Sunteți pe pagina 1din 18

Guvernul Rom‚niei

Hotar‚re nr. 547 din 09/06/2005

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 600 din 12/07/2005

Intrare in vigoare: 11/08/2005 pentru aprobarea Strategiei na˛ionale de protec˛ie civil

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat, i al art. 22 lit. a) din Legea nr. 481/2004 privind protec˛ia civil,

Guvernul Rom‚niei adoptprezenta hotr‚re.

Art. 1. - Se aprobStrategia na˛ionalde protec˛ie civil, prevzutÓn anexa care face parte integrantdin prezenta hotr‚re. Art. 2. - Finan˛area ac˛iunilor cuprinse Ón strategia prevzutla art. 1 se face Ón limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat. Art. 3. - Prezenta hotr‚re intrÓn vigoare la 30 de zile de la data publicrii Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRIM-MINISTRU C LIN POPESCU-T RICEANU

Contrasemneaz:

Ministrul administra˛iei i internelor, Vasile Blaga Ministrul aprrii na˛ionale, Teodor Atanasiu finan˛elor publice, Ionel Popescu

Bucure ti, 9 iunie 2005. Nr. 547.

Ministrul

ANEX *)

STRATEGIA NAIONAL DE PROTECIE CIVIL

*) Anexa este reprodusÓn facsimil.

INTRODUCERE

Strategia na˛ionalde protec˛ie civileste documentul de bazal sistemului constituit Ón Rom‚nia, conform legii, care cuprinde obiectivele i op˛iunile fundamentale privind Óndeplinirea, prin mijloace i pe ci de ac˛iune specifice for˛elor de protec˛ie, a politicii de securitate na˛ionala statului rom‚n Ón domeniul prevenirii i protec˛iei popula˛iei, bunurilor materiale, valorilor de patrimoniu i factorilor de mediu Ón caz de dezastre i/sau rzboi precum i pregtire i ducerea ac˛iunilor de interven˛ie pentru Ónlturarea efectelor acestora. Ea stabile te locul i rolul Protec˛iei Civile din Rom‚nia Ón cadrul eforturilor de realizare a obiectivelor prevzute Ón Strategia de securitate na˛ional i strategia de ordine publicprecum i a obiectivelor Uniunii Europene privind cooperarea Ón domeniu. Strategia protec˛iei civile constituie documentul fundamental care orienteazsistemul na˛ional al protec˛iei civile din Rom‚nia pentru Óndeplinirea misiunilor stabilite prin lege. Œn Rom‚nia, protec˛ia civil, Ón calitatea sa de componenta structurilor de protec˛ie, reprezintuna din formele de asigurare a securit˛ii na˛ionale. Potrivit legii, protec˛ia civileste componenta sistemului securit˛ii na˛ionale i reprezintun ansamblu integrat de activit˛i specifice, msuri i sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar i de informare public, planificate, organizate i realizate potrivit prezentei legi, Ón scopul prevenirii i reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejrii popula˛iei, bunurilor i mediului Ómpotriva efectelor negative ale situa˛iilor de urgen˛, conflictelor armate i Ónlturrii operative a urmrilor acestora i asigurrii condi˛iilor necesare supravie˛uirii persoanelor afectate. Activitatea de protec˛ie civileste de interes na˛ional, are caracter permanent i se bazeazpe Óndeplinirea obliga˛iilor ce revin, potrivit legii, autorit˛ilor administra˛iei publice centrale i locale, celorlalte persoane juridice de drept public i privat rom‚ne precum i persoanelor fizice. Misiunea principala protec˛iei civile din Rom‚nia este de a asigura cet˛enilor si, bunurilor materiale individuale i colective ale acestora, valorilor de patrimoniu i factorilor de mediu siguran˛ i protec˛ie Ómpotriva efectelor dezastrelor naturale i/sau ac˛iunilor militare pe timp de pace, criz i rzboi, prin respectarea stricta drepturilor omului, Óntr-un stat na˛ional, suveran, independent, unitar i indivizibil, angajat activ Ón procesul de integrare european i euro-atlantic, Ón condi˛iile unui regim politic bazat pe democra˛ie constitu˛ional, sub strict control democratic civil asupra sistemului protec˛iei civile. Pentru Óndeplinirea acestor misiuni, sistemul na˛ional al protec˛iei civile este i va fi un serviciu public comunitar. Œn aceste condi˛ii, sistemul na˛ional al protec˛iei civile din Rom‚nia trebuie sfie pregtit, Óncdin timp de pace i normalitate, s- i ridice capacitatea de interven˛ie Ón situa˛ii de urgen˛ori criz i sac˛ioneze Ón situa˛ii de conflict militar cu capacitatea completpentru asigurarea prevenirii i protec˛iei popula˛iei, bunurilor materiale, animalelor, valorilor de patrimoniu i factorilor de mediu, precum i sfie Ón msursparticipe, cu toate resursele umane, tehnice, materiale i financiare de care dispune, pentru Ónlturarea efectelor dezastrelor i/sau a conflictelor militare. Aceste msuri sunt obligatorii, la nivel na˛ional, pentru toate structurile administrativ teritoriale stabilite prin lege, dar i la nivelul institu˛iilor publice i al agen˛ilor economici, indiferent de forma de proprietate. Strategia protec˛iei civile a fost elaboratpe urmtoarele considerente:

Rom‚nia, membrNATO nu are inamici declara˛i, se bucurde rela˛ii pa nice cu vecinii,

iar probabilitatea apari˛iei, pe termen scurt i mediu, a unei amenin˛ri militare majore la adresa securit˛ii sale este minim, dar prin dispunerea sa geografic, formele de relief, caracterul temperat-continental al climei, densitatea elementelor de infrastructur, a gradului mediu de dezvoltare economic, prin densitatea popula˛iei, gradul i nivelul de instruire a popula˛iei Ón vederea cunoa terii modului de comportare i acordare a ajutorului sau a

primului ajutor Ón situa˛ii de dezastre, prin teritoriul su i popula˛ia dispusÓn acest areal, rm‚ne vulnerabilla formele de manifestare violenta tuturor tipurilor de dezastre i conflicte militare, iar necesitatea unei capacit˛i de rspuns credibile i permanente se impune.

Strategia este Ón mod evident preventiv i participativ.

Esen˛a strategiei cuprinde patru concepte strategice:

CAPACITATE DE R SPUNS CREDIBIL - presupune o permanentcapacitate de

reac˛ie eficient i adecvatla riscurile existente i probabile la adresa securit˛ii individuale i colective a popula˛iei civile. Pe baza evalurilor i prognozelor realiste asupra riscurilor existente structurile de protec˛ie civiltrebuie saibpermanent capacitatea de interven˛ie corespunztoare gradului de pericol la care este supuspopula˛ia.

