ANALELE UNIVERSITĂŢII “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI FASCICULA XXIV ANUL III, NR.

1 (3) 2010

Lexic comun / Lexic specializat General Lexicon / Specialized Lexicon Lexique commun / Lexique spécialisé

EDITURA EUROPLUS 2010

1

Facultatea de Litere, Universitatea« Dunărea de Jos » din Galaţi Analele Universităţii « Dunărea de Jos » din Galaţi, Fascicula XXIV Lexic comun / Lexic specializat (LC / LS) REDACTOR-ŞEF Doina Marta BEJAN, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi COLEGIUL ŞTIINŢIFIC: Marius SALA (Academia Română), Grigore BRÂNCUŞ (Academia Română), Jean-Claude BOULANGER (Université Laval, Canada), Angela BIDU-VRĂNCEANU (Universitatea din Bucureşti), Gheorghe CHIVU (Academia Română), Alexandra CUNIŢĂ (Universitatea din Bucureşti), Stelian DUMISTRĂCEL (Universitatea „Al.I.Cuza“, Iaşi), Ana GUŢU (ULIM, Republica Moldova), Denis LEGROS (Université Paris VIII, Franţa), Elena PRUS (ULIM, Republica Moldova), Lucia WALD (Universitatea din Bucureşti), Rudolf WINDISCH (Universitatea din Rostock, Germania) COLEGIUL REDACŢIONAL: Mihaela CÎRNU (Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi), Gabriela DIMA (Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi), Maria EGRI (Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi), Virginia LUCATELLI (Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi), Floriana POPESCU (Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi), Daniela ŢUCHEL (Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi), Angelica VÂLCU (Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi) Oana Magdalena CENAC (Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi) – Book reviews editor Anca GÂŢĂ (Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi) – Administrator de site web designer EDITORUL SERIEI LC / LS: Doina Marta BEJAN REDACTORI RESPONSABILI AI NUMĂRULUI CURENT: Doina Marta BEJAN, Oana Magdalena CENAC, Mihaela CÎRNU Seria LC / LS este accesibilă celor interesaţi prin schimb interbibliotecar asigurat de Biblioteca Universităţii « Dunărea de Jos » din Galaţi, la adresa de mai jos: CENTRUL EDITORIAL : « Centrul de cercetare în teoria şi practica discursului » din Universitatea « Dunărea de Jos » din Galaţi, str. Domnească, nr.47, Galaţi, Cod poştal 800008, România Telefon: +40-236-460476 Fax: +40-236-460476 TEHNOREDACTARE ŞI TIPĂRIRE : Editura EUROPLUS e-mail: office@europlusgalati.ro ISSN 1844-9476
2

Angela Bidu-Vrănceanu In honorem

3

Doamna ANGELA BIDU-VRĂNCEANU este profesor universitar, doctor, conducător de doctorate la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, cercetător principal la Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan-Al.Rosetti” din Bucureşti. Cunoscută pentru preocupările ştiinţifice în domeniul lexicologiei, semanticii, terminologiei, lingvisticii teoretice şi aplicate , a publicat numeroase studii (aproximativ 100) şi cărţi (12), singură sau în colaborare cu alti specialişti. Se remarcă descrierea structurală a lexicului românesc (Limba româna contemporană. Vocabularul, ed.1-l975, ed.2-l985 şi Limba română contemporană. Lexicul, 2005; Structura vocabularului limbii române, l986; Cuvinte şi sensuri, l988). Volumul Modele de structurare semantică, l984, elaborat împreună cu Narcisa Forăscu, a fost în mod deosebit apreciat de comunitatea ştiinţifică şi a fost premiat de Academia Română. Lucrările din ultimul deceniu vizează aspectele aplicative, în corelaţie cu teoria lingvistică modernă: sunt dezvoltate raporturile dintre semantică şi lexicografie, sunt puse bazele metalexicografiei. O atenţie deosebită se acordă analizei lingvistice a diverselor terminologii ştiinţifice (Lectura dicţionarelor, 1993 ; Lexic comun, lexic specializat, 2000; Lexic ştiintific interdisciplinar, 2000 şi Lexicul specializat în mişcare. De la dicţionar la texte, 2007. Perspectiva lingvistică în studiul limbajelor specializate permite caracterizarea fiecărei terminologii studiate, aspect de interes pentru diferite categorii de specialişti. Cele mai recente publicaţii sunt Câmpuri semantice din limba română (2008) şi Terminologie şi terminologii (2010). Doamna Angela Bidu-Vrănceanu a primit pentru a doua oară premiul Academiei Române, alături de colectivul care a elaborat Dicţionarul de ştiinte ale limbii, ed. I - l997 şi ed. a II-a -2001, 2005, în care a redactat articole de lexicologie, semantică, lingvistică teoretică şi aplicată, semiotică, lexicografie şi terminologie. Din l997 este redactor responsabil la revista “Analele Universităţii din Bucureşti”, (seria Limba şi literatura română). Este membru în comitetul de redacţie al “Revue roumaine de linguistique”. A condus ca director de proiect mai multe contracte de cercetare ştiinţifică cu CNCSIS (l997, l999, 2000), antrenând în cercetare tineri, în majoritate doctoranzi; rezultatele au fost publicate în trei volume şi mai multe studii. În momentul de faţă colaborează la proiectul fundamental al Academiei Române – Tratatul de istorie a limbii române. «Centrul de Cercetare în teoria şi practica discursului » din Facultatea de Litere a Universităţii «Dunărea de Jos» din Galaţi s-a bucurat de sprijinul ştiinţific acordat de doamna profesoară conferinţelor Lexic comun / lexic specializat , organizate în ultimii trei ani. Redacţia revistei Lexic comun / lexic specializat, fasciculă a Analelor Universităţii «Dunărea de Jos» din Galaţi, care numără şi foşti studenţi ai doamnei profesoare, îi urează, la moment aniversar, sănătate şi mulţi ani !

4

Professor ANGELA BIDU-VRĂNCEANU, PhD, who is also a PhD supervisor, is currently teaching at the University of Bucharest, the Faculty of Letters and as a principal researcher at the “Iorgu IordanAl.Rosetti” Institute of Linguistics in Bucharest. Reputed for the scientific concerns with lexicology, semantics, terminology, theoretical and applied linguistics, the professor has published numerous studies (over one hundred) and volumes (twelve), both a single author and in co-authorship. It is remarkable to underline here the merits of a structural description of the Romanian lexicon Limba română contemporană. Vocabularul [Contemporary Romanian. The Vocabulary], first edition 1975, second edition 1985, and Limba română contemporană. Lexicul [Contemporary Romanian. The Lexis] 2005; Structura vocabularului limbii române [The Structure of the Romanian Vocabulary], l986; Cuvinte şi sensuri [Words and Meanings], l988. The volume Modele de structurare semantică [Patterns of Semantic Structuring], l984; elaborated together with Narcisa Forăscu, was highly appreciated by the Romanian scientific community and awarded by the Romanian Academy. The professor’s research in the latest decade concerns applicative aspects related to modern linguistic theory: the semantics-lexicography relations are further developed, the foundation for metalexicography being achieved. A particular attention is paid to the linguistic analysis of various scientific terminologies (Lectura dicţionarelor [Reading Dictionaries], 1993; Lexic comun, lexic specializat [General Lexicon, Specialized Lexicon], 2000; Lexic ştiintific interdisciplinar [Interdisciplinary Scientific Lexicon], 2000; Lexicul specializat în mişcare. De la dicţionar la texte [Specialized Lexicon on the Move. From Dictionary to Text], 2007). The linguistic perspective in the study of specialist languages allows for the characterization of each terminology, a fact which is of much interest for diverse specialists. The most recent publications are Câmpuri semantice din limba română [Semantic Fields in Romanian] 2008, and Terminologie şi terminologii [Terminology and Terminologies] 2010. The professor was awarded for a second time by the Romanian Academy as a co-author of the Dicţionar de ştiinţe ale limbii [Dictionary of Language Sciences] (first edition l997 and second edition 2001, 2005), providing entries referring to lexicology, semantics, theoretical and applied linguistics, semiotics, lexicography and terminology. Since 1997, the professor has been senior editor of the review “Analele Universităţii din Bucureşti”, (seria Limba şi literatura română) [Annals of the University of Bucharest, the Romanian Language and Literature Series]. She is also a member of the “Revue roumaine de linguistique” editorial panel. In the capacity of project director for several scientific research contracts with CNCSIS, the National for Scientific Research in the Higher Education System (l997, l999, 2000), the professor has facilitated the initiation into research work practice of young people, most of them working on their doctoral theses. The professor’s doctoral tutorship has enabled doctoral students to disseminate their research results, together with and under their tutor’s aegis, in various publications. At present she is collaborating to Tratatul de istorie a limbii române [A Treatise of the History of the Romanian Language], a fundamental project of the Romanian Academy. The research centre called “Cercetare în teoria şi practica discursului” [Research into the theory and practice of discourse] of the Faculty of Letters, « Dunărea de Jos » University of Galaţi, has benefited from the professor’s scientific support generously granted to the Lexic comun / lexic specializat [General Lexicon / Specialized Lexicon] conferences organized in 2008, 2009, 2010. The editing staff of the review Lexic comun / lexic specializat, General Lexicon / Specialized Lexicon, Fascicle of the Annals of « Dunărea de Jos » University of Galaţi, including the Professor’s former students, celebrate the Professor’s birthday with the best wishes for a long, healthy life!

5

Madame ANGELA BIDU-VRĂNCEANU est professeur des universités, directeur de thèses de doctorat, chercheur scientifique principal à l’Institut de Linguistique « Iorgu Iordan-C.A. Rosetti et déploie son activité d’enseignement à la Faculté des Lettres de l’Université de Bucarest. Reconnue unanimement pour ses préoccupations scientifiques dans le domaine de la lexicologie, de la sémantique, de la terminologie, de la linguistique théorique et appliquée, elle a publié de nombreuses études (plus de 100 travaux) et livres (12), comme auteur unique ou en collaboration avec d’autres spécialistes. Nous citons dans ce sens la description structurale du lexique roumain Limba română contemporană. Vocabularul [Le roumain contemporain. Le vocabulaire] (éd. 1-1975, 2ème éd. – 1985) et Limba română contemporană. Lexicul [Le roumain contemporain. Le lexique], (2005); Structura vocabularului limbii române [La structure du vocabulaire roumain], (1986); Cuvinte şi sensuri [Mots et sens, 1988]). Le volume Modele de structurare semantică [Modèles de structuration sémantique], (1984), écrit avec Narcisa Forăscu, a joui de l’appréciation unanime de la communauté scientifique et a été couronné par l’Académie Roumaine. Les travaux de la dernière décennie visent des aspects applicatifs, en rapport avec la théorie linguistique actuelle: il s’agit des relations entre la sémantique et la lexicographie, par la mise en place de la métalexicographie. L’auteur privilégie l’analyse linguistique des diverses terminologies scientifiques (Lectura dicţionarelor [La lecture des dictionnaires], (1993); Lexic comun, lexic specializat [Lexique commun – Lexique spécialisé], (2000); Lexic ştiintific interdisciplinar [Lexique scientifique interdisciplinaire], (2001) et Lexicul specializat în mişcare. De la dicţionar la texte [Le lexique spécialisé en mouvement. Du dictionnaire aux textes], 2007). Chaque terminologie étudiée est caractérisée du point de vue linguistique; cette perspective linguistique dans l’étude des langues spécialisées s’avère très profitable pour différentes catégories de spécialistes. Les publications les plus récentes sont Câmpuri semantice din limba română [Les champs sémantiques du roumain] (2008) et Terminologie şi terminologii [Terminologie et terminologies] (2010). Madame Angela Bidu-Vrănceanu a reçu pour la deuxième fois le prix de l’Académie Roumaine, avec le collectif d’auteurs qui ont élaboré le Dicţionar de ştiinţe ale limbii [Dictionnaire des sciences du langage], éd. I – 1997 et II-ème éd. – 2001, 2005, où elle a rédigé un nombre important d’articles de lexicologie, de sémantique, de linguistique théorique et appliquée, de sémiotique, de lexicographie et de terminologie. Elle est, depuis 1997, rédacteur en chef de la revue“Analele Universităţii din Bucureşti”, (seria Limba şi literatura română) [« Les Annales de l’Université de Bucarest » (série Langue et littérature roumaine)] et membre dans le comité de rédaction de la « Revue roumaine de linguistique ». Madame Angela Bidu-Vrănceanu est directrice de plusieurs projets de recherche scientifique contractés avec le Conseil National de la Recherche Scientifique dans l’Enseignement supérieur (1997, 1999, 2000). Elle a impliqué dans ces activités une série de jeunes chercheurs talentueux, dont en grande partie ses doctorants. Les résultats de ces recherches ont été publiés en trois volumes et plusieurs études. A présent, elle participe à un projet fondamental de l‘Académie Roumaine, Tratatul de istorie a Limbii române [Traité de l’histoire de la langue roumaine]. Le «Centre de Recherche en Théorie et Pratique du Discours» de la Faculté des Lettres de l’Université «Dunărea de Jos» de Galaţi a joui constamment de l’appui scientifique du professeur Angela Bidu-Vrănceanu, notamment dans les trois dernières années, à l’occasion des conférences Lexic comun / lexic specializat, Lexique commun – Lexique spécialisé. En ce moment anniversaire, le collectif de rédaction de la revue Lexic comun / lexic specializat «Lexique commun – Lexique spécialisé», fascicule des Annales de l’Université « Dunărea de Jos » de Galaţi, qui comprend aussi quelques-uns de ces anciens étudiants, souhaite exprimer sa profonde admiration pour l’entière activité scientifique et professionnelle du professeur Angela Bidu-Vrănceanu, de même que sa gratitude pour son soutien inconditionnel. Bon anniversaire, Professeur ! 6

interpretată strict în raport cu problemele comunicării specializate s-a ajuns. profesional. pedagogică a terminologiilor este în creştere. ceea ce favorizează interpretatrea metodologic unitară.] tocmai din această perspectivă interdisciplinară. De la această valoare se ajunge uşor la desemnarea concretă a ansamblului de unităţi (lingvistice sau de alt fel) . complex şi variat [.. Un argument hotărâtor în această privinţă este constituit de constatarea că interesul vorbitorilor pentru lexicul specializat este tot mai larg. Respingem în acelaşi timp teza după care lexicul specializat sau terminologiile reprezintă un interes limitat la comunicarea dintr-un anumit domeniu de activitate. „Conceptul de terminologie admite mai multe interpretări.” (Angela Bidu-Vrănceanu 2007:19) „Terminologia «externă». similar cu cuvintele lexicului comun. în sens larg (T2 ) se constituie în lucrări din ultimul deceniu şi îşi propune descrierea termenilor ca fapte naturale (nu convenţionale ca în T1).[. tehnic. De la o terminologie a specialistului. «internă». realizată fără echivoc într-un anumit domeniu ştiinţific. Deşi condiţionată de T1 [terminologia «internă»]. delimitate relativ. limitat la atribuirea de nume. problemele conceptual semantice căzând în sarcina specialiştilor..” (Angela BiduVrănceanu 2010:11) „Importanţa socio-culturală. În T1 [terminologia «internă»] rolul lingvisticii e secundar. dincolo de o specialitate ştiinţifică anume.. Este o terminologie a specialiştilor pe care o vom numi «internă» [.. într-o interpretare de ansamblu. T2 [terminologia «externă»] se preocupă mai ales de problemele decodării şi utilizării sensului specializat la mai multe nivele ale comunicării. la impunerea formelor lor (cu explicarea originii sau formării lor). economică.] Interesul mai larg pentru lexicul specializat (LS) îl pune într-o relaţie directă cu lexicul comun (LC). în primul rând. ceea ce explică abordarea interdisciplinară şi interesul mai larg pentru aceste domenii. În acest tip de 7 ..” (Angela Bidu-Vrănceanu 2007:20) „Terminologia «externă» sau socioterminologia are în vedere interesul larg pentru identificarea şi utilizarea adecvată a sensului de către vorbitorii obişnuiţi.. în ultimele decenii.. terminologia a apărut şi s-a dezvoltat în a doua jumătate a secolului al XX-lea.]. Ca disciplină ştiinţifică preocupată de comunicarea specializată şi de mijloacele ei specifice. Se vorbeşte în acest sens de laicizarea progresivă a cunoaşterii.” (Angela Bidu-Vrănceanu 2000:71). extinderea lui dincolo de domeniul strict al specialiştilor determină migrarea multor termeni în limba comună.] Terminologia înseamnă.. disciplina care se ocupă de comunicarea specializată. ceea ce permite definiţii alternative ale termenilor [. la o terminologie «externă» de interes mai larg şi pentru nespecialişti. utilizate efectiv în comunicarea specializată dintr-un anumit domeniu. rolul lingvisticii e diferit. În cele două tipuri de terminologii.ANGELA BIDU-VRĂNCEANU : O PERSPECTIVĂ LINGVISTICĂ ASUPRA TERMINOLOGIEI / TERMINOLOGIILOR CONSIDERAŢII GENERALE „Considerăm că terminologiile. pot fi numite lexic specializat.

texte cu un grad mediu sau inferior de specializare). [... Delimitarea unor categorii ale lexicului specializat de interes larg [.] are rol preliminar sub aspectul textelor şi un rol de rafinare în ce priveşte contextele.” (Angela Bidu-Vrănceanu 2007:30) METODA „Indicaţiile metodologice sunt mai precise când se corelează [terminologia «externă». într-un fel sau altul. admisă ca primordială în terminologia «externă» (T2)”. [. obiectul de cercetare presupune precizarea relaţiei dintre termen şi cuvânt. de la vorbitorul obişnuit la lingvist)... ci şi destinatarul (la modul general nespecialist.]. mergând până la vulgarizare. Din această perspectivă metodele care se detaşează în T2 sunt analiza paradigmatică şi cea sintagmatică. iar raportarea (respectarea) nucleului «dur» specializat (sau existenţa unei medii semantice a lui în funcţie 8 . În ce priveşte terminologia «externă» (T2). În felul acesta.n) în texte de largă circulaţie (cu un grad de specializare inferior.. necesară pentru a stabili raportul cu nucleul «dur». terminologia «externă» se intercondiţionează nu numai cu semantica.” (Angela Bidu-Vrănceanu 2007:23). dar care face posibilă «laicizarea» cunoaşterii (ştiinţelor). Analiza modalităţilor (tipurilor) de definire este corelată cu descrierea comparativ-diferenţială în clase paradigmatice (bazată pe analiza în componente semantice). texte aparţinând mass media sau chiar limbii comune)... gradul de determinologizare şi limitele admisibile ale «deviaţiilor semantice».] Analiza sintagmatică privind textele şi contextele în care apare limbajul specialzat [.comunicare interesează nu numai emitentul (mai mult sau mai puţin specialist).. când se raportează termenul la cuvânt.] nu dispune de criterii obiective şi precise.n. şi condiţiile de uzaj (mai puţin restrictive decât în limbajeje specializate). Se îmbină astfel aspectele cognitive cu cele socio-semantice şi pragmatice..] Analiza paradigmatică a lexicului specializat [. [.] îşi propune definirea şi interpretarea sensului specializat în mod riguros. OBIECTUL „Obiectul oricărui tip de terminologie este...] cu lexicologia şi semantica. Acestea pot atrage modificări semantice («dinamica sensului»).. n. In raport cu rezultatele obţinute în acest fel se poate ajunge la o interpretare («lectură») adaptată interesului mai larg al vorbitorilor. (Angela Bidu-Vrănceanu 2007:28) „[. Se admite că în textele de largă circulaţie termenii pot avea libertăţi sau alte preferinţe contextuale. Raportarea la termenul strict specializat este. lexicologia.. într-o primă fază. termenul. n. dar accesibil vorbitorului obişnuit.] pentru ca termenii să fie obiect de cercetare în terminologia «externă» este necesară prezenţa sau chiar folosirea frecventă în mass media şi/sau în limba comună [. ci şi cu pragmatica. Extinderile contextual-semantice pe care la admite utilizarea termenilor specializaţi în texte de circulaţie mai largă (dincolo de textele strict specializate) favorizează modificări ale sensului care conduc de obicei la polisemie....] Diversele aspecte ale raportului termen/cuvânt se bazeză deci pe analiza semantică. Premisa interesului pentru terminologia specializată din perspectiva terminologiei «externe» este reprezentată de circulaţia (atestarea) lor (a termenilor. prezintă importanţă canalul comunicării (în general mass media.

.. scopul comunicării corecte (decodare şi codificare) rămâne fundamental şi se apreciază în funcţie de indicaţiile dicţionarelor generale. Editura Universităţii din Bucureşti Bidu-Vrănceanu. explicarea. CONCLUZII „Lingvistica poate contribui la caracterizarea individuală sau comparativă a unor terminologii. Editura Universităţii din Bucureşti 9 . modificarea raportului dintre terminologizare (LS) şi lexicalizare (LC). Precizarea libertăţilor şi a limitelor utilizării sensului specializat şi/sau a celorlalte sensuri pe care le capătă un termen în limba comună urmăreşte realizarea unei comunicări adecvate.. Angela..] care să ţină seama de interdependenţa dintre limbă şi cunoaştere. 2010 – Terminologie şi terminologii.. 2000 – Lexic comun. ca instrumente cu caracter social şi accesibil. în sine sau în relaţia cu limba comună este obiectivul propriu terminologiei «externe». ci şi.” (Angela BiduVrănceanu 2007:25-28) SCOPUL „Sunt admise [. Angela coord... „[.. 2007 – Lexicul specializat în mişcare. (Angela Bidu-Vrănceanu 2007:25-31). societate şi cultură. dezideratul terminologiei «externe» «democratizarea» şi «laicizarea» cunoaşterii ”. Selecţia textelor: Doina Marta Bejan BIBLIOGRAFIE Bidu-Vrănceanu.] Combinarea analizei paradigmatice cu cea sintagmatică în descrierea terminologiilor vizează. Corectitudinea comunicării favorizează nu numai înţelegerea.] ca obiective ale terminologiilor atât elaborarea de teorii conceptuale structurând obiectele domeniului.. lexic specializat. cât şi problemele de interes general”. cât şi activitatea lexicografică (specializată sau nu) de efectuare a unor corpusuri. De la dicţionare la texte. dicţionare etc.” (Angela Bidu-Vrănceanu 2000:71). în ultimă instanţă. descrierea termenilor specializaţi din diverse domenii.] înregistrarea. dintre limbă.sau toate contextele) reprezintă un aspect de mare interes în analiza sintagmatică a diverselor terminologii. Editura Universităţii din Bucureşti Bidu-Vrănceanu. Angela coord. pentru a le stabili atât specificul. Chiar dacă există mult mai multe libertăţi în terminologia «externă». cu consecinţe importante asupra unei terminologii dinamice [.. [. (Angela Bidu-Vrănceanu 2010:25).

10 .

........................CUPRINS/ CONTENTS / SOMMAIRE TERMINOLOGIE / TERMINOLOGY/ TERMINOLOGIE ............................................................................................. 29 Alegerile lui Ippocrat.............. Considérations sur le vocabulaire de la traduction d’un texte médical ancien Alexandra CUNIŢĂ..................................................... 19 „Sfânta” înjurătură sau mic inventar de termeni religioşi la îndemâna românilor nervoşi “HOLY” Swearing or Small Inventory of Religious Terms of Reach Angry Romanians « Le sacré» juron ou petit inventaire de termes religieux à l’usage des Roumains furieux Terminologia divinaţiei populare româneşti: actanţii The Terminology of Romanian Folk Divination : The Actants Terminologie de la divination populaire roumaine: les actants Valeriu BĂLTEANU................ 51 Împrumutul neologic românesc bursă din perspectiva limbilor funcţionale BURSĂ (Stock Exchange)............................................................................................................ 25 Gheorghe CHIVU .............................. a Romanian Neologic Loan Viewed in the Perspective of Functional Languages L'emprunt néologique roumain bursă dans la perspective des langues fonctionnelles Cristinel MUNTEANU ................................ Considerations on a Mediaeval Medical Text Les choix de Hypocrate........................................................... 17 Laurenţiu BĂLĂ ........ 77 Definiţii alternative ale termenilor economici Alternative Definitions of Economic Terms Définitions alternatives des termes économiques Mădălina STRECHIE ................................................................................................................................................ Doina HREAPCĂ ............................................................................................................................. 66 Problema Terminologiei în concepţia lingvistică a lui Eugenio Coşeriu The Issue of Terminology in Eugenio Coseriu’s Linguistic Theory Le sujet de la Terminologie dans la conception linguistique de Eugenio Coseriu Elena MUSEANU ............. 85 Termeni din repertoriul lingvistic al rudeniei la romani Terms from the Romans’ Kinship Linguistic Repertory Termes du répertoire linguistique de la parenté chez les Romains 11 ................................................................................... 46 Quelques termes orthodoxes en roumain et leurs «possibles» équivalents français Orthodox Terms in Romanian and their “Possible” French Equivalents Termeni creştin-ortodocşi românesti şi ”posibilele“ lor echivalenţe în limba franceză Stelian DUMISTRĂCEL........... Consideraţii asupra vocabularului unui vechi text medical The choices of Hypocrates............................................................................................................................................... 35 Dimensiunea culturală a termenilor The Cultural Dimension of Terms La dimension culturelle des termes Felicia DUMAS ...............................................................................................................................................................

. 103 Probleme terminologice în definirea unităţilor frazeologice în română şi engleză....................................................................................................................................................................................................................... 149 Hiponimia ca modalitate de organizare şi descriere definiţională în limbajul de marketing Hyponymy as a Means of Organisation and Definitional Description in the Language of Marketing L'hyponymie: moyen d'organisation et de description définitionnelle dans le langage du marketing 12 ........... 89 Terminologia ca vector al culturii matematice la graniţa dintre milenii Terminology and the Mathematical Culture at the End of the 20th Century La terminologie et la culture mathématique à la fin du XX........................................................................................................................................................................................................................................................................... 117 Fenomene sonore specifice omului în analiza contrastivă Terms Denoting Human Sounds in a Contrastive Analysis Phénomènes sonores spécifiques à l' homme: une analyse contrastive Ionel APOSTOLATU ................................ everglade............................................................................... holm”) L' histoire d' un mot: LUNCĂ The Degree of Semantic Independence of Elements in Idiomatic and Non-Idiomatic Compounds Gradul de independenţă semantică a elementelor în compusele idiomatice şi în cele neidiomatice Le degré d'indépendance sémantique des éléments dans les composés idiomatiques et non-idiomatiques Zinaida CAMENEV...................................................................................... Olga PASCARI ......................................Alice TOMA.................... 143 Roxana CIOLĂNEANU ........................................................................................................................ 121 Consideraţii privind hipercorectitudinea lexicală On Lexical Hypercorrectness Considérations sur l' hypercorrectitude lexicale Ana-Maria BOTNARU .................... O perspectivă contrastivă Terminological Difficulties of Phraseological Units in Romanian and English...................... Une perspective contrastive SEMANTICA/ SÉMANTIQUE/SEMANTICS .. 131 Poveşti despre cuvinte: LUNCĂ The Story of a Word : LUNCĂ (“river meadow................................................... 137 Metaphor Translation in Electronics Terminology Traducerea metaforei în terminologia electronică La traduction de la métaphore dans la terminologie électronique On the English Law Enforcement Vocabulary – Acknowledgement and Argumentation Vocabularul poliţienesc din limba engleză: recunoaştere şi argumentare Le vocabulaire anglais spécifique à la police: identification et argumentation Ileana CHERSAN............................................................... 115 Liliana AGACHE ......ème siècle Ana-Maria TRANTESCU .................. A Contrastive Perspective Problèmes de terminologie dans la définition des unités phraséologiques en roumain et en anglais............................................... 134 Oana Magdalena CENAC...................

........................................ idioms) in literary texts Casia ZAHARIA ................................................. expressions....................................... 195 ETYMOLOGY............................... 154 The Semantic and Syntactic Development of the Quasi-Modal Have to in English Verbul semimodal Have to în limba engleză: valori semantice şi sintactice Le verbe quasi-modal Have to en anglais: valeurs sémantiques et syntaxiques Gabriela DUDA ................................................................................................. 161 Semantica dezastrului The Semantics of Disaster La sémantique du désastre Virginia LUCATELLI ........................ 212 Modélisation structurale et sémantique des unités phraséologiques en contexte Crearea de modele strucurale şi semantice ale unităţilor frazeologice în context Analysis of the function of the different types of phraseological units (collocations...... PHRASEOLOGY/ ÉTYMOLOGIE......................................................... FRAZEOLOGIE/........................................................................................................................... 185 ‘What’s in a Name?’ Senses of the Term ‘Construction’ in Linguistic Studies ‘What’s in a Name?’Sensurile termenului CONSTRUCŢIE în diverse orientări lingvistice ‘What’s in a Name?’ Une approche linguistique du sens du mot CONSTRUCTION Mariana NEAGU......... 219 Valenz und logische Wortzusammenhänge in Komposita Concatination and Logical Connectors in Compound Words Valences et liens logiques dans les mots composés 13 .....................................................Valentina CIUMACENCO ............................................................................. PHRASÉOLOGIE Mihaela CÎRNU ......................................................... Blanc et noir Ina PAPCOVA........................................................................................................................ Alb şi negru Etymological Notes on the Names of Colours................ 197 Übersetzung deutscher Nominalkomposita aus der Fachsprache der Technik La traduction des noms composés allemands du langage technique de spécialité Traducerea substantivelor compuse germane din limbajul tehnic de specialitate Cristian MOROIANU ............................... 202 Consideraţii etimologice la numele de culori..................... FORMAREA CUVINTELOR...................................................... WORD BUILDING.......................................................................... 176 Le vocabulaire de la cause The Vocabulary of the Cause Vocabularul cauzei La métonymie des couleurs dans le discours publicitaire The Metonymy of Colours in the Advertising Discourse Metonimia culorilor în discursul publicitar Sanda MARCOCI ......................................................................................................................... FORMATION DES MOTS... Black and White Considérations étymologiques concernant les noms de couleurs........... 190 ETIMOLOGIE............................

........................................................................................ 236 Triada conţinut / formă / calitate în traducerea textului juridic comunitar The Tryad Contents/ Form/ Translation of the European Community Legal Texts La triade contenu/forme/qualité dans la traduction des textes juridiques communautaires Petru IAMANDI ............. FIERE Paratopy .............. 243 On Character Naming Cum aleg scriitorii numele personajelor Comment l’écrivain choisit –t-il le nom de ses personnages ? Fulbert Loukou KOFFI ....................... 258 Probleme de terminologie în actul traducerii Problems of Terminology in the Act of Translation Problèmes de terminologie dans l’acte de la traduction Le vert – symbole de l’écologie.................................................. aplicaţie pe limbajul mediatic românesc contemporan Iuliana POP ...Enunciation and Characters in Laila Ripoll's Play ATRA BILIS Paratopie .. 266 Floriana POPESCU ..................................... 279 Trends in Interpreting Reification Tendinţe în interpretarea reificarii Tendances dans l'interprétation de la réification 14 ................................................................................... 271 O analiză privind macrostructura leximatelor româneşti An Analysis of the Romanian Leximat Macrostructure Une analyse concernant la macrostructure des matériaux lexicographiques roumains Sandrine SIMEON............................................................................................................................................................... Vers une problématisation de l’espace scénique filmé Allotopia sau despre problematizarea spaţiului scenic filmat Allotopia – the problematisation of the filmed stage space Daniela ŢUCHEL .......................................................................................... 275 Allotopie................................................................................................... 231 Military Speech Acts and Speech Act Verbs Acte de vorbire din domeniul militar şi verbele prin care se realizează Actes de langage dans le domaine militaire et leurs verbes performatifs Ludmila HOMETKOVSKI ................................................................................................................................................"The Colour of Ecology"........................................................................................................................................................................................................... 223 Simona ANTOFI ................................... 225 Paratopie.............................enonciation et personnages dans la piece de Laila Ripoll FIEL Elena FUIOREA .................................LEXIC ŞI CULTURĂ/VOCABULARY AND CULTURE/ LEXIQUE ET CULTURE..... Application in Contemporary Romanian Media Language Verdele – simbolul ecologiei...................................................... enunţare şi personaje în piesa Lailei Ripoll........................ 249 Analyse stylistique du lexique populaire dans Les Quatrains du dégoût de Bottey Zadi Zaourou Analiza stilistica a lexicului popular in Les Quatrains du dégoût de Bottey Zadi Zaourou Stylistic Analysis of the Popular Vocabulary in Les Quatrains Du Dégoût by Bottey Zadi Zaourou Nicoleta NEŞU...... Application au langage médiatique roumain contemporain Green .................................................

.... 373 p.. 290 The Lexicon: A Symphony................................. 303 Atelier de traduction nos 11.................................. 2010........................... Doina Marta BEJAN ............ 315 15 .... 287 Ana MUNTEANU..................................................... Oana BADEA ................................................... 313 MARIE TREPS.......................................... Les tribulations du français en Europe................................................ Editura Meronia......................................... 285 Cultural Contextualization in Teaching Lexis – Pedagogical Options Contextualizare culturală în predarea vocabularului – opţiuni pedagogice Contextualisation culturelle dans l'enseignement du vocabulaire – options pédagogiques Yolanda-Mirela CATELLY ....... Bucureşti.. Editura Universităţii din Bucureşti. 2006.................. nu o notă Le Lexicon : une symphonie............ 2009 Cristinel MUNTEANU .................................................... 2009. pas une note Anca Marina RĂDULESCU....................... 295 p..................... reeditare 2008............................... not a Note Lexiconul: o simfonie........... 294 Some Ideas about Teaching Writing as a Process Sugestii asupra predării exprimării scrise Suggestions sur l'enseignement de l'expression écrite RECENZII /BOOK REVIEWS/ COMPTES-RENDUS DE LECTURE ................. Editions du Seuil.......................... 299 MARIUS SALA............................... Les mots migrateurs............ février 2009........................................................................................................................................ Angelica VÂLCU ............. 518 p................... ISBN 978-973-7839-59-6.................. Cuvintele – mesageri ai istoriei.................................... 297 Doina Marta BEJAN .....DIDACTICA/ DIDACTICS/ DIDACTIQUE ......... ISBN 978-2-02-086258-5................................... ISBN 978-973-737-788-3 Felicia DUMAS ...................... Bucureşti...... Editura Universităţii din Bucureşti........................ 2009 et 12.. ABSTRACTS ........................... Bucureşti............................................... 261 p.............................................................. Lingvistică şi matematică............................... 305 ALICE TOMA................ 301 ANGELA BIDU-VRĂNCEANU (coordonator)........... Terminologie şi terminologii........................................

16 .

TERMINOLOGIE TERMINOLOGY TERMINOLOGIE 17 .

18 .

totuşi. nelimitată în acest domeniu. În schimb. decât în urma unor transformări fonetice eufemistice. românii nu resimt nicio teamă faţă de aceşti termeni. în cele ce urmează. de comândare. dar credem că numărul acestora este. în introducerea la capitolul Imaginarul lingvistic. în combinaţii ce alcătuiesc un repertoriu aproape inepuizabil de înjurături. în cazurile menţionate) constituie adevărate tabuuri lingvistice şi nu pot fi folosite în contexte blasfematorii (în înjurături. de botez. menţiona această concepţie „virilă”. practic. o trecere în revistă a câtorva termeni religioşi care nu constituie nici pe departe tabuuri pentru români. până la ultimul mormânt. de prescuri. Din 19 . de cruce. din păcate. credem noi că ridică un semn de întrebare. de cuminecătură. nesemnificativ. se va însura cu mare greutate. în mod mai mult decât justificat. într-una din lucrările sale. Ruxandra Cesereanu identifica. judecând după înjurăturile proferate oricând şi oriunde.Laurenţiu BĂLĂ Universitatea din Craiova „SFÂNTA” ÎNJURĂTURĂ SAU MIC INVENTAR DE TERMENI RELIGIOŞI LA ÎNDEMÂNA ROMÂNILOR NERVOŞI Motto: „[. al cincilea dintre ele fiind cel religios [3]. de suflet. Acest registru. de la divinitatea supremă. de lumânare. când. de lege. de mormânt. nouă registre ale acestuia.] că ce neam înjură ca noi.. nu sunt. e foarte posibil să fi omis câţiva termeni. el este departe de a fi exhaustiv. care să atenueze oarecum efectul blasfemator. cuvintele cu semnificaţie religioasă (catolică. Ne propunem. Pentru francezi. Am optat pentru un inventar alfabetic deoarece este mai uşor de consultat. pe care îi folosesc izolat sau. Judecând după bogăţia extraordinară şi după varietatea mereu surprinzătoare a înjurăturilor româneşti putem spune fără teama de a greşi că apetenţa noastră pentru acest tip de manifestare lingvistică este un dat ancestral. de ispovedanie. Artur Gorovei. manifestat în presă (începând cu articolele lui Eminescu din ziarul Timpul. de morţi.. până la un studiu de caz dedicat oglindirii în presă a „mineriadelor”). dar şi pentru faptul că un clasament în funcţie de frecvenţa acestor termeni în înjurăturile românilor ar fi trebuit să facă obiectul unui adevărat studiu. uneori. deloc lipsite de temei nici astăzi. după luarea în derâdere a aproape tuturor celor sfinte. de colivă. paradoxal. inventarul care urmează nu este exhaustiv. nu putea lipsi dintre cele nouă identificate de autoare. căci imaginaţia românilor este. Şi aceasta pentru că observaţiile din predica lui Antim Ivireanul (vezi mottoul acestui articol). înrădăcinată adânc în mentalul popular: „Băiatul care nu-i deprins să suduie măcar de mamă. de exemplu. dar şi pentru locuitorii din Québec. sau pur şi simplu ca interjecţii cu valoare afectivă amplificatoare). care ar fi depăşit cu mult spaţiul unui articol. peste 90 % dintre români se declară de religie ortodoxă! Credinţă religioasă care. de cununie şi de toate tainele sfintei biserici şi ne ocărâm şi ne batjocorim înşine legia?”[1] Antim Ivireanul Fie şi numai acest motto ar putea constitui deja un inventar al termenilor de care vorbeam în titlul articolului nostru! Din păcate. că cică are mai multe coaste de femeie” [2] Într-un extrem de interesant eseu dedicat Imaginarului violent al românilor. Aşa cum am afirmat deja.

fie singur. nu am întâlnit – a se citi „auzit”/„citit” – vreo înjurătură de genul „…tu-i Crăciunul mă-sii”!). cu vreuna echivalentă a celebrei exclamaţii Merde! a francezilor. băi.google. în cele mai multe dintre înjurăturile româneşti. nu la fel putem spune despre Cristos/Cristoşi (cu variantele Hristos/Hristoşi)! Acesta este prezent. futu-ţi Cristoşii mă-tii! (stiri. să-şi manifeste violenţa verbală nu numai faţă de Dumnezeu unicul. Ce putem face? Biserica mă-sii dă om prost. să dormi prin şanţuri! Se opri. alături de Paşte şi de Dumnezeu/Dumnezei. disputându-şi primul loc cu numele divinităţii supreme (atât sub forma Dumnezeu. suflând greu din cauza efortului. căci dacă. cu o exclamaţie de defulare. swear. imaginarul lingvistic violent al românilor i-a determinat pe aceştia să-şi constituie. un popor foarte nervos. atotputernicul. cu oricare alt termen religios! Violenţa verbală a românilor. doi termeni religioşi par a fi scăpat de impetuoasa furie blasfematorie a românilor. e adevărat. Al doilea termen ocolit în înjurăturile românilor este Isus Cristos. 2006: 107) cristelniţă: Nici n-apucase să sară din şaretă cînd unul dintre fraţii ei o apucase de ceafă.ro) colivă: . fie în orice combinaţie imaginabilă. de parcă românul nervos ar vrea să ia în derâdere. care nu se mulţumeşte cu o banală interjecţie eliberatoare a energiei negative acumulate.com) ceară: Au futu-ţi ceara mă-ti de şmecheră care eşti tu şmecheră !!! (zoso. la fel ca în cazul primului termen menţionat. nu am întâlnit o înjurătură de genul „…tu-ţi Isusul/Isuşii mă-tii”. (cronicarii. situaţie. figurează la loc de „cinste” în topul înjurăturilor româneşti.Ce să fie boierule. încât Bojorina se gândi fulgerător că se auzise pînă la tecarul din poarta popii Zaharia: Cristelniţa mă-tii de fată! (convorbiri-literare. înjurînd cu voce piţigăiată şi stridentă. deci. 2006: 108) candelă: Candela mă-tii. crucea mă-sii dă osie. derkeiler. criminalule. ai să ajungi ca Chişoi. că să rupse tocma acu! Tu-i coliva mă-sii dă viaţă că pă ploaia asta şi-n frigu ăsta tot să stai să dregi la trăsură! (Vintilă-Ghiţulescu. manifestată nu numai faţă de cele sfinte (de exemplu. cum este deja învechita Drace! (sau. Este puţin curios acest fapt întrucât cealaltă mare sărbătoare a ortodoxiei (şi nu numai!). – ne face să-i dăm crezare lui Mark Twain. cei religioşi.” [4] Suntem. fiinţă (vie sau moartă!) etc.dntis. că i-am zis să se uite! (Vintilă-Ghiţulescu.ro) 20 .rol.observaţiile noastre. unul doar pe jumătate… Primul este Crăciun (personal. un adevărat inventar de termeni ce se regăsesc în înjurături şi dintre care.info) [5] anafură: Futu-ţi anafura mătii. din păcate doar pe jumătate. ci faţă de toţi Dumnezeii posibili ai preopinentului său!). de-a lungul a secole de existenţă. Paştele. De aceea.ro) Cristos: fii blestemat până-n străfundul Iadului. sau a furiei.com) Te audiez fără nici un avocat. cât şi sub forma de plural Dumnezei. cea faţă de mamă ar merita. ţi-am zis să nu mai te repezi aşa neanunţat? (reactii. apoi taică-său apăruse din grajd cu ochi furioşi.ro) biserică: Îs numai io şi feciorul mieu. sau a nu mai puţin celebrei Shit! a anglofonilor).com) cădelniţă: Futu-ţi cădelniţa mamii măti de bou! (groups. futu-ţi Cristosu' mă-ti de jigodie (newsgroups. dar practic faţă de orice – obiect. sunt următorii: altar: Futu’i altaru mă’sii de când vine un negru în ţara mea să’mi vorbească despre cât de rahat e poporu român? (drojdie. un studiu separat!). fără îndoială. care spunea: „When angry count to four. when very angry. de ce nu.

com) dumnescris [7]: M-a speriat să-mi stea inima.weblog.de) groapă: Luate-ar dracu de oltean împuţit futu-ţi groapa şi copii mă-tii de rahat cu 4 ochi. că o dată îmi vin belelele.ro) 21 . e-a noastră. com) mort: Ce mă.. futu-vă închinarea creştinească cui v-a făcut parlamentari.A cui e. ro) Hristos: Bă futu-ţi altaru mă-tii.ro) închinare: Futu-i închinarea mă-sii de viaţă! (gabrieladsavitsky. tu-i dumnescrisu mă-sii de animal. Basarabia. (international.prosport. (extreamcs. aleluia.ro) Dumnezeu: El.wordpress. iar încins.Pentru că am fost deştept mă. eram cel mai bun la învăţătură şi cel mai iute la horă nu ca tine futu-ţi grijania mă-ti. insista pe: . (youtube. mă.info) naştere: Şi când se scoală. maior sau colonel ce-l făcuseră peste noapte.ro) Atunci. (evz.m-ai bate. (agero-stuttgart. ro) Dumnecaţii măsii. futu-ţi lumânarea mă-tii de beţiv! (cronicarii..Păi. dieta şi alte cele şi te bagi tu în hristosu mă-tii aici cu cunoştinte de mare culturist. de pun dîrjala pe tin şi îţi rup oasele de mă bagi în puşcărie.info) dumnecat [6]: Dă-o-n dumnecatu’ ei de ţară! (forum. aleluia şi „Amin”.com) grijanie: .ro) dumnezeire: futu-ţi marea mă-tii de gras şi dumnezeirea mă-tii de obez slinos.. net) lumânare: .. pentru ce..com) Aleluia. (renasterea.com) moliftă: Cât timp a fost (brainfuzion.şuieră tatăl .Cum e-a ta. Dumnezeii mă-sii a mai murit Piticul ăla la Târgovişte? (scribd. (literaturasidetentie.ro) De când Dumnescrişii mă-sii se politizează şi sănătatea? (euxiniu.M-ai bate. ai? .wordpress. futu-ţi Dumnezeul mă-tii? . iar e luni. când venea să dăm declaraţii. cât crezi c-o să mai înghiţim birurile? (gandul. paytv..ro) înger: futu-ţi îngerii mă-tii (hyperliteratura. .gandul...reea. (ndrey. melodia asta e chiar făcută de astfel de oameni tot pentru astfel de oameni. futu-i naşterea mamii lui de împuţit ordinar! (ziarulde iasi.cruce: futu-ţi crucea mă-tii de grecotei împuţit.. (twisted-minds.com) Dute-n hristoşii mă-tii de handicapat că nu te-a băgat nimeni în seamă.com) icoană: steliştilor nu veniţi voi la Galaţi futu-vă’n icoana mamii voastre (sport. (mangaliamea. dar mai faci tu multe declaraţii care aduc numa ruşine şi mizerie asupra clubului şi. eu vroiam să-i explic frumos la om care e faza cu pătratele. Hristosul tău de bandit? Şi înjurăturile alea mă făceau să mă uit lung la el.com) ministrul transporturilor ce molifta mă-sii a făcut?? mormânt: Bă futu-şi mormântul mă-tii de handicapat. futu-ţi morţii mă-ti nu ai loc de mine? (m.

free... futu-ţi pasca mă-ti de ţigan borât astăzi şi mâine (newsgroups. google. arhanghel. futu-ţi tămâia cui te-a ouat. vedea-i-aş pe toti deportaţi în Siberia… (moshe mordechai. biblie.org) Futu-ţi cristoşii. Adormirea Maicii Domnului (Sfânta Maria Mare). sfinţii şi mucenicii să ţi-i fut! Hai odată! (ralucone. că aproape oricare dintre termenii menţionaţi mai sus poate forma nucleul unei înjurături.cumicu. (bloguluteo. Futu-vă Altaru Biserica Cristosu Evanghelia Filoftea [8] etc.. absolut orice obiect care le creează (sau nu!) probleme: 22 . ci numai în combinaţii. ro) sfânt: „Băga-mi-aş picioarele în sfinţii ăştia. parastasul şi prescura? (groups. futu-le-aş parastasu’ mamii lor.com) Pai să nu-i fuţi Cristosul şi Adormirea mă-sii? (mitza.da mai taci odată. de exemplu.. nu i-am întâlnit separat în înjurături. adormire – poate fi vorba de „moarte”. anafura. legate de exemplu de faptul că românii pot înjura. dar şi de o mare sărbătoare religioasă. Au buzunarele mai mari decât medicii iar oamenii ăia salvează vieţi. precum şi de imaginaţia sa.com) Ar mai fi multe observaţii de făcut.. mai există câţiva pe care. alături de un alt termen. cu siguranţă! Vom cita în continuare doar câteva astfel de creaţii. (alinamd.wordpress. cine-i eficient şi responsabil şi cine-i acolo doar de „futu-i pomana”... sărbătorită pe 15 august –. măi. aşa cum am mai spus. com) paşte: Paştele mă-tii de vagabond. cel puţin în ceea ce ne priveşte. în funcţie de gradul de nervozitate al proferatorului.com) Trebuie spus.derkeiler. în filmul Balanţa .wordpress. regia Lucian Pintilie) futu-ţi Cristosu şi Maica Precistă şi femeia de servici care te-a învăţat să scrii mess-uri. (ziarulde sibiu.ro) pomană: Aşadar.fr) În afara termenilor care formează acest glosar.com) Bă.” (revista 22. ceara..wordpress. maica precista. mucenic…): Futu-ti biserica şi paştele şi adormirea morţilor mă-tii. mă. ai? (newsgroups. sensul pe care acest termen îl are în limbaj bisericesc. net) Bag (…)-n toţi dumnezeii şi arhanghelii maicilor măiculiţelor voastre de homosexuali năzdrăvani (…) (injuraturi. tot ca musca în curu’ calului. în care întâlnim patru şi chiar cinci termeni religioşi (exemple cu doi sau cu trei termeni fiind cele de mai sus): Măi Ghiţă Căcărează.derkeiler.com) Aşa că ce le-aş ura eu preotilor e. evanghelie.wordpress. sau chiar de mai mulţi. de bou cu stea-roşie-n frunte?” (paulgoma. ne-ai minţit că înveţi şi termini liceul. (webloader. enoriaşilor! Futu-vă paştele şi evanghelia mamelor şi taţilor voştri! (Victor Rebengiuc. ţi-am plătit meditaţii şi tu nici măcar nu te-ai înscris la examen! (numisfera. copacu’.parastas: De la vodcă li se trage.ro) tămâie: „De ce-ai tăiat.ro) prescură: futu-ţi prescura mă-tii (forum. de hoţi. că e gratis. de altfel.com) pască: .ro) Futu-ţi Cristosul Bibliei mă-ti Constantine! Îţi place Biblia pt.1992.

Porc bătrân şi împuţit! Grijania şi pomana mă-sii! se apuca Nuţica să-l suduie cu foc. niciun alt popor. blogspot.fr) Păi futu-i pehaşul ei din gură de viaţă. îmi plătesc dările. paştele tău de mizerie civilizată şi easy-access ce eşti!! (paidece. domnule! (paul goma. da-am uitat: Goiciu-i ăla de-a decapitat la unu’ picioarele cu toporu’? . sta câteva secunde şi în stilu-i caracteristic imi spune: „Futu-ţi cetania mă-tii! De unde soarele mă-tii ai mai apărut şi tu?” (cupixul.ro) Mi-l şi imaginez pe bunic’miu uitându-se lung la mine. futuere. uneori. ar mai trebui remarcat şi faptul că în timp ce francezii sau canadienii din Québec au tendinţa de a eufemiza termenii religioşi pe care îi folosesc. la instanţe numai din uie. nu manifestă un atât de nonşalant dispreţ faţă de termenii religioşi! 23 .free.wordpress. futu-mi-l în decapitare pe mămicuţa lui dă fiară uădioasă şi săl-ba-ti-că. cel puţin nu european. Se opinteşte în cizme mai bine şi coşciugul coboară alene. nr. românii ar ocupa primul loc în ceea ce le priveşte pe cele… „sfinte”.. ca în exemplul următor: Ridică-te.com)etc. printr-un fel de afereză.com) fie.” (pro-saeculum. p. absenţa primei silabe a acestui verb (de aici. info) . stau la 4! Nu-i nimic. cuvinte scurte etc.ro) Sau.Nea Nicule. constata unul aburcat pe o movilă de pământ maro. dacă eram eu ministru.com) „Futu-i Dumniezău’ ei de funie!”.wordpress. după ştiinţa noastră.Ei futu-ţi lumânarea mă-tii.Lumânarea s-a stins din nou şi atunci l-am auzit pe tata zicând: .com) În concluzie.. ro) „Futu-i Dumnăzău şi Marea / Cui o mai făcut Ungarea. am de lucru.wordpress. 11-12/2008.com) . Singurul lor efort de atenuare a înjurăturilor este. în scopul de a atenua cumva efectul blasfemator al acestora [9]. Marinică. (liviualexa. în crucea mă-tii!! (gandul.Ăla. se aruncă în gol de la parter! Cristoşii şi toţi sfinţii. „…tu-le…”): Moroşanu: „Tu-i mama ei de salsa. de să le meargă fulgii la toţi şmecherii de bagă reclame (…) (agonia. fie absenţa totală verbului cu conotaţie sexuală provenit din lat.ro) Săptămâna asta/viitoare. îţi arăt eu ţie! (ioanabogdan. Sau poate ar trebui amintită o anume formă de economie sintagmatică prezentă uneori în înjurături (aceasta determinându-i pe utilizatori să folosească enunţuri cât mai succinte. credem că dacă s-ar alcătui un clasament al diverselor popoare în funcţie de înjurăturile proferate. păi dacă nu le făceam un proces. deci mă duc la vodafone şi le fac un scandal cât casa !… tu-le mama lor de hoţi! (mickelasblog. mai rău.ro) Futu-ţi tehnologia cui te-a făcut. căci.). blogspot. 133) În sfârşit. ai mai relatat. futu-ţi ’mnezăii mă-tii de criminală! (Familia. am dansat de nu mai pot!” (kombat. (zf. românii nu au astfel de preocupări. cobor pe scări! (bloguluflorescu. numeroasele variante de genul „…tu-ţi…”. într-un anume tip de construcţii eliptice: muncesc cinstit.

de la Curtea de Argeş. la fel ca precedentul. p. ou purement et simplement dans des interjections à valeur affective amplifiée) qu’à la suite de certaines transformations phonétiques euphémistiques. Chişinău: Litera. presupunem că este vorba de un cuvânt-valiză. Ruxandra (2003). RÉSUMÉ « LE SACRE» JURON OU PETIT INVENTAIRE DE TERMES RELIGIEUX A L’USAGE DES ROUMAINS FURIEUX Pour les Français. O istorie a blestemului. ocrotitoarea Ţării Româneşti. tabous linguistiques. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Cesereanu. En revanche. 11-12. [8] În 7 decembrie o prăznuim pe Sf. 223. Bucureşti: Humanitas. Evgheniţii.NOTE [1] „La Dumineca Vameşului. de asemenea. Mazilu. Familia (2008). Antim (1998). numără până la patru. folosirea de către francezi a cuvântului „bleu” pentru a înlocui numele „Dieu” – ‘Dumnezeu’ –. qui attenuent en quelque sorte cet effet blasphématoire. 1998. Bucureşti: Humanitas. îngrijită de Iordan Datcu. Humanitas. respectiv „dumicat” pentru ultima parte. les mots à signification religieuse (catholoque. Dan Horia (2001). [4] „Când eşti nervos. R. 2001. par exemple. in Didahii. înclinăm spre a-l considera un cuvânt telescopat. dar care. Bucureşti. în niciun dicţionar al limbii române actuale. termes religieux. înjură. les Roumains n’éprouvent aucune crainte devant les termes en question qu’ils utilisent de manière isollée ou bien dans des combinaisons qui se constituent en un réprtoire de jurons poresque inépuisable. neintervenind decât în cazul unor erori evidente şi a căror menţinere ar fi îngreunat înţelegerea textului respectiv. ed.. Polirom. [6] Un termen care nu există. Nr. „duminecă” . Litera. dar este. totuşi. 250. pentru partea de început. [3] Cesereanu. în construcţii de genul „parbleu” (pentru „par Dieu” – ‘pe Dumnezeu’) sau „palsambleu” (pentru „par le sang de Dieu” – ‘pe sângele lui Dumnezeu’).dar poate şi „duminică”/var. după ştiinţa noastră. les Roumains craignent (ne serait-ce qu’apparemment) PLUTôt le dernier que le premier. de cuvânt al Domnului. Vintilă-Ghiţulescu. în sensul de lege „scrisă”. în a cărui „compoziţie” ar putea figura „dumnezeu” . O istorie a blestemului. 1995. en partant du nom de la Divinité suprême jusqu’à celui du plus humble „tombeau”. [2] În Credinţi şi superstiţii ale poporului român. Iaşi. La conclusion finale de notre article est qu’entre Dieu et le Diable. fără competenţa unui specialist. 9-10. Şi în cazul său. Chişinău. Imaginarul violent al românilor. când eşti foarte nervos.. Oradea. numele „Filoftea” se traduce prin iubitoare de Dumnezeu. [7] Un alt termen care. ainsi que pour les Québéquois. este destul de des întâlnit în înjurături. pp. foarte des întâlnit în înjurături! În ceea ce priveşte etimologia sa. apud Dan Horia Mazilu. 24 . Editura „Grai şi Suflet – Cultura naţională”. a II-a. Nous nous proposons de passer en revue les termes religieux qui ne constituent pas de tabous pour les Roumains. [9] De exemplu. Muceniţă Filoftea. dans les cas mentionnés) constituent de vrais tabous linguistiques ne pouvant être utilisés dans des contextes blasphématoires (dans des jurons. alors que chez les Français et les Québéquois la crainte des choses saintes l’emporte. adică de Biblie!). noiembrie-decembrie. Mots-clés : juron.” [5] În toate exemplele care urmează am respectat ortografia autorilor. p. Imaginarul violent al românilor. Ivireanul. Iaşi: Polirom. cuvânt de învăţătură”. Bucureşti. nu figurează în vreun dicţionar . sau ceea ce francezii numesc un „motvalise”. compus din „dumnezeu” + „scris” (probabil. Didahii. p. Roumains. 29. Constanţa (2006).

După cum se ştie termenul divinaţie provine din latinescul divinatio „ghicirea viitorului” [1] şi denumeşte „o categorie de practici magice oculte. . de origine greacă. expresii şi sintagme ce conţin termeni ce denumesc actanţii etc. derivate. Studierea lexicului aferent diverselor procedee divinatorii poate ajuta la o mai bună înţelegere a domeniului. ghioc. Principalele categorii terminologice: . doar ghicitor. caracter regional. terminologia divinatorie permite o destul de clară stratificare a elementelor componente. şi ele.actanţii: bobar. vrăjit etc. La o privire mai atentă. Pentru a putea analiza categoria terminologică în discuţie vom avea în vedere o serie de aspecte generale.) spun 25 . precum şi unele concluzii obţinute pe baza cercetării unor aspecte particulare (etimologie. bobăreasă. marcaţi de utilizarea unui anumit instrument divinator: bobi.acţiunea divinatorie: a bobi. Sinonim cu divinaţie este termenul mantică. cititor în stele etc.Valeriu BĂLTEANU Universitatea „Dunărea de Jos”.). Termenii menţionaţi au. a investigaţiilor proprii vom încerca să oferim o serie de sugestii ce vizează deocamdată doar o singură categorie terminologică: actanţii. dintre care remarcăm derivarea cu sufixe (păscălar. de altfel referirile la domeniul în discuţie au fost. efectuate pentru ghicirea viitorului” [2]. cărţi. ghicitoare.practica divinatorie: dat.). compunerea (cătătoare de noroc. O scurtă referire la ultimii doi termeni e necesară: păscălie „calendar special cu ajutorul căruia se poate stabili dinainte (pe o perioadă lungă de ani) data Paştilor şi a altor sărbători religioase care nu au loc la date fixe” [3] zodie „prevestirea soartei după luna naşterii” [4]. în general. ghicit. bobar.. babă fiind mai răspândiţi. „zodiac” Existenţa unui număr relativ mare de substantive ce denumesc actanţi din domeniul divinaţiei populare ne sugerează importanţa pe care a avut-o ghicitoria pe terenul mentalităţii româneşti tradiţionale. vrăjitoare. ghicitoare etc. cărturăreasă. extrem de rare. Termenii amintiţi corespund noţiunii de „ghicitor” şi sunt. vrăjitor. „cărturăreasă” [8] Acelaşi fapt se poate constata şi din observaţiile cuprinse în ALR SN „cu privire la noţiunea cărturăreasă” [9]. Fenomenele de transfer terminologic. superstiţioase. zgaibă etc. conform credinţelor populare. zodie etc. ghicitoreasă etc. . Pe baza bibliografiei de specialitate. . în general. din moment ce. . păscălie. a meni etc. noiţă. vrăjitoare în cadrul acestei categorii terminologice nu trebuie să ne mire. variante. Galaţi TERMINOLOGIA DIVINAŢIEI POPULARE ROMÂNEŞTI: ACTANŢII Până acum o cercetare aprofundată a lexicului divinator românesc nu s-a realizat. Prezenţa cuvintelor vrăjitor.elemente cu valoare divinatorie: gadină. zodie etc.). atât de prezente în lexicul magiei populare româneşti [5].instrumentar divinator: bob. piază.n. La constituirea acestui grup terminologic au contribuit diverse procedee. carte. a ghici. evoluţii semantice. apar şi în cadrul terminologiei divinatorii: substantivele burcăşiţă şi ursăreasă provin din sfera lexicului cu caracter etnic. „ei (vrăjitorii – n. aceşti termeni sugerând preluarea practicilor cu caracter divinator de către minoritari (ţigani): burcăşiţă „ţigancă nomadă care umblă cu ghicitul” [6] ursăreasă „soţia ursarului” [7].

norocul” [10]. păscălar. Cercetările etimologice au indicat faptul că majoritatea termenilor divinatori s-au format pe teren românesc. vrăjitoare care dă cu cărţile [13]. bobăriţă. în general. cărturăreasă etc. În plus. bobăriţă de gură.aspecte derivative. Vom lua în discuţie o singură problemă şi anume cea referitoare la categoriile terminologice care au „beneficiat”de pe urma clasei actanţilor.etimologie. babă ştiutoare. actanţii ce realizează activităţi divinatorii diferite. .). Pe baza exemplelor pomenite vom sublinia un singur aspect: existenţa unor structuri 26 . să urmărim acum şi unele probleme particulare: . trebuie să fi avut o circulaţie anterioară semnificativă (mai ales cărturăreasă) dat fiind faptul că ghicitul în cărţi şi chiar cel în păscălie erau cunoscute ca practici divinatorii cu mulţi ani înainte de atestarea termenilor pomeniţi. astfel că nu vom mai face referire la acest aspect în continuare. în special. Alte variante au în vedere aspecte ce ţin de specificul evoluţiilor la nivel dialectal (chiază.prezenţa termenilor divinatori în sintagme şi expresii. O serie de termeni specifici domeniului vrăjitoriei (babă. . prin preluarea de către ei şi a unor practici cu caracter pur divinator. a piezi etc. a fi pocit la gură etc. vâlhovnic. este vorba de faptul că de la termenii ce denumesc actanţi s-au format. a cuvântului băbăreasă (sub impactul verbului a borborosi). pe lângă cel iniţial „femeie care ştie să dea în cărţi sau cu cărţile” [12]. dintre care cităm doar câteva: şolomonar. care oficiază la vergelatul feciorilor ceremonia de aflare a norocului şi. sodomonar. În fine. Vom menţiona însă doar câteva exemple: babă ghicitoare. cobe. cuvinte ce denumesc tot actanţi divinatori (ghicitoreasă. Din cauza faptului că mecanismele lingvistice nu au răspuns întotdeauna prompt la schimbările petrecute la nivelul divinaţiei populare. cu vechime în limba română: bobar. ar fi de reţinut şi varianta zodiriţă.trecutul şi viitorul.) sau acţiuni divinatorii (a cobi. ar fi de luat în calcul un posibil transfer terminologic dinspre lexicul fiinţelor mitofolclorice spre lexicul divinaţiei populare. Ele reflectă anumite influenţe străine sau sunt urmarea unor fenomene de etimologie populară. neagă rea. în loc de cititor în stele). tălmaci. ce probează un fenomen de contragere ce a „îndepărtat” uşor termenul de adevăratul etimon (zodie). vraci. băbăreasă. vraci etc. unii termeni au ajuns să denumească. În terminologia divinaţiei apar destul de frecvent perifrazele pentru a denumi actanţi specifici: femei care caută cu cărţile. pentru termenul zodieriţă. Există însă şi un număr destul de semnificativ de termeni împrumutaţi.) au intrat în cadrul lexicului divinator ca urmare a extinderii paletei de acţiuni a actanţilor respectivi. Poate o menţiune aparte ar merita cuvântul gogea „denumirea personajului iniţiat. ţigancă care dă cu cărţile. ghicesc viitorul. cititor în stele. Numeroase exemple oferă derivarea cu sufixe. piază rea. Acest termen este probabil o variantă a cuvântului gogă „spirit rău. cei mai reprezentativi fiind cei de origine slavă: babă. piază sunt atestaţi încă din secolul al XVI-lea în vechile texte româneşti. variantele termenului solomonar. vâhovnic. După ce am indicat o serie de probleme generale referitoare la terminologia actanţilor. în mod deosebit. şolomar etc [14]. în principal. Alterarea corpului fonetic al unor termeni este sesizabilă şi în cazul variantei bărbăreasă. cu acelaşi corp fonetic. Este una dintre cele mai interesante probleme pe care le ridică studiul terminologiei divinatorii. Termenii ce denumesc actanţi sunt. Brâncuş ca făcând parte dintre „cuvintele autohtone probabile” [16]. şolomâner. joimăriţă” şi este considerat de către Gr. . a ursitei” [15]. cărturăreasă etc. Sunt de reţinut. ceea ce dovedeşte capacitatea mecanismelor limbii române de a-şi crea prin mijloace proprii terminologia aferentă domeniului în discuţie. . pentru piază) sau de specificul unor etape mai vechi din evoluţia limbii române (cetitor în stele. vraci etc.variantele. cărturăreasă a fost înregistrat şi cu sensul „femeie care dă cu bobii” [11]. Astfel. bărbat sau femeie. Deşi apar cu atestări abia în secolul al XIX-lea termeni ca păscălitor.prima atestare.

Academiei V. Pentru a obţine o imagine mai clară asupra practicilor divinatorii. 2000 [6] Arvinte. actanţii. Dicţionar de mitologie generală. elementul regent al sintagmei fiind simţit ca inutil. Bucureşti. Vrăjitoria de-a lungul timpului. p. 1958. p. Bucureşti. h. p. 164 [4] Şaineanu. p. Bucureşti. Valeriu. persoane în vârstă de sex feminin. precizarea unor aspecte fundamentale ale fenomenului în discuţie. o tendinţă vizibilă şi în lexicul practicilor vrăjitoreşti. Ed. Lingvistică şi mitologie.A. 1983. Bucureşti. Bucureşti. În acest caz credem că putem vorbi de o extindere. „vrăjitor”). Dicţionar de divinaţie populară românească. 161 [15] Ghinoiu. Vasile. Timişoara. Bordeianu. Academiei V. 2001. Probleme de etimologie. 911 [8]Atlasul lingvistic român. Ionescu. Termenul solomonar probează trecerea de la sensul „actant în magia meteorologică” la sensuri noi. p. NOTE [1] Kernbach. Sala Marius (1987). Bucureşti. Terminologia magică populară românească. Bucureşti. H. 21 [7] Dicţionarul limbii române moderne. Fundaţiei Culturale Române. 710. IV. Graur. Obiceiuri populare de peste an. este însă necesară o analiză amănunţită şi a celorlalte categorii terminologice. Ed. Datini şi eresuri populare de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Valeriu. Hristea. 141 [17] Dicţionarul subdialectului bănăţean. Bucureşti: Editura Academiei. Victor. a paletei acţionale a actantului respectiv. Scrisul Românesc. p. h. Etimologii româneşti. Theodor (1968). Categoria terminologică prezentată de noi. 1569. Ne vom opri doar asupra câtorva exemple. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. iar cercetarea din perspectivă lingvistică poate aduce o contribuţie importantă în acest sens. Ed. 1570 [14] Bălteanu. p. Lazăr. Ed. Termenul bobăreasă ce denumea iniţial un actant divinator de sex feminin specializat în ghicitul în bobi a fost înregistrat mai aproape de zilele noastre cu sensul mai general de „ghicitoare”. Glosar regional. Se constată în acest caz trecerea de la particular la general. 5 [11] D. f. Paideia. Grigore. 145 [2] Brătescu.bimembre de tipul babă ghicitoare care au generat ulterior termenii simpli (în acest caz. H. I-IV. Academiei. bobăriţă. 51 BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ Coteanu. partea 1. Ed. Un alt termen. tom VIII. p. serie nouă. Bucureşti: Editura Academiei.. Mihai. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ştiinţifică. în sintagma bobăriţă de gură „flecară” [17] ne atrage atenţia asupra unui fenomen frecvent în cadrul terminologiei magice şi anume degradarea semantică. Bucureşti: Editura Ştiinţifică. Alexandru (1963). Ed. serie nouă. Ed. Bucureşti. aproape în totalitate. Adrian. p. . Ştiinţifică. 1989. 81 [16] Brâncuş. 1997. 1976. Vocabularul autohton al limbii române. Ion. h. „ghicitor”. Paideia. Etimologia şi limba română. Ursu. între care cele cu relevanţă pe teren divinator ocupă un loc important („astrolog”. Ion. Bucureşti: Editura Litera. Ed. ghicitoare). poate „contribui” în mod specific la explicarea. Ed. 27 . Dicţionarul universal al limbii române. Bogăţia lexicului divinator ne arată că practicile de ghicitorie sunt încă o prezenţă notabilă în cadrul spiritualităţii popualre. [5] Bălteanu. p.evoluţii semantice. din moment ce actanţii divinatori erau. 73 [3] DLR. 1985-1987. 1570 [9] Idem [10] Fochi. Anca Irina (1978). tom I. 66 [12] Idem [13]Atlasul lingvistic român.a. p. Ed. 1960. fapt ce s-a reflectat şi în plan semantic. Nicolae. Ed. Minerva. p. Ed. în timp. 1985. ediţia a VI-a. Gheorghe. partea a II-a.

Oişteanu. Tudose. 28 . Mots-clés : ethnolinguistique. pratiques magiques. Claudia (1978). celle qui fait référence aux pratiques de divination de l’avenir . Motive şi semnificaţii mitosimbolice în cultura tradiţională românească. lexique de la magie. nos observations visent les actants analysés dans une perspective ethnolinguistique. Bucureşti: Editura Ştiinţifică. Bucureşti: Editura Minerva. Andrei (1989). en partant du matériel accumulé. Derivarea cu sufixe în româna populară. RÉSUMÉ LA TERMINOLOGIE DE LA DIVINATION POPULAIRE ROUMAINE : ACTANTS Notre travail présente une certaine séquence du lexique magique.

CONSIDERAŢII ASUPRA VOCABULARULUI UNUI VECHI TEXT MEDICAL 1.Gheorghe CHIVU Universitatea din Bucureşti ALEGERILE LUI IPPOCRAT. ce a aparţinut o vreme lui Grigore al II-lea Ghica. scris în greceşte. sunt organizate. prin unul dintre corespondentele sale posibile.) Alegerile lui Ippocrat. Scrise pe ultimele 12 file ale manuscrisului nr. datorate sinonimiei dintre sentinţă “aforism. în aceeaşi perioadă şi în acelaşi oraş. traducerea făcută de Nicolae Costin după Horologium principum. rom. precept”. 1840. a fost. decanul Academiei domneşti bucureştene [4]. şi un ghid de specialitate. după ce vestita lucrare hipocratică fusese trecută din elină în greaca vorbită de Marcu Porphyropulos (numit şi Cipriotul). a fost transpus în limba română din neogreacă [3]. Versiunea în limba română a textului. intitulată Alegerile lui Ippocrat (în urma echivalării. parţial greşite. foarte probabil. Copia mai nouă a scrierii. mai multe reţete privind inclusiv valoarea terapeutică a unor fructe. Alegerile par să fi fost copiate (probabil de două persoane distincte) în deceniile de mijloc ale secolului al XVIII-lea sau în cele imediat următoare [6]. primul text medical cult scris în limba română. în contextul dezvoltării generale a culturii în limba română [1]. BAR 1840 cuprinde o Adunare de câteva doftorii mai îndemânatice. datorat spaniolului Antonio de Guevara. conservată în ms. apărute în condiţiile înfiinţării. Aforismele lui Hipocrate. alcătuită în ultimul deceniu al veacului al XVIII-lea [7]. La începutul secolului al XVIII-lea. titlul grecesc al scrierii. datorat unui singur copist. dar mai puţin aşteptate. intitulat Meşteşugul doftoriei [10] 29 . primele cursuri de medicină. voievod al Moldovei. iar a opta constituită din alegeri adaose. VI-1 din fondurile Bibliotecii Universitare din Iaşi. cuvinte alese” şi alegere). Necesităţi didactice şi/sau nevoi practice imediate. Cel mai important dintre acestea. parte a unei interesante culegeri de scrieri medicale [9]. a primelor spitale la Colţea şi la Pantelimon. în cadrul Academiei domneşti de la Sfântul Sava. produsă în morile veneţiene până în anul 1805 şi având filigranul “tre capelli” însoţit de iniţialele CGS. (Hârtia pe care este copiat miscelaneul academic. scriere cu largă circulaţie în epoca medievală nu numai în spaţiul european [2]. fiecare tăiere fiind precedată de o introducere sintetică numită arătare). a fost utilizată constant pentru scrierea unor documente emise între anii 1771 şi 1783 [8]. rom. a cuvântului plurisemantic απόφθεγμα “sentinţă. Cea mai veche dintre copiile cunoscute ale vechii scrieri medicale româneşti face parte din miscelaneul ieşean care conservă prima versiune a Ceasornicului domnilor. ms. achiziţionat de Biblioteca Academiei Române din fondurile de carte aflate cândva în posesia episcopului Dionisie al Buzăului. ambele având o organizare a materiei diferită de ediţiile clasice ale Aforismelor (alegerile “aforismele” sunt grupate în opt tăieri “capitole”. s-a păstrat în două copii. la Bucureşti.) Este un manuscris cu o scriere mai îngrijită decât aceea din copia aflată în miscelaneul ieşean. urmat abia la începutul secolului al XIX-lea de primul tratat românesc de medicină. (În afară de traducerea Aforismelor lui Hipocrate. şapte consacrate unor anumite tipuri de afecţiuni [5]. despre teoriile tratamentelor medicale şi chirurgicale. fac ca texte de bază din domeniul medicinii să capete haină românească.

17 (şi încuierea pântecelui III.prezintă o importanţă aparte pentru istoria terminologiei medicale în limba română. 18. 30. greaţă V. 62. Sunt astfel consemnate cuvinte până astăzi uzuale la nivelul limbii vorbite: băşâcă “vezică” IV. 23. 22. 8. leşănare “lipotimie” V. a afecţiunilor acestora şi a mijloacelor de tratament utilizate să aibă relevanţă pentru stabilirea modalităţilor de transformare a unei terminologii de factură populară în una ştiinţifică. 27. 14 (vezi şi învârtejirea maţelor III. grumaz IV. gâlci “ganglioni” (~ la încheieturi IV. 73. bube II. arătare. 40). numite boale I. ochi III. Sunt astăzi mai puţin sau deloc folosite chiar în vorbirea populară vi<n>tricel “vintre. coastă I. 62). abces” IV. cercul capului (sau cingătoarea capului) “diafragmă” VI. coapse IV. din secolul al XVIII-lea. 26). 27. 54. 8. vine “vene” VI. 39). încurcarea maţelor “ocluzie intestinală” VII. partea cea născătoare “organul genital al femeii” V. unghii VIII. vase “intestine” I. brâncă “erizipel” V. arătare). 20 (şi băşica udului “vezica urinară” VII. dispnee” III. boaşe “testicule” III. semne mai înainte cunoscătoare II. nodătura spinării “coloana vertebrală” VII. 20. obraz VII. în plin proces de individualizare şi de specializare [13]. vezi şi durori de picioare “reumatism” VI. carne “muşchi” VII. 42. încuiere “constipaţie” VII. 45. destinat diagnosticării afecţiunilor cel mai frecvent întâlnite şi prezentării primelor tratamente recomandate în cazul acestora. 8. o certă provenienţă cultă (fiind împrumuturi neologice. ~ după urechi III. 49. 56. 8. Afecţiunile. la nivelul epocii. pleupi “pleoape” VI. pecingine 30 . respectiv de sintagme aveau. un vocabular medical a cărui componentă de bază o constituie denumirile părţilor corpului [14]. II. multe fiind conservate până astăzi ca termeni medicali populari: amărăciune (~ a gurii) IV. 57. arătare (şi plomuni III. 48. 38. 8. 18). 1. 27. gălbenare “icter” IV. în momentul alcătuirii sale. 5. 19). 68. furnicel “furuncul. “vene” I. iniţial separat şi apoi. arătare. exclusiv reţete medicale [12]) fac ca soluţiile propuse pentru denumirea părţilor corpului. 15. gura zgăului “vulvă” V. clinii spinării “muşchi dorsali” VII. ficat V. precum şi pentru evaluarea influenţei exercitate de limbile de cultură ale vremii asupra unei variante funcţionale a vechii române literare (stilul ştiinţific şi tehnic). 18. urechi VI. 22. 19. 9. degete VIII. şold VI. guşter “angină” III. 14. 2. năduh “astm. IV. 3. 18. fierbinţeală “febră” II. sunt şi ele denumite în primul rând prin cuvinte preluate din vorbirea populară a epocii. 11). 59. gură III. 2. ţeava udului “uretră” IV. şăzut IV. slăbire extremă” IV. mâncărime “prurit” VI. năucire “ipohondrie” VII. 42. piiale VIII. 4. 8. buze VIII. Vechimea traducerii (plasată de unii cercetători în primele decenii ale veacului al XVIII-lea [11]). splină III. gârbovire “caşexie. 5. după 1700. zgârci “tendon” VI. aflat. dar îndeosebi absenţa. respectiv semne semuitoare IV. dinţi câineşti “canini” III. 12. arsuri “febră” III. 11. buric IV. 38. aprinderi “febră” V. 22). 36 (vezi şi fierbinţeala frigurilor I. 19. 26. 18. 27. 2. 8. maţul cel drept V. 27. 16. a unei tradiţii româneşti în domeniu (anterior în manuscrisele româneşti erau transcrise. 11. cândva general utilizat. 45. plămâni V. iar o serie de termeni. 8. respectiv simptomele acestora. măduha spinării V. 27. 42. numite în text semne arătătoare II. 58. trup I. 23. negi III. 19). rănichi III. 45 şi zgău “uter” V. 20. stomah VII. prapor “peritoneu” VII. ~ rătunzi “ascarizi” III. nări III. tâmple VIII. maţe “intestine” VI. friguri “malarie” IV. 22. 67. 39 sau durerea picerilor VI. 49 sau patimi I. încheieturi “articulaţii” IV. 34. picioare VIII. 8. pântece I. 46. 17. 54. 12. gât III. dinţi III. 12. piept V. arătare. 29 (maţ subţire VI. împrejurul inimii “diafragmă” VII. prin cele mai vechi manuscrise cunoscute. asurzeală IV. 55. 52. în “colecţii” speciale. durere (~ de inimă IV. opăreală (~ la boaşă “eritem inghinal” III. 51. pojghiţă “membrană” VII. limbrici (~ lungi “tenia” III. nas VIII. 3. Fiind un text de medicină generală. 23). Alegerile lui Ippocrat atestă. cap III. 27. arătare (vezi şi semne cunoscătoare mai înainte IV. 13. pântece” VI. 41. calcuri sau creaţii de tip savant): căuşurile zgăului “labiile vulvei” V. junghi “nevralgie” I.

17. băşicătură de gură “herpes febril” III. drojdia udului „litiază” IV. nelesnirea udului – strecurarea udului. lepră “pelagră” III. 31. 17.“eczemă” III. piatră (~ la rinichi “litiază renală”) IV. 48). 18). 4. sintagmele terminologice: arsura plămânilor „congestie pulmonară” VII. textul Alegerilor lui Ippocrat consemnează existenţa a numeroase şi uneori cuprinzătoare serii de sinonime. tăiere “(operare prin) incizie” VI. Nu lipsesc împrumuturile neologice. 17. Puţin numeroase sunt de asemenea. 25. împietrire de pântece – încuierea pântecelui. scuipare de sânge – vărsare de sânge. spetire “lumbago” III. urdinare “diaree”. epilepsie III. 1). ~ cea slabă II. tigve “ventuze” V. frig zguduitor “frisoane” VII. privegheri III. ca şi în cazul domeniilor lexicale prezentate anterior. lăsare de sânge – slobozire de sânge. iarba lui Tatin” IV. 7. 57 (vezi şi doftorii curăţitoare “purgative” I. Foarte numeroase sunt. troahnă “guturai” II. face ca numărul termenilor care numesc tratamente sau mijloace de înlăturare a efectului unor afecţiuni să fie. dăzlegarea pântecelui “dizenterie” III. 26). provenite de regulă din neogreacă: carchin “cancer” VI. curgerea muierească – lunătăcie. 57. doftorii întăritoare “fortifiante” I. 13. putreziciune “stare septică a unui organ” III. 23. curăţenie de vărsături “antivomitiv” IV. 9 (~ de boaşă “cancer de prostată” III. 13. 32). 39. elevor “spânz. ~ veninoase II. înghesuire la plămâni – strâmtorarea plămânilor. 27. 19. sclivisirea maţelor “clismă” VI. scurtă “adenită” IV. 9. spurc “urticarie” sau “furuncule” III. 22. 27. oftică “tuberculoză” III. dietă – pravilă de cumpănirea hranei. ardere “cauterizare” VI. Cuvintele cu această utilizare medicală înregistrate în Alegerile lui Ippocrat provin. vărsare “vomă” III. râia de băşică “ psoră” IV. ~ cleioase IV. 59. albăstrimea ochilor “glaucom” III. 37. 10. doftorie V. Destinaţia de bază a Alegerilor lui Ippocrat. puroi IV. melanholie “tip de afecţiune psihică” III. încurcarea maţelor – învârtejirea maţelor. 25. 20). frig zguduitor – răceli în friguri. 35. lăsare de sânge VI. vânt (~ pântecelui “flatulenţă” IV. flegmă (~ albă “edem generalizat” VII. 31 . cataroi “apoplexie” II. pojar cu rane “eczemă” III. tremurare “spasme” II. tâmpirea vederii “ambliopie” III. 19. ~ de venin III. brânca cea fără rană “erizipel” V. în ansamblu mic. 72. ~ coapte IV. Dovadă a nesiguranţei manifestate în utilizarea unor termeni şi a caracterului incipient al procesului de constituire a unui vocabular medical de specialitate. dăşărtare “purgaţie” I. 7. 21. 20. împietrire de pântece “constipaţie” III. astupare în gât – sugrumare în gât. arătare. dambla “apoplexie” (~ cea vârtoasă II. materie (~ coaptă “puroi” V. înghesuire la plomuni “peripneumonie” III. III. 15. angină” III. cercul capului – cingătoarea capului. umflături “flegmoane” III. 26. scuipare de sânge “hemoptizie” VII. 39. trânji “hemoroizi” III. 23. 40. 52. tuse IV. 48. sintagmele terminologice: cele răcoritoare “medicamente antipiretice” VII. 16). 16. şi mult mai puţin din limbile de cultură ale epocii: dietă I. 62). 40. 28. 26). 56. 9. arătare. cel mai adesea sinonime totale: ardere – arsură – fierbinţeală. 30. nelesnirea udului “retenţie de urină” VI. 17. 14. curăţire “dezinfectare” VII. 20. 36. îndrumar de medicină generală şi de diagnostic. 19. 11. 15). în acest domeniu. 48. şi calcurile. cataroi – dambla. slobozire de sânge VI. 20). (vezi şi dieta cea umedă I. 20. dovadă a dificultăţilor întâmpinate în identificarea şi numirea unor afecţiuni. 15. 1. grunjuri de sânge “cheaguri de sânge” VII. 16. 23. 13. 18. 12. 18). rană târâtoare “bubă neagră. tămăduire II. umezeală “secreţie” (umezeli crude I. strecurarea udului “retenţie de urină” III. înţepenirea trupului “apoplexie” V. 12. cu bază greco-latină: lunătăcie “menstruaţie” III. 10. 19 (vezi şi ~ uscată IV. pravilă de cumpănirea hranei “regim alimentar” I. astupare în gât “astm. 14 (vezi şi ~ de sânge “hemosialemeză” VII. cele strângătoare “medicamente antidiareice” VII. umflătură vânătă la încheieturi” V. 26 (vezi şi strâmtorarea plămânilor III. în primul rând din vorbirea populară: afumare (~ de mirezme “(probabil) aromaterapie” V. (i)dropică “hidropizie” III.

472. Epoca veche (1532-1780). 281-292.În schimb. Chivu (coordonatori). ce se constituie în autentice sintagme terminologice. 288-290. sclivisirea maţelor. nu atât în stabilirea exactităţii cu care a fost transpusă în limba română o scriere medicală celebră. p. Într-o interpretare modernă. A. Nu lipsesc. arată. 232 latineşti. Bucureşti. Brătescu. p. Componenta populară a vocabularului medical prezentat în paginile anterioare. semiologia şi terapeutica. art. în Nicolae Costin. adică urdinare cu sânge şi cu muci “dizenterie” VII. maţul cel drept sau zgăul V. special pentru secolul al XVIII-lea. Formarea terminologiei ştiinţifice româneşti. I. manuscris medical românesc de la începutul secolului al XVIII-lea. cât îndeosebi în identificarea soluţiilor propuse pentru crearea unei terminologii de specialitate aflate cu certitudine la începuturile constituirii sale. p. Ursu. Bucureşti. şi. prima scriere cultă din domeniul medicinii transpusă în limba română după un original neogrecesc. 1997. adică iarba lui Tatin IV. aparţinând până astăzi lexicului de bază sau vocabularului medical popular. că traducătorul. p. Arad. structurile terminologice explicative au atestări practic accidentale. se află aici la prima şi nu o dată chiar la unica lor atestare. Alegerile lui Ippocrat. 1976. Contribuţii la studiul limbii române literare. Nicolae Vatamanu. iar altele. p. [5] Tăierile sunt precedate de o introducere în care este descrisă materia abordată în alegeri. de regulă semantic.. Nicolae Vatamanu. Alegerile lui Ippocrat – prima traducere în româneşte a Aforismelor lui Hipocrate. 34. Bucureşti. dar mai ales la traducerea prin numeroase şi interesante îmbinări de cuvinte. 3. deşi avea cunoştinţe de anatomie şi de medicină curativă. sub redacţia dr. Pentru numirea unor boli mai puţin cunoscute sau pentru unele referiri la organe ale corpului sau la părţi ale acestora pentru care lipseau. 121-124. Ediţie îngrijită şi prefaţată de Francisc Kiraly. Ceasornicul domnilor. Bucureşti. în Trecut si viitor în medicină. Dincolo de importanţa avută pentru cunoaşterea unei etape din istoria terminologiei medicale în limba română. [6] Vezi. Formarea terminologiei ştiinţifice româneşti. 16. Istoria limbii române literare. Paul Cernovodeanu. 20. face trimitere de regulă la părţile corpului. traducerile aproximative şi chiar câteva interesante invenţii lingvistice. faptul fiind la rândul lui semnificativ pentru absenţa unor stratificări terminologice (în fond şi acesta este un indiciu al caracterului incipient al procesului de constituire a unei autentice terminologii medicale): belciug. [3] Se păstrează mai multe manuscrise neogreceşti ale textului în diverse biblioteci din România. p. N. Gabriel Ştrempel. 318-329. 121. A. Ursu. Alegerile lui Ippocrat îşi dovedesc însă pe deplin utilitatea şi în completarea informaţiilor privitoare la vocabularul limbii române literare vechi. Ion Gheţie (coordonator). Importanţa cercetării textului constă. patologia. Secolul al XVIII-lea (1688-1780). creatoare uneori de dificultăţi în identificarea afecţiunii la care se face referire.[Cluj-Napoca]. 131. Serafincean. Notă asupra ediţiei. G. NOTE [1] Vezi N. 1962. 1997. p. din vorbirea curentă. XLVI. Studii şi note. nu pare să fi fost un specialist în domeniu. 70 scrise în arabă şi 40 în ebraică Aforismelor lui Hipocrate. Vocabularul medical utilizat în Alegerile lui Ippocrat. 17. potrivit informaţiilor furnizate de cele mai vechi copii ale sale. Vezi pentru lista acestora. cit. în ordine. numele specializate. şi ele destul de numeroase. [4] Vezi Paul Cernovodeanu. Gh. în aceste condiţii. 62. desigur. această materie priveşte. care se dovedeşte a fi extrem de bogată. pentru diverse datări ale acestei prime copii. Paul 32 . Ion Gheţie. 14. elevorul. s-a făcut apel la împrumut sau la calc. 1981. sunt folosite aici cu sensuri absente din izvoarele parcurse pentru întocmirea marelui Dicţionar al Academiei. Multe cuvinte. [2] Au fost inventariate 140 de manuscrise greceşti. adică neţinerea VII. 2000. respectiv la afecţiunile cunoscute (şi denumite) de către vorbitorul fără pregătire de specialitate. fiziologia.

Iaşi. BAR. N. păstrată la Biblioteca Academiei din Bucureşti sub cotele ms. N. 1977]. cit. Gh. Traducere în limba română de ~. 33 .Cernovodeanu.. art. iar nu în în jurul anului 1760.[Cluj-Napoca]. Bucureşti. 76. BIBLIOGRAFIE Paul Cernovodeanu. Imprumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760-1860). A. Ion Gheţie. păstrată în ms. Nicolae Vatamanu. Formarea terminologiei ştiinţifice româneşti. 2006. p. [13] Vezi Gh.II. nr. art. II. după fiecare cuvânt ilustrat am indicat cu cifre romane tăierea şi. N. se păstrează la Iaşi. respectiv ms. 5-6. Despina Ursu. BAR 1840. nr. pentru detalii asupra hârtiei ms. Ursu (1962). în 1997). Bucureşti. I. 1976. A. II. II. rom. Iaşi. 5-6. Ursu. Serafincean în volumul Alegerile lui Ippocrat. p. Chivu (1981). Epoca veche (1532-1780). Stilul textelor medicale. la 1760. tradus din greceşte de doctorul muntean Ştefan Vasile Episcopescu. tipărit postum. A. [Iaşi. I. Nicolae Vatamanu. cuprinsă în ms. p. Secolul al XVIII-lea (1688-1780). 221-222. de către medicul Ioan Adami. p. cit. 125. XXX. Stilul celor mai vechi texte ştiinţifice româneşti (1640-1780). 933. G. p. Nicolae Costin. nr. primul tratat de medicină în limba română. 3. 111-181. Vezi pentru alte detalii. II. Imprumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760-1860). între anii 1805-1817. Serafincean (1997). sub redacţia dr. Alegerile lui Ippocrat. Chivu. Catalogul manuscriselor româneşti. Bucureşti. Gh. 1977. Ursu. BAR 1840 (text editat în Paul Cernovodeanu. în „Limba română”. 318-329. 2004. Istoria limbii române literare. în Contribuţii la studiul limbii române literare. Gabriel Ştrempel. Chivu. 221-231. Iaşi. Catalogul manuscriselor româneşti. nr. 2006). Meşteşugul doftoriii. în „Limba română”. N. Gh. p. cit. Este o traducere făcută de Ştefan Vasile Episcopescu după manualul de practică medicală scris în neogreacă. 358. Ion Gheţie (coordonator) (1997). Gabriel Ştrempel (1983). 76. 138-179). Ediţie critică şi studiu de Gabriel Ştrempel.. rom. 1981. 2006. p. 12. Catalogul manuscriselor româneşti. 4841. LV. p. Secolul al XVIIIlea (1688-1780). la care ce tămăduire trebuie”). [8] Vezi. Ediţie îngrijită şi prefaţată de Francisc Kiraly. A. p. LV. IV. [10] Scrierea. Pentru datarea textului la începutul veacului al XIX-lea. 127.. Despina Ursu (2004. p. Ursu. Stilul celor mai vechi texte ştiinţifice româneşti (1640-1780). în „Limba română”. manuscris medical românesc de la începutul secolului al XVIII-lea. în Trecut si viitor în medicină. Pentru a permite însă corelarea formelor selectate cu cele existente în copia manuscrisă păstrată la Iaşi (editată de I. [12] Prima reţetă este consemnată în cadrul aşa-numitului Codice al popii Bratul (manuscrisul. a fost întocmită în 1777. rom. poartă pe fila iniţială a celui de al doilea tom titlul Meşteşugul doftoricesc. BAR. Bucureşti. Nicolae Vatamanu (1981). cum s-a crezut multă vreme. de Ioachim Bărbătescu. alcătuit în anii 1559-1560. 403-416. p. 403-416. [11] Paul Cernovodeanu. Alegerile lui Ippocrat – prima traducere în româneşte a Aforismelor lui Hipocrate. Bucureşti. Nicolae Vatamanu. art. 129. Ursu (2006). cu cifre arabe. p. Meşteşugul doftoriii.[ClujNapoca]. Iaşi. XXX. A. rom. alegerea în care acesta a fost utilizat. Studii şi note. iar cea dintâi culegere cunoscută (“pentru toate boalele. BAR 2183. p. Bucureşti. p. în „Limba română”. în fondurile „Casei Dosoftei”). 3. între anii 1805-1817. la Arad. Gabriel Ştrempel. Ceasornicul domnilor de Antonio de Guevara. art. cit. 1983. Paul Cernovodeanu. Stilul textelor medicale. primul tratat de medicină în limba română. [9] Vezi. tradus din greceşte de doctorul muntean Ştefan Vasile Episcopescu. I. [7] Cf. Contribuţii la studiul limbii române literare. manuscris medical românesc de la începutul secolului al XVIIIlea.. rom. vezi N. BAR. Nicolae Vatamanu. Brătescu. IV. 2000. pentru descrierea cuprinsului miscelaneului. [14] Am folosit pentru ilustrare exemple extrase din copia cea mai completă a Alegerilor lui Ippocrat. Arad. Chivu (coordonatori) (2000).

certainement. l’ancienne langue roumaine littéraire. se trouvait aux débuts de sa constitution. 34 . d’habitude. aux maladies connues (et appelées) par le locuteur sans formation et connaissances de spécialité. Pour l’appellation de certaines maladies moins connues ou pour quelques références aux organes du corps ou aux parties de ceux-ci. CONSIDÉRATIONS SUR LE VOCABULAIRE DE LA TRADUCTION D’UN TEXTE MÉDICAL ANCIEN Le vocabulaire médical employé dans Les choix d’Hippocrate. pleinement. la première écriture culte du domaine de la médecine transposée en langue roumaine d’après une version originale néogrecque au cours du XVIIIème siècle. pour lesquels les dénominations spécialisées manquaient du langage courant.RÉSUMÉ LES CHOIX DE HYPOCRATE. à l’équivalence des termes de la version originale à l’aide de nombreuses et intéressantes combinaisons de mots qui deviendront des syntagmes terminologiques authentiques. le texte est intéressant. son utilité pour la complétion des informations référant au vocabulaire de l’ancienne langue roumaine littéraire. parfois. inventions linguistiques. Au delà de l’importance qu’a eue cette écriture pour la connaissance d’une étape de l’histoire de la terminologie médicale en langue roumaine. le livre Les choix d’Hippocrate prouve aussi. mais surtout. non pas seulement pour avoir établi l’exactitude avec laquelle a été transposée en langue roumaine une écriture médicale célèbre. les traductions approximatives et même quelques inventions linguistiques intéressantes qui créent. respectivement. le traducteur fait appel à l’emprunt ou au calque. Dû à un traducteur qui. des difficultés à identifier la maladie à laquelle on fait référence. contient une composante populaire extrêmement riche qui renvoie. même s’il avait quelques connaissances d’anatomie et de médecine curative. généralement sémantique. Mots clés : vocabulaire médical. aux parties du corps. mais aussi pour avoir identifié les solutions proposées pour la création d’une terminologie de spécialité qui. bien sûr. ne semblait pas avoir été spécialiste dans ce domaine. Il y a aussi.

De aceea. sintactice şi pragmatice pe care le stabilesc cu diversele cotexte. dacă acceptăm faptul că un termen este asocierea dintre un concept şi o denumire. Abordaţi într-o asemenea perspectivă. F. 2003. aparţin categoric în aceeaşi măsură unei limbi naturale sau alteia. îşi confirmă veridicitatea în cazul nomenclaturilor. în discursul specializat -. greu s-ar putea admite existenţa polisemiei sau a unor expresii sinonime. deşi îşi au locul şi îşi declină funcţia în cadrul limbajelor specializate – mai exact. Termenul ajunge astfel să fie înţeles ca având mai multe faţete. s-ar opune cuvintelor din lexicul general al limbii. Ce se întâmplă însă dacă nu ne centrăm observaţiile asupra unei nomenclaturi. Intoducere În concepţia celor care. insistând asupra necesităţii consensului în cadrul grupului pentru ca o expresie pusă în legătură cu un concept să capete cu adevărat statutul de termen. de regulă ei orientează într-un anumit fel interpretarea unui pasaj sau a întregului text. M. termenii au o dimensiune culturală care nu rareori a fost subliniată în literatura de specialitate de dată recentă (v. Ca unităţi asemănătoare acestora. chiar experţii cu cea mai înaltă specializare dintr-un anumit domeniu ştiinţific sau tehnic? Întoarcerea spre formele discursive în care îşi găsesc întrebuinţarea termenii. termenii nu se mai deosebesc radical de cuvintele limbii comune. pe care continuă să o susţină şi azi mulţi cercetători de pe tărâmul terminologiei. la fel ca orice component al lexicului ei general? Şi. termenii pe care îi identificăm mai uşor sau mai greu într-un text nu sunt decât accidental legaţi de definiţia precisă a unei noţiuni tratate în intensiune sau în extensiune. alcătuind limbaje specializate. în situaţii de o extremă diversitate. Pentru reprezentanţii terminologiei sociocognitive. de vulgarizare ştiinţifică sau chiar spre comunicarea curentă a determinat o schimbare importantă de atitudine printre cercetătorii interesaţi de problemele terminologiei: unii dintre aceştia au început să ia în considerare dimensiunea socială a disciplinei ţinând seama de dimensiunea socială a obiectului său de studiu. semantice. mulţi vorbesc astăzi mai curând de cuvinte-termeni decât de termeni care. C. între alţii. termenul avea drept trăsături definitorii univocitatea[1] şi monoreferenţialitatea. Socioterminologia aduce în prim plan poziţia vorbitorilor faţă de termeni. Diki-Kidiri. ci asupra comunicării mai mult sau mai puţin specializate în care pot fi implicaţi.Alexandra CUNIŢĂ Universitatea din Bucureşti DIMENSIUNEA CULTURALĂ A TERMENILOR 1. construindu-şi propria semnificaţie din suma relaţiilor conceptuale. la începutul secolului al XX-lea. cu metodele şi mijloacele specifice fiecăreia dintre ele. fiindcă nici unul dintre factorii generatori de variaţie aleatorie nu-şi are aici locul. al sistemelor de denumiri cu un înalt grad de standardizare[2]. spre comunicarea specializată. lexicale. Această opinie.. de semnele lingvistice specifice oricărei limbi naturale. Dar cum se realizează filigranul cultural pe care îl descoperim mai totdeauna când ne aplecăm asupra conţinutului transmis de această categorie de unităţi care. 2007). ca manifestându-se aidoma unui corp poliedric[3] ce poate fi studiat de mai multe discipline. Gaudin. 2000. cum intervine dimensiunea culturală în această structură? 35 . au pus bazele disciplinei numite terminologie. Caumon. Pe acest plan.

de pildă. E. alteori mai puţin fine – pot să apară între termeni aproape identici provenind însă din spaţii geografice distincte. folosită la nivelul întregii societăţi franceze – şi nu numai – a schimbărilor pe care noţiunea cea nouă le implica « dans la conception traditionnelle de l’homme et de la société » (E. on doit se demander s’il existe un emploi où ces deux sens recouvrent leur unité. demn de discutat se dovedeşte a fi civilisation. de pe la mijlocul veacului al XVIII-lea. cu aproape 60 de ani în urmă. dont l’ensemble constitue le bien commun des langues de l’Europe occidentale » (E. Pornit în căutarea unui co(n)text în care voler1 să fie întrebuinţat ca verb tranzitiv – comportament sintactic specific lui voler2 ‘a fura’ -. Benveniste. dar şi ca unităţi de bază utilizate în schimburile verbale interpersonale. pe toate planurile. marele lingvist şi savant care a fost E. Acelaşi reputat lingvist subliniază şi interesul pe care l-ar putea prezenta studierea genezei vocabularului culturii moderne – « quelques dizaines de mots essentiels. substantiv desemnând starea. interpretările date termenilor mondialisation. opus lui barbarie . 2. Unele diferenţe – uneori abia sesizabile. Analizând. civilisation[7] este expresia unei noţiuni noi[8]. îndelungatul proces de cizelare. 1966 : 340). de pildă. pare-se. id. expresia foarte repede recunoscută. acceptată.dar. într-o epocă sau alta.. unul de celălalt. Benveniste lega strâns apariţia cuvintelor. Benveniste. în accepţiunea pe care i-o recunoaştem şi azi. De la tandemul “lexic şi cultură” la conceptul de “lexicultură” Preocupat de problemele semantice ale reconstrucţiei formelor lingvistice. pe care nu o putea reda mult mai vechiul civilité. globalisation în câteva mari dicţionare 36 . surprinzătoare – altfel spus. La réponse n’est jamais donnée d’avance. în comunicare – de diverse practici sociale. derivate care. La baza apariţiei lui voler2 ‘a fura’ stă deci o utilizare a lui voler1 ‘a zbura’ specifică vorbitorilor având o anume îndeletnicire. a comportamentului unei întregi societăţi. nu mai prezintă fenomenul omonimiei. Benveniste.). Printre aceste cuvinte. Elle ne peut être fournie que par une étude attentive de l’ensemble des contextes où la forme est susceptible d’apparaître » (E. Format cu sufixul –isation[6]. Omonimia unor forme lexicale. pe scurt. localizat cu precizie. de o serie de fenomene observate în sânul acesteia. orizontul în care se situează observaţiile pe care ne propunem să le facem în cele ce urmează. exprimare atestând maniera în care aceştia îşi reprezintă comportamentul păsării de pradă ce-i ajută să practice îndeletnicirea respectivă. Benveniste. apărut – în mod curios – relativ târziu în franceză – unde existau deja de multă vreme civiliser şi civilisé -. nu actul. şi aflat într-o relaţie de posibilă coincidenţă temporală cu englezescul civilization. 1966 : 290). soarta lor ca unităţi ale unei anumite limbi. evoluţia lor deseori curioasă. Civilisation . Verbele omonime voler1 ‘a zbura’ şi voler2‘a fura’ se deosebesc radical. 336). Există însă o excepţie : substantivul vol. în plus. merită studiată cu deosebită atenţie: « En présence de morphèmes identiques pourvus de sens[4] différents. de rafinare – prin educaţie – a moravurilor. Benveniste consideră că numărul extrem de redus de derivate provenind din baza verbală voler2 ne poate face să presupunem că acest verb este o întrebuinţare specializată a lui voler1 ‘a zbura’.. marele lingvist descoperă o astfel de folosire în limbajul celor ce practică vânătoarea cu şoimi : « “le faucon vole la perdrix ” ( = atteint et saisit au vol[5] ) » (E. aproape la fel civilization în Anglia – aduce în vocabularul culturii moderne dovada grăitoare. într-un fragment din lucrarea manuscrisă a lui Mirabeau L’Ami des femmes ou Traité de la civilisation. id. ibid. Afirmaţia se verifică şi la nivelul derivatelor cărora le dau naştere.Iată. de mentalităţile şi tradiţiile unei comunităţi lingvistice şi culturale.

. într-un fel sau altul. qu’il convient de repérer. secvenţele ce ne sunt adresate. un didactolog ca R. dar şi întrebuinţările lor în presa franceză din perioada 1996 – 2001/2002. Conceptul de langue-culture / lingua-culture nu este o creaţie de dată chiar foarte recentă !. Galisson a introdus în 1987[9] conceptul instrumental lexiculture (= lexicultură). de façon globale et sans nuance. călăuzindu-ne poate chiar spre locurile unde putem fi siguri că vom găsi acele lichioruri cu virtuţile care le-au făcut celebre. dits culturels. în didactica limbilor-culturi. şi M. est la culture en dépôt dans ou sous certains mots. les proverbes et dictons. » Iată. concept care s-a bucurat de un real succes pe plan european. On peut le définir. comme le “traitement. Îmbinarea celor două elemente componente ale binomului limbă-cultură este atât de evidentă şi a căpătat azi recunoaştere pe o scară atât de largă. Reboul. ci se întrepătrund la toate nivelele. diversificându-şi sferele de aplicaţie. d’expliciter et d’interpréter. 2007). 3 Ce informaţii culturale pot vehicula termenii ? Lumea în care trăim este populată de entităţi sau obiecte[11]. ori interpretând. Galisson. cultura savantă sau cultura literară – nu se juxtapun una alteia. » (R. Folosit de creatorul său ca o noţiune de bază a disciplinei pe care a numit-o pragmatică lexiculturală[10]. apud M. Căpătând noi valenţe. le supunem unui proces constant de categorizare (v. reflétant l’image telle qu’elle se forme dans la conscience collective. son objet d’étude. o anumită manieră de a înţelege universul în care indivizii îşi desfăşoară existenţa şi activităţile specifice. proprie unei colectivităţi date. indiferent de gradul lor de complexitate. les noms de marques. despre materia primă din care sunt fabricate. Toledano şi D. 2003 : 20). A. pe care le percepem şi pe care. T. ne dăm seama că. transmitem şi primim un bogat flux de informaţii culturale deosebit de importante pentru gestionarea corectă a relaţiei dintre identitate şi alteritate. V. conform modalităţii specifice speţei umane de a prelucra informaţia astfel primită. Fourment – Berni Canani. fără riscul de a achiziţiona produse contrafăcute.. ca destinatari. Linó. bénédictine ne dau informaţii despre cei care le prepară după reţete doar de ei cunoscute.explicative ale limbii franceze. […] Les expressions imagées. încât a ajuns să-i preocupe şi pe cei care sunt implicaţi. et requiert une nouvelle définition nuancée. folosind. Ce dernier se colore néanmoins – dans certain contexte – des spécificités de l’anglicisme. cuvinte. o anumită reprezentare a relaţiilor interpersonale. combinaţii mai complexe de semne. en somme. les mots de situations. Astfel. A le categoriza 37 . 2002 : 467-468). Candel (2006 : 174-175) ajung la următoarea concluzie : « Il pourrait y avoir interférence entre le calque globalisation (< globalization > avec le sens de ‘mondialisation’) et le français globalisation déjà existant. ne dezvăluie mai mereu o anumită viziune asupra lumii. Chartreuse. Expresiile lingvistice. dobândind un caracter mai abstract şi mai general. ‘traitement de façon globale’. pornind de la un exemplu. modificând într-o anumită măsură şi concepţia unei părţi a lexicografilor de la sfârşitul secolului trecut şi de la începutul acestuia. fără a lăsa posibilitatea trasării vreunei linii de despărţire între ele. Dacă tratăm cu atenţia cuvenită această chestiune. noţiunea lexiculture a ajuns să influenţeze cercetările din domeniul lexicului. les mots occultants […] circonscrivent les sites [lexiculturels] (ou gisements). les mots-valises. des problèmes économiques particuliers à tel ou tel pays dans le monde”. termenul a fost iniţial explicat în felul următor : « La lexiculture. 1999 : 480). o concluzie care ne aminteşte o dată în plus că limba şi cultura – ultimul termen neînsemnând aici cultura « cultă ». un fel de a se raporta unii la alţii sau la diversele categorii de obiecte ce populează acest univers (v. les palimpsestes verboculturels. ca locutori. les mots à charge culturelle partagée [mots à CCP]. grupuri de cuvinte.

vom aminti că. ceea ce face ca. trebuie nu numai să identificăm/ discriminăm ansamblul de entităţi ordonate. a organiza în grupuri sau clase elemente de aceeaşi natură. în viziunea actuală a astronomilor. în accepţiunea de denumire a categoriilor afectate. obiectele sunt tratate ca elemente ce se aseamănă[12] între ele. Categorizările diferite operate în astfel de cazuri pot da naştere unor situaţii conflictuale în sânul grupurilor de indivizi. Roche. pe baza trăsăturilor lor relevante. ca tehnicienii care construiesc imobile cu un număr variabil de apartamente de locuit şi cei care le administrează ulterior sau pur şi simplu cei care le locuiesc să nu asocieze aceleaşi seturi de caractere conceptelor de « suprafaţă utilă » sau de « spaţiu comun ». 2007 : 107). relativ precisă. Dar. În astfel de cazuri. Denumirea prostaglandină este în continuare folosită de nespecialişti ca şi de specialişti. nu mai semnifică acelaşi lucru. Conceptul a fost definit în documentele oficiale din 2001 ca o « unité de connaissance créée par une combinaison unique de caractères[13] […] Les concepts ne sont pas nécessairement liés à des langues particulières. totuşi. de perfecţionarea tehnicilor determină deplasări mai mult sau mai puţin importante la nivelul combinaţiilor de caractere conceptuale. ideea de graniţă sau frontieră nu dispare. Deşi sunt percepute ca indivizi distincţi. găsim în schimb un exemplu total diferit de acesta. ierarhizate în jurul unui prototip unanim – sau aproape unanim – acceptat în respectiva colectivitate umană. în virtutea unor proprietăţi care se regăsesc în proporţii variabile la toţi indivizii aceluiaşi ansamblu. ci şi să reidentificăm proprietăţile specifice acelei organizări categoriale.înseamnă a reuni. impunând modificări în planul categorizării obiectelor. Roche. a obiectelor. » (L. recunoscându-se astfel importanţa operaţiei de discriminare pe care observatorul trebuie s-o efectueze concomitent cu cea de recunoaştere a asemănărilor dintre membrii categoriei date. potrivit normelor ISO. termenul. care să reflecte noua construcţie referenţială[16] fără a contraria obiceiurile lingvistice ale utilizatorilor. Expresia la care s-au oprit specialiştii este planetă pitică. Alegând să folosim aici doar expresia concept. acesta este o reprezentare construită. cum s-a considerat până în anul 2006. progresele cunoaşterii umane favorizate de dezvoltarea ştiinţelor. Se întâmplă. deplasându-se totodată frontierele vechii categorii a planetelor[15]. O schimbare recentă în planul combinaţiei de caractere care a definit un timp îndelungat conceptul de « planetă » a condus pe experţi la concluzia că trebuie introdusă o nouă categorie de corpuri cereşti. Pe de altă parte. de pildă. şi că este necesară şi crearea unei denumiri adecvate. numit uneori idee. pentru a putea asocia noi obiecte unei categorii existente. sistemul nostru solar să aibă doar 8 planete ce orbitează în jurul Soarelui. fiecare putând nutri convingerea că i se încalcă anumite drepturi personale. Acest lucru flexibilizează mult graniţele care despart o categorie de alta. Pe plan internaţional se pot de asemenea naşte situaţii conflictuale când un concept cum este cel de « ape teritoriale ale unui stat » nu presupune peste tot aceeaşi combinaţie de caractere. Depecker & Ch. Depecker & Ch. deşi nu mai este în concordanţă cu conţinutul descris de oamenii de ştiinţă. deşi nu mai are aceeaşi referinţă. alteori noţiune sau concept (L. 2007 : 110). Definiţiile pe care le asociază azi experţii planetelor şi planetelor pitice au fost desigur reformulate ţinându-se 38 . În vederea reidentificării proprietăţilor este nevoie de un element intermediar. Apartenenţa unui individ la o anumită categorie depinde de numărul de trăsături pe care le are în comun cu exemplarul considerat a fi prototipul ei. nu 9. În astronomie. iar categorizarea obiectelor avute în vedere diferă parţial de la o ţară la alta. se poate modifica şi el sau poate ramâne acelaşi. În noua categorie de corpuri cereşti denumită astfel intră Pluton. Ils sont cependant soumis à l’influence du contexte socioculturel qui conduit souvent à des catégorisations différentes[14] .

iconostas evocă o experienţă locală unică punându-ne în contact. atât sub raportul materialului din care a fost făcut în diverse epoci. definiţia are o importanţă capitală în terminologie. intrând într-o complexă reţea de relaţii de diferenţiere sau chiar de opoziţie cu acestea. Tâmpla evoluată. A. Efremov. orice cuvânt al limbii comune – cu o încărcătură culturală atât de importantă nu acceptă uşor punerea în relaţie de echivalenţă cu eventualii corespondenţi 39 . Iconostas rămâne. et de leur organisation épistémologique par les schèmes fonctionnels que sont les concepts (ou notions) ? » (A. dar trebuie precizat că elementul despărţitor a suferit o evoluţie importantă de-a lungul secolelor. Poate că de aceea. Se ştie că. F. în această terminologie. tot aici trebuie căutată şi sursa informaţiilor culturale pe care cu certitudine ni le pot oricând furniza termenii. Limitându-ne la cele petrecute pe teritoriul actual al ţării noastre. 2002. Dictionnaire culturel en langue française. Gaudin. aşezată în biserică în partea stângă. disponibil pentru altceva : « mobila-support a icoanei deosebit de venerate sau “făcătoare de minuni”. templa). 1326). ci şi o « opération langagière » . numită catapeteasmă şi o balustradă joasă.« schèmes de pensée ». Gaudin. în bisericile ortodoxe. fără de care nu se poate ajunge la elaborarea conceptelor . numit tâmplă (lat. vom aminti că. de genul celei a atomului sau chiar al celei a virusului (v. Ca operaţie logică. Un prim exemplu pe care îl vom invoca în acest sens este împrumutat din terminologia religioasă românească. Şi dacă în jurul construirii referinţei.de fapt. respectiv al elaborării conceptelor se concentrează marile probleme pe care le au de rezolvat terminologii. 2005. dar numai în literatura de strictă specialitate aceasta a căpătat şi o denumire distinctă : iconostas (din limba greacă. termenul încetăţenit la noi pentru ambele tipuri de paravan despărţitor este tâmplă. aceste componente au fost înlocuite printr-un perete sau paravan despărţitor. 2003 : 74). prin categorizarea pe care o permit. a apărut în ţările române către sfârşitul secolului al XVI-lea. pentru unii cercetători. termenul românesc iconostas. mai exact din domeniul arhitecturii bisericeşti. în faţa tâmplei ». termenii .şi nu e vorba aici de definiţie ca rezultat al acestor operaţii -. « schèmes d’invariance » (v. la început. însemnând ‘support / purtător de icoane’)[20]. cât şi sub raportul dimensiunilor sale. 2003 : 45). Dacă se ignoră planul referenţial – cu informaţiile culturale asociate . preluată din bazilicile antice. în aşa fel încât fiecare unitate terminologică – monosemică – să se poată distinge net de celelalte. Rey. Doar printr-o astfel de operaţie se poate îndeplini condiţia – fundamentală pe acest tărâm – a limitării semantismului fiecărui termen dintr-un sistem terminologic . ea suferă inevitabil de o ambiguitate care dă multă bătaie de cap terminologilor : « quand cesse-t-on de parler de langue naturelle et de discours ? Quand peut-on prétendre parler des “choses”. tehnica ce se dezvoltă continuu în societatea umană[17]. cu cinci registre de icoane. dar pentru marea masă a vorbitorilor rămân valabile cele pe care le găsesc de regulă în dicţionarele explicative. dar mai cu seamă modalităţi sau forme de sinteză a cunoştinţelor asupra obiectelor lumii la care ajung mai devreme sau mai târziu ştiinţele.seama de noua viziune a oamenilor de ştiinţă. Întradevăr. într-un text nespecializat sau chiar specializat. des realia. 19-20) dintr-o draperie. definiţii pe care F. transpunerea lui în limba franceză prin termenul eteronim iconostase poate conduce la confuzii grave sau la contrasensuri supărătoare. Gaudin (2003) le numeşte « culturale ». Tâmplă. Mai târziu. cu o anumită viziune a oamenilor din această parte a lumii asupra înscrierii lor în universul sacrului. Nefiind însă numai o operaţie logică. IV. în terminologie fundamentală rămâne construirea referinţei. altarul[18] este despărţit de naos[19]. F. Cum înlocuirea unui tip de tâmplă cu altul nu s-a facut decât treptat şi în mod inegal.pe care îl poate implica. acest element despărţitor a constat (v.

produsele materiale realizate de membrii unui grup care-şi desfăşoară existenţa într-un acelaşi spaţiu. care trebuie însoţit de constituirea terminologiilor aferente. expresiile lexicalizate : noir ébène . prin reutilizarea fondului cultural-lingvistic moştenit.sugeraţi de dicţionarele bilingve. pot fi ferestre deschise spre cultura în care au luat naştere.… Să nu uităm nici denumirea rose Lolita! Preluaţi în arsenalul lor de către specialiştii din domeniul marketing-ului produselor cosmetice sau al textilelor. Caumon. nu numai din ţări diferite ci şi de pe continente diferite.sunt puse în relaţie de desemnare. 2007 : 90) figurează cu succes alături de formule încă nelexicalizate : rouge glamour. Terminologia relativă la domeniul culorilor poartă o amprentă culturală de autenticitatea căreia nimeni nu se mai îndoieşte astăzi. 2000) ? Informaţiile culturale nu trebuie însă căutate numai în dimensiunea referenţială a termenilor. cu care schemele de gândire . Lăsând la o parte denumirile culorilor fundamentale. la Marsilia se va vorbi mai curând de un bleu méditerranéen. Dar chiar fără a avea nevoie să-şi lege observaţiile de ceea ce se întâmplă azi când sunt lansate astfel de colecţii de produse putând interesa un public larg. Experienţa organizării unor campanii publicitare pentru anumite produse cosmetice arată că « on ne conçoit pas la couleur ni le maquillage de la même manière selon le lieu et la culture » (C. Cum s-ar putea nega în acest caz dimensiunea culturală a unor termeni creaţi. oferind fiecărui individ referinţele simbolice care fac posibilă comunicarea. Înglobând experienţa de viaţă. în limba unui popor a cărui viziune asupra fiinţei umane şi a relaţiilor sale cu lumea este dominată de simbolismul vegetal (v. sub influenţa unui gen de geografie culturală. Pentru populaţiile africane care beneficiază de acest transfer mai profitabilă este crearea unei terminologii proprii.C. Într-o listă de acest fel. de glose intra si extratextuale. de exemplu. O. vom enumera aici câteva expresii numite referenţiale[21] care se înscriu într-o astfel de grilă de referinţe culturale. 2007 : 95). pe când la Bordeaux se va discuta mai degrabă despre un bleu océan. cultura acelei comunităţi umane se constituie într-un gen de « arhive ale memoriei colective ». poate desigur însemna pentru acestea din urmă un import masiv de termeni din limbile statelor exportatoare de tehnologie. nici o noutate ştiinţifică sau tehnologică nu poate fi asimilată cu adevărat într-o cultură căreia îi este până la un moment dat străină fără să aibă loc un proces de reconceptualizare. Globalizarea specifică zilelor noastre poate pune însă diverse comunităţi umane în prezenţa unor realităţi pentru a căror asimilare se impun demersuri şi eforturi speciale. termenii rezervaţi culorilor ajung să indice tendinţele momentului. înţelegerea reciprocă la nivelul grupului. vert absinthe – sau chiar împrumutul rose shocking (v. Culturemele ridică mai totdeauna probleme greu de soluţionat traducătorilor. pe o perioadă de timp mai mult sau mai puţin întinsă. 2000 : 28).coerent în dimensiunea sa interioară. creând totodată profilul social al anumitor categorii de consumatori mai ales din rândul publicului feminin. Caumon. Transferul de tehnologie către un număr de ţări africane. rose tendresse. cunoştinţele generate de ei de-a lungul vremii.care sunt conceptele . de exemplu. Cel puţin la modul teoretic. al căror număr şi a căror identitate pot varia de la o comunitate lingvistică şi culturală la alta.Ramavonirina. Diki-Kidiri. Acest ultim exemplu ar putea ilustra destul de convingător afirmaţia potrivit căreia cultura este un fel de microcosmos . Şi expresiile lingvistice. completate. cu efecte mai mult sau mai puţin vizibile asupra (unui segment al) ei. cercetătorii îşi amintesc că. pentru edificarea cititorului. 40 . oricât de ciudat ar putea să pară când e privit din exterior -. care guvernează sub diverse aspecte « la totalité du rapport de l’homme à l’existant et donc sa vision du monde »(M. aceştia preferând să recurgă la împrumuturi directe. oricât de bune ar fi acestea.

siglă utilizată în domeniul informaticii. cu caracter convenţional.. acest tip necunoscut de raze primeşte de la descoperitorul său numele de raze X. mai ales după primirea premiului Nobel pentru fizică de către distinsul om de ştiinţă.. prin analogie cu procedeul folosit în limbajul matematicienilor în care X desemnează o cantitate necunoscută. Includerea patronimului în denumirea descoperirii. Science & Vie. şpiţ. deşi nimeni nu se mai îndoieşte de foarte mult timp de paternitatea descoperirii razelor X. catre sfârşitul anului 1895. procedeu inaugurat de Röntgen. şpaclu. şpis. rezultat al unei « proceduri de lexicalizare naturală sau artificială » (A. 2000: 66). este. 4. din fiecare domeniu tehnic. reprezentând denumirea cunoştinţelor din acest domeniu ». 1102 / Juillet 2009. unitate verbală specializată caracterizată prin univocitate. şnit.). putând fi apropiat de mai vechiul şi mult mai 41 . Chukwu. ne arată prin semnificantul lor către ce cultură sau civilizaţie materială ne-am îndreptat privirile când am simţit nevoia dobândirii unor solide cunoştinţe. şpraiţ. în caz că totul se dovedeşte a fi o fraudă sau o eroare. mai ales un mijloc de recunoaştere unanimă a meritelor descoperitorului. ei au purtat o campanie atât de înverşunată împotriva acestuia. de pildă Rayons X et gamma. denumirea raze Röntgen a fost treptat abandonată (v. V. Poate că le răspunde la fel de bine şi un termen din domeniul fizicii nucleare ca neutrino. Primele confirmări ale descoperirii sale îi permit lui Röntgen să susţină un număr crescând de comunicări care îi aduc recunoaşterea ştiinţifică pe plan internaţional.. a unei solide pregătiri în domeniul tehnic. Delavigne.. Unul dintre termenii legaţi de perioada de început a fizicii nucleare este unitatea sintagmatică raze X. erasable programmable read only memory (Dixel 2010. este vorba şi de un mijloc de a arăta cine este persoana responsabilă. 654) răspunde probabil în mod absolut caracteristicilor enumerate mai sus.. desigur. Concurenţa dintre cele două denumiri pare să fie tranşată în favoarea ultimei. iar termeni ca şmal. a continuat însă să fie aplicat cu succes. Totuşi. şmuţtitlu. Eprom. raze β. termenul culă din domeniul arhitecturii tradiţionale – militare. Deosebit de instructive sub raportul informaţiilor culturale pe care ni le dau sunt şi denumirile care au în componenţă nume proprii. dar şi civile – cunoscute mai ales în partea de sud a ţării noastre ne lămureşte asupra relaţiilor politico-administrative şi militare pe care poporul român le-a avut într-un moment al istoriei sale cu una dintre marile puteri din vecinătate. în 1901. 2006: 91) în favoarea numelui dat lor iniţial de descoperitor. 52). şplint. astfel încât azi vorbim despre raze α. raze γ (v. situaţie frecvent întâlnită în domeniul ştiinţelor. Procedeul includerii unei litere în denumirea unui obiect de felul radiaţiilor emise de diverse corpuri radioactive.. Descoperirea ajunge să primească numele descoperitorului : denumirea iniţială este regulat înlocuită de formula raze Röntgen. despre concurenţa . Eponimele sunt aşadar termeni al căror semnificant ne poate furniza unele dintre cele mai bogate sau interesante informaţii despre istoria anumitor descoperiri.. termenul poate fi într-adevăr definit ca «un element al unei terminologii sau al unui limbaj specializat. ca « [o unitate a] cunoaşterii cu un conţinut stabil ». cum s-a spus (U. încât.Prin etimonul său. Bidu – Vrănceanu (coord. despre relaţia dintre glorie şi responsabilitate în cazul unora dintre ele.Concluzii Văzut din perspectiva internă a specialiştilor din fiecare ştiinţă în parte. Descoperit în mod absolut întâmplător de fizicianul Wilhelm Conrad Röntgen. 1996 : 596-597).uneori acerbă – între savanţi sau naţiuni pe tărâmul cercetării ştiinţifice. Contestatarii lui Röntgen nu au întârziat însă să apară. care provine de la engl. şpalt. monoreferenţialitate şi precizie. dar numai rareori în cel al inovaţiilor tehnice.

qu’elle devait avoir une très faible masse (le déficit d’énergie était quand même faible). unul dintre cele mai reprezentative pentru respectivul moment istoric fiind. peuvent être analysés à partir de disciplines différentes et. assez anciennement attestée. fapt ce pune şi mai mult în relief adevărata “revoluţie” marcată de apariţia în vocabularul culturii a termenului civilisation. [3] V. [6] Sufixul nu dăduse încă naştere decât la prea puţine derivate. M. Existenţa acestei particule a fost intuită de fizicianul Wolfgang Pauli. Guilbert (v. Sinon on l’aurait observée ! Cette particule se présentait comme une sorte de petit neutron que l’on baptisa neutrino.cunoscutul neutron. 2007 : 174). en tant qu’ils sont des objets polyédriques. » (M. lingvistul (1966 : 340) respinge posibilitatea ca procesul naşterii lui să fi fost încetinit sau chiar blocat de existenţa aceleiaşi forme lexicale « comme terme de pratique judiciaire (‘fait de rendre civil un procès criminel’) qui n’a jamais dû avoir beaucoup d’extension ». par leur distribution et par les types de liaisons qui en résultent » (E. «Et si cette particule emportait avec elle l’énergie manquante dans le bilan? Que pouvait-on dire de cette particule hypothétique? D’abord.. d’autre dénomination. Ensuite qu’elle ne devait pas être électriquement chargée. poate cineva nega existenţa unei dimensiuni culturale în cazul unui asemenea termen? NOTE [1] Dacă L. geografiei etc. să nu ne provoace să-i aflăm. 1966 : 290). a été conçue essentiellement pour satisfaire le besoin de normalisation technique qui constituait l’enjeu majeur de cette époque. [8] E. le concept ne connaissant pas. se trouve encore chez P. » (F. les unités qui constituent l’objet du domaine de connaissance appelé terminologie. Lerat pour qui “c’est la relation biunivoque entre un mot ou un groupe de mots et une définition spécialisée qui caractérise le terme […] ”. » [4] « […] le “sens” d’une forme linguistique se définit par la totalité de ses emplois. fiecare “lucru” are un singur nume. » (H. nedetectabile. 2000 : 5). 42 . la civilisation est l’adoucissement de ses mœurs. organisation. care spera să rezolve misterul dispariţiei unei părţi din energia neutronului supus unui proces de dezintegrare. în raport cu celelalte lexeme din aceeaşi paradigmă. ils peuvent participer de son champ d’étude [= du champ d’étude de la linguistique] et même devenir une partie centrale de l’objet d’analyse et de théorisation. fapt ce putea explica acea pierdere parţială de energie observată experimental. povestea. savantul (1966 : 340) vorbeşte despre o « productivité alors chétive d’une classe d’abstraits d’aspect technique ». Benveniste (1966 : 339) enumeră diversele întrebuinţări pe care le are în lucrarea lui Mirabeau termenul civilisation. Cette perspective. 2003: 31) foloseşte primul această expresie pentru a arăta că. după părerea lui E. [7] Comentând apariţia tardivă a termenului – în accepţiunea lui modernă -. T... 2003 : 44). Fără a mai încerca să revenim aici asupra unei posibile definiţii a culturii. [5] Construcţia ar putea fi tradusă în felul următor în limba română : ‘şoimul răpeşte în zbor potârnichea’. Benveniste. Mai precis. ci şi la aceea a unei a treia particule. Gaudin. în ştiinţele descriptive de felul astronomiei. [2] Se ştie că « la théorie classique de la terminologie basée sur les travaux d’Eugen Wüster. on me répondrait. Diki-Kidiri. et les connaissances répandues de manière que les bienséances y soient observées et y tiennent lieu de lois de détail . l’urbanité. Gaudin. Benveniste. dans la biunivocité. F. considerată de lingvistul francez ca fiind o adevărată definiţie : « “[…] Si je demandais à la plupart en quoi faites-vous consister la civilisation. Cabré (2000 a : 10): « […] les termes. insistând mai ales pe următoarea. termenul acesta nu se poate să nu ne intrige. alţi cercetători vorbesc despre biunivocitate. Reeves. Savantul a făcut ipoteza – confirmată ulterior cu strălucire – că dezintegrarea neutronului conduce la apariţia nu doar a unui proton şi a unui electron. la politesse. « pour insister sur la relation bijective qui unit un concept et un terme.

