Sunteți pe pagina 1din 10

de "CarolDavila" Universitatea Medicind Farmacie si MediciniGeneralS Examen

Varianta6 - Biologie-Chimie
alegeliun singur de Laintreberile maiios (1-35) corect rAsguns 1. cara dlntr urmatorll muschi se gasesc in loja antrloara a gambl: A. Solear B. Gastrocnemian C. Flexori degetelor ai ai D. Extensori degetelor E.Croitor 2, Care dlntre urmatoarele cai nu are legaturi directe cu talamusul ? protopatice sensibilitatii A. Calea epicritice sensibilitatii B. Calea kinestezice sensibilitatii C.Calea olfactive sensibilitatii D. Calea interoceptive sensibilitatii E.Calea 3. Coarnale antrloare ale maduvel contln una dlntre urmatoarele structurl! senzitivi A. Deutoneuroni gamma B. Neuroni reticulata C. Substanta ascendente D. Fascicule descendente E. Fascicule 4. Cu prlvire la procesul de formare a urlnel, pantru etapa de rabsotbtlo a Epel, unul dlntre urmatoaltle fenomene oste descrls corcct3 A. La nivelultubului contortdistal80%din apa filtrata este atrasaosmoticdin tub in interstitiu peritubular estedin interstitlul transportului B. Sensul tubului spreinteriorul facultativanu se ADH reabsorbtia C. ln Drezenta oroouce are D. La nivelultubilor contortidistalisi olectori loc a absorbtia 15%din apafiltrata diurezei adaptarea facultativa permite nu E. Reabsorbtia a la stareade hidratare organismului. 5, Car dintre urmetoarle oase face part dln neurocranlu? A. Lacrimale B. Zigomatice c. Etmoidul D. Palatinele E.Vomerul 6. Care dlntre urmatoarele anunturl 6sta cel cotsct? A. Prinramuracomunicanta alba trece fibra nervoasa postganglionara amielinica B. Prinramuracomunicanta alba trece fibra nervoasa preganglionara mielinica cu C. Prinramuracomunicanta alba trece fibra neryoasa in originea ganglionul splnal cu D. Prinramuracomunicanta trecefibranervoasa alba laterovertebral originea ganglionul in vegetativ simpatic cu E. Prinramuracomunicanta trecefibranervoasa alba origlnea cornulposterior maduvei in al 7. l{uclul amlgdallan se gasaste ln una dlntre urmatoarele locatllr A. Cavitatea nazofaringelui palatina in B. Cavitatea bucala, regiunea laringofaringelui C. Cavitatea epiploice D. In apendlcele temDoral E. Pefata medlala lobului a 8, Spclflcatl cere dlnttE urmatoarole structurl ale anallzatorulul olfactlv formeaza nrvll olfEctlvl3 mitrale A. Axoniicelulelor celulelor mitrale B. Dendritele bipolare C. Dendritele celulelor bipolare D. Axonli celulelor din E.Axoniineuronilor girulhipocampic 9. tndlcatl orltanul carrceste prcvazut cu inrvatlc paraslmpatlca: lacrimala A. Glanda erectori firelorde oar ai B. Muschii C. Glanda suprarenala sudoripare D. Glandele vaselor sanguine E. Majoritatea 10. Indlcatl structura cars nu se gaseste pe fata medlala a unel emlsfera crebrala' calcarina A. Scizura B. Santul centralRolando medial C. Giruloccipitotemporal corpului calos D. Santul parieto-occipital E. Santul 11. Car dlntre urmatoarle sltuatll so rofera la aparafa nespclflca? prin de A. Se realizeaza transfertransplacentar anticorpi activin urmauneiboli B. se realizeaza prin de celulare, exemplu C. Se realizeaza mecanisme fagocltoza de D. 5e realizeaza Drinadministrare antitoxine E. Serealizeaza vaccinare Drin