RESTRUCTURAREA I MODERNIZAREA - constÓn realizarea unor structuri adecvate

riscurilor la care este supusRom‚nia, dar i celor specifice structurilor teritorial- administrative, institu˛iilor publice sau agen˛ilor economici, dimensionate i Ónzestrate la posibilit˛ile de sus˛inere financiarde care dispun administra˛iile publice centrale i locale. Œn componen˛a structurilor de protec˛ie civil(profesioniste i voluntare), trebuie incluse toate serviciile care concurla Óndeplinirea misiunilor protec˛iei civile. Va fi g‚ndit i opera˛ionalizat un sistem al protec˛iei civile pe bazde voluntariat. Concomitent, se va ac˛iona pentru revederea structurilor ce urmeaza fi constituite prin

completare i/sau mobilizare, Ón vederea redimensionrii acestora, precum i pentru reducerea timpului de opera˛ionalizare i cre terea mobilit˛ii de interven˛ie. Œnzestrarea acestor structuri cu tehnic i aparaturmodernse va realiza progresiv, Ón

func˛ie de reparti˛ia aloca˛iilor bugetare na˛ionale i locale, p‚ncel mai t‚rziu Ón 2008-2012.

PARTENERIATUL OPERAIONAL INTENSIFICAT - cu structuri similare din ˛ri membre

i partenere NATO i UE se bazeazpe parteneriatele speciale, bilaterale i multilaterale, ca i pe dezvoltarea altora, care servesc la cre terea gradului de siguran˛ i protec˛ie al popula˛iei civile, at‚t pe timp de pace, c‚t i pe timp de crizsau rzboi.

INTEGRAREA GRADUAL - are Ón vedere accelerarea procesului de aderare la

structurile europene, concomitent cu interoperabilizarea treptata structurilor militare i civile de protec˛ie civilcu cele similare ale celorlalte state membre NATO, fapt ce va permite Rom‚niei s- i ocupe locul dorit i meritat Ón cadrul comunit˛ii interna˛ionale. Protec˛ia Civildin Rom‚nia trebuie spregteasc i sdemareze demersurile necesare acceptrii sale, cu responsabilit˛i i drepturi depline, Ón r‚ndul membrilor Organiza˛iei Interna˛ionale a Protec˛iei Civile. Un mediu de securitate colectivreprezintcel mai bun mijloc de a ne proteja interesele na˛ionale Ón secolul XXI.

MEDIUL DE SECURITATE

Amenin˛area cu o confruntare militarmajorÓn Europa s-a diminuat Ón mod semnificativ. Odatcu colapsul regimurilor comuniste, Rom‚nia se confruntcu o perioadde tranzi˛ie, care prezintat‚t aspecte favorabile, c‚t i provocri. Paralel cu progresele cooperrii i integrrii, au loc procese perturbatoare la adresa securit˛ii, cum ar fi fragmentarea, marginalizarea sau izolarea unor actori interna˛ionali. Œn lipsa dialogului, conflictele tind sdob‚ndeascun caracter interna˛ional, antren‚nd utilizarea for˛ei militare i cre‚nd pericole la adresa securit˛ii statelor, cu consecin˛e Ón plan regional i global. Toate statele participante la edificarea securit˛ii europene s-au angajat s

adopte msuri pentru Óntrirea cooperrii, cre terea stabilit˛ii i reducerea posibilit˛ii izbucnirii unui conflict armat. Mediul de securitate ofer, pe termen scurt, ocazia favorabilde afirmare a Rom‚niei imediat dupintegrarea Ón Alian˛a Nord-Atlantic. Existo instabilitate regionalcare poate determina accentuarea riscurilor pe termen mediu i lung. Spiritul de deschidere, de alian˛ i cooperare Ón Europa contribuie la Óntrirea tendin˛ei de stabilitate. Sistemul na˛ional al protec˛iei civile din Rom‚nia joacun rol activ Ón dezvoltarea cooperrii cu structurile similare ale altor state, pentru a sus˛ine Óntrirea Óncrederii i stabilit˛ii. Actualul mediu de securitate permite realizarea reformei protec˛iei civile Ón cadrul unor limite de risc acceptabile. Œntr-un mediu de securitate contradictoriu, complex, dinamic i incert, condi˛iile economico- financiare existente Ón Rom‚nia i Ón alte state din regiune reprezinto surspoten˛ialde instabilitate. Aceasta ar putea Ónt‚rzia efectele pozitive ale evolu˛iei Ón plan regional i ar accentua tendin˛ele negative. Printre sursele poten˛iale de instabilitate cu care s-ar putea confrunta Rom‚nia Ón perioada imediat urmtoare pot fi enumerate: confruntrile interetnice, interconfesionale i sociale; terorismul de stat; comer˛ul ilicit cu arme, explozibil, cu droguri i cu carne vie; afluxul de refugia˛i; sabotajele; exploatarea abuziva unor resurse (pduri, resurse minerale etc.); insuficien˛a amenajrilor i ameliorrilor etc. Œn acest context, Protec˛ia Civildin Rom‚nia trebuie sfie pregtitsrspundprovocrilor Ónceputului secolului al XXI-lea, care se manifestcu precdere Ón spa˛iul de interes al strategiei de securitate na˛ionale a Rom‚niei. Acest spa˛iu este variabil Ón func˛ie de evolu˛ia mediului de securitate, interesele na˛ionale i este determinat at‚t de existen˛a surselor active sau poten˛iale de generare a unor crize, a cror rezolvare obligla promovarea obiectivelor sistemului na˛ional de protec˛ie civil. Rom‚nia este situatla interferen˛a a patru evolu˛ii strategice dezvoltate Ón spa˛iile: central-european viitor pol de prosperitate regional; sud-est european generator de instabilitate; al Comunit˛ii Statelor Independente aflat Ón crizde identitate i cel al Mrii Negre care constituie at‚t zonde importan˛strategicpentru flancul sudic al NATO, c‚t i spa˛iu de tranzit pentru sursele energetice din Asia Central.

RISCURILE LA CARE SUNT SUPUSE TERITORIUL I POPULAIA ROM¬NIEI

Œn prezent, riscul confruntrii militare rm‚ne redus. Totu i existriscuri non-militare i militare dificil de prevzut i apreciat i care ar putea evolua Ón amenin˛ri. Din punct de vedere al protec˛iei civile, o anumitparte a riscurilor non-militare pot fi clasificate Ón riscuri naturale i tehnologice care, la r‚ndul lor, pot fi transna˛ionale, zonale, jude˛ene i locale. Riscurile naturale cuprind totalitatea fenomenelor naturale periculoase Ón cadrul crora parametrii de stare se pot manifesta Ón limite variabile de instabilitate de la normal ctre pericol, datorate pm‚ntului (cutremure, alunecri de teren, avalan e), apei (inunda˛ii, ninsori abundente), aerului (furtuni, uragane, taifunuri), varia˛iilor de temperatur(Ónghe˛, secet, canicul), alte evenimente neprevzute (epidemii, epizootii). Riscurile tehnologice cuprind totalitatea evenimentelor datorate ac˛iunii umane, involuntare sau inten˛ionate, care conferelementelor infrastructurii probabilitatea de a func˛iona Ón limite cuprinse Óntre normal i periculos p‚nla dezastre cu efecte distructive asupra siguran˛ei cet˛enilor, bunurilor materiale, valorilor de patrimoniu. Din punct de vedere al ariei de manifestare riscurile pot fi clasificate astfel:

Riscurile naturale i tehnologice transna˛ionale sunt acele riscuri care, datoritevolu˛iei lor, amenin˛teritoriul a dousau mai multe state. Riscurile naturale i tehnologice zonale sunt acele riscuri care, datoritevolu˛iei lor, amenin˛teritoriul a dousau mai multe jude˛e.