Totuşi. ar fi creat imaginea unui sistem solar alcătuit din zeci. În viziunea actuală (v. setul de trăsături conceptuale asociat fiecărei expresii denominative este altul. Se preferă modelul prototipic pentru reprezentarea extensiei unei categorii. Cela. 3) să se rotească pe o orbită « clară ». un processus. adică enumerării obiectelor cărora li se aplică fiecare dintre ele. în viziunea lui R. Hors Série. într-un anume fel. 116 / 1999. à une autre culture par un autre lexique ». 67 / 1987. Cultura nu mai este percepută sub aspectul de stare ci devine (chiar) acţiune. et la civilisation ne fait rien pour la société si elle ne lui donne le fonds et la forme de la vertu”. articolul « Accéder à la culture partagée par l’entremise des mots à CCP ». » [9]V. p. Ultima proprietate. « noutatea » introdusă de oamenii de ştiinţă în definiţia planetelor. precizarea. care intră în categoria sateliţilor. în acest fel se exclud entităţile care intră în categoria asteroizilor şi în cea a cometelor. dacă ar fi fost toate catalogate ca acesta. mars 2009. de concepts et de leurs relations » (L. în marea majoritate a situaţiilor observate. dar şi extensiunii lor. astronomii au descoperit în sistemul nostru solar o multitudine de corpuri cereşti de dimensiunile lui Pluton sau chiar mai mari care. definiţia – unică şi riguroasă – a categoriei. une action. Roche. corpurile cereşti trebuie : 1) să orbiteze în jurul Soarelui. Depecker & Ch. 46-47). mai mult sau mai puţin regulată . Travaux terminologiques. înţelegerea corectă a informaţiilor culturale transmise de unităţile lexicale ale unei limbi cu care intrăm în contact nu trebuie să ducă doar la îmbogăţirea. Leur jeu est simplement limité de 43 . donc toujours provisoire. [11] « Objet est le mot retenu en terminologie pour désigner “tout ce qui peut être perçu et conçu” (ISO 1087-1. [13] Ştiinţele acordă azi o atenţie specială stabilirii intensiunii conceptelor cu care operează. în felul acesta se elimină o serie de entităţi. în fiecare caz. În această nouă utilizare a expresiei amintite. dans un formalisme exploitable par un système informatique. cunoaşterea. străinii. pentru a avea statutul de planetă . Galisson şi a celor care au îmbrăţişat ideea pragmaticii lexiculturale. Depecker et Ch. apartenenţa categorială est graduală. sute sau poate chiar mii de planete. Frontierele unei categorii sunt greu de stabilit. care să se aplice în egală măsură tuturor indivizilor acesteia este greu de dat. face diferenţa între acestea şi planetele « pitice ». Du point de vue de l’ISO. rezultat ce se putea obţine prin introducerea unor noi caractere conceptuale în respectiva “schemă de gândire”. par une action volontaire et concertée. [15] În ultima vreme. [14] Faptul este important pentru elaborarea şi corelarea ontologiilor. S-a impus deci elaborarea unei definiţii a « planetelor » mult mai restrictive.tout cela ne me présente que le masque de la vertu et non son visage. ce n’est pas exclure la stabilité […]. 2007 : 111). [10] V. ÉLA. rafinarea imaginii pe care noi. fiindcă. articolul « La pragmatique lexiculturelle pour accéder autrement. Vocabulaire. concurremment à entité.2. une manière de faire. 2) să aibă o masă suficient de mare pentru ca propria lor gravitate să le dea o formă sferică. Qualifier la référence de phénomène social […]. objet renvoie dans la majorité des cas à un objet matériel. planetă cu modificatorul pitic(ă) – având aici rol categorizator – este de fiecare dată diferit. qui se retrouve dans certaines normes techniques. ÉLA. [16] « […] c’est socialement que la référence des termes peut être construite de façon relativement étroite. » (L. Mais cette stabilité est soumise aux forces dans lesquelles sont pris tous les phénomènes historiques. ontologia ar putea fi definită ca « la description. 2007 : 106). Roche. Informaţiile culturale dobândite prin însuşirea noilor unităţi lexicale trebuie să ne permită să interacţionăm corect şi adecvat cu vorbitorii nativi în situaţiile de viaţă către care ne-au deschis larg fereastra. altfel spus precizării setului de trăsături definitorii pentru fiecare concept. etc. 246. Deşi ideea de « dimensiune redusă » este prezentă. câmp disciplinar aflat în plină dezvoltare azi. Science & Vie. Il a de plus l’avantage de renvoyer plus spécialement à tout artefact.) . [12] Asemănarea în virtutea căreia sunt reunite obiectele într-o aceeaşi categorie constă în faptul că fiecare dintre ele are un număr mai mare sau mai mic de trăsături comune cu prototipul categoriei. De remarcat că semantismul unităţilor sintagmatice obţinute prin combinarea bazelor simple stea. o avem în final despre comunitatea de vorbitori ai acelei limbi. fără legătură posibilă cu alte corpuri cereşti pe care să le atragă sau să le propulseze în spaţiul cosmic prin forţa lor de gravitaţie. […] Objet n’est pas non plus à entendre comme ponctuel ou statique : ce peut être en terminologie une procédure. 2001.

Presses Sorbonne Nouvelle. 2007 : 89). [19] Numit şi sfânta. 177 p. [21] « Ce type de nomination renvoie à la représentation d’une chose au sein d’un environnement collectif et culturel » (C. « Préface ». Langue française 17. « La spécificité du terme scientifique et technique ». Paris. Ce jeu. Carmen (2003). 67. 87-100. « La pragmatique lexiculturelle pour accéder autrement. Valérie (2006). Honoré Champion. ne disparaît pas. Maria Teresa (2000 a). Linó. Marcel (2000).. Gallimard. Loïc (2002). Une approche sociolinguistique de la terminologie. [18] Numit şi sfânta sfintelor. in Maria Teresa Linó et Jean Pruvost (sous la direction de). Gaudin. Desigur. 1. Paris. ÉLA. « Nommer la couleur. Caumon. Une dynamique entre langue et discours. « Terminologie et linguistique : la théorie des portes ». no 4. Loïc & Roche. Les vocabulaires techniques et scientiques. bases pour une tentative de modélisation ». Marcel (2000). Larousse. 106-114. « Science. 5-17. Galisson. 19-29. « La formation du vocabulaire de la physique nucléaire : quelques jalons ». vol. « Terminologie et diversité culturelle ». Michèle (2002). ÉLA. « La lexiculture : d’un concept instrumental à un outil d’intervention en didactique des langues – cultures ». « Accéder à la culture partagée par l’entremise des mots à CCP ». Aspects diachroniques du vocabulaire. Diki-Kidiri. Caumon. respectiv a iconostasului (= tâmplă complexă). Le sens en terminologie. Socioterminologie. E. Christophe (2007). Μετα. » (F. à une autre culture par un autre lexique ». « Entre idée et concept : vers l’ontologie ». 20 p. cependant. Gaudin. Delavigne. istoricitatea conceptelor. Μετα. Lexic comun. adică dintr-o perioadă anterioară apariţiei tâmplei de dimensiuni mari. 41. 128. Bruxelles. 2003 : 46). Paris. 168. 287 p. « Une approche culturelle de la terminologie ». Entre signe et concept. Robert (1999). Terminologies nouvelles No 21. Guilbert. [17] De aici. Robert (1987). no 4. Chukwu. Hommage à Robert Galisson. Paris. Gaudin. L’acte de nommer. 5-6. Publications des Universités de Rouen et du Havre.façon volontaire et concerté par les groupes de locuteurs qui se donnent des outils de référence et de normalisation. Guillén Díaz. Angela (coord. in Henri Béjoint et Philippe Thoiron (sous la direction de). Galisson.U. 362 p. Louis (1973). 10-15. Honoré Champion. 604-621. usages et pratiques prospectives en cosmétique ». Guilbert. 44 . « Terminologie : l’ombre du concept ». Céline (2007). REFERINTE BIBLIOGRAFICE Benveniste. Langages. Cabré. 116. Lyon. Terminologies nouvelles No 21. raritatea icoanelor din acele vremuri foarte îndepărtate mai poate fi pusă în legătură şi cu fragilitatea materialelor pe care erau executate. Paris. De Boeck.Duculot. caracterul dinamic al construcţiilor conceptuale. în Maria Teresa Linó et Jean Pruvost (sous la direction de). 140 p. Presses universitaires de Lyon. 20-39. Mots et lexiculture. 467-479.). dénomination et partage du pouvoir : le cas des éponymes ». 33-50. Diki-Kidiri. lexic specializat. Maria Teresa (2000 b). La formation du vocabulaire de l’aviation. Paris. Terminologies nouvelles No 21. Mont-Saint-Aignan. în Georgeta Cislaru et al. 27-31. vol.B. Bucureşti. in Danielle Candel et François Gaudin (sous la direction de). 89-107. Louis (1965). Bidu – Vrănceanu. Hommage à Robert Galisson. ÉLA. 590-603. François (1996). [20] Se înţelege de ce există foarte puţine icoane care să dateze dinaintea secolelor al XV-lea şi mai ales al XVI-lea. Émile (1966). Uzoma (1996). François (2003). Maria Teresa (2003). Problèmes de linguistique générale. Mots et lexiculture. (coord. în Louis Guilbert et Jean Peytard (Éds). Fourment – Berni Canani. Depecker. “Sur la représentation mentale des concepts. « Les informations culturelles dans un dictionnaire bilingue d’apprentissage ».) (2000). Presses Sorbonne Nouvelle. 41. Cabré. Éléments de terminologie générale. Depecker.

RÉZUMÉ DIMENSION CULTURELLE DES TERMES Le terme est habituellement considéré comme un des éléments constituant une terminologie qui fonctionne dans un domaine spécialisé. « Une théorie réaliste de la terminologie : le sociocognitivisme ». dont nous désirons nous occuper dans cette étude. par deux de ses caractéristiques fondamentales : l’univocité et la monoréférentialité. Paris. «Le geste technique. Sans avoir négligé le rôle du concept dans l’instauration du sémantisme d’un terme. Dictionnaires Le Robert – Sejer. communication spécialisée. 58-64. on met en lumière quelques-unes de ses nouvelles dimensions. Rita (2000). Terminologies nouvelles No 21. Reeves. Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX). Rey. Publications des Universités de Rouen et du Havre. Dixel 2010. Mont-Saint-Aignan. dimension culturelle. dans les dictionnaires et dans la presse : le cas de < mondialisation .Ramavonirina. Violette & Candel. Danielle (2006). Roulon-Doko. Science & Vie. Chroniques des atomes et des galaxies. ignorées antérieurement par les terminologues. fondement conceptuel du verbe». Mots clés : terminologie générale. Mars 2009. Seuil. Tomes I-IV.globalisation > ». în Danielle Candel et François Gaudin (sous la direction de). Icoane româneşti. « Mouvance terminologique. 157-183. Terminologies Nouvelles No 21. Paris. « Symbolisme végétal et terminologie dans la culture malgache ». Les orientations théoriques de la dernière décennie. dans la discipline connue sous le nom de terminologie générale. Olivia (2000). 45 . Alexandru (2002). Hubert (2007). Paris. Langage et cognition humaine. Bucureşti. Paulette (2000). terme . 1975. No 1102. Juillet 2009. Reboul. Anne (2007).Terminologies Nouvelles No 21. Editura Academiei Române. Temmerman. Dictionnaires Le Robert. 246. Aspects diachroniques du vocabulaire. 39-42. En conséquence. 2009. Sursele exemplelor Efremov. il est conçu comme le résultat de l’association entre un concept et une expression linguistique. Hors Série. Y compris la dimension culturelle des termes. 43-45. Meridiane. Presses universitaires de Grenoble. Bucureşti. Science & Vie. Grenoble. ayant la fonction de désigner et d’identifier. l’espace d’une courte diachronie. 392 p. Alain (dir.) (2005). Toledano. Dictionnaire culturel en langue française. accordent peu d’attention au terme en tant qu’élément constitutif d’une nomenclature et le conçoivent notamment en tant qu’instrument ayant un rôle décisif dans la communication spécialisée et non seulement.

écrites. de termes religieux orthodoxes. Ils devraient aussi compléter ce corpus de sources avec leurs propres investigations (enquêtes lexicales de terrain) valorisées sous la forme des fiches lexicales. théologique. reflétées notamment au niveau terminologique. grecs. dezlegare la peşte. comme le jeûne. pour des termes trop précis et trop connotés du point de vue de leur spécificité confessionnelle culturelle roumaine. nous comprenons non seulement les composantes liturgique. dogmatique ou ecclésiologiques. Comme nous le disions ailleurs. Dans des situations pareilles.) toutes les possibilités terminologiques d’équivalence. Cuza”de Iaşi QUELQUES TERMES ORTHODOXES EN ROUMAIN ET LEURS « POSSIBLES » EQUIVALENTS FRANÇAIS En travaillant à la rédaction d’un dictionnaire bilingue roumain-français. l’orthodoxie est sous-tendue et caractérisée par toute une culture religieuse. nous nous sommes heurtée à un problème assez délicat concernant les concordances et les non-concordances culturelles (exprimées du point de vue confessionnel) qui existent entre les deux langues. comme nous l’avons déjà précisé. des blogs ou autres types de ressources électroniques dignes de confiance du point de vue de l’authenticité confessionnelle et linguistique des faits de langue et de vocabulaire enregistrés. un vocabulaire très bien individualisé. ou bien la raison culturelle-traditionnelle d’exister. serbes. C’est ce que 46 . bolniţă ou bogdaproste –qui sont très usuels pour les locuteurs roumains en général et les orthodoxes pratiquants en particulier connaissent en français des formes de lexicalisation différentes ou n’ont pas du tout d’équivalent . Des termes comme naş de cununie. grâce notamment aux émigrés russes. en France). D’autre part. harţi. [1]. auprès de sujets très initiés dans la pratique de l’orthodoxie (des moines et des moniales orthodoxes. de călugărie. mais aussi toute une série d’aspects pratiques qui relèvent de la vie quotidienne des fidèles. comme la langue roumaine. Implantée en France au début du siècle dernier. Il s’agit de termes qui relèvent d’un contenu « très pratique » de l’orthodoxie. mais il y a une variété de sources religieuses considérables rédigés en français. qu’est ce que le traducteur des textes de spiritualité orthodoxe ou bien l’auteur d’un dictionnaire bilingue de termes religieux orthodoxes devraient-ils faire ? Chercher dans un maximum de sources religieuses possibles (de différentes natures. ressources électroniques. de leur vie religieuse (profession monastique). les moments importants de leur vie civile (le baptême. I. ou encore les rituels de la mort. l’orthodoxie s’est développée une terminologie propre à l’individualiser confessionnellement du point de vue lexical. Université ”Al. les enquêtes lexicales menées dans des milieux authentiques (monastères ou paroisses. Développée depuis très longtemps dans l’espace roumain. qui n’ont pas eu le temps (dans la diachronie) de se lexicaliser en français. la langue française n’a pas connu une longue tradition d’expression des contenus confessionnels de l’orthodoxie. etc. le mariage). des sites orthodoxes. se rapportant à des aspects de la vie « habituelle » des fidèles orthodoxes. grecque ou slavonne (pour la plupart). roumains. par un style ecclésiastique. des prêtres ou des évêques.Felicia DUMAS. français-roumain. Par contenus confessionnels. documents vidéo. composé de mots d’origine latine. la raison principale de cette situation est d’ordre confessionnel. Il est vrai que les instruments « classiques » de travail font défaut dans ce domaine. ainsi que certains fidèles) sont indispensables et essentielles.

l’un de nos sujets d’enquêtes privilégiés.nous avons fait afin de trouver les équivalences dans le cas des termes mentionnés et que nous aimerions discuter par la suite. GEA. ||~ de botez. le mariage dans le monde latin étant assimilié à un contrat. Pour un catholique. même pour un usager pas vraiment initié dans la pratique de l’orthodoxie. (office abrégé du saint Baptême). et nous parlons ici des jeunes couples qui en France sont très rarement orthodoxes. d’origine française et vivants en France). en fait référence dans la réponse proposée à notre question. vous avez revêtu le Christ. évêque orthodoxe Français. || ~ de cununie. respectivement. Son parrain était le moine du Grand habit Proclus Popa. ca monah: parrain (m. GEA. et l’on chante : Vous tous qui dans le Christ avez été baptisés. ont été traduits en français du grec par le père Denis Guillaume. c’est le mot témoin qui est employé. c’est parrain. il tient les couronnes au-dessus de leur tête (office du couronnement). et de grande autorité ecclésiastique (évêques et prêtres) nous ont livré le terme qui correspondrait « normalement » à la relation spirituelle instaurée entre le parrain et les nouveaux-mariés. originaire de Piatra-Soïmului. Avec le baptisé. pour un orthodoxe. CED. nos enquêtes menées auprès de sujets bilingues (franco-roumains. des questions se posent pour équivaloir en français le même type de parents spirituels. définis toutefois dans d’autres contextes spirituels de la vie des fidèles : le mariage et la profession monastique. || sin. Ces différences culturelles sont responsables des difficultés concernant les équivalences des termes mentionnés. un ascète plein d’amour et d’humilité. où l’institution du mariage a connu une évolution en baisse dans le monde occidental en général et français en particulier. Alléluia. de la profession monastique. [7]. [5]. Ensuite.[2]. dans le département de Neamts.). parmi les premiers. pour le parrain du mariage. Si pour la profession monastique. si c’est nécessaire.). en principe ils ne le font pas à l’église aussi . Il n’est nullement le cas en français. sans aucune connotation religieuse. les équivalences avec naş et naşă sont très claires entre les deux langues (le roumain et le français). „Nas de cununie”. le prêtre fait trois fois le tour du baptistère. Si pour désigner le parrain ou la marraine qui présentent l’enfant au baptême.). Părintele spiritual al copilului. traducteur infatigable de l’ensemble des offices et des hymnes de l’orthodoxie. le mot paranymphe ne semble pas avoir été repris par l’ensemble des utilisateurs de la terminologie orthodoxe en français . Voici ce que nous proposons toutefois comme correspondances systématisées en entrées lexicographiques : naş m. Les mots roumains ont l’air très banal. Si le mariage est beaucoup moins fréquent en France qu’en Roumanie. tenu par le parrain (ou la marraine) si c’est un enfant. SNS. Părintele spiritual al tânărului cuplu. Même si nous avons montré ailleurs que le nombre de professions monastiques orthodoxes a connu un grand essor en France les vingt dernières années surtout. les nouveaux (ou nouvelles) tonsuré(es : parrain. Les jeunes couples se marient rarement. 47 . respectivement. surtout le premier : naş de cununie.). paranymphe(s) (m. Les offices proprement-dits du mariage et. persoană de sexul masculin care ţine în braţe copilul la botez: parrain (m. || ~ de călugărie. Sa tonsure monastique fut approuvée par la Métropole de Moldavie et elle eut lieu le 2 août 1937. PC. Dans ce cas. c’est lui qui a fixé. Părintele spiritual al celui care urmează a fi tuns în monahism. Par conséquent. Le paranymphe échange les anneaux de fiançailles et les couronnes de mariage. et lorsqu’ils le font. [4]. le choix de mener une vie monastique est encore plus rare. [6]. il propose les termes d’Ancien et d’Ancienne. Le paranymphe les suit. le prêtre les prend tous deux par la main et leur fait faire trois fois le tour de la table. c’est témoin. care urmează a fi binecuvântat de preot şi unit prin taina cununiei: parrain (m. [3]. les termes employés dans ce type très précis de contexte. D’ailleurs.

La dispense de poisson signifie qu’il est permis de manger du poisson. un terme roumain d’origine slavonne comme bolniţă est très difficilement traduisible en français. OIOI... ésuivalence en français et contexte d’emploi représentatif pour celle-ci en langue française: harţi m. La structure de l’entrée lexicographique consacrée à ce substantif va dans le même sens d’une initiation totale -lexicale et confessionnelle à la fois(que nous jugeons obligatoire pour un dictionnaire de ce type d’équivalences): définition lexico-sémantique en roumain. toute abstinence est supprimée. [12]. Entrée de la Mère de Dieu au temple . employé exclusivement au pluriel pour désigner une période normalement destinée au jeûne pendant laquelle cette pratique d’abstinence alimentaire est supprimée.pl. CED. Le poisson. [14]. [13]. însemnate în calendar: le poisson est autorisé (permis).naşă f. Par conséquent. il a comme correspondants soit des syntagmes nominaux. devenind mama spirituală a acestuia : marraine (f. [8]. 25 mars (Annonciation). tout d’abord. Permisiunea de a consuma peşte în anumite zile din posturi. [9]. permisiune din partea Bisericii de a nu ţine post în zilele respective: sans jeûne (loc. à cause de ses connotations culturelles spécifiques à l’espace orthodoxe traditionnel roumain et à une période historique où les monastères avaient autour d’eux de pareils infirmeries. n. toute abstinence est supprimée. Denumire populară a zilelor de miercuri şi vineri în care postul este susupendat.). || sin. quand elles tombent un mercredi ou un vendredi: 7 janvier (Saint Précurseur). à identifier). nous avons le syntagme nominal dezlegare la peşte. Dans le même domaine réferentiel de la pratique du jeûne. bénédiction-poisson. n. FSJC.||sin. Dans un tout autre domaine. || sin. Persoană de sexul feminin care ţine în braţe copilul la botez. Tous les jours de la semaine de la Tyrophagie. Il s’agit d’un substantif d’origine grecque moderne en roumain. afin de proposer un équivalent à 48 . CEO.). prédicative (nous précisons le fait que les syntagmes considérés comme synonymes sont mentionnés par ordre décroissant de leur fréquence d’emploi au niveau de la terminologie orthodoxe. celle qui ayant passé déjà un certain temps dans la probation monastique et l’obéissance à son Ancienne. désire recevoir la tonsure. lexicalisé en français soit de la même façon (par un syntagme nominal). ces syntagmes sont plutôt surprenants du point de vue de leur lexicalisation explicite en français pour l’usager roumain de ce type de terminologie.). CMSA. Lundi 21 novembre.). en langue française. abstinence de viande seulement. Maică ce serveşte drept călăuză duhovnicească unei tinere care urmează să fie călugărită : Ancienne (f. ||~ de călugărie.. [11]. GEA. soit sous la forme d’une construction complexe. Vendredi 31 décembre. de même pour l’huile. l’huile et le vin sont autorisés aux fêtes suivantes. n. soit une construction syntaxique entière (assez complexe). L’équivalent français du mot roumain harţi a été aussi assez difficile à établir (et. Vendredi 31 décembre.). pas de jeûne (loc. tel que nous avons pu le constater de l’ensemble des sources compulsées): dezlegare la peşte. pas de jeûne. || sin. Mentionnés par les différents calendriers liturgiques en usage dans les paroisses et les monastères (orthodoxes) francophones. [10]. dispense de poisson (loc. Quand les soeurs commencent les Heures. est amenée par l’ecclésiarque et son Ancienne (office du petit habit pour la réception du mandyas).). Pendant la semaine qui suit le dimanche du pharisien et du publicain. sans jeûne. bénédiction-poisson (f. [15]. Sa marraine habite en France et c’est une fille spirituelle du père Placide. CMSA. FJMD.

în primul rând datorită nedezvoltării practicilor ritualice ale datului de pomană pentru sufletele celor adormiţi.). Il meurt le matin du 11 septembre 1938 (24 septembre. dont la signification en français est la même. [5]. Tout en précisant la signification du mot et le fait qu’il ne connaît pas d’équivalent en français. il ne peut pas y avoir de terme correspondant. en se prévalant de son rôle d’instance normatrice d’initiation terminologique du destinataire roumain de son outil lexicographique: Bogdaproste interj. Grand Euchologe et Arkhiératikon. CED. ayant abouti au „banal” infirmerie. [4]. En français contemporain. Tout comme les autres. [17]. ces différences sont reflétées de façon très évidente au niveau lexical. me semble-t-il. Felicia. ca spre exemplu: Dieu soit loué! Bogdaproste n’a pas d’équivalent. Un autre terme roumain d’origine slavonne qui nous a posé peut-être le plus de problèmes quant à son équivalent français est bogdaproste. OW. Son contexte d’emploi immédiat en roumain est celui de remercier quelqu’un pour le don (en principe alimentaires) reçu de celui-ci pour la mémoire d’un défunt. Peut-être. (Saint Siloaune de l’Athos). pour le repos de son âme. Le Père Cléopas. Spital amenajat pe lângă o mănăstire: infirmerie (du monastère) (f. 49 . C’est.ce terme. Cuvânt cu care se mulţumeşte pentru ceva primit de pomană şi care înseamnă „Dumnezeu să(ţi) ierte păcatele”. [2] Grand euchologe et arkhiératikon. [16]. par le père Denis Guillaume. nu există în limba franceză niciun echivalent. l’exemple le plus flagrant de non-concordances confessionnelles engendrées par le contexte geographique et culturel différents où l’orthodoxie s’est développée et a développé son revêtement lexical spécifique. NOTES [1] Dumas. il est tout aussi „banal” au niveau de ce type d’emploi que son correspondant roumain lors de la période de gloire de son emploi (Moyen Âge. car les pratiques rituelles en matière de pannychides pour les morts sont beaucoup moins développées en France. cette interjection veut dire „Que Dieu pardonne les (tes) péchés”. nous avons consulté surtout des sources religieuses (écrites ou électroniques) portant sur les réalités de la vie monastique. à l'heure où l'on dit les matines. l’auteure du dictionnaire que nous sommes se doit néanmoins de proposer une forme d’approximation lexicale. Etymologiquement. selon le calendrier julien en usage sur l'Athos). [3]Dumas. de ce que nous appelons la terminologie religieuse orthodoxe individualisée en français. Felicia. XVIIe et XVIIIe siècle). L’orthodoxie en langue française –perspectives linguistiques et spirituelles. « Le moine orthodoxe en France à l’époque contemporaine ». Nos enqûetes lexicales corrroborées à la compulsation de la quasi-totalité des sources propres aux pannychides et aux funérailles nous ont amenée à la même conclusion: il n’y a pas en langue française d’équivalent pour ce terme. Am putea aproxima printr-o formulă de mulţumire care să conţină numele lui Dumnezeu. bolniţă f. mentionnées plus haut. comme il n’y a pas la coutume d’offrir à manger à des vivants en mémoire des défunts et de donner l’aumône pour le repos de leurs âmes comme dans notre culture traditionnellement orthodoxe. à l'infirmerie du monastère. peut-être. „Dieu soit loué”.

traduit du roumain par le hiéromoine Marc. pr. Corpus d’enquêtes Dumas. REZUMAT TERMENI CREŞTIN-ORTODOCŞI ROMÂNESTI ŞI ”POSIBILELE“ LOR ECHIVALENŢE ÎN LIMBA FRANCEZĂ La nivelul terminologiei ortodoxe din limba franceză. [13]. Fleurs du Jardin de la Mère ed Dieu. [7]. préface de Mgr. Corpus d’enquêtes Dumas. Liban : Presses de l’Université Saint-Esprit de Kaslik. Monastère Saint-Antoine-le-Grand. métochion de Simonos Petra. Rome : Diaconie apostolique. Corpus d’enquêtes Dumas. [17]. Théorie. Ecaterina.com. La această problematică a concordanţei sau neconcordanţei culturale şi confesionale reflectată la nivel terminologic între cele două limbi am dori sa ne referim în articolul nostru. [9]. Felicia (2009). évêque vicaire de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale. traducătorii de texte ortodoxe sau autorul unui dicţionar bilingv. [16]. introduction de Jean-Claude Larchet. métropolite de la Moldavie et de Bucovine. in Annales de Philosophie et des Sciences Humaines. Feuillet Saint Jean Cassien. Monastère Saint-Antoine-le-Grand.. colloque national et international. p. [10].egliseorthodoxe. Feuillet Saint Jean Cassien. Lausanne : l’Age d’Homme. cuvinte specifice culturii tradiţionale ortodoxe româneşti îşi găsesc cu greu echivalenţe lexicale. Edité par le Monastère Saint-Jean-le-Théologien. harţi. prof. Dumas. de călugărie. 50 . méthode et applications. Otawa: Les Presses de l’Université d’Otawa –Armand Colin. Teresa (1998). în această situaţie. Cabré. Orthodoxie. Bulletin hebdomadaire d’information de la Métropole orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale. Naş de cununie. Le Tourneau. Ene. [11]. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES: Balan. Par le père Denis Guillaume. I. Le Père Cléopas. (2001). 235-251. Branişte. Fleurs du jardin de la Mère de Dieu. « Le moine orthodoxe en France à l’époque contemporaine ». Le Spoutnik. [12]. Trois religions un seul Homme. lexicalizare. Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase. protestantisme. L’orthodoxie en langue française –perspectives linguistiques et spirituelles. Felicia (2009). Ce ar trebui să facă. OrthodoxWiki. Grand Euchologe et Arkhiératikon. Rezultatele anchetelor lexicale de teren se dovedesc a fi. collection « Grands spirituels orthodoxes du XXe siècle ». Monastère Saint-Antoine-Le-Grand. Dumas. Editura Diecezană Caransebeş. Calendrier liturgique. dezlegare la peşte. Branişte. Paris : Fayard. catholicisme. bolniţă sau bogdaproste cunosc în limba franceză lexicalizări diferite de cea română. informations orthodoxes sur internet. Calendrier orthodoxe électronique : calendrier. Grand Euchologe et Arkhiératikon. ortodoxie. specific cultural. de termeni religioşi ortodocşi ? Să caute într-o gamă extrem de variată şi într-un număr cvasi-exhaustiv de surse religioase toate posibilităţile terminologice de echivalare. [14]. nouveau Synecdimos (1997).[6]. precum şi la rolul complex al autorului unui asemenea dicţionar bilingv. sau nu au deloc echivalent. [15]. Daniel. avec une Introduction de Mgr Marc. prof. vol. Grand euchologe et arkhiératikon (1992). 24. [8]. Rome : Diaconie apostolique. Iaşi: Casa editorială Demiurg. moine du Mont Athos (1998). dr. Calendrier liturgique (2008). Calendrier liturgique. Par le Père Denis Guillaume.. limba franceză. père (2003). La Terminologie. Les mots du christianisme. Cuvinte-cheie: terminologie. tome 2. Dominique (2005). père. Païssios. în aceste cazuri. mai mult decât preţioase -esenţiale. orthodoxie.

reale. în acord cu informaţia de ultimă etapă din lingvistica şi filologia română. 1. a pătrunderii. vezi. Philippide” Iaşi ÎMPRUMUTUL NEOLOGIC ROMÂNESC BURSĂ DIN PERSPECTIVA LIMBILOR FUNCŢIONALE 0. din fran[ceză]. adesea. în lexicologie. trimitem la teoria coşeriană privind conceptul respectiv. la nivelul limbii de cultură. 51 . 253). pentru articolul consacrat neologismului bursă. stipendiu…” (în continuare. La reluarea redactării secţiunii identificate prin sigla DA din Dicţionarul Academiei Române (aşa-zisa „serie veche”). ba. 0. Pentru perioada respectivă. 269). Pentru accepţiunea în care folosim sintagma limbă funcţională. dintr-o dublă perspectivă: aceea a componenţei vocabularului ca (potenţial) inventar general. p. spre deosebire de limba istorică.0. sumă acordată pentru studii şi întreţinere unui elev sau student. respectiv aceea a analizei cuvântului respectiv din perspectiva existenţei unor limbi funcţionale diferite. pentru cele ce urmează.2. acţiuni de societăţi comerciale.”).3. uneori. dat fiind faptul că astfel de limbaje. bancherii ş. Problema general acceptatei distincţii între lexicul comun şi lexicul specializat poate fi reproiectată din perspectiva limbilor funcţionale (sau uzurilor funcţionale ale limbii). trimitem la acest sens referindu-ne la ‘stipendiu’). corespund tradiţiei care se referă la cunoaşterea lucrurilor (ibidem.a. Necesitatea luării în considerare a distincţiei invocate este exemplar ilustrată de analiza neologismului bursă [a]. cu două sensuri de bază: [1] „Pensiune gratuită acordată prin concurs unui elev (într-un internat). 0. DA 1913. de a le stabili etimologia unora (ne referim în special. se trimitea la franceză: („N[eologism]. Pentru etimologie. după cum vom vedea. întrucât cunoaşterea şi indicarea statutului unor cuvinte se complică. de aproximativ un secol. totuşi. un dicţionar cu profil de tezaur istoric cum este Dicţionarul limbii române al Academiei (în continuare. distincţie care intervine predilect în analiza limbajelor tehnice. în linii generale. demersul nostru are ca scop practic imediat propunerea unei scheme corecte. în care semnificatele coincid cu desemnările. cu extensia „instituţie care mijloceşte informaţii şi angajamente de lucru pentru lucrători: bursa muncii” (în cursul textului de faţă ne referim la acest sens prin formula „instituţie financiară”). bursă1 are şi o extrem de interesantă distribuţie privind utilizarea sa. acceptând proiecţia [b]. [2] „(Finanţe) Instituţie publică în care se adună agenţii de schimb. lista abrevierilor bibliografice folosite) includea în lista de termeni o singură intrare bursă.Stelian DUMISTRĂCEL – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi Doina HREAPCĂ – Institutul de Filologie Română „A. este vorba. dintre care. la neologisme). din cauza dificultăţilor. a unui împrumut din franceză. În 1913.1. mai ales în domeniul „nomenclaturilor”. de acea limbă care funcţionează în discursuri sau texte şi reflectă competenţa idiomatică efectivă a vorbitorilor unei limbi istorice (Coşeriu 2000: 250. pentru vânzări şi cumpărări de obligaţii de rentă de stat.1. putem vorbi de notificarea. această abordare se impune. situaţie generală semnificativ reflectată şi de dicţionarele de diferite niveluri. a cărui biografie românească (prea puţin cunoscută în acel moment) data.”. nediferenţiată din perspectiva utilizării funcţionale a limbii. 1. cu sensuri diferite. sau neologismelor bursă1 şi bursă2 [b] din limba română. cereale etc.

găsim două cuvinte bursă (trimitem la DEX 2009): – bursă1. muncii. de exemplu. însoţit de sintagme de tipul celor citate mai sus.1. dar nu fără o motivaţie generală justificată. DEI 1999. tranzacţii de mărfuri. 1897. că este vorba tot de preluarea. chiar într-un dicţionar vizând un public-ţintă nespecializat. instituţie unde se negociază hârtii de valoare. 468). în comunicarea nespecializată. după clasicul sens [1] ‘stipendiu’. tratează neologismele după opţiuni şi scheme din dicţionare.-A. dicţionar asupra căruia vom reveni în discuţia cu privire la etimologia cuvântului.Dintre alte dicţionare importante ale limbii române în care a fost tratat un s i n g u r articol bursă. neagră ‘comerţ ilicit’. vezi. prima cu sensul ‘stipendiu’. problemă de principiu asupra căreia nu este cazul să insistăm. bursa locurilor de muncă. cumva selectivă. bursa muncii. aceasta nefiind. reflectată într-o schemă lexicografică relativ simplă. este şi aceea a dicţionarelor de nivel academic. dat fiind profilul etimologic al dicţionarului său. relativ extinsă. singura bursă-pungă anatomică.3. la Maiorescu apare şi adjectivul corespunzător: „elevi bursieri”. de exemplu. de la început. vezi. pentru care ordinea sensurilor cuvântului bursă este însă următoarea: „1. plină cu un lichid vâscos. 1. a doua cu sensul ‘instituţie financiară’. de valori. recent. care înveleşte testiculele”. aceeaşi diferenţiere în ceea ce priveşte contractul de comunicare cu cititorul şi. b. le menţionăm pe cele ale lui I. în DEXI 2007. de fapt. cu sensul ‘instituţie financiară’. a juca la b. tot din limba/limbile din care am împrumutat iniţial cuvântul) în planul metaforei (b. Ca etimologie. criticată de Titu Maiorescu într-un discurs parlamentar citat în DA 1913: „Elevii sărmani şi silitori vor fi ajutaţi prin burse. Dar. dată fiind instituirea şi funcţionarea. de exemplu. se observă în lucrări lexicografice care au ca model general DEX-ul (în diferite ipostaze). găsim un al doilea [2] „(Anatomie) formaţie anatomică în formă de sac. I. care. cu distorsionarea viziunii asupra încadrării cuvântului în vorbirea comună sau într-o limbă funcţională. Ceea ce. nespecializat şi specializat. este îmbogăţirea acestei intrări cu un al doilea sens. 2. vom reveni. în timp. 2. a juca la b. cu sensul general de ‘stipendiu’. în ceea ce priveşte considerarea a două categorii de public (vorbitor şi cititor). inovaţiile de la nivelul invocat (pe care leam luat. p. cât şi pentru bursă2. Astăzi. – bursă2. a acordării alocaţiilor băneşti pentru studii. Dar această viziune lexicografică. a situaţiei din opere de profil din culturi vest-europene. bursa neagră. ale limbii franceze (însăşi marea majoritate a acestor împrumuturi fiind de origine franceză). dacă însuşi acest sens şi sintagmele „tehnice” (b. pentru bursă1. un singur articol apare şi la Ciorănescu 2001. alocaţie bănească lunară”. atât pentru bursă1. trimitem la MDA 2001. a juca la bursă). Candrea (CADE 1926-1931) şi August Scriban (Scriban 1939). bursă seroasă: „membrană din ţesut conjunctiv care delimitează o cavitate închisă şi al cărei rol este facilitarea mişcărilor 52 . Massim. 1. în ceea ce priveşte primul dicţionar academic al limbii române. bourse. care ne întâmpină în unele dicţionare din ultimul timp ale limbii române.2. 2. de tipul DEX. bursă ‘stipendiu’ este un termen cu circulaţie generală. se trimite la fr.) se situează. însă. în linii generale. explicitarea sintagmei ce urmează. chiar într-o lege din 1876. din diferite epoci. ‘a risca’) cunosc o apreciabilă extensie în vorbirea comună. această problemă era în discuţie. limbajul specializat al tehnicienilor domeniului. la nivelul unei limbi funcţionale. ca exemplu concludent. Astfel. cu două intrări bursă. Precizăm. reflectând cunoaşterea şi utilizarea acestui termen la nivelul uzului curent. redactat de August Treboniu Laurian şi Ion C. în general. în special din cea franceză. inclusiv sintagmele şi locuţiunile reflectând aplicaţiile-extensii care au intervenit în planul referentului (bursă de valori. de aproximativ 50 – 60 de ani. perturbă schema lexicografică prezentată cu privire la termenul bursă1. Bursele se dau prin minister prin concurs conform unui anume regulament” (după Discursuri parlamentare. în acelaşi timp. de exemplu.

şi discuţia despre bursa scrotală). bourse. olecraniană. conţinând un lichid vâscos: bursă seroasă”. aşa cum anticipam. o sintagmă comparabilă (probabil calc după germană) găsim în Diaconovici 1898: „bursă mucoasă – în anatomie. privitoare la alt domeniu. Cu titlu de adaos de informaţie. trebuie să observăm. mai jos. aspect asupra căruia ne vom opri în cele ce urmează. includerea. din perspectiva colaborării la acest dicţionar. în DEXI 2007 şi în NDU 2008. trebuie să avem în vedere. dar nu intrăm în această discuţie.). bursă subacromială. şi că diferite sensuri ce se referă la elemente de 53 . pline cu lichid. plină cu un anumit lichid)’. ori TLF. bursită. al căror părete subţire e format dintr-o structură fibrinoasă…” (vezi. în articolul respectiv. Ca simplă proiecţie strict tehnică în ceea ce priveşte „încărcarea” articolului cu sensuri specializate. Dacă ar fi să analizăm situaţia cuvântului bursă exclusiv pe terenul limbii române. a unui sens specializat (‘membrană din ţesut conjunctiv…’) pentru un neologism cum este bursă reprezintă numai un compromis parţial. a unei succesiuni [1] ‘stipendiu’ → [2] ‘pungă (anatomică.3. Sin[onim] Pungă”. o terminologie medicală internaţională: denumiri cum sunt cele enumerate mai sus. rămasă după căderea fructelor. lexicului comun. Ca de obicei. localizată în regiunea articulaţiilor. este un cuvânt ce aparţine limbii istorice. tot pentru sensul [2] al termenului bursă1: „(med. în mod sigur. Medicii utilizează şi un derivat de la bursă. nume dat pungilor de diferită mărime. această noutate semantică are la bază un element din schema lexicografică generală a cuvântului franţuzesc bourse. trohanteriană. de exemplu. din limba română. prezenţa. din terminologia pomiculturii. a unor practicanţi din domeniul medicinii. ce protejează capetele articulare ale oaselor (vezi însă. îngroşată. însă. cum ar fi Larousse. prepatelară sau infrapatelară. a unei ramuri roditoare la măr şi la păr. dar motivul preluării îl constituie. o semnificaţie strict specializată dintr-un limbaj funcţional. 2. care cuprinde o pluralitate de sintagme. Dincolo de simpla traducere din franceză.v. o viziune măcar parţial enciclopedică (dar coerentă) ar fi presupus. numind tot atâtea formaţii anatomice sub forma unor pungi din ţesut conjunctiv. Dar. într-un dicţionar general.) formaţie anatomică în formă de sac. pătrunderea şi utilizarea sensului în discuţie în limbajul tehnic al lucrărilor de medicină din România. de exemplu. aşadar. cu o terminologie la fel de bogată. răspunsul poate fi găsit în informaţii cuprinse în articolele consacrate termenului bourse în diferite dicţionare ale limbii franceze care au servit lexicografilor români ca modele pentru redactarea neologismelor împrumutate din limba respectivă. corespondente şi în limba engleză sau italiană. Neîndoielnic. aceeaşi sintagmă în LM 1873). cum ar fi.organelor la care este anexată”. atragem atenţia şi asupra sinonimului la care se trimite: pungă (LTR 1958: s.2. În afara lucrărilor din bibliografia DLR. O explicaţie şi o trimitere asemănătoare găsim şi în NDU 2008. şi a sensului. 2. limita maximă ar putea s-o constituie preluarea integrală a lanţului semantic de la cuvântul bourse (eventual bourse1) din lucrări lexicografice franţuzeşti de tip tezaur. reţinem câteva sintagme din respectiva limbă funcţională de pe internet. care poartă urmele acestora şi e plină cu substanţe amidonoase. cari îi fac ţesuturile fărâmicioase. au. cu explicaţii conjuncturale diverse. Vom vedea. singurul sens cu care era înregistrat un termen bursă într-o ediţie mai veche a Lexiconului tehnic român. „partea superioară. mai jos. că. o problemă de logică simplă care intervine este aceea ce poate fi formulată ca întrebare de bun simţ: ce legătură poate fi invocată pentru existenţa. moştenit din latină. numind maladii ale formaţiilor respective. precizăm că prezenţa sensului în discuţie de la bursă1 din DEXI 2007 se explică măcar şi prin contribuţia. ca redactori. fără să apelăm la lucrări de profil medical tipărite. pornind de la latină. în franceză. de exemplu. reprezentând.

folosită la vânătoarea de iepuri’. aici se încadrează şi sensul ‘stipendiu’ la care ne-am referit anterior. cea a „naturaliilor” [α]. „Finanţe” etc. ‘plasă în formă de buzunar. ‘instituţie financiară’) sunt rezultatul unor extensii. pe două direcţii principale. ‘săculeţ din stofă în care se strângea. de exemplu.1. în linii mari. 3. în linii generale. ce are rolul de a facilita mişcarea organelor cărora le este anexată’ (pentru această sintagmă. în funcţie de sensul etimonului şi de evoluţia semantică. 3. ori marcând domenii ale ştiinţelor şi activităţilor social-economice: „Medicină”. şi în dicţionare ale limbii franceze de diferite profiluri. sensul citat din LTR 1958). din vânătoare. Cele două direcţii anunţate sunt următoarele: – o primă direcţie (dar nu numaidecât cronologică) reflectă folosirea. prin paranteze de circulaţie care indică diferite aspecte ale variaţiei diastratice. folosirea cuvântului în sintagma bourse séreuse ‘cavitate virtuală. după părerea noastră.2. din domeniul botanicii. – o a doua direcţie poate fi urmărită din dublă perspectivă. aşadar a obiectelor/instalaţiilor produse de mâna omului. a cuvântului pentru a numi ‘banii cuprinşi într-o pungă’. printre acestea. Menţionăm că sistematizarea care urmează. în articolul analizat din Larousse 1928. într-un lanţ din care unele verigi lipsesc în articolele din dicţionarele limbii române care prezintă adoptarea împrumutului respectiv din franceză. pentru discuţia de aici. din perspectiva istoriei limbii. părul bărbaţilor’ etc. datele pe care le prezentăm sunt plasate.1. ‘pungă (de piele)’. Ne ocupăm mai întâi de categoria [β]. la ceafă. ‘peliculă ce înveleşte o ciupercă proaspăt eclozată’ etc. În această clasă cel mai important loc 54 . notăm că. în care cuvântul este tratat monografic. din zoologie. mai sus. dintre care. limitată de o membrană conjunctivă. în DEXI 2007 şi NDU 2008). iniţial. bursă seroasă. Prima viziune este aceea a mai vechilor dicţionare tezaur. ne aparţine. iar alta a culturii materiale [β]. şi în care utilizarea cuvântului din optica a ceea ce numim «limbi» sau «limbaje funcţionale» este marcată. au forma unui sac sau a unei pungi. fie ca două intrări. din pescuit: ‘nume generic pentru plase închise’. din vestimentaţie.1. termenul în discuţie este tratat fie ca o singură intrare. Cuvântul bourse a fost (şi este) utilizat pentru a numi obiecte sau instalaţii care. dar mai ales din diferite epoci. „Botanică”. pentru diferite sensuri. apoi. vezi. în principiu. În perspectiva „naturaliilor” se plasează sensuri care indică utilizarea cuvântului. respectiv specializări semantice. prin extensie. pentru a denumi tot felul de ‘umflături’ din mediul animal şi vegetal. Acest tip de dicţionar este Larousse 1928. din pomicultură. 3. prin analogie. relativ aleatoriu. ‘săculeţ sau buzunar pe care şi-l formează omizile diferitelor lepidoptere’. Ca o primă observaţie de cadru general. ‘umflătură a crengii pomilor fructiferi din care se ivesc florile şi fructele’ (vezi mai sus.1. cu o singură intrare bourse.civilizaţie (de tipul ‘stipendiu’. asupra celei mai importante. ‘bani adunaţi cu anumite destinaţii. din această categorie cităm. dar şi în cel din Larousse 1993. mai apoi. respectiv cheltuiţi pentru un anumit scop’. una ce ţine seama de criterii de antropologie culturală. în acest caz considerându-se că există două cuvinte franţuzeşti bourse. Dar cea mai importantă zonă terminologică specializată pentru acest grup semantic o reprezintă denominaţia corpului omenesc. în articolul respectiv urmărindu-se o bogată filiaţie semantică. sensul/sensurile ce ţin de conceptul de ‘instituţie financiară’. de exemplu. ce porneşte de la faptul că bourse înseamnă. ne interesează cele de tipul „Livresc”. pentru a putea insista. una a „naturaliilor” [α]. de exemplu. Tot în această direcţie se plasează. 3. evoluţia desfăşurându-se. printre care.

pentru prezentarea analitică. it. Aşadar. acestea sunt. în limba română traista-ciobanului şi punga-popii (cf. adesea. DLR 1984: s.1. formant en avant du périnée et au-dessous de la verge un sac allongé veticalement. cele interne. se trimite la sursa p e n t r u latină.îl ocupă folosirea termenului bourse pentru ceea ce în Larousse 1928 este considerat drept „nume vulgar pentru scrotum”. divisé en deux moitiés par un raphé médian”). prin analogie (din punctul de vedere al formei. cf. în franceză. care se prezintă ca pungi sau învelişuri localizate în zona articulaţiilor oaselor. care conduce la despărţirea informaţiei cu privire la un anumit termen în două intrări deosebite. „geantă de piele”. „pungă”. port. ‘banii propriu-zişi’ şi. sub forma de plural. anume la grecescul bursa. byrsa. în cea de a doua plasându-se uzurile din 55 . ‘stipendiu’. cu numerotarea intrărilor prin cifre-exponent. semnificaţia ‘Hodensack’ (= scrot.). BOURSE”. sau pescuit. Importanţa deosebită pe care o acordăm acestui semantism se datorează etimologiei cuvântului. Larousse 1993. apoi. considerată necunoscută ori nesigură). 3. Un dicţionar-reper pentru această tratare. „piele”. altele cu posibilităţi mai reduse din perspectiva contractului de comunicare. îl ocupă sintagma bursa scrotală. „bursa testiculară” (în Larousse 1993. poate din latină încă. Littré 1889: lat. este vorba de reflectarea unor domenii ale cunoştinţelor şi activităţilor omului. Cealaltă viziune în lexicografia franceză este aceea în care este luat în consideraţie principiul funcţionării cuvântului la diferite niveluri culturale (mai ales când există dubii cu privire la etimologie. cât şi pentru ţinuta lingvistică în ceea ce priveşte problema etimologiei. borsa. pentru bourse1 găsim o schemă simplă. după Wilhelm Meyer-Lübke (REW 1924: nr. Vom trece în revistă câteva astfel de opţiuni lexicografice. în loc de „1. urmat de expresii figurate având la bază suportul lexical respectiv. au. pungă’.3. dar şi al utilizării). în ciuda faptului că. respectiv „2. Un loc aparte pentru această discuţie.1. bourses. Din punct de vedere tehnic. precizăm că.. în continuare. ingenioasă: primul sens este cel care derivă de la etimonul latinesc. este Robert 1953. byrsa. remarcăm o surprinzătoare corespondenţă în plan referenţial între franceză şi română în ceea ce priveşte denominaţia plantei „capsella bursa pastoris”: în franceză bourse-à-pasteur. 3. în prima situaţie se află sensurile speciale ale termenului devenit tehnic în vânătoare. fr. ‘săculeţ destinat să cuprindă monede.v. astfel că nu este neaşteptată preluarea denumirii respective. Ca obiect de pură curiozitate (în momentul de faţă al discutării temei). în terminologia medicală. span. în dicţionarul citat. bourse-à-berger. dintre care unele cu un grad de accesibilitate mai mare. învelişul cutanat al testiculelor) ceea ce ne permite supoziţia că. reţinem însă observaţia că diferiţi descendenţi romanici. aşa cum se prezintă lucrurile şi în Larousse 1928.2. Pe terenul limbilor funcţionale intrăm prin cel de al doilea sens. pentru comoditatea lecturii. BOURSE” din Robert 1953. găsim o definiţie de strictă specialitate: „enveloppes des testicules. 1432). dar şi din dicţionarul recenzat în continuare. byrsa însemna şi „Hodensack”. important însă mai ales pentru ilustrarea exemplară a limbii funcţionale a finanţelor. care cumulează specializări ale cuvântului. 3. bourse este moştenit din latină. din gr. bourse. constituind o descriere a utilizării cuvântului din perspectiva evoluţiei limbii istorice.2. βύρσα . recurgem la grafica folosită până acum. prioritar pentru ‘scrot’ şi apoi pentru alte formaţii anatomice. aici. bolsa. dar şi de particularizări esenţiale: prin metonimie. din raţiuni etimologice la care ne vom referi în cele ce urmează. cel al terminologiilor populare. Am amintit mai sus că. În ceea ce priveşte sensurile lat.

nediferenţiată. iar. Sensul general ‘membrană în formă de pungă’ din anatomie şi botanică. bourse du travail) şi expresii formate de la acest cuvânt caracteristice mediului respectiv (coup de bourse. „prin metonimie” ‘sumă de bani disponibilă’ şi ceea ce am numit mai sus ‘stipendiu’. fără să difere esenţial de datele din Larousse 1928 şi Larousse 1993. în Devoto – Oli 1971. în ceea ce priveşte informaţia. În ceea ce priveşte o dinamică a lexicului specializat în spaţiile diferitelor limbi funcţionale. dar şi [b] ca valoare simbolică. printre care Flaubert. semnalăm faptul că. urmat de locuţiunile ce pornesc de la cuvântul respectiv. în care.terminologii ştiinţifice propriu-zise (anatomie. Nu ne mai oprim asupra conţinutului articolului bourse1 din Larousse 1993. În rezumat. Proust. bourse d'échange. Druon). iar. însă două articole. III. botanică). sub bourse2 sunt selectate sensuri strict specializate ale acestui cuvânt. Sensul (învechit) ‘pungă de piele’. apoi. „bourse des chansons” etc. sub [d] sunt enumerate sintagme numind specii de burse (bourse d’affrètement. de regulă tot în opere literare. jouer à la bourse). aparţinând limbii funcţionale la care ne-am referit anterior.vezi trimiteri. din finanţe. Pe de altă parte.2. TLF prezintă aceeaşi schemă generală pentru BOURSE2. în sfârşit. che nel XVI sec.2. Cuvântul bourse2 beneficiază de un articol propriu unui dicţionar cu profil tehnic. 3. edificiu public unde se reunesc persoane din lumea finaţelor. corespunzând celor două semnificaţii. pentru sensurile ‘pungă’ (şi cele apropiate) şi. în sfârşit.3. din Larousse 1928. Sensuri care reflectă folosirea termenului pentru orice obiect care seamănă cu o pungă. cf. articolul bourse2 face proba elocventă a proiectării cuvântului într-o desăvârşită limbă funcţională. notăm că pentru borsa2. în ceea ce priveşte BOURSE1. 56 . Roger Martin du Gard. Zola. Devoto – Oli oferă următoarea informaţie: „Dal nome della famiglia Della Borsa. la fel este tratat lexemul bourse şi în Larousse 1993. în ceea ce priveşte numărul intrărilor în dicţionare. „bourse pour les idées” (Balzac). Nu insistăm asupra definirii sensurilor din acest articol. a Bruges (Belgio) adibi il proprio palazzo a sede degli scambi”. aşadar comun. [b] piaţa pe care se efectuează tranzacţii asupra valorilor mobiliare sau a mărfurilor. 3. pe trei secţiuni: I. 3. ne rezervăm o expunere asupra ansamblului respectiv prin contextualizarea din dicţionarul a cărui prezentare urmează. cele nu mai puţin de patru sensuri referitoare la lumea comerţului. cuprinzând numeroase sintagme-formule tehnice. legi şi decrete etc. „bourse des valeurs littéraires” (Rolland). [c] ansamblul celor care frecventează bursa. sunt ilustrate cu citate reprezentând texte sau discursuri extrase din tratate de economie politică. finanţelor. în traducere: [a] loc. Cu titlul de informaţie cu caracter general. propune o schemă originală. „bourse du plaisir”. toate aceste surse cuprind informaţii asemănătoare cu cele prezentate mai sus pentru spaţiul galoromanic (şi catolic) privind utilizarea cuvântului (cuvintelor) borsa. care nu diferă prea mult. finanţe. elocventă este situaţia pe care ne-o înfăţişează articolul bourse2 din TLF: statutul cuvântului poate fi urmărit în funcţie de o relativ foarte bună cunoaştere atât ca [a] nume propriu-zis de instituţie (dovadă pătrunderea în texte din limba funcţională a beletristicii . pentru diferite nuanţe de sens ori pentru expresii. şi.3. la numeroşi scriitori. Anticipând asupra discuţiei privind etimologia. de schema generală. fireşte.2. acelaşi tratament i-a fost aplicat şi descendentului din italiană al lat. a căror formulare o rezumăm. respectiv. pentru extensii de sens. ‘instituţie financiară’ în Zingarelli 1929 sau Mestica 1942. bursa: câte un singur articol borsa. dintr-o viziune strict specializată. II. În linii generale. dar şi din domeniul cultului religios (bourse „double carton dans lequel on met les corporaux qui servent à la messe”). de strictă specialitate. în plan figurat. Un extins paragraf enciclopedic încheie articolul analizat aici.

din perspectiva limbii franceze istorice (şi chiar a latinei. casa. în paragraful din articol rezervat preocupării respective se declară că etimologia cuvântului. banquier à Bruges”). Aceeaşi raţiune pentru prezenţa unei intrări aparte. cât şi în Flandra (Belgia). întrucât filiaţia respectivă putea fi evidenţiată în cadrul schemei tehnice a lui bourse1). nici nu trebuia separat un alt cuvânt. observăm că interesează care este semnificaţia numelui negustorului flamand şi. reprezintă un împrumut din grecescul βύρσα. fie de la numele propriu Van der Burse.1. Deşi „bursele de valori” sunt cunoscute. important pentru economia redactării unui dicţionar. Des origines à 1900. incert. Lucrurile se complică în ceea ce priveşte etimologia cuvântului bursă2. pornind de la locul unde se găsea. din secolul al XIII-lea. loc de întâlnire al comercianţilor din acel oraş (informaţie pentru care se trimte la Friedrich Kluge. în corpul articolului este citat punctul de vedere al unui mare specialist. conform principiului etimologic.4). având acelaşi sens. sans qu’on sache au juste s’il vient de bursa ou du nom d’une famille brugeoise dont la maison servait de rendez-vous aux marchands. fie de la numele personajului deja evocat într-o scurtă naraţiune.2. a familiei van Der Burse.4. 4.0. de fapt. prezenta următoarele fapte: „Bourse apparait en flamand. 57 . trebuie să cităm exemplaritatea tratării acestui aspect. le au în vedere sursele mai noi pe care le-am analizat până acum. Un punct de vedere asemănător în TLF. Ca punct de plecare lingvistic în problema etimologiei. în Robert 1953: după ce. Reţinem îndoiala cu privire la sursa latinească a cuvântului din flamandă.”).2. care sunt raporturile dintre numele respectiv şi substantivul latinesc bursa. cuvânt moştenit din latină: nicio diferenţă faţă de Littré 1889: latinescul popular byrsa (bursa). ornată cu trei pungi. apoi. aspecte asupra cărora ne vom opri mai jos (cf. moştenit din latină (şi atunci. de bourse 1 ou de Van der Bourse. În lexicografia franceză nu există puncte de vedere diferite privind etimologia intrării bourse1. chiar nesiguranţa etimologică constituie o raţiune suficientă. la rându-i. într-un volum din Histoire de la langue française. Cu titlul de ipoteză. acum ne interesează problema etimologiei cuvântului (cuvintelor) bourse din perspectiva limbilor funcţionale pe care. atât în Italia. ca să nu mai vorbim de principiul etimologiei directe în cazul cuvintelor pentru care se poate invoca aşa-numita „etimologie multiplă”. din Belgia (preluăm grafia din flamandă). dar şi legătura cu numele unei familii din oraşul Brugge. legenda leagă numele instituţiei respective de faptul că. şi 3. antrenând în discuţie însăşi raţiunea celei de a doua intrări bourse în toate dicţionarele trecute în revistă. Problema etimologiei cuvântului în limba franceză 4. ne permet pas de trancher”). indicată în capul articolului respectiv: acest cuvânt bourse s-ar explica fie ca o extensie de la bourse1. -é. mai mult sau mai puţin explicit. bourse2. în oraşul Brugge. ‘piele’ care. Dès lors le mot e courant et remplace le vocable traditionnel de loge…”. Oricum. atestat în franceză din secolul al XVI-lea. sugerată de o destul de bogată documentaţie secundară (asupra căreia nu considerăm necesar să ne oprim). este nesigură („Etymol. Întrucât am consemnat deja etimologia dată în Larousse 1928. 4. 4. o rigoare profesională/lexicografică pentru instituirea unei intrări noi în lista de cuvinte dintr-un dicţionar. bancher de la Bruges („p. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache). care. în Larousse 1993: incertitudinea etimologică aparentă (dar poate şi de fond). de vreme ce se trimite la grecescul bursa!).3. în oraşul Bruges. pentru care BOURSE2 ar putea să se explice fie ca o extensie de sens de la BOURSE1 (cu observaţia din paranteza precedentă!). Ferdinand Brunot. din Belgia. se pare în secolul al XVI-lea. dar se conchide că stadiul actual al documentării nu permite o soluţie definitivă („L'état actuel de la docum.

lucrurile sunt relativ simple. dacă Van der Borse (sau Van der Beurse) ar fi un supranume. (respectăm grafia autorului): „Primu oraş care a avut o bursă a fost Bruges (Belgia).). devenită însemn nobiliar. bourse) 1.) În dicţionare mai noi se indică. borsa. 5.v. franc. care îşi invita confraţii la el pentru a încheia afaceri. 4. dacă nu este vorba de un supranume al acestuia. Sensurile şi etimologia cuvântului bursă în limba română Am lăsat pentru această secţiune dezlegarea unei părţi din misterul neobişnuitei şi (aparent) iraţionalei filiaţii [1] ‘stipendiu’ → [2] ‘pungă anatomică (plină cu un anumit lichid)’ din DEXI 2007 şi din NDU 2008. bourse şi cu it. vol. Börse are doar sensurile ‘pungă pentru bani’ şi ‘instituţie financiară’.v. Deutsches Wörterbuch. atunci. curea. s-ar fi extins asupra casei sale şi. trebuie să pornim tot de la cuvântul latinesc bursa. http://www. a cuvântului bursă cu sensul mai sus marcat prin [2]. demn de interes. care l-a preluat din latină! (cf. ceea ce face posibilă acceptarea unui singur cuvânt bourse în dicţionarele limbii franceze (şi. A. logic. cuvântul. cu semnificaţia „din”. întrucât. Duden 1969: s. Van der Borse sau Van der Beurse. o sursă pe măsura istoriei lucrurilor: termenul ca atare a fost împrumutat chiar din neerlandeză (limbă ce se vorbeşte şi în Flandra). de aici.pe frontispiciul casei unui negustor. it. Din motive de cursivitate a tratării. f. Cel puţin din perspectiva limbii germane. b) sumă 58 . bani câţi încap într-o bursă. subliniind faptul. a unui singur cuvânt bursă în dicţionarele limbii române). raportate (fără invocarea latinei) la gr. în sensul că însuşi negustorul va fi primit ca nume de familie numele casei (porecla acesteia). 2) forum mercatorum” (Grimm. mlat. tradiţional. însă. săcuţ de piele şi apoi de orice materie în care se pun bani. bursa) sculptată pe o peatră”. pungă. 2.org/bookreader/print.T. a perspectivei indo-europene de analiză a unor cuvinte din idiomuri germanice. sunt avute în vedere limbile franceză şi italiană: „BÖRSE.archive. prin metaforă. nu numai alinierea lexicografilor români la sursele tradiţionale în ceea ce priveşte împrumutul neologic. se pune problema dacă numele stăpânului casei respective. atunci.f. cu sensurile menţionate. din germană. rezumăm schema articolului respectiv din LM 1873. la un etimon latin.php?id=etymologischesw0. ci şi prezenţa. de către Friedrich Kluge. (byrsa = βύρσα = piele. geldbeutel. Iată prezentarea acestui aspect la Scriban 1939: s. că autorii aplicau deja principiul etimologiei multiple. dar. Iată (în transcriere literarizată) articolul bursă din LM (semnalăm că. D. borsa. erau gravate trei pungi de bani. pusese la intrare o pungă (lat. în Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. şi aceeaşi este semnificaţia prepoziţiilor de la. ca bază pentru botezul instituţiei financiare şi pentru tot ceea ce ţine de aceasta. în germană. βύρσα (cf. Laurian şi I. Şi. preceda numele unui domeniu feudal. borsa. bursa. franz. după Jakob şi Wilhelm Grimm. dar. Din consideraţie pentru valenţele dialogului exegetic peste timp.C.1. Aşadar. 5. conform sistemului mai general de a identifica o persoană pornind de la un nume de loc (cel puţin aşa erau iniţial supranumiţi nobilii: prepoziţia von.). bourse 1) marsupium. încă în 1873. are la bază latinescul popular bursa. Wb. din nume nobiliare franceze). ital. II (1860). termenul respectiv este utilizat în cuprinsul definiţiilor): „*BURSĂ s. apoi. înrudite cu fr. asupra instituţiei de care ne ocupăm. Ca semn de recunoaştere a casei. unde un negustor invita lumea la casa lui ca să încheie afaceri. trecem peste considerarea. dimpotrivă. oarecum. în primul dicţionar academic al limbii române.4. transcris în diferite texte Van de Borse... pentru aceşti savanţi. neologismul (românesc) bursă avea şi sensul primar de ‘pungă’. O schemă convenabilă pentru filiaţia pe care vrem s-o propunem ofereau. ca filieră a împrumutului. în limba funcţională a medicilor de la noi. odată acceptat ca sinonim al lui pungă. de aci. Massim. a) conţinutul unei burse. pe care o explică. printre care şi olandezul beurs. ambele fiind raportabile. sau. în fond. pe acelaşi plan.

Ursu şi Despina Ursu. până la un moment dat. consacrat împrumutului neologic din limba română dintre 1760 şi 1860.202. una raţională. Informaţia la care ne-am referit anterior. ne este furnizată de un valoros studiu monografic apărut recent. bursă mucoasă = săcuţ membranos aşezat pe lângă articulaţiuni.19. doar ca o intuiţie se dovedeşte o realitate. reproducem. critică. borsă GC VII.. cu simpla obiecţie. adesea. 1. e) în comerţ: α) uniune a negustorilor mari dintr-o cetate însemnată prin comerţul său. vor fi lămurite siglele utilizate de cei autori): „BURSĂ s. bursă CR 1830. cu privire la istoria neologismului bursă în limba română. dar esenţial pentru o corectă prezentare a filiaţiei sensurilor. 59 . mai vârtos pe lângă cele mari. au… completat lanţul semantic al unor împrumuturi recente. acela de a contribui şi la conturarea schemei articolului bursă în volumul consacrat literei B din seria nouă a Dicţionarului limbii române al Academiei. foi volante. 3. ultima jumătate a secolului al XIX-lea. de reprezentare a unui conţinut prin conţinător. bursă.2. însă corect intuită. de unde preluăm două citate concludente pentru discuţia de faţă: „O sumă mare dă bani.16.127. căruia îi datorăm o atentă analiză. semnalăm şi situaţia substantivului românesc pungă.A. ci doar o proiecţie. AR 1831. atât dintr-o perspectivă istorică asupra limbii. semnat de N. AR 1837. manuscrise etc. în cele ce urmează. IL 1840. reproduce pe turc. kisè «bourse et somme de 500 piastre» (ngr. TR 1854. Şăineanu 1900: CVII explică acest sens drept calc după turcă. în afara unor citate doveditoare.17.221v.147. dar nu numai aceasta. (Fin. care se bazează pe fişarea unui număr de-a dreptul impresionant de surse din epocă: tipărituri. numind.182.255.nr. ca şi în cazul bourse ‘somme d'argent disponible.18. şi DLR 1984: s. pe la 1840 cuvîntul era frecvent. Comerc. a modului cum avea să evolueze neologismul bursă în limba română. c) sumă de bani determinată. capsulă etc.120. sumă fixă de 500 lei vechi. Dat fiind scopul nostru.31. dacă este adevărat că. Cel mai important aspect l-ar reprezenta faptul că.241. bursele testiculelor = boaşele. cât ajunge pentru acoperirea spezelor cuiva. articolul consacrat neologismului bursă din Ursu – Ursu 2006: 139 (precizând faptul că. capitală. burză AR 1834. burză (bancă) AR 1835.) borsă GIC.131. „săculeţul” ce cuprindea exact 500 de galbeni. cu care acesta să-şi facă studiile. după cum a constatat Mircea Seche. id.18. pe lângă realităţi din limba literară a epocii. cf. ziare şi reviste.110.. autorii sunt justificaţi.247.2. eventual după neogreacă: „pungă. bursă (scaunul bancului) AR 1830.)”. piste patru sute dă pungi” şi „dobândă… şapte taleri şi jumătate la pungă”. Ţinând seama de acest fapt. d) în ştiinţe se aplică la diverse lucruri ce au o certă analogie cu bursa în înţelesul de sub 1: folicul. a ceea ce avea să însemne. deşi informaţia se poate să le fi lipsit: ne referim la utilizarea cuvântului bursă cu sensul de ‘pungă’. pungă. conform unor izvoare literare din anii 1832 şi 1862. 5. în sensul că au „umplut” goluri semantice „pentru obţinerea unui lanţ perfect” (Seche 1966: 167). dacă unele poziţii din schema articolului din LM par a fi ori chiar sunt simple previziuni.89. de taleri sau de lei vechi. pentru comentarii. autorii primului dicţionar academic al limbii române. plin de un fluid uleios care face lunecoase suprafeţele pe care se mişcă tendoanele. „în comerţ”). dincolo de orice critică. ressources en argent’. Pentru o modificare (de fapt) metonimică identică.de bani ce membrii unei societăţi pun în comun pentru spezele societăţii. stipendiu. Trebuie să atragem atenţia asupra organizării informaţiei în LM. burză (locul unde să adun neguţitorii) AR 1829. AR 1839. până în secolul al XIX-lea. descrierea nu pare a fi una a situaţiei reale a circulaţiei cuvântului respectiv în limba română. cât şi din punctul de vedere al indicaţiilor precise în ceea ce priveşte diverse limbi funcţionale („în ştiinţe”. în redactarea unor articole.v. 5. reprezentând cărţi (traduceri şi texte originale).3. β) locul unde se strâng membrii acestei uniuni pentru daraverile lor”. că. CDCE. dar şi recuperatoare a operei respective. în cazul termenului bursă ceea ce ar fi putut fi apreciat. CCB. cel puţin într-un caz. mărturisit iniţial. RB. şi în special sumă de bani ce guvernul sau şi altcineva dă unui copil sau june ca ajutor. πουγγί.

1851 (StDR). pungă. 1862 (PD). în 1836 (SR). Marmontel şi alţii făcute de I. „România. termenul „bursier s. în Condica de comerciu cu anexele ei. de remarcat că în ambele texte apare varianta bursă. Bucureşti. ceea ce va permite o structură logică privind încadrarea sensurilor de tip ‘umflătură (anatomică)’. în manualul publicat de Ioan Rus. manuscris. la Teodor Stamati. Bucureşti. Protopopescu şi V.1. germ. atenţie: în acest dicţionar. foaie pentru îndeletnicirea moldoromânilor”.. Condica limbii rumâneşti. după cum urmează: – texte aparţinând stilului ştiinţifico-tehnic propriu-zis: bursă. cca 1832).65. sac mic pentru bani”) bursă (pungă) SIC. este vorba de atestarea din manualul lui Gh. de I[on Eliade] R[ădulescu]. orice articol consacrat neologismului bursă din dicţionarele limbii române poate şi trebuie să înceapă cu sensul ‘pungă’. O constatare generală de istoria limbii interesantă este aceea că. („pungă. în principiu. bourse (vezi mai sus. PD. această zonă a comunicării publice este ilustrată de periodice ce se adresau unui public mai larg. „Foaie pentru minte. Eliad. bersă. fără a se indica vreo legătură între cele două substantive. într-o traducere din limba germană. Sibiu. apare „bursă. cuvântul ilustrează mai multe limbi funcţionale. cea care s-a impus ca formă literară. – texte aparţinând stilului beletristic. la p. VII din Condica limbii rumâneşti (cca 1832) a lui Iordache Golescu (GC). RIP I. 1838 (RB). o publicaţie ce avea ca preocupare popularizarea noutăţilor din ştiinţă şi din tehnică (trimiteri la aceste periodice urmează). culturală şi literară”. 1840 (CDCE). „Telegraful român. care se ţine cu cheltuiala statului într-o scoală. şi redactorilor DA 1913 şi autorilor dicţionarelor ce au urmat. Blaj. Statutele şi reglementu al naţional-bancului austriacesc..221v. Excurs. bursă (zărăfii) GPE. inimă şi literatură”. Prin urmare. cf şi bursă şi borsă. pe baza unei documentaţii extreme de bogate şi de riguroase.m. „Curierul rumânesc. Întâiele cunoştinţe de litere şi idei pentru tinerimea şcoalelor începătoare. Tot aici încadrăm apariţia cuvântului în dicţionare: bursă şi bersă. 6. Bucureşti. sensul originar ‘pungă’. fr. 1840 (IL: burză). Aşadar. berză SR. Don Chishot de la Mancha. a lui Iordache Golescu (GC. Bucureşti. gazetă de informaţie socială şi culturală”. 1840 (sigla CCB). indirect.1. 140. în Disionăraş românesc de cuvinte tehnice şi altele greu de înţeles. 1842 (RIP). bersă StDR. ziar”.57. Icoana pămîntului sau carte de geografie. Popescu. publicată la Braşov. dar urmează.140 (Cf. până la 1860. gazetă politică. – texte sau discursuri aparţinând limbajului publicistic şi. 1832 (sigla SIC). pe când sensul ‘instituţie financiară’ a cunoscut o utilizare apreciabilă. bersă FMIL 1840. Iaşi. 1854 (TR). cultivat: „Albina românească. trei volume. lipseşte bursă ‘stipendiu’). Iaşi. şi de cele din două dicţionare la care se trimite. berză. cuprinzând şi termeni şcienţifici şi literari. bursă. cu atestări între 1829 – 1840 (sigla AR). 1830 (CR). Braşov 1840 (FMIL). traducere din limba franceză după Florian. 60 . şi Cervantes. bursă GC VII. Iaşi.343. stipendist” (p. s. administrativă.51. Săulescu. limbajului juridicoadministrativ (de vreme ce publicaţiile în care este folosit cuvântul reproduc şi comentează anunţuri ale administraţiei). din anul 1826 (Însemnare a călătoriei mele). dar şi în „Icoana lumei.167. 1831 (GPE). şi acela al lui E. în texte româneşti. ca urmare a t r a d u c e r i i a diferite texte. Bucureşti. Mai mult. bourse. folosind texte accesibile. sensul 2).. Iaşi. 2. Börse)”. 6. 141. scolar.39. începând cu Dinicu Golescu.f. pe care îl are fr. în vol. traduceri din Boileau. a lui Dimitrie Marin. domeniu pentru care trebuie să luăm în consideraţie preluarea termenului cu semnificaţia respectivă din franceză. Bucureşti.31. sac mic”. a fost descoperit. în două traduceri din această limbă aparţinându-i lui Ion Heliade Rădulescu: Regulile sau gramatica poeziii. gazetă politico-literală”. Nou dicţionar portativ de toate zicerile radicale şi streine reintroduse şi introduse în limbă. bursă nu a fost folosit cu sensul ‘stipendiu’.

6.2. Statutul de împrumut recent al cuvântului, aparţinând anumitor limbi funcţionale, (poate) inaccesibile cititorilor, îi determină pe redactori (eventual pe autorii textelor, originale sau traduceri) la o reacţie corectă din perspectiva „contractului de lectură”, care se concretizează în demersul dea oferi g l o s e , reprezentând: a) descrierea referentului: „locul unde să adun neguţitorii” („Albina românească”, 1829); b) sinonime (parţiale): „bancă” (ibidem, 1835), respectiv „scaunul bancului” („Albina românească”, 1830; în ceea ce priveşte folosirea termenului scaun, vezi semnificaţia acestuia de ‘reşedinţă; sediu al unei autorităţi, al unei instituţii”, iar pentru forma de singular masculin a celui de al doilea substantiv pe baza unei traduceri din germană, cf., de exemplu, forma de genul neutru Bankhaus; vezi, de asemenea, în legătură cu aceeaşi problemă, forma substantivului în titlul unei traduceri din germană a lui Dimitrie Marin, Statutele şi reglementu al naţional-bancului austriacesc, apărută la Braşov, în 1836; c) o echivalare: „zărăfie”, în traducerea lui Heliade Rădulescu din mai mulţi scriitori francezi intitulată Regulile sau gramatica poeziii (text deja menţionat). 6.3. În sfârşit, câteva observaţii privitoare la etimologia multiplă a împrumutului. 6.3.1. Sursa germană pentru bursă ‘instituţie financiară’ este marcată de variantele cu -z-, eventual cu -e- ale cuvântului; vezi şi sugestii formale datorită izvorelor traducerilor sau spaţiului cultural; pentru z (burză: „Telegraful român”, Sibiu, 1854); pentru e şi z (berză: Statutele şi reglementu al naţional-bancului austriacesc, care este o traducere din limba germană (amintită mai sus); pentru e (bersă: „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, Braşov, 1840; Ioan Rus, Icoana pământului sau carte de geografie, Blaj, 1842; trei volume). 6.3.2. Pe lângă fr. bourse şi germ. Börse, la care trimit Ursu – Ursu 2006, ca etimon trebuie invocat şi it. borsa; un reflex direct borsa în limba română poate fi admis însă doar pe baza prezenţei acestei forme în Condica limbii rumâneşti, a lui Iordache Golescu (în textul de mai sus, sigla GC). Forma identică, pentru care trimiterea este la Dinicu Golescu, Însemnare a călătoriei mele… (sub sigla GIC; autorii monografiei au folosit ediţia princeps, tipărită la Buda, în 1826), reprezintă, de fapt, preluarea directă a unui aparent nume propriu italian (Borsa), de către autorul memoriilor; termenul apare, alături de Locanta, ca nume ale unor aşezăminte din oraşul Trieste; cităm fraza respectivă, interesantă şi pentru explicaţiile date de autor: „Neguţătorii au doao mari zidiri de case ce le numesc Locanta şi Borsa, unde de doao ori pe zi, înnaintea prânzului şi după prânz, să strâng nu numai toţi neguţătorii, ci şi câţi au treabă cu dumnealor, căci ori care, ori cu cine, ori ce treabă are, aciia să întâlnesc… Iar la zidirea ce o numesc Locanta, care are şi o podoabă de palat împărătesc, fac deosebite adunări, în chip de baluri sau clupuri…” (Golescu 1910: 78). 6.3.3. Oricum, în dicţionarele limbii române, în afară de sursa franceză a împrumutului, mai importantă pentru preluarea semnificaţiilor decât pentru forma cuvântului, pentru etimologia multiplă a neologismului trebuie invocat şi latinescul (savant) bursa, după cum, pentru variantele din texte aparţinând secolului al XIX-lea, trimiterea la germană şi italiană se impune de asemenea. 7. În loc de concluzii 7.1. Date fiind informaţiile prezentate în analiza de faţă, ne luăm libertatea de a aduce în discuţie ipoteza de lucru că în dicţionarele limbii române ar putea fi înregistrat un singur cuvânt bursă, în primul rând pentru că acest termen nu are la noi, cum se prezintă lucrurile în franceză de exemplu, o istorie p r o p r i e, conturată, ca evoluţie semantică, în cadrul unor limbaje funcţionale (traducerile în care apare, la început, reflectând istoria cuvântului în franceză şi în germană; cf. 6.1). De acest aspect trebuie să ţinem seama cu atât mai mult cu cât, în dicţionarele limbii franceze chiar, despărţirea în două intrări a materialului, de la un
61

moment dat, se explică, tehnic, mai mult sau mai puţin justificat, din raţiuni (sau dubii) etimologice, dar că, pentru cele două intrări bourse din dicţionarele contemporane ale limbii franceze, poate fi admisă o etimologie în fond comună: lat. bursa moştenit, şi, apoi, pătrundrea aceluiaşi cuvânt din flamandă (cf. 4.2), pornind de la supranumele personajului posibil întemeietor al bursei din Brugge (etimologie admisă şi pentru germ. Börse; cf. 4.4). Prin comparaţie, informaţiile din dicţionarele româneşti reflectă, de fapt, pătrunderea în limba română, în etape diferite, preponderent din franceză, a unui cuvânt polisemantic (în toate dicţionarele noastre, de regulă, pentru etimologia cuvintelor bursă1 şi bursă2 se trimte la fr. bourse). 7.2. În schema lexicografică a unui singur cuvânt bursă în limba română indicarea raporturilor dintre sensurile principale nu depăşeşte dificultăţile, strict tehnice, impuse de logica lucrurilor, atunci când avem în vedere situaţii limită, cum ar fi redactarea unui vechi cuvânt polisemantic românesc moştenit din latină, dar care a căpătat sensuri noi şi datorită unor calcuri. Ne putem referi, de exemplu, la schema cuvântului cap din DA 1940, a cărui structură cuprinde nu mai puţin de şapte grupări p a r a l e l e de sensuri, numerotate de la I la VII, ultima marcată în dicţionar prin paranteza „(Neologic)” şi în care au fost inserate două sensuri marcate cu cifre arabe: 1, din geografie, substantivul fiind, de regulă, urmat de un nume propriu: „colţ al uscatului care intră în mare; promontoriu” (vezi, de exemplu, Capul Bunei Speranţe), şi 2, din alchimie, în sintagma cap-mort, traducerea lat. caput mortuum ‘rămăşiţele din alambic’, cu trimitere la Cantemir („Agiunsem la cuvântul himicilor, adecă la capul mort”). Mai mult, în paragraful etimologic al acestui articol, date fiind diferite sensuri secundare subsumate unora dintre cele notate cu I – V, prezente în construcţii reprezentând calcuri din limba franceză, autorii DA 1940 consideră neologismul şef drept un d u b l e t al lui cap! Într-adevăr, ca efect al faptului că atât rom. cap, cât şi fr. chef sunt descendenţi ai lat. caput (pentru franceză, cf. invocarea unui intermediar din latina populară *capum, -i; TLF), cele mai multe sensuri ale ambelor cuvinte se găsesc în latină, astfel că, în traduceri şi în texte aparţinând limbajului juridico-administrativ din limba franceză începând cu secolul al XVIII-lea, fr. chef a fost echivalat prin cap. Din această perspectivă strict tehnică, dar acceptând şi evidenţa că noi am împrumutat un cuvânt bursă a cărui semantică se regăseşte preponderent în franceză, limbă pentru care raţiunea etimologică a existenţei a două intrări lexicografice nu este fundamentată, sensurile cuprinse astăzi în schemele cuvintelor bursă1 şi bursă2 din dicţionarele limbii române pot fi organizate, în serii paralele, într-un singur articol bursă, după sugestia pe care o găsim deja în LM 1873 (cf. 5.1). 7.3. În sfârşit, pentru a sesiza ceea ce face diferenţa între sensuri de bază ale unuia şi aceluiaşi cuvânt şi cuvinte deosebite, printr-o proiecţie înrudită cu reducerea la absurd, ne referim la posibilitatea de a include într-un articol… atotcuprinzător (!) bursă şi informaţiile cu privire la noţiunea de birjă, adăugând, în primul rând, pentru etimologia cuvântului bursă din limba română şi rusescul биржа, trimitere căreia, în secţiunea privitoare la sensul ‘instituţie financiară’, i-ar corespunde consemnarea folosirii variantei birjă în câteva sintagme, înregistrate în câteva dicţionare, dar care evocă doar indirect instituţia financiară respectivă. Este vorba de droşcă de birjă, la Anton Pann (Povestea vorbii, 1852, după DA 1913), trăsură de birjă, considerată de Scriban 1939 ca utilizată în Moldova, sanie de birjă, la Alecsandri (după Ciorănescu 2001), numind ‘trăsura de piaţă’ (primele două), respectiv, pentru timpul iernii, sania având aceeaşi întrebuinţare, iar legătura cu bursa este dată de faptul că staţia unde aşteptau vehiculele respective se afla în piaţa instituţiei ce poartă numele în discuţie. Pornim de la informaţii furnizate în DA 1913.
62

În acest dicţionar, ca prim sens (arhaic) al cuvântului birjă este înregistrat acela de „piaţa unde aşteaptă trăsurile”, sens ilustrat cu un citat din Pann („Droşca de birjă vine”; vezi şi mai sus), precedat de trimiteri la G.A. Polizu (Vocabular româno-german, Braşov, 1857) şi la Ion Costinescu (Vocabular româno-frances, Bucureşti, 1870). Am putea observa, însă, faptul că interpretarea drept „piaţă” a explicaţiei dată celui de al doilea sens al cuvântului de către Costinescu este numai aproximativă; iată textul din acest dicţionar: „trăsură de preumblat, de călătorit cu plată; localul unde, într-o capitală, stau birjele” – aşadar trimiterea este la un anumit loc, iar acela era, la început, piaţa Bursei, după cum aflăm chiar din paragraful etimologic din DA 1913 al cuvântului birjă: „Din rus. (izvozčičǐja) birža = piaţă unde stau trăsurile (propriu b u r s ă, piaţa bursei…”). În continuare, se face analogia cu termenul fiacre, din limba franceză, însemnând ‘trăsură de piaţă; cupeu’, „după biserica Saint-Fiacre din Paris, înaintea căreia stăteau trăsurile de piaţă” (explicaţii preluate integral, apoi, de Scriban 1939; cf. însă şi CADE 1926-1931, s.v., unde se consemnează faptul că rusescul birža ‘bursă’ a fost preluat în română cu sensul ‘trăsură de piaţă’ „după piaţa Bursei, unde staţionau birjile”. Etimonul rusesc al cuvântului fusese anterior indicat în Raoul de Pontbriant, Dicţiunarul româno-francesu, de…, Bucureşti, Götingen, Paris şi Leipzig, 1862: „birja (биржа, rus.) fiacre, voiture de place”, iar pentru sensul cuvântului respectiv din limba rusă trimitem la Bolocan et alii 1985, s.v., dicţionar în care, pentru биржа, sunt înregistrate următoarele sensuri: 1. ‘bursă’ (instituţia financiară) şi 2. (învechit) ‘staţie de trăsuri’. În sfârşit, pentru a încheia justificarea legăturii indirecte între cuvintele româneşti bursă şi birjă ‘instituţie financiară’, amintim că rusescul биржа este un împrumut din germanul Börse (Vasmer 1964: s.v.; lingvistul german nu exclude, totuşi, sursa „olandeză” – beurs, amintind ipoteza legăturii acestui cuvânt cu numele familiei de negustori Van der Burse, dar consideră puţin probabilă explicarea cuvântului rusesc prin polonezul birża). Vechea legătură semantică între bursă şi birjă este reactualizată recent, lexicografic, pe baza vorbirii locuitorilor din Republica Moldova; în DEI 1999: s.v. birjă, după sensul „trăsură de piaţă”, este înregistrat un al doilea sens, „piaţă”, în legătură cu care trebuia precizat că se referă la piaţa-concept economic, ca ‘spaţiu de cunoaştere a cererii şi a ofertei într-un domeniu’ de vreme ce este urmat de sintagma birja muncii, definită drept „instituţie de stat specializată în evidenţa şi în angajarea forţelor de muncă disponibilizate în urma reducerilor, a concedierilor etc.”. Or, această sintagmă este un semicalc după rusescul биржа труда (iată o descriere a preocupărilor acestei organizaţii, de pe internet, de pe site-ul Биржа Труда и Халтуры: „Описание: Работа, поиск работы, вакансии, резюме, подработка на сайте Биржа Труда и Халтуры”). Introducerea în DEI 1999 a acestei sintagme, cu sensul citat, se explică prin participarea unor lingvişti din Republica Moldova la redactarea dicţionarului în discuţie şi, de altfel, cei care o întrebuinţează sunt cetăţeni ai ţării respective; cităm câteva texte de pe internet: „Spuneţi-mi vă rog dacă te înregistrezi la birja muncii cîţi bani primeşti pe lună dacă nu ai de lucru?”; „nici cei de la birja muncii nu au idee ce reprezintă acestea?”; sau: „şi găseşti acolo [în Londra] la sigur [de lucru], … era un fel de ‘birja muncii’, nu departe de Bromley-by-bow tube station”. O altă formulare: „Birja forţei de muncă” (vezi şi site-urile birja.muncii md; causeni md birja muncii). Încercând o explicaţie în ceea ce priveşte folosirea cuvântului rusesc pentru a numi ‘instituţia financiară’ trebuie să ţinem seama de faptul că, în Bucureşti în special, vizitiii trăsurilor de piaţă, care staţionau în piaţa bursei, erau de origine rusă şi purtau, de altfel, numele de muscali. Aceştia au fost agenţii introducerii în limba română a termenului birjă
63

pentru bursă, specializat, apoi, şi cu alte sensuri. Prezentăm câteva consemnări din dicţionare, s.v. muscal, explicat prin rus. москаль, pol. moscal (sensul al doilea): „birjar (la origine erau cei mai mulţi ruşi)” (CADE 1926-1931: s.v.); „Munt[enia], fam[iliar] birjar” (Scriban 1939). Aceleaşi precizări în DLR 1965-1968, în care apar şi alte sensuri ale cuvântului: „(Munt., ieşit din uz) Birjar (de origine rusă)”, cu citate din Gh. Brăescu şi Ionel Teodoreanu, şi, apoi: „Prin extensie Birjă” (cu numeroase atestări), respectiv „(Argotic) Monedă de douăzeci de lei (reprezentând altădată tariful unei curse cu trăsura)”. 7.4. Evident, prin comparaţie cu legăturile fireşti între bursă ‘pungă’ (cu toate ce ţin de acest concept) şi ‘instituţie financiară’, finalitatea semantică ‘trăsură’ a lui birjă, dar mai ales etimologia directă (rusescul биржа) elimină posibilitatea încorporării lui birjă într-un articol unic bursă în dicţionarele limbii române, căci nu etimologia enciclopedică, ci aceea directă este hotărâtoare pentru acordarea unui statut lexicografic. Dar, în acelaşi timp, dicţionarele limbii române trebuie să înregistreze ca variantă pentru bursă ‘instituţie financiară” forma birjă, indicând sursa rusească a împrumutului din acest limbaj tehnic funcţional. BIBLIOGRAFIE
Bolocan, Gh., Voronţova, Tatiana, Şodolescu-Silvestru, Elena (1985), Dicţionar rus – român, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti. Candrea, I.-Aurel, (1926-1931) Dicţionarul limbii române din trecut şi astăzi, în I.-Aurel Candrea, Gh. Adamescu, Dicţionarul enciclopedic ilustrat, „Cartea Românească”, Bucureşti. Ciorănescu, Alexandru (2001), Dicţionarul etimologic al limbii române, ediţie îngrijită şi traducere din limba spaniolă, de Tudora Şandru Mehedinţi şi Magdalena Popescu Marin, Editura SAECULUM I.O., Bucureşti. DA 1913 = [Academia Română] Dicţionarul limbii române; I/I, Literele A-B, Librăriile Socec & Comp. şi C. Sfetea, Bucureşti. DA 1940 = [Academia Română] Dicţionarul limbii române, I/II, Litera C, Tipografia ziarului «Universul», Bucureşti. DEI 1999 = Dicţionar enciclopedic ilustrat, Cartier, Chişinău. Devoto, Giacomo, Oli, Gian Carlo (1971), Dizionario della lingua italiana, Le Monier, Firenze. DEX 2009 = Dicţionar explicativ al limbii române, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti. DEXI 2007 = Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române, Editurile „Arc” şi „Gunivas”, Chişinău. Diaconovici = Diaconovich, Corneliu (1898),Enciclopedia română, vol. I, Editura şi tiparul lui W. Kraft în Sibiu. DLR 1965-1968 = [Academia Română], Dicţionarul limbii române, serie nouă, tomul VI, Litera M, Editura Academiei Române, Bucureşti. DLR 1984 = [Academia Română], Dicţionarul limbii române, serie nouă, tomul VIII, partea a 5-a, Litera P (presin – puzzolană), Editura Academiei Române, Bucureşti. DLR 2006 = [Academia Română] Dicţionarul limbii române, serie nouă, tomul I, partea a 4-a, Litera D (deja – deţinere), Editura Academiei Române, Bucureşti. Duden 1969 = Der Große Duden. Wörterbuch und Leitfaden der deutschen Rechtschreibung, VEB Bibliographisches Institut, Leipzig. Golescu, Constantin (Dinicu) (1910), Însemnare a călătoriei mele. Făcută în anul 1824, 1825, 1826. Tipărită din nou şi însoţită de o introducere de Nerva Hodoş, Bibliotecar-Ajutor al Academiei Române, Tipografia „Cooperativa”, Bucureşti. Grimm, Jakob, Grimm, Wilhelm, Deutsches Wörterbuch, după http://germazope.unitrier.de/Projects/WBB/. Larousse 1928 = Larousse du XXe siècle en six volumes, publié sous la direction de Paul Augé, t. I, Librairie Larousse, Paris. Larousse 1993 = Grand Larousse en 10 volumes, tome 2: Balkars / chondrichtyen, Édition Larousse, Paris. Littré 1889 = Dictionnaire de la langue française…, par É. Littré, Librairie Hachette et Cie, Paris. 64

LM 1873 = A.T. Laurian şi I.C. Massim, Dicţionariul limbei romane. După însărcinarea dată de Societatea Academica Romană. Elaborată ca proiect, Noua Tipografie a Laboratorilor Romani, Tomu I (A – H), Bucureşti. LTR 1958 = Lexiconul tehnic român. Elaborare nouă…, vol. III, Bl – Cau, Editura Tehnică, Bucureşti. MDA 2001 = Micul dicţionar academic, vol. I, Literele A – C, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti. Mestica 1942 = Mestica, Enrico Dizionario della lingua italiana, Nona ristampa, Editrice Libraria Italiana, Torino. NDU 2008 = Noul dicţionar universal al limbii române, ediţia a treia, Litera Internaţional, Bucureşti – Chişinău. REW 1924 = Romanisches etymologisches Wörterbuch, von W. Meyer-Lübke, Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, Heidelberg. Robert 1953 = Paul Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, par…, Presses Universitaires de France, vol. I, Casablanca – Paris. Scriban 1939 = August Scriban, Dicţionaru limbii romîneşti, Institutul de Arte Grafice „Presa Bună”, Iaşi. Seche, Mircea (1966),Schiţă de istorie a lexicografiei române, vol. I, De la origini până la 1880, Editura Ştiinţifică, Bucureşti. Şăineanu, Lazăr (1900), Influenţa orientală asupra limbei şi culturei române, de…., vol. I, Introducerea, Editura Librăriei Socecŭ & Comp., Bucureşti. TLFi = Le Trésor de la langue française informatisé (http://atilf.atilf.fr/tlf.htm). Ursu, N.A., Ursu, Despina (2006), Împrumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760 – 1860), vol. II, Repertoriu de cuvinte şi forme, Editura Cronica, Iaşi. Vasmer 1964 = Макс Фасмер, Этимологический словарь русского языка, перевод с немецкого и дополнения О.Н. Трубачева, под редакцией и с предисловием проф. Б.А. Ларина, т. I (А-Д), Издательство «Прогресс» Moscova. Zingarelli 1929 = Niccola Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, compilato da…, Nuova edizione (IV) interamente rivedduta, Bieti & Reggiani Editori, Bologna.

RÉSUMÉ
L'EMPRUNT NEOLOGIQUE ROUMAIN BURSA DANS LA PERSPECTIVE DES LANGUES FONCTIONNELLES On propose, dans l’analyse lexicographique des mots polysémantiques, de considérer leur présence dans les « langues fonctionnelles » (E. Coseriu), rapportée aux concepts de « lexique commun », « lexique spécialisé ». L’application consiste en l’examen des raisons étymologiques et sémantiques pour lesquelles il existe, dans les dictionnaires roumains nouveaux, deux entrées pour bursă, parallèlement au traitement lexicographique réservé par les dictionnaires plus récents de langue française et italienne, aux mots bourse et respectivement borsa. La motivation de la présence d’un seul mot,, dans les dictionnaires roumains, est représentée par l’existence de l’étymon français unique bourse pour le mot roumain ayant les sens de base subside et institution financière, à partir du sens originaire du français, aumônière, hérité du latin. L’élément nouveau est de faire la liaison entre bursă et birjă, « institution financière », la deuxième forme empruntée du russe (биржа), mais qui, à la longue a acquis le sens spécial de « coche » parce que, initialement, ces véhicules stationnaient dans la Place de la Bourse, à Bucarest. Mots-clés : mots polysémantiques, étymon, dictionnaires, lexique commun , lexique spécialisé.

65

Cristinel MUNTEANU Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti

PROBLEMA TERMINOLOGIEI ÎN CONCEPŢIA LINGVISTICĂ A LUI EUGENIU COŞERIU
0. Pentru cei care au avut curiozitatea de a urmări impresionanta listă de lucrări publicate [1] a lui Eugeniu Coşeriu (subliniem publicate, întrucât savantul a lăsat în manuscris Arhivei de la Tübingen alte peste 1000 [o mie] de lucrări, în diverse faze de elaborare sau de redactare), devine evident că lingvistul de origine română s-a ocupat cam de toate domeniile ce ţin de ştiinţa limbajului. Din acest punct de vedere, aspiraţia lui R. Jakobson (Linguista sum: linguistici nihil a me alienum puto – parafrazându-l pe Terentius) i se potrivea mai bine lui E. Coşeriu: (aproape) nimic din ceea ce ţine de limbaj sau de lingvistică nu i-a fost străin. 0.1. Aşa se explică faptul că nici chestiunea terminologiei nu i-a scăpat. A tratat-o în mai multe locuri, spaţiul dedicat problemei întinzându-se de la dimensiunea unor note de subsol sau a unor paragrafe (în anumite studii), până la câteva pagini (în Introducción al estudio estructural del léxico [2], în Coseriu 1977: 96-100) sau chiar un articol întreg (Palabras, cosas y términos – 1987). 0.2. La rigoare, trebuie spus că E. Coşeriu se referă la terminologie cel puţin din două motive: 1) pentru a înlătura confuziile cu privire la esenţa limbajului şi 2) pentru a delimita obiectul specific al lingvisticii structurale şi, cu precădere, al semanticii structurale (sau al lexematicii, cum o numeşte el). 0.3. Vom încerca, în cele ce urmează, să prezentăm concepţia lui Eugeniu Coşeriu despre terminologie în general [3], căutând în acelaşi timp să redăm atât exemplele prin care savantul ilustrează ori justifică distincţiile pe care le face, cât şi răspunsurile pe care le dă acelor lingvişti acuzaţi de a nu fi înţeles întotdeauna corect ideile sale. Pe cât posibil, vom plasa respectivele distincţii în contextul lingvisticii sale integrale din dorinţa de a pune în lumină şi remarcabila coerenţă a teoriei de care vorbim. Cuvântul distincţie va apărea frecvent în expunerea noastră, întrucât – după cum repeta neobosit Coşeriu – ştiinţa [4] are nevoie de distincţii: „a cunoaşte înseamnă a distinge” (Benedetto Croce), sau, după cum postula un cărturar medieval (contemporan cu Abelard), Gilbert de la Porrée, „ori de câte ori întâlnim o dificultate raţională, trebuie să facem o distincţie”. Mai mult decât atât, genialul teoretician atrăgea atenţia că a distinge nu înseamnă „a separa”: obiectele se separă, iar noţiunile se disting. Ziua şi noaptea nu se pot separa, deoarece alcătuiesc un continuum, dar pot fi distinse / deosebite. 1. Mai întâi, câteva consideraţii din perspectiva filozofiei limbajului (mai ales) şi a teoriei limbajului, cu scopul de a încadra limbajul tehnico-ştiinţific: 1.1. Limbajul este, în esenţa sa, fără alte determinări ulterioare, logos semantikós (în termenii lui Aristotel), adică expresie cu semnificat (Coşeriu 1968: 46). În această ipostază, el nu cunoaşte distincţia dintre adevăr şi falsitate sau dintre existenţă şi non-existenţă. Aceste distincţii apar abia în uzul ştiinţific al limbajului (logos apophantikós), care se deosebeşte de uzul poetic (logos poietikós) şi de uzul practic (logos pragmatikós) ale limbajului în general (Coşeriu 1987b: 18). Aşadar, limbajul tehnico-ştiinţific reprezintă doar una dintre posibilităţile limbajului.

66

După cum semnificatul poate să coincidă cu desemnarea uneori. şi sensul poate să coincidă cu semnificatul. 1968: 46). «imperativ» etc. îmbogăţi. diacriticon tes ousias – Platon). (Coseriu 1973: 136-137. cf. aşadar. analizăm starea de lucruri şi raportăm această stare de lucruri la un semnificat. şi Coşeriu 2000: 245-248). «pasiv» etc. de categoriile verbale – substantiv. sensul poate fi cu totul altul dacă enunţul respectiv face parte dintr-un silogism. trebuie precizat că acesta este determinat de semnificat şi de desemnare. dar merge dincolo de ele. ce corespunde acelui CUM al aprehensiunii lumii extralingvistice. noi spunem că denotăm [= desemnăm. verb. ci un fapt secundar. «interogativ». al unui discurs / text) [Coşeriu 1967: 151. se poate exemplifica cu o serie – legată de culoarea albă – în care apare şi adverbul: blanco. din punct de vedere idiomatic. 2000: 245-248]. semnificaţie (sau semnificat – conţinutul de limbă dat exclusiv de şi prin aceasta) şi sens (conţinutul unui act lingvistic. cum ar fi: «singular». dar în acest caz sensul textului va fi pur „comunicativ”. 5) semnificatul ontic – valoarea existenţială atribuită stării de lucruri desemnate într-un enunţ. Semnificaţia „delimitează substanţa” (cf. Este vorba.n. cf. Desemnarea „nu este faptul primar al limbajului.1. blancura.2. adjectiv şi adverb – cu subdiviziunile lor posibile. adică semnificatul morfemelor (fie acestea cuvinte sau nu). în realitate. analizabil de către gramatica limbii. Coşeriu s-a pronunţat în mai multe rânduri. Cu referire la semnificat (inclusiv cel gramatical). 1. blancamente). 1. înnegri (în spaniolă. bogăţie.3.] lucrurile şi stările de lucruri prin semnificatele pe care ni le oferă limba. Un enunţ precum Socrate este muritor are. dintr-un poem sau dintrun discurs al vieţii de zi cu zi (Coseriu 1973: 136. 3) semnificatul instrumental. considerat drept conţinutul semantic propriu şi exclusiv al textului. 1. în sens strict) – semnificatul propriu combinărilor de unităţi lexematice sau categorematice cu morfeme în cadrul propoziţiilor. amintim că E. În privinţa conţinutului lingvistic. mergând de la desemnare la semnificaţie şi numind în mod efectiv clase recunoscute dinainte ca atare (ibid. n. orice terminologie se constituie invers faţă de limbajul originar non-terminologic. 67 . Coşeriu deosebeşte mai multe tipuri: 1) semnificatul lexical. care se produce în mod automat când am învăţat limba. un singur semnificat.. reprezentând o modalitate (virtuală) a fiinţării. aplicăm limba faptelor din experienţa concretă. Deci. Asupra modului în care reuşim să structurăm şi să gândim lumea cu ajutorul semnificaţiilor / semnificatelor. Înseamnă că. În schimb. «activ». adică semnificatul comun cuvintelor dintr-o serie precum: negru. 2) semnificatul categorial. spre deosebire de română.2. şi id. În schimb. şi Coşeriu 1994: 66-70). blanquear. Reproducem şi aici un citat relevant: „Din punctul de vedere al teoriei limbajului şi a vorbirii. Limbajul nu este o nomenclatură pentru clase de „lucruri” recunoscute dinainte.: 13. adică semnificatul diferit al cuvintelor dintr-o serie precum bogat.2. trebuie făcută distincţia capitală între desemnare (sau denotare – referinţa la realitatea extralingvistică).1. «plural». «negativ».2. care corespunde acelui CE al aprehensiunii lumii extralingvistice. id.M. deşi printr-o operaţie rapidă. la un conţinut de limbă. recunoaştem că ceva corespunde unui mod de a fi pentru care avem un nume în limba noastră sau în limba pe care o vorbim. cf. În ceea ce priveşte sensul. prin această reţea de posibilităţi de denotare. subordonat semnificaţiei: este faptul de a raporta un lucru constatat la o semnificaţie deja dată” (Coşeriu 1999: 12). Adică ceea ce se întâmplă este exact contrariul de fiecare dată. de fiecare dată. informativ şi nu artistic.2. C. 4) semnificatul structural (sau sintactic. de pildă: «afirmativ». negreaţă.” (Coşeriu 1994: 85-86).

există şi alte aspecte legate de cunoaşterea lucrurilor care pot contribui. 2) limbaj primar şi metalimbaj. În afară de chestiunea propriu-zisă a terminologiilor. În acelaşi timp. samovar nu se definesc adecvat decât în relaţie cu «mediile» aferente. trebuie făcută o deosebire între cunoaşterea cuvintelor şi cunoaşterea lucrurilor. când. datorită apropierii dintre funcţia lexicală şi realitatea desemnată prin lexeme. or. Walfisch. Cuvinte precum iglu. Până să ajungem la acea langue a lui Saussure (adică limba funcţională a lui Coşeriu). în cazul lor. dar în practică operaţia se dovedeşte destul de anevoioasă. căci aceasta din urmă se face prin limbaj. întrucât «zona» şi «mediul» lor nu se suprapun în întregime. rezistenţa etc. avem nevoie de o serie de distincţii. Geckeler 1981: 47-55]. de fapt. samurai. 5) „arhitectura” şi „structura” limbii (sau limba istorică şi limba funcţională) [Coşeriu 2000: 250. despre care vom discuta in extenso mai jos. se cuvine să ne ferim de a reduce structurarea lingvistică la structurarea «obiectivă» a realului căutând în limbaj trăsături şi limite specifice obiectelor (Coseriu 1966: 95-96).2. În realitate. material sau imaterial) ca element al unui domeniu al experienţei sau al culturii. de aceea vom insista asupra ei. În cadrul a ceea ce ar putea fi catalogat drept «semnificaţie». «mediul» este spaţiul în care se cunoaşte un obiect (natural sau altfel. În acest sens.1. Un alt aspect ar fi cel reprezentat de pretinsele asocieri între cuvinte. în domeniul lexicologiei [7]. printre altele. în clasa peştilor (cf. ca animal (sau ca imagine a sa). trebuie să încercăm în permanenţă să facem o separare între ceea ce ţine de cunoaşterea „lucrurilor” ca atare şi a opiniilor (adevărate sau false) despre lucruri şi ceea ce ţine de limbaj.1. 3) sincronie şi diacronie.3. Este necesar să se distingă între: 1) cunoaşterea limbii şi cunoaşterea „lucrurilor”.1. Anumite cuvinte pot avea rezonanţe stilistice. Şi se poate constata că ceea ce delimitează limbajul nu corespunde câteodată unei clase în ştiinţă.1. ştiinţa a demonstrat că avem de-a face cu un mamifer (Coşeriu 2004: 56). Pentru ştiinţă şi tehnică. delimitările făcute de limbaj. Coşeriu consideră că în teorie această distincţie pare uşor de făcut. germ. De exemplu. 2. 68 . cuvintele sunt pur şi simplu «substitute» ale „lucrurilor”. 2.1. Coşeriu propune distincţia între «zona» lingvistică şi «mediul» obiectiv: „«Zona» este spaţiul în care se cunoaşte şi se foloseşte un cuvânt ca semn lingvistic. Bally dădea exemplul cuvântului boeuf care ar evoca „în limba franceză” idei precum forţa. Ch. id. ne arată că fiinţa în cauză a fost încadrată iniţial. întrucât revizuieşte. 2. Limbajul este condiţie necesară pentru ştiinţă. aceste idei – după cum arată Coşeriu – nu sunt evocate de cuvântul în sine. dar depăşeşte limbajul. obiectul semanticii structurale. avem de-a face cu asocieri între lucruri şi asocieri datorate ideilor şi opiniilor despre lucruri. trebuie parcurs un drum lung. Pentru a delimita obiectul specific al lingvisticii structurale (adică locul în care pot fi identificate structurile ca atare [6]) şi. prin intermediul limbii. implicit. Limbajele tehnico-ştiinţifice corespund tradiţiei care se referă la cunoaşterea lucrurilor înseşi. 2. semnificatul coincide cu desemnarea (Coseriu 1966: 96). bazată numai pe diferenţe. 4) tehnică liberă şi „discurs repetat”. pe baza unor criterii obiective. De pildă. şi nu în limba franceză. denumirea balenei în germană. vezi şi Coseriu. ci de boul însuşi. Prima distincţie dintre cele de mai sus (cunoaşterea limbii şi cunoaşterea „lucrurilor”) prezintă o deosebită importanţă pentru circumscrierea terminologiilor. şi la o mai bună înţelegere a raportului dintre ştiinţă şi limbaj. ci în comunitatea franceză (Coseriu 1966: 101 şi Coşeriu 2000: 250-252).” (Coseriu 1966: 100) [8]. ajungând la lucrurile înseşi (Coşeriu 1988: 69-70. 1967: 142) [5]. Fisch).

pe câtă vreme opoziţiile lingvistice sunt frecvent «inclusive». la fiecare nivel al clasificării. neluând în seamă. dificultatea de a stabili graniţe între fenomenele obiective nu reprezintă o dificultate care să afecteze distincţia dintre conceptele corespondente. De pildă. bunăoară. pe câtă vreme terminologiile nu se structurează decât parţial (sunt simple «nomenclaturi» enumerative ce corespund delimitărilor din obiecte). De exemplu. ci în funcţie de o anumită relaţie a omului cu el. merită menţionată şi maniera în care acest tip de cunoaştere contribuie la interpretarea cuvintelor compuse şi a derivatelor a căror funcţie de desemnare ar putea fi ambiguă (din punctul de vedere al sistemului) ducând la o fixare a semnificatului în planul normei din limbă.2. întrucât „valorile lingvistice sunt valori conceptuale care se definesc prin opoziţiile şi funcţionarea lor.3. orice termen să fie diferit de toţi ceilalţi). în acord cu principiul logic al contradicţiei (care impune ca. Astfel. Strassenhändler este interpretat în mod normal drept „vânzător ambulant”. chiar dacă distincţiile sale se întâmplă să coincidă cu delimitările obiective. Cât priveşte relaţia dintre structurările lingvistice şi structurările realităţii obiective.” (Coseriu 1966: 102). faptul că nu există limite precise între zi şi noapte (de vreme ce alcătuiesc un continuum) nu înseamnă că noţiunile «zi» şi «noapte» ar fi imprecise – din contră. Cuvintele obişnuite se structurează idiomatic. Prin urmare (şi observaţia este valabilă şi pentru ştiinţă). germ. structurarea lor se face în acord cu exigenţele ştiinţelor şi tehnicilor de care aparţin.2. (ibid.: 104-105) [9]. structurările lingvistice sunt delimitări operate în intuirea realităţii. În schimb. şi nu prin criterii «reale» şi prin limitele precise sau imprecise. cum este cazul matematicii (Coşeriu 1966: 96-97). limbajul este „arbitrar” şi. 2. deşi sistemul limbii germane ar permite o astfel de interpretare (ibid. pentru că nu se cunosc persoane ce „vând sau cumpără drumuri”. Evident. periculos / nepericulos etc. la fel ca leul şi tigrul.3. clasificările lingvistice se bazează în acest caz pe criterii precum mare / mic (în raport cu omul). agreabil / dezagreabil. maturitate şi bătrâneţe sau faptul că ceea ce este «cald» pentru individul A este «rece» pentru individul B) ori imprecizia structurilor „realităţii” ar implica o subiectivitate şi o imprecizie a structurărilor lingvistice. Modul de structurare al acestora este diferit. distincţiile sunt „motivate” din punct de vedere obiectiv. Nimic mai fals. însă majoritatea limbilor îl „clasifică” într-un alt mod. atâta timp cât termenul «negativ» (sau 69 . fiindcă limbajul clasifică realitatea în funcţie de interesele şi atitudinile umane. faptul că nu există limite clare între tinereţe. prin opoziţiile de semnificat cu care funcţionează în limbă. care se referă la realitatea însăşi a lucrurilor. şi id. adică prin trăsături care aparţin obiectelor reale. există şi alte situaţii în care cunoaşterea lucrurilor şi a ideilor / opiniilor despre ele intervine în funcţionarea lexicului. fiind definite / definibile prin criterii obiective.1. dintre fenomenele realităţii. 2. 2.1. de aceea delimitările terminologice sunt foarte precise. vreo trăsătură „naturală” a animalului. 1967: 141-142). în măsura în care totuşi o fac. se consideră în mod eronat că subiectivitatea în aprecierea lucrurilor (de pildă. chiar şi atunci când vorbim de o realitate abstractă sau imaginară.: 105). cf.4. util / inutil. Deosebirea se vădeşte mai ales în aceea că opoziţiile terminologice sunt «exclusive». adică în planul aprehensiunii umane (Coseriu 1987a: 182. În schimb. drept criteriu. Pentru ştiinţă. acest lucru nu este necesar. Ca atare. Delimitările tehnico-ştiinţifice sunt delimitări operate în realitatea obiectivă. câinele. reprezintă un «carnivor». Între lexicul obişnuit (comun sau „primar”) şi lexicul terminologic (specializat sau „secundar”) există deosebiri fundamentale. şi nu drept „vânzător de drumuri / străzi”. În cadrul ştiinţelor.

