Sunteți pe pagina 1din 141

II.

TESTE GENERALE

TEST 1

MPLEMENT SIMPLU

LCele mai numeroase elemente figurate ale sdngelui sunt:


A. neutrofilele
B. limfocitele
@hematiile
D. agranulocitele
E. monocitele

2.Despre vene sunt adevdrate afirmafiile:


A. in toate venele circuld sdnge bogat in dioxid de carbon
B. presiunea sdngelui in vena femurald este inferioari celei din vena cav6 inferioara
!. Bravitalia favoizeazdintoarcerea sdngelui venos de la membrele superioare
@ conlin de 3 ori mai mult s6nge decdt arterele
E. toarte adevdrate
3.Care din afirmaliile privind analizatorul auditiv este fals6?
A' la identificarea direcfiei sunetului contribuie detectarea diferenlei de intensitate a sunetului
ce ajunge la cele doud urechi
B'. neuronii corticali recepfioneazd excitafiile sonore prin lanfuri neuronale izolate, distincte,
separate, in fr ecvenf ele componente

$ lim!rul vocii este determinat de vibraliile armonice superioare insofitoare


p' inclinarea cililor celulelor auditive de parte opusd determind cregterea frecvenlei
potenfialelor de acliune
E. perforaliile timpanului nu duc la surditate

4. Surfactantu I s e carac tertzeazd


p rin urmdto are I e, ex ceptdnd :
A. este un lichid tensioactiv
B. este ultimul shat al membranei respiratorii str6b6tut de co2
C. produce o for,td pulmonarl de recul
D. favorize az6, expiralia
@ nici o exceplie

5.Care din afirmaliile privind marea circulalie este adevlratd?


otgun.le genitale sunt vascul arizate de ramuri ale iliacei inteme gi aortei abdominale
€)ts. artera femurald se divide in arterele tibiale anterioard. qi posterioard
C, ficatul dreneazd, sdngele venos in vena portd
D. colonul este vasculaizat de ramuri ale arterelor mezenterice qi iliaca intern[
E. din aorta descendentd toracic[ se desprind arterele pulmonare

t47
6. Neuronul nu are ca ProPrietili:
A. excitabilitatea
B. metabolismul celular
C. conductibilitatea
f), reproducerea celulard
E sinteza Proteicd
afirmafia:
7. D espre fi brel e lervulyi flc.ial
TT--?l:viratb
A'fibreleparasrmpaticeigiauoriginea-reai6innucleulsalivatorinferior
aferenta a reflexului lacrimal
B. fibrele.'rir..,o[iototi';;ti*t calea nucleul tractului solitar
C. fibrele ,"nrotiuJt iii au originea in
ponto-mezencefalic
D. originea ,u up*"# este in ganlul
. nici una

"'L.
8'Desprediastolageneraldsuntadevdrateurmdtoareleafirmalii,exceptand:
ior"ut6 jum6tate dintr-un ciclu cardiac
ofi ,, terminb la sf6rqitul diastolei ventriculare
cu sdnge
E. in timpul ei ventriculii se umpluzgomot , ,--^:
scurt, acut, mai -pulin intens
D. la tnceputul s6u se percepe un
g. in timpul ei se deschid valvele mitrall qi tricuspidd
de:
g.Tonusul epiteliului spermatogenetic este menlinut
1.fi testosteron
Y. t-u
C. FSH
D. secrelia glandelor anexe
E. sPermatogonii

l0'Muguriigustativisecaracterizeazdprinurm[toarele,excepttnd:
A. up-uttio unui epiteliu senzorial
gustative
ffl ;. *ar.r.la nivel lingual, printre papilele
cilii gustativi
trec
t: ;;.";;ra .pit.r t'n poi prin care ganglionui geniculat
D. suntinervali de denarilele neuronilor din
E. sunt chemorecePtori
1 l.Volemia rePrezintd:
A. cantitatea de Plasmd
g. ;otu*rrl lichidelor extracelulare ale organismului
'C: volumul de s0nge
de elJmente figurate din sangele
circulant
f: ;;t,*a
E, cantitatea a' expulzat de ventriculi intr-un minut
'attg"
12. Nervul vag nu determinb:
A. scdderea frecvenlei cardiace
B. stimularea motilitdlii gastrice
& contracfia detrusorului
B. .ti-uturea secreliei exocrine pancreatice
E. bronhoconstriclie

148
t3.Care din afirmaliile privind circulafia limfaticd este falsd?
A. debitul iimfatic vaiaz'funcfie de factorii hemodinamici locali
fu ganglionii lombari drepli dieneazi,limfa in vena limfaticd dreapt[
C. sistemul limfatic este adaptat funcliei de drenare a lesuturilor
D. peretele capilarelor limfatice are aceeagi structurd cu cel al capilarelor sanguine
E. vasele eferente limfatice au o structurd asemdndtoare venelor
l4.Nu are al treilea neuron in diencefal calea:
A. vestibulardl "
Q acusticd
C. vinnl6,
D. gustativi
E. sensibilitdlii termice
l5-Care din afirmaliile privind secrefia tubulard este fals6?
@)eprezintd principala modalitate de curdlire a sdngelui de catabolifli azotali
neutilizali
F. se realizeazdpe toatd lungimea nefronului
C. contribuie la reglarea echilibrului acido-bazic al organismului
D. se face prin difuziune sau prin pompe
E. sub acliunea aldosteronului se secret6 K+ pi H+
l6.Acetilcolina nu este mediatorul chimic al fibrelor nervoase cu origine in:
A. cornul lateral medular
B. ganglionii juxtaviscerali
C. nucleul dorsal al vagului
D. nucleul parasimpatic pelvin
QJ Sanglionii prevertebrali
17.Ceafa de bizon apare in:
A. boala Recklinghausen
B. boala Conn
C. boala Simmonds
D. boala Addison
@ tumorile hipersecretante corticosuprarenaliene
1 8.Ventriculul stdng se caracteri zeazA prin urmdtoarele, exceptdnd:
A. are o for!4 de contraciie mai mare decdt venhiculul drept
B. despre modul s6u de golire fumizeazd informafii sfigmograma
C. in timpul ejec{ie sdngelui este in perioadh refractard absoluti
@ tu inceputul diastoleiosale are loc inchiderea orificiului mitral
' E. e {oi muqchi
.Hematocritul reprezintd:
A. volumul procentual de hemoglobind/ml sdnge
B. concentralia plasmaticl a hematiilor
Q volumul globular procentualde elemente figurate
D. procentul de hematii la suta
E. cantitatea de hemoglobinllhematie

r49
privind aerul alveolar este fals6?
-Zl.Caredin afirmaliile
mai mare decdt cel atmosferic l
e. ut" o umiditate ^u^^r^-..^
r--i
de cea a aerului atmosferic
B. are o presiune ;^?r;ii
alveole aproximativ 250 ml aer
^oxi_genului.diferit6
C. intr_o expiralie-ffiiira r" eilmin6 din
inlocuit par,tial cu aer atmosferic
D. cu fiecare inspiffi, uerul alveolar_este rezidual
i"4uia ra*atr in alveole cei 1500 ml aer ai volumului
6 ffi;; ".pir"it.
2 l .Vestibulul vaginal este:
A. spafiul dintre labiile mari
n. otih.iul de deschidere al vaginului
C. partea inferioard a vaginului
D. un organ erectil
ffi niciunadinvariante

22. P r olactina s e c aract eizeazd


prin urm6toarele' ex c ept6nd:
A. nrevine owlalia
ffi'atinee valoarea maximdla 8 zile dup6 naqtere
U ;. Jecrelia stimulatd de hipoglicemie 9i somn
D. stimule azd secrelia corpului galben
i. este inhibitor al activitSlii gonadotrope

spindrii este falsd?


23.Caredin afirmaliile privind mdduva
-@ dezvoltat la intumescenfe
comut posterior:ste Tai.
B'substanlaretrculatSdinjurulcanaluluiependimaresteprezentipetoatdlungimeamlduvei
toracald
C. r"*tf lateral este vizibil in inffeaga regiune
qi parasimpatici
D. confine neuroni vegetativi simpatici
de coloane
E. substanla cenuqie eite dispusd sub formd

24. Celmai lung muqchi al corpului


este:

A. bicePs brahial
B. tricePs brahial
C, cvadricePs
,$ croitor
E. adductor lung

-25'CaredinafirmaliileprivindHCldinsecreliagastriciestefals6?
e. t. secretd liber sau combinat cu proteine
B. azd amllaza salivard
-. inactive patogene
impiedlcd proliferarea intragastrici a bacteriilor
(D are secrelia stimulati de gastrind
qi somatostatind

E este produs de glandele oxintice

exceptdnd:
26.Limfocitele se caructeizeazd prin urmdtoarele,
A. se gisesc in limfE
B. se Produc in sPlini
C. nu traverseazd Placenta

150
p. sunt cele mai numeroase agranulocite
sunt responsabile de imunitatea dobdndit6 artificial pasiv

27. Nu dd ramuri parietale:


A. artera tofacicd intemd
B. aorta descendentd toracicd
C. aorta descendentd abdominalS
D. artera iliacd intem[
@ toatedau

foliculul ovarian matur este falsS?


28.Care din afirmafiile privind
A. conline primul globul polar
B. suferd procesul de ovulalie
S este inconjurat de coroana radiata
D. se transformdin corp galben
E. se nume$te de Graaf

?9. Epifizaproximal5 a fibulei se articuleazl, cu


Snu.t.u laterald a tibiei
E1 rorula
C. tarsul
D. epifiza distald a femurului
E. ilionul
30. Mucusul din secreliile digestive nu este produs de:
S Slandele Brunner jejunale
B. glandele oxintice
C. glandele pilorice
D. celulele din criptele Lieberkuhn
E. glandele salivare
31.in boala Addison nu apare:
A. dezechilibrul balanlei Na-K
B. scdderea tn greutate
C. hiootensiune
p hiperglicemie
E. pigmentarea pielii

32.Yrteza sAngelui in capilarele tisulare ajunge la 0,5 mm/sec deoarece:


A. presiunea sdngelui scade
B. viscozitatea sdngelui cregte
Q cregte de aproximativlO00 de ori suprafala totalE de secliune a arborelui circulator
D. debitul sanguin scade
E. toate

:.
t'
t 151
t
pldm6ni exist6:
33.Dup6 o expiralie obiqnuitd in
A.1500 ml aer
8.2000 ml
C. 3000 ml
D. 3500 ml
E. 500 ml

34'Nivelulaploapeconstantalpresiunii.intrl-ve.lcaleintimpulumpleriisedatoreaza:
unnare
A. umplerii lente 9i progresive av.ezrctt
g. to""tufui intrinsic al peretelui vezical
extern)
C. .*it*"tei unui dublu 'itt"* sfincterian(internmic{ional
9i
ale reflexului
D. inhibiliei elementelor nervoase
E. tuturor
manieni este falsd?
35.Care din afirmafiile privind nervii
A. nervul facial are fibre senzoriale
voluntara
B. nervul accesor tnerveazdmuqchi cu contracfie senzitive/senzoriale
C. toli nervii n,i"Sii-"u fibre moiorii,.parasimpatice Ei
senzitivi
D. nervii I gi ll nu iqi au originea real6 in ganglioni motori
nervi
f- in mezencefal igiau originea aparentd numai

COMPLEMENT GRUPAT

3 6. Orificiul atrioventricular stdng :


l.este Prevdzut cu valva mitrald
2.se deschide la inceputul sistolei atriale
l.pr.r"it.deplasareasingeluiintr-unsingursens:atriu-+ventricul
+.Ltt. inchisin timpul diastolei generale

3 T.Reglarea ventilaliei:
1.serealizeazdreflex
2.implic[ centrii din trunchiul cerebral
3.serealizeazaconforminforma|iilor.preluatedechemoreceptori
4. calea sa eferentd este visceromotone

sunt:
38.Celule !int6 ale hormonilor mineralocorticoizi
f .in glandele sebacee
2.nefrocitele
3.in glandele gastrice
4.in glandele salivare

39.Faza a3-a a coaguldrii:


l.dureaz6 aProx'10 sec
2'secaracterizeazlprindesfacereatrombineiinmonomeridefibrinl
g..ontta in polimerizarea fibrinogenului
4.ur" aparilie refelei de fibrind
"ur"rultut

t52
40.Fasciculul cuneat:
1.este un fascicul incrucigat
2. urc1 din cornul posterior medular spre bulb
3.este prezent doar la nivel toracal gi cervical superior
4.hansmite simful poziliei gi al migcdrii in spaliu

4 I .Y ena cavd inferioard:


1'aduce singe venos de la partea subdiafragmaticd
a organismului, fdrd tubul digesfiv
2.este la dreapta aortei ..
3.are o presiune de o mmHg la originea sa
4.este un rezeryor venos

42. Sistemul port hipotalamo-hipofizar:


f .incepe cu capilare gi se termini cu capilare
2.apa{ne tractului hipotalamo-hipofi zar
3 .transport6 neurohormoni hipotaiamici
4 .leagd hipotalamus ul anteri or cu adenohip
o fi za

43.Sunt c5i spermatice extratesticulare:


l.canalul ejaculator
2. canalul
veziculei seminale
3.canalul epididimar
4.tubii seminiferi drepfi

44. Amilaza pancreaticd:


l.este mai puternicd decdt cea salivari
2.degradeazd, amidon, glicogen, celulozl, alte glucide
3.este secretatd de celulele acinilor pancreatici
4.degradeazd glucidele in glucozd gi alte dizaharide

45.Glomerulul renal este format din:


l.corpusculul renal
2. arteriolele aferenti gi eferentd
3.capsula Bowman
4.capilare sanguine

46.Catabolismul lipidic este stimulat de:


l.glucagon
2.glucocorticoizi
3.adrenalin6 *

4.aldosteron

7.in timpul coaguldrii sdngelui:


l.tomboplastina se transformd in trombind
2.are loc hemostaza primard
3.fibrinogenul se transformd in fibrin[ tn prezenfa tromboplastinei
4'in ochiurile relelei de fibrind se fixeazI elementele figuiate

153
4S.Celulele cu bastonag:
l.permit vederea scotopicS
2.sunt mai excitabile decdt cele cu con
3.sunt stimulate in condilii de iluminare slabl
4.lipsesc in pata galbend

4g.Peretele toracic este vascularizat de ramuri ale:


l.arterei axilare
2. arter ei subclaviculare
3.aortei descendente
4.arterei toracice interne

50.in timpul sistolei ventriculare:


I .perefii aortici inmagazine azd ener gie
2.se manifestd perioada refractard absolutd
3.sdngele este aspirat din vene in atrii
4,orificiile atrioventriculare sunt inchise

5l.Ovulul:
l,are 23 cromozomi pereche
2.se divide daci este fecundat
3.este expulzat de foliculul ovarian matur
4.este o celulS haploidl

52. Sunt celule haploide:


l.spermatida
2.primul globul polar
3.ovocitul II
4.spermatocitul I

53. Sunt fascicule incrucigate:


l spinocerebelos Gowers
.

2.spinocerebelos ventral
3.spinotalamic lateral
4.spinobulbar

54.Sunt ramuri directe ale aortei:


I .arterele pericardice
2. afier a subcl avicul ar[ dr eaptd
3.artera renali
4.arterc splenicd

55.Nerrd III:
f .igi are originea real[ gi aparentd la nivel mezencefalic
2.determind midriazd
3.intervine in reflexul de acomodare
4.rneweazd muqchiul drept extern

r54

E
E

&
56.Mucoasa uterin6:
l.suferd modificdri ciclice tn perioada
fertil6 a femeii
2.se afld sub influenfa gonadohopilor
],.dupd onrla{ie suferd modificdri secretorii
4.secret6 hormoni in vederea fixdrii
oului
57".Presiunea sdngelui este direct proporfionald
cu:
l.debitul cardiac
2.v ilscozitatea sAngelui
3.volumul sdngelui circdjant
4.elasticitatea perefilor vasculari

58. Secretd estrogeni:


l.corpul galben
2.testiculul
3.corticosuprarenala
4.foliculii ovarieni

59'Despre aerur arveorar gi ventilafia


alveolard sunt adevdrate afirmafiile:
1'concenfralia co2 in aerul alveolar
este superioarr celei din aerul
2'aerisirea lenti alveolard previne atmosferic
;;hir"ba.il" u*it.-"r" sanguine a gazelor
3'aerul alveolar are o umiditate crescutr "lnceatralrei
fafd de aerul atmosrenc
strat shdb[tut de oxigenut." oin
r.u zapin*rn urunu respiratorie este endoteliur
."lroril"t
:

60.Hemoglobina:
l.este o substanfd proteicd plasmaticd
z'se combina cu maxim 4 atomi
de oxigen/molecula de hemogrohind
s% td,igdLa6tlf#;"d carbaminoiemogrobini
,
.. i ::l'::::_11,.
.+.are o saturafre a oxigenului de 50_70%
in sdngele u"n*.
r
g:.

€:..
g
F:.
gt
K
g:
*F-'
F
F
ffi
w"$
ffi_
ffi
g
g
ffi
ffi
F

&F
ffir
ffi
ffi
re

ffi
t5s
%-
ffi
ffi
nAspuNSuRI
34.B-Pg.105
COMPLEMENT SMPLU 35.C-Pg.26,27,28
r.C-PS.LZS
2.D-Pg.87,94 COMPLEMENT GRUPAT
3.D-Pg.51 36.8-Pg'90,92
4.E-Pg.98,99,100 37.A-Pg.98,101
5.A-Pg.87,88,116 38.C-Pg.56
6.D-Pg.1,8,15 39.D-Pg.86
7.8-P9.27 40.D-Pg.21
8.8-Pg.92 41C-PS37,88,94
9.A-Pg.121 42.B'-Pg.54,55
10.B-Pg.11,18,43 43.B-Pg'118
11.C-Pg.93 44.8-Pg.75,78
12.C-Pg-35,36 45.D-Pg'103
13.8-Pg.88,89 a6.6-Pg.56,57,60,1 l0
14.B-Pg.21,43,47 ,50 47.D-Pg.86
15.A-Pg.104 48.A-Pg.45 ,46,47
16.E-Pg.33,36 49.E-Pg'87,88
17 'E-Pg-61 50.E-Pg.90,92,93,94
18.D-Pg.90 '91,92 51.CPg.1 19'120,123
19.C-Pg.84 52.A-Pg.119,l2l
20.E-Pg.99'100 53.A-P9.20,21
2t.E-Pg'111 54.8-Pg.87,88
22.8-Pg-55,120 55.F.-Pg-21 ,45,46
23.A-Pg'19,36 56.8-Pg.117,120
74.D-P9.69 5?.A-Pg.93
25.D-Pg.75,77 58.E-Pg'57,l20,l2l
26.8-Pg'84,85,89,125 59.E-Pg'100
27.8-Pg.87,88 60.D-Pg.100,101
28.C-Pg'116,1t9
29'A-Ps'64
30.A-Pg.75 ,77 ,79
31.D-Pg57,61
32.C.Ps'93
33.C-Pg.99

1s6
TEST 2

Complement simplu

1. Care din urmatorii muschi nu sunt vizibili pe fata posterioara a corpului ?


A) gastrocnemian
B) romboid
C) biceps brahial
D) semitendinos
E) extensor al degetelor mainii

2. Ce este halucele ?
A) un segment al diencefalului
B) organ celular specific
C) spatiul liber de la virful melcului osos
D) o parte a membrului inferior
E) o stare patologica legata de activitatea corticala

3. Alegeti afirmatia gresita despre coaste:


A) sunt arcuri osteo-cartilaginoase situate in partea laterala atoracelui;
B) sunt in numar de24;
C) anterior se articuleaza printr-un cartilaj de stern;
D) primele doua coaste se articuleaza anteior cu manubriul stemal;
E) ultimile 2 coaste se numesc false pentru ca nu ajung la stern.

4. Urmatorii nervi cranieni au originea in nucleii motori din bulb cu exceptia:


A) n. glosofaringian
B) n.accesor
C) n. vestibulocohlear
D) n. hipoglos
E) n. vag

5. Precizati care din afirmatiile privind caile'excretoare genitale masculine este falsa.
A) canalul deferent strabate prostata si se deschide in uretra
B) epididimul este format din canal epididimar si canale eferente
C) tubii seminiferi drepti se continua cu reteaua testiculara
D) canalul ejaculator continua canalul deferent
E) canalul veziculelor seminale nu apartine cailor spermatice

6. Nu este inervat de nervul cranian III muschiul:


A) drept inferior
B) oblic superior
C) ridicator al pleoapei superioare
D) drept intem
E) oblic inferior

t57
conjuncttv
7. Fiecare fibra musculara este invelita la exterior de un strat subtire de tesut
numit:
A) fascie
B) Perimisium
C) ePimisium
D) endomisium
E) sarcolema
de glandele gastrice cu exceptia:
8. sucul gastric contine urmatoarele substante secretate
A) gastrina
B) mucus
C) pePsinogen
D) HCI
E) liPaza

q Nu apartine tesutului conjunctiv moale tesutul:


A) reticulat
B) sPongios
C) fibros
D) eiastic
E) adiPos
legata de_substanta cenusie a maduvei spinartt:
10. Alegeti afirmatia gresita
'" Al coarnele anlerioare contin doua tipuri de neuroni somatomotori;
B) intre coamele laterale si cele posterioare, in substanta alba, se afla substanta
reticulata a maduvei;
c) coarnele posterioare contin deutoneuronul unor cai senzitive;
Dj comisura cenusie prezinta in centru canalul ependimar;
sunt vizibile
Ej coarnele laterale contin neuroni vegetativi simpatici preganglionari si
in regiunea cervicaia superioara'

grosiere:
11. Calea sensibilitatii tactile
A)arereceptorulloca]^izatinmucoasesiperetiivaselor;
B) protoneuronul caii in cornul posterior de aceeasi parte;
-Ci are
ur. axonul deutoneuronului care intra in alcatuirea fasciculului spinotalamic
anterior de Parte opusa;
D) se ptotecteaza in aria somestezica II;
ej axonul protoneuronului merge prin ramura posterioara a nenmlui spinal.

12. Aiegeti afirmatia corecta


legata de reflexele medulare:
,L) centrul reflexului miotatic se gaseste in bulb;
bj .ut.u eferenta a reflexelor nociceptive este reprezentata de axonii neuronilor
motori medulari;
c) refl exele miotatice sunt polisinaptice;
D) functia reflexa a maduvei spinarii este indeplinita numai de neuronii
somatici;
E) reflexele nociceptive sunt monosinaptice'

158
I 3. Nennrl glosofaringian:
A) culege sensibilitatea gustativa de la bazaradacinii limbii;
B) prin ramura interna inerveazamuschii laringelui;
C) inerveaza motor limba;
D) are fibre parasimpatice din nucleul salivator inferior din punte;
E) are origine aparenta in santul retoolivar.
14.Nu se articuleaza cu femurul:
A) coxalul;
B) tibia;
C) rotula;
D) fibula;
E) ilionul.
15. Corpul geniculat extem constituie cale de releu pentru:
A) nervul optic;
B) nennrl cohlear;
C) fibrele tractului optic;
D) fibrele coliculului inferior;
E) calea olfactiva.
16. Unitatea anatomica si functionala a rinichiului este:
A) nefrocitul;
B) corpusculul renal;
C) piramida renala Malpighi;
D) glomerulul renal;
E) nefronul.
17. Faringele nu comunica cu:
A) cavitateanazala;
B) esofagul;
C) cavitatea bucala;
D) urechea interna;
E) laringele.
18. Alegeti afirmatia gresita legata de perceptia sonora:
A) urechea umana percepe sunete cu o amplitudine cuprinsa intre 61i:o de decibeli;
B) baza melcului intra in rezonantaru sunltrle de frecventa inalta;
C) varful melcului intra in rezonanta la frecvente joase intre ZO-SO0 Uz;
D) urechea umana percepe sunete cu o freventa cuprinsa ntre20-20.000 Hz;
E) toate afirmatiile sunt corecte.
19. Prin degradarea tlrui singu, gram de lipide se elibereaza:
A) 9,3 kcal;
B) 5,3 kcal;
C) 7,2kcal;
D) 4,1 kcal;
E) 10,5kcal.

ls9
20. Canalul coledoc se uneste cu:
A) canalul Pancreatic accesor;
B) canalele hePatice;
C) canalul cistic;
D) canalul Pancreatic PrinciPal;
E) colangiolele.
21. Secretia corpului galben este stimulata de:
A) FSH;
B) Prolactina;
C) ACTH;
D) TSH;
E) Estrogeni'
22. Debitul filtrarii giomerulare este de:
A) i25 ml/minut;
B) 180 ml/minut;
C) 420 ml/minut;
D) 1200 ml/minut;
E) 200 ml/minut.
23. Yilozitatile intestinale sunt acoperite de epiteliu:
A) cilindric simPlu;
B) cubic simPlu;
C) Pavimentos simPlu;
D) cubic stratificat;
E) cilindric stratificat'
24. Nu este o proprietate fundamentala a muschilor scheletici:
A) elasticitatea;
B) extensibilitatea;
C) conductibilitatea;
D) contractilitatea;
E) excitabilitatea'

25 . Car edin rumatorii hormoni stimuleaza functia spermatogenetica?


A) FSH;
B) neurohormoni hiPotalamici;
c) LH;
D) ocitocina;
E) prolactina.
26.Cartilajeledecresteresuntinlocuitedetesutososla:
A) 15-20 de ani;
B) 20-25 de ani;
C) duPa 30 de ani;
D) la Pubertate;
E) niciodata.

160
27. Neuronii bipolari se intalnesc in urmatoarele structuri cu
exceptia:
A) ganglionului vestibular Scarpa;
B) mucoasei olfactive;
C) ganglionului spinal;
D) retinei;
E) ganglionului spiral Corti.
28. Acromegalia se caracteri zeaza prin:
A) dezvoltare somatica redusa;
B) piele uscata si ingrosata;
C) dezvoltare tntarziata a organelor genitale;
D) cresterea volumului viscerelor;
E) niciuna.
29. Suptul nu este eficient in absenta hormonului:
A) vasopresina;
B) tiroxina;
C) ocitocina;
D) adrenalina;
E) calcitonina.

30' Acidul clorhidric secretat la nivel gaskic se caracteri zeazaprin urmatoarele actiuni cu
exceptia:
A) activeaza pepsinogenul;
B) este secretat liber sau combinat cu proteine;
C) inactive aza ptialtna;
D) impiedica proliferarea intragastrica a agentilor patogeni;
E) ueazaun mediu optim pentru digestia tipiartor.

3 1. Hormonul luteotrop:
A) stimule aza excr etia lactata;
B) se prescurteaza LH;
C) stimuleaza secretia corpului galben;
D) stimuleaza secretia celulelor interstitiale Leydig;
E) toate.

32' care din urmatoarele skucfuri nu se afla in zona corticala ovariana?


