Sunteți pe pagina 1din 43

DEPOLUAREA EFLUENTILOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARA SI BIOTEHNOLOGII

Prof.univ.dr.ing. Lucian Gavril 2008 - 2009

PROGRAMA ANALITICA
Durata (s pt.) 14 C S L P Cre dite 4 Total ore semestru Total ore 42 Studiu individual 42 10 % 25 % 15 % 25 % 25 % 10 (100%)
2

An III

Sem. 2

Ore s pt mnal 2 0 1 0

R spunsuri la examene, colocviu Evaluare activit i aplicative (laborator, proiect) Prezen activ la curs Lucr ri de verificare Teme de cas TOTAL PUNCTE SAU PROCENTE

GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

PROGRAMA ANALITICA
Condi ii minime de promovare (cum se ob ine nota 5) - efectuarea integral a lucr rilor de laborator; - predarea i sus inerea temei de cas ; - participarea la minimum 50% din cursuri; - participare la lucr rile de verificare semestrial . Condi ii de ob inere a notei maxime - efectuarea integral i corect a lucr rilor de laborator; - predarea la termen i sus inerea la un nivel avansat a temei de cas ; - participarea la minimum 80% din cursuri; - participare la lucr rile semestriale i ob inerea a minim 8/10 puncte la fiecare.

GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

OBIECTIVE
1. nsu irea cuno tin elor teoretice referitoare la:
1. prevenirea polu rii, 2. reducerea poluan ilor la surs , 3. valorificarea superioar a de eurilor i subproduselor din industria alimentar i biotehnologii;

2. Deprinderea de abilit i teoretice i practice n alc tuirea unui proces tehnologic ra ional, nepoluant i economic; 3. Deprinderea de abilit i practice n m surarea, analiza i interpretarea datelor experimentale n procesele de depoluare i valorificare a de eurilor i subproduselor industriei alimentare i biotehnologiilor.
GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

BIBLIOGRAFIE MINIMALA OBLIGATORIE


Gavril , L.: Depoluarea efluentilor din industria alimentara si biotehnologii, Suport de curs, Universitatea Bacau, 2008 Gavril , L.: Gestionarea, valorificarea i minimizarea de eurilor industriei alimentare, Ed. Alma Mater (edi ie CD-ROM), Bac u, 2007; Gavril , L., Gavril , D.: Apele industriale: surse, caracteristici, utiliz ri, Ed. Tehnica-Info, Chi in u, 2002; Ifrim, I.: Biotehnologii de epurare a apelor uzate, Ed. Pim, Ia i, 2007;
GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE 5

STRUCTURA CURSULUI
1. DE EURI N INDUSTRIA ALIMENTAR I BIOTEHNOLOGII:
1. definirea i clasificarea de eurilor, 2. metode generale de reutilizare i/sau tratare a de eurilor din industria alimentar i biotehnologii (2 h)

GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

STRUCTURA CURSULUI
2. EVALUAREA CICLULUI DE VIA INDUSTRIA ALIMENTAR I BIOTEHNOLOGII: N

1. procesul i metodologia evalu rii ciclului de via , 2. evaluarea ciclului de via al produselor alimentare, 3. evaluarea ciclului de via al produselor biotehnologice, 4. exemple de utilizare a metodei evalu rii ciclului de via (2 h) GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

STRUCTURA CURSULUI
3. TRATAREA DE EURILOR DIN INDUSTRIA ALIMENTAR I BIOTEHNOLOGII STANDARDELE ISO 14001:
1. sectorul alimentar ca organiza ie, sectorul bioproduselor ca organiza ie; 2. strategii de tratare a de eurilor; 3. recuperarea ca metod de tratare a de eurilor (2 h)
GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE 8

STRUCTURA CURSULUI
4. CONCEPTUL DE PRODUC IE MAI CURAT :
1. defini ie, concepte nrudite, 2. evaluarea produc iei mai curate, 3. bariere n calea produc iei mai curate din perspectiva industrial , 4. exemple de aplicare a produc iei mai curate n industria alimentar i biotehnologii (2 h)
GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE 9

STRUCTURA CURSULUI
5. APA N INDUSTRIA ALIMENTAR BIOTEHNOLOGII: I

1. caracteristicile apei, 2. surse i resurse de ap , 3. ob inerea apei potabile, apei industriale, apei pure, apei ultrapure, 4. cerin e pentru apa utilizat n industrie (4 h)

GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

10

STRUCTURA CURSULUI
6. OPERA II UNITARE I PROCESE TIP N TRATAREA I EPURAREA APELOR: 1. sitarea; 2. sedimentarea; 3. coagularea flocularea; 4. filtrarea; 5. demineralizarea; 6. deionizarea; 7. dezinfec ia; 8. flotarea cu aer dizolvat; 9. adsorb ia; 10. centrifugarea; 11. neutralizarea; 12. oxidarea; 13. reducerea; 14. precipitarea; 15. digestia aerob ; 16. digestia anaerob (4 h)
GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE 11

STRUCTURA CURSULUI
7. EPURAREA APELOR REZIDUALE DIN INDUSTRIA ALIMENTAR :
1. industria laptelui i produselor lactate, 2. abatorizare i industria c rnii, 3. industria de panifica ie, 4. prelucrarea legumelor i fructelor, 5. industria zah rului, 6. industria uleiului, 7. industria berii (2 h)

1. exemple de tehnici i tehnologii de tratare pentru apele reziduale din:

GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

12

STRUCTURA CURSULUI
8. EPURAREA APELOR REZIDUALE DIN BIOTEHNOLOGII:
1. exemple de tehnici i tehnologii de tratare pentru apele reziduale de la:
1. fabricarea antibioticelor, 2. fabricarea proteinelor monocelulare, 3. fabricarea produselor cosmetice, 4. fabricarea enzimelor, 5. fabricarea aminoacizilor, 6. fabricarea acizilor organici (2 h)
GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE 13

STRUCTURA CURSULUI
9. BIOCONVERSIA ENERGETIC DE EURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE:
1. producerea de biocombustibili:
1. biogaz, 2. bioetanol, 3. biodiesel, 4. biohidrogen; (2 h)

GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

14

STRUCTURA CURSULUI
10. VALORIFICAREA DE EURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE PRIN GAZEIFICARE SAU INCINERARE DIRECT (2 h)

GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

15

STRUCTURA CURSULUI
11. ALTE METODE DE VALORIFICARE A DE EURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE:
1. bioconversia la acizi organici i aminoacizi, 2. extrac ia proteinelor, fibrelor, antioxidan ilor, coloran ilor etc., 3. utilizarea n industria materialelor de construc ii (2 h)
GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE 16

STRUCTURA CURSULUI
Lucr ri de verificare a cunos in elor:
Sapt. 7: 6 aprilie (1 h); capitolele 1 5; Sapt. 12: 18 mai (1 h); capitolele 6 11;

GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

17

Lucrari de laborator
Nr. 1. 2. Denumirea lucr rii Prelevarea probelor de aer; determinarea pulberilor totale i a oxizilor de azot Prelevarea probelor de ap ; determinarea caracteristicilor fizice i fizico-chimice ale apelor (culoare, temperatur , turbiditate, reziduu fix) Determinarea nitri ilor i nitra ilor din apele freatice Prelevarea probelor de sol; prepararea extractului apos de sol Determinarea s rurilor minerale din extractul apos de sol Determinarea separat a anionilor i cationilor din extractul apos de sol Coagularea i tratarea chimic a apelor de cazan Nr. ore 2 2 2 2 2 2 2

3. 4. 5. 6. 7.

GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

18

Tema de casa
Individual; Lucrare de documentare bibliografica pe o tema data; Tema este de forma: Posibilitati de reducere a poluarii si/sau minimizare a deseurilor in Lucrarea se preda pe suport hartie si in format electronic (CD-ROM) Termen de predare: 11 mai 2009 ora 12.00 Lucrarile predate dupa aceasta limita nu se mai iau in considerare (se noteaza cu 0)
GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE 19

1. DE EURI N INDUSTRIA ALIMENTAR I BIOTEHNOLOGII

1. Definirea i clasificarea de eurilor, 2. Metode generale de reutilizare i/sau tratare a de eurilor din industria alimentar i biotehnologii

GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

20

OBIECTIVE
De a stabili CE sunt deseurile. De a stabili CARE sunt sursele de provenienta ale acestor deseuri. De a stabili CUM pot fi minimizate deseurile din industria alimentara si din biotehnologii.
GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE 21

PROBLEMELE CRUCIALE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE Managementul energiei Managementul deseurilor

Producerea alimentelor = consum energetic ridicat Desuri conexe industriei alimentare:

Deseuri rezultate din procesele de productie; Produse alimentare si resturi de produse alimentare (= deseuri municipale solide); Ambalaje:
De la ambalarea primara (pentru consumatori) De la ambalarea secundara (in supermarket, magazin, )

GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

22

DE EURILE INDUSTRIEI ALIMENTARE (EuroStat 2002)

62 kg/(an x loc.)

GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

23

DEFINITII

Prin ''de eu'' se n elege orice obiect sau substan [...] pe care proprietarul acesteia l/o arunc sau inten ioneaz s l/o arunce [Directiva 75/442/EEC definitei juridica]

GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

24

DE EURILE INDUSTRIEI ALIMENTARE


Materii prime

Materiale auxiliare

PROCES DE PRODUCTIE

PRODUSE FINITE

DESEURI

Nespecifice

Specifice

GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

25

CLASIFICAREA SI PROPRIETATILE DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE Deseuri nespecifice:


Cantitatea si calitatea lor este practic independenta de tipul si calitatea produsului finit; Ex: containere pt. chimicalele utilizate in curatirea si dezinfectia instalatiilor

GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

26

CLASIFICAREA SI PROPRIETATILE DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE Deseuri specifice:


Cantitatea generata raportata la nivelul productiei nu poate fi modificata decat prin mijloace tehnice; Modificarea cantitatii de deseuri specifice duce, de regula, la modificarea calitatii produselor.

GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

27

CLASIFICAREA SI PROPRIETATILE DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE Ex. de deseuri specifice :


boabele de orz epuizate de la fabricarea berii, subprodusele de abatorizare din produc ia de carne, cojile de cartofi sau de citrice, pinea nvechit , etc.

GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

28

CLASIFICAREA SI PROPRIETATILE DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE De eurile specifice se acumuleaz n mod inevitabil ca urmare a prelucr rii materiilor prime. Ele sunt produse n diverse etape ale procesului tehnologic, etape in care din materia prim sunt extrase produsele dorite. Dup extragerea acestora, deseori n de euri mai r mn componente poten ial utile.
GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE 29

CLASIFICAREA SI PROPRIETATILE DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE De eurile din industria alimentar = valoare ridicat a raportului: cantit i de de euri specifice / cantit i de produse finite Aceasta nseamn c :
generarea de eurilor specifice este inevitabil ; cantitatea i tipul lor (resturi organice ale materiei prime prelucrate) este dificil de modificat cu men inerea intact a calit ii produsului finit.
GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

30

CLASIFICAREA SI PROPRIETATILE DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE


Utilizarea i depozitarea de eurilor specifice este dificil :
instabilitate biologic , natur poten ial patogen , con inut ridicat de ap , poten ialului rapid de autooxidare, nivel ridicat al activit ii enzimatice.

Depozitarea de eurilor i managementul subproduselor industriei alimentare pune probleme deosebite att n domeniul protec iei mediului, ct i n acela al dezvolt rii durabile.
GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE 31

DE EURILE INDUSTRIEI ALIMENTARE Metodele tradi ionale de utilizare a de eurilor (solu ii agricole):

Majoritatea solu iilor agricole pentru depozitarea de eurilor reprezint un echilibru ntre reglement rile legislative i cele mai bune solu ii ecologice i economice.
GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

ca hran pentru animale (boabele de cereale epuizate, frunzele i coletele de sfecl , de ex.) ca ngr mnt (n molul de la filtrare sau de la carbonatare din industria zah rului, de ex.).

32

INDICELE DESEURILOR SPECIFICE I DS masa deseurilor acumulate ! masa produsului comercializabil

GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

33

GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

34

Metoda traditionala de a scapa de deseurile industriei alimentare: UTILIZAREA IN HRANA ANIMALELOR

GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

35

Deseuri utilizate in hrana animalelor si compozitia acestora

GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

36

Deseuri utilizate in hrana animalelor si compozitia acestora

GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

37

Deseuri lichide si gazoase


Pe lng de eurile solide, industria alimentar produce i
poluan i aeropurta i (gaze, particule solide sau lichide) ape reziduale.

To i ace ti poluan i pot provoca probleme grave de poluare, fiind subiectul unor reglement ri legale din ce n ce mai severe n majoritatea rilor.
GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE 38

Deseuri lichide si gazoase


Apele reziduale = cel mai ntlnit de eu al industriei alimentare, ntruct multe opera ii unitare ale tehnologiilor produselor alimentare (sp lare, evaporare, filtrare, extrac ie, etc.) se desf oar n mediu apos sau necesit cantit i importante de ap . Apele reziduale provenite din aceste procese con in uzual cantit i importante de punnd probleme dificile n ceea ce prive te deversarea.
GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

solide n suspensie, compu i organici dizolva i (glucide, proteine, lipide),

39

Compozitia apelor reziduale si provenienta acestora

GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

40

METODE GENERALE DE REUTILIZARE I/SAU TRATARE A DE EURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE


DE EURI SOLIDE:
valorificarea n agricultur sau zootehnie incinerarea fermentarea anaerob compostarea

GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

41

METODE GENERALE DE REUTILIZARE I/SAU TRATARE A DE EURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE


DE EURI LICHIDE:
aplicarea pe sol a de eurilor netratate sau tratate par ial, sedimentarea, decantarea i precipitarea chimic , flota ia cu aer dizolvat, tratarea n iazuri de stabilizare, tratarea n lagune aerate / neaerate,
GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE 42

DE EURI LICHIDE:

METODE GENERALE DE REUTILIZARE I/SAU TRATARE A DE EURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE

tratarea prin alte procese de fermenta ie anaerobe; tratarea prin procedeul cu n mol activat; tratarea prin procese de membran , tratarea prin procedee chimice, tratarea n filtre cu biomembran , tratarea n filtre biologice rotative.
GESTIONAREA, VALORIFICAREA SI MINIMIZAREA DESEURILOR INDUSTRIEI ALIMENTARE 43

S-ar putea să vă placă și