Sunteți pe pagina 1din 5

\

Ministerul E,duca{iei, Cercetirii, Tineretului $r Sportului Universitatea de Medicini qi Farmacie din Craiova Facultatea de Moaqe gi Asistenfl Medicall

SUBIE,CTE SIMULARE
Sesiunea mai 2AI1

Biologie

Caiet tip
50

intreblri

l .n ivcrsitatea de

Vcdicinir si 1:artlacic
c. rnitoconclriilor

Simr-rlare aclnritcrc - nlai 201 I

Cl{AIOVA
Suhiccle lllOI.O(; ll'.
1. i iipcrtunctia tiroicliana:
a.

T}IOI,OGI},

.TIP

ploiiuce scadetlca mctabo b scade tonltstti muscular


r,letcrmiua braclicardic d cslc insotita uneori de

Ii sr-rl r"rlui bazal

cxoiiahric
:

e este caractertzataprin pielc uscata si ingrosata !, 2. Presiunca ef'ectiva dc tiltrarc estc c1c a. 70 rnm Fig b. 18 mm I{g c. 32 mm F{g d. 10 mm l{g e. 60 rnrn Hg * 3. l,eucocitele: a. sunt celule anucleate b. iar-r nastete in madur a osoasa rosie prin procesul dc homeostazic c. monocitele fac parte din grupa granulocitelor cl. pot fi: granulocite, monocite si limfocite e . iimfocitele fac parle din grupa granulocitelor' * 4. Arhicerebelul este localizat in: a. lobul anterior b. lobu1 posterior c. lobu1 l]oculonodular d. l'ermis e. nici unr.rl din cele mentionate * 5. f'runchiul nervilor spinali: j'rbre senzitive a. este fbrmat numai din b. este mixt c. este format numai din l.rbre motorii d. contine numai fibre somatice e. contine numai ltbre vegetativc. * 6. Axonii nettronilor din ganglionul Cofii participa 1a formarea nervului: a. optic b. olfactiv c. ollalmic d. facial e. vestibulo-cohlear * 7. \odulul sinoatrial este situat: a. in atriLrl drept b. in septul interatrial c. in atriui sting c1. lAnga oriticiul de varsare al venei caveinlerioare e. in ventriculul drePt * 8. Sediul proceselor dc fbsfirrilare oxidativa se alld 1a nivelul: a. carioplasmei b. lizozomilor

d. hialoplasmei c. nuclcului * 9. Artcra axilara sc co1ltil"Iua cu: a. artcrclele intercostalc antcrioarc b. artera vertcbraia c. aficra blahiala d. artera toracica i.ntcrna e. artelclc subclaviculare * 16. f-apilarele sinusoide hepatice contin: a. numai sAnge arterial- adus de aflera hcpatica: b. numai singe portal. adus de vena porta: c. singe por1al amestecat cu bila: d. sdnge arterial amestecat cu s6nge venos
e.

biia.

11. Rolul digestiv a1 salivei: a. degradeaza amidonul nepreparat

b. este blocat Prin fierbere c. degradeaza amidonul pAna la maitoza d. este activat de pl{-ul gastric scazut e. consta in degradarea peptidelor. 12. Ca\ea olfactiva are: a. protoneuronul in mucoasa ollactiva b. deutoneuronul in bulbul rahidian c. neuronul 3 in talamus d. neuronul 3 de tip celula bipolara e. proiectie in Paleocortex 13. Care din ttrmatoarele celule au mcmbrane prevazuta cu microviii? a. leucocitele b. ce1ulele epiteliuiui mucoasei intestinaie c. celulele epiteliului tnucoasei traheei d. celulele epiteliului tubilor renali e. toate celulele epiteliale 14. Trunchiul celiac vascularizeaza: a. colonul b. duodenul c. sigmoidul d. stomacr-il c. tlcatul 15. Care dintre urmatoalele structuri au inervatie parasimpatica'? a. mr,rschii radiari ai irisului b. muschii circulari ai ilisulr"ri c. muschii ciliari radiari d. muschii ciliari circulari e. giandele saiivare 16. l-'rmatorii hormoni se depoztteau-a extracclular: a. tireostimulina b. triiodotironina