A) corpul galben;
B) foliculul de Graaf;
Q albulineea ovarului;
D) foliculi secundari;
E) ovocit L

161
urmatoarele elemente cu exceptia:
33.In structura hipofizei intra
A) caPilare;
B) fibre nervoase;
C) celule ePiteliale; ,
D) stroma conjunctivo-vasculara;
Ej celule secretoare de octtocma'

- filuscul are nu putem


intalni :
34 . Lanivelul j onctiunii neuro
A) fantajonctiunii;
B) Placa motorie;
C) mitocondrii;
D) vezicule sinaPtice;
E) ribozomi'
gaseste in:
35. Tesut cartilaginos hiaiin se
A) Pavilionul urechii;
^aiscurile
nj intervertebrale;
C) meniscurile articulare;
Di cadlajele de crestere diafizo-eprfvare;
E) ePiglota'

ComPlement gruPat

se gasesc:
36. In structura chilomicronilor
1. fosfoliPide;
2- Proteine;
3. cholesterol;
4. saruri biliare'
37. Rinichiul nu indeplineste
rolul de:
1' gluconeogeneza;
2. ictivarea vitaminei D3;
3' formarea si eliberarea reninei;
4' mentinerea homeoteffmel'

38. APartin cailor resPiratorii:


I '
faringele;
2' laringele;
3. bronhiile;
4. alveolele Pulmonare'

39. Rectul rePrezinta:


1. ultima Parte a colonului;
2' un segment al intestinului gros;
descendent;
:' ,"g*E"tol care continua colonul defecatie'
+' ,.g'nln;i ;; participa in procesul de

r62
40. Secretia biliara:
1. participa la digestia si absorbtia lipidelor;
2. este realizata de celule ductale si hepatocite;
3. se secreta in cantitate de 250-1100 mUzi;
4. este necesara pentru excretia unor substante insolubile in apa.
4 1 . Hipertensiunea arteiala sistemica:
l. reprezinta cresterea presiunii arteriale sistolice.
2. reprezinta Ciesterea presiunii arteriale diastolicl;
3. duce la afectarea vaselor sangvine si a unor organe;
4. se datoreaza cresterii suprafetei ile sectiune a teritoriului capilar.
42. Sistemul limfatic:
L incepe cu capilarele limfatice abdominale;
2. contine vase limfatice care dreneaza in cisterna chyli;
3. contine ganglioni limfatici si vase limfatice la nivelul glandei mamare care
dreneaza in vena cava superioara;
4. limfa colectata de la intreg organismul ajunge in final in doua colectoare limfatice
mari.

43. Aparatul circulator:


l.
asigura circulatia sangelui in organism;
2. asigura circulatia limfei in organism;
3. colecteaza produsii tisulari de catabolism pentru a fi excretati;
4. distribuie substante nutritive si COz tuturor celulelor din organism.
44. Musculatura cardiaca:
l. are forta de contractie proportionala cu grosimea peretilor inimii;
2. este formata din celule musculare netede carerealizeaza miocardul de lucru;
3. contine celule care initiaza si conduc impulsuri;
4. contractia miocardica rezulta din sumatia secuselor.
45. Care din urmatoarele enzime se gasesc in sucul pancreatic:
1. tripsina;
2. fosfolipaza;
3. amilaza;
4 colesterol lipaza.

46. Factorii determinanti pi presiunii arteriale sunt:


L
elasticitatea vaselor de sange;
2. debitul cardiac;
3. rezistenta periferica;
4. hipertensiunea arteriala.

163
47 .In uretra masculina se deschid:
L canalul ejaculator;
2. canaluldeferent;
3. glandele bulbo-uretrale;
4. veziculele seminale.

48. In circuitul enterohepatic bila nu trece prin:


1. canalul coledoc;
2. intestinul gros;
3. vena porta;
4. stomac.
49. Spermile:
1. se inmagazineaza in epididim;
2. isi mentin fertilitatea aproape o luna;
3. isi dezvolta capacitatea de miscare in canalul deferent;
4. sunt celule haploide.
50. Testosteronul:
1. este hormon lipidic cu structura sterolica;
2. stimuleaza cresterea organelor genitale masculine;
3. dezvolta scheletul si muschii;
4. este un putemic catabolizant proteic.
51. Sensibilitatea exteroceptiva este condusa prin fasciculele:
1. spinotalamic anterior;
2. spinocerebelos venhal;
3. spinobulbar;
4. spinocerebelos dorsal.
52. Deutoneuronul caii gustative se gaseste in:
Lganglionul geniculat;
2. nucelul salivator inferior;
3. nucelul salivator superior;
4. nucleul solitar din bulb.

53. Apartin sistemul limbic:


1. hipocampul;
2. hipotalamusul;
3. fornixul;
4. corpul calos.
54. Sinapsele adrenergice sunt cele care folosesc ca mediator:
L epinefrina;
2. acettl-colina;
3. noradrenalina;
4. ptialina.

164
55.

5 6. Alegeti afirmatiile corecte despre anarizatorurorfactiv:


1. receptorii sunt celule bipolare;
2. axonii neuroniJor murtiporari formeazanervii olfactivi;
3. receptorul este reprezentat de vezicureprevazute cu cili;
4' proiectia caii olfactive se face in nucleul amigdalian si in hipotalamus.
57. Hormonul luteinizant:
l. stimuleaza demoltnea tubilor seminiferi;
2. stimuleaza secretia de androgeni;
3. determina cresterea si maturarea foriculilor de Graaf;
4. determina ovulatia.

58. Hormonii tiroidieni determina:


L vasoconstrictia;
2. scaderea amplitudinii miscarii respiratorii
;
3. stimularea diviziunii neuronale
;
4. cresterea fortei de contractie a musculaturii scheletice si cardiace.

59. Manifestarile chimice de la nivelur muschiului


striat:
1. presupun un metabolism muscular anaerob in primele 20 secunde;
2. sunt initiate prin mecanism de cuplare-excitatie-contractie;
3. se studiaza cu ajutorul miografului;
4. sunt satisfacute aerob dupa doua minute de efort.
60. Crestele ampulare:
1. sunt localizate in uhicula si sacula;
2. sunt formate din celure de sustinere si cerule senzoriale;
3'la polul bazal al celulelor senzoriale se gasesc dentritele
neuronilor din ganglionul
Corti;
4' la polul apical celulele senzoriale prezntacili care pakund
intr-o cupola
gelatinoasa.

l6s
RASPUNSURI

Cornplement simPlu

1. Cpag. 68-69
2.D pag' 65
3. E pag. 65 33. E Pag' 54-55
4. C pag' 28 34.Epag.16-17
5.APag'118 35.DPag.11-63
6.8 Pag-26-27
7. D pag. 68
8. A Pag. 54-17 ComPlement gruPat
9. B pag. 63-64
10. E Pag' 19 36. A Pag' 81
lI. C Pag- 21 37. D Pag' 103
12.8 Pag.24 38. A Pag. 97
13. EPag.28 39. C Pag. 75-82
14.D Pag' 64 40. E Pag' 78
15. C Pag.47 41. APag.93
16. E, Pag. 103 42.D Pag.89
lT.DPag' 49-73-97
43. A Pag. 90
18. E Pag. 51 44.8 Pag.'ll-90
19. APag. 110 45. E Pag' 80
20.D Pag.75 46. APag.93
2l.B Pag' 120 47. B Pag' 118
22. APag' 103 48. C Pag. 78
23. APag' 11 49.E Pag.l2l
24. CPag.10 50. APag' 121
25. APag.l2I 51. 8 Pag. 20-21
26.8 Pag.63 52.D Pag.27 -28-43
77.CPag'13-23 53. B Pag. 3l(desen)
28. D Pag. 55 54. B Pag' 34
29. C Pag' 56 55. D Pag. 35
30.EPag17 56.8Pag.42
31. C Pag. 55-120 57. C Pag. 55
32. C Pag' 116 58. D Pag' 58
59' CPag.Tl
60. C Pag. 50

166
TEST 3
COMPLEMENT SIMPLU :

LDeipre urina primara sunt adevarate urmatoarele, cu exceptia:


A. Reprezinta filtratul glomerular
B. Este o plasma care nu contine proteine in cantitati semnificative
C. Apare la nivelul capsulei Bowman
D. Este in cantitate de 180llzi
E. Formarea ei este independenta de presiunea coloidosmotica
2.Fasciculele piramidale fac sinapsa in:
A. Cornul lateral medular
B. Comul posterior medular
C. Cordonul anterior medular
D. Cornul anterior medular
E. Cordonul posterior medular

3.Sarurile biliare au urmatorul rol:


A. Hidroliza glicogenului
B. Absorbtia colesterolului
C. Bactericid
D. Hidroliza gelatinei'
E. Transformarea tripsinogenului in tripsina

4.Deutoneuronul caii sensibilitatii tactile epicritice se afla in:


A. Comul medular anterior
B. Talamus
C. Cordonul posterior medular
D. Bulb
E. Cornul lateral medular.
5. Referitor la nervul oculomotor este adevarata urmatoarea afrrmatie:
A. Interveazd prin fibre somatice muschii ciliari circulari
B. Inerveazd mugchiul drept extern al globului ocular
: C. Este ramura a nen'ului V
i D.
n A ra {iltto
Are ronaf o}it ro -i**
fibre rvegetative simpatice
E. Inerveaz[ mu*schiul sfincter al irisului

6.Carc dinte urmatorii produsi rcntltain urma actiunii chimotripsinei:


A. Glicerol
B. Dipeptide
C. Acizi grasi
D. Galactoza
E. Cazeinatde calciu

t67
T.Neuronii fasciculului Gowers sunt asezati in urmatoarea ordine:
A. Fusul neuromuscular, cornul medualar posterior, talamus
B. Fusul neuromuscular; cornul medular anterior, cerebel
C. Ganglionul paravertebral, cornul medular posterior, cerebel
D. Ganglionul spinal, cornul medular latetal, cerebel
E. Ganglionul spinal, comul medular posterior, cerebel

8.Care dintre urmatoarele reprezinta un rol al rinichiului:


A. Glicogenogeneza
B. Glicogenoliza
C. Glicoliza
D. Gluconeogeneza
E. Nici unul de mai sus

g.Referitor la secretia de H* este adevarat :


A. Se face prin mecanism Pasiv
B. Se poate reahza in tot nefronul
C. Sediul principal este tubul contort distal
D. Prin acest mecanism se rcalizeaza reglarea echilibrului hidro-electrolitic
E. Serealizeaza prin osmoza
10.Ce procent din apa fitrata se elimina in urina definitiva:
A. 80%
B. 20%
c. ts%
D. 4%
E. 1%

1 LTransformarea proteinelor in aminoacizi la nivelul stomacului este realizata de catre :

A. Tripsina
B. Pepsina
C. Secretina
D. Enterokinaza
E. Amilaza
l2.Protoneuronul fasciculului spinotalamic lateral se afla in:
A. Comul anterior medular
B. Ganglionul spinal
C. Cornul posterior medular
D. Cornul lateral medular
E, Bulb

13.Care este rolul secretinei ?:


A. Activeazd enzimele proteolitice
B. Stimuleazd secretia de acid clorhidric

168
C. Formeazd chimul gastric
D. Stimuleaza secretia pancreatica
E. Inhiba motilitatea intestinala

14.Care din urmatoarele structuri nu apartine colonului ascendent:


A. Haustrele
. B. Apendicii epiploici
C. Cecul
D. Teniile
E. Benzi musculare
15.Care afirmatie nu este adevarata referitor la glucoza:
A. Este un produs final al digestiei glucidelor
B. Absorbtia ei intestinala depinde de Na
C. Se reabsoarbe renal in tubii colectori
D. Rezulta intestinal in urma actiunii lactazei
E. Este un monozaharid

l6.Celulele G elibereaza:
A. Glucagon
B. Glicerol
C. Glicogen
D. Gastina
E. Nici unul de mai sus

I T.Receptorii reflexului miotatic sunt:


A. Terminatiile nervoase libere
B. Corpusculii Ruffini
C. Dendritele neuronilor din ganglionul spinal
D. Fusurile neuromusculare
E. Nici unul de mai sus

18.Care afirmatie referitoare la reflexul de mictiune este adevarata:


A. Este controlat de maduva spinarii
B. In declansarea sa nu sunt implicati centrii nervosi superiori
C. Este un reflex umoral
D. Este declansat de cresterea tensiunii inhaparietale de la nivelul vezicliurinare
E. Nici unul de mai sus
lg.Absorbtia intestinala a carui produs nu este influentata de sodiu:
A. Galactoza
B. Clorul '
C. Vitamina D
D. Glucoza
E. Vitaminele hidrosolubile

:'.

'::

i:' 169
t::
g
gt:

F:l
*ri;
F,
20.Tunica mijlocie a globului ocular este :

A. Corneea
B. Sclerotica
C. Coroida
D. Sarcolema
E. Retina

2l.Hipersecretia STH inainte de pubertate determina :

A. Acromegalie
B. Nanism hipofizar
C. Gigantism
D. Boala Basedow
E. Mixedem
22.Carc dintre unnatorii honnoni sunt neurohrpofrzarl?:
A. ACTH
B. LH
C. MSH
D. STH
E. ADH
23.Cameraposterioara a globuiui ocular :
A. Contine umoarea apoasa
B. Contine corpul vitros
C. Este delimitata anterior de cornee
D. Este delimitata posterior de iris
E. Este delimitata posterior de retina
24.Punctul proximum se afla la o distanta de :

A.5m.
B. 6m.
C. 25 m.
D. 25 cm.
E. 5 cm.

25.Limita anterioara a coroidei este reprezentata de :


A. Iris
B. Corpul ciliar
C. Ora serrata
D. Ligamentul suspensor al cristalinului
E. Procesele ciliare

26.Care hormon determina hipoglicemie ?:


A. Gucagonul
B. Isulina
C. Parathormonul
D. Estogenii
E. Mneralocorticoizii

t70
care dintre urmatoarele procese
se sintetizeaz a glucozadin aminoa cizi
il;i;l sau acizi
A. Glicoliza
B. Lipoliza
C. Glicogenoljza
D. Gluconeogeneza
E. Glicogenogeneza.
28.Funcfia ovarian* este controlati
de:
A. numai LH
B. numai FSH
C. FSH 9i LH
D. ACTH
E. prolactind
29'cate calorii rezurtaprin oxidarea
a 1 gram de trigliceride ?:
A. 3,9
B. 4,1
c. 5,7
D. 9,3
E. 10,1

30.Care dintre urmatoarele celule


sint polinucleate
r ---^-$v'vslv:r
?:
A. Hematiaadulta
B.Fibra musculara striata
C, Hepatocitul
D, Adipocitul
E. Spermatozoizii
31'Care din urmatoarere grande
contin epiteliu secretor de tip
A. Sudoripare mixt:
B. pancreasul
C. Salivare
D. Epifiza
E. Timusul
32.Tesut conjunctiv fibros se
intilneste in :
A. Tendoane
B. Hipoderm
C. Epiglota '
D. Splina
E. Pavilionul urechii

171
cu exceptia :
contine urmatoarele'
33.Corticala ovarului
A. Foliculi maturi
B. Celule LeYdig i
C. Foliculi Primordiali
D. Foliculi Primari
E. Fibre nervoase

34.FSH conffoleazd:
A. Omlalia
B' Secrelia de Progesteron
C. Secrefia lactatd :

D' Maturarea foliculilor ovanenl uterului gravid


E. Contraclia *"tt"i"*tfi netede
a

generala :
35. Cat dareazadiastola
A. 0,1 sec
B. 0,3 sec
C. 0,4 sec
D. 0,5 sec
E' 0,7 sec
COMPLEMENT COMPUS
:

36'Despresubstantacenusiemedularasuntadevarateurmatorele,cuexceptia:
se gasesc neuroni somatosenzitivi
f . in coarnele dorsale
ependimar
2. comisura;;; "o"tL" canalulneuroni cu rol' motor
3 ' in coamele
anterioare segasesc
vegetativi preganglionari
4. in coarnele laterale se gasesc ".ut""i
3?.StimulareafibrelorvegetativeparasimpaticealenervuluiXpoatedetermina:
1. scaderea debituluiurinar- - lacrimale
2. rti'otu"lt"tretiei glandelor
3. dilatatia arborelui bronsrc gastrice
-

4. stimularea secretiei glandelor


38.Deutoneuroniisegmentuluideconducereaanalizatoruluicutanatsepotgasila
nivelui:
1. mezencefalului
2. bulbului
3. Puntii spinarii
4. coarnelor posterioare ale maduvei
39.Nerwrl trigemen asigura:
I' sensibilitatea gustativa
t. secretia glandelor sublinguale
3. secretia glandelor lacrtmale

r72
4. seretia glandelor parotide
40.Ce muschi inerveaza nervul trohlear:
1. drepfsuperior
2. drept inferior
3. drept intern
4. drept extern

4l,Care nervi cranieni au nucleii motori localizati doar la nivelul bulbului:


1.IX
2, XI
3,X
4.V
4Z.Caracteristicile axonului sunt:
1. este o prelungire unica
2. contine neurofibrile 4
3. prezrntabutoni terminali
4. contine corpusculi Nissl
43.Capaeitatea pulmonar1 totald se calculeazl cu formula:
t. CpT = CV + VIR
2. CPT = VIR+VC+VER
3. CPT: CV + VC
4. CPT: CV + VR

44.Osificarea desmala este caracteristica :

1. mandibulei
2. femurului
3. claviculei (partial)
4. oaselor carpiene
45.Care dintre urmatorii muschi se gasesc in planul profund al lojei posterioare a gambei
1. solear
2. peronier lung
3. triceps sural
4. flexori ai degetelor
46.Despre aglutinine sunt adevarate urmatoarele
1. sunt anticorpi
2. cele mai importante sunt 0, A, B
3. se gasesc in ptasma
4.
se gasesc la85Yo din populatie

47 .Din trunchiul celiac pornesc urmatoarele artere :

I. gastrica stanga
2. mezenterica superioara

173
3. splenica
4. toracica interna
sunt pereche urmatoareie :
4g.Dintre oasele neurocraniului
1. Palatin
2. zigomatic
3. lacrimal
4. parietal
4g.Laatriul stang este adus sange:
1. Prin arterele Pulmonare
2. Prin venele Pulmonare
-incarcat
3. cu dioxid de carbon
4. incarcat cu oxigen
de arterele :
50.Colonul transcvers este vasculanzat
1. sPlenica
2. mezenterica superloara
3. trunchiul celiac
4. mezenterica inferioara
51.Ce contine saliva ?:
l. electroliti, lizozim
2. mucina
3. aPa si reziduu uscat
4. mucus

52 . a amllaza p ancreatic a hidr obzeaza :

1. amidon
2. glicerol
3. glicogen
4. galactoza

urmatoarele vitamine:
53.In alcatuirea miceliilor inffa
1.A
2.c
3.D
4.B
ale undelor sonore
54.Care sunt proprietatile fundamentaie
f.
intensitatea
7. timbrul
3. inaltimea
4. rezonanta

t74
55.Care sunt receptorii pentru cald/rece din piele:
1. corpusculii Ruffini
2. corpusculii Vater - Pacini
3. corpusculii Krause
4. celulele bipolare
56.Organul Corti este situat pe membrana:
1. tectoria
2. vestibulard
3. reticulard 4.

4. bazala
5T.Urmatorii hormoni au rol hiperglicemiant:
1. tiroxina
2. adrenalina
3. glucagonul
4. aldosteronul
5 8.Hormoni gonadotropi sint:
1. LTH
2. LH
3. MSH
4, FSH

59.Ce afirmatii se refera lalizozomi2


L aurol in fagocitoza
2. contin enzime hidrolitice
3. au forma sferica
4. sint numerosi in macrofage
60.La nivelul caror structuri intilnim epiteliu pavimentos pluristratificat ?:
1. trahee
2. mucoasa bucala
3. trompe uterine
4. epiderm
:
I
l:
ia
:t.
t
h,
F
r:
t
F
F.
s'
Fi.
F]
tr-:
&
e:
g.a
tr
S.
tr
g,
F-
&
F 175
ffi-
&
*-
Fi
RASPUNSURT

COMPLEMENT SIMPLU
:

31. B P' l1
1.E P. 103, 104 32. AP. 11
2,D P.22 33.BP.116
3.8P.78 34.D P.120
4.D P.2t 35. C P.92
5.E P'21
COMPLE,MENT COMPUS
:
6.8P.80
7.8P.21,23
8. D P. 103 36. EP.19
9. B P. 104 37. D P. 35
10. EP. 104 38. C P. 20,21
11. B P.80 39.8P.21
12.P P.20 40.E P-21
13. B P. 77 41. B P' 27,28
14. CP.74 42. A'P' 14
15. C P. 80, 104 $.CP'99
l6.D P.77 44.8P.63
11.D P.24 45. D P. 70
18. AP. 105 46. B P. 85
19. C P. 80, 81 47. B P. 88
20. C P.44 48. D P' 64
21. C P' 55 49. C P. 87
22.F.P.55 50' C P. 88
B. AP' 44 51' AP' 75
24'D P' 46 52.8P.78
25. CP' 44 53. B P. 81
26.8P.59 54. A P. 51
21 'D P. t09 55. B P. 39
28.CP.120 56. E P' 49
29.D P' 110 57. A P. 5?, 58, 60
30.8P'7 58. C P' 55
59.8P'7
60' C P' 11

176
TEST 4

1. Aparatul Golgi are rol :


a. in digestia iustantelor si particulelor ce patrund in celula
b. in excretia substantelor digerate
c. in sinteza proteica, fiind sediul acesteia
d. in excretia uno; substante celulare
e. in sinteza ATP-ului
2. Membrana eritrocitului , contine specific :
a. fosfolipide
b. glicoproteine
c. glucide
d. aglutinogene
e. aglutinine
? Raspunsil imun specific are urmatoarele caracteristici , cu exceptia :
;. diferentierea structurilor proprii de cele ale organismului
b. este inascut
c. este specific
d. are memorie imunologica
e. e mediat de limfocite B si T
4. In fiecare minut se filtreaza la nivelul capilarelor arteriale :
a. 10 ml de aPa
b. 14 ml de aPa
c. 18 ml de apa
d. 16 ml de aPa
e. 17 ml de aPa
5, Factorii care influlnteazaratadifuziunii gaxelor prin membrana alveolo-capilara
sunt urmatorii, cu excePtia:
a. presunea partiala a gazului in alveola
b. dimensiunile caPilarelor
i
c. coeficientul de difuzie al gazului
I
d. dimensiunile membranei respiratorii
F. e. presiunea partiala a gazului in capilare
b
6. Rolurile rinichiului sunt urmatoarele , cu exceptia :
a
F a. formarea si eliberarea reninei
g

b. formarea si eliberarea eritropoetinei
g
€.
g c. excretia produsilor toxici
g d. glicogenoliza
€' e. activarea vitaminei D3

G 7. Egalarea presiunilor partiale , alveolara si sanguina ale oxigenului se face in :

€ a. 0,12 sec
b. 0,20 sec
€ c. 0,27 sec

E
re t77
E
re
re
re
d. 0,25 sec
e. 0,23 sec
8. Epiteliu de tranzitie il gasim la nivelul :

a. Intestinului subtire
b. Traheei
c. Yezica urinara
d. Canalele glandelor exocrine
e. Mucoasabronhiolelor
9. Jonctiunea neuro-musculara , cuprinde urmatoarele , cu exceptia:
a. ramificatii nervoase ;?
t:

b. placa motorie g

c. vezicule sinaptice '


?
d. corpul neuronal !
t
e. axonul neuronului motor ;

10. Secretia biliara:


a. este necesara pentru digestia si absorbtia lipidelor
b. este produsa in cantitate de 1200-1500 ml
c. este evacuata prin contractia shncterului Oddi
d. este secretata discontinuu
e. se varsa injejun
1 1. Hipodermul contine :

a. tesut conjunctiv elastic


b. tesut conjunctiv fibros
c. tesut conjunctiv lax
d. tesut conjunctiv reticulat
e. cartilaj elastic
12. Despre efectele stimularii sistemului nervos simpatico asupra glandelor sunt
adevarate urmatoarele cu exceptia :
a. scade secretia lacrimala
b. scade secretia gastrica
c. scade secretia intestinala
d. creste secretia sudoripara
e. scade secretia salivara
13. Semnificatia ganglionului nervos ete urmatoarea:
a. asociere de fibre nervoase si celule inconjurate de tesut conjunctiv
b. structura implicata in productia de limfocite
c. grup de fibre nervoase care leaga parti ale SNC-ului
d. neuron multipolar localizat in afara SNC-ului
e. grup de corpi neuronali localizat in afara SNC-ului
14. Parasirrpaticul cranian foloseste calea urmatorilor nervi cranieni , cu exceptia :

a. nerr.ul III
b. nen'ul V
c. nervul VII
d. nen'ul IX
e. nervul X

178
15' Fata anterioara a trunchiului cerebral cuprinde
urmatoarele structuri , mai putin:
a. mezencefal
b. punte
c. bulb
d. pedunculi cerebelosi superiori
e. piramide bulbare
16. Dieta proteica zilica pentu un adult este de :
a. 0,6-0,8 grlkg corp
b. 0,5-0,7 grlkg corp
c. 50-60% din dieta
d. 25-160 de gr/zi
e. 250-800 de gr/zi
17.In urina finala nu se slimina in24 de ore
a. 3,3 gr de Na
b, 1,2 gr de Ca
c. 0,3 gr HCO3
d. 25 gr de uree
e. 1-2 gt creatinina
l8 . Necesarul zilnic de tiamina este de :
a. 1,5 mg
b. 1,8 mg
c. 1,6 mg
d. 5mg
e. l8 mg
19 ' Cenhii nervosi de relglare a aportului alimentar
se gasesc in urmatoarele regiuni cu
exceptia:
,
a. hipotalamusul lateral
b. hipotalamusul ventro-medial
, c. amigdala
i d. arii din sistemul limbic
i e. partea superioara a tnrnchiului
cerebral
20. Compozitia aproximativa a dietei se prezinta astfel
$ :

L I..
35% glucide, 50% lipide , ts,ioproteine
$ b 50% glucide, 35%o lpid,e,l5% proteine

6 :.
15% glucide, 50% lipide si 35% proteine
d. 15% glucide, 35% lipide, 50% proteine
A
_.
$ 21. . _e. ,35o/o glucide, 15% lipide, 50% proteine
ATP-ul provine din urmatoarele , mai
& iutin :
ffi: a. glucoza
F b. acetil CoA s

A c. aminoacizi dezaminati
g d. fosfocreatina
A e. alte substante
Hormonii anabolizanti proteici sunt urmatorii cu exceptia
ffi'22. :

ffi a. STH-ul
H b. Testosteron

ffi
K
F r7e
ffi
&
ffi
c. Estrogeni
d. Cortizol
e. Insulina
23. Urmatorii parametrii sunt corecti , cu exceptia:
a. proteinograma: albumine 3,5-5 grldL' globuline 2,5-3,5gldL
b. hemoglobina la femei : 13,8-17 ,2gldL
c. glicemia 65-110 mg/dl
d. PH-ul sangvin 7,38 -7,42
e. Na plasmatic : 135-146 mmoVl
24. Nanismul hipofizar se caracterizeazaprtn:
a. hiposecretie de STH
b. hiposecretie de TSH
c. hiposecretie de T3 , T4
d. hipersecretie de STH
e. hiposecretie de STH la adult
25. Baala Simmonds rePrezinta :
a. secretie inadecvata de ACTH
b. scaderea secretiei de T3, T4
c. cresterea secretiei de ACTH
d. scaderea secretiei de STH la adult
e. scaderea secretiei de STH la copil
26. Retina este sensibila la radatii elactromagnetice cu lungimi de unda cuprinse intre
:

a. 318-650 nm
b. 390-770 nm
c. 312-700 nm
d. 315-770 nm
e. 381-760 nm
27 . Efectele stimularii sistemului nervos simpatic pe organele interne sunt urmatoarele ,
mai Putin :
a. creste glicogenolizahePatica
b, inhiba secretia exocrine pancreatica
c. stimuleaza secretia glandelor mucoase pulmonare
d. contracta sfincterele tractului gastro-intestinal
e. reduce debitul urinar si secretia de renina
28. Scheletul este format din urmatoarele cu exceptia
a. oase lungi
b. oase late
c. oase scurte
d. sesamoide
e. cartilaj hialin
29 . Epiteliu este format din :
a. epiteliu pluristratificat necherattnrzat
b. epiteliu pluristratificat cubic
c. epiteliu pluristratificat cilindric
d. epiteliu pluristratificat cheratinizat
e. epiteliu de tranzitie cornos

180
30 . Receptori pentru durere, sunt :
a. terminatii nervoase libere
b. corpusculi Ruffini
c. corpusculi Krausse
d. corpusculi Meissner
" e. discuri Merkel
31. Acuitate tactila are o valoare ce variaza intre:
a. 2-35 mm
b. 1-50 mm
c. 2-50 mm
d. l-65 mm
e. 2-40 mm
32 . Fusurile neuromusculare preztntaurmatoarele caracteristice , cu exceptia:
a. au inervatie senzoriala si motorie
b. sunt fromate din 5-10 fibre intrafusale
c. sunt diseminate printe fibrele musclare striate
d. inervatia motorie este asigurata de axonii neuronilor Gamma din cornul
anterior al maduvei
e. sunt continute intr-o capsula conjunctiva
33' Mediile refringente ale analizatorului optic sunt reprezentate de ugmatoarele cu
,
exceptia :
a. cornea transparenta
b. umoarea apoasa
c. cristalin
d. iris
e. corp vitros
34. Testiculul are urmatoarele caracteristici :
a. greutate de 25 g si 250-300 de lobuli
b. greutate de20 gsi 200-350lobuli
: c. greutate de 30g si 200-500 lobuli
I d. greutate de 35 g si 250-300 lobuli
i e. greutate de 15 g si 250-300 lobuli
$, lS. Ovarul are urmatoarele caracteristici cu exceptia :
I a. prezinta activikte dubla
g b. este format din 300-400 foliculi.
F c. secreta estrogeni si progesterone
g d. reglarea secretiei ovariene se face prin feed-back pozitiv hipotalamo-hipofizar
* secretia este stimulata de FSH si LH
&
€ cortapr.EMENT coMpus
&
ffi
E 36. Articulatia genunchiului este alcatuita din :

6 l. membrane sinoviale
g 2. cavitate articulara
€ 3. rotula
& 4. menisc
F 181


F
37).Membrana celulara contine :

.fosfoliPide
1...