«nemarcat») al unei opoziţii poate încorpora termenul «pozitiv» (sau «marcat»). însă nu din punctul de vedere al limbajului: că există un lexic structurat. universul empiric. în ştiinţă este de neconceput ca un termen să fie contrariul celuilalt şi. 1987a: 181). În general. De exemplu.4. zi îl poate include pe noapte (adică zi = zi + noapte). 70 . masculinul poate include femininul (logodnic + logodnică = logodnici). ele putând fi definite doar în relaţie cu uzul propriu celor trei filozofi: „ceea ce se numeşte «limbajul lui Heidegger» este. Clasificările populare (de pildă. De regulă. pentru că.6. mitologia. cf. Respectivele semnificate aparţin anumitor universuri de discurs şi se definesc în raport cu aceste universuri de discurs (Coseriu 1966: 97-98). 2. 2. în parte. decât prin semnificat. ca «teme» sau «lumi de referinţă» ale vorbirii. Fără îndoială. în gramatică (văzută ca ştiinţă). Aşadar. desigur. limbă germană. şi altele care sunt. matematica. din punctul de vedere al semnificatelor specifice. există posibilitatea ca două clase să interfereze ducând la apariţia unei a treia clase (ca „produs”: «dreptunghi» x «romb» = «pătrat») [Coseriu 1966: 97]. ele fac obiectul lingvisticii numite «externe» – în acest sens. în limbajul obişnuit. în cadrul ei.” (ibid. şi un lexic «nomenclator» şi terminologic. terminologie specific heideggeriană. pe câtă vreme. 2. structurate. „Dar important este să se recunoască faptul că în ceea ce se numeşte «lexicul» unei limbi există ample secţiuni «designative». Astfel. contribuţii ale lingvisticii la etnografie şi la istoria culturii nelingvistice) [Coseriu 1966: 97. De asemenea. pentru distincţiile lor filozofice. din punct de vedere lexicologic. aşa este. «traducerea» presupune. Dacă se ia. «masculinul» şi «femininul» sunt termeni exclusivi. şi nu în măsura în care se cunosc limbile. Majoritatea terminologiilor aparţin limbilor mai degrabă prin semnificant. 100].: 99). totuşi. id. Aceasta din urmă. terminologie filozofică generală şi. în parte. ar fi interesant să se determine modul în care filozofia utilizează astfel de structuri. însă aparţin tot unei forme de ştiinţă (Coşeriu 2000: 253-254). constituie «universuri de discurs»” (Coşeriu 1955: 324) [10]. în acelaşi timp. aceştia se „traduc” uşor în comunităţile care posedă acelaşi grad de dezvoltare a ştiinţelor şi tehnicilor. totodată.” (Coseriu 1966: 99). la rigoare.: 98). Literatura. este destul de dificil de separat terminologicul de lingvisticul propriu-zis (ibid. poate observa ulterior în ce măsură structurile semantice deja date în limbi sunt / au fost utilizate de ştiinţă şi tehnică (Coseriu 1966: 100). Coşeriu înţelege „sistemul universal de semnificaţii căruia îi aparţine un discurs (sau un enunţ) şi care îi determină validitatea şi sensul. Prin univers de discurs. numai că distincţiile în cauză nu sunt distincţii semantice ale limbilor amintite. să-l înglobeze. semnificatele termenilor se cunosc în măsura în care se cunosc ştiinţele şi tehnicile cărora le corespund. cuvintele zi şi noapte pot funcţiona ca fiind contrarii. din zoologia / botanica populară) pot să nu coincidă cu clasificările ştiinţifice. Un termen ştiinţific poate deveni cuvânt obişnuit. ştiinţele. Terminologiile interesează mai ales din perspectiva constituirii semnificanţilor lor (căci. Hegel sau Heidegger au ştiut să întrebuinţeze din plin. deşi.7. în acest caz. şi nu «transpunerea semnificatelor unei limbi către semnificatele alteia».. Iar în cazul terminologiilor / nomenclaturilor populare. pur şi simplu. în parte. 2. lingvistic. 1964: 46-50). semnificatele termenilor ştiinţifici sunt «interidiomatice» (cel puţin virtual).5. iar reciproca este şi ea valabilă (ibid. studiile asupra terminologiei sunt. Se afirmă uneori că Aristotel. unde singura «structurare» posibilă este enumerarea. şi id. posibilităţile limbii greceşti sau ale limbii germane. De aceea. Terminologia nu face obiectul semanticii structurale (Coseriu 1990: 253. dar. «substituirea semnificanţilor».

adică terminologia referitoare la noţiunile şi instituţiile politice (de pildă. Şi.). În orice caz. stat.: 176). cazul lexicului „politic”. liberalism. cuvinte romanice din punct de vedere material. opoziţiile 71 .J.” (ibid. de vreme ce multe cuvinte trec dintr-o categorie în alta. 3.1. probleme de istorie a lucrurilor şi a ideilor. din lingvistică. 3. le-a exclus în acelaşi timp şi din toată semantica. E. dar al căror conţinut ideologic – care determină folosirea lor în terminologia politică – provine în mare parte din Anglia. Ca şi în cazul altor studii de semantică semnate de Coşeriu [11]. Făcând confuzie între limitele din cadrul fiinţării (el ser) şi limitele din cadrul devenirii (el devenir) sau.. fiindcă provin din confuzii conceptuale [12]) cu ajutorul cărora respectivul lingvist a încercat să se opună deosebirii dintre terminologie şi lexic obişnuit (ibid.: 176-178). reciproca fiind şi ea valabilă. termeni precum democraţie.4.1. Al doilea argument fals al lui Niederehe reprezintă o eroare tipică în semantică şi se reduce la confuzia dintre lucrurile desemnate şi semnificate.2. tocmai acest lucru „semnifică [faptul] că între cele două tipuri există în orice moment limite reale şi foarte precise. H. constituţie. guvern. Din contră (cf. admite că un termen tehnic se poate converti în cuvânt obişnuit. În articolul Palabras. altminteri. 3. mai exact. Niederehe a presupus că E. de pildă.6. Coşeriu a susţinut cu totul altceva (cf. 3. regim. Rezumăm discuţia aici pentru că cele precizate în respectivul articol întăresc şi. socialism. politică etc. liberalism etc. partid. Coşeriu. ceea ce înseamnă că graniţele dintre limbajul tehnic şi cel obişnuit nu sunt nicidecum atât de insurmontabile pe cât pretinde teoria. supra 2.1. probleme de semantică lingvistică şi. Coşeriu răspunde obiecţiilor (nefondate) ale unor tineri lingvişti germani. „Teoria” coşeriană nu pretinde aşa ceva.J.). H. ba chiar din limbaj (Coseriu 1987a: 175). În acord cu principiul [non]contradicţiei. Criticile pe care cei doi cercetători i leau adus lui Coşeriu în anii ’70 reies îndeosebi din faptul aceştia au interpretat grăbit şi neatent unele paragrafe coşeriene (dintre cele la care am făcut deja referire) în care savantul stabilea obiectul şi sensul semanticii structurale / lexematicii. Coşeriu demonstrase că. lăsând la o parte interpretarea greşită pe care Niederehe a dat-o concepţiei sale. de altfel. în realitate.1. în parte – şi întâi de toate – . care au dovedit că au dificultăţi în ceea ce priveşte distincţia („în sine atât de clară şi de evidentă”) dintre lexicul „obişnuit” şi terminologiile tehnico-ştiinţifice. cazul cuvintelor / termenilor forţă şi rază). parlament. De aceea.spre exemplificare. Niederehe susţine că nu există „separare absolută” între cele două tipuri de cuvinte (cele obişnuite şi termenii).-2. neînţelegerile izvorăsc şi din aceea că respectivii lingvişti au judecat faptele de pe poziţii teoretice diferite.” (Coşeriu 1987b: 19).). sunt probleme de lingvistică istorică şi de istorie pur şi simplu. delimitările trebuie făcute în mod riguros.7. Or. excluzând din sfera semanticii structurale terminologiile tehnico-ştiinţifice. inclusiv atunci când valori uzuale şi valori terminologice sunt exprimate prin aceiaşi semnificanţi (cum este. eventual. clarifică cele expuse mai sus. Coşeriu se opreşte la două argumente (false. lesne se poate vedea că trimiterile lui Niederehe la versiunea germană a studiului Introducción al estudio estructural del léxico sunt trunchiate şi că. se constată că această terminologie nu prezintă nimic specific lingvistic vorbind: „Problemele sale. Niederehe (1974) şi G. ca în cazul oricărei alte terminologii. parlament. revoluţie. adică. neîncercând să privească problema din interiorul teoriei coşeriene (cum reclamă o exigenţă a cercetării pe care Coşeriu o subsuma principiului deontologic al antidogmatismului). nu ar avea niciun sens să se spună (şi nici nu s-ar putea dovedi) că un cuvânt «trece» de la un tip la altul. între distincţia conceptelor şi separarea obiectelor. cosas y términos. supra 2. a se examina cazul unor termeni cum ar fi constituţie. în parte. Bossong (1979). spre deosebire de opoziţiile idiomatice.

stabilindu-se. ci prin tradiţia utilizării lingvistice (rămânând. nu se pune problema că termenul acid ar semnifica şi „bază”. pe care le semnalează şi le elimină una câte una (ibid. de substanţe. Exemplul furnizat de Bossong nu prezintă nicio dificultate pentru semantica lingvistică (şi s-ar fi convins şi el de aceasta consultând Introducción…). dar adecvată de a constata cum se prezintă acesta. 3. ci să-şi asume sarcina modestă. au identificat substanţe ce sunt simultan şi acizi şi baze şi trage concluzia că lucrurile „nesocotesc” principiul (logic) al contradicţiei. Ei bine. implicite). Coşeriu răspunde că aici avem de-a face cu fapte ale chimiei şi nu ale semanticii ori ale logicii (fiind vorba „de lucruri. în fine. probabil că multe dintre erorile şi confuziile sale ar fi putut fi prevenite. iar bază semnifică „bază”. ori «bază». ignorând „obiecţiile filologice”. opunându-se tezei lui Coşeriu conform căreia în terminologii semnificaţia coincide cu desemnarea (cf. G. pe câtă vreme limbajul uzual. În schimb. pur şi simplu. bunăoară. „se mulţumeşte” cu concepte mai mult sau mai puţin vagi. or. este vorba 72 . Coşeriu avertizează. ci doar că substanţele în cauză sunt. şi nicidecum ambele în acelaşi timp şi observă că specialiştii în chimie. ca atare. crede că deosebirea ar trebui să se facă pe alt fundament şi cu alte criterii. supra 1. chiar în formula ce semnalează acest aspect. având „un nucleu clar şi distinct. Încântat de exemplul oferit. şi nu de semantică..5o sub linia orizontului. încă de la începutul discuţiei. apoi «crepusculul nautic» durează din acest moment până când soarele ajunge la 12o şi. ori că termenul bază ar semnifica şi „acid” (cum se întâmplă cu zi. care n-ar trebui să intervină „ilicit” în construirea limbajului ştiinţific (indicând cum ar trebui să se constituie). cum este cazul matematicii (sau al matematicilor – v.). «noapte» şi «crepuscul». 3.. supra 2. Deci. Astfel. Dacă Bossung ar fi citit (ca Niederehe) şi Introducción. Cu scopul de a clarifica sensul delimitărilor terminologice.). deşi nu respinge distincţia dintre lexicul obişnuit şi lexicul terminologic. nu de cuvinte.2. totodată. Celălalt critic. exemplul este asemănător celui dat de Coşeriu anterior cu privire la clasa ce rezultă. încercând să-l lumineze prin referire la ceea ce are obiectiv. nemărginindu-se doar la un studiu de filozofie a limbajului (Coşeriu 1967 – unde problema este tratată succint). Bossong. În faţa acestor afirmaţii categorice. din intersecţia altor clase (fiecare cu proprietăţile sale exclusive): dreptunghiurile care sunt concomitent şi romburi constituie clasa «pătratelor» – şi acesta este un fapt de geometrie.3. autorul menţionat înţelege din aceasta că o anumită substanţă ar trebui să fie ori «acid». postulând că în ştiinţă este de neconceput ca un termen să fie contrariul altuia şi.2. următoarele: «crepusculul civil» ţine din momentul asfinţitului până când soarele atinge punctul de 6. spre deosebire de limbajul obişnuit în care limitele dintre cele trei noţiuni ar fi imprecise. «acizi» şi «baze» în acelaşi timp. ca «produs». exemplul dat de Bossong este referitor la «zi». în limbajul ştiinţific noţiunile de «zi». supra 2. La acestea. în exemplul dat de Bossong.1.3. ce poate semnifica „zi” + „noapte”). Întâmplător.: 179). nu de semnificate”). în care delimitările nu se stabilesc prin definiţie. În rest.: 180-185). că ele derivă dintr-o serie de „equivocaciones y falacias”. «crepusculul astronomic» ţine de la acest ultim moment până când soarele ajunge la 18o sub linia ideală a orizontului. dar cu limite imprecise şi neclare” (ibid.2. acid semnifică „acid”. După el. «noapte» şi «crepuscul» s-ar defini arbitrar şi exact. În limbajul ştiinţific conceptele se definesc – afirmă Bossong – arbitrar şi explicit (şi de aceea sunt precise şi neechivoce). Bossong trece cu „obrăznicie” („alegre petulancia juvenil”) la criticarea lingvisticii. deosebirea dintre limbajul obişnuit şi terminologia ştiinţifică rezidă în modul în care se fac delimitările. (Coseriu 1966).terminologice sunt „exclusive” (cf. Coşeriu precizase deja că obiectele „reale” la care acestea se referă pot aparţine unei realităţi abstracte sau imaginare.). să-l înglobeze pe acela.

supra 1. boniment.2. cele care sunt definite sunt clasele de obiecte cărora li se aplică semnificanţi determinaţi. de obicei.-1. Exemplul lui Bossong este doar un exemplu de cum se definesc termenii (atunci când se definesc).: 181). În contextul în care în lingvistica românească – dar şi în cea mondială – se constată. devise.” (ibid. adică tocmai de o disciplină matematică (cele trei tipuri de «crepuscul» amintite fiind obiecte matematice). ni se pare benefic (şi chiar o obligaţie) să prezentăm / să reamintim ideile lui Eugeniu Coşeriu pe această temă. dacă ar fi un criteriu valid. propos. Altminteri. totuşi. în planul metalingvistic. în ultimul timp. în tehnicile industriale etc. şi «delimitare intuitivă». Mai ales că se fac unele confuzii în continuare sau se prezintă drept descoperiri recente ceea ce de mult s-a descoperit.2. terminologică. atunci el nu s-ar putea aplica „sincronic”. lingvistul „nu trebuie să confunde dificultăţile pe care el. 3.3. după cum pretinde lingvistul vizat. dar nu este cazul să le reluăm aici (cf. 3.în sp. în timp ce semnificatele de limbă sunt definite de semantica structurală prin opoziţiile în care funcţionează în limba corespondentă” (ibid.5. primară din punct de vedere lingvistic – ceea ce vădeşte o confuzie de planuri: între cel al lucrurilor desemnate şi cel al semnificatelor. Criteriul definiţiei nu este nici valid şi nici aplicabil pentru delimitarea terminologiei ştiinţifice: în ştiinţe există mulţi termeni nedefiniţi (deşi sunt definibili cu criterii obiective).de nişte delimitări făcute de astronomie. în acest caz. ar însemna că vorbitorii nu ştiu ce vor să zică prin intermediul cuvintelor pe care le folosesc. ci între zi şi noapte ca lucruri reale. nemaivorbind de faptul că 73 . în timp ce termenul parole din lingvistica saussuriană este definit de lingvistica respectivă printr-o delimitare operată în lucrurile înseşi şi renunţând la opoziţiile în care acest cuvânt funcţionează în franceză. 3. langage etc. sentence. că ideea creării terminologiei prin definiţie şi convenţie provine din faptul că.). întrucât „pentru a atribui o noţiune terminologiei ştiinţifice. o condiţie necesară. nemaivorbind de faptul că există numeroşi termeni în afara ştiinţei în sens strict (în mediul relaţiilor economice. Mai mult decât atât. în schimb. În consecinţă. aceştia nu se definesc sau se definesc parţial şi ocazional.: 184).2. 3. şi nu noţiunile deja date ca semnificate în limbaj.2. De pildă. expression. şi nu de cum se înţeleg termenii sau noţiunea însăşi de «termen» (cum crede el). referitor la semnificatul pe care îl cunosc intuitiv vorbitorii (şi pe care îl cunoaşte şi el însuşi ca vorbitor). discours. Procedeul constă într-un fel de convenţie (cel puţin implicită) de tipul: „Vom numi lucrul astfel delimitat cu termenul x”. un interes sporit pentru cercetarea terminologiilor şi/sau a limbajelor specializate. Precizia valorilor terminologice este.) unde. le poate avea încercând să delimiteze un semnificat ca fapt obiectiv. se ştie (şi nu necesită demonstraţie) că uzul lingvistic nu defineşte semnificatele cuvintelor obişnuite. ar trebui ştiut când şi cum (măcar cum) a fost definită”.1. semnificatul lui parole din franceză este definit de semantica structurală a francezei prin raportare la cuvinte precum: mot. 4. Coşeriu reaminteşte că „termenii se definesc în relaţie cu «lucrurile» desemnate. Eroarea fundamentală a lui Bossong (de care se leagă şi celelalte) decurge din interpretarea pe care o dă noţiunilor de «delimitare obiectivă».2.4. Dacă semnificatele ar fi „neclare”. Aşa-zisele limite «neclare» (sau «tulburi» . dar insuficientă.3. Coşeriu face iarăşi precizările de rigoare. În răspunsul său. borrosos) despre care vorbeşte Bossong nu sunt limite între semnificatele «zi» şi «noapte» (perfect clare şi delimitabile ca atare). pentru că şi în limbajul obişnuit există delimitări tot atât de exacte din punct de vedere obiectiv ca şi cele ale terminologiilor tehnico-ştiinţifice (vezi numele părţilor corpului omenesc sau ale unor specii de animale pe care ştiinţele la adoptă tacit şi le întrebuinţează ca termeni fără să le mai definească). De aceea. Subliniem..

activitatea practică. nr. o gândire care se prezintă prin reprezentări. această gândire prin semnificaţii care sunt universale şi care. în „Limba română”. adică în mod ireal. Coşeriu precizează foarte limpede: „Obiectele naturale aparţin lumii «necesităţii» care e guvernată de «cauze» ce produc anumite «efecte» şi unde. ştiinţe[le] culturii sau ştiinţe[le] umaniste. în primul rând. şi Coşeriu 2000: 49-50). în anumite condiţii. în acord cu realitatea limbajului în ansamblul său. care poate întrebuinţa şi întrebuinţează limbajul ca instrument. ajung să coincidă cu ceea ce numim noţiuni sau concepte. 2. forme în conştiinţă (au existenţă internă). Chişinău. anul XX. Dewey). naturale şi culturale]: „1. şi de Vico) dintre „necesitate” şi „libertate”. la rubrica Publikationen. astfel de forme sunt limbajul. şi care conduce şi la raţiuni practice. p. G. care se prezintă ca expresivitate. NOTE [1] Aflată la îndemâna oricui. substanţa fiind aceea care ia o formă. vezi www. „o ştiinţă care îşi pune întrebări cu privire la esenţa esenţei. în acelaşi timp şi după limbaj. care nu este posibilă fără limbaj” (ibid. 3. […] Există apoi gândirea lingvistică. care ne conduce la primele principii ale fiecărui mod de a fi. şi apoi există o gândire post-lingvistică. 1-2. [3] Pentru o expunere sumară a concepţiei coşeriene privind acest subiect. ale activităţii creatoare înseşi” (Coşeriu 1994: 8. ale activităţii spiritului. în schimb. Introducând în discuţie şi distincţia lui Kant (intuită. care sunt de trei tipuri. filozofia limbajului încearcă să delimiteze limbajul faţă de alte tipuri de obiecte care prezintă anumite trăsături comune cu cele ale acestuia.: 9). care se ocupă cu obiectele create liber de om şi care sunt. abordările nu mai pot avea un caracter ştiinţific. într-o atare situaţie. La întrebarea privitoare la esenţa unei clase (adică la esenţa lucrurilor ce corespund unei noţiuni). şi astăzi) a fost aceea de a identifica obiectele culturii cu cele ale naturii. publicată în 1966. constatarea a ceea ce se întâmplă în mod regulat. 2010. ca o anumită materie cristalizată într-un anumit fel. Structure lexicale et enseignement du vocabulaire. ci se produc în vederea unei finalităţi şi. adică adecvarea la obiectul corespunzător. Or. ştiinţele matematice. în funcţie de obiectul pe care îl cercetează [pornind de la configurarea raportului dintre formă (morphé) şi materie / substanţă (hýle). aplicând metode specifice ştiinţelor naturii celor ale culturii. 115-119. în acest stadiu. astfel. situată la un alt nivel. Coşeriu face o clasificare a ştiinţelor. care iau o anumită substanţă pentru a fi concretizate în lume. reprezintă o «lege naturală» sau o lege de necesitate empirică. [4] Fructificând reflecţiile unor filozofi (precum Aristotel. unde «faptele» create nu sunt determinate de cauze. ca să poată deveni intersubiective. răspunsurile sunt oferite de ştiinţele generalului. Teze despre problema terminologiei. Există o gândire prelingvistică pentru care nu e nevoie de cuvânt. Este vorba despre filozofie sau ştiinţa universalului. 2) clasificase obiectele în matematice. la întrebarea referitoare la esenţa individului. o gândire în care ne întoarcem la 74 . Astfel. datează din 1964. cf. coincid cu finalitatea lor. ştiinţele naturale. Mergând în profunzime. vezi articolul nostru. la quid-ul quid-ului” (Coşeriu 1994: 8). prin urmare. religia şi alte produse ale activităţii culturale. finalitatea Iliadei este Iliada însăşi” (Coşeriu 2000: 50-51). sau gândirea raţională. aparţin lumii specific umane a libertăţii – activităţilor şi creaţiilor libere ale omului – . fără cuvinte. anterior. cu obiecte care ni se prezintă mai întâi ca o substanţă determinată. De pildă. pe alocuri.coseriu.de. Vico şi J. Perspectiva lui Eugeniu Coşeriu. O gravă eroare a pozitiviştilor (ce persistă. asemenea limbajului. răspunde întotdeauna (justificat şi complet) istoria. care se ocupă cu obiectele exterioare omului şi cu omul (considerat ca obiect exterior). Aristotel (în Physica. ca realizări obţinute – dacă nu este vorba de «instrumente» care au şi o finalitate exterioară – . cum ar fi: „arta. redactată în franceză. [5] În acest sens. Obiectele culturale.cercetarea aspectelor particulare ale limbajului ar trebui să se facă pornind de la o teorie coerentă şi unitară. E. plecând de la întrebările pe care acestea le pun cu privire la esenţa (sau acel quid) a(l) lucrurilor şi a(l) fiinţelor. II. arta. [2] Versiunea originară. este interesantă clasificarea gândirii pe care o face Coşeriu prin raportare la limbaj: „Gândirea se găseşte înainte. întrucât condiţia de bază a activităţii ştiinţifice este tocmai «obiectivitatea». există şi o altă ştiinţă. căci ea este ştiinţa individualului. care se ocupă cu obiectele şi relaţiile pur formale.

[8] Pentru precizări suplimentare privind teoria şi tipologia cadrelor. şi d) universul credinţei. ce pot fi studiate atât sincronic. într-o tratare amplă. [6] Structura este definită de E. deosebind. încredinţat că o confuzie este mai gravă decât o eroare. în Coşeriu 2009: 135-160. Coşeriu acceptă. adică de relaţiile dintre semnificanţi (a). plecând de la cele două planuri ale limbii (al expresiei şi al conţinutului) şi relaţiile lor reciproce (v. întrucât corespunde unui mod unic de a cunoaşte. patru moduri de a pune problemele şi. 75 . aminteşte în unele lucrări un principiu al lui Francis Bacon. în cele din urmă. vezi Coşeriu 1955: 314-329. Coşeriu. decât din confuzie (Citius emergit veritas ex errore quam ex confusione. cât şi diacronic. «subiectivitatea» este componentă a limbajului şi este un fapt obiectiv din punct de vedere lingvistic. şi al artei). Totuşi. Bucureşti: Editura Enciclopedică. în Novum Organum). Introducción al estudio estructural del léxico. 287-329. Traducerea unor paragrafe din versiunile spaniole ne aparţine. în acest sens. Eugenio (1964).lucrurile deja delimitate prin limbaj şi le analizăm ca atare şi creăm atunci un limbaj tehnic. aici se plasează lexematica. Eugeniu (1967). indiferent de subiectul empiric care le observă sau le interpretează. adică relaţiile între semnificatele lexicale (b).” (Coseriu 1966: 105). o clasificare a lui L. [9] À propos de subiectivitate. întrucât este vorba întotdeauna de organizarea lingvistică a experienţei şi nu a lucrului ca atare (vezi Coseriu 1964: 46-50). Determinare şi cadru. 2) o lexicologie a conţinutului – ce ia în consideraţie planul conţinutului. în acord cu cele patru moduri fundamentale ale cunoaşterii umane: „a) universul experienţei comune. ce se supune unui criteriu ideal unic: acela de „a spune lucrurile aşa cum sunt” (Platon). [10] E. se pot menţiona dicţionarele de sinonime şi cele de antonime. Coşeriu drept „forma relaţiilor interne”. Două probleme ale unei lingvistici a vorbirii. Dicţionarele de «imagini». tot atâtea discipline lexicologice: 1) o lexicologie a expresiei – preocupată de planul expresiei ca atare. după mai bine de patruzeci de ani. în Coseriu 1977: 11-86. în Coseriu 1977: 87-142. şi nu unui «lucru» (cum se spune frecvent). precum şi cele «ideologice» sunt aplicaţii lexicografice ale acestei discipline.” (Coşeriu 2004: 104). Şi o precizare importantă: onomasiologia are în vedere semnificanţii ce corespund unui anumit semnificat. o serie de erori de interpretare ale unor lingvişti cu privire la semantica sa structurală. doar patru universuri de discurs. Para una semántica dicrónica estructural. Astfel. [12] E. Coşeriu revine. schema de mai jos). [11] Vezi.: 74). articolul Defensa de la lexemática (Coseriu 1995) în care sunt trecute în revistă. potrivit căruia mai degrabă reiese adevărul din eroare. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Coşeriu. Weisgerber. bunăoară. adică lăsând lucrurile să apară în lumina lor. Teoria limbajului şi lingvistica generală. ne simţim obligaţi să redăm măcar o caracterizare a celui privind ştiinţa: la rigoare. Eugeniu (1955). Eugenio (1966). ştiinţa constituie un singur univers de discurs (chiar dacă diferenţiat intern în funcţie de diferitele ştiinţe). b) universul ştiinţei (şi al tehnicii ştiinţific fundamentate). rezultă patru puncte de vedere şi. cu o serie de precizări. Limbajul şi înţelegerea existenţială a omului actual. c) universul fanteziei (şi. în consecinţă. Coşeriu. 4) onomasiologia – ce ia în consideraţie relaţia dintre cele două planuri pornind de la conţinut (d). La nivel structural sistematic. Ca aplicaţii lexicografice. Coseriu.” (ibid. fără ca E. deci. [7] În ceea ce priveşte disciplinele lexicologice. Coşeriu să mai menţioneze numele celor vizaţi. Coseriu. Dicţionarele de rime şi dicţionarele inverse sunt aplicaţii lexicografice ale acestei discipline. Spaţiul nu ne permite să facem aici o prezentare a acestora. prin urmare. în Coşeriu. Dar această subiectivitate lingvistic «obiectivă» nu trebuie confundată cu aprecierea subiectivă (individuală sau tradiţională) «nelexematizată» (sau «negramaticalizată»). cu unele corecţii. Coşeriu precizează aici: „În acest sens. 3) semasiologia (identificată adesea cu «semantica») – ce se ocupă de relaţia dintre cele două planuri pornind de la expresie (c). Eugeniu (2004). asupra conceptului de «univers de discurs» (vezi Coseriu 2003: 72-79). p.

Eugeniu (1987b). RÉZUMÉ Dans la linguistique roumaine –ainsi que partout dans le monde – la recherche dans le domaine de la terminologie et/ou les langages spécialisés a suscité l’ intérêt des chercheurs. Trends in Structural Semantics. Madrid: Editorial Gredos. p. Eugeniu (1968). linguistique intégrale. în Coşeriu 2009: 36-52. Óscar (2006). Lo acertado y lo erróneo en las discusiones acerca de la semántica estructural en España. Coşeriu. în Eugenio Coseriu. sémantique structurale/lexématique. Orationis fundamenta. Prelegeri şi seminarii la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Iaşi. universales. 113-124. Eugeniu (2009). Eugenio (2003). 61-83. Tübingen: Gunter Narr Verlag. Hoinkes. XXXIII. în Coseriu. Coseriu. Eugeniu (1988). Defensa de la lexemática. Eugen (1994).CLÉS : Coseriu. Coşeriu. Coseriu Eugenio (1987a). terminologie. Eugenio (1987). Francisco Marsá]. Horst (1981). Seria A. Eugenio. t. p. Geckeler. în Coşeriu 2009: 53-72. semántica. în “Jornadas de Filología” [Homenaje al Prof. quelques fois. Principios de semántica estructural. Thematische Festschrift aus Anlaß des 60. Omul şi limbajul său. Coseriu. 1992-1993. Madrid: Editorial Gredos. Limbajul între physei şi thesei. Tübingen. Iaşi: Editura Trinitas. C’ est une nécessité et notre devoir en même temps de reprendre les idées de Eugenio Coseriu parce qu’ on a la tendence de créer des confusions à ce sujet et parce que ce qu’ on a déjà découvert est presenté comme le résultat des recherches récentes. Identitatea limbii şi literaturii române în perspectiva globalizării (editat de Ofelia Ichim & Florin-Teodor Olariu). Sibiu: Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. p. Le but de cet article est de présenter la conception de Eugeniu Coseriu sur la terminologie en général et aussi d’ essayer d’ offrir des exemples que le chercheur peut utiliser pour illustrer ou justifier les dintinctions qu’ il saisit. Palabras. Coşeriu. Gramática. Prelegeri şi conferinţe (1992-1993). Coşeriu. în Coşeriu 2009: 9-13. Studii de filozofie a limbajului. p. Universidad de La Laguna. Limbaj şi politică. Eugenio (1973). On présente aussi ses réponses pour les linguistes qui. Eugenio (2004). 17-40. supliment al publicaţiei „Anuar de lingvistică şi istorie literară”. Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române. Coşeriu. Eugenio Coseriu s’ intéresse à la terminologie pour au moins deux raisons: 1) pour éliminerles confusions par rapport à l’essence de la langue et 2) pour établir le sujet spécifique de la linguistique structurale. Lingvistică. „Estudios lingüísticos”. Chişinău: Editura Arc. Coseriu. în In memoriam Inmaculada Corrales. MOTS. Coşeriu. Eugeniu (1996). Semántica y gramática. Eugeniu (2000). L’ étude des aspects particuliers d‘une langue devraient avoir à la base une théorie cohérente et unitaire en accord avec la réalité de la langue en général. ont détourné le sens de ses idées. 239-282. sciences. surtout celle de la sémantique structurale (la lexématique). 2002. Lenguaje y discurso. Geburtstags von Horst Geckeler. hrsg. Zece teze despre esenţa limbajului şi a semnificaţiei. Eugenio (1977). Coşeriu. Coseriu. Eugenio (1955). în vol. cosas y términos. LE SUJET DE LA TERMINOLOGIE DANS LA CONCEPTION LINGUISTIQUE DE EUGENIO COSERIU 76 . Eugenio (1990). 1987. La plegaria como texto [2000/2003]. p. Ces distinctions seront placées dans le contexte de sa linguistique intégrale à l’ intention de révéler la remarquable cohérence de sa théorie. Coşeriu. 128-147. Omul şi limbajul său. Estudios de lingüística funcional (segunda edición. revisada). I. Semántica estructural y semántica cognitiva. Eugeniu (1999). Loureda Lamas. Santa Cruz de Tenerife. Lecţii de lingvistică generală.Coşeriu. teorie a limbii şi lingvistică generală. Eugenio. Lingvistica integrală (interviu cu Eugeniu Coşeriu realizat de Nicolae Saramandu). Pamplona: EUNSA. Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. 175-185. Coseriu. Barcelona. Coseriu. în Panorama der lexikalischen Semantik. von U. p.

aceste definiţii sunt înregistrate paralel. unde se indică precis necesitatea relaţiei dintre definiţie şi un anumit domeniu pentru a asigura monoconceptualitatea.Museanu 2009:93-98) ca posibilitate de interpretare a termenilor economici prezenţi în alte tipuri de comunicare decât cea strict specializată. (v. monoreferenţialitatea şi monosemantismul termenului.Bidu-Vrănceanu 2007: 57). indicat de necesitatea includerii şi raportării la alţi termeni specializaţi. Al doilea aspect (2) de care trebuie ţinut seama în definirea termenilor este la fel de important şi se referă la actualizarea termenilor specializaţi în texte. de interes pentru utilizarea termenilor dincolo de un domeniu strict specializat. terminologia actuală adoptă şi o abordare condiţionată de importanţa „democratizării cunoaşterii” sau a „laicizării ştiinţelor” în societăţile actuale. Din altă perspectivă. acceptarea unor definiţii ştiinţifice alături de altele preştiinţifice sau uzuale. fie şi parţial. Se ajunge astfel la un alt aspect al importanţei definiţiilor termenilor numit definiţii alternative (v. A. v. A. A. Din perspectiva terminologiei în sens strict (sau a terminologiei „interne”. Primul (1) dintre ele este reprezentat de difuzarea termenilor prin dicţionare generale în care definiţia să prezinte diferenţe faţă de cea din dicţionarele specializate. capabile să deschidă . simultan în dicţionarele generale şi uneori în textele adresate unui public mai larg interesat de probleme economice. Prin definiţii alternative se admite că un termen poate avea mai multe definiţii. definiţii oferite de dicţionarele generale. codurile ştiinţifice.BiduVrănceanu 2000: 19.E. Se condiţionează astfel o interpretare dinamică a sensului specializat în funcţie de tipul de text (sau de 77 . A. Numeroşi specialişti consideră că rolul definiţiilor în terminologie este un factor important. Dacă definiţiile ştiinţifice (terminografice) sunt specifice dicţionarelor specializate şi numai izolat dicţionarelor generale. definiţiile preştiinţifice sau uzuale ar trebui să fie formula preferenţială în dicţionarele generale. v. Se delimitează terminologia „externă” (v. cu grade de specializare diferite şi cu decodări dependente de utilizatorul termenului.Bidu-Vrănceanu 2007: 23-31) care interpretează dinamic sensul terminologic extins dincolo de domeniul strict al specialiştilor. deci.Bidu-Vrănceanu 2007: 20-23). Utilizarea unor termeni specializaţi de către profani impune definiţii mai accesibile. Definiţiile de acest tip nu sunt de preferat în dicţionarele generale când codul terminologic este închis şi se apelează la acest tip numai atunci când termenii nu pot fi definiţi în alt fel. Pentru anumiţi termeni specializaţi. necesar pentru impunerea unor termeni şi susţin această idee cu soluţii diferite. Atunci când definiţia lexicografică se suprapune celei terminografice se poate aprecia că este o definiţie ştiinţifică. În analiza de faţă interesează definiţiile alternative aşa cum apar în dicţionarele generale (fără compararea explicită a definiţiilor lexicografice cu cele terminografice.Elena MUSEANU Universitatea Româno – Americană. definiţia este unul dintre elementele determinante în triunghiul terminologic (v. O definiţie de acest fel presupune un grad superior de specializare. gradul de specializare ştiinţifică este proporţional mai mare după cum numărul termenilor specializaţi la care se face apel în definiţie este mai mare. 72. A. Bucureşti DEFINIŢII ALTERNATIVE ALE TERMENILOR ECONOMICI 0. Relaţia dintre diferitele tipuri de definiţii este condiţionată de mai multe aspecte.Bidu-Vrănceanu 2007: 31-34). 2007: 62-71). Definiţiile alternative înseamnă.

O definiţie uzuală care neglijează această condiţie nu este convenabilă. (număr variabil de la zero pentru REDEVENŢĂ. 78 . de multe ori. 2000: 19.BiduVrănceanu 1989: 417. ştiinţifice (reproduc definiţiile terminografice). Vom aprecia caracterul ştiinţific în funcţie de cele două criterii propuse anterior: a) coincidenţa dintre definiţiile lexicografice şi cele terminografice. mai dificilă. care se adresează unui public larg şi eterogen ar trebui să prefere definiţii decodabile cel puţin parţial. la 1 pentru TAXĂ sau 3 pentru DUMPING). Din această ultimă perspectivă. Analiza termenilor din această perspectivă determină o interpretare dinamică a definiţiilor lor într-o relaţie de „du-te vino” între terminologizare şi lexicalizare (v. I. Necesitatea unei definiţii lexicografice decodabile va fi susţinută de atestările din presa cu specializare medie sau de largă circulaţie şi de rolul mijloacelor lingvistice în facilitarea interpretării riguroase. Toate aceste aspecte de interes actual în cercetarea terminologică pot fi ilustrate convingător de analiza definiţiilor termenilor economici.Mackintosh). TAXĂ.Bidu-Vrănceanu 2007: 64).Gaudin. F. 2007: 63) şi prezintă interes teoretic şi aplicativ variabil în funcţie de fiecare terminologie în parte. 2004: 255.Bejoint-Ph. A.Meyer-K.BiduVrănceanu 2007: 40). de exemplu. 1. Este cazul terminologiilor cu difuzare largă. au caracter mixt (combinând părţi ştiinţifice cu informaţii preştiinţifice sau dând alternativ două definiţii) şi 3. definiţia lexicografică coincide cu cea terminografică. sunt numai uzuale. Astfel. fiind necesară respectarea „nodului dur” sau a mediei semantice fără de care nu se poate face identificarea termenului respectiv. dicţionarele generale. 2007: 104-105). DEFICIT. cât şi a dicţionarelor. pentru care se impune o utilizare adecvată. În felul acesta problema definiţiilor alternative trebuie corelată cu relaţia dicţionar / texte şi contexte sau cu definirea paradigmatică şi sintagmatică a unui termen. iar caracterul specializat al definiţiilor acestor termeni depinde şi de numărul de termeni economici utilizaţi în definiţie. În cele ce urmează vom analiza câteva exemple ilustrative pentru fiecare situaţie. definiţii numite preştiinţifice .Bidu-Vrănceanu 1993: 58-59. A. Definiţiile alternative ating un aspect important pentru terminologiile actuale a căror interpretare este mai complexă şi pentru care delimitarea dintre termen şi cuvânt este. Extinderea nivelului de utilizare a termenilor economici dincolo de domeniul strict al specialistului este evidentă în româna actuală. şi b) (oarecum implicit) numărul termenilor specializaţi din definiţia lexicografică. Adoptarea conceptului de definiţii alternative obligă însă la respectarea principiului că definiţia unui termen specializat are un prag dincolo de care nu se poate coborî (în toate tipurile de definiţii). Toate aceste aspecte au fost identificate prin analiza terminologiilor româneşti (v. 72. Un alt aspect (3) de interes în definirea termenilor priveşte posibilităţile de decodare a lor riguroasă în funcţie de calitatea de specialist sau de profan a utilizatorului. condiţie pe care o îndeplineşte parţial terminologia economică prin termeni de interes larg precum BUGET. A. 1993: 47-63. S-a constatat că definiţiile termenilor economici în dicţionarele generale (DEX. În toate aceste cazuri. A. 2. relaţie bazată atât pe analiza textelor.a. DUMPING. Mai mulţi termeni economici au aceeaşi definiţie în dicţionarele generale şi în cele specializate: REDEVENŢĂ. AFACERE ş. după cum sunt: 1. DEXI) se pot caracteriza în mai multe feluri. dar semnalate izolat şi pentru alte limbi (H. (v. raportarea la aceştia blocând decodarea sau determinând o interpretare superficială a sensului specializat. CREDIT. aspecte precizate treptat în descrierea terminologiilor româneşti (v.Thoiron. determinând un interes larg şi o frecvenţă mare a unor termeni în diverse tipuri de comunicare.discurs) în care apare termenul şi de contextele lingvistice caracteristice.

Specializarea superioară a termenului DUMPING este reflectată şi de actualizările din presa economică de circulaţie largă: apar distincţii hiponimice: DUMPING de lungă durată / DUMPING pe termen scurt sau chiar contexte cu determinări complexe şi complicate: „DUMPING neloial. Interpretarea precisă şi plasarea riguroasă într-o ierarhie conceptuală a acestei paradigme este greu de făcut de către nespecialist chiar pe baza definiţiilor ştiinţifice din dicţionarele generale. Metalimbajul este accesibil şi la nivelul detaliilor descriptive diferenţiatoare. interpretare complicată şi de existenţa unor sinonimii cum ar fi cea dintre TITLURILE de stat şi BONURI de TEZAUR sau TITLURI de CREANŢĂ şi OBLIGAŢIUNI. 79 .REDEVENŢĂ este definit ca „sumă de bani” + „de dat” + „de către o persoană fizică sau juridică” + „ altei persoane fizice sau juridice” + ”plătită la date scadente” + ”rezultat al unui contract”. la fel de frecvente). Caracterul specializat al definiţiei este indicat de numărul crescut de termeni economici la care se face raportarea şi care determină o codificare superioară şi o decodare parţială pentru profanii interesaţi de acest termen dacă încearcă să-l explice cu ajutorul definiţiilor din dicţionarele generale. 2007/ 131. detalii specializate care precizează tipul tranzacţiilor financiare.n. folosit pentru a justifica taxele ANTI-DUMPING pe baza unui raţionament antimonopolist” (Capital 2007/239). componenta privind o formă de „câştig”: „Cel mai mare câştig lunar a fost adus vineri de TITLURILE producătorului de motoare.) (sau de o instituţie publică) + „pentru servicii efectuate de instituţii publice”.n. TITLU la purtător.. În definiţia termenului TAXĂ apare un singur termen specializat (subliniat de noi): „sumă de bani” + ”de dat” + ”de către o persoană fizică sau juridică” + ”percepută de bugetul statului (subl. TITLU de stat. generatoare .. accesibilă. intervin. Actualizările termenului TITLU (TITLURI) în presa economică cu specializare medie sau inferioară reflectă o definiţie preştiinţifică. E drept. unele date în termeni economici (subl. TITLU de rentă.) din contul său sau la o bancă ce deserveşte un furnizor în momentul în care dovedeşte predarea furniturilor în condiţiile stabilite înainte prin contract”. TITLU de valoare. iar definiţiile lor sunt ştiinţifice pentru că se raportează la alţi termeni specializaţi din domeniu privind hiperonimul).). TITLU este un termen economic şi un cuvânt al limbii comune (unde are mai multe sensuri. În ambele definiţii exemplificate. cotaţia medie a acţiunilor EPT a crescut ”. Respectarea celor două criterii propuse pentru calificarea ca ştiinţifică a definiţiei (coincidenţa dintre definiţia lexicografică şi cea terminografică şi numărul mare al termenilor specializaţi din definiţie la care nu se poate renunţa) se verifică în cazul sintagmelor specializate în care intră TITLU ca termen economic. şi în cele economice: TITLU de proprietate. de asemenea. altele în cuvinte uzuale: „(suma de bani) special rezervată de un cumpărător (subl.n. În definiţia din DEX a termenului DUMPING apar trei termeni economici care implică relaţii interconceptuale şi cresc gradul de specializare al definiţiei (care rămâne totuşi parţial decodabilă): ”vânzare a mărfurilor pe piaţa externă ”+ „cu scopul de a înlătura concurenţa şi a acapara piaţa”.. dar este. sintagmă care respectă ierarhia conceptuală din ştiinţele economice. Sensul specializat este condiţionat de apartenenţa la sintagme fixe şi este definit similar în dicţionarele generale. electrice . în acelaşi timp. Bursa. decodarea nu este blocată de prezenţa termenilor specializaţi.. obiectul lor şi formele de profit. deoarece contextele în care apare combină termeni specializaţi şi cuvinte ale limbii comune. Toate aceste sintagme au statut de hiponime economice. clasarea se face printr-un element mediu: sumă de bani. Pentru termenul ACREDITIV. DEX-ul dă o definiţie care poate fi considerată ştiinţifică.

Cele mai lichide TITLURI intră primele în vizorul administratorilor de fonduri”. cu o definiţie economică preştiinţifică. respectiv. „reducerea volumului producţiei şi circulaţiei mărfurilor”. 2007/ 21. Sensurile din lexicul comun ale lui CERERE sunt dominante şi în DEXI. cu unele relaţii interconceptuale uşor decodabile (dar fără marcă şi delimitări clare): „cantitate de bunuri (subl. „Pensiile private vor scumpi acţiunile. implicit alternativă. fapt ce permite investitorilor să cumpere sau să vândă oricând TITLUL respectiv”. certificate de depozit şi TITLURI de STAT pe termen scurt”. Faptul că provine din limba comună face ca în majoritatea dicţionarelor să domine sensurile uzuale din limba comună din care a rezultat (prin specializare) sensul economic.n. actualizările în texte presupun diferite grade de specializare şi reprezintă o altă formă de definiţii alternative. Capital. Definiţia lexicografică are astfel o parte preştiinţifică. Este cazul termenilor INFLAŢIE / DEFLAŢIE care au o clasare foarte generală. Bursa. Un exemplu de definiţie alternativă în diverse dicţionare generale este CERERE. Alte exemple date. chiar dacă sensul specializat este înregistrat independent (sensul 5) şi cu marca diastratică actualizată (econ. mai mult sau mai puţin independente de definiţiile termenilor respectivi din dicţionarele generale. 2007/ 137. Aşa se explică definiţia alternativă existentă atât în DEX.de piaţă). care este. alternativă faţă de partea cu detalii ştiinţifice. în care intervin combinaţii cu elemente accesibile alături de corelaţiile specializate au caracteristicile definiţiilor preştiinţifice. Contextele bazate pe corelaţii interconceptuale ale domeniului exprimate explicit pot fi considerate definiţii ştiinţifice. diferenţiindu-se partea finală de interes general formulată accesibil în ultimul tip de definiţie.Ultima parte a definiţiei. Capital. Detaliile privind procedeele. 65% în obligaţiuni.. Prin cele două părţi diferite ale definiţiilor acestor termeni din dicţionarele generale rezultă o definiţie mixtă. „TITLURILE Lafarge Agragate Betoane se tranzacţionează la categoria de bază a pieţei Rasdaq”. Business Standard. cerinţă. procesele economice antrenate de cele două fenomene aparţin unei definiţii ştiinţifice. nerelevantă: „fenomen” urmată de detalii economice numai aparent accesibile: „emiterea unei mase băneşti”. definiţia unui termen economic din dicţionarele specializate coincide numai parţial cu definiţia lexicografică. ceea ce determină o definiţie ştiinţifică: „Un TITLU este lichid când cu el se realizează numeroase tranzacţii. 2. care presupun mai multe nivele de decodare. apropiată de o definiţie ştiinţifică: „Politica de investiţii: portofoliul ţintă este de 25% în acţiuni şi FONDURI MUTUALE. în acelaşi timp cuvânt al limbii comune şi termen specializat. Raportarea termenului TITLU la alţi termeni economici care aparţin paradigmei „instrumentelor financiare” este o formă contextuală de definire. cât şi în DEXI. O serie de definiţii mixte din DEX dau numeroase detalii specializate. În acest caz. continuată cu definiţia preştiinţifică ( prezentă şi în DEX) . 2007/ 87. specializate. Definiţia este alternativă deoarece începe cu o definiţie uzuală prin sinonimia cu căutare. Atestările din textele din presa economică de largă circulaţie actualizează aceste definiţii alternative: 80 .În alte contexte se reflectă parţial relaţiile interconceptuale din domeniu prin prezenţa unui număr mai mare de termeni economici. DEX-ul combină la sensul 3 sensul uzual definit prin sinonimia cu căutare.) şi de servicii necesare pentru a acoperi consumul”. funcţional – concretă are valoare distinctivă pentru ne-specialist: „scăderea puterii de cumpărare a banilor” (INFLAŢIE) şi. cerinţă (ca şi în DEX). „creşterea puterii de cumpărare a banilor” (DEFLAŢIE). 2007/ 23. 10% în depozite bancare. Rezultă deci că.

Diferenţele specifice importante privind „gradul de lichiditate”. În unele contexte rezultă şi trăsătura relevantă în definiţia terminografică privind „gradul de lichiditate” şi relaţiile interconceptuale complexe. termenul LICHIDITATE apare în context cu alţi termeni economici care îi precizează sensul specializat. „Biofarm se plasează pe locul doi în topul LICHIDITĂŢII”. De cele mai multe ori însă. 81 . de la interpretări şi definiţii uzuale până la altele cu specilizare gradual diferită. După cum se constată şi din exemplul anterior. ultima caracteristică fiind specificată concret în paranteză . LICHIDITATEA tranzacţiilor s-a situat pe un trend ascendent”.„întreprindere. Capital 2007/ 23. unele definiţii mixte nu mai dau explicaţii în ce priveşte termenii economici care apar în metalimbaj.ACTIVE şi îl diferenţiază în funcţie de costurile şi durata TRANZACŢIEI. Bursa 2007/ 115.5 cu marca (fin) în DEXI) sunt foarte frecvenţi în presa de largă circulaţie. parţial preştiinţifică. Se înregistrează atestări ale termenilor LICHIDITATE fără precizări economice stricte: „Nici LICHIDITATEA nu a mai fost la fel de ridicată precum în restul săptămânii”.„CEREREA de servicii de administrare a investiţiilor este tot mai mare”. pentru care se impune raportarea la o definiţie ştiinţifică. LICHIDITATE intermediară. Buisness St. actualizând definiţii cu grade de specializare diferite.”. LICHIDITATE financiară. după cum nu rezultă specializarea maximă pe care o are o are termenul LICHIDITATE în sintagme fixe economice: LICHIDITATE imediată. obligând pe cel care consultă dicţionarul la o lectură a mai multor articole (sau la o lectură circulară).. în funcţie de convertibilitatea activelor în bani. LICHIDITATE se remarcă printr-un statut terminologic precis. patron sau altă unitate economică”.. ibid. id.”. „LICHIDITATEA s-a dublat. limitat: ”CERERILE se pot depune până la data. Termenul LICHIDITATE şi adjectivul corespunzător lui – LICHID (s. Bursa 2007/ 131. alături de contexte cu sens concret. Capital 2007/ 29. LICHIDITATE internaţională. „Am avut parte de fluctuaţii destul de ample şi de schimbări frecvente de direcţie pentru majoritatea acţiunilor LICHIDE care se află în atenţia investitorilor. ceea ce arată importanţa şi chiar necesitatea definiţiilor alternative pentru actualizarea adecvată a termenului: „Iniţial. care clasează termenul LICHIDITATE prin alt termen economic . Definiţia lexicografică conţine elemente accesibile: ”mijloc de plată” + „cu caracter imediat” + „aparţinând unei persoane juridice”. Business Standard 2007/ 3 octombrie. „LICHIDITATEA de azi arată că au intrat şi străinii”. dar şi de durata şi costurile tranzacţiei nu rezultă din definiţia lexicografică. prezentă limitat în dicţionarele generale: „LICHIDITATEA companiilor are în continuare de suferit de pe urma întârzierii rambursărilor datorate de stat pentru reţetele compensate”. Definiţia lexicografică se deosebeşte de definiţia terminografică. Creşterea LICHIDITĂŢII prin schimbarea mecanismului de formare al preţului s-a făcut vizibilă”. exemple în care apare sensul specializat. id. Interpretarea în aceste contexte se poate baza parţial pe definiţia lexicografică mixtă. Deşi extins în limba comună cu un sens generalizat. ”termenul pentru CERERILE prin Sapard este.2007/88. Aceste diferenţe şi specificările concrete în termeni uzuali pentru ceea ce înseamnă persoană juridică fac ca această definiţie lexicografică să fie mixtă. LICHIDITATE monetară. Săptămâna Financiară 2007/ 9 iulie. la BVB se vor tranzacţiona contracte futures pe indicele BET (care reflectă evoluţia cotaţiilor celor mai LICHIDE zece titluri listate la Bancă)”.

circulaţia mai largă. iar DEXI evoluează în direcţia unei definiţii ştiinţifice: „sferă a circulaţiei mărfurilor. Se remarcă în actualizarea acestui termen că sensul specializat este precizat prin alte determinări contextuale: „Reiffeisen va vinde acţiuni (subl. dar fără marcă diastratică şi cu o definiţie uzuală (cu termeni care circulă în comunicarea obişnuită): ”sumă de bani pe care trebuie să o plătească cumpărătorul pentru a achizţiona un produs sau pentru un serviciu”. CERERE.Numărul mare de termeni specializaţi necesari pentru definirea contextuală dă varianta superioară a definiţiei ştiinţifice.n. preţ de producţie. de asemenea. Definiţiile diferă însă în cele două dicţionare: DEX-ul dă o definiţie uzuală. de reflectarea evoluţiei în dicţionarele generale apărute în momente diferite (DEX-ediţia a 2-a-1997. DEXI-2007 ). respectiv se explică sintagma indicele BET. păstrând o definiţie uzuală pentru sintagmele specializate (preţ cu amănuntul). asociată cu o reducere temporară a preţurilor”. Această evoluţie în direcţia specializării este ilustrativă pentru termeni economici care au provenit din lexicul comun. din altă perspectivă . Termenul PREŢ este înregistrat în DEX cu primul sens economic. Sintagmele specializate au în DEXI mai ales definiţii uzuale (situaţie mai puţin 82 . Capital. Acest tip de exemple arată. 2007/20. sumă de bani care se cere pentru o marfă sau pentru un serviciu”. PIAŢĂ ş. Definiţia uzuală este preferată şi pentru sintagmele fixe specializate economic: preţ cu amănuntul. Trebuie remarcat că se înregistrează sintagme specializate de dată recentă (aparţinând marketingului economic) pentru care se dau. 3. „PREŢURILE vor avea tendinţa să crească pe măsură ce vor creşte unele costuri”. introduse alternativ şi paralel cu desemnarea terminologică strictă. PREŢ. Este interesant aici şi faptul că prin LICHID se efectuează o parafrază specifică mijloacelor de vulgarizare a termenilor specializaţi.n. Buisness Standrad. 2007/ 21. categorie economică a producţiei de mărfuri (subl. definiţii uzuale: preţ de penetraţie „fixarea unui preţ de vânzare scăzut cu scopul vânzării unei cantităţi mari de produse” şi preţ promoţional „tehnică de promovare a vânzărilor. 2007/29. importanţa raportării la elemente specializate (chiar dacă definiţiile lexicografice nu sunt ştiinţifice). Polisemantismul termenului PIAŢĂ este dominat de sensurile din lexicul comun grupate sub I.a. prin utilizarea limitată a definiţiilor uzuale şi prin înregistrarea unor sintagme specializate recente. Din acest ultim punct de vedere se poate constata faptul că DEXI reflectă mult mai riguros specializarea economică. Sensul specializat economic este plasat sub II şi are marcă diastratică. specializând parţial definiţia: „expresie bănească a valorii unei mărfi. Capital. prin marcarea diastratică.) în care îşi găseşte expresia totalitatea actelor de vânzare/ cumpărare şi a relaţiilor care se stabilesc în cadrul acestora”.) la un PREŢ maxim de 120 euro acţiune”. Problema definiţiilor uzuale ale termenilor economici în dicţionarele generale depinde de mai mulţi factori: provenienţa termenilor (prin specializare din limba comună sau cu caracter specializat de la început). DEXI înregistrează sensul 1. tratament comun în DEX şi DEXI. În funcţie de destinatarul sau obiectivul textelor intervin mijloace lingvistice (contextuale) de accesibilizare a sensului specializat sau. nu în ultimul rând. accesibilă dar imprecisă . Definiţia uzuală a sensului economic al lui PREŢ este convenabilă pentru interpretarea unor actualizări din presa economică de largă circulaţie: „ PREŢUL iniţial al autostrăzii este bazat pe studiile de prefezabilitate şi de fezabilitate”. de interes general a termenului şi. precum AFACERE. dimpotrivă de precizare ştiinţifică. economic cu marcă diastratică.

5. BIBLIOGRAFIE: Béjoint. Importanţa relaţiei dintre dicţionare şi texte permite observaţia privind posibilitatea extinderii conceptului de definiţii alternative dincolo de dicţionare. dincolo de domeniul specialiştilor.Bidu-Vrănceanu 2007: 162176). mai ales la nivelul actualizării în texte a acestor termeni. iar interpretarea corectă a definiţiilor (v. (2000) – Lexic comun. în cazul termenilor economici. Angela coord. cu consecinţe asupra actualizării lor în texte de specializare medie arată importanţa anumitor tipuri de definiţii alternative pentru deschiderea codurilor ştiinţifice.417 ş. A. Editura Universităţii din Bucureşti. Bidu-Vrănceanu. Lyon. în unele cazuri (de exemplu la DUMPING). Dacă în alte terminologii (de exemplu cea chimică). Bucureşti. p. Bidu-Vrănceanu. Exemplele analizate permit observaţia că definiţiile uzuale au o poziţie limitată în dicţionarele generale. „maturizarea PIEŢEI creditului de consum”. Editura Universităţii din Bucureşti.. Definiţiile uzuale ale termenilor economici nu reprezintă un avantaj pentru o decodare sau interpretare corectă. lexic specializat. Presses Universitaires de Lyon. o necesitate. Mulţi termeni economici prezintă un interes larg. Pe de altă parte însă. specializarea fiind marcată în diverse feluri. p. Ca o particularitate a termenilor economici se poate constata că. uneori. v. în Studii şi cercetări lingvisticce. coord. extins însă la contexte mult mai variate: „PIAŢĂ de profil. A.Bidu-Vrănceanu 2007: 92-98) contribuie la o utilizare adecvată în orice tip de comunicare. Tradiţie şi inovaţie în studiul limbii române. 2005. 4. definiţia uzuală succede celei ştiinţifice pentru a asigura accesibilitatea definiţiei lexicografice. raportul dintre definiţiile uzuale şi cele ştiinţifice este invers (mai ales în cazul unor exemple din categoriile 2 şi 3 din analiza e faţă). Săptămâna Financiară. în acelaşi tip de texte tendinţa de a face precizări contextuale care să circumscrie sensul specializat. în vol. Editura Metropol. PIAŢA chiriilor”.obişnuită în ce priveşte definirea sintagmelor specializate în dicţionarele generale): piaţa valutară („ansamblul operaţiilor de vânzare-cumpărare de valută”. Bidu-Vrănceanu. relaţiile interconceptuale specializate nu pot fi evitate. Numeroase texte din mass media (scrisă şi orală) care îşi propun o explicare a termenilor economici de interes larg apelează la definiţii preştiinţifice sau uzuale alături de cele ştiinţifice (parafraza definiţională fiind un procedeu important în vulgarizarea ştiinţifică – VS. piaţa de capital („ansamblul operaţiilor de atragere şi de plasare a banilor”).19 septembrie. Angela (1993) – Lectura dicţionarelor.255 ş. Există terminologie politică?”. Henri şi Thoiron. Angela (2004) – „Tradiţie şi inovaţie în lexicul politic. 83 .2005/33. Analiza mijloacelor textuale de definire contribuie la lărgirea conceptului de definiţii alternative şi arată utilitatea lui. Capital.u. prezenţa unor definiţii alternative (cu elemente ştiinţifice) fiind o condiţie a unei utilizări corecte. Philippe (2000) – Le sens en terminologie. În ambele cazuri însă existenţa definiţiilor alternative în dicţionarele generale reprezintă un avantaj şi. Actualizările din presa economică de largă circulaţie se remarcă prin preferinţa utilizării sintagmatice a termenului PIAŢĂ. nr. Gabriela Pană Dindelegan. se constată. Rezultă de asemenea că în definiţiile termenilor economici prezenţa elementelor specializate (în pondere diferită) este absolut necesară. Concluzii Analiza definirii termenilor economici la nivelul dicţionarelor generale. ceea ce face neconvenabile definiţiile uzuale ale unor termeni specializaţi în dicţionarele generale. Angela (1989) – „Aspecte ale funcţiei reflexive a limbii în terminologiile tehnicoştiinţifice”.u. Bidu-Vrănceanu.

coord.Bidu-Vrănceanu. Editura Universităţii din Bucureşti. Italia. Angela (2007) – Lexicul specializat în mişcare. Editura Codeces. Ingrid et Mackintosh. De la dicţionare la texte. Cabré. Institutul de lingvistică “I. Cela atteste l’importance de certains types de définitions alternatives dans l’ouverture des codes scientifiques.Maria Teresa (1998) – La terminologie. Editura Univers Enciclopedic. Academia Română. Editura Univers Enciclopedic. coord. Editura Niculescu. terminologie économique. săptămânal. Meyer. Bursa. Italia. Bucureşti Ziarul Financiar.Une approche sociolinguistique de la terminologie. Mots-clés: définitions alternatives. Rosetti”. Editura Humanitas. Béjoint şi Ph. săptămânal.Ec. – Dicţionar de economie. 2007. 84 .Francois (2003) – Socioterminologi. săptămânal. în H. ediţia a 2-a. 2007. 2-ème édition. . Eugenia Dima. Bucureşti. 1997. coord. D. D.Théorie . Editura Economică. Niţă Dobrotă. D Ec – Dicţionar de economie. DICŢIONARE DEX 2 – Dicţionar explicativ al limbii române. 2001-2003. Editura Litera Internaţional. Bucureşti. Bucureşti. vol. – Vocabular economic şi financiar cu indice de termeni în patru limbi. Bucureşti. Iordan – Al. Bucureşti. Edition Duculot. RÉSUMÉ DÉFINITIONS ALTERNATIVES DES TERMES ÉCONOMIQUES L’analyse des définitions des termes économiques figurant dans les dictionnaires généraux a des conséquences sur la présence des mêmes termes dans les textes spécialisés. 2001. Ion Coteanu şi Lucreţia Mareş. Bucureşti. Bucureşti.M.Presses de l’ Universite d’Otawa et Armand Colin. De Boeck et Larcier. cotidian. Kristen (2000) – “L’étirement du sens terminologique. Bucureşti. săptămânal. Thoiron 2000.u. Beaucoup de termes économiques cherchent à être diffusés dans le domaine des spécislistes et l’interprétation correcte de leurs définitions contribue à leur usage approprié dans n’importe quel type de communication. DEXI – Dicţionarul explicativ ilustrat al limbii române. săptămânal. Marius Sala şi Ion Dănăilă. Voc. 1999.mèthode et applications. MDA – Micul dicţionar academic. Săptămâna Financiară. termes spécialisés. SURSE Adevărul economic. aperçu du phénomène de la déterminologisation”. redactori responsabili acad. NDU – Noul dicţionar universal al limbii române. 1999. Gaudin. Bucureşti. Capital. I-IV.Ec. Editura Arc & Gunivas.198 ş.Dicţionar de Economie Modernă. Business Standard. Bruxelles.Econ. Bucureşti. 1994. p.

atât ai soţului cât şi ai soţiei.Mădălina STRECHIE. Tot în cadrul familiei se formau percepţia vârstelor. a fost considerat favorabil apariţiei a două noi tipuri de familie. Ea avea o mare importanţă în ceea ce priveşte participarea la viaţa publică. iar adopţia aducea cu sine privilegiile familiei adoptive. [3] Multe studii despre familia romană se bazează pe relaţii juridice. formată prin recăsătorie şi familia cognată. cu înţelesul pe care îl avem astăzi. compartamentele şi rolurile de gen. familia extinsă. [1] Rudenia era foarte importantă în cadrul societăţii romane. Patria potestas era cea care asigura moştenitorilor de sex masculin apartenenţa la familia care putea conduce. Faptul că unele ginţi şi familii au pierdut din importanţă. mai ales din punctul de vedere al apartenenţei sociale. [4] Grup de descendenţă a fost folosit. cetatea. Familia desemna şi afaceri pentru că industria romană s-a bazat pe un număr impresionant de scalvi specialişi în domenii diferite. atunci când deveneau liberţi sclavii luau numele-gentiliciulstăpânului-s. cu referire la gens. familia nucleară. familiile suverane din Roma arhaică. Reprezenta o afiliere a familiilor în gentes diferite cu frontiere sociale bine delimitate. la început. Gens. în care s-ar fi reunit prin intermediul unei descendenţe presupuse sau fictive. unde cea mai importantă era patria potestas. Ea era aşa zisa rudenie civilă şi ea era singura care producea efecte juridice. Cognaţiunea era rudenia de sânge dintre cei care aveau un strămoş comun indiferent de linie. deşi romanii nu-l foloseau. Cicero deosebea mai multe grade de rudenie în cadrul societăţii romane: cuplul. prin urmare era cea mai importantă legătură de rudenie. b. Agnaţiunea adică rudenia pe linie masculină care îi cuprindea pe toţi cei care intrau sub incidenţa lui pater familias şi a puterii lui. fiind în acelaşi timp şi o componentă importantă a cetăţeniei romane. Familia era pentru romani un stat în miniatură. Rudenia la Roma era agnatică. centrată în jurul unei singure persoane şi care includea membrii atât pe linie paternă cât şi pe linie maternă. La romani familia desemna sclavii unui cuplu căsătorit. Şi astăzi în cadrul familiei se defineşte relaţia dintre un individ şi un grup. familia desemna mai ales natura juridică a moştenirii.n. Dacă primele trei ofereau moştenirea prestigiului social (ne gândim aici la cele două ordine din cadrul societăţii romane ordinul senatorial şi ordinul ecvestru) căsătoria putea schimba condiţia socială a unei persoane. [2] Termenul latin de familia a fost preluat de mai toate culturile europene. chiar titlul imperial cum a fost cazul unor împăraţi romani (de exemplu Traian). tribus şi familia erau cele mai importante componente ale rudeniei romane la care se alăturau căsătoria şi adopţia. Universitatea din Craiova TERMENI DIN REPERTORIUL LINGVISTIC AL RUDENIEI LA ROMANI La romani rudenia era foarte importantă. O dată cu Ulpian. etnia-gens şi natio. Gentilitatea era tot o formă de rudenie civilă care cuprindea membrii uniţi tot pe linie masculină. sau cognatică. [5] O 85 . Se întâlnesc mai multe structuri de rudenie dintre care cele mai importante erau: gens. familia complexă. Dreptul roman oferea pentru rudenia din cadrul societăţii romane trei posibilităţi: a. Mai mult. importanţă demonstrată şi prin bogatul repertoriu lingvistic latin despre rudenie. Aceşti sclavi erau trataţi asemeni unei comunităţi. până la Ulpian. tribus şi familia. c.

a uni. p. 1993. s. frate …. -ae. Consors.(Guţu. -are vb. -onis. de căsătorie. Tribul era pentru romani cea mai importantă rudenie în cadrul ierarhiei sociale. a da în puterea altuia. al bunicii. ci si unul politic. rude. altoire. 1. G. văr (după mamă). G.1.(Guţu. (epigrafic). -ii. v. soţ.) Enuptio. rudenie (de sânge). Descendenţa aceasta producea şi o valoare juridică. divorţ.f. 99. soră.. p.) Divortium. -us. 2007. 2.i.f. -i. 2007. 1993. p. localitate). 3. s.) Adnepos. 2. cel care este adoptat. p. cel care adoptă. p. 1993. 2. 1993.. vt. a alege. căsătorie. Adoptivus. Consaquinitas. Consobrina..1993. care coincideau de cele mai multe ori cu segmentarea genealogică. adj.155. al bunicului. -um adj. 2. -ere.f. din acelaşi sânge. p. s.. s. p.) Emanicipio. 1. strănepot. -sponsum. 1993. Cu alte cuvinte descendenţa nu va mai avea doar un caracter juridic.linie de înrudire patrilineară sau un clan se compunea din descendenţii în linie agnatică dintr-un strămoş eponim. adj.a elibera un fiu de sub puterea părintească. ea va domina politicul. 1.(Guţu. 2. acest drept fiind una dintre componentele cetăţeniei romane. adopţie. (Guţu. copil născut după ce tatăl şi-a stabilit moştenitorii naturali sau prin adopţie. (Crăcea. 2..). dreptul de a se căsători. -spondi.f.) Consobrinus. s. Despondeo.131. ae. căsătorie. 1. corespunzător. p. măritarea unei femei cu un bărbat din afară (din altă clasă socială. a rezerva. s.t. strănepot. (Crăcea. Acesta era compatibil cu forma oligarhică de conducere. (Crăcea. a-şi lua femeie în căsătorie etc. s. s. p. adj.m. -ii. înrudire. 1993.) Conubium. bunică.m. a ceda.).f. . -us. s. (epigrafic). Avunculus (epigrafic) pentru bunic. vară (după mamă). frate.. s. [7] Terminologie pentru rudenia romană Annexus. înrudire din partea tatălui.) Abnepos. -ere. 1993.f 1. (Guţu. (Guţu. 1. înrudit. s. Ordinul senatorial coordona de iure politica legislativă a Romei antice. [6] La romani descendenţa era definitorie pentru politică. E. G.f şi s. a lega. Cognatus. s. v. Coniungo. tată adoptiv. -a. -onis. 83.) Avia.107.) Ius conubium era un drept fundamental al cetăţenilor romani. s. -oris..n.. s.) Coniugalis. Adoptaticius. soţie. Adopto. înrudit. p. a promite în căsătorie o fată….(Guţu. Adoptio. I. 238. 245. conjugal. p. Consaquineus adj. G. asemănător.m. -iugis.). p. G. G. 153. soţ. s. Coniux.m fiu adoptiv.. Avitus.. 2007. -i. (Guţu. -iunctum. 39. p.f. înrudire (de sânge).(Guţu. rudă. 57. -ae. Adoptator. admiţând formele ierarhiei sociale. a adopta. s. Într-un trib nu existau instituţii permanente. Cognatio. fiind determinantă în ceea ce privea o sumă întreagă de drepturi şi îndatoriri asociate unei poziţii sociale (ea regla comportamentele interpersonale din interiorul grupului). unire. 2. Numai cei din familiile aristocrate puteau exercita funcţii politice. -onis. Agnatus. (Guţu.(Guţu.. s. părtaş. -ii. 1 a promite.. E. 2.G.n. G. despărţire. rudă. dar existau puteri create ad-hoc la nivelurile superioare de fuziune. G.. naştere după moartea tatălui sau după încheierea testamentului.m. 245. 1993. 1993. Descendenţa patrilineară era condiţia dobândirii unui anumit statut şi prin urmare modalitatea de afiliere la un grup. fig. E. Coniugium. 3. s. G. -iunxi. Consaquineus. soţie. -rtis. -atis. 57. Consaquinea.f. legături de rudenie.n.. G. Agnatio. -ii. p.143. -onis.) 86 . 3.101. adj.. rudă din partea tatălui.1993.m.m.

p. (Guţu. fiu. speţă. 1993. -oris..). (Guţu.. -otis. -ae s.. 2003. ucigaş de mamă. M.f.) Soror.) Socer. 3. Familia europeană. p. înrudire. 1993..197. 2. moştenitor şi moştenitoare. -ae. I a se căsători..m.n. G. G. 393.f. ginere. s. Iaşi. 1993. s. căsătorie. 1993. 1993. p. s.) Pronepos. G.m. -ium s. -atis.m. -i. Filiolus. nuptum. 1. intim. Editura Polirom. (Guţu. s. Maternus. Genus. din aceiaşi părinţi.. fiică. [2] Şerbănescu. Gentilicius adj. fel. 394.m. 2 al neamului. p. -ae adj. 2. T. Prin labirintul culturilor. Reprografia Universităţii din Craiova.f.f.) Uxor. 265-267) Nubo. propriu familiei. Gentilis adj. avere.175. căsătorie. 1993. 1993. 1. strănepot. op. Filius. -tis s.. 1993. Editura Polirom.. p. familie sau totalitatea membrilor dintr-o casă sau dintr-o gintă. tată. G. II. (Guţu. G. s. G. (Guţu.. v. -oris. (Guţu.f neam. p. frate.t.f mătuşă după mamă. J. sf.n..1993. G.. 3 matern.. Radu Răutu.f ucigaş al fratelui. -eris. ae. s. 1. s.190. de casă. -ae. Fratricida. 1. -is. frăţie. 1. s.f. bunuri familiale.f. nume de familie. Iaşi. de familie. -us. 449. (Guţu. s. Iniţial au existat trei triburi. 291. [4] Goody. p. G. soră.. Fraternitas. 295-296. 2.m. 74. nuntă. -onis. Maritus. -ere. Izard...) Gener. neam. mod. s.n. 2. Matercula. 1993.. p. (Guţu. G. Craiova.m.m. -tris.. Matricida. de frate. -oris. 3 de familie. naţional.) Aceştia sunt principalii termeni din repertoriul lingvistic al rudeniei romane. -i s. -arum s. tată. (Guţu. p. -ae s. compatriot. Traducere de Silvana Doboş. [3] Sâmbrian. Andra. p. G. s. Matertera. a mărita.. Genitor. -us s. 3 frăţesc. fondatoare ale poporului roman: Ramnes. 1999.f.f. [5] ***Coordonatori Bonté.) Vidua. -eri. 1993.. familie..f.f. 1. G. -atis. s.cit. 1993. v. Drept privat roman. Nuptiae. categorie. 1993. soţie. 271-273. 2 conjugal. p. binecunoscut. -eri. adj. pp. văduvă. G. şi s.) Sponsalia. p. 439. 2. s.m.G. 74. 446. G. măicuţă.G. copilaş. -ae. 4 casă familială… (Guţu. p. după mamă.. 329. Gentilis. femeie măritată.. Unigena.184. Gens. pp. s. a se căsători. Marito. Familiaris. Editura Polirom. s. Dicţionar de etnologie şi antropologie.179. nata-. împărţire administrativ geografică a cetăţenilor romani…. socru. [6] Ibidem 87 . 2007. Se observă o varietate destul de bogată. 1993.) . -i. s.m. s. 32.f. natus. rudă. -i. s. -edis. 1. ai familiei.) Filia. neam. rubedenie. soţ. s. 253.3 al neamului. O încercare de antropologie istorică. Cum gândesc şi cum vorbesc ceilalţi. s. soţie. termeni selectaţi de noi în ordine alfabetică. (Guţu. al fratelui.m.. -ris. p. Matrimonium.i a se mărita. Gentilitas. 2. (Guţu. Nurus. -ii s. logodnă. Tities şi Luceres.) Pater.f. 398.. traducere Smaranda Vultur.f. nupsi. (Guţu. (Guţu. Natio. s. Sororius adj 3 de soră. 1993. NOTE: [1] Sâmbrian. părinţi.G. familie. văr. pl. 1993. s. -eris. Fraternus adj.. mamă.f. fiu Guţu. s.. adj. moştenire. p. p. p.) Frater. strămoşi…(Guţu. -ae s.f. -ae s. P. unii dintre aceştia găsindu-se şi în repertoriul juridic actual. Maritalis adj. p.m. -atis. Mater.. T.) Hereditas. Genticus adj. noră.) Tribus. s. Heres. G. Iaşi.. fiică. de neam. trib. 1. 2.m. scalvii unei case…. -ae. p. p. ai casei. 1993. (Guţu. şi f.f.m.) Marita. 1993.Familia. 459. 14. m.

Guţu. P. român-latin. Tratat de Sociologie.. E. (2007). Friedberg. Dinu. (1993). R. Sâmbrian. Gheorghe. R. M. Craiova: Reprografia Universităţii din Craiova. Michel (1999).CLÉS: Romains. Balle. Bucureşti. Jack. M. Ediţie revăzută şi completată.. Dicţionar de etnologie şi antropologie.. traducere Smaranda Vultur. Iaşi: Editura Polirom. tribu.. de propriété et de droit. Lexicologia limbii latine. Familia europeană. RÉSUMÉ TERMES DU RÉPERTOIRE LINGUISTIQUE DE LA PARENTÉ CHEZ LES ROMAINS Les relations de famille étaient très importantes pour les romains du point de vue social. Craiova: Editura Universitaria. la race et les tribus. Drept privat roman.. Izard... Boudon. F. pp. Constanţa: Editura Steaua Nordului. Généralement. Cussin. Traducere din limba franceză de Delia Vasiliu şi Anca Ene. F. Cussin. Birnaum. Bucureşti: Editura Ştiinţifică. Autori Baechler. Valade. B. 89-96. Tratat de Sociologie. Cherkaoui. 88 .. Ces relations établissaient des différenciations de priorité . P.. Traducere din limba franceză de Delia Vasiliu şi Anca Ene.. Valade. (2008). Bucureşti: Editura Humanitas.[7] ***Coordonator Boudon. Teodor. ***Coordonatori Bonté.. M. Le répertoire linguistique des relations de famille est très riche et divers et est souvent utilisé dans le langage juridique de nos jours. (1997).. Goody. Balle. Andra. (1993). Cherkaoui. (2007). Dicţionar latin-român. Traducere de Silvana Doboş.. Editura Humanitas. F. Crăcea. BIBLIOGRAFIE: ***Coordonator Boudon. R. Elena.. B. Friedberg. J. Le marriage et l’ adoption étaient des relations de famille également importantes. Chaezel. Cum gândesc şi cum vorbesc ceilalţi. Autori Baechler. les degrés de relation étaient établis par la famille. Dicţionar latin-român. Raymond. Şerbănescu. F. (2003). O încercare de antropologie istorică.. Prin labirintul culturilor. MOTS. E. relations de famille. famille. Dana. J.. Chaezel. Iaşi: Editura Polirom. 1997.. Iaşi: Editura Polirom.. M. Baoudon. Radu Răutu.. gens. Pierre. Birnaum..

şi este important prin faptul că reprezintă o imagine a ştiinţelor ale căror terminologii sunt studiate. Definim subdomeniul drept domeniu (mic) subordonat unui alt domeniu (mare). Aceasta ar presupune alcătuirea unui arbore sau tezaur al cunoaşterii în gen Răduleţ-Timotin (cf. Mărcile din dicţionarele româneşti recente DEX. A. evoluează de-a lungul timpului reflectându-se reciproc. însă după o re-lectură a acesteia (v. Al. Fiecare domeniu utilizează un sublimbaj care este o variantă particulară a limbajului general. T. determinate de combinaţii între ele sau cu precizări ca în sintagma. cu variante multiple. Domeniu şi subdomeniu în secolul al XX-lea. paralelismele mărcilor (echivalăm mărcile sinonime sub acelaşi domeniu) sau absenţele unora (recuperate din lectura definiţiei lexicografice).1999). în particular. în sens larg. De aceea apelăm la un mijloc care facilitează investigaţia: mărcile diastratice ca indicator de domeniu utilizate în dicţionarele generale ale unei limbi. Tănăsescu în 2000: 81). A. despre cuvinte. Domeniile se plasează în tipologia mărcilor diastrtice sub factorul stil funcţional al limbii şi în cadrul acestuia sub marca „(ştiinţific)” (Bidu-Vrănceanu 1997: 29). domeniul este vocabularul asociat unei anumite discipline. În sens restrâns. 89 .(v. marca diastratică. pe de o parte. Mărci diastratice Domeniul este. o disciplină sau o ştiinţă din câmpul cunoaşterii umane. Mai exact. pe de altă parte. Pe de o parte.Bidu-Vrănceanu 1997. BiduVrănceanu 1999 şi 2000). Se poate studia evoluţia terminologiilor sub două aspecte definitorii: apariţia şi multiplicarea subdomeniilor şi dezvoltarea conceptual-lingvistică a inventarului de termeni. Simplificând datele analizei. se urmăreşte modul în care conceptele matematice sunt redate de materialul lingvistic. terminologii. cu o întrebuinţare specifică a gramaticii şi a vocabularului acesteia. F. Pentru alţi specialişti (R. pe de alta parte. În studiul de faţă încercam să oferim o imagine a terminologiei matematice drept componentă a culturii române la graniţa dintre două milenii. Studierea domeniului în sens restrâns este în strânsă legătură cu delimitarea domeniilor cunoaşterii în sens larg. ceea ce depăşeşte intenţia studiului nostru. Matematica este ştiinţa în care nimic din ce s-a spus nu este negat. limitele dintre domenii nu sunt stricte. Rastier 1995 consideră domeniul un tip de clasă lexicală situată.unei practici sociale determinate. am considerat drept indicator de domeniu. Timotin în 2000: 84 sau F.sau unei sfere de activitate. pentru cunoaşterea limbii. dar la care întotdeauna există posibilitatea de a adăunga ceva. 1. VB. Losee 1995) o disciplină sau un domeniu este un sector al ştiinţei sau tehnicii care se ocupă de o anumită problematică. Gradul de modernizare şi de specializare a terminologiilor cunoaşte valori diferite de la o etapă la alta şi de la un domeniu la altul. DN şi DE sunt numeroase. într-o ordine crescătoare ca întindere. pentru a evita incluziunile dintre domenii (înlocuim mărcile subdomeniilor cu mărcile domeniilor corespunzătoare). „sferă specializată a experienţei umane” (VST). Studiul lingvistic terminologic are de aceea o importanţă îndoită: este important în sine. nu există nici o demarcaţie absolută între limba generală şi specială.Alice TOMA Universitatea din Bucureşti TERMINOLOGIA CA VECTOR AL CULTURII MATEMATICE LA GRANIŢA DINTRE MILENII Ştiinţe şi limbaje de specialitate.

Dimpotrivă. devenită domeniu independent. în cazul în care marca apare. Probabilităţi. ceea ce nu corespunde realităţii. şi această disciplină fiind situată la limita dintre subdomeniu al matematicii şi domeniu independent. Universitatea din Bucureşti). ci se opune proliferării subdomeniilor matematicii. Tehnici de simulare. apl. matematicile aplicate nu pot fi considerate deocamdată un domeniu strict distinct şi precis delimitat. = topografie.(ializat) etc.)” şi „(fon. În timp ce informatica a devenit domeniu bine conturat şi independent de matematică. Programare declarativă. Chivu). cu naşterea unor domenii noi. geom. Curbe algebrice). = geometrie şi inform. Această specializare combină în pregătirea studenţilor discipline strict informatice şi discipline matematice (Informatică an I: Algoritmi şi structuri de date. desprinse din alte domenii sau rezultat al interdisciplinaritaţii. pragmatică etc. SGBD. în condiţiile unei dezvoltării ştiinţifice permanente. în situaţia că luăm în considerare relaţia informaticii cu matematica. Dezvoltarea aplicaţiilor web. Geometrie Riemanniană. Problema subdomeniilor este complexă. dar şi matematicile aplicate. Aceeaşi incoerenţă a arborescenţei domeniilor poate fi semnalată şi pentru următoarele serii de mărci diastratice din alte domenii.: „(gram.)” „(lingv)”. luând ca principal criteriu disciplinele de învăţământ.)” „(lingv. Astfel. Astfel. informaţii utile pentru textele matematice din secolele precedente. = informatică. disciplinele studiate în facultate ne dau informaţii despre organizarea şi reorganizarea domeniilor independente şi a sub-subdomeniilor. Mate. Diversitatea subdomeniilor matematice actuale poate fi dedusă din consultarea disciplinelor predate în specializări şi studii superioare în matematică. De exemplu.spec. se verifică ce fel de matematică poate fi aplicată. Topologie. manualele şcolare şi traducerile (cf. Sisteme de operare. Matematicile aplicate apar la nivelul licenţei (de exemplu. Arhitectura sistemelor de calcul.)” sau „(fon. Tehnici web. Programare procedurală. Rămânând strict la matematică. „(lingv. Informatică III: Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate parţiale. = matematică. încă de la nivelul anului I. DEX 1998 are mat. Domeniile şi subdomeniile pot fi ierarhizate după diverse criterii. De asemenea. Cu alte cuvinte singurul subdomeniu matematic propriu-zis ce are marcă diastratică în dicţionarele recente este geometria. Acestor mărci. nu reflectă la nivelul mărcilor diastratice bogăţia subdomeniilor matematice. Algebră. se desprind din sau au ca fundament important matematica. Sunt subdomenii ale lingvisticii care rămân nemarcate diastratic: lexicologie. Absenţa totală a mărcii de domeniu este una dintre problemele dicţionarelor. DEXI 2007 adaugă topogr. În afară de faptul că de multe ori sensurile termenilor nu sunt însoţite de o marcă diastratică adiacentă acestuia. Pornind de la realităţi fizice de obicei.. Calculabilitate şi complexitate. lexicografie. chiar cele din a doua jumătate a secolului al XX-lea. inclusiv cele din ştiinţele matematice. atât informatica. numărul mărcilor este în scădere faţă de secolul al XIX-lea.)”. mărcile diastratice „(gram. Gh.. Informatică an II: Tehnici avansate de programare. dicţionarele generale din diferite perioade. Geometrie computaţională. an II: Mecanică 90 . Informatica este o specializare independentă în facultate (Facultatea de matematică. De exemplu. incluziuni sau suprapuneri de domenii şi subdomenii ştiinţifice pe care le reflectă analiza mărcilor diastratice. Logică matematică şi computaţională. Inele şi categorii de module. în marea familie a cunoaşterii ştiinţifice relaţia domeniu – subdomeniu poate apărea uneori arbitrară. Se nasc astfel intersecţii. nu este corelată cu o arborescenţă adecvată a domeniilor şi nu este unitar utilizată.)” sunt utilizate arbitrar în DEX şi relaţia de incluziune dintre ele poate fi stabilită numai de un specialist.

Discursul matematic are grade diferite de formalizare. Algebră. fapt consemnat de DMG: „funcţie (lat. Analiză matematică. definiţia este o „operaţie logico-semantică prin care se stabileşte identitatea de designatum între un nume comun şi o expresie nominală generală” (Popa 1972: 69). Definirea FUNCŢIEI în DEX (1998: 357) „6. analiza – constituie discipline de bază în pregătirea studenţilor la nivelul licenţei (Matematică an I: Algebră. ci conceptul de „plan”) apărând sub forma unei predicaţii de identitate. Luăm termenul FUNCŢIE pentru o analiză mai detaliată.) Mărime variabilă care depinde de una sau de mai multe mărimi variabile independente” pierde din vedere un aspect esenţial al funcţiei de a fi un triplet. Apare folosit în denumirile subsubdomeniilor algebrei pluralul algebre. funcţie nu este definit ca termen matematic independent: FUNCTIONE. şi metalimbajul ca material al definirii. Geometrie. de exemplu PLANUL. Metode analitice în teoria numerelor. geometria. Probabilităţi) şi se conturează mai bine la nivelul masteratului unde o specializare este Matematici aplicate in Finanţe. Încă de la acest nivel de specializare remarcăm prezenţa unor sub-subdomenii cum ar fi Analiza funcţională. Creşterea ponderii epistemologicului 91 . Geometrie diferenţială. servitiu. Vom avea în vedere cei doi poli ai actului definirii. Inele şi categorii de module. definiendum şi definiens. Definiţia termenului matematic are o anumită structură. pe de o parte. algebra este specializare la nivelul masterului unde se studiază atât alte subdomenii ale matematicii. Programare procedurală. realizare”). Teoria numerelor. Analiză. Algebre Hopf. Analiză reală. 2. Teoria numerelor. (Laurian şi Massimu 1871. De exemplu. Master Algebră II: Didactica specialităţii. Definirea reprezintă punerea în „ecuaţie” a semnelor şi a lucrurilor prin intermediul conceptului (dat fiind că nu se defineşte. Ca proces. functionea unei machine de vapore. Topologie. cum ar fi algebra sau geometria. se remarcă prin continuitatea în păstrarea unei anumite distanţe faţă de sensul strict specializat. Tradiţie Definirea termenilor matematici în dicţionare. functio. Analiză.generală. essercitiu. Teoria Algebria a Numerelor. Logică. numită domeniu de definiţie. una functione trigonometrica.. Probabilităţi. „frază fundamentală din care se naşte toată lingvistica” (Rey-Debove 1979: 181).1876). officiu: functione publica. functione privata. definiţia FUNCŢIEI). Încercarea unei accesibilizări sporite prin reformulări substanţiale (de exemplu. În secolul al XIX-lea sensul matematic apare uneori doar pentru un termen sintagmatic care foloseşte cuvântul-intrare de dicţionar. iar ca produs. Sub-subdomeniile sunt evidente în cazul subdomeniilor clasice. Actuariat şi Biostatistică. „îndeplinire. dar mai ales sub-subdomenii ale algebrei (Master Algebră an I: Geometrie Riemanniană. Matematică an II: Algebră. x este y. s. Cultivarea termenilor matematici la început de secolul al XXI-lea 2. triplet format dintr-o mulţime E. Subdomeniile clasice ale matematicii – algebra.1. nivelul didactic prezentând aspectul minim. o mulţime F. Curbe algebrice. Ecuaţii cu derivate parţiale. Optimizare liniară). Mecanica mediilor continue. în dicţionare de tipul DEX ) conduce la pierderea echivalenţei acestui mod de definire cu definiţia matematica (v. Geometrie diferenţială. Matematică III: Analiza funcţională. actione de fungere. Combinatorică în algebre comutative). f. De exemplu. functio. pe de altă parte. Ecuaţii diferenţiale şi integrale. definiţia este o „propoziţie necesarmente adevărată al cărei subiect – definiendum şi al cărei predicat – definiens descriu aceeaşi clasă de obiecte” (Popa 1972: 18). Teoria măsurii. (Mat. Geometrie. numită mulţimea în care funcţia ia valori (codomeniu) şi o corespondentă care asociază fiecărui element din E un element şi numai unul din F“ (DMG : 119). Ecuaţii diferenţiale.

Este absolut necesar să distingem între: a) metalimbaj ca limbă artificială compusă dintrun stoc de termeni. prin discurs. Cu această a doua accepţie a termenului vom opera în cele ce urmează. Aspectul didactic al Mg IX face posibilă uneori inserarea definiţiei în urma unui proces intuitivinductiv în care situaţii imediate sunt treptat abstractizate şi aduse la nivelul de exactitate impus de domeniul matematic (SISTEM DE COORDONATE. Această realitate matematică există a priori în mintea matematicianului dar. Tot aşa cum dimensiunea de comunicare cu lectorul este redusă la minimum. Axiome. raţionamentul de înţelegere a definiţiei este deductiv. un tip de identificare specific geometriei este realizat prin figura geometrică la care se face referire exactă. „Când matematicianul zice: să numim cutare entitate în cutare fel. LOC GEOMETRIC. decizia sa are forţă de lege […]. definiţia cuprinde explicaţii descriptive necesare. acesta exercită puterea sa de recreare. Carenţa afazică a « capacităţii de muncă » este de fapt o pierdere a metalimbajului” (Jakobson în Rovenţa. care au introdus această distincţie sub influenţa lui Hilbert şi a corelaţiei matematică – metamatematică) şi b) metalimbaj într-un sens mai puţin riguros. chiar ale definiţiilor stereotipe (R. Deseori asupra definiens-ului se produc operaţii de multiplicare. Metalimbajul diferenţial în matematică se constituie din două tipuri principale de material lingvistic „limbajul simbolic” şi „limbajul natural” ca intermediar pentru a explica simbolul ce prezintă caracter formal. în orice caz neformalizat şi care este limba naturală. ci logică. Ordinea nu este euristică. prescriptive. cel mai adesea definiţiile sunt convenţionale. Sub modul axiomatic textul „ia matematica de la început” într-o ordine logică. enunţiatorul se şterge în faţa discursului. echivalarea dintre definiendum (ceea ce este definit) şi definiens (ceea ce defineşte) este anunţată prin „se numeşte”. În discursul matematic definiţia se include precis având caracter normativ. precizare a limbajelor. prezentată în forma general-abstractă. apriorice. obţinându-se echivalări de tip special pentru definiendum identificate prin „se citeşte”şi – sau „se notează”. ca modalităţi de glosă. stipulatorii. asistă la crearea unei relaţii matematice de pură abstracţie. riguros fixată. universal şi reprezintă modalitatea principală de exprimare matematică devenită manifestă din momentul interiorizării conceptelor matematice.Frumuşani 1995: 113). Structura definiţiei este marcată de un metalimbaj (în sensul a) caracteristic: eticheta ”definiţie” marchează începutul definiţiei. Teoreme. El comite un act de limbaj performativ admis de toţi cei asemenea lui. de exemplu). „se va numi”. „vom numi” . Deşi termenii matematici pot fi descrişi cu elemente proprii definiţiilor naturale. De cele mai multe ori însă. Martin 1992: 69). explicitare. În ce priveşte definiţia lexicografică nu ne va interesa structura integrală pe care i-o descrie lexicograful . Componenta metalingvistică este inerentă funcţionării limbajului şi constituirii cunoaşterii (omologarea raportului semn-referent. adecvarea între propoziţii şi fenomene): „Apelul la metalimbaj este o necesitate atât pentru achiziţia limbajului cât şi pentru funcţionarea sa normală. ci numai anumite elemente care sunt corelate cu definiţia din discursul ştiinţific sau cu definiţia din dicţionarul de specialitate. axiome şi reguli (este vorba de metalimbaj în sensul lui Tarski şi Carnap. prin tehnica sa discursivă. Termenii matematici analizaţi primesc în Mg IX definiţii care se integrează în discursul logic de unde sunt excluse alte tipuri de discurs. Remarce alăturate discursului logic comentează rar o definiţie care tocmai a fost dată. Pe măsură ce lectorul primeşte textul. tradusă în armătura constituită din Definiţii.în reflecţia actuală (deplasarea interesului din planul existenţei spre cel al cunoaşterii) implică o creştere proporţională a operaţiilor metalingvistice. În timpul întregului 92 .

p. reprezentând un domeniu matematic: „(Geom. ext. SINUS.său discurs. corect şi într-un subansamblu mai amplu. al matematicii integrale: „(Mat. Dacă ECHILATERAL. Alegerea îndreptăţită potrivit criteriului frecvenţei faţă de unii termeni (ECHILATERAL.. DREPTUNGHI. ORTOGONAL). Uneori este „simţită” incluziunea dintre mărcile diastratice utilizate şi atunci apar suprapuneri ale acestora de tipul: „(Mat. pur şi simplu prin faptul că el a proferat (sau a subînţeles) anumite cuvinte ca numitori”. despre două figuri geometrice)” (pentru SIMETRIC). Spre deosebire de acestea. Analiza metalimbajului din DEX comparativ cu dicţionarele de specialitate (DMG şi DMED) aduce rezultate interesante. CONGRUENT.)” (pentru PERIMETRU). sunt adecvate acestuia. lipsa continuităţii se face remarcată prin absenţa unui principiu constant de distribuire a termenilor într-un anumit subansamblu matematic. SUPLIMENT. VÂRF) sau prezenţa mărcii diastratice indicatoare ale domeniului (de exemplu: CONGRUENT. conform grilei de înregistrare a sensurilor în dicţionar) (de exemplu. restrângând la „Geometrie” nu putem reţine decât o parte (PLAN etc. expresia introdusă va avea sensul astfel decretat. Se constată că sensul matematic poate fi primul (deci. mărcile diastratice se referă la ansambluri foarte restrânse „(Despre două elemente aparţinând unor figuri geometrice în care există o corespondenţă determinată)” (pentru termenul OMOLOG). în care se combină limbajul 93 . ca grad de formalizare. Definiţiile din manualul Mg IX. ext. De exemplu. (pentru termeni ca DREPTUNGHI. (Y. MEDIATOR) sau între celelalte sensuri (FUNCŢIE. VÂRF. OMOLOG. Urmărind termenii matematici în DEX putem distinge trei atitudini diferite faţă de înregistrarea sensului matematic al acestora: a) absenţa înregistrării termenului având numai sens specializat (de exemplu IZOMETRIE). Gentilhomme 1995: 93). despre poziţia lor etc.d. DREPTUNGHIC. b) absenţa precizării sensului matematic (de exemplu EXTERIOR.a. COSINUS. numai intervenţia specialistului putând distinge subincluderile valide. b) subansambluri mai ample. PERMUTARE etc. LATURĂ. însă relaţia inversă nu poate fi întotdeauna verificată. situându-se. inclusiv a sensului matematic.)” (pentru termenul PLAN) sau c) la domeniul general. „(Despre drepte şi planuri” p. între definiţiile din DEX şi definiţiile din dicţionarele de specialitate: DGM şi DMED. În cazul cuvintelor polisemantice înregistrate în DEX se impune observarea poziţiei ocupate de sensul matematic. dacă orice orice termen matematic poate fi înregistrat sub „Matematică” – ca semn diastratic (PLAN. ”(Despre figuri geometrice)”. DREPTUNGHIC.) (pentru PERPENDICULAR).). PERIMETRU).m. ISOSCEL). PERPENDICULAR).. despre obiecte sau părţi ale lor. ISOSCEL etc. c) înregistrarea termenului. adresându-se unui nivel mediu de specializare.) ş. În acest ultim caz întâlnim diferenţe realizate prin utilizarea mărcilor diastratice: absenţa acestora (UNGHI. În corpusul de termeni analizat. despre două puncte aparţinând aceleiaşi figuri geometrice sau la două figuri diferite. ultimul (de exemplu.) (în ultimele două cazuri sensul matematic fiind considerat drept sens secundar). sunt înregistraţi IZOMETRIE nu este înregistrat. DREAPTĂ. Arbitrară este în DEX inserarea sau nu a termenilor strict specializaţi. MIJLOC). SEMIPLAN. Utilizarea mărcilor diastratice în DEX este neunitară. LATURĂ. sens principal. dar subiectivă prin raportare la alţii (SEMIPLAN). etc. Datorită incluziunilor succesive dintre mărcile diastratice (de exemplu: „despre figuri geometrice” „Geometrie” „Matematică”) sensul unor termeni încadraţi sub indiciul unui subansamblu mai restrâns ar putea fi supraîncadrat.

~ pară.simbolic „traducând” definiţiile termenilor matematici în limba naturală. ~ bijectivă.~de selecţie. ~ hiperbolice. ~ speciale.) interesate de conceptul abordat (DMG şi DMED). ~ radical. ~ continuă. 94 . ~ de probabilitate. ~ crescătoare. (Mat. Unei productivităţi sintagmatice intradomeniale bogate i se asociază o productivitate sintagmatică extradomenială bogată. De cele mai multe ori.„natural” de specialitate şi limbajul „artificial” de specialitate. ~ armonică. ~ caracteristică. ~ constantă. ~convexă. ~ omogenă. ~ de distribuţie. ~ raţională. ~concavă. Termenul FUNCŢIE este inclus în următoarele sintagme matematice: FUNCŢIA beta. ~ parte întreagă. ~ identică. ~ inversă. pierderile apar inevitabil. ~ lui Hamilton. Definirea sensului matematic în DEX „6. dar precizat în DMG: „Dacă E este o submulţime a lui Rn funcţia se numeşte de n variabile”. Termenul-pivot cu cea mai mare productivitate de sintagme (aproape dublu faţă de următorul clasat) este FUNCŢIE. ~ densitate de probabilitate. ~de variabilă complexă. ~ crescătoare. iar în sintagma grup abelian desemnează o realitate matematică. Se constată distincţii în ceea ce priveşte intrările şi subintrările între două dicţionare de specialitate. Încercăm să distingem particularităţile semantice ale termenului-pivot care permit constituirea unui număr mai mare de sintagme pornind de la acesta. ~ de forţă. ~ de gradul doi. De exemplu. ~ uniform continuă. o mulţime F. numită mulţimea în care funcţia ia valori (codomeniu) şi o corespondenţă care asociază fiecărui element din E un element şi numai unul din F” (DMG: 119). ~ elementară. ~impară. un grup a cărui lege de compoziţie este comutativă. ~ lui Lagrange. ~ reală de m variabile reale. DEX-ul renunţă total la limbajul codificat . ~ injectivă. ~ signum. ~ compusă. în timp ce DMED are articole formate din intrări şi subintrări – acolo unde situaţia o reclamă (de exemplu: FUNCŢIE este singurul cuvânt – vedetă (intrare). numit domeniu de definiţie. ~ omografică. ~ putere. fapt neprecizat în manualele de liceu. În schimb. DMG este conceput ca un ansamblu alcătuit numai din intrări. ~ de două variabile reale. În dicţionarele de specialitate (DMG şi DMED) structura definiţiei este asemănătoare celei din manual MgIX (pentru analiza discursivă a definiţiei v. ~ biunivocă. definirea FUNCŢIEI).~de repartiţie. ~ circulare inverse. ~ trigonometrice. Cap. ~ lui Euler. fiecare constituie cuvânt-vedetă). functio „îndeplinire. ~ simetrică. termenul bază este un obiect (concret sau abstract). ~ exponenţială. triplet format dintr-o mulţime E. ~ logaritmică. binevenită prin fondul noţional intuitiv pe care îl activează prin traducerea sensului originar. ~ raţională întreaga. ~ surjectivă. unele informaţii istorice privind contribuţia unor matematicieni la constituirea noţiunii respective (DMG) şi informaţii traversând diverse arii matematice (geometrie euclidiană. GRUPURI în sintagma grup de sunete dă naştere unui termen lingvistic (desemnând global realităţi ca „diftongi” sau „triftongi”). ~ monogenă. ~ reciprocă.) Mărime variabilă care depinde de una sau de mai multe mărimi variabile independente” (DEX: 357) pierde din vedere aspectul esenţial al funcţiei de a fi un triplet (ceea ce DMG semnalează clar: „funcţie [lat. ~ monotonă. ~ gama. deşi aflate uneori în raport de incluziune (de exemplu: FUNCŢIE FUNCŢIE ANALITICĂ FUNCŢIE BIJECTIVĂ FUNCŢIE INJECTIVĂ etc. ~ de gradul întâi. uneori permiţându-se într-o lectură de nespecialist apariţia inexactităţilor (de exemplu. FUNCŢII circulare directe. Unii termeni matematici sunt productivi sintagmatic. definiţia din DEX reţine un aspect secund al FUNCŢIEI şi anume că aceasta poate avea una sau mai multe variabile. 8). iar FUNCŢIE BIJECTIVĂ şi FUNCŢIE INJECTIVĂ sunt subintrări). Sunt prezente în plus etimologia termenilor (în DMG). geometrie diferenţială etc. realizare”]. ~ polinomială. funcţie analitică.

Se observă că sensul din definiţia lexicografică (DEX: „6. ( Mat.). Mărime variabilă care depinde de una sau de mai multe mărimi variabile independente.”; DMG : „triplet format dintr-o mulţime E, numită domeniu de definiţie, o mulţime F, numită mulţimea în care funcţia ia valori (codomeniu) şi o corespondenţă care asociază fiecărui element din E un element şi numai unul din F […].”) se păstrează în fiecare dintre contextele fixe. Din punctul de vedere al subcategoriilor semantice stabilite anterior, FUNCŢIE se încadrează între obiectele abstracte. Termenul FUNCŢIE este suportul unei largi microinterdisciplinarităţi: (adm.) funcţie publică, funcţie publică teritorială ; (fiziol.) funcţie de nutriţie, funcţie de reproducere, funcţii digestive ; (chim.) funcţie acide, (lingv.) funcţie denotativă ; (gram.) funcţie sintactică ; (log.) funcţie propoziţională ; (ec.) funcţie de producţie, funcţie comercială). Urmărind transferul sintagmelor constatăm că nici o sintagmă matematică nu apare într-un alt domeniu într-o preluare identică. De exemplu, FUNCŢIE, termen cu productivitatea sintagmatică maximă în matematică nu oferă celorlalte domenii nici unul din contextele fixate în matematică. Mai mult decât atât în două dintre cele trei domenii de interdisciplinaritate apare independent (fiziologie şi logică), numai în gramatică apărând ca sintagmă fixă funcţie sintactică. 2.2. Inovaţie. Definirea şi metalimbajul matematic Modernizarea limbajului matematic se produce cu precădere la nivelul metalimbajului, al definirii. Deşi matematica este un domeniu concentric, în matematică termenii trecând în metalimbaj, ceea ce nu se întâmplă, în general, în dicţionarele din secolul al XIX-lea; numai spre sfârşitul acestui secol metalimbajul e din ce în ce mai bogat în termeni matematici. Tendinţa aceasta aminteşte că matematica e, din acest punct de vedere, un "limbaj închis". Iată spre exemplificare câteva definiţii din prima parte a secolului, pentru termenii ALGEBRĂ, ECUAŢIE, POLIEDRU, DIAGONALĂ: algebră, parte de matematică ce ne învaţă a calcula cu litere (Stamati 1851); équation (fr.) - t. d'algèbre - ecuaţie, potrivire între două sau mai multe câtimi algebrice (Poenar 1840) (nu apare egalitate, încă nu era împrumutat); ecuaţie, ecuaciune - expresie, formulă ce rosteşte între potrivirea preţului, valorei între două cătimi deosebite (Stamati 1851); poliedru - trupu mărginitu de mai multe feţe drepte (Stamati 1851); diagonalu, curmezişu de la un unghi la altul (Stamati 1851). Metalimbajul ocoleşte termenii de specialitate, fără a fi însă posibilă excluderea totală a acestora: A CALCULA, FORMULĂ,FEŢE DREPTE, UNGHI. Relativa îndepărtare de termenii specializaţi în metalimbaj se poate realiza cu mai mare uşurinţă în cazul termenilor metamatematici şi, întro oarecare măsură, în cazul termenilor matematici propriu-zişi cu nivel mai mic de abstractizare. Termeni matematici simpli – pivot al termenilor matematici sintagmatici. Libertatea contextuală e în general o sursă de sensuri noi. Termenii matematici utilizaţi atât independent de context cât şi în sintagme (libere) sunt cei mai numeroşi, depăşind atât numărul termenilor-sintagmă, cât şi numărul termenilor matematici independenţi: ACCELERAŢIE, ACCES, BAZĂ, CALCUL, CORP, CUADRATURĂ, CURBĂ, DEMONSTRAŢIE, DEPLASARE, DISTANŢĂ, ECUAŢIE, ELICE, ELIPSĂ, ENERGIE, ENTROPIE, EVENIMENT, EXPRESIE, FACTOR, FASCICUL, FORŢĂ, FRECVENŢĂ, FUNCŢIE, GRAD, GRUP, IPOTEZĂ, LEMĂ, LINIE, LUNULĂ, MATRICE, MEMORIE, METODĂ, PLAN, POL, POLARĂ, POLIGON, PRINCIPIU, PRISMĂ, PROBĂ, PUNCT, RADICAL, RANDAMENT, SFERĂ, SPAŢIU, STABILITATE, SUBSTITUŢIE, TRANSFORMARE, TRIUNGHI, VARIABILĂ, VECINĂTATE, VECTOR, VITEZĂ, ZONĂ. De exemplu, ECUAŢIE având sensul „relaţie matematică între mai multe mărimi
95

cunoscute şi necunoscute, valabilă numai pentru anumite valori ale mărimilor necunoscute” (DEX) apare ca termen-pivot (cap de grup sintactic) în sintagme bidimensionale (formate din două cuvinte): ECUAŢIA căldurii, ECUAŢIA coardei, ECUAŢIE algebrică, ECUAŢIE diferenţială, ECUAŢIE diofantică, ECUAŢIE exponenţială, ECUAŢIE funcţională, ECUAŢIE integrală, ECUAŢIE iraţională, ECUAŢIE logaritmică, ECUAŢIE transcendentă, ECUAŢIE trigonometrică, ECUAŢII echivalente. Comportamentul morfologic al termenului pivot se modifică în funcţie de tipul determinantului. Un determinant substantival genitival impune obligativitatea articulării capului de grup sintactic. Termenul – pivot ECUAŢIE este întâlnit şi în sintagme multidimensionale (alcătuite din mai mult de două cuvinte): ECUAŢIA fundamentală a dinamicii, ECUAŢIA lui Kepler, ECUAŢIA lui Laplace, ECUAŢIA unei curbe, ECUAŢIA unei suprafeţe, ECUAŢII cu derivate parţiale. Sensul termenului pivot se menţine în fiecare dintre sintagme. Cuvintele determinante nu vin decât să precizeze restricţii asupra componentelor ecuaţiilor şi să claseze ecuaţiile în diferite tipuri cu particularităţi bine determinate. 3. Mobilitate conceptual-semantică în matematică? La începutul secolului al XX-lea reapare posibila confuzie dintre cerc-linie şi cerc-suprafaţă. Al. Resmeriţă rezervă liniei denumirea de ‚circonferinţă’: „cerc s. n. (lat. circulus). Geom. 1) Suprafaţă plană rotundă, adică mărginită de o circonferinţă [sic!]; 2) legătura ce ţine doagele dela un vas; 3) fig. Adunare de persoane, ţn anume scop; 4) localul unde se adună aceste persoane; 5) întindere anumită, cuprins; 6) cerc viţios. raţionament defectuos ce nu duce la o concluzie.” (Al. Resmeriţă 1924). A. Scriban remarcă posibila sinonimie pe care o permite expresia CERC, între conceptele cerc-linie şi cerc-suprafaţă, fără a clarifica preferinţa pentru unul sau altul dintre concepte: „1) cerc n., pl. urǐ (lat. cǐcus, it. sp. pg. cerco. V. ţarc). Suprafaţă plană limitată de o circumferenţă. Circumferenţa însăşi: a descrie un cerc. Circumferenţă, cingătoare de lemn orǐ de fer cu care se leagă doagele butoǐuluǐ. Fig. Reuniune, adunare: cerc numeros. Întindere, limite: cercu ştiinţeǐ omeneştǐ. Cerc viţios, raţionament viţios care ar trebuǐ maǐ întâǐ să probeze ceǐa ce serveşte a proba, cum ar fi: opiu adoarme fiind-că are proprietatea somniferă. În cerc, circular, în formă de cerc. Cerc de butuc, cerc care leagă doǔă catarguri, doǔă grinzi.” (A. Scriban 1939). Situaţia se schimbă parţial în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Iată o prezentare comparativă a definiţiilor din dicţionare şi manual a conceptului de „cerc” în care se observă modalitatea de operare a selecţiei în materialul limbajului pentru exprimarea definiţiei potrivit scopului vizat şi publicului căruia se adresează textul respectiv. a) DEX (înregistrăm numai sensul „matematic”): CERC, cercuri, s. n. i. 1. Figura geometrică plană formată din mulţimea tuturor punctelor egal depărtate de un punct fix; circumferinţă; suprafaţa limitată de această figură. Cerc polar […]. III. Disc gradat, întrebuinţat la unele instrumente de măsură pentru calcularea unghiurilor. Cerc de busolă. […] Am folosit ghilimelele pentru „matematic” deoarece sensul nu mai poate fi considerat astfel din momentul sinonimiei cu disc (v. 5.2.2.2 LM = LC). b) Manual: „Definiţie. Fie r R, r > 0 şi O un punct din plan. Se numeşte cerc de centru O şi rază r locul geometric al punctelor M din plan pentru care OM = r. Se notează C(O,r)= {M/OM=r}. (fig. III.1.)
96

O x

M

Fig. XVI Cerc (fig. III.1.) Elementele din limba naturală se combină cu elemente codificat-simbolice, opacizarea conţinutului în faţa neiniţiatului făcându-şi simţită prezenţa. c) DMG: Cerc [lat. Circus „cerc”], curba plană, loc geometric al punctelor situate la aceeaşi distanţă r (numită raza cercului)de un punct fix O (centrul cercului). Faţă de un reper cartezian ortogonal, cercul cu centru C (a,b) şi raza r are ecuaţia: x2 + y2 – 2ax – 2by + (a2 + b2 – r2) = 0; Ecuaţia generală a unui cerc este: A (x2 +y2) + Bx + Cy + D = 0 Ecuaţiile parametrice ale cercului sunt: x = a + r cos t Y = b + r sin t, în care t este unghiul făcut de raza vectoare a unui punct al cercului cu semiaxa pozitivă a absciselor (fig. 19). În coordonate polare cu polul în centru ecuaţia cercului are forma: q = a. Lungimea cercului este: L = 2 r, Iar aria domeniului mărginit de cerc se determină prin formula: A= r2 Definiţia cercului a fost formulată iniţial de către Euclid (sec. III î.e.n.). Se mai numeşte circumferinţă. (VB) Este înregistrată o sinonimie (cerc = circumferinţă), situaţie destul de rară în matematică. Opacizarea mesajului se accentuează pe măsură ce se adaugă informaţii noi codificate. DMG cuprinde şi alte intrări referitoare la cerc: CERC CIRCUMSCRIS UNUI POLIGON, CERC DE CURBURĂ, CERC DIRECTOR, CERC EXÎNSCRIS UNUI TRIUNGHI, CERC ÎNSCRIS UNUI POLIGON, CERC MARE AL UNEI SFERE, CERC MIC AL UNEI SFERE, CERC ORTOTOMIC, CERCURI ORTOGONALE, CERC OSCULATOR, CERC PRINCIPAL, CERC TRIGONOMETRIC, CERCUL CELOR NOUĂ PUNCTE (CERCUL LUI EULER), CERCUL LUI APOLLONIUS, CERCUL LUI MONGE (CERCUL ORTOPTIC), CERCURI CONCENTRICE, CERCURI ADJUNCTE ALE UNUI TRIUNGHI, CERCURILE LUI CARNOT, CERCURILE LUI CHARLES, CERCURILE LUI MALFATTI, CERCURI SECANTE. d) DMED CERC. Este locul geometric al tuturor punctelor din plan care au aceeaşi distanţă r faţă de un punct fix M (fig. 22). M este centrul cercului şi r raza cercului.

97

M x

A M

Fig. XVII Notaţii în cerc (fig. 22) Orice segment care uneşte centrul M cu un punct al cercului este rază. Segmentele care unesc două puncte pe cerc şi conţin şi centrul sunt diametre. Pentru lungimile acestor segmente folosim tot denumirea diametru d = 2r, dacă considerăm diametrul şi raza ca lungimi. De aici, uneori, raza este denumită semidiametru. Cercul delimitează suprafaţa cercului;ea este mulţimea tuturor punctelor P, a căror distanţă de la centrul M este maximum r, deci pentru care MP r. Suprafaţa cercului, care este uneori denumită pe scurt cerc, se află în stânga, dacă parcurge linia cercului în sens contrar acelor de ceasornic (pozitiv din punct de vedere matematic). Un punct P se află în interiorul I al cercului numai atunci când, MP < r, Se află în afara A a cercului când, MP > r, Se află pe cerc când MP = r.” (DMED). Definiţia este mai permisivă acceptând echivalenta între cerc şi suprafaţa cercului numită tot cerc. Articolul se continuă cu subintrările: CERC ŞI DREAPTĂ, UNGHI LA CENTRU, CERC ŞI TRIUNGHI, CERC ŞI PATRULATER, CERC ŞI POLIGON, CERC ŞI CERC, SEGMENT DE CERC, SECTOR DE CERC, ECUAŢIA CERCULUI ŞI CONDITIA DE TANGENTĂ, şi este urmat de intrările CERC CIRCUMSCRIS, CERC EXÎNSCRIS, CERC ÎNSCRIS, CERC MARE (MIC) AL SFEREI, CERCUL LUI EULEDR, CERCUL LUI THALES. Dacă DEX- ul elimină utilizarea limbajului artificial de specialitate şi pierde seme importante ale conceptului de CERC, DMG şi DMED combină codul lingvistic şi nonlingvistic şi asigură transmiterea corectă a conceptului respectiv, iar discursul realizează accesibilizarea prin gradarea şi explicitarea fiecărui sem substanţial cumulat în sensul final. Definiţia este parte integrantă a textului matematic în care discursul logic este lipsit de intersecţia cu alt tip de discurs. Raţionamentul matematic aprioric preexistent în mintea matematicianului se recreează prin înlănţuirea Definiţie-Axiomă-Teoreme. Emiţătorul şi receptorul mesajului se estompează în faţa discursului de specialitate clar formulat. Remarci alăturate discursului completează rar o definiţie care tocmai a fost dată. Alegerea definiendum-ului este arbitrară, matematicianul proferând un anumit termen sau altul. Definiţia este performantă.. Astfel sunt create obiecte matematice care, la rândul lor, îmbogăţite cu proprietăţi realizabile în acest univers formal matematic permit continuarea raţionamentului. În cazul definiţiilor relaţionale răspunsul este de tipul ”definitul este in relaţie cu un anumit lucru”. Sunt cuprinse aici definiţiile tuturor termenilor matematici sintagmă, obţinuţi prin atribuirea unor proprietăţi noi unor concepte deja existente. De exemplu, conceptul de CERC dă naştere prin adăugarea unor proprietăţi restrictive termenilor-sintagmă: CERC TRIGONOMETRIC; CERCURI SECANTE; CERCURI TANGENTE; CERCURI CONCENTRICE : „Cercul C de rază 1, împreună cu reperul O, A; B; fixat şi cu sensurilor pozitiv şi negativ stabilite, poartă denumirea de cerc trigonometric” (MgIX: 89).

98

4. Concluzii Terminologia matematică în secolul al XIX-lea evoluează de la predilecţia pentru calc la predilecţia pentru împrumut. Metalimbajul textelor este radical diferit de metalimbajul dicţionarelor, semn al faptului că ştiinţa, în general, rămâne deocamdată departe de mase sau cel puţin lexicograful nu resimte necesar să introducă în dicţionar definiţii matematice de un nivel ştiinţific prea ridicat, cum se întâmplă în cazul altor ştiinţe. Se vede încă din secolul al XIX-lea că matematica nu este domeniu de cultură – ceea ce remarcă Solomon Marcus pentru secolul al XX-lea. Mai mult, puţini dintre termenii matematici sunt înregistraţi de dicţionare. În secolul al XX-lea se păstrează, la nivelul dicţionarelor, chiar dacă pe un alt nivel, inconsecvenţa în înregistrarea mărcilor de domeniu şi de subdomeniu. Putem vorbi în acest caz de tradiţia subdomeniilor matematice reflectate lexicografic. În schimb, metalimbajul este modernizat. Vorbim, în acest caz, de inovaţie în definirea conceptelor matematice în dicţionare. Subdomeniile clasice ale matematicii (algebra, aritmetica, geometria) sunt bine reprezentate în secolul al XIX-lea atât prin mărci diastratice în dicţionare – în special în cele bilingve – cât şi prin discipline de învăţământ şi materiale utilizate de acestea, traduceri sau opere originale. În secolul al XX-lea, dicţionarele sunt mai puţin interesate de înregistrarea mărcilor diastratice marcând subdomeniile. Dacă luăm ca reper disciplinele de învăţământ ca argumente ale dezvoltării subdomeniilor matematice, observăm o dublă tendinţă în matematică: pe de o parte, dezvoltarea unor sub-subdomenii ale subdomeniilor clasice (algebră, geometrie, analiză) şi, pe de altă parte, desprinderea şi dezvoltarea unor domenii distincte ce au matematica drept componentă fundamentală (informatică, matematici aplicate). Dependenţa acestor discipline de matematică are grade mai mici (informatica) sau mai mari (matematici aplicate) şi pare că evoluţia lor este spre creşterea independenţei şi a specializării interne. Proliferarea sub-subdomeniilor matematice este vizibilă în trecerea de la un nivel de învăţământ la altul. Astfel nivelele gimnazial şi liceal perpetuează subdomeniile clasice ale matematicii, iar nivelul universitar face posibilă apariţia sub-subdomeniilor, în special în trecerea de la licenţă la master, dar nu numai. Dacă încercăm plasarea cronologică a subdomeniilor matematice, remarcăm că există subdomeniile clasice, apărute înainte de secolul al XIX-lea, trigonometria, apărută în secolul al XIX-lea şi proliferarea sub-subdomeniilor în secolul al XX-lea, ca şi apariţia domeniilor rezultate din interdisciplinaritate (de exemplu, matematici aplicate). Dacă trigonometria intră în română prin intermediul traducerii, în secolul al XX-lea, putem vorbii de naşterea unor sub-subdomenii ale matematicii sau cel puţin de apariţia unor rezultate matematice importante direct pe tărâm românesc graţie unor oameni de ştiinţă, matematicieni ca Gheorghe Vrânceanu. Termenii subdomeniilor bine reprezentate în secolul al XX-lea (aritmetica, geometria, trigonometria) se remarcă, în general, printr-un grad ridicat de modernizare, ceea ce are drept consecinţă păstrarea continuităţii şi a tradiţiei în secolul al XX-lea. Modernizarea terminologiei matematice variază însă de la un subdomeniu la altul. Astfel, în timp ce în algebră, cu excepţia denumirilor operaţiilor de bază, termenii matematici sunt deja modernizaţi şi se păstrează în secolul al XX-lea (CALCUL ALGEBRIC, SISTEM DE TREI ECUAŢII CU TREI NECUNOSCUTE, LOGARITMI, INECUAŢII, ECUAŢII DE GRADUL ÎNTEIU CU O SINGURĂ NECUNOSCUTĂ), în trigonometrie există multe calcuri perifrastice care vor fi înlocuite de împrumuturi (DEZLEGAREA TRIUNGHIULUI –
99

REZOLVAREA TRIUNGHIULUI, RAZE ÎNDOIOASE – RAZE CURBE, CONSTRUCŢIA TABLELOR – CONSTRUCŢIA TABELELOR). Discontinuitatea termenilor algebrici în trecerea de la secolul al XIX-lea la secolul al XX-lea se face simţită la nivel morfologic, unde pluralul sau singularul este marcat diferit de la un secol la altul (ecuaţiuni – ecuaţii, fracţiuni – fracţii, progresiuni – progresii, sistemă – sistem). De altfel, variabilitatea morfologică cu referire la alternanţe între formele de plural este o problemă prezentă încă în limba actuală. Continuitatea între secolele XIX-XX se manifestă uneori la nivelul metalimbajului utilizat de dicţionarele generale în definirea termenilor matematici. Este în acest sens surprinzătoare perpetuarea definiţiei incomplete a FUNCŢIEI de la un dicţionar la altul, de al un secol la altul, deşi în lexicografia francofonă – de unde se inspiră adesea lexicografia românească – acest lucru nu se întâmplă. Însă, în general, metalimbajul matematic evoluează substanţial de la secolul al XIX-lea la secolul al XX-lea. Exemplul definiţiei pentru ECUAŢIE este evident. Diferenţa dintre definiţiile ECUAŢIEI în cele două secole pune în evidenţă evoluţia înţelegerii acestui concept; cu toate că esenţa sensului se păstrează, forma, expresia definirii conceptului este radical rafinată. Inovaţia în terminologia matematică nu este atât calitativă (puţine schimbări se mai produc în terminologia deja fixată, cel puţin în domenii avansate ca algebra), cât cantitativă. Acumularea de noi termeni se realizează mai ales prin crearea de noi termeni sintagmatici pornind de la termeni de bază deja existenţi. Este evident în acest sens caracterul prolific al unor termeni ca FUNCŢIE sau ECUAŢIE. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
Bidu-Vrănceanu, Angela (1997): Mărcile stilistice (diastratice) în DEX şi importanţa lor normativdidactică, în Limbă şi literatură, vol. 1, 19-23. Bidu-Vrănceanu, Angela (1999): Mărcile stilistice (diastratice) ale lexicului specializat în DEX2, în Limba română, XLVIII, 1-2, Editura Academiei Române, Bucureşti. Bidu-Vrănceanu, Angela coord. (2000)- Lexic comun, lexic specializat, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti. Bidu-Vrănceanu, Angela coord. (2001)- Lexic ştiinţific interdisciplinar,Editura Univesităţii din Bucureşti, Bucureşti.. Căplescu, Dina (1962) Omagiu Iordan "Din istoria terminologiei geografice în limba română, p 871-876. Chivu, Gh. (1980), “Stilul celor mai vechi texte ştiinţifice româneşti. III - Stilul textelor matematice”, Limba Română, p.141-147. Gentilhomme, Yves (1995): Contribution à une reflection sur les locutions mathématiques ; în Cahiers de lexicologie, 66, 5-37. Ionescu, Ion "Prima aritmetică tipărită în limba română în Gazeta matematică XLI 1935", 20-24. Losee, Robert M. (1995): The Development and Migration of Concepts from Donor to Borrower Disciplines: Sublanguage Term Use in Hard & Soft Sciences, în proceeding of the Fifth International Conference on Scientometrics and Informetrics, Chicago, June 1995, 265-274. Martin A. (1992) : Théorie de la diffusion des innovations et implantation terminologique, Terminologies nouvelles, 7, 34-4 1. Popa , Cornel (1972): Teoria definiţiei , Editura Stiinţifică , Bucureşti. Rastier, François (1995) : Le terme : entre ontologie et linguistique, în Banque des mots, 7, 35-65. Rey-Debove, Josette (1978): Le metalangage. Étude linguistique du discours sur le langage, Paris, Le Robert. Rovenţa-Frumuşani, Daniela (1995) : Semiotica discursului ştiinţific, Editura Ştiinţifică, Bucureşti. Timotin, Tănăsescu in *** (2000): Terminometro. La terminologie en Roumanie et en République de Moldava, Hors série No. 4, Union Latine. Toma, Alice, (2006, 2008): Lingvistică şi matematică, Bucureşti, Editura Universităţii Bducureşti. 100

(translit. a III-a revăzută şi adăugită. G.ro/ro/orar_studenti/ 101 . Iaşi. A. Poenaru. Bucureşti. Slugerul (trad. L. (1862) Dictionar Rumăn. ns) http://fmi. Ediţia a III-a. DGSL. Călăraşu. Bucureşti. vol. PP (1862) = Protopopescu. (1871. Editura Ştiinţifică. M. Angela. Gabriela. Împrumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare. Bucureşti. Seche. 53. Bucureşti. Dicţionaru limbiǐ româneştǐ.. Tipografia Colegiului Sf. pp 336 + 14 + 12. (2007). Ediţia a II-a. Cristina. ns) D. Sava. 208. (Pop. Bucureşti. Bucuresti. Despina Ursu. Editura Univers Enciclopedic. G. Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române. pp 96 + 96. (2004).1876) Dictionariulu limbei romane. I. Surse Asachi. Seche. Editura Didactică şi Pedagogică. I. DEX = Coteanu. Pop. P. Bucureşti. Tipografia lui Toma Teodorescu. Vornicescu. Bucuresci. LaMa(1876) = Laurianu. Editura Cronica. Culianu. Camelia. pp. A. p. Bucureşti. Luiza. 172 + 7 (figuri). Augustin . Institutul de Editură „Ramuri”. (translit. Jassi. Bucureşti. Florin. Caius (coord. Ursu. Bobancu. Liliana. Ed. DE = (1986) Mic dicţionar enciclopedic. coprindendu şi termeni şcientifici şi litterari. Bucureşti. Tipografia Colegiului Sf. 172.. MgIX = Coţa. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Constant (1986): Dicţionar de neologisme.unibuc. Sava. Sava. Bucureşti. Bucuresci. Massimu. Tipografia Albinei. Aritmetică. şt. vol. J. Marta . Eugenia (coord.) (1850) Elemente de aritmetcă raţională. Rădulescu.. Mihaela. DMG = Iacob. (1862) Nou dictionaru portativu de toate dicerile radicale şi streine reintroduse şi introduse în limbă. pp. 277 + 7. N. Alexandru (1924). DMED = (1995) Dicţionar de matematică. T. Editura Ştiinţifică. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Tipografia lui Eliad. Maneca. Arc & Gunivas. C.) (1974): Dicţionar de matematici generale. pp.) (1998): Dicţionarul explicativ al limbii române. Bucureşti. P. Aǔgust (1939). Iaşi. Tipografia Colegiului Naţional. 1986. (1890) Cursu elementaru de algebra. Florica (1989): Matematică. pp 270. şi colab. Ionescu-Ruxăndoiu. (culeasă de) (1850) Elemente de trigonometrie drept-liniată şi sferică. G. DŞL = Bidu Vrănceanu. Resmeriţă (1924) = Resmeriţă. Scriban (1939) = Scriban.Ursu. DN = Marcu. Mariana . A. V. P. Mircea (coord. Costinescu (1870) = Costinescu. Bucureşti. Ion. Dicţionare Antonescu (1862) = Antonescu. Ion (1870) Vocabularu romano-francesu. Nova Tipographia a Laboratoriloru Romani 19. Tipografia Kolegiului Sf. Răduţiu. Strat'a Academiei. A. Manual pentru clasa a IX-a. Stan. Studiu linvistic şi de istorie culturală. Tipografia Naţională. Geometrie şi trigonometrie.) (1852) Elemente de geometrie. Slugerul trad. Craiova. Editura Danubius. Editura Enciclopedică Română.). Dicţionarul etimologico-semantic al limbei române. Buccuresci. Pană-Dindelegan. pp. Tipografia Colegiului Sf. Rado. Iaşi. Moş Pătru sau învăţătorul de sat (1839) Geometrie practică. (1969) Formarea terminologiilor ştiinţifice româneşti. 1840-1841 Vocabular francezo-romănesc. Partea I. VFR (1840-1841) = Poenar. Bucureşti. Bucureşti. DEXI = Dima. Petre (1837) Elemente de geometrie după legendre. Convorbiri asupra geometriei. Aga (1836) Elemente de matematică. N. Sava. Mancaş. M. Imprimeria Nationale a lui Stephan Rassidescu. Chişinău.). Marina (1997): Dicţionar general de ştiinţe ale limbii. G. Vasile (elab. S. Desdouits. N. Popescu.

Mots-clé: culture mathématique. En outre. terminologie. 102 . leurs usage textuel et leur présence dans les dictionnaires généraux. c e r c = ‘cercle’).RESUMÉ LA TERMINOLOGIE ET LA CULTURE MATHEMATIQUE A LA FIN DU XXE SIECLE Pour présenter un aspect de l’impact culturel des mathématiques j’étudie l’inventaire et les caractéristiques de leurs principaux termes. Il s’avère que les marques ne reflètent pas le progrès des mathématiques qui développent plusieurs sous domaines au XXe siècle – certains d’entre eux devenues sciences indépendantes – par une multiplication corespondente des marques. domine. dictionnaires. les marques diastratiques donnent aussi des informations en ce sens. respectivement au niveau du métalangage de leur définition (cf. e c u a ţ i e = ‘équation’). marques diastratique. f u n c ţ i e = ‘fonction’). terme mathématique. Le passage d’un siècle à l’autre. Ce qui reste constant au fil des années est la modalité de construction des concepts mathématiques (cf. méta langage. de communication en langue commune et de communication en langage spécilisé (cf. définition. entre le conservationisme et l’inovation au niveau des mots qui ont un double rôle. au carrefour des deux milénaires est situé entre tradition et modernisation.