12. Indlcatl car dlntre urmatoarel structurl nu st un chmoreceptor: gustativi A. Mugurii B. Dlscurile Merkel C. Corpii carotidieni D. Nociceptoril E. Epiteliul olfactiv 13. Rezultatul net pr molecula d glucoza ln cazul gllcollzl anaerobe este : A. Douamoleculede ATP B. 34 molecule ATP de C. 36 molecule ATP de D. 32 molecul ATP de E. In glicoliza nu ATP anaeroba se produce 14. Care dlntre urmatoarelQ aflrmatll caracterlzeaza legea Inexcltabllltatll perlodlce a Inlmll? numaiin diastola A. Inimaesteexcitabila propaga la B. Miocardul excitatia toatefibrelesale sistola o C, Un ciclucardiac esteformatdintr-o si diastola D. Dacacentrul sinusal estescosdin functie. comanda inimii este preluatade nodululatrioventricular E. Stimulul estegeneratin interiorul organului insusi 15. Care dlntre urmatoarele elmente s6 regasest In structura membranel celulara? A. Sistem coloidal B. Hialoplasma c. Colesterolul D. Cromatlna E. Proteinehistonice 16. Vena cava Inforloara nu aduna slngele venos do la unul dlntrro unnatoa]le organe: A. Ficat B. Rinichi C.Testicule D. Splina E. Suprarenale 17. Indlcatl actlunea care nu este reallzata de catcolamln: A.. tubuluidigestiv Contractia sfincterelor glucidic produc B. Asupra metabolismului glicogenogeneza C. Dilatapupila D. Dilatarea bronhiilor E. Contracta solina L8. Care dlntr urmatoarele molcule nu poate traversa membrana celulara prln dlfuzlune? A, Oxigenul B. Bioxidul carbon de C. Ureea D. Glucoza E. Etanolul

19, Culoarea rosle -vlolace a slnglul venos este lmprlmata d: A. CO2 B. Dezoxlhemoglobina C. Carbaminohemog lobina D. Fenomenul migrariiclorului E. Hemoglobina redusa 20. Care dlntre urmatoarel substant oste secnBtatade colon? A. Aldostron B. Clor C. Sodiu D. Aoa E. Potasiu 2t, Care dlntrG urmatoarele procese functlonale nu ste considrat un rol al rinlchiulul? A. Gluconeogeneza B, Eliberarea eritropoetinei factorului C.Secretia intrinsec D. Activarea vitamineiD3 E. Formarea eritroDoetinei 22. Proclzatl substanta care nu lntra In alcatulrea micellilor: A. Vitamina E B, VitaminaC C. Lecitina D. Vitamina K E.Vltamina A 23. Flbrcl gustatlve ale nervului faclal au origlnea in una dlntrs urrnatoarele formatlunl: A. Nucleul tractului solitardin bulb B. Nucleulmotordin ounte c. In nucleulambiguu geniculat D. In ganglionul E, In nucleul salivator superior 24. Indlcatl care dlntre urmatoarele functll nu se reallzeazaprln sallva A. Excretia uree de B. Diluarea eventualului regurgitat HcL preparat C. Digestia chimica amidonului a D. Mentinerea echilibrului hidroelectrolitic E. Digestia enzimatica proteinelor a 25. Unul dlntr urmatorll hormonl este secrotat de hlPotalamus: A. Hormonul tireotrop B. Melatonina luteinizant C. Hormonul D. Hormon inhibare secretiei a MSH de a de E.Calcitonina

26. Prin cordonul anterlor medular trece unul dlntr urmatoarl fasclcule: piramidal incrucisat A. Fasciculul B. Fasciculul tectosoinal C. Fasciculul rubrospinal D. Fasciculul spinocerebelos direct E. Fasciculul incrucisat sDinocerebelos 27. Caro dlntro urmatoarol aflrmatll ln legatura cu vene fimfatlca drapta esto adevarata? A. Estecel mai mare colectorlimfatic B, Areo lungime 1-2cm. de printr-o C. Incepe dilatatie D. Urcaanterior coloana de vertebrala
E. Stringelimfa din jumatatea inferioaraa corpului 28. Endomlslumul ste o teaca d tesut conrunctiv care Invlste: A. Muschiischeletici B. Muschiinetezi

33. hchlderea valvelor smllunaneare loc In una dlntre urmatoarele sltuadl: A. Presiunea intraventriculara crestepinala valori suDerioare din atrii celei B. Presiunea ventricule din devineinferioara din celei arterele mari C.Atuncicindare loc sistola ventriculara dureaza care 0,3secunde D, In faza de ejectiea sistoleiventriculare g. preslunea ventriculedevinesuperloara din celeldin arterele mari 34. Care dlntre urmatoarl manlfestarl nu caractorlzcaza dlabetul zaharat?
A. Glicozurie B. Pollfagie C. Cresterea glicogenogenezei D. polidipsie E. Poliurie