2 proteine si glucide
3 colesterol
4. glicolipide
.38) plasma sanguina contine:
1. apa 90o/o
2. substante organice lo/o
3. rezidiu uscat 10 o%
4. substante anorganice 3 o/o
3 9). Ganglionu I limfatic pr ezinta urmatoare Ie,

cu exceptia
1. vase aferente
Z. corticala
3. medulara
4. capsula elastica
40). Zgomolul cardiac II se caracterizeazaprin:
1. e produs de inchiderea valvelor atrioventriculare
2. e produs la inceputul diastolei
3. e produs la inceputul sistolei
4. e produs de inchiderea valvelor semilunare
41) Membrana alveolo-capilara e alcatuita din :
1. endoteliu capilar
2. epiteliu cilindric ciliat al alveolelor
3. surfactant
4. tesut conjunctiv fibros
42) Despre circuatia arteriala a singelui , sunt adevarate unnatoarele :
l. in aorta viteza de circulatie a singelui este de 500 mm/sec
2. se apreciaza masurind presiunea arteriala
3. in capilare viteza de curgere a singelui este de 0,5 mm/sec
4. depinde de debitul cordului
43.) Rolul lipidelor in organism este :
L energetic
2. functional
3. plastic
4. intra in alcatuirea membranelor celulare
44) Circuitul enterohepatic cuprinde:
f . intestinal subtire
2. vena porta
3. frcat
4. stomac
45 ) Despre compozitia secretiei pancreatice putem spune ca :
1. electrolitii , Na + si K+ se gasesc in cantitate mai mare decit in plasma
2. contine amllaze,ltpaze si protease
3. HCO3 e in aceiasi concentratie cu a plasmei
4. e asigurata de celulele ductale in cantitate de 1200- 1500 ml

r82
46. Functiile neurocortexului sunt :
1. sensitive
2. asociative
3. motorii
4. nervoase superioare
47). Sucul pancreatic actioneazaasupra :
Lproteinelor
2. amidonului
3. lipidelor
4.cazeinogenului
48 ) Despre absorbtia vitaminelor putem spune ca :
1. vitaminele liposolubile se absorb in intestinul distal
2. vitaminele liposolubile se absorb in intestinul proximal
3' vitaminele hidrosolubile se absorb prin transport facilitat sau prin hansport
activ, distal in intestinul subtire
4' vitaminele hidrosolubile se absorb prin hansport facilitat , proximal in
intestinul subtire
49) Absorbtia glucidelor se face :
1. glucoxa si galactoza prin transport facilitat
2. fructoza prin difuzie facilitata
3. monozaharidele prin membrana apicala, prin difuzie facilitata
4. glucoza si galactoza prin transport activ
50) Efectele adrenalinei sunt urmatoarele cu exceptia:
1. tahicardie
2. relaxarea musculaturii netede digestive
3. dilatatie pupilara
4. glicogenogeneza
51. Despre vitamina Bl sunt adevarate afirmatiile :
1. provine din drojdia de bere
2. are rol in metabolismul glucidelor
3. in avitaminoze apat tulburari de tip polinewitic
4. necesarul zilnic este de 1,3 mg
Prin dezaminarea unui acid reniltaun cetoacird care participa :
L in reactiile ciclului Krebs
2. in reactiile de gluconeogeneza
3. in reactiile de lipogeneza
4. in aminogeneza
. Rolrile proteinelor sunt :
1. plastic
2. functionat
3. energetic
4. de support
ismul intermediar glucidic include:
1. glicogenogeneza
2. glicoliza

183
3. gluconeogeneza
4. gliconeogeneza
55. Despre ovar sunt adevarate urmatoarele :

1. cintareste 5-9gr
2.parenchimulglandularcontinecorticalasimedulara
3. in zona medulara se gasesc foliculii ovarieni
4. secreta hormoni estrogeni si progesterone
56. Despre prolactina sunt false urmatoarele :
1. secretia creste brusc
2. suPtul stimuleaza secretia
3. este un stimulator al activitatii gonadotrope
4. e caPabila sa Previna ovulatia
57. Rolurile aparatului ocomotor sunt urmatoarele :
1. de Pirghii
2. antitoxic
3. sediul princpal al organelor hematopoetice
4. in Protectia organelor vitale
58. Despre ADH sunt adevarate urmatoarele cu exceptia:
1. creste absorbtia facultativa de apa la nivelul tub contort distal si tub
colector
2. este secretat in hipotalamusul posterior
3. contribuie la mentinerea volemiei
4. creste secretia tuturor glandelor exocrine
59. Tractui oPtic :

1. ajunge la metatalamus,la corpul geniculat intern


Z. la nivelul metataiamusului , face sinapsa cu cel de-al 3-lea neuron
3. este format din axonii neuronilor multipolari proveniti din cimpul
suPerior al retinei
4. esie format si din axonii neuronilor din cimpul extern al retinei
60. Analizatorul gustativ cuprinde urmatoarele structuri :
1. celule recePtoare gustative
2. fibre nervoase senzoriale
3. aria gustative , situata in partea inferioara a girului postcenffal
4. chemoreceptori care sunt celule bipolare

184
RASPUNSURI

1. D pagT 37. Epag6


2. D pag 85 38. B pag 85
3. B pag 84 39. D pag 89
4. D pag 89 40. C pag92
5. B pag 100
41. B pag 100
6. D pag 103 42.E pag93
7. D pag 100 43. Epag 110
8. C pag 11 44 apag79
9.D pag7l 45 cpag78
10. A pag 78 46 . Apag 31
ll. C pag 38 47 a pag80
12. C pag35 48. B pag 81
13.E pag32 49.c pag 80
14. B pag 33 50. D pag 57
15.D pag26 51. Apag 115
16. B pag 8l 52. A pag 111
17. B pag 105 53. Apag 111
18. A. Pag 1 15 54. Pag 108
19. E. Pag 114 55.Cpag116
20. B. Pag 113 56.Bpag55
2LD.pagll2 57 .Epag66
22.D. Pag 111 58.Cpag55
23.8 pagl25 59. C pag47
24. A. Pag 61 60. A pag43
25.D. Pag 61
26.8.pa946
27. C. Pag 35
28.8. Pag 63
29.D. Pag 38
30. A. Pag 39
31. C. Pag 39
32. A.Pag4l
33, D. Pag 45
34. A.pag 118
:
i 35. D.pag 120
t
1l
a
36 . E pag67
i:.

i
l:
!,
a
*'
s.
#, 18s
*!

s-
s,
&.
K
*i
&:'
TEST 5

COMPLEMENT SIMPLU :

1.Care artere se desprind din artera poplitee :

A. Tibiala anterioara si arterele plantare


B. Femurala
C. Tibila anterioara si posterioara
D. Digitale plantare
E. Digitale dorsale

2.Glucocorticotzir au urmatoare roluri in metabolismul intermediar :

A. Scad liPoliza
B. Hipoglicemie
C. Cresc anabolismul proteic in ficat
D. Cresc anabolismul proteic in muschii scheletici
E. Cresc concentrati a de acizi grasi liberi in plasma
3.Despre COz la nivel alveolar srnt adevarate :
e. Are o presiune de 40 mm. Hg. in capilarul pulmonar
B. Difuzeaza dinsPre alveole
C. Difuzeaza de 25 de ori mai repede decit Oz
D. Egalare presiunilor partiale alveolara si sangvina se face in 0,25 sec
E. Toate afirmatiile sint false

4.Secretia de H" la nivel renal are urmatoarele caracteristici, cu exceptia :

A. Se reahzeazaactiv
B. Se face in principal in tubul contorl distal
C. Se poate face si in resful nefronului
D. Prin aceasta rinichiul are rol in echilibrul acido-bazic
E. Se poate face la schimb cu sodiu
5.Despre endometru nu sint adevarate :
A. Captuseste cavitatea uterina
B, Este stratul functional al uterului
C. Este o tunica seroasa
D. Prezinta modificari structurale cind se elirnina
E. Se reface
6.D iastola ventricular a dur eaza:
A. 0,3 s
B. 0,4 s
c, 0,5 s
D. 0,1 s
E. 0,7 s

186
T.Nervii intercostali reprezinta:
A. ramuri comunicante cenusii ale nervilor spinali
B. radacinile ventrale ale nervilor spinali
C. ramuri ventrale ale nervilor spinali lombari
D. ramuri dorsale ale nervilor spinali
E. nici un raspuns
8.Una dintre urmatoarele afrmatii despre trompa uterina este adevarata:
A. are o lungime de 3-5 cm
B. acopera fatalaterala a ovarului
C. preztnta un ostiu uterin prin care comunica cu cavitatea abdominala
D. vascularizatia sa arteriala provine din arterele rusinoase
E. o parte din sangele venos al trompei uterine ajunge in vena cava inferioara.
9.Diabetul bronzat apare in urrna:
A. hipertiroidismului
B. hipersecretiei de ADH
C. hipersecretiei de corticotropina
D. hipersecretiei de glucagon
E. hiposecretiei de insulina
l0.Care dintre urmatoarele organe nu sunt vascularizate din artera iliaca interna:
A. vezica urinara
B. prostata
C. uterul
D. partea superioara a rectului
E. vaginul
I L Ce fel de tesut se intilneste in tunica medie a arterelor:
A. Pavimentos simplu
B. Cubic simplu
C. Lax
D. Reticulat
i E. Elastic
:.
.a:

i' l2.Despre substanta reticulata sint adevarate urmatoarele, cu exceptia :

I A. Are neuronii dispusi in retea


F B. Ae gaseste intre coamele posterioare si cele laterale
C. Este mai bine individualizata in regiunea cervicala
g D. Se gaseste in jurul canalului ependimar doar in regiunea cervicala
$ e. htra in alcatuilea substantei cenusii
F
F
g
@
F

6
e
tr
ffi
ffi
f
&

187

ffi

13.Cind ochiul priveste la o distanta mai mare de sase metri, au loc urmatoarele, cu
exceptia :
A. Cristalinul este comprimat
B. Muschiul ciliar este relaxat
C. Cristaloida este pusa in tensiune
D. Raza de curbura a cristalinului creste
E. Puterea de convergenta a cristalinului creste la20 de dioptrii
l4.Amhartrozele :
A. Sint articulatii mobile
B. Prezinta o membrana sinoviala
C. Presupun existenta unor suprafete articulare plane sau usor concave
D. Sint sincondroze osificate cu virsta
E. Se impart in diartroze si artrodii

15.Cine inhiba secretia gastrica de acid clorhidric:


A. Enterokinaza
B. Somatostatina
C. Somatomediana
D. Colecistokinina
E. Nici una de mai sus
l6.Epiteliul mucoasei vaginale este de tip:
A. pavimentos unistratificat
B. pseudostratif,rcat
C. cilindric ciliat unistratificat
D. pavimentos stratificat
E. nici un raspuns.
17 .Care este actiunea enterokinazei:
A. transforma pepsinogenul in pepsina
B. inactiveaza pepsina
C. transforma chimotripsinogenul in chimotripsina
D. transforma tripsinogenul in tripsina
E. inactiv eaza tripsina

18.Care dintre urmatorii muschi fac flexia degetelor membrului inferior:


A. m. biceps femural
B. m.gastrocnemian
C. m.adductor lung
D. m.tibial posterior
E. m.semitendinos.
19.Cati dinti incisivi are un adult:
4.2
8.6
c.4
D.8
E. 10

188
20.Presiunea partiala aCOz din aerul alveolar:
A. este de 60 mmHg
B. este mai mare decat cea a oxigenului din sange
C. este egala cu cea a oxigenului din capilarele pulmonare
D. este de 25 de ori mai mare decat cea a oxigenului din aerul alveolar
E. este de 46 mm Hg

2I .Hip ofrza este legati de b aza hipotal amusului prin :


A. Duramater;
B. Piciorul hipofizei;
C. Tija pituitara;
D. Lobul intermediar;
E. Tractul epitalamo-hipofizar.
22.STH are urmStoarele acfiuni, CU EXCEpJIA:
A. Stimuleazd cresterea organismului;
B. Stimuleaza condrog eneza metafrzara;
C. Stimuleaza eliminarile de Ca, K, p;
D. Stimule aza dem oltarea musculara;
E. Stimuleazd denroltarea osoasa.
23.Tirotropina:
A. Inhibd secrefia tiroidiand;
B. Stimule azA, secr e[ia tiroidiana;
C. Inhibd cregterea glandei tiroide;
D. Nu are nici una din funcliile de mai sus;
E. Stimuleazd dezvoltareagonadelor.
24.FSH controleazd:
A. Ovulafia;
B. Secrelia de estrogeni;
C. Secrefia lactat6;
D. Involutia foliculului de Graaf;
E. Contracfia musculaturii netede a uterului.

25.Nervul cohlear confine:


A. Axoni ai neuronilor din ganglionul Scarpa;
B. Dendrite ale neuronilor din ganglionul spinal;
c. Fibre nervoase ce se termin[ in nucleii cohleari din mezencefal;
D. Fibre ce se tetrmini in corpul geniculat medial din metatalamus;
E. Dendrite ale neuronilor ganglionului Scarpa.
26 .Calea olfactiv6 are :

A. Al doilea neuron in una din formaliunile trunchiului cerebrar;


B. Receptorii situa{i in regiunea postero-superioara a foselor nazale:

189
C. Aria de proieclie corticald principaiS in hipotalamus;
D. Stalie sinapticd in talanrus;
E, Proieclie pe lobul parietal.
27 .Miopia se caracteri zeazd prin:
A. Axul anteroposterior al globului ocular scurt fa!6 de capacitatea de refraclie a
cristalinului;
B. Axul anteroposterior al globului ocular lung fald de capacitatea de refraclie a
cristalinului;
C. Existenta mai multor raze de curbura ale corneei
D. Imagine ce se formeazdin spatele retinei;
E. Posibilitate de corectare cu lentile biconvexe.
28.Deutoneuronul cdii olfactive se gdseqte in:
A. Bulbul rahidian;
B. Ganglionul situat pe traiectului nervului I;
C. Girusul hipocampic;
D. Bulbul olfactiv;
E. Butonul olfactiv.
2 9. Deutoneuronul cf, ii vestibulare este localizat in :
A. Ganglionul Scarpa;
B. Nucleii arhicerebelului;
C. Nucleii bulbari;
D. Ganglionul Corti;
E. Organul Corti.
3O.Neuronul al treilea al ciiiauditive este localizat in:
A. Coliculii cvadrigerneni inferiori ai mezencefalului;
B. Coliculii cvadrigemeni superiori din mezencefal;
C. Corpul geniculat lateral;
D. Epitatalamus;
E. Talamus.

3l.Melcul membranos este separat de rampa vestibularl prin:


A. O lamd sublire osoasi - lampa spiralS;
B. O membrand elasticd - membranabazilard
C. Membrana reticularl - produsd prin secrelia celulelor de susfinere;
D. O lam[ de lesut conjunctiv - membrana vestibulara Reissner;
E. O membrand sublire gi elasticd - membrana tectoria.

32.Oxigenul este consumat de celulele de la nivelul:


A. Reticulului endoplasmatic;
B. Ribozomilor;
C. Mitocondriilor;
D. Lizozomilor;
E. Nucleului.

190
33 .Lip aza pancreatice :
A. Scindeazd amidonul in maltoza;
B. Emulsioneazd lipidele;
c' Transformd lipidele emulsionat e, in acizigrapi gi
D. Hidrorizeaz'lipidere neemulsionate in griceror gi gliceror;
acizi graqi;
E. Nici o variantd corecti.

urmrtoarele skucturi cardiace posedd


iifffii:?::rff:,otot capacitatea de a genera
A. Endocardul;
B. Trabeculele cdmoase;
C. Mugchii papilari;
D. Fasciculul atrioventricular;
E, Sinusul coronarian.

3 5. Paras impaticur ac[ioneaza,lsupra ap aratului


cardiovas cular astfer
A. Prin fibrele post ganglionur. lungi; :

B. Reducdnd conducerea cardiaca;


C. Mdrind frecventa;
D. Mareste forta de contractie;
E. Nici un rlspuns corect

COMPLEMENT COMPUS :

36.Despre vena centolobulara sint


adevarate urmatoarele :
1. se gaseste la nivelul rinichiului
2. colecteaza singe provenit din ramuri
ale arterei hepatice
3. din ea se desprind capilare sinusoide
4. colecteaza singe provenit din ramuri
ale venei porte

37.Timpul plasmatic al hemostazei :


1 reprezinta coagularea singelui
2. in aceasta etapa se formeizafibrinogenul
3. este a doua etapa a hemostazei
4. incepe in momentullezariivasului
38.Ce muschi se gasesc in loja laterala
a gambei:
Lgastrocnemian
2. solear
3. flexori ai defetelor
4. extensori ai degetelor
39'cate fascicule ascendente medulare
nu au deutoneuronul in coarnele posterioare:
l. spinocerebelos ventral
2. piramidal direct

191
3. spinotalamic anterior
4. spinobulbar
40.Despre prostata sint adevarate urmatoarele:
l. este o glanda exocrina
Z. se gaseste in jurul uretrei
3. se afla sub vezica urinara
4. singele venos ajunge in vena iliaca intema
4l.Care dintre urmatoarele fascicule conduc sensibilitatea proprioceptiva de control a

rniscarii:
1. fasciculul spinotalamic anterior
2. fasciculul Goll
3. fasciculul spinotalamic lateral
4. fasciculul Flechsig
42.Reabsorbtia apei prin mecanism activ are loc in:
1. tubui contort proximal
2. tubui colector
3. tubul contort distal
4. ansa Henle

43.Care dintre urmatoarele volume si capacitati pulmonare au aceeasi valoare:


1. volumul rezidual, capacitatea inspiratorie, volumul inspirator de rezerva
2. volumul inspirator de rezewa, volumul expirator de tezerva, volumul rezidual
3. capacitatea vitala, capacitatea reziduala functionala
4. capacitatea inspiratorie, capacitate a reziduala functionala

44.Carc dintre urmatoarele elemente nu intra in alcatuirea vertebrei lombare:


1. apoftza spinoasa
2. apendicele xifoid
3. pediculul vertebral
4. manubriul vertebral

45.Valvele semilunare:
1. se gasesc la nivelul orificiilor atrioventriculare
2. inchiderea lor produce zgomotul sistolic
3. se deschid in diastola ventriculara
4. se gasesc la nivelul aortei
46.Care afinnatii referitoare la rotula sint adevarate :

l. are forma triunghiulara


2. arcbaza situata in sus
3. se gaseste in tendonul cvadricepsului
4. se articuleaza posterior cu epifiza proximala a femurului

t92
47 ' Care afirmatii referitoare rarizozomisint adevarate
:
L se gasesce in macrofage
2 sint raspinditi in intreaga hialoplasma
3. contin enzime hidrolitice
4. sint inconjurati de o zona de citoplasma viscoasa
48.Nennrl glosofaringian :
l. fibrele senzoriale inerveazagustativ treimea posterioara a limbii
fibrele parasimpatice au originea in nucleul .i"Uig""
?
3. are originea aparenta in santul rehoolivar
4' ineweazafrin fibre parasimpatice muschii faringerui
49.carc dintre urm[toarele structuri nu aparfine
analizatorului olfactiv:
L celulele mihale
2. axonii celulelor bipolare din mucoasa olfactivd
3. axonii neuronilor din bulbul olfactiv
4. lama ciuruitd a etmoidului
50.Adrenalina:
1. este scretati de corticosuprarenall
2. apa\ine glucocorticoizilor
3. determina hipoglicemie
4. este mediator parasimpatic

51.care dintre urmatoarere eremente figurate nu prezinta


nucreu:
1. neutrofile
2. plachete sangvine
3. monocite
4. hematiile adulte
52.Dintre afluentii venei cave inferioare nu fac parte:
l. venele bronsice
l
2. vena renala stanga
i'
:l
3. vena ovariana stanga
!:,
F 4. venele hepatice
ai
g:

$. 53.care dintre urmatoarele actiuni nu sunt produse


de adrenarina:
*1
p:l

F
l. bronhoconstrictie
#.
*,
2. constrictia pupilei
*:
a:
*:::l
3. glicogenoliza
€:
F 4. contractia sSncterelor digestive
K.
g--
g-
a 54. Spermat ogeneza are
*;i loc in:
F:
F 1. canalele eferente
F
e. 2. tubii seminiferi drepti
F+
g 3. canalele deferente
ff
ffi
4. tubii seminiferi contorti
@-
K

ffi 193
ffi,
ffi
re
ffi
55.Fibrele parasimpatice ale caror nervi ineweaza glande salivare:
l.x
2.V
3. VII
4. XII
56.Aria auditiv6 primari se aflE:
1. Pe marginile scizurii calcarine;
7. in lobul orbitar;
3. in girusul hipocampic;
4. in girusul temporal superior.
57.Din tunica externd a globului ocular fac parte:
1. Coroida;
2. Comeea;
3. Procesele ciliare:
4. Sclerotica.
58.Asupra metabolismului Na gi K acfioneazS:
1. Aldosteronul;
2. Insulina;
3. Mineralocorticoizii;
4. Calcitonina.

59.Glande mixte din organism (cu secrelie endo- qi exocrind):


1. Intervin in reglarea metabolismului glucidic, lipidic qi protidic;
2. Aparlin: aparatului respirator, cardiovascular, excretor;
3. Aparlin: aparatului digestiv, genital;
4. Sunt glandele salivare
60.Care din unndtorii hormoni au efect de crestere a metabolismului energetic?
1. Parathormonul;
2. Tiroxina;
3. lnsulina;
4. Adrenalina.

t94
RASPUNSURI

1. C 88 32.C7
2. 857 33. C 80
3. D 100 34.D 9t
4. B 104 35. B 3s
5. C tt7 36. C 78
6. C92 37. B 86
7.F.23 38. E 70
8. E 116 39,D 2I
9. C55 40.E118
'10.D88 41.D 2t
11. E 11
42. E 104
12,D L9 43. C 99
13. E 4s
44. C 64
14. c 67 45.D 90
15.B 77 46. A6s
16.D tr7 47. A7
t7. D 78 48. B 28
18. D 70
49.D 42
t9.D 74 50. E 57
20. c 100
51. C 94, g5
21. c 5s
52. B 88
22. C s4
53. A 35,37
23. B 55
54. D 118
24.8 5s
5s.B 27
25. A50, 51
56. D s0
26.8 42 57. C 44
27. A 46
58. B 56, 104
28.D 42 59. B 55,59,79, 111, 118
29. C 50,51
60. c 57,59
30. A 50
3l.D 49

195
TEST 6

COMPLEMENT SIMPLU

1. Apendicii ePiPloici:
A. s" gasesc pe suprafata mucoasei gastnce
B. sunt benzi musculare
C. sunt o portiune a intestinului gros
D. contin tesut adiPos
E. sunt localizati la nivelul mezenterului
2. Nu este o culoare fundamentala:
A. rosu
B. verde
C. albastru
D. alb
E. toate raspunsurile sunt corecte
3.Caredintreurmatoriimuschifacflexiadegetelormembruluiinferior:
F. m. bicePs femural
G. m.gastrocnetnian
H. m.adductor lung
I. m.tibial Posterior
J. m.semitendinos
trompa uterina este adevarata:
4. Una dintre urmatoarele afirmatii despre
F. are o lungime de 5-6 cm
G. acopera fatalaterala a ovarului
abdominala
H. prezinta un ostiu uterin prin care comunica cu cavitatea
vascularizatia sa arteriaia provine doar din
I. artetauterina
ce se deschide in cavitatea
extremitatea laterala a tubli prezinta un orificiu
J.
abdominala
constituie un sistem circulator
5. care dintre urmatoarele organite celulare
intracitoPlasmatic:
A. lizozornii
B. ergastoPlasma
C. reticulul endoPlasmic neted
D. centrozomul
E,. aParatul Golgi

6. Presiunea partiala a COz din aerul alveolar:


F. este de 60 mmHg
G. este mai mare decat cea a oxigenului din sange
H. este egala cu cea a oxigenului din capilarele pulmonare
I. este de 25 deori mai riare decat cea a oxigenului din aerul alveolar
J. este de 46 mm Hg
196
7. Sistola venhiculara dureaza:
A. '0,3
0,1 s
B. s
c. 0,9 s
D. 0,5 s
E. 0,4 s

8. Papilele renale vin in raport cu:


A. calicele mari
B. calicele rnici
C. bazinetul
D. ureterul
E. capsula Bowman

9, Secretia pancreatica nu contine:


A. lipaza
B, Na*
c. HCO3-
D. gelatinaza
E. inhibitorul tripsinei

10. Dintre afluentii venei cave inferioare nu face parte:


A. vena renala dreapta
B. vena ovariana dreapta
C. vena renala stanga
D. vena porta
E. vena iliaca comuna dreapta

11. Randimentul contracfiei musculare este de:


A. 30%
B. sa%
c. 60%
D. 70%
;:
t:
''9,
E. t00%
tf
*.

g,
12. La reflexul de acomodare nu participa:
F A. coliculii cvadrigemeni inferiori
F
B::
B. nucleul parasimpatic al nervului III
g C. muschii extrinseci ai globului ocular
c D. muschiul ciliar

€s,a
E. aria viz&ala secundara
e
6
g.
€. 13. Un adult are:
F
F A. 2 canini
K
€. B. 6 incisivi
@i
R

ffi
ffi
&
e'
& 197
G
ffi
ffi
re:

re
C. 6 molari
D 12 molari
E. 4 premolari

alcatuite din:
14. Aponev rozele sunt
elastic
A. tesut conlunctiv moaie
g. t"r* conjunctiv moaie reticulat
C. t*rrrt conjunctiv moale fibros
D. t"sut cartilaginos hialin
E tesut cartilaginos fibros
suprapunere' de catre:
de conjugare sunt delimitate' prin
15. Gaurile
A. arcurile vertebrale
B. orificiile vertebrale
C. aPofizele sPinoase
n. Pediculii vertebrali
E,. aPof,tzele transverse
nu presupune:
1 6. Hemost aza prrmata
A. aderarea trombocitelor
B. ugrtgutea trombocitelor
C.,r-asoconstrictie reflexa
D' vasodilatatie umorala trombocitelor
a
E,. metamo'fo'u t'u"oasa
produsa dt'-,
17. Boala Conn este
cortico^^-.
a. suprarenalei
A. insufi citniu-g'lotutu
B' hiPersecretia de tiroxina,.
C. hiPosecretia de hidrocorttzon
D. hiPosecretia de ACTH
E. hiPersecretia de aldosteron