Riscurile naturale i tehnologice jude˛ene sunt acele riscuri care, datoritevolu˛iei lor, amenin˛teritoriul unui singur jude˛ (dousau mai multe localit˛i). Riscurile naturale i tehnologice locale sunt acele riscuri care, ca urmare a evolu˛iei lor, amenin˛teritoriul unei singure localit˛i). Consecin˛ele riscurilor militare la adresa securit˛ii individuale i colective a cet˛enilor Rom‚niei cumulate cu cele non-militare pot afecta grav capacitatea de rspuns la formele evolutive de manifestare a acestora prin diminuarea resurselor umane, tehnice, materiale i financiare, scderea brusca nivelului de trai i a Óncrederii cet˛enilor Ón institu˛iile statului cu rol decizional Ón domeniul securit˛ii na˛ionale. Pentru diminuarea efectelor riscurilor sunt necesare msuri ferme i oportune. Am‚narea lor va accentua numrul i formele de manifestare ale riscurilor i va mri costul ac˛iunilor viitoare. Pentru a rspunde adecvat la Óntreaga gamde riscuri trebuie sdispunem la timp de for˛ele i mijloacele necesare, cu un Ónalt nivel al capacit˛ii ac˛ionale. Pentru Óndeplinirea misiunilor sale specifice, pe baza deciziei autorit˛ilor na˛ionale de comand, structurile de protec˛ie civilvor coopera cu celelalte elemente ale sistemului de aprare, ordine public i siguran˛na˛ionalspecializate Ón combaterea categoriilor de riscuri specifice teritoriului na˛ional.

INTERESELE NAIONALE I OBIECTIVUL FUNDAMENTAL AL PROTECIEI CIVILE

Din punct de vedere al protec˛iei civile, asigurarea intereselor na˛ionale se realizeazprin aplicarea normelor juridice, msurilor i ac˛iunilor specifice menite sprevin, sasigure protec˛ia popula˛iei, bunurilor materiale, valorilor de patrimoniu i a factorilor de mediu, scontracareze efectele ac˛iunilor militare, pe cele ale dezastrelor naturale i tehnologice, sini˛ieze i sdesf oare urgent msuri pentru Ónlturarea efectelor acestora. Sub aspectul complexului msurilor urgente pe care protec˛ia civiltrebuie sle desf oare Ón acest context, cea de-a patra Conven˛ie de la Geneva din 12.08.1949 i Protocoalele Adi˛ionale nr. I i nr. II din 1977, adoptate de Rom‚nia prin Decretul nr. 224 din 11.05.1990, stabilesc cprin expresia "protec˛ie civil" se Ón˛elege Óndeplinirea tuturor sarcinilor umanitare destinate sprotejeze popula˛ia civilÓmpotriva pericolelor, ostilit˛ilor sau dezastrelor, asigur‚nd condi˛iile necesare supravie˛uirii. Aceste sarcini sunt: serviciul de alert, evacuarea, organizarea de adposturi, aplicarea msurilor de camuflaj, salvarea, primul ajutor i asisten˛a religioas, decontaminarea, adpostirea, aprovizionarea de urgen˛, ordinea Ón zona sinistra˛ilor, serviciile funerare de urgen˛, prevenirea i stingerea incendiilor i altele. Œndeplinirea acestor sarcini are la bazprincipii i norme adoptate i recunoscute pe plan mondial, astfel:

SOLIDARITATEA: Protec˛ia Civileste o mi care universalal crei obiectiv este protec˛ia popula˛iei, a propriet˛ilor i mediului acestora, Ón fa˛a dezastrelor naturale sau provocate de accidente i ajutorarea acestora Ón spiritul umanit˛ii, impar˛ialit˛ii i solidarit˛ii. SERVICIUL PUBLIC: Protec˛ia Civileste un serviciu stabilit de ctre un stat, pe baza legisla˛iei fiecrei ˛ri, Ón spiritul Dreptului Interna˛ional Umanitar. Sarcinile sale principale sunt prevenirea, pregtirea, planificarea i interven˛ia Ón contextul dezastrelor naturale sau provocate de accidente i/sau ac˛iuni militare. COORDONAREA: Protec˛ia Civilare func˛ia de coordonator al Óntregii protec˛ii, asisten˛ei i opera˛iunilor desf urate pentru Óndeplinirea scopului fundamental. EMBLEMA UNIFICATOARE: Emblema distinctivinterna˛ionala Protec˛iei Civile este un triunghi echilateral albastru pe fond portocaliu. Persoanele care au acest Ónsemn au datoria sprotejeze i sasiste Ón orice Ómprejurare victimele dezastrelor sau conflictelor armate i spromoveze Ón r‚ndul popula˛iei o cultura prevenirii Ón fa˛a dezastrelor. Personalul protec˛iei civile, echipamentul i instala˛iile acestuia, precum i proprietatea sub controlul acestora trebuie respectate.

Obiectivul fundamental al protec˛iei civile Ón Rom‚nia Ól constituie realizarea capacit˛ii na˛ionale de rspuns, necesar i adecvatpentru asigurarea prevenirii popula˛iei Ón cazul producerii atacurilor executate de un eventual agresor terestru, aerian sau maritim, precum i Ón cazul iminen˛ei producerii unor dezastre naturale sau tehnologice, sasigure protec˛ie popula˛iei Ón caz de dezastre i/sau conflict armat, sparticipe la planificarea, pregtirea, organizarea, i conducerea eficienta ac˛iunilor de interven˛ie pentru Ónlturarea efectelor acestora.

OBIECTIVELE PROTECIEI CIVILE NAIONALE

Œn vederea Óndeplinirii acestui deziderat fundamental, strategia protec˛iei civile Ón Rom‚nia define te urmtoarele obiective:

identificarea, monitorizarea i gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre

naturale i tehnologice existente pe teritoriul Rom‚niei sau pe teritoriul statelor vecine, care ar putea afecta teritoriul na˛ional;

informarea i pregtirea preventiva popula˛iei cu privire la pericolele la care este

expus, msurile de autoprotec˛ie ce trebuie Óndeplinite, mijloacele de protec˛ie puse la dispozi˛ie, obliga˛iile ce Ói revin i modul de ac˛iune pe timpul situa˛iei de urgen˛;

organizarea i asigurarea strii de operativitate i capacit˛ii de interven˛ie optime a

serviciilor pentru situa˛ii de urgen˛ i a celorlalte organisme specializate cu atribu˛ii Ón domeniu;