În opoziţie cu acestea. to lose one’s head (‘a-şi pierde capul’) au caracter permanent în limbă. anumite îmbinări libere capătă stabilitate. idiomurilor lexemice (pentru engleză). a semăna zâzanie. lingvistica franceză introduce termenii de serie frazeologică sau grupare uzuală. Aceştia se referă la unităţile frazeologice caracterizate printr-o afinitate evidentă între componente. unele putând echivala cu o parte de vorbire şi pot avea echivalent un cuvânt simplu a turna beton = a betona). Îmbinările libere iau naştere în procesul comunicării. a i se urca la cap. alcătuiesc grupuri lexicale cu sens nou. Există două tipuri majore de îmbinări de cuvinte: îmbinările libere de cuvinte şi îmbinările stabile de cuvinte. sensul unitar sau neunitar al îmbinării. to fill the bill (‘a fi potrivit pentru ceva’). tinzând să intre în categoria îmbinărilor stabile (structura îmbinărilor libere este similară cu cea a îmbinărilor stabile. to bite the dust (‘a muşca ţărâna’). au o singură funcţie gramaticală sau transmit o informaţie gramaticală. a duce cu maşina. fiind simţite de vorbitori ca unităţi distincte. adevărate inovaţii lingvistice – iniţial produse individuale spontane – cele care au satisfăcut unele necesităţi de expresie şi s-au conformat sistemului limbii s-au generalizat. pătrunzând în circuitul limbii comune. to cut a feather (‘a tăia firul în patru’).) aparţin vorbirii. Fenomenul. al perifrazelor (pentru română). a semăna grâu. to fill the sack (‘a umple sacul’). O PERSPECTIVĂ CONTRASTIVĂ 1. Îmbinările lungi transmit judecăţi de valoare. îmbinările stabile de cuvinte sunt asocieri de cuvinte care şi-au pierdut complet sau aproape complet independenţa semantică şi gramaticală şi care. care denumesc – cele scurte – o singură noţiune. to fill the sink (‘a umple chiuveta’). aşadar. sunt impuse de uzaj. Este. Secvenţe ca: a trage un perdaf. to bite the pear (‘a muşca para’). 1975:209). Colocaţiile Termenul colocaţie (collocation) a intrat în circulaţie în anii 50 ai secolului trecut. a duce cu trăsura. acesta putând determina în cazul îmbinărilor scurte. Constanţa Avădanei (2000:9) arată că există şi situaţii când caracterul de îmbinare liberă sau stabilă este conferit de context. au un caracter temporar. to bite the apple (‘a muşca mărul’). Cu timpul. iar componentele lor pot intra oricând în alte combinaţii: a trage un fir. De exemplu. vorbirea umană constând în sintagme (Iordan. Introducere În procesul comunicării. cel mai important reprezentant al contextualismului. fiind impus de lingvistul englez John Rupert Firth. a lua în balon. a fost observat şi tratat cu mult înainte de lingvistica tradiţională.Ana-Maria TRANTESCU Universitatea din Craiova PROBLEME TERMINOLOGICE ÎN DEFINIREA UNITĂŢILOR FRAZEOLOGICE ÎN ROMÂNĂ ŞI ENGLEZĂ. a semăna porumb. to cut a tree (‘a tăia un copac’) etc. însă. Aceste îmbinări (a trage un pumn. La început toate aceste îmbinări de cuvinte au fost libere. 2. Dintre aceste îmbinări. vorba de secvenţe de cuvinte relativ stabile care formează sintagme mai mult sau mai puţin fixate şi care sunt supuse unor restricţii ce nu pot 103 . to cut the ice (‘a tăia gheaţa’). strâns unite. Florica Dimitrescu (1958:30) defineşte îmbinările libere ca “asocieri de două sau mai multe cuvinte. în care fiecare element îşi păstrează autonomia semantică”. vorbitorii recurg la îmbinări de cuvinte.

Cu alte cuvinte. 104 . nebună. Bogata bibliografie cu privire la tema colocaţiilor s-a ocupat până acum în special de probleme teoretice. restricţiile lexicale caracteristice colocaţiilor sunt în general abolite. 2006). Colocatul este elementul de bază autonom semantic care rămâne neschimbat. Colocaţiile se găsesc pe un continuum care se întinde de la îmbinări de cuvinte uzuale (co-ocurenţe) până la expresii idiomatice (Iliescu.fi găsite prin studiul gramaticii de către o persoană care nu vorbeşte limba respectivă ca limbă maternă. Autoarea clasifică colocaţiile romanice în divergente şi convergente. Un alt criteriu după care pot fi caracterizate colocaţiile este numărul lexemelor care se pot combina cu baza. Colocaţiile fac parte din norma limbii. De cele mai multe ori. e mai slabă decât în a fi îndrăgostit lulea. coeziunea frică îngrozitoare. sau chiar intereuropene. 2006) Colocaţiile sunt formate din două componente: o bază (colocat. acest factor important pentru constituirea colocaţiilor. Deoarece e foarte greu de definit ce se înţelege prin îmbinări de cuvinte uzuale. Cele mai multe colocaţii divergente sunt vechi şi lexicalizate de multă vreme. ca reprezentantă a unei limbi neromanice. La nivelul sistemului. Explicaţia existenţei colocaţiilor convergente interromanice şi intereuropene nu e greu de găsit. legătura dintre cele două părţi (baza şi colocatorul) este mai slabă. Un criteriu la care s-a renunţat este frecvenţa. deviaţia sinonimică slăbeşte gradul de coeziune al colocaţiei. Un criteriu important de definire este faptul că sensul colocaţiilor nu este global. şi invers. pronunţarea unui termen ne face să aşteptăm în continuare apariţia unui termen anume. Posibilitatea schimbării colocatorului este considerată un criteriu pentru delimitarea colocaţiilor faţă de alte grupuri de cuvinte. spre deosebire de colocator care îşi află valoarea semantică doar în contextul colocaţional. altele fac parte din limbajul curent. chiar dacă frecvenţa ei scade considerabil. dependent. ca de exemplu în cazul holtei înrăit (Iliescu. Cu alte cuvinte. Colocaţiile tipice sunt cele în care legătura dintre sensul bazei şi al colocatorului nu mai este vizibilă. Astfel. E vorba de adjective şi de verbe folosite deja în latină cu sens figurat. moderne. 2001:819). Ele se găsesc. 2001:819). cum ar fi delimitarea secvenţelor sintactice libere de cele legate (expresiile idiomatice şi proverbele) şi de criteriile care permit o asemenea delimitare. Într-adevăr. M. în sensul coşerian. ci rămâne componenţial (Lengert. nemaipomenită. e foarte potrivită expresia folosită de Firth: “mutual expectancy” (Lengert. deci unde această legătură pare arbitrară. centru) şi un colocator (modificator semantic. Colocaţiile convergente sunt de două categorii. Iliescu în “Kollokationen in den romanischen Sprachen” (2006). De aceea colocaţiile ocupă un loc extrem de important în însuşirea unei limbi străine. Cu cât numărul lor este mai mare. Spre deosebire de aceste preocupări. italiana. aruncă o privire orientativă asupra colocaţiilor unor limbi romanice (franceza. Uneori originea lor se găseşte chiar în latină. al bazei). ca cel al expresiilor idiomatice. familiar şi expresiv. fie într-un registru înalt sau specializat. sau până peste urechi. şi nu din sistemul limbii. fie aparţin limbii curente la nivel interromanic. (Iliescu. baza colocaţiei este un substantiv abstract schimbat prin derivaţie sinonimică. spaniola şi în special româna) pentru a vedea în linii mari ce asemănări şi deosebiri caracterizează aceste limbi din punctul de vedere al colocaţiilor. poate deveni secundar după lexicalizarea ei. Cercetării îi este adăugată şi germana. 2006). O colocaţie poate continua să trăiască. Ele aparţin lumii globalizate.

sau cu precădere în limba română (locuţiune). sursa lor fiind atât limba vorbită. citate celebre (Un lucru frumos este o veşnică încântare .developing country). funcţia sintactică şi/sau expresivă. în special cele care aparţin unui stil ridicat. p. în limbajul natural. zicale (drumul spre iad este pavat cu intenţii bune . care conţin sau nu un indice de predicaţie. expresie. expresie/locuţiune proverbială. nici în inovaţii paralele cu caracter abstract.the early bird catches the worm). Ele sunt creaţii ale fiecărei limbi în parte. unitate frazeologică. Sunt incluse o mare diversitate de tipuri: cuvinte compuse (mamămare . uzuală. se apropie de expresiile idiomatice. Gradul lor de coeziune e ridicat. idiom lexemic. nu toţi termenii utilizaţi vizează aceleaşi particularităţi ale îmbinărilor stabile de cuvinte. 23). 2000:6) Îmbinările stabile de cuvinte au fost studiate şi clasificate de specialişti români.to pass away). perifrază). gramaticală şi/sau stilistică. alţii numai în limba engleză (phrase. Din pluralitatea de termeni utilizaţi în bibliografia românească şi cea de limbă engleză pentru a denumi conceptul de îmbinare stabilă de cuvinte. singurul izvor posibil este numai cultura comună a popoarelor europene.). cultură care se sprijină pe opere literare cunoscute şi în mare parte pe textul Bibliei latine şi pe traducerea lor în limbile europene (Iliescu. expresii (a se spăla pe mâini de ceva . cât şi limbajul tehnic. scurte sau perifraze (termen preluat de la Corneliu Dimitriu. colocaţiile vor arăta o tendinţă tot mai accentuată spre convergenţă. Endymion). englezi şi americani care. formulă. proverbe (cine se scoală de dimineaţă departe ajunge . se observă că unii termeni sunt utilizaţi numai în română (idiotism.to came to one's senses). Deoarece originea lor nu poate fi găsită în limba moştenită (colocaţia e prezentă şi în germană). zicală. sintagmă. Morfologia. phrasal verb). clişeu. au recurs la o pluralitate de termeni. În Europa Unită şi în lumea aflată într-un continuu proces de globalizare. locuţiuni (a-şi veni în simţiri . Probleme terminologice Îmbinările stabile de cuvinte sunt grupuri stabile de două sau mai multe cuvinte care transmit o singură informaţie semantică. (Avădanei. idiom proverbial. 3. 105 . Se observă o confuzie terminologică în definirea şi delimitarea acestor termeni. Se observă că în ambele limbi. Colocaţiile divergente. 1979.Mai greu de explicat sunt colocaţiile convergente care aparţin unui registru mai înalt. se datoresc unui izvor literar-cultural-biblic comun. clişee (ţară în curs de dezvoltare . tournure. iar o serie de termeni sunt întrebuinţaţi atât în română cât şi în engleză (compus.strike while the iron is hot) care conţin obligatoriu unul sau mai mulţi indici de predicaţie. continuând de multe ori sensuri figurate şi figuri de stil. proverb. Constanţa Avădanei subcategorizează îmbinările stabile de cuvinte în îmbinări de dimensiuni reduse (a-şi da aere).A thing of beauty is a joy for ever .John Keats. frazeologie etc. topica principial fixă. Aceste îmbinări prezintă o serie de caracteristici comune care vizează: structura formală. aforisme etc. Particularităţile semantice şi formale le fac să contrasteze cu îmbinările libere şi permit să fie identificate de vorbitori.the road to hell is paved with good intentions). consideră autoarea. în sens larg. idiom frazeologic. izolare.to wash one's hands of). special. lungi (bate fierul cât e cald . pentru a le denumi. sensul unitar. Gradul lor de coeziune e relativ slab datorită derivaţiilor sinonimice posibile.grand mother). idiom. Colocaţiile convergente. expresie perifrastică. 2006). expresie idiomatică. Gramatica limbii române explicată. Pe continuumul dintre co-ocurenţe şi expresii idiomatice ele se apropie de ocurenţe. eufemisme (a pleca dintre noi . Limba conţine un remarcabil izvor de îmbinări stabile de cuvinte reproduse întocmai de utilizatori. şi îmbinări de dimensiuni mari.

I. Prin expresie idiomatică. Dumistrăcel (1980) îl utilizează ca sinonim (învechit) cu izolare şi expresie idiomatică (a lua la vale). Puşcariu în Limba română (1940) numeşte locuţiuni grupurile fixe de cuvinte . a ajunge cuţitul la os). Iordan întrebuinţează alternativ locuţiune. În Limba română contemporană (1978:336). ca structură externă. poartă ponos. sunt numite şi locuţiuni sau expresii idiomatice. majoritatea conţinând un verb. Robu subliniază sinonimia dintre locuţiune şi expresie (a băga în boale. Al. Alternativ sunt utilizate denumirile locuţiune şi expresie. P. Smith (1925) utilizează termenul locuţiune ca sinonim cu idiom pentru a face referiri la grupurile stabile de cuvinte proprii unei limbi (to put on airs . două cuvinte (cal de poştă). cu aspect formal şi sens ce nu pot fi modificate (talger cu două feţe). 1958) defineşte locuţiunea drept “ansamblu de cuvinte mai mult sau mai puţin sudat. Şăineanu întrebuinţează denumirea locuţiune pentru îmbinări expresive de cuvinte. ce-i frumos. Andriescu înţelege “toate construcţiile particulare limbii noastre” care au sens unitar. dar şi structurile monolexicale (poartă ‘împărăţie’). dar şi împrumutate. Lazăr Şăineanu (1887. Al. locuţiuni”. Philippide termenului idiotism în Principii de istoria limbii (1984). particulare limbii române (de factură populară) atunci când vorbeşte despre locuţiuni sau expresii idiomatice. unele întâlnite şi la alte popoare (a făgădui marea cu sarea) variind în mărime de la două . 1900) înţelege prin idiotism îmbinările fixe de cuvinte constituite din două sau mai multe cuvinte (doar nu dau tătarii. având caracter specific “idiotisme populare” (piatră-seacă) sau “idiotisme dialectale”. formulă. caracterizate prin componenţă diversă: o propoziţie (până la Dumnezeu te mănâncă sfinţii). Accepţia conferită de Al. Înţelesul lor nu se lasă descifrat din “analiza cuvintelor componente”: a-şi aprinde paie în cap. cele mai multe. L. Iordan şi Vl.trei cuvinte (de-a fir a păr). I. Locuţiune este frecvent substituit cu expresie cu care este considerat sinonim. Iordan (1975:20) defineşte idiotismul ca “formulă fixă” frecvent şi îndelung utilizată. S. Aceste realităţi lingvistice. Cum am mai amintit.Considerăm necesară o prezentare a principalilor termeni de metalimbaj aparţinând frazeologiei. proprii unei limbi. fiind astfel dificil de analizat în părţi componente. Hristea (1984) expresiile idiomatice sunt îmbinări constante de cuvinte simţite ca “distincte”. I. L. Florica Dimitrescu (Locuţiunile verbale în limba română.. Dumistrăcel defineşte expresiile idiomatice drept “grupuri solidare de cuvinte”. pentru a se referi la formaţiuni sintactice care au luat naştere prin izolare (1975: 280).a-şi da aere).majoritatea specifice limbii române. L. S. Pentru Th. S. unde nu-i cap. Prezentăm în cele ce urmează aceşti termeni cu accepţiile conferite de autorii studiilor lingvistice dedicate secvenţelor stabile de cuvinte. având sens figurat şi care. care “din punct de vedere gramatical sunt. sub raport semantic (a da sfară în ţară). prin urmare cu sensul de îmbinare constantă de termeni “ilustrativă” pentru limba română (a se face luntre şi punte). foarte expresive. expresie. o frază (râde vârşa de baltă şi-i putrezeşte coada. cu un înţeles unitar determinat. la propoziţii şi fraze (bate şaua să priceapă iapa). este aceea de grup stabil de cuvinte constituit din mai multe elemente lingvistice: îmbinări bimembre sau îmbinări conţinând unul sau doi indici de predicaţie (a-şi găsi Bacăul. prezentare ce se bazează pe studiul Constanţei Avădanei intitulat Construcţii idiomatice în limbile română şi engleză (2000). care se comportă din punct de vedere gramatical ca o singură parte de vorbire”. cât vezi cu ochii). vai de picioare). În paralel cu locuţiunea sunt folosiţi termenii expresie idiomatică şi idiotism. Şăineanu utilizează denumirea expresie idiomatică pentru locuţiune şi idiotism. izolare. Termenul idiotism este considerat sinonim cu izolare. 106 . sintagmă etc. Iordan şi Robu (1978) vorbesc de “îmbinări frazeologice stabile” cu formă fixă şi sens nededus din sensurile componentelor. Andriescu (1977) are în vedere construcţiile sintactice stabile. proprii limbii române (cât te-ai freca la ochi).

he laughs best who laughs last . scoate-i ochii. Weinreich (1969) foloseşte termenul “expresii complexe” constituite din cel puţin două elemente. Termenul este considerat sinonim cu idiom şi expresie idiomatică. idiotism. La fel. S. Deşi prin utilizarea abuzivă unele clişee şi-au pierdut forţa expresivă. Termenul este considerat sinonim cu idiom. Fl. Autorii români şi de limbă engleză desemnează prin proverb combinaţii de cuvinte specifice unei limbi sau unui grup de limbi. care au sens indivizibil (to lose one’s head . to get to the bottom of – ‘a-i da de capăt’). proverbele au dimensiunile unor propoziţii sau fraze a căror formă nu suportă modificări: cine se amestecă în tărâţe îl mănâncă porcii. Smith (1925) consideră şi el. alternativ cu formulă. Cowie şi Mackin (ODCIE. Th. McGee-Wood (1986) utilizează expresie idiomatică ca sinonim cu idiom pentru a se referi la expresiile stabile care au sens suplimentar. remarcând că acestea se supun fenomenului de etimologie populară. îmbinări stabile de dimensiuni variate. L. locuţiune. Makkai desemnează prin expresie. Idiomul este astfel definit în Dicţionarul Oxford (1989): “o formă de expresie. expression/phrase. Dimitrescu (1958) afirmă că expresiile sunt grupuri de cuvinte care formează “lexical un tot”.nu se deosebesc de locuţiuni şi expresii (a bate apa-n piuă. clişeele idiomuri arhicunoscute. phrase. Dimensiunile clişeelor sunt variate: blue blood (sânge albastru). I:XXVIII) utilizează alături de idiom. expression/phrase. Ca sinonime sunt folosite idiom. expresie idiomatică. nu şi gramatical. Longman 107 . râde mai bine. Meyer (1975) foloseşte expresie verbală pentru a denumi o îmbinare constituită din verb şi particulă adverbială sau prepoziţie (to shoot up – ‘a teroriza’). formule sunt de fapt proverbe. Hristea (1984) înţelege prin expresie. găina bătrână face zama bună. generator de efecte stilistice (a-şi pune pofta-n cui).cine râde la urmă. aparţinând întregului grup (like a breeze – ‘uşor’). Uneori. îmbinările lexicale cu dimensiuni diverse şi sens nou. expresie. L. Clişeul ca expresie stereotipă. ca şi prin idiom. armed to the teeth (înarmat până-n dinţi. multe au valori subiective mari. Smith desemnează prin expresie idiomatică grupurile lexicale fixe. de dimensiuni variabile. P. Smith (1925) foloseşte expression (expresie) cu accepţia de grup constant de cuvinte. Dumistrăcel (1980:125) discută sintagmele (sinonime cu expresiile idiomatice) în opoziţie cu termenii sintetici. îmbinare etc. expresii.). un grup lexical constant. sic transit gloria mundi. cu sens unitar. construcţie gramaticală. Din punct de vedere al structurii formale. cu structură formală diversă şi sens unitar (to bring up – ‘a educa’. P. care realizează funcţii expresive şi de comunicare diverse. cu înţeles independent de suma componentelor (to come into being – ‘a lua fiinţă’). care altfel nu se deosebeşte de locuţiune. considerând că idiomurile larg cunoscute devin clişee. specifică unei limbi. o particularitate a frazeologiei consacrată de uzul unei limbi şi având adesea altă semnificaţie decât cea gramaticală şi logică”. pentru a se referi la ansambluri lexicale caracterizate prin formă fixă şi sens unitar. în studiile de specialitate apar pentru proverb termeni ca zicală sau zicătoare. revenons à nos moutons. expresii idiomatice. motiv pentru care autorii şi utilizează aceşti termeni ca înlocuitori pentru proverb.a-şi pierde capul). Iorgu Iordan (1975:18) utilizează denumirea sintagmă cu sensul de “grup sau combinaţie de cuvinte”. a spăla putina). diferit de sensul individual al formativelor (to take the bull by the horns ‘a apuca taurul de coarne’). expresivitate şi “noutatea ansamblului” (prinde orbul. care au “înţeles idiomatic” diferit de cel literal. idiotisme. Cowie şi Mackin (ODCIE I) utilizează termenul expresie pentru ansambluri lexical sudate. formulă. Autorul include idiomul în clişeu. care exprimă o singură noţiune (heat and soul – ‘cu trup şi suflet’). Multe dintre îmbinările fixe de dimensiuni mari numite izolări. Sinonime cu expresie sunt locuţiune şi expresie idiomatică. caracterizate prin variabilitate. denumirea expresie idiomatică pentru a desemna grupuri stabile de cuvinte.

vol. al cărei sens nu este “funcţie compoziţională” a sensurilor constituenţilor (to put the cat among the canaries). to be or not to be). idiomul e sinonim cu expresie.Lupul îşi schimbă părul. cu grad mare de coeziune. Weinreich defineşte idiomul ca grup lexical stabil (minimum două cuvinte) al cărui sens este conferit de valorile semantice şi structura sintactică a componentelor (red herring ‘tertip’). to take off (‘a decola’). Pentru Smith. expresie idiomatică de dimensiuni mici. 108 . cu formă fixă şi “sens necompoziţional”. tipic anglo-saxon. 1986) este utilizat în majoritatea studiilor citate în paralel cu expression. se referă la grupurile de cuvinte simţite ca distincte şi care reprezintă o unitate la nivel semantic (uneori şi gramatical): white elephant (‘cadou nedorit’). Alături de idiom sunt întrebuinţate denumirile expresie şi expresie idiomatică. care pot fi identificate cu părţi de vorbire (hammer and tongs (adverb) ‘aprig’).pe diferite trepte de coeziune (to stew in one's own juice ‘a fierbe în suc propriu’). dar năravul ba. Şi Fraser întrebuinţează termenul idiom ca sinonim cu expresie. (to carry coals to Newcastle . ca sinonim cu idiom.ansambluri stabile de cuvinte . phrase şi expresia idiomatică. Give him an inch and he'll take an el . Oxford Dictionary of Current Idiomatic English. sau verb cu prepoziţie şi particulă (to put up with ‘a tolera’). Healey (1968) consideră idiomurile îmbinări constante de termeni. locuţiune. Autorul specifică că idiomul are sensul francezului idiotism. take up = continue. Meyer. impusă de uzaj. I) definesc îmbinarea numită phrasal verb ca o expresie/idiom constituită din verb cu prepoziţie sau particulă adverbială. Cowie şi Mackin (ODCIE. phrase. Phrase (Makkai. Pentru Hockett (1958) idiomurile sunt “forme gramaticale” cu structuri formale extrem de diverse. P.copilul cu prea multe moaşe moare nemoşit). Sweet (1982) numeşte idiom un grup de cuvinte al cărui sens nu poate fi dedus din sensurile cuvintelor care-l compun (to kick the bucket ‘a muri’). Idiomurile de dimensiuni mari (zicale.îi dai un deget şi-ţi ia mâna toată.) au rol în comunicare şi sunt numite idiomuri funcţionale (can the leopard change his spots? .Casa Albă. precum şi denumirea de idiom proverbial pentru a se referi la zicale. În Problems in the Analysis of Idioms (1969). expresie idiomatică. Grupurile sunt expresive şi au formă fixă. cu înţeles independent de înţelesurile componentelor (to speak like a book . to bring up ‘a educa’. Makkai (1972) întrebuinţează termenul idiom pentru grupuri lexicale cu sens diferit de înţelesul literal al constituenţilor şi dimensiuni variabile . Makkai consideră idiomul sinonim cu expresia. În paralel. autorul utilizează termenul expresie.Idioms Dictionary (1998) dă termenului următoarea definiţie: “o secvenţă de cuvinte care are un sens diferit de sensul cuvintelor componente luate separate”. formulă alternativ cu idiom. autorul foloseşte. 1975. de la idiomuri “monolexicale” la îmbinări de dimensiunea unei propoziţii sau fraze (too many cooks spoil the broth . Katz şi Postal (1963) definesc idiomul ca îmbinare de cuvinte familiară. are un sens propriu şi un echivalent sintetic to step up = increase. expresie idiomatică. Mc Gee Wood. proverbe etc. phrase. şi termenul expresie. Considerând unitatea frazeologică inclusă în idiom. deşi utilizează termeni ca expresie.a vorbi ca din carte).de la un cuvânt (broke – ‘lefter’) la o frază (don’t count your chickens before they’re hatched).a vinde castraveţi la grădinar. Acest tip de idiom. L. Wood. 1972. Fraser (1970) plasează idiomurile . Aceeaşi semnificaţie conferă idiomului şi Cowie şi Mackin: grupuri invariabile de cuvinte cu structură formală diversă şi sens special (ODCIE II:XII) (to trip the light fantastic ‘a dansa’). alternativ. White House . Smith (1925) consideră idiom orice îmbinare fixă. precizează că pot fi numite idiomuri doar îmbinările constante ‘necompoziţionale’ ca sens şi ‘neproductive’ ca formă. proverbe. Autorul foloseşte şi termenul idiom lexemic pentru a trimite la îmbinările lexicale fixe de dimensiuni scurte. citate celebre etc. I.

lună de miere. Sunt incluse aici şi idiomurile culturale. citate. cu înţeles unitar. Th. echivoc’. al căror sens poate fi descifrat numai dacă se unesc istoria şi civilizaţia poporului respectiv. 109 . adjectivală (într-o ureche – ‘ţicnit’. uzul în comunicarea curentă ori în stilurile/limbajele specializate. Disciplină lingvistică în curs de constituire care se ocupă cu studiul unităţilor frazeologice dintr-o limbă sau dintr-un grup de limbi (apariţia şi originea acestora. Puşcariu (1940) desemnează prin frazeologie ansambluri lexicale cu caracter constant şi sens unitar (expresii.a fi între ciocan şi nicovală). Weinreich (1969) utilizează acest termen pentru “orice expresie în care cel puţin un component este polisemic şi în care selectarea unui subsens este determinată de contextul verbal”. constituite din minimum două cuvinte. shoot out ‘a înmuguri’). a-şi tăia funia de sub picioare – ‘a-şi reduce şansele. Dimitrescu consideră frazeologia un ansamblu de locuţiuni. Acelaşi sens îl are termenul frazeologie şi la Cowie şi Mackin (ODCIE. vechime şi frecvenţă mare (a se face luntre şi punte). familiile frazeologice. Dicţionarul de ştiinţe ale limbii (A. Pentru Makkai (1972). ţap ispăşitor). Bidu-Vrânceanu et al. Meyer insistă asupra contribuţiei semantice a celui de-al doilea element la producerea unui concept verbal nou (shoot up ‘a teroriza’. indiferent de dimensiuni”. Th. frazeologia cuprinde totalitatea idiomurilor dintr-o limbă. 2001:802). specifice şi calchiate. Denumirea este sinonimă cu expresie. idiom.Sensul îmbinării nu este sugerat de sensurile cuvintelor componente. Importantă este însă folosirea termenului pentru denumirea acelei (sub)-discipline lingvistice al cărui obiect îl constituie analiza diferitelor aspecte ale unităţilor frazeologice (Lengert. Fl. Hristea (1984) defineşte frazeologia ca “ansamblul sau totalitatea unităţilor frazeologice dintr-o limbă dată” . întrucâtva apropiată de catacreză. 2. unităţile frazeologice pot avea valoare substantivală (copil din flori. proverbe etc.). I): “totalitatea îmbinărilor fixe dintr-o limbă dată.compartiment aflat la interferenţa dintre vocabular şi sintaxă. rolul unităţilor frazeologice în modernizarea limbii literare). locuţiuni. care nu-şi găsesc uşor corespondent într-o parte de vorbire (to be caught between the devil and the deep blue sea . Adam Makkai (1972) numeşte tournures sau idiomuri frazeologice îmbinările expresive de dimensiuni mari (minimum trei cuvinte). unitatea frazeologică este receptată de vorbitor drept o entitate existentă ca atare în limbă. în doi peri – ‘neclar. Prin unitate frazeologică. 2001) dă ambele accepţii ale termenului: 1. ceea ce explică şi uzul acestor îmbinări în contexte dotate cu intenţie/funcţie stilistică (pur afective sau diferenţiate funcţional)”. savant’) sau verbală (a-şi lumea-n cap – ‘a pleca’. Dicţionarul de ştiinţe ale limbii (2001) defineşte astfel unitatea frazeologică: “combinaţie stabilă de două sau mai multe cuvinte. Spre deosebire de alăturarea liberă de cuvinte. autorul considerând unitatea frazeologică inclusă în idiom. Aceste grupuri se caracterizează prin formă fixă şi sens unitar. tobă de carte – ‘învăţat. expresii.. locuţiune. având sens unitar şi referent unic. Ansamblul unităţilor frazeologice dintr-o limbă dată. Lengert (2001) arată că problema de bază în definirea unităţilor frazeologice constă în delimitarea lor de cuvintele compuse şi de alte îmbinări sintactice libere. cu care are de obicei în comun un oarecare grad de expresivitate. locuţiuni proverbiale etc. Hristea (1984) defineşte “îmbinările constante de cuvinte”. a-şi face un deserviciu’).

În engleză. pentru a defini conceptul de îmbinare stabilă de cuvinte se utilizează. to rise sb's spirits ‘a ridica moralul cuiva’. idiomatic expression. în literatura de specialitate. Ordinea elementelor alcătuitoare este invariabilă. că termenul expresie idiomatică/ idiomatic phrase/ expression denumeşte în opinia tuturor specialiştilor. izolare. cu expresiile şi locuţiunile. Din analiza întreprinsă rezultă că în privinţa terminologiei nu există un punct de vedere care să fie acceptat de majoritatea specialiştilor. Se înregistrează şi opinii conform cărora idiomurile scurte pot avea un echivalent sintetic şi pot corespunde unei părţi de vorbire (to kick the bucket are valoare de verb). Se observă. idiomurile lungi nu au sens unitar. Ei consideră expresiile sinonime cu locuţiunile. expresie/locuţiune proverbială. proverbial/functional idiom.După această expunere a principalilor termeni din metalimbajul frazeologiei. to lose one’s head ‘a-şi pierde capul’. tournure. termenii expresie. Astfel. specificându-se şi faptul că multe expresii idiomatice au în componenţa lor un verb (a da sfară în ţară). idiomurile lungi. subdialect. se impun câteva concluzii privind accepţia şi eventual corespondenţa acestor termeni în studiile de specialitate româneşti şi de limbă engleză. tournure. specifice limbii engleze. trei sau chiar patru dintre aceşti termeni pentru a desemna aceeaşi realitate lingvistică. aceleaşi accepţii.” (Dicţionarul de ştiinţe ale limbii. compus. următoarele denumiri: idiotism. Ca sinonime. sintagmă. expresie. termenii se folosesc ca sinonime la autori diferiţi sau chiar la acelaşi autor. asemenea termenului expression pe care. locuţiune. de multe ori. Nu se poate modifica formal idiomul fără a se pierde sensul idiomatic. nu puţine fiind cazurile când un specialist utilizează doi. fără a preciza dacă aceasta reprezintă o limbă. perifrază.adverb. După cum se observă. idiotism. Structura formală a idiomului variază de la două cuvinte (White House – ‘Casa Albă’) la o propoziţie sau frază (give him an inch and he'll take an ell). sintagmă. Mulţi dintre termenii folosiţi în literatura română de specialitate pentru conceptul de îmbinare stabilă de cuvinte sunt întrebuinţaţi şi în lingvistica de limbă engleză (britanică şi 110 . Sunt autori care fac referiri directe la gradul de coeziune dintre componentele expresiilor şi comportamentul lor gramatical. izolare. În bibliografia românească termenul idiom are altă accepţie: “termen generic folosit pentru a desemna orice tip de varietate lingvistică. numite şi funcţionale sau proverbiale îndeplinesc funcţii de comunicare diverse. adică sensul nou. frazeologie. 2001) Phrase denumeşte grupuri constante de cuvinte. Unii specialişti apreciază că din punctul de vedere al structurii formale. expresie idiomatică. clişeu. de multe ori. proverb. expresie idiomatică. formulă. phrasal verb. suplimentar al grupului. Toate idiomurile au formă fixă şi funcţie subiectivă. locuţiune. grai etc. unitate frazeologică. astfel. Termenul expresie este considerat de mulţi specialişti sinonim cu locuţiune. în general. Există şi opinia că idiomul poate fi exprimat şi printr-un cuvânt noţional (broke ‘lefter’). Topica expresiilor este invariabilă. zicală. Spre deosebire de acestea. îl substituie. Expression şi idiom se întâlnesc în paralel. Termenul idiom desemnează ansambluri fixe de cuvinte. români şi de limbă engleză. parţial. sinonimi. phrase.verb. care nu reprezintă suma sensurilor termenilor componenţi. expresie (expression) este sinonim cu idiom şi phrase. formulă. în literatura de specialitate se înregistrează: phrase (pentru idiomurile scurte). idiom. expression. expresie perifrastică sau idiomatică sunt în bibliografia românească consideraţi. idiom lexemic/ funcţional/ proverbial/ frazeologic. expresiile idiomatice nu se deosebesc prin nimic de locuţiuni. un dialect. izolări şi. like a breeze . îmbinări fixe de cuvinte care prezintă caracteristici similare sau identice cu îmbinările de cuvinte numite idiotisme. care au corespondent o parte de vorbire: a-i fi teamă . Având.

idiomatice şi într-un anumit grad “îngheţate” din punct de vedere sintactic. pe baza mai multor experimente. Al treilea criteriu ridică problema contextului în interpretarea şi înţelegerea idiomurilor. Criterii formale şi funcţionale în definirea idiomurilor. acestea fiind golite de sensurile lor obişnuite . 2. 1982. specifice limbii engleze. Totuşi. Câteva repere din bibliografia de limbă engleză În Idiom Structure in English (1972 :122). idiom lexemic. expresie idiomatică şi construcţie idiomatică în engleză. fixare sintagmatică . o unitate lexicală trebuie să fie formată din cel puţin două lexeme. De exemplu. înţeles unitar – cu excepţia idiomurilor de tipul frazei – şi funcţie subiectivă) s-a impus. înţelepciunea. Adam Makkai consideră următoarele criterii hotărâtoare pentru caracterizarea idiomurilor: 1. fixare paradigmatică . deoarece oamenii conceptualizează capul ca “sediu” al inteligenţei şi raţiunii. capacitatea combinatorie a idiomurilor nu este identică cu cea a altor forme lingvistice. ceea ce înseamnă că elementele lor sunt polisemantice şi de aceea pot fi greşit interpretate . idiomurile au un potenţial ridicat de “dezinformare”. au ajuns la concluzia că idiomurile sunt mai întâi înţelese literal. arătând că frazemul e mai transparent decât idiomul. sensul unui idiom nu poate fi dedus din părţile sale componente. sunt cei mai potriviţi. dar nu este complet flexibil (nu putem spune The bucket was kicked deoarece idiomul ar suna ciudat la forma pasivă). F. construcţie idiomatică şi perifrază în limba română şi idiom. iar din punct de vedere semantic autorul consideră că sensul 111 . Criteriile de bază stabilite de Éermák pentru definirea idiomurilor sunt: 1. 4. Éermák distinge între phraseme şi idiom. 2. 3.americană). deoarece unele idiomuri sunt mai transparente decât altele. în ultima perioadă. expresia to have a good head on one’s shoulders e considerată idiomatică datorită sensului figurat. idiomul to kick the bucket ‘a muri’ poate suferi anumite transformări (John kicked the bucket – unde verbul este pus la trecut. Există deci numeroase idiomuri al căror sens poate fi parţial dedus din sensul părţilor componente. deoarece este unanim acceptat că pentru a fi idiomatică. În cartea Idiomatics and Phraseology of Czech. Al doilea criteriu este discutabil. idiomurile sunt expresii convenţionale care iniţial au fost expresii ad-hoc (spontane). expresie idiomatică. Weinreich (1969:226) stabileşte trăsăturile specifice ale expresiilor idiomatice şi acceptă ca idiomuri doar expresiile constituite din mai multe cuvinte care au corespondenţi literali. caracterizate prin diversitatea structurii interne. 4. 5. 4. termenul idiom (desemnând combinaţiile constante de cuvinte. Din punct de vedere formal. Primul criteriu este foarte clar. Adesea este imposibil să deducem sensul unei expresii în afara contextului său imediat. Cacciari şi Tabosi. De exemplu. acesta se referă la faptul că multe expresii literare au fost folosite de atâtea ori în anumite situaţii încât au devenit convenţionale. în cadrul căreia există o selecţie contextuală reciprocă a subsensurilor” . capul simbolizând inteligenţa. fără ca idiomul să-şi piardă sensul). În ceea ce priveşte ultimul criteriu. Autorul dă următoarea definiţie pentru idiom : “o unitate frazeologică care implică cel puţin doi constituenţi polisemantici. În limba engleză. un mare număr de restricţii de transformare . Considerăm că pentru îmbinările scurte termenii: expresie. 3. până la găsirea cuvântului cheie şi că această înţelegere este facilitată de context (1988:678-9). ei pot interpreta parţial idiomul înţelegând sensul unuia dintre elementale sale. idiomurile sunt combinaţii unice de cuvinte. convenţionalitate . idiomul este o îmbinare de cel puţin două cuvinte. expresie.

(1975. Locuţiunile verbale în limba română. Iasi: Editura Universitatii ‘Alexandru Ioan Cuza”.P. Patrizia (eds. (1982). Colocaţiile se găsesc pe un continuum care se întinde de la îmbinări de cuvinte uzuale (co-ocurenţe) până la expresii idiomatice. numărul lor impresionant. Am putea adăuga. Cristina. Èermák. fie de către acelaşi autor. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers Dimitrescu. 112 . Funcţia pe care idiomurile o au în comunicare a fost evidenţiată de Chitra Fernando în Idioms and Idiomaticity (1996). în Journal of Memory and Language. Cristina. iar pe de altă parte de inexistenţa unor criterii ferme de incluziune într-o categorie sau alta. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. C. a relevat lipsa unei unităţi de vederi în această privinţă şi dificultatea segmentării continuumului terminologic. verbe cu prepoziţie şi verbe cu particulă şi prepoziţie : to step up. În volumul I (1975) al dicţionarului lor. ci rămâne compoziţional. dar şi alte secvenţe lexico-gramaticale convenţionale mai pregnante în fragmente mai lungi de text. Metafore. neglijându-se faptul că idiomurile sunt prezenţe permanente în limbajul nostru cotidian. De aceeaşi părere este şi Nunberg (1994 :495). Corneliu (1979). iar fenomenul de suprapunere a termenilor poate fi justificat pe de o parte de bogăţia şi marea varietate a materialului faptic. Stelian (1980). Prague: Univerzita Karlova. Definiţia colocaţiei nu este nici ea precisă : secvenţe de cuvinte relativ stabile care formează sintagme mai mult sau mai puţin fixate. to look up to. ca cel al expresiilor idiomatice. Autoarea arată că în trecut analizele construcţiilor idiomatice sau centrat. în absenţa unei terminologii adecvate şi unitare.R. Idiomatics and Phraseology of Czech. Cowie et al. Structure and Interpretation.) (1993). Cacciari. s-a ajuns adesea la utilizarea arbitrară a uneia sau alteia dintre denumiri pentru una şi aceeaşi realitate lingvistică sau pentru realităţi lingvistice diferite. Patrizia (1988). REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Andriescu. în principal. pe aspectul lor lexico-gramatical. (2000). Iaşi: Junimea. semi-idioms (to drop names) şi literal-idioms (on foot). Constructii idiomatice în limbile româna si engleză. Alexandru (1977). Pornind de la această definiţie şi de la funcţiile limbii descrise de Halliday. Bucureşti: Editura Academiei R. Expresii. Florica (1958). Iaşi: Editura Junimea Dumistrăcel. Idioms : Processing. Vol. F. “The Comprehension of Idioms”.total al unui idiom nu poate fi dedus din sensul părţilor sale componente. totuşi. fie de către autori diferiţi. includ în rândul idiomurilor verbe cu particulă adverbială (phrasal verbs). pe formă. Tabossi. Frazeologisme sunt. Cowie et al. Morfologia. Cacciari. Fernando împarte idiomurile în trei clase : pure idioms (to spill the beans) . Astfel. pp. Stil şi limbaj. 5. în opinia autoarei. Autorii dicţionarului susţin şi ei opinia comună. 668-683. to look after. Cuvinte. Tabossi. Concluzii Trecerea în revistă a termenilor propuşi în literatura de specialitate (românească şi englezească) pentru a desemna ceea ce am numit în mod convenţional îmbinare stabilă de cuvinte. 27. Dimitriu. 1983) şi Fernando (1996) şi-au focalizat cercetările pe funcţia idiomurilor în discurs şi pe implicaţiile acesteia. Denumirile conferite acestor grupuri stabile de cuvinte sunt numeroase. un criteriu mai clar de definire : sensul colocaţiilor nu este global. nu doar idiomurile şi colocaţiile. Avadanei. Gramatica limbii române explicată. conform căreia sensul figurat al unui idiom nu poate fi dedus din sensul elementelor alcătuitoare.

Iliescu. (1991). pp. 491-538. Pană Dindelegan. Chitra (1996). pp. Iorgu (1975). Les termes peuvent être confondus et les linguistes peuvent utiliser plus d’ un terme pour désigner la même réalité linguistique. “Why Idioms Mean What They Do”. Vol. Oxford Dictionary of Current Idiomatic English. “Problems in the Analysis of Idioms”. II. Fraser. “English Idioms” în KIVUNG. Theodor (1984). Alan (1968). Oxford: OUP..) Lexicon der Romanistichen Linguistick. A. Angela. pp. Mancaş. “Idioms within a Transformational Grammar” in Foundations of Language. Cowie. Geoffrey et. (1972). Oxford: OUP. P.).S. vol. 847-853.. P. 70 (3). A. Clause. Dicţionare Bidu-Vrănceanu. Idioms and Idiomaticity. RÉZUMÉ PROBLÈMES DE TERMINOLOGIE DANS LA DÉFINITION DES UNITÉS PHRASÉOLOGIQUES EN ROUMAIN ET EN ANGLAIS. Bucureşti: Albatros. Idiom Structure in English. Charles (1958). L’ article est centré sur la définition et la correspondance des termes dans les études roumaines et anglaises. Gibbs. G. Limba română. vol. USA. Joachim (2001). idiome. Weinrich. vol. al. Weinreich. vol. Oxford Dictionary of Current Idiomatic English. Michal. Liliana. (1994). Bucureşti: Editura Academiei. Weinrich (eds. (eds. Tübingen: Niemeyer. VI. Lengert. Lucia (1981). Robu. Sentence Idioms. Journal of the Linguistic Society of America. The Two-Word Verb. R. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. Cowie. Iorgu. Puşcariu. Paris: Mouton. Bucureşti: Nemira. expression idiomatique. A. pp. Journal of Experimental Psychology. UNE PERSPECTIVE CONTRASTIVE Cet article analyse les difficultés terminologiques du champ phraséologique.Fernando. P. W. Mihaela. Bucureşti. Philadelphia: University of Philadelphia Press. pp. W. Hristea. Christian. Sinteze de limba română. Oxford Dictionary of English Idioms. Ulrich (1980). A Course in Modern Linguistics. Nayak. Oxford: Oxford University Press. I. et al. C’ est un champ qui génère des controverses à cause de la complexité de son propre métalangage. Vladimir (1978). (1983). I. pp. London: Longman Meyer. 113 . Limba română contemporană. 2. 93-95. Nunberg. Le terme phraséologie a deux sens: (1) une branche de la linguistique qui étudie les unités phraséologiques d’ une langue et (2) l’ inventaire des unités phraséologiques d’ une certaine langue. Phrase. Healey. în U. Iordan.. Lingvistica modernă în texte. Cowie. Călăraşu. Labov and B. L’absence d’un point de vue commun est évident. A. I. Iordan.. Maria.120. Sextil (1940). New York. P. Wald. Metzeltin. Cristina. (1994). unité phraséologique. Longman Dictionary (2001). Dicţionar de ştiinţe ale limbii. continuum terminologique. Makkai. Oxford: OUP. Stilistica limbii române. 208-264. Bruce (1970). A. (1975). Schmitt. A Dictionary of the Verb – Preposition Phrases on American English. 22-24. “Idioms” în Language. (1975). N. MOTS-CLÉS : phraséologie. Ruxăndoiu. “Phraseologie“ în Günter. On Semantics. 1. et al. nr. 71-108 Hockett. Gabriela (2001). Holtus. The Hague: Mouton. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică.

114 .

SEMANTICĂ SÉMANTIQUE SEMANTICS 115 .

116 .

şi /caracteristicile sunetului/ sau /fenomen sonor de o anumită calitate/. vom avea în vedere semele de categorizare gramaticală (discutăm doar despre verbe). Prin urmare. analiza contrastivă va demonstra că româna şi franceza prezintă mai multe deosebiri decât asemănări. 2). a gâfâi). /sentimentul care însoţeşte sunetul/. aducând în discuţie termeni desemnând zgomote emise de om. Aplicarea se va face pe baza unui număr limitat de termeni: a clefăi. analiza la nivelul semelor indică diferenţe nesemnificative. raportat la regimul mono. nr. /confuz/. a clănţăni. sunet este utilizat cu valoarea generală de /fenomen sonor/. /curat/ (opunându-se lui zgomot). aproape inexistente. urmărim felul în care limba română şi limba franceză se apropie şi se diferenţiază în contextul restrâns al fenomenelor sonore specifice omului. /nearticulate/. Opoziţia se poate exprima în metalimbaj. Din punct de vedere sintagmatic. cum ar fi: /modul de producere a sunetului/. la nivelul limbii. a scrâşni. 1980. /scopul emiterii sunetului/. trăsăturile semantice comune sau distinctive. fie cu /non-omogen/. Din perspectivă paradigmatică. care impun diferenţe de sens. /autoprodus de om/.scurt/ /+. /neomogen/. în timp ce.Liliana AGACHE Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. /+ . a molfăi. a pleoscăi (a plescăi). a hârâi. semele comune din paradigma fenomenelor sonore caracteristice omului. 117 . definitorii pentru zgomot. /slabe/. Inventarul câmpului studiat se bazează pe alegerea proprietăţii comune termenilor selectaţi. /durata/ (/+. Semele întregii serii sunt /ansamblu de sunete/. cu semul comun /fenomen sonor/. cum ar fi: /intesitatea/ (care se poate manifesta scalar.sau polisemantic. care subordonează valori foarte variate. /autoproduse de om/. /nearticulat/. /articulat/. /omogen/. după cum se combină. Rosetti’’.prelungit/). 2). manifestat prin una dintre valorile sale: /curat/. Definiţia componenţială conţine pe lângă semele enumerate. nr. Bucureşti FENOMENE SONORE SPECIFICE OMULUI ÎN ANALIZA CONTRASTIVĂ Lucrarea de faţă priveşte în special semantica lexicală structurală cu orientare spre semantica lexicală contrastivă. cărora li se subordonează /intensitatea/. /neomogen/ (Bidu-Vrânceanu. /omogen/ (Bidu-Vrânceanu. fie cu semele /omogen/. privite în ansamblu. a pufăi (a pâcâi.cotrolabil/. /calitatea sunetului/. decompozabile. /intensitate scăzută/. /confuz/. în metalimbaj. a pufni. /scurte/. sunet se defineşte prin semele /omogen/. Pentru marcarea informaţiilor privitoare la acţiuni ce exprimă fenomene sonore. situaţie susţinută în primul rând de diferenţele contextuale şi de situaţia lor la nivel semantic. /ansamblu de sunete/. /tipul de acţiune/. /durata/. căreia i se adaugă noi trăsături. interpretare care duce la realizări lingvistice diferite. Opoziţia fundamentală de la care plecăm în acest demers este aceea dintre conceptele sunet şi zgomot. a râgâi. într-o analiză comparativă în română şi franceză. semele care exprimă maniera în care se produce zgomotul şi pe cele care menţionează gradul de producere a sunetului. caracterizate prin seme diferite. distincte pentru sunet şi /confuz/. Ea trebuie specificată prin utilizarea semelor: /curat/. respectiv intensitatea. de la /slab/ până la /foarte tare). 1980. /curat/. Printr-o manieră comparativă aplicativă.

Textul de plecare este de acelaşi tip. /autoprodus de om/. respectiv mâchonner şi plescăi. împrumutând unele de la altele diferite semnificaţii a hârâi./ a plesni cu limba/. Astfel. scopul fiind stabilirea identităţilor şi în special a opoziţiilor de conţinut între unităţile lexicale. cuvinte care exprimă concepte ce presupun între ele raporturi de coincidenţă forţată. 1984. Seria de termeni analizată desemnează sunete nearticulate. aşa cum este percepută de urechea umană. morfoli. /nearticulat/. pouffer. mâcher are nevoie de un determinant în plus. aflându-se într-o relaţie de sinonimie totală. clapper. reprezentând structuri lexicale încorporate în care accentul semantic este purtat de determinanţi a râgâi (dezgustător).cotrolabil / deranjant. menţionându-le pe cele caracteristice doar acestei serii. nemarcate sub aspectul intensităţii. ci reclamă un determinant. uşor flexibil. am extins analiza. ci avem în vedere şi analiza sintagmatică. /slab/. dégoûtamment Pentru a clefăi nu este necesară prezenţa unui determinant pentru a marca semele /ansamblu de sunete/. mozoli. a hâcâi. /nespecifice/. /neomogene/. haleter. pentru stabilirea taxinomiilor semice ai căror membri sunt bazaţi pe contrast ori pe opoziţie semantică. în anumite contexte chiar renifler. Preluând modelul analizei semantice şi scopul ei în sine. respectiv avec bruit. plescăi formează o serie sinonimică totală. respectiv. se poate spune că termenii se află într-o relaţie de egalitate sau de opoziţie zero. Nu ne limităm la analiza paradigmatică. dar redarea realităţii sonore. /scurt/. autonomia lor este relativă. de tipul a clefăi. iar alegerea unui termen întrun context dat este condiţionată de respectarea anumitor convenţii semantice fără de care comunicarea n-ar avea loc. putem vorbi despre cuvinte care exprimă acelaşi concept. Lexemele sunt recurente. pentru situaţia particulară aflată în discuţie. a pufăi. nu se poate spune că termenii se află într-o relaţie de egalitate sau de opoziţie zero (Bidu-Vrânceanu. respectiv ahaner. respectiv éructer. Pentru a putea fi tradus respectând încărcătura semantică. pentru a indica semele menționate mai sus. în relaţie cu franceza. a gâfâi. în timp ce verbul mâcher (= a mesteca alimente) nu conține aceste seme. /+ . Analiza contrastivă se bazează pe un spaţiu contextual comun. molfăi. /intensitate scăzută/. respectiv mâchonner. /care provoacă dezgustul/. Clefăie Il mâche avec bruit. souffler. a plescăi. am ales ca analiza componenţială să o preceadă pe cea combinatorie. Deşi în limba română. mozoli. 210). de frică). dégoûtamment. aplicând-o pe cea contrastivă.Termenii câmpului care exprimă fenomene sonore desemnează realităţi perceptive. a clănţăni (de frig. cuvinte ce exprimă concepte ce au între ele diferite raporturi. care nu reclamă calificative sau determinanţi care să le nuanţeze acţiunea pe care o exprimă. respectiv clapper./. clapper. /produs din limbă/. se observă o diferenţiere în ce priveşte optarea preferenţială pentru un anumit termen din seria sinonimică existentă. Cât priveşte pe molfăi. se face referenţial. grincer. de teamă). foarte relevantă şi importantă în relaţia dintre cele două limbi. de scopul căutat ori de numărul de determinanţi ce pot însoţi acţiunea (care poate fi diferită de la o limbă la alta). a scrâşni (de emoţie. termenii clefăi. a molfăi. alăturarea determinantului degustător fiind facultativ şi exclusiv pentru a amplifica 118 . prezente în analiza termenilor din ambele limbi: /a mesteca într-un fel dezgustător/. Referitor la clefăi şi varianta sa franţuzească mâcher. alături de semele enunţate mai sus. morfoli. Am urmărit îndeaproape diferite principii teoretice privitoare la analiza a două sisteme lexicale din două limbi diferite şi am sesizat că. de exemplu. p. diferenţele care provin modificându-se în funcţie de situaţia de comunicare.

/noncontrolabilă/. (cliquete) de peur. mozoleşte) dezgustător. craquer. putându-se înlocui unele pe altele în diferite contexte. /produs din dinţi/. Gâfâie. în timp ce în limba franceză claquer se poate asocia şi cu semul /din degete/. dacă poate fi controlat şi cum este produs. respectiv Il ahane . p. Scrâşneşte de emoţie. /produs din stomac/. termenii fiind aproape specializaţi pentru a semnifica mestecarea într-un fel dezgustător. în ambele limbi. linia sinonimică este extrem de săracă. /autoproduse de om/. respectiv. Râgâie dezgustător Il éructe dégoûtamment La nivel semantic. seria în subserii. de froid Termenul românesc s-a specializat. când exprimă un sentiment specific omului (frica sau frigul). Pocneşte din degete Il claque les doigts Semele /reacţie psihică/. /produs din dinţi/sunt specifice termenului scrâşni. atât în plan sintagmatic. /nearticulate/. prezenţa determinanţilor nefiind obligatorie. de froid Clănţăne de frig. de frică În limba română. /+ . respectiv grincer. fiind cele caracteristice. respectiv clapper. În concluzie. fenomen valabil în ambele limbi : Hârâie. cu specificul /reacţie fiziologică/. făcută la nivelul semanticii în general. de teamă Il grince/crisse/craque de peur. souffle. claquer diferenţele se înregistrează doar în ce priveşte tipul de reacţie. /noncontrolabilă/. crisser. respectiv Il halete. relaţie care nu ramifică însă. /intensitate scăzută/. Molfăie. după cum se înregistrează chiar şi craquement pulmonaire Printre termenii seriei descrise iniţial există şi cuvinte care exprimă concepte ce presupun între ele raporturi de coincidenţă forţată. /slabe/. fiind caracterizat cu semul /din dinţi/. (morfoleşte. /din măsele/. Pufăie. trecând prin conceptele şi metodele expuse în egală măsură de diferiţi cercetători români: Angela 119 . având la bază analiza contrastivă. cât şi paradigmatic. Lucrarea de faţă a împrumutat metode de lucru şi idei din lingvistica aplicată şi teoria traducerii. /Intensitatea/ şi /durata/ nu sunt bine determinate în toate situaţiile. În cazul termenului clănţăni. împrumutând unele de la altele diferite semnificaţii. în timp ce corespondentul franţuzesc poate primi diferiţi determinanţi: Il craque les dent. clănţăni se asociază doar cu semul /din dinţi/. Il Se poate vorbi despre o relaţie de echipolenţă (Bidu-Vrânceanu. 1984. /noncontrolabilă/. Plescăie dezgustător Il clappe dégoûtamment Il mâchonne dégoûtamment Semele carecteristice sunt următoarei serii sunt:/ansamblu de sunete/. ceea ce în română s-ar traduce cu a pocni (din degete). Semele /reacţie fiziologică/. Il claque. diferenţele dintre cele două limbi sunt aproape inexistente. /scurte/. Hâcâi respectiv Il halete.efectul semantic. Seria sinonimică este şi în română şi în franceză săracă./ les genoux/ d’une articulation/des doigts. aproape inexistentă.cotrolabil/. 212) între termenii acestei serii.

Ainsi. cu privire la semantica structurală şi lingvistica aplicată. Forăscu. Angela (1986). Bally. Modele de structurare semantică. Dicţionarul limbii române (1965). Dicţionarul Academiei (1913). Bucureşti: Ed. cât şi străini. Petuhov. Academiei. Angela. 120 . Ion. 2. Academiei. Paris: Paris cedex 06. Narcisa Forăscu. Coşeriu. Bucureşti: Ed. linguistique appliquée. Coteanu. Narcisa (1984). Angela. Structura vocabularului limbii române contemporane.Bidu-Vrănceanu. Teodora Cristea. Synonymes & Contraires. Bidu-Vrănceanu. E. Forăscu. Dicţionar esenţial de sinonime. Bidu-Vrănceanu. Greimas. Le Petit Larousse illustré (1996). Bucureşti: Ed. Paris: Paris cedex 06. I. Coteanu. Nicoleta (2008). Bucureşti: Ed. paradigmatique. Jost Trier. Arcaini. Mots-clés: sémantique. on met en évidence les traits communs ou spécifiques pour le roumain et le français. BIBLIOGRAFIE Agache. Narcisa (2005). XXXI. Mariana Tuţescu. Timişoara: Facla. Bucureşti: Ed. Bucureşti : Ed. Dicţionarul explicativ al limbii române (2009). Angela (1972). RÉSUMÉ: PHÉNOMÈNES SONORES SPÉCIFIQUES À L' HOMME L’analyse contrastive roumain-français suppose une analyse détaillée pour decouvrir les unités minimales de la signification dans les deux langues et une analyse combinatoire pour former des unités significatives supérieures. Bidu-Vrănceanu. Limba română contemporană. Academiei. dans la communication . syntagmatique. Mounin. Humanitas Educaţional. cu aplicaţii în limba română. plecând de la Ferdinand de Saussure. Liliana. Univers Enciclopedic Gold. Bucureşti: Ed. Bidu-Vrănceanu. Analiza termenilor care indică fenomene sonore în SCL. Corint. phénomène sonore . Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ch.

dacă una din cauzele care duc la crearea de forme hipercorecte este tocmai „teama de a nu greşi”. şi aici avem a face cu intervenţia factorului psihic. o hipertrofiere a simţului său lingvistic. la aceleaşi categorii de fapte lingvistice. în sensul în care vorbitorii conştientizează existenţa normei şi a caracterului ei social [5]. hipercorectitudine fiind doar unul dintre termenii utilizaţi de-a lungul timpului. p. fără nicio îndoială. adică literar” (Hristea. acţionând în mod conştient în încercarea de a accede la o normă-ţintă. hiperliterarizări. Faptul că nu stăpâneşte în totalitate această normă îl determină să recurgă la raţionamente de ordin analogic. hipercorectitudinea se datorează. acesta este. hiperdialect(al)ism. regresiuni şi false regresiuni. În legătură cu condiţiile de manifestare a hipercorectitudinii este important de remarcat că. în general. particulare. putem vorbi nu numai de un simţ al limbii înţelese ca sistem. fiind. 277-278). pronunţări hipercorecte. este norma literară. al mai multor „norme”) manifestă o preocupare permanentă faţă de propria-i exprimare. Probleme. Puternic marcată de factorii psiho-sociali ai comunicării. indiferent ce forme ar îmbrăca şi indiferent ce termen am adopta pentru a le numi. i-o oferă. de a nu greşi sau a nu se exprima suficient de corect ori de „elegant” într-o situaţie de comunicare determinată. în esenţă. de regulă. vorbitorul acţionează întotdeauna sub presiunea normei. O critică argumentată a acestor termeni a fost făcută de Theodor Hristea. întrucât el poate acoperi orice greşeli datorate preocupărilor conştiente ale subiectelor vorbitoare de a scrie şi de a vorbi corect. uneori mecanic. [4]. referindu-se. dar nu în mod necesar. de regulă. dincolo de orientarea generală pe care „simţul sistemului”. hiperzel etc. termenul de « hipercorectitudine » ni se pare cel mai potrivit. În ceea ce priveşte mecanismul care stă la baza tuturor fenomenelor de hipercorectitudine. preocupării conştiente a vorbitorilor de a se conforma normelor limbii literare [3]. Or. ale fenomenului). mai strict codificată şi al cărei prestigiu „instituţionalizat” îi conferă o forţă coercitivă mult mai mare [6]. a unei „norme-model” spre care tinde. În legătură cu denumirea fenomenului de care ne ocupăm. ca formă de presiune extrasistemică. care. încercând să stabileacă punctele comune şi să elimine diferenţele dintre norma sa şi norma în care încearcă să pătrundă [7]. respectiv o supralicitare a competenţei sale idiomatice. mai mult sau mai puţin justificată. ca reacţie la teama. Ca şi în cazul extinderii analogice. până la un punct. forme hipercorecte. aceasta dovedeşte că vorbitorul (posesor. raţionamentul prin analogie (în baza unor 121 . Aşadar. ca ansamblu de posibilităţi. ci şi de un simţ al normei. Aplicând. paralel cu care circulă (sau au circulat) în literatura de specialitate şi termeni ca hiperurbanism. autorul optând hotărât în favoarea termenului de hipercorectitudine: „Dintre toate denumirile care se folosesc (şi care s-ar mai putea propune). trebuie spus din capul locului că bibliografia problemei înregistrează o terminologie destul de bogată.Ionel APOSTOLATU Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi CONSIDERAŢII PRIVIND HIPERCORECTITUDINEA LEXICALĂ 1. analogia. dar având o arie de acoperire mai mult sau mai puţin restrânsă (întrucât se referă doar la anumite aspecte. Hipercorectitudinea – consideraţii generale [1] Hipercorectitudinea a fost definită adesea ca un tip de abatere lingvistică sui generis ce constă în aplicarea mecanică a unei analogii [2] sau a unei reguli lingvistice valabile în alte situaţii.

Astfel. antialergic „contra stărilor alergice”. antevorbitor „persoană care a vorbit. Ignorarea nivelului lexical ca posibil teren de manifestare a hipercorectitudinii pare. antiderapant „contra derapării şi patinării autovehiculelor.se află în relaţie de paronimie). de vreme ce anticamera este o „cameră de aşteptare”. împotriva alunecării schiurilor lateral sau înapoi”. ci cu paronimul său. şi o corelare a sensului derivatului cu semnificaţia elementelor sale structurale (baza de derivare + derivativ): În antecamera unui cabinet ginecologic aşteptau mai multe paciente (www. Bulgaria va cere în noiembrie să intre în antecamera euro (www. într-o adunare publică. situaţiile de hipercorectitudine propriu-zis lexicală sunt destul de rare şi au în vedere. dar care corespund unor „intuiţii” ale sale asupra aspectului general al acesteia. antifraudă „împotriva fraudei”. şi anume condiţia existenţei relaţiei semantice dintre baza de derivare şi afix. totodată. unitatea-suport a hipercorectitudinilor fonetice. Aici intervine şi o asociere de tipul etimologiei populare. antepune „a pune înainte”. în orice tip de hipercorectitudine vorbitorul tinde spre realizarea unor norme lingvistice prin adecvarea la un anumit model. precum în exemple de tipul: antialcoolic „care este împotriva abuzului de alcool”. Stancu duce Steaua în antecamera Europa League (www. antiotoman „împotriva otomanilor” etc. şi asta deoarece forma sa internă este suficient de transparentă. „logic” ar fi ca acest cuvânt să se fi format nu cu prefixul anti-.allinfo. şi fr. în niciun caz. „anterior”). atunci. după it. Un exemplu în acest sens este forma (neliterară!) antecameră. anti-.ro). [9]. măcar dacă ne gândim că.modele furnizate de memorie). mai ales. a prefixului neologic anti-. ca în exemplele: antedată „dată anterioară celei considerate ca prezentă sau anterioară unei date reale”.bzi. ceea ce permite. numeroşi vorbitori rostesc (şi scriu. respectiv o încăpere amplasată „înaintea” unui birou. gramaticale (mai ales morfologice) şi grafice este chiar cuvântul. antidogmatic „care respinge dogmatismul”. „contra”. Ca urmare. antebelic „de dinaintea unui război”. respectiv cu prefixul ante-. în majoritatea cazurilor. antidrog „care este împotriva drogurilor”. anticamera (cf. în loc de anticameră. „în faţă”. interpretarea greşită a normelor de formare a cuvintelor (în special ale derivării şi compunerii). de cele mai multe ori. „opus”).revistanet. „aspirantul” ajunge la rezultate neconforme cu realităţile din acea normă. În schimb. încât să permită o analiză morfematică de tipul cameră + pref. Ceea ce contrariază însă în acest „pseudoderivat” este chiar prezenţa. corect – înţelesul acestui substantiv cu semnificaţia unui alt prefix neologic (cu care. „împotriva camerei”. mai exact un derivat cu prefix. al cărui aport semantic este ideea de anterioritate („înainte”. substantivul anticameră nu înseamnă. Pe de altă parte însă. 122 . de altfel. vorbitorii au asociat – până la un punct. fiind convinşi că respectă una dintre condiţiile de „bună formare” a unui cuvânt prin mijloace interne.ro) [10]. cabinet etc. antichambre). pe care vorbitorii sunt obişnuiţi să-l găsească în formaţii (substantivale sau adjectivale) în care aportul său semantic implică ideea de opoziţie („împotriva”. Substantivul anticameră „cameră de aşteptare la intrarea într-un birou. modelarea analogică în cazul hipercorectitudinii vizează. antedeviz „evaluare scrisă prealabilă a costului unei construcţii proiectate”. prefixul anti. într-un cabinet” reprezintă. cei care s-au ocupat de definirea şi descrierea fenomenului hipercorectitudinii sau oprit mai mult asupra aspectelor fonetice (eventual cu reflexe în planul scrierii). ante-. Or.ro). mai puţin asupra celor gramaticale şi foarte puţin (sau chiar deloc) asupra faptelor lexicale ce pot fi puse pe seama acestui fenomen [8]. înaintea altor persoane”. curioasă. la prima vedere. structura fonetică sau / şi gramaticală a cuvântului. în limba română. în acelaşi timp) antecameră. 2. Majoritatea vorbitorilor (nespecialişti) văd însă în acest cuvânt o creaţie românească. Hipercorectitudinea lexicală De regulă. Or. De aceea. în structura sa. un calc parţial de structură morfematică.

în dicţionarul etimologic al lui Candrea şi Densusianu (1907-1914): înneca. innotatoriu.v. în dicţionarul etimologic al lui Alexandru Cihac (vol. a strangula. ennekumė. cameră de precombustie” (cf.. anticamera (eventual şi cu fr.Atragem atenţia că. a sufoca”) şi atestată în textele din secolul al XVI-lea (cf. Dicţionar. apariţia formei antecameră cu sensul „anticameră” este rezultatul unei atitudini hipercorecte. *notāre. innot. a sugruma”. II. interregn. innotare. innecare. există. în limba română. constând într-o falsă interpretare a structurii morfematice a substantivului anticameră. înnotiş (CDDE. de pildă. DOOM 2. înota). p. (http://facultate. ~ 1650): ennek. deci înnota. tot cu o formă hipercorectă. p. 208. interregional. innecume. 226). împreună cu familia lor lexicală. are. Primul dintre ele continuă lat. şi prin etimologie populară. de altfel. I. 1822): innec. innecătură. innotare. înnegri. posttotalitar. înnopta. Iniţial. apar notate cu un singur n. innotu (Laurian – Massim. în Lexiconul budan (1825): innecàciosu. înnecăciune. DER. innecător. 1870): innec. atât înota. sunt înregistrate şi în primele noastre dicţionare. sensul termenului contribuind decisiv la remodelarea formei. şi încadrarea. Dictionnaire. 74-75). posttraumatic etc. termenul este înregistrat şi în DOOM 2): Firma Wartisila Diesel propune utilizarea unei camere de ardere cu antecameră. innecat. innotatu. în primul dicţionar academic al limbii române (vol. Menţionăm că verbele înota şi îneca. Prin urmare. 307-308). analogia cu cele câteva zeci de derivate cu acest prefix analizabile în limba română (cf. modificarea formei anticameră în antecameră se explică.. înneca. s. innecatu. transsiberian. având însă un sens cu totul diferit de paronimul său anticameră. moştenită din latină (lat. De altfel. aşa cum am precizat deja. Ciorănescu. enneketurė. 214). şi anume „compartiment al camerei de combustie a unui motor în care se injectează combustibilul şi începe arderea. ennotat. cf. pop. erau scrise cu literă dublă. aşa cum.v. innatare „a pătrunde înot în. ceea ce înseamnă că aici avem a face fie cu un calc total [11]. a omorî fără vărsare de sânge. *notāre [12]. innotatoare (Bobb. ennotish „înotând” (cf. innotatoriu. acceptată însă de limba literară. p. înnecăciosînnecătură. ca „normă lexicală”. 550). mai curând. antichambre).regielive. ca şi derivatele lor. Densusianu. „a înota în. înnecător. I. CDDE. DVL. p. p. II. innotu (p. p. apar notate cu dublu n încă în primul dicţionar al limbii române (Dictionarium valachico-latinum. ceea ce presupune o bază lat. este creat pe teren românesc prin derivare cu prefixul în. innecat. I. Prefixele. Sextil 123 . innotat. DLR. MDN. p.ro). 127-128). innotătură (Cihac.. s. a acestuia în categoria cuvintelor formate cu prefixul neologic ante-. prin sens. a omorî. Deja în dicţionarele de la începutul secolului XX.de la vechea bază neca „a sufoca. innecare. innecăciune. interrasial. s. Interesant este însă faptul că şi acest termen se află în relaţie etimologică cu it. innecu. Aşa procedează. transsaharian. ennot. înnota. FCLR. 47-50). Aceeaşi notaţie etimologică întâlnim şi în dicţionarele de mai târziu: în dicţionarul lui Ioan Bobb (tom. II.”). în textele vechi este atestată şi forma nuta. care se pronunţă amândouă. XLIX-L). O situaţie aparte prezintă verbele româneşti (şi derivatele lor) înota şi îneca. desigur. îneca. în derivatele cu prefixe de la baze care încep cu aceeaşi consoană în care se termină prefixul se scrie cu literă dublă (= consoane duble.”. În această categorie se găsesc derivate ca: înnoda. transsexual. innotare (lat. cât şi îneca (împreună cu derivatele lor). Conform unei reguli ce respectă principiul fonetic de la baza ortografiei limbii române. din următoarele considerente: aprinderea amestecului gaz-aer în antecameră se realizează cu injecţia pilot. 548. La aceasta a contribuit.. clas. 307). innecatiosu. Pe de altă parte.. şi substantivul antecameră. innecu. innotare. cele două verbe. innecatoriu. ILR. antecameră. care continuă direct lat. formele cu dublu n fiind notate eventual doar ca variante (uneori chiar în paranteză). innotare. înnota. innotàtoriu. p. înnotătură. ca termen tehnic.v. în loc de natare „a înota” (cf. innecăcios. fie.. Cel de-al doilea verb. innotător. nĕcāre „a ucide. 1876): innecare. innot. posttonic.

cât „din raţiuni de fonetică sintactică. miercuri. DA. Variantele nainte.v.+ negru. [a]naltu. Apa curată. au caracter popular şi regional.myspace). în. megl.. Scrierea cu un singur n este justificată de lipsa de transparenţă a vechilor grafii înnota şi înneca. Ciorănescu. înnapoi sau înnalt. în dicţionarul său român-german (vol. un fapt de hipercorectitudine lexicală. Lat. (î)nainte. Sinteze. înota (Tiktin.net). (blogs. (www. plasându-se. înainte) [14].cam 30 de metri apa abia trece uşor peste genunchi (amfostacolo. ar. Îndepărtaţi parasolarul de pe parbriz înnainte de a porni motorul (forum. CDDE. Gândeşte-te bine înnainte să prizezi. Gândeşte-te bine înnainte să semnezi. în aceeaşi categorie cu compusele înainte. năpoi. rezultate. mai deinte. o falsă analiză de tipul în. în condiţiile în care nu mai poate fi identificat cuvântul primitiv începător cu această consoană la care s-a adăugat prefixul în-. apare în textele din secolele XVI-XVII numai în compuse ca deinte.. ar. sub această formă. Tânărul despre care se presupunea că s-ar fi înnecat în Târnavă este bine sănătos (www. p.ziarulorizont. s.rol. 8 iulie a. Compunerea cu în este. înalt). *nalt.. Ainte. la rândul lor.sighisoaraonline.+ *napoi. mainte (< mai ainte).com). EW.complexdolcevita. megl. deci. înecătură. Îşi ia casă în Bucureşti. nalt. pentru forma nalt. din alt.ro). ele existând şi în dialectele din sudul Dunării (cf. năpoi. păstrat şi în ar. Odată cu pierderea sentimentului legăturii dintre aceste derivate şi bazele lor. înapoi (< în + *apoi.din înalt s-ar explica nu atât prin lat. 124 .. mainainte. curente în limbajul oral (dar şi în textele vechi). de pildă. napoi. împrejur.+ un cuvânt românesc care începe cu consoana n (cf. înecăcios.ro). analizat ca în + *napoi) [16]. ceea ce ar explica şi preferinţa pop. p. p. ab ante. verbele respective încep să fie scrise înota şi îneca. Apariţia lor implică. De o astfel de interpretare era susceptibil şi antonimul său. megl. Alexandru Ciorănescu. din încadrarea analogică în categoria derivatelor cu prefixul în-. derivatele înota şi îneca se scriu cu un singur n. FCLRV.. înot (înnot) (Puşcariu. adverb folosit ca adjectiv (in altum. consideră. în loc de înalt” (Ciorănescu. Prin urmare. 1903): înec.v. (www. ar. înot. în primul rând. înapoi. s. în.. înecăciune.realitatea. 260-261). DER. printr-o falsă analiză a structurii lor morfematice (în.Puşcariu în dicţionarul său etimologic din 1905: înec (înnec). Gândeşte-te bine înnainte să fumezi. astăzi.) [15]. iar practicarea vechilor grafii înnota.showbiz-celebrity. in alto.v. demainte (cf. probabil prin analogie cu alternanța vocalică î / i din cuvânt-cuvinte. *napoi.+ *nainte. normală (cf.. împreună. înneca reprezintă. paralel cu ieşirea din uz a acestor baze. înalt (cf.188). 72. moştenite din latină. Pentru cei interesaţi de cursurile pentru înnot vă rugăm sunaţi la urmatorul număr . 75). înţelese ca în nalt.+ noapte). în formula: prefixul în.ro). năinte. DRG. 824) [13]. înadins etc. că prezența lui în. cf. în ortografia actuală a limbii române.+ *nalt).com). sau H. Vechile verbe nota (nuta) şi neca. DER. s.ro).+ *nainte. pe baza unor expresii ca în altul (cerului). Gândeşte-te bine înnainte să votezi. *aînte. înalt). O situaţie oarecum similară avem în cazul adverbul înainte. înnopta < în. nalt). înnegri < în. În aceeaşi categorie (fiind la fel de nerecomandabile) intră şi variantele grafice înnainte. în aşa-numita “baltă a morţii” (www. astfel. Hristea.c. Interpretarea lui înainte ca în nainte a făcut posibilă apariţia variantei nainte. au dispărut din limbă. Alexandra Dinu vrea înnapoi în România. Tiktin. p. psihiatru orice (raspunsuri. nainti. Dacă aş putea să dau timpul înnapoi aş cere ajutor de la psiholog. 805. astfel încât derivatele lor înota şi îneca nu mai pot fi analizate. cu toată justificarea etimologică iniţială: Un tânăr de 17 ani s-a înnecat ieri. II. al cărui rezultat normal. din nalt. mormânt-morminte (cf. astăzi. peştii înnotau lângă picioarele noastre .. a trecut la ainte.

„de cele mai multe ori nu avem de-a face cu o « urbanizare » în sensul propriu al cuvântului. ci. un coleg de echipă are 1. autorul consideră că un astfel de interes se manifestă mai ales în ceea ce priveşte selecţia materialului lexical. nu şi „cum trebuie să se spună). cu cât. vorbitorii reacţionează mai mult faţă de o exprimare „rurală” sau „ţărănească” [20]. falsă. ci şi o anumită grijă. reacţia faţă de palatalizarea labialelor. acesta se referă la pericolul de a confunda „vorbirea orăşenească” cu limba literară. Probleme. dar şi între straturile socio-culturale ale comunităţii lingvistice. elegant. Eu am 1. care să acopere toate cazurile de hipercorectitudine lingvistică (aşa cum procedează. ba chiar dorinţă de a vorbi frumos. Hiperurbanisme. în cazul lor.ro) L-a salvat solidaritatea ziariştilor şi insistenţele la cel mai înnalt nivel. de cele mai multe ori paralel cu termenul de hipercorectitudine.32 cu mâna întinsă. în articolul Hiperurbanisme lexicale (publicat în volumul colectiv Semantică şi semiotică. impresia. cât şi un neajuns. hiperurbanisme (cu atât mai mult. Atrăgând atenţia că. În realitate.ziua. chiar dacă legea UE îl proteja întrun fel (www. Iordan e de părere că faptele din domeniul vocabularului ce sunt produsul în întregime al dorinţei oamenilor de a se exprima cult sau „elevat” (acest din urmă termen fiind el însuşi un asemenea produs) ar trebui numite. în cazul hipercorectitudinii. judecând anumite fapte de limbă nu doar prin grila impusă de norma literară (cei mai mulţi ştiu doar „cum se spune”. ceea ce lasă impresia că ambii termeni acoperă acelaşi concept.net) [17]. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. deci şi cei înnalţi "suferă" de detenţă (www. În realitate. aşa cum notează Theodor Hristea. În plus. în exemple ca pibrit sau feruvimi. pentru chibrit şi heruvimi) [21]. deci. că. în cazul hipercorectitudinii. ci doar „adecvate” la un anumit tip de discurs) [18].83 şi 2. ci pur şi simplu cu greşeli de limbă sau de scriere. unde nu avem a face cu o distanţare faţă de „exprimarea ne-orăşenească”. pepeni grozavi de buni etc. care îl utilizează cu referire nu doar la fapte fonetice. să-i oferim o accepţie mai largă.28 cu mâna întinsă. utilizarea termenului de hiperurbanism prezintă atât un avantaj. sau chiar substituindu-l pe acesta. şi asta deoarece „vorbitorii sunt mai atenţi la vocabularul pe care îl folosesc ei înşişi şi partenerii lor decât la aspectul fonetic şi cel gramatical al materialului utilizat în conversaţiile curente” (Iordan. cu efortul de a satisface normele limbii literare. p. ci şi prin prisma opoziţiei (extralingvistice) rustic / urban („aşa zic ţăranii” vs „aşa zic cei de la oraş”). nu se pune problema unei exprimări „corecte”. la faptul că vorbitorii conştientizează existenţa unor diferenţe lingvistice în spaţiul geografic. 1981). intervine nu numai teama de a nu greşi (deci preocuparea pentru normele de corectitudine). Cât priveşte „dezavantajul”. Termenul de hiperurbanism este frecvent întrebuinţat în literatura de specialitate (mai ales în filologia clasică şi în romanistică) [19].). 281). Hiperurbanismele lexicale Un punct de vedere interesant în legătură cu hipercorectitudinea lexicală găsim exprimat la Iorgu Iordan. Avantajul constă în referirea explicită pe care o face la determinările sociolingvistice ale fenomenului hipercorectitudinii. 3. mai adecvat. 311). Cum deosebirile de ordin lexical sunt mai sensibile pentru vorbitori când între ei există diferenţieri diastratice (în special după originea rurală – sau doar presupusă astfel – şi cea urbană). distins. El nu sare nici măcar 40 cm eu sar +70. cumulat cu „teama de a nu greşi” [22]. p.71 şi 2. dacă în cazul unor fonetisme s-ar putea vorbi de o reacţie a vorbitorilor faţă de anumite fenomene lingvistice pe care le atribuie normei „rustice”. populare sau dialectale (de pildă. e mai greu de invocat o astfel de reacţie în cazul unor fenomene morfologice sau sintactice (ca de pildă în situaţiile de pseudoadjectivizări: noi-născuţi.numaibaschet. izvorâte din teama de a nu greşi (adică de a nu se conforma normelor limbii literare)” (Hristea. evident. de aici. şi. Iorgu Iordan.Dacă eşti înnalt şi ai mâini scurte nu prea te ajută. Pentru a putea păstra termenul de hiperurbanism trebuie. ci şi gramaticale şi lexicale [23]) şi să trecem în 125 . de pildă. Bucureşti.

unii preoţi.ru).calificativ. pentru destul sau de ajuns.: Bebeluşul tău mănâncă suficient? (www. prin care se dialoghează cu mortul. Atât animalele decedate. Dar un adevarat politician este domnul Nastase. Dintre faptele enumerate de Iordan. Dânsa a declarat că va face tot posibilul pentru a ajunge la o concluzie în ceea ce priveşte runda de dezvoltare de la Doha (www. În unele părţi. ca dormitul.gandul.facebook.ro). Stoichiţoiu-Ichim. La un moment dat venise unul lângă ele. nu discut (www. cu problema excesului de neologisme. descoperite în Turcia (www. Ivan Ivanovici.presamil. pacienta a suportat o intervenţie de îndepărtare a ovarelor (www.reno.mami. Din exemplele oferite de Iordan. simţit ca „mai politicos” decât el. Probleme. pe de o parte. mâncatul etc. a reuşit să vândă suficientă brânză cât să ţină stâna pe picioare (slowfoodromania. Hristea.plan secund semnificaţia iniţială. împărţită între spital şi tarabă.com).ziarullumina.europarl. Predecesorul meu. dupa o serie de scrisori anonime si de atacuri. o alegere dificilă? (www. 279-280). ce reflectă atitudinea cultistă a vorbitorilor reţinem [25]: • utilizarea excesivă a adverbului (şi adjectivului) suficient. motivaţia şi funcţia unui cuvânt în raport cu specificul unui anumit stil sau registru de limbă (cf.cugetliber.ro). Potrivit generalului. este preferat de unii vorbitori dintr-un fals sentiment cultist.ro).nou-nascuti.ro). iar. Problemele la ferma din Cenei a Smithfield au apărut în urmă cu mai bine de două săptămâni când peste 7000 de porci au decedat în numai câteva zile (www. duce la încălcarea „normei socio-culturale” ce reglementează (faţă de norma lingvistică propriu-zisă). Aceste schimbari sunt determinate de modificarile pe care organismul militar le suportase sub controlul consilierilor sovietici (www. unde nevasta. până la un punct. iar pierderile totale suportate în anii de război sunt estimate de 26 milioane 600 de mii de oameni (http://romanian. pierderile suportate de Forţele Armate se ridică la 9 milioane oameni. Dansul e politician. cât şi probele identificate la faţa locului au fost ridicate de către reprezentanţii D. în vederea efectuării analizelor (2008. care nu erau decat niste barfe la adresa sa. 126 . 85). care accentuează despărţirea decedatului de familia sa şi de cei prezenţi.V. p. şi dă familiei sfaturi. partea finală a predicii la înmormântare are nişte inovaţii. chiar în legătură cu banale activităţi cotidiene. Catherine Ashton a pus accentul pe importanta unui comerţ „liber şi just". uneori.ro).ruvr.ro).zdg.informatia. în plan lexical. • preferinţa pentru adjectivul dificil. Vocabularul.info).. Astfel. care. îndrumări sau îşi cere iertare (www.com). Codul rutier a suportat din nou modificări! (www. pe de altă parte. diversificând procedeul: preotul se transpune în locul decedatului. cu problema adecvării cuvântului la specificul stilistic al discursului / textului [24]. vorbeşte la persoana I singular.monitorulexpres.. au adoptat metoda. etimologică.S. • Rămăşiţele unui cuplu decedat în epoca războiului troian.ro). nu a rezistat si a suportat un atac de cord (www.europa. întemeiată pe opoziţia urban / rural (cf. Nevoia de diferenţiere diastratică are ca efect „hiperurbanizarea lexicală”. îndeosebi în Ardeal. impresionaţi de popularitatea bocetelor. p.md).eu). pronumele personal dânsul. A avut noroc cu Târgul Ţăranului de la Piaţa Amzei.ro). care era suficient de beat încât să nu-i pese cu cine dracu' dansează (nebuloasa. dar şi din dorinţa de a fi politicoşi [26]: • a suporta pentru a suferi: . reiese că esenţa fenomenului pe care acesta îl numeşte hiperurbanism lexical se confundă.ro) Creşa. în loc de greu (în condiţii foarte asemănătoare cu suficient): O familie cu situaţie dificilă va cere sprijin financiar (www. În prezent se creează o bază de date electronică. Cât de dificilă este trecerea în clasa a V-a? (www.ro).info).romanialibera. a deceda / decedat pentru a muri / mort: • În cadrul audierii de la Strasbourg pentru postul de Comisar pentru comerţ.blogspot.

• a solicita pentru a cere: Cei 24 de inspectori au solicitat să revină la catedră, renunţând de bunăvoie la funcţii (www.evenimentul.ro). Am informat direcţia şcolii şi profesorii despre acţiunile pe care vrem să le întreprindem şi le-am solicitat sfatul şi ajutorul (www.youngreporters.org). Referitor la solicitarea ţăranilor privind demisia sa, Victor Dumitru a precizat că "fiecare persoană solicită ceea ce vrea" (www.infoportal.ro). De cîteva zile, în Piaţa Centrală, lîngă un chioşc de vânzare a ziarelor, stă maica Maria Istrate, de la Mănăstirea Moisa, comuna Boroaia (judeţul Suceava), şi solicită mila trecătorilor (www.evenimentul.ro).

a realiza pentru a înţelege, a-şi da seama, a deveni conştient (de ceva):

Economistul-sef al FMI: Europa nu realizeaza încă amploarea crizei (ro.newspeg.com). Am realizat că am prieteni adevăraţi (ioana-magazin.blogspot.com). Dacă bătrânii realizau că sunt înşelaţi şi încercau să opună rezistenţă erau, în cel mai bun caz, ţinuţi cu forţa pe un scaun (www.evz.ro).

Desigur, s-ar mai putea da multe alte exemple de „hiperurbanisme lexicale”, respectiv de situaţii în care anumite cuvinte (de regulă, neologisme) sunt preferate în locul altora, simţite ca banale sau mai puţin elegante, deci inadecvate într-un context determinat, în care preocuparea pentru exprimarea îngrijită, cultivată este predominantă. Iată numai câteva astfel de exemple: • a debuta pentru a începe:
Dedicată iubitei, “muzei” şi “luminii călăuzitoare”, piesa debutează cu un rock progresiv şi se termină cu o atmosferă de şansonetă (bucuresti.24fun.ro) Etapa debutează la Buzău. Gloria Buzău şi Ceahlăul Piatra-Neamţ se confruntă astăzi, de la ora 13.00, în uvertura (sic!) etapei cu numărul 19 (www.ziare.com).

a demara pentru a începe:
Angajaţii de la Spaţii Verzi au demarat curaţenia de toamnă (ziaregratis.ro). Asociaţia Română de Minifotbal şi Lider Sport, începând cu data de 20 august 2009, au demarat înscrierile pentru Campionatul Municipal de Minifotbal pentru Amatori - Liga Bergenbier (www.lidersport.ro/).

a se derula pentru a se desfăşura, a se petrece, a avea loc:
În perioada 8-14 decembrie 2008 se derulează a patra a ediţie a Săptămânii de Creaţionism (mersulvremurilor.ro). Andra a filmat un nou videoclip: "Rămâi cu mine" - Filmările s-au derulat în două locaţii de platou şi o locaţie de exterior mai specială: o biserică... (news.softpedia.com).


a (-şi) adjudeca pentru a câştiga
Cristina Hirici şi-a adjudecat primul set destul de uşor câştigându-l cu scorul de 11-5 (sport.muscel.ro). Vladimir Putin îşi adjudecase al doilea mandat cu o majoritate zdrobitoare (bbc.co.uk). Am servit caşcaval pane cu cartofi prăjiţi, respectiv aripioare picante cu cartofi gratinaţi la cuptor (arashi.blosone.ro). Cât timp comisia s-a retras, consilierii rămaşi în sală au primit colindul celor de la Corul Filarmonicii, alături de care au servit şi un pahar de şampanie (www.ziaruldemures.ro). Predealul este locaţia ideală unde vă invităm să vă instalaţi tabăra atunci când doriţi să mergeţi la schi sau în drumeţii montane (http://vila-select.ro). În curând aici veţi găsi locaţiile disponibile pentru reclama dumneavoastră (www.promptid.ro).

a servi pentru a mânca / a bea:

locaţie pentru loc, amplasament, poziţie, situare:

3. Concluzii Descrisă, de cele mai multe ori, doar ca un tip de abatere lingvistică, hipercorectitudinea rămâne unul dintre cele mai interesante fenomene, care pune în evidenţă o serie de realităţi ale funcţionării limbajului, cum ar fi libertatea vorbitorului, care poate opta între mai multe posibilităţi de realizare a unui fapt de limbă, importanţa analogiei în actul lingvistic,
127

intervenţia factorului conştient în gestionarea materialului lingvistic, importanţa determinărilor psiho-sociale în procesul de inovare – adoptare a unui model lingvisic etc. „[...] hipercorectitudinea este un fenomen creator de limbă. Deşi multe dintre formele care apar astfel sunt respinse de norma literară, acest fenomen reprezintă una dintre sursele importante prin care limba obţine rezultate asupra cărora vorbitorii îşi exprimă opţiunile. Hipercorectitudinea este una dintre formele esenţiale prin care limba se află în mişcare evolutivă. Ea este un indice care dă seama de caracterul social al limbii. Importanţa ei nu stă atât în faptul că ar furniza limbii forme viabile, cât în aceea că este o formă prin care evoluţia ei se exercită” (Gafton, Hipercorectitudinea, p. 9). NOTE
[1] Pentru definirea conceptului şi tipologie, vezi Hristea, Hipercorectitudinea, p. 171-180 şi, de asemenea, Idem, Probleme, p. 277-315; pentru cauzele fenomenului şi condiţiile în care se produce, ca şi pentru bibliografia problemei, vezi, mai ales, Gafton, Hipercorectitudinea. [2] Adesea, fenomenul hipercorectitudinii a fost tratat chiar ca un tip de analogie nesistematică. [3] Deşi prefixul hiper- înseamnă, în general, „foarte”, „excesiv de”, hipercorectitudinea nu este o corectitudine dusă la extrem, ci o abatere. [4] Cf. şi fr. hyperurbanisme, hyperdialectisme, hypercorrection ; germ. Hyperkorrektur, Hyperkorrektheit, Hyperkorrekte Sprachformen, Überentäusserung ; engl. hypercorrection, hyperurbanism, hyperforeignism, overcompensation etc. [5] Alexandru Gafton face observaţia că „perspectiva sociolingvistică, una dominantă, este, sub o formă sau alta, omniprezentă în toate situaţiile de hipercorectitudine, la orice nivel ar apărea fenomenul a cărui esenţă o constituie” (Gafton, Hipercorectitudinea, p. 59). Lingvistul ieşean atrage atenţia asupra faptului că vorbitorul nu este un participant pasiv la actul comunicării. El nu doar are capacitatea de percepţie, analiză şi producere a sunetelor, ci poate sesiza diferenţele la contactul cu o altă normă şi îşi poate orienta discursul către şi în funcţie de receptor, atunci când, în urma comparării celor două norme, se pot semnala diferenţe semnificative, care se cer estompate sau reduse. [6] Aşa cum remarca Iorgu Iordan, corolarul acestei „temeri” legate de posibilitatea de a greşi este „voinţa de mai bine”, care se poate manifesta în mai multe direcţii: „Deseori, sunt sigur că teama este aproape inexistentă, ceea ce însemnează că rămâne numai dorinţa de a vorbi corect, ba chiar frumos, elegant şi distins” (Iordan, Hiperurbanisme, p. 310). [7] „După observarea destul de atentă a normei către care tinde, vorbitorul începe să construiască raţionamente bazate pe analogii pentru toate situaţiile (contextele) cu care se confruntă” (Ibid., p. 31). [8] Theodor Hristea, de pildă, are în vedere, ca principale aspecte ale hipercorectitudinii, doar hipercorectitudinea grafică, fonetică, morfologică şi sintactică (Hristea, Probleme, p. 292). Nici în DŞL (s.v.) nu găsim oferite exemple decât pentru hipercorectitudinile de natură fonetică şi gramaticală, iar în ELR (s.v.), deşi se specifică faptul că hipercorectitudinea se manifestă şi în domeniul formării cuvintelor, exemplele oferite sunt puţine şi nu lipsite de ambiguităţi, aflându-se mai degrabă în sfera hipercorectitudinilor fonetice. [9] Prin abstractizare şi generalizare, termenul anticameră a ajuns astăzi să însemne, între altele, şi locul unde te pregăteşti înainte, în vederea pătrunderii într-o anumită zonă de interes. [10] Exemplele pe care le oferim în lucrare, culese, în majoritatea lor, de pe internet, păstrează particularităţile (orto)grafice originale. [11] Ceea ce ar însemna că aici (spre deosebire de anticameră) prefixul anti- a fost „tradus” prin ante-. [12] CDDE avansează ipoteza unui *nautare, derivat din nauta „navigator, corăbier” (cf. şi Densusianu, ILR, II, p. 316). [13] Interesant este că, atât la Puşcariu, dar mai ales la Tiktin, apar notate cu un singur n ca normă şi alte cuvinte derivate cu prefixul în- şi care şi astăzi sunt scrise cu literă dublă: înădi, înebuni, înegri, înegura, înoda, înoi, înopta, înora ş.a. [14] DA consideră că ainte este un rezultat normal din punct de vedere fonetic; CDDE explică trecerea lui î la i (*aînte > ainte) prin poziţia atonă pe care o avea uneori în frază (cf. it. avanti, prov. avan, fr. avant, cat. abantes). [15] După DA, este însă vorba de o contaminare a lui ainte cu îninte < in ante. 128

[16] Desigur, fonetismele fără î iniţial pot rezulta şi din căderea accidentală a acestui sunet, în vorbirea neglijentă, în tempo rapid sau în fonetică sintactică: „Foaie verde bob şi linte / Să jucăm sârbanainte” (Folclor); „De la lume adunate şi-napoi la lume date” (Folclor); „Potop e-napoi şi nainte” (Bacovia); „Fii cuminte ca-nainte, nu fi prost precum ai fost” (Folclor); „Are gâtul foarte-nalt / Şi picioarele cam lungi / Dacă vrei să-i dai o floare / E cam greu la ea s-ajungi” (Folclor). [17] Grafiile analogice înnainte, înnapoi, înnalt se întâlnesc şi în textele literare, începând cu secolul al XVI-lea. În Liturghierul lui Coresi (1570), de exemplu, apare forma înnainte: „[D]e ceaste puse înnainte şi sfinţite ci/nstitele darure, Domnului să ne rugă/m (fragment reprodus după ediţia Liturghierul lui Coresi, text stabilit, studiu introductiv şi indice de Al. Mareş, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1969, p. 144). Chiar şi mai târziu, în secolului XX, putem întâlni astfel de grafii. Nicolae Iorga, de pildă, scrie în mod consecvent înnainte, înnapoi, înnalt, înnălţa, înnălţime (vezi Nicolae Iorga, Istoria bisericii româneşti şi a vietii religioase a Românilor, 1908). [18] Cf. Toma, LRC, p. 138: „Căutarea cu orice preţ a unor termeni « culţi », « radicali » şi evitarea cuvintelor obişnuite, considerate « banale », inclusiv în contexte care nu solicită aceste exigenţe, este denumită cultism şi reprezintă o deficienţă de exprimare”. [19] În lingvistica românească, termenul a fost impus în special prin studiile lui Iorgu Iordan şi Sextil Puşcariu În lingvistica românească, termenul a fost impus în special prin studiile lui Iorgu Iordan şi Sextil Puşcariu. [20] Cf. Sextil Puşcariu, Privire, p. 178, care vede în hiperurbanisme „cazuri de exces de zel în prefacerea rostirii ţărăneşti în rostire orăşenească”. Cu aceeaşi accepţie întâlnim termenul şi la Vendryes, Le langage, p. 59: „On appelle hyperurbanisme l'excès auquel entraîne le souci de la correction, quand on se pique de beau langage. Un paysan d'Italie, voulant parler le latin de Rome et sachant qu'à un o long de son dialecte correspondait souvent la diphtongue au dans le langage de la capitale, disait plaustrum pour plostrum, cauda pour coda, plaudere pour plodere; c'est un hyperurbanisme”. [21] Particularităţile fonetice sunt, de altfel, cele mai „stridente” fenomene care determină opoziţia dintre dialecte, sau dintre acestea şi limba literară. Totodată, anumite trăsături fonetice fac să se vorbească, de pildă, despre un „accent” moldovean, bănăţean etc. [22] „Este indiscutabil că, în conştiinţa celor mai mulţi vorbitori, e vie nu opoziţia dintre vorbirea orăşenească şi cea rurală, ci dintre ceea ce numim « literar » şi « neliterar ». De aceea şi eforturile conştiente ale subiectelor vorbitoare sunt îndreptate în direcţia conformării faţă de limba literară şi nu faţă de vorbirea din mediul citadin” (Hristea, Probleme, p. 281). [23] „În mod obişnuit, dacă nu cumva chiar exclusiv, se foloseşte termenul hiperurbanism, înlocuit în vremea din urmă tot mai frecvent prin hipercorectitudine, când e vorba de fenomene fonetice sau, mult mai rar, gramaticale. Eu cred că el poate fi întrebuinţat şi în legătură cu unele fapte lexicale” (Iordan, Hiperurbanisme, p. 310). [24] Fiind de domeniul lexicologiei normative, „adecvarea cuvântului la specificul stilistic al textului este o exigenţă de rafinament a selecţiei lexicale [...]. Diferenţierea (sau marcarea) stilistică se produce pe mai multe axe: niveluri sau registre stilistice, stiluri funcţionale, domenii profesionale, axa temporală, răspândirea teritorială, raportarea la normele literare, frecvenţa utilizării cuvântului, atitudinea afectivă” (Toma, LRC, p. 139). [25] Exemplele au fost selectate de noi şi provin, în general, din resurse online. [26] De aici şi interpretarea, falsă, a acestui pronume ca fiind „de politeţe”. În realitate, dânsul este pronume personal şi poate fi folosit atât în legătură cu persoane, cât şi cu alte categorii de „animate”, şi chiar cu lucruri. De altfel, în Moldova pronumele dânsul e folosit în mod curent cu referire la animate non-umane sau inanimate („dânsa” poate fi, de pildă, vaca pe care o mulge ţăranul, dar şi funia cu care o leagă).

Coteanu, Ion, Wald, Lucia (redactori responsabili), (1981), Semantică şi semiotică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti. ***(1978), Formarea cuvintelor în limba română, (FCLR. Prefixele),., vol. II Prefixele, Editura Academiei, Bucureşti. ***(2007), Formarea cuvintelor în limba română din secolele al XVI-lea – al XVIII-lea, (CLRV), , coordonator Magdalena Popescu-Marin, Editura Academiei Române, Bucureşti,. Gafton, Alexandru, (2000), Hipercorectitudinea. Abordare fonetico-fonologică din perspectivă diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi,. Hristea, Theodor (1962), Conceptul de hipercorectitudine, în LR, XI, nr.2. 129

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

Hristea, Theodor (1968), Probleme de etimologie, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,. Hristea, Theodor, (coord.) (1984), Sinteze de limba română, ediţia a treia, revăzută şi din nou îmbogăţită, Editura Albatros, Bucureşti. Iordan, Iorgu, Hiperurbanisme lexicale, în Coteanu – Wald (1981), Semantică, p. 310-314. Puşcariu, Sextil (1976), Limba română, vol. I Privire generală, Editura Minerva, Bucureşti. Stoichiţoiu-Ichim, Adriana (2001), Vocabularul limbii române actuale. Dinamică. Influenţe. Creativitate, Editura ALL Educational, Bucureşti. Toma, Ion (2001), Limba română contemporană. Privire generală, Editura Niculescu, Bucureşti. Vendryes, J,. (1921), Le langage. Introduction linguistique a l`histoire, La Renaissance du Livre, Paris. Dicţionare. Surse CDDE = I.-A. Candrea, Ov. Densusianu (2003), Dicţionarul etimologic al limbii române. 1. Elemente latine A – Putea, Editura Paralela 45, Bucureşti. Ciorănescu, DER = Alexandru Ciorănescu (2001), Dicţionarul etimologic al limbii române, Editura Saeculum I.O., Bucureşti. Densusianu, ILR = Ovid Densusianu (1961), Istoria limbii române, editată de J. Byck, vol. I, II, Bucureşti. DA = ***(1913-1949), Dicţionarul limbii române, publicat de Academia Română, A – De şi F – Lojniţă, Bucureşti. DOOM 2 = ***(2005), Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia a II-a, Academia Română, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti,. DŞL = Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călăraşu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaş, Gabriela Pană Dindelegan (2001), Dicţionar de ştiinţe ale limbii, Editura Nemira, Bucureşti. DVL = ***(2008), Dictionarium valachico-latinum. Primul dicţionar al limbii române, studiu introductiv, ediţie, indici şi glosar de Gh. Chivu, Editura Academiei Române, Bucureşti. Bobb, Dicţionar = (1822-1823), Dictionariu rumanesc, lateinesc si unguresc, dein orenduiala excellentii sale preosfintitului Ioan Bobb, vladeicul Fagarasului asediat si cu venitu cassi clerului typarit in doao tomuri, tom I A-L, tom II M-Z, in Clus, (versiune ebook, disponibilă la www.archive.org). Laurian– Massim, DLR = (1876) Dicţionariul limbei române, după însărcinarea dată de Societatea Academică Română, elaborat ca proiect de A.T. Laurian şi I.C. Massim, Bucureşti, tom. I, 1871, tom. II (colaboratori Iosif Hodoş şi G. Bariţiu). Lexiconul budan = (1825), Lesicon romànescu-làtinescu-ungurescu-nemţescu, Buda, (versiune ebook, disponibilă la www.archive.org). MDN = Florin Marcu (2000), Marele dicţionar de neologisme, Editura Saeculum I.O., Bucureşti. Puşcariu, EW = Sextil Puşcariu (1905), Etymologisches Wörtebuch der rumänischen Sprache. Lateinisches Element, Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, Haidelberg,. Tiktin, DRG = H. Tiktin (1998), Dicţionar român-german, 4 vol., ediţie anastatică coordonată de Paul Miron, Editura Paideia, Bucureşti,.

CONSIDÉRATIONS SUR L' HYPERCORRECTITUDE (angl.) LEXICALE Le but de cet article est de traiter la hipercorrectitude (angl.) lexicale, un type de correctitude qui est moins étudié dans la littérature de spécialité. Ses effets se produisent dans le domaine de la formation des mots. Un aspect intéressant de la hipercorrectitude (angl.) lexicale est représenté par ce qu' on appelle le hiperurbanisme lexical qui, en général, désigne le cultisme de certains locuteurs, manifestée par un certain excès de néologismes ,souvent inappropriée dans la situation de communication et motivée par la préoccupation de s' exprimer d' une manière soignée et élevée. Mots clés : correction lexicale, hiperurbanisme lexical, cultisme’.

RÉSUMÉ

130

Ana-Maria BOTNARU, Universitatea „Spiru Haret“, Bucureşti

POVEŞTI DESPRE CUVINTE: LUNCĂ
Cuvântul „luncă“ vine din limba slavă, unde lonka însemna „mlaştină“. Trebuie să fi pătruns foarte devreme în limba română, pe vremea când în slava veche exista fenomenul nazalizării, dispărut ulterior şi care nu s-a conservat în niciuna din limbile slave vecine, menţinându-se în schimb în dialectele sud-dunărene (mai precis, în meglenoromână). Dicţionarele consultate de noi [1] înregistrează, cu variaţii nesemnificative, definiţia următoare: „pădurice formată din sălcii, răchită, anini, plopi etc. pe malurile unei ape curgătoare; zăvoi“. Tranziţia sensului se explică astfel: „mlaştină“ > „mlaştină împădurită“ > „pădure“. Termenul are o familie lexicală restrânsă (ca, de altfel, majoritatea termenilor de origine slavă din sfera semantică a pădurii): colectivul luncet, diminutivele lunculiţă, luncuţă, adjectivul luncos. Vom analiza, în cele ce urmează, harta 410 din ALRR - Muntenia şi Dobrogea [2] (întrebarea [1298]: „Cum îi spuneţi la locul neted (cu copaci) de-a lungul unei ape?“). Răspunsul „luncă, lunci“ este înregistrat în majoritatea punctelor de anchetă. Atunci când subiecţii dau un alt răspuns, acesta include - explicit sau implicit a) localizarea în apropierea unei ape:
„loc pă malu gârli“ [°760], „prând dă gârlă“ [°702], „prundu gârli“ [°714], „mal dă luncă“ [°706], „malu păduri“ [°707], „malu api“ [°719, °720], „plantaţie pă şânalu api“ [°784], „(în) prund“ [°696, °708], „vărsătură (dă apă), vărsături“ [°769, °775, izolat, în vestul Munteniei], „un grind“ [°851]

sau referirea directă şi exclusivă la o întindere de apă: „baltă, bălţi“ [°873], „loc di baltă“ [°873] b) referiri la natura terenului:
„vale, văi“ [°723, °764, °817], „loc neted“ [°718, °830], „loc drept“ [°876], „loc întins“ [°884], „aşăzare joasă“ [°775] „(un) loc şes“ [°717, °768, °785, °825, °827]

c) menţionarea unei forme (joase) de relief:
„şes, (şesuri)“ [°705, °766, °767, °871, °872], „câmpie“ [°708, °774].

Remarcăm că pădurea este doar accidental menţionată în răspunsurile date de subiecţii anchetaţi. Sensul principal al termenului „luncă“ este „şes“, cel de „pădure“ fiind secundar. Uneori, subiecţii indică un cuvânt din câmpul lexico-semantic „pădure“, dar pe care dicţionarele îl înregistrează cu un alt sens, fără nicio legătură cu definiţia lexicografică a termenului „luncă“: „dumbravă“ [°729, °734], „crâng“ [°711], „poiană“ [°692, °694, °761], „liz(i)eră (dă copaci)“ [°716, °703, °874]. Accidental, răspunsurile din ancheta dialectală nu au nicio legătură cu câmpul lexico-semantic „pădure“: „grădină“ [°761], „livadă“ [°771], „izlaz, izlazuri“ [°806].
131

Acest fapt se explică probabil astfel: subiecţii trăiesc într-o zonă unde relieful şi peisajul nu sunt dominate de lunci; neexistând „realitatea“ respectivă, nu există nici cuvântul care să o exprime – atunci, subiecţii încearcă să aproximeze, apelând la cuvinte care le sunt familiare, chiar dacă sensul acestora este, uneori, foarte departe de conţinutul întrebării puse de anchetator. Cazul cel mai interesant este şi cel mai rar întâlnit: atunci când vorbitorii răspund folosind un sinonim al cuvântului „luncă“: „zăvoi“ [°698, °750] – şi acesta, tot de origine slavă. Pe harta 410 figurează şi trei „exclusivităţi“ dobrogene, pe care le menţionăm pentru „culoarea“ lor – locală şi „exotică“ deopotrivă: a) „ceair, ceairi“ [°882], „ceair, ceairuri“ [°883], „ceir, ceire“ [°879] (1. teren, de regulă împrejmuit, din apropierea unei ape, folosit pentru păşunat; 2. teren necultivat din apropierea unei ape) din tc. çair b) „reniş, renişuri“ [°893], cu varianta „râniş, rânişuri“ [°878] (strat de nisip sau de pietriş pe fundul apelor curgătoare), renie (ucr. dial. rjien) + suf. -iş c) „derea, derele“ [°899] din tc. dere. „Luncă“ a pătruns masiv în toponimia românească, rezultând un număr impresionant de derivate şi compuse (nu toate având însă sensul de „pădure“): Lunca [3] (Ab [4], Ag, Bn, Bt, Bz, Db, Gl, Hd, Iş, If, Mş, Nţ, Ot, Sv, Tl, Tr, Vs, Vl), Lunca Ampoiţei (Ab), Lunca Apei (Sm), Lunca Banului (Mh, Vs), Lunca Bicazului (Nţ), Lunca Bisericii (Ab, Nţ), Lunca Bonţului (Cj), Lunca Borlesei (Bn), Lunca Brad (Hd), Lunca Bradului (Mş), Lunca Câlnicului (Bv), Lunca Calului (Vl), Lunca Cernii de Jos / Sus (Hd), Lunca Cetăţuii (Iş), Lunca Cireşului (Vl), Lunca Ciurei (Iş), Lunca Corbului (Ag), Lunca Dochiei (Bc), Lunca Florii (Cs), Lunca Frumoasă (Bz), Lunca Gantei (Bz), Lunca Găinarilor (Nţ), Lunca Goieşti (Ab), Lunca Grajduri (Iş), Lunca Jariştei (Bz), Lunca Jiu (Hd), Lunca Jiului (Dj), Lunca Largă (Ab), Lunca Leşului (Bn), Lunca lui Buda (Vl), Lunca Mare (Bz, Gj, Ph), Lunca Mărcuşului (Cv), Lunca Merilor (Ab), Lunca Moldovei (Nţ), Lunca Murei (Bz), Lunca Mureşului (Ab, Mş), Lunca Nouă (Vs), Lunca Ozunului (Cv), Lunca Petrişorului (Bz), Lunca Prahovei (Ph), Lunca Prutului (Iş), Lunca Puţului (Bz), Lunca Rateş (Iş), Lunca Sasului (Bz), Lunca Sătească (Bn), Lunca Strâmbului (Nţ), Lunca Târnavei (Ab), Lunca Veche (Vs), Lunca Vişagului (Cj), Lunca Vâscului (Bz), Lunca Zaicii (Cs), Lunca de Jos / de Sus (Ab, Hg), Lunca la Tisa (Mm), Meteş Lunca (Ab), Stăneşti-Lunca (Vl), Şugag-Lunca (Ab), Cornu Luncii (Sv), Dosu Luncii (Ab), Gura Luncii (Hd), Luncşoara (Ag, Ar, Bh, Hd, Mh), Luncuşoara (Sv), Luncşoru (Dj), Luncile (Bz, Sv, Vr), Luncani (Bc, Hd, Hg, Tm), Luncani-Margina (Bc), Luncanii de Jos / de Sus (Tm), Valea Luncii (Cj), Pătrimea din Luncă (If), Remetea Luncă (Tm), Luncasprie (Bh), Agrieş-Luncă (Bn). Termenul are extensiuni variate şi în hidronimie [5] : Lunca (8), Lunca Berzei, Lunca Mare, Lunca Meteşului, Lunca Negrii, Luncşoara, Luncilor (2), Luncoiu. Ca şi codrul, crângul sau dumbrava, lunca este un topos al imaginarului şi limbajului poetic eminescian:
„Şi dacă luna bate-n lunci Şi tremură pe lacuri Tot o să-mi pară că de-atunci Sunt veacuri.“ [6] 132

Mihai CONŢIU. „Lunca de la Poduri“ (1909). Magdalena VULPE). „Mărioara“). linguistique et extralinguistique. [6] Opere I. Gheorghe (2002). Bucureşti : Editura Academiei Române. Dicţionar invers al numelor de ape din România. mais aussi sa famille lexicale. CADE (v. lac şi ţărmuri.“ [7] Lunca. Bucureşti: Univers Enciclopedic. Adamescu. George Coşbuc („Crăiasa zânelor“. spaţiu reprezentativ pentru frumuseţea sălbatică a naturii. Paul LĂZĂRESCU. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine. sens. III. son sens lexicographique de même que les sens attribués par les sujets des enquêtes dialectales. Introducere în istoria limbii române. Brâncuş. sa répartition territoriale. Mots-clés : prairie. Tudor (1968). „Călugărenii“. Tudor (1968). Bucureşti : Editura Academiei RSR. Craiova: Universitaria. de l’un des termes les plus intéressants faisant partie de la sphère sémantique de la forêt : le mot “ luncă ” (“prairie”). Dicţionar invers al numelor de ape din România. bibliografia). Nous mettrons également en évidence les valences poétiques de ce terme. Bucureşti : Editura Academiei Române – harta 410. toponymes. Dicţionar invers al numelor de localităţi din România. (NDU). Bolocan. [1] DEX. III. Nicolae SARAMANDU. Bogdan MARINESCU. Craiova : Universitaria şi Judeţele României Socialiste (1972). „În miezul verii“). [3] Toponimele citate în acest articol sunt preluate din următoarele surse: Bolocan. Grigore (2004). Bucureşti : Cartea Românească. NOTE ALRR: Atlasul lingvistic român pe regiuni:. Craiova : Universitaria. nous poursuivons de tracer l’esquisse monographique. Gheorghe (1931). les hydronymes et les anthroponymes ‘dérivés de’ ou ‘composés avec’ le mot “luncă”. Gheorghe (2002). Dicţionarul limbii poetice a lui Eminescu. en premier lieu pour son ancienneté et ensuite par ses ”extensions” dans le vocabulaire roumain. [2] ALRR: Atlasul lingvistic român pe regiuni:. „Bucăţi de noapte“). Ion IONICĂ. [7] PL. anthroponyme 133 . vol. Dimitrie Bolintineanu („Dochia“. Mihail Sadoveanu („Aventuri în Lunca Dunării“). Bucureşti-Chişinău: Litera Internaţional. apud Vianu. Important. Dicţionarul enciclopedic ilustrat Cartea Românească. Nous passerons en revue les toponymes. Dicţionarul limbii poetice a lui Eminescu. Nous nous rapporterons à l’étymologie du mot. [4] Abrevierile notate între paranteze reprezintă numele judeţelor din România. Noul dicţionar universal al limbii române (2009). Craiova : Universitaria. Bucureşti : Editura Academiei RSR. Bucureşti : Editura Politică. Gheorghe (2006). (DEX). apud Vianu. „Vântul“. Ioan-Aurel. (CADE). Dicţionarul explicativ al limbii române (1996). REFERINŢE BIBLIOGRAFICE RÉSUMÉ HISTOIRES DES MOTS : LUNCĂ Dans cet article. George Bacovia („Scântei galbene“. Cifra notată între paranteze rotunde reprezintă numărul de cursuri de apă din România care poartă numele respectiv. 5 / 30. [5] Hidronimele citate în acest articol sunt preluate din: Bolocan.„În ziduri răsfrângea ca-ntr-o oglindă de argint: dumbravă şi luncă. Dicţionar invers al numelor de localităţi din România. Candrea. Şi maeştrii picturii româneşti s-au exersat asupra acestei teme – amintim aici celebrul tablou al lui Ştefan Luchian. étymologie. „În margini“. Muntenia şi Dobrogea (2001) (autori: Teofil TEAHA. Mircea Cărtărescu („Levantul“). tout en les illustrant par des exemples pris dans la création de Mihai Eminescu et d’autres écrivains roumains. Bolocan. 188 / 9. ses synonymes. NDU. Valeriu RUSU. „Concertul din luncă“). Muntenia şi Dobrogea (2001) vol. este prezentă în operele multor scriitori români: Vasile Alecsandri („Lunca din Mirceşti“. Gheorghe (2006).

“mail conveyed by air” or night flight . aircraft. is based on the fact as the conquest of the sea. This group seems to represent compounds whose meanings can really be described as the sum of their constituent meanings. (1) Classroom. build on the model of airman. Chişinău. The semantic unit of the compounds seaman. When the meaning is not only related to the meaning of the parts but can be inferred from it.108). The first component in these words. dining-room. aircraft. working-man. means of word composition. Such compounds are like regularly derived words in that their meaning is readily understood. This type of word-building. to put it in easier terms: can the meaning of a compound word be regarded as the sum of its constituent meanings? To try and answer this question. a sleeping-car is 134 . let us consider the following groups of examples. denotes an action or state of whatever or whoever is characterised by the word. notion possessing enough relevant distinctive feature to ensure their separate existence. The non-idiomatic compounds can easily transformed into free phrases: air mail . the question of correlations of the separate meanings of the constituent parts and the actual meaning of the compound. in the last four words we can distinctly detect a slight shift of meaning. in which new words are produced by combining two or more stems. though certainly fewer in quantity than derived or root words. Thus. The logical integrity of the new combination is supported by solid spelling and by the unity of stress. is one of the three most productive types in Modern English. reading-room. Non-idiomatic Compounds There are non-idiomatic compounds with a perfectly clear motivation. new notion were created. when the combination seaman was first used it was not difficult to understand that it meant “a man professionally connected with the sea”. dancing-hall. Word composition is one of the most productive ways of word-formation. sleeping-car. Compounds. the other two are conversion and affixation. Republica Moldova THE DEGREE OF SEMANTIC INDEPENDENCE OF ELEMENTS IN IDIOMATIC AND NON-IDIOMATIC COMPOUNDS It is possible to say that all languages are investigated daily because they change every time. differentiating them from seagoing craft. if taken as a free form. Olga PASCARI Universitatea Liberă Internaţională. air and outer space advanced. and spaceship. Spaceman . When aviation came into being the same formula with the same kind of motivation was used to coin the compound airman.Zinaida CAMENEV. airship. spacecraft. airman. bedroom. and so they need not be listed in dictionaries. Yet. and also aircraft to name the machines designed for air-travel. the compound is said to be transparent or non-idiomatic. Or. The word differentiated in this way a sailor from the rest of making. still represent one of the most typical and specific features of English word-structure (Арнольд. spaceman. that is. Compounds are described from different points of view and are classified according to different principles: parts of speech they represent. p. Yet. spacecraft and spaceship. The focus of great interest is the semantic aspect of compound words.“flying at night”. and airship are ready understood even when heard for the first time. Here the meaning of the constituents add up in creating the meaning of the whole and the referent either directly or figuratively. The article is fully devoted to the degree of semantic independence of elements. degree of semantic independence of elements. 1986. and the syntactic structure. evening-gown.

one who is apt to drop things"). A compound may lose its motivation and become idiomatic because one of its elements is at present not used in the language in the same meaning.96). Similar enigmas are encoded in such words as man-of-war ("warship"). This motivation is now forgotten and the compound is idiomatic. “chair which has wheels and chair which one pushes”. bluestocking. Its colour is not necessary black. mother-of-pearl ("irridescent substance forming the inner layer of certain shells"). football is not a ball but a game. and a lady-killer kills no one but is merely a man who fascinates women. lady-killer. a compound may be very different in meaning from the corresponding free phrase. 1986. His examples are: a trouser-suit which is not just a “suit with trousers” but “suit with trousers for women”. dancing pairs) (Quirk. lazybones. butter-fingers ("clumsy person. was used in the 16th century meaning “payment exacted by freebooting chiefs in return for immunity from plunder”. football. p. G. the meanings of the constituents of the compounds of this second group are still transparent: you can see through them the meaning of the whole complex. and yet wheel chairs are for invalids and push-chairs for infants. They look interchangeable since all push-chair have wheels and almost all wheel-chairs are pushed . 1974. it is clear that a blackbird is some kind of bird and that a good-for-nothing is not meant as a compliment (Арнольд. "a passenger who stands in a crowded 135 . p. of the word becoming more restricted in sense. wall-flower ("a girl who is not invited to dance at a party").34). p. He also compared wheel-chair and push-chair. is a person. nor is a dancing-hall actually dancing (cf. The key to meaning seems to have been irretrievably lost: ladybird is not a bird. blackbird. Idiomatic Compounds On the other hand. pick pocket. a chatterbox is not a box but a person.112). Yet. The shift of meaning becomes much more pronounced in the second group of examples. chatterbox. horse-marine ("a person who is unsuitable for his job or position"). These compounds are called idiomatic. whodunit ("detective story"). In these compounds one of the components (or both) has changed its meaning: a blackboard is neither a board nor necessarily black.Leech calls this not idiomatic but petrified meaning. but an insect. (3) In the third group of compounds the process of deducing the meaning of the whole from those of the constituents is impossible. We shall call idiomatic such compound the meaning of which is not a sum of the meaning of the determinant and the determinantum (Leech. It is clear that in all these compounds the meaning of the whole word cannot be defined as the sum of the constituent meanings. The word blackmail has nothing to do with “mail ‘post”. At least. merry-go-round ("carousel"). whereas bluebottle may denote both a flower and an insect but never a bottle. The process of changing the meaning in such words has gone so far that the meaning of one or both constituents is no longer in the least associated with the current meaning of the corresponding free form. on the contrary. 1997. Thus a blackboard may be not a board at all but a piece of linoleum or some other suitable material. straphanger (1. (2) Blackboard. pink bluebells or an entirely confusing statement like: Blackberries are red when they are green. tallboy is not a boy but a piece of furniture. Its second element. the expression in his opinion is suggestive of solidifying and shrinking of the denotation . mow obsolete except in Scottish . a sleeping child). and yet the speech community quite calmly accepts such seemingly illogical word groups as a white blackbird. good-for-nothing. despite a certain readjustment in the semantic structure of the word.not a car that sleeps (cf. Knowing the meanings of the constituents a student of English can get a fairly clear idea of what the whole word means even if he comes across it for the first time.

il est pratiquement impossible de reconstruire la signification à partir leurs parties constitutives. in contrast to the first group known as non-idiomatic compounds. the third group representing the extreme case of cohesion where the constituent meanings blend to produce an entirely new meaning (Bauer. Bauer. В. The compounds whose meanings do not correspond to the separate meanings of their constituent parts (2nd and 3rd groups listed above) are called idiomatic compounds. soit les modes de composition. you are a perfect lady-killer. (1974). En ce qui concerne les composés non idiomatiques. English Word Formation. 1983. Les composés sont décrits à partir de différents points de vue et sont classés à leur tour selon des principes différents : soit prenant en compte les parties du discours qu'ils représentent. et al. Patient: They tell me. Par exemple. Semantics. Par contre. If we examine the non-idiomatic compounds they seem to represent compounds whose senses can really be described as the sum of their constituent meanings. I make no distinction between the sexes.45). In conclusion we would like to say that the degree of semantic independence of elements is of great importance. Essex: Longman. meaning. RÉSUMÉ 136 . London: Penguin Book. G. Leech. 2. my dear madam. The suggested subdivision into three groups is based on the degree of semantic cohesion of the constituent parts. ou bien le degré d'indépendance sémantique des éléments. the kind of book one is likely to read when travelling in buses or trains"). as a sum of the direct meanings of its constituents. "a book of light genre. They are based on the degree of semantic cohesion of the constituent parts. “ horse-marine” est loin d'être un cheval marin. p. As for the idiomatic compounds their meanings do not correspond to the separate meanings of their constituent parts. and degree semantic independency. L. constitutive element. he takes or pretends to take the word lady-killer literally. nous pouvons dire que leur signification peut être déduite à partir des parties constitutives. ou. no. mais une personne inapte pour le poste qu'elle occupe Mots-clés : Idiomatic. compound word. étant donné que le sens global ne représente plus la somme des sens constitutifs. The following joke rather vividly shows what happens if an idiomatic compound is misunderstood as non-idiomatic. R. Moscow: Visshaia shcola. il est facile de comprendre ce que signifie “classroom” ou “ bedroom mean”. In this joke. (1983). (1997). leur structure syntaxique. no! I assure you. A Comprehensive Grammar of the English Language. Par exemple. enfin. doctor. while the woman patient means to compliment the doctor on his being a handsome and irresistible man. BIBLIOGRAPHY Арнольд И. Quirk. dans les composés idiomatiques. Cambridge: Cambridge University Press. LE DEGRE D'INDEPENDANCE SEMANTIQUE DES ELEMENTS DANS LES COMPOSES IDIOMATIQUES ET NON-IDIOMATIQUES La composition est l'un des trois moyens les plus productifs de la formation des mots en anglais contemporain. trash. (1986). L'article est entièrement consacré au du degré d'indépendance sémantique des éléments constitutifs à la fois dans les composés idiomatiques comme dans les composés non idiomatiques. Семантическая структура слова в современном английском языке и методика ее исследования.bus or underground train and holds onto a strap or other support suspended from above". Doctor: Oh.