18. Nu Produce tahicardie:


'
A' stimularea simPaticului
B. adrenalina
C' caldura
D. hiPerfunctia tiroidiana
E stimularea ParasimPaticului
n'facial:
regiuni nu este inervata de
19. Una dintre urmatoarele
A. temPorala
B. zigomatica
C. cervicala
D' oftalmica
E. mandibulara

198
20. M.dintat apartine:
A. mm.posteriori ai gambei
B. mm. anterolaterali ai abdomenului
C. mm. anteriori ai coapsei
D. mm. anteriori ai gambei
E. mm. anterolaterali ai tpracelui
21. Despre repolarizarea membranara este adevarata urmatoarea
afirmatie:
A' se datoreaza intrarii Na* in celula prin canale speciale
B. se datoreaza intarii K* in celule prin canale speciale
C. se datoreaza iesirii K+expulzat de pompa Na/K
D. se datoreaza iesirii K* dio celule prjn cinale speciale
E. se datoreaza iesirii Na* din celule
22' Care dinre zonele corticalei glandei suprarenale este cea mai
apropiata de medulara:
A. zonafasciculata
B. zona reticulata
C. zonacoloidala
D. zonaglomerulara
E. zona fubulara
23. Arterasubclavie stanga se desprinde din:
A. aorta ascendenta
B. artera carotida comuna stanga
C. trunchiul brahiocefalic stang
D. trunchiul brahiocefalic drept
E' crosa aortei
':
'.,
'a

24.Urechea umana percepe sunete cu frecventa cuprinsa intre:


: A. 2-200 Hz
; B. 20-200 Hz
v c. 20-200 dB
D. 2-2oo dB
s E, 20-20000H2
&
F 25 Sarcomerul este cuprins inhe:
A A. doua discuri clare
& B. doua membrane Z
e C. douabenzi H
K D. doua discuri intunecate
g E. doua filamente de actina

ffi 26. Orificiul interventricular se gaseste intre:
€ A. ventriculul IV si ventriculul III
ffi B. canalul ependimar si ventriculul III
ffi C. canalul ependimar si ventriculul IV

ffi
ffi
rc
E
re
ffi
ffi
D. ventriculul IV si ventriculii lateralt
E. ventriculul lll si ventriculii laterali

2T.Despreeritrocitesuntadevarateurmatoareleafirmatiicuexceptia:
A. sunt anucleate
B. au rol in transPortul CO2
acido-bazic
C. au rol in meniinerea echilibrului
D. au rol in mentinerea echilibrului hidro-electrolitic
E. toate rasPunsurile sunt false

28. Debitul limfatic mediu este de:


A. i5Oml/ora
B. 50m1/min
C. 1500m1/zi
D. 500m1/ora
E. 500m1/zi
alcatuit din:
29. Fornixul (trigonul cerebral) este
A. fibre de asociatie
B. fibre de Proiectie
C. fibre ale sistemului Piramidal
D. fibre comisurale r 1

E,.niciunadinceledemaisus,esteoformatiunedesubstantacenusle
este aproximativ de:
30. Acuitatea tactila la varful limbii
A. 20 rnm
B, 2mm
C. 4mm
D.5mm
E. 50mm

3 1. Manubriul aPartine:
A. claviculei
B. femurului
C. stemului
D. coxalului
E. vertebrei

32.Careesteprocentulnormaldeeozinofiledinformulaleucocitara?
A. 30%
B. l-3 %
C. sub 1%
D. 25%
oA
E. 0,5-2,5

200
33. care dinhe urmatorii receptori se gasesc la jonctiunea muschi-tendon:
A. corpusculii Vater-pacini
B. corpusculii Ruffini
C. fusurile neuromusculare
D. corpusculii neurotendinosi Golgi
E corpusculii Krause

34. Faza de latenta a secusei musculare dureaza:


A. 0,05 s
B. 0,08 s .-
c. 0,04s
D. 0,01s
E. 0,1 s
35. Din reteaua testiculara pleaca:
A. 10-15 tubi drepti
B. canalul epididimar
C. 10-15 canale eferente
D. canalul deferent
E. 250-300 tubi contort
COMPLEMENT GRUPAT

36. Vitaminele hidrosolubile se absorb prin:


l. transport facilitat
2. chilomicroni
3. transport activ Na-dependent
4. transport activ stimulat de vitamina D

37. Despre tractul olfactiv sunt false urmatoarele:


l" este format din axonii neuronilor bipolari din mucoasa olfactiva
2. face sinapsa cu celulele mihale
3. strabate lama ciuruita
4. se proiecteaza in girul hipocampic
38. Protoneuronul caii gustative se gaseste in:
1. ganglionul geniculat
2. ganglionul trigeminal
3. un ganglion de pe traiechrl nervului IX
4. ganglionul S;arna
39' Despre timpul faringian al deglutitiei sunt adevarate urmatoarele,
cu exceptia:
1. este voluntar
in cadrul sau, centrul deglutitiei inhiba centrul respirator mezencefalic
?
3. dureaza20-30s
4. unneaza dupa timpul bucal al deglutitiei

201
mecanism de aparare:
40. Transferul transplacentar de anticorpi este un
L
dobandita natural Pasiv
2. dobandita natural activ
3. specifica
4. nespecifica
41 . In ventriculul stang se varsa:
1. venele Pulmonare drePte
2. vena cava suPerioara
3. venele Pulmonare stangi
4. vena cava inferioara
42. Care dintre urmatoarele oase nu sunt pereche:
l. frontal
2. vomer
3. etmoid
4. maxilar
urmatoarele:
43. Despre reabsorbtia facultativa a apei sunt adevarate
1. are loc in tubii contorti distali
2. nu se Produce in liPsa ADH
3. are loc in tubii colectori
4. reprezinta absorbtia a25% din apa filtrata
44. Caredintre urmatoarele roluri nu sunt caracteristice masticatiei:
1. fragmentarea alirnentelor
Z. formarea bolului alimentar
3. cresterea suprafetei de contact cu enzimele digestive
4. mentinerea echilibrului hidro-electrolitic

45. Neuroni biPolari se gasesc in:


l.
retina
2. mucoasa olfactiva
3. ganglionul vestibular ScarPa
4. ganglionul sPinal Corti
46. Artera mezenterica inferioara v ascularrzeaza"
1. vezica urinara
2. colonul ascendent
3. partea dreapta a colonului transvers
4. sigmoidul
47. Fibrele motorii ale sistemului nervos vegetativ tnerveaza:
1. muschi netezi
Z. muschiul cardiac

202
3. glande
4. muschi scheletici
48. Valva tricuspida:
1. se gaseste inhe ventriculul stang si originea aortei ascendente
2. se inchide la sfarsitul sistolei ventriculare
'3. participa la producenia zgomotului II
4. se gaseste intre atriul drept si ventriculul drept

49. Din compozitia bilei nu fac parte:


1. bilirubina
2. acizii biliari sintetizati in vezica biliara
3. lecitina
4. fosfolipaza
50. Presiunea din capsula Bowman:
1. se opune filharii glomerulare
2. este mai mare decat presiunea din capilarele glomerulare
3. este de 18 mrn Hg
4. determina filtrarea glomerulara
51. Cine nu stimuleaza glicogenoliza:
L adrenalina
2. glucagonul
3. sistemul nervos simpatic
4. sistemul nervos parasimpatic
52. Despre secretia intema a ovarului nu sunt adevarate urmatoarele:
f. in perioada preovulatorie, celulele tecii externe secreta hormonii sexuali feminini
I
2. secretia eshogenilor este inhibata de LH
i 3. infaza a doua a ciclului, rolul secretor il are corpul alb
t
gi 4. estrogenii stimuleaza activitatea osteoblastica
F
53. Canalul toracic colecteaza limfa de la nivelul:
F
ffi- 1. ganglionilor laterocervicali stangi
ffi
ffi
2. ganglionilor axilari drepti
3. ganglionilor axilari stangi
ffi
ffi 4. glandei mamare drepte
H
g
54. Lordozele sunt:
ffi 1. concave la dreapta
ffi
ffi 2. toracale

ffi
ffi
3. concave la stanga
g.
G* 4. concave posterior
ffi
F
@-
re
re
@
ffi
G'l
G.
K.
rc
@]1

€ 203
ffi
re
EG
re
55. MSH este secretat de:
1. neuroiriPoltza
2. adenohiPofiza
3. lobul anterior hiPotalamic
4. lobul intermediar hiPofizar
56. AnticorPii:
1. sunt substante Proterce
2. sunt substante Polizaharidice
3. sunt gamma-globuline
4. declanseaza producerea de anttgene
nu sunt adevarate urmatoarele:
57. Despre vascularizatia splinei
descendente abdominale
artera splenica este ramura a aortei
L
2. sangele venos este colectat de vena splenica -
ven'a splenica este un afluent
al venei cave inferioare
, in vena porta
4 sangele din vena splenica ajunge

sunt adevarate unnatoarele:


58. Despre nefronii juxtamedulari
medularei renale
1. au giomeruriir-"*rir^t in stratul extern al
sunJ mai putin numerosi decat
cei corticali
2.
3. au ansa Henle scurta papiiei renare
4. au ansa Henle care poate ajunge pana la niverul
59. Nerwl vag nu contine:
preolivar
1. fibre cu originea aparenta in santul
Z. fibre care tnerveaza Plamantt
supenor
3. fibre cu originea reala in nucleul salivator
fibre care fac sinapsa in nucleul solitar
4
sunt diploide:
60. Care dintre urmatoarele celule
1. sPennatide
2. sPermatocit Primar
3. sPermatocit secundar
4. sPermatogonie

204
RASPUNSURI

COMPLEMENT SIMPLU 39. A (pag.76)


l. D (pag.74) 40. B (pag.84)
2. D @ag/7) 41. E (pag.87)
3. D (pag.70) 42. A (pag.6a)
4. E (pag.l 16) . 43. A (pag.l0a)
5. C @ag.7) a4. D (pag.75)
6. C (pag.100) 45. A (pag.13)
7. B @a9.92) 46.D (pag.88)
8. B (pag.i03) 47. A (pag.13)
9. D @a9.77,78) 48. D (pag.90,92)
10. D (pag.86,116) 49. C (pag.78)
11. A (pag.71) 50. B (pag.103,104)
12. A (pag.a6) 51. D (pag.35,57,60)
13. D (pag.7 4) 52. A (pag.120)
1a. C (pag.11) s3. B (pag.89)
15. D (pag.64) 54. D (pag.6s)
16. D (pag.86) 5s. C (pag.ss)
17. E (pag.s6) s6. B (pag.8a)
I 8. E (pag.35,57,58,91) s7. B (pag.89)
19. D @as.27) 58. C (pag.103)
20. E (pag.68,69) s9. B (pag.28)
21. D (pag.10) 60. C (pag.121)
22.8 (pag.s6)
23.8 (pag.87)
24. E fuag.sl)
2s. B (pag.70)
26. E (pag.31)
27.D (pas.84)
28. C (pag.89)
29. D (pag.31)
30. B (pag.39)
31. C fuag.65)
a, 32. B (pag.12s)
i 33.D (pag.41)
F 3a. D fuag.7l)
,t. C (pag.l18)
F.
*:
a

q.

*g COMPLEMENT GRUPAT
36. B (pae.81)
A zt. t 1pag.+21

g
38. B (pag.a3)

ffi
e
& 205
g-

e-
TEST 7

COMPLEMEI'{T SIMPLU:
l. Lizozomri
A. Contin enzime hidrolitice
B. Prezinta o membrana interna plicaturata
C. Realizeaza fosforilarea oxidativa
D. Sunt sediul sintezei Proteice
i. Au rol in excretia unor substante celulare

2. Stimularea parasimpatica are efevt asupra:


A. Fortei de contractie a inimii
B. Ficatului
C. SPlinei
D. Arborelui bronsic
E. MedulosuPrarenala
3.stimulareasimpaticuiuinudetenninascadereasecretieipentru:
A. Glandele lacrimale
B. Glandele salivare
C. Glandele gastrice
D. MedulosuPrarenala
E. Pancreas
adevarate cu
4.Urmatoareleafirmatiidesprepotentialulmembranarderepaussunt
excePtia:
A.Esteunpotentialmembranarconstant,inabsentaurruistirnul
B. O celula mentine relativ constanta concentratra Na
C. O celula mentine relativ constanta concentratia K* trecerea ionilor prin canalele
D. Se datoreai unor curenti electrici care apar la
membranare sPecifice
Are o valoare de - 65 mV pana ia - 85 mV
E.
5. Epiteliul pluristratificat se gaseste la nivelul:
A. EPiteliului traheal
B. Uroteliului
C. Mucoasei tubului digestiv
D. Mucoasei bronhiolelor
E. Tunicii interne a vaselor sangvine
reprezentat la nivelul:
6. Tesut conjunctiv elastic se nu este bine
A. Pavilionului urechii
B. EPiglotei
C. Ganglionilor limfatici
D. Tunicii medii a arterelor
E. Tunica medii a venelor

206
7. Axonul este o prlungire a neuronului ce prezinta:
A. Axoplasnra
B. Mitocondrii
C. Vezicule ale reticulului endoplasmic
D. Neurofibrile
E. Centrozomi
8. Neuroplasma contine urmatoarele, cu exceptia:
A. Butoni terminali
B. Organite celulare iomune
C. Incluziuni pigmentare
D. Organite specifice
E. Corpii tigroizi
9. urmatoarele afirmatii despre sinapse sunt corecte cu exceptia:
A. Exte o conexiune functionala intre neuron si o alta celula
B. Transmiterea la nivelul sinapsei se face in ambele sensuri
C. Sinapsa neuromusculara se numeste placa motorie
D. sinapsa neuromusculara se numeste jonctiune neuromusculara
E. sinapsa neuroneuronala este similara cu cea neuromusculara
10. Sinapsele chimice:
A. Se afla aproape in toate sinapsele din creer
B. Se aflalanivelul miocardului
C' Se reLizeaza intre doua celule alipite in zonele de rezistenta electrica minima
D. Se afla la nivelul muschiului neted
E. Realizeaza o conducere bidirectionala

L Calea sistemului piramidal contine:


A. Un neuron periferic, de comanda
B. Un neuron inferior, de executie, situat numai in maduva
C. Un neuron cortical, central, de executie
D. Un neuron inferior care poate fi situat in nuclei motori ai nervilor clanieni
E. Trei neuroni

Nervii cranieni motori sunt:


A.V
B. VI
.C. VII
.x
X

oculomotor nu inerveaza:
Drept intern al globului ocular
Drept superior al globului ocular

207
C. Oblicul inferior al globului ocular
D. Ridicator al PleoaPei
E. DrePt extem al globului ocular
exceptia:
14. urmatOarele perechi de nervi Cranieni au fibre parasimpatice, cu
A. III
B,V
C. VII
D. IX
E.X
15. Extirparea cerebelului
produce utmatoarele efecte' cu exceptia:
A. Astazie
B. Atonie
C. Astenie
D. Cresterea tonusului muscular
E,, Tulburari ale ortostatisrnului

16. HCI are urmatoarele efecte:


A. Reduce Fer* absorbabil
B. Secretia sa este stimulata de acetilcolina
C. Secretia sa inhibata secretina si gastrina
D. Este necesar pentru digestia lipidelor
E. Reduce Fe3* absorbabil

17. PePsinogenul:
A. Este activat numai in contact cu HCI
B. Scindeaza proteinele in aminoacizi
C. Este secretat sub forma activa'
D. Poate fi activat si de pepsina anterior formata
E. Este activ in mediu alcalin (pH 1,8-3,5)

1g. Urmatoareleafirmatii despre absoarbtia fierului sunt corecte:


A. Are loc numai in jejun
B. Vitamina C inhiba absortia fierului
c. n.t; t. absoarbe mai usor decat Fe3*
D. fue loc numai in ileon
E. Fe2* nu se absoarbe'

19. Maduva sPinarii Prezinta:


A'Coarneanterioarececontinneuroniaicailorsenzitive
B.Substantareticulataintrecoarnelelateralesiposterioare
C,Laperiferiesubstantacenusieconstituitadincorpuineuronilor
D.Centraisubstantacenusieformatadeaxoniineuroniior
coame
E. Substanta alba distusa la periferie sub forma de
20. Receptorii cai vizuale se afla
la nivelul:

208
A. Pupilei
B. Coroidei
C. Irisului
D. Retinei
E. Cornei

21' IJrmatoarele afirmatii despre neurohipofiza


sunt corecte:
A. Reprezinta2% din masa hipofizei
B. Secreta numai prolactina
C. Elibereaza oxitocina
D. Secreta numai vdiopresina
E. Secreta vasopresina si oxitocina
22. urmatoarele actiuni nu apartin hormonilor
tiroidieni:
A. Stimularea diferentierii neuronale
B. Cresterea frecventei respiratorii
c' scaderea fortei de conhactie pe muschii scheretici
D. Vasodilatatia
E. Cresterea frecventei cardiace
23. Sunt hormoni hipofizari non-glandulotropi:
A. ACTH
B. TSH
C. LH
D. STH
E. FSH

24. Osificarea desmala poate da nastere


oaselor :
A. Mandibulei
B. Femurului
C. Craniului, in intregime
D. Bazeicraniului
E. Oaselor scurte
Urmatoarele structuri nu se afla in strctura hcinului
pulmonar:
A. Ductele alveolare
B. Saculetii alveolari
C. Bronhiile lobare
D. Bronhiolele respiratorii
E. Alveolele pulmonare

. Membrana alveolo-capilara :

A. Este alcatuita din epiteliu capilar


B, Este alcatuita din endoteliu alveolar
C. Nu prezinta interstitiu pulmonar
D. Prezinta surfactant, un lichid tensioactiv
E. Nu influenteaza difuziune a gazelor

209
27. Presiuneapartiala oxigenului la nivel tisular este de:
A. 80 mmHg
B. 40 mmHg
C. 50 mmHg
D. 90 mmHg
E. 100 mmHg
28. .In lipsa ADH:
A. Nu se produce reabsorbtia obligatorie
B. Nu se produce reabsorbtia facultativa
C. Se elirnina 5 I de urina concentrata
D. Se elimina 10 I de urina diluata
E. Nu se reabsoarb e 80% din apa filtrata

29. tJrmatoareie afirmatii despre secretia de H* sunt corecte:


A. Are loc numai la nivelul tubului contort proximal
B. Are loc numai la nivelul tubului contort distal
C. Are loc prin mecanism Pasiv
D. Prin secretia sa, rinichiul participa la reglarea echilibrului acido-bazic
E. Mecanismele de transport prin schirnb ionic sunt controlate de catre STH
30. Unnatoarele afirmatii despre vezica urinara sunt corecte, cu exceptia:
A. Prezinta pereti cu musculara neteda
B. Prezinta un sfincter intern
C. Prezinta 2parti: corpul si trigonul vezical
D. Prezinta un col vezical ce se continua in jos cu ureterul
E. Prezinta un sfincter extern

31. Prin secretia tubulara rinichii nu intervin in:


A. Reglarea concentratiei plasmatice a K*
B. Reglarea concentratiei plasmatice a creatininei
C. Reglarea concentratiei plasmatice a ureet
D. Completarea functiei eliminare a unor substante alcaline
E. Eliminarea unor medicamente
32. Urmatoarele afirmatii despre glicogen sunt adevarate:
A. Se mobrlizeaza din depozite prin procesul de glicogenoliza
B. Se formeaza prin reactie de depolimertzare
C. Este un polimer al galactozei
D. Se formeaza prin proces de glicoliza
E. Este forma circulanta a glucozei
33. Chilomicronii sunt scindati in urmatorii compusi, cu exceptia:
A. Fosfolipide
B, Trigliceride

210
C. Acizi grasi
D. Colesterol
E. Glicerol
34 Nu fac parte din caile spermatice extratesticulare:
A. Canalul epididimar
B. Canalele eferente
C. Canalul deferent
D. Tubii seminiferi drepti
E. Canalul ejaculator
35. Urmatoarele afirmatii despre
testiculul sunt corecte:
A' Indeplineste functia de spermato geneza,care se rearizeazala nivelul tubilor
seminiferi drepti
B. Este situat in bursa scrotala, o punga conjunctiva
C. Are o masa de aproximativ 30i
D. Are forma unui ovoid turtit lonlitudinal
E' Are anexat un organ alungit, epldidimul,
care face parte din conductele
seminale
COMPLEMENIT GRUPAT:
36. Urmato.are-le organite au rol in
sinteza proteica:
1. Reticulul endoplasmic rugos
2. Reticulul endoplasmi. n.LO
3. Ribozomii
4. Dictiozomii
17 . Lipaza se gaseste la nivelul:
1. Sucului intestinal
2. Stomacului
3. Sucului pancreatic
4. Bilei
Receptorii pentru sensibilitatea tactila
epicritica sunt:
l. CorpusculiiMeissner
si pentru sensibilitate atactitaprotopatica
?
r. *:::::icatactile
urscunle Merkel
4. Corpusculii neurotendinosi ai lui Golgi
Nervul spinal este folnat din 2 radacini:
l. Ventrala - motorie
2. Posterioara care prezinta pe traiectul ei un ganglion
spinal
3. Dorsala - senzitiva
4. Posterioara care prezinta pe traiectul ei un ganglion
spinalla nivelul caruia se afla
numai neuroni somatosenzitivi

2It
40, Nervii trohleari
1. Sunt nervi micsti
2. Au originea aparenta sub lama cvdrigemina
3. Au originea reala in nucleul motor din punte
4. Au originea aparenta pe fata posterioara a trunchiului cerebral
41 . Bila contine:
1. Biliverdina
2. Metaboliti ai hernoglobinei
3. Colesterol
4. Lecitina
42.lJrmatoarele afirmatii despre absortia calciului sunt false:
L Se absoarbe cu ajutorul unui transportor activat de vitamina D
2. Se absoarbe pasiv izoosmotic, ca urulare a gradientului osmotic
3. Se absoarbe cu ajutorul unui transportor legat de membrana celulara
4. Are o dieta normala de 0.5-0,7 g/kg corp pe zi'
43. Care dintre urmatorii hormoni pot produce vasoconstrictie:
1. Tiroxina
2. ADH in doze mari
3. ACTH
4. Noradrenalina
44. Glucagonul produce:
L
scaderea fortei de contractie miocardica
2. Cresterea secretiei biliare
3. Gliocogenogeneza
4. Scaderea secretiei gastrice

45. Oaselor indeplinesc o serie de roluri functionale:


1. Rol in metabolismul fosforului
2. Rol de sediu principal al organelor hematopoietice
3. Rol antitoxic
4. Rol in metabolismul apei.
46. In canalul toracic se colecteaza limfa din urmatoarele grupe de ganglioni:
1. Ganglionii axilari stangi
2. Ganglionii inghinali drepti
3. Ganglionii inghinali stangi
4. Ganglionii axilari drepti
47. ln compozitia spermei gasimlichide provenite din:
1. Prostata
2. Glandele bulbouretrale
3. Veziculele seminale
4. Canalul deferent

2r2
48' Referitor la zgomotul I sunt adevarate
urmatoarere afirmatii:
L Este intens
2. Este mai scurt
3. Are tonalitate joasa
Este zgomotul diastolic

49. Despre labferment sunt adevarate


urmatoarele :
1. In urma actiunii lui rezulta acizi grasi
2. Are efect asupra cazeinogenului
3. Hidrolizeaza gelatina
4. Este secretat la sugar
50. se gasesc la nivelul epiteliului
YiToyili :
l. Tubilor renali
2. Mucoasei traheale
3. Mucoasei intestinale
4. De la nivelul epidermei

51. Insulina are urmatoarele efecte:


1. Scade sinteza enzimelor lipogenetice
2. Creste lipoliza
3 Scade glicogenogenezala nivelul ficatului
4. Scade captarea aminoacizilo. in ,nus.hi----

52. Parathormonul:
1. Actioneaza aupra osului prin efecte
directe
2. Actioneaza aupra osului prin efecte vitaminei D3
3' Determina cresterea absortiei intestinale a calciiui
4. Inhiba reabsortia tubulara a fosfatilor

53. Aldosteronul determina:


l. Rebsorbtia Na+
2. Reabsorbtia K*
3. Excretia H+
4. Excretia Na*
54. Debitul renal este:
1. 20% dindebitul cardiac de repaus
2. 420 mVl}}g tesur/min
3. l2OOmVmin €
4. 1500 mV min
. Pe fata mediala a emisferei cerebrale
se gasesc
l. Corpul calos
:

2. Santul olfactiv
3. Scizura calcarina
4, Girul precentral

213
RASPUNSURI

COMPLEMENT SIMPLU: 32. A (pg 108)


33. B (pg 110)
l. A (pg. 7) 3a.DOgll8)
2. D (pg. 3s) 3s.E(pgl17)
3. D (pg. 3s)
4. D (pe.e) COMPLEMENT GRUPAT:
5. B (pg. l1)
6. C(pg. 1l) 36. A (pg. 7)
7 . E (pg.la) 37. A.(pg. 80)
8. A (pg la) 38. A (pg.21)
e. B (pg. ls) 39. A (pg. 23)
10. A (pg. 16) 40. C (pg.27)
I 1. D (pg. 23) 41. E (pg. 78)
12.B @g.26) 42. C (pg 81)
13. E (pg.27) 43. C (pg. 55, 57)
la. B fug. 33) aa. C gg. 60)
1s. D (pg.2e) as. A (pg. 66)
16. B (pg.77) 46. A (pe 8e)
17.D @g.77) a7.E bg r2I)
18. C (pg. 81) 48. B (pg e2)
1e. B (pg 19) ae. C @977)
20.E @g.aa) s0. B (pg 7)
21. C (pg. ss) s1. E (pg se)
22. c (pg s8) s2. E (pg se)
23. D (pg sa) s3. B (pg. s6)
2a. A@963) sa. A fug. 103)
2s. C (ps.97) ss. B (pg. 30)
26. D (pg 100) 56. B (pg. as)
27. B (pg 100) s7. A (pg ee)
28. B (pg 10a) s8. B (pg 70)
2e. D (pg 10a) s9. D (pg 118)
30. D (pg 10s) 60. A (pg 88)
31. D (pg l0a)

i:

i:

I
1
i
::
E:
!
*-ii

ai
*:
*#.
:a
F:
F.
g-'
s

g
&
g.
E
g 215

ffi
€,
conuri sunt adevarate urmatoarele
56. Despre celulele cu
:

l. Sunt ceiule nervoase modificate


2. Sunt adaptate pentru vederea nocturna
3. Sunt in numar de 6-7 milioane
4. Se gasesc numai in fovea centralis
dintre:
s7. Capacilatea vitala este suma
1. Volumul insPirator de rezerva
Z. Volumul curent
3. Volumui exPirator de rezerva
4. Volumul rezidual

58. Muschii lojei


posterioare a coapsei sunt:
1. Semitendinos
2. BicePs brahial
3. Semimembranos
4. Soiear

59 . Y ezicrrla s eminala este :


1. Secreta lichidul seminal
2. Situata inferior de Prostata
3. Un organ median nePereche
4. Situata lateral de canalele deferente
din unirea:
60. Vena poda se fotmeaza
1. Vinei mezenterica suPerioara
Z. Venei mezenterica inferioara
3. Venei sPlenice
4. Venei renale

2t4
TEST 8

COMPLEMENT SIMPLU

1. Despre aminoacizi este falsd urmatoarea afirmalie:


A. Traverseazi membrana celulard prin transport activ sau difuziune facilitati
B. Sunt utilizafi in sinteza proteinelor
C. Concentrlia lor sangvind este de 35-65 mg/100 ml
D. Pot rezulta din precursori lipidici sau glucidici
E. Prin reaclia de beta oxidare duc la eliberarea de energie
2. Nu se poate masura prin spiromehie:
A. Volurnul curent
B. Volumul inspirator de rezervd
C. Volumul rezidual
D. Volumul expirator de rezervd
E. Capacitatea vitald
3. HCI (acidul clorhidric)
A. Stimuieazd proliferarea intragastricd a unor enzime patogene
B. Secrelia sa este inhibatd de somatostatind
C. Este secretat numai la sugar
D. Hidroliz eazd, gelatina
E. Secre{ia savariazdintre I si 5 mEq/zi

4. Despre nodulul atrioventricular (NAV) este adevaratd afirmafia:


A. In cazul intreruperii centrului sinusal, NAV imprimd inimii ritrn idioventricular
B. Frecvenla descdrcdrilor NAV este de 25 bitai/minut
C. NAV se gaseqte la nivelul vdrsdrii venei cave superioare in atriul drept
D. Funclioneazd permanent gi in paralel cu nodulu sinusal
E. In condilii normale NAV conduce activitatea cardiacd

5. Cregterea gi maturarea foliculard sunt determinate de cdtre:


A. TSH
B. FSH
C. LH
D. TSH
E. ACTH
6. Nu aparlin oaselor late urmatoarele:
A. Carpiene
B. Coxal

216
C. Stern
D. Scapuld
E. Frontal
7 ' Deutoneuronur cdii sensib'italii
---'" protopatice
Y' se gasegte in:
A. Ganglionul spinal
B. Neuronii seniitivi din cornulposterior
c. Neuronii motori oio
"o*uiunlJ.#
D. Nucleii gracilis si cunear dil;il"'
E. Talamus

8' nucleilor vestibulari din bulb preacd


*j}illttul urmdtoarele fascicure, cu
A. Vestibulo-cohlear
B. Vestibulo-talamic
C. Vestibulo-nuclear
D. Vestibulo-cerebelos
E. Vestibulo-spinal
Nu aparlin glandelor anexe
?
A. Ficatul
ale tubului digestiv:

B. Glandele submandibulare
C. Glandele paratiroide
D. Pancreasul
E. Glandelesublinguale

se excretd urmaroarele
substan.re, cu excepfia:
i: l;;r.tivd
B. Metale grele
C. Acid uric
D. Creatinina
E. lnsulina

11. Calcitonina
A. Este un hormon hipercalcemiant
B. Secrefia sa este O..tunrute
J. niio.ut".*i.
C. Este secretati de celulele pu*foii.uiure
D. Sinteza sa este controlatd direct din tiroidd
TSH
de
E. Determinl hipercalcemt; fi1;;;rfut.*i.

