Sunteți pe pagina 1din 11

PRODUSELE PIEȚEI DE CAPITAL

Acțiunile – titluri financiare primare de proprietate


Valorile mobiliare primare de proprietate (acțiunile) sunt instrumente care
conferă deținătorilor dreptul de proprietate adupra unei părți din patrimoniul
societății pe acțiuni (S.A.) și asupra profiturilor acesteia.
Caracteristicile acțiunilor:
- sunt fracțiuni din capitalul social al emitentului, care au o anumită valoare
nominală;
- conferă deținătorilor lor drepturi egale (drept de proprietate, drept de vot, etc., art.
din Legea nr. Cu privire la S.A.);
- sunt instrumente negociabile;
- sunt indivizibile.
Investitorii în acțiuni poartă denumirea de acționari. Acționarii sunt persoane
fizice sau juridice, care dețin una sau mai multe acțiuni la o societate pe acțiuni.
Acționarii, care dețin peste 50 % din numărul total de acțiuni, conduc și
controlează activitatea SA.
Acțiunile pot fi clasificate în funcție de mai multe criterii, astfel există:
1. după forma de prezentare:
a) acțiuni materializate;
b) acțiuni dematerializate.
2. după modul de identificare:
a) acțiuni nominative;
b) acțiuni la purtător.
3. după drepturile pe care le generează:
a) acțiuni ordinare (simple sau comune);
b) acțiuni peferențiale (privilegiate).
Pentru ca un investitor să ia decizia de achiziție a acțiunilor, acesta face o
evaluare a lor. Evaluare este o parte integrantă a procesului decizional. Ea include
în sine un complex de instrumente menite să anlizeze informațiile despre acțiune în
raport cu anumite criterii prestabilite și existente. Pentru un investitor de pe piața
de capital este necesar să cunoască valoarea titlurilor la un moment anumit, precum
și evoluția viitoare a acestora. La evaluarea valorilor mobiliare primare se
utilizează două metode principale: analiza fundamentală și analiza tehnică.
Evaluarea titlurilor prin analiza fundamentală cuprinde un set de indicatori
economico-financiari semnificativi. În continuare, acțiunile vor fi analizate prin
prisma indicatorilor utilizați de analiza fundamentală.
În vederea stabilirii corecte a prețului de piață al valorilor mobiliare este
important să se cunoască valoarea unei acțiuni. Indiferent de tipul acțiunii, pentru

4
evaluarea ei, o deosebită importanță o are modul de exprimare a valorii acțiuni
prin:
a) valoarea nominală, care se determină în baza formulei:
𝐂𝐒
𝐕𝐍 = (1.1)
𝐍
unde:
CS – capitalul social al S.A.;
N- numărul de acțiuni emise.
VN reprezintă o fracțiune din capitalul social al unei societăți pe acțiuni.

Exemplu N.1 :
Conform raportului financiar prezentat de către BC ,,MobiasBancă-Groupe
Societe Generale'' SA, pentru anul 2011, aceasta deținea un capital social de
100 000 000 lei. Numărul de acțiuni în circulație fiind de 10 000 000.
Să se determine valoarea nominală a unei acțiuni a BC ,,MobiasBancă-Groupe
Societe Generale''SA.
Rezolvare:
𝐂𝐒 𝟏𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎
𝑽𝑵 = = = 𝟏𝟎
𝐍 𝟏𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎
Răspuns: valoarea nominală a unei acțiuni a BC ,,MobiasBancă-Groupe
Societe Generale'' SA este de 10 lei.

b) valoarea patrimonială este exprimată prin valoarea contabilă și valoarea


intrinsecă.
 Valoarea contabilă este suma pe care ar trebui să o primească fiecare
acționar, în cazul în care societatea pe acțiuni s-ar lichida.

Valoarea contabilă se determină în baza următoarei formule:


𝐀𝐧
𝐕𝐜𝐭 = (1.2)
𝐍
unde:
An – activul net;
N - numărul de acțiuni emise și aflate în circulație.
Activul net este parte a activului societății pe acțiuni neafectat de datoriile
contractate de aceasta., și se determină astfel: An = Active totale – Datorii totale.
 Valoarea intrinsecă este o valoare imediat utilizabilă.
Valoarea intrinsecă exprimă activul net corectat cu plusurile sau minusurile de
active latente ce revin pe o acțiune. Valoarea intrinsecă se determină după formula:

