P. 1
articol sanatate

articol sanatate

|Views: 509|Likes:
Published by alterantive

More info:

Published by: alterantive on Mar 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2012

pdf

text

original

Sections

 • Laurenţiu BĂLĂ
 • Valeriu BĂLTEANU
 • Gheorghe CHIVU
 • Alexandra CUNIŢĂ
 • Felicia DUMAS,
 • Cristinel MUNTEANU
 • Elena MUSEANU
 • Mădălina STRECHIE,
 • Alice TOMA
 • Ana-Maria TRANTESCU
 • Liliana AGACHE
 • Ionel APOSTOLATU
 • Zinaida CAMENEV, Olga PASCARI
 • Oana Magdalena CENAC
 • Ileana CHERSAN
 • Roxana CIOLĂNEANU
 • Valentina CIUMACENCO,
 • Gabriela DUDA
 • Virginia LUCATELLI
 • Mariana NEAGU
 • ETIMOLOGIE, FORMAREA CUVINTELOR, FRAZEOLOGIE
 • Mihaela CÎRNU,
 • Ina PAPCOVA
 • Casia ZAHARIA
 • Simona ANTOFI,
 • Elena FUIOREA
 • Ludmila HOMETKOVSKI
 • Petru IAMANDI,
 • Fulbert Loukou KOFFI
 • Nicoleta NEŞU
 • Iuliana POP
 • Floriana POPESCU
 • Sandrine SIMEON
 • Daniela ŢUCHEL
 • Yolanda-Mirela CATELLY
 • Anca Marina RĂDULESCU, Oana BADEA
 • ABSTRACTS

ANALELE UNIVERSITĂŢII “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI FASCICULA XXIV ANUL III, NR.

1 (3) 2010

Lexic comun / Lexic specializat General Lexicon / Specialized Lexicon Lexique commun / Lexique spécialisé

EDITURA EUROPLUS 2010

1

Facultatea de Litere, Universitatea« Dunărea de Jos » din Galaţi Analele Universităţii « Dunărea de Jos » din Galaţi, Fascicula XXIV Lexic comun / Lexic specializat (LC / LS) REDACTOR-ŞEF Doina Marta BEJAN, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi COLEGIUL ŞTIINŢIFIC: Marius SALA (Academia Română), Grigore BRÂNCUŞ (Academia Română), Jean-Claude BOULANGER (Université Laval, Canada), Angela BIDU-VRĂNCEANU (Universitatea din Bucureşti), Gheorghe CHIVU (Academia Română), Alexandra CUNIŢĂ (Universitatea din Bucureşti), Stelian DUMISTRĂCEL (Universitatea „Al.I.Cuza“, Iaşi), Ana GUŢU (ULIM, Republica Moldova), Denis LEGROS (Université Paris VIII, Franţa), Elena PRUS (ULIM, Republica Moldova), Lucia WALD (Universitatea din Bucureşti), Rudolf WINDISCH (Universitatea din Rostock, Germania) COLEGIUL REDACŢIONAL: Mihaela CÎRNU (Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi), Gabriela DIMA (Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi), Maria EGRI (Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi), Virginia LUCATELLI (Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi), Floriana POPESCU (Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi), Daniela ŢUCHEL (Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi), Angelica VÂLCU (Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi) Oana Magdalena CENAC (Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi) – Book reviews editor Anca GÂŢĂ (Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi) – Administrator de site web designer EDITORUL SERIEI LC / LS: Doina Marta BEJAN REDACTORI RESPONSABILI AI NUMĂRULUI CURENT: Doina Marta BEJAN, Oana Magdalena CENAC, Mihaela CÎRNU Seria LC / LS este accesibilă celor interesaţi prin schimb interbibliotecar asigurat de Biblioteca Universităţii « Dunărea de Jos » din Galaţi, la adresa de mai jos: CENTRUL EDITORIAL : « Centrul de cercetare în teoria şi practica discursului » din Universitatea « Dunărea de Jos » din Galaţi, str. Domnească, nr.47, Galaţi, Cod poştal 800008, România Telefon: +40-236-460476 Fax: +40-236-460476 TEHNOREDACTARE ŞI TIPĂRIRE : Editura EUROPLUS e-mail: office@europlusgalati.ro ISSN 1844-9476
2

Angela Bidu-Vrănceanu In honorem

3

Doamna ANGELA BIDU-VRĂNCEANU este profesor universitar, doctor, conducător de doctorate la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, cercetător principal la Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan-Al.Rosetti” din Bucureşti. Cunoscută pentru preocupările ştiinţifice în domeniul lexicologiei, semanticii, terminologiei, lingvisticii teoretice şi aplicate , a publicat numeroase studii (aproximativ 100) şi cărţi (12), singură sau în colaborare cu alti specialişti. Se remarcă descrierea structurală a lexicului românesc (Limba româna contemporană. Vocabularul, ed.1-l975, ed.2-l985 şi Limba română contemporană. Lexicul, 2005; Structura vocabularului limbii române, l986; Cuvinte şi sensuri, l988). Volumul Modele de structurare semantică, l984, elaborat împreună cu Narcisa Forăscu, a fost în mod deosebit apreciat de comunitatea ştiinţifică şi a fost premiat de Academia Română. Lucrările din ultimul deceniu vizează aspectele aplicative, în corelaţie cu teoria lingvistică modernă: sunt dezvoltate raporturile dintre semantică şi lexicografie, sunt puse bazele metalexicografiei. O atenţie deosebită se acordă analizei lingvistice a diverselor terminologii ştiinţifice (Lectura dicţionarelor, 1993 ; Lexic comun, lexic specializat, 2000; Lexic ştiintific interdisciplinar, 2000 şi Lexicul specializat în mişcare. De la dicţionar la texte, 2007. Perspectiva lingvistică în studiul limbajelor specializate permite caracterizarea fiecărei terminologii studiate, aspect de interes pentru diferite categorii de specialişti. Cele mai recente publicaţii sunt Câmpuri semantice din limba română (2008) şi Terminologie şi terminologii (2010). Doamna Angela Bidu-Vrănceanu a primit pentru a doua oară premiul Academiei Române, alături de colectivul care a elaborat Dicţionarul de ştiinte ale limbii, ed. I - l997 şi ed. a II-a -2001, 2005, în care a redactat articole de lexicologie, semantică, lingvistică teoretică şi aplicată, semiotică, lexicografie şi terminologie. Din l997 este redactor responsabil la revista “Analele Universităţii din Bucureşti”, (seria Limba şi literatura română). Este membru în comitetul de redacţie al “Revue roumaine de linguistique”. A condus ca director de proiect mai multe contracte de cercetare ştiinţifică cu CNCSIS (l997, l999, 2000), antrenând în cercetare tineri, în majoritate doctoranzi; rezultatele au fost publicate în trei volume şi mai multe studii. În momentul de faţă colaborează la proiectul fundamental al Academiei Române – Tratatul de istorie a limbii române. «Centrul de Cercetare în teoria şi practica discursului » din Facultatea de Litere a Universităţii «Dunărea de Jos» din Galaţi s-a bucurat de sprijinul ştiinţific acordat de doamna profesoară conferinţelor Lexic comun / lexic specializat , organizate în ultimii trei ani. Redacţia revistei Lexic comun / lexic specializat, fasciculă a Analelor Universităţii «Dunărea de Jos» din Galaţi, care numără şi foşti studenţi ai doamnei profesoare, îi urează, la moment aniversar, sănătate şi mulţi ani !

4

Professor ANGELA BIDU-VRĂNCEANU, PhD, who is also a PhD supervisor, is currently teaching at the University of Bucharest, the Faculty of Letters and as a principal researcher at the “Iorgu IordanAl.Rosetti” Institute of Linguistics in Bucharest. Reputed for the scientific concerns with lexicology, semantics, terminology, theoretical and applied linguistics, the professor has published numerous studies (over one hundred) and volumes (twelve), both a single author and in co-authorship. It is remarkable to underline here the merits of a structural description of the Romanian lexicon Limba română contemporană. Vocabularul [Contemporary Romanian. The Vocabulary], first edition 1975, second edition 1985, and Limba română contemporană. Lexicul [Contemporary Romanian. The Lexis] 2005; Structura vocabularului limbii române [The Structure of the Romanian Vocabulary], l986; Cuvinte şi sensuri [Words and Meanings], l988. The volume Modele de structurare semantică [Patterns of Semantic Structuring], l984; elaborated together with Narcisa Forăscu, was highly appreciated by the Romanian scientific community and awarded by the Romanian Academy. The professor’s research in the latest decade concerns applicative aspects related to modern linguistic theory: the semantics-lexicography relations are further developed, the foundation for metalexicography being achieved. A particular attention is paid to the linguistic analysis of various scientific terminologies (Lectura dicţionarelor [Reading Dictionaries], 1993; Lexic comun, lexic specializat [General Lexicon, Specialized Lexicon], 2000; Lexic ştiintific interdisciplinar [Interdisciplinary Scientific Lexicon], 2000; Lexicul specializat în mişcare. De la dicţionar la texte [Specialized Lexicon on the Move. From Dictionary to Text], 2007). The linguistic perspective in the study of specialist languages allows for the characterization of each terminology, a fact which is of much interest for diverse specialists. The most recent publications are Câmpuri semantice din limba română [Semantic Fields in Romanian] 2008, and Terminologie şi terminologii [Terminology and Terminologies] 2010. The professor was awarded for a second time by the Romanian Academy as a co-author of the Dicţionar de ştiinţe ale limbii [Dictionary of Language Sciences] (first edition l997 and second edition 2001, 2005), providing entries referring to lexicology, semantics, theoretical and applied linguistics, semiotics, lexicography and terminology. Since 1997, the professor has been senior editor of the review “Analele Universităţii din Bucureşti”, (seria Limba şi literatura română) [Annals of the University of Bucharest, the Romanian Language and Literature Series]. She is also a member of the “Revue roumaine de linguistique” editorial panel. In the capacity of project director for several scientific research contracts with CNCSIS, the National for Scientific Research in the Higher Education System (l997, l999, 2000), the professor has facilitated the initiation into research work practice of young people, most of them working on their doctoral theses. The professor’s doctoral tutorship has enabled doctoral students to disseminate their research results, together with and under their tutor’s aegis, in various publications. At present she is collaborating to Tratatul de istorie a limbii române [A Treatise of the History of the Romanian Language], a fundamental project of the Romanian Academy. The research centre called “Cercetare în teoria şi practica discursului” [Research into the theory and practice of discourse] of the Faculty of Letters, « Dunărea de Jos » University of Galaţi, has benefited from the professor’s scientific support generously granted to the Lexic comun / lexic specializat [General Lexicon / Specialized Lexicon] conferences organized in 2008, 2009, 2010. The editing staff of the review Lexic comun / lexic specializat, General Lexicon / Specialized Lexicon, Fascicle of the Annals of « Dunărea de Jos » University of Galaţi, including the Professor’s former students, celebrate the Professor’s birthday with the best wishes for a long, healthy life!

5

Madame ANGELA BIDU-VRĂNCEANU est professeur des universités, directeur de thèses de doctorat, chercheur scientifique principal à l’Institut de Linguistique « Iorgu Iordan-C.A. Rosetti et déploie son activité d’enseignement à la Faculté des Lettres de l’Université de Bucarest. Reconnue unanimement pour ses préoccupations scientifiques dans le domaine de la lexicologie, de la sémantique, de la terminologie, de la linguistique théorique et appliquée, elle a publié de nombreuses études (plus de 100 travaux) et livres (12), comme auteur unique ou en collaboration avec d’autres spécialistes. Nous citons dans ce sens la description structurale du lexique roumain Limba română contemporană. Vocabularul [Le roumain contemporain. Le vocabulaire] (éd. 1-1975, 2ème éd. – 1985) et Limba română contemporană. Lexicul [Le roumain contemporain. Le lexique], (2005); Structura vocabularului limbii române [La structure du vocabulaire roumain], (1986); Cuvinte şi sensuri [Mots et sens, 1988]). Le volume Modele de structurare semantică [Modèles de structuration sémantique], (1984), écrit avec Narcisa Forăscu, a joui de l’appréciation unanime de la communauté scientifique et a été couronné par l’Académie Roumaine. Les travaux de la dernière décennie visent des aspects applicatifs, en rapport avec la théorie linguistique actuelle: il s’agit des relations entre la sémantique et la lexicographie, par la mise en place de la métalexicographie. L’auteur privilégie l’analyse linguistique des diverses terminologies scientifiques (Lectura dicţionarelor [La lecture des dictionnaires], (1993); Lexic comun, lexic specializat [Lexique commun – Lexique spécialisé], (2000); Lexic ştiintific interdisciplinar [Lexique scientifique interdisciplinaire], (2001) et Lexicul specializat în mişcare. De la dicţionar la texte [Le lexique spécialisé en mouvement. Du dictionnaire aux textes], 2007). Chaque terminologie étudiée est caractérisée du point de vue linguistique; cette perspective linguistique dans l’étude des langues spécialisées s’avère très profitable pour différentes catégories de spécialistes. Les publications les plus récentes sont Câmpuri semantice din limba română [Les champs sémantiques du roumain] (2008) et Terminologie şi terminologii [Terminologie et terminologies] (2010). Madame Angela Bidu-Vrănceanu a reçu pour la deuxième fois le prix de l’Académie Roumaine, avec le collectif d’auteurs qui ont élaboré le Dicţionar de ştiinţe ale limbii [Dictionnaire des sciences du langage], éd. I – 1997 et II-ème éd. – 2001, 2005, où elle a rédigé un nombre important d’articles de lexicologie, de sémantique, de linguistique théorique et appliquée, de sémiotique, de lexicographie et de terminologie. Elle est, depuis 1997, rédacteur en chef de la revue“Analele Universităţii din Bucureşti”, (seria Limba şi literatura română) [« Les Annales de l’Université de Bucarest » (série Langue et littérature roumaine)] et membre dans le comité de rédaction de la « Revue roumaine de linguistique ». Madame Angela Bidu-Vrănceanu est directrice de plusieurs projets de recherche scientifique contractés avec le Conseil National de la Recherche Scientifique dans l’Enseignement supérieur (1997, 1999, 2000). Elle a impliqué dans ces activités une série de jeunes chercheurs talentueux, dont en grande partie ses doctorants. Les résultats de ces recherches ont été publiés en trois volumes et plusieurs études. A présent, elle participe à un projet fondamental de l‘Académie Roumaine, Tratatul de istorie a Limbii române [Traité de l’histoire de la langue roumaine]. Le «Centre de Recherche en Théorie et Pratique du Discours» de la Faculté des Lettres de l’Université «Dunărea de Jos» de Galaţi a joui constamment de l’appui scientifique du professeur Angela Bidu-Vrănceanu, notamment dans les trois dernières années, à l’occasion des conférences Lexic comun / lexic specializat, Lexique commun – Lexique spécialisé. En ce moment anniversaire, le collectif de rédaction de la revue Lexic comun / lexic specializat «Lexique commun – Lexique spécialisé», fascicule des Annales de l’Université « Dunărea de Jos » de Galaţi, qui comprend aussi quelques-uns de ces anciens étudiants, souhaite exprimer sa profonde admiration pour l’entière activité scientifique et professionnelle du professeur Angela Bidu-Vrănceanu, de même que sa gratitude pour son soutien inconditionnel. Bon anniversaire, Professeur ! 6

În cele două tipuri de terminologii. dincolo de o specialitate ştiinţifică anume... Ca disciplină ştiinţifică preocupată de comunicarea specializată şi de mijloacele ei specifice. „Conceptul de terminologie admite mai multe interpretări. în primul rând. similar cu cuvintele lexicului comun. interpretată strict în raport cu problemele comunicării specializate s-a ajuns. utilizate efectiv în comunicarea specializată dintr-un anumit domeniu. Respingem în acelaşi timp teza după care lexicul specializat sau terminologiile reprezintă un interes limitat la comunicarea dintr-un anumit domeniu de activitate. la impunerea formelor lor (cu explicarea originii sau formării lor). «internă». Este o terminologie a specialiştilor pe care o vom numi «internă» [. limitat la atribuirea de nume. În T1 [terminologia «internă»] rolul lingvisticii e secundar. pedagogică a terminologiilor este în creştere.] Terminologia înseamnă.. extinderea lui dincolo de domeniul strict al specialiştilor determină migrarea multor termeni în limba comună.” (Angela Bidu-Vrănceanu 2000:71). în sens larg (T2 ) se constituie în lucrări din ultimul deceniu şi îşi propune descrierea termenilor ca fapte naturale (nu convenţionale ca în T1). tehnic. rolul lingvisticii e diferit. Deşi condiţionată de T1 [terminologia «internă»].. terminologia a apărut şi s-a dezvoltat în a doua jumătate a secolului al XX-lea. ceea ce permite definiţii alternative ale termenilor [. În acest tip de 7 ..ANGELA BIDU-VRĂNCEANU : O PERSPECTIVĂ LINGVISTICĂ ASUPRA TERMINOLOGIEI / TERMINOLOGIILOR CONSIDERAŢII GENERALE „Considerăm că terminologiile.” (Angela BiduVrănceanu 2010:11) „Importanţa socio-culturală. profesional. complex şi variat [. delimitate relativ. realizată fără echivoc într-un anumit domeniu ştiinţific. la o terminologie «externă» de interes mai larg şi pentru nespecialişti.” (Angela Bidu-Vrănceanu 2007:20) „Terminologia «externă» sau socioterminologia are în vedere interesul larg pentru identificarea şi utilizarea adecvată a sensului de către vorbitorii obişnuiţi. Se vorbeşte în acest sens de laicizarea progresivă a cunoaşterii. pot fi numite lexic specializat.. De la o terminologie a specialistului.” (Angela Bidu-Vrănceanu 2007:19) „Terminologia «externă». într-o interpretare de ansamblu. ceea ce favorizează interpretatrea metodologic unitară. Un argument hotărâtor în această privinţă este constituit de constatarea că interesul vorbitorilor pentru lexicul specializat este tot mai larg. De la această valoare se ajunge uşor la desemnarea concretă a ansamblului de unităţi (lingvistice sau de alt fel) . în ultimele decenii. problemele conceptual semantice căzând în sarcina specialiştilor.].] tocmai din această perspectivă interdisciplinară.] Interesul mai larg pentru lexicul specializat (LS) îl pune într-o relaţie directă cu lexicul comun (LC).[. economică. disciplina care se ocupă de comunicarea specializată. ceea ce explică abordarea interdisciplinară şi interesul mai larg pentru aceste domenii. T2 [terminologia «externă»] se preocupă mai ales de problemele decodării şi utilizării sensului specializat la mai multe nivele ale comunicării...

ci şi cu pragmatica.comunicare interesează nu numai emitentul (mai mult sau mai puţin specialist).n.. n..] îşi propune definirea şi interpretarea sensului specializat în mod riguros.] cu lexicologia şi semantica. într-un fel sau altul..] nu dispune de criterii obiective şi precise.]. [.] Diversele aspecte ale raportului termen/cuvânt se bazeză deci pe analiza semantică. când se raportează termenul la cuvânt. Premisa interesului pentru terminologia specializată din perspectiva terminologiei «externe» este reprezentată de circulaţia (atestarea) lor (a termenilor. obiectul de cercetare presupune precizarea relaţiei dintre termen şi cuvânt. dar care face posibilă «laicizarea» cunoaşterii (ştiinţelor)... texte cu un grad mediu sau inferior de specializare). Analiza modalităţilor (tipurilor) de definire este corelată cu descrierea comparativ-diferenţială în clase paradigmatice (bazată pe analiza în componente semantice).. de la vorbitorul obişnuit la lingvist)... iar raportarea (respectarea) nucleului «dur» specializat (sau existenţa unei medii semantice a lui în funcţie 8 .. gradul de determinologizare şi limitele admisibile ale «deviaţiilor semantice».” (Angela Bidu-Vrănceanu 2007:23). mergând până la vulgarizare. OBIECTUL „Obiectul oricărui tip de terminologie este. ci şi destinatarul (la modul general nespecialist.. Din această perspectivă metodele care se detaşează în T2 sunt analiza paradigmatică şi cea sintagmatică. Raportarea la termenul strict specializat este. Acestea pot atrage modificări semantice («dinamica sensului»). (Angela Bidu-Vrănceanu 2007:28) „[..n) în texte de largă circulaţie (cu un grad de specializare inferior.] Analiza sintagmatică privind textele şi contextele în care apare limbajul specialzat [. texte aparţinând mass media sau chiar limbii comune). In raport cu rezultatele obţinute în acest fel se poate ajunge la o interpretare («lectură») adaptată interesului mai larg al vorbitorilor..] Analiza paradigmatică a lexicului specializat [. prezintă importanţă canalul comunicării (în general mass media. lexicologia. [. [. Se admite că în textele de largă circulaţie termenii pot avea libertăţi sau alte preferinţe contextuale. În felul acesta.” (Angela Bidu-Vrănceanu 2007:30) METODA „Indicaţiile metodologice sunt mai precise când se corelează [terminologia «externă».. şi condiţiile de uzaj (mai puţin restrictive decât în limbajeje specializate). necesară pentru a stabili raportul cu nucleul «dur».. termenul. dar accesibil vorbitorului obişnuit.] are rol preliminar sub aspectul textelor şi un rol de rafinare în ce priveşte contextele. Extinderile contextual-semantice pe care la admite utilizarea termenilor specializaţi în texte de circulaţie mai largă (dincolo de textele strict specializate) favorizează modificări ale sensului care conduc de obicei la polisemie.. n. Se îmbină astfel aspectele cognitive cu cele socio-semantice şi pragmatice. admisă ca primordială în terminologia «externă» (T2)”. Delimitarea unor categorii ale lexicului specializat de interes larg [. într-o primă fază. În ce priveşte terminologia «externă» (T2). terminologia «externă» se intercondiţionează nu numai cu semantica..] pentru ca termenii să fie obiect de cercetare în terminologia «externă» este necesară prezenţa sau chiar folosirea frecventă în mass media şi/sau în limba comună [.

Chiar dacă există mult mai multe libertăţi în terminologia «externă». cu consecinţe importante asupra unei terminologii dinamice [. 2000 – Lexic comun. Angela.. ci şi.. Editura Universităţii din Bucureşti Bidu-Vrănceanu. în sine sau în relaţia cu limba comună este obiectivul propriu terminologiei «externe»..] Combinarea analizei paradigmatice cu cea sintagmatică în descrierea terminologiilor vizează. De la dicţionare la texte.” (Angela BiduVrănceanu 2007:25-28) SCOPUL „Sunt admise [.sau toate contextele) reprezintă un aspect de mare interes în analiza sintagmatică a diverselor terminologii.... modificarea raportului dintre terminologizare (LS) şi lexicalizare (LC). lexic specializat. societate şi cultură. scopul comunicării corecte (decodare şi codificare) rămâne fundamental şi se apreciază în funcţie de indicaţiile dicţionarelor generale. explicarea. (Angela Bidu-Vrănceanu 2007:25-31)... Selecţia textelor: Doina Marta Bejan BIBLIOGRAFIE Bidu-Vrănceanu. 2010 – Terminologie şi terminologii. Editura Universităţii din Bucureşti Bidu-Vrănceanu. cât şi activitatea lexicografică (specializată sau nu) de efectuare a unor corpusuri. Corectitudinea comunicării favorizează nu numai înţelegerea. (Angela Bidu-Vrănceanu 2010:25). dezideratul terminologiei «externe» «democratizarea» şi «laicizarea» cunoaşterii ”.] înregistrarea. dicţionare etc.] ca obiective ale terminologiilor atât elaborarea de teorii conceptuale structurând obiectele domeniului.. cât şi problemele de interes general”. dintre limbă..] care să ţină seama de interdependenţa dintre limbă şi cunoaştere. pentru a le stabili atât specificul. CONCLUZII „Lingvistica poate contribui la caracterizarea individuală sau comparativă a unor terminologii. „[. descrierea termenilor specializaţi din diverse domenii. Angela coord. ca instrumente cu caracter social şi accesibil. Editura Universităţii din Bucureşti 9 . în ultimă instanţă. Angela coord. Precizarea libertăţilor şi a limitelor utilizării sensului specializat şi/sau a celorlalte sensuri pe care le capătă un termen în limba comună urmăreşte realizarea unei comunicări adecvate. 2007 – Lexicul specializat în mişcare.” (Angela Bidu-Vrănceanu 2000:71). [.

10 .

..... 85 Termeni din repertoriul lingvistic al rudeniei la romani Terms from the Romans’ Kinship Linguistic Repertory Termes du répertoire linguistique de la parenté chez les Romains 11 .............................................................................................................................................................................................. 46 Quelques termes orthodoxes en roumain et leurs «possibles» équivalents français Orthodox Terms in Romanian and their “Possible” French Equivalents Termeni creştin-ortodocşi românesti şi ”posibilele“ lor echivalenţe în limba franceză Stelian DUMISTRĂCEL.................................................................................................... Considérations sur le vocabulaire de la traduction d’un texte médical ancien Alexandra CUNIŢĂ............................................................................................................................................................................................................................ a Romanian Neologic Loan Viewed in the Perspective of Functional Languages L'emprunt néologique roumain bursă dans la perspective des langues fonctionnelles Cristinel MUNTEANU ............................. 51 Împrumutul neologic românesc bursă din perspectiva limbilor funcţionale BURSĂ (Stock Exchange)............................ 77 Definiţii alternative ale termenilor economici Alternative Definitions of Economic Terms Définitions alternatives des termes économiques Mădălina STRECHIE ........................................................................................... 66 Problema Terminologiei în concepţia lingvistică a lui Eugenio Coşeriu The Issue of Terminology in Eugenio Coseriu’s Linguistic Theory Le sujet de la Terminologie dans la conception linguistique de Eugenio Coseriu Elena MUSEANU ....... 29 Alegerile lui Ippocrat.............. 35 Dimensiunea culturală a termenilor The Cultural Dimension of Terms La dimension culturelle des termes Felicia DUMAS ........................................................ Consideraţii asupra vocabularului unui vechi text medical The choices of Hypocrates..... Doina HREAPCĂ ...... Considerations on a Mediaeval Medical Text Les choix de Hypocrate.................................................... 19 „Sfânta” înjurătură sau mic inventar de termeni religioşi la îndemâna românilor nervoşi “HOLY” Swearing or Small Inventory of Religious Terms of Reach Angry Romanians « Le sacré» juron ou petit inventaire de termes religieux à l’usage des Roumains furieux Terminologia divinaţiei populare româneşti: actanţii The Terminology of Romanian Folk Divination : The Actants Terminologie de la divination populaire roumaine: les actants Valeriu BĂLTEANU...........................................................................................CUPRINS/ CONTENTS / SOMMAIRE TERMINOLOGIE / TERMINOLOGY/ TERMINOLOGIE ............................................................... 17 Laurenţiu BĂLĂ ........................................................................................................................... 25 Gheorghe CHIVU ...................................

................... 131 Poveşti despre cuvinte: LUNCĂ The Story of a Word : LUNCĂ (“river meadow........................... 89 Terminologia ca vector al culturii matematice la graniţa dintre milenii Terminology and the Mathematical Culture at the End of the 20th Century La terminologie et la culture mathématique à la fin du XX.......................................................................... Olga PASCARI ............................................................................................................................................ Une perspective contrastive SEMANTICA/ SÉMANTIQUE/SEMANTICS ................................... 117 Fenomene sonore specifice omului în analiza contrastivă Terms Denoting Human Sounds in a Contrastive Analysis Phénomènes sonores spécifiques à l' homme: une analyse contrastive Ionel APOSTOLATU ..........................................................................................Alice TOMA................................................................................................................... 137 Metaphor Translation in Electronics Terminology Traducerea metaforei în terminologia electronică La traduction de la métaphore dans la terminologie électronique On the English Law Enforcement Vocabulary – Acknowledgement and Argumentation Vocabularul poliţienesc din limba engleză: recunoaştere şi argumentare Le vocabulaire anglais spécifique à la police: identification et argumentation Ileana CHERSAN....................................... holm”) L' histoire d' un mot: LUNCĂ The Degree of Semantic Independence of Elements in Idiomatic and Non-Idiomatic Compounds Gradul de independenţă semantică a elementelor în compusele idiomatice şi în cele neidiomatice Le degré d'indépendance sémantique des éléments dans les composés idiomatiques et non-idiomatiques Zinaida CAMENEV..................................................................................................................................................................................... 103 Probleme terminologice în definirea unităţilor frazeologice în română şi engleză........................ 134 Oana Magdalena CENAC................................... 149 Hiponimia ca modalitate de organizare şi descriere definiţională în limbajul de marketing Hyponymy as a Means of Organisation and Definitional Description in the Language of Marketing L'hyponymie: moyen d'organisation et de description définitionnelle dans le langage du marketing 12 ........................................ everglade................ème siècle Ana-Maria TRANTESCU ............................................................................... A Contrastive Perspective Problèmes de terminologie dans la définition des unités phraséologiques en roumain et en anglais................................................................ 121 Consideraţii privind hipercorectitudinea lexicală On Lexical Hypercorrectness Considérations sur l' hypercorrectitude lexicale Ana-Maria BOTNARU ..... 115 Liliana AGACHE ......... 143 Roxana CIOLĂNEANU ......................... O perspectivă contrastivă Terminological Difficulties of Phraseological Units in Romanian and English....................................................................................................

................. Black and White Considérations étymologiques concernant les noms de couleurs....................................................................................................................................................... 190 ETIMOLOGIE........................................... expressions............................... 212 Modélisation structurale et sémantique des unités phraséologiques en contexte Crearea de modele strucurale şi semantice ale unităţilor frazeologice în context Analysis of the function of the different types of phraseological units (collocations.................................................................................. 197 Übersetzung deutscher Nominalkomposita aus der Fachsprache der Technik La traduction des noms composés allemands du langage technique de spécialité Traducerea substantivelor compuse germane din limbajul tehnic de specialitate Cristian MOROIANU ................................................... 154 The Semantic and Syntactic Development of the Quasi-Modal Have to in English Verbul semimodal Have to în limba engleză: valori semantice şi sintactice Le verbe quasi-modal Have to en anglais: valeurs sémantiques et syntaxiques Gabriela DUDA .............. WORD BUILDING........................................... Alb şi negru Etymological Notes on the Names of Colours... FORMAREA CUVINTELOR.. PHRASEOLOGY/ ÉTYMOLOGIE......................................... FORMATION DES MOTS....................................... 202 Consideraţii etimologice la numele de culori.................Valentina CIUMACENCO ................................................................................................................................................................................................................... PHRASÉOLOGIE Mihaela CÎRNU ... FRAZEOLOGIE/..... 185 ‘What’s in a Name?’ Senses of the Term ‘Construction’ in Linguistic Studies ‘What’s in a Name?’Sensurile termenului CONSTRUCŢIE în diverse orientări lingvistice ‘What’s in a Name?’ Une approche linguistique du sens du mot CONSTRUCTION Mariana NEAGU........................................................................................................ Blanc et noir Ina PAPCOVA............................................................................................................ 219 Valenz und logische Wortzusammenhänge in Komposita Concatination and Logical Connectors in Compound Words Valences et liens logiques dans les mots composés 13 ............................................................................. 161 Semantica dezastrului The Semantics of Disaster La sémantique du désastre Virginia LUCATELLI ............................ idioms) in literary texts Casia ZAHARIA .............. 195 ETYMOLOGY................... 176 Le vocabulaire de la cause The Vocabulary of the Cause Vocabularul cauzei La métonymie des couleurs dans le discours publicitaire The Metonymy of Colours in the Advertising Discourse Metonimia culorilor în discursul publicitar Sanda MARCOCI ......................................

231 Military Speech Acts and Speech Act Verbs Acte de vorbire din domeniul militar şi verbele prin care se realizează Actes de langage dans le domaine militaire et leurs verbes performatifs Ludmila HOMETKOVSKI ...................................... 271 O analiză privind macrostructura leximatelor româneşti An Analysis of the Romanian Leximat Macrostructure Une analyse concernant la macrostructure des matériaux lexicographiques roumains Sandrine SIMEON................................................................. 279 Trends in Interpreting Reification Tendinţe în interpretarea reificarii Tendances dans l'interprétation de la réification 14 .............................................. Application au langage médiatique roumain contemporain Green .................................................................................................................... 266 Floriana POPESCU ... 236 Triada conţinut / formă / calitate în traducerea textului juridic comunitar The Tryad Contents/ Form/ Translation of the European Community Legal Texts La triade contenu/forme/qualité dans la traduction des textes juridiques communautaires Petru IAMANDI ......................................................LEXIC ŞI CULTURĂ/VOCABULARY AND CULTURE/ LEXIQUE ET CULTURE............................................................................................................................................................................................................................. 223 Simona ANTOFI .......................................................................................................................................................................................................................................................... 225 Paratopie...... FIERE Paratopy ..................................................Enunciation and Characters in Laila Ripoll's Play ATRA BILIS Paratopie ......................................................................... Vers une problématisation de l’espace scénique filmé Allotopia sau despre problematizarea spaţiului scenic filmat Allotopia – the problematisation of the filmed stage space Daniela ŢUCHEL .................................. 243 On Character Naming Cum aleg scriitorii numele personajelor Comment l’écrivain choisit –t-il le nom de ses personnages ? Fulbert Loukou KOFFI ..... 275 Allotopie..... Application in Contemporary Romanian Media Language Verdele – simbolul ecologiei......................................"The Colour of Ecology".............................................................................................................enonciation et personnages dans la piece de Laila Ripoll FIEL Elena FUIOREA .............................................. 258 Probleme de terminologie în actul traducerii Problems of Terminology in the Act of Translation Problèmes de terminologie dans l’acte de la traduction Le vert – symbole de l’écologie....................................... aplicaţie pe limbajul mediatic românesc contemporan Iuliana POP ...... 249 Analyse stylistique du lexique populaire dans Les Quatrains du dégoût de Bottey Zadi Zaourou Analiza stilistica a lexicului popular in Les Quatrains du dégoût de Bottey Zadi Zaourou Stylistic Analysis of the Popular Vocabulary in Les Quatrains Du Dégoût by Bottey Zadi Zaourou Nicoleta NEŞU............................... enunţare şi personaje în piesa Lailei Ripoll........

......... 313 MARIE TREPS........ 294 Some Ideas about Teaching Writing as a Process Sugestii asupra predării exprimării scrise Suggestions sur l'enseignement de l'expression écrite RECENZII /BOOK REVIEWS/ COMPTES-RENDUS DE LECTURE ................................................ 301 ANGELA BIDU-VRĂNCEANU (coordonator)......................................................................................... 518 p................................ ABSTRACTS .................... 2009 et 12................................................... 261 p... Editions du Seuil... 373 p.... Bucureşti....................... 290 The Lexicon: A Symphony... Doina Marta BEJAN ...................... Bucureşti........................... Editura Meronia... 305 ALICE TOMA.......................... reeditare 2008..................................... Editura Universităţii din Bucureşti..... Les mots migrateurs..........................................DIDACTICA/ DIDACTICS/ DIDACTIQUE ................................... 2006.............. Les tribulations du français en Europe.................................................................................... 299 MARIUS SALA. nu o notă Le Lexicon : une symphonie............................... Cuvintele – mesageri ai istoriei................................... ISBN 978-973-7839-59-6.......................................... Editura Universităţii din Bucureşti..... Lingvistică şi matematică........................................................... 315 15 ....................... pas une note Anca Marina RĂDULESCU.. 2010. ISBN 978-2-02-086258-5................................................................................................................................... 2009..................................................... 2009 Cristinel MUNTEANU .................... 303 Atelier de traduction nos 11...................... Bucureşti................. février 2009........... Angelica VÂLCU ............ not a Note Lexiconul: o simfonie... 287 Ana MUNTEANU...... Terminologie şi terminologii.......................... ISBN 978-973-737-788-3 Felicia DUMAS ................. Oana BADEA ..... 295 p.................................................. 285 Cultural Contextualization in Teaching Lexis – Pedagogical Options Contextualizare culturală în predarea vocabularului – opţiuni pedagogice Contextualisation culturelle dans l'enseignement du vocabulaire – options pédagogiques Yolanda-Mirela CATELLY ........ 297 Doina Marta BEJAN .......

16 .

TERMINOLOGIE TERMINOLOGY TERMINOLOGIE 17 .

18 .

după luarea în derâdere a aproape tuturor celor sfinte. Artur Gorovei. de botez. în cazurile menţionate) constituie adevărate tabuuri lingvistice şi nu pot fi folosite în contexte blasfematorii (în înjurături. În schimb.. Din 19 . nu putea lipsi dintre cele nouă identificate de autoare. de cuminecătură. inventarul care urmează nu este exhaustiv. care să atenueze oarecum efectul blasfemator. când. Şi aceasta pentru că observaţiile din predica lui Antim Ivireanul (vezi mottoul acestui articol). în introducerea la capitolul Imaginarul lingvistic. de suflet. al cincilea dintre ele fiind cel religios [3]. manifestat în presă (începând cu articolele lui Eminescu din ziarul Timpul. credem noi că ridică un semn de întrebare. Acest registru. în cele ce urmează. căci imaginaţia românilor este. în mod mai mult decât justificat. paradoxal. nesemnificativ. de cruce. care ar fi depăşit cu mult spaţiul unui articol. o trecere în revistă a câtorva termeni religioşi care nu constituie nici pe departe tabuuri pentru români. de lumânare. că cică are mai multe coaste de femeie” [2] Într-un extrem de interesant eseu dedicat Imaginarului violent al românilor. de lege. deloc lipsite de temei nici astăzi. de morţi. Ruxandra Cesereanu identifica. dar şi pentru faptul că un clasament în funcţie de frecvenţa acestor termeni în înjurăturile românilor ar fi trebuit să facă obiectul unui adevărat studiu. înrădăcinată adânc în mentalul popular: „Băiatul care nu-i deprins să suduie măcar de mamă. într-una din lucrările sale. de colivă. practic. nu sunt. dar credem că numărul acestora este. el este departe de a fi exhaustiv. cuvintele cu semnificaţie religioasă (catolică. de exemplu. din păcate. Am optat pentru un inventar alfabetic deoarece este mai uşor de consultat.] că ce neam înjură ca noi. pe care îi folosesc izolat sau. uneori. Pentru francezi. de cununie şi de toate tainele sfintei biserici şi ne ocărâm şi ne batjocorim înşine legia?”[1] Antim Ivireanul Fie şi numai acest motto ar putea constitui deja un inventar al termenilor de care vorbeam în titlul articolului nostru! Din păcate. decât în urma unor transformări fonetice eufemistice. sau pur şi simplu ca interjecţii cu valoare afectivă amplificatoare).Laurenţiu BĂLĂ Universitatea din Craiova „SFÂNTA” ÎNJURĂTURĂ SAU MIC INVENTAR DE TERMENI RELIGIOŞI LA ÎNDEMÂNA ROMÂNILOR NERVOŞI Motto: „[. dar şi pentru locuitorii din Québec. e foarte posibil să fi omis câţiva termeni. Aşa cum am afirmat deja. nelimitată în acest domeniu. peste 90 % dintre români se declară de religie ortodoxă! Credinţă religioasă care. se va însura cu mare greutate. de comândare. până la un studiu de caz dedicat oglindirii în presă a „mineriadelor”). nouă registre ale acestuia. până la ultimul mormânt. de la divinitatea supremă. judecând după înjurăturile proferate oricând şi oriunde. Judecând după bogăţia extraordinară şi după varietatea mereu surprinzătoare a înjurăturilor româneşti putem spune fără teama de a greşi că apetenţa noastră pentru acest tip de manifestare lingvistică este un dat ancestral.. totuşi. de prescuri. de mormânt. de ispovedanie. menţiona această concepţie „virilă”. Ne propunem. în combinaţii ce alcătuiesc un repertoriu aproape inepuizabil de înjurături. românii nu resimt nicio teamă faţă de aceşti termeni.

futu-ţi Cristosu' mă-ti de jigodie (newsgroups.Ce să fie boierule. cu oricare alt termen religios! Violenţa verbală a românilor. dar practic faţă de orice – obiect. 2006: 108) candelă: Candela mă-tii. when very angry. Paştele.ro) colivă: . de ce nu. atotputernicul. situaţie. fără îndoială. crucea mă-sii dă osie. de-a lungul a secole de existenţă. la fel ca în cazul primului termen menţionat.ro) biserică: Îs numai io şi feciorul mieu. ai să ajungi ca Chişoi.observaţiile noastre.com) cădelniţă: Futu-ţi cădelniţa mamii măti de bou! (groups. 2006: 107) cristelniţă: Nici n-apucase să sară din şaretă cînd unul dintre fraţii ei o apucase de ceafă. e adevărat. un adevărat inventar de termeni ce se regăsesc în înjurături şi dintre care. Al doilea termen ocolit în înjurăturile românilor este Isus Cristos. să-şi manifeste violenţa verbală nu numai faţă de Dumnezeu unicul. de parcă românul nervos ar vrea să ia în derâdere. un studiu separat!). deci. futu-ţi Cristoşii mă-tii! (stiri. criminalule. cum este deja învechita Drace! (sau. care spunea: „When angry count to four. nu am întâlnit o înjurătură de genul „…tu-ţi Isusul/Isuşii mă-tii”. imaginarul lingvistic violent al românilor i-a determinat pe aceştia să-şi constituie. cu vreuna echivalentă a celebrei exclamaţii Merde! a francezilor.ro) Cristos: fii blestemat până-n străfundul Iadului. doi termeni religioşi par a fi scăpat de impetuoasa furie blasfematorie a românilor. înjurînd cu voce piţigăiată şi stridentă. cât şi sub forma de plural Dumnezei. sau a nu mai puţin celebrei Shit! a anglofonilor). să dormi prin şanţuri! Se opri. fie în orice combinaţie imaginabilă. disputându-şi primul loc cu numele divinităţii supreme (atât sub forma Dumnezeu. swear. manifestată nu numai faţă de cele sfinte (de exemplu. – ne face să-i dăm crezare lui Mark Twain. figurează la loc de „cinste” în topul înjurăturilor româneşti. De aceea. cu o exclamaţie de defulare.dntis.google. Este puţin curios acest fapt întrucât cealaltă mare sărbătoare a ortodoxiei (şi nu numai!). cea faţă de mamă ar merita. din păcate doar pe jumătate. ci faţă de toţi Dumnezeii posibili ai preopinentului său!). (cronicarii. apoi taică-său apăruse din grajd cu ochi furioşi.” [4] Suntem.com) ceară: Au futu-ţi ceara mă-ti de şmecheră care eşti tu şmecheră !!! (zoso. care nu se mulţumeşte cu o banală interjecţie eliberatoare a energiei negative acumulate. sau a furiei. un popor foarte nervos. derkeiler. în cele mai multe dintre înjurăturile româneşti. nu la fel putem spune despre Cristos/Cristoşi (cu variantele Hristos/Hristoşi)! Acesta este prezent. Ce putem face? Biserica mă-sii dă om prost. ţi-am zis să nu mai te repezi aşa neanunţat? (reactii. alături de Paşte şi de Dumnezeu/Dumnezei. sunt următorii: altar: Futu’i altaru mă’sii de când vine un negru în ţara mea să’mi vorbească despre cât de rahat e poporu român? (drojdie.rol. nu am întâlnit – a se citi „auzit”/„citit” – vreo înjurătură de genul „…tu-i Crăciunul mă-sii”!).com) Te audiez fără nici un avocat. fie singur. încât Bojorina se gândi fulgerător că se auzise pînă la tecarul din poarta popii Zaharia: Cristelniţa mă-tii de fată! (convorbiri-literare. căci dacă. că să rupse tocma acu! Tu-i coliva mă-sii dă viaţă că pă ploaia asta şi-n frigu ăsta tot să stai să dregi la trăsură! (Vintilă-Ghiţulescu. băi. fiinţă (vie sau moartă!) etc.info) [5] anafură: Futu-ţi anafura mătii. cei religioşi. că i-am zis să se uite! (Vintilă-Ghiţulescu.ro) 20 . suflând greu din cauza efortului. unul doar pe jumătate… Primul este Crăciun (personal.

iar e luni. .m-ai bate. cât crezi c-o să mai înghiţim birurile? (gandul.A cui e. (youtube. futu-ţi Dumnezeul mă-tii? . com) mort: Ce mă.. melodia asta e chiar făcută de astfel de oameni tot pentru astfel de oameni. eu vroiam să-i explic frumos la om care e faza cu pătratele. de pun dîrjala pe tin şi îţi rup oasele de mă bagi în puşcărie.weblog.com) ministrul transporturilor ce molifta mă-sii a făcut?? mormânt: Bă futu-şi mormântul mă-tii de handicapat. (agero-stuttgart.info) dumnecat [6]: Dă-o-n dumnecatu’ ei de ţară! (forum.cruce: futu-ţi crucea mă-tii de grecotei împuţit.info) naştere: Şi când se scoală.com) dumnescris [7]: M-a speriat să-mi stea inima. eram cel mai bun la învăţătură şi cel mai iute la horă nu ca tine futu-ţi grijania mă-ti. (mangaliamea. Basarabia.gandul.com) icoană: steliştilor nu veniţi voi la Galaţi futu-vă’n icoana mamii voastre (sport..de) groapă: Luate-ar dracu de oltean împuţit futu-ţi groapa şi copii mă-tii de rahat cu 4 ochi. (international.M-ai bate.Păi. futu-vă închinarea creştinească cui v-a făcut parlamentari.wordpress. (extreamcs...com) Aleluia. maior sau colonel ce-l făcuseră peste noapte. (renasterea. ai? . e-a noastră..ro) 21 . (twisted-minds.ro) dumnezeire: futu-ţi marea mă-tii de gras şi dumnezeirea mă-tii de obez slinos.wordpress. futu-ţi morţii mă-ti nu ai loc de mine? (m. futu-ţi lumânarea mă-tii de beţiv! (cronicarii. dar mai faci tu multe declaraţii care aduc numa ruşine şi mizerie asupra clubului şi.Pentru că am fost deştept mă.com) grijanie: ..reea. aleluia. Dumnezeii mă-sii a mai murit Piticul ăla la Târgovişte? (scribd. aleluia şi „Amin”..ro) Dumnezeu: El. când venea să dăm declaraţii. (literaturasidetentie. Hristosul tău de bandit? Şi înjurăturile alea mă făceau să mă uit lung la el. paytv. futu-i naşterea mamii lui de împuţit ordinar! (ziarulde iasi.şuieră tatăl . tu-i dumnescrisu mă-sii de animal.prosport. insista pe: . mă..com) Dute-n hristoşii mă-tii de handicapat că nu te-a băgat nimeni în seamă. că o dată îmi vin belelele. net) lumânare: .com) moliftă: Cât timp a fost (brainfuzion.ro) înger: futu-ţi îngerii mă-tii (hyperliteratura.Cum e-a ta. ro) Hristos: Bă futu-ţi altaru mă-tii. (evz. iar încins. pentru ce. (ndrey.ro) Atunci.ro) închinare: Futu-i închinarea mă-sii de viaţă! (gabrieladsavitsky.ro) De când Dumnescrişii mă-sii se politizează şi sănătatea? (euxiniu. ro) Dumnecaţii măsii. dieta şi alte cele şi te bagi tu în hristosu mă-tii aici cu cunoştinte de mare culturist..

fr) În afara termenilor care formează acest glosar. de bou cu stea-roşie-n frunte?” (paulgoma.parastas: De la vodcă li se trage. net) Bag (…)-n toţi dumnezeii şi arhanghelii maicilor măiculiţelor voastre de homosexuali năzdrăvani (…) (injuraturi. (webloader. Adormirea Maicii Domnului (Sfânta Maria Mare). biblie.wordpress.ro) pomană: Aşadar. free. evanghelie. futu-le-aş parastasu’ mamii lor. com) paşte: Paştele mă-tii de vagabond.com) Pai să nu-i fuţi Cristosul şi Adormirea mă-sii? (mitza. copacu’.. legate de exemplu de faptul că românii pot înjura.com) Aşa că ce le-aş ura eu preotilor e. (bloguluteo. vedea-i-aş pe toti deportaţi în Siberia… (moshe mordechai. mai există câţiva pe care. în funcţie de gradul de nervozitate al proferatorului. ţi-am plătit meditaţii şi tu nici măcar nu te-ai înscris la examen! (numisfera.ro) tămâie: „De ce-ai tăiat.wordpress. adormire – poate fi vorba de „moarte”.com) Ar mai fi multe observaţii de făcut. anafura. futu-ţi pasca mă-ti de ţigan borât astăzi şi mâine (newsgroups. sensul pe care acest termen îl are în limbaj bisericesc. nu i-am întâlnit separat în înjurături. (ziarulde sibiu. sau chiar de mai mulţi. cine-i eficient şi responsabil şi cine-i acolo doar de „futu-i pomana”.ro) Futu-ţi Cristosul Bibliei mă-ti Constantine! Îţi place Biblia pt. Au buzunarele mai mari decât medicii iar oamenii ăia salvează vieţi. alături de un alt termen.wordpress... că aproape oricare dintre termenii menţionaţi mai sus poate forma nucleul unei înjurături.” (revista 22. arhanghel. google. Futu-vă Altaru Biserica Cristosu Evanghelia Filoftea [8] etc. sărbătorită pe 15 august –. ai? (newsgroups. de exemplu. că e gratis.ro) prescură: futu-ţi prescura mă-tii (forum. în filmul Balanţa .com) Trebuie spus.com) pască: . ci numai în combinaţii. măi. ro) sfânt: „Băga-mi-aş picioarele în sfinţii ăştia.. sfinţii şi mucenicii să ţi-i fut! Hai odată! (ralucone. mucenic…): Futu-ti biserica şi paştele şi adormirea morţilor mă-tii. aşa cum am mai spus.. absolut orice obiect care le creează (sau nu!) probleme: 22 . maica precista. cu siguranţă! Vom cita în continuare doar câteva astfel de creaţii. dar şi de o mare sărbătoare religioasă.. tot ca musca în curu’ calului.1992. ne-ai minţit că înveţi şi termini liceul.cumicu. de hoţi. cel puţin în ceea ce ne priveşte.derkeiler. (alinamd.derkeiler.com) Bă.wordpress. futu-ţi tămâia cui te-a ouat. parastasul şi prescura? (groups. de altfel.. mă.. regia Lucian Pintilie) futu-ţi Cristosu şi Maica Precistă şi femeia de servici care te-a învăţat să scrii mess-uri.da mai taci odată. precum şi de imaginaţia sa.org) Futu-ţi cristoşii. ceara. în care întâlnim patru şi chiar cinci termeni religioşi (exemple cu doi sau cu trei termeni fiind cele de mai sus): Măi Ghiţă Căcărează. enoriaşilor! Futu-vă paştele şi evanghelia mamelor şi taţilor voştri! (Victor Rebengiuc.

păi dacă nu le făceam un proces. futuere.” (pro-saeculum.wordpress. căci. am dansat de nu mai pot!” (kombat. numeroasele variante de genul „…tu-ţi…”.com) fie. da-am uitat: Goiciu-i ăla de-a decapitat la unu’ picioarele cu toporu’? . Se opinteşte în cizme mai bine şi coşciugul coboară alene.). blogspot. sta câteva secunde şi în stilu-i caracteristic imi spune: „Futu-ţi cetania mă-tii! De unde soarele mă-tii ai mai apărut şi tu?” (cupixul.ro) Futu-ţi tehnologia cui te-a făcut. „…tu-le…”): Moroşanu: „Tu-i mama ei de salsa. după ştiinţa noastră.Nea Nicule. cobor pe scări! (bloguluflorescu. credem că dacă s-ar alcătui un clasament al diverselor popoare în funcţie de înjurăturile proferate.Ei futu-ţi lumânarea mă-tii.ro) Mi-l şi imaginez pe bunic’miu uitându-se lung la mine.com) . îmi plătesc dările. Marinică. constata unul aburcat pe o movilă de pământ maro. deci mă duc la vodafone şi le fac un scandal cât casa !… tu-le mama lor de hoţi! (mickelasblog. în scopul de a atenua cumva efectul blasfemator al acestora [9]. stau la 4! Nu-i nimic. (liviualexa.Ăla. 133) În sfârşit. absenţa primei silabe a acestui verb (de aici.Porc bătrân şi împuţit! Grijania şi pomana mă-sii! se apuca Nuţica să-l suduie cu foc. (zf. cuvinte scurte etc..ro) Sau. fie absenţa totală verbului cu conotaţie sexuală provenit din lat. de să le meargă fulgii la toţi şmecherii de bagă reclame (…) (agonia.ro) Săptămâna asta/viitoare. am de lucru. domnule! (paul goma. futu-ţi ’mnezăii mă-tii de criminală! (Familia. dacă eram eu ministru. niciun alt popor. Sau poate ar trebui amintită o anume formă de economie sintagmatică prezentă uneori în înjurături (aceasta determinându-i pe utilizatori să folosească enunţuri cât mai succinte. românii nu au astfel de preocupări. mai rău. printr-un fel de afereză. îţi arăt eu ţie! (ioanabogdan. ca în exemplul următor: Ridică-te. Singurul lor efort de atenuare a înjurăturilor este. blogspot. paştele tău de mizerie civilizată şi easy-access ce eşti!! (paidece. ar mai trebui remarcat şi faptul că în timp ce francezii sau canadienii din Québec au tendinţa de a eufemiza termenii religioşi pe care îi folosesc. ro) „Futu-i Dumnăzău şi Marea / Cui o mai făcut Ungarea. ai mai relatat. se aruncă în gol de la parter! Cristoşii şi toţi sfinţii.. info) .wordpress. 11-12/2008. p. nu manifestă un atât de nonşalant dispreţ faţă de termenii religioşi! 23 .wordpress.fr) Păi futu-i pehaşul ei din gură de viaţă. uneori.com) În concluzie.free. într-un anume tip de construcţii eliptice: muncesc cinstit. în crucea mă-tii!! (gandul. nr. românii ar ocupa primul loc în ceea ce le priveşte pe cele… „sfinte”. futu-mi-l în decapitare pe mămicuţa lui dă fiară uădioasă şi săl-ba-ti-că.com) „Futu-i Dumniezău’ ei de funie!”. la instanţe numai din uie.com)etc. cel puţin nu european.Lumânarea s-a stins din nou şi atunci l-am auzit pe tata zicând: .

alors que chez les Français et les Québéquois la crainte des choses saintes l’emporte. Ruxandra (2003). qui attenuent en quelque sorte cet effet blasphématoire. in Didahii. dans les cas mentionnés) constituent de vrais tabous linguistiques ne pouvant être utilisés dans des contextes blasphématoires (dans des jurons. numără până la patru. în a cărui „compoziţie” ar putea figura „dumnezeu” . este destul de des întâlnit în înjurături. [2] În Credinţi şi superstiţii ale poporului român. Didahii. de la Curtea de Argeş. Vintilă-Ghiţulescu. Bucureşti. 223. Chişinău: Litera. pp. de cuvânt al Domnului. a II-a. noiembrie-decembrie. Familia (2008). cuvânt de învăţătură”. sau ceea ce francezii numesc un „motvalise”. Iaşi: Polirom. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Cesereanu. ed. [3] Cesereanu. adică de Biblie!). numele „Filoftea” se traduce prin iubitoare de Dumnezeu. les mots à signification religieuse (catholoque. Muceniţă Filoftea. p. Litera. Mazilu. neintervenind decât în cazul unor erori evidente şi a căror menţinere ar fi îngreunat înţelegerea textului respectiv. Ivireanul. 2001. Bucureşti. de asemenea. Polirom. 1995. Imaginarul violent al românilor. Dan Horia (2001). nu figurează în vreun dicţionar . Nous nous proposons de passer en revue les termes religieux qui ne constituent pas de tabous pour les Roumains. 11-12. la fel ca precedentul.dar poate şi „duminică”/var. în construcţii de genul „parbleu” (pentru „par Dieu” – ‘pe Dumnezeu’) sau „palsambleu” (pentru „par le sang de Dieu” – ‘pe sângele lui Dumnezeu’). O istorie a blestemului. fără competenţa unui specialist. apud Dan Horia Mazilu. O istorie a blestemului. les Roumains craignent (ne serait-ce qu’apparemment) PLUTôt le dernier que le premier. Imaginarul violent al românilor. după ştiinţa noastră.NOTE [1] „La Dumineca Vameşului. ainsi que pour les Québéquois. Roumains. Iaşi. Şi în cazul său. Chişinău. îngrijită de Iordan Datcu. p.” [5] În toate exemplele care urmează am respectat ortografia autorilor. [8] În 7 decembrie o prăznuim pe Sf. 250.. Constanţa (2006). ou purement et simplement dans des interjections à valeur affective amplifiée) qu’à la suite de certaines transformations phonétiques euphémistiques. par exemple. 24 . Editura „Grai şi Suflet – Cultura naţională”. dar este. les Roumains n’éprouvent aucune crainte devant les termes en question qu’ils utilisent de manière isollée ou bien dans des combinaisons qui se constituent en un réprtoire de jurons poresque inépuisable. înclinăm spre a-l considera un cuvânt telescopat. Nr. Evgheniţii. 29. 1998. dar care. în niciun dicţionar al limbii române actuale. ocrotitoarea Ţării Româneşti. „duminecă” .. La conclusion finale de notre article est qu’entre Dieu et le Diable. [4] „Când eşti nervos. [9] De exemplu. Antim (1998). folosirea de către francezi a cuvântului „bleu” pentru a înlocui numele „Dieu” – ‘Dumnezeu’ –. en partant du nom de la Divinité suprême jusqu’à celui du plus humble „tombeau”. totuşi. R. pentru partea de început. [6] Un termen care nu există. tabous linguistiques. Oradea. Bucureşti: Humanitas. înjură. presupunem că este vorba de un cuvânt-valiză. Mots-clés : juron. [7] Un alt termen care. Bucureşti: Humanitas. Humanitas. în sensul de lege „scrisă”. compus din „dumnezeu” + „scris” (probabil. foarte des întâlnit în înjurături! În ceea ce priveşte etimologia sa. p. când eşti foarte nervos. En revanche. RÉSUMÉ « LE SACRE» JURON OU PETIT INVENTAIRE DE TERMES RELIGIEUX A L’USAGE DES ROUMAINS FURIEUX Pour les Français. respectiv „dumicat” pentru ultima parte. 9-10. termes religieux.

derivate.) spun 25 . Sinonim cu divinaţie este termenul mantică. vrăjit etc. atât de prezente în lexicul magiei populare româneşti [5]. păscălie.n. expresii şi sintagme ce conţin termeni ce denumesc actanţii etc. a investigaţiilor proprii vom încerca să oferim o serie de sugestii ce vizează deocamdată doar o singură categorie terminologică: actanţii. caracter regional. Termenii menţionaţi au. . „zodiac” Existenţa unui număr relativ mare de substantive ce denumesc actanţi din domeniul divinaţiei populare ne sugerează importanţa pe care a avut-o ghicitoria pe terenul mentalităţii româneşti tradiţionale. O scurtă referire la ultimii doi termeni e necesară: păscălie „calendar special cu ajutorul căruia se poate stabili dinainte (pe o perioadă lungă de ani) data Paştilor şi a altor sărbători religioase care nu au loc la date fixe” [3] zodie „prevestirea soartei după luna naşterii” [4]. în general. cărturăreasă.Valeriu BĂLTEANU Universitatea „Dunărea de Jos”. ghioc. Pentru a putea analiza categoria terminologică în discuţie vom avea în vedere o serie de aspecte generale. precum şi unele concluzii obţinute pe baza cercetării unor aspecte particulare (etimologie.acţiunea divinatorie: a bobi. compunerea (cătătoare de noroc. de origine greacă. zodie etc. „ei (vrăjitorii – n. terminologia divinatorie permite o destul de clară stratificare a elementelor componente. a ghici. zgaibă etc.).practica divinatorie: dat. Fenomenele de transfer terminologic. ghicit. superstiţioase.). bobăreasă. . La constituirea acestui grup terminologic au contribuit diverse procedee. noiţă. marcaţi de utilizarea unui anumit instrument divinator: bobi. Galaţi TERMINOLOGIA DIVINAŢIEI POPULARE ROMÂNEŞTI: ACTANŢII Până acum o cercetare aprofundată a lexicului divinator românesc nu s-a realizat.actanţii: bobar. doar ghicitor. variante. şi ele. cititor în stele etc. După cum se ştie termenul divinaţie provine din latinescul divinatio „ghicirea viitorului” [1] şi denumeşte „o categorie de practici magice oculte. piază. Prezenţa cuvintelor vrăjitor. La o privire mai atentă. efectuate pentru ghicirea viitorului” [2]. dintre care remarcăm derivarea cu sufixe (păscălar. Studierea lexicului aferent diverselor procedee divinatorii poate ajuta la o mai bună înţelegere a domeniului. zodie etc. vrăjitoare.instrumentar divinator: bob. vrăjitoare în cadrul acestei categorii terminologice nu trebuie să ne mire. cărţi.elemente cu valoare divinatorie: gadină. babă fiind mai răspândiţi. în general. de altfel referirile la domeniul în discuţie au fost. aceşti termeni sugerând preluarea practicilor cu caracter divinator de către minoritari (ţigani): burcăşiţă „ţigancă nomadă care umblă cu ghicitul” [6] ursăreasă „soţia ursarului” [7]. . „cărturăreasă” [8] Acelaşi fapt se poate constata şi din observaţiile cuprinse în ALR SN „cu privire la noţiunea cărturăreasă” [9]. din moment ce.). ghicitoare etc. Termenii amintiţi corespund noţiunii de „ghicitor” şi sunt. ghicitoreasă etc. apar şi în cadrul terminologiei divinatorii: substantivele burcăşiţă şi ursăreasă provin din sfera lexicului cu caracter etnic. evoluţii semantice. vrăjitor. Principalele categorii terminologice: . ghicitoare. carte. a meni etc. . bobar. conform credinţelor populare.. extrem de rare. Pe baza bibliografiei de specialitate.

a ursitei” [15]. cuvinte ce denumesc tot actanţi divinatori (ghicitoreasă. bobăriţă de gură. . Vom lua în discuţie o singură problemă şi anume cea referitoare la categoriile terminologice care au „beneficiat”de pe urma clasei actanţilor. Numeroase exemple oferă derivarea cu sufixe. astfel că nu vom mai face referire la acest aspect în continuare. este vorba de faptul că de la termenii ce denumesc actanţi s-au format. Vom menţiona însă doar câteva exemple: babă ghicitoare. O serie de termeni specifici domeniului vrăjitoriei (babă. Alterarea corpului fonetic al unor termeni este sesizabilă şi în cazul variantei bărbăreasă. tălmaci. În terminologia divinaţiei apar destul de frecvent perifrazele pentru a denumi actanţi specifici: femei care caută cu cărţile. a fi pocit la gură etc. şolomar etc [14]. cu acelaşi corp fonetic. variantele termenului solomonar. pentru piază) sau de specificul unor etape mai vechi din evoluţia limbii române (cetitor în stele. piază sunt atestaţi încă din secolul al XVI-lea în vechile texte româneşti. Ele reflectă anumite influenţe străine sau sunt urmarea unor fenomene de etimologie populară. prin preluarea de către ei şi a unor practici cu caracter pur divinator. În plus. Sunt de reţinut. în general. ghicesc viitorul. în mod deosebit. joimăriţă” şi este considerat de către Gr. cărturăreasă etc. bobăriţă. . sodomonar. şolomâner. cobe. babă ştiutoare. Deşi apar cu atestări abia în secolul al XIX-lea termeni ca păscălitor. vraci etc. Există însă şi un număr destul de semnificativ de termeni împrumutaţi. băbăreasă. care oficiază la vergelatul feciorilor ceremonia de aflare a norocului şi. în special. cărturăreasă etc. vâhovnic. vrăjitoare care dă cu cărţile [13]. . Astfel. vraci etc. Termenii ce denumesc actanţi sunt. cărturăreasă a fost înregistrat şi cu sensul „femeie care dă cu bobii” [11]. cu vechime în limba română: bobar. Cercetările etimologice au indicat faptul că majoritatea termenilor divinatori s-au format pe teren românesc. norocul” [10]. a cuvântului băbăreasă (sub impactul verbului a borborosi).) sau acţiuni divinatorii (a cobi.trecutul şi viitorul. să urmărim acum şi unele probleme particulare: . cei mai reprezentativi fiind cei de origine slavă: babă. în loc de cititor în stele). . ar fi de reţinut şi varianta zodiriţă. dintre care cităm doar câteva: şolomonar.prima atestare.etimologie. După ce am indicat o serie de probleme generale referitoare la terminologia actanţilor. păscălar. unii termeni au ajuns să denumească. pe lângă cel iniţial „femeie care ştie să dea în cărţi sau cu cărţile” [12]. ceea ce dovedeşte capacitatea mecanismelor limbii române de a-şi crea prin mijloace proprii terminologia aferentă domeniului în discuţie. Pe baza exemplelor pomenite vom sublinia un singur aspect: existenţa unor structuri 26 . a piezi etc. Din cauza faptului că mecanismele lingvistice nu au răspuns întotdeauna prompt la schimbările petrecute la nivelul divinaţiei populare. neagă rea.aspecte derivative. vraci. piază rea. În fine. actanţii ce realizează activităţi divinatorii diferite.) au intrat în cadrul lexicului divinator ca urmare a extinderii paletei de acţiuni a actanţilor respectivi.).prezenţa termenilor divinatori în sintagme şi expresii. trebuie să fi avut o circulaţie anterioară semnificativă (mai ales cărturăreasă) dat fiind faptul că ghicitul în cărţi şi chiar cel în păscălie erau cunoscute ca practici divinatorii cu mulţi ani înainte de atestarea termenilor pomeniţi. Acest termen este probabil o variantă a cuvântului gogă „spirit rău.variantele. Este una dintre cele mai interesante probleme pe care le ridică studiul terminologiei divinatorii. Alte variante au în vedere aspecte ce ţin de specificul evoluţiilor la nivel dialectal (chiază. în principal. cititor în stele. ţigancă care dă cu cărţile. Brâncuş ca făcând parte dintre „cuvintele autohtone probabile” [16]. pentru termenul zodieriţă. ar fi de luat în calcul un posibil transfer terminologic dinspre lexicul fiinţelor mitofolclorice spre lexicul divinaţiei populare. vâlhovnic. ce probează un fenomen de contragere ce a „îndepărtat” uşor termenul de adevăratul etimon (zodie). bărbat sau femeie. Poate o menţiune aparte ar merita cuvântul gogea „denumirea personajului iniţiat.

Minerva. Scrisul Românesc. Bucureşti: Editura Academiei. Academiei V. partea a II-a. Ed. Bucureşti. Academiei. Probleme de etimologie. Ion. p. Termenul solomonar probează trecerea de la sensul „actant în magia meteorologică” la sensuri noi. Ştiinţifică. 1958. Ştiinţifică. iar cercetarea din perspectivă lingvistică poate aduce o contribuţie importantă în acest sens. 81 [16] Brâncuş. Un alt termen. Datini şi eresuri populare de la sfârşitul secolului al XIX-lea. p. 161 [15] Ghinoiu. h. tom VIII. Ne vom opri doar asupra câtorva exemple.evoluţii semantice. Ion. Ed. 1989. Anca Irina (1978). Terminologia magică populară românească. p. 27 . Pentru a obţine o imagine mai clară asupra practicilor divinatorii. p. 1569. p.. tom I. Bucureşti. [5] Bălteanu. Ed. Ionescu. I-IV. Obiceiuri populare de peste an. partea 1. 1983. Bucureşti: Editura Litera. p. Dicţionarul universal al limbii române. h. 5 [11] D. Academiei V. Bucureşti: Editura Academiei.a. Paideia. Fundaţiei Culturale Române. 1570 [9] Idem [10] Fochi. 710. aproape în totalitate. Paideia. NOTE [1] Kernbach. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ed. Bucureşti. actanţii. Etimologia şi limba română. p. Bucureşti. 2001. Bogăţia lexicului divinator ne arată că practicile de ghicitorie sunt încă o prezenţă notabilă în cadrul spiritualităţii popualre. h. Lingvistică şi mitologie. Timişoara. serie nouă. bobăriţă. o tendinţă vizibilă şi în lexicul practicilor vrăjitoreşti. Bordeianu. este însă necesară o analiză amănunţită şi a celorlalte categorii terminologice. 1985-1987. Gheorghe. 1997. p. 164 [4] Şaineanu. Se constată în acest caz trecerea de la particular la general. poate „contribui” în mod specific la explicarea. 73 [3] DLR. p. elementul regent al sintagmei fiind simţit ca inutil. 21 [7] Dicţionarul limbii române moderne. p. 145 [2] Brătescu. Bucureşti. Valeriu. Valeriu. p. Grigore. „ghicitor”. Sala Marius (1987). serie nouă. Termenul bobăreasă ce denumea iniţial un actant divinator de sex feminin specializat în ghicitul în bobi a fost înregistrat mai aproape de zilele noastre cu sensul mai general de „ghicitoare”. Ursu. Ed. Ed. Adrian. În acest caz credem că putem vorbi de o extindere. Ed. Vocabularul autohton al limbii române. Lazăr. 1985. Nicolae. „vrăjitor”). a paletei acţionale a actantului respectiv. Dicţionar de mitologie generală. 1570 [14] Bălteanu. f. 2000 [6] Arvinte. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti. 141 [17] Dicţionarul subdialectului bănăţean. Ed. Vrăjitoria de-a lungul timpului. persoane în vârstă de sex feminin. ghicitoare). Theodor (1968). Categoria terminologică prezentată de noi. Vasile. Ed. Bucureşti. din moment ce actanţii divinatori erau. IV. în timp. Dicţionar de divinaţie populară românească. Bucureşti. ediţia a VI-a. Glosar regional. 911 [8]Atlasul lingvistic român. H. precizarea unor aspecte fundamentale ale fenomenului în discuţie. Victor. Alexandru (1963).bimembre de tipul babă ghicitoare care au generat ulterior termenii simpli (în acest caz. Etimologii româneşti. H. Ed. Ed. între care cele cu relevanţă pe teren divinator ocupă un loc important („astrolog”. Mihai. 66 [12] Idem [13]Atlasul lingvistic român. Bucureşti. Bucureşti: Editura Ştiinţifică. p. fapt ce s-a reflectat şi în plan semantic. . 1976. 51 BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ Coteanu. Ed. 1960.A. Hristea. Graur. în sintagma bobăriţă de gură „flecară” [17] ne atrage atenţia asupra unui fenomen frecvent în cadrul terminologiei magice şi anume degradarea semantică.

Bucureşti: Editura Minerva. 28 . Tudose. Derivarea cu sufixe în româna populară. celle qui fait référence aux pratiques de divination de l’avenir . Motive şi semnificaţii mitosimbolice în cultura tradiţională românească. pratiques magiques. Mots-clés : ethnolinguistique. Bucureşti: Editura Ştiinţifică. Andrei (1989). en partant du matériel accumulé. lexique de la magie. RÉSUMÉ LA TERMINOLOGIE DE LA DIVINATION POPULAIRE ROUMAINE : ACTANTS Notre travail présente une certaine séquence du lexique magique. nos observations visent les actants analysés dans une perspective ethnolinguistique.Oişteanu. Claudia (1978).

iar a opta constituită din alegeri adaose. prin unul dintre corespondentele sale posibile. parţial greşite. la Bucureşti. produsă în morile veneţiene până în anul 1805 şi având filigranul “tre capelli” însoţit de iniţialele CGS. intitulat Meşteşugul doftoriei [10] 29 . Scrise pe ultimele 12 file ale manuscrisului nr. datorat unui singur copist. primul text medical cult scris în limba română. (În afară de traducerea Aforismelor lui Hipocrate. a fost. precept”. datorate sinonimiei dintre sentinţă “aforism. fac ca texte de bază din domeniul medicinii să capete haină românească.) Este un manuscris cu o scriere mai îngrijită decât aceea din copia aflată în miscelaneul ieşean. (Hârtia pe care este copiat miscelaneul academic.Gheorghe CHIVU Universitatea din Bucureşti ALEGERILE LUI IPPOCRAT. 1840. s-a păstrat în două copii. a fost utilizată constant pentru scrierea unor documente emise între anii 1771 şi 1783 [8]. Versiunea în limba română a textului. urmat abia la începutul secolului al XIX-lea de primul tratat românesc de medicină. Aforismele lui Hipocrate. titlul grecesc al scrierii. conservată în ms. şapte consacrate unor anumite tipuri de afecţiuni [5]. Necesităţi didactice şi/sau nevoi practice imediate. achiziţionat de Biblioteca Academiei Române din fondurile de carte aflate cândva în posesia episcopului Dionisie al Buzăului. a fost transpus în limba română din neogreacă [3]. sunt organizate. primele cursuri de medicină. intitulată Alegerile lui Ippocrat (în urma echivalării. datorat spaniolului Antonio de Guevara. în aceeaşi perioadă şi în acelaşi oraş. scriere cu largă circulaţie în epoca medievală nu numai în spaţiul european [2]. a cuvântului plurisemantic απόφθεγμα “sentinţă. despre teoriile tratamentelor medicale şi chirurgicale. ce a aparţinut o vreme lui Grigore al II-lea Ghica. apărute în condiţiile înfiinţării. Cea mai veche dintre copiile cunoscute ale vechii scrieri medicale româneşti face parte din miscelaneul ieşean care conservă prima versiune a Ceasornicului domnilor. foarte probabil. a primelor spitale la Colţea şi la Pantelimon. VI-1 din fondurile Bibliotecii Universitare din Iaşi. decanul Academiei domneşti bucureştene [4]. scris în greceşte. ambele având o organizare a materiei diferită de ediţiile clasice ale Aforismelor (alegerile “aforismele” sunt grupate în opt tăieri “capitole”. rom. şi un ghid de specialitate. mai multe reţete privind inclusiv valoarea terapeutică a unor fructe.) Alegerile lui Ippocrat. Alegerile par să fi fost copiate (probabil de două persoane distincte) în deceniile de mijloc ale secolului al XVIII-lea sau în cele imediat următoare [6]. traducerea făcută de Nicolae Costin după Horologium principum. ms. fiecare tăiere fiind precedată de o introducere sintetică numită arătare). dar mai puţin aşteptate. rom. după ce vestita lucrare hipocratică fusese trecută din elină în greaca vorbită de Marcu Porphyropulos (numit şi Cipriotul). BAR 1840 cuprinde o Adunare de câteva doftorii mai îndemânatice. parte a unei interesante culegeri de scrieri medicale [9]. în cadrul Academiei domneşti de la Sfântul Sava. voievod al Moldovei. La începutul secolului al XVIII-lea. Cel mai important dintre acestea. Copia mai nouă a scrierii. cuvinte alese” şi alegere). CONSIDERAŢII ASUPRA VOCABULARULUI UNUI VECHI TEXT MEDICAL 1. alcătuită în ultimul deceniu al veacului al XVIII-lea [7]. în contextul dezvoltării generale a culturii în limba română [1].

maţe “intestine” VI. dinţi III. trup I. precum şi pentru evaluarea influenţei exercitate de limbile de cultură ale vremii asupra unei variante funcţionale a vechii române literare (stilul ştiinţific şi tehnic). 40). 42. 8. brâncă “erizipel” V. grumaz IV. 2. sunt şi ele denumite în primul rând prin cuvinte preluate din vorbirea populară a epocii. partea cea născătoare “organul genital al femeii” V. Afecţiunile. 23. gâlci “ganglioni” (~ la încheieturi IV. cercul capului (sau cingătoarea capului) “diafragmă” VI. 12. stomah VII. 23). 49 sau patimi I. destinat diagnosticării afecţiunilor cel mai frecvent întâlnite şi prezentării primelor tratamente recomandate în cazul acestora. 54. 48. gălbenare “icter” IV. guşter “angină” III. aflat. 27. împrejurul inimii “diafragmă” VII. 38. 2. 12. Vechimea traducerii (plasată de unii cercetători în primele decenii ale veacului al XVIII-lea [11]). numite boale I. 62. 45. rănichi III. a unei tradiţii româneşti în domeniu (anterior în manuscrisele româneşti erau transcrise. încuiere “constipaţie” VII. greaţă V. 17 (şi încuierea pântecelui III. obraz VII. 22. arătare (vezi şi semne cunoscătoare mai înainte IV. în plin proces de individualizare şi de specializare [13]. 3. 26). “vene” I. cândva general utilizat. clinii spinării “muşchi dorsali” VII. 36 (vezi şi fierbinţeala frigurilor I. pojghiţă “membrană” VII. 26. 16. arătare. 1. 38. negi III. încurcarea maţelor “ocluzie intestinală” VII. şold VI. 68. un vocabular medical a cărui componentă de bază o constituie denumirile părţilor corpului [14]. nări III. 18. fierbinţeală “febră” II. arsuri “febră” III. 14. ~ rătunzi “ascarizi” III. plămâni V. piept V. 56. coapse IV. arătare. 8. 11. furnicel “furuncul. arătare). şăzut IV. ţeava udului “uretră” IV. dinţi câineşti “canini” III. Sunt astfel consemnate cuvinte până astăzi uzuale la nivelul limbii vorbite: băşâcă “vezică” IV. 5. 13. 8. II. 19). ~ după urechi III. limbrici (~ lungi “tenia” III. ochi III. respectiv de sintagme aveau. cap III. pleupi “pleoape” VI. tâmple VIII. prin cele mai vechi manuscrise cunoscute. durere (~ de inimă IV. 27. 15. 27. vine “vene” VI. 8. gură III. 29 (maţ subţire VI. 18. 39 sau durerea picerilor VI. respectiv semne semuitoare IV. 20. urechi VI. 3. prapor “peritoneu” VII. semne mai înainte cunoscătoare II. piiale VIII. 20 (şi băşica udului “vezica urinară” VII. splină III. ficat V. 18. iniţial separat şi apoi. la nivelul epocii. gârbovire “caşexie. mâncărime “prurit” VI. 18). 2. dar îndeosebi absenţa. 14 (vezi şi învârtejirea maţelor III. 22). 46. degete VIII. 8. boaşe “testicule” III. friguri “malarie” IV. 51. carne “muşchi” VII. 22. buric IV. 54. 27. 19. picioare VIII. respectiv simptomele acestora. pecingine 30 . 23. 45 şi zgău “uter” V. 27. 5. 19. 49. pântece I. 52. exclusiv reţete medicale [12]) fac ca soluţiile propuse pentru denumirea părţilor corpului. năucire “ipohondrie” VII. 27. leşănare “lipotimie” V. 73. 58. arătare (şi plomuni III. 34. bube II. 4. 12. 20. 39). slăbire extremă” IV. din secolul al XVIII-lea. opăreală (~ la boaşă “eritem inghinal” III. 45. vezi şi durori de picioare “reumatism” VI.prezintă o importanţă aparte pentru istoria terminologiei medicale în limba română. 11). în momentul alcătuirii sale. 62). asurzeală IV. 67. 8. Alegerile lui Ippocrat atestă. 55. IV. 59. 22. numite în text semne arătătoare II. 30. 18. 8. năduh “astm. junghi “nevralgie” I. arătare. 11. Sunt astăzi mai puţin sau deloc folosite chiar în vorbirea populară vi<n>tricel “vintre. o certă provenienţă cultă (fiind împrumuturi neologice. coastă I. multe fiind conservate până astăzi ca termeni medicali populari: amărăciune (~ a gurii) IV. 42. gât III. abces” IV. buze VIII. 42. Fiind un text de medicină generală. aprinderi “febră” V. 8. 19). calcuri sau creaţii de tip savant): căuşurile zgăului “labiile vulvei” V. unghii VIII. 8. nodătura spinării “coloana vertebrală” VII. 9. 57. iar o serie de termeni. pântece” VI. vase “intestine” I. dispnee” III. 27. 17. în “colecţii” speciale. încheieturi “articulaţii” IV. maţul cel drept V. a afecţiunilor acestora şi a mijloacelor de tratament utilizate să aibă relevanţă pentru stabilirea modalităţilor de transformare a unei terminologii de factură populară în una ştiinţifică. 41. zgârci “tendon” VI. după 1700. gura zgăului “vulvă” V. măduha spinării V. nas VIII.

7. brânca cea fără rană “erizipel” V. piatră (~ la rinichi “litiază renală”) IV. 72. 13. cataroi – dambla. Foarte numeroase sunt. scuipare de sânge “hemoptizie” VII. înghesuire la plămâni – strâmtorarea plămânilor. curăţire “dezinfectare” VII. 18). 31 . ~ de venin III. 59. 15). sclivisirea maţelor “clismă” VI. în acest domeniu. 9. 16. înghesuire la plomuni “peripneumonie” III. 57 (vezi şi doftorii curăţitoare “purgative” I. înţepenirea trupului “apoplexie” V. nelesnirea udului – strecurarea udului. 23. face ca numărul termenilor care numesc tratamente sau mijloace de înlăturare a efectului unor afecţiuni să fie. 16). scuipare de sânge – vărsare de sânge. 12. 19. în primul rând din vorbirea populară: afumare (~ de mirezme “(probabil) aromaterapie” V. III. frig zguduitor – răceli în friguri. 20. 18. 17. rană târâtoare “bubă neagră. 26). vărsare “vomă” III. scurtă “adenită” IV. epilepsie III. împietrire de pântece “constipaţie” III. vânt (~ pântecelui “flatulenţă” IV. privegheri III. pravilă de cumpănirea hranei “regim alimentar” I. drojdia udului „litiază” IV. 26). materie (~ coaptă “puroi” V. îndrumar de medicină generală şi de diagnostic. 10. lăsare de sânge – slobozire de sânge. 28. împietrire de pântece – încuierea pântecelui. 40. trânji “hemoroizi” III. 9. 13. tremurare “spasme” II. 1. spetire “lumbago” III. 31. dambla “apoplexie” (~ cea vârtoasă II. (i)dropică “hidropizie” III. 26 (vezi şi strâmtorarea plămânilor III. curgerea muierească – lunătăcie. 10. 12. ardere “cauterizare” VI. 27. râia de băşică “ psoră” IV. 27. troahnă “guturai” II. tigve “ventuze” V. elevor “spânz. astupare în gât – sugrumare în gât. ~ coapte IV. doftorii întăritoare “fortifiante” I. 14 (vezi şi ~ de sânge “hemosialemeză” VII. grunjuri de sânge “cheaguri de sânge” VII. 18). 13. 48. sintagmele terminologice: cele răcoritoare “medicamente antipiretice” VII. 39. 17. 39. umflătură vânătă la încheieturi” V. iarba lui Tatin” IV. 11. 48. cele strângătoare “medicamente antidiareice” VII. 19. strecurarea udului “retenţie de urină” III. Destinaţia de bază a Alegerilor lui Ippocrat. tăiere “(operare prin) incizie” VI. Puţin numeroase sunt de asemenea. 9 (~ de boaşă “cancer de prostată” III. încurcarea maţelor – învârtejirea maţelor. 37. albăstrimea ochilor “glaucom” III. frig zguduitor “frisoane” VII. 19. lepră “pelagră” III. textul Alegerilor lui Ippocrat consemnează existenţa a numeroase şi uneori cuprinzătoare serii de sinonime. spurc “urticarie” sau “furuncule” III. tuse IV. ~ cea slabă II. ~ veninoase II. 57. 40. curăţenie de vărsături “antivomitiv” IV. cel mai adesea sinonime totale: ardere – arsură – fierbinţeală. Cuvintele cu această utilizare medicală înregistrate în Alegerile lui Ippocrat provin. 20). 23. 7. pojar cu rane “eczemă” III.“eczemă” III. 17. slobozire de sânge VI. flegmă (~ albă “edem generalizat” VII. nelesnirea udului “retenţie de urină” VI. Nu lipsesc împrumuturile neologice. ~ cleioase IV. 15. (vezi şi dieta cea umedă I. 56. 19 (vezi şi ~ uscată IV. băşicătură de gură “herpes febril” III. în ansamblu mic. 25. putreziciune “stare septică a unui organ” III. umezeală “secreţie” (umezeli crude I. dăşărtare “purgaţie” I. umflături “flegmoane” III. 62). 25. 32). 17. 20). 15. sintagmele terminologice: arsura plămânilor „congestie pulmonară” VII. doftorie V. dietă – pravilă de cumpănirea hranei. provenite de regulă din neogreacă: carchin “cancer” VI. 21. 30. astupare în gât “astm. 35. Dovadă a nesiguranţei manifestate în utilizarea unor termeni şi a caracterului incipient al procesului de constituire a unui vocabular medical de specialitate. 23. ca şi în cazul domeniilor lexicale prezentate anterior. arătare. 48). 22. melanholie “tip de afecţiune psihică” III. cu bază greco-latină: lunătăcie “menstruaţie” III. puroi IV. lăsare de sânge VI. cercul capului – cingătoarea capului. 4. tămăduire II. urdinare “diaree”. tâmpirea vederii “ambliopie” III. 52. şi calcurile. 16. dăzlegarea pântecelui “dizenterie” III. 20. angină” III. 36. arătare. oftică “tuberculoză” III. 14. 26. şi mult mai puţin din limbile de cultură ale epocii: dietă I. cataroi “apoplexie” II. 1). dovadă a dificultăţilor întâmpinate în identificarea şi numirea unor afecţiuni. 20.

20. care se dovedeşte a fi extrem de bogată. patologia. numele specializate. adică iarba lui Tatin IV. fiziologia. sub redacţia dr. 34. 2000. nu pare să fi fost un specialist în domeniu. NOTE [1] Vezi N. N. 1981. Importanţa cercetării textului constă. Bucureşti. Studii şi note. p. art. 121-124. 17. Epoca veche (1532-1780). A. Paul Cernovodeanu. Alegerile lui Ippocrat – prima traducere în româneşte a Aforismelor lui Hipocrate. pentru diverse datări ale acestei prime copii. respectiv la afecţiunile cunoscute (şi denumite) de către vorbitorul fără pregătire de specialitate. 1976. p. sunt folosite aici cu sensuri absente din izvoarele parcurse pentru întocmirea marelui Dicţionar al Academiei. semiologia şi terapeutica. Ursu. p. 472. XLVI. Secolul al XVIII-lea (1688-1780). [4] Vezi Paul Cernovodeanu. adică urdinare cu sânge şi cu muci “dizenterie” VII. 62. Nu lipsesc. 16. maţul cel drept sau zgăul V. deşi avea cunoştinţe de anatomie şi de medicină curativă. 232 latineşti. Nicolae Vatamanu. Componenta populară a vocabularului medical prezentat în paginile anterioare. cât îndeosebi în identificarea soluţiilor propuse pentru crearea unei terminologii de specialitate aflate cu certitudine la începuturile constituirii sale. 3. această materie priveşte. s-a făcut apel la împrumut sau la calc. Istoria limbii române literare. faptul fiind la rândul lui semnificativ pentru absenţa unor stratificări terminologice (în fond şi acesta este un indiciu al caracterului incipient al procesului de constituire a unei autentice terminologii medicale): belciug. Nicolae Vatamanu. adică neţinerea VII. Formarea terminologiei ştiinţifice româneşti. nu atât în stabilirea exactităţii cu care a fost transpusă în limba română o scriere medicală celebră. I. arată. sclivisirea maţelor. în Trecut si viitor în medicină. Ceasornicul domnilor. [5] Tăierile sunt precedate de o introducere în care este descrisă materia abordată în alegeri. [3] Se păstrează mai multe manuscrise neogreceşti ale textului în diverse biblioteci din România. Dincolo de importanţa avută pentru cunoaşterea unei etape din istoria terminologiei medicale în limba română.[Cluj-Napoca]. traducerile aproximative şi chiar câteva interesante invenţii lingvistice. Multe cuvinte. A. p. face trimitere de regulă la părţile corpului. şi. Ion Gheţie (coordonator). Vezi pentru lista acestora. structurile terminologice explicative au atestări practic accidentale. în ordine. Bucureşti. Ediţie îngrijită şi prefaţată de Francisc Kiraly. Bucureşti. 288-290. 70 scrise în arabă şi 40 în ebraică Aforismelor lui Hipocrate. p. Ion Gheţie. Serafincean.. 121. potrivit informaţiilor furnizate de cele mai vechi copii ale sale. aparţinând până astăzi lexicului de bază sau vocabularului medical popular. iar altele. manuscris medical românesc de la începutul secolului al XVIII-lea. Alegerile lui Ippocrat. creatoare uneori de dificultăţi în identificarea afecţiunii la care se face referire. Gabriel Ştrempel. Chivu (coordonatori). 281-292. 1997. ce se constituie în autentice sintagme terminologice. Alegerile lui Ippocrat îşi dovedesc însă pe deplin utilitatea şi în completarea informaţiilor privitoare la vocabularul limbii române literare vechi. că traducătorul. special pentru secolul al XVIII-lea. Arad. dar mai ales la traducerea prin numeroase şi interesante îmbinări de cuvinte. 131. [6] Vezi. 1962. Pentru numirea unor boli mai puţin cunoscute sau pentru unele referiri la organe ale corpului sau la părţi ale acestora pentru care lipseau. G. şi ele destul de numeroase. Contribuţii la studiul limbii române literare.În schimb. prima scriere cultă din domeniul medicinii transpusă în limba română după un original neogrecesc. Bucureşti. p. Ursu. desigur. Paul 32 . de regulă semantic. cit. Formarea terminologiei ştiinţifice româneşti. 14. în Nicolae Costin. p. Notă asupra ediţiei. se află aici la prima şi nu o dată chiar la unica lor atestare. Gh. Într-o interpretare modernă. din vorbirea curentă. [2] Au fost inventariate 140 de manuscrise greceşti. 1997. 318-329. Brătescu. Vocabularul medical utilizat în Alegerile lui Ippocrat. elevorul. în aceste condiţii.

12. BAR 2183. Gh. [7] Cf. 318-329. Despina Ursu. în fondurile „Casei Dosoftei”). Nicolae Costin. 403-416. p. între anii 1805-1817. Ursu (2006). Bucureşti. Bucureşti. Meşteşugul doftoriii. Vezi pentru alte detalii. Ceasornicul domnilor de Antonio de Guevara. Secolul al XVIII-lea (1688-1780). 2000. alegerea în care acesta a fost utilizat. Catalogul manuscriselor româneşti. 2006. alcătuit în anii 1559-1560. Contribuţii la studiul limbii române literare. N. cit. BAR. Imprumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760-1860). 221-231. Chivu. se păstrează la Iaşi. Ediţie îngrijită şi prefaţată de Francisc Kiraly. I. [11] Paul Cernovodeanu. II. în „Limba română”. Ursu. art. primul tratat de medicină în limba română. Nicolae Vatamanu. LV. Catalogul manuscriselor româneşti. [8] Vezi. 5-6. 138-179). p. Meşteşugul doftoriii. BAR. Chivu (coordonatori) (2000). Stilul textelor medicale. Bucureşti. manuscris medical românesc de la începutul secolului al XVIIIlea. în Contribuţii la studiul limbii române literare. de către medicul Ioan Adami. Pentru a permite însă corelarea formelor selectate cu cele existente în copia manuscrisă păstrată la Iaşi (editată de I. în Trecut si viitor în medicină.II. Serafincean (1997). Chivu (1981). BAR 1840. 129. Despina Ursu (2004. manuscris medical românesc de la începutul secolului al XVIII-lea. Stilul celor mai vechi texte ştiinţifice româneşti (1640-1780). BAR. A. nr. BIBLIOGRAFIE Paul Cernovodeanu. păstrată la Biblioteca Academiei din Bucureşti sub cotele ms. II. [14] Am folosit pentru ilustrare exemple extrase din copia cea mai completă a Alegerilor lui Ippocrat. cit. 1976. p. Stilul textelor medicale.. poartă pe fila iniţială a celui de al doilea tom titlul Meşteşugul doftoricesc. păstrată în ms. IV. Studii şi note. p. Brătescu. p. 1981. [13] Vezi Gh. II. [Iaşi. art. Ion Gheţie. în 1997). primul tratat de medicină în limba română. 127. rom. 76. 2006.. 933. 3. Nicolae Vatamanu. de Ioachim Bărbătescu. 3. Paul Cernovodeanu. cum s-a crezut multă vreme. p. art. p. p. Ediţie critică şi studiu de Gabriel Ştrempel. sub redacţia dr. Gh. XXX. A. 358. p. la care ce tămăduire trebuie”). BAR 1840 (text editat în Paul Cernovodeanu. rom. p. Iaşi. nr. la Arad. IV. Ursu (1962). 76. vezi N. 221-222. Epoca veche (1532-1780). I. p. iar nu în în jurul anului 1760. [12] Prima reţetă este consemnată în cadrul aşa-numitului Codice al popii Bratul (manuscrisul. 1983. p. Pentru datarea textului la începutul veacului al XIX-lea. [9] Vezi. Iaşi. a fost întocmită în 1777. 1977]. p. Iaşi. Ursu. nr. XXX. tradus din greceşte de doctorul muntean Ştefan Vasile Episcopescu. Secolul al XVIIIlea (1688-1780). A. 2004. nr. Traducere în limba română de ~. cu cifre arabe.[Cluj-Napoca]. Bucureşti. Ion Gheţie (coordonator) (1997). Este o traducere făcută de Ştefan Vasile Episcopescu după manualul de practică medicală scris în neogreacă. 4841. cuprinsă în ms. după fiecare cuvânt ilustrat am indicat cu cifre romane tăierea şi. rom. Gabriel Ştrempel. Formarea terminologiei ştiinţifice româneşti. II. Ursu.. art. Nicolae Vatamanu. N. Catalogul manuscriselor româneşti. în „Limba română”. între anii 1805-1817. A. pentru detalii asupra hârtiei ms.Cernovodeanu. pentru descrierea cuprinsului miscelaneului. iar cea dintâi culegere cunoscută (“pentru toate boalele. rom. G. Nicolae Vatamanu. p. tipărit postum. cit. Nicolae Vatamanu (1981). Gh. N. Alegerile lui Ippocrat – prima traducere în româneşte a Aforismelor lui Hipocrate. Alegerile lui Ippocrat.. 1977. respectiv ms. Bucureşti. Gabriel Ştrempel. Imprumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760-1860). rom. Stilul celor mai vechi texte ştiinţifice româneşti (1640-1780). Chivu. la 1760. LV. tradus din greceşte de doctorul muntean Ştefan Vasile Episcopescu. Serafincean în volumul Alegerile lui Ippocrat. I. Gabriel Ştrempel (1983). 403-416. Arad. 111-181. 5-6. 2006). [10] Scrierea. în „Limba română”. Bucureşti. N. cit. Istoria limbii române literare. în „Limba română”.[ClujNapoca]. Iaşi. A. 33 . 125.

aux maladies connues (et appelées) par le locuteur sans formation et connaissances de spécialité. généralement sémantique. la première écriture culte du domaine de la médecine transposée en langue roumaine d’après une version originale néogrecque au cours du XVIIIème siècle. Mots clés : vocabulaire médical. le texte est intéressant. respectivement. 34 . Au delà de l’importance qu’a eue cette écriture pour la connaissance d’une étape de l’histoire de la terminologie médicale en langue roumaine. inventions linguistiques. l’ancienne langue roumaine littéraire. Dû à un traducteur qui. certainement. Il y a aussi. non pas seulement pour avoir établi l’exactitude avec laquelle a été transposée en langue roumaine une écriture médicale célèbre. CONSIDÉRATIONS SUR LE VOCABULAIRE DE LA TRADUCTION D’UN TEXTE MÉDICAL ANCIEN Le vocabulaire médical employé dans Les choix d’Hippocrate. les traductions approximatives et même quelques inventions linguistiques intéressantes qui créent. ne semblait pas avoir été spécialiste dans ce domaine.RÉSUMÉ LES CHOIX DE HYPOCRATE. même s’il avait quelques connaissances d’anatomie et de médecine curative. contient une composante populaire extrêmement riche qui renvoie. se trouvait aux débuts de sa constitution. d’habitude. des difficultés à identifier la maladie à laquelle on fait référence. Pour l’appellation de certaines maladies moins connues ou pour quelques références aux organes du corps ou aux parties de ceux-ci. pleinement. mais aussi pour avoir identifié les solutions proposées pour la création d’une terminologie de spécialité qui. pour lesquels les dénominations spécialisées manquaient du langage courant. bien sûr. aux parties du corps. à l’équivalence des termes de la version originale à l’aide de nombreuses et intéressantes combinaisons de mots qui deviendront des syntagmes terminologiques authentiques. le livre Les choix d’Hippocrate prouve aussi. son utilité pour la complétion des informations référant au vocabulaire de l’ancienne langue roumaine littéraire. parfois. le traducteur fait appel à l’emprunt ou au calque. mais surtout.

Abordaţi într-o asemenea perspectivă. Caumon. 2007). ca manifestându-se aidoma unui corp poliedric[3] ce poate fi studiat de mai multe discipline. Diki-Kidiri. Pe acest plan. C. spre comunicarea specializată. fiindcă nici unul dintre factorii generatori de variaţie aleatorie nu-şi are aici locul. greu s-ar putea admite existenţa polisemiei sau a unor expresii sinonime. F. 2003. al sistemelor de denumiri cu un înalt grad de standardizare[2].Alexandra CUNIŢĂ Universitatea din Bucureşti DIMENSIUNEA CULTURALĂ A TERMENILOR 1. au pus bazele disciplinei numite terminologie. s-ar opune cuvintelor din lexicul general al limbii. de vulgarizare ştiinţifică sau chiar spre comunicarea curentă a determinat o schimbare importantă de atitudine printre cercetătorii interesaţi de problemele terminologiei: unii dintre aceştia au început să ia în considerare dimensiunea socială a disciplinei ţinând seama de dimensiunea socială a obiectului său de studiu. la începutul secolului al XX-lea. aparţin categoric în aceeaşi măsură unei limbi naturale sau alteia. de regulă ei orientează într-un anumit fel interpretarea unui pasaj sau a întregului text. Termenul ajunge astfel să fie înţeles ca având mai multe faţete. de semnele lingvistice specifice oricărei limbi naturale. ci asupra comunicării mai mult sau mai puţin specializate în care pot fi implicaţi. chiar experţii cu cea mai înaltă specializare dintr-un anumit domeniu ştiinţific sau tehnic? Întoarcerea spre formele discursive în care îşi găsesc întrebuinţarea termenii. alcătuind limbaje specializate. M. deşi îşi au locul şi îşi declină funcţia în cadrul limbajelor specializate – mai exact. semantice. Socioterminologia aduce în prim plan poziţia vorbitorilor faţă de termeni. în situaţii de o extremă diversitate. dacă acceptăm faptul că un termen este asocierea dintre un concept şi o denumire. Intoducere În concepţia celor care. termenul avea drept trăsături definitorii univocitatea[1] şi monoreferenţialitatea. cum intervine dimensiunea culturală în această structură? 35 . lexicale. Gaudin. între alţii. Pentru reprezentanţii terminologiei sociocognitive. Această opinie. sintactice şi pragmatice pe care le stabilesc cu diversele cotexte. în discursul specializat -. Dar cum se realizează filigranul cultural pe care îl descoperim mai totdeauna când ne aplecăm asupra conţinutului transmis de această categorie de unităţi care. termenii pe care îi identificăm mai uşor sau mai greu într-un text nu sunt decât accidental legaţi de definiţia precisă a unei noţiuni tratate în intensiune sau în extensiune. îşi confirmă veridicitatea în cazul nomenclaturilor. Ca unităţi asemănătoare acestora. termenii nu se mai deosebesc radical de cuvintele limbii comune. 2000. cu metodele şi mijloacele specifice fiecăreia dintre ele. construindu-şi propria semnificaţie din suma relaţiilor conceptuale. la fel ca orice component al lexicului ei general? Şi.. Ce se întâmplă însă dacă nu ne centrăm observaţiile asupra unei nomenclaturi. termenii au o dimensiune culturală care nu rareori a fost subliniată în literatura de specialitate de dată recentă (v. pe care continuă să o susţină şi azi mulţi cercetători de pe tărâmul terminologiei. insistând asupra necesităţii consensului în cadrul grupului pentru ca o expresie pusă în legătură cu un concept să capete cu adevărat statutul de termen. mulţi vorbesc astăzi mai curând de cuvinte-termeni decât de termeni care. De aceea.

Benveniste. apărut – în mod curios – relativ târziu în franceză – unde existau deja de multă vreme civiliser şi civilisé -. 336). globalisation în câteva mari dicţionare 36 . De la tandemul “lexic şi cultură” la conceptul de “lexicultură” Preocupat de problemele semantice ale reconstrucţiei formelor lingvistice. localizat cu precizie. pe toate planurile. dar şi ca unităţi de bază utilizate în schimburile verbale interpersonale. acceptată. marele lingvist şi savant care a fost E. exprimare atestând maniera în care aceştia îşi reprezintă comportamentul păsării de pradă ce-i ajută să practice îndeletnicirea respectivă. demn de discutat se dovedeşte a fi civilisation. a comportamentului unei întregi societăţi. interpretările date termenilor mondialisation. substantiv desemnând starea. Benveniste.Iată. derivate care.. alteori mai puţin fine – pot să apară între termeni aproape identici provenind însă din spaţii geografice distincte. E. îndelungatul proces de cizelare. opus lui barbarie . de o serie de fenomene observate în sânul acesteia. merită studiată cu deosebită atenţie: « En présence de morphèmes identiques pourvus de sens[4] différents. Benveniste. Benveniste lega strâns apariţia cuvintelor. on doit se demander s’il existe un emploi où ces deux sens recouvrent leur unité. unul de celălalt. pe care nu o putea reda mult mai vechiul civilité. nu mai prezintă fenomenul omonimiei. Unele diferenţe – uneori abia sesizabile. marele lingvist descoperă o astfel de folosire în limbajul celor ce practică vânătoarea cu şoimi : « “le faucon vole la perdrix ” ( = atteint et saisit au vol[5] ) » (E. ibid. Analizând. civilisation[7] este expresia unei noţiuni noi[8]. Omonimia unor forme lexicale. id. de mentalităţile şi tradiţiile unei comunităţi lingvistice şi culturale. pe scurt. Elle ne peut être fournie que par une étude attentive de l’ensemble des contextes où la forme est susceptible d’apparaître » (E. dont l’ensemble constitue le bien commun des langues de l’Europe occidentale » (E. 2.). într-un fragment din lucrarea manuscrisă a lui Mirabeau L’Ami des femmes ou Traité de la civilisation. Pornit în căutarea unui co(n)text în care voler1 să fie întrebuinţat ca verb tranzitiv – comportament sintactic specific lui voler2 ‘a fura’ -. pare-se. Benveniste. Printre aceste cuvinte. La baza apariţiei lui voler2 ‘a fura’ stă deci o utilizare a lui voler1 ‘a zbura’ specifică vorbitorilor având o anume îndeletnicire. de pildă. cu aproape 60 de ani în urmă. soarta lor ca unităţi ale unei anumite limbi. aproape la fel civilization în Anglia – aduce în vocabularul culturii moderne dovada grăitoare. expresia foarte repede recunoscută. 1966 : 340). folosită la nivelul întregii societăţi franceze – şi nu numai – a schimbărilor pe care noţiunea cea nouă le implica « dans la conception traditionnelle de l’homme et de la société » (E. nu actul. La réponse n’est jamais donnée d’avance. 1966 : 290). Acelaşi reputat lingvist subliniază şi interesul pe care l-ar putea prezenta studierea genezei vocabularului culturii moderne – « quelques dizaines de mots essentiels.dar. id. surprinzătoare – altfel spus. de pildă. Există însă o excepţie : substantivul vol. în plus. de rafinare – prin educaţie – a moravurilor. orizontul în care se situează observaţiile pe care ne propunem să le facem în cele ce urmează. în accepţiunea pe care i-o recunoaştem şi azi.. Verbele omonime voler1 ‘a zbura’ şi voler2‘a fura’ se deosebesc radical. Benveniste consideră că numărul extrem de redus de derivate provenind din baza verbală voler2 ne poate face să presupunem că acest verb este o întrebuinţare specializată a lui voler1 ‘a zbura’. de pe la mijlocul veacului al XVIII-lea. Format cu sufixul –isation[6]. şi aflat într-o relaţie de posibilă coincidenţă temporală cu englezescul civilization. într-o epocă sau alta. evoluţia lor deseori curioasă. în comunicare – de diverse practici sociale. Civilisation . Afirmaţia se verifică şi la nivelul derivatelor cărora le dau naştere.

comme le “traitement. concept care s-a bucurat de un real succes pe plan european. 1999 : 480). A le categoriza 37 . călăuzindu-ne poate chiar spre locurile unde putem fi siguri că vom găsi acele lichioruri cu virtuţile care le-au făcut celebre. şi M. folosind. » (R. des problèmes économiques particuliers à tel ou tel pays dans le monde”. et requiert une nouvelle définition nuancée. le supunem unui proces constant de categorizare (v. les mots occultants […] circonscrivent les sites [lexiculturels] (ou gisements). pornind de la un exemplu. les mots de situations. en somme. ne dezvăluie mai mereu o anumită viziune asupra lumii. pe care le percepem şi pe care. ori interpretând. Toledano şi D. noţiunea lexiculture a ajuns să influenţeze cercetările din domeniul lexicului. » Iată. Reboul. Dacă tratăm cu atenţia cuvenită această chestiune. bénédictine ne dau informaţii despre cei care le prepară după reţete doar de ei cunoscute. ca destinatari.explicative ale limbii franceze. despre materia primă din care sunt fabricate. les mots-valises. conform modalităţii specifice speţei umane de a prelucra informaţia astfel primită. Chartreuse. les proverbes et dictons. Expresiile lingvistice. les noms de marques. est la culture en dépôt dans ou sous certains mots. grupuri de cuvinte. Candel (2006 : 174-175) ajung la următoarea concluzie : « Il pourrait y avoir interférence entre le calque globalisation (< globalization > avec le sens de ‘mondialisation’) et le français globalisation déjà existant. secvenţele ce ne sunt adresate. ca locutori. Fourment – Berni Canani. Galisson. indiferent de gradul lor de complexitate. 2007). o anumită manieră de a înţelege universul în care indivizii îşi desfăşoară existenţa şi activităţile specifice. dar şi întrebuinţările lor în presa franceză din perioada 1996 – 2001/2002. transmitem şi primim un bogat flux de informaţii culturale deosebit de importante pentru gestionarea corectă a relaţiei dintre identitate şi alteritate. reflétant l’image telle qu’elle se forme dans la conscience collective.. 2002 : 467-468). apud M. On peut le définir. ‘traitement de façon globale’. les mots à charge culturelle partagée [mots à CCP]. diversificându-şi sferele de aplicaţie. 3 Ce informaţii culturale pot vehicula termenii ? Lumea în care trăim este populată de entităţi sau obiecte[11]. o concluzie care ne aminteşte o dată în plus că limba şi cultura – ultimul termen neînsemnând aici cultura « cultă ». V. cultura savantă sau cultura literară – nu se juxtapun una alteia. de façon globale et sans nuance. ci se întrepătrund la toate nivelele. o anumită reprezentare a relaţiilor interpersonale. în didactica limbilor-culturi. A. Ce dernier se colore néanmoins – dans certain contexte – des spécificités de l’anglicisme. ne dăm seama că. termenul a fost iniţial explicat în felul următor : « La lexiculture. proprie unei colectivităţi date. într-un fel sau altul. Folosit de creatorul său ca o noţiune de bază a disciplinei pe care a numit-o pragmatică lexiculturală[10].. Astfel. Linó. qu’il convient de repérer. combinaţii mai complexe de semne. fără a lăsa posibilitatea trasării vreunei linii de despărţire între ele. încât a ajuns să-i preocupe şi pe cei care sunt implicaţi. d’expliciter et d’interpréter. dits culturels. cuvinte. les palimpsestes verboculturels. Căpătând noi valenţe. son objet d’étude. Îmbinarea celor două elemente componente ale binomului limbă-cultură este atât de evidentă şi a căpătat azi recunoaştere pe o scară atât de largă. Conceptul de langue-culture / lingua-culture nu este o creaţie de dată chiar foarte recentă !. modificând într-o anumită măsură şi concepţia unei părţi a lexicografilor de la sfârşitul secolului trecut şi de la începutul acestuia. un didactolog ca R. dobândind un caracter mai abstract şi mai general. un fel de a se raporta unii la alţii sau la diversele categorii de obiecte ce populează acest univers (v. fără riscul de a achiziţiona produse contrafăcute. […] Les expressions imagées. Galisson a introdus în 1987[9] conceptul instrumental lexiculture (= lexicultură). 2003 : 20). T.

deplasându-se totodată frontierele vechii categorii a planetelor[15]. sistemul nostru solar să aibă doar 8 planete ce orbitează în jurul Soarelui. acesta este o reprezentare construită. Ils sont cependant soumis à l’influence du contexte socioculturel qui conduit souvent à des catégorisations différentes[14] . iar categorizarea obiectelor avute în vedere diferă parţial de la o ţară la alta. în accepţiunea de denumire a categoriilor afectate. Roche. Pe plan internaţional se pot de asemenea naşte situaţii conflictuale când un concept cum este cel de « ape teritoriale ale unui stat » nu presupune peste tot aceeaşi combinaţie de caractere. potrivit normelor ISO. » (L. care să reflecte noua construcţie referenţială[16] fără a contraria obiceiurile lingvistice ale utilizatorilor. vom aminti că. fiecare putând nutri convingerea că i se încalcă anumite drepturi personale. relativ precisă. Categorizările diferite operate în astfel de cazuri pot da naştere unor situaţii conflictuale în sânul grupurilor de indivizi. Denumirea prostaglandină este în continuare folosită de nespecialişti ca şi de specialişti. numit uneori idee. pe baza trăsăturilor lor relevante. în virtutea unor proprietăţi care se regăsesc în proporţii variabile la toţi indivizii aceluiaşi ansamblu. Se întâmplă. în viziunea actuală a astronomilor. deşi nu mai are aceeaşi referinţă. Acest lucru flexibilizează mult graniţele care despart o categorie de alta. O schimbare recentă în planul combinaţiei de caractere care a definit un timp îndelungat conceptul de « planetă » a condus pe experţi la concluzia că trebuie introdusă o nouă categorie de corpuri cereşti. În noua categorie de corpuri cereşti denumită astfel intră Pluton. 2007 : 110). Roche. Dar. deşi nu mai este în concordanţă cu conţinutul descris de oamenii de ştiinţă. ideea de graniţă sau frontieră nu dispare. În vederea reidentificării proprietăţilor este nevoie de un element intermediar. trebuie nu numai să identificăm/ discriminăm ansamblul de entităţi ordonate. de perfecţionarea tehnicilor determină deplasări mai mult sau mai puţin importante la nivelul combinaţiilor de caractere conceptuale. a organiza în grupuri sau clase elemente de aceeaşi natură. Expresia la care s-au oprit specialiştii este planetă pitică. Conceptul a fost definit în documentele oficiale din 2001 ca o « unité de connaissance créée par une combinaison unique de caractères[13] […] Les concepts ne sont pas nécessairement liés à des langues particulières. Alegând să folosim aici doar expresia concept. Deşi sunt percepute ca indivizi distincţi. a obiectelor. ceea ce face ca. obiectele sunt tratate ca elemente ce se aseamănă[12] între ele. Depecker & Ch. nu 9. ca tehnicienii care construiesc imobile cu un număr variabil de apartamente de locuit şi cei care le administrează ulterior sau pur şi simplu cei care le locuiesc să nu asocieze aceleaşi seturi de caractere conceptelor de « suprafaţă utilă » sau de « spaţiu comun ». termenul. 2007 : 107). totuşi. pentru a putea asocia noi obiecte unei categorii existente. recunoscându-se astfel importanţa operaţiei de discriminare pe care observatorul trebuie s-o efectueze concomitent cu cea de recunoaştere a asemănărilor dintre membrii categoriei date. cum s-a considerat până în anul 2006. ierarhizate în jurul unui prototip unanim – sau aproape unanim – acceptat în respectiva colectivitate umană. În astfel de cazuri. Apartenenţa unui individ la o anumită categorie depinde de numărul de trăsături pe care le are în comun cu exemplarul considerat a fi prototipul ei. găsim în schimb un exemplu total diferit de acesta.înseamnă a reuni. şi că este necesară şi crearea unei denumiri adecvate. impunând modificări în planul categorizării obiectelor. Definiţiile pe care le asociază azi experţii planetelor şi planetelor pitice au fost desigur reformulate ţinându-se 38 . Depecker & Ch. În astronomie. Pe de altă parte. nu mai semnifică acelaşi lucru. se poate modifica şi el sau poate ramâne acelaşi. progresele cunoaşterii umane favorizate de dezvoltarea ştiinţelor. ci şi să reidentificăm proprietăţile specifice acelei organizări categoriale. de pildă. alteori noţiune sau concept (L.

seama de noua viziune a oamenilor de ştiinţă. Şi dacă în jurul construirii referinţei.şi nu e vorba aici de definiţie ca rezultat al acestor operaţii -. dar trebuie precizat că elementul despărţitor a suferit o evoluţie importantă de-a lungul secolelor. Dacă se ignoră planul referenţial – cu informaţiile culturale asociate . fără de care nu se poate ajunge la elaborarea conceptelor . a apărut în ţările române către sfârşitul secolului al XVI-lea. Efremov. Gaudin.de fapt. Nefiind însă numai o operaţie logică. « schèmes d’invariance » (v. pentru unii cercetători. în bisericile ortodoxe. Gaudin (2003) le numeşte « culturale ». cu cinci registre de icoane. Cum înlocuirea unui tip de tâmplă cu altul nu s-a facut decât treptat şi în mod inegal. acest element despărţitor a constat (v. preluată din bazilicile antice. prin categorizarea pe care o permit. Rey. în această terminologie. transpunerea lui în limba franceză prin termenul eteronim iconostase poate conduce la confuzii grave sau la contrasensuri supărătoare. Întradevăr. termenii . Tâmpla evoluată. respectiv al elaborării conceptelor se concentrează marile probleme pe care le au de rezolvat terminologii. altarul[18] este despărţit de naos[19]. 2003 : 45). templa). în faţa tâmplei ». în terminologie fundamentală rămâne construirea referinţei. la început. cu o anumită viziune a oamenilor din această parte a lumii asupra înscrierii lor în universul sacrului. F.« schèmes de pensée ». Gaudin. aceste componente au fost înlocuite printr-un perete sau paravan despărţitor. 2003 : 74).pe care îl poate implica. Dictionnaire culturel en langue française. IV. Limitându-ne la cele petrecute pe teritoriul actual al ţării noastre. însemnând ‘support / purtător de icoane’)[20]. termenul încetăţenit la noi pentru ambele tipuri de paravan despărţitor este tâmplă. des realia. vom aminti că. în aşa fel încât fiecare unitate terminologică – monosemică – să se poată distinge net de celelalte. tehnica ce se dezvoltă continuu în societatea umană[17]. dar numai în literatura de strictă specialitate aceasta a căpătat şi o denumire distinctă : iconostas (din limba greacă. mai exact din domeniul arhitecturii bisericeşti. intrând într-o complexă reţea de relaţii de diferenţiere sau chiar de opoziţie cu acestea. Poate că de aceea. 2005. Doar printr-o astfel de operaţie se poate îndeplini condiţia – fundamentală pe acest tărâm – a limitării semantismului fiecărui termen dintr-un sistem terminologic . dar mai cu seamă modalităţi sau forme de sinteză a cunoştinţelor asupra obiectelor lumii la care ajung mai devreme sau mai târziu ştiinţele. Un prim exemplu pe care îl vom invoca în acest sens este împrumutat din terminologia religioasă românească. termenul românesc iconostas. definiţii pe care F. F. Tâmplă. Iconostas rămâne. de genul celei a atomului sau chiar al celei a virusului (v. 19-20) dintr-o draperie. Mai târziu. definiţia are o importanţă capitală în terminologie. orice cuvânt al limbii comune – cu o încărcătură culturală atât de importantă nu acceptă uşor punerea în relaţie de echivalenţă cu eventualii corespondenţi 39 . ci şi o « opération langagière » . într-un text nespecializat sau chiar specializat. disponibil pentru altceva : « mobila-support a icoanei deosebit de venerate sau “făcătoare de minuni”. dar pentru marea masă a vorbitorilor rămân valabile cele pe care le găsesc de regulă în dicţionarele explicative. numită catapeteasmă şi o balustradă joasă. atât sub raportul materialului din care a fost făcut în diverse epoci. aşezată în biserică în partea stângă. A. numit tâmplă (lat. iconostas evocă o experienţă locală unică punându-ne în contact. tot aici trebuie căutată şi sursa informaţiilor culturale pe care cu certitudine ni le pot oricând furniza termenii. cât şi sub raportul dimensiunilor sale. Se ştie că. ea suferă inevitabil de o ambiguitate care dă multă bătaie de cap terminologilor : « quand cesse-t-on de parler de langue naturelle et de discours ? Quand peut-on prétendre parler des “choses”. Ca operaţie logică. 2002. et de leur organisation épistémologique par les schèmes fonctionnels que sont les concepts (ou notions) ? » (A. 1326).

care sunt conceptele . pot fi ferestre deschise spre cultura în care au luat naştere. oferind fiecărui individ referinţele simbolice care fac posibilă comunicarea. Cel puţin la modul teoretic. 40 . Pentru populaţiile africane care beneficiază de acest transfer mai profitabilă este crearea unei terminologii proprii. care guvernează sub diverse aspecte « la totalité du rapport de l’homme à l’existant et donc sa vision du monde »(M. cunoştinţele generate de ei de-a lungul vremii. Experienţa organizării unor campanii publicitare pentru anumite produse cosmetice arată că « on ne conçoit pas la couleur ni le maquillage de la même manière selon le lieu et la culture » (C. nici o noutate ştiinţifică sau tehnologică nu poate fi asimilată cu adevărat într-o cultură căreia îi este până la un moment dat străină fără să aibă loc un proces de reconceptualizare.Ramavonirina. vert absinthe – sau chiar împrumutul rose shocking (v. de exemplu.C.coerent în dimensiunea sa interioară. pe când la Bordeaux se va discuta mai degrabă despre un bleu océan. pentru edificarea cititorului.sunt puse în relaţie de desemnare. 2000) ? Informaţiile culturale nu trebuie însă căutate numai în dimensiunea referenţială a termenilor. Caumon.sugeraţi de dicţionarele bilingve. cu care schemele de gândire . 2007 : 90) figurează cu succes alături de formule încă nelexicalizate : rouge glamour. care trebuie însoţit de constituirea terminologiilor aferente. Cum s-ar putea nega în acest caz dimensiunea culturală a unor termeni creaţi. termenii rezervaţi culorilor ajung să indice tendinţele momentului. creând totodată profilul social al anumitor categorii de consumatori mai ales din rândul publicului feminin. vom enumera aici câteva expresii numite referenţiale[21] care se înscriu într-o astfel de grilă de referinţe culturale. oricât de bune ar fi acestea. aceştia preferând să recurgă la împrumuturi directe. Diki-Kidiri. O. al căror număr şi a căror identitate pot varia de la o comunitate lingvistică şi culturală la alta. poate desigur însemna pentru acestea din urmă un import masiv de termeni din limbile statelor exportatoare de tehnologie. sub influenţa unui gen de geografie culturală. Globalizarea specifică zilelor noastre poate pune însă diverse comunităţi umane în prezenţa unor realităţi pentru a căror asimilare se impun demersuri şi eforturi speciale. cu efecte mai mult sau mai puţin vizibile asupra (unui segment al) ei. Într-o listă de acest fel. de glose intra si extratextuale. oricât de ciudat ar putea să pară când e privit din exterior -. expresiile lexicalizate : noir ébène .… Să nu uităm nici denumirea rose Lolita! Preluaţi în arsenalul lor de către specialiştii din domeniul marketing-ului produselor cosmetice sau al textilelor. produsele materiale realizate de membrii unui grup care-şi desfăşoară existenţa într-un acelaşi spaţiu. Terminologia relativă la domeniul culorilor poartă o amprentă culturală de autenticitatea căreia nimeni nu se mai îndoieşte astăzi. Lăsând la o parte denumirile culorilor fundamentale. cultura acelei comunităţi umane se constituie într-un gen de « arhive ale memoriei colective ». la Marsilia se va vorbi mai curând de un bleu méditerranéen. Acest ultim exemplu ar putea ilustra destul de convingător afirmaţia potrivit căreia cultura este un fel de microcosmos . 2007 : 95). Transferul de tehnologie către un număr de ţări africane. Dar chiar fără a avea nevoie să-şi lege observaţiile de ceea ce se întâmplă azi când sunt lansate astfel de colecţii de produse putând interesa un public larg. cercetătorii îşi amintesc că. 2000 : 28). prin reutilizarea fondului cultural-lingvistic moştenit. rose tendresse. pe o perioadă de timp mai mult sau mai puţin întinsă. Şi expresiile lingvistice. nu numai din ţări diferite ci şi de pe continente diferite. de exemplu. Înglobând experienţa de viaţă. completate. Caumon. Culturemele ridică mai totdeauna probleme greu de soluţionat traducătorilor. în limba unui popor a cărui viziune asupra fiinţei umane şi a relaţiilor sale cu lumea este dominată de simbolismul vegetal (v. înţelegerea reciprocă la nivelul grupului.

52). dar numai rareori în cel al inovaţiilor tehnice. termenul culă din domeniul arhitecturii tradiţionale – militare. raze β.. a unei solide pregătiri în domeniul tehnic. 654) răspunde probabil în mod absolut caracteristicilor enumerate mai sus. Poate că le răspunde la fel de bine şi un termen din domeniul fizicii nucleare ca neutrino. astfel încât azi vorbim despre raze α. despre concurenţa . Contestatarii lui Röntgen nu au întârziat însă să apară. de pildă Rayons X et gamma. ne arată prin semnificantul lor către ce cultură sau civilizaţie materială ne-am îndreptat privirile când am simţit nevoia dobândirii unor solide cunoştinţe. şpraiţ. şplint. Delavigne. este. Chukwu.uneori acerbă – între savanţi sau naţiuni pe tărâmul cercetării ştiinţifice. desigur. monoreferenţialitate şi precizie. mai ales un mijloc de recunoaştere unanimă a meritelor descoperitorului. unitate verbală specializată caracterizată prin univocitate.Prin etimonul său. Unul dintre termenii legaţi de perioada de început a fizicii nucleare este unitatea sintagmatică raze X. Procedeul includerii unei litere în denumirea unui obiect de felul radiaţiilor emise de diverse corpuri radioactive. Descoperirea ajunge să primească numele descoperitorului : denumirea iniţială este regulat înlocuită de formula raze Röntgen. 1102 / Juillet 2009. şpalt. putând fi apropiat de mai vechiul şi mult mai 41 . Bidu – Vrănceanu (coord.. procedeu inaugurat de Röntgen. iar termeni ca şmal. despre relaţia dintre glorie şi responsabilitate în cazul unora dintre ele. în caz că totul se dovedeşte a fi o fraudă sau o eroare. deşi nimeni nu se mai îndoieşte de foarte mult timp de paternitatea descoperirii razelor X. raze γ (v.. Descoperit în mod absolut întâmplător de fizicianul Wilhelm Conrad Röntgen. rezultat al unei « proceduri de lexicalizare naturală sau artificială » (A. Eprom.. şmuţtitlu. Science & Vie. ca « [o unitate a] cunoaşterii cu un conţinut stabil ». termenul poate fi într-adevăr definit ca «un element al unei terminologii sau al unui limbaj specializat. prin analogie cu procedeul folosit în limbajul matematicienilor în care X desemnează o cantitate necunoscută. Concurenţa dintre cele două denumiri pare să fie tranşată în favoarea ultimei. V. acest tip necunoscut de raze primeşte de la descoperitorul său numele de raze X. care provine de la engl. siglă utilizată în domeniul informaticii. denumirea raze Röntgen a fost treptat abandonată (v. Includerea patronimului în denumirea descoperirii. 2000: 66).). situaţie frecvent întâlnită în domeniul ştiinţelor.. reprezentând denumirea cunoştinţelor din acest domeniu ». este vorba şi de un mijloc de a arăta cine este persoana responsabilă. şnit. Totuşi. dar şi civile – cunoscute mai ales în partea de sud a ţării noastre ne lămureşte asupra relaţiilor politico-administrative şi militare pe care poporul român le-a avut într-un moment al istoriei sale cu una dintre marile puteri din vecinătate.Concluzii Văzut din perspectiva internă a specialiştilor din fiecare ştiinţă în parte. Deosebit de instructive sub raportul informaţiilor culturale pe care ni le dau sunt şi denumirile care au în componenţă nume proprii. cum s-a spus (U. cu caracter convenţional. şpis. 1996 : 596-597). şpaclu. erasable programmable read only memory (Dixel 2010. în 1901. a continuat însă să fie aplicat cu succes.. Eponimele sunt aşadar termeni al căror semnificant ne poate furniza unele dintre cele mai bogate sau interesante informaţii despre istoria anumitor descoperiri. din fiecare domeniu tehnic. ei au purtat o campanie atât de înverşunată împotriva acestuia. încât. Primele confirmări ale descoperirii sale îi permit lui Röntgen să susţină un număr crescând de comunicări care îi aduc recunoaşterea ştiinţifică pe plan internaţional. catre sfârşitul anului 1895. şpiţ. 2006: 91) în favoarea numelui dat lor iniţial de descoperitor. 4. mai ales după primirea premiului Nobel pentru fizică de către distinsul om de ştiinţă..