nir cisitatca cle Medicini gi liarrnacic

Simularc acimitelc - mai 201

CIiAI()VA
c.
.Ltrozrn;r

BIOLO(;III

.l'lP

d. trrcoglobulina c. tiloxina. 17. Car"e dintrc urmatorii honnoni scaci sccrclia gastrica? a. gastlinit b. glucagonui c. cnterogastrona d. secrctina e. aclrenaiina I 8. I.ipazclc pancrcaticc: a. trebLiic sa lle intdi acti\ aic b. necesita prezenta samrilor biliare c. sunt sccretate in lorme acti\c d. sunt alfa proteaze e. exista si fosfolipaze. 19. Care sunt hormonii anabolizanti pentru metabolismul protidic?
a.

d. rcabsorbtia actrva c. t'cah:orhtili P35i1 3

25. i'r"inctiilc salir.'ci a. inlcsnestc masticatia. usLu'eaza cieglr-rtitia b. realtztata digestia proteinelol c. mentinc echiliblr,il hidroclcctrolitic d. lavorizcaza vclrbirea c. prin lizozirn asigura crclctia. 26. Formcle combinate dc transport alc (lO2
:

sunt: a. carhoxihcrnoqlohinu

tiroxina

b. glucagonul c. STII d. hormonii sexuali e. insulina 20. Avitamtnoza C provoaca: a. spasmofilie b. anemie c. rahitism d. scorbr-rt e . Lrscarea tegumentelor, 21. .,\rcul reflex monosinaptic contine: a. neuron senzitiv b. neriron vegetativ preganglionar c. neuron somatomotor cl. celule gliale e. neuron cle asociatie. 22. De la periferie spre cofiex se indrcapta fibre:
a. ascendente

b. bicarbonat c. mioglobina d. methemoglobina e. carbam inhemo globina. 27. Functiile colonului sunt: a. absorbtia lipidelor b. absorbtia apei c. depozitarea materiilor f'ecale d. absorbtia electrolitilor e. sinteza unor enzime pentru digestia lipidelor. 28. Labirintul osos este alcatuit din: a. vestibulul b. utricula c. cohleea d. sacr-r1a e. canalele semicirculare 29.Yena cava inferioara colectcaza sAngele de
1a:

a. membrele superioare

b. membrele inf'erioare, prin venele iliace externe c. extremitatea cefalica d. peretele posterior abdominal. prin venele

b. senzrtive c. comisurale d. descendente e. motorii. 23. Muscr-ilatura tubului digestiv este: a. neteda pe toata lungimea sa b. striata nivelul laringelr"ri c. striata 1a nivelul sfincten:lr,ri anal cxtern d. str"iata la nivelul sf-rncterului anal inteln e. striata ia nivelul sfincterului p,u-'loric 24. Procesr-rl de tbrmare a urinei pr"osuplutc a. secreti:r activa si pasiva tubulara b. ultral'iltarca glomerulara c. secretia de renina

lombare e. ficat prin venele hepatice 30. Extirparea globala a cerebelului provoaca: a. astenie b. anemie c. astazie d. atonie e. tetanie 31. Hstc lob ai emisferelor cerebrale: a. anterior b. posterior c. fiontal d. occipital e. parictal 32. Sunt nervi cranieni senzitivi: a. r cstibulo-e ohlcari b. ollactivi c. oculomololi