Ón tiin˛area oportuna autorit˛ilor administra˛iei publice centrale i locale despre evolu˛ia spre dezastru a factorilor de risc natural sau tehnologic, c‚t i Ón cazul apari˛iei pericolului iminent al ac˛iunilor militare i alarmarea popula˛iei Ón cazul producerii acestora precum i alarmarea popula˛iei Ón situa˛iile de urgen˛;

protec˛ia popula˛iei, bunurilor materiale, valorilor culturale i arhivistice precum i a mediului Ómpotriva efectelor dezastrelor i ale conflictelor armate;

realizarea preventiva msurilor de protec˛ie civilprin evacuare, adpostire, asanare pirotehnic, asisten˛sanitar i decontaminare;

pregtirea pentru protec˛ie civila personalului de conducere din administra˛ia public

central i local, a unit˛ilor i forma˛iunilor, a salaria˛ilor, elevilor, studen˛ilor i a popula˛iei neÓncadrate Ón munc; planificarea, organizarea, pregtirea i conducerea ac˛iunilor de interven˛ie pentru

Ónlturarea urmrilor dezastrelor i/sau ac˛iunilor militare;

organizarea i executarea interven˛iei operative pentru reducerea pierderilor de vie˛i

omene ti, limitarea i Ónlturarea efectelor situa˛iilor de urgen˛civil i pentru reabilitarea utilit˛ilor publice afectate;

limitarea i Ónlturarea efectelor dezastrelor i efectelor atacurilor din aer pe timpul

conflictelor armate;

participarea cu for˛e i mijloace specifice la normalizarea activit˛ilor serviciilor de utilitate public i acordarea de ajutor pentru restabilirea i men˛inerea ordinii Ón zonele afectate de dezastre i/sau conflicte militare;

participarea la activit˛i interna˛ionale cu caracter umanitar;

constituirea rezervelor de resurse financiare i tehnico-materiale, Ón condi˛iile legii.

Œn vederea promovrii i aprrii intereselor Rom‚niei i pentru realizarea obiectivelor de securitate na˛ional, prin utilizarea adecvata for˛elor i mijloacelor specifice, trebuie sse previnproducerea unor dezastre naturale i/sau tehnologice independent sau Ón cooperare cu partenerii (vecinii) i cu alia˛ii. Totodat, se impune intensificarea eforturilor consacrate interoperabilit˛ii depline cu standardele NATO pentru a beneficia Ón egalmsurde avantajele participrii la aprarea colectiv. Pentru a fi credibile, structurile de protec˛ie civildin Rom‚nia trebuie sdispunde structuri modulare, mobile, eficiente i moderne.

Prin continuarea actualelor parteneriate strategice, multilaterale i bilaterale, precum i prin dezvoltarea altora, se vor creea condi˛ii favorabile Óntririi securit˛ii popula˛iei civile Ón fa˛a dezastrelor i/sau ac˛iunilor militare Ón regiune i se va facilita modernizarea structurilor ac˛ionale ale protec˛iei civile. Œn acest fel, protec˛ia civildin Rom‚nia va contribui la stabilitatea regional, ca o participantactivla siguran˛a i securitatea civileuropean.

PRINCIPII STRATEGICE

For˛ele i mijloacele de protec˛ie civildin Rom‚nia sunt chemate smen˛inlibertatea de ac˛iune a Rom‚niei Ón rela˛iile cu alte state, sasigure participarea activa statului rom‚n la gestionarea situa˛iilor de urgen˛determinate de dezastre i ssprijine autorit˛ile centrale i locale, Ón gestionarea acestora. Potrivit op˛iunilor politice fundamentale ale statului rom‚n i tradi˛iilor na˛ionale, Strategia na˛ionalde protec˛ie civila Rom‚niei se bazeazpe principiul controlului democratic civil asupra structurilor de protec˛ie civilde ctre conducerea politica statului Parlament, Pre edinte, Consiliul Suprem de Aprare a rii, Guvern, Prim-ministru. Politica privind protec˛ia civilÓn Rom‚nia i procesul de bugetar al acesteia sunt transparente i se desf oarpe baza hotr‚rilor Parlamentului. Strategia na˛ionalde protec˛ie civilse bazeazpe principiul capacit˛ii de rspuns credibile, asiguratpreponderent prin efort na˛ional. Deficitul de protec˛ie civilva fi acoperit Ón concordan˛cu apartenen˛a Rom‚niei la Alian˛a Nord-Atlantic, parteneriatele strategice i speciale, acordurile bilaterale i prin alte aranjamente de securitate cu diferite state. Totodat, Ón conformitate cu Decizia Consiliului European nr. 792/2001/CE pentru stabilirea unui mecanism al Comunit˛ii pentru facilitarea cooperrii Ón cadrul interven˛iilor de asisten˛de protec˛ie civil, se va ac˛iona pentru adoptarea legisla˛iei secundare pentru asigurarea participrii efective la mecanismul Comunit˛ii, urm‚nd a se reglementa concret modalit˛ile de tranzitare a spa˛iului aerian Ón situa˛ii de urgen˛, asigurarea transportului echipelor na˛ionale din Rom‚nia spre zonele de interven˛ie, precum i celelalte obliga˛ii impuse de decizia Consiliului, Ón vederea integrrii protec˛iei civile din Rom‚nia Ón mecanismul de referin˛, inclusiv privind asigurarea fondurilor necesare pentru opera˛ionalizarea sistemului, Ón conformitate cu angajamentele asumate. Œn perspectiva integrrii Ón Uniunea European, Rom‚nia Ó i propune ssprijine inten˛ia Uniunii de a crea un cadru financiar de sus˛inere a constituirii unui instrument de reac˛ie rapid i pregtire Ón caz de urgen˛e majore i participarea Rom‚niei la acesta. Strategia direc˛ioneazstructurile de protec˛ie civilctre o for˛cu capabilit˛i sporite, Ón msursac˛ioneze oportun i eficient. Un asemenea sistem serve te cel mai bine interesele Rom‚niei, deoarece faciliteazparticiparea activla structurile interna˛ionale de protec˛ie civil i se adapteazrapid pentru prevenirea dezvoltrii ariei de manifestare a tuturor tipurilor de dezastre. Evolu˛iile Ón conceptele strategice de pregtire i conducere a ac˛iunilor de interven˛ie pentru Ónlturarea urmrilor dezastrelor i/sau a ac˛iunilor militare, complexitatea cresc‚nda formelor de manifestare a acestora impun ca protec˛ia civilsfie Ón msursducac˛iuni de prevenire, protec˛ie i interven˛ie Óntr-o concep˛ie unitarla nivel central i local, opera˛ional i strategic. Pentru Óndeplinirea acestor misiuni rm‚n primordiale principiile Alian˛ei Nord-Atlantice privind solidaritatea aliat, unitatea strategic, partajarea echilibrata rolurilor, riscurilor i responsabilit˛ilor, efortul colectiv pentru prevenire protec˛ie i interven˛ie, finan˛area multina˛ional, sprijinirea dezvoltrii Identit˛ii de Securitate i Aprare European(ESDI).