𝐀𝐧𝐜 𝐂𝐒+𝐑𝐥
𝐕𝐈 = = (1.3)
𝐍 𝐍

5
unde:
Anc – activul net corectat;
N - numărul de acțiuni emise și aflate în circulație;
Rl – rezervele legale ale emitentului;
CS - capitalul social.
Exemplu N.2:
Conform raportului BC ,,MobiasBancă-Groupe Societe Generale''SA pentru anul
2011, aceasta deținea un capital social de 100 000 000 lei și rezerve legale în mărime
de 10 673 775 lei. Numărul de acțiuni emise fiind de 10 000 000.
Să se determine valoarea intrinsecă a unei acțiuni a BC ,,MobiasBancă-Groupe
Societe Generale'' SA.
Rezolvare:
𝐂𝐒 + 𝐑𝐥
𝑽𝑰 =
𝐍
𝟏𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 + 𝟏𝟎 𝟔𝟕𝟑 𝟕𝟕𝟓
𝑽𝑰 = = 𝟏𝟏, 𝟎𝟕
𝟏𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎
Răspuns: valoarea intrinsecă a unei acțiuni a BC ,,MobiasBancă-Groupe Societe
Generale'' SA este de 11,07 lei.

c) valoarea (prețul) de emisiune este acea valoare la care se vând acțiunile la


momentul emisiunii.
În practică, prețul de emisiune al unei acțiuni poate să fie mai mic, mai mare
sau egal cu valoarea nominală. De regulă, este mai mare decât valoarea nominală,
deoarece include și cheltuieli aferente emisiunii.
Prețul de emisiune se determină după formula:
𝐏𝐄 = 𝐕𝐍 + 𝐏𝐞 (1.4)
unde:
VN – valoarea nominală a acțiunii;
Pe - prima de emisiune.
Prima de emisiune pentru o acțiune se determină astfel :
Pe = PE-VN (1.5)
d) valoarea de piață/Curs este prețul curent de tranzacționare a unei acțiuni pe
o piață reglementată și supravegheată, valoare exprimată ca punct de
echilibru între cererea și oferta de valori mobiliare. În literatura de
specialitate valoarea de piață se prezintă și sub noțiunea de ,,preț de piață''
sau ,,curs bursier''.

O atenție sporită în cadrul analizei fundamentale a acțiunilor concomitent cu


valoarea acțiunilor, i se acordă și evaluării lor, prin prisma următorilor indicatori
financiari :
6
1) Profitul pe acțiune (PPA) exprimă capacitatea societății pe acțiuni de a
obține profit și se determină conform formulei :
𝐏𝐍
𝐏𝐏𝐀 = (1.6)
𝐍
unde:
PN – profit net (profit brut-impozit pe profit);
N - numărul de acțiuni.

Exemplu N.3 :
Conform raportului BC ,,MobiasBancă-Groupe Societe Generale''SA pentru
anul 2011, aceasta a obținut un profit net de 69 449 319 lei. Numărul de acțiuni
emise fiind de 10 000 000.
Să se determine profitul pe acțiune ce îi revine deținătorului unei acțiuni.
Rezolvare:
𝐏𝐍 𝟔𝟗 𝟒𝟒𝟗 𝟑𝟏𝟗
𝑷𝑷𝑨 = = = 𝟔, 𝟗𝟒
𝐍 𝟏𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎
Răspuns: profitul pe o acțiune a BC ,,MobiasBancă-Groupe Societe Generale''
SA este de 6,94 lei.

2) Dividendul pe acțiune (DPA), pentru posesorul acțiunii este venitul produs


de investiția sa, prin urmare este un flux financiar real, care se calculează
după fprmula:
𝐃
𝐃𝐏𝐀 = (1.7)
𝐍
unde:
D – valoarea totală a dividendelor (profit net repartizat sub formă de
dividend);
N - numărul de acțiuni.

Exemplu N.4:
Conform raportului BC ,,MobiasBancă-Groupe Societe Generale''SA pentru anul
2011, aceasta a distribuit sub formă de dividende, un profit net în mărime de
12 000 000 lei.
Să se determine dividendul pe o acțiune, dacă numărul acțiunilor, în 2011, a fost
de 10 000 000.
Rezolvare:
𝐃 𝟏𝟐 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎
𝑫𝑷𝑨 = = = 𝟏, 𝟐𝟎
𝐍 𝟏𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎
Răspuns: dividendul pe o acțiune a BC ,,MobiasBancă-Groupe Societe
Generale'' SA este de 1,20 lei.

7
Conform politicii de dividend, societatea pe acțiuni, la decizia Adunării Generale a
Acționarilor(AGA), distribuie dividende într-o anumită proporție din profitul net.