12. Mugurii grlstativi lipsesc la nivelul


papilelor:
A. Circumvalate
B. Fungiforme
C. Filiforme
D. Foliate
E. Caliciforme

217
13. Macula lutea
-n.p*rint6locul
de ieqire al nervuiui optic din
globul ocular
i.
B. N;conline elemente fotosensibile
C. Conline mai pu{ine conuri decdt bastonage
l. Ert.'tiruatd in dreptul axuluivizual
conuri si bastonaqe
E. In centrul siu se ufla foutu centralis cu
i4. Sistemui limbic:
instinctiv
; il. sediul actelor de comportament
B. Este alcatuit din 6 straturi celulare .
si gdndire
C. E,ste sediul proceselor de invalare
D.Ocupdozonbrt't'an'Apefa\alateraieaernisferelorcerebrale
E. Ocupa fosa posterioard a craniului

urmatoarea afirmalie:
15. Referitor 1a derm este adevarata
A. Conline canalele glandelor-exocrine
B. Conline corpusculii Vater-Pacini
C. gste'un epitlliu pluristratificat keratinizat
D. Prezintd profund strat germinuliy- .
intercelular
osmoze tlin lichidttl
f . Bti. nranit prin
afirmalia:
15. Despre splinb nu este adevaratd
A. Produce limfocite
B. lntervine in metabolismul fieruiui
C. Produce hematii
D. Are i80-200 grame pofie
E. V"nu splenicd participd la formarea venei
la aparatul Golgi:
17. Alegeli afirmalia falsd referitoare
A. Repiezintd sediul sintezei proteice
B. Esie situat in apropierea nucleului .
din cisterne alungite
c. Este format din micro si macrovezicule Ei
D. Poarti 9i denumirea de dictiozomi
E. Are rol in excrelia substanlelor celulare

18. Referitor la axon este falsi afirmalia:


A.Butoniit"r^inutitonlinveziculeplinecumediatorichimici
g. n*r. o prelungire unici, lungd a neuronulu
spre corpul neuronului
C. Recepli on"uti'irnputsui nervo.s S5l conduce
prezintdteacd de mielini
D. Axonii aiul"t*l mai mic de 2p nu celulifug
B. Uit punct de vedere funclional axonui este
"r.,

i9. Despre pia mater este adevaratd afirma{ia: prin spaliul epidural
A. separatalJ;;;;F canalului vertebral
Este
B. Este o membrand avascular6

218
c. Este separata de arahnoidd printr-un spaliu ce confine
LCR
D. Este membrana exterioard ce invelegte mdduva gi arahnoida
E. Are structurd fibroasd
20. Sunt inervali motor de cdtre perechea III de nervi cranieni (n. oculomotori)
urmdtorii mugchi, cu excepfia:
A. m drept superior
B. m oblic inferior
C. m drept inferior
D. m drept extern
E. m drept inibm
2l ' Despre hormonii secretali de cciiicosuprarenald este falsd urmatoarea
afirmatie:
A. Sinteza lor este stimulatd in conditii de stress
B. Sunt sintetizali din colesterol
C. Au rol vital
D' Principalii reprezentanfi sunt adrenalina si noradrenalina
E. Sunt de naturd lipidicd
22. Osul sacru:
A. Este un os pereche
B. Baza sa se une$te cu vdrful coccisului
C. Rezultd din fuzionarea celor 5 vertebre sacrale
D. Este de formd triunghiulara cu baza in jos
E. Felele laterale prezintd o suprafald de articulare penfru capul femural

23. Aglutinogenele:
A. Sunt integrate in membrana hematiilor
B. Au rol de anticorpi
C. Cele mai frecvente sunt o gi B
Grupa sangvina AB (IV) nu prezintd aglutinogene
!
E, Se gasesc libere in plasml

24. Despre reabsorblia apei la nivelul nefronului este adevarat[


afirma]ia:
..

A' La nivelul tubului cgntgl proximal apa reabsorbiti reprezintiL ls%din apa filtratit
i: B. Este facultativd la nivelul tubului contort proximal
:
i.; C. Este obligatorie la nivelul tubilor colectori
:i
i: D. Se poate face la nivelul tuturor segmentelor nefronului
t E' La nivelul tubilor colectori se absoarbe g0% din apa filtrati
t..
g
3r.
*.
g:: 25. Alegeti afigmafia falsd despre tonusul muscular:
e:
g':'i
FA
A. Este de natura reflexd
a,
F.
B. Este o stare de tensiune permanentl "
s':
s1i
C. Dupd denervare dispare
s€* D. Este caracteristic muschilor cu inervalie motorie somaticd gi senzitiv6 intacte
H.
e
*.
E. Este proprietatea muqchiului de a se alungi pasiv sub acfiunea unei for{e
exterioare
K
&
g
g
€- 219
ffi
ffi
g
26. Despre amftartroze este adevarati afirmafia:
A. Suni articulafii sinoviale, cu o mare mobilitate
B. Sunt articulalii semimobile
C. Sunt articulalii fixe, imobile
D. Nu posedd cavitate articulard
E. intri cele 2 oase ale articulaliei se interpune lesut cartilaginos
27, Referitor la structura plasmaemei este adevaratd afirmalia:
A. Este alcafuitd in principal din glucide
glicolipidele din structura sa sunt puterntc incarcate pozitiv
B. Glicoproteinele gi
C. Glucidele din structura ei sunt ataqate pe fala ei interni
D. Glucidele din structura ei sunt cele care realizeazd funcliile
specializate 9i de
transport
sau tlansmembranar
E. Proteinele din structura ei se pot afla pe fafa intem6, externd

28. Dspre glanda pineali este adevarat, cu exceplia:


A. Secretd melatonini si vasopresind
B. Are legaturi cu retina
C. Stimulii luminogi inhibd secrelia melatoninei
D. Intr6 in componenla epitalamusului
E. La intuneric are acliune frenatoare asupra funcliei gonadelor
29. Organul activ al acomoddrii este:
A. Retina
B. Cristaiinul
C. Mugchiul ciliar
D. Corneea
E. Irisul

30. Alegefi afirmalia adevaratd referitoare la circulafia venoasd:


A. In teritoriul venos se afl6 jumitate din volumul sanguin
B. Presiunea sangelui la vdrsarea venei cave in atriul drept este 0
C. Yrtezasdngelui in sistemul venos scade de la periferie la inim6
D. Perelii u.n"lo, conlin cantita{i crescute de }esut elastic ai muscular neted
E. Viteza de circulafie a singelui atinge 0.5 mm/secundi in cele doui vene cave

31. Despre canalul limfatic este adevarati afirmafia:


A. Are o lungime de 1-2 cm
B. Se gaseqte anterior de coloana vertebrali 9i aortd
C. Se [".ri.tidt la confluenla dinhe vena jugulard intemd din dreapta 9i vena
subclavicularl dreaPti
a corpulut
D. Str6nge limfa din jumatatea inferioard 9i o pdtrime superioard stangd
E. Se deschide in atriul drePt

220
32. Alegeti afirmafia falsd referitoare
la grupele sanguine:
1 9*pu A(II)prezintd aglutinogene A
l. 9*Ou AB(IV) nu prezinti aglutinine
9 9*Ou
B(IID prezintdaglutiiine o
P. 9*pu 0(I) nu prezrnti,aglutinogene
E. Grupa B (III) prezintlaglutinog-ene A

33. Despre calea acusticd este falsd afirmafia:


A' Al III-lea neurdn al cdii
se gasegte in colicurul inferior
B. Primul neuron se gaseqte in ganglionul Scarpa
C. Al doiled neuron se gasegte io punte
D. Al IV-lea neuron se gaseqte in corpul geniculat
medial
E. Proieclia ciii se gusegte la nivelul gi*lui t*rnporuiruprrio.

34' Despre nervii glosofaringieni sunt adevarate


urmatoarele afirmafii, cu excepfia:
A. Fibrele senzoriare culeg ixcitalii gustative din r/3 f"ri.i"*a a hmbii
nervi micgti cu fible pururirnlutir.
Ic. l:*
Fibrele motorii se distribuie ra muichiur
sternocreidomastoidian gi trapez
a aparentA se gasegte in ganful retroolivar
!.
E.
lligine
Fibrele parasimpaticeajung la glandele parotide

35. Potenfialul membranar de repaus:


A. Depinde de permeabilitatea membranei pentru ioni
B. fue o valoare egald cu 0 '
C. Depinde de permebilitatea membranei pentru
ap6
D. Se datoreaza activitatii pompei Na/K care
expitzeazitK gi reintroduce
E. Se datoreazd curenflor-etecirici care K
apff la trecerea ioniior prin canalere
membranare specifice

COMPLEMENT GRUPAT

36' Impulsurile aferente de la proprioceptorii


sensibilitalii kinestezice se transmit
prin:
L Fascicului spinocerebelosvenkal
2. Fasciculul spinotalamic lateral
3. Fasciculul spinocerebelos dorsal
4. Fasciculul spinobulbar

organice din componenfa urinei sunt:


JZ. luUstglele
1. Creatinina
2. Viramine
3. Uree
4. Sdruri de Na

22t
38. Func{ia endocrind a testiculului constd in secrelia urmdtorilor hormoni:
1. LH
2. Estrogeni
3. FSH
4. Testosteron
3g. Despre rolul plastic al proteinelor este adevaratd afirmafia:
1. Intrd in structura lesutului osos qi cartilaginos
2. Arderea a 1g deproteine fttmrzeaz64,1 kcal
celulare
3. proteinele reprezntd scheletul pe care are loc constituirea ultrastructurii
4. Joacd rol de transportor al diferitelor substanle
40. Hipertensiunea:
1. Esie insolitd de o scidere a lichidelor etracelulare 9i a volemiei
Z. Reprezini6 cre$terea presiunii arteriale sisolice/diastolice peste 130/90 mmHg
3. DeterminS sciderea lucrului mecanic al inimii
4. Duce la afectarea vaselor sanguine

41. Loja anterioard a gambei contine:


1. m tibial anterior
2. m cvadriceps
3. m extensori ai degetelor
4. m gashocnemian
42. Despre compozifia osului sunt adevarate urmatoarele afirmafii, cu exceplia:
i. Matricea organicd a osului este oseina
2. Fibrele de colagen dau osului rezisten![ la tensiune
3. Cea maiimportant[ substanla cristalinai din compozilia osului este hidroxiapatita
4, Matricea organica este alcatuiti|90-95% din fosfat de calciu

43. Coloidul contine:


i. Tiroxinb
2. Tireoglobulind
3. Triiodotironind
4. Calcitonind

44. Prolactina
l. Este un inhibitor al activitalii gonadotrope
2. Este hormonul luteotroP (LTH)
3, Secrelia sa cre$te in somn
4. Atinge un vdrf al secreliei la 8 zile dupd nagtere
45. Coroida:
1. Seintinde posterior de ore serrata
Z. Aparline tunicii externe a globului ocular
3. Este transParentd, avascualard
4. Posterior prezintd un orificiu prin care iese nervul optic

222
46. Coarnele laterale ale mlduvei:
1. Conlin neuroni vegetativi simpatici preganglionari
2 Con{in fascicule aicendente gi descendente
3' Sunt vizibile in regiunea lomiard superioard,
toracard gi cervicald inferioard
4. Conlin substanta reticulati a mdduver

47. Talamusul nu reprezinti releu pentru:


l.
Sensibilitatea olfactivd
2. Sensibililatea auditivd
3. Sensibilitate a viztald,
4. Sensibilitatea gusrativi
48. Secrelia de K
l. Are loc mai ales la nivelul tubului contort proximal
Are loc prin mecanism activ qi pasiv
? Are loc
3. indiferent de pH_ul *rdiului intern
4. Este reglatd de aldosteron

49' Referitor la transportul de oxigen


sunt adevarate afirmafiile:
1,.5Yo din oxigen este hansportut
1 a, hemoglobind.
2. Fiecare moleculd de hemoglobina se poate combina
cu 4 molecule de oxigen
3' La nivel tisular presiunea pu4iuta a
oiigenului este de 20 mmHg
4' In timpul eforfului fizic coeficientut oe-utirizareu o*ig."urri
este de 12%

50' Refeitor la manifestirile acustice


ale cordurui sunt adevarate afirmafiile:
l. Zgomotul l este mai lung
2. Zgomotul II este de tonalitate joasd
3' Zgomotul Ir este produs de inchiderea valvelor semilunare
4' zgomotul I este produs de deschiderea
varveror atrio-ventricurare

51. Pepsinogenul
l. Este activat de contactul cu HCI
2. Este activat de contactul cu pepsina deja formati
3. Forma sa activd este pepsina
4. Este activ in mediu nrut* sau alcalin
52. Apa4in chemoreceptorilor:
1. Mugurii gustativi
a

I 2. Corpii carotidieni
a.

l:'
3. Epiteliul olfactiv
f
*l
4. Corpii aortici
l.
F,
*. 53' Despre reflexele miotatice sunt adevarate
*:
g: urmatoarele afirmafii, cu excepfia:
F 1' centrul reflex este sinapsa dintre
b neuronul senzitiv gi cel motor
g
F]
ts
2. Au proprietatea de a fuaaia la niverul sistemului nervos
* centrar
a
F
H
&-
ffi 223
F=
ffii
&'
*
€::
3. Receptorii sunt reprezentali de fusurile neuromusculare
4. Sunt reflexe de reglare a vasomotricitalii
54. Trunchiul cerebral este sediul urmatoarelor reflexe, cu exceplia:
L Reflexul de deglutilie ,

2. Reflexul ahilean
3. Reflexul fotomotor
4. Reflexul rotulian

55. Efectele glucocorticoizilor asupri organelor hematopoietice sunt:


1. Scdderea numdrului eozinofilelor qi bazofilelor
2. Cregterea numdrului plachetelor
3. Scdderea numarului de limfocite
4. Scdderea numarului de hematii

56. intrd in compozilia bilei urmitorii compugi:


1. Lecitina
2. Bilirubina
3, Electrolifii
4. Biliverdina
57. Acinii pulmonari sunt formali din:
l. Ducte alveolare
2. Sdculeli alveolari
3. Alveole pulmonare
4. Bronhiole respiratorii
58. Reflexul de mic{iune:
1. Este controlat in ?ntregime de mdduva spindrii
2. Nu poate fi inhibat de centrii nervogi superiori
3. Odatd iniliat se autoamplificb
4. Nu poate fi iniliat de centrii nervogi superiori
59. Prin transport activ se resoarbe:
L Aminoacizii
2. Ureea
3. Uralii
4. Apa
60. Despre apbrarea imund specificd sunt adevarate afirmafiile:
1, Este prezentd ia toli oamenii
2. Poate fi dobanditd natural sau artificial
3. Se realizeazl prin fagocitozd
4. Este dobanditi gi prin administrarea de antitoxine gi gamma-globuluine t

j
3

$
;
&
224 _5

{
5
il
g
RASPUNSURI
COMPLEMENT SIMPLU 33. B (pag 49)
34. C (pas2?)
l. E (pag 110) 35. A (pae 9)
2. C (pag 99)
3. B @ag77)
4. D (pag 9t) COMPLEMENT GRUPAT
5. B (pag 120)
6. A (pag 63) 36. D (pag at)
7. B (pag 2l) 37. A (pag 105)
8. A (pag sl) 38. D(pag 121)
9. C (pag 7s) 39.8(pagltl)
10. E (pag 7s) 40. C (pag 93)
1 1. C (pag 58-59) 41. B (pag 70)
12. C @aga3) 42.D (pag 66)
13. D (pag 44,45) 43. A (pag sS)
14. A (pag 39,31) 44. A (pag ss)
1s. A (pag 38) 4s. D (pag aq
16. C (pag 89) 46.8 (pag t9)
I7 . A (pag7) 47. A (pag29)
18. C (pag 14) 48. C (pag 10s)
1e. C (pag t9) 49. C (pag t00,t0l)
20.D (pag27) 50. B (pag 92)
21.D (pag56,57) 51. A(pag77)
22. C (pag64) s2. E (pag 18)
23. A (pag Ss) s3. C (pag 25)
24.D (pag 10a) 54. C (pag 24,26)
25. E @ag70) 55. A (pag s6)
26.8 (pag67) s6. E (pag 78)
27.E (pag6) s7.E (pag97)
28. A (pag 60) s8. B (pag 105)
29. C @ag4s) 59. B (pagt04)
30. B (pag 94) 60. C (pag 84)
3 1. D (pag 89)
32. E (pag 8s)

))<
TESTS
COMPLEMENT SIMPLU

1. Daltonismul :
A. Apare aproape exclusiv la femei;
B. Persoanele nu au celule cu con corespunzbtor culorii roqu;
C. Persoanele nu au celule cu con corespunzdtor celor 3 culori primare;
D. Persoanele nu au celule cu con corespunzdtor culorii albastru;
E. Se datoreazd unei gene dominante X-linkat6;
2.Tractul optic ajunge la:
A. Bulbul rahidian;
B. Cerebel;
C. Metatalamus;
D. Hipotalamus;
E. Cortex * lobul frontal;

3. La mamiferele superioare num[ru] nevrogliilor il depdqegte pe cel al neuronilor de :

A. 2 ari;
B. 5 ori;
C. 7 ori;
D. 8 ori;
E. 10 ori;
4. Despre neuron sunt adevdrate urmdtoarele cu exceplia :

A. Axonul este o Prelungire unic[;


B. Nucleul confine i-2 nucleoli;
C. Corpii tigroizi se g5sesc la nivelul axonului;
D. Butonul terminal conline mitocondrii;
E. Neurilema are structura lipoproteicd;

5. Nervul facial :

A. Este un nerv motor;


B. Conline fibre simPatice;
C. Fibrele gustative au originea in ganglionul geniculat;
D. Deutoneuronul fibrelor gustative se afl6 in punte;
E. Fibrele motorii au originea real6 in bulb;
6. Stimularea parasimpaticului determind urm[toarele cu exceplia :

A. Determind cregterea secreliei salivare apoase;


B. Stimuleaza secrefia biliarl;
C. Determina mioza;
D. Dilatafie in unele teritorii vasculare;
E. Relaxeazl sfincterele de cele mai multe ori;
7. La nivelul hipodermului se gasesc urmatoarele cu exceplia :

A. Glomerulii glandelor sudoripare;


B. Corpusculii Vater-Pacini;
C. Bulbii firelor de Pdr;

226
D. Corpusculii Meissner;
E. Toate cele de mai sus sunt in hipoderm;
8. Despre canalul toracic este adeviratd
:

f.
B. lrcene
printr-.o oilatagi,
J)
chyli;
la nivel"irr"-u
Cisterna chyli se g[septe"umile 52;
9 fur o lingime de cca 50 cm;
D' colecteaz6rimfa.din partea superioara
dreapta a corpului;
E. Colecteaza doar linrfa pa4ii inferi oare
ar6;;;"
9. Se elimin' prin urind in 24 deore urmdtoerele
cu excepfia :
A. Na+ - 3,3 g;
B. Ca2+ - l0g;.
C. Mg2+ - 150 mg;
D. Creatinind, - l-2 s:
E. Uree 25 g;
10. Membrana alveoro-capilarr este
alc6tuite din urmdtoarele cu excepfia
A. Surfactant;
B. Endoteliu capilar;
C. Mugchi interstifial;
D. Epiteliu alveolar;
E. Interstifiupulmonar;

Il. 02 este thransportat dizolvat in plasm[ in proporfie de :


A, 1,5 YO;
B. 10g;
c. t5%;
D. 5%;
E. Nu existd fracfiune de oxigen dizolvatd in plasm6;

12. Faringele comunicd cu:


A. Urechea medie;
B. Urechea intern[;
C. Coloana vertebral[ cervicall;
D. Stomacul;
E. Traheea.

13. Stornacul prezintd:


A. Vilozitifi;
B. Chilifer cenhal;
, C. Sfincterul cardia;
D. Sfincterul Odhi;
E. Plicisemicirculare.
,r^";* dintre urmrtoarele ramuri provenite din artera renalr formeazd glomerulur

A. Arteriola aferent[;
B. Arterele interlobare;
C. Arterele interlobare;

227
D. Artera arcuat6;
E, Arteriola eferentE.
15. Care este traseul normal al urinii:
A. Calice, bazinet, ureter, uretrS;
B. Calice, bazinet,ureter, vezicaurinar[, uretr6;
C. Calice, ureter, bazinet,vezica urinar'd, uretr6;
D. Calice, bazinet, vezicaurinarS, uretr6;
E. Calice, bazinet,uretrf,, v ezicaurinard'

i6. Urmdtoarele substanfe se reabsorb din urina primard fErd consum de ATP:
A. Aminoacizi;
B. Ureea;
C. Acidul uric;
D. Fosfalit;
E. K*.
17. Nodulul sinoatrial are o frecven!6 de :
A. 70-80 bA15i lminut;
B. 50 b6t6i i minut;
C. 25ba:jj lminut;
D. 40 bdtl:i lminut;
E. Nici o valoare nu este corect6;
18. Este o proprietate a muqchilor cu excepfia :

A. Contractilitatea;
B. Exctitabiiitatea;
C. Tonusul muscular;
D. Plasticitatea;
E. Elasticitatea;

19. Urmdtoarele cunt curburi fiziologice in plan sagital :

A. Sacral6;
B. Cervicald;
C. Coccigiand;
D. Lombard;
E. Toracali;
exceplia
20. Medulosuprarenala aclioneazd asupra urmdtoarelor sisteme cu
:

A. Aparat cardiovascular;
B. Metabolism glucidic;
C. Dilatd PuPila;
D. Produc relaxare cortical[;
E. AParat resPirator;
21. Punctui proxim la tineri se afl6 la :

A. 10 cm;
B. 15 cm;
C. 25 cm;
D.lm;
E. 6m;

228
22.Urmdtoarele gusturi sunt percepute astfel
:
A. Amar la vdrful limbii;
B. Dulce la vArful limbii;
C. S[rat in partea posterioarE a limbii;
!.
lytce in parrea posterioar[ a limbii;
E' Nici una dintre variantere de mai sus nu este corectr;

23. Omul poate distingep6ni la :


A. 10 000 mirosuri primare;
B. 500 mirosuri primare;
C. 50 mirosuri primare;
D. I 000 mirosuri primare;
E. 5 000 mirosuri primare;
24. Sunt principalii receptori pentru durere :
A. Terminatiile nervoase libere;
B. Corpusculii Meissner;
C. Corpusculii Ruffini;
D. Discurile Merkel;
E. Corpusculii Vater - pacini;
25. Nu prezintd inervafieparasimpatica urmdtoarele
cu ecepfia
---r
A. Medulosuprarenala.
B. Unele vase de sdnge;
C. Pancreasul exocrin;
D. Mugchii erectori ai firelor de p6r;
E. Glandelesudoripare;

26. Inhibifia corticali este :


A. Un proces pasiv;
B. Se manifestr prin prin accentuarea activitifii anterioare;
C. Este un proces activ;
D. Inhibifia este strict limitatr pe suprafafa corticari;
E. Apare exclusiv din afara focarutui cortical activ;
27. Sunt ramuri ale trunchiului nervos spinal
cu exceptia :
A. Comunicantd alb[;
B. Dorsal[;
C. Meningeal6;
D. Corticall;
E. Ventrald;
Hormonul srH determini o retentie de compugi ai urmitoarelor elemente
cu
A.
B.
C.
D.
E.