M. după părerea lui E. fiecare “lucru” are un singur nume. d’autre dénomination. » (F. poate cineva nega existenţa unei dimensiuni culturale în cazul unui asemenea termen? NOTE [1] Dacă L. organisation. [7] Comentând apariţia tardivă a termenului – în accepţiunea lui modernă -. [5] Construcţia ar putea fi tradusă în felul următor în limba română : ‘şoimul răpeşte în zbor potârnichea’. alţi cercetători vorbesc despre biunivocitate.cunoscutul neutron. 2003 : 44). Sinon on l’aurait observée ! Cette particule se présentait comme une sorte de petit neutron que l’on baptisa neutrino. fapt ce putea explica acea pierdere parţială de energie observată experimental. Mai precis. a été conçue essentiellement pour satisfaire le besoin de normalisation technique qui constituait l’enjeu majeur de cette époque. Gaudin.. Guilbert (v. Cette perspective. [2] Se ştie că « la théorie classique de la terminologie basée sur les travaux d’Eugen Wüster. nedetectabile. 42 . Benveniste. la civilisation est l’adoucissement de ses mœurs. care spera să rezolve misterul dispariţiei unei părţi din energia neutronului supus unui proces de dezintegrare. «Et si cette particule emportait avec elle l’énergie manquante dans le bilan? Que pouvait-on dire de cette particule hypothétique? D’abord. ci şi la aceea a unei a treia particule. qu’elle devait avoir une très faible masse (le déficit d’énergie était quand même faible). 2007 : 174). Reeves. termenul acesta nu se poate să nu ne intrige. T. în raport cu celelalte lexeme din aceeaşi paradigmă. Cabré (2000 a : 10): « […] les termes. Ensuite qu’elle ne devait pas être électriquement chargée. et les connaissances répandues de manière que les bienséances y soient observées et y tiennent lieu de lois de détail . Diki-Kidiri. le concept ne connaissant pas. par leur distribution et par les types de liaisons qui en résultent » (E. geografiei etc. ils peuvent participer de son champ d’étude [= du champ d’étude de la linguistique] et même devenir une partie centrale de l’objet d’analyse et de théorisation. [3] V. assez anciennement attestée.. Fără a mai încerca să revenim aici asupra unei posibile definiţii a culturii. lingvistul (1966 : 340) respinge posibilitatea ca procesul naşterii lui să fi fost încetinit sau chiar blocat de existenţa aceleiaşi forme lexicale « comme terme de pratique judiciaire (‘fait de rendre civil un procès criminel’) qui n’a jamais dû avoir beaucoup d’extension ». F. on me répondrait. dans la biunivocité. en tant qu’ils sont des objets polyédriques. Lerat pour qui “c’est la relation biunivoque entre un mot ou un groupe de mots et une définition spécialisée qui caractérise le terme […] ”. povestea. unul dintre cele mai reprezentative pentru respectivul moment istoric fiind. considerată de lingvistul francez ca fiind o adevărată definiţie : « “[…] Si je demandais à la plupart en quoi faites-vous consister la civilisation. « pour insister sur la relation bijective qui unit un concept et un terme. Benveniste. să nu ne provoace să-i aflăm. savantul (1966 : 340) vorbeşte despre o « productivité alors chétive d’une classe d’abstraits d’aspect technique ». Benveniste (1966 : 339) enumeră diversele întrebuinţări pe care le are în lucrarea lui Mirabeau termenul civilisation.. peuvent être analysés à partir de disciplines différentes et. Gaudin. la politesse. în ştiinţele descriptive de felul astronomiei. 2003: 31) foloseşte primul această expresie pentru a arăta că. 2000 : 5). insistând mai ales pe următoarea. l’urbanité. fapt ce pune şi mai mult în relief adevărata “revoluţie” marcată de apariţia în vocabularul culturii a termenului civilisation. » [4] « […] le “sens” d’une forme linguistique se définit par la totalité de ses emplois. » (H. [8] E. Existenţa acestei particule a fost intuită de fizicianul Wolfgang Pauli. 1966 : 290). » (M. les unités qui constituent l’objet du domaine de connaissance appelé terminologie. Savantul a făcut ipoteza – confirmată ulterior cu strălucire – că dezintegrarea neutronului conduce la apariţia nu doar a unui proton şi a unui electron. [6] Sufixul nu dăduse încă naştere decât la prea puţine derivate. se trouve encore chez P.

corpurile cereşti trebuie : 1) să orbiteze în jurul Soarelui. Informaţiile culturale dobândite prin însuşirea noilor unităţi lexicale trebuie să ne permită să interacţionăm corect şi adecvat cu vorbitorii nativi în situaţiile de viaţă către care ne-au deschis larg fereastra. articolul « Accéder à la culture partagée par l’entremise des mots à CCP ». « noutatea » introdusă de oamenii de ştiinţă în definiţia planetelor. 2) să aibă o masă suficient de mare pentru ca propria lor gravitate să le dea o formă sferică. De remarcat că semantismul unităţilor sintagmatice obţinute prin combinarea bazelor simple stea. care intră în categoria sateliţilor. 246. dar şi extensiunii lor. ÉLA. et la civilisation ne fait rien pour la société si elle ne lui donne le fonds et la forme de la vertu”. definiţia – unică şi riguroasă – a categoriei. Depecker et Ch. dacă ar fi fost toate catalogate ca acesta. rafinarea imaginii pe care noi. objet renvoie dans la majorité des cas à un objet matériel. astronomii au descoperit în sistemul nostru solar o multitudine de corpuri cereşti de dimensiunile lui Pluton sau chiar mai mari care. ontologia ar putea fi definită ca « la description. 67 / 1987. 116 / 1999. » [9]V. Frontierele unei categorii sunt greu de stabilit. mars 2009. face diferenţa între acestea şi planetele « pitice ». Travaux terminologiques. fiindcă. într-un anume fel. în acest fel se exclud entităţile care intră în categoria asteroizilor şi în cea a cometelor. mai mult sau mai puţin regulată . un processus.2. [15] În ultima vreme. Cultura nu mai este percepută sub aspectul de stare ci devine (chiar) acţiune. [14] Faptul este important pentru elaborarea şi corelarea ontologiilor. fără legătură posibilă cu alte corpuri cereşti pe care să le atragă sau să le propulseze în spaţiul cosmic prin forţa lor de gravitaţie. » (L. p. Roche. în felul acesta se elimină o serie de entităţi. sute sau poate chiar mii de planete. apartenenţa categorială est graduală. în marea majoritate a situaţiilor observate. care să se aplice în egală măsură tuturor indivizilor acesteia este greu de dat. 46-47). ar fi creat imaginea unui sistem solar alcătuit din zeci. În această nouă utilizare a expresiei amintite. [16] « […] c’est socialement que la référence des termes peut être construite de façon relativement étroite.) . [13] Ştiinţele acordă azi o atenţie specială stabilirii intensiunii conceptelor cu care operează. S-a impus deci elaborarea unei definiţii a « planetelor » mult mai restrictive. [11] « Objet est le mot retenu en terminologie pour désigner “tout ce qui peut être perçu et conçu” (ISO 1087-1. în viziunea lui R. Vocabulaire. străinii. rezultat ce se putea obţine prin introducerea unor noi caractere conceptuale în respectiva “schemă de gândire”. articolul « La pragmatique lexiculturelle pour accéder autrement. precizarea. câmp disciplinar aflat în plină dezvoltare azi. 2007 : 111). Galisson şi a celor care au îmbrăţişat ideea pragmaticii lexiculturale. qui se retrouve dans certaines normes techniques. în fiecare caz. adică enumerării obiectelor cărora li se aplică fiecare dintre ele. Cela. planetă cu modificatorul pitic(ă) – având aici rol categorizator – este de fiecare dată diferit. [10] V. ÉLA. înţelegerea corectă a informaţiilor culturale transmise de unităţile lexicale ale unei limbi cu care intrăm în contact nu trebuie să ducă doar la îmbogăţirea. ce n’est pas exclure la stabilité […]. Mais cette stabilité est soumise aux forces dans lesquelles sont pris tous les phénomènes historiques. une manière de faire. Depecker & Ch. pentru a avea statutul de planetă . etc. dans un formalisme exploitable par un système informatique. concurremment à entité. de concepts et de leurs relations » (L. [12] Asemănarea în virtutea căreia sunt reunite obiectele într-o aceeaşi categorie constă în faptul că fiecare dintre ele are un număr mai mare sau mai mic de trăsături comune cu prototipul categoriei. Ultima proprietate. Totuşi.tout cela ne me présente que le masque de la vertu et non son visage. altfel spus precizării setului de trăsături definitorii pentru fiecare concept. Qualifier la référence de phénomène social […]. Du point de vue de l’ISO. […] Objet n’est pas non plus à entendre comme ponctuel ou statique : ce peut être en terminologie une procédure. Roche. 2001. Il a de plus l’avantage de renvoyer plus spécialement à tout artefact. Hors Série. o avem în final despre comunitatea de vorbitori ai acelei limbi. à une autre culture par un autre lexique ». 3) să se rotească pe o orbită « clară ». În viziunea actuală (v. donc toujours provisoire. Leur jeu est simplement limité de 43 . une action. setul de trăsături conceptuale asociat fiecărei expresii denominative este altul. 2007 : 106). cunoaşterea. Science & Vie. par une action volontaire et concertée. Deşi ideea de « dimensiune redusă » este prezentă. Se preferă modelul prototipic pentru reprezentarea extensiei unei categorii.

La formation du vocabulaire de l’aviation. Paris. ÉLA. 89-107. Chukwu. REFERINTE BIBLIOGRAFICE Benveniste. cependant. Gaudin. « Une approche culturelle de la terminologie ». « Les informations culturelles dans un dictionnaire bilingue d’apprentissage ». Valérie (2006). 467-479. Depecker. « Terminologie et linguistique : la théorie des portes ». Mots et lexiculture. vol. Desigur. Une dynamique entre langue et discours. caracterul dinamic al construcţiilor conceptuale. raritatea icoanelor din acele vremuri foarte îndepărtate mai poate fi pusă în legătură şi cu fragilitatea materialelor pe care erau executate. Paris.) (2000). Guilbert. Maria Teresa (2000 b). Μετα. Angela (coord. Bucureşti. Louis (1973). E. Une approche sociolinguistique de la terminologie. Problèmes de linguistique générale.Duculot. « La pragmatique lexiculturelle pour accéder autrement. » (F. în Georgeta Cislaru et al. adică dintr-o perioadă anterioară apariţiei tâmplei de dimensiuni mari. Gaudin. Paris. « Préface ». Robert (1999). 41. in Maria Teresa Linó et Jean Pruvost (sous la direction de). no 4. Langages. Mont-Saint-Aignan. [18] Numit şi sfânta sfintelor.B. Terminologies nouvelles No 21. Cabré. Hommage à Robert Galisson. Paris. în Maria Teresa Linó et Jean Pruvost (sous la direction de). Galisson. « Terminologie et diversité culturelle ». 87-100. 20-39. 5-6. Fourment – Berni Canani. Guilbert. François (2003).façon volontaire et concerté par les groupes de locuteurs qui se donnent des outils de référence et de normalisation. Galisson. dénomination et partage du pouvoir : le cas des éponymes ». în Louis Guilbert et Jean Peytard (Éds).). Marcel (2000). 2007 : 89). Hommage à Robert Galisson. Caumon. François (1996). Aspects diachroniques du vocabulaire. Le sens en terminologie. Bruxelles. in Henri Béjoint et Philippe Thoiron (sous la direction de). Langue française 17. Les vocabulaires techniques et scientiques. ne disparaît pas. 116. 287 p. Uzoma (1996). Diki-Kidiri. Delavigne. Lyon. 2003 : 46). 41. usages et pratiques prospectives en cosmétique ». Diki-Kidiri.. Entre signe et concept. “Sur la représentation mentale des concepts. Loïc (2002). De Boeck. Publications des Universités de Rouen et du Havre. Honoré Champion. 604-621. Depecker. Μετα. 128. « Entre idée et concept : vers l’ontologie ». [17] De aici. Honoré Champion. Bidu – Vrănceanu. 44 . « La lexiculture : d’un concept instrumental à un outil d’intervention en didactique des langues – cultures ». Robert (1987). respectiv a iconostasului (= tâmplă complexă). Cabré. Presses Sorbonne Nouvelle. 19-29. Michèle (2002). Presses universitaires de Lyon. Terminologies nouvelles No 21. « La formation du vocabulaire de la physique nucléaire : quelques jalons ». bases pour une tentative de modélisation ». « Nommer la couleur. Gaudin. Louis (1965). Paris. 590-603. Maria Teresa (2003). istoricitatea conceptelor. 10-15. à une autre culture par un autre lexique ». Terminologies nouvelles No 21. ÉLA. 27-31. in Danielle Candel et François Gaudin (sous la direction de). Éléments de terminologie générale. 168. Ce jeu. Loïc & Roche. ÉLA. Marcel (2000). [20] Se înţelege de ce există foarte puţine icoane care să dateze dinaintea secolelor al XV-lea şi mai ales al XVI-lea. « La spécificité du terme scientifique et technique ». lexic specializat. Carmen (2003). Céline (2007). Gallimard. Christophe (2007). Lexic comun. 140 p. 20 p. Socioterminologie. Linó. Maria Teresa (2000 a). Paris. Presses Sorbonne Nouvelle. L’acte de nommer. 177 p. Émile (1966). 5-17. « Science. 1. 106-114. 33-50. (coord. Larousse. 67. [21] « Ce type de nomination renvoie à la représentation d’une chose au sein d’un environnement collectif et culturel » (C. vol. « Terminologie : l’ombre du concept ». Mots et lexiculture. no 4. « Accéder à la culture partagée par l’entremise des mots à CCP ».U. 362 p. Guillén Díaz. Caumon. [19] Numit şi sfânta.

Anne (2007). Tomes I-IV. Hors Série. Reeves. 58-64. Temmerman. 157-183. ignorées antérieurement par les terminologues. 39-42. Icoane româneşti. Bucureşti. Langage et cognition humaine. Paris. Rey.Terminologies Nouvelles No 21. « Une théorie réaliste de la terminologie : le sociocognitivisme ». Olivia (2000). Science & Vie. Paris. 45 . Paris. Terminologies Nouvelles No 21. dont nous désirons nous occuper dans cette étude. terme . Danielle (2006). Juillet 2009. on met en lumière quelques-unes de ses nouvelles dimensions. Alexandru (2002). Dictionnaires Le Robert – Sejer. l’espace d’une courte diachronie. Y compris la dimension culturelle des termes. Rita (2000). Presses universitaires de Grenoble. în Danielle Candel et François Gaudin (sous la direction de). Mont-Saint-Aignan. Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX). Science & Vie. Publications des Universités de Rouen et du Havre. accordent peu d’attention au terme en tant qu’élément constitutif d’une nomenclature et le conçoivent notamment en tant qu’instrument ayant un rôle décisif dans la communication spécialisée et non seulement.globalisation > ». Roulon-Doko. En conséquence. Paulette (2000). Reboul. « Symbolisme végétal et terminologie dans la culture malgache ». Mars 2009. communication spécialisée. 43-45. il est conçu comme le résultat de l’association entre un concept et une expression linguistique. Dixel 2010. « Mouvance terminologique. Dictionnaires Le Robert. Mots clés : terminologie générale. Hubert (2007). Editura Academiei Române. RÉZUMÉ DIMENSION CULTURELLE DES TERMES Le terme est habituellement considéré comme un des éléments constituant une terminologie qui fonctionne dans un domaine spécialisé. Violette & Candel. dans la discipline connue sous le nom de terminologie générale. fondement conceptuel du verbe». Sans avoir négligé le rôle du concept dans l’instauration du sémantisme d’un terme. 392 p.Ramavonirina. 1975. «Le geste technique. Les orientations théoriques de la dernière décennie. dans les dictionnaires et dans la presse : le cas de < mondialisation . 2009. 246. Toledano.) (2005). Chroniques des atomes et des galaxies. Terminologies nouvelles No 21. Aspects diachroniques du vocabulaire. Meridiane. No 1102. Alain (dir. ayant la fonction de désigner et d’identifier. dimension culturelle. par deux de ses caractéristiques fondamentales : l’univocité et la monoréférentialité. Sursele exemplelor Efremov. Dictionnaire culturel en langue française. Seuil. Grenoble. Bucureşti.

I. mais il y a une variété de sources religieuses considérables rédigés en français. dogmatique ou ecclésiologiques. mais aussi toute une série d’aspects pratiques qui relèvent de la vie quotidienne des fidèles. nous comprenons non seulement les composantes liturgique. ou encore les rituels de la mort. la langue française n’a pas connu une longue tradition d’expression des contenus confessionnels de l’orthodoxie. les enquêtes lexicales menées dans des milieux authentiques (monastères ou paroisses. serbes. écrites. les moments importants de leur vie civile (le baptême. des prêtres ou des évêques. de leur vie religieuse (profession monastique). la raison principale de cette situation est d’ordre confessionnel. harţi. Cuza”de Iaşi QUELQUES TERMES ORTHODOXES EN ROUMAIN ET LEURS « POSSIBLES » EQUIVALENTS FRANÇAIS En travaillant à la rédaction d’un dictionnaire bilingue roumain-français. D’autre part. auprès de sujets très initiés dans la pratique de l’orthodoxie (des moines et des moniales orthodoxes. Ils devraient aussi compléter ce corpus de sources avec leurs propres investigations (enquêtes lexicales de terrain) valorisées sous la forme des fiches lexicales. Comme nous le disions ailleurs. dezlegare la peşte. l’orthodoxie s’est développée une terminologie propre à l’individualiser confessionnellement du point de vue lexical. roumains. en France). Il s’agit de termes qui relèvent d’un contenu « très pratique » de l’orthodoxie. etc. théologique. français-roumain. grâce notamment aux émigrés russes. de călugărie. nous nous sommes heurtée à un problème assez délicat concernant les concordances et les non-concordances culturelles (exprimées du point de vue confessionnel) qui existent entre les deux langues. pour des termes trop précis et trop connotés du point de vue de leur spécificité confessionnelle culturelle roumaine. ainsi que certains fidèles) sont indispensables et essentielles. Il est vrai que les instruments « classiques » de travail font défaut dans ce domaine. des sites orthodoxes. bolniţă ou bogdaproste –qui sont très usuels pour les locuteurs roumains en général et les orthodoxes pratiquants en particulier connaissent en français des formes de lexicalisation différentes ou n’ont pas du tout d’équivalent . Implantée en France au début du siècle dernier.) toutes les possibilités terminologiques d’équivalence. le mariage). comme la langue roumaine. documents vidéo. un vocabulaire très bien individualisé. Des termes comme naş de cununie.Felicia DUMAS. ressources électroniques. des blogs ou autres types de ressources électroniques dignes de confiance du point de vue de l’authenticité confessionnelle et linguistique des faits de langue et de vocabulaire enregistrés. Dans des situations pareilles. reflétées notamment au niveau terminologique. par un style ecclésiastique. de termes religieux orthodoxes. grecque ou slavonne (pour la plupart). Développée depuis très longtemps dans l’espace roumain. qui n’ont pas eu le temps (dans la diachronie) de se lexicaliser en français. comme nous l’avons déjà précisé. composé de mots d’origine latine. l’orthodoxie est sous-tendue et caractérisée par toute une culture religieuse. [1]. Par contenus confessionnels. comme le jeûne. se rapportant à des aspects de la vie « habituelle » des fidèles orthodoxes. C’est ce que 46 . ou bien la raison culturelle-traditionnelle d’exister. qu’est ce que le traducteur des textes de spiritualité orthodoxe ou bien l’auteur d’un dictionnaire bilingue de termes religieux orthodoxes devraient-ils faire ? Chercher dans un maximum de sources religieuses possibles (de différentes natures. Université ”Al. grecs.

parmi les premiers. care urmează a fi binecuvântat de preot şi unit prin taina cununiei: parrain (m. c’est le mot témoin qui est employé. Même si nous avons montré ailleurs que le nombre de professions monastiques orthodoxes a connu un grand essor en France les vingt dernières années surtout. c’est parrain.). Les mots roumains ont l’air très banal. Son parrain était le moine du Grand habit Proclus Popa. persoană de sexul masculin care ţine în braţe copilul la botez: parrain (m. où l’institution du mariage a connu une évolution en baisse dans le monde occidental en général et français en particulier. le prêtre les prend tous deux par la main et leur fait faire trois fois le tour de la table. Avec le baptisé. Ces différences culturelles sont responsables des difficultés concernant les équivalences des termes mentionnés. en principe ils ne le font pas à l’église aussi . || sin. ont été traduits en français du grec par le père Denis Guillaume. pour un orthodoxe. le mariage dans le monde latin étant assimilié à un contrat. Si pour désigner le parrain ou la marraine qui présentent l’enfant au baptême. d’origine française et vivants en France).nous avons fait afin de trouver les équivalences dans le cas des termes mentionnés et que nous aimerions discuter par la suite. Sa tonsure monastique fut approuvée par la Métropole de Moldavie et elle eut lieu le 2 août 1937. si c’est nécessaire. || ~ de cununie. Alléluia. [5]. Il n’est nullement le cas en français. Părintele spiritual al celui care urmează a fi tuns în monahism.). et nous parlons ici des jeunes couples qui en France sont très rarement orthodoxes. GEA. il propose les termes d’Ancien et d’Ancienne. et lorsqu’ils le font. définis toutefois dans d’autres contextes spirituels de la vie des fidèles : le mariage et la profession monastique. en fait référence dans la réponse proposée à notre question. les termes employés dans ce type très précis de contexte. c’est lui qui a fixé. Les jeunes couples se marient rarement. et de grande autorité ecclésiastique (évêques et prêtres) nous ont livré le terme qui correspondrait « normalement » à la relation spirituelle instaurée entre le parrain et les nouveaux-mariés. de la profession monastique. des questions se posent pour équivaloir en français le même type de parents spirituels. surtout le premier : naş de cununie. les nouveaux (ou nouvelles) tonsuré(es : parrain. D’ailleurs. respectivement. c’est témoin. Ensuite. || ~ de călugărie. sans aucune connotation religieuse. paranymphe(s) (m. Si pour la profession monastique. les équivalences avec naş et naşă sont très claires entre les deux langues (le roumain et le français). un ascète plein d’amour et d’humilité. nos enquêtes menées auprès de sujets bilingues (franco-roumains. même pour un usager pas vraiment initié dans la pratique de l’orthodoxie. pour le parrain du mariage. il tient les couronnes au-dessus de leur tête (office du couronnement). Voici ce que nous proposons toutefois comme correspondances systématisées en entrées lexicographiques : naş m. Si le mariage est beaucoup moins fréquent en France qu’en Roumanie.[2]. le choix de mener une vie monastique est encore plus rare. [3]. SNS.). le mot paranymphe ne semble pas avoir été repris par l’ensemble des utilisateurs de la terminologie orthodoxe en français . Părintele spiritual al copilului. Le paranymphe échange les anneaux de fiançailles et les couronnes de mariage. vous avez revêtu le Christ. Pour un catholique. GEA. et l’on chante : Vous tous qui dans le Christ avez été baptisés. tenu par le parrain (ou la marraine) si c’est un enfant. Părintele spiritual al tânărului cuplu. Dans ce cas. Les offices proprement-dits du mariage et. évêque orthodoxe Français. dans le département de Neamts. CED. [7]. 47 . Le paranymphe les suit. ca monah: parrain (m. [6]. (office abrégé du saint Baptême). originaire de Piatra-Soïmului. respectivement. traducteur infatigable de l’ensemble des offices et des hymnes de l’orthodoxie. le prêtre fait trois fois le tour du baptistère. [4].). Par conséquent. PC. „Nas de cununie”. ||~ de botez. l’un de nos sujets d’enquêtes privilégiés.

OIOI. n. soit une construction syntaxique entière (assez complexe). prédicative (nous précisons le fait que les syntagmes considérés comme synonymes sont mentionnés par ordre décroissant de leur fréquence d’emploi au niveau de la terminologie orthodoxe. employé exclusivement au pluriel pour désigner une période normalement destinée au jeûne pendant laquelle cette pratique d’abstinence alimentaire est supprimée. Vendredi 31 décembre. ||~ de călugărie. Entrée de la Mère de Dieu au temple . désire recevoir la tonsure. Vendredi 31 décembre. n. devenind mama spirituală a acestuia : marraine (f. quand elles tombent un mercredi ou un vendredi: 7 janvier (Saint Précurseur). toute abstinence est supprimée. de même pour l’huile. [8]. || sin. à cause de ses connotations culturelles spécifiques à l’espace orthodoxe traditionnel roumain et à une période historique où les monastères avaient autour d’eux de pareils infirmeries. 25 mars (Annonciation). est amenée par l’ecclésiarque et son Ancienne (office du petit habit pour la réception du mandyas). afin de proposer un équivalent à 48 . abstinence de viande seulement. Dans le même domaine réferentiel de la pratique du jeûne. Denumire populară a zilelor de miercuri şi vineri în care postul este susupendat. || sin. dispense de poisson (loc. Tous les jours de la semaine de la Tyrophagie. sans jeûne. CEO.. Mentionnés par les différents calendriers liturgiques en usage dans les paroisses et les monastères (orthodoxes) francophones. GEA. Quand les soeurs commencent les Heures. tel que nous avons pu le constater de l’ensemble des sources compulsées): dezlegare la peşte. [13]. un terme roumain d’origine slavonne comme bolniţă est très difficilement traduisible en français. La dispense de poisson signifie qu’il est permis de manger du poisson. [12]. [9]. tout d’abord. FSJC. Maică ce serveşte drept călăuză duhovnicească unei tinere care urmează să fie călugărită : Ancienne (f. Il s’agit d’un substantif d’origine grecque moderne en roumain. ésuivalence en français et contexte d’emploi représentatif pour celle-ci en langue française: harţi m.||sin. CED.). însemnate în calendar: le poisson est autorisé (permis). lexicalisé en français soit de la même façon (par un syntagme nominal). Persoană de sexul feminin care ţine în braţe copilul la botez. n. bénédiction-poisson. l’huile et le vin sont autorisés aux fêtes suivantes. pas de jeûne (loc.. Pendant la semaine qui suit le dimanche du pharisien et du publicain. pas de jeûne. ces syntagmes sont plutôt surprenants du point de vue de leur lexicalisation explicite en français pour l’usager roumain de ce type de terminologie. bénédiction-poisson (f. La structure de l’entrée lexicographique consacrée à ce substantif va dans le même sens d’une initiation totale -lexicale et confessionnelle à la fois(que nous jugeons obligatoire pour un dictionnaire de ce type d’équivalences): définition lexico-sémantique en roumain.naşă f. nous avons le syntagme nominal dezlegare la peşte.). à identifier). CMSA. Permisiunea de a consuma peşte în anumite zile din posturi. L’équivalent français du mot roumain harţi a été aussi assez difficile à établir (et. permisiune din partea Bisericii de a nu ţine post în zilele respective: sans jeûne (loc. celle qui ayant passé déjà un certain temps dans la probation monastique et l’obéissance à son Ancienne. CMSA. [11]. Sa marraine habite en France et c’est une fille spirituelle du père Placide. Par conséquent.). FJMD. soit sous la forme d’une construction complexe.).). [14].). toute abstinence est supprimée. [15].pl. il a comme correspondants soit des syntagmes nominaux. Dans un tout autre domaine. en langue française. || sin. Lundi 21 novembre.. [10]. Le poisson.

Tout comme les autres. en se prévalant de son rôle d’instance normatrice d’initiation terminologique du destinataire roumain de son outil lexicographique: Bogdaproste interj. l’exemple le plus flagrant de non-concordances confessionnelles engendrées par le contexte geographique et culturel différents où l’orthodoxie s’est développée et a développé son revêtement lexical spécifique. [5]. à l'infirmerie du monastère. Son contexte d’emploi immédiat en roumain est celui de remercier quelqu’un pour le don (en principe alimentaires) reçu de celui-ci pour la mémoire d’un défunt. în primul rând datorită nedezvoltării practicilor ritualice ale datului de pomană pentru sufletele celor adormiţi. ces différences sont reflétées de façon très évidente au niveau lexical.ce terme. „Dieu soit loué”. par le père Denis Guillaume. [3]Dumas. « Le moine orthodoxe en France à l’époque contemporaine ». il est tout aussi „banal” au niveau de ce type d’emploi que son correspondant roumain lors de la période de gloire de son emploi (Moyen Âge. XVIIe et XVIIIe siècle). Etymologiquement. cette interjection veut dire „Que Dieu pardonne les (tes) péchés”. Felicia. Am putea aproxima printr-o formulă de mulţumire care să conţină numele lui Dumnezeu. Felicia. 49 . NOTES [1] Dumas. Grand Euchologe et Arkhiératikon. dont la signification en français est la même. Un autre terme roumain d’origine slavonne qui nous a posé peut-être le plus de problèmes quant à son équivalent français est bogdaproste. Le Père Cléopas. CED. nu există în limba franceză niciun echivalent. (Saint Siloaune de l’Athos). peut-être. Nos enqûetes lexicales corrroborées à la compulsation de la quasi-totalité des sources propres aux pannychides et aux funérailles nous ont amenée à la même conclusion: il n’y a pas en langue française d’équivalent pour ce terme. l’auteure du dictionnaire que nous sommes se doit néanmoins de proposer une forme d’approximation lexicale. L’orthodoxie en langue française –perspectives linguistiques et spirituelles. Spital amenajat pe lângă o mănăstire: infirmerie (du monastère) (f. nous avons consulté surtout des sources religieuses (écrites ou électroniques) portant sur les réalités de la vie monastique. [16]. à l'heure où l'on dit les matines. de ce que nous appelons la terminologie religieuse orthodoxe individualisée en français. mentionnées plus haut. comme il n’y a pas la coutume d’offrir à manger à des vivants en mémoire des défunts et de donner l’aumône pour le repos de leurs âmes comme dans notre culture traditionnellement orthodoxe. selon le calendrier julien en usage sur l'Athos). ayant abouti au „banal” infirmerie. [2] Grand euchologe et arkhiératikon. il ne peut pas y avoir de terme correspondant. Tout en précisant la signification du mot et le fait qu’il ne connaît pas d’équivalent en français. pour le repos de son âme. [17]. Il meurt le matin du 11 septembre 1938 (24 septembre. Cuvânt cu care se mulţumeşte pentru ceva primit de pomană şi care înseamnă „Dumnezeu să(ţi) ierte păcatele”. bolniţă f. me semble-t-il. car les pratiques rituelles en matière de pannychides pour les morts sont beaucoup moins développées en France. ca spre exemplu: Dieu soit loué! Bogdaproste n’a pas d’équivalent. OW. C’est. Peut-être. [4]. En français contemporain.).

« Le moine orthodoxe en France à l’époque contemporaine ». collection « Grands spirituels orthodoxes du XXe siècle ». [9]. în aceste cazuri. Feuillet Saint Jean Cassien. protestantisme. évêque vicaire de la Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale. Trois religions un seul Homme. I. Corpus d’enquêtes Dumas. Dumas. Fleurs du Jardin de la Mère ed Dieu. prof. Calendrier liturgique. traduit du roumain par le hiéromoine Marc. Bulletin hebdomadaire d’information de la Métropole orthodoxe Roumaine d’Europe Occidentale et Méridionale. informations orthodoxes sur internet. traducătorii de texte ortodoxe sau autorul unui dicţionar bilingv. limba franceză. Dicţionar enciclopedic de cunoştinţe religioase. Ecaterina. Felicia (2009). [7]. Calendrier liturgique (2008). Daniel. mai mult decât preţioase -esenţiale. Calendrier orthodoxe électronique : calendrier. specific cultural. Editura Diecezană Caransebeş. Corpus d’enquêtes Dumas. de termeni religioşi ortodocşi ? Să caute într-o gamă extrem de variată şi într-un număr cvasi-exhaustiv de surse religioase toate posibilităţile terminologice de echivalare. sau nu au deloc echivalent. Les mots du christianisme.com. La această problematică a concordanţei sau neconcordanţei culturale şi confesionale reflectată la nivel terminologic între cele două limbi am dori sa ne referim în articolul nostru. bolniţă sau bogdaproste cunosc în limba franceză lexicalizări diferite de cea română. Iaşi: Casa editorială Demiurg. père (2003). [10]. OrthodoxWiki. dr. Grand Euchologe et Arkhiératikon. Dumas. Grand Euchologe et Arkhiératikon. 24. prof. Rome : Diaconie apostolique. [8]. Branişte. Paris : Fayard. avec une Introduction de Mgr Marc. Ce ar trebui să facă.egliseorthodoxe.. 235-251. cuvinte specifice culturii tradiţionale ortodoxe româneşti îşi găsesc cu greu echivalenţe lexicale. Dominique (2005). La Terminologie. Le Tourneau. de călugărie. [13]. Edité par le Monastère Saint-Jean-le-Théologien. métropolite de la Moldavie et de Bucovine. L’orthodoxie en langue française –perspectives linguistiques et spirituelles. métochion de Simonos Petra. père. Liban : Presses de l’Université Saint-Esprit de Kaslik. Rezultatele anchetelor lexicale de teren se dovedesc a fi. în această situaţie. [14]. Naş de cununie. Corpus d’enquêtes Dumas. dezlegare la peşte. Cabré. moine du Mont Athos (1998). Théorie. Monastère Saint-Antoine-le-Grand. harţi. 50 . Cuvinte-cheie: terminologie. Otawa: Les Presses de l’Université d’Otawa –Armand Colin. lexicalizare. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES: Balan. [11]. Orthodoxie. colloque national et international. [12]. [17]. ortodoxie. [16]. Teresa (1998). Ene.. Païssios. Par le père Denis Guillaume. Fleurs du jardin de la Mère de Dieu. Branişte. Felicia (2009). orthodoxie. introduction de Jean-Claude Larchet.[6]. Par le Père Denis Guillaume. [15]. precum şi la rolul complex al autorului unui asemenea dicţionar bilingv. nouveau Synecdimos (1997). Rome : Diaconie apostolique. préface de Mgr. vol. Grand euchologe et arkhiératikon (1992). Monastère Saint-Antoine-le-Grand. méthode et applications. pr. (2001). Le Père Cléopas. Monastère Saint-Antoine-Le-Grand. Le Spoutnik. catholicisme. tome 2. in Annales de Philosophie et des Sciences Humaines. p. Calendrier liturgique. Lausanne : l’Age d’Homme. REZUMAT TERMENI CREŞTIN-ORTODOCŞI ROMÂNESTI ŞI ”POSIBILELE“ LOR ECHIVALENŢE ÎN LIMBA FRANCEZĂ La nivelul terminologiei ortodoxe din limba franceză. Feuillet Saint Jean Cassien.

a. 0. din fran[ceză]. 1. cu două sensuri de bază: [1] „Pensiune gratuită acordată prin concurs unui elev (într-un internat). DA 1913. această abordare se impune. bursă1 are şi o extrem de interesantă distribuţie privind utilizarea sa. La reluarea redactării secţiunii identificate prin sigla DA din Dicţionarul Academiei Române (aşa-zisa „serie veche”). Necesitatea luării în considerare a distincţiei invocate este exemplar ilustrată de analiza neologismului bursă [a]. în linii generale. cereale etc. Philippide” Iaşi ÎMPRUMUTUL NEOLOGIC ROMÂNESC BURSĂ DIN PERSPECTIVA LIMBILOR FUNCŢIONALE 0. corespund tradiţiei care se referă la cunoaşterea lucrurilor (ibidem. Pentru etimologie. uneori.Stelian DUMISTRĂCEL – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi Doina HREAPCĂ – Institutul de Filologie Română „A. distincţie care intervine predilect în analiza limbajelor tehnice. în acord cu informaţia de ultimă etapă din lingvistica şi filologia română. se trimitea la franceză: („N[eologism]. de acea limbă care funcţionează în discursuri sau texte şi reflectă competenţa idiomatică efectivă a vorbitorilor unei limbi istorice (Coşeriu 2000: 250.1. demersul nostru are ca scop practic imediat propunerea unei scheme corecte. la nivelul limbii de cultură. spre deosebire de limba istorică. sumă acordată pentru studii şi întreţinere unui elev sau student. la neologisme). [2] „(Finanţe) Instituţie publică în care se adună agenţii de schimb. 253). reale.1. 269). respectiv aceea a analizei cuvântului respectiv din perspectiva existenţei unor limbi funcţionale diferite. putem vorbi de notificarea. în care semnificatele coincid cu desemnările. stipendiu…” (în continuare. situaţie generală semnificativ reflectată şi de dicţionarele de diferite niveluri. pentru articolul consacrat neologismului bursă. Pentru accepţiunea în care folosim sintagma limbă funcţională. de a le stabili etimologia unora (ne referim în special. nediferenţiată din perspectiva utilizării funcţionale a limbii. lista abrevierilor bibliografice folosite) includea în lista de termeni o singură intrare bursă. Problema general acceptatei distincţii între lexicul comun şi lexicul specializat poate fi reproiectată din perspectiva limbilor funcţionale (sau uzurilor funcţionale ale limbii). a pătrunderii. 51 . mai ales în domeniul „nomenclaturilor”.2. acţiuni de societăţi comerciale. totuşi. 1. acceptând proiecţia [b]. după cum vom vedea. sau neologismelor bursă1 şi bursă2 [b] din limba română. dintr-o dublă perspectivă: aceea a componenţei vocabularului ca (potenţial) inventar general. pentru vânzări şi cumpărări de obligaţii de rentă de stat. în lexicologie. întrucât cunoaşterea şi indicarea statutului unor cuvinte se complică. a cărui biografie românească (prea puţin cunoscută în acel moment) data. p. ba. dat fiind faptul că astfel de limbaje. din cauza dificultăţilor.0.”. adesea. bancherii ş. dintre care. pentru cele ce urmează. În 1913. un dicţionar cu profil de tezaur istoric cum este Dicţionarul limbii române al Academiei (în continuare. cu sensuri diferite. vezi. cu extensia „instituţie care mijloceşte informaţii şi angajamente de lucru pentru lucrători: bursa muncii” (în cursul textului de faţă ne referim la acest sens prin formula „instituţie financiară”).3.”). Pentru perioada respectivă. trimitem la acest sens referindu-ne la ‘stipendiu’). trimitem la teoria coşeriană privind conceptul respectiv. de aproximativ un secol. a unui împrumut din franceză. 0. este vorba.

cu sensul general de ‘stipendiu’. tratează neologismele după opţiuni şi scheme din dicţionare. recent. un singur articol apare şi la Ciorănescu 2001. însoţit de sintagme de tipul celor citate mai sus. de exemplu. Massim. relativ extinsă. de fapt. reflectând cunoaşterea şi utilizarea acestui termen la nivelul uzului curent. care ne întâmpină în unele dicţionare din ultimul timp ale limbii române. explicitarea sintagmei ce urmează. reflectată într-o schemă lexicografică relativ simplă. în linii generale. bursa neagră. perturbă schema lexicografică prezentată cu privire la termenul bursă1. Ca etimologie. în general.1. chiar într-o lege din 1876. Astfel. le menţionăm pe cele ale lui I. tranzacţii de mărfuri. – bursă2. dicţionar asupra căruia vom reveni în discuţia cu privire la etimologia cuvântului. însă. chiar într-un dicţionar vizând un public-ţintă nespecializat. b. bourse. redactat de August Treboniu Laurian şi Ion C. se observă în lucrări lexicografice care au ca model general DEX-ul (în diferite ipostaze). găsim două cuvinte bursă (trimitem la DEX 2009): – bursă1. aceasta nefiind. care înveleşte testiculele”.-A. cu distorsionarea viziunii asupra încadrării cuvântului în vorbirea comună sau într-o limbă funcţională. în ceea ce priveşte primul dicţionar academic al limbii române. dacă însuşi acest sens şi sintagmele „tehnice” (b. de la început. instituţie unde se negociază hârtii de valoare. a juca la bursă). alocaţie bănească lunară”. din diferite epoci.Dintre alte dicţionare importante ale limbii române în care a fost tratat un s i n g u r articol bursă. la nivelul unei limbi funcţionale. de exemplu. cumva selectivă. 1. se trimite la fr. aceeaşi diferenţiere în ceea ce priveşte contractul de comunicare cu cititorul şi. limbajul specializat al tehnicienilor domeniului. 2. dar nu fără o motivaţie generală justificată. în comunicarea nespecializată. este îmbogăţirea acestei intrări cu un al doilea sens. dat fiind profilul etimologic al dicţionarului său. după clasicul sens [1] ‘stipendiu’. neagră ‘comerţ ilicit’. în acelaşi timp. la Maiorescu apare şi adjectivul corespunzător: „elevi bursieri”. bursa muncii. în special din cea franceză. Precizăm. a doua cu sensul ‘instituţie financiară’. a juca la b. problemă de principiu asupra căreia nu este cazul să insistăm. tot din limba/limbile din care am împrumutat iniţial cuvântul) în planul metaforei (b. că este vorba tot de preluarea. Dar. muncii. prima cu sensul ‘stipendiu’. care. inclusiv sintagmele şi locuţiunile reflectând aplicaţiile-extensii care au intervenit în planul referentului (bursă de valori. 1897. atât pentru bursă1. nespecializat şi specializat. plină cu un lichid vâscos. în timp. 2. vezi. 2. bursă ‘stipendiu’ este un termen cu circulaţie generală. 1. de exemplu. a situaţiei din opere de profil din culturi vest-europene. găsim un al doilea [2] „(Anatomie) formaţie anatomică în formă de sac. ‘a risca’) cunosc o apreciabilă extensie în vorbirea comună. pentru care ordinea sensurilor cuvântului bursă este însă următoarea: „1. criticată de Titu Maiorescu într-un discurs parlamentar citat în DA 1913: „Elevii sărmani şi silitori vor fi ajutaţi prin burse. singura bursă-pungă anatomică. în DEXI 2007. ca exemplu concludent. Ceea ce.3. I. inovaţiile de la nivelul invocat (pe care leam luat. Astăzi. în ceea ce priveşte considerarea a două categorii de public (vorbitor şi cititor). 468). de exemplu. ale limbii franceze (însăşi marea majoritate a acestor împrumuturi fiind de origine franceză). cu două intrări bursă. p. de valori. a juca la b. vom reveni. DEI 1999. cât şi pentru bursă2. este şi aceea a dicţionarelor de nivel academic. Candrea (CADE 1926-1931) şi August Scriban (Scriban 1939). trimitem la MDA 2001.2. bursa locurilor de muncă. Bursele se dau prin minister prin concurs conform unui anume regulament” (după Discursuri parlamentare. bursă seroasă: „membrană din ţesut conjunctiv care delimitează o cavitate închisă şi al cărei rol este facilitarea mişcărilor 52 . această problemă era în discuţie. vezi.) se situează. dată fiind instituirea şi funcţionarea. Dar această viziune lexicografică. cu sensul ‘instituţie financiară’. de tipul DEX. pentru bursă1. a acordării alocaţiilor băneşti pentru studii. de aproximativ 50 – 60 de ani.

prezenţa. bursită. o viziune măcar parţial enciclopedică (dar coerentă) ar fi presupus. pornind de la latină. aşadar. Cu titlu de adaos de informaţie.3. prepatelară sau infrapatelară. care cuprinde o pluralitate de sintagme. fără să apelăm la lucrări de profil medical tipărite. includerea. ori TLF. răspunsul poate fi găsit în informaţii cuprinse în articolele consacrate termenului bourse în diferite dicţionare ale limbii franceze care au servit lexicografilor români ca modele pentru redactarea neologismelor împrumutate din limba respectivă. au. Dacă ar fi să analizăm situaţia cuvântului bursă exclusiv pe terenul limbii române. o sintagmă comparabilă (probabil calc după germană) găsim în Diaconovici 1898: „bursă mucoasă – în anatomie. pătrunderea şi utilizarea sensului în discuţie în limbajul tehnic al lucrărilor de medicină din România.). lexicului comun. Neîndoielnic. al căror părete subţire e format dintr-o structură fibrinoasă…” (vezi. a unor practicanţi din domeniul medicinii. tot pentru sensul [2] al termenului bursă1: „(med. în franceză. cu explicaţii conjuncturale diverse. pline cu lichid. corespondente şi în limba engleză sau italiană.) formaţie anatomică în formă de sac. că. „partea superioară. trebuie să observăm. această noutate semantică are la bază un element din schema lexicografică generală a cuvântului franţuzesc bourse. 2. reţinem câteva sintagme din respectiva limbă funcţională de pe internet. ce protejează capetele articulare ale oaselor (vezi însă. a unui sens specializat (‘membrană din ţesut conjunctiv…’) pentru un neologism cum este bursă reprezintă numai un compromis parţial. atragem atenţia şi asupra sinonimului la care se trimite: pungă (LTR 1958: s. nume dat pungilor de diferită mărime. dar motivul preluării îl constituie. Sin[onim] Pungă”. a unei ramuri roditoare la măr şi la păr. olecraniană. însă. de exemplu. trebuie să avem în vedere. Vom vedea. numind maladii ale formaţiilor respective. localizată în regiunea articulaţiilor. rămasă după căderea fructelor. ca redactori. dar nu intrăm în această discuţie. Medicii utilizează şi un derivat de la bursă. bourse. O explicaţie şi o trimitere asemănătoare găsim şi în NDU 2008. Dar. în mod sigur. şi a sensului. îngroşată. cari îi fac ţesuturile fărâmicioase. o problemă de logică simplă care intervine este aceea ce poate fi formulată ca întrebare de bun simţ: ce legătură poate fi invocată pentru existenţa. singurul sens cu care era înregistrat un termen bursă într-o ediţie mai veche a Lexiconului tehnic român. În afara lucrărilor din bibliografia DLR. într-un dicţionar general. bursă subacromială. aspect asupra căruia ne vom opri în cele ce urmează. privitoare la alt domeniu. şi discuţia despre bursa scrotală). moştenit din latină. o semnificaţie strict specializată dintr-un limbaj funcţional. cum ar fi Larousse.organelor la care este anexată”. reprezentând. este un cuvânt ce aparţine limbii istorice. cu o terminologie la fel de bogată. din terminologia pomiculturii. cum ar fi. care poartă urmele acestora şi e plină cu substanţe amidonoase. conţinând un lichid vâscos: bursă seroasă”. Ca de obicei. mai jos. din perspectiva colaborării la acest dicţionar.v. de exemplu. din limba română. Dincolo de simpla traducere din franceză. aceeaşi sintagmă în LM 1873). Ca simplă proiecţie strict tehnică în ceea ce priveşte „încărcarea” articolului cu sensuri specializate. mai jos. a unei succesiuni [1] ‘stipendiu’ → [2] ‘pungă (anatomică. o terminologie medicală internaţională: denumiri cum sunt cele enumerate mai sus. limita maximă ar putea s-o constituie preluarea integrală a lanţului semantic de la cuvântul bourse (eventual bourse1) din lucrări lexicografice franţuzeşti de tip tezaur. 2. în articolul respectiv. aşa cum anticipam. în DEXI 2007 şi în NDU 2008. numind tot atâtea formaţii anatomice sub forma unor pungi din ţesut conjunctiv. şi că diferite sensuri ce se referă la elemente de 53 . precizăm că prezenţa sensului în discuţie de la bursă1 din DEXI 2007 se explică măcar şi prin contribuţia. trohanteriană. plină cu un anumit lichid)’. de exemplu.2.

Ca o primă observaţie de cadru general. prin analogie. 3.civilizaţie (de tipul ‘stipendiu’. din această categorie cităm. sensul/sensurile ce ţin de conceptul de ‘instituţie financiară’. printre acestea. iar alta a culturii materiale [β]. de exemplu. relativ aleatoriu. a cuvântului pentru a numi ‘banii cuprinşi într-o pungă’.2. ‘săculeţ sau buzunar pe care şi-l formează omizile diferitelor lepidoptere’. şi în care utilizarea cuvântului din optica a ceea ce numim «limbi» sau «limbaje funcţionale» este marcată. ce porneşte de la faptul că bourse înseamnă. printre care. ne aparţine. Cele două direcţii anunţate sunt următoarele: – o primă direcţie (dar nu numaidecât cronologică) reflectă folosirea. şi în dicţionare ale limbii franceze de diferite profiluri. aşadar a obiectelor/instalaţiilor produse de mâna omului. în principiu. dar mai ales din diferite epoci. după părerea noastră. Dar cea mai importantă zonă terminologică specializată pentru acest grup semantic o reprezintă denominaţia corpului omenesc. folosirea cuvântului în sintagma bourse séreuse ‘cavitate virtuală. apoi. la ceafă. 3. pentru diferite sensuri. dar şi în cel din Larousse 1993. pentru a putea insista. în care cuvântul este tratat monografic. din pescuit: ‘nume generic pentru plase închise’. din domeniul botanicii. vezi. pentru discuţia de aici. ‘peliculă ce înveleşte o ciupercă proaspăt eclozată’ etc. în acest caz considerându-se că există două cuvinte franţuzeşti bourse. notăm că. datele pe care le prezentăm sunt plasate. ‘instituţie financiară’) sunt rezultatul unor extensii. cea a „naturaliilor” [α]. respectiv cheltuiţi pentru un anumit scop’. dintre care. evoluţia desfăşurându-se. Acest tip de dicţionar este Larousse 1928.1. În perspectiva „naturaliilor” se plasează sensuri care indică utilizarea cuvântului. în linii generale. mai sus. din pomicultură. asupra celei mai importante. 3.1. ‘săculeţ din stofă în care se strângea. una a „naturaliilor” [α]. Ne ocupăm mai întâi de categoria [β]. 3. în articolul respectiv urmărindu-se o bogată filiaţie semantică. ‘pungă (de piele)’. sensul citat din LTR 1958). bursă seroasă. – o a doua direcţie poate fi urmărită din dublă perspectivă. fie ca două intrări. În această clasă cel mai important loc 54 . ce are rolul de a facilita mişcarea organelor cărora le este anexată’ (pentru această sintagmă. prin extensie. de exemplu. din perspectiva istoriei limbii. Cuvântul bourse a fost (şi este) utilizat pentru a numi obiecte sau instalaţii care. Tot în această direcţie se plasează. într-un lanţ din care unele verigi lipsesc în articolele din dicţionarele limbii române care prezintă adoptarea împrumutului respectiv din franceză. din vestimentaţie. iniţial. Menţionăm că sistematizarea care urmează. ‘plasă în formă de buzunar. au forma unui sac sau a unei pungi. termenul în discuţie este tratat fie ca o singură intrare. Prima viziune este aceea a mai vechilor dicţionare tezaur. respectiv specializări semantice. în linii mari. aici se încadrează şi sensul ‘stipendiu’ la care ne-am referit anterior. părul bărbaţilor’ etc. mai apoi. din zoologie. ‘umflătură a crengii pomilor fructiferi din care se ivesc florile şi fructele’ (vezi mai sus. pentru a denumi tot felul de ‘umflături’ din mediul animal şi vegetal. ‘bani adunaţi cu anumite destinaţii. pe două direcţii principale. prin paranteze de circulaţie care indică diferite aspecte ale variaţiei diastratice. în articolul analizat din Larousse 1928. limitată de o membrană conjunctivă. una ce ţine seama de criterii de antropologie culturală.1. ori marcând domenii ale ştiinţelor şi activităţilor social-economice: „Medicină”. folosită la vânătoarea de iepuri’. în DEXI 2007 şi NDU 2008). în funcţie de sensul etimonului şi de evoluţia semantică. de exemplu. „Finanţe” etc. „Botanică”.1. ne interesează cele de tipul „Livresc”. din vânătoare. cu o singură intrare bourse.

Importanţa deosebită pe care o acordăm acestui semantism se datorează etimologiei cuvântului. „bursa testiculară” (în Larousse 1993. sub forma de plural. considerată necunoscută ori nesigură). din gr. În ceea ce priveşte sensurile lat. în cea de a doua plasându-se uzurile din 55 . Un loc aparte pentru această discuţie. în franceză. pentru prezentarea analitică. fr. dar şi de particularizări esenţiale: prin metonimie. cât şi pentru ţinuta lingvistică în ceea ce priveşte problema etimologiei. span. bourse-à-berger. prioritar pentru ‘scrot’ şi apoi pentru alte formaţii anatomice. „pungă”. îl ocupă sintagma bursa scrotală. port. „geantă de piele”. BOURSE”. byrsa. Din punct de vedere tehnic. DLR 1984: s. dar şi al utilizării). în terminologia medicală. pungă’. găsim o definiţie de strictă specialitate: „enveloppes des testicules. care cumulează specializări ale cuvântului. sau pescuit. pentru bourse1 găsim o schemă simplă. pentru comoditatea lecturii. în prima situaţie se află sensurile speciale ale termenului devenit tehnic în vânătoare. Ca obiect de pură curiozitate (în momentul de faţă al discutării temei). dar şi din dicţionarul recenzat în continuare. formant en avant du périnée et au-dessous de la verge un sac allongé veticalement. constituind o descriere a utilizării cuvântului din perspectiva evoluţiei limbii istorice. Vom trece în revistă câteva astfel de opţiuni lexicografice. acestea sunt. în dicţionarul citat. prin analogie (din punctul de vedere al formei.. bourses. dintre care unele cu un grad de accesibilitate mai mare. 1432). BOURSE” din Robert 1953. remarcăm o surprinzătoare corespondenţă în plan referenţial între franceză şi română în ceea ce priveşte denominaţia plantei „capsella bursa pastoris”: în franceză bourse-à-pasteur. care se prezintă ca pungi sau învelişuri localizate în zona articulaţiilor oaselor. anume la grecescul bursa. cf.v. divisé en deux moitiés par un raphé médian”). Littré 1889: lat. borsa. este Robert 1953. precizăm că. ingenioasă: primul sens este cel care derivă de la etimonul latinesc. altele cu posibilităţi mai reduse din perspectiva contractului de comunicare. în loc de „1. 3. Un dicţionar-reper pentru această tratare. bourse. se trimite la sursa p e n t r u latină. în continuare. adesea. cele interne.1. este vorba de reflectarea unor domenii ale cunoştinţelor şi activităţilor omului.1. poate din latină încă. astfel că nu este neaşteptată preluarea denumirii respective. 3. aşa cum se prezintă lucrurile şi în Larousse 1928. cel al terminologiilor populare.2. byrsa.). cu numerotarea intrărilor prin cifre-exponent. 3. βύρσα .3. din raţiuni etimologice la care ne vom referi în cele ce urmează. important însă mai ales pentru ilustrarea exemplară a limbii funcţionale a finanţelor. apoi.2. în limba română traista-ciobanului şi punga-popii (cf. respectiv „2. bolsa. „piele”. byrsa însemna şi „Hodensack”. Pe terenul limbilor funcţionale intrăm prin cel de al doilea sens. aici. reţinem însă observaţia că diferiţi descendenţi romanici. semnificaţia ‘Hodensack’ (= scrot. it. după Wilhelm Meyer-Lübke (REW 1924: nr. ‘săculeţ destinat să cuprindă monede. învelişul cutanat al testiculelor) ceea ce ne permite supoziţia că.îl ocupă folosirea termenului bourse pentru ceea ce în Larousse 1928 este considerat drept „nume vulgar pentru scrotum”. Aşadar. Cealaltă viziune în lexicografia franceză este aceea în care este luat în consideraţie principiul funcţionării cuvântului la diferite niveluri culturale (mai ales când există dubii cu privire la etimologie. care conduce la despărţirea informaţiei cu privire la un anumit termen în două intrări deosebite. recurgem la grafica folosită până acum. Am amintit mai sus că. în ciuda faptului că. Larousse 1993. ‘stipendiu’. bourse este moştenit din latină. urmat de expresii figurate având la bază suportul lexical respectiv. ‘banii propriu-zişi’ şi. au.

în care. în ceea ce priveşte BOURSE1. şi. în plan figurat. iar. însă două articole. apoi. Pe de altă parte. de strictă specialitate. dar şi [b] ca valoare simbolică. „bourse pour les idées” (Balzac). pentru diferite nuanţe de sens ori pentru expresii. dintr-o viziune strict specializată. 56 . din finanţe.2. urmat de locuţiunile ce pornesc de la cuvântul respectiv. corespunzând celor două semnificaţii. În linii generale. finanţelor. Zola. pentru extensii de sens.2. [b] piaţa pe care se efectuează tranzacţii asupra valorilor mobiliare sau a mărfurilor. Sensul general ‘membrană în formă de pungă’ din anatomie şi botanică. fără să difere esenţial de datele din Larousse 1928 şi Larousse 1993. bursa: câte un singur articol borsa. 3. în ceea ce priveşte informaţia. în traducere: [a] loc. care nu diferă prea mult. III. în ceea ce priveşte numărul intrărilor în dicţionare. finanţe. legi şi decrete etc. 3. respectiv. notăm că pentru borsa2. de schema generală. pe trei secţiuni: I.2. cele nu mai puţin de patru sensuri referitoare la lumea comerţului. cf. Cu titlul de informaţie cu caracter general. cuprinzând numeroase sintagme-formule tehnice. ne rezervăm o expunere asupra ansamblului respectiv prin contextualizarea din dicţionarul a cărui prezentare urmează. Nu ne mai oprim asupra conţinutului articolului bourse1 din Larousse 1993. Anticipând asupra discuţiei privind etimologia. sub [d] sunt enumerate sintagme numind specii de burse (bourse d’affrètement. botanică). sub bourse2 sunt selectate sensuri strict specializate ale acestui cuvânt. la numeroşi scriitori. Druon). „bourse des valeurs littéraires” (Rolland). din Larousse 1928. în sfârşit. acelaşi tratament i-a fost aplicat şi descendentului din italiană al lat. dar şi din domeniul cultului religios (bourse „double carton dans lequel on met les corporaux qui servent à la messe”). printre care Flaubert. la fel este tratat lexemul bourse şi în Larousse 1993. TLF prezintă aceeaşi schemă generală pentru BOURSE2. în sfârşit. Roger Martin du Gard. sunt ilustrate cu citate reprezentând texte sau discursuri extrase din tratate de economie politică. Sensuri care reflectă folosirea termenului pentru orice obiect care seamănă cu o pungă. bourse d'échange. a Bruges (Belgio) adibi il proprio palazzo a sede degli scambi”.terminologii ştiinţifice propriu-zise (anatomie. Devoto – Oli oferă următoarea informaţie: „Dal nome della famiglia Della Borsa. II. „bourse du plaisir”. [c] ansamblul celor care frecventează bursa. În ceea ce priveşte o dinamică a lexicului specializat în spaţiile diferitelor limbi funcţionale. aşadar comun. bourse du travail) şi expresii formate de la acest cuvânt caracteristice mediului respectiv (coup de bourse. pentru sensurile ‘pungă’ (şi cele apropiate) şi. toate aceste surse cuprind informaţii asemănătoare cu cele prezentate mai sus pentru spaţiul galoromanic (şi catolic) privind utilizarea cuvântului (cuvintelor) borsa. „prin metonimie” ‘sumă de bani disponibilă’ şi ceea ce am numit mai sus ‘stipendiu’. Sensul (învechit) ‘pungă de piele’. „bourse des chansons” etc. propune o schemă originală. fireşte. Cuvântul bourse2 beneficiază de un articol propriu unui dicţionar cu profil tehnic. Un extins paragraf enciclopedic încheie articolul analizat aici. a căror formulare o rezumăm. jouer à la bourse). 3. semnalăm faptul că.vezi trimiteri. În rezumat. ‘instituţie financiară’ în Zingarelli 1929 sau Mestica 1942. che nel XVI sec. Proust.3. iar. edificiu public unde se reunesc persoane din lumea finaţelor. nediferenţiată. de regulă tot în opere literare.3. aparţinând limbii funcţionale la care ne-am referit anterior. Nu insistăm asupra definirii sensurilor din acest articol. elocventă este situaţia pe care ne-o înfăţişează articolul bourse2 din TLF: statutul cuvântului poate fi urmărit în funcţie de o relativ foarte bună cunoaştere atât ca [a] nume propriu-zis de instituţie (dovadă pătrunderea în texte din limba funcţională a beletristicii . în Devoto – Oli 1971. articolul bourse2 face proba elocventă a proiectării cuvântului într-o desăvârşită limbă funcţională.

în Robert 1953: după ce. sans qu’on sache au juste s’il vient de bursa ou du nom d’une famille brugeoise dont la maison servait de rendez-vous aux marchands.1. care. Des origines à 1900. trebuie să cităm exemplaritatea tratării acestui aspect. bancher de la Bruges („p. o rigoare profesională/lexicografică pentru instituirea unei intrări noi în lista de cuvinte dintr-un dicţionar. în paragraful din articol rezervat preocupării respective se declară că etimologia cuvântului. din Belgia. Întrucât am consemnat deja etimologia dată în Larousse 1928. fie de la numele propriu Van der Burse. -é. în oraşul Bruges. 4. prezenta următoarele fapte: „Bourse apparait en flamand.2. de bourse 1 ou de Van der Bourse. banquier à Bruges”). se pare în secolul al XVI-lea.3. cuvânt moştenit din latină: nicio diferenţă faţă de Littré 1889: latinescul popular byrsa (bursa). bourse2. indicată în capul articolului respectiv: acest cuvânt bourse s-ar explica fie ca o extensie de la bourse1. pornind de la locul unde se găsea. În lexicografia franceză nu există puncte de vedere diferite privind etimologia intrării bourse1. Ferdinand Brunot. 57 . Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache). Deşi „bursele de valori” sunt cunoscute. din secolul al XIII-lea.4. este nesigură („Etymol. Problema etimologiei cuvântului în limba franceză 4. aspecte asupra cărora ne vom opri mai jos (cf. de vreme ce se trimite la grecescul bursa!). apoi. în corpul articolului este citat punctul de vedere al unui mare specialist. conform principiului etimologic. moştenit din latină (şi atunci. ornată cu trei pungi. având acelaşi sens. cât şi în Flandra (Belgia). nici nu trebuia separat un alt cuvânt. incert. legenda leagă numele instituţiei respective de faptul că. Cu titlul de ipoteză. 4. loc de întâlnire al comercianţilor din acel oraş (informaţie pentru care se trimte la Friedrich Kluge. Aceeaşi raţiune pentru prezenţa unei intrări aparte. acum ne interesează problema etimologiei cuvântului (cuvintelor) bourse din perspectiva limbilor funcţionale pe care. le au în vedere sursele mai noi pe care le-am analizat până acum. mai mult sau mai puţin explicit. atestat în franceză din secolul al XVI-lea. Un punct de vedere asemănător în TLF. şi 3. atât în Italia. dar şi legătura cu numele unei familii din oraşul Brugge. important pentru economia redactării unui dicţionar. din Belgia (preluăm grafia din flamandă). din perspectiva limbii franceze istorice (şi chiar a latinei. într-un volum din Histoire de la langue française. antrenând în discuţie însăşi raţiunea celei de a doua intrări bourse în toate dicţionarele trecute în revistă. ca să nu mai vorbim de principiul etimologiei directe în cazul cuvintelor pentru care se poate invoca aşa-numita „etimologie multiplă”. sugerată de o destul de bogată documentaţie secundară (asupra căreia nu considerăm necesar să ne oprim). de fapt. a familiei van Der Burse. Lucrurile se complică în ceea ce priveşte etimologia cuvântului bursă2. Ca punct de plecare lingvistic în problema etimologiei. ‘piele’ care. Reţinem îndoiala cu privire la sursa latinească a cuvântului din flamandă. în Larousse 1993: incertitudinea etimologică aparentă (dar poate şi de fond). întrucât filiaţia respectivă putea fi evidenţiată în cadrul schemei tehnice a lui bourse1). 4. în oraşul Brugge. dar se conchide că stadiul actual al documentării nu permite o soluţie definitivă („L'état actuel de la docum. la rându-i. observăm că interesează care este semnificaţia numelui negustorului flamand şi. reprezintă un împrumut din grecescul βύρσα. casa. chiar nesiguranţa etimologică constituie o raţiune suficientă.0. fie de la numele personajului deja evocat într-o scurtă naraţiune. pentru care BOURSE2 ar putea să se explice fie ca o extensie de sens de la BOURSE1 (cu observaţia din paranteza precedentă!). Oricum. care sunt raporturile dintre numele respectiv şi substantivul latinesc bursa.4).2.”). ne permet pas de trancher”). Dès lors le mot e courant et remplace le vocable traditionnel de loge…”.

O schemă convenabilă pentru filiaţia pe care vrem s-o propunem ofereau. Börse are doar sensurile ‘pungă pentru bani’ şi ‘instituţie financiară’. nu numai alinierea lexicografilor români la sursele tradiţionale în ceea ce priveşte împrumutul neologic. prin metaforă. sunt avute în vedere limbile franceză şi italiană: „BÖRSE. Deutsches Wörterbuch. bourse şi cu it. săcuţ de piele şi apoi de orice materie în care se pun bani. a) conţinutul unei burse. în limba funcţională a medicilor de la noi. Aşadar. care l-a preluat din latină! (cf. franc. a cuvântului bursă cu sensul mai sus marcat prin [2]. de aici.f. Iată (în transcriere literarizată) articolul bursă din LM (semnalăm că. preceda numele unui domeniu feudal. are la bază latinescul popular bursa. Massim. http://www.). b) sumă 58 . de aci. (byrsa = βύρσα = piele. oarecum.archive. Duden 1969: s. se pune problema dacă numele stăpânului casei respective. dimpotrivă.org/bookreader/print. Cel puţin din perspectiva limbii germane. din nume nobiliare franceze).C. rezumăm schema articolului respectiv din LM 1873. (respectăm grafia autorului): „Primu oraş care a avut o bursă a fost Bruges (Belgia). unde un negustor invita lumea la casa lui ca să încheie afaceri. geldbeutel. atunci. lucrurile sunt relativ simple.1. pusese la intrare o pungă (lat. 2. Iată prezentarea acestui aspect la Scriban 1939: s. neologismul (românesc) bursă avea şi sensul primar de ‘pungă’. de către Friedrich Kluge. din germană. 2) forum mercatorum” (Grimm. trebuie să pornim tot de la cuvântul latinesc bursa. cu sensurile menţionate. cu semnificaţia „din”. Şi. bursa) sculptată pe o peatră”. ca filieră a împrumutului. trecem peste considerarea. pe care o explică. în fond.pe frontispiciul casei unui negustor. pe acelaşi plan. Wb. a perspectivei indo-europene de analiză a unor cuvinte din idiomuri germanice. în primul dicţionar academic al limbii române. cuvântul. 5. franz.T. 5. vol. bourse 1) marsupium. borsa. înrudite cu fr. dar. ceea ce face posibilă acceptarea unui singur cuvânt bourse în dicţionarele limbii franceze (şi. o sursă pe măsura istoriei lucrurilor: termenul ca atare a fost împrumutat chiar din neerlandeză (limbă ce se vorbeşte şi în Flandra). demn de interes. Sensurile şi etimologia cuvântului bursă în limba română Am lăsat pentru această secţiune dezlegarea unei părţi din misterul neobişnuitei şi (aparent) iraţionalei filiaţii [1] ‘stipendiu’ → [2] ‘pungă anatomică (plină cu un anumit lichid)’ din DEXI 2007 şi din NDU 2008. în germană. βύρσα (cf. termenul respectiv este utilizat în cuprinsul definiţiilor): „*BURSĂ s. care îşi invita confraţii la el pentru a încheia afaceri. dar. borsa. ca bază pentru botezul instituţiei financiare şi pentru tot ceea ce ţine de aceasta. după Jakob şi Wilhelm Grimm. în sensul că însuşi negustorul va fi primit ca nume de familie numele casei (porecla acesteia). mlat. apoi. în Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache.php?id=etymologischesw0. subliniind faptul. odată acceptat ca sinonim al lui pungă. pentru aceşti savanţi. transcris în diferite texte Van de Borse.. conform sistemului mai general de a identifica o persoană pornind de la un nume de loc (cel puţin aşa erau iniţial supranumiţi nobilii: prepoziţia von. bani câţi încap într-o bursă. dacă Van der Borse (sau Van der Beurse) ar fi un supranume. erau gravate trei pungi de bani. Din motive de cursivitate a tratării. bourse) 1. Van der Borse sau Van der Beurse.). dacă nu este vorba de un supranume al acestuia. devenită însemn nobiliar. borsa. ital. pungă. bursa. Ca semn de recunoaştere a casei. tradiţional. la un etimon latin. a unui singur cuvânt bursă în dicţionarele limbii române). ci şi prezenţa. şi aceeaşi este semnificaţia prepoziţiilor de la. printre care şi olandezul beurs. D. sau.4. Din consideraţie pentru valenţele dialogului exegetic peste timp. că autorii aplicau deja principiul etimologiei multiple. ambele fiind raportabile. încă în 1873. asupra instituţiei de care ne ocupăm. raportate (fără invocarea latinei) la gr.) În dicţionare mai noi se indică. Laurian şi I. logic. însă. 4. atunci.v..v. s-ar fi extins asupra casei sale şi. A. II (1860). it. întrucât. f. curea.

de bani ce membrii unei societăţi pun în comun pentru spezele societăţii. ziare şi reviste. reproduce pe turc. în cazul termenului bursă ceea ce ar fi putut fi apreciat. cf. cu privire la istoria neologismului bursă în limba română.89. critică.2.18. d) în ştiinţe se aplică la diverse lucruri ce au o certă analogie cu bursa în înţelesul de sub 1: folicul. atât dintr-o perspectivă istorică asupra limbii. id. ca şi în cazul bourse ‘somme d'argent disponible. 59 . Ţinând seama de acest fapt. căruia îi datorăm o atentă analiză. pungă. TR 1854. a ceea ce avea să însemne. 5.131. cu simpla obiecţie. sumă fixă de 500 lei vechi.) borsă GIC.2. pentru comentarii. mai vârtos pe lângă cele mari. cu care acesta să-şi facă studiile. de reprezentare a unui conţinut prin conţinător. bursă (scaunul bancului) AR 1830. „săculeţul” ce cuprindea exact 500 de galbeni. reprezentând cărţi (traduceri şi texte originale). doar ca o intuiţie se dovedeşte o realitate. CCB.202. Informaţia la care ne-am referit anterior.v. burză (locul unde să adun neguţitorii) AR 1829. autorii sunt justificaţi. însă corect intuită. a modului cum avea să evolueze neologismul bursă în limba română. de taleri sau de lei vechi.120.247. RB. bursele testiculelor = boaşele.182.31. autorii primului dicţionar academic al limbii române. reproducem. semnat de N. semnalăm şi situaţia substantivului românesc pungă. care se bazează pe fişarea unui număr de-a dreptul impresionant de surse din epocă: tipărituri. capsulă etc. ressources en argent’. Cel mai important aspect l-ar reprezenta faptul că. eventual după neogreacă: „pungă. dincolo de orice critică. dacă unele poziţii din schema articolului din LM par a fi ori chiar sunt simple previziuni. dar esenţial pentru o corectă prezentare a filiaţiei sensurilor. Dat fiind scopul nostru.. bursă CR 1830. descrierea nu pare a fi una a situaţiei reale a circulaţiei cuvântului respectiv în limba română. πουγγί. 3. Şăineanu 1900: CVII explică acest sens drept calc după turcă. cel puţin într-un caz. adesea. 1. AR 1837..18. una raţională.110. dar nu numai aceasta. şi DLR 1984: s. foi volante. bursă.3. stipendiu. ne este furnizată de un valoros studiu monografic apărut recent. „în comerţ”). β) locul unde se strâng membrii acestei uniuni pentru daraverile lor”. în cele ce urmează. şi în special sumă de bani ce guvernul sau şi altcineva dă unui copil sau june ca ajutor.19.)”.17. conform unor izvoare literare din anii 1832 şi 1862. AR 1831. (Fin.147.241. kisè «bourse et somme de 500 piastre» (ngr. până în secolul al XIX-lea. 5. plin de un fluid uleios care face lunecoase suprafeţele pe care se mişcă tendoanele.nr. AR 1839. bursă mucoasă = săcuţ membranos aşezat pe lângă articulaţiuni. c) sumă de bani determinată. în sensul că au „umplut” goluri semantice „pentru obţinerea unui lanţ perfect” (Seche 1966: 167). Pentru o modificare (de fapt) metonimică identică. numind. în redactarea unor articole. capitală.16.255. în afara unor citate doveditoare. burză (bancă) AR 1835. articolul consacrat neologismului bursă din Ursu – Ursu 2006: 139 (precizând faptul că. Comerc. CDCE. ci doar o proiecţie. după cum a constatat Mircea Seche. vor fi lămurite siglele utilizate de cei autori): „BURSĂ s. dacă este adevărat că. cât şi din punctul de vedere al indicaţiilor precise în ceea ce priveşte diverse limbi funcţionale („în ştiinţe”. ultima jumătate a secolului al XIX-lea. IL 1840. cât ajunge pentru acoperirea spezelor cuiva. până la un moment dat. dar şi recuperatoare a operei respective. borsă GC VII.127. manuscrise etc. de unde preluăm două citate concludente pentru discuţia de faţă: „O sumă mare dă bani. pe lângă realităţi din limba literară a epocii.221v.A. pe la 1840 cuvîntul era frecvent. că. burză AR 1834. consacrat împrumutului neologic din limba română dintre 1760 şi 1860. acela de a contribui şi la conturarea schemei articolului bursă în volumul consacrat literei B din seria nouă a Dicţionarului limbii române al Academiei. au… completat lanţul semantic al unor împrumuturi recente. e) în comerţ: α) uniune a negustorilor mari dintr-o cetate însemnată prin comerţul său. deşi informaţia se poate să le fi lipsit: ne referim la utilizarea cuvântului bursă cu sensul de ‘pungă’. Ursu şi Despina Ursu. Trebuie să atragem atenţia asupra organizării informaţiei în LM. piste patru sute dă pungi” şi „dobândă… şapte taleri şi jumătate la pungă”. mărturisit iniţial.

Condica limbii rumâneşti. – texte aparţinând stilului beletristic.m. bersă FMIL 1840. Bucureşti. 140. 1840 (IL: burză). PD. în principiu. bourse.221v. şi redactorilor DA 1913 şi autorilor dicţionarelor ce au urmat. ziar”. 1830 (CR). Excurs. Nou dicţionar portativ de toate zicerile radicale şi streine reintroduse şi introduse în limbă.57. Bucureşti. a lui Dimitrie Marin. VII din Condica limbii rumâneşti (cca 1832) a lui Iordache Golescu (GC). Blaj. orice articol consacrat neologismului bursă din dicţionarele limbii române poate şi trebuie să înceapă cu sensul ‘pungă’.1. 2. manuscris. scolar. gazetă de informaţie socială şi culturală”. limbajului juridicoadministrativ (de vreme ce publicaţiile în care este folosit cuvântul reproduc şi comentează anunţuri ale administraţiei). 6. 1862 (PD). cu atestări între 1829 – 1840 (sigla AR). sensul originar ‘pungă’. la Teodor Stamati. 60 . a lui Iordache Golescu (GC. Iaşi. Iaşi. începând cu Dinicu Golescu. cea care s-a impus ca formă literară. foaie pentru îndeletnicirea moldoromânilor”. „România. dar urmează. domeniu pentru care trebuie să luăm în consideraţie preluarea termenului cu semnificaţia respectivă din franceză. („pungă. cf şi bursă şi borsă. pe baza unei documentaţii extreme de bogate şi de riguroase. Întâiele cunoştinţe de litere şi idei pentru tinerimea şcoalelor începătoare. Popescu. în manualul publicat de Ioan Rus. folosind texte accesibile. stipendist” (p. bursă (zărăfii) GPE. bursă nu a fost folosit cu sensul ‘stipendiu’. cuprinzând şi termeni şcienţifici şi literari. de I[on Eliade] R[ădulescu]. lipseşte bursă ‘stipendiu’).. „Foaie pentru minte. Săulescu. Börse)”. o publicaţie ce avea ca preocupare popularizarea noutăţilor din ştiinţă şi din tehnică (trimiteri la aceste periodice urmează). gazetă politică. şi Cervantes. culturală şi literară”. în Condica de comerciu cu anexele ei. bersă. 1851 (StDR). 1832 (sigla SIC). – texte sau discursuri aparţinând limbajului publicistic şi. germ. Protopopescu şi V. sensul 2). inimă şi literatură”. Marmontel şi alţii făcute de I. Don Chishot de la Mancha. de remarcat că în ambele texte apare varianta bursă. bursă. ca urmare a t r a d u c e r i i a diferite texte. traducere din limba franceză după Florian. şi acela al lui E. a fost descoperit. termenul „bursier s. administrativă. Eliad.39. indirect. Sibiu. în Disionăraş românesc de cuvinte tehnice şi altele greu de înţeles. sac mic”. O constatare generală de istoria limbii interesantă este aceea că. dar şi în „Icoana lumei. care se ţine cu cheltuiala statului într-o scoală. traduceri din Boileau. 6. în 1836 (SR). în texte româneşti. Iaşi. cultivat: „Albina românească. trei volume. 1854 (TR).. Prin urmare. Bucureşti. fr. Tot aici încadrăm apariţia cuvântului în dicţionare: bursă şi bersă. cuvântul ilustrează mai multe limbi funcţionale. ceea ce va permite o structură logică privind încadrarea sensurilor de tip ‘umflătură (anatomică)’.51. publicată la Braşov. 141. RIP I. bourse (vezi mai sus. 1840 (CDCE). pe când sensul ‘instituţie financiară’ a cunoscut o utilizare apreciabilă. gazetă politico-literală”. din anul 1826 (Însemnare a călătoriei mele). „Telegraful român. berză.f. „Curierul rumânesc. apare „bursă. 1840 (sigla CCB). fără a se indica vreo legătură între cele două substantive. 1842 (RIP).343.140 (Cf. Aşadar. pungă. 1838 (RB). bersă StDR.65. şi de cele din două dicţionare la care se trimite. este vorba de atestarea din manualul lui Gh. atenţie: în acest dicţionar. berză SR. Bucureşti. Icoana pămîntului sau carte de geografie. bursă GC VII. Bucureşti. în două traduceri din această limbă aparţinându-i lui Ion Heliade Rădulescu: Regulile sau gramatica poeziii. s.167.1. Statutele şi reglementu al naţional-bancului austriacesc.31.. sac mic pentru bani”) bursă (pungă) SIC. până la 1860. cca 1832). Iaşi. în vol. după cum urmează: – texte aparţinând stilului ştiinţifico-tehnic propriu-zis: bursă. pe care îl are fr. 1831 (GPE). Bucureşti. într-o traducere din limba germană. această zonă a comunicării publice este ilustrată de periodice ce se adresau unui public mai larg. la p. Braşov 1840 (FMIL). Mai mult.

6.2. Statutul de împrumut recent al cuvântului, aparţinând anumitor limbi funcţionale, (poate) inaccesibile cititorilor, îi determină pe redactori (eventual pe autorii textelor, originale sau traduceri) la o reacţie corectă din perspectiva „contractului de lectură”, care se concretizează în demersul dea oferi g l o s e , reprezentând: a) descrierea referentului: „locul unde să adun neguţitorii” („Albina românească”, 1829); b) sinonime (parţiale): „bancă” (ibidem, 1835), respectiv „scaunul bancului” („Albina românească”, 1830; în ceea ce priveşte folosirea termenului scaun, vezi semnificaţia acestuia de ‘reşedinţă; sediu al unei autorităţi, al unei instituţii”, iar pentru forma de singular masculin a celui de al doilea substantiv pe baza unei traduceri din germană, cf., de exemplu, forma de genul neutru Bankhaus; vezi, de asemenea, în legătură cu aceeaşi problemă, forma substantivului în titlul unei traduceri din germană a lui Dimitrie Marin, Statutele şi reglementu al naţional-bancului austriacesc, apărută la Braşov, în 1836; c) o echivalare: „zărăfie”, în traducerea lui Heliade Rădulescu din mai mulţi scriitori francezi intitulată Regulile sau gramatica poeziii (text deja menţionat). 6.3. În sfârşit, câteva observaţii privitoare la etimologia multiplă a împrumutului. 6.3.1. Sursa germană pentru bursă ‘instituţie financiară’ este marcată de variantele cu -z-, eventual cu -e- ale cuvântului; vezi şi sugestii formale datorită izvorelor traducerilor sau spaţiului cultural; pentru z (burză: „Telegraful român”, Sibiu, 1854); pentru e şi z (berză: Statutele şi reglementu al naţional-bancului austriacesc, care este o traducere din limba germană (amintită mai sus); pentru e (bersă: „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, Braşov, 1840; Ioan Rus, Icoana pământului sau carte de geografie, Blaj, 1842; trei volume). 6.3.2. Pe lângă fr. bourse şi germ. Börse, la care trimit Ursu – Ursu 2006, ca etimon trebuie invocat şi it. borsa; un reflex direct borsa în limba română poate fi admis însă doar pe baza prezenţei acestei forme în Condica limbii rumâneşti, a lui Iordache Golescu (în textul de mai sus, sigla GC). Forma identică, pentru care trimiterea este la Dinicu Golescu, Însemnare a călătoriei mele… (sub sigla GIC; autorii monografiei au folosit ediţia princeps, tipărită la Buda, în 1826), reprezintă, de fapt, preluarea directă a unui aparent nume propriu italian (Borsa), de către autorul memoriilor; termenul apare, alături de Locanta, ca nume ale unor aşezăminte din oraşul Trieste; cităm fraza respectivă, interesantă şi pentru explicaţiile date de autor: „Neguţătorii au doao mari zidiri de case ce le numesc Locanta şi Borsa, unde de doao ori pe zi, înnaintea prânzului şi după prânz, să strâng nu numai toţi neguţătorii, ci şi câţi au treabă cu dumnealor, căci ori care, ori cu cine, ori ce treabă are, aciia să întâlnesc… Iar la zidirea ce o numesc Locanta, care are şi o podoabă de palat împărătesc, fac deosebite adunări, în chip de baluri sau clupuri…” (Golescu 1910: 78). 6.3.3. Oricum, în dicţionarele limbii române, în afară de sursa franceză a împrumutului, mai importantă pentru preluarea semnificaţiilor decât pentru forma cuvântului, pentru etimologia multiplă a neologismului trebuie invocat şi latinescul (savant) bursa, după cum, pentru variantele din texte aparţinând secolului al XIX-lea, trimiterea la germană şi italiană se impune de asemenea. 7. În loc de concluzii 7.1. Date fiind informaţiile prezentate în analiza de faţă, ne luăm libertatea de a aduce în discuţie ipoteza de lucru că în dicţionarele limbii române ar putea fi înregistrat un singur cuvânt bursă, în primul rând pentru că acest termen nu are la noi, cum se prezintă lucrurile în franceză de exemplu, o istorie p r o p r i e, conturată, ca evoluţie semantică, în cadrul unor limbaje funcţionale (traducerile în care apare, la început, reflectând istoria cuvântului în franceză şi în germană; cf. 6.1). De acest aspect trebuie să ţinem seama cu atât mai mult cu cât, în dicţionarele limbii franceze chiar, despărţirea în două intrări a materialului, de la un
61

moment dat, se explică, tehnic, mai mult sau mai puţin justificat, din raţiuni (sau dubii) etimologice, dar că, pentru cele două intrări bourse din dicţionarele contemporane ale limbii franceze, poate fi admisă o etimologie în fond comună: lat. bursa moştenit, şi, apoi, pătrundrea aceluiaşi cuvânt din flamandă (cf. 4.2), pornind de la supranumele personajului posibil întemeietor al bursei din Brugge (etimologie admisă şi pentru germ. Börse; cf. 4.4). Prin comparaţie, informaţiile din dicţionarele româneşti reflectă, de fapt, pătrunderea în limba română, în etape diferite, preponderent din franceză, a unui cuvânt polisemantic (în toate dicţionarele noastre, de regulă, pentru etimologia cuvintelor bursă1 şi bursă2 se trimte la fr. bourse). 7.2. În schema lexicografică a unui singur cuvânt bursă în limba română indicarea raporturilor dintre sensurile principale nu depăşeşte dificultăţile, strict tehnice, impuse de logica lucrurilor, atunci când avem în vedere situaţii limită, cum ar fi redactarea unui vechi cuvânt polisemantic românesc moştenit din latină, dar care a căpătat sensuri noi şi datorită unor calcuri. Ne putem referi, de exemplu, la schema cuvântului cap din DA 1940, a cărui structură cuprinde nu mai puţin de şapte grupări p a r a l e l e de sensuri, numerotate de la I la VII, ultima marcată în dicţionar prin paranteza „(Neologic)” şi în care au fost inserate două sensuri marcate cu cifre arabe: 1, din geografie, substantivul fiind, de regulă, urmat de un nume propriu: „colţ al uscatului care intră în mare; promontoriu” (vezi, de exemplu, Capul Bunei Speranţe), şi 2, din alchimie, în sintagma cap-mort, traducerea lat. caput mortuum ‘rămăşiţele din alambic’, cu trimitere la Cantemir („Agiunsem la cuvântul himicilor, adecă la capul mort”). Mai mult, în paragraful etimologic al acestui articol, date fiind diferite sensuri secundare subsumate unora dintre cele notate cu I – V, prezente în construcţii reprezentând calcuri din limba franceză, autorii DA 1940 consideră neologismul şef drept un d u b l e t al lui cap! Într-adevăr, ca efect al faptului că atât rom. cap, cât şi fr. chef sunt descendenţi ai lat. caput (pentru franceză, cf. invocarea unui intermediar din latina populară *capum, -i; TLF), cele mai multe sensuri ale ambelor cuvinte se găsesc în latină, astfel că, în traduceri şi în texte aparţinând limbajului juridico-administrativ din limba franceză începând cu secolul al XVIII-lea, fr. chef a fost echivalat prin cap. Din această perspectivă strict tehnică, dar acceptând şi evidenţa că noi am împrumutat un cuvânt bursă a cărui semantică se regăseşte preponderent în franceză, limbă pentru care raţiunea etimologică a existenţei a două intrări lexicografice nu este fundamentată, sensurile cuprinse astăzi în schemele cuvintelor bursă1 şi bursă2 din dicţionarele limbii române pot fi organizate, în serii paralele, într-un singur articol bursă, după sugestia pe care o găsim deja în LM 1873 (cf. 5.1). 7.3. În sfârşit, pentru a sesiza ceea ce face diferenţa între sensuri de bază ale unuia şi aceluiaşi cuvânt şi cuvinte deosebite, printr-o proiecţie înrudită cu reducerea la absurd, ne referim la posibilitatea de a include într-un articol… atotcuprinzător (!) bursă şi informaţiile cu privire la noţiunea de birjă, adăugând, în primul rând, pentru etimologia cuvântului bursă din limba română şi rusescul биржа, trimitere căreia, în secţiunea privitoare la sensul ‘instituţie financiară’, i-ar corespunde consemnarea folosirii variantei birjă în câteva sintagme, înregistrate în câteva dicţionare, dar care evocă doar indirect instituţia financiară respectivă. Este vorba de droşcă de birjă, la Anton Pann (Povestea vorbii, 1852, după DA 1913), trăsură de birjă, considerată de Scriban 1939 ca utilizată în Moldova, sanie de birjă, la Alecsandri (după Ciorănescu 2001), numind ‘trăsura de piaţă’ (primele două), respectiv, pentru timpul iernii, sania având aceeaşi întrebuinţare, iar legătura cu bursa este dată de faptul că staţia unde aşteptau vehiculele respective se afla în piaţa instituţiei ce poartă numele în discuţie. Pornim de la informaţii furnizate în DA 1913.
62

În acest dicţionar, ca prim sens (arhaic) al cuvântului birjă este înregistrat acela de „piaţa unde aşteaptă trăsurile”, sens ilustrat cu un citat din Pann („Droşca de birjă vine”; vezi şi mai sus), precedat de trimiteri la G.A. Polizu (Vocabular româno-german, Braşov, 1857) şi la Ion Costinescu (Vocabular româno-frances, Bucureşti, 1870). Am putea observa, însă, faptul că interpretarea drept „piaţă” a explicaţiei dată celui de al doilea sens al cuvântului de către Costinescu este numai aproximativă; iată textul din acest dicţionar: „trăsură de preumblat, de călătorit cu plată; localul unde, într-o capitală, stau birjele” – aşadar trimiterea este la un anumit loc, iar acela era, la început, piaţa Bursei, după cum aflăm chiar din paragraful etimologic din DA 1913 al cuvântului birjă: „Din rus. (izvozčičǐja) birža = piaţă unde stau trăsurile (propriu b u r s ă, piaţa bursei…”). În continuare, se face analogia cu termenul fiacre, din limba franceză, însemnând ‘trăsură de piaţă; cupeu’, „după biserica Saint-Fiacre din Paris, înaintea căreia stăteau trăsurile de piaţă” (explicaţii preluate integral, apoi, de Scriban 1939; cf. însă şi CADE 1926-1931, s.v., unde se consemnează faptul că rusescul birža ‘bursă’ a fost preluat în română cu sensul ‘trăsură de piaţă’ „după piaţa Bursei, unde staţionau birjile”. Etimonul rusesc al cuvântului fusese anterior indicat în Raoul de Pontbriant, Dicţiunarul româno-francesu, de…, Bucureşti, Götingen, Paris şi Leipzig, 1862: „birja (биржа, rus.) fiacre, voiture de place”, iar pentru sensul cuvântului respectiv din limba rusă trimitem la Bolocan et alii 1985, s.v., dicţionar în care, pentru биржа, sunt înregistrate următoarele sensuri: 1. ‘bursă’ (instituţia financiară) şi 2. (învechit) ‘staţie de trăsuri’. În sfârşit, pentru a încheia justificarea legăturii indirecte între cuvintele româneşti bursă şi birjă ‘instituţie financiară’, amintim că rusescul биржа este un împrumut din germanul Börse (Vasmer 1964: s.v.; lingvistul german nu exclude, totuşi, sursa „olandeză” – beurs, amintind ipoteza legăturii acestui cuvânt cu numele familiei de negustori Van der Burse, dar consideră puţin probabilă explicarea cuvântului rusesc prin polonezul birża). Vechea legătură semantică între bursă şi birjă este reactualizată recent, lexicografic, pe baza vorbirii locuitorilor din Republica Moldova; în DEI 1999: s.v. birjă, după sensul „trăsură de piaţă”, este înregistrat un al doilea sens, „piaţă”, în legătură cu care trebuia precizat că se referă la piaţa-concept economic, ca ‘spaţiu de cunoaştere a cererii şi a ofertei într-un domeniu’ de vreme ce este urmat de sintagma birja muncii, definită drept „instituţie de stat specializată în evidenţa şi în angajarea forţelor de muncă disponibilizate în urma reducerilor, a concedierilor etc.”. Or, această sintagmă este un semicalc după rusescul биржа труда (iată o descriere a preocupărilor acestei organizaţii, de pe internet, de pe site-ul Биржа Труда и Халтуры: „Описание: Работа, поиск работы, вакансии, резюме, подработка на сайте Биржа Труда и Халтуры”). Introducerea în DEI 1999 a acestei sintagme, cu sensul citat, se explică prin participarea unor lingvişti din Republica Moldova la redactarea dicţionarului în discuţie şi, de altfel, cei care o întrebuinţează sunt cetăţeni ai ţării respective; cităm câteva texte de pe internet: „Spuneţi-mi vă rog dacă te înregistrezi la birja muncii cîţi bani primeşti pe lună dacă nu ai de lucru?”; „nici cei de la birja muncii nu au idee ce reprezintă acestea?”; sau: „şi găseşti acolo [în Londra] la sigur [de lucru], … era un fel de ‘birja muncii’, nu departe de Bromley-by-bow tube station”. O altă formulare: „Birja forţei de muncă” (vezi şi site-urile birja.muncii md; causeni md birja muncii). Încercând o explicaţie în ceea ce priveşte folosirea cuvântului rusesc pentru a numi ‘instituţia financiară’ trebuie să ţinem seama de faptul că, în Bucureşti în special, vizitiii trăsurilor de piaţă, care staţionau în piaţa bursei, erau de origine rusă şi purtau, de altfel, numele de muscali. Aceştia au fost agenţii introducerii în limba română a termenului birjă
63

pentru bursă, specializat, apoi, şi cu alte sensuri. Prezentăm câteva consemnări din dicţionare, s.v. muscal, explicat prin rus. москаль, pol. moscal (sensul al doilea): „birjar (la origine erau cei mai mulţi ruşi)” (CADE 1926-1931: s.v.); „Munt[enia], fam[iliar] birjar” (Scriban 1939). Aceleaşi precizări în DLR 1965-1968, în care apar şi alte sensuri ale cuvântului: „(Munt., ieşit din uz) Birjar (de origine rusă)”, cu citate din Gh. Brăescu şi Ionel Teodoreanu, şi, apoi: „Prin extensie Birjă” (cu numeroase atestări), respectiv „(Argotic) Monedă de douăzeci de lei (reprezentând altădată tariful unei curse cu trăsura)”. 7.4. Evident, prin comparaţie cu legăturile fireşti între bursă ‘pungă’ (cu toate ce ţin de acest concept) şi ‘instituţie financiară’, finalitatea semantică ‘trăsură’ a lui birjă, dar mai ales etimologia directă (rusescul биржа) elimină posibilitatea încorporării lui birjă într-un articol unic bursă în dicţionarele limbii române, căci nu etimologia enciclopedică, ci aceea directă este hotărâtoare pentru acordarea unui statut lexicografic. Dar, în acelaşi timp, dicţionarele limbii române trebuie să înregistreze ca variantă pentru bursă ‘instituţie financiară” forma birjă, indicând sursa rusească a împrumutului din acest limbaj tehnic funcţional. BIBLIOGRAFIE
Bolocan, Gh., Voronţova, Tatiana, Şodolescu-Silvestru, Elena (1985), Dicţionar rus – român, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti. Candrea, I.-Aurel, (1926-1931) Dicţionarul limbii române din trecut şi astăzi, în I.-Aurel Candrea, Gh. Adamescu, Dicţionarul enciclopedic ilustrat, „Cartea Românească”, Bucureşti. Ciorănescu, Alexandru (2001), Dicţionarul etimologic al limbii române, ediţie îngrijită şi traducere din limba spaniolă, de Tudora Şandru Mehedinţi şi Magdalena Popescu Marin, Editura SAECULUM I.O., Bucureşti. DA 1913 = [Academia Română] Dicţionarul limbii române; I/I, Literele A-B, Librăriile Socec & Comp. şi C. Sfetea, Bucureşti. DA 1940 = [Academia Română] Dicţionarul limbii române, I/II, Litera C, Tipografia ziarului «Universul», Bucureşti. DEI 1999 = Dicţionar enciclopedic ilustrat, Cartier, Chişinău. Devoto, Giacomo, Oli, Gian Carlo (1971), Dizionario della lingua italiana, Le Monier, Firenze. DEX 2009 = Dicţionar explicativ al limbii române, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti. DEXI 2007 = Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române, Editurile „Arc” şi „Gunivas”, Chişinău. Diaconovici = Diaconovich, Corneliu (1898),Enciclopedia română, vol. I, Editura şi tiparul lui W. Kraft în Sibiu. DLR 1965-1968 = [Academia Română], Dicţionarul limbii române, serie nouă, tomul VI, Litera M, Editura Academiei Române, Bucureşti. DLR 1984 = [Academia Română], Dicţionarul limbii române, serie nouă, tomul VIII, partea a 5-a, Litera P (presin – puzzolană), Editura Academiei Române, Bucureşti. DLR 2006 = [Academia Română] Dicţionarul limbii române, serie nouă, tomul I, partea a 4-a, Litera D (deja – deţinere), Editura Academiei Române, Bucureşti. Duden 1969 = Der Große Duden. Wörterbuch und Leitfaden der deutschen Rechtschreibung, VEB Bibliographisches Institut, Leipzig. Golescu, Constantin (Dinicu) (1910), Însemnare a călătoriei mele. Făcută în anul 1824, 1825, 1826. Tipărită din nou şi însoţită de o introducere de Nerva Hodoş, Bibliotecar-Ajutor al Academiei Române, Tipografia „Cooperativa”, Bucureşti. Grimm, Jakob, Grimm, Wilhelm, Deutsches Wörterbuch, după http://germazope.unitrier.de/Projects/WBB/. Larousse 1928 = Larousse du XXe siècle en six volumes, publié sous la direction de Paul Augé, t. I, Librairie Larousse, Paris. Larousse 1993 = Grand Larousse en 10 volumes, tome 2: Balkars / chondrichtyen, Édition Larousse, Paris. Littré 1889 = Dictionnaire de la langue française…, par É. Littré, Librairie Hachette et Cie, Paris. 64

LM 1873 = A.T. Laurian şi I.C. Massim, Dicţionariul limbei romane. După însărcinarea dată de Societatea Academica Romană. Elaborată ca proiect, Noua Tipografie a Laboratorilor Romani, Tomu I (A – H), Bucureşti. LTR 1958 = Lexiconul tehnic român. Elaborare nouă…, vol. III, Bl – Cau, Editura Tehnică, Bucureşti. MDA 2001 = Micul dicţionar academic, vol. I, Literele A – C, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti. Mestica 1942 = Mestica, Enrico Dizionario della lingua italiana, Nona ristampa, Editrice Libraria Italiana, Torino. NDU 2008 = Noul dicţionar universal al limbii române, ediţia a treia, Litera Internaţional, Bucureşti – Chişinău. REW 1924 = Romanisches etymologisches Wörterbuch, von W. Meyer-Lübke, Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, Heidelberg. Robert 1953 = Paul Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, par…, Presses Universitaires de France, vol. I, Casablanca – Paris. Scriban 1939 = August Scriban, Dicţionaru limbii romîneşti, Institutul de Arte Grafice „Presa Bună”, Iaşi. Seche, Mircea (1966),Schiţă de istorie a lexicografiei române, vol. I, De la origini până la 1880, Editura Ştiinţifică, Bucureşti. Şăineanu, Lazăr (1900), Influenţa orientală asupra limbei şi culturei române, de…., vol. I, Introducerea, Editura Librăriei Socecŭ & Comp., Bucureşti. TLFi = Le Trésor de la langue française informatisé (http://atilf.atilf.fr/tlf.htm). Ursu, N.A., Ursu, Despina (2006), Împrumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760 – 1860), vol. II, Repertoriu de cuvinte şi forme, Editura Cronica, Iaşi. Vasmer 1964 = Макс Фасмер, Этимологический словарь русского языка, перевод с немецкого и дополнения О.Н. Трубачева, под редакцией и с предисловием проф. Б.А. Ларина, т. I (А-Д), Издательство «Прогресс» Moscova. Zingarelli 1929 = Niccola Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, compilato da…, Nuova edizione (IV) interamente rivedduta, Bieti & Reggiani Editori, Bologna.

RÉSUMÉ
L'EMPRUNT NEOLOGIQUE ROUMAIN BURSA DANS LA PERSPECTIVE DES LANGUES FONCTIONNELLES On propose, dans l’analyse lexicographique des mots polysémantiques, de considérer leur présence dans les « langues fonctionnelles » (E. Coseriu), rapportée aux concepts de « lexique commun », « lexique spécialisé ». L’application consiste en l’examen des raisons étymologiques et sémantiques pour lesquelles il existe, dans les dictionnaires roumains nouveaux, deux entrées pour bursă, parallèlement au traitement lexicographique réservé par les dictionnaires plus récents de langue française et italienne, aux mots bourse et respectivement borsa. La motivation de la présence d’un seul mot,, dans les dictionnaires roumains, est représentée par l’existence de l’étymon français unique bourse pour le mot roumain ayant les sens de base subside et institution financière, à partir du sens originaire du français, aumônière, hérité du latin. L’élément nouveau est de faire la liaison entre bursă et birjă, « institution financière », la deuxième forme empruntée du russe (биржа), mais qui, à la longue a acquis le sens spécial de « coche » parce que, initialement, ces véhicules stationnaient dans la Place de la Bourse, à Bucarest. Mots-clés : mots polysémantiques, étymon, dictionnaires, lexique commun , lexique spécialisé.

65

Cristinel MUNTEANU Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti

PROBLEMA TERMINOLOGIEI ÎN CONCEPŢIA LINGVISTICĂ A LUI EUGENIU COŞERIU
0. Pentru cei care au avut curiozitatea de a urmări impresionanta listă de lucrări publicate [1] a lui Eugeniu Coşeriu (subliniem publicate, întrucât savantul a lăsat în manuscris Arhivei de la Tübingen alte peste 1000 [o mie] de lucrări, în diverse faze de elaborare sau de redactare), devine evident că lingvistul de origine română s-a ocupat cam de toate domeniile ce ţin de ştiinţa limbajului. Din acest punct de vedere, aspiraţia lui R. Jakobson (Linguista sum: linguistici nihil a me alienum puto – parafrazându-l pe Terentius) i se potrivea mai bine lui E. Coşeriu: (aproape) nimic din ceea ce ţine de limbaj sau de lingvistică nu i-a fost străin. 0.1. Aşa se explică faptul că nici chestiunea terminologiei nu i-a scăpat. A tratat-o în mai multe locuri, spaţiul dedicat problemei întinzându-se de la dimensiunea unor note de subsol sau a unor paragrafe (în anumite studii), până la câteva pagini (în Introducción al estudio estructural del léxico [2], în Coseriu 1977: 96-100) sau chiar un articol întreg (Palabras, cosas y términos – 1987). 0.2. La rigoare, trebuie spus că E. Coşeriu se referă la terminologie cel puţin din două motive: 1) pentru a înlătura confuziile cu privire la esenţa limbajului şi 2) pentru a delimita obiectul specific al lingvisticii structurale şi, cu precădere, al semanticii structurale (sau al lexematicii, cum o numeşte el). 0.3. Vom încerca, în cele ce urmează, să prezentăm concepţia lui Eugeniu Coşeriu despre terminologie în general [3], căutând în acelaşi timp să redăm atât exemplele prin care savantul ilustrează ori justifică distincţiile pe care le face, cât şi răspunsurile pe care le dă acelor lingvişti acuzaţi de a nu fi înţeles întotdeauna corect ideile sale. Pe cât posibil, vom plasa respectivele distincţii în contextul lingvisticii sale integrale din dorinţa de a pune în lumină şi remarcabila coerenţă a teoriei de care vorbim. Cuvântul distincţie va apărea frecvent în expunerea noastră, întrucât – după cum repeta neobosit Coşeriu – ştiinţa [4] are nevoie de distincţii: „a cunoaşte înseamnă a distinge” (Benedetto Croce), sau, după cum postula un cărturar medieval (contemporan cu Abelard), Gilbert de la Porrée, „ori de câte ori întâlnim o dificultate raţională, trebuie să facem o distincţie”. Mai mult decât atât, genialul teoretician atrăgea atenţia că a distinge nu înseamnă „a separa”: obiectele se separă, iar noţiunile se disting. Ziua şi noaptea nu se pot separa, deoarece alcătuiesc un continuum, dar pot fi distinse / deosebite. 1. Mai întâi, câteva consideraţii din perspectiva filozofiei limbajului (mai ales) şi a teoriei limbajului, cu scopul de a încadra limbajul tehnico-ştiinţific: 1.1. Limbajul este, în esenţa sa, fără alte determinări ulterioare, logos semantikós (în termenii lui Aristotel), adică expresie cu semnificat (Coşeriu 1968: 46). În această ipostază, el nu cunoaşte distincţia dintre adevăr şi falsitate sau dintre existenţă şi non-existenţă. Aceste distincţii apar abia în uzul ştiinţific al limbajului (logos apophantikós), care se deosebeşte de uzul poetic (logos poietikós) şi de uzul practic (logos pragmatikós) ale limbajului în general (Coşeriu 1987b: 18). Aşadar, limbajul tehnico-ştiinţific reprezintă doar una dintre posibilităţile limbajului.

66

] lucrurile şi stările de lucruri prin semnificatele pe care ni le oferă limba. blancura. În ceea ce priveşte sensul. amintim că E. În privinţa conţinutului lingvistic. prin această reţea de posibilităţi de denotare. 1.M. trebuie precizat că acesta este determinat de semnificat şi de desemnare.1. 1968: 46). sensul poate fi cu totul altul dacă enunţul respectiv face parte dintr-un silogism. considerat drept conţinutul semantic propriu şi exclusiv al textului.2. După cum semnificatul poate să coincidă cu desemnarea uneori. C. Deci. dar merge dincolo de ele. dar în acest caz sensul textului va fi pur „comunicativ”. ce corespunde acelui CUM al aprehensiunii lumii extralingvistice. de fiecare dată. adjectiv şi adverb – cu subdiviziunile lor posibile. din punct de vedere idiomatic.3. 67 . care corespunde acelui CE al aprehensiunii lumii extralingvistice. cum ar fi: «singular». n. verb. Desemnarea „nu este faptul primar al limbajului. mergând de la desemnare la semnificaţie şi numind în mod efectiv clase recunoscute dinainte ca atare (ibid. «negativ».1. 3) semnificatul instrumental.2. 2000: 245-248]. adică semnificatul diferit al cuvintelor dintr-o serie precum bogat. negreaţă. analizăm starea de lucruri şi raportăm această stare de lucruri la un semnificat. «pasiv» etc. adică semnificatul morfemelor (fie acestea cuvinte sau nu). spre deosebire de română. aşadar. «plural». Coşeriu deosebeşte mai multe tipuri: 1) semnificatul lexical. 1. orice terminologie se constituie invers faţă de limbajul originar non-terminologic. subordonat semnificaţiei: este faptul de a raporta un lucru constatat la o semnificaţie deja dată” (Coşeriu 1999: 12). de categoriile verbale – substantiv. diacriticon tes ousias – Platon). ci un fapt secundar. Este vorba. 1. Înseamnă că. cf. şi id. bogăţie. al unui discurs / text) [Coşeriu 1967: 151. adică semnificatul comun cuvintelor dintr-o serie precum: negru. blanquear.” (Coşeriu 1994: 85-86).n.2. În schimb. în realitate. cf.2. blancamente). id. 2) semnificatul categorial. înnegri (în spaniolă. şi Coşeriu 1994: 66-70). Cu referire la semnificat (inclusiv cel gramatical).. şi sensul poate să coincidă cu semnificatul. Reproducem şi aici un citat relevant: „Din punctul de vedere al teoriei limbajului şi a vorbirii. Un enunţ precum Socrate este muritor are. şi Coşeriu 2000: 245-248). dintr-un poem sau dintrun discurs al vieţii de zi cu zi (Coseriu 1973: 136. noi spunem că denotăm [= desemnăm. de pildă: «afirmativ». «imperativ» etc. 5) semnificatul ontic – valoarea existenţială atribuită stării de lucruri desemnate într-un enunţ. Adică ceea ce se întâmplă este exact contrariul de fiecare dată. În schimb. 4) semnificatul structural (sau sintactic. (Coseriu 1973: 136-137. Asupra modului în care reuşim să structurăm şi să gândim lumea cu ajutorul semnificaţiilor / semnificatelor. deşi printr-o operaţie rapidă. Limbajul nu este o nomenclatură pentru clase de „lucruri” recunoscute dinainte. un singur semnificat. «activ». îmbogăţi. la un conţinut de limbă. cf. analizabil de către gramatica limbii.: 13. care se produce în mod automat când am învăţat limba.2. în sens strict) – semnificatul propriu combinărilor de unităţi lexematice sau categorematice cu morfeme în cadrul propoziţiilor. «interogativ». reprezentând o modalitate (virtuală) a fiinţării. se poate exemplifica cu o serie – legată de culoarea albă – în care apare şi adverbul: blanco. semnificaţie (sau semnificat – conţinutul de limbă dat exclusiv de şi prin aceasta) şi sens (conţinutul unui act lingvistic. Coşeriu s-a pronunţat în mai multe rânduri. trebuie făcută distincţia capitală între desemnare (sau denotare – referinţa la realitatea extralingvistică). recunoaştem că ceva corespunde unui mod de a fi pentru care avem un nume în limba noastră sau în limba pe care o vorbim. Semnificaţia „delimitează substanţa” (cf. informativ şi nu artistic. aplicăm limba faptelor din experienţa concretă.

întrucât «zona» şi «mediul» lor nu se suprapun în întregime.1. Coşeriu propune distincţia între «zona» lingvistică şi «mediul» obiectiv: „«Zona» este spaţiul în care se cunoaşte şi se foloseşte un cuvânt ca semn lingvistic. Prima distincţie dintre cele de mai sus (cunoaşterea limbii şi cunoaşterea „lucrurilor”) prezintă o deosebită importanţă pentru circumscrierea terminologiilor. există şi alte aspecte legate de cunoaşterea lucrurilor care pot contribui.1. printre altele. Anumite cuvinte pot avea rezonanţe stilistice. ne arată că fiinţa în cauză a fost încadrată iniţial. Bally dădea exemplul cuvântului boeuf care ar evoca „în limba franceză” idei precum forţa. 2. Şi se poate constata că ceea ce delimitează limbajul nu corespunde câteodată unei clase în ştiinţă.1. Coşeriu consideră că în teorie această distincţie pare uşor de făcut. germ. material sau imaterial) ca element al unui domeniu al experienţei sau al culturii.2. trebuie parcurs un drum lung. În acest sens. 2) limbaj primar şi metalimbaj. ajungând la lucrurile înseşi (Coşeriu 1988: 69-70. «mediul» este spaţiul în care se cunoaşte un obiect (natural sau altfel. denumirea balenei în germană. trebuie făcută o deosebire între cunoaşterea cuvintelor şi cunoaşterea lucrurilor.1. când. 1967: 142) [5]. se cuvine să ne ferim de a reduce structurarea lingvistică la structurarea «obiectivă» a realului căutând în limbaj trăsături şi limite specifice obiectelor (Coseriu 1966: 95-96).” (Coseriu 1966: 100) [8]. avem nevoie de o serie de distincţii. În acelaşi timp. 2. ci de boul însuşi. Limbajele tehnico-ştiinţifice corespund tradiţiei care se referă la cunoaşterea lucrurilor înseşi. 2. cuvintele sunt pur şi simplu «substitute» ale „lucrurilor”. Walfisch. Geckeler 1981: 47-55]. şi nu în limba franceză. căci aceasta din urmă se face prin limbaj. întrucât revizuieşte. rezistenţa etc. id. de aceea vom insista asupra ei. de fapt. obiectul semanticii structurale. ca animal (sau ca imagine a sa). prin intermediul limbii. în cazul lor. samovar nu se definesc adecvat decât în relaţie cu «mediile» aferente. 3) sincronie şi diacronie. despre care vom discuta in extenso mai jos. Pentru a delimita obiectul specific al lingvisticii structurale (adică locul în care pot fi identificate structurile ca atare [6]) şi. În realitate. Ch. şi la o mai bună înţelegere a raportului dintre ştiinţă şi limbaj. De exemplu. ştiinţa a demonstrat că avem de-a face cu un mamifer (Coşeriu 2004: 56). semnificatul coincide cu desemnarea (Coseriu 1966: 96). Pentru ştiinţă şi tehnică. Limbajul este condiţie necesară pentru ştiinţă. ci în comunitatea franceză (Coseriu 1966: 101 şi Coşeriu 2000: 250-252). aceste idei – după cum arată Coşeriu – nu sunt evocate de cuvântul în sine. samurai. Un alt aspect ar fi cel reprezentat de pretinsele asocieri între cuvinte. De pildă. delimitările făcute de limbaj. Cuvinte precum iglu. Până să ajungem la acea langue a lui Saussure (adică limba funcţională a lui Coşeriu). dar depăşeşte limbajul. implicit. în domeniul lexicologiei [7].3. Fisch). Este necesar să se distingă între: 1) cunoaşterea limbii şi cunoaşterea „lucrurilor”. În cadrul a ceea ce ar putea fi catalogat drept «semnificaţie». avem de-a face cu asocieri între lucruri şi asocieri datorate ideilor şi opiniilor despre lucruri. 2. pe baza unor criterii obiective. 4) tehnică liberă şi „discurs repetat”. trebuie să încercăm în permanenţă să facem o separare între ceea ce ţine de cunoaşterea „lucrurilor” ca atare şi a opiniilor (adevărate sau false) despre lucruri şi ceea ce ţine de limbaj. or. bazată numai pe diferenţe. în clasa peştilor (cf. dar în practică operaţia se dovedeşte destul de anevoioasă. 5) „arhitectura” şi „structura” limbii (sau limba istorică şi limba funcţională) [Coşeriu 2000: 250. vezi şi Coseriu. datorită apropierii dintre funcţia lexicală şi realitatea desemnată prin lexeme. În afară de chestiunea propriu-zisă a terminologiilor.1. 68 .

În schimb. chiar şi atunci când vorbim de o realitate abstractă sau imaginară. agreabil / dezagreabil. structurările lingvistice sunt delimitări operate în intuirea realităţii. câinele. Astfel. distincţiile sunt „motivate” din punct de vedere obiectiv. Modul de structurare al acestora este diferit. Strassenhändler este interpretat în mod normal drept „vânzător ambulant”. maturitate şi bătrâneţe sau faptul că ceea ce este «cald» pentru individul A este «rece» pentru individul B) ori imprecizia structurilor „realităţii” ar implica o subiectivitate şi o imprecizie a structurărilor lingvistice. Ca atare.2. dificultatea de a stabili graniţe între fenomenele obiective nu reprezintă o dificultate care să afecteze distincţia dintre conceptele corespondente.2. clasificările lingvistice se bazează în acest caz pe criterii precum mare / mic (în raport cu omul). adică prin trăsături care aparţin obiectelor reale. De exemplu. Evident.3. dintre fenomenele realităţii. orice termen să fie diferit de toţi ceilalţi). 2. întrucât „valorile lingvistice sunt valori conceptuale care se definesc prin opoziţiile şi funcţionarea lor. există şi alte situaţii în care cunoaşterea lucrurilor şi a ideilor / opiniilor despre ele intervine în funcţionarea lexicului. 2.1. bunăoară. fiindcă limbajul clasifică realitatea în funcţie de interesele şi atitudinile umane.4. germ. Cuvintele obişnuite se structurează idiomatic. la fel ca leul şi tigrul. Pentru ştiinţă. Cât priveşte relaţia dintre structurările lingvistice şi structurările realităţii obiective. faptul că nu există limite clare între tinereţe. De pildă. şi id. limbajul este „arbitrar” şi. însă majoritatea limbilor îl „clasifică” într-un alt mod. atâta timp cât termenul «negativ» (sau 69 . cum este cazul matematicii (Coşeriu 1966: 96-97). util / inutil. (ibid. Deosebirea se vădeşte mai ales în aceea că opoziţiile terminologice sunt «exclusive». deşi sistemul limbii germane ar permite o astfel de interpretare (ibid. cf. ci în funcţie de o anumită relaţie a omului cu el. Nimic mai fals. acest lucru nu este necesar. În cadrul ştiinţelor. 1967: 141-142).1. prin opoziţiile de semnificat cu care funcţionează în limbă. chiar dacă distincţiile sale se întâmplă să coincidă cu delimitările obiective. şi nu prin criterii «reale» şi prin limitele precise sau imprecise. 2. fiind definite / definibile prin criterii obiective. la fiecare nivel al clasificării. care se referă la realitatea însăşi a lucrurilor. Prin urmare (şi observaţia este valabilă şi pentru ştiinţă). neluând în seamă. se consideră în mod eronat că subiectivitatea în aprecierea lucrurilor (de pildă. adică în planul aprehensiunii umane (Coseriu 1987a: 182. şi nu drept „vânzător de drumuri / străzi”. drept criteriu. În schimb. vreo trăsătură „naturală” a animalului. pe câtă vreme opoziţiile lingvistice sunt frecvent «inclusive». periculos / nepericulos etc. faptul că nu există limite precise între zi şi noapte (de vreme ce alcătuiesc un continuum) nu înseamnă că noţiunile «zi» şi «noapte» ar fi imprecise – din contră.” (Coseriu 1966: 102). de aceea delimitările terminologice sunt foarte precise.3.: 105). Între lexicul obişnuit (comun sau „primar”) şi lexicul terminologic (specializat sau „secundar”) există deosebiri fundamentale. pentru că nu se cunosc persoane ce „vând sau cumpără drumuri”. Delimitările tehnico-ştiinţifice sunt delimitări operate în realitatea obiectivă. în măsura în care totuşi o fac. în acord cu principiul logic al contradicţiei (care impune ca. merită menţionată şi maniera în care acest tip de cunoaştere contribuie la interpretarea cuvintelor compuse şi a derivatelor a căror funcţie de desemnare ar putea fi ambiguă (din punctul de vedere al sistemului) ducând la o fixare a semnificatului în planul normei din limbă. pe câtă vreme terminologiile nu se structurează decât parţial (sunt simple «nomenclaturi» enumerative ce corespund delimitărilor din obiecte). reprezintă un «carnivor».: 104-105) [9]. structurarea lor se face în acord cu exigenţele ştiinţelor şi tehnicilor de care aparţin.

unde singura «structurare» posibilă este enumerarea.: 99). Iar în cazul terminologiilor / nomenclaturilor populare. posibilităţile limbii greceşti sau ale limbii germane. matematica. şi id.” (ibid. terminologie filozofică generală şi. şi un lexic «nomenclator» şi terminologic. Prin univers de discurs. ar fi interesant să se determine modul în care filozofia utilizează astfel de structuri. De asemenea. «substituirea semnificanţilor». însă aparţin tot unei forme de ştiinţă (Coşeriu 2000: 253-254). semnificatele termenilor se cunosc în măsura în care se cunosc ştiinţele şi tehnicile cărora le corespund. id. cuvintele zi şi noapte pot funcţiona ca fiind contrarii. Majoritatea terminologiilor aparţin limbilor mai degrabă prin semnificant. pe câtă vreme. şi nu «transpunerea semnificatelor unei limbi către semnificatele alteia». limbă germană. în ştiinţă este de neconceput ca un termen să fie contrariul celuilalt şi. Se afirmă uneori că Aristotel. zi îl poate include pe noapte (adică zi = zi + noapte). ele fac obiectul lingvisticii numite «externe» – în acest sens. Clasificările populare (de pildă. şi nu în măsura în care se cunosc limbile. să-l înglobeze. din zoologia / botanica populară) pot să nu coincidă cu clasificările ştiinţifice. la rigoare. în limbajul obişnuit. «masculinul» şi «femininul» sunt termeni exclusivi. cf. desigur. Terminologiile interesează mai ales din perspectiva constituirii semnificanţilor lor (căci. ştiinţele. Hegel sau Heidegger au ştiut să întrebuinţeze din plin. dar.7. terminologie specific heideggeriană. în acest caz. totodată.” (Coseriu 1966: 99). în parte. masculinul poate include femininul (logodnic + logodnică = logodnici). Astfel. De aceea. din punctul de vedere al semnificatelor specifice. Coşeriu înţelege „sistemul universal de semnificaţii căruia îi aparţine un discurs (sau un enunţ) şi care îi determină validitatea şi sensul. Respectivele semnificate aparţin anumitor universuri de discurs şi se definesc în raport cu aceste universuri de discurs (Coseriu 1966: 97-98). pentru că. 2. numai că distincţiile în cauză nu sunt distincţii semantice ale limbilor amintite. De exemplu. aşa este. semnificatele termenilor ştiinţifici sunt «interidiomatice» (cel puţin virtual). ca «teme» sau «lumi de referinţă» ale vorbirii. lingvistic. 1987a: 181). 2. 2. Terminologia nu face obiectul semanticii structurale (Coseriu 1990: 253. universul empiric. 1964: 46-50). în parte. constituie «universuri de discurs»” (Coşeriu 1955: 324) [10]. însă nu din punctul de vedere al limbajului: că există un lexic structurat. 100]. în acelaşi timp. Dacă se ia.6. Aşadar. Un termen ştiinţific poate deveni cuvânt obişnuit. Fără îndoială. studiile asupra terminologiei sunt. «traducerea» presupune. ele putând fi definite doar în relaţie cu uzul propriu celor trei filozofi: „ceea ce se numeşte «limbajul lui Heidegger» este. pentru distincţiile lor filozofice. poate observa ulterior în ce măsură structurile semantice deja date în limbi sunt / au fost utilizate de ştiinţă şi tehnică (Coseriu 1966: 100). pur şi simplu. De regulă. în parte. Literatura. iar reciproca este şi ea valabilă (ibid.4.. deşi. aceştia se „traduc” uşor în comunităţile care posedă acelaşi grad de dezvoltare a ştiinţelor şi tehnicilor. În general.«nemarcat») al unei opoziţii poate încorpora termenul «pozitiv» (sau «marcat»). în gramatică (văzută ca ştiinţă). totuşi. 70 .5. din punct de vedere lexicologic. Aceasta din urmă. este destul de dificil de separat terminologicul de lingvisticul propriu-zis (ibid. „Dar important este să se recunoască faptul că în ceea ce se numeşte «lexicul» unei limbi există ample secţiuni «designative». şi altele care sunt. mitologia. structurate. există posibilitatea ca două clase să interfereze ducând la apariţia unei a treia clase (ca „produs”: «dreptunghi» x «romb» = «pătrat») [Coseriu 1966: 97]. în cadrul ei.: 98). contribuţii ale lingvisticii la etnografie şi la istoria culturii nelingvistice) [Coseriu 1966: 97. 2. decât prin semnificat.

lăsând la o parte interpretarea greşită pe care Niederehe a dat-o concepţiei sale.: 176). între distincţia conceptelor şi separarea obiectelor. 3. Coşeriu răspunde obiecţiilor (nefondate) ale unor tineri lingvişti germani. reciproca fiind şi ea valabilă. Niederehe (1974) şi G. Or. partid.1. în parte – şi întâi de toate – . de pildă. H. parlament. în parte.). În acord cu principiul [non]contradicţiei. liberalism. sunt probleme de lingvistică istorică şi de istorie pur şi simplu. politică etc. Coşeriu se opreşte la două argumente (false. Niederehe susţine că nu există „separare absolută” între cele două tipuri de cuvinte (cele obişnuite şi termenii). nu ar avea niciun sens să se spună (şi nici nu s-ar putea dovedi) că un cuvânt «trece» de la un tip la altul.” (Coşeriu 1987b: 19). stat.4. mai exact. tocmai acest lucru „semnifică [faptul] că între cele două tipuri există în orice moment limite reale şi foarte precise. cuvinte romanice din punct de vedere material. probleme de istorie a lucrurilor şi a ideilor. probleme de semantică lingvistică şi.J. de vreme ce multe cuvinte trec dintr-o categorie în alta. din lingvistică. 3. Din contră (cf. În articolul Palabras. Niederehe a presupus că E. cazul cuvintelor / termenilor forţă şi rază).2. inclusiv atunci când valori uzuale şi valori terminologice sunt exprimate prin aceiaşi semnificanţi (cum este. fiindcă provin din confuzii conceptuale [12]) cu ajutorul cărora respectivul lingvist a încercat să se opună deosebirii dintre terminologie şi lexic obişnuit (ibid. Bossong (1979).spre exemplificare.” (ibid. care au dovedit că au dificultăţi în ceea ce priveşte distincţia („în sine atât de clară şi de evidentă”) dintre lexicul „obişnuit” şi terminologiile tehnico-ştiinţifice. se constată că această terminologie nu prezintă nimic specific lingvistic vorbind: „Problemele sale. adică terminologia referitoare la noţiunile şi instituţiile politice (de pildă.: 176-178). supra 2. Al doilea argument fals al lui Niederehe reprezintă o eroare tipică în semantică şi se reduce la confuzia dintre lucrurile desemnate şi semnificate. admite că un termen tehnic se poate converti în cuvânt obişnuit. 3. În orice caz. spre deosebire de opoziţiile idiomatice. Coşeriu demonstrase că. 3. le-a exclus în acelaşi timp şi din toată semantica. altminteri. excluzând din sfera semanticii structurale terminologiile tehnico-ştiinţifice. cosas y términos. Criticile pe care cei doi cercetători i leau adus lui Coşeriu în anii ’70 reies îndeosebi din faptul aceştia au interpretat grăbit şi neatent unele paragrafe coşeriene (dintre cele la care am făcut deja referire) în care savantul stabilea obiectul şi sensul semanticii structurale / lexematicii.J.1. termeni precum democraţie. E. guvern. Rezumăm discuţia aici pentru că cele precizate în respectivul articol întăresc şi. H.).. adică. neînţelegerile izvorăsc şi din aceea că respectivii lingvişti au judecat faptele de pe poziţii teoretice diferite. Coşeriu a susţinut cu totul altceva (cf. constituţie. supra 2.6. delimitările trebuie făcute în mod riguros. opoziţiile 71 . „Teoria” coşeriană nu pretinde aşa ceva. în realitate. Ca şi în cazul altor studii de semantică semnate de Coşeriu [11].). lesne se poate vedea că trimiterile lui Niederehe la versiunea germană a studiului Introducción al estudio estructural del léxico sunt trunchiate şi că. ceea ce înseamnă că graniţele dintre limbajul tehnic şi cel obişnuit nu sunt nicidecum atât de insurmontabile pe cât pretinde teoria. cazul lexicului „politic”. ba chiar din limbaj (Coseriu 1987a: 175). Şi. de altfel. eventual. dar al căror conţinut ideologic – care determină folosirea lor în terminologia politică – provine în mare parte din Anglia. clarifică cele expuse mai sus. regim. Coşeriu.1. neîncercând să privească problema din interiorul teoriei coşeriene (cum reclamă o exigenţă a cercetării pe care Coşeriu o subsuma principiului deontologic al antidogmatismului). parlament. De aceea. Făcând confuzie între limitele din cadrul fiinţării (el ser) şi limitele din cadrul devenirii (el devenir) sau.7. liberalism etc. a se examina cazul unor termeni cum ar fi constituţie.-2. socialism. revoluţie. ca în cazul oricărei alte terminologii.1.