Lakoff sees metaphor not as a figure of speech. but rather on the basis of extralinguistic reality. Application of analogy and metaphor was therefore considered to blur the accuracy of knowledge representation. but also as a mode of thought and a valuable. metaphors play a very important role. similarly. This. Structural linguists. 1996:447) New concepts issuing from our experience are structured in the first place on the basis of their interaction with other concepts. 1981:48) Accommodation of scientific language to the development of science is a continuous process. however. Coseriu believes that technical vocabulary is simply a nomenclature and as such not structured on the basis of language.” (Coşeriu. metaphor is today accepted not only as a figure of speech. Similarly. These conceptual correspondences or mappings usually follow a subconscious pattern of comparing items from different domains which share some minor but obvious characteristics. Galaţi METAPHOR TRANSLATION IN ELECTRONICS TERMINOLOGY Introduction In the process of establishing links between the world and the language of science. many great thinkers have banned metaphor from scientific use. G. discovering ever deeper levels of cognition. signification” and “designation” coincide in this case whereas in the domain of the “natural” language they must necessarily be separated. 1996:483) 137 . thus misleading and distorting the judgment. the possibility for understanding novel extensions in terms of the conventional correspondences Over the centuries. regard the lexis of science as being strictly monosemous. namely the objects of the discipline in question. According to the empiricist view. metaphor might distort the scientific thought by conveying wrong ideas and lead to imprecision and vagueness due to its conceptual open-endedness. scientific language was believed to deal only with strictly defined categories. in technical usage the words area really the representatives of the “objects”.Oana Magdalena CENAC Universitatea “Dunărea de Jos”.” (Boyd. He claims that “since. This view is based on empiricist belief that the scientific concepts are acquired through accurate sense perceptions in such a way that they correspond to strictly defined entities in the world. By this I mean the task of introducing terminology and modifying usage of existing terminology. The meanings of terms constantly change as the amount of knowledge about them increases. Quite to the contrary. Consequently. the use of metaphor to govern reasoning and behavior based on that reasoning. but as a mode of thought defined by a systematic mapping from a source to a target domain and characterized by: systematicity in the linguistic correspondences. scientific theories are constantly being replaced by more revealing and more accurate theories. They are considered to be the main mechanism through which we comprehend abstract concepts and perform abstract reasoning. Empiricist philosophers suggested that metaphorical use of language might lead to imprecision and ambiguity. Boyd claims: “The use of metaphor is one of many devices available to the scientific community to accomplish the task of accommodation of language to the casual structure of the world. Analogy and metaphor are therefore frequently described as “central to scientific thought” (Gentner and Jeziorski. even indispensable vehicle for conceptualizing and conveying new knowledge.

but in the seventeenth century. Six hundred years BC a Greek philosopher noted that the amber (“electron” in Greek) attracts light particles.”current drain” the amount of current a circuit draws from a power supply. circuit electric luminos). in domains lacking such preconceptual structure. However. “electromagnet” was “lightning magnet” (rom. Our examples from the electronics lexis have shown that other metaphors are frequently structured around the basic metaphorical expressions. according to Anderson’s definition “involve the application of a word or expression that properly belongs to one context to express meaning in a different context because of some real or implied similarity in the referents involved” (Anderson. we understand experience via metaphor.e. Thus. câmp electric. A variety of metaphor types are encountered in the language of electronics. using expressions to fill in the gaps in the lexicon (cf. We shall compare the metaphorical models of English and Romanian electronics terminology in order to point out the mechanism of structuring the metaphorical models across languages.Lakoff develops the “experimentalist” account of knowledge. we shall see that today it has several meanings. However. Lakoff speaks of “image metaphors”. Some authors express doubts whether such expressions might be nothing more than the cases of catachresis. i. like truth. due to the fact that a century earlier Benjamin Franklin noted that lighting was a form of electricity. Here is another metaphor among the basic lexemes of electronics science. A century later. In this process some kinds of experience are structured preconceptually. Metaphorical expression in the electronics lexis The analysis of the electronics leis will show that a great number of electronics terms are of metaphorical origin. Such metaphorical expressions. Thus. By mapping properties from sources to target domain. defining them as “isolated one-shot mappings from a single conventionalized mental image” (Lakoff. We structure our reality by our conceptual schemes. This phenomenon remained a curiosity for twenty two centuries. created in analogy to the current of water or current of air on the basis of common characteristics of motion. thus influencing our thought process. a “point from witch the current flows. 1993:29) Take for example the word electricity. again using metaphors. These terms were used for some time in Romanian electronics terminology. “ripple current” presence of an alternating current 138 . claiming that knowledge. one of which is synonymous with the lexeme “electric current” or shorter “current”. Black 1996:25). if it rubbed with a cloth. when scientists started studying the forces acting between certain materials. concepts of positive and negative electricity were introduced. If we continue observing the lexeme electricity. thus creating a set of correspondences between source and target domains. they have another function: they also reveal aspects of reality as yet unseen. is relative to understanding. comutator de iluminare). but they did not last long and were soon replaced by internationalisms such as electromagnet. condensator) was initially called “lighting collector” (Rom. magnet de aprindere) and electric field was “lighting circuit” (rom. These metaphors are predominantly based on correspondences in our experience. condenser (Rom. In some cases they are also based on image similarity. the phenomenon got its name after amber. condensator etc. Lighting is a word created by metaphorical extension. 1964:53). since electric current basically involves the motion or flow of electric charges. In our example of electric current we shall further have current source. metaphors conceptualize new knowledge.

In Romanian translation. in which the groups of electrons associated to the nucleus are logically described as shells. the current flow may be high and low. however.prag Branch – ramificaţie bridge . for example. Similar differences can be found in another metaphorical model. in which the characteristics of human beings are attributed to electric charges. However. it appears as closely spaced. One or more features of the source concept are integrated to produce a new concept and its expression. the above described metaphorical model of current and the lexemes grouped around it.g. If we take. for example. Contrastive analysis of metaphorical models in English and Romanian a. the unwanted stray current that flows across the surface on an insulator or an insulating material. spiră Node – nod al unei reţele shell – înveliş electronic Fiber – fibră grass – ondulaţii ale bazei de timp datorită zgomotului electric If we look at definitions of the given lexemes in electronics dictionaries.component in a direct/current signal. Divergent metaphorical models in the two languages Contrastive analysis of metaphorical models in English and Romanian electronics lexis have parallel structures in the two languages. Grass -“ the pattern produced by random noise on an A-scope. curent al zgomotului de fond. a number of equal mappings will be found in the two languages. Parallel mappings If metaphorical models in English electronics lexis are compared to the Romanian ones. “leakage current”. constantly moving pulses”. e.bias region. b. sharp. as seen in the following examples: 139 . sharp. we shall see that their conceptual and semantic productivity is based on analogy. and is quite high. like a current of a river: In the forward.stog Head – cap loop – buclă. however.“a group of electrons having a common energy level that forms part of the outer structure of an atom” In the first example the metaphor is created on the basis of similarity between grass and “closely spaced. Thus. etc. closer examination will reveal that a particular metaphorical model rarely overlaps in all its parts. the mediator between the source and the target concepts is the metaphorical model of atom. we shall prove that most of them have parallel metaphors in the two languages: Current flow . in a number of examples the given metaphorical model was found to be more consistently applied in English than in Romanian. we speak of little and big (magnitude) of current.pod Bundle – fascicul stack . constantly moving pulses on the base line” Shell . In a second example. Current in the reverse-biased region is usually much lower. Parallel metaphorical expressions can be found in all branches of the electronics lexis in the two languages: Field – câmp wave – val Avalanche – avalanşă threshold.curent de scurgere Current source – curent electric emiţător Current drain – curent de descărcare/debit Leakage current – curent de scurgere Ripple current – curent de ondulaţie. In English. current rises rapidly….

Analysis of the electronics lexis has revealed a great number of expressions of metaphorical origin. electron does not wander at random. 6. 4. 5. however. The given examples illustrate the case when one language uses the metaphor where another language uses it less consistently. Lexemes lobe and petală (“petal”) are created with reference to the feature of a PARTICULAR SHAPE. but different associative meanings. 3.foiţă beat – licărire. but “leaves” the surface of the conductor. or does not use it at all.1. The number of electrons released depends on frequency. Both languages use metaphors to describe a conceptual category. since they are structured by different metaphors. but it “moves chaotically”. a great part of the metaphorical component is lost. belonging to different metaphor types. In a number of cases we shall find another type of divergence in a metaphorical structure of the two languages. metaphors in the two languages usually point at the same or at similar features of the conceptual category. Electrons acquire sufficient energy to break the bonds and jump into the conduction band. we can embrace the idea of vital function metaphors in scientific thought as a basic mechanism which helps us to understand abstract concepts by means of concrete concepts. Thus. metaphors help us to structure categories. concepts and terms that will serve as vehicles of thought and will both enable communication of existing knowledge and encourage further research and discoveries. clipire If we analyze the conceptual structure of the given lexemes. we shall discover that. according to patterns of their conceptual and semantic features. in Romanian. Conclusion Once we have rejected the empiricist conception of linguistic precision and accepted the dependence of scientific knowledge on our interaction with the world. When an electron meets a hole. the possibility is that will meet a hole. are structured on the basis of the fact that something is THIN and VIBRATE. Electrons reach sufficient speed to escape from surface of the conductor. Electrons detach themselves and wander at random within the crystal lattice. defined as “a thin bar located in a narrow gap and made to vibrate electrically. They are used to denote “a figure such as circle or ellipse enclosing an area of intensified response”. using a different metaphor. In the process of structuring our experience. it does not escape. Lexemes reed and foiţă (little leaf or thin leaf). we could say of the above pairs of metaphorically created English and Romanian lexemes that they have the same conceptual. In the Romanian translation. When an electron moves randomly about in the crystal. each language. Thus we have examples of lexemes in electronics lexis of the two languages: horn – pâlnie pin – ac cu gămălie lobe – petală reed . magnetically or mechanically by forcing air through the gap”. If we accept the view that the semantics of a word may be defined as a combination of different types of meaning. 140 . The feature of being WIDENED at one end is the basis of parallel metaphorical lexemes horn and pâlnie: “a radiating device that is essentially a cylindrical or rectangular pipe whose surface flares from a narrow entry to a wide exit”. the broken bond is re-established 2. although different.

(1981) – Trends in Structural Semantics. (see section b). p. Amsterdam. a translator should reproduce the same image in the target language. we may argue that. a closer examination reveals that there is rarely a consistent overlapping of all elements of a metaphorical model in both languages. the doors of cognition. in A. Boston. Ortony (ed. (1964) – The Psychology of the Metaphor. (1999) – “The Contemporany Theory of Metaphor”. and Jeziorski. M. G. 5. M. Lakoff. in the case of parallel mappings existing between the two languages. in Papprotte. Dordrecht. London. Cambridge University Press. in a number of cases the metaphorical model was found to be more consistently applied in English than in Romanian. 3. 7. we could also demonstrate the use of the metaphors at different levels: noun phrases (see section 2 and 3a). p. It is worth mentioning that in the examples employed for different purposes. Ortony (ed. Ortony (ed. and Rene Derven. The analysis has shown that most metaphorical models have parallel mappings in the two languages. H. it is obvious that language provides a key which helps us unlock. (1993) – “The Syntax of Metaphorical Semantic Roles” in J. REFERENCES: 1. (1996) – “The Shift from Metaphor to Analogy in Western Science”. 105. However. Coşeriu. P.) Metaphor and Thought. Ortony (ed) Metaphor and Thought.).481-532. A closer examination of the six sentences highlighted the use of another strategy of translation i. 202-251. 1985. G. adjective and verb phrases (see section 3b). Gunter Narr Verlag. (1964) – “Metaphor and Theory Charge: What is “metaphor” a metaphor for?” in A.) Metaphor and Thought. Kluwer Academic Publisher. Lakoff. Another interesting situation is that in which characteristics of human beings are applied to the electric charges.e. The examples of metaphorical patterns used in the electronics lexis have shown that in the process of creating metaphorical mappings. p. D. Thus. Anderson. p. one by one. E. 4. (see section a).) Semantics and the Lexicon. Cambridge University Press. Starting from Newmark’s strategies of rendering a text from a source language into a target language. p. The comparison of these metaphors reveals some traits of the fundamental conceptual mechanism of metaphorical mappings in the scientific lexis. (1985) – “The Translation of Metaphor”. Newmark.27-36. W. there is a rich interaction between the language and the world. Cambridge University Press. R. p. 2. Whatever the answer. Cambridge University Press. 6. Pustejovski (ed. (1996) – “More About Metaphor” in A. Black. and Geckeler. Tübingen.533-542. Gentner.53-73. to replace the image in the source language with a standard target language which does not clash with the electronics terminology of the target language (see section b). C. In another type of divergence the two languages use different metaphors to conceptualize the same experience. in A. The Ubiquity of Metaphor. Benjamins. Metaphor and Thought. 8.C. Journal of Genetic Psychology.19-41. 141 . Boyd.The comparison of English and Romanian metaphorical models has revealed patterns of similarities and differences between the two languages on this level. This interaction could be adequately expressed by the question put by Kuhn: “Does it obviously make better sense to speak of accommodating language to the world than of accommodating language to the world than of accommodating the world to languages? Or is the way of talking which creates the distinction itself illusory? Is what we refer to as “the world” perhaps a product of a mutual accommodation between experience and language?” (Kuhn 1996: 541-542).

ne propunem să comparăm modelel metaforice din cadrul termonologiei electronice româneşti şi engleze pentru a puncta mecanismul de structurare a acestora. REZUMAT În procesul de stabilire a legăturii dintre lume şi limbajul ştiinţei. Cambridge University Press. metaforă. in A.) Metaphor and Thought. Ortony (ed. Kuhn. 533-542. (1996) – “Metaphor in Science”. Acestea sunt considerate a fi principalul mecanism prin care înţelegem şi elaborăm concepte abstracte. model metaforic TRADUCEREA METAFOREI ÎN TERMINOLOGIA ELECTRONICĂ 142 . p.S.9. Cuvinte cheie: terminologia electronică. metaforele joacă un rol foarte important. În lucrarea de faţă. Un tip aparte de metafore sunt reperabile în domeniul terminologiei electronice. T.

Studying these items point to the intention of partially leaving the strictly linguistic area and approaching associated social. order and the value of regulation. arbitrariness and corruption in police. refine and fix the English language.Ileana CHERSAN Academia de Poliţie. or police technolect. The emergence of law enforcement as a self-governing social entity. The names of police officers are considered both diachronically (19th century versus 20th century) and synchronically (the level of formality).are characterized by a search for stability. A sample dictionary corpus on 19th and 20th century police terms is the starting point of several significant semantic fields reflecting the key concepts: ranks. defining law enforcement in its key moments as a self-governing institution. the old and the new police. the well built institutional framework. The two key timeframes . crimes and offences. Unlike the field of legal sciences.”[1] The law enforcement in the UK has developed a specialised terminology starting with the first attempts to regulate police work and duties in the 14th century. the relation and its overlapping with non-specialized language address a functional evaluation of the language. as well as innovation. However. Individual histories of words relate to a larger development in history. There is a clear sociolinguistic connection between the social status or function of a speech-community and the register or the tone of the verbal legacy left by it. the invention of the motor car and telegraphic communication. which attach specific value to the lexemes under question regardless of the field they feature. Bucureşti ON THE ENGLISH LAW ENFORCEMENT VOCABULARY – ACKNOWLEDGEMENT AND ARGUMENTATION – This paper envisages the emergence and development of the English law enforcement vocabulary from the perspective of historical sociolinguistics. pre-war strike waves. Specialised lexis and its development are closely connected to the evolution of the users’ community. Historical sociolinguistics shows the relation between language and society reflected in its historical dimension. Thus. as “language is the living history of the human soul. the law enforcement vocabulary is made on the one hand of frequently used common words included and specifically marked in general dictionaries 143 . cultural and even political phenomena. connected to and influenced by other systems further on advocates for a closely cut specialized vocabulary. we target a corpus of semanticallyrelated words and envisage their socially-determined lexical evolution. Specific terminology. traditions. duties and powers. here we study police terminology. the Police Act of 1919. the making of Home Office. here limited to the relation between activity and vocabulary. texts are not its main object. equipment. names of police officers. the emergence of professional criminals. not police discourse. Only by combining the case histories of these words with those of similar background or meaning and the social determinants of the language can we trace the complex changes within this specialized language. ideology and reforms attribute a restricted meaning to some elements within the law enforcement vocabulary. some more direct than others: class and gender perceptions of police. punishments.the 19th and 20th centuries . reformations. These features can be clearly seen in the efforts to standardize. As any specialised vocabulary.[2] All developments have linguistic consequences.

changes of register (meter lady). referent or hyponym. speedcuffs). law). verbs and collocations (adjective-noun. adjectives. chief inspector). determined by shared context. changes of meaning (generalisation. etc. The scope of the field shows the variation in size of both categories. in the root vocabulary or as part of other specialised vocabularies. Besides linguistic sources we also use materials describing the institution of law enforcement. The table below is but an empirical example. punishment). characterised by univocity and monoreference (E-fit. they may have other uses. Thus. blood sample. British National Corpus. modus operandi. constable).and selected according to frequency (police. specialisation (constable). organised in hyponyms (manuals.) and even images (associating the mental lexicon with a picture thesaurus for terms difficult to describe). frequency and specialised meanings are basically the law enforcement vocabulary. criminal record). on the other hand there is a set of words which partially overlap another specialised lexis – military. inside job. legal. WordNet (hierarchical relations between words). 144 . a third part lists technical. a linguistic feature. handcuffs). considering. hit-and-run. social sciences – challenging each other’s relevance and primacy of use (ranks. interesting variations even if not entirely predictable. crime. strictly specialised units. British police history. When building lexical fields we start from the centre to the outer limits. mostly based on one specialized material. thesaurus and corpora. amelioration. Some of the semantic features may not be the ones we selected when setting the corpus. Encyclopædia Britannica. Longman – Lexicon of Contemporary English (Section Courts of Law and Legal Work). Perp. (Police Officers and Forces under the heading: Society).[3] Jargon Specialisation mule mole stab vest law enforcement Technical words identity kit bulletproof ballistics alias Acronyms and abbreviations GSR TOD Vic. the trademark of law enforcement vocabulary. removal of obsolete words from the vocabulary. Oxford Thesaurus. illegal immigrants. police tactics. mug shot. DOB Slang filth nick dirtbag deuce Latin modus operandi corpus delicti post mortem Clippings photo-fit E-fit rap sheet cybercrime sarge The advantage of grouping words in semantic fields is that they reveal a heavy load of semantic changes. uniforms. which provide a useful tool to investigate semantic relations: Oxford English Dictionary. The core terms. along descriptive nouns. the English police vocabulary development is reflected in lexical changes: invention of new terms by naming new referents (CS spray. encyclopedias. seize assets. linguistic and social. The corpus analysed comprises sets of lexical items sharing a stem. mount an operation. perjoration (copper). which can be later on linked to the structure of society itself. Thus. euphemism). borrowings (sergeant. These two sets of resources are simultaneously checked against each other. drug dealing. The Oxford Dictionary of Law. compounding (shoplifting. research can be both paradigmatic and syntagmatic. They are equipped with their definitions of various meanings from dictionaries. verb-noun) determined as a part of law enforcement vocabulary (convicted criminal. from prototype to periphery: the same word may appear in different fields and feature under various dictionary entries.

employing a metonymy which indicates the address where they camped. fine. commander.Another source is the documentation following the making and development of law enforcement as a governmental agency and social pole. pilferage. CS spray panda car. helicopter. The next step was building semantic fields (institution components) and distributing the other terms in the selected fields according to hyponymy. uniform and equipment. sergeant stop. insignia. radio protection structure constabularies territorial and special building divisions Metropolitan Police Service against the person homicide: murder. life imprisonment light community work. search. shoplifting punishment serious Death penalty. via perjoration (constable. baton. the words reflect institutional components: ranks. shoplifting.mainly Norman French: sergeant. GBH offences against property Fraud. Another frequent technique of obtaining new words is compounding: detective chief inspector. rape. synonymy and meronymy. commissioner low-rank constable. From such a document[4] for example we find that one of the first names attached to police officers in the UK at the end of the 18th century was Bow Street Runners. copper. hit-and-run are only a few examples. truncheon. law . van. we can only categorize them according to various criteria. 145 . crimes. The change of the meaning in time is a process connected with the inset of new social needs. due to the large extent of their possible linguistic analysis. borrowed from the predecessors of police . arrest and detain protect life and property detect and apprehend criminals prevent crime formal informal weaponry vehicles Law enforcement LAW ENFORCEMENT duties and powers police officers equipment constable. institutions. conditional discharge. probation One type of lexical change is the appearance of new words. policeman flatfoot. manslaughter crimes and battery. assault. branch of police. Black Maria. pilferage. bullet-proof vest. Bobbies). officer. duty belt. the long arm of the law) or metonymy (Peelers. horse. bobby. rattle. carriage uniform and body helmet. cyber crime. The first step of making the corpus was listing all police terms and selecting central terms according to frequency and relevance. ranks high-rank inspector. burglary. metaphor (Head of Police. detective.and other languages . superintendent.army. larceny. The removal of obsolete words from usage is another type of lexical change: rattle. bicycle. Starting from a set of words selected from Oxford English Dictionary and WordNet by the shared seme public official who enforces the law. means of transport. torch. arson. This information has a historical and linguistic relevance and is only a piece of the intricate puzzle of specialised meanings. administration. invented. constable. meter lady taser. pickpocket. restraints. Thus. old Bill. motorcycle. forgery. which once meant commander of an army). whistle.

but is sometimes used in Northern Ireland. arresting them. although pluses and minuses do not necessarily mean the same thing. from Sweeney Todd. there are at least 13 different explanations. their level of formality or a combination of these. Flatfoot refers to the large amount of walking that a police officer would do. inspiring the television series The Bill. is not widely used in Britain now. a cell in either a prison or police station). The origin of this nickname is obscure. for example. register. Old Bill is a term in use in London among other areas. and units reflecting socio-cultural attitudes in the community (street and criminal slang. and taking them to "the nick" (i. nowadays referring to the local community police officer. compounding.[6] generic Slang archaism positive bobby + + +/+ constable + + officer + + gumshoe + grass + copper + + dogberry + + - Some meanings show close resemblance or even potentially identical component sets. origin. thus causing flat feet.e.e. inspiring the television series The Sweeney. it has largely disappeared in Britain. Nickers relates to an officer "nicking" suspects i. detective films and stories). Peeler also comes from Robert Peel. Bizzies is a Common Liverpool slang term for the police. the language of the media. It is derived from Robert Peel (Bobby being the usual nickname for Robert) the founder of the Metropolitan Police. according to the Metropolitan Police themselves. frequency. Sweeney is a Cockney rhyming slang for the Flying Squad.[5] Police names can be categorized according to age. We can clearly identify and distinguish levels of formality: specialised terms. invented as the police were always too "busy" to help. though it can occur with a mixture of affection and slight irony in the phrase "village bobby". mono and poly semantism and their development. etymology. Cop or Copper refers to "one who captures or snatches". Bobby. The synonym fields in 146 .bobby bluebottle bogey border warren Bow Street Runner Body-guard beadle bull busy constable cop copper care-taker detective dogberry dick flat foot / splayfoot flattie flat-footed flat feet fuzz gendarme guard grass / grasshopper gumshoe hawkshaw jemadar jack keeper knocker-up knickers lollipop lady mug mug john meter maid / lady nark / narc patrolman peace officer peeler peon pig pointsman police officer policeman police policewoman / matron police lieutenant Paddy Portreeve Posse comitatus plainclothesman officer old Bill rozzer runner shamus slop sentry sowar shoofly speed cop sheriff splay foot splay-foot trap tail thief taker trooper the Sweeney the force the rank warder warden watchman What distinguishes them is either their emergence and persistence in time. acknowledged by the institution.

McGraw-Hill International.. the semantic field of police officer may be represented in a diagram. London. p. literary academic technical constable constable detective marshal tracer chief bobby patrol man peeler turnkey meter lady gaoler flatfoot trooper copper screw fuzz cop pig filth slang colloquiallism archaism neologism This study is the first step which offers positive and argumented answers to questions related to the emergence and development of a specialised vocabulary. London. A future research can involve a thorough classification of the sets of words according to various criteria..26 [2] Hughes. Mouton. Subsequently. a better understanding of the relations between them and more importantly. London: McGraw-Hill International Gooch. London: Longman English. of the changes in the relations between them. London.25 [5] Oxford Reference Online http://oed. Steiner Books. 1996 p. Brian (1992). Auden. which also reflects the historical development of the language. 235-244 [4] Emsley. G. (1953). 1953.H. J.. lexic specializat. Owen. Componential Analysis of Meaning. displaying diachronic changes similar to the social mutations within the field it describes. 7th edition.. Oxford Dictionary of Law Enforcement. History in English Words. Clive (1996). Oxford: Oxford University Press 147 .. 1975 REFERENCES Barfield. The police vocabulary is organised according to the taxonomy of the police as an institution and has developed alongside the institution itself. p. O. C. London. Longman. The English Police. The English Police. NOTES [1] Barfield. Words in Time. It proves the existence of an English police vocabulary and the fact it reflects the social reality of this field. Michael (2007).com [6] Nida. History in English Word.5 [3] English. p. Graham and Williams.. Paris. London: SteinerBooks Bidu-Vranceanu.. Angela (2002) Lexic comun. 1988. hopefully. Basil Blackwell. E. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti Emsley.this linguistic sector tend to divide into registers. 7th edition. W. Police Training Manual. A Political and Social History. displaying register on a formal/informal axis and history on an archaism/neologism axis. Jack and English. A Social History of the English Vocabulary. The diachronic and synchronic perspectives on the terminological fields will ultimately stand as evidence of the development of the English law enforcement vocabulary throughout centuries. a cross-linguistic reference and comparison and. Police Training Manual. A Political and Social History.

London: Penguin Books Ltd. Language and Culture. versatiles et soumis à l’évolution sémantique. Le point de départ de cette recherche se trouve dans l’établissement d’un corpus de dictionnaire de type thésaurus. celui juridique ou encore celui économique – suppose une approche interdisciplinaire de l’anglais. http://wordnet. en même temps.edu/ RÉSUMÉ LE VOCABULAIRE DE LA POLICE EN ANGLAIS : IDENTIFICATION ET ARGUMENTATION La constitution et l’évolution du vocabulaire de la Police dans le Royaume-Uni de la Grande Bretagne représente une direction de recherche insuffisamment exploitée. 148 . Oxford Dictionary of Law) http://oed. “punishment”). Mots-clés : lexique de la Police. London: Oxford University Press Nida. évolution sémantique.princeton. Eugene (1975). Sociolinguistics. (“ranks”. “law”) et sur certains élements strictement spécialisés (“E-fit”. Claire (2008). tels le vocabulaire médical. Words in Time. Le classement de ce type de vocabulaire avec ceux qui y sont déjà consacrés. A Social History of the English Vocabulary. “crime”. Le lexique spécialisé du domaine de la Police est constitué de mots qui connaissent une large circulation en langue commune. Oxford Reference Online (Oxford English Dictionary. spécialisé. London: Basil Blackwell Kramsch. “handcuffs”. “uniform”. Cette étude arrive à mettre en évidence l’existence d’un vocabulaire de police en anglais contemporain structuré selon le modèle de l’institution qu’il décrit.Hughes. Peter (1995). cette fois-ci. menée sous l’angle de la sémantique lexicale et de la sociolinguistique historique. interdisciplinarité. Ce corpus comprend des groupements de mots apparentés sémantiquement et qui forment des champs ou des schémas unitaires mais. Geoffrey (1988). An Introduction to Language and Society. termes qui se superposent partiellement sur un autre lexique. inclus et marqués du point de vue diastratique dans les dictionnaires de langue générale et mis en évidence par leur degré de fréquence (“police”.com WordNet Reference Online. “GSR”). Paris: Mouton Trudgill. Componential Analysis of Meaning.

în anumite situaţii. • comparaţie: Nu sunt flori mai frumoase decât trandafirii. sunt metodele de analiză specifice terminologiei „externe” (socioterminologiei) (Bidu-Vrănceanu 2010: 15-19). Hiponimia este „relaţia lexicală care corespunde incluziunii unei clase în alta” (Cruse 1986: 88). analiza paradigmatică. 2) Unităţi lexicale aflate în raport de hiponimie apar adesea în structuri precum: • coordonare: câinii şi alte animale. Aşadar. Bidu-Vrănceanu 2010: 16). studiul hiponimiei în limbajul de marketing (LMk) ar putea conduce la rezultate intersante. CIBERMARKETING / E-MARKETING / INTERNET MARKETING / MARKETING ELECTRONIC. Cu alte cuvinte. organizate riguros pe baza supraordonării” (Săpoiu 2010: 258). întrucât. Această incluziune poate fi extensională (se bazează pe referinţă: referenţii desemnaţi prin hiponim sunt incluşi în clasa referenţilor desemnaţi prin hiperonim) sau intensională (are în vedere sensul şi este pusă în evidenţă prin analiza semică: hiponimul are mai multe seme decât hiperonimul) (Bidu-Vrănceanu 2007(a): 131-132). Un exemplu evident de hiponimie în LMk îl constituie relaţiile pe care termenul MARKETING (hiperonim) le stabileşte cu hiponimele sale: AGROMARKETING / MARKETING AGRICOL.172). vezi Bidu-Vrănceanu. Pentru a verifica implicaţia unilaterală care stă la baza relaţiei de hiponimie. precum şi la o descriere mai eficientă. 2007(a): 135-136).Roxana CIOLĂNEANU Academia de Studii Economice din Bucureşti HIPONIMIA CA MODALITATE DE ORGANIZARE ŞI DESCRIERE DEFINIŢIONALĂ ÎN LIMBAJUL DE MARKETING În această lucrare ne propunem să urmărim în ce măsură o relaţie semantică de tip paradigmatic. poate contribui la o mai bună organizare a unui limbaj de specialitate. Pe lângă acest test. în speţă hiponimia. există şi alte teste diagnostice (Cruse 1986: 91) care însă nu sunt suficient de generale. • excepţie: Îi plac fructele cu excepţia bananelor. a sensului specializat. În LMk relaţiile de hiponimie sunt mai bine puse în evidenţă prin analiza semică a definiţiilor terminologice. cât şi compuşi sau sintagmatici. alături de cea sintagmatică. În ceea ce priveşte modalitatea de exprimare a hiperonimelor şi hiponimelor (pentru detalii. dar care. Aşa cum s-a arătat în diverse ocazii (Bidu-Vrănceanu 2007: 103-155. sunt utile: 1) Un hiponim este adesea echivalent cu o parafrază în care un hiperonim este modificat sintagmatic (ex. dar nu şi invers (exemplu preluat din Bidu Vrănceanu 2007: 133). se aplică următorul test: X va fi considerat hiponim al lui Y dacă propoziţia A este f(X) implică dar nu este implicată de A este f(Y) (Cruse 1986: 88). • particularizare: Citeşte cărţi toată ziua – cu precădere romane. întrucât referinţa multor termeni interdisciplinari şi/sau comuni cu LC este restrânsă prin diverse mecanisme definiţionale. ECOMARKETING / MARKETING 149 . „în limbajele ştiinţifice există serii bazate pe raporturi de incluziune. propoziţia Aceasta este o lalea implică Aceasta este o floare. de unde reiese şi specifcul lor de marketing (vezi şi Ciolăneanu 2010: 165 . aşa cum s-a demonstrat. în unele cazuri. în LMk ele pot fi atât termeni simpli. pisoi = pisică tânără). Este vorba de incluziunea hiponimului (termenul subordonat) în hiperonim (termenul supraordonat) (Depecker 2002: 134).

Astfel. se pot organiza după cum urmează: 1) MARKETING MACROMARKETING MICROMARKETING EUROMARKETING Cele trei hiponime sunt tipuri de marketing diferenţiate prin nivelul la care acţionează: MACROMARKETING – „la nivelul întregii economii naţionale”. 2) Elementele unei ierarhii trebuie să fie aranjate în aşa fel încât să formeze un lanţ continuu. formează o ierarhie de tip hiponimic dacă şi numai dacă are următoarele proprietăţi: 1) Există un singur element care se află în relaţia R cu toate celelalte elemente ale setului. Parţial însă. Se observă ezitările între exprimarea compusă şi cea sintagmatică la nivelul hiponimelor. catenară.ECOLOGIC / MARKETING VERDE. În organizarea ierarhică a acestor termeni am respectat următoarele condiţii care stau la baza unei ierarhii corect construite (Cruse 1986: 113 .să se bazeze pe o relaţie structurală de dominanţă (relaţie pe verticală). ierarhia hiponimică PUBLICITATE poate fi reprezentată după cum urmează: 150 . TELEMARKETING: „telefon”. ştiut fiind faptul că exprimarea hiponimelor prin sintagme dezvoltate de la termenul-hiperonim este un procedeu cu largă utilizare în lexicul specializat (BiduVrănceanu 2007: 135-136): MARCĂ DE DISTRIBUITOR. în care ramurile nu converg. MARCĂ DE FBRICANT.117): . care trebuie să fie asimetrică (dacă A implică B atunci B nu implică A). Un alt exemplu îl constituie relaţia de hiponimie dintre termenul MARCĂ şi dezvoltările sale sintagmatice. nici nu le pot aşeza în diverse relaţii de subordonare. lucru care poate fi catalogat drept o caracteristică a teminologiilor în formare. MARCĂ DE FABRICĂ. MACROMARKETING. catenară (posibilitatea de a forma lanţuri infinite de elemente). . EUROMARKETING / MARKETING EUROPEAN. O serie interesantă şi extrem de bogată. un set de elemente legate printr-o relaţie R asimetrică. Luând în considerare condiţiile şi proprietăţile menţionate mai sus. 2) MARKETING CIBERMARKETING TELEMARKETING În acest caz semul care le situează la acelaşi nivel este „mijlocul prin care se realizează marketingul”: CIBERMARKETING: „internet”. MICROMARKETING – „la nivelul unei organizaţii”. cu specificarea că „relaţia de hiponimie este blocată în jos prin perifraze (prea) dezvoltate” (Bidu-Vrănceanu 2007: 135) şi tranzitivă (dacă A este mai lung decât B şi B este mai lung decât C. MARKETING PRIN TELEFON / TELEMARKETING. De asemenea. atunci A este mai lung decât C). EUROMARKETING: „la nivelul Uniunii Europene”.să stabilească o relaţie de diferenţiere pe orizontală. MICROMARKETING. care permite parţial şi o organizare arborescentă de tip ierarhic o constituie cea formată de la hiperonimul PUBLICITATE. întrucât semele care le diferenţiază nu le pot situa la acelaşi nivel ierarhic (pentru a le putea numi co-hiponime). trebuie remarcat faptul că aceste hiponime nu pot fi reunite într-o ierarhie comună. Acesta subordonează nu mai puţin de 24 de sintagme care desemnează 19 concepte.

este co-hiponim cu PUBLICITATE INTERACTIVĂ. În funcţie de prezenţa sau absenţa unor mijloace de prezentare a PUBLICITĂŢII. parapante în culori. „creşterea valorii sociale a instituţiei”. Relaţia este asimetrică (PUBLICITATE COMERCIALĂ este un tip de PUBLICITATE. catenară (PUBLICITATE – PUBLICITATE COMERCIALĂ – PUBLICITATE MEDIA – PUBLICITATE EXTERIOARĂ – PUBLICITATE STRADALĂ este un exemplu de lanţ format în această ierarhie) şi tranzitivă (dacă PUBLICITATE MASS-MEDIA este un tip de PUBLICITATE COMERCIALĂ şi PUBLICITATE EXTERIOARĂ este un tip de 151 . PUBLICITATE STRADALĂ este co-hiponim cu PUBLICITATE AERIANĂ. elicoptere. componente de sens care alcătuiesc. la nivel extensional.” (pentru PUBLICITATE AERIANĂ) şi „panouri fixe si mobile instalate pe diferite mijloace de transport” (pentru PUBLICITATE DINAMICĂ/MOBILĂ). Cruse 1986 : 117. sensul diverselor hiponime. se conturează două tipuri: PUBLICITATE DIRECTĂ şi PUBLICITATE MASS-MEDIA. Ele au ca hiperonim termenul cel mai cuprinzător al ierarhiei: PUBLICITATE. ambele se subordonează PUBLICITĂŢII MASS-MEDIA. „pe internet”. Prin relaţia de dominanţă. PUBLICITATE DINAMICĂ / PUBLICITAE MOBILĂ de care se diferenţiază prin suportul pe care îl utilizează: „panouri de reclamă/de afişaj. contribuie la o descriere eficientă a sensului termenilor prin comparaţie şi delimitare de co-hiponimele lor. PUBLICITATE INSTITUŢIONALĂ prin scopul fiecăreia: „creşterea volumului vânzărilor” vs. focuri de artificii etc. pe verticală. baloane cu inscripţii. de care se diferenţiază prin locul unde se desfăşoară: „în exterior” vs. la rândul ei. fiecare element al unei ierarhii apare la un anumit nivel.” vs. staţii de autobuz etc. etapă cu etapă. se numără de la primul element în jos). nivel cu nivel. se transmit în jos. zeppeline (suspendate). dar nu orice tip de PUBLICITATE este PUBLICITATE COMERCIALĂ). Toate trei se subordonează PUBLICITĂŢII EXTERIOARE care. observăm cum relaţiile de diferenţiere. referinţa hiperonimului de la nivelul 1 (cf. avioane. pe orizontală. Pentru a afla nivelul. Aşadar. care au ca hiperonim PUBLICITATEA COMERCIALĂ. „panglici colorate. pâna la baza arborelui.Conform structurii ierarhice de mai sus. restrângând. Aceasta din urmă se diferenţiază de co-hiponimul său.

dar nu este vizibil şi în descrierea din ierarhia hiponimică: „ansamblul tehnicilor de semnalizare cu caracter publicitar care se folosesc în magazine şi pe suprafeţele de vânzare pentru a atrage. care nu apare în dicţionarele de specialitate. Cu alte cuvinte. Meritul indiscutabil al definiţiei constă însă în caracterul succint al acesteia. semele „pe suport media”. „pubicitate sub formă de panouri de reclamă/de afişaj” nu cuprinde şi trăsătura „stradal”. 21 ianuarie 1999). presupune că lectorul este familiar cu conceptul desemnat prin termenul PANOTAJ. Există şi contexte mai largi. un anumit produs sau o anumită ofertă”. Definiţia terminologică are două deficienţe majore: pe de o parte. termenul PROMOŢIE. descrierea dată. de asemenea. cât şi în modalitatea de organizare a lor cu scopul de a facilita 152 . pentru PUBLICITATE LA LOCUL DE VÂNZARE (PLV) definiţia este mai lămuritoare decât descrierea: [„activitate promoţională”. vom observa că sensul sintagmei discutate se construieşte mai precis din configurarea hiponimică decât este el surprins şi descris de definiţia terminologică. pe baza testelor diagnostice descrise mai sus. de exemplu. Pe lângă relaţiile de hiponimie realizate pe baza criteriilor de organizare a unei ierarhii hiponimice menţionate în prima parte a acestei lucrări. „cu caracter impersonal” PUBLICITATE] „pentru creşterea volumului vânzărilor” PUBLICITATE COMERCIALĂ] „pe suport media” PUBLICITATE MEDIA] „exterior” PUBLICITATE EXTERIOARĂ] „aflat pe stradă”]. 18 iulie 2006)”. a interesa clientela privind un anumit raion. 20 mai 2008). nu este definit în dicţionarele de specialitate consultate: „De asemenea. Sintagma de “Cenuşăreasă a publicităţii” nu mai este valabilă pentru panotajul românesc” (C. care nu este atât de transparent pe cât pare. care se desprind din ierarhia hiponimică de mai sus descriu mult mai exact sensul sintagmei PUBLICITATE STRADALĂ în comparaţie cu definiţia din dicţionarul specializat menţionat anterior. pe de altă parte. a orienta. În concluzie. Un asemenea context este util în înţelegerea termenului sintagmatic MOBILIER STRADAL. „pentru a atrage. se observă (chiar şi cu ochiul liber) că a crescut calitatea mobilierului stradal. aflată la baza ierarhiei (nivelul 5). hiponimia poate juca un rol important atât în înţelegerea sensului termenilor de specialitate. observăm că scopul imediat al acestui tip de publicitate. „cu caracter impersonal” PUBLICITATE] „pentru creşterea volumului vânzărilor” PUBLICITATE COMERCIALĂ] „fără suport media” PUBLICITATE DIRECTĂ] „pe suprafeţele de vânzare”]. Comparând această descriere cu definiţia. Iată. Nu întotdeauna reprezentările de tip hiponimic se dovedesc a fi mai eficiente din punctul de vedere al explicării sensului termenilor cuprinşi decât definţiile terminologice. „exterior”. Comparând această descriere cu caracter definiţional cu definiţia din dicţionarul specializat. „transmite mesaje promoţionale”. care. CTM). atunci PUBLICITATE EXTERIOARĂ este un tip de PUBLICITATE COMERCIALĂ). De exemplu. a interesa clientela privind un anumit raion. Aceste teste ajută în special la definirea unor termeni des utilizaţi în presă. urmărind cum referinţa descrisă se restrânge pe măsură ce se coboră spre nivelul inferior: PUBLICITATE STRADALĂ = [„activitate promoţională”. raport confirmat de textele din presa de specialitate: „panotajul (publicitatea stradală)” (C. este prezent în definiţia terminologică. un anumit produs sau o anumită ofertă” (cf. St. sunt şi situaţii în care hiponimele se pot identifica în text. dar care sunt omişi de dicţionarele de specialitate. „pentru creşterea volumului vânzărilor”. de exemplu. cum se poate descrie sensul sintagmei PUBLICITATE STRADALĂ. precum şi în introducerea raportului de sinonimie dintre PUBLICITATE STRADALĂ şi PANOTAJ.PUBLICITATE MASS-MEDIA. Iată. „aflat pe stradă”. DMO 2008). dar care apare în presă într-un context diagnostic de coordonare ca „activitate de publicitate”: „promoţii şi alte activităţi de publicitate” (Bus. „transmite mesaje promoţionale”. care pot fi subsumate testului coordonării. a orienta. care serveşte scopului mai general. „panotaj – pubicitate sub formă de panouri de reclamă/de afişaj” (cf.

Pop.această înţelegere. Bucureşti.St. RÉSUMÉ 153 . în consecinţă.cotidian Capital (C) – săptămânal L'HYPONYMIE: MOYEN D'ORGANISATION ET DE DESCRIPTION DÉFINITIONNELLE DANS LE LANGAGE DU MARKETING Cette étude se propose d’établir dans quelle mesure l’hyponymie peut contribuer à une meilleure organisation et/ou description de la langue spécialisée dans certains cas. s’avère l’une des méthodes les plus importantes utilisées dans la description terminologique sous son aspect linguistique.ro/cursuri%20zi/cursuri/frone/marketing/dictionar Reviste şi ziare economice Business Standard (Bus. à côté de celle syntagmatique. Hiperonimia ca modalitate de definire lexicografică a termenilor mediacali. Cruse. în Terminologie şi terminologii (coord. Lexicul specializat în mişcare de la dicţionare la texte. Terminlogia marketingului economic. 2003. hyperonyme .managusamv. Editura Expert. pe de altă parte. Nicolae Al. Petre Mâlcomete. în plan extensional. Loïc (2002). (1986). sensul termenilor se precizează şi prin relaţiile pe orizontală. Crestomaţie de termeni şi concepte. Mots-clés : sens spécialisé. DEM – Marketing. Toate acestea conduc la o mai bună organizare şi sistematizare a LMk. prin relaţiile stabilite pe verticală cu hiperonimul lor. Săpoiu. Angela (2007). Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. description terminologique. în Terminologie şi terminologii (coord. hyponyme. asupra specificului acestei termiologii. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. Ana-Lucia Ristea. Cambridge: Cambridge University Press. Entre signe et concept. Depecker. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. Ciolăneanu.) (2010). care opun sensul unui termen studiat sensurilor termenilor cu care se află în relaţie de co-hiponimie. notre travail poursuit la démarche d’autres études terminologiques où l’analyse paradigmatique. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Bidu-Vrănceanu. Editura Economică. 2004. par des relations d’inclusion. D. Dicţionar explicativ. Florin D. Constantin Florescu. Circumscrierea sensului pe baza ierarhiilor hiponimice de tip arborescent se realizează. nous essayons de démontrer comment on peut représenter le sens spécialisé à l’aide d’un arbre hiérarchique : sur la verticale. coord. Bucureşti. Lexical Semantics. ceea ce coincide. pe de o parte. Frone. relaţii de incluziune şi. Terminologie şi terminologii. implicit. Angela Bidu-Vrănceanu). Bidu-Vrănceanu. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. sur l’horizontale. cu restrângerea referinţei. A. cas de figure où le sens d’un hyponyme se construit à partir des sens hérités de son hyperonyme . par des relations de contraste. DMO 2 – Dicţionar de marketing. Eléments de terminologie générale. de contrast. Angela (coord. Roxana (2010).) . cu consecinţe importante asupra statutului de terminologie de sine stătătoare a marketingului şi. Camelia (2010). http://www. ce qui conduit à l’accumulation des traits sémantiques à la base. Paris: Presses Sorbonne Nouvelle. Dicţionare CTM – Marketing. Angela Bidu-Vrănceanu). de acumulare a trăsăturilor de sens pe măsură ce se coboară spre baza arborelui. Dans les exemples que nous présentons. De cette manière. ce qui fixe la différence entre les traits sémantiques des cohyponymes.

can. forthcoming).” The semantics of modals Modality has been traditionally defined as the grammaticalization of the speaker’s opinions and attitudes (Palmer 1979/1990:1-2. Leech 1987: 73). and observes that the decrease in modal usage is apparent in 13 out of 15 categories ranging from a decline of 31. in J (Learned) of 2. 1985: 137) in the history of English. will. On discovering a decrease in the frequency of the core modals in the Brown family of corpora.4%.2% (D. Discussion on English modality has concentrated on the modal verbs. These results are supported by Krug (2000). that verb starts down the road of auxiliariness. “semi-modals” (Palmer 1979: 17-18. and a similar decline has taken place in the mid-frequency modals may and must.4% and L (Mystery Fiction) of 8. Leech et al. Furthermore. in BrE. there is not necessarily a correlation between the form(s) losing ground and those gaining. since they constitute the only coherent class of expressions which can be identified with the help of distinctive morpho-syntactic characteristics.[1] In the remaining two categories. (have) got to and be going to in FLOB). Quirk et al. 1987: 128). and (in BrE) need have decreased drastically. the NICE properties (see Palmer 1974/1988:16-25. The results presented by Leech et al. there is a small and non-significant increase. 2002:25). 1985:121-128. will is about ten times more frequent than be going to). respectively. some semi-modals are actually declining (for example. could and might have not significantly changed. Leech (2003) investigates modal usage in the Brown quartet of corpora. Finally. quasi-modals Mair and Leech (2006) point out that although many changes involve a competing construction or constructions.gradually usurping the functions of the core modals. Universitatea Liberă Internaţională. Vihla 1999:17-19). Core modals vs. religion) to a decline of 0.. Leech (2003: 229) suggests that perhaps the semimodals are .2% and 2. except can and could which show an increase of 2. by no means makes up for the shortfall in must.” This process can be clearly seen in the development of so-called “quasi-modals” (Coates 1983: 52. Perkins 1983: 65. There is. i. however. although semi-modal usage is increasing overall. One of the observed changes in the modal system of PDE is a decrease in frequency of the core modals (see Krug 2000.Valentina CIUMACENCO. Smith 2003. or “semi-auxiliaries” (Quirk et al.. (had) better.4%. ought to.5% (H.e. Chişinău. Miscellaneous). (forthcoming) also confirm that the modals which show the steepest decline are the less common modals. while would and should have decreased less drastically. Leech‘s results also show that the infrequent modals shall. be to. Gotti et al. the British and American corpora show a decrease over time (from 1961 to 1991) in the case of every modal (individual modals differ in frequency). and most semi-modals are much less frequent than the core modals (for example. Leech 2003. and also by Smith (2003: 249) who states that “the rise of [have to] . some 154 . Republica Moldova THE SEMANTIC AND SYNTACTIC DEVELOPMENT OF THE QUASI-MODAL HAVE TO IN ENGLISH Quasi-modal frequency in Present-day English Bolinger (1980:297) once actually observed that “the moment a verb is given an infinitive complement. but concludes that this is not the case because.

Linguists agree that the most striking semantic properties of the central modals are their subjectivity. Krug 2000:4). and continue to change in Present-Day English. i. 1999:494-495). whereas in academic prose it is more common marking root obligation. which semantically resemble the central modals but hardly share any of their formal features. which fulfill some of the criteria. forthcoming). for example. need to. four central modals – must. except must. all the central modals and semi-modals of this category. Smith 2003). and their lack of subject selection (cf. Third. These changes my have contributed to the increasing use of the semi-modals of this group as well. The long-term decline of obligation must has even been connected to a change in the general world view. 1999:489-495. The same kind of process of democratization has also been suggested for British English by Leech (2003) and Smith (2003).gradience. As regards root and epistemic meanings. (have) got to. Palmer 1986: 16-17).e. This might be due to the strong directive force this modal has when used in face-to-face interaction. Semi-modals include marginal modals. if the other conditions for the passive are fulfilled. Second. and it has been suggested that the use of must has been decreasing because of its strong perspective obligation meaning. 2003. i. should and ought – as well as six semi-modals – have to. in certain contexts some of them fail the activepassive test. need. The semantic independence of the subject is reflected in three ways (Quirk et al. and modal idioms. Perkins 1983:60-61. some variation between different central modals. replaced the central modals. The modals of obligation and necessity contain. multi-word verbs. there are no semantic restrictions between the subject and the modal verb. grammaticalization. Smith 2003. obligation must has decreased in frequency. The domain of obligation and necessity The class of English modal verbs have undergone a number of important changes in the history of English. This behavior is still poorly investigated (Facchinetti et al. however. i. 155 . Mair and Leech 2006.e. according to most sources. i. (be) supposed to and ought to. 1985: 126-127). Have to is the most common of the semi-modals. the construction with epistemic there is possible. is one of these emerging modals. Leech 2003. are used to mark root rather than epistemic senses most of the time (Biber et al. Second. and only the central modals share all the formal features. There is. the speaker is involved. Especially the central modals have a lower frequency than the central modals of their categories. and are facing possible competition from rival semi-modals which are increasing in frequency (see Krug 2000.e. becoming monosemous. This cline is not only formal but also semantic. and. Hardly any main verbs pass all the three tests. The subject of this paper. According to Myhill (1995) must is associated with unequal power. Researches increasingly believe that many of the semi-modals are showing signs of more modal behavior. must usually expresses epistemic necessity in conversation. First. it could reflect a general tendency to avoid the face threatening force of expression with an obligation meaning. This category is less common overall than the other modal categories (Biber at al. the central modals usually allow the change from the active voice to the passive without any change of meaning. Leech et al. semi-modals have become better established in this domain and have to a great extent. (had) better. Two reasons are suggested for this. and as the American society has changed to a more equal one. First. Studies on current change suggest that the modals are decreasing in frequency.e. So there is cline between the central modals and the other verbal expressions of modality. have to.

I would like to take a look at just one of the semi modals. Five steps in the evolution of deontic have to are proposed by Heine (1993). etc. I will follow the life of have+to – infinitive from its birth on the Old English period (its actual birth may well have been pre-Old English) to its puberty in the ‘modal’ sense in the early Modern English period. Brinton (1990) offers a detailed grammaticalization study. including discussion of numerous examples from the Helsinki Corpus and from previous research. Table 1.The evolution of HAVE TO In continuation. She substantially refines but in essence confirms the traditional account. Both accounts share with the traditional analysis the perhaps most important conclusion that the critical period in the grammaticalization of have to is Early Modern English. so that the word order gradually became have –infinitive-object.c. obligation. it will be found that there no examples before about 1200 …. or ‘auxiliary of prediction’ expressing nothing but duty. and it is not possible to ascertain when exactly the idiom appeared for the first time on paper. As for the long term history of have to. necessity. This is certainly one of the reasons why only the former has received a considerable amount of attention in the linguistic literature. van der Gaaf (1931:180-188) seems to have been the first to describe the rise of deontic have to as a transition through several stages. In an unpublished paper. that the usage was fairly rare in Middle English and that it became firmly established in Modern English. and the object in it is no longer an object to have but to the infinitive. Visser (1969: 1478) describes its semantics and its historical development: In this type [ s. Arguing for auxiliary status of have to. The development of this construction from the older constructions A [sc. hath not much to lose ] and B [sc. Possession alongside obligation such as in He has a large family to keep] was very slow. i. I have to write a letter] the verb have is void of any idea of possession. have to. If this word order is used as a criterion. it tended to have its place immediately before the infinitive just as the other auxiliaries. The development of deontic have to (adapted from Heine 1993:41f) Stage I I have a letter [Possession schema] II I have a letter to mail [Purpose Schema: Possession Schema +purpose/goal adjunct] III I have a letter to write [the possessive meaning of have has been bleached out] IV I have to write a letter [have to now functions as a unit lexeme expressing the modal notion of obligation] V I have to write [the object complement can now be deleted] 156 .e. with a stronger possession reading such as He that hath little to spende. Deontic have to entered English around a millennium before deontic have got to. compulsion. To have is therefore here … merely a function word. He then goes on to argue as follows: But since the verb to have came to function as an auxiliary. Parts of Fischer’s analysis 1994:139-145) do not depart as radically from either the traditional view of Brinton’s account as Fischer’s phrasing sometimes seems to indicate.

or a feature of the speech of young people (Coates 1983: 57). like many of the modals. the occurrence of a finite verb may be dictated by the rules of language (deontically) or it may be necessarily the case (epistemically). with must the speaker is normally expressing his or her authority. c) (partial) auxiliation of have. Fanny? In these cases. This has to be the biggest ant-hill ever seen. to be obliged. d) change in the function of the nominal object. primarily the similarity of have to with modal must. impose the constraint. external circumstances. have to can express both deontic and epistemic necessity. the deontic source is the speaker. for purposes of politeness. Leech 1987: 79. but the morphosyntactic differences between the two forms are recognized by the classification of have to as semimodal. 1987: 128. (1985: 145) note that this usage is now well established in British English: 2. Finally.[3] That is. but Quirk et al. didn’t we. an “Americanism” (Perkins 1983: 61. b. from object of have to object of the infinitive. the deontic and epistemic meanings can blur in a sentence such as Every clause has to contain a finite verb. Like must. Sentences with have to can also be ambiguous between the two readings: the sentence Ingrid has to arrive before we do. a. have to may be used when the speaker disapproves of the obligation expressed (Palmer 1987: 129) or. That is. Have to constructions in Modern English have to (+ object) Most discussions of the modal auxiliaries in Modern English include have to on semantic grounds. 83). The epistemic meaning of logical necessity for have to is generally considered “rare” (Palmer 1979: 46. Coates 1983: 57. when the speaker wants to 157 . either the authority of another or the constraint of circumstances.[4] For this reason. As Leech notes (1987: 80). b. however. My other sister and I have to do all her work. have to has a future sense. We had to learn everything for ourselves. to be necessitated to do something”: 1. and e) extension of the construction to include intransitive infinitives. it is generally agreed that the stages above square with the chronological order of attested construction types. Here the speaker concludes that something is necessarily the case. Bybee and Pagliuca 1985: 67). 57). while have to is always objective. can continue deontically with “because she promised to help with the preparations” or epistemically with “because she set out an hour earlier” (Bybee—Pagliuca 1985: 73-74). Coates proposes the unified meaning of ‘it is necessary for’ for both readings of have to (1983: 55. not the speaker. The deontic meaning is one of duty or obligation: “to be under obligation. the OED suggests that it is a “kind of Future of obligation or duty”. b) fixing of the word order with end position of the object. [2] There appears to be almost universal agreement about the semantic contrast between have to and must in their obligative reading: must is generally subjective. Coates 1983: 57.While the exact timing of each individual stage has been a matter of considerable dispute (see Brinton 1990 or Fischer 1994). The changes involved in the development of the have to periphrasis can be summarized as follows: a) bleaching of the possessive semantics of have. With have to the deontic source is always external to the speaker. It had to be the same boulder that he and Betty had sat upon so often. a.

We mustn’t talk politics on this pleasant evening. Visser (1969: 1482) observes that “nowadays obligation without possession is also expressed in constructions that have the object between have and the infinitive” (6d): 6. obligation. using his criteria. In (3a) the speaker seems to be compelling the children to eat an apple. The OED gives the following definition for have + object + to V: “to possess as a duty or thing to be done.[5] The two forms also behave differently under negation: with must. Ursula was happy to have somebody to look after. most would agree that have to is at least partially grammaticalized in Modern English. or necessity. Compare the following examples from Haegeman (1980: 3): 3. the distinction in meaning between the two constructions remains unclear. Huddleston’s (1980) study shows that even the modals do not function as a coherent group syntactically. a. 158 . but with have to. see also Harris 1986: 355) suggests that in Modern English. Leech 1987: 96. duty. one expressing duty. Through the years she sensed that something like this had to happen some day. Coates (1983: 54) asserts that it has none of the seven defining criteria of modal auxiliaries. While it is beyond the scope of this paper to determine the syntactic status of have to. followed by Visser 1969: 1474-1482) establishes three semantic subclasses of the construction: one expressing pure possession (6a). have to has a past tense form with the past time meaning ‘it was necessary for’ (Coates 1983: 56-57. Still. rather than two clearly defined classes. The morphosyntactic status of have to is considerably less clear than that of must . b. not negates the predication. b. Palmer 1979: 94-95.represent “his wish as objective necessity” (Curme 1931: 395. while on the other. They don’t have to work for a living. We have to obey orders. a. Leech 1987: 79. Perkins suggests (1983: 61) that have to is used when the statement is based on empirical evidence over which the speaker has no control. 57. compels the children. or an internal drive. While some semantic similarity is recognized. While van der Gaaf (1931: 186) asserts that the pure meaning of obligation correlates exclusively with the order have to V (+ object) (6c). and they are usually considered to be quite separate constructions syntactically. there appears to be a continuum of verbal forms from full verb to auxiliary. have to is “to all intents and purposes an auxiliary”. With object and dative inf. van der Gaaf (1931: 184. too. though it is believed to be diachronically related to the have to V (+ object) construction. cf. I have some questions to ask you. while in (3b). b. either past deontic or past epistemic: 5. Perkins 1983: 61. c. expressing what is to be done by the subject”. The have + object + to V construction. obligation. must is the “normal” and stronger form in the epistemic cases (Leech 1987:83). My children must eat an apple after their meals. I felt I had to see you. not negates the modality (Antinucci—Parisi 1971: 35. Van der Gaaf (1931: 180-183. a. preponderantly or exclusively. My children have to eat an apple after their meals. On one hand. whether we agree with ‘em or not. unlike must. Fleischman 1982: 59. some outside authority. exhibiting auxiliary and modal features to a lesser or greater extent. 1987: 130): 4. because I want you to know the truth. a. Palmer 1987: 129). b. Have to may contrast with must in the logical necessity reading. echoed by Visser 1969: 1478. and one expressing. or necessity in addition to possession (6b). Coates 1983: 55. is rarely discussed in synchronic grammars of English. Finally. 172-173). Perkins 1983: 62.

159 . Of the two constructions with modal meaning. respectively. have to (+ object) is now almost fully grammaticalized. Palmer (1979: 58. with the progressive of have to (e. that is. the object.”—Elsa has her dinner to get. “I suppose Maud could go. Conclusion The development of quasi-modals in English is part of an ongoing process of grammaticalization in which full verb constructions are developing into verbal periphrases. the speaker disclaims any commitment as to the imposition of obligation (cf. one would expect to find verbal periphrases in various stages of development. Palmer (1979: 9293. the possessive have + object + infinitive construction. and the infinitive also differs in this construction.d. [2] Jespersen (1940: 206) argues that have to with yet (or still) has a pure future meaning. he has yet to learn how to laugh at himself = ‘he has not yet learned to laugh at himself’. when the nominal object is placed between have and the infinitive. exists besides these grammaticalized forms in its original full verb state. [5] Contrasting the sentences You must be mad to do that and You have (got) to be mad to do that. it is seen as the object of the infinitive. Visser (1969: 1478). The nominal object is thus seen as the object of the infinitive.”—”Maud has her rooms to do. Haegemann (1980) argues that while with have to in the simple tense the speaker denotes an outside authority. However. Quirk et al. Palmer (1979: 46-47) argues that the former preferably receives an epistemic reading (‘I believe you are mad to do that’). and the infinitival phrase is considered the object of have. Jespersen (1940: 226-227) later treats the infinitive in the have + object + to V construction as “retroactive”. but Kirchner (1952: 384-86) contests this. and two matching corpora of British English. while have + object + infinitive is only partially grammaticalized. which have traveled different distances down the road towards verbal periphrasis.g. Jespersen 1940: 226).” In many cases the meaning of ‘possess’ in have is more or less weakened (cf. At any synchronic state of the language. Kruisinga (1931: 380). it is considered the object of have. When the nominal object follows the infinitive.”—”Well Elsa. and Leech (1987: 79. suggesting that it is a substitute for the negative: thus. Coates (1983: 55). again from 1961 and 1991-2. Kruisinga 1931: 379. Curme (1931: 395). for example. 1987: 128-129). as governing the preceding object. The syntactic relationship of have. and the syntactic analysis of the construction is almost identical to that given to the have to V (+ object) construction. The development of the have to construction is a particularly rich example of this process. 106-107. These corpora each contain a million words in fifteen written text types. [4] Because authority lies outside the speaker and the statement is not performative. while the latter preferably receives a dynamic (deontic) reading (‘It is necessary for you to be mad in order to do that’). not of have. respectively. Antinucci—Parisi (1971: 35). [3] See. And the source for both of these constructions. then. 82-83). 106) prefers the classification “dynamic” to “deontic” modality for this usage. NOTES [1] The term ‘Brown quartet‘ refers to four comparable corpora: the Brown Corpus and Frown (Freiburg-Brown) Corpus from 1961 and 1991-2. LOB (Lancaster-Oslo/Bergen) and FLOB (Freiburg-Lancaster-Oslo/Bergen). because in Early Modern English the original construction seems to have split into two separate constructions. (1985: 225). 93. and the infinitive is taken as an adjectival or adverbial adjunct to the object. Such a clear contrast does not exist for me. In contrast. My children are having to eat an apple after their meals). Coates 1983: 56).

Conrad. Otto (1940). Leiden: E. London and New York :Longman. M. le verbe notionnel have+complément+structure infinitivale à sens possessif .e. Manfred (2000). Geoffrey (1987). malgré leur similitude fonctionnelle. F. (1969). notre étude propose le développement de ces deux constructions à partir d’une source unique. Krug. (2nd [i. ces constructions ont atteint des étapes différentes de grammaticalisation dans l’anglais moderne. Leech. Bolinger. R. The differentiation of statives and perfects in Early Modern English: The development of the conclusive perfect. (1931). Languages and Computers: Studies in Practical Linguistics. Medical Writing: Modality in Focus. Variation in Central Modals: A Repertoire of Forms and Types of Usage in Middle English and Early Modern English. Dury.) (Longman linguistics library.). Une compréhension complète de l’origine et du développement de have to dépend de la détermination de la relation synchronique et diachronique des deux structures telles I have a letter to write et I have to write a letter. London: George Allen & Unwin. Svartvik (1985). M.J.R (1987). A modern English grammar on historical principles. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. 3rd] edition. Beon and habban connected with an inflected infinitive. Haegeman. Jespersen. en soi. Dans le contexte du développement des périphrases verbales en général. Quirk. Helsinki.). Meaning and the English verb. Randolph. La structure –source est restée. 5th ed. Dwight (1980). F. English studies 13: 176188. 23. Mots-clés : verbe notionnel. Geoffrey. The semantics of the modal auxiliaries. Sidney. Jan. in: Sidney Greenbaum—Geoffrey Leech— Jan Svartik (eds. Modality and the English modals. Criteria for auxiliaries and modals.REFERENCES Biber. M. LE VERBE QUASI-MODAL HAVE TO EN ANGLAIS: VALEURS SEMANTIQUES ET SYNTAXIQUES 160 . Brinton. London and New York: Longman. London: Frances Pinter. auxquelles on avait accordé. (1999). Linguistic Insights. D.Th. The Longman Grammar of Spoken and Written English. (2002). Harlow:Longman. Kruisinga. Coates. Michael (1983).) London and New York: Longman.) London and New York: Longman. G. E. F. Croom Helm: London. non-grammaticalisée. verbe quasi-modal. The English verb. Amsterdam:Rodopi Visser. Rodney (1980). Greenbaum. & Finegan. in: Jacek Fisiak (ed.Cross-linguistic comparison and the development of grammatical meaning. Joan and William.).. Brill.. Vihla. Pagliuca (1985).. Journal of English linguistics 14: 1-5. in: Gunter Brettschneider Christian Lehmann (eds. 4. 292-299. S. An historical syntax of the English language III. périphrase verbale. Jennifer (1983).. (1931). dans le passé. A comprehensive grammar of the English language. seulement la deuxième structure a été considérée périphrase verbale. Noordhoff. Dossena. le présent article étudie l’apparition du quasi-modal have to suite à l’évolution de have + to-infinitive dès sa naissance en ancien anglais (sa véritable apparition pourrait être antérieure à l’ancien anglais) jusqu'à sa puberté au sens « modal » de la première période de la langue anglaise moderne. E. Bybee. Part V: Syntax. En suivant une récapitulation des traits sémantiques et du statut syntactique pour les deux constructions de l’anglais moderne. S. 65-78. Facchinetti. Bern:Peter Lang. Wanna and the gradience of auxiliaries. &Lima. 28. Palmer. (Longman linguistics library. Mais. Part II English accidence and syntax 1. Huddleston.... van der Gaaf. Leech. Leech. Liliane (1980). Palmer. Perkins. Have to and progressive aspect. Gotti. Groningen: P. Modal expressions in English.. Johansson. 59-83. A handbook of present-day English. (1999). R. des traitements très différents. Paper presented at the 6th International Conference on English Historical Linguistics. Laurel (1990). grammaticalisation. W. Fourth volume. Emerging English modals: A corpus-based study of grammaticalization. RÉSUMÉ La grammaticalisation des auxiliaires modaux de la langue anglaise a été minutieusement étudiée tandis que l’évolution des quasi-modaux a été presque omise. M.R (1979).

o tendinţă tot mai accentuată de ştergere a diferenţelor dintre „presa serioasă” şi „presa populară”. cercetătorii fenomenelor media din spaţiul românesc înregistrând fie consecinţele directe asupra modului de selectare şi prelucrare a elementelor informaţionale în cazul ştirilor[1]. 05. Chiar şi un domeniu ca cel economic. prezintă lumea ca şi cum ar fi guvernată de forţe şi valori morale şi emoţionale. prin regândirea politicii editoriale în sensul unei diversificări tematice şi a unei mai mari flexibilităţi a discursului jurnalistic. inclusiv în presa populară. dezastru. Între aceştia. domeniu predilect al presei mondene şi de scandal. iar la televiziunile private prin tabloidizarea emisiunilor de ştiri. reclamă sistematic tabloidizarea[3]. în special cele din lumea fotbalului. fie modificări importante la nivelul discursului jurnalistic. de necontrolat. specifici. genocid. al sentimentelor puternice. care. expresie a unei aşa-zise noi limbi de lemn[2]. tsunami. etern. EvZ. catastrofă. cataclism. Alături de viaţa publică şi privată a vedetelor. Tendinţa de „relaxare” a discursului jurnalistic nu a trecut neobservată. evenimentele sociale. în România cel puţin. Planul „şoc şi groază” ridică moralul euro. ceea ce presupune adoptarea unor strategii persuasive cu impact maxim asupra publicului cititor. Între exigenţa relatării cât mai adecvate la realitate – ceea ce ar împlini satisfăcător dezideratul exprimării adevărului – şi tentaţia senzaţionalismului se creează o tensiune. flagel. ceea ce. fără a se face recurs la principiul întemeietor al presei de tip popular. de interes pentru opinia publică: politica. viitură sunt termeni hiponimici[6]. s-a tradus. cu o frecvenţă semnificativă în discursul jurnalistic de relatare. în toate mijloacele de comunicare. cu alte cuvinte. evenimentele sportive. a fost numit de jurnalişti „şoc şi groază” (cf. care susţine tot ceea ce se întâmplă[4]. poate fi tratat în presă dintr-o perspectivă melodramatică: planul iniţiat de ţările-locomotivă ale Uniunii Europene de susţinere a monedei comunitare. calamitate. urgie sunt termeni hiperonimici. vizibilă în selecţia termenilor de caracterizare a realităţilor comentate. totuşi nu mai puţin primejdioasă pentru că ecranează comunicarea eficientă. România liberă). prin definiţie. Persuasiunea pe care o implică orientarea spre registrul melodramatic nu se poate realiza fără a pune în mişcare resortul pasiunilor. faţă de care avalanşă. în ultimii ani. ocultat de o clişeizare compactă. 10). uragan. al aprehensiunilor care îi animă pe oameni. 161 . un loc important îl deţin termenii care fac parte din câmpul lexical[5] „nenorociri majore”.Gabriela DUDA Universitatea Petrol–Gaze din Ploieşti SEMANTICA DEZASTRULUI Presa scrisă şi audio-vizuală cunoaşte. economice. la unele ziare (Evenimentul Zilei. iar persoanele şi evenimentele deopotrivă tind să fie descrise ca reprezentări sau exemple ale unui univers mitic. anume „ştirile se reduc la emoţii”: Estetica melodramei. devansând cu mult alte zone ale realităţii. euro. generici. se remarcă prin sobrietate şi eficienţă comunicaţională. În structura ierarhizată a acestui câmp. cutremur / seism. Una dintre cele mai evidente consecinţe ale reorientării către o variantă „soft” în prezentarea ştirilor în presa scrisă şi în cea audio-vizuală este şi tratamentul în cheie melodramatică a evenimentelor selectate. diferită de cea articulată în anii totalitarismului. 11.

Termeni generici Dezastru Termenul dezastru primeşte în DEX definiţia „nenorocire mare”. termenul hiponim tornadă este folosit foarte rar cu sens figurat şi. care aparţin limbajului popular. eventual metaforele hiperbolizante. dezastru intră în seria de sinonime formată din termenii generici calamitate. dar nu orice formă de clişeizare poate fi echivalată cu o limbă de lemn. Dacă un jurnalist foloseşte formularea „viitura le-a luat oamenilor toată agoniseala de-o viaţă”. de aceea prezintă un interes limitat în această discuţie. termenii generici prăpăd şi grozăvie. celelalte hiponime ale câmpului lexical „nenorociri majore” au ca sem diferenţiator „cu consecinţe distrugătoare asupra oamenilor şi a mediului natural / construit”. termenii acestui câmp lexical manifestă o disponibilitate variabilă faţă de întrebuinţarea cu sens figurat. reprezintă elemente de caracterizare a melodramei jurnalistice. distingem două posibilităţi de întrebuinţare a acestor termeni: a) cu sens denotativ. doar întrebuinţările cu sens metaforic sau hiperbolizant. În al doilea rând. – subclasa cutremur / seism. presupune existenţa unui proiect ideologic ocultat de cuvinte: realitatea descrisă prin cuvinte nu are. 162 . tratamentul termenilor din câmpul lexical „nenorociri majore” este diferenţiat şi complex. mult mai târziu. uragan. orice limbă de lemn presupune inevitabil clişeizarea compactă. Un termen poate fi inclus simultan în mai mult subclase. sunt susceptibili de un uzaj hiperbolizant sau metaforic mai ales termenii specifici. Françoise Thom. în acest caz. Petru alte precizări sunt necesare. Întrebuinţarea ca hiperbole a acestor substantive presupune şi considerarea lor ca metafore[8] şi. genocid este definit prin semul „provocat de cauze umane”. prin semul „intensitate maximă”. avem de-a face cu metafore hiperbolizante[9]. care uneşte toţi aceşti termeni într-un câmp lexical. În DSLR. pentru că acest concept. atunci cînd are loc un transfer de nume de la domeniul „nenorociri majore” la alt domeniu al realităţii (umane sau obiecutale). el nu contrazice/anulează neapărat realitatea prin cuviinte. 235).În afară de semul comun „cu consecinţe distrugătoare foarte grave”. Foarte frecventă este şi întrebuinţarea substantivelor din seria „dezastru” ca metafore propriu-zise. b) cu sensuri contotative. cel puţin în accepţia pe care l-au dat Orwell şi. tsnuami. În al patrulea rând. (p. favorizând clişeizarea. termenii hiponimici se grupează în subclase.294). În primul rând. catastrofă. de fapt. în timp ce subclasa avalanşă. anumite valori metaforizante sau hiperbolizante s-au fixat ca formule de caracterizare pentru anumite domenii. flagel. în funcţie de semul variabil luat în consideraţie: – subclasa seism. viitură este caracterizată prin semul „provocat de cauze naturale”. nicio legătură cu planul referenţial la care cuvintele pretind că se raportează. În consecinţă. În al treilea rând. uragan este caracterizată prin semul „intensitate variabilă”. nu toţi termenii din câmpul lexical „nenorociri majore” sunt reprezentativi pentru limbajul jurnalistic: de exemplu. Problema este aceea că jurnalistul foloseşte întotdeauna aceleaşi cuvinte pentru a caracteriza aceleaşi realităţi. în funcţie de anumite seme variabile / specifice[7]. genocid. de data aceasta). urgie etc. care intră aproape obligatoriu în constituiţia discursului tabloidizant. – termenii avalanşă şi genocid se caracterizează prin semul „cu consecinţe distrugătoare asupra oamenilor”. Aş fi reticentă în a caracteriza asemenea uzaje drept manifestări ale unei „noi limbi de lemn” (jurnalistică. în cazul unor termeni. din punct de vedere lexical. ca sinonim este indicat termenul catastrofă (p. ceea ce înseamnă că termenii acoperă exact realităţile desemnate. viitură. tsunami. Indiferent de tipul de discurs – presă scrisă sau audio-vizuală –.

04. b) În cazul întrebuinţării ca metaforă hiperbolizantă. 3. – Marea Britanie. . În al doilea articol. DEZASTRU.ro. ca figură de gândire. atunci se poate vorbi de un posibil tratament hiperbolizant al termenului. ar fi un dezastru pentru judeţ Dificultatea de a decide asupra întrebuinţării cu valoare hiperbolizantă a termenului constă în aceea că în definirea hiperbolei.Dezastru pentru PNL în Maramureş (www.05. aceasta este o dificultate care poate apărea în cazul tuturor termenilor generici. 09).10). de cele mai multe ori. iar calificarea prin termenul dezastru implică specificarea „situaţie cu consecinţe extrem de grave”.com. – „Presa germană de ieri a calificat la unison. 07).agenda.ro.. 19. 24. ca hiperbolă. ţinând seama de funcţia persuasivă a titlului.monitorulneamt.04. înfrângerea suferită de coaliţia condusă de Angela Merkel drept un «dezastru» [.ro. 10). 10). calificarea situaţiei din sistemul românesc de sănătate ca „dezastru” o face Dumitru Costin. . 09). intră şi componenta deciziei subiective de comunicare a vorbitorului[11]. – DEZASTRU PISCICOL PE LACUL LATEŞ (www.realitatea.ro.UMILINŢĂ. termenul „dezastru” apare fie nedeterminat (în special în discursul jurnalistic sportiv) – „FC Timişoara – CFR Cluj 0-3! Dezastru pe teren. jurnalistul doar preia termenul. iar termenul are o funcţie pur descriptivă. galeria dezlănţuită!” (www. În ambele exemple. – Dezastru aviatic in Brazilia (www. 11. – „Mihai Stoichiţă se teme de încă un dezastru cu Astra. 23.net. 6.10).ro. 5. de un adjectiv relaţional[10]. 27.ziare. Dacă însă jurnaliştii nu supralicitează.ecomagazin.opiniicetatenesti.a) Situaţiile în care termenul dezastru este folosit în presă cu sens propriu sunt foarte numeroase.10).04. În cazul jurnaliştilor. dacă aceştia supralicitează cu scop persuasiv (eventual.08. o platformă petrolieră a explodat (www. De fapt. în această situaţie. . 26. 2010). fie determinat de un adjectiv relaţional sau de indicarea domeniului de aplicaţie a caracterizării: – Dezastru muzical: Loredana cântă cu Salam (www.jurnalulbtd. violenţe în tribune.prosport.ziaruldeiasi.ro.. amplificând peste măsură în mod conştient gravitatea situaţiilor descrise. 18. 07. în pragul unui dezastru ecologic (www. RUŞINE. 2010). caracterizarea ca 163 .bacauexpres.09). care au în constituţia lor semantică semul „intensitate maximă”: – Sindicaliştii acuză dezastrul din Sănătate (CR. manipulatoriu). 04. FCM BACĂU !!! (FCM Bacău – FC Snagov 2 la 4) (www. după meciul pierdut la Alba Iulia. – Dispar albinele: Duc pesticidele la un dezastru biologic?(www. 06. 05.” (www. a termenului dezastru este dificilă. Există contexte în care distincţia dintre întrebuinţarea cu sens denotativ şi cea cu sens conotativ. 04. termenul este determinat. 05.] electoral” (EvZ. preşedintele BNS. atunci avem de-a face cu întrebuinţarea cuvântului cu sens denotativ. 10).ro.. care indică domeniul de activitate cu posibile accidente de mari proporţii: – Dezastru ecologic în SUA.ro.Neacreditarea spitalului judeţean [din Botoşani] (www. s-ar putea deduce că utilizarea susbtantivului dezastru le aparţine jurnaliştilor.muzicabuna. În primul articol. 13. dezastru apare în titlu. 13. 10). 05.

ro.Guvernul: Calamitate în agricultură în 34 judeţe şi despăgubiri de 500 mil. cât şi cu sens conotativ. în consecinţă. 3. 21. 26. cataclism.Asociaţia „Salvaţi Bucureştiul”: Capitala – un dezastru urbanistic (www.09).lei (www.ro. Calamitate Termenul este definit în DEX ca „nenorocir.ştirileprotv.06.susa de ştiri.10).Suntem tot mai aproape de starea de calamitate în agricultură (www. persuasiv. a termenului dezastru.„dezastru” a neacreditării spitalului judeţean din Botoşani este pusă pe seama directorului de la Direcţia de Sănătate Publică a judeţului. O calamitate! (www. într-un fel. 01. deoarece nu a fost declarată stare de calamitate în acestă parte a ţării [. . zonă: . . ca metaforă.ro. dezastru. jurnalistul mizează pe impactul emoţional şi.05. 164 . .126). . 12.10).10). maxim pe care un asemenea termen îl are asupra cititorului.ro. [. 10). care să îndreptăţească recursul la specificarea amintită. avem mai curând utilizarea cu sens denotativ decât cea cu sens figurat.Calamitate! (www.stiri. 08). textul intitulat nu face decât să expliciteze folosirea unor asemenea termeni generici şi.ro. cu toate acestea. prag.. în asemenea cazuri.Triumful banului în vreme de calamitate (www.ro.. Întrebuinţat cu sens denotativ. ca de altfel şi ceilalţi termeni generici.06.Agricultura ”de calamitate”– cea mai rodnică îndeletnicire a băieţilor deştepţi (F. 03. pericol. o extensie a acestui tip de transfer semantic are loc în limbajul jurnalistic.. prin natura activităţilor desfăşurate. limbajul jurnalistic preia un uzaj frecvent în limbajulcomun familiar: Green [antrenor] e o calamitate! (www. cu sens denotativ.Mai mulţi fermieri din judeţul Vaslui. . Un comportament conotativ similar cu termenul dezastru îl are substantivul calamitate.spot. De aceea. ca determinant pentru substantivele asigurare. calamitate.] au dat în judecată Guvernul şi Ministerul Agriculturii. dar declaraţia medicului nu este reprodusă în cuprinsul articolului. b) Ca metaforă hiperbolizantă.30. termenul „calamitate” (ca şi dezastru) apare predilect în jurnalismul sportiv: În Africa de Sud e dezastru.] (www. dezastru care loveşte o comunitate” (p. 14.Stare de calamitate în Timiş? (www. 29.. catastrofă etc. există în articol suficiente elemente cu caracter descriptiv (referitoare la consecinţele foarte grave ale neacreditării spitalului). dacă realităţile obiectuale sunt caracterizate ca „dezastre”: – Drumuri Sapard – un adevărat dezastru (www.agenda.09).ro.. apare cu frecvenţă foarte mare în titlu.08. 26. .11. .ro.gds. şi în acest caz. a) Spre deosebire de alţi termeni generici din câmpul lexical „nenorociri majore”. hiperbolizant. atunci când se aplică persoanelor („Eşti un dezastru!”).09). calamitate apare foarte frecvent.09).mediafax.itbox.obiectiv.07. 3. supus. să-l motiveze pe cititor să parcurgă articolul. variaţiilor climatice dezastruase.06.08).10) Este semnificativă frecvenţa cu care termenul calamitate este invocat în limbajul jurnalistic ca descriptor pentru un domeniu economic ca agricultura. 10.eu.ro. 16 06. Termenul dezastru cunoaşte în limbajul familiar o întrebuinţare specifică.money. În raport cu titlul care conţine termeni ca dezastru. atunci când este utilizat metaforic pentru a caracteriza persoana. stare.fonduri-finantari.07.

– Dupa criza economică. termenii dezastru. niciodată *„dezastrul/calamitatea de X”.].indexstiri. demografic. 09). un primar catastrofă pentru Năvodari (www. 14. 05. „X.09).napocanews. un/ce dezastru!”. a spus Malouda. a substantivului: – Impactul groaznic de La Scînteia. [. 10). b) În special jurnalismul sportiv sau presa mondenă uzează şi abuzează de termenul catastrofă ca metaforă hiperbolizantă: – „[. „X. 09).. nenorocire. spun criticii de film” (www. umanitar etc. dar nu trebuie să ne pierdem dinainte încrederea în forţele noastre. 8. 09. 19.replicaonline.acasatv.info-sport.catholica. 19. cu sens negativ.01. 09) Ca şi termenii calamitate şi dezastru.newsiasi. Uzajul în registru familiar al limbii române înregistrează formulările „X. Există. prin schimbarea clasei contextuale.ro. fără o altă determinare adjectivală este mult mai puţin uzitată: – Tăierea pădurilor din România a atins nivelul de catastrofă şi în ariile protejate (www.ro. care presupune transferul acestui termen axiologic. – „Mihai Stoichiţă: «Pare catastrofă. 29. 18. – Catastrofă feroviară cu un transport Dacia (www. ne paşte catastrofa financiară!(www. 10. 2010).ro.Catastrofă În DEX termenul este definit ca „eveniment tragic de mari proporţii. – Inventatorul pilulei deplânge „catastrofa” demografică (www. 08. un număr limitat de adjective care pot fi ataşate termenului catastrofă: aviatic. decretat „catastrofă feroviară” (www. –„Catastrofa de la Sănătate”.. o/ce catastrofă!”. Mai important este să observăm că sintagmele compuse din substantivul catastrofă + adjectiv relaţional indică întotdeauna întrebuinţarea cu sens denotativ. 2010).ro. pentru L’Equipe” (www. 06.ro.ro. ca sinonime sunt indicaţi termenii: dezastru. cu urmări dezastruase”.) care.apropo. ca şi în cazul termenului dezastru. feroviar. trec din clasa termenilor nonevaluativi/de clasificare în cea a termenilor evaluativi axiologici şi nu mai pun în valoare decât conotaţia depreciativă/meliorativă. ce/o calamitate!”. dă undă verde verificării la domiciliu a persoanelor aflate în concediu medical (www. 2. termenul catastrofă apare întotdeauna în limbajul jurnalistic însoţit de un adjectiv relaţional sau de specificarea domeniului de aplicaţie. termenul catastrofă este valorificat în discursul jurnalistic cu întrebuinţarea metaforică din limbajul familiar. Ca şi în cazul altor termeni (nume de animale.euroactiv. 14.] va fi o catastrofă dacă nu vom învinge România. 01.04. calamitate şi catastrofă îşi pierd ca metafore cu aplicaţie la clasa substantivelor nume de persoane semul comun 'cu consecinţe foarte grave' şi acutalizează conotaţia „de calitate foarte proastă”: – La un pas să lase oraşul fără căldură şi apă caldă.144) a) Cu sens denotativ. 04. Întrebuinţarea termenului catastrofă cu sens propriu. dar nu e»” (www. 06.. 08).presaonline.ro. asupra unor cuvinte ce denumesc realităţi obiectuale sau persoane („X e o catastrofă!”).ro. 8-9. Cseke Attila.ro. 21. (p. calamitate şi tragedie. Nicolae Matei. dar numai „catastrofa de X”. Utilizat cu sens metaforic. Semul comun „cu consecinţe foarte grave” se păstrează dacă termenii sunt întrebuinţaţi ca metafore pentru nume de obiecte: 165 . nume de profesii etc.2010) – „Debutul lui Kylie Minogue la Bollywood – o catastrofă.. substantivul catastrofă se deosebeşte de substantivele dezastru şi calamitate în ceea ce priveşte comportamentul sintactic. 2010).

ro.com 30. 4.02. 01. dezastru (DEX. cu referire de obicei la viaţa cotidiană. epidemie.ro. 2010) – Poluarea sonoră. 6. 12. cât şi cea audio-vizuală. – Urgie la asociaţii [de locatari] (www. 12. 8.roportal. (b) În retorica emfatică practicată în media.telgrafonline. 02.de. – Pornografia infantila – Flagelul societăţii moderne (www. – Coruptia. 03. 04. 1139). evidentă: (a) – Urgie de la lumânări – un mort şi apartamente făcute scrum (www.– Tunelul CFR. aparţinând lexicului popular. metafora „flagelului” este una dintre cele mai comune.euractiv. 2010) – Febra aftoasă – noul flagel al începutului de mileniu (www.gds. intenţia jurnalistului de a supralicita efectul dramatic este. 20.mediafax. traficul / consumul de droguri.ro.ro. 2010). 19. flagel al lumii moderne(www. o catastrofă ce pândeşte sub oraş (http//: constanta. 01). 12. un flagel planetar (RL.ro. 03.ghimpele. prin specializare semantică flagel devine sinonim cu boală. prăpăd” (p. 383). 2010). local. 08. 22.fonduri-finantari. – Dosar – Traficul de persoane: UE lupta cu un flagel ce aduce profituri uriaşe (www. totuşi cu consecinţe sociale semnificative pentru o comunitate: – Cornelius Nicholson a prezentat „Drogurile. – Drumuri Sapard – un adevărat dezastru (www. Este neobişnuit însă ca acest termen. – Medvedev: Alcolismul în ţara noastră este un flagel naţional (www. 12.ro. 09) – Zgomotul. un adevărat flagel pentru constănţeni (www.ro). 10. – Pedofilia – un flagel greu de combătut (www. 8. obezitatea. 08). atingând pragul clişeizării. molimă.ziaruldeiasi. 08) – Politizarea.ro. 2010).ziuaveche.ro. Flagel Termenul flagel intră în câmpul lexical „nenorociri majore” cu sensul figurat de calamitate. un flagel devastator (CR. ziaruldeiasi. un flagel al societăţii româneşti (http//:2005. poluarea (de orice fel).monitorulneamt. 25. în acest caz. 03. acest flagel al lumii moderne” (www. 01) – Mafia pieţelor – un flagel greu de stârpit (A. prostituţia infantilă. specificat (pop.informatia. 14. 07). 10).ro. 07) Urgie În DEX termenul urgie.02) – Violenţa asupra copilului. valorifică mai rar prima accepţie. 04.) este definit mai general ca (a) „nenorocire care se abate asupra a ceva sau cuiva” şi într-o accepţie mai restrânsă ca (b) „dezlănţuire violentă de forţe ale naturii. 04. atât scrisă. 23. 166 . terorismul – sau limitat. 07..eu. 15. 08). p. 9. 09). să apară în contexte referitoare la viaţa economică sau cea politică: Urgie pe bursă: 60 de brokeri concediaţi in zece zile (www. 10. 08. de vreme ce termenul este folosit aproape automat atunci când discursul jurnalistic atacă teme de interes planetar – alcoolismul.dw-world.ro.ziare. Presa. traficul de persoane. 05.

12. Determinările sunt selectate atât din clasa termenilor care desemenază obiecte / abstracţiuni – Avalanşă de internări.. cancan. Se poate detecta chiar un titlu-clişeu. 06. 2010).ro. 02. 20.ro.ro. 2010). 7. www. 11. iar jandarmii. provocată de dislocări subterane. 10). de erupţii 167 . verticală. este preferat de jurnalişti în titrarea unor articole sau ştiri de comentariu despre dereglările climei sau despre fenomenele meteorologice severe (În plină urgie. la Spitalul Clinic de Urgenţe din Iaşi. 09).. la Spitalul Judeţean de Urgenţe (www. mănunchi sau noian. în măsura în care.ro. – Urgie pe şosele: între Bucureşti şi Braşov nu s-a circulat noaptea. în care termenul urgie este urmat de o determinare locală (numele regiunii.(b) Termenul urgie. – Risc de avalanşă în Făgăraş şi Bucegi (www. dupa Sf.1.). frecvenţa uzajului său cu sens metaforic compensând domeniul foarte limitat de aplicaţie a termenului cu sensul său denotativ. 2.time.07) B) Termeni specifici Avalanşă În DEX termenul avalanşă este definit ca „masă de zăpadă care se desprinde de pe coasta unui munte şi se rostogoleşte la vale (ducând cu sine şi pietrele.ziare. al oraşului în care se întâlnesc asemenea fenomene). mai concret.03.ro. – Urgie în Dolj şi în Olt! Zeci de maşini au rămas înzăpezite (http:// craiova. panoplie. 10). constelaţie.. 10).2010). evantai.. 04. 24. cu toate acestea.ro.edu. 03.ro. alături de termeni ca paletă.ecomagazin.02. orizontală sau de torsiune a scoarţei pământului.4news. – Urgie in Argeş (Judeţ paralizat de viscol). 24. 2010). cât şi din clasa termenilor care desemnează persoane: – Avalanşă de voluntari la plantat copaci (www. întâlniţi în cale). 12. 16. 02. năvală (de.portal.apropo. 12 02. Varietatea acestor determinări face ca termenul avalanşă să apară în contexte dintre cele mai variate. 01. 2010). 11. http:// observator. (b) Întrebuinţat cu sens figurat. (www. Cutremur În DEX termenul cutremur este definit ca „Mişcare puternică şi bruscă. copacii etc.ro.com.9am. – Avalanşă de oameni ai străzii în spitale (www. avalanşă se subsumează clişeelor cantităţii[13].iasiplus.)” (DEX. „avalanşă de reproşuri”). nu putem face abstracţie de întrebuinţarea curentă a termenului cu sens figurat în limbajul comun (cf.ro.antena1.videonews.glasulmaramuresului. În text se precizează: „A început avalanşa de clipuri electorale ale candidaţilor la preşedinţie” (www. – Urgie pe şoselele din Bănie (www. – Avalanşă de note mari la tezele unice (www. 21. 12. termenul avalanşă este definit „cantitate mare (de. în consecinţă simţit ca având un plus de expresivitate. Gheorghe (F. p. lavină” (p.ro. 3. al judeţului.ro. 20. Oprescu şi sărăcia. Rodica Zafiu vedea în utilizarea termenului avalanşă în limbajul publicistic un reflex al limbajului totalitar de dinainte de 1989.ro. 27. – Vaslui: Avalanşă de bolnavi. 76): (a) Cu acest sens denotativ. cu subtitlul: Salvamontiştii avertizează asupra pericolului de avalanşă în munţii Bucegi şi Făgăraş. Antonescu şi bunul simţ. 76) şi primeşte obligatoriu determinări.agerpres. Berceanu demite directorii de la „Drumuri”. 2010). 09). 07) – Un articol intitulat Avalanşă electorală: Vadim şi mafia. 24. 04. termenul avalanşă este întâlnit în relatările referitoare la accidente montane: – Schiorul surprins de avalanşă la Bâlea Cascadă a fost găsit mort (www. 09). ciao. cu care sunt titrate numeroase articole/ştiri de sezon: – Urgie în Maramureş (www. pompierii şi SMURD sunt pe baricade.

. Genocid Faţă de alţi termeni cu sens superlativ. După cum indică exemplele care urmează. 10. 10. cutremur politic (RL. 24. – Pace sub măslini? Cutremur politic în Ţara Sfântă (www. 14. 2010). cutremur desemnează evenimente seismice de intensitate variabilă: Puternic cutremur in largul insulei indoneziene Java (www. 254). 09). naţional. – „Cutremurul provocat la Constanţa de gruparea S. – Cutremur politic de 7 grade! (www. genocid este plasat adesea în titlu. 10).vulcanice: seism”.ro.hotnews. 21. 07). 15. – Cutremur politic în Ungaria? (www. cu consecinţe importante în ceea ce priveşte modificarea raportului de forţe. etnic etc. D. 2.euractiv. panică” (p. ca şi cutremur. Definiţia din DEX – „Crimă comisă cu intenţia de a distruge un grup uman. – Demisia lui Remeş. 04. zaraf. care etichetează o varietate foarte largă de evenimente din viaţa politică internă sau internaţională. 09. 08.forum. 418) – fixează ca element diferenţiator de descriere semantică a termenului „număr foarte mare de victime”.]”(www.vranceamedia. 03). – Cutremur în lumea interlopă ieşeană (RL. 04. de pildă. 06. pentru că jurnalistul vrea să impună de la început gradul înalt de intensitate emoţională a discursului său: 168 . ro. – Cutremur politic în Germania. (b) În retorica publicistică.ro. 08). de gradul 7] pentru administraţia gălăţeană»” (RL. termenul cutremur pare a fi specializat în jurnalismul politic şi cel economic pentru a desemna evenimente / fenomene cu efecte perturbatoare importante şi consecinţe explozive. sensul figurat al termenului genocid se materializează ca hiperbolă. 07. (a) Cu sensul denotativ. sensuri fig. – Cutremur pe scena politica vrânceană! [. 07). limbajul jurnalistic nu pare însă a valorifica niciunul dintre sensurile figurate indicate de DEX pentru termenul cutremur: – „Vestea demiterii preşedintelui PSD din Galaţi a reprezentat «un cutremur [eventual. acest veritabil cutremur bancar a traversat Europa [. 07. termenul genocid se referă la existenţa unor cauze umane care provoacă dezastrul. fior. nu a fost resimţit la Bucureşti de către conducerea partidului” (CR.ro. 08. care desemnează nenorociri provocate de cauze naturale.telegrafonline. pentru a spori caracterul incitativ[14] al intitulării: – Cutremur politic după dezbaterea televizată din Marea Britanie (www.] (www. (b) Întrebuinţat cu sens figurat. groază.money. nu este lipsită de semnificaţie plasarea unei asemenea sintagme în titlu.. p.” (p.ro. 7. 10. ceea ce trădează intenţia neîndoielnică a jurnaliştilor de manipulare a cititorilor. cutremurare. ext. frică. 05)..realitatea. ziare. resimţit la Bucureşti (www. teamă. cu efect persuasiv garantat. 03). – „Pornit de pe Wall Street.: „înfiorare.. 05. Anumite sintagme în care substantivul cutremur intră cu sens metaforic s-au clişeizat ca.net.rfi. 26.ro. ce presupun schimbări bruşte şi semnificative de situaţie. 08). 06). atunci când discursul jurnalistic are ca obiect realităţi sociale sau categorii umane vizate de măsuri (considerate) defavorabile. „cutremur politic”. 19. 28. 10).

ProTV. 2010).com/stiri). Întrebuinţarea cu sens propriu a termenului seism presupune un cadru frastic limitat: în afară de menţionarea magnitudinii (determinant). – Genocid organizat de Poliţie şi Drumurile Naţionale (www.blog.money. 09)..1 grade pe scara Richter a zguduit miercuri regiunea Maule din Chile [. Seism Termenul seism este definit în DEX ca „cutremur de pământ” (p.. eventual a numărului de victime (obiect direct). [. – Vosganian îl acuză pe Băsescu de „genocid moral”.600 morti.ro. „a avea loc” şi „a zgudui”. discursul jurnalistic desemnează acţiunea „seismului” prin verbele de acţiune „a se produce”.] (L.ziaruldeiasi. 04. Dacă însă unii jurnalişti califică drept „sesim devastator” un cutremur de 6. termenul genocid apare întrebuinţat ca hiperbolă nu foarte fericită. Uneori. 11. 05.. – Genocid Fiscal (text: „În goana disperată după venituri la bugetul de stat. 09). verbul cu sens superlativ „a zgudui”. care indică domeniul sensibil pentru opinia publică: – Sindicatele acuză autorităţile de genocid alimentar (www.10). dornic de formulări cât mai puţin uz(it)ate.ro. (www. este şi mai bine pusă în valoare. 03.ziaruldeiasi. Dacă verbul „a se produce” şi locuţiunea verbală „a avea loc” indicând un proces cu durată nedeterminată deţin cea mai mare frecvenţă în discursul jurnalistic practicat în marile cotidiane.videonews. 12.]” (www. – Genocid social („PSD a sărit la gâtul guvernanţilor acuzându-i de genocid social[. Guvernul loveşte în întreprinzători cu un nou Cod Fiscal haotic şi represiv”) (SF. substantivul seism (ca şi sinonimul său cutremur) primeşte determinarea „cu magnitudinea de.” sau este însoţit de adjective ca puternic..] (www.astv.. 169 .– Badea afirmă că aşa-zisa reformă a guvernului Boc este de fapt un genocid. 05. pare a fi preferat de televiziunile private (Realitatea TV. acest simplu fapt vorbeşte nu numai despre percepţia subiectivă pe care o are jurnalistul asupra evenimentelor de acest gen. 0. – Genocid în administraţia publică: lista cu demişii şi noii şefi după vinerea neagră a PSD (www. 2010). 29. 12. 09 ). www. mare. o stare emoţională intensă. cu referire la alte fiinţe decât oamenii: GENOCID PE LĂPUŞEL: Peştii din râul Lăpuşel au fost ucişi de apele reziduale deversate de SC Vital SA. violent. 09). 5. 05. atunci când substantivul „genocid” apare determinat de un adjectiv relaţional. 08. (a) Când este întrebuinţat cu sensul propriu. care indică un proces instantaneu.ro.) şi de ziarele tabloide: Sintagma „seismul/cutremurul a zguduit” devine un nucleu lexico-sintactic stabil al articolelor/ştirilor de presă referitoare la acest subiect (varianta cu diateză pasivă este de asemenea frecventă): – Un cutremur cu magnitudinea 6. 970). 07).ro..ro.09. 9. a zonei în care s-a produs (circumstanţial). punând în mişcare afectele negative ale cititorilor. devastator. 2.3 grade pe scara Richter (Seism devastator:4. 6. (G. dar şi despre maniera în care aceştia înţeleg să le transmită cititorilor. alţii se rezumă la calificativul neutru puternic pentru a caracteriza cutremure cu magnitudine mult mai mare.. distrugător. Antena 1 etc. 06).iasi. Intenţia manipulatorie a unui discurs ce supralicitează dramatismul.. sinonimia dintre cei doi termeni este corectată de specificarea 'limbaj ştiinţific' prin care seism se deosebeşte faţă de termenul din limba comună cutremur. 05.ro. odată cu informaţia.infomm. 7.

(b) Ca şi termenul cutremur. – Locuinţele de lux rezistă eroic în faţa tsunami-ului imobiliar (www. 04. info-stiri. – „Tsunami” în lumea traficanţilor de droguri (www. 03.newschannel.ro.observatordebacau.ziare. în fond pleonastică. 1138). 24. 09.ro.com. cu sens generalizat. marcându-l prin ghilimele şi renunţând la determinări suplimentare: – FARUL CONSTANŢA – FC BOTOŞANI DUPĂ DEZASTRUL CU SĂGEATA MARINARII PAR RESEMNAŢI. 29. 08. „Libertatea”) – Japonia.ro.ziarulstiintelor. – „Dezastru în centrul Italiei. evenimente explozive din lumea financiară sau politică: – Seism financiar la Humanitas (www.dailybusiness.ziarulring.realitatea. 06. 04.9 grade pe scara Richter. 10).9 grade (www. 06. 10. 08). 12. seism este întrebuinţat ca metaforă hiperbolizantă de preferinţă pentru a caracteriza stări.ro. 09). a zguduit duminică nordul Japoniei[. 13.ro. este semnificativă pentru construcţia discursului jurnalistic de tip tabloidizant sintagma. 10. (b) În presa românească. 27. 10. 08.9am. 24. Ţinând seama de această definiţie. 10) sau devastator (www. 10). ca şi în cazul altor termeni din aceeaşi serie. 03. Catastrofa naturală a avut un impact emoţional uriaş asupra a milioane de oameni. 21. 12. 10). tsunami (echivalat cu „dezastru cu impact major”) primeşte de obicei ca determinant un adjectiv relaţional care indică domeniul de referinţă al discursului: – Tsunami cultural – după 150 de ani.huon.cadranpolitic. 07. 12.ro.. jurnaliştii pot atrage atenţia asupra uzajului metaforic al termenului tsnuami.ro. iar termenul a intrat în retorica jurnaliştilor de pretutindeni[15]..4 grade a zguduit nordul Indoneziei (www. 1. estimează analiştii Erste Bank (www.liga-2.04. interesează mai ales uzajul metaforic al termenului. – Un seism de 6.ro. 21. Uragan Termenul uragan este definit în DEX ca „ciclon tropical”. însoţit adesea de ploi torenţiale” (p. Viaţa e grea după „tsunami“ (www.. 09. – Riscul contestării alegerilor: „tsunami economic” (RL. 27. 10). 03. 03. uragan înseamnă „vânt puternic cu acţiune distrugătoare. 20. notează presa helvetă la unison.ro. 08). 10).]” (http//: stirileprotv. după un seism devastator care a zguduit duminică noapte orăşelul Aquila [.europafm. 06.antena1. – Insulele Solomon au fost zguduite de un seism de 6.indexstiri.ro.ro. – Criza financiară nu s-a incheiat.– „Un seism puternic. cf. 27. cu efect distrugătoare la mii de kilometri.ro. – O îngrijorare europeană: tsunami alimentar (www.ro. care forţează descrierea şi supralicitează efectul emoţional: 170 .ro. (www. 30.]” (wwww. efectele seismului financiar din SUA urmând să fie resimţite şi în viitor. referirea la acel tsunami se făcea încă în termeni de catastrofal (www. „uragan devastator”. zguduită de un seism de 6.net. – Seism de 9 grade in PNL: Berca la PDL (www. produs la mică adâncime. 09).2010). „Libertatea”).hotnews. (www. Uneori după cum se întâmplă şi în alte situaţii de acest fel. 10) Tsunami Cutremurul produs în largul coastelor indoneziene (2004) a fost urmat de un tsunami („valuri uriaşe produse în urma unui seism”). 25. 08).observaotr. 26. 30.03. teoria evoluţiei încă face valuri (www. 9.. la câţiva ani după evenimentele de la Banda Aceh.ro. 06. cf. www. 09). 09). –„Elveţia trăieşte un seism politic”.

ro. (http:// vodpod.md/stiri. 07).ro. – La doi ani de la trecerea devastatorului uragan Katrina.9am.ro 21. Viitura a făcut prăpăd. Sintagma „devastatorul uragan” este recurentă şi în discursul milenarist din presa laică şi religioasă care vorbeşte despre sfârşitul lumii (anunţat sau nu de calendarul maiaş pentru 2012). oraşul New Orleans încă se luptă să revină la normal (www. substantivul uragan este preferat de discursul jurnalismului sportiv. Ocazional.2009). – Uragan devastator pe insula Haiti din Caraibe (http:// m.” (p. (b) Ca metaforă.01. – Uragan devastator este titrată ştirea despre uraganul care a lovit El Salvador (www. dar semnificativ este faptul 171 . fie este legat de formulări verbale cu sens superlativ: – Haos în Dâmboviţa.ro.rol. 12. căruia omul nu-i poate opune rezistenţă. pe de lată parte. atunci când contextul verbal imediat o contrazice.]” (www. 98). cf. www. 08.. – Dinamo . în avarierea a două maşini. 11. –Viitura a făcut ravagii la Câmpia Turzii (www. a lovi – sau de mişcare – a pătrunde.net.roportal. 11.02.09. 06. – Devastatorul uragan Ida se îndreaptă spre SUA (www. 31. (www.ro. (a) Ca şi alţi termeni specifici din câmpul lexical „nenorociri majore”.9am. Cluj] (http//: cfrmania. 08. sport365. (b) Caracterul intempestiv al fenomenului natural. 10). ProTV).fotbal-romania. tranzitive – a speria.. Afirmaţia „În satul Dealu Frumos. prin excelenţă marcat de tratarea tabloidizantă a informaţiei[16]: – Vine ca un uragan tăvălugul catalan / Barcelona . preluat din „Evenimentul Zilei”). 14. viitură este întrebuinţat cu sens propriu în contexte mai mult sau mai puţin „standardizate”.ro.protv. 08). Uragan pare a fi şi o formulă verificată de caracterizare metaforică a unor sportivi (mai ales fotbalişti): – Uraganul Dică [mijlocaşul la CFR.ro. 05. 06. 25. este evidentă. 9.2009). 06.0 -2 .ro.Real Madrid 2-0 (www. Termenul primeşte fie determinanţi adjectivali cu sens superlativ (Viituri năprasnice au făcut pagube importante în mai multe judeţe.07). 10. se traduce şi prin caracterul verbelor. a lua pe sus.Rapid . de încălzirea globală şi efectele ei dezastruoase.ro. 20).Uragan vişiniu (www. de exigenţa raportării la realităţi precis circumscrise. 09. Realitatea TV.stirileprotv.sport. 23. 27. 27. 11.realitatea. – Uraganul Uhrin [fost antrenor la FC Timişoara] (http//: cfrmania.ro. de schimbările dramatice ale climei planetare. 09).primatv. cf.ro. 05. 10. 12. impuse. Viitură În DEX termenul viitură primeşte următoarea definiţie: „Creşterea bruscă a nivelului apei dintr-un râu (care poate duce la revărsarea lui). metafora uragan desemnează mai ales în presa de provincie evenimente locale. am putea spune de întrebuinţare hiperbolizantă a unor asemenea expresii. ProTV. o viitură a făcut prăpăd în câteva minute” este urmată de precizarea că „prăpădul” a constat. 10). – Uraganul Serena [Williams] (www. dinamice.05.com. 12. 31.ziaruldeiasi. 09). a căror importanţă jurnalistul o supralicitează pentru a conferi o greutate mai mare informaţiilor furnizate de articolul său: Uragan la „Concordia” (www.10). 14.gsp. Uneori intenţia de exagerare voită.ro. – Viitura a făcut ravagii la Suceava (www. cu care termenul este asociat.ro. 29. 08). cf. 1162).allpress.gsp.2010). de fapt. 28.campiaonline. de formatul discursului melodramatic. 12. 22. pe de o parte. tabloidizant.– „La circa trei săptămâni după devastatorul ciclon Katrina [.

06.2008). ceea ce sugerează animizarea fenomenului natural.] Mariana Cernicova constată în România postdecembristă existenţa unui limbaj clişeizat care tinde să devină.că cele mai multe contexte în care apare substantivul viitură cu sens propriu sunt construite cu aceste verbe la diateza pasivă. din câmpul lexical „nenorociri majore”. fie specifici. fie generici. Discursul jurnalistic fixează. 29. 8. 2006. sociologii. catastrofă este folosită cu referire la persoane (mai ales în limbajul sportiv sau în cel politic al presei de opoziţie).05).monitorulneamt. 30. 09. 08). psihologii nu contenesc să atragă atenţia asupra pericolului 172 . De aceea nu puţine sunt contextele în care termenul viitură este întrebuinţat ca personificare: – Viitura a fentat autorităţile în Ialomiţa (CN. 08.ro.000 de candidaţi la alegerile locale (RL. ca descriptori pentru anumite domenii ale realităţii anumiţi termeni fie generici. Este o caracteristică a limbajului jurnalistic de pretutindeni să trateze anumite realităţi în termenii altei realităţi.)[17]. NOTE [1. 02. 06). S-a putut constata de asemenea recurenţa unor structuri sintagmatice în care apar termenii acestui câmp lexical: „cutremur politic”. dată fiind „natura problematică a evenimentelor”.08. –Viitura a avut „dreptate“ [despre asigurările de bunuri în caz de calamitate naturală] (www.infodeltadunarii.ro. de obicei. – Viitura electorală: 362. determinantul (adjectival sau substantival) indică domeniul de referinţă al discursului: – Vânătoare şi pescuit: viitura concesionării [articol legat de concesionarea lacurilor de pe râul Colentina] (www. 02. după cum urgie este termenul preferat de jurnaliştii televiziunilor private şi al tabloidelor în redactarea ştirilor referitoare la intemperiile hibernale. ) [2. Faptul că majoritatea exemplelor selectate sunt titluri nu este întâmplător.ro. tabloidă – se întemeiază pe plasarea în titluri a termenilor. 05). de inundaţii masive. pentru marea masă a consumatorilor de presă. un element de validare a discursului public. 09). mai ales dacă domeniul din care se alege termenul metaforizant este de interes general. este de aşteptat ca termenul „viitură” să „explodeze” în comentariile jurnaliştilor pe cele mai diverse teme. Bucureşti. O întreagă strategie a persuasiunii şi a „acroşării” cititorilor – nu numai în presa de scandal. fie cu sens conotativ (hiperbolizant sau metaforic). tabloidizant etc. Concluzii Examinarea unor contexte variate din presa scrisă şi audio-vizuală a pus în evidenţă un comportament unitar al termenilor din câmpul lexical „nenorociri majore”. O introducere în istoria şi teoria ştirilor. 158 şi urm. 09. de regulă. seria dezastru. Termenul calamitate apare automat în discursul presei scrise/audio-vizuale cu referire la efectele modificărilor climatice bruşte asupra agriculturii.] Alina Bârgăoanu consideră selectivitatea drept problema centrală a mass media. p.universulpadurii. Asemenea uzaje recurente (la care se pot adăuga metafore ca flagel) se clişeizează şi devin indici stilistici de caracterizare a unui anumit stil jurnalistic (senzaţionalist.liber. care „nu se nasc toate egale” (Tirania actialităţii. „viitura a făcut ravagii/prăpăd” etc. calamitate. fie specifici. – Viitura scumpirilor (RL. – Viitura concedierilor mătură portul Constanţa (www. 08). –Viitura îşi arată colţii ! (www. 29. Tritonic. 4.cuget. 30.ro. „cutremurul / seismul a zguduit”. În perioadele de perturbări meteorologice accentuate. în timp ce lingviştii. 05. fie cu sens denotativ.

A. Michel Voirol): informative şi incitative. în vorbirea dominată de impulsul unui sentiment puternic. 98. [10. [11. toţi termenii sunt substantive) şi mai multe seme generice (în cazul de faţă semul „cu consecinţe distrugătoare foarte grave”).. Mihaela Mancaş. 57-58) – şi criteriilor de delimitare a unui câmp.. în Câmpuri lexicale. Editura Universităţii din Bucureşti.cit. Polirom. 78). legate de existenţa unor seme comune: unul lexico-gramatical (în cazul de faţă. [7. cât şi în cea a întrebuinţării contotative elemente predilecte în construcia titlurilor incitative. Tritonic. 2007. 1975.] Câmpul lexical „nenorociri majore” este un câmp organizat ierarhic.pe care un asemenea limbaj îl reprezintă pentru sănătatea comunicării între diferitele compartimente ale societăţii.. 100. discursul marcat de retorica tradiţională şi comentariul reflexiv. „calvarul de neînchipuit”. Iaşi. putem vorbi de existenţa unor hiperonime. Cernicova numeşte „noulimba de lemn” este presa televizuală. nu cunosc categoria comparaţiei şi.] David Rowe deosebeşte patru tipuri de discurs în jurnalismul sportiv: ştirile hard. pe care le numeşte şi titluri-formulă. nici metafora hiperbolizantă.] Considerăm că seria de termeni „nenorociri majore” reprezintă un câmp lexico-semantic. „după o noapte de coşmar”) interesează direct cercetarea de faţă (Noulimba de tranziţie. Bidu-Vrânceanu. Cvasnâi-Cătănescu numesşte „metaforă disforică (op.78). în care „depăşirea limitelor” proprie hiperbolei se combină cu transferul de sens caracteristic metaforei (Mică enciclopedie a figurilor de stil. În ciuda faptului că formatul „ştirilor hard” presupune consemnarea obiectivă a informaţiilor. Limbaj şi politică.). [14]. Bucureşti. de admiraţie sau dispreţ. de indignare şi revoltă. 111-119).cit. [13. p. în consecinţă. intrând în subclase diferite. Limba de lemn în presă. Bucureşti. subiectiv.] v. fie micşorând imaginea obiectului (de obicei concret) peste limitele sale fireşti” subliniind importanţa factorului psihologic.. [3. ed. şi a unor hiponime. Jurnalismul şi cultura populară. Dragomirescu defineşte hiperbola ca „figură de insistenţă care constă în exagerarea expresiei. DŞL. Colin Sparks (coord. Gripsrud. 253).] Trecând în revistă figurile constitutive pentru retorica discursului media (Retorica publicistică: de la paratext la text. Polirom.] Este ceea ce M. termenul de „metaforă hiperbolizantă” rezumă acest comportament complex al cuvintelor. 44-56). [6.] Sunt relaţionale acele adjective care „exprimă o relaţie între două substantive. care grupează denumiri având primele seme comune în definiţia sensului” (Câmpuri lexicale din limba română. Estetica şi politica melodramei.. [8. 2006.] Gh.). [9. Editura Universităţii din Bucureşti. 2006. Maria Cvasnâi-Cătănescu nu ia în calcul nici hiperbola. Jurnalismul şi cultura populară. p. Sorin Preda distinge două categorii de titluri (cf. care se intersectează. ed. 2001. p. [5. acest tip de discurs jurnalistic sportiv este foarte asemănător în presa scrisă şi în cea de scandal (Tipologii ale jurnalismului sportiv. 53). de nevoia irezistibilă de a ridiculiza obiectul” (Mica enciclopedie. Rowe constată că.. cit. Nemira. 121-122). 52-55. Editura Universităţii din Bucureşti. Iaşi. Câmpuri lexicale. Pentru o discuţie asupra relaţiei de hiponimie v . A. în primul rând.] Rodica Zafiu.. [4. p. la persoana a III-a. Cristina Călăraşu. Termenii din câmpul lexical „nenorociri majore” sunt atât în varianta întrebuinţării denotative. Bucureşti. mulţimi) din ansamblul lexical al unei limbi. 2004 (1992). deşi acestea deţin o frecvenţă semnificativă în ştirile de tip tabloid sau în jurnalismul sportiv. în Peter Dahlgren şi Colin Sparks (coord. responsabilă de o serie de formulări sterotipate. Dragomirescu admite că. ştirile soft. deoarece răspunde definiţiei date de Angela Bidu-Vrânceanu – „Câmpurile lexicale (lexico-semntice) sunt fragmente (subansambluri.cit.. la ora actuală. p. termeni generici.. p. Bidu-Vrânceanu. ed.. Bucureşti. p. în constituirea figurii: „Hiperbola este generată. Probleme teoretice şi aplicaţii practice. [12. Bucureşti. 2008. hiperbolele sunt potenţiale metafore. Liliana Ionescu-Ruxăndoiu. între care cele din „categoria Cătălin Radu Tănase” („a fost bătut cu sălbăticie”.). p. 2004. p. p. Acestea din urmă. „îngrozitoarea catastrofă”. p. exprimate prin substantive. iar. 173 . p. 22-25. 24). în Ilie Rad (coord. Unul dintre domeniile predilecte în care se manifestă ceea ce M. fie mărind.. în mod normal. p. nu apar în poziţia de nume predicativ” (Angela Bidu-Vrânceanu.] J. despre tipologia semelor. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. au o frecvenţă sporită în presa de senzaţie (sau de tip tabloid) (Tehnici de redactare în presa scrisă. Polirom. în Peter Dalghren. Iaşi. morfosintactic.. 2009. Gabriela Pană Dindelegan.] Gh.

în acest caz. www.ro. 113). Jurnalismul şi cultura populară. www. www.edu.hotnews.acasatv. discuţia despre apetenţa discursului televizual pentru latura senzaţională a evenimentelor în John Langer.ro..rol.] metafore ocazionale. www.ro.dailybusiness.liber. http://stiri. www.ro.napocanews. www. www. www.ro.ro.gds.informatia.presaonline.info-sport. www.time. www.info-stiri.agerpres. www.. www. sunt metafore efemere.daciccool.fonduri-finantari. www. www. SIGLE DEX – Dicţionarul explicativ al limbii române.ro. www.ro. 124-139.] În general. www.realitatea.iasiplus. www. www. www. www.liga-2. Iaşi.ro.ro.ro/liga-1.ro.huon.observatodebacau.altermedia.ro.rfi. Liliana Ionescu-Ruxăndoiu. Rowe apreciază că limbajul melodramatic (propriu tabloidelor) a devenit „endemic” în cazul jurnalismului sportiv.ro.ro. www. în Peter Dahlgren şi Colin Sparks (coord.4news. 2001 A – „Adevărul” C – „Capital” CN – „Curierul Naţional” CR – „Cronica Română” EvZ – „Evenimentul Zilei” F – „Financiarul” G – „Gândul” L – „Libertatea” RL – „România liberă” SF – „Săptămâna Financiară” Z – „Ziua” SURSE ELECTRONICE UTILIZATE http://cfrmania. [16. www. htttp://m. www. www.gazetadebistrita.glasulmaramuresului. www. Mihaela Mancaş. 1996 DSLR – Luiza Seche.euractiv.infodeltadunarii.. www.ro.campionline.prosport. particulare.de. Ro.ro.] D.ro. www.com/stiri. www. Polirom. www.inform.info/news.antena1.constiinte.ro.ro.ideideafaceri. www.ro. www. ro.ro.ro. chiar în ştirile hard.observator. www.fotbal-romania. www.apropo.romania.opiniicetatenesti.ro.zoot. www.gorjnews.ro.bucuresteni.portal. www. www.replicaonline. 52).ro. www.postamedicala. Dicţionar de ştiinţe ale limbii. www. [.epitesti. www.avocatnet.mediafax.ro.ro. www.ro. www.] V. Bucureşti.eu. p.aradon.ro. p.protv.ro.ro.” (op. Gabriela Pană Dinelegan. a căror forţă şi perioadă de circulaţie coincide cu durata evenimentelor care le-a generat. Miecea Seche.ghimpele.sport365.ro.ro.cadranpolitic.gsp. http://vodpod.ro.ro. www. www.primatv.ro. www. 174 . 2004.ro. ci acestea sunt descrise ca fiind dramatice (op.ecomagazin.iasi. jurnalistul nu se plasează în centrul evenimentelor.sport.cancan.ro.] M. www.[15.sport. www.ciao. ro.. p.indexstiri. www.ro.ro.ro. Editura Academiei Republicii Socialiste România. [17. www. www. www. www.dwworld.ro. dependente de circumstanţe concrete.ro.ro. www. www.ro. Bucureşti.newschannel.ro.ro.rot www.ro. www.). Bucureşti. http://constanta. Cvasnâi-Cătănescu înregistrează drept caracteristică a figurării textului jurnalistic „Tendinţa de a inventa şi de a impune [. Cristina călăraşu.jurnalulbtd. http://2005. www. Ştiri groaznice la televizor. Nemira. Dicţionarul de sinonime al limbii române.bacauexpres.md/stiri.ro.cuget. www. www. www. www.gandul.jurnaluldevrancea.ro.monitorulneamt. www.. www. www.ro.ro.agenda.ro..as-tv.ro. www.ro. cit. http://craiova..ro.info.cronicaromana.newsiasi. 1982 DŞL – Angela Bidu-Vrânceanu.ro.money.ro.allpress.net. Univers Enciclopedic.com . cit.ecomagazin.

ro BIBLIOGRAFIE Bârgăoanu. 250-262 Cvasnâi-Cătănescu. www.www. www.vranceamedia. (2001): Vocabularul limbii române actuale. zoot. www. Iaşi.videonews.stiri. métaphore hyperbolisante.). (2009): Noulimba de tranziţie. Jurnalismul şi cultura populară. Polirom.).avalanche. www. Dinamică. inondation . Jostein. ouragan. www. p. Mariana. www.ziuadevest.ziaruldeiasi. Alina.ro. All.net www. (2006): Tehnici de redactare în presa scrisă.ro.on examine les utilisations des sens dénotatifs et connotatifs (hyperbole. 1992): Estetica şi politica melodramei. (2008): Câmpuri lexicale din limba română. 1992): Tipologii ale jurnalismului sportiv. Iaşi. Probleme teoretice şi aplicaţii practice. 175 . p. www. ravages. în Ilie RAD (coord.).ziuaveche. în Peter Dahlgren. Colin Sparks (coord.ro. Limba de lemn în presă. Polirom. în Peter Dahlgren. Colin Sparks (coord.telegrafonline. ziare. Jurnalismul şi cultura populară.désastre. www. (2004. Iaşi. John. Tritonic. 107-123 Stoichiţoiu-Ichim.universulpadurii. Maria. în Peter Dahlgren.ziarulstiintelor. Editura Universităţii din Bucureşti. www. métaphore) et aussi les clichés caractéristiques au langage journalistique qui contient ces termes. (2004. Ro.ro. tsunami. Editurs Universităţii din Bucureşti. Polirom.ro. Influenţe. tremblement de terre/séisme. 9am.).wall-street.ziare. Iaşi Rowe. calamité. (2006): Retorica publicistică: de la paratext la text. (2006): Tirania actialităţii. Angela. David. clichéisation. Bucureşti RÉSUMÉ LA SEMANTIQUE DU DESASTRE Notre étude vise à analyser le comportement sémantique des termes du champ lexical des « malheurs majeurs » du discours journalistique. (2004. Bucureşti Gripsrud. www.ro. Bucureşti Cernicova. Jurnalismul şi cultura populară. 124-139 Preda.ro. www. Creativitate. Polirom. Rodica. www.stirileprotv.ro. 1992): Ştiri groaznice la televizor.itbox.ro. www. p. Bucureşti.ro.stiri.ro. cataclysme.ziardambovita. Tant pour les termes généraux . www.ro. O introducere în istoria şi teoria ştirilor. Colin Sparks (coord. p.virtualarad. Sorin. Bucureşti Bidu-Vranceanu. catastrophe. Tritonic. Editura Universităţii din Bucureşti. Bucureşti Zafiu. 95-106 Langer. Mots-clés: tabloïdisation. zaraf. dévastation – que pour les termes spécifiques . Adriana. génocide. (2007): Limbaj şi politică.ro. www.com.

agit au dehors” (DA9) . la cause ‘finale’ définit “ce qui a pour origine la fin recherchée” (TLFI). que la cause est à l’origine des événements. “ Ce qui fait qu'une chose existe. “ce par quoi une chose existe”. complexe et tortueux. se distingue de la condition. “ce sans quoi la cause ne peut agir” (DA9) [4]. autrement dit elle se constitue en un “ensemble des conditions nécessaires et suffisantes qui expliquent un fait complexe” (AD9) : Découvrir. Les définitions de la cause couvrent un espace de signification flexible et nuancé.2°. a lieu” (DA8) . de la pragmatique et de l’argumentation. la cause. le fait qu’elle est censée agir ”au dehors” établit ce rapport incontournable de cause à effet (Il n’est pas d’effet sans cause) et met en évidence l’existence des chaînes causales (cause première – cause seconde – cause finale). agit. puisqu’aujourd’hui nous rendons hommage à la terminologie et aux lexiques en général. “ Ce qui fait qu'une chose est. en même temps. l’idée de cause est associée à celle d’origine ou de principe : “Principe. Des questions incitantes. autrement dit de la lexicalisation de l’idée de cause. parsemé de pièges et d’illusions. Mais. la cause ne cesse de me hanter depuis les débuts de mes tentatives en matière de recherche scientifique. suivies d’autant de réponses pour le mieux incomplètes. Les approches que j’ai favorisées dans ces travaux se sont situées au niveau de la sémantique énonciative et interprétative. plus tard. mais. Dès le début. celui de ‘cause’ et celui de ‘procès’ : I. de reprendre ce sujet et de le remettre en cause. au-delà de toutes ces différences que l’on pourrait saisir à travers les documents consultés. est ce qu'elle est. Ceci permet de dire que Dieu est la cause des causes (DA8). L’idée de cause agissante. d’une version à l’autre du même dictionnaire.1. ‘souveraine’. je me propose de revenir sur mes pas.Virginia LUCATELLI Université « Dunărea de Jos » de Galaţi LE VOCABULAIRE DE LA CAUSE (Re)cherchons la cause 1. mais aussi des options d’interprétation. Dans la chaîne causale. ce qui explique l’emploi du terme au pluriel : “ Faut-il rappeler le massacre des maréchaux. etc. dans un livre [1]. “Ce qui fait que des choses ou des êtres sont” (TLFI). Argument Sujet plein de promesses. J’ai frôlé la question dans Le Discours de la cause [2]. Je me suis moins interrogée sur la présence “physique” de la cause dans les discours. Pendant plus de sept ans. On admet qu’il peut y avoir plusieurs causes menant au même effet. 1.1°. 176 1. variables d’un auteur à l’autre. je dois dire que le travail de trouver un dénominateur commun à toutes les définitions de dictionnaire que j’ai trouvées m’a coûté un investissement énorme quant au temps et aux efforts dépensés. J’ai tâché de m’approprier un corpus de dictionnaires aussi complet que possible et un corpus de textes représentatif [3]. le lexème ‘cause’ se laisse interpréter suivant ses deux sens principaux. Platon et Aristote. . ce qui fait qu'une chose est” (DA4) . on affirme. Dire qu’une cause est ‘agissante’. je me suis adonnée à ce travail séduisant et complexe. ou d’associer le mot cause à une série d’adjectifs tels que ‘première’. rechercher les causes d’un accident. qui demande à être évalué non seulement du point de vue de la complétude. qui se trouve au carrefour de tous les savoirs et se plie à toutes les investigations. Dans le premier sens. ‘universelle’. ont guidées mes démarches qui se sont matérialisées dans une thèse de doctorat et.2 La cause et ses définitions. I. Dans la pensée des philosophes grecs. ‘suprême’.

belle (belle cause). en position de GN2. le fait d'un être : “ Devant le comité central du parti. juste (injuste). on agit. 16 janvier 1993) . pie. affaire : “Ensemble de faits juridiquement qualifiés qui constituent le fondement du droit réclamé ou de l'exception opposée dans une demande en justice” (DA9). universelle. fortuite. cause licite.1. des intérêts propres à une personne. bonne (bonne cause). l’analyse se place au niveau du lexique-grammaire. efficace. Principe qui produit ou concourt à produire un effet. la cause est. ce qui fait qu'une chose est. essentielle. suffisante. finale. une cause peut signifier un intérêt “ ensemble des valeurs. fictive. 21 octobre 1976) . a lieu. prédisposante. involontaire. c) ce pourquoi on fait quelque chose. d'une obligation. 18 novembre 1991). etc. reconnut. on se bat” (DA9) : la cause du prochain. morfibique (vieilli). instrumentale.3. morale (immorale). appliquer des réformes” (LM. Affaire qui se plaide (judiciaire). etc. désespérée. 177 . immédiate. Dans ce même sens. réelle (irréelle). déterminante. mauvaise (mauvaise cause). la cause publique. dans les acceptions I. cause d'une convention. directe. principale. interne. CAUSE(S): accessoires. amiraux ? Ce fut. provisoire. le 15 août 1944. au moins en partie. Par extension. qui se juge à l’Audience” (DA4) : gagner. douteuse. un procès). Ensemble de faits. imaginaire. appointée. accompagné d'adjectifs épithètes ou déterminé par un groupe prépositionnel. ce qui eût été logique ". fébriles. c) dans la constitution de certaines locutions adverbiales d) dans la constitution de locutions prépositionnelles . pour devenir “ but en vue duquel une personne s'oblige envers une autre” (PR). de rection directe ou indirecte (verbes et expressions verbales qui "appellent" le mot cause). criminelle. intrinsèque (extrinsèque). mineure. Le contexte CAUSE + Adj. Pour résumer. une des causes principales des revers subis pendant la première phase de la guerre” (LM. L'ensemble des documents consultés offre la possibilité d'établir. Ce qui motive quelque chose : “Il n’a point fait cela sans cause” (DA4). vraie (la vraie cause). grasse.e. commises. où ‘cause’ est le nom centre. Edouard Ochab. étrangère. spécifique. 1. formelle. permettant de la caractériser comme efficace. ce pour quoi on plaide. notamment dans les contextes suivants : a) dans la constitution du groupe nominal.2. à un groupe . majeure. publique. par exemple. occasionnelle. pénale. primordiale. physique. etc. directe. extérieure(s). a) événement antécédent. pour y remédier. dira le maréchal Bagramian. embrouillée.1. et non au moment du débarquement de Provence.généraux. les occurrences de l'unité lexicale "cause". apparente.. la cause est “ce qui rend compte des conditions de l’existence ou de la nature d’une chose”. qu'il était absurde de parler de provocateurs et d'agents impérialistes. en effet. etc. Procès : “Se dit d’un procès qui se plaide. chimique. possessoire. innocente. interloquée. pétitoire. b) principe d'où une chose tire son être. b) dans la constitution du groupe verbal. sommaire. perdre une cause (i. intérieure(s). occulte. proverbes (structures verbales ou averbales). souveraine. célèbre(s).3 Cause en contextes Avec l’étude des contextes. (f) dans des expressions. explique Paul Dreyfus” (LM. Ce dernier sens s’est spécialisé en droit. imperdable. action qui produit un effet. combattre pour une cause (NDA). seconde(s). éloignée. continentes. fausse. 1. Il fallait chercher la cause profonde du mal et. Ce qui produit quelque chose : “ L'une des causes principales du drame du Vercors fut sans nul doute la mobilisation hâtive de tous les résistants qui gagnèrent le massif dès le débarquement de Normandie. efficiente. premier secrétaire. incidente. bénéficiale. prochaine. commune. accidentelle(s). et I. II. première. extrême. civile. matérielle. dictons. licite (illicite). servir une cause. légitime (illégitime). e) dans la constitution de locutions conjonctives . apparente.

trahir.3. Favoriser la (bonne) cause. au contraire. d'opposition.2 – ‘intérêt’). Servir la cause. DA4. + CAUSE Accéder à une cause . PLM2010). Le contexte Verbe + CAUSE (GN2) Découvrir la/les cause(s). ‘bénéficiale’ avec la spécification "droit canonique"(DN). Causes et moyens d'abus. le mot cause occupe la position objet. Le contexte Verbe + Prép. des pauvres.OBSERVATIONS: 1. DA8. DA9. Nous n'avons cite que les combinatoires trouvées dans les corpus consultés ou enregistrées communément par les dictionnaires.2. 178 . de la vertu. fébriles.3. réelle. Trahir la cause. ‘imperdable’. etc. ‘pétoire’. Cette liste n'est certainement pas complète. (Re)chercher la/les cause(s). sélectionnent plusieurs traits. son application n'a pas donné les résultats escomptés. 20 janvier 1992). affaire. vieillie aujourd’hui. ((LM. 3-4 décembre 1961). 2. Déf. Dans certains cas. cause d'audience.) : gagner une cause. Soutenir la (une) cause. correspond à une opposition de sens : ignorer la cause /vs/ ignorer une cause . Par exemple. cause d'intervention. aller. ‘pénale’. les adjectifs ‘criminelle’. Du pont de vue de la position. 1. 1. juridique" . etc. Le groupe prépositionnel est forme de préposition et groupe nominal (Pd. tels que “découvrir. Le contexte CAUSE + G. Établir la/les cause(s). essentiellement à cause des excès qu'elle a engendrés” (LM. de l'humanité. Da8. supra. Reconnaitre la/les cause(s). Je vous cède le pas à cause que vous êtes mon aîné” (DA8). des adjectifs comme principale. Trouver la/les cause(s). etc. 1. renvoient a II. etc. 2. 3. venger la cause. ‘pour cause de’. Indéf. du peuple. en bon ordre décroissant après le nom (déterminé + déterminant). Causes et moyens d'opposition à des criées (LM. OBSERVATIONS 1. de la royauté. DA4. /Art. ou bien servir. trouver la cause”.2. La cause de Dieu (cf. perdre une cause. au domaine médical.). qui dura environ une heure et demie.Prép. II est de l’ordre de l’évidence que certains adjectifs sont censés restreindre la sphère sémantique du terme. D' autre part.3. indiquer. 1. cause d'apparat. morfibique. Venger la cause. “ Il fut mis en jugement à cause qu'il conspirait contre l'État. combattre pour la cause /vs/ combattre pour une cause. Toutefois. remonter à la cause . etc. l'élargissent. Il est accompagné du prédéterminant article défini ou indéfini. PNR2009. etc.3. GRDLF. tout au moins dans l'optique communiste de la Chine. puis avait été repoussée pour cause d'entrée en guerre imminente des Etats-Unis” (LM. (cf. 1. vraie.5. “Cette rencontre de secrétaires d'Etat.3. DA9. + N) : la cause de : la cause de l'Eglise. ‘pour cause que’ : “ Si les principes sur lesquels repose la théorie du " bond en avant " tiennent. alors que certains autres. cause de désastres. PLM2010). GRDLF.2. Le groupe prépositionnel est forme de préposition suivie de nom à prédéterminant zéro : cause de dégâts. Indiquer la/les cause(s). Locutions prépositionnelles et conjonctives Le mot ‘cause’ se retrouve dans certains mots-outils comme les locutions prépositionnelles : ‘à cause de’. de la religion. 1.4. l’adjectif est placé. PNR2009. rechercher. Ces contextes verbaux restreignent généralement la sphère sémantique du mot cause vers la zone II (cf. Dans ces constructions verbales. il y a aussi des contextes élargis. etc. du prochain. l'opposition Art. était prévue d'abord pour le 9 décembre 1941. ‘civile’. supra. 3. avec la spécification "droit. cause en fait de legs. 1. et la locution conjonctive. la cause de l'Etat. à quelques exceptions près. cause d’appel. etc. de rection directe ou indirecte. Pourquoi ? A notre avis. descendre des causes aux effets. etc.