CONCEPTE STRATEGICE

Conceptele strategice descriu principalele modalit˛i de folosire a for˛elor de protec˛ie civilÓn opera˛ionalizarea Strategiei de protec˛ie civil. Ele definesc, de asemenea, direc˛ia Ón care sistemul na˛ional de protec˛ie civilva fi structurat, Ónzestrat i instruit. Aceste concepte sunt: capacitatea de rspuns credibil, restructurarea i modernizarea, parteneriatul opera˛ional intensificat i integrare gradual. CAPACITATEA DE R SPUNS CREDIBIL . Sistemul na˛ional de protec˛ie civildin Rom‚nia trebuie smen˛inpermanent capacitatea de a rspunde eficient i adecvat la orice formde manifestare evolutiva riscurilor naturale i tehnologice sau pe timpul pregtirii i desf urrii ac˛iunilor militare. Rspunsul protec˛iei civile, Ón caz de dezastre i/sau ac˛iuni militare, cuprinde un ansamblu de msuri i ac˛iuni succesive, prin utilizarea componentelor ac˛ionale ale Sistemului Na˛ional de Management al Situa˛iilor de Urgen˛, voluntarilor de protec˛ie civil, existente la pace, precum i, Ón unele cazuri de dezastre majore, a structurilor profesioniste care se vor constitui prin completare i mobilizare. Aceste importante categorii de for˛e sunt sprijinite de serviciile publice de ambulan˛, spitalele de urgen˛ i sec˛iile de urgen˛organizate pe l‚ngspitalele din re˛eaua medicalna˛ional, institutul i sec˛iile de medicinlegal, alte servicii publice, poli˛ia, Oficiul Na˛ional pentru Refugia˛i, jandarmeria rom‚n, precum i for˛e i mijloace din cadrul Ministerului Aprrii Na˛ionale. Riposta protec˛iei civile cuprinde trei faze:

Ac˛iuni i msuri predezastru (Ón timp de pace) presupun identificarea i luarea Ón eviden˛a surselor i zonelor probabile de risc la dezastre sau conflict militar, monitorizarea acelor surse de risc ale cror parametrii de manifestare permit acest lucru, constituirea i pregtirea for˛elor i mijloacelor de protec˛ie civil, constituirea sistemului de Ón tiin˛are i alarmare (prevenire) Ón cazul atingerii sau dep irii parametrilor de siguran˛, realizarea graduala msurilor specifice de protec˛ie civilcorespunztor fondurilor alocate, constituirea sistemelor de conducere, elaborarea unor prognoze la sursele i zonele de risc la care procesul de predic˛ie permite, elaborarea planurilor de protec˛ie i interven˛ie pentru mai multe variante posibile pe baza unor scenarii ipotetice, elaborarea planurilor de cooperare Óntre structurile de urgen˛e i alte for˛e i mijloace prevzute pentru a participa la misiuni de sprijin i asisten˛umanitar. Pe baza evalurii permanente a riscurilor trebuie sse men˛inpermanent for˛e credibile, suficiente cantitativ i pregtite la nivelul standardelor moderne. Ac˛iuni i msuri pe timpul producerii i desf urrii dezastrului (Ón timp de criz) vor consta Ón luarea msurilor urgente de alarmare (alertare) a popula˛iei, pentru scoaterea ei Ón afara zonelor de pericol, desf urarea unor ac˛iuni oportune i energice pentru protejarea vie˛ii cet˛enilor i animalelor, salvarea unor bunuri materiale de valoare, intensificarea msurilor de protec˛ie, Ón vederea reducerii efectelor dezastrelor i/sau ac˛iunilor militare, ridicarea capacit˛ii de interven˛ie a for˛elor i mijloacelor participante, prin mobilizare i efectuarea de rechizi˛ii, punerea Ón aplicare a planurilor de protec˛ie i interven˛ie Óntocmite din timp de normalitate duprevederea i actualizarea acestora. Concomitent, trebuie avutÓn vedere obliga˛ia de a notifica ctre ˛rile vecine i organismele interna˛ionale specializate Ón producerea unor dezastre care pe baza prognozelor elaborate ar putea dep i grani˛ele na˛ionale Ón vederea pregtirii procedurilor de acordare a asisten˛ei i sprijinului umanitar, Ón situa˛ia Ón care s-ar dep i capacitatea de rspuns a protec˛iei civile i statul rom‚n ar solicita acest sprijin. Msuri i ac˛iuni post dezastru (pe termen scurt, mediu i lung):

- Ón cazul msurilor i ac˛iunilor pe termen scurt, misiunile protec˛iei civile au Ón vedere continuarea ac˛iunilor de cutare salvare, evaluarea situa˛iei pierderilor i distrugerilor provocate de dezastru i/sau ac˛iunile militare, analiza capacit˛ii de rspuns impusde situa˛ia i existentul for˛elor i mijloacelor planificate sparticipe la ac˛iuni de interven˛ie completate cu structurile prevzute a se Ónfiin˛a la mobilizare i cu cele din planurile de cooperare, analiza necesarului de sprijin i asisten˛a umanitardin exterior i demararea

demersurilor pentru ob˛inerea acestui sprijin, coordonarea unitara for˛elor i mijloacelor de interven˛ie, asigurarea condi˛iilor minimale de protec˛ie i siguran˛pentru popula˛ia aflatÓn dificultate;

- Ón cazul ac˛iunilor i msurilor pe termen mediu se are Ón vedere continuarea ac˛iunilor de

cutare - salvare i a celor de evaluare a situa˛iei pierderilor i distrugerilor, crearea condi˛iilor de trai normale pentru popula˛ia sinistrat, colectarea, depozitarea i distribuirea

echitabila ajutoarelor umanitare de strictnecesitate, Ónlturarea e alonata urmrilor dezastrelor i/sau a ac˛iunilor militare, refacerea principalelor elemente de infrastructur i a utilit˛ilor de gospodrie comunal;

- Ón cazul msurilor i ac˛iunilor pe termen lung se vor continua ac˛iunile de sprijinire a

popula˛iei afectate, Ónlturarea efectelor dezastrelor i/sau a ac˛iunilor militare, participarea la

refacerea tuturor elementelor de infrastructur i a utilit˛ilor de gospodrie comunal, relocarea popula˛iei evacuate, eventual a celor sinistra˛i, asigurarea condi˛iilor pentru reluarea Ón situa˛ie de normalitate a activit˛ilor social-economice, refacerea msurilor de protec˛ie civilafectate i a capacit˛ii de interven˛ie a for˛elor i mijloacelor participante la ac˛iunile de interven˛ie.