Bossong trece cu „obrăznicie” („alegre petulancia juvenil”) la criticarea lingvisticii. ca «produs». După el. probabil că multe dintre erorile şi confuziile sale ar fi putut fi prevenite. exemplul dat de Bossong este referitor la «zi». pe câtă vreme limbajul uzual. care n-ar trebui să intervină „ilicit” în construirea limbajului ştiinţific (indicând cum ar trebui să se constituie). pur şi simplu. deosebirea dintre limbajul obişnuit şi terminologia ştiinţifică rezidă în modul în care se fac delimitările. iar bază semnifică „bază”. ca atare. Coşeriu avertizează. supra 2. În faţa acestor afirmaţii categorice. ignorând „obiecţiile filologice”. că ele derivă dintr-o serie de „equivocaciones y falacias”..). în limbajul ştiinţific noţiunile de «zi». Celălalt critic.3. dar cu limite imprecise şi neclare” (ibid.3. nemărginindu-se doar la un studiu de filozofie a limbajului (Coşeriu 1967 – unde problema este tratată succint). Exemplul furnizat de Bossong nu prezintă nicio dificultate pentru semantica lingvistică (şi s-ar fi convins şi el de aceasta consultând Introducción…). «noapte» şi «crepuscul». în fine. «acizi» şi «baze» în acelaşi timp. nu de cuvinte. nu se pune problema că termenul acid ar semnifica şi „bază”. implicite). ci să-şi asume sarcina modestă. «crepusculul astronomic» ţine de la acest ultim moment până când soarele ajunge la 18o sub linia ideală a orizontului. pe care le semnalează şi le elimină una câte una (ibid. Coşeriu răspunde că aici avem de-a face cu fapte ale chimiei şi nu ale semanticii ori ale logicii (fiind vorba „de lucruri. 3. au identificat substanţe ce sunt simultan şi acizi şi baze şi trage concluzia că lucrurile „nesocotesc” principiul (logic) al contradicţiei. supra 1. or. cum este cazul matematicii (sau al matematicilor – v. încercând să-l lumineze prin referire la ceea ce are obiectiv. să-l înglobeze pe acela. În limbajul ştiinţific conceptele se definesc – afirmă Bossong – arbitrar şi explicit (şi de aceea sunt precise şi neechivoce). acid semnifică „acid”. totodată. G.2. În schimb.terminologice sunt „exclusive” (cf.: 179).5o sub linia orizontului. (Coseriu 1966). chiar în formula ce semnalează acest aspect. Dacă Bossung ar fi citit (ca Niederehe) şi Introducción. Întâmplător. deşi nu respinge distincţia dintre lexicul obişnuit şi lexicul terminologic. în exemplul dat de Bossong. postulând că în ştiinţă este de neconceput ca un termen să fie contrariul altuia şi. de substanţe. opunându-se tezei lui Coşeriu conform căreia în terminologii semnificaţia coincide cu desemnarea (cf.). şi nu de semantică.. «noapte» şi «crepuscul» s-ar defini arbitrar şi exact.2. dar adecvată de a constata cum se prezintă acesta. Bossong. „se mulţumeşte” cu concepte mai mult sau mai puţin vagi. ci doar că substanţele în cauză sunt. 3. următoarele: «crepusculul civil» ţine din momentul asfinţitului până când soarele atinge punctul de 6. Încântat de exemplul oferit. ori «bază». La acestea.: 180-185). încă de la începutul discuţiei.). ce poate semnifica „zi” + „noapte”). este vorba 72 . spre deosebire de limbajul obişnuit în care limitele dintre cele trei noţiuni ar fi imprecise. stabilindu-se. exemplul este asemănător celui dat de Coşeriu anterior cu privire la clasa ce rezultă.1. Ei bine. nu de semnificate”).2. bunăoară. ci prin tradiţia utilizării lingvistice (rămânând. crede că deosebirea ar trebui să se facă pe alt fundament şi cu alte criterii. Astfel. supra 2. în care delimitările nu se stabilesc prin definiţie. având „un nucleu clar şi distinct. ori că termenul bază ar semnifica şi „acid” (cum se întâmplă cu zi. În rest. din intersecţia altor clase (fiecare cu proprietăţile sale exclusive): dreptunghiurile care sunt concomitent şi romburi constituie clasa «pătratelor» – şi acesta este un fapt de geometrie. autorul menţionat înţelege din aceasta că o anumită substanţă ar trebui să fie ori «acid». Coşeriu precizase deja că obiectele „reale” la care acestea se referă pot aparţine unei realităţi abstracte sau imaginare. Cu scopul de a clarifica sensul delimitărilor terminologice. Deci. apoi «crepusculul nautic» durează din acest moment până când soarele ajunge la 12o şi. şi nicidecum ambele în acelaşi timp şi observă că specialiştii în chimie.

3. sentence.. În consecinţă.) unde. 3. ci între zi şi noapte ca lucruri reale. Procedeul constă într-un fel de convenţie (cel puţin implicită) de tipul: „Vom numi lucrul astfel delimitat cu termenul x”. le poate avea încercând să delimiteze un semnificat ca fapt obiectiv. în ultimul timp. în acest caz. langage etc. ar însemna că vorbitorii nu ştiu ce vor să zică prin intermediul cuvintelor pe care le folosesc. devise. În contextul în care în lingvistica românească – dar şi în cea mondială – se constată.2.-1. cele care sunt definite sunt clasele de obiecte cărora li se aplică semnificanţi determinaţi. după cum pretinde lingvistul vizat. ar trebui ştiut când şi cum (măcar cum) a fost definită”. că ideea creării terminologiei prin definiţie şi convenţie provine din faptul că. 4. propos. Coşeriu reaminteşte că „termenii se definesc în relaţie cu «lucrurile» desemnate. aceştia nu se definesc sau se definesc parţial şi ocazional. Aşa-zisele limite «neclare» (sau «tulburi» . în timp ce semnificatele de limbă sunt definite de semantica structurală prin opoziţiile în care funcţionează în limba corespondentă” (ibid.1. De aceea.: 181). Altminteri. Eroarea fundamentală a lui Bossong (de care se leagă şi celelalte) decurge din interpretarea pe care o dă noţiunilor de «delimitare obiectivă». În răspunsul său. borrosos) despre care vorbeşte Bossong nu sunt limite între semnificatele «zi» şi «noapte» (perfect clare şi delimitabile ca atare). supra 1. 3.2. atunci el nu s-ar putea aplica „sincronic”. Dacă semnificatele ar fi „neclare”. semnificatul lui parole din franceză este definit de semantica structurală a francezei prin raportare la cuvinte precum: mot.” (ibid.). terminologică. dar nu este cazul să le reluăm aici (cf.în sp. nemaivorbind de faptul că există numeroşi termeni în afara ştiinţei în sens strict (în mediul relaţiilor economice. de obicei. adică tocmai de o disciplină matematică (cele trei tipuri de «crepuscul» amintite fiind obiecte matematice). în schimb. totuşi. nemaivorbind de faptul că 73 .2. Criteriul definiţiei nu este nici valid şi nici aplicabil pentru delimitarea terminologiei ştiinţifice: în ştiinţe există mulţi termeni nedefiniţi (deşi sunt definibili cu criterii obiective). expression. un interes sporit pentru cercetarea terminologiilor şi/sau a limbajelor specializate.2.3. pentru că şi în limbajul obişnuit există delimitări tot atât de exacte din punct de vedere obiectiv ca şi cele ale terminologiilor tehnico-ştiinţifice (vezi numele părţilor corpului omenesc sau ale unor specii de animale pe care ştiinţele la adoptă tacit şi le întrebuinţează ca termeni fără să le mai definească). şi nu noţiunile deja date ca semnificate în limbaj. şi nu de cum se înţeleg termenii sau noţiunea însăşi de «termen» (cum crede el). De pildă. primară din punct de vedere lingvistic – ceea ce vădeşte o confuzie de planuri: între cel al lucrurilor desemnate şi cel al semnificatelor.5. şi «delimitare intuitivă». Mai ales că se fac unele confuzii în continuare sau se prezintă drept descoperiri recente ceea ce de mult s-a descoperit. dar insuficientă. întrucât „pentru a atribui o noţiune terminologiei ştiinţifice. Subliniem. discours. se ştie (şi nu necesită demonstraţie) că uzul lingvistic nu defineşte semnificatele cuvintelor obişnuite.de nişte delimitări făcute de astronomie. Exemplul lui Bossong este doar un exemplu de cum se definesc termenii (atunci când se definesc). o condiţie necesară. 3. în planul metalingvistic. referitor la semnificatul pe care îl cunosc intuitiv vorbitorii (şi pe care îl cunoaşte şi el însuşi ca vorbitor). Mai mult decât atât. 3.4. Coşeriu face iarăşi precizările de rigoare.2. boniment. Precizia valorilor terminologice este. ni se pare benefic (şi chiar o obligaţie) să prezentăm / să reamintim ideile lui Eugeniu Coşeriu pe această temă. dacă ar fi un criteriu valid. în tehnicile industriale etc. lingvistul „nu trebuie să confunde dificultăţile pe care el.: 184). în timp ce termenul parole din lingvistica saussuriană este definit de lingvistica respectivă printr-o delimitare operată în lucrurile înseşi şi renunţând la opoziţiile în care acest cuvânt funcţionează în franceză.

nr. G. 2. [3] Pentru o expunere sumară a concepţiei coşeriene privind acest subiect. E. forme în conştiinţă (au existenţă internă). 115-119. religia şi alte produse ale activităţii culturale. pe alocuri. şi de Vico) dintre „necesitate” şi „libertate”. această gândire prin semnificaţii care sunt universale şi care. datează din 1964. constatarea a ceea ce se întâmplă în mod regulat. Este vorba despre filozofie sau ştiinţa universalului. […] Există apoi gândirea lingvistică. Obiectele culturale. şi Coşeriu 2000: 49-50). filozofia limbajului încearcă să delimiteze limbajul faţă de alte tipuri de obiecte care prezintă anumite trăsături comune cu cele ale acestuia. anul XX. ci se produc în vederea unei finalităţi şi. 2010. Coşeriu precizează foarte limpede: „Obiectele naturale aparţin lumii «necesităţii» care e guvernată de «cauze» ce produc anumite «efecte» şi unde. în acest stadiu. abordările nu mai pot avea un caracter ştiinţific. la quid-ul quid-ului” (Coşeriu 1994: 8). 1-2.de. ca realizări obţinute – dacă nu este vorba de «instrumente» care au şi o finalitate exterioară – . cum ar fi: „arta. astfel de forme sunt limbajul. [2] Versiunea originară. ale activităţii spiritului. în acord cu realitatea limbajului în ansamblul său. care se ocupă cu obiectele şi relaţiile pur formale. şi care conduce şi la raţiuni practice. Or.coseriu. ale activităţii creatoare înseşi” (Coşeriu 1994: 8. De pildă. „o ştiinţă care îşi pune întrebări cu privire la esenţa esenţei. prin urmare. fără cuvinte. întrucât condiţia de bază a activităţii ştiinţifice este tocmai «obiectivitatea». redactată în franceză. asemenea limbajului. adică în mod ireal. care se ocupă cu obiectele exterioare omului şi cu omul (considerat ca obiect exterior). la întrebarea referitoare la esenţa individului. care iau o anumită substanţă pentru a fi concretizate în lume. în funcţie de obiectul pe care îl cercetează [pornind de la configurarea raportului dintre formă (morphé) şi materie / substanţă (hýle). Coşeriu face o clasificare a ştiinţelor. p. Mergând în profunzime. într-o atare situaţie. care se prezintă ca expresivitate. activitatea practică. în schimb. adică adecvarea la obiectul corespunzător. finalitatea Iliadei este Iliada însăşi” (Coşeriu 2000: 50-51). care nu este posibilă fără limbaj” (ibid. vezi articolul nostru. arta. O gravă eroare a pozitiviştilor (ce persistă. 3. publicată în 1966. situată la un alt nivel. Dewey). o gândire în care ne întoarcem la 74 . Astfel. şi apoi există o gândire post-lingvistică. reprezintă o «lege naturală» sau o lege de necesitate empirică. aplicând metode specifice ştiinţelor naturii celor ale culturii. în acelaşi timp şi după limbaj. unde «faptele» create nu sunt determinate de cauze. în anumite condiţii. Vico şi J. cu obiecte care ni se prezintă mai întâi ca o substanţă determinată. La întrebarea privitoare la esenţa unei clase (adică la esenţa lucrurilor ce corespund unei noţiuni). Există o gândire prelingvistică pentru care nu e nevoie de cuvânt. Structure lexicale et enseignement du vocabulaire. 2) clasificase obiectele în matematice. Introducând în discuţie şi distincţia lui Kant (intuită. anterior. în „Limba română”. în primul rând. ştiinţe[le] culturii sau ştiinţe[le] umaniste. răspunsurile sunt oferite de ştiinţele generalului. cf. care poate întrebuinţa şi întrebuinţează limbajul ca instrument. naturale şi culturale]: „1. sau gândirea raţională.: 9). Aristotel (în Physica. la rubrica Publikationen. răspunde întotdeauna (justificat şi complet) istoria. Teze despre problema terminologiei. [5] În acest sens. ca o anumită materie cristalizată într-un anumit fel. Perspectiva lui Eugeniu Coşeriu. astfel. plecând de la întrebările pe care acestea le pun cu privire la esenţa (sau acel quid) a(l) lucrurilor şi a(l) fiinţelor. ştiinţele matematice. ştiinţele naturale. care ne conduce la primele principii ale fiecărui mod de a fi. care se ocupă cu obiectele create liber de om şi care sunt. o gândire care se prezintă prin reprezentări. Chişinău. şi astăzi) a fost aceea de a identifica obiectele culturii cu cele ale naturii. căci ea este ştiinţa individualului. NOTE [1] Aflată la îndemâna oricui. ca să poată deveni intersubiective. există şi o altă ştiinţă. care sunt de trei tipuri. [4] Fructificând reflecţiile unor filozofi (precum Aristotel. II. ajung să coincidă cu ceea ce numim noţiuni sau concepte. substanţa fiind aceea care ia o formă. coincid cu finalitatea lor.cercetarea aspectelor particulare ale limbajului ar trebui să se facă pornind de la o teorie coerentă şi unitară. aparţin lumii specific umane a libertăţii – activităţilor şi creaţiilor libere ale omului – . este interesantă clasificarea gândirii pe care o face Coşeriu prin raportare la limbaj: „Gândirea se găseşte înainte. vezi www.

în acord cu cele patru moduri fundamentale ale cunoaşterii umane: „a) universul experienţei comune. b) universul ştiinţei (şi al tehnicii ştiinţific fundamentate). o clasificare a lui L. Eugeniu (2004). [7] În ceea ce priveşte disciplinele lexicologice. deci. Coşeriu drept „forma relaţiilor interne”. doar patru universuri de discurs. în Novum Organum). Determinare şi cadru. se pot menţiona dicţionarele de sinonime şi cele de antonime. în Coseriu 1977: 11-86. în Coseriu 1977: 87-142. «subiectivitatea» este componentă a limbajului şi este un fapt obiectiv din punct de vedere lingvistic. tot atâtea discipline lexicologice: 1) o lexicologie a expresiei – preocupată de planul expresiei ca atare. deosebind. ştiinţa constituie un singur univers de discurs (chiar dacă diferenţiat intern în funcţie de diferitele ştiinţe). şi d) universul credinţei. cât şi diacronic. Coşeriu revine. Coseriu. încredinţat că o confuzie este mai gravă decât o eroare. în acest sens. Coşeriu precizează aici: „În acest sens. [8] Pentru precizări suplimentare privind teoria şi tipologia cadrelor. cu unele corecţii.: 74). adică de relaţiile dintre semnificanţi (a). 3) semasiologia (identificată adesea cu «semantica») – ce se ocupă de relaţia dintre cele două planuri pornind de la expresie (c). Dicţionarele de «imagini». adică relaţiile între semnificatele lexicale (b). articolul Defensa de la lexemática (Coseriu 1995) în care sunt trecute în revistă. adică lăsând lucrurile să apară în lumina lor. Weisgerber. Spaţiul nu ne permite să facem aici o prezentare a acestora. Coşeriu acceptă. prin urmare. în consecinţă. Două probleme ale unei lingvistici a vorbirii. Ca aplicaţii lexicografice. p. precum şi cele «ideologice» sunt aplicaţii lexicografice ale acestei discipline. ne simţim obligaţi să redăm măcar o caracterizare a celui privind ştiinţa: la rigoare. [10] E. întrucât corespunde unui mod unic de a cunoaşte. decât din confuzie (Citius emergit veritas ex errore quam ex confusione. Coşeriu să mai menţioneze numele celor vizaţi. Limbajul şi înţelegerea existenţială a omului actual. în Coşeriu. Para una semántica dicrónica estructural. [6] Structura este definită de E. schema de mai jos). 287-329. în Coşeriu 2009: 135-160. Bucureşti: Editura Enciclopedică. după mai bine de patruzeci de ani. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Coşeriu.” (Coseriu 1966: 105). aici se plasează lexematica. Coşeriu. Şi o precizare importantă: onomasiologia are în vedere semnificanţii ce corespund unui anumit semnificat. Eugenio (1964). fără ca E. întrucât este vorba întotdeauna de organizarea lingvistică a experienţei şi nu a lucrului ca atare (vezi Coseriu 1964: 46-50). Traducerea unor paragrafe din versiunile spaniole ne aparţine.” (Coşeriu 2004: 104). Teoria limbajului şi lingvistica generală. aminteşte în unele lucrări un principiu al lui Francis Bacon. [12] E.lucrurile deja delimitate prin limbaj şi le analizăm ca atare şi creăm atunci un limbaj tehnic. bunăoară. Astfel. plecând de la cele două planuri ale limbii (al expresiei şi al conţinutului) şi relaţiile lor reciproce (v. şi nu unui «lucru» (cum se spune frecvent). Eugeniu (1967). [11] Vezi. ce se supune unui criteriu ideal unic: acela de „a spune lucrurile aşa cum sunt” (Platon). o serie de erori de interpretare ale unor lingvişti cu privire la semantica sa structurală. potrivit căruia mai degrabă reiese adevărul din eroare. 2) o lexicologie a conţinutului – ce ia în consideraţie planul conţinutului. [9] À propos de subiectivitate. Totuşi.” (ibid. în cele din urmă. c) universul fanteziei (şi. Eugenio (1966). rezultă patru puncte de vedere şi. şi al artei). vezi Coşeriu 1955: 314-329. Coşeriu. La nivel structural sistematic. 4) onomasiologia – ce ia în consideraţie relaţia dintre cele două planuri pornind de la conţinut (d). asupra conceptului de «univers de discurs» (vezi Coseriu 2003: 72-79). 75 . Dar această subiectivitate lingvistic «obiectivă» nu trebuie confundată cu aprecierea subiectivă (individuală sau tradiţională) «nelexematizată» (sau «negramaticalizată»). Introducción al estudio estructural del léxico. într-o tratare amplă. Dicţionarele de rime şi dicţionarele inverse sunt aplicaţii lexicografice ale acestei discipline. Eugeniu (1955). patru moduri de a pune problemele şi. indiferent de subiectul empiric care le observă sau le interpretează. Coseriu. ce pot fi studiate atât sincronic. cu o serie de precizări.

supliment al publicaţiei „Anuar de lingvistică şi istorie literară”. p. Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române. Óscar (2006). Coşeriu. p. 239-282. hrsg. Coseriu. Geckeler. Orationis fundamenta. Madrid: Editorial Gredos. Principios de semántica estructural. în Coşeriu 2009: 36-52. Eugenio (2004). Coşeriu. Ces distinctions seront placées dans le contexte de sa linguistique intégrale à l’ intention de révéler la remarquable cohérence de sa théorie. Eugenio (1977). Eugenio Coseriu s’ intéresse à la terminologie pour au moins deux raisons: 1) pour éliminerles confusions par rapport à l’essence de la langue et 2) pour établir le sujet spécifique de la linguistique structurale. Coseriu. p. C’ est une nécessité et notre devoir en même temps de reprendre les idées de Eugenio Coseriu parce qu’ on a la tendence de créer des confusions à ce sujet et parce que ce qu’ on a déjà découvert est presenté comme le résultat des recherches récentes. Coseriu. Defensa de la lexemática. 1987. Sibiu: Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. Le but de cet article est de présenter la conception de Eugeniu Coseriu sur la terminologie en général et aussi d’ essayer d’ offrir des exemples que le chercheur peut utiliser pour illustrer ou justifier les dintinctions qu’ il saisit. Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. 128-147. Tübingen: Gunter Narr Verlag. On présente aussi ses réponses pour les linguistes qui. Coseriu Eugenio (1987a). Prelegeri şi conferinţe (1992-1993). Coseriu. terminologie. Barcelona. în Coseriu. Coşeriu. cosas y términos. Eugeniu (1987b). Limbaj şi politică. Madrid: Editorial Gredos. 113-124. Santa Cruz de Tenerife. Universidad de La Laguna. Eugeniu (1968). Palabras. quelques fois. Eugenio (1987). Eugeniu (1988). Studii de filozofie a limbajului. în Coşeriu 2009: 9-13. Coseriu. 1992-1993.CLÉS : Coseriu. „Estudios lingüísticos”. Trends in Structural Semantics. Eugenio (1955). Lenguaje y discurso. RÉZUMÉ Dans la linguistique roumaine –ainsi que partout dans le monde – la recherche dans le domaine de la terminologie et/ou les langages spécialisés a suscité l’ intérêt des chercheurs. 61-83. Chişinău: Editura Arc. Coşeriu. Horst (1981). Eugenio (1973). Iaşi. Omul şi limbajul său. Semántica y gramática. Eugeniu (2009). von U. în Eugenio Coseriu. p. universales. Eugeniu (1996). Eugeniu (2000). în Panorama der lexikalischen Semantik. p. XXXIII. Estudios de lingüística funcional (segunda edición. în vol. ont détourné le sens de ses idées. 2002. Coşeriu. 175-185. Loureda Lamas. Lecţii de lingvistică generală. Lingvistică. Coşeriu. Identitatea limbii şi literaturii române în perspectiva globalizării (editat de Ofelia Ichim & Florin-Teodor Olariu). L’ étude des aspects particuliers d‘une langue devraient avoir à la base une théorie cohérente et unitaire en accord avec la réalité de la langue en général. La plegaria como texto [2000/2003]. Semántica estructural y semántica cognitiva. semántica. Seria A. Thematische Festschrift aus Anlaß des 60. Gramática. Tübingen. Coşeriu. Francisco Marsá]. Lo acertado y lo erróneo en las discusiones acerca de la semántica estructural en España. linguistique intégrale. Limbajul între physei şi thesei. Omul şi limbajul său. p. surtout celle de la sémantique structurale (la lexématique). Coşeriu. în Coşeriu 2009: 53-72. Eugenio. Eugenio (2003). în In memoriam Inmaculada Corrales. sciences. LE SUJET DE LA TERMINOLOGIE DANS LA CONCEPTION LINGUISTIQUE DE EUGENIO COSERIU 76 . I. Eugen (1994). Eugeniu (1999). revisada). Iaşi: Editura Trinitas. Coseriu. Eugenio. MOTS. Prelegeri şi seminarii la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. sémantique structurale/lexématique. Eugenio (1990). Hoinkes. în “Jornadas de Filología” [Homenaje al Prof. Lingvistica integrală (interviu cu Eugeniu Coşeriu realizat de Nicolae Saramandu). teorie a limbii şi lingvistică generală. t. Geburtstags von Horst Geckeler. Pamplona: EUNSA.Coşeriu. Zece teze despre esenţa limbajului şi a semnificaţiei. 17-40.

terminologia actuală adoptă şi o abordare condiţionată de importanţa „democratizării cunoaşterii” sau a „laicizării ştiinţelor” în societăţile actuale. cu grade de specializare diferite şi cu decodări dependente de utilizatorul termenului. indicat de necesitatea includerii şi raportării la alţi termeni specializaţi. O definiţie de acest fel presupune un grad superior de specializare. gradul de specializare ştiinţifică este proporţional mai mare după cum numărul termenilor specializaţi la care se face apel în definiţie este mai mare. Prin definiţii alternative se admite că un termen poate avea mai multe definiţii. unde se indică precis necesitatea relaţiei dintre definiţie şi un anumit domeniu pentru a asigura monoconceptualitatea. monoreferenţialitatea şi monosemantismul termenului.BiduVrănceanu 2000: 19. deci. Utilizarea unor termeni specializaţi de către profani impune definiţii mai accesibile. A.Elena MUSEANU Universitatea Româno – Americană. Din altă perspectivă. fie şi parţial. Relaţia dintre diferitele tipuri de definiţii este condiţionată de mai multe aspecte. v. Definiţiile de acest tip nu sunt de preferat în dicţionarele generale când codul terminologic este închis şi se apelează la acest tip numai atunci când termenii nu pot fi definiţi în alt fel. de interes pentru utilizarea termenilor dincolo de un domeniu strict specializat. 2007: 62-71).Bidu-Vrănceanu 2007: 31-34). Definiţiile alternative înseamnă. codurile ştiinţifice. Al doilea aspect (2) de care trebuie ţinut seama în definirea termenilor este la fel de important şi se referă la actualizarea termenilor specializaţi în texte. v. definiţia este unul dintre elementele determinante în triunghiul terminologic (v.Museanu 2009:93-98) ca posibilitate de interpretare a termenilor economici prezenţi în alte tipuri de comunicare decât cea strict specializată. aceste definiţii sunt înregistrate paralel. Dacă definiţiile ştiinţifice (terminografice) sunt specifice dicţionarelor specializate şi numai izolat dicţionarelor generale. 72. definiţiile preştiinţifice sau uzuale ar trebui să fie formula preferenţială în dicţionarele generale. În analiza de faţă interesează definiţiile alternative aşa cum apar în dicţionarele generale (fără compararea explicită a definiţiilor lexicografice cu cele terminografice. necesar pentru impunerea unor termeni şi susţin această idee cu soluţii diferite. Atunci când definiţia lexicografică se suprapune celei terminografice se poate aprecia că este o definiţie ştiinţifică. A.Bidu-Vrănceanu 2007: 20-23).E. capabile să deschidă . Numeroşi specialişti consideră că rolul definiţiilor în terminologie este un factor important. Din perspectiva terminologiei în sens strict (sau a terminologiei „interne”. A. Se condiţionează astfel o interpretare dinamică a sensului specializat în funcţie de tipul de text (sau de 77 . A. Se ajunge astfel la un alt aspect al importanţei definiţiilor termenilor numit definiţii alternative (v. Se delimitează terminologia „externă” (v. Pentru anumiţi termeni specializaţi.Bidu-Vrănceanu 2007: 23-31) care interpretează dinamic sensul terminologic extins dincolo de domeniul strict al specialiştilor. Bucureşti DEFINIŢII ALTERNATIVE ALE TERMENILOR ECONOMICI 0. Primul (1) dintre ele este reprezentat de difuzarea termenilor prin dicţionare generale în care definiţia să prezinte diferenţe faţă de cea din dicţionarele specializate. definiţii oferite de dicţionarele generale. A.Bidu-Vrănceanu 2007: 57). acceptarea unor definiţii ştiinţifice alături de altele preştiinţifice sau uzuale. simultan în dicţionarele generale şi uneori în textele adresate unui public mai larg interesat de probleme economice. (v.

Astfel. definiţia lexicografică coincide cu cea terminografică. 2. 1993: 47-63. În cele ce urmează vom analiza câteva exemple ilustrative pentru fiecare situaţie. cât şi a dicţionarelor. determinând un interes larg şi o frecvenţă mare a unor termeni în diverse tipuri de comunicare. Mai mulţi termeni economici au aceeaşi definiţie în dicţionarele generale şi în cele specializate: REDEVENŢĂ. 2007: 63) şi prezintă interes teoretic şi aplicativ variabil în funcţie de fiecare terminologie în parte. 72. relaţie bazată atât pe analiza textelor. după cum sunt: 1. 2000: 19. fiind necesară respectarea „nodului dur” sau a mediei semantice fără de care nu se poate face identificarea termenului respectiv.Bidu-Vrănceanu 1993: 58-59. CREDIT. F. şi b) (oarecum implicit) numărul termenilor specializaţi din definiţia lexicografică. Este cazul terminologiilor cu difuzare largă. aspecte precizate treptat în descrierea terminologiilor româneşti (v. DEFICIT. mai dificilă. AFACERE ş.Meyer-K. 2007: 104-105).discurs) în care apare termenul şi de contextele lingvistice caracteristice. A. raportarea la aceştia blocând decodarea sau determinând o interpretare superficială a sensului specializat. I. de exemplu. A.Thoiron. ştiinţifice (reproduc definiţiile terminografice). Definiţiile alternative ating un aspect important pentru terminologiile actuale a căror interpretare este mai complexă şi pentru care delimitarea dintre termen şi cuvânt este. de multe ori. Extinderea nivelului de utilizare a termenilor economici dincolo de domeniul strict al specialistului este evidentă în româna actuală.Gaudin. Analiza termenilor din această perspectivă determină o interpretare dinamică a definiţiilor lor într-o relaţie de „du-te vino” între terminologizare şi lexicalizare (v. DEXI) se pot caracteriza în mai multe feluri.BiduVrănceanu 1989: 417.BiduVrănceanu 2007: 40). În toate aceste cazuri. condiţie pe care o îndeplineşte parţial terminologia economică prin termeni de interes larg precum BUGET. care se adresează unui public larg şi eterogen ar trebui să prefere definiţii decodabile cel puţin parţial. (v. Un alt aspect (3) de interes în definirea termenilor priveşte posibilităţile de decodare a lor riguroasă în funcţie de calitatea de specialist sau de profan a utilizatorului. dicţionarele generale. iar caracterul specializat al definiţiilor acestor termeni depinde şi de numărul de termeni economici utilizaţi în definiţie. DUMPING. 78 .Bejoint-Ph. O definiţie uzuală care neglijează această condiţie nu este convenabilă. sunt numai uzuale. A. Toate aceste aspecte de interes actual în cercetarea terminologică pot fi ilustrate convingător de analiza definiţiilor termenilor economici. Adoptarea conceptului de definiţii alternative obligă însă la respectarea principiului că definiţia unui termen specializat are un prag dincolo de care nu se poate coborî (în toate tipurile de definiţii).a.Bidu-Vrănceanu 2007: 64). la 1 pentru TAXĂ sau 3 pentru DUMPING). dar semnalate izolat şi pentru alte limbi (H. În felul acesta problema definiţiilor alternative trebuie corelată cu relaţia dicţionar / texte şi contexte sau cu definirea paradigmatică şi sintagmatică a unui termen. (număr variabil de la zero pentru REDEVENŢĂ. TAXĂ. Toate aceste aspecte au fost identificate prin analiza terminologiilor româneşti (v. Din această ultimă perspectivă. definiţii numite preştiinţifice . 2004: 255. 1. au caracter mixt (combinând părţi ştiinţifice cu informaţii preştiinţifice sau dând alternativ două definiţii) şi 3. Vom aprecia caracterul ştiinţific în funcţie de cele două criterii propuse anterior: a) coincidenţa dintre definiţiile lexicografice şi cele terminografice. A. pentru care se impune o utilizare adecvată. S-a constatat că definiţiile termenilor economici în dicţionarele generale (DEX.Mackintosh). Necesitatea unei definiţii lexicografice decodabile va fi susţinută de atestările din presa cu specializare medie sau de largă circulaţie şi de rolul mijloacelor lingvistice în facilitarea interpretării riguroase.

n. Sensul specializat este condiţionat de apartenenţa la sintagme fixe şi este definit similar în dicţionarele generale. TITLU de rentă. generatoare .n.REDEVENŢĂ este definit ca „sumă de bani” + „de dat” + „de către o persoană fizică sau juridică” + „ altei persoane fizice sau juridice” + ”plătită la date scadente” + ”rezultat al unui contract”. şi în cele economice: TITLU de proprietate. detalii specializate care precizează tipul tranzacţiilor financiare. Caracterul specializat al definiţiei este indicat de numărul crescut de termeni economici la care se face raportarea şi care determină o codificare superioară şi o decodare parţială pentru profanii interesaţi de acest termen dacă încearcă să-l explice cu ajutorul definiţiilor din dicţionarele generale. la fel de frecvente). 79 . Pentru termenul ACREDITIV. DEX-ul dă o definiţie care poate fi considerată ştiinţifică. Specializarea superioară a termenului DUMPING este reflectată şi de actualizările din presa economică de circulaţie largă: apar distincţii hiponimice: DUMPING de lungă durată / DUMPING pe termen scurt sau chiar contexte cu determinări complexe şi complicate: „DUMPING neloial. clasarea se face printr-un element mediu: sumă de bani.. În definiţia din DEX a termenului DUMPING apar trei termeni economici care implică relaţii interconceptuale şi cresc gradul de specializare al definiţiei (care rămâne totuşi parţial decodabilă): ”vânzare a mărfurilor pe piaţa externă ”+ „cu scopul de a înlătura concurenţa şi a acapara piaţa”.. cotaţia medie a acţiunilor EPT a crescut ”. TITLU de stat.).n. Toate aceste sintagme au statut de hiponime economice. intervin. iar definiţiile lor sunt ştiinţifice pentru că se raportează la alţi termeni specializaţi din domeniu privind hiperonimul). componenta privind o formă de „câştig”: „Cel mai mare câştig lunar a fost adus vineri de TITLURILE producătorului de motoare. accesibilă.) din contul său sau la o bancă ce deserveşte un furnizor în momentul în care dovedeşte predarea furniturilor în condiţiile stabilite înainte prin contract”. sintagmă care respectă ierarhia conceptuală din ştiinţele economice. interpretare complicată şi de existenţa unor sinonimii cum ar fi cea dintre TITLURILE de stat şi BONURI de TEZAUR sau TITLURI de CREANŢĂ şi OBLIGAŢIUNI. Metalimbajul este accesibil şi la nivelul detaliilor descriptive diferenţiatoare. în acelaşi timp. folosit pentru a justifica taxele ANTI-DUMPING pe baza unui raţionament antimonopolist” (Capital 2007/239). altele în cuvinte uzuale: „(suma de bani) special rezervată de un cumpărător (subl. dar este. 2007/ 131. TITLU de valoare. Actualizările termenului TITLU (TITLURI) în presa economică cu specializare medie sau inferioară reflectă o definiţie preştiinţifică. În ambele definiţii exemplificate. E drept. obiectul lor şi formele de profit. electrice . TITLU la purtător.. de asemenea. Bursa. În definiţia termenului TAXĂ apare un singur termen specializat (subliniat de noi): „sumă de bani” + ”de dat” + ”de către o persoană fizică sau juridică” + ”percepută de bugetul statului (subl. Respectarea celor două criterii propuse pentru calificarea ca ştiinţifică a definiţiei (coincidenţa dintre definiţia lexicografică şi cea terminografică şi numărul mare al termenilor specializaţi din definiţie la care nu se poate renunţa) se verifică în cazul sintagmelor specializate în care intră TITLU ca termen economic. deoarece contextele în care apare combină termeni specializaţi şi cuvinte ale limbii comune. TITLU este un termen economic şi un cuvânt al limbii comune (unde are mai multe sensuri. unele date în termeni economici (subl. Interpretarea precisă şi plasarea riguroasă într-o ierarhie conceptuală a acestei paradigme este greu de făcut de către nespecialist chiar pe baza definiţiilor ştiinţifice din dicţionarele generale.) (sau de o instituţie publică) + „pentru servicii efectuate de instituţii publice”. decodarea nu este blocată de prezenţa termenilor specializaţi..

definiţia unui termen economic din dicţionarele specializate coincide numai parţial cu definiţia lexicografică. Aşa se explică definiţia alternativă existentă atât în DEX.) şi de servicii necesare pentru a acoperi consumul”. cu unele relaţii interconceptuale uşor decodabile (dar fără marcă şi delimitări clare): „cantitate de bunuri (subl. 10% în depozite bancare. actualizările în texte presupun diferite grade de specializare şi reprezintă o altă formă de definiţii alternative. 2007/ 137. În acest caz. implicit alternativă. procesele economice antrenate de cele două fenomene aparţin unei definiţii ştiinţifice. Business Standard. chiar dacă sensul specializat este înregistrat independent (sensul 5) şi cu marca diastratică actualizată (econ. Cele mai lichide TITLURI intră primele în vizorul administratorilor de fonduri”. certificate de depozit şi TITLURI de STAT pe termen scurt”. cerinţă. alternativă faţă de partea cu detalii ştiinţifice. cu o definiţie economică preştiinţifică. Raportarea termenului TITLU la alţi termeni economici care aparţin paradigmei „instrumentelor financiare” este o formă contextuală de definire. Contextele bazate pe corelaţii interconceptuale ale domeniului exprimate explicit pot fi considerate definiţii ştiinţifice. fapt ce permite investitorilor să cumpere sau să vândă oricând TITLUL respectiv”. apropiată de o definiţie ştiinţifică: „Politica de investiţii: portofoliul ţintă este de 25% în acţiuni şi FONDURI MUTUALE. „reducerea volumului producţiei şi circulaţiei mărfurilor”. mai mult sau mai puţin independente de definiţiile termenilor respectivi din dicţionarele generale. Faptul că provine din limba comună face ca în majoritatea dicţionarelor să domine sensurile uzuale din limba comună din care a rezultat (prin specializare) sensul economic. Bursa. 2007/ 23. Un exemplu de definiţie alternativă în diverse dicţionare generale este CERERE.de piaţă). specializate. „creşterea puterii de cumpărare a banilor” (DEFLAŢIE). Alte exemple date. Definiţia este alternativă deoarece începe cu o definiţie uzuală prin sinonimia cu căutare. 2007/ 21. diferenţiindu-se partea finală de interes general formulată accesibil în ultimul tip de definiţie. care este. „TITLURILE Lafarge Agragate Betoane se tranzacţionează la categoria de bază a pieţei Rasdaq”.În alte contexte se reflectă parţial relaţiile interconceptuale din domeniu prin prezenţa unui număr mai mare de termeni economici. în acelaşi timp cuvânt al limbii comune şi termen specializat. continuată cu definiţia preştiinţifică ( prezentă şi în DEX) . respectiv.Ultima parte a definiţiei. Prin cele două părţi diferite ale definiţiilor acestor termeni din dicţionarele generale rezultă o definiţie mixtă. Capital. Definiţia lexicografică are astfel o parte preştiinţifică. nerelevantă: „fenomen” urmată de detalii economice numai aparent accesibile: „emiterea unei mase băneşti”. 65% în obligaţiuni. O serie de definiţii mixte din DEX dau numeroase detalii specializate. cât şi în DEXI. cerinţă (ca şi în DEX). ceea ce determină o definiţie ştiinţifică: „Un TITLU este lichid când cu el se realizează numeroase tranzacţii. în care intervin combinaţii cu elemente accesibile alături de corelaţiile specializate au caracteristicile definiţiilor preştiinţifice. care presupun mai multe nivele de decodare. Capital. DEX-ul combină la sensul 3 sensul uzual definit prin sinonimia cu căutare. Atestările din textele din presa economică de largă circulaţie actualizează aceste definiţii alternative: 80 . Rezultă deci că. Sensurile din lexicul comun ale lui CERERE sunt dominante şi în DEXI. 2. funcţional – concretă are valoare distinctivă pentru ne-specialist: „scăderea puterii de cumpărare a banilor” (INFLAŢIE) şi. „Pensiile private vor scumpi acţiunile. 2007/ 87. Este cazul termenilor INFLAŢIE / DEFLAŢIE care au o clasare foarte generală. Detaliile privind procedeele..n.

LICHIDITATE financiară. Diferenţele specifice importante privind „gradul de lichiditate”. În unele contexte rezultă şi trăsătura relevantă în definiţia terminografică privind „gradul de lichiditate” şi relaţiile interconceptuale complexe.. ”termenul pentru CERERILE prin Sapard este. Termenul LICHIDITATE şi adjectivul corespunzător lui – LICHID (s. patron sau altă unitate economică”. termenul LICHIDITATE apare în context cu alţi termeni economici care îi precizează sensul specializat. Creşterea LICHIDITĂŢII prin schimbarea mecanismului de formare al preţului s-a făcut vizibilă”. unele definiţii mixte nu mai dau explicaţii în ce priveşte termenii economici care apar în metalimbaj.”. id. Bursa 2007/ 115. Interpretarea în aceste contexte se poate baza parţial pe definiţia lexicografică mixtă.„întreprindere. LICHIDITATE monetară. „LICHIDITATEA s-a dublat.ACTIVE şi îl diferenţiază în funcţie de costurile şi durata TRANZACŢIEI. Săptămâna Financiară 2007/ 9 iulie. „LICHIDITATEA de azi arată că au intrat şi străinii”. Definiţia lexicografică se deosebeşte de definiţia terminografică. în funcţie de convertibilitatea activelor în bani. „Am avut parte de fluctuaţii destul de ample şi de schimbări frecvente de direcţie pentru majoritatea acţiunilor LICHIDE care se află în atenţia investitorilor. dar şi de durata şi costurile tranzacţiei nu rezultă din definiţia lexicografică.”. „Biofarm se plasează pe locul doi în topul LICHIDITĂŢII”. Business Standard 2007/ 3 octombrie. id. Buisness St. Capital 2007/ 29. LICHIDITATE internaţională. Aceste diferenţe şi specificările concrete în termeni uzuali pentru ceea ce înseamnă persoană juridică fac ca această definiţie lexicografică să fie mixtă. parţial preştiinţifică.. alături de contexte cu sens concret. ibid. Capital 2007/ 23. LICHIDITATE se remarcă printr-un statut terminologic precis. LICHIDITATEA tranzacţiilor s-a situat pe un trend ascendent”. exemple în care apare sensul specializat. ultima caracteristică fiind specificată concret în paranteză . obligând pe cel care consultă dicţionarul la o lectură a mai multor articole (sau la o lectură circulară). pentru care se impune raportarea la o definiţie ştiinţifică. Definiţia lexicografică conţine elemente accesibile: ”mijloc de plată” + „cu caracter imediat” + „aparţinând unei persoane juridice”.2007/88. de la interpretări şi definiţii uzuale până la altele cu specilizare gradual diferită. care clasează termenul LICHIDITATE prin alt termen economic .„CEREREA de servicii de administrare a investiţiilor este tot mai mare”.5 cu marca (fin) în DEXI) sunt foarte frecvenţi în presa de largă circulaţie. după cum nu rezultă specializarea maximă pe care o are o are termenul LICHIDITATE în sintagme fixe economice: LICHIDITATE imediată. ceea ce arată importanţa şi chiar necesitatea definiţiilor alternative pentru actualizarea adecvată a termenului: „Iniţial. prezentă limitat în dicţionarele generale: „LICHIDITATEA companiilor are în continuare de suferit de pe urma întârzierii rambursărilor datorate de stat pentru reţetele compensate”. LICHIDITATE intermediară. De cele mai multe ori însă. După cum se constată şi din exemplul anterior. Deşi extins în limba comună cu un sens generalizat. Bursa 2007/ 131. limitat: ”CERERILE se pot depune până la data. la BVB se vor tranzacţiona contracte futures pe indicele BET (care reflectă evoluţia cotaţiilor celor mai LICHIDE zece titluri listate la Bancă)”. Se înregistrează atestări ale termenilor LICHIDITATE fără precizări economice stricte: „Nici LICHIDITATEA nu a mai fost la fel de ridicată precum în restul săptămânii”. 81 . actualizând definiţii cu grade de specializare diferite.

de reflectarea evoluţiei în dicţionarele generale apărute în momente diferite (DEX-ediţia a 2-a-1997.Numărul mare de termeni specializaţi necesari pentru definirea contextuală dă varianta superioară a definiţiei ştiinţifice.) în care îşi găseşte expresia totalitatea actelor de vânzare/ cumpărare şi a relaţiilor care se stabilesc în cadrul acestora”. specializând parţial definiţia: „expresie bănească a valorii unei mărfi. Este interesant aici şi faptul că prin LICHID se efectuează o parafrază specifică mijloacelor de vulgarizare a termenilor specializaţi. Termenul PREŢ este înregistrat în DEX cu primul sens economic. Definiţiile diferă însă în cele două dicţionare: DEX-ul dă o definiţie uzuală. circulaţia mai largă. de asemenea. accesibilă dar imprecisă . Din acest ultim punct de vedere se poate constata faptul că DEXI reflectă mult mai riguros specializarea economică. economic cu marcă diastratică. Capital. Problema definiţiilor uzuale ale termenilor economici în dicţionarele generale depinde de mai mulţi factori: provenienţa termenilor (prin specializare din limba comună sau cu caracter specializat de la început). asociată cu o reducere temporară a preţurilor”. de interes general a termenului şi. Trebuie remarcat că se înregistrează sintagme specializate de dată recentă (aparţinând marketingului economic) pentru care se dau. Sensul specializat economic este plasat sub II şi are marcă diastratică. prin marcarea diastratică. Buisness Standrad. Definiţia uzuală este preferată şi pentru sintagmele fixe specializate economic: preţ cu amănuntul. DEXI-2007 ). PREŢ. prin utilizarea limitată a definiţiilor uzuale şi prin înregistrarea unor sintagme specializate recente. Această evoluţie în direcţia specializării este ilustrativă pentru termeni economici care au provenit din lexicul comun. din altă perspectivă . PIAŢĂ ş.) la un PREŢ maxim de 120 euro acţiune”. 3. Capital. dar fără marcă diastratică şi cu o definiţie uzuală (cu termeni care circulă în comunicarea obişnuită): ”sumă de bani pe care trebuie să o plătească cumpărătorul pentru a achizţiona un produs sau pentru un serviciu”. respectiv se explică sintagma indicele BET. CERERE. DEXI înregistrează sensul 1. definiţii uzuale: preţ de penetraţie „fixarea unui preţ de vânzare scăzut cu scopul vânzării unei cantităţi mari de produse” şi preţ promoţional „tehnică de promovare a vânzărilor. Sintagmele specializate au în DEXI mai ales definiţii uzuale (situaţie mai puţin 82 . Se remarcă în actualizarea acestui termen că sensul specializat este precizat prin alte determinări contextuale: „Reiffeisen va vinde acţiuni (subl. 2007/20. nu în ultimul rând. „PREŢURILE vor avea tendinţa să crească pe măsură ce vor creşte unele costuri”. Polisemantismul termenului PIAŢĂ este dominat de sensurile din lexicul comun grupate sub I. precum AFACERE. Definiţia uzuală a sensului economic al lui PREŢ este convenabilă pentru interpretarea unor actualizări din presa economică de largă circulaţie: „ PREŢUL iniţial al autostrăzii este bazat pe studiile de prefezabilitate şi de fezabilitate”. dimpotrivă de precizare ştiinţifică. păstrând o definiţie uzuală pentru sintagmele specializate (preţ cu amănuntul). preţ de producţie. introduse alternativ şi paralel cu desemnarea terminologică strictă. categorie economică a producţiei de mărfuri (subl. În funcţie de destinatarul sau obiectivul textelor intervin mijloace lingvistice (contextuale) de accesibilizare a sensului specializat sau.a.n. Acest tip de exemple arată.n. sumă de bani care se cere pentru o marfă sau pentru un serviciu”. importanţa raportării la elemente specializate (chiar dacă definiţiile lexicografice nu sunt ştiinţifice). 2007/ 21. iar DEXI evoluează în direcţia unei definiţii ştiinţifice: „sferă a circulaţiei mărfurilor. tratament comun în DEX şi DEXI. 2007/29.

Angela (1989) – „Aspecte ale funcţiei reflexive a limbii în terminologiile tehnicoştiinţifice”. Angela (2004) – „Tradiţie şi inovaţie în lexicul politic. Există terminologie politică?”. în cazul termenilor economici. (2000) – Lexic comun. Gabriela Pană Dindelegan. Lyon.Bidu-Vrănceanu 2007: 162176). iar interpretarea corectă a definiţiilor (v. relaţiile interconceptuale specializate nu pot fi evitate. p.u. Concluzii Analiza definirii termenilor economici la nivelul dicţionarelor generale. în unele cazuri (de exemplu la DUMPING). mai ales la nivelul actualizării în texte a acestor termeni. Henri şi Thoiron. 2005. 83 . Mulţi termeni economici prezintă un interes larg. 4. cu consecinţe asupra actualizării lor în texte de specializare medie arată importanţa anumitor tipuri de definiţii alternative pentru deschiderea codurilor ştiinţifice. Rezultă de asemenea că în definiţiile termenilor economici prezenţa elementelor specializate (în pondere diferită) este absolut necesară. dincolo de domeniul specialiştilor. nr. în Studii şi cercetări lingvisticce. În ambele cazuri însă existenţa definiţiilor alternative în dicţionarele generale reprezintă un avantaj şi. Editura Universităţii din Bucureşti. Bidu-Vrănceanu. Importanţa relaţiei dintre dicţionare şi texte permite observaţia privind posibilitatea extinderii conceptului de definiţii alternative dincolo de dicţionare. A. Angela (1993) – Lectura dicţionarelor. se constată. Definiţiile uzuale ale termenilor economici nu reprezintă un avantaj pentru o decodare sau interpretare corectă.5.Bidu-Vrănceanu 2007: 92-98) contribuie la o utilizare adecvată în orice tip de comunicare. coord. Numeroase texte din mass media (scrisă şi orală) care îşi propun o explicare a termenilor economici de interes larg apelează la definiţii preştiinţifice sau uzuale alături de cele ştiinţifice (parafraza definiţională fiind un procedeu important în vulgarizarea ştiinţifică – VS. specializarea fiind marcată în diverse feluri.255 ş. raportul dintre definiţiile uzuale şi cele ştiinţifice este invers (mai ales în cazul unor exemple din categoriile 2 şi 3 din analiza e faţă). în vol. Bidu-Vrănceanu. o necesitate.19 septembrie. uneori. piaţa de capital („ansamblul operaţiilor de atragere şi de plasare a banilor”). PIAŢA chiriilor”. Pe de altă parte însă.. Presses Universitaires de Lyon. extins însă la contexte mult mai variate: „PIAŢĂ de profil. Actualizările din presa economică de largă circulaţie se remarcă prin preferinţa utilizării sintagmatice a termenului PIAŢĂ. Angela coord. Bidu-Vrănceanu. definiţia uzuală succede celei ştiinţifice pentru a asigura accesibilitatea definiţiei lexicografice. Capital. în acelaşi tip de texte tendinţa de a face precizări contextuale care să circumscrie sensul specializat.u. prezenţa unor definiţii alternative (cu elemente ştiinţifice) fiind o condiţie a unei utilizări corecte. A. Săptămâna Financiară. Ca o particularitate a termenilor economici se poate constata că. Editura Universităţii din Bucureşti. lexic specializat. Exemplele analizate permit observaţia că definiţiile uzuale au o poziţie limitată în dicţionarele generale.2005/33. Bidu-Vrănceanu.417 ş. Dacă în alte terminologii (de exemplu cea chimică). Analiza mijloacelor textuale de definire contribuie la lărgirea conceptului de definiţii alternative şi arată utilitatea lui. BIBLIOGRAFIE: Béjoint. „maturizarea PIEŢEI creditului de consum”. Tradiţie şi inovaţie în studiul limbii române. Bucureşti. p. Editura Metropol. Philippe (2000) – Le sens en terminologie.obişnuită în ce priveşte definirea sintagmelor specializate în dicţionarele generale): piaţa valutară („ansamblul operaţiilor de vânzare-cumpărare de valută”. ceea ce face neconvenabile definiţiile uzuale ale unor termeni specializaţi în dicţionarele generale. v.

Editura Humanitas. termes spécialisés. Edition Duculot. Bucureşti. vol. Editura Universităţii din Bucureşti. 2001-2003. coord. în H. Béjoint şi Ph.mèthode et applications. 2001. Bucureşti. Eugenia Dima. Bucureşti. Marius Sala şi Ion Dănăilă. Editura Univers Enciclopedic. terminologie économique. Academia Română. De la dicţionare la texte. Institutul de lingvistică “I. Editura Litera Internaţional.M. Bucureşti Ziarul Financiar. Bucureşti. Gaudin. aperçu du phénomène de la déterminologisation”.Dicţionar de Economie Modernă. Bucureşti.Une approche sociolinguistique de la terminologie. De Boeck et Larcier. cotidian. săptămânal. Cela atteste l’importance de certains types de définitions alternatives dans l’ouverture des codes scientifiques.Ec.u. – Vocabular economic şi financiar cu indice de termeni în patru limbi. Editura Arc & Gunivas. SURSE Adevărul economic. Bucureşti. 2-ème édition.Presses de l’ Universite d’Otawa et Armand Colin. 84 . NDU – Noul dicţionar universal al limbii române. Beaucoup de termes économiques cherchent à être diffusés dans le domaine des spécislistes et l’interprétation correcte de leurs définitions contribue à leur usage approprié dans n’importe quel type de communication. Voc. Săptămâna Financiară. Editura Niculescu.Bidu-Vrănceanu. redactori responsabili acad. Capital. D Ec – Dicţionar de economie. 1999. Cabré. Niţă Dobrotă.Francois (2003) – Socioterminologi. DICŢIONARE DEX 2 – Dicţionar explicativ al limbii române. coord. 1997. Italia. Bruxelles. Bucureşti. ediţia a 2-a. Bursa. Bucureşti. Ingrid et Mackintosh. Meyer. săptămânal. – Dicţionar de economie. Business Standard.198 ş.Maria Teresa (1998) – La terminologie. Italia. Editura Economică. Ion Coteanu şi Lucreţia Mareş. Bucureşti. săptămânal. .Econ. 1994. Editura Codeces. I-IV. MDA – Micul dicţionar academic. săptămânal.Ec. Mots-clés: définitions alternatives. RÉSUMÉ DÉFINITIONS ALTERNATIVES DES TERMES ÉCONOMIQUES L’analyse des définitions des termes économiques figurant dans les dictionnaires généraux a des conséquences sur la présence des mêmes termes dans les textes spécialisés.Théorie . Iordan – Al. D. Bucureşti. Rosetti”. D. Angela (2007) – Lexicul specializat în mişcare. coord. Kristen (2000) – “L’étirement du sens terminologique. 2007. 1999. DEXI – Dicţionarul explicativ ilustrat al limbii române. 2007. săptămânal. p. Editura Univers Enciclopedic. Thoiron 2000.

Rudenia la Roma era agnatică. până la Ulpian. [5] O 85 . fiind în acelaşi timp şi o componentă importantă a cetăţeniei romane. Patria potestas era cea care asigura moştenitorilor de sex masculin apartenenţa la familia care putea conduce. formată prin recăsătorie şi familia cognată. chiar titlul imperial cum a fost cazul unor împăraţi romani (de exemplu Traian). Dreptul roman oferea pentru rudenia din cadrul societăţii romane trei posibilităţi: a. importanţă demonstrată şi prin bogatul repertoriu lingvistic latin despre rudenie. în care s-ar fi reunit prin intermediul unei descendenţe presupuse sau fictive. cu înţelesul pe care îl avem astăzi. cu referire la gens. mai ales din punctul de vedere al apartenenţei sociale. atunci când deveneau liberţi sclavii luau numele-gentiliciulstăpânului-s. tribus şi familia. iar adopţia aducea cu sine privilegiile familiei adoptive. Reprezenta o afiliere a familiilor în gentes diferite cu frontiere sociale bine delimitate.Mădălina STRECHIE. Universitatea din Craiova TERMENI DIN REPERTORIUL LINGVISTIC AL RUDENIEI LA ROMANI La romani rudenia era foarte importantă. etnia-gens şi natio. Ea era aşa zisa rudenie civilă şi ea era singura care producea efecte juridice. Familia desemna şi afaceri pentru că industria romană s-a bazat pe un număr impresionant de scalvi specialişi în domenii diferite. O dată cu Ulpian. b. atât ai soţului cât şi ai soţiei. deşi romanii nu-l foloseau. [1] Rudenia era foarte importantă în cadrul societăţii romane. prin urmare era cea mai importantă legătură de rudenie. Agnaţiunea adică rudenia pe linie masculină care îi cuprindea pe toţi cei care intrau sub incidenţa lui pater familias şi a puterii lui. familia desemna mai ales natura juridică a moştenirii. unde cea mai importantă era patria potestas. centrată în jurul unei singure persoane şi care includea membrii atât pe linie paternă cât şi pe linie maternă. familiile suverane din Roma arhaică. tribus şi familia erau cele mai importante componente ale rudeniei romane la care se alăturau căsătoria şi adopţia. sau cognatică. Cicero deosebea mai multe grade de rudenie în cadrul societăţii romane: cuplul. [2] Termenul latin de familia a fost preluat de mai toate culturile europene. Se întâlnesc mai multe structuri de rudenie dintre care cele mai importante erau: gens. a fost considerat favorabil apariţiei a două noi tipuri de familie. Gens. Gentilitatea era tot o formă de rudenie civilă care cuprindea membrii uniţi tot pe linie masculină. Aceşti sclavi erau trataţi asemeni unei comunităţi.n. Tot în cadrul familiei se formau percepţia vârstelor. Cognaţiunea era rudenia de sânge dintre cei care aveau un strămoş comun indiferent de linie. familia extinsă. familia complexă. Ea avea o mare importanţă în ceea ce priveşte participarea la viaţa publică. Familia era pentru romani un stat în miniatură. Faptul că unele ginţi şi familii au pierdut din importanţă. La romani familia desemna sclavii unui cuplu căsătorit. c. [3] Multe studii despre familia romană se bazează pe relaţii juridice. Mai mult. [4] Grup de descendenţă a fost folosit. familia nucleară. Şi astăzi în cadrul familiei se defineşte relaţia dintre un individ şi un grup. cetatea. compartamentele şi rolurile de gen. la început. Dacă primele trei ofereau moştenirea prestigiului social (ne gândim aici la cele două ordine din cadrul societăţii romane ordinul senatorial şi ordinul ecvestru) căsătoria putea schimba condiţia socială a unei persoane.

adj. G. Cognatus. (Guţu. Descendenţa aceasta producea şi o valoare juridică.. a-şi lua femeie în căsătorie etc. dreptul de a se căsători. p. s. -onis. ci si unul politic. Consaquinea. bunică. p. înrudire. -ii. 1993.t.f. 153. 238. s. -ere. (epigrafic). Avunculus (epigrafic) pentru bunic. 3. a lega. despărţire. 1. -are vb. s.linie de înrudire patrilineară sau un clan se compunea din descendenţii în linie agnatică dintr-un strămoş eponim. Agnatus. asemănător. rudenie (de sânge).143. s.m. s. a rezerva.f. 1993. -us. legături de rudenie. al bunicului. -ii.(Guţu. Adoptator. (epigrafic). s. măritarea unei femei cu un bărbat din afară (din altă clasă socială. Cu alte cuvinte descendenţa nu va mai avea doar un caracter juridic. unire.101. soţ. soţ.). din acelaşi sânge. adopţie.f 1.. -a. s.(Guţu.m. G. 1 a promite. tată adoptiv.m. a adopta. s. admiţând formele ierarhiei sociale. G.m.m.) Avia. -i. adj. Avitus. soră. s. s. [7] Terminologie pentru rudenia romană Annexus.n. G. rude. înrudit. 1. căsătorie. 245. -spondi.1993. 83. acest drept fiind una dintre componentele cetăţeniei romane. corespunzător. Consaquinitas. părtaş. al bunicii. (Crăcea.f. rudă. 1.) 86 .107.(Guţu. 1993.(Guţu.) Divortium.. Numai cei din familiile aristocrate puteau exercita funcţii politice. fiind determinantă în ceea ce privea o sumă întreagă de drepturi şi îndatoriri asociate unei poziţii sociale (ea regla comportamentele interpersonale din interiorul grupului). p. G...n. -iugis. 2007. 1993. altoire.) Adnepos. s. -ii. G. Adopto.f şi s.1. rudă din partea tatălui.a elibera un fiu de sub puterea părintească. 57. localitate). E.m. 57. căsătorie. frate ….155. p.) Emanicipio. dar existau puteri create ad-hoc la nivelurile superioare de fuziune.). -um adj. înrudit. p. văr (după mamă).) Enuptio. p.). fig. 2.G. Cognatio.. 1.. Ordinul senatorial coordona de iure politica legislativă a Romei antice. a promite în căsătorie o fată…. -i. cel care este adoptat. a alege. -ere. soţie. Acesta era compatibil cu forma oligarhică de conducere.) Ius conubium era un drept fundamental al cetăţenilor romani. -onis.. s. G. Coniugium. [6] La romani descendenţa era definitorie pentru politică. Tribul era pentru romani cea mai importantă rudenie în cadrul ierarhiei sociale.i.. E. s. E. 3.n. 2. conjugal. p. 99.131. s. Agnatio. G. p. 2.m fiu adoptiv. soţie.f. 2. s. 1993.) Conubium. frate. Adoptio.f. a uni. I.f. Descendenţa patrilineară era condiţia dobândirii unui anumit statut şi prin urmare modalitatea de afiliere la un grup. s. vt. -iunxi. s. (Guţu. v. p. Coniux. Consaquineus. -oris. 2. cel care adoptă. -ae. -onis. . 1.) Coniugalis. 1993.. p. 245.. (Crăcea. 2.) Consobrinus. (Guţu. vară (după mamă).) Abnepos. strănepot. 2007. (Guţu. 2. a da în puterea altuia. Despondeo. Coniungo. v.(Guţu. -iunctum. -us. care coincideau de cele mai multe ori cu segmentarea genealogică. 1993.1993. de căsătorie. -ae. înrudire din partea tatălui. s. Adoptivus. 1993.. p. înrudire (de sânge). -ii. naştere după moartea tatălui sau după încheierea testamentului. p. 1993. divorţ. Consobrina... ae. a ceda. ea va domina politicul.. rudă. strănepot. -onis. Într-un trib nu existau instituţii permanente. G.(Guţu. 3.f. -rtis. 2007. Consors. Consaquineus adj. (Guţu. -atis. 2. Adoptaticius. G. p. adj. p. -sponsum. adj. 39. (Crăcea. copil născut după ce tatăl şi-a stabilit moştenitorii naturali sau prin adopţie.

-i. -oris. -ae adj. p. Gentilis.175. 2003. s. termeni selectaţi de noi în ordine alfabetică. G. Andra. Iaşi. după mamă. (Guţu. Editura Polirom. -ae. p.cit.. Radu Răutu. Fraternitas.) Filia. Matertera. 459. 3 matern.m. (Guţu. 446. rubedenie. pp.197. Genticus adj. speţă. Fraternus adj.) Hereditas. 1993.. G. s.f.) . părinţi.m. p. soţie. m.. Maternus. 2 conjugal. 1993.m. (Guţu. Maritus. 265-267) Nubo. -ae. 1.. măicuţă. M... -i. Genitor. 1993. s.f. O încercare de antropologie istorică. s. p. avere. 1993. s.. Cum gândesc şi cum vorbesc ceilalţi..n.m. intim.f.f.. Gentilicius adj. Gens. -eri. Editura Polirom. -onis. frăţie. Maritalis adj..) Aceştia sunt principalii termeni din repertoriul lingvistic al rudeniei romane. 1.. -eris.. fel.) Uxor. (Guţu. fondatoare ale poporului roman: Ramnes.f.1993. -ae. pl. Filiolus. Traducere de Silvana Doboş.). tată. traducere Smaranda Vultur. p.t. văduvă. G. s.f. p.. p. Iaşi.Familia.184. (Guţu. femeie măritată. nata-. s. 1993. tată. s. (Guţu. soţie. rudă. nuptum.f.. strămoşi…(Guţu. s. 2.. natus. a mărita. fiu. de casă. pp. Tities şi Luceres. de neam. scalvii unei case…. sf. 2. Reprografia Universităţii din Craiova. -tis s. Sororius adj 3 de soră. -us. 449.G. p. moştenire. s.. s. 2 al neamului. mod. p. nuntă. 2007. adj. copilaş. Se observă o varietate destul de bogată. Nurus.) Vidua. 14. p. 253. p. socru.f. familie. -ii s.) Socer.f.. 295-296. Heres.f. Mater.m. împărţire administrativ geografică a cetăţenilor romani…. -oris. p. -i s. G.. (Guţu. 74.m. -ris.f.m. din aceiaşi părinţi. (Guţu. naţional.. frate. Marito.190.i a se mărita. înrudire.. Familiaris. 1993. 1993. 1.f ucigaş al fratelui. 2. 1993.) Pater. 32. 1999. strănepot. 398. s. [3] Sâmbrian. (Guţu. I a se căsători. Natio. (Guţu.m. soră. ae. 3 frăţesc. s..m. -ae s. (Guţu. 1993. 291.f mătuşă după mamă. Familia europeană. fiu Guţu. -i. 1993. Matercula. 439. s. Prin labirintul culturilor. binecunoscut. trib. 1. p.) Pronepos. 74. ai casei. -atis. neam. NOTE: [1] Sâmbrian. s. [6] Ibidem 87 . categorie. 1. G. 393. propriu familiei.179.m. 2. Craiova. J. [4] Goody. G. 1993. noră. p. Unigena. Matrimonium. 1.n.) Soror..m. T.G. 271-273. căsătorie.G. Iaşi. adj. 394.. moştenitor şi moştenitoare. -arum s.n. s. 1. -is. Nuptiae. fiică. 2. -eri. neam. G. G. s. 1. -ae s. 1993. v. căsătorie.3 al neamului. -otis. 3 de familie. familie. s. nume de familie. -tris. Izard. Filius. -ere. G. G. compatriot. logodnă.) Tribus. G. unii dintre aceştia găsindu-se şi în repertoriul juridic actual. G.) Gener. p. p.. 1993.. p. 329. bunuri familiale. -ae s.) Frater.f. -atis.) Marita.. 1993. -oris.m. G. -eris.f. -ium s. Editura Polirom.. s.. Dicţionar de etnologie şi antropologie. -ae. mamă. Drept privat roman. Fratricida. p. -atis. şi f. -edis. Genus. -us s. nupsi. [5] ***Coordonatori Bonté.f. 1993. ai familiei. [2] Şerbănescu. op. 4 casă familială… (Guţu.f neam. al fratelui. s. G. 2. soţ. s. fiică. familie sau totalitatea membrilor dintr-o casă sau dintr-o gintă.f. -ae s. 1993. şi s. s. 2. II. Gentilis adj.f. (Guţu. de frate. p. Iniţial au existat trei triburi. s. 1993. Gentilitas. 3. v. ginere. văr. (Guţu.) Sponsalia. s. T. P. a se căsători. p. Matricida. (Guţu. de familie. ucigaş de mamă.m.

Cussin. Pierre. Généralement. Tratat de Sociologie. J. Dicţionar de etnologie şi antropologie.. Constanţa: Editura Steaua Nordului. M. M. R. (1997)... Balle. Birnaum. Le marriage et l’ adoption étaient des relations de famille également importantes.. Cherkaoui. Valade. Editura Humanitas. P. Michel (1999). Elena.. F. (2007). 88 .. J... de propriété et de droit. B. F. Cherkaoui. Baoudon. R. F. Lexicologia limbii latine. Dicţionar latin-român. Bucureşti: Editura Humanitas.. P.. Radu Răutu.. tribu. O încercare de antropologie istorică.. Friedberg. Ces relations établissaient des différenciations de priorité .. (2003).CLÉS: Romains. român-latin. Teodor. ***Coordonatori Bonté.. (1993). Şerbănescu. Jack. Traducere din limba franceză de Delia Vasiliu şi Anca Ene. Bucureşti: Editura Ştiinţifică. traducere Smaranda Vultur. Gheorghe. Iaşi: Editura Polirom. (2007). Valade. les degrés de relation étaient établis par la famille. Guţu. MOTS. 89-96. Dinu. RÉSUMÉ TERMES DU RÉPERTOIRE LINGUISTIQUE DE LA PARENTÉ CHEZ LES ROMAINS Les relations de famille étaient très importantes pour les romains du point de vue social. Cussin. 1997. Chaezel. Boudon.. Traducere de Silvana Doboş. BIBLIOGRAFIE: ***Coordonator Boudon.[7] ***Coordonator Boudon. Chaezel. B. Le répertoire linguistique des relations de famille est très riche et divers et est souvent utilisé dans le langage juridique de nos jours. Autori Baechler. Autori Baechler. E. Friedberg. Dicţionar latin-român.. Andra. famille. Iaşi: Editura Polirom... Dana. Crăcea. Tratat de Sociologie. F. pp. Prin labirintul culturilor. M. (2008). gens. R. Izard. Cum gândesc şi cum vorbesc ceilalţi. Craiova: Reprografia Universităţii din Craiova. Bucureşti. M. Craiova: Editura Universitaria. (1993). Balle. Familia europeană. Sâmbrian. E. Raymond. Traducere din limba franceză de Delia Vasiliu şi Anca Ene. relations de famille. Goody. Birnaum. Ediţie revăzută şi completată. la race et les tribus... Iaşi: Editura Polirom. Drept privat roman.

dar la care întotdeauna există posibilitatea de a adăunga ceva. domeniul este vocabularul asociat unei anumite discipline. limitele dintre domenii nu sunt stricte. T. pentru cunoaşterea limbii. De aceea apelăm la un mijloc care facilitează investigaţia: mărcile diastratice ca indicator de domeniu utilizate în dicţionarele generale ale unei limbi. Mărcile din dicţionarele româneşti recente DEX. Aceasta ar presupune alcătuirea unui arbore sau tezaur al cunoaşterii în gen Răduleţ-Timotin (cf. Simplificând datele analizei. Matematica este ştiinţa în care nimic din ce s-a spus nu este negat. Se poate studia evoluţia terminologiilor sub două aspecte definitorii: apariţia şi multiplicarea subdomeniilor şi dezvoltarea conceptual-lingvistică a inventarului de termeni. despre cuvinte. ceea ce depăşeşte intenţia studiului nostru.Alice TOMA Universitatea din Bucureşti TERMINOLOGIA CA VECTOR AL CULTURII MATEMATICE LA GRANIŢA DINTRE MILENII Ştiinţe şi limbaje de specialitate.unei practici sociale determinate. şi este important prin faptul că reprezintă o imagine a ştiinţelor ale căror terminologii sunt studiate. Losee 1995) o disciplină sau un domeniu este un sector al ştiinţei sau tehnicii care se ocupă de o anumită problematică. terminologii. BiduVrănceanu 1999 şi 2000). însă după o re-lectură a acesteia (v. se urmăreşte modul în care conceptele matematice sunt redate de materialul lingvistic. Studiul lingvistic terminologic are de aceea o importanţă îndoită: este important în sine. determinate de combinaţii între ele sau cu precizări ca în sintagma. în particular. Rastier 1995 consideră domeniul un tip de clasă lexicală situată. evoluează de-a lungul timpului reflectându-se reciproc. Mai exact. Definim subdomeniul drept domeniu (mic) subordonat unui alt domeniu (mare). paralelismele mărcilor (echivalăm mărcile sinonime sub acelaşi domeniu) sau absenţele unora (recuperate din lectura definiţiei lexicografice). Al. DN şi DE sunt numeroase. În studiul de faţă încercam să oferim o imagine a terminologiei matematice drept componentă a culturii române la graniţa dintre două milenii. Domeniile se plasează în tipologia mărcilor diastrtice sub factorul stil funcţional al limbii şi în cadrul acestuia sub marca „(ştiinţific)” (Bidu-Vrănceanu 1997: 29). o disciplină sau o ştiinţă din câmpul cunoaşterii umane. pentru a evita incluziunile dintre domenii (înlocuim mărcile subdomeniilor cu mărcile domeniilor corespunzătoare). într-o ordine crescătoare ca întindere. Studierea domeniului în sens restrâns este în strânsă legătură cu delimitarea domeniilor cunoaşterii în sens larg.Bidu-Vrănceanu 1997. în sens larg.(v. pe de alta parte. A. În sens restrâns. pe de altă parte. Mărci diastratice Domeniul este. VB. Fiecare domeniu utilizează un sublimbaj care este o variantă particulară a limbajului general. F. 89 .1999). „sferă specializată a experienţei umane” (VST). cu o întrebuinţare specifică a gramaticii şi a vocabularului acesteia. Domeniu şi subdomeniu în secolul al XX-lea. Gradul de modernizare şi de specializare a terminologiilor cunoaşte valori diferite de la o etapă la alta şi de la un domeniu la altul. Timotin în 2000: 84 sau F. Tănăsescu în 2000: 81). A. am considerat drept indicator de domeniu. nu există nici o demarcaţie absolută între limba generală şi specială. Pentru alţi specialişti (R. marca diastratică. Pe de o parte. cu variante multiple. 1. pe de o parte.sau unei sfere de activitate.

Absenţa totală a mărcii de domeniu este una dintre problemele dicţionarelor. Această specializare combină în pregătirea studenţilor discipline strict informatice şi discipline matematice (Informatică an I: Algoritmi şi structuri de date. chiar cele din a doua jumătate a secolului al XX-lea.)” şi „(fon.. Chivu). Informatică an II: Tehnici avansate de programare. se desprind din sau au ca fundament important matematica. pragmatică etc. Geometrie computaţională. manualele şcolare şi traducerile (cf. Geometrie Riemanniană. = informatică. dar şi matematicile aplicate. Arhitectura sistemelor de calcul. Cu alte cuvinte singurul subdomeniu matematic propriu-zis ce are marcă diastratică în dicţionarele recente este geometria. Acestor mărci. Sisteme de operare. Topologie. De asemenea. Informatică III: Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate parţiale. DEX 1998 are mat. Universitatea din Bucureşti).)” sau „(fon. Logică matematică şi computaţională. în marea familie a cunoaşterii ştiinţifice relaţia domeniu – subdomeniu poate apărea uneori arbitrară. geom. Rămânând strict la matematică. = matematică.)” „(lingv. numărul mărcilor este în scădere faţă de secolul al XIX-lea. Astfel. incluziuni sau suprapuneri de domenii şi subdomenii ştiinţifice pe care le reflectă analiza mărcilor diastratice. în condiţiile unei dezvoltării ştiinţifice permanente.. dicţionarele generale din diferite perioade. şi această disciplină fiind situată la limita dintre subdomeniu al matematicii şi domeniu independent. Matematicile aplicate apar la nivelul licenţei (de exemplu. devenită domeniu independent. lexicografie. „(lingv. Astfel.)”. atât informatica. Calculabilitate şi complexitate. Diversitatea subdomeniilor matematice actuale poate fi dedusă din consultarea disciplinelor predate în specializări şi studii superioare în matematică. mărcile diastratice „(gram. Programare procedurală. disciplinele studiate în facultate ne dau informaţii despre organizarea şi reorganizarea domeniilor independente şi a sub-subdomeniilor. Programare declarativă. Mate. Tehnici web.(ializat) etc. Dezvoltarea aplicaţiilor web. apl. = topografie. În timp ce informatica a devenit domeniu bine conturat şi independent de matematică. Gh. Tehnici de simulare. cu naşterea unor domenii noi. nu este corelată cu o arborescenţă adecvată a domeniilor şi nu este unitar utilizată. Dimpotrivă. Aceeaşi incoerenţă a arborescenţei domeniilor poate fi semnalată şi pentru următoarele serii de mărci diastratice din alte domenii. Pornind de la realităţi fizice de obicei. DEXI 2007 adaugă topogr. Problema subdomeniilor este complexă. Domeniile şi subdomeniile pot fi ierarhizate după diverse criterii. Informatica este o specializare independentă în facultate (Facultatea de matematică. informaţii utile pentru textele matematice din secolele precedente. Curbe algebrice).)” sunt utilizate arbitrar în DEX şi relaţia de incluziune dintre ele poate fi stabilită numai de un specialist. De exemplu. Se nasc astfel intersecţii.spec. matematicile aplicate nu pot fi considerate deocamdată un domeniu strict distinct şi precis delimitat. În afară de faptul că de multe ori sensurile termenilor nu sunt însoţite de o marcă diastratică adiacentă acestuia. în cazul în care marca apare. Inele şi categorii de module. desprinse din alte domenii sau rezultat al interdisciplinaritaţii.: „(gram. în situaţia că luăm în considerare relaţia informaticii cu matematica. luând ca principal criteriu disciplinele de învăţământ. Sunt subdomenii ale lingvisticii care rămân nemarcate diastratic: lexicologie.)” „(lingv)”. încă de la nivelul anului I. Probabilităţi. ceea ce nu corespunde realităţii. = geometrie şi inform. ci se opune proliferării subdomeniilor matematicii. se verifică ce fel de matematică poate fi aplicată. SGBD. De exemplu. nu reflectă la nivelul mărcilor diastratice bogăţia subdomeniilor matematice. Algebră. inclusiv cele din ştiinţele matematice. an II: Mecanică 90 .

. Teoria numerelor. Probabilităţi) şi se conturează mai bine la nivelul masteratului unde o specializare este Matematici aplicate in Finanţe. actione de fungere. Definirea reprezintă punerea în „ecuaţie” a semnelor şi a lucrurilor prin intermediul conceptului (dat fiind că nu se defineşte. „îndeplinire. de exemplu PLANUL. Geometrie. „frază fundamentală din care se naşte toată lingvistica” (Rey-Debove 1979: 181). s. Sub-subdomeniile sunt evidente în cazul subdomeniilor clasice. Analiză reală. realizare”). Teoria măsurii. Ecuaţii diferenţiale şi integrale. Algebră. Programare procedurală. Algebre Hopf. Analiză. (Laurian şi Massimu 1871. servitiu. o mulţime F. officiu: functione publica. Tradiţie Definirea termenilor matematici în dicţionare. f. Geometrie diferenţială. în dicţionare de tipul DEX ) conduce la pierderea echivalenţei acestui mod de definire cu definiţia matematica (v.1876). Încă de la acest nivel de specializare remarcăm prezenţa unor sub-subdomenii cum ar fi Analiza funcţională.generală. Analiză. Teoria numerelor. Luăm termenul FUNCŢIE pentru o analiză mai detaliată. triplet format dintr-o mulţime E.1. x este y. Definiţia termenului matematic are o anumită structură. cum ar fi algebra sau geometria. Master Algebră II: Didactica specialităţii. Probabilităţi. Ecuaţii cu derivate parţiale. Definirea FUNCŢIEI în DEX (1998: 357) „6. Actuariat şi Biostatistică. definiţia FUNCŢIEI). Încercarea unei accesibilizări sporite prin reformulări substanţiale (de exemplu. Vom avea în vedere cei doi poli ai actului definirii. În secolul al XIX-lea sensul matematic apare uneori doar pentru un termen sintagmatic care foloseşte cuvântul-intrare de dicţionar. Mecanica mediilor continue. pe de altă parte. geometria. functio. analiza – constituie discipline de bază în pregătirea studenţilor la nivelul licenţei (Matematică an I: Algebră. algebra este specializare la nivelul masterului unde se studiază atât alte subdomenii ale matematicii. Ecuaţii diferenţiale. functionea unei machine de vapore. De exemplu. ci conceptul de „plan”) apărând sub forma unei predicaţii de identitate. Geometrie diferenţială. Discursul matematic are grade diferite de formalizare. essercitiu. Matematică III: Analiza funcţională. Logică. definiţia este o „operaţie logico-semantică prin care se stabileşte identitatea de designatum între un nume comun şi o expresie nominală generală” (Popa 1972: 69). Apare folosit în denumirile subsubdomeniilor algebrei pluralul algebre. 2. Topologie. Ca proces. Analiză matematică. Optimizare liniară). se remarcă prin continuitatea în păstrarea unei anumite distanţe faţă de sensul strict specializat. fapt consemnat de DMG: „funcţie (lat. nivelul didactic prezentând aspectul minim. Inele şi categorii de module. funcţie nu este definit ca termen matematic independent: FUNCTIONE. (Mat. Matematică an II: Algebră. De exemplu. una functione trigonometrica. definiendum şi definiens.) Mărime variabilă care depinde de una sau de mai multe mărimi variabile independente” pierde din vedere un aspect esenţial al funcţiei de a fi un triplet. functione privata. dar mai ales sub-subdomenii ale algebrei (Master Algebră an I: Geometrie Riemanniană. Teoria Algebria a Numerelor. numită domeniu de definiţie. Geometrie. functio. Curbe algebrice. Cultivarea termenilor matematici la început de secolul al XXI-lea 2. iar ca produs. numită mulţimea în care funcţia ia valori (codomeniu) şi o corespondentă care asociază fiecărui element din E un element şi numai unul din F“ (DMG : 119). Combinatorică în algebre comutative). Creşterea ponderii epistemologicului 91 . Metode analitice în teoria numerelor. şi metalimbajul ca material al definirii. Subdomeniile clasice ale matematicii – algebra. definiţia este o „propoziţie necesarmente adevărată al cărei subiect – definiendum şi al cărei predicat – definiens descriu aceeaşi clasă de obiecte” (Popa 1972: 18). pe de o parte.

explicitare. Componenta metalingvistică este inerentă funcţionării limbajului şi constituirii cunoaşterii (omologarea raportului semn-referent. El comite un act de limbaj performativ admis de toţi cei asemenea lui. prin tehnica sa discursivă. Această realitate matematică există a priori în mintea matematicianului dar. În timpul întregului 92 . chiar ale definiţiilor stereotipe (R. „se va numi”. prin discurs. prescriptive. În ce priveşte definiţia lexicografică nu ne va interesa structura integrală pe care i-o descrie lexicograful . Tot aşa cum dimensiunea de comunicare cu lectorul este redusă la minimum. apriorice.Frumuşani 1995: 113). Sub modul axiomatic textul „ia matematica de la început” într-o ordine logică. acesta exercită puterea sa de recreare. Termenii matematici analizaţi primesc în Mg IX definiţii care se integrează în discursul logic de unde sunt excluse alte tipuri de discurs. Pe măsură ce lectorul primeşte textul. Este absolut necesar să distingem între: a) metalimbaj ca limbă artificială compusă dintrun stoc de termeni. Remarce alăturate discursului logic comentează rar o definiţie care tocmai a fost dată. de exemplu). prezentată în forma general-abstractă. Axiome. Structura definiţiei este marcată de un metalimbaj (în sensul a) caracteristic: eticheta ”definiţie” marchează începutul definiţiei. cel mai adesea definiţiile sunt convenţionale. echivalarea dintre definiendum (ceea ce este definit) şi definiens (ceea ce defineşte) este anunţată prin „se numeşte”. LOC GEOMETRIC. un tip de identificare specific geometriei este realizat prin figura geometrică la care se face referire exactă. definiţia cuprinde explicaţii descriptive necesare. axiome şi reguli (este vorba de metalimbaj în sensul lui Tarski şi Carnap. Aspectul didactic al Mg IX face posibilă uneori inserarea definiţiei în urma unui proces intuitivinductiv în care situaţii imediate sunt treptat abstractizate şi aduse la nivelul de exactitate impus de domeniul matematic (SISTEM DE COORDONATE. decizia sa are forţă de lege […]. stipulatorii. asistă la crearea unei relaţii matematice de pură abstracţie. ci numai anumite elemente care sunt corelate cu definiţia din discursul ştiinţific sau cu definiţia din dicţionarul de specialitate. Teoreme. Martin 1992: 69). Cu această a doua accepţie a termenului vom opera în cele ce urmează. ci logică.în reflecţia actuală (deplasarea interesului din planul existenţei spre cel al cunoaşterii) implică o creştere proporţională a operaţiilor metalingvistice. obţinându-se echivalări de tip special pentru definiendum identificate prin „se citeşte”şi – sau „se notează”. universal şi reprezintă modalitatea principală de exprimare matematică devenită manifestă din momentul interiorizării conceptelor matematice. enunţiatorul se şterge în faţa discursului. precizare a limbajelor. Metalimbajul diferenţial în matematică se constituie din două tipuri principale de material lingvistic „limbajul simbolic” şi „limbajul natural” ca intermediar pentru a explica simbolul ce prezintă caracter formal. adecvarea între propoziţii şi fenomene): „Apelul la metalimbaj este o necesitate atât pentru achiziţia limbajului cât şi pentru funcţionarea sa normală. în orice caz neformalizat şi care este limba naturală. Deşi termenii matematici pot fi descrişi cu elemente proprii definiţiilor naturale. Deseori asupra definiens-ului se produc operaţii de multiplicare. care au introdus această distincţie sub influenţa lui Hilbert şi a corelaţiei matematică – metamatematică) şi b) metalimbaj într-un sens mai puţin riguros. „vom numi” . Ordinea nu este euristică. raţionamentul de înţelegere a definiţiei este deductiv. Carenţa afazică a « capacităţii de muncă » este de fapt o pierdere a metalimbajului” (Jakobson în Rovenţa. „Când matematicianul zice: să numim cutare entitate în cutare fel. ca modalităţi de glosă. De cele mai multe ori însă. riguros fixată. tradusă în armătura constituită din Definiţii. În discursul matematic definiţia se include precis având caracter normativ.

Urmărind termenii matematici în DEX putem distinge trei atitudini diferite faţă de înregistrarea sensului matematic al acestora: a) absenţa înregistrării termenului având numai sens specializat (de exemplu IZOMETRIE). sunt înregistraţi IZOMETRIE nu este înregistrat.). reprezentând un domeniu matematic: „(Geom. Analiza metalimbajului din DEX comparativ cu dicţionarele de specialitate (DMG şi DMED) aduce rezultate interesante. între definiţiile din DEX şi definiţiile din dicţionarele de specialitate: DGM şi DMED. PERPENDICULAR). sunt adecvate acestuia. etc. Arbitrară este în DEX inserarea sau nu a termenilor strict specializaţi. DREAPTĂ. „(Despre drepte şi planuri” p. în care se combină limbajul 93 .său discurs. În cazul cuvintelor polisemantice înregistrate în DEX se impune observarea poziţiei ocupate de sensul matematic.. ISOSCEL). Definiţiile din manualul Mg IX. În acest ultim caz întâlnim diferenţe realizate prin utilizarea mărcilor diastratice: absenţa acestora (UNGHI. inclusiv a sensului matematic. sens principal. ext.)” (pentru termenul PLAN) sau c) la domeniul general. ISOSCEL etc.d. MIJLOC). DREPTUNGHIC. ORTOGONAL). PERIMETRU).) ş. SEMIPLAN. ultimul (de exemplu.a. Se constată că sensul matematic poate fi primul (deci. ca grad de formalizare. pur şi simplu prin faptul că el a proferat (sau a subînţeles) anumite cuvinte ca numitori”. SINUS. p. însă relaţia inversă nu poate fi întotdeauna verificată.)” (pentru PERIMETRU). LATURĂ. SUPLIMENT. CONGRUENT.) (în ultimele două cazuri sensul matematic fiind considerat drept sens secundar). adresându-se unui nivel mediu de specializare. VÂRF) sau prezenţa mărcii diastratice indicatoare ale domeniului (de exemplu: CONGRUENT.. ext. c) înregistrarea termenului. expresia introdusă va avea sensul astfel decretat. PERMUTARE etc. mărcile diastratice se referă la ansambluri foarte restrânse „(Despre două elemente aparţinând unor figuri geometrice în care există o corespondenţă determinată)” (pentru termenul OMOLOG). b) absenţa precizării sensului matematic (de exemplu EXTERIOR. COSINUS. (Y. Spre deosebire de acestea. numai intervenţia specialistului putând distinge subincluderile valide. restrângând la „Geometrie” nu putem reţine decât o parte (PLAN etc. Gentilhomme 1995: 93). LATURĂ. În corpusul de termeni analizat. DREPTUNGHI. MEDIATOR) sau între celelalte sensuri (FUNCŢIE. Uneori este „simţită” incluziunea dintre mărcile diastratice utilizate şi atunci apar suprapuneri ale acestora de tipul: „(Mat. situându-se. VÂRF. ”(Despre figuri geometrice)”. despre poziţia lor etc. DREPTUNGHIC. Datorită incluziunilor succesive dintre mărcile diastratice (de exemplu: „despre figuri geometrice” „Geometrie” „Matematică”) sensul unor termeni încadraţi sub indiciul unui subansamblu mai restrâns ar putea fi supraîncadrat. al matematicii integrale: „(Mat. lipsa continuităţii se face remarcată prin absenţa unui principiu constant de distribuire a termenilor într-un anumit subansamblu matematic. dacă orice orice termen matematic poate fi înregistrat sub „Matematică” – ca semn diastratic (PLAN. corect şi într-un subansamblu mai amplu. Alegerea îndreptăţită potrivit criteriului frecvenţei faţă de unii termeni (ECHILATERAL. Dacă ECHILATERAL.m. De exemplu. dar subiectivă prin raportare la alţii (SEMIPLAN).) (pentru PERPENDICULAR). despre două puncte aparţinând aceleiaşi figuri geometrice sau la două figuri diferite. OMOLOG. (pentru termeni ca DREPTUNGHI. despre obiecte sau părţi ale lor. despre două figuri geometrice)” (pentru SIMETRIC). conform grilei de înregistrare a sensurilor în dicţionar) (de exemplu. b) subansambluri mai ample. Utilizarea mărcilor diastratice în DEX este neunitară.

definirea FUNCŢIEI). ~ trigonometrice. ~ bijectivă. 8). ~ putere. termenul bază este un obiect (concret sau abstract). 94 . ~ raţională întreaga.) interesate de conceptul abordat (DMG şi DMED). ~ biunivocă. De cele mai multe ori. geometrie diferenţială etc. ~ constantă. Unei productivităţi sintagmatice intradomeniale bogate i se asociază o productivitate sintagmatică extradomenială bogată. ~ lui Euler.~de repartiţie. ~ compusă. iar FUNCŢIE BIJECTIVĂ şi FUNCŢIE INJECTIVĂ sunt subintrări). Unii termeni matematici sunt productivi sintagmatic. ~ armonică. ~ exponenţială.~de selecţie. ~ polinomială. În schimb. Cap. binevenită prin fondul noţional intuitiv pe care îl activează prin traducerea sensului originar. ~ lui Hamilton. ~ omogenă. un grup a cărui lege de compoziţie este comutativă. ~ logaritmică. funcţie analitică. ~ elementară. ~concavă. ~ signum. ~ monotonă. fiecare constituie cuvânt-vedetă). ~ hiperbolice. ~ surjectivă. uneori permiţându-se într-o lectură de nespecialist apariţia inexactităţilor (de exemplu. ~ de două variabile reale. ~ de distribuţie. o mulţime F. numită mulţimea în care funcţia ia valori (codomeniu) şi o corespondenţă care asociază fiecărui element din E un element şi numai unul din F” (DMG: 119). De exemplu. ~ crescătoare. ~ de forţă. ~ pară. ~ continuă. ~ lui Lagrange. DMG este conceput ca un ansamblu alcătuit numai din intrări. ~ gama. ~ caracteristică. iar în sintagma grup abelian desemnează o realitate matematică. DEX-ul renunţă total la limbajul codificat . ~ raţională. Definirea sensului matematic în DEX „6.simbolic „traducând” definiţiile termenilor matematici în limba naturală.„natural” de specialitate şi limbajul „artificial” de specialitate. ~ inversă. ~ omografică. ~ identică. ~impară. ~ simetrică. pierderile apar inevitabil. Se constată distincţii în ceea ce priveşte intrările şi subintrările între două dicţionare de specialitate. ~ de probabilitate. ~de variabilă complexă. deşi aflate uneori în raport de incluziune (de exemplu: FUNCŢIE FUNCŢIE ANALITICĂ FUNCŢIE BIJECTIVĂ FUNCŢIE INJECTIVĂ etc. ~ injectivă. Termenul-pivot cu cea mai mare productivitate de sintagme (aproape dublu faţă de următorul clasat) este FUNCŢIE. În dicţionarele de specialitate (DMG şi DMED) structura definiţiei este asemănătoare celei din manual MgIX (pentru analiza discursivă a definiţiei v. ~ monogenă. ~ reală de m variabile reale. FUNCŢII circulare directe. Încercăm să distingem particularităţile semantice ale termenului-pivot care permit constituirea unui număr mai mare de sintagme pornind de la acesta. dar precizat în DMG: „Dacă E este o submulţime a lui Rn funcţia se numeşte de n variabile”. (Mat. ~ reciprocă. triplet format dintr-o mulţime E. ~ uniform continuă. numit domeniu de definiţie. Sunt prezente în plus etimologia termenilor (în DMG). ~convexă. unele informaţii istorice privind contribuţia unor matematicieni la constituirea noţiunii respective (DMG) şi informaţii traversând diverse arii matematice (geometrie euclidiană. functio „îndeplinire. ~ crescătoare. ~ de gradul doi. ~ circulare inverse. ~ densitate de probabilitate. definiţia din DEX reţine un aspect secund al FUNCŢIEI şi anume că aceasta poate avea una sau mai multe variabile. ~ parte întreagă. realizare”]. GRUPURI în sintagma grup de sunete dă naştere unui termen lingvistic (desemnând global realităţi ca „diftongi” sau „triftongi”). fapt neprecizat în manualele de liceu.) Mărime variabilă care depinde de una sau de mai multe mărimi variabile independente” (DEX: 357) pierde din vedere aspectul esenţial al funcţiei de a fi un triplet (ceea ce DMG semnalează clar: „funcţie [lat. ~ speciale. în timp ce DMED are articole formate din intrări şi subintrări – acolo unde situaţia o reclamă (de exemplu: FUNCŢIE este singurul cuvânt – vedetă (intrare). ~ de gradul întâi. Termenul FUNCŢIE este inclus în următoarele sintagme matematice: FUNCŢIA beta. ~ radical.

Se observă că sensul din definiţia lexicografică (DEX: „6. ( Mat.). Mărime variabilă care depinde de una sau de mai multe mărimi variabile independente.”; DMG : „triplet format dintr-o mulţime E, numită domeniu de definiţie, o mulţime F, numită mulţimea în care funcţia ia valori (codomeniu) şi o corespondenţă care asociază fiecărui element din E un element şi numai unul din F […].”) se păstrează în fiecare dintre contextele fixe. Din punctul de vedere al subcategoriilor semantice stabilite anterior, FUNCŢIE se încadrează între obiectele abstracte. Termenul FUNCŢIE este suportul unei largi microinterdisciplinarităţi: (adm.) funcţie publică, funcţie publică teritorială ; (fiziol.) funcţie de nutriţie, funcţie de reproducere, funcţii digestive ; (chim.) funcţie acide, (lingv.) funcţie denotativă ; (gram.) funcţie sintactică ; (log.) funcţie propoziţională ; (ec.) funcţie de producţie, funcţie comercială). Urmărind transferul sintagmelor constatăm că nici o sintagmă matematică nu apare într-un alt domeniu într-o preluare identică. De exemplu, FUNCŢIE, termen cu productivitatea sintagmatică maximă în matematică nu oferă celorlalte domenii nici unul din contextele fixate în matematică. Mai mult decât atât în două dintre cele trei domenii de interdisciplinaritate apare independent (fiziologie şi logică), numai în gramatică apărând ca sintagmă fixă funcţie sintactică. 2.2. Inovaţie. Definirea şi metalimbajul matematic Modernizarea limbajului matematic se produce cu precădere la nivelul metalimbajului, al definirii. Deşi matematica este un domeniu concentric, în matematică termenii trecând în metalimbaj, ceea ce nu se întâmplă, în general, în dicţionarele din secolul al XIX-lea; numai spre sfârşitul acestui secol metalimbajul e din ce în ce mai bogat în termeni matematici. Tendinţa aceasta aminteşte că matematica e, din acest punct de vedere, un "limbaj închis". Iată spre exemplificare câteva definiţii din prima parte a secolului, pentru termenii ALGEBRĂ, ECUAŢIE, POLIEDRU, DIAGONALĂ: algebră, parte de matematică ce ne învaţă a calcula cu litere (Stamati 1851); équation (fr.) - t. d'algèbre - ecuaţie, potrivire între două sau mai multe câtimi algebrice (Poenar 1840) (nu apare egalitate, încă nu era împrumutat); ecuaţie, ecuaciune - expresie, formulă ce rosteşte între potrivirea preţului, valorei între două cătimi deosebite (Stamati 1851); poliedru - trupu mărginitu de mai multe feţe drepte (Stamati 1851); diagonalu, curmezişu de la un unghi la altul (Stamati 1851). Metalimbajul ocoleşte termenii de specialitate, fără a fi însă posibilă excluderea totală a acestora: A CALCULA, FORMULĂ,FEŢE DREPTE, UNGHI. Relativa îndepărtare de termenii specializaţi în metalimbaj se poate realiza cu mai mare uşurinţă în cazul termenilor metamatematici şi, întro oarecare măsură, în cazul termenilor matematici propriu-zişi cu nivel mai mic de abstractizare. Termeni matematici simpli – pivot al termenilor matematici sintagmatici. Libertatea contextuală e în general o sursă de sensuri noi. Termenii matematici utilizaţi atât independent de context cât şi în sintagme (libere) sunt cei mai numeroşi, depăşind atât numărul termenilor-sintagmă, cât şi numărul termenilor matematici independenţi: ACCELERAŢIE, ACCES, BAZĂ, CALCUL, CORP, CUADRATURĂ, CURBĂ, DEMONSTRAŢIE, DEPLASARE, DISTANŢĂ, ECUAŢIE, ELICE, ELIPSĂ, ENERGIE, ENTROPIE, EVENIMENT, EXPRESIE, FACTOR, FASCICUL, FORŢĂ, FRECVENŢĂ, FUNCŢIE, GRAD, GRUP, IPOTEZĂ, LEMĂ, LINIE, LUNULĂ, MATRICE, MEMORIE, METODĂ, PLAN, POL, POLARĂ, POLIGON, PRINCIPIU, PRISMĂ, PROBĂ, PUNCT, RADICAL, RANDAMENT, SFERĂ, SPAŢIU, STABILITATE, SUBSTITUŢIE, TRANSFORMARE, TRIUNGHI, VARIABILĂ, VECINĂTATE, VECTOR, VITEZĂ, ZONĂ. De exemplu, ECUAŢIE având sensul „relaţie matematică între mai multe mărimi
95

cunoscute şi necunoscute, valabilă numai pentru anumite valori ale mărimilor necunoscute” (DEX) apare ca termen-pivot (cap de grup sintactic) în sintagme bidimensionale (formate din două cuvinte): ECUAŢIA căldurii, ECUAŢIA coardei, ECUAŢIE algebrică, ECUAŢIE diferenţială, ECUAŢIE diofantică, ECUAŢIE exponenţială, ECUAŢIE funcţională, ECUAŢIE integrală, ECUAŢIE iraţională, ECUAŢIE logaritmică, ECUAŢIE transcendentă, ECUAŢIE trigonometrică, ECUAŢII echivalente. Comportamentul morfologic al termenului pivot se modifică în funcţie de tipul determinantului. Un determinant substantival genitival impune obligativitatea articulării capului de grup sintactic. Termenul – pivot ECUAŢIE este întâlnit şi în sintagme multidimensionale (alcătuite din mai mult de două cuvinte): ECUAŢIA fundamentală a dinamicii, ECUAŢIA lui Kepler, ECUAŢIA lui Laplace, ECUAŢIA unei curbe, ECUAŢIA unei suprafeţe, ECUAŢII cu derivate parţiale. Sensul termenului pivot se menţine în fiecare dintre sintagme. Cuvintele determinante nu vin decât să precizeze restricţii asupra componentelor ecuaţiilor şi să claseze ecuaţiile în diferite tipuri cu particularităţi bine determinate. 3. Mobilitate conceptual-semantică în matematică? La începutul secolului al XX-lea reapare posibila confuzie dintre cerc-linie şi cerc-suprafaţă. Al. Resmeriţă rezervă liniei denumirea de ‚circonferinţă’: „cerc s. n. (lat. circulus). Geom. 1) Suprafaţă plană rotundă, adică mărginită de o circonferinţă [sic!]; 2) legătura ce ţine doagele dela un vas; 3) fig. Adunare de persoane, ţn anume scop; 4) localul unde se adună aceste persoane; 5) întindere anumită, cuprins; 6) cerc viţios. raţionament defectuos ce nu duce la o concluzie.” (Al. Resmeriţă 1924). A. Scriban remarcă posibila sinonimie pe care o permite expresia CERC, între conceptele cerc-linie şi cerc-suprafaţă, fără a clarifica preferinţa pentru unul sau altul dintre concepte: „1) cerc n., pl. urǐ (lat. cǐcus, it. sp. pg. cerco. V. ţarc). Suprafaţă plană limitată de o circumferenţă. Circumferenţa însăşi: a descrie un cerc. Circumferenţă, cingătoare de lemn orǐ de fer cu care se leagă doagele butoǐuluǐ. Fig. Reuniune, adunare: cerc numeros. Întindere, limite: cercu ştiinţeǐ omeneştǐ. Cerc viţios, raţionament viţios care ar trebuǐ maǐ întâǐ să probeze ceǐa ce serveşte a proba, cum ar fi: opiu adoarme fiind-că are proprietatea somniferă. În cerc, circular, în formă de cerc. Cerc de butuc, cerc care leagă doǔă catarguri, doǔă grinzi.” (A. Scriban 1939). Situaţia se schimbă parţial în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Iată o prezentare comparativă a definiţiilor din dicţionare şi manual a conceptului de „cerc” în care se observă modalitatea de operare a selecţiei în materialul limbajului pentru exprimarea definiţiei potrivit scopului vizat şi publicului căruia se adresează textul respectiv. a) DEX (înregistrăm numai sensul „matematic”): CERC, cercuri, s. n. i. 1. Figura geometrică plană formată din mulţimea tuturor punctelor egal depărtate de un punct fix; circumferinţă; suprafaţa limitată de această figură. Cerc polar […]. III. Disc gradat, întrebuinţat la unele instrumente de măsură pentru calcularea unghiurilor. Cerc de busolă. […] Am folosit ghilimelele pentru „matematic” deoarece sensul nu mai poate fi considerat astfel din momentul sinonimiei cu disc (v. 5.2.2.2 LM = LC). b) Manual: „Definiţie. Fie r R, r > 0 şi O un punct din plan. Se numeşte cerc de centru O şi rază r locul geometric al punctelor M din plan pentru care OM = r. Se notează C(O,r)= {M/OM=r}. (fig. III.1.)
96

O x

M

Fig. XVI Cerc (fig. III.1.) Elementele din limba naturală se combină cu elemente codificat-simbolice, opacizarea conţinutului în faţa neiniţiatului făcându-şi simţită prezenţa. c) DMG: Cerc [lat. Circus „cerc”], curba plană, loc geometric al punctelor situate la aceeaşi distanţă r (numită raza cercului)de un punct fix O (centrul cercului). Faţă de un reper cartezian ortogonal, cercul cu centru C (a,b) şi raza r are ecuaţia: x2 + y2 – 2ax – 2by + (a2 + b2 – r2) = 0; Ecuaţia generală a unui cerc este: A (x2 +y2) + Bx + Cy + D = 0 Ecuaţiile parametrice ale cercului sunt: x = a + r cos t Y = b + r sin t, în care t este unghiul făcut de raza vectoare a unui punct al cercului cu semiaxa pozitivă a absciselor (fig. 19). În coordonate polare cu polul în centru ecuaţia cercului are forma: q = a. Lungimea cercului este: L = 2 r, Iar aria domeniului mărginit de cerc se determină prin formula: A= r2 Definiţia cercului a fost formulată iniţial de către Euclid (sec. III î.e.n.). Se mai numeşte circumferinţă. (VB) Este înregistrată o sinonimie (cerc = circumferinţă), situaţie destul de rară în matematică. Opacizarea mesajului se accentuează pe măsură ce se adaugă informaţii noi codificate. DMG cuprinde şi alte intrări referitoare la cerc: CERC CIRCUMSCRIS UNUI POLIGON, CERC DE CURBURĂ, CERC DIRECTOR, CERC EXÎNSCRIS UNUI TRIUNGHI, CERC ÎNSCRIS UNUI POLIGON, CERC MARE AL UNEI SFERE, CERC MIC AL UNEI SFERE, CERC ORTOTOMIC, CERCURI ORTOGONALE, CERC OSCULATOR, CERC PRINCIPAL, CERC TRIGONOMETRIC, CERCUL CELOR NOUĂ PUNCTE (CERCUL LUI EULER), CERCUL LUI APOLLONIUS, CERCUL LUI MONGE (CERCUL ORTOPTIC), CERCURI CONCENTRICE, CERCURI ADJUNCTE ALE UNUI TRIUNGHI, CERCURILE LUI CARNOT, CERCURILE LUI CHARLES, CERCURILE LUI MALFATTI, CERCURI SECANTE. d) DMED CERC. Este locul geometric al tuturor punctelor din plan care au aceeaşi distanţă r faţă de un punct fix M (fig. 22). M este centrul cercului şi r raza cercului.

97

M x

A M

Fig. XVII Notaţii în cerc (fig. 22) Orice segment care uneşte centrul M cu un punct al cercului este rază. Segmentele care unesc două puncte pe cerc şi conţin şi centrul sunt diametre. Pentru lungimile acestor segmente folosim tot denumirea diametru d = 2r, dacă considerăm diametrul şi raza ca lungimi. De aici, uneori, raza este denumită semidiametru. Cercul delimitează suprafaţa cercului;ea este mulţimea tuturor punctelor P, a căror distanţă de la centrul M este maximum r, deci pentru care MP r. Suprafaţa cercului, care este uneori denumită pe scurt cerc, se află în stânga, dacă parcurge linia cercului în sens contrar acelor de ceasornic (pozitiv din punct de vedere matematic). Un punct P se află în interiorul I al cercului numai atunci când, MP < r, Se află în afara A a cercului când, MP > r, Se află pe cerc când MP = r.” (DMED). Definiţia este mai permisivă acceptând echivalenta între cerc şi suprafaţa cercului numită tot cerc. Articolul se continuă cu subintrările: CERC ŞI DREAPTĂ, UNGHI LA CENTRU, CERC ŞI TRIUNGHI, CERC ŞI PATRULATER, CERC ŞI POLIGON, CERC ŞI CERC, SEGMENT DE CERC, SECTOR DE CERC, ECUAŢIA CERCULUI ŞI CONDITIA DE TANGENTĂ, şi este urmat de intrările CERC CIRCUMSCRIS, CERC EXÎNSCRIS, CERC ÎNSCRIS, CERC MARE (MIC) AL SFEREI, CERCUL LUI EULEDR, CERCUL LUI THALES. Dacă DEX- ul elimină utilizarea limbajului artificial de specialitate şi pierde seme importante ale conceptului de CERC, DMG şi DMED combină codul lingvistic şi nonlingvistic şi asigură transmiterea corectă a conceptului respectiv, iar discursul realizează accesibilizarea prin gradarea şi explicitarea fiecărui sem substanţial cumulat în sensul final. Definiţia este parte integrantă a textului matematic în care discursul logic este lipsit de intersecţia cu alt tip de discurs. Raţionamentul matematic aprioric preexistent în mintea matematicianului se recreează prin înlănţuirea Definiţie-Axiomă-Teoreme. Emiţătorul şi receptorul mesajului se estompează în faţa discursului de specialitate clar formulat. Remarci alăturate discursului completează rar o definiţie care tocmai a fost dată. Alegerea definiendum-ului este arbitrară, matematicianul proferând un anumit termen sau altul. Definiţia este performantă.. Astfel sunt create obiecte matematice care, la rândul lor, îmbogăţite cu proprietăţi realizabile în acest univers formal matematic permit continuarea raţionamentului. În cazul definiţiilor relaţionale răspunsul este de tipul ”definitul este in relaţie cu un anumit lucru”. Sunt cuprinse aici definiţiile tuturor termenilor matematici sintagmă, obţinuţi prin atribuirea unor proprietăţi noi unor concepte deja existente. De exemplu, conceptul de CERC dă naştere prin adăugarea unor proprietăţi restrictive termenilor-sintagmă: CERC TRIGONOMETRIC; CERCURI SECANTE; CERCURI TANGENTE; CERCURI CONCENTRICE : „Cercul C de rază 1, împreună cu reperul O, A; B; fixat şi cu sensurilor pozitiv şi negativ stabilite, poartă denumirea de cerc trigonometric” (MgIX: 89).

98

4. Concluzii Terminologia matematică în secolul al XIX-lea evoluează de la predilecţia pentru calc la predilecţia pentru împrumut. Metalimbajul textelor este radical diferit de metalimbajul dicţionarelor, semn al faptului că ştiinţa, în general, rămâne deocamdată departe de mase sau cel puţin lexicograful nu resimte necesar să introducă în dicţionar definiţii matematice de un nivel ştiinţific prea ridicat, cum se întâmplă în cazul altor ştiinţe. Se vede încă din secolul al XIX-lea că matematica nu este domeniu de cultură – ceea ce remarcă Solomon Marcus pentru secolul al XX-lea. Mai mult, puţini dintre termenii matematici sunt înregistraţi de dicţionare. În secolul al XX-lea se păstrează, la nivelul dicţionarelor, chiar dacă pe un alt nivel, inconsecvenţa în înregistrarea mărcilor de domeniu şi de subdomeniu. Putem vorbi în acest caz de tradiţia subdomeniilor matematice reflectate lexicografic. În schimb, metalimbajul este modernizat. Vorbim, în acest caz, de inovaţie în definirea conceptelor matematice în dicţionare. Subdomeniile clasice ale matematicii (algebra, aritmetica, geometria) sunt bine reprezentate în secolul al XIX-lea atât prin mărci diastratice în dicţionare – în special în cele bilingve – cât şi prin discipline de învăţământ şi materiale utilizate de acestea, traduceri sau opere originale. În secolul al XX-lea, dicţionarele sunt mai puţin interesate de înregistrarea mărcilor diastratice marcând subdomeniile. Dacă luăm ca reper disciplinele de învăţământ ca argumente ale dezvoltării subdomeniilor matematice, observăm o dublă tendinţă în matematică: pe de o parte, dezvoltarea unor sub-subdomenii ale subdomeniilor clasice (algebră, geometrie, analiză) şi, pe de altă parte, desprinderea şi dezvoltarea unor domenii distincte ce au matematica drept componentă fundamentală (informatică, matematici aplicate). Dependenţa acestor discipline de matematică are grade mai mici (informatica) sau mai mari (matematici aplicate) şi pare că evoluţia lor este spre creşterea independenţei şi a specializării interne. Proliferarea sub-subdomeniilor matematice este vizibilă în trecerea de la un nivel de învăţământ la altul. Astfel nivelele gimnazial şi liceal perpetuează subdomeniile clasice ale matematicii, iar nivelul universitar face posibilă apariţia sub-subdomeniilor, în special în trecerea de la licenţă la master, dar nu numai. Dacă încercăm plasarea cronologică a subdomeniilor matematice, remarcăm că există subdomeniile clasice, apărute înainte de secolul al XIX-lea, trigonometria, apărută în secolul al XIX-lea şi proliferarea sub-subdomeniilor în secolul al XX-lea, ca şi apariţia domeniilor rezultate din interdisciplinaritate (de exemplu, matematici aplicate). Dacă trigonometria intră în română prin intermediul traducerii, în secolul al XX-lea, putem vorbii de naşterea unor sub-subdomenii ale matematicii sau cel puţin de apariţia unor rezultate matematice importante direct pe tărâm românesc graţie unor oameni de ştiinţă, matematicieni ca Gheorghe Vrânceanu. Termenii subdomeniilor bine reprezentate în secolul al XX-lea (aritmetica, geometria, trigonometria) se remarcă, în general, printr-un grad ridicat de modernizare, ceea ce are drept consecinţă păstrarea continuităţii şi a tradiţiei în secolul al XX-lea. Modernizarea terminologiei matematice variază însă de la un subdomeniu la altul. Astfel, în timp ce în algebră, cu excepţia denumirilor operaţiilor de bază, termenii matematici sunt deja modernizaţi şi se păstrează în secolul al XX-lea (CALCUL ALGEBRIC, SISTEM DE TREI ECUAŢII CU TREI NECUNOSCUTE, LOGARITMI, INECUAŢII, ECUAŢII DE GRADUL ÎNTEIU CU O SINGURĂ NECUNOSCUTĂ), în trigonometrie există multe calcuri perifrastice care vor fi înlocuite de împrumuturi (DEZLEGAREA TRIUNGHIULUI –
99

REZOLVAREA TRIUNGHIULUI, RAZE ÎNDOIOASE – RAZE CURBE, CONSTRUCŢIA TABLELOR – CONSTRUCŢIA TABELELOR). Discontinuitatea termenilor algebrici în trecerea de la secolul al XIX-lea la secolul al XX-lea se face simţită la nivel morfologic, unde pluralul sau singularul este marcat diferit de la un secol la altul (ecuaţiuni – ecuaţii, fracţiuni – fracţii, progresiuni – progresii, sistemă – sistem). De altfel, variabilitatea morfologică cu referire la alternanţe între formele de plural este o problemă prezentă încă în limba actuală. Continuitatea între secolele XIX-XX se manifestă uneori la nivelul metalimbajului utilizat de dicţionarele generale în definirea termenilor matematici. Este în acest sens surprinzătoare perpetuarea definiţiei incomplete a FUNCŢIEI de la un dicţionar la altul, de al un secol la altul, deşi în lexicografia francofonă – de unde se inspiră adesea lexicografia românească – acest lucru nu se întâmplă. Însă, în general, metalimbajul matematic evoluează substanţial de la secolul al XIX-lea la secolul al XX-lea. Exemplul definiţiei pentru ECUAŢIE este evident. Diferenţa dintre definiţiile ECUAŢIEI în cele două secole pune în evidenţă evoluţia înţelegerii acestui concept; cu toate că esenţa sensului se păstrează, forma, expresia definirii conceptului este radical rafinată. Inovaţia în terminologia matematică nu este atât calitativă (puţine schimbări se mai produc în terminologia deja fixată, cel puţin în domenii avansate ca algebra), cât cantitativă. Acumularea de noi termeni se realizează mai ales prin crearea de noi termeni sintagmatici pornind de la termeni de bază deja existenţi. Este evident în acest sens caracterul prolific al unor termeni ca FUNCŢIE sau ECUAŢIE. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
Bidu-Vrănceanu, Angela (1997): Mărcile stilistice (diastratice) în DEX şi importanţa lor normativdidactică, în Limbă şi literatură, vol. 1, 19-23. Bidu-Vrănceanu, Angela (1999): Mărcile stilistice (diastratice) ale lexicului specializat în DEX2, în Limba română, XLVIII, 1-2, Editura Academiei Române, Bucureşti. Bidu-Vrănceanu, Angela coord. (2000)- Lexic comun, lexic specializat, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti. Bidu-Vrănceanu, Angela coord. (2001)- Lexic ştiinţific interdisciplinar,Editura Univesităţii din Bucureşti, Bucureşti.. Căplescu, Dina (1962) Omagiu Iordan "Din istoria terminologiei geografice în limba română, p 871-876. Chivu, Gh. (1980), “Stilul celor mai vechi texte ştiinţifice româneşti. III - Stilul textelor matematice”, Limba Română, p.141-147. Gentilhomme, Yves (1995): Contribution à une reflection sur les locutions mathématiques ; în Cahiers de lexicologie, 66, 5-37. Ionescu, Ion "Prima aritmetică tipărită în limba română în Gazeta matematică XLI 1935", 20-24. Losee, Robert M. (1995): The Development and Migration of Concepts from Donor to Borrower Disciplines: Sublanguage Term Use in Hard & Soft Sciences, în proceeding of the Fifth International Conference on Scientometrics and Informetrics, Chicago, June 1995, 265-274. Martin A. (1992) : Théorie de la diffusion des innovations et implantation terminologique, Terminologies nouvelles, 7, 34-4 1. Popa , Cornel (1972): Teoria definiţiei , Editura Stiinţifică , Bucureşti. Rastier, François (1995) : Le terme : entre ontologie et linguistique, în Banque des mots, 7, 35-65. Rey-Debove, Josette (1978): Le metalangage. Étude linguistique du discours sur le langage, Paris, Le Robert. Rovenţa-Frumuşani, Daniela (1995) : Semiotica discursului ştiinţific, Editura Ştiinţifică, Bucureşti. Timotin, Tănăsescu in *** (2000): Terminometro. La terminologie en Roumanie et en République de Moldava, Hors série No. 4, Union Latine. Toma, Alice, (2006, 2008): Lingvistică şi matematică, Bucureşti, Editura Universităţii Bducureşti. 100

J. P. Bucureşti. vol. Bucureşti. V. Slugerul (trad. N. Bucureşti. Strat'a Academiei. Tipografia Colegiului Sf. Editura Ştiinţifică. L. Culianu. (translit. Nova Tipographia a Laboratoriloru Romani 19.ro/ro/orar_studenti/ 101 . Seche. Editura Enciclopedică Română. (1871. C. Popescu. Maneca. Bucureşti. Tipografia Naţională. DMED = (1995) Dicţionar de matematică. Ion. Buccuresci. A. Partea I. Bucureşti.. Seche. Chişinău. pp. Arc & Gunivas. Ed. Sava. (Pop. Bucureşti. pp 336 + 14 + 12. pp 96 + 96. (1890) Cursu elementaru de algebra. Tipografia Colegiului Naţional. Institutul de Editură „Ramuri”. I. Camelia. Petre (1837) Elemente de geometrie după legendre. Sava. G. Aǔgust (1939). Bobancu. Aritmetică. 277 + 7. pp. Augustin . Ursu.). G. Florin. 172.. Scriban (1939) = Scriban. Bucuresci. Mariana . Bucureşti. M. G. Sava. Ion (1870) Vocabularu romano-francesu.) (1974): Dicţionar de matematici generale. Editura Cronica. Editura Univers Enciclopedic. A. Resmeriţă (1924) = Resmeriţă. PP (1862) = Protopopescu. Slugerul trad. A. M. I. Imprimeria Nationale a lui Stephan Rassidescu. Costinescu (1870) = Costinescu. 1986. Ediţia a III-a. Mihaela. G. şi colab. Bucureşti. Jassi. DN = Marcu. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Editura Ştiinţifică.) (1852) Elemente de geometrie. (1862) Dictionar Rumăn. Răduţiu.unibuc. Iaşi. Caius (coord. DEXI = Dima. Rado. Manual pentru clasa a IX-a. DE = (1986) Mic dicţionar enciclopedic. Marina (1997): Dicţionar general de ştiinţe ale limbii. Pană-Dindelegan. (culeasă de) (1850) Elemente de trigonometrie drept-liniată şi sferică. Eugenia (coord. 208. Tipografia Colegiului Sf. Vornicescu. Desdouits. Bucuresti. Studiu linvistic şi de istorie culturală. Cristina. (translit. Craiova. Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române. (1862) Nou dictionaru portativu de toate dicerile radicale şi streine reintroduse şi introduse în limbă. Mircea (coord.1876) Dictionariulu limbei romane. Aga (1836) Elemente de matematică. DŞL = Bidu Vrănceanu. a III-a revăzută şi adăugită. A. şt. (2004).Ursu. Florica (1989): Matematică. 172 + 7 (figuri).. Stan. Tipografia lui Eliad. Bucureşti. DMG = Iacob. pp. Luiza. pp 270. (2007).). Bucureşti. Iaşi. Convorbiri asupra geometriei. Despina Ursu. Iaşi. S. Massimu.) (1998): Dicţionarul explicativ al limbii române. Dicţionarul etimologico-semantic al limbei române. N. Bucureşti. ns) http://fmi. Gabriela. Pop. Sava. N. LaMa(1876) = Laurianu. Editura Danubius. Editura Didactică şi Pedagogică. Moş Pătru sau învăţătorul de sat (1839) Geometrie practică. Ediţia a II-a. VFR (1840-1841) = Poenar. Tipografia Colegiului Sf. DEX = Coteanu. Mancaş. Bucuresci. Tipografia lui Toma Teodorescu. T. Poenaru. Vasile (elab. Bucureşti. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Angela. (1969) Formarea terminologiilor ştiinţifice româneşti. Geometrie şi trigonometrie. p. DGSL. Liliana. Alexandru (1924). vol. P. Surse Asachi. Rădulescu. Ionescu-Ruxăndoiu. Tipografia Kolegiului Sf. Marta . Constant (1986): Dicţionar de neologisme. Tipografia Albinei. Bucureşti. Împrumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare. Bucureşti.) (1850) Elemente de aritmetcă raţională. Dicţionare Antonescu (1862) = Antonescu. 1840-1841 Vocabular francezo-romănesc. 53. Călăraşu. MgIX = Coţa. coprindendu şi termeni şcientifici şi litterari. pp. Dicţionaru limbiǐ româneştǐ. P. ns) D.

leurs usage textuel et leur présence dans les dictionnaires généraux.RESUMÉ LA TERMINOLOGIE ET LA CULTURE MATHEMATIQUE A LA FIN DU XXE SIECLE Pour présenter un aspect de l’impact culturel des mathématiques j’étudie l’inventaire et les caractéristiques de leurs principaux termes. 102 . les marques diastratiques donnent aussi des informations en ce sens. au carrefour des deux milénaires est situé entre tradition et modernisation. Mots-clé: culture mathématique. f u n c ţ i e = ‘fonction’). entre le conservationisme et l’inovation au niveau des mots qui ont un double rôle. méta langage. domine. de communication en langue commune et de communication en langage spécilisé (cf. c e r c = ‘cercle’). marques diastratique. Le passage d’un siècle à l’autre. En outre. Ce qui reste constant au fil des années est la modalité de construction des concepts mathématiques (cf. terminologie. respectivement au niveau du métalangage de leur définition (cf. terme mathématique. dictionnaires. définition. Il s’avère que les marques ne reflètent pas le progrès des mathématiques qui développent plusieurs sous domaines au XXe siècle – certains d’entre eux devenues sciences indépendantes – par une multiplication corespondente des marques. e c u a ţ i e = ‘équation’).

alcătuiesc grupuri lexicale cu sens nou. to cut a tree (‘a tăia un copac’) etc. iar componentele lor pot intra oricând în alte combinaţii: a trage un fir. care denumesc – cele scurte – o singură noţiune. De exemplu. vorba de secvenţe de cuvinte relativ stabile care formează sintagme mai mult sau mai puţin fixate şi care sunt supuse unor restricţii ce nu pot 103 . strâns unite. Florica Dimitrescu (1958:30) defineşte îmbinările libere ca “asocieri de două sau mai multe cuvinte. to bite the dust (‘a muşca ţărâna’). îmbinările stabile de cuvinte sunt asocieri de cuvinte care şi-au pierdut complet sau aproape complet independenţa semantică şi gramaticală şi care.) aparţin vorbirii. Aceste îmbinări (a trage un pumn. a duce cu maşina. Aceştia se referă la unităţile frazeologice caracterizate printr-o afinitate evidentă între componente. Îmbinările lungi transmit judecăţi de valoare. Cu timpul. cel mai important reprezentant al contextualismului. 2. au o singură funcţie gramaticală sau transmit o informaţie gramaticală. vorbitorii recurg la îmbinări de cuvinte. O PERSPECTIVĂ CONTRASTIVĂ 1. to cut a feather (‘a tăia firul în patru’). idiomurilor lexemice (pentru engleză). a fost observat şi tratat cu mult înainte de lingvistica tradiţională.Ana-Maria TRANTESCU Universitatea din Craiova PROBLEME TERMINOLOGICE ÎN DEFINIREA UNITĂŢILOR FRAZEOLOGICE ÎN ROMÂNĂ ŞI ENGLEZĂ. Constanţa Avădanei (2000:9) arată că există şi situaţii când caracterul de îmbinare liberă sau stabilă este conferit de context. a semăna zâzanie. în care fiecare element îşi păstrează autonomia semantică”. fiind impus de lingvistul englez John Rupert Firth. sunt impuse de uzaj. vorbirea umană constând în sintagme (Iordan. În opoziţie cu acestea. 1975:209). însă. to fill the bill (‘a fi potrivit pentru ceva’). au un caracter temporar. to fill the sack (‘a umple sacul’). acesta putând determina în cazul îmbinărilor scurte. sensul unitar sau neunitar al îmbinării. La început toate aceste îmbinări de cuvinte au fost libere. Îmbinările libere iau naştere în procesul comunicării. al perifrazelor (pentru română). to bite the apple (‘a muşca mărul’). Fenomenul. a lua în balon. tinzând să intre în categoria îmbinărilor stabile (structura îmbinărilor libere este similară cu cea a îmbinărilor stabile. adevărate inovaţii lingvistice – iniţial produse individuale spontane – cele care au satisfăcut unele necesităţi de expresie şi s-au conformat sistemului limbii s-au generalizat. a duce cu trăsura. to bite the pear (‘a muşca para’). to fill the sink (‘a umple chiuveta’). Secvenţe ca: a trage un perdaf. unele putând echivala cu o parte de vorbire şi pot avea echivalent un cuvânt simplu a turna beton = a betona). a i se urca la cap. to lose one’s head (‘a-şi pierde capul’) au caracter permanent în limbă. Dintre aceste îmbinări. a semăna porumb. Colocaţiile Termenul colocaţie (collocation) a intrat în circulaţie în anii 50 ai secolului trecut. fiind simţite de vorbitori ca unităţi distincte. Introducere În procesul comunicării. to cut the ice (‘a tăia gheaţa’). anumite îmbinări libere capătă stabilitate. a semăna grâu. pătrunzând în circuitul limbii comune. Este. lingvistica franceză introduce termenii de serie frazeologică sau grupare uzuală. aşadar. Există două tipuri majore de îmbinări de cuvinte: îmbinările libere de cuvinte şi îmbinările stabile de cuvinte.

e foarte potrivită expresia folosită de Firth: “mutual expectancy” (Lengert. cum ar fi delimitarea secvenţelor sintactice libere de cele legate (expresiile idiomatice şi proverbele) şi de criteriile care permit o asemenea delimitare. De cele mai multe ori. De aceea colocaţiile ocupă un loc extrem de important în însuşirea unei limbi străine. Ele se găsesc. M. dependent. Cele mai multe colocaţii divergente sunt vechi şi lexicalizate de multă vreme. Un criteriu la care s-a renunţat este frecvenţa. Cu cât numărul lor este mai mare. Ele aparţin lumii globalizate. deviaţia sinonimică slăbeşte gradul de coeziune al colocaţiei.fi găsite prin studiul gramaticii de către o persoană care nu vorbeşte limba respectivă ca limbă maternă. Posibilitatea schimbării colocatorului este considerată un criteriu pentru delimitarea colocaţiilor faţă de alte grupuri de cuvinte. sau chiar intereuropene. ci rămâne componenţial (Lengert. în sensul coşerian. Explicaţia existenţei colocaţiilor convergente interromanice şi intereuropene nu e greu de găsit. 2006). familiar şi expresiv. 2006). Într-adevăr. chiar dacă frecvenţa ei scade considerabil. Deoarece e foarte greu de definit ce se înţelege prin îmbinări de cuvinte uzuale. aruncă o privire orientativă asupra colocaţiilor unor limbi romanice (franceza. restricţiile lexicale caracteristice colocaţiilor sunt în general abolite. sau până peste urechi. poate deveni secundar după lexicalizarea ei. Spre deosebire de aceste preocupări. Cercetării îi este adăugată şi germana. Uneori originea lor se găseşte chiar în latină. ca de exemplu în cazul holtei înrăit (Iliescu. fie aparţin limbii curente la nivel interromanic. legătura dintre cele două părţi (baza şi colocatorul) este mai slabă. acest factor important pentru constituirea colocaţiilor. fie într-un registru înalt sau specializat. al bazei). Colocatul este elementul de bază autonom semantic care rămâne neschimbat. moderne. O colocaţie poate continua să trăiască. spre deosebire de colocator care îşi află valoarea semantică doar în contextul colocaţional. Un criteriu important de definire este faptul că sensul colocaţiilor nu este global. altele fac parte din limbajul curent. nemaipomenită. 2001:819). Cu alte cuvinte. şi invers. coeziunea frică îngrozitoare. La nivelul sistemului. nebună. Colocaţiile convergente sunt de două categorii. Cu alte cuvinte. (Iliescu. baza colocaţiei este un substantiv abstract schimbat prin derivaţie sinonimică. Colocaţiile tipice sunt cele în care legătura dintre sensul bazei şi al colocatorului nu mai este vizibilă. Autoarea clasifică colocaţiile romanice în divergente şi convergente. ca reprezentantă a unei limbi neromanice. centru) şi un colocator (modificator semantic. Colocaţiile fac parte din norma limbii. 2001:819). Un alt criteriu după care pot fi caracterizate colocaţiile este numărul lexemelor care se pot combina cu baza. Astfel. Colocaţiile se găsesc pe un continuum care se întinde de la îmbinări de cuvinte uzuale (co-ocurenţe) până la expresii idiomatice (Iliescu. pronunţarea unui termen ne face să aşteptăm în continuare apariţia unui termen anume. Bogata bibliografie cu privire la tema colocaţiilor s-a ocupat până acum în special de probleme teoretice. e mai slabă decât în a fi îndrăgostit lulea. spaniola şi în special româna) pentru a vedea în linii mari ce asemănări şi deosebiri caracterizează aceste limbi din punctul de vedere al colocaţiilor. 104 . şi nu din sistemul limbii. deci unde această legătură pare arbitrară. 2006) Colocaţiile sunt formate din două componente: o bază (colocat. italiana. ca cel al expresiilor idiomatice. E vorba de adjective şi de verbe folosite deja în latină cu sens figurat. Iliescu în “Kollokationen in den romanischen Sprachen” (2006).