C. Fiecare fibramusculara D. Exteriorul muscular fasciamusculara sub corpului E. lnsertia muschiului 29. Car dlntr urmatoarele .reflxe vegtatlvo nu se inchid ln maduva splnarll? A. Reflexe cardioacceleratoare B. Reflexe sudorale c. Reflexe voma de D. Reflexe sexuale E. Refl vasoconstrictoare exe 30. Asupra carula dlntra urmatoarel orEan stlmularea paraslmpatlca nu arc efuct? A. Splina lacrimale B. Glandele C. Arborelebronsic gastrice D. Glandele pupilar E. Muschiul constrictor 31. Nuronll medularl alfa Inervazauna dintre urmatoarl structurll A. Fibrele lantnuclear cu B. Fibrele sacnuclear cu C.Toate fibrelemusculare intrafusale musculare netede D. Fibrele E. Fibrele musculare extrafusale 32. Care dlntre urmatoarele regiuni nu este irigata de aftera carotlda externa? A. Gitul B. Viscerele fetei C. Regiunea occipitala D. Creierul E. Regiunea temporala

35, Car dlntr urmatoarele fasclcul controleaza tonusul muscular? A. Fasciculul vestibulonuclear B. Fasciculul vestibulotalamlc C. Fasciculul spinotalamic anterior D. Fasciculul vestibulosoinal E. Fasciculul soinotalamic lateral La urm5toarele lntreberi (36-60)rispundeli cu: A - daci numaisoluliile 9i 3 sunt corecte; 1,2 B - dacenumaisolutiile gi 3 suntcorecte; 1 C - dacenumalsolutiile2 9i 4 sunt corecte; D - dacanumaisolutia4 este corecte; E - dacetoate cele patru solutiisunt corectesausunt false; 36. Car dlntre urmatoarGl6 artorre sunt ramurl dlrcte dln aorta dscendnta abdomlnala? L. Arteratesticularastinga 2. Arterasolenica 3. Arteraovarianastinga 4. Arteragastricastinga 37, Prln palparea pulsului obtlnm lnformatll prlvlndi 1. Volumul sistolic 2. Debitul sanguin 3. Ritmul inimii 4. Rezistenta oeriferica 38, Prclzatl care dlntre urmatoanel manlfostari reprzlnta roluri ale sarurllor blllare: 1. Rolul bacteriostatic 2. Rolul a stimulamotilitatea de intestinala 3. Rolul emulsionare lipidelor de a 4. Rolul a facilitaabsorbtia tractulintestinal de a dln monogliceridelor

39, Care dlntre urmatoarle menlfestarl reprozlnta conseclnte al avltamlno:cl C? L. Spasmofilie respiratorii 2. Tulburari 3. Uscarea tegumentului osoasa 4. Friabilitate 40, Pe care dlntr urmatoarale cal pot arunge impulsurll anallzatorulul gustatlv spre nivelul cortlcal? interoceptive 1. Pecailesensibilitatii activator reticular ascendent sistemul 2. Prin exteroceptive cailesensibilitatii 3. Prin solitar bulb din din 4. Prinaxoniineuronilor nucleul 41. Preclzatl car6 dlntre urmatoarelG onunturl se refera la faza a doua a coagularlli transformaprotrombina L. Tromboplastina fibrinogenul modifica 2. Trombina si fazaeste prezent calciul 3. In aceasta in se 4. Fibrinogenul transforma fibrina 42. Prclzatl care dlntr urmatoarle structutl pot secreta hormona strognl: ovarian a externa foliculului 1. Teaca 2. Testiculul 3. HiDotalamusul ovarian a interna foliculului 4, Teaca 43. Care dlntrs urmatoarolc structura placa de la nlvlul dutonuronulul call vestlbulare? muscular tonusul 1. Un fascicul controleaza ce vestibulo-talamic 2. Fasciculul vestibulo-cerebelos 3. Fasciculul vestibularaa perechila opta de nervi 4. Ramura cranieni 44. Indlcatl aflrmatlll adovatate ln lgatura cu nr'nul9 | este senzoriale in nucleul realaa fibrelor 1. Originea tractului solitar in se 2. originea realaa fibrelormotorii gaseste nucleul din ambiguu bulb gustative gaseste in se realaa fibrelor 3. originea inferiordln bulb nucleul salivator in se 4. Originea aparenta gaseste santulretroolivar

47. Care dlntr urmatoarle structurl contln prlllmfa? timpanica 1. Rampa 2. Canalul cohlear vestibulara 3. Rampa 4. Columela 48' La Inima volumul batale varlaza cu : 1, Foftacontractiei ventriculare 2. Presiunea arteriala 3. Volumul singe aflatin ventdculla sfirsitul de diastolei 4. Volumul singe aflatin ventricul inceputul de la diastolei 49. ln care dlntre modalltatil urmatoare poat fl xprlmata valoarea mtabollsmulul bazal? 1. In functiede greutate procentuala functiede talie in 2. Exprimare corporala 3. In functiede suprafata procentuala functiede sex in 4. Exprimare 50. Care dlntre venle urmatoarc nu se vansa dlrect In vna cava Infrloara? 1. Venatesticulara dreapta 2. Venaovariana stinga dreapta 3, Venaovariana 4. Venaillacaexternadreapta 51, Organl erctlle vulvare sunt: t. coroii cavernosi 2. Bulbii vestibulari vaginal 3. Vestibulul 4. Clitorlsul 52. Indlcatl care dlntr manlfsstarll urmatoaro caractorlzeaza rflxul pupllar fotomotorl muschiului ciliar l. Contractia retinenul si 2. Daca individsta multtimp in intuneric, un in vizuali suntconvertite pigmenti opsinele tensiunii fibrelorligamentare scaderea si 3. Relaxarea din cristaloida ai 4. Contractia muschilor circulari irisului 53, lnhibltla Interna poat fh 1. De stingere

sunt substant urmatoarel 45.ca.drntr

impllcat in transformara trlpslnogenulul In trlpslna? 1. Colecistokinina formata anterior 2. Tripslna 3. Chimotripsinogenul 4. Enterokinaza

3:ilil?jr'"'"tli"F"t'""
i. rueconoitionata 54. pe parcursul ovogenazel, In urma prlmel dfuizlunl miotlc rezulta: l. Zigotul ;'.primulglobutpotar

drn stru.h,rr.facroarte 3:SJSiilll|||j:1"' urmatoarer drnk 45.care grupul caflor spe.matlce oxtratestlculare?
eiaculator 1. Canalul 2. Uretra deferent 3. Canalul eoididimar 4. Canalul

t!. Crr. dlntr. unnrtorr.l. torfilfaa rpaflmlr 1. Glandle bulbouretral 2, Frostata 3, Vezlculele iemlnale 4. Tubul semlnlfr

ltructurl prrtlrlpa lr

t6. C!r. dlntra urm.torll honnonl!u actlun. da cna$ana uaof tunctll cardlaca? a 1.Glucagonul 2, Noradrcn6llnB 3.Adrenalln6 4, Hormonll tlroldleni t7. Pr.clrrtl crnr dlntr. u?nltornl. ifucturl r.pr.rlnta cantrll n.rvorl d. ehtt I aportulul
!llnantrfi 1. tllpotalamus nlvel lateral 16 2. Amlgdala la 3. Hipotalamus nivel vntromedlal limbic 4. Unelearll corHcale slgtemulul al

61, tr.nt conact .flrfirtllla dr mal ,or, cu .rcartLr A. Cand rerctladecondcns!ru loclntreo rldhidosl ar6 o cotona aldhldr functlone|za draptcomponantr carbonllha cetona l!r cstacomponnt! mauhnlrE B,CondensarN ildollcacoGteIn adltlN componcnt l metllenlce grupacarbonll componlnta lr dln carbonlllca fezul$ndun aldolsauun cctol C.Prln trrtarer clorurll brnzlluiduue aporsa de dc be:t6d (NaOH) fiormeazr se fenolul pollvlnlllc fiorm.azr hldrollza grupelor prln D,Alcoolul se esterlce pollacatatul vlnll dln da E,Reactls pollmerlzsr de dlntr! butrdlcna unll !l compusl formacHrr(Fl.f 3snumcste d! ruactle de copollmerlzar 62. tunt cor.ct. rtltmrtllh da m.l lo!, cu .rc.ptlrr A. h formulcl.Hrworth p glucozelhldroxllul ale gllcozldlc ccl dln pozltla sG parte 4 gasesc aceersl sl dc planulul a clclulul B,Formcl clcllce monozrharldlor maistabllc ale sunt dec8t fom6lr aclcllce D"fructozel formcrza C.Prlnreducera D.sorbitol se sl D-m6nltol D. .r .glucoza p -glucoza 2 stcreolzomerl sl sunt numitianomerl E.Curuactlvul Fehllng O.glucoza tr.nsforfiaIn acld se D-gluconlc pantru ca C3.Vrloarra lul n In compuaulCnHn+r lcart. ra fL aLrdlanr arta! A,8 B,10 c, 12 0.4 8.6 60. R.ffflto? h c.lulorr .unt con Ct. rflrrndllL d. fill ,oa, cl| .rcaptL! A. Reactivul Schweltzr hldroxldul stc de dtamtnoergint0), mfrt leOt lOf 8. Xantogenrtul clulora fomcazapdntratareo de s celulozei N'OHsl CS2 cu C.StructurB trlnltratulul crluloza estei de