RESTRUCTURAREA I MODERNIZAREA - Numrul i pericolul pe care-l reprezint

riscurile existente pe teritoriul Rom‚niei, dar i instabilitatea politico-militardin zona de interes geostrategic a ˛rii noastre presupune ca, Ón viitor, for˛ele i mijloacele structurilor de urgen˛screascdin punct de vedere al eficien˛ei i specializrii. Dimensionarea i Ónzestrarea acestora va depinde de capacitatea de sus˛inere financiardin partea administra˛iei centrale i locale corespunztor parcurgerii procesului de tranzi˛ie ctre economia de pia˛ i a Ónsnto irii economice preconizate. Œn paralel cu realizarea acestora, structurile de protec˛ie civilde la nivel central i local vor sprijini Ónfiin˛area unor forma˛iuni de voluntari, prin intermediul crora sse reductimpul de interven˛ie Ón caz de dezastre, precum i cheltuielile de Ónfiin˛are, dotare i func˛ionare. PARTENERIATUL OPERAIONAL INTENSIFICAT - Œn concep˛ia na˛ional, sistemul de parteneriat este, Ón prezent, cea mai buncale pentru pregtirea structurilor de protec˛ie civildin Rom‚nia Ón vederea integrrii Óntr-un mediu de securitate colectiv. Se va amplifica dinamica rela˛iilor cu structurile de protec˛ie civile ale celorlalte state membre NATO. De asemenea, se va Óntri colaborarea bilateralcu ˛rile candidate la integrarea Ón NATO. Œn cadrul cooperrii bilaterale i multilaterale, structurile sistemului na˛ional de protec˛ie civildin Rom‚nia vor participa la exerci˛ii Ón cadrul gruprilor de for˛e Óntrunite i la opera˛iuni multina˛ionale de sprijin i asisten˛umanitar. Contribu˛ia va fi, Ón primul r‚nd, cu Deta amentul de interven˛ie nominalizat Ón cadrul inventarului na˛ional pentru ac˛iuni de sprijin i asisten˛umanitar, precum i cu exper˛i pe domenii specifice din cadrul altor ministere. Œn cadrul cooperrii subregionale, se va continua Óncheierea conven˛iilor bilaterale cu statele vecine, indiferent dacsunt sau nu membre NATO, Ón domeniul protec˛iei civile, pentru notificare i sprijin reciproc, Ón cazul producerii unor dezastre naturale sau tehnologice transfrontaliere.

INTEGRAREA GRADUAL - are Ón vedere faptul cpentru realizarea obiectivelor de

securitate na˛ional, Rom‚nia trebuie sse integreze Ón institu˛iile euro-atlantice i europene i s- i consolideze rolul i locul Ón alte structuri de securitate. Integrarea Ón NATO a fost prioritar i reprezintcea mai bunop˛iune pentru Rom‚nia de a avansa ctre un mediu de securitate colectiv. Apartenen˛a la NATO. Rom‚nia i-a oferit disponibilitatea de a participa, la solicitarea Centrului Euro-Atlantic de Coordonare a Rspunsului Ón Caz de Dezastre, EADRCC, la constituirea unei unit˛i multina˛ionale de rspuns la dezastre, cu Deta amentul de Interven˛ie nominalizat Ón cadrul inventarului na˛ional la acest organism, precum i cu exper˛i din alte ministere. Comitetul Superior de Planificare a Urgen˛elor Civile (SCEPC) din NATO a analizat posibilitatea stabilirii capacit˛ii Euro-Atlantice de rspuns Ón caz de dezastre Ón folosul ˛rilor din Consiliul Euro-Atlantic pentru Parteneriat (EAPC), concluzion‚nd cCentrul Euro-Atlantic

de Coordonare a Rspunsului Ón Caz de Dezastre (EADRCC) poate da un rspuns unei ˛ri afectate, la solicitare acesteia sau prin Biroul de Coordonare a Afacerilor Umanitare din ONU (UN-OCHA). Prin constituire i opera˛ionalizarea unei Unit˛i Euro-Atlantice de Rspuns Ón Caz de Dezastre (EADRU), formatdin elemente na˛ionale oferite de ˛rile membre EAPC se realizeazun cadru unitar de ac˛iune pentru Ónlturarea urmrilor eventualelor dezastre, Ón timp mai scurt, cu pierderi i consumuri mai mici. EADRU nu este o for˛stabil, ci o grupare de elemente na˛ionale voluntare de interven˛ie Ón caz de dezastre. Œn acest sens, principalele direc˛ii de ac˛iune ale protec˛iei civile din Rom‚nia sunt urmtoarele:

- Óndeplinirea obiectivelor stabilite Ón Programele Na˛ionale Anuale de pregtire ale Alian˛ei;

- angajarea opera˛ional deplinÓn alian˛;

- abordarea problemelor de securitate i protec˛ia civilcolectivpotrivit noului Concept Strategic al NATO de planificare a urgen˛elor civile;

- amplificarea progresiva participrii la structurile i ac˛iunile comune organizate i conduse de Comitetul Superior de Planificare a Urgen˛elor Civile (SCEPC) din NATO;

- asigurarea capacit˛ii reale de rspuns pentru protec˛ia civilcolectiv i pentru

implementarea altor msuri luate de Alian˛a Nord-Atlantic

- realizarea deplina standardizrii i interoperabilit˛ii cu structuri similare din celelalte ˛ri membre NATO. Rom‚nia sprijindezvoltarea Identit˛ii de Securitate i Aprare European(ESDI). Integrarea Ón Uniunea EuropeanPrin semnarea ´Memorandumului de Ón˛elegere dintre Comunitatea European i Rom‚niaª privind participarea la mecanismul de Óntrirea a cooperrii de asisten˛Ón interven˛iile specifice protec˛iei civile, Rom‚nia acceptcimportan˛a semnrii de ctre statele asociate a documentelor de aderare la Mecanism derivdin faptul caria de acoperire a acestui instrument se extinde pe tot cuprinsul Europei, iar eficien˛a capacit˛ii de rspuns cre te prin aportul statelor semnatare care, pe l‚ngfaptul cbeneficiazde avantaje, de drepturi, vor trebui scontribuie Ón aceea i msurca i statele membre la men˛inerea unui nivel ridicat al structurii de rspuns. Aceasta constituie un element important al politicii de integrare a Rom‚niei reprezent‚nd

un instrument de abordare i solu˛ionare a manifestrilor evolutive ale surselor de risc na˛ionale i transna˛ionale. Inten˛ionm ssprijinim i sparticipm la exerci˛iile de management a urgen˛elor civile Ón caz de dezastre planificate, incluz‚nd opera˛iuni de rspuns la acestea, prin opera˛iile de cutare salvare, precum i de asisten˛ i sprijin umanitar. Rom‚nia Ó i propune sfinalizeze crearea cadrului legislativ subsecvent Deciziei Parlamentului i a Consiliului nr. 2850/2000/CE privind stabilirea unui cadru comunitar de cooperare Ón domeniul polurilor marine accidentale sau deliberate, concomitent cu intensificarea procesului de implementarea a Directivei 96/82 privind controlul accidentelor majore care implicsubstan˛e periculoase (SEVESO). Participantactivla Organiza˛ia pentru Securitate i Cooperare Ón Europa Rom‚nia va continua sparticipe la opera˛iile de management al urgen˛elor civile Ón caz de dezastre. Implicarea Ón acest gen de opera˛ii va demonstra cRom‚nia este pe deplin angajatÓn construirea noii arhitecturi a securit˛ii i protec˛iei colective, regionale i europene. Participarea noastrva avea la bazinteresele na˛ionale. Œn OSCE, Ón special, vor fi sprijinite diploma˛ia preventiv, prevenirea i notificarea reciproca dezastrelor naturale i tehnologice care pot afecta teritoriul statelor vecine, precum i acordarea de asisten˛ i sprijin umanitar pentru Ónlturarea efectelor. Angajamentele se vor materializa Ón participarea structurilor de protec˛ie civildin Rom‚nia la ini˛iativele de cooperare, pentru constituirea unor for˛e multina˛ionale, destinate Ón special executrii misiunilor de sprijin i asisten˛umanitar. Integrarea Ón Organiza˛ia Interna˛ionala Protec˛iei Civile (OIPC). Autorit˛ile na˛ionale vor pregti i demara demersurile necesare pentru acceptarea protec˛iei civile din Rom‚nia ca membru cu drepturi depline Ón aceastorganiza˛ie. Œn acest sens, se vor lua msuri pentru realizarea scopurilor impuse prin "Planul Mondial de ac˛iune pentru dezvoltarea structurilor