Se observă că în ambele limbi. scurte sau perifraze (termen preluat de la Corneliu Dimitriu. topica principial fixă. continuând de multe ori sensuri figurate şi figuri de stil. englezi şi americani care. Din pluralitatea de termeni utilizaţi în bibliografia românească şi cea de limbă engleză pentru a denumi conceptul de îmbinare stabilă de cuvinte. proverbe (cine se scoală de dimineaţă departe ajunge . zicale (drumul spre iad este pavat cu intenţii bune . Ele sunt creaţii ale fiecărei limbi în parte. expresie idiomatică. sintagmă. care conţin sau nu un indice de predicaţie. (Avădanei. aforisme etc. gramaticală şi/sau stilistică. 2000:6) Îmbinările stabile de cuvinte au fost studiate şi clasificate de specialişti români. phrasal verb). idiom. în limbajul natural. Morfologia. special. se observă că unii termeni sunt utilizaţi numai în română (idiotism.John Keats. expresie. se apropie de expresiile idiomatice. expresii (a se spăla pe mâini de ceva . Constanţa Avădanei subcategorizează îmbinările stabile de cuvinte în îmbinări de dimensiuni reduse (a-şi da aere). Aceste îmbinări prezintă o serie de caracteristici comune care vizează: structura formală.A thing of beauty is a joy for ever . au recurs la o pluralitate de termeni. citate celebre (Un lucru frumos este o veşnică încântare . cultură care se sprijină pe opere literare cunoscute şi în mare parte pe textul Bibliei latine şi pe traducerea lor în limbile europene (Iliescu. colocaţiile vor arăta o tendinţă tot mai accentuată spre convergenţă.to pass away). zicală. idiom lexemic. lungi (bate fierul cât e cald . Deoarece originea lor nu poate fi găsită în limba moştenită (colocaţia e prezentă şi în germană). Endymion). 1979. cât şi limbajul tehnic. nu toţi termenii utilizaţi vizează aceleaşi particularităţi ale îmbinărilor stabile de cuvinte. sau cu precădere în limba română (locuţiune). Gradul lor de coeziune e ridicat. sensul unitar. Gramatica limbii române explicată. 2006). idiom proverbial. Limba conţine un remarcabil izvor de îmbinări stabile de cuvinte reproduse întocmai de utilizatori. expresie/locuţiune proverbială. idiom frazeologic. Colocaţiile divergente. frazeologie etc. şi îmbinări de dimensiuni mari. sursa lor fiind atât limba vorbită. alţii numai în limba engleză (phrase.grand mother). funcţia sintactică şi/sau expresivă. expresie perifrastică. singurul izvor posibil este numai cultura comună a popoarelor europene. Particularităţile semantice şi formale le fac să contrasteze cu îmbinările libere şi permit să fie identificate de vorbitori.developing country). Colocaţiile convergente. p. unitate frazeologică. 23). 105 . tournure. proverb. perifrază). În Europa Unită şi în lumea aflată într-un continuu proces de globalizare.the road to hell is paved with good intentions). clişee (ţară în curs de dezvoltare . nici în inovaţii paralele cu caracter abstract.). Probleme terminologice Îmbinările stabile de cuvinte sunt grupuri stabile de două sau mai multe cuvinte care transmit o singură informaţie semantică.Mai greu de explicat sunt colocaţiile convergente care aparţin unui registru mai înalt. iar o serie de termeni sunt întrebuinţaţi atât în română cât şi în engleză (compus. în sens larg.the early bird catches the worm). se datoresc unui izvor literar-cultural-biblic comun. consideră autoarea. formulă. Se observă o confuzie terminologică în definirea şi delimitarea acestor termeni. 3. pentru a le denumi. în special cele care aparţin unui stil ridicat. Sunt incluse o mare diversitate de tipuri: cuvinte compuse (mamămare . Pe continuumul dintre co-ocurenţe şi expresii idiomatice ele se apropie de ocurenţe. izolare.to came to one's senses). Gradul lor de coeziune e relativ slab datorită derivaţiilor sinonimice posibile.strike while the iron is hot) care conţin obligatoriu unul sau mai mulţi indici de predicaţie. clişeu. eufemisme (a pleca dintre noi . locuţiuni (a-şi veni în simţiri .to wash one's hands of). uzuală.

1958) defineşte locuţiunea drept “ansamblu de cuvinte mai mult sau mai puţin sudat. Şăineanu întrebuinţează denumirea locuţiune pentru îmbinări expresive de cuvinte. S. Cum am mai amintit. Termenul idiotism este considerat sinonim cu izolare. În paralel cu locuţiunea sunt folosiţi termenii expresie idiomatică şi idiotism. foarte expresive. prezentare ce se bazează pe studiul Constanţei Avădanei intitulat Construcţii idiomatice în limbile română şi engleză (2000). a ajunge cuţitul la os). proprii limbii române (cât te-ai freca la ochi).majoritatea specifice limbii române. având sens figurat şi care. unele întâlnite şi la alte popoare (a făgădui marea cu sarea) variind în mărime de la două . proprii unei limbi. vai de picioare). Iordan şi Robu (1978) vorbesc de “îmbinări frazeologice stabile” cu formă fixă şi sens nededus din sensurile componentelor. sintagmă etc.. este aceea de grup stabil de cuvinte constituit din mai multe elemente lingvistice: îmbinări bimembre sau îmbinări conţinând unul sau doi indici de predicaţie (a-şi găsi Bacăul. Smith (1925) utilizează termenul locuţiune ca sinonim cu idiom pentru a face referiri la grupurile stabile de cuvinte proprii unei limbi (to put on airs . Dumistrăcel defineşte expresiile idiomatice drept “grupuri solidare de cuvinte”. majoritatea conţinând un verb. I. Al. I. Hristea (1984) expresiile idiomatice sunt îmbinări constante de cuvinte simţite ca “distincte”. Philippide termenului idiotism în Principii de istoria limbii (1984). prin urmare cu sensul de îmbinare constantă de termeni “ilustrativă” pentru limba română (a se face luntre şi punte). expresie. cu un înţeles unitar determinat. I. Puşcariu în Limba română (1940) numeşte locuţiuni grupurile fixe de cuvinte . Robu subliniază sinonimia dintre locuţiune şi expresie (a băga în boale. Al. pentru a se referi la formaţiuni sintactice care au luat naştere prin izolare (1975: 280). S. o frază (râde vârşa de baltă şi-i putrezeşte coada. la propoziţii şi fraze (bate şaua să priceapă iapa). Pentru Th. Lazăr Şăineanu (1887. sunt numite şi locuţiuni sau expresii idiomatice. cele mai multe. fiind astfel dificil de analizat în părţi componente. 1900) înţelege prin idiotism îmbinările fixe de cuvinte constituite din două sau mai multe cuvinte (doar nu dau tătarii. caracterizate prin componenţă diversă: o propoziţie (până la Dumnezeu te mănâncă sfinţii). cu aspect formal şi sens ce nu pot fi modificate (talger cu două feţe). izolare. L. dar şi structurile monolexicale (poartă ‘împărăţie’). particulare limbii române (de factură populară) atunci când vorbeşte despre locuţiuni sau expresii idiomatice. care se comportă din punct de vedere gramatical ca o singură parte de vorbire”. Înţelesul lor nu se lasă descifrat din “analiza cuvintelor componente”: a-şi aprinde paie în cap. sub raport semantic (a da sfară în ţară). S. Aceste realităţi lingvistice. poartă ponos. 106 . locuţiuni”. Andriescu (1977) are în vedere construcţiile sintactice stabile. Alternativ sunt utilizate denumirile locuţiune şi expresie. Accepţia conferită de Al. Iordan (1975:20) defineşte idiotismul ca “formulă fixă” frecvent şi îndelung utilizată. având caracter specific “idiotisme populare” (piatră-seacă) sau “idiotisme dialectale”. L. Şăineanu utilizează denumirea expresie idiomatică pentru locuţiune şi idiotism. dar şi împrumutate.trei cuvinte (de-a fir a păr). ca structură externă.a-şi da aere). În Limba română contemporană (1978:336). formulă. ce-i frumos. Florica Dimitrescu (Locuţiunile verbale în limba română. Prezentăm în cele ce urmează aceşti termeni cu accepţiile conferite de autorii studiilor lingvistice dedicate secvenţelor stabile de cuvinte. Iordan întrebuinţează alternativ locuţiune. P. Dumistrăcel (1980) îl utilizează ca sinonim (învechit) cu izolare şi expresie idiomatică (a lua la vale). două cuvinte (cal de poştă). Locuţiune este frecvent substituit cu expresie cu care este considerat sinonim. cât vezi cu ochii). care “din punct de vedere gramatical sunt. Andriescu înţelege “toate construcţiile particulare limbii noastre” care au sens unitar. Prin expresie idiomatică. unde nu-i cap.Considerăm necesară o prezentare a principalilor termeni de metalimbaj aparţinând frazeologiei. Iordan şi Vl. L.

McGee-Wood (1986) utilizează expresie idiomatică ca sinonim cu idiom pentru a se referi la expresiile stabile care au sens suplimentar. Termenul este considerat sinonim cu idiom. Clişeul ca expresie stereotipă. formulă. Deşi prin utilizarea abuzivă unele clişee şi-au pierdut forţa expresivă. idiotism. Smith desemnează prin expresie idiomatică grupurile lexicale fixe. P. multe au valori subiective mari. locuţiune. P. to get to the bottom of – ‘a-i da de capăt’). pentru a se referi la ansambluri lexicale caracterizate prin formă fixă şi sens unitar. Longman 107 . Ca sinonime sunt folosite idiom. expresii. care au sens indivizibil (to lose one’s head . Fl.). îmbinări stabile de dimensiuni variate. îmbinare etc. aparţinând întregului grup (like a breeze – ‘uşor’). Makkai desemnează prin expresie. expresie. phrase. L. ca şi prin idiom. Autorii români şi de limbă engleză desemnează prin proverb combinaţii de cuvinte specifice unei limbi sau unui grup de limbi. cu înţeles independent de suma componentelor (to come into being – ‘a lua fiinţă’). cu structură formală diversă şi sens unitar (to bring up – ‘a educa’. denumirea expresie idiomatică pentru a desemna grupuri stabile de cuvinte. cu sens unitar. scoate-i ochii. o particularitate a frazeologiei consacrată de uzul unei limbi şi având adesea altă semnificaţie decât cea gramaticală şi logică”. Dimensiunile clişeelor sunt variate: blue blood (sânge albastru). Uneori. La fel. Smith (1925) consideră şi el. Multe dintre îmbinările fixe de dimensiuni mari numite izolări. expresie idiomatică. în studiile de specialitate apar pentru proverb termeni ca zicală sau zicătoare. alternativ cu formulă. râde mai bine. care au “înţeles idiomatic” diferit de cel literal. Weinreich (1969) foloseşte termenul “expresii complexe” constituite din cel puţin două elemente. expression/phrase. care altfel nu se deosebeşte de locuţiune. care exprimă o singură noţiune (heat and soul – ‘cu trup şi suflet’). specifică unei limbi. nu şi gramatical. revenons à nos moutons. expresivitate şi “noutatea ansamblului” (prinde orbul. Th. îmbinările lexicale cu dimensiuni diverse şi sens nou. idiotisme. generator de efecte stilistice (a-şi pune pofta-n cui). Meyer (1975) foloseşte expresie verbală pentru a denumi o îmbinare constituită din verb şi particulă adverbială sau prepoziţie (to shoot up – ‘a teroriza’). Sinonime cu expresie sunt locuţiune şi expresie idiomatică. he laughs best who laughs last . un grup lexical constant. Dimitrescu (1958) afirmă că expresiile sunt grupuri de cuvinte care formează “lexical un tot”. formule sunt de fapt proverbe. de dimensiuni variabile. construcţie gramaticală. proverbele au dimensiunile unor propoziţii sau fraze a căror formă nu suportă modificări: cine se amestecă în tărâţe îl mănâncă porcii. S. expresii idiomatice. care realizează funcţii expresive şi de comunicare diverse. găina bătrână face zama bună. remarcând că acestea se supun fenomenului de etimologie populară. expression/phrase. Autorul include idiomul în clişeu.nu se deosebesc de locuţiuni şi expresii (a bate apa-n piuă. Cowie şi Mackin (ODCIE I) utilizează termenul expresie pentru ansambluri lexical sudate. motiv pentru care autorii şi utilizează aceşti termeni ca înlocuitori pentru proverb.a-şi pierde capul). L. caracterizate prin variabilitate. Dumistrăcel (1980:125) discută sintagmele (sinonime cu expresiile idiomatice) în opoziţie cu termenii sintetici. Smith (1925) foloseşte expression (expresie) cu accepţia de grup constant de cuvinte. Iorgu Iordan (1975:18) utilizează denumirea sintagmă cu sensul de “grup sau combinaţie de cuvinte”. armed to the teeth (înarmat până-n dinţi. clişeele idiomuri arhicunoscute.cine râde la urmă. considerând că idiomurile larg cunoscute devin clişee. I:XXVIII) utilizează alături de idiom. Hristea (1984) înţelege prin expresie. Cowie şi Mackin (ODCIE. Termenul este considerat sinonim cu idiom şi expresie idiomatică. a spăla putina). Idiomul este astfel definit în Dicţionarul Oxford (1989): “o formă de expresie. Din punct de vedere al structurii formale. diferit de sensul individual al formativelor (to take the bull by the horns ‘a apuca taurul de coarne’). sic transit gloria mundi.

proverbe. Phrase (Makkai. cu grad mare de coeziune. Pentru Hockett (1958) idiomurile sunt “forme gramaticale” cu structuri formale extrem de diverse. Acest tip de idiom. take up = continue. 1986) este utilizat în majoritatea studiilor citate în paralel cu expression. Makkai consideră idiomul sinonim cu expresia. formulă alternativ cu idiom. are un sens propriu şi un echivalent sintetic to step up = increase. alternativ. Fraser (1970) plasează idiomurile . cu înţeles independent de înţelesurile componentelor (to speak like a book . vol. Makkai (1972) întrebuinţează termenul idiom pentru grupuri lexicale cu sens diferit de înţelesul literal al constituenţilor şi dimensiuni variabile . şi termenul expresie. autorul utilizează termenul expresie.de la un cuvânt (broke – ‘lefter’) la o frază (don’t count your chickens before they’re hatched). Cowie şi Mackin (ODCIE. to take off (‘a decola’). Meyer. În paralel. precizează că pot fi numite idiomuri doar îmbinările constante ‘necompoziţionale’ ca sens şi ‘neproductive’ ca formă. 1975. to be or not to be). L.Idioms Dictionary (1998) dă termenului următoarea definiţie: “o secvenţă de cuvinte care are un sens diferit de sensul cuvintelor componente luate separate”. Alături de idiom sunt întrebuinţate denumirile expresie şi expresie idiomatică. Considerând unitatea frazeologică inclusă în idiom. Wood. Idiomurile de dimensiuni mari (zicale. 108 . Mc Gee Wood.Casa Albă. expresie idiomatică.pe diferite trepte de coeziune (to stew in one's own juice ‘a fierbe în suc propriu’). se referă la grupurile de cuvinte simţite ca distincte şi care reprezintă o unitate la nivel semantic (uneori şi gramatical): white elephant (‘cadou nedorit’). proverbe etc. White House . phrase.copilul cu prea multe moaşe moare nemoşit). ca sinonim cu idiom. 1972.a vorbi ca din carte).îi dai un deget şi-ţi ia mâna toată.Lupul îşi schimbă părul. Sweet (1982) numeşte idiom un grup de cuvinte al cărui sens nu poate fi dedus din sensurile cuvintelor care-l compun (to kick the bucket ‘a muri’). cu formă fixă şi “sens necompoziţional”. dar năravul ba. Smith (1925) consideră idiom orice îmbinare fixă.) au rol în comunicare şi sunt numite idiomuri funcţionale (can the leopard change his spots? . Grupurile sunt expresive şi au formă fixă. autorul foloseşte. P. citate celebre etc. În Problems in the Analysis of Idioms (1969). de la idiomuri “monolexicale” la îmbinări de dimensiunea unei propoziţii sau fraze (too many cooks spoil the broth .ansambluri stabile de cuvinte . Oxford Dictionary of Current Idiomatic English. I. impusă de uzaj. al cărei sens nu este “funcţie compoziţională” a sensurilor constituenţilor (to put the cat among the canaries). care pot fi identificate cu părţi de vorbire (hammer and tongs (adverb) ‘aprig’). Healey (1968) consideră idiomurile îmbinări constante de termeni. precum şi denumirea de idiom proverbial pentru a se referi la zicale. idiomul e sinonim cu expresie.a vinde castraveţi la grădinar. phrase. expresie idiomatică de dimensiuni mici. locuţiune. Weinreich defineşte idiomul ca grup lexical stabil (minimum două cuvinte) al cărui sens este conferit de valorile semantice şi structura sintactică a componentelor (red herring ‘tertip’). I) definesc îmbinarea numită phrasal verb ca o expresie/idiom constituită din verb cu prepoziţie sau particulă adverbială. Katz şi Postal (1963) definesc idiomul ca îmbinare de cuvinte familiară. Pentru Smith. to bring up ‘a educa’. Give him an inch and he'll take an el . Şi Fraser întrebuinţează termenul idiom ca sinonim cu expresie. tipic anglo-saxon. Autorul foloseşte şi termenul idiom lexemic pentru a trimite la îmbinările lexicale fixe de dimensiuni scurte. Autorul specifică că idiomul are sensul francezului idiotism. expresie idiomatică. (to carry coals to Newcastle . sau verb cu prepoziţie şi particulă (to put up with ‘a tolera’). phrase şi expresia idiomatică. deşi utilizează termeni ca expresie. Aceeaşi semnificaţie conferă idiomului şi Cowie şi Mackin: grupuri invariabile de cuvinte cu structură formală diversă şi sens special (ODCIE II:XII) (to trip the light fantastic ‘a dansa’).

Prin unitate frazeologică. idiom. adjectivală (într-o ureche – ‘ţicnit’. unitatea frazeologică este receptată de vorbitor drept o entitate existentă ca atare în limbă.Sensul îmbinării nu este sugerat de sensurile cuvintelor componente.a fi între ciocan şi nicovală). I): “totalitatea îmbinărilor fixe dintr-o limbă dată. Lengert (2001) arată că problema de bază în definirea unităţilor frazeologice constă în delimitarea lor de cuvintele compuse şi de alte îmbinări sintactice libere. rolul unităţilor frazeologice în modernizarea limbii literare). Sunt incluse aici şi idiomurile culturale. Denumirea este sinonimă cu expresie. 2001:802). unităţile frazeologice pot avea valoare substantivală (copil din flori. 109 . ţap ispăşitor). constituite din minimum două cuvinte. Weinreich (1969) utilizează acest termen pentru “orice expresie în care cel puţin un component este polisemic şi în care selectarea unui subsens este determinată de contextul verbal”. Aceste grupuri se caracterizează prin formă fixă şi sens unitar. Meyer insistă asupra contribuţiei semantice a celui de-al doilea element la producerea unui concept verbal nou (shoot up ‘a teroriza’. autorul considerând unitatea frazeologică inclusă în idiom. locuţiuni. al căror sens poate fi descifrat numai dacă se unesc istoria şi civilizaţia poporului respectiv. Puşcariu (1940) desemnează prin frazeologie ansambluri lexicale cu caracter constant şi sens unitar (expresii. ceea ce explică şi uzul acestor îmbinări în contexte dotate cu intenţie/funcţie stilistică (pur afective sau diferenţiate funcţional)”. cu care are de obicei în comun un oarecare grad de expresivitate. vechime şi frecvenţă mare (a se face luntre şi punte). având sens unitar şi referent unic. Dicţionarul de ştiinţe ale limbii (A. cu înţeles unitar. Importantă este însă folosirea termenului pentru denumirea acelei (sub)-discipline lingvistice al cărui obiect îl constituie analiza diferitelor aspecte ale unităţilor frazeologice (Lengert. expresii. specifice şi calchiate. întrucâtva apropiată de catacreză. Ansamblul unităţilor frazeologice dintr-o limbă dată. în doi peri – ‘neclar. 2001) dă ambele accepţii ale termenului: 1. Adam Makkai (1972) numeşte tournures sau idiomuri frazeologice îmbinările expresive de dimensiuni mari (minimum trei cuvinte). Acelaşi sens îl are termenul frazeologie şi la Cowie şi Mackin (ODCIE. familiile frazeologice. Dimitrescu consideră frazeologia un ansamblu de locuţiuni. citate.compartiment aflat la interferenţa dintre vocabular şi sintaxă. a-şi tăia funia de sub picioare – ‘a-şi reduce şansele. frazeologia cuprinde totalitatea idiomurilor dintr-o limbă. locuţiune. uzul în comunicarea curentă ori în stilurile/limbajele specializate. Hristea (1984) defineşte “îmbinările constante de cuvinte”. tobă de carte – ‘învăţat. care nu-şi găsesc uşor corespondent într-o parte de vorbire (to be caught between the devil and the deep blue sea . locuţiuni proverbiale etc. Fl. echivoc’. Dicţionarul de ştiinţe ale limbii (2001) defineşte astfel unitatea frazeologică: “combinaţie stabilă de două sau mai multe cuvinte. Hristea (1984) defineşte frazeologia ca “ansamblul sau totalitatea unităţilor frazeologice dintr-o limbă dată” . 2.). a-şi face un deserviciu’). lună de miere. Th. Disciplină lingvistică în curs de constituire care se ocupă cu studiul unităţilor frazeologice dintr-o limbă sau dintr-un grup de limbi (apariţia şi originea acestora. Spre deosebire de alăturarea liberă de cuvinte. indiferent de dimensiuni”. Th. Pentru Makkai (1972). Bidu-Vrânceanu et al.. shoot out ‘a înmuguri’). savant’) sau verbală (a-şi lumea-n cap – ‘a pleca’. proverbe etc.

adică sensul nou. numite şi funcţionale sau proverbiale îndeplinesc funcţii de comunicare diverse. nu puţine fiind cazurile când un specialist utilizează doi. Având. idiotism. izolare. frazeologie. cu expresiile şi locuţiunile. expresiile idiomatice nu se deosebesc prin nimic de locuţiuni. parţial. Există şi opinia că idiomul poate fi exprimat şi printr-un cuvânt noţional (broke ‘lefter’). care nu reprezintă suma sensurilor termenilor componenţi. următoarele denumiri: idiotism. grai etc. idiomurile lungi nu au sens unitar. to lose one’s head ‘a-şi pierde capul’. Spre deosebire de acestea. phrasal verb. zicală. to rise sb's spirits ‘a ridica moralul cuiva’. perifrază. Sunt autori care fac referiri directe la gradul de coeziune dintre componentele expresiilor şi comportamentul lor gramatical. Ei consideră expresiile sinonime cu locuţiunile. izolări şi. expresie idiomatică. idiom lexemic/ funcţional/ proverbial/ frazeologic. expresie idiomatică. sinonimi. compus. sintagmă. locuţiune. specifice limbii engleze. îmbinări fixe de cuvinte care prezintă caracteristici similare sau identice cu îmbinările de cuvinte numite idiotisme. fără a preciza dacă aceasta reprezintă o limbă. Termenul expresie este considerat de mulţi specialişti sinonim cu locuţiune.adverb. subdialect. care au corespondent o parte de vorbire: a-i fi teamă .” (Dicţionarul de ştiinţe ale limbii. expression. sintagmă. izolare. Se observă. astfel. După cum se observă. în literatura de specialitate. în general. de multe ori. phrase. like a breeze . Expression şi idiom se întâlnesc în paralel. specificându-se şi faptul că multe expresii idiomatice au în componenţa lor un verb (a da sfară în ţară). termenii se folosesc ca sinonime la autori diferiţi sau chiar la acelaşi autor. formulă. se impun câteva concluzii privind accepţia şi eventual corespondenţa acestor termeni în studiile de specialitate româneşti şi de limbă engleză. proverb. Mulţi dintre termenii folosiţi în literatura română de specialitate pentru conceptul de îmbinare stabilă de cuvinte sunt întrebuinţaţi şi în lingvistica de limbă engleză (britanică şi 110 . de multe ori. un dialect. 2001) Phrase denumeşte grupuri constante de cuvinte. îl substituie. trei sau chiar patru dintre aceşti termeni pentru a desemna aceeaşi realitate lingvistică. expresie. pentru a defini conceptul de îmbinare stabilă de cuvinte se utilizează. asemenea termenului expression pe care. români şi de limbă engleză. Astfel. Nu se poate modifica formal idiomul fără a se pierde sensul idiomatic. locuţiune. Din analiza întreprinsă rezultă că în privinţa terminologiei nu există un punct de vedere care să fie acceptat de majoritatea specialiştilor. că termenul expresie idiomatică/ idiomatic phrase/ expression denumeşte în opinia tuturor specialiştilor. tournure. suplimentar al grupului.După această expunere a principalilor termeni din metalimbajul frazeologiei. Termenul idiom desemnează ansambluri fixe de cuvinte. idiom. Toate idiomurile au formă fixă şi funcţie subiectivă. Structura formală a idiomului variază de la două cuvinte (White House – ‘Casa Albă’) la o propoziţie sau frază (give him an inch and he'll take an ell). Unii specialişti apreciază că din punctul de vedere al structurii formale. expresie (expression) este sinonim cu idiom şi phrase. unitate frazeologică. Se înregistrează şi opinii conform cărora idiomurile scurte pot avea un echivalent sintetic şi pot corespunde unei părţi de vorbire (to kick the bucket are valoare de verb).verb. Topica expresiilor este invariabilă. proverbial/functional idiom. formulă. Ca sinonime. În engleză. termenii expresie. în literatura de specialitate se înregistrează: phrase (pentru idiomurile scurte). tournure. aceleaşi accepţii. clişeu. idiomatic expression. În bibliografia românească termenul idiom are altă accepţie: “termen generic folosit pentru a desemna orice tip de varietate lingvistică. idiomurile lungi. expresie/locuţiune proverbială. expresie perifrastică sau idiomatică sunt în bibliografia românească consideraţi. Ordinea elementelor alcătuitoare este invariabilă.

4. 4. expresia to have a good head on one’s shoulders e considerată idiomatică datorită sensului figurat. acesta se referă la faptul că multe expresii literare au fost folosite de atâtea ori în anumite situaţii încât au devenit convenţionale. Cacciari şi Tabosi. Primul criteriu este foarte clar. înţelepciunea. specifice limbii engleze. deoarece este unanim acceptat că pentru a fi idiomatică. capul simbolizând inteligenţa. în ultima perioadă. Totuşi. idiomurile au un potenţial ridicat de “dezinformare”. În ceea ce priveşte ultimul criteriu. De exemplu. Weinreich (1969:226) stabileşte trăsăturile specifice ale expresiilor idiomatice şi acceptă ca idiomuri doar expresiile constituite din mai multe cuvinte care au corespondenţi literali. Criterii formale şi funcţionale în definirea idiomurilor. termenul idiom (desemnând combinaţiile constante de cuvinte. ceea ce înseamnă că elementele lor sunt polisemantice şi de aceea pot fi greşit interpretate . expresie. pe baza mai multor experimente. o unitate lexicală trebuie să fie formată din cel puţin două lexeme. au ajuns la concluzia că idiomurile sunt mai întâi înţelese literal. înţeles unitar – cu excepţia idiomurilor de tipul frazei – şi funcţie subiectivă) s-a impus. idiomurile sunt combinaţii unice de cuvinte. 1982. un mare număr de restricţii de transformare . dar nu este complet flexibil (nu putem spune The bucket was kicked deoarece idiomul ar suna ciudat la forma pasivă). până la găsirea cuvântului cheie şi că această înţelegere este facilitată de context (1988:678-9). caracterizate prin diversitatea structurii interne. 3. idiomul to kick the bucket ‘a muri’ poate suferi anumite transformări (John kicked the bucket – unde verbul este pus la trecut. De exemplu. F. 3. convenţionalitate . Există deci numeroase idiomuri al căror sens poate fi parţial dedus din sensul părţilor componente. Din punct de vedere formal. Câteva repere din bibliografia de limbă engleză În Idiom Structure in English (1972 :122). sunt cei mai potriviţi. 5. ei pot interpreta parţial idiomul înţelegând sensul unuia dintre elementale sale. idiomul este o îmbinare de cel puţin două cuvinte. deoarece oamenii conceptualizează capul ca “sediu” al inteligenţei şi raţiunii. arătând că frazemul e mai transparent decât idiomul. iar din punct de vedere semantic autorul consideră că sensul 111 . capacitatea combinatorie a idiomurilor nu este identică cu cea a altor forme lingvistice. Adam Makkai consideră următoarele criterii hotărâtoare pentru caracterizarea idiomurilor: 1. Adesea este imposibil să deducem sensul unei expresii în afara contextului său imediat. fără ca idiomul să-şi piardă sensul). 2. sensul unui idiom nu poate fi dedus din părţile sale componente.americană). Autorul dă următoarea definiţie pentru idiom : “o unitate frazeologică care implică cel puţin doi constituenţi polisemantici. 4. Criteriile de bază stabilite de Éermák pentru definirea idiomurilor sunt: 1. 2. Al treilea criteriu ridică problema contextului în interpretarea şi înţelegerea idiomurilor. fixare paradigmatică . în cadrul căreia există o selecţie contextuală reciprocă a subsensurilor” . Éermák distinge între phraseme şi idiom. fixare sintagmatică . În limba engleză. expresie idiomatică. idiom lexemic. idiomatice şi într-un anumit grad “îngheţate” din punct de vedere sintactic. Al doilea criteriu este discutabil. construcţie idiomatică şi perifrază în limba română şi idiom. Considerăm că pentru îmbinările scurte termenii: expresie. idiomurile sunt expresii convenţionale care iniţial au fost expresii ad-hoc (spontane). În cartea Idiomatics and Phraseology of Czech. deoarece unele idiomuri sunt mai transparente decât altele. expresie idiomatică şi construcţie idiomatică în engleză. acestea fiind golite de sensurile lor obişnuite .

Concluzii Trecerea în revistă a termenilor propuşi în literatura de specialitate (românească şi englezească) pentru a desemna ceea ce am numit în mod convenţional îmbinare stabilă de cuvinte. fie de către acelaşi autor. Patrizia (1988). Cristina.total al unui idiom nu poate fi dedus din sensul părţilor sale componente. Dimitriu. pp.) (1993). în principal. Astfel. Cuvinte. (2000). Autorii dicţionarului susţin şi ei opinia comună. Locuţiunile verbale în limba română. Bucureşti: Editura Academiei R. Florica (1958). 27. Metafore. un criteriu mai clar de definire : sensul colocaţiilor nu este global. 5. iar fenomenul de suprapunere a termenilor poate fi justificat pe de o parte de bogăţia şi marea varietate a materialului faptic. ci rămâne compoziţional. includ în rândul idiomurilor verbe cu particulă adverbială (phrasal verbs). pe aspectul lor lexico-gramatical. to look after. dar şi alte secvenţe lexico-gramaticale convenţionale mai pregnante în fragmente mai lungi de text. Tabossi. Iasi: Editura Universitatii ‘Alexandru Ioan Cuza”. numărul lor impresionant. a relevat lipsa unei unităţi de vederi în această privinţă şi dificultatea segmentării continuumului terminologic. Denumirile conferite acestor grupuri stabile de cuvinte sunt numeroase. 1983) şi Fernando (1996) şi-au focalizat cercetările pe funcţia idiomurilor în discurs şi pe implicaţiile acesteia. Alexandru (1977). în absenţa unei terminologii adecvate şi unitare. Fernando împarte idiomurile în trei clase : pure idioms (to spill the beans) .R. s-a ajuns adesea la utilizarea arbitrară a uneia sau alteia dintre denumiri pentru una şi aceeaşi realitate lingvistică sau pentru realităţi lingvistice diferite. Gramatica limbii române explicată. Prague: Univerzita Karlova. Cowie et al. Idiomatics and Phraseology of Czech. ca cel al expresiilor idiomatice. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Andriescu. iar pe de altă parte de inexistenţa unor criterii ferme de incluziune într-o categorie sau alta. Autoarea arată că în trecut analizele construcţiilor idiomatice sau centrat. Iaşi: Junimea. Cristina.P. în opinia autoarei. Patrizia (eds. to look up to. Structure and Interpretation. Constructii idiomatice în limbile româna si engleză. Definiţia colocaţiei nu este nici ea precisă : secvenţe de cuvinte relativ stabile care formează sintagme mai mult sau mai puţin fixate. (1982). Cacciari. De aceeaşi părere este şi Nunberg (1994 :495). Stelian (1980). Iaşi: Editura Junimea Dumistrăcel. Expresii. 668-683. Colocaţiile se găsesc pe un continuum care se întinde de la îmbinări de cuvinte uzuale (co-ocurenţe) până la expresii idiomatice. F. Èermák. Morfologia. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers Dimitrescu. Cowie et al. conform căreia sensul figurat al unui idiom nu poate fi dedus din sensul elementelor alcătuitoare. 112 . Tabossi. Funcţia pe care idiomurile o au în comunicare a fost evidenţiată de Chitra Fernando în Idioms and Idiomaticity (1996). pe formă. Avadanei. În volumul I (1975) al dicţionarului lor. totuşi. “The Comprehension of Idioms”. în Journal of Memory and Language. Pornind de la această definiţie şi de la funcţiile limbii descrise de Halliday. Corneliu (1979). (1975. Idioms : Processing. Cacciari. verbe cu prepoziţie şi verbe cu particulă şi prepoziţie : to step up. fie de către autori diferiţi. Frazeologisme sunt. semi-idioms (to drop names) şi literal-idioms (on foot). Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Vol. C. neglijându-se faptul că idiomurile sunt prezenţe permanente în limbajul nostru cotidian. nu doar idiomurile şi colocaţiile. Am putea adăuga. Stil şi limbaj.

pp. The Two-Word Verb.). Iordan. Cowie. Oxford Dictionary of English Idioms. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. (1994). Sinteze de limba română. A Course in Modern Linguistics. Metzeltin. USA. Hristea. Wald. Dicţionare Bidu-Vrănceanu. 1. nr. Bruce (1970). et al. Robu. vol. Cristina. A Dictionary of the Verb – Preposition Phrases on American English. A. Nayak. vol. Iliescu. Bucureşti: Albatros. Oxford: OUP. Le terme phraséologie a deux sens: (1) une branche de la linguistique qui étudie les unités phraséologiques d’ une langue et (2) l’ inventaire des unités phraséologiques d’ une certaine langue. A. Philadelphia: University of Philadelphia Press. Paris: Mouton. On Semantics. Vladimir (1978). Clause. A. Weinreich. Liliana. continuum terminologique. Weinrich (eds. Weinrich. 71-108 Hockett. Labov and B. Angela. Sextil (1940). 22-24. Idioms and Idiomaticity. “Idioms” în Language. (1983). W. Theodor (1984). London: Longman Meyer.. 70 (3). Bucureşti: Editura Academiei. A. Pană Dindelegan. Ulrich (1980). vol.. Gabriela (2001). 208-264. 847-853. R. VI. Stilistica limbii române. Iordan. I. pp. P. L’ article est centré sur la définition et la correspondance des termes dans les études roumaines et anglaises. II. Mancaş.Fernando. Puşcariu. Maria. (1975). Joachim (2001). Gibbs. Oxford Dictionary of Current Idiomatic English. 93-95. Phrase. “Idioms within a Transformational Grammar” in Foundations of Language. al. Ruxăndoiu. Lengert. Christian. Les termes peuvent être confondus et les linguistes peuvent utiliser plus d’ un terme pour désigner la même réalité linguistique. “Problems in the Analysis of Idioms”.. (eds. Alan (1968). unité phraséologique. Sentence Idioms. Bucureşti. Bucureşti: Nemira. idiome. “Why Idioms Mean What They Do”. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică. Holtus. (1972).120. pp. Journal of Experimental Psychology. (1991). I. Dicţionar de ştiinţe ale limbii. (1994). Healey. UNE PERSPECTIVE CONTRASTIVE Cet article analyse les difficultés terminologiques du champ phraséologique. Cowie. Journal of the Linguistic Society of America. Schmitt. RÉZUMÉ PROBLÈMES DE TERMINOLOGIE DANS LA DÉFINITION DES UNITÉS PHRASÉOLOGIQUES EN ROUMAIN ET EN ANGLAIS. P. Călăraşu. Iorgu. Geoffrey et. Nunberg. Limba română.S. W. P. Idiom Structure in English. Vol. “English Idioms” în KIVUNG. Chitra (1996). în U. The Hague: Mouton. N. I. Oxford: Oxford University Press. G. 491-538. P. et al. pp. expression idiomatique. Longman Dictionary (2001). Oxford: OUP. Tübingen: Niemeyer. Oxford Dictionary of Current Idiomatic English. MOTS-CLÉS : phraséologie. Oxford: OUP.. Charles (1958). C’ est un champ qui génère des controverses à cause de la complexité de son propre métalangage. pp. Lucia (1981). Iorgu (1975). New York. Limba română contemporană. Michal. pp. (1975). Mihaela. L’absence d’un point de vue commun est évident. Makkai. vol. “Phraseologie“ în Günter. 2. Lingvistica modernă în texte. A. Fraser.) Lexicon der Romanistichen Linguistick. 113 . Cowie.

114 .

SEMANTICĂ SÉMANTIQUE SEMANTICS 115 .

116 .

urmărim felul în care limba română şi limba franceză se apropie şi se diferenţiază în contextul restrâns al fenomenelor sonore specifice omului. 1980. analiza la nivelul semelor indică diferenţe nesemnificative. /neomogen/. Pentru marcarea informaţiilor privitoare la acţiuni ce exprimă fenomene sonore. /calitatea sunetului/. a molfăi. respectiv intensitatea. manifestat prin una dintre valorile sale: /curat/. aducând în discuţie termeni desemnând zgomote emise de om. /intensitate scăzută/. a scrâşni. sunet se defineşte prin semele /omogen/. Opoziţia fundamentală de la care plecăm în acest demers este aceea dintre conceptele sunet şi zgomot. /ansamblu de sunete/. Ea trebuie specificată prin utilizarea semelor: /curat/. /scurte/. fie cu semele /omogen/. decompozabile. Definiţia componenţială conţine pe lângă semele enumerate. Rosetti’’. Bucureşti FENOMENE SONORE SPECIFICE OMULUI ÎN ANALIZA CONTRASTIVĂ Lucrarea de faţă priveşte în special semantica lexicală structurală cu orientare spre semantica lexicală contrastivă. /articulat/. cum ar fi: /modul de producere a sunetului/. /nearticulat/. a hârâi.cotrolabil/. /sentimentul care însoţeşte sunetul/. semele comune din paradigma fenomenelor sonore caracteristice omului. aproape inexistente. caracterizate prin seme diferite. /curat/ (opunându-se lui zgomot). a pufăi (a pâcâi. /autoproduse de om/. /slabe/. Prin urmare. /durata/. în timp ce.sau polisemantic.Liliana AGACHE Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. definitorii pentru zgomot. şi /caracteristicile sunetului/ sau /fenomen sonor de o anumită calitate/. /curat/.scurt/ /+. raportat la regimul mono. trăsăturile semantice comune sau distinctive. vom avea în vedere semele de categorizare gramaticală (discutăm doar despre verbe). Opoziţia se poate exprima în metalimbaj. Printr-o manieră comparativă aplicativă. /neomogen/ (Bidu-Vrânceanu. semele care exprimă maniera în care se produce zgomotul şi pe cele care menţionează gradul de producere a sunetului. distincte pentru sunet şi /confuz/. cum ar fi: /intesitatea/ (care se poate manifesta scalar. /durata/ (/+. situaţie susţinută în primul rând de diferenţele contextuale şi de situaţia lor la nivel semantic. interpretare care duce la realizări lingvistice diferite. Semele întregii serii sunt /ansamblu de sunete/. a pufni. la nivelul limbii. /scopul emiterii sunetului/. care subordonează valori foarte variate. /+ . /tipul de acţiune/. fie cu /non-omogen/. /autoprodus de om/. /omogen/ (Bidu-Vrânceanu. nr. sunet este utilizat cu valoarea generală de /fenomen sonor/. /omogen/. cu semul comun /fenomen sonor/. 1980. în metalimbaj. într-o analiză comparativă în română şi franceză. Din punct de vedere sintagmatic. Inventarul câmpului studiat se bazează pe alegerea proprietăţii comune termenilor selectaţi. 117 . 2). a râgâi. 2). Aplicarea se va face pe baza unui număr limitat de termeni: a clefăi. privite în ansamblu. care impun diferenţe de sens. a clănţăni. /confuz/. cărora li se subordonează /intensitatea/.prelungit/). a pleoscăi (a plescăi). după cum se combină. /confuz/. Din perspectivă paradigmatică. analiza contrastivă va demonstra că româna şi franceza prezintă mai multe deosebiri decât asemănări. nr. căreia i se adaugă noi trăsături. a gâfâi). /nearticulate/. de la /slab/ până la /foarte tare).

de tipul a clefăi. cuvinte care exprimă concepte ce presupun între ele raporturi de coincidenţă forţată. diferenţele care provin modificându-se în funcţie de situaţia de comunicare. a plescăi. /autoprodus de om/. /slab/. se poate spune că termenii se află într-o relaţie de egalitate sau de opoziţie zero. haleter. Seria de termeni analizată desemnează sunete nearticulate. autonomia lor este relativă. împrumutând unele de la altele diferite semnificaţii a hârâi. Am urmărit îndeaproape diferite principii teoretice privitoare la analiza a două sisteme lexicale din două limbi diferite şi am sesizat că. Referitor la clefăi şi varianta sa franţuzească mâcher. de exemplu. mozoli. Lexemele sunt recurente. souffler. respectiv. /nearticulat/. 210). respectiv éructer. a gâfâi./ a plesni cu limba/. mâcher are nevoie de un determinant în plus. nu se poate spune că termenii se află într-o relaţie de egalitate sau de opoziţie zero (Bidu-Vrânceanu. clapper. reprezentând structuri lexicale încorporate în care accentul semantic este purtat de determinanţi a râgâi (dezgustător). uşor flexibil. Preluând modelul analizei semantice şi scopul ei în sine. am extins analiza. morfoli. mozoli. cuvinte ce exprimă concepte ce au între ele diferite raporturi. /+ . se observă o diferenţiere în ce priveşte optarea preferenţială pentru un anumit termen din seria sinonimică existentă. morfoli. scopul fiind stabilirea identităţilor şi în special a opoziţiilor de conţinut între unităţile lexicale. în anumite contexte chiar renifler. /scurt/. 1984. Pentru a putea fi tradus respectând încărcătura semantică./. Cât priveşte pe molfăi. iar alegerea unui termen întrun context dat este condiţionată de respectarea anumitor convenţii semantice fără de care comunicarea n-ar avea loc. care nu reclamă calificative sau determinanţi care să le nuanţeze acţiunea pe care o exprimă. dégoûtamment. dar redarea realităţii sonore. de scopul căutat ori de numărul de determinanţi ce pot însoţi acţiunea (care poate fi diferită de la o limbă la alta). termenii clefăi. clapper. a hâcâi. putem vorbi despre cuvinte care exprimă acelaşi concept. foarte relevantă şi importantă în relaţia dintre cele două limbi. dégoûtamment Pentru a clefăi nu este necesară prezenţa unui determinant pentru a marca semele /ansamblu de sunete/. plescăi formează o serie sinonimică totală. a clănţăni (de frig. respectiv avec bruit. respectiv ahaner. Deşi în limba română. Astfel. pentru stabilirea taxinomiilor semice ai căror membri sunt bazaţi pe contrast ori pe opoziţie semantică. /produs din limbă/. /care provoacă dezgustul/. aşa cum este percepută de urechea umană.cotrolabil / deranjant. în relaţie cu franceza. de frică). pouffer. p. am ales ca analiza componenţială să o preceadă pe cea combinatorie. de teamă). a molfăi. alăturarea determinantului degustător fiind facultativ şi exclusiv pentru a amplifica 118 . grincer. /neomogene/. ci reclamă un determinant. respectiv mâchonner. Nu ne limităm la analiza paradigmatică. /intensitate scăzută/. ci avem în vedere şi analiza sintagmatică. nemarcate sub aspectul intensităţii. în timp ce verbul mâcher (= a mesteca alimente) nu conține aceste seme. pentru a indica semele menționate mai sus. aflându-se într-o relaţie de sinonimie totală. menţionându-le pe cele caracteristice doar acestei serii. respectiv clapper. /nespecifice/.Termenii câmpului care exprimă fenomene sonore desemnează realităţi perceptive. aplicând-o pe cea contrastivă. Clefăie Il mâche avec bruit. respectiv mâchonner şi plescăi. alături de semele enunţate mai sus. se face referenţial. a pufăi. a scrâşni (de emoţie. Textul de plecare este de acelaşi tip. molfăi. pentru situaţia particulară aflată în discuţie. Analiza contrastivă se bazează pe un spaţiu contextual comun. prezente în analiza termenilor din ambele limbi: /a mesteca într-un fel dezgustător/.

cotrolabil/. În cazul termenului clănţăni. Seria sinonimică este şi în română şi în franceză săracă. /Intensitatea/ şi /durata/ nu sunt bine determinate în toate situaţiile. Lucrarea de faţă a împrumutat metode de lucru şi idei din lingvistica aplicată şi teoria traducerii. seria în subserii. /din măsele/. în ambele limbi. cât şi paradigmatic. claquer diferenţele se înregistrează doar în ce priveşte tipul de reacţie. craquer. Molfăie. Il claque. termenii fiind aproape specializaţi pentru a semnifica mestecarea într-un fel dezgustător. souffle. ceea ce în română s-ar traduce cu a pocni (din degete). Gâfâie. de frică În limba română. prezenţa determinanţilor nefiind obligatorie. 212) între termenii acestei serii. de froid Clănţăne de frig. respectiv. respectiv Il halete. când exprimă un sentiment specific omului (frica sau frigul). dacă poate fi controlat şi cum este produs. /produs din dinţi/. împrumutând unele de la altele diferite semnificaţii. putându-se înlocui unele pe altele în diferite contexte. Râgâie dezgustător Il éructe dégoûtamment La nivel semantic. după cum se înregistrează chiar şi craquement pulmonaire Printre termenii seriei descrise iniţial există şi cuvinte care exprimă concepte ce presupun între ele raporturi de coincidenţă forţată. Il Se poate vorbi despre o relaţie de echipolenţă (Bidu-Vrânceanu. p. de teamă Il grince/crisse/craque de peur. atât în plan sintagmatic. respectiv Il ahane . cu specificul /reacţie fiziologică/. /scurte/. de froid Termenul românesc s-a specializat./ les genoux/ d’une articulation/des doigts. 1984. /noncontrolabilă/. fenomen valabil în ambele limbi : Hârâie.efectul semantic. fiind caracterizat cu semul /din dinţi/. /produs din dinţi/sunt specifice termenului scrâşni. Pocneşte din degete Il claque les doigts Semele /reacţie psihică/. respectiv grincer. relaţie care nu ramifică însă. Pufăie. /noncontrolabilă/. /+ . /intensitate scăzută/. Scrâşneşte de emoţie. /noncontrolabilă/. /produs din stomac/. În concluzie. având la bază analiza contrastivă. în timp ce în limba franceză claquer se poate asocia şi cu semul /din degete/. diferenţele dintre cele două limbi sunt aproape inexistente. crisser. făcută la nivelul semanticii în general. aproape inexistentă. /autoproduse de om/. /nearticulate/. (morfoleşte. linia sinonimică este extrem de săracă. respectiv clapper. în timp ce corespondentul franţuzesc poate primi diferiţi determinanţi: Il craque les dent. Plescăie dezgustător Il clappe dégoûtamment Il mâchonne dégoûtamment Semele carecteristice sunt următoarei serii sunt:/ansamblu de sunete/. Hâcâi respectiv Il halete. trecând prin conceptele şi metodele expuse în egală măsură de diferiţi cercetători români: Angela 119 . fiind cele caracteristice. (cliquete) de peur. mozoleşte) dezgustător. /slabe/. Semele /reacţie fiziologică/. clănţăni se asociază doar cu semul /din dinţi/.

Angela (1986). Mounin. 2. Bidu-Vrănceanu. Narcisa (2005). Dicţionarul Academiei (1913). BIBLIOGRAFIE Agache. Univers Enciclopedic Gold. Modele de structurare semantică. Bidu-Vrănceanu. syntagmatique. Bally. Dicţionarul limbii române (1965). Bidu-Vrănceanu. Coteanu. Liliana. Limba română contemporană. Narcisa (1984). Corint. dans la communication . Greimas. Bucureşti : Ed. Dicţionar esenţial de sinonime. 120 . Academiei. Forăscu. Humanitas Educaţional. Narcisa Forăscu. paradigmatique. Paris: Paris cedex 06. Structura vocabularului limbii române contemporane. E. cu aplicaţii în limba română. Synonymes & Contraires. I. Coşeriu. Teodora Cristea. XXXI. Ion. phénomène sonore . RÉSUMÉ: PHÉNOMÈNES SONORES SPÉCIFIQUES À L' HOMME L’analyse contrastive roumain-français suppose une analyse détaillée pour decouvrir les unités minimales de la signification dans les deux langues et une analyse combinatoire pour former des unités significatives supérieures. Academiei. Nicoleta (2008). linguistique appliquée. Bidu-Vrănceanu. Bucureşti: Ed. plecând de la Ferdinand de Saussure. Angela. Ch. Bucureşti: Ed. Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Mariana Tuţescu. Angela. Coteanu. Bucureşti: Ed. Forăscu. Academiei. Bucureşti: Ed. Analiza termenilor care indică fenomene sonore în SCL. Paris: Paris cedex 06. cu privire la semantica structurală şi lingvistica aplicată. Arcaini. on met en évidence les traits communs ou spécifiques pour le roumain et le français. Mots-clés: sémantique. Le Petit Larousse illustré (1996). Angela (1972). Dicţionarul explicativ al limbii române (2009). Timişoara: Facla. Ainsi. cât şi străini. Bucureşti: Ed.Bidu-Vrănceanu. Jost Trier. Petuhov.

hipercorectitudinea se datorează. hipercorectitudine fiind doar unul dintre termenii utilizaţi de-a lungul timpului. o hipertrofiere a simţului său lingvistic. uneori mecanic. adică literar” (Hristea. autorul optând hotărât în favoarea termenului de hipercorectitudine: „Dintre toate denumirile care se folosesc (şi care s-ar mai putea propune). Ca şi în cazul extinderii analogice. [4]. şi aici avem a face cu intervenţia factorului psihic. hiperzel etc. fiind. regresiuni şi false regresiuni. Puternic marcată de factorii psiho-sociali ai comunicării. în sensul în care vorbitorii conştientizează existenţa normei şi a caracterului ei social [5]. termenul de « hipercorectitudine » ni se pare cel mai potrivit. al mai multor „norme”) manifestă o preocupare permanentă faţă de propria-i exprimare. încercând să stabileacă punctele comune şi să elimine diferenţele dintre norma sa şi norma în care încearcă să pătrundă [7]. mai mult sau mai puţin justificată. aceasta dovedeşte că vorbitorul (posesor. i-o oferă. acţionând în mod conştient în încercarea de a accede la o normă-ţintă. preocupării conştiente a vorbitorilor de a se conforma normelor limbii literare [3]. acesta este. trebuie spus din capul locului că bibliografia problemei înregistrează o terminologie destul de bogată. Hipercorectitudinea – consideraţii generale [1] Hipercorectitudinea a fost definită adesea ca un tip de abatere lingvistică sui generis ce constă în aplicarea mecanică a unei analogii [2] sau a unei reguli lingvistice valabile în alte situaţii. fără nicio îndoială. putem vorbi nu numai de un simţ al limbii înţelese ca sistem. până la un punct. în general. ca formă de presiune extrasistemică. mai strict codificată şi al cărei prestigiu „instituţionalizat” îi conferă o forţă coercitivă mult mai mare [6]. În legătură cu condiţiile de manifestare a hipercorectitudinii este important de remarcat că. care. întrucât el poate acoperi orice greşeli datorate preocupărilor conştiente ale subiectelor vorbitoare de a scrie şi de a vorbi corect. Probleme. de regulă. Faptul că nu stăpâneşte în totalitate această normă îl determină să recurgă la raţionamente de ordin analogic. O critică argumentată a acestor termeni a fost făcută de Theodor Hristea. dincolo de orientarea generală pe care „simţul sistemului”. particulare. ca ansamblu de posibilităţi. paralel cu care circulă (sau au circulat) în literatura de specialitate şi termeni ca hiperurbanism. respectiv o supralicitare a competenţei sale idiomatice. 277-278). hiperliterarizări. dar nu în mod necesar. în esenţă. hiperdialect(al)ism. forme hipercorecte. raţionamentul prin analogie (în baza unor 121 . indiferent ce forme ar îmbrăca şi indiferent ce termen am adopta pentru a le numi. În ceea ce priveşte mecanismul care stă la baza tuturor fenomenelor de hipercorectitudine. la aceleaşi categorii de fapte lingvistice. În legătură cu denumirea fenomenului de care ne ocupăm. a unei „norme-model” spre care tinde. analogia. ca reacţie la teama. vorbitorul acţionează întotdeauna sub presiunea normei. Aşadar. de regulă. ale fenomenului). referindu-se. dacă una din cauzele care duc la crearea de forme hipercorecte este tocmai „teama de a nu greşi”. Or. pronunţări hipercorecte. este norma literară.Ionel APOSTOLATU Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi CONSIDERAŢII PRIVIND HIPERCORECTITUDINEA LEXICALĂ 1. dar având o arie de acoperire mai mult sau mai puţin restrânsă (întrucât se referă doar la anumite aspecte. ci şi de un simţ al normei. p. de a nu greşi sau a nu se exprima suficient de corect ori de „elegant” într-o situaţie de comunicare determinată. Aplicând.

gramaticale (mai ales morfologice) şi grafice este chiar cuvântul. pe care vorbitorii sunt obişnuiţi să-l găsească în formaţii (substantivale sau adjectivale) în care aportul său semantic implică ideea de opoziţie („împotriva”. cabinet etc. ca în exemplele: antedată „dată anterioară celei considerate ca prezentă sau anterioară unei date reale”. împotriva alunecării schiurilor lateral sau înapoi”. curioasă. unitatea-suport a hipercorectitudinilor fonetice. antiderapant „contra derapării şi patinării autovehiculelor. Ca urmare. „aspirantul” ajunge la rezultate neconforme cu realităţile din acea normă. Un exemplu în acest sens este forma (neliterară!) antecameră. structura fonetică sau / şi gramaticală a cuvântului. antevorbitor „persoană care a vorbit. antedeviz „evaluare scrisă prealabilă a costului unei construcţii proiectate”. totodată. mai puţin asupra celor gramaticale şi foarte puţin (sau chiar deloc) asupra faptelor lexicale ce pot fi puse pe seama acestui fenomen [8]. precum în exemple de tipul: antialcoolic „care este împotriva abuzului de alcool”.se află în relaţie de paronimie). fiind convinşi că respectă una dintre condiţiile de „bună formare” a unui cuvânt prin mijloace interne. respectiv cu prefixul ante-. corect – înţelesul acestui substantiv cu semnificaţia unui alt prefix neologic (cu care.revistanet. [9]. vorbitorii au asociat – până la un punct. la prima vedere. „în faţă”. în acelaşi timp) antecameră. ci cu paronimul său. 122 . în structura sa. interpretarea greşită a normelor de formare a cuvintelor (în special ale derivării şi compunerii). Or. al cărui aport semantic este ideea de anterioritate („înainte”. înaintea altor persoane”. măcar dacă ne gândim că. într-un cabinet” reprezintă. un calc parţial de structură morfematică. de altfel. „opus”). în orice tip de hipercorectitudine vorbitorul tinde spre realizarea unor norme lingvistice prin adecvarea la un anumit model. „logic” ar fi ca acest cuvânt să se fi format nu cu prefixul anti-.ro) [10]. de vreme ce anticamera este o „cameră de aşteptare”. anticamera (cf. antebelic „de dinaintea unui război”. şi fr. dar care corespund unor „intuiţii” ale sale asupra aspectului general al acesteia. şi anume condiţia existenţei relaţiei semantice dintre baza de derivare şi afix. antichambre). „împotriva camerei”. şi o corelare a sensului derivatului cu semnificaţia elementelor sale structurale (baza de derivare + derivativ): În antecamera unui cabinet ginecologic aşteptau mai multe paciente (www. antiotoman „împotriva otomanilor” etc. în niciun caz. în majoritatea cazurilor. antialergic „contra stărilor alergice”. Ignorarea nivelului lexical ca posibil teren de manifestare a hipercorectitudinii pare. şi asta deoarece forma sa internă este suficient de transparentă. 2. prefixul anti. mai exact un derivat cu prefix. încât să permită o analiză morfematică de tipul cameră + pref. numeroşi vorbitori rostesc (şi scriu. anti-. antidrog „care este împotriva drogurilor”. modelarea analogică în cazul hipercorectitudinii vizează. „contra”. într-o adunare publică. ceea ce permite. antidogmatic „care respinge dogmatismul”. cei care s-au ocupat de definirea şi descrierea fenomenului hipercorectitudinii sau oprit mai mult asupra aspectelor fonetice (eventual cu reflexe în planul scrierii). Or. Bulgaria va cere în noiembrie să intre în antecamera euro (www. respectiv o încăpere amplasată „înaintea” unui birou. Astfel. antifraudă „împotriva fraudei”. după it.modele furnizate de memorie). Majoritatea vorbitorilor (nespecialişti) văd însă în acest cuvânt o creaţie românească.ro). substantivul anticameră nu înseamnă. „anterior”).bzi.ro). a prefixului neologic anti-. ante-. De aceea. Aici intervine şi o asociere de tipul etimologiei populare. situaţiile de hipercorectitudine propriu-zis lexicală sunt destul de rare şi au în vedere. antepune „a pune înainte”. de cele mai multe ori. în limba română. în loc de anticameră. Hipercorectitudinea lexicală De regulă. atunci. Ceea ce contrariază însă în acest „pseudoderivat” este chiar prezenţa. Stancu duce Steaua în antecamera Europa League (www. În schimb. Pe de altă parte însă. mai ales. Substantivul anticameră „cameră de aşteptare la intrarea într-un birou.allinfo.

innecător.v. innotător. p. Conform unei reguli ce respectă principiul fonetic de la baza ortografiei limbii române. clas. Deja în dicţionarele de la începutul secolului XX. înneca. îneca. fie. analogia cu cele câteva zeci de derivate cu acest prefix analizabile în limba română (cf. din următoarele considerente: aprinderea amestecului gaz-aer în antecameră se realizează cu injecţia pilot. innotatoare (Bobb.ro).regielive. innotare. Interesant este însă faptul că şi acest termen se află în relaţie etimologică cu it. 307). Aceeaşi notaţie etimologică întâlnim şi în dicţionarele de mai târziu: în dicţionarul lui Ioan Bobb (tom. şi substantivul antecameră. DVL. cf.Atragem atenţia că. ennot. 47-50). Dicţionar. ennotish „înotând” (cf. Primul dintre ele continuă lat.. La aceasta a contribuit. formele cu dublu n fiind notate eventual doar ca variante (uneori chiar în paranteză). şi încadrarea. apariţia formei antecameră cu sensul „anticameră” este rezultatul unei atitudini hipercorecte. 127-128). DLR. antecameră. innecat. ILR. innotat. anticamera (eventual şi cu fr. constând într-o falsă interpretare a structurii morfematice a substantivului anticameră. ennotat. 1870): innec. 1822): innec. a sufoca”) şi atestată în textele din secolul al XVI-lea (cf. (http://facultate. II. Densusianu. înnotiş (CDDE. deci înnota. innecume. în loc de natare „a înota” (cf. în dicţionarul etimologic al lui Alexandru Cihac (vol. 226). a omorî fără vărsare de sânge. De altfel. innecăciune. innotatu. împreună cu familia lor lexicală. 74-75). ~ 1650): ennek. şi prin etimologie populară. 214). de altfel. în Lexiconul budan (1825): innecàciosu. Aşa procedează. posttotalitar. Prefixele. în textele vechi este atestată şi forma nuta. 208. innecare.. Dictionnaire. Iniţial. innecat. innotatoriu. în limba română. interregional. a acestuia în categoria cuvintelor formate cu prefixul neologic ante-. în primul dicţionar academic al limbii române (vol. antichambre). aşa cum am precizat deja. posttraumatic etc. 548. innecu. desigur. p. înnota. p. termenul este înregistrat şi în DOOM 2): Firma Wartisila Diesel propune utilizarea unei camere de ardere cu antecameră. atât înota. transsexual. innecu. 307-308).v.”. în dicţionarul etimologic al lui Candrea şi Densusianu (1907-1914): înneca. p. acceptată însă de limba literară. posttonic. innecatiosu. DOOM 2. ennekumė. innotu (p. înnecăciune. cameră de precombustie” (cf. p. p. transsaharian. a omorî. şi anume „compartiment al camerei de combustie a unui motor în care se injectează combustibilul şi începe arderea. interregn. înnegri. mai curând. transsiberian. s. innecare. ceea ce înseamnă că aici avem a face fie cu un calc total [11]. *notāre [12]. I. modificarea formei anticameră în antecameră se explică.v. Prin urmare. sunt înregistrate şi în primele noastre dicţionare. innotu (Laurian – Massim. innotare. interrasial. innecătură. enneketurė.. innatare „a pătrunde înot în. apar notate cu dublu n încă în primul dicţionar al limbii române (Dictionarium valachico-latinum. innotare (lat. este creat pe teren românesc prin derivare cu prefixul în. innecatoriu. innot. are. de pildă. II. aşa cum. prin sens. apar notate cu un singur n. înnotătură. în derivatele cu prefixe de la baze care încep cu aceeaşi consoană în care se termină prefixul se scrie cu literă dublă (= consoane duble. innecatu. ca „normă lexicală”. ca şi derivatele lor. înnecăciosînnecătură. *notāre. înnopta. În această categorie se găsesc derivate ca: înnoda. erau scrise cu literă dublă. I. ceea ce presupune o bază lat. XLIX-L).. Cel de-al doilea verb. tot cu o formă hipercorectă. există. Pe de altă parte. p. O situaţie aparte prezintă verbele româneşti (şi derivatele lor) înota şi îneca. pop. I. cele două verbe. DER. ca termen tehnic. FCLR. innot. s. a sugruma”. înnecător. innotatoriu. innotare. având însă un sens cu totul diferit de paronimul său anticameră. innotare. moştenită din latină (lat. înnota. s. „a înota în. 550). II.. sensul termenului contribuind decisiv la remodelarea formei.. care se pronunţă amândouă. Sextil 123 . care continuă direct lat.”). a strangula. CDDE. innotàtoriu. Menţionăm că verbele înota şi îneca. p. MDN. Ciorănescu. nĕcāre „a ucide. innecăcios. 1876): innecare. înota). cât şi îneca (împreună cu derivatele lor). innotătură (Cihac.de la vechea bază neca „a sufoca.

DER. iar practicarea vechilor grafii înnota.v. miercuri. Pentru cei interesaţi de cursurile pentru înnot vă rugăm sunaţi la urmatorul număr . cât „din raţiuni de fonetică sintactică. ele existând şi în dialectele din sudul Dunării (cf. EW.v. ceea ce ar explica şi preferinţa pop. 824) [13]. Tiktin.+ *napoi. 1903): înec. probabil prin analogie cu alternanța vocalică î / i din cuvânt-cuvinte. printr-o falsă analiză a structurii lor morfematice (în. nainti. În aceeaşi categorie (fiind la fel de nerecomandabile) intră şi variantele grafice înnainte. De o astfel de interpretare era susceptibil şi antonimul său.+ *nainte. Ciorănescu.+ noapte). Apa curată. p. înţelese ca în nalt. al cărui rezultat normal. o falsă analiză de tipul în.com). la rândul lor. Sinteze. FCLRV. Vechile verbe nota (nuta) şi neca.ro). verbele respective încep să fie scrise înota şi îneca. mormânt-morminte (cf. nalt.ro). (www. *nalt. au caracter popular şi regional. de pildă. cu toată justificarea etimologică iniţială: Un tânăr de 17 ani s-a înnecat ieri. DA. II. DRG. înecăcios. înecătură. înainte) [14]. *napoi.c. plasându-se. ar. astăzi. în condiţiile în care nu mai poate fi identificat cuvântul primitiv începător cu această consoană la care s-a adăugat prefixul în-. înalt).net). în loc de înalt” (Ciorănescu. Alexandru Ciorănescu. în formula: prefixul în. a trecut la ainte. în primul rând. p. DER. au dispărut din limbă. în ortografia actuală a limbii române. curente în limbajul oral (dar şi în textele vechi). ar. Odată cu pierderea sentimentului legăturii dintre aceste derivate şi bazele lor. derivatele înota şi îneca se scriu cu un singur n.com). un fapt de hipercorectitudine lexicală. cf. din nalt. ab ante. in alto. Compunerea cu în este.. Îşi ia casă în Bucureşti. pe baza unor expresii ca în altul (cerului). înnegri < în.. pentru forma nalt. înnapoi sau înnalt. înota (Tiktin.ziarulorizont. Alexandra Dinu vrea înnapoi în România. Scrierea cu un singur n este justificată de lipsa de transparenţă a vechilor grafii înnota şi înneca. megl. din alt. înadins etc. năpoi. *aînte. 72. astăzi. adverb folosit ca adjectiv (in altum. s. sau H.realitatea. înot (înnot) (Puşcariu. s. păstrat şi în ar. năpoi. năinte. consideră. în dicţionarul său român-german (vol. înot. înapoi..complexdolcevita. psihiatru orice (raspunsuri. p. apare în textele din secolele XVI-XVII numai în compuse ca deinte. Gândeşte-te bine înnainte să semnezi. megl. înalt (cf. Tânărul despre care se presupunea că s-ar fi înnecat în Târnavă este bine sănătos (www.myspace). în. moştenite din latină. împrejur. Prin urmare. în aceeaşi categorie cu compusele înainte. sub această formă. din încadrarea analogică în categoria derivatelor cu prefixul în-. Gândeşte-te bine înnainte să votezi.sighisoaraonline. 805. O situaţie oarecum similară avem în cazul adverbul înainte. deci. ar. demainte (cf. mainainte. peştii înnotau lângă picioarele noastre .din înalt s-ar explica nu atât prin lat..showbiz-celebrity. Ainte. normală (cf. înalt). că prezența lui în. mainte (< mai ainte).. înapoi (< în + *apoi. nalt). [a]naltu.188). 75). astfel încât derivatele lor înota şi îneca nu mai pot fi analizate. Variantele nainte. 8 iulie a. în. împreună. megl.+ *nainte. napoi. Lat.rol. (î)nainte.v.+ *nalt).+ un cuvânt românesc care începe cu consoana n (cf. Îndepărtaţi parasolarul de pe parbriz înnainte de a porni motorul (forum. paralel cu ieşirea din uz a acestor baze. analizat ca în + *napoi) [16]. rezultate. (www.cam 30 de metri apa abia trece uşor peste genunchi (amfostacolo. s. 124 . Gândeşte-te bine înnainte să fumezi.+ negru. p. în aşa-numita “baltă a morţii” (www.Puşcariu în dicţionarul său etimologic din 1905: înec (înnec). 260-261).. mai deinte. înecăciune.ro). înneca reprezintă. CDDE.. Gândeşte-te bine înnainte să prizezi..) [15]. înnopta < în. Hristea. Interpretarea lui înainte ca în nainte a făcut posibilă apariţia variantei nainte. Apariţia lor implică. Dacă aş putea să dau timpul înnapoi aş cere ajutor de la psiholog. (blogs.ro). astfel.

Hiperurbanisme. un coleg de echipă are 1. dacă în cazul unor fonetisme s-ar putea vorbi de o reacţie a vorbitorilor faţă de anumite fenomene lingvistice pe care le atribuie normei „rustice”. Cât priveşte „dezavantajul”. ci doar „adecvate” la un anumit tip de discurs) [18]. deci. pentru chibrit şi heruvimi) [21]. Probleme. pepeni grozavi de buni etc. ci. care îl utilizează cu referire nu doar la fapte fonetice. în articolul Hiperurbanisme lexicale (publicat în volumul colectiv Semantică şi semiotică. Iorgu Iordan. nu şi „cum trebuie să se spună). intervine nu numai teama de a nu greşi (deci preocuparea pentru normele de corectitudine). 3. În realitate. 281). 311). falsă. chiar dacă legea UE îl proteja întrun fel (www. în cazul hipercorectitudinii. distins. de aici. unde nu avem a face cu o distanţare faţă de „exprimarea ne-orăşenească”. 1981). În realitate. evident. reacţia faţă de palatalizarea labialelor.net) [17]. sau chiar substituindu-l pe acesta. ci pur şi simplu cu greşeli de limbă sau de scriere.ziua.ro) L-a salvat solidaritatea ziariştilor şi insistenţele la cel mai înnalt nivel. cu efortul de a satisface normele limbii literare. ci şi prin prisma opoziţiei (extralingvistice) rustic / urban („aşa zic ţăranii” vs „aşa zic cei de la oraş”). p. cât şi un neajuns. Bucureşti.32 cu mâna întinsă. la faptul că vorbitorii conştientizează existenţa unor diferenţe lingvistice în spaţiul geografic.). cumulat cu „teama de a nu greşi” [22].71 şi 2.28 cu mâna întinsă. nu se pune problema unei exprimări „corecte”. „de cele mai multe ori nu avem de-a face cu o « urbanizare » în sensul propriu al cuvântului. Termenul de hiperurbanism este frecvent întrebuinţat în literatura de specialitate (mai ales în filologia clasică şi în romanistică) [19]. şi.numaibaschet. p. mai adecvat. Atrăgând atenţia că. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. şi asta deoarece „vorbitorii sunt mai atenţi la vocabularul pe care îl folosesc ei înşişi şi partenerii lor decât la aspectul fonetic şi cel gramatical al materialului utilizat în conversaţiile curente” (Iordan. acesta se referă la pericolul de a confunda „vorbirea orăşenească” cu limba literară. să-i oferim o accepţie mai largă. ci şi o anumită grijă. e mai greu de invocat o astfel de reacţie în cazul unor fenomene morfologice sau sintactice (ca de pildă în situaţiile de pseudoadjectivizări: noi-născuţi.Dacă eşti înnalt şi ai mâini scurte nu prea te ajută. în cazul hipercorectitudinii. utilizarea termenului de hiperurbanism prezintă atât un avantaj. de cele mai multe ori paralel cu termenul de hipercorectitudine. ba chiar dorinţă de a vorbi frumos. că. dar şi între straturile socio-culturale ale comunităţii lingvistice. populare sau dialectale (de pildă. Hiperurbanismele lexicale Un punct de vedere interesant în legătură cu hipercorectitudinea lexicală găsim exprimat la Iorgu Iordan. de pildă. Cum deosebirile de ordin lexical sunt mai sensibile pentru vorbitori când între ei există diferenţieri diastratice (în special după originea rurală – sau doar presupusă astfel – şi cea urbană). judecând anumite fapte de limbă nu doar prin grila impusă de norma literară (cei mai mulţi ştiu doar „cum se spune”. În plus. ci şi gramaticale şi lexicale [23]) şi să trecem în 125 . deci şi cei înnalţi "suferă" de detenţă (www. care să acopere toate cazurile de hipercorectitudine lingvistică (aşa cum procedează. autorul consideră că un astfel de interes se manifestă mai ales în ceea ce priveşte selecţia materialului lexical. cu cât. hiperurbanisme (cu atât mai mult. izvorâte din teama de a nu greşi (adică de a nu se conforma normelor limbii literare)” (Hristea. vorbitorii reacţionează mai mult faţă de o exprimare „rurală” sau „ţărănească” [20]. Avantajul constă în referirea explicită pe care o face la determinările sociolingvistice ale fenomenului hipercorectitudinii. în exemple ca pibrit sau feruvimi. Pentru a putea păstra termenul de hiperurbanism trebuie. în cazul lor. El nu sare nici măcar 40 cm eu sar +70. ceea ce lasă impresia că ambii termeni acoperă acelaşi concept. Eu am 1. impresia.83 şi 2. Iordan e de părere că faptele din domeniul vocabularului ce sunt produsul în întregime al dorinţei oamenilor de a se exprima cult sau „elevat” (acest din urmă termen fiind el însuşi un asemenea produs) ar trebui numite. elegant. aşa cum notează Theodor Hristea.

Stoichiţoiu-Ichim. • preferinţa pentru adjectivul dificil.ro). dar şi din dorinţa de a fi politicoşi [26]: • a suporta pentru a suferi: .reno.com). Din exemplele oferite de Iordan.europarl. unii preoţi. Potrivit generalului. Hristea. Dar un adevarat politician este domnul Nastase. prin care se dialoghează cu mortul. Astfel. pentru destul sau de ajuns. reiese că esenţa fenomenului pe care acesta îl numeşte hiperurbanism lexical se confundă.cugetliber. pierderile suportate de Forţele Armate se ridică la 9 milioane oameni. Catherine Ashton a pus accentul pe importanta unui comerţ „liber şi just". ce reflectă atitudinea cultistă a vorbitorilor reţinem [25]: • utilizarea excesivă a adverbului (şi adjectivului) suficient. până la un punct.: Bebeluşul tău mănâncă suficient? (www.ro). descoperite în Turcia (www. Problemele la ferma din Cenei a Smithfield au apărut în urmă cu mai bine de două săptămâni când peste 7000 de porci au decedat în numai câteva zile (www.ro). mâncatul etc. Aceste schimbari sunt determinate de modificarile pe care organismul militar le suportase sub controlul consilierilor sovietici (www. A avut noroc cu Târgul Ţăranului de la Piaţa Amzei.romanialibera. Cât de dificilă este trecerea în clasa a V-a? (www. îndeosebi în Ardeal.V.S. simţit ca „mai politicos” decât el. iar.ru). o alegere dificilă? (www. nu a rezistat si a suportat un atac de cord (www. întemeiată pe opoziţia urban / rural (cf.ruvr.informatia. îndrumări sau îşi cere iertare (www. impresionaţi de popularitatea bocetelor.gandul. p. Dânsa a declarat că va face tot posibilul pentru a ajunge la o concluzie în ceea ce priveşte runda de dezvoltare de la Doha (www.info). În prezent se creează o bază de date electronică. împărţită între spital şi tarabă. Vocabularul. cu problema excesului de neologisme. 279-280).com).. cu problema adecvării cuvântului la specificul stilistic al discursului / textului [24]. este preferat de unii vorbitori dintr-un fals sentiment cultist.info). vorbeşte la persoana I singular. iar pierderile totale suportate în anii de război sunt estimate de 26 milioane 600 de mii de oameni (http://romanian. şi dă familiei sfaturi. Probleme. uneori. 126 . p.ziarullumina. dupa o serie de scrisori anonime si de atacuri.ro). În unele părţi.ro) Creşa. în plan lexical. ca dormitul.mami.blogspot. Ivan Ivanovici. pronumele personal dânsul. Nevoia de diferenţiere diastratică are ca efect „hiperurbanizarea lexicală”.plan secund semnificaţia iniţială.facebook. chiar în legătură cu banale activităţi cotidiene. a deceda / decedat pentru a muri / mort: • În cadrul audierii de la Strasbourg pentru postul de Comisar pentru comerţ. cât şi probele identificate la faţa locului au fost ridicate de către reprezentanţii D. nu discut (www. în vederea efectuării analizelor (2008. Dansul e politician.ro). pe de o parte. pacienta a suportat o intervenţie de îndepărtare a ovarelor (www.europa. unde nevasta. • Rămăşiţele unui cuplu decedat în epoca războiului troian. Dintre faptele enumerate de Iordan. duce la încălcarea „normei socio-culturale” ce reglementează (faţă de norma lingvistică propriu-zisă). etimologică.ro). care era suficient de beat încât să nu-i pese cu cine dracu' dansează (nebuloasa. pe de altă parte. diversificând procedeul: preotul se transpune în locul decedatului. care accentuează despărţirea decedatului de familia sa şi de cei prezenţi. partea finală a predicii la înmormântare are nişte inovaţii. Predecesorul meu. în loc de greu (în condiţii foarte asemănătoare cu suficient): O familie cu situaţie dificilă va cere sprijin financiar (www.presamil. La un moment dat venise unul lângă ele. care nu erau decat niste barfe la adresa sa.zdg. care.calificativ. motivaţia şi funcţia unui cuvânt în raport cu specificul unui anumit stil sau registru de limbă (cf.nou-nascuti.md).ro).ro). 85).monitorulexpres.ro). Codul rutier a suportat din nou modificări! (www.eu).. Atât animalele decedate. au adoptat metoda. a reuşit să vândă suficientă brânză cât să ţină stâna pe picioare (slowfoodromania.

• a solicita pentru a cere: Cei 24 de inspectori au solicitat să revină la catedră, renunţând de bunăvoie la funcţii (www.evenimentul.ro). Am informat direcţia şcolii şi profesorii despre acţiunile pe care vrem să le întreprindem şi le-am solicitat sfatul şi ajutorul (www.youngreporters.org). Referitor la solicitarea ţăranilor privind demisia sa, Victor Dumitru a precizat că "fiecare persoană solicită ceea ce vrea" (www.infoportal.ro). De cîteva zile, în Piaţa Centrală, lîngă un chioşc de vânzare a ziarelor, stă maica Maria Istrate, de la Mănăstirea Moisa, comuna Boroaia (judeţul Suceava), şi solicită mila trecătorilor (www.evenimentul.ro).

a realiza pentru a înţelege, a-şi da seama, a deveni conştient (de ceva):

Economistul-sef al FMI: Europa nu realizeaza încă amploarea crizei (ro.newspeg.com). Am realizat că am prieteni adevăraţi (ioana-magazin.blogspot.com). Dacă bătrânii realizau că sunt înşelaţi şi încercau să opună rezistenţă erau, în cel mai bun caz, ţinuţi cu forţa pe un scaun (www.evz.ro).

Desigur, s-ar mai putea da multe alte exemple de „hiperurbanisme lexicale”, respectiv de situaţii în care anumite cuvinte (de regulă, neologisme) sunt preferate în locul altora, simţite ca banale sau mai puţin elegante, deci inadecvate într-un context determinat, în care preocuparea pentru exprimarea îngrijită, cultivată este predominantă. Iată numai câteva astfel de exemple: • a debuta pentru a începe:
Dedicată iubitei, “muzei” şi “luminii călăuzitoare”, piesa debutează cu un rock progresiv şi se termină cu o atmosferă de şansonetă (bucuresti.24fun.ro) Etapa debutează la Buzău. Gloria Buzău şi Ceahlăul Piatra-Neamţ se confruntă astăzi, de la ora 13.00, în uvertura (sic!) etapei cu numărul 19 (www.ziare.com).

a demara pentru a începe:
Angajaţii de la Spaţii Verzi au demarat curaţenia de toamnă (ziaregratis.ro). Asociaţia Română de Minifotbal şi Lider Sport, începând cu data de 20 august 2009, au demarat înscrierile pentru Campionatul Municipal de Minifotbal pentru Amatori - Liga Bergenbier (www.lidersport.ro/).

a se derula pentru a se desfăşura, a se petrece, a avea loc:
În perioada 8-14 decembrie 2008 se derulează a patra a ediţie a Săptămânii de Creaţionism (mersulvremurilor.ro). Andra a filmat un nou videoclip: "Rămâi cu mine" - Filmările s-au derulat în două locaţii de platou şi o locaţie de exterior mai specială: o biserică... (news.softpedia.com).


a (-şi) adjudeca pentru a câştiga
Cristina Hirici şi-a adjudecat primul set destul de uşor câştigându-l cu scorul de 11-5 (sport.muscel.ro). Vladimir Putin îşi adjudecase al doilea mandat cu o majoritate zdrobitoare (bbc.co.uk). Am servit caşcaval pane cu cartofi prăjiţi, respectiv aripioare picante cu cartofi gratinaţi la cuptor (arashi.blosone.ro). Cât timp comisia s-a retras, consilierii rămaşi în sală au primit colindul celor de la Corul Filarmonicii, alături de care au servit şi un pahar de şampanie (www.ziaruldemures.ro). Predealul este locaţia ideală unde vă invităm să vă instalaţi tabăra atunci când doriţi să mergeţi la schi sau în drumeţii montane (http://vila-select.ro). În curând aici veţi găsi locaţiile disponibile pentru reclama dumneavoastră (www.promptid.ro).

a servi pentru a mânca / a bea:

locaţie pentru loc, amplasament, poziţie, situare:

3. Concluzii Descrisă, de cele mai multe ori, doar ca un tip de abatere lingvistică, hipercorectitudinea rămâne unul dintre cele mai interesante fenomene, care pune în evidenţă o serie de realităţi ale funcţionării limbajului, cum ar fi libertatea vorbitorului, care poate opta între mai multe posibilităţi de realizare a unui fapt de limbă, importanţa analogiei în actul lingvistic,
127

intervenţia factorului conştient în gestionarea materialului lingvistic, importanţa determinărilor psiho-sociale în procesul de inovare – adoptare a unui model lingvisic etc. „[...] hipercorectitudinea este un fenomen creator de limbă. Deşi multe dintre formele care apar astfel sunt respinse de norma literară, acest fenomen reprezintă una dintre sursele importante prin care limba obţine rezultate asupra cărora vorbitorii îşi exprimă opţiunile. Hipercorectitudinea este una dintre formele esenţiale prin care limba se află în mişcare evolutivă. Ea este un indice care dă seama de caracterul social al limbii. Importanţa ei nu stă atât în faptul că ar furniza limbii forme viabile, cât în aceea că este o formă prin care evoluţia ei se exercită” (Gafton, Hipercorectitudinea, p. 9). NOTE
[1] Pentru definirea conceptului şi tipologie, vezi Hristea, Hipercorectitudinea, p. 171-180 şi, de asemenea, Idem, Probleme, p. 277-315; pentru cauzele fenomenului şi condiţiile în care se produce, ca şi pentru bibliografia problemei, vezi, mai ales, Gafton, Hipercorectitudinea. [2] Adesea, fenomenul hipercorectitudinii a fost tratat chiar ca un tip de analogie nesistematică. [3] Deşi prefixul hiper- înseamnă, în general, „foarte”, „excesiv de”, hipercorectitudinea nu este o corectitudine dusă la extrem, ci o abatere. [4] Cf. şi fr. hyperurbanisme, hyperdialectisme, hypercorrection ; germ. Hyperkorrektur, Hyperkorrektheit, Hyperkorrekte Sprachformen, Überentäusserung ; engl. hypercorrection, hyperurbanism, hyperforeignism, overcompensation etc. [5] Alexandru Gafton face observaţia că „perspectiva sociolingvistică, una dominantă, este, sub o formă sau alta, omniprezentă în toate situaţiile de hipercorectitudine, la orice nivel ar apărea fenomenul a cărui esenţă o constituie” (Gafton, Hipercorectitudinea, p. 59). Lingvistul ieşean atrage atenţia asupra faptului că vorbitorul nu este un participant pasiv la actul comunicării. El nu doar are capacitatea de percepţie, analiză şi producere a sunetelor, ci poate sesiza diferenţele la contactul cu o altă normă şi îşi poate orienta discursul către şi în funcţie de receptor, atunci când, în urma comparării celor două norme, se pot semnala diferenţe semnificative, care se cer estompate sau reduse. [6] Aşa cum remarca Iorgu Iordan, corolarul acestei „temeri” legate de posibilitatea de a greşi este „voinţa de mai bine”, care se poate manifesta în mai multe direcţii: „Deseori, sunt sigur că teama este aproape inexistentă, ceea ce însemnează că rămâne numai dorinţa de a vorbi corect, ba chiar frumos, elegant şi distins” (Iordan, Hiperurbanisme, p. 310). [7] „După observarea destul de atentă a normei către care tinde, vorbitorul începe să construiască raţionamente bazate pe analogii pentru toate situaţiile (contextele) cu care se confruntă” (Ibid., p. 31). [8] Theodor Hristea, de pildă, are în vedere, ca principale aspecte ale hipercorectitudinii, doar hipercorectitudinea grafică, fonetică, morfologică şi sintactică (Hristea, Probleme, p. 292). Nici în DŞL (s.v.) nu găsim oferite exemple decât pentru hipercorectitudinile de natură fonetică şi gramaticală, iar în ELR (s.v.), deşi se specifică faptul că hipercorectitudinea se manifestă şi în domeniul formării cuvintelor, exemplele oferite sunt puţine şi nu lipsite de ambiguităţi, aflându-se mai degrabă în sfera hipercorectitudinilor fonetice. [9] Prin abstractizare şi generalizare, termenul anticameră a ajuns astăzi să însemne, între altele, şi locul unde te pregăteşti înainte, în vederea pătrunderii într-o anumită zonă de interes. [10] Exemplele pe care le oferim în lucrare, culese, în majoritatea lor, de pe internet, păstrează particularităţile (orto)grafice originale. [11] Ceea ce ar însemna că aici (spre deosebire de anticameră) prefixul anti- a fost „tradus” prin ante-. [12] CDDE avansează ipoteza unui *nautare, derivat din nauta „navigator, corăbier” (cf. şi Densusianu, ILR, II, p. 316). [13] Interesant este că, atât la Puşcariu, dar mai ales la Tiktin, apar notate cu un singur n ca normă şi alte cuvinte derivate cu prefixul în- şi care şi astăzi sunt scrise cu literă dublă: înădi, înebuni, înegri, înegura, înoda, înoi, înopta, înora ş.a. [14] DA consideră că ainte este un rezultat normal din punct de vedere fonetic; CDDE explică trecerea lui î la i (*aînte > ainte) prin poziţia atonă pe care o avea uneori în frază (cf. it. avanti, prov. avan, fr. avant, cat. abantes). [15] După DA, este însă vorba de o contaminare a lui ainte cu îninte < in ante. 128

[16] Desigur, fonetismele fără î iniţial pot rezulta şi din căderea accidentală a acestui sunet, în vorbirea neglijentă, în tempo rapid sau în fonetică sintactică: „Foaie verde bob şi linte / Să jucăm sârbanainte” (Folclor); „De la lume adunate şi-napoi la lume date” (Folclor); „Potop e-napoi şi nainte” (Bacovia); „Fii cuminte ca-nainte, nu fi prost precum ai fost” (Folclor); „Are gâtul foarte-nalt / Şi picioarele cam lungi / Dacă vrei să-i dai o floare / E cam greu la ea s-ajungi” (Folclor). [17] Grafiile analogice înnainte, înnapoi, înnalt se întâlnesc şi în textele literare, începând cu secolul al XVI-lea. În Liturghierul lui Coresi (1570), de exemplu, apare forma înnainte: „[D]e ceaste puse înnainte şi sfinţite ci/nstitele darure, Domnului să ne rugă/m (fragment reprodus după ediţia Liturghierul lui Coresi, text stabilit, studiu introductiv şi indice de Al. Mareş, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1969, p. 144). Chiar şi mai târziu, în secolului XX, putem întâlni astfel de grafii. Nicolae Iorga, de pildă, scrie în mod consecvent înnainte, înnapoi, înnalt, înnălţa, înnălţime (vezi Nicolae Iorga, Istoria bisericii româneşti şi a vietii religioase a Românilor, 1908). [18] Cf. Toma, LRC, p. 138: „Căutarea cu orice preţ a unor termeni « culţi », « radicali » şi evitarea cuvintelor obişnuite, considerate « banale », inclusiv în contexte care nu solicită aceste exigenţe, este denumită cultism şi reprezintă o deficienţă de exprimare”. [19] În lingvistica românească, termenul a fost impus în special prin studiile lui Iorgu Iordan şi Sextil Puşcariu În lingvistica românească, termenul a fost impus în special prin studiile lui Iorgu Iordan şi Sextil Puşcariu. [20] Cf. Sextil Puşcariu, Privire, p. 178, care vede în hiperurbanisme „cazuri de exces de zel în prefacerea rostirii ţărăneşti în rostire orăşenească”. Cu aceeaşi accepţie întâlnim termenul şi la Vendryes, Le langage, p. 59: „On appelle hyperurbanisme l'excès auquel entraîne le souci de la correction, quand on se pique de beau langage. Un paysan d'Italie, voulant parler le latin de Rome et sachant qu'à un o long de son dialecte correspondait souvent la diphtongue au dans le langage de la capitale, disait plaustrum pour plostrum, cauda pour coda, plaudere pour plodere; c'est un hyperurbanisme”. [21] Particularităţile fonetice sunt, de altfel, cele mai „stridente” fenomene care determină opoziţia dintre dialecte, sau dintre acestea şi limba literară. Totodată, anumite trăsături fonetice fac să se vorbească, de pildă, despre un „accent” moldovean, bănăţean etc. [22] „Este indiscutabil că, în conştiinţa celor mai mulţi vorbitori, e vie nu opoziţia dintre vorbirea orăşenească şi cea rurală, ci dintre ceea ce numim « literar » şi « neliterar ». De aceea şi eforturile conştiente ale subiectelor vorbitoare sunt îndreptate în direcţia conformării faţă de limba literară şi nu faţă de vorbirea din mediul citadin” (Hristea, Probleme, p. 281). [23] „În mod obişnuit, dacă nu cumva chiar exclusiv, se foloseşte termenul hiperurbanism, înlocuit în vremea din urmă tot mai frecvent prin hipercorectitudine, când e vorba de fenomene fonetice sau, mult mai rar, gramaticale. Eu cred că el poate fi întrebuinţat şi în legătură cu unele fapte lexicale” (Iordan, Hiperurbanisme, p. 310). [24] Fiind de domeniul lexicologiei normative, „adecvarea cuvântului la specificul stilistic al textului este o exigenţă de rafinament a selecţiei lexicale [...]. Diferenţierea (sau marcarea) stilistică se produce pe mai multe axe: niveluri sau registre stilistice, stiluri funcţionale, domenii profesionale, axa temporală, răspândirea teritorială, raportarea la normele literare, frecvenţa utilizării cuvântului, atitudinea afectivă” (Toma, LRC, p. 139). [25] Exemplele au fost selectate de noi şi provin, în general, din resurse online. [26] De aici şi interpretarea, falsă, a acestui pronume ca fiind „de politeţe”. În realitate, dânsul este pronume personal şi poate fi folosit atât în legătură cu persoane, cât şi cu alte categorii de „animate”, şi chiar cu lucruri. De altfel, în Moldova pronumele dânsul e folosit în mod curent cu referire la animate non-umane sau inanimate („dânsa” poate fi, de pildă, vaca pe care o mulge ţăranul, dar şi funia cu care o leagă).

Coteanu, Ion, Wald, Lucia (redactori responsabili), (1981), Semantică şi semiotică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti. ***(1978), Formarea cuvintelor în limba română, (FCLR. Prefixele),., vol. II Prefixele, Editura Academiei, Bucureşti. ***(2007), Formarea cuvintelor în limba română din secolele al XVI-lea – al XVIII-lea, (CLRV), , coordonator Magdalena Popescu-Marin, Editura Academiei Române, Bucureşti,. Gafton, Alexandru, (2000), Hipercorectitudinea. Abordare fonetico-fonologică din perspectivă diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi,. Hristea, Theodor (1962), Conceptul de hipercorectitudine, în LR, XI, nr.2. 129

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

Hristea, Theodor (1968), Probleme de etimologie, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,. Hristea, Theodor, (coord.) (1984), Sinteze de limba română, ediţia a treia, revăzută şi din nou îmbogăţită, Editura Albatros, Bucureşti. Iordan, Iorgu, Hiperurbanisme lexicale, în Coteanu – Wald (1981), Semantică, p. 310-314. Puşcariu, Sextil (1976), Limba română, vol. I Privire generală, Editura Minerva, Bucureşti. Stoichiţoiu-Ichim, Adriana (2001), Vocabularul limbii române actuale. Dinamică. Influenţe. Creativitate, Editura ALL Educational, Bucureşti. Toma, Ion (2001), Limba română contemporană. Privire generală, Editura Niculescu, Bucureşti. Vendryes, J,. (1921), Le langage. Introduction linguistique a l`histoire, La Renaissance du Livre, Paris. Dicţionare. Surse CDDE = I.-A. Candrea, Ov. Densusianu (2003), Dicţionarul etimologic al limbii române. 1. Elemente latine A – Putea, Editura Paralela 45, Bucureşti. Ciorănescu, DER = Alexandru Ciorănescu (2001), Dicţionarul etimologic al limbii române, Editura Saeculum I.O., Bucureşti. Densusianu, ILR = Ovid Densusianu (1961), Istoria limbii române, editată de J. Byck, vol. I, II, Bucureşti. DA = ***(1913-1949), Dicţionarul limbii române, publicat de Academia Română, A – De şi F – Lojniţă, Bucureşti. DOOM 2 = ***(2005), Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia a II-a, Academia Română, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti,. DŞL = Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călăraşu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaş, Gabriela Pană Dindelegan (2001), Dicţionar de ştiinţe ale limbii, Editura Nemira, Bucureşti. DVL = ***(2008), Dictionarium valachico-latinum. Primul dicţionar al limbii române, studiu introductiv, ediţie, indici şi glosar de Gh. Chivu, Editura Academiei Române, Bucureşti. Bobb, Dicţionar = (1822-1823), Dictionariu rumanesc, lateinesc si unguresc, dein orenduiala excellentii sale preosfintitului Ioan Bobb, vladeicul Fagarasului asediat si cu venitu cassi clerului typarit in doao tomuri, tom I A-L, tom II M-Z, in Clus, (versiune ebook, disponibilă la www.archive.org). Laurian– Massim, DLR = (1876) Dicţionariul limbei române, după însărcinarea dată de Societatea Academică Română, elaborat ca proiect de A.T. Laurian şi I.C. Massim, Bucureşti, tom. I, 1871, tom. II (colaboratori Iosif Hodoş şi G. Bariţiu). Lexiconul budan = (1825), Lesicon romànescu-làtinescu-ungurescu-nemţescu, Buda, (versiune ebook, disponibilă la www.archive.org). MDN = Florin Marcu (2000), Marele dicţionar de neologisme, Editura Saeculum I.O., Bucureşti. Puşcariu, EW = Sextil Puşcariu (1905), Etymologisches Wörtebuch der rumänischen Sprache. Lateinisches Element, Carl Winter's Universitätsbuchhandlung, Haidelberg,. Tiktin, DRG = H. Tiktin (1998), Dicţionar român-german, 4 vol., ediţie anastatică coordonată de Paul Miron, Editura Paideia, Bucureşti,.

CONSIDÉRATIONS SUR L' HYPERCORRECTITUDE (angl.) LEXICALE Le but de cet article est de traiter la hipercorrectitude (angl.) lexicale, un type de correctitude qui est moins étudié dans la littérature de spécialité. Ses effets se produisent dans le domaine de la formation des mots. Un aspect intéressant de la hipercorrectitude (angl.) lexicale est représenté par ce qu' on appelle le hiperurbanisme lexical qui, en général, désigne le cultisme de certains locuteurs, manifestée par un certain excès de néologismes ,souvent inappropriée dans la situation de communication et motivée par la préoccupation de s' exprimer d' une manière soignée et élevée. Mots clés : correction lexicale, hiperurbanisme lexical, cultisme’.

RÉSUMÉ

130

Ana-Maria BOTNARU, Universitatea „Spiru Haret“, Bucureşti

POVEŞTI DESPRE CUVINTE: LUNCĂ
Cuvântul „luncă“ vine din limba slavă, unde lonka însemna „mlaştină“. Trebuie să fi pătruns foarte devreme în limba română, pe vremea când în slava veche exista fenomenul nazalizării, dispărut ulterior şi care nu s-a conservat în niciuna din limbile slave vecine, menţinându-se în schimb în dialectele sud-dunărene (mai precis, în meglenoromână). Dicţionarele consultate de noi [1] înregistrează, cu variaţii nesemnificative, definiţia următoare: „pădurice formată din sălcii, răchită, anini, plopi etc. pe malurile unei ape curgătoare; zăvoi“. Tranziţia sensului se explică astfel: „mlaştină“ > „mlaştină împădurită“ > „pădure“. Termenul are o familie lexicală restrânsă (ca, de altfel, majoritatea termenilor de origine slavă din sfera semantică a pădurii): colectivul luncet, diminutivele lunculiţă, luncuţă, adjectivul luncos. Vom analiza, în cele ce urmează, harta 410 din ALRR - Muntenia şi Dobrogea [2] (întrebarea [1298]: „Cum îi spuneţi la locul neted (cu copaci) de-a lungul unei ape?“). Răspunsul „luncă, lunci“ este înregistrat în majoritatea punctelor de anchetă. Atunci când subiecţii dau un alt răspuns, acesta include - explicit sau implicit a) localizarea în apropierea unei ape:
„loc pă malu gârli“ [°760], „prând dă gârlă“ [°702], „prundu gârli“ [°714], „mal dă luncă“ [°706], „malu păduri“ [°707], „malu api“ [°719, °720], „plantaţie pă şânalu api“ [°784], „(în) prund“ [°696, °708], „vărsătură (dă apă), vărsături“ [°769, °775, izolat, în vestul Munteniei], „un grind“ [°851]

sau referirea directă şi exclusivă la o întindere de apă: „baltă, bălţi“ [°873], „loc di baltă“ [°873] b) referiri la natura terenului:
„vale, văi“ [°723, °764, °817], „loc neted“ [°718, °830], „loc drept“ [°876], „loc întins“ [°884], „aşăzare joasă“ [°775] „(un) loc şes“ [°717, °768, °785, °825, °827]

c) menţionarea unei forme (joase) de relief:
„şes, (şesuri)“ [°705, °766, °767, °871, °872], „câmpie“ [°708, °774].

Remarcăm că pădurea este doar accidental menţionată în răspunsurile date de subiecţii anchetaţi. Sensul principal al termenului „luncă“ este „şes“, cel de „pădure“ fiind secundar. Uneori, subiecţii indică un cuvânt din câmpul lexico-semantic „pădure“, dar pe care dicţionarele îl înregistrează cu un alt sens, fără nicio legătură cu definiţia lexicografică a termenului „luncă“: „dumbravă“ [°729, °734], „crâng“ [°711], „poiană“ [°692, °694, °761], „liz(i)eră (dă copaci)“ [°716, °703, °874]. Accidental, răspunsurile din ancheta dialectală nu au nicio legătură cu câmpul lexico-semantic „pădure“: „grădină“ [°761], „livadă“ [°771], „izlaz, izlazuri“ [°806].
131

Acest fapt se explică probabil astfel: subiecţii trăiesc într-o zonă unde relieful şi peisajul nu sunt dominate de lunci; neexistând „realitatea“ respectivă, nu există nici cuvântul care să o exprime – atunci, subiecţii încearcă să aproximeze, apelând la cuvinte care le sunt familiare, chiar dacă sensul acestora este, uneori, foarte departe de conţinutul întrebării puse de anchetator. Cazul cel mai interesant este şi cel mai rar întâlnit: atunci când vorbitorii răspund folosind un sinonim al cuvântului „luncă“: „zăvoi“ [°698, °750] – şi acesta, tot de origine slavă. Pe harta 410 figurează şi trei „exclusivităţi“ dobrogene, pe care le menţionăm pentru „culoarea“ lor – locală şi „exotică“ deopotrivă: a) „ceair, ceairi“ [°882], „ceair, ceairuri“ [°883], „ceir, ceire“ [°879] (1. teren, de regulă împrejmuit, din apropierea unei ape, folosit pentru păşunat; 2. teren necultivat din apropierea unei ape) din tc. çair b) „reniş, renişuri“ [°893], cu varianta „râniş, rânişuri“ [°878] (strat de nisip sau de pietriş pe fundul apelor curgătoare), renie (ucr. dial. rjien) + suf. -iş c) „derea, derele“ [°899] din tc. dere. „Luncă“ a pătruns masiv în toponimia românească, rezultând un număr impresionant de derivate şi compuse (nu toate având însă sensul de „pădure“): Lunca [3] (Ab [4], Ag, Bn, Bt, Bz, Db, Gl, Hd, Iş, If, Mş, Nţ, Ot, Sv, Tl, Tr, Vs, Vl), Lunca Ampoiţei (Ab), Lunca Apei (Sm), Lunca Banului (Mh, Vs), Lunca Bicazului (Nţ), Lunca Bisericii (Ab, Nţ), Lunca Bonţului (Cj), Lunca Borlesei (Bn), Lunca Brad (Hd), Lunca Bradului (Mş), Lunca Câlnicului (Bv), Lunca Calului (Vl), Lunca Cernii de Jos / Sus (Hd), Lunca Cetăţuii (Iş), Lunca Cireşului (Vl), Lunca Ciurei (Iş), Lunca Corbului (Ag), Lunca Dochiei (Bc), Lunca Florii (Cs), Lunca Frumoasă (Bz), Lunca Gantei (Bz), Lunca Găinarilor (Nţ), Lunca Goieşti (Ab), Lunca Grajduri (Iş), Lunca Jariştei (Bz), Lunca Jiu (Hd), Lunca Jiului (Dj), Lunca Largă (Ab), Lunca Leşului (Bn), Lunca lui Buda (Vl), Lunca Mare (Bz, Gj, Ph), Lunca Mărcuşului (Cv), Lunca Merilor (Ab), Lunca Moldovei (Nţ), Lunca Murei (Bz), Lunca Mureşului (Ab, Mş), Lunca Nouă (Vs), Lunca Ozunului (Cv), Lunca Petrişorului (Bz), Lunca Prahovei (Ph), Lunca Prutului (Iş), Lunca Puţului (Bz), Lunca Rateş (Iş), Lunca Sasului (Bz), Lunca Sătească (Bn), Lunca Strâmbului (Nţ), Lunca Târnavei (Ab), Lunca Veche (Vs), Lunca Vişagului (Cj), Lunca Vâscului (Bz), Lunca Zaicii (Cs), Lunca de Jos / de Sus (Ab, Hg), Lunca la Tisa (Mm), Meteş Lunca (Ab), Stăneşti-Lunca (Vl), Şugag-Lunca (Ab), Cornu Luncii (Sv), Dosu Luncii (Ab), Gura Luncii (Hd), Luncşoara (Ag, Ar, Bh, Hd, Mh), Luncuşoara (Sv), Luncşoru (Dj), Luncile (Bz, Sv, Vr), Luncani (Bc, Hd, Hg, Tm), Luncani-Margina (Bc), Luncanii de Jos / de Sus (Tm), Valea Luncii (Cj), Pătrimea din Luncă (If), Remetea Luncă (Tm), Luncasprie (Bh), Agrieş-Luncă (Bn). Termenul are extensiuni variate şi în hidronimie [5] : Lunca (8), Lunca Berzei, Lunca Mare, Lunca Meteşului, Lunca Negrii, Luncşoara, Luncilor (2), Luncoiu. Ca şi codrul, crângul sau dumbrava, lunca este un topos al imaginarului şi limbajului poetic eminescian:
„Şi dacă luna bate-n lunci Şi tremură pe lacuri Tot o să-mi pară că de-atunci Sunt veacuri.“ [6] 132

Gheorghe (2006). Bucureşti : Editura Academiei RSR. ses synonymes. [3] Toponimele citate în acest articol sunt preluate din următoarele surse: Bolocan. [5] Hidronimele citate în acest articol sunt preluate din: Bolocan. Gheorghe (2002). „Călugărenii“. son sens lexicographique de même que les sens attribués par les sujets des enquêtes dialectales. „Mărioara“). Mihail Sadoveanu („Aventuri în Lunca Dunării“). III. mais aussi sa famille lexicale. [4] Abrevierile notate între paranteze reprezintă numele judeţelor din România. spaţiu reprezentativ pentru frumuseţea sălbatică a naturii. Magdalena VULPE). (CADE).“ [7] Lunca. [1] DEX. Muntenia şi Dobrogea (2001) vol. Bucureşti-Chişinău: Litera Internaţional. Introducere în istoria limbii române. Bucureşti : Editura Academiei Române. George Bacovia („Scântei galbene“. Nous nous rapporterons à l’étymologie du mot. Dicţionar invers al numelor de ape din România. „În miezul verii“). Bucureşti : Editura Politică. „Vântul“. 5 / 30. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine. nous poursuivons de tracer l’esquisse monographique. Gheorghe (1931). vol. Nicolae SARAMANDU. anthroponyme 133 . NOTE ALRR: Atlasul lingvistic român pe regiuni:. George Coşbuc („Crăiasa zânelor“. Dicţionarul limbii poetice a lui Eminescu. Gheorghe (2002). Mots-clés : prairie. Bucureşti : Editura Academiei RSR. Nous mettrons également en évidence les valences poétiques de ce terme. Dicţionar invers al numelor de localităţi din România. Bucureşti : Editura Academiei Române – harta 410. Tudor (1968). Important. „Concertul din luncă“). tout en les illustrant par des exemples pris dans la création de Mihai Eminescu et d’autres écrivains roumains. Şi maeştrii picturii româneşti s-au exersat asupra acestei teme – amintim aici celebrul tablou al lui Ştefan Luchian. III. Ioan-Aurel. apud Vianu. Paul LĂZĂRESCU. Dicţionarul enciclopedic ilustrat Cartea Românească. Candrea. en premier lieu pour son ancienneté et ensuite par ses ”extensions” dans le vocabulaire roumain. CADE (v. Craiova: Universitaria.„În ziduri răsfrângea ca-ntr-o oglindă de argint: dumbravă şi luncă. Dicţionar invers al numelor de ape din România. Dimitrie Bolintineanu („Dochia“. Muntenia şi Dobrogea (2001) (autori: Teofil TEAHA. Bucureşti : Cartea Românească. Craiova : Universitaria. Bogdan MARINESCU. Valeriu RUSU. les hydronymes et les anthroponymes ‘dérivés de’ ou ‘composés avec’ le mot “luncă”. Noul dicţionar universal al limbii române (2009). Cifra notată între paranteze rotunde reprezintă numărul de cursuri de apă din România care poartă numele respectiv. étymologie. [6] Opere I. „În margini“. Mircea Cărtărescu („Levantul“). de l’un des termes les plus intéressants faisant partie de la sphère sémantique de la forêt : le mot “ luncă ” (“prairie”). Dicţionarul explicativ al limbii române (1996). sa répartition territoriale. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE RÉSUMÉ HISTOIRES DES MOTS : LUNCĂ Dans cet article. Gheorghe (2006). (NDU). „Lunca de la Poduri“ (1909). [7] PL. Bolocan. sens. NDU. Brâncuş. 188 / 9. Adamescu. linguistique et extralinguistique. „Bucăţi de noapte“). lac şi ţărmuri. bibliografia). Dicţionarul limbii poetice a lui Eminescu. Dicţionar invers al numelor de localităţi din România. este prezentă în operele multor scriitori români: Vasile Alecsandri („Lunca din Mirceşti“. [2] ALRR: Atlasul lingvistic român pe regiuni:. Bucureşti: Univers Enciclopedic. Craiova : Universitaria şi Judeţele României Socialiste (1972). Ion IONICĂ. Mihai CONŢIU. Nous passerons en revue les toponymes. apud Vianu. Grigore (2004). Tudor (1968). toponymes. Craiova : Universitaria. (DEX). Bolocan.

dancing-hall. (1) Classroom. The article is fully devoted to the degree of semantic independence of elements. Compounds are described from different points of view and are classified according to different principles: parts of speech they represent. The word differentiated in this way a sailor from the rest of making. is based on the fact as the conquest of the sea. and airship are ready understood even when heard for the first time.Zinaida CAMENEV. Yet. This group seems to represent compounds whose meanings can really be described as the sum of their constituent meanings. in the last four words we can distinctly detect a slight shift of meaning. Non-idiomatic Compounds There are non-idiomatic compounds with a perfectly clear motivation. bedroom. The focus of great interest is the semantic aspect of compound words. to put it in easier terms: can the meaning of a compound word be regarded as the sum of its constituent meanings? To try and answer this question. The first component in these words. working-man. Word composition is one of the most productive ways of word-formation. and spaceship. The non-idiomatic compounds can easily transformed into free phrases: air mail . is one of the three most productive types in Modern English. the other two are conversion and affixation. when the combination seaman was first used it was not difficult to understand that it meant “a man professionally connected with the sea”. and the syntactic structure. degree of semantic independence of elements. Republica Moldova THE DEGREE OF SEMANTIC INDEPENDENCE OF ELEMENTS IN IDIOMATIC AND NON-IDIOMATIC COMPOUNDS It is possible to say that all languages are investigated daily because they change every time. Or. that is. Thus. sleeping-car. spaceman. This type of word-building.“mail conveyed by air” or night flight .“flying at night”. differentiating them from seagoing craft. Olga PASCARI Universitatea Liberă Internaţională. in which new words are produced by combining two or more stems. and also aircraft to name the machines designed for air-travel. 1986. airman.108). Compounds. and so they need not be listed in dictionaries. aircraft. reading-room. The semantic unit of the compounds seaman. spacecraft. air and outer space advanced. the question of correlations of the separate meanings of the constituent parts and the actual meaning of the compound. The logical integrity of the new combination is supported by solid spelling and by the unity of stress. airship. build on the model of airman. p. Yet. the compound is said to be transparent or non-idiomatic. let us consider the following groups of examples. aircraft. a sleeping-car is 134 . When the meaning is not only related to the meaning of the parts but can be inferred from it. new notion were created. Chişinău. though certainly fewer in quantity than derived or root words. Here the meaning of the constituents add up in creating the meaning of the whole and the referent either directly or figuratively. denotes an action or state of whatever or whoever is characterised by the word. Such compounds are like regularly derived words in that their meaning is readily understood. still represent one of the most typical and specific features of English word-structure (Арнольд. When aviation came into being the same formula with the same kind of motivation was used to coin the compound airman. evening-gown. notion possessing enough relevant distinctive feature to ensure their separate existence. spacecraft and spaceship. means of word composition. if taken as a free form. dining-room. Spaceman .

1997. was used in the 16th century meaning “payment exacted by freebooting chiefs in return for immunity from plunder”. Similar enigmas are encoded in such words as man-of-war ("warship"). p. but an insect. horse-marine ("a person who is unsuitable for his job or position"). whereas bluebottle may denote both a flower and an insect but never a bottle. A compound may lose its motivation and become idiomatic because one of its elements is at present not used in the language in the same meaning. chatterbox.not a car that sleeps (cf. straphanger (1. He also compared wheel-chair and push-chair. of the word becoming more restricted in sense. Yet. butter-fingers ("clumsy person. 1974. good-for-nothing. pick pocket.112). merry-go-round ("carousel"). It is clear that in all these compounds the meaning of the whole word cannot be defined as the sum of the constituent meanings. the meanings of the constituents of the compounds of this second group are still transparent: you can see through them the meaning of the whole complex. and yet wheel chairs are for invalids and push-chairs for infants.96). They look interchangeable since all push-chair have wheels and almost all wheel-chairs are pushed . Its second element. At least. lazybones. mother-of-pearl ("irridescent substance forming the inner layer of certain shells"). We shall call idiomatic such compound the meaning of which is not a sum of the meaning of the determinant and the determinantum (Leech. one who is apt to drop things"). p. (3) In the third group of compounds the process of deducing the meaning of the whole from those of the constituents is impossible. a compound may be very different in meaning from the corresponding free phrase. blackbird. Thus a blackboard may be not a board at all but a piece of linoleum or some other suitable material. it is clear that a blackbird is some kind of bird and that a good-for-nothing is not meant as a compliment (Арнольд. (2) Blackboard.34). nor is a dancing-hall actually dancing (cf. G. dancing pairs) (Quirk. “chair which has wheels and chair which one pushes”. The process of changing the meaning in such words has gone so far that the meaning of one or both constituents is no longer in the least associated with the current meaning of the corresponding free form. the expression in his opinion is suggestive of solidifying and shrinking of the denotation . "a passenger who stands in a crowded 135 . Its colour is not necessary black. In these compounds one of the components (or both) has changed its meaning: a blackboard is neither a board nor necessarily black. is a person. lady-killer. p. football. pink bluebells or an entirely confusing statement like: Blackberries are red when they are green. despite a certain readjustment in the semantic structure of the word. 1986. The key to meaning seems to have been irretrievably lost: ladybird is not a bird. whodunit ("detective story"). and a lady-killer kills no one but is merely a man who fascinates women. a sleeping child).Leech calls this not idiomatic but petrified meaning. The shift of meaning becomes much more pronounced in the second group of examples. Idiomatic Compounds On the other hand. bluestocking. on the contrary. wall-flower ("a girl who is not invited to dance at a party"). tallboy is not a boy but a piece of furniture. The word blackmail has nothing to do with “mail ‘post”. mow obsolete except in Scottish . His examples are: a trouser-suit which is not just a “suit with trousers” but “suit with trousers for women”. Knowing the meanings of the constituents a student of English can get a fairly clear idea of what the whole word means even if he comes across it for the first time. and yet the speech community quite calmly accepts such seemingly illogical word groups as a white blackbird. This motivation is now forgotten and the compound is idiomatic. a chatterbox is not a box but a person. football is not a ball but a game. These compounds are called idiomatic.