l,nil crsitatca dc \4eclicini


C

qi 1i:,u'macic

Simularc aduttcrc - rnai 201i

ITAI()VA

LIOLOG|F-

'l'Il'}

d. optici c. acccsori

c. de o parlc si de alta a coloanci vcrtcbrale


sacrate

33. (larc din urmatoarelc cnunturi privincl perioada re lr:ictara sunt adevarale 'l a. reprezinta intcrvalul in care e stc ditlcil de obtinut un potcntial dc actir,rne b. cuprinde cxclusiv panta asccndenta a potentialului de actiune c. perioada refl"actara absoluta se datorcaza inactivarii canalelor pentru \a' d. perioada reliactara relatil'a permite aparitia unui al doilea potential de actiune. cu amplitudine mai mare e. potentialul de actiune initiat in perioada refractara absoluta are amplitudine mica 34. Receptot'ii corncci sunt: a. termici b. presionali c. vizuali d. tactili e. durerosi 35. Despre eritrocite se poate spune ca: a. pe frotiul colorat May-Grunvald-Giemza sevizualizeaza ca niste discuri ad6.ncite ia mijlocde culoare rosie b. au un nucleu mare situat central c. au rol in transportul oxigenului si in mentinerea echilibrului acido-bazic d. se mai numesc si globule rosii sau hematii e. se mai numesc si giobule aibe 36. Presiunea arteriala: a. este normala cAnd valoarea sistolica este de 160 mmHg b. esie mare cAnd are valoarea sistolica de i 60 mmHg c. se determina indirect prin masurarea tensiunii arleriale cu un tensiometru d. creste cdnd scade elasticitatea vaselor e. scade la vArstnici 37 , La nivelul organelor interne. durerea este a. declansata de algoreceptori b. declansata Je ertcroccptoli c. localizata precis d. determinata de distensia unui organ e. insotita de retlexe somatice 38. Rinichii sunt situati a" in car.'itatea abdominala b. iniraperitoneal c. in pclr is ci. de o parte si c1e alta a coloanei vertebralc
: :

1or-nbare

39. I{itrnul sinusal: a. estc implimat de nodulr"rl atriorrcnlt'icular b. estc imprimat de nodulr"rl sinoatrial c. este ritmul fiziologic al cordr.tlui Llmarl d. ft'ecventa 1ui este mai mare ca urlrale a stimularii nervului vag e . simpaticul accelereaza ritmul inimii 40. Sr-rnt cai extrapiramidale: a. corticospinale b. rubrospinale c. olivospinale d. reticulospinale e. vestibulospinale. 41. in contractia musculara se scufleaza: a. miofilamentele de mioglobina b. miofilamentele de actina c. miofilamentele de miozina d. miofibriiele e. fibrele musculare. 42. Ganglionii limfatici: a. se gasesc pe traseul venelor b. sunt obligatoriu strabatuti de lirnta c. se gasesc pe traseul vaselor limlatice d. f-avorizeaza intoarcerea sdnge lui venos catre cord e. au rol in imunitate 43. Sunt proteine contractile: a. colagenui b. glicogenui c. actina d. miozina e. mioglobina 44. Inervatia inimii este asigurata de: a. nervii cardiaci, proveniti din nervii fi'enici b. simpaticul toracal c. nervii cardiaci, proveniti din nervii vagi d. simpaticul iombar e, simpaticul cervical 45. Canalele pancreatice sunt: a. drept b. accesor c. stang d. principal e. caudat 46. \ucieii vegetativi din puntc sunt: a. nucleul salivator superior b. nr,rcleul salirrator inlerior c. nucleul lacrirnal d. nucleul dorsal al vagului

[--njvcrsitatea dc \4eclicina gi liarmacie

CRAIOVA
c. nucleul accesor al oculomotorului

Simulare admitelc - mai 201 l

BIOI,OGII.-

I'II'

47. Ilenatiile a. au forma de disc biconcav b. au un nuclcu rotund c. sunt ce1ule anucleate d. au un diarnetru mai mare decat a1 leucocitelor. e. contin hemoglobina 48. Coastele false: a. sunt pereche b. sunt nepereche c. aparlin scheletului trunchiului d. sunt in numar de 3 e. sunt in numar de 6 49. Raspunsul imun obtinut prin vaccinare are urmatoarele caracteristici : a. este prompt b. are specificitate c. induce imunitate la toti antigenii d. este un mecanism activ declansat de prezenta unui antigen strajn e. are ca finalitate formarea anticorpilor specifici. 50. Fazele sistolei ventriculare sunt: a. diastola izovolumetrica b. umplerea ventriculara c. contractia izovolumetrica d. diastola generala e. ejectia singelui in sistemul arterial
: