Sunteți pe pagina 1din 63

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE


UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU
Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115
Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753
www.ub.ro; e-mail: rector@ub.ro

Profilul: Ştiinţe umaniste şi arte/Limbă şi literatură


Programul de studii: Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă
modernă (engleză)
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă

REZUMATELE FIŞELOR DISCIPLINELOR


Anul de studiu: I
Anul universitar: 2015-2016

Disciplina: Lingvistică generală


Titular disciplină: Lect. univ. dr. Hriban Mihaela

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
I 2x14=28 - - - 3

II. Conţinutul disciplinei:

- Lingvistica în secolul al XXI-lea;


- Ferdinand de Saussure şi distincţiile saussuriene;
- Normă, tip, sistem; sincronie, diacronie;
- Orientări ale lingvisticii străine;
- Orientări ale lingvisticii româneşti;
- Orientări şi direcţii ale lingvisticii interdisciplinare: pragmatica, sociolingvistica, morfologia,
sintaxa;
- Orientări şi direcţii ale lingvisticii interdisciplinare: semantica, psihosistematica/psihomecanica
etc.

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: expunerea, brainstormingul, demonstraţia etc.

IV. Forma de evaluare: teste în conformitate cu notele de curs; fişe de evaluare; lucrări de control;
examen final

V. Bibliografie

1. Coşeriu, Eugeniu, Lecţii de lingvistică generală, Editura „ARC”, Chişinău, 2000


F 114.08/Ed.01 1
2. Idem, Prelegeri (1992/1993), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
3. Idem, Sincronie, diacronie şi istorie – Problema schimbării lingvistice, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 1997
4. Dobridor-Constantinescu, Gheorghe, Dicţionar de termeni lingvistici, Editura „Teora”, Bucureşti,
1998
5. Ducrot, Oswald; Schaeffer-Marie, Jean, Noul dicţionar de ştiinţe ale limbajului, Editura „Babel”,
Bucureşti, 1996

Disciplina: Limba română contemporană (Fonetică şi dialectologie)


Titular disciplină: Lect. univ. dr. Hriban Mihaela

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
I 2x14=28 2x7=14 - - 5

II. Conţinutul disciplinei:

• 1. Sunetul vorbit şi proprietăţile lui. Tipuri de fonetică. Domeniul fono-audio. Emiterea şi recepţia
sunetelor articulate.
• 2. Fonetică vs fonologie. Convenţii de reprezentare a unităţilor. Transcrierea românească
tradiţională. Fonem, invariantă vs fon, variante/ varietăţi/ variaţii. Continuu vs discret.
Segmentare. Relaţie şi corelaţie. Opoziţie şi contrast la nivel fonologic. Distribuţie. Ocurenţă.
Comutare. Permutare. Substituţie. Caracteristici vs trăsături distinctive. Neutralizare şi arhifonem.
• 3. Segmentele minimale. Sistemul fonemic – realitate şi modele. Vocalele şi consoanele.
Caracteristici articulatorii. Caracteristici acustice. Trăsături distinctive formulate în termeni de
fonetică articulatorie. Subsistemul vocalic. Interpretări fonologice ale semivocalelor. [i]-ul
asilabic postconsonantic. Apendice și sunet de tranziție. Subsistemul consonantic. Interpretări
fonologice ale segmentelor [k’] şi [g’], [w] și [j].
• 4. Structura fonemică. Segmente vocalice complexe. Diftong şi triftong. Segmente consonantice
complexe. Tăietura silabică. Coarticulaţia. Alofonele vocalice. Alofonele consonantice.
• 5. Unități suprasegmentale: accentul și intonația. Lege şi accident fonetic. Alternanţe fonologice.
Modificările fonetice accidentale.
• 6. Raportul rostire – scriere în româna actuală: aspecte descriptive şi implicaţii normative. Sistem
şi structură fonematică vs sistem şi structură grafematică. Fonem, sunet-tip, sunet vs grafem,
literă-tip, literă. Foneme şi grafeme – corespondenţe.
• 7. Dialectologia, dialecte, graiuri, subgraiuri.

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: explicaţia, exerciţiul, demonstraţia,


brainstormingul, expunerea ş.a.m.d.

IV. Forma de evaluare: examen (testări ale temelor de curs discutate 20%; fişe de evaluare 50%;
examenul final 30%)

V. Bibliografie

1. Bidu-Vrănceanu, Angela; Călăraşu, Cristina; Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana; Mancaş, Mihaela;


Pană Dindelegan, Gabriela, Dicţionar general de ştiinţe. Ştiinţe ale limbii, Bucureşti,
Editura „Nemira”, 1997
2. Coteanu, Ion (coord.), Limba română contemporană, Fonetica, Fonologia, Morfologia,
Bucureşti, EDP, 1985
3. Dănilă, Ioan, Fonetică, fonologie. Aplicaţii. Note de curs, Bacău, Editura „Egal”, 2001
F 114.08/Ed.01 2
4. Drăghici, Ovidiu, Fonetică şi ortografie, Craiova, Editura „Universitaria”, 2007
5. Hristea, Theodor (coord.) Sinteze de limba română, ediţia a III-a revăzută şi din nou
îmbogăţită, Bucureşti, Editura „Albatros”, 1984
6. Iordan, Iorgu; Robu, Vladimir, Limba română contemporană, Bucureşti, EDP, 1978
7. Negomireanu, Doina, Limba română contemporană. Fonetică şi fonologie. Noţiuni
generale, Craiova, Editura „Universitaria”, 2003
8. Rosetti, Al.; Lăzăroiu, Aurelian, Introducere în fonetică, Bucureşti, EŞE, 1982
9. http://ovidiudraghici.webs.com/Programa%20LRC%20RI%202013-2014.pdf

Disciplina: Literatură română (Literatură veche și premodernă)


Titular disciplină: Lect. univ. dr. Adrian Jicu

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
I 2x14=28 1x14=14 - - 5

II. Conţinutul disciplinei:


1. Începuturile culturii și literaturii române – 2h
2. Problema umanismului românesc. Cronicarii moldoveni şi munteni. Dimitrie Cantemir – 2h
3. Literatura română medievală. Evoluţia prozei – 2h
4. Literatura română medievală. Evoluţia poeziei (Varlaam, Dosoftei, Miron Costin etc.) – 2h
5. Iluminismul european şi iluminismul românesc. Şcoala Ardeleană. Ion Budai-Deleanu, Țiganiada
– 2h
6. Tranziţia spre modernitate: Poeţii Văcăreşti, Dinicu Golescu, Costache Conachi, Anton Pann
7. Îndrumători culturali: Gh. Asachi și Ion-Heliade Rădulescu – 2h
8. Paşoptismul. Cadrul cultural. Curente şi ideologii. „Dacia literară” – 2h
9. Poezia paşoptistă: Ion-Heliade Rădulescu, Gh. Asachi, Cezar Bolliac, Vasile Cârlova – 2h
10. Poezia paşoptistă: Grigore Alexandrescu, Dimitrie Bolintineanu, Vasile Alecsandri – 2h
11. Proza paşoptistă: Ion-Heliade Rădulescu, Mihail Kogălniceanu, Alexandru Odobescu – 2h
12. Un prozator remarcabil: Constantin Negruzzi – 2h
13. Începuturile romanului românesc. Nicolae Filimon – 2h
14. Teatrul românesc. Întâii autori dramatici. Vasile Alecsandri şi Bogdan Petriceicu-Hasdeu – 2h

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei


Expunerea, conversația euristică, problematizarea, prelegerea etc.

IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare


Examen, scris și oral

V. Bibliografie
*** Cartea cronicilor, texte antologate şi comentate de Elvira Sorohan, Iaşi, Editura „Junimea”,
1986
Alexianu, Al., Istoria poeziei române de la 1570 la 1830, ediţie îngrijită de Mircea Coloşenco şi
Laurenţiu Avram, prefaţă de I. C. Chiţimia, studii introductive: Mircea Coloşenco şi Laurenţiu
Avram, Galaţi, Editura Porto-Franco, 1993
Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ediţia a II-a, Bucureşti,
Editura „Minerva”, 1985
Cornea, Paul, Originile romantismului românesc, ediția a II-a, București, Editura „Cartea
Românească”, 2008
Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române, Pitești, „Paralela 45”, 2008

F 114.08/Ed.01 3
Negrici, Eugen, Iluziile literaturii române, Bucureşti, Editura „Cartea Românească”, 2008
Piru, Al., Istoria literaturii române de la început până astăzi, Bucureşti, Editura „Univers”, 1981

Disciplina: Limba engleză contemporană (fonetica și fonologie)


Titular disciplină: Conf. univ. dr. Ioan-Lucian Popa

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
I 1x14=14 1x14=14 - - 3

II. Conţinutul disciplinei:

Notiuni generale de fonetica si fonologie. Locul foneticii in cadrul lingvisticii. RP English.


Mecanismul vorbirii. Elemente de fonetica acustica. Fonologia. Fonemul.
Transcrierea fonetica si cea fonemica. Foneme segmentale si foneme suprasegmentale in limba
engleza. Descrierea fonetica.
Vocalele limbii engleze. Descriere si clasificare generala. Vocalele frontale. Vocalele posterioare.
Vocalele centrale. Diftongii.
Consoanele limbii engleze . Descriere si clasificare generala. Consoanele oclusive. Consoanele
africate. Consoanele fricative. Consoanele nazale. Consoanele laterale. Semivocalele.
Sunetele in vorbire. Modificari ale fonemelor limbii engleze in cadrul vorbirii. Asimilarea, elisiunea
etc.
Accentul. Natura accentului. Accentuarea. Inaltimea sunetului. Calitatea sunetului. Perceperea
accentului. Pozitia accentului. Accentul in cuvintele simple si in cuvintele derivate. Instabilitatea
accentului. Accentul in vorbire. Forme accentuate si forme neaccentuate. Intonatia. Natura
intonatiei. Functia intonatiei. Tipare intonationale in limba engleza. Intonatie si inteles. Intonatie si
gramatica.
Pronuntarea limbii engleze in SUA, Canada si alte tari anglofone. Abordare contrastiva a sistemelor
fonetice roman si englez.

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: prelegere.

IV. Forma de evaluare:


Curs • Cunoaşterea terminologiei utilizate în fonetica și fonologia limbii engleze. examen
20%
• Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor din fonetica și fonologia limbii engleze.
examen 40%
Seminar/laborator/proiect
• Însuşirea problematicii tratate la curs şi seminar; portofoliu 30%
• Capacitatea de a utiliza corect transcrierea fonetică. exerciții de transcriere fonetică
10%

V. Bibliografie
• Chitoran, D; Parlog,H. (1989) Ghid de pronuntie a limbii engleze, Editura stiintifica si
enciclopedica, Bucuresti
• Gimson, A.C. (1989) An Introduction to the Pronunciation of English, Edward Arnold, London
• Parlog, H. (1997) English Phonetics and Phonology, Editura All, Bucuresti
• Popa I. L. (2015) English Phonetics and Phonology, Editura Alma Mater, Bacău
• Popa I. L. (2015) English Phonetics and Phonology Workbook, Editura Alma Mater, Bacău
• Roach, Peter (1998) English Phonetics and Phonology, Cambridge U.P

F 114.08/Ed.01 4
Disciplina: Literatura engleză (Literatura veche, literatura Renașterii și perioada Barocă)
Titular disciplină: Lect. dr. Elena Ciobanu

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
I 2x14=28 1x14=14 - - 4

II. Conţinutul disciplinei:


Cursul îşi propune să familiarizeze studentii cu informatii de bază legate de literatura engleză din
perioada veche, medievală şi renascentistă. Cursul şi seminarul vor fi centrate pe poezia anglo-
saxonă şi caracteristicile ei principale (în special poemul Beowulf), proza anglo-saxonă, dezvoltarea
literaturii engleze in perioada anglo-normandă (romanţa, poezia de dragoste curtenească, poemele
umoristice, alegorice, epice), opera lui Geoffrey Chaucer (în special Povestirile din Canterbury),
opera lui William Shakespeare (sonetele, tragediile, comediile, piesele romantice).

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: prelegerea, dezbaterea, explicatia, problematizarea,


munca individuala

IV. Forma de evaluare: examen

V. Bibliografie
Albert, Edward, History of English Literature, Oxford University Press, 2000 (original edition
1975).
Alexander, Michael, A History of English Literature, Macmillan, London, 2000.
Campbell, Joseph, The Hero with a Thousand Faces, Princeton University Press, Princeton and
Oxford, 1968.
Campbell, Lily Bess, Shakespeare’s Tragic Heroes. Slaves of Passion, Cambridge University Press,
Daiches, David, A Critical History of English Literature, vol. 1, Secker & Warburg, London,
1961.Cambridge, 2009.

Disciplina: Curs practic de limba română


Titular disciplină: Lect. univ. dr. Hriban Mihaela

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
I - 2x14=28 - - 2

II. Conţinutul disciplinei:

- Abateri de la normă: DOOM1-DOOM2;


- Pleonasmul;
- Contradicţia în adaos;
- Degradarea unităţilor frazeologice;
- Nerespectarea proprietăţii termenilor;
- Etimologia populară;
- Hipercorectitudinea;
- Extensiunea sensului – nepermisă din punct de vedere etimologic;
- Extensiunea sensului – nepermisă etimologic, dar tolerată, acceptată ca exprimare metaforică;
- Încălcarea restricţiei gramaticale pentru unele verbe de a fi folosite numai în construcţii cu
F 114.08/Ed.01 5
dativul;
- Folosirea termenilor cu sensuri care nu le sunt proprii;
- Inovaţii lexicale inutile sau negative;

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: expunerea, conversaţia, problematizarea,


prelegerea, exerciţiul etc.

IV. Forma de evaluare:

Teste de evaluare a cunoştintelor, fişe de evaluare 50%, colocviu 50%;

V. Bibliografie

1. Academia Română, Institutul de Lingvistică ,,Iorgu Iordan – Al Rosetti”, Dicţionarul ortografic,


ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM2), Bucureşti, Editura ,,Univers Enciclopedic”,
2005
2. Academia Română, Institutul de Lingvistică ,,Iorgu Iordan – Al Rosetti”, Îndreptar ortografic,
ortoepic şi de punctuaţie, Ediţia a V-a, Bucureşti, Editura ,,Univers Enciclopedic”, 1983
3. Coşeriu, Eugeniu, Sincronie, diacronie şi istorie, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1997
4. Dănilă, Ioan, Româna corectă, Bucureşti, Editura „BIC ALL”, 2005
5. Idem, Algoritmii analizei gramaticale (variantă teoretică), Bacău, Editura ,,Egal”, 2005
6. Iordan, Iorgu, Limba literară, Craiova, Editura ,,Scrisul românesc", 1977
7. Revistele ,,Presa noastră" , ,,România literară", ,,Luceafărul", ,,Limba română”, ,,Limba şi
literatura română” etc.

Disciplina: CP limba engleză – structuri gramaticale I


Titular disciplină: Conf. univ. dr. Elena Bonta

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
I - 2x14=28 - - 2

II. Conţinutul disciplinei:


1. Initial test paper – 2 ore
2. Present Tense Simple – 4 ore
3. Present Tense Progressive – 4 ore
4. Past Tense Simple – 4 ore
5. Past Tense Progressive – 4 ore
6. Present Perfect Simple – 4 ore
7. Present Perfect Progressive – 4 ore
8. Final test paper – 2 ore

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: Explicatia; Exerciţiul; Lucrul în grup

IV. Forma de evaluare: Lucrări scrise curente, teme de casă, proiecte ; participare susţinută la
activităţile aplicative ; evaluare scrisă

V. Bibliografie
Biber, D., Johansson, S. et al., Grammar of Spoken and Written English, London, Longman, 1999.
Comrie, B. Tense, Cambridge University Press, 1985

F 114.08/Ed.01 6
Croitoru, E.:English through Translations, Galati, Ed. Fundatiei Universitare "Dunarea de Jos",
2004
Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use. A self-study reference and practice book for
advanced learners of English, Cambridge, Cambridge University Press, 2001
Swan, Michael, Practical English Usage, Oxford, Oxford University Press, 1990.
Vince, M., Advanced Language Practice, Oxford, MacMillan Heineman, 2003.

Disciplina: CP limba engleză- comunicare orală și scrisă I


Titular disciplină: Conf. univ. dr. Elena Bonta

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
I - 2x14=28 - - 2

II. Conţinutul disciplinei:


Curs

Seminar
1. Speaking skills – 8 ore
- giving information about oneself
- speaking about a photo/image
- reporting
- the two-minute speech
2. Listening skills – 4ore
- listening to spoken dialogues or texts
- answering questions regarding the information in the text
- exercises for the checking of understanding: choose the correct answer, complete the sentences,
choose the best answer
3. Reading skills – 4 ore
- study of vocabulary: synonyms, antonyms, syntagms
- re-arranging paragraphs according to meaning
- selecting information in order to re-organize the information in the text
- filling in gaps with appropriate words that fit the text
- forming words from other words in the text
4. Writing skills – 8 ore
- writing sentences; punctuation
- writing an informal letter
- writing reports (based on incidents; newspaper reports; supplying practical information based on
diagrams; reports based on figures)
5. Integrated skills – 2 ore
6. Evaluation – 2 ore
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: Communicative language teaching (CTL), PBL
(problem-based learning), exerciții, redactari

IV. Forma de evaluare: Evaluare orală curentă/continuă, Lucrări scrise curente, teme de casă, proiecte ;
Evaluare scrisă si orală finală

F 114.08/Ed.01 7
V. Bibliografie
Hashemi, Louise and Barbara Thomas, IELTS Certificate Trainer, Six Practice Tests with Answers
and Audio CDs, Cambridge University Press, 2011.
Low, Ona, A New Certificate of Proficiency English Course, with practice and test papers,
London: Edward Arnold, 1997
May P., First Certificate Trainer, Six Practice Tests with Answers and Audio CDs, Cambridge
University Press, 2011.
Marrs, Carol, The Complete Book of Speech Communication, Colorado Springs: Meriwether
Publishing, 1992.

Disciplina: Istoria culturii şi civilizaţiei engleze


Titular disciplină: Lect.univ. dr. Mihaela Culea

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
I 1x14=14 - - - 2

II. Conţinutul disciplinei:

CURS
Fiecare curs urmează structura: prezentarea aspectelor istorice, politice, sociale, economice,
religioase, culturale (arta, știința, educația, aspecte ce țin de mentalitatea și ideologia dominantă)
specifice fiecărei perioade istorice studiate.
1. Curs introductiv
definirea conceptelor de cultură, istorie, civilizaţie; identitate culturală; o vedere de ansamblu
asupra culturii britanice (cu suport multimedia); monarhie vs. republică; monarhia britanică;
monarhia astăzi.
2. Cele mai vechi timpuri
Valuri de invadatori (Celţii, Romanii, Anglo- Saxonii, Iuţii, Vikingii); aspecte istorice, politice,
economice, culturale; tipuri culturale: preotul, poetul, războinicul etc. şi caracteristicile lor.
3. Epoca medievală
Cucerirea Normandă şi caracteristicile sistemului feudal, codul cavaleresc;cruciadele ca fenomen
social şi cultural; pelerinajul, conceptual de iubire curteană; documente istorice; Magna Carta şi
importanţa ei ca document istoric, Războiul de 100 de ani, Războiul Rozelor, tipuri culturale:
cavalerul, pelerinul, cruciatul, regele, lordul, vasalul.
4. Anglia sub conducerea Tudorilor (Casa Tudor):
4.1. Henry VIII: politica internă, conflicte politice şi religioase, reformarea bisericii (biserica
anglicană), sistemul naval, clase sociale, Renașterea ca fenomen cultural.
4.2. Elizabeth I: aspecte religioase, politica internă și externă: flotilla britanică vs. Invincibila
Armada, Renaşterea, tipuri culturale: artistul, omul de ştiinţă, reformatorul protestant, neguţătorul,
bancherul.
5. Casa Stuart – sec.17
Stabilirea coloniilor britanice, doctrina dreptului divin al monarhiei, conflicte interne: rege vs.
parlament; aspecte religioase: Puritanismul, războiul civil, the Great Fire, the Bubonic Plague
(marele foc, ciuma bubonică) ca fenomene de distrugere în masă, Anglia ca republică
(personalitatea lui Oliver Cromwell), restaurarea monarhiei, concepte-cheie: Puritanism,
Colonialism, republican, roialist.
6. Dinastia Hanovra - sec. 18 şi 19
6.1. Epoca Georgiană: “the Georges”: aspecte politice: apariția și importanţa primului ministru,
Războiul de Independenţă al coloniilor britanice, stilul Georgian în arhitectură, importanța clasei
F 114.08/Ed.01 8
burgheze, tipuri culturale: politicianul, artistul, comerciantul, bancherul, omul de afaceri, primul
ministru.
6.2. Epoca Victoriană: conceptul de Victorianism; conflicte politice: Wigs vs. Tories (liberalul vs.
conservatorul), Revoluţia Industrială, descoperiri ştiinţifice; Marea Britanie și imperiul său colonial;
tipuri culturale: gentleman-ul, comerciantul, industriașul, bancherul, snobul, orfanul, guvernanta,
etc.
7. Dinastia Windsor – sec. 20 şi 21
Relaţia monarhie – parlament, rolurile și atributele monarhiei astăzi, aspecte și partide politice,
sistemul judiciar, aspecte religioase şi culturale, sistemul educaţional, esenţa culturii britanice în
prezent (Englishness vs. Britishness), Marea Britanie la începutul secolului 21.

