 205 600 3,24 1 110 600 14,58 +905 000 +11,34
suplimentar
3.2. Rezerve, total RE 64 705 1,02 23 410 0,31 -41 295 –0,71
3.3. Profit nerepartizat Pnr
(pierderea neacoperită) 2 523 555 39,72 2 566 650 33,71 +1 177 105 –6,01
al anilor precedenţi,
total
3.4. Capital secundar, Cs – – – – – –
total
Total capitolul III CP 2 793 860 43,97 3 700 660 48,60 +906 800 +4,63
(rd.650)
IV. Datorii pe termen x
lung
4.1. Datorii financiare DFL 94 498 1,49 368 163 4,83 +273 665 +3,34
pe termen lung, total
4.2. Datorii pe termen DLC – – – – – –
lung calcu-late, total
Total capitolul IV DTL 94 498 1,49 368 163 4,83 +273 665
V. Datorii curente x
5.1. Datorii finan-ciare DFS 689 057 10,85 550 840 7,23 –138 217 –3,62
pe termen scurt, total
5.2. Datorii comerciale DCS 1 843 409 29,01 2 042 512 26,82 +199 103 –2,19
curente, total
5.3. Datorii curente DSC 932 605 14,68 952 725 12,51 +20 120 –2,17
calculate, total
Total capitolul V DTS 3 465 071 54,54 3 546 077 46,57 +81 006 –7,97
Total general-pasiv TP 6 353 429 100 7 614 840 100 +1 261 411 –

Examinarea evoluţiei şi structurii surselor de finanţare a activelor n baza sistemului de coeficienţi


Indicatori Metoda de calcul La finele anului La finele anului de Abaterea (+, -)
precedent gestiune
A B 1 2 3
1. Coeficientul de
autonomie, %
2. Coeficientul de
atragere a surselor
împru-mutate, %
3. Coeficientul
corelaţiei între
sursele împru-
mutate şi pro-prii,
puncte
4. Rata solvabi-lităţii
generale, puncte
5. Rata generală de
acoperire a
capitalului pro-priu,
puncte

Calculul şi aprecierea fondului de rulment în dinamică


Indicatorii Semne La finele La finele Abaterea (+,
convenţionale anului anului de -)
precedent gestiune
A B 1 2 3
II. Active curente x
2.1. Stocuri de mărfuri şi materiale SMM 1 250 477 975 926 –274 551
2.2. Creanțe comerciale CTS 1 166 378 2 447 502 +1 281 124
2.3. Investiţii pe termen scurt IS – – –
2.4. Numerar MB 9 369 140 389 +131 020
2.5. Alte active curente AAC 13 348 2 945 –10 403
Total capitolul II TAC 2 439 572 3 566 762 +1 127 190
V. Datorii curente x
5.1. Datorii financiare pe termen scurt, DFS 689 057 819 964 +130 907
total
5.2. Datorii comerciale pe termen scurt, DCS 1 843 409 2 042 512 +199 103
total
5.3. Datorii curente calculate, total DSC 915 710 878 696 –37 014
Total capitolul V TDS 3 448 176 3 741 172 +292 996
Fondul de rulment FR –1 008 604 –174 410 +834 194
Balanţa creanţelor şi datoriilor curente
Creanțe Co La La finele Abate-rea Datorii curente Co La finele La finele Abate-
comerciale d finele anului (+, -) d anului anului rea
rînd anului curent rîn prece-dent curent (+, -)
prece-dent d

2.2.1. Creanţe 1 166 378 2 447 502 1 281 124 5.1. Datorii 689 057 550 840 –138 217
aferente factu-rilor financiare
comer-ciale curente, total
2.2.2. Corecţii la 5.2. Datorii 1 843 409 2 042 512 +199 103
datorii du-bioase – – – comerciale
curente, total
2.2.3. Creanţe ale 5.3. Datorii 932 605 952 725 +20 120
părţilor legate – – – curente calcu-
late
2.2.4. Avansuri 0 76 120 +76 120
acordate
2.2.5. Creanţe
privind decon- – – –
tările cu bugetul
2.2.6. TVA de – – –
recuperat
2.2.7. Creanţe ale 2 016 2 016 0
personalu-lui
2.2.8. Creanţe 10 390 18 553 +8 163
privind veni-tul
calculat
2.2.9. Alte Creanțe 9 779 0 –9 779
comerciale
Total Creanțe 1 188 563 2 544 191 +1 355 Total Datorii 3 465 071 3 546 077 +81 006
comerciale 628 curente
Depăşirea da- x Depăşirea x
toriilor curente creanţelor
asupra creanţelor asupra dato-
riilor curente
Balanţa x Balanţa x