de protec˛ie civil" adoptat la cea de-a XI-a Conferin˛Mondiala Protec˛iei Civile, desf uratla BEIJING, Ón perioada de 26-28 octombrie 1998, sens Ón care se vor Óntreprinde urmtoarele:

elaborarea unei doctrine a protec˛iei civilparticularizatla specificul, experien˛a i tradi˛ia Rom‚niei;

elaborarea unui punct de vedere na˛ional i aderarea la o conven˛ie cadru de asisten˛

mutualÓn domeniul protec˛iei civile;

intensificarea eforturilor pentru armonizare procedurilor aplicate Ón caz de urgen˛civil;

acceptarea i respectarea principiilor fundamentale ale protec˛iei civile bazate pe valori universal recunoscute;

elaborarea unui plan de promovare i difuzare a reglementrilor dreptului interna˛ional umanitar Ón situa˛ii de protec˛ie civil.

MISIUNI STRATEGICE

Misiunile strategice ale protec˛iei civile au la bazobiectivele politicii Ón domeniul protec˛iei civile i priorit˛ile acesteia, principiile strategice, hotr‚rile organismelor de conducere abilitate, precum i evolu˛ia mediului de securitate intern i interna˛ional. Œn raport cu starea mediului de securitate, misiunile se grupeazastfel:

Ón timp de pace (Ón condi˛ii de normalitate sau de producere a unor dezastre care nu impun decretarea strii de urgen˛);

Ón situa˛ii de crizdeterminatde dezastre i decretarea strii de urgen˛;

Ón timp de rzboi.

Œn timp de pace, structurile de protec˛ie civiltrebuie sac˛ioneze pentru realizarea i cre terea progresiva unei capacit˛i de rspuns credibilpentru orice situa˛ie la care ar putea fi solicitat, Ón ˛arsau strintate, bazatpe prognoz, planificare, organizare, instruire i cooperare. Principalele misiuni strategice sunt:

stabilirea for˛elor i mijloacelor pentru realizarea unui nivel al capacit˛ii de rspuns c‚t

mai apropiat nevoilor determinate de numrul i gradul de pericol al surselor de risc luate Ón eviden˛ i monitorizate;

realizarea msurilor necesare pentru informarea oportuna factorilor de decizie i

alarmarea popula˛iei referitor la iminenta producere a dezastrelor naturale i/sau tehnologice sau declan area prin surprindere a unor ac˛iuni militare din interior sau exterior;

realizarea msurilor de protec˛ie a popula˛iei i animalelor, bunurilor materiale, valorilor de patrimoniu i factorilor de mediu conform situa˛iilor de risc la care ar putea fi supus teritoriul na˛ional prin evacuare, adpostire, aprare NBC i asisten˛sanitar.

pregtirea personalului de conducere din comandament i unit˛ile subordonate, precum

i a celor cu atribu˛ii Ón domeniul protec˛iei civile din administra˛ia publiccentral i local, de la nivelul institu˛iilor publice i agen˛ilor economici prin edin˛e teoretice i practice, cursuri i convocri Ón ˛ar i strintate;

instruirea popula˛iei neÓncadrate, a studen˛ilor i elevilor, Ón vederea Ónsu irii regulilor de comportare Ónainte, pe timpul i dupproducerea dezastrelor sau ac˛iunilor militare, precum i pentru acordarea autoajutorului sau a primului ajutor, Ón caz de dificultate;

asanarea teritoriului na˛ional de muni˛ia rmasneexplodatÓn urma conflictelor militare

sau Ón cazul tragerilor de instruc˛ie, exerci˛iilor, aplica˛iilor cu trageri de luptsau experimentrilor Ón poligoanele Ministerului Aprrii Na˛ionale sau ale Ministerului Administra˛iei i Internelor;

luarea Ón eviden˛a tuturor surselor i zonelor de risc natural i tehnologic existente pe teritoriul, Ón spa˛iul aerian i maritim al Rom‚niei;

elaborarea prognozelor privind urmrile probabile ale producerii unor dezastre, calculul necesarului de for˛e i mijloace de interven˛ie pentru diferite variante;

monitorizarea parametrilor de stare cuantificabili la toate sursele de risc luate Ón eviden˛,

culegerea i prelucrarea datelor i informa˛iilor referitoare la dep irea limitelor de aten˛ie;

ini˛ierea i elaborarea de acte normative, regulamente, instruc˛iuni i norme cu privire la

organizare, func˛ionare i principiile de Óntrebuin˛are a structurilor de protec˛ie civilpe timp de pace, crizsau rzboi;

participarea la ac˛iuni de instruire Ón comun cu structuri similare din ˛rile vecine, din celelalte ˛ri membre NATO i partenere;

participarea la misiuni de sprijin i asisten˛umanitarÓn ˛rile afectate de dezastre

majore, la solicitarea acestora, cu aprobarea Parlamentului, conform tratatelor i conven˛iilor interna˛ionale la care Rom‚nia a aderat, prin elaborarea de proceduri specifice, care spermitun rspuns rapid. Toate acestea pot fi considerate ca ac˛iuni pregtitoare corespunztoare fazei (fazelor) de predezastru. Œn situa˛ii de crizdeterminate de dezastre (situa˛ii de urgen˛):

Œn conformitate cu tratatele i conven˛iile interna˛ionale la care Rom‚nia a aderat, protec˛ia civilnu poate fi implicatÓn gestionarea unor situa˛ii de crizpolitico-militarsau de altnatur, singura urgen˛civilpe care o poate gestiona fiind cea determinatde dezastre. Œntruc‚t teritoriul Rom‚niei, spa˛iul su aerian i maritim, constituie arealul de manifestare a majorit˛ii tipurilor de dezastre cunoscute, este necesar sexiste permanent structuri de protec˛ie civilcapabile sofere rspunsul ce se impune unor astfel de provocri. Decretarea ´Strii de Urgen˛ª din considerentul producerii unui dezastru major este justificatnumai de afectarea unei Ónsemnate por˛iuni din teritoriul na˛ional, existen˛a unui mare numr de pierderi i distrugeri, afectarea par˛ialsau totala capacit˛ii de rspuns a protec˛iei civile din zona de dezastru. Gestionarea situa˛iilor de criz(´strii de urgen˛ª) determinate de dezastre revine