18. Pr.chltl crr. dlntr. urn|.torll hormonl !u .flct rp.clflc d. a lnhlbr r.cEtla d. lrpt.: 1. Orltoclna 2. Estrogenll 3. Prolactlne 4. Progesteronul 19, Indlc|tl .llnn.tllla adav.?rt. In l.gaturt cu m.dl.torul chlmlc rc.tll.ollnr ! sl 1. LaslstemulslmpatlcIntre fibra pregangllonara cea portosnollonara elibGreaza se acedlcollna 2. LaslstamulparailmpatlcIntrellbra pregangllonrra sl acetllcollna ceapostgangllona16 allberesza 3c 3. LNslstcmulpffrslmpatlc htr6 flbra postgangllonera 5l organulirctor sc llbrnarzaaceulcollna 4. p.nsu uR numarforrto mlc de fibru la slstemul si simp|Uc, Intreibra pGtganglionara orernul efector se libenaaza acatllcollna In |.glturu cu 60. Indlc.tl rflfmrtlll. .d.vrr.t tliclculul plramldalr 1. 75%dln flbrc se lncruciseaza 2. Contlncf,br coftlconucleare 3, Neuronul executiepoateft slh/at In maduva de 4. 25%dln fibre rec In cordonulantcrlorde aceeasl parte,lingafl5ur6medlana

(61-85) de alegetl slngur un LaIntrebarlle malJos 16Bpuns corect

;1

0. ln flecare unltat!de glucoza structuru dln crlulozel, potfl esterlf{cate 2 ssu3 grupe 1, hidrorll E.organlsmul ur?lan arcenzlmele nu necesarc hldroli26rll cclulozei

65. Aflrmatla adevarata st: A. PrinaditiaHBrla bromoetena formeaza se 1, L - dibromoetan B. In prezenta peroxizi de organlci, intuneric la cald la si sau la luminasi la rece,acidulclorhidric aditioneaza se la alchenele dublalegatura marginea cu la catenei, inversregulil Markovnikov lui C. lzoalcanii punctede fierberemai crescutedecat au normalalcanii acelasi cu numarde atomide carbon D. Reactivitatea atomilorde hidrognin reactiade halogenare depindede taria legaturiiC-Hsi scadein ordinea: - C primar> H-C secundar H-Ctertiar H > E. Lunglmea legaturiidintre doi atomi de carboncreste in seria:legatura simpla< legatura dubla< legatura triola 66. O proba cu masa de 20,56 grame dlntr-un amestc dc l-hexena sl n-hexan decolot6aza total In absenta lumlnll sl la r6c 128 gram de 3olu de Br2 In CCl. dG concntratlo 596.Raportul molar n-heran: l-hxena In proba anallzata str A.2:3 B.L:2 C.5:1
u. zi)

70, 50 gram solutle apoas d .cld formlc sl rcld oxallc, In caro Gl dol aclzl s6 alla In raportul molar 2r7, ost nostrEllzata do 160 gram solufle KOH d concentratl 1496.Concentrifllle procentuele ale clor dol aclzl In soluua Inluala sunt: A. 4,6 % acidformicsi 31,50/6 acidoxalic B. 10 7oacidformic si 35 % acid oxalic C. 25 o/o acidformic si 35 % acid oxalic D. 20 % acldformlcsi 70 o/o acid oxalic E.2,3 o/o formicsi 3,15% acidoxalic acid 71. Sunt corcte allrmaulle de mal Jos,cu exceptla! A. Primul termenin seriaomoloaga alcadienelor contine 3 atomi de carbon B. Gutaperca un compus este natural, macromolecular cu structura transpoliizoprenica C. lzoprenul continedublelegaturi disjuncte D. Ebonita obtinprinvulcanizarea se cauciucului cu cantitati maride sulf (25-40%) E. Formula moleculara cauciucului a natural este(C5H8)n 72. 14 gramc d 2 metll-l-butna s oxldeza cu o solufle o,4!l d Kllnoa In mdlu de H2soa. Volumul solutll d KMnO. consumat In reec e este: A. 1000ml B. 100ml C. 50o ml D. 200 ml E. 800 ml 73. Un amstoc chlmolcular de bGnzensl tolu.n s supuno oxldarll cu o golufle de KllnO. In mcdlu de acld sulfurlc. Sulnd ca se ob n 36,6 9r.m6 d acld bnzolc masa amstculul do hldrocarburl supusa oxldarll cst! A, 46 grame B. 51 grame C, 108grame D. 31 grame E. 41 grame

E.5:2 57. Hldrollza In medlu bazlc (NBOH) a banzoatulul d bnzll conducc la: A. C6H5-OH B. C6H5-COOH C. C6H5-ONa D. C6Hs-COONa E. C6Hs-CH2-ONa 58. O proba d 138 gram tanol se oxldeazr bland. Stllnd ca produsul obtlnut formaza prln tratar cu ncactlvul Fehllng 214,5 gram de prclpltat rosu, cantltatGa d alcool norldate ste: A. 40 grame B. 69 grame C. 56 grdme D. 100 grame E. 23 grame 69. Cunoscand constanta d acldltate a acidulul actic K. = 2 x1O-5 mot/L, atuncl pentru lonul acetat Kb estr A. 4 xl0-11mol/L B. 15 x10-5mol/L C. 75 x10-8mol/L D. 5 x10'10mol/L E. 25 x10-14 mol/L

74. Sunt corecte aflrmatiil d mai Jos refrltoare la prot6in6, cu xceptla: A. Proteinele rezultateprin policondensarea - aminoacizilor Structura generalai fl au
R HzN-

-cH

R
CH -cooH

B. Prindenaturareisi pierd functiilefiziologice (biochimice) C. Albumina sangeesteo proteida din D. Hemoglobina o proteina este solubila E.Colagenul o protina este insolubila 75. Sunt corecte afirmatill de mai Jos,cu xceptla! A. Prinreducerea D-glucozei formeazaO-sorbitol se B. ( -D-fructofuranoza structura: are

77. Sunt cor.cte rfirmafllle de mll ,os, cu excptla! A. Formula brutaarata numarul atomilor raportul in si carese gasescacestia in molecula, exprimatprin numereintregi B. Uneiformulebrute ii corespunde numaio singura formula moleculara C. Legatura chimicaeste o forta care se stabileste intre atomisaugrupuride atomi pe careii mentine impreuna si ii determinasa functionezeca o unitatecu stabilitate mare D. Grupa functionala este un atomsauo grupa atomi de careconferamoleculeiproprietatifizicesi chimice specifice E.Compusii organici careau in molecula tip acelasi si acelasi numarde atomi de carbon, carenu sunt dar legatiin acelasi se numesc fel izomeri 78. Sunt corecte aflrmatlll d mal ,os, cu ercptial A, Fenolii reactioneaza carbonatii nu cu neutri alcalini B. Etoxidul sodiureactioneaza apaformand de cu alcoolul etilicsi hidroxidul sodiu de C. Unacidestecu atat mai tarecu cat vloarea pKa exponentului aciditate estemai mica de D. Pentru cupluacid-baza un coniugata, 25i6' este la pKa+plq-14 valabila relatia: E.Acizii au Ka >1 tari 79. Aflrmatia coaacta estel A, In denumireaunei alcheneeste necesara precizarea pozitieidubleilegaturiincepand la cel de-altreilea de termenal serieiomoloage B. Princracareabutanuluise poateobtinepropan C. In condiuistandardneopentanul afla in stare se lichida D. La ardereaunui mol de propanse formeaza moli de 3 apa participala reactiade izomerizare E. Propanul 80, Sunt corecte aflrnatiil de mai ,os, cu exceptia: A. Stearatul potasiueste un detergentanionic de B. Polietoxietilenul un detergentneionic este C, Detergentii anionicipot continegrupafunctionala sulfat acid de alchilsub formade sarede sodlu D. Parteahidrofobaa detefgentilor este constituita din catenece pot fi alifatice,aromatice mixte sau E.Surfactantii molecule caracter sunt cu dublusi hidrofobsi hidrofil 81. Totl compusli enumer.tl mai ,os prezlnta izomrlgoptlca, cu exceptla! A. 1-cloro-l-feniletan B. N-etil-N-metil anilina c. clicerinaldehida D. 3-metil-pentanol E.Serina

prezintatrei atomi de carbonasimetrici C. D-riboza D. Lafermentatia alcoolica unuimolde olucoza a se 6 consuma molide 02 E. Monozaharidele fost incadrate seriaD sauL in au in functiede configuratia atomuluide carbonasimetriccel mai departat grupacarbonil de 76. Sunt corcte afirmatiil d6 mai jos, cu excepti.: A. Grasimile reactioneaza solutiile cu apoase baze de grasi tari formand sarurile corespunzatoare acizilor ale si glicerina B. In starenaturala, moleculele trigliceride in de catenel acidgrasse intrepatrund de conducand la structuricompacte C. Datorita catenelor voluminoase nepolare din in structura grasimile lor, suntsolubile solventi organici nepolari pot D. Grasimile stabililegaturi hidrogen de glicerinei aciziigrasinesaturati E,Triesterii cu formeaza uleiuri