3) Rata de distribuire a dividendului (d), reflectă partea din profitul net


distribuită acționarilor și se calculează conform formulei:
𝐃
𝐝= ∗ 𝟏𝟎𝟎% (1.8)
𝐏𝐍
unde:
D – valoarea totală a dividendelor (profit net repartizat sub formă de
dividend);
PN – profit net (profit brut-impozit pe profit).
Mărimea acestui indicator depinde de decizia privind distribuirea profitului,
respectiv, dacă :
 ,,d tinde către 0 %'' rezultă preocuparea SA pentru asigurarea autofinanțării
prin reinvestirea profitului;
 ,,d tinde către 100 %'' rezultă preocuparea managementului SA pentru
menținerea interesului acționarilor în a deține acțiuni ale unei societăți, care
distribuie dividende mari;
 ,,d = 100 %'' rezultă că SA nu încorporează în rezerve nici o unitate
monetară din profitul net obținut;
 ,,d > 100 %'' se apelează la rezervele acumulate anterior, în vederea
distribuirii lor ca dividende.

Exemplu N.5 :
Conform raportului BC ,,MobiasBancă-Groupe Societe Generale''SA pentru anul
2011, aceasta a distribuit dividende în sumă de 12 000 000 lei, iar profitul net obținut
a constituit 69 449 319 lei.
Să se determine rata de distribuire a dividendului, și să se deducă concluziile
potrivite pentru politica de dividend a SA.
Rezolvare :
𝐃 𝟏𝟐 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎
𝒅= ∗ 𝟏𝟎𝟎% = ∗ 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟕, 𝟐𝟕
𝐏𝐍 𝟔𝟗 𝟒𝟒𝟗 𝟑𝟏𝟗
Răspuns: rata de distribuire a dividendului la BC ,,MobiasBancă-Groupe Societe
Generale''SA a constituit 17,27 %.
Concluzie : rata de distribuire a dividendului tinde către zero, de unde rezultă
preocuparea SA pentru asigurarea autofinanțării prin reinvestirea profitului.

4) Randamentul unei acțiuni (R) se calculează atât în funcție de creșterea


cursului bursier, cât și în funcție de dividendul distribuit, conform formulei :
𝐃𝐏𝐀+𝐂𝟏−𝐂𝟎
𝐑= ∗ 𝟏𝟎𝟎% (1.9)
𝐂𝟎
8
unde:
DPA – dividend pe acțiune;
C1 – cursul la revânzarea acțiunii;
C0 – cursul la cumpărarea acțiunii;
Exemplu N.6:
Un investitor a achiziționat 100 de acțiuni ale BC ,,MobiasBancă-Groupe Societe
Generale''SA, la începutul anului 2011, la cursul de 110 lei/acțiune. În acel an, SA a
distribuit un dividend în mărime de 1,20 lei pentru o acțiune.
Să se determine randamentul obținut de investitor pentru o acțiune, dacă la
ssârșitul anului investitorul a vândut acțiunile la prețul de piață de 138 lei.
Rezolvare :
𝐃𝐏𝐀 + 𝐂𝟏 − 𝐂𝟎 𝟏, 𝟐 + 𝟏𝟑𝟖 − 𝟏𝟏𝟎
𝑹= ∗ 𝟏𝟎𝟎% = ∗ 𝟏𝟎𝟎% = 𝟐𝟔, 𝟓𝟒
𝐂𝟎 𝟏𝟏𝟎
Răspuns : randamentul obținut de investitor pentru această tranzacție a constituit
26,54 %, respectiv pentru fiecare leu pe care l-a investit el a obținut un profit de
0,26 lei.

5) Coeficientului multiplicator al capitalizării (PER) sau raportul preț -


câștig este indicatorul cel mai utilizat pentru a caracteriza eficiența
plasamentului în acțiuni. Acest indicator indică perioada de timp necesară
unui investitor pentru a-și recupera investiția inițială. Ca regulă, un PER
relativ mare (PER > 10) este specific acțiunilor scumpe și de cele mai multe
ori, supraevaluate, prin urmare se recomandă vânzarea acestora. Iar un PER
relativ scăzut (PER sub 10) este specific acțiunilor ieftine și se recomandă
cumpărarea lor.