Bauer. They are based on the degree of semantic cohesion of the constituent parts. (1974). leur structure syntaxique. (1997). London: Penguin Book. Semantics. you are a perfect lady-killer. soit les modes de composition. G. Moscow: Visshaia shcola. В. as a sum of the direct meanings of its constituents. BIBLIOGRAPHY Арнольд И. Par exemple. (1983). Par exemple. Семантическая структура слова в современном английском языке и методика ее исследования. A Comprehensive Grammar of the English Language. "a book of light genre. RÉSUMÉ 136 . dans les composés idiomatiques. LE DEGRE D'INDEPENDANCE SEMANTIQUE DES ELEMENTS DANS LES COMPOSES IDIOMATIQUES ET NON-IDIOMATIQUES La composition est l'un des trois moyens les plus productifs de la formation des mots en anglais contemporain. In this joke. En ce qui concerne les composés non idiomatiques. and degree semantic independency. The suggested subdivision into three groups is based on the degree of semantic cohesion of the constituent parts. étant donné que le sens global ne représente plus la somme des sens constitutifs. Par contre. Les composés sont décrits à partir de différents points de vue et sont classés à leur tour selon des principes différents : soit prenant en compte les parties du discours qu'ils représentent. I make no distinction between the sexes. If we examine the non-idiomatic compounds they seem to represent compounds whose senses can really be described as the sum of their constituent meanings. while the woman patient means to compliment the doctor on his being a handsome and irresistible man. 2. constitutive element. il est pratiquement impossible de reconstruire la signification à partir leurs parties constitutives. The compounds whose meanings do not correspond to the separate meanings of their constituent parts (2nd and 3rd groups listed above) are called idiomatic compounds. L. p. doctor. R. nous pouvons dire que leur signification peut être déduite à partir des parties constitutives. il est facile de comprendre ce que signifie “classroom” ou “ bedroom mean”. L'article est entièrement consacré au du degré d'indépendance sémantique des éléments constitutifs à la fois dans les composés idiomatiques comme dans les composés non idiomatiques. mais une personne inapte pour le poste qu'elle occupe Mots-clés : Idiomatic. As for the idiomatic compounds their meanings do not correspond to the separate meanings of their constituent parts. Doctor: Oh. enfin.45). In conclusion we would like to say that the degree of semantic independence of elements is of great importance. 1983. no! I assure you. the kind of book one is likely to read when travelling in buses or trains"). he takes or pretends to take the word lady-killer literally. Patient: They tell me.bus or underground train and holds onto a strap or other support suspended from above". in contrast to the first group known as non-idiomatic compounds. my dear madam. compound word. ou. ou bien le degré d'indépendance sémantique des éléments. (1986). Essex: Longman. Leech. The following joke rather vividly shows what happens if an idiomatic compound is misunderstood as non-idiomatic. trash. “ horse-marine” est loin d'être un cheval marin. et al. English Word Formation. meaning. Quirk. no. the third group representing the extreme case of cohesion where the constituent meanings blend to produce an entirely new meaning (Bauer. Cambridge: Cambridge University Press.

1996:483) 137 . G. even indispensable vehicle for conceptualizing and conveying new knowledge. in technical usage the words area really the representatives of the “objects”. Galaţi METAPHOR TRANSLATION IN ELECTRONICS TERMINOLOGY Introduction In the process of establishing links between the world and the language of science.” (Boyd. Structural linguists. thus misleading and distorting the judgment. Application of analogy and metaphor was therefore considered to blur the accuracy of knowledge representation. the use of metaphor to govern reasoning and behavior based on that reasoning. discovering ever deeper levels of cognition. These conceptual correspondences or mappings usually follow a subconscious pattern of comparing items from different domains which share some minor but obvious characteristics. scientific language was believed to deal only with strictly defined categories. Empiricist philosophers suggested that metaphorical use of language might lead to imprecision and ambiguity. regard the lexis of science as being strictly monosemous.” (Coşeriu. metaphor is today accepted not only as a figure of speech. By this I mean the task of introducing terminology and modifying usage of existing terminology. Lakoff sees metaphor not as a figure of speech. They are considered to be the main mechanism through which we comprehend abstract concepts and perform abstract reasoning. metaphor might distort the scientific thought by conveying wrong ideas and lead to imprecision and vagueness due to its conceptual open-endedness. According to the empiricist view. namely the objects of the discipline in question. This view is based on empiricist belief that the scientific concepts are acquired through accurate sense perceptions in such a way that they correspond to strictly defined entities in the world. but also as a mode of thought and a valuable. This.Oana Magdalena CENAC Universitatea “Dunărea de Jos”. signification” and “designation” coincide in this case whereas in the domain of the “natural” language they must necessarily be separated. many great thinkers have banned metaphor from scientific use. 1981:48) Accommodation of scientific language to the development of science is a continuous process. Coseriu believes that technical vocabulary is simply a nomenclature and as such not structured on the basis of language. Quite to the contrary. the possibility for understanding novel extensions in terms of the conventional correspondences Over the centuries. metaphors play a very important role. 1996:447) New concepts issuing from our experience are structured in the first place on the basis of their interaction with other concepts. similarly. Analogy and metaphor are therefore frequently described as “central to scientific thought” (Gentner and Jeziorski. The meanings of terms constantly change as the amount of knowledge about them increases. scientific theories are constantly being replaced by more revealing and more accurate theories. Similarly. but as a mode of thought defined by a systematic mapping from a source to a target domain and characterized by: systematicity in the linguistic correspondences. He claims that “since. Boyd claims: “The use of metaphor is one of many devices available to the scientific community to accomplish the task of accommodation of language to the casual structure of the world. but rather on the basis of extralinguistic reality. however. Consequently.

In this process some kinds of experience are structured preconceptually.”current drain” the amount of current a circuit draws from a power supply. Thus. when scientists started studying the forces acting between certain materials. 1964:53). câmp electric. circuit electric luminos). since electric current basically involves the motion or flow of electric charges. 1993:29) Take for example the word electricity. These terms were used for some time in Romanian electronics terminology. We shall compare the metaphorical models of English and Romanian electronics terminology in order to point out the mechanism of structuring the metaphorical models across languages. If we continue observing the lexeme electricity.e. condensator) was initially called “lighting collector” (Rom. However. like truth. Black 1996:25). we understand experience via metaphor. i. Our examples from the electronics lexis have shown that other metaphors are frequently structured around the basic metaphorical expressions. condenser (Rom. These metaphors are predominantly based on correspondences in our experience. Metaphorical expression in the electronics lexis The analysis of the electronics leis will show that a great number of electronics terms are of metaphorical origin. using expressions to fill in the gaps in the lexicon (cf. By mapping properties from sources to target domain. Lakoff speaks of “image metaphors”. but in the seventeenth century. Such metaphorical expressions. Some authors express doubts whether such expressions might be nothing more than the cases of catachresis. if it rubbed with a cloth. due to the fact that a century earlier Benjamin Franklin noted that lighting was a form of electricity. Here is another metaphor among the basic lexemes of electronics science. Lighting is a word created by metaphorical extension. condensator etc. A variety of metaphor types are encountered in the language of electronics. “ripple current” presence of an alternating current 138 . according to Anderson’s definition “involve the application of a word or expression that properly belongs to one context to express meaning in a different context because of some real or implied similarity in the referents involved” (Anderson. Six hundred years BC a Greek philosopher noted that the amber (“electron” in Greek) attracts light particles. thus creating a set of correspondences between source and target domains. “electromagnet” was “lightning magnet” (rom. they have another function: they also reveal aspects of reality as yet unseen. again using metaphors. in domains lacking such preconceptual structure. However. but they did not last long and were soon replaced by internationalisms such as electromagnet. created in analogy to the current of water or current of air on the basis of common characteristics of motion.Lakoff develops the “experimentalist” account of knowledge. concepts of positive and negative electricity were introduced. comutator de iluminare). we shall see that today it has several meanings. We structure our reality by our conceptual schemes. magnet de aprindere) and electric field was “lighting circuit” (rom. In some cases they are also based on image similarity. one of which is synonymous with the lexeme “electric current” or shorter “current”. thus influencing our thought process. Thus. This phenomenon remained a curiosity for twenty two centuries. metaphors conceptualize new knowledge. claiming that knowledge. A century later. is relative to understanding. the phenomenon got its name after amber. In our example of electric current we shall further have current source. a “point from witch the current flows. defining them as “isolated one-shot mappings from a single conventionalized mental image” (Lakoff.

Contrastive analysis of metaphorical models in English and Romanian a. the unwanted stray current that flows across the surface on an insulator or an insulating material.“a group of electrons having a common energy level that forms part of the outer structure of an atom” In the first example the metaphor is created on the basis of similarity between grass and “closely spaced. sharp. “leakage current”.prag Branch – ramificaţie bridge . Current in the reverse-biased region is usually much lower. for example. Thus. Parallel mappings If metaphorical models in English electronics lexis are compared to the Romanian ones. However. in which the groups of electrons associated to the nucleus are logically described as shells. however. In Romanian translation. we shall see that their conceptual and semantic productivity is based on analogy. b. Divergent metaphorical models in the two languages Contrastive analysis of metaphorical models in English and Romanian electronics lexis have parallel structures in the two languages.pod Bundle – fascicul stack . like a current of a river: In the forward. current rises rapidly….curent de scurgere Current source – curent electric emiţător Current drain – curent de descărcare/debit Leakage current – curent de scurgere Ripple current – curent de ondulaţie. curent al zgomotului de fond. in which the characteristics of human beings are attributed to electric charges. as seen in the following examples: 139 . etc.g. sharp. Similar differences can be found in another metaphorical model. we shall prove that most of them have parallel metaphors in the two languages: Current flow . and is quite high. the above described metaphorical model of current and the lexemes grouped around it.stog Head – cap loop – buclă. Parallel metaphorical expressions can be found in all branches of the electronics lexis in the two languages: Field – câmp wave – val Avalanche – avalanşă threshold. Grass -“ the pattern produced by random noise on an A-scope. the mediator between the source and the target concepts is the metaphorical model of atom. the current flow may be high and low. we speak of little and big (magnitude) of current. closer examination will reveal that a particular metaphorical model rarely overlaps in all its parts. for example.bias region. in a number of examples the given metaphorical model was found to be more consistently applied in English than in Romanian. e. a number of equal mappings will be found in the two languages. constantly moving pulses on the base line” Shell . In English. it appears as closely spaced. If we take. constantly moving pulses”.component in a direct/current signal. however. One or more features of the source concept are integrated to produce a new concept and its expression. spiră Node – nod al unei reţele shell – înveliş electronic Fiber – fibră grass – ondulaţii ale bazei de timp datorită zgomotului electric If we look at definitions of the given lexemes in electronics dictionaries. In a second example.

or does not use it at all. according to patterns of their conceptual and semantic features. The number of electrons released depends on frequency. but “leaves” the surface of the conductor. If we accept the view that the semantics of a word may be defined as a combination of different types of meaning. In a number of cases we shall find another type of divergence in a metaphorical structure of the two languages. 4. a great part of the metaphorical component is lost. we shall discover that. Lexemes reed and foiţă (little leaf or thin leaf). Thus. although different. it does not escape. The given examples illustrate the case when one language uses the metaphor where another language uses it less consistently. metaphors in the two languages usually point at the same or at similar features of the conceptual category. we can embrace the idea of vital function metaphors in scientific thought as a basic mechanism which helps us to understand abstract concepts by means of concrete concepts. defined as “a thin bar located in a narrow gap and made to vibrate electrically. in Romanian. the broken bond is re-established 2. belonging to different metaphor types. concepts and terms that will serve as vehicles of thought and will both enable communication of existing knowledge and encourage further research and discoveries. When an electron meets a hole. 140 . In the process of structuring our experience. but it “moves chaotically”. Conclusion Once we have rejected the empiricist conception of linguistic precision and accepted the dependence of scientific knowledge on our interaction with the world. They are used to denote “a figure such as circle or ellipse enclosing an area of intensified response”. 3. metaphors help us to structure categories. clipire If we analyze the conceptual structure of the given lexemes. since they are structured by different metaphors. Lexemes lobe and petală (“petal”) are created with reference to the feature of a PARTICULAR SHAPE. Electrons acquire sufficient energy to break the bonds and jump into the conduction band. are structured on the basis of the fact that something is THIN and VIBRATE. using a different metaphor.1. Analysis of the electronics lexis has revealed a great number of expressions of metaphorical origin. each language. 6. In the Romanian translation. The feature of being WIDENED at one end is the basis of parallel metaphorical lexemes horn and pâlnie: “a radiating device that is essentially a cylindrical or rectangular pipe whose surface flares from a narrow entry to a wide exit”.foiţă beat – licărire. 5. but different associative meanings. When an electron moves randomly about in the crystal. magnetically or mechanically by forcing air through the gap”. we could say of the above pairs of metaphorically created English and Romanian lexemes that they have the same conceptual. electron does not wander at random. however. Electrons reach sufficient speed to escape from surface of the conductor. Thus we have examples of lexemes in electronics lexis of the two languages: horn – pâlnie pin – ac cu gămălie lobe – petală reed . Electrons detach themselves and wander at random within the crystal lattice. the possibility is that will meet a hole. Both languages use metaphors to describe a conceptual category.

Ortony (ed. Metaphor and Thought.533-542. in a number of cases the metaphorical model was found to be more consistently applied in English than in Romanian. Gentner. Gunter Narr Verlag. Lakoff. Black.19-41. The examples of metaphorical patterns used in the electronics lexis have shown that in the process of creating metaphorical mappings. W. in the case of parallel mappings existing between the two languages. Thus. The Ubiquity of Metaphor. Starting from Newmark’s strategies of rendering a text from a source language into a target language. The analysis has shown that most metaphorical models have parallel mappings in the two languages. one by one. (1996) – “More About Metaphor” in A. p. 1985.). Ortony (ed) Metaphor and Thought. in A. Journal of Genetic Psychology. 202-251.27-36. (1996) – “The Shift from Metaphor to Analogy in Western Science”. Cambridge University Press. D. p. Benjamins. p.The comparison of English and Romanian metaphorical models has revealed patterns of similarities and differences between the two languages on this level. The comparison of these metaphors reveals some traits of the fundamental conceptual mechanism of metaphorical mappings in the scientific lexis. Amsterdam. 7. (1993) – “The Syntax of Metaphorical Semantic Roles” in J. H. p. Cambridge University Press.) Metaphor and Thought. it is obvious that language provides a key which helps us unlock. a translator should reproduce the same image in the target language. Boston. It is worth mentioning that in the examples employed for different purposes. (1964) – “Metaphor and Theory Charge: What is “metaphor” a metaphor for?” in A. However.) Metaphor and Thought. the doors of cognition. REFERENCES: 1. Dordrecht. R. Kluwer Academic Publisher. (1964) – The Psychology of the Metaphor. 2. (1985) – “The Translation of Metaphor”. P. Lakoff. A closer examination of the six sentences highlighted the use of another strategy of translation i. (1999) – “The Contemporany Theory of Metaphor”. M. G. Newmark. 5. 4. we could also demonstrate the use of the metaphors at different levels: noun phrases (see section 2 and 3a). London.e. Ortony (ed. In another type of divergence the two languages use different metaphors to conceptualize the same experience. Tübingen. in A. Cambridge University Press. p. Boyd. we may argue that. Another interesting situation is that in which characteristics of human beings are applied to the electric charges. (see section b). G. and Geckeler. 8. Pustejovski (ed. Ortony (ed. E. adjective and verb phrases (see section 3b). Anderson. C. 3. and Jeziorski. p.) Semantics and the Lexicon. (see section a). Cambridge University Press.53-73. there is a rich interaction between the language and the world. Whatever the answer. This interaction could be adequately expressed by the question put by Kuhn: “Does it obviously make better sense to speak of accommodating language to the world than of accommodating language to the world than of accommodating the world to languages? Or is the way of talking which creates the distinction itself illusory? Is what we refer to as “the world” perhaps a product of a mutual accommodation between experience and language?” (Kuhn 1996: 541-542). and Rene Derven. M. 105. to replace the image in the source language with a standard target language which does not clash with the electronics terminology of the target language (see section b). 141 . in Papprotte.481-532.C. (1981) – Trends in Structural Semantics. a closer examination reveals that there is rarely a consistent overlapping of all elements of a metaphorical model in both languages. 6. Coşeriu.

Kuhn. Cambridge University Press. metaforele joacă un rol foarte important.) Metaphor and Thought. metaforă. p. Un tip aparte de metafore sunt reperabile în domeniul terminologiei electronice. În lucrarea de faţă. Ortony (ed. Cuvinte cheie: terminologia electronică. REZUMAT În procesul de stabilire a legăturii dintre lume şi limbajul ştiinţei. (1996) – “Metaphor in Science”. Acestea sunt considerate a fi principalul mecanism prin care înţelegem şi elaborăm concepte abstracte. in A. ne propunem să comparăm modelel metaforice din cadrul termonologiei electronice româneşti şi engleze pentru a puncta mecanismul de structurare a acestora. model metaforic TRADUCEREA METAFOREI ÎN TERMINOLOGIA ELECTRONICĂ 142 .S. 533-542.9. T.

crimes and offences. Studying these items point to the intention of partially leaving the strictly linguistic area and approaching associated social. we target a corpus of semanticallyrelated words and envisage their socially-determined lexical evolution. There is a clear sociolinguistic connection between the social status or function of a speech-community and the register or the tone of the verbal legacy left by it. here limited to the relation between activity and vocabulary. texts are not its main object. A sample dictionary corpus on 19th and 20th century police terms is the starting point of several significant semantic fields reflecting the key concepts: ranks. As any specialised vocabulary. Bucureşti ON THE ENGLISH LAW ENFORCEMENT VOCABULARY – ACKNOWLEDGEMENT AND ARGUMENTATION – This paper envisages the emergence and development of the English law enforcement vocabulary from the perspective of historical sociolinguistics. However. reformations. not police discourse. The emergence of law enforcement as a self-governing social entity. names of police officers. equipment. Specialised lexis and its development are closely connected to the evolution of the users’ community. the invention of the motor car and telegraphic communication. arbitrariness and corruption in police. Only by combining the case histories of these words with those of similar background or meaning and the social determinants of the language can we trace the complex changes within this specialized language. Thus. traditions.Ileana CHERSAN Academia de Poliţie.[2] All developments have linguistic consequences. duties and powers. some more direct than others: class and gender perceptions of police. These features can be clearly seen in the efforts to standardize.”[1] The law enforcement in the UK has developed a specialised terminology starting with the first attempts to regulate police work and duties in the 14th century. connected to and influenced by other systems further on advocates for a closely cut specialized vocabulary. the law enforcement vocabulary is made on the one hand of frequently used common words included and specifically marked in general dictionaries 143 . Individual histories of words relate to a larger development in history. refine and fix the English language. pre-war strike waves. the well built institutional framework. the Police Act of 1919. The names of police officers are considered both diachronically (19th century versus 20th century) and synchronically (the level of formality). the emergence of professional criminals. here we study police terminology. cultural and even political phenomena. as “language is the living history of the human soul. the relation and its overlapping with non-specialized language address a functional evaluation of the language. ideology and reforms attribute a restricted meaning to some elements within the law enforcement vocabulary. defining law enforcement in its key moments as a self-governing institution. the making of Home Office. the old and the new police. or police technolect. punishments. as well as innovation. Unlike the field of legal sciences. The two key timeframes .the 19th and 20th centuries . Historical sociolinguistics shows the relation between language and society reflected in its historical dimension.are characterized by a search for stability. which attach specific value to the lexemes under question regardless of the field they feature. order and the value of regulation. Specific terminology.

the trademark of law enforcement vocabulary. referent or hyponym. DOB Slang filth nick dirtbag deuce Latin modus operandi corpus delicti post mortem Clippings photo-fit E-fit rap sheet cybercrime sarge The advantage of grouping words in semantic fields is that they reveal a heavy load of semantic changes. legal. Besides linguistic sources we also use materials describing the institution of law enforcement. criminal record). Longman – Lexicon of Contemporary English (Section Courts of Law and Legal Work). punishment). crime. chief inspector). perjoration (copper). blood sample. strictly specialised units. The Oxford Dictionary of Law. changes of register (meter lady). thesaurus and corpora. which can be later on linked to the structure of society itself. modus operandi. drug dealing. The corpus analysed comprises sets of lexical items sharing a stem. interesting variations even if not entirely predictable. British police history. illegal immigrants. They are equipped with their definitions of various meanings from dictionaries. mount an operation. Thus. mostly based on one specialized material.) and even images (associating the mental lexicon with a picture thesaurus for terms difficult to describe). a third part lists technical.and selected according to frequency (police. they may have other uses. 144 . mug shot. considering. constable). changes of meaning (generalisation.[3] Jargon Specialisation mule mole stab vest law enforcement Technical words identity kit bulletproof ballistics alias Acronyms and abbreviations GSR TOD Vic. linguistic and social. determined by shared context. amelioration. Oxford Thesaurus. characterised by univocity and monoreference (E-fit. speedcuffs). on the other hand there is a set of words which partially overlap another specialised lexis – military. Thus. Encyclopædia Britannica. borrowings (sergeant. along descriptive nouns. compounding (shoplifting. British National Corpus. verbs and collocations (adjective-noun. which provide a useful tool to investigate semantic relations: Oxford English Dictionary. research can be both paradigmatic and syntagmatic. Some of the semantic features may not be the ones we selected when setting the corpus. When building lexical fields we start from the centre to the outer limits. etc. uniforms. The table below is but an empirical example. specialisation (constable). in the root vocabulary or as part of other specialised vocabularies. the English police vocabulary development is reflected in lexical changes: invention of new terms by naming new referents (CS spray. from prototype to periphery: the same word may appear in different fields and feature under various dictionary entries. (Police Officers and Forces under the heading: Society). social sciences – challenging each other’s relevance and primacy of use (ranks. euphemism). police tactics. inside job. adjectives. These two sets of resources are simultaneously checked against each other. seize assets. removal of obsolete words from the vocabulary. The core terms. frequency and specialised meanings are basically the law enforcement vocabulary. verb-noun) determined as a part of law enforcement vocabulary (convicted criminal. Perp. law). handcuffs). organised in hyponyms (manuals. WordNet (hierarchical relations between words). hit-and-run. The scope of the field shows the variation in size of both categories. encyclopedias. a linguistic feature.

detective. The removal of obsolete words from usage is another type of lexical change: rattle. The change of the meaning in time is a process connected with the inset of new social needs. we can only categorize them according to various criteria. pilferage.mainly Norman French: sergeant. means of transport. burglary. the long arm of the law) or metonymy (Peelers. administration. Thus. law . duty belt. 145 . search. Black Maria. cyber crime. synonymy and meronymy. superintendent. assault. restraints. officer. arrest and detain protect life and property detect and apprehend criminals prevent crime formal informal weaponry vehicles Law enforcement LAW ENFORCEMENT duties and powers police officers equipment constable. carriage uniform and body helmet. fine. ranks high-rank inspector. commander. rape. manslaughter crimes and battery. Starting from a set of words selected from Oxford English Dictionary and WordNet by the shared seme public official who enforces the law. the words reflect institutional components: ranks. The first step of making the corpus was listing all police terms and selecting central terms according to frequency and relevance. which once meant commander of an army). bicycle. copper. probation One type of lexical change is the appearance of new words. hit-and-run are only a few examples. employing a metonymy which indicates the address where they camped. Bobbies). helicopter. institutions. old Bill. torch. This information has a historical and linguistic relevance and is only a piece of the intricate puzzle of specialised meanings. constable. CS spray panda car. via perjoration (constable. conditional discharge. metaphor (Head of Police. pilferage. rattle.and other languages . policeman flatfoot. GBH offences against property Fraud. invented. branch of police. sergeant stop. whistle. shoplifting punishment serious Death penalty. horse. Another frequent technique of obtaining new words is compounding: detective chief inspector. pickpocket. truncheon.army. insignia. uniform and equipment. van. bobby. arson. commissioner low-rank constable. motorcycle. crimes. The next step was building semantic fields (institution components) and distributing the other terms in the selected fields according to hyponymy. life imprisonment light community work.Another source is the documentation following the making and development of law enforcement as a governmental agency and social pole. From such a document[4] for example we find that one of the first names attached to police officers in the UK at the end of the 18th century was Bow Street Runners. baton. due to the large extent of their possible linguistic analysis. radio protection structure constabularies territorial and special building divisions Metropolitan Police Service against the person homicide: murder. larceny. shoplifting. borrowed from the predecessors of police . bullet-proof vest. meter lady taser. forgery.

It is derived from Robert Peel (Bobby being the usual nickname for Robert) the founder of the Metropolitan Police.[6] generic Slang archaism positive bobby + + +/+ constable + + officer + + gumshoe + grass + copper + + dogberry + + - Some meanings show close resemblance or even potentially identical component sets. thus causing flat feet. though it can occur with a mixture of affection and slight irony in the phrase "village bobby". etymology. acknowledged by the institution.bobby bluebottle bogey border warren Bow Street Runner Body-guard beadle bull busy constable cop copper care-taker detective dogberry dick flat foot / splayfoot flattie flat-footed flat feet fuzz gendarme guard grass / grasshopper gumshoe hawkshaw jemadar jack keeper knocker-up knickers lollipop lady mug mug john meter maid / lady nark / narc patrolman peace officer peeler peon pig pointsman police officer policeman police policewoman / matron police lieutenant Paddy Portreeve Posse comitatus plainclothesman officer old Bill rozzer runner shamus slop sentry sowar shoofly speed cop sheriff splay foot splay-foot trap tail thief taker trooper the Sweeney the force the rank warder warden watchman What distinguishes them is either their emergence and persistence in time. inspiring the television series The Sweeney. Flatfoot refers to the large amount of walking that a police officer would do. for example. Bobby. The synonym fields in 146 . Nickers relates to an officer "nicking" suspects i. origin. register.[5] Police names can be categorized according to age. and units reflecting socio-cultural attitudes in the community (street and criminal slang. a cell in either a prison or police station). although pluses and minuses do not necessarily mean the same thing. and taking them to "the nick" (i. from Sweeney Todd. is not widely used in Britain now. We can clearly identify and distinguish levels of formality: specialised terms. invented as the police were always too "busy" to help. detective films and stories). nowadays referring to the local community police officer. their level of formality or a combination of these. there are at least 13 different explanations. Peeler also comes from Robert Peel. according to the Metropolitan Police themselves. Cop or Copper refers to "one who captures or snatches".e. Old Bill is a term in use in London among other areas. mono and poly semantism and their development. inspiring the television series The Bill. frequency. arresting them. but is sometimes used in Northern Ireland.e. Bizzies is a Common Liverpool slang term for the police. it has largely disappeared in Britain. the language of the media. Sweeney is a Cockney rhyming slang for the Flying Squad. The origin of this nickname is obscure. compounding.

A Political and Social History. W.. the semantic field of police officer may be represented in a diagram. G.com [6] Nida. displaying register on a formal/informal axis and history on an archaism/neologism axis. Oxford Dictionary of Law Enforcement. Basil Blackwell..26 [2] Hughes. NOTES [1] Barfield. E. hopefully. Componential Analysis of Meaning.25 [5] Oxford Reference Online http://oed. a better understanding of the relations between them and more importantly.. Police Training Manual.. A future research can involve a thorough classification of the sets of words according to various criteria. A Social History of the English Vocabulary. McGraw-Hill International. London. London. London: Longman English. 7th edition. (1953). displaying diachronic changes similar to the social mutations within the field it describes. Angela (2002) Lexic comun. Words in Time. Jack and English. Auden. History in English Word. p. It proves the existence of an English police vocabulary and the fact it reflects the social reality of this field. Police Training Manual. A Political and Social History. 1953. 7th edition. Clive (1996). The police vocabulary is organised according to the taxonomy of the police as an institution and has developed alongside the institution itself. Paris. Longman.5 [3] English. London: SteinerBooks Bidu-Vranceanu. Oxford: Oxford University Press 147 . O. lexic specializat. of the changes in the relations between them. Subsequently. p. literary academic technical constable constable detective marshal tracer chief bobby patrol man peeler turnkey meter lady gaoler flatfoot trooper copper screw fuzz cop pig filth slang colloquiallism archaism neologism This study is the first step which offers positive and argumented answers to questions related to the emergence and development of a specialised vocabulary. 1996 p. 1988. Brian (1992). The English Police. 235-244 [4] Emsley. London. a cross-linguistic reference and comparison and. The English Police. Steiner Books.this linguistic sector tend to divide into registers. Owen. Mouton. C.. which also reflects the historical development of the language. London: McGraw-Hill International Gooch.. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti Emsley.H. Michael (2007). p. 1975 REFERENCES Barfield. Graham and Williams. J. History in English Words. London.. The diachronic and synchronic perspectives on the terminological fields will ultimately stand as evidence of the development of the English law enforcement vocabulary throughout centuries.

Cette étude arrive à mettre en évidence l’existence d’un vocabulaire de police en anglais contemporain structuré selon le modèle de l’institution qu’il décrit. Le lexique spécialisé du domaine de la Police est constitué de mots qui connaissent une large circulation en langue commune. An Introduction to Language and Society. versatiles et soumis à l’évolution sémantique. London: Basil Blackwell Kramsch. en même temps. “handcuffs”. Paris: Mouton Trudgill. celui juridique ou encore celui économique – suppose une approche interdisciplinaire de l’anglais. “uniform”.com WordNet Reference Online. Claire (2008). tels le vocabulaire médical. inclus et marqués du point de vue diastratique dans les dictionnaires de langue générale et mis en évidence par leur degré de fréquence (“police”. London: Oxford University Press Nida. interdisciplinarité. (“ranks”. 148 .Hughes. Oxford Reference Online (Oxford English Dictionary. Sociolinguistics. “crime”. A Social History of the English Vocabulary. Eugene (1975). menée sous l’angle de la sémantique lexicale et de la sociolinguistique historique. Le classement de ce type de vocabulaire avec ceux qui y sont déjà consacrés. Language and Culture. spécialisé. Peter (1995). Le point de départ de cette recherche se trouve dans l’établissement d’un corpus de dictionnaire de type thésaurus. “punishment”).edu/ RÉSUMÉ LE VOCABULAIRE DE LA POLICE EN ANGLAIS : IDENTIFICATION ET ARGUMENTATION La constitution et l’évolution du vocabulaire de la Police dans le Royaume-Uni de la Grande Bretagne représente une direction de recherche insuffisamment exploitée. http://wordnet. London: Penguin Books Ltd. Geoffrey (1988). Oxford Dictionary of Law) http://oed. Words in Time. “GSR”). Componential Analysis of Meaning. évolution sémantique.princeton. cette fois-ci. Ce corpus comprend des groupements de mots apparentés sémantiquement et qui forment des champs ou des schémas unitaires mais. “law”) et sur certains élements strictement spécialisés (“E-fit”. Mots-clés : lexique de la Police. termes qui se superposent partiellement sur un autre lexique.

• particularizare: Citeşte cărţi toată ziua – cu precădere romane. Aşadar. • excepţie: Îi plac fructele cu excepţia bananelor. În LMk relaţiile de hiponimie sunt mai bine puse în evidenţă prin analiza semică a definiţiilor terminologice. în speţă hiponimia. Cu alte cuvinte. propoziţia Aceasta este o lalea implică Aceasta este o floare. vezi Bidu-Vrănceanu. aşa cum s-a demonstrat. organizate riguros pe baza supraordonării” (Săpoiu 2010: 258). întrucât. În ceea ce priveşte modalitatea de exprimare a hiperonimelor şi hiponimelor (pentru detalii. alături de cea sintagmatică. ECOMARKETING / MARKETING 149 . dar care. poate contribui la o mai bună organizare a unui limbaj de specialitate. Hiponimia este „relaţia lexicală care corespunde incluziunii unei clase în alta” (Cruse 1986: 88). pisoi = pisică tânără). • comparaţie: Nu sunt flori mai frumoase decât trandafirii.172). 2) Unităţi lexicale aflate în raport de hiponimie apar adesea în structuri precum: • coordonare: câinii şi alte animale. CIBERMARKETING / E-MARKETING / INTERNET MARKETING / MARKETING ELECTRONIC. în anumite situaţii. a sensului specializat. Este vorba de incluziunea hiponimului (termenul subordonat) în hiperonim (termenul supraordonat) (Depecker 2002: 134). Această incluziune poate fi extensională (se bazează pe referinţă: referenţii desemnaţi prin hiponim sunt incluşi în clasa referenţilor desemnaţi prin hiperonim) sau intensională (are în vedere sensul şi este pusă în evidenţă prin analiza semică: hiponimul are mai multe seme decât hiperonimul) (Bidu-Vrănceanu 2007(a): 131-132). se aplică următorul test: X va fi considerat hiponim al lui Y dacă propoziţia A este f(X) implică dar nu este implicată de A este f(Y) (Cruse 1986: 88). analiza paradigmatică. precum şi la o descriere mai eficientă. Pentru a verifica implicaţia unilaterală care stă la baza relaţiei de hiponimie. sunt metodele de analiză specifice terminologiei „externe” (socioterminologiei) (Bidu-Vrănceanu 2010: 15-19). cât şi compuşi sau sintagmatici. întrucât referinţa multor termeni interdisciplinari şi/sau comuni cu LC este restrânsă prin diverse mecanisme definiţionale. Un exemplu evident de hiponimie în LMk îl constituie relaţiile pe care termenul MARKETING (hiperonim) le stabileşte cu hiponimele sale: AGROMARKETING / MARKETING AGRICOL. dar nu şi invers (exemplu preluat din Bidu Vrănceanu 2007: 133). Bidu-Vrănceanu 2010: 16). în LMk ele pot fi atât termeni simpli.Roxana CIOLĂNEANU Academia de Studii Economice din Bucureşti HIPONIMIA CA MODALITATE DE ORGANIZARE ŞI DESCRIERE DEFINIŢIONALĂ ÎN LIMBAJUL DE MARKETING În această lucrare ne propunem să urmărim în ce măsură o relaţie semantică de tip paradigmatic. există şi alte teste diagnostice (Cruse 1986: 91) care însă nu sunt suficient de generale. studiul hiponimiei în limbajul de marketing (LMk) ar putea conduce la rezultate intersante. Pe lângă acest test. Aşa cum s-a arătat în diverse ocazii (Bidu-Vrănceanu 2007: 103-155. în unele cazuri. de unde reiese şi specifcul lor de marketing (vezi şi Ciolăneanu 2010: 165 . 2007(a): 135-136). „în limbajele ştiinţifice există serii bazate pe raporturi de incluziune. sunt utile: 1) Un hiponim este adesea echivalent cu o parafrază în care un hiperonim este modificat sintagmatic (ex.

să stabilească o relaţie de diferenţiere pe orizontală. TELEMARKETING: „telefon”. atunci A este mai lung decât C).să se bazeze pe o relaţie structurală de dominanţă (relaţie pe verticală). nici nu le pot aşeza în diverse relaţii de subordonare. MARCĂ DE FBRICANT. 2) MARKETING CIBERMARKETING TELEMARKETING În acest caz semul care le situează la acelaşi nivel este „mijlocul prin care se realizează marketingul”: CIBERMARKETING: „internet”. . Parţial însă. MACROMARKETING. trebuie remarcat faptul că aceste hiponime nu pot fi reunite într-o ierarhie comună. O serie interesantă şi extrem de bogată. 2) Elementele unei ierarhii trebuie să fie aranjate în aşa fel încât să formeze un lanţ continuu. Acesta subordonează nu mai puţin de 24 de sintagme care desemnează 19 concepte. lucru care poate fi catalogat drept o caracteristică a teminologiilor în formare. EUROMARKETING: „la nivelul Uniunii Europene”. formează o ierarhie de tip hiponimic dacă şi numai dacă are următoarele proprietăţi: 1) Există un singur element care se află în relaţia R cu toate celelalte elemente ale setului. cu specificarea că „relaţia de hiponimie este blocată în jos prin perifraze (prea) dezvoltate” (Bidu-Vrănceanu 2007: 135) şi tranzitivă (dacă A este mai lung decât B şi B este mai lung decât C. ştiut fiind faptul că exprimarea hiponimelor prin sintagme dezvoltate de la termenul-hiperonim este un procedeu cu largă utilizare în lexicul specializat (BiduVrănceanu 2007: 135-136): MARCĂ DE DISTRIBUITOR. catenară. Un alt exemplu îl constituie relaţia de hiponimie dintre termenul MARCĂ şi dezvoltările sale sintagmatice. un set de elemente legate printr-o relaţie R asimetrică. MARCĂ DE FABRICĂ. Se observă ezitările între exprimarea compusă şi cea sintagmatică la nivelul hiponimelor. catenară (posibilitatea de a forma lanţuri infinite de elemente). Astfel. ierarhia hiponimică PUBLICITATE poate fi reprezentată după cum urmează: 150 .ECOLOGIC / MARKETING VERDE. De asemenea. MICROMARKETING. care trebuie să fie asimetrică (dacă A implică B atunci B nu implică A). EUROMARKETING / MARKETING EUROPEAN. În organizarea ierarhică a acestor termeni am respectat următoarele condiţii care stau la baza unei ierarhii corect construite (Cruse 1986: 113 . MICROMARKETING – „la nivelul unei organizaţii”. se pot organiza după cum urmează: 1) MARKETING MACROMARKETING MICROMARKETING EUROMARKETING Cele trei hiponime sunt tipuri de marketing diferenţiate prin nivelul la care acţionează: MACROMARKETING – „la nivelul întregii economii naţionale”.117): . în care ramurile nu converg. întrucât semele care le diferenţiază nu le pot situa la acelaşi nivel ierarhic (pentru a le putea numi co-hiponime). Luând în considerare condiţiile şi proprietăţile menţionate mai sus. MARKETING PRIN TELEFON / TELEMARKETING. care permite parţial şi o organizare arborescentă de tip ierarhic o constituie cea formată de la hiperonimul PUBLICITATE.

dar nu orice tip de PUBLICITATE este PUBLICITATE COMERCIALĂ). pe verticală. zeppeline (suspendate). Toate trei se subordonează PUBLICITĂŢII EXTERIOARE care. care au ca hiperonim PUBLICITATEA COMERCIALĂ. focuri de artificii etc. etapă cu etapă. la rândul ei. Pentru a afla nivelul. catenară (PUBLICITATE – PUBLICITATE COMERCIALĂ – PUBLICITATE MEDIA – PUBLICITATE EXTERIOARĂ – PUBLICITATE STRADALĂ este un exemplu de lanţ format în această ierarhie) şi tranzitivă (dacă PUBLICITATE MASS-MEDIA este un tip de PUBLICITATE COMERCIALĂ şi PUBLICITATE EXTERIOARĂ este un tip de 151 . Prin relaţia de dominanţă.” (pentru PUBLICITATE AERIANĂ) şi „panouri fixe si mobile instalate pe diferite mijloace de transport” (pentru PUBLICITATE DINAMICĂ/MOBILĂ). „panglici colorate. componente de sens care alcătuiesc. parapante în culori.Conform structurii ierarhice de mai sus. elicoptere. PUBLICITATE INSTITUŢIONALĂ prin scopul fiecăreia: „creşterea volumului vânzărilor” vs. baloane cu inscripţii. observăm cum relaţiile de diferenţiere. avioane. pâna la baza arborelui. Ele au ca hiperonim termenul cel mai cuprinzător al ierarhiei: PUBLICITATE. Aceasta din urmă se diferenţiază de co-hiponimul său. referinţa hiperonimului de la nivelul 1 (cf. PUBLICITATE STRADALĂ este co-hiponim cu PUBLICITATE AERIANĂ. „pe internet”. Aşadar. sensul diverselor hiponime. se conturează două tipuri: PUBLICITATE DIRECTĂ şi PUBLICITATE MASS-MEDIA. pe orizontală. „creşterea valorii sociale a instituţiei”. la nivel extensional. staţii de autobuz etc. Cruse 1986 : 117. nivel cu nivel. ambele se subordonează PUBLICITĂŢII MASS-MEDIA. de care se diferenţiază prin locul unde se desfăşoară: „în exterior” vs. contribuie la o descriere eficientă a sensului termenilor prin comparaţie şi delimitare de co-hiponimele lor. fiecare element al unei ierarhii apare la un anumit nivel. Relaţia este asimetrică (PUBLICITATE COMERCIALĂ este un tip de PUBLICITATE. este co-hiponim cu PUBLICITATE INTERACTIVĂ. se transmit în jos. se numără de la primul element în jos). În funcţie de prezenţa sau absenţa unor mijloace de prezentare a PUBLICITĂŢII.” vs. PUBLICITATE DINAMICĂ / PUBLICITAE MOBILĂ de care se diferenţiază prin suportul pe care îl utilizează: „panouri de reclamă/de afişaj. restrângând.

18 iulie 2006)”. un anumit produs sau o anumită ofertă” (cf. observăm că scopul imediat al acestui tip de publicitate. care serveşte scopului mai general. un anumit produs sau o anumită ofertă”. de asemenea. hiponimia poate juca un rol important atât în înţelegerea sensului termenilor de specialitate. presupune că lectorul este familiar cu conceptul desemnat prin termenul PANOTAJ. CTM). descrierea dată. aflată la baza ierarhiei (nivelul 5). Sintagma de “Cenuşăreasă a publicităţii” nu mai este valabilă pentru panotajul românesc” (C. Există şi contexte mai largi. Cu alte cuvinte. vom observa că sensul sintagmei discutate se construieşte mai precis din configurarea hiponimică decât este el surprins şi descris de definiţia terminologică. Un asemenea context este util în înţelegerea termenului sintagmatic MOBILIER STRADAL. urmărind cum referinţa descrisă se restrânge pe măsură ce se coboră spre nivelul inferior: PUBLICITATE STRADALĂ = [„activitate promoţională”. „cu caracter impersonal” PUBLICITATE] „pentru creşterea volumului vânzărilor” PUBLICITATE COMERCIALĂ] „fără suport media” PUBLICITATE DIRECTĂ] „pe suprafeţele de vânzare”]. 21 ianuarie 1999). „exterior”. dar care sunt omişi de dicţionarele de specialitate. „pubicitate sub formă de panouri de reclamă/de afişaj” nu cuprinde şi trăsătura „stradal”. care nu este atât de transparent pe cât pare. a orienta. se observă (chiar şi cu ochiul liber) că a crescut calitatea mobilierului stradal. de exemplu. sunt şi situaţii în care hiponimele se pot identifica în text. „transmite mesaje promoţionale”. pe baza testelor diagnostice descrise mai sus. În concluzie. a interesa clientela privind un anumit raion. DMO 2008). Nu întotdeauna reprezentările de tip hiponimic se dovedesc a fi mai eficiente din punctul de vedere al explicării sensului termenilor cuprinşi decât definţiile terminologice. dar care apare în presă într-un context diagnostic de coordonare ca „activitate de publicitate”: „promoţii şi alte activităţi de publicitate” (Bus. Iată. care pot fi subsumate testului coordonării. termenul PROMOŢIE. pe de altă parte. „panotaj – pubicitate sub formă de panouri de reclamă/de afişaj” (cf. care nu apare în dicţionarele de specialitate. este prezent în definiţia terminologică. cum se poate descrie sensul sintagmei PUBLICITATE STRADALĂ. cât şi în modalitatea de organizare a lor cu scopul de a facilita 152 . Comparând această descriere cu definiţia. a interesa clientela privind un anumit raion. pentru PUBLICITATE LA LOCUL DE VÂNZARE (PLV) definiţia este mai lămuritoare decât descrierea: [„activitate promoţională”. Iată. precum şi în introducerea raportului de sinonimie dintre PUBLICITATE STRADALĂ şi PANOTAJ. de exemplu. Meritul indiscutabil al definiţiei constă însă în caracterul succint al acesteia. Comparând această descriere cu caracter definiţional cu definiţia din dicţionarul specializat. care se desprind din ierarhia hiponimică de mai sus descriu mult mai exact sensul sintagmei PUBLICITATE STRADALĂ în comparaţie cu definiţia din dicţionarul specializat menţionat anterior. dar nu este vizibil şi în descrierea din ierarhia hiponimică: „ansamblul tehnicilor de semnalizare cu caracter publicitar care se folosesc în magazine şi pe suprafeţele de vânzare pentru a atrage. care. Definiţia terminologică are două deficienţe majore: pe de o parte. Pe lângă relaţiile de hiponimie realizate pe baza criteriilor de organizare a unei ierarhii hiponimice menţionate în prima parte a acestei lucrări. „aflat pe stradă”. St. semele „pe suport media”.PUBLICITATE MASS-MEDIA. Aceste teste ajută în special la definirea unor termeni des utilizaţi în presă. „transmite mesaje promoţionale”. a orienta. raport confirmat de textele din presa de specialitate: „panotajul (publicitatea stradală)” (C. atunci PUBLICITATE EXTERIOARĂ este un tip de PUBLICITATE COMERCIALĂ). De exemplu. 20 mai 2008). nu este definit în dicţionarele de specialitate consultate: „De asemenea. „pentru creşterea volumului vânzărilor”. „pentru a atrage. „cu caracter impersonal” PUBLICITATE] „pentru creşterea volumului vânzărilor” PUBLICITATE COMERCIALĂ] „pe suport media” PUBLICITATE MEDIA] „exterior” PUBLICITATE EXTERIOARĂ] „aflat pe stradă”].

Pop. Eléments de terminologie générale. coord. pe de o parte. în consecinţă. Angela (coord. Dans les exemples que nous présentons. ceea ce coincide. de contrast. Dicţionare CTM – Marketing. Angela Bidu-Vrănceanu). description terminologique. Toate acestea conduc la o mai bună organizare şi sistematizare a LMk. hyperonyme . Depecker. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. prin relaţiile stabilite pe verticală cu hiperonimul lor. Bucureşti. RÉSUMÉ 153 . Roxana (2010).St. de acumulare a trăsăturilor de sens pe măsură ce se coboară spre baza arborelui. Ana-Lucia Ristea. ce qui conduit à l’accumulation des traits sémantiques à la base. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. http://www.) . asupra specificului acestei termiologii. în plan extensional. Frone. Editura Expert. à côté de celle syntagmatique. D. implicit. par des relations de contraste. sensul termenilor se precizează şi prin relaţiile pe orizontală. cu consecinţe importante asupra statutului de terminologie de sine stătătoare a marketingului şi. Săpoiu. s’avère l’une des méthodes les plus importantes utilisées dans la description terminologique sous son aspect linguistique. (1986). relaţii de incluziune şi. DEM – Marketing.ro/cursuri%20zi/cursuri/frone/marketing/dictionar Reviste şi ziare economice Business Standard (Bus. De cette manière. Terminlogia marketingului economic. nous essayons de démontrer comment on peut représenter le sens spécialisé à l’aide d’un arbre hiérarchique : sur la verticale. 2003. Dicţionar explicativ. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. care opun sensul unui termen studiat sensurilor termenilor cu care se află în relaţie de co-hiponimie. Cambridge: Cambridge University Press. Mots-clés : sens spécialisé. Lexicul specializat în mişcare de la dicţionare la texte.cotidian Capital (C) – săptămânal L'HYPONYMIE: MOYEN D'ORGANISATION ET DE DESCRIPTION DÉFINITIONNELLE DANS LE LANGAGE DU MARKETING Cette étude se propose d’établir dans quelle mesure l’hyponymie peut contribuer à une meilleure organisation et/ou description de la langue spécialisée dans certains cas. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Bidu-Vrănceanu.această înţelegere. pe de altă parte.managusamv. în Terminologie şi terminologii (coord. Cruse. A.) (2010). Circumscrierea sensului pe baza ierarhiilor hiponimice de tip arborescent se realizează. Loïc (2002). notre travail poursuit la démarche d’autres études terminologiques où l’analyse paradigmatique. Terminologie şi terminologii. Paris: Presses Sorbonne Nouvelle. Lexical Semantics. Constantin Florescu. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. cu restrângerea referinţei. Angela Bidu-Vrănceanu). Camelia (2010). hyponyme. Angela (2007). Ciolăneanu. Bidu-Vrănceanu. în Terminologie şi terminologii (coord. 2004. cas de figure où le sens d’un hyponyme se construit à partir des sens hérités de son hyperonyme . Nicolae Al. Crestomaţie de termeni şi concepte. Entre signe et concept. Bucureşti. Editura Economică. ce qui fixe la différence entre les traits sémantiques des cohyponymes. Petre Mâlcomete. Hiperonimia ca modalitate de definire lexicografică a termenilor mediacali. par des relations d’inclusion. Florin D. DMO 2 – Dicţionar de marketing. sur l’horizontale.

Leech et al. and a similar decline has taken place in the mid-frequency modals may and must. Leech‘s results also show that the infrequent modals shall. there is a small and non-significant increase. could and might have not significantly changed. there is not necessarily a correlation between the form(s) losing ground and those gaining. that verb starts down the road of auxiliariness. Republica Moldova THE SEMANTIC AND SYNTACTIC DEVELOPMENT OF THE QUASI-MODAL HAVE TO IN ENGLISH Quasi-modal frequency in Present-day English Bolinger (1980:297) once actually observed that “the moment a verb is given an infinitive complement. One of the observed changes in the modal system of PDE is a decrease in frequency of the core modals (see Krug 2000. ought to. “semi-modals” (Palmer 1979: 17-18. be to. Vihla 1999:17-19).. some semi-modals are actually declining (for example. Smith 2003. 1985: 137) in the history of English. Chişinău.. the NICE properties (see Palmer 1974/1988:16-25.4%. i. and also by Smith (2003: 249) who states that “the rise of [have to] . The results presented by Leech et al. in J (Learned) of 2.4% and L (Mystery Fiction) of 8. except can and could which show an increase of 2. Leech (2003: 229) suggests that perhaps the semimodals are . Leech 2003.” The semantics of modals Modality has been traditionally defined as the grammaticalization of the speaker’s opinions and attitudes (Palmer 1979/1990:1-2. but concludes that this is not the case because. Leech 1987: 73). will is about ten times more frequent than be going to).2% (D. and (in BrE) need have decreased drastically. Core modals vs.[1] In the remaining two categories. or “semi-auxiliaries” (Quirk et al. by no means makes up for the shortfall in must. respectively. Universitatea Liberă Internaţională. will. Gotti et al. (forthcoming) also confirm that the modals which show the steepest decline are the less common modals. (have) got to and be going to in FLOB). 2002:25). although semi-modal usage is increasing overall. (had) better. Leech (2003) investigates modal usage in the Brown quartet of corpora.” This process can be clearly seen in the development of so-called “quasi-modals” (Coates 1983: 52. Furthermore. however. Finally. 1987: 128). and most semi-modals are much less frequent than the core modals (for example.gradually usurping the functions of the core modals.2% and 2.e. Miscellaneous). There is. On discovering a decrease in the frequency of the core modals in the Brown family of corpora. Perkins 1983: 65. forthcoming). These results are supported by Krug (2000). 1985:121-128. Quirk et al. some 154 . while would and should have decreased less drastically. and observes that the decrease in modal usage is apparent in 13 out of 15 categories ranging from a decline of 31. religion) to a decline of 0.4%. since they constitute the only coherent class of expressions which can be identified with the help of distinctive morpho-syntactic characteristics. Discussion on English modality has concentrated on the modal verbs.5% (H. can.Valentina CIUMACENCO. quasi-modals Mair and Leech (2006) point out that although many changes involve a competing construction or constructions. in BrE. the British and American corpora show a decrease over time (from 1961 to 1991) in the case of every modal (individual modals differ in frequency).

First.e. Researches increasingly believe that many of the semi-modals are showing signs of more modal behavior. the speaker is involved. Leech 2003. Palmer 1986: 16-17). must usually expresses epistemic necessity in conversation. 2003. The subject of this paper. replaced the central modals. i. Second. in certain contexts some of them fail the activepassive test. Hardly any main verbs pass all the three tests. The same kind of process of democratization has also been suggested for British English by Leech (2003) and Smith (2003). are used to mark root rather than epistemic senses most of the time (Biber et al. Especially the central modals have a lower frequency than the central modals of their categories. should and ought – as well as six semi-modals – have to. (have) got to. Two reasons are suggested for this. i. and their lack of subject selection (cf. however. Have to is the most common of the semi-modals. This category is less common overall than the other modal categories (Biber at al. and are facing possible competition from rival semi-modals which are increasing in frequency (see Krug 2000. which semantically resemble the central modals but hardly share any of their formal features. whereas in academic prose it is more common marking root obligation. and only the central modals share all the formal features. This might be due to the strong directive force this modal has when used in face-to-face interaction. Krug 2000:4). for example. So there is cline between the central modals and the other verbal expressions of modality. some variation between different central modals. There is. Leech et al. becoming monosemous. According to Myhill (1995) must is associated with unequal power. and. except must. Second. semi-modals have become better established in this domain and have to a great extent. need. have to. multi-word verbs. (had) better. if the other conditions for the passive are fulfilled. Smith 2003.e. Mair and Leech 2006.e. and it has been suggested that the use of must has been decreasing because of its strong perspective obligation meaning. The modals of obligation and necessity contain. Perkins 1983:60-61.gradience. and modal idioms. The domain of obligation and necessity The class of English modal verbs have undergone a number of important changes in the history of English. and as the American society has changed to a more equal one. obligation must has decreased in frequency. Semi-modals include marginal modals. the central modals usually allow the change from the active voice to the passive without any change of meaning. four central modals – must. is one of these emerging modals. These changes my have contributed to the increasing use of the semi-modals of this group as well. which fulfill some of the criteria. Linguists agree that the most striking semantic properties of the central modals are their subjectivity. and continue to change in Present-Day English. i. As regards root and epistemic meanings. This behavior is still poorly investigated (Facchinetti et al. (be) supposed to and ought to.e. 1999:494-495). the construction with epistemic there is possible. Third. This cline is not only formal but also semantic. Studies on current change suggest that the modals are decreasing in frequency. all the central modals and semi-modals of this category. need to. there are no semantic restrictions between the subject and the modal verb. First. i. Smith 2003). it could reflect a general tendency to avoid the face threatening force of expression with an obligation meaning. The semantic independence of the subject is reflected in three ways (Quirk et al. according to most sources. grammaticalization. forthcoming). 1999:489-495. 155 . The long-term decline of obligation must has even been connected to a change in the general world view. 1985: 126-127).

hath not much to lose ] and B [sc. Possession alongside obligation such as in He has a large family to keep] was very slow. that the usage was fairly rare in Middle English and that it became firmly established in Modern English. obligation. van der Gaaf (1931:180-188) seems to have been the first to describe the rise of deontic have to as a transition through several stages. necessity. etc. Table 1. As for the long term history of have to. Arguing for auxiliary status of have to. I will follow the life of have+to – infinitive from its birth on the Old English period (its actual birth may well have been pre-Old English) to its puberty in the ‘modal’ sense in the early Modern English period.e. Five steps in the evolution of deontic have to are proposed by Heine (1993). i. with a stronger possession reading such as He that hath little to spende. compulsion. If this word order is used as a criterion. I have to write a letter] the verb have is void of any idea of possession. The development of this construction from the older constructions A [sc. This is certainly one of the reasons why only the former has received a considerable amount of attention in the linguistic literature. Brinton (1990) offers a detailed grammaticalization study. it tended to have its place immediately before the infinitive just as the other auxiliaries.The evolution of HAVE TO In continuation. and the object in it is no longer an object to have but to the infinitive. To have is therefore here … merely a function word. so that the word order gradually became have –infinitive-object. Deontic have to entered English around a millennium before deontic have got to. Parts of Fischer’s analysis 1994:139-145) do not depart as radically from either the traditional view of Brinton’s account as Fischer’s phrasing sometimes seems to indicate. have to. Visser (1969: 1478) describes its semantics and its historical development: In this type [ s. In an unpublished paper. She substantially refines but in essence confirms the traditional account. Both accounts share with the traditional analysis the perhaps most important conclusion that the critical period in the grammaticalization of have to is Early Modern English. The development of deontic have to (adapted from Heine 1993:41f) Stage I I have a letter [Possession schema] II I have a letter to mail [Purpose Schema: Possession Schema +purpose/goal adjunct] III I have a letter to write [the possessive meaning of have has been bleached out] IV I have to write a letter [have to now functions as a unit lexeme expressing the modal notion of obligation] V I have to write [the object complement can now be deleted] 156 . He then goes on to argue as follows: But since the verb to have came to function as an auxiliary. it will be found that there no examples before about 1200 ….c. and it is not possible to ascertain when exactly the idiom appeared for the first time on paper. including discussion of numerous examples from the Helsinki Corpus and from previous research. or ‘auxiliary of prediction’ expressing nothing but duty. I would like to take a look at just one of the semi modals.

As Leech notes (1987: 80). a. with must the speaker is normally expressing his or her authority. This has to be the biggest ant-hill ever seen. b. to be necessitated to do something”: 1. but the morphosyntactic differences between the two forms are recognized by the classification of have to as semimodal. not the speaker.While the exact timing of each individual stage has been a matter of considerable dispute (see Brinton 1990 or Fischer 1994). however. Coates proposes the unified meaning of ‘it is necessary for’ for both readings of have to (1983: 55. when the speaker wants to 157 . it is generally agreed that the stages above square with the chronological order of attested construction types. Fanny? In these cases. like many of the modals. the OED suggests that it is a “kind of Future of obligation or duty”. to be obliged. an “Americanism” (Perkins 1983: 61. while have to is always objective. either the authority of another or the constraint of circumstances. didn’t we. the deontic and epistemic meanings can blur in a sentence such as Every clause has to contain a finite verb. Here the speaker concludes that something is necessarily the case. Like must. My other sister and I have to do all her work. and e) extension of the construction to include intransitive infinitives. impose the constraint. have to has a future sense. b.[3] That is. [2] There appears to be almost universal agreement about the semantic contrast between have to and must in their obligative reading: must is generally subjective. a. or a feature of the speech of young people (Coates 1983: 57). 57). from object of have to object of the infinitive. Leech 1987: 79. (1985: 145) note that this usage is now well established in British English: 2. for purposes of politeness. c) (partial) auxiliation of have. With have to the deontic source is always external to the speaker. The epistemic meaning of logical necessity for have to is generally considered “rare” (Palmer 1979: 46. We had to learn everything for ourselves. 1987: 128. Sentences with have to can also be ambiguous between the two readings: the sentence Ingrid has to arrive before we do. Have to constructions in Modern English have to (+ object) Most discussions of the modal auxiliaries in Modern English include have to on semantic grounds. That is. Coates 1983: 57. primarily the similarity of have to with modal must.[4] For this reason. It had to be the same boulder that he and Betty had sat upon so often. Coates 1983: 57. have to can express both deontic and epistemic necessity. but Quirk et al. The deontic meaning is one of duty or obligation: “to be under obligation. The changes involved in the development of the have to periphrasis can be summarized as follows: a) bleaching of the possessive semantics of have. the deontic source is the speaker. the occurrence of a finite verb may be dictated by the rules of language (deontically) or it may be necessarily the case (epistemically). can continue deontically with “because she promised to help with the preparations” or epistemically with “because she set out an hour earlier” (Bybee—Pagliuca 1985: 73-74). have to may be used when the speaker disapproves of the obligation expressed (Palmer 1987: 129) or. b) fixing of the word order with end position of the object. Finally. external circumstances. 83). d) change in the function of the nominal object. Bybee and Pagliuca 1985: 67).

a. and one expressing. obligation. though it is believed to be diachronically related to the have to V (+ object) construction. either past deontic or past epistemic: 5. or necessity. While it is beyond the scope of this paper to determine the syntactic status of have to. I have some questions to ask you. cf. Palmer 1979: 94-95. While van der Gaaf (1931: 186) asserts that the pure meaning of obligation correlates exclusively with the order have to V (+ object) (6c). In (3a) the speaker seems to be compelling the children to eat an apple. van der Gaaf (1931: 184. a. but with have to. While some semantic similarity is recognized. because I want you to know the truth. Leech 1987: 79. see also Harris 1986: 355) suggests that in Modern English. Huddleston’s (1980) study shows that even the modals do not function as a coherent group syntactically. is rarely discussed in synchronic grammars of English. On one hand. compels the children. most would agree that have to is at least partially grammaticalized in Modern English. have to is “to all intents and purposes an auxiliary”. duty. there appears to be a continuum of verbal forms from full verb to auxiliary. c. whether we agree with ‘em or not. I felt I had to see you. while in (3b). 172-173). Leech 1987: 96. one expressing duty. Fleischman 1982: 59. not negates the predication. The have + object + to V construction. They don’t have to work for a living. Perkins 1983: 61. a. rather than two clearly defined classes. 1987: 130): 4. b. using his criteria. The OED gives the following definition for have + object + to V: “to possess as a duty or thing to be done. echoed by Visser 1969: 1478. a. Compare the following examples from Haegeman (1980: 3): 3. My children have to eat an apple after their meals. b. obligation. Coates (1983: 54) asserts that it has none of the seven defining criteria of modal auxiliaries. must is the “normal” and stronger form in the epistemic cases (Leech 1987:83). have to has a past tense form with the past time meaning ‘it was necessary for’ (Coates 1983: 56-57. too. unlike must. With object and dative inf. We have to obey orders. The morphosyntactic status of have to is considerably less clear than that of must . My children must eat an apple after their meals. 158 . b. or an internal drive. the distinction in meaning between the two constructions remains unclear. expressing what is to be done by the subject”. preponderantly or exclusively. exhibiting auxiliary and modal features to a lesser or greater extent. Coates 1983: 55. Palmer 1987: 129). followed by Visser 1969: 1474-1482) establishes three semantic subclasses of the construction: one expressing pure possession (6a). Visser (1969: 1482) observes that “nowadays obligation without possession is also expressed in constructions that have the object between have and the infinitive” (6d): 6.[5] The two forms also behave differently under negation: with must. Finally. b. not negates the modality (Antinucci—Parisi 1971: 35. some outside authority. Through the years she sensed that something like this had to happen some day. while on the other. Have to may contrast with must in the logical necessity reading. Perkins suggests (1983: 61) that have to is used when the statement is based on empirical evidence over which the speaker has no control. Van der Gaaf (1931: 180-183. and they are usually considered to be quite separate constructions syntactically. or necessity in addition to possession (6b). We mustn’t talk politics on this pleasant evening. Still. Ursula was happy to have somebody to look after. Perkins 1983: 62. 57.represent “his wish as objective necessity” (Curme 1931: 395.

The nominal object is thus seen as the object of the infinitive. Jespersen 1940: 226). However. it is considered the object of have. and the infinitive also differs in this construction.”—”Well Elsa. because in Early Modern English the original construction seems to have split into two separate constructions. Coates 1983: 56). LOB (Lancaster-Oslo/Bergen) and FLOB (Freiburg-Lancaster-Oslo/Bergen). Quirk et al. when the nominal object is placed between have and the infinitive. (1985: 225). 93. Haegemann (1980) argues that while with have to in the simple tense the speaker denotes an outside authority. [4] Because authority lies outside the speaker and the statement is not performative. 159 . Such a clear contrast does not exist for me. again from 1961 and 1991-2. Palmer (1979: 46-47) argues that the former preferably receives an epistemic reading (‘I believe you are mad to do that’). Conclusion The development of quasi-modals in English is part of an ongoing process of grammaticalization in which full verb constructions are developing into verbal periphrases. Palmer (1979: 9293. exists besides these grammaticalized forms in its original full verb state. Kruisinga (1931: 380). and Leech (1987: 79. Visser (1969: 1478). respectively. for example. and the infinitival phrase is considered the object of have. he has yet to learn how to laugh at himself = ‘he has not yet learned to laugh at himself’. Kruisinga 1931: 379. while have + object + infinitive is only partially grammaticalized. My children are having to eat an apple after their meals).g. Of the two constructions with modal meaning. When the nominal object follows the infinitive. and the syntactic analysis of the construction is almost identical to that given to the have to V (+ object) construction. not of have. Coates (1983: 55).”—Elsa has her dinner to get. that is. 82-83).d. as governing the preceding object. respectively. 106) prefers the classification “dynamic” to “deontic” modality for this usage. and the infinitive is taken as an adjectival or adverbial adjunct to the object.” In many cases the meaning of ‘possess’ in have is more or less weakened (cf. These corpora each contain a million words in fifteen written text types. “I suppose Maud could go. 1987: 128-129). And the source for both of these constructions. [2] Jespersen (1940: 206) argues that have to with yet (or still) has a pure future meaning. Jespersen (1940: 226-227) later treats the infinitive in the have + object + to V construction as “retroactive”. one would expect to find verbal periphrases in various stages of development. [3] See. The syntactic relationship of have. Antinucci—Parisi (1971: 35). At any synchronic state of the language. which have traveled different distances down the road towards verbal periphrasis. it is seen as the object of the infinitive.”—”Maud has her rooms to do. the possessive have + object + infinitive construction. then. suggesting that it is a substitute for the negative: thus. In contrast. have to (+ object) is now almost fully grammaticalized. Curme (1931: 395). and two matching corpora of British English. the object. but Kirchner (1952: 384-86) contests this. [5] Contrasting the sentences You must be mad to do that and You have (got) to be mad to do that. with the progressive of have to (e. NOTES [1] The term ‘Brown quartet‘ refers to four comparable corpora: the Brown Corpus and Frown (Freiburg-Brown) Corpus from 1961 and 1991-2. 106-107. while the latter preferably receives a dynamic (deontic) reading (‘It is necessary for you to be mad in order to do that’). the speaker disclaims any commitment as to the imposition of obligation (cf. The development of the have to construction is a particularly rich example of this process. Palmer (1979: 58.

Dury. Languages and Computers: Studies in Practical Linguistics. Medical Writing: Modality in Focus.R (1979). 292-299. Palmer.) London and New York: Longman. Vihla. Perkins. Brinton. 59-83. Brill. S. Jespersen.. LE VERBE QUASI-MODAL HAVE TO EN ANGLAIS: VALEURS SEMANTIQUES ET SYNTAXIQUES 160 . (1931). &Lima. Geoffrey. Croom Helm: London. dans le passé. Leech. Leech. London: Frances Pinter. Laurel (1990). Coates. van der Gaaf. F. Quirk. The English verb. 28.) London and New York: Longman. 3rd] edition. Bolinger. London: George Allen & Unwin.). le présent article étudie l’apparition du quasi-modal have to suite à l’évolution de have + to-infinitive dès sa naissance en ancien anglais (sa véritable apparition pourrait être antérieure à l’ancien anglais) jusqu'à sa puberté au sens « modal » de la première période de la langue anglaise moderne... Bybee.. (2002). Part V: Syntax. Leech. (1999). grammaticalisation. (2nd [i. D. Part II English accidence and syntax 1. Noordhoff. Linguistic Insights. Liliane (1980). Rodney (1980).Cross-linguistic comparison and the development of grammatical meaning.J. M. non-grammaticalisée. Helsinki. Haegeman.). & Finegan. The Longman Grammar of Spoken and Written English. Manfred (2000). Variation in Central Modals: A Repertoire of Forms and Types of Usage in Middle English and Early Modern English. 4. M. Paper presented at the 6th International Conference on English Historical Linguistics. S. Svartvik (1985).. En suivant une récapitulation des traits sémantiques et du statut syntactique pour les deux constructions de l’anglais moderne. La structure –source est restée. in: Jacek Fisiak (ed. Amsterdam:Rodopi Visser. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.Th. (1969). Jennifer (1983).). Meaning and the English verb. Geoffrey (1987). Facchinetti. M.R (1987). Journal of English linguistics 14: 1-5. An historical syntax of the English language III. R. Conrad. W. le verbe notionnel have+complément+structure infinitivale à sens possessif . seulement la deuxième structure a été considérée périphrase verbale. London and New York: Longman. Beon and habban connected with an inflected infinitive. ces constructions ont atteint des étapes différentes de grammaticalisation dans l’anglais moderne. 23. verbe quasi-modal. Sidney. Johansson. 65-78. Modal expressions in English. English studies 13: 176188.e. G. (Longman linguistics library. Greenbaum. A handbook of present-day English. The semantics of the modal auxiliaries. E. des traitements très différents. Jan. Pagliuca (1985).) (Longman linguistics library.. Huddleston. F. Harlow:Longman. A modern English grammar on historical principles. Dans le contexte du développement des périphrases verbales en général. malgré leur similitude fonctionnelle. (1999). in: Gunter Brettschneider Christian Lehmann (eds. Otto (1940). Joan and William. Have to and progressive aspect. Modality and the English modals. 5th ed. M. London and New York :Longman. Criteria for auxiliaries and modals. Wanna and the gradience of auxiliaries. Bern:Peter Lang. A comprehensive grammar of the English language. en soi. Fourth volume. (1931). Une compréhension complète de l’origine et du développement de have to dépend de la détermination de la relation synchronique et diachronique des deux structures telles I have a letter to write et I have to write a letter. R. Leiden: E. auxquelles on avait accordé. E. in: Sidney Greenbaum—Geoffrey Leech— Jan Svartik (eds. Randolph. The differentiation of statives and perfects in Early Modern English: The development of the conclusive perfect. notre étude propose le développement de ces deux constructions à partir d’une source unique. Dossena. Dwight (1980). Groningen: P. Kruisinga.. Emerging English modals: A corpus-based study of grammaticalization. F. Krug. périphrase verbale.. RÉSUMÉ La grammaticalisation des auxiliaires modaux de la langue anglaise a été minutieusement étudiée tandis que l’évolution des quasi-modaux a été presque omise. Michael (1983).REFERENCES Biber. Mais. Palmer. Mots-clés : verbe notionnel. Gotti.

Gabriela DUDA Universitatea Petrol–Gaze din Ploieşti SEMANTICA DEZASTRULUI Presa scrisă şi audio-vizuală cunoaşte. anume „ştirile se reduc la emoţii”: Estetica melodramei. Alături de viaţa publică şi privată a vedetelor. cutremur / seism. de interes pentru opinia publică: politica. prezintă lumea ca şi cum ar fi guvernată de forţe şi valori morale şi emoţionale. 10). Una dintre cele mai evidente consecinţe ale reorientării către o variantă „soft” în prezentarea ştirilor în presa scrisă şi în cea audio-vizuală este şi tratamentul în cheie melodramatică a evenimentelor selectate. fie modificări importante la nivelul discursului jurnalistic. s-a tradus. România liberă). vizibilă în selecţia termenilor de caracterizare a realităţilor comentate. Persuasiunea pe care o implică orientarea spre registrul melodramatic nu se poate realiza fără a pune în mişcare resortul pasiunilor. cu alte cuvinte. Între exigenţa relatării cât mai adecvate la realitate – ceea ce ar împlini satisfăcător dezideratul exprimării adevărului – şi tentaţia senzaţionalismului se creează o tensiune. Chiar şi un domeniu ca cel economic. a fost numit de jurnalişti „şoc şi groază” (cf. 05. faţă de care avalanşă. prin definiţie. expresie a unei aşa-zise noi limbi de lemn[2]. iar persoanele şi evenimentele deopotrivă tind să fie descrise ca reprezentări sau exemple ale unui univers mitic. diferită de cea articulată în anii totalitarismului. economice. cercetătorii fenomenelor media din spaţiul românesc înregistrând fie consecinţele directe asupra modului de selectare şi prelucrare a elementelor informaţionale în cazul ştirilor[1]. care susţine tot ceea ce se întâmplă[4]. cataclism. Tendinţa de „relaxare” a discursului jurnalistic nu a trecut neobservată. prin regândirea politicii editoriale în sensul unei diversificări tematice şi a unei mai mari flexibilităţi a discursului jurnalistic. EvZ. o tendinţă tot mai accentuată de ştergere a diferenţelor dintre „presa serioasă” şi „presa populară”. uragan. se remarcă prin sobrietate şi eficienţă comunicaţională. al aprehensiunilor care îi animă pe oameni. Planul „şoc şi groază” ridică moralul euro. evenimentele sportive. în România cel puţin. de necontrolat. 11. ceea ce. calamitate. fără a se face recurs la principiul întemeietor al presei de tip popular. poate fi tratat în presă dintr-o perspectivă melodramatică: planul iniţiat de ţările-locomotivă ale Uniunii Europene de susţinere a monedei comunitare. 161 . domeniu predilect al presei mondene şi de scandal. specifici. în ultimii ani. dezastru. iar la televiziunile private prin tabloidizarea emisiunilor de ştiri. totuşi nu mai puţin primejdioasă pentru că ecranează comunicarea eficientă. în toate mijloacele de comunicare. care. tsunami. ceea ce presupune adoptarea unor strategii persuasive cu impact maxim asupra publicului cititor. un loc important îl deţin termenii care fac parte din câmpul lexical[5] „nenorociri majore”. cu o frecvenţă semnificativă în discursul jurnalistic de relatare. euro. genocid. reclamă sistematic tabloidizarea[3]. ocultat de o clişeizare compactă. la unele ziare (Evenimentul Zilei. devansând cu mult alte zone ale realităţii. etern. urgie sunt termeni hiperonimici. în special cele din lumea fotbalului. evenimentele sociale. viitură sunt termeni hiponimici[6]. al sentimentelor puternice. În structura ierarhizată a acestui câmp. generici. catastrofă. Între aceştia. flagel. inclusiv în presa populară.

prin semul „intensitate maximă”. sunt susceptibili de un uzaj hiperbolizant sau metaforic mai ales termenii specifici. de data aceasta). În DSLR. pentru că acest concept. uragan este caracterizată prin semul „intensitate variabilă”. în funcţie de semul variabil luat în consideraţie: – subclasa seism. uragan. Petru alte precizări sunt necesare. care aparţin limbajului popular. În consecinţă. Françoise Thom. ceea ce înseamnă că termenii acoperă exact realităţile desemnate. tsnuami. nu toţi termenii din câmpul lexical „nenorociri majore” sunt reprezentativi pentru limbajul jurnalistic: de exemplu. în acest caz.294). dezastru intră în seria de sinonime formată din termenii generici calamitate. care intră aproape obligatoriu în constituiţia discursului tabloidizant. Foarte frecventă este şi întrebuinţarea substantivelor din seria „dezastru” ca metafore propriu-zise. urgie etc. reprezintă elemente de caracterizare a melodramei jurnalistice.În afară de semul comun „cu consecinţe distrugătoare foarte grave”. – termenii avalanşă şi genocid se caracterizează prin semul „cu consecinţe distrugătoare asupra oamenilor”. (p. genocid este definit prin semul „provocat de cauze umane”. anumite valori metaforizante sau hiperbolizante s-au fixat ca formule de caracterizare pentru anumite domenii. mult mai târziu. Problema este aceea că jurnalistul foloseşte întotdeauna aceleaşi cuvinte pentru a caracteriza aceleaşi realităţi. în timp ce subclasa avalanşă. În al patrulea rând. 235). – subclasa cutremur / seism. catastrofă. Întrebuinţarea ca hiperbole a acestor substantive presupune şi considerarea lor ca metafore[8] şi. care uneşte toţi aceşti termeni într-un câmp lexical. viitură. el nu contrazice/anulează neapărat realitatea prin cuviinte. termenul hiponim tornadă este folosit foarte rar cu sens figurat şi. celelalte hiponime ale câmpului lexical „nenorociri majore” au ca sem diferenţiator „cu consecinţe distrugătoare asupra oamenilor şi a mediului natural / construit”. Aş fi reticentă în a caracteriza asemenea uzaje drept manifestări ale unei „noi limbi de lemn” (jurnalistică. eventual metaforele hiperbolizante. orice limbă de lemn presupune inevitabil clişeizarea compactă. termenii generici prăpăd şi grozăvie. 162 . favorizând clişeizarea. avem de-a face cu metafore hiperbolizante[9]. genocid. distingem două posibilităţi de întrebuinţare a acestor termeni: a) cu sens denotativ. de fapt. din punct de vedere lexical. de aceea prezintă un interes limitat în această discuţie. Dacă un jurnalist foloseşte formularea „viitura le-a luat oamenilor toată agoniseala de-o viaţă”. în funcţie de anumite seme variabile / specifice[7]. Un termen poate fi inclus simultan în mai mult subclase. presupune existenţa unui proiect ideologic ocultat de cuvinte: realitatea descrisă prin cuvinte nu are. nicio legătură cu planul referenţial la care cuvintele pretind că se raportează. ca sinonim este indicat termenul catastrofă (p. flagel. termenii hiponimici se grupează în subclase. viitură este caracterizată prin semul „provocat de cauze naturale”. b) cu sensuri contotative. termenii acestui câmp lexical manifestă o disponibilitate variabilă faţă de întrebuinţarea cu sens figurat. cel puţin în accepţia pe care l-au dat Orwell şi. tsunami. dar nu orice formă de clişeizare poate fi echivalată cu o limbă de lemn. Termeni generici Dezastru Termenul dezastru primeşte în DEX definiţia „nenorocire mare”. în cazul unor termeni. atunci cînd are loc un transfer de nume de la domeniul „nenorociri majore” la alt domeniu al realităţii (umane sau obiecutale). Indiferent de tipul de discurs – presă scrisă sau audio-vizuală –. doar întrebuinţările cu sens metaforic sau hiperbolizant. În primul rând. În al treilea rând. tratamentul termenilor din câmpul lexical „nenorociri majore” este diferenţiat şi complex. În al doilea rând.

înfrângerea suferită de coaliţia condusă de Angela Merkel drept un «dezastru» [.net.ro. De fapt. 3. – Dezastru aviatic in Brazilia (www. în pragul unui dezastru ecologic (www. 04. În ambele exemple. . a termenului dezastru este dificilă.Dezastru pentru PNL în Maramureş (www. 24. 10). – DEZASTRU PISCICOL PE LACUL LATEŞ (www.realitatea.ziaruldeiasi. 13. 10).prosport. În al doilea articol. 5. intră şi componenta deciziei subiective de comunicare a vorbitorului[11].bacauexpres. RUŞINE. 2010). dacă aceştia supralicitează cu scop persuasiv (eventual. ar fi un dezastru pentru judeţ Dificultatea de a decide asupra întrebuinţării cu valoare hiperbolizantă a termenului constă în aceea că în definirea hiperbolei.ro. iar termenul are o funcţie pur descriptivă. violenţe în tribune. dezastru apare în titlu. 09). – „Mihai Stoichiţă se teme de încă un dezastru cu Astra.ro. 07).ro. – Marea Britanie. 05. 2010). aceasta este o dificultate care poate apărea în cazul tuturor termenilor generici. 19.UMILINŢĂ. fie determinat de un adjectiv relaţional sau de indicarea domeniului de aplicaţie a caracterizării: – Dezastru muzical: Loredana cântă cu Salam (www.10).Neacreditarea spitalului judeţean [din Botoşani] (www. 04. 23. 18. preşedintele BNS.monitorulneamt. .com. amplificând peste măsură în mod conştient gravitatea situaţiilor descrise. b) În cazul întrebuinţării ca metaforă hiperbolizantă.ziare.ecomagazin. 04. caracterizarea ca 163 . Dacă însă jurnaliştii nu supralicitează.04. 05.opiniicetatenesti. manipulatoriu). iar calificarea prin termenul dezastru implică specificarea „situaţie cu consecinţe extrem de grave”.a) Situaţiile în care termenul dezastru este folosit în presă cu sens propriu sunt foarte numeroase. calificarea situaţiei din sistemul românesc de sănătate ca „dezastru” o face Dumitru Costin. 27. atunci se poate vorbi de un posibil tratament hiperbolizant al termenului. Există contexte în care distincţia dintre întrebuinţarea cu sens denotativ şi cea cu sens conotativ. atunci avem de-a face cu întrebuinţarea cuvântului cu sens denotativ.10).05.] electoral” (EvZ. 10). de cele mai multe ori. 10). 6.ro. – „Presa germană de ieri a calificat la unison. o platformă petrolieră a explodat (www. În primul articol. ..” (www. 26. care indică domeniul de activitate cu posibile accidente de mari proporţii: – Dezastru ecologic în SUA. după meciul pierdut la Alba Iulia. 11.09). – Dispar albinele: Duc pesticidele la un dezastru biologic?(www.ro.muzicabuna. 07. termenul este determinat.04. FCM BACĂU !!! (FCM Bacău – FC Snagov 2 la 4) (www. ţinând seama de funcţia persuasivă a titlului. 06. DEZASTRU. 09). În cazul jurnaliştilor. ca figură de gândire. în această situaţie. termenul „dezastru” apare fie nedeterminat (în special în discursul jurnalistic sportiv) – „FC Timişoara – CFR Cluj 0-3! Dezastru pe teren.. care au în constituţia lor semantică semul „intensitate maximă”: – Sindicaliştii acuză dezastrul din Sănătate (CR.ro. ca hiperbolă. jurnalistul doar preia termenul.10).. 05. 13. de un adjectiv relaţional[10]. galeria dezlănţuită!” (www.jurnalulbtd.ro.08. s-ar putea deduce că utilizarea susbtantivului dezastru le aparţine jurnaliştilor.agenda.

164 .08).Asociaţia „Salvaţi Bucureştiul”: Capitala – un dezastru urbanistic (www. 3.ro. 21. a) Spre deosebire de alţi termeni generici din câmpul lexical „nenorociri majore”.obiectiv. jurnalistul mizează pe impactul emoţional şi. ca determinant pentru substantivele asigurare. cataclism. persuasiv. Calamitate Termenul este definit în DEX ca „nenorocir. [. avem mai curând utilizarea cu sens denotativ decât cea cu sens figurat.09). să-l motiveze pe cititor să parcurgă articolul. şi în acest caz. dezastru care loveşte o comunitate” (p. . Întrebuinţat cu sens denotativ.10). ca de altfel şi ceilalţi termeni generici. stare.10).eu.08.30. 10.ro. care să îndreptăţească recursul la specificarea amintită.fonduri-finantari.stiri. 29. zonă: .. 03. Un comportament conotativ similar cu termenul dezastru îl are substantivul calamitate. atunci când este utilizat metaforic pentru a caracteriza persoana.spot. a termenului dezastru. 26.ro. 12.09). . De aceea. În raport cu titlul care conţine termeni ca dezastru.Suntem tot mai aproape de starea de calamitate în agricultură (www. 08). pericol. prag. ca metaforă.ro.agenda.susa de ştiri.money. maxim pe care un asemenea termen îl are asupra cititorului.gds.05.07. 26. dacă realităţile obiectuale sunt caracterizate ca „dezastre”: – Drumuri Sapard – un adevărat dezastru (www. catastrofă etc.10) Este semnificativă frecvenţa cu care termenul calamitate este invocat în limbajul jurnalistic ca descriptor pentru un domeniu economic ca agricultura.Agricultura ”de calamitate”– cea mai rodnică îndeletnicire a băieţilor deştepţi (F. . apare cu frecvenţă foarte mare în titlu.ro.lei (www. prin natura activităţilor desfăşurate. în consecinţă.ştirileprotv. 14. dezastru. deoarece nu a fost declarată stare de calamitate în acestă parte a ţării [.ro.06.06. . 16 06.mediafax. 3. . există în articol suficiente elemente cu caracter descriptiv (referitoare la consecinţele foarte grave ale neacreditării spitalului)... O calamitate! (www. Termenul dezastru cunoaşte în limbajul familiar o întrebuinţare specifică. cât şi cu sens conotativ.„dezastru” a neacreditării spitalului judeţean din Botoşani este pusă pe seama directorului de la Direcţia de Sănătate Publică a judeţului.Triumful banului în vreme de calamitate (www. limbajul jurnalistic preia un uzaj frecvent în limbajulcomun familiar: Green [antrenor] e o calamitate! (www. hiperbolizant. variaţiilor climatice dezastruase.Stare de calamitate în Timiş? (www.09). .] au dat în judecată Guvernul şi Ministerul Agriculturii. cu toate acestea.11.126).10).06... 10). în asemenea cazuri. b) Ca metaforă hiperbolizantă. termenul „calamitate” (ca şi dezastru) apare predilect în jurnalismul sportiv: În Africa de Sud e dezastru. într-un fel.ro. dar declaraţia medicului nu este reprodusă în cuprinsul articolului. o extensie a acestui tip de transfer semantic are loc în limbajul jurnalistic. atunci când se aplică persoanelor („Eşti un dezastru!”). 01. calamitate.Mai mulţi fermieri din judeţul Vaslui.Calamitate! (www.ro.09). cu sens denotativ.07. calamitate apare foarte frecvent.itbox. textul intitulat nu face decât să expliciteze folosirea unor asemenea termeni generici şi. .ro. supus.Guvernul: Calamitate în agricultură în 34 judeţe şi despăgubiri de 500 mil.] (www.

.presaonline. prin schimbarea clasei contextuale. nume de profesii etc. substantivul catastrofă se deosebeşte de substantivele dezastru şi calamitate în ceea ce priveşte comportamentul sintactic. un primar catastrofă pentru Năvodari (www. 2010). 10. o/ce catastrofă!”.acasatv.napocanews.ro. a spus Malouda. Există. un/ce dezastru!”. ce/o calamitate!”. 04. calamitate şi catastrofă îşi pierd ca metafore cu aplicaţie la clasa substantivelor nume de persoane semul comun 'cu consecinţe foarte grave' şi acutalizează conotaţia „de calitate foarte proastă”: – La un pas să lase oraşul fără căldură şi apă caldă.newsiasi.ro. Utilizat cu sens metaforic. feroviar. –„Catastrofa de la Sănătate”. „X. asupra unor cuvinte ce denumesc realităţi obiectuale sau persoane („X e o catastrofă!”).04. 09) Ca şi termenii calamitate şi dezastru. dar nu e»” (www. – „Mihai Stoichiţă: «Pare catastrofă. 06. 14. Cseke Attila. – Dupa criza economică.ro.catholica. nenorocire. 8-9. Uzajul în registru familiar al limbii române înregistrează formulările „X. 2010).) care. 19. (p. 05. 14. 18. Semul comun „cu consecinţe foarte grave” se păstrează dacă termenii sunt întrebuinţaţi ca metafore pentru nume de obiecte: 165 . decretat „catastrofă feroviară” (www.replicaonline. dă undă verde verificării la domiciliu a persoanelor aflate în concediu medical (www. 09). cu urmări dezastruase”.. Ca şi în cazul altor termeni (nume de animale. 01. [. 2010). „X.ro. termenii dezastru. 2. Mai important este să observăm că sintagmele compuse din substantivul catastrofă + adjectiv relaţional indică întotdeauna întrebuinţarea cu sens denotativ. a substantivului: – Impactul groaznic de La Scînteia.ro.euroactiv. cu sens negativ. spun criticii de film” (www. umanitar etc.ro. trec din clasa termenilor nonevaluativi/de clasificare în cea a termenilor evaluativi axiologici şi nu mai pun în valoare decât conotaţia depreciativă/meliorativă.indexstiri. un număr limitat de adjective care pot fi ataşate termenului catastrofă: aviatic.ro.ro. 19.01.ro. 29.144) a) Cu sens denotativ. termenul catastrofă este valorificat în discursul jurnalistic cu întrebuinţarea metaforică din limbajul familiar. 10). Nicolae Matei. 08. 8. ca şi în cazul termenului dezastru. b) În special jurnalismul sportiv sau presa mondenă uzează şi abuzează de termenul catastrofă ca metaforă hiperbolizantă: – „[. dar nu trebuie să ne pierdem dinainte încrederea în forţele noastre.]. 08). calamitate şi tragedie.info-sport. ne paşte catastrofa financiară!(www. 09. pentru L’Equipe” (www.Catastrofă În DEX termenul este definit ca „eveniment tragic de mari proporţii. dar numai „catastrofa de X”. Întrebuinţarea termenului catastrofă cu sens propriu.09). ca sinonime sunt indicaţi termenii: dezastru. niciodată *„dezastrul/calamitatea de X”.. 09).. – Catastrofă feroviară cu un transport Dacia (www.2010) – „Debutul lui Kylie Minogue la Bollywood – o catastrofă. – Inventatorul pilulei deplânge „catastrofa” demografică (www. care presupune transferul acestui termen axiologic. 21. fără o altă determinare adjectivală este mult mai puţin uzitată: – Tăierea pădurilor din România a atins nivelul de catastrofă şi în ariile protejate (www. 06.apropo.] va fi o catastrofă dacă nu vom învinge România. termenul catastrofă apare întotdeauna în limbajul jurnalistic însoţit de un adjectiv relaţional sau de specificarea domeniului de aplicaţie. demografic.

04. 1139). 08.dw-world. 12. 01.euractiv. 07. 05.mediafax. 07). o catastrofă ce pândeşte sub oraş (http//: constanta. (b) În retorica emfatică practicată în media. p. 15. 2010). 6. traficul / consumul de droguri.ro. acest flagel al lumii moderne” (www. – Dosar – Traficul de persoane: UE lupta cu un flagel ce aduce profituri uriaşe (www.informatia.monitorulneamt. molimă. 07) Urgie În DEX termenul urgie. Presa.fonduri-finantari. evidentă: (a) – Urgie de la lumânări – un mort şi apartamente făcute scrum (www. 2010). un flagel devastator (CR. 2010) – Poluarea sonoră.02. cât şi cea audio-vizuală.de. 10). atingând pragul clişeizării. 2010) – Febra aftoasă – noul flagel al începutului de mileniu (www. 9. 09) – Zgomotul.com 30. 4. 166 .gds. 03.) este definit mai general ca (a) „nenorocire care se abate asupra a ceva sau cuiva” şi într-o accepţie mai restrânsă ca (b) „dezlănţuire violentă de forţe ale naturii. obezitatea. cu referire de obicei la viaţa cotidiană. un adevărat flagel pentru constănţeni (www. prostituţia infantilă.ro.ro. – Medvedev: Alcolismul în ţara noastră este un flagel naţional (www.ziuaveche.ro. Este neobişnuit însă ca acest termen.ziaruldeiasi. traficul de persoane. dezastru (DEX. 22. 04.ro. 03. 08. terorismul – sau limitat.telgrafonline. aparţinând lexicului popular.ziare. – Pornografia infantila – Flagelul societăţii moderne (www. 10. 01). – Urgie la asociaţii [de locatari] (www.02) – Violenţa asupra copilului. 19. poluarea (de orice fel). 03. în acest caz. – Pedofilia – un flagel greu de combătut (www.ghimpele. prăpăd” (p. epidemie. 12.ro. 02. 04. local. 09).roportal. 10. prin specializare semantică flagel devine sinonim cu boală. un flagel planetar (RL.ro. – Drumuri Sapard – un adevărat dezastru (www. valorifică mai rar prima accepţie. Flagel Termenul flagel intră în câmpul lexical „nenorociri majore” cu sensul figurat de calamitate.ro. 08). – Coruptia. 8. flagel al lumii moderne(www.. 12.– Tunelul CFR. 08). metafora „flagelului” este una dintre cele mai comune. intenţia jurnalistului de a supralicita efectul dramatic este. 12. 14. specificat (pop. 25.ro. 383). totuşi cu consecinţe sociale semnificative pentru o comunitate: – Cornelius Nicholson a prezentat „Drogurile. 01) – Mafia pieţelor – un flagel greu de stârpit (A. un flagel al societăţii româneşti (http//:2005. atât scrisă. 20.ro). 23. de vreme ce termenul este folosit aproape automat atunci când discursul jurnalistic atacă teme de interes planetar – alcoolismul.eu.ro. ziaruldeiasi. 2010). 08) – Politizarea. să apară în contexte referitoare la viaţa economică sau cea politică: Urgie pe bursă: 60 de brokeri concediaţi in zece zile (www. 8.

p.)” (DEX.apropo.. verticală. Antonescu şi bunul simţ.videonews. 20. 09). Se poate detecta chiar un titlu-clişeu. termenul avalanşă este definit „cantitate mare (de. 21. 09). 2010). Determinările sunt selectate atât din clasa termenilor care desemenază obiecte / abstracţiuni – Avalanşă de internări. 3.com. cancan. frecvenţa uzajului său cu sens metaforic compensând domeniul foarte limitat de aplicaţie a termenului cu sensul său denotativ.antena1. 2010). 7.. la Spitalul Clinic de Urgenţe din Iaşi.portal. al oraşului în care se întâlnesc asemenea fenomene).ro. Rodica Zafiu vedea în utilizarea termenului avalanşă în limbajul publicistic un reflex al limbajului totalitar de dinainte de 1989. (b) Întrebuinţat cu sens figurat. Cutremur În DEX termenul cutremur este definit ca „Mişcare puternică şi bruscă.ecomagazin. 11. dupa Sf. la Spitalul Judeţean de Urgenţe (www. 01. – Avalanşă de oameni ai străzii în spitale (www. – Avalanşă de note mari la tezele unice (www. 10). 16. 76): (a) Cu acest sens denotativ. cu toate acestea. 2. în măsura în care. Berceanu demite directorii de la „Drumuri”. evantai. – Urgie în Dolj şi în Olt! Zeci de maşini au rămas înzăpezite (http:// craiova. 2010). 12 02. (www. cu care sunt titrate numeroase articole/ştiri de sezon: – Urgie în Maramureş (www.2010).07) B) Termeni specifici Avalanşă În DEX termenul avalanşă este definit ca „masă de zăpadă care se desprinde de pe coasta unui munte şi se rostogoleşte la vale (ducând cu sine şi pietrele. lavină” (p. pompierii şi SMURD sunt pe baricade. 10). – Urgie pe şoselele din Bănie (www.time. cu subtitlul: Salvamontiştii avertizează asupra pericolului de avalanşă în munţii Bucegi şi Făgăraş.ro. 2010). 03. al judeţului.4news.ro.ro.edu. mai concret. 27.ro. 76) şi primeşte obligatoriu determinări. panoplie. 20.(b) Termenul urgie. provocată de dislocări subterane. 04. 24. 12. copacii etc. de erupţii 167 . 24.02. constelaţie.ro. 04. 02.1. – Urgie pe şosele: între Bucureşti şi Braşov nu s-a circulat noaptea. – Urgie in Argeş (Judeţ paralizat de viscol).. mănunchi sau noian.ro.ro. „avalanşă de reproşuri”). 11.).agerpres. 12. Varietatea acestor determinări face ca termenul avalanşă să apară în contexte dintre cele mai variate. 09). avalanşă se subsumează clişeelor cantităţii[13]. iar jandarmii. – Vaslui: Avalanşă de bolnavi.iasiplus. întâlniţi în cale).. 12. – Risc de avalanşă în Făgăraş şi Bucegi (www. este preferat de jurnalişti în titrarea unor articole sau ştiri de comentariu despre dereglările climei sau despre fenomenele meteorologice severe (În plină urgie. 06. nu putem face abstracţie de întrebuinţarea curentă a termenului cu sens figurat în limbajul comun (cf.03. http:// observator. Gheorghe (F.9am.ro. În text se precizează: „A început avalanşa de clipuri electorale ale candidaţilor la preşedinţie” (www.ziare. 07) – Un articol intitulat Avalanşă electorală: Vadim şi mafia. 24. ciao. cât şi din clasa termenilor care desemnează persoane: – Avalanşă de voluntari la plantat copaci (www.ro. 02. termenul avalanşă este întâlnit în relatările referitoare la accidente montane: – Schiorul surprins de avalanşă la Bâlea Cascadă a fost găsit mort (www.ro. Oprescu şi sărăcia. www.glasulmaramuresului. orizontală sau de torsiune a scoarţei pământului. 2010).ro. în care termenul urgie este urmat de o determinare locală (numele regiunii. în consecinţă simţit ca având un plus de expresivitate. năvală (de. alături de termeni ca paletă. 10).

21. 15. – Pace sub măslini? Cutremur politic în Ţara Sfântă (www. 14. ext.] (www. p. 08). – Cutremur politic în Ungaria? (www..rfi.net. 10. 10. 04. 03). naţional. ro. nu a fost resimţit la Bucureşti de către conducerea partidului” (CR. – „Pornit de pe Wall Street. groază. teamă. – „Cutremurul provocat la Constanţa de gruparea S. care desemnează nenorociri provocate de cauze naturale. – Cutremur în lumea interlopă ieşeană (RL. 06). „cutremur politic”. (a) Cu sensul denotativ. de pildă.vranceamedia. 10). cutremur desemnează evenimente seismice de intensitate variabilă: Puternic cutremur in largul insulei indoneziene Java (www. – Cutremur politic de 7 grade! (www. 05. D.ro.forum. pentru a spori caracterul incitativ[14] al intitulării: – Cutremur politic după dezbaterea televizată din Marea Britanie (www. (b) Întrebuinţat cu sens figurat. 05).hotnews. 07). 10). 07. 19. 418) – fixează ca element diferenţiator de descriere semantică a termenului „număr foarte mare de victime”. 09). 10. 254). 09. acest veritabil cutremur bancar a traversat Europa [. zaraf. cu efect persuasiv garantat. 24. nu este lipsită de semnificaţie plasarea unei asemenea sintagme în titlu. pentru că jurnalistul vrea să impună de la început gradul înalt de intensitate emoţională a discursului său: 168 . 7. 08). ceea ce trădează intenţia neîndoielnică a jurnaliştilor de manipulare a cititorilor. termenul cutremur pare a fi specializat în jurnalismul politic şi cel economic pentru a desemna evenimente / fenomene cu efecte perturbatoare importante şi consecinţe explozive. 26.realitatea. 2010). 06..]”(www. 08. cu consecinţe importante în ceea ce priveşte modificarea raportului de forţe. cutremur politic (RL. resimţit la Bucureşti (www.ro.money. Anumite sintagme în care substantivul cutremur intră cu sens metaforic s-au clişeizat ca. ca şi cutremur. 08. sensuri fig. limbajul jurnalistic nu pare însă a valorifica niciunul dintre sensurile figurate indicate de DEX pentru termenul cutremur: – „Vestea demiterii preşedintelui PSD din Galaţi a reprezentat «un cutremur [eventual.vulcanice: seism”. panică” (p. După cum indică exemplele care urmează. sensul figurat al termenului genocid se materializează ca hiperbolă. – Cutremur pe scena politica vrânceană! [. (b) În retorica publicistică.” (p.telegrafonline. Definiţia din DEX – „Crimă comisă cu intenţia de a distruge un grup uman. care etichetează o varietate foarte largă de evenimente din viaţa politică internă sau internaţională. 07).ro..euractiv. de gradul 7] pentru administraţia gălăţeană»” (RL. ce presupun schimbări bruşte şi semnificative de situaţie. – Demisia lui Remeş. Genocid Faţă de alţi termeni cu sens superlativ. – Cutremur politic în Germania.. 2. termenul genocid se referă la existenţa unor cauze umane care provoacă dezastrul. fior. cutremurare. 07. frică. etnic etc.: „înfiorare. ziare. 03). 28. atunci când discursul jurnalistic are ca obiect realităţi sociale sau categorii umane vizate de măsuri (considerate) defavorabile. 04. genocid este plasat adesea în titlu.ro.ro.

ziaruldeiasi. eventual a numărului de victime (obiect direct). care indică un proces instantaneu. violent. 05. 03. – Genocid în administraţia publică: lista cu demişii şi noii şefi după vinerea neagră a PSD (www. 29. este şi mai bine pusă în valoare.videonews.] (L. 2.astv. cu referire la alte fiinţe decât oamenii: GENOCID PE LĂPUŞEL: Peştii din râul Lăpuşel au fost ucişi de apele reziduale deversate de SC Vital SA.ro. mare. substantivul seism (ca şi sinonimul său cutremur) primeşte determinarea „cu magnitudinea de. termenul genocid apare întrebuinţat ca hiperbolă nu foarte fericită. atunci când substantivul „genocid” apare determinat de un adjectiv relaţional. 06).) şi de ziarele tabloide: Sintagma „seismul/cutremurul a zguduit” devine un nucleu lexico-sintactic stabil al articolelor/ştirilor de presă referitoare la acest subiect (varianta cu diateză pasivă este de asemenea frecventă): – Un cutremur cu magnitudinea 6. – Genocid social („PSD a sărit la gâtul guvernanţilor acuzându-i de genocid social[.. sinonimia dintre cei doi termeni este corectată de specificarea 'limbaj ştiinţific' prin care seism se deosebeşte faţă de termenul din limba comună cutremur. Uneori. 2010). – Vosganian îl acuză pe Băsescu de „genocid moral”. Dacă însă unii jurnalişti califică drept „sesim devastator” un cutremur de 6.. „a avea loc” şi „a zgudui”. (G. a zonei în care s-a produs (circumstanţial). www. devastator.ro. – Genocid Fiscal (text: „În goana disperată după venituri la bugetul de stat.” sau este însoţit de adjective ca puternic. 6.money.10). pare a fi preferat de televiziunile private (Realitatea TV. 7.1 grade pe scara Richter a zguduit miercuri regiunea Maule din Chile [. Antena 1 etc.ziaruldeiasi. 04. – Genocid organizat de Poliţie şi Drumurile Naţionale (www. odată cu informaţia. 09 ). 07). 0.blog. 05.ro. dar şi despre maniera în care aceştia înţeleg să le transmită cititorilor. acest simplu fapt vorbeşte nu numai despre percepţia subiectivă pe care o are jurnalistul asupra evenimentelor de acest gen. 12. Seism Termenul seism este definit în DEX ca „cutremur de pământ” (p..infomm.ro. 2010). distrugător. discursul jurnalistic desemnează acţiunea „seismului” prin verbele de acţiune „a se produce”. punând în mişcare afectele negative ale cititorilor.3 grade pe scara Richter (Seism devastator:4. ProTV. 12. 11. 970). 09)..ro. 08. o stare emoţională intensă.. 05. Guvernul loveşte în întreprinzători cu un nou Cod Fiscal haotic şi represiv”) (SF. [. alţii se rezumă la calificativul neutru puternic pentru a caracteriza cutremure cu magnitudine mult mai mare.. care indică domeniul sensibil pentru opinia publică: – Sindicatele acuză autorităţile de genocid alimentar (www. (www..]” (www..– Badea afirmă că aşa-zisa reformă a guvernului Boc este de fapt un genocid. dornic de formulări cât mai puţin uz(it)ate. 9. Întrebuinţarea cu sens propriu a termenului seism presupune un cadru frastic limitat: în afară de menţionarea magnitudinii (determinant).600 morti. Intenţia manipulatorie a unui discurs ce supralicitează dramatismul.09.com/stiri). verbul cu sens superlativ „a zgudui”. 5. 169 .] (www. 09). Dacă verbul „a se produce” şi locuţiunea verbală „a avea loc” indicând un proces cu durată nedeterminată deţin cea mai mare frecvenţă în discursul jurnalistic practicat în marile cotidiane. (a) Când este întrebuinţat cu sensul propriu. 09). 05.ro.iasi.

ziarulstiintelor. 08).observatordebacau..ziare. Ţinând seama de această definiţie.ro. 09). „uragan devastator”.liga-2. estimează analiştii Erste Bank (www.huon.9 grade pe scara Richter. 10).dailybusiness.observaotr. 10.03.ro. – O îngrijorare europeană: tsunami alimentar (www. – Criza financiară nu s-a incheiat. – „Dezastru în centrul Italiei.ro. 06. – Seism de 9 grade in PNL: Berca la PDL (www. 06. la câţiva ani după evenimentele de la Banda Aceh. 20.]” (wwww. 09. cf. 9. este semnificativă pentru construcţia discursului jurnalistic de tip tabloidizant sintagma. 1138).]” (http//: stirileprotv. 10). 10). 21.ro. 08.ro. 12. 04. 10. 09).9 grade (www. (www. 24. referirea la acel tsunami se făcea încă în termeni de catastrofal (www. 09). info-stiri. jurnaliştii pot atrage atenţia asupra uzajului metaforic al termenului tsnuami. cu sens generalizat. 03.cadranpolitic.ro. produs la mică adâncime. 12. cf. seism este întrebuinţat ca metaforă hiperbolizantă de preferinţă pentru a caracteriza stări. interesează mai ales uzajul metaforic al termenului. marcându-l prin ghilimele şi renunţând la determinări suplimentare: – FARUL CONSTANŢA – FC BOTOŞANI DUPĂ DEZASTRUL CU SĂGEATA MARINARII PAR RESEMNAŢI.ro. 26. 03. 10) sau devastator (www.realitatea. uragan înseamnă „vânt puternic cu acţiune distrugătoare.. a zguduit duminică nordul Japoniei[. teoria evoluţiei încă face valuri (www. (www. efectele seismului financiar din SUA urmând să fie resimţite şi în viitor.2010). –„Elveţia trăieşte un seism politic”.4 grade a zguduit nordul Indoneziei (www. 12. „Libertatea”) – Japonia.ro. 10. după un seism devastator care a zguduit duminică noapte orăşelul Aquila [. 04.ro. cu efect distrugătoare la mii de kilometri. 27. „Libertatea”). ca şi în cazul altor termeni din aceeaşi serie.indexstiri. www.com.04. 09. 30. – Riscul contestării alegerilor: „tsunami economic” (RL.ro. (b) Ca şi termenul cutremur. în fond pleonastică.. 09).europafm. 06. 1. 03. 08).ro.9am.antena1.ro. 21. 10). Catastrofa naturală a avut un impact emoţional uriaş asupra a milioane de oameni. 10). – Un seism de 6. 06. 25. evenimente explozive din lumea financiară sau politică: – Seism financiar la Humanitas (www. 08. Uragan Termenul uragan este definit în DEX ca „ciclon tropical”.. care forţează descrierea şi supralicitează efectul emoţional: 170 . însoţit adesea de ploi torenţiale” (p.ro.– „Un seism puternic. 03.ro. tsunami (echivalat cu „dezastru cu impact major”) primeşte de obicei ca determinant un adjectiv relaţional care indică domeniul de referinţă al discursului: – Tsunami cultural – după 150 de ani. zguduită de un seism de 6. – Locuinţele de lux rezistă eroic în faţa tsunami-ului imobiliar (www. 27. 24. – Insulele Solomon au fost zguduite de un seism de 6.net. 07. – „Tsunami” în lumea traficanţilor de droguri (www. (b) În presa românească. 30. Uneori după cum se întâmplă şi în alte situaţii de acest fel. 13. notează presa helvetă la unison. 10) Tsunami Cutremurul produs în largul coastelor indoneziene (2004) a fost urmat de un tsunami („valuri uriaşe produse în urma unui seism”).ziarulring. 08).ro. 27. Viaţa e grea după „tsunami“ (www. 29. iar termenul a intrat în retorica jurnaliştilor de pretutindeni[15].hotnews.newschannel.

– Uraganul Uhrin [fost antrenor la FC Timişoara] (http//: cfrmania.– „La circa trei săptămâni după devastatorul ciclon Katrina [.primatv. Uragan pare a fi şi o formulă verificată de caracterizare metaforică a unor sportivi (mai ales fotbalişti): – Uraganul Dică [mijlocaşul la CFR. – Uraganul Serena [Williams] (www. tabloidizant. Realitatea TV. 05. cf. 06. pe de o parte. 14. 11. Sintagma „devastatorul uragan” este recurentă şi în discursul milenarist din presa laică şi religioasă care vorbeşte despre sfârşitul lumii (anunţat sau nu de calendarul maiaş pentru 2012).ro.Real Madrid 2-0 (www. 09. este evidentă. viitură este întrebuinţat cu sens propriu în contexte mai mult sau mai puţin „standardizate”. o viitură a făcut prăpăd în câteva minute” este urmată de precizarea că „prăpădul” a constat. 10.net. sport365.ro.05.0 -2 . 08).realitatea. www. 08. (www.2009).09. – La doi ani de la trecerea devastatorului uragan Katrina. 14.gsp. 12.roportal. – Viitura a făcut ravagii la Suceava (www. substantivul uragan este preferat de discursul jurnalismului sportiv. – Uragan devastator este titrată ştirea despre uraganul care a lovit El Salvador (www. metafora uragan desemnează mai ales în presa de provincie evenimente locale. Viitura a făcut prăpăd. (http:// vodpod. de încălzirea globală şi efectele ei dezastruoase.gsp. (b) Caracterul intempestiv al fenomenului natural. 11. 10.9am. –Viitura a făcut ravagii la Câmpia Turzii (www. 1162)..” (p. impuse.2009). – Uragan devastator pe insula Haiti din Caraibe (http:// m. de formatul discursului melodramatic. 10).md/stiri.. preluat din „Evenimentul Zilei”).02. – Devastatorul uragan Ida se îndreaptă spre SUA (www. pe de lată parte. 27. dinamice.9am. de schimbările dramatice ale climei planetare. dar semnificativ este faptul 171 . 31. 09).ro. căruia omul nu-i poate opune rezistenţă.]” (www.01. 06. 28.ro.protv.fotbal-romania.allpress.Uragan vişiniu (www. 98). cf. 06.10). se traduce şi prin caracterul verbelor. 08.ro. 10).campiaonline.ziaruldeiasi.ro. Ocazional. 07).ro. de fapt. Cluj] (http//: cfrmania. 27. 08). – Dinamo .stirileprotv.ro. tranzitive – a speria. cu care termenul este asociat.ro. Afirmaţia „În satul Dealu Frumos.com. 20). prin excelenţă marcat de tratarea tabloidizantă a informaţiei[16]: – Vine ca un uragan tăvălugul catalan / Barcelona . 22. a căror importanţă jurnalistul o supralicitează pentru a conferi o greutate mai mare informaţiilor furnizate de articolul său: Uragan la „Concordia” (www.ro. 12.rol. de exigenţa raportării la realităţi precis circumscrise.ro. oraşul New Orleans încă se luptă să revină la normal (www. Viitură În DEX termenul viitură primeşte următoarea definiţie: „Creşterea bruscă a nivelului apei dintr-un râu (care poate duce la revărsarea lui). ProTV.Rapid . (a) Ca şi alţi termeni specifici din câmpul lexical „nenorociri majore”.ro 21.2010). 12. ProTV).sport. 11. 05. 23. 29. cf. fie este legat de formulări verbale cu sens superlativ: – Haos în Dâmboviţa. am putea spune de întrebuinţare hiperbolizantă a unor asemenea expresii. a lovi – sau de mişcare – a pătrunde. a lua pe sus. Termenul primeşte fie determinanţi adjectivali cu sens superlativ (Viituri năprasnice au făcut pagube importante în mai multe judeţe. 9.07). 31.ro. în avarierea a două maşini. (b) Ca metaforă. 09). 25. 12. atunci când contextul verbal imediat o contrazice. Uneori intenţia de exagerare voită.

de regulă. Tritonic.ro. O introducere în istoria şi teoria ştirilor. ca descriptori pentru anumite domenii ale realităţii anumiţi termeni fie generici. – Viitura electorală: 362. seria dezastru.ro. calamitate.universulpadurii. p. după cum urgie este termenul preferat de jurnaliştii televiziunilor private şi al tabloidelor în redactarea ştirilor referitoare la intemperiile hibernale. ) [2. 08. 09.)[17].08.] Mariana Cernicova constată în România postdecembristă existenţa unui limbaj clişeizat care tinde să devină. în timp ce lingviştii. tabloidizant etc. NOTE [1. fie specifici. 29. 30. care „nu se nasc toate egale” (Tirania actialităţii. fie specifici. Bucureşti. catastrofă este folosită cu referire la persoane (mai ales în limbajul sportiv sau în cel politic al presei de opoziţie). „cutremurul / seismul a zguduit”. pentru marea masă a consumatorilor de presă. 08). – Viitura concedierilor mătură portul Constanţa (www. 09). 02. – Viitura scumpirilor (RL. un element de validare a discursului public. Concluzii Examinarea unor contexte variate din presa scrisă şi audio-vizuală a pus în evidenţă un comportament unitar al termenilor din câmpul lexical „nenorociri majore”. 09. 06. 8. ceea ce sugerează animizarea fenomenului natural. 4. O întreagă strategie a persuasiunii şi a „acroşării” cititorilor – nu numai în presa de scandal.ro. sociologii.monitorulneamt. 2006. psihologii nu contenesc să atragă atenţia asupra pericolului 172 . În perioadele de perturbări meteorologice accentuate. –Viitura a avut „dreptate“ [despre asigurările de bunuri în caz de calamitate naturală] (www. Este o caracteristică a limbajului jurnalistic de pretutindeni să trateze anumite realităţi în termenii altei realităţi. mai ales dacă domeniul din care se alege termenul metaforizant este de interes general.] Alina Bârgăoanu consideră selectivitatea drept problema centrală a mass media. 158 şi urm.infodeltadunarii. de inundaţii masive. 05). tabloidă – se întemeiază pe plasarea în titluri a termenilor. din câmpul lexical „nenorociri majore”.05). fie cu sens conotativ (hiperbolizant sau metaforic). dată fiind „natura problematică a evenimentelor”.cuget. „viitura a făcut ravagii/prăpăd” etc. este de aşteptat ca termenul „viitură” să „explodeze” în comentariile jurnaliştilor pe cele mai diverse teme.că cele mai multe contexte în care apare substantivul viitură cu sens propriu sunt construite cu aceste verbe la diateza pasivă. fie cu sens denotativ. 30. Asemenea uzaje recurente (la care se pot adăuga metafore ca flagel) se clişeizează şi devin indici stilistici de caracterizare a unui anumit stil jurnalistic (senzaţionalist. Termenul calamitate apare automat în discursul presei scrise/audio-vizuale cu referire la efectele modificărilor climatice bruşte asupra agriculturii.2008). 08).ro. De aceea nu puţine sunt contextele în care termenul viitură este întrebuinţat ca personificare: – Viitura a fentat autorităţile în Ialomiţa (CN. –Viitura îşi arată colţii ! (www. Faptul că majoritatea exemplelor selectate sunt titluri nu este întâmplător.liber. 29. S-a putut constata de asemenea recurenţa unor structuri sintagmatice în care apar termenii acestui câmp lexical: „cutremur politic”. 05. 02.000 de candidaţi la alegerile locale (RL. fie generici. 06). determinantul (adjectival sau substantival) indică domeniul de referinţă al discursului: – Vânătoare şi pescuit: viitura concesionării [articol legat de concesionarea lacurilor de pe râul Colentina] (www. Discursul jurnalistic fixează. de obicei.

cit. Rowe constată că. A. 253).] J. în consecinţă. p. şi a unor hiponime. Gabriela Pană Dindelegan. 2006. putem vorbi de existenţa unor hiperonime. [4. p. p. ed. [9. pe care le numeşte şi titluri-formulă. Nemira. p. p. în Peter Dahlgren şi Colin Sparks (coord. responsabilă de o serie de formulări sterotipate. în mod normal. Tritonic. 2008. între care cele din „categoria Cătălin Radu Tănase” („a fost bătut cu sălbăticie”. p. toţi termenii sunt substantive) şi mai multe seme generice (în cazul de faţă semul „cu consecinţe distrugătoare foarte grave”). Cristina Călăraşu. discursul marcat de retorica tradiţională şi comentariul reflexiv. nici metafora hiperbolizantă. în constituirea figurii: „Hiperbola este generată. [14]. p. 24). Dragomirescu admite că. Cvasnâi-Cătănescu numesşte „metaforă disforică (op. p. [5. Polirom. Polirom. Bidu-Vrânceanu. deşi acestea deţin o frecvenţă semnificativă în ştirile de tip tabloid sau în jurnalismul sportiv.] Gh.] v. 2004. despre tipologia semelor. ed.] Câmpul lexical „nenorociri majore” este un câmp organizat ierarhic. Liliana Ionescu-Ruxăndoiu. p. 121-122).. intrând în subclase diferite. 2006. legate de existenţa unor seme comune: unul lexico-gramatical (în cazul de faţă. mulţimi) din ansamblul lexical al unei limbi. Colin Sparks (coord.. 2007. Editura Universităţii din Bucureşti. Maria Cvasnâi-Cătănescu nu ia în calcul nici hiperbola. Jurnalismul şi cultura populară. termeni generici. 111-119). fie mărind.). Editura ştiinţifică şi enciclopedică. exprimate prin substantive. 1975. morfosintactic. Jurnalismul şi cultura populară. nu cunosc categoria comparaţiei şi.. ed. [11.. În ciuda faptului că formatul „ştirilor hard” presupune consemnarea obiectivă a informaţiilor. subiectiv. Gripsrud.] Trecând în revistă figurile constitutive pentru retorica discursului media (Retorica publicistică: de la paratext la text.pe care un asemenea limbaj îl reprezintă pentru sănătatea comunicării între diferitele compartimente ale societăţii.] David Rowe deosebeşte patru tipuri de discurs în jurnalismul sportiv: ştirile hard.).. cit.] Rodica Zafiu. Estetica şi politica melodramei. Pentru o discuţie asupra relaţiei de hiponimie v .. la ora actuală. Acestea din urmă. la persoana a III-a. [6. Bucureşti. în care „depăşirea limitelor” proprie hiperbolei se combină cu transferul de sens caracteristic metaforei (Mică enciclopedie a figurilor de stil.. au o frecvenţă sporită în presa de senzaţie (sau de tip tabloid) (Tehnici de redactare în presa scrisă. 52-55. 2004 (1992).cit. Michel Voirol): informative şi incitative. cât şi în cea a întrebuinţării contotative elemente predilecte în construcia titlurilor incitative. Termenii din câmpul lexical „nenorociri majore” sunt atât în varianta întrebuinţării denotative. de nevoia irezistibilă de a ridiculiza obiectul” (Mica enciclopedie. 44-56). în primul rând.. hiperbolele sunt potenţiale metafore. de indignare şi revoltă. în vorbirea dominată de impulsul unui sentiment puternic. în Ilie Rad (coord. 98. Sorin Preda distinge două categorii de titluri (cf. de admiraţie sau dispreţ. 2001. Editura Universităţii din Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. în Peter Dalghren. Cernicova numeşte „noulimba de lemn” este presa televizuală. acest tip de discurs jurnalistic sportiv este foarte asemănător în presa scrisă şi în cea de scandal (Tipologii ale jurnalismului sportiv. Probleme teoretice şi aplicaţii practice. p. 100. 53). 2009. p. Bidu-Vrânceanu. Bucureşti. „îngrozitoarea catastrofă”. A. [12. Iaşi. [13. p.). nu apar în poziţia de nume predicativ” (Angela Bidu-Vrânceanu. [7. ştirile soft. Limba de lemn în presă. Dragomirescu defineşte hiperbola ca „figură de insistenţă care constă în exagerarea expresiei.] Gh. [10. Iaşi. p. 78). Iaşi.. Câmpuri lexicale. care se intersectează. 57-58) – şi criteriilor de delimitare a unui câmp.78). „după o noapte de coşmar”) interesează direct cercetarea de faţă (Noulimba de tranziţie..] Considerăm că seria de termeni „nenorociri majore” reprezintă un câmp lexico-semantic. Polirom.] Sunt relaţionale acele adjective care „exprimă o relaţie între două substantive. deoarece răspunde definiţiei date de Angela Bidu-Vrânceanu – „Câmpurile lexicale (lexico-semntice) sunt fragmente (subansambluri. Unul dintre domeniile predilecte în care se manifestă ceea ce M. [3. [8. „calvarul de neînchipuit”. 173 . Editura Universităţii din Bucureşti. în Câmpuri lexicale. Bucureşti. DŞL. iar.] Este ceea ce M.. care grupează denumiri având primele seme comune în definiţia sensului” (Câmpuri lexicale din limba română. termenul de „metaforă hiperbolizantă” rezumă acest comportament complex al cuvintelor. 22-25.cit. Limbaj şi politică. fie micşorând imaginea obiectului (de obicei concret) peste limitele sale fireşti” subliniind importanţa factorului psihologic. Mihaela Mancaş..

www.com . ro.ro.ro.monitorulneamt.ro.replicaonline.jurnalulbtd. 113). www.ro. www.apropo.ro.bacauexpres.eu.indexstiri. www.. Ro.ciao.epitesti. Jurnalismul şi cultura populară.ro.agerpres.daciccool.com/stiri. cit.sport.ro.ro. Liliana Ionescu-Ruxăndoiu. www.altermedia.cadranpolitic.ro. www.inform. www. www.ro.portal. Dicţionarul de sinonime al limbii române. www.bucuresteni.). www.ro.gds.constiinte.presaonline. www. particulare.protv.ro. www. www. jurnalistul nu se plasează în centrul evenimentelor.ro.ro.ro/liga-1. Univers Enciclopedic. www.info-sport.rfi.ro.4news. www.ro.ro..informatia.ro.acasatv.ro. www.ro.fonduri-finantari. Miecea Seche.] V. 124-139. www.prosport.dwworld. a căror forţă şi perioadă de circulaţie coincide cu durata evenimentelor care le-a generat. www.] D. Mihaela Mancaş. www.napocanews.ro.hotnews. 1982 DŞL – Angela Bidu-Vrânceanu.zoot.euractiv. www. 52). Bucureşti.money.as-tv. www. www.ecomagazin. www.ro. www. Iaşi.liber.ideideafaceri. discuţia despre apetenţa discursului televizual pentru latura senzaţională a evenimentelor în John Langer.ro.avocatnet. www.postamedicala. www.ro.md/stiri.net.] În general.realitatea.ecomagazin. www. p.cronicaromana.jurnaluldevrancea. www. Rowe apreciază că limbajul melodramatic (propriu tabloidelor) a devenit „endemic” în cazul jurnalismului sportiv.ro. www. Polirom.ro. www.gandul. cit.ro.info/news. Bucureşti.observator. www. Ştiri groaznice la televizor.ro.ro.newsiasi.ro. p. www. www. www. www. www.gazetadebistrita..aradon.campionline.edu.ro. în acest caz.ro. www. http://vodpod. www. www.] M.cuget.huon. www.ro.ro. www.ro. www.iasiplus.ro. Editura Academiei Republicii Socialiste România. p. www.dailybusiness.ghimpele. www.ro. http://craiova. www.ro.” (op.mediafax.ro..gsp.ro. dependente de circumstanţe concrete.rot www.infodeltadunarii. www.sport365.newschannel.cancan. http://stiri.ro. Bucureşti. www. www.rol.ro. http://constanta. www.. Cristina călăraşu.ro. www.ro.info-stiri. Dicţionar de ştiinţe ale limbii.iasi.gorjnews. 1996 DSLR – Luiza Seche.ro. www..ro.glasulmaramuresului.ro.antena1. chiar în ştirile hard.liga-2.] metafore ocazionale. Cvasnâi-Cătănescu înregistrează drept caracteristică a figurării textului jurnalistic „Tendinţa de a inventa şi de a impune [.fotbal-romania.[15. www.ro. [17. www. www. 2001 A – „Adevărul” C – „Capital” CN – „Curierul Naţional” CR – „Cronica Română” EvZ – „Evenimentul Zilei” F – „Financiarul” G – „Gândul” L – „Libertatea” RL – „România liberă” SF – „Săptămâna Financiară” Z – „Ziua” SURSE ELECTRONICE UTILIZATE http://cfrmania.ro. http://2005.ro. în Peter Dahlgren şi Colin Sparks (coord.opiniicetatenesti.ro.allpress.ro.sport.ro..observatodebacau. SIGLE DEX – Dicţionarul explicativ al limbii române. www. www.ro. 174 . Nemira. sunt metafore efemere.romania. [16.ro. www.agenda. [. ci acestea sunt descrise ca fiind dramatice (op. www.ro. 2004.ro. www. Gabriela Pană Dinelegan. ro.time.de. www. www.primatv.ro.info. htttp://m. www. www.