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:


Metode interactiv-participative, explicația, exemplificarea, problematizarea, prezentari PPS,
workshops

IV. Forma de evaluare: EC /V

Verificare – testare scrisa 50%

Participare activă la curs


(interventii in cadrul 50%
atelierelor de lucru)

V. Bibliografie
1. Culea, Mihaela, The History of English Culture and Civilization, Suport de curs, Editura
Alma Mater, Bacau, 2009.
2. Dargie, Richard, A History of Britain. The Key Events That Have Shaped Britain from
Neolithic Times to the 21st Century, Arcturus Publishing Ltd., London, 2007.
3. McDowall, David, An Illustrated History of Britain, seventeenth impression, Longman,
London, 2003.
4. Nicolescu, Adrian, Istoria civilizaţiei britanice. Din preistorie pînă în secolul al XVII-lea,
vol. I, Institutul European, Iaşi, 1999.
5. Nicolescu, Adrian, Istoria civilizaţiei britanice. Secolul al XVII-lea: 1603 – 1714, vol. II,
Institutul European, Iaşi, 2001.
6. Nicolescu, Adrian, Istoria civilizaţiei britanice. Secolul al XVIII-lea: 1714 – 1837, vol. III,
Institutul European, Iaşi, 2005.
7. Oakland, John, British Civilization: An Introduction, 7th edition, Routledge, London, 2011.
8. Room, Adrian, An A to Z of British Life, Oxford UP, Oxford. 1996.

Disciplina: Istoria culturii şi civilizaţiei româneşti


Titular disciplină: Prof. univ. dr. Spiridon Vasile

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
I 1x14=14 – – – 2

II. Conţinutul disciplinei:


1. Conceptul de cultură şi civlizaţie. Relaţia cultură – civilizaţie. Şocul cultural. Sinteză şi
convergenţă între cultură şi civilizaţie. Cultură şi civilizaţie în gândirea românească. Cultura română
între conştiinţă şi istorie. Între Orient şi Occident. (2 h)

F 114.08/Ed.01 9
2. Românii şi conştiinţa Romei. Spiritualitatea geto-dacică. Colonizarea Daciei:
mitogeneză şi etnogeneză. Creştinarea românilor. Existenţa culturală ca precedent al existenţei
politice. Miturile fundamentale ale culturii româneşti. (2 h)
3. Umanismul artistic al Evului de Mijloc. Umanismul renascentist românesc în context
european. Trecerea de la umanismul renascentist la barocul modernizat. Mitul cultural al
Basarabilor. Cultura şi civilizaţia moldovenească în epoca lui Ştefan cel Mare şi a lui Vasile Lupu.
Varlaam şi izbânda scrisului românesc. Semnificaţia culturală şi civilizatorică a epocii lui Şerban
Cantacuzin şi Constantin Brâncoveanu. Nicolaus Olahus. (2 h)
4. Cronicarii. Grigore Ureche şi începuturile istoriografiei. Miron Costin – conştiinţa critică
şi sentimentul tragic al istoriei. Ion Neculce între estetica oralităţii şi arta prozatorului. Cultura
transilvăneană în secolul al XVII-lea. Reforma şi ecourile ei culturale. Dimitrie Cantemir. Cărturar
şi savant de talie europeană şi situarea sa în cadrul civilizaţiei continentale. (2 h)
5. Cultura română în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea. De la baroc la Iluminism.
Şcoala Ardeleană şi formarea conştiinţei culturale de sine a românilor transilvăneni. Controverse
despre cultură şi civilizaţie în perioada realizării unităţii statale şi a independenţei naţiunii române.
Mihai Eminescu despre cultură şi civilizaţie. Problemele culturii şi civilizaţiei în polemica
Maiorescu – Gherea. Din istoria teoriei „formelor fără fond”. Spiritul critic în cultura românească în
viziunea lui G. Ibrăileanu (2 h)
6. România modernă în contextul civilizaţiei europene. Contribuţii şi teorii de filosofia
culturii şi civilizaţiei în perioada interbelică. Teoria sincronismului cultural a lui E. Lovinescu.
Tudor Vianu despre filosofie şi cultură. Problema crizei culturii moderne în viziunea unor gânditori
din perioada interbelică (Lucian Blaga, Mircea Eliade, Nichifor Crainic, Emil Cioran). (2 ore)
7. România şi Europa. Rezistenţa culturală în timpul comunismului. Cultură oficială şi
cultură alternativă. Protocronismul. Constantin Noica şi modelul cultural european.
Postcomunismul cultural. Integrarea şi identitatea culturală a României în noua realitate europeană.
Civilizaţia europeană şi universală: o nouă perspectivă comparatistă în epoca globalizării. (2 h)

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: Prelegere, dezbatere.

IV. Forma de evaluare: Verificare, prin care se cere demonstrarea însuşirii preceptelor teoretice
ale cursului, a concepţiilor şi orientărilor privitoare la cultura şi civilizaţia românească.

V. Bibliografie
1. Blaga, Lucian, „Spaţiul mioritic”, în Opere filozofice. 9. Trilogia culturii, Bucureşti, Editura
Minerva, 1995, pp. 189 – 334.
2. Boia, Lucian, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Bucureşti, Editura Humanitas, 1997
3. Cazacu, Mihai, Sinteză şi originalitate în cultura românească, Timişoara, Editura Facla, 1990
4. Cioran, Emil, Schimbarea la faţă a României (ediţia a patra), Bucureşti, Editura Humanitas, 1993
5. Djuvara, Neagu, Între Orient şi Occident. Ţările române la începutul epocii moderne (1800 –
1848) (trad. rom.), Bucureşti, Editura Humanitas, 1995
6. Drăghicescu, D., „Recapitulare și concluzie”, în Din psihologia poporului român, Bucureşti,
Editura Albatros, 1996, pp. 416 – 436.
7. Eliade, Mircea, „Dacii şi Lupii” şi „Zalmoxis”, în De la Zalmoxis la Genghis-Han. Studii
comparative despre religiile şi folclorul Daciei şi Europei Orientale (pp. 21 – 37; 38 – 86), trad.
rom., Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980
8. Ibrăileanu, G., Spiritul critic în cultura românească, Bucureşti, Ed. Minerva, 1984, pp. 11 – 38.
9. Noica, Constantin, Modelul cultural european, București, Editura Humanitas, 1993
10. Tănase, Alexandru, O istorie umanistă a culturii române, vol. I – II, Iaşi, Editura Moldova,
1995

F 114.08/Ed.01 10
Disciplina: Educaţie fizică
Titular disciplină: Lect. univ. dr. Ciuntea Mihai Lucian

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
I – 1x14=14 – – 1

II. Conţinutul disciplinei:

1. Menţinerea şi întărirea sănătăţii, călirea organismului şi dezvoltarea fizică armonioasă a


organismului cu ajutorul practicării jocurilor sportive (handbal, fotbal, baschet, volei) şi a
exerciţiilor cu caracter atletic desfăşurate în aer liber;
2. Dezvoltarea deprinderilor, priceperilor motrice şi a aptitudinilor psiho-motrice prin intermediul
practicării jocurilor sportive (handbal, fotbal, baschet, volei) şi a exerciţiilor cu caracter atletic
desfăşurate în aer liber;
3. Organizarea, conducerea şi arbitrarea unei competiţii sportive organizate în timpul liber;

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: metode de lucru în grup, individual şi frontal,
ateliere de lucru

IV. Forma de evaluare:

Participare activă: 50%


Însuşirea şi înţelegerea importanţei practicării exerciţiilor fizice asupra organismului;
Practicarea independentă a exerciţiului fizic în activităţile de timp liber şi recreative (50%).

V. Bibliografie:

1. Acsinte A. , Jocuri şi activităţi dinamice de timp liber, Editura „Performantica”, Iaşi, 2007
2. Balint Gh., Jocurile dinamice – o alternativă pentru optimizarea lecţiei de educaţie fizică cu
teme din fotbal în învăţământul gimnazial, Editura Pim, Iaşi, 2009
3. Ciocan V. C., Baschet – Îndrumar metodico – practic, Editura „Alma Mater”, Bacău, 2004;
4. Balint Gh., Bazele generale ale fotbalului, Editura „Pim”, Iaşi, 2008
5. Dobrescu T., Gimnastica aerobică – o alternativă pentru un nou stil de viaţă al
adolescentelor, Editura „Pim”, Iaşi 2008
6. Dobrescu T., Gimnastica aerobică- strategii pentru optimizarea fitnessului, Editura „Pim”,
Iaşi 2008
7. Pavel Silviu-Ioan, Caiet de lucrări practice la facultăţile neprofil, Editura „Alma Mater” ,
Bacău, 2007
8. Şufaru C., Handbal III, Editura „Pim”, Iaşi, 2006

Disciplina: Teoria literaturii


Titular disciplină: Lect. univ. dr. Violeta-Elena Popa

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II 1x14=14 1x14=14 - - 3

F 114.08/Ed.01 11
II. Conţinutul disciplinei: Conţinut
1. I. Introducere
Delimitări. Precizări ; Terminologii ; Raporturile cu alte ştiinţe ; Metodele şi izvoarele teoriei
literare ;
II. Literatura ─ modalitate specifică de cunoaştere şi comunicare
La început a fost cuvîntul… ; Ce este literatura? ; Funcţia de cunoaştere a artei. Specificul
cunoaşterii artistice
III. Conceptele de bază ale analizei operei literare
Literatura ca sistem ; Criterii de ordonare a sistemului literaturii ; Fenomenologia curentului literar ;
IV. Genul literar
Terminologie ; Criterii de definire ; Antropologia genurilor ;
IV. Genul liric
Lirism ; Genul liric ; Poezia lirică ; Marile teme lirice ; Specii
V. Genul epic
Accepţiuni ale epicului ; Tipuri de povestire ; Constituienţii acţiunii ; Structura acţiunii
VI. Genul dramatic
VII. Procedee şi particularităţi ale comunicării literar-artistice
Creaţia poetică şi modernismul ; Structuri narative ; Arta şi gîndirea artificială ; Cîteva consideraţii
asupra genurilor literare ; Competenţă comunicativă vs competenţă literară

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:


Prelegerea, problematizarea, conversaţia euristică.

IV. Forma de evaluare: examen (referate, portofoliu 40%; examenul final 60%)

V. Bibliografie
Adam, Jean-Michel, Textele. Tipuri si prototipuri, Institutul European, Iasi, 2009
Boia, Lucian, Explorarea imaginară a spaţiului, Humanitas, Bucureşti, 2012
Cazimir, Ştefan, I. L. Caragiale faţă cu kitschul, Humanitas, Bucureşti, 2012
Lintvelt, Jaap, Punctul de vedere. Încercare de tipologie narativă, Ed. „Univers”, Bucureşti, 1994
Papu, Edgar, Evoluţia şi formele genului liric, Ed. Albatros, Bucureşti, 1972
Săndulescu, Al. (Coord.), Dicţionar de termeni literari, Ed. Academiei, Bucureşti, 1976
Tiutiuca, Dumitru, Teoria literară, Ed. Institutul european, Iaşi, 2002
Tomaşevski, Boris, Teoria literaturii, Poetica, Ed. Univers, Bucureşti, 1973
Vianu, Tudor, Problemele metaforei şi alte studii de stilistică, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1957
Wellek, Rene; Warren, Austin, Teoria literaturii, E.P.L.U., Bucureşti, 1967
Preda, Violeta, Interferenţe, Ed. „Plumb”, Bacău, 2002

Disciplina: Limba română contemporană (Lexicologie)


Titular disciplină: Lect. univ. dr. Mihaela Hriban

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II 2x14=28 2x7=14 - - 4

II. Conţinutul disciplinei:

Curs:
- Lexicologia şi disciplinele înrudite
- Cuvântul şi îmbinările/grupurile de cuvinte
- Lexicul. Vocabularul

F 114.08/Ed.01 12
- Formarea cuvintelor. Calcuri lexicale. Împrumuturi lexicale
- Etimologia. Relaţii semantice
- Dinamica lexicului. Inovaţia lexicală
- Valori expresive la nivel lexical-semantic

Seminar:
- Exerciţii aplicative: analiza pe unităţi constitutive a structurii lexicale
- Teste: structura etimologică a lexicului, relaţii de sens
- Referat: inovaţia lexicală

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: expunerea, conversaţia, problematizarea,


prelegerea, exerciţiul etc.

IV. Forma de evaluare:

Aplicaţii pe texte aparţinând diverselor stiluri funcţionale ale limbii române 20%; Teste – în
conformitate cu notele de curs 50%, examen final 30%.

V. Bibliografie
1) Bidu-Vrănceanu, Angela, Structura vocabularului limbii române contemporane, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1996
2) Coteanu, Ion; Sala, Marius, Etimologia şi limba română: principii, probleme, Editura Academiei,
Bucureşti, 1987
3) Dumistrăcel, Stelian, Lexic romînesc. Cuvinte, metafore, expresii, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1980
4) Dumistrăcel, Stelian, Până-n pânzele albe. Expresii româneşti. Bibliografii-motivaţii, Ediţia
a II-a, revăzută şi argumentată, „Institutul European”, Iaşi, 2001
5) Irimia, Dumitru, Introducere în stilistică, Iaşi, Editura „Polirom”, 1999
6) Şerban, Vasile; Evseev, Ivan, Vocabularul românesc contemporan. Schiţă de sistem, Editura
„Facla”, Timişoara, 1978

Disciplina: Literatură română (Marii clasici)


Titular disciplină: Lect. univ. dr. Adrian Jicu

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II 2x14=28 1x14=14 - - 4

II. Conţinutul disciplinei:


1. Junimea şi junimismul – 2h
2. Titu Maiorescu, îndrumător cultural – 2h
3. Poezia lui Mihai Eminescu – 2h
4. Poezia lui Mihai Eminescu – 2h
5. Poezia lui Mihai Eminescu – 2h
6. Poezia lui Mihai Eminescu – 2h
7. Proza lui Mihai Eminescu – 2h
8. Opera lui Ion Creangă – 2h
9. Proza lui I. L. Caragiale – 2h
10. Dramaturgia lui I. L. Caragiale – 2h
11. Proza lui Ioan Slavici – 2h

F 114.08/Ed.01 13
12. Duiliu Zamfirescu – 2h
13. Poezia lui Al. Macedonski – 2h
14. Poezia lui Al. Macedonski – 2h

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:


Expunerea, conversația euristică, problematizarea, prelegerea etc.

IV. Forma de evaluare:


Examen, scris și oral

V. Bibliografie
Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ediţia a II-a, Bucureşti,
Editura „Minerva”, 1985
Călinescu, G., Opera lui Mihai Eminescu, vol. I-II, Bucureşti, Editura „Minerva”, 1970
Cioculescu, Şerban, Caragialiana, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura „Eminescu”, 1977
Jicu, Adrian, Epoca marilor clasici (note de curs), Bacău, Editura „Edusoft”, 2007
Lovinescu, E., T. Maiorescu, Bucureşti, Editura „Minerva”, 1972
Marino, Adrian, Opera lui Alexandru Macedonski, Bucureşti, 1967
Streinu, Vladimir, Clasicii noştri, Bucureşti, Editura tineretului, 1969

Disciplina: Limba engleză contemporană (Lexicologie)


Titular disciplină: Conf. univ. dr. Elena Bonta

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II 2x14=28 1x14=14 - - 4

II. Conţinutul disciplinei:


Curs
Course 1. Defining concepts – 2 ore
1. Lexicology
2. Lexicon, lexis, vocabulary, dictionary
3. The word. Types of words
4. Words in formal and informal style
- colloquial words; slang; dialect
- learned words; archaic and obsolete words; professional terminology
Course 2. Word-structure – 2 ore
1.Lexemes
2. Morphemes
3. Morphemic analysis
-root
- stem
- affixes
Course 3. Etymology of the English word-stock – 4 ore
1. Brief survey of historical facts
2.The native element
3. Borrowed words
4. Degrees of assimilation of borrowed words
5. International words
6. Etymological doublets
7. Barbarisms
F 114.08/Ed.01 14
Course 4. Building words in English – 8 ore
1.Types of word- formation processes
2. Productivity
Course 5. Word- groups and phraseological units – 6 ore
1. Word-groups
2. Phraseological Units. Definition, origin, classification
3. Idiomacity
Course 6. Variants and dialects of the English language – 6 ore
1. Variants of the English language
2. British English and American English

Seminar
The word. Word- structure – 4 ore
Word-formation – 6 ore
Phraseological units – 4 ore

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: Prelegerea, explicaţia, demonstratia, curs interactiv

IV. Forma de evaluare: evaluare orală, prezentare proiect, examen scris

V. Bibliografie
1. Bonta, Elena (2004): English Lexicology – from Theory to Practice, Alma Mater, Bacau
2. Bonta, Elena (2008): Elements of English Lexicology, Alma Mater, Bacau
3. Carstairs-McCarthy, Andrew (2002): An Introduction to English Morphology: Words and
Their Structure, Edinburgh University Press
4. Granger, S; Meunier, F.(eds) (2008): Phraseology: an interdisciplinary perspective, John
Benjamin Publishing
5. Hulban, H.(2001): Syntheses in English Lexicology and Semantics, Ed. Spanda, Iaşi
6. Stekauer, P; Lieber, R (eds) (2005): Handbook of Word-Formation, Springer, Netherlands
7. Stockwell, Robert and Donka Minkova (2001). English words, history and structure.
Cambridge: University Press.

Disciplina: Literatura engleză (Iluminism şi Romantism)


Titular disciplină: Lect.univ. dr. Mihaela Culea

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II 1x14=14 1x14=14 - - 3

II. Conţinutul disciplinei:


CURS
1. Iluminismul englez (context cultural, istoric, economic și politic, caracteristici)
2. Satira ca gen – Jonathan Swift
3. Părintele romanului englez – Daniel Defoe
4. Romanul epistolar – Samuel Richardson
5. Primele încercări de teoretizare a romanului – Henry Fielding
6. Inovații narative – Laurence Sterne
7. Apariția romanul gotic – reprezentanți și semnificație
8. Poziția femeii și tema căsătoriei – Jane Austen
F 114.08/Ed.01 15
9. Romantismul englez – context național și european; teme; caracteristici
10. Manifestul romantismului englez – William Wordsworth
11. Co-autorul „Baladelor lirice” – S. T. Coleridge
12. Prometeu dezlănțuit – P. B. Shelley
13. Campionul libertății – George Gordon Lord Byron
14. Recursul la mitologie – John Keats
SEMINAR
A. Romanul sec. XVIII
1. Robinson Crusoe by D. Defoe
1. Sources and themes.
2. Title and structure.
3. The individual’s struggle for survival – aspects, stages; man vs. nature, man vs. God.
4. Civilization vs. primitivism and colonial issues in the novel – servant vs. master.
5. Narrative techniques.
2. Gulliver’s Travels by J. Swift
1. Title and structure.
2. Themes.
3. Allegorical elements in Parts I – IV: the use of irony and satire; the reality behind the
allegorical representation.
4. Narrative techniques
3. The History of Tom Jones, a Foundling by H. Fielding
1. Themes.
2. The structure of the novel; Fielding, a theoretician of the novel – the Introductory chapters
to the XVIII Books.
3. Social aspects.
4. The mock hero and mock heroism
5. Narrative techniques – the story within a story, the mockheroic battles, comic elements, the
use of irony.
4. Pamela; or, Virtue Rewarded by S. Richardson
1. Themes.
2. Relationships between characters from the perspective of social status – low vs. middle vs.
upper classes.
3. Morality, virtue and social class.
4. The sentimental novel – general characteristics; sentimentalism in the novel.
5. Narrative techniques – the epistolary novel.
5. The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman by Laurence Sterne
1. Themes.
2. Characters and their hobby horses.
3. Narrative techniques – the antinovel, the association of ideas, the story within a story,
plotlessness, the dislocation of time and action.
4. Sterne, the creator of the sentimental comedy and the reader’s roles in the narrative.
6. Pride and Prejudice by Jane Austen
1. Themes.
2. Characters and relationships.
3. Marriage and social conventions.
4. The use of irony.
B. Poezia romantica
The Romantic poetry – caracteristici ale poeziei romantic; analiza poeziilor:
The Tyger de William Blake
Tintern Abbey de W. Wordsworth
Kubla Khan/ The Rime of the Ancient Mariner de S. Coleridge
To Night de P. B. Shelley
Ode on a Grecian Urn de J. Keats
She Walks in Beauty de G. G. Byron.
F 114.08/Ed.01 16
Elemente de analiza:
1. Themes and poetic ideas; elements specific to Romanticism.
2. Structure.
3. Stylistic devices supporting the major themes – images, symbols, metaphors, epithets,
repetition, contrast, hyperbole, personification, etc.