229
secliune rinichiul prezintl:
29 . P e
A. 20-24 papile renale;
B. 1-2 uretre;
C. 2-3 calice rnari;
D. 2 pediculi renali;
E. 6-18lobuli renali'

30. Despre hipofrzFtsunt adevdrate urmltoarele afirmalii cu exceplia


:

A. Cdntdregte 500 mg;


B. Se gdseqte anterior de chiarma optic6;
C. Este formatd din 3 lobi;
D. Are un diametnr de cca 1,3 cm;
E. Are forml rofunjitb;

3l.Fazade contraclie a muqchiului striat duteazl in medie :

A. 0,01 s;
B. 0,04 s;
C. 1s;
D. 0,4 s;
E. 0,1 s;

32. Urmdtoarele sunt oase lungi cu exceplia :

A. Femur;
B. Scapul[;
C. uln[;
D. Radius;
E. Fibul[;
33. Osificarea endocondrald dd naqtere urmdtoarelor oase cu exceplia :

A. Oaselor membrelor;
B. Oaselor bazei craniului;
C. Oaselor bollii craniene;
D. Oaselor lungi;
E. Toate afirmaliile de mai sus sunt adevdrate;

34. Sunt proprietSli ale mugchiului cardiac cu exceplia :

A. Excitabilitatea;
B. Plasticitatea;
C. Conductibilitatea;
D. Contractilitatea;
E. Automatismul;

35. Plasma sanguind con{ine urmEtoarele cu exceplia :

A. Apr (e0%);
B. Na+;
C. Herroglobin[;
D. Albumin[;
E. Fibrionogen;

230
COMPLEMENT GRUPAT

36. Sunt efecte ele extractelor de timus


:
l.
Stimulare a mineralizlrii osoase;
2. Oprire a mitozelor;
3. . Frdnare adezvoltfuii gonadelor;
4. tr{ipoglicemie;
37. Contracfia muscula16 aremanifestiri :
l.
Electrice;
2. Chimice;
3. Mecanice;
4. Magnetice;
38. Pe fala mediald a emisferei cerelrale
se gdsesc :
1. $anful central;
2. $nful corpului calos;
3. ganful lateral;
4. Scizura calcarin[;
39. Tricepsul sural este format din mugchii
:
l. Gastrocnemian;
2. Tibial posterior;
3. Solear;
4. Tibial anterior;
40. yn pacient cu grupa AB Rh pozitiv
confine
LAglutinogene A;
:

2. Antigen D;
3. Aglutinogen B;
4. Aglutinine alfa gi beta;
41' Despre manifestdrile mecanice ale contracfiei
musculare scheletice sunt adev'rate
urmdtoarele (secusa muscular[) :
1. Faza de relaxare dureazI 0,05 s;
2 Faza de latenld nu depinde de tipul
de mugchi;
3. FazE decontracfie dureazlin medie 0,04 s;
4. Nu prezint| fazi,de latenfl;
Fefele stomacului sunt orientate astfel:
2. Posterioard;
3. Superioar6;
4. Anterioarf;
5. Inferioari.
Vascularizalia intestinului gros este realizat6
de:
l.Artera splenic[;
2. Artera mezenterici superioard;
I Artera gastricl stdngii
4. Artera mezenteric[ inferioard.

23r
44, Reabsorbfia activl in cursul forrndrii urinei are loc pentru urmdtoarele
componente:
l. Glucoza;
2. Ionii de Na*;
3. aciduluric;
4. Ionii de Cl-.
45. intoarcerea venoas6 este favot'rzatd de
1. Aspiralia toracic[;
2. Pompa muscularf,;
3. Presa abdominald;
4. Gravitalie pentm venele situate sub nivelul cordului;
46. Funcliile tirnusului sunt putemic legate de :

1. Hormonii medulosuprarenalieni;
2. Hormonii hipofizari;
3. Hormoniitiroidieni;
4. Hormonii steroizi;

47. Parasimpaticul cranian foloseqte calea urmltorilor nervi cranieni :

L n. IiI;
2. n.V;
3. n. VII;
4. n. II;
48. Hipotalamusul poate participa la :
1. coordonarea metabolismului intermediar;
2. secrelia endocrinS;
3. termoreglare;
4. acte comportamentale;
49. Bila confine :
1. acizi biliari;
2. lecitin6;
3. pigmenfi biliari;
4. electrolifi;
50. Sistemul limbic are conexiuni in special cu :

1. Analizatorulolfactiv;
2. Epitalamusul;
3. Talamusul;
4. Hipotalamusul;

51. Stimularea simpaticului poate produce :

1. Glicogenolizalanivelul ficatului;
2. Scade frecvenla cordului;
3. Dilatd arborele brongic;
4. Nu are efect la nivelul splinei;

232
52. Se gdsesc in dern :
CorpusculiiMeissner;
2I Corpusculii Krause;
3 Corpusculii Ruffini;
4. Corpusculii Vater _pacini;

53. Labirintul osos este format


din :
LCanalele semicirculare osoase;
2. Vestibul osos;
3. Melcul osos;
4.Sacula;

54. Sunt culor priniare :


1. Verde;
2. Galben;
3. Albasrru;
4. Negru;
55. Mineralocorticoizii :
l. Sunt secretafi de medulosuprarenalE;
2. Determini reabsorblia Na+;
3. Produc acidurie;
4. Nu produc kaliurie;
56. Sunt horrnoni glucocorticoizi
:
1. Testosteron;
2. Cortizol;
3. Adrenalind;
4. Cortizon;
57. Oxitocina determin[ :
1. Stirnuarea contracfiei mugchiului uterin
gravid;
2. Relaxarea mus_culaturii utrrufui gravid;
laptelui din glandama,iare;
11'
1
4. lxpulzia
Cregte secrefia glandelrnurnurq
-

58. Activitatea motorie a stomaculu


i realizeaz|, :
1. Evacuarea confinutului gastric;
2. Amestecul alimentelor ir rurut gastric;
3. Stocarea alimentelor. - -'- o
4. Stimularea secrefiei gashice;
. Artera carotidd ex*temi
irigd; ..i

I Regiunea occipitall;
Regiunea temiorald;
,2
3. Viscerele felei;
4. Creierul;

233
60. Ganglionii limfatici :

Produc monocite;
Formeazd anticorpi;
Produc limfocite;
inlesnesc pdtrunderea unor substanle strdine in organism;

naspuxsuRr:
1. B (pag. 47); 41. B (pag.71);
2. C (pag. a7); 42.8 (pag.74);
3. E (pag. 15); a3. C (pag. 88);
4. C (pag. 14); a4.E (pag. t04);
5. C (pag.27); 45. A (pag. 94);
6. B (pag. 35); 46.D (pag. 60);
7. D (pag. 38); 47 . B (pag.26-28);
8. A (pag. 89); 48. E (pag. 30);
9. B (pag. 105); 49. E (pag. 78);
10. C (pag. 100); 50. A (pag.31);
1LA(pag.100); 51. B (pag.35);
12. A (pag. 49-50); 52. A (pag. 38);
13. C (pag.14); 53. A (pag.49);
14. A (pag. 103); 54. B (pag.47);
-
15. B (pag. 103 105); 55. A (pag. 56);
16. B (pag. 104); s6. C (pag. 56);
17. A (pag. 91); 57. B (pag. 56);
i8. D (pag. 70); s8. A (pag.77);
19. C (pag. 6s); s9. A (pag. 87);
20. D (pae. 57); 60. A (pag. 89)
2r. C (pag.46);
22.8 (pae.43);
23. C (pag.42);
24. A(pag.39);
25. C (pag.34);
26. C (pag.32);
27 .D (pag.23);
28. D (pag. 54);
29. C (pag. 103);
30. B (pag. 5a);
31. B (pag.71);
32. B (pag. 63);
33. C (pag. 63);
34. B (pag. 90-91);
35. C (pag. 8s);
36. A (pae. 60);
37. A (pag. 71);
38. C (pag. 30);
39. B (pag. 70);
40. A (pae. 85);

234
rEST 10

COMPLEMENT SIMPLU

I' Membrana cerurar' are urmStoarele


caracteristici, cu excepfia:
A. Este atcdruitd in principat Oin fosfoUp,dr;iil;t.
B. Conferd forma celulei
c'
componenta proteicr esi, cea care
realizeaza funcfiiile
membranei qi mecanismele de transport specia lizate ale
transmembranar.
D' Fosfolipidele. sunt astfefdispurg porfiunea lor hidrofobd formeaza
bishat, in interiorul caruia se aflI poryunru T.ut un
lor hidrofild.
se pot afla pe fala externd sau
,r*r..?#teinele intem' a membranei, precum gi

2. Urmdtoarea afirmafie referitoare


la ribozomi este fals6:
A. Sunt organite bogate in ribonucleoproteine.
B. Au perete cu structuri trilaminard.
C. Sunt de forma unor granule ovale
sau rofunde.
D. Au dimensiuni Ae tiO_ZSO A.
E. Intrd in componenla ergastoplasmei.

3' care dintre urmdtoarere funcfii


nu este indepriniti de salivd:
A. Menlinerea echilibruiui hidroelectrolitic.
B. Excrefia unor substan{e endogene
gi exogene.
C. Inilierea procesului Oe digestle
a fipideloi.
D. Favorizarea vorbirii.
E. protecfia mucoasei bucale.

4' Apdrarea specific6-(dob6nditd)


are urmdtoarele caracteristici,
A. poate fi dobanditd pasiv prin vaccilare. , vu
cu s^Utiplral
excepfia:
B. Limfocitele B gi T mediaza rdspunsurile
imune specifice.
C. Se dezvolti urma expunerii ia imunogen
in
D. Poate fi dobdnditd natuial gi artificial.
E. Imunitatea celulard implicd primar
limfocitele T.
5. Alegeli
lfirmafia gregiti despre nervul vag:
A' Are originea rear6 a fibrelor motorii in
nucldul ambiguu.
B. Fibrere motorii rnerv eaz6 *ur.u luturu
ffi;;il;
c. Fibrele senzoriare au deutoneuronul in nucreur t drtngelui.
soritar din burb.
D. Originea aparentd este in ganful
retroolivar.
E. Este nerv mixt, care are gi'fibie simpatice.

23s
6. Masticalia are urm[toarele roluri, cu exceplia:
A. Faciliteazd deglutiiia.
B. inmuierea bolului alimentar'
C. Asigurd contactul cu receptorii gustativi gi eliberarea substanleior odorante
care vor stimula receptorii olfactivi.
D. Umecteazd mucoasa bucald.
E. Creqte suprafala de contact flintre alimente 9i enzimele digestive.

7. Urmdtoareaenzimd nu este secretat6de cdtre intestinul subfire:


A. Gelatinaza.
B. Zaharaza.
C. Lactaza.
D.Lipaza.
E. Maltaza.

8. Saliva are urmStoarele roluri, cu exceplia:


A. Excrelia unor substanle endogene (creatin[).
B. Rol bactericid prin lizozim.
C. Favorizeaz6 vorbirea.
D. incepe procesul de digestie al amidonuiui.
E. Joaci rol important in menlinerea echilibrului hidroelectrolitic.

9. Referitor la rolul de pdrghii al aparatului locomotor sunt corecte urmStoarele afirmafii,


cu excepfia:
A. Pdrghia de ordinul II se intdlnegte la articulalia dintre oasele gambei qi picior.
B. La pdrghia de ordinul iI punctul de sprijin se glsegte intre punctele de fo(d gi
rezisten!6.
C. Pirghia de ordinul III se gasegte la articulalia dintre osul brafului gi cele ale
antebrafului.
D. PArghia de ordinul I se gaseqte la articulalia craniului cu coloana vertebrald.
E. La pdrghia de ordinul III punctul de forla se gdseqte intre punctele de sprijin qi

de rezistenld.

10. Mecanismele implicate in transporhrl transmembranar sunt corecte, cu excepjia:


A. Hormonii steroizi traverseazd membrana celulard prin difuziune,
B. in cazul osmozei, membrana care separd cele dou6 compartimente estc
semipermeabilS.
C. Glucoza este o molecull polarizat6, dar nu poate traversa membrana celularll
prin difuziune.
D. Endocitoza este mecanismul prin care materialul extracelular este transf'crai
intracelular.
E. Pompa Na*/K* este o formd de transport activ, fiind necesar6 hidroliza dirccti a

ATP-ului.

236
I l ' Nu fac parte din
categoria receptorilor
A. Corpusculi IIei s sn er tactili:
r"i" r.irp
B. Discurile Merkel, ,itu;h;;ea [ioneazd,atin gerea.
'- '^''*" superioard a dermului.
Corpusculii lftause,.
_C.
D. Corpusculii Ruffini, pentru
presiune.
E. Terminafiile pervoase
libere.
I2. Deutoneuronul c[ii
vestibulare este localizat
?n:
A. punte.
B. Bulb.
C. Gangiionul vestibular
Scama.
D. Mezencefal.
E. Bulbul olfactiv.

13. Printre efectele


stimuldrii simpatice se num[rd:
A.Mioza.
B. Cregterea secrefiei lacrimale.
C. Stimularea motilitapl
intrrilnurr.
D. Vas o di lataJie i1 r. gu_.niliriu
E. Scdderea secrefiei "' I crr; i srri af i.
I.rt i.".'^
14. Ovogeneza:
meiorice si o diviziune
l. ff:'l*"i*:l,yuni
$.
C.
1." ca rezultat formarea zigotului.
mitoticb.
Fste stimulatd de secretafi de corpul galben.
l::^'r.:-*i;
3 Este determinaid de o
E'
;;;i;;;;
D. Incene ?n ro-o-_^T3:"ti
JT'"jf,iil'"':Hi
cregrer;ffi;:::HL;i
de gonadorropine.
I5. Spermatozoizii:
A' pot r6m6ne viab'i p6nd Ia T2hintractur genital
' Sunt rezultatur ptoctsui'i'ot feminin.
Leydig. spermatog! nez6 care
se desfEgoara in celulele
C. Sunt celule diploide.
D' Trebuie s6 fie minim Da
fertil6. milioane/mr spermd penrru
d,e
ca persoana sd fie
E' inmagazinafi in tubii
contorli, iqi menlin fertiritatea
aproximaiv ,*u.
Testosteronul are urm6toarele "
caracteristi
A. secrelia
'u "'i"
B. Infantilismul
regrat' pri" i;;":l;:-T,'fi1?'influ.n1u FSH hipofizar.
c.
Este un pute#c
genift
"p;;.
il;;;e hiposecre{ie.
*.u;iir"rio;;"1.
D' Are efect de menJinere
E' Este un hormon lipidic, "
t"",iJ"i .piteliului spermatogenic.
l" u*.*ra steroricd.
. Men{ionafi afirmafia adevdratd
:
A' Cerurere tecii externe a foliculului
ovarian secret' eshogeni.

237
B. Olrylul rdmAne viabil 24 de ore dupd ce a fost expulzat din trompa uterin6.
C. Estrogenii sunt secretali de corpul alb timp de 10 ziie.
D. Secrelia prostaticd are rolul de a cregte fertilitatea qi mobilitat
spermatozoizilor.
E. Reglarea secreliei ovariene se face la fel ca a altor glande periferice pr
feedback pozitiv hipotalamo-hipofizo-ovarian'

18. Afirmalia urmdtoare referitoare la prolactind este falsd:


A. Este un inhibitor al secreliei gonadotrope, fiind capabilS sd prevind owlafia.
B, Este numitd hormonul mamotrop.
C. Secrelia de prolactindin afara sarcinii este stimulat5 de efortul fizic.
D. Este numitb hormonul luteotrop.
E. Secrelia de prolactind in afara sarcinii este stimulatd de hiperglicemie.

19. Ahnnalia urm1toare referitoare la fusurile neuromusculare este falsS:


A. Sunt diseminate printre fibreie musculare striate.
B. Sunt formate din 5-10 fibre musculare modificate'
C. Porfiunea central[, contractilS, conline nuclei.
D. Sunt stimulate de tensiunea dezvoltati in timpul conhacliei musculare.
E. Fibrele intrafusale sunt dispuse paralel cu cele extrafusale.

20. Pentru a putea h mirositS, o substanld trebuie sa aibd urmdtoarele caracteristici, r

excep!ia:
A. Sa fie volatilE.
B. Sd fie insolubilb.
C. S[ poatd traversa stratul de mucus'
D. Sa ajungd in ndri.
E. Sd ating6 celulele olfactive.

21. Acomodarea are urmdtoarele caracteristici, cu excepfia:


A. Reprezini varialia puterii de refraclie a cristalinului in raport cu distanla la car
privim un obiect.
B. Organul activ al acomoddrii este cristalinul.
C. Punctul cel mai apropiat de ochi la care vedem clar un obiect, cu efo
acomodativ maximal, se nume$te punct proxim.
D. Punctul cel mai apropiat de ochi la care vedem clar, fbrd efort de acomodart
se numegte punct remotum.
E. Acomodarea este un act reflex, reglat de centrii corticali gi de coliculi
cvadrigemeni superiori.

22. Afirmalia urmitoare referitoare la urechea intern6 este fals6:


A. lntre labirintul osos gi cel membranos se afl6 endolimfa.
B. Este formatl dintr-un sistem de incdperi, numite labirint osos, s6pate in startc
temporalului.
C. Pe columelS se prinde lama spiral[ osoas6.
D. Rampa vestibulara este situatS deasupra membranei vestibulare.
E. Rampa timpanicl este situatd sub membranabazilarl'

238
23. Alegeli afirmalia falsi
referitoare la cerebel:
de emisferere .o.u.ur. prin
mater.*;*llr.irparat cortur cereberurui, excrescenld
a durei
B' Pedunculiicerebeloqi mijlocii
confin numai fibre eferente.
C. Arhicerebelul se.ma;
Ei tob flocutonodular.
";.$t;
inapoia bulbutuigi a punlii,
,u.ur. A.il,' iteazE cavitatea
urno,.,iu,lii.u:t*"
E. porliunea mediand poarti
numele de vermis.
t"t?:::lJii:L1#ffi;::f
' '
a mdduvei spindrii conrine urmitoarere
rascicure :
B. Fasciculul piramidal incrucigat.
C. Fasciculul rubrospinal. ,''.-'
D. Fasciculul olivospinal.
E. Fasciculul spinocirebelos
incrucigat.
25. Urmdtoarea valoare
mediu normald in urina finald
A. Na*_ 3,3g
pe 24 oreeste falsd:
B. Llree _25 e
C. Creatinina_ l_2 g
D. Cl-_ 2-3,9 g
E. Fosfor_ l_1,5g

26' Circulafia limfaticd are


urmdtoarele caracteristici,
A' capilarere sare nu formeaze t.1.r, cu s^wep!'
exceptia:
B. perefii vaserorlimati.r
t;i;;i..-
,uni,nui subliri dec6t ai vaselor
C. Capilaret. sangvine.
lTliri:" 1u ".1.uiirr*..ruri ca qi capita.ete sangvine.
D' vasere rimfatice sunt prevdzute ra.interio. .u uuiu, semilunare.
E. Limfa trece obligatoriu prin
ganglionii limfatici.
uYSi:::,:g:X d;,dituzjyn e gazetorrespiratorii esre

* *::X,9l1f:p'r*.r iui.";"*."#;; tr,{


.a fats6:
"
3 3sliil3:**3"'l':::1i"::,j1;
dituzeazl.de 20 de ori *ui
ren-e;; F""r
-""#a..at cer ar 02
S F_o: decdto2.
normar,
ilrilro
face in 0,5 sec. 's;L;.u"o;'ffiffiffi11'uY*oru,a si sangvind are oz se
E. Presiune a COzdin aerul
alveolar este 40 mmHg.
urmdtoarea afirmatie referitoare
la transportu r gazelorrespiratorii
A. Fiecare moreculd or rt"-ogioffi? este farsd:
poate combina cu maxim
4 morecure de
B. COz poatp fi hansportat in
sdnge dizolvat fizjc in plasmd.
c. scdderea i"*p.rutorii determirij
,.dd...u ."pr.iiiiiiiei.,ogtouin"i
de a rega
D' 98,5yo din oz din s'ngele
arteriar e transportat de hemoglobin'.
pH-ului plainatic a.i.""ira
scdderea capacitelii hemoglobinei
orl' "uotrea de a

239
29. Predominanla proceselor catabolice este stimulatd de:
A. Honnonul de creqtere.
B. Hormonii estrogeni.
C. Cortizolul.
D. Stimularea sistemului vegetativ parasimpatic'
E. Testosteronul'

are loc la nivelul:


30. cea rnai irnportanta absorblie a apei din sistemul excretor
A. CaPsulei glomerulare'
B. Ansei Henle.
C. Tubului contort Proximal'
D. Tubului colector.
E. Tubului contort distal'

31. Secrelia de parathormon produce uruitoarele efecte, cu excepfia:


A. Hipofosfatemie.
B. Creqterea absorbliei intestinale a calciului'
C. Stimularea reabsorbliei tubulare a calciului in nefronul proximal'
D. Inhibarea reabsorbliei tubulare a fosfa{ilor organici'
E. Controleazdsecrelra de vitamind D:'

32.insindromul Cushing apar urmdtoarele manifestSri, cu exceplia:


A. Afectarea metabolismului proteic'
B. HiPertensiune.
C. Afectarea metabolismului lipidic'
D. Astenie muscularl.
E. Hipoglicemie'

33. Unndtoarea afirma{ie referitoare la difuziunea coz este fals5:


A. in mod normal, egalarea presiunilor par{iale, alveolard 9i sangvind, ale COz se
face in 0,25 secunde.
B. COz difizeazd de 25 de ori mai repede decdt Oz'
46 mm
C. presiunea parliala a CO2in sdngele din capilarele pulmonare este de
Hg.
D. Gradientul de difuziune al COz este de doar o zecime din cel al Oz'
E. Se face dinspre sangele din capilarele pulmonare spre alveole.

34. Urmltoarea afirmafie referitoare la splini este fals6:


A, Aparline sistemului circulator.
B. Produce limfocite.
C. Intervine in metabolismul fierului'
D, Are o masd de 280-300 g'
E. Distruge hematiile b6trdne.

240 i
!
i
:!
g
35 Metabolismur bazal se caracteri
zeazdprin urmdtoarere afirmafii,
A. Se mdsoard in calorii sau kilocalorii. cu exceptia:
B. Creqterea activitSfii celurare determin'
gi cregterea ratei metaborice.
c'
Rata metabolismului ba-zal reprezintd,.rrrrtri"iir"
organism p entru intref inerea funcf inergetice fixe ale unui
iilor rritutr.
D' se mdsoari ?n condilii speciale gi se
determind prin calorimetrie directi.
E' Hormonii tiroidieni determin' cregterea
ratei metabolice.
COMPLEMENT GRUPAT

3 6. Afirmafiile urmdtoare referitoare la membrana


nucleard sunt adevdrate:
L Este poroasl.
2. Este dubl6.
3. Are structur[ trilaminar6.
4. Este constituita din 2 foife.

37. Urmdtorii factori influenfeazd presiunea


arteriald:
1. Rezistenfa periferici.
2. Aspirafia toracici.
3. Elasticitatea arterelor.
4. Gravitalia.

38. Care sunt conseinlele hipofuncfiei


tiroidiene:
L La adult apare miiedem.
2. Cretinism, dacd survine la copilul
mic.
3. piele umedd, sublire.
4. Diminuarea metabolismului
bazal.

39. in urmdtoarele situalii contracfia este


o secusd:
l Sistola cardiac6.
2' conkacJia oblinuti in urma reflexului
miotatic.
3. Frisonul.
4. Dacd se folosesc stimuli repetitivi
la intervale mici gi regurate.
40. Urmitorarele enzime sunt
secretate in forma lor inactivd
de cdtre pancreas:
L Chimotripsina.
2. a amilaza pancreaticd.
: 3. Tripsina.
;
I 4. Colesterollipaza.
*
il
F cr. se absorb din tracrur gastrointestinal
f

F,
ii
"ii'sil*jff*" prin dituzie pasiv6:
*l 2. Lipidele.
+; 3. Proteinele.
F
* 4. Apa.
$
Ai

F'
F.:
*i
F-
F.
*.
s 241
F:
ffi
F
k
42. Viscerocraniul este alcdtuit din urmrtoarele oase pereche, cu excepfia:
1. Etmoid.
2. Sfenoid.
3. Vomer.
4. Zigomatic

43. Urmdtoarele relatii dintre volumele pulmonare sunt corecte:


1, VIR + VER : CPT
2,vC + VIR: CI
3. VIR + VC + VER + VR: CV
4. VER + VR: CRF

44. Secusa are urmdtoarele caracteristici:


l.Faza de laten!6 nu depinde de tipul de mugchi.
2. Faza de latenld dureaz1 din momentul aplicdrii excitantului qi pdnd la aparilia
conhac!iei.
3. Durata totald a secusei este de 0,05 s.
4. in timpul fazei d,e laten!6 are loc manifestarea electricd a contractiei.

45. Potenlialul de membrand este oblinut prin mai multe mecanisme:


i. Activitatea pompei Na*/K*.
2. Permeabilitatea selectivd a membranei.
3. Prezen\a intracelulari a moleculelor nedifuzibile incdrcate negativ.
4. Fenomenul de osmozd.

46. Despre potenfialul de acliune se pot afinna unn6toarele:


1. Aspectul gi durata potenlialului de acliune sunt aceleagi pentru toate tipurile de
celule.
2. Depolarizarea este spontand dacl este atins potenlialul prag.
3. Potenfialul de acfiune oblinut in perioada refractard relativd are o amplitr"rdine
mai mare decdt in mod normal.
4. Potenlialul de acliune este un rdspuns de tipul "tot sau nimic".

47. care din urmdtoarele tipuri de neuroni nu sunt corect localizate:


l. Neuronii unipolari - celulele cu conuri qi bastonage din retinr.
2. Neuronii multipolari - in coarnele anterioare din mdduva spindrii.
3. Neuronii pseudounipolari - in ganglionul spinal.
4. Neuronii bipolari - tn cortexul cerebelos.

48. Calea eferenti a reflexului vegetativ:


I ' Ganglionii vegetativi simpatici se gdsesc laterovertebral.
2. Ganglionii vegetativi parasimpatici sunt juxtaviscerali qi intramurali.
3' La nivelul viscerelor gdsim plexuri vegetative rnixte, simpatico-parasimpaticc
4. Axonul neuronului vegetativ preganglionar nu este prev6zut cu teacd de
i
mielinS.
j
g


242 g
6

g

49. Urm6toar.t.
au gi celule vu
- --.Brw cu rol endocrin
?l*uT.,
I. Glandele :
salivare.
2. Duodenul.
3. Ficatul.
4. Rinichiut. .

50. Urmdtoarele
afirmalii referitoare
Ia arlenoh ipofizdsunt

fiffiil]. l*""n*#i ilr


j. faise:
grandurorropi.
uu,curuidil;:;;iffi':,T$'#1,'rTlTlm*,j;i**iponzdexistioregdturd
3. Inconjoari
fproapg
.";pi;; ;;uroh ipofi za.
hipotalimusut
tiporrrlr.Intre ili;;ui.o*.i,p#26 exisrd rractur nervos
hipotaramo_
51. Hormonul soma
p,rtiii#lT'. *j:m;T,:::"*r de crestere astrer
I2.Majoritat.urrrrt.ro.rl.ff;#-lt-to-aselor.lungi. :

3stimurea,?:"19*.;#;;.i:ifr*!,il,T#..T,...!;f
4. Stimuleazd creqterea
*u$rfrii".;i a viscerelo, ffi ffi trtneror
rnui ufes a creierului.
52. Hipersecrefia
de glucocorticoizi
t. Hipertensiune. determin6:
2. Astenie muscularE.
3. Diabet.
4, Edeme.

53 Urmitoarele afirmalii
ir referitoare
I' Artera ovariand.rt;;;;alr vascularizafia ovarului sunf false:
-F^.srq o aortei
:; 2' Vena or
2. ovarianr drcon+E "^ - i
dulrel aOOominale.
abdominale'
t. o r.".'ffi1XXff:t:"|1:i':t vena ,.naia-d-,.aprd.
. ve,rere ouu.i,nJa.,n;;;;,i "
i 54. Printre caracterele::y,ul,
ffilfigfi[.;; ".," uterind.

$. secundare se numdr6:
F 1. Dezvoltarea
scheletului gi a
mugchilor.
i 2' Reparrilia topograficd.
s.;ririi de rezervd.
il j,. y"j*e drspunere a pdrutui.
uvLvvtlatea organelor
genitale externe.
F-
fot fi surse de esrrogeni:
$SS.
g r. uorpul *lb.:i: care
secret5 pi progesteron.
2. Corpul u'lb, t,rp
$. de l0 zile.
H i !3ililij?ffenala __--
si placenta, in timpur sarcinii,
externe a foliculului
ffi "Jcu ouuriunl"*..,
ffi
ffi,
F
F.
ffi"
ffi 243

ffi
&-.
56. Urmdtoarele regule trebuie respectate pentru transfuzie:
l. GruPa AB este donator universal'
2. GruPa AB Poate Primi de la gruPa 0'
3. GruPa A dona Pentru gruPa 0'
Poate
aglutininele din
4. Aglutinogenul din singele donatorului nu hebuie si intAlnealcd
plasma primitorului.

a proteinelor:
57, Urmatorii hormoni stimuleazd procesele de sintezd
1. Cortizolui'
2. Testosteronul'
3. Tiroxina.
4. Hormonul de creqtere.

58. Reflexul de mic{rune:


1. Odatdiniliat, se autoamPlifici'
gi
2.poatefi stimulat sau inhibat de centrii newoqi superiori din trunchiul cerebral
din cortexul cerebral.
3. Este un reflex controlat in intregime de mdduva spindrii'
urinard,
4. Dac|reflexul de micliune declanqat nu reugeqte s6 goleascd vezica
minute sau uneori
elementele nervoase ale acestui reflex rdmdn stimulate timp de
cdteva
o o16.

59. Dintre produqii de scindare ai chilomicronilor fac


parte:
l. Acizi gra;i.
2. Colesterol.
3. FosfoliPide.
4. Giicerol.

60. co lesterolul reprezinta precursorul urmatori I or hormoni :

1 Mineralocorticoizi.
.
2. Hormonii sexuali.
3. Glucocorticoizi.
4. Insulina.

244
RASPUNSURI

Complement simplu
Complement grupat
L D. (pag.6)
36. E. (pag, 8)
2. B. (pag.7) 37. B. (pag. 93)
3. C. (pag.7s) 38. C. (pag.
1 A.(pag. 84, 85) 39. A. (pag. 7t)
5. E. (pag.28) 40. B. (pag. 78j
6, D. (pag. 75) B (pag.80,8r)
7. A. (pag. 80) 1]
42. A. (pag. 6a)
8. A. (pag. 7sj 43. C. (pag. 99)
9. B. (pag. 66) 44. C. (pae. 7ti
10. E. (pag. e)
45. A. (pag, 9)
I1, C. (pag. 39)
46. C. (pue. g, tOi
12. B. (pag. s0)
47. D. (pag. t3)
13. E. (pag. 35)
48. A. (1:ag.32)
!1 D (pae. r ts, t20)
ts. A. (pag.120)
49. C. (pag. sa)
s0. D. (pae. sai
16. A. (pag. 121)
51. A. (pae. 5a)
!7 ? @ag.I2o,r2r)
I8. E. (pag. 55) 2?
a (pag. sz, or)
19. C. (pag.4l)
53. C. (pag. il6)
s4. A. (pue. tZt)
20.8. Qtas. a2)
5s. B. (pag. l20i
21.8. (pag.45,46).
56. C. (pae. 8s)
22. A. (pag. 49)
23.8. (ptag.29)
s7. C. (pag. ili)
58. A. (pag. l0s)
?1 ! G:ag.22,,23,24)
25. D (pag. 105)
59. E. (pag. I l0)
60. A. (pag. I i0)
26. A. (pag. 8g, g9)
27.D.(pag. 100)
?1 9 fuag. too, tor)
29. C. (pag. il t)
30. c. (pag. t0aj
31. C. (pag. s9)
32.8. (pag.6l)
33. B. (pag. 100)
34.D.lpag. 89)
35. D (pag. l12)

24s
TEST 1I

Complement simplu:
1) in citoplasma celulard a tuturor celulelor:
1. Avem organite celulare comune gi specifice'
2. Avem miofibrile.
3. Avem corpii Nissl.
4. Avem corpii tigrozi.
5. Avem reticul endoplasmatic.
2) Mitocondriile au urm6toarea funcfie:
1. Sediul sintezei proteice.
2. Excrelia unor substanle celulare.
3. Sediul fosforildri oxidative cu eliberare de energie.
4. Rol in diviziunea celulard.
5. Sistem circulator intracitoplasmatic.
3) Nucleul celular:
1. Nu este o parte constitutivd principald.
2. Nu conline material genetic.
3. Nu transmite informalie genetici.
4. Poate avea pozilie excentricd.
5. Celulele normale nu pot fi binucleate.
4) Urm6toarele afirmalii privind neuronul , sunt false:
L ReprezintS unitatea morfo-funclionald a sistemului nervos.
2. Pot fi pseudounipolari.
3. Pot fi de forml piramidalS.
4. Rolul mielinei este de izolator electric.
5. Teaca dc mielina incetinegte conducerea impulsului nervos.
5) Umrdtoarea afirmalie privind nevroglia este adev6ratb:
1. Sunt in numdr mai mic comparativ cu neuronii.
2. Nu se divide.
3. Sunt singurele elemente ale lesutului nervos care dau nagtere la tumori.
4. Nu au rol de suport.
5. Nu sintetizeazd mielind.
6) Sinapsa :

l. Anestezicele ii scad excitabilitatea.


2. Cofeina ii scade excitabilitatea..
3. in SNP a doua celuld este obligatoriu un neuron.
4. La nivelul ei transmiterea se face bidireclional.
5. A doua celul[ nu poate fi un mugchi.

246
7) Afirmafia falsd privind actul
reflex este:
r. Este mecanismut
princ;;i;;"fionare
2. prezintd ca bazd";";;;;;r,ir a sistemului nevos.
3. Rdspunsul rrnr*.
reflex .rr. nurnui._rroar.
4. Rdspunsul reflexpoate
Ol*rL
,) i;.;',:ffi':$.:u'o*', ""*". l. li*u*ru unei zone.
I. O structurd inexcitabil6.
2. Majoritatea,sunt celule
neryoase.
3. pot fi rerminafii buronar,
ur.l.iarirrror.
Receprorii tegumenrari
:
5. Nu este comn
*;;;;;;;: unicelulare.
nr
i"
l.
ililililffJ#ff#il,:::;*orii
proprioreceptori. po, n:
2. Chemoreceptori.
3. Fotoreceptori.
4. Receptori fazici.
5. Receptori tonici.
t0) cenugie a mdduvei
spindrii:
IluU:t""fa
Este constituife din
axonii,.".#f-.
Are pe sec{iune aspecful
? de ..x,,.

i' :;ffj,::#^ynta i..ni* canarur ependimar.

.'. 1
I) Carl
coarnere
;#;JffiJ*T:l'H:ffI*o'.
sunt
afirmafiile adevdrate:
I. Substanfa cenugie
medulara se aflE la periferie.
2. Substanfa cenur.
este dispusd sub
3. s;;;;;;":" ;ste dispusI formd de cordoane
a ^_-.. taunso Y'evqDc ralaperiferie.
i_ secliune
4, in perr€tl€'
a,i,erei,,11,,
l;,:::F J*fr ililx|lffi,ffi i:|ffi.?f
e a.sensibilitifii
exteroceptive este :
Calea sensibilitefii
kinestezice.
Calea sensibilitdfii
nropioceptive de control
Calea interoceptivd. a migcdrii.

Calea sistemului piramidal.


Calea sensibilitdffi
hctile grosiere.

;i1:f IT:g :.1...


sensibil itafi i kinesrezice
; ffi;ffi.,ffi: este falsd:
fiT,:' :: IcalTT'{
titizeazd, ry'ilil
U ea cordo unJoi
Are ca receptori corpuscurii ffiffi I
rui corgi qicorpuscurii
Ruffini.

247
4. Are ca receptori terminaliile nervoase libere.
5. A1 Iii-lea neuron se afl6 in talamus.
14) Afirma{ia adevdeati privind calea sensibilitdlii interoceptive este:
1. Receptorii se gdsesc in piele.
2. Protoneuronut clii se afld tn cornul lateral al mlduvei spindrii.
3. Receptorii se gdsesc in perelii organelor gi ai vaselor.
4. Al III-lea neuron se afld in bulbul cerebral.
5. Zona de proieclie corticald este focal[.
l5) Urmdtoarea afirmalie este falsi, in legdturi cu calea sensibilitalii proprioceptive de control a

miqcdrii:
1. Este constituiti din doud tracturi.
2. Receptorii acestei cIi sunt corpusculii Ruffini.
3" Deutoneuronul se afl5 in neuronii senzitivi din cornul posterior al m6duvei.
4. Protoneuronul este localizat in ganglionul spinal.
5. Axonul celui de al ll-lea neuron se poate duce in cordonul lateral de aceeaqi parte sau de
partea opusi.
16) Aiege{i afirmalia corect6 in legdturd cu calea sistemului extrapiramidal:
1. Aparline sensibilitalii exteroceptive.
2. Nu controleazd motilitatea involuntard automatd gi semiautomatd.
3. Au originea in etajele subcorticale qi corticaie.
4. Nu ajung in nuclei bazali.
5. Ajung in final la nuronii din coarnele laterale.
l7) Afinnafia adev6rat[ in legiturl cu fasciculul piramidal, este:
f . in bulb 7 5% din fibre se incrucigeaz6.
2. Toate fibrele sunt mielinizate.
3. in bulb 50% din fibre nu se incruciqeazl qi formeaz6 fasciculul direct.
4. in bulb 25o/o din fibre se incrucigeazd gi fformazd fasciculul cortocospinal lateral.
5. Calea piramidald are 3 neuroni.
18) Alegeli afirmafia fa1s5, privind nervii cranieni:
1. Nervul trohlear rnewezd mugchiul drept extern al giobului ocular.
2. Nervii III, IV, XII sunt motori.
3. Fibrele gustative ale nervului VII au originea in ganglionul geniculat.
4. Nenul VIII este nerv senzorial.
5. Nervii pneumogastrici au gi fibre parasimpatice.
19) Afirma{ia adevdratd privind emisferele cerebrale este:
1. La dreptaci emisfera dreaptd este mai dezvoltat6.
2. Pe fala lateralS avem 3 ganfuri mai addnci.
3. Pe fala mediali avem ganful corpului calos.
4. Ca gi la cerebel substanla albd este la exterior.
5. Lobul occipital este situat anterior.

248
20) Alegefi afirmafia
adevdratE privind neocortexul:
l.
Are conexiun i cu analiitoruf "^-,
oraJ;.
2. Este alcitui t din 2straturi ..luturr.
3. Este sediul actelor a,,o*poiu*ent
instinctiv.
4. Reprezinti sediul p.o.rrdo.
5. Se mai numegte sistem timbic.Orihr.. superioare.
21) Alegeli afirmalia
farsi privin d anarizatorur
vizuar:
r.
rn sructura retinei sunt
3 feturi de celule funcfonale.
2' cerulere cu"bastonage sunt uaupit"pentru
vederea ra lumin'
3. Celulele cu conuri sunt srab6.
celule o.*our. modificate.
Prin pata galbenE i.r,
1
5. Miopia
n.r*f opti..
se corecteaz5 cu lentilJdivergente.
22) Afirma(ia adevfua*privind
anarizatorur acustico-vestiburar
1' pe traiectur nervurui vestiburar este :
se afl6 gangrionul
2. pe traiectul nervului cohlear corfi.
se aflE ganglionul
Scarpa.
Trompa lui
4.
1 Eustachio are rolul de r

Ar rr-iea neuron ar crii acustice..ffi1:?,[T:Hi:::frere rimpanurui.


5. Nuclei vestibulari se afld in
23) vasopresina:
--'-(v'vvrqr'
- m"zen.rat. .

I Se numegte gi hormonal aptidiuretic.


!:r;r. absorbfla apei in *Uii Oirr"fi gi colectori renati.
: Hiposecrefia
1 Hrposecrefia sa apare ?n diabetul insipid.
4 determin5 pir.arJ*lri
de aptr.
5. Toate de mai sus.
24) Alegegiafirmafia
falsd privind hormonul
Somatohop:
l.
Este secretat de c6tre
uO.oofriponra.
2. Determind retenfie d, compupi
aicatciutui,
Hipersecrelia sa produc,
I Majoritatea
4.
u..orn.guti..
efectelor se manifesti
5. stimur.#,,,u,,,,l.;:'#,:::- 0,r"",orect
.
) Medulosuprarenala:
1. Anatomic $i funcfional este un ganglion parasimpatic.
2 Secretd hormoni sexosteroizi.
3. Secretd catecolamine.
4'
Hormonii s6iproduc hipotensiune,
bradicardie gi vasodilatafie.
5._ Contract muq8hii
netezi brongici. :l
Afirmafia adevlrati:
l. Reprezentanful mineralocorticoizilor
este cortizolul.
Aldosteronul produce
?
3'
kaliurie.
Hipersecrefia de aldosteron
determin' hipotensiune arterial'.

249
4. Sindromul Cushing se caracterizeazdpnn scddere ponderalS.
5. Aldosteronul determini reabsorblia potasiului.
27) Sunt afirmalii false:
1. Paraatiroidele secretd PTH qi calitonind.
2. Hipocalcemia inhib6s€crEiad€ PTH. '- x

3. PTH determind hipofosfatemie.


4. PTH aclioneazd asupra hactului digestiv.
5. Hipersecrelia de PTH conduce la rarefierea oaselor.
28) Insulina:
1. Este hormon hiperglicemiant.
2. Excesul de insulind poate compromite funcfia sistemului nervos.
3. Excesul de insulinb determinS diabet zaharat.
4. Este secretat5 de celulele alfa pancreatice,
5.
Are efect catabolizant pentru toate metabolismele intermediare.
29)Afirmalia falsd privind sindromul Cushing este:
1. Definegte hipersecrelia de corticosteroizi.
2. Modificlrile pot fi induse gi iahogen.
3. Pacienlii au astenie musculard.
4. Pacienlii a:ufald "in lundplind".
5. Determind hipoglicemie.
30) Grupa sanguind 0(I):
1. Poate primi transfuzii de la toate grupele sanguine.
2. Poate dona numai la grupa 0(I).
3. in plasmi prezintf aglutinine alfa gi beta.
4. Nu prezintd aglutinine in plasm6.
5. Pe membrane hematiilor se gdsesc aglutinogene A qi B.
3 1)Afirmalia adevlratd este:
1. Pe traseul EKG se inscriu unde positive de tipul Q, P, R.
2. Zgomotul II sistolic este produs de inchiderea valvelor semilunare.
3, Zgomotul I este produs de inchidera valvelor atrio-ventriculare.
4. $ocul apexian reprezint6 expansiunea sistolicd a peretelui toracic in dreptul bazei
5. Durata ciclului cardiac este direct proporlionald cu frecven{a cardiacd,
32) Alegefi afirrmalia fals[:
1. Ciclul cardiac incepe cu sisstola atrial6.
2. Sistola ventricular[ are doud faze.
3. Faza de ejecfie se terminl in momentul inchiderii valvelor similunare.
4. Existi asincronism intre sistola atriald gi cea ventriculard.
5. Faza de contrac(ie izovolumetrici incepe in momentul descchiderii valvelor semil

250
33) Este adev5rat cI:
l.
Valvele semilunare sunt
mitrald gi tricuspidd.
2' Debitur cardiac este egar ,,
3' Activitatea sistemului-n.-o,""t"rrt bdtaie x frecvenfa cardiacd.
4' Automatismur este proprietateaou.*impatic .r.un u.rtuenfa cardiac'.
miocarddur"i;;r;aga o
excitalie.
frr.uunla oescarcaliror
,-)ir,*;J;["i:*t:iatrio-ventri"'l* este de 70-80/minut,

j. lillirf#;rifericd_este
invers proporfionard cu
lungimea vaului.

i5' ;]tr*ili1ritrHilHtt#ffi:*#;. *.n.",'unea


Erasticitatea contribuie
iu,.n1io.rea tensiunii arteriare
arreria,d

35) Alegefi afirmalia in diastord.


falsd:
o,,j:,:le
i artera subcravicurara
H:j:i::,i1.jLexternd iriga regiunea stdngd.
? *i::":"tidr in..pJ,u occipitah.
:4 Artera
T::y,i yimard
poplitee se imparre in
il#;ffi;;iteror
Ooia ;.;, ribiale.
5. Sistemul aortic incepe din ventriculul
st6ng.
Complement multiplu

36) Propriet6gile mugchilor


scheletici sunt:
l. Contractilitatea.
2. Excitabilitatea.
3. Tonusul muscular.
4. Automatismul.
Manifestirile contracf i ei
mug chiului s cheleti
c sunt:
L Manfestlri electrice.
2. Manifestiri chimice.
3. Manifestdri mecanice.
4. Manifestlri termice.
compozifia salivei sunt adevlrate:
?.rl::
l. Zilnic se secretd g00_1500
mL de rufiua.
Aceasta confine 99,5%
apd.
Confine amilazd,salivarl,
mucind, lizozimul. il

Confine acid clorhidric.


rmafiile false
firivind deglutifia sunt: ii
rltiex care se desfEsoard in
i,rl.-:11t 3 timpi.
. Timpul bucal este involuntar.

251
40) Despre activitatea secretorie a stomacului strnt adevdrate:
1. Cantitatea secretatd zilnic este de 2 L.
2. Sucul gastric este de culoare brun-vezui.
3. in region antrald se elibereazS gashina.
4. Prezenfa HCI cregte pH-ul.
41) Afirmaliile adev[rate privind secre]ia pancreaticd sunt:
1. Celulele exocrine produc mucus.
2. Celulele ductale secretb 120t1.1500 mL de suc pancreatic.
3. Pancreasul nu confine cellule endocrine.
4. Confine inhibitorul hipsinei.
42) Aftmaliile false privind secrelia biliard sunt:
1. Bila este necesarl pentru digestia lipidelor.
2. Prin bild se scretd substanle insolubile in api ca bilirubina gi colesterolul.
3. Bila e in cantitate de 250-1100 ml-/zi.
4. Bila se secret6 doar in timpul mesei.
43) Care din urmltoarele volume pulmonare sunt corect prezentate:
1. Volumul curent- volumul inspirat qi expirat intr-o respiralie normald.
2. Volumul reziduai-volumul ce r6m6ne in pl6m6ni postmortem.
3. Volumul curent este de 500 mL.
4. Lumul inspirator de rezervd este de 750 mL.
44) Membrana alveolo-capilard cuprinde:
l. Interstiliul pulmonar.
2. Hematii.
3. Surfactant.
4. Mucus.
45) Factorii care influenleazdrata difuziunii unui gaz prin membrane alveolo-capilarS sunt:
i.
Presiunea par{iald a gazului in alveol6,
7. Presiunea parfiald a gazului in capilarul pulmonar.
3. Coeficientul de difuziune al gazului.
4. Dimensiunile membrane respiratorii.
.16) Rolurile rinichilor sunt:
1. Formarea qi eliberarea reninei.
2. Formarea qi eliberarea eritropoietinei.
3. Activarea
vitaminei D3.
4. Excrefia celor mai mul1i produgi de metabolism.
47) Despre reabsorblia apei la nivel renal sun adevirate:
1. Nu toate segmentele nefronului pot reabsorbi apa,
2. Cea mai important reabsorblie are loc in tubul contort proximal.
3. in lipsa ADH reaborblia apei se poate produce,
4. in lipsa ADH se elimini ?0-25 L de urind/zi. !
j,

*
.€


g
252 a
-g
g
&
&
g
48) Micfiunea este:
I. procesul
de formare al urinii
la nivelul nefronului.
2. procesul
de golire al vezicii
urrour..
3 procesul
de umplere al vezicii
urinare.
4.
Reflexul de micfiune
.rr" r*uilt sau inhibar
49) Ov arul este caracte cortical.
nzat pnn:
I. produce ovule.
2. Secretd estrogeni.
3. Secretdprogesterone.
4. Secret6 piolactinE.
50) Urmdtoarele afirma{ii
privind ovarul sunt
adev6rate:
Este acoperit Ia sufrafald
I rnzona corticald
z. d.;;;;.
se aflE foliculi ovarieni.
3. inzonacorticalfu" una
O_ Corpul galben ""rll"*,ne gi limfatice.
secretd progesteron.
- -,
5l) Cdutafi afirmafiile adevlrate:
I. Uterul este un organ
musculos.
2. Uterul are form6 de par6.
3. Uterul preznfendometru.

odatd cu sangerarea
*,_?j,.,::,:l:: :liit"u
52) Urmatlar:-ele afirmafii
despre t.r,i.;;fiffiT:,
mensfuar,

I' Are functic pnJ^^-i-:


,iii.**,
ur uucl defererent.
? r.r"*"j-orosesferon.
3. |1:j11:lrr.endocrind
Cdntdregte 120 grame.
4. Este invelit Ia
de albuginee.
J3) Afirma1il"
"c.uarllf:ff
i ff:ffiTJffi::TilT::j::: i1'*: ;'';'ffi sute de mii de roricuri
primordiari

i: ::'1"'
l?l;111*31'::t: r:ffi !;;"',g.
dureizailil
genital
;.#:: ':
Acfiunea
Actiunen ccrrna^....'r illtuu uuoominura.
eshogenilor ^, este :
I . Stimuleazd dezvoltarcaorganelor
genitale feminine,
Stimulezd dezvoltarea
? Favonzeaz.Eacriviratea *";;;i ;;;.
I
4._ Nu ""."bt;J;;."
este secretat de corpul,"fU.r.'--
Afirmaliile falsesunt:

de miscare in ductur
i:. !i:tr*H1,'1"1|^':!:::"':ea
*r* r.,tiil;; dererent
:Tf ,lii.liil'
. Celulele Leydig secretd
ffi ffi ; i:,'J
in fiecare "rr"r*""
*rdt*i.;;",_, fft *roi" I milion de spermatozoizi.

253
56) Urmitoareie afirma{ii privind difuziunea gazelor la nivel pulmonar sunt adevirate:
l. Presiunea pa\ial6 a oxigenului in aerul alveolar este de 100 mm Hg.
2. Presiunea par{ial6 a oxigenului ?n capilarele pulomare este de 40 mm Hg.
3. Dioxidul de carbon difuzeazd de 20 de ori mai rapid ca oxigenul.
4. Pentru difuziune nu existi margine de siguran!6
nivelul glomerulului renal sunt:
57) Forlele care realizeazd fitrarea la
1. Presiunea coloid-osmoticd a proteinelor din capsula Bowman.
2. Densitatea s6ngelui.
3. Presiunea in capsula Bowman.
4. pH-ul urinar.
58)Rolul splinei este:
1. Produce limfocte.
2. Distruge hematii tinere.
3. Este organ de deposit sanguine.
4. Intervine in metabolismul calciului.
59) Canalul thoracic:
1. Este lung de 1-2 cm.
2. Incepe printr-o dilata{ie numitd cisterna chyli.
3. St6nge limfa de la pdtrimea superioarb dreaptd a corpului'
4. Strdnge limfa din jumdtatea inferioard a corpului gi pitrimea superioard st6ngd.
60) Efectele stimuldrii simpatice sunt:
l. La nivelul ficatului- stimuleazd glicogenoliza.
2. La nivelul arborelui bronqic- dilatafie.
3. La nivelul tractului gastrointestinal-inchide sfinctere.
4. La niveiul ochilor-midriazS.

254
RASPUNSURI

Complement simplu:
t. E (pag. 7) 33. B (pag. 90,91)
2. C (;tag.7) 3a. E ft;ag. 93)
3. D (pag. 7) 35. C (pag. g6,g7,gg)
4. E (pag. 13,14)
5. C (pag. ts) '' Complement multiplu:
36. A (pag. 70)
6. A (pag. ts)
37.E bas.7t)
7. C(pag. t7)
38. A (pag. 7s)
8. C (pag. t7)
39. C (pag.
77,78)
9. A (pag. 18)
40.8 (pag.77)
10. D (pag. i9)
41. C {6tag.78)
11. C (pag. 19)
42. D (ytag. 78)
12.E (ytag. 20,21,22
) 43. B (pag. 9e)
13. D (pag. 20,21)
la. C ktag. Zt) 44. B (pag. 100)
t5. B (pag. 2l) 45. E (pag. 100)
16. C (pag. 23) 46. E (pag. 103)
17. A bag. 22) 47. C (y:ag. t}a)
18. A (pag.2s) 48. C (pag. t0s)
19. C (pag. 30)
49.A(pag. lt6)
20. D (ytag. 31)
s0. C (pag. 116)
21. D (pag. 45,46)
22. C (pag,49,50) 51.E(pag. tr7)
23. E (pag. 55,56) 52. A(ytag. il7,1l8)
.D (pag. 54,55) 53. E (pag. ttg,120)
. C (pag. s7) 54.A (pag. 120)
.B (pag. 56, ST) 55. C (pag. t2t)
.B (pag. 5g,59) s6. A (pag. 100
B (pag. 59,60) )
57. B (pag. 103,104)
. E (pag. 6t)
s8. B (pag. 89)
C (pag. 85)
C (pag. 9l,92,96) s9. C (pag. 89)

E (pag. 91,92) 60. E (pag. 3s)

255
-

TEST 12

COMPLEMENT SIMPLU

i.Transportul activ transmembranar :

A. Deplaseaz[ moleculele in sensul gradientului de concentralie


B. Deplaseazdionli iin sensul gradientului de concentrafie
C. Deplaseazdnumai ionii impotriva gradientului de concentralie
D. Deplase azd numai moleculele impotriva gradientului de concentrafie
E. Deplaseazd moleculele gi ionii impotriva gradientului de concenha{ie

2. Osmoza:
A.Ulilizeaza proteine transportoare
B. Se realizeazd cdnd membrana care separi doud compartimente este mai penneabilZ
pentru moleculele de solvit
C. Membrana care separd cele dou6 compartimente trebuie sa fie permeabilS
D. Reprezinti difuziunea solventului
E. Nici un rdspuns nu este corect

3. Potenlialul membranar de repaus are valoare medie :

A. De - 35 mV pdnl la - 55 mV
B. De - 45 mV p6nd la - 65 mV
C. De - 55 mV pAnE la - 75 mv
-
D. De 65 mV pdnd la - 85 mV
-
E. De 75 mV pdndla - 95 mV
4. Panta ascendent[ a potentialului de actiune :
A. Se inregistreaza inainte de atingerea potentialului prag
B. Se datoreaza scaderii permeabilitatii membranei pentru Na*
C. Se datoreaza cresterii permeabilitatii mambranei pentru Na*
D. Se datoreaza cresterii permeabilitatii pentru K+
E. Nici un raspuns nu este corect

5. In timpul perioadei refractare absolute :

A. Aplicarea unui stimul puternic iniliazd un potenlial de acfiune


B. Aplicarea unui stimul prag declanseazd un potential de actiune
C. Cuprinde numai panta ascendenta
D, Cuprinde panta ascendenta si o portiune din cea descendenta
E. Cuprinde panta ascendenta si toatapanta descendenta

256
6. Nevrogliile:
A. Sunt celule care se divid intens
B. Conlin neurofibrile
C. Conlin corpiiNissl
D. Au rol in sinteza de ADN
E. Au o prelungire'unicd

7. Neuronul nu prezint' organite celulare


A. In metabolismut n"ironut --' cu rol :

B. In diviziirne
C. Mecanic
D. De sustinere
E. In conducerea impulsului nervos

8. Butonii terminali
ai axonului contin :
A. Corpii Nissl
B. Vezicule cu mediatori chimici
C. Neurofibrile
D. Mitocondrii
E. Adevlrate B, C gi D

declanseazd un imputs
3;ililXlllr#:n::r nervos care, raldde impulsul
dererminat
A. Dublu
B. Egal
C. Mai mare
D. Mai mic
E. Jumdtate

I0. Neurilema are unnatoarele


caracteristici, cu o excepfie
A. Structurd lipoproteicd :

B. Este sublire
perrneabilitate
. 9 selectivE

3 #.*?,fft;J:fi:fpozitiv pe fara inrerna si negariv


pe fata exrerna
t
ir I l.Baza anatomicd a reflexului este
i A. Actul reflex :

L B. Calea aferenti
Calea efere6rtd qi efectorul
*g D.
I Arcul
reflex
g E. Centrii nervogi
s
b
b
$
g
$
ft
&'
B.
&
€ zs7