82, Ordin6. cotecta e dscrestsrll bazlcita l pntru comFlusll 1. p-toluldina 2. amonlec 3. motllamina 4, p-nltroanllina 5. distll.mlna ests! 4.5>3>2>1>4 8.1>2 >3>4>5 c.4>L>2>3>5 D.5>3>2>4>1 E.3>5>1>2>4 83, Afirmatla corecta oste: A. Reactiile esterificare alcoolilor fenolilor de ale si cu cloruriacidesaucu anhidride acidesuntreactii totale B. Compusii halogenati careatomulde halogen in este Iegatde un atomde carbon dintr-o dublalegatura, in conditiinormale, usorreactiide hidroliza sunt dau si considerati compusihalogenati reactivitatecrescuta cu C. Novolacul contine multenuclee fenolice condensate cu formaldehida toatecele3 pozitiiactive(o, o,si p) in D. Clorura benzendiazoniu de reactioneaza anilina cu si p-hidroxiazobenzenul formeaza E.Aminoacizii nu sunt sintetizati organismul care de umanse numesc aminoacizi neesentiali 84. Sunt coracte aflrm.tiil de mal ios, cu exceptla: (LiAlH4) formeaza A, Prinreducerea acetofenonei se 1-feniletanol B. Acetilenaprin hidrogenare prezentade catalizator in (Pd/Pb2+) formezaetena C. Clorurade benziliden formeazaprin clorurarea se toluenului prezenta in luminii D. Toluenulprin actiuneaprelungitaa amestecului sulfonitric conduce acidulpicric la E. Fenolul reactioneaza o solutie cu diluata acid de azoticla temperatura obisnuita conducand un la amestecde o-nitrofenol p-nitrofenol si 85. Referitor la aren sunt corcte aflrmatlal d mai ,os, cu xceptia: propilbenzenului KMnOa mediu A. Prinoxidarea cu In acid,la incalzire formeaza se acidbenzoic acidacetic si B. Dacain pozitia benzilica catenei a laterale unei a hidrocarburi aromatice,nu existahidrogen, oxidarea cu agenti oxidantinu poateavea lo. polinucleare C. In seriahidrocarburilor aromatice cu nuclee condensate caracterul aromatic scade odatacu cresterea numarului nuclee de condensate D. Acetofenona rezultain reactiachimicadintre benzen (AlCl,) in si acetona prezenta catalizator de E. Lungimea legaturilor dintredoi atomide carbon din nucleul benzenic estede 1,39A

lalse:

La urmetoarele intrebiri (86-100) raspundeii cu: A - dacenumaisolutiile1,2Si3 suntcorecte; B - daci numaisolutiile1Si 3 suRtcorecte; C - dacenumai solutiile2 Si4 suntcorecte; D - dacanumaisolulia4 estecorecte; E - dacetoatecele patrusoluliisuntcorecte sunt sau

.ax'*cr'G.*x<r,. .v Hr{otfirsor-. ---Eo .+. -f.-.rto -

86. S con3adra schna de rEec l:


,Hrgo. (rnzooc)

Refeaitor la compusl a, b, c, d sunt corrcte affrmatllls urmatoans! 1. Dacas-auintodusin reactie 390 Kgde benzen, considerand reactiile totale, masade compus obtinuta d estede 865 Kg 2. Compusul este izomer acidulfenilsulfamic d cu 3. Latratarea b cu H2SOa loc mai intaio reactie lui are de neutralizare 4. In compusul pe nucleul d aromatic aflaun se substituent ordinultsi celalalt ordinul de de tt 87. Afirmatlllc corscto refritoar la structural da mai ,os sunt!

88. Atlrmrtlile corcte rcferitoarc la pep dul gllcil-serll-alanil-llslna sunt: peptidice 1. Contine legaturi 3 2. Aminoacidul C-terminal esteglicina 3. Prinhidroliza partialapot rezulta2 tripeptide sa partiala 4, Tripeptidele rezultate hidroliza la sunt izomere

89. Dlpeptldlece pot rezulta la hadrolizapartiala a compusulul:


H,N-CHO-NH-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH-COOH -tlll

(ta")" cH /"t HgC CHg COOX SUnt: 1. glutamil-lisina 2. valil-cisteina 3. cisteiniFvalina 4. glutamiFcisteina

CH2'SH (cH2)3 CH2'NH2

94, Afirmstllle corecte sunt: 1. Acrilonitrilul un continutde azotde ?6,4% are 2, Amestecul racemicesteamestecul echimolecular al uneiperechi enantiomeri de