).www. www.ro. 175 . O introducere în istoria şi teoria ştirilor. 1992): Tipologii ale jurnalismului sportiv. Maria. Colin Sparks (coord.itbox.on examine les utilisations des sens dénotatifs et connotatifs (hyperbole. p. www. Bucureşti RÉSUMÉ LA SEMANTIQUE DU DESASTRE Notre étude vise à analyser le comportement sémantique des termes du champ lexical des « malheurs majeurs » du discours journalistique. Creativitate. 95-106 Langer. www. Angela. (2004.). Iaşi. Iaşi. tremblement de terre/séisme. inondation .ro BIBLIOGRAFIE Bârgăoanu. www. (2007): Limbaj şi politică. catastrophe. Mots-clés: tabloïdisation. zaraf. (2001): Vocabularul limbii române actuale. p. Tant pour les termes généraux .wall-street. www. Bucureşti Bidu-Vranceanu. Bucureşti Cernicova. (2004. Influenţe. ziare.ziarulstiintelor. calamité. Tritonic. Polirom. Rodica.net www. (2004. Colin Sparks (coord. Bucureşti. p. Colin Sparks (coord.). www.désastre. Alina. www.avalanche. clichéisation. Polirom. www. (2006): Tehnici de redactare în presa scrisă. (2006): Tirania actialităţii.ro.ziaruldeiasi. www.ziare. 9am. Editurs Universităţii din Bucureşti.ziuaveche. Mariana. (2006): Retorica publicistică: de la paratext la text. Jostein. www.ziuadevest.). (2009): Noulimba de tranziţie. tsunami. 250-262 Cvasnâi-Cătănescu. 1992): Ştiri groaznice la televizor. Jurnalismul şi cultura populară.ro.ro. în Peter Dahlgren. 1992): Estetica şi politica melodramei.videonews. www. în Peter Dahlgren. p. Adriana.com. Ro. ouragan.ro. www.vranceamedia. Bucureşti Gripsrud. în Peter Dahlgren. All. în Ilie RAD (coord. Bucureşti Zafiu. dévastation – que pour les termes spécifiques . Probleme teoretice şi aplicaţii practice. Editura Universităţii din Bucureşti. Polirom. Jurnalismul şi cultura populară.stirileprotv.telegrafonline. Tritonic. 107-123 Stoichiţoiu-Ichim.virtualarad. Polirom. Limba de lemn în presă. David. zoot. www. www. Jurnalismul şi cultura populară.ro.ro.universulpadurii. métaphore hyperbolisante.ro.ro.ro. 124-139 Preda.ro.ziardambovita.ro. Iaşi Rowe. ravages. Sorin. cataclysme. Editura Universităţii din Bucureşti. métaphore) et aussi les clichés caractéristiques au langage journalistique qui contient ces termes.stiri. génocide. (2008): Câmpuri lexicale din limba română. www. Dinamică.stiri. Iaşi. John.ro.

rechercher les causes d’un accident. complexe et tortueux. ce qui explique l’emploi du terme au pluriel : “ Faut-il rappeler le massacre des maréchaux. variables d’un auteur à l’autre.1°. est ce qu'elle est. Dès le début. autrement dit elle se constitue en un “ensemble des conditions nécessaires et suffisantes qui expliquent un fait complexe” (AD9) : Découvrir. on affirme. le lexème ‘cause’ se laisse interpréter suivant ses deux sens principaux. je me suis adonnée à ce travail séduisant et complexe. ou d’associer le mot cause à une série d’adjectifs tels que ‘première’. ont guidées mes démarches qui se sont matérialisées dans une thèse de doctorat et. d’une version à l’autre du même dictionnaire. dans un livre [1]. se distingue de la condition. mais. Des questions incitantes. en même temps. Dans le premier sens. Les approches que j’ai favorisées dans ces travaux se sont situées au niveau de la sémantique énonciative et interprétative. puisqu’aujourd’hui nous rendons hommage à la terminologie et aux lexiques en général. la cause ‘finale’ définit “ce qui a pour origine la fin recherchée” (TLFI). de la pragmatique et de l’argumentation. a lieu” (DA8) . 176 1. J’ai frôlé la question dans Le Discours de la cause [2].1. “ Ce qui fait qu'une chose est. L’idée de cause agissante. agit au dehors” (DA9) . Pendant plus de sept ans. parsemé de pièges et d’illusions. Les définitions de la cause couvrent un espace de signification flexible et nuancé. je me propose de revenir sur mes pas. I. Ceci permet de dire que Dieu est la cause des causes (DA8). 1. que la cause est à l’origine des événements. . de reprendre ce sujet et de le remettre en cause. “ Ce qui fait qu'une chose existe. la cause. plus tard. autrement dit de la lexicalisation de l’idée de cause. “ce sans quoi la cause ne peut agir” (DA9) [4]. mais aussi des options d’interprétation. Dire qu’une cause est ‘agissante’. qui demande à être évalué non seulement du point de vue de la complétude. ce qui fait qu'une chose est” (DA4) . On admet qu’il peut y avoir plusieurs causes menant au même effet. Dans la pensée des philosophes grecs. ‘suprême’. ‘universelle’. “Ce qui fait que des choses ou des êtres sont” (TLFI). je dois dire que le travail de trouver un dénominateur commun à toutes les définitions de dictionnaire que j’ai trouvées m’a coûté un investissement énorme quant au temps et aux efforts dépensés.Virginia LUCATELLI Université « Dunărea de Jos » de Galaţi LE VOCABULAIRE DE LA CAUSE (Re)cherchons la cause 1. Mais.2°. Dans la chaîne causale. le fait qu’elle est censée agir ”au dehors” établit ce rapport incontournable de cause à effet (Il n’est pas d’effet sans cause) et met en évidence l’existence des chaînes causales (cause première – cause seconde – cause finale). qui se trouve au carrefour de tous les savoirs et se plie à toutes les investigations. celui de ‘cause’ et celui de ‘procès’ : I. suivies d’autant de réponses pour le mieux incomplètes. “ce par quoi une chose existe”. l’idée de cause est associée à celle d’origine ou de principe : “Principe. agit. ‘souveraine’. J’ai tâché de m’approprier un corpus de dictionnaires aussi complet que possible et un corpus de textes représentatif [3]. etc. la cause ne cesse de me hanter depuis les débuts de mes tentatives en matière de recherche scientifique. Platon et Aristote.2 La cause et ses définitions. Je me suis moins interrogée sur la présence “physique” de la cause dans les discours. Argument Sujet plein de promesses. au-delà de toutes ces différences que l’on pourrait saisir à travers les documents consultés.

publique. criminelle. qu'il était absurde de parler de provocateurs et d'agents impérialistes. un procès). permettant de la caractériser comme efficace. célèbre(s). etc. involontaire. Le contexte CAUSE + Adj. 1. proverbes (structures verbales ou averbales). à un groupe . appointée. perdre une cause (i. chimique. directe. interloquée. de rection directe ou indirecte (verbes et expressions verbales qui "appellent" le mot cause). commune. suffisante. pénale. civile. morale (immorale). efficiente. morfibique (vieilli). Dans ce même sens. on se bat” (DA9) : la cause du prochain. juste (injuste). etc. 1. les occurrences de l'unité lexicale "cause". cause d'une convention. 177 . servir une cause. réelle (irréelle). 16 janvier 1993) . Par extension. Ce qui motive quelque chose : “Il n’a point fait cela sans cause” (DA4). appliquer des réformes” (LM. e) dans la constitution de locutions conjonctives . Ce qui produit quelque chose : “ L'une des causes principales du drame du Vercors fut sans nul doute la mobilisation hâtive de tous les résistants qui gagnèrent le massif dès le débarquement de Normandie. etc. intérieure(s). matérielle. seconde(s). possessoire. en position de GN2. vraie (la vraie cause). par exemple. finale. qui se juge à l’Audience” (DA4) : gagner. Affaire qui se plaide (judiciaire). imperdable. Ensemble de faits. pie. Procès : “Se dit d’un procès qui se plaide. innocente. accompagné d'adjectifs épithètes ou déterminé par un groupe prépositionnel. affaire : “Ensemble de faits juridiquement qualifiés qui constituent le fondement du droit réclamé ou de l'exception opposée dans une demande en justice” (DA9). c) ce pourquoi on fait quelque chose. première. universelle. a) événement antécédent. grasse. continentes.3 Cause en contextes Avec l’étude des contextes. amiraux ? Ce fut. extrême. immédiate. des intérêts propres à une personne. pour devenir “ but en vue duquel une personne s'oblige envers une autre” (PR). 18 novembre 1991). accidentelle(s). explique Paul Dreyfus” (LM. interne. provisoire. principale. spécifique. b) principe d'où une chose tire son être. L'ensemble des documents consultés offre la possibilité d'établir. d'une obligation. la cause publique. combattre pour une cause (NDA). mineure. cause licite. l’analyse se place au niveau du lexique-grammaire. le fait d'un être : “ Devant le comité central du parti. Il fallait chercher la cause profonde du mal et. belle (belle cause). on agit. extérieure(s). et non au moment du débarquement de Provence. ce pour quoi on plaide.1. Principe qui produit ou concourt à produire un effet. étrangère. ce qui fait qu'une chose est. éloignée. etc. mauvaise (mauvaise cause). primordiale. Ce dernier sens s’est spécialisé en droit. formelle.3. efficace. a lieu. en effet. notamment dans les contextes suivants : a) dans la constitution du groupe nominal. intrinsèque (extrinsèque). désespérée. fausse. c) dans la constitution de certaines locutions adverbiales d) dans la constitution de locutions prépositionnelles . embrouillée. souveraine. Pour résumer. essentielle. directe. pétitoire. prédisposante. douteuse. b) dans la constitution du groupe verbal. prochaine. ce qui eût été logique ". action qui produit un effet. une des causes principales des revers subis pendant la première phase de la guerre” (LM. reconnut. majeure. occasionnelle. fortuite. 21 octobre 1976) . bonne (bonne cause). (f) dans des expressions. imaginaire.e. pour y remédier.généraux.2. dictons.1. la cause est “ce qui rend compte des conditions de l’existence ou de la nature d’une chose”. sommaire. licite (illicite). et I. légitime (illégitime). apparente. Edouard Ochab. premier secrétaire. déterminante. la cause est. une cause peut signifier un intérêt “ ensemble des valeurs. fébriles. bénéficiale.. incidente. commises. fictive. le 15 août 1944. instrumentale. CAUSE(S): accessoires. où ‘cause’ est le nom centre. dira le maréchal Bagramian. dans les acceptions I. occulte. II. au moins en partie. physique. apparente.

de l'humanité. il y a aussi des contextes élargis. et la locution conjonctive.2.3.).5. supra. sélectionnent plusieurs traits. ‘bénéficiale’ avec la spécification "droit canonique"(DN). descendre des causes aux effets. Le groupe prépositionnel est forme de préposition et groupe nominal (Pd. DA9. renvoient a II. OBSERVATIONS 1. juridique" . indiquer. qui dura environ une heure et demie. Da8.2 – ‘intérêt’). Dans certains cas. Causes et moyens d'abus. le mot cause occupe la position objet. des adjectifs comme principale. + CAUSE Accéder à une cause . PLM2010). rechercher. 1. fébriles. du peuple. Servir la cause. Trouver la/les cause(s). ou bien servir. essentiellement à cause des excès qu'elle a engendrés” (LM. Trahir la cause. Le contexte Verbe + CAUSE (GN2) Découvrir la/les cause(s). correspond à une opposition de sens : ignorer la cause /vs/ ignorer une cause . etc. vieillie aujourd’hui. Reconnaitre la/les cause(s). PLM2010). cause d'intervention. 2.2. réelle. 1. Nous n'avons cite que les combinatoires trouvées dans les corpus consultés ou enregistrées communément par les dictionnaires. Soutenir la (une) cause. DA9. etc. Établir la/les cause(s). tout au moins dans l'optique communiste de la Chine. ‘pénale’.3. perdre une cause. Indéf. remonter à la cause . 1. avec la spécification "droit. D' autre part. etc. Je vous cède le pas à cause que vous êtes mon aîné” (DA8). trahir. PNR2009.3. venger la cause. Il est accompagné du prédéterminant article défini ou indéfini. au contraire. les adjectifs ‘criminelle’. etc. Pourquoi ? A notre avis. Indiquer la/les cause(s). “ Il fut mis en jugement à cause qu'il conspirait contre l'État. 1. du prochain. Venger la cause. Toutefois. ‘civile’. morfibique. GRDLF. 1. en bon ordre décroissant après le nom (déterminé + déterminant). ‘pour cause que’ : “ Si les principes sur lesquels repose la théorie du " bond en avant " tiennent. 3. puis avait été repoussée pour cause d'entrée en guerre imminente des Etats-Unis” (LM. Déf. 178 . etc. la cause de l'Etat. Locutions prépositionnelles et conjonctives Le mot ‘cause’ se retrouve dans certains mots-outils comme les locutions prépositionnelles : ‘à cause de’. /Art. etc. “Cette rencontre de secrétaires d'Etat. cause en fait de legs. 20 janvier 1992).3. ‘pour cause de’. d'opposition. (Re)chercher la/les cause(s). 1. l’adjectif est placé. ((LM. affaire. à quelques exceptions près. Du pont de vue de la position. cause d'audience. trouver la cause”. ‘pétoire’. cause de désastres. de la vertu. de la royauté. (cf. était prévue d'abord pour le 9 décembre 1941. ‘imperdable’. Dans ces constructions verbales. Favoriser la (bonne) cause. au domaine médical. 3-4 décembre 1961). son application n'a pas donné les résultats escomptés. Le groupe prépositionnel est forme de préposition suivie de nom à prédéterminant zéro : cause de dégâts. DA4. supra. l'opposition Art. vraie. Le contexte Verbe + Prép. DA8. etc. cause d'apparat.OBSERVATIONS: 1. Le contexte CAUSE + G. Par exemple. de la religion. II est de l’ordre de l’évidence que certains adjectifs sont censés restreindre la sphère sémantique du terme. l'élargissent. 2.3.4. Ces contextes verbaux restreignent généralement la sphère sémantique du mot cause vers la zone II (cf. etc. etc. tels que “découvrir. Causes et moyens d'opposition à des criées (LM. de rection directe ou indirecte. + N) : la cause de : la cause de l'Eglise. combattre pour la cause /vs/ combattre pour une cause. 3. 1. DA4. cause d’appel. des pauvres.) : gagner une cause. alors que certains autres. Cette liste n'est certainement pas complète. PNR2009.2. GRDLF. aller.Prép. La cause de Dieu (cf.

Perdre sa cause.3. Avoir (donner) gain de cause. Mettre une cause au rôle (= “juger un procès”). etc. les " modérés " rejoignant pour l'essentiel les positions occidentales” (LM. Être chargé d'une cause.. Parler avec (en) connaissance de cause.1. c'est vous qui en êtes cause” DA8). II). seront données plus bas les séquences le plus souvent rencontrées dans le corpus : Expressions verbales : Abandonner une cause. Être hors de cause. pour les besoins de la cause. la boisson va faire partie intégrante de la vie quotidienne du GI.2.. en désespoir de cause. Entreprendre une cause. Mettre. La combinatoire figée Le mot cause entre dans plusieurs constructions figées. Par la suite. Bien est malheureux qui est cause de son malheur. 1. “Promue au rang de produit de première nécessité au même titre que la nourriture et les munitions. Affranchie pour les besoins de la cause des contraintes du rationnement.” (LM. 9 octobre 1946). 9 juin 1993). conclut un accord avec le représentant du Komintern.M. Il est à signaler qu’il y a beaucoup plus de proverbes avec le verbe ‘causer’ qu’avec le terme ‘cause’. Faire cause commune avec quelqu'un. Embrasser (épouser) une cause. Gagner (à) sa cause. 1er juin 1960). “ L'Afrique. il s'oblige à donner des gages permanents de bonne volonté à l'occupant. Défendre la cause. et pour cause (= "pour de bonnes raisons") [5]. 8 avril 1975). “ Le 26 janvier 1923. etc. Être en cause (= “être partie au procès). 7 juin 1984). : “Pasternak fut exclu de l'Union des écrivains et jeté aux analphabètes. c'est l'existence de toute une administration parallèle dont les mesures ont emprunté au commerce ses défauts sans acquérir toutes ses qualités” (LM. En voici quelques exemples : “Depuis la fin de la seconde guerre mondiale. elles passent aussi en langue commune (par exemple. Prendre (le) fait et cause (pour quelqu'un). pour la plupart.5. Personne n'est bon juge de sa propre cause. Obtenir gain de cause. appeler en cause (= “rendre quelqu'un partie au procès”). aient mis en cause la véracité des témoignages sur la politique hitlérienne d'extermination” (LM. le traînèrent dans la boue” (LM. sont. Les " neutralistes " prirent fait et cause pour Lumumba. la compagnie lance une offensive générale sur tous les fronts où combattent les soldats américains” (L. En désespoir de cause. Des milliers de gens. Tel a bonne cause qui est condamné.. 21 février 1979). OBSERVATION : Les expressions verbales qui se placent sous 1. Joffé” (LM. 179 . prenant parfois le titre d'historiens. Être cause de (“Si je n'ai pas fait tout ce que je devais. Agir (être) en connaissance de cause. en obtenant gain de cause.3. Sun Yat-sen. “ Ce qui est profondément en cause. “Obtenir gain de cause dans une dispute quelconque”). en tout état de cause. Nul ne doit être témoin en sa cause. il est arrivé à maintes reprises que des publicistes. Appeler (mettre. s'est tourné vers Moscou pour obtenir le soutien que les Occidentaux lui refusaient.6. “ Mais. Proverbes : Avocat à toit et sans cause. etc. qui. Dans une tentative de classification de ce type de structures. en droit et discours juridique (voir supra. 30 juin 1960). de même. On dit aussi ”La cause est en état” pour ”la cause est prête à être plaidée” et “La cause est entendue” pour “La cause est prête à être jugée” (AD8). se divisa en deux camps. II n'y a pas d'effet sans cause. tournées vers des sens spécialisés. Avoir (donner) cause gagnée. A petite cause grands effets. dont les plus sincères avouaient qu'ils n'avaient pas lu-et pour cause!-une œuvre aussi méprisable. remettre) en cause. a. Locutions adverbiales : À ces causes (= “en considération de ce qui vient d’être exposé” (TLFI).

prétexte. b) noms à valeur plus précise : facteur. entraîner. On distingue les mobiles. avoir pour effet. des raisons profondes et justifiées . déchaîner. Par exemple. 24 octobre 2000). au mobile du crime. sont attachés à la matière de la cause. des motifs que l'on invoque pour expliquer ou justifier publiquement son action. ‘explication’ et bien d’autres encore tout en évoquant l’idée de cause gardent quand même leur signification propre. il y en a bien d’autres qui. affaire. ‘sujet’. dossier (par métonymie) Ensemble d'intérêts : parti. ‘intention’. ‘source’. 16 septembre 1997). genèse. raison. moteur. 2. ‘racine’ mettent en évidence la cause éloignée. créer. dans l’espace contraignant d’un article. le moteur étant celui qui donne le mouvement initial. germe. si l'on peut dire. 180 .2. épuisé” (LM. ‘objet’. La cause.. La raison. objet. mais le vrai motif de cette rencontre est qu'Israël est. rappellent des rapports de type causal. aides. quand le motif invoqué est "le dévouement à la nation" (DPH). ‘occasion’ (cause fortuite) et ‘prétexte’ (fausse raison). origine. et ce serait une gageure d’essayer. La cause fait naître. 2. c) point de départ de la cause : fondement. c'est ce qui précède dans le temps et conditionne plus ou moins nécessairement. ‘principe’. ‘fondement’. de près ou de loin. en tout point équivalent (droits. D'une façon générale. cause juridique : procès. c'est l'impulsion qui pousse à agir. attirer.1 Les noms de la cause Plusieurs classes sémantiques. Comme le reconnaissent honnêtement dans leur postface l'éditeur François Gèse et la journaliste Salima Mellah. de tracer la trame aussi complexe que subtile. elle est proprement efficace. avoir pour effet quelque chose” – TLFI). la cause donnée comme première . Les mots de la cause L’idée de cause se retrouve dans plusieurs classes de mots. La raison implique l’idée de jugement (PR). déterminer. ‘considération’. « les causes ». lui aussi. ‘moteur’. qui sont des causes réelles. ‘motivation(s)’ sélectionnent le trait "qui détermine a l'action". semence . c'est ce qui justifie en éclairant. “ Commentaire de Shimon Shiffer. engendrer. explication. principe et les emplois métaphoriques : racine source. mobile. ‘genèse’. occasion. autrement dit les mobiles de l'implication des forces armées dans les massacres. nous avons trouvé une longue série d’autres verbes aux significations plus ou moins proches : allumer. restent mystérieuses” (LM. 2. ‘origine’. d) cause qui incite à l' action : intention. exprimant. être à l'origine de. 11 février 2002) .. apporter. etc. conférer. déclencher. cas. motif. Le mobile. donner lieu à. le mobile est d'ordre sentimental et le motif d'ordre rationnel : “La faiblesse principale de l'ouvrage tient. donner.2 Les verbes de la cause [6] À part le verbe ‘causer’ (“Être à l'origine de. En ce qui suit. je me contenterai de signaler les cas les plus saillants de lexicalisation de la cause. tandis que la ’motivation’ implique des raisons psychologiques . la "recherche du pouvoir" peut être le mobile de l'action politique. le journaliste le plus intime avec le premier ministre : « Sharon ne le dira pas publiquement.) au statut classique” (LM. OBSERVATIONS : 1. ayant trait à la cause. ceux que j’ai pu déceler au fil de mes recherches de corpus. e) causes de développement et de transformation (emplois métaphoriques): ferment. sujet. : “ Ceux qui sont persécutés " en raison de leur action en faveur de la liberté " se verront même accorder un " asile constitutionnel ". motivation(s) . le pourquoi. directement liés à l’idée de cause. À part ces mots. sont à prendre en compte : a) noms à valeur générale : considération. Ainsi. du vocabulaire de la cause. par rapport à la cause. amener. lui.Enfin. la raison appartient à l'ordre de la pensée proprement-dite.

former. égérie . pour la plupart. “ Mais ce fut Truman qui donna une âme à ce projet en nommant procureur général des Etats-Unis Robert H. force ergative non animée. engendrer. père. ont suffi pour provoquer (= “causer. Une dizaine de jours caniculaires. “Il faut allumer (=“créer.exciter. etc. ressemble plus à un aveu de faiblesse qu'à une stratégie de rechange. sur une grande partie du pays. âme. restent très minoritaires” (LM. en raison de.3 Les agents de la cause On peut considérer que l’entité qui est à l’origine du déclenchement d’une cause vers son effet. artisan. promoteur. la succession des dégâts du 2 au 13 août lorsque la température atteignait 40 ºC. provoquer et les expressions verbales : avoir pour effet. 24 octobre 2002). favoriser. est agent de la cause. déclencher”) un peu partout de nouveaux foyers de guerre. expliquer. ‘le vent’. Les partisans d'une sécession. pour raison de (cause justifiante). déclencher. 4. dénoncé son zèle et surtout sa propension à la violence irraisonnée. en considération de. soulever.1. suivant plusieurs mois de sécheresse. valoir. Comme dans le cas des verbes de la cause. 29 avril 1994). inventeur.4 Les mots-outils 2. : “Stoppée par l'armée française dans sa progression vers le sud. entraîner. provoquer. etc. à travers un processus de métaphorisation et de mutations sémantiques (voir. Au niveau du corpus ont été identifié plusieurs agents de la cause : auteur. instigateur. procurer. formellement parlant. susciter. responsable. 2. à la lumière de. plusieurs Vietnam sur la surface du globe "” (LM. la plus grande ville dans la « boucle du cacao” (LM. Créons. par exemple “l’auteur du livre” /vs/ “l’auteur du crime”. D’autres acquièrent ces traits en contexte : apporter. etc. exciter. 2. 3. fomenter. en 181 . générer. lance-t-il. : “Mais des témoins aussi. valoir. engorgeant les urgences des hôpitaux et saturant les funérariums” (LM. Certains de ces verbes contiennent des sèmes de nature causale dans leur forme infinitive : causer. juge à la Cour suprême” (LM. 3-15 janvier 1966). peut être appelée ‘agent de la cause’. Enfin. de sémantisme très peu précisé à l’infinitif. en particulier. trois. justifier. des verbes proprement dits. inspirer. provocateur. du fait de. dans les deux cas – personne qui est à l’origine de…) : “ Le terrorisme urbain de ces derniers jours. créateur. dans une égale constance. 27 septembre 1991). et de la signification causative. “faire peur à qqn”. Un verbe comme ‘faire’. muse. occasionner. procurer.4. noire ou blanche. produire. inspirer. d’autres sont issus de processus de métaphorisation et de glissement de sens : allumer. elle a manqué de déclencher (=“provoquer”) une guerre civile en lançant l'offensive sur Daloa. OBSERVATIONS : 1. cerveau. quels qu'en soient les instigateurs. inspirateur. en général. être humain ou non animé. Locutions prépositionnelles : grâce à (cause invoquée + idée de moyen). essentiellement parmi les personnes âgées ou fragiles. Le sémantisme des verbes rappelant la cause ne peut se préciser entièrement en dehors du contexte et sans prendre en compte la nature des agents. produire. 5. concepteur. 2. ce qui lui avait valu (=“apporter. peut sélecter le trait [être cause de] dans des contextes comme : “faire mal à qqn”. etc. être à l’origine de”) 3 000 morts. être à l’origine”) le surnom de " boucher de Lyon "” (LM. mais aussi des locutions verbales. force ergative. " deux. La liste ci-dessus présente. motiver. faire. initiateur. 1er octobre 1971). la signification causale de ces verbes est à distinguer de la signification transitive. Jackson. fondateur. à la torture systématiquement infligée. Dans une phrase comme : Le vent a renversé le toit de la maison. 17-18 août 2003). être à l’origine de : “Pour preuve. ils sont issus de processus complexes. des rescapés avaient. En même temps.

cette petite histoire authentique ne ferait sourire personne dans les couloirs de Westminster. surtout que et les corrélatifs : tant / tellement (cause + idée d'intensité ou progression) . comme on a essayé de le montrer. Français et Britannique ne réagirent qu'avec des mots” (LM. des antisémites du cru obtiennent des Allemands la destruction du vaste cimetière juif. dès l'instant où.. en réalité. à la suite de. non parce que. “Le spectacle culturel est censé apporter aura. Bien qu'on puisse les décrire et les analyser séparément.. par manque de (cause + idée de quantité). ces moyens se combinent le plus souvent à l'intérieur d'un type de discours à fortes valences argumentativo-justificatives ou explicatives. où vingt générations ont déposé leurs morts” (LM. Le sens causal 182 . parce que la situation internationale. qu'on ne lui signifie pas de nouvelles exigences "” (LM. 20 septembre 2002) . ce n'est pas parce que. tant que cette idée n'est pas devenue un parti. considérant que. gloire. 24 mars 1983) . Conclusions L'ensemble lexico-grammatical des procédés visant l'expression de la cause est.faveur de. quand. on annonçait que la balance commerciale du pays avait enregistré un excédent de plus de 10 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2000. soit que . alors que + opposition (cause justifiante + idée de temps) : “ Gandhi mourra assassiné par un fanatique hindou qui l'accusait de trop céder aux musulmans alors qu'il s'était opposé à la partition-voulue par beaucoup d'Anglais-et à Jinnah. vu que (cause qui rappelle un fait constaté) . ou que . à défaut de.2. d'autant plus (moins. à mesure que (dans la mesure où). mieux) que. sous couleur de. 2. vu (cause qui rappelle un fait constaté). puisque. comme (à valeur générale. destinées à introduire une séquence causale ou motivationnelle) : “ La crise comme cause ? Nécessaire. dès lors que. non (pas. et tant que ce parti ne représente pas une force politique. culturelle. grâce à la hausse du prix du baril” (LM. suivant que. “ Sous prétexte d'urbanisme. faute que (cause réfutée) : “Aujourd'hui. l'intermittence est au moins une bouée qui permet de survivre avec un projet échappant au morne travail répétitif” (LM. 6 avril 1992). En fait. suffisante certainement pas : la même crise d'un système capitaliste analogue " produit " en 1932-1933 Roosevelt et le New Deal. institutionnelle. sous prétexte de (cause fictive) : “ La veille. car. selon que. étant donné. faute de. par suite de (cause + conséquence qui en découle). attendu. du moment que. qu'elle serait totalement « décalée » par rapport aux commentaires que Tony Blair s'attire après cinq mois de crise irakienne” (LM.vit des jours graves. 16 décembre 2000). du fait que. à preuve que. point) que. “Cependant. en effet. Comment y résister ? Et puisque la société de pleinemploi est morte et que le chômage ou le semi-chômage devient la règle. et ce quelques mois après les épouvantables massacres religieux qui firent des centaines de milliers de morts” (LM. 3. Car les tentatives de rassemblement des familles de la droite en une seule organisation n'ont pas manqué sous la Ve République” (LM. “ Laval se tient au courant très précisément des réactions de l'opinion publique. maintenant que. sans aucun doute.comme le pays . Pas seulement parce que le Parlement . Il demande aux Allemands. 17 juillet 2003). en considération de ce que. tout reste à faire. sous (le) prétexte que (cause alternative ou fictive) : “ Sous le prétexte qu'il s'était borné à occuper des territoires allemands. 29 janvier 1983). si … c’est que (hypothèse suivie de cause). 22 mars 2003) . très riche et très hétérogène. lorsque. soit que.. étant donné que. à force de. guerre oblige. fortune. reconnaissance.. Conjonctions et locutions conjonctives : parce que. il les redoutait. " eu égard à cette opposition du clergé. contre 3 milliards l'année précédente. 25 août 1992). attendu que.. d'autant que.. 26 septembre 1988) . soit que . (cause alternative) . des Etats-Unis n'est pas la même que celle de l'Allemagne” (LM.4. sous couvert de. eu égard à. à présent que. Mais surtout parce qu'elle tomberait à plat.

Le monde. par Georges Molinié. Librairie Générale Française.se forme à l'intersection des emplois lexicaux et grammaticaux.fr/cgibin/cherches.atilf. Le discours de la cause. 1939-2004. par M. Nouveau Dictionnaire Analogique. Lorsque l'Agent-cause est humain. par J. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage (1995). chez Garnier frères . Buzău. par Paul Robert. URL : http://atilf. L’histoire au quotidien. Paris : Larousse. 2000. (1860). RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES Dictionnaire National ou Dictionnaire Universel de la Langue Française. [6] De manière générale.unicaen. [3] J’ai employé la base de données L’histoire au quotidien. X = Agent-cause.atilf. sur CDROM. à Paris. Bescherelle aîné.cgi Le Petit Larousse Multimédia.htm. Dictionnaire de la langue philosophique (1962). base de données multimédia. Dictionnaire historique de la langue française (1993). par Julie Didier. http://atilf. NOTES [1] Virginia Veja. Le Petit Robert. [5] Emploi familier. Paris : . Ce sont des verbes directionnels qui favorisent la cause en position de sujet et la conséquence (l'effet) en position d'objet. se manifestant dans bien des cas d'une manière implicite. il manifeste les traits [+volontaire]. 2010 sur CD-ROM. Paris : Éditions du Seuil. subjectivisé. Le Grand Robert de la langue française (2005). Dubois et coll. URL : http://www.-M Schaeffer. Dictionnaire de rhétorique (1992). Le Nouveau Petit Robert de la langue française. http://atilf. [4] Idem. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française (1968). Tristan Hordé. Dictionnaire de la langue française (1949). Buzău : Alpha. sous la direction de Alain Rey. sous la direction de Georges Niobey. Paris : Le Robert. éd. 23-24. Beaujean. Il ne reste qu'à découvrir les règles selon lesquelles il fonctionne. pp. Le discours de la cause. Dictionnaire des synonymes. Editura Alpha. ou X cause Y à Z. coll. Laboratoires CRISCO.htm . 8ème. des idées par les mots (1980). Dictionnaire Etymologique du français (1983). humain ou non animé. sons et images recueillis dans le journal Le Monde. Dictionnaires Le Robert. Le Robert : Sejer. Paris : Larousse. Paris : Hachette. 10-15. Quand il est non animé. Claude Désirat. par A. par O. Ducrot & J.0. 9ème éditions. par Paul Foulquié. édition 2009 sur CD-ROM. Version 2. Paris : Le Livre de Poche. 183 . "Les usuels du Robert". collections 1939-2004.crisco. Répertoire des mots par les idées. Paris : Larousse.atilf. Paris : Editions universitaires. le trait intentionnel disparaît. [2] Idem. Société du Nouveau Littré. Editions électroniques : Dictionnaire de l’Académie française.fr/academie. Nouveau Dictionnaire des synonymes (1977). Paris : Larousse. Veja. textes.htm . Virginia (2000). pp. Paris.Editeurs. par Jacqueline Picoche. Dictionnaire du Français Contemporain (1971). Dictionnaire de la philosophie (1964). ces verbes peuvent se représenter par les schémas : X cause Y. 4ème. par Emile Genouvrier. Paris : Presses Universitaires de France.fr/academie9. coll.fr/academie4.

construcţie cauzală. URL: http://atilf. cauzalitate. fructul unei cercetări de corpus. GRDLF = Le Grand Robert de la langue française (2005). Cuvinte-cheie : cauză.fr/tlf. lexicalizare. îşi propune să identifice. des idées par les mots (1980). să inventarieze şi să discute termenul ‘cauză’ precum şi multiplele lexicalizări ale ideii de cauză în limba franceză contemporană. 8ème édition. 2010 sur CD-ROM. TLFI = Trésor de la langue française informatisé. Répertoire des mots par les idées. 4ème édition. PLM2010 = Le Petit Larousse Multimédia. éd. LM = Le Monde PR = Le Petit Robert.Trésor de la langue française informatisé. PNR2009 = Le Nouveau Petit Robert de la langue française.htm Abreviations employees dans le texte : DA4 = Dictionnaire de l’Académie française. DA8 = Dictionnaire de l’Académie française. DA9 = Dictionnaire de l’Académie française. NDA = Nouveau Dictionnaire Analogique. 184 . Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française (1968).atilf. édition 2009 sur CD-ROM. REZUMAT VOCABULARUL CAUZEI Lucrarea de faţă. 9ème édition. sens cauzal.

Pouvons nous dire que c’est le commencement d’une nouvelle vie en deux. la métonymie du producteur pour le produit. Elle peut créer des histoires. les yeux de la mariée. un fromage tendre. nous y pouvons ajouter une troisième : celle de divertir. un énoncé assez énigmatique puisque nous ne savons pas quel est le premier achat tellement important dans un mariage. mais c’est aussi par une reconstruction prédicative que nous pouvons arriver au vrai référent. c’est-à-dire que dans le processus de la référentialité. nous éclaire que l’universel de couleur représente un nouveau produit à goût doux. C’est par la prédication que nous arrivons à trouver l’universel de couleur. c’est la prédication qui nous aide à refaire les énoncés de manière à ce qu’ils nous montrent exactement ce que la couleur. nous éclaire. Nous y trouvons tout ce que le producteur veut introduire dans la présentation d’un nouveau produit. nouvelle. La publicité est innovatrice. nous faisons appel à la prédication et refaisons l’énoncé de la manière suivante : « La cuisinière produite par ‘Rosières’ est rouge » Nous y retrouvons une deuxième métonymie intégrée dans la première. Il y a des mariages heureux. Le centre de la réclame est la couleur.678 F ».Sanda MARCOCI. un début d’une histoire dans laquelle le rouge est aussi le symbole de l’amour. des sentiments qui ont leur source dans le coeur dont le symbole est aussi le rouge ? Le signifiant de l’énoncé. nous y trouvons aussi le charme du texte qui vise la persuasion par le divertissement. vers la cuisinière rouge. un goût différent. La Toute Rouge de Rosières. entité abstraite d’ailleurs. un nouveau produit avec un goût nouveau : « Un goût de bleu dans un fromage blanc ». entre un lit tout nouveau et une cuisinière rouge. L’image d’un couple en vêtements qui représentent la cérémonie du mariage. Prenons un autre énoncé : « La Société Samos est heureuse d’annoncer le mariage de Samos 99 double crème avec le bleu. Les yeux du marié sont dirigés vers le lit. représente. Ce produit qui est rouge apparaît ensuite dans une accroche plus complète : « Le deuxième achat le plus important quand on se marie. « La Toute Rouge est signée Rosières ». ». dont le signifié est le mariage nous donne la signification du rouge comme référent : c ‘est l’amour qui unit le couple qui est en train de commencer une vie nouvelle. Universitatea „Spiru Haret” Bucuresti LA MÉTONYMIE DES COULEURS DANS LE DISCOURS PUBLICITAIRE La métonymie des couleurs est une métonymie de l’abstrait/concret. Si les fonctions de la publicité sont d’informer et de persuader. Prenons l’énoncé : « La Toute Rouge de Rosières » Bien qu’introduite par une expression référentielle définie unique par la présence de l’article défini. L’énoncé devient d’autant plus persuasif dans la manière qu’il est présenté aux lecteurs. S’agit-il vraiment de l’universel de couleur dans cette 185 . introduite par une expression référentielle définie.

C’est par son sens connoté qu’on prend « le bleu ». non pas à partir du concept de couleur. en choisissant l’association au ciel bleu. et dirons d’après la contiguïté musique . qui constituent des abstractions. Nous allons par extension à la relation d’une cause pour un effet et pouvons inclure « bleu » et « noble » dans le même ensemble sémique pour assurer l’isotopie contextuelle. le sens propre. mais à partir du symbolisme de la couleur. Mais il s’agit « d’un goût de bleu » et nous disons que « c’est du bleu dans le goût de ce fromage » comme nous disons « du Mozart ». « un fromage tendre. Ils ne peuvent donc pas être décomposés en sèmes pour nous rendre compte de l’effet de sens. celle des symboles. Le passage du « bleu » au « noble » aura lieu à l’intérieur d’un même ensemble sémique référentiel-contextuel par la connotation de la couleur.réclame ou d’une nouvelle symbolistique de la couleur : délicatesse alimentaire. Si le bleu est la couleur du ciel sans nuages. L’isotopie du contexte est beaucoup développée à ce nouveau niveau.goût bleu . Mais la métonymie fonctionne dans le « goût de bleu ». c’est par la ressemblance. c’est par le sens de « noblesse » que la couleur opère. et disons « le goût bleu ». Nous irons ensuite dans le monde extérieur pour établir le rapport référentiel avec le produit nouveau « Samos 99 Royal ». le partitif remplaçant l’ellipse qui apparaît dans la métonymie et. comme nous reconstruisons le syntagme et arrivons à : « une pièce musicale de Mozart » « un concert de Bach ». peut être 186 . Mais comment savons nous que la couleur opère métonymiquement et non pas métaphoriquement sur le goût ? Si nous prenons l’exemple célèbre du Groupe µ : « Dehors nuit zoulou ». que « c’est du bleu dans le nouvel fromage ». un fromage noble. que c’est « de la tendresse dans le bleu » . que « c’est de la tendresse dans le nouvel fromage ». Ils n’ont donc pas une nature polysémique. Les mots de couleurs sont « sémantiquement primitifs » [1].couleurs. L’actualisation formelle goût – fromage bleu – noble de la contiguïté au niveau symbolique assurera la cohérence contextuelle : « un goût bleu d’un fromage noble ». le plaisir du sens qui est le goût.Le décodeur du nouveau « réel » trouvera la nouvelle objectivité se plaçant dans une autre réalité. Le continuum de la couleur bleue et le continuum des goûts tendres se réduisent au comptable du produit à un goût nouveau. Le sens figuré des couleurs. « nécessairement polysémique » [2] comme les autres lexèmes. Le signifié du signifiant « bleu » est enrichi par un déplacement qui détaille le signe au niveau du symbolisme. du sémème qu’ils produisent. un goût différent ». À partir de la contiguïté : « sang bleu » = « sang noble » fromage bleu = fromage noble c’est par l’ennoblissement du goût que ce fromage est spécial. « du Bach ». que c’est « du bleu dans la tendresse » ou inversement.Mozart tendresse . la similitude des traits distinctifs de la couleur bleue que nous transportons la signification du bleu à la signification du goût en vertu de la comparaison sous-entendue « le goût est comme le bleu ». par extension nous allons dire que c’est : « la tendresse de la couleur bleue ».

dans notre cas le fromage. nous ne pouvons pas. ce rouge » et référer à un objet comptable. Ce type d’approche. Philips. mais un goût auquel on associe par contiguïté. Dès lors on fait une analyse du référent. La question se pose sur la possibilité de retrouver dans les adjectifs de couleur l’opposition référentielle entre ce qui se compte et ce qui ne se compte pas. le. Mais en empruntant la terminologie homogène /hétérogène. semblent incompatibles dans leur application avec les adjectifs de couleur. Le goût du fromage est un deuxième référent. plus retenue. L’antithèse « un goût de bleu dans un fromage blanc ». Le problème se pose pourtant d’une manière différente lorsqu’on envisage les caractérisations logiques de l’opposition en termes de référence homogène/référence hétérogène. on arrive par les analogies qu’on trouve dans la couleur bleue. et la notion de nombre. dire « un. des noms (massifs ou comptables) avec les déterminants. Si nous entrons dans le paradoxe « Ce fromage n’est pas un fromage ». sauf pour le cas où on veut marquer ses qualités exceptionnelles. Si nous pouvons bien modifier le nom de marque et dire « un. les qualités du bleu. qu’un objet de la marque Philips est du Philips comme une partie d’eau est encore de l’eau. Nous dirons. tandis qu’une partie d’un appareil concret (bien que de marque Philips) n’est plus un appareil intact. nous allons analyser le référent pour voir si notre fromage est un fromage au sens courant du mot. ce sont deux propriétés qui distinguent les termes massifs des termes comptables. Si nous analysons le concept de fromage nous trouvons que l’expérience nous renvoie au référent commun. Le critère syntaxique. Mais le deuxième terme de l’opposition massif/comptable devient incompatible dans le rapprochement : un Philips/un rouge. ce Philips » pour référer à un objet comptable. ne change d’aucune façon notre conception des couleurs. Une première propriété établit « que toute entité dénotée par un terme massif reste une entité de même nature. capitale pour séparer les termes comptables des termes massifs. De la couleur « sémantiquement primitive » aux qualités qu’elle apporte au goût. bien qu’il ne s’agisse pas d’une vraie antithèse. à ce qu’on sache. pas assimilation. Si l’analyse du référent démontre que toujours un fromage est un fromage. en situation distributionnelle. le. puisque c’est le noir qui s’oppose au blanc. alors qu’une partie d’une entité dénotée par un terme comptable devient une entité de nature différentte » [3]. qui n’est pas dans l’état connu par nous. nous disons que le trait « massif » les rapproche : Philips = la masse incomptable des objets de cette marque. mais deux appareils de cette marque. développé par Georges Kleiber. La distinction massif/comptable ou continu/discontinu est. Un goût commun se rencontre avec le sens connoté par « le bleu » et nous obtenons un changement de sens. étant donné qu’elle presque annule la difficulté de délimitation des parties minimales : du Philips plus du Philips c’est encore du Philips (comme de l’eau plus de l’eau c’est encore de l’eau) alors que la somme de deux appareils Philips n’est plus un Philips.établi dans le discours par la connotation. Ce serait donc l’enrichissement conceptuel qui fait du « bleu » par rapport au « goût » un métasémème métonymique du sens. Ces distinctions ne devraient pas concerner la couleur comme adjectif ou la couleur comme concept d’abstraction. en modifiant l’adjectif de couleur. Nous entrons dans le domaine des transferts analogiques de dénomination. En disant « Philips » (le nom de cette marque) et « rouge » (l’adjectif). et rouge = la masse incomptable des objets de cette couleur. 187 . Une seconde propriété. nous arrivons au-delà du langage. l’apanage des substantifs. distingue les termes comptables des termes massifs. c’est le métalogisme qui est évident. fondé sur la combinaison.

Envisagée de cette manière l’opposition massif/comptable peut dépasser la catégorie du substantif vers celle de l’adjectif. On peur dire sans réserves que l’équivalent sémantique de la distinction massif / comptable porte sur les concepts et concerne donc non seulement les substantifs mais aussi les adjectifs. Prenons l’adjectif « noir » des énoncés suivants:
« Le noir chic » (Collection Légendaire de Levi’s) « Le beau jeu des dames noires : Le noir junior, le drama-noir, le noir de jour, le noir du soir », « Du noir-noir pour le soir Du noir allumé d’un ton vif » (vêtements),

pour illustrer le type de concept dont les référents possèdent la vertu de divisibilité homogène. Le concept de noir est divisé en variétés sans que les parties cessent d’appartenir à ce concept. Si nous envisageons le problème à partir de Kleiber, nous pouvons prendre l’adjectif « noir » et l’ajouter aux termes massifs nominaux pour exemplifier les expressions à référence cumulative. « Vêtements » et « noir » ont la même propriété sémantique de référer cumulativement. À partir de nos exemples le concept de couleur, « noir » est réduit à des syntagmes nominaux de type métonymique par des marqueurs modifiants (articles définis, partitifs). Nous y reconnaissons la modification générique : le noir chic, le noir junior, le noir de jour, le noir du soir, et la modification discrète : du noir-noir, du noir allumé. Un test cumulatif, à partir de la référence cumulative, nous conduira à la séparation de certains adjectifs conceptuels dans la distinction massif/comptable. Si la couleur est un adjectif massif c’est qu’il est à la fois cumulatif et distributif. Il répond à la fois au test cumulatif qu’à celui de divisibilité. Le test cumulatif donne la couleur comme un massif (toujours la somme des parties noires sera elle-même noire) et le test de divisibilité homogène donnera la couleur aussi un massif (une partie prélevée sur une entité noire sera elle-même noire). Employée pour charmer et séduire, cette tournure figurale métonymique est destinée à faire passer le message de façon éloquente et persuasive. L’effet sur les récepteurs concerne la réception du discours et son interprétation, et la cooperation du destinataire quant à cette réception est obligatoire pour le bon accueil du message. NOTES
[1] Le Groupe µ, Rhetorique generale, Larousse, Paris, 1970, p.94 [2] ibidem [3] Kleiber, G., Nominales. Essais de sémantique référentielle, A.Colin, Paris, 1994, p.30

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Adam, Jean-Michel,Bonhomme,Marc (1997)., L’argumentation publicitaire.Rhétorique de l’éloge et de la persuasion, Paris, Nathan Buffon,Bertrand (2002) : La Parole persuasive, Paris, PUF Bonhomme, Marc (1998) : Les figures clés du discours, Paris, Seuil Cristea, Teodora,(2001) : Structures signifiantes et relations sémantiques, Bucuresti,Ed.FRM Ducrot, Oswald, (1980) : Les mots du discours, Paris, Minuit Dériber, M., (1969) : La couleur dans la publicité et la vente, Paris, Dunod Eco, Umberto, (1972) : La Structure absente, Paris, Mercure de France Greimas, Algirdas-Julien, (1983) : Du Sens II, Paris, Seuil Genette, Gérard., (1970) : La rhétorique restreinte, Communications no.16, Paris, Seuil Kleiber, Georges, (1981) : Problèmes de référence :descriptions définies et noms propres, Paris, Klincksieck 188

Kleiber, Georges, (1994) : Nominales. Essais de sémantique référentielle, Paris,A.Colin Linsky, Leonard, (1967) : Le problème de la référence, Paris, Seuil LE Guern, Michel, (1973) : Sémantique de la métaphore et de la métonymie, Paris,Larousse LE Groupe µ, (1970) : Rhétorique générale, Paris, Larousse Rastier, François, (1987) : Sémantique interprétative, Paris, PUF Rastier, François, (1994) : Tropes et sémantique linguistique, Langue française no.101, Paris, Larousse Todorov, Tzvetan, (1977) : Théories du symbole, Paris, Seuil

REZUMAT
Discursul publicitar modern are o lunga traditie, începand cu antichitatea. Retorica clasică îşi dovedeşte perenitatea iî discursul publicitar ca o metodăde a raăspunde nevoilor şi dorinţelor membrilor societatii de comsum. Discursul publicitar modern are propria sa argumeaţie, reprezintă un anumit tip de discurs, cel epideictic, are elocinţă, foloseşte din abundenţă figuri retorice. Acestea comunică un anumit fel de gândire. Metonimia apaţine sistemului tropic care modifică sensul cuvintelor. Metonimia culorilor în discursul publicitar poate fi analizată sub aspectul enigmatic care intareste funcţiile publicitare: informaţia, persuasiunea şi amuzamentul. Metonimia funcţionează începând cu simbolismul culorilor, transformând textul într-unul fascinant, care vrea să convingă prin aspectele sale amuzante. De aceea poate deveni obiectul unei complexe analize lingvistice. Cuvinte cheie: eulogie, convingere, simbolistică, fascinaţie, amuzament.

METONIMIA CULORILOR ÎN DISCURSUL PUBLICITAR

189

Mariana NEAGU Universitatea “Dunarea de Jos”, Galati

‘WHAT’S IN A NAME?’ SENSES OF THE TERM ‘CONSTRUCTION’ IN LINGUISTIC STUDIES
Introduction. The term ‘construction’ is neither completely new nor particularly problematic. However, having been used for describing disparate phenomena, there is no commonly accepted definition of the term in linguistic literature. The purpose of the paper is to present the different meanings attributed to the term ‘construction’ by the most representative linguists. 1. Views of constructions before construction grammars. In traditional descriptive grammar the term (grammatical) construction was and is still not always used as a strictly defined term. Starting out from different aspects selected as definitional criteria, descriptive grammarians make various classifications of constructions. Quirk et al (1985) take into account the criterion of the verb class of the clause’s predicate and distinguish intransitive, monotransitive, ditransitive, complex transitive and copular constructions. Another classification is made starting from the general meanings that clauses express in multiple sentences: additive, adversative, alternative, causal, conditional, concessive, consecutive, final. A third criterion used in the classification of constructions by descriptive grammarians is information structure, in particular the assignment of topic and focus in a clause. Thus, constructions can be: cleft and pseudo-cleft, active and passive, existential, etc. Quirk et al. (1985: 1377-1414) call such units “sentences” and/or ‘constructions’. The term ‘construction’ is used by Givon (2001) in the sense of “clause type”. In addition to the types of constructions mentioned above, English also exhibits a number of individual constructions such as the cognate-object construction, the marked-object construction and others. In a broader sense, the term ‘construction’ refers to any linguistic unit larger than a word that is, clauses, sentences and phrases alike, such as infinitive, participial and gerund constructions or nominal and appositional constructions. What is essential for any combination of words to be a construction is that they must represent an integral whole. This is obvious for sentential and clausal constructions but less so for smaller units, i.e. phrasal patterns, or combination of words that form a constituent. For language users constructions are arrangements of words that are functional, that is meaningful in the widest sense of the word. Schonefeld (2006: 5) argues that constructions are loosely understood as “(primarily clausal) grammatical patterns, as particular formal configurations of words with certain functions associated with them”. The following pages, devoted to the notion of construction viewed from more theoretical perspectives, will indicate that the notion of construction is theory-dependent and covers linguistic phenomena that are not necessarily the same. In American structuralism, (Bloomfield 1984 [1933], Harris 1946, Wells 1947) the term ‘construction’ is associated with the notions of “constituent’ and ‘constituent structure’. More precisely, any recurrent (functional) group of constituents is conceived of as a construction. A constituent is defined as any linguistic unit or construction that enters into some larger construction. In the American structuralist school the notion of ‘construction’ is not restricted to the level of clause but sometimes subsumes any smaller expression
190

provided that it is still a complex form. This leads to a further subdivision into morphological and syntactic constructions, with the former extending the notion of construction to morpheme combinations (e.g. duke and -ess combine in the form duchess) and the latter – consisting of free morphemes – including compound words, phrases and clauses/sentences.(e.g. poor John and ran away combine in the form Poor John ran away). American structuralism cannot, however, account for cases of complex ambiguous constructions such as They are [visiting scholars] vs They are visinting [scholars]. In Generative Grammar (Radford 1988) the term ‘construction’ relates to the constituent phrases of a sentence and its rewrite rules. These rules are applicable to lexical and functional categories alike and license all of a language’s potential constituents. The re-write rules or phrase structure rules together with transformations (e.g. move α) can also be assumed to generate all the constructions (syntactic configurations) occurring in a language. The notion of construction in its sense of clause or phrase that serves a specific function is absent from generative models of language. In the Minimalist Program grammatical features carried by words suggest which word can merge with which word(s). These features are (1) head features which describe intrinsic grammatical properties such as tense for verbs (2) complement features (which describe the grammatical complements they take and (3) specific features (which describe the kinds of specifier/subject they can have. In this model there is no need for constructions (Schönefeld 2009:11). In the Minimalist program syntax reduces to a simple description of how constituents drawn from the lexicon can be combined and how movement is possible (Marantz, 1995: 380). In all versions of generative grammar the term ‘construction’ is used non-technically and refers to particular clause/sentence types, such as the passive construction, the depictive or the resultative construction. In its more technical sense, i.e. a form associated with a particular function, the term is no longer needed, since any specific expression which does not follow from the principles of universal Grammar is relegated to the lexicon or to the periphery of a language’s grammar. However, in his 2000 publication, Chomsky acknowledges that grammatical constructions are useful in descriptions of a language even if they have no theoretical standing (Chomsky, 2000: 8) In corpus linguistics the notion of construction covers not only clausal and phrasal patterns but also lexical templates such as proverbs and verbal formulae, idioms and various types of collocations. Strings of words or lexical bundles such as and the, of the, a new do not meet the requirements for being constructions, that is (1) they are not self-contained units or constituents of larger constructs and (2) they do not exhibit the feature of being functionally related. 2. Constructions in cognitive linguistic studies Construction grammar is an alternative approach to the analysis of syntactic structures, alongside Generative Grammar. It emerged from the necessity to explain idioms; the study of idioms led to the rethinking of the syntactic representation proposed in the generative framework since the semantic and syntactic unpredictability of idiomatic constructions represents a problem for the generative theoretical framework. Construction grammar has grown largely out of the work on frame semantics (Fillmore 1985) and an experientially based approach to language (Lakoff, 1987). It was Fillmore and Kay (1988) who first coined the term Construction Grammar. Their early work on idioms and idiomatic phrasal patterns such as let alone, even, and What’s X doing Y? laid the foundations for many of the variations of Construction Grammar that have since developed. The term ‘Construction Grammar’ is used to refer to related cognitive approaches to grammar which share certain guiding principles. One of its basic tenets is that no clear
191

boundary can be drawn between grammar and the lexicon, i.e. syntax and semantics. Another major assumption is that the meaning of a particular construct is the result of the integration of the meanings of lexical items into the meaning of the construction (s). 3.In construction grammars the notion of construction is of central importance; these theories of language regard constructions as the basic units of grammar. Construction grammarians define ‘construction’ in Saussurean terms, seeing it as a symbolic configuration, a complex sign, a pairing of form and meaning. Though his approach can be situated in the generative tradition, Fillmore puts the old notion of construction back to centre stage, making obvious that the elimination of the notion of construction in its sense of structures with particular use and meaning deprives a linguistic model of the possibility to account for important language data. Fillmore emphasizes that constructions are not merely a formal pattern, but formal patterns having particular meanings and uses associated with them. He distinguishes between substantive and formal idioms, that is, lexically filled idioms with all the elements fixed, on the one hand, and lexically open ones with some elements fixed and others free to choose in accordance with a language’s structural principles on the other. The Construction Grammar strand of Fillmore et al. invokes the non-predictability criterion as a condition sine qua non for recognizing a linguistic unit as a construction. Actually, this is the standard position concerning the specific conditions under which the construction status can be granted for a particular meaning-function correspondence:
“Any linguistic pattern is recognized as a construction as long as some aspect of its form or function is not strictly predictable from its component parts or from other constructions recognized to exist”. (Goldberg, 2003: 219)

In Langacker’s understanding, constructions subsume both complex items and syntactic structures. His view relates to Bloomfield’s who used the term ‘construction’ to also refer to morpheme combination, i.e. complex words, and who spoke of the meaningfulness of syntactic constructions. Langacker views construction as a symbolic complex expression of a language, as a combination of symbolic structures. This means that fully and partially lexically specified idioms as well as complex lexical items and also the more schematic (abstract) syntactic patterns or phrase structure rules can be covered by the term ‘construction’. In Cognitive Grammar phrase structure rule figures as constructional schemas. A constructional schema is ‘a template representing in schematic terms the common relationship among component and composite composite structures observable across the set of specific expressions that support its extraction (Langacker, 1993: 3), Constructional schemas function as nodes linked by categorizing relationships of elaboration and extension. Langacker (1987) maintains that constructions are partially compositional in the sense that the component parts give clues to the meaning of complex structure. Besides these, all kinds of peculiar expressions such as formal and substantive idioms (in Fillmore’s sense) as well as complex lexical items, such as derivations and compounds (the meanings of which may be quite opaque) fall under the notion of construction. Croft (2001) proposed a variety of grammar called Radical Construction Grammar. He believes that constructions are the basic units of syntactic representation. His inventory of constructions includes everything from simple words to fully schematic and regular patterns.
192

Goldberg (1995) reintroduces and re-establishes constructions as a theoretical concept in linguistic theorizing, trying to explain the semantics of English clause patterns. Her understanding and definition of the term ‘construction’ is close to Fillmore’s. The criterion of unpredictability is also defining for a construction, in the sense that at least one of the properties of a construction must not be predictable from its constituent parts and its formal make-up. As a consequence, the unpredictable form-meaning associations need to be stored or listed to be available to the speaker. Goldberg’s (2006) later definition of construction differs from Langacker’s in that it also subsumes simple units (morphemes and simple words). Another difference is Goldberg’s criterion of “a stored unit, in the sense of mastered routine. Langacker uses the term ‘construction’ for any composite symbolic structure, no matter whether it is a stored unit or a novel expression. In Goldberg’s (2003) view constructions are units learnable on the basis of input and general cognitive mechanisms and are expected to vary cross-linguistically:
“Crucially, all linguists recognize that a wide range of semi-idiosyncratic constructions exist in every language, constructions that cannot be accounted for by general universal or innate principles or constraints”. (Goldberg, 2003: 222)

She further states that two constructions in different languages can be identified as instances of the same type of construction if and only if they serve a closely related function and form. For example, two constructions might be of the passive type in that they share certain functional and formal characteristics even if they are not identical. Another important idea discussed in Goldberg (1995) relates to the notion of ‘fusion’, used “to capture the simultaneous semantic constraints on the participant roles associated with the verb and the argument roles of the construction”. Goldberg’s Construction Grammar assumes that fusion or lexical constructional integration is facilitated by the Semantic Coherence Principle and the Correspondence Principle. The Semantic Coherence Principle states that participant roles are matched with argument roles with which they overlap, such that one can be construed as an instance of another. For example, general categorization principles enable us to determine that the THIEF participant role of the verb steal overlaps sufficiently with the argument role AGENT, because both share semantic properties such as ANIMACY, INTENTION, CAUSATION and so on. The Correspondence Principle states that profiled argument roles are obligatory matched with profiled participant roles. If the verb has three profiled participant roles, then one of them may be fused with a nonprofiled argument role of a construction. Final remark. In this paper we have presented an overview of the main approaches to the notion of ‘construction’ in the last twenty years. The decisive factor that unites all the senses discussed above is the idea that constructions are symbolic units, that is, units that link a particular form to a particular meaning, with meaning understood in its widest sense as the representation of a particular semantic and/or discourse function. The term ‘construction’ as used in Construction Grammar constitutes a broadening of the traditional notion. According to Construction Grammar, syntactic phenomena can never be described adequately without reference to semantics and pragmatics.

193

‘WHAT’S IN A NAME?’ UNE APPROCHE LINGUISTIQUE DU SENS DU MOT CONSTRUCTION 194 . Chicago: Chicago University Press. Ronald W. dans la linguistique cognitive. Constructions at Work. traditionelle. Ronald W. Goldberg. Radical Construction Grammar. Women. Noam 2000. Doris. Language 23: 81-117. Adele. Chicago: University of Chicago Press. Goldberg.35-55. Talmy. 1987. 1984. Constructions. Stanford. Special Volume 1: Constructions All Over:Case Studies and Theoretical Implications. eds. George . Stanford.[1933] Language. Fillmore. Volume 2. Schönelfeld. 1988. 2006. A Construction Grammar Approach to Argument Structure. In Axmaker. 1988. and Dangerous Things. Fire. From morpheme to utterance. Lakoff. Oxford: Oxford University Press.1987. 1995. Descriptive Application. Langacker. Radford. Adele. Randolph. Langacker. Foundations of Cognitive Grammar. A comprehensive Grammar of the English Language. An Introduction. constructions de la structure argumentale. le principe de la cohérence sémantique. Immediate constituents. Mots clés: construction. 2001. SV1-1. Foundations of Cognitive Grammar. Goldberg. Rulon S. 2006. dans la grammaire générative. dans le structuralisme americain. Givon. Cambridge: Cambridge University Press. 1985. Shelley. New Horizons in the Study of Language and Mind. The Mechanisms of ‘CG’. Adele. Chomsky. London: Longman. Oxford: Oxford University Press. Sidney Greenbaum. Croft. etc. Language 22: 161-183. Chicago: University of Chicag0 Press. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 1991. Wells. Volumes 1-2. Syntax. Volume 1. grammaires des constructions. Quirk. William. 1946. Cambridge: Cambridge University Press.REFERENCES Bloomfield. Theoretical Prerequisites. CA: Stanford University Press. fusion. Andrew. 2001. Leonard . CA: Stanford University Press. Geoffrey Leech & Jan Svartvik. 1947. Transformational Grammar. Annie Jaisser &Helen Singmaster. “Constructions: a new theoretical approach to language”. Berkeley: Berkeley Linguistics Society. Proceedings of the Fourteenth Annual Meeting of the BerkeleyLinguistics Society. Charles J. In Trends in Cognitive Science 7(5): 219-224. 2003. RÉSUMÉ Le but de cet article est de présenter les sens dans lesquels le terme ‘construction’ a été utilisé dans la grammaire descriptive. Zellig . Harris.

FRAZEOLOGIE ETYMOLOGY. PHRASÉOLOGIE 195 .ETIMOLOGIE. PHRASEOLOGY ÉTYMOLOGIE. FORMAREA CUVINTELOR. WORD BUILDING. FORMATION DES MOTS.

196 .

da sie sich in besonderem Maße dazu eignen.Mihaela CÎRNU. Italienisch . Terminologische Lexika besonders für entlegene Sprachen sind oft nicht erhältlich. Die Fachsprachen bedienen sich aus diesem Grund sehr häufig der Kompositabildung. Ein Kompositum besitzt die Fähigkeit. Französisch.im Vergleich zu anderen Sprachen wie Englisch. dessen Komponenten auch als freie Morpheme vorkommen können. selbst erklären. unter äußerst geringem Gebrauch verbaler Mittel. Im Vergleich zu Einworttermini streben sie nach mehr Eindeutigkeit. ist im Rumänischen . das Phänomen der Komposition definitorisch abzugrenzen. Die Besonderheit von Komposita liegt darin. Im Folgenden sollen ausgewählte Bildungsmöglichkeiten rumänischer Fachtermini betrachtet werden.prekär. Dazu beigetragen haben insbesondere technologische. Jede Produktveränderung zieht neue Übersetzungen nach sich. dass sie sich oftmals. zumal auch sehr wenige. wirtschaftliche wie auch sozial-politische Faktoren. weshalb die Ermittlung des entsprechenden Äquivalents in der Zielsprache nicht immer unproblematisch verläuft. Spanisch. In bedeutendes Wortbildungsverfahren innerhalb der fachsprachlichen Wortbildung ist das der Komposition. Die Komposition ist im Rumänischen recht vielschichtig und umfasst mehrere Verfahren. die sonst durch längere syntaktische Fügungen wiedergegeben werden müssten. Unter den Fachtermini erweisen sich Komposita als besonders produktives Wortbildungsmittel. die dem Übersetzer bei der Übertragung ins Rumänische zur Verfügung stehen. Der Lexikonbestand. Gegenstand des vorliegenden Artikels ist die Betrachtung von Kompositabildungen im Rumänischen in Bezug auf den Transferprozess bei der Übersetzung vom Deutschen ins Rumänisch. Für jedes neue Produkt müssen mehrseitige Schriften für Produkitnformation. Komposita bezeichnen Begriffe und Sachverhalte. 197 . In vielen Fällen muß sich der Übersetzer allgemeine Fachlexika oder firmenbezogene Terminologielisten beschaffen. so versteht man darunter ein Gefüge. Durch Komposition werden zwei oder mehr selbstständige Wörter oder Wortstämme zu einer neuen Einheit verbunden. insbesondere die zweisprachigen Technikwörterbücher. Zu Beginn der Untersuchungen ist es zunächst notwendig. neue Phänomene und Sachverhalte zu benennen. in Deutschland ansässige Fachübersetzer mit der Muttersprache Rumänisch gibt. Universitatea Dunărea de Jos. im Grundwort den Grundbegriff und im Bestimmungswort die Merkmalseingrenzung darzustellen. Verkauf Werbung Wartung angefertigt und je Verkaufsland übersetzt werden. Betrachtet man ein Kompositum aus morphologischer Sicht. Die Bildung neuer Komposita im Rumänischen hat vor allem in den letzten Jahren wachsende Produktivität verzeichnen können. Technische Übersetzungen in die Fremdsprache machen in der Exportnation Deutschland einen großen Teil des Übersetzungsvolumens auf dem freien Übersetzungsmarkt aus. Galaţi ÜBERSETZUNG DEUTSCHER NOMINALKOMPOSITA AUS DER FACHSPRACHE DER TECHNIK Mit der Internationalisierung der Wissenschaften und Märkte entsteht ein erheblicher Bedarf an Fachübersetzungen. Die Übersetzung von technischen Fachtexten bildet auch im Sprachenpaar Deutsch-Rumänisch einen Schwerpunkt der übersetzerischen Tätigkeit.

Herstellungsprozess – proces de producţie Zugstange – bară de remoracre b) Übersetzung durch N + Artikel + N-Kompositum (Genitiv) Präpositional gebildete Nominalkomposita können auch mit innerem Artikel auftreten. Spanische und Italienische) durch eine progressive Determinationsabfolge gekennzeichnet. syntaktisch und semantisch von der Wortgruppe unterscheiden. ist demzufolge deren Inhalt und nicht deren Form. wird auf etwas bereits Bekanntes (aus dem Hintergrundwissen des Rezipienten oder aus einem Vortext) Bezug genommen. der von den ihn konstituierenden Komponenten „synthetisch" und nicht bloß „additiv” zu deuten ist. die durch die Abfolge Determinans-Determinatum (dt. Dieses Kriterium kann insbesondere dann hilfreich sein.B. Dies überrascht umso mehr. Als weiteres Kriterium für das Vorliegen eines Kompositums kann die Häufigkeit seiner Verwendung angesehen werden. rom. da sich diese phonologisch. dt. dass sie anders als freie Phrasen einen einheitlichen Begriff versprachlichen. Definitorisches Merkmal von Komposita ist.h. Determinatum und Determinans ist das Rumänische (wie auch das Französische. Es handelt sich bei diesem Typ der syntagmatischen Komposition um einen sehr produktiven Wortbildungstyp. können sie die Kategorie eines Kompositums annehmen. Filterpapier). Ein Kompositum kann demnach nur als Ganzes verändert und auch nur in seiner Gesamtheit determiniert werden. sind diese Kriterien im Rumänischen meist nicht zuverlässig. In Bezug auf die Syntax von Komposita ist die Reihenfolge der einzelnen Konstituenten genau festgelegt. wenn man 198 . Auf diese Weise trägt der Artikel zur Monosemierung bei. rom. Steht der Binnenartikel. Für den Übersetzungsvorgang ist die im Rumänischen bestehende Formenvielfalt von Komposita bei einer Übertragung aus dem Deutschen von großem Interesse. hârtie de filtru. die in der im Rumänischen üblichen Konstituentensequenz Determinatum-Determinans auftritt. Stehen einzelne Konstituenten häufig zusammen. wenn eine fachsprachliche Bildung noch keine Aufnahme in ein Wörterbuch gefunden hat. anhand dessen die untersuchten sprachlichen Einheiten im Folgenden als Komposita bezeichnet werden. morphologisch. încărcător cu cupă) gekennzeichnet sind. d. Bei diesen Komposita regiert lediglich die Subordination. Das Kriterium.In Bezug auf die Stellung von Determinans und Determinatum bzw. Während die Bildung und Zuordnung von Komposita im Deutschen unkompliziert ist. Das Hinzufügen eines weiteren Elements zwischen die Konstituenten eines Kompositums oder die Veränderung ihrer Reihenfolge ist nicht möglich. Arbeitsorganisation – organizare a muncii Gesundheitsschutz – aparare a sănătăţii Feldpol – pol al câmpului c) Übersetzung durch N + la/în/prin/cu + N-Kompositum Neben den überaus produktiven Komposita mit der Präposition de nehmen Bildungen mit la ebenso einen beachtlichen Rang ein. Diese Konstituentenstruktur steht in Konkurrenz zur regressiven Struktur germanischer Sprachen. durch die Abfolge Determinatum-Determinans (z. Schaufellader. Möglichkeiten der Übersetzung deutscher Nominalkomposita ins Rumänische a) Übersetzung durch N + de + N-Kompositum Präpositionale Komposita dienen in der rumänischen Fachsprache der Technik der Präzisierung von Funktionsweisen und Verwendungszwecken.

Geräuschempfindlichkeit – sensibilitate la zgomot In der Fachsprache der Technik zeichnet sich die Verwendung der Präposition în insbesondere bei Bildungen ab. eine Funktionsweise. seine Zusammensetzung wiedergeben. impliziert in Verbindung mit dem Terminus ciocan. die die Art einer Anordnung. Rohrkolben – piston tubular Kugelscheibe – şaibă sferică e) Übersetzung durch Verkürzung der Komponentenstruktur Die Verkürzung der Komponentenstruktur in den untenstehenden Beispielen ist dadurch zu erklären. das zu der Gruppe der wissenschaftlich-technischen Kategorisierungsadjektive gehört. In den Fachsprachen sind vor allem die von Substantiven abgeleiteten Relationsadjektive typische Erscheinungsformen. Das Fremdwort pneumatic. In der deutschen Fachsprache wird jedoch der Ausdruck Pressluft verwendet. wenn ein Ziel oder ein Zweck bezeichnet werden soll. das eine große Zahl deutschsprachiger Fachtermini auf der Grundlage von germanischen Wortbildungsmustern aufgebaut ist.sudare prin puncte Schmelzschweißen – sudare prin topire Die Präposition cu steht dann. Seriendruck – tipărire în serie Sternverbindung – legătură în stea Die Präposition prin bezeichnet ein Mittel. In der Mehrzahl der Fälle steht sie mit dem internen Artikel zusammen. dass es sich dabei um einen „Hammer” handelt. und zwar der direktionalen Angabe: Fernkommunikation – comunicare la distanţă Fernunterricht – învăţământ la distanţă Des Weiteren tritt die Präposition la auf. pag. das Material eines Elements bzw. ein Adjektiv.berücksichtigt. mit dem ein bestimmter Zweck erreicht wird. wenn es sich bei dem Determinans um ein Zubehör handelt. bei dem das Determinatum dem Determinans vorausgeht. 199 . das konzeptuell nicht zwangsläufig mit dem Determinatum verbunden wird. dass es sich dabei um eine semantisch spezifizierte Präposition handelt. dass die Präposition la in der technischen Fachsprache den Vorgang des „Zugreifens auf x” bzw. Punktschweißen . Das Adjektiv übernimmt dabei die Funktion des Determinans. während die im Portugiesischen verwendeten Fachtermini vom lateinischen Wortstamm abgeleitet sind. der mit Hilfe von „komprimierter Luft” betrieben wird.135) verweist auf eine weitere Funktion der Präposition la innerhalb der Fachsprachen. Ringschraube – şurub cu inel Druckluftpistole – pistol cu aer comprimat d) Übersetzung durch N+A Bei Komposita des Typs N+A liegt das für die romanischen Sprachen typische Determinationsverhältnis vor. Die Präposition wird häufig zur Bezeichnung der Funktionsweise technischer Geräte verwendet. Im Gegensatz zu den qualifizierenden Adjektiven lassen sie sich in semantischer Hinsicht nicht einer Gruppe zuordnen. des „sich Verbindens mit x” determiniert. Speicherzugang – acces la memorie Netzwerkverbindung – legătură la reţea Huppmann (1993. Als möglichen Grund für die zunehmende Produktivität der Bildungen mit la kann die Tatsache angesehen werden. Dabei handelt es sich um die Rückkehr zu ihrer ursprünglichen Funktion.

amestecător (mixer). wird jedoch in den gegenwärtigen Fachsprachen nicht immer bevorzugt. Beispiele dafür sind Termini wie Baumuster (prototip). Probleme bei der Übersetzung der deutschen Komposita ins Rumänische treten vor allem dann auf. Einsatzring (adaptor).B. bei denen das Suffix -tor den konkreten Bezug zu dem zugrundeliegenden Vorgang herstellt. echipament al staţiei de alimentare cu carburanţi). Eloxalschicht – acoperire electrochimică prin eloxare g) Auflösung des Kompositums in der ZS Im deutschen Fachwortschatz der Technik finden sich zahlreiche Komponenten. kommt es ebenfalls zu einer Aufhebung des Kompositums im Transferprozess: vgl. Es findet sich daher oftmals das Kompositum produs de calitate. deren Bedeutung sich oftmals nur aus dem Textzusammenhang erschließen lässt. Das rumänische Kompositum ist deshalb stärker determiniert. wenn die Beziehung zwischen Determinatum und Determinans nicht exakt bestimmbar ist. in der Zielsprache einen höheren Determiniertheitsgrad zum Ausdruck zu bringen. bei Tankstellenausrüstung (rom. Diese Bildungen sind im Gegensatz zu den oben genannten Simplizia konkreter und haben einen starken Bezug zum Reellen.Die metaphorische Bezeichnung Baukasten wird nicht nur im Deutschen. Mischmaschine etc. sondern als abstrakte Simplizia. Zustände oder Prozesse bezeichnende Komposita. da diese das Verhältnis zwischen Determinans und Determinatum weitgehend exakt determiniert. h) Änderung des Determiniertheitsgrades Bei einigen deutschen Komposita kann es beim Transferprozess erforderlich sein. die Übersetzung des deutschen Kompositums Qualitätsprodukt mit produs de calitate für einen rumänischen Rezipienten nicht so deutlich wie im Deutschen implizieren. polizor (şlefuitor). In diesen Fällen kann die im Rumänischen typische Bildungsform mit de nicht verwendet werden. Die Anwendung des höherern Determiniertheitsgrades im Rumänischen ist eindeutiger (produs de înaltă calitate). die dazu dienen. Punktstrahllampe (proiector). Rauchfang (horn). wie z. Bei der Übersetzung der deutschen Fachtermini Schleifmaschine. Presslufthammer –ciocan pneumatic Baukastensystem – sistem modular f) Übersetzung durch Erweiterung der Komponentenstruktur In einigen Fällen zeigt sich. Im Rumänischen werden diese Termini nicht als Komposita realisiert. dass es sich dabei um ein hochwertiges Produkt handelt. So würde bspw. 200 . schwache Signale in hohem Maße zu verstärken (zu potenzieren). Im Rumänischen wird die Metapher aufgelöst. sondern auch im Englischen als building block realisiert. Probestab (epruvetă). Bei dieser Elekronik handelt es sich um Geräte. Die Änderung des Determiniertheitsgrades lässt sich auch am folgenden Kompositum nachweisen: Präzisionswerkzeuge – unelte de înaltă precizie Leistungselektronik – electronică de putere Die Komponente Leistung im deutschen Kompositum Leistungselektronik sagt nichts Konkretes über die tatsächliche Funktion dieser Art von Elektronik aus. an ihre Stelle tritt das abstrakte Relationsadjektiv modular. dass die Komponentenstruktur des deutschen Kompositums im Vergleich zur portugiesischen länger ist. In diesen Fällen sind die rumänischen Äquivalente des deutschen Kompositums von Verben abgeleitete Substantive.

Während die Komponenten im Deutschen einfach aneinandergereiht werden. Diese Problematik setzt dann auch die kontrastiv linguistische Betrachtungsweise in den Kontext textlinguistischer Überlegungen. Max Niemeyer Verlag. Um eine Übersetzung realisieren zu können.Il existe plusieurs modèles de traduction en roumain. Mots-clés : termes composés. Vorgänge und Sachverhalte bezeichnen. benötigt der Übersetzer erstens technisches Fachwissen und zweitens linguistisches Wissen über die Bildungskonventionen im Rumänischen. l’étude pourra être étendue en vue de l’approfondissement des aspects en question. Die Beziehungen zwischen den Komponenten werden im Portugiesischen wesentlich exakter beschrieben. langage. termes de spécialité. RÉSUMÉ LA TRADUCTION DES NOMS COMPOSÉS ALLEMANDS DU LANGAGE TECHNIQUE DE SPÉCIALITÉ Dans l’activité de traduction de l’allemand en roumain (ou bien dans une autre langue) une difficulté apparaît lors des termes composés. Il ne s’agit ici que de quelques observations préliminaires. 201 . pour la fréquence desquels l’allemand est reconnu. que nous avons identifiés à partir du langage technique.. technique . München.Ein weiteres Problem stellt die Übersetzung von Komposita dar. ordre des mots. Kreuder. Irmingard (1993): Synthematisierte Nominalsyntagmen im Französischen und im Spanischen: Eine kontrastive Studie zur Zeitungssprache und zur technischen Fachsprache. BIBLIOGRAPHIE: Huppmann. Hans-Dieter (2003): Metasprachliche Lexikographie: Untersuchungen zur Kodifizierung der linguistischen Terminologie. Tübingen . deren Komponenten abstrakte Zustände. erfolgt im Rumänischen eine explizitere Wiedergabe der Bestandteile.

locul unde se albesc produsele” (← albitor + -ie). de la derivatele sale. Analiza structurală.). În cele ce urmează. înălbire „schimbare în alb. (despre un bolnav) a merge spre însănătoşire” (← albin)[3]. -ă. albitor. albică “albea” (< albă sau din albel. 2. respectiv adjective: albineţ. în primul rând adjectivele : albâu. analogie cu calici. -eaţă (reg. albior. dare la iveală. a sclipi” (← alb + -icì. Angela Bidu-Vrănceanu. -toare „care albeşte” (← albi + -tor. pr. albiu.) „a se lumina de ziuă” (← alb. direct de la alb sau indirect. înălbitor1. mojici. albire (← albi + -re).) „luminare de ziuă” (← albina + -re). (reg. albinare (reg. alb1. din perspectiva dinamicii lexicale. cu diferite grade de complexitate. familiile etimologice etc.) « albicios ». -toare) etc. originar sau derivat. Ca şi alte culori fundamentale (galben. corespondenţele dintre ele. albinire „însănătoşire. într-un studiu amănunţit.. cf. albea cu substit. albinà (reg. -uie „albicios”. a apărea alb.Cristian MOROIANU. pentru albeaţă + -ariţă)[6]. var. care constată că « spaţiul semantic cromatic este (încă. Trei decenii mai târziu.) un domeniu susceptibil de (extrem de) multe primeniri »[2]. n. Unele dintre derivatele adjectivale de mai sus au. drăgălici. paradigmatică şi sintagmatică. De asemenea. albicios. -ă (reg. negru. „albişoară”. -eie « blond ».). La acestea se adaugă derivatele substantivale feminine directe (din alb) sau indirecte (din substantive derivate din alb): albatariţă (med. 2. -icea „cam alb”.1. albin. -oasă „care bate spre alb”. menţionăm.) „albăstrui” (← albui + -et) etc. despre porci) „alb-bălan”.) „albicios”. formală şi semantică. -a. -ie (rar) „albicios. la rândul lor. albuiet (reg. albinì . înălbi „a (se) albi” (← în. albei. alboi. albui” (← albin +-iu).a da la iveală. a numelor de culori din limba română contemporană a constituit una dintre preocupările ştiinţifice importante ale d-nei prof. sclipici etc[4]. albeală2 „culoare 202 .) şi a cuvintelor împrumutate care denumesc. adj. terminologia cromatică actuală a fost repusă în discuţie. albitură1 „albire” (← albi + -tură sau ← albit + -ură). -eaţă „palid.. voi urmări situaţia culorilor alb şi negru (originea şi evoluţia lor internă. bălan” (← albin + -eţ).) „remediu împotriva cataractei” (probabil disimilat din albaţariţă ← albaţă. albuţ. existenţa unor paradigme lexico-semantice bine definite şi posibilităţile combinatorii ale numelor de culori. Studiile sale[1] au pus în lumină.. reg. albui. înălbeală „înălbire. -um). 2. sufixului). toare). creştere” (← albini + -re).+ alb + -i)[5] care au devenit baze pentru substantive şi adjective ca: albeală1 „albire” (← albi + -eală). de către Florica Dimitrescu. -ă „albişor” etc.2. roşu). albineală „convalescenţă” (← albini + -eală). albişor1. curăţare”. este moştenit din latină (albus. „albicios”. -toare „care înălbeşte” (← înălbi + -tor. albiniu. albitorie „locul unde se produce culoarea albă. component a numeroase unităţi frazeologice şi cu o putere metaforică demnă de semnalat. aceleaşi culori. albicel. ALB ŞI NEGRU 1. fiind un cuvânt cu o familie lexicală bogată şi expresivă. albuşcă. curăţare” (← înălbi + -eală). derivate care menţin categoria lexico-gramaticală a bazei derivative. -ioară „cam alb”. -oară „albior”. albuleţ. albeţ. în ordine alfabetică. -ea « cam alb ». -eaţă (reg.) „albicios”. f. -âie (reg. -ie (rar) „albicios”.n. Universitatea din Bucureşti CONSIDERAŢII ETIMOLOGICE LA NUMELE DE CULORI. albicì „a albi uşor. a se dezvolta. albel. Dintre derivatele directe. albini). a creşte. pe baza unei bogate bibliografii. s-au format verbele albì „a deveni sau a face să devină alb”. -oaie (despre câini) „alb ca neaua”.

m. ca adjectiv şi ca substantiv. s. thé blanc. adică alimentele procesate”.. (reg. albiţă (bot. „(pop. s. aur alb (după engl..) sclerotică. „alburn”.. it. white elephant.) „alburn” (← alb şi -ete).n.) „sclerotică. albe. adj. (reg. subst. (reg.albă” (← alb + -eală).) leucom. săptămâna albă „a opta săptămână înainte de Paşti”.) „cuişoară” (← alb + -uşor) etc. -ă. impropriu) cataractă.) „fluture-de-varză” (← alb + -iliţă) albime „albiciune” (← alb + -ime).n.. ale cărei flori devin. albini). lumea albă „lumea pământească” (în opoziţie cu lumea neagră „lumea de dincolo”). înălbit1..3. sau ← albă + -işoară). it. white spots. s.m.f. pete albe „vitiligo” (după engl. reg. rufe. cusut cu aţă albă (după fr.) „pir-gros.) „behliţă”. celule albe.). (bot. reacţionar” (← alb1 după fr. globule albe (după fr. unele vechi şi populare[8]: albul ochiului „sclerotică” (cf. . oro bianco). albineţ. (med. baleine blanche). ceai alb (după fr. White House).n. brânză şi ouă”.) cuişoară” (← albişoară1... pop. bilă albă „bilă de culoare albă pusă în urnă. le Blanc. s. taches blanches).) femeie albă. cu bob mare şi spic mustăcios”. albit2. albinit2.. blanc de baleine). nuits blanches. -ă intră în componenţa multor unităţi frazeologice. pain blanc).m. „culoarea albă”. de asemenea prin conversiune). leul alb (după engl. (med. specie de iepuri”. albit1.m. ceară de balenă” (după fr.) „varietate de grâu din Banat. (îoc negritură) totalitatea strugurilor albi dintr-o vie” (← alb + -itură).) făină albă. ca şi cele masculine sau neutre: albete. făină de grâu. albeaţă „albeală2. (iht. engl. blanc d’oeil). s. albişor2 s.. albeţ. -ă adj. numit şi albişor. (← înălbitor1 adj.n. În sfârşit. Marele Alb1 „specie de porci. fr. noapte albă. s. balenă albă (după fr. şi fr.) varietate de prune alb-gălbui. Pagini Albe „cartea de telefoane” (după engl. puncte albe 203 . bucate” (cf. vb. plumb alb „cositor”. cf. (din part. white tea). şi fr. (din part. carne albă „carne de pasăre şi de viţel” (cf. alb3. albele (în mit.4. (neol. White Pages.n. cu aspect de ceară. s. art. albuşău. sau ← alb + -işor). albuşor.). folosit în vopsitorie”. altele neologice. s. s. însemnând vot favorabil” (după fr. dietă albă „dietă pe bază de alimente albe.f. notte bianche). albitură2 (mai ales la pl. sau ← înălbi + -tor) etc. (din supinul aceluiaşi vb.) „zânele bune”. White Nights. albiliţă (entom. „bărbat care face parte din rasa albă” (după fr. elefant alb (după engl. art.. alb4 s. reg. înălbit1. fr. viande blanche). s.) cerenţel. mică plantă erbacee.. White Lion). albişoară2. oaie sau vită albă. vb. albeţe (rar) „culoare albă” (← alb + -eţe). în plus faţă de cele citate de Florica Dimitrescu[9]: alb de plumb „carbonat bazic de plumb. The Big White). white gold. „ban de argint” (← /ban/ albişor1 adj.n.) lenjerie albă. Pages Blanches). -ă adj. 2. arme albe (după fr. (bot. s. 2. iht.zorii zilei”. albiciune „albeală2” (← alb + -iciune). pir”. peşti etc. Marele Alb2 „specie de rechin care trăieşte în marele recif australian” (după engl. albioară. reg. varietate de viţă de vie cu struguri albi…. cousu de fil blanc).. albul zilei. şi fr. adj. albină. albìe1 „albiciune” (← alb + -ie). albei. direct din alb sau din unele derivate de mai sus sunt de amintit cuvintele obţinute prin conversiune: alb2 s. calchiate mai ales după model francez. nopţi albe (după engl.f. (înv. folosit ca pigment alb în vopsitorie”. armes blanches).m. albe” (← alb + -iţă). alb. albuş s. înălbitor2. bille blanche). s. albă s. blanc de titane). (bot. vite albe „vacile dătătoare de lapte” etc. „peşte zvelt de culoare albă-argintie…. (reg.n. pantera albă (după engl.f. dar şi englez sau german. în expr. reg. pâine albă „grâne. albini). albitură. „conservator. (pop. alb de titan (după fr. cale albă „drumul pe care îl face mireasa la casa mirelui îndată după nuntă”.m. alb de balenă „substanţă groasă de culoare albă. În ambele ipostaze morfologice. ~ de ou” (← alb + -uş).) „lucruri albe (legume. albinit1. „vită cu părul alb” (← /vită/ albină). Iată câteva exemple. frupt alb „ceea ce se mănâncă în săptămâna albă: lapte. s. pl. s. până în pânzele albe. (la pl. globule/s/ blanc/s/). reg. piesă albă la jocul de şah”. fr. white panther). alb de zinc „oxid de zinc. fr. olimpiada albă. punga-babei” (← alb + -eaţă)[7]. cf. alba s. (din supinul vb. Casa Albă (după engl. les Blancs).f. (bot.) sclerotică. blanc).m. halate albe „medicii”. elephant blanc). (reg. la un moment dat.) „peştele Cyprinus alburnus.f. fem.) „specie de peşte nedefinită mai îndeaproape” (← albuş + -ău). albi).

probabil şi dalbazană s. albăstrior. moştenit. adj. mărci poştale etc.n. albescens. s. -eaţă adj.[15] (livr.). sinonimul albumeală s. alba. alborada < sp.n. cântată în zori..f. s. .f.n.) „alboradă” (din sp. -ie adj. белогвардеец). strălucitor. 3. -ie. Adăugăm. albescere < albus). Amintim aici exemple ca albă1. Din albumiţă derivă. white sugar) etc. limpede.f. albumine < lat. albinos). clar. -ă adj. alba)[14] album. dim. albăstrică s. dalbeş”. albăstriu. albinos. în care se depozitează substanţele nutritive de rezervă şi care serveşte embrionului ca hrană în timpul germinaţiei” (din fr. album. s. tras la faţă” (< lat. albus.) lei româneşti”.5. s. decolorare a frunzelor…” (din fr. „dalbel. (reg. albor < lat. albadă. „ţesătură conjunctivă densă. poudre blanche). [13] „veche formă de poezie provensală” (din prov. „opacifiere inflamatorie a corneei. albuminemie. -ie. albus). reg. gingaş.f. s. sucre blanc. un triplet etimolgic. alborem).. „compoziţie muzicală iberică. care alcătuiesc. în primul rând din franceză.n. dar şi din latină. spaniolă şi italiană. pl. exalbidus).f.. (< lat. albinos / prin substituţia finalei/ < span.. „ţesut vegetal din seminţele unor plante. „caiet în care se păstrează fotografii. -oară adj.n. s. alboare s.) „blond. s. albinisme < fr. sarbăd. albăstrit1. „a răspândi o lumină albicioasă” şi alburiu. -ă „alb. /humeur. steluţă”. populară. “papier blanc” (din magh. imaculat. engl. -e. Familia etimologică a lui alb. < lat. „substanţă organică din grupul proteinelor. -ă adj. vezi cuvinte ca albastru. emigrant alb (după rus. albadă” (din sp. neutru substantivizat din adj. albinos. albus). ilustrate. În unele cazuri. prez. pl.f. „albel”. s. la rândul lui. dalboşel. lat. remiză albă „scor egal. moştenit. белополяк) etc.) „gingaş. câteva calcuri. „Trei-fraţi-pătaţi” etc. albumen „albuş” < lat. -um). (arg. albescenţă. din albo < lat. s. alba. O situaţie particulară cunoaşte albumiţă s. flocoşele. albă2. id. împreună cu derivatele româneşti alburi vb. alboradă. albinoidisme). -ioară adj.. albumen. firicică.f. lui albino. albada < lat. albugo). care intră în compoziţia albuşului de ou. neprihănit”.. albumen. -ă. pl. exalba „mărgea”)[12]. după rusă. albăstrime s. albaster „albicios”)[11]. (în poezia pop. pată albă formată pe unghie din cauza unor bule de aer situate între celule” (din fr. s.f. albinism. albuginee. vers blanc). derivat. dălbic. cu sufixul –iţă. însă zero la zero”.. albugo < lat. s. prin substituţie sufixală.. -ea adj. „albăstrea”. albăstrire.. белоказаки).f. -ă. al vb.) „specie de fluture alb”. Dintre compusele interne. sport alb „care se practică iarna”. „albăstrea”. albineţ”. derivarea a avut loc la nivelul limbii latine. polonez alb (după rus. pudră albă sau praf alb (după fr. graţios. lat. „formă incompletă de albinism” (din fr. cu derivatele dalbel. -um). adj.f. 4. -ă adj. albistrele. -a.f.„forme de acnee care astupă porii” (prin atracţie cu puncte negre). „calitatea de a fi albastru. care înveleşte ovarul şi testicolele” (din fr. mai mult sau mai puţin analizabile la nivelul limbii române. (din fr. s. „prezenţă a albuminei în plasma sanguină” 204 . -ă adj. albata < albare < albus. împreună cu alb. -oasă. albescence < albescent < lat. albăstriţă s. dalbeş. dim.f. „floare de colţ. atrăgător. „boieri sau târgoveţi îmbrăcaţi în haine albastre”. albor < lat. alba „zori”).f. album < lat. (despre zori) luminos. nalbar (reg.f. „palid.. part.f. ca o pată albă. tunique/ albuginée. dălbior. albus).) „cireaşă albă” etc. albus).f. de culoare albă. din albugine < lat. albăstreală2 s. „lucire albă” (< lat. este de amintit adjectivul poetic popular sau de inspiraţie populară dalb. (reg. lat. s. s. a sângelui şi a altor lichide organice” (din fr. scrobeală albastră. -ea adj. din lat.) „culoare albă strălucitoare” (din engl. plin de farmec”. albumină. albumen). adj. albăstrel. albumen. s. graţios. „albăstrire”.îmbrăcat orăşeneşte”. astăzi termeni sau sintagme „istorice”: albgardist (după rus.f. dintr-un neatestat albume. albăstrit2. der. cazac alb (după rus. „floare de colţ”. cf. „floare albastră”. der.n.n. (livr. s. albăstrui. albăstri vb. s.. -a. albăstrea s.[10] 2.n. veştejit..” (din fr. eventual salbă s. albăstrituri. albugo. vers alb (după fr. белоэмигрант). s. albugo. cu o bogată familie internă (albăstrân adj.f.f. „insuficienţă congenitală de pigmentaţie…. dalbineţ. -ă se poate completa cu împrumuturile. albinoidism. albăstreală1 s. zahăr alb (după fr.f.f. (< lat.

verzui etc. şi f. argintiu. s. albotin. albişor. la fel. gălbui. Fr.n. albuleţ denumesc aceeaşi nuanţă de culoare. s. „derivat necoagulabil al albuminei” (din fr. s. fildeş.. adj. albuş. s. eburneu.) „moneda de o sută de lei”. sângeriu. cireşiu. pl. albumose < albumine. albeţ. „cinci sute de lei”.f. verziu. micşuniu. pur” (din fr. roşiu. gălbeneală.. 6. s. verzişor(i). „dolari” etc. trandafiriu. păcuriu.n. verzioară. lat. roşeală. gălbeniu. castaniu. cenuşiu. s. prin substit. albul ochiului denumesc membrana exterioară de culoare albă a ochiului. sidefiu. albuminurie. naramziu. (din fr. éburné.f. substantivele albăstrea şi albăstriţă denumesc aceeaşi floare. negrui. căpşuniu.f. s. bianco „în alb. negriu. albiniu. invar. Astfel. s.m. prin elipsă. -ă. pot fi observate o unitate şi o simetrie remarcabile a creaţiilor sufixale. moviu. s. fistichiu. stacojiu. piersiciu. negreală. sufixală). acoperă acelaşi sens din botanică (Alyssum repens. „(proteină) de felul albuminei” (din fr. albişor şi albuşor. albitură2. subst. de culoare albă. vioriu. roşeaţă. Ca termen livresc. -a). blanc).f. albeţ şi albuleţ sunt nume populare sau regionale pentru ceea ce se numeşte. albumoză. la fel.n. albiu intră în seria corespondentelor adjectivale din categoria culorilor: albăstriu. s. prin care trec apa şi sărurile minerale. bianco) şi a s. s. este originea indirectă a adj. „alb-mat. „lenjeria albă”.f.. blanche.n. Blank „alb” (cf. s. germ. „lei”. Culoarea albă mai cunoaşte în română şi alte denumiri. chihlimbariu. albeaţă. albior.) candid. în română. albel. s. galben. siniliu. este de remarcat o interesantă relaţie de sinonimie între termenii derivaţi de la alb. s. albuminoïde < albumine). „prezenţă a albuminei în urină” (din fr. s. ivoire „fildeş” (< lat. lat. albeală. -ă.. azuriu. probabil prin confuzie paronimică. 5. vineţiu etc. maroniu. albuminometru. „prezenţă a albumozei în urină” (din fr. albui este creat prin analogie cu albăstrui. albumosurie).f.m. -ie adj. adj. „bancnota de o mie de lei”. „(suferind) de albuminurie” (din fr. albuminurie). albui. purpuriu. „dolar”. sub forma ivoar. portocaliu. cu acelaşi sens. albuminomètre).n. verdeaţă. diminutivale sau abstracte. albiciune. pământiu.. bianco. sfecliu. porfiriu. albumiţă şi albumeală sunt denumiri pentru „floarea-de-colţ” etc. fr. albea şi albică.[17] 7. (mai ales la pl. albeaţă. „de culoarea ivoriului” (din ivóriu. alburnum) etc. gălbiu. s. ciocolatiu. liliachiu. albeală face parte din aceeaşi serie cu albăstreală. din alte nume de culori sau derivate. ambele la plural. prin analogie cu fildeşiu şi cu întreaga serie a 205 . Astfel. necompletat”[18] (din it. vineţeală etc. it.) dentină” şi pe cale orală. „dolari”. „nume dat mai multor monede străine de aur care au circulat şi în Ţările Române”. sub forma ivóriu. albin. plumburiu.f. invar. şofrăniu. cărămiziu. Presiunea analogică a derivatelor nume de culori cu sufixul –iu a dat naştere la două creaţii interne sinonimice: fildeşiu. „aur”. verzitură. alburn. albăstreală. alburn. s. albişoară şi albuşcă denumesc aceeaşi varietate de peşte.f. albuminurique). blanc „spaţiu alb care desparte două cuvinte tipărite” (din fr. „dolari”. sidefiu. În ceea ce priveşte derivarea internă. alburno. căcăniu. roziu. s. s. „o mie de lei”. albişor2 s. tuciuriu.f. *eboreum) a pătruns. de culoarea fildeşului” (din fildeş + -iu) şi ivoríu. albiu. eburneus)[19]. (fig. „cuişoară”).m. albicios. cu schimbare de accent şi de clasă morfologică. cârmâziu.. albeţ(i).(din fr.[16] La fel.n. negriciu. alb. (anat.m.m. substantivele albete. ale acestora. rubiniu. „ban de argint” intră în seria numelor de monede substantivizate. la fel. este de amintit şi adj. verzuriu. albuminone. albuminones). „totalitatea straturilor tinere situate între scoarţa şi inima trunchiului unui copac. De asemenea. s. -ee „de culoarea sau consistenţa fildeşului. auriu. ivoriu. cât mai ales în argou: albastră. s. albuminémie < albumine). la acelaşi nivel sau la niveluri de limbă diferite: albiu.f. lăptiu. „partea de proteine din serul sanguin care nu se coagulează prin încălzire” (din fr. nisipiu. pe cale scrisă. Din punct de vedere semantic.m.f. căpriu. caisiu. pl. s. „de culoare albă (ca fildeşul)”. „substanţă osoasă densă. măsliniu. adj. verzi. albăstrioară. albuminuric. albitură2 şi albişoară denumesc. albuleţ” (din it. blanc.n. ruginiu. albicel. morcoviu. la nivel literar. albumozurie. atât în limba literară. -ie adj. albime.. albuminoid. cafeniu. vişiniu.

f.) „cernuşcă. Din această trecere în revistă a derivatelor construite.f. -eaţă.. adj. s. -ă. s...f. -ă este. adj. în bună măsură. -oaie.) „care bate spre negru.. -toare.f. negruţă. a intrat bălaia în sat) s-a luminat de ziuă. s. -oară. (← înnegri + -tură sau din înnegrit + -ură) şi înălbitură. (reg. adj.) întuneric” (← negru + -eaţă sau < lat. (reg. negruşcă” (← negru + -uţ) corespunde lui albuţ etc.. o corespondenţă cu cele ale membrilor familiei lexicale a lui alb: culoarea feţei şi a părului. reg. -ă.. De asemenea. cel puţin din punct de vedere formal. sensul „cerneală”. din sensurile derivatelor menţionate. -oară. neagră se poate vedea. în opoz. adj.m. „vopsire în negru. -ă. (bot.) „bălan. este de remarcat aceeaşi „sinonimie”.. s. pe baza opoziţiei cu acesta. vacă. adj.. negrişor şi negruşor etc. reg.. şi înălbire. s. animale) bălan.f. id.f. adj. băluţ. vacă sau iapă albă. negritor. bălăică. (pop. înnegrire. „de culoare neagră.) varietate de struguri. чрънило[21] i se opune lui albeală2 şi lui înălbeală.. se realizează între derivatele parasintetice de la negru şi alb: înnegri.. s.1.f. -ă adj. înnegritură.) rufe murdare. iht.f. adj. (reg.. numele de animale domestice. datorate.. negru. nigritia) se opune lui albeaţă. obţinut prin substituţie de sufixe (← negric[ios] + -iu) îi corespunde albiniu. Se poate observa. negru. adj.n.n. (reg. (bot. moştenit din latină (< nigrum. „foarte negru” (← negru + -oi) se opune lui alboi.) vacă bălaie”. s. băluică. s. Ca şi adj. existenţa multor sinonime.f. (← negru + -işor) pe albişor. -toare. Astfel. al doilea din supin) şi înălbit.f. adj. „(despre animale. -oasă. f. fiind întrebuinţat şi ca substantiv (la toate genurile). verbului negrì „a face să devină sau deveni negru. s. s. negricios” (← negru + -iu) se opune lui albiu. s.) „oaie sau capră bălană”. lui negrime. vacă sau iapă albă.) ocheană”.. bălăior. s.f. „culoare neagră. negritură.f. vb.. (rar) bălan.f. reg. (reg. s. s. s. (în expr.m. negruşor. „negriu” (← negru + -ui) se opune lui albui. s. de dat la spălat. „negrişor” (← negru + -ior) are ca pandant pe albior. băluşă şi băluţă etc. (nume de) animal domestic de culoare albă. -ă. pupilă” (← negru + -uş) se opune lui albuş „albul ochiului”. adj. şi înălbitor. s..) neghină. în egală măsură. adj. vb. care bate spre negru” (← negru + -icios) îi corespunde albicios. -ioasă. „bălan. bălai. În mod tradiţional. s. negrior.. (fig. 8. negreaţă. (înv.m. negriu şi negrui. negrui. construită.. cam negru. are o familie lexicală bogată. rufă murdară de dat la spălat. şi înălbeală. ca şi în cazul lui alb. „(persoană) cu faţa albă şi părul blond. şi înălbi. adj. de asemenea. fenomenelor de analogie şi de paronimie: negricios şi negriciu. de struguri etc. -ie adj. cu botul sau blana albă” etc. negricios. „(despre oameni) blond la păr şi albicios la faţă. s. negruţ.f. s. negruş... „negrişor. adj. s. -ă. s. adj.f. 206 . (iht.m..) ocheană”. (reg. după sl. adj. bălan. bălăiel. -ie. 8. -ia.f. cerneală” (← negru + -eală. negreală. înnegrit. (iht. negrilică” (← neagră + -uşcă) corespunde. de peşti. la nivel popular sau regional. înnegritor. -ioară. adj. (rar) „negrişor” (← negru + -uşor) corespunde lui albuşor.. s. lui negricios. „negreală” (← negru + -ime) îi corespunde albime. albului i se opune negrul. -a).f. adj.) a denigra” (← negru + -i) i se opune semantic verbul albì. cu negru) care are corpul sau numai botul alb. negrişor. s. negriu. s. Adj. între diversele paronime: bălai şi bălan. negreţ.. etc. s. „negricios”.f. s. -ă.f. lui negriciune.f. s... lumina zilei. lui negriciu. de la adj. bălaieş.m. înnegreală. s. -oară. aproape în totalitate.. -ie. machiaj negru pentru ochi. reg. negruşcă. mai cităm aici[20] băl. direct sau indirect. „(despre păsări.. vită de culoare albă”. formal şi.. -oară. -ă. -ă adj. „negrişor. (← negrì + -tor) pe albitor.f. -toare. negroi. animal cu corpul sau cu botul alb”. adj. Chiar dacă nu reprezintă exact culoarea albă. alb. -eaţă. -uie.n. (reg.. adj. fig. nigeluţă.. adj.) struguri negri” (← negru + -itură sau din negrì + -tură) pe albitură. (med.. (primul din participiu. „negreală.n. „culoarea neagră” (← negru + -iciune) îi corespunde albiciune. (rar) zăpadă”. oaie sau iapă albă. adj. adj. id. semantic. băluşă. s. bălăiel şi bălăior.. s. lui albuşcă. -toare. s. s.f..f.f..) diminuare sau pierdere a vederii…. „de culoare neagră” (← negru + -eţ) are drept corespondent antonimic pe albeţ. Un paralelism similar.adjectivelor în –iu)..) ocheană”. adj.

a denigra” (din po-1 + negru + -i). s. engl.n. care desemnează „rufele spălate şi albe de curate”. adj.) „specie de guvizi de culoare neagră. despre oameni) „negricios” (← negru + -atic). s. anumite lucrări”. După fr.) „specie de ciocănitoare” (← neagră + -aică). temeri negre (după fr. în limba română. s.m. are şi sensul concret de „rimel. nu are nimic din conotaţia rasială a etimonului francez.m.) a înnegri. icre negre (după engl. folosită în opoziţie cu café au lait. pl. se mettre du noir aux yeux: „a-şi da cu negru la ochi”). în sintagma negrul ochiului. 207 .. negraie. ciocolată neagră (după fr. -toare. black/dark continent). orăşean îmbrăcat în haine negre” (← negru + -ar). denigrator. înger negru (după engl. de asemenea conotat negativ. continent noir. (← neagră + -oaică) şi cu negruşcă. Adjectivul negru s-a transformat. adj. ă. cu „derivatele” ponegrire.f. împrumutat din fr.n.. negrar.f. este negresă „femeie de rasă neagră”[24] împrumutat din fr.m. iar ca s. (înv. gânduri. negros. cutie neagră (după fr.f. ponegritor” (din lat. neagră se foloseşte. (din fr. reg. negritude). şi f. negratic. black money). s. négritude. reg. Femininul actual curent al lui negru.f. negreanca. 8. thé noir. (reg. engl. nègre. negrilică. -ă. adj. reg. prin calc lexico-semantic.f. café noir. „(persoană) care denigrează. vb.f. -ă.f. „(persoană) care aparţine rasei negre” (din fr. engl. s. 8.) (← neagră + -ilică). negru înseamnă şi „persoană folosită de cineva pentru a face. black coffee). -toare. adj. în opoziţie cu albele.. citat mai sus.. s.f. în vreme ce negrofil. (reg. După modelul corespondentelor din principalele limbi moderne de circulaţie internaţională. s. engl. (un) Noir. cioban care are oi negre. regional.. adj. cafea neagră (după fr.. Schwarzbier. stabilind o relaţie analogică cu albul ochiului „membrana exterioară de culoare albă a ochiului”. black caviar). s.m. denigrat2. „rufe murdare de dat la spălat”. idées noires). s.m. (reg. adj. (← ponegri + -re). adj. sinonim al lui denigrant. corespondentul românesc al engl.m.f. ca şi împrumuturile denigrator. (din participiu). niger. depreciativ nigger şi al francezului. black beer). şi f. -ă. -ă. s. art. s.. persoană negricioasă” (← neagră + -aie). s. presimţiri. în numele ei. bere neagră (după germ. (← ponegri + -tor. dintre care menţionăm. s. pl. corespondent antonimic al lui albì. şi f.f. în expresia: nici cât negru sub unghie „aproape deloc.f. continentul negru „Africa” (după fr. cărora le adăugăm ponegru. Un verb interesant. -toare). s. denumind „o persoană de rasă neagră”[23] Acesta din urmă are acelaşi sens cu negritean. (bot. engl. dénigrant)[22]. (ornit. it.. negru înseamnă şi „murdărie”.n. s.. negritor.. pe lângă valoarea abstractă specifică tuturor culorilor. negrişe.) „negricios” (← negru + os) etc. (← denigra + -re) şi denigrat1.n. este ponegri „(înv.) „dans popular” (← negru + -eanca). Alături de denigra.) „întunecat.. -ă.m. engl. denigrare /famam/ „a păta. (din fr. niger). (din supin). adj. ponegrit2.. black chocolate).n. -um „negru”. dénigrer.Acestora li se alătură derivate ca negraică. în numeroase unităţi frazeologice.m.. care. Substantivul abstract livresc este negritudine „însuşire a rasei negre” (din fr. (rar) „persoană care aparţine rasei negre” (cf. înseamnă. black tea). sinonim cu negroaică. -toris. a murdări reputaţia cuiva”. (înv. негритянка) şi cu negroid... „foarte negru. lat. Verbului a ponegri îi corespunde sinonimul său neologic denigra.) „oi de culoarea neagră” (← neagră + -işă). (reg. adj. s.. s. s. sunt de remarcat formaţiile interne denigrare. negru. negro < lat. foarte puţin”.f.f. derivat din adj. şi f.. machiaj pentru ochi” (după fr. (reg. iar s. boîte noire. peste noire). în ordine alfabetică[25] bani negri „bani obţinuţi în mod ilicit” (după engl. s. ca adjectiv şi ca substantiv neutru. în s. ceai negru (după fr. rus. s.) epitet dat unei femei rele” (din po-1 + negru) etc. şi f.2. négrophil) desemnează „o persoană care simpatizează cu negrii” şi care militează împotriva considerării lor ca negrotei. ponegritor. négresse. denigratore). s. ponegrit1. négroïde). „pupilă”. Popular.3. s. Tot ca s. -ă. la rândul lui. chocolat noir.m. -ă. ciuma neagră (după fr. a pune într-o lumină defavorabilă pe cineva. (din participiu). după fr. şi cu albiturile. -a. idei. engl. s. nègre (din span. adjectivul este transformat în substantiv neutru. black box). adj. etimonul latin fiind.

/travail. care dintre reflexele lexicale ale lui alb şi negru stă la baza relaţiei dintre ele. mai degrabă. plague noire). negru ca smoala. care permite sau. /a fi/ oaie neagră /pentru cineva/ (după fr. bilă neagră (prin opoziţie cu bilă albă). Din prezentarea comparativă a numelor celor două culori fundamentale şi opuse. alb ca sarea. tuse neagră „tuse convulsivă”. abanosul „arbore exotic cu lemnul dur şi scump. obţinută din arbori exotici. începând de miercuri”. marée noire). negru pe alb (cf. negru de fum „pulbere neagră. ’έβενος) este principalul termen de comparaţie pentru culoarea neagră. Din acelaşi etimon grecesc. pată neagră. prin intermediul lat. care o precede. pantera neagră (după engl. săptămâna neagră „săptămână dinaintea Paştilor. Dintre expresiile şi locuţiunile care conţin termenul negru. a munci/ la negru (după fr. voir tout en noir). apoi „valoroşi”. ochelari negri „ochelari de soare” (după fr. ebenino. săptămâna mironosiţelor”.) „cancer”. ébénin. mai ales dacă este vorba despre acelaşi nivel de limbă: se poate presupune. analogic. negru ca piperul. puncte negre (după fr. fapt care se reflectă. /écrire/ noir sur blanc. portret negru (după fr. alb ca zăpada etc. engl. livresc ebenin. bubăneagră (reg. alb ca crinul. văduva neagră (după engl. de culoare neagră” (din tc. zile negre (după fr. Certă este. negru păcat. engl.n. schwarz auf weiss). alb ca marmura. am preluat adj. negru ca păcura. fr. post negru. fr. roman negru (după fr. serie neagră (după fr.4.. abanoz (< ar. rasa albă nu se justifică decât în opoziţie cu rasa neagră. alb ca lebăda. spre exemplu. a fost împrumutat în română eben s. că la început au fost bani albi („de argint”. sol negru „cernoziom” (după fr. negru ca dracul. pământ negru. noir de fumée). În primul rând. a vedea negru înaintea ochilor. negru la suflet. noir animal). piesele albe (= albele) de la şah sau de la table stau pe aceeaşi tablă cu negrele etc. 8. abanus < gr. sol noir). limbă neagră (reg. Din fr.) „vânt care aduce uscăciune”. (a fi) negru în cerul gurii. germ. alb ca hârtia. 9. c’est écrit noir sur blanc). mai sunt de menţionat: agendă neagră. the black plague. ebenus şi al fr. vin negru (în opoziţie cu vinul alb) etc. umor negru (după fr. cartea neagră. negru ca noaptea. alb ca varul. black panther). strugurii negri şi vinul negru (= roşu) intră în opoziţie cu strugurii albi şi cu vinul alb. alb şi negru se presupun reciproc. 8. Este dificil de stabilit.5. alb ca spuma laptelui. De altfel. relaţia de paronimie dintre componentele fiecărei familii. lunettes noires). ébène. vânt negru (reg. oaia albă a familiei îşi datorează existenţa oii negre a familiei etc. negru ca abanosul etc. alb ca zahărul. pâine neagră (în opoziţie cu pâine albă). în relaţiile semantice dintre membrii familiilor lexicale. rezultă câteva observaţii. viaţă neagră. points noirs). faire un tableau bien noir de la situation). inimă neagră. travailler/ au noir). fr.) „limbă încărcată”. în relaţie antonimică. plaga neagră (după engl. noapte neagră. /a scrie/ negru pe alb (după fr. jours noirs) etc. chinoroz” (după fr. /muncă. decorativ. vechi sau noi./. de regulă. portrait noir). apoi bani negri „obţinuţi pe căi ilegale”. negru ca cioara. -ă „negru ca abanosul”. Magia albă este pandantul magiei negre. maree neagră „strat de petrol care poluează apa mărilor” (după fr. tot astfel se spune negru ca tăciunele. negru-animal „cărbune extras din substanţe organice” (după fr.dark angel). Aşa cum se spune alb ca laptele. negru ca pana corbului. săptămâna negrilor „săptămâna care urmează după aceea a Paştilor. cele două cuvinte alcătuind un dublet etimologic. rasă neagră (după fr. race noire. /a face un/ tablou negru /al situaţiei/ (după fr. plata/munca la alb este astfel denumită pentru că există plată/muncă/slujbă/serviciu la negru. humeur noire). eventual din it. în special din abanos”. black widow). alb ca brânza. roman noir). a vedea lucrurile în alb urmează. /être/ la bête noire /pour qqn. însă. série noire). black sheep). (a face) albul negru. iarbă-neagră „tătăneasă”. facilitează crearea de serii sinonimice între 208 . lui a vedea lucrurile în negru. „legali”). „varietate de lemn tare. a vedea totul în negru (cf. prin atracţie antonimică. black race). de fiecare dată.

zahăr alb vs. 1976. s. cataracte.. moarte neagră etc. Bucureşti. neutru alabastrum (de unde fr. semestre bianco). s. cataracta). zile negre etc. în consecinţă. ceea ce nu este corect. iar. [7] Interesantă este relaţia „sinonimică” dintre albeaţă şi cataractă. înălbi este explicat de la în. negru şi alb au cele mai multe ocurenţe în domeniile cele mai variate (alimentaţie. blugi albi. 147-184.v. albâtre) am împrumutat.v. vot alb (după fr. (a da un) cec în alb vs. Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. (a fi scris) negru pe alb. Unitate de limbă şi cultură românească.f. albul şi negrul părăsesc opoziţia dată de tradiţie şi intră. în opoziţie cu magie neagră). Derivatul a mai fost explicat. în diverse relaţii semantice. al XVIII-lea. lista neagră vs. a albi vs. dau naştere unor unităţi frazeologice corelative. în unele cazuri. s. bani negri. antonimice sau nu. În multe situaţii. [4] Exemplele analogice sunt date după DI. Florica Dimitrescu. voturi nule. sport etc. în opoziţie (blugi albi şi blugi negri. în vol. s. Istoria cuvintelor. vestimentaţie. moarte neagră. la negru vs. moarte violetă). [5] În DEX şi în MDA. 2002. În sfârşit. piaţă neagră vs. analogic. în studiul citat. a vedea lucrurile în negru. nr. şi moarte albastră. economie neagră vs. lume neagră. [8] Vezi Gr. mariage blanche). zile albe vs. lat. cu schimbare de sufix (vezi MDA. ciocolată albă şi ciocolată neagră. magie albă (după fr. înregistrate. s. a ponegri. 1. Editura Universităţii din Bucureşti. zahăr brun etc. Demn de remarcat este faptul că albul şi negrul se opun realmente mai ales atunci când sunt folosite în sens figurat (bani albi vs. cămăşile negre vs. voturi albe vs. economie gri. Despre culori şi nu numai. de tipul ceai alb vs. p. vote blanc) etc. guler alb (după fr. 1976. politică. s. magie albă vs. dintre toate culorile. [11] Din lat.org/wiki/Alb-. în egală măsură. [3] Vezi DA. un dublet etimologic. căsătorie albă (după fr. Brâncuş. [9] Vezi art. Gabriela Pană Dindelegan. 164-174 : alba-neagra. obiect din alabastru”. Coord. magie blanche. oaia albă vs. Analiza structurală a vocabularului limbii române contemporane. cu alte cuvinte şi unităţi frazeologice: arme albe vs. de multe ori. ediţia a II-a. social. [10] Vezi http://ro. dată de opacifierea progresivă a cristalinului. la p. 151-152. cec în alb. biologie.v.v. semestru alb (după it. a vedea lucrurile în alb vs. Aşa cum a constatat.) „varietate de ghips cu aspect de marmură albă…. scor alb vs. fiecare. citat. 209 . munca la negru vs. Pentru cele mai multe dintre expresiile citate.n.v. sos alb (după fr.). Numele de culori.) sau din albinà. s. încă de la sfârşitul sec. ceai negru. pantera albă şi pantera neagră etc. 1973. sauce blanche). buletin alb (după fr. pentru prima dată în DCR. Cele două cuvinte (albastru şi alabastru) formează. „afecţiune oculară. munca la gri. Din cromatica actuală. oaia neagră. scor alb. crearea de antonime între corespondentele din cadrul celor două familii. bulletin blanc). arme de foc. cele mai multe. Bucureşti. 180. lume albă vs. legal. cămăşile brune şi cămăşile roşii. moarte albă (vezi.wikipedia. sezon alb. a plăti la alb. 2004.). Editura Fundaţiei România de Mâine. tradiţional.). cafea neagră şi cafea cu lapte. moarte albă vs. moarte cenuşie. 21-23. fiind componente a numeroase unităţi frazeologice. prin simbolistica lor. col blanc). [6] Vezi DA. autorul stabileşte interesante corespondenţe cu albaneza. care devine alb sau negru şi care antrenează orbirea totală sau parţială” (din fr. alabastru (min. lista gri. magie neagră. alabastre. Recherche de méthode en sémantique structurale. ele corespund unor realităţi cromatice percepute.). [2] Vezi Florica Dimitrescu. implicit. p. în RRL. direct de la alb (vezi CADE. p. Bucureşti. Bucureşti. scor cu puncte.. NOTE [1] Vezi L’expression de l’appréciation chromatique dans le style scientifique du roumain littéraire. economie.derivatele din aceeaşi categorie şi.v. Editura Academiei. Systématique des noms de couleurs.şi albi. cel mai adesea senilă. s. piaţă gri.

m. Tomul II. ngr. p. “persoană care face parte dintr-o populaţie africană negroidă. Coordonatori: Ion Coteanu. tablă neagră. cit. (1931) Dicţionarul limbii române din trecut şi de astăzi (partea I la Dicţionarul enciclopedic ilustrat “Cartea Românească”). Francfort s/M.A. cit. 1992). Tomul I. marché noir. comédie noire. cu sufixele –tor. Dictionnaire historique de la langue française.). ceea ce poate presupune. 3 (J – Lojniţă). s. Bucureşti. centură neagră (după fr. Ediţia a II-a.. p. 170. Cât priveşte s. engl. rus. men in black). (re)crearea lor pe teren românesc de la vb. s. denigratoare. vezi bani negri. ultimul în limbajul argotic. 1940. pe de altă parte prin substituirea finalei masculine –tor cu femininul –toare. [14] Vezi EWUER. (< lat. Librăriile Socec. respectiv – ant. it. *albicius). Calcul lingvistic în limba română (cu specială referire la scrieri lingvistice din sec. ext. Le Robert. sb. ogor negru (argotic). fasc. (< lat. Analiza structurală a vocabularului limbii române contemporane. 1937. [15] Vezi DEX. Grigore. Candrea.v. viande noire). s. persoane negre (analogic). (2004) Istoria cuvintelor. (1870). comedie neagră (după fr. ceinture noire). (1976). *** Dicţionarul limbii române (Seria veche). arab” (din bg. ed. 1948 (DA). al XIX-lea). albineţ adj.) om cu pielea şi părul de culoare neagră. *albeolus). acesta poate fi explicat. (< lat. vol. black death).v. Bucureşti. uniforme negre etc. arap. Bucureşti. magie neagră (după fr. firmă neagră (de asemenea analogic). [25] Completăm. Editura “Cartea Românească”. [19] Ibidem. albi vb. Bucureşti. denigra. partea a II-a. partea I (A –B). Bucureşti. Analiza structurală…. vezi Angela Bidu-Vrănceanu. black list). 166. s. p. 1. Paris. gaură neagră sau gol negru (după engl. Tomul II. Tomul I. Cihac. (Prima ediţie. BIBLIOGRAFIE Bidu-Vrănceanu. Éléments latins comparés avec les autres langues romanes. Editura Fundaţiei România de Mâine. piaţă neagră. *** (1995). camicie nere).II. engl. A. *** (1996). listă neagră (după fr. umoare neagră. cămăşile negre (după fr. Sous la direction de Alain Rey. 2. trimiterile de ordin etimologic: blugi negri (după engl. engl. în art. lista unităţilor frazeologice alcătuită de Florica Dimitrescu. -ă. Luiza Seche.v. [16] Despre definirea ostensivă a termenilor cromatici româneşti. (< lat. [18] Vezi MDN. economie neagră (probabil analogic. black market). “Universul”. I . *albinicius). albior adj. partea a III-a.f. 2006. Florica Dimitrescu. 210 . vsl. a lucra la negru etc. magie noire. ediţia a II-a. oameni în negru (după engl. (CADE). арапь. I. [20] Am citat numai acele sensuri care au corespondente cu alb. pe de o parte prin conversiune de la adjectivul feminin omonim. Bucureşti. de …. 1934. ţap negru (argotic). Mircea Seche.. arapinъ. Dicţionarul explicativ al limbii române. oaie neagră (după engl. (pr. chemises noires.. 1949. [24] Negresă mai are şi sensurile de „prăjitură preparată cu multă cacao” şi „butelie de aragaz”. engl. liste noire. ca în toate cazurile similare. (< lat. 154.. [21] Vezi Maria Stanciu-Istrate. s. moarte neagră (după fr. Bucureşti. vezi CDED I. morte noire. la un moment dat. Editura Univers Enciclopedic. [17] Vezi. black sheep). Brâncuş. арап. Bucureşti. -toare. 1 (D –de). [23] Vezi şi sinonimul vechi arap. s. mai ales de către Cihac. 56-58. Angela. partea I (F – I). *albivus) etc.v. Tipografia ziarului “Universul”. ’αράπης). ediţia a II-a. Dictionnaire d'étymologie daco-roumain. fasc. Imprimeria Naţională. cu exemplele citate mai sus.[12] Unora dintre derivatele interne ale lui alb li s-au indicat inclusiv etimoane latineşti neatestate. [22] Ultimele două împrumuturi au caracter în întregime analizabil. *albire). unde a fost cazul. [13] Vezi MDN. completând. carne neagră (după fr. (DEX). p. (CDED I) . Editura Academiei Române. piaţă neagră (după fr. Unitate de limbă şi cultură românească. 1913. black jeans).v. vezi magie albă). black comedy). art. 1940. cu citate mai ales din limba actuală. Bucureşti. black hole). albiu adj. harap. cit. s.: albeţ adj.. Numele de culori. partea a II-a (C). Tomul I.v.

cnrtl. Calcul lingvistic în limba română (cu specială referire la scrieri lingvistice din sec.. ainsi que celles entre les membres des deux familles (antonymie). Florica. et néologiques. Editura Academiei Române. Ediţia a II-a. entre tous les noms de couleurs le plus grand nombre d’occurrences dans les domaines les plus variés (alimentation. alb et negru (leur origine et leur évolution interne. aux mêmes couleurs. se propose d’analyser le statut des mots qui désignent les « couleurs » blanc et noir. ayant. Mots-clés : mots hérités. . Bucureşti. hommage au professeur ABV de l’Université de Bucarest. Editura Albatros. www. (DCR). Editura Universităţii din Bucureşti. al XIX-lea). (1997). d’une part. Stanciu-Istrate. redactori responsabili: Acad. Institutul de Lingvistică. 147-184. politique. Editura Logos. Editura Univers Enciclopedic. Bucureşti. vestimentaire. Dicţionarul invers al limbii române. Bucureşti. (EWUER). Despre culori şi nu numai. Maria. în vol. d’autre part. On remarque en particulier les relations sémantiques à l’intérieur de chaque famille (paronymie et synonymie). familles lexicaux et phraséologiques. (2006). Cet article.).) ainsi que celui des mots hérités ou empruntés qui se circonscrivent. Bucureşti. Etymologisch – historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänischen. Bucureşti. 211 . ayant des familles très riches. London – THE HAGUE – Paris. p.originaires ou dérivés. économie.fr RÉSUMÉ CONSIDERATIONS ETYMOLOGIQUES CONCERNANT LES NOMS DE COULEURS. Marele dicţionar de neologisme. Florica. Bucureşti. biologie. Dimitrescu. Gabriela Pană Dindelegan. Lajos. Editura Academiei. leurs correspondances. (Prima ediţie: Bucureşti. 1982). formées. Editura Saeculum. (MDN). (DI). Florin.*** (1957). (2002). (2000). Alb et negru sont des mots hérités. de composants lexicaux et phraséologiques anciens et populaires. les doublets étymologiques etc. Tamás. Marius Sala şi Ion Dănăilă. Dicţionar de cuvinte recente. . Dimitrescu. Marcu. sport etc. Mouton and Co. (MDA). 4 vol. Din cromatica actuală. Coord. ALB SI NEGRU BLANC ET NOIR. social. Institutul de Lingvistică “Iorgu Iordan”. (1967). formelle et sémantique. *** (2001-2003) Micul dicţionar academic. Aspecte ale dinamicii limbii române actuale. doublets étymologiques.