Comitetului Na˛ional pentru Situa˛ii de Urgen˛, care pregte te, organizeaz i conduce activit˛ile necesare conform actelor normative Ón vigoare. Œn func˛ie de situa˛ia creatdupproducerea unui dezastru aceasta poate propune Pre edintelui Rom‚niei instituirea "Strii de Urgen˛" pe Óntreg teritoriul na˛ional sau numai Óntr-o anumitzon, ori de c‚te ori Ónlturarea urmrilor dezastrului nu este posibilfrinstituirea unor msuri excep˛ionale. Œn acest context, misiunile strategice ale protec˛iei civile, indiferent dacs-a dispus sau nu instituirea strii de urgen˛, se referla:

Msuri pe timpul producerii dezastrului:

- salvarea (prevenirea i protec˛ia) popula˛iei, animalelor, bunurilor materiale i valorilor de patrimoniu, de ac˛iunile distructive ale dezastrelor prin Ón tiin˛are, alarmare i evacuare sau dispersare temporar, adpostire, descarcerare;

- decontaminarea chimicradioactiva personalului, terenului, cldirilor, instala˛iilor i

echipamentului, Ón cazul producerii unor accidente nucleare sau chimice;

- limitarea i Ónlturarea avariilor la re˛elele de utilitate public;

- izolarea focarelor epidemiilor sau epizootiilor;

- acordarea primului ajutor, trierea i evacuarea rni˛ilor la forma˛iunile medicale fixe sau mobile cele mai apropiate;

- acordarea asisten˛ei medicale specializate i spitalizarea persoanelor rnite, arse,

iradiate, contaminate, intoxicate;

- amenajarea unor spa˛ii de locuit improvizate sau specializate, inclusiv a unor tabere de sinistra˛i (refugia˛i), pentru persoanele rmase frlocuin˛e; - paza i supravegherea zonelor calamitate; colectarea, depozitarea, transportul i

distribuirea ajutoarelor umanitare de strictnecesitate pentru popula˛ia rmasfrlocuin˛e;

- paza i Ónso˛irea convoaielor umanitare;

- Ónlturarea tuturor urmrilor dezastrelor i participarea la refacerea condi˛iilor pentru reluarea, Ón stare de normalitate a activit˛ilor sociale i economice; Toate acestea se pot desf ura succesiv sau simultan Ón faza de producere a dezastrului precum i dupproducerea acestuia (post-dezastru), Ón acest ultim caz, misiunile fiind

Ómpr˛ite Ón misiuni post-dezastru pe termen scurt, pe termen mediu, respectiv pe termen

lung. Œn timp de conflicte militare:

Majoritatea misiunilor protec˛iei civile ce se executÓn timp de pace sau Ón situa˛ii de criz

se execut i Ón timp de rzboi, Óndeosebi Ón zonele aflate Ón afara dispozitivului trupelor, la distan˛e apreciabile de zona ac˛iunilor de lupt. Nu este exclus ca Ón perioada desf urrii ac˛iunilor militare, Ón acela i areal, sse producdezastre naturale sau tehnologice ale cror urmri cumulate sproducefecte greu sau imposibil de suportat de ctre popula˛ia civil, la Ónlturarea crora, structurile de protec˛ie civilajung, uneori, Ón imposibilitatea de a opune o capacitate de rspuns corespunztoare. Misiunile specifice protec˛iei civile, pe timpul conflictelor militare sunt:

- Ón tiin˛area personalului de conducere cu sarcini de rspundere Ón domeniul protec˛iei civile cu privire la pericolul ac˛iunilor agresorului din aer, terestru sau de pe mare, pentru anumite zone geografice ale teritoriului na˛ional sau pentru anumite direc˛ii operative sau strategice;

- alarmarea personalului de conducere i a popula˛iei din zona probabilde ac˛iune

iminenta agresiunii din aer, de pe mare sau terestr;

- evacuarea autorit˛ilor administra˛iei centrale i locale, a unei pr˛i a popula˛iei,

animalelor, bunurilor materiale i valorilor de patrimoniu din zona frontierei de stat, din zona

ac˛iunilor de lupt, din marile aglomerri urbane (Ón mod deosebit din Municipiul Bucure ti, capitala Rom‚niei i din municipiile re edin˛ele de jude˛), conform actelor normative Ón vigoare i a planurilor Óntocmite din timp;

- adpostirea personalului de conducere din administra˛ia publiccentral i local, a altor

categorii de personal cu responsabilit˛i Ón domeniul managementului sistemului na˛ional de protec˛ie civil, a popula˛iei necuprinse Ón msurile de evacuare;

- dispersarea temporara salaria˛ilor din institu˛iile publice i agen˛ii economici cu sarcini Ón produc˛ia na˛ionalde aprare, care nu au asigurate spa˛ii de adpostire la locul de muncsau Ón localitatea Ón care- i au domiciliul;

- Ónlturarea urmrilor ac˛iunilor militare prin msuri specifice corespunztoare tipului de

muni˛ii utilizate de agresor, a efectului i ariei de manifestare a puterii distructive a acestora;

- refacerea infrastructurii protec˛iei civile Ón teritoriul eliberat, duprespingerea agresorului;

- refacerea capacit˛ii de interven˛ie a for˛elor i mijloacelor participante la ac˛iuni de Ónlturare a urmrilor ac˛iunilor militare;

- relocarea autorit˛ilor administra˛iei centrale i locale precum i popula˛iei evacuate Ón

condi˛iile asigurrii condi˛iilor de protec˛ie i siguran˛;

- participarea la reabilitarea condi˛iilor de vi˛ i reluarea Ón normalitate a activit˛ilor

economice i sociale. Succesul ac˛iunilor structurilor de protec˛ie civildin Rom‚nia Ón prevenirea i protec˛ia popula˛iei i bunurilor materiale i Ón Ónlturarea urmrilor ac˛iunilor militare sau celor provocate de dezastre va depinde, Ón primul r‚nd, de cantitatea i calitatea informa˛iilor cu privire la acest aspect, capacitatea de riposteficienta structurilor planificate sparticipe la ac˛iuni de interven˛ie, realizarea, men˛inerea i dezvoltarea cooperrii cu toate for˛ele capabile sducac˛iuni de interven˛ie Ón folosul protec˛iei civile, opera˛ionalizarea oportuna for˛elor de rezerv.

CONDUCEREA SISTEMULUI NAIONAL DE PROTECIE CIVIL

Conducerea de ansamblu a for˛elor sistemului na˛ional de protec˛ie civilse realizeazprin Parlament, Pre edintele Rom‚niei, Consiliul Suprem de Aprare a rii, Guvernul, Primul-ministru, Comitetul Na˛ional pentru Situa˛ii de Urgen˛, autorit˛ile publice centrale i locale cu atribu˛ii Ón domeniu.

Primul-ministru este ef al Protec˛iei Civile Ón Rom‚nia i coordoneazComitetul Na˛ional pentru Situa˛ii de Urgen˛prin ministrul administra˛iei i internelor. Potrivit deciziilor autorit˛ii na˛ionale de conducere, la nivel na˛ional se constituie Inspectoratul General pentru Situa˛