Analiza ponderii creanţelor în activele entității


Indicatorii La începutul La sfârşitul anului Abaterea
anului (+, -)
1 2 3 4
1. Creanțe comerciale, lei 1 166 378 2 447 502 +1 281 124
2. Active total, lei 6 398 906 8 968 321 +2 569 415
3. Ponderea creanţelor în active, % 18,23 27,29 +9,06
4. Active curente, lei 2 443 757 3 647 451 +1 203 694
5. Ponderea creanţelor în activele curente, % 47,73 67,10 +19,37
Analiza ponderii Datoriilor curente în pasivele entității
Indicatorii La începutul La sfârşitul Abaterea
anului anului (+, -)
1 2 3 4
1. Datoriile pe termen lung, lei 94 498 366 163 +271 665
2. Datoriile curente lei 3 516 748 3 891 998 +375 250
3. Total mijloace atrase, lei
4. Total pasive, lei 6 398 906 8 968 321 +2 569 415
5. Ponderea Datoriilor curente în pasive, % 54,96 43,40 –11,56
6. Ponderea Datoriilor curente în mijloacele atrase, %

Calculul şi aprecierea coeficienţilor de rotaţie a creanţelor


şi Datoriilor curente
Indicatori Anul precedent Anul de Abaterea
gestiune (+, -)
A 1 2 3
1. Venitul din vânzări, lei 3 547 687 3 870 995 +323 308
2. Valoarea totală a creanţelor curente, lei 1 188 563 2 544 191 +1 355 628
3. Valoarea totală a Datoriilor curente, lei 3 516 748 3 891 998 +375 250
4. Coeficientul de rotaţie a creanţelor pe termen scurt 0,34 0,66 +0,32
(rd.2 : rd.1)
5. Perioada de recuperare a creanţelor (360 : rd.4), zile 1058,82 545,45 -513,37
6. Coeficientul de rotaţie a Datoriilor curente (rd.3 : rd.1) 0,99 1,01 +0,02
7. Perioada de achitare a Datoriilor curente (360 : rd.6), 363,64 356,44 –7,20
zile
Evoluţia fluxurilor numerarului
Tipuri de activitate Perioada Perioada raportată Abaterea (+, -)
precedentă
A 1 2 3
Activitatea operaţională (304 217) (342 762) –38 545
Activitatea investiţională 86 782 (7 000) 79 782
Activitatea financiară 68 858 478 783 +409 925
Încasări (plăţi) excepţionale
Fluxul net total

Analiza separată a structurii încasărilor şi plăţilor numerarului


Nr. Fluxurile numerarului Perioada precedentă Perioada raportată
suma, lei ponderea, % suma, lei ponderea, %
A B 1 2 3 4
Încasări băneşti
1. Încasări băneşti din vânzări 3 902 789 4 115 163
2. Alte încasări operaţionale 87 789 11 600
3. Dobânzi încasate – – – –
4. Dividende încasate – – – –
5. Încasări sub formă de 647 782 602 000
credite
6. Alte încasări ale
numerarului
Total încasări băneşti
Plăţi băneşti
1. Plăţi băneşti furnizorilor
2. Plăţi băneşti salariaţilor
3. Plata dobânzilor
4. Plata impozitului pe venit
5. Alte plăţi operaţionale
6. Plăţi băneşti pentru
procurarea activelor
imobilizate
7. Plăţi băneşti privind
creditele
8. Plata dividendelor
Total plăţi băneşti

Calculul influenţei factorilor asupra fluxului net de Numerar


Fluxurile numerarului Perioada Perioada Abaterea (+, - Influenţa
pe tipuri de activităţi precedentă raportată ) asupra fluxului
net
1 2 3 4 5
Activitatea operaţională
Încasări băneşti din vânzări 3 902 789 4 115 163 212 374
Alte încasări operaţionale 87 789 11 600 –76 189
Plăţi băneşti furnizorilor
Plăţi băneşti salariaţilor
Plata dobânzilor
Plata impozitului pe venit
Alte plăţi operaţionale
Fluxul net din activitatea operaţională 3 990 578 4 126 763 +136 185
Activitatea de investiţii
Dobânzi încasate – – – –
Dividende încasate – – – –
Alte încasări ale numerarului 41 000 (7 000) –48 000
Plăţi băneşti pentru procurarea activelor – – – –
imobilizate
Fluxul net din activitatea de investiţii 41 000 (7 000) –48 000
Activitatea financiară
Încasări băneşti sub formă de credite 647 782
Alte încasări ale numerarului
Plăţi băneşti privind credite şi împrumuturi
Plata dividendelor
Fluxul net din activitatea financiară
Fluxul net total