90. Afirmatiilo coracte sunt: 1, Diastereoizomeri stereoizomeri aceeasi sunt cu formula moleculara acelasi si numarde atomde carbon asimetrici carenu sunt enantiomeri dar 2. D-fructoza este levogira au 3. Triozele tetrozele structura si aciclica 4. Fructoza liberaare ciclufuranozic 91. Referitor la dscompunoroatermlca a alcanllor sunt corecte urmatoarl afirmatil: 1. Ca produs la secundar piroliza metanului obtine se carbon elemental, formade praffoartefin numit sub negru fum de 2. Descompunerea termicaa alcanilor temperaturi la de oCse numeste geste650 cracare la 3. Alcanii superiori descompun temperaturi se mai scazute 4. Descompunerea termicaa alcanilor temperaturi la de oCestenumitaconventional panala 650 piroliza 92, Aflrmatille corecte sunt: formeazaprin hidrolizain solutie 1. Triclorofenilmetanul (NaOH) apoasa acidulbenzoic bazica 2. Esteposibila reactia cuplare: de
OH

apartine cauciucului butadientr - metilstirenic 4. Structura:


H"C

- .c=c-"H gc..
/'' \ 'cHz C=( \" nrC

- ^./ un2

-cH, H.c..

\F

,.H

Hzc

cHz-

apartine cauciucului natural 95. Aflrmatlil corecte sunt: 1. Prinincalzirea 400 oCsubo presiune 60 atm a la de amestecului metansi oxigense formeaza de metanal 2. Prinarderea incompleta metanului formeaza a se negrud fum si apa oC, 3. Prinincalzire 400-600 dar in prezenta la catalizatorilor oxizi de azot,metanulse oxideaza de la metanol 4. Oxidarea metanului prezenta amoniac 1000 (la in de oC, catalizator conduce acidcianhidric apa Pt) la si 96. Atirmetlll corecte sunt: 1.,Punctele fierbereale alcoolilorsunt mai ridicate de decatale alcanilorcoresDunzatori 2. Termeniinferioriai compusilor carbonilici stabilesc legaturi hidrogen moleculele de cu apei 3. Aminele inferioare stabilesc legaturi hidrogen de cu moleculele apei 4. Cresterea numarului grupari de hidroxil molecula din unuialcool punctului flerbere determina scaderea de al acestuia 97. Sunt lzomeri d fun(tiune urmatoarel perechi de compusil: 1., Cianatul amoniu urea de si 2, Hidrochinona o-crezolul si 3. $ -alanina 2-nitropropanul si 4, Etilenglicolulglicocolul si

lo
ocH3

3. Lipazapancreaticahidrolizeaza trigliceridegrupele in estericedin pozitiile 1si 3 4. Acroleina este un derivat functionalal acizilor carboxilici 93. Sunt diagterloizomri! 1. D-glucoza D-galactoza si si 2. D-glucoza D-sorbitol 3. D-sorbitol D-manitol si 4. D-glucozasi D-fructoza

98. Afirmatiile corect sunti 1. In general,izomeriitrans ai alchenelorau puncte de topire mai inalte si solubilitatimai scazutedecat izomeriicis a 2. In reactiade dehidrohalogenare derivatilor in monohalogenati, vedereaobtinerii d achene, intre eliminareade hidracidse face preponderent halogensi hidrogenulde la atomul de carbonvecin cel mai sarac in hidrogen cu 3. Propenareactioneaza clorul la temperaturade 5oooc si formeazaclorura de alil 4. Reactiade substitutieconsta in migrareaunor atomi sau a unei grupe de atomi dintr-o parte a moleculeiin alta 99, Sunt taortlc posibile urmatoanele reactii chimlce: + + 1. CH3-COOH NaCl * CH3-CooNa HCI * C6H5'COOH + 2. C6H5-OH C6H5-COONa C6Hs-ONa+
?t1 l-\ l-\ l-\ o,iaJcoos. H,c1:/}{@( *. t-r* ""1J*-. -+ + 4. NaHCO3 C2Hs-ONa Na2CO3 C2H5-OH ? -'

1oo. Ptoprietatlle benzenulul care vin ln contradictie cu stuctura Kkule suntl oC L. La temperaturad 170-200 in prezentadef 3 catalizatorNi, un mol de benzenaditioneaza moli d hid rogen usor la reactii de substitutiesi nu se 2. Participa nu cu oxideazacu KMnOa, reactioneaza apa de brom, nu polimerizeaza 3. Prin inlocuireaunui singur atom de hidrogendin ciclul benzenic cu un substitient se obtine un singur derivat monosubstituit al benzenului indiferent de atomul de hidrogencare a fost inlocuit 4. Existenta in realitate a trei derivati disubstituiti

Mase atomice: K=39 O=16 H=l C=L2 Cu = 6315 Br=8O

10