PER se determină conform formulei :


𝐂𝐮𝐫𝐬
𝐏𝐄𝐑 = (1.10)
𝐏𝐏𝐀
unde:
PPA – profit pe acțiune;
Curs – cursul bursier al acțiunii.
Exemplu N.7 :
În anul 2011 la Bursa de Valori a Moldovei, acțiunile BC ,,MobiasBancă-Groupe
Societe Generale''SA s-au tranzacționat la cursul de 124 lei/acțiune. Conform
raportului SA, pentru aceeași perioadă, aceasta a obținut un profit pe acțiune în
mărime de 6,94 lei.
Să se determine valoarea coeficientului PER și să se explice rațiunea investitorului
de a cumpăra sau de a vinde acțiunile respective.
Rezolvare:
𝐂𝐮𝐫𝐬 𝟏𝟐𝟒
𝑷𝑬𝑹 = = = 𝟏𝟕, 𝟖𝟔
𝐏𝐏𝐀 𝟔,𝟗𝟒
Răspuns: valoarea coeficientului PER a constituit 17,86, respectiv este relativ 9
ridicată și este mai rațional de a vinde aceste acțiuni.
6) Randamentul dividendului (ɳdiv) reprezintă fructificarea dividendului
generat de acțiune. Randamentul dividendului se determină conform
formulei :
𝐃𝐏𝐀
ɳ𝐝𝐢𝐯 = ∗ 𝟏𝟎𝟎% (1.11)
𝐂𝐮𝐫𝐬
unde:
DPA – dividend pe acțiune;
Curs – cursul bursier al acțiunii.

Exemplu N.8:
În anul 2011 la Bursa de Valori a Moldovei, acțiunile BC ,,MobiasBancă-Groupe
Societe Generale''SA s-au tranzacționat la cursul de 124 lei/acțiune. Conform
raportului SA, pentru aceeași perioadă, aceasta a distribuit un dividende pe acțiune
în mărime de 1,20 lei. Se cunoaște că ɳdiv a unei acțiuni a BC ,,Banca de Economii''
SA pentru aceeași perioadă a fost de 0,75 %.
Să se determine în care acțiuni este mai rațional de investit, în funcție de
randamentul dividendului.
Rezolvare:
𝐃𝐏𝐀 𝟏, 𝟐𝟎
ɳ𝐝𝐢𝐯 = ∗ 𝟏𝟎𝟎% = ∗ 𝟏𝟎𝟎% = 𝟎, 𝟗𝟕 %
𝐂𝐮𝐫𝐬 𝟏𝟐𝟒
Răspuns : este mai eficient să se investească în acțiunile BC ,,MobiasBancă-
Groupe Societe Generale''SA, care au un randament mai mare.

7) Rentabilitatea capitalului investit (RCI) exprimă rentabilitatea produsă de


dividendul pe acțiune în raport cu valoarea nominală a acțiunii. Se determină
după următoarea formulă :
𝐃𝐏𝐀
𝐑𝐂𝐈 = ∗ 𝟏𝟎𝟎% (1.12)
𝐕𝐍
unde:
DPA – dividend pe acțiune;
VN – valoarea nominală a acțiunii.
Exemplu N.9:
Conform raportului BC ,,MobiasBancă-Groupe Societe Generale''SA pentru anul
2011, valoarea nominală a unei acțiuni a fost de 10 lei. Totodată, aceasta a distribuit
un dividend în mărime de 1,20 lei pe acțiune. Se cunoaște că rata medie pe piață la
depozitele bancare este de 9,4 %.
Să se determine rentabilitatea capitalului investit și raționamentul investirii în
acțiunile BC ,,MobiasBancă-Groupe Societe Generale''SA.
Rezolvare:
𝐃𝐏𝐀 𝟏,𝟐𝟎
𝐑𝐂𝐈 = ∗ 𝟏𝟎𝟎% = ∗ 𝟏𝟎𝟎% =12 %
𝐕𝐍 𝟏𝟎
Răspuns: în condițiile unei rentabilități mai înalte decât rata medie a dobânzii pe
10
piață, este mai rațional să se investească în acțiunile BC ,,MobiasBancă-Groupe
Societe Generale''SA.
8) Capitalizarea bursieră (CB) a unei societăți pe acțiuni reprezintă evaluarea
unei SA și se determină prin înmulțirea cursului acțiunilor sale într-o
perioadă de referință , cu numărul titlurilor în circulație, respectiv :

CB = Curs * N (1.13)

Exemplu N.10:
În anul 2011 BC ,,MobiasBancă-Groupe Societe Generale''SA a avut în circulație
10 000 000 acțiuni având o valoare nominală de 10 lei. La data de 15 februarie,
acțiunile s-au tranzacționat la Bursa de Valori a Moldovei la un curs de 110 lei.
Să se calculeze capitalizarea bursieră a BC ,,MobiasBancă-Groupe Societe
Generale''SA.
Rezolvare:
CB = Curs * N= 110*10 000 000= 1 100 000 000
Răspuns: capitalizarea bursieră a BC ,,MobiasBancă-Groupe Societe
Generale''SA la data de 15 februarie 2011 a constituit 1 100 000 000 lei.

Societățile pe acțiuni recurg la emisiuni suplimentare de acțiuni pe parcursul


activității lor. În acest sens este necesar de a fi calculată valoarea acțiunilor în
rezultatul majorării capitalului social al societății pe acțiuni. Astfel, pentru a
determina cursul unei acțiuni după o majorare de capital se utilizează următoarea
formulă :
𝐂𝐭𝟎∗𝐍+𝐏𝐄∗𝐧
𝐂𝐭𝟏 = (1.14)
𝐍+𝐧

unde:
Ct1 – cursul teoretic al acțiunii după majorarea capitalului social;
Ct0 – cursul teoretic al acțiunii până la majorarea capitalului social;
N - numărul de acțiuni înainte de majorarea capitaalului social;
n – numărul de acțiuni nou emise;
PE – preț de emisiune.
Exemplu N.11:
Societatea pe Acțiuni ,,Allpha'' a realizat o creștere de capital (majorare a capitalului
social) prin emiterea a 20 000 acțiuni, raportul de subscripție (s) fiind 5. Condițiile
emisiunii fiind următoarele : prețul de emisiune egal cu 750 lei, valoarea nominală a
unei acțiuni fiind de 250 lei. Ultimul curs cotat în bursă a fost de 850 lei.
Determinați valoarea teoretică a acțiunii după majorarea capitalului social.
Rezolvare :
1) s =N/n, în acest exemplu, fiecare acțiune nou emisă echivalează cu 5 acțiuni
vechi. Din această relație vom determina cu ce este egal N, respectiv, N=n*s,
sau N= 20 000 * 5 => 100 000
𝐂𝐭𝟎∗𝐍+𝐏𝐄∗𝐧 𝟖𝟓𝟎∗𝟏𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎+𝟕𝟓𝟎∗𝟐𝟎 𝟎𝟎𝟎
2) 𝑪𝒕𝟏 = = = 𝟖𝟑𝟑, 𝟑𝟑 11
𝐍+𝐧 𝟏𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎+𝟐𝟎 𝟎𝟎𝟎
Răspuns : valoarea teoretică a acțiunilor după majorarea capitalului devine 833,33
lei.
În asemenea situații pentru vechii acționari apare un drept mai special, numit
drept de subscriere, care reprezintă privilegiul acordat de către societatea emitentă
acționarilor săi, de a achiziționa cu precădere acțiuni la prețul de emisiune și
proporțional cu ponderea participării la capitalul social al societății. Dreptul de
subscriere are o anumită valoare, deoarece permite posesorilor lui să cumpere
ascțiuni la un preț mai mic decît prețul de piață.
Dreptul de subscriere se va determina utilizând următoarea formulă :
DS = Ct0 - Ct1 (1.15)

Exemplu N.12:
Utilizând datele din exemplul N.11, determinați valoarea dreptului de subscriere.
Rezolvare :
DS = Ct0 - Ct1 = 850 – 833,33 = 16,67
Răspuns: pentru fiecare acțiune nou emisă, vechii acționari pot beneficia de o
reducere de 16,67 lei, la achiziția acesteia. Respectiv, ei o pot cunpăra la un preț mai
mic, decât prețul de piață, dar doar proporțional cu numărul de acțiuni pe care le
dețin deja.

12
Aplicații practice pentru lucrul individual
Problema 1.
Bilanțul societății pe acțiuni ,,Beta'' , la data de 31.12.2011 prezenta următoarele
date:
Activ Suma Pasiv Suma
Active pe termen lung 3 000 000 Capital social 4 500 000
Active circulante 5 000 000 Rezerve 1 500 000
Datorii 2 000 000
Total activ 8 000 000 Total pasiv 8 000 000
Capitalul social este format din 100 000 acțiuni.
Să se determine :
a) Valoarea nominală a unei acțiuni;
b) Valoarea intrinsecă a unei acțiuni;
c) Valoarea contabilă a unei acțiuni.