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:


Metode interactiv-participative, explicația, exemplificarea, problematizarea, prezentari PPS,
workshops

IV. Forma de evaluare: EC /E

Examen – testare 50%


scrisa
Orala - Intervenții 50%
active in cadrul
activitatilor de
seminar

V. Bibliografie
A. Opere literare
1. Austen, J. (1999): Pride and Prejudice, Wordsworth, London;
2. Defoe, D. (2000): Robinson Crusoe, Wordsworth, London;
3. Fielding, H. (1999): The History of Tom Jones, a Foundling, Wordsworth, London;
4. Richardson, S. (1980): Pamela; or, Virtue Rewarded, Penguin Books, London;
5. Sterne, L. (1996): The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, Wordsworth,
London;
6. Swift, J. (1997), Gulliver’s Travels, Wordsworth, London.
B. Bibliogafie critica
1. Bennett, Andrew and Nicholas Royle (2009), An Introduction to Literature Criticism
and Theory, 4th edition, Longman, London.
2. Culea, Mihaela (2015), Literatura engleza. Iluminism si Romantism, note de curs si caiet
de seminar.
3. Culea, Mihaela (2011), Cultural Types and Spaces in Eighteenth-Century English
Narratives. Interdisciplinary Readings, VDM Verlag Dr Muller, Saarbrucken.
4. Delaney, D., Ward, C., Rho Fiorina, C. (2003): Fields of Vision. Literature in the
English Language, Longman, London.
5. Rivkin, Julie and Michael Ryan (eds.) (2004), Literary Theory: An Anthology, 2nd
edition, Wiley-Blackwell, London.
6. Watt, Ian (1957), The Rise of the Novel, Chatto & Windus, London

Disciplina: Curs practic de limba română


Titular disciplină: Lector dr. Nicoleta Popa

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II - 1x14=14 - - 2

II. Conţinutul disciplinei:


Aplicaţii pe text, vizând identificarea şi comentarea unor fenomene de expresie (mărci stilistice)
specifice unor autori clasici din literatura română:
F 114.08/Ed.01 17
- valenţe stilistice ale flexiunii nominale în discursul liric, în dramaturgie , în proza literară şi în
eseistică;
- valenţe stilistice ale flexiunii verbale în discursul liric, în dramaturgie, în proza literară şi în
eseistică;
- valenţe stilistice ale utilizării părţilor de vorbire neflexibile în dramaturgie, în proza literară şi în
eseistică.
Corpus de autori:
Bălcescu, Eminescu, Creangă, Caragiale, Slavici, Delavrancea, Sadoveanu, Arghezi, Topârceanu,
Perpessiciuss, Rebreanu, Papadat-Bengescu, Rebreanu, Mateiu I. Caragiale, Gib I. Mihăescu, Camil
Petrescu.

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: conversaţia euristică, prelegerea, analiza de text,
explicaţia, problematizarea, demonstraţia, brainstormingul etc.

IV. Forma de evaluare: colocviu

Participarea activă la cursuri. Frecvenţa şi Participarea activă la cursuri 30%


calitatea intervenţiilor. şi la discuţiile din cadrul
cursurilor cu desfăşurare
Gradul de asimilare a conţinuturilor discutate. interactivă.

Parcurgerea bibliografiei corespunzatoare. Lucrare scrisă pe parcursul 35%


semestrului.
O bună utilizare a limbii române, în scris şi oral.
Evaluare orală. 35%

V. Bibliografie

*** Gramatica limbii române, Editia II-a revăzută, Bucureşti, Editura Academiei, 1966
Academia Română. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan & Al. Rosetti”, Gramatica limbii
române. Cuvântul. Enunţul, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005
Academia Română. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan & Al. Rosetti”, Gramatica de bază a
limbii române, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2010
Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, Ediţia a III-a, Bucureşti, Editura Humanitas, 2001
Vianu, Tudor, Arta prozatorilor români, Bucureşti, Minerva, 1988

Disciplina: Latina
Titular disciplină: Conf. univ. dr. Ioan Dănilă

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II - 1x14=14 - - 1

II. Conţinutul disciplinei:


1. Introducere. Scriere si pronunţare. Accentul. Trăsături generale ale limbii latine
2. Elemente de morfologie. Exerciţii practice. Substantivul. Clasificare si trăsături structura morfematică,
teme, paradigme flexionare
3. Adjectivul. Clasificare. Declinarea adjectivului. Gradele de comparaţie ale adjectivului
4. Flexiunea pronominală. Paradigme. Caracteristice. Clasificare. Paradigme
F 114.08/Ed.01 18
5. Verbul. Desinenţe. Sufixe morfologice. Paradigme flexionare
6. Traducerea unui text latinesc. Considerente teoretice. Etape în traducere: literal/literar
7. Interpretarea complexă a textului: conţinut tematic şi ideatic, resurse expresive, viziune si stil
Texte: Caesar, De bello Galico (excerptae); Cornelius Nepos, De viris illustribus (Vita Hannibalis)

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: explicaţia, exerciţiul, dezbaterea, conversaţia


euristică, problematizarea etc.

IV. Forma de evaluare:


- participarea activă la seminar;
- elaborarea unui portofoliu care să cuantifice cunoştintele teoretice şi de analiză gramaticală.
- două teste de evaluare formativă (100%).

V. Bibliografie:

1. Bujor, I. I., Chiriac, Fr.,Gramatica limbii latine, Ediţia a II-a cu întregiri substanţiale, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică, 1971
2. Cizek, Eugen, Istoria literaturii latine, vol. I, Societatea „Adevărul”, 1994
3. Ernout, A., Morphologie historique du latin, Paris, C. Klincksieck, 1953
4. Franga, Mariana, Limba latină. Morfologie si sintaxă, Bucureşti, Editura Fundaţiei „România de
Mâine”, 2007
5. Lavency, Marius, VSVS. Description du latin classique en vue de la lecture des auteurs, Paris-
Gembloux, Duculot, 1985
6. Pârlog, Maria, Gramatica limbii latine, Ediţie revăzută si adăugită de Gabriela Creţia, „ALL”,
[1996]
7. Pichon, René, Histoire de la literature latine, Paris, 1924
8. Serbat, Guy, Les structures du latin, Paris, Editions Picard, 1980

Disciplina: CP limba engleză – structuri gramaticale II


Titular disciplină: Conf. univ. dr. Elena Bonta

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II - 2x14=28 - - 2

II. Conţinutul disciplinei:


Seminar
Past Perfect Simple – 4 ore
Past Perfect Progressive – 4 ore
Future Tense Simple – 4 ore
Future Tense Progressive – 4 ore
Other means of expressing future – 6 ore
Revision – 4 ore
Final test paper – 2 ore

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: Explicatia; Exerciţiul; Lucrul în grup

IV. Forma de evaluare: Lucrări scrise curente, teme de casă, proiecte ; participare susţinută la
activităţile aplicative ; evaluare scrisă

V. Bibliografie
Biber, D., Johansson, S. et al., Grammar of Spoken and Written English, London, Longman, 1999.
F 114.08/Ed.01 19
Comrie, B. Tense, Cambridge University Press, 1985
Croitoru, E.:English through Translations, Galati, Ed. Fundatiei Universitare "Dunarea de Jos",
2004
Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use. A self-study reference and practice book for
advanced learners of English, Cambridge, Cambridge University Press, 2001
Swan, Michael, Practical English Usage, Oxford, Oxford University Press, 1990.
Vince, M., Advanced Language Practice, Oxford, MacMillan Heineman, 2003.

Disciplina: CP limba engleză- comunicare orală și scrisă II


Titular disciplină: Conf. univ. dr. Elena Bonta

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II - 2x14=28 - - 2

II. Conţinutul disciplinei:


Curs: -
Seminar
1. Speaking skills – 8 ore
- interview
- dialogue
- describing objects, people, places, processes
2. Listening skills – 4 ore
- listening to spoken dialogues or texts
- answering questions regarding the information in the text
- exercises for the checking of understanding: choose the correct answer, complete the sentences,
choose the best answer
3. Reading skills – 4 ore
- study of vocabulary: synonyms, antonyms, syntagms
- re-arranging paragraphs according to meaning
- selecting information in order to re-organize the information in the text
- filling in gaps with appropriate words that fit the text
- forming words from other words in the text
4. Writing skills – 8 ore
- writing practical descriptions (objects, places, people, processes)
5. Integrated skills – 2 ore
6. Evaluation – 2 ore

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: Communicative language teaching (CTL), PBL
(problem-based learning), exerciții, redactari

IV. Forma de evaluare: Evaluare orală curentă/continuă, Lucrări scrise curente, teme de casă, proiecte ;
Evaluare scrisă si orală finală

V. Bibliografie
Hashemi, Louise and Barbara Thomas, IELTS Certificate Trainer, Six Practice Tests with Answers
and Audio CDs, Cambridge University Press, 2011.
Low, Ona, A New Certificate of Proficiency English Course, with practice and test papers,
London: Edward Arnold, 1997

F 114.08/Ed.01 20
May P., First Certificate Trainer, Six Practice Tests with Answers and Audio CDs, Cambridge
University Press, 2011.
Marrs, Carol, The Complete Book of Speech Communication, Colorado Springs: Meriwether
Publishing, 1992

Disciplina: Etnologie şi folclor


Titular disciplină: Lect. univ. dr., Violeta Popa

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II 1x14=14 1x14=14 - - 3

II. Conţinutul disciplinei:

1. Introducere în folcloristică
1.1. Noţiuni introductive. Apariţia termenului folclor şi constituirea disciplinei.
1.2. Cultură primitivă, cultură populară, cultură naţională.
1.3. Delimitări terminologice: folclor, etnografie, etnologie, antropologie.
1.4. Folclor şi folcloristică. Literatura populară şi literatura cultă. Raporturile dintre ele
2. Caracterele specifice ale folclorului
2.1. Caracterul tradiţional. Raportul tradiţie – inovaţie.
2.2. Caracterul colectiv. Raporturile dintre individul talentat şi colectivitate.
2.3. Caracterul oral.
2.4. Caracterul anonim.
2.5. Caracterul sincretic.
2.6. Caracterele structurale ale folclorului literar. Caracterul formalizat. Sincretismul funcţional.
2.7. Prototip şi variante. Structura faptului folcloric
3. Genuri şi categorii ale folclorului literar
3.1. Poezia de ritual şi ceremonial. Poezia de urare. Poezia descriptivă (pluguşorul, cântecele de
seceriş). Poezia colindelor. Poezia de incantaţie. Paparuda. Caloianul.
3.2. Poezia ceremonialurilor de trecere
3.2.1.Poezia riturilor de naştere
3.2.2. Poezia ceremonialului de nuntă. Nunta ca ceremonial de trecere. Momentele principale ale
ceremonialului de nuntă. Nunta ca spectacol. Poezia integrată ceremonialului de nuntă.
3.2.3. Poezia ceremonialului de înmormântare. Cântecele ceremoniale de înmormântare. Cântecul
zorilor, Cântecul de despărţire, Cântecul mare, Cântecul bradului, Bocetele
4. Poezia descântecelor.
5. Proverbe şi zicători, Ghicitorile
6. Proza populară. Clasificarea prozei populare. Coordonatele povestitorului. Denumirea şi
definitivarea speciilor prozei populare. Basmul despre animale. Basmul fantastic. Legenda. Snoava
7. Cântecul epic (balada). Origine si evoluţie. Clasificarea cântecului epic. Balada fantastico-
mitologică. Balada eroică. Cântecul epic istoric şi haiducesc
Balada nuvelistică. Cântecul liric şi strigăturile. Clasificare. Strigăturile

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri


Prelegerea, problematizarea, conversaţia euristică.

IV. Forma de evaluare: examen (referate, portofoliu 40%;examenul final 60%)


V. Bibliografie
Datcu, Iordan, Dicţionarul folcloriştilor, Ed. „Saeculum I.O.”, Bucureşti, 2006

F 114.08/Ed.01 21
Evseev, Ivan, Dicţionar de magie, demonologie şi mitologie românească, Ed. „Amacord”,
Timişoara, 1998
Ghinoiu, Ion, Panteonul românesc. Dicţionar, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2001
Gorovei, Artur, Datinile noastre la naştere şi la nuntă, Ed. „Paideia”, Bucureşti, 2002
Pop, M.; Ruxăndoiu, P., Folclor literar românesc, EDP, Bucureşti, 1974
Preda, Violeta, Interferenţe, Ed. „Plumb”, Bacău, 2002
Preda, Violeta, Petru Caraman. Introducere in universul operei, Ed. „Edusoft”, Bacau, 2007

Disciplina: Antropologie culturală


Titular disciplină: Lect. univ. dr. Nicoleta Popa

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II 1x14=14 - - - 2

II. Conţinut
• Antropologie fizică, antropologie lingvistică, antropologie culturală. Antropologie
culturală,ştiinţe sociale, discipline umaniste. Elemente de antropologie lingvistică – aplicaţii.
Mental colectiv şi structură lingvistică – expresii idiomatice.
• Metodologia cercetării – observarea participativă – metoda comparativă. Şcoli/ curente/
direcţii în cercetarea antropologică. Determinismul rasial – Evoluţionismul clasic (Lewis
Henry Morgan, Edward Burnett Taylor – animism şi religie) – Particularismul istoric (Franz
Boas) – Funcţionalismul britanic (Alfred Reginald Radcliffe-Brown, Kaspar Bronislaw
Malinowski) – Difuzionismul – Structuralismul francez (Marcel Mauss, Claude Lévi-
Strauss) – Cultură şi personalitate (Ruth Fulton Benedict, Margaret Mead) –
Neoevoluţionismul.
• Concepte fundamentale: cultură, personalitate, structură socială. Definiţia, componentele,
manifestările şi rolul culturii. Multiculturalism. Limbă/ limbaj/ comunicare şi cultură.
Familia şi rudenia.
• Mit, rit, practici magice. Riturile de trecere. Formele şi funcţiile magiei – conceptul de
mana. Structura şi funcţiile mitului – cosmogonii şi escatologii. Imaginar mitic dualist.
Reprezentari mitice ale timpului şi spaţiului. Mit – psihanaliză – psihologie socială –
ideologie. Practicile darului – potlatch.

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: conversaţia euristică, prelegerea, analiza de text,
explicaţia, problematizarea, demonstraţia, brainstormingul etc.

IV. Forma de evaluare: colocviu

Participarea activă la cursuri. Frecvenţa şi Participarea activă la cursuri 30%


calitatea intervenţiilor. şi la discuţiile din cadrul
cursurilor cu desfăşurare
Gradul de asimilare a noţiunilor teoretice interactivă.
predate. Folosirea corectă şi nuanţată a acestora
în analiza fenomenelor literare şi lingvistice. Lucrare scrisă pe parcursul 35%
semestrului.
Parcurgerea bibliografiei corespunzatoare.
Evaluare orală. 35%
O bună utilizare a limbii române, în scris şi oral.

F 114.08/Ed.01 22
V. Bibliografie
Caillois, Roger, Mitul şi omul, Nemira, Bucureşti, 2000.
Geană, Gheorghiţă, Antropologia culturala. Un profil epistemologic, Bucureşti, Criterion
Publishing, 2005.
Mauss, Marcel, Eseu despre dar, Iaşi, Institutul European, 1993.
Cassirer, Ernst, La Philosophie des formes symboliques (t. 2, La Pensée mythitique), Les Editions
de Minuit, 1972 (1953 by Yale University Press).
Eliade, Mircea, Aspecte ale mitului, trad. de P.G. Dinopol, Bucureşti, Univers, 1978.
Eliade, Mircea, Tratat de istoria religiilor, Humanitas, Bucureşti, 1992.
Eliade, Mircea, Imagini şi simboluri, Humanitas, Bucureşti, 1994.
Kernbach, Victor, Miturile esenţiale, ESE, 1978.
Lévi-Strauss, Claude, Mitologice I, Babel, Bucureşti, 1995.
Lévi-Strauss, Claude, Antropologia structurală, Editura politică, Bucureşti,1978.
Maisonneuve, J., Les Rituels, Paris, PUF, 1988.
Mesnil, M. si A. Popova, Eseuri de mitologie balcanică, trad. de I. Bot si A. Mihăilescu, Bucureşti,
Paideia, 1997.
Muller, Adam, Concepts of Culture: Art, Politics, and Society, Calgary, Alta, University of
Calgary Press, 2005.
Rapport, Nigel and Joanna Overing, Social and Cultural Anthropology: The Key Concepts,
London, Routledge, 2000.
Ries, J., Sacrul în istoria religioasă a omenirii, Polirom, Iaşi, 2000.
Rivière, C., Socio-antropologia religiilor, Polirom, 2000.
Van Gennep, Arnold , Riturile de trecere, trad. de L. Berdan şi N. Vasilescu, Iaşi, 1996.
Winthrop, Robert H., Dictionary of Concepts in Cultural Anthropology, New York, Greenwood
Press, 1991.
Wunenburger, Jean-Jacques, Sacrul, Dacia,Cluj-Napoca, 2002.

Disciplina: Naratologie
Titular disciplină: Lect. univ. dr. Elena Ciobanu

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II 1x14=14 - - - 2

II. Conţinutul disciplinei:


Cursul îşi propune să familiarizeze studentii cu noţiuni de bază din domeniul naratologiei. Cursul
abordează teme legate de conceptul de naraţiune, teme şi motive epice, structura naraţiunii (story
and plot), abordarea realistă în proza literară, conceptul de mimesis, legăturile dintre narator, autor
şi personaj, punctul de vedere, focalizarea, timpul şi spaţiul narativ, actul lecturii şi discursul
narativ.

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: prelegerea, dezbaterea, explicatia, problematizarea,


munca individuala

IV. Forma de evaluare: colocviu

V. Bibliografie
Avădanei, Ştefan, Introduction to Poetics, vol. II, Ed. Institutul European, Iaşi, 2002.
Forster, E. M., Aspects of the Novel, Penguin Books, London, 2005.
Jakobson, Roman, Language in Literature, edited by Krystyna Pomorska and Stephen Rudy, The Belknap
Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachussetts, London, England, 1987.
F 114.08/Ed.01 23
Lodge, David, The Modes of Modern Writing. Metaphor, Metonymy and the Typology of Literature, Edward
Arnold, A Division of Hodder & Stoughton, London, 1989.
Lotman, I. M., Lectii de poetica structurala, Univers, Bucuresti, 1970.

Disciplina: Educaţie fizică


Titular disciplină: Lect. univ. dr. Ciuntea Mihai Lucian

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II – 1x14=14 – – 1

II. Conţinutul disciplinei:

3. Menţinerea şi întărirea sănătăţii, călirea organismului şi dezvoltarea fizică armonioasă a


organismului cu ajutorul practicării jocurilor sportive (handbal, fotbal, baschet, volei) şi a
exerciţiilor cu caracter atletic desfăşurate în aer liber;
4. Dezvoltarea deprinderilor, priceperilor motrice şi a aptitudinilor psiho-motrice prin intermediul
practicării jocurilor sportive (handbal, fotbal, baschet, volei) şi a exerciţiilor cu caracter atletic
desfăşurate în aer liber;
3. Organizarea, conducerea şi arbitrarea unei competiţii sportive organizate în timpul liber;

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: metode de lucru în grup, individual şi frontal,
ateliere de lucru

IV. Forma de evaluare:

Participare activă: 50%


Însuşirea şi înţelegerea importanţei practicării exerciţiilor fizice asupra organismului;
Practicarea independentă a exerciţiului fizic în activităţile de timp liber şi recreative (50%).

V. Bibliografie:
1. Acsinte A. , Jocuri şi activităţi dinamice de timp liber, Editura „Performantica”, Iaşi, 2007
2. Balint Gh., Jocurile dinamice – o alternativă pentru optimizarea lecţiei de educaţie fizică cu teme
din fotbal în învăţământul gimnazial, Editura Pim, Iaşi, 2009
3. Ciocan V. C., Baschet – Îndrumar metodico – practic, Editura „Alma Mater”, Bacău, 2004;
4. Balint Gh., Bazele generale ale fotbalului, Editura „Pim”, Iaşi, 2008
5. Dobrescu T., Gimnastica aerobică – o alternativă pentru un nou stil de viaţă al adolescentelor,
Editura „Pim”, Iaşi 2008
6. Dobrescu T., Gimnastica aerobică- strategii pentru optimizarea fitnessului, Editura „Pim”, Iaşi
2008
7. Pavel Silviu-Ioan, Caiet de lucrări practice la facultăţile neprofil, Editura „Alma Mater” , Bacău,
2007
8. Şufaru C., Handbal III, Editura „Pim”, Iaşi, 2006

F 114.08/Ed.01 24
Anul de studiu: II
Anul universitar: 2015-2016

Disciplina: Literatură comparată


Titular disciplină: Lect. univ. dr. Nicoleta Popa

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
I 2x14=28 1x14=14 - - 4

II. Conţinutul disciplinei:


• C1-C2. Noţiuni introductive. “Biografia” ideii de comparatism în literatură. Literatură
naţională, literatură universală. Literatură generală şi comparată (P. van Tieghem). Criterii
de universalitate: “concordanţe literare” – paralelism/ omologie, filiaţie/ influenţă/
dependenţă – şi difuziune. Problema stabilirii unui corpus universal de texte “canonice”.
Comparatism, imagologie, interculturalitate.
• Comparatism istoric vs. comparatism tipologic – o poetică de tip comparatist.
Invarianţii (René Etiemble, Adrian Marino) – Aplicaţie : Poezia „Renaşterii ” chineze (Li
Tai Pe, Van Wei, Du Fu) şi barocul european. Poeticile Antichităţii clasice şi formarea
„ideilor literare” europene - Aristotel, Poetica, Pseudo Longinos, Tratatul despre sublim,
Horatiu, Ars poetica. Direcţii de cercetare comparatistă. Aspecte particulare ale
comparatismului: traducerea, adaptarea, „transpunerea intersemiotică” (Jakobson).