Republica Moldova MODÉLISATION STRUCTURALE ET SÉMANTIQUE DES UNITÉS PHRASÉOLOGIQUES EN CONTEXTE Pendant les dernières décennies.Ina PAPCOVA Universitatea Liberă Internaţională. guillemets. nous allons cité premièrement la modalisation autonymique définie par J. Outre les signes typographiques. Authier-Revuz (1995a) classe comme les non-coïncidences du dire: 1) les non-coïncidences dans l’interlocution (quand il y a une variation entre les partenaires de l’énonciation.Tutin. Haussemann et d’autres. R. les locutions. double le dire d’une unité d’une explicitation univosante du sens de cette unité dans son dire.Bally et V.Fiala) se penchent de plus en plus sur l’aspect dynamique observant leur fonctionnement dans le discours oral et écrit où ces unités se présentent non seulement sous leur forme institutionnalisée et décrite dans les dictionnaires. Les marqueurs typographiques de l’autonymie sont virgule. R. S. fixer le sens qu’elle y reçoit par rapport aux autres sens (polysémie) voire aux autres mots (paronymie.) susceptibles de jouer en ce fragment X du dire. constitue en soi une rupture du « qui va de soi » de UN des mots et de leur sens dans le dire. parenthèses. cependant les chercheurs (F. les lexies complexes sont examinées du point de vue statistique. de préférence littéraires mais aussi journalistiques. ce que je veux dire) 212 . Chişinău. afin d’établir les modèles de modifications permettant l’élaboration d’une typologie comprenant toute leur variabilité. en contexte.Gross. Notre projet se fonde sur l’observation de différents cas de comportement des lexies complexes dans les textes. Dans la majorités des recherches consacrées à la phraséologie. italiques. les degrés de figement de ces lexies complexes et les traits définitoires permettant d’établir leur place sur le continuum libre-figé. P. Vinogradov que des recherches des linguistes contemporains comme I. par rapport aux autres unités du paradigme envisageable en ce point de la chaîne.Mejri. d’un sens qu’il y « rencontre ». G. en plus. À « prendre la peine » ainsi de spécifier le sens d’un élément X. Parmi les formes de réalisation du métalangage concernant la reflexion sur les moyens d’expression de la pensée. deux points. Ces études tenant compte aussi bien de l’apport des fondateurs et des pionniers de la phraséologie tels que Ch. Choisir en un point une unité X. ont eu comme résultats la détermination de quelques classes plus ou moins homogènes des unités phraséologiques.Mel’čuc. l’énonciateur témoigne de la potencialité non pas « en langue » mais bien dans ses mots hic et nunc. A.Galisson. tiret. omonymie. 1994 :92). ici ne suffit pas : il faut.Authier-Revuz comme « La figure par laquelle un énonciateur. il y a d’autres moyens dans le discours que J. les expressions idiomatiques et les énoncés liés. L’étude actuelle porte sur le fonctionnement des unités phraséologiques en contexte où elles subissent l’influence des divers procédés méta-énonciatifs allant de l’automynie réalisée par des signes typographiques aux types de modalisation autonymique. Parmi celles-ci nous allons distinguer les collocations. les unités phraséologiques ont fait l’objet de plusieurs études qui portaient sur leurs propriétés structurales et sémantiques.Rastier.(Authier-Revuz. Le fonctionnement des expressions idiomatiques dans le texte peut être accompagné de méta-énonciation de type différent. ex. réflexivement.V. mais aussi font preuve de diverses modifications qui portent ou pas atteinte à leurs signifiants phraséologiques. et dont il faut effectivement protéger son dire ».

comme dit X) 3 ) les non-coïncidences entre les mots et les choses (quand les mots employés ne corréspondent pas exactement à la réalité. mes contractants se réveillent et. La représentation méta-énonciative du syntagme figé fait son brochet joue ici le rôle de l’explicitation du caractère consacré. 2) d’une communauté socio-professionnelle qui est mentionnée . De cette façon. on emploi un nom propre . chacun à la dimension de sa gueule (comme dit une expression locale) fait son brochet. La grande allée des platanes. De plus. avec une nuance de va-etvient. Ex. non compositionnel. l’entretien. ex. peut se traduire par le verbe pronominal « se promener».1995b : 19). C’est une forme explicite métalinguistique composée de comme + verbe „dicendi” + SN sujet qui fait référence au parler spécifique : 1) d’une personne précise et. par conséquent. dans sa dimension de préfabriqué relativement au discours en train de se faire qui l’emprunte. puisqu’en principe nous sommes tous d’accord. littéralement). le plus souvent c’est le verbe dire. Cependant. La glose faisant référence au parler spécifique d’une communauté peut être plus longue. une fois la prière du soir expédiée. Dans cette séquence. ce qu’il faut appeler X) 4) les non-coïncidences des mots à eux-mêmes (quand l’énonciateur est présenté au fait que le sens des mots est équivoque. nommer. Mais dès que le notaire s’engage dans le détail. désigner employées aux différents temps. le reçoit. notre père se dérida et consentit même à faire le pont. on citera premièrement ceux où on utilise un verbe „dicendi” . à tous sens du mot. Dans le fragment cité ci-dessus on constate l’emploi de trois éléments autonymiques : deux éléments typographiques – parenthèses et italiques et une forme explicite de noncoïncidence du discours à lui-même. le locuteur apporte un supplément d'information métalinguistique sur les habitudes de la communauté dont il parle. ex. impose le parcours interprétatif qui actualise le sens locutionnel.2) les non-coïncidences du discours à lui-même (quand un autre discours est introduit par l’énonciateur. c’est-à-dire comme faits relevant du dialogisme et de l’interdiscursivité : le X figé est saisi comme stéréotype. Il devrait être court. 3) d’une communauté nationale ou locale citée. dans ce cas. ayant caractère d’une explicitation où sont utilisés les séquences glossatrices séparées du mot ou du syntagme glosé par par une expression à caractère métalinguistique contenant les marqueurs utilisés moins souvent que les verbes cités ci-dessus. idiomatique. Cette expression. Parmi les types de modalisation autonymique. le fragment glossateur pris entre parenthèses (comme dit une expression locale) précède dans la chaîne parlée le fragment glosé fait son brochet et représente un commentaire métalinguistique amené à marquer dans le discours de l’énonciateur (auteur) la présence du « déjà dit » des autres discours propres dans ce cas à une communauté locale. 1979 : 410) (Les italiques appartiennent à l’auteur) Dans l’exemple cité. en effet. cliché. (Bazin. ex. le mot ou le syntagme glosé est mis en évidence par les signes typographiques comme par exemple. propre au jargon familial. le « subit »(Authier Revuz. mais aussi appeler. l’insouciance naturelle des enfants repris le dessus. à la première ou à la troisième personne. bifurque devant le manoir et descend jusqu’à la 213 . les italiques : Ex. convenu de cet élément et. dans la majorité des cas. Une des possibilités de la réalisation de la modalisation est l’emploi d’une subordonnée circonstantielle comparative. « les faits de figement se trouvent renvoyés au déjà-dit – et souvent dit – dans d’autres discours.

les tournures méta-énonciatives servent à fixer le sens d’une unité phraséologique dans le discours. où l’on compte ses fruits. fort éloigné du palace de sa Maison mère. Voici « l’inspecteur général » qui vous reçoit dans un bureau du Neuvième. Parmi les cas que nous avons relevés du corpus examiné. nous pouvons proposer les exemples suivants : Ex.je proteste au passage et contient le marqueur à la forme impersonnelle – on devrait dire. En ce qui concerne le troisième exemple. Quant au deuxième exemple. dans ce cas la substitution d’un élément est dictée par la relation entre le segment glosé et celui glossateur qui est une relation de préférence. Les italiques appartenant à l’auteur) Un autre type de représentation méta-énonciative d’un syntagme figé comme préfabriqué est représenté par un commentaire qui porte sur un élément de l’unité phraséologique. A midi. Comme signes typographiques de la glose on évoque les tirets. Ex. Mme Rezeau nous a pourvu d’oeufs durs. L’éducation en vase clos – en ciboire. L’explicitation faite par l’auteur pour préciser le sens qu’il attribue au verbe « employer » dans ce contexte. de salade de haricots et de pommes de terre en robe de chambre (je proteste au passage. dit mûr. au sens p. on devrait dire : pomme de terre en robe des champs). non seulement fixe 214 . 1979 : 340). 1979: 220). 1979 : 85) Ex. Le moyen très fréquemment employé pour fixer le sens selon J. Ex. c’est-à-dire d’exploiter quiconque. nous pouvons constaté dans ce cas-ci une dislocation du syntagme figée par le verbe « dire » qui joue le rôle du commentaire métaénonciatif faisant référence au caractère « commun ». présente un défaut pouvant être corrigé par la substitution d’un élément qui permettrait la meillleure coïncidence entre les mots et les choses en citant la façon de dire d’une tierce personne(Fredie) évoquée par l’énonciateur. L’énoncé métalinguistique pris entre les parenthèses traduit l’attitude de l’énonciateur face à son propre dire . 1979: 68. contient le syntagme libre « exploiter quiconque » qui. de presser le citron. « habituel » d’un élément du discours répété. Dans le premier exemple le commentaire méta-énonciatif est fait sur le mode de dire standard qui. (Bazin. 1979 : 93). Cette dislocation permet. (Bazin.X. Voilà l’âge. Vu le fait que les syntagme figés sont les unités de seconde nomination. dont une des modalités est « la paraphrase par une expression complexe(substituable ou non syntaxiquement à X) situé au strict plan du mot ou à celui du référent ». Il s’agit pour lui d’employer. à son tour.rivière. imposé par le contexte – ciboire c’est-à-dire « vase sacré en forme de coupe où l’on conserve les hosties consacrées pour la communion » fait allusion aux pratiques religieuses dominantes dans le système de l’éducation de la famille en question et s’avère mieux approprié au contexte. qu’elle traverse sur un pont solennel. l’indexation du mot « fruits » sur l’isotopie développement humain et son interprétation en tant que « réalisations ». aux portes du village.compositionnelle et non-compositionnelle. de correction d’une forme envisagée par l’énonciateur comme incorrecte. en contexte donné. La substitution du composant de l’expression figée – vase clos par le paronyme exigé. (Bazin.(Bazin. (Bazin. nous déjeunions sur l’herbe. c’est-à-dire sont susceptibles de deux lectures . dira Frédie – ne permettait aucune fréquentation dangereuse.Authiez -Revuz est .

tandis que la suite de la glose « car. à bras. et de façon non discrète. par quatre fermiers » qui concurrence en contexte plus large le sens idiomatique de l’expression -« enterrer » ou plutôt le compète en précisant la façon dont « l’aïeule fut enterrée ». l’aïeule. 1979 : 60). évident. est lui même explicité par les éléments préposés.Durandeaux. au troisième jour : portée au sens propre. ont souvent un homonyme libre et ce sont le contexte et la situation qui permettent leur désambiguïsation dont l’un des moyens. qu’on comprendra au sens p : . L’autre type de commentaire méta-énonciatif propre aux unités phraséologiques consiste en ce que l’énonciateur en mettant l’accent sur la spécificité du double sens de l’unité phraséologique. d’un côté. le commentaire méta-énonciatif fait par l’énonciateur méne à découvrir et à « réveiller le sens littéral en sommeil ». A cet égard J. conduisent à l’existence du second sens qui se superpose au premier en défigeant l’expression donnée. précise par l’intermédiaire de la glose que l’expression doit être comprise soit : 1. d’autre côté. joue le rôle d’explicitant glossateur pour le verbe employer en tant que synonyme idiomatique et. (Bazin. c’est-à-dire les idiomes. ce qui est rejeté dans ce contexte par l’énonciateur qui. au propre..Revuz mentionne que « relativement au sens q – locutionnel.soit 2) comme aussi au sens p. b) au sens littéral(compositionnel) : X au sens p: Ex. selon l’expression de J.le sens de l’élément X(employer). elle aussi. la chose ne lui est jamais arrivée » entraîne l’interprétation compositionnelle du syntagme avec l’apparition du second parcours interpétatif où les éléments de la structure acquièrent leur liberté et. le sens q – locutionnel. la répression continuait. Cette mauvaise pente eût nous conduits jusqu’où? Par bonheur. de définition pour le syntagme figé presser le citron qui. comme le prouve cet exemple. en même temps. Tout beau ! Il ne s’agissait point d’admirer Folcoche. de sa plurivocité. . C’est le cas de l’exemple où le syntagme savonner la tête à qqn. La glose qui a comme objet de commentaire un élément de la structure préfabriquée et figée porter en terre fait surgir le sens littéral soutenu par les éléments du contexte immédiat « à bras. par quatre fermiers. Fine comparut. en plus du sens q. Elle fut portée en terre.Authier. donc. au propre. 215 .. qui est employé dans une construction causative doit être interprété au sens idiomatique ce qu’implique la présence du mot « répression » servant d’interprétant et le commentaire « au figuré ». d’équivalent non phraséologique et. AuthierRevuz. mais sert. (Bazin. et se fit savonner la tête(au figuré. la glose au sens p – compositionnel n’est pas univoque. ainsi « déverrouillés » selon le terme de J. . car. 1979 : 472). Les unités phraséologiques de ce type. selon les contextes. par l’intermédiaire de la glose. L’analyse de cet exemple montre que dans le chemin dominant d’interprétation du sens idiomatique par le contexte. donne la préférence à l’interprétation noncompositionnelle. à un des sens existant (le sens choisi étant mis en évidence par la glose): a) au sens idiomatique (locutionnel) et pas au sens littéral (compositionnel) dans un contexte qui laisse la place à l’équivoque : X au sens q. et pas au sens p : Ex. est le recours aux procédés méta-énonciatifs.soit 1) comme seulement au sens p et donc pas au sens q. C’est interprétativement. la chose ne lui est jamais arrivée). mais récusé comme sens unique. n’étant pas ici refusé en soi par la glose d’affirmation du sens p.

Au lieu de gaspiller vos forces en jeux stupides. Le même procédé de noncoïncidence est observé dans le cas de l’emploi de l’expression allées et venues ayant d’après 216 . une déception. Cropette ratissera. -Voilà-ti pas que ces messieurs grattent leurs allées et venues. Ceux qui l’ont précédée ne l’aimaient guère et c’est le vide maintenant au-dessus d’elle qui devient la plus proche cliente pour l’acte de décès. Babouchka l’a sec. mais une tristesse de pierre qui lui enfonce la tête entre les épaules. tenir bon ». Madeleine. leurs sourire nous étaient insupportables. [.. Frédie et Brasse-Bouillon gratteront. Je le fais taire.Revuz . Puis aussitôt : Elle l’a sec... Babouchka. En ce qui concerne les énoncés autonymiques signalés seulement par les signes typographiques. alors qu’en argot l’avoir sec – « résister.356 . un agacement ». Les italiques du mot « autorisés » signalent que ce terme ne doit pas être interprété dans son sens usuel. dans les deux sens : a) au sens littéral et au sens idiomatique. revenant de l’école. vous vous amuserez désormais d’une manière utile. nous pouvons proposer comme illustration l’exemple suivant où les mots et les expressions qui sont marqués par les italiques traduisent le cas de non-coïncidence des mots à eux-mêmes : Ex. nulle consolation. attesté dans les dictionnaires « permettre » qui s’actualise pendant son premier emploi dans cette situation de communicaton et obligent ainsi le lecteur à chercher une autre interprétation. 1979 : 41) (Les italiques appartenant à l’auteur). 2. Hier à Melbourne il (Lendl) a eu chaud. Mais le lendemain de son départ nous étions autorisés à gratter les allées du parc. Dans les deux sens : l’argot et le français. D’après le dictionnaire Le Petit Robert l’avoir sec . alors que le sens « éprouver une vive contrariété » s’appuie sur les phrases suivantes du contexte – Ceux qui l’ont précédée ne l’aimaient guère et c’est le vide maintenant au-dessus d’elle qui devient la plus proche cliente pour l’acte de décès. surnommée ainsi de la veille. quand même. nulle consolation.« tenu en lisière » si l’on veut pour faire de la place à l’autre sens p. Mlle Lion dut s’en aller comme une voleuse.89 ( exemple emprunté à J.27. celle de « obligés » ou « forcés » exigé par le discours direct qui suit. n’en croyait pas ses yeux. une autre signification pour ce mot dans le contexte donné. Babouchka. Ceux qui la suivent ne lui offrent rien de mieux : nulle chaleur. mais il a raison.] L’étonnement des fermiers. Ainsi les deux sens s’actualisent dans ce fragment étant les deux adéquats au contexte : le sens de « résister » est soutenu par les éléments tels que « une larme. » (Authier. de La Vergeraie. la grand-mêre. en effet. Nous ne fûmes pas autorisés à lui faire nos adieux. Italiques de l’auteur). .Authier-Revuz) b) dans les deux sens idiomatiques propres aux différents registres de la langue : Ex. à présent! (Bazin. pour nous battre si froid. fait de la place a celui compositionnel qui ajoute des informations en plus. qui cette fois se complètent. parce que selon Aubin elle devait habiter une Sibérie.. 1995b : 24) Dans notre exemple c’est le deuxième type où le sens locutionnel grâce à la glose.1. (p. Pas une larme. très chaud(au sens propre comme au sens figuré) Radio emon 1. Ex. tristesse de pierre ». Ceux qui la suivent ne lui offrent rien de mieux : nulle chaleur.« éprouver une vive contrariété.

né trop tard pour s’engager dans les zouaves pontificaux.. on constate ici. de marcher dans différentes directions (inverses ou non).]. 1979 : 305). De cette façon. le contexte immédiat. c’est René Rezeau. et d’autre côté. Mais si les respectueux passent du côté des rieurs. dans un parc » à l’élément « allées » dicté par le contexte et surtout par le syntagme « gratter les allées du parc » et traduisent. à notre avis. De plus. Le fait que l’expression n’a gardé que la partie nominale qui est prise par l’énonciateur entre les guillemets exige de la part du lecteur une attention particulière et un effort supplémentaire pour aboutir à une compréhension /interpétation de cette unité en contexte. Donc. le processus de défigement de l’expression provoqué par l’omission d’un élément. Les marqueurs typographiques attirent l’attention du lecteur sur ce groupe de mots en signalant qu’il ne doit pas être interpété au sens connu. d’un côté. C’est lui « la brosse à reluire de la famille ». vendange est faite! (Bazin. passer la brosse signifie « être servilement flatteur ».R. Il est plus facile de se moquer d’un vivant que d’un mort. c’est lui le grand homme. c’est pour cette raison que la famille avait par rapport à lui ce comportement respectueux. La réponse jaillit du fond de ce gosier où tressaille le grain de raisin de la luette. l’humour du locuteur qui utilise l’expression à des fins ironiques dans cette situation. celui de « chemin bordé d’arbres. dans ce contexte. Il est nécessaire de recourir aux éléments du contexte qui précèdent le fragment (l’Oncle. l’oncle. cela va de soi. son orgueil ». de la vénération dont la famille entourait sa « brosse à reluire » et je ne vais certainement pas changer de camp. naguère. je préfère ne plus être ni l’un ni l’autre. sa « brosse à reluire » veut dire « sa fierté ». par l’acquisition d’une nouvelle signification sous l’influence des conditions d’accueil en contexte : Ex. mais un académicien et.. « le sujet de l’attitude servilement flatteuse » car René Rezeau n’était pas n’importe qui. mort trop tôt pour connaître les saints triomphes du M. aussi bien que celui plus large ne permet pas l’interpéter dans son sens habituel ce que signalent également les chevrons. par conséquent.le DEL le sens « fait d’aller. 1979 : 23) 217 . Le premier constat qu’on peut faire en observant le fonctionnement de ce syntagme en contexte est que l’expression se présente en forme elliptique où l’élément verbal est omis.P[. (Italiques de l’auteur) Un autre signe typographique souvent utilisé pour l’autonymie sont les guillemets en forme de chevrons qui eux-aussi signalent au lecteur que l’expression mise ainsi en évidence n’a pas le sens habituel dans le contexte en question : Ex. de verdure dans un jardin. Je me suis gaussé. il y a un refigement et une remotivation des éléments restés. 1979 : 183) D’après Le Petit Robert manier la brosse à reluire. démarches ». (Bazin. d’un jeu de mots qui défige l’expression en question attribuant un autre sens. l’académicien) pour comprendre que sa « brosse à reluire » ici est cet homme défunt à l’égard duquel la famille avait cette attitude servilement flatteuse et montrait de la vénération. Ex. le défunt. mais qu’il s’agit. avec un grand O pour le différencier des nombreux autres. ce qui porte attente à la structure de l’unité phraséologique qui est fixe et figée syntaxiquement. « la personne qui fait sa gloire. un mort) et aux éléments du texte qui suivent (« vieux crabe ».(Bazin. Adieu Bb.

In prezent.1. outre l’usage collectif dans la formation de ces phénomènes. disponible sur http://www. dar sunt de asemenea relevate si modificarile care apar la nivelul limbii si vorbirii prin vocea multipla a fenomenului de frazeologie. et dans des proportions qu’il est impossible de délimiter» (Saussure. Sophie (1993). Paris. Le lexique construire l’interprétation. (1995b). Authier-Revuz. il est impossible de classer une combinaison d’unités. Larousse.. marque de l’usage collectif et le fait de parole. n.2. ils sont fournis par la tradition. meta-lingvistic activity. la créativité et la liberté individuelle des usagers : « Ces tours ne peuvent pas être improvisés. Ferdinand de (1996) Cours de linguistique Générale. Dans une foule de cas. La famille Rezeau. Ces mots qui ne vont pas de soi Boucles réfléxives et non-coïncedences du dire. dand frazeologiei un anumit inteles. Ces deux facteurs qui ont contribué à la génèse de ces unités. Rey.persee. Mais il faut reconnaître que dans le domaine du syntagme il n’y a pas de limite tranchée entre le fait de langue. Key words: autonymy. pp. 1996 : 172-173). parce que l’un et l’autre facteurs ont concouru à la produire. A et Chartreau. (1994). décembre 1995. In Cahier du Français Contemporain. Acest studiu cuprinde tehnici metalingvistice utilizate de autor-glosator incepand cu unele tipuri de autonimie realizate cu ajutorul unor expresii metapropozitii si incheind cu autonimia realizata prin folosirea unor semne specifice. Vol. modification. J. 218 . Bazin. leur complexité sémantique et structurelle et le fait que ces expressions appartiennent à la fois à la langue et à la parole ce que souligne dans ces recherches le célèbre linguiste suisse qui reconnaît. Paris : Le Robert.. phraseologie. 91-102. expressii. qui dépend de la liberté individuelle. in Langue française. J. Saussure. 103. ca ghilimelele sau caracterele italice. cu precadere cazurile in care ele devin obiectul activitatii metalingvistice a autorului.fr Authier-Revuz. ( 1995a). La Locution en discours. Méta-énonciation et (dé)figement : le prefabriqué et l’imprévu du fire.17-19. pp. Hervé (1979). tot mai multi lingvisti subliniaza importanta aspectului lor dinamic urmarindu-se actualizarea structurilor frazeologice in vorbire. Dictionnaire des Expressions et Locutions. on observe qu’il se caractérise par un grand dynamisme qui donne naissance à plusieurs modèles parmi lesquels ceux obtenus par les différents procédés autonymiques qui modifient avant tout le côté sémantique et parfois la structure de ces unités mettant en relief leur plurivocité. meaning. continuent à influencer leur fonctionnement dans le discours conditionnant leur comportement dynamique qui se traduit par la possibilité du fonctionnement des expressions et locutions aussi bien sous leur forme canonique que sous plusieurs variantes plus ou moins modifiées ou défigées. Prezentul studiu este o analiza a functiei diferitelor tipuri de unitati frazeologice (colocatii.En conclusion. In acest text exista exemple in care comentariul meta-propozitiei nu numai ca traduce o anumita atitudine. Paris REZUMAT CREAREA DE MODELE STRUCURALE SI SEMANTICE ALE UNITATILOR FRAZEOLOGICE IN CONTEXT In ultimele decenii unitatile lexicale au fost descrise statistic asa cum apar in sursele lexicografice. Éditions Payot. Moscou : Éditions du Progrès. idiomuri) in texte literare. n. si on examine le comportement des unités phraséologiques dans le discours. J. L’énonciateur glosateur de ses mots : explicitation et interprétation. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Authier-Revuz..

Andere wiederum erlangen durch wiederholten Usus den Grad "offizieller" Fachbegriffe und -termini. auch ein gekonnter Umgang mit der Wortbildung in den zwei Sprachen. Diese letztere arbeitet mit der "Wortform" als Abgrenzungskriterium. die von zwei bis hin zu fünf-sechs oder auch mehr Wörter enthalten. hat der Übersetzer keine großen Hürden zu überwinden. die über das Französische ins Rumänische Eingedrungen sind. während man in die Beschreibungen und Typologien der Terminologie u. Solche Situationen bilden aber einen Bruchteil des nominalen Wortschatzes. Teppichboden – mochetă. Briefträger – factor. wo sich ein deutsches Fach-Kompositum durch ein einziges Wort übersetzen lässt. 219 .a. das Mehrwortlexem/ die lexikalische Phrase). die neue Begriffe benennen. wort-äquivalente Größen einschließt (wie z.B. wie z. glauben aber.a. werden hier spezifische Schwierigkeiten im Übersetzungsprozess registriert. ja sogar im einsprachigen Wörterbuch nicht registriert sind. Da die Komposition ein beliebtes Wortbildungsmittel der deutschen (Fach)sprecher ist und die Struktur des Rumänischen solche Bildungen nur begrenzt zulässt. Die komplexe technische Terminologie in die Fremdsprache zu übersetzen (hier gehen wir von der Ausgangssprache Deutsch und der Zweitsprache Rumänisch aus). dass technische Texte in dieser Hinsicht wohl den ersten Platz einnehmen dürften. manche haben lediglich eine firmeninterne Zirkulation oder werden nur von bestimmten anderen kleinen Fach-Gesellschaften verwendet. Wasserleitung – apeduct.I. Absperrmauer – batardou. wenn solche Termini im Wörterbuch. Es handelt sich dabei meistens um etablierte Fachwörter. Aus terminologischer Hinsicht ist die Abgrenzung der Analyseeinheit "Wort" eine andere als in der gemeinsprachlichen Morphologie. Nicht alle Begriffe erreichen den Stand eines Fachbegriffs. Wortgruppe Wir wollen zu erst den Fall betrachten.1 Zusammensetzung vs. bedeutet u. Die überwältigende Mehrheit deutscher Komposita wird durch Wortgruppen wiedergegeben. Iaşi VALENZ UND LOGISCHE WORTZUSAMMENHÄNGE IN KOMPOSITA 1 Präambel Der nominale Stil von Fachtexten stellt die Übersetzer vor einem oft schwer lösbarem Problem: die Übermittlung der durch zusammengesetzte Wörter benannten Termini. Flechtwerk – cleionaj usw.B. Problematisch wird es aber. Solange die Komposita in deutsch-rumänischen Fachwörterbüchern registriert sind. Im Deutschen trägt die Zusammensetzung wesentlich zur Bildung von Termini. 2 Exemplarische Darstellungen 2. Des weiteren sollen am Beispiel deutsch-rumänischer Übersetzungsprobleme einge Schwierigkeiten hervorgehoben und Vorschläge zur Behebung solcher Probleme gebracht werden.Cuza“. Die verschiedenen Wissenschaften neigen unterschiedlich zur Terminusbildung.[1] Für die rumänische Sprache ist das aus typologischen und übersetzungspraktischen Gründen besonders wichtig. bei.Casia ZAHARIA Universitatea „Al. Wir wollen keine Hierarchie aufstellen.

der leider auch nicht immer nähere Erklärungen mit sich bringt. Er wird die im deutschen Wort implizit enthaltenen Informationen in Form von Informationseinheiten hinzufügen müssen. alle Komposita in ein Wörterbuch aufzunehmen. Ein weiteres Beispiel: Abfallbeseitigung besagt sowohl das Wegschaffen wie auch das Beseitigen im Sinne von Eliminieren von Abfall.und Fachwissen. Dazu muss er das deutsche Kompositum zerlegen. um beim Übersetzen auf die adäquate rumänische Präposition zu greifen. ohne welches keine niveauvolle Übersetzung zu Stande gebracht werden kann. Der Übersetzer bildet also eine brauchbare äquivalente Wortgruppe. Die hohe Produktivität der Zusammensetzungen animiert den Übersetzer selbst rumänische Wortgruppen zu bilden. răcire prin apă. dass Wörterbücher (auch online-Wörterbücher) dem Stand der Technik hinterherlaufen. als eine lexikalische Einheit von den rumänischen Fachleuten gehandhabt. um zwischen den Situationen Kühlung mittels Wasser. um die logischen Beziehungen zwischen den einzelnen Morphemen deutlich zu machen. Bekanntlicherweise können Präpositionen je nach Verwendungszusammenhang unterschiedliche Bedeutungen haben. Sonst werden Wortgruppen nicht als ein Terminus. gehen sie den Umweg über andere Wörterbücher. solange die Wahl der Wortgruppen-Komponente und womöglich noch die Auswahl einer von mehreren Äquivalenten vom Sprach. Es wäre auch unmöglich. Kühlung durch Wasser oder Kühlung des Wassers die dem Original getreue Entsprechung zu wählen.Das ist eine Realität mit der der Übersetzer täglich konfrontiert wird. Hier gibt es ein stilistisches Problem und das Einfühlvermögen des Übersetzers bezogen auf den Stil des gesamten Textes und die Adressatengruppe wird ausschlaggebend sein. Es wird sich herausstellen. Das Beispielwort Wasserkühlung lässt gleich drei rumänische Äquivalente zu: răcire cu apă. Im Falle des Kompositums Fliesenfußboden wird zwischen pardoseală dalată und pardoseală cu dale zu wählen sein. bedeutet das ein gutes Sprach. Da Übersetzer meistens zwei Fremdsprachen beherrschen. Diese Erkenntnis allein reicht aber nicht aus. um so mehr der Kreativität auf dem Gebiet der Zusammensetzung kaum Grenzen gesetzt werden können. Dem zufolge wird man in der Übersetzung zwischen eliminarea deşeurilor und îndepărtarea deşeurilor unterscheiden müssen. Die weiter unten aufgeführten Beispiele sollen die gängigsten ÄquivalenzSchwierigkeiten auf dem Gebiet des Fachwortschatzes veranschaulichen[2]. dass die rumänische Äquivalenz in Fachtexten eines Fachgebiets variieren kann.2 Äquivalenzschwierigkeiten auf dem Gebiet des Fachwortschatzes Auf einen weiteren Blick wird sich herausstellen. Ein erster Aspekt betrifft die in den rumänischen Wortgruppen enthaltenen Präpositionen. Wie oben schon erwähnt. Wortgruppen sind nur bedingt Mehrwortlexeme (wie im Falle des terminologischen Phraseologismus). 220 . das deutsche Kompositum zerlegt und die Beziehungen zwischen den einzelnen Morphemen hervorhebt. indem er. dass die im deutschen Wort enthaltenen logischen Wort-Zusammenhänge an Hand des Kontextes nicht immer sicher zu erkennen sind. Es müssen zusätzliche Beziehungen zwischen den Informationseinheiten herausgearbeitet werden: der Übersetzer wird die logischen Zusammenhänge feststellen müssen. Diese Situation entspringt der Tatsache. während im Deutschen nur ein Fachbegriff mit nur einem Wort vorhanden ist. Dieser Weg stellt sich manchmal als Gratweg dar. Diese Tatsache bringt erhebliche Schwierigkeiten mit sich. einen Weg. 2. die der Übersetzer zu bewältigen hat. wie gerade angedeutet.und Fachwissen des Übersetzers abhängen. răcirea apei.

so dass die Übersetzung retragere cu titlu gratuit lauten wird.) eines Kompositums nicht explizit ausgedrückt werden und je länger dieses Wort ist. um so mehr muss der Übersetzer in das zusammengesetzte Wort hineininterpretieren. Einsatztrupp(e) einerseits mit der älteren Bedeutung forţă de intervenţie. Venturikanal – canal debitmetric Venturi etc. dass im Falle der Wegrationalisierung bestimmter Bestandteile im Rumänischen diese Teile vom Übersetzer erkannt und ins Syntagma wieder eingefügt werden müssen: Wiederhohlungsrelais – releu cu acţiune repetată. So muss er unbedingt wissen. Um den stilistisch unglücklichen doppelten Genitiv zu vermeiden (legea limitării eliberării) sollte sich 221 . was eigentlich das Wesentliche einer Fachübersetzung ist. Das Resultat diese Prozedur leidet unter einer gewissen Schwerfälligkeit.B. In solchen Wörtern gibt es eine Fülle von nicht explizit ausgedrückten Informationseinheiten. dass die rumänische Äquivalenzvariante eine um eine oder mehrere Komponenten reduzierte Form hat. ein Jahresdurchsatz. ist natürlich nicht auszuschließen. Ein anderes Argument zur Reduzierung der Wortform ist die Tatsache. Um die Bedeutung eines durch ein "kompaktiertes" Kompositum ausgedrückten Terminus in der Fremdsprache auszudrücken. wie ersichtlich. So vermerken wir z. Das heißt. Dem rumänischen Nutzer muss das explizit zur Kenntnis gebracht werden. Der Weg zu diesen Bedeutungserweiterungen und -verschiebungen geht.Je mehr Informationseinheiten (Präpositionen. in der Komposita quasi redundant gebraucht/gebildet werden und sich (fast) unnötig wiederholen. Kasus. deren Überschaubarkeit gewährt werden muss. der Begriff wird aber eindeutig genannt. Das Wort lässt sich wie folgt zerlegen: Gesetz zur Begrenzung der Ausgabe von Arzneimitteln. educaţie de mediu. Dazu solle man auch die Parallelsituation nennen. Der logische Wortzusammenhang sollte nicht unnötig erschwert werden. über den Einbezug von unterschiedlichen Informationseinheiten. Ein letztes Beispiel: Unter Umwelterziehung ist educaţie cu privire la mediul înconjurător zu verstehen und es ist nicht sicher. ob sich vielleicht eine Formulierungen wie educaţie în materie de mediu înconjurător. denn außer den Bemühungen von Linguisten und Übersetzern (die die logischen Zusammenhänge solcher Komposita bzw. educaţie pentru mediul înconjurător durchsetzen wird. ohne dabei an Eindeutigkeit zu büßen: Kabelfernseherbetreiber – operator de cablu. Das Kompositum Rückrufaktion im Kontext der Schadensbehebung an verkauften Autos beinhaltet auch die Information der Gratuität dieser Aktion. werden über die Interpretation ein oder mehrere Wörter hinzugefügt. Zapfenverbindung – îmbinare cu cep şi bucea. Als Beispiel diene das vom IdS gekürte Unwort des Jahres 2003 Arzneimittelausgabenbegrenzungsgesetz. Das verführt manchen Übersetzer zu Fehlinterpretationen. sonst würde er certificat de donaţie statt certificat de deductibilitate fiscală übersetzen. um solche Situationen unproblematisch zu lösen. Das letzte Augenmerk sei auf die im Deutschen oft sehr langen Komposita gerichtet. So kommt es. Eine (meist unter genauen Angabe von Mengen) Jahres-Durchsatzleistung ist nichts anderes als eine Jahresleistung bzw. Es gebraucht aber einer gewissen Erfahrung (vielleicht auch Routine). um dann forţe speciale und forţe de acţiune/intervenţie rapidă zu bedeuten. Dass dabei auch Fehlinterpretationen entstehen können. dass Wortgruppen Wortketten sind. Aspekt etc. dass das Wort Spendenbescheinigung implizit eine Information über gewisse Vergünstigungen für den Spender enthält. Die Sprache ist ein lebendiger Organismus und macht Entwicklungen durch: Wörter erscheinen und geraten in Vergessenheit oder ändern ihre Bedeutungen – das ist auch für die für Komposita stehenden Wortgruppen gültig. Wortgruppen analysieren) spielt auch der allgemeine Usus eine nicht zu unterschätzende Rolle in der Prägung verschiedener Neubildungen.

Cet article a comme point de départ la maîtrise exceptionnelle de la langue et un certain sens linguistique. Heribert: Terminologie unter der Lupe. Wien: TermNet. [2] Einige der Beispiele richten sich nach Allignol 1998. Reiner/PICHT. termes de spécialité. Johan/PICHT. BIBLIOGRAPHIE ALLIGNOL. sollte er eine eingehende Vorbereitung vornehmen. 222 . 2002. Heribert/MAYER. Claire: "Die zusammengesetzten Wörter: Eine Schwierigkeit bei der Übersetzung technischer Fachtexte aus dem Deutschen ins Französiche". Hildesheim/Zürich/New York: Georg Olms. um sein Fachwissen zu erweitern. Felix: Einführung in die Terminologiearbeit. Mots clés : mots composés. dass der Fachübersetzer ständig mit Komposita konfrontiert wird. Schluss Es ist eine alltägliche Gegebenheit. wenn er valenzbedingte und logischen Verknüpfungen zwischen den Bestandteilen der Komposita wahrnimmt und korrekt interpretiert. VALENCE ET LIENS LOGIQUES DANS LES MOTS COMPOSÉS Le traducteur rencontre chaque jour le problème des mots composés. 64-69. Und wir gehen natürlich auch davon aus. RÉSUMÉ. signification. valence. Nr. ARNTZ. 1998. Er wird sie unter Rücksichtnahme des Kontextes verstehen. In Lebende Sprachen Nr. Christer/MYKING. LAUREN. NOTE [1] Die linguistische Dimension der Terminologie bringt die Trennung zwischen dem semasiologischen Ansatz (der Benennung als Ausdrucksseite) und dem onomasiologischen Ansatz (dem Begriff als Inhaltsseite). Il les comprendra en tenant compte du contexte quand il veut interpréter correctement ces locutions qui sont imposées par la valence. 2/98. 2/2003. Sprache und Literatur in der Kritik deutschsprachiger Zeitungen. Wenn keine Zusammenarbeit mit einem Fachmann möglich ist. dass er auch über ein gutes Sprachkönnen und ein helles Sprachgespür verfügt. Fachdienst Germanistik.die rumänische Übersetzung einer der Rechtssprache typischen Formulierung (privind /cu privire la) bedienen: Legea privind/cu privire la limitarea eliberării de medicamente.

LEXIC ŞI CULTURĂ VOCABULARY AND CULTURE LEXIQUE ET CULTURE 223 .

224 .

“FIERE” Încercând să împace. prin instanţele sale. “Creaţia îşi trage astfel seva de pretutindeni: atât din paratopia omului de rând. pornindu-se în mod just de la natura specială a universului ficţional pe care orice text literar îl produce. de sa manière d’installer la relation verbale [. Punerea în discurs presupune asumarea rolurilor actanţiale ca roluri reale. totodată. ENUNŢARE ŞI PERSONAJE ÎN PIESA LAILEI RIPOLL. nici în afara a ceea ce în mod convenţional numim. realitate. grupate în trei categorii ce se constituie într-o ierarhie a procesului însuşi: instanţele enunţiative. autorul evidenţiind impactul greu de neglijat al acelui spirit al veacului specific epocii în care un scriitor se formează. prin care se autodefineşte sau prin refuzul căruia se autoidentifică orgolios se transferă. [7] Pentru Charaudeau. la o determinare strictă printr-o spaţio-temporalitate istoriceşte databilă. procesul de comunicare implică o situaţie cu totul aparte. ireductibil. [.Simona ANTOFI. ca operaţie de punere în discurs. autonomia absolută a esteticului este la rândul ei amendată. enunţarea. un construct textual elaborat în funcţie de datele axei actorializare–spaţializare–temporalizare. instituindu-se. care refuză poziţia pe care găseşte de cuviinţă să i-o impună o lume condusă de nobilime. spaţiul extern asociază parteneri posesori ai unor identităţi (sociale) relativ stabile. perspectiva sociologică asupra operei literare şi specificul acesteia. situat nici înlăuntrul. în cazul literaturii..” Mai mult. Subiectul enunţării este. la un moment dat. şi din efortul permanent de a se integra în ea. Pe de altă parte. PARATOPIE ŞI SCENĂ DE ENUNŢARE [2]. respectiv „urmele” enunţării în enunţ. ritualizată. şi enunţarea enunţată.] de sa manière de définir le cadre spatio-temporel de sa parole.]. spiritual şi intelectual. pe ea însăşi. Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi PARATOPIE.” [4] Privind lucrurile din alt punct de vedere. din lume. acelui non-locus pe care orice bucată de literatură bună îl instituie. din unghi semiotic. în ultimă instanţă. Anca Cosăceanu propune o serie de repere semiotice valabile pentru conceptul de enunţare. o mai veche preocupare pentru ceea ce numea. Într-un articol succint [5]. Observaţia aceasta este cu atât mai utilă cu cât sesizează diferenţa dintre imaginile construite şi cele reale ale protagoniştilor – „l’image que le sujet parlant construit de luimême et de sa destination à travers son discours. antrenând o „scenografie” specifică. În termenii lui Maingueneau. Este vorba despre intenţia enunţiatorului de a-şi elabora o „figură” corelativă rolului (pretins ca) asumat.. bref. cel din urmă. Ea îşi trage seva şi dintr-o retragere metodică. contextul operei literare. printr-un proces de atribuire paratopică mai mult sau mai puţin conştient. printr-un compromis reciproc avantajos. [6] Anca Cosăceanu mai adaugă „punerea în scenă” – impactul contextului semiotic asupra interpretării actului de enunţare. de la care se revendică. de fapt. actanţială) exersată în comun de partenerii actului de comunicare. “Tribul literar” [3] căruia scriitorul îi aparţine. cu un gen discursiv anume). [8] 225 . cât şi din paratopia nobilului care nu se simte în largul său în această lume de burghezi. în acord cu o paradigmă mentală comună. şi creează. întrun cadru spaţio-temporal. înţeles drept „activitate intersubiectivă (relaţională.. Dominique Maingueneau continuă. în actul de comunicare respectiv. „punerea în scenă” implică o distincţie fină între un spaţiu extern şi un spaţiu intern.. definiţi astfel drept colocutori”. [1] Aplecarea sociologizantă este bine temperată în amplul studiu intitulat DISCURSUL LITERAR.

căreia i se pot subordona aspecte etice. a cărei analiză revine perspectivei sociologice asupra literaturii. [13] şi. este un “element care rezultă din relaţionarea acestora”.. un gândac. protejată. în ordinea realului ficţional. reală. şi un în afară mereu pe punctul de a deveni înlăuntru leagă epoca – topografia şi cronografia din care se dezvoltă enunţarea – de cronotopul intern al operei. dar şi după modelul poveştilor scrise de Marcos Leon despre Isidra. în sicriu şi în aşteptarea ceremoniei funerare. Daria şi Aurori – surori. [10] În cazul discursului teatral. în cadrul căruia autoarea însăşi activează: “Mariano Llorente. Mamele şi bunicile lor au avut o mare contribuţie în comportamentul celor trei bătrâne. Ambele instanţe enunţiatoare. actul care leagă personajul de un alt personaj” [14] – repun mereu în discuţie încărcătura paratopică a textului.]. Aurorita şi Daria sunt gândite şi construite pentru ei. ceea ce Anne Ubersfeld numeşte scriptor al textului – instanţă căreia îi asociază şi autorul – are o dublă orientare şi funcţionalitate enunţiativă: i se pot atribui didascaliile dar şi enunţurile . biata de ea. actul care leagă regizorul de un public specific.“actul care leagă autorul de un public virtual. scriptorul şi personajele. pe unicul bărbat din piesă. Issacharoff.timp al conflictului de natură internă şi externă prin intermediul celor patru personaje feminine prezentate. ansamblu de strategii discursive menite a (re)constitui o lume-nelume. simultaneitatea în virtual a trei situaţii de enunţare diferite . o femeie extraordinară din Estremera del Tajo. care nu puteau trăi unul fără celălalt…” [15] Piesa menţionată [16] construieşte un spaţiu . Subiect deosebit de fertil pentru problematica enunţării literare şi a paratopiei. “Aurori se exprimă prin cântece deoarece cultura ei este rurală şi feminină. Jose Luis Patiño şi Yiyo Alonso. diferit de opiniile personajelor deasupra cărora gravitează. autorul preferă formula scenă de enunţare. În timpul reprezentaţiilor a trecut de la a fi o persoană voinică la o găluţcă. Fizicul actorilor a influenţat decisiv descrierea personajelor.[12] În ceea ce-l priveşte. ATRA BILIS (FIERE) a fost scrisă pentru trei actori ai teatrului Micomicon. totodată. prin coerenţa ei superioară. şi una interioară.” [9] Jocul subtil între un înlăuntru paratopic. sau fraţii Hernandez şi Fernandez de Herge. pe măsura lor. întrucât este literar. de la Madrid.Situaţia de enunţare.” “Ulpiana. sociale etc. Ele îşi dispută. deja mort. Personajele Nazaria. În acest caz. cel puţin în punctul de plecare. posibil a fi aproximată prin “situaţia pe care cuvântul pretinde a o defini prin cadrul pe care ea îl arată (în sens pragmatic) chiar în momentul în care se desfăşoară. purtător al ideologiei prioritar literare a piesei de teatru. Personajul Ulpiana este creat aproape în totalitate după bunicile mele. motiv pentru care unele aluzii la anumite trăsături fizice pot fi schimbate în funcţie de actorii sau actriţele care interpretează piesa. cum o denumeşte Maingueneau. [. piesa Lailei Ripoll. sau un vampir. la care se adaugă servitoarea Ulpiana. îşi împart sau îşi dispută dreptul de proprietate asupra replicilor. o 226 .” Punctul său de vedere. o alternativă privilegiată la realitate. trebuie să apeleze la ţintar şi la păhărelul de anason de Maimuţă [un rachiu foarte popular şi ieftin]. care îşi asumă responsabilitatea reţelei conflictuale a poziţiilor enunţiative. lucrurile se complică şi mai mult.” Conform explicaţiilor Lailei Ripoll. politice. din pricina dublei enunţări şi a dublei situaţii de enunţare. produs al acesteia şi. în fine. şi a celei performate de către actori..“ “Nazaria şi Daria sunt ca Joan Crawford şi Bette Davis – păstrând proporţiile – […] sau bătrânele care beau ciocolată cu episcopul în tablourile lui Gutierrez Solana. Nazaria. în funcţie de actorul care a reprezentat-o. existenţa simultană a variantei scrise a replicilor. [11] De asemenea. de mişcarea haotică a vieţii. Acest arhi-enunţiator este “o persoană distinctă de scriitor. are o variantă exterioară. şi definitiv fantasmatică.replici performate de personaje. Maingueneau adoptă conceptul de arhi-enunţiator al lui M.

care poate fi un sătuc obscur din Spania sau din orice altă ţară. sperând în răsplata cuvenită celor smeriţi. când este vorba despre sat. înainte de a răbufni într-o scenă a dezvăluirilor orchestrate cu mână sigură de către Aurori. în cadrul scenografiei. Aurori se află parcă dintotdeauna în grija Ulpianei. dar încă vie. Daria. aduc o notă de tragic în această lume a maatriarhatului care şi-a pierdut motivaţia fundamentală. impregnat în întreaga atmosferă şi nutrind-o. iar Daria pozează în victima care-şi duce crucea cu umilinţă. un posibil infanticid şi nebunie. cu urmări grave. ori de a sparge ierarhia prestabilită printr-un act de revoltă camuflată. totuşi. Prima o acuză pe cea de-a doua de o răutate fără limite. totuşi. posibil ca urmare a intervenţiei criminale a Dariei. la suprafaţă prin replicile dure pe care surorile şi le adresează. copilul Auroritei moare. mort în faţă. o viaţă de lipsuri şi de umiline. luând locul uneia sau al alteia dintre celelalte femei. Piesa debutează cu un ansamblu generos de indicaţii de scenografie şi regie. s-au născut şi trăiesc întrun colţ uitat de lume. Între Nazaria şi Daria există un conflict deschis. astfel. “toate cele trei femei aparţin mediului rural. Stăpâna de la conac şi soţia privilegiată a defunctului. a trăit cu răposatul soţ al Nazariei o poveste de dragoste secretă. ferestrele închise semnalează grija teribilă pentru aparenţe şi pentru a păstra adânc îngropate toate frustrările şi dramele care ajung. Aurori. componente care separă radical indivizii. indiferent de zonă geografică sau moment istoric. exploatând-o pe cea de –a doua soră. pentru a deveni stăpîna de la conac şi a compensa. la protejarea iubirii dintre ea şi defunct şi foloseşte încă o dată pentru a salva viaţa tuturor. Nazaria mimează de ceva vreme paralizia picioarelor. prezenţa constantă. două coordonate se impun. care a avut un copil. ura le leagă între ele şi pe toate de bărbatul mort.” [17] Spaţiul rural găzduieşte păcate şi aspiraţii general – umane. în cazul surorii mai mici. toate cele patru femei ascund fie o istorie veche. sentimentul de ură s-ar cuveni asimilat cronotopului piesei. Daria este cea care a slăbit osia trăsurii surorii ei mai mari. Pe plan interior. Nazaria este stearpă. Neîndoielnic. Poate că secătuit de substanţă. împiedicând otrăvirea pusă la cale de Ulpiana şi eliminând-o pe 227 . ea hotărăşte să le otrăvească pe cele trei surori. [18] Semnificativ. Iar Aurori. Aurori întruchipează personajul – tip al nebunului care spune marile adevăruri sub protecţia lipsei de discernământ. inclusiv pe Aurori. În mod paradoxal. sunt însoţite de semne ale unei religiozităţi de faţadă şi de marcatori axiologici şi de subiectivitate ce arată atât situarea ierarhică a personajelor cât şi atitudinea enunţiatorului primar faţă de ele. obligată să o poarte în spinare mereu şi să o ajute la cele mai mărunte nevoi. Bătrână şi ea. există diferenţe culturale specifice. Excesul care dirijează întreg comportamentul celor patru femei. provocând accidentul de pe urma căruia este silită să-şi care mereu sora în spate. martor acum inert al tuturor dramelor care s-au consumat de-a lungul timpului. a sicriului şi a bărbatului mort. ea. Semnele derizoriului şi ale decrepitudinii abundă. învechite în ura lor comună. întrucât se regăseşte atât în dispunerea scenografică a celor câteva elemeente de decor. În ceea ce o priveşte pe Ulpiana.moştenire şi o poziţie socială superioară mediei. Masca nebuniei folosise. În ordine paratopică. într-o familie cu prea multe femei. în speţă filonul religios şi componenta folclorică. cât şi în vorbele şi în comportamentul celor patru femei. Dacă Nazaria se preface că este oloagă. în funcţie de orizontul cultural căruia îi aparţin. în sensul unei paratopii revelatoare pentru natura raporturilor dintre personaje şi pentru viziunea – deloc optimistă – a autoarei asupra lumii. devenit modus vivendi pentru amândouă. asezonat cu răutăţi şi cu insulte. după atâta vreme. Daria şi Ulpiana sunt nemăritate şi toate patru sunt bătrâne. o iubire interzisă şi intenţii criminale. fie o dorinţă puternică de a parveni. slujitoarea devotată de care o leagă o afecţiune aparte.

ci prin dialogul dintre Nazaria şi Daria. adunate în jurul sicriului. dar şi de posibilitatea de a purta ideologia majoră a piesei. după consumarea ei. Aşa se face că. La primul nivel paratopic se află.] E ora. sufocate de ură. injuriindu-l fără reţinere şi dându-şi în vileag adevăratele sentimente faţă de José Rosario Antuňez Valdivieso. preocupate fiecare să-şi joace cu cât mai multă măiestrie rolul. toate dispuse să-şi asume o mască şi un rol devenit aproape a doua natură. otrăvită cu şoricioaica turnată în rachiul de anason de către Aurori. neîndoielnic. Piesa de teatru ad-hoc are o dublă miză: eliminarea necesară a Ulpianei şi pedepsirea Dariei. că de aia sunt văduva îndurerată. în care măştile cad. Iar la al treilea nivel se află Aurori şi Ulpiana. ambele capabile să pună în scenă şi să regizeze mici piese de teatru care pun în criză status-quo-ul.slujitoare cu propriile ei arme. [21] Demn de reţinut este faptul că toată bucata de teatru în teatru se construieşte în şi prin cuvinte. ierarhiile şi sistemul de valori. Dacă există o identitate discursivă. temporar. ale căror reflexe ies la suprafaţă şi pot ajunge să ia în stăpânire. adevărata natură a fiecăreia face posibilă existenţa a patru scene lăuntrice. în acest sens – Aurori le distribuie pe celelalte trei femei în roluri precise. Iată secvenţa în care.şi de putinţa – instanţei auctoriale. surorile îşi dispută poziţia ierarhic superioară: “Nazaria: [. pentru presupusa ucidere a copilului nou-născut al surorii mai mici. de teama ruşinii care s-ar fi abătutu asupra familiei de la conac. în pădure. că doar de-aia sunt văduva îndurerată. sau îl salvează. Regizându-şi cu abilitate microsceneta. faţa vizibilă a lucrurilor. ca personaje ce trăiesc într-o paratopie stabilă. nu-şi poate avea corespondentul decât în ura Auroritei. În ceea ce o priveşte pe Aurori. Cu grijă!” [19] Un contrapunct tragi-comic reglează tensiunea dramatică indusă nu prin prezenţa atât de apropiată a morţii. [20] O scenă similară. personajul Aurori se bucură de prerogativele enunţiatorului primar. În compensare. Aurori şi Ulpiana se cosntituie. capabil să manevreze celelalte personaje în virtutea unei intenţii auctoriale anume. Iar Ulpiana moare.. încep eu. risipind ultima umbră de evlavie a surorilor mai mari şi ridiculizând jocul bocetului ritual. toate. ierarhia iniţială se restabileşte şi acel status-quo de început. Sunt văduva îndurerată protagonistă. aşa că încep eu. Independent de voinţa . Odată pericolul real îndepărtat. Ulpiana crede că a presărat arsenic pe bomboanele pentru priveghi din care toate surorile mănâncă. prin discursurile proprii. ca şi suferinţa provocată de moartea copilului ei.. se reinstalează. cum eu sunt văduva îndurerată. pe două voci. până la momentul dezvăluirilor complete. în afara cărora toată istoria îşi pierde consistenţa. silită să-şi consume dragostea pentru cumnatul ei în tăcere. ea repetă acelaşi cuvânt – caca! – până la epuizare. atunci Nazaria. funcţie care îi revine arhi-enunţiatorului. cele trei surori îşi reiau rolurile şi măştile iniţiale. Daria. Nazaria cea plină de ură dialoghează cu spiritul mortului. temporar ameninţat. nu înainte de a-şi fi 228 . general – valabilă în datele ei majore. credibilitatea şi efectul. a scriptorului – autor care crede că îşi înţelege şi îşi stăpîneşte personajele – a se vedea afirmaţiile Lailei Ripoll. Rămasă apoi singură cu răposatul. La un al doilea nivel se află dubla ipostaziere a celor paru femei. responsabil de construirea tensiunii dramatice în crescendo. şi. respectiv un model identitar asociat unei instanţe intratextuale. satul şi obiceiurile rigide care reglementează raporturile interumane. Spaima de moarte prin care trec Nazaria şi Daria. atunci când află că moartea le paşte. îngropat de Daria. ca actori şi spectatori fără voie ai propriei – posibile – morţi. scoate în evidenţă luciditatea aparte a Auroritei şi rafinata cosntrucţie în palimpsest a spaţio – temporalităţii piesei. respectiv sora cu aere de dictator şi victima perpetuă. în mare secret.

html http://www. că asta ai 229 .fr/Lectures_du_genre_3/introduction. p. Institutul European. [. parcă.). ciorapi şi pantofi fără toc.. [. cele trei surori psalmodiază. 224 [11] “Un autor se adresează unui public prin prezentarea unei piese” şi “un număr de personaje dialoghează într-un cadru enunţiativ considerat autonom de reprezentarea ca atare a piesei” . [. cit. 107 [18] “Camera este imensă. Iaşi. Cătălina (ed. p. simbolic. Laila. Ultimul cuvânt îi revine instanţei auctoriale decise. 2007. PARATOPIE ŞI SCENĂ DE ENUNŢARE.].].. Dominique. tot mocăit eşti. au faţa ca de pergament.).). Dunod. Fundaţia Culturală “Camil Petrescu” prin Ed. 75 [8] Apud Maingueneau.html [16] Iliescu-Gheorghiu. p.. Dominique.]. Poartă fuste largi din stofă groasă. 2008 [17] Antochi. cu obloanele zăvorâte. TEATRU CU VOCE DE FEMEIE. Cheiron. “ceea ce este spus de text presupune o scenă de vorbire determinată pe care textul trebuie să o valideze prin enunţarea sa” – în Maingueneau.. [22] Finalul piesei stă sub semnul replicii Nazariei: “Aici nu s-a întâmplat nimic” [23]. Aşezate în partea stângă. cit. Iaşi. art. p. LE CONTEXTE DE L'OEUVRE LITTÉRAIRE.” . Comentarii interesante asupra acestui studiu se regăsesc la următoarele adrese: http://www. 185 [12] Ubersfeld. ROLUL ELEMENTELOR CULTURALE ÎN CONSTRUIREA UMORULUI: RESURSE FOLCLORICE ŞI RELIGIOASE ÎN TEXTUL DRAMATIC AL LAILEI RIPOLL. Cătălina (ed. 36-37 [7] Cosăceanu. Toată viaţa la fel. PARATOPIE ŞI SCENĂ DE ENUNŢARE. Şi Maingueneau. DISCURSUL LITERAR. Dominique... Institutul European. 87 [6] Idem p. PRAGMATICĂ PENTRU DISCURSUL LITERAR. Anca. Să ma simt eu mereu prost din cauza ta.cit. pp.. 189 – 190 [15] http://iubiriotravite.Ripoll. înmărmurite. sunt foarte bătrâne. 129 [19] Idem.lecturesdugenre. când e să treci în lumea celor drepţi. bluze încheiate până-n gât. să-şi revendice autoritatea: “Întuneric. p. În privirea lor. tăbăcită şi crăpată de vreme. pp. DISCURSUL LITERAR.blogspot. p. Institutul European. Să ies mereu ca păduchele în frunte din pricina ta. 1999. 1993 [2] Maingueneau. Dominique. Dominique.lecturesdugenre. Cătălina (ed. 75. în STUDII ŞI CERCETĂRI LINGVISTICE. şi. PRAGMATICĂ PENTRU DISCURSUL LITERAR. Anne. care încheie istoria şi lasă să cadă cortina. asupra ipostazelor pictate în venin şi fiere ale eternului feminin. pp. şal cu ciucuri. Unica podoabă de pe pereţi o constituie cele trei ferestre. Bucureşti. ENUNŢAREA – REPERE SEMIOTICE. ed. în Iliescu-Gheorghiu. V. 95 [4] Idem. sumbră şi apăsătoare în conacul vechi din sătucul acela neînsemnat. DISCURSUL LITERAR. 186 [14] Idem. Anca. Dominique. TEATRU CU VOCE DE FEMEIE p. op. p..” [24] NOTE [1] Maingueneau.com/2010/06/laila-ripoll-despre-atra-bilis-iubiri.în Maingueneau.. Paris. Seuil. 133 [20] “Nazaria: [. p.. Aerul începe să miroasă a mort. p. nr. În depărtare se aude ropotul ploii şi lătratul câinilor. PARATOPIE ŞI SCENĂ DE ENUNŢARE. Dominique. Roxana – Mihaela. 37 [13] Maingueneau.fr/Lectures_du_genre_3/litvan. Iaşi. Dominique. se simte valul trecerii anilor.html [3] Idem.]. LES TERMES CLÉS DE L’ANALYSE DU DISCOURS. în Iliescu-Gheorghiu. şi un tablou argintat reprezentând Cina cea de Taină. Leneşîlule. 6. Paris. 1987. 37-38 [9] Apud Maingueneau. 222 [10] Scenografia se corelează cu ideea conform căreia “situaţia în cadrul căreia opera se enunţă nu este un cadru prestabilit şi fix”. p.vărsat propria ură asupra Nazariei şi a Dariei. TEATRU CU VOCE DE FEMEIE. LES TERMES CLÉS DE L’ANALYSE DU DISCOURS. 2007. TERMENII CHEIE AI ANALIZEI TEATRULUI. La toate alea pe ultimul loc.. ţi-e totuna să dai ortul popii ori s-ajungi la spartul târgului. 1996. 93 [5] Cosăceanu. p.

html Iliescu-Gheorghiu. FIEL. PRAGMATICĂ PENTRU DISCURSUL LITERAR. şi pe cel al boieroaicelor de la Conac. Paris: Seuil Maingueneau. Iaşi: Institutul European RÉSUMÉ: PARATOPIE . Paris: Dunod Maingueneau. .blogspot. 183 [22] ] “Ulpiana: José Rosario Antuňez Valdivieso! Mă auzi? Am să joc pe mormântul tău. ethiques etc. ROLUL ELEMENTELOR CULTURALE ÎN CONSTRUIREA UMORULUI: RESURSE FOLCLORICE ŞI RELIGIOASE ÎN TEXTUL DRAMATIC AL LAILEI RIPOLL. Cheiron Cosăceanu.fr/Lectures_du_genre_3/introduction. Dominique (1996). şi domnul leneveşte şi n-o ia din loc. 6 http://iubiriotravite. Dominique (2007). Criminalo! Criminalo!” .. că se omorâse. et ľuniverse fictionel que chaque texte littéraire produit. şi pe al doctorului. TEATRU CU VOCE DE FEMEIE.] Apoi ploua şi tu aveai pământ sub unghii. LE CONTEXTE DE L’OEUVRE LITTÉRAIRE. p.) (2008).lecturesdugenre. Anca (1987). şi pe mormântul jandarmului. personnage littéraire. 141 [21] “Aurori: Nici să sugă n-a avut timp. [. Iaşi: Institutul European Maingueneau. în Iliescu-Gheorghiu. qui ľaccompagne. Iaşi: Institutul European Ubersfeld.fost toată viaţa. Dominique (1993). Cătălina (ed. à cause du processus multiple d’énonciation et des scènes énonciatives multiples que le texte dramatique et le discours théâtral produisent. p. Am să joc pe groapa popii care n-a vrut s-o îngroape pe mama. Anne (1999). Bucureşti: Fundaţia Culturală “Camil Petrescu” prin Ed.html http://www. Mă durea carnea pentru că era plină de spaimă. TERMENII CHEIE AI ANALIZEI TEATRULUI. 213 [24] Ibidem BIBLIOGRAFIE Antochi. la paratopie assure la médiation permanente entre un paradygme culturel et les conditionnements sociaux. care l-a ridicat pe fratemeu. Mots-clé: paratopie. p. un leneş profitor. politiques..” în Idem. chiar dacă nu plângea. Dominique (2007).. 230 . ENUNŢAREA – REPERE SEMIOTICE. LES TERMES CLÉS DE L’ANALYSE DU DISCOURS. I-ai astupat gura. p. 207 [23] Idem.. Associée à ce que le chercheur nomme scène d’énonciation. FIEL Pour concilier le rapport du contexte extérieur de ľoeuvre littéraire et la dimension spatio-temporelle que le texte fictionnel construit par des stratégies tout particulières. şi pe carnea uscată a curvelor ăstora bătrâne. Aveai pământ sub unghii pentru că i-ai astupat gura. care ne lăsa să murim pentru că nu aveam cu ce să-l plătim. la pièce de théâtre de ľEspagnolle Laila Ripoll. scène d’énonciation.ENONCIATION ET PERSONNAGES DANS LA PIECE DE LAILA RIPOLL. Bucureşti: Fundaţia Culturală “Camil Petrescu” prin Ed. nr. c-a prins un iepure pe moşie. ca să nu uiţi cum era când puneai mâna pe mine. Roxana – Mihaela.în Idem.. şi mă cac şi pe poftele de moşneag desfrânat ale răposatului.lecturesdugenre.fr/Lectures_du_genre_3/litvan. Dominique Maingueneau met en circulation et définit le terme de paratopie. Joia la orele patru dimineaşa. PARATOPIE ŞI SCENĂ DE ENUNŢARE.) (2008). texte dramatique.com/2010/06/laila-ripoll-despre-atra-bilis-iubiri.html http://www.”– în Idem. Mă durea pieptul pentru că era plin de lapte. Mă cac pe toţi morţii voştri. TEATRU CU VOCE DE FEMEIE. complique de plus les aspects de la paratopie et ses rapports avec le niveau textuel de ľénonciation. Cheiron Maingueneau. Mă dureau poalele pentru că erau pline de sânge. care mai degrabă dădeau resturile la ccâini decât mie. Cătălina (ed. discours théâtral. DISCURSUL LITERAR. şi pe al tuturor puilor de curvă din satul ăsta de căcat. în STUDII ŞI CERCETĂRI LINGVISTICE.

you gonna be okay…” (Platoon). just as lack of certain forms of communication can contribute to the outbreak of violence.Elena FUIOREA Universitatea Pitesti MILITARY SPEECH ACTS AND SPEECH ACT VERBS The role of communication is recognized in international relations in theory and practice. military speech acts are different from those in general use. military speech acts are typically rigid and as a result. you take your squad and I’ll take Tex and Francis from your squad. Katczinsky reports that almost half of the company have been lost: “There’s 80 of us left. you take this area to the rubber plantation…” (Platoon).” or “there are no enemy within 1000 metres. Just stick close to Tex. Hawkins): “Lt. The importance of speech acts in the military use has been acknowledged especially in military training. Military tend to act and behave in accordance with certain norms and values that are admitted by the reference institution.” We may also view responses to challenges as assertive speech acts.” “Chopper’s on the way Gardner.” According to Salt. while a burst of fire asserts the other. In “All Quiet on the Western Front” by Erich Maria Remarque. Military and civilians are significantly different. requesting and suggesting: “Take rations for 72 hours” and “I want you to go to 18 platoon’s location” (war film Platoon). They are likely to be more formalized and more terse than those of everyday discourse. These include commanding. [4] Other examples could be: Captain Harris: “Sky Six reports a fresh company of NVA moving across from Cambodia to this blue line. [2] The term speech act covers “actions” such as: “requesting. especially during conversations. which are classified as directives. Hawkins. they are used considerably in the military context. directives. This may reduce misunderstandings in the line of order. Some are in the form of declaratives (statements): “Elias. 231 . Directive speech acts direct the interlocutor to do something.” “informing” and “complaining. do what he does!” (war film Platoon). We can find details about the types of speech acts. expressives and declarations. Directive speech acts may be performed using positive imperatives such as: “Don’t need this or this…you are doing okay. they are not complicated with metaphorical constructions. requesting). there is a bunker here. When asked “who goes there?” the reply “friend” asserts one thing. Assertive speech acts serve to make an assertion that. in the speaker’s belief. such as: Captain Harris (to Lt. But certain forms of communication can forestall or resolve conflict. History has noted that some misunderstandings in wars were due to the effect of unclear speech acts (commanding. Examples might be “18 platoon is at the Bridge Farm. However. some proposition is true.” “Bravo Six. Military communication counts on good and clear communication Although the theory of Speech Acts proposed by Searle [1] is intended to be completely general. Both hostility and cooperation between states are realized through communication. Obviously.” War films are normally characterized by the excessive use of commands. their form. we can see the difference from their speech. the effective effects they can provide and how they are expressed by the interactants.” “commanding.” (Platoon) The directives which are performed in declarative positive sentences are used to make the command more polite. Searle [3] classifies speech acts into: assertives. hang in there. they are used to give orders or make requests and to get the hearer do what the speaker wants the hearer to do. ordering. commissives.

[6] Fraser [7] terms these acts differently as “evaluatives” and states that they may include “regret. They may be used to designate people or units to certain roles. Next sonofabitch I catch coppin’ z’s in the bush I’m personally gonna take an interest in seeing him suffer –I shit you not…” (Platoon). Fraser [5] subdivided these acts into two: those without any further preconditions such as “promise” and “swear. You don’t sleep on no fuckin’ ambush. A sentence such as “Yo getting there Taylor. We’ll get to you” (Platoon). In military use. for fucking ever” (Platoon). politeness is not much considered. examples like: “The password for tonight is Pomegranate” and “Your platoon is the company main effect” are often discovered and are quite common.” At first sight.” or “I am determined to carry on with this operation.” An interesting example is offered by Katczinsky in “All Quiet on the Western Front:” “Some time. joy or sorrow such as: “I’m sorry for falling asleep.” An instance of the latter is “well I’ll be dipped in shit – new meat! Sorry bout that boys – ‘sin loi’ buddy…you gonna love love the Nam. Commissive speech acts are performed in the form of declaratives such as follows: Elias (to Chris and Gardner) “Case somethin’happens to you. In battle. In constructions containing “will” the speaker explicitly expresses his intention to perform a future action.” “propose” and “bid. the use of performative verbs is more rare than with directives.” and can be in the forms of statements of pleasure.find out what makes you leave school and join the army. and ensuring the psychological welfare and fighting morale of their soldiers is a key task for officers and NCOs (non-commissioned officers). Examples might be: “I am sorry to hear of 18 platoon’s casualties. shit for brains. The point here is that the making of the utterance (if the speech act is successful) in itself accomplishes its meaning. you get separated or lost. Most command speech acts are performed directly.Commissive speech acts commit the speaker to some future action. man. Just as with directive speech acts. to define command relationships or to assign names to things such as control measures. They state what the speaker feels. in order to avoid misunderstandings. This type is classified as commissive – promise – a positive speech act. in a military context the success of declarative speech acts will presumably depend on the formal 232 . okay. Declarative speech acts declare something to be so. Sir!” (Platoon). Indirect speech acts may lead to misunderstandings as the intentions of the speaker are not always made clear. In undertaking commitments. You be cool now and I’ll introduce you round to some of the “heads. They are used to enter into contractual agreements for future performance.” is an example of speech act expressed in the declarative form either as positive or negative. British army commanders set a great deal of store on the “moral component” of combat power. don’t yell out. However. Commissive speech acts can also be found in the form of a threat: Barnes to Crist: “…and that goes for you.” whereas the second is subject to a favorable response from the hearer such as “offer. these seem to be the least interesting class of speech acts from a military perspective. I'm going to take one of you volunteers apart . Expressive speech acts express the psychological state of the speaker.” “sympathy. since the most important thing is that the soldiers understand the order clearly.

except in specific circumstances. Some of the theoretical distinctions in the analysis of English speech act verbs derive from the fact that there is no one-to-one correspondence between actual illocutionary forces and speech act verbs. [11] There are semantic relations of entailment between military English performative sentences in virtue of the meaning of their main performative verbs.” that are essentially hearer directed. for example. even when the speaker gives an order to himself. as in military commands or in emergency messages. we can determine how the set of illocutionary forces is lexicalized in the English vocabulary. we normally avoid the imperative. People perform speech acts in both spoken and written interaction. Thus. that can only be set in motion and continued by verbal activity. Language and communication do play some role in conflict. A declaration of war is a speech act. the decision to mobilize military force can only be executed through the verbal activity of the political elites. Sometimes people announce their illocutionary intentions using phrases which 233 . It is well-known that the imperative is the conventional way of issuing military commands and other orders backed by some authority. Wars would not be wars unless certain verbal practices constituted the “institutions” of war. Both these instances are cases of speech acts. and the hearers in a context of utterance. Commanders will only be able to nominate elements under their command as being the main effort. because they directly threaten the face of the addressee. [9] The extent to which emotion is conveyed depends upon the style of speech that the speaker is employing. the proverbial shot-across the bows (of the Russian ships) had to force the missing illocutionary force of the verbal announcement with a signal from which the opponent could infer the seriousness of American intentions. They are appropriate however in situations demanding brevity. command utterances do not convey sadness or fear. [12] Some performative verbs are systematically ambiguous between several illocutionary points. One way to account for this is to regard emotional expression as dependent upon the illocutionary force of the utterance. [10] English has in its military lexicon a number of speech act verbs whose meanings serve to determine the possible illocutionary forces of the utterances of their sentences. In English. definitness and prompt action due to urgency. The indirect communication is particular to military contexts: in the Cuban missile crisis. Indeed what constitutes a legitimate concept of “war” can only be established in linguistic activity. In contrast to the commands (directives) in general use. Other illocutionary acts include warnings. an “alert” is the conjunction of an assertion that some danger is imminent and of a directive suggestion to the hearer to prepare for action in order to avoid misfortune. A very important relationship for the logic of conversation is the relation of interlocution that exists between the protagonists of the speech act. Speech acts which employ bald on record strategies are usually avoided in everyday conversation. who possess the legitimacy to issue mobilization orders. We must distinguish between speech act verbs like “order” and “promise. verbal activity that actually constitutes action. where the yes/no questions are commonly used to soften or make utterances polite and to ask the cooperation of addressees in doing something. as in the military language. alerts and reports. and in such cases it is therefore seen as congruent in that there is an accurate fit of function and form. In analyzing speech act verbs. most commands that are made are based on orders and the subordinates have to carry out those commands. An “order” is always by definition an order to someone. [8] Commands are classic instances of illocutionary acts. the speakers. For example. For example. Another example is represented by the military operations. in the military language.authority of the speaker.

In R. J. Cambridge University Press. D. R. Cambridge University Press: Cambridge. Without bridging the gap between sentence meaning and speaker’s meaning. An “alarm” (e. while presupposing that one has the knowledge or information required (as an instructor) as to what needs to be done in the context of utterance. In R. and R.G.. J. J. “To alert. being unable to express beliefs and intentions in well-formed speech acts or communicate spontaneously and effectively in real-life military situations. 22-26 [4] Salt.65 [6] Scheutz. Ingalls. misunderstandings can easily occur. Speech Acts of War. 21st-24th March. p. p. “To report” is to assert to the effect that the propositional content is about either the past in relation to the time of utterance. the mode of achievement is related to a preparatory condition to the effect that the speaker himself has the relevant instruction. we often expect to be able to negotiate terms of surrender. D. people referring to other things than were initially intended. in some cases.contain performative verbs. “a command” requires authority or at least pretended institutionalized power. Speech Acts of War. R. “Proceedings of the 2004 Winter Simulation Conference. “a fire alarm. “To capitulate” is to surrender with the added preparatory condition that we do not have enough strength.C.g. The difference between “ordering” and “telling” is that the former is much stronger and this strength comes from the speaker’s being in a position of considerable power over the hearer. Linguistic skills combined with pragmatic knowledge help to avoid miscommunications with coalition partners and the local target audience. Logan. Peters (Eds. (Eds.). “Proceedings of the 2004 Winter Simulation Conference.A.D. Thus. M. in: “Proceedings of the AISB ’01 Symposium on Emotion. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Affective versus Deliberative Agent Control. In Richard. Peters (Eds.S. p. Rossetti. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language.. “To surrender” is to “utter” in capitulation. Smith..D. and B. M. “To dictate” is to command with the highest degree of strength. 1983. Smith. “To surrender” is to declare that one ceases to contest and therefore yields totally.. and B. B.” University of York. p.. is to tell him to do something.). The challenge is to communicate effectively and efficiently. while invoking a position of authority or power over him (special mode of achievement). Unlike an order. so that there is an obligation of obedience to what is dictated. B.).” 1041 [5] Fraser. Cognition and Affective Computing. the present. The Domain of Pragmatics. 39 [2] Salt. Schmidt. J. As part of this content condition. 1969. 1-10 234 . Ingalls.”) is a warning of immediate danger.A. J. Longman: London. to improve effective information flow between mission control centers. J. acknowledging oneself to have been defeated (this being a further propositional content condition). Cambridge. M. authority or power remaining to negotiate terms.” 1040 [3] Searle.” is “to warn.W. Rossetti. Only the highest authority can dictate someone’s conduct.” whose propositional content condition is that some danger or concern is imminent (“a military alert”). “to give an order” is to demand the hearer to do something. 1969. NOTES: [1] Searle. or. In this case. 2001. Language and Communication. “To instruct” someone in the directive sense. We report on what has happened or on what is happening now. We can give an order from a position of any kind of power.S. while “to issue a command” is just to give an order from a position of authority. J.G. Explicit performatives are common only in situations where it is important that a person’s intentions in saying something be absolutely unambiguous.

L’anglais contient dans son lexique un nombre d’actes de langage-verbes dont les sens servent à déterminer les possibles forces illocutoires des énoncés. Maeve Cooke. (Eds. J. cambridge: Blackwell Publishing Ltd Salt. Miriam Taverniers. J. Ingalls. Schmidt. (2001).G. B. Scheutz. Peters (Eds. A M. 287 [9] Chilton. Speech Acts of War. langage militaire. (1983). Rossetti. Court de linguistique générale. in: “Proceedings of the AISB ’01 Symposium on Emotion. and R. 21st-24th March.” Saussure de F.. A. Sue.” University of York. and B. (Eds. J. force illocutoire. 1985. Vanderveken. p. J.. A. Paul. Current Issues in Linguistic Theory. Jurgen. Searle. (1999)..New York: John Benjamins Publishing Company. Grammatical Metaphor. Smith. Multilingual Matters Limited: Birmingham. R. (2003). Sue. Wright. communication indirecte. Language and Communication. and D. 333 [11] Saussure de F.. Longman: London. J. Foundations of Illocutionary Logic. Vandenbergen. Cambridge: Cambridge University Press. J.). Cognition and Affective Computing. Jurgen. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. M. On the Pragmatics of Communication. Vanderveken. p. (1966). R. Paris: Payot. p. Cambridge University Press: Cambridge. Smith. Loiuse Ravelli. (1998). 166.verbes nous pouvons déterminer comment les forces illocutoires sont lexicalisées dans le vocabulaire anglais. Schmidt.. B. “Proceedings of the 2004 Winter Simulation Conference. 2-3 [10] Habermas. A. The Domain of Pragmatics. Dan. les actes de langage appartenant au champ militaire sont plus formalisés et plus concis que ceux qu’on utilise d’habitude. 2003. R.W. Birmingham: Multilingual Matters Limited. les effets effectifs qu’ ils peuvent produire et la manière d’ expression des interactants). and D. 179-183. [12] Searle. In Richard. Current Issues in Linguistic Theory.C. Miriam Taverniers. Quand même.)..C. Smith. Il est possible d’utiliser la théorie des actes de langage dans l’ entraînement militaire (trouver des détails sur les types d’actes de langage.. p.115 [8] Vandenbergen. London: Longman. 1966. RÉSUMÉ ACTES DE LANGAGE DANS LE DOMAINE MILITAIRE ET LEURS VERBES PERFORMATIFS La théorie des actes de langage proposée par Searle est généralement considérée complète mais elle est aussi utilisée en contexte militaire. Logan. En analysant les actes de langage. p. Wright. BIBLIOGRAPHY Chilton. Grammatical Metaphor. D.. John Benjamins Publishing Company: New York. 1998. Language and Conflict. J. (1985). MOTS-CLÉS : actes de langage militaires.W. On the Pragmatics of Communication. Loiuse Ravelli. B. leur forme. (1969). Dan. 1983. Maeve Cooke. Paul. Fraser. Payot: Paris. 235 . Habermas.A. Affective versus Deliberative Agent Control. Court de linguistique générale. Foundations of Illocutionary Logic. Searle.verbes. Blackwell Publishing Ltd: Cambridge.D. actes de langage. Language and Conflict. and R. p.). 1999.[7] Fraser. Cambridge: Cambridge University Press. In Richard. Language and Communication.S. M. The Domain of Pragmatics. In R. M.

până la introducerea unor noi limbi oficiale (LO) odată cu aderarea noilor state membre. cantitatea fişelor de diferite tipuri cifrându-se uneori la milioane. ne permite să afirmăm că o bună traducere trebuie să exprime conţinutul textului-sursă. de la cele mai recente iniţiative de încurajare a cetăţenilor europeni să înveţe mai multe limbi străine. Chişinău. legitimitate şi eficienţă al Uniunii. Actualmente. Astfel. omografelor etc. traducerea automată este inaplicabilă în traducerea textului juridic. precum şi instanţele naţionale. un loc notoriu în domeniul traducerii îi revine traducerii efectuate cu ajutorul calculatorului. continuă să rămână imperfectă. deoarece calculatorul nu este capabil să „deverbalizeze” (Seleskovitch. stilistică etc. să aibă acces la actele respective într-o limbă pe care o înţeleg. activitatea de traducere dintr-o limbă în alta (dintr-un limbaj specializat în altul) a devenit o practică răspândită pe glob şi este în creştere continuă. în pofida faptului că a înregistrat importante progrese în ultimul timp. Cu toate acestea. să păstreze stilul acestuia şi să conţină formele de exprimare pe care le utilizează locutorii nativi ai limbii-ţintă. complexitatea lingvistică fiind o problemă care influenţează în mod direct sau indirect o întreagă varietate de sectoare ale politicii UE. Maşina întâmpină dificultăţi enorme în traducerea polisemilor. Astăzi este posibilă traducerea prin sistemele de traducere automată doar în domenii foarte exacte. se manifestă un viu interes faţă de chestiunile lingvistice. omonimelor. În viziunea noastră. cât şi practica profesională (inclusiv şi a noastră). Dacă traducătorul a reuşit să transmită aceste nuanţe în textul-ţintă utilizând o limbă corectă din punct de vedere gramatical şi semantic. deci. este. 1975: 37) şi să înţeleagă informaţia din mesaj. Activitatea de traducere a instituţiilor UE sporeşte gradul de deschidere. Atât cercetările în domeniu. pentru a se perfecţiona şi extinde ulterior cu paşi rapizi. sinonimelor. care nu 236 . sintagme etc. Acest gen de activitate îşi croieşte calea prin anii ’60 ai secolului al XX-lea. Sarcinile lor exacte şi metodele de lucru variază în funcţie de rolul fiecărei instituţii. Uniunea adoptă legi care se aplică direct cetăţenilor şi societăţilor din statele membre. apare traducerea automată care se bazează pe bănci de date ce cuprind un număr enorm de fişe multilingve pentru termeni. Republica Moldova TRIADA CONŢINUT / FORMĂ / CALITATE ÎN TRADUCEREA TEXTULUI JURIDIC COMUNITAR Graţie colaborării internaţionale şi schimbului de experienţă. Ambiguitatea de sens. putem aprecia traducerea ca fiind calitativă. precum sunt domeniile tehnice. pentru problemele de limbă (semantică. La nivelul Uniunii Europene (UE). Calculatorul decodează. un sistem multilingv ca acel al UE trebuie să se sprijine pe lingvişti profesionişti. Pentru a asigura buna sa funcţionare. Gama acestora poate fi extrem de largă. cetăţenii Uniunii au dreptul să participe la construcţia europeană şi trebuie să poată face acest lucru în propria lor limbă. perfect legitim ca aceştia. care se constituie practic din termeni. morfologie. dar nu şi deverbalizează.) şi de traducere (frazeologie. inclusiv a textului juridic comunitar (TJC). adică prezintă un grad înalt de tehnicitate. Rolul serviciilor lingvistice în diferitele instituţii şi organisme ale UE este de a promova şi consolida comunicarea multilingvă în Europa şi de ai ajuta pe europeni să înţeleagă politicile respective. Mai mult decât atât.Ludmila HOMETKOVSKI Universitatea Liberă Internaţională. traducerea automată.).

De aici. equity. 1979: 44. deoarece traducerea juridică este o cofruntare a diferitor ramuri de drept. Dumon. există diferenţe structurale condiţionate de decuparea diferită a realităţii juridice. De aici. definiţiile. abordarea problemelor legate de traducerea textului juridic presupune. Cu regret. corectarea greşelilor de tipar etc. Bergmans. Aceste dificultăţi întâmpinate de jurişti sunt. păstrarea formei şi stilului propriu pentru textul-sursă şi. deoarece acesta din urmă necesită competenţe specifice pentru a efectua transferul realităţii juridice-sursă în realitatea juridicăţintă. Cercetătorii insistă asupra faptului că principalele probleme în traducerea juridică decurg din necesitatea de a transpune mesajul dintr-un sistem juridic în altul. cât şi traductologii remarcă faptul că. nu în ultimul rând. aparţin unor organizaţii de autoritate în domeniu şi că autorii îşi asumă responsabilitatea în ceea ce priveşte conţinutul acestor produse terminografice. fiind diferite pentru aceste sisteme (Koutsivitis. Este evident că traducătorul poate să recurgă la ajutorul maşinii ca instrument de redactare şi formatare tehnică a textului. în franceză). Sistemul de traducere automată poate da doar o idee generală despre sensul unui text scris într-o limbă pe care nu o cunoaşteţi absolut deloc. valabile pentru traducător. traducătorul poate să recurgă la folosirea unor dicţionare electronice şi a bazelor de date. În opinia noastră. Bineînţeles că toate aceste operaţiuni care până nu demult prezentau o adevărată problemă (transcrierea manuală. de obicei. între diferite sisteme juridice. traducătorul foloseşte. oricum în sarcina traducătorului rămân alte probleme de rezolvat. cunoştinţe elementare a dreptului ca atare. 1974: 273. cum ar fi transferul corect şi complet al conţinutului.) odată cu apariţia calculatoarelor au dispărut din activitatea traducătorilor. existenţa opiniei destul de răspândite printre jurişti despre intraductibilitatea unor termeni (Kerby. de asemenea. de exemplu. calitatea traducerii în textul-ţintă. 1997: 233) şi justificarea de către aceştia a împrumutului şi a calcului semantic. sursele terminografice specializate bilingve şi/sau plurilingve. aceste baze sunt enorm de scumpe şi nu pot fi consultate online gratuit.ulim. este o întreagă problemă pentru maşină. originile istorice. precum şi contextele de utilizare în vederea confirmării corectitudinii termenului ales. chiar dacă acestea din urmă fac parte din acelaşi sistem juridic. în engleză. 1987: 97.prezintă dificultăţi insurmontabile pentru traducătorul personalizat. 1991: 293. instituţiile. Din acest punct de vedere. în plină măsură. De asemenea. pentru reformularea unor pasaje etc. deseori. se recurge la traducerea descriptivă (explicativă) sau se păstrează termenul în original. Atât juriştii. Common law. Šarčević. 1988: 44. baza de date terminologice InfoTerminographe Communautaire disponibilă online gratuit pe blog-ul autoarei: lhometkovski. În cazul în care echivalentul respectiv lipseşte în dicţionare. în primul rând. conseil de prud’hommes. din păcate. 1982: 10. Pentru transferul corect al sensului juridic. având drept rezultat prezenţa unor noţiuni şi concepte fără echivalenţe (de exemplu. cu condiţia că sursele respective sunt credibile. David. Chiar dacă admitem că sistemele juridice ale celor 27 de state membre ale UE sunt perfect armonizate şi că traducerea TJC nu ridică problema diferenţelor de sistem. considerăm triada conţinut/formă/calitate drept o condiţie obligatorie şi indivizibilă în realizarea traducerilor juridice comunitare. Šarčević. Diferenţele în chestiune constituie o problemă majoră pentru actul adecvat de traducere. Acest model ar fi o soluţie pentru traducerea textului juridic aparţinând 237 . riscul de interpretare greşită fiind destul de ridicat. necesitatea creării propriilor baze de date (Vezi. huissier de justice. retaparea cu ajutorul maşinelor de tipărit a variantei finale. rentabilitatea activităţii de traducere sporind considerabil.md). 1985: 28). trust. procedurile etc. magistrature du parquet. Gémar.

discursivă şi strategică (Bell. ci. Traducătorul acquis-ului comunitar are sarcina de a traduce texte legislative publice (tratate. convenţii. or. De aceea.unui singur stat. de pronunţie/scriere pe litere şi de structurare a propoziţiilor. Competenţa gramaticală presupune cunoaşterea regulilor de cod. (. al înălţării propriei limbi la nivelul geniului limbii străine. Instrumentele electronice de traducere asistată sunt foarte utile în acest scop.. în acest sens.) Ea [traducerea] presupune mai întâi existenţa unor traducători bilingvi. de contrasens. Observaţiile lui P. Traducătorii (inclusiv de texte juridice) trebuie să evite comiterea greşelilor de sens.. nu merită să preţuim modelul orgolios al “spolierii egiptenilor” (. În această ordine de idei. mai degrabă. 2000: 5960) . 2. 3. este oportun să amintim că P. de scopul interacţiunii etc. engleză şi franceză observăm paralelismul strict al alineatelor în toate cele trei limbi: Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2001/84/CE din 27 septembrie 2001 privind dreptul de suită în beneficiul autorului unei opere de artă originale Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art 238 Directive 2001/84/CE du Parlement europeen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une oeuvre d’art originale . Ricoeur au o foarte clară aplicabilitate şi în domeniul traducerii TJC.. mai ales atunci când este vorba de creaţii originale ce constituie o provocare pentru limba gazdă” (Ricoeur. contracte de căsătorie.) şi nu texte juridice private (acte notariale. deoarece dreptul comunitar se fondează pe valori şi principii comune pentru întreaga arie geopolitică. Competenţa sociolingvistică presupune cunoştinţe de semiotică. prin concepte şi categorii care sunt caracteristice universului lingvistic din întreg spaţiul comunitar. Actele dreptului comunitar respectă cu stricteţe această regulă.) În instituţiile europene. protocoale etc. modelul mai modest propus de von Humboldt.).. traductibilitatea este o stare de drept. Competenţa strategică presupune stăpânirea strategiilor de comunicare. apoi ea constă în căutarea celei mai bune adecvări cu putinţă între resursele proprii limbii-gazdă şi cele ale limbii de origine. Specialiştii recunosc că un traducător profesionist trebuie să dea dovadă de următoarele competenţe: competenţă gramaticală. de nonsens. Documentul tradus trebuie să corespundă formal (avem în vedere structura. abilitatea de a percepe sensul real conferit de subiect. directive. politică şi administrativă. Competenţa discursivă presupune capacitatea de a combina forma şi sensul pentru a obţine texte scrise sau orale de diferite genuri... sociolingvistică. 2005: 48). de vânzare-cumpărare a proprietăţilor etc. 1. Ricoeur a formulat chiar un principiu al “traductibilităţii universale”. (. fapt care permite identificarea exactă a oricărei părţi din original. dreptul transnaţional necesită un transfer al conţinutului. de formare a cuvintelor. 4.). cu un caracter unitar. care sunt complexe şi extrem de riguroase în ceea ce priveşte forma şi conţinutul. de vocabular.. se traduc documente de natură legislativă. capacitatea de a produce şi de a inţelege enunţurile în context. în culegerea de acte normative comunitare în limbile română. de statutul participanţilor. cu scopul eficientizării comunicării. repetiţia şi respectarea cu stricteţe a structurii şi a regulilor stilistice sunt semne de bună practică. De exemplu. ca o condiţie a priori a comunicării intelectuale: “Traducerea este o stare de fapt. şablonul) cu textul-sursă.

prin urmare. dreptul de suită (. textele redactate în aceste limbi (the texts in each of these languages/les textes établis) fiind egal autentice. limba română. va fi depus în arhivele (. Dezbaterile în parlament au loc simultan în toate LO ale UE. Faptul coredactării paralele decurge chiar din textele tratatelor: Prezentul tratat. Folosirea tuturor LO îmbunătăţeşte transparenţa. Luându-se în considerare dificultăţile şi riscurile traducerii. modificat. Tratatul de instituire a Comunităţii Europene consacră în legislaţia primară principiul potrivit căruia instituţiile UE trebuie să comunice cu interlocutorii lor din statele membre în limba oficială aleasă de aceştia. se enumeră în ordine alfabetică toate LO ale UE).PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE. care. comunicările cu autorităţile naţionale. În plus.. Din contra. and in particular Article 95 thereof. parlamentarii. dar prezintă rezultatul unei coredactări a actelor comunitare paralel în toate LO ale UE la momentul edictării actului. au fost elaborate modalităţi de redactare legislativă: redactarea bilingvă şi redactarea paralelă (coredactarea) (Bergeron. Comisia Europeană lucrează zilnic în trei limbi (engleza.. 1/1958 al Consiliului. nu era una din limbile UE şi.) Totodată. 1995: 48-49). spre deosebire de engleză şi franceză. versiunea română este o traducere. include membri care au nevoie de documente de lucru în propria lor limbă: în acest context. 95. franceza. fixează regimul lingvistic al Comunităţii Economice Europene. le droit de suite (.. în special art. Having regard to the Treaty establishing the European Community. denumit Tratatul de la Lisabona. vu le traité instituant la Communauté européenne.. Textul juridic care defineşte politica lingvistică a UE este Regulamentul nr. hotărârile adresate persoanelor fizice sau juridice şi corespondenţa) nu sunt traduse decât în limbile necesare.. et notamment son article 95.. germana) şi nu foloseşte toate LO decât în scopul informării şi al comunicării cu publicul.) 239 . principii şi reguli.. multilingvismul se impune încă de la început. THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. în limbile bulgară (. articulând noţiuni. fiecare în limba lui. legitimitatea şi eficacitatea Uniunii şi a instituţiilor sale. redactat într-un singur exemplar (drawn up in a single original/rédigé en un exemplaire unique). prin urmare.. redactate mai apoi în fiecare limbă. având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. vom preciza ca versiunea engleză şi cea franceză a actului dat (directivele făcând parte din legislaţia europeană care se aplică direct tuturor cetăţenilor UE) nu sunt traduceri în sensul direct al cuvântului. the resale right (. enumerând limbile oficiale şi stabilind când şi în ce condiţii trebuie folosite. Parlamentul European. Whereas: LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE.) (1) In the field of copyright.. La momentul adoptării directivei date. Întrucât: Considérant ce qui suit: (1) În domeniul dreptului de autor.. actele comisiei se traduc.) (1) Dans le domaine de droit d’auteur. Alte documente (de exemplu.

de regulă.: LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPEENNE . se pot 240 . redarea cu precizie a conţinutului în integralitatea sa este o regulă generală pentru toate tipurile de traduceri. A se compara. iar européenne – cu minusculă). de cel mai înalt responsabil. traducătorul fiind obligat să cunoască şi să respecte normele corespunzătoare ale limbilor din care şi spre care traduce. dar şi de modelele de formatare ale acestuia: utilizarea caracterilor aldine în titluri. în acelaşi timp. Evident.. scrierea completă a cuvintelor cu majuscule etc. Traducătorul nu poate omite numele sau funcţiile din act. deşi DEX-ul atestă şi forma „Preşedintă”. Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil . „textele redactate în aceste limbi fiind egal autentice”. dar exprimat într-o altă limbă decât cele 23. e) Numele proprii de persoane îşi păstrează forma originală. le 27 septembre 2001 – Adoptată la Bruxelles. d) Toponimele şi datele calendaristice care figurează în actele europene se traduc în conformitate cu normele în vigoare: Fait à Bruxelles. b) Totodată. vom semnala unele caracteristici proprii pentru traducerea TJC în limba română: a) Denumirile organelor emitente se traduc în limba română în forma lor originală. Atunci când se traduce un act juridic comunitar într-o limbă neoficială (rusa. 27 September 2001. dacă în cazul unor traduceri se poate beneficia de o anumită marjă de manevră (de exemplu. Prin urmare. trunchierea şi folosirea abrevierilor (sau invers desfăşurarea) fiind posibile doar în textul original al legiuitorului. mai exact. Acest fenomen nu violează paralelismul pus în discuţie şi reiese din specificul fiecărei limbi concrete. ele făcând parte din document. ele toate având statut de texte originale („a single original”/„un exemplaire unique”). Traducătorul nu are această libertate. În baza fragmentului din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2001/84/CE citat supra. textele UE reprezintă un întreg. Fontaine. Traducătorul este obligat să ţină cont şi de aceste aspecte în formatarea traducerii sale. Semnalăm că forma feminină „La présidente” se traduce în română „Preşedintele”. rolul lui fiind să transmită voinţa legiuitorului prin prisma triadei conţinut/formă/calitate. f) Actele europene. în consecinţă. 27 septembrie 2001 – Done at Brussels. emanând simultan de la mai multe organisme. observăm paralelismul grafic ce ţine nu doar de alinierea textului. La convention de Berne – Convenţia de la Berna – The Berne Convention etc. Cu toate acestea. Ex. iar funcţiile deţinute de acestea se traduc: La présidente N. de exemplu. c) Semnalăm. se semnează către toţi reprezentanţii acestora. nu pot avea efecte diferite în statele UE.Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2001/84/CE (şi nicidecum Directiva Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene (sau UE) 2001/84/CE). de exemplu). 2008: 176]. din standardul aplicat de fiecare limbă în scrierea denumirilor organismelor internaţionale. Fontaine – The President N.PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE (şi nicidecum PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UE). sau Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (Comunităţii şi Europene – cu majuscule). astfel încât nu pot conţine înterpretări ambigue şi. Fontaine – Preşedintele N. the Treaty establishing the European Community (European şi Community – cu majuscule) şi le traité instituant la Communauté européenne (Communauté – cu majusculă.(Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene (2007/C 306/01). în lipsa unei echivalenţe. necoincidenţa ortografierii denumirilor de organisme internaţionale din perspectiva utilizării literilor iniţiale din cuvinte. Elementele menţionate mai sus au o importanţă majoră în traducerea textelor comunităţii europene şi se aplică uniform în toate limbile UE. se impune principiul suprapunerii absolute a aceluiaşi conţinut.

UE să-şi respecte obligaţiile juridice în ceea ce priveşte comunicarea cu publicul. etapele (Delisle. dar. Într-adevăr. In: Ingber. Patrick (eds. Bergmans. Robert (1995). care pot provoaca conflicte juridice cu repercusiuni grave pentru toată zona de aplicare a acestui act oficial. ca şi textul-sursă. La traduction juridique: un cas d’espèce. Gérard et Vanderlinden. Les grands systèmes de droit contemporains. Dumon. Théorie et pratique de la traduction. Léon et Vassart. traducerea efectuată să aibă acelaşi rezultat şi efect juridic. omiteri conceptuale (de sens). 1. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE Bell. Français juridique et science du droit. In: Gémar. cauzează. Jean-Claude (1979). La formulation du droit. Paris: Dalloz. L’enseignement d’une terminologie juridique étrangère comme mode d’approche du droit comparé: l’exemple de l’allemand. în măsura în care traducătorul nu creează norma. în mod special. de ordin extralingvistic. Jean (1982). omiterea unor date speciale. 2008. Frédéric (1991). nr. In: META. 2007) traducerii. p. de l’Université d’Ottawa. 24. la rândul lor. traducătorul nu are dreptul să-şi permită omiteri din text. David. vol. Teoria şi practica traducerii. 1. 45-50. Guţu. 2000). nr. 241 . p.). regulile privind aspectul funcţional-stilistic şi lexical-semantic al limbajului-ţintă. Jean (1984). După cum am menţionat anterior.Beck. Roger (2000). 9-14. T. 176-198. 90-110.prezenta explicaţii sub formă de note în josul paginii sau de parafrazare chiar în interiorul textului). Gémar. p. Bernhard (1987). TJC este drastic în această privinţă. 35-53. Bruxelles: Nemesis. In: Drept comunitar al proprietăţii intelectuale. Montréal: Linguatech Collection et Conseil de la langue française. Munca traducătorilor permite. structura textului să conţină elementele inevitabile pentru tipul dat de TJC. La traduction juridique et son enseignement: aspects théoriques et pratiques. Dreptul de autor şi drepturile conexe. De aici decurge responsabilitatea traducătorului şi statutul acestuia de coredactor (nu vom confunda noţiunea dată cu cea de coautor. fapt care elimină apariţia oricărei probleme de redare a sensului dacă traducătorul cunoaşte sistemul juridic. dificultatea majoră în traducerea TJC rezidă nu în probleme de ordin lingvistic. Jean-Claude. René (1974). acestea au o clară aplicabilitate şi în traducerea TJC. p.H. In: Revue internationale du droit comparé. p. p. Ottawa: Ed. Bucureşti: Polirom. legităţile transformărilor gramaticale şi sintactice în traducere. Bruxelles: Bruylant. Chişinău: ULIM. omiterea unui fragment de text din diferite motive. el doar coparticipă în calitate de mesager al realităţii juridice la procesul de internaţionalizare). Jacques (eds. Ana (2007). In: Snow. Bucureşti: C. cum ar fi neputinţa de a traduce ca rezultat al neştiinţei. cum ar fi referirile la alte acte etc. Delisle. 277-296. Le langage du droit. Aşadar. L’analyse du discours comme méthode du traduction. omiterile materiale (de exemplu. cum ar fi lipsa de cunoştinţe indispensabile pentru a înţelege (!) textul. Kerby.). Langage du droit et traduction. Directiva Parlamentului european şi a Consiliului 2001/84/CE din 27 septembrie 2001 privind dreptul de suită în beneficiul autorului unei opere de artă originale. 1984) şi nivelele (Guţu.). b) va cunoaşte: noţiunile juridice fundamentale şi comunitare pentru orientare în textul juridic. terminologia juridică în limbile implicate în traducere (considerăm terminologia comunitară ca absolut traductibilă prin stabilirea echivalentelor terminologice comunitare). Bergeron. Le langage du droit. Essais de jurilinguistique. traducerea TJC se va considera calitativă dacă traducătorul: a) va izbuti ca: conţinutul textului-sursă şi al textului-ţintă să fie acelaşi. mai degrabă. Cât priveşte cele şapte procedee tehnice de traducere descrise în literatura de specialitate (Vinay şi Darbelnet. În acest sens.

Ricoeur. Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene (2007/C 306/01). p. Danica (1975). nr. nr. Vinay. Le point de départ de cette recherche est l’ analyse de la nature de la loi qui influence le procès de rédiger et de traduire les textes juridiques. surtout la traduction des textes appartenant au domaine de la loi communautaire. réalité juridique. Despre traducere. Jean-Paul et Darbelnet. Etude d’un cas: la traduction des textes législatifs des Communautées européennes et en particulier à partir du français vers le grec. 127-133. 53-201. nature du texte juridique. Paul (2005). Paris: Didier. 2008. The Hague/London/ Boston: Kluwer Law International. Seleskovitch. 3-4. Thèse de dr. La traduction juridique.Koutsivitis. Paris: Minard. 242 . Susan (1997).CLÉS : loi communautaire. traduction du texte juridique. Translation of culture-bound terms in laws. MOTS. 1. Jean (2000). langue et mémoire. texte juridique. L’article suggère quelques moyens possibles de résoudre les problèmes qu’on rencontre dans l’activité de traduction. New Approach to Legal Translation. Vassilis (1988). Iaşi: Polirom. Šarčević. Langage. In: Multilingua. In: Revista română de Drept Comunitar. La traduction juridique comporte deux obstacles majeurs : le premier regarde les différences dans le système judiciaire et le deuxième signale les différences dans le système linguistique. RÉZUMÉ LA TRIADE CONTENU/FORME/QUALITÉ DANS LA TRADUCTION DES TEXTES JURIDIQUES COMMUNAUTAIRES L’ auteur de cet article analyse les conditions considérées nécessaires pour la traduction des textes juridiques. Susan (1985). Stylistique comparée du français et de l’anglais. Paris: ESIT. Šarčević. p.

Some create elaborate family trees to the fourth generation. places. William Golding calls the hero of his book Pincher Martin Christopher. Parker has associations with land transformed into parkland. who was campy. which means “Christ bearer” and this is both ironic. 2005: 2). and a bringer of dreams. Benvolio suggests someone who is well-intentioned. giving his characters names that were puns. In Tender Is the Night. 1979: 105).Petru IAMANDI. or because it was well chosen and contributed to the novel’s effect? It has been argued that both Horace Benbow and Quentin Compson are shadows of William Faulkner himself. Campion. who dived from high to a low place in life (Madden 1988: 112). while Mercutio suggests a mercurial temperament. Some authors think of the name first.” Fitzgerald said. and the name suggests their character’s personality. and. luck and magic. Universitatea „Dunărea de Jos”. someone festive and quick-witted (from the Latin festinare). the barbarian. is finding the right names for his characters. In The Two Gentlemen of Verona. The name of Patrick White’s hero in The Tree of Man is Stan Parker. in view of Christopher’s character. Tess was originally called Sue but Thomas Hardy finally decided that Tess had the right ring. Sir Tony Belch suggests an earthly. Tommy Barban. saying something significant about human existence that will help the reader better understand himself and the world he lives in. as they make decisions about characters’ actions and reactions. which has important symbolic associations relevant to the book: Stan is the Old English word for stone. or Mercury messenger of the gods. and ideas to create a unique. The names of some of Shakespeare’s characters can also provide clues as to what they are like. In Tess of the D’Urbervilles. but with good reason. As Sherrilyn Kenyon (b. crude character. memorable if posssible. But all these authors have one thing in common: Characters have to be called something. but these two very different-looking and different-sounding names have two quite different effects on the reader in the contexts of Sanctuary and The Sound and the Fury. Malvolio hints at “evil wishing” (from the Latin male volente). in Romeo and Juliet. with the Garden of Eden. but it should invoke an instant image in the reader’s mind” (Kenyon. How they combine people. 1965. Albert McKisco sounds like “gasoline or butter. Galaţi ON CHARACTER NAMING For a book lover there is nothing more fascinating than the way in which authors write their stories. Sir Andrew Aguecheek sounds like a sickly faced person. apart from devising the plot. 243 . Dick Diver. In Twelfth Night. Some authors can’t even begin to write until their character has the exactly right name. Francis Scott Fitzgerald enjoyed. others seem to resent the necessity of naming and use the same names over and over in unrelated books. others change their minds several times times during the writing of the first draft. Memorable characters. his naval nickname is also interesting in that it illustrates Christopher’s character as a stealer – he takes what belongs to others. Do we like Holden Caulfield’s name only because A Catcher in the Rye deeply affected us. One of the hardest things an author has to do. and an indication of his function as Everyman/Prometheus. a trickster renowned for eloquence. fictional world. of course. events. particularly from his friend Nathaniel (“gift of God”) (Maybury. a bestselling and award-winning US author of both fiction and nonfiction) says: “A memorable character name will not only define the book and shape the story. Feste.

the false character is a “shapeshifter. Adam Bede. 2002: 125). They 244 . 2. Of course. innocent lover. but. Bullcalf and Feeble in King Henry Part 2.I. 1. Even in Shakespeare’s historical plays some characters are defined by their names. Featuring the protagonist in the title of a narrative has a long pedigree. whose name symbolizes the ideal lover. James Bond. Major guidelines. Pistol. conveys the character’s trademark arrogance. Doll Tearsheet. Keeping the character’s name consistent with his time period. interestingly enough. Kenyon. besides having its own unique harmony. for example. 1999: 127). when they have acquired a certain amount of fame. for example. However. that is varying the syllables between first and last names. Agamemnon. even non-varied names such a Ian Fleming’s James Bond can work effectively. the author could not have found a better name for her. Another sign of the way in which a character dominates attention in a story is the frequency of eponymous heroes and heroines. feel the need to share their experience with the newcomers. Tom Jones. or the Royal Slave (1678) (Abbott. 3. each author has his own naming technique (there is no such thing as a definite pattern) but. It goes back to the Greek tragedies (Oedipus the King. etc. Choosing a name in keeping with the character’s heritage and personality and/or trade. 2005: 3-7) that transcend genre. and on through the nineteenth century with Emma. Valentine. which is the first link that the reader will have to the story. David Copperfield. it was virtually unheard of to find European nobility named “common” names such as Sarah. the female character V. In Alexandre Dumas’ The Three Musketeers. Iago reminds one of St. In Othello. She refers to herself mostly as Vic. Humphrey Clinker. In medieval China an oft-retold oral tale was the seventhcentury Story of Mulian. quite a few of them. Iago de Compostella. she is extremely selective about who should use that name with her. unless it is a time travel and they are from the modern era. Shallow and Silence. Daniel Deronda. Eponymous heroes are less common in Asian narrative traditions. which fits her tough private investigator reputation. Medea). Capturing the persona.Shakespeare’s audience would probably recognize the significance of the names of the two gentlemen. Old Goriot. 4. that is capturing the character’s personality. which is a formal sounding of Victoria. The Sorrows of Young Werther. Jonathan Wright has a much more attractive ring to it than John Wright. bears the name of St. Making the name harmonious. young people who try their hand at writing fiction. Anna Karenina. but the great Japanese classic of the twelfth century is The Tale of Genji. Her last name points to her father’s Polish heritage. Readers will be thrown off if they find a Sherri or Brandy in a tenth-century Viking novel set in Scandinavia.” named after the deceitful Greek sea god who could change shape. Warshawski series (1982-2009). Jane Eyre. A few members of her family and friends sometimes call her Vickie. Eponymous characters. Molly. 5. Pamela. although in this case the charismatic secret agent usually introduces himself as “Bond. Madame Bovary. Lady de Winter is the cold and calculating villainess. to the beginnings of the novel in the seventeenth century with works like Aphra Behn’s Oroonoko. In Sara Paretsky’s V. Valentine. continues through the eighteenth century with novels like Robinson Crusoe. struggling hard for respectability. Cousin Bette. suggests ten major guidelines (Kenyon. Emma. Keeping the character’s social status in mind.” which.I. is sensitive about her name. Thérèse Raquin. known as “El Matamoro” (the Moor killer) (Gibson. Undoubtedly. Until recently. Rameau’s Nephew. the true. Tristram Shandy. the patron saint of lovers. Proteus.

If an author has a character that historically or culturally has to have a horrifically bad name. To stay historically accurate and yet give her characters names that would be evocative and sexy. Brian Stableford (b. What is important is that the reader can assume he knows how to pronounce them. Standard techniques for framing sets of alien names include the liberal use of apostrophes and the consistent use of unusual consonant formations. Sylvester. Avoiding the names of prominent people. she nicknamed every one of them: Scandal. while admitting that the success or failure of a piece of fiction rarely depends on the names of the characters.relied on the traditional names such as Elizabeth. 3. If the author is writing a Western and he has a hero named Giles de Givrey. and it can throw him off-stride if he is unsure how it should sound. Anne. it is easy to add an authentic note by picking a suitable name for him. an acclaimed American crime author). Keeping in mind the genre. In her best-selling Cynster series (2001-2009). he might be the child of French immigrants who came out west to start a new life and were then murdered by the bad guy. If one of the characters is a Latvian or a Turk. Lenghtly last names rather than short ones. 6. although it is sometimes possible for him to “run a double bluff by giving bizarre alien creatures bathetically familiar names” (Stableford. Researching the ethnic names. 7. that were recycled through their families. But if too many of the character names in a story are too interesting. a British science fiction and critic) recommends that he should use slightly unusual names. etc. since a substantial number of first names started out as surnames. This does not mean names have to be of the sort that every reader will pronounce identically. If the author uses known-world settings. Avoiding twisting the reader’s tongue. the more exotic their names should be. 10. 9. does stress the fact that character names influence an editor’s buying or rejecting the story. readers will get confused. A good encyclopedia comes in handy. who uses nicknames to add an additional layer to her characters. Using nicknames. Avoiding confusion. all the men have traditional English noble names such as Rupert. He may not say it out loud but he will certainly be hearing it in his head. Varying the names of the characters. etc. Lawrence Block (b. authors should not people the same chapter or a crowd scene with Carl and Cal and Carol and Carolyn. or Smathers and Smithers and Dithers and Mather. Avoiding the names others have made famous. Harry. The reader should be able to pronounce everything he reads. An author should not get stuck on a letter or a rhythm. If he uses names that sound or look alike. Or using surnames as first names. 1948. 1997: 125). Although duplication occurs in real life. he should use a nickname for him. Demon. Here are his own major guidelines (Block. Devil. In the case of Giles de Givrey. if the story is meant to be humorous. Character naming in science fiction and fantasy. Explaining the name if it breaks the rules. it will most likely not ring true to the readers. 245 . which are not at all romantic. 5. plausibility is certainly sacrificed. 2005: 146-159): 1. Picking interesting names. 8.. Victoria. One of the best examples is Stephanie Laurens. 1938. Of course. The more exotic his characters are. then the characters’ names can be as outlandish as the author can make them. and uncommon names rather than common ones would do the trick. 2. 4.

J. In Suzanne Brockmann’s The Unsung Hero (2000). by Robert Browning. Dr. producing a ready-made set of exotic names. it was Randall Flagg. it also means having the correct use of titles as well as the names of residences.R. one that she is unaware of. Kelly Ashton. street-smart killer. readers do like to see traditional names of that time period. his family calls him Tony. Johanna Lindsey keeps her readers and characters rooted in the tumultuous Regency period with her Malory series (1985-2010). The constant use does not only intrigue the reader. for example. as in the case with Margaret Weis and Tracy Hickman’s Death Gate Cycle series (1990-1995). just as her name suggests. and formal. a name tied to power. The name gives the character historical complexity as well as meaning for the reader. Character naming in horror. polite. has a name that instantly evokes malevolence. his characters’ names may have no direct reference to Earth or civilizations. status. is a rather handsome rake.R. When King meshes these two personalities into one and forces them to take on each other’s attributes. summon images of solidity and strength. Horror. but the implication instantly frightens. The main antagonist in the series is a magician named Xar. The four worlds they use are Arianus (air). who is a jokester and charmer. spunky woman who is also intelligent and proud of it. In contemporary romance.) as the resident evil. Detta Walker. the result is Susannah Dean. have lyrical names such as Agah’ran and Rees’ahn. A further advantage of this strategy is that names borrowed from mythology are already packed full of useful symbolic implication. Stephen King names his lead character Roland of Gilead. Limbeck and Jarre. While reading the names of these worlds. Pryan (fire). One of the evil magicians. invoking the image of refined beauty and 246 . Society knows him as Lord Anthony. Her alter ego. and Chelestra (water). and the reader instantly knows that the persona Tony portrays to society is nothing like the real man. helped him give immense narrative authority to the hypothetical languages of Middle-Earth. the first book of his epic Dark Tower series (1982-2004). When first introduced to the heroine. No hard. Character naming in romance. which. is a genre where one can let his mind run wild. One thing that King has brought through several of his works from The Stand (1978) to The Eyes of the Dragon (1987) to the Dark Tower series is the consistent use of the same letters (R. certainly. the reader gets a sense of what they are comprised of. Abarrach (stone). and in the Dark Tower series it was Richard Fannin. Another character in the Dark Tower series shows us the differing personalities that names portray. is a tough. niece to the Malorys. and fear. The elves. mean. which reflected the owner. When an author creates an entirely new world. Childe Roland. It is not just a matter of utilizing names that the reader will believe were common in the early nineteenth century. In The Gunslinger.F. again. Another character is Regina Ashton. Yet. Navy SEAL Lieutenant Tom Paoletti’s name instantly brings to mind strength and dependability. is King’s ultimate goal. in The Eyes of the Dragon. With historical romance.One particularly useful resource for names is mythology. giving images of darkness and maliciousness. In The Stand it was Randall Flagg. based on a poem. One of the characters in the Malory series. formal and kind as well as tough and street-smart. Odetta is rich. for example. Odetta Holmes is a woman with a dual personality. the reader will picture a vibrant. Many fantasies are directly based in ancient mythology which can be thoroughly researched. Most people call her Regina. much like in science fiction and fantasy. the author can take many liberties since the names do not need to be historically accurate. Sinistrad. Anthony. Tolkien’s interest in Old English. The dwarves’ names. fast rules exist for naming a romance character.

E. Conclusion. the Sacketts. and Doc Hollida . to Renaissance England in the space of a few pages. Griffin uses names that were common in high society at the time. Lindsey captures the heroine in each of the names. Some readers prefer the more common names. tenacity. of which she is. however. Agatha Christie captured the genre with her Belgian detective. Character naming in thrillers.D. However. and to read that name invokes an image of a man with more strength and integrity than a normal person has. The minute he chooses a name. the trend seems to be for short average names such as Tom Clancy’s Jack Ryan (from The Hunt for Red October. And as we read through the story we find that Regina is indeed all those things and more. It was the perfect fit for the brilliant sleuth. which give the reader an immediate sense of sensuality and sexual prowess. Hercule Poirot. everyday people can experience erotic adventures. and extreme cleverness. Robb’s Eve Dallas (In Death series. national. Meg Cabot has also captured teens and young girls across the US with her Princess Diaries series (2000-2009) and heroine Mia Thermopolis. 1995-2009). Rowling has immortalized the name Harry — a boy who starts out average but then turns out to be special. to the Teeth of the Tiger. The erotica genre has no rules. from western to horror to romance to erotica. even racial baggage. Louis L’Amour defined the genre with his unforgettable pioneer family. one of her uncles calls her Reggie. As Nancy Kress says. and we get an additional picture of the character. this one of a strong-willed and levelheaded woman. such as Brandon and Cindy.elegance. Again. “There is power in 247 .and readers of western fiction have come to expect their characters to have names along those lines. perseverance. Military writers are careful to assign their characters names that are also geographically and culturally correct. Billy the Kid. One of the premiere writers of westerns. as most of his characters were not only successful military men but also wealthy and prominent in society. like Delilah or Eve. Paranormal is a genre that can take a reader from modern day Houston. In the case of W. strong names are the norm. Hercule is a French form of Hercules. The Old West was filled with such hard names as Wyatt Earp. J. Since paranormal can encompass any and all genres. he brings to the character a load of ethnic.K. The name Amelia certainly suits the brainiac Egyptologist as no other name could. the names are specific to the World War II time period. Character naming in war fiction. Character naming in erotica. and Slade or Tristan. Another example is Elizabeth Peters and her Amelia Peabody series (1975-2006). it brings its own special restrictions. Sherlock Holmes and his famous sidekick Dr. Watson and nemesis Moriarty are three characters created by Sir Arthur Conan Doyle. In the case of the protagonists. Readers seem to expect something catchy and smart. giving rise to the idea that average. The first teen books that usually come to mind are the Harry Potter series (1997-2007). It allows the author many degrees of leniency as far as names go. What names to use is a decision an author has to make every time he sits down to write a piece of fiction. Character naming in paranormal fiction. Character naming in teen fiction. Others like names that have great sex appeal. The mere mention of these characters’ names invokes the image of high intellect. the rules of the specific genres accessed should be observed. 2003) or J. Character naming in mysteries. 1984. Griffin’s Corps series (1986-2004). Yet another uncle calls her Reagan. With her spellbinding books. Texas. instantly making the reader picture an imp of a girl getting into all sorts of trouble without thought to consequences. Rules of both contemporary and historical fiction apply. Character naming in westerns.B. Teens want to read about people their own age.

qui aide le lecteur à se comprendre mieux et à mieux comprendre le monde où il vit. Telling Lies for Fun & Profit. Card. Mots clés : personnage. London: B. Pour un écrivain. Sherrilyn (2005). Characters and Viewpoint. littérature fantastique. Kenyon. Cambridge: Cambridge University Press. aident le lecteur à poursuivre l’action sans difficulté. Besides their effect on the characters themselves. nationales. les lieux. celui-ci se charge de significations ethniques. Cambridge: Cambridge University Press. A Handbook for Writers. nom. Writing Fantasy & Science Fiction. Brian (1997). Nancy (1998). H. A part leur effet sur les personnages. Teaching Shakespeare. Cincinnati: F+W Publications. il n’y a pas de formule unique. New York: Nal Penguin Inc. Dynamic Characters. The Cambridge Introduction to Narrative. les noms. Stableford. Revising Fiction. That is why it is always helpful to give characters memorable – and very different – names. David (1988). mais ceux qui jouissent d’un certain prestige éprouvent le besoin de partager leur expérience aux jeunes qui tentent de se forger une carrière littéraire. les aventures et les idées pour faire surgir un monde inouï. s’ils sont bien choisis. 248 . REFERENCES Abbott. éponyme. Orson Scott (1988). chaque écrivain a sa technique de baptiser les personnages. parfois même raciales.names” (Kress. Cincinnati: F+W Publications. Maybury. London: Hodder Headline Plc. Inc. surtout dans la littérature commerciale. 1988: 41). il n’y a rien de plus fascinant que la manière dont les écrivains conçoivent leurs histoires. combinent les personnages. Rex (1999). New York: Arbor House. Certes. Kress. Writers’ Workshop. 1998: 23). Batsford Ltd. Techniques in Creative Writing. Block. 2nd edition. A Manual for Fiction Writers. Madden. Barry (1979). It’s the label that stands for everything you’ve done and everything you are” (Card. the names of the characters are also the label the reader uses to help keep the characters straight. Lawrence (1981). plein de sens pour l’existence humaine. Inc. Gibson. Inc. After all. science-fiction. mémorables.T. Cincinnati: F+W Publications. RÉSUMÉ COMMENT L'ECRIVAIN CHOSIT-IL LE NOMS DE SES PERSONNAGES ? Pour ceux qui aiment lire. Au moment où ils choisissent un nom. Porter (2002). The Writer’s Digest Character Naming Sourcebook. l’une des options les plus difficiles est le choix des noms des personnages. “a name is part of who a person is.