Problema 2.
O societate pe acțiuni deține 50 000 acțiuni, valoarea nominală a unei acțiuni
fiind de 100 u.m., cursul bursier al acestor acțiuni fiind de 450 u.m..
Calculați capitalizarea bursieră pentru societatea pe acțiuni.

Problema 3.
Capitalul social al societății pe acțiuni ,,Invest-Prim'' este în valoare de 2 100 000
u.m., constituit din 2 100 acțiuni. Profitul net obținut de la sfârșitul perioadei de
gestiune a constituit 175 000 u.m., suma îndreptată spre distribuire acționarilor, sub
formă de dividend, a constituit 105 000 u.m..
Calculați valoarea nominală a unei acțiuni, rata de distribuire a dividendului și
rentabilitatea capitalului investit.

Problema 4.
O societate pe acțiuni a realizat o creștere de capital prin emiterea a 18 000
acțiuni, raportul de subscripție fiind 7, prețul de emisiune a fost de 900 u.m.,
valoarea nominală a acțiunilor constituind 700 u.m., iar ultimul curs cotat în bursă
a fost de 1 150 u.m..
Calculați prima de emisiune, valoarea teoretică a acțiunii după majorarea
capitalului, valoarea teoretică a dreptului de subscriere.

Problema 5.
Acțiunile unei societăți pe acțiuni sunt cotate pe piață la cursul de 175 u.m..
Societatea are în circulație 250 000 acțiuni și distribuie dividende din profitul net
obținut. Pentru fiecare acțiune deținută, acționarii primesc un flux financiar real
echivalent cu 40 u.m..
Calculați rata de distribuire a dividendelor, dacă valoarea coeficientului
multiplicator al capitalizării este 3,2.

13
Problema 6.
Acțiunile societății pe acțiuni ,,Zorile'' cotează pe piață cu 400 u.m.. Societatea
are în circulație 165 000 acțiuni și distribuie dividende în proporție de 100 % din
profitul net obținut. Pentru fiecare acțiune deținută, acționarii primesc un flux
financiar real în mărime de 40 u.m..
Determinați valoarea coeficientului multiplicator al capitalizării și mărimea
profitului net obținut de către societate.

Problema 7.
Societatea pe acțiuni ,,Coca-Cola'' deținea în anul 2011 – 20 000 acțiuni și avea o
capitalizare bursieră de 12 000 000 u.m.. În anul 2012, societatea a realizat o
emisiune de 2 000 de acțiuni noi, care s-au atribuit gratuit vechilor acționari. Știind
că profitul total a crescut în 2012 cu 30 % față de 2011, când acesta a atins
valoarea de 100 u.m./acțiune, calculați valoarea coeficientului multiplicator al
capitalizării în ambele perioade.

Problema 8.
Societatea pe acțiuni ,,Floarea Soarelui'' își majorează capitalul social prin
creșterea numărului de acțiuni de la 8 000 la 10 000 la valoarea nominală de 700
u.m.. și prima de emisiune de 50 u.m.. Ultimul curs în bursă a fost de 850 u.m..
Calculați prețul pe care îl vor plăti noii acționari pentru cumpărarea acțiunilor
nou emise, precum și valoarea teoretică a dreptului de subscriere.

Problema 9.
Capitalul social al societății pe acțiuni ,,Bucuria'' constituie 50 000 000 u.m.,
format din 200 000 acțiuni. Cursul unei acțiuni pe piață este de 320 u.m..
Societatea a obținut la sfârșitul perioadei de gestiune un profit net de 8 500 000
u.m., și a decis să distribuie 5 000 000 u.m. sub formă de dividend.
Calculați valoarea nominală a unei acțiuni, rata de distribuire a dividendului,
rentabilitatea capitalului investit, randamentul dividendului și valoarea
coeficientului multiplicator al capitalizării.

Problema 10.
În urma activității sale, societatea pe acțiuni ,,Franzeluța'' a prezentat următoarea
situație financiară : capital social în mărime de 12 000 000 u.m., format din 10 000
acțiuni, cursul unei acțiuni fiind de 1 500 u.m.. Profitul net obținut de societate la
sfârșitul perioadei de gestiune a constituit 2 200 000 u.m., iar Adunarea Generală a
Acționarilor a decis să repartizeze 1 200 000 u.m. din acesta sub formă de
dividend.
Se cere să calculați indicatorii politicii de dividend, rescpectiv: dividendul pe
acțiune, randamentul dividendului, rata distribuirii dividendului, profitul pe
acțiune, rentabilitatea capitalului investit și valoarea coeficientului multiplicator al
capitalizării.

14