• C3-C4. Comparatism, tematologie, mitologie, imagologie. Comparatism şi


intertextualitate (Kristeva, Rifaterre, Genette). Transtextualitate. “Legile”
comparatismului: emergenţa, flexibilitatea, iradierea (Pierre Brunel). Aplicaţii: Mit şi
intertextualitate. Tragedia şi rescrierea mitului tragic în (post)modernitate (Oedip,
Atrizii, Antigona, Prometeu) : Eschil, Sofocle, Euripide, Shelley, O'Neill, Gide, Anouilh,
Robbe-Grillet. Intertextualitatea ca „relaţie triunghiulară” (Claudon & Haddad-
Wotling): Eneida de Vergiliu, Creanga de aur de Mihail Sadoveanu, Muntele vrăjit de
Thomas Mann. Intertext şi metaliteratură: Miguel de Cervantes, Don Quijote de la
Mancha. Intertext şi intermedialitate în romanele lui Proust şi Th. Mann : (a)temporalitate
şi experienţă estetică (Muntele vrăjit, Moartea la Veneţia).

• C5-C6. Epos şi interculturalitate. Eposul Antichităţii orientale şi greco-latine (filiaţii,


convergenţe, particularităi de structură narativă, mentalitate şi imaginar literar,
semnificaţii): Epopeea lui Ghilgameş ; Homer, Iliada şi Odiseea ; Vergiliu, Eneida. Eposul
medieval – rescrierea germană a mitului Graalului (Chrétien de Troyes, Wolfram von
Eschenbach). Romanul antic latin : Petromius, Satyricon, Apuleius, Măgarul de aur.

• C7-C8. Interculturalitate şi lirism. Lirica Antichităţii orientale şi greco-latine


(prezentare generală). Lirica medievală. Difuziunea modelului provensal şi constituirea
şcolilor europene de poezie (literaturile iberice, Minnesangul german, Dante şi Il Dolce Stil
Novo).

• C9-C10. Literatură, istoria ideilor, istoria credinţelor : Divina Comedie, teosofie


medievală şi prefigurări umaniste. Apoteoza credinţei (Dante, Divina Comedie), credinţa
şovăitoare (Dostoievski, Fraţii Karamazov), apostazia şi deicidul simbolic (Nietzsche).

• C11-C12. Umanismul şi Renaşterea în Italia, Ţările de Jos, Germania, Franţa, Anglia,


Suedia, Danemarca (prezentare generală). Umanism şi baroc: genuri literare, teme şi

F 114.08/Ed.01 25
motive („convenţia nebunului”, fortuna labilis, carpe diem, lumea ca teatru). Francesco
Petrarca, Giovanni Boccaccio, Cervantes, Calderon de la Barca, Camões.

• C13-C14. Clasicism şi manierism în literaturile europene (prezentare generală:


clarificări terminologice, suprapuneri şi delimitări cronologice, estetici şi poetici
specifice, reprezentanţi). Difuziunea modelului francez în celelalte literaturi europene –
clasicismul augustan.
• Filosofie şi literatură în epoca Luminilor (prezentare generală): Anglia, Franţa, Rusia.
Iluminism, Sturm und Drang şi (neo)clasicism în Germania. J.W. Goethe. Circulaţia mitului
faustic în literaturile europene (cărţile populare ale Renaşterii germane, Marlowe, Goethe,
Th. Mann).

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: conversația euristica, prelegerea, analiza de text,
explicatia, problematizarea, demonstratia, brainstorming.

IV. Forma de evaluare: examen

Participarea activă la cursuri şi seminarii. Participarea activă la cursuri 10%


Frecvenţa şi calitatea intervenţiilor. şi seminarii.

Gradul de asimilare a noţiunilor de teorie şi


istorie literară predate. Folosirea corectă şi
nuanţată a acestora în analiza fenomenului Discuţii în cadrul
literar. seminariilor şi al cursurilor
cu desfăşurare interactivă. 20%
Cunoaşterea operelor literare discutate şi
capacitatea de le analiza cu discernamant, în
relaţia lor cu alte opere din literatura naţională şi
universală. Lucrare scrisă la finalul
semestrului,
Parcurgerea bibliografiei critice corespunzatoare. 35%
urmată de o evaluare orală.
Capacitatea de a stabili corelaţii între diferite
fenomene literare, precum şi între literatură şi 35%
alte domenii ale cunoaşterii.

O buna utilizare a limbii române, în scris şi oral.

V. Bibliografie
• Antonescu, Venera şi Cizek, Alexandru, Istoria literaturii universale şi comparate.
Antichitate orientală şi clasică, Universitatea din Bucureşti, 1971
• Auerbach, Erich, Mimesis. Reprezentarea realităţii în literatura occidentală, Iaşi, Polirom,
2000
• Bahtin, M., Probleme de literatură estetică, Bucureşti, Univers, 1982
• Barolini, Teodolinda and H. Wayne Storey (Eds.), Dante for the New Millennium, New
York, Fordham University Press, 2003
• Bonnard, André, Civilizaţia greacă, Bucureşti, Editura Stiinţifică,1965
• Cassirer, E., Filosofia Luminilor, Piteşti, Paralela 45, Bucureşti, 2003
• Ciorănescu, Al., Barocul sau desoperirea dramei, Cluj, Dacia, 1980
• Călinescu, Matei, A citi, a reciti. Către o poetică a (re)lecturii, Iaşi, Polirom, 2003

F 114.08/Ed.01 26
• Chabas, Juan, Istoria literaturii spaniole, traducere, studiu introductiv, note de Doina Maria
Păcurariu, Bucureşti, Ed. „Univers”, 1971
• Claudon, Francis, Haddad-Wotling, Karen, Compendiu de literatură comparată, Bucureşti,
Cartea Românească, 1997
• Comorovski, Cornelia, Literatura Umanismului şi a Renaşterii, Bucureşti, Albatros, 1972
• Curtius, Ernst Robert, Literatura europeană şi Evul Mediu latin, Bucureşti, Univers, 1970
• Drimba, Ovidiu, Istoria literaturii universale, Editura Saeculum, Editura Vestala, 1997
• Fischer-Lichte, Erika and Jo Riley, History of European Drama and Theatre, London,
Routledge, 2002
Graziosi, Barbara and Emily Greenwood (Eds.), Homer in the Twentieth Century: Between
World Literature and the Western Canon, New York, Oxford University Press, 2007
• King, Pamela M., Medieval Literature, 1300-1500, Edinburgh, Edingburgh University
Press, 2011
• Lambdin, Robert Thomas and Laura Cooner Lambdin, Encyclopedia of Medieval Literature,
Westport CT, Greenwood Press, 2000
• Mancing, Howard, The Cervantes Encyclopedia, vol. 1, 2, Westport CT, Greenwood Press,
2004
• Marino, Adrian, Dicţionar de idei literare, Bucureşti, Editura Eminescu, 1973
• Martini, Fritz, Istoria literaturii germane, de la inceputuri până in prezent, Bucureşti,
Univers, 1972
• Pageaux, D.-H., Literatura generală şi comparată, Iaşi, Polirom, 2000
Pizer, John, 'Toward a Productive Interdisciplinary Relationship: Between Comparative Literature
and World Literature', in The Comparatist, Vol. 31, May 2007
Planinc, Zdravko, Plato through Homer: Poetry and Philosophy in the Cosmological Dialogues,
Columbia MO, University of Missouri Press, 2003
• de Sanctis, Francesco, Istoria literaturii italiene, Bucureşti, ELU, 1965
• Taplin, Oliver, Greek Tragedy in Action, London, Routledge, 2003
• Vianu, Tudor, Studii de literatură universală şi comparată, Bucureşti, Editura Academiei,
1963
• Zumthor, Paul, Încercare de poetică medievală , trad. şi pref. de Maria Carpov, Bucureşti,
1983.

Disciplina: Limba română contemporană (Morfogie) I


Titular disciplină: Lect. univ. dr. Luminița Drugă

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul Curs Seminar Laborator Proiect credite

I 2x14=28 1x14=14 - - 4

II. Conţinutul disciplinei:


CURS
Unităţile limbii: cuvântul, enunţul
Morfemul – semn lingvistic minimal. Structura morfematică a cuvântului flexibil
Substantivul. Caracteristici morfologice. Flexiunea substantivului. Raportul substantivului cu alte
clase lexico-semantice
Articolul. Caracteristici morfologice. Articolul hotărât. Articolul nehotărât. Articolul demonstrativ-
adjectival. Articolul posesiv-genitival
Adjectivul Caracteristici morfologice. Flexiunea adjectivului. Raportul adjectivului cu alte clase
lexico-semantice
F 114.08/Ed.01 27
Pronumele Caracteristici morfologice. Categorii gramaticale. Raportul pronumelui cu alte clase
lexico-semantice. Adjectivul pronominal. Pronumele cu forme personale. Pronumele cu forme
nepersonale.
Numeralul Caracteristici morfologice. Numeralul cardinal. Numeralul ordinal. Numeralul colectiv.
Numeralul multiplicativ. Numeralul fracţionar. Numeralul distributiv. Numeralul adverbial

Seminar
Exerciţii de lecturare critică a mesajelor lingvistice din perspectiva scopului integrării informaţiilor
gramaticale într-un model analitic complex
Substantivul. Articolul. Adjectivul. Pronumele. Numeralul Analize interpretative ale părţilor de
vorbire, pe unităţi constituente
Exerciţii de identificare a transformărilor generate la nivel gramatical de implementarea noilor
norme literare recomandate de ediţia a doua a DOOM

Aplicaţii în scopul identificării şi individualizării constituenţilor structurii morfologice, având în


atenţie interpretări recente din teoria limbii, în deosebi din Gramatica Limbii Române, Editura
Academiei Române, ediţia 2005/2008

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: exerciţiul, dezbaterea,explicaţia, conversaţia


euristică, problematizarea

IV. Forma de evaluare: Examen scris, demonstrarea stăpânirii preceptelor teoretice ale morfologiei
prin rezolvarea unui subiect teoretic;
- probareacompetenţelor de analizăgramaticalăprinrealizareaunorseturi de exerciţiiaplicative.

V. Bibliografie
Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, Bucureşti, 1986; ediţia a II-a, Editura Academiei, Bucureşti,
1997.
Coteanu, Ion (coord.), Limba română contemporană, Ediţia aII-a, vol. al II-lea, Buc., E.D.P., 1985;
Danilă Ioan, Algoritmii analizei gramaticale, Editura Egal, 2001.
*** Dictionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Bucureşti, Editura Univers
Enciclopedic, 2005
*** Gramaticalimbiiromâne, Bucureşti.,EdituraAcademiei, 2005;
Hristea, Theodor (coord.), Sinteze de limbaromână, Bucureşti, Ed. „Albatros“, 1984;
Gramatica limbii române, Editura Academiei RSR, vol. I, 1966.
*** Gramatica limbii române, Editura Academiei, vol. I, 2005.
Irimia, Dumitru, Gramatica limbii române, Iaşi, Editura Polirom, 1997
Pană-Dindelegan, Gabriela, Elemente de gramatică. Dificultăţi, controverse, noi interpretări,
Bucureşti, Humanitas Educational, 2003

Disciplina: Literatură română (Poezie şi dramaturgie interbelică)


Titular disciplină: Lect. univ. dr. Nicoleta Popa

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
I 2x14=28 1x14=14 - - 4

II. Conţinutul disciplinei:


• Simbolismul românesc în context european: caracteristici ale esteticii şi poeticii
simboliste, etape în constituirea simbolismului românesc, reprezentanţi (Al. Macedonski, St.
F 114.08/Ed.01 28
Petică, D. Anghel, O. Densusianu, I. Minulesu, G. Bacovia), publicatţii periodice
(Literatorul, Viaţa nouă). Al. Macedonski: teoria şi practica simbolismului; romantism,
simbolism, parnasianism şi clasicism în opera sa.
• Bacovia şi „bacovianismul”: ilustrarea şi depăşirea simbolismului. Universul liric
bacovian; teme şi motive definitorii; mijloace de expresie, procedee şi particularităţi tehnice
ale discursului. Expresionism şi poetică simbolistă.
• Tudor Arghezi: limbaj şi idee poetică. Reconfigurarea limbajului poetic românesc.
• Lucian Blaga: reflexivitate şi lirism. Mit şi metaforă.
• Ion Barbu – parnasianism, balcanism, ermetism.
• Vasile Voiculescu (poezia şi proza)
• Ion Pillat.
• Alexandru Philippide.
• Dramaturgia (Lucian Blaga, Camil Petrescu, Mihail Sebastian, Gh. Ciprian).

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: conversația euristica, prelegerea, analiza de text,
explicatia, problematizarea, demonstratia, brainstorming.

IV. Forma de evaluare: Examen

Participarea activă la cursuri şi seminarii. Participarea activă la cursuri 10%


Frecvenţa şi calitatea intervenţiilor. şi seminarii.

Gradul de asimilare a noţiunilor de teorie şi


istorie literară predate. Folosirea corectă şi Discuţii în cadrul
nuanţată a acestora în analiza fenomenului seminariilor şi al cursurilor
literar. cu desfăşurare interactivă.
20%
Cunoaşterea operelor literare discutate şi
capacitatea de le analiza cu discernamant, în
relaţia lor cu alte opere din literatura naţională şi Lucrare scrisă la finalul
universală. semestrului,
35%
Parcurgerea bibliografiei critice corespunzatoare. urmată de o evaluare orală.

O buna utilizare a limbii române, în scris şi oral. 35%

V. Bibliografie
Balota, N., Opera lui Tudor Arghezi, Bucureşti, 1979.
Bote, L., Simbolismul românesc, Bucureşti, 1966.
Braga, C., Lucian Blaga. Geneza lumilor imaginare, Iași, Institutul European, 1998.
Caraion, I., Bacovia. Sfârşitul continuu, Bucureşti, 1977.
Călin, C., Dosarul Bacovia, Bacău, Agora, 1999.
Călinescu, G. , Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ed. a doua, Bucureşti,
Minerva, 1982.
Călinescu, M., Conceptul modern de poezie, Bucureşti, Eminescu, 1972.
Ciorănescu, Al., Ion Barbu, București, Editura Fundației Culturale Române, 1996 .
Dimitriu, D., Bacovia, Iasi, 1981.
Foarţă, S., Eseu asupra poeziei lui Ion Barbu, Timișoara, Editura Facla, 1980.
Gană, G., Opera literară a lui Lucian Blaga, București, Editura Minerva, 1976.
George, S.Al., Marele Alpha, Bucureşti, 1970.
Manolescu, Istoria critică a literaturii române. Cinci secole de literatură, Piteşti, Paralela 45, 2008.
F 114.08/Ed.01 29
Mincu, M., Opera literară a lui Ion Barbu, Editura Cartea Românească, 1991.
Mihăilescu, D.C., Dramaturgia lui Lucian Blaga, Cluj, Editura Dacia, 1984.
Nicolescu, B., Ion Barbu – Cosmologia „Jocului secund”, Editura pentru Literatură, București,
1968; ediția a II-a, București, Editura Univers Enciclopedic, 2004.
Petrescu, I.Em., Ion Barbu și poetica postmodernismului, Editura Cartea Românească, 1993; ediția
a II-a, Cluj, Casa Cărții de Știință, 2006.
Pop, I., Lucian Blaga - universul liric, București, Cartea Românească, 1981.
Scarlat, M., Ion Barbu - poezie și deziderat, București, Editura Albastros, 1981.
Simion, E. (coordonator general), Dictionarul general al literaturii române, vol. I-VI, Bucureşti,
Univers enciclopedic, 2004 – 2009.
Todoran, E., Lucian Blaga, mitul dramatic, Timișoara, Facla, 1985.
Vianu, T., Ion Barbu, București, Cultura Națională, 1935; ed. a II-a, Editura pentru Literatură, 1965.
Zaciu, M., Papahagi, M., Sasu, A. (coord.), Dicţionarul esenţial al scriitorilor români, Bucuresti,
Albatros, 2000.

Disciplina: Limba engleză contemporană (Morfologie)


Titular disciplină: Lect. univ. dr. Raluca Galiţa

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
I 2x14=28 1x14=14 - - 4

II. Conţinutul disciplinei:


Curs
1. INTRODUCTION - What does Morphology study?; Lexical Categories vs. Functional
Categories – 2 ore
2. THE VERB AND ITS CATEGORIES – 2 ore
3. THE CATEGORY OF TENSE – 2 ore
4. THE CATEGORY OF ASPECT – 2 ore
5. THE CATEGORY OF NUMBER (NOUNS) – 2 ore
6. THE CATEGORY OF NUMBER (PRONOUNS) – 2 ore
7. THE CATEGORY OF DETERMINATION – 2 ore
8. THE CATEGORY OF GENDER – 2 ore
9. THE CATEGORY OF CASE – 2 ore
10. THE CATEGORY OF COMPARISON (1) – 2 ore
11. THE CATEGORY OF COMPARISON (2) – 2 ore
12. NUMERALS – 2 ore
13. PREPOSITIONS – 2 ore
14. CONJUNCTIONS – 2 ore

Seminar
1. Lexical Categories vs. Functional Categories - 2 ore
2. The verb - 2 ore
3. The noun - 2 ore
4. The pronoun - 2 ore
5. The determiners - 2 ore
6. The adjective - 2 ore
7. The adverb - 2 ore

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: prelegere cu ilustraţii şi aplicaţii, prezentare,


exerciţii

F 114.08/Ed.01 30
IV. Forma de evaluare:examen; dovedirea însuşirii terminologiei specifice; corectitudinea
temelor prezentate

V. Bibliografie
1. Allen, J.P.B., Pit Corder, S., TheEdinburgh Course in Applied Linguistics, (4 volumes),
OUP, 1974.
2. Alexander, L.G., Longman English Grammar, Longman, 1988.
3. Biber, Douglas, Johansson, Stig, Leech, Geoffrey, Conrad, Susan, Finegan, Edward,
Longman Grammar of Spoken and Written English, Longman, 1999
4. Biber, Douglas, Leech, Geoffrey, Conrad, Susan, Longman Grammar of Spoken and
Written English (workbook), Longman, 2002
5. Close, R.A., A Reference Grammar for Students of English, Longman,1977.
6. Close, R.A., A University Grammar of English, Longman, 1978.
7. Cobulid, Collins, English Grammar, Collins Publishers, London and Glasgow, 1990.
8. Downing, Angela; Philip Locke, A University Course in English Grammar, Prentice Hall,1992
9. Galiţa, Raluca, English Morphology, Bacău, Ed. Alma Mater, 2011
10. Leech, G., Svartvik,J., A Communicative Grammar of English, London, 1975.
11. Palmer, H., A Grammar of Spoken English, Penguin, 1978
12. Popa, I. L., Modal Verbs and Modality in English, Editura “Egal”, Bacau, 2004
13. Quirk & al., A Comprehensive Grammar of the English Language, Longman, 1991
14. Quirk & Greenbaum, A University Grammar of English, Longman, 1976.
15. Quirk, Greenbaum, Leech, Svartvik, A Grammar of Contemporary English, Longman,
1976.

Disciplina: Literatură engleză (Perioada victoriană)


Titular disciplină: Lect. univ. dr. Ciobanu Elena

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
I 2x14=28 1x14=14 - - 4

II. Conţinutul disciplinei:


Curs
The Victorian Age (General presentation of the era, main features, paradigms, binary oppositions:
margin vs centre, master-slave dialectic, surface vs depth, public vs private, masculine vs feminine,
Angel in the house, the discourse of power)
Charles Dickens (Great Expectations, Hard Times, Bleak House, Dombey and Son: structure and
form, stylistic devices, Themes and motifs, Space and Time, characters and their functions)
William Makepeace Thackeray (Vanity Fair – structure and form, narrative techniques, characters
and functions, Space and Time, the role of the Preface, irony, allegory, intertextuality)
Charlotte Brontë (Jane Eyre: themes, stylistic devices, psychoanalytic approach, post-colonialism,
gendered discourse, time and space, semiotic approach)
Emily Brontë (Wuthering Heights: themes, time and space, narrative strategies, psychoanalytical
approach, Angel in the house)
George Eliot (The Mill on the Floss: themes, time and space, narratological approach, gendered
discourse)
Thomas Hardy (Tess of the D’Urbervilles: time and space, themes, symbols, motifs, stylistic
devices)

F 114.08/Ed.01 31
Lewis Caroll (Alice’s Adventures in Wonderland: time and space, themes, motifs, subversion of
authority and of Victorian restrictions)
Oscar Wilde (The Portrait of Dorian Gray: decadence vs Victorianism, dandies, beauty and other
aesthetic concepts)

Seminar
Great Expectations (structure and form; stylistic devices; cultural types; themes and motifs)
Vanity Fair (the novel without a hero; themes, motifs, symbols; the roles of the author; space and
time; the discourse of power)
Jane Eyre (tragic/dramatic hero; space and time; the role of woman’s role; themes, motifs and
symbols; psychoanalytic approach: id, ego, superego; monologues)
Wuthering Heights (space and time; characters and functions; stylistic devices; themes, motifs and
symbols; the discourse of love; the woman’s role; the clash between cultures)
Tess of the D’Urbvervilles (space and time; tragic heroes; stylistic devices; themes, motifs and
symbols; the discourse of love)
Alice’s Adventures in Wonderland (the comic heroes; space and time; psychoanalytic approach to
dreams; themes, motifs and symbols; the role of magic)

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:


Conversaţia, explicaţia şi exemplificarea, exerciţiul şi lucrul individual şi în grup;

IV. Forma de evaluare: Examen


Participare activă la seminar 25%
Test (în timpul semestrului) 25%
Examen final 50%

V. Bibliografie
1. GILBERT Sandra & GUBAR Susan, The Madwoman in the Attic. The Woman Writer and the
Nineteenth-Century Literary Imagination, New Haven & London, Yale University Press, 2000.
2. BĂLINIŞTEANU Cătălina, „Re-defining Women in Wuthering Heights through the
Transgression of Borders”, Cultural Spaces. Identity within/ beyond Borders, INTERSTUDIA, nr.
11 (1), Alma Mater Publishing House, Bacău, 2012, pp. 77-87.
3. BĂLINIŞTEANU Cătălina, „Woman’s Language: Powerless or Subversive Language?”,
Normă- Sistem –Uz. Codimensionare actuală, State University Press of Moldova, Chişinău, 2012,
pp. 85-91.