Par la suite. a. Embrasser (épouser) une cause. dont les plus sincères avouaient qu'ils n'avaient pas lu-et pour cause!-une œuvre aussi méprisable. En désespoir de cause. Des milliers de gens. en tout état de cause. sont. Proverbes : Avocat à toit et sans cause. etc. En voici quelques exemples : “Depuis la fin de la seconde guerre mondiale. “Promue au rang de produit de première nécessité au même titre que la nourriture et les munitions. 1er juin 1960). Gagner (à) sa cause. Parler avec (en) connaissance de cause. la compagnie lance une offensive générale sur tous les fronts où combattent les soldats américains” (L. Dans une tentative de classification de ce type de structures. Joffé” (LM.2.” (LM. appeler en cause (= “rendre quelqu'un partie au procès”). s'est tourné vers Moscou pour obtenir le soutien que les Occidentaux lui refusaient. Nul ne doit être témoin en sa cause. conclut un accord avec le représentant du Komintern. en droit et discours juridique (voir supra.6. 179 . la boisson va faire partie intégrante de la vie quotidienne du GI. 1. OBSERVATION : Les expressions verbales qui se placent sous 1. Être cause de (“Si je n'ai pas fait tout ce que je devais. Avoir (donner) gain de cause. Il est à signaler qu’il y a beaucoup plus de proverbes avec le verbe ‘causer’ qu’avec le terme ‘cause’. “ Ce qui est profondément en cause. aient mis en cause la véracité des témoignages sur la politique hitlérienne d'extermination” (LM. Sun Yat-sen. Mettre. II). pour les besoins de la cause. remettre) en cause. “ Le 26 janvier 1923. A petite cause grands effets. Faire cause commune avec quelqu'un.1. Personne n'est bon juge de sa propre cause. La combinatoire figée Le mot cause entre dans plusieurs constructions figées. pour la plupart. Entreprendre une cause. 7 juin 1984). en obtenant gain de cause.3.. 9 octobre 1946). qui. 9 juin 1993). c'est l'existence de toute une administration parallèle dont les mesures ont emprunté au commerce ses défauts sans acquérir toutes ses qualités” (LM. Défendre la cause. Perdre sa cause. Être hors de cause. 21 février 1979). il est arrivé à maintes reprises que des publicistes. Prendre (le) fait et cause (pour quelqu'un). elles passent aussi en langue commune (par exemple.M. “Obtenir gain de cause dans une dispute quelconque”). Mettre une cause au rôle (= “juger un procès”). “ L'Afrique. 8 avril 1975). “ Mais. Bien est malheureux qui est cause de son malheur.5. le traînèrent dans la boue” (LM. prenant parfois le titre d'historiens. Être chargé d'une cause. Appeler (mettre. 30 juin 1960).. Locutions adverbiales : À ces causes (= “en considération de ce qui vient d’être exposé” (TLFI). c'est vous qui en êtes cause” DA8). Tel a bonne cause qui est condamné. Être en cause (= “être partie au procès). Les " neutralistes " prirent fait et cause pour Lumumba. se divisa en deux camps. Avoir (donner) cause gagnée. Affranchie pour les besoins de la cause des contraintes du rationnement. tournées vers des sens spécialisés. il s'oblige à donner des gages permanents de bonne volonté à l'occupant. les " modérés " rejoignant pour l'essentiel les positions occidentales” (LM. en désespoir de cause. etc. etc.. et pour cause (= "pour de bonnes raisons") [5]. seront données plus bas les séquences le plus souvent rencontrées dans le corpus : Expressions verbales : Abandonner une cause. II n'y a pas d'effet sans cause. de même. : “Pasternak fut exclu de l'Union des écrivains et jeté aux analphabètes.3. On dit aussi ”La cause est en état” pour ”la cause est prête à être plaidée” et “La cause est entendue” pour “La cause est prête à être jugée” (AD8). Agir (être) en connaissance de cause. Obtenir gain de cause.

c'est ce qui justifie en éclairant. affaire. 180 .1 Les noms de la cause Plusieurs classes sémantiques. le moteur étant celui qui donne le mouvement initial. engendrer. c'est l'impulsion qui pousse à agir. autrement dit les mobiles de l'implication des forces armées dans les massacres. ‘source’. ‘sujet’. Le mobile. Ainsi. ‘considération’. ‘explication’ et bien d’autres encore tout en évoquant l’idée de cause gardent quand même leur signification propre. créer.2 Les verbes de la cause [6] À part le verbe ‘causer’ (“Être à l'origine de. donner. déchaîner. ceux que j’ai pu déceler au fil de mes recherches de corpus. le mobile est d'ordre sentimental et le motif d'ordre rationnel : “La faiblesse principale de l'ouvrage tient. la raison appartient à l'ordre de la pensée proprement-dite. En ce qui suit. La cause fait naître. des raisons profondes et justifiées . elle est proprement efficace. entraîner. OBSERVATIONS : 1. Comme le reconnaissent honnêtement dans leur postface l'éditeur François Gèse et la journaliste Salima Mellah. lui aussi. À part ces mots. ‘genèse’. sont attachés à la matière de la cause.. La cause. cas. ‘racine’ mettent en évidence la cause éloignée. La raison. ‘motivation(s)’ sélectionnent le trait "qui détermine a l'action". 16 septembre 1997). semence . déclencher. amener. ‘objet’.. dans l’espace contraignant d’un article. attirer. e) causes de développement et de transformation (emplois métaphoriques): ferment. origine. “ Commentaire de Shimon Shiffer. de près ou de loin. moteur. objet. restent mystérieuses” (LM. être à l'origine de. si l'on peut dire. genèse. D'une façon générale. de tracer la trame aussi complexe que subtile. prétexte. et ce serait une gageure d’essayer. nous avons trouvé une longue série d’autres verbes aux significations plus ou moins proches : allumer. : “ Ceux qui sont persécutés " en raison de leur action en faveur de la liberté " se verront même accorder un " asile constitutionnel ". rappellent des rapports de type causal. qui sont des causes réelles. ‘fondement’. du vocabulaire de la cause. germe. je me contenterai de signaler les cas les plus saillants de lexicalisation de la cause. sont à prendre en compte : a) noms à valeur générale : considération. en tout point équivalent (droits. déterminer. mobile. raison.) au statut classique” (LM. exprimant. principe et les emplois métaphoriques : racine source. 2. la "recherche du pouvoir" peut être le mobile de l'action politique. ‘intention’.Enfin. c) point de départ de la cause : fondement. directement liés à l’idée de cause. tandis que la ’motivation’ implique des raisons psychologiques . ‘origine’. On distingue les mobiles. ‘principe’. 24 octobre 2000). b) noms à valeur plus précise : facteur. la cause donnée comme première . ayant trait à la cause. ‘moteur’. 11 février 2002) . quand le motif invoqué est "le dévouement à la nation" (DPH). le journaliste le plus intime avec le premier ministre : « Sharon ne le dira pas publiquement. le pourquoi. c'est ce qui précède dans le temps et conditionne plus ou moins nécessairement. 2. avoir pour effet. occasion. Par exemple. au mobile du crime.2. épuisé” (LM. sujet. aides. cause juridique : procès. conférer. La raison implique l’idée de jugement (PR). mais le vrai motif de cette rencontre est qu'Israël est. motivation(s) . « les causes ». apporter. il y en a bien d’autres qui. d) cause qui incite à l' action : intention. lui. Les mots de la cause L’idée de cause se retrouve dans plusieurs classes de mots. etc. motif. des motifs que l'on invoque pour expliquer ou justifier publiquement son action. 2. ‘occasion’ (cause fortuite) et ‘prétexte’ (fausse raison). avoir pour effet quelque chose” – TLFI). par rapport à la cause. donner lieu à. dossier (par métonymie) Ensemble d'intérêts : parti. explication.

Au niveau du corpus ont été identifié plusieurs agents de la cause : auteur. ils sont issus de processus complexes. inventeur. trois. procurer. en 181 . " deux. dans les deux cas – personne qui est à l’origine de…) : “ Le terrorisme urbain de ces derniers jours. Enfin. père. Les partisans d'une sécession.4. promoteur. engorgeant les urgences des hôpitaux et saturant les funérariums” (LM. inspirer. être à l’origine de”) 3 000 morts. Une dizaine de jours caniculaires. expliquer. exciter. Créons. ont suffi pour provoquer (= “causer. Dans une phrase comme : Le vent a renversé le toit de la maison.4 Les mots-outils 2.3 Les agents de la cause On peut considérer que l’entité qui est à l’origine du déclenchement d’une cause vers son effet. engendrer. etc. dans une égale constance. par exemple “l’auteur du livre” /vs/ “l’auteur du crime”. fomenter. essentiellement parmi les personnes âgées ou fragiles. 5. valoir. de sémantisme très peu précisé à l’infinitif. 3. pour raison de (cause justifiante). produire. du fait de. formellement parlant. être humain ou non animé. provocateur. 24 octobre 2002). la signification causale de ces verbes est à distinguer de la signification transitive. procurer. déclencher”) un peu partout de nouveaux foyers de guerre. en considération de. créateur. mais aussi des locutions verbales. force ergative. former. en général. des verbes proprement dits.exciter. provoquer et les expressions verbales : avoir pour effet. Un verbe comme ‘faire’. 3-15 janvier 1966). inspirer. Locutions prépositionnelles : grâce à (cause invoquée + idée de moyen). cerveau. égérie . “faire peur à qqn”. être à l’origine”) le surnom de " boucher de Lyon "” (LM. etc. initiateur. déclencher. : “Mais des témoins aussi. en raison de. est agent de la cause. lance-t-il. à la torture systématiquement infligée. 17-18 août 2003). inspirateur. La liste ci-dessus présente. à travers un processus de métaphorisation et de mutations sémantiques (voir. plusieurs Vietnam sur la surface du globe "” (LM. suivant plusieurs mois de sécheresse. âme. occasionner. ressemble plus à un aveu de faiblesse qu'à une stratégie de rechange. 2. etc. Comme dans le cas des verbes de la cause. : “Stoppée par l'armée française dans sa progression vers le sud. etc. ce qui lui avait valu (=“apporter. fondateur. concepteur. 29 avril 1994). 27 septembre 1991). des rescapés avaient. d’autres sont issus de processus de métaphorisation et de glissement de sens : allumer. justifier. restent très minoritaires” (LM. et de la signification causative. susciter. juge à la Cour suprême” (LM. force ergative non animée. être à l’origine de : “Pour preuve. produire. en particulier. ‘le vent’. OBSERVATIONS : 1. noire ou blanche. “ Mais ce fut Truman qui donna une âme à ce projet en nommant procureur général des Etats-Unis Robert H. 2. dénoncé son zèle et surtout sa propension à la violence irraisonnée. motiver. faire. favoriser. 1er octobre 1971). Le sémantisme des verbes rappelant la cause ne peut se préciser entièrement en dehors du contexte et sans prendre en compte la nature des agents. générer. En même temps. quels qu'en soient les instigateurs. instigateur. D’autres acquièrent ces traits en contexte : apporter. Jackson. elle a manqué de déclencher (=“provoquer”) une guerre civile en lançant l'offensive sur Daloa. soulever. la succession des dégâts du 2 au 13 août lorsque la température atteignait 40 ºC. pour la plupart. la plus grande ville dans la « boucle du cacao” (LM. responsable.1. 4. Certains de ces verbes contiennent des sèmes de nature causale dans leur forme infinitive : causer. valoir. 2. artisan. peut être appelée ‘agent de la cause’. à la lumière de. muse. sur une grande partie du pays. peut sélecter le trait [être cause de] dans des contextes comme : “faire mal à qqn”. provoquer. “Il faut allumer (=“créer. entraîner.

Pas seulement parce que le Parlement . sous couleur de.vit des jours graves. Comment y résister ? Et puisque la société de pleinemploi est morte et que le chômage ou le semi-chômage devient la règle. Français et Britannique ne réagirent qu'avec des mots” (LM. quand. considérant que. très riche et très hétérogène. ce n'est pas parce que. Le sens causal 182 . Mais surtout parce qu'elle tomberait à plat. soit que . où vingt générations ont déposé leurs morts” (LM. fortune. tant que cette idée n'est pas devenue un parti. grâce à la hausse du prix du baril” (LM. à preuve que. Il demande aux Allemands. guerre oblige. alors que + opposition (cause justifiante + idée de temps) : “ Gandhi mourra assassiné par un fanatique hindou qui l'accusait de trop céder aux musulmans alors qu'il s'était opposé à la partition-voulue par beaucoup d'Anglais-et à Jinnah. Bien qu'on puisse les décrire et les analyser séparément. étant donné que. destinées à introduire une séquence causale ou motivationnelle) : “ La crise comme cause ? Nécessaire. (cause alternative) . sans aucun doute. sous (le) prétexte que (cause alternative ou fictive) : “ Sous le prétexte qu'il s'était borné à occuper des territoires allemands. 20 septembre 2002) .. dès l'instant où. vu (cause qui rappelle un fait constaté). lorsque.. parce que la situation internationale. car. par suite de (cause + conséquence qui en découle). Conjonctions et locutions conjonctives : parce que.. 26 septembre 1988) . Car les tentatives de rassemblement des familles de la droite en une seule organisation n'ont pas manqué sous la Ve République” (LM.faveur de. vu que (cause qui rappelle un fait constaté) . 25 août 1992). 3. culturelle. qu'on ne lui signifie pas de nouvelles exigences "” (LM. non parce que.comme le pays ..4. tout reste à faire. en considération de ce que. selon que. si … c’est que (hypothèse suivie de cause). d'autant que. 16 décembre 2000). non (pas. 24 mars 1983) . 22 mars 2003) . gloire. soit que. qu'elle serait totalement « décalée » par rapport aux commentaires que Tony Blair s'attire après cinq mois de crise irakienne” (LM. attendu. 17 juillet 2003). 29 janvier 1983). ces moyens se combinent le plus souvent à l'intérieur d'un type de discours à fortes valences argumentativo-justificatives ou explicatives. étant donné. comme on a essayé de le montrer. “Cependant.2. 2. reconnaissance. " eu égard à cette opposition du clergé. on annonçait que la balance commerciale du pays avait enregistré un excédent de plus de 10 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2000. à la suite de. suivant que. mieux) que. contre 3 milliards l'année précédente. sous prétexte de (cause fictive) : “ La veille. faute que (cause réfutée) : “Aujourd'hui. institutionnelle. en effet. et tant que ce parti ne représente pas une force politique.. à mesure que (dans la mesure où). par manque de (cause + idée de quantité). à défaut de. il les redoutait. ou que . des Etats-Unis n'est pas la même que celle de l'Allemagne” (LM. “Le spectacle culturel est censé apporter aura. dès lors que. “ Sous prétexte d'urbanisme. soit que . suffisante certainement pas : la même crise d'un système capitaliste analogue " produit " en 1932-1933 Roosevelt et le New Deal. d'autant plus (moins. cette petite histoire authentique ne ferait sourire personne dans les couloirs de Westminster. à force de. l'intermittence est au moins une bouée qui permet de survivre avec un projet échappant au morne travail répétitif” (LM.. “ Laval se tient au courant très précisément des réactions de l'opinion publique. Conclusions L'ensemble lexico-grammatical des procédés visant l'expression de la cause est. eu égard à. du moment que. En fait. du fait que. attendu que. 6 avril 1992). faute de. puisque. sous couvert de. des antisémites du cru obtiennent des Allemands la destruction du vaste cimetière juif. en réalité. à présent que. comme (à valeur générale. point) que. et ce quelques mois après les épouvantables massacres religieux qui firent des centaines de milliers de morts” (LM. maintenant que. surtout que et les corrélatifs : tant / tellement (cause + idée d'intensité ou progression) .

cgi Le Petit Larousse Multimédia. X = Agent-cause. Beaujean. Veja. Buzău : Alpha. Paris : . Paris : Larousse. des idées par les mots (1980). Paris : Larousse. Editions électroniques : Dictionnaire de l’Académie française. par A. Dictionnaire de rhétorique (1992). Claude Désirat. Ce sont des verbes directionnels qui favorisent la cause en position de sujet et la conséquence (l'effet) en position d'objet. Société du Nouveau Littré. Dictionnaire des synonymes. par Paul Foulquié. Dictionnaires Le Robert. Dictionnaire Etymologique du français (1983). Bescherelle aîné.crisco. édition 2009 sur CD-ROM. Paris : Larousse. URL : http://atilf.0.htm . humain ou non animé. Paris : Le Robert. 9ème éditions. Il ne reste qu'à découvrir les règles selon lesquelles il fonctionne. "Les usuels du Robert". il manifeste les traits [+volontaire]. Quand il est non animé. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES Dictionnaire National ou Dictionnaire Universel de la Langue Française. sons et images recueillis dans le journal Le Monde. par J. Le Nouveau Petit Robert de la langue française. [2] Idem. subjectivisé. Le monde.fr/academie4. collections 1939-2004. Paris : Presses Universitaires de France. chez Garnier frères . Tristan Hordé.htm . Le discours de la cause. Dictionnaire du Français Contemporain (1971). Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage (1995). [3] J’ai employé la base de données L’histoire au quotidien. URL : http://www. Le Petit Robert. Version 2.atilf.-M Schaeffer. 1939-2004. Dictionnaire de la langue philosophique (1962). par Paul Robert. par M.unicaen. 2000. Virginia (2000).atilf. Le Robert : Sejer. 23-24. par Emile Genouvrier. Nouveau Dictionnaire des synonymes (1977). Buzău. Ducrot & J. [5] Emploi familier. Paris : Larousse. par O. Dictionnaire historique de la langue française (1993). Librairie Générale Française. Dubois et coll. Dictionnaire de la philosophie (1964).se forme à l'intersection des emplois lexicaux et grammaticaux. http://atilf. (1860). ces verbes peuvent se représenter par les schémas : X cause Y. Paris. 183 . Paris : Editions universitaires. Paris : Éditions du Seuil.fr/cgibin/cherches. L’histoire au quotidien. sous la direction de Alain Rey. 4ème. pp. éd.atilf.fr/academie9. http://atilf. Répertoire des mots par les idées. 8ème. [4] Idem. à Paris. coll.fr/academie. Dictionnaire de la langue française (1949).Editeurs. base de données multimédia. Le Grand Robert de la langue française (2005). sous la direction de Georges Niobey. [6] De manière générale. pp. par Jacqueline Picoche. Le discours de la cause. Paris : Le Livre de Poche. Laboratoires CRISCO. Lorsque l'Agent-cause est humain. sur CDROM. se manifestant dans bien des cas d'une manière implicite.htm. 2010 sur CD-ROM. Editura Alpha. Nouveau Dictionnaire Analogique. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française (1968). ou X cause Y à Z. 10-15. Paris : Hachette. textes. coll. par Julie Didier. par Georges Molinié. le trait intentionnel disparaît. NOTES [1] Virginia Veja.

DA8 = Dictionnaire de l’Académie française. des idées par les mots (1980). 2010 sur CD-ROM. 4ème édition. Répertoire des mots par les idées. construcţie cauzală. PLM2010 = Le Petit Larousse Multimédia.atilf. TLFI = Trésor de la langue française informatisé. LM = Le Monde PR = Le Petit Robert. URL: http://atilf. lexicalizare.Trésor de la langue française informatisé. să inventarieze şi să discute termenul ‘cauză’ precum şi multiplele lexicalizări ale ideii de cauză în limba franceză contemporană. 8ème édition. îşi propune să identifice. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française (1968). PNR2009 = Le Nouveau Petit Robert de la langue française.htm Abreviations employees dans le texte : DA4 = Dictionnaire de l’Académie française. sens cauzal. édition 2009 sur CD-ROM. fructul unei cercetări de corpus. éd. cauzalitate. 9ème édition. DA9 = Dictionnaire de l’Académie française. REZUMAT VOCABULARUL CAUZEI Lucrarea de faţă.fr/tlf. NDA = Nouveau Dictionnaire Analogique. GRDLF = Le Grand Robert de la langue française (2005). Cuvinte-cheie : cauză. 184 .

Elle peut créer des histoires. un nouveau produit avec un goût nouveau : « Un goût de bleu dans un fromage blanc ». entité abstraite d’ailleurs. L’énoncé devient d’autant plus persuasif dans la manière qu’il est présenté aux lecteurs. Prenons l’énoncé : « La Toute Rouge de Rosières » Bien qu’introduite par une expression référentielle définie unique par la présence de l’article défini. un début d’une histoire dans laquelle le rouge est aussi le symbole de l’amour. c’est-à-dire que dans le processus de la référentialité. la métonymie du producteur pour le produit. Prenons un autre énoncé : « La Société Samos est heureuse d’annoncer le mariage de Samos 99 double crème avec le bleu. les yeux de la mariée. Ce produit qui est rouge apparaît ensuite dans une accroche plus complète : « Le deuxième achat le plus important quand on se marie. nous faisons appel à la prédication et refaisons l’énoncé de la manière suivante : « La cuisinière produite par ‘Rosières’ est rouge » Nous y retrouvons une deuxième métonymie intégrée dans la première. nous éclaire que l’universel de couleur représente un nouveau produit à goût doux. mais c’est aussi par une reconstruction prédicative que nous pouvons arriver au vrai référent. nous éclaire. Le centre de la réclame est la couleur. S’agit-il vraiment de l’universel de couleur dans cette 185 . représente. nous y pouvons ajouter une troisième : celle de divertir. nous y trouvons aussi le charme du texte qui vise la persuasion par le divertissement. Il y a des mariages heureux.678 F ». un goût différent. un énoncé assez énigmatique puisque nous ne savons pas quel est le premier achat tellement important dans un mariage. dont le signifié est le mariage nous donne la signification du rouge comme référent : c ‘est l’amour qui unit le couple qui est en train de commencer une vie nouvelle. L’image d’un couple en vêtements qui représentent la cérémonie du mariage. nouvelle. ». Si les fonctions de la publicité sont d’informer et de persuader.Sanda MARCOCI. « La Toute Rouge est signée Rosières ». c’est la prédication qui nous aide à refaire les énoncés de manière à ce qu’ils nous montrent exactement ce que la couleur. vers la cuisinière rouge. Universitatea „Spiru Haret” Bucuresti LA MÉTONYMIE DES COULEURS DANS LE DISCOURS PUBLICITAIRE La métonymie des couleurs est une métonymie de l’abstrait/concret. entre un lit tout nouveau et une cuisinière rouge. Les yeux du marié sont dirigés vers le lit. La Toute Rouge de Rosières. des sentiments qui ont leur source dans le coeur dont le symbole est aussi le rouge ? Le signifiant de l’énoncé. un fromage tendre. Nous y trouvons tout ce que le producteur veut introduire dans la présentation d’un nouveau produit. La publicité est innovatrice. C’est par la prédication que nous arrivons à trouver l’universel de couleur. introduite par une expression référentielle définie. Pouvons nous dire que c’est le commencement d’une nouvelle vie en deux.

Nous irons ensuite dans le monde extérieur pour établir le rapport référentiel avec le produit nouveau « Samos 99 Royal ». que c’est « du bleu dans la tendresse » ou inversement. « nécessairement polysémique » [2] comme les autres lexèmes. comme nous reconstruisons le syntagme et arrivons à : « une pièce musicale de Mozart » « un concert de Bach ». Le signifié du signifiant « bleu » est enrichi par un déplacement qui détaille le signe au niveau du symbolisme.Mozart tendresse . « un fromage tendre. la similitude des traits distinctifs de la couleur bleue que nous transportons la signification du bleu à la signification du goût en vertu de la comparaison sous-entendue « le goût est comme le bleu ». c’est par la ressemblance. un goût différent ».Le décodeur du nouveau « réel » trouvera la nouvelle objectivité se plaçant dans une autre réalité. le partitif remplaçant l’ellipse qui apparaît dans la métonymie et. celle des symboles. peut être 186 . Mais comment savons nous que la couleur opère métonymiquement et non pas métaphoriquement sur le goût ? Si nous prenons l’exemple célèbre du Groupe µ : « Dehors nuit zoulou ». Les mots de couleurs sont « sémantiquement primitifs » [1]. Mais la métonymie fonctionne dans le « goût de bleu ». C’est par son sens connoté qu’on prend « le bleu ». que c’est « de la tendresse dans le bleu » . que « c’est de la tendresse dans le nouvel fromage ». Mais il s’agit « d’un goût de bleu » et nous disons que « c’est du bleu dans le goût de ce fromage » comme nous disons « du Mozart ». mais à partir du symbolisme de la couleur. L’isotopie du contexte est beaucoup développée à ce nouveau niveau. un fromage noble. et dirons d’après la contiguïté musique . « du Bach ». qui constituent des abstractions. Ils ne peuvent donc pas être décomposés en sèmes pour nous rendre compte de l’effet de sens. c’est par le sens de « noblesse » que la couleur opère. Le continuum de la couleur bleue et le continuum des goûts tendres se réduisent au comptable du produit à un goût nouveau. À partir de la contiguïté : « sang bleu » = « sang noble » fromage bleu = fromage noble c’est par l’ennoblissement du goût que ce fromage est spécial. non pas à partir du concept de couleur. par extension nous allons dire que c’est : « la tendresse de la couleur bleue ».couleurs.goût bleu . le sens propre. Le sens figuré des couleurs. le plaisir du sens qui est le goût. que « c’est du bleu dans le nouvel fromage ». Nous allons par extension à la relation d’une cause pour un effet et pouvons inclure « bleu » et « noble » dans le même ensemble sémique pour assurer l’isotopie contextuelle. Ils n’ont donc pas une nature polysémique. et disons « le goût bleu ». L’actualisation formelle goût – fromage bleu – noble de la contiguïté au niveau symbolique assurera la cohérence contextuelle : « un goût bleu d’un fromage noble ». en choisissant l’association au ciel bleu. Si le bleu est la couleur du ciel sans nuages. Le passage du « bleu » au « noble » aura lieu à l’intérieur d’un même ensemble sémique référentiel-contextuel par la connotation de la couleur.réclame ou d’une nouvelle symbolistique de la couleur : délicatesse alimentaire. du sémème qu’ils produisent.

Si nous pouvons bien modifier le nom de marque et dire « un. et rouge = la masse incomptable des objets de cette couleur. sauf pour le cas où on veut marquer ses qualités exceptionnelles. fondé sur la combinaison. qui n’est pas dans l’état connu par nous. on arrive par les analogies qu’on trouve dans la couleur bleue. développé par Georges Kleiber. bien qu’il ne s’agisse pas d’une vraie antithèse. qu’un objet de la marque Philips est du Philips comme une partie d’eau est encore de l’eau. mais deux appareils de cette marque. semblent incompatibles dans leur application avec les adjectifs de couleur. Mais le deuxième terme de l’opposition massif/comptable devient incompatible dans le rapprochement : un Philips/un rouge. Une seconde propriété. Le critère syntaxique. Le problème se pose pourtant d’une manière différente lorsqu’on envisage les caractérisations logiques de l’opposition en termes de référence homogène/référence hétérogène. mais un goût auquel on associe par contiguïté. Nous entrons dans le domaine des transferts analogiques de dénomination. La distinction massif/comptable ou continu/discontinu est. Dès lors on fait une analyse du référent. Ce serait donc l’enrichissement conceptuel qui fait du « bleu » par rapport au « goût » un métasémème métonymique du sens. Une première propriété établit « que toute entité dénotée par un terme massif reste une entité de même nature. L’antithèse « un goût de bleu dans un fromage blanc ». le. ce Philips » pour référer à un objet comptable. nous disons que le trait « massif » les rapproche : Philips = la masse incomptable des objets de cette marque. étant donné qu’elle presque annule la difficulté de délimitation des parties minimales : du Philips plus du Philips c’est encore du Philips (comme de l’eau plus de l’eau c’est encore de l’eau) alors que la somme de deux appareils Philips n’est plus un Philips. des noms (massifs ou comptables) avec les déterminants. à ce qu’on sache. alors qu’une partie d’une entité dénotée par un terme comptable devient une entité de nature différentte » [3].établi dans le discours par la connotation. Si l’analyse du référent démontre que toujours un fromage est un fromage. ne change d’aucune façon notre conception des couleurs. le. plus retenue. De la couleur « sémantiquement primitive » aux qualités qu’elle apporte au goût. l’apanage des substantifs. c’est le métalogisme qui est évident. nous arrivons au-delà du langage. ce sont deux propriétés qui distinguent les termes massifs des termes comptables. Un goût commun se rencontre avec le sens connoté par « le bleu » et nous obtenons un changement de sens. Le goût du fromage est un deuxième référent. ce rouge » et référer à un objet comptable. les qualités du bleu. en modifiant l’adjectif de couleur. Nous dirons. et la notion de nombre. 187 . Philips. En disant « Philips » (le nom de cette marque) et « rouge » (l’adjectif). La question se pose sur la possibilité de retrouver dans les adjectifs de couleur l’opposition référentielle entre ce qui se compte et ce qui ne se compte pas. pas assimilation. Ces distinctions ne devraient pas concerner la couleur comme adjectif ou la couleur comme concept d’abstraction. puisque c’est le noir qui s’oppose au blanc. Ce type d’approche. capitale pour séparer les termes comptables des termes massifs. dans notre cas le fromage. dire « un. distingue les termes comptables des termes massifs. Si nous entrons dans le paradoxe « Ce fromage n’est pas un fromage ». tandis qu’une partie d’un appareil concret (bien que de marque Philips) n’est plus un appareil intact. Mais en empruntant la terminologie homogène /hétérogène. nous allons analyser le référent pour voir si notre fromage est un fromage au sens courant du mot. Si nous analysons le concept de fromage nous trouvons que l’expérience nous renvoie au référent commun. nous ne pouvons pas. en situation distributionnelle.

Envisagée de cette manière l’opposition massif/comptable peut dépasser la catégorie du substantif vers celle de l’adjectif. On peur dire sans réserves que l’équivalent sémantique de la distinction massif / comptable porte sur les concepts et concerne donc non seulement les substantifs mais aussi les adjectifs. Prenons l’adjectif « noir » des énoncés suivants:
« Le noir chic » (Collection Légendaire de Levi’s) « Le beau jeu des dames noires : Le noir junior, le drama-noir, le noir de jour, le noir du soir », « Du noir-noir pour le soir Du noir allumé d’un ton vif » (vêtements),

pour illustrer le type de concept dont les référents possèdent la vertu de divisibilité homogène. Le concept de noir est divisé en variétés sans que les parties cessent d’appartenir à ce concept. Si nous envisageons le problème à partir de Kleiber, nous pouvons prendre l’adjectif « noir » et l’ajouter aux termes massifs nominaux pour exemplifier les expressions à référence cumulative. « Vêtements » et « noir » ont la même propriété sémantique de référer cumulativement. À partir de nos exemples le concept de couleur, « noir » est réduit à des syntagmes nominaux de type métonymique par des marqueurs modifiants (articles définis, partitifs). Nous y reconnaissons la modification générique : le noir chic, le noir junior, le noir de jour, le noir du soir, et la modification discrète : du noir-noir, du noir allumé. Un test cumulatif, à partir de la référence cumulative, nous conduira à la séparation de certains adjectifs conceptuels dans la distinction massif/comptable. Si la couleur est un adjectif massif c’est qu’il est à la fois cumulatif et distributif. Il répond à la fois au test cumulatif qu’à celui de divisibilité. Le test cumulatif donne la couleur comme un massif (toujours la somme des parties noires sera elle-même noire) et le test de divisibilité homogène donnera la couleur aussi un massif (une partie prélevée sur une entité noire sera elle-même noire). Employée pour charmer et séduire, cette tournure figurale métonymique est destinée à faire passer le message de façon éloquente et persuasive. L’effet sur les récepteurs concerne la réception du discours et son interprétation, et la cooperation du destinataire quant à cette réception est obligatoire pour le bon accueil du message. NOTES
[1] Le Groupe µ, Rhetorique generale, Larousse, Paris, 1970, p.94 [2] ibidem [3] Kleiber, G., Nominales. Essais de sémantique référentielle, A.Colin, Paris, 1994, p.30

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Adam, Jean-Michel,Bonhomme,Marc (1997)., L’argumentation publicitaire.Rhétorique de l’éloge et de la persuasion, Paris, Nathan Buffon,Bertrand (2002) : La Parole persuasive, Paris, PUF Bonhomme, Marc (1998) : Les figures clés du discours, Paris, Seuil Cristea, Teodora,(2001) : Structures signifiantes et relations sémantiques, Bucuresti,Ed.FRM Ducrot, Oswald, (1980) : Les mots du discours, Paris, Minuit Dériber, M., (1969) : La couleur dans la publicité et la vente, Paris, Dunod Eco, Umberto, (1972) : La Structure absente, Paris, Mercure de France Greimas, Algirdas-Julien, (1983) : Du Sens II, Paris, Seuil Genette, Gérard., (1970) : La rhétorique restreinte, Communications no.16, Paris, Seuil Kleiber, Georges, (1981) : Problèmes de référence :descriptions définies et noms propres, Paris, Klincksieck 188

Kleiber, Georges, (1994) : Nominales. Essais de sémantique référentielle, Paris,A.Colin Linsky, Leonard, (1967) : Le problème de la référence, Paris, Seuil LE Guern, Michel, (1973) : Sémantique de la métaphore et de la métonymie, Paris,Larousse LE Groupe µ, (1970) : Rhétorique générale, Paris, Larousse Rastier, François, (1987) : Sémantique interprétative, Paris, PUF Rastier, François, (1994) : Tropes et sémantique linguistique, Langue française no.101, Paris, Larousse Todorov, Tzvetan, (1977) : Théories du symbole, Paris, Seuil

REZUMAT
Discursul publicitar modern are o lunga traditie, începand cu antichitatea. Retorica clasică îşi dovedeşte perenitatea iî discursul publicitar ca o metodăde a raăspunde nevoilor şi dorinţelor membrilor societatii de comsum. Discursul publicitar modern are propria sa argumeaţie, reprezintă un anumit tip de discurs, cel epideictic, are elocinţă, foloseşte din abundenţă figuri retorice. Acestea comunică un anumit fel de gândire. Metonimia apaţine sistemului tropic care modifică sensul cuvintelor. Metonimia culorilor în discursul publicitar poate fi analizată sub aspectul enigmatic care intareste funcţiile publicitare: informaţia, persuasiunea şi amuzamentul. Metonimia funcţionează începând cu simbolismul culorilor, transformând textul într-unul fascinant, care vrea să convingă prin aspectele sale amuzante. De aceea poate deveni obiectul unei complexe analize lingvistice. Cuvinte cheie: eulogie, convingere, simbolistică, fascinaţie, amuzament.

METONIMIA CULORILOR ÎN DISCURSUL PUBLICITAR

189

Mariana NEAGU Universitatea “Dunarea de Jos”, Galati

‘WHAT’S IN A NAME?’ SENSES OF THE TERM ‘CONSTRUCTION’ IN LINGUISTIC STUDIES
Introduction. The term ‘construction’ is neither completely new nor particularly problematic. However, having been used for describing disparate phenomena, there is no commonly accepted definition of the term in linguistic literature. The purpose of the paper is to present the different meanings attributed to the term ‘construction’ by the most representative linguists. 1. Views of constructions before construction grammars. In traditional descriptive grammar the term (grammatical) construction was and is still not always used as a strictly defined term. Starting out from different aspects selected as definitional criteria, descriptive grammarians make various classifications of constructions. Quirk et al (1985) take into account the criterion of the verb class of the clause’s predicate and distinguish intransitive, monotransitive, ditransitive, complex transitive and copular constructions. Another classification is made starting from the general meanings that clauses express in multiple sentences: additive, adversative, alternative, causal, conditional, concessive, consecutive, final. A third criterion used in the classification of constructions by descriptive grammarians is information structure, in particular the assignment of topic and focus in a clause. Thus, constructions can be: cleft and pseudo-cleft, active and passive, existential, etc. Quirk et al. (1985: 1377-1414) call such units “sentences” and/or ‘constructions’. The term ‘construction’ is used by Givon (2001) in the sense of “clause type”. In addition to the types of constructions mentioned above, English also exhibits a number of individual constructions such as the cognate-object construction, the marked-object construction and others. In a broader sense, the term ‘construction’ refers to any linguistic unit larger than a word that is, clauses, sentences and phrases alike, such as infinitive, participial and gerund constructions or nominal and appositional constructions. What is essential for any combination of words to be a construction is that they must represent an integral whole. This is obvious for sentential and clausal constructions but less so for smaller units, i.e. phrasal patterns, or combination of words that form a constituent. For language users constructions are arrangements of words that are functional, that is meaningful in the widest sense of the word. Schonefeld (2006: 5) argues that constructions are loosely understood as “(primarily clausal) grammatical patterns, as particular formal configurations of words with certain functions associated with them”. The following pages, devoted to the notion of construction viewed from more theoretical perspectives, will indicate that the notion of construction is theory-dependent and covers linguistic phenomena that are not necessarily the same. In American structuralism, (Bloomfield 1984 [1933], Harris 1946, Wells 1947) the term ‘construction’ is associated with the notions of “constituent’ and ‘constituent structure’. More precisely, any recurrent (functional) group of constituents is conceived of as a construction. A constituent is defined as any linguistic unit or construction that enters into some larger construction. In the American structuralist school the notion of ‘construction’ is not restricted to the level of clause but sometimes subsumes any smaller expression
190

provided that it is still a complex form. This leads to a further subdivision into morphological and syntactic constructions, with the former extending the notion of construction to morpheme combinations (e.g. duke and -ess combine in the form duchess) and the latter – consisting of free morphemes – including compound words, phrases and clauses/sentences.(e.g. poor John and ran away combine in the form Poor John ran away). American structuralism cannot, however, account for cases of complex ambiguous constructions such as They are [visiting scholars] vs They are visinting [scholars]. In Generative Grammar (Radford 1988) the term ‘construction’ relates to the constituent phrases of a sentence and its rewrite rules. These rules are applicable to lexical and functional categories alike and license all of a language’s potential constituents. The re-write rules or phrase structure rules together with transformations (e.g. move α) can also be assumed to generate all the constructions (syntactic configurations) occurring in a language. The notion of construction in its sense of clause or phrase that serves a specific function is absent from generative models of language. In the Minimalist Program grammatical features carried by words suggest which word can merge with which word(s). These features are (1) head features which describe intrinsic grammatical properties such as tense for verbs (2) complement features (which describe the grammatical complements they take and (3) specific features (which describe the kinds of specifier/subject they can have. In this model there is no need for constructions (Schönefeld 2009:11). In the Minimalist program syntax reduces to a simple description of how constituents drawn from the lexicon can be combined and how movement is possible (Marantz, 1995: 380). In all versions of generative grammar the term ‘construction’ is used non-technically and refers to particular clause/sentence types, such as the passive construction, the depictive or the resultative construction. In its more technical sense, i.e. a form associated with a particular function, the term is no longer needed, since any specific expression which does not follow from the principles of universal Grammar is relegated to the lexicon or to the periphery of a language’s grammar. However, in his 2000 publication, Chomsky acknowledges that grammatical constructions are useful in descriptions of a language even if they have no theoretical standing (Chomsky, 2000: 8) In corpus linguistics the notion of construction covers not only clausal and phrasal patterns but also lexical templates such as proverbs and verbal formulae, idioms and various types of collocations. Strings of words or lexical bundles such as and the, of the, a new do not meet the requirements for being constructions, that is (1) they are not self-contained units or constituents of larger constructs and (2) they do not exhibit the feature of being functionally related. 2. Constructions in cognitive linguistic studies Construction grammar is an alternative approach to the analysis of syntactic structures, alongside Generative Grammar. It emerged from the necessity to explain idioms; the study of idioms led to the rethinking of the syntactic representation proposed in the generative framework since the semantic and syntactic unpredictability of idiomatic constructions represents a problem for the generative theoretical framework. Construction grammar has grown largely out of the work on frame semantics (Fillmore 1985) and an experientially based approach to language (Lakoff, 1987). It was Fillmore and Kay (1988) who first coined the term Construction Grammar. Their early work on idioms and idiomatic phrasal patterns such as let alone, even, and What’s X doing Y? laid the foundations for many of the variations of Construction Grammar that have since developed. The term ‘Construction Grammar’ is used to refer to related cognitive approaches to grammar which share certain guiding principles. One of its basic tenets is that no clear
191

boundary can be drawn between grammar and the lexicon, i.e. syntax and semantics. Another major assumption is that the meaning of a particular construct is the result of the integration of the meanings of lexical items into the meaning of the construction (s). 3.In construction grammars the notion of construction is of central importance; these theories of language regard constructions as the basic units of grammar. Construction grammarians define ‘construction’ in Saussurean terms, seeing it as a symbolic configuration, a complex sign, a pairing of form and meaning. Though his approach can be situated in the generative tradition, Fillmore puts the old notion of construction back to centre stage, making obvious that the elimination of the notion of construction in its sense of structures with particular use and meaning deprives a linguistic model of the possibility to account for important language data. Fillmore emphasizes that constructions are not merely a formal pattern, but formal patterns having particular meanings and uses associated with them. He distinguishes between substantive and formal idioms, that is, lexically filled idioms with all the elements fixed, on the one hand, and lexically open ones with some elements fixed and others free to choose in accordance with a language’s structural principles on the other. The Construction Grammar strand of Fillmore et al. invokes the non-predictability criterion as a condition sine qua non for recognizing a linguistic unit as a construction. Actually, this is the standard position concerning the specific conditions under which the construction status can be granted for a particular meaning-function correspondence:
“Any linguistic pattern is recognized as a construction as long as some aspect of its form or function is not strictly predictable from its component parts or from other constructions recognized to exist”. (Goldberg, 2003: 219)

In Langacker’s understanding, constructions subsume both complex items and syntactic structures. His view relates to Bloomfield’s who used the term ‘construction’ to also refer to morpheme combination, i.e. complex words, and who spoke of the meaningfulness of syntactic constructions. Langacker views construction as a symbolic complex expression of a language, as a combination of symbolic structures. This means that fully and partially lexically specified idioms as well as complex lexical items and also the more schematic (abstract) syntactic patterns or phrase structure rules can be covered by the term ‘construction’. In Cognitive Grammar phrase structure rule figures as constructional schemas. A constructional schema is ‘a template representing in schematic terms the common relationship among component and composite composite structures observable across the set of specific expressions that support its extraction (Langacker, 1993: 3), Constructional schemas function as nodes linked by categorizing relationships of elaboration and extension. Langacker (1987) maintains that constructions are partially compositional in the sense that the component parts give clues to the meaning of complex structure. Besides these, all kinds of peculiar expressions such as formal and substantive idioms (in Fillmore’s sense) as well as complex lexical items, such as derivations and compounds (the meanings of which may be quite opaque) fall under the notion of construction. Croft (2001) proposed a variety of grammar called Radical Construction Grammar. He believes that constructions are the basic units of syntactic representation. His inventory of constructions includes everything from simple words to fully schematic and regular patterns.
192

Goldberg (1995) reintroduces and re-establishes constructions as a theoretical concept in linguistic theorizing, trying to explain the semantics of English clause patterns. Her understanding and definition of the term ‘construction’ is close to Fillmore’s. The criterion of unpredictability is also defining for a construction, in the sense that at least one of the properties of a construction must not be predictable from its constituent parts and its formal make-up. As a consequence, the unpredictable form-meaning associations need to be stored or listed to be available to the speaker. Goldberg’s (2006) later definition of construction differs from Langacker’s in that it also subsumes simple units (morphemes and simple words). Another difference is Goldberg’s criterion of “a stored unit, in the sense of mastered routine. Langacker uses the term ‘construction’ for any composite symbolic structure, no matter whether it is a stored unit or a novel expression. In Goldberg’s (2003) view constructions are units learnable on the basis of input and general cognitive mechanisms and are expected to vary cross-linguistically:
“Crucially, all linguists recognize that a wide range of semi-idiosyncratic constructions exist in every language, constructions that cannot be accounted for by general universal or innate principles or constraints”. (Goldberg, 2003: 222)

She further states that two constructions in different languages can be identified as instances of the same type of construction if and only if they serve a closely related function and form. For example, two constructions might be of the passive type in that they share certain functional and formal characteristics even if they are not identical. Another important idea discussed in Goldberg (1995) relates to the notion of ‘fusion’, used “to capture the simultaneous semantic constraints on the participant roles associated with the verb and the argument roles of the construction”. Goldberg’s Construction Grammar assumes that fusion or lexical constructional integration is facilitated by the Semantic Coherence Principle and the Correspondence Principle. The Semantic Coherence Principle states that participant roles are matched with argument roles with which they overlap, such that one can be construed as an instance of another. For example, general categorization principles enable us to determine that the THIEF participant role of the verb steal overlaps sufficiently with the argument role AGENT, because both share semantic properties such as ANIMACY, INTENTION, CAUSATION and so on. The Correspondence Principle states that profiled argument roles are obligatory matched with profiled participant roles. If the verb has three profiled participant roles, then one of them may be fused with a nonprofiled argument role of a construction. Final remark. In this paper we have presented an overview of the main approaches to the notion of ‘construction’ in the last twenty years. The decisive factor that unites all the senses discussed above is the idea that constructions are symbolic units, that is, units that link a particular form to a particular meaning, with meaning understood in its widest sense as the representation of a particular semantic and/or discourse function. The term ‘construction’ as used in Construction Grammar constitutes a broadening of the traditional notion. According to Construction Grammar, syntactic phenomena can never be described adequately without reference to semantics and pragmatics.

193

Cambridge: Cambridge University Press. 1987. 1946. RÉSUMÉ Le but de cet article est de présenter les sens dans lesquels le terme ‘construction’ a été utilisé dans la grammaire descriptive. Givon. Cambridge: Cambridge University Press. Women. Language 22: 161-183. SV1-1. Berkeley: Berkeley Linguistics Society. Syntax. Fire. A comprehensive Grammar of the English Language. 2003. 1985. Adele. Mots clés: construction. Chicago: Chicago University Press. Theoretical Prerequisites. Oxford: Oxford University Press. Schönelfeld. London: Longman. and Dangerous Things. le principe de la cohérence sémantique. Fillmore. ‘WHAT’S IN A NAME?’ UNE APPROCHE LINGUISTIQUE DU SENS DU MOT CONSTRUCTION 194 . Leonard . From morpheme to utterance. Radford. Goldberg. Stanford. Foundations of Cognitive Grammar. Croft. Chomsky. 1995. The Mechanisms of ‘CG’. Shelley. eds. Randolph. Special Volume 1: Constructions All Over:Case Studies and Theoretical Implications. Ronald W. 1947. 2006. A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Proceedings of the Fourteenth Annual Meeting of the BerkeleyLinguistics Society. 2001. CA: Stanford University Press. dans la grammaire générative. etc. Lakoff.REFERENCES Bloomfield. Oxford: Oxford University Press. Goldberg. Andrew.35-55. Noam 2000. 1988. Goldberg. 2006. Transformational Grammar. Charles J. Volumes 1-2. Talmy. New Horizons in the Study of Language and Mind. Volume 1. traditionelle. constructions de la structure argumentale. dans la linguistique cognitive. Constructions at Work. Adele. Descriptive Application. Language 23: 81-117. grammaires des constructions. Radical Construction Grammar. William. 2001. “Constructions: a new theoretical approach to language”. Zellig . Langacker. Ronald W. Quirk.1987. 1984. fusion. CA: Stanford University Press. 1988. In Trends in Cognitive Science 7(5): 219-224. Langacker. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Sidney Greenbaum. In Axmaker. Foundations of Cognitive Grammar. Stanford. Wells. Chicago: University of Chicago Press. dans le structuralisme americain. Immediate constituents. Adele.[1933] Language. Constructions. George . Annie Jaisser &Helen Singmaster. Volume 2. Doris. Chicago: University of Chicag0 Press. Rulon S. An Introduction. Harris. Geoffrey Leech & Jan Svartvik. 1991.

WORD BUILDING. PHRASEOLOGY ÉTYMOLOGIE.ETIMOLOGIE. PHRASÉOLOGIE 195 . FORMAREA CUVINTELOR. FRAZEOLOGIE ETYMOLOGY. FORMATION DES MOTS.

196 .

in Deutschland ansässige Fachübersetzer mit der Muttersprache Rumänisch gibt. Die Besonderheit von Komposita liegt darin. 197 . Der Lexikonbestand. im Grundwort den Grundbegriff und im Bestimmungswort die Merkmalseingrenzung darzustellen.im Vergleich zu anderen Sprachen wie Englisch. das Phänomen der Komposition definitorisch abzugrenzen. dass sie sich oftmals. Gegenstand des vorliegenden Artikels ist die Betrachtung von Kompositabildungen im Rumänischen in Bezug auf den Transferprozess bei der Übersetzung vom Deutschen ins Rumänisch. Die Komposition ist im Rumänischen recht vielschichtig und umfasst mehrere Verfahren. Spanisch. selbst erklären. Ein Kompositum besitzt die Fähigkeit.prekär. Die Bildung neuer Komposita im Rumänischen hat vor allem in den letzten Jahren wachsende Produktivität verzeichnen können. wirtschaftliche wie auch sozial-politische Faktoren. Im Folgenden sollen ausgewählte Bildungsmöglichkeiten rumänischer Fachtermini betrachtet werden. Komposita bezeichnen Begriffe und Sachverhalte. Universitatea Dunărea de Jos.Mihaela CÎRNU. da sie sich in besonderem Maße dazu eignen. Terminologische Lexika besonders für entlegene Sprachen sind oft nicht erhältlich. weshalb die Ermittlung des entsprechenden Äquivalents in der Zielsprache nicht immer unproblematisch verläuft. Italienisch . neue Phänomene und Sachverhalte zu benennen. Die Übersetzung von technischen Fachtexten bildet auch im Sprachenpaar Deutsch-Rumänisch einen Schwerpunkt der übersetzerischen Tätigkeit. so versteht man darunter ein Gefüge. Verkauf Werbung Wartung angefertigt und je Verkaufsland übersetzt werden. Betrachtet man ein Kompositum aus morphologischer Sicht. Unter den Fachtermini erweisen sich Komposita als besonders produktives Wortbildungsmittel. zumal auch sehr wenige. Zu Beginn der Untersuchungen ist es zunächst notwendig. Jede Produktveränderung zieht neue Übersetzungen nach sich. Für jedes neue Produkt müssen mehrseitige Schriften für Produkitnformation. Französisch. Die Fachsprachen bedienen sich aus diesem Grund sehr häufig der Kompositabildung. In vielen Fällen muß sich der Übersetzer allgemeine Fachlexika oder firmenbezogene Terminologielisten beschaffen. dessen Komponenten auch als freie Morpheme vorkommen können. In bedeutendes Wortbildungsverfahren innerhalb der fachsprachlichen Wortbildung ist das der Komposition. die dem Übersetzer bei der Übertragung ins Rumänische zur Verfügung stehen. ist im Rumänischen . Im Vergleich zu Einworttermini streben sie nach mehr Eindeutigkeit. Dazu beigetragen haben insbesondere technologische. Technische Übersetzungen in die Fremdsprache machen in der Exportnation Deutschland einen großen Teil des Übersetzungsvolumens auf dem freien Übersetzungsmarkt aus. die sonst durch längere syntaktische Fügungen wiedergegeben werden müssten. Durch Komposition werden zwei oder mehr selbstständige Wörter oder Wortstämme zu einer neuen Einheit verbunden. Galaţi ÜBERSETZUNG DEUTSCHER NOMINALKOMPOSITA AUS DER FACHSPRACHE DER TECHNIK Mit der Internationalisierung der Wissenschaften und Märkte entsteht ein erheblicher Bedarf an Fachübersetzungen. unter äußerst geringem Gebrauch verbaler Mittel. insbesondere die zweisprachigen Technikwörterbücher.

wenn man 198 . încărcător cu cupă) gekennzeichnet sind. Filterpapier). Spanische und Italienische) durch eine progressive Determinationsabfolge gekennzeichnet. Stehen einzelne Konstituenten häufig zusammen. Das Hinzufügen eines weiteren Elements zwischen die Konstituenten eines Kompositums oder die Veränderung ihrer Reihenfolge ist nicht möglich. Dieses Kriterium kann insbesondere dann hilfreich sein. rom. durch die Abfolge Determinatum-Determinans (z. In Bezug auf die Syntax von Komposita ist die Reihenfolge der einzelnen Konstituenten genau festgelegt. hârtie de filtru. dass sie anders als freie Phrasen einen einheitlichen Begriff versprachlichen. Als weiteres Kriterium für das Vorliegen eines Kompositums kann die Häufigkeit seiner Verwendung angesehen werden.B. Das Kriterium. Herstellungsprozess – proces de producţie Zugstange – bară de remoracre b) Übersetzung durch N + Artikel + N-Kompositum (Genitiv) Präpositional gebildete Nominalkomposita können auch mit innerem Artikel auftreten. d. die durch die Abfolge Determinans-Determinatum (dt. rom. der von den ihn konstituierenden Komponenten „synthetisch" und nicht bloß „additiv” zu deuten ist. Schaufellader. Definitorisches Merkmal von Komposita ist.h. dt. ist demzufolge deren Inhalt und nicht deren Form. da sich diese phonologisch. anhand dessen die untersuchten sprachlichen Einheiten im Folgenden als Komposita bezeichnet werden. Für den Übersetzungsvorgang ist die im Rumänischen bestehende Formenvielfalt von Komposita bei einer Übertragung aus dem Deutschen von großem Interesse. morphologisch. sind diese Kriterien im Rumänischen meist nicht zuverlässig. Auf diese Weise trägt der Artikel zur Monosemierung bei. Bei diesen Komposita regiert lediglich die Subordination. syntaktisch und semantisch von der Wortgruppe unterscheiden. Arbeitsorganisation – organizare a muncii Gesundheitsschutz – aparare a sănătăţii Feldpol – pol al câmpului c) Übersetzung durch N + la/în/prin/cu + N-Kompositum Neben den überaus produktiven Komposita mit der Präposition de nehmen Bildungen mit la ebenso einen beachtlichen Rang ein. wenn eine fachsprachliche Bildung noch keine Aufnahme in ein Wörterbuch gefunden hat. Determinatum und Determinans ist das Rumänische (wie auch das Französische. können sie die Kategorie eines Kompositums annehmen. Möglichkeiten der Übersetzung deutscher Nominalkomposita ins Rumänische a) Übersetzung durch N + de + N-Kompositum Präpositionale Komposita dienen in der rumänischen Fachsprache der Technik der Präzisierung von Funktionsweisen und Verwendungszwecken. wird auf etwas bereits Bekanntes (aus dem Hintergrundwissen des Rezipienten oder aus einem Vortext) Bezug genommen. Während die Bildung und Zuordnung von Komposita im Deutschen unkompliziert ist.In Bezug auf die Stellung von Determinans und Determinatum bzw. Diese Konstituentenstruktur steht in Konkurrenz zur regressiven Struktur germanischer Sprachen. Steht der Binnenartikel. Es handelt sich bei diesem Typ der syntagmatischen Komposition um einen sehr produktiven Wortbildungstyp. Dies überrascht umso mehr. Ein Kompositum kann demnach nur als Ganzes verändert und auch nur in seiner Gesamtheit determiniert werden. die in der im Rumänischen üblichen Konstituentensequenz Determinatum-Determinans auftritt.

135) verweist auf eine weitere Funktion der Präposition la innerhalb der Fachsprachen. Punktschweißen . während die im Portugiesischen verwendeten Fachtermini vom lateinischen Wortstamm abgeleitet sind. das eine große Zahl deutschsprachiger Fachtermini auf der Grundlage von germanischen Wortbildungsmustern aufgebaut ist. Rohrkolben – piston tubular Kugelscheibe – şaibă sferică e) Übersetzung durch Verkürzung der Komponentenstruktur Die Verkürzung der Komponentenstruktur in den untenstehenden Beispielen ist dadurch zu erklären. pag. Im Gegensatz zu den qualifizierenden Adjektiven lassen sie sich in semantischer Hinsicht nicht einer Gruppe zuordnen. In den Fachsprachen sind vor allem die von Substantiven abgeleiteten Relationsadjektive typische Erscheinungsformen. impliziert in Verbindung mit dem Terminus ciocan. Als möglichen Grund für die zunehmende Produktivität der Bildungen mit la kann die Tatsache angesehen werden. 199 . das zu der Gruppe der wissenschaftlich-technischen Kategorisierungsadjektive gehört. In der deutschen Fachsprache wird jedoch der Ausdruck Pressluft verwendet. Seriendruck – tipărire în serie Sternverbindung – legătură în stea Die Präposition prin bezeichnet ein Mittel. dass es sich dabei um einen „Hammer” handelt. ein Adjektiv. wenn es sich bei dem Determinans um ein Zubehör handelt. der mit Hilfe von „komprimierter Luft” betrieben wird. bei dem das Determinatum dem Determinans vorausgeht. seine Zusammensetzung wiedergeben.berücksichtigt. In der Mehrzahl der Fälle steht sie mit dem internen Artikel zusammen. dass es sich dabei um eine semantisch spezifizierte Präposition handelt. und zwar der direktionalen Angabe: Fernkommunikation – comunicare la distanţă Fernunterricht – învăţământ la distanţă Des Weiteren tritt die Präposition la auf. mit dem ein bestimmter Zweck erreicht wird. Ringschraube – şurub cu inel Druckluftpistole – pistol cu aer comprimat d) Übersetzung durch N+A Bei Komposita des Typs N+A liegt das für die romanischen Sprachen typische Determinationsverhältnis vor. Geräuschempfindlichkeit – sensibilitate la zgomot In der Fachsprache der Technik zeichnet sich die Verwendung der Präposition în insbesondere bei Bildungen ab. Das Fremdwort pneumatic. des „sich Verbindens mit x” determiniert. Das Adjektiv übernimmt dabei die Funktion des Determinans. Speicherzugang – acces la memorie Netzwerkverbindung – legătură la reţea Huppmann (1993. die die Art einer Anordnung. das Material eines Elements bzw. Dabei handelt es sich um die Rückkehr zu ihrer ursprünglichen Funktion. Die Präposition wird häufig zur Bezeichnung der Funktionsweise technischer Geräte verwendet.sudare prin puncte Schmelzschweißen – sudare prin topire Die Präposition cu steht dann. dass die Präposition la in der technischen Fachsprache den Vorgang des „Zugreifens auf x” bzw. wenn ein Ziel oder ein Zweck bezeichnet werden soll. das konzeptuell nicht zwangsläufig mit dem Determinatum verbunden wird. eine Funktionsweise.

In diesen Fällen kann die im Rumänischen typische Bildungsform mit de nicht verwendet werden. in der Zielsprache einen höheren Determiniertheitsgrad zum Ausdruck zu bringen. Rauchfang (horn). Probleme bei der Übersetzung der deutschen Komposita ins Rumänische treten vor allem dann auf. Es findet sich daher oftmals das Kompositum produs de calitate. wenn die Beziehung zwischen Determinatum und Determinans nicht exakt bestimmbar ist. Die Änderung des Determiniertheitsgrades lässt sich auch am folgenden Kompositum nachweisen: Präzisionswerkzeuge – unelte de înaltă precizie Leistungselektronik – electronică de putere Die Komponente Leistung im deutschen Kompositum Leistungselektronik sagt nichts Konkretes über die tatsächliche Funktion dieser Art von Elektronik aus. sondern auch im Englischen als building block realisiert. Bei dieser Elekronik handelt es sich um Geräte. echipament al staţiei de alimentare cu carburanţi). sondern als abstrakte Simplizia.Die metaphorische Bezeichnung Baukasten wird nicht nur im Deutschen. Einsatzring (adaptor). deren Bedeutung sich oftmals nur aus dem Textzusammenhang erschließen lässt. So würde bspw. die dazu dienen. 200 . dass es sich dabei um ein hochwertiges Produkt handelt. kommt es ebenfalls zu einer Aufhebung des Kompositums im Transferprozess: vgl. bei Tankstellenausrüstung (rom. Beispiele dafür sind Termini wie Baumuster (prototip). polizor (şlefuitor). amestecător (mixer). h) Änderung des Determiniertheitsgrades Bei einigen deutschen Komposita kann es beim Transferprozess erforderlich sein.B. Bei der Übersetzung der deutschen Fachtermini Schleifmaschine. Das rumänische Kompositum ist deshalb stärker determiniert. Diese Bildungen sind im Gegensatz zu den oben genannten Simplizia konkreter und haben einen starken Bezug zum Reellen. Im Rumänischen werden diese Termini nicht als Komposita realisiert. Zustände oder Prozesse bezeichnende Komposita. wird jedoch in den gegenwärtigen Fachsprachen nicht immer bevorzugt. Im Rumänischen wird die Metapher aufgelöst. dass die Komponentenstruktur des deutschen Kompositums im Vergleich zur portugiesischen länger ist. In diesen Fällen sind die rumänischen Äquivalente des deutschen Kompositums von Verben abgeleitete Substantive. Probestab (epruvetă). Presslufthammer –ciocan pneumatic Baukastensystem – sistem modular f) Übersetzung durch Erweiterung der Komponentenstruktur In einigen Fällen zeigt sich. da diese das Verhältnis zwischen Determinans und Determinatum weitgehend exakt determiniert. schwache Signale in hohem Maße zu verstärken (zu potenzieren). Punktstrahllampe (proiector). Die Anwendung des höherern Determiniertheitsgrades im Rumänischen ist eindeutiger (produs de înaltă calitate). bei denen das Suffix -tor den konkreten Bezug zu dem zugrundeliegenden Vorgang herstellt. Mischmaschine etc. die Übersetzung des deutschen Kompositums Qualitätsprodukt mit produs de calitate für einen rumänischen Rezipienten nicht so deutlich wie im Deutschen implizieren. an ihre Stelle tritt das abstrakte Relationsadjektiv modular. wie z. Eloxalschicht – acoperire electrochimică prin eloxare g) Auflösung des Kompositums in der ZS Im deutschen Fachwortschatz der Technik finden sich zahlreiche Komponenten.

l’étude pourra être étendue en vue de l’approfondissement des aspects en question. erfolgt im Rumänischen eine explizitere Wiedergabe der Bestandteile. deren Komponenten abstrakte Zustände.Ein weiteres Problem stellt die Übersetzung von Komposita dar. Tübingen . BIBLIOGRAPHIE: Huppmann. que nous avons identifiés à partir du langage technique. RÉSUMÉ LA TRADUCTION DES NOMS COMPOSÉS ALLEMANDS DU LANGAGE TECHNIQUE DE SPÉCIALITÉ Dans l’activité de traduction de l’allemand en roumain (ou bien dans une autre langue) une difficulté apparaît lors des termes composés. Irmingard (1993): Synthematisierte Nominalsyntagmen im Französischen und im Spanischen: Eine kontrastive Studie zur Zeitungssprache und zur technischen Fachsprache. langage. Max Niemeyer Verlag.Il existe plusieurs modèles de traduction en roumain. Vorgänge und Sachverhalte bezeichnen. Mots-clés : termes composés. Die Beziehungen zwischen den Komponenten werden im Portugiesischen wesentlich exakter beschrieben. Il ne s’agit ici que de quelques observations préliminaires. technique . München. pour la fréquence desquels l’allemand est reconnu. ordre des mots. Hans-Dieter (2003): Metasprachliche Lexikographie: Untersuchungen zur Kodifizierung der linguistischen Terminologie. termes de spécialité. Während die Komponenten im Deutschen einfach aneinandergereiht werden. Kreuder.. Um eine Übersetzung realisieren zu können. benötigt der Übersetzer erstens technisches Fachwissen und zweitens linguistisches Wissen über die Bildungskonventionen im Rumänischen. 201 . Diese Problematik setzt dann auch die kontrastiv linguistische Betrachtungsweise in den Kontext textlinguistischer Überlegungen.

albel.. albitorie „locul unde se produce culoarea albă.) şi a cuvintelor împrumutate care denumesc. reg. înălbitor1. pr. Dintre derivatele directe. a sclipi” (← alb + -icì. locul unde se albesc produsele” (← albitor + -ie).Cristian MOROIANU. albeală2 „culoare 202 . „albişoară”. albiniu.. albinare (reg. cu diferite grade de complexitate. bălan” (← albin + -eţ). în primul rând adjectivele : albâu. alboi. despre porci) „alb-bălan”. respectiv adjective: albineţ. f. albui” (← albin +-iu). albire (← albi + -re).+ alb + -i)[5] care au devenit baze pentru substantive şi adjective ca: albeală1 „albire” (← albi + -eală). cf. albea cu substit. înălbeală „înălbire. într-un studiu amănunţit.) „albicios”. 2. albini). albineală „convalescenţă” (← albini + -eală). sufixului).) un domeniu susceptibil de (extrem de) multe primeniri »[2]. Trei decenii mai târziu.2. -ioară „cam alb”. 2. -eaţă (reg. creştere” (← albini + -re). albică “albea” (< albă sau din albel.n. -eie « blond ». direct de la alb sau indirect. s-au format verbele albì „a deveni sau a face să devină alb”. -ie (rar) „albicios”. pentru albeaţă + -ariţă)[6]. albin. formală şi semantică. a creşte. La acestea se adaugă derivatele substantivale feminine directe (din alb) sau indirecte (din substantive derivate din alb): albatariţă (med. curăţare” (← înălbi + -eală). drăgălici. derivate care menţin categoria lexico-gramaticală a bazei derivative. care constată că « spaţiul semantic cromatic este (încă. albiu.a da la iveală. corespondenţele dintre ele. -eaţă „palid. fiind un cuvânt cu o familie lexicală bogată şi expresivă. albior. Angela Bidu-Vrănceanu.1. De asemenea. menţionăm. albinì . a se dezvolta. alb1. de la derivatele sale. albeţ. component a numeroase unităţi frazeologice şi cu o putere metaforică demnă de semnalat. -toare „care înălbeşte” (← înălbi + -tor. -oară „albior”. -ie (rar) „albicios. Unele dintre derivatele adjectivale de mai sus au. albicel.) „albicios”. pe baza unei bogate bibliografii.). terminologia cromatică actuală a fost repusă în discuţie. curăţare”. roşu). -uie „albicios”. albitor. (despre un bolnav) a merge spre însănătoşire” (← albin)[3].. -icea „cam alb”. În cele ce urmează. -a. -ea « cam alb ». familiile etimologice etc. albinà (reg. a apărea alb.). -âie (reg. -eaţă (reg. var. (reg. voi urmări situaţia culorilor alb şi negru (originea şi evoluţia lor internă. este moştenit din latină (albus. albitură1 „albire” (← albi + -tură sau ← albit + -ură). albinire „însănătoşire. albuiet (reg. la rândul lor. înălbire „schimbare în alb. în ordine alfabetică. analogie cu calici. Studiile sale[1] au pus în lumină. -toare) etc. ALB ŞI NEGRU 1. aceleaşi culori. din perspectiva dinamicii lexicale. -um). albui.) „remediu împotriva cataractei” (probabil disimilat din albaţariţă ← albaţă. a numelor de culori din limba română contemporană a constituit una dintre preocupările ştiinţifice importante ale d-nei prof. albei. -oasă „care bate spre alb”. -oaie (despre câini) „alb ca neaua”. adj.) „a se lumina de ziuă” (← alb. n. paradigmatică şi sintagmatică. -ă. originar sau derivat. sclipici etc[4]. Ca şi alte culori fundamentale (galben.) „albăstrui” (← albui + -et) etc. dare la iveală. 2. înălbi „a (se) albi” (← în. -ă (reg. „albicios”. albicios. mojici. albişor1. existenţa unor paradigme lexico-semantice bine definite şi posibilităţile combinatorii ale numelor de culori. -toare „care albeşte” (← albi + -tor. albuleţ. albuţ.) « albicios ». toare). albicì „a albi uşor. Universitatea din Bucureşti CONSIDERAŢII ETIMOLOGICE LA NUMELE DE CULORI. de către Florica Dimitrescu. albuşcă. negru. Analiza structurală.) „luminare de ziuă” (← albina + -re). -ă „albişor” etc.

pl.) „sclerotică. reg.) „cuişoară” (← alb + -uşor) etc. halate albe „medicii”. . viande blanche). (bot. pete albe „vitiligo” (după engl. pir”. (med. (neol.. it.. calchiate mai ales după model francez. blanc d’oeil). adj.m. în expr. blanc). înălbit1. (reg. pain blanc).) „varietate de grâu din Banat. direct din alb sau din unele derivate de mai sus sunt de amintit cuvintele obţinute prin conversiune: alb2 s. dietă albă „dietă pe bază de alimente albe. albiciune „albeală2” (← alb + -iciune). s..) cuişoară” (← albişoară1. albei. armes blanches). albitură2 (mai ales la pl. (îoc negritură) totalitatea strugurilor albi dintr-o vie” (← alb + -itură). celule albe. albişor2 s. taches blanches). aur alb (după engl.) „specie de peşte nedefinită mai îndeaproape” (← albuş + -ău). les Blancs). cu aspect de ceară. s.) varietate de prune alb-gălbui.f. dar şi englez sau german. ceară de balenă” (după fr. pâine albă „grâne. s.m. punga-babei” (← alb + -eaţă)[7]. vb. cu bob mare şi spic mustăcios”. „culoarea albă”.3.f.) lenjerie albă. varietate de viţă de vie cu struguri albi…. elephant blanc). albioară. alb de titan (după fr. în plus faţă de cele citate de Florica Dimitrescu[9]: alb de plumb „carbonat bazic de plumb.. albă s. impropriu) cataractă. baleine blanche). white gold.) cerenţel.) leucom. şi fr.) făină albă. Casa Albă (după engl.. adică alimentele procesate”.) femeie albă. albit2. alba s.m. În ambele ipostaze morfologice. „conservator. alb4 s. rufe.zorii zilei”. albeţ. albeaţă „albeală2.albă” (← alb + -eală). (la pl. În sfârşit. albinit1. thé blanc. brânză şi ouă”.n. arme albe (după fr. (reg. (med. lumea albă „lumea pământească” (în opoziţie cu lumea neagră „lumea de dincolo”). albul zilei. înălbit1. şi fr.). -ă adj. subst. balenă albă (după fr. folosit ca pigment alb în vopsitorie”. sau ← albă + -işoară).m. oaie sau vită albă. vb. albeţe (rar) „culoare albă” (← alb + -eţe). s. iht. nuits blanches. cusut cu aţă albă (după fr. albişoară2.) „zânele bune”. „ban de argint” (← /ban/ albişor1 adj.f.). frupt alb „ceea ce se mănâncă în săptămâna albă: lapte. albe” (← alb + -iţă). reg. puncte albe 203 . albiliţă (entom. pantera albă (după engl. săptămâna albă „a opta săptămână înainte de Paşti”.. Marele Alb2 „specie de rechin care trăieşte în marele recif australian” (după engl.n. reg. s. piesă albă la jocul de şah”. fr. white spots. bucate” (cf. plumb alb „cositor”.n. (iht. s. ~ de ou” (← alb + -uş). s. ca şi cele masculine sau neutre: albete. alb3. (din part. notte bianche). alb de zinc „oxid de zinc. 2. white elephant. le Blanc. „bărbat care face parte din rasa albă” (după fr. White House). carne albă „carne de pasăre şi de viţel” (cf. -ă. (reg. s. art. albìe1 „albiciune” (← alb + -ie). (bot. adj. „alburn”. (← înălbitor1 adj. (bot. albineţ. Marele Alb1 „specie de porci. white panther). (bot. Iată câteva exemple.) „fluture-de-varză” (← alb + -iliţă) albime „albiciune” (← alb + -ime). s. (din supinul aceluiaşi vb.n. nopţi albe (după engl. reg. s. oro bianco). albuşău. înălbitor2.) „peştele Cyprinus alburnus. (pop. s. cf. cousu de fil blanc). white tea). 2.m. Pages Blanches). ca adjectiv şi ca substantiv. altele neologice. specie de iepuri”.. sau ← înălbi + -tor) etc. fr. elefant alb (după engl. albuşor. bille blanche). ale cărei flori devin.) „behliţă”. (înv..) sclerotică.f. blanc de titane).. White Nights.) „pir-gros. Pagini Albe „cartea de telefoane” (după engl. s. „peşte zvelt de culoare albă-argintie…. -ă adj.) „lucruri albe (legume. alb. reg.f. pop. albitură. unele vechi şi populare[8]: albul ochiului „sclerotică” (cf. „vită cu părul alb” (← /vită/ albină). blanc de baleine). -ă intră în componenţa multor unităţi frazeologice. olimpiada albă. fr. (reg. albinit2. însemnând vot favorabil” (după fr. mică plantă erbacee.) sclerotică.. albi). folosit în vopsitorie”. it. vite albe „vacile dătătoare de lapte” etc. White Lion). albit1. cale albă „drumul pe care îl face mireasa la casa mirelui îndată după nuntă”. la un moment dat. numit şi albişor. bilă albă „bilă de culoare albă pusă în urnă. „(pop. albini). fem. (reg. albe.n.n. cf.n.. ceai alb (după fr. (din supinul vb. art. globule albe (după fr.m. The Big White). s. până în pânzele albe.m. şi fr. peşti etc. făină de grâu. engl.f. albini)..4. leul alb (după engl. reacţionar” (← alb1 după fr. White Pages. albină. fr. albuş s. albele (în mit. sau ← alb + -işor). (din part. s. de asemenea prin conversiune). noapte albă. globule/s/ blanc/s/). alb de balenă „substanţă groasă de culoare albă. albiţă (bot.) „alburn” (← alb şi -ete).

plin de farmec”.. (livr. „insuficienţă congenitală de pigmentaţie…. albus). -ă adj. -ea adj.. la rândul lui. dintr-un neatestat albume. „albel”. din lat. dim.. eventual salbă s. s.” (din fr. populară. derivat..f. -um). -ă. white sugar) etc. zahăr alb (după fr.n. s. albăstrire. s. „boieri sau târgoveţi îmbrăcaţi în haine albastre”. s. emigrant alb (după rus. „albăstrea”. part. -a.n. pudră albă sau praf alb (după fr. albuginee. în primul rând din franceză. albata < albare < albus. . „calitatea de a fi albastru. împreună cu alb. dalboşel. белоказаки). albumen. s. „ţesătură conjunctivă densă. Adăugăm.) „culoare albă strălucitoare” (din engl. albescenţă. „floare de colţ”.). alba)[14] album. albadă” (din sp. albăstreală2 s. -oasă. „prezenţă a albuminei în plasma sanguină” 204 .f. din albugine < lat. -um). cu derivatele dalbel. derivarea a avut loc la nivelul limbii latine. -eaţă adj. lat. prez. sinonimul albumeală s. dălbic. albăstrior.f.f. id. imaculat. albinos. albescence < albescent < lat. pl. -ie adj. reg. strălucitor. pată albă formată pe unghie din cauza unor bule de aer situate între celule” (din fr. albăstrit1. (din fr. adj.. „floare de colţ. probabil şi dalbazană s. vers blanc). firicică. -ă se poate completa cu împrumuturile. împreună cu derivatele româneşti alburi vb. alborem). „lucire albă” (< lat.f. „albăstrire”. albus). mai mult sau mai puţin analizabile la nivelul limbii române. ca o pată albă. dalbeş”. albinos). albăstrituri. albinos / prin substituţia finalei/ < span. album. alborada < sp. dar şi din latină. din albo < lat.. s.[10] 2. albus). sport alb „care se practică iarna”. s. lui albino. albăstriu. -ă adj. pl.n. s. alba. s. -a.5. poudre blanche). albumen. un triplet etimolgic. белоэмигрант).f.. ilustrate.f. 3. (reg. cu sufixul –iţă. lat. dalbineţ.f. albor < lat. alboare s. albăstri vb. s. neprihănit”. exalba „mărgea”)[12]. albugo < lat. în care se depozitează substanţele nutritive de rezervă şi care serveşte embrionului ca hrană în timpul germinaţiei” (din fr.f. albineţ”. graţios.) „alboradă” (din sp. polonez alb (după rus.[15] (livr.f. albumen. -ă adj.f.f. pl. tunique/ albuginée. lat. În unele cazuri. steluţă”. decolorare a frunzelor…” (din fr. clar. albugo.n. albăstrui. -ă. moştenit. albumen „albuş” < lat. albuminemie. câteva calcuri. albada < lat. -ie. albăstriţă s.n. albinos. (despre zori) luminos. 4. albinoidisme). [13] „veche formă de poezie provensală” (din prov.) lei româneşti”. atrăgător. (în poezia pop. cu o bogată familie internă (albăstrân adj.îmbrăcat orăşeneşte”. „substanţă organică din grupul proteinelor.n. der.) „specie de fluture alb”. s. -ă „alb. (< lat. albăstreală1 s. Amintim aici exemple ca albă1.f. albaster „albicios”)[11]. „opacifiere inflamatorie a corneei. O situaţie particulară cunoaşte albumiţă s. s. albescere < albus).. Familia etimologică a lui alb. albăstrit2. белогвардеец).f. -ea adj. limpede. care intră în compoziţia albuşului de ou. „albăstrea”.f.. adj. cântată în zori. însă zero la zero”. < lat. -ioară adj. “papier blanc” (din magh. moştenit. albumen). sucre blanc. (arg. -ie. albugo). „ţesut vegetal din seminţele unor plante.f. mărci poştale etc.) „gingaş.) „blond.n. flocoşele. vezi cuvinte ca albastru. albadă. Dintre compusele interne. /humeur. album < lat. dim. cf.„forme de acnee care astupă porii” (prin atracţie cu puncte negre). s. alboradă. albugo. albinisme < fr. albinoidism. albor < lat. albumină. albăstrea s.f. -e. „Trei-fraţi-pătaţi” etc. scrobeală albastră.f. albus). spaniolă şi italiană.f. vers alb (după fr. al vb. белополяк) etc. alba „zori”). după rusă. s. (< lat. der. „dalbel. „a răspândi o lumină albicioasă” şi alburiu.. dalbeş. albumine < lat..) „cireaşă albă” etc. cazac alb (după rus. prin substituţie sufixală. „compoziţie muzicală iberică. „floare albastră”. veştejit. -ă adj. s. albescens. dălbior. alba. albăstrime s. s.f. care alcătuiesc. nalbar (reg. albinism. de culoare albă. albăstrică s. care înveleşte ovarul şi testicolele” (din fr. „caiet în care se păstrează fotografii. adj.f. s. s. Din albumiţă derivă. „formă incompletă de albinism” (din fr. albus. a sângelui şi a altor lichide organice” (din fr. albăstrel. -oară adj. engl. albă2. sarbăd. gingaş. (reg. tras la faţă” (< lat.n. neutru substantivizat din adj. albistrele. graţios. este de amintit adjectivul poetic popular sau de inspiraţie populară dalb.. astăzi termeni sau sintagme „istorice”: albgardist (după rus. „palid. exalbidus). remiză albă „scor egal.

ale acestora. trandafiriu.m. s. azuriu. albuminometru.n. la fel. ciocolatiu.. invar. s. verdeaţă. albeaţă. albea şi albică. s.n. albuminoid. ivoire „fildeş” (< lat. pe cale scrisă. verzi. fildeş.n.f. roşeală. negriu. invar.n. „o mie de lei”. 6. la fel. ambele la plural. micşuniu. albumosurie).f. subst. s. Astfel. bianco „în alb. albeţ şi albuleţ sunt nume populare sau regionale pentru ceea ce se numeşte. bianco) şi a s. şi f. stacojiu. porfiriu.) „moneda de o sută de lei”. cenuşiu. „dolari”. s. s. verzitură. „de culoare albă (ca fildeşul)”. albui.f. cârmâziu. albumozurie. s. maroniu. s. adj.m. substantivele albăstrea şi albăstriţă denumesc aceeaşi floare. plumburiu. Ca termen livresc. caisiu.m.n. eburneus)[19]. şofrăniu. roşiu.f. păcuriu. albişor şi albuşor. blanche. fistichiu. s. căpriu.n. prin care trec apa şi sărurile minerale. „totalitatea straturilor tinere situate între scoarţa şi inima trunchiului unui copac. „dolar”. albeală face parte din aceeaşi serie cu albăstreală. roşeaţă. „(suferind) de albuminurie” (din fr. albul ochiului denumesc membrana exterioară de culoare albă a ochiului. „lenjeria albă”. castaniu. lat. este de amintit şi adj. „derivat necoagulabil al albuminei” (din fr. pământiu. sângeriu. portocaliu. germ. vineţiu etc.) candid. s. moviu. albuminurie. căcăniu. ruginiu. éburné.f. s. albiu. pl. sub forma ivoar. alburn. tuciuriu. blanc „spaţiu alb care desparte două cuvinte tipărite” (din fr. chihlimbariu. din alte nume de culori sau derivate.m.. „(proteină) de felul albuminei” (din fr. gălbui. atât în limba literară. Astfel. fr. albăstrioară. albumiţă şi albumeală sunt denumiri pentru „floarea-de-colţ” etc. Blank „alb” (cf. vioriu. albişor. este originea indirectă a adj. cireşiu. Presiunea analogică a derivatelor nume de culori cu sufixul –iu a dat naştere la două creaţii interne sinonimice: fildeşiu. it. Fr. sufixală). albuminoïde < albumine). „alb-mat.(din fr. albeţ(i). prin analogie cu fildeşiu şi cu întreaga serie a 205 . alburnum) etc. sidefiu. cu schimbare de accent şi de clasă morfologică. „de culoarea ivoriului” (din ivóriu. Culoarea albă mai cunoaşte în română şi alte denumiri. sub forma ivóriu. albuleţ denumesc aceeaşi nuanţă de culoare. De asemenea. albior. nisipiu. albiu intră în seria corespondentelor adjectivale din categoria culorilor: albăstriu. s. albiciune. albicel. albuleţ” (din it. albel.. pot fi observate o unitate şi o simetrie remarcabile a creaţiilor sufixale. „dolari” etc. roziu. albuminones). verzuriu. -ie adj. În ceea ce priveşte derivarea internă. alburn. albuminurique). negrui. albiniu. alb. s. alburno. de culoare albă. s. verzui etc. morcoviu. albuminémie < albumine). s. albui este creat prin analogie cu albăstrui. s. s.f. la acelaşi nivel sau la niveluri de limbă diferite: albiu. -a). vineţeală etc. -ie adj. „aur”. „lei”. argintiu. la fel. „nume dat mai multor monede străine de aur care au circulat şi în Ţările Române”. „substanţă osoasă densă. albeţ. la nivel literar. verzioară. „cuişoară”). prin elipsă.. 5. cât mai ales în argou: albastră. purpuriu. diminutivale sau abstracte. albicios. piersiciu. sidefiu.f.. albitură2 şi albişoară denumesc. (din fr. în română. adj. (mai ales la pl. auriu. (fig. verzişor(i). blanc.f. albuminurie).) dentină” şi pe cale orală. albeaţă. probabil prin confuzie paronimică. negreală. pl. „ban de argint” intră în seria numelor de monede substantivizate. bianco. s. -ă.f. rubiniu. sfecliu. este de remarcat o interesantă relaţie de sinonimie între termenii derivaţi de la alb. negriciu. albuminuric. „prezenţă a albuminei în urină” (din fr. albitură2. de culoarea fildeşului” (din fildeş + -iu) şi ivoríu. cu acelaşi sens. -ă. „bancnota de o mie de lei”. lat. adj. albeală. „partea de proteine din serul sanguin care nu se coagulează prin încălzire” (din fr. albotin. gălbeniu. căpşuniu. „cinci sute de lei”.n.. albăstreală. *eboreum) a pătruns. albuş. albişor2 s. acoperă acelaşi sens din botanică (Alyssum repens. ivoriu.f. albumoză. „dolari”.m. necompletat”[18] (din it. gălbeneală. albumose < albumine. „prezenţă a albumozei în urină” (din fr. vişiniu. pur” (din fr. lăptiu.[17] 7. albuminomètre).f. substantivele albete. s. verziu.. liliachiu. cafeniu.[16] La fel. -ee „de culoarea sau consistenţa fildeşului. albime. s. măsliniu. gălbiu. albuminone. naramziu. galben. siniliu. (anat. blanc). s. albişoară şi albuşcă denumesc aceeaşi varietate de peşte. prin substit.m. s. eburneu. cărămiziu. Din punct de vedere semantic. albin.

f. negricios” (← negru + -iu) se opune lui albiu. -oaie. înnegrire.. bălăiel şi bălăior. adj. -ie adj. vită de culoare albă”. de asemenea. înnegritură. bălăior. negritor. s.f. s. (← negrì + -tor) pe albitor.f. (reg. (înv. lui albuşcă. etc. (primul din participiu. Chiar dacă nu reprezintă exact culoarea albă.f. -ioară. s.. negruţă. aproape în totalitate. (în expr. semantic. adj.f. s.) „oaie sau capră bălană”. s. (bot.) ocheană”.f.) întuneric” (← negru + -eaţă sau < lat. adj.. (rar) zăpadă”. adj.) vacă bălaie”. construită. fiind întrebuinţat şi ca substantiv (la toate genurile).. -ă. -oară. s. şi înălbi.. „negrişor” (← negru + -ior) are ca pandant pe albior. datorate. s.) diminuare sau pierdere a vederii…. adj.. adj. „negricios”. -oasă.. în egală măsură. formal şi.f. animal cu corpul sau cu botul alb”. negruş. reg. nigeluţă. -a). bălăiel.n.) „cernuşcă. -ă. înnegrit. „de culoare neagră” (← negru + -eţ) are drept corespondent antonimic pe albeţ. bălai. Se poate observa. (← negru + -işor) pe albişor. s.f. adj. (reg. de peşti. -ă. adj...) „care bate spre negru. Astfel. (pop. machiaj negru pentru ochi. existenţa multor sinonime. negrilică” (← neagră + -uşcă) corespunde. s. lui negriciune. adj. s. s. s.m. negrişor. (iht. băluţ. „negrişor. -oară. „negriu” (← negru + -ui) se opune lui albui. чрънило[21] i se opune lui albeală2 şi lui înălbeală. de struguri etc. care bate spre negru” (← negru + -icios) îi corespunde albicios. (fig..f. Un paralelism similar. reg. Ca şi adj. adj. „(despre oameni) blond la păr şi albicios la faţă. lui negricios.f.n.. s. vacă. s. -toare. -ia. „negrişor. iht. negreţ. „negreală” (← negru + -ime) îi corespunde albime. adj. o corespondenţă cu cele ale membrilor familiei lexicale a lui alb: culoarea feţei şi a părului. „foarte negru” (← negru + -oi) se opune lui alboi. al doilea din supin) şi înălbit. (reg.f.. nigritia) se opune lui albeaţă.f. bălan. animale) bălan. din sensurile derivatelor menţionate.f. lumina zilei. -ă adj.. negru.m. 8. negruşor. negroi. este de remarcat aceeaşi „sinonimie”. (iht.f.. s..f. adj.. negriu. cu botul sau blana albă” etc. În mod tradiţional.f. -uie. s. s. adj. negrui. s. De asemenea. s.. -ie. (reg. „bălan. rufă murdară de dat la spălat. -ă adj. s.f. s.. f.f.m. s.. -ie. direct sau indirect. Din această trecere în revistă a derivatelor construite. -ă este. la nivel popular sau regional. s. înnegritor. de la adj. negreală. în bună măsură. s. băluşă. (bot.. pupilă” (← negru + -uş) se opune lui albuş „albul ochiului”.. s. -ă. se realizează între derivatele parasintetice de la negru şi alb: înnegri. -oară.. are o familie lexicală bogată. adj. cu negru) care are corpul sau numai botul alb. ca şi în cazul lui alb.1.) struguri negri” (← negru + -itură sau din negrì + -tură) pe albitură. de dat la spălat. fig. Adj. (rar) „negrişor” (← negru + -uşor) corespunde lui albuşor.) rufe murdare. lui negrime. (reg. moştenit din latină (< nigrum.) neghină. s. s. oaie sau iapă albă.. adj. negruşcă” (← negru + -uţ) corespunde lui albuţ etc. negriu şi negrui.. alb. id. adj. -ioasă. adj. şi înălbeală. (nume de) animal domestic de culoare albă. obţinut prin substituţie de sufixe (← negric[ios] + -iu) îi corespunde albiniu. cam negru.. bălăică. albului i se opune negrul. şi înălbitor. înnegreală. (rar) bălan. numele de animale domestice. s. „negreală. negritură. negruşcă. (reg. -eaţă. -oară.n. cerneală” (← negru + -eală. pe baza opoziţiei cu acesta.. sensul „cerneală”. vb. -toare.f. id. negru.. „(persoană) cu faţa albă şi părul blond.) ocheană”. bălaieş. negreaţă. adj. negricios.) a denigra” (← negru + -i) i se opune semantic verbul albì. s. băluşă şi băluţă etc. „(despre păsări. şi înălbire. în opoz.) varietate de struguri..f. adj. a intrat bălaia în sat) s-a luminat de ziuă. s. s. adj.. între diversele paronime: bălai şi bălan. „culoarea neagră” (← negru + -iciune) îi corespunde albiciune. reg. „culoare neagră. s. (← înnegri + -tură sau din înnegrit + -ură) şi înălbitură.n. -eaţă. -ă. adj. -toare. neagră se poate vedea... negruţ. fenomenelor de analogie şi de paronimie: negricios şi negriciu. vb. (reg.adjectivelor în –iu). -ă.m. „de culoare neagră.f..) „bălan.f. „vopsire în negru. (med.m.f.. cel puţin din punct de vedere formal.f. adj. vacă sau iapă albă. băluică. „(despre animale.. reg.. negrişor şi negruşor etc. 8. -ă. negrior. după sl. -toare. s. verbului negrì „a face să devină sau deveni negru. 206 . adj. lui negriciu. vacă sau iapă albă.) ocheană”. mai cităm aici[20] băl.

black caviar). ca şi împrumuturile denigrator. s. ciocolată neagră (după fr. s. în sintagma negrul ochiului..f. Alături de denigra. engl. stabilind o relaţie analogică cu albul ochiului „membrana exterioară de culoare albă a ochiului”. şi f. engl. Verbului a ponegri îi corespunde sinonimul său neologic denigra. corespondentul românesc al engl. sinonim cu negroaică. негритянка) şi cu negroid. adj. s. s. s. este negresă „femeie de rasă neagră”[24] împrumutat din fr. reg. şi f. adj. s. negru înseamnă şi „persoană folosită de cineva pentru a face. înger negru (după engl. de asemenea conotat negativ.m. negru.. -ă. -ă. (reg. negru înseamnă şi „murdărie”.Acestora li se alătură derivate ca negraică. temeri negre (după fr.. -toris. se mettre du noir aux yeux: „a-şi da cu negru la ochi”). s. engl. (reg. s. adj. -toare). în numele ei. ponegritor. are şi sensul concret de „rimel. black money). adjectivul este transformat în substantiv neutru.2. négrophil) desemnează „o persoană care simpatizează cu negrii” şi care militează împotriva considerării lor ca negrotei. adj. şi cu albiturile. „foarte negru.) (← neagră + -ilică).n.m. neagră se foloseşte.m. negrilică. -um „negru”. black chocolate). „rufe murdare de dat la spălat”. iar ca s. în vreme ce negrofil.f. s..n. regional.) „oi de culoarea neagră” (← neagră + -işă). despre oameni) „negricios” (← negru + -atic). Schwarzbier. niger). în numeroase unităţi frazeologice. niger. continentul negru „Africa” (după fr.f. idei. la rândul lui. (ornit. machiaj pentru ochi” (după fr. a murdări reputaţia cuiva”. folosită în opoziţie cu café au lait. black box).. dintre care menţionăm. iar s.m. 8. black beer). denigrat2.f. (înv. înseamnă. depreciativ nigger şi al francezului. s. în expresia: nici cât negru sub unghie „aproape deloc. engl. negrar. După fr.. sunt de remarcat formaţiile interne denigrare. reg.m. (reg. -a. denumind „o persoană de rasă neagră”[23] Acesta din urmă are acelaşi sens cu negritean. adj. nègre. etimonul latin fiind. negros. chocolat noir. icre negre (după engl.) „specie de guvizi de culoare neagră. citat mai sus. négresse. bere neagră (după germ. foarte puţin”. (reg. negritude). rus. boîte noire. -ă. a denigra” (din po-1 + negru + -i). négritude.) „dans popular” (← negru + -eanca). pl. (din supin). (reg.f. corespondent antonimic al lui albì. adj. s.m. café noir. black tea).. (din fr. (bot. ciuma neagră (după fr. s. negratic.f. -toare. după fr. ponegritor” (din lat..f. în opoziţie cu albele. în s. denigrare /famam/ „a păta.) „specie de ciocănitoare” (← neagră + -aică). orăşean îmbrăcat în haine negre” (← negru + -ar). ponegrit2. sinonim al lui denigrant. it.f.. -ă. Un verb interesant. -ă. (din participiu). adj. negritor. pl. (înv. (un) Noir.. s. cafea neagră (după fr.m.. engl.m.. „pupilă”. (rar) „persoană care aparţine rasei negre” (cf.) „întunecat. s.) „negricios” (← negru + os) etc. nègre (din span. Tot ca s. prin calc lexico-semantic. anumite lucrări”. (← neagră + -oaică) şi cu negruşcă. s. După modelul corespondentelor din principalele limbi moderne de circulaţie internaţională. nu are nimic din conotaţia rasială a etimonului francez. negreanca. (← ponegri + -re). art. s. pe lângă valoarea abstractă specifică tuturor culorilor. (← ponegri + -tor.. -ă. şi f. black coffee). a pune într-o lumină defavorabilă pe cineva. cărora le adăugăm ponegru.n. négroïde).) epitet dat unei femei rele” (din po-1 + negru) etc. Femininul actual curent al lui negru..) a înnegri. adj. care desemnează „rufele spălate şi albe de curate”. dénigrer. engl. s. -toare. (din participiu). idées noires). ponegrit1. continent noir.f. vb. „(persoană) care denigrează.. (← denigra + -re) şi denigrat1. este ponegri „(înv. ca adjectiv şi ca substantiv neutru.. adj. Substantivul abstract livresc este negritudine „însuşire a rasei negre” (din fr. şi f. (din fr. Popular. persoană negricioasă” (← neagră + -aie). ceai negru (după fr. s. care. peste noire). engl. negro < lat. cioban care are oi negre. adj.f. în ordine alfabetică[25] bani negri „bani obţinuţi în mod ilicit” (după engl. împrumutat din fr. dénigrant)[22].3.f. gânduri. ă. „(persoană) care aparţine rasei negre” (din fr. s.m. 8.n. denigrator. thé noir. presimţiri. black/dark continent). denigratore). reg. derivat din adj.f.n. şi f. Adjectivul negru s-a transformat. 207 . s. -ă. s. s. cutie neagră (după fr.f. în limba română. lat.. cu „derivatele” ponegrire. negrişe. s. negraie.

roman negru (după fr. care o precede. vânt negru (reg. vin negru (în opoziţie cu vinul alb) etc. spre exemplu. care permite sau. schwarz auf weiss). de culoare neagră” (din tc. fr. black panther). vechi sau noi. negru ca piperul.. apoi „valoroşi”. fapt care se reflectă. decorativ. că la început au fost bani albi („de argint”. /travail. săptămâna negrilor „săptămâna care urmează după aceea a Paştilor. negru pe alb (cf. în relaţie antonimică. Din acelaşi etimon grecesc. ébénin. ochelari negri „ochelari de soare” (după fr. pantera neagră (după engl. engl. race noire. maree neagră „strat de petrol care poluează apa mărilor” (după fr. de fiecare dată. limbă neagră (reg. văduva neagră (după engl. viaţă neagră.n. rasa albă nu se justifică decât în opoziţie cu rasa neagră. livresc ebenin. mai sunt de menţionat: agendă neagră. a fost împrumutat în română eben s. În primul rând. săptămâna neagră „săptămână dinaintea Paştilor.) „vânt care aduce uscăciune”. points noirs). bubăneagră (reg. cele două cuvinte alcătuind un dublet etimologic. Magia albă este pandantul magiei negre. fr.) „limbă încărcată”. a vedea negru înaintea ochilor. facilitează crearea de serii sinonimice între 208 . analogic. obţinută din arbori exotici. serie neagră (după fr. Din prezentarea comparativă a numelor celor două culori fundamentale şi opuse. Este dificil de stabilit. negru ca smoala. rasă neagră (după fr. 9. apoi bani negri „obţinuţi pe căi ilegale”. relaţia de paronimie dintre componentele fiecărei familii. alb ca hârtia. bilă neagră (prin opoziţie cu bilă albă). plata/munca la alb este astfel denumită pentru că există plată/muncă/slujbă/serviciu la negru. black race). mai ales dacă este vorba despre acelaşi nivel de limbă: se poate presupune. puncte negre (după fr. abanoz (< ar. lui a vedea lucrurile în negru. negru-animal „cărbune extras din substanţe organice” (după fr. în relaţiile semantice dintre membrii familiilor lexicale. 8. strugurii negri şi vinul negru (= roşu) intră în opoziţie cu strugurii albi şi cu vinul alb. marée noire). prin intermediul lat.dark angel). 8. pâine neagră (în opoziţie cu pâine albă). /a face un/ tablou negru /al situaţiei/ (după fr. abanus < gr. negru ca cioara. engl. noir de fumée)./. a munci/ la negru (după fr. travailler/ au noir). -ă „negru ca abanosul”. ebenino. rezultă câteva observaţii. black sheep). alb şi negru se presupun reciproc. chinoroz” (după fr. am preluat adj. ’έβενος) este principalul termen de comparaţie pentru culoarea neagră. începând de miercuri”. De altfel. negru la suflet. série noire). Aşa cum se spune alb ca laptele. c’est écrit noir sur blanc). negru de fum „pulbere neagră.5. negru ca păcura. /muncă. alb ca crinul. „legali”). umor negru (după fr. (a fi) negru în cerul gurii. post negru. cartea neagră. Certă este. mai degrabă. plague noire). portret negru (după fr. black widow). voir tout en noir). lunettes noires). /être/ la bête noire /pour qqn. abanosul „arbore exotic cu lemnul dur şi scump. /a fi/ oaie neagră /pentru cineva/ (după fr. iarbă-neagră „tătăneasă”. alb ca brânza. noir animal). plaga neagră (după engl. the black plague. negru ca pana corbului. noapte neagră. eventual din it. tot astfel se spune negru ca tăciunele. care dintre reflexele lexicale ale lui alb şi negru stă la baza relaţiei dintre ele. alb ca sarea. negru ca noaptea. sol negru „cernoziom” (după fr.4. alb ca spuma laptelui. săptămâna mironosiţelor”. inimă neagră. a vedea totul în negru (cf. a vedea lucrurile în alb urmează. alb ca lebăda. roman noir). însă. jours noirs) etc. /écrire/ noir sur blanc. pământ negru. /a scrie/ negru pe alb (după fr. alb ca zăpada etc. negru ca abanosul etc. „varietate de lemn tare. în special din abanos”. germ. tuse neagră „tuse convulsivă”. ebenus şi al fr. prin atracţie antonimică. alb ca zahărul. negru păcat. fr. faire un tableau bien noir de la situation). oaia albă a familiei îşi datorează existenţa oii negre a familiei etc. zile negre (după fr. negru ca dracul. Din fr. ébène. sol noir).) „cancer”. alb ca varul. humeur noire). pată neagră. (a face) albul negru. alb ca marmura. piesele albe (= albele) de la şah sau de la table stau pe aceeaşi tablă cu negrele etc. portrait noir). de regulă. Dintre expresiile şi locuţiunile care conţin termenul negru.

zahăr brun etc. în vol.). în diverse relaţii semantice. 164-174 : alba-neagra. prin simbolistica lor. cec în alb. pentru prima dată în DCR.şi albi. scor cu puncte. Editura Fundaţiei România de Mâine. Aşa cum a constatat. 1973. p. implicit. Coord. s. p. moarte neagră etc. s. moarte albă (vezi. Unitate de limbă şi cultură românească. ceea ce nu este corect. 151-152.v. sport etc. biologie. fiecare.). dată de opacifierea progresivă a cristalinului. la p. dau naştere unor unităţi frazeologice corelative. vot alb (după fr. ediţia a II-a.f. cel mai adesea senilă. Derivatul a mai fost explicat. s. s. 147-184. analogic. [4] Exemplele analogice sunt date după DI. Florica Dimitrescu. 2002. cu schimbare de sufix (vezi MDA. moarte neagră.) sau din albinà. citat. Systématique des noms de couleurs.. al XVIII-lea. de multe ori. oaia neagră. a plăti la alb. lume albă vs. lista gri. legal. [2] Vezi Florica Dimitrescu. tradiţional. p. şi moarte albastră. Bucureşti. neutru alabastrum (de unde fr. s. cele mai multe. [5] În DEX şi în MDA. munca la negru vs. a vedea lucrurile în alb vs. zile albe vs. cataracte. moarte violetă).v. Numele de culori. lista neagră vs. zile negre etc. Editura Universităţii din Bucureşti. vote blanc) etc. În multe situaţii. autorul stabileşte interesante corespondenţe cu albaneza. ceai negru. pantera albă şi pantera neagră etc. în egală măsură. ele corespund unor realităţi cromatice percepute. sezon alb. alabastru (min. NOTE [1] Vezi L’expression de l’appréciation chromatique dans le style scientifique du roumain littéraire. s. 2004. (a fi scris) negru pe alb. munca la gri. bani negri. a albi vs. antonimice sau nu.derivatele din aceeaşi categorie şi. Din cromatica actuală.v. (a da un) cec în alb vs. ciocolată albă şi ciocolată neagră. cămăşile negre vs. în opoziţie cu magie neagră). în RRL. vestimentaţie. 1976. scor alb vs. [10] Vezi http://ro. zahăr alb vs. de tipul ceai alb vs. social. dintre toate culorile. voturi albe vs. crearea de antonime între corespondentele din cadrul celor două familii. Brâncuş. sos alb (după fr. [7] Interesantă este relaţia „sinonimică” dintre albeaţă şi cataractă. înălbi este explicat de la în.n. s.). piaţă neagră vs. moarte albă vs. înregistrate. [8] Vezi Gr. sauce blanche). care devine alb sau negru şi care antrenează orbirea totală sau parţială” (din fr. semestru alb (după it. cămăşile brune şi cămăşile roşii. Editura Academiei. blugi albi.v. economie gri. a vedea lucrurile în negru.. scor alb. „afecţiune oculară. În sfârşit. iar. încă de la sfârşitul sec. buletin alb (după fr. în opoziţie (blugi albi şi blugi negri. magie neagră. magie albă vs. mariage blanche). col blanc). arme de foc.) „varietate de ghips cu aspect de marmură albă…. Cele două cuvinte (albastru şi alabastru) formează. fiind componente a numeroase unităţi frazeologice. Demn de remarcat este faptul că albul şi negrul se opun realmente mai ales atunci când sunt folosite în sens figurat (bani albi vs. politică. cu alte cuvinte şi unităţi frazeologice: arme albe vs. s.v. albul şi negrul părăsesc opoziţia dată de tradiţie şi intră. Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. bulletin blanc). 1976. 1. alabastre. economie neagră vs. [3] Vezi DA.). guler alb (după fr. Despre culori şi nu numai. voturi nule. Pentru cele mai multe dintre expresiile citate. a ponegri. Bucureşti. Istoria cuvintelor. cataracta). Gabriela Pană Dindelegan. 180. [11] Din lat. 21-23. piaţă gri. lume neagră. negru şi alb au cele mai multe ocurenţe în domeniile cele mai variate (alimentaţie. Bucureşti. albâtre) am împrumutat. semestre bianco). la negru vs. [9] Vezi art.v. [6] Vezi DA. magie blanche. direct de la alb (vezi CADE. Analiza structurală a vocabularului limbii române contemporane. un dublet etimologic. Recherche de méthode en sémantique structurale. căsătorie albă (după fr. moarte cenuşie. în studiul citat.org/wiki/Alb-. cafea neagră şi cafea cu lapte. obiect din alabastru”. lat. în consecinţă. Bucureşti. în unele cazuri. nr.wikipedia. oaia albă vs. economie. magie albă (după fr. 209 .

Candrea. morte noire. 154. *** (1996).. ext. Angela. Ediţia a II-a. [19] Ibidem. [23] Vezi şi sinonimul vechi arap. Bucureşti. black market). [16] Despre definirea ostensivă a termenilor cromatici româneşti. magie noire. lista unităţilor frazeologice alcătuită de Florica Dimitrescu. s.. Cihac. completând. ceea ce poate presupune. cit. [18] Vezi MDN. Tipografia ziarului “Universul”. Sous la direction de Alain Rey. ediţia a II-a. арапь. mai ales de către Cihac. [13] Vezi MDN. Editura “Cartea Românească”. (re)crearea lor pe teren românesc de la vb. cu citate mai ales din limba actuală. cit. (1931) Dicţionarul limbii române din trecut şi de astăzi (partea I la Dicţionarul enciclopedic ilustrat “Cartea Românească”). albiu adj. moarte neagră (după fr. rus. al XIX-lea).II. 1948 (DA). în art. Editura Academiei Române. cu exemplele citate mai sus.[12] Unora dintre derivatele interne ale lui alb li s-au indicat inclusiv etimoane latineşti neatestate. -ă. Calcul lingvistic în limba română (cu specială referire la scrieri lingvistice din sec.A. gaură neagră sau gol negru (după engl. Paris. 1949. vezi Angela Bidu-Vrănceanu. tablă neagră. Florica Dimitrescu. respectiv – ant. Francfort s/M. Brâncuş. engl. umoare neagră. s. persoane negre (analogic). p. vol. piaţă neagră. s. ’αράπης). Bucureşti. Tomul I. Unitate de limbă şi cultură românească. partea a III-a. viande noire). centură neagră (după fr. harap. s. 170. men in black).) om cu pielea şi părul de culoare neagră. pe de altă parte prin substituirea finalei masculine –tor cu femininul –toare. comédie noire. -toare. Bucureşti. (CADE). ediţia a II-a. 56-58. [15] Vezi DEX. arap.m. Bucureşti. s. engl. albi vb. I . vsl. ed. magie neagră (după fr. carne neagră (după fr. trimiterile de ordin etimologic: blugi negri (după engl. piaţă neagră (după fr.v. Dicţionarul explicativ al limbii române. (< lat. unde a fost cazul. 1934. Analiza structurală a vocabularului limbii române contemporane. *albeolus). Bucureşti. Librăriile Socec. “persoană care face parte dintr-o populaţie africană negroidă. Éléments latins comparés avec les autres langues romanes. “Universul”. *albire). ngr. vezi magie albă). cit. [22] Ultimele două împrumuturi au caracter în întregime analizabil. Bucureşti. black jeans). p. Bucureşti. ceinture noire). (< lat. 1992). *albinicius). acesta poate fi explicat. Tomul II. art. Cât priveşte s.f.v. sb. de …. Tomul I. 166.v. [25] Completăm. ca în toate cazurile similare. black list). p. Dictionnaire historique de la langue française. arapinъ. Editura Univers Enciclopedic. (< lat. 1913. black hole). black sheep). oaie neagră (după engl. (< lat. Bucureşti. arab” (din bg. fasc. [14] Vezi EWUER. [21] Vezi Maria Stanciu-Istrate. denigratoare. vezi bani negri. partea I (A –B). comedie neagră (după fr. [17] Vezi. economie neagră (probabil analogic. *** (1995). albior adj. black comedy). [20] Am citat numai acele sensuri care au corespondente cu alb. firmă neagră (de asemenea analogic). la un moment dat. (CDED I) . (DEX). cămăşile negre (după fr. camicie nere). 1940. *albivus) etc.). vezi CDED I. Tomul II. s. 2006. marché noir. *albicius). liste noire. I. Analiza structurală….. engl. fasc. 1.v.: albeţ adj. 2. ultimul în limbajul argotic. Imprimeria Naţională.. 210 . oameni în negru (după engl. (1976). Grigore. арап. Mircea Seche. partea a II-a (C). [24] Negresă mai are şi sensurile de „prăjitură preparată cu multă cacao” şi „butelie de aragaz”. cu sufixele –tor. (Prima ediţie. albineţ adj. A.v. BIBLIOGRAFIE Bidu-Vrănceanu. Tomul I.. s. p. ogor negru (argotic). Coordonatori: Ion Coteanu. 1940. (< lat. Numele de culori. (1870). Luiza Seche. uniforme negre etc. a lucra la negru etc. listă neagră (după fr. partea I (F – I). partea a II-a. Bucureşti. ţap negru (argotic). pe de o parte prin conversiune de la adjectivul feminin omonim. 1 (D –de). Dictionnaire d'étymologie daco-roumain. black death).v. 3 (J – Lojniţă). (2004) Istoria cuvintelor. Le Robert. Editura Fundaţiei România de Mâine. denigra. chemises noires. 1937. it. engl. *** Dicţionarul limbii române (Seria veche). (pr.

ayant. Dicţionarul invers al limbii române. Florica. . alb et negru (leur origine et leur évolution interne. On remarque en particulier les relations sémantiques à l’intérieur de chaque famille (paronymie et synonymie). économie. Din cromatica actuală. (2000). Despre culori şi nu numai. Dimitrescu. (EWUER). Mouton and Co. www. (1967). (2006).) ainsi que celui des mots hérités ou empruntés qui se circonscrivent. p. . Etymologisch – historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänischen. Florica. ayant des familles très riches. Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. Marcu. Bucureşti. Bucureşti. (Prima ediţie: Bucureşti. Gabriela Pană Dindelegan. hommage au professeur ABV de l’Université de Bucarest. (1997). sport etc. Editura Albatros. Alb et negru sont des mots hérités. Coord. d’autre part. Mots-clés : mots hérités. ALB SI NEGRU BLANC ET NOIR. redactori responsabili: Acad. Institutul de Lingvistică. Editura Saeculum. biologie.). familles lexicaux et phraséologiques. (DI). Calcul lingvistic în limba română (cu specială referire la scrieri lingvistice din sec. Bucureşti.fr RÉSUMÉ CONSIDERATIONS ETYMOLOGIQUES CONCERNANT LES NOMS DE COULEURS.*** (1957). Cet article. entre tous les noms de couleurs le plus grand nombre d’occurrences dans les domaines les plus variés (alimentation. Dicţionar de cuvinte recente. 4 vol. formelle et sémantique. (DCR). ainsi que celles entre les membres des deux familles (antonymie). Ediţia a II-a. Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan”. Editura Academiei. politique. 1982). al XIX-lea). Editura Academiei Române. social. în vol. aux mêmes couleurs. Marele dicţionar de neologisme. leurs correspondances.cnrtl. et néologiques. d’une part. (MDN). (2002). se propose d’analyser le statut des mots qui désignent les « couleurs » blanc et noir. Bucureşti. vestimentaire.originaires ou dérivés. Editura Logos. formées. les doublets étymologiques etc. Maria. Dimitrescu. Bucureşti. Marius Sala şi Ion Dănăilă. Florin. *** (2001-2003) Micul dicţionar academic. Tamás. London – THE HAGUE – Paris. 147-184.. Editura Univers Enciclopedic. Lajos. Stanciu-Istrate. 211 . Editura Universităţii din Bucureşti. de composants lexicaux et phraséologiques anciens et populaires. Bucureşti. doublets étymologiques. (MDA).

Bally et V.V. L’étude actuelle porte sur le fonctionnement des unités phraséologiques en contexte où elles subissent l’influence des divers procédés méta-énonciatifs allant de l’automynie réalisée par des signes typographiques aux types de modalisation autonymique. Parmi celles-ci nous allons distinguer les collocations. Les marqueurs typographiques de l’autonymie sont virgule. fixer le sens qu’elle y reçoit par rapport aux autres sens (polysémie) voire aux autres mots (paronymie.Gross. R. Choisir en un point une unité X. Republica Moldova MODÉLISATION STRUCTURALE ET SÉMANTIQUE DES UNITÉS PHRASÉOLOGIQUES EN CONTEXTE Pendant les dernières décennies. en contexte. Ces études tenant compte aussi bien de l’apport des fondateurs et des pionniers de la phraséologie tels que Ch. Le fonctionnement des expressions idiomatiques dans le texte peut être accompagné de méta-énonciation de type différent. mais aussi font preuve de diverses modifications qui portent ou pas atteinte à leurs signifiants phraséologiques. les unités phraséologiques ont fait l’objet de plusieurs études qui portaient sur leurs propriétés structurales et sémantiques. R. constitue en soi une rupture du « qui va de soi » de UN des mots et de leur sens dans le dire. A. cependant les chercheurs (F. P. nous allons cité premièrement la modalisation autonymique définie par J.Mel’čuc. afin d’établir les modèles de modifications permettant l’élaboration d’une typologie comprenant toute leur variabilité. Notre projet se fonde sur l’observation de différents cas de comportement des lexies complexes dans les textes. les expressions idiomatiques et les énoncés liés. parenthèses. les degrés de figement de ces lexies complexes et les traits définitoires permettant d’établir leur place sur le continuum libre-figé. les locutions.Rastier. les lexies complexes sont examinées du point de vue statistique. par rapport aux autres unités du paradigme envisageable en ce point de la chaîne.Tutin. ex.Ina PAPCOVA Universitatea Liberă Internaţională.(Authier-Revuz. ce que je veux dire) 212 . double le dire d’une unité d’une explicitation univosante du sens de cette unité dans son dire.Fiala) se penchent de plus en plus sur l’aspect dynamique observant leur fonctionnement dans le discours oral et écrit où ces unités se présentent non seulement sous leur forme institutionnalisée et décrite dans les dictionnaires. À « prendre la peine » ainsi de spécifier le sens d’un élément X. deux points.Authier-Revuz comme « La figure par laquelle un énonciateur. omonymie. Dans la majorités des recherches consacrées à la phraséologie. l’énonciateur témoigne de la potencialité non pas « en langue » mais bien dans ses mots hic et nunc. Parmi les formes de réalisation du métalangage concernant la reflexion sur les moyens d’expression de la pensée.) susceptibles de jouer en ce fragment X du dire. Outre les signes typographiques.Mejri. tiret. réflexivement.Galisson. G. Authier-Revuz (1995a) classe comme les non-coïncidences du dire: 1) les non-coïncidences dans l’interlocution (quand il y a une variation entre les partenaires de l’énonciation. guillemets. S. italiques. en plus. d’un sens qu’il y « rencontre ». 1994 :92). ont eu comme résultats la détermination de quelques classes plus ou moins homogènes des unités phraséologiques. Haussemann et d’autres. de préférence littéraires mais aussi journalistiques. et dont il faut effectivement protéger son dire ». il y a d’autres moyens dans le discours que J. ici ne suffit pas : il faut. Vinogradov que des recherches des linguistes contemporains comme I. Chişinău.

comme dit X) 3 ) les non-coïncidences entre les mots et les choses (quand les mots employés ne corréspondent pas exactement à la réalité. Parmi les types de modalisation autonymique. le « subit »(Authier Revuz. La représentation méta-énonciative du syntagme figé fait son brochet joue ici le rôle de l’explicitation du caractère consacré. Cette expression. convenu de cet élément et. le reçoit. une fois la prière du soir expédiée. le mot ou le syntagme glosé est mis en évidence par les signes typographiques comme par exemple. par conséquent. ce qu’il faut appeler X) 4) les non-coïncidences des mots à eux-mêmes (quand l’énonciateur est présenté au fait que le sens des mots est équivoque. ex. dans sa dimension de préfabriqué relativement au discours en train de se faire qui l’emprunte. à tous sens du mot. mais aussi appeler. en effet. le fragment glossateur pris entre parenthèses (comme dit une expression locale) précède dans la chaîne parlée le fragment glosé fait son brochet et représente un commentaire métalinguistique amené à marquer dans le discours de l’énonciateur (auteur) la présence du « déjà dit » des autres discours propres dans ce cas à une communauté locale. les italiques : Ex. De cette façon. on emploi un nom propre . Ex. l’insouciance naturelle des enfants repris le dessus. on citera premièrement ceux où on utilise un verbe „dicendi” . ayant caractère d’une explicitation où sont utilisés les séquences glossatrices séparées du mot ou du syntagme glosé par par une expression à caractère métalinguistique contenant les marqueurs utilisés moins souvent que les verbes cités ci-dessus. Dans cette séquence. Dans le fragment cité ci-dessus on constate l’emploi de trois éléments autonymiques : deux éléments typographiques – parenthèses et italiques et une forme explicite de noncoïncidence du discours à lui-même. le locuteur apporte un supplément d'information métalinguistique sur les habitudes de la communauté dont il parle. Cependant.2) les non-coïncidences du discours à lui-même (quand un autre discours est introduit par l’énonciateur. cliché. dans ce cas. c’est-à-dire comme faits relevant du dialogisme et de l’interdiscursivité : le X figé est saisi comme stéréotype. avec une nuance de va-etvient. notre père se dérida et consentit même à faire le pont. le plus souvent c’est le verbe dire. nommer. C’est une forme explicite métalinguistique composée de comme + verbe „dicendi” + SN sujet qui fait référence au parler spécifique : 1) d’une personne précise et. mes contractants se réveillent et. bifurque devant le manoir et descend jusqu’à la 213 . ex. Il devrait être court. dans la majorité des cas. (Bazin. Une des possibilités de la réalisation de la modalisation est l’emploi d’une subordonnée circonstantielle comparative. La glose faisant référence au parler spécifique d’une communauté peut être plus longue. non compositionnel. 2) d’une communauté socio-professionnelle qui est mentionnée . peut se traduire par le verbe pronominal « se promener». Mais dès que le notaire s’engage dans le détail. chacun à la dimension de sa gueule (comme dit une expression locale) fait son brochet. La grande allée des platanes. « les faits de figement se trouvent renvoyés au déjà-dit – et souvent dit – dans d’autres discours. 1979 : 410) (Les italiques appartiennent à l’auteur) Dans l’exemple cité. à la première ou à la troisième personne. littéralement). puisqu’en principe nous sommes tous d’accord. idiomatique. 3) d’une communauté nationale ou locale citée. propre au jargon familial.1995b : 19). l’entretien. désigner employées aux différents temps. impose le parcours interprétatif qui actualise le sens locutionnel. ex. De plus.

