Sunteți pe pagina 1din 16
Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” –Bucuresti T T R R E E M

Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” –Bucuresti

TTRREEMMAATTOODDEE LLuunngg fflluukkeess

Conf. Dr. Carmen-Michaela Cretu

Parazit Paragonimus spp. Paragonimus westermanii Paragonimus africanus Paragonimus americanus Boala Paragonimiaza

Parazit

Paragonimus spp. Paragonimus westermanii Paragonimus africanus Paragonimus americanus

Boala

Paragonimiaza Hemoptizia endemica Lung flukes

D D i i s s t t r r i i b b u

DDiissttrriibbuuttiiee ggeeooggrraaffiiccaa

Paragonimus westermanii:

Orientul indepartat, Asia de Sud-Est (Corea, China, Filipine, Laos), parti din Oceania, America de Sud si Centrala

Paragonimus africanus:

Parti din Africa de Vest

(Camerun, Zair, Coasta de fildes, Nigeria)

Paragonimus americanus:

Parti din America Centrala

(Venezuela, Peru, Ecuador, Mexico)

MMoorrffoollooggiiee Adult - 8-16 X 6-8 mm, rosu-brun - cuticla prezinta spini - 2 ventuze
MMoorrffoollooggiiee
MMoorrffoollooggiiee
MMoorrffoollooggiiee Adult - 8-16 X 6-8 mm, rosu-brun - cuticla prezinta spini - 2 ventuze ventralasi

Adult - 8-16 X 6-8 mm, rosu-brun

- cuticla prezinta spini

- 2 ventuze ventralasi orala

- Hermafrodit

- Speranta de viata 10-20 ani

- Localizare – cavitati pulmonare care contin adesea 2 paraziti, care isi creaza un invelis propriu in bronhiile segmentare de de calibru mediu

M M o o r r f f o o l l o o g

MMoorrffoollooggiiee

Oua

- Operculate - 100 x 60 µµµµm diametru

- Neembrionat

- Neinfectant

- Necesita mediu acvatic pentru a-si contunua evolutia

x 60 µ µ µ µ m diametru - Neembrionat - Neinfectant - Necesita mediu acvatic
T T r r a a n n s s m m i i t

TTrraannssmmiitteerree

Omul devine infectat accidental, consumaind crustacei de apa dulce (crabi, crayfish) ce contin stadiul infectant- metacercar

E s t e o z o o n o z a C C i
E s t e o z o o n o z a C C i
E s t e o z o o n o z a C C i

Este o zoonoza

CCiicclluull bbiioollooggiicc

a C C i i c c l l u u l l b b i

rezervor: feline si canide domestice si salbatice:

porci, ursi

manguste

Sputa sau fecalele GD contine oua embrionate, care trebuie sa ajunga in apa, unde dupa cateva saptamani elibereaza miracidiul

prima GI un melc stadii de (sporocist, redie cercar)

Cercarul inghitit de a doua GI (crabi), devine metacercar, stadiul infectant

Partile infectate: bronhii, muschi, ficat

T T a a b b l l o o u u c c l

TTaabblloouu cclliinniicc

- SSeemmeellee ssii ssiimmppttoommeellee bboolliiii ssuunntt ccoonnsseecciinnttaa rreetteennttiieeii ddee oouuaa ((ffoorrmmaarree ddee ggrraannuullooaammee)),, ssaauu aa mmiiggrraarriiii aadduullttiilloorr eeccttooppiiccii

-- CCaavviittaattiillee cchhiissttiiccee ppaannaa llaa 11 ccmm ddiiaammeettrruu ddiissppaarr dduuppaa mmooaarrtteeaa aadduullttuulluuii ssii uurrmmeeaazzaa pprroocceessuull ddee rreessoorrbbttiiee

1. Stadiul digestiv

- la cateva ore-zile p.i. apar

- dureri abdominale, crampe, greturi, varsaturi, diaree

2. Faza de migratie

- febra, alergii cutanate si respiratorii, transpiratii, noduli

subcutanati migratori, hipereozinofilie

3. Stadiul pulmonar • tuse cu sputa redusa, vascoasa, hemoptoica, dispnee, dureri toracice • hemoptizie

3. Stadiul pulmonar

tuse cu sputa redusa, vascoasa, hemoptoica, dispnee, dureri toracice

hemoptizie recurenta la un pacient relativ sanatos, fara semne de impregnare bacilara (BK)

febra, transpiratii nocturne

Insuficienta respiratorie cronica, insuficienta cardiaca dreapta

Chisturile -“cuiburile” continand paraziti adulti, apar ca si cavitati individuale (1 cm diametru), sau ca si cavitati intercomunicante, inconjurate initial de infiltrate inflamatorii, ulterior de fibroza

4. Parazitii ectopici • Migraza extrapulmonar, la intamplare, efecte secundare importante producand • Dureri

4. Parazitii ectopici

Migraza

extrapulmonar,

la

intamplare,

efecte secundare importante

producand

Dureri abdominale, iritatie peritoneala, diaree (viermi localizati in peretele intestinal)

Limfadenopatie dureroasa

Noduli subcutanai migratori, rareori complicati cu supuratii locale (abcese), dar asociati cu hipereozinofilie

Orbire – daca exista atingere oculara

Epididimite si inflamatii testiculare

Semne neurologice, frecvente in Coreea, mimand tumori cerebrale, care produc convulsii

DDiiaaggnnoossttiicc ppoozziittiivv Parazitologic •••• Morfologic - Examen coprologic direct – oua in sputa
DDiiaaggnnoossttiicc ppoozziittiivv Parazitologic ••••
DDiiaaggnnoossttiicc ppoozziittiivv
Parazitologic
••••

Morfologic

- Examen coprologic direct – oua in sputa si/sau in continutul abceselor

!!!! SSppuuttaa eessttee nneeggaattiivvaa ppeennttrruu TTBB ((ffrroottiiuu ZZNN,, ccuullttuurrii)

Immunologic

- teste de fixare de complement (CFT)

- contra-imunelectroforeza

Diagnostic circumstantial – hipereozinofilie in sputa sau sange

Imagistic • • • • Radiografie pulmonara - prezenta noduli si cavitati in parenchimul pulmonar,

Imagistic

Radiografie pulmonara - prezenta noduli si cavitati in parenchimul pulmonar, care respecta varfurile (Dg, dif. Cu TB)

- daca apar cavitati, aspect de “inele olompice”

• Tomografie computerizata • Stadiul initial – opacitati nodulare, lichid pleural • Stadiul secundar –

Tomografie computerizata

Stadiul initial – opacitati nodulare, lichid pleural

Stadiul secundar – cavitati ”olympic rings”

Stadiul tertiar – fibroza, calcificari de parenchim si pleurale

D D i i a a g g n n o o s s t

DDiiaaggnnoossttiicc ddiiffeerreennttiiaall

- TB pulmonar

- Micoze pulmonare

- Hidatidoza pulmonara multipla

- Cancer sau metastaze

- Hipereozinofilia

T T r r a a t t a a m m e e n

TTrraattaammeenntt

1. Antiparazitar Praziquantel (Cesol ® , Epiquantel ® ) 25mg/kilo, de trei ori pe zi, timp de 3 zile consecutive days 2. Simptomatic pentru evitarea menifestarilor alergice sau a convulsiilor

P P r r o o f f i i l l a a x

PPrrooffiillaaxxiiee

Individuala

Schimbarea obiceiurilor alimentare, evitand consumul de crabi cruzi sau insuficient prelucrati

Tratamentul tuturor cazurilor diagnosticate

Colectiva

Educatie sanitara

Ameliorarea mediului inconjurator