Disciplina: Curs practic limba engleză – structuri gramaticale III


Titular disciplină: Asist. univ. dr. Bălinişteanu Cătălina

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
I - 2x14=28 - - 2

II. Conţinutul disciplinei:


Unreal Past and Subjunctives (expressing demands, suggestions, pieces of advice, orders,
commands, wishes, regrets)
Conditional Clauses
Inversion

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:


Conversaţia, explicaţia şi exemplificarea, exerciţiul şi lucrul individual şi în grup;

F 114.08/Ed.01 32
IV. Forma de evaluare: Colocviu
Testele din timpul semestrului 50%
Testul final 50%

V. Bibliografie
1. Biber, D., Johansson, S. et al., Grammar of Spoken and Written English, London, Longman,
1999.
2. Swan, Michael, Practical English Usage, Oxford, Oxford University Press, 1990.
3. Vince, M., Advanced Language Practice, Oxford, MacMillan Heineman, 1994.

Disciplina: CP limba engleză - Comunicare orală şi scrisă III


Titular disciplină: Lect. univ. dr. Tîrnăuceanu Mariana

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
I - 2x14=28 - - 2

II. Conţinutul disciplinei:


1. Reading comprehension - Vocabulary study on texts referring to unreal events (conditional
structures)
2. Listening - Listening to texts expressing desires, wishes, regret, etc. (subjunctive structures)
3. Speaking - Talking about what another speaker said (reported speech)
4. Writing - Writing texts using reported speech. Making an essay: a humorous story
5. Reading comprehension and listening - Text practices based on texts containing active and
passive structures
6. Speaking and writing - Writing texts using the sequence of tenses
7. Using the language structures correctly in conversation

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:


Conversaţia, explicaţia, problematizarea

IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare


50% - Test scris şi oral
50% - Prezentare de eseuri

V. Bibliografie
1. Archer, Margaret Nolan-Woods, Enid, Cambridge Certificate English: a course for first
certificate, Cambridge University Press, Cambridge, 1977.
2. Bantas, Andrei, Galateanu- Farnoaga, Georgiana, Limba engleză prin exerciţii: Models from
Britain, Ed. Niculescu, Bucureşti, 1995.
3. Chilarescu, Mihaela, Paidos, Constantin, Proficiency in English, Ed. Institutul European, Iaşi,
1996.
4. Galateanu-Farnoaga, Georgiana, Sachelarie-Lecca, Doina, Limba engleză în conversaţie, Ed.
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,1982.
5. Macmillan English: Practice Book, Macmillan, New York, 1986.
6. Mountford, Alan J., English in Workshop Practice, Oxford University Press, London, 1975.

F 114.08/Ed.01 33
Disciplina: Istoria limbii române
Titular disciplină: Lect. univ. dr. Luminița Drugă

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
I 1x14=14 1x14=14 - - 4

II. Conţinutul disciplinei:


Curs
Istoria limbii române-disciplină de studiu, relații cu alte discipline, definițai genealogică a limbii
române
Formarea limbii și a poporului român. Stratul de popoare autohton. Cucerirea Daciei de către
romani. Rolul creștinismului în romanizare.
• Teritoriul și epoca de formare a limbii și poporului român. Teoriile imigraționiste. Linia lui
Jirecek
• Evoluția sistemului vocalic în trecerea de la latina populară la limba română
• Evoluția sistemului consonantic în trecerea de la latina populară la limba română
• Influența limbii slave asupra limbii române
• Influența limbii grecești asupra limbii române.
• Influența limbii turcești asupra românei

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect)


• Formarea limbii și a poprului român. Cucerirea Daciei de către romani
Codex Rachontzy- Viorica Enăchiuc, Napoleon Săvescu- Dacismul
Evoluția sistemului lingvistic. Aplicații. Etimologii
Român, românesc, România
Conceptual româna primitive în Istoria limbii române a lui G. Ivănescu
La steaua, de Mihai Eminescu- etimologiatermenilor

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: Prelegere, dezbatere, problematizare, exercițiul,


conversația euristică, explicația

IV. Forma de evaluare: examen scris – demonstrarea stăpânirii preceptelor teoretice ale istoriei
limbii române prin rezolvarea unui subiect teoretic;

V. Bibliografie
Arvinte, Vasile, Studii de istorie a limbii române, Editura Universității „Al. I., Cuza”, Iași, 2006
Dimitrescu, Fl., Istoria limbii române, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974
Densusianu, O., Istoria limbii române, Bucureşti, 1961
Gafton, Al., Elemente de istoria limbii române, Editura Restitutio, Iaşi, 2001
Ivănescu, G., Istoria limbii române, Editura Junimea, 1986
Rosetti, Al., Istoria limbii române, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986

F 114.08/Ed.01 34
Disciplina: Structuri narative în romanul românesc
Titular disciplină: Lect. univ. dr. Adrian Jicu

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
I 1x14=14 - - - 2

II. Conţinutul disciplinei:


1. Istoricul termenului. Apariţia ideii de „structură narative”. Teoreticieni. Interpretări ale
conceptului 2h
2. Elemente de naratologie. Personajul. Teorii despre personaj. Evoluţia conceptului. Tipuri de
personaje 2h
3. Elemente de naratologie. Narator. Tipuri de naratori. Autor-narator-cititor. Viziune narativă.
Perspectivă narativă. Tipuri de naraţiune. Tehnici şi procedee narative 2h
4. „De ce nu avem roman?”. Contribuții la teoretizarea romanului românesc 2h
5. Romanul de creaţie şi romanul de analiză. Tipuri de roman 2h
6. Vârstele romanului românesc. Doricul, ionicul şi corinticul 2h
7. Avataruri ale romanului românesc. Scurt istoric al speciei. Momente definitorii 2h

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:


Expunerea, conversația euristică, problematizarea, prelegerea etc.

IV. Forma de evaluare:


Examen scris

V. Bibliografie
Axinte, Şerban, Definiţiile romanului. De la Dimitrie Cantemir la G. Călinescu, Iaşi, „Timpul”,
2011
Booth, Wayne C., Retorica romanului, traducere de Alina Clej şi Ştefan Stoenescu, Bucureşti,
Editura „Univers”, 1976, II 16929
Bremond, Claude, Logica povestirii, Bucureşti, Editura „Univers”, 1981, 821/B82
Forster, E. M., Aspecte ale romanului, traducere şi postfaţă de Petru Popescu, Bucureşti, E.L.U.,
1968
Genette, Gérard, Figuri, Bucureşti, Editura „Univers”, 1978, II 18526
Lintvelt, Jaap, Punctul de vedere. Încercare de tipologie narativă. Teorie şi analiză, traducere de
Angela Martin, studiu introductiv de Mircea Martin, Bucureşti, Editura „Univers”, 1991
Manolescu, Nicolae, Arca lui Noe. Eseu despre romanul românesc, Bucureşti, Editura „Gramar”,
2001

Disciplina: Educaţie fizică


Titular disciplină: Lect. univ. dr. Ciuntea Mihai Lucian

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
I – 1x14=14 – – 1

F 114.08/Ed.01 35
II. Conţinutul disciplinei:

1. Menţinerea şi întărirea sănătăţii, călirea organismului şi dezvoltarea fizică armonioasă a


organismului cu ajutorul practicării jocurilor sportive (handbal, fotbal, baschet, volei) şi a
exerciţiilor cu caracter atletic desfăşurate în aer liber;
2. Dezvoltarea deprinderilor, priceperilor motrice şi a aptitudinilor psiho-motrice prin intermediul
practicării jocurilor sportive (handbal, fotbal, baschet, volei) şi a exerciţiilor cu caracter atletic
desfăşurate în aer liber;
3. Organizarea, conducerea şi arbitrarea unei competiţii sportive organizate în timpul liber;

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: metode de lucru în grup, individual şi frontal,
ateliere de lucru

IV. Forma de evaluare:

Participare activă: 50%


Însuşirea şi înţelegerea importanţei practicării exerciţiilor fizice asupra organismului;
Practicarea independentă a exerciţiului fizic în activităţile de timp liber şi recreative (50%).

V. Bibliografie:
1. Acsinte A. , Jocuri şi activităţi dinamice de timp liber, Editura „Performantica”, Iaşi, 2007
2. Balint Gh., Jocurile dinamice – o alternativă pentru optimizarea lecţiei de educaţie fizică cu teme
din fotbal în învăţământul gimnazial, Editura Pim, Iaşi, 2009
3. Ciocan V. C., Baschet – Îndrumar metodico – practic, Editura „Alma Mater”, Bacău, 2004;
4. Balint Gh., Bazele generale ale fotbalului, Editura „Pim”, Iaşi, 2008
5. Dobrescu T., Gimnastica aerobică – o alternativă pentru un nou stil de viaţă al adolescentelor,
Editura „Pim”, Iaşi 2008
6. Dobrescu T., Gimnastica aerobică- strategii pentru optimizarea fitnessului, Editura „Pim”, Iaşi
2008
7. Pavel Silviu-Ioan, Caiet de lucrări practice la facultăţile neprofil, Editura „Alma Mater” , Bacău,
2007
8. Şufaru C., Handbal III, Editura „Pim”, Iaşi, 2006

Disciplina: Literatură comparată


Titular disciplină: Lect. univ. dr. Nicoleta Popa

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II 1x14=14 1x14=14 - - 3

II. Conţinutul disciplinei:


• C1. Mişcarea (pre)romantică: ideologie, estetică, literatură (prezentare generală).
Constituirea şi difuziunea paradigmei romantice în Germania, Anglia, Franţa, Italia, Rusia,
Europa Centrală şi de Est, America. Contextul social-politic, genuri şi specii literare, teme,
motive, precursori ş reprezentanţi. Friedrich şi August Schlegel, Tieck, Novalis, Şcoala din
Heidelberg (Brentano şi von Arnim), Şcoala din Berlin (Hoffmann), Heine. Manzoni şi
Leopardi. Puşkin şi Lermontov. Petöfi Sándor, Adam Mickiewicz. E.A. Poe, un precursor
asumat de lirica modernistă franceză (Baudelaire, Mallarmé, Valéry).

F 114.08/Ed.01 36
• C2-C3. Realismul (prezentare generală): Franţa, Anglia, Rusia, Peninsula Scandinavă.
Proza şi dramaturgia. Gogol, Dostoievski, Tolstoi, Cehov. Ibsen („drama de idei”).
Naturalismul, program şi creaţie literară: Zola, Hauptmann, Strindberg.

• C4-C5. „Realismul magic” - Jorge Luis Borges, Gabriel García-Márquez, Alejo
Carpentier, John Fowles. Literatura absurdului: Franz Kafka.

• C6. Reprezentanţi şi inovatori în dramaturgia secolului al XX-lea: G.B. Shaw, Luigi


Pirandello, Bertolt Brecht („teatrul epic”).

• C7. De la Baudelaire la avangardă. Curente moderniste în lirica europeană: simbolism


şi parnasianism (trăsături generale, precursori şi reprezentanţi în literaturile europene).
Teme, motive, principii de organizare a expresiei, configuraţia imaginarului, relaţia cu
poeticile anterioare (clasică, romantică, naturalistă). Structuri lirice în secolul al XX-lea :
Apollinaire, García Lorca, Ungaretti, Paul Valéry, T.S.Eliot, Saint-John Perse, S. Esenin.

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: conversația euristica, prelegerea, analiza de text,
explicatia, problematizarea, demonstratia, brainstorming.

IV. Forma de evaluare: examen

Participarea activă la cursuri şi seminarii. Participarea activă la cursuri 10%


Frecvenţa şi calitatea intervenţiilor. şi seminarii.

Gradul de asimilare a noţiunilor de teorie şi


istorie literară predate. Folosirea corectă şi Discuţii în cadrul
nuanţată a acestora în analiza fenomenului seminariilor şi al cursurilor
literar. cu desfăşurare interactivă.
20%
Cunoaşterea operelor literare discutate şi
capacitatea de le analiza cu discernamant, în
relaţia lor cu alte opere din literatura naţională şi Lucrare scrisă la finalul
universală. semestrului,
35%
Parcurgerea bibliografiei critice corespunzatoare. urmată de o evaluare orală.

Capacitatea de a stabili corelaţii între diferite 35%


fenomene literare, precum şi între literatură şi
alte domenii ale cunoaşterii.

O buna utilizare a limbii române, în scris şi oral.

V. Bibliografie
Béguin, Albert, Sufletul romantic şi visul, Bucureşti, Univers, 1982
Berlogea, Ileana, Pirandello, Bucureşti, ELU, 1967
Biemel, Walter, Expunere şi interpretare, Bucureşti,Univers, 1987
Călinescu, Matei, Clasicismul european, Cluj, Limes, 2006
Deleuze, Gilles şi Félix Guattari, Kafka. Pentru o literatură minoră, trad. şi postf. de Bogdan Ghiu,
Bucureşti, Editura Art, 2007
Drimba, Ovidiu, Istoria literaturii universale, Editura Saeculum, Editura Vestala, 1997
Heitmann, Klaus, Realismul francez de la Stendhal la Flaubert, Bucureşti, Univers, 1983
Huch, Ricarda, Romantismul german, Bucureşti, Humanitas, 2011

F 114.08/Ed.01 37
Ianoşi, Ion, Thomas Mann : temă cu variaţiuni, Bucureşti, Editura Trei, 2002
Ionescu, Nae, Problema mânturii în Faust al lui Goethe, Bucureşti, Ed. Anastasia, 1996
Kovacs, Albert, Poetica lui Dostoievski, Bucureşti, Univers, 1987
Lukács, Georg, Teoria romanului, Bucureşti, Univers, 1977
Marino, Adrian, Dicţionar de idei literare, Bucureşti, Editura Eminescu, 1973
Martini, Fritz, Istoria literaturii germane, de la inceputuri până in prezent, Bucureşti, Univers,
1972
Munteanu, Romul, Clasicism şi baroc in cultura europeană din secolul al XVII-lea, Bucureşti,
ALLFA, 1998
Munteanu, Basil, Istoria literaturii franceze. Clasicismul, ideologia şi literatura de idei, Bucureşti,
în Editura enciclopedică, 2004
Noica, Constantin, Despărţirea de Goethe, Bucureşti, Univers, 1976
Pavel, Toma, Gândirea romanului, trad. de Mihaela Mancaş, Bucureşti, Humanitas, 2008
Vianu, Tudor, Studii de literatură universală şi comparată, Bucureşti, Editura Academiei, 1963
Voia, Vasile, Tentaţia limitei şi limita tentaţiei, Cluj, Dacia, 1997.

Disciplina: Limba română contemporană (Morfologie) II


Titular disciplină: Lect. univ. dr. Luminița Drugă

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II 2x14=28 1x14=14 - - 4

II. Conţinutul disciplinei:


CURS
Numeralul Caracteristici morfologice. Numeralul cardinal. Numeralul ordinal. Numeralul colectiv.
Numeralul multiplicativ. Numeralul fracţionar. Numeralul distributiv. Numeralul adverbial
Verbul. Caracteristici morfologice. Categorii gramaticale. Moduri și timpuri verbale
Adverbul Caracteristici morfologice. Tipologie. Funcții sintactice.Raportul adverbului cu alte clase
lexico-semantice
Prepoziție Caracteristici morfologice.
Conjuncția. Caracteristici morfologice. Raportul conjuncției cu alte clase lexico-semantice
Interjecția Caracteristici morfologice. Categorii gramaticale. Funcții sintactice

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect)

Exerciţii de lecturare critică a mesajelor lingvistice din perspectiva scopului integrării informaţiilor
gramaticale într-un model analitic complex
Substantivul. Articolul. Adjectivul. Pronumele. Numeralul Analize interpretative ale părţilor de
vorbire, pe unităţi constituente
Exerciţii de identificare a transformărilor generate la nivel gramatical de implementarea noilor
norme literare recomandate de ediţia a doua a DOOM

Aplicaţii în scopul identificării şi individualizării constituenţilor structurii morfologice, având în


atenţie interpretări recente din teoria limbii, în deosebi din Gramatica Limbii Române, Editura
Academiei Române, ediţia 2005/2008

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: Prelegere, dezbatere, problematizare, exercițiul,


conversația euristică, explicația

F 114.08/Ed.01 38
IV. Forma de evaluare: examen scris, -demonstrarea stăpânirii preceptelor teoretice ale morfologiei
prin rezolvarea unui subiect teoretic;
- probareacompetenţelor de analizăgramaticalăprinrealizareaunorseturi de exerciţiiaplicative.

V. Bibliografie
Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, Bucureşti, 1986; ediţia a II-a, Editura Academiei, Bucureşti,
1997.
Coteanu, Ion (coord.), Limba română contemporană, Ediţia a II-a, vol. al II-lea, Buc., E.D.P., 1985;
Danilă Ioan, Algoritmii analizei gramaticale, Editura Egal, 2001.
*** Dictionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Bucureşti, Editura Univers
Enciclopedic, 2005
*** Gramaticalimbiiromâne, Bucureşti.,EdituraAcademiei, 2005;
Hristea, Theodor (coord.), Sinteze de limbaromână, Bucureşti, Ed. „Albatros“, 1984;
Gramatica limbii române, Editura Academiei RSR, vol. I, 1966.
*** Gramatica limbii române, Editura Academiei, vol. I, 2005.
Irimia, Dumitru, Gramatica limbii române, Iaşi, Editura Polirom, 1997
Pană-Dindelegan, Gabriela, Elemente de gramatică. Dificultăţi, controverse, noi interpretări,
Bucureşti, Humanitas Educational, 2003

Disciplina: Literatura română (Literatură interbelică: proză şi critică literară)


Titular disciplină: Prof. univ. dr. Spiridon Vasile

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II 2x14=28 1x14=14 – – 4

II. Conţinutul disciplinei:


Literatura română între cele două războaie mondiale
I. Direcţii, grupări şi publicaţii literare interbelice. 1. Publicaţii literare de orientare
modernă („Viaţa românească” şi „Sburătorul”). 2. Direcţii şi publicaţii avangardiste. „Estetica”
avangardistă. Avangardişti: Tristan Tzara, Saşa Pană, Geo Bogza, Ilarie Voronca. 3. Direcţii
tradiţionaliste. „Gândirea” şi gândirismul: ideologia, estetica şi influenţele. Nichifor Crainic:
nostalgia paradisului şi modelul teandric. 4. Atitudini şi polemici în perioada interbelică. (4h)
II. Proza. 1. Mihail Sadoveanu. Romanul mitic (Baltagul). Romanul istoric – operă de
maturitate (Fraţii Jderi, Zodia Cancerului sau vremea Ducăi-vodă). Spaţiu şi timp (Hanu-Ancuţei).
Despre dragoste şi putere în Creanga de aur. 2. Liviu Rebreanu. Ion: primul roman românesc
epocal. Analiza psihologică: Pădurea spânzuraţilor şi Ciuleandra. Portretul individual şi al
colectivităţii. Sensul social şi uman (Răscoala). 3. Camil Petrescu. Activitatea multilaterală:
romancier, dramaturg, eseist, om de teatru. Romancierul, promotor al unei tehnici vădit novatoare
(Patul lui Procust) şi al autenticităţii (Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război). 4.
Hortensia Papadat-Bengescu. De la proza „impresionistă” la cea obiectivă. Forme şi structuri
moderne în romanele din Ciclul Hallipa (Fecioarele despletite, Concert din muzică de Bach).
Patologia unei lumi. 5. G. Călinescu. Formaţia scriitorului total: istoric şi critic literar, prozator şi
poet, dramaturg, eseist, jurnalist. Enigma Otiliei: expresie deplină a vocaţiei epice prozatorului. 6.
Cezar Petrescu. Întunecare şi Calea Victoriei, reuşitele majore ale prozei. 7. Gib I. Mihăescu.
Nuvelistica – orientarea psihologică. Romanul de analiză a unei pasiuni obsesive. Creaţia majoră:
Rusoaica. 8. Mateiu I. Caragiale. Proza de atmosferă şi poematică. Filiaţii ale romanului.
Simbolistica. Estetism şi jocul măştilor în Craii de Curtea-Veche. 9. Anton Holban. Relaţiile în
interiorul cuplului în romanele Ioana, O moarte care nu dovedeşte nimic, Jocurile Daniei. 10. Max
Blecher, Întâmplări din irealitatea imediată. 11. Urmuz. Pâlnia şi Stamate. (16h)

F 114.08/Ed.01 39
III. Critica literară interbelică. 1. G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini şi
până în prezent, Sensul clasicismului, Clasicism, romantism, baroc. 2. E. Lovinescu, Istoria
literaturii române contemporane. 3. Tudor Vianu, Arta prozatorilor români. VI. Eseiştii interbelici
(prezentare generală: Paul Zarifopol, Eugen Ionescu, Şerban Cioculescu, Mihail Sebastian, Mircea
Eliade, Emil Cioran). (8h)

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: Prelegere, dezbaterea.

IV. Forma de evaluare: Examen, prin care se cere demonstrarea stăpânirii preceptele teoretice ale
cursului, a concepţiilor şi orientărilor din spaţiul prozei româneşti interbelice

V. Bibliografie
Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ediţia a II-a, Bucureşti, Ed.
Minerva, 1982
Cohmălniceanu, Ovid, S., Cinci prozatori în cinci feluri de lectură, Bucureşti, Ed. Cartea
românească, 1984
Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Piteşti, Ed. Paralela
45, 2008
Muşat, Carmen, Romanul românesc interbelic (antologie şi analize), Bucureşti, Ed. Humanitas,
1998
Scarlat, Mircea, Istoria poeziei româneşti, Bucureşti, Ed. Minerva, vol. I (1982); vol. II (1984); vol.
III (1986)
*** Dicţionarul esenţial al scriitorilor români (coord. Zaciu, Mircea, Marian Papahagi şi Aurel
Sasu), Bucureşti, Ed. Albatros, 2000
*** Dicţionarul general al literaturii române (coord. general Eugen Simion), Bucureşti, Ed.
Univers enciclopedic, vol. I – VII, 2004 – 2009

Disciplina: Limba engleză contemporană (Timp, temporalitate, mod, modalitate)


Titular disciplină: Conf. univ. dr. Ioan-Lucian Popa

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II 2x14=28 1x14=14 - - 4

II. Conţinutul disciplinei:

Exprimarea relaţiilor temporale prin intermediul verbului. Timp gramatical; definiţie. Perspectivă şi
referinţă. Sensurile exprimate prin timpul prezent: (a) stări prezente sau nelimitate în timp, (b)
evenimente recurente în prezent, (c) evenimente instantanee în prezent, (d) referire la evenimente
desfăşurate în trecut.
Sensurile exprimate prin timpul trecut: (a) (a) evenimente definite în trecut, (b) trecutul cu referinţă
la prezent şi viitor.
Sensurile exprimate prin timpul viitor: (a) predicţii, (b) evenimente programate, (c) intenţii, (d)
evenimente iminente, (e) viitor anterior.
Aspect: definiţie. Perfectivitate, imperfectivitate. Verbe non-dinamice. Verbe dinamice. Aspectul
progresiv: definiţie. Aspectul progresiv şi stările. Aspectul progresiv şi situaţiile durative. Aspectul
progresiv, acte şi evenimente. Funcţiile discursive ale aspectului progresiv. . Aspectul perfectiv:
definiţie. Sensuri exprimate de prezentul perfect: (a) anterioritate, (b) relevanţă curentă. Aspectul

F 114.08/Ed.01 40
perfectiv şi stările. Aspectul perfectiv şi situaţiile durative. Aspectul perfectiv, acte şi evenimente.
Trecutul perfect. Forme perfecte non-finite. . Sensuri exprimate prin combinarea aspectelor
progresiv şi perfectiv.
Mod, modalitate. Verbele modale: definiţie, caracteristici, clasificare.
Modalitate intrinsecă / deontică.
Modalitate extrinsecă / epistemică.

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: prelegere.

IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare


Curs • Cunoaşterea terminologiei utilizate în abordarea problemelor grupului verbal în
limba engleză. examen 20%
• Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor referitoare la grupul verbal în limba
engleză. examen 40%
Seminar/laborator/proiect • Însuşirea problematicii tratate la curs şi seminar; portofoliu
30%
• Capacitatea de a utiliza corect informația referitoare la grupul verbal în limba
engleză. exerciții gramatică 10%
V. Bibliografie
• Alexander, L. G. 1991: Longman English Grammar, Longman, London
• Biber, Douglas; Stig Johansson; Geoffrey Leech; Susan Conrad; Edward Finegan 1998:
Longman Grammar of Written and Spoken English, Longman, London
• Declerck, Renaat et. al.2006. Grammar of the English Verb Phrase: Volume 1: The
Grammar of the English Tense System, Mouton De Gruyter
• Downing, Angela; Philip Locke 1992: A University Course in English Grammar, Prentice
Hall
• Halliday, M. A. K. 1994: An Introduction to Functional Grammar, Edward Arnold
• Huddleston, R., Geoffrey K. Pullum.2015 (5th printing). The Cambridge Grammar of the
English Language. Cambridge U. P., Cambridge.
• Leech, Geoffrey N. 1971: Meaning and the English Verb, Longman, London.
• Palmer, F. R.1991: Mood and Modality, Cambridge University Press, Cambridge
• Popa, I. L 2004: Modal Verbs and Modality in English, Editura “Egal”, Bacau (integral)
• Quirk, Randolph; Sidney Greenbaum; Geoffrey Leech; Jan Svartvik 1991: A
Comprehensive Grammar of the English Language, Longman, London
• Hewings, Martin. 2005. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press,
Cambridge

Disciplina: Literatura engleză (Modernitate)


Titular disciplină: Lect. univ.dr. Andreia-Irina SUCIU

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II 2x14=28 1x14=14 - - 4

II. Conţinutul disciplinei:


Curs
• Generic presentation of the new themes and values at the beginning of the modernist age
• Comparatist presentation of 19th and 20th century fiction in terms of cultural background,
organization, general voice/tone, presentation of people’s interaction, space and time.
• Comparatist presentation of 19th and 20th century fiction in terms of technique of writing
F 114.08/Ed.01 41
• A Portrait of the Artist as a Young Man – James Joyce
• Themes (the evolution of the artist and the stages in this evolution, the growth of the artist’s
mind, self-discovery, life and meaning in life, religion etc.)
• Structure – the five chapters that correspond to five stages in life and the discovery of
meaning or purpose in life
• A Portrait of the Artist as a Young Man – James Joyce
1. Time – the time of becoming; the different times of individual becoming
2. Language – the language of art and artistic creation
• A Portrait of the Artist as a Young Man– James Joyce
1. Epiphanies and their roles (the end of each part/chapter)
2. Point of view and narrative technique – stream of consciousness, free direct thought, free
association of ideas
• The Rainbow – David Herbert Lawrence
1.Themes (life, passion, communion, personal fulfilment and marriage, aspirations and ideals un
human life, religion and life, self-discovery)
2.Character portrayal
• The Rainbow – David Herbert Lawrence
1. Time(s)
2. Space(s)
IX. The Rainbow – David Herbert Lawrence
1. Motifs (the arch – the rainbow, blood, the journey)
2. Metaphors (the eye, the rainbow, the circle, the horses, the flowers)
3. Bildungsroman vs. Künstlerroman
4. Realism
X. To the Lighthouse – Virginia Woolf
1. Themes (marriage and relations between husband and wife or between parents and children,
life, art and beauty, experiencing time, the subjective nature of reality, etc.)
2. Structure – the three parts of the novel
XI. To the Lighthouse – Virginia Woolf
1. Time and temporality
2. The exploration of the inner self and the mind
XII. To the Lighthouse – Virginia Woolf
1. Symbols
2. Point of view and narrative technique – the tunnelling technique, epiphany, the stream of
consciousness
3. Paratextual elements
XIII. The French Lieutenant’s Woman – John Fowles
1. Themes (cultural codes, the mentality of an age, Victorianism vs. Modernism and
Postmodernism, the life of the scientist, love, social class distinctions, the shaping of identity,
the creator’s powers).
2. Structure
3. Character portrayal and naming
XIV. The French Lieutenant’s Woman – John Fowles
1. Time – narrative time and narrated time
2. Motifs and symbols (the cliff, the test paradigm, clothes)
3. Metatext

Seminar
1. A Portrait of the Artist as a Young Man – James Joyce

F 114.08/Ed.01 42
Texual analysis for the end of part/chapter 1, 2, 3 + Suciu & Culea 2014: 81; 87–88)
II. A Portrait of the Artist as a Young Man– James Joyce
Texual analysis for the end of part/chapter 1, 2, 3 + Suciu & Culea 2014: 81; 87–88); (Culea &
Suciu 2014: 221–222, chpt. 5, p. 168)
III. The Rainbow – David Herbert Lawrence
Textual analysis for metaphors (the eye, the rainbow, the circle, the horses, the flowers) (chpt. 16,
p. 459; (Culea & Suciu 2014: 23–24)
IV.The Rainbow– David Herbert Lawrence
Realism (Suciu & Culea 2014: 273–274, pp. 13–14 ).
V. To the Lighthouse – Virginia Woolf
Textual analyses of texts for the illustration of the concepts of time and temporality (Suciu &
Culea 2014: 191–201; 301–303, pp. 3–4) and the exploration of the inner self and the mind (Suciu
& Culea 2014: 185, p. 43)
VI.To the Lighthouse – Virginia Woolf
Textual analyses of texts for the illustration of the concepts of Point of view and narrative
technique – the tunnelling technique, epiphany, the stream of consciousness (FIT) (Culea & Suciu
2014: 82); (Suciu & Culea 2014: 233, ch. 14, p. 154; 235–236, p. 3)
VII. The French Lieutenant’s Woman– John Fowles
Textual analyses of texts for the illustration of the concepts of metatext (chapter 13) – (Suciu &
Culea 2014: 113–121; 250–252, ch. 13, pp. 97–99)

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: curs: problematizarea, dezbaterea, analogia;


nseminar: expunerea, explicaţia, conversaţia, problematizarea, dezbaterea, analogia

IV. Forma de evaluare: Examen – test final scris

V. Bibliografie

• Acheson, James, John Fowles, Macmillan Press LTD, London, 1998


• Ayers, David, Modernism: A Short Introduction, Blackwell Publishing, 2004.
• Bradbury, Malcolm; McFarlane, James, Modernism. 1890–1930, Penguin Books, 1991.
• Bradbury, Malcolm, The Modern British Novel, Penguin Books, 1994.
• Childs, Peter, Modernism. The New Critical Idiom, Routledge, Taylor&Francis Group,
London&New York, 2000.
• Cmeciu, Doina, Virginia Woolf or the Quest for the Poetic Word, Editura “Pro Humanitate”,
București, 1999.
• Cmeciu, Doina, The Literary Character. Between Limits and Possibilities, Editura “Egal”,
Bacău, 2003.
• Culea, Mihaela; Suciu, Andreia-Irina, Introduction to Literary Interpretation. From Theory
to Practice (Narrative Strategies, Discourse Presentation and Tropes), Hartung-Gorre
Publishing House, Konstanz, ISBN 978-3-86628-507-1, 2014, 296 pp.
• Ellman, Richard, James Joyce, Oxford University Press, Oxford, 1982.
• Pinkney, Tony, D. H. Lawrence, The Harvester Press, New York, 1990.
• Suciu, Andreia-Irina; Culea, Mihaela, Literary Readings: Key Terms from Theory to
Practice, Hartung-Gorre Publishing House, Konstanz, ISBN 978-3-86628-506-4, 2014, 318 pp.

F 114.08/Ed.01 43
Disciplina: Curs practic limba engleză – structuri gramaticale IV
Titular disciplină: Asist. univ. dr. Bălinişteanu Cătălina

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II - 2x14=28 - - 2

II. Conţinutul disciplinei:


Diateza pasivă
Indirect and Direct Speech
Reported Speech
Sequence of Tenses

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:


Conversaţia, explicaţia şi exemplificarea, exerciţiul şi lucrul individual şi în grup;

IV. Forma de evaluare: Colocviu


Testele din timpul semestrului 50%
Testul final 50%

V. Bibliografie
1. Biber, D., Johansson, S. et al., Grammar of Spoken and Written English, London, Longman,
1999.
2. Swan, Michael, Practical English Usage, Oxford, Oxford University Press, 1990.
3. Vince, M., Advanced Language Practice, Oxford, MacMillan Heineman, 1994.

Disciplina: Curs practic engleză – comunicare orală şi scrisă – IV


Titular disciplină: Lect. univ. dr. Elena Ciobanu

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II - 2x14=28 - - 2

II. Conţinutul disciplinei:


Cursul practic de limba engleză are ca obiectiv fixarea şi consolidarea cunoştinţelor deja acumulate
prin folosirea vocabularului şi a regulilor gramaticale în vederea producerii de mesaje corecte,
coerente, expresive în limba engleză. Obiectivul principal al cursului practic este formarea şi
consolidarea celor patru deprinderi lingvistice (reading, listening, writing, speaking), prin activităţi
practice bazate pe texte selectate din domenii diverse.

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: explicatia, problematizarea, munca individuala

IV. Forma de evaluare: examen

V. Bibliografie
Archer, Margaret Nolan-Woods, Enid, Cambridge Certificate English: a course for first certificate,
Cambridge University Press, Cambridge, 1977.

F 114.08/Ed.01 44
Bantas, Andrei, Galateanu- Farnoaga, Georgiana, Limba engleză prin exerciţii: Models from
Britain, Ed. Niculescu, Bucureşti, 1995.
Macmillan English: Practice Book, Macmillan, New York, 1986.
Mountford, Alan J., English in Workshop Practice, Oxford University Press, London, 1975.

Disciplina: Introducere în stilistică (română)


Titular disciplină: Lect. univ. dr. Petronela Savin

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II 1x14=14 - - - 2

II. Conţinutul disciplinei:


Stil. Stilistică. Conexiunea stilisticii cu alte discipline
Stilistica oralităţii. Limbaj popular, familiar, argotic
Stilistica funcţională. Tipuri de limbaje (ştiinţific, tehnic, juridic, administrativ, publicistic).
Stilistica şi poetica textului literar. Limbajul artistic.
Expresivitatea textului literar. Niveluri şi structuri lingvistice şi stilistice
Analiza stilistică a textului epic/dramatic/liric (repere teoretice şi aplicaţii)
Denotaţie şi conotaţie. Figuri de stil

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: proceduri


Prelegere, dezbatere, problematizare

IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare


Colocviu -100 %
Criteriile de evaluare
-demonstrarea stăpânirii preceptelor teoretice ale stilisticii prin rezolvarea unui subiect;
- probarea competenţelor de analiză stilistică prin realizarea unor exerciţii aplicative.

V. Bibliografie
1. Coteanu, Ion, Stilistica funcţională a limbii române. Stil, stilistică, limbaj, Bucureşti,
Editura Academiei, 1973.
2. Evseev, Ivan, Enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale, Timişoara, Editura
,,Amarcord”, 1999
3. Irimia, Dumitru, Introducere în stilistică, Iaşi, Editura ,,Polirom”, 1999.
4. Miclău, Paul, Stilurile limbii, în Tratat de lingvistică generală (coord. Al Graur, Sorin Stati,
Lucia Wald), Bucureşti, Editura Academiei, 1971.
5. Ricoeur, Paul, Metafora vie, 1984, Bucureşti, Editura “Univers”.
6. Tudor Vianu, Probleme ale metaforei şi alte studii de stilistică, Editura de Stat pentru
Literatură şi Artă, Bucureşti, 1957.
7. Tudor Vianu, Studii de literatură română, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1965.
8. Zafiu, Rodica, Diversitate stilistică în româna actuală, Bucureşti, EUB, 2001.

F 114.08/Ed.01 45
Disciplina: Introducere în filologie comparată
Titular disciplină: Lect. univ. dr. Luminiţa Drugă

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II 1x14=14 1x14=14 - - 3

II. Conţinutul disciplinei:


Filologia romanică-disciplină ştiinţifică. Noțiuni introductive
Noţiunea de limbă indoeuropeană. August Scleicher. Teoria arborelui genealogic. Modelul
confluenţial-Vittorio Pisani

Clasificarea genealogică și clasificarea tipologică a limbilor

Limbi şi dialecte neolatine. Cele mai vechi atestăriale românei, dalmataei


Limbi şi dialecte neolatine. Cele mai vechi atestăriale ale ladinei, sardei, italienei
Limbi şi dialecte neolatine: franceza, provensala.

Limbi şi dialecte neolatine:portugheza, catalana, spaniola

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect)


Metoda comparativ-istorică. Legi fonetice. Complementarele legilor fonetice

Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung 1521


Scrisoare din Zara
Chanzun da la guera dalg Chaiste d Műsch
Privilegiu logudorez (1080-1085)
Placito di Capua(960)
Jurămintele de la Strasbourg (842)
Secvența Sfintei Eulalia (sec. IX)
Poemul lui Boetius
Cântecul Cidului

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:Prelegere, dezbatere, problematizare, exercițiul,


conversația euristică, explicația

IV. Forma de evaluare: examen scris, cunoașterea clasificării limbilor


- cunoașterea caracteristicilor a minimum 2 limbi neolatine

V. Bibliografie
Crestomaţie romanică, întocmită sub conducerea acad. Iorgu Iordan, I, Bucureşti, 1972
Drugă, Luminiţa, Aspecte de filologie comparată a limbilor romanice:note de curs, Editura Alma
Mater, Bacău, 2015
Goga, E., Lexicologie romanică, Bucureşti, 1976
Iordan, I. Introducere în lingvistica romanică,Bucureşti, 1973
Tagliavini, Carlo, Originile limbilor neolatine, (trad.), Bucureşti, Editura Științifică și
Enciclopedică, 1977
Simensky, Th.; Ivănescu, G., Gramatica comparată a limbilor indoeuropene, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1981

F 114.08/Ed.01 46
Disciplina: Literatura americană
Titular disciplină: Lect. univ. dr. Elena Ciobanu

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II 1x14=14 1x14=14 - - 3

II. Conţinutul disciplinei:


Cursul şi seminarul de literatură americană îşi propune însuşirea de către studenţi a chestiunilor
legate de dezvoltarea literaturii americane şi de cîteva aspecte caracteristice ale acesteia. Temele
cursului se concentrează pe începuturile literaturii americane, dezvoltarea ei în secolul al
nouăsprezecelea şi al douăzecilea, studiul operelor unor autori amreicani reprezentativi (Emily
Dickinson, Herman Melville, Walt Whitman, William Faulkner, Ernest Hemingway, Toni
Morrison).

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: prelegerea, explicatia, problematizarea, munca


individuala

IV. Forma de evaluare: colocviu

V. Bibliografie
Algeo, John Pyles, Thomas, Problems in the Origin and Development of the English Language,
Harcourt, New York, 1966.
Crystal, David (ed.), The English Language, Penguin Books, London, 1990.
Iarovici, Edith, Curs de istoria limbii engleze, Editura de Stat Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1961.
Nicolescu, Adrian, Istoria civilizatiei britanice, vol. 1, Institutul European, Iasi, 1999.
Nicolescu, Adrian, Istoria civilizatiei britanice, vol. 2, Institutul European, Iasi, 2001.

Disciplina: Educaţie fizică


Titular disciplină: Lect. univ. dr. Ciuntea Mihai Lucian

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II – 1x14=14 – – 1

II. Conţinutul disciplinei:

1. Menţinerea şi întărirea sănătăţii, călirea organismului şi dezvoltarea fizică armonioasă a


organismului cu ajutorul practicării jocurilor sportive (handbal, fotbal, baschet, volei) şi a
exerciţiilor cu caracter atletic desfăşurate în aer liber;
2. Dezvoltarea deprinderilor, priceperilor motrice şi a aptitudinilor psiho-motrice prin intermediul
practicării jocurilor sportive (handbal, fotbal, baschet, volei) şi a exerciţiilor cu caracter atletic
desfăşurate în aer liber;
3. Organizarea, conducerea şi arbitrarea unei competiţii sportive organizate în timpul liber;

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: metode de lucru în grup, individual şi frontal,
ateliere de lucru

F 114.08/Ed.01 47
IV. Forma de evaluare:

Participare activă: 50%


Însuşirea şi înţelegerea importanţei practicării exerciţiilor fizice asupra organismului;
Practicarea independentă a exerciţiului fizic în activităţile de timp liber şi recreative (50%).

V. Bibliografie:
1. Acsinte A. , Jocuri şi activităţi dinamice de timp liber, Editura „Performantica”, Iaşi, 2007
2. Balint Gh., Jocurile dinamice – o alternativă pentru optimizarea lecţiei de educaţie fizică cu teme
din fotbal în învăţământul gimnazial, Editura Pim, Iaşi, 2009
3. Ciocan V. C., Baschet – Îndrumar metodico – practic, Editura „Alma Mater”, Bacău, 2004;
4. Balint Gh., Bazele generale ale fotbalului, Editura „Pim”, Iaşi, 2008
5. Dobrescu T., Gimnastica aerobică – o alternativă pentru un nou stil de viaţă al adolescentelor,
Editura „Pim”, Iaşi 2008
6. Dobrescu T., Gimnastica aerobică- strategii pentru optimizarea fitnessului, Editura „Pim”, Iaşi
2008
7. Pavel Silviu-Ioan, Caiet de lucrări practice la facultăţile neprofil, Editura „Alma Mater” , Bacău,
2007
8. Şufaru C., Handbal III, Editura „Pim”, Iaşi, 2006

Disciplina: Limba română contemporană (Sintaxa)


Titular disciplină: Lect. univ. dr. Petronela Savin

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
I 2x14=28 2x14=28 - - 5

II. Conţinutul disciplinei:


Unităţi sintactice. Definiţiile şi structura acestora; criterii de definire; ierarhia unităţilor sintactice
(partea de propoziţie, propoziţia, fraza, textul); definirea şi descrierea unităţilor sintactice;
corespondenţa unităţilor sintactice; reguli de expansiune/extensie şi de contragere.
Relaţii sintactice (coordonare, subordonare, apoziţionare, incidenţă, supraordonare); mijloace de
exprimare a relaţiilor sintactice.
Funcţii sintactice. Conceptul de funcţie sintactică. Inventarul funcţiilor sintactice: subiectul,
predicatul, numele predicativ, complementele necircumstanţiale (direct, indirect, de agent) şi
complementele circumstanţiale (de mod, de timp, de loc, de cauză, de scop, condiţional, concesiv,
consecutiv, instrumental, de relaţie, sociativ, opoziţional, cumulativ, de excepţie), funcţiile
sintactice cu dublă subordonare (elementul predicativ suplimentar şi atributul circumstanţial)
Corespondentele funcţiilor sintactice la nivelul frazei la nivelul frazei. Tipurile de propoziţii.
Subordonata subiectivă, predicativă, completivă directă, indirectă, de agent, completivă
circumstanţială de mod, de timp, de loc, de cauză, de scop, condiţională, concesivă, consecutivă,
instrumentală, de relaţie, sociativă, opoziţională, cumulativă, de excepţie, subordonată predicativă
suplimentară şi atributivă circumstanţială
Abateri de la normă la nivelul sintaxei propoziţiei şi a frazei şi corectarea lor

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: exerciţiul, dezbaterea, explicaţia, conversaţia


euristică, problematizarea

IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare


Examenul 60 %

F 114.08/Ed.01 48
Criteriile de evaluare
-demonstrarea stăpânirii preceptelor teoretice ale sintaxei prin rezolvarea unui subiect teoretic;
- probarea competenţelor de analiză sintactice prin realizarea unor seturi de exerciţii aplicative.
Evaluare formativă: 40%
Criteriile de evaluare
- participarea activă la seminar;
- elaborarea unui portofoliu care să cuantifice cunoştintele teoretice şi de analiză sintactică.
- două teste de evaluare formativă

V. Bibliografie
*** Gramatica limbii române, Editura Academiei RSR, vol. al II-lea, 1966.
Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, Bucureşti, 1986; ediţia a II-a, Editura Academiei, Bucureşti,
1997
Danilă, Ioan, Algoritmii analizei gramaticale, Editura „Egal”, 2001
Guţu-Romalo, Valeria, Sintaxa limbii române: probleme şi interpretări, Bucureşti, Editura
Didactică şi Pedagogică, 1973.
Irimia, Dumitru, Gramatica limbii române, Iaşi, Editura „Polirom”, 1997
Pană-Dindelegan, Gabriela, Elemente de gramatică. Dificultăţi, controverse, noi interpretări,
Bucureşti, Humanitas Educational, 2003

Disciplina: Literatura română (Perioada postbelică: proza)


Titular disciplină: Prof. univ. dr. Spiridon Vasile

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
I 2x14=28 1x14=14 – – 5

II. Conţinutul disciplinei:


Proza română postbelică
1. Cadrul istoric, idelogic şi cultural
– Teroarea istoriei. Sovietizarea culturală a ţării. Sarcinile noii instituţii a literaturii. Alfabetizare-
vulgarizare-creaţie. Problema moştenirii culturale. Reformarea vechilor curente şi orientări literare.
Bazele „estetice” ale realismului socialist. „Omul nou” în proză şi obligativitatea construcţiei
epopeice. Liberalizarea culturală din 1964. Momentul 1968. Revoluţia culturală din 1971. Limba
de lemn. Despre cenzură. Autohtonism şi protocronism. (4 ore)
2. Evoluţia prozei
– Vasile Voiculescu (Lostriţa, Ultimul Berevoi, În mijlocul lupilor). (2 ore)
– Eugen Barbu. Groapa – universul Cuţaridei. Princepele – structura mozaicată a romanului şi
despre Putere. Marin Preda. Drama conştiinţei patriarhale şi solitudinea morală (Moromeţii). Cel
mai iubit dintre pământeni: roman total al unei conştiinţe. Lecţia inadaptabilităţii intelectuale. Viaţa
ca o pradă. (6 ore)
– Exilul şi disidenţa. O nouă hartă literară. Mircea Eliade: iniţiere, sens, mister. Maitreyi (despre
mentalităţi) şi Nuntă în cer (real şi ideal). Proza fantastică: La ţigănci şi Domnişoara Christina
(fantasticul şi disjuncţia lumilor). Noaptea de Sânziene (structura compoziţională). Dumitru
Ţepeneag, experimentator al romanului. Zadarnică e arta fugii. Literatura din Republica Moldova.
(4 ore)
– Biografia literaturii române contemporane. Schimbarea de paradigmă. Literatura mărturisirilor:
experienţă, confesiune, autenticitate. Sertarul cu jurnal, jurnalul cu sertare. Nicolae Steinhardt
(Jurnalul fericirii, bucuria convertirii), Lucian Blaga (Luntrea lui Caron, dimensiunea
autobiografică), I.D. Sârbu (Jurnalul unui jurnalist fără jurnal). „Turcirea” şi „trădarea
intelectualilor”. (4 ore)

F 114.08/Ed.01 49
– Direcţii ale prozei. Proza poetică. Proza analitică. Eseul romanesc. Romanul pitoresc şi baroc.
Realismul artistic, comedia de limbaj şi proza fantastică. (Auto)referenţialitatea. Metaromanul.
Jurnalul de creaţie („Şcoala de la Târgovişte”). Reprezentanţi: George Bălăiţă (Lumea în două zile),
Ştefan Bănulescu (Iarna bărbaţilor), Sorin Titel (Femeie, iată fiul tău), Augustin Buzura (Absenţii),
Nicolae Breban (Bunavestire), Radu Petrescu (Ocheanul întors). (6 ore)
– Proza anilor ’80. Realismul, biografismul, ludicul, ironia. Regenerarea prozei scurte.
Textualismul. Scrisul ca autentificare. Experimentul ca despărţire de modernism. Întoarcerea la
epic. Alte orientări. Mircea Cărtărescu, Nostalgia (strategie narativă şi motive recurente). Mircea
Nedelciu (Aventuri într-o curte interioară). (2 ore)

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: Prelegere, dezbatere.

IV. Forma de evaluare: Examen, care să dovedească stăpânirea preceptelor teoretice ale cursului,
reflectate prin operarea cu elementele fundamentale din spaţiul prozei române postbelice.

V. Bibliografie
Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Piteşti, Ed. Paralela
45, 2008
Simion, Eugen, Scriitori români de azi, vol. I – IV, Bucureşti, Editura Cartea românească, 1976,
1978, 1984, 1989
Ungureanu, Cornel, Proza românească de azi, I, Bucureşti, Ed. Cartea românească, 1985
*** Dicţionarul esenţial al scriitorilor români (coord. Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu),
Ed. Albatros, Bucureşti, 2000
*** Dicţionar analitic de opere literare româneşti (coord.: Ion Pop), I – IV (A – D, E – L, M – P, Q
– Z şi Addenda), Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 1998,
1999, 2001, 2003
*** Dicţionarul general al literaturii române (coord. general Eugen Simion), Bucureşti, Ed.
Univers enciclopedic, vol. I – VII, 2004 – 2009

Disciplina: Limba engleză contemporană (Sintaxa propoziţiei)


Titulari disciplină: Lect. univ. dr. Morarăşu Nadia-Nicoleta

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate


Forme de activitate/ număr de ore Număr de
Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
I 2x14=28 1x14=14 - - 5

II. Conţinutul disciplinei:


CURS
1. Sintaxa: abordări tradiţionale şi moderne
1.1. Ierarhia gramaticală
1.2. Constituenţi ai propoziţiei simple
1.3. Relaţii gramaticale şi funcţii la nivelul propoziţiei
2. Criterii de clasificare a propoziţiilor
2.1. Clasificarea structurală
2.2. Clasificarea funcţională
2.3. Propoziţii interogative: clasificare, caracteristici sintactice, distribuţie, funcţii sintactice

3. Subiectul: definiţie şi clasificare


3.1. Particularităţi ale subiectului
4. Verbul ca parte de propoziţie vs. predicat
4.1. Clasificarea sintactică a verbelor
5. Numele predicativ
F 114.08/Ed.01 50
5.1. Tipuri şi particularităţi
5.2. Utilizarea atributivă şi predicativă a adjectivului

6. Tipologia si particularităţile complementului (direct, indirect şi prepoziţional)


7. Complementele circumstanţiale. Definiţii, clasificări, funcţii sintactice şi semantice
SEMINAR
1. Modele de analiză sintactică
2. Constituenţi formali şi funcţionali ai tipurilor de „phrase”
3. Structura canonică a propozitiei simple. Forme atipice de oraganizare a constituenţilor
propoziţionali
4. Proprietăţile sintactice şi utilizarea verbelor in propoziţii simple (verb complementation).
Acordul subiectului cu predicatul
5. Functiile sintactice ale partilor de propozitie. Analiza sintactica pe texte din diferite registre
lingvistice
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: curs: prelegerea participativă, expunerea,
demonstraţia, exemplificarea, explicatia; seminar: activitate de grup, exerciţii, testare
IV. Forma de evaluare: examen scris si oral
V. Bibliografie obligatorie
1. Biber Douglas; Johansson, Stig; Leech, Geoffrey; Conrad, Susan (2002): Longman
Student Grammar of Written and Spoken English, Longman (Pearson Education Ltd),
London.
2. Morăraşu, Nadia N. (2011): The Syntax of the Simple Sentence, Ed. „Alma Mater”,
Bacău.
3. Quirk, Randolph; Greenbaum, Sidney; Leech, George; Svartvik, Jan (1985): A
Comprehensive Grammar of the English Language, London, New York, Longman.

Disciplina: Literatura engleză (Poetică şi poezie modernă şi contemporană)


Titular disciplină: Lect. univ. dr. Elena Ciobanu

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
I 2x14=28 1x14=14 - - 4

II. Conţinutul disciplinei:


Cursul şi seminarul îşi propune să familiarizeze studentii cu informatii de bază legate de discursul
poetic şi modul său de funcţionare. Temele discutate includ: conceptul de literaritate, conceptul de
poetică şi de poezie, teorii pre-moderne despre poezie, tehnici structuraliste de analiză a poeziei,
aspecte moderniste şi postmoderniste în poezie, limbajul poetic, proza şi poezia, sensul şi sintaxa
poeziei, aspecte formale şi grafice, modele de interpretare a poeziei, eul poetic, mpştile poetice,
doctrina impersonalităţii în poezie (T. S. Eliot), imagismul (Ezra Pound), poezia confesivă, Şcoala
de la New York, poezia lingvistică, vizuală, concretă, conceptuală.

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: prelegerea, dezbaterea, explicatia, problematizarea,


munca individuala

IV. Forma de evaluare: examen

V. Bibliografie
Bousono, Carlos, Teoria expresiei poetice, Ed. Univers, Bucureşti, 1975.
Ciobanu, Elena, Sylvia Plath’s Poetry: The Metamorphoses of the Poetic Self, Demiurg, Iaşi, 2009.
Dufrenne, Mikel, Poeticul, Ed. Univers, Bucureşti, 1971.

F 114.08/Ed.01 51
Empson, William, Şapte tipuri de ambiguitate, transl. by Ileana Verzea, Ed. Univers, Bucureşti,
1981.
Fontanier, Pierre, Figurile limbajului, transl. by Antonia Constantinescu, Ed. Univers, Bucureşti,
1977.

Anul de studiu: III, semestrul I


Anul universitar: 2015-2016
Disciplina: Curs practic limba engleză – traduceri I
Titular disciplină: Lect. univ. dr. Elena Ciobanu

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
I - 2x14=28 - - 2

II. Conţinutul disciplinei:


Cursul practic de limba engleză are ca obiectiv formarea şi consolidarea deprinderilor implicate în
traducerea corectă, adecvată, a unui text literar. Activităţile practice sunt bazate pe texte selectate
din diverse domenii, în special din cel artistic, fiind axate pe folosirea corectă a vocabularului
adecvat, a structurilor lingvistice optime, a sistemului de reguli gramaticale al limbii engleze.

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: explicatia, problematizarea, munca individuala

IV. Forma de evaluare: examen

V. Bibliografie
Bantaş, Andrei, Dicţionar englez-român şi român – englez de 75.000 de cuvinte, Editura “Teora”,
București, 2008.
Biber, D., Johansson, S. et al., Grammar of Spoken and Written English, London, Longman, 1999.
*** Oxford Dictionary of English, 3rd edition, OUP, Oxford, 2010.
*** Oxford Thesaurus of English , 3rd edition, OUP, Oxford, 2009.

Anul de studiu: III, semestrul I


Anul universitar: 2015-2016
Disciplina: Curs practic limba franceză – traduceri I
Titular disciplină: Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
I 2x14=28 - - 2

II. Conţinutul disciplinei:


1. Traductions consécutives du domaine économique
2. Traduction consécutive d’une présentation de texte du domaine politique (discours électoral)
3. Traduction d’un court débat centré sur le domaine social (intégration des groupes défavorisés)
4. Domaine scientifique : présentation d’un colloque – traduction consécutive
5. Projet d’un séminaire technique – traduction consécutive
6. Texte administratif – traduction consécutive
7. Culture et art – modalités de traduction consécutive
F 114.08/Ed.01 52
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:
Interpretarea consecutivă este actul de redare în limba ţintă a discursului rostit de vorbitor în limba
sursă, după ce discursul a fost încheiat sau după acumularea unui volum substanţial de informaţie.
Folosirea de sisteme sonore high tech şi echipamente de interpretare consecutivă

IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare


Colocviu. Prestaţiile studenţilor la cursul practic

V. Bibliografie
1. Chuquet, Hélène (1994) : Linguistique contrastive et traduction, Paris, Ophrys
2. Delisle, Jean (1993) : La traduction raisonnée, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa
3. Durieux, Christine (1988) : Fondement didactique de la traduction technique, Paris, Didier
Erudition
4. Lederer, Marianne (1981) : La traduction simultanée, expérience et théorie, Paris, Lettres
Modernes Minard
5. Seleskovitch, Danica, Lederer, Marianne (2001) : Interpréter pour traduire, Paris, Didier
Erudition

Disciplina: Curs practic limba engleză – analiză de text I


Titular disciplină: Lect. univ. dr. Elena Ciobanu

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
I - 2x14=28 - - 2

II. Conţinutul disciplinei:


Cursul practic de limba engleză are ca obiectiv formarea şi consolidarea deprinderilor implicate în
analiza corectă, adecvată, a unui text literar. Modul de interpretare a textelor propuse face referire,
prin adaptare la modul de funcţionare a discursului respectiv, la concepte legate de sens şi
semnificaţie, simbolizare, metaforizare, elemente paratextuale, metatextuale, teme şi motive,
elemente temporale şi spaţiale, perspectivă, omniscienţă şi subiectivitate, narator, autor şi personaj.

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: explicatia, problematizarea, munca individuala

IV. Forma de evaluare: examen

V. Bibliografie
Cuddon, J. A., The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, Penguin Books,
1999.
Iser, Wolfgang, The Act of Reading, Routledge & Kegan Paul, London, 1978.
Jakobson, Roman, Language in Literature, edited by Krystyna Pomorska and Stephen Rudy, The
Belknap Press of Harvard Univesity Press, Cambridge, Massachussetts, London, 1987.
Jakobson, Roman, “Metaphor and Metonymy”, in Matthews, Sean and Sibişan, Aura Taras (eds.),
Theories. A Reader, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2003, pp. 155-161.

Disciplina: Limba română literară


Titular disciplină: Lect. univ. dr. Luminiţa Drugă

F 114.08/Ed.01 53
I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
I 2x14=28 1x14=14 - - 4

II. Conţinutul disciplinei:


Curs
• Conceptul de limbă literară. Scurt istoric. Raportul dintre istoria limbii şi istoria limbii literare
• Periodizarea istoriei limbii române literare
• Baza dialectală a românei literare. Teoriile referitoare la baza dialectală a românei literare. Bazele
dialectale ale vechilor variante literare române
• Începuturile scrisului în limba română. Mărturii despre vechimea scrisului în limba română.
Cauzele introducerii limbii române în scris
• Momentul diaconul Coresi în cultura românească
• Preocupări teoretice pentru problemele limbii literare la cărturarii epocii. Simeon Ştefan,
Teodosie, Radu Greceanu
• MitropolitulVarlaam al Moldovei.Cazania de la 1643, Răspuns împotriva catehismusului
calvinesc
• Mitropolitul Dosoftei. Psaltirea în versuri (1673), Vieţile sfinţilor (1682-1686);
• Consacrarea limbii române ca limbă a cultului religios. Biblia de la Bucureşti (1688)
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect)
• Alfabetul chirilic
• Variantele limbii literare
• Stilul epistolar (Scrisoarea lui Neacș-1521, Scrisoarea lui Cocrișel-1600)
• Stilul religios. Husitismul. Textele rotacizante
• Codicele Voronețean

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: prelegere cu oponent, problematizare, exercițiul,


explicația

IV. Forma de evaluare: examen oral, cunoașterea slovelor chirilice și citirea fluentă a unui text
redactat în alfabet chirilic, analiză de text

V. Bibliografie
• Arvinte, Vasile, Normele limbii literare în opera lui Ion Creangă, Editura Universităţii „Al.
I. Cuza”, Iaşi, 2002
• Cazacu, Boris, Rosetti, Al., Onu, Liviu, Istoria limbii române literare, Bucureşti, Editura
Minerva, 1971
• Costinescu, Mariana, Frâncu Constantin, Gheţie, Ion, Teodorescu, Mirela, Istoria limbii
române literare. Epoca veche (1532-1780), Bucureşti, Editura Academiei, 1997
• Drugă, Luminiţa, Carte românească de învăţătură a mitropolitului Varlaam al Moldovei,
1643, Studiu lingvistic, vol. I, Bacău, 2006
• Drugă, Luminița, Limba română literară veche: repere de analiză, Editura Alma Mater,
Bacău, 2015
Munteanu, Ştefan, Ţâra, Vasile, Istoria limbii române literare, Bucureşti, 1983

F 114.08/Ed.01 54
Disciplina: Elemente de analiza discursului
Titular disciplină: Lect. univ. dr. Nicoleta Popa

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
I 1x14=14 1x14=14 - - 3

II. Conţinutul disciplinei:


• Sintactic, semantic, pragmatic. Limba/discurs, langue/parole (Gardiner, Benveniste) –
Formatiune discursiva (Foucault)
• Discurs vs. text. Intentionalitate/intensionalitate (Searle). Context. „Mod de semnificare”/
„mod de utilizare”. Argumentare, persuadare, manipulare.
• Discurs vs. enunţ. Lingvistica discursului. Specificul discursivităţii: caracter transfrastic,
orientat, valenta actionala, interactivitatea, contextualizarea, asumarea subiectiva,
reglementarea prin norme, subsumarea
• participarea la un interdiscurs
• Modelul morrisian al discursivitatii. Tipuri de discurs (Morris, Bronckart, Bouchard) vs.
genuri discursive. Tipologia discursului in functie de uzaj si de mod (Morris). Limbaj si
comportament/ actiune. Discursivitate performativa – eficienta retorica – act de limbaj
(Austin, Searle)
• Discurs „raportat” – Dialogism – Polifonie (ironie, negatie polemica si metalingvistica, stil
indirect liber) – Intertext – Interdiscurs. Discurs repetat.

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: conversaţia euristică, prelegerea, analiza de text,
explicaţia, problematizarea, demonstraţia, brainstormingul etc.

IV. Forma de evaluare: examen

Participarea activă la cursuri și seminarii. Participarea activă la cursuri 30%


Frecvenţa şi calitatea intervenţiilor. și seminarii.

Gradul de asimilare a noţiunilor teoretice


predate. Folosirea corectă şi nuanţată a acestora
în analiza fenomenelor literare şi lingvistice. Lucrare scrisă. 70%
Parcurgerea bibliografiei corespunzatoare.
O bună utilizare a limbii române, în scris şi oral.

V. Bibliografie
• Armengaud, F., La pragmatique, Paris, PUF, 1990.
• Austin, J.L., Quand dire, c' est faire, trad. fr. de Gilles Lane, Paris, Seuil, 1970.
• Benveniste, Em., Probleme de lingvistica generala, trad. de L.M. Dumitru, Bucureşti, Teora,
2000.
• Coseriu, E., Introducere in lingvistica, trad. de E. Ardeleanu si E. Bojoga, Cluj, Echinox,
1999.
• Foucault, M., Ordinea discursului. Un discurs despre discurs, trad. de C. Tudor, Bucuresti,
Eurosong & Book, 1998.
• Maingueneau, D., Nouvelles tendances en analyse du discours, Paris, Hachette, 1987.
• Searle, J.R., Les Actes de langage, Paris, Hermann, 1972.

F 114.08/Ed.01 55
Disciplina: Limba română contemporană (Teoria şi practica analizei gramaticale)
Titular disciplină: Lect. univ. dr. Petronela Savin

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II 2x14=28 1x14=14 - - 5

II. Conţinutul disciplinei:


Substantivul, articolul. Perspective analitice
Sistemul funcţiilor sintactice. Ocurenţe, delimitări
Pronumele, adjectivul, numeralul. Delimitări morfosintactice
Verbul, adverbul, interjecţia. Relaţii categoriale şi structuri funcţionale
Elemente de relaţie la nivelul propoziţiei şi la nivelul frazei. Omonimie şi sinonimie gramaticală
Confuzii şi distincţii la nivelul constituenţilor frastici
Analiza lingvistică – modalitate de investigare de tip sincronic descriptiv
Tipuri de analiză lingvistică (analiza în constituenţi imediaţi; analiza combinatorie; analiza
gramaticală; analiza fonetică; analiza fonologică; analiza morfematică/morfemică; analiza semică;
analiza stilistică; analiza contrastivă; analiza erorilor; analiza discursului; analiza conversaţională
Analiza morfologică la nivelul părtilor de vorbire flexibile şi neflexibile
Analiza sintactică la nivelul propoziţiei şi frazei
Analiza gramaticală, fundament al analizei discursului

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: exerciţiul, dezbaterea, explicaţia, conversaţia


euristică, problematizarea

IV. Forma de evaluare: Forma şi criteriile de evaluare


Examenul: 60 %
Criteriile de evaluare: demonstrarea stăpânirii preceptelor teoretice ale sintaxei prin rezolvarea unui
subiect teoretic; probarea competenţelor de analiză sintactice prin realizarea unor seturi de exerciţii
aplicative.
Evaluare formativă: 40%
Criteriile de evaluare: participarea activă la seminar; - elaborarea unui portofoliu care să cuantifice
cunoştintele teoretice şi de analiză sintactică; două teste de evaluare formativă

V. Bibliografie
1. Coteanu, Ion (coord.), Limba română contemporană, Ediţia aII-a, vol. al II-lea, Buc., E.D.P., 1985;
3. *** Dictionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Bucureşti, Editura Univers
Enciclopedic, 2005
4. *** Gramatica limbii române, Bucureşti., Editura Academiei, 2005;
5. Hristea, Theodor (coord.), Sinteze de limba română, Bucureşti, Ed. „Albatros“, 1984;
6. Neamţu, G. G., Elemente de analiză gramaticală, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989.

Disciplina: Literatura română (Perioada postbelică: poezie, critică literară, dramaturgie)


Titular disciplină: Prof. univ. dr. Spiridon Vasile

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II 2x14=28 1x14=14 – – 4

F 114.08/Ed.01 56
II. Conţinutul disciplinei:
Poezia postbelică
1. Spre o nouă retorică a poeziei. Cercul literar de la Sibiu şi revigorarea baladescului (Ştefan
Augustin Doinaş); Poeţii de la „Albatros” şi „Kalende” (Geo Dumitrescu, Ion Caraion); Gellu
Naum, Emil Botta, A.E. Baconsky. (4 ore)
2. Lupta pentru stabilirea programului postmodernist în anii ’60 şi ’80. Recuperarea mascată a
tradiţiei moderniste în anii ’60. Paradoxele continuităţii. Poezia poeziei. Criza de identitate,
conceptualizarea simbolurilor. Neoclasicismul şi neoexpresionismul. Spiritualizarea emoţiei,
ironişti şi fantezişti. Ana Blandiana; Ileana Mălăncioiu. (4 ore)
3. Liderii promoţiei ’60: Nichita Stănescu. Argoticele: adevăratul debut. Începuturile poeziei
stănesciene. Ordinea cuvintelor şi necuvintelor. Jocul: deconstrucţie şi reconstrucţie. Viziunea
cosmologică. Între modernism şi postmodernism. Marin Sorescu. Ciclul La Lilieci – o nouă viziune
asupra universului sătesc. (8 ore)
4. Despărţirea de neo-modernism în anii ’60 – ’70. Echinoxiştii. Poezia barochistă, livrescă şi
oraculară. Un nou pact cu realul. Momentul onirismului estetic. Mircea Ivănescu; Virgil Mazilescu;
Mircea Dinescu; Leonid Dimov. (4 ore)
5. Promoţia ’80. Modernismul şi promisiunile postmodernismului. Grupări şi cenacluri literare.
Mircea Cărtărescu, Levantul – manual al postmodernismului românesc (trama epică şi parodicul).
Alţi poeţi: Alexandru Muşina, Ion Stratan şi Cristian Popescu. (4 ore)
Dramaturgia contemporană
O epocă de tranziţie. Dramaturgia şocului social-istoric. Reflectare şi reflexivitate: document-
ficţiune istorică. De la etică la radiografia cotidianului. Direcţii: drama istorică, stilizarea legendară,
umanismul clasic şi manierist, poetica tragicului, „existenţialismul” satiric. Drama de idei, comedia
cultă, parabola gnostică, drama metaistorică. Marin Sorescu, Iona (asumarea identităţii sau „a fi
chit”). (4 ore)

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: Prelegere, dezbatere.

IV. Forma de evaluare: Examen, care să dovedească stăpânirea preceptelor teoretice ale cursului,
reflectate prin operarea cu elementele fundamentale din spaţiul poeziei şi dramaturgiei postbelice.

V. Bibliografie
Andreescu, Mihaela, Marin Sorescu, Bucureşti, Ed. Albatros, 1983
Boldea, Iulian, Istoria didactică a poeziei româneşti, Braşov, Ed. Aula, 2005
Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Piteşti, Ed. Paralela
45, 2008
Simion, Eugen, Scriitori români de azi, vol. I – IV, Bucureşti, Editura Cartea românească, 1976,
1978, 1984, 1989
*** Dicţionar analitic de opere literare româneşti (coord.: Ion Pop), I – IV (A – D, E – L, M – P, Q
– Z şi Addenda), Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 1998,
1999, 2001, 2003
*** Dicţionarul esenţial al scriitorilor români (coord. Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu),
Ed. Albatros, Bucureşti, 2000
*** Dicţionarul general al literaturii române (coord. general Eugen Simion), Bucureşti, Ed.
Univers Enciclopedic, vol. I – VII, 2004 – 2009

F 114.08/Ed.01 57
Disciplina: Limba engleză contemporană (sintaxa frazei)
Titulari disciplină: Lect. univ. dr. Morarăşu Nadia Nicoleta (curs); asist. univ. dr. Mircea
Horubeţ (seminar)

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate


Forme de activitate/ număr de ore Număr de
Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II 2x14=28 1x14=14 - - 4

II. Conţinutul disciplinei:


Curs
1. Fraza formată prin coordonare: aspecte semantico-pragmatice ale coordonării.
2. Fraza formată prin subordonare: propoziţii independente şi propoziţii subordonate
3. Ierarhia tipurilor de propoziţii completive. Propoziţii completive introduse prin THAT:
caracteristici sintactice şi semantice, omisiunea lui that, distribuţie şi funcţii sintactice
4. Propoziţia relativă: clasificare, caracteristici sintactice şi semantice, utilizarea pronumelor
relative
5. Propoziţii circumstanţiale: clasificare după sens şi funcţie
6. Propoziţiile si construcţiile infinitivale: clasificare, caracteristici sintactice şi semantice,
distribuţie şi funcţii sintactice
7. Propoziţiile si construcţiile gerundivale si participiale: clasificare, caracteristici sintactice şi
semantice, distribuţie şi funcţii sintactice
Seminar
1. Coordonarea: tipuri si caracteristici
2. Subordonarea si tipurile de elemente subordonatoare
3. Concordanţa timpurilor în propoziţiile subordonate
4. Vorbirea directă, vorbirea indirectă
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: curs: prelegere, explicaţie; seminar: activitate de
grup, exerciţii, testare
IV. Forma de evaluare: examen scris şi oral

V. Bibliografie obligatorie
1. Biber D.; Johansson, S.; Leech, G., Conrad, S. (2002): Longman Student Grammar of
Written and Spoken English, Longman (Pearson Education Ltd), London.
2. Morăraşu, N. N. (2015): The Syntax of Compound and Complex Sentences, Ed. „Alma
Mater”, Bacău.
3. Quirk, R., Greenbaum, S, Leech, G, Svartvik, J. (1985): A Comprehensive Grammar of
the English Language, London, New York, Longman.

Disciplina: Limba franceză contemporană (sintaxa frazei)


Titular disciplină: Conf. univ. dr. Simina Mastacan

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate


Forme de activitate/ număr de ore Număr de
Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II 2x14=28 1x14=14 - - 4
II. Conţinutul disciplinei:
CURS
1. De la phrase simple à la phrase complexe
2. Continuité et rupture dans l'analyse grammaticale. La grammaire structurale et la grammaire
générative-transformationnelle.
3. L'étude des mécanismes syntaxiques de la phrase. La contribution de Noam Chomsky. Les
constituants immédiats. Substitution et expansion
F 114.08/Ed.01 58
4. Les constructions conjonctives.
5. Les complétives
6. Fonctionnement des propositions relatives. Le processus de relativisation: le choix du relatif.
Les relatives restrictives et les relatives déterminatives. Traits grammaticaux
7. Les relatives adjectives.
8. Les relatives de second degré ("imbriquées"). Les relatives substantives. Les relatives
indéfinies. La sémantique et la pragmatique des relatives
9. L’expression de la cause. La conséquence.
10. La phrase conditionnelle et de but.
11. La phrase d’opposition, exceptive, concessive.
SEMINAR
1. La coordination et la subordination : exercices
2. Les complétives ; les subordonnées attribut, en apposition, sujet. Exercices.
3. Les différents types de relatives : identification, relativisation, fonctions.
4. Les subordonnées de cause, de conséquence et de but. Exercices
5. Les subordonnées de cause, concessives, d’opposition. Exercices
III. Proceduri folosite în predarea disciplinei:
Prelegeri, materiale didactice complementare (exemple pe suport de hârtie sau prezentare Power
Point), interacţiune continuă cu studenţii pentru verificare înţelegerii elementelor predate, iniţierea
de discuţii pentru clarificarea şi exemplificarea conceptelor.
IV. Forma de evaluare: Examen
1. -verificarea cunoştinţelor prin lucrare semestrială şi finală – 60%
2. -participare activă la seminar şi prezentarea unui referat din tematica propusă – 40%
V. Bibliografie
1. Cristea, Teodora - 1979 - Grammaire structurale du français contemporain, Ed. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti;
2. Denis, D., Sancier-Chateau, A. - 1994 - Grammaire du français, Paris, Librairie générale
française;
3. Gardes-Tamine, Joëlle - 1998 - Syntaxe, Armand Colin, Paris;
4. Le Goffic, Pierre, Grammaire de la phrase française, Hachette livre, 1993
5. Mastacan, Simina, La phrase et son au-delà, Bacau, Alma Mater, 2008
6. Monneret, Ph., Rioul, R.- 1990 - Questions de syntaxe française, PUF, Paris
7. Riegel, Martin, Pellat, Jean-Christophe - 1997 - Grammaire méthodique du français, 3e
édition corrigée, PUF, Paris.

Disciplina: Literatura engleză (Romanul şi drama postmodernă)


Titular disciplină: Lect. univ. dr. Andreia-Irina SUCIU

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II 2x14=28 1x14=14 - - 4

II. Conţinutul disciplinei:


Curs
1. Teatru/drama/reprezentaţie/spectacol (curs introductiv)
2. Elemente de semiotică a teatrului – teatru de la semn la sistem: text vs. reprezentaţie (structura,
plot, timp); dialog şi indicaţii scenice
3. Personajele (tipuri, actor vs. personaj); Gesturile şi vorbirea/ jocul
4. Drama după anii ’50; Teatrul absurdului (prezentare generală)

F 114.08/Ed.01 59
5. John Osborne – Look Back in Anger şi construirea discursului
6. Harold Pinter – The Caretaker şi poetica liniştii
7. Samuel Beckett – Waiting for Godot şi alte piese: căutarea semnificaţiei
8. Romanul postmoderrn – teorii după anii ’50
9. George Orwell – O mie nouă sute optzeci şi patru şi societatea distopică
10. Kingsley Amis – Lucky Jim şi cultivarea satirei
11. Malcolm Bradbury – My Strange Quest for Mensonge de la parodie la metatext
12. Ian McEwan – Saturday şi exploatarea spaţiului urban contemporan
13. Martin Amis – Time’s Arrow: percepţia timpului şi construcţie romanescă
14. Kazuo Ishiguro – The Remains of the Day între tradiţie şi postmodernism

Seminar
1. John Osborne – Look Back in Anger (the beginning of act I)
2. Harold Pinter – The Caretaker (the end of act II – Aston’s speech)
3. Samuel Beckett – Waiting for Godot (the end of act I – Lucky’s monologue)
4. George Orwell – Nineteen Eighty-Four (the incipit)
5. Malcolm Bradbury – My Strange Quest for Mensonge (chapter 7 – illustration for the terms
metatext and authority)
6. Ian McEwan – Saturday
7. Martin Amis – Time’s Arrow şi reversal of time/narration/language

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: curs: expunerea, explicaţia, conversaţia,


problematizarea, dezbaterea, analogia, lucrul individual; seminar: problematizarea,
dezbaterea, analogia

IV. Forma de evaluare: E – test final scris

V. Bibliografie
• Esslin, Martin (1977): The Theatre of the Absurd, revised and enlarged edition, Penguin
Books.
• Suciu, Andreia (2010): Contemporary English Drama (J. Osborne, H. Pinter, S. Beckett),
note de curs, Editura „Alma Mater” Bacău, ISBN: 978-606-527-038-1, 90 pagini.
• Bertens, Hans (2005): The Idea of the Postmodern. A History, Routledge, London&New
York.
• Malpas, Simon (2005): The Postmodern. The New Critical Idiom, Routledge, Taylor and
Francis Group, London and New York.

Disciplina: Curs practic limba engleză – traduceri II


Titular disciplină: Lect. univ. dr. Elena Ciobanu

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II - 2x14=28 - - 2

F 114.08/Ed.01 60
II. Conţinutul disciplinei:
Cursul practic de limba engleză are ca obiectiv formarea şi consolidarea deprinderilor implicate în
traducerea corectă, adecvată, a unui text literar. Activităţile practice sunt bazate pe texte selectate
din diverse domenii, în special din cel artistic, fiind axate pe folosirea corectă a vocabularului
adecvat, a structurilor lingvistice optime, a sistemului de reguli gramaticale al limbii engleze.

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: explicatia, problematizarea, munca individuala

IV. Forma de evaluare: examen

V. Bibliografie
Bantaş, Andrei, Dicţionar englez-român şi român – englez de 75.000 de cuvinte, Editura “Teora”,
București, 2008.
Biber, D., Johansson, S. et al., Grammar of Spoken and Written English, London, Longman, 1999.
*** Oxford Dictionary of English, 3rd edition, OUP, Oxford, 2010.
*** Oxford Thesaurus of English , 3rd edition, OUP, Oxford, 2009.

Disciplina: Curs practic limba engleză – analiză de text II


Titular disciplină: Lect. univ. dr. Elena Ciobanu

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II - 2x14=28 - - 2

II. Conţinutul disciplinei:


Cursul practic de limba engleză are ca obiectiv formarea şi consolidarea deprinderilor implicate în
analiza corectă, adecvată, a unui text literar. Modul de interpretare a textelor propuse face referire,
prin adaptare la modul de funcţionare a discursului respectiv, la concepte legate de paradigmă,
câmp semantic, izotopie, cuvinte-cheie, serii sinonimice, tehnici de caracterizare a personajelor,
conotaţii, figuri de stil, tehnici discursive.

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: explicatia, problematizarea, munca individuala

IV. Forma de evaluare: examen

V. Bibliografie
Cuddon, J. A., The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, Penguin Books, 1999.
Iser, Wolfgang, The Act of Reading, Routledge & Kegan Paul, London, 1978.
Jakobson, Roman, Language in Literature, edited by Krystyna Pomorska and Stephen Rudy, The
Belknap Press of Harvard Univesity Press, Cambridge, Massachussetts, London, 1987.
Jakobson, Roman, “Metaphor and Metonymy”, in Matthews, Sean and Sibişan, Aura Taras (eds.),
Theories. A Reader, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2003, pp. 155-161.

Disciplina: Limba română literară


Titular disciplină: Lect. univ. dr. Luminiţa Drugă

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate


Forme de activitate/ număr de ore Număr de
Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II 2x14=28 1x14=14 - - 4
F 114.08/Ed.01 61
II. Conţinutul disciplinei:
Curs
• Antim Ivireanul. Didahiile. Începuturile stilului retoric. Valoarea artistică a limbii predicilor lui
Antim Ivireanul
• Mineele de la Rîmnic (1776-1780)
• Limba cărţilor populare: Alexandria, Esopia, Floarea Darurilor
• Textele juridice: Pravila lui Vasile Lupu, Pravila lui Matei Basarab
• Limba scrierilor cronicarilor moldoveni. Limba scrierilor lui Grigore Ureche
• Limba scrierilor lui Miron Costin: Letopisețul Țării Moldovei. De neamul moldovenilor
• Limba scrierilor lui Ion Neculce: Letopisețul Țării Moldovei, O samă de cuvinte
• Limba scrierilor cronicarilor munteni: Istoria Ţării Româneşti, a stolnicului Constantin
Cantacuzino
• Dimitrie Cantemir. Limba scrierilor lui Cantemir, Descriptio Moldaviae
• Şcoala Ardeleană – Cadrul sociocultural. Activitatea Şcolii Ardelene

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect)


• Antim Ivireanul, Didahii
• Mineele de la Râmnic
• Textele juridice
• Cărțile populare
• Letopisețul Țării Moldovei, Gr. Ureche
• Letopisețul Țării Moldovei, Miron Costin
• Istoria Ţării Româneşti, a stolnicului Constantin Cantacuzino

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: prelegere cu oponent, problematizare, exercițiul,


explicația

IV. Forma de evaluare: examen oral, cunoașterea slovelor chirilice și citirea fluentă a unui text
redactat în alfabet chirilic, analiză de text

V. Bibliografie
• Arvinte, Vasile, Normele limbii literare în opera lui Ion Creangă, Editura Universităţii „Al.
I. Cuza”, Iaşi, 2002
• Cazacu, Boris, Rosetti, Al., Onu, Liviu, Istoria limbii române literare, Bucureşti, Editura
Minerva, 1971
• Costinescu, Mariana, Frâncu Constantin, Gheţie, Ion, Teodorescu, Mirela, Istoria limbii
române literare. Epoca veche (1532-1780), Bucureşti, Editura Academiei, 1997
• Drugă, Luminiţa, Carte românească de învăţătură a mitropolitului Varlaam al Moldovei,
1643, Studiu lingvistic, vol. I, Bacău, 2006
• Drugă, Luminița, Limba română literară veche: repere de analiză, Editura Alma Mater,
Bacău, 2015
Munteanu, Ştefan, Ţâra, Vasile,Istoria limbii române literare, Bucureşti, 1983

Disciplina: Estetica
Titular disciplină: Lect. univ. dr. Violeta Popa

I. Fond de timp alocat pe forme de activitate

Forme de activitate/ număr de ore Număr de


Semestrul
Curs Seminar Laborator Proiect credite
II 1x14=14 1x14=14 - - 3
F 114.08/Ed.01 62
II. Conţinutul disciplinei:
I. Studierea frumosului şi studierea artei. Statutul esteticii. Estetică si estetici. Estetica obiectivă şi
subiectivă. Estetica psihologică şi sociologică. Estetica descriptivă şi normativă. Estetica filosofică
şi cea particulară. Estetica artelor şi estetica literaturii. Categoriile esteticii
II. Estetica antică. Estetica poeţilor timpurii. Estetica perioadei clasice (Heraclit, Democrit, Socrate,
Pitagora, Aristotel). Estetica elenistică (Cicero, Plotin)
III. Estetica medievală
IV. Estetica Renaşterii
V. Estetica barocului
VI. Estetica contemporană
VII. Tradiţiile gândirii româneşti (Titu Maiorescu, D. Caracostea, Paul Zarifopol, E. Lovinescu,
Lucian Blaga, G. Călinescu, Mihai Ralea, Tudor Vianu, Camil Petrescu)

III. Proceduri folosite în predarea disciplinei: expunerea, conversaţia, problematizarea,


prelegerea, exerciţiul etc.

IV. Forma de evaluare:

Teste de evaluare a cunoştintelor, referat 60%, colocviu 40%

V. Bibliografie
Dicţionar de estetică generală, Ed. Politică, 1972
Achiţei, Ghe., Frumosul dincolo de Arta, Ed. Meridiane, Buc, 1988
Bahtin, Mihail M., Probleme de literatură şi estetică, Ed. „Univers”, Bucureşti, 1983
Burke, Edmund, Despre sublim şi frumos, Ed. Meridiane, Bucureşti,1981
Călinescu, G., Principii de estetică, Editura pentru literatura, Bucuresti, 1968
Croce, Benedetto, Breviar de estetică, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1978
Lipps, Theodor, Estetica. Bazele esteticii, vol. I-II, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1987
Lucács, Georg, Specificul literaturii şi al esteticului. Texte alese, studio introductive de N.
Tertulian, EPLU, Bucureşti, 1969
Morpurgo-Tagliabue, G., Estetica contemporană, vol. I-II, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1976
Hartmann, N., Estetica, Ed. „Univers”, Bucureşti, 1974
Jauss, Hans Robert, Experienţa estetică şi hermeneutica literară, Ed. „Univers”, Bucureşti, 1983
Richards, I. A., Principii ale esteticii literare, trad. de Florica Alexandrescu, Cuvânt înainte de
Anca Roşu, Bucureşti, Editura „Univers”, 1974
Rosenkranz, Karl, O estetică a urâtului, trad., studiu introductive şi note de Victor Ernest Maşek,
Ed. Meridiane, Bucureşti, 1984
Tatarkiewicz, Istoria esteticii, trad. de Sorin Mărculescu, vol I-IV, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1978
Vianu, Tudor, Estetica, EPL, 1968
Wellek, Rene; Warren, Austin, Teoria literaturii, E.P.L.U., Bucureşti, 1967

DECAN, Director departament,

Conf. univ. dr. Simina Mastacan Lect. univ. dr. Luminiţa Drugă

F 114.08/Ed.01 63

S-ar putea să vă placă și