(Bazin.Authiez -Revuz est . « habituel » d’un élément du discours répété. dont une des modalités est « la paraphrase par une expression complexe(substituable ou non syntaxiquement à X) situé au strict plan du mot ou à celui du référent ». 1979 : 93). A midi. Voilà l’âge. (Bazin. (Bazin. Parmi les cas que nous avons relevés du corpus examiné. fort éloigné du palace de sa Maison mère. nous pouvons proposer les exemples suivants : Ex. au sens p. contient le syntagme libre « exploiter quiconque » qui. Quant au deuxième exemple. nous déjeunions sur l’herbe.X. Comme signes typographiques de la glose on évoque les tirets. Les italiques appartenant à l’auteur) Un autre type de représentation méta-énonciative d’un syntagme figé comme préfabriqué est représenté par un commentaire qui porte sur un élément de l’unité phraséologique. non seulement fixe 214 . de correction d’une forme envisagée par l’énonciateur comme incorrecte. où l’on compte ses fruits. dit mûr. dira Frédie – ne permettait aucune fréquentation dangereuse. Dans le premier exemple le commentaire méta-énonciatif est fait sur le mode de dire standard qui. Ex. Cette dislocation permet. 1979: 220). Le moyen très fréquemment employé pour fixer le sens selon J.je proteste au passage et contient le marqueur à la forme impersonnelle – on devrait dire. Vu le fait que les syntagme figés sont les unités de seconde nomination. Mme Rezeau nous a pourvu d’oeufs durs. on devrait dire : pomme de terre en robe des champs). c’est-à-dire d’exploiter quiconque. qu’elle traverse sur un pont solennel. de presser le citron. présente un défaut pouvant être corrigé par la substitution d’un élément qui permettrait la meillleure coïncidence entre les mots et les choses en citant la façon de dire d’une tierce personne(Fredie) évoquée par l’énonciateur. dans ce cas la substitution d’un élément est dictée par la relation entre le segment glosé et celui glossateur qui est une relation de préférence. L’éducation en vase clos – en ciboire.compositionnelle et non-compositionnelle.rivière. nous pouvons constaté dans ce cas-ci une dislocation du syntagme figée par le verbe « dire » qui joue le rôle du commentaire métaénonciatif faisant référence au caractère « commun ». les tournures méta-énonciatives servent à fixer le sens d’une unité phraséologique dans le discours. aux portes du village. Voici « l’inspecteur général » qui vous reçoit dans un bureau du Neuvième. imposé par le contexte – ciboire c’est-à-dire « vase sacré en forme de coupe où l’on conserve les hosties consacrées pour la communion » fait allusion aux pratiques religieuses dominantes dans le système de l’éducation de la famille en question et s’avère mieux approprié au contexte. (Bazin. 1979 : 340). La substitution du composant de l’expression figée – vase clos par le paronyme exigé. Il s’agit pour lui d’employer. en contexte donné. Ex. 1979: 68. L’explicitation faite par l’auteur pour préciser le sens qu’il attribue au verbe « employer » dans ce contexte. En ce qui concerne le troisième exemple. c’est-à-dire sont susceptibles de deux lectures .(Bazin. 1979 : 85) Ex. de salade de haricots et de pommes de terre en robe de chambre (je proteste au passage. l’indexation du mot « fruits » sur l’isotopie développement humain et son interprétation en tant que « réalisations ». à son tour. L’énoncé métalinguistique pris entre les parenthèses traduit l’attitude de l’énonciateur face à son propre dire .

ce qui est rejeté dans ce contexte par l’énonciateur qui. à un des sens existant (le sens choisi étant mis en évidence par la glose): a) au sens idiomatique (locutionnel) et pas au sens littéral (compositionnel) dans un contexte qui laisse la place à l’équivoque : X au sens q. 215 . ont souvent un homonyme libre et ce sont le contexte et la situation qui permettent leur désambiguïsation dont l’un des moyens. 1979 : 60). Cette mauvaise pente eût nous conduits jusqu’où? Par bonheur. par quatre fermiers. selon les contextes. de définition pour le syntagme figé presser le citron qui. A cet égard J. C’est interprétativement. la chose ne lui est jamais arrivée). (Bazin. le commentaire méta-énonciatif fait par l’énonciateur méne à découvrir et à « réveiller le sens littéral en sommeil ». et se fit savonner la tête(au figuré.Authier. au troisième jour : portée au sens propre. en même temps. . au propre. . qu’on comprendra au sens p : . conduisent à l’existence du second sens qui se superpose au premier en défigeant l’expression donnée.. à bras. est lui même explicité par les éléments préposés. évident. donc. précise par l’intermédiaire de la glose que l’expression doit être comprise soit : 1. et pas au sens p : Ex. comme le prouve cet exemple. par quatre fermiers » qui concurrence en contexte plus large le sens idiomatique de l’expression -« enterrer » ou plutôt le compète en précisant la façon dont « l’aïeule fut enterrée ». Les unités phraséologiques de ce type. b) au sens littéral(compositionnel) : X au sens p: Ex. d’un côté. la répression continuait. en plus du sens q. car. l’aïeule. Elle fut portée en terre. qui est employé dans une construction causative doit être interprété au sens idiomatique ce qu’implique la présence du mot « répression » servant d’interprétant et le commentaire « au figuré ». C’est le cas de l’exemple où le syntagme savonner la tête à qqn. 1979 : 472).. est le recours aux procédés méta-énonciatifs. La glose qui a comme objet de commentaire un élément de la structure préfabriquée et figée porter en terre fait surgir le sens littéral soutenu par les éléments du contexte immédiat « à bras. elle aussi. joue le rôle d’explicitant glossateur pour le verbe employer en tant que synonyme idiomatique et. AuthierRevuz.Revuz mentionne que « relativement au sens q – locutionnel. le sens q – locutionnel. L’autre type de commentaire méta-énonciatif propre aux unités phraséologiques consiste en ce que l’énonciateur en mettant l’accent sur la spécificité du double sens de l’unité phraséologique. L’analyse de cet exemple montre que dans le chemin dominant d’interprétation du sens idiomatique par le contexte.soit 1) comme seulement au sens p et donc pas au sens q. selon l’expression de J. mais récusé comme sens unique. d’équivalent non phraséologique et. et de façon non discrète.le sens de l’élément X(employer). de sa plurivocité.soit 2) comme aussi au sens p. d’autre côté. donne la préférence à l’interprétation noncompositionnelle. par l’intermédiaire de la glose. tandis que la suite de la glose « car. Tout beau ! Il ne s’agissait point d’admirer Folcoche. au propre.Durandeaux. n’étant pas ici refusé en soi par la glose d’affirmation du sens p. mais sert. c’est-à-dire les idiomes. ainsi « déverrouillés » selon le terme de J. la chose ne lui est jamais arrivée » entraîne l’interprétation compositionnelle du syntagme avec l’apparition du second parcours interpétatif où les éléments de la structure acquièrent leur liberté et. Fine comparut. la glose au sens p – compositionnel n’est pas univoque. (Bazin.

Babouchka. vous vous amuserez désormais d’une manière utile. Ainsi les deux sens s’actualisent dans ce fragment étant les deux adéquats au contexte : le sens de « résister » est soutenu par les éléments tels que « une larme. 2.356 . Ex. parce que selon Aubin elle devait habiter une Sibérie. .. nulle consolation. Pas une larme. Nous ne fûmes pas autorisés à lui faire nos adieux. Mais le lendemain de son départ nous étions autorisés à gratter les allées du parc. très chaud(au sens propre comme au sens figuré) Radio emon 1. Mlle Lion dut s’en aller comme une voleuse.27. de La Vergeraie. surnommée ainsi de la veille. Je le fais taire.] L’étonnement des fermiers. revenant de l’école. quand même.« tenu en lisière » si l’on veut pour faire de la place à l’autre sens p. leurs sourire nous étaient insupportables. mais il a raison. Le même procédé de noncoïncidence est observé dans le cas de l’emploi de l’expression allées et venues ayant d’après 216 . n’en croyait pas ses yeux. Babouchka. Babouchka l’a sec.. D’après le dictionnaire Le Petit Robert l’avoir sec . qui cette fois se complètent. un agacement ». » (Authier. une déception. pour nous battre si froid. la grand-mêre. alors que le sens « éprouver une vive contrariété » s’appuie sur les phrases suivantes du contexte – Ceux qui l’ont précédée ne l’aimaient guère et c’est le vide maintenant au-dessus d’elle qui devient la plus proche cliente pour l’acte de décès. Les italiques du mot « autorisés » signalent que ce terme ne doit pas être interprété dans son sens usuel. dans les deux sens : a) au sens littéral et au sens idiomatique. Dans les deux sens : l’argot et le français.. Puis aussitôt : Elle l’a sec. à présent! (Bazin. 1979 : 41) (Les italiques appartenant à l’auteur). celle de « obligés » ou « forcés » exigé par le discours direct qui suit. 1995b : 24) Dans notre exemple c’est le deuxième type où le sens locutionnel grâce à la glose..89 ( exemple emprunté à J. (p.Au lieu de gaspiller vos forces en jeux stupides. tristesse de pierre ». [. Ceux qui l’ont précédée ne l’aimaient guère et c’est le vide maintenant au-dessus d’elle qui devient la plus proche cliente pour l’acte de décès. une autre signification pour ce mot dans le contexte donné.Revuz . Ceux qui la suivent ne lui offrent rien de mieux : nulle chaleur. attesté dans les dictionnaires « permettre » qui s’actualise pendant son premier emploi dans cette situation de communicaton et obligent ainsi le lecteur à chercher une autre interprétation. mais une tristesse de pierre qui lui enfonce la tête entre les épaules.« éprouver une vive contrariété. en effet. En ce qui concerne les énoncés autonymiques signalés seulement par les signes typographiques. Hier à Melbourne il (Lendl) a eu chaud. Ceux qui la suivent ne lui offrent rien de mieux : nulle chaleur. nulle consolation. Madeleine. Frédie et Brasse-Bouillon gratteront. Cropette ratissera.1. nous pouvons proposer comme illustration l’exemple suivant où les mots et les expressions qui sont marqués par les italiques traduisent le cas de non-coïncidence des mots à eux-mêmes : Ex.Authier-Revuz) b) dans les deux sens idiomatiques propres aux différents registres de la langue : Ex. tenir bon ». -Voilà-ti pas que ces messieurs grattent leurs allées et venues. fait de la place a celui compositionnel qui ajoute des informations en plus. alors qu’en argot l’avoir sec – « résister. Italiques de l’auteur).

C’est lui « la brosse à reluire de la famille ». La réponse jaillit du fond de ce gosier où tressaille le grain de raisin de la luette. d’un côté. mais un académicien et. le processus de défigement de l’expression provoqué par l’omission d’un élément. Il est nécessaire de recourir aux éléments du contexte qui précèdent le fragment (l’Oncle. c’est René Rezeau. l’humour du locuteur qui utilise l’expression à des fins ironiques dans cette situation.. par l’acquisition d’une nouvelle signification sous l’influence des conditions d’accueil en contexte : Ex. il y a un refigement et une remotivation des éléments restés. je préfère ne plus être ni l’un ni l’autre. de marcher dans différentes directions (inverses ou non). « la personne qui fait sa gloire. Les marqueurs typographiques attirent l’attention du lecteur sur ce groupe de mots en signalant qu’il ne doit pas être interpété au sens connu. l’académicien) pour comprendre que sa « brosse à reluire » ici est cet homme défunt à l’égard duquel la famille avait cette attitude servilement flatteuse et montrait de la vénération. un mort) et aux éléments du texte qui suivent (« vieux crabe ». De plus. c’est pour cette raison que la famille avait par rapport à lui ce comportement respectueux. 1979 : 183) D’après Le Petit Robert manier la brosse à reluire. Le fait que l’expression n’a gardé que la partie nominale qui est prise par l’énonciateur entre les guillemets exige de la part du lecteur une attention particulière et un effort supplémentaire pour aboutir à une compréhension /interpétation de cette unité en contexte. dans un parc » à l’élément « allées » dicté par le contexte et surtout par le syntagme « gratter les allées du parc » et traduisent. 1979 : 23) 217 . le défunt. celui de « chemin bordé d’arbres. son orgueil ».]. le contexte immédiat. l’oncle. à notre avis. sa « brosse à reluire » veut dire « sa fierté ». mais qu’il s’agit. passer la brosse signifie « être servilement flatteur ». (Italiques de l’auteur) Un autre signe typographique souvent utilisé pour l’autonymie sont les guillemets en forme de chevrons qui eux-aussi signalent au lecteur que l’expression mise ainsi en évidence n’a pas le sens habituel dans le contexte en question : Ex. c’est lui le grand homme. De cette façon.le DEL le sens « fait d’aller.R. Mais si les respectueux passent du côté des rieurs. et d’autre côté. dans ce contexte. avec un grand O pour le différencier des nombreux autres. de la vénération dont la famille entourait sa « brosse à reluire » et je ne vais certainement pas changer de camp. aussi bien que celui plus large ne permet pas l’interpéter dans son sens habituel ce que signalent également les chevrons. « le sujet de l’attitude servilement flatteuse » car René Rezeau n’était pas n’importe qui. Adieu Bb.. (Bazin.(Bazin. Il est plus facile de se moquer d’un vivant que d’un mort.P[. cela va de soi. on constate ici. Ex. naguère. ce qui porte attente à la structure de l’unité phraséologique qui est fixe et figée syntaxiquement. d’un jeu de mots qui défige l’expression en question attribuant un autre sens. né trop tard pour s’engager dans les zouaves pontificaux. de verdure dans un jardin. Je me suis gaussé. démarches ». par conséquent. 1979 : 305). Le premier constat qu’on peut faire en observant le fonctionnement de ce syntagme en contexte est que l’expression se présente en forme elliptique où l’élément verbal est omis. Donc. mort trop tôt pour connaître les saints triomphes du M. vendange est faite! (Bazin.

Larousse. modification. Ferdinand de (1996) Cours de linguistique Générale. Dans une foule de cas. ils sont fournis par la tradition. Dictionnaire des Expressions et Locutions. tot mai multi lingvisti subliniaza importanta aspectului lor dinamic urmarindu-se actualizarea structurilor frazeologice in vorbire.fr Authier-Revuz.17-19. Vol. Prezentul studiu este o analiza a functiei diferitelor tipuri de unitati frazeologice (colocatii. qui dépend de la liberté individuelle.1. In Cahier du Français Contemporain. 218 . meaning.. Authier-Revuz. pp. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Authier-Revuz. Moscou : Éditions du Progrès. pp. La Locution en discours. Rey. ca ghilimelele sau caracterele italice. In prezent. et dans des proportions qu’il est impossible de délimiter» (Saussure. outre l’usage collectif dans la formation de ces phénomènes.2. dar sunt de asemenea relevate si modificarile care apar la nivelul limbii si vorbirii prin vocea multipla a fenomenului de frazeologie. leur complexité sémantique et structurelle et le fait que ces expressions appartiennent à la fois à la langue et à la parole ce que souligne dans ces recherches le célèbre linguiste suisse qui reconnaît. Mais il faut reconnaître que dans le domaine du syntagme il n’y a pas de limite tranchée entre le fait de langue. In acest text exista exemple in care comentariul meta-propozitiei nu numai ca traduce o anumita atitudine. Paris REZUMAT CREAREA DE MODELE STRUCURALE SI SEMANTICE ALE UNITATILOR FRAZEOLOGICE IN CONTEXT In ultimele decenii unitatile lexicale au fost descrise statistic asa cum apar in sursele lexicografice. idiomuri) in texte literare. (1994). Le lexique construire l’interprétation. décembre 1995. 91-102.. A et Chartreau. Hervé (1979). phraseologie. 1996 : 172-173). Saussure. Paris : Le Robert. Acest studiu cuprinde tehnici metalingvistice utilizate de autor-glosator incepand cu unele tipuri de autonimie realizate cu ajutorul unor expresii metapropozitii si incheind cu autonimia realizata prin folosirea unor semne specifice. Méta-énonciation et (dé)figement : le prefabriqué et l’imprévu du fire. Bazin. 103. on observe qu’il se caractérise par un grand dynamisme qui donne naissance à plusieurs modèles parmi lesquels ceux obtenus par les différents procédés autonymiques qui modifient avant tout le côté sémantique et parfois la structure de ces unités mettant en relief leur plurivocité. meta-lingvistic activity. in Langue française.. la créativité et la liberté individuelle des usagers : « Ces tours ne peuvent pas être improvisés. Ces mots qui ne vont pas de soi Boucles réfléxives et non-coïncedences du dire.En conclusion. Ces deux facteurs qui ont contribué à la génèse de ces unités. Key words: autonymy.persee. Sophie (1993). si on examine le comportement des unités phraséologiques dans le discours. J. cu precadere cazurile in care ele devin obiectul activitatii metalingvistice a autorului. parce que l’un et l’autre facteurs ont concouru à la produire. L’énonciateur glosateur de ses mots : explicitation et interprétation. expressii. J. marque de l’usage collectif et le fait de parole. Éditions Payot. Paris. continuent à influencer leur fonctionnement dans le discours conditionnant leur comportement dynamique qui se traduit par la possibilité du fonctionnement des expressions et locutions aussi bien sous leur forme canonique que sous plusieurs variantes plus ou moins modifiées ou défigées. dand frazeologiei un anumit inteles. n. La famille Rezeau. n. disponible sur http://www. J. (1995b). ( 1995a). il est impossible de classer une combinaison d’unités.

bedeutet u. Andere wiederum erlangen durch wiederholten Usus den Grad "offizieller" Fachbegriffe und -termini. die von zwei bis hin zu fünf-sechs oder auch mehr Wörter enthalten. Nicht alle Begriffe erreichen den Stand eines Fachbegriffs. Aus terminologischer Hinsicht ist die Abgrenzung der Analyseeinheit "Wort" eine andere als in der gemeinsprachlichen Morphologie. hat der Übersetzer keine großen Hürden zu überwinden. Flechtwerk – cleionaj usw. wenn solche Termini im Wörterbuch. Problematisch wird es aber. 2 Exemplarische Darstellungen 2.a. Solange die Komposita in deutsch-rumänischen Fachwörterbüchern registriert sind. während man in die Beschreibungen und Typologien der Terminologie u. Wasserleitung – apeduct.[1] Für die rumänische Sprache ist das aus typologischen und übersetzungspraktischen Gründen besonders wichtig.a. Da die Komposition ein beliebtes Wortbildungsmittel der deutschen (Fach)sprecher ist und die Struktur des Rumänischen solche Bildungen nur begrenzt zulässt. glauben aber. die über das Französische ins Rumänische Eingedrungen sind.B. ja sogar im einsprachigen Wörterbuch nicht registriert sind.B. wie z. Absperrmauer – batardou. 219 . Briefträger – factor. Solche Situationen bilden aber einen Bruchteil des nominalen Wortschatzes. Die verschiedenen Wissenschaften neigen unterschiedlich zur Terminusbildung. Die überwältigende Mehrheit deutscher Komposita wird durch Wortgruppen wiedergegeben. Wir wollen keine Hierarchie aufstellen. wo sich ein deutsches Fach-Kompositum durch ein einziges Wort übersetzen lässt. Es handelt sich dabei meistens um etablierte Fachwörter. dass technische Texte in dieser Hinsicht wohl den ersten Platz einnehmen dürften. bei. die neue Begriffe benennen. Des weiteren sollen am Beispiel deutsch-rumänischer Übersetzungsprobleme einge Schwierigkeiten hervorgehoben und Vorschläge zur Behebung solcher Probleme gebracht werden. auch ein gekonnter Umgang mit der Wortbildung in den zwei Sprachen. Iaşi VALENZ UND LOGISCHE WORTZUSAMMENHÄNGE IN KOMPOSITA 1 Präambel Der nominale Stil von Fachtexten stellt die Übersetzer vor einem oft schwer lösbarem Problem: die Übermittlung der durch zusammengesetzte Wörter benannten Termini. Im Deutschen trägt die Zusammensetzung wesentlich zur Bildung von Termini. das Mehrwortlexem/ die lexikalische Phrase). manche haben lediglich eine firmeninterne Zirkulation oder werden nur von bestimmten anderen kleinen Fach-Gesellschaften verwendet. Diese letztere arbeitet mit der "Wortform" als Abgrenzungskriterium. Teppichboden – mochetă.1 Zusammensetzung vs. Wortgruppe Wir wollen zu erst den Fall betrachten.Cuza“. wort-äquivalente Größen einschließt (wie z.Casia ZAHARIA Universitatea „Al. werden hier spezifische Schwierigkeiten im Übersetzungsprozess registriert. Die komplexe technische Terminologie in die Fremdsprache zu übersetzen (hier gehen wir von der Ausgangssprache Deutsch und der Zweitsprache Rumänisch aus).I.

Hier gibt es ein stilistisches Problem und das Einfühlvermögen des Übersetzers bezogen auf den Stil des gesamten Textes und die Adressatengruppe wird ausschlaggebend sein. Kühlung durch Wasser oder Kühlung des Wassers die dem Original getreue Entsprechung zu wählen. 220 . gehen sie den Umweg über andere Wörterbücher. Diese Tatsache bringt erhebliche Schwierigkeiten mit sich. Da Übersetzer meistens zwei Fremdsprachen beherrschen. Die weiter unten aufgeführten Beispiele sollen die gängigsten ÄquivalenzSchwierigkeiten auf dem Gebiet des Fachwortschatzes veranschaulichen[2].und Fachwissen des Übersetzers abhängen. Ein erster Aspekt betrifft die in den rumänischen Wortgruppen enthaltenen Präpositionen. dass die rumänische Äquivalenz in Fachtexten eines Fachgebiets variieren kann. solange die Wahl der Wortgruppen-Komponente und womöglich noch die Auswahl einer von mehreren Äquivalenten vom Sprach. 2. Es müssen zusätzliche Beziehungen zwischen den Informationseinheiten herausgearbeitet werden: der Übersetzer wird die logischen Zusammenhänge feststellen müssen.und Fachwissen. Diese Erkenntnis allein reicht aber nicht aus. Wortgruppen sind nur bedingt Mehrwortlexeme (wie im Falle des terminologischen Phraseologismus). während im Deutschen nur ein Fachbegriff mit nur einem Wort vorhanden ist. Diese Situation entspringt der Tatsache. dass die im deutschen Wort enthaltenen logischen Wort-Zusammenhänge an Hand des Kontextes nicht immer sicher zu erkennen sind. răcire prin apă. bedeutet das ein gutes Sprach. Das Beispielwort Wasserkühlung lässt gleich drei rumänische Äquivalente zu: răcire cu apă. um zwischen den Situationen Kühlung mittels Wasser. einen Weg. Es wird sich herausstellen. indem er. Im Falle des Kompositums Fliesenfußboden wird zwischen pardoseală dalată und pardoseală cu dale zu wählen sein. ohne welches keine niveauvolle Übersetzung zu Stande gebracht werden kann. um beim Übersetzen auf die adäquate rumänische Präposition zu greifen. Die hohe Produktivität der Zusammensetzungen animiert den Übersetzer selbst rumänische Wortgruppen zu bilden. um die logischen Beziehungen zwischen den einzelnen Morphemen deutlich zu machen. wie gerade angedeutet.2 Äquivalenzschwierigkeiten auf dem Gebiet des Fachwortschatzes Auf einen weiteren Blick wird sich herausstellen. die der Übersetzer zu bewältigen hat.Das ist eine Realität mit der der Übersetzer täglich konfrontiert wird. Dazu muss er das deutsche Kompositum zerlegen. um so mehr der Kreativität auf dem Gebiet der Zusammensetzung kaum Grenzen gesetzt werden können. Wie oben schon erwähnt. alle Komposita in ein Wörterbuch aufzunehmen. das deutsche Kompositum zerlegt und die Beziehungen zwischen den einzelnen Morphemen hervorhebt. Dieser Weg stellt sich manchmal als Gratweg dar. Er wird die im deutschen Wort implizit enthaltenen Informationen in Form von Informationseinheiten hinzufügen müssen. răcirea apei. Es wäre auch unmöglich. Ein weiteres Beispiel: Abfallbeseitigung besagt sowohl das Wegschaffen wie auch das Beseitigen im Sinne von Eliminieren von Abfall. dass Wörterbücher (auch online-Wörterbücher) dem Stand der Technik hinterherlaufen. Bekanntlicherweise können Präpositionen je nach Verwendungszusammenhang unterschiedliche Bedeutungen haben. Der Übersetzer bildet also eine brauchbare äquivalente Wortgruppe. Dem zufolge wird man in der Übersetzung zwischen eliminarea deşeurilor und îndepărtarea deşeurilor unterscheiden müssen. der leider auch nicht immer nähere Erklärungen mit sich bringt. Sonst werden Wortgruppen nicht als ein Terminus. als eine lexikalische Einheit von den rumänischen Fachleuten gehandhabt.

educaţie pentru mediul înconjurător durchsetzen wird. um dann forţe speciale und forţe de acţiune/intervenţie rapidă zu bedeuten. Einsatztrupp(e) einerseits mit der älteren Bedeutung forţă de intervenţie. werden über die Interpretation ein oder mehrere Wörter hinzugefügt. Das Kompositum Rückrufaktion im Kontext der Schadensbehebung an verkauften Autos beinhaltet auch die Information der Gratuität dieser Aktion. in der Komposita quasi redundant gebraucht/gebildet werden und sich (fast) unnötig wiederholen. Ein anderes Argument zur Reduzierung der Wortform ist die Tatsache. So vermerken wir z. Das letzte Augenmerk sei auf die im Deutschen oft sehr langen Komposita gerichtet. sonst würde er certificat de donaţie statt certificat de deductibilitate fiscală übersetzen. wie ersichtlich. Das Resultat diese Prozedur leidet unter einer gewissen Schwerfälligkeit. Kasus. Das heißt. ist natürlich nicht auszuschließen. Das verführt manchen Übersetzer zu Fehlinterpretationen.B.Je mehr Informationseinheiten (Präpositionen. so dass die Übersetzung retragere cu titlu gratuit lauten wird. So muss er unbedingt wissen. der Begriff wird aber eindeutig genannt. Dazu solle man auch die Parallelsituation nennen. Der Weg zu diesen Bedeutungserweiterungen und -verschiebungen geht. Das Wort lässt sich wie folgt zerlegen: Gesetz zur Begrenzung der Ausgabe von Arzneimitteln. Dem rumänischen Nutzer muss das explizit zur Kenntnis gebracht werden. Die Sprache ist ein lebendiger Organismus und macht Entwicklungen durch: Wörter erscheinen und geraten in Vergessenheit oder ändern ihre Bedeutungen – das ist auch für die für Komposita stehenden Wortgruppen gültig. ohne dabei an Eindeutigkeit zu büßen: Kabelfernseherbetreiber – operator de cablu. So kommt es. Es gebraucht aber einer gewissen Erfahrung (vielleicht auch Routine). dass die rumänische Äquivalenzvariante eine um eine oder mehrere Komponenten reduzierte Form hat. um solche Situationen unproblematisch zu lösen.) eines Kompositums nicht explizit ausgedrückt werden und je länger dieses Wort ist. Dass dabei auch Fehlinterpretationen entstehen können. educaţie de mediu. Um die Bedeutung eines durch ein "kompaktiertes" Kompositum ausgedrückten Terminus in der Fremdsprache auszudrücken. In solchen Wörtern gibt es eine Fülle von nicht explizit ausgedrückten Informationseinheiten. dass das Wort Spendenbescheinigung implizit eine Information über gewisse Vergünstigungen für den Spender enthält. dass im Falle der Wegrationalisierung bestimmter Bestandteile im Rumänischen diese Teile vom Übersetzer erkannt und ins Syntagma wieder eingefügt werden müssen: Wiederhohlungsrelais – releu cu acţiune repetată. Eine (meist unter genauen Angabe von Mengen) Jahres-Durchsatzleistung ist nichts anderes als eine Jahresleistung bzw. Wortgruppen analysieren) spielt auch der allgemeine Usus eine nicht zu unterschätzende Rolle in der Prägung verschiedener Neubildungen. ein Jahresdurchsatz. Als Beispiel diene das vom IdS gekürte Unwort des Jahres 2003 Arzneimittelausgabenbegrenzungsgesetz. Venturikanal – canal debitmetric Venturi etc. denn außer den Bemühungen von Linguisten und Übersetzern (die die logischen Zusammenhänge solcher Komposita bzw. um so mehr muss der Übersetzer in das zusammengesetzte Wort hineininterpretieren. dass Wortgruppen Wortketten sind. Der logische Wortzusammenhang sollte nicht unnötig erschwert werden. was eigentlich das Wesentliche einer Fachübersetzung ist. Aspekt etc. Zapfenverbindung – îmbinare cu cep şi bucea. Um den stilistisch unglücklichen doppelten Genitiv zu vermeiden (legea limitării eliberării) sollte sich 221 . über den Einbezug von unterschiedlichen Informationseinheiten. ob sich vielleicht eine Formulierungen wie educaţie în materie de mediu înconjurător. deren Überschaubarkeit gewährt werden muss. Ein letztes Beispiel: Unter Umwelterziehung ist educaţie cu privire la mediul înconjurător zu verstehen und es ist nicht sicher.

Johan/PICHT. BIBLIOGRAPHIE ALLIGNOL. NOTE [1] Die linguistische Dimension der Terminologie bringt die Trennung zwischen dem semasiologischen Ansatz (der Benennung als Ausdrucksseite) und dem onomasiologischen Ansatz (dem Begriff als Inhaltsseite). 2/98. LAUREN. Wien: TermNet. [2] Einige der Beispiele richten sich nach Allignol 1998. signification. Hildesheim/Zürich/New York: Georg Olms. Sprache und Literatur in der Kritik deutschsprachiger Zeitungen. ARNTZ.die rumänische Übersetzung einer der Rechtssprache typischen Formulierung (privind /cu privire la) bedienen: Legea privind/cu privire la limitarea eliberării de medicamente. Heribert/MAYER. Wenn keine Zusammenarbeit mit einem Fachmann möglich ist. VALENCE ET LIENS LOGIQUES DANS LES MOTS COMPOSÉS Le traducteur rencontre chaque jour le problème des mots composés. termes de spécialité. valence. RÉSUMÉ. Claire: "Die zusammengesetzten Wörter: Eine Schwierigkeit bei der Übersetzung technischer Fachtexte aus dem Deutschen ins Französiche". Cet article a comme point de départ la maîtrise exceptionnelle de la langue et un certain sens linguistique. 64-69. 1998. dass der Fachübersetzer ständig mit Komposita konfrontiert wird. Reiner/PICHT. sollte er eine eingehende Vorbereitung vornehmen. Fachdienst Germanistik. Christer/MYKING. um sein Fachwissen zu erweitern. dass er auch über ein gutes Sprachkönnen und ein helles Sprachgespür verfügt. Felix: Einführung in die Terminologiearbeit. Nr. wenn er valenzbedingte und logischen Verknüpfungen zwischen den Bestandteilen der Komposita wahrnimmt und korrekt interpretiert. 2/2003. Er wird sie unter Rücksichtnahme des Kontextes verstehen. Schluss Es ist eine alltägliche Gegebenheit. Und wir gehen natürlich auch davon aus. Il les comprendra en tenant compte du contexte quand il veut interpréter correctement ces locutions qui sont imposées par la valence. 222 . Heribert: Terminologie unter der Lupe. Mots clés : mots composés. In Lebende Sprachen Nr. 2002.

LEXIC ŞI CULTURĂ VOCABULARY AND CULTURE LEXIQUE ET CULTURE 223 .

224 .

spaţiul extern asociază parteneri posesori ai unor identităţi (sociale) relativ stabile. printr-un compromis reciproc avantajos.Simona ANTOFI. Anca Cosăceanu propune o serie de repere semiotice valabile pentru conceptul de enunţare. autonomia absolută a esteticului este la rândul ei amendată. situat nici înlăuntrul. prin instanţele sale. ritualizată. PARATOPIE ŞI SCENĂ DE ENUNŢARE [2]. din unghi semiotic. definiţi astfel drept colocutori”. cu un gen discursiv anume). în cazul literaturii. [. pornindu-se în mod just de la natura specială a universului ficţional pe care orice text literar îl produce. enunţarea. din lume. Este vorba despre intenţia enunţiatorului de a-şi elabora o „figură” corelativă rolului (pretins ca) asumat. perspectiva sociologică asupra operei literare şi specificul acesteia. cel din urmă. autorul evidenţiind impactul greu de neglijat al acelui spirit al veacului specific epocii în care un scriitor se formează. Subiectul enunţării este. înţeles drept „activitate intersubiectivă (relaţională. care refuză poziţia pe care găseşte de cuviinţă să i-o impună o lume condusă de nobilime. în acord cu o paradigmă mentală comună. Observaţia aceasta este cu atât mai utilă cu cât sesizează diferenţa dintre imaginile construite şi cele reale ale protagoniştilor – „l’image que le sujet parlant construit de luimême et de sa destination à travers son discours. cât şi din paratopia nobilului care nu se simte în largul său în această lume de burghezi. „punerea în scenă” implică o distincţie fină între un spaţiu extern şi un spaţiu intern. procesul de comunicare implică o situaţie cu totul aparte. de la care se revendică. pe ea însăşi. bref. în actul de comunicare respectiv. şi creează.] de sa manière de définir le cadre spatio-temporel de sa parole. Punerea în discurs presupune asumarea rolurilor actanţiale ca roluri reale.. de fapt.. nici în afara a ceea ce în mod convenţional numim.]. Într-un articol succint [5]. [6] Anca Cosăceanu mai adaugă „punerea în scenă” – impactul contextului semiotic asupra interpretării actului de enunţare. “Tribul literar” [3] căruia scriitorul îi aparţine. întrun cadru spaţio-temporal. grupate în trei categorii ce se constituie într-o ierarhie a procesului însuşi: instanţele enunţiative. şi din efortul permanent de a se integra în ea. ireductibil. printr-un proces de atribuire paratopică mai mult sau mai puţin conştient. [1] Aplecarea sociologizantă este bine temperată în amplul studiu intitulat DISCURSUL LITERAR. un construct textual elaborat în funcţie de datele axei actorializare–spaţializare–temporalizare. la un moment dat. instituindu-se. spiritual şi intelectual. Pe de altă parte. “FIERE” Încercând să împace. la o determinare strictă printr-o spaţio-temporalitate istoriceşte databilă. ENUNŢARE ŞI PERSONAJE ÎN PIESA LAILEI RIPOLL. “Creaţia îşi trage astfel seva de pretutindeni: atât din paratopia omului de rând. antrenând o „scenografie” specifică.. actanţială) exersată în comun de partenerii actului de comunicare. respectiv „urmele” enunţării în enunţ. totodată. Dominique Maingueneau continuă. prin care se autodefineşte sau prin refuzul căruia se autoidentifică orgolios se transferă. Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi PARATOPIE. Ea îşi trage seva şi dintr-o retragere metodică. [7] Pentru Charaudeau. [8] 225 . o mai veche preocupare pentru ceea ce numea. realitate. contextul operei literare. ca operaţie de punere în discurs.” [4] Privind lucrurile din alt punct de vedere. şi enunţarea enunţată. în ultimă instanţă.” Mai mult. acelui non-locus pe care orice bucată de literatură bună îl instituie. de sa manière d’installer la relation verbale [.. În termenii lui Maingueneau.

Personajul Ulpiana este creat aproape în totalitate după bunicile mele. o 226 . în sicriu şi în aşteptarea ceremoniei funerare. lucrurile se complică şi mai mult. şi a celei performate de către actori. Acest arhi-enunţiator este “o persoană distinctă de scriitor. prin coerenţa ei superioară.timp al conflictului de natură internă şi externă prin intermediul celor patru personaje feminine prezentate. îşi împart sau îşi dispută dreptul de proprietate asupra replicilor. ansamblu de strategii discursive menite a (re)constitui o lume-nelume. trebuie să apeleze la ţintar şi la păhărelul de anason de Maimuţă [un rachiu foarte popular şi ieftin]. sociale etc. protejată. întrucât este literar.” Punctul său de vedere. sau fraţii Hernandez şi Fernandez de Herge. În acest caz.replici performate de personaje.Situaţia de enunţare. totodată. Issacharoff. pe măsura lor. ceea ce Anne Ubersfeld numeşte scriptor al textului – instanţă căreia îi asociază şi autorul – are o dublă orientare şi funcţionalitate enunţiativă: i se pot atribui didascaliile dar şi enunţurile . motiv pentru care unele aluzii la anumite trăsături fizice pot fi schimbate în funcţie de actorii sau actriţele care interpretează piesa. Daria şi Aurori – surori. reală.[12] În ceea ce-l priveşte. din pricina dublei enunţări şi a dublei situaţii de enunţare. “Aurori se exprimă prin cântece deoarece cultura ei este rurală şi feminină. posibil a fi aproximată prin “situaţia pe care cuvântul pretinde a o defini prin cadrul pe care ea îl arată (în sens pragmatic) chiar în momentul în care se desfăşoară. deja mort. În timpul reprezentaţiilor a trecut de la a fi o persoană voinică la o găluţcă. Maingueneau adoptă conceptul de arhi-enunţiator al lui M.“actul care leagă autorul de un public virtual. Ambele instanţe enunţiatoare. un gândac.” “Ulpiana. pe unicul bărbat din piesă. biata de ea.. a cărei analiză revine perspectivei sociologice asupra literaturii. Nazaria. produs al acesteia şi. politice.” Conform explicaţiilor Lailei Ripoll. purtător al ideologiei prioritar literare a piesei de teatru. Aurorita şi Daria sunt gândite şi construite pentru ei. sau un vampir.” [9] Jocul subtil între un înlăuntru paratopic. şi definitiv fantasmatică. [10] În cazul discursului teatral. Ele îşi dispută. căreia i se pot subordona aspecte etice. este un “element care rezultă din relaţionarea acestora”. care nu puteau trăi unul fără celălalt…” [15] Piesa menţionată [16] construieşte un spaţiu . are o variantă exterioară. care îşi asumă responsabilitatea reţelei conflictuale a poziţiilor enunţiative. şi un în afară mereu pe punctul de a deveni înlăuntru leagă epoca – topografia şi cronografia din care se dezvoltă enunţarea – de cronotopul intern al operei. o alternativă privilegiată la realitate. şi una interioară. actul care leagă regizorul de un public specific. [13] şi. simultaneitatea în virtual a trei situaţii de enunţare diferite . Subiect deosebit de fertil pentru problematica enunţării literare şi a paratopiei. în funcţie de actorul care a reprezentat-o. Mamele şi bunicile lor au avut o mare contribuţie în comportamentul celor trei bătrâne. la care se adaugă servitoarea Ulpiana. o femeie extraordinară din Estremera del Tajo. [. scriptorul şi personajele. [11] De asemenea. Personajele Nazaria. autorul preferă formula scenă de enunţare. cel puţin în punctul de plecare. în cadrul căruia autoarea însăşi activează: “Mariano Llorente. dar şi după modelul poveştilor scrise de Marcos Leon despre Isidra.. existenţa simultană a variantei scrise a replicilor. de la Madrid. cum o denumeşte Maingueneau. de mişcarea haotică a vieţii. actul care leagă personajul de un alt personaj” [14] – repun mereu în discuţie încărcătura paratopică a textului. în ordinea realului ficţional. diferit de opiniile personajelor deasupra cărora gravitează. Fizicul actorilor a influenţat decisiv descrierea personajelor.]. piesa Lailei Ripoll.“ “Nazaria şi Daria sunt ca Joan Crawford şi Bette Davis – păstrând proporţiile – […] sau bătrânele care beau ciocolată cu episcopul în tablourile lui Gutierrez Solana. ATRA BILIS (FIERE) a fost scrisă pentru trei actori ai teatrului Micomicon. Jose Luis Patiño şi Yiyo Alonso. în fine.

aduc o notă de tragic în această lume a maatriarhatului care şi-a pierdut motivaţia fundamentală. luând locul uneia sau al alteia dintre celelalte femei. Aurori întruchipează personajul – tip al nebunului care spune marile adevăruri sub protecţia lipsei de discernământ. În ceea ce o priveşte pe Ulpiana. posibil ca urmare a intervenţiei criminale a Dariei. există diferenţe culturale specifice. Bătrână şi ea. prezenţa constantă. care poate fi un sătuc obscur din Spania sau din orice altă ţară. Poate că secătuit de substanţă. mort în faţă. ori de a sparge ierarhia prestabilită printr-un act de revoltă camuflată. Dacă Nazaria se preface că este oloagă. În ordine paratopică. Excesul care dirijează întreg comportamentul celor patru femei. în sensul unei paratopii revelatoare pentru natura raporturilor dintre personaje şi pentru viziunea – deloc optimistă – a autoarei asupra lumii. s-au născut şi trăiesc întrun colţ uitat de lume. Stăpâna de la conac şi soţia privilegiată a defunctului. Între Nazaria şi Daria există un conflict deschis. învechite în ura lor comună. o iubire interzisă şi intenţii criminale. exploatând-o pe cea de –a doua soră. care a avut un copil. Masca nebuniei folosise. indiferent de zonă geografică sau moment istoric. ura le leagă între ele şi pe toate de bărbatul mort. cât şi în vorbele şi în comportamentul celor patru femei. impregnat în întreaga atmosferă şi nutrind-o. inclusiv pe Aurori. Nazaria mimează de ceva vreme paralizia picioarelor.” [17] Spaţiul rural găzduieşte păcate şi aspiraţii general – umane. astfel. a trăit cu răposatul soţ al Nazariei o poveste de dragoste secretă. componente care separă radical indivizii. Aurori se află parcă dintotdeauna în grija Ulpianei. cu urmări grave. ferestrele închise semnalează grija teribilă pentru aparenţe şi pentru a păstra adânc îngropate toate frustrările şi dramele care ajung. “toate cele trei femei aparţin mediului rural. la protejarea iubirii dintre ea şi defunct şi foloseşte încă o dată pentru a salva viaţa tuturor. sentimentul de ură s-ar cuveni asimilat cronotopului piesei. a sicriului şi a bărbatului mort. Nazaria este stearpă. [18] Semnificativ. Neîndoielnic. devenit modus vivendi pentru amândouă. împiedicând otrăvirea pusă la cale de Ulpiana şi eliminând-o pe 227 . Daria şi Ulpiana sunt nemăritate şi toate patru sunt bătrâne. sunt însoţite de semne ale unei religiozităţi de faţadă şi de marcatori axiologici şi de subiectivitate ce arată atât situarea ierarhică a personajelor cât şi atitudinea enunţiatorului primar faţă de ele. înainte de a răbufni într-o scenă a dezvăluirilor orchestrate cu mână sigură de către Aurori. în speţă filonul religios şi componenta folclorică. ea hotărăşte să le otrăvească pe cele trei surori. slujitoarea devotată de care o leagă o afecţiune aparte. Daria. totuşi. obligată să o poarte în spinare mereu şi să o ajute la cele mai mărunte nevoi. în cazul surorii mai mici. copilul Auroritei moare. Iar Aurori. după atâta vreme. iar Daria pozează în victima care-şi duce crucea cu umilinţă. Prima o acuză pe cea de-a doua de o răutate fără limite. În mod paradoxal. dar încă vie. asezonat cu răutăţi şi cu insulte. un posibil infanticid şi nebunie. întrucât se regăseşte atât în dispunerea scenografică a celor câteva elemeente de decor. două coordonate se impun. în cadrul scenografiei. Semnele derizoriului şi ale decrepitudinii abundă. totuşi. la suprafaţă prin replicile dure pe care surorile şi le adresează. în funcţie de orizontul cultural căruia îi aparţin. ea. Daria este cea care a slăbit osia trăsurii surorii ei mai mari. provocând accidentul de pe urma căruia este silită să-şi care mereu sora în spate. toate cele patru femei ascund fie o istorie veche. Piesa debutează cu un ansamblu generos de indicaţii de scenografie şi regie. Aurori. fie o dorinţă puternică de a parveni. când este vorba despre sat. o viaţă de lipsuri şi de umiline. martor acum inert al tuturor dramelor care s-au consumat de-a lungul timpului.moştenire şi o poziţie socială superioară mediei. Pe plan interior. sperând în răsplata cuvenită celor smeriţi. pentru a deveni stăpîna de la conac şi a compensa. într-o familie cu prea multe femei.

. Spaima de moarte prin care trec Nazaria şi Daria. nu înainte de a-şi fi 228 . Sunt văduva îndurerată protagonistă. Iată secvenţa în care. sau îl salvează. în pădure. ierarhiile şi sistemul de valori. Piesa de teatru ad-hoc are o dublă miză: eliminarea necesară a Ulpianei şi pedepsirea Dariei.slujitoare cu propriile ei arme. Nazaria cea plină de ură dialoghează cu spiritul mortului. cum eu sunt văduva îndurerată. pentru presupusa ucidere a copilului nou-născut al surorii mai mici. aşa că încep eu. [20] O scenă similară. adevărata natură a fiecăreia face posibilă existenţa a patru scene lăuntrice. atunci Nazaria. funcţie care îi revine arhi-enunţiatorului. încep eu. toate. se reinstalează. În ceea ce o priveşte pe Aurori. în mare secret. a scriptorului – autor care crede că îşi înţelege şi îşi stăpîneşte personajele – a se vedea afirmaţiile Lailei Ripoll. respectiv un model identitar asociat unei instanţe intratextuale. în afara cărora toată istoria îşi pierde consistenţa. risipind ultima umbră de evlavie a surorilor mai mari şi ridiculizând jocul bocetului ritual. Daria. responsabil de construirea tensiunii dramatice în crescendo. Aşa se face că. Iar la al treilea nivel se află Aurori şi Ulpiana. prin discursurile proprii. general – valabilă în datele ei majore. că de aia sunt văduva îndurerată. îngropat de Daria. ale căror reflexe ies la suprafaţă şi pot ajunge să ia în stăpânire. La un al doilea nivel se află dubla ipostaziere a celor paru femei. neîndoielnic. La primul nivel paratopic se află. până la momentul dezvăluirilor complete. personajul Aurori se bucură de prerogativele enunţiatorului primar. ci prin dialogul dintre Nazaria şi Daria. ea repetă acelaşi cuvânt – caca! – până la epuizare. toate dispuse să-şi asume o mască şi un rol devenit aproape a doua natură. Independent de voinţa . ierarhia iniţială se restabileşte şi acel status-quo de început. preocupate fiecare să-şi joace cu cât mai multă măiestrie rolul. În compensare.] E ora. otrăvită cu şoricioaica turnată în rachiul de anason de către Aurori. adunate în jurul sicriului. Rămasă apoi singură cu răposatul. în care măştile cad.şi de putinţa – instanţei auctoriale. capabil să manevreze celelalte personaje în virtutea unei intenţii auctoriale anume. de teama ruşinii care s-ar fi abătutu asupra familiei de la conac. ca actori şi spectatori fără voie ai propriei – posibile – morţi. ca personaje ce trăiesc într-o paratopie stabilă. surorile îşi dispută poziţia ierarhic superioară: “Nazaria: [. Dacă există o identitate discursivă. Odată pericolul real îndepărtat. dar şi de posibilitatea de a purta ideologia majoră a piesei. nu-şi poate avea corespondentul decât în ura Auroritei. Cu grijă!” [19] Un contrapunct tragi-comic reglează tensiunea dramatică indusă nu prin prezenţa atât de apropiată a morţii. sufocate de ură. respectiv sora cu aere de dictator şi victima perpetuă. Aurori şi Ulpiana se cosntituie. scoate în evidenţă luciditatea aparte a Auroritei şi rafinata cosntrucţie în palimpsest a spaţio – temporalităţii piesei. cele trei surori îşi reiau rolurile şi măştile iniţiale. credibilitatea şi efectul. Ulpiana crede că a presărat arsenic pe bomboanele pentru priveghi din care toate surorile mănâncă. faţa vizibilă a lucrurilor.. Regizându-şi cu abilitate microsceneta. temporar. injuriindu-l fără reţinere şi dându-şi în vileag adevăratele sentimente faţă de José Rosario Antuňez Valdivieso. ambele capabile să pună în scenă şi să regizeze mici piese de teatru care pun în criză status-quo-ul. atunci când află că moartea le paşte. după consumarea ei. ca şi suferinţa provocată de moartea copilului ei. şi. că doar de-aia sunt văduva îndurerată. satul şi obiceiurile rigide care reglementează raporturile interumane. silită să-şi consume dragostea pentru cumnatul ei în tăcere. în acest sens – Aurori le distribuie pe celelalte trei femei în roluri precise. Iar Ulpiana moare. pe două voci. temporar ameninţat. [21] Demn de reţinut este faptul că toată bucata de teatru în teatru se construieşte în şi prin cuvinte.

fr/Lectures_du_genre_3/litvan. Bucureşti. Institutul European.]. 185 [12] Ubersfeld. 222 [10] Scenografia se corelează cu ideea conform căreia “situaţia în cadrul căreia opera se enunţă nu este un cadru prestabilit şi fix”. TEATRU CU VOCE DE FEMEIE p..). în STUDII ŞI CERCETĂRI LINGVISTICE. în Iliescu-Gheorghiu. nr. 95 [4] Idem. care încheie istoria şi lasă să cadă cortina.în Maingueneau. 1999.]. simbolic. pp. 2007. Poartă fuste largi din stofă groasă. Toată viaţa la fel. Dominique. şi un tablou argintat reprezentând Cina cea de Taină. tot mocăit eşti. Dunod. Iaşi. PRAGMATICĂ PENTRU DISCURSUL LITERAR. ENUNŢAREA – REPERE SEMIOTICE. Iaşi.. În privirea lor.” [24] NOTE [1] Maingueneau. DISCURSUL LITERAR. asupra ipostazelor pictate în venin şi fiere ale eternului feminin. Dominique. p. TERMENII CHEIE AI ANALIZEI TEATRULUI. p. sunt foarte bătrâne.html [3] Idem. Anne.. Dominique. p. Paris. Să ma simt eu mereu prost din cauza ta. DISCURSUL LITERAR. pp. Aşezate în partea stângă.. pp. V. [. Leneşîlule. Roxana – Mihaela. cele trei surori psalmodiază. Ultimul cuvânt îi revine instanţei auctoriale decise. au faţa ca de pergament. Fundaţia Culturală “Camil Petrescu” prin Ed. PARATOPIE ŞI SCENĂ DE ENUNŢARE. 2007. Dominique. DISCURSUL LITERAR.html [16] Iliescu-Gheorghiu. ţi-e totuna să dai ortul popii ori s-ajungi la spartul târgului. TEATRU CU VOCE DE FEMEIE.].]. [.). ROLUL ELEMENTELOR CULTURALE ÎN CONSTRUIREA UMORULUI: RESURSE FOLCLORICE ŞI RELIGIOASE ÎN TEXTUL DRAMATIC AL LAILEI RIPOLL. Dominique. 87 [6] Idem p. Paris. Seuil. p. În depărtare se aude ropotul ploii şi lătratul câinilor. art.com/2010/06/laila-ripoll-despre-atra-bilis-iubiri. bluze încheiate până-n gât. înmărmurite. Anca. TEATRU CU VOCE DE FEMEIE. 36-37 [7] Cosăceanu.fr/Lectures_du_genre_3/introduction. şi. să-şi revendice autoritatea: “Întuneric. Institutul European. şal cu ciucuri. Dominique. Laila. 93 [5] Cosăceanu.html http://www. Să ies mereu ca păduchele în frunte din pricina ta. LE CONTEXTE DE L'OEUVRE LITTÉRAIRE.. Dominique. Institutul European. 6.. p. Şi Maingueneau. 37-38 [9] Apud Maingueneau. 75. 1987.vărsat propria ură asupra Nazariei şi a Dariei. cit. p. La toate alea pe ultimul loc. LES TERMES CLÉS DE L’ANALYSE DU DISCOURS.. 107 [18] “Camera este imensă. [22] Finalul piesei stă sub semnul replicii Nazariei: “Aici nu s-a întâmplat nimic” [23]. Comentarii interesante asupra acestui studiu se regăsesc la următoarele adrese: http://www. când e să treci în lumea celor drepţi. 224 [11] “Un autor se adresează unui public prin prezentarea unei piese” şi “un număr de personaje dialoghează într-un cadru enunţiativ considerat autonom de reprezentarea ca atare a piesei” . p. parcă. că asta ai 229 . Cătălina (ed. 186 [14] Idem.Ripoll. 37 [13] Maingueneau. cit.).. se simte valul trecerii anilor. p. 1993 [2] Maingueneau. sumbră şi apăsătoare în conacul vechi din sătucul acela neînsemnat. p.. Aerul începe să miroasă a mort. ed. 189 – 190 [15] http://iubiriotravite. 75 [8] Apud Maingueneau. Anca. p. [. PRAGMATICĂ PENTRU DISCURSUL LITERAR. Cheiron. 129 [19] Idem. 2008 [17] Antochi..” . p. Iaşi. LES TERMES CLÉS DE L’ANALYSE DU DISCOURS.cit.blogspot. în Iliescu-Gheorghiu. PARATOPIE ŞI SCENĂ DE ENUNŢARE.lecturesdugenre.. Dominique. Cătălina (ed. 1996. op. “ceea ce este spus de text presupune o scenă de vorbire determinată pe care textul trebuie să o valideze prin enunţarea sa” – în Maingueneau. Cătălina (ed.lecturesdugenre. Unica podoabă de pe pereţi o constituie cele trei ferestre. cu obloanele zăvorâte. tăbăcită şi crăpată de vreme. PARATOPIE ŞI SCENĂ DE ENUNŢARE. 133 [20] “Nazaria: [. ciorapi şi pantofi fără toc.

Joia la orele patru dimineaşa. [. care mai degrabă dădeau resturile la ccâini decât mie. complique de plus les aspects de la paratopie et ses rapports avec le niveau textuel de ľénonciation. Anne (1999).html Iliescu-Gheorghiu. TEATRU CU VOCE DE FEMEIE. în STUDII ŞI CERCETĂRI LINGVISTICE.în Idem. ROLUL ELEMENTELOR CULTURALE ÎN CONSTRUIREA UMORULUI: RESURSE FOLCLORICE ŞI RELIGIOASE ÎN TEXTUL DRAMATIC AL LAILEI RIPOLL.” în Idem.. un leneş profitor. ca să nu uiţi cum era când puneai mâna pe mine. texte dramatique. LE CONTEXTE DE L’OEUVRE LITTÉRAIRE. politiques. Cheiron Cosăceanu. FIEL. Iaşi: Institutul European Maingueneau. 6 http://iubiriotravite.fost toată viaţa. ethiques etc. Cheiron Maingueneau. şi pe al doctorului. Cătălina (ed. TERMENII CHEIE AI ANALIZEI TEATRULUI. 207 [23] Idem. p.blogspot. în Iliescu-Gheorghiu. Dominique (1993). chiar dacă nu plângea. LES TERMES CLÉS DE L’ANALYSE DU DISCOURS. care l-a ridicat pe fratemeu.fr/Lectures_du_genre_3/litvan. Dominique Maingueneau met en circulation et définit le terme de paratopie. 213 [24] Ibidem BIBLIOGRAFIE Antochi. şi pe al tuturor puilor de curvă din satul ăsta de căcat. 230 .. Paris: Seuil Maingueneau.. I-ai astupat gura. p. p.. PARATOPIE ŞI SCENĂ DE ENUNŢARE. PRAGMATICĂ PENTRU DISCURSUL LITERAR. Aveai pământ sub unghii pentru că i-ai astupat gura.html http://www. discours théâtral. DISCURSUL LITERAR. Paris: Dunod Maingueneau. Mă dureau poalele pentru că erau pline de sânge. şi domnul leneveşte şi n-o ia din loc. Bucureşti: Fundaţia Culturală “Camil Petrescu” prin Ed. Iaşi: Institutul European Ubersfeld. şi pe mormântul jandarmului.ENONCIATION ET PERSONNAGES DANS LA PIECE DE LAILA RIPOLL.) (2008). c-a prins un iepure pe moşie.”– în Idem. Dominique (1996). Bucureşti: Fundaţia Culturală “Camil Petrescu” prin Ed. Iaşi: Institutul European RÉSUMÉ: PARATOPIE . et ľuniverse fictionel que chaque texte littéraire produit.lecturesdugenre. Mă durea pieptul pentru că era plin de lapte. . FIEL Pour concilier le rapport du contexte extérieur de ľoeuvre littéraire et la dimension spatio-temporelle que le texte fictionnel construit par des stratégies tout particulières. Mă cac pe toţi morţii voştri. à cause du processus multiple d’énonciation et des scènes énonciatives multiples que le texte dramatique et le discours théâtral produisent. p. şi pe cel al boieroaicelor de la Conac. Roxana – Mihaela. ENUNŢAREA – REPERE SEMIOTICE.fr/Lectures_du_genre_3/introduction.html http://www. personnage littéraire. Criminalo! Criminalo!” .] Apoi ploua şi tu aveai pământ sub unghii. qui ľaccompagne. Cătălina (ed.com/2010/06/laila-ripoll-despre-atra-bilis-iubiri. 183 [22] ] “Ulpiana: José Rosario Antuňez Valdivieso! Mă auzi? Am să joc pe mormântul tău. Dominique (2007). că se omorâse. Anca (1987). Am să joc pe groapa popii care n-a vrut s-o îngroape pe mama. Mots-clé: paratopie. scène d’énonciation. la paratopie assure la médiation permanente entre un paradygme culturel et les conditionnements sociaux. Dominique (2007).) (2008). Mă durea carnea pentru că era plină de spaimă. 141 [21] “Aurori: Nici să sugă n-a avut timp. care ne lăsa să murim pentru că nu aveam cu ce să-l plătim.. şi mă cac şi pe poftele de moşneag desfrânat ale răposatului. Associée à ce que le chercheur nomme scène d’énonciation. TEATRU CU VOCE DE FEMEIE. şi pe carnea uscată a curvelor ăstora bătrâne. la pièce de théâtre de ľEspagnolle Laila Ripoll. nr.lecturesdugenre.

In “All Quiet on the Western Front” by Erich Maria Remarque. Examples might be “18 platoon is at the Bridge Farm.” We may also view responses to challenges as assertive speech acts. they are not complicated with metaphorical constructions. This may reduce misunderstandings in the line of order. commissives. Both hostility and cooperation between states are realized through communication. they are used considerably in the military context.” “commanding. you gonna be okay…” (Platoon).” “informing” and “complaining. Obviously.” “Chopper’s on the way Gardner. [4] Other examples could be: Captain Harris: “Sky Six reports a fresh company of NVA moving across from Cambodia to this blue line. The importance of speech acts in the military use has been acknowledged especially in military training. They are likely to be more formalized and more terse than those of everyday discourse. These include commanding. Military and civilians are significantly different. But certain forms of communication can forestall or resolve conflict. 231 . directives. such as: Captain Harris (to Lt. there is a bunker here. Katczinsky reports that almost half of the company have been lost: “There’s 80 of us left. you take this area to the rubber plantation…” (Platoon). military speech acts are typically rigid and as a result. Just stick close to Tex. However. Military communication counts on good and clear communication Although the theory of Speech Acts proposed by Searle [1] is intended to be completely general.” (Platoon) The directives which are performed in declarative positive sentences are used to make the command more polite. Assertive speech acts serve to make an assertion that. Directive speech acts may be performed using positive imperatives such as: “Don’t need this or this…you are doing okay.” According to Salt. their form. Hawkins): “Lt. some proposition is true. expressives and declarations.” War films are normally characterized by the excessive use of commands. military speech acts are different from those in general use. Searle [3] classifies speech acts into: assertives.” “Bravo Six. do what he does!” (war film Platoon). Directive speech acts direct the interlocutor to do something.” or “there are no enemy within 1000 metres. requesting). When asked “who goes there?” the reply “friend” asserts one thing. you take your squad and I’ll take Tex and Francis from your squad. in the speaker’s belief. Military tend to act and behave in accordance with certain norms and values that are admitted by the reference institution. [2] The term speech act covers “actions” such as: “requesting. just as lack of certain forms of communication can contribute to the outbreak of violence. the effective effects they can provide and how they are expressed by the interactants. We can find details about the types of speech acts. hang in there. we can see the difference from their speech. which are classified as directives. while a burst of fire asserts the other. they are used to give orders or make requests and to get the hearer do what the speaker wants the hearer to do. especially during conversations. Hawkins.Elena FUIOREA Universitatea Pitesti MILITARY SPEECH ACTS AND SPEECH ACT VERBS The role of communication is recognized in international relations in theory and practice. ordering. Some are in the form of declaratives (statements): “Elias. History has noted that some misunderstandings in wars were due to the effect of unclear speech acts (commanding. requesting and suggesting: “Take rations for 72 hours” and “I want you to go to 18 platoon’s location” (war film Platoon).

” whereas the second is subject to a favorable response from the hearer such as “offer.” An instance of the latter is “well I’ll be dipped in shit – new meat! Sorry bout that boys – ‘sin loi’ buddy…you gonna love love the Nam. don’t yell out.” “propose” and “bid. these seem to be the least interesting class of speech acts from a military perspective.” At first sight. Sir!” (Platoon). They state what the speaker feels. You be cool now and I’ll introduce you round to some of the “heads. British army commanders set a great deal of store on the “moral component” of combat power. politeness is not much considered. since the most important thing is that the soldiers understand the order clearly.” and can be in the forms of statements of pleasure. the use of performative verbs is more rare than with directives. Indirect speech acts may lead to misunderstandings as the intentions of the speaker are not always made clear.” “sympathy. Fraser [5] subdivided these acts into two: those without any further preconditions such as “promise” and “swear. Just as with directive speech acts. Most command speech acts are performed directly.find out what makes you leave school and join the army. okay. in a military context the success of declarative speech acts will presumably depend on the formal 232 .” or “I am determined to carry on with this operation. In undertaking commitments.Commissive speech acts commit the speaker to some future action. In military use. However. Examples might be: “I am sorry to hear of 18 platoon’s casualties. to define command relationships or to assign names to things such as control measures. you get separated or lost. A sentence such as “Yo getting there Taylor. The point here is that the making of the utterance (if the speech act is successful) in itself accomplishes its meaning. Expressive speech acts express the psychological state of the speaker. shit for brains. They may be used to designate people or units to certain roles. In constructions containing “will” the speaker explicitly expresses his intention to perform a future action. examples like: “The password for tonight is Pomegranate” and “Your platoon is the company main effect” are often discovered and are quite common. man. [6] Fraser [7] terms these acts differently as “evaluatives” and states that they may include “regret. You don’t sleep on no fuckin’ ambush. joy or sorrow such as: “I’m sorry for falling asleep. In battle. Declarative speech acts declare something to be so. I'm going to take one of you volunteers apart . They are used to enter into contractual agreements for future performance. for fucking ever” (Platoon). Commissive speech acts are performed in the form of declaratives such as follows: Elias (to Chris and Gardner) “Case somethin’happens to you. This type is classified as commissive – promise – a positive speech act.” is an example of speech act expressed in the declarative form either as positive or negative. Next sonofabitch I catch coppin’ z’s in the bush I’m personally gonna take an interest in seeing him suffer –I shit you not…” (Platoon). We’ll get to you” (Platoon). and ensuring the psychological welfare and fighting morale of their soldiers is a key task for officers and NCOs (non-commissioned officers). in order to avoid misunderstandings. Commissive speech acts can also be found in the form of a threat: Barnes to Crist: “…and that goes for you.” An interesting example is offered by Katczinsky in “All Quiet on the Western Front:” “Some time.

and in such cases it is therefore seen as congruent in that there is an accurate fit of function and form. Language and communication do play some role in conflict.authority of the speaker. except in specific circumstances. [10] English has in its military lexicon a number of speech act verbs whose meanings serve to determine the possible illocutionary forces of the utterances of their sentences. The indirect communication is particular to military contexts: in the Cuban missile crisis. [9] The extent to which emotion is conveyed depends upon the style of speech that the speaker is employing. In analyzing speech act verbs. Some of the theoretical distinctions in the analysis of English speech act verbs derive from the fact that there is no one-to-one correspondence between actual illocutionary forces and speech act verbs. for example. and the hearers in a context of utterance. the decision to mobilize military force can only be executed through the verbal activity of the political elites. We must distinguish between speech act verbs like “order” and “promise. Indeed what constitutes a legitimate concept of “war” can only be established in linguistic activity. In contrast to the commands (directives) in general use. alerts and reports. Thus. Other illocutionary acts include warnings. Commanders will only be able to nominate elements under their command as being the main effort. an “alert” is the conjunction of an assertion that some danger is imminent and of a directive suggestion to the hearer to prepare for action in order to avoid misfortune. Sometimes people announce their illocutionary intentions using phrases which 233 . [8] Commands are classic instances of illocutionary acts. as in the military language. as in military commands or in emergency messages. It is well-known that the imperative is the conventional way of issuing military commands and other orders backed by some authority. who possess the legitimacy to issue mobilization orders. we normally avoid the imperative. [12] Some performative verbs are systematically ambiguous between several illocutionary points. where the yes/no questions are commonly used to soften or make utterances polite and to ask the cooperation of addressees in doing something. that can only be set in motion and continued by verbal activity. we can determine how the set of illocutionary forces is lexicalized in the English vocabulary. A declaration of war is a speech act. An “order” is always by definition an order to someone. the proverbial shot-across the bows (of the Russian ships) had to force the missing illocutionary force of the verbal announcement with a signal from which the opponent could infer the seriousness of American intentions. Both these instances are cases of speech acts. Wars would not be wars unless certain verbal practices constituted the “institutions” of war. command utterances do not convey sadness or fear. the speakers.” that are essentially hearer directed. A very important relationship for the logic of conversation is the relation of interlocution that exists between the protagonists of the speech act. They are appropriate however in situations demanding brevity. definitness and prompt action due to urgency. For example. One way to account for this is to regard emotional expression as dependent upon the illocutionary force of the utterance. For example. Speech acts which employ bald on record strategies are usually avoided in everyday conversation. verbal activity that actually constitutes action. People perform speech acts in both spoken and written interaction. in the military language. even when the speaker gives an order to himself. most commands that are made are based on orders and the subordinates have to carry out those commands. Another example is represented by the military operations. because they directly threaten the face of the addressee. In English. [11] There are semantic relations of entailment between military English performative sentences in virtue of the meaning of their main performative verbs.

Cambridge University Press: Cambridge. M. We report on what has happened or on what is happening now.. J. 1969. Explicit performatives are common only in situations where it is important that a person’s intentions in saying something be absolutely unambiguous. In Richard. B.. Peters (Eds. J. The Domain of Pragmatics. the mode of achievement is related to a preparatory condition to the effect that the speaker himself has the relevant instruction. p. Rossetti. Cambridge.S. B.” 1040 [3] Searle. “To dictate” is to command with the highest degree of strength. D. R. Cambridge University Press. We can give an order from a position of any kind of power.W..” whose propositional content condition is that some danger or concern is imminent (“a military alert”). Rossetti. and R. 2001. “Proceedings of the 2004 Winter Simulation Conference. “to give an order” is to demand the hearer to do something. Only the highest authority can dictate someone’s conduct. 1969. 1-10 234 .D.65 [6] Scheutz. so that there is an obligation of obedience to what is dictated.S. in: “Proceedings of the AISB ’01 Symposium on Emotion.” University of York. Without bridging the gap between sentence meaning and speaker’s meaning. Affective versus Deliberative Agent Control.A. In R.C. is to tell him to do something. Smith. p. being unable to express beliefs and intentions in well-formed speech acts or communicate spontaneously and effectively in real-life military situations. In R. (Eds. the present. Unlike an order. J. 22-26 [4] Salt. while invoking a position of authority or power over him (special mode of achievement). while “to issue a command” is just to give an order from a position of authority. or. misunderstandings can easily occur. acknowledging oneself to have been defeated (this being a further propositional content condition). D. Language and Communication. J.G. Cognition and Affective Computing. Schmidt.).” 1041 [5] Fraser. Peters (Eds. “To instruct” someone in the directive sense. Linguistic skills combined with pragmatic knowledge help to avoid miscommunications with coalition partners and the local target audience. “To surrender” is to “utter” in capitulation. Speech Acts of War. “Proceedings of the 2004 Winter Simulation Conference. “a command” requires authority or at least pretended institutionalized power. M.” is “to warn. authority or power remaining to negotiate terms. NOTES: [1] Searle. The challenge is to communicate effectively and efficiently. J. 21st-24th March. An “alarm” (e. Logan. 1983. Ingalls. “To alert.”) is a warning of immediate danger. Thus. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language.contain performative verbs. and B. The difference between “ordering” and “telling” is that the former is much stronger and this strength comes from the speaker’s being in a position of considerable power over the hearer. “To report” is to assert to the effect that the propositional content is about either the past in relation to the time of utterance. “To surrender” is to declare that one ceases to contest and therefore yields totally.D. As part of this content condition. Smith. In this case. p. Ingalls. in some cases.G.. J.g.). and B. M. p. “a fire alarm. “To capitulate” is to surrender with the added preparatory condition that we do not have enough strength. we often expect to be able to negotiate terms of surrender. Longman: London. R. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. J. 39 [2] Salt. people referring to other things than were initially intended.. to improve effective information flow between mission control centers.A. while presupposing that one has the knowledge or information required (as an instructor) as to what needs to be done in the context of utterance. Speech Acts of War.).

Searle.. Wright.. J. J. (Eds. Cambridge University Press: Cambridge. Searle. p. Ingalls. Logan.D.[7] Fraser. actes de langage. Dan. Jurgen. J. Language and Communication. p. London: Longman.New York: John Benjamins Publishing Company. Grammatical Metaphor. John Benjamins Publishing Company: New York. M. cambridge: Blackwell Publishing Ltd Salt. Maeve Cooke.. and R..” University of York. RÉSUMÉ ACTES DE LANGAGE DANS LE DOMAINE MILITAIRE ET LEURS VERBES PERFORMATIFS La théorie des actes de langage proposée par Searle est généralement considérée complète mais elle est aussi utilisée en contexte militaire. langage militaire. 21st-24th March. In Richard. 166. A M.. Court de linguistique générale. M. 2-3 [10] Habermas.C. Language and Conflict. A. Loiuse Ravelli. “Proceedings of the 2004 Winter Simulation Conference. Smith. (1966). 287 [9] Chilton. 179-183.. (1999). Vandenbergen. Vanderveken.verbes. Language and Conflict. D. p. (2001). On the Pragmatics of Communication. R. 1983. (1983). in: “Proceedings of the AISB ’01 Symposium on Emotion. Foundations of Illocutionary Logic. Foundations of Illocutionary Logic. leur forme. 1999.C. Current Issues in Linguistic Theory. Il est possible d’utiliser la théorie des actes de langage dans l’ entraînement militaire (trouver des détails sur les types d’actes de langage. The Domain of Pragmatics.G. Court de linguistique générale. p. force illocutoire.A. Blackwell Publishing Ltd: Cambridge. En analysant les actes de langage. Loiuse Ravelli.S. Schmidt. p. 333 [11] Saussure de F. 1985. Paul. (1969).). les effets effectifs qu’ ils peuvent produire et la manière d’ expression des interactants). Fraser. In Richard. Longman: London. (2003).W. Quand même. A. [12] Searle. A. Vanderveken. Rossetti. On the Pragmatics of Communication.). Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. In R. Miriam Taverniers. Payot: Paris. 1998. 1966. B. J. Dan. J. p.” Saussure de F. Paul. Habermas. and D. Jurgen. MOTS-CLÉS : actes de langage militaires. Current Issues in Linguistic Theory. Schmidt.). Smith. 2003. M... Sue. BIBLIOGRAPHY Chilton. Speech Acts of War. Maeve Cooke. Wright. Peters (Eds. (1985). Scheutz. Language and Communication. Smith. The Domain of Pragmatics. Cognition and Affective Computing. R. J. communication indirecte. and R. and D. and B. Grammatical Metaphor. R. les actes de langage appartenant au champ militaire sont plus formalisés et plus concis que ceux qu’on utilise d’habitude. Affective versus Deliberative Agent Control. Cambridge: Cambridge University Press. Cambridge: Cambridge University Press. (Eds. Multilingual Matters Limited: Birmingham. B. Sue. L’anglais contient dans son lexique un nombre d’actes de langage-verbes dont les sens servent à déterminer les possibles forces illocutoires des énoncés. Birmingham: Multilingual Matters Limited. (1998).verbes nous pouvons déterminer comment les forces illocutoires sont lexicalisées dans le vocabulaire anglais.115 [8] Vandenbergen. Paris: Payot.W. Miriam Taverniers. J. B. 235 .

sinonimelor. deoarece calculatorul nu este capabil să „deverbalizeze” (Seleskovitch. care nu 236 . Chişinău. Astăzi este posibilă traducerea prin sistemele de traducere automată doar în domenii foarte exacte. Rolul serviciilor lingvistice în diferitele instituţii şi organisme ale UE este de a promova şi consolida comunicarea multilingvă în Europa şi de ai ajuta pe europeni să înţeleagă politicile respective. Calculatorul decodează. Astfel. care se constituie practic din termeni. cantitatea fişelor de diferite tipuri cifrându-se uneori la milioane.Ludmila HOMETKOVSKI Universitatea Liberă Internaţională. precum sunt domeniile tehnice.). Pentru a asigura buna sa funcţionare. legitimitate şi eficienţă al Uniunii. Gama acestora poate fi extrem de largă. continuă să rămână imperfectă. 1975: 37) şi să înţeleagă informaţia din mesaj. adică prezintă un grad înalt de tehnicitate. să aibă acces la actele respective într-o limbă pe care o înţeleg. precum şi instanţele naţionale. Acest gen de activitate îşi croieşte calea prin anii ’60 ai secolului al XX-lea. omonimelor. traducerea automată este inaplicabilă în traducerea textului juridic. Actualmente. stilistică etc. Uniunea adoptă legi care se aplică direct cetăţenilor şi societăţilor din statele membre. deci. să păstreze stilul acestuia şi să conţină formele de exprimare pe care le utilizează locutorii nativi ai limbii-ţintă.) şi de traducere (frazeologie. Republica Moldova TRIADA CONŢINUT / FORMĂ / CALITATE ÎN TRADUCEREA TEXTULUI JURIDIC COMUNITAR Graţie colaborării internaţionale şi schimbului de experienţă. Activitatea de traducere a instituţiilor UE sporeşte gradul de deschidere. până la introducerea unor noi limbi oficiale (LO) odată cu aderarea noilor state membre. traducerea automată. Sarcinile lor exacte şi metodele de lucru variază în funcţie de rolul fiecărei instituţii. În viziunea noastră. morfologie. pentru a se perfecţiona şi extinde ulterior cu paşi rapizi. cetăţenii Uniunii au dreptul să participe la construcţia europeană şi trebuie să poată face acest lucru în propria lor limbă. perfect legitim ca aceştia. Maşina întâmpină dificultăţi enorme în traducerea polisemilor. omografelor etc. un loc notoriu în domeniul traducerii îi revine traducerii efectuate cu ajutorul calculatorului. Mai mult decât atât. Dacă traducătorul a reuşit să transmită aceste nuanţe în textul-ţintă utilizând o limbă corectă din punct de vedere gramatical şi semantic. Atât cercetările în domeniu. cât şi practica profesională (inclusiv şi a noastră). complexitatea lingvistică fiind o problemă care influenţează în mod direct sau indirect o întreagă varietate de sectoare ale politicii UE. La nivelul Uniunii Europene (UE). se manifestă un viu interes faţă de chestiunile lingvistice. apare traducerea automată care se bazează pe bănci de date ce cuprind un număr enorm de fişe multilingve pentru termeni. dar nu şi deverbalizează. ne permite să afirmăm că o bună traducere trebuie să exprime conţinutul textului-sursă. pentru problemele de limbă (semantică. putem aprecia traducerea ca fiind calitativă. un sistem multilingv ca acel al UE trebuie să se sprijine pe lingvişti profesionişti. Cu toate acestea. sintagme etc. este. activitatea de traducere dintr-o limbă în alta (dintr-un limbaj specializat în altul) a devenit o practică răspândită pe glob şi este în creştere continuă. de la cele mai recente iniţiative de încurajare a cetăţenilor europeni să înveţe mai multe limbi străine. în pofida faptului că a înregistrat importante progrese în ultimul timp. Ambiguitatea de sens. inclusiv a textului juridic comunitar (TJC).

rentabilitatea activităţii de traducere sporind considerabil. Diferenţele în chestiune constituie o problemă majoră pentru actul adecvat de traducere. Din acest punct de vedere.md). riscul de interpretare greşită fiind destul de ridicat. originile istorice. de exemplu. 1982: 10. 1985: 28). oricum în sarcina traducătorului rămân alte probleme de rezolvat. baza de date terminologice InfoTerminographe Communautaire disponibilă online gratuit pe blog-ul autoarei: lhometkovski. traducătorul foloseşte. Common law. instituţiile. De aici. din păcate. Sistemul de traducere automată poate da doar o idee generală despre sensul unui text scris într-o limbă pe care nu o cunoaşteţi absolut deloc. cum ar fi transferul corect şi complet al conţinutului. magistrature du parquet. de obicei. deseori. având drept rezultat prezenţa unor noţiuni şi concepte fără echivalenţe (de exemplu. 1979: 44. în engleză. definiţiile. traducătorul poate să recurgă la folosirea unor dicţionare electronice şi a bazelor de date. Pentru transferul corect al sensului juridic. Šarčević. conseil de prud’hommes. valabile pentru traducător. cât şi traductologii remarcă faptul că.ulim. 1997: 233) şi justificarea de către aceştia a împrumutului şi a calcului semantic. Šarčević. cu condiţia că sursele respective sunt credibile. În opinia noastră. De aici. David. În cazul în care echivalentul respectiv lipseşte în dicţionare. Cercetătorii insistă asupra faptului că principalele probleme în traducerea juridică decurg din necesitatea de a transpune mesajul dintr-un sistem juridic în altul. Aceste dificultăţi întâmpinate de jurişti sunt. Acest model ar fi o soluţie pentru traducerea textului juridic aparţinând 237 . considerăm triada conţinut/formă/calitate drept o condiţie obligatorie şi indivizibilă în realizarea traducerilor juridice comunitare. chiar dacă acestea din urmă fac parte din acelaşi sistem juridic. necesitatea creării propriilor baze de date (Vezi. corectarea greşelilor de tipar etc. retaparea cu ajutorul maşinelor de tipărit a variantei finale. De asemenea. huissier de justice. păstrarea formei şi stilului propriu pentru textul-sursă şi. Este evident că traducătorul poate să recurgă la ajutorul maşinii ca instrument de redactare şi formatare tehnică a textului. pentru reformularea unor pasaje etc. în franceză). în plină măsură. Dumon. nu în ultimul rând. este o întreagă problemă pentru maşină. în primul rând. procedurile etc. 1991: 293. Gémar. aparţin unor organizaţii de autoritate în domeniu şi că autorii îşi asumă responsabilitatea în ceea ce priveşte conţinutul acestor produse terminografice. fiind diferite pentru aceste sisteme (Koutsivitis.prezintă dificultăţi insurmontabile pentru traducătorul personalizat. 1987: 97. deoarece acesta din urmă necesită competenţe specifice pentru a efectua transferul realităţii juridice-sursă în realitatea juridicăţintă. cunoştinţe elementare a dreptului ca atare. abordarea problemelor legate de traducerea textului juridic presupune. există diferenţe structurale condiţionate de decuparea diferită a realităţii juridice. Atât juriştii.) odată cu apariţia calculatoarelor au dispărut din activitatea traducătorilor. 1988: 44. Chiar dacă admitem că sistemele juridice ale celor 27 de state membre ale UE sunt perfect armonizate şi că traducerea TJC nu ridică problema diferenţelor de sistem. sursele terminografice specializate bilingve şi/sau plurilingve. se recurge la traducerea descriptivă (explicativă) sau se păstrează termenul în original. trust. deoarece traducerea juridică este o cofruntare a diferitor ramuri de drept. existenţa opiniei destul de răspândite printre jurişti despre intraductibilitatea unor termeni (Kerby. precum şi contextele de utilizare în vederea confirmării corectitudinii termenului ales. Bergmans. Bineînţeles că toate aceste operaţiuni care până nu demult prezentau o adevărată problemă (transcrierea manuală. 1974: 273. Cu regret. între diferite sisteme juridice. calitatea traducerii în textul-ţintă. equity. aceste baze sunt enorm de scumpe şi nu pot fi consultate online gratuit. de asemenea.

Ricoeur a formulat chiar un principiu al “traductibilităţii universale”.) În instituţiile europene. capacitatea de a produce şi de a inţelege enunţurile în context. 2.unui singur stat. De exemplu. de nonsens. Ricoeur au o foarte clară aplicabilitate şi în domeniul traducerii TJC. 4. Traducătorul acquis-ului comunitar are sarcina de a traduce texte legislative publice (tratate. de vocabular. Competenţa sociolingvistică presupune cunoştinţe de semiotică. modelul mai modest propus de von Humboldt. Specialiştii recunosc că un traducător profesionist trebuie să dea dovadă de următoarele competenţe: competenţă gramaticală. deoarece dreptul comunitar se fondează pe valori şi principii comune pentru întreaga arie geopolitică. De aceea. cu scopul eficientizării comunicării. cu un caracter unitar. protocoale etc. directive. abilitatea de a percepe sensul real conferit de subiect. politică şi administrativă.). de pronunţie/scriere pe litere şi de structurare a propoziţiilor. fapt care permite identificarea exactă a oricărei părţi din original. dreptul transnaţional necesită un transfer al conţinutului. 2000: 5960) . traductibilitatea este o stare de drept. în acest sens. 3.. or. În această ordine de idei. Actele dreptului comunitar respectă cu stricteţe această regulă.. care sunt complexe şi extrem de riguroase în ceea ce priveşte forma şi conţinutul. engleză şi franceză observăm paralelismul strict al alineatelor în toate cele trei limbi: Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2001/84/CE din 27 septembrie 2001 privind dreptul de suită în beneficiul autorului unei opere de artă originale Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art 238 Directive 2001/84/CE du Parlement europeen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une oeuvre d’art originale . al înălţării propriei limbi la nivelul geniului limbii străine. de statutul participanţilor. mai ales atunci când este vorba de creaţii originale ce constituie o provocare pentru limba gazdă” (Ricoeur. mai degrabă.. Instrumentele electronice de traducere asistată sunt foarte utile în acest scop.. Observaţiile lui P. apoi ea constă în căutarea celei mai bune adecvări cu putinţă între resursele proprii limbii-gazdă şi cele ale limbii de origine. (.. de vânzare-cumpărare a proprietăţilor etc. în culegerea de acte normative comunitare în limbile română. ca o condiţie a priori a comunicării intelectuale: “Traducerea este o stare de fapt. repetiţia şi respectarea cu stricteţe a structurii şi a regulilor stilistice sunt semne de bună practică. este oportun să amintim că P. prin concepte şi categorii care sunt caracteristice universului lingvistic din întreg spaţiul comunitar. Documentul tradus trebuie să corespundă formal (avem în vedere structura.) Ea [traducerea] presupune mai întâi existenţa unor traducători bilingvi. se traduc documente de natură legislativă. 1. nu merită să preţuim modelul orgolios al “spolierii egiptenilor” (. Competenţa strategică presupune stăpânirea strategiilor de comunicare.. convenţii. şablonul) cu textul-sursă. Traducătorii (inclusiv de texte juridice) trebuie să evite comiterea greşelilor de sens. (. de formare a cuvintelor. de scopul interacţiunii etc. sociolingvistică. ci. Competenţa gramaticală presupune cunoaşterea regulilor de cod.. 2005: 48). de contrasens.) şi nu texte juridice private (acte notariale. discursivă şi strategică (Bell.). Competenţa discursivă presupune capacitatea de a combina forma şi sensul pentru a obţine texte scrise sau orale de diferite genuri. contracte de căsătorie.

1/1958 al Consiliului. parlamentarii. franceza. spre deosebire de engleză şi franceză. THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Textul juridic care defineşte politica lingvistică a UE este Regulamentul nr.) Totodată. Din contra. hotărârile adresate persoanelor fizice sau juridice şi corespondenţa) nu sunt traduse decât în limbile necesare. fiecare în limba lui. legitimitatea şi eficacitatea Uniunii şi a instituţiilor sale. redactat într-un singur exemplar (drawn up in a single original/rédigé en un exemplaire unique). limba română. Dezbaterile în parlament au loc simultan în toate LO ale UE. La momentul adoptării directivei date. the resale right (. germana) şi nu foloseşte toate LO decât în scopul informării şi al comunicării cu publicul. redactate mai apoi în fiecare limbă. având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE. care. articulând noţiuni.. Folosirea tuturor LO îmbunătăţeşte transparenţa. se enumeră în ordine alfabetică toate LO ale UE). nu era una din limbile UE şi.. textele redactate în aceste limbi (the texts in each of these languages/les textes établis) fiind egal autentice. multilingvismul se impune încă de la început. Comisia Europeană lucrează zilnic în trei limbi (engleza.. vom preciza ca versiunea engleză şi cea franceză a actului dat (directivele făcând parte din legislaţia europeană care se aplică direct tuturor cetăţenilor UE) nu sunt traduceri în sensul direct al cuvântului. dar prezintă rezultatul unei coredactări a actelor comunitare paralel în toate LO ale UE la momentul edictării actului. 1995: 48-49). denumit Tratatul de la Lisabona.) 239 . and in particular Article 95 thereof. Alte documente (de exemplu. Tratatul de instituire a Comunităţii Europene consacră în legislaţia primară principiul potrivit căruia instituţiile UE trebuie să comunice cu interlocutorii lor din statele membre în limba oficială aleasă de aceştia. dreptul de suită (. Faptul coredactării paralele decurge chiar din textele tratatelor: Prezentul tratat.. actele comisiei se traduc. prin urmare. le droit de suite (. comunicările cu autorităţile naţionale.. În plus. et notamment son article 95. principii şi reguli.. Întrucât: Considérant ce qui suit: (1) În domeniul dreptului de autor...) (1) Dans le domaine de droit d’auteur. în limbile bulgară (..) (1) In the field of copyright. enumerând limbile oficiale şi stabilind când şi în ce condiţii trebuie folosite. Whereas: LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE. în special art. Having regard to the Treaty establishing the European Community. versiunea română este o traducere. au fost elaborate modalităţi de redactare legislativă: redactarea bilingvă şi redactarea paralelă (coredactarea) (Bergeron. fixează regimul lingvistic al Comunităţii Economice Europene. 95.. Luându-se în considerare dificultăţile şi riscurile traducerii. vu le traité instituant la Communauté européenne. Parlamentul European. include membri care au nevoie de documente de lucru în propria lor limbă: în acest context. va fi depus în arhivele (. prin urmare. modificat.

iar européenne – cu minusculă). din standardul aplicat de fiecare limbă în scrierea denumirilor organismelor internaţionale. necoincidenţa ortografierii denumirilor de organisme internaţionale din perspectiva utilizării literilor iniţiale din cuvinte. dar şi de modelele de formatare ale acestuia: utilizarea caracterilor aldine în titluri. Acest fenomen nu violează paralelismul pus în discuţie şi reiese din specificul fiecărei limbi concrete. c) Semnalăm.: LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE . Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil . A se compara. mai exact. deşi DEX-ul atestă şi forma „Preşedintă”. the Treaty establishing the European Community (European şi Community – cu majuscule) şi le traité instituant la Communauté européenne (Communauté – cu majusculă. vom semnala unele caracteristici proprii pentru traducerea TJC în limba română: a) Denumirile organelor emitente se traduc în limba română în forma lor originală. Traducătorul este obligat să ţină cont şi de aceste aspecte în formatarea traducerii sale. 27 September 2001. în acelaşi timp. Fontaine – Preşedintele N.PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE (şi nicidecum PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UE). b) Totodată. se pot 240 . Ex. La convention de Berne – Convenţia de la Berna – The Berne Convention etc. ele făcând parte din document. Prin urmare. scrierea completă a cuvintelor cu majuscule etc. în consecinţă. Traducătorul nu are această libertate. se impune principiul suprapunerii absolute a aceluiaşi conţinut. rolul lui fiind să transmită voinţa legiuitorului prin prisma triadei conţinut/formă/calitate. În baza fragmentului din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2001/84/CE citat supra. dar exprimat într-o altă limbă decât cele 23. „textele redactate în aceste limbi fiind egal autentice”. Traducătorul nu poate omite numele sau funcţiile din act. emanând simultan de la mai multe organisme. 2008: 176]. de cel mai înalt responsabil. Cu toate acestea. Fontaine. de exemplu. le 27 septembre 2001 – Adoptată la Bruxelles. nu pot avea efecte diferite în statele UE. Fontaine – The President N. se semnează către toţi reprezentanţii acestora. trunchierea şi folosirea abrevierilor (sau invers desfăşurarea) fiind posibile doar în textul original al legiuitorului. Semnalăm că forma feminină „La présidente” se traduce în română „Preşedintele”. sau Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (Comunităţii şi Europene – cu majuscule). Evident. ele toate având statut de texte originale („a single original”/„un exemplaire unique”). Atunci când se traduce un act juridic comunitar într-o limbă neoficială (rusa. astfel încât nu pot conţine înterpretări ambigue şi. în lipsa unei echivalenţe. redarea cu precizie a conţinutului în integralitatea sa este o regulă generală pentru toate tipurile de traduceri. 27 septembrie 2001 – Done at Brussels. observăm paralelismul grafic ce ţine nu doar de alinierea textului. dacă în cazul unor traduceri se poate beneficia de o anumită marjă de manevră (de exemplu. traducătorul fiind obligat să cunoască şi să respecte normele corespunzătoare ale limbilor din care şi spre care traduce.(Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene (2007/C 306/01).. e) Numele proprii de persoane îşi păstrează forma originală. de regulă. f) Actele europene. Elementele menţionate mai sus au o importanţă majoră în traducerea textelor comunităţii europene şi se aplică uniform în toate limbile UE. textele UE reprezintă un întreg. iar funcţiile deţinute de acestea se traduc: La présidente N.Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2001/84/CE (şi nicidecum Directiva Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene (sau UE) 2001/84/CE). d) Toponimele şi datele calendaristice care figurează în actele europene se traduc în conformitate cu normele în vigoare: Fait à Bruxelles. de exemplu).

Teoria şi practica traducerii.). cum ar fi neputinţa de a traduce ca rezultat al neştiinţei. 2000). 24.Beck. 241 . Bergmans. Munca traducătorilor permite. 35-53. Langage du droit et traduction. nr. Gérard et Vanderlinden. Essais de jurilinguistique. In: Revue internationale du droit comparé. b) va cunoaşte: noţiunile juridice fundamentale şi comunitare pentru orientare în textul juridic. 45-50. traducătorul nu are dreptul să-şi permită omiteri din text. terminologia juridică în limbile implicate în traducere (considerăm terminologia comunitară ca absolut traductibilă prin stabilirea echivalentelor terminologice comunitare). vol. In: Snow. În acest sens. Frédéric (1991). Les grands systèmes de droit contemporains. cauzează. traducerea TJC se va considera calitativă dacă traducătorul: a) va izbuti ca: conţinutul textului-sursă şi al textului-ţintă să fie acelaşi. Jean-Claude.). La traduction juridique: un cas d’espèce. 176-198. Delisle. La formulation du droit. la rândul lor. 2007) traducerii. p. Dumon. omiterea unor date speciale. In: Ingber. cum ar fi lipsa de cunoştinţe indispensabile pentru a înţelege (!) textul.). Gémar. dar. omiterea unui fragment de text din diferite motive.prezenta explicaţii sub formă de note în josul paginii sau de parafrazare chiar în interiorul textului). 1984) şi nivelele (Guţu. p. Montréal: Linguatech Collection et Conseil de la langue française. Robert (1995). In: META. el doar coparticipă în calitate de mesager al realităţii juridice la procesul de internaţionalizare). Ana (2007). care pot provoaca conflicte juridice cu repercusiuni grave pentru toată zona de aplicare a acestui act oficial. 9-14. Ottawa: Ed. ca şi textul-sursă. De aici decurge responsabilitatea traducătorului şi statutul acestuia de coredactor (nu vom confunda noţiunea dată cu cea de coautor. de l’Université d’Ottawa. 1. Roger (2000). Jean (1982). René (1974). regulile privind aspectul funcţional-stilistic şi lexical-semantic al limbajului-ţintă. Paris: Dalloz. Jean-Claude (1979). Bruxelles: Nemesis. Théorie et pratique de la traduction. L’enseignement d’une terminologie juridique étrangère comme mode d’approche du droit comparé: l’exemple de l’allemand. Directiva Parlamentului european şi a Consiliului 2001/84/CE din 27 septembrie 2001 privind dreptul de suită în beneficiul autorului unei opere de artă originale. de ordin extralingvistic. nr. Jean (1984). Cât priveşte cele şapte procedee tehnice de traducere descrise în literatura de specialitate (Vinay şi Darbelnet. Patrick (eds. După cum am menţionat anterior. 2008. Le langage du droit. Jacques (eds. p. acestea au o clară aplicabilitate şi în traducerea TJC. structura textului să conţină elementele inevitabile pentru tipul dat de TJC. 90-110. dificultatea majoră în traducerea TJC rezidă nu în probleme de ordin lingvistic. mai degrabă. cum ar fi referirile la alte acte etc. p. TJC este drastic în această privinţă. traducerea efectuată să aibă acelaşi rezultat şi efect juridic. Dreptul de autor şi drepturile conexe. omiterile materiale (de exemplu. legităţile transformărilor gramaticale şi sintactice în traducere. 1. Bergeron. David. p. etapele (Delisle. Bruxelles: Bruylant. 277-296. p. In: Drept comunitar al proprietăţii intelectuale. în mod special. Kerby. fapt care elimină apariţia oricărei probleme de redare a sensului dacă traducătorul cunoaşte sistemul juridic. omiteri conceptuale (de sens). Într-adevăr. Français juridique et science du droit. Le langage du droit. Guţu. La traduction juridique et son enseignement: aspects théoriques et pratiques. L’analyse du discours comme méthode du traduction.H. Aşadar. T. în măsura în care traducătorul nu creează norma. Bucureşti: Polirom. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Bell. Chişinău: ULIM. Bucureşti: C. In: Gémar. Bernhard (1987). UE să-şi respecte obligaţiile juridice în ceea ce priveşte comunicarea cu publicul. Léon et Vassart.

3-4. 242 . The Hague/London/ Boston: Kluwer Law International. Jean-Paul et Darbelnet. Šarčević. nature du texte juridique. Translation of culture-bound terms in laws. Thèse de dr. Despre traducere. 1. Paris: Minard. 53-201. traduction du texte juridique. nr. L’article suggère quelques moyens possibles de résoudre les problèmes qu’on rencontre dans l’activité de traduction. Vassilis (1988). Ricoeur. Iaşi: Polirom. Langage. Susan (1997). La traduction juridique. Paris: Didier. surtout la traduction des textes appartenant au domaine de la loi communautaire. RÉZUMÉ LA TRIADE CONTENU/FORME/QUALITÉ DANS LA TRADUCTION DES TEXTES JURIDIQUES COMMUNAUTAIRES L’ auteur de cet article analyse les conditions considérées nécessaires pour la traduction des textes juridiques. langue et mémoire. Etude d’un cas: la traduction des textes législatifs des Communautées européennes et en particulier à partir du français vers le grec. In: Multilingua. 127-133. Šarčević.Koutsivitis. p. Paul (2005).CLÉS : loi communautaire. texte juridique. Danica (1975). In: Revista română de Drept Comunitar. réalité juridique. MOTS. New Approach to Legal Translation. nr. Susan (1985). Paris: ESIT. Vinay. Seleskovitch. p. Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene (2007/C 306/01). Le point de départ de cette recherche est l’ analyse de la nature de la loi qui influence le procès de rédiger et de traduire les textes juridiques. Stylistique comparée du français et de l’anglais. 2008. La traduction juridique comporte deux obstacles majeurs : le premier regarde les différences dans le système judiciaire et le deuxième signale les différences dans le système linguistique. Jean (2000).

saying something significant about human existence that will help the reader better understand himself and the world he lives in. Tess was originally called Sue but Thomas Hardy finally decided that Tess had the right ring. a trickster renowned for eloquence. which means “Christ bearer” and this is both ironic. and an indication of his function as Everyman/Prometheus. Some create elaborate family trees to the fourth generation. In Tender Is the Night. Memorable characters. particularly from his friend Nathaniel (“gift of God”) (Maybury. Francis Scott Fitzgerald enjoyed. luck and magic. In The Two Gentlemen of Verona. while Mercutio suggests a mercurial temperament. but it should invoke an instant image in the reader’s mind” (Kenyon. Sir Tony Belch suggests an earthly. and ideas to create a unique. in Romeo and Juliet. Some authors think of the name first. Universitatea „Dunărea de Jos”. events. who was campy. 243 . of course. giving his characters names that were puns. As Sherrilyn Kenyon (b. or because it was well chosen and contributed to the novel’s effect? It has been argued that both Horace Benbow and Quentin Compson are shadows of William Faulkner himself. Feste. One of the hardest things an author has to do. Galaţi ON CHARACTER NAMING For a book lover there is nothing more fascinating than the way in which authors write their stories. Parker has associations with land transformed into parkland. in view of Christopher’s character. but these two very different-looking and different-sounding names have two quite different effects on the reader in the contexts of Sanctuary and The Sound and the Fury. The name of Patrick White’s hero in The Tree of Man is Stan Parker. someone festive and quick-witted (from the Latin festinare). which has important symbolic associations relevant to the book: Stan is the Old English word for stone. Benvolio suggests someone who is well-intentioned. and a bringer of dreams.Petru IAMANDI. places. But all these authors have one thing in common: Characters have to be called something. but with good reason. 1979: 105). crude character. with the Garden of Eden. a bestselling and award-winning US author of both fiction and nonfiction) says: “A memorable character name will not only define the book and shape the story. others seem to resent the necessity of naming and use the same names over and over in unrelated books. 1965. Some authors can’t even begin to write until their character has the exactly right name. as they make decisions about characters’ actions and reactions. In Twelfth Night. or Mercury messenger of the gods. In Tess of the D’Urbervilles. others change their minds several times times during the writing of the first draft. fictional world. is finding the right names for his characters. who dived from high to a low place in life (Madden 1988: 112). Sir Andrew Aguecheek sounds like a sickly faced person. Tommy Barban. Do we like Holden Caulfield’s name only because A Catcher in the Rye deeply affected us. How they combine people. Malvolio hints at “evil wishing” (from the Latin male volente). apart from devising the plot. Albert McKisco sounds like “gasoline or butter. The names of some of Shakespeare’s characters can also provide clues as to what they are like. Campion. and. 2005: 2). the barbarian. and the name suggests their character’s personality. Dick Diver. memorable if posssible. William Golding calls the hero of his book Pincher Martin Christopher. his naval nickname is also interesting in that it illustrates Christopher’s character as a stealer – he takes what belongs to others.” Fitzgerald said.

Doll Tearsheet.I. each author has his own naming technique (there is no such thing as a definite pattern) but. Emma. Of course. continues through the eighteenth century with novels like Robinson Crusoe. Jane Eyre. Tom Jones. although in this case the charismatic secret agent usually introduces himself as “Bond. for example. A few members of her family and friends sometimes call her Vickie. when they have acquired a certain amount of fame. Proteus. Shallow and Silence. Old Goriot. 2002: 125). James Bond. quite a few of them. bears the name of St. conveys the character’s trademark arrogance.Shakespeare’s audience would probably recognize the significance of the names of the two gentlemen. young people who try their hand at writing fiction. In Othello. Cousin Bette. the false character is a “shapeshifter. Bullcalf and Feeble in King Henry Part 2. She refers to herself mostly as Vic. it was virtually unheard of to find European nobility named “common” names such as Sarah. They 244 . Molly. the female character V. Keeping the character’s name consistent with his time period. or the Royal Slave (1678) (Abbott. Pistol. the true. Keeping the character’s social status in mind. 5. Daniel Deronda. Readers will be thrown off if they find a Sherri or Brandy in a tenth-century Viking novel set in Scandinavia. she is extremely selective about who should use that name with her. 1999: 127). Valentine. 3. for example. Pamela. Thérèse Raquin.I. Making the name harmonious. Iago de Compostella.” named after the deceitful Greek sea god who could change shape. Eponymous heroes are less common in Asian narrative traditions. which is a formal sounding of Victoria. In Sara Paretsky’s V. In Alexandre Dumas’ The Three Musketeers. Tristram Shandy. Kenyon. Her last name points to her father’s Polish heritage. the patron saint of lovers. The Sorrows of Young Werther. innocent lover. It goes back to the Greek tragedies (Oedipus the King. Jonathan Wright has a much more attractive ring to it than John Wright. that is varying the syllables between first and last names. Even in Shakespeare’s historical plays some characters are defined by their names. struggling hard for respectability. Featuring the protagonist in the title of a narrative has a long pedigree. which is the first link that the reader will have to the story. 4. Adam Bede. 2005: 3-7) that transcend genre. David Copperfield. However. besides having its own unique harmony. Until recently. etc. but the great Japanese classic of the twelfth century is The Tale of Genji. Lady de Winter is the cold and calculating villainess. Undoubtedly. Rameau’s Nephew. feel the need to share their experience with the newcomers. interestingly enough.” which. whose name symbolizes the ideal lover. suggests ten major guidelines (Kenyon. that is capturing the character’s personality. Major guidelines. Choosing a name in keeping with the character’s heritage and personality and/or trade. and on through the nineteenth century with Emma. is sensitive about her name. unless it is a time travel and they are from the modern era. In medieval China an oft-retold oral tale was the seventhcentury Story of Mulian. Another sign of the way in which a character dominates attention in a story is the frequency of eponymous heroes and heroines. 2. Capturing the persona. Agamemnon. which fits her tough private investigator reputation. Warshawski series (1982-2009). Madame Bovary. but. Valentine. Medea). known as “El Matamoro” (the Moor killer) (Gibson. the author could not have found a better name for her. even non-varied names such a Ian Fleming’s James Bond can work effectively. Humphrey Clinker. Iago reminds one of St. Anna Karenina. to the beginnings of the novel in the seventeenth century with works like Aphra Behn’s Oroonoko. 1. Eponymous characters.

readers will get confused. Of course. An author should not get stuck on a letter or a rhythm. If one of the characters is a Latvian or a Turk. 6. 5. If the author uses known-world settings. since a substantial number of first names started out as surnames. she nicknamed every one of them: Scandal. Standard techniques for framing sets of alien names include the liberal use of apostrophes and the consistent use of unusual consonant formations. But if too many of the character names in a story are too interesting. Anne. plausibility is certainly sacrificed. authors should not people the same chapter or a crowd scene with Carl and Cal and Carol and Carolyn. 3. if the story is meant to be humorous. a British science fiction and critic) recommends that he should use slightly unusual names. The reader should be able to pronounce everything he reads. Varying the names of the characters. or Smathers and Smithers and Dithers and Mather. Victoria. an acclaimed American crime author). Character naming in science fiction and fantasy. Although duplication occurs in real life. Avoiding confusion. Avoiding the names others have made famous. Harry. etc. all the men have traditional English noble names such as Rupert. Explaining the name if it breaks the rules. Keeping in mind the genre. Sylvester. Here are his own major guidelines (Block. 2. 10. he should use a nickname for him. 1948. 9. If an author has a character that historically or culturally has to have a horrifically bad name. The more exotic his characters are. does stress the fact that character names influence an editor’s buying or rejecting the story. the more exotic their names should be. A good encyclopedia comes in handy. In her best-selling Cynster series (2001-2009). which are not at all romantic. Avoiding the names of prominent people.relied on the traditional names such as Elizabeth. 1938. Demon. 8. Brian Stableford (b. What is important is that the reader can assume he knows how to pronounce them. If the author is writing a Western and he has a hero named Giles de Givrey. Picking interesting names. while admitting that the success or failure of a piece of fiction rarely depends on the names of the characters. One of the best examples is Stephanie Laurens. Avoiding twisting the reader’s tongue. Lawrence Block (b.. Devil. Lenghtly last names rather than short ones. 4. it will most likely not ring true to the readers. Researching the ethnic names. who uses nicknames to add an additional layer to her characters. that were recycled through their families. In the case of Giles de Givrey. then the characters’ names can be as outlandish as the author can make them. If he uses names that sound or look alike. 1997: 125). and uncommon names rather than common ones would do the trick. he might be the child of French immigrants who came out west to start a new life and were then murdered by the bad guy. 7. Or using surnames as first names. etc. it is easy to add an authentic note by picking a suitable name for him. Using nicknames. This does not mean names have to be of the sort that every reader will pronounce identically. 245 . although it is sometimes possible for him to “run a double bluff by giving bizarre alien creatures bathetically familiar names” (Stableford. and it can throw him off-stride if he is unsure how it should sound. 2005: 146-159): 1. To stay historically accurate and yet give her characters names that would be evocative and sexy. He may not say it out loud but he will certainly be hearing it in his head.

Character naming in romance. Johanna Lindsey keeps her readers and characters rooted in the tumultuous Regency period with her Malory series (1985-2010). In Suzanne Brockmann’s The Unsung Hero (2000). Abarrach (stone). much like in science fiction and fantasy. it also means having the correct use of titles as well as the names of residences. Childe Roland. One thing that King has brought through several of his works from The Stand (1978) to The Eyes of the Dragon (1987) to the Dark Tower series is the consistent use of the same letters (R. who is a jokester and charmer. invoking the image of refined beauty and 246 . Anthony. and fear. for example. Dr. the author can take many liberties since the names do not need to be historically accurate. In contemporary romance. Another character is Regina Ashton. street-smart killer. The main antagonist in the series is a magician named Xar. A further advantage of this strategy is that names borrowed from mythology are already packed full of useful symbolic implication. J. it was Randall Flagg. Another character in the Dark Tower series shows us the differing personalities that names portray. Odetta Holmes is a woman with a dual personality. as in the case with Margaret Weis and Tracy Hickman’s Death Gate Cycle series (1990-1995). and formal. the reader will picture a vibrant. Society knows him as Lord Anthony. When an author creates an entirely new world. his family calls him Tony. Sinistrad. his characters’ names may have no direct reference to Earth or civilizations. The name gives the character historical complexity as well as meaning for the reader. Detta Walker. by Robert Browning. Navy SEAL Lieutenant Tom Paoletti’s name instantly brings to mind strength and dependability. is a rather handsome rake.F. In The Stand it was Randall Flagg. a name tied to power. Most people call her Regina. Limbeck and Jarre. which. mean. spunky woman who is also intelligent and proud of it. and in the Dark Tower series it was Richard Fannin. just as her name suggests. One of the characters in the Malory series. one that she is unaware of. The dwarves’ names. and Chelestra (water). have lyrical names such as Agah’ran and Rees’ahn. While reading the names of these worlds. helped him give immense narrative authority to the hypothetical languages of Middle-Earth. Kelly Ashton. No hard. in The Eyes of the Dragon. niece to the Malorys. readers do like to see traditional names of that time period. is a genre where one can let his mind run wild. formal and kind as well as tough and street-smart. is a tough. When first introduced to the heroine. summon images of solidity and strength.R. but the implication instantly frightens. producing a ready-made set of exotic names. It is not just a matter of utilizing names that the reader will believe were common in the early nineteenth century. When King meshes these two personalities into one and forces them to take on each other’s attributes. the result is Susannah Dean. The elves. certainly. the first book of his epic Dark Tower series (1982-2004). for example. the reader gets a sense of what they are comprised of. and the reader instantly knows that the persona Tony portrays to society is nothing like the real man. Character naming in horror. Horror.R. polite. One of the evil magicians. Stephen King names his lead character Roland of Gilead. Odetta is rich. Yet. Many fantasies are directly based in ancient mythology which can be thoroughly researched. which reflected the owner. based on a poem. again. Her alter ego. In The Gunslinger. has a name that instantly evokes malevolence. is King’s ultimate goal. With historical romance. status. fast rules exist for naming a romance character. The constant use does not only intrigue the reader.) as the resident evil. Tolkien’s interest in Old English. giving images of darkness and maliciousness. Pryan (fire).One particularly useful resource for names is mythology. The four worlds they use are Arianus (air).

perseverance. Others like names that have great sex appeal. J. and extreme cleverness. Teens want to read about people their own age. What names to use is a decision an author has to make every time he sits down to write a piece of fiction. giving rise to the idea that average. Conclusion. With her spellbinding books.K. It was the perfect fit for the brilliant sleuth. even racial baggage. to the Teeth of the Tiger. 1984. Robb’s Eve Dallas (In Death series. to Renaissance England in the space of a few pages. Griffin uses names that were common in high society at the time. Character naming in teen fiction. which give the reader an immediate sense of sensuality and sexual prowess. as most of his characters were not only successful military men but also wealthy and prominent in society. Watson and nemesis Moriarty are three characters created by Sir Arthur Conan Doyle. everyday people can experience erotic adventures. and Slade or Tristan. of which she is. Character naming in paranormal fiction. Billy the Kid. In the case of the protagonists. the trend seems to be for short average names such as Tom Clancy’s Jack Ryan (from The Hunt for Red October. The first teen books that usually come to mind are the Harry Potter series (1997-2007).D. Character naming in war fiction. Again. tenacity. such as Brandon and Cindy. like Delilah or Eve. Character naming in erotica. Character naming in westerns. the rules of the specific genres accessed should be observed. Meg Cabot has also captured teens and young girls across the US with her Princess Diaries series (2000-2009) and heroine Mia Thermopolis. the names are specific to the World War II time period. One of the premiere writers of westerns. 2003) or J. national. Agatha Christie captured the genre with her Belgian detective. The Old West was filled with such hard names as Wyatt Earp. it brings its own special restrictions. Texas. and Doc Hollida . Griffin’s Corps series (1986-2004). The erotica genre has no rules. Character naming in thrillers. and we get an additional picture of the character. and to read that name invokes an image of a man with more strength and integrity than a normal person has. In the case of W.and readers of western fiction have come to expect their characters to have names along those lines. The mere mention of these characters’ names invokes the image of high intellect.elegance. However.B. Military writers are careful to assign their characters names that are also geographically and culturally correct. Another example is Elizabeth Peters and her Amelia Peabody series (1975-2006). Rules of both contemporary and historical fiction apply.E. one of her uncles calls her Reggie. The name Amelia certainly suits the brainiac Egyptologist as no other name could. Hercule is a French form of Hercules. Character naming in mysteries. strong names are the norm. And as we read through the story we find that Regina is indeed all those things and more. Sherlock Holmes and his famous sidekick Dr. Paranormal is a genre that can take a reader from modern day Houston. It allows the author many degrees of leniency as far as names go. Hercule Poirot. Some readers prefer the more common names. 1995-2009). Yet another uncle calls her Reagan. “There is power in 247 . Rowling has immortalized the name Harry — a boy who starts out average but then turns out to be special. the Sacketts. As Nancy Kress says. he brings to the character a load of ethnic. Lindsey captures the heroine in each of the names. however. instantly making the reader picture an imp of a girl getting into all sorts of trouble without thought to consequences. Since paranormal can encompass any and all genres. this one of a strong-willed and levelheaded woman. Readers seem to expect something catchy and smart. Louis L’Amour defined the genre with his unforgettable pioneer family. The minute he chooses a name. from western to horror to romance to erotica.

plein de sens pour l’existence humaine. Besides their effect on the characters themselves. Maybury. Teaching Shakespeare. combinent les personnages. The Writer’s Digest Character Naming Sourcebook. Revising Fiction. Inc. Telling Lies for Fun & Profit. aident le lecteur à poursuivre l’action sans difficulté. H. Kress. Cincinnati: F+W Publications. Characters and Viewpoint. celui-ci se charge de significations ethniques. s’ils sont bien choisis. nom. A Manual for Fiction Writers. A Handbook for Writers. After all. Gibson. il n’y a pas de formule unique. Madden. Brian (1997). qui aide le lecteur à se comprendre mieux et à mieux comprendre le monde où il vit. Inc. chaque écrivain a sa technique de baptiser les personnages. New York: Arbor House. London: B. Orson Scott (1988). les noms. Inc. New York: Nal Penguin Inc. “a name is part of who a person is. Techniques in Creative Writing. il n’y a rien de plus fascinant que la manière dont les écrivains conçoivent leurs histoires. science-fiction. mais ceux qui jouissent d’un certain prestige éprouvent le besoin de partager leur expérience aux jeunes qui tentent de se forger une carrière littéraire. Cambridge: Cambridge University Press. It’s the label that stands for everything you’ve done and everything you are” (Card. the names of the characters are also the label the reader uses to help keep the characters straight. Pour un écrivain. Sherrilyn (2005). The Cambridge Introduction to Narrative.T. RÉSUMÉ COMMENT L'ECRIVAIN CHOSIT-IL LE NOMS DE SES PERSONNAGES ? Pour ceux qui aiment lire. 2nd edition. London: Hodder Headline Plc. Certes. Batsford Ltd. That is why it is always helpful to give characters memorable – and very different – names. parfois même raciales. Writers’ Workshop. Stableford. Cincinnati: F+W Publications. Kenyon. 1998: 23). surtout dans la littérature commerciale. Lawrence (1981). Card. mémorables. nationales. éponyme. REFERENCES Abbott. Dynamic Characters. A part leur effet sur les personnages. Au moment où ils choisissent un nom. 248 . l’une des options les plus difficiles est le choix des noms des personnages. littérature fantastique. David (1988). 1988: 41). les aventures et les idées pour faire surgir un monde inouï. Block. Writing Fantasy & Science Fiction. Rex (1999). Porter (2002).names” (Kress. Cambridge: Cambridge University Press. Barry (1979). Cincinnati: F+W Publications. Mots clés : personnage. Nancy (1998). les lieux.

et Molinié précise qu’elle est à la recherche d’un caractérisème. La stylistique vise ainsi à caractériser le discours littéraire comme tel. qui relève d’un niveau inférieur. en revanche. même si. libéré des exigences de la langue normative. C’est le cas d’un ordre prosaïque de mots dans un sonnet de la fin du XIXè siècle. peut-il concourir à la littérarité d’une œuvre poétique. quant à elle. Dans le cas du français qui nous intéresse. L’analyse stylistique porte essentiellement sur le discours littéraire. le style peut difficilement s’appréhender autrement que comme objet d’étude de la stylistique. celle qui permet de distinguer un discours littéraire d’un discours informatif (technique. QUELQUES CONSIDERATIONS RELATIVES A LA THEORIE STYLISTIQUE DE MOLINIE 1. écrit Georges Molinié. 249 . En rupture avec ces horizons d’attente. etc. n’est pas d’abord le style. Cette régularité langagière est décelable à partir des habitudes de chaque pratique littéraire. avec toutes les altérations lexicales qui en découlent. Comment donc un tel lexique. Ce statut littéraire est aussi appelé stylème. d’emprunts lexicaux et de néologismes. mais contraintes de se servir de cette langue comme moyen de communication sociale[1]. scientifique). La littérarité générale est. par exemple.Généralités L’objet de la stylistique. administratif. contrairement à ce qu’on pourrait spontanément penser. entre une épopée et un poème lyrique. C’est un caractérisème de littérarité. Le stylème est envisagé en rapport avec la notion de code qui est elle-même la constitution d’une régularité langagière. Mais Molinié souligne les limites de cette dernière classe car une étude isolée sur l’œuvre d’un auteur ne pourrait aider à mettre en évidence des traits esthétiques significatifs. Toutes les marques de littérarité ne sont perceptibles qu’à réception car c’est le lecteur qui mesure le degré de littérarité et qui atteste du statut littéraire d’une œuvre. à vocation généralement élitiste ? Nous répondrons à cette question en exploitant les grilles heuristiques définies par Molinié. I. ni à la complétude sémantico-informative dans l’énoncé. Ce caractérisème. et Molinié définit trois types de littérarité. La littérarité singulière s’intéresse.Fulbert Loukou KOFFI Université de Bouaké. C’est par elle que s’établit la distinction entre un roman et une pièce de théâtre. écrit-il. les faits de contremarquage produisent des déceptions d’attente. qu’il nomme aussi stylème. Côte d’Ivoire ANALYSE STYLISTIQUE DU LEXIQUE POPULAIRE DANS LES QUATRAINS DU DEGOUT DE BOTTEY ZADI ZAOUROU Introduction L’approche stylistique élaborée et proposée par Molinié a pour objet d’étude le texte littéraire. Les traits formels qu’il développe mobilisent cinq postes d’analyse au nombre desquels figure l’analyse lexicale. La littérarité générique concerne les genres littéraires. il pourra être perçu comme étant le fait de personnes déscolarisées ou peu instruites. Elle prend en compte les études de style consacrées à un auteur particulier. Ainsi. n’est lié ni à la nécessité syntaxique. Le lexique populaire pourrait lui-même se définir comme le lexique relevant d’un bas niveau de langue. un sonnet classique suscite des horizons d’attente spécifiques. c’est-à-dire du caractère de littérarité d’un texte donné. aux productions littéraires individuelles. Un discours est ou n’est pas littéraire. Il se présente comme un cocktail plus ou moins réussi de lexies du français. Notre étude porte sur le lexique populaire puisé à l’œuvre poétique Les quatrains du dégoût de Zadi Zaourou.

2. de l’anaphore. vivaient parqués en castes Les uns. d’ordre. dévoués à tous les genres bas. et qui peut faire varier sa portée de sens. Il peut également y avoir itération d’un contenu. quelques uns aux galères Dans l’argot . le système figuré et la phrase. cette analyse peut s’avérer intéressante en rapport avec certains procédés rhétoriques qui opèrent sur la tranche acoustique du signe. en ce qui le concerne. le système connotatif. L’intérêt du contremarquage réside dans le fait que ce n’est pas le semblable qui est remarquable mais la rupture. les relations sémantiques. en effet. d’un style particulier qui. elle se rapporte à la variation des oppositions de volume. etc. La répétition est. L’analyse lexicale du signifiant présente en général très peu d’intérêt pour un texte écrit dans la mesure où celui-ci met rarement l’accent sur la forme sonore des lexies. Comment peut-on alors percevoir les faits de marquage et de contremarquage dans l’usage du lexique populaire en usage dans notre texte de référence ? A une telle question. le lexique. Hugo dénonçait cette ségrégation lexicale en ces termes : Les mots bien ou mal nés. Les autres. Quant à la volumétrie ou volume de la lexie. L’analyse lexicale. en effet. détermine le genre littéraire. le changement – la différence. Il permet de mesurer la matérialité des relations dialectiques entre l’identité et la variation. Habitant les patois . Et le niveau. le manque ou l’ajout. Mais le phénomène le plus intéressant pour le stylisticien est le contremarquage. s’organise autour des deux composantes du signe linguistique que sont le signifiant et le signifié. à son tour. exposée dans Eléments de stylistique française[1]. Celui-ci se manifeste par des déceptions d’attente par rapport à des habitudes de telle ou telle pratique littéraire. ayant le décorum pour loi. d’une lexie ou d’un syntagme. Cette littérarité est perceptible à travers des faits de marquage et de contremarquage. Molinié définit cinq postes d’analyse : l’analyse lexicale. d’indignation. était considéré comme l’une des composantes fondamentales du style en rhétorique. hantant les Phèdres. détermine le niveau de langue. d’enthousiasme. Les principales structurations prévisibles de la répétition peuvent se ramener ici à l’itération d’un phonème. etc. drôles patibulaires. de surprise. L’analyse stylistique du signifiant porte sur la mélodie et la volumétrie. la déception.Pour mettre en pratique sa théorie. de l’assonance. tas de gueux. Et montant à Versailles aux carrosses du roi . Déjà au XIXè siècle. le système énonciatif. Molinié répond que jusqu’au milieu du XXè siècle. Mais cette conception du fait littéraire n’a guère prospéré au-delà de cette époque. Le marquage ressortit à une régularité langagière. la violation. nobles. la caractérisation. Et la surabondance de caractérisèmes de littérarité donne lieu à la surcaractérisation. C’est le cas de l’allitération. notamment le choix des mots. c’est surtout montrer en quoi ce lexique est porteur de littérarité. les réseaux lexicaux et les isotopies. Le choix des lexies relève.[1] 250 .Application de la théorie la théorie stylistique de Molinié à l’analyse du lexique populaire Appliquer la théorie stylistique de Molinié à l’analyse du lexique populaire. L’intonation peut ainsi conférer au mot un effet de prière. L’analyse stylistique du signifié porte sur les cinq grilles heuristiques que sont le système sémique. d’une syllabe. Toutefois. La mélodie concerne l’intonation selon laquelle on prononce l’unité. le moyen heuristique le plus efficace pour déceler les marques de l’identité et de la variation. les Jocastes Les Méropes.

Dans ces cas. composition ou emprunt. 92). II. A l’inverse. au langage de la rue et au néologisme. des lexies relevant des niveaux soutenu et familier. Analyse du signifiant L’analyse du signifiant ne manque pas d’intérêt dans cette œuvre poétique. voire des lexies nouchi (argot ivoirien). 1. Cet horizon d’attente lié aux caractéristiques généralement reconnues au texte poétique se trouve déçu par l’interférence d’un niveau de langue inattendu. Le poète signale lui-même en note infrapaginale qu’il s’agit d’une perversion du terme idéologie. on parle de néologisme de forme. à l’intérieur d’un même texte. Mais les néologismes peuvent être d’emploi ou de sens lorsque des mots qui existent déjà dans la langue sont employés avec des sens nouveaux. Dans l’œuvre de Zadi. Les premières œuvres[3] se signalent par un niveau de langue soutenu avec en plus un encodage symbolique très complexe qui a d’ailleurs valu à celles-ci une véritable publicité d’hermétisme[4] de la part d’un lectorat de niveau moyen. à une surcaractérisation.ANALYSE STYLISTIQUE DU LEXIQUE POPULAIRE DANS LES QUATRAINS DU DEGOÛT Cette analyse sera menée autour des deux faces du signe linguistique : le signifiant et le signifié. soit obtenus par déformation. Nous l’aborderons en trois points : les néologismes par paronymie et les emprunts lexicaux de type onomatopéique. On en arrive alors à un surmarquage. Le poète passe ainsi de la lexie FESCI [fesi] à la lexie vessie [vesi] en jouant subtilement sur les oppositions de traits articulatoires sourd/sonore des phonèmes /f/ et /v/. dans le livre I notamment. tient sa spécificité des emprunts lexicaux aux langues ivoiriennes. A quoi il faudra ajouter le phénomène de l’alternance codique qui fait s’entremêler. Cette modification de la tranche acoustique s’accompagne aussi d’une modification du contenu car la lexie vessie obtenue ne désigne plus le réservoir musculo-membraneux dans lequel s’accumule l’urine mais ironiquement. DéMONcratise et Dé-mon-cratise (p. Dans cette œuvre poétique de Zadi Zaourou. C’est exactement selon le même procédé que le poète passe de la lexie idéologie à son paronyme idiot-logis. 1. notamment dans le livre I. Le contremarquage se manifeste. dérivation. (p.[2] Il exclut le plus souvent le niveau de langue populaire et accorde le primat au niveau soutenu. l’œuvre Les Quatrains du dégoût. par des déceptions d’attente par rapport aux habitudes de la pratique poétique. lui. Ces mots nouveaux sont soit créés. le genre poétique a été souvent perçu comme le lieu de l’excellence dans le domaine du langage. 177) respectivement à partir des lexies démocratie pour la 251 . En effet. une association estudiantine. les deux types de néologisme coexistent. on notera que le marquage est perceptible à travers la forte récurrence du lexique populaire. Nous exploiterons tous ces faits langagiers à partir des grilles heuristiques de l’analyse lexicale. 98) La première lexie connaît non seulement une modification au niveau de ses phonèmes (é devient i) mais aussi une fragmentation qui fait du paronyme une lexie composée.-1. Cette déception d’attente se constate aussi dans la rupture entre les premières œuvres poétiques du poète Zadi Zaourou et la présente œuvre.Il ressort donc de cet extrait que la fausse querelle entre mots dits poétiques et mots non poétiques est sans intérêt majeur pour Hugo. Les néologismes par paronymie Les néologismes sont des mots nouvellement introduits dans la langue. La création de néologisme se fait surtout au moyen de la paronymie. C’est en usant d’un procédé similaire qu’il obtient encore les lexies démon-cratie (p.

2. La lexie démon-cratie. dans Les quatrains du dégoût. 19) L’interjection pouaaaah marque. 64) et l’interjection pouaaaah (p. Ces lexies sont. 19). le dépit. Mais la métaphore peut dépasser le seul cadre de la démarche physique et suggérer les disparitions et apparitions répétées d’un individu marqué par la duplicité. C’est d’ailleurs ce que confirment les deux premiers vers du quatrain précédent : Son corps était la réplique de son âme Pied-bot du corps et pied-bot de l’âme (p. 2-1. affectent cette onomatopée d’une affectivité dysphorique. toutes deux construites à partir de la lexie pied-bot. Guevara et Ben Laden. pour terminer. portent essentiellement sur les onomatopées comme vi. A partir de leur contexte d’emploi. Le nom Otto-beau-pied est donc une ironie doublée d’une paronymie. traduire. Ces agitations féroces. Max Stirner. Cette interjection est proférée à la suite ou avant une série de noms évoquant des révolutionnaires ou anarchistes : Kropotkine. dues aux longueurs inégales des deux pieds. Cette fragmentation peut s’expliquer par une volonté de mise en relief. La lexie Dé-mon-cratie subit. disions-nous. l’on peut retenir que l’analyse du signifiant met en évidence une grande variété de faits stylistique. une emphase. l’analyse du signifié portera sur deux grands points : les niveaux de langue et les champs lexicaux dérivationnels. 63) En somme. Bakhounine. De façon générale. le désaveu du poète par rapport au combat de ces prétendus révolutionnaires. 198). Proudhon. La démarche d’une personne ayant un pied-bot est ainsi faite de montées et descentes. elle. quant à elle. C’est le signe que le discours qui a cours ici emprunte en grande partie à la langue orale certaines de ses composantes. Mais l’intérêt accordé au signifiant est loin d’occulter l’importance du signifié. à l’exception de plic ploc qui émane du français. dans ce contexte. empruntées aux langues ivoiriennes. ça les revigore : vi ! (p. les niveaux de langue obéissent à une hiérarchisation en trois niveaux allant du niveau familier au niveau soutenu en passant par le niveau 252 . il en emprunte aux autres langues. Dans les deux autres lexies. Le poète passe d’une lexie à son paronyme pour révéler la réalité que suggère celui-ci dans son esprit.Analyse du signifié Dans notre étude. l’on peut dire que vi et viivi reproduisent la forme sonore des agitations et balancements vifs des machettes. La lexie déMONcratise opère ainsi un marquage au niveau de la syllabe MON par l’usage impertinent de la majuscule. Mais l’usage de la lexie pied-bot dans le quatrain est le signe que cette onomatopée a un fondement métaphorique. en évoquant la barbarie et la violence. laquelle devient alors démon. Elle pourrait. Voline. pour la plupart. Et quand il ne crée pas de mots nouveaux. la paronymie se double d’un procédé de mise en relief. Les emprunts lexicaux de type onomatopéique Les emprunts lexicaux. qui se présente désormais sous la forme d’une lexie composée. viivi (p.première et démocratise pour les deux autres. plic ploc (p. comme on peut s’en rendre compte dans ce vers : Vi ! vi ! viiivi ! Le sang qui gicle. est obtenue par perversion de la racine lexicale demos (peuple). que la perversion de la racine lexicale (de demos en démon) pourrait être la juste traduction des travers de la pratique démocratique dans certains Etats africains.Les niveaux de langue Traditionnellement. 64). Notons. Le pied-bot est. un morcellement syllabique au niveau de la racine lexicale démon déjà déformée. L’onomatopée plic ploc renvoie aux sons émis par les plongées et émergences répétées du nommé Otto-beau-pied (p. l’usage du néologisme par paronymie repose sur la figure de l’ironie. laquelle rétraction est souvent associée à des malformations osseuses. un pied difforme par rétraction de tendons et de ligaments. en effet.

éveille les sens libidinaux de l’enfant en croyant lui faire des éloges. moyenmédiocre. Notre étude portant sur le lexique populaire. le baoulé. le zouglou (p. 2-1-1. Il est donc le résultat d’un assemblage de lexies du français. La lexie Gawa. Ainsi. Bien que proches l’un de l’autre. parapluie atomique (p. bas-humble.[6] Le niveau populaire est donc un sociolecte. 28). des souscatégories . S’il est vrai que le niveau familier ne se confond pas au nouchi. Cette tripartition semble regrouper. sublime. le poète fait allusion à une erreur fatale dans les relations adulteenfant : Dis et redis à l’enfant qu’il est beau très beau Dis-le-lui au lever du jour chaque jour Et pour sûr au coucher du jour un d’ces jours Tu le surprendras courtisant ta mère (p.. notamment le malinké. certaines sont des néologismes de forme ou néologismes lexicaux.courant. lui. de l’effort des masses déscolarisées de s’approprier l’outil d’insertion sociale que représente le français.. familier. des langues nationales et de néologismes. et des langues nationales. il se combine plus aisément à ces sociolectes dans une situation d’énonciation donnée. Le syntagme Erreur de Gawa combine. 14) La gravité de l’erreur relève ici de l’imprudence et même de la complaisance de l’adulte qui. c’est ainsi que Molinié procède à une stratification plus avancée de ces niveaux de langue donnant les niveaux suivants : populaire. les emprunts lexicaux et le lexique familier. non marqué et soutenu ou littéraire. et donc de ce titre.) . La dimension pragmatique du poème. braise (p. nous nous intéresserons en particulier au lexique nouchi (sociolecte ivoirien de type argotique) et au lexique familier. Les différents points qui feront l’objet de notre analyse sont : le lexique de l’argot ivoirien ou nouchi. Le lexique de l’argot ivoirien regroupe les lexies suivantes : Erreur de Gawa (p. 14). Au nombre de ces lexies.. né de la rencontre du français en tant que langue en vigueur dans les échanges sociaux. 16). relâché. malencontreusement. 152). l’absence d’article dans ce 253 .[5] Cette organisation considère le niveau courant comme un niveau non marqué (ou neutre). est donc évidente : il faut éviter la complaisance dans l’éducation des enfants. qui signifie nigaud ou naïf. à l’intérieur de chaque niveau. Dans le quatrain qui porte ce titre. Le niveau familier présente. une sous-catégorie : le niveau populaire. la lexie Erreur qui relève du lexique français et Gawa qui est une pure invention ivoirienne. familier. élevée. à ses origines. familier renvoie à un type particulier de situation d’énonciation. Par ailleurs. C’est le cas de la lexie Gawa dans le syntagme Erreur de Gawa et de zouglou dans la locution verbale libérer en zouglou.[5] Pour leur part. celui de la conversation. est une création des milieux déscolarisés des grands centres urbains (Abidjan en particulier) et s’affiche comme une volonté de combler les lacunes des usagers concernés par rapport au français comme langue d’échange. populaire marque une appartenance sociale et même géographique (.. libérer en zouglou (p. C’est dire que le nouchi est un mixte de néologisme et de lexies de langues naturelles (le français et les langues ivoiriennes notamment). braiser. quant à lui. Il résulte. Cathérine Fromilhague et Anne Sancier-Château proposent la quadripartition suivante : populaire.Le lexique de l’argot ivoirien (ou nouchi) Le nouchi est un sociolecte ivoirien des grandes agglomérations. Elles sont le fait d’une pure création des milieux populaires ivoiriens. le bété. les deux niveaux se distinguent très souvent. 20).

Il aura réussi à défaire la poésie de son manteau élitiste pour la revêtir d’un vêtement populaire qui. 91) et Bramôgô (p. un produit de labos (p. C’est ce que confirme cet extrait : Dans les cités que gère la Vessie On braise de tout et même du prof (p. D’ailleurs. de la langue malinké. genre musical reposant sur très peu de recherche au niveau de l’orchestration musicale. Mais la crise socio-économique et politique n’a-t-elle pas eu d’impact fâcheux dans les milieux intellectuel ? En outre. C’est 254 . Il s’agit des lexies braiser (p. Les lexies Patissankana et Bramôgô émanent. le génie du poète aura consisté à donner un ancrage lexical au langage poétique. 28) Quoiqu’il en soit. considérée comme une élite dans le domaine intellectuel. Elle pourrait être la déformation du français partie sanglante. cette locution est l’objet d’un traitement ironique dans la mesure où le poète fait du zouglou. caractérisé par une croissance et une indiscipline précoces. 2-1-2. Patissankana est une interjection malinké qui marque l’étonnement. les adversaires syndicaux qui rôdent dans les cités. désigne un insecte mythique. la surprise. la violence qui s’était instaurée dans ce milieu avait amené les étudiants membres de ce syndicat à éliminer par holocauste. en ce qui la concerne. Trois lexies retiendront notre attention à ce niveau : Kokobliko (p. n’est-ce pas en situation de crise qu’éclot la création artistique ? L’étude sociologique du nouchi devrait permettre de le comprendre. braise (p. la locution verbale libérer en zouglou est le résultat de l’association du verbe libérer relevant du français et de la lexie zouglou.Les emprunts lexicaux L’une des caractéristiques majeures du langage populaire réside dans l’emprunt lexical. La plupart des emprunts proviennent du malinké[10] mais il en existe qui sont issus d’autres langues ivoiriennes. symbole de l’intelligence discrète. issue de la langue bété et de plusieurs autres langues du centre-ouest de la Côte d’Ivoire. ne demeure pas moins plaisante et originale. 16). de reproduire l’atmosphère de cette émission dans laquelle le journaliste pose une question surprise à un passant quelconque. création des milieux estudiantins de Côte d’Ivoire et découlant probablement d’une déformation de la lexie anglaise school.[7] Cette locution. La lexie Kokobliko. Dans le poème où il est évoqué. L’auteur indique bien en note de bas de page qu’il emprunte cette lexie au titre d’une émission humoristique de la télévision ivoirienne. La lexie Bramôgô signifie. 114). dans le poème qui porte ce titre. consistant précisément en l’introduction de nouveaux sens. En effet.syntagme est le signe d’un mode d’expression qui s’émancipe des contraintes de la langue française. Les lexies braiser et braise sont créées au moyen d’une métaphore. aurait donné Patissankana. Au cours des deux guerres mondiales qui ont vu la participation des soldats africains. S’inspirant du mode de cuisson des aliments à la braise. maladroitement reprise. elles. les étudiants ivoiriens membres de la FESCI[9] ont créé le néologisme braiser qui signifie pour eux ôter la vie à quelqu’un en le brûlant vif. vulgarisée par les artistes du genre musical zouglou. Il tente. Les autres lexies sont des néologismes sémantiques. De la même façon. Patissankana (p. camarade ou pôte. 118). généralement un naïf. pour n’être pas noble. signifie danser le zouglou[8]. attendant de lui une réponse hilarante. 20) En somme. 35). ces syntagmes révèlent des cas d’alternance codique. 20) et Papa (p. ce nom désigne un curieux bébé vessiste. certains d’entre eux auraient entendu leurs chefs militaires s’exclamer en ces termes : La partie a été sanglante ! Cette exclamation. Il est peut-être étonnant de remarquer que cette locution argotique est le fait de la jeunesse estudiantine.

2-2. Flic et gars désignent respectivement. De plus. Une oreille un doigt un nez. elle subit une modification au niveau sémantique. qui assimile le métaphorisé prof au métaphorisant pipi. puis ciné. 19) La lexie pipi se construit. Retenons. criminos (p. labos. 2-1-3. 118 On notera surtout que le recours aux emprunts lexicaux a pour but et pour effet de restituer le sens intuitif des lexies avec toutes les émotions dont elles sont porteuses. que celui-ci est un cocktail d’argot ivoirien. Ainsi. Dans ce corpus limité. on notera 255 . cinématographie devient cinéma. Ils se scindent en outre en champs lexicaux dérivationnels et en champs lexicaux notionnels. Mais nous centrerons notre analyse sur les champs lexicaux dérivationnels qui sont construits à partir des dérivations propres et impropres. l’agent de police et le jeune homme. à partir d’une réduplication de la première syllabe du verbe familier pisser. ça se tranche mon vieux ! (p. d’emprunts aux langues ivoiriennes et de lexies familières. des cas de dérivations propres. 28) et clandos (p. 21). pour l’essentiel. dans le langage populaire. 22) et les gars (p. une telle lexie proférée relève du niveau grossier. en ce qui concerne le lexique populaire. La lexie vieux est le résultat d’un dérivation impropre. C’est précisément ce procédé qui a cours dans Les quatrains du dégoût avec lexies prof. les champs lexicaux relèvent des réseaux lexicaux. Notre corpus comporte. L’adjonction de l’adjectif possessif mon à cette lexie fait passer celle-ci de la classe des adjectifs à la classe des noms. a pour effet de dévaluer l’enseignant en même temps qu’elle met en évidence la dégradation des valeurs morales dans le milieu de référence. D’ailleurs. elle. Cette métaphore.un terme généralement utilisé pour désigner un ami de bande il met l’accent sur l’extrême familiarité des relations entre les interlocuteurs. la combinaison avec des lexies du français favorise le phénomène d’alternance codique d’un intérêt capital pour le stylisticien. Elle ne désigne plus une personne âgée mais marque plutôt un ton familier. Mais dans ce contexte énonciatif relative à un dialogue entre un enseignant et son étudiant. 23). 178). Mais l’analyse du signifié prend aussi en compte les champs lexicaux. La dérivation régressive peut parfois évoluer jusqu’à la troncation comme lorsque la lexie vélocipède devient vélo. amphi (p. Par ailleurs. Ces cas s’organisent en deux points : la dérivation régressive et la dérivation progressive. flic (p. l’on peut passer du verbe crier à son dérivé régressif cri en supprimant le suffixe er marquant l’infinitif. elle est le fait d’une métaphore dévalorisante : Le Maître : Qu’est-ce qu’un prof ? L’Etudiant : Une goutte du pipi de ma vessie.Le lexique familier Le lexique familier est mis en évidence par les lexies mon vieux (p. C’est d’ailleurs ce qui explique le niveau très familier du poème : C’est nous les gars du pays (…) On s’en fout ! on s’en fout ! on s’en fout ! Hé ! p. notamment les champs lexicaux dérivationnels.Les champs lexicaux dérivationnels Comme les niveaux de langue. Elle relève du vocabulaire enfantin.La dérivation régressive La dérivation régressive s’obtient par suppression d’un ou des affixes pour donner une base lexicale. 19). 118). pipi (p. 2-2-1.

La lexie amphi présente un cas bien particulier dans la mesure où la base lexicale théâtre disparaît au profit du préfixe amphi. du dégoût. vessiniens ((p.La dérivation progressive La dérivation progressive se construit par ajout d’un affixe à la base lexicale. les emprunts lexicaux de type onomatopéique et les cas de métaplasme. Au niveau du signifiant. eux. l’analyse stylistique du lexique populaire a mis en évidence le traitement spécifique du signifiant d’une part. D’une part. peut afficher des prétentions artistiques avérées. Le poète a su puiser dans le limon et le purin du langage pour bâtir une œuvre originale. Retenons. Il a également su puiser une œuvre d’art au cœur du malaise. à la fois. On retiendra donc que l’étude des champs lexicaux dérivationnels révèle la grande liberté que le poète. Cet usage réussi permet de déduire que la langue poétique ne repose pas uniquement sur le niveau soutenu. elle se construit par ajout d’un affixe à une base lexicale relevant du français.que les lexies amphi et criminos sont des dérivés régressifs respectifs de amphithéâtre et de criminologie. elle résulte de la combinaison d’un néologisme comme base lexicale et d’un suffixe. D’autre part. Les niveaux de langue. Ces suffixes confèrent aux lexies obtenues le sens d’utilisateurs. Ainsi. et à travers lui le locuteur nouchi. elle-même résultat d’une déformation du sigle FESCI. à ce niveau. c’est plutôt le suffixe logie qui s’efface pour laisser place à la racine lexicale. Ces différents procédés consistent en une altération de la forme acoustique de la lexie. Cette importance accordée au signifiant est le signe d’une société qui privilégie les apparences et qui ne fonde le sens et la valeur des lexies que sur leur aspect sonore. C’est par ce procédé que le poète obtient vessistes. elle s’est fondée sur les néologismes par paronymie. Les lexies profs. Le niveau populaire. 256 . Une telle altération a. Au niveau de la lexie criminos. Mais il faut reconnaître aujourd’hui que ce sociolecte a gagné des milieux intellectuels comme l’université où il sert de moyen de communication à certains étudiants. par exemple. quoique relégué au rang subalterne dans les études du langage. Elle présente deux cas dans cette œuvre poétique. une valeur ironique et une visée satirique. Conclusion Au total. l’analyse a eu pour objet les niveaux de langue. 20) en s’appuyant sur la racine vessie.16) qui dérivent respectivement de machette et de cagoule. ont révélé l’usage du niveau populaire – ordinairement jugé non littéraire – à des fins esthétiques.[12] NOTES [1] Cela était surtout vrai pour le Nouchi à son origine. 2-2-2. Et l’on pourrait conclure avec Charles Baudelaire que les fleurs sont tirées du mal. prend par rapport à la norme lexicale. labos et clandos résultent d’une opération de troncation. Les dernières syllabes s’effacent au profit des premières qui ne sont pourtant pas des bases lexicales autonomes. Ces cas d’apocopes traduisent à la fois le désir d’économie et celui de snobisme. 15) et vessinie (p. preuve que le privilège n’est pas accordé à la rigueur normative. et du signifié d’autre part. Les champs lexicaux et le système connotatif ont mis en évidence l’affectivité dysphorique du poète face à la barbarie qui a supplanté la quête du savoir dans les milieux estudiantins de Côte d’Ivoire. C’est le cas des lexies machettier et cagoulier (p. machettier désigne celui qui utilise ou manie la machette (à des fins destructrices) et cagoulier celui qui se revêt la tête d’une cagoule. que la dérivation régressive et la troncation se justifient par la loi du moindre effort car la tendance est plus à l’économie qu’à la quête de la terminologie savante.[11] Au niveau du signifié. les champs lexicaux et le système connotatif.

[11] Un des nombreux groupes artistiques zouglou définit. Paris : Bélin Zadi. Tome XIX. et même de Fer de lance (livre III). Il prend aussi en compte les autres aspects du langage comme la syntaxe. etc. ironie şi metaforă. Georges (2001). [9] Cet sigle signifie : Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire. par exemple. tu fais. Anne (2004). ce genre musical s’est généralisé aux jeunes artistes non étudiants qui en ont usé pour poser les problèmes de la société ivoirienne et même de l’Afrique. Analiza lexicului popular. La Sémantique. Vocabularul popular devine o combinaţie mai mult sau mai puţin reuşită de unităţi lexicale franceze. [7] Dans plusieurs langues ivoiriennes. Georges (1997). p. Approches de la réception – Sémiostylistique et sociopoétique de Le Clézio. [8] Le zouglou est un genre musical populaire créé par les étudiants de l’université de Cocody-Abidjan et décriant au départ. Spre deosebire de trilogia denumită ‘Fer de lance’. Les Figures de style. 1984. de împrumuturi lexicale. 1985.[2] Nous faisons allusion à la poésie classique dont se plaignait à juste titre Victor Hugo. 2002 [4] C’est en ces termes que l’auteur se plaint dans un article intitulé Qu’est-ce que le Didiga ? in Annales de l’Université d’Abidjan. neologisme. [3] Il s’agit de Fer de lance (livre I). Colin Moeschler. Vincent (1998). Abidjan : NEI REZUMAT ANALIZĂ STILISTICĂ A VOCABULARULUI POPULAR LES QUATRAINS DU DÉGOÛT DE BOTTEY ZADI ZAOUROU Publicarea compilaţiei Les Quatrains du dégoût reprezintă îndepărtarea lui Zadi Zaourou de propria creaţie poetică. au Burkina Faso et en Guinée. care se inspiră din teoria stilistică a lui Georges Molinié. La Stylistique . şi deci a limbii populare. este organizată în jurul a două componente ale semnului lingvistic : semnificantul şi semnificatul. [10] Le malinké est une langue du nord de la Côte d’Ivoire. argou ivorian şi de neologisme. Cette langue est aussi parlée au Mali. Césarienne ou Fer de lance (livre II). la sémantique. această scriere este o evocare puternică a vieţii reale : istoria recentă a Coastei de Fildeş. l’adjectif stupéfait comme étant la contraction de la phrase : Si tu peux. 1975. Este interesantă în special datorită modului de folosire a vocabularului. 257 . déformation probable de l’anglais school. lexic popular. ‘nouchi’ (argou din Coasta de Fildeş). REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES Bacry. Poetul renunţă la limba rafinată şi la complex ele codificări simbolice care l-au caracterizat până acum şi propune o scriere nouă la nivel uman. Fascicule 1. Antoine (2000). Catherine et Sancier-Château. Paris : PUF Molinié. 150 [5] Idem [6] Le nouchi n’est cependant pas seulement un phénomène lexical. Jacques et Auchlin. Cuvinte-cheie: stilistica. Paris : A. Il s’agit du principal syndicat des élèves et étudiants de Côte d’Ivoire. Paris : PUF Nyckees. Georges et Viala. Paris : A. (1992). Introduction à l’analyse stylistique. [12] Nous faisons allusion à son célèbre recueil de poèmes Les fleurs du mal. Alain (1993). Les Quatrains du dégoût. Zaourou Bottey (2008). Introduction à la linguistique contemporaine. Lettres et Sciences humaines. le mot école est traduit par souclou [suclu] ou soucrou [sucru]. Colin (2è édition) Molinié. Diversele creaţii lexicale se bazează în general pe paronimie. patrick. Paris : Bélin Fromilhague. les conditions difficiles d’étude en milieu universitaire. Par la suite. Eléments de stylistique française. Paris : PUF Molinié. stilem.

mai general. care se regăseşte în forma latină a verbului (communicare înseamnă „a face comun ceva. apropriat prin cuminecare. care. evidenţiind dubla sa dimensiune. cărora li se adaugă aproximativ alte 60 de limbi regionale şi limbi ale comunităţilor de emigranţi. comunicarea a reprezentat întotdeauna un fapt social şi politic major. de sumă a valorilor umane. cel puţin pentru limba română. Vine din latinescul communicare şi prin latina ecleziastică a căpătat în toate limbile romanice acelaşi sens. paralela semnificativă cu dublul statut al cuvântului. „Cuvântul acesta ‚cuminecare’. situat în sfera semantică a comunicării. concomitentă cu apariţia limbii.Nicoleta NEŞU Sapienza Università di Roma. a uni”). a pune împreună. întâlnirea dintre spaţii culturale diverse presupun o intensificare a contactelor directe. Italia PROBLEME DE TERMINOLOGIE ÎN ACTUL TRADUCERII Verbul a comunica. cea de acţiune asupra altor oameni. purtător de atâtea afirmări. nu este numai al limbii noastre. [1] Legat de acest aspect. prin diverse mijloace. Omul societăţii moderne „este prins între polul cuvântului şi cel al gestului. Respectarea diversităţii culturale şi lingvistice este legiferată printr-o serie de acte şi documente specifice. Peisajul lingvistic al Uniunii Europene cuprinde 23 de limbi oficiale. contribuie la naşterea unei culturi europene. pe care definiţiile uzuale i-l refuză. la niveluri diferite. la C-tin Noica în cuvântul cuminecare. adică spre semnificare”. (…) Comunicarea e de date. în sensul lui originar. parte integrantă a vieţii şi ordinii sociale.” Ca urmare. Prin natura sa. Verb divin. sacră şi profană: „Comunicarea stă la baza organizării sociale. în această ordine de idei. un timbru metafizic. prin termenul cultură înţelegând ambele definiţii. ci trebuie să-i reatribuim semnificaţia antropologică. pe lângă înţelesul comun. are o semnificaţie profundă. fenomenul globalizării. a deplasat tot ce este omul spre cuvânt. coagulând şi controlând raporturile ‚orizontale’ dintre oameni. cea de totalitate a creaţiilor artistice dar şi cea antropologică. Mihai Dinu [2] subliniază tocmai această dualitate a semnificaţiei cuvântului a comunica. a împărtăşi. varietatea înseamnă bogăţie şi nu opoziţie. Nu poate trece neobservată. Există o Declaraţie Universală a 258 . unde culturile îşi păstrează identitatea dar. moştenirea culturală comună. cuminecarea e de subînţelesuri”. dar angajează totodată şi aspiraţiile lor ‚verticale’. semnificaţii ce se regăsesc. în acelaşi timp. [3] Proiectul integrării europene. concomitent cu respectarea diversităţii lor naţionale şi accentuând. între indivizi aparţinând unor culturi şi civilizaţii diferite. de a se împărtăşi de la. îl are şi pe acela de logos. Aşezată sub semnul cruciform al acestei duble orientări. Comisia Europeană promovează o politică privind multilingvismul pentru a consolida unul dintre motto-urile Uniunii: „unitate în diversitate”. într-o mişcare ascensională către planurile superioare ale realităţii. dualitate ce dă seama şi de ambivalenţa procesuală a fenomenului comunicării. comunicarea nu mai poate fi înţeleasă doar ca un simplu fenomen mecanic de transmitere de informaţie. a se împărtăşi întru ceva. mult amplificat. creatoare de relaţii intersubiective. sau. fondatoare ale societăţii. între demers şi discurs. Europa oferă astăzi un model cultural nou. comunicarea dobândeşte o rezonanţă mai adâncă. de semnale sau chiar de semnificaţii şi înţelesuri. Articolul 128 al Tratatului Uniunii Europene prevede dezvoltarea culturii şi limbilor statelor membre. Mutaţia ontologică ce a dus la apariţia omului. din păcate.

„se trata de expresar un mismo contenido textual (de texto) en lenguas diferentes. odată cu activitatea teoretică desfăşurată de Cercul formalist rus şi. Ceea ce se înţelegea prin traducere – în sens „tradiţional” era un proces de mediere în urma căruia. [5] Şi. sino sólo inter. Aceasta vine definită ca o formă particulară. la nivelul structurilor semnificatului. două limbi suficient de asemănătoare ca să poate fi considerate ca reprezentând aceeaşi realitate socială. într-un mod cât mai apropiat posibil. Coşeriu subliniind faptul că. [6] În general. procesul traducerii şi problemele pe care acesta le ridică au fost recunoscute ca făcând parte din sfera mai largă a proceselor de ordin semiotic din momentul în care s-a conştientizat faptul că traducerea nu înseamnă o simplă transpunere a unui semnificat dintro limbă în alta. specială a vorbirii. o interrelaţionare a conţinutului semantic cu cel al expresiei la nivelul celor două limbi. puesto que los contenidos de las lenguas (o „idiomas”) son distintos. cultura europeană se află în faţa necesităţii urgente de a găsi o limbă vehiculară care să-i sudeze fracturile lingvistice. se vorbeşte despre procese de substituţie. ca „un hablar por medio de otra lengua y con un contenido ya dado”. pe modelul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului din 1948. fără a se ţine cont de substratul creator pe care aceasta îl presupune şi în afara căruia nu se poate vorbi despre traducere în adevăratul sens al cuvântului. de multe ori alarmată. deci. Schimbarea radicală de perspectivă vine. cu cea a Cercului lingvistic de la Praga şi a celora care le-au urmat principiile. Ahora bien. pe la jumătatea secolului trecut. avem la îndemână ceea ce lingvistica integrală numeşte „vorbire la puterea a doua”. Toate acestea legiferează ceea ce Umberto Eco afirma: „Europa începe o dată cu naşterea limbilor sale populare. limba şi cultura sunt inseparabile . iar o dată cu reacţia. transfer etc. conţinutul unui text ce aparţinea unei anumite limbi era redat într-o altă limbă. care înfruntă drama fragmentării limbilor şi se porneşte a reflecta asupra propriului destin de civilizaţie multilingvă. spune el. [8] Pornind de la teoriile lui Sapire sau Benveniste în ceea ce priveşte influenţa sau rolul limbajului în diferitele tipuri de manifestări ale culturii umane. până la recuperarea unei limbi adamice pierdute sau a unei limbi perfecte încă negăsite. Lotman afirmă că. la izbucnirea acestora începe cultura critică a Europei. Actul traducerii devine. Celebra teză a lui Sapir conform căreia limba reprezintă un „ghid al realităţii sociale” şi. este contenido non puede ser idiomático. s-a propus crearea unui Consiliu al limbilor şi a unei Comisii mondiale a drepturilor lingvistice etc. [7] Astfel.Drepturilor Lingvistice (semnată la Barcelona.” [4] Dar. o interpretare. datele problemei. există o dată în calendar care reprezintă Ziua Internaţională a Limbii Materne. în funcţionarea lor istorică reală. adică traducerea. în mod radical. acelaşi Eco considera că „la capătul îndelungatei sale căutări. apoi. 259 . Nu există. în lucrările de specialitate. astăzi chiar mai mult decât în trecut”. actul traducerii a fost considerat ca o activitate de gradul doi. modul în care se trăieşte în diferitele societăţi reprezintă moduri distincte şi nicidecum acelaşi mod care poartă „etichete diferite”. în 1999). uneori chiar mecanică.o supraidiomatico”. mientras que el contenido traducido debe ser el mismo. în actul traducerii. o activitate secundară.nu este posibilă existenţa unei limbi (în accepţia completă a termenului) care să nu fie imersă într-un context cultural. că omul este condiţionat de şi prin limbaj schimbă. ci implică trecerea dintr-o realitate socio-culturală în alta. treptat.

la caracterul universal al expresiei (identitatea aparatului fonator la toţi oamenii). limbajul funcţionează ca sistem modelizator primar. În acest raport limbă . Roman Jakobson include şi problematica aspectelor lingvistice pe care actul traducerii o presupune. Ca o abstractizare. logice şi raţionale. ci devine un amplu proces de mediere între două sau mai multe realităţi culturale. ele se deosebesc şi prin aspectul lor material. afirmând că „atât de admirabilă este în limbă individualizarea în interiorul concordanţei universale. la mai toţi cei care s-au ocupat. nu le putem gândi niciodată îndeajuns de identice!”. „Limba este. manifestarea exterioară a spiritului popoarelor. abia apoi. încât se poate spune cu egală îndreptăţire şi că întreaga specie umană deţine o singură limbă. într-un sistem cultural. [10] Este adevărat că filosoful german relaţionează specificitatea limbilor la câteva constante universale ale limbajului. Acest lucru se întâmplă. pe care actul traducerii trebuie să o înfrunte. Oricât am vrea. tocmai pentru că fiecare element conţine în sine o serie de asocieri şi de conotaţii care nu pot fi transferate. 260 . limba lor este spiritul lor. în general. Dar este la fel de adevărat că tot Humboldt „renunţă la proiecţia himerică a unei limbi iniţiale (perfecte) şi priveşte ca pe un dat necesar diversitatea limbilor şi a popoarelor. în ceea ce priveşte planul conţinutului. orice încercare de imaginare a unei limbi universale. funcţionează ca sisteme modelizatoare secundare. într-un fel. astfel. traducerea interlingvistică sau traducerea propriu-zisă – care constă în interpretarea semnelor lingvistice cu ajutorul semnelor lingvistice aparţinând altei limbi şi. faptul că nu se poate vorbi despre o echivalenţă completă obţinută prin intermediul traducerii. Faptul fusese deja remarcat de însuşi Humboldt în momentul în care afirmă că. direct sau indirect. El ajunge. spune Lotman. de reflectare a aceleiaşi realităţi prin conţinuturi-semnificaţii ale unor limbi diferite. printr-o organizare specifică a conţinutului lor lexical şi gramatical şi. traducerea nu mai reprezintă un simplu fenomen lingvistic. în sensul că identifică aceste universalii în limbile particulare. în mod categoric. [11]. pusă în relaţie directă cu producerea forţei spirituale a omului” [12] şi refuză. în sfrâşit. astfel. traducerea intersemiotică sau transmutarea – care presupune interpretarea semnelor lingvistice cu ajutorul sistemelor de semne non-lingvistice. chiar dacă mesajele dintr-o limbă pot fi utilizate ca interpretări adecvate ale unor unităţi de cod dintr-o altă limbă. el este incorporat într-un sistem mult mai general.cultură. împreună cu care formează o totalitate complexă. iar spiritul lor este limba lor. În opinia sa. Această dificultate teoretică. în general. apare.aşa cum nu este posibilă o cultură care să nu aibă în centrul său o structură proprie de tipul limbii naturale. există o problemă comună celor trei tipuri identificate. El distinge trei tipuri distincte de traducere: traducerea endolingvistică sau reformularea – care constă în interpretarea semnelor lingvistice cu ajutorul altor semne lingvistice aparţinând aceleiaşi limbi. în funcţionarea sa reală. consideră Jakobson. [9]. şi anume. de problema traducerii. Din acest moment. la concluzia că întreaga artă poetică este. în primul rând. 16). la nivelul raportului de desemnare (relaţia cuvintelor cu conceptele pe care le desemnează). în timp ce literatura şi arta. limbile se deosebesc. precum şi la simbolismul fonetic (evocarea unor însuşiri ale obiectelor prin intermediul calităţilor intrinseci ale sunetelor) (Munteanu. sub o formă sau alta. 2005/2008. limba/limbajul poate fi conceput ca un fenomen în sine şi de sine stătător – însă. Între celebrele sale studii de lingvistică generală. dar şi că fiecare om deţine o limbă proprie”.

[14] Examinarea detaliată a acestora îl fac pe cercetător să afirme că traducerea este. limba sursă şi limba receptoare”. abordarea sociosemiotică în care „accentul cade pe semnificaţia acelor semne care trasnmit mesajul către receptori. traducătorul trebuie să se folosească de criterii care depăşesc sfera pur lingvistică. pe baza acestei scheme. în care „accentul cade pe compararea textului sursă cu cel ţintă”. aşa după cum bine se ştie. scoate în evidenţă dificultăţile traducerii unor termeni care. abordarea comunicativă care „îşi concentrează în special atenţia asupra actului comunicativ original din limba sursă şi comunicarea ce îi corespunde în limba receptoare”. este posibilă şi „transpunerea semiotică” de la un sistem de semne la altul – de la arta limbajului la muzică. de altfel. Plecând de la convingerea că „limbile diferă nu atât în ceea ce priveşte realităţile pe care le indică. trecând prin procesele de analiză. urmează apoi transferul. [16] Ca urmare. este posibilă doar „transpunerea creatoare”. de fapt. în acest caz. parcurge următoarele faze: de la materialul lingvistic al textului de pornire se ajunge la textul din limba în care se traduce. Mai mult. amicală. Cum alege. încă din anul 1969. [18] Autoarea subliniază că aceste dificultăţi de traducere vin din faptul că italiana nu face distincţia între formulele de salut din momentul întâlnirii şi cele din momentul despărţirii. [13] Sociolingvistul şi antropologul E. de situaţia specifică de comunicare. germană şi engleză. la cinematografie sau la pictură. se întâlnesc şi în italiana). cât prin modul în care se referă la obiecte şi experienţe” şi că „pe lângă capacităţile lor lexicale de a vorbi despre întreaga complexitate a experienţei umane toate limbile posedă anumite modalitaţi care amplifică atractivitatea unui discurs” [15] sociolingvistul este de părere că traducerea este posibilă şi că ea se realizează la nivelul sensurilor. în acest sens. însă. cuvântul din limba italiană ciao. nu par a pune niciun fel de problemă. Nida vorbeşte despre patru perspective valabile în ceea ce priveşte studiul traducerii. în anumite împrejurări”. cum este. perspective complementare. cât şi semnificaţia sa retorică”. Modelul propus de Nida. de cultura pe care ea însăşi o reflectă. şi expresii idiomatice sub forma unor întrebări retorice (care. la dans. transfer şi restructurare. autoarea reia schema propusă de Nida şi face următoarea echivalenţă: procesului de analiză îi corespunde identificarea faptului ca ciao reprezintă. În limba italiană.din punct de vedere tehnic. la prima vedere. care trebuie să aibă la bază o bună cunoaştere a naturii limbajului şi care trebuie să ţină cont de faptul că limba nu poate fi niciodată separată de contextul cultural care o produce. în timp ce procesului de restructurare din schema 261 . ca formule de salut. o „tehnologie creatoare”. o formulă de salut. aşa cum este în celelalte limbi menţionate. „A traduce sensuri înseamnă a traduce semnificaţia totală a unui mesaj atât în ceea ce priveşte conţinutul lexical sau propoziţional. [17] Interesant este modul în care. De asemenea. operând un adevărat proces de decodificare şi recodificare. Este vorba despre o perspectivă filologică. ca şi în franceză sau germană. în limba engleză. când trebuie tradus în franceză. o abordare lingvistică care „se axează în principal pe comparaţia dintre cele două limbi. în interiorul unei anumite limbi – de la o formă poetică la alta – sau între limbi diverse. spre exemplu. franceza şi germana dispun. în timp ce engleza. de un lexic specializat – ceea ce face ca traducerea de tip „dicţionar” să nu fie potrivită în acest caz. intraductibilă. se pot întâlni. în termeni de „întâlnire” sau „rămas bun”. în limba de pornire. Susan Bassnett-McGuire. traducătorul forma corectă? Aici. ciao reprezintă o formulă de salut strâns legată de un anumit tip de raport interpersonal care nu este dependentă. la întîlnire.

prin intermediul semnificatelor limbii textului original . în opinia autoarei. procesul de alegere dintre formele de salut disponibile în limba în care se traduce. construcţia sensului textului prim – etapă numită de Coşeriu „semasiologică”. Acest proces îl transformă. cu precizarea că este vorba despre o semasiologie şi o onomasiologie de tip textual şi nu la nivelul limbilor idiomatice.N. urmând ca. Rezultă următoarea schemă: LINGUA DI PARTENZA CIAO LINGUA DI ARRIVO HELLO SALUTO AMICHEVOLE MOMENTO DI INCONTRO SCELTA FRA LE FORME DI SALUTO DISPONIBILI TRANSFER În termenii linvisticii integrale. în două etape: prima constă în ”găsirea” . traducerea este o activitate de creare a unui text-oglindă a unui alt text. cât mai fidel. ci sensul textelor. ca structură – în schimb. etapă pe care Coşeriu o numeşte „onomasiologică”. „designar los mismos estados de cosas por medio de otra lengua. prin 262 . N. automat. o problemă de lingvistică a textului. Formula mi dispiace din limba italiană se traduce. într-un creator de text/sens. Ca urmare. de fapt. în timp ce traducerea devine o problemă de lingvistică a textului. [19] Parcursul actului propriu-zis al traducerii se structurează. adică un sens. aceeaşi designaţie şi acelaşi sens cu ajutorul semnificatelor dintr-o altă limbă. ca text. Unul dintre exemplele practice pe care Coşeriu îl utilizează pentru a susţine această idee este cel al expresiilor idiomatice (considerate de mulţi ca intraductibile. iar finalitatea acestei activităţi este reprezentată de încercarea de a reproduce. un text. adică de stabilire a unei corespondenţe între texte aparţinând la două limbi diferite. să se identifice semnificatele din limba ţintă prin care să se „designeze” starea de lucruri descrisă în textul original şi să se construiască un sens al textului-oglindă similar celui original.ns. Şi asta pentru că se traduce. ele devin complet traductibile dacă le considerăm ca microtexte-purtătoare de sens. întotdeauna. în a doua etapă.a designatelor si apoi. ceea ce se traduce nu sunt semnificatele limbilor. o sea. si nu una de gramatică sau de lexicologie a limbilor respective. la de decir lo mismo – como significación de habla – por medio de sgnificados en principio diferentes”. în sensul că nu este dată de suma valorii elementelor care o compun). iar problema traducătorului este. de hermeneutică a sensului.propusa de Nida îi corespunde. situaţie ce obligă traducătorul să preia şi să urmeze procedeele şi strategiile creaţiei de sens utilizate de creatorul textului original (sublin. a căror valoare semantică globală nu coincide.). astfel.

Ca urmare. însă. apelând şi la categoria contextelor. Dumnezeu. În limba de origine . to dislike (engl. pentru că limba suedeză le numeşte în mod diferit. definit de Coşeriu drept tehnică de stabilire a corespondenţelor. Haidem! Să Ne pogorâm şi să le 263 . în realitatea extralingvistică reprezintă două realităţi diferite. o expresie idiomatică. ea nu este analizabilă. abuela. nonna. I am sorry. Ea devine. cu cel al transpoziţiei. în timp ce trecutul verbului indică şi genul subiectului. Şi aici Coşeriu preia. i-a izgonit pe oameni din acest loc paradisiac şi i-a condamnat la confruntarea cu pluralitatea culturilor şi a limbilor.). Cu alte cuvinte. acele trăsături distinctive pe care o limbă le utilizează şi care nu coincid. spaniolă sau italiană desemnează cu acelaşi cuvânt bunică. atunci când nu se găseşte un termen echivalent. pentru a le pedepsi trufia. „Şi Domnul a zis: Iată. şi la nivelul expresiei. va trebui să i se dea următoarele lămuriri: acţiunea este terminată sau nu. însă. în timp ce în limba rusă sunt obligatorii. De aceea. din punct de vedere teoretic. un paradis terestru caracterizat printr-o umanitate unită. traducerea acestui cuvânt în limba suedeză necesită această diferenţiere. explicită. I dislike it (engl. Es tut mir leid. în germană.). ci reprezintă o simplă întrebuinţare a verbului dispiacere.Îmi pare rău. are verbe care exprimă o acţiune terminată (perfective) sau neterminată (imperfective). astfel. engleză sau germană deoarece. Lo siento. în sensul că un element poate fi diferenţial într-o limbă şi în alta nu. însă. spre exemplu) şi pe care rusa ori nu le exprimă deloc. acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce şi-au pus în gând. bunica maternă şi cea paternă.).). cât şi lingvistic. se descrie.). traducătorul va trebui să cunoască şi să ţină cont de această distincţie. expresie idiomatică în momentul traducerii ei în limbile română. Desigur că. „tot pământul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte”. chiar dacă. [22] Ca urmare. limba engleză poate exprima toate aceste determinări însă. ele nu trebuie exprimate. pentru exemplificare. dacă traducerea s-ar face la nivelul limbii. Conform Genezei. atât din punct de vedere politic. Pe de altă parte. existând două cuvinte distincte pentru cele două realităţi extralingvistice distincte. limba rusă. „nu are importanţă faptul că anumite ´semnificate´ sunt gândite sau se cunosc datorită cunoaşterii lucrurilor desemnate: ceea ce contează este dacă limba face sau nu distincţia şi dacă în fiecare caz există sau nu limite semantice date de limba înseşi”. Me desagrada (span. prin friend se înţelege o persoană de sex feminin sau masculin şi dacă subiectul este feminin sau masculin şi aceasta pentru că. limba engleză nu cere aceste explicitări.) şi Es missfält (germ.ea nu reprezintă. [21] Toate acestea se datorează faptului că limbile se diferenţiază între ele prin aşa-numitele elemente diferenţiale. în engleză. „la técnica del establecimiento de correspondencias” [20]. căruia i se transmite un text în limba engleză de tipul I wrote to my friend. şi nu la acela al sensului textual. după Potop. se face distincţia între feminin-masculin în cazul substantivelor. ea s-ar traduce prin Îmi displace (rom. din punctul de vedere al acestor limbi. dacă limba română. spre deosebire de engleză. desagradar (span. atâta timp cât ea poate fi analizată. Rezultă deci că acest proces de echivalare nu se confundă. în spaniolă.italiană . atâta timp cât găsirea designaţiilor echivalente în limba în care se traduce presupune o serie de procedee care poate merge până la explicarea propriu-zisă. în cazul traducerii. spaniolă.).) şi missfällen (germ. o stare de perfecţiune primordială a omenirii. în totalitate. există alte distincţii pe care engleza este obligată să le opereze (articolul. în română. ei sunt un singur popor şi toţi au aceeaşi limbă. şi iacă de ce s-au apucat. un exemplu oferit de Jakobson: unui vorbitor nativ de limbă rusă. din moment ce verbului italian dispiacere îi corespund verbele a displăcea (rom. ori le exprimă parţial şi cu instrumente diverse.

42 [10] Humboldt. 1965 sau Holmes. London. 21 [5] idem. Ed.. înseamnă accesul spre ceilalti. C-tin. p. 2008. 33 [16] idem. Torino. Ch. 68-69 [22] idem. 2002. (ed. 2008. pp.. Ştiinţifică. Traducerea sensurilor. Rostirea filosofică românească.. 484 [18] Bassnett McGuire. Ed. Tipologia della cultura. “Humboldt şi humboldtianismul”. Susan (1993). 208 [20] idem. E. Madrid. personalità. iar traducerea. 1972. pp. p. Uspenskij. mai ales sub aspectul pozitiv al ciocnirii în sensul de interferenţă a culturilor. perfectă în sine. E. Milano. pp. 17 [2] Dinu.. A. W. Iaşi. Părerile specialiştilor sunt împărţite – nu se poate vorbi despre confusio linguarum ca despre ceva exclusiv negativ. La traduzione – teoria e prattica. Humanitas. B. R. introducere la Humboldt. 16 [13] Jakobson. p. Iaşi. p. Chişinău. pp. Despre diversitatea structurală a limbilor şi influneţa ei asupra dezvoltării spirituale a umanităţii. Bologna. 1977. Cunoaşterea şi înţelegerea culturii în care te găseşti la un moment dat înseamnă accesul spre înţelegerea perspectivei pe care limba respectivă o propune asupra lumii. O introducere postmodernă în semiologie şi hermeneutică. Einaudi. omenirea s-a străduit să recupereze acea armonie lingvistică primordială. 1985. 2008. Ed. M. trebuie vazută. 1993. linguaggio.... 2000. pp. pp. 1977. S. p. credem noi.. 58 [9] Lotman. 1970 sau Quirk. El hombre y su lenguaje. În căutarea limbii perfecte.C. în mod pozitiv.J. Bompiani. Humanitas. Leiden. London. 37 – 53 [15] idem. Ed. Lecţii de lingvistică generală. Estudios de teoría y metodologia lingüística. Ştiinţifică. 1970. 242-244. The Linguist and the English Language. p. 222 – 223 [7] Pentru detalii a se vedea Catford. 2001. Şi Domnul i-a împrăştiat deacolo pe toată faţa pământului. 80 [11] idem. la acest punerea în act a acestuideziderat. Semn şi interpretare. p...) The Nature of Translation. R. Milano: Bompiani Codoban. Cultura. 1969.. Bucureşti. E. Institutul European. Despre diversitatea structurală a limbilor şi influneţa ei asupra dezvoltării spirituale a umanităţii. El hombre y su lenguaje. diversitatea lingvistică şi cea culturală ce derivă din ea poate reprezenta un avantaj. ca să nu-şi mai înţeleagă vorba unii altora. 235 [21] Pentru detalii vezi Coşeriu. Bucureşti.. Haga. p. Bucureşti. E. Ed. 185 REFERINŢE BIBLIOGRAFICE: Bassnet-McGuire. Brill. pp. 2004. Saggi di linguistica generale. p. Ed. 6-8) Din acest moment şi până în zilele noastre. Repere fundamentale. 2001. J. E. 31 – 33 [19] Coşeriu. Huntington. XI. E. înseamnă primul pas spre stabilirea unui raport valid. “Ciocnirea civilizaţiilor”. sau să conceapă o lingua universalis.. U. 184-185. Comunicarea. Oxford University Press. p. 274 [6] Coşeriu. Aurel (2001). J. în ciuda tuturor problemelor pe care le ridică. p. Ed. Dacia. 8-9 [4] Eco. Feltrinelli. p. pe modelul limbii perfecte. Semn şi interpretare. p.încurcăm acolo limba. Edward Arnold. 56 – 64 [14] Nida. p. Estudios de teoría y metodologia lingüística. 1974 [8] Sapir.” (Geneza. Taber. Mouton. ClujNapoca: Dacia 264 . nu face decât să contribuie. Bompiani. Milano. E. 1997. dar si pp. 87 [12] Munteanu. Cluj-Napoca. 34 [17] Nida. A Linguistic Theory of Translation. să recupereze limba adamică.. von.. 15 – 16 [3] Codoban. La traduzione.Teoria e prattica. NOTE: [1] Noica. O introducere postmodernă în semiologie şi hermeneutică.. despre care vorbea şi S.. E. J.. Bucureşti. Ed. The Theory and Practice of Translation. Arc. Polirom. Madrid.

Coseriu. Eugenio (1977). Mihai (1997). The Theory and Practice of Translation. la théorie linguistique intégraliste de E. libre et fidèle de George Steiner. Estudios de teoría y metodologia lingüística. Umberto (2002). 5. Repere fundamentale. Prelegeri şi conferinţe. sémiotique. Tipologia della cultura. 10 – 29 Coşeriu. Lecţii de lingvistică generală. 265 . Eugen (2000). paraphrase et imitation de Dryden ou encore de la traduction littérale. On peut parler aussi de la traduction interlinguale. Bucureşti: Humanitas Nida. El hombre y su lenguaje. Notre recherche a comme point de départ la théorie sémiotique de la culture –Lotman. nous pouvons aussi parler d’une adaptation ou traduction libre ou idiomatique.CLÉS: traduction. Milano: Feltrinelli Lotman. Roman (1985). 2008. culture. Juri. Eugene (2004). În căutarea limbii perfecte. Iaşi: Polirom Humboldt.intraliguale et intersémiotique de Roman Jakobson ou de la métaphrase. Chişinău: Ed.et. Comunicarea. Eugen (2005). Coseriu. Despre diversitatea structurală a limbilor şi influneţa ei asupra dezvoltării spirituale a umanităţii. Iaşi: Polirom Munteanu. în Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. Institutul European Nida.. „Limbaj şi politică”. En général. p.J. Wilhelm von (2008). “Humboldt şi humboldtianismul”. Introducere în lingvistică. Uspenskij. Le phénomène de la traduction a été catégorisé de plusieurs manières. Eugen (1994). Eugen (2008). en même temps. Iaşi Coşeriu. Ştiinţifică Eco. Boris (2001). linguistique intégraliste. nr. Taber Charles (1969). théorie. MOTS. Bucureşti: Humanitas Jakobson. introducere la Humboldt. Eugen (1996). Traducerea sensurilor. supliment al Anuarului de lingvistică şi istorie literară. Iaşi: E. Arc Dinu. Madrid Coşeriu. nous pouvons avoir une traduction littérale mot-à-mot ou une traduction sémantique fidèle. Chişinău. Eugene. Despre diversitatea structurală a limbilor şi influneţa ei asupra dezvoltării spirituale a umanităţii. Bologna: Bompiani Munteanu. Bucureşti: Ed. Saggi di linguistica generale. Brill RÉSUMÉ PROBLEMES DE TERMINOLOGIE DANS L’ACTE DE LA TRADUCTION Cet article est une analyse du procès de traduction comme un procès complet de médiation entre deux ou plusieurs cultures car ce procès n’est pas un simple transfert de mots d’ une langue dans une autre. Leiden: E.

à la signification positive. Aujourd’hui le vert est resté la couleur des apothicaires. la valeur symbolique des couleurs intervient très fréquemment dans les œuvres d’art. la croissance positive. bosquet »4. il symbolise l’espérance. pl. le vert est doué d’un pouvoir de régénération. la couleur est un symbole également religieux. matérielles et spirituelles.symbole de l’écologie. au « vert vif » à la signification négative. avec une véhémence particulière. jardin.Iuliana POP Universitatea din Braşov LE VERT – SYMBOLE DE L’ECOLOGIE. En Afrique noire. le vert résulte de leur interférence chromatique. mais à tous les niveaux de l’être et de la connaissance. « Le vert des mouvements écologistes ajoute ainsi au symbolisme premier de cette couleur une nuance nostalgique. le sentiment du printemps (Aeppli). recevoir diverses significations selon les aires culturelles . psychologique. par exemple. » 1 On parle du symbolisme cosmique des couleurs chez différents peuples – les couleurs interviennent comme des divinités dans plusieurs cosmogonies –. Couleur de la nature et des eaux lustrales. Comme la plupart des couleurs. À tous ses symboles on peut ajouter celui de l’écologie. Dans le 266 . par exemple. Notre époque célèbre le vert. »3 Le nom de couleur vert (verde. toujours et partout des supports de la pensée symbolique. APPLICATION AU LANGAGE MEDIATIQUE ROUMAIN CONTEMPORAIN Le symbolisme des couleurs. le vert possède en symbolique divers aspects qui vont du « vert mousse » profond. la couleur est une participation de la lumière créée et incréée. Le Vert . verdure. Verte était au Moyen Âge la toge des médecins – parce qu’ils utilisaient les simples.. -ium (-iorum): n. les couleurs restent. comme si le printemps de la terre devait inexorablement disparaître sous un cauchemardesque paysage de béton et d’acier.) vient du nom latin viridis qui signifiait au pluriel : « VIRIDIA. car il capte l’énergie solaire et la transforme en énergie vitale. Entre le bleu et le jaune. Les interprétations peuvent varier et le rouge. Dans la symbolique populaire le vert est la couleur de l’espoir et les rêves où il apparaît sont interprétés en Chine et dans d’autres pays d’une façon très positive :« Là où il pousse le vert. etc. symbole de la « nature naturiste ». depuis que la civilisation industrielle menace cette nature de mort. cosmologique.. Le drapeau de l’Islam est vert et cette couleur est pour le musulman l’emblème du Salut et le symbole de toutes les plus hautes richesses. Il est le symbole de la régénération spirituelle. cela renvoie simplement aux dieux antiques de la végétation. d’un symbolisme d’ordre biologique et éthique. »2 Couleur des bourgeons printaniers signalant la fin de l’hiver. Le symbolisme de la couleur peut prendre aussi une valeur éminemment religieuse. chargé de sens et de puissance. rom. non seulement géographique. qui préparent les médicaments. mystique. «Le premier caractère du symbolisme des couleurs est son universalité. Le vert et ses symboles. chez les Égyptiens. cependant. Quand le Diable apparaît sous les traits de l’« être vert ». cela signifie tout simplement la nature. Dans la tradition chrétienne.: arbustes (arbres) verts. Les couleurs ont toujours représenté un domaine riche du point de vue de leur symbolisme dans diverses époques et civilisations.

Le vert . Car. un être physique ou moral) et le symbole (qui porte au-delà de la signification. tout en défaisant. qui est chargé d’affectivité et de dynamisme). »8 Si l’on tient compte de la différence que Jean Chevalier & Alain Gheerbrant font entre l’emblème (qui n’est qu’une figure visible adoptée conventionnellement pour représenter une idée. mais un symbole. Il joue sur des structures mentales. qui se dévoile dans le contexte. Dans ce dernier cas le vert est en même temps le symbole de l’écologie et le symbole d’un parti politique. bien longtemps avant lui „Les mots ont une première valeur pris isolément. Il est chargé d’affectivité et de dynamisme. tout en voilant . pour bien montrer qu’il mobilise en quelque sorte la totalité du psychisme. rattachées à la végétation. pas de sens particulier et « sa première propriété est de renvoyer à quelque chose d’autre qu’elle même. la définition donnée au mot vert est : « qui est de la couleur de l’herbe et des feuilles des arbres »5. Non seulement il représente. Jean Chevalier affirme que le symbole est « beaucoup plus qu’un simple signe » :« Il porte au-delà de la signification.symbole de l’écologie en Roumanie. mais non le sens de deux mots reliés”. Ce mot se définit par les éléments de la nature et l’association qu’on fait entre le vert et la nature est inhérente. si la couleur constitue une qualité inhérente à la substance des choses. comme si le vert était inséparable de la nature. on peut citer deux exemples bien connus: Greenpeace – organisation écologiste dont le but est la protection et la conservation de l’environnement. Le fait que le mouvement écologique ait pris le vert pour symbole a eu comme conséquence dans le plan linguistique des constructions nouvelles et suggestives. comme si tel jaune était inséparable de la perception visuelle de la paille ou du citron. C’est pourquoi il est comparé à des schèmes affectifs. parce que ces mouvements sont les porteurs des nouvelles valeurs qui protègent l’environnement. La description de la couleur se fait plus ou moins par une relation métonymique avec un objet naturel. ce qui confirme les aphorismes cités par Tzvetan Todorov dans son livre Symbolisme et interprétation : « Alexander Pope écrivait : „J’admets qu’un lexicographe pourrait peut-être connaître le sens du mot en lui-même. Dans l’introduction au Dictionnaire des symboles. qui est plus important qu’elle »6. elle n’a pas vraiment de contenu propre. il faut les bien choisir : unis à d’autres. une seconde unis à d’autres. fonctionnels. on peut dire que le vert du mouvement écologique n’est pas un emblème. les bien placer ”9. »7 et. à la nature et à la ruralité.dictionnaire Littré. Pris isolément. on pourrait ajouter. » 267 . de la qualité de la vie. L’analyse des textes qui appartiennent au langage médiatique roumain contemporain (et que nous avons traduits en français) révèle un grand nombre d’occurrences du mot « vert ». Pour le prouver. donc il s’agit d’une fusion entre deux symboles. Le vert est devenu représentatif pour les mouvements écologiques en vertu de ses connotations connues. De la multitude de significations du mot vert. On va essayer de décrypter le sens de ces « mots reliés ». il relève de l’interprétation et celle-ci d’une certaine prédisposition. de la nature verte – et « Les verts » – parti politique écologiste qui se consacre principalement à la défense de l'environnement. et cela notamment dans le discours médiatique roumain. tel noir de la calcination de l’ivoire qui fut sa cause. Claude Lévi-Strauss l’a parfaitement montré dans Le Cru et le cuit : « Nous procédons presque toujours à l’aide des métonymies implicites. Et Cicéron. tel brun d’une terre broyée. d’une certaine manière. d’une certaine manière aussi. mais il réalise. on va s’arrêter à celle qui identifie le vert à l’écologie. moteurs.

afaceriecologice. les systèmes d’énergie alternative. « Les conseils verts pour protéger l’environnement » (www. gardons la Roumanie propre » (www.ro) . Dans ce cas le contexte est très important.umbrelaverde. Mais dans les situations citées. « Le parapluie vert – ensemble. les systèmes éoliens. bâtiment. « Le programme la maison verte va débuter au mois de mai » (www. « Une compagnie intéressée à investir dans l’énergie verte va créer un parc éolien » (www. « La maison verte utilise les panneaux solaires. ce qui explique les occurrences du vert dans les contextes suivants : « La guerre verte a commencé.ro) . parapluie : « La maison verte – il s’agit d’une architecture écologique. corbeille. « Un bâtiment vert est une construction qui a été projetée dès le début pour être efficiente du point de vue énergétique et pour avoir un impact réduit sur l’environnement » (www.ro) . Les changements proposés par les écologistes pour la protection de l’environnement ont été associés à une vraie révolution. coin.mayra.ro/sanatate-pentru-casa).misiuneacasa. et dans ce cas on a affaire à un adjectif chromatique. Si les constructions « parapluie vert».ro.Du point de vue de l’analyse linguistique. le parapluie. « Chaque activité écologique menée par l’équipe verte dans le cadre du concours est consignée individuellement dans le Journal vert » (scolipentruunviitorverde.cariereonline. le journal peuvent avoir la couleur verte. 4 mai 2010) . « maison verte ». Le spectre de la famine les menace [les pays du quart monde].ro) . c’est un mode de vie » (scolipentruunviitorverde. il s’agit de pseudo-adjectifs chromatiques. un mode de vie respectueux de l’environnement » (www.evz. La maison. « journal vert » sont prises hors contexte.ro) . L’offre d’aliments et de cosmétiques écologiques augmente dans l’espace virtuel comme dans l’espace réel » (www. C'est le système agronomique mondial qui est en cause.editie.ro) . « L’énergie verte est un terme qui concerne les sources d’énergie qui peuvent être régénérées et qui ne polluent pas (http://energie-verde.ro) . on peut constater dans le discours médiatique que le vert est associé à des noms désignant des entités concrètes : maison. « Le panneau vert – c’est le nom d’un magasin de produits organiques » (www.ro) . journal. 268 .org). parmi lesquelles les robes qui peuvent être recyclées» (www.ro) .casa-verde.cosulverde. écologique » (e-casaverde. « Affaires écologiques : Révolution verte. « Actuellement même les firmes qui produisent des vêtements pour les cérémonies de fin d’études ont des options vertes.10 Le vert peut être associé à des entités abstraites : « Les écoles pour un futur vert. Les groupes d’écologistes urbains invitent les gens mondains à l’attaque verte » (www.ro/) . « Eco-maisons ont évolué comme une partie du mouvement architecture verte » (www.umbrelaverde.ro/moda/trendsetter/revolutia-verde) . elles deviendront ambiguës. Le Vert est plus qu’une simple couleur.financiarul.ro). La définition qu’on trouve dans le Trésor de la langue française pour Révolution verte est :« Introduction et adaptation dans les pays en voie de développement des techniques agricoles des pays industrialisés en vue d'obtenir de meilleurs rendements.

24 mai 1976. éco.brasovulverde. Conclusion. même la facture est « verte » : « Facture verte .facturaverde. sans colorants » (radio. 294 269 . Paris. les sens différents du syntagme « Révolution verte » coexistent et seulement le contexte peut désambiguïser. Cela prouve qu’il s’agit d’une explosion en ce qui concerne l’utilisation du mot « vert » comme symbole de l’écologie. 144. NOTES [1] Chevalier. Une compagnie de téléphonie mobile a développé une campagne intitulée « Jouer au vert » (Verde stop). « L’association Brasov Vert milite pour la protection de l’environnement » (www. couleurs. de courant et de combustible » (www. « Samedi 17 avril 2010. on a le vert qui renvoie à l’agriculture et d’autre part. électroniques » (www.ziuaverde.ro). figures.ro). offrant un champ généreux à la recherche interdisciplinaire. Dictionnaire des symboles: Mythes. de la protection de l’environnement . bio. de la vie saine.ro) . nous avons constaté que les nombreux contextes dans lesquels il apparaît font de cette couleur un symbole de l’écologie. normes.ro).ro) . Les structures suivantes où le mot vert apparaît sont très innovatrices: « Le coin vert vous invite à recycler.. Alain. En étudiant les occurrences du mot vert dans le langage médiatique roumain. R.ro) . qui implique les interprétants.À la fin de l’activité tous les élèves ont été déclarés chevaliers verts » « La capitale verte – la capitale croît verte ! programme écologique pour Bucarest » (http://www. « À la foire verte on trouve des produits naturels.. sans colorants » (www. Les plus faciles méthodes pour vous débarrasser des vieux appareils » (www.ro) .ubbcluj. des modifications linguistiques et des modifications des habitudes culturelles. Laffont.guerillaverde.com) . Gheerbrant. changement de sens dû a l’évolution du symbolisme du vert qui est devenu symbole de l’écologie. p. des modifications référentielles. 1989. Certaines expressions sont revivifiées. 2). La coutume de porter sur soi du vert a été remplacée par porter sur soi une carte téléphonique verte. « La foire verte est une foire où l’on trouve des produits sans agents conservateurs. Ainsi. p.targulverde.caravane cinématographique dont les films ont un message écologique » (www.capitalaverde..generatiaverde.) reposait essentiellement sur l'emploi massif d'engrais à bon marché (L'Express.facile. de promouvoir et d’éduquer dans l’esprit de la protection de l’environnement » (www. « La génération verte croit au changement de la situation de l’environnement en Roumanie » (http://wordpress..coltverde. . »11 Ce sens est différent de celui utilisé dans le contexte précédent. « Le but de la génération verte est d’informer. Le vert peut être associé aussi à des noms propres : « Guérilla verte . écologique : réduction de la pollution par l’utilisation d’une petite quantité de papier. formes.ro) . « La journée verte est un programme créé pour informer et éduquer en ce qui concerne le recyclage des déchets d’équipements électriques. rêves. coutumes.La „révolution verte “ (. Il s’agit d’un procès dynamique. le vert de l’écologie.com) . col. D’une part. Jean. à Gradistea a eu lieu la dernière action dans le cadre du Mois de la forêt.

710 [3] Julien. «Polysémie des adjectifs de couleur». R. limbajul media. Félix. 83.lexilogos. « Les noms de couleurs ». Paris. Les mots français dans l’histoire et dans la vie. Hachette. Gheerbrant. Dictionnaire latin-français (2001). X-XI [9] Todorov. Trésor de la langue française. Des couleurs symboliques dans l’Antiquité. Alleur: Marabout. Michel (1996). Paris: Librairie Générale Française. figures. Paris : Plon. Nadia (1998). 1980. p. nr. Seuil. cu precadere al culorii verde. Jean-Pierre. 2001 [5] Beaujean. formes. Le Cru et le cuit. normes. Aceasta culoare va fi obiectul analizei noastre in ceea ce priveste sensurile ei in media actuala din Romania. 1978. www. Lévi-Strauss. Claude (1964). Alain (1989). A. 1964. A. Symbolisme et interprétation. rêves. coutumes. Tzvetan. 1989. Cazenave. Pentru a explica de ce a fost denumita ‘ culoarea ecologiei’. Dictionnaire des symboles: Mythes. Paris: Seuil. Sources : Internet. nr. Dictionnaire latin-français. Félix. le Moyen Âge et les temps modernes. p. Cahier de lexicologie..cnrtl. (1959). Paris: R. Dictionnaire des symboles: Mythes. couleurs. 1005 [4] Gaffiot. Gallimard. Frédéric (1837). couleurs. ecologie. Grand dictionnaire des symboles et des mythes. Laffont. Georges (1989). 30 [8] Chevalier. Alain. 1998. simbol. 67-90 [11] http://www.fr/definition/vert RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES Beaujean. coutumes. Cuvinte cheie : verde. 37. Laffont. Marabout. Le Petit Littré. nr. Grand dictionnaire des symboles et des mythes. Cahier de lexicologie. Paris. rêves. 37. prima parte a studiului discuta simbololismul traditional al culorilor. Tzvetan (1978). 270 . p. Julien. Jean-Pierre. Paris : Treuttel et Würtz. Nadia. [7] Lévi-Strauss. Paris : Gallimard. 1959 [6] Leduc-Adine. Leduc-Adine. Paris : Picard. Symbolisme et interprétation. Claude. Jean-Pierre (1980).com. Paris : Hachette. Jean. Gougenheim. Alleur. «Polysémie des adjectifs de couleur». «Polysémie des adjectifs de couleur». Paris. formes.. Gheerbrant. Gaffiot. Encyclopédie des symboles. Le Petit Littré. Le Cru et le cuit. p.[2] Idem. Cahier de lexicologie. pp. Jean. 37. 10 [10] Leduc-Adine. Todorov. 1980. REZUMAT VERDELE – SIMBOLUL ECOLOGIEI. Chevalier. Plon. Paris. normes. figures. APLICAŢIE PE LIMBAJUL MEDIATIC ROMÂNESC CONTEMPORAN Acest articol este o analiza a modului in care culoarea verde este folosita in media actuala din Romania. Portal. Paris.

ca. şi astfel alcătuit încât să acopere o mare diversitate de: . Din păcate însă. 2007) au jucat un rol deosebit în semnalarea şi explicitarea unor fenomene în plină desfăşurare la nivel lexical. de scriitori români. glosar. or domenii particulare. mai ales după anul 1990. 2000. o listă de cuvinte englezeşti şi echivalentul lor românesc (Miroiu. cum ar fi. un deceniu mai târziu. au asigurat un fundament teoretic pe baza căruia s-au compilat numeroase dicţionare noi. de exemplu. chimia. un la fel de modest lexicon (Duncan şi Dimitriu-Caracota. pasul acesta este doar un început de practică lexicografică. aceasta a fost înlocuită cu o abordare orientată spre perspectiva practică (Verlinde.Floriana POPESCU Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi O ANALIZĂ PRIVIND MACROSTRUCTURA LEXIMATELOR ROMÂNEŞTI În ultimul sfert de secol patrimoniul cultural românesc s-a îmbogăţit cu un însemnat număr de lucrări lexicografice impunând atenţiei două direcţii de abordare. 271 . termodinamică şi maşini termice). considerăm că. În acest articol vom face unele referiri foarte sumare la lexicografia teoretică românească şi vom descrie un dicţionar acceptat ca model structural cu totul deosebit (a se înţelege complet) în ansamblul materialelor lexicografice româneşti. dezvoltarea abordărilor teoretice reprezintă şi la ora actuală o imperioasă necesitate. Leroyer and Binon 2009: 2)[1]. lucrările cu caracter aplicativ descriu un portofoliu inegal din punct de vedere calitativ.a). deoarece pentru unii autori afirmaţi ca lexicografi ocazionali este realmente necesară consultarea unei astfel de literaturi. . nu în ultimul rând. de fapt.produse (dicţionar. 1992). Literatura de specialitate (Atkins 1996: 515-6) menţionează importanţa lexicografiei teoretice chiar dacă. Facem afirmaţia aceasta. În ciuda unei tradiţii de peste un secol şi jumătate de practică lexicografică şi în ciuda opiniei menţionate în paragraful anterior. Preocupările privind studiul şi descrierea vocabularului limbii române au avut un caracter constant evolutiv. un modest glosar sau. de istoria şi filosofia ştiinţelor. sau tehnică. Astfel. de etimologie. O dinamică deosebită reliefează interesele privind acest domeniu al ştiinţelor limbii. Evoluţia mentalităţilor reflectate în literatura de specialitate consemnează o schimbare de atitudine din partea unor autori faţă de lexicografia teoretică. Lucrările cu caracter teoretic (Bidu-Vrânceanu. începând cu secolul al XIX-lea. sau într-un caz mai fericit. în ultimii ani. unde. bilingve. Atkins revine asupra atitudinii relative la lexicografia teoretică şi precizează că se poate remarca o coincidenţă între rolul şi competenţele lexicografului şi cele ale specialistului în lingvistică aplicată (Atkins and Rundell 2008: 4). Aşadar. lexicon). limbă şi cultură. de limbă contemporană. mai direct. de exemplu. sub masca „dicţionarului” se ascunde. au oferit metode şi modele analitice aplicabile în alcătuirea şi interpretarea terminologiilor şi. în cazul lexicografiei româneşti. dar bogat.domenii cărora le sunt destinate (generale. un pas important în tentativa de a echivala elemente de vocabular dintr-o limbă străină cu forme corespondente din limba română sau invers (aşa cum este cazul dicţionarelor bilingve specializate). Bidu-Vrânceanu. s. în mai toate cazurile. cu un standard calitativ superior multora dintre lucrările publicate înainte de 1990. una teoretică şi una aplicativă. enciclopedie. fac într-adevăr. Ne referim aici la acei autori ale căror lucrări.

respectiv tabla de materii. peste 98% din leximatele analizate. de exemplu. Respectivele titluri se regăsesc sub forma unor lucrări monolingve. 20 autorilor francezi şi 90 autorilor englezi. c) back matters sau partea de final. iar afirmaţiile se referă strict la corpusul supus analizei. ghid de pronunţare şi lista abrevierilor folosite în lucrarea respectivă Secţiunea c). conţinând trei mari secţiuni: a) front matters sau partea introductivă (a se vedea. dar modeste încercări de a descrie noile achiziţii lexicale în unele domenii în continuă expansiune. deschide leximatul cu o tablă de materii sau un cuprins care asigură descriptivul secţiunilor prevăzute precum şi accesul lor eficient şi rapid. învăţarea unei limbi străine) . cum este cazul informaticii sau al înaltei tehnologii de calcul (Dicţionar explicativ IT & C. 2005 sau Dicţionar Biblic. Astfel. Gherguţ şi Albu. Constatările de mai jos se referă exclusiv la macrostructura leximatelor studiate. 1993 sau Noul Dicţionar Universal al Limbii Române. Secţiunea a). alături de lucrări cuprinzătoare de mare întindere (cum ar fi. anexelor. deschizându-se abrupt cu primul articol al literei A din dicţionarul propriu-zis or cu un cuvânt înainte şi lista prescurtărilor întrebuinţate în explicitări. cum ar fi enciclopediile. specializate). Martin. doar 15 se circumscriu acestui tipar. reguli de ortografie şi punctuaţie precum şi un index referitor la segmentele fundamentale ale dicţionarului. sau diverse tipuri de dicţionare (enciclopedice. 2007) cât şi în traduceri (Ducrot. apendicelor sau listelor suplimentare. de departe cel mai bine reprezentată în corpusul nostru. în cazul dicţionarelor note explicative. vom regăsi informaţii privind gramatica limbii engleze. glosare. Cu toate că elementele corpusului au prezentat trăsături specifice. din două catgorii mari de leximate. constă. observabilă încă de la prima pagină care omite chiar harta leximatului. Interesul faţă de accesul la limbile străine se concretizează şi în compilarea leximatelor bilingve destinate scopurilor didactice şi profesionale (mai ales în cazul traducătorilor sau al interpreţilor de conferinţă şi nu numai). investigaţia macrostructurală a permis şi stabilirea unor trăsături comune. Şcoala lexicografică engleză. 1996.scopuri pentru care sunt compilate (învăţarea vocabularului specific unui domeniu. secţiune tradiţională în structura produselor ştiinţifice englezeşti. 272 - . Dicţionarul enciclopedic. vom preciza doar că baza noastră de date include 150 de titluri: 40 de leximate aparţnând autorilor români. Există şi un număr foarte redus de lucrări a căror macrostructură este tratată cu o oarecare superficialitate. 2008). conform aceloraşi practici. or lexicoane şi sub forma unor lucrări bilingve tradiţionale (publicate în formă tipărită) sau moderne (accesibile on-line). Prima şi cea mai frecventă macrostructură. 2006) am aşezat utile. cuprinde. Dintre titlurile cercetate. ilustrate. la nivel macrostructural. vom regăsi aici diverse referiri la abrevierile folosite. Primul tip de macrostructură se ridică la rangul de trăsătură generală. explicative. Astfel. Webster 1972). indiferent de apartenenţa leximatelor la o cultură naţională sau cu deschidere spre culturile europene care au făcut obiectivul acestei analize. b) conţinutul informativ sau corpul propriu-zis al dicţionarului. este mult mai cuprinzătoare atunci când este vorba de un dicţionar. 1999). de regulă destinată.forma în care sunt prezentate (tipărite sau on-line) Fără a descrie în detaliu corpusul întocmit în vederea efectuării unei analize a macrostructurii unui leximat[2] sau material lexicografic. Preocupările pentru descrierea terminologiilor specializate s-au materializat atât în lucrări originale (Albu. de exemplu.

cât şi operele traduse din limbile franceză sau engleză. Evidenţiem. lista abrevierilor. de fapt. întro primă ediţie a lucrării la tiparul ştiut. o traducere a unei opere din lexicografia engleză. urmează îndeaproape modelul francez. De cele mai multe ori. include un număr restrâns de secţiuni la nivelul fiecărui leximat luat separat. calitativ şi tehnoredacţional toate celelalte leximate româneşti publicate după această apariţie lexicografică monumentală. un istoric al terminologiei medicale. dar au renunţat la el. de liste de abrevieri folosite pe parcursul prezentării. considerăm nu numai că Valeriu Rusu este un lexicograf de excepţie ci şi că leximatul său reprezintă standardul sau punctul de referinţă în raport cu care se pot compara macrostructural. Meritul. Comparând. intervenţii de deschidere a volumului. în general. fiind destinată popularizării termenilor mai greu de înţeles din vocabularul specializat de înaltă tehnologie. un inventar de aproximativ 200 000 de termeni. leximate provenind din cele trei şcoli. care argumentează scopul şi destinatarii acestuia. analizată pe fundalul cuprinzător al tradiţiei leximatelor româneşti.Şcoala lexicografică franceză prezintă un tipar propriu care.unii lexicografi bine familiarizaţi cu tradiţia şcolii engleze ignoră elementele ei de macrostructură şi îşi alcătuiesc propriile lucrări conform tiparelor franceze. în fiecare dintre cazuri. introducere. vom afla. Subliniem că în litera acestei ultime constatări se înscriu. descriind. 2001) sau dicţionarul biblic (1999) precum şi dicţionarul IT (Florian. de a asigura volumului său. şcoala lexicografică românească este foarte apropiată de modelul francez. abrevieri ale titlurilor revistelor medicale de circulaţie internaţională precum şi bibliografia care a stat la baza volumului fac obiectul secţiunii c). unde acestea există. Din cele 18 diviziuni. Afirmaţia aceasta are în vedere atât operele originale monolingve şi bilingve ale autorilor români. primele două leximate sunt lucrări de mare anvergură. 2008). Regăsim interesul particular atât faţă de detaliu cât şi faţă de macrostructură în alcătuirea dicţionarului biblic. Pe baza studiului analitic şi comparativ extins asupra celor 150 de titluri. cel mai adesea. publicat de Editura Cartea Creştină din Oradea. cu referire la şcoala românească. îndrumări pentru utilizarea dicţionarului.unii lexicografi bine familiarizaţi cu tradiţia şcolii engleze au respectat şi au recurs. deja menţionaltul Dicţionar medical (2001) o prezentare de excepţie. pentru a continua cu „dicţionar de la a la z”. însă. fie din partea autorului sau a colectivului de autori fie chiar din partea editurii.lexicografică românească. . În vreme ce ultima lucrare este de mai mică întindere. glosare. iar suplimentele cuprinzând tabele cu diverse date şi informaţii necesare specialistului din lumea medicală. în cele mai multe dintre produsele publicate. preocuparea cu totul deosebită a coordonatorului Valeriu Rusu. din perspectiva macrostructurală. încă de la prima pagină. dicţionarul medical (Rusu. Leximatele româneşti se deschid fără o introducere care să dirijeze spre secţiunile alcătuitoare. nu apare nici un fel de introducere. am constatat. şi în acest caz. 273 . şapte –prefaţă. Astfel. . . ghidul etimologic precum şi abrevierile şi simbolurile folosite în medicină– intră în secţiunea a). în cazul celei de-a doua ediţii[3]. Se vor descoperi. o cuprinzătoare tablă de materii care este redactată în deplin acord cu structura tradiţională engleză.există şi leximate româneşti care au adoptat macrostructura modelului englez. în marea majoritate a lucrărilor. revine celor şapte redactori englezi care au coordonat eforturile a peste 150 de coautori. urmate. de cele mai multe ori calcuri lingvistice din limba engleză. iar în cazul lucrărilor de mici dimensiuni. indexuri. următoarele: . deoarece versiunea în atenţia noastră este.

23. behavioristă şi pozitivistă.” or „lexicografia a fost redusă la o acţiune practică.. Bucureşti: Editura Garamond Rusu.S. Search and You Will Find. editura Academiei R. G (2008). Dicţionar de medicină.CLÉS : contenu. Vol. * * * * * (2004). MOTS. Viorel Vişan şi Marina Păunescu. (s. lexicography has been reduced to a positivist. Bucureşti: Editura Medicală * * * * * (1993).S. behaviourist practical enterprise. P. C. şi colaboratorii (2000). A. Dicţionar explicativ IT & C. Le corpus analysé a révélé l’ existence de beuacoup de similarités entre les leximats en français et le roumain et peu de similarités en anglais et en roumain. Leroyer.T. front matters. Bilingual Dictionaries: Past. prefaţată de un cuprins... RÉSUMÉ L’ ANALYSE DE LA MACROSTRUCTURE DES LEXIMATS EN ROUMAIN La macrostructure de plusieurs produits leximats/lexicales roumains a été à l’ origine de cette recherche dont le but est de souligner les comparaisons avec les macrostructures similaires en anglais et en français. apărută în 2004. E (2005).-M (1996). J. Gellerstam et al.a. [3] aşa au stat lucrurile cu ediţia I apărută în 1974 a Dicţionarului Englez-Român.R. În cazul celei de-a doua ediţii. 1. lexicographic materials. Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic. (2008). Merriam Company * * * * * (1974). and Rundellm M (2008). Dicţionar englez-român. Webster’s Seventh New Collegiate Dictionary. traducerea Gh. M. Dicţionar medical. Present and Future. M (2007). la lexicographie roumaine présente certaines tendences de s’approprier les macrostructures plus précises et plus complexes appartenant à l école anglaise de lexicographie.. Bucureşti: Editura Academiei R. Department of Swedish. trad. (1996). Lexicul specializat în mişcare.. Quand même. Bucureşti: Editura Babel Florian. J. s-au păstrat toate elementele primei însă colectivul de autori a renunţat tocmai la cuprins.NOTE EXPLICATIVE [1] autorii citaţi sunt de părere că „. Dicţionar de termeni economici. B. 274 . A..R. The Oxford Guide to Practical Lexicography.. Bucureşti: Editura All Martin. Noul Dicţionar Universal al Limbii Române.. Oxford: Oxford University Press Bidu-Vrânceanu. S.T.. Bucureşti: Editura All Miroiu. V.”(traducerea mea). Oxford. (editori). Atkins. Economic and Financial Terms. cu acelaşi scop. Dicţionar englez-român. Oradea: Editura Cartea Creştină * * * * * (1972). B. Dicţionar de kinetoterapie. compusul „leximat” împreună cu sintagma din care derivă.. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti Verlinde.S. REFERINTE BIBLIOGRAFICE Atkins. F. Editura Litera Internaţional * * * * * (1999). 1-17 Corpus-mentioned items Albu. din lucrarea lui Verlinde..).S. Albu. unde apare utilizat ca denominativ generic pentru orice fel de produs lexicografic. A. (2001). From Stand-alone Lexicographic Tools to User Driven Task and Problem-Oriented Multifunctional Leximats in International Journal of Lexicology. Anca Măgureanu. Lexic comun. Schaeffer. Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului. Leroyer and Binon (2009: 2) [2] împrumutăm şi folosim. back matters. & C. financiar-bancari şi de bursă. English-Romanian Dictionary of Accounting. EURALEX ’96 Proceedings. Göteborg University. Göteborg: Göteborg University Press.. 515-46. pp.. Dicţionar biblic. Iaşi: Polirom Ducrot. Bucureşti: Editura Andreescu Duncan. (2009). Springfield: G.. Binon. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti Bidu-Vrânceanu. Gherguţ. Dimitriu-Caracota. in M. M (1992). O. 1-6. Dicţionar enciclopedic. Bucureşti: Editura * * * * * (2006). lexic specializat. Vasilescu. Leroyer and Binon (2009: 1-17). a se vedea Verlinde. H. pp.

le traitement spatio-temporel de la scène admet une transformation plus importante du fait d’un découpage et d’un montage nécessaires – que ceux-ci s’opèrent « en direct » ou en postproduction. dans le cas de la captation en continu d’un texte spectaculaire. que l’instance réceptrice se doit de concrétiser. L’allotopie est par conséquent à considérer comme une interface. VERS UNE PROBLEMATISATION DE L’ESPACE SCENIQUE FILME Lors de la conférence du Cercle D’études architecturales en 1967. J’aimerais plutôt problématiser l’existence d’un tiers espace. une zone limitrophe entre deux régions. elle se constitue elle-même en tant que dispositif puisque cet 275 . de juxtaposer le tangible et le virtuel. elle en compose en même temps les frontières : elle est une zone médiane virtuelle qui sépare et rassemble en même temps les deux éléments dont dépend son existence. sur un écran à deux dimensions. médiateur. qui se déploie à l’intérieur d’un emplacement non tout à fait localisable empiriquement. ou texte scénique. sont des emplacements réels à partir desquels se matérialisent un au-delà imaginaire. et qui peut revêtir diverses formes. des sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux. Le préfixe grec « allo » apposé à « topie » précise que cet espace se situe « en un autre lieu ». on voit se projeter un espace à trois dimensions » (D. Elle est une expression spatiale produite à partir de lieux définitivement localisables – c’est bien la scène de théâtre que je vois sur l’écran – mais il s’agit d’un espace scénique que l’instance spectatrice reconstruit à partir de ce qui lui est donné à voir. of French and Francophone Studies Pennsylvania State University. c’est ainsi que le cinéma est une très curieuse salle rectangulaire. la scène de théâtre et l’écran de cinéma sont utilisés afin d’en éclaircir certains traits caractéristiques : « C’est ainsi que le théâtre fait succéder sur le rectangle de la scène toute une série de lieux qui sont étrangers les uns aux autres . elle reste un locus immatériel bien qu’elle entretienne des relations avec des lieux sensibles. qu’il soit localisable et/ou identifiable . Ces deux espaces. Ce n’est pas exactement ces espaces-ci que j’ai l’intention d’analyser.Sandrine SIMEON Dept.E. mais elle ne fait pas qu’aménager cet espace. se situe quelque part entre le domaine spatial de la scène et celui de l’écran. ils ont la particularité de rendre visible l’absent. n’a pas à proprement parler de présence physique réelle. Michel Foucault énonce clairement son intérêt pour les espaces intermédiaires et hétérogènes. En outre. est enregistré sur un support audiovisuel que je qualifierai de « texte filmique[1] ». Cet espace. Lorsque Foucault esquisse les modalités de fonctionnement de ces divers types de lieux qu’il nomme « hétérotopies ». Ces espaces seraient des « contre-emplacements […]. telle que je la conçois. Dans le cas d’une multicaptation[2]. bien qu’ils soient effectivement localisables » (Dits et Ecrits 755) dans le monde sensible. Parce que ce nouvel espace mérite d’être nommé. 758). au fond de laquelle. afin d’être davantage problématisé et mieux défini. l’ensemble de la scène est filmé sans que l’espace scénique ne soit modifié – bien que l’espace tridimensionnel de la scène soit reconverti aux deux dimensions de hauteur et de largeur de l’écran. de la scène et de l’écran. USA ALLOTOPIE. Cet espace naît dès qu’un texte spectaculaire. Ainsi. je l’ai baptisé « allotopie ». L’allotopie. leur jonction et point central d’interaction .

Ce mécanisme souligne adéquatement le processus qui modifie les propriétés de l’espace scénique. à l’instar de tout message. Cet espace impensable naît de la confrontation d’éléments qui existent en soi. L’allotopie est cet espace virtuel perçu et conçu psychiquement . la rencontre incongrue d’éléments congrus crée ce topos. agent médiateur. l’allotopie décrit un espace qui. c’est une image psychique dont l’existence dépend de la participation de l’instance réceptrice. Cette interaction est de nature spatio-temporelle. et la manière dont. n’a pas de sens ni de forme en lui-même. elle doit néanmoins sa concrétisation à l’instance réceptrice. selon le schéma de communication de Jacobson. De la même manière. à partir des éléments qui le composent. En effet. la dématérialisation qui s’opère lors de son transfert de la scène de théâtre sur le support filmique. se déploie pourtant au niveau psychique . Si l’allotopie est le lieu – et le moment – de transfert et de transformation de l’espace scénique à l’espace écranique . représente le lieu de la scène de théâtre et se réalise à l’intérieur des limites concrètes de l’écran. L’allotopie se situe en deçà des perceptions premières et matérielles. et qui sont composés autant par le metteur en scène du texte spectaculaire que le réalisateur du texte filmique. se crée cet espace allotopique. ce tiers espace désigne. et qui. A l’instar du miroir. Elle est un lieu de rencontre qui n’existe qu’en vertu de cette rencontre justement . lorsque l’on considère l’allotopie. il est conçu. Bien qu’entité physique tangible et palpable. il est essentiel de repenser le sens du « voir » : ce n’est pas l’œil qui voit. elle donne à voir un espace virtuel dont l’émergence résulte de l’interaction entre ces emplacements localisables – l’espace scénique et l’écran. puis la matérialisation de l’espace scénique entre les moments du filmage – en passant par les procédés de montage – et de son apparition sur l’écran. Une métaphore de nature différente permettrait peut-être de mieux se représenter le moment où. L’espace de l’allotopie. Cette opération 276 . s’il n’est pas imaginaire. lui transmet comme information. et qui revêt certaines des qualités du miroir. La téléportation quantique ne décrit pas un transfert de substance de terme à terme . le miroir reflète un lieu qui n’existe pas en soi. reflète et réfléchit des emplacements dont son existence dépend. ce transfert résulte en une intrication d’éléments téléportés. linguistique ou autre. L’allotopie est un espace hétérogène et différencié qui agit comme le produit de superpositions et d’interactions davantage qu’il se constitue par une juxtaposition de lieux incompatibles – comme le sont les hétérotopies de Foucault. Il assure la liaison entre l’espace réel qui l’entoure et celui. il ne fait que percevoir . l’allotopie est une zone médiane qui n’existe que par l’intermédiaire de tout un système d’interconnexions. Lieu hors de tout lieu. l’œil ne servant que de relais à l’actuel emplacement où s’effectue la « véritable » vision. c’est le cerveau qui voit ce que l’œil. et de nature inévitablement hybride.échange entre les différents facteurs s’effectue selon un système de règles permettant cet échange. mais qui ne sont pas d’ordinaire mis ensemble . au contraire. cet espace agit à la manière d’un lieu de conciliation chargé de propriétés et d’usages distinctifs qui s’envisagerait à la fois comme synthèse et reconfiguration topologique de l’espace scénique tel qu’il est visible sur l’écran. non préconçu. virtuel auquel il renvoie : il incarne un seuil entre réalité et irréalité. lui-même défini par les spécificités respectives que seraient celles du texte spectaculaire en train de se dérouler et celui du procédé cinématographique qui le capterait. elle est un espace qui est moins concevable à l’œil qu’il ne l’est de manière cognitive . Afin d’éclaircir le type de relation qu’entretiennent les hétérotopies avec le monde réel. de manière cognitive. s’il n’est pas matériel. de concrétiser cet espace. En effet. sans pour autant entretenir une relation d’équivalence avec eux. Il revient donc à l’interlocuteur/trice de construire. Foucault a recours à la métaphore du miroir.

grâce aux techniques de montage visuelles et sonores qui minimisent cette discontinuité. Quant au récepteur. déterminée et contrôlée jusqu’à un certain point par les créateurs du film. Mais cette reconstruction n’est pas simplement écriture d’une parole préalable. le créateur du texte filmique et celui/celle qui le regarde se partagent une responsabilité : il revient au réalisateur du texte filmique de produire une temporalité continue inhérente au texte spectaculaire – sachant que les possibilités d’une telle construction sont infinies. les diverses relations entre son et image. etc. Dans le contexte de l’allotopie. son travail se réalise au sein de l’allotopie. comme dans le contexte de la communication. un langage commun entre le locuteur (le metteur en signe) et l’interlocuteur (qui interprète adéquatement ces signes). Ensuite. qui garantit la continuité spatio-temporelle. il y a eu un phénomène de banalisation par l’habitude des opérations mentales effectuées par le spectateur de cinéma. choix de montrer le tout de l’espace scénique. avec une langue propre. Un dialogue entre un locuteur et son interlocuteur s’effectue dans 277 . La construction/création psychique de l’espace scénique se fait selon un système de significations élaborées dans cet espace. et si le texte spectaculaire est déconstruit. et cela pour au moins deux raisons. Il y a longtemps que celui-ci ne s’est pas levé de son siège dans la salle de cinéma pour échapper au train entrant en gare de la Ciotat . Les deux arguments de fragmentation et de discontinuité qui démembreraient l’espace scénique n’ont donc plus lieu d’être. et celle du récepteur du film. Le réalisateur du texte filmique est conscient de filmer un texte spectaculaire et non un film de fiction. le spectateur en est le pôle de constitution : à la fois exégète. intermédiaire et exécutant. les échelles de plan. il ne cherche plus derrière l’écran le reste du corps de la tête coupée qu’il y voit projetée. elle est écriture d’une autre parole. qu’elle est le produit de leur rencontre. de sa grammaire: montage. Le découpage et le montage de l’espace scénique ne sont pas des moyens pour réduire cet espace. bien que l’impression de continuité séquentielle du cinéma repose sur une temporalité construite. les conventions filmiques servent un dessein différent : il n’oublie pas que c’est du théâtre qu’il filme. par exemple. c’est en dégager les principes afin de mieux l’adapter au langage filmique. Qui ne s’est pas encore familiarisé avec l’invisibilité du montage hollywoodien ? Le cinéma sait contrecarrer la fragmentation que son découpage et son montage sont accusés de générer. Elle est le produit d’une co-production. choix de la prise de vue unique ou du champ-contrechamp entre un personnage et ce qu’il voit. Le réalisateur bénéficie des moyens du cinéma. Puisque l’allotopie se positionne à l’interstice de la scène et de l’écran. Ainsi. les conventions filmiques ne sont plus celles du cinématographe. puisque c’est dans cet espace que vont prendre forme ces fragments et ces apparentes discontinuités. L’allotopie est par conséquent cette zone médiane activée par une double activité mentale humaine : celle. Déconstruire n’est pas détruire. la discontinuité de l’enregistrement audiovisuel a cessé d’être appréhendée comme telle. une co-construction. manipulation et construction spatiale et temporelle selon un principe non synchrone. Sa déconstruction implique une reconstruction.de communication – encodage et décodage – implique une entente réciproque. c’est pour mieux être reconstruit. Tout le monde a maintenant compris le principe du montage. D’abord. ou de n’en montrer qu’une partie. de point de vue subjectif. entre le moment du déroulement ininterrompu du texte spectaculaire sur les planches de la scène (métaphoriques ou non) et celui de l’apparition de l’espace scénique sur la toile de l’écran (constitué à partir d’un montage en direct ou en postproduction). l’allotopie. il est le « chef d’orchestre » chargé de rendre cohérent le jeu de l’ensemble des éléments qui lui sont présentés dans le processus de construction de cet espace. mais simultané (souvent vécu comme synchrone) .

Foucault. Michel Foucault a lansat noţiunea de <heterotopie>. La multicaptation est un terme forgé par Pascal Bouchez. L’allotopie ne sera plus considérée comme une « excroissance » par ses détracteurs dès lors que la portée épistémologique de cet espace et sa valeur ne seront plus questionnés mais acceptés -. atât o scena de teatru cât şi o sală de cinematograf sunt spaţii tangibile care se juxtapun şi de unde apare o serie de locuri imaginate sau virtuale. l’origine. puisque celle-ci est décentrée. Paris: Gallimard. nici imaginar şi nici identificabil în ‘lumea reală’. De exemplu. 4 vols. Michel. 1943. Récrire le théâtre (et Mesguich) en images et sons. elle se revendique comme un espace hybride et interstitiel dont la formation dépend de la participation de l’instance réceptrice dans la construction mentale de ce nouvel espace. l’allotopie signale la formation d’un espace particulier et dont la légitimité a besoin d’être attestée. prétendument. Pentru o mai bună definire a acestui spaţiu ‘nou’. puisque la tension entre les deux espaces de la scène et de l’écran s’évalue encore selon une sorte de hiérarchisation où l’espace de la scène devrait être intouché par celui de l’écran qui. utopie. (2007). Peut-être alors le texte filmique réalisé à partir d’un texte spectaculaire sera-t-il en mesure d’affirmer son indépendance. [2] La multicaptation nécessite un enregistrement direct d’au moins deux textes spectaculaires en public avec un travail de préparation et postproduction. prin combinarea prefixului allo’-‘ în celălalt’ cu ‘topia’-‘loc’. Elle est cette troisième dimension qui met en scène l’épaisseur de signes qui constituent le texte spectaculaire. L’allotopie postule une valeur herméneutique. ayant désormais un espace dans lequel évoluer. l-am denumit ‘alotopie’. NOTES : [1] Dans le contexte de cet essai. Una din trăsaturile distinctive ale heterotopiilor este aceea că ea cuprinde mai multe spaţii care sunt aparent incompatibile. et l’allotopie se prête à cette transformation.de même que son origine. Filmer l’éphémère. Paris : Plon. Foucault a envisagé l’existence d’espaces en marge d’un monde qu’ils tentent de compenser mais qui sont nécessaires justement parce qu’ils défient les catégorisations et les frontières. je choisis l’expression plus neutre de « texte filmique ». sur son propre terrain et avec une rhétorique qui lui est spécifique. heterotopie. afin d’en assembler les meilleures prises de vue. 278 . défini comme le résultat de l’enregistrement audiovisuel d’un texte spectaculaire. L’allotopie est constitutive de ce que l’on pourrait nommer le « troisième » temps du théâtre. Cuvinte cheie : allotopie. il ne se constitue pas en opposition au texte spectaculaire. TEXTES CITÉS Bouchez. l’altèrerait. audio-vizual. (1984). Pascal. Comme l’hétérotopie. Nu este nici utopic. Aş dori să identific un alt tip de spaţiu care apare atunci când o piesa este înregistrată audio-vizual. Villeneuve d’Ascq : Septentrion. Si à l’intérieur de cet écart un texte filmique se construit tout en hétérogénéité.un échange qui ne considère plus comme absolue et centrale la source. un spaţiu care cuprinde caracteristici ale utopiilor existente deja în lumea noastră. mais une fin. REZUMAT ALLOTOPIA – PROBLEMATIZAREA SPAŢIULUI SCENIC FILMAT In 1967. Este situat ‘într-un alt loc’. [3] Je fais référence à la formulation d’Henri Gouhier : le théâtre est un « art à deux temps » in L’essence du théâtre. Ces étapes de déconstruction et reconstruction ne sont pas la fin. Dits et Ecrits. relativisée à partir du moment même où une autre instance intervient et dicte sa propre parole. Alotopia este spaţiul care face legatura între domeniul spaţial ale scenei şi cel al ecranului.

Above 279 . that public trust will quickly crumble down if the population’s optimistic feelings have been overacted. is to be reconsidered by Obama later. thing. Let us begin with the empty half of the glass.Daniela ŢUCHEL Universitatea „Dunărea de Jos”. (c) thwarting of a living. affair. much concerned with the opposite actions of separating and unifying. In limiting human action. concern. One can consider that this reifying process in stages is the initiative of a ritual. Reification is the gateway to alienation and deification. claims that there many practices threatening the interplay between reifying ambiguous meanings. It seduces us by limiting the anxiety that comes with ambiguity. Our first notation: in a Washington Post interview. promotes separation and fragmentation. reification limits volition and. Symbolically. property. Once understood. matter. marking the end of the Cold War. one of the most serious and insidious [practices] is that of reification. Obama means to make a speech at the very Berlin spot where Ronald Reagan had uttered. The second notation: upon touring Europe. during the political campaign. Galaţi TRENDS IN INTERPRETING REIFICATION In the foreground of the enterprise of investigating reificatory phenomena is the effort to rationally understand a phenomenon. “Arguably. Reification is on trial for a number of things that flow from its occurrence. Kennedy’s speech in the wake of the Berlin Wall construction. It thus limits our obligation and commitment to each other and. Philosophers once conceived of res extensa versus res cogitans. tear down this wall!” Our third notation: because the event just mentioned did not take place as meant. It aims to limit human action by limiting ambiguity. the wall will undercut diversity and thus damage the evolution of human relations. a multiple charge of (a) harm brought to human relations. Amardo Rodriguez (2002). Gorbachev. in sum. In our world. the phenomenon may no longer haunt one’s mind. however. The metaphor of the wall. in other words Barack Obama trying to give solid foundations to the United States once again. under which conditions one may develop a self-perception called ‘beingness’. in so doing. some researchers of the phenomenon we are discussing agree that reification cannot encumber the occurrence of new and different ways of understanding the world. business.” This is. bringing down a wall. (b) blockage of interpretive processes. in his article entitled “Culture to Culturing” published by Journal of Intercultural Communication. the latter is directed to a thinking and thoughtful being. responsibility. Obama requires that he deliver a speech to the crowd precisely where president Kennedy said in an equally famous piece of rhetoric “Ich bin ein Berliner” – which is the balcony of Berlin’s City Hall. putting up a wall is very frequent. going to a wall. Let us follow its presence in the recently begun presidential career of Barack Obama. flexible whole that is the world we inhabit. the reification of the situation into painting a wall. consequently. the famous words “Mr. humans are on a par with those things they are unable to control. The former is useful for denoting the physical existence or the physical world. The Latin word res can be translated into English as: object. Obama speaks and warns – the latter verb is the accompanying statement commentary that the newspaper uses – that he will not be capable of vaunting quick results. pessimistic or diffident voices about reification. The historical moment was John F. implicit here. By understanding. Nonetheless.

or pragmatic hedge.” There is dynamic contamination going from humans to the elements and back. when contrasted to machine writing. but (s)he may also choose to deal with common dreams. by the agency of culture engendering ‘imagined communal values’. dealing with facts. To thingification. Calif. The examples she gives are ancillary to a demonstration of reification too. from Shakespeare and Dickens”. racing against winds that might whip the blaze back to life.this and with all this. which is ‘thingification’. race [+ANIM]. We intend to show here the ways in which reification helps towards a liberation from anonymity. In this case. If we have encounters that unnerve us. fulfilled and unfulfilled imaginings. 2. structures and principles. instead of compelling them to follow the contortions of the hand-written word?” (passage in our translation from “Lecţia de scriere” in Dilema Veche. Human hypostasis placed in a different context shifts off a human attribute (possibly a ‘reification fallacy’ for logic) and installs the treatment due to a concrete ‘thing’ – which is a distortion of normalcy. it pleases us to circulate a synonym for our basic concept. The individual has to deal with impositions. explained by Wikipedia as “an effect of reification which results from supposing that whatever can be named or conceived abstractly must actually exist”. Let us pick the case of computerized writing: a hand-shaped letter seems to contain the mark of the writer’s personality and human warmth. epistemologists may dispose of the alternative ‘hypostatization’. as if feeling the need to be backed up by Descartes’ recognition of human-ness. we can exclaim. there can also be a discourse community for him or her. it is easy to approach the opposing tendency towards humanization. reification supposedly can be described as a bio-genetically driven feature of the Darwinian survival mechanisms. handling artifacts. Practice supports a neurological link between manual dexterity and speech. I was petrified. #259. “Might we save one year in the life of schoolchildren if we were merely to apply to the digital system? Couldn’t by any means their brain connect from the first minute the synapse of the thought to the neuron pressing the keys. in the cultural imagination of its citizens. and we have consequently emphasized their alternating moves as dictated by the nature of the grammatical subject: wipe out [+ANIMATE]. An informative (often single-word) variable of thingification of states of affairs allows the speedy dissemination of information. destroy [-ANIM]. “Thus the city of London is inseparable. Kramsch (1998: 8) observes that “imaginings are mediated through language” and language is a metaphor for cultural reality. or point-of-view distancing device can also be looked upon as a sample of reificatory language that addresses an abstract level of communication while making the activity less communicatively efficient. “Rose gardens have been immortalized in the French imagination by Ronsard’s poetry”. Lucian Mândruţă comments on school rules forcing the young one into a physical contact with the letters. who starts her demonstration from the double effect of culture on the individual – liberating and constraining – because there is a real community for him or her. One modality of causing reification to exist is to slip into the world of abstractions through lexicalization. for instance to use I think frequently in discourse. – Firefighters rushed to wipe out the last remnants of a wildfire that destroyed dozens of homes in the hills above this scenic coastal city. I think can be the signal that discourse will switch 280 . whip back [-ANIM]. From reification. Communities and ‘imagined communities’ is a distinction theorized by Kramsch (1998). 2009). Let us illustrate with the stylistic choices of an item of news dated May last year and issued by the Associated Press: “SANTA BARBARA. from randomness of nature. We believe that this cliché. We opt for two of her examples: 1.

from slow. going against the previously notified lifeless material. periphrastic wording. Evans 2007). writing about robotics laws in Anale (2006). the move is a predicate transfer going not only one-way but also two-ways. Next. Iamandi (p. when machines take over dehumanizing activities. a relational-component will help him make the index and the referent correspond. the element or entity that is either the person willing to eat a ham sandwich (and is remarked by his neighbor in the restaurant) or the person who has ordered that sandwich (and is remarked by the waiter of the restaurant). The robot-human relationship can be maternal. humans are being allowed to become more human. loving and kind. the memorizing brain makes available a huge empiric digest. Jud Evans (University of Central Lancashire. it functions like an initiative meant to prevent some face threat. one notices a movement of mechanical intelligence towards human intelligence and death. In his robot stories. denoting a thing and sending the interpreter to the index. “no woman wants to feel replaceable by something with none of her faults” (1983. i. “I am parked out back”. interests and anxieties with particular reference to one’s current preoccupations and concerns. From a basic property to a derived property. the verb ‘be’ is controversially claimed by trends in linguistics to be denotative of the existential modality of the subject – therefore. Basically. in Asimov’s wording. “This is parked out back” vs. and man’s development of technology and movement towards artificial intelligence and immortality. has the following comment to make: “Whenever the personal pronouns I or me or mine are conversationally generated and introduced. Iamandi comments that Asimov’s laws (issued in 1983) – laws in robotics – resemble moral laws that can be broken. makes arresting reference to humanization. The computer nowadays may stultify and degrade through dull repetitive tasks prescribed to the human brain. apud Iamandi. while deictically pointing to the present moment. p. Yet. ‘Be’ confirms by agreement tense and numeral nature. There is fear of mechanical intelligence. He says. no verb at all (cf. romantic. First. as follows: “a robot may not injure a human being nor. the decoding interpreter will get control over features of animacy in the subject-entity. Three components will guide the entifying process. Strategically. May 2007. an interpretation licensed by the relevant conceptual correspondence between the animate entity “owner” and the inanimate entity “car”. This is a possible outcome signaled by Isaac Asimov and called the Frankenstein Complex (P. In this case. Humanization is shown possible: robots get features which humanize them. Let us turn the discussion to romantic fantasizing trends. Hence. robots invariably submit to rules whereas humans tend to break them.e. the decoder stops upon the nominal expression in this deictic or indexical context: ‘the ham sandwich’. spoken by a customer while handing a valet attendant the key to his car. 44). S. to a more generalized inexactitude. p. allow a human being to come to harm” (ibidem). apud Iamandi. 42). Asimov deliberately creates confusion between robots and people. Warrick 2002. The paraphrase of the second utterance is “I am the owner of a car parked out back”. Then. the protection of humans is required and can be obtained if the basic law of robotics is. England) authoring the internet material “Philosophy and the Reification of the Unreal”.” Keeping the discussion in the field of grammar. like in Nunberg’s further examples. even though more accurate. including a complete (if somewhat fractured and abbreviated) personal autobiography and a constantly updating compendium of one’s current moods. In general lines. Asimov’s robots are male. a new synonym can lengthen the list we already initiated in support of reification: entification. Nunberg in “Transfers of Meaning” (1995) explains in a famous example – “The ham sandwich is getting impatient” – the transfer upon an argument of a property-bearing entity. 45) 281 . according to Iamandi. through inaction. actions. Petru Iamandi.

Confessions about the experience of scholarship. the device meant to maintain life in the cerebral suprastructure. as a person’s essence. that is. We approve of the message and quote the philosopher: “The censoriousness of an age is not an illusion. One is that life itself is sheer value and an artificial prolongation of its span is a moral thing to happen. al posesiunii suverane de detalii. but a grim reality” (Cronin 2003: 93)." Unfortunately. we mean to apply it here with milder connotations of reduced freedom. the body stays disgracefully paralyzed because the spine cannot respond to the nervous centres in the new head. for some time now. Robert White by name. while the rest of the body merely exists as a support. Of course these are not the only positions. the focus of attention is on the concrete actions that typify practice (especially those that begin and end with the human 282 . rather than to objectify or reify an "answer. and intelligence. Confesiuni despre experienţa erudiţiei aici. rather than the head. then man is not unique. we note the following. over here. the answer rests on technical manipulation of information as thing or commodity. One common trait the two positions share is an embeddedness in the immanent to the point of ignorance of the transcendent (among other things). woken up by a feeling that books are well known and details are supremely owned”]. His aim was to lengthen individual lifetime in case a body is degraded whereas the head is still functional. ontologizing lexical semantic resources for the life of man’s intellect. doct. One lays hands on a good head and screws it on a healthy trunk. organic or inorganic – represents intelligence. Am cunoscut acea juvenilă dilatatio animi. It is the story of an American neurosurgeon. and ethical behavior extends to all systems because any organizational pattern – human or nonhuman. but they do represent the heart of the contradiction. on the contrary he exists on a continuum with all intelligence. You put off a personal opinion out of the scruples of seeming learned while producing the inventory of other people’s opinions.” [in our translation. The second refers to the brain. stârnită de sentimentul cunoaşterii de cărţi. plăcerea de a medita asupra unei teme e înlocuită de plăcerea de a «aduna material». seems to us to perform a demonstration of how violations of moral law come to a tangency with the treatment of individuals as means and not as ends in themselves. What has been achieved above is. To professionals. în Vest: „Am descoperit că. to our mind. I have come to know this juvenile dilatatio animi. Even though censoriousness in its aggravating nuances uncovers political repression. To some. who had been training himself for a long number of years to succeed in transplanting a man’s head onto a different body. in the West: “I have found out that. energy. resuming his 1977 Bonn notes (in Dilema Veche. the discourse on economic affairs today does reify positions. iar efortul de a formula expresiv – de acela de a cita exact. #269/ 09 aprilie 2009. Pleşu cites from a letter written by Culianu on some Western issues. Towards the end of this memento article. Amâni opinia personală din scrupulul de a inventaria. That is. opiniile altora. The ‘philosophy’ of this undertaking grows out of two typical side-slips in contemporary ideology.concludes: “If the essential elements of the universe are matter.” Andrei Pleşu. the delights of thinking a theme over are replaced by the satisfaction of gathering materials. The experiment as such is subjected to failure from the start: although the transplant may be a success. the goal is to engender an understanding of the dynamic nature of relationships. Turning our attention critically and uncompromisingly to the realities of our day and its possibilities of reification. the answer rests on technical application of a few rules of organization or mediation. These critical days troubled by top-level political decisions have shown that the aim of analysis is not to provide a concrete solution. de la o vreme. and the efforts towards graphical expression – by the accurate quotation.

com/reification_of_the_unreal. and relations that are metaphorically textualized. entifies a colour-sound-matter picture of degradation. in the first place. ed. Annals of the “Dunărea de Jos” University of Galaţi.agent). Kramsch. while ignoring the reasons for the actions and their desired pragmatic outcomes. renderable into English as “not quite the clean potato”. will immitatively degrade their relation as well. man and his train of words. In mid-position. and between the train and its rail. Amardo (2002). hypostatization. Petru (2006). in the second place. through inference. London and New York: Routledge. In a strange way perhaps. “Culture to Culturing”. Oxford: O. while reifying.php/personals/188216/Reificare). Issue 17. published at http://www. the Frankenstein Complex”. entification. in the illustrations commented upon. “Isaac Asimov vs. Existentializing elements are. Translation and Globalization. http://www. Jud (2007). thingification and possibly other future barbarian –ation terminological proliferation meant to theoretically cover frequent findings about fellows in a less than satisfactory milieu.htm Iamandi. “Philosophy and the Reification of theUnreal” http://evans-experientalism. facing Europe and the world in various forms of communication. “Transfers of Meaning”.U. one can see in this poem a combination of reaching understanding as a diagnosis of reification in the Habermas style and hybridization as a diagnosis of reification in the Bakhtin style. Striving to find out what is already reified or perhaps non-reified in us Romanians. objectification. A. Year 18.poezie. This single utterance entifies existential sickness and. it is pehaps suggestive enough to exemplify with and comment upon a three-stanza poem picked on the internet: „prin noi trec anotimpuri cenuşii / animale bolnave / lăsând urme gălbui. The Romanian description “nu e uşă de biserică”. Rodriguez. 12. Since there are no purposeful insertions of punctuation marks. 42-46. Fascicle XIII.P. is equally truthful in pointing to reification. Gâţă. Michael (2003). “fierbem în etuvă” (we’ve reached the boiling point in the drying closet) which is a nicely metaphor-generating. The poem entifies multiple bearers of property.freewebspace. the most prominent relation conveyed by the text is between an animal and its trace. REFERENCES Cronin. Nunberg. we consider that the whole poem constitutes one utterance. we reassert the point of our research: we have meant to dedicate the article to an interpretation of how life answers can be reified in our society. This poem suggests how the world can receive threats about remaining mired in reifications. Geoffrey (1995). argiloase // ne-au mai rămas cuvinte doar pentru / un joc de scrabble într-o limbă apusă // doar ascultarea ne poate apropia cumva / la marginea unei gări prin care trenurile încing / şinele ca un şir de nostalgii plicticoase / depuse pe bătrâneţile noastre de tinichea” [we are crossed by grey seasons / sick animals / leaving behind some clay-yellowish traces // we still dispose of words just for / a game of scrabble in a faded language // by listening only can we be somehow guided / to the edge of a station where the trains / heat the rails like a string of dull yearnings / deposited on our seniority of tin-plate] (our translation of the poem entitled „Reification” by Florin Hulubei.se/intercultural/nr5/rodriguez. Evans. Final emphasis is on properties of inanimacy. 109-132. As a result. Journal of Semantics. Language and Culture. removed or unplugged from life itself for the sake of the logical demonstration. properties which are mostly inferred. picture of social reality. Claire (1998). Because the primary goal of the poet-reader dialogue involves sharing the experience of evil. By way of concluding.pdf 283 .ro/index. dated 2006-06-14. The reified entities are given equivalent degrees of emphasis.

284 .RÉSUMÉ TENDANCES DANS L' INTERPRETATION DE LA REIFICATION Ce qu'on recherche par le langage est la confirmation de l'essence humaine en aspirant vers l'investigation de certains niveaux plus profonds que les options lexicales conscientisées. Mots-clé : réification linguistique. robotisation ) et antropomorphisation de l'univers. (2) utilité dans l'intrumentalisation des conceptes . (4) des risques pour la schématisation des perspectives . (6) des risques dans l'apparition de l'équivoque. Pour que le rapport d'existence devienne un rapport d'essence la réification linguistique est acceptée comme ayant: (1) utilité dans la matérialisation des abstractions . politique linguistique. (3) utilité dans la réalisation des intentions métaphoriques . (7) équilibre entre aliénation (robotisation) et antropomorphisation de l'univers. (5) des risques d'ossification de la dinamique naturelle de la communication . Cet article s'occupe aussi des éléments de traduction et de politique linguistique dans l'espace européen.

DIDACTICĂ DIDACTICS DIDACTIQUE 285 .

286 .

cultural contextualization can play a major role in turning these meanings more explicit. the two are inseparable also because it is the language that supports people in encoding their messages and the meanings of their messages. noticed. Language is vital to understanding our unique cultural perspectives.” (Buffy Sainte-Marie . This has been pointed out in the literature of the field (Thanasoulas. 1993). covering both verbal and non-verbal communication. 1976).1981). implicitly. therefore accounting for both appropriacy of language and of behaviour. by ‘evaluating and questioning the wider context within which the learning of the target language is embedded’ (Thanasoulas. what matters is to ’put [the target] culture in relation with one’s own’ (Kramsch. of lexis: (i) it helps avoid stereotypes. Therefore. We can summate the main reasons of including cultural elements in the teaching of language. Language is a tool that is used to explore and experience our cultures and the perspectives that are embedded in our cultures. As pointed out (Samovar. What is more. 1959). as well as the ‘conditions and circumstances under which various messages may or may not be sent. which are sensitive marks of the cultural differences existing among them. 1997). 1996). when a foreign language is taught/learned. which shows that both communicative competence and cultural competence should be envisaged in the language class. or interpreted’. if they lack (at least basic) cultural insights and information. age. superimposed on. 2001). 1970). the manner in which language and the social variables are related should inform culture teaching in the foreign language classroom.) and . Most authors maintain that the mere focus on grammar. and reflected in that of the language proper. If the cultural component is disregarded. op. lexis or the four skills leaves the learners unable to perform in a competent manner in contact with the target culture. Porter. cultural awareness informs and enriches communicative competence.we can add . that is why there are studies suggesting methods and techniques of incorporating culture in the teaching of lexis. social class. For over twenty years there has been a resurgence of interest in the study of language in relation with society.American singer and song writer.1941) It is a matter of common knowledge that there are significant differences among languages as regards the vocabulary and the meanings attached to lexical units. what we teach is just ‘meaningless symbols or symbols to which the student attaches the wrong meaning’ (Politzer.Yolanda-Mirela CATELLY Universitatea POLITEHNICA Bucureşti CULTURAL CONTEXTUALIZATION IN TEACHING LEXIS – PEDAGOGICAL OPTIONS “Language and culture cannot be separated. and. The origins of meanings and of their significance are in the culture of origin (Bruner. starting from the premise that language is influenced by to social variables (sex. & Jain. Otherwise. location 287 . b. This is refined to a subtler view (Henle. Culture seems to have its own ‘grammar’ (Howell & Vetter. (ii) it enables students to take control of their own learning and to achieve autonomy. cit.(iii) it helps the learners to increase their awareness of the cultural connotations of words/phrases in the target language. Language is interwoven with culture and it is the ‘prototypical tool for interacting with the world’ (Duranti. that maintains that certain linguistic features might make certain modes of perception ‘more prevalent or more probable’. there is a risk that this may lead to cross-cultural miscommunication. Moreover. Therefore.

etc. Yet another mode of sensitizing the students (Henrichsen. 1983). with the emergence of the communicative approach to the teaching of English (Vizental. seen as an essential ’code’ for communication. Let us conclude upon the need to provide at least a minimum of cultural differences data in the language class. as well. Students should be made aware of the newly acquired cultural significance of some terms. 2004. in various ways. the teaching of vocabulary. In recent times. from various sources: giving a second youth to older terms (acid rain. dating from 1850. should include false friends. 1997. and re-entering the current use in our ecology oriented times). 1997.o.short descriptions of various situations where one person from the target culture interacts with persons from the home culture.s. What kind of influence generating differences has been exerted over words to make them get new culturally–specific meanings? They are of various types and origins . register differences should also be taken into consideration. pairs of words. The literature provides a range of views on vocabulary teaching (Zimmerman. 1994) that if totally disregarded.). Dictionaries of neologisms (Volceanov. 1997). producing numerati). for the learners themselves. The teacher’s role is to design and insert awareness raising/sensitizing tasks.visual culture assimilators. insisting on both differences and the dynamics of meanings in time. providing the necessary cultural data. but also from other English speaking areas (Hill rat – from American English). generating shopaholic or -ati. on their way towards independent learning. students can be introduced to some so-called ‘key words’ such as marriage. 2010). with new words covering new cultural circumstances/events appearing permanently. on the basis of authentic input and task type. There are numerous resources pointing to ways of raising the students’ cultural awareness. nicknames – ‘flower people’. Lewis. whenever needed. in order to develop the learners’ habit of being inquisitive as far as such a ‘barometer of social trends’ (Ayto. 2007). it has received a negative connotation (Şerbănescu. acronyms (WAN. similarly. Possible (re)sources for the teacher – and later on. the newly emerged united Europe: Eurobottle.g. the ‘Key Phrases’ dictionary (Nigel. in IT). emphasizing points of misunderstanding or potential culture shock cauze. slogans – ‘ban the bomb’. English has been enriched with terms that have appeared since the 1980s. idioms – in a contextualized manner. while in Romania. Thornbury. medicine: mad cow disease. Pčolinská. IT: phantom bug. borrowings from other languages (e. phraseological patterns. 1998) is focused on ‘culturgrams’ – cultural clusters encapsulating cultural information. after the years of socialism. Thus. British politics: Thatcherite. discoursal. 1990) provides explanations regarding the origin of: catch phrases – ‘believe it or not’. agglutination (affluenza = affluence + influenza). being provided support in taking an inside view of the connotations of such words in the target language/culture. It is a good way of making them understand their own cultural context. and on understanding cultures through key words comparative analyses (Wierzbicka. culture shock. on account of the fact that the semantic implications of a word may differ from one language to another. the main risks are ‘misunderstanding. local cultural constructs a. 2000) point out that English is developing. for example.karaoke). the ecology oriented movement: ecofreak. Another proposal (Peck. homonymy. even animosity among nations’. and ‘cultoons’ . 1998) consists of two interesting tools: ‘culture assimilators’ . warning (Bessmertnyi. affixation using fashionable suffixes (-aholic.social. making a compromise is an asset in the English speaking countries. 2007). All this must be made explicit to the learners. These materials should be used in class. Thus. Japanese . in: finances: firewall. (Williams. sayings – ‘all publicity is good publicity’. are illustrated. 1989) is 288 . idioms – ‘eyeball to eyeball’.

Metodica predării limbii engleze.07. Porter. (2004). Thus. Context and Culture in Language Teaching. Nous pouvons considérer qu’une culture peut être mieux comprise par une analyse lexicale subtile qui marque les différences majeures qui existent entre celle-ci et les autres. (1959). (1996). London: Fontana Zimmerman. Adriana (2007). January-March. Strategies Of Teaching And Testing English As A Foreign Language. The Culture of Education. (1983). Mots-clés: contextualisation culturelle.htm Peck. Bruner.html Thornbury. & Jain. London: Longman Bessmertnyi. Oxford: Oxford University Press Lewis. Bloomsbury Key Phrases. Understanding Culture and Helping Students Understand Culture. Humanising Language Teaching. Washington. Teaching Culture: Beyond Language. (1997). L. Prin labirintul culturilor. London: Bloomsbury Samovar. Belmont.byu. C. Retrieved on 07. Celles-ci sont autant de signaux qui renvoient à des différences d’ordre culturel. Nigel (1990). Bucureşti: Niculescu Williams. Understanding intercultural communication. Historical Trends in Second Language Vocabulary Instruction. E. il y a des différences notoires entre les langues. Iaşi: Polirom Volceanov.: Georgetown University Press Rees.edu/classes/ling577lh/culture. Introduction to the Longman Register of New Words. New York: Human Sciences Press Kramsch. (1976).icaap.co. February 2010. In Second Language Vocabulary Acquisition: A Rationale for Pedagogy. Language. (1997). Language in Behaviour. (1993). lexis. Dicţionar de neologisme ale limbii engleze. Retrieved on 12. Michigan: Michigan University Press Henrichsen. Dimitrios (2001). R. 32:1. (1998). L. BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES Ayto. George (2002). la contextualisation culturelle peut jouer et joue effectivement un rôle majeur dans l’explicitation des sens. (1997). Teaching