B
F.
1 2.Sensibilitatea epicriticd :
A. Are protoneuronul in madurrd
B. Axonul protoneuronului intrd in cornul anterior medular
C. Este transmisd pe calea sensibilit6lii proprioceptive de control amiscdrii
D. Are deutoneuronul in bulb
E. Este transmisa pe calea sensibililSlii tactile grosiere
13.Precizali localizarea deutoneuronului caii sensibilitSlii exteroceptive tactile grosiere
(protopaticd):
A. In ganglionul spinal
B. In nucleii senzitivi din cornul posterior medular
C. In nucleii motori din coarnul anterioar medular
D. In bulb
E. in talamus

14. Care din urmdtoarele c[i conduc sensibilitatea termicd qi dureroasd :

A. Calea spinobulbar6
B. Calea spinotalamicd anterioard
C. Calea spinotalamicb lateralS
D. Calea spinocerebeloasa dorsald
E. Calea spinocerebeloasl ventralE
15. Nucleii motori ai nervilor cranieni IX, X, XI, Xil se gasesc in :

A. Mezencefal
B. Punte
C. Bulb
D. Cerebel
E. Pedunculi cerebrali

16. La polul bazal al celulelor gustative se afla terminalii nervoase ale nervilor :

A. I
B. II
C. ilI
D.IV
E. VII

17. Pentru care din urmatorii analizatori celulele receptoare constituie si protoneuronul
de conducere:
A. Vizual
B. Gustativ
C. Acustic
D. Olfactiv
E. Vestibular

258
18 . Hipofiza :
A. Este alcatuitd din trei
lobi
B. Secretd tiroxina
C. Este \ocalizatiinaintea
chiasmei optice
D. Cdntaregte 100 mg ---'*"
E, Nici un rdspuns cJrect

19. Ce hormon stimuleazd


la femeie secrefia lactati,
A. Vasopresina :

B. Oxitocjna
C. Adrenalina
D. Cortizolul
E. prolactin a

20. Secrefia maxima


de prolactina-' apare
--r*^ :
A. In perioada alaptarii
B. In cursul nasterii
_C.
In timpul suptului
D.La g zile de ia nastere
E.In primele luni de sarcina

21. TSH-ul:
A. Este hormon non_glandulotron
B. Inhiba sinteza r, o.i,
onlio.iriloi.ni
: Stb.u
secrefia ae normoni'iiruOi."r
r,. ::" normon glandulohop
3 r-rlposecretia
poate duce ia hipertiroidism

. Scad,erea numarului
,22. uv ru*,'lre
srqr de limfocite m
in rsange ( Iimfopenie
hormoni : ) este indusa de'rmatorii
A. Mineralocorticoizi
B. Glucocorticoizi
C. Adrenalina
D. Sexosteroizi
E. Noradrenalina

,r,i:u::#,excesului de insulind esre afecrat


in special :

B. Sistemul nervos
C. Sistemul muscular
D. Rinichiul e
E, Pancreasul .l

2s9

H
24 Osificarea de membrand caracteizeazd formarea urmatoarelor oase :

A. Ale bollii craniene


B. Ale bazei craniului
C. Tibiei
D. Femurului
E. Humerusului

25.Faza de iatentd a secusei dureazS:


A.0,2 s
B. 0,5 s
C. 0,01 s
D. 0,05 s
E.0,04 s

26. HCI are urmdtoarele roluri, cu excepfia :

A. In digestia proteinelor
B. Activarea pepsinogenului
C. Asigurd pH optim pentru acliunea pepsinei
D. Este necesar pentru digestia glucidelor
E. Impiedicd proliferarea unor bacterii patogene in stomac

27. Pepsina :

A. Este forma inactivd a pepsinogenuiui


B. Este activd Ia pH 4 - 5
C. Este o enzima lipolitica
D. Este o enzimb proteoliticd
E. Corecte A si B

28. Ce electrolifi au o concenhalie saiivarl superioard celei plasmatice :

A. Na*
B.K
C. Cl-
D. HCO3'
E. Mgt-

29. pH-ul sucului gastric este cuprins intre :

A.19i 2,5
8.2 9i 3
C.3 si 5
D. 7 9i 7,5
E. 8 qi 8,5

260
30. O persoan6 cu
unndtoarele uglutin#fj,
sanguina o I' Rh ( +), prezinti Ia suprafala
hemariilor
A.D
B.A
C,B
D. A,B si D
E. Nici un aglutinogen

1t lli:r. sanguind conline


A.55%
_r"..r
' _ apd in propo4ie
HrvPUluE; us
de :
8.60%
c.6s%
D.70%
8.90%

32. Faza aI-I-a aprocesului


de coagulare dureazd:
A. 2 secunde
8.4 secunde
C. 6 secunde
D. 8 secunde
E. l0 secunde

33. Valva tricusoidi se


gdsegte la nivelul orificiului:
A. Atrioventricular st6ng
B. Atrioventricular drepi
C. Aortic
D. Pulmonar
E. Venei cave superioare

34. Nefronii juxtamedulari


:

I 1" ansele Henle lungi


!.Au ansele Henle scurte
9'liung doar in stratul extern al
medurarei renare
P y intenin in mecanismd .;;;;;;;;
E. ReprezintF! 3|%din numirul total de nefroni

lt *t**:: il.TT:1"*ele acfiuni, cu excepfia:


*ll'::,'::::deyvo,rtarea;C;:ff
B. Stimurea zd dezv oti; ;il;r;i #,ii","ff1ii",",
.*.. n*, "--,;1;.
3:
p. ii.'ffi:;|ffi::T ;dil
fregdtesr *u*uru i
E. Inflrrent"qqd nn^-^- il;;#; *
l"i*:iill
lnfluenfeazd comportamentul
sexual feminin
s exu ar e s ecundare reminin
e

261
COMFLEMENT COMPUS

36. Neuronui periferic al cdii piramidale se afld in :

1 Cordoanele Posterioare
2. Cordoanele laterale
3. Cordoanele anterioare
4. Coamele anterioare
37. Meningele spinale :
1. Este format din trei membrane de protecfie
2. Toate membraneie au struchrr[ fibroasd
3. Membrana exterioard este dura mater
4. tntre dura mater si arahnoid[ se afli iichidul cefalorahidian
38. Coarnele posterioare medulare :
L Conlin motoneuroni c, a cdror axoni ajung la fibrele extrafusale
2. Con{in motoneuroni y a c[ror axoni ajung la fibrele intrafusale
3" Au semnificalie de Protoneuron
4. Sunt mai late si mai scurte dec6t cele anterioare

39. Radacina anterioard a nenului spinal este format[ din :


1. Axonii neuronilor visceromotori din jumltatea ventrali a cornului lateral
2. Axonii neuronilor din coarnele posterioare medulare
3. Axonii neuronilor somatomotori din cornul anterior al mdduvei
4. Axonii neuronilor somatosenzitivi
40. Cordoanele anterioare conlin fasciculele :

L Spinotalamic anterior
2. Corticospinal anterior
3. Tectospinal
4. Olivospinal
41. Receptorii pentru sensibilitatea proprioceptiva sunt :

l. Fusurile neuromusculare
2. Corpusculii neurotendinogi Golgi
3. Corpusculii Ruffini
4. Terminafiile nervoase libere

42.lJrmatorii nervi cranieni au fibre vegetative :

l. Perechea IV
2. Perechea V
3. Perechea Vl
4. Perechea VII

262
43. In derm se gbsesc :
l.
Vase de s6nge si limfatice
------
2. Terminafii nirvour.
3. Fire de par
4. Canalele glandelor exocrine

* a tusurilor neuromusculare
fT:X;T:,t,n. esre asigurard de
-' "
"
:

2 Axoni i :H*"','#i",;
".J::;lj";lTi#f
3. Terminatiile dendririce,,i;fil;; .,
4. Axonii neuronilor yain co*ut *terior
ar maduvei
45. Ce
in afara tuncfiei lorprincipale,
fri:ffilf*tinesc, rot endocrin :
2. Antrul piloric
3. Rinichiul
4. Pl6m6nul
46. Selectati catecolaminele
:
I. Cortizolul
2. Adrenalina
3. Tiroxina
4. Noradrenalina

47. Ce hormoni stimuleazd


melanogeneza in melanocite
L TSH-ul :

2. ACTH_ut
3. TRH-ul
4. MSH-ul

48.]Iormonii de natura lipidica sunt


:
1. Aldosteronul
2. Sexosteroizii
3. Cortizolul
4. Corticotropina

on int,lnite in urmdtoarele regiuni


l"*;1H*r ale coroanei verrebrale:
2. Sacrali
3. Cervical5
4. Toracald e

263
50. Muschii de formd triunghiular6 sunt :

l. Biceps brahial
2.Trapez
3. Marele drept abdominal
4. Piramidal al abdomenului

51. Glandele gastrice :

i. Sunt localizate tn mucoasa gastricd


2. Glandele pilorice secretd mucus gi gastrind
3. Glandeie oxintice secretS HCl, factor intrinsec , pepsinogen gi mucus
4. Glandele oxintice sunt localizate numai la nivelul fundului gashic

52. Motilitatea gastricd rcalizeazd, :

1. Stocarea alimentelor
2. Relaxarea receptivd
3. Amestecul alimentelor cu secrefiile gastrice
4. Evacuarea conlinutului gastric in duoden

53. Secrelia de HCI este stimulat[ de :


L Acetilcolind
2. Secretind
3. Gastrind
4. Noradrenalind

54.Proteazele din sucul pancreatic sunt :

1. Tripsina
2. Pepsina
3. Chimotripsina
4. Labfermentul

55. Pentru a ajunge in mediul extern, COZ renitat al proceselor oxidative tisulare, trebuie
sI treaca prin :
L Capilare
2. Vene
3. Atriul drept
4. Venele pulmonare

56. Care din urm6toarele sunt adevlrate:


1. Bicarbonatul iCeste principala form6 de transport aCOZ
2. COZ este de 25 de.iffi,mai solubil in lichidele organismului dac6t 02
3. Presiuneaparliall a COZ in capilarele pulmonare este de 46 mmHg
4. Presiunea parfialS a CO2 in aerul alveolar este de 100 mmHg

264
57' Forfele care rearizeazi, firtrareala
niver glomerurar sunt
l. Presiunea din capilarele glomerulare :

2. Presiunea din capsula Bowman


3. Presiunea coloidosmotic6 din
capilare
4. Presiunea coloidosmotici din
no**un
"upruiu
S8..Reabsorbfia obligatorie a apei
are loc la nivelul :
I. Ansei Henle
2. Glomerulului
3. Tubului contort distal
4. Tubului'contort proximal

59. Hormonii anabolizanfi proteici


sunt :
l. Hormonul de cregtere
2. Estrogenii
3. Testosteronul
4. Insulina

60. Spermatogeneza.:
l. Se desfdgori la nivelul tubilor
seminiferi contorfi
2. Incepe la pubertate
3. Este stimulatd de FSH
4. Se desfXqoari intr-o singur[ etapd
de diviziune

26s
nAspuxsuRl
COMPLEMENT SIMPLU COMPLEMENT COMPUS

1.E pg.e) i6. D (.pe. 23 )


2.D pe.e ) 37. B (pg.le)
3.D pg.e ) 38. E. ( pg. 19,41 )
4.C (pe.10) 39. B (pe.23)
5.D (pe.10) 40. A (pg.2L,,22\
6.A (pe.ls) 4t. E (pg.21,,41 1

7,8 (pe.14) 42. D (pe.27)


8.8 pg. 14 ) 43. E (pe.38)
9.8 pe. 10 ) 44. D (pg.41)
10. D pg. 8, 9,14) 4s. A (pg.s4)
11. D pe. 17 ) 46. C (pg.s7)
12. (pg.21)
D 47. C (pe.ss)
13. (pe.21)
B 48. A ( pg. 55,56 )
i4. c (pe"21) 4e. B (pg.6s)
15. C (pe.28) s0. D (pg.68)
16. E ( pe.43 ) sl. A (pe77 )
17, D (pg.42,43,47,50' 51 ) s2. E (pg.77)
18. A ( pe.sa ) s3. E (pe.77 )
19. E pg. 55,5b,5 / ) s4. B (pg.78)
20. B pg. s5 ) s5. A (pg.87,101)
2L. D pg. s5 ) 56. A ( pg.100' 101 )
22. B (pg.s6) 57. E pg. 103, 104 )
23. B ( pg. 60 s8. D 104 )
24. A ( pg. 63 s9. E 59,111 )
2s. c (pe.7r 60. A 117,121 \
26. D (pg.77)
27. D (pe.77 )
28. B (pe.7s)
29. A (pe.77 )
30. D (pe.8s)
31. E (pe.8s)
32. E (pe.86)
33. B (pe.90-fig91)
34. A ( pg. 103 )
35. D ( pe. 120 )

266
TEST 13
Complement iimplu

l. in ORICE celuld exist6:


A. citoplasmd;
B. nucleu;
C. miofibrile;
D. neurofibrile;
E. corpusculi Nissl.

2. Membrana celulard:
A. este alcituitd din proteine;
B. este o structurd nefuncfionald;
C, conline fosfolipide dispuse inir_un singur shat;
D' permite transportur neieshiclionat ar oiic[ror
substanfe;
E. conline glucide situate pe fala ei externd.
3. Reticulul endoplasmatic neted:
A. este un sistem canalicular intracitoplasmatic;
B' leagi shatul extern al membranei celulare de stratul
extern al membranei
nucleare;
C. are rol important in metabolismul
lipidelor;
D. este sediul sintezei proteice;
E. are rol in excrelia unor substanfe
celulare.
A
Cenfoozomul:
A. este situat in apropierea nucleului;
B. este format din doi centrioli sferici;
C. se manifest6 in toati perioada de viald a celulei;
9. r. gdseqte in toate ceiulele;
E. sunt inconjurali de o zondde citoplasmd limpede, fluidd.
5. Potenfialul membranar de acfiune:
A. are o valoare medie de _65 mV p6n6la _g5mV;
B. depinde de permeabilitatea m.*Ur-Jti penku ir,.o*,, ,^
;;;,
diferili ioni;
c. se datoreaziacliunii pompei *u*/8:
D' se declangeazd dac6 potenliarul de membra5rd atinge
valoarea prag;
E. este constant, in absenla unui stimul.

267
6. Transportul activ al substanlelor prin membrana celulari:
gradientului de
A. asigura deplasarea moleculelor 9i a ionilor conform
concentralie;
B. se desfigoard fdrd consum de energie;
C. existl transport activ primar 9i secundar;
D. se numeqte difuziune;
E. se reahzeazdprin difuziune facilitatd'

7. lesutul de tiP exocrin:


A. este un lesut epitelial de acoperire;
B. este un lesut epitelial glandular;
C. este de tiP folicular;
D. intrd in structura organelor de sim!;
E. este de tiP ciliat 9i neciliat'

8. lesutul de tiP mixt:


A. este lesut de tip epitelial glandular;
B. se glseqte in ovar;
C. se gdseqte in Pancreas;
D. se gdseqte in testicul;
E. toate rdspunsurile sunt corecte'

9, lesutul conjunctiv moale:


A. de tip lax se gdseqte in ganglionii limfatici;
B. de tip reticulat se gdseqte in splin6;
C. de tiP adiPos leagd unele organe;
D. de tip- fibros se glseqte in tunica medie a arterelor;
E. de tip elastic se gdseqte in ligamente'

1 0. lesutul conjunctiv cartilaginos:


A. este fesut de tiP dur;
B. este de tip hialin in pavilionul urechii;
C. este de tip elastic in cartilajele costale;
D. este de tip fibros in meniscurile articulare;
E. este de tiP hialin in ePiglotd'

11. Sistemul nervos:


A. regleazd toate funcfiile organismului;
B. relleazd funcliile metabolice ale organismului; .

C. esie implrlit in sistem nervos somatic ai vegetatir';


D. funcfioneazd independent de sistemul endocrin;
E. regleaz|doar activitatea excretorie a glandelor exocrine.

12. Sistemul nervos Periferic:


A. este alcatuit din nervi cranieni provenifi de la maduva spinarii;
B.estealcdtuitdinnervispinalicuorigineainencefal;

268
C. conline fibre senzitive gi fibre motorii;
D: este alc'tuit din sistem nervos somatic c'he
E. este arcdtuit din sistem nervos vegetativ c6tremuqchii netezi;
rnuqchii scheretici.
13. Centii nervogi:
A. prelucreazd informaliile primite;
B. elaborea zd, comenzi citre efectori;
C. au c6te un compartiment senzitiv;
D. au c6te un compartiment motor;
E. .toate rdspunsurile sunt corecte.

14. Neuronii: .

A' sunt unitatea morfo-functionald a sistemurui nervos;


B' pot avea form6 stelatd, in coarnele posterioarelte
maouvei;
c. pot avea form6 fusiform' in zonere motorii aie scoar{ei
cerebxale;
D. pot fi unipolari, in ganglionul spinal;
E' pot fi bipolari, tn coarnele anteiioare are mdduvei
spindrii.
15. Sinapsele:
A. sunt conexiuni funcfionale intre un neuron gi o
B. hansmitpotenfialul de acliune in ambele dr;;-alti cerul6;
c' pot fi chimice, intre doud celule de
urrtrugi oi*ensiuni, lipite in zonele
rezisten{E minimd; lor de
D' pot fi electrice, in praca motorie qi
sistemul nervos vegetativ
E. sunr alc'tuite din terminalie presinapric'
$i;;il;;"stsinaptic'.
16. Reflexul este alc[tuit din:
A. receptori;
B. cale aferentd;
C. centru;
D. cale eferenti;
E. nici una.
17. Receptorii:
A. transformd impulsul nervos in energie;
B. sunt interoreceptori- care primercInformafii
C. sunt chemoreceptori, stimulafi chimic; ' - de
-- la
-E mugchi,
l tendoane;
D. sunt fazici, cu activitate relativ constant'
(receptorur orfactiv);
E. sunt tonici, cu activitate care inifial
.r.Et., upoir""ui" 1rr".ptorul vizual).
18, Mdduva Spindrii:
A. este situatd in canalul vertebral; '.;

B. se intinde de la.gaura occipitall p6nd la vertebra


C. sub vertebra L4 se continue cu cbnut medular; L4; - .'
D. ,,coada de car" este alcdfuitd din.filum ter-inure
gi nervii sacrali;
E' prezintd dou6 dilat5ri, toracald gi
tomuare io *.0*'i*r.nbrelor.

269
19. Mdduva spin6rii este acoperitd de:
A.arahnoidd,incaredegdsegteiichidulcefalorahidian;
B' dura mater' care este separat[ de pia mater prirrtr-un spaliu epidural;
C. Pia mater, ca{e a{€ rol nutritiv;
D. meningele spinale, alcdtuite din dou6 membrane;
E. arahnoidd, care pdtrunde in qanluri 9i fisuri'

20. Mdduva spindrii este alcdtuitd din:


A. su6stan!6 cenuqie, dispusl sub formd de cordoane;
B. substanld albla' dispusi sub form6 de coloane;
forma literei "FI";
c.substanfa cenugie,'care in sec{iune transversala are
D. substan!a albd, situat6 in centru;
E,. substanla alb6, alcdtuitd din corpurile neuronilor'

21. Substanla ienugie a miduvei spindrii prezint5:


A.comisuracenupie,fonnatddinneurotridispugiinrelea,maibine
individualizati in regiunea cervical6;
B. coamele anterioare, care conlin neuroni ai cSilor senzitive;
C.coameleposterioare,careconlinneuronisomatomotori;
D. coarnele anterioare, care sunt mai late 9i mai scurte decdt cele posterioare;
E. coamele laterale, care conlin neuroni vegetativi sirnpatici postganglionari'
22. Calea sensibilitdlii termice:
A.esteaceeaqicaqiceapentrusensibilitateatactilafrnd;
B. are recePtorul situat in Piele;
C.protoneuronulestesituatincornulposterioralm[duvei;
D. axonul protoneuronului trece in cordonul lateral opus al mlduvei;
E'estereprezentatbdefascicululspinotalamicanterior.

23 . Calea sensibilitElii tactile grosiere :


A. are receptorii reprezentali de terminaliile nervoase libere din piele;
B. protoneuronul se afl6 in ganglionul spinal;
C. axonul protoneuronului ajunge la nivelul receptorului;
D. deutoneuronul se afl[ in cordonul posterior;
E. este reprezentatd de fasciculul spinotalamic lateral'

24. Caleaeferenti a arcului reflex vegetativ:


A. are trei neuroni, la fel cu cel somatic;
B. primul neuron are corpul situat in ganglionul spinal;
C.deutoneuronulestesituatincornulposteriormedular;
D. al doilea neuron vegetativ se nume$te postganglionar;
E. originea fibrelor poitganglionare ajut6 la diferenlierea celor dou6 componcntc
alesistemuluinervosvegetativ,simpatic5qiparasimpaticS'

270
25. Analizatorii:
A' sunt sisteme morfofuncfionale prin
intermediul c6rora se realizeazd
s timul i lor care acf
analiza
i one azd asupr areceptori
lor;
B. sunt alcdtuifi din trei segmente;
c' segmentul periferic al italizatorului
este o formaliune specializa
percepe o anumitS form6 de energie ti, -*^
-"-' care
D. segmentul intermediar este forma-t
sub form6 de stimuii;
din,a;i;;;;iur. prin care impursur
nervos este hansmis cdtre scoarla
cerebralE;
E. toate afirmaliile sunt corecte.

26. Este adeviliatd afirmatia:


A' terminafiile libere din piele sunt terminafii axonale
ale neuronilor senzitivi din
ganglionii spinali;
B. terminaliileincapsulate se gdsesc in epiderm;
C. corpuscuiii Vater_pacini sJgisesc in derm;
D' corpusculii Ruffini sunt corfusculi pentru sensibilitatea
E' corpuscurii Krause din hipoierm sunt receptori tactild qi pentru rece;
pentru cald.
2 7. Receptorii analizatorului kinestezic
:
A' sunt situali in mu'chi, tendoane,ligamente, periost,
B' corpusculii Vater-Pacini, identici clu cei d;i;i;, articulafii;
tendonului;
*nt srimulali de intinderea
C' corpusculii neurotendinogi Golgi moni toizeaz|tensiunea
D. termina{iile nervoase ribere ,nonito.i"eu"a din articuiatii.
E' fusurile neuromusculare sunt alcdtuite
t.nri*.u ;;o-fr;il'ffiffi
oin fibre musculare extrafusale,
,

28. Analizatorul olfactiv:


A' are receptorii reprezentafi de celulele unipolare din
mucoasa olfactivd, cu rol
gi de prim neuron;
B' receptorii olfactivi se termind cu un buton orfactiv, prevEzut
c' calea olfactiv' se termind pe fap raterar'a lobului'temporar; cu cili;
D. calea olfactivd are legituridirecte cu talamusul;
E. omul distinge aproximativ 50 mirosuri diferite.
29. Ochiul:
A. este alcdtuit din trei tunici gi medii refringente;
B. are o tunicd externd vasculard;
C. are o tunicd medie fibroas5;
D. are o tunicd intern[, alcdtuiid din 2
shaturi de celule, cu conuri gi cu
bastonaqe;
E. are oJentild, cristalinur, care confine
vasere proceseror ciliare.

30. Calea opticd:


A' este teprezentatade nervii optici, care confin fibre
de la ambii globi oculari;
B. este reprezentatd de tractul optic, care
fibre de la un singur grob
ocular; "onjin,

271
reprezintb segmentul intermediar
al anahzatorului vizual;
C.
are prirrrur n."ur* ,ltuat in
retin6, fiind reprezentat de celulele multipoiare;
D.
geniculat intern'
E. are al treilea neuron in corpul

3 1. Hormonul scmatotrop:
A. este secretat de neurohiPofizS;
B. stimuleazd creqterea organismului; ^ : .- lungi;
C. inainte d;pr#il de;rmind creqterea ?n grosime a oaselor
D. stimulea zi cteqtereaviscerelor qi a creierului;
E. stimuleazd eliminarea de sodiu 9i azot'

32. Hormonii tiroidieni:


A. Produc hierglicemie;
B. cresc nivelul colesterolului in sdnge;
C. Produc vasoconstriclie;
D. scad frecvenla contracliilor cardiace;
E. scad amplitudinea miqcarilor respiratorii'

33.Insulina:
pancreasului exocrin;
A. este secretati de celulele a ale
B.areefectanabolizantpentrutoatemetabolismeleintermediare;
C. scade glicogenogeneza hepaticd adipos;
D. scade ti.iti^ enlimelor lipogenetice din lesutul
E. scade sinteza de glicogen la nivel muscular'

34. Fibra musculard striatS: sale;


A' are pr"ptiti"it^ de a dezvolta tensiune intre capetele
r6spunde la un stimul printr-un
B. are pr"p;;;;;;; de extensibilitate, adic6 de a

Potenlial de acfiune ProPagat;


adicd de a dezvolta o stare de tensiune
C. are p.o6.iui.u ae excliaUitiiate,
intactd ;
p.r.u,,tnia, caracteri stic6 mu gchilor cu inervalia.
D,seconffactaizometric,adicatensiuneamugchiuluir[m6neconstantd;
rhmAne constant''
E. se .o*ru"ia iroton. aiicd lungimea mugchiului

35. in timpul sistolei ventriculare:


A' miocardul atrial se contractS;
B' valva mitrald este deschisd;
C. valva tricusPidd este inchis6;
in stare de repaus;
D. se .j..;;;;i; volum de singe de 150 ml
E. miocardul ventricular se relaxeazd'

ComPlement gruPat:
pot fi:
36.

111
C. motori;
D. intercalari.

37 . Calea sensibilitdfii kinestezice :


A' este comund cu cea a sensibilitilii epicritice, in cordoanele posterioare;
B. are al doilea neuron in punte;
C. formeazi fasciculul gracilis gi fasciculul cuneat;
'D.
axonur celui de-ar treilea neuron proiecteazd cortical
difuz.
38. Calea sistemului piramidal:
A. are,griginea in cortexul cerebelos;
B' fasciculul piramidal are origini
in aria motorie, aria premotorie, aria motorie
suplimentard qi aria motorie secundard;
c' cca 75% din fibre formeazd decusalia piramidal[
qi ajung in cordonul anterior
medular
D' cca zsy' a;nfibre nu se incrucigeaz[ gi formeazd fasciculul piramidal direct.
39. Nervii spinali:
A. sunt formali din dou6 r[ddcini;
B. r6d[cina_posterioard_prezint6 pe traiectul s6u ganglionul spinar;
C. au o rdd6cin6 ventrald, motorie;
D. au o r6d6cin6 anterioari, senzitivd.
40. Reflexele miotatice:
A. sunt reflexe spinale somatice;
B. sunt reflexe monosinaptice;
C' au calea aferenti asigurati de neuronul senzitiv
proprioceptiv din ganglionul
spinal;
D. au rol in menlinerea tonusului muscular.

41. Refl exele nociceptive:


A. sunt reflexe spinale somatice;
B. sunt reflexe monosinaptice;
C. sunt reflexe de apdrare;
D. au receptorii situali profund, in mugchi
- fusurile neuromuscurare.
42. Sistemul neruos vegetativ simpatic:
are ganglionii
{.
B. au
situali in interiorul sau in apropierea efectorilor;
fibrele preganglionare cu originea in trunchiuL cerebral;
C' au fibrele preganglionare cu origiirea in zona
ru..utx a mdduvei spin[rii;
D' au fibrele postganglionare dishibuite in intregur
org*ir-.
:

I
:i 43. Stimularea Jistemului nervos vegetativ parasimpatic:
i A. determin6 conshicfia pupilei;
t:
F-
B. scade frecvenfa cardiacