Sunteți pe pagina 1din 1

Formele pronumelui personal Singular Persoana I accentua t N eu Ac (pe) mine D mie G Persoana a II-a Persoana a III-a Masc.

si neutru Feminim neacc. accentua neacc. accentua neacc. t t el ea te (pe) el l, l (pe) ea o i, i lui i, i (al, a, ai, ale) lui ei i, i

neacc. accentua t tu m, m (pe) tine mi, mi ie

(al, a, ai, ale) ei -

tu!

Plural Persoana I accentua t N noi Ac (pe) noi D G V nou Persoana a II-a Persoana a III-a Masc. si neutru Feminim neacc. accentua neacc. accentua neacc. t t ei ele v,vi, (pe) ei i, i (pe) ele le v v,v lor le, li lor le, li (al, a, ai, (al, a, ai, ale) lor ale) lor -

neacc. accentua t voi ne (pe) voi ne, ni vou voi!