Un discours est ou n’est pas littéraire. Ainsi. scientifique). Ce caractérisème. avec toutes les altérations lexicales qui en découlent. c’est-à-dire du caractère de littérarité d’un texte donné. et Molinié précise qu’elle est à la recherche d’un caractérisème. le style peut difficilement s’appréhender autrement que comme objet d’étude de la stylistique. Elle prend en compte les études de style consacrées à un auteur particulier. n’est lié ni à la nécessité syntaxique. par exemple. La littérarité singulière s’intéresse. celle qui permet de distinguer un discours littéraire d’un discours informatif (technique. un sonnet classique suscite des horizons d’attente spécifiques. qu’il nomme aussi stylème. C’est un caractérisème de littérarité. Comment donc un tel lexique. écrit Georges Molinié. Le stylème est envisagé en rapport avec la notion de code qui est elle-même la constitution d’une régularité langagière. En rupture avec ces horizons d’attente. il pourra être perçu comme étant le fait de personnes déscolarisées ou peu instruites. et Molinié définit trois types de littérarité. Dans le cas du français qui nous intéresse. Côte d’Ivoire ANALYSE STYLISTIQUE DU LEXIQUE POPULAIRE DANS LES QUATRAINS DU DEGOUT DE BOTTEY ZADI ZAOUROU Introduction L’approche stylistique élaborée et proposée par Molinié a pour objet d’étude le texte littéraire. administratif. La littérarité générale est. QUELQUES CONSIDERATIONS RELATIVES A LA THEORIE STYLISTIQUE DE MOLINIE 1. aux productions littéraires individuelles. d’emprunts lexicaux et de néologismes. Toutes les marques de littérarité ne sont perceptibles qu’à réception car c’est le lecteur qui mesure le degré de littérarité et qui atteste du statut littéraire d’une œuvre. I. Notre étude porte sur le lexique populaire puisé à l’œuvre poétique Les quatrains du dégoût de Zadi Zaourou.Fulbert Loukou KOFFI Université de Bouaké. en revanche. Ce statut littéraire est aussi appelé stylème. écrit-il. Il se présente comme un cocktail plus ou moins réussi de lexies du français. Cette régularité langagière est décelable à partir des habitudes de chaque pratique littéraire. L’analyse stylistique porte essentiellement sur le discours littéraire. quant à elle.Généralités L’objet de la stylistique. Le lexique populaire pourrait lui-même se définir comme le lexique relevant d’un bas niveau de langue. les faits de contremarquage produisent des déceptions d’attente. Les traits formels qu’il développe mobilisent cinq postes d’analyse au nombre desquels figure l’analyse lexicale. Mais Molinié souligne les limites de cette dernière classe car une étude isolée sur l’œuvre d’un auteur ne pourrait aider à mettre en évidence des traits esthétiques significatifs. n’est pas d’abord le style. qui relève d’un niveau inférieur. La littérarité générique concerne les genres littéraires. à vocation généralement élitiste ? Nous répondrons à cette question en exploitant les grilles heuristiques définies par Molinié. La stylistique vise ainsi à caractériser le discours littéraire comme tel. mais contraintes de se servir de cette langue comme moyen de communication sociale[1]. etc. libéré des exigences de la langue normative. même si. 249 . C’est par elle que s’établit la distinction entre un roman et une pièce de théâtre. ni à la complétude sémantico-informative dans l’énoncé. contrairement à ce qu’on pourrait spontanément penser. entre une épopée et un poème lyrique. C’est le cas d’un ordre prosaïque de mots dans un sonnet de la fin du XIXè siècle. peut-il concourir à la littérarité d’une œuvre poétique.

etc. s’organise autour des deux composantes du signe linguistique que sont le signifiant et le signifié. Quant à la volumétrie ou volume de la lexie. de l’anaphore. Et montant à Versailles aux carrosses du roi . Cette littérarité est perceptible à travers des faits de marquage et de contremarquage. le système connotatif.Application de la théorie la théorie stylistique de Molinié à l’analyse du lexique populaire Appliquer la théorie stylistique de Molinié à l’analyse du lexique populaire. en effet. Le choix des lexies relève. nobles. Les autres. Habitant les patois . L’analyse lexicale. C’est le cas de l’allitération. la violation. Comment peut-on alors percevoir les faits de marquage et de contremarquage dans l’usage du lexique populaire en usage dans notre texte de référence ? A une telle question. les Jocastes Les Méropes. d’une syllabe. L’analyse stylistique du signifié porte sur les cinq grilles heuristiques que sont le système sémique. notamment le choix des mots. Déjà au XIXè siècle. d’une lexie ou d’un syntagme. et qui peut faire varier sa portée de sens. d’ordre. le lexique.[1] 250 . Et la surabondance de caractérisèmes de littérarité donne lieu à la surcaractérisation. Le marquage ressortit à une régularité langagière. le moyen heuristique le plus efficace pour déceler les marques de l’identité et de la variation. L’analyse stylistique du signifiant porte sur la mélodie et la volumétrie. Les principales structurations prévisibles de la répétition peuvent se ramener ici à l’itération d’un phonème. Mais le phénomène le plus intéressant pour le stylisticien est le contremarquage. hantant les Phèdres. d’indignation. quelques uns aux galères Dans l’argot . c’est surtout montrer en quoi ce lexique est porteur de littérarité. Molinié définit cinq postes d’analyse : l’analyse lexicale. dévoués à tous les genres bas. la déception. à son tour. elle se rapporte à la variation des oppositions de volume. L’intérêt du contremarquage réside dans le fait que ce n’est pas le semblable qui est remarquable mais la rupture. détermine le niveau de langue. drôles patibulaires. etc. Celui-ci se manifeste par des déceptions d’attente par rapport à des habitudes de telle ou telle pratique littéraire. La mélodie concerne l’intonation selon laquelle on prononce l’unité. en effet. exposée dans Eléments de stylistique française[1]. les relations sémantiques. d’un style particulier qui. ayant le décorum pour loi. de l’assonance. le changement – la différence. Molinié répond que jusqu’au milieu du XXè siècle. en ce qui le concerne. d’enthousiasme. La répétition est. vivaient parqués en castes Les uns. L’analyse lexicale du signifiant présente en général très peu d’intérêt pour un texte écrit dans la mesure où celui-ci met rarement l’accent sur la forme sonore des lexies. le système énonciatif. Et le niveau. détermine le genre littéraire. de surprise. L’intonation peut ainsi conférer au mot un effet de prière. la caractérisation. tas de gueux. le manque ou l’ajout. cette analyse peut s’avérer intéressante en rapport avec certains procédés rhétoriques qui opèrent sur la tranche acoustique du signe. Mais cette conception du fait littéraire n’a guère prospéré au-delà de cette époque. 2. était considéré comme l’une des composantes fondamentales du style en rhétorique. Hugo dénonçait cette ségrégation lexicale en ces termes : Les mots bien ou mal nés. les réseaux lexicaux et les isotopies. le système figuré et la phrase. Il peut également y avoir itération d’un contenu.Pour mettre en pratique sa théorie. Toutefois. Il permet de mesurer la matérialité des relations dialectiques entre l’identité et la variation.

notamment dans le livre I. Dans cette œuvre poétique de Zadi Zaourou.ANALYSE STYLISTIQUE DU LEXIQUE POPULAIRE DANS LES QUATRAINS DU DEGOÛT Cette analyse sera menée autour des deux faces du signe linguistique : le signifiant et le signifié.Il ressort donc de cet extrait que la fausse querelle entre mots dits poétiques et mots non poétiques est sans intérêt majeur pour Hugo. une association estudiantine. composition ou emprunt. On en arrive alors à un surmarquage. Les néologismes par paronymie Les néologismes sont des mots nouvellement introduits dans la langue. Dans ces cas. C’est en usant d’un procédé similaire qu’il obtient encore les lexies démon-cratie (p. Cette modification de la tranche acoustique s’accompagne aussi d’une modification du contenu car la lexie vessie obtenue ne désigne plus le réservoir musculo-membraneux dans lequel s’accumule l’urine mais ironiquement. 177) respectivement à partir des lexies démocratie pour la 251 . des lexies relevant des niveaux soutenu et familier. Le poète passe ainsi de la lexie FESCI [fesi] à la lexie vessie [vesi] en jouant subtilement sur les oppositions de traits articulatoires sourd/sonore des phonèmes /f/ et /v/. Dans l’œuvre de Zadi. Le contremarquage se manifeste. (p. lui.[2] Il exclut le plus souvent le niveau de langue populaire et accorde le primat au niveau soutenu. A quoi il faudra ajouter le phénomène de l’alternance codique qui fait s’entremêler. tient sa spécificité des emprunts lexicaux aux langues ivoiriennes. on notera que le marquage est perceptible à travers la forte récurrence du lexique populaire. II. C’est exactement selon le même procédé que le poète passe de la lexie idéologie à son paronyme idiot-logis. Cet horizon d’attente lié aux caractéristiques généralement reconnues au texte poétique se trouve déçu par l’interférence d’un niveau de langue inattendu. La création de néologisme se fait surtout au moyen de la paronymie. à une surcaractérisation. l’œuvre Les Quatrains du dégoût. dans le livre I notamment. A l’inverse. Mais les néologismes peuvent être d’emploi ou de sens lorsque des mots qui existent déjà dans la langue sont employés avec des sens nouveaux. 92). Nous l’aborderons en trois points : les néologismes par paronymie et les emprunts lexicaux de type onomatopéique. Analyse du signifiant L’analyse du signifiant ne manque pas d’intérêt dans cette œuvre poétique. à l’intérieur d’un même texte. En effet.-1. 1. Ces mots nouveaux sont soit créés. les deux types de néologisme coexistent. soit obtenus par déformation. Nous exploiterons tous ces faits langagiers à partir des grilles heuristiques de l’analyse lexicale. DéMONcratise et Dé-mon-cratise (p. dérivation. Cette déception d’attente se constate aussi dans la rupture entre les premières œuvres poétiques du poète Zadi Zaourou et la présente œuvre. 1. au langage de la rue et au néologisme. le genre poétique a été souvent perçu comme le lieu de l’excellence dans le domaine du langage. Les premières œuvres[3] se signalent par un niveau de langue soutenu avec en plus un encodage symbolique très complexe qui a d’ailleurs valu à celles-ci une véritable publicité d’hermétisme[4] de la part d’un lectorat de niveau moyen. 98) La première lexie connaît non seulement une modification au niveau de ses phonèmes (é devient i) mais aussi une fragmentation qui fait du paronyme une lexie composée. par des déceptions d’attente par rapport aux habitudes de la pratique poétique. Le poète signale lui-même en note infrapaginale qu’il s’agit d’une perversion du terme idéologie. on parle de néologisme de forme. voire des lexies nouchi (argot ivoirien).

l’analyse du signifié portera sur deux grands points : les niveaux de langue et les champs lexicaux dérivationnels. les niveaux de langue obéissent à une hiérarchisation en trois niveaux allant du niveau familier au niveau soutenu en passant par le niveau 252 . 63) En somme. il en emprunte aux autres langues. Cette interjection est proférée à la suite ou avant une série de noms évoquant des révolutionnaires ou anarchistes : Kropotkine. Et quand il ne crée pas de mots nouveaux. 19). toutes deux construites à partir de la lexie pied-bot. traduire. De façon générale. 198). viivi (p. en évoquant la barbarie et la violence. ça les revigore : vi ! (p. l’usage du néologisme par paronymie repose sur la figure de l’ironie.Les niveaux de langue Traditionnellement. dans Les quatrains du dégoût. portent essentiellement sur les onomatopées comme vi. Le poète passe d’une lexie à son paronyme pour révéler la réalité que suggère celui-ci dans son esprit. La lexie Dé-mon-cratie subit. Mais l’intérêt accordé au signifiant est loin d’occulter l’importance du signifié. plic ploc (p. dues aux longueurs inégales des deux pieds. à l’exception de plic ploc qui émane du français. disions-nous. dans ce contexte. Les emprunts lexicaux de type onomatopéique Les emprunts lexicaux. 64) et l’interjection pouaaaah (p. comme on peut s’en rendre compte dans ce vers : Vi ! vi ! viiivi ! Le sang qui gicle. la paronymie se double d’un procédé de mise en relief. Notons. laquelle rétraction est souvent associée à des malformations osseuses. un morcellement syllabique au niveau de la racine lexicale démon déjà déformée. l’on peut retenir que l’analyse du signifiant met en évidence une grande variété de faits stylistique.Analyse du signifié Dans notre étude. Guevara et Ben Laden. La lexie démon-cratie.première et démocratise pour les deux autres. une emphase. 2. Mais l’usage de la lexie pied-bot dans le quatrain est le signe que cette onomatopée a un fondement métaphorique. elle. C’est le signe que le discours qui a cours ici emprunte en grande partie à la langue orale certaines de ses composantes. A partir de leur contexte d’emploi. le désaveu du poète par rapport au combat de ces prétendus révolutionnaires. pour terminer. Voline. Max Stirner. en effet. laquelle devient alors démon. est obtenue par perversion de la racine lexicale demos (peuple). quant à elle. L’onomatopée plic ploc renvoie aux sons émis par les plongées et émergences répétées du nommé Otto-beau-pied (p. pour la plupart. Elle pourrait. Proudhon. Ces lexies sont. Mais la métaphore peut dépasser le seul cadre de la démarche physique et suggérer les disparitions et apparitions répétées d’un individu marqué par la duplicité. un pied difforme par rétraction de tendons et de ligaments. 19) L’interjection pouaaaah marque. Cette fragmentation peut s’expliquer par une volonté de mise en relief. 2-1. Bakhounine. La démarche d’une personne ayant un pied-bot est ainsi faite de montées et descentes. Dans les deux autres lexies. l’on peut dire que vi et viivi reproduisent la forme sonore des agitations et balancements vifs des machettes. que la perversion de la racine lexicale (de demos en démon) pourrait être la juste traduction des travers de la pratique démocratique dans certains Etats africains. qui se présente désormais sous la forme d’une lexie composée. le dépit. Ces agitations féroces. Le nom Otto-beau-pied est donc une ironie doublée d’une paronymie. 64). empruntées aux langues ivoiriennes. C’est d’ailleurs ce que confirment les deux premiers vers du quatrain précédent : Son corps était la réplique de son âme Pied-bot du corps et pied-bot de l’âme (p. Le pied-bot est. La lexie déMONcratise opère ainsi un marquage au niveau de la syllabe MON par l’usage impertinent de la majuscule. affectent cette onomatopée d’une affectivité dysphorique.

) . parapluie atomique (p. 2-1-1. une sous-catégorie : le niveau populaire. est donc évidente : il faut éviter la complaisance dans l’éducation des enfants. relâché. Le lexique de l’argot ivoirien regroupe les lexies suivantes : Erreur de Gawa (p. 14)... 152). le bété. Cathérine Fromilhague et Anne Sancier-Château proposent la quadripartition suivante : populaire. des souscatégories . quant à lui. lui. nous nous intéresserons en particulier au lexique nouchi (sociolecte ivoirien de type argotique) et au lexique familier. qui signifie nigaud ou naïf.courant. Il résulte. 14) La gravité de l’erreur relève ici de l’imprudence et même de la complaisance de l’adulte qui. braiser. Par ailleurs. Ainsi. certaines sont des néologismes de forme ou néologismes lexicaux. familier renvoie à un type particulier de situation d’énonciation. est une création des milieux déscolarisés des grands centres urbains (Abidjan en particulier) et s’affiche comme une volonté de combler les lacunes des usagers concernés par rapport au français comme langue d’échange. Au nombre de ces lexies. les emprunts lexicaux et le lexique familier.. des langues nationales et de néologismes. braise (p. bas-humble. C’est dire que le nouchi est un mixte de néologisme et de lexies de langues naturelles (le français et les langues ivoiriennes notamment). le baoulé. Le syntagme Erreur de Gawa combine. moyenmédiocre. à l’intérieur de chaque niveau. non marqué et soutenu ou littéraire. il se combine plus aisément à ces sociolectes dans une situation d’énonciation donnée.[6] Le niveau populaire est donc un sociolecte. c’est ainsi que Molinié procède à une stratification plus avancée de ces niveaux de langue donnant les niveaux suivants : populaire. S’il est vrai que le niveau familier ne se confond pas au nouchi. Bien que proches l’un de l’autre. libérer en zouglou (p. populaire marque une appartenance sociale et même géographique (. notamment le malinké. familier. à ses origines. l’absence d’article dans ce 253 . le zouglou (p. la lexie Erreur qui relève du lexique français et Gawa qui est une pure invention ivoirienne. Le niveau familier présente. Les différents points qui feront l’objet de notre analyse sont : le lexique de l’argot ivoirien ou nouchi. familier. de l’effort des masses déscolarisées de s’approprier l’outil d’insertion sociale que représente le français. et donc de ce titre. malencontreusement. La dimension pragmatique du poème.[5] Pour leur part. Notre étude portant sur le lexique populaire. C’est le cas de la lexie Gawa dans le syntagme Erreur de Gawa et de zouglou dans la locution verbale libérer en zouglou. Elles sont le fait d’une pure création des milieux populaires ivoiriens. 28). et des langues nationales. élevée. Dans le quatrain qui porte ce titre.. né de la rencontre du français en tant que langue en vigueur dans les échanges sociaux. Il est donc le résultat d’un assemblage de lexies du français. La lexie Gawa.Le lexique de l’argot ivoirien (ou nouchi) Le nouchi est un sociolecte ivoirien des grandes agglomérations. le poète fait allusion à une erreur fatale dans les relations adulteenfant : Dis et redis à l’enfant qu’il est beau très beau Dis-le-lui au lever du jour chaque jour Et pour sûr au coucher du jour un d’ces jours Tu le surprendras courtisant ta mère (p. les deux niveaux se distinguent très souvent. 16). 20).[5] Cette organisation considère le niveau courant comme un niveau non marqué (ou neutre). celui de la conversation. éveille les sens libidinaux de l’enfant en croyant lui faire des éloges. Cette tripartition semble regrouper. sublime.

Dans le poème où il est évoqué. camarade ou pôte. 114). Les autres lexies sont des néologismes sémantiques. D’ailleurs. certains d’entre eux auraient entendu leurs chefs militaires s’exclamer en ces termes : La partie a été sanglante ! Cette exclamation. la surprise. braise (p. L’auteur indique bien en note de bas de page qu’il emprunte cette lexie au titre d’une émission humoristique de la télévision ivoirienne. les étudiants ivoiriens membres de la FESCI[9] ont créé le néologisme braiser qui signifie pour eux ôter la vie à quelqu’un en le brûlant vif. 91) et Bramôgô (p. attendant de lui une réponse hilarante. La lexie Bramôgô signifie. Trois lexies retiendront notre attention à ce niveau : Kokobliko (p. les adversaires syndicaux qui rôdent dans les cités. pour n’être pas noble. ce nom désigne un curieux bébé vessiste. considérée comme une élite dans le domaine intellectuel. Mais la crise socio-économique et politique n’a-t-elle pas eu d’impact fâcheux dans les milieux intellectuel ? En outre. Il est peut-être étonnant de remarquer que cette locution argotique est le fait de la jeunesse estudiantine. ces syntagmes révèlent des cas d’alternance codique. ne demeure pas moins plaisante et originale. symbole de l’intelligence discrète. maladroitement reprise. généralement un naïf. C’est ce que confirme cet extrait : Dans les cités que gère la Vessie On braise de tout et même du prof (p. 20) et Papa (p. Au cours des deux guerres mondiales qui ont vu la participation des soldats africains. 118). la violence qui s’était instaurée dans ce milieu avait amené les étudiants membres de ce syndicat à éliminer par holocauste. le génie du poète aura consisté à donner un ancrage lexical au langage poétique. La lexie Kokobliko. la locution verbale libérer en zouglou est le résultat de l’association du verbe libérer relevant du français et de la lexie zouglou. 28) Quoiqu’il en soit. caractérisé par une croissance et une indiscipline précoces. désigne un insecte mythique. En effet. 20) En somme.[7] Cette locution. aurait donné Patissankana. création des milieux estudiantins de Côte d’Ivoire et découlant probablement d’une déformation de la lexie anglaise school. Elle pourrait être la déformation du français partie sanglante. de la langue malinké. de reproduire l’atmosphère de cette émission dans laquelle le journaliste pose une question surprise à un passant quelconque. 16). Patissankana (p. en ce qui la concerne. 2-1-2. Les lexies braiser et braise sont créées au moyen d’une métaphore. genre musical reposant sur très peu de recherche au niveau de l’orchestration musicale. Patissankana est une interjection malinké qui marque l’étonnement. Il s’agit des lexies braiser (p. consistant précisément en l’introduction de nouveaux sens. Il aura réussi à défaire la poésie de son manteau élitiste pour la revêtir d’un vêtement populaire qui. signifie danser le zouglou[8]. Les lexies Patissankana et Bramôgô émanent. cette locution est l’objet d’un traitement ironique dans la mesure où le poète fait du zouglou. C’est 254 . n’est-ce pas en situation de crise qu’éclot la création artistique ? L’étude sociologique du nouchi devrait permettre de le comprendre. elles. De la même façon. 35). issue de la langue bété et de plusieurs autres langues du centre-ouest de la Côte d’Ivoire.syntagme est le signe d’un mode d’expression qui s’émancipe des contraintes de la langue française. Il tente. vulgarisée par les artistes du genre musical zouglou.Les emprunts lexicaux L’une des caractéristiques majeures du langage populaire réside dans l’emprunt lexical. dans le poème qui porte ce titre. La plupart des emprunts proviennent du malinké[10] mais il en existe qui sont issus d’autres langues ivoiriennes. S’inspirant du mode de cuisson des aliments à la braise. un produit de labos (p.

La lexie vieux est le résultat d’un dérivation impropre. Cette métaphore. La dérivation régressive peut parfois évoluer jusqu’à la troncation comme lorsque la lexie vélocipède devient vélo. a pour effet de dévaluer l’enseignant en même temps qu’elle met en évidence la dégradation des valeurs morales dans le milieu de référence. des cas de dérivations propres. L’adjonction de l’adjectif possessif mon à cette lexie fait passer celle-ci de la classe des adjectifs à la classe des noms. 23). Mais nous centrerons notre analyse sur les champs lexicaux dérivationnels qui sont construits à partir des dérivations propres et impropres. Mais dans ce contexte énonciatif relative à un dialogue entre un enseignant et son étudiant.Le lexique familier Le lexique familier est mis en évidence par les lexies mon vieux (p. notamment les champs lexicaux dérivationnels. dans le langage populaire. D’ailleurs. labos. les champs lexicaux relèvent des réseaux lexicaux. à partir d’une réduplication de la première syllabe du verbe familier pisser. la combinaison avec des lexies du français favorise le phénomène d’alternance codique d’un intérêt capital pour le stylisticien.La dérivation régressive La dérivation régressive s’obtient par suppression d’un ou des affixes pour donner une base lexicale. 2-1-3. elle subit une modification au niveau sémantique. on notera 255 . 28) et clandos (p. Elle ne désigne plus une personne âgée mais marque plutôt un ton familier. 21). Par ailleurs. Ces cas s’organisent en deux points : la dérivation régressive et la dérivation progressive. pipi (p. elle. 118). ça se tranche mon vieux ! (p. 19). 118 On notera surtout que le recours aux emprunts lexicaux a pour but et pour effet de restituer le sens intuitif des lexies avec toutes les émotions dont elles sont porteuses. flic (p. De plus. Mais l’analyse du signifié prend aussi en compte les champs lexicaux. Retenons. Flic et gars désignent respectivement. l’agent de police et le jeune homme. l’on peut passer du verbe crier à son dérivé régressif cri en supprimant le suffixe er marquant l’infinitif. une telle lexie proférée relève du niveau grossier. cinématographie devient cinéma. Notre corpus comporte. pour l’essentiel. elle est le fait d’une métaphore dévalorisante : Le Maître : Qu’est-ce qu’un prof ? L’Etudiant : Une goutte du pipi de ma vessie. d’emprunts aux langues ivoiriennes et de lexies familières. criminos (p. C’est d’ailleurs ce qui explique le niveau très familier du poème : C’est nous les gars du pays (…) On s’en fout ! on s’en fout ! on s’en fout ! Hé ! p. 178). Ainsi. 19) La lexie pipi se construit. Dans ce corpus limité. Une oreille un doigt un nez.Les champs lexicaux dérivationnels Comme les niveaux de langue. 22) et les gars (p. 2-2.un terme généralement utilisé pour désigner un ami de bande il met l’accent sur l’extrême familiarité des relations entre les interlocuteurs. Elle relève du vocabulaire enfantin. en ce qui concerne le lexique populaire. puis ciné. que celui-ci est un cocktail d’argot ivoirien. qui assimile le métaphorisé prof au métaphorisant pipi. C’est précisément ce procédé qui a cours dans Les quatrains du dégoût avec lexies prof. amphi (p. 2-2-1. Ils se scindent en outre en champs lexicaux dérivationnels et en champs lexicaux notionnels.

Le niveau populaire. Cette importance accordée au signifiant est le signe d’une société qui privilégie les apparences et qui ne fonde le sens et la valeur des lexies que sur leur aspect sonore. elle se construit par ajout d’un affixe à une base lexicale relevant du français. Les niveaux de langue. Ces cas d’apocopes traduisent à la fois le désir d’économie et celui de snobisme. Les dernières syllabes s’effacent au profit des premières qui ne sont pourtant pas des bases lexicales autonomes. du dégoût. Conclusion Au total. vessiniens ((p. C’est le cas des lexies machettier et cagoulier (p. Retenons. 20) en s’appuyant sur la racine vessie.[12] NOTES [1] Cela était surtout vrai pour le Nouchi à son origine. On retiendra donc que l’étude des champs lexicaux dérivationnels révèle la grande liberté que le poète. Elle présente deux cas dans cette œuvre poétique. C’est par ce procédé que le poète obtient vessistes. elle résulte de la combinaison d’un néologisme comme base lexicale et d’un suffixe. Ainsi. à la fois. prend par rapport à la norme lexicale. La lexie amphi présente un cas bien particulier dans la mesure où la base lexicale théâtre disparaît au profit du préfixe amphi. 2-2-2. machettier désigne celui qui utilise ou manie la machette (à des fins destructrices) et cagoulier celui qui se revêt la tête d’une cagoule. les emprunts lexicaux de type onomatopéique et les cas de métaplasme. Au niveau de la lexie criminos. Les lexies profs. quoique relégué au rang subalterne dans les études du langage. D’une part. Cet usage réussi permet de déduire que la langue poétique ne repose pas uniquement sur le niveau soutenu. les champs lexicaux et le système connotatif. par exemple.La dérivation progressive La dérivation progressive se construit par ajout d’un affixe à la base lexicale. une valeur ironique et une visée satirique. 15) et vessinie (p. Il a également su puiser une œuvre d’art au cœur du malaise. elle-même résultat d’une déformation du sigle FESCI. l’analyse stylistique du lexique populaire a mis en évidence le traitement spécifique du signifiant d’une part. Ces suffixes confèrent aux lexies obtenues le sens d’utilisateurs. eux. que la dérivation régressive et la troncation se justifient par la loi du moindre effort car la tendance est plus à l’économie qu’à la quête de la terminologie savante. c’est plutôt le suffixe logie qui s’efface pour laisser place à la racine lexicale.[11] Au niveau du signifié. Ces différents procédés consistent en une altération de la forme acoustique de la lexie. et du signifié d’autre part. l’analyse a eu pour objet les niveaux de langue. peut afficher des prétentions artistiques avérées. Une telle altération a. Le poète a su puiser dans le limon et le purin du langage pour bâtir une œuvre originale. ont révélé l’usage du niveau populaire – ordinairement jugé non littéraire – à des fins esthétiques. D’autre part. Les champs lexicaux et le système connotatif ont mis en évidence l’affectivité dysphorique du poète face à la barbarie qui a supplanté la quête du savoir dans les milieux estudiantins de Côte d’Ivoire. labos et clandos résultent d’une opération de troncation. 256 . elle s’est fondée sur les néologismes par paronymie. et à travers lui le locuteur nouchi. Au niveau du signifiant.16) qui dérivent respectivement de machette et de cagoule. preuve que le privilège n’est pas accordé à la rigueur normative. Et l’on pourrait conclure avec Charles Baudelaire que les fleurs sont tirées du mal.que les lexies amphi et criminos sont des dérivés régressifs respectifs de amphithéâtre et de criminologie. Mais il faut reconnaître aujourd’hui que ce sociolecte a gagné des milieux intellectuels comme l’université où il sert de moyen de communication à certains étudiants. à ce niveau.

l’adjectif stupéfait comme étant la contraction de la phrase : Si tu peux. Diversele creaţii lexicale se bazează în general pe paronimie. Abidjan : NEI REZUMAT ANALIZĂ STILISTICĂ A VOCABULARULUI POPULAR LES QUATRAINS DU DÉGOÛT DE BOTTEY ZADI ZAOUROU Publicarea compilaţiei Les Quatrains du dégoût reprezintă îndepărtarea lui Zadi Zaourou de propria creaţie poetică. Vincent (1998). le mot école est traduit par souclou [suclu] ou soucrou [sucru]. [10] Le malinké est une langue du nord de la Côte d’Ivoire. este organizată în jurul a două componente ale semnului lingvistic : semnificantul şi semnificatul. Cette langue est aussi parlée au Mali. Paris : A. 150 [5] Idem [6] Le nouchi n’est cependant pas seulement un phénomène lexical. Il s’agit du principal syndicat des élèves et étudiants de Côte d’Ivoire. Paris : PUF Molinié. Introduction à la linguistique contemporaine. [9] Cet sigle signifie : Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire. Il prend aussi en compte les autres aspects du langage comme la syntaxe. Par la suite. de împrumuturi lexicale. Eléments de stylistique française. Les Quatrains du dégoût. 1985. ironie şi metaforă. lexic popular. Georges (1997). Paris : PUF Molinié. patrick. Georges et Viala. Vocabularul popular devine o combinaţie mai mult sau mai puţin reuşită de unităţi lexicale franceze. et même de Fer de lance (livre III). (1992). Jacques et Auchlin. Georges (2001). Catherine et Sancier-Château. [8] Le zouglou est un genre musical populaire créé par les étudiants de l’université de Cocody-Abidjan et décriant au départ. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES Bacry. 257 . tu fais. Analiza lexicului popular. 2002 [4] C’est en ces termes que l’auteur se plaint dans un article intitulé Qu’est-ce que le Didiga ? in Annales de l’Université d’Abidjan. La Sémantique. la sémantique. Paris : Bélin Zadi. Fascicule 1. Paris : PUF Nyckees. Cuvinte-cheie: stilistica. neologisme. Este interesantă în special datorită modului de folosire a vocabularului. Colin (2è édition) Molinié. Antoine (2000). 1984. 1975. [11] Un des nombreux groupes artistiques zouglou définit. Anne (2004). argou ivorian şi de neologisme. déformation probable de l’anglais school. etc. les conditions difficiles d’étude en milieu universitaire. Spre deosebire de trilogia denumită ‘Fer de lance’. Poetul renunţă la limba rafinată şi la complex ele codificări simbolice care l-au caracterizat până acum şi propune o scriere nouă la nivel uman. Paris : A. par exemple. Les Figures de style. această scriere este o evocare puternică a vieţii reale : istoria recentă a Coastei de Fildeş. au Burkina Faso et en Guinée. p. stilem. Zaourou Bottey (2008). Césarienne ou Fer de lance (livre II). Approches de la réception – Sémiostylistique et sociopoétique de Le Clézio. şi deci a limbii populare. Introduction à l’analyse stylistique. Lettres et Sciences humaines. Paris : Bélin Fromilhague. ce genre musical s’est généralisé aux jeunes artistes non étudiants qui en ont usé pour poser les problèmes de la société ivoirienne et même de l’Afrique.[2] Nous faisons allusion à la poésie classique dont se plaignait à juste titre Victor Hugo. ‘nouchi’ (argou din Coasta de Fildeş). Colin Moeschler. [3] Il s’agit de Fer de lance (livre I). La Stylistique . [7] Dans plusieurs langues ivoiriennes. Tome XIX. [12] Nous faisons allusion à son célèbre recueil de poèmes Les fleurs du mal. care se inspiră din teoria stilistică a lui Georges Molinié. Alain (1993).

situat în sfera semantică a comunicării. mai general. prin diverse mijloace. între indivizi aparţinând unor culturi şi civilizaţii diferite. cea de acţiune asupra altor oameni. dar angajează totodată şi aspiraţiile lor ‚verticale’. cel puţin pentru limba română. [1] Legat de acest aspect. fenomenul globalizării. are o semnificaţie profundă. îl are şi pe acela de logos. a uni”). la C-tin Noica în cuvântul cuminecare. concomitentă cu apariţia limbii. Mutaţia ontologică ce a dus la apariţia omului. fondatoare ale societăţii. moştenirea culturală comună. comunicarea dobândeşte o rezonanţă mai adâncă. nu este numai al limbii noastre. Aşezată sub semnul cruciform al acestei duble orientări. Peisajul lingvistic al Uniunii Europene cuprinde 23 de limbi oficiale. Omul societăţii moderne „este prins între polul cuvântului şi cel al gestului. cuminecarea e de subînţelesuri”. Italia PROBLEME DE TERMINOLOGIE ÎN ACTUL TRADUCERII Verbul a comunica. ci trebuie să-i reatribuim semnificaţia antropologică. pe care definiţiile uzuale i-l refuză. Verb divin. varietatea înseamnă bogăţie şi nu opoziţie. cărora li se adaugă aproximativ alte 60 de limbi regionale şi limbi ale comunităţilor de emigranţi. întâlnirea dintre spaţii culturale diverse presupun o intensificare a contactelor directe. Există o Declaraţie Universală a 258 . Comisia Europeană promovează o politică privind multilingvismul pentru a consolida unul dintre motto-urile Uniunii: „unitate în diversitate”. comunicarea nu mai poate fi înţeleasă doar ca un simplu fenomen mecanic de transmitere de informaţie. de sumă a valorilor umane. creatoare de relaţii intersubiective. prin termenul cultură înţelegând ambele definiţii. pe lângă înţelesul comun. coagulând şi controlând raporturile ‚orizontale’ dintre oameni.Nicoleta NEŞU Sapienza Università di Roma. sacră şi profană: „Comunicarea stă la baza organizării sociale. din păcate. contribuie la naşterea unei culturi europene. Articolul 128 al Tratatului Uniunii Europene prevede dezvoltarea culturii şi limbilor statelor membre. a pune împreună. evidenţiind dubla sa dimensiune. Europa oferă astăzi un model cultural nou. a împărtăşi. sau. un timbru metafizic. Prin natura sa. în această ordine de idei. dualitate ce dă seama şi de ambivalenţa procesuală a fenomenului comunicării. într-o mişcare ascensională către planurile superioare ale realităţii. paralela semnificativă cu dublul statut al cuvântului. unde culturile îşi păstrează identitatea dar. a deplasat tot ce este omul spre cuvânt. apropriat prin cuminecare. care se regăseşte în forma latină a verbului (communicare înseamnă „a face comun ceva. între demers şi discurs. cea de totalitate a creaţiilor artistice dar şi cea antropologică. Respectarea diversităţii culturale şi lingvistice este legiferată printr-o serie de acte şi documente specifice. (…) Comunicarea e de date. mult amplificat. Mihai Dinu [2] subliniază tocmai această dualitate a semnificaţiei cuvântului a comunica. în sensul lui originar. [3] Proiectul integrării europene. concomitent cu respectarea diversităţii lor naţionale şi accentuând. de a se împărtăşi de la. care. „Cuvântul acesta ‚cuminecare’. de semnale sau chiar de semnificaţii şi înţelesuri. parte integrantă a vieţii şi ordinii sociale. Nu poate trece neobservată. semnificaţii ce se regăsesc. adică spre semnificare”. Vine din latinescul communicare şi prin latina ecleziastică a căpătat în toate limbile romanice acelaşi sens. comunicarea a reprezentat întotdeauna un fapt social şi politic major. a se împărtăşi întru ceva. la niveluri diferite. în acelaşi timp. purtător de atâtea afirmări.” Ca urmare.

Drepturilor Lingvistice (semnată la Barcelona. pe modelul Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului din 1948. care înfruntă drama fragmentării limbilor şi se porneşte a reflecta asupra propriului destin de civilizaţie multilingvă. până la recuperarea unei limbi adamice pierdute sau a unei limbi perfecte încă negăsite. o interrelaţionare a conţinutului semantic cu cel al expresiei la nivelul celor două limbi. Aceasta vine definită ca o formă particulară.o supraidiomatico”. o activitate secundară.nu este posibilă existenţa unei limbi (în accepţia completă a termenului) care să nu fie imersă într-un context cultural. Celebra teză a lui Sapir conform căreia limba reprezintă un „ghid al realităţii sociale” şi. o interpretare. [5] Şi. uneori chiar mecanică. limba şi cultura sunt inseparabile . Ahora bien. specială a vorbirii. la izbucnirea acestora începe cultura critică a Europei. Lotman afirmă că. Ceea ce se înţelegea prin traducere – în sens „tradiţional” era un proces de mediere în urma căruia. într-un mod cât mai apropiat posibil. mientras que el contenido traducido debe ser el mismo. fără a se ţine cont de substratul creator pe care aceasta îl presupune şi în afara căruia nu se poate vorbi despre traducere în adevăratul sens al cuvântului. în mod radical. modul în care se trăieşte în diferitele societăţi reprezintă moduri distincte şi nicidecum acelaşi mod care poartă „etichete diferite”. avem la îndemână ceea ce lingvistica integrală numeşte „vorbire la puterea a doua”. cultura europeană se află în faţa necesităţii urgente de a găsi o limbă vehiculară care să-i sudeze fracturile lingvistice. datele problemei.” [4] Dar. Actul traducerii devine. în funcţionarea lor istorică reală. în 1999). procesul traducerii şi problemele pe care acesta le ridică au fost recunoscute ca făcând parte din sfera mai largă a proceselor de ordin semiotic din momentul în care s-a conştientizat faptul că traducerea nu înseamnă o simplă transpunere a unui semnificat dintro limbă în alta. cu cea a Cercului lingvistic de la Praga şi a celora care le-au urmat principiile. Coşeriu subliniind faptul că. se vorbeşte despre procese de substituţie. pe la jumătatea secolului trecut. conţinutul unui text ce aparţinea unei anumite limbi era redat într-o altă limbă. Schimbarea radicală de perspectivă vine. deci. [8] Pornind de la teoriile lui Sapire sau Benveniste în ceea ce priveşte influenţa sau rolul limbajului în diferitele tipuri de manifestări ale culturii umane. odată cu activitatea teoretică desfăşurată de Cercul formalist rus şi. s-a propus crearea unui Consiliu al limbilor şi a unei Comisii mondiale a drepturilor lingvistice etc. iar o dată cu reacţia. [7] Astfel. sino sólo inter. astăzi chiar mai mult decât în trecut”. că omul este condiţionat de şi prin limbaj schimbă. puesto que los contenidos de las lenguas (o „idiomas”) son distintos. în lucrările de specialitate. în actul traducerii. ca „un hablar por medio de otra lengua y con un contenido ya dado”. adică traducerea. actul traducerii a fost considerat ca o activitate de gradul doi. 259 . treptat. este contenido non puede ser idiomático. la nivelul structurilor semnificatului. ci implică trecerea dintr-o realitate socio-culturală în alta. spune el. de multe ori alarmată. există o dată în calendar care reprezintă Ziua Internaţională a Limbii Materne. „se trata de expresar un mismo contenido textual (de texto) en lenguas diferentes. acelaşi Eco considera că „la capătul îndelungatei sale căutări. apoi. Toate acestea legiferează ceea ce Umberto Eco afirma: „Europa începe o dată cu naşterea limbilor sale populare. două limbi suficient de asemănătoare ca să poate fi considerate ca reprezentând aceeaşi realitate socială. Nu există. [6] În general. transfer etc.

Oricât am vrea. Din acest moment. traducerea nu mai reprezintă un simplu fenomen lingvistic. la concluzia că întreaga artă poetică este. există o problemă comună celor trei tipuri identificate.cultură. pe care actul traducerii trebuie să o înfrunte. de problema traducerii. traducerea interlingvistică sau traducerea propriu-zisă – care constă în interpretarea semnelor lingvistice cu ajutorul semnelor lingvistice aparţinând altei limbi şi. [10] Este adevărat că filosoful german relaţionează specificitatea limbilor la câteva constante universale ale limbajului. manifestarea exterioară a spiritului popoarelor. logice şi raţionale. „Limba este. faptul că nu se poate vorbi despre o echivalenţă completă obţinută prin intermediul traducerii. la caracterul universal al expresiei (identitatea aparatului fonator la toţi oamenii). orice încercare de imaginare a unei limbi universale. afirmând că „atât de admirabilă este în limbă individualizarea în interiorul concordanţei universale. abia apoi. În opinia sa. El distinge trei tipuri distincte de traducere: traducerea endolingvistică sau reformularea – care constă în interpretarea semnelor lingvistice cu ajutorul altor semne lingvistice aparţinând aceleiaşi limbi. limbile se deosebesc. spune Lotman. Acest lucru se întâmplă. precum şi la simbolismul fonetic (evocarea unor însuşiri ale obiectelor prin intermediul calităţilor intrinseci ale sunetelor) (Munteanu. 2005/2008. în funcţionarea sa reală. astfel. în mod categoric. 260 . dar şi că fiecare om deţine o limbă proprie”. Între celebrele sale studii de lingvistică generală. apare.aşa cum nu este posibilă o cultură care să nu aibă în centrul său o structură proprie de tipul limbii naturale. în timp ce literatura şi arta. în general. El ajunge. în sensul că identifică aceste universalii în limbile particulare. Ca o abstractizare. în ceea ce priveşte planul conţinutului. 16). el este incorporat într-un sistem mult mai general. în sfrâşit. limba/limbajul poate fi conceput ca un fenomen în sine şi de sine stătător – însă. astfel. sub o formă sau alta. şi anume. de reflectare a aceleiaşi realităţi prin conţinuturi-semnificaţii ale unor limbi diferite. la nivelul raportului de desemnare (relaţia cuvintelor cu conceptele pe care le desemnează). într-un sistem cultural. traducerea intersemiotică sau transmutarea – care presupune interpretarea semnelor lingvistice cu ajutorul sistemelor de semne non-lingvistice. tocmai pentru că fiecare element conţine în sine o serie de asocieri şi de conotaţii care nu pot fi transferate. chiar dacă mesajele dintr-o limbă pot fi utilizate ca interpretări adecvate ale unor unităţi de cod dintr-o altă limbă. în primul rând. încât se poate spune cu egală îndreptăţire şi că întreaga specie umană deţine o singură limbă. [11]. consideră Jakobson. într-un fel. ci devine un amplu proces de mediere între două sau mai multe realităţi culturale. [9]. Dar este la fel de adevărat că tot Humboldt „renunţă la proiecţia himerică a unei limbi iniţiale (perfecte) şi priveşte ca pe un dat necesar diversitatea limbilor şi a popoarelor. iar spiritul lor este limba lor. la mai toţi cei care s-au ocupat. împreună cu care formează o totalitate complexă. funcţionează ca sisteme modelizatoare secundare. în general. În acest raport limbă . nu le putem gândi niciodată îndeajuns de identice!”. limbajul funcţionează ca sistem modelizator primar. pusă în relaţie directă cu producerea forţei spirituale a omului” [12] şi refuză. direct sau indirect. printr-o organizare specifică a conţinutului lor lexical şi gramatical şi. limba lor este spiritul lor. ele se deosebesc şi prin aspectul lor material. Roman Jakobson include şi problematica aspectelor lingvistice pe care actul traducerii o presupune. Această dificultate teoretică. Faptul fusese deja remarcat de însuşi Humboldt în momentul în care afirmă că.

franceza şi germana dispun. cât prin modul în care se referă la obiecte şi experienţe” şi că „pe lângă capacităţile lor lexicale de a vorbi despre întreaga complexitate a experienţei umane toate limbile posedă anumite modalitaţi care amplifică atractivitatea unui discurs” [15] sociolingvistul este de părere că traducerea este posibilă şi că ea se realizează la nivelul sensurilor. o abordare lingvistică care „se axează în principal pe comparaţia dintre cele două limbi. scoate în evidenţă dificultăţile traducerii unor termeni care. Modelul propus de Nida. de situaţia specifică de comunicare. pe baza acestei scheme. limba sursă şi limba receptoare”. intraductibilă. care trebuie să aibă la bază o bună cunoaştere a naturii limbajului şi care trebuie să ţină cont de faptul că limba nu poate fi niciodată separată de contextul cultural care o produce. amicală. ca şi în franceză sau germană. la întîlnire. traducătorul trebuie să se folosească de criterii care depăşesc sfera pur lingvistică. la cinematografie sau la pictură. cum este. nu par a pune niciun fel de problemă. „A traduce sensuri înseamnă a traduce semnificaţia totală a unui mesaj atât în ceea ce priveşte conţinutul lexical sau propoziţional. şi expresii idiomatice sub forma unor întrebări retorice (care. este posibilă şi „transpunerea semiotică” de la un sistem de semne la altul – de la arta limbajului la muzică. aşa cum este în celelalte limbi menţionate. operând un adevărat proces de decodificare şi recodificare. de fapt. în interiorul unei anumite limbi – de la o formă poetică la alta – sau între limbi diverse. Plecând de la convingerea că „limbile diferă nu atât în ceea ce priveşte realităţile pe care le indică. Cum alege. o „tehnologie creatoare”. parcurge următoarele faze: de la materialul lingvistic al textului de pornire se ajunge la textul din limba în care se traduce. în termeni de „întâlnire” sau „rămas bun”. transfer şi restructurare. [14] Examinarea detaliată a acestora îl fac pe cercetător să afirme că traducerea este. [16] Ca urmare. Nida vorbeşte despre patru perspective valabile în ceea ce priveşte studiul traducerii. este posibilă doar „transpunerea creatoare”. la dans. spre exemplu. de un lexic specializat – ceea ce face ca traducerea de tip „dicţionar” să nu fie potrivită în acest caz. urmează apoi transferul. în limba de pornire. se întâlnesc şi în italiana). autoarea reia schema propusă de Nida şi face următoarea echivalenţă: procesului de analiză îi corespunde identificarea faptului ca ciao reprezintă. trecând prin procesele de analiză. Mai mult.din punct de vedere tehnic. în timp ce engleza. cât şi semnificaţia sa retorică”. de altfel. [13] Sociolingvistul şi antropologul E. se pot întâlni. însă. o formulă de salut. abordarea comunicativă care „îşi concentrează în special atenţia asupra actului comunicativ original din limba sursă şi comunicarea ce îi corespunde în limba receptoare”. la prima vedere. [18] Autoarea subliniază că aceste dificultăţi de traducere vin din faptul că italiana nu face distincţia între formulele de salut din momentul întâlnirii şi cele din momentul despărţirii. De asemenea. [17] Interesant este modul în care. Este vorba despre o perspectivă filologică. cuvântul din limba italiană ciao. încă din anul 1969. abordarea sociosemiotică în care „accentul cade pe semnificaţia acelor semne care trasnmit mesajul către receptori. traducătorul forma corectă? Aici. în limba engleză. în acest sens. în anumite împrejurări”. ca formule de salut. în timp ce procesului de restructurare din schema 261 . când trebuie tradus în franceză. în acest caz. ciao reprezintă o formulă de salut strâns legată de un anumit tip de raport interpersonal care nu este dependentă. în care „accentul cade pe compararea textului sursă cu cel ţintă”. perspective complementare. Susan Bassnett-McGuire. În limba italiană. de cultura pe care ea însăşi o reflectă. aşa după cum bine se ştie. germană şi engleză.

„designar los mismos estados de cosas por medio de otra lengua. iar problema traducătorului este. o problemă de lingvistică a textului. Ca urmare. cât mai fidel. aceeaşi designaţie şi acelaşi sens cu ajutorul semnificatelor dintr-o altă limbă. ca text. traducerea este o activitate de creare a unui text-oglindă a unui alt text. etapă pe care Coşeriu o numeşte „onomasiologică”. să se identifice semnificatele din limba ţintă prin care să se „designeze” starea de lucruri descrisă în textul original şi să se construiască un sens al textului-oglindă similar celui original. adică de stabilire a unei corespondenţe între texte aparţinând la două limbi diferite. cu precizarea că este vorba despre o semasiologie şi o onomasiologie de tip textual şi nu la nivelul limbilor idiomatice. la de decir lo mismo – como significación de habla – por medio de sgnificados en principio diferentes”. într-un creator de text/sens. construcţia sensului textului prim – etapă numită de Coşeriu „semasiologică”. în sensul că nu este dată de suma valorii elementelor care o compun).prin intermediul semnificatelor limbii textului original . Unul dintre exemplele practice pe care Coşeriu îl utilizează pentru a susţine această idee este cel al expresiilor idiomatice (considerate de mulţi ca intraductibile. în a doua etapă. N. ele devin complet traductibile dacă le considerăm ca microtexte-purtătoare de sens. procesul de alegere dintre formele de salut disponibile în limba în care se traduce.ns.). a căror valoare semantică globală nu coincide. în timp ce traducerea devine o problemă de lingvistică a textului. automat. întotdeauna. iar finalitatea acestei activităţi este reprezentată de încercarea de a reproduce. Formula mi dispiace din limba italiană se traduce. astfel. urmând ca. ceea ce se traduce nu sunt semnificatele limbilor. de hermeneutică a sensului.a designatelor si apoi. Şi asta pentru că se traduce. un text. Rezultă următoarea schemă: LINGUA DI PARTENZA CIAO LINGUA DI ARRIVO HELLO SALUTO AMICHEVOLE MOMENTO DI INCONTRO SCELTA FRA LE FORME DI SALUTO DISPONIBILI TRANSFER În termenii linvisticii integrale. si nu una de gramatică sau de lexicologie a limbilor respective. o sea. situaţie ce obligă traducătorul să preia şi să urmeze procedeele şi strategiile creaţiei de sens utilizate de creatorul textului original (sublin. ca structură – în schimb.propusa de Nida îi corespunde. prin 262 . în opinia autoarei. Acest proces îl transformă. ci sensul textelor. de fapt.N. adică un sens. [19] Parcursul actului propriu-zis al traducerii se structurează. în două etape: prima constă în ”găsirea” .

se face distincţia între feminin-masculin în cazul substantivelor. în germană. există alte distincţii pe care engleza este obligată să le opereze (articolul. spre deosebire de engleză. limba engleză nu cere aceste explicitări. în sensul că un element poate fi diferenţial într-o limbă şi în alta nu. I dislike it (engl.). „Şi Domnul a zis: Iată. De aceea. Şi aici Coşeriu preia. apelând şi la categoria contextelor. definit de Coşeriu drept tehnică de stabilire a corespondenţelor. şi iacă de ce s-au apucat. dacă limba română. ea nu este analizabilă. spaniolă sau italiană desemnează cu acelaşi cuvânt bunică. limba engleză poate exprima toate aceste determinări însă. ei sunt un singur popor şi toţi au aceeaşi limbă.) şi Es missfält (germ. explicită. va trebui să i se dea următoarele lămuriri: acţiunea este terminată sau nu. prin friend se înţelege o persoană de sex feminin sau masculin şi dacă subiectul este feminin sau masculin şi aceasta pentru că. chiar dacă. „tot pământul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte”. din punctul de vedere al acestor limbi. un exemplu oferit de Jakobson: unui vorbitor nativ de limbă rusă. Ca urmare. în timp ce trecutul verbului indică şi genul subiectului.) şi missfällen (germ. Haidem! Să Ne pogorâm şi să le 263 .).ea nu reprezintă. cu cel al transpoziţiei. ele nu trebuie exprimate. existând două cuvinte distincte pentru cele două realităţi extralingvistice distincte. o stare de perfecţiune primordială a omenirii. atâta timp cât găsirea designaţiilor echivalente în limba în care se traduce presupune o serie de procedee care poate merge până la explicarea propriu-zisă. astfel. Pe de altă parte. atâta timp cât ea poate fi analizată. căruia i se transmite un text în limba engleză de tipul I wrote to my friend. „nu are importanţă faptul că anumite ´semnificate´ sunt gândite sau se cunosc datorită cunoaşterii lucrurilor desemnate: ceea ce contează este dacă limba face sau nu distincţia şi dacă în fiecare caz există sau nu limite semantice date de limba înseşi”. după Potop. Cu alte cuvinte. expresie idiomatică în momentul traducerii ei în limbile română. În limba de origine .). Me desagrada (span. I am sorry. Ea devine. are verbe care exprimă o acţiune terminată (perfective) sau neterminată (imperfective). spaniolă. din moment ce verbului italian dispiacere îi corespund verbele a displăcea (rom. Conform Genezei.italiană . însă. Dumnezeu. în totalitate. pentru exemplificare.). engleză sau germană deoarece. nonna.). ori le exprimă parţial şi cu instrumente diverse. şi nu la acela al sensului textual. to dislike (engl. în cazul traducerii. în spaniolă. însă. din punct de vedere teoretic. un paradis terestru caracterizat printr-o umanitate unită. Lo siento. „la técnica del establecimiento de correspondencias” [20]. traducerea acestui cuvânt în limba suedeză necesită această diferenţiere. [21] Toate acestea se datorează faptului că limbile se diferenţiază între ele prin aşa-numitele elemente diferenţiale. limba rusă. Es tut mir leid. desagradar (span. traducătorul va trebui să cunoască şi să ţină cont de această distincţie. Rezultă deci că acest proces de echivalare nu se confundă. în timp ce în limba rusă sunt obligatorii. acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce şi-au pus în gând. acele trăsături distinctive pe care o limbă le utilizează şi care nu coincid. pentru a le pedepsi trufia. bunica maternă şi cea paternă. [22] Ca urmare. dacă traducerea s-ar face la nivelul limbii. ci reprezintă o simplă întrebuinţare a verbului dispiacere. însă. i-a izgonit pe oameni din acest loc paradisiac şi i-a condamnat la confruntarea cu pluralitatea culturilor şi a limbilor. atunci când nu se găseşte un termen echivalent. spre exemplu) şi pe care rusa ori nu le exprimă deloc.). în realitatea extralingvistică reprezintă două realităţi diferite. o expresie idiomatică. se descrie. în engleză. pentru că limba suedeză le numeşte în mod diferit. în română. abuela. şi la nivelul expresiei.Îmi pare rău. ea s-ar traduce prin Îmi displace (rom. atât din punct de vedere politic. Desigur că. cât şi lingvistic.

pp. personalità. Saggi di linguistica generale. pp. p. Ştiinţifică. 16 [13] Jakobson. Huntington. U. 2001. 33 [16] idem. 87 [12] Munteanu. în mod pozitiv. The Theory and Practice of Translation. pp... Ed. 1970. Aurel (2001). Ştiinţifică.Teoria e prattica. pp.. O introducere postmodernă în semiologie şi hermeneutică. Cunoaşterea şi înţelegerea culturii în care te găseşti la un moment dat înseamnă accesul spre înţelegerea perspectivei pe care limba respectivă o propune asupra lumii.încurcăm acolo limba. mai ales sub aspectul pozitiv al ciocnirii în sensul de interferenţă a culturilor. Mouton. E. pp. J. R. Ed. La traduzione – teoria e prattica. Traducerea sensurilor. O introducere postmodernă în semiologie şi hermeneutică. Bucureşti. XI. 8-9 [4] Eco.. p. 6-8) Din acest moment şi până în zilele noastre. Arc. Bologna. 484 [18] Bassnett McGuire. Ed.) The Nature of Translation. Lecţii de lingvistică generală. Edward Arnold. Milano. 185 REFERINŢE BIBLIOGRAFICE: Bassnet-McGuire. 15 – 16 [3] Codoban. E. Uspenskij. Brill. 222 – 223 [7] Pentru detalii a se vedea Catford. 31 – 33 [19] Coşeriu.. Haga. 208 [20] idem. Despre diversitatea structurală a limbilor şi influneţa ei asupra dezvoltării spirituale a umanităţii. E. diversitatea lingvistică şi cea culturală ce derivă din ea poate reprezenta un avantaj.. pp.. pe modelul limbii perfecte. Cluj-Napoca. Milano: Bompiani Codoban. 1972. 274 [6] Coşeriu. despre care vorbea şi S. p. 2008. 235 [21] Pentru detalii vezi Coşeriu. 184-185. Dacia. “Ciocnirea civilizaţiilor”. linguaggio. Semn şi interpretare. Iaşi. p.. Oxford University Press. Cultura. Iaşi. A Linguistic Theory of Translation. p.. înseamnă primul pas spre stabilirea unui raport valid. pp. Einaudi. p. ca să nu-şi mai înţeleagă vorba unii altora.” (Geneza. “Humboldt şi humboldtianismul”. Ed. Madrid. Estudios de teoría y metodologia lingüística. Madrid. 80 [11] idem. Ed. 21 [5] idem... credem noi. Ed. 1969. 2008. 1970 sau Quirk. p. 2004. J. J. Humanitas. S.. E. 2008. 1985. Ch. p. La traduzione. M. El hombre y su lenguaje. Milano. introducere la Humboldt. p. Taber. El hombre y su lenguaje. 68-69 [22] idem. Comunicarea. 1977.C. p. E. înseamnă accesul spre ceilalti.. London. Tipologia della cultura. nu face decât să contribuie. 1997. iar traducerea. E. 1977. 34 [17] Nida. W. Torino.. p. omenirea s-a străduit să recupereze acea armonie lingvistică primordială. E. Bompiani. R. trebuie vazută. Ed. 2001. von. E. ClujNapoca: Dacia 264 . sau să conceapă o lingua universalis.42 [10] Humboldt. Polirom. dar si pp. Părerile specialiştilor sunt împărţite – nu se poate vorbi despre confusio linguarum ca despre ceva exclusiv negativ.. A.J. în ciuda tuturor problemelor pe care le ridică. 58 [9] Lotman. The Linguist and the English Language. NOTE: [1] Noica. 2000. Semn şi interpretare. Bucureşti. p. Bompiani. Ed. p. Estudios de teoría y metodologia lingüística.. să recupereze limba adamică. Repere fundamentale. C-tin. Bucureşti. Despre diversitatea structurală a limbilor şi influneţa ei asupra dezvoltării spirituale a umanităţii. Chişinău. Feltrinelli. Rostirea filosofică românească. În căutarea limbii perfecte. London. Susan (1993). Şi Domnul i-a împrăştiat deacolo pe toată faţa pământului. Institutul European. Leiden. 1965 sau Holmes. B. 242-244. Humanitas. 17 [2] Dinu. la acest punerea în act a acestuideziderat. 37 – 53 [15] idem.. (ed. p. perfectă în sine.. 1993. 1974 [8] Sapir. 56 – 64 [14] Nida. Bucureşti. 2002.

p. Bologna: Bompiani Munteanu. The Theory and Practice of Translation. Lecţii de lingvistică generală. Iaşi: E. Arc Dinu. Wilhelm von (2008). Boris (2001). supliment al Anuarului de lingvistică şi istorie literară. Eugene (2004). Coseriu. théorie. Tipologia della cultura. Eugen (1996). 2008. Eugen (2000). Eugen (1994). Eugenio (1977). Madrid Coşeriu. Uspenskij. “Humboldt şi humboldtianismul”. Saggi di linguistica generale. Eugene. Mihai (1997). Bucureşti: Humanitas Jakobson. Iaşi: Polirom Munteanu. Roman (1985). Estudios de teoría y metodologia lingüística. Chişinău: Ed. Iaşi Coşeriu.J. În căutarea limbii perfecte. „Limbaj şi politică”. MOTS. Despre diversitatea structurală a limbilor şi influneţa ei asupra dezvoltării spirituale a umanităţii. sémiotique. Repere fundamentale. libre et fidèle de George Steiner. Chişinău. On peut parler aussi de la traduction interlinguale. paraphrase et imitation de Dryden ou encore de la traduction littérale.et. Eugen (2008). Eugen (2005). Ştiinţifică Eco. 5. Comunicarea. Bucureşti: Humanitas Nida. în Revistă de lingvistică şi ştiinţă literară. Leiden: E. nous pouvons aussi parler d’une adaptation ou traduction libre ou idiomatique. nous pouvons avoir une traduction littérale mot-à-mot ou une traduction sémantique fidèle. Iaşi: Polirom Humboldt. Prelegeri şi conferinţe. El hombre y su lenguaje. Notre recherche a comme point de départ la théorie sémiotique de la culture –Lotman. Institutul European Nida. Taber Charles (1969). en même temps. culture.CLÉS: traduction.. Brill RÉSUMÉ PROBLEMES DE TERMINOLOGIE DANS L’ACTE DE LA TRADUCTION Cet article est une analyse du procès de traduction comme un procès complet de médiation entre deux ou plusieurs cultures car ce procès n’est pas un simple transfert de mots d’ une langue dans une autre. En général. Milano: Feltrinelli Lotman. Introducere în lingvistică. nr.intraliguale et intersémiotique de Roman Jakobson ou de la métaphrase. la théorie linguistique intégraliste de E. Traducerea sensurilor. Despre diversitatea structurală a limbilor şi influneţa ei asupra dezvoltării spirituale a umanităţii. Bucureşti: Ed. 10 – 29 Coşeriu. 265 . Umberto (2002). Juri.Coseriu. linguistique intégraliste. Le phénomène de la traduction a été catégorisé de plusieurs manières. introducere la Humboldt.

Les interprétations peuvent varier et le rouge. Quand le Diable apparaît sous les traits de l’« être vert ». Le drapeau de l’Islam est vert et cette couleur est pour le musulman l’emblème du Salut et le symbole de toutes les plus hautes richesses. à la signification positive..Iuliana POP Universitatea din Braşov LE VERT – SYMBOLE DE L’ECOLOGIE. Le Vert . psychologique. Dans la symbolique populaire le vert est la couleur de l’espoir et les rêves où il apparaît sont interprétés en Chine et dans d’autres pays d’une façon très positive :« Là où il pousse le vert. la croissance positive.) vient du nom latin viridis qui signifiait au pluriel : « VIRIDIA. À tous ses symboles on peut ajouter celui de l’écologie.symbole de l’écologie. par exemple. le vert résulte de leur interférence chromatique.. En Afrique noire. recevoir diverses significations selon les aires culturelles . -ium (-iorum): n. Le vert et ses symboles. Verte était au Moyen Âge la toge des médecins – parce qu’ils utilisaient les simples. Le symbolisme de la couleur peut prendre aussi une valeur éminemment religieuse.: arbustes (arbres) verts. qui préparent les médicaments. cela renvoie simplement aux dieux antiques de la végétation. chargé de sens et de puissance. «Le premier caractère du symbolisme des couleurs est son universalité. rom. bosquet »4. Il est le symbole de la régénération spirituelle. Les couleurs ont toujours représenté un domaine riche du point de vue de leur symbolisme dans diverses époques et civilisations. comme si le printemps de la terre devait inexorablement disparaître sous un cauchemardesque paysage de béton et d’acier. Dans la tradition chrétienne. matérielles et spirituelles. Entre le bleu et le jaune. au « vert vif » à la signification négative. il symbolise l’espérance. pl. la couleur est une participation de la lumière créée et incréée. le sentiment du printemps (Aeppli). toujours et partout des supports de la pensée symbolique. »2 Couleur des bourgeons printaniers signalant la fin de l’hiver. non seulement géographique. » 1 On parle du symbolisme cosmique des couleurs chez différents peuples – les couleurs interviennent comme des divinités dans plusieurs cosmogonies –. chez les Égyptiens. Notre époque célèbre le vert. le vert possède en symbolique divers aspects qui vont du « vert mousse » profond. verdure. la couleur est un symbole également religieux. Dans le 266 . mais à tous les niveaux de l’être et de la connaissance. etc. cependant. APPLICATION AU LANGAGE MEDIATIQUE ROUMAIN CONTEMPORAIN Le symbolisme des couleurs. la valeur symbolique des couleurs intervient très fréquemment dans les œuvres d’art. symbole de la « nature naturiste ». avec une véhémence particulière. mystique. les couleurs restent. jardin. par exemple. d’un symbolisme d’ordre biologique et éthique. cela signifie tout simplement la nature. le vert est doué d’un pouvoir de régénération. Comme la plupart des couleurs. »3 Le nom de couleur vert (verde. car il capte l’énergie solaire et la transforme en énergie vitale. depuis que la civilisation industrielle menace cette nature de mort. « Le vert des mouvements écologistes ajoute ainsi au symbolisme premier de cette couleur une nuance nostalgique. Aujourd’hui le vert est resté la couleur des apothicaires. Couleur de la nature et des eaux lustrales. cosmologique.

comme si le vert était inséparable de la nature. qui est plus important qu’elle »6. Dans l’introduction au Dictionnaire des symboles. On va essayer de décrypter le sens de ces « mots reliés ». un être physique ou moral) et le symbole (qui porte au-delà de la signification. rattachées à la végétation. la définition donnée au mot vert est : « qui est de la couleur de l’herbe et des feuilles des arbres »5. comme si tel jaune était inséparable de la perception visuelle de la paille ou du citron. mais non le sens de deux mots reliés”. une seconde unis à d’autres. elle n’a pas vraiment de contenu propre. tel noir de la calcination de l’ivoire qui fut sa cause. mais il réalise. De la multitude de significations du mot vert. C’est pourquoi il est comparé à des schèmes affectifs. Et Cicéron. qui est chargé d’affectivité et de dynamisme). Ce mot se définit par les éléments de la nature et l’association qu’on fait entre le vert et la nature est inhérente. qui se dévoile dans le contexte. ce qui confirme les aphorismes cités par Tzvetan Todorov dans son livre Symbolisme et interprétation : « Alexander Pope écrivait : „J’admets qu’un lexicographe pourrait peut-être connaître le sens du mot en lui-même. à la nature et à la ruralité.symbole de l’écologie en Roumanie. Pris isolément. et cela notamment dans le discours médiatique roumain. Dans ce dernier cas le vert est en même temps le symbole de l’écologie et le symbole d’un parti politique. de la nature verte – et « Les verts » – parti politique écologiste qui se consacre principalement à la défense de l'environnement. donc il s’agit d’une fusion entre deux symboles.dictionnaire Littré. tout en défaisant. Pour le prouver. on pourrait ajouter. Jean Chevalier affirme que le symbole est « beaucoup plus qu’un simple signe » :« Il porte au-delà de la signification. L’analyse des textes qui appartiennent au langage médiatique roumain contemporain (et que nous avons traduits en français) révèle un grand nombre d’occurrences du mot « vert ». bien longtemps avant lui „Les mots ont une première valeur pris isolément. d’une certaine manière aussi. de la qualité de la vie. les bien placer ”9. pas de sens particulier et « sa première propriété est de renvoyer à quelque chose d’autre qu’elle même. Le vert est devenu représentatif pour les mouvements écologiques en vertu de ses connotations connues. on peut dire que le vert du mouvement écologique n’est pas un emblème. si la couleur constitue une qualité inhérente à la substance des choses. »8 Si l’on tient compte de la différence que Jean Chevalier & Alain Gheerbrant font entre l’emblème (qui n’est qu’une figure visible adoptée conventionnellement pour représenter une idée. il faut les bien choisir : unis à d’autres. » 267 . La description de la couleur se fait plus ou moins par une relation métonymique avec un objet naturel. Le fait que le mouvement écologique ait pris le vert pour symbole a eu comme conséquence dans le plan linguistique des constructions nouvelles et suggestives. Il joue sur des structures mentales. tout en voilant . fonctionnels. on va s’arrêter à celle qui identifie le vert à l’écologie. Claude Lévi-Strauss l’a parfaitement montré dans Le Cru et le cuit : « Nous procédons presque toujours à l’aide des métonymies implicites. Car. Il est chargé d’affectivité et de dynamisme. moteurs. il relève de l’interprétation et celle-ci d’une certaine prédisposition. tel brun d’une terre broyée. on peut citer deux exemples bien connus: Greenpeace – organisation écologiste dont le but est la protection et la conservation de l’environnement. mais un symbole. Non seulement il représente. pour bien montrer qu’il mobilise en quelque sorte la totalité du psychisme. d’une certaine manière. parce que ces mouvements sont les porteurs des nouvelles valeurs qui protègent l’environnement. Le vert . »7 et.

editie.ro) .afaceriecologice.ro) . Les changements proposés par les écologistes pour la protection de l’environnement ont été associés à une vraie révolution. Le spectre de la famine les menace [les pays du quart monde].ro/sanatate-pentru-casa). « Chaque activité écologique menée par l’équipe verte dans le cadre du concours est consignée individuellement dans le Journal vert » (scolipentruunviitorverde.ro) . parmi lesquelles les robes qui peuvent être recyclées» (www.cosulverde. bâtiment.Du point de vue de l’analyse linguistique. « Une compagnie intéressée à investir dans l’énergie verte va créer un parc éolien » (www.10 Le vert peut être associé à des entités abstraites : « Les écoles pour un futur vert.evz. les systèmes d’énergie alternative. « Les conseils verts pour protéger l’environnement » (www. Mais dans les situations citées. C'est le système agronomique mondial qui est en cause. coin. gardons la Roumanie propre » (www. Dans ce cas le contexte est très important.cariereonline.ro.casa-verde. Les groupes d’écologistes urbains invitent les gens mondains à l’attaque verte » (www. « L’énergie verte est un terme qui concerne les sources d’énergie qui peuvent être régénérées et qui ne polluent pas (http://energie-verde. « journal vert » sont prises hors contexte. « Un bâtiment vert est une construction qui a été projetée dès le début pour être efficiente du point de vue énergétique et pour avoir un impact réduit sur l’environnement » (www. La maison. les systèmes éoliens. et dans ce cas on a affaire à un adjectif chromatique. le journal peuvent avoir la couleur verte. « Affaires écologiques : Révolution verte. Le Vert est plus qu’une simple couleur. 4 mai 2010) . il s’agit de pseudo-adjectifs chromatiques.umbrelaverde. 268 .mayra. « Le parapluie vert – ensemble. écologique » (e-casaverde. parapluie : « La maison verte – il s’agit d’une architecture écologique. « Actuellement même les firmes qui produisent des vêtements pour les cérémonies de fin d’études ont des options vertes. « Le programme la maison verte va débuter au mois de mai » (www. c’est un mode de vie » (scolipentruunviitorverde.umbrelaverde. Si les constructions « parapluie vert». « Le panneau vert – c’est le nom d’un magasin de produits organiques » (www. corbeille.org).ro) . « La maison verte utilise les panneaux solaires.ro). journal.ro) .ro) . on peut constater dans le discours médiatique que le vert est associé à des noms désignant des entités concrètes : maison.ro) .ro/moda/trendsetter/revolutia-verde) . un mode de vie respectueux de l’environnement » (www. elles deviendront ambiguës. ce qui explique les occurrences du vert dans les contextes suivants : « La guerre verte a commencé.financiarul.misiuneacasa.ro) . « Eco-maisons ont évolué comme une partie du mouvement architecture verte » (www. La définition qu’on trouve dans le Trésor de la langue française pour Révolution verte est :« Introduction et adaptation dans les pays en voie de développement des techniques agricoles des pays industrialisés en vue d'obtenir de meilleurs rendements.ro/) .ro) . le parapluie. L’offre d’aliments et de cosmétiques écologiques augmente dans l’espace virtuel comme dans l’espace réel » (www. « maison verte ».

ubbcluj.. sans colorants » (radio. « À la foire verte on trouve des produits naturels.ro). couleurs. R. écologique : réduction de la pollution par l’utilisation d’une petite quantité de papier. « Le but de la génération verte est d’informer.guerillaverde.. Gheerbrant.. bio. on a le vert qui renvoie à l’agriculture et d’autre part. p. formes. Ainsi. « La journée verte est un programme créé pour informer et éduquer en ce qui concerne le recyclage des déchets d’équipements électriques. de la vie saine. des modifications linguistiques et des modifications des habitudes culturelles. à Gradistea a eu lieu la dernière action dans le cadre du Mois de la forêt. de courant et de combustible » (www. En étudiant les occurrences du mot vert dans le langage médiatique roumain. Dictionnaire des symboles: Mythes. Les structures suivantes où le mot vert apparaît sont très innovatrices: « Le coin vert vous invite à recycler. coutumes.facile. « Samedi 17 avril 2010. Cela prouve qu’il s’agit d’une explosion en ce qui concerne l’utilisation du mot « vert » comme symbole de l’écologie. changement de sens dû a l’évolution du symbolisme du vert qui est devenu symbole de l’écologie. « La génération verte croit au changement de la situation de l’environnement en Roumanie » (http://wordpress.À la fin de l’activité tous les élèves ont été déclarés chevaliers verts » « La capitale verte – la capitale croît verte ! programme écologique pour Bucarest » (http://www.ro).targulverde. p. offrant un champ généreux à la recherche interdisciplinaire.ro) . 144. de promouvoir et d’éduquer dans l’esprit de la protection de l’environnement » (www. « L’association Brasov Vert milite pour la protection de l’environnement » (www. Alain. . col. les sens différents du syntagme « Révolution verte » coexistent et seulement le contexte peut désambiguïser. nous avons constaté que les nombreux contextes dans lesquels il apparaît font de cette couleur un symbole de l’écologie.caravane cinématographique dont les films ont un message écologique » (www.La „révolution verte “ (.capitalaverde.brasovulverde. 24 mai 1976. sans colorants » (www. Conclusion.ro) . normes. figures.com) . La coutume de porter sur soi du vert a été remplacée par porter sur soi une carte téléphonique verte.facturaverde. 1989. 2). Certaines expressions sont revivifiées. »11 Ce sens est différent de celui utilisé dans le contexte précédent. Laffont. électroniques » (www. Jean. Il s’agit d’un procès dynamique.ro) . même la facture est « verte » : « Facture verte . de la protection de l’environnement . Paris. D’une part. NOTES [1] Chevalier. Le vert peut être associé aussi à des noms propres : « Guérilla verte .ro). des modifications référentielles.generatiaverde. Les plus faciles méthodes pour vous débarrasser des vieux appareils » (www. le vert de l’écologie. éco.. qui implique les interprétants. Une compagnie de téléphonie mobile a développé une campagne intitulée « Jouer au vert » (Verde stop).ro) .) reposait essentiellement sur l'emploi massif d'engrais à bon marché (L'Express. rêves. 294 269 .ro) .ziuaverde.com) .coltverde. « La foire verte est une foire où l’on trouve des produits sans agents conservateurs.

. Jean-Pierre (1980). Jean-Pierre. « Les noms de couleurs ». limbajul media. nr. 10 [10] Leduc-Adine. Trésor de la langue française. Gheerbrant. Paris : Picard. figures. Paris: R. Michel (1996). rêves. Portal. Laffont.cnrtl. REZUMAT VERDELE – SIMBOLUL ECOLOGIEI. Félix. Gallimard. Nadia (1998). nr. Cahier de lexicologie. Grand dictionnaire des symboles et des mythes. Cahier de lexicologie.[2] Idem. Pentru a explica de ce a fost denumita ‘ culoarea ecologiei’. 1964. Paris : Hachette. Marabout. couleurs. Cazenave. Les mots français dans l’histoire et dans la vie. Paris. Alain (1989). 67-90 [11] http://www. Grand dictionnaire des symboles et des mythes. normes. pp. Paris: Seuil. Symbolisme et interprétation. Paris: Librairie Générale Française. Sources : Internet. p. formes. simbol. Gheerbrant. www. 2001 [5] Beaujean. Claude (1964).. rêves. Claude. Le Petit Littré. formes. Lévi-Strauss. Alain. 1959 [6] Leduc-Adine. Paris : Gallimard. Encyclopédie des symboles. Jean. 30 [8] Chevalier. «Polysémie des adjectifs de couleur». Le Cru et le cuit. Le Cru et le cuit. couleurs.com. A. 1978. Leduc-Adine. Alleur: Marabout.fr/definition/vert RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES Beaujean. 1998. X-XI [9] Todorov. Dictionnaire des symboles: Mythes.lexilogos. Hachette. «Polysémie des adjectifs de couleur». prima parte a studiului discuta simbololismul traditional al culorilor. 1980. Jean-Pierre. ecologie. Jean. Paris. R. Tzvetan (1978). «Polysémie des adjectifs de couleur». coutumes. 37. Des couleurs symboliques dans l’Antiquité. Cahier de lexicologie. Gougenheim. 710 [3] Julien. 270 . nr. p. p. normes. Dictionnaire des symboles: Mythes. Plon. Symbolisme et interprétation. Frédéric (1837). 83. Paris : Plon. le Moyen Âge et les temps modernes. Todorov. Alleur. cu precadere al culorii verde. (1959). Paris. A. 37. Gaffiot. coutumes. Aceasta culoare va fi obiectul analizei noastre in ceea ce priveste sensurile ei in media actuala din Romania. Dictionnaire latin-français (2001). Georges (1989). Cuvinte cheie : verde. [7] Lévi-Strauss. 1980. Julien. Tzvetan. APLICAŢIE PE LIMBAJUL MEDIATIC ROMÂNESC CONTEMPORAN Acest articol este o analiza a modului in care culoarea verde este folosita in media actuala din Romania. 1989. Nadia. Félix. Paris : Treuttel et Würtz. figures. 37. Paris. Seuil. Le Petit Littré. Paris. Chevalier. p. 1005 [4] Gaffiot. Dictionnaire latin-français. Laffont.

de scriitori români.domenii cărora le sunt destinate (generale. Literatura de specialitate (Atkins 1996: 515-6) menţionează importanţa lexicografiei teoretice chiar dacă. limbă şi cultură. şi astfel alcătuit încât să acopere o mare diversitate de: . 1992). dezvoltarea abordărilor teoretice reprezintă şi la ora actuală o imperioasă necesitate. au asigurat un fundament teoretic pe baza căruia s-au compilat numeroase dicţionare noi. de exemplu. mai direct. cum ar fi. Astfel. bilingve. glosar. fac într-adevăr. O dinamică deosebită reliefează interesele privind acest domeniu al ştiinţelor limbii. mai ales după anul 1990.Floriana POPESCU Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi O ANALIZĂ PRIVIND MACROSTRUCTURA LEXIMATELOR ROMÂNEŞTI În ultimul sfert de secol patrimoniul cultural românesc s-a îmbogăţit cu un însemnat număr de lucrări lexicografice impunând atenţiei două direcţii de abordare. au oferit metode şi modele analitice aplicabile în alcătuirea şi interpretarea terminologiilor şi. sau într-un caz mai fericit. Atkins revine asupra atitudinii relative la lexicografia teoretică şi precizează că se poate remarca o coincidenţă între rolul şi competenţele lexicografului şi cele ale specialistului în lingvistică aplicată (Atkins and Rundell 2008: 4). de etimologie. Din păcate însă. Lucrările cu caracter teoretic (Bidu-Vrânceanu. 271 . Bidu-Vrânceanu. considerăm că. termodinamică şi maşini termice). cu un standard calitativ superior multora dintre lucrările publicate înainte de 1990. începând cu secolul al XIX-lea. de exemplu. chimia. de limbă contemporană. un deceniu mai târziu. în cazul lexicografiei româneşti. lucrările cu caracter aplicativ descriu un portofoliu inegal din punct de vedere calitativ. Preocupările privind studiul şi descrierea vocabularului limbii române au avut un caracter constant evolutiv. Leroyer and Binon 2009: 2)[1].produse (dicţionar. un pas important în tentativa de a echivala elemente de vocabular dintr-o limbă străină cu forme corespondente din limba română sau invers (aşa cum este cazul dicţionarelor bilingve specializate). or domenii particulare. 2000. sub masca „dicţionarului” se ascunde. aceasta a fost înlocuită cu o abordare orientată spre perspectiva practică (Verlinde. un modest glosar sau. dar bogat. 2007) au jucat un rol deosebit în semnalarea şi explicitarea unor fenomene în plină desfăşurare la nivel lexical. în ultimii ani. pasul acesta este doar un început de practică lexicografică. Ne referim aici la acei autori ale căror lucrări. s. unde. În acest articol vom face unele referiri foarte sumare la lexicografia teoretică românească şi vom descrie un dicţionar acceptat ca model structural cu totul deosebit (a se înţelege complet) în ansamblul materialelor lexicografice româneşti. un la fel de modest lexicon (Duncan şi Dimitriu-Caracota. Evoluţia mentalităţilor reflectate în literatura de specialitate consemnează o schimbare de atitudine din partea unor autori faţă de lexicografia teoretică. deoarece pentru unii autori afirmaţi ca lexicografi ocazionali este realmente necesară consultarea unei astfel de literaturi. de istoria şi filosofia ştiinţelor. de fapt. . sau tehnică. ca. Facem afirmaţia aceasta. lexicon). În ciuda unei tradiţii de peste un secol şi jumătate de practică lexicografică şi în ciuda opiniei menţionate în paragraful anterior. o listă de cuvinte englezeşti şi echivalentul lor românesc (Miroiu. în mai toate cazurile.a). enciclopedie. Aşadar. una teoretică şi una aplicativă. nu în ultimul rând.

Interesul faţă de accesul la limbile străine se concretizează şi în compilarea leximatelor bilingve destinate scopurilor didactice şi profesionale (mai ales în cazul traducătorilor sau al interpreţilor de conferinţă şi nu numai). observabilă încă de la prima pagină care omite chiar harta leximatului. Dintre titlurile cercetate. de exemplu. sau diverse tipuri de dicţionare (enciclopedice. anexelor. glosare. 272 - . deschide leximatul cu o tablă de materii sau un cuprins care asigură descriptivul secţiunilor prevăzute precum şi accesul lor eficient şi rapid.forma în care sunt prezentate (tipărite sau on-line) Fără a descrie în detaliu corpusul întocmit în vederea efectuării unei analize a macrostructurii unui leximat[2] sau material lexicografic. indiferent de apartenenţa leximatelor la o cultură naţională sau cu deschidere spre culturile europene care au făcut obiectivul acestei analize. b) conţinutul informativ sau corpul propriu-zis al dicţionarului. or lexicoane şi sub forma unor lucrări bilingve tradiţionale (publicate în formă tipărită) sau moderne (accesibile on-line). investigaţia macrostructurală a permis şi stabilirea unor trăsături comune. Gherguţ şi Albu. apendicelor sau listelor suplimentare. constă. conţinând trei mari secţiuni: a) front matters sau partea introductivă (a se vedea. conform aceloraşi practici. iar afirmaţiile se referă strict la corpusul supus analizei. cum este cazul informaticii sau al înaltei tehnologii de calcul (Dicţionar explicativ IT & C. de regulă destinată. specializate). reguli de ortografie şi punctuaţie precum şi un index referitor la segmentele fundamentale ale dicţionarului. Astfel. dar modeste încercări de a descrie noile achiziţii lexicale în unele domenii în continuă expansiune. Cu toate că elementele corpusului au prezentat trăsături specifice. deschizându-se abrupt cu primul articol al literei A din dicţionarul propriu-zis or cu un cuvânt înainte şi lista prescurtărilor întrebuinţate în explicitări. alături de lucrări cuprinzătoare de mare întindere (cum ar fi. 1993 sau Noul Dicţionar Universal al Limbii Române. cuprinde. explicative. Există şi un număr foarte redus de lucrări a căror macrostructură este tratată cu o oarecare superficialitate. este mult mai cuprinzătoare atunci când este vorba de un dicţionar. 2008). 2006) am aşezat utile. Webster 1972). Respectivele titluri se regăsesc sub forma unor lucrări monolingve. Prima şi cea mai frecventă macrostructură. respectiv tabla de materii. 2005 sau Dicţionar Biblic. doar 15 se circumscriu acestui tipar. la nivel macrostructural. 1999). 2007) cât şi în traduceri (Ducrot. Astfel. din două catgorii mari de leximate. 1996. ilustrate. de exemplu. vom regăsi informaţii privind gramatica limbii engleze. secţiune tradiţională în structura produselor ştiinţifice englezeşti. Dicţionarul enciclopedic. Martin. peste 98% din leximatele analizate. Constatările de mai jos se referă exclusiv la macrostructura leximatelor studiate. învăţarea unei limbi străine) . ghid de pronunţare şi lista abrevierilor folosite în lucrarea respectivă Secţiunea c). Secţiunea a). de departe cel mai bine reprezentată în corpusul nostru.scopuri pentru care sunt compilate (învăţarea vocabularului specific unui domeniu. în cazul dicţionarelor note explicative. vom regăsi aici diverse referiri la abrevierile folosite. Preocupările pentru descrierea terminologiilor specializate s-au materializat atât în lucrări originale (Albu. vom preciza doar că baza noastră de date include 150 de titluri: 40 de leximate aparţnând autorilor români. 20 autorilor francezi şi 90 autorilor englezi. Primul tip de macrostructură se ridică la rangul de trăsătură generală. c) back matters sau partea de final. cum ar fi enciclopediile. Şcoala lexicografică engleză.

De cele mai multe ori.unii lexicografi bine familiarizaţi cu tradiţia şcolii engleze au respectat şi au recurs. include un număr restrâns de secţiuni la nivelul fiecărui leximat luat separat. Se vor descoperi. glosare. un inventar de aproximativ 200 000 de termeni. Meritul. unde acestea există. din perspectiva macrostructurală. Pe baza studiului analitic şi comparativ extins asupra celor 150 de titluri. deja menţionaltul Dicţionar medical (2001) o prezentare de excepţie. iar în cazul lucrărilor de mici dimensiuni. Din cele 18 diviziuni. întro primă ediţie a lucrării la tiparul ştiut. fie din partea autorului sau a colectivului de autori fie chiar din partea editurii. . Astfel. 273 . publicat de Editura Cartea Creştină din Oradea. în fiecare dintre cazuri. în cele mai multe dintre produsele publicate. primele două leximate sunt lucrări de mare anvergură. leximate provenind din cele trei şcoli. o traducere a unei opere din lexicografia engleză. În vreme ce ultima lucrare este de mai mică întindere. în cazul celei de-a doua ediţii[3]. în general. Subliniem că în litera acestei ultime constatări se înscriu. abrevieri ale titlurilor revistelor medicale de circulaţie internaţională precum şi bibliografia care a stat la baza volumului fac obiectul secţiunii c). lista abrevierilor.Şcoala lexicografică franceză prezintă un tipar propriu care. am constatat. îndrumări pentru utilizarea dicţionarului. şapte –prefaţă. de cele mai multe ori calcuri lingvistice din limba engleză. considerăm nu numai că Valeriu Rusu este un lexicograf de excepţie ci şi că leximatul său reprezintă standardul sau punctul de referinţă în raport cu care se pot compara macrostructural. descriind. vom afla. preocuparea cu totul deosebită a coordonatorului Valeriu Rusu. şcoala lexicografică românească este foarte apropiată de modelul francez. de liste de abrevieri folosite pe parcursul prezentării.unii lexicografi bine familiarizaţi cu tradiţia şcolii engleze ignoră elementele ei de macrostructură şi îşi alcătuiesc propriile lucrări conform tiparelor franceze. însă. ghidul etimologic precum şi abrevierile şi simbolurile folosite în medicină– intră în secţiunea a). cât şi operele traduse din limbile franceză sau engleză. urmează îndeaproape modelul francez. revine celor şapte redactori englezi care au coordonat eforturile a peste 150 de coautori. un istoric al terminologiei medicale. în marea majoritate a lucrărilor. 2008).lexicografică românească. intervenţii de deschidere a volumului. o cuprinzătoare tablă de materii care este redactată în deplin acord cu structura tradiţională engleză. de fapt. indexuri. . introducere. Evidenţiem. nu apare nici un fel de introducere. care argumentează scopul şi destinatarii acestuia. Comparând. de a asigura volumului său. dar au renunţat la el. calitativ şi tehnoredacţional toate celelalte leximate româneşti publicate după această apariţie lexicografică monumentală. încă de la prima pagină. dicţionarul medical (Rusu. iar suplimentele cuprinzând tabele cu diverse date şi informaţii necesare specialistului din lumea medicală. fiind destinată popularizării termenilor mai greu de înţeles din vocabularul specializat de înaltă tehnologie. cel mai adesea. deoarece versiunea în atenţia noastră este. următoarele: .există şi leximate româneşti care au adoptat macrostructura modelului englez. şi în acest caz. pentru a continua cu „dicţionar de la a la z”. Afirmaţia aceasta are în vedere atât operele originale monolingve şi bilingve ale autorilor români. Leximatele româneşti se deschid fără o introducere care să dirijeze spre secţiunile alcătuitoare. urmate. 2001) sau dicţionarul biblic (1999) precum şi dicţionarul IT (Florian. cu referire la şcoala românească. . analizată pe fundalul cuprinzător al tradiţiei leximatelor româneşti. Regăsim interesul particular atât faţă de detaliu cât şi faţă de macrostructură în alcătuirea dicţionarului biblic.

Atkins. Gellerstam et al. În cazul celei de-a doua ediţii.T. M (2007).CLÉS : contenu. lexicography has been reduced to a positivist. (s. English-Romanian Dictionary of Accounting. Search and You Will Find.. Department of Swedish. lexic specializat.”(traducerea mea). Bucureşti: Editura All Martin. Le corpus analysé a révélé l’ existence de beuacoup de similarités entre les leximats en français et le roumain et peu de similarités en anglais et en roumain. Dicţionar englez-român. Bucureşti: Editura Andreescu Duncan. Economic and Financial Terms. prefaţată de un cuprins.T. Bucureşti: Editura Academiei R. (2009). pp.. front matters. in M. Iaşi: Polirom Ducrot. trad. Bucureşti: Editura All Miroiu. Quand même. apărută în 2004. Bucureşti: Editura Medicală * * * * * (1993). A. Editura Litera Internaţional * * * * * (1999).NOTE EXPLICATIVE [1] autorii citaţi sunt de părere că „. V. compusul „leximat” împreună cu sintagma din care derivă. Lexic comun... [3] aşa au stat lucrurile cu ediţia I apărută în 1974 a Dicţionarului Englez-Român.a. EURALEX ’96 Proceedings.S..R. 274 . A. Göteborg: Göteborg University Press. cu acelaşi scop. Albu. P. 1-17 Corpus-mentioned items Albu. Oxford.. 1. O.” or „lexicografia a fost redusă la o acţiune practică. H. Dicţionar de kinetoterapie. Dicţionar de termeni economici. * * * * * (2004). J. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti Bidu-Vrânceanu.S. Oxford: Oxford University Press Bidu-Vrânceanu. Vasilescu. Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului..). Viorel Vişan şi Marina Păunescu. Bucureşti: Editura * * * * * (2006). pp. s-au păstrat toate elementele primei însă colectivul de autori a renunţat tocmai la cuprins. Leroyer and Binon (2009: 2) [2] împrumutăm şi folosim. Leroyer. Merriam Company * * * * * (1974).S. REFERINTE BIBLIOGRAFICE Atkins. Webster’s Seventh New Collegiate Dictionary. 23. Anca Măgureanu. A. Dicţionar englez-român. traducerea Gh. Vol. Göteborg University. Dicţionar biblic. Dicţionar de medicină.-M (1996). Noul Dicţionar Universal al Limbii Române.. lexicographic materials. S. Dimitriu-Caracota. Dicţionar explicativ IT & C.. (1996).R. RÉSUMÉ L’ ANALYSE DE LA MACROSTRUCTURE DES LEXIMATS EN ROUMAIN La macrostructure de plusieurs produits leximats/lexicales roumains a été à l’ origine de cette recherche dont le but est de souligner les comparaisons avec les macrostructures similaires en anglais et en français. din lucrarea lui Verlinde. Bilingual Dictionaries: Past. Leroyer and Binon (2009: 1-17). (2008). MOTS. Present and Future.. E (2005).. F. 1-6. B. The Oxford Guide to Practical Lexicography. 515-46.S. Lexicul specializat în mişcare. editura Academiei R. Bucureşti: Editura Garamond Rusu. back matters. & C.. behavioristă şi pozitivistă. From Stand-alone Lexicographic Tools to User Driven Task and Problem-Oriented Multifunctional Leximats in International Journal of Lexicology. financiar-bancari şi de bursă. C. Oradea: Editura Cartea Creştină * * * * * (1972). and Rundellm M (2008). Dicţionar enciclopedic. (editori). Gherguţ. a se vedea Verlinde. la lexicographie roumaine présente certaines tendences de s’approprier les macrostructures plus précises et plus complexes appartenant à l école anglaise de lexicographie. Springfield: G. B. J. G (2008). Bucureşti: Editura Univers Enciclopedic. unde apare utilizat ca denominativ generic pentru orice fel de produs lexicografic. Schaeffer. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti Verlinde.. M (1992).. şi colaboratorii (2000). (2001). Dicţionar medical. Bucureşti: Editura Babel Florian. M. Binon. behaviourist practical enterprise.

et qui peut revêtir diverses formes. est enregistré sur un support audiovisuel que je qualifierai de « texte filmique[1] ». Elle est une expression spatiale produite à partir de lieux définitivement localisables – c’est bien la scène de théâtre que je vois sur l’écran – mais il s’agit d’un espace scénique que l’instance spectatrice reconstruit à partir de ce qui lui est donné à voir. L’allotopie. elle en compose en même temps les frontières : elle est une zone médiane virtuelle qui sépare et rassemble en même temps les deux éléments dont dépend son existence. ils ont la particularité de rendre visible l’absent. Le préfixe grec « allo » apposé à « topie » précise que cet espace se situe « en un autre lieu ». 758). Lorsque Foucault esquisse les modalités de fonctionnement de ces divers types de lieux qu’il nomme « hétérotopies ». qu’il soit localisable et/ou identifiable . se situe quelque part entre le domaine spatial de la scène et celui de l’écran. VERS UNE PROBLEMATISATION DE L’ESPACE SCENIQUE FILME Lors de la conférence du Cercle D’études architecturales en 1967. Dans le cas d’une multicaptation[2]. l’ensemble de la scène est filmé sans que l’espace scénique ne soit modifié – bien que l’espace tridimensionnel de la scène soit reconverti aux deux dimensions de hauteur et de largeur de l’écran. Ces deux espaces. la scène de théâtre et l’écran de cinéma sont utilisés afin d’en éclaircir certains traits caractéristiques : « C’est ainsi que le théâtre fait succéder sur le rectangle de la scène toute une série de lieux qui sont étrangers les uns aux autres . leur jonction et point central d’interaction . qui se déploie à l’intérieur d’un emplacement non tout à fait localisable empiriquement. le traitement spatio-temporel de la scène admet une transformation plus importante du fait d’un découpage et d’un montage nécessaires – que ceux-ci s’opèrent « en direct » ou en postproduction. bien qu’ils soient effectivement localisables » (Dits et Ecrits 755) dans le monde sensible. Michel Foucault énonce clairement son intérêt pour les espaces intermédiaires et hétérogènes. des sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux. elle reste un locus immatériel bien qu’elle entretienne des relations avec des lieux sensibles.Sandrine SIMEON Dept. de juxtaposer le tangible et le virtuel. au fond de laquelle. J’aimerais plutôt problématiser l’existence d’un tiers espace. mais elle ne fait pas qu’aménager cet espace. of French and Francophone Studies Pennsylvania State University. Ainsi. médiateur.E. L’allotopie est par conséquent à considérer comme une interface. n’a pas à proprement parler de présence physique réelle. que l’instance réceptrice se doit de concrétiser. En outre. sont des emplacements réels à partir desquels se matérialisent un au-delà imaginaire. Cet espace. une zone limitrophe entre deux régions. dans le cas de la captation en continu d’un texte spectaculaire. c’est ainsi que le cinéma est une très curieuse salle rectangulaire. sur un écran à deux dimensions. ou texte scénique. Parce que ce nouvel espace mérite d’être nommé. Cet espace naît dès qu’un texte spectaculaire. USA ALLOTOPIE. on voit se projeter un espace à trois dimensions » (D. Ce n’est pas exactement ces espaces-ci que j’ai l’intention d’analyser. je l’ai baptisé « allotopie ». Ces espaces seraient des « contre-emplacements […]. telle que je la conçois. elle se constitue elle-même en tant que dispositif puisque cet 275 . afin d’être davantage problématisé et mieux défini. de la scène et de l’écran.

et qui sont composés autant par le metteur en scène du texte spectaculaire que le réalisateur du texte filmique. le miroir reflète un lieu qui n’existe pas en soi. ce tiers espace désigne. non préconçu. Afin d’éclaircir le type de relation qu’entretiennent les hétérotopies avec le monde réel. elle est un espace qui est moins concevable à l’œil qu’il ne l’est de manière cognitive . se déploie pourtant au niveau psychique . représente le lieu de la scène de théâtre et se réalise à l’intérieur des limites concrètes de l’écran. Cette interaction est de nature spatio-temporelle. Bien qu’entité physique tangible et palpable. L’allotopie se situe en deçà des perceptions premières et matérielles. Cet espace impensable naît de la confrontation d’éléments qui existent en soi. et de nature inévitablement hybride. Elle est un lieu de rencontre qui n’existe qu’en vertu de cette rencontre justement . à l’instar de tout message. Il assure la liaison entre l’espace réel qui l’entoure et celui. agent médiateur. A l’instar du miroir. En effet. se crée cet espace allotopique.échange entre les différents facteurs s’effectue selon un système de règles permettant cet échange. elle doit néanmoins sa concrétisation à l’instance réceptrice. la rencontre incongrue d’éléments congrus crée ce topos. elle donne à voir un espace virtuel dont l’émergence résulte de l’interaction entre ces emplacements localisables – l’espace scénique et l’écran. Il revient donc à l’interlocuteur/trice de construire. au contraire. Lieu hors de tout lieu. Cette opération 276 . reflète et réfléchit des emplacements dont son existence dépend. linguistique ou autre. s’il n’est pas imaginaire. l’allotopie est une zone médiane qui n’existe que par l’intermédiaire de tout un système d’interconnexions. s’il n’est pas matériel. virtuel auquel il renvoie : il incarne un seuil entre réalité et irréalité. L’allotopie est cet espace virtuel perçu et conçu psychiquement . En effet. mais qui ne sont pas d’ordinaire mis ensemble . à partir des éléments qui le composent. Une métaphore de nature différente permettrait peut-être de mieux se représenter le moment où. Si l’allotopie est le lieu – et le moment – de transfert et de transformation de l’espace scénique à l’espace écranique . c’est une image psychique dont l’existence dépend de la participation de l’instance réceptrice. la dématérialisation qui s’opère lors de son transfert de la scène de théâtre sur le support filmique. de manière cognitive. cet espace agit à la manière d’un lieu de conciliation chargé de propriétés et d’usages distinctifs qui s’envisagerait à la fois comme synthèse et reconfiguration topologique de l’espace scénique tel qu’il est visible sur l’écran. lui transmet comme information. et qui. et la manière dont. ce transfert résulte en une intrication d’éléments téléportés. n’a pas de sens ni de forme en lui-même. de concrétiser cet espace. puis la matérialisation de l’espace scénique entre les moments du filmage – en passant par les procédés de montage – et de son apparition sur l’écran. lorsque l’on considère l’allotopie. il est conçu. L’espace de l’allotopie. et qui revêt certaines des qualités du miroir. l’allotopie décrit un espace qui. c’est le cerveau qui voit ce que l’œil. Ce mécanisme souligne adéquatement le processus qui modifie les propriétés de l’espace scénique. lui-même défini par les spécificités respectives que seraient celles du texte spectaculaire en train de se dérouler et celui du procédé cinématographique qui le capterait. De la même manière. selon le schéma de communication de Jacobson. sans pour autant entretenir une relation d’équivalence avec eux. Foucault a recours à la métaphore du miroir. il ne fait que percevoir . L’allotopie est un espace hétérogène et différencié qui agit comme le produit de superpositions et d’interactions davantage qu’il se constitue par une juxtaposition de lieux incompatibles – comme le sont les hétérotopies de Foucault. La téléportation quantique ne décrit pas un transfert de substance de terme à terme . l’œil ne servant que de relais à l’actuel emplacement où s’effectue la « véritable » vision. il est essentiel de repenser le sens du « voir » : ce n’est pas l’œil qui voit.

intermédiaire et exécutant. bien que l’impression de continuité séquentielle du cinéma repose sur une temporalité construite. qui garantit la continuité spatio-temporelle. il y a eu un phénomène de banalisation par l’habitude des opérations mentales effectuées par le spectateur de cinéma. mais simultané (souvent vécu comme synchrone) . Il y a longtemps que celui-ci ne s’est pas levé de son siège dans la salle de cinéma pour échapper au train entrant en gare de la Ciotat . Quant au récepteur. comme dans le contexte de la communication. Déconstruire n’est pas détruire. et si le texte spectaculaire est déconstruit. Mais cette reconstruction n’est pas simplement écriture d’une parole préalable. elle est écriture d’une autre parole. Sa déconstruction implique une reconstruction. les conventions filmiques servent un dessein différent : il n’oublie pas que c’est du théâtre qu’il filme. Puisque l’allotopie se positionne à l’interstice de la scène et de l’écran. par exemple. une co-construction. La construction/création psychique de l’espace scénique se fait selon un système de significations élaborées dans cet espace. Qui ne s’est pas encore familiarisé avec l’invisibilité du montage hollywoodien ? Le cinéma sait contrecarrer la fragmentation que son découpage et son montage sont accusés de générer. le créateur du texte filmique et celui/celle qui le regarde se partagent une responsabilité : il revient au réalisateur du texte filmique de produire une temporalité continue inhérente au texte spectaculaire – sachant que les possibilités d’une telle construction sont infinies. déterminée et contrôlée jusqu’à un certain point par les créateurs du film. il est le « chef d’orchestre » chargé de rendre cohérent le jeu de l’ensemble des éléments qui lui sont présentés dans le processus de construction de cet espace. le spectateur en est le pôle de constitution : à la fois exégète. etc. Dans le contexte de l’allotopie. puisque c’est dans cet espace que vont prendre forme ces fragments et ces apparentes discontinuités. la discontinuité de l’enregistrement audiovisuel a cessé d’être appréhendée comme telle. Ensuite. de sa grammaire: montage.de communication – encodage et décodage – implique une entente réciproque. c’est pour mieux être reconstruit. les conventions filmiques ne sont plus celles du cinématographe. D’abord. Le découpage et le montage de l’espace scénique ne sont pas des moyens pour réduire cet espace. les échelles de plan. et cela pour au moins deux raisons. les diverses relations entre son et image. Le réalisateur bénéficie des moyens du cinéma. de point de vue subjectif. et celle du récepteur du film. il ne cherche plus derrière l’écran le reste du corps de la tête coupée qu’il y voit projetée. Elle est le produit d’une co-production. grâce aux techniques de montage visuelles et sonores qui minimisent cette discontinuité. un langage commun entre le locuteur (le metteur en signe) et l’interlocuteur (qui interprète adéquatement ces signes). Les deux arguments de fragmentation et de discontinuité qui démembreraient l’espace scénique n’ont donc plus lieu d’être. Un dialogue entre un locuteur et son interlocuteur s’effectue dans 277 . Tout le monde a maintenant compris le principe du montage. Ainsi. avec une langue propre. ou de n’en montrer qu’une partie. c’est en dégager les principes afin de mieux l’adapter au langage filmique. qu’elle est le produit de leur rencontre. son travail se réalise au sein de l’allotopie. L’allotopie est par conséquent cette zone médiane activée par une double activité mentale humaine : celle. Le réalisateur du texte filmique est conscient de filmer un texte spectaculaire et non un film de fiction. choix de montrer le tout de l’espace scénique. entre le moment du déroulement ininterrompu du texte spectaculaire sur les planches de la scène (métaphoriques ou non) et celui de l’apparition de l’espace scénique sur la toile de l’écran (constitué à partir d’un montage en direct ou en postproduction). l’allotopie. choix de la prise de vue unique ou du champ-contrechamp entre un personnage et ce qu’il voit. manipulation et construction spatiale et temporelle selon un principe non synchrone.

Si à l’intérieur de cet écart un texte filmique se construit tout en hétérogénéité. Pascal. puisque celle-ci est décentrée. je choisis l’expression plus neutre de « texte filmique ». un spaţiu care cuprinde caracteristici ale utopiilor existente deja în lumea noastră. heterotopie. Peut-être alors le texte filmique réalisé à partir d’un texte spectaculaire sera-t-il en mesure d’affirmer son indépendance. Elle est cette troisième dimension qui met en scène l’épaisseur de signes qui constituent le texte spectaculaire. Una din trăsaturile distinctive ale heterotopiilor este aceea că ea cuprinde mai multe spaţii care sunt aparent incompatibile. Este situat ‘într-un alt loc’. Alotopia este spaţiul care face legatura între domeniul spaţial ale scenei şi cel al ecranului. audio-vizual. Comme l’hétérotopie. 4 vols. Villeneuve d’Ascq : Septentrion. 1943. l’allotopie signale la formation d’un espace particulier et dont la légitimité a besoin d’être attestée. relativisée à partir du moment même où une autre instance intervient et dicte sa propre parole. [2] La multicaptation nécessite un enregistrement direct d’au moins deux textes spectaculaires en public avec un travail de préparation et postproduction. afin d’en assembler les meilleures prises de vue. L’allotopie ne sera plus considérée comme une « excroissance » par ses détracteurs dès lors que la portée épistémologique de cet espace et sa valeur ne seront plus questionnés mais acceptés -. mais une fin. Aş dori să identific un alt tip de spaţiu care apare atunci când o piesa este înregistrată audio-vizual. Récrire le théâtre (et Mesguich) en images et sons. atât o scena de teatru cât şi o sală de cinematograf sunt spaţii tangibile care se juxtapun şi de unde apare o serie de locuri imaginate sau virtuale. il ne se constitue pas en opposition au texte spectaculaire. prétendument. L’allotopie est constitutive de ce que l’on pourrait nommer le « troisième » temps du théâtre.un échange qui ne considère plus comme absolue et centrale la source. L’allotopie postule une valeur herméneutique. Pentru o mai bună definire a acestui spaţiu ‘nou’. La multicaptation est un terme forgé par Pascal Bouchez. ayant désormais un espace dans lequel évoluer. Paris : Plon. Foucault a envisagé l’existence d’espaces en marge d’un monde qu’ils tentent de compenser mais qui sont nécessaires justement parce qu’ils défient les catégorisations et les frontières.de même que son origine. prin combinarea prefixului allo’-‘ în celălalt’ cu ‘topia’-‘loc’. Michel. Nu este nici utopic. Filmer l’éphémère. l’origine. l’altèrerait. (1984). Cuvinte cheie : allotopie. TEXTES CITÉS Bouchez. De exemplu. l-am denumit ‘alotopie’. Paris: Gallimard. sur son propre terrain et avec une rhétorique qui lui est spécifique. utopie. elle se revendique comme un espace hybride et interstitiel dont la formation dépend de la participation de l’instance réceptrice dans la construction mentale de ce nouvel espace. 278 . et l’allotopie se prête à cette transformation. défini comme le résultat de l’enregistrement audiovisuel d’un texte spectaculaire. puisque la tension entre les deux espaces de la scène et de l’écran s’évalue encore selon une sorte de hiérarchisation où l’espace de la scène devrait être intouché par celui de l’écran qui. Dits et Ecrits. NOTES : [1] Dans le contexte de cet essai. [3] Je fais référence à la formulation d’Henri Gouhier : le théâtre est un « art à deux temps » in L’essence du théâtre. Ces étapes de déconstruction et reconstruction ne sont pas la fin. REZUMAT ALLOTOPIA – PROBLEMATIZAREA SPAŢIULUI SCENIC FILMAT In 1967. Foucault. nici imaginar şi nici identificabil în ‘lumea reală’. Michel Foucault a lansat noţiunea de <heterotopie>. (2007).

in other words Barack Obama trying to give solid foundations to the United States once again. By understanding. It seduces us by limiting the anxiety that comes with ambiguity. that public trust will quickly crumble down if the population’s optimistic feelings have been overacted. going to a wall. The Latin word res can be translated into English as: object. humans are on a par with those things they are unable to control. the latter is directed to a thinking and thoughtful being. pessimistic or diffident voices about reification. Reification is on trial for a number of things that flow from its occurrence. Kennedy’s speech in the wake of the Berlin Wall construction. one of the most serious and insidious [practices] is that of reification. In limiting human action. promotes separation and fragmentation. Our first notation: in a Washington Post interview. implicit here. in sum. claims that there many practices threatening the interplay between reifying ambiguous meanings. much concerned with the opposite actions of separating and unifying. the phenomenon may no longer haunt one’s mind. putting up a wall is very frequent. business. Obama means to make a speech at the very Berlin spot where Ronald Reagan had uttered. the famous words “Mr. thing. in so doing. “Arguably. The metaphor of the wall. property.Daniela ŢUCHEL Universitatea „Dunărea de Jos”. In our world. (c) thwarting of a living. in his article entitled “Culture to Culturing” published by Journal of Intercultural Communication. responsibility. Obama requires that he deliver a speech to the crowd precisely where president Kennedy said in an equally famous piece of rhetoric “Ich bin ein Berliner” – which is the balcony of Berlin’s City Hall. however. some researchers of the phenomenon we are discussing agree that reification cannot encumber the occurrence of new and different ways of understanding the world. Amardo Rodriguez (2002). flexible whole that is the world we inhabit. during the political campaign. Galaţi TRENDS IN INTERPRETING REIFICATION In the foreground of the enterprise of investigating reificatory phenomena is the effort to rationally understand a phenomenon. Symbolically. The former is useful for denoting the physical existence or the physical world. consequently. reification limits volition and.” This is. the reification of the situation into painting a wall. bringing down a wall. Once understood. Above 279 . Philosophers once conceived of res extensa versus res cogitans. The second notation: upon touring Europe. It thus limits our obligation and commitment to each other and. concern. tear down this wall!” Our third notation: because the event just mentioned did not take place as meant. Obama speaks and warns – the latter verb is the accompanying statement commentary that the newspaper uses – that he will not be capable of vaunting quick results. One can consider that this reifying process in stages is the initiative of a ritual. Reification is the gateway to alienation and deification. Gorbachev. the wall will undercut diversity and thus damage the evolution of human relations. Nonetheless. Let us begin with the empty half of the glass. matter. marking the end of the Cold War. Let us follow its presence in the recently begun presidential career of Barack Obama. a multiple charge of (a) harm brought to human relations. The historical moment was John F. It aims to limit human action by limiting ambiguity. is to be reconsidered by Obama later. under which conditions one may develop a self-perception called ‘beingness’. affair. (b) blockage of interpretive processes.

explained by Wikipedia as “an effect of reification which results from supposing that whatever can be named or conceived abstractly must actually exist”. who starts her demonstration from the double effect of culture on the individual – liberating and constraining – because there is a real community for him or her. racing against winds that might whip the blaze back to life. “Might we save one year in the life of schoolchildren if we were merely to apply to the digital system? Couldn’t by any means their brain connect from the first minute the synapse of the thought to the neuron pressing the keys. race [+ANIM]. structures and principles. In this case. To thingification. The individual has to deal with impositions.” There is dynamic contamination going from humans to the elements and back. we can exclaim.this and with all this. Human hypostasis placed in a different context shifts off a human attribute (possibly a ‘reification fallacy’ for logic) and installs the treatment due to a concrete ‘thing’ – which is a distortion of normalcy. by the agency of culture engendering ‘imagined communal values’. handling artifacts. One modality of causing reification to exist is to slip into the world of abstractions through lexicalization. it is easy to approach the opposing tendency towards humanization. We opt for two of her examples: 1. but (s)he may also choose to deal with common dreams. Communities and ‘imagined communities’ is a distinction theorized by Kramsch (1998). – Firefighters rushed to wipe out the last remnants of a wildfire that destroyed dozens of homes in the hills above this scenic coastal city. “Rose gardens have been immortalized in the French imagination by Ronsard’s poetry”. The examples she gives are ancillary to a demonstration of reification too. I think can be the signal that discourse will switch 280 . 2009). for instance to use I think frequently in discourse. Practice supports a neurological link between manual dexterity and speech. Kramsch (1998: 8) observes that “imaginings are mediated through language” and language is a metaphor for cultural reality. #259. Lucian Mândruţă comments on school rules forcing the young one into a physical contact with the letters. From reification. Calif. as if feeling the need to be backed up by Descartes’ recognition of human-ness. or pragmatic hedge. from randomness of nature. and we have consequently emphasized their alternating moves as dictated by the nature of the grammatical subject: wipe out [+ANIMATE]. from Shakespeare and Dickens”. “Thus the city of London is inseparable. Let us illustrate with the stylistic choices of an item of news dated May last year and issued by the Associated Press: “SANTA BARBARA. there can also be a discourse community for him or her. If we have encounters that unnerve us. dealing with facts. epistemologists may dispose of the alternative ‘hypostatization’. I was petrified. it pleases us to circulate a synonym for our basic concept. fulfilled and unfulfilled imaginings. We believe that this cliché. in the cultural imagination of its citizens. which is ‘thingification’. when contrasted to machine writing. reification supposedly can be described as a bio-genetically driven feature of the Darwinian survival mechanisms. or point-of-view distancing device can also be looked upon as a sample of reificatory language that addresses an abstract level of communication while making the activity less communicatively efficient. 2. whip back [-ANIM]. Let us pick the case of computerized writing: a hand-shaped letter seems to contain the mark of the writer’s personality and human warmth. instead of compelling them to follow the contortions of the hand-written word?” (passage in our translation from “Lecţia de scriere” in Dilema Veche. An informative (often single-word) variable of thingification of states of affairs allows the speedy dissemination of information. We intend to show here the ways in which reification helps towards a liberation from anonymity. destroy [-ANIM].

Asimov’s robots are male. the decoder stops upon the nominal expression in this deictic or indexical context: ‘the ham sandwich’. “I am parked out back”. This is a possible outcome signaled by Isaac Asimov and called the Frankenstein Complex (P. allow a human being to come to harm” (ibidem). He says. The robot-human relationship can be maternal. even though more accurate. Asimov deliberately creates confusion between robots and people. a new synonym can lengthen the list we already initiated in support of reification: entification. Next. 42). an interpretation licensed by the relevant conceptual correspondence between the animate entity “owner” and the inanimate entity “car”. the decoding interpreter will get control over features of animacy in the subject-entity. Let us turn the discussion to romantic fantasizing trends. including a complete (if somewhat fractured and abbreviated) personal autobiography and a constantly updating compendium of one’s current moods. Iamandi comments that Asimov’s laws (issued in 1983) – laws in robotics – resemble moral laws that can be broken. spoken by a customer while handing a valet attendant the key to his car. S. and man’s development of technology and movement towards artificial intelligence and immortality. periphrastic wording. The paraphrase of the second utterance is “I am the owner of a car parked out back”. going against the previously notified lifeless material. “This is parked out back” vs. p. the protection of humans is required and can be obtained if the basic law of robotics is. Iamandi (p. the move is a predicate transfer going not only one-way but also two-ways. 44). Hence. one notices a movement of mechanical intelligence towards human intelligence and death. Then. according to Iamandi. ‘Be’ confirms by agreement tense and numeral nature. Humanization is shown possible: robots get features which humanize them. Basically.” Keeping the discussion in the field of grammar. makes arresting reference to humanization. loving and kind. apud Iamandi. There is fear of mechanical intelligence. Yet. apud Iamandi. actions. has the following comment to make: “Whenever the personal pronouns I or me or mine are conversationally generated and introduced. Evans 2007). The computer nowadays may stultify and degrade through dull repetitive tasks prescribed to the human brain. Three components will guide the entifying process. First. Warrick 2002. as follows: “a robot may not injure a human being nor. to a more generalized inexactitude. From a basic property to a derived property. writing about robotics laws in Anale (2006). when machines take over dehumanizing activities.e. In general lines.from slow. the verb ‘be’ is controversially claimed by trends in linguistics to be denotative of the existential modality of the subject – therefore. “no woman wants to feel replaceable by something with none of her faults” (1983. it functions like an initiative meant to prevent some face threat. romantic. p. Jud Evans (University of Central Lancashire. May 2007. England) authoring the internet material “Philosophy and the Reification of the Unreal”. Strategically. the memorizing brain makes available a huge empiric digest. humans are being allowed to become more human. a relational-component will help him make the index and the referent correspond. Nunberg in “Transfers of Meaning” (1995) explains in a famous example – “The ham sandwich is getting impatient” – the transfer upon an argument of a property-bearing entity. denoting a thing and sending the interpreter to the index. In this case. robots invariably submit to rules whereas humans tend to break them. while deictically pointing to the present moment. in Asimov’s wording. interests and anxieties with particular reference to one’s current preoccupations and concerns. i. Petru Iamandi. through inaction. 45) 281 . no verb at all (cf. like in Nunberg’s further examples. the element or entity that is either the person willing to eat a ham sandwich (and is remarked by his neighbor in the restaurant) or the person who has ordered that sandwich (and is remarked by the waiter of the restaurant). In his robot stories.

It is the story of an American neurosurgeon. We approve of the message and quote the philosopher: “The censoriousness of an age is not an illusion. Towards the end of this memento article." Unfortunately. Confessions about the experience of scholarship. rather than to objectify or reify an "answer. the focus of attention is on the concrete actions that typify practice (especially those that begin and end with the human 282 . energy. and intelligence. woken up by a feeling that books are well known and details are supremely owned”].” Andrei Pleşu. on the contrary he exists on a continuum with all intelligence. Confesiuni despre experienţa erudiţiei aici. The experiment as such is subjected to failure from the start: although the transplant may be a success. Amâni opinia personală din scrupulul de a inventaria. One common trait the two positions share is an embeddedness in the immanent to the point of ignorance of the transcendent (among other things). The ‘philosophy’ of this undertaking grows out of two typical side-slips in contemporary ideology. I have come to know this juvenile dilatatio animi. the goal is to engender an understanding of the dynamic nature of relationships.concludes: “If the essential elements of the universe are matter. Am cunoscut acea juvenilă dilatatio animi. the discourse on economic affairs today does reify positions. plăcerea de a medita asupra unei teme e înlocuită de plăcerea de a «aduna material». #269/ 09 aprilie 2009. de la o vreme. but a grim reality” (Cronin 2003: 93). to our mind. the delights of thinking a theme over are replaced by the satisfaction of gathering materials. we mean to apply it here with milder connotations of reduced freedom. To professionals. the answer rests on technical manipulation of information as thing or commodity. that is. Turning our attention critically and uncompromisingly to the realities of our day and its possibilities of reification. Robert White by name. we note the following. and the efforts towards graphical expression – by the accurate quotation. Even though censoriousness in its aggravating nuances uncovers political repression. You put off a personal opinion out of the scruples of seeming learned while producing the inventory of other people’s opinions. but they do represent the heart of the contradiction. One lays hands on a good head and screws it on a healthy trunk. His aim was to lengthen individual lifetime in case a body is degraded whereas the head is still functional.” [in our translation. the body stays disgracefully paralyzed because the spine cannot respond to the nervous centres in the new head. That is. in the West: “I have found out that. the device meant to maintain life in the cerebral suprastructure. resuming his 1977 Bonn notes (in Dilema Veche. organic or inorganic – represents intelligence. while the rest of the body merely exists as a support. iar efortul de a formula expresiv – de acela de a cita exact. To some. who had been training himself for a long number of years to succeed in transplanting a man’s head onto a different body. al posesiunii suverane de detalii. The second refers to the brain. then man is not unique. stârnită de sentimentul cunoaşterii de cărţi. opiniile altora. One is that life itself is sheer value and an artificial prolongation of its span is a moral thing to happen. as a person’s essence. for some time now. and ethical behavior extends to all systems because any organizational pattern – human or nonhuman. the answer rests on technical application of a few rules of organization or mediation. What has been achieved above is. în Vest: „Am descoperit că. rather than the head. over here. Of course these are not the only positions. These critical days troubled by top-level political decisions have shown that the aim of analysis is not to provide a concrete solution. Pleşu cites from a letter written by Culianu on some Western issues. doct. ontologizing lexical semantic resources for the life of man’s intellect. seems to us to perform a demonstration of how violations of moral law come to a tangency with the treatment of individuals as means and not as ends in themselves.

“Culture to Culturing”. through inference. “Isaac Asimov vs. facing Europe and the world in various forms of communication. Existentializing elements are.P. 109-132. renderable into English as “not quite the clean potato”. while ignoring the reasons for the actions and their desired pragmatic outcomes. Geoffrey (1995). we consider that the whole poem constitutes one utterance. Kramsch.U. in the first place. Nunberg. Annals of the “Dunărea de Jos” University of Galaţi. Translation and Globalization. In mid-position. Evans. argiloase // ne-au mai rămas cuvinte doar pentru / un joc de scrabble într-o limbă apusă // doar ascultarea ne poate apropia cumva / la marginea unei gări prin care trenurile încing / şinele ca un şir de nostalgii plicticoase / depuse pe bătrâneţile noastre de tinichea” [we are crossed by grey seasons / sick animals / leaving behind some clay-yellowish traces // we still dispose of words just for / a game of scrabble in a faded language // by listening only can we be somehow guided / to the edge of a station where the trains / heat the rails like a string of dull yearnings / deposited on our seniority of tin-plate] (our translation of the poem entitled „Reification” by Florin Hulubei. entifies a colour-sound-matter picture of degradation.poezie. in the second place. while reifying. This poem suggests how the world can receive threats about remaining mired in reifications. As a result.htm Iamandi. one can see in this poem a combination of reaching understanding as a diagnosis of reification in the Habermas style and hybridization as a diagnosis of reification in the Bakhtin style. and relations that are metaphorically textualized. 42-46. 12.php/personals/188216/Reificare).com/reification_of_the_unreal. the most prominent relation conveyed by the text is between an animal and its trace. The reified entities are given equivalent degrees of emphasis. “Philosophy and the Reification of theUnreal” http://evans-experientalism. Rodriguez. thingification and possibly other future barbarian –ation terminological proliferation meant to theoretically cover frequent findings about fellows in a less than satisfactory milieu. Issue 17. This single utterance entifies existential sickness and. The Romanian description “nu e uşă de biserică”. A. man and his train of words. Claire (1998). Because the primary goal of the poet-reader dialogue involves sharing the experience of evil. By way of concluding. In a strange way perhaps. Jud (2007). Gâţă. picture of social reality. Since there are no purposeful insertions of punctuation marks.ro/index. REFERENCES Cronin. Oxford: O. Fascicle XIII.pdf 283 . London and New York: Routledge. hypostatization. “fierbem în etuvă” (we’ve reached the boiling point in the drying closet) which is a nicely metaphor-generating. ed. http://www. published at http://www.agent). Year 18. and between the train and its rail. Striving to find out what is already reified or perhaps non-reified in us Romanians. Petru (2006). dated 2006-06-14. will immitatively degrade their relation as well. objectification. Amardo (2002). Journal of Semantics. properties which are mostly inferred.se/intercultural/nr5/rodriguez. removed or unplugged from life itself for the sake of the logical demonstration. is equally truthful in pointing to reification. “Transfers of Meaning”.freewebspace. in the illustrations commented upon. The poem entifies multiple bearers of property. the Frankenstein Complex”. we reassert the point of our research: we have meant to dedicate the article to an interpretation of how life answers can be reified in our society. Language and Culture. entification. it is pehaps suggestive enough to exemplify with and comment upon a three-stanza poem picked on the internet: „prin noi trec anotimpuri cenuşii / animale bolnave / lăsând urme gălbui. Final emphasis is on properties of inanimacy. Michael (2003).

(7) équilibre entre aliénation (robotisation) et antropomorphisation de l'univers.RÉSUMÉ TENDANCES DANS L' INTERPRETATION DE LA REIFICATION Ce qu'on recherche par le langage est la confirmation de l'essence humaine en aspirant vers l'investigation de certains niveaux plus profonds que les options lexicales conscientisées. Pour que le rapport d'existence devienne un rapport d'essence la réification linguistique est acceptée comme ayant: (1) utilité dans la matérialisation des abstractions . (6) des risques dans l'apparition de l'équivoque. Mots-clé : réification linguistique. (4) des risques pour la schématisation des perspectives . robotisation ) et antropomorphisation de l'univers. (2) utilité dans l'intrumentalisation des conceptes . politique linguistique. (3) utilité dans la réalisation des intentions métaphoriques . Cet article s'occupe aussi des éléments de traduction et de politique linguistique dans l'espace européen. (5) des risques d'ossification de la dinamique naturelle de la communication . 284 .

DIDACTICĂ DIDACTICS DIDACTIQUE 285 .

286 .

Language is a tool that is used to explore and experience our cultures and the perspectives that are embedded in our cultures. 1976). 2001). superimposed on.1981). Moreover. if they lack (at least basic) cultural insights and information. Language is vital to understanding our unique cultural perspectives. We can summate the main reasons of including cultural elements in the teaching of language. Most authors maintain that the mere focus on grammar. therefore accounting for both appropriacy of language and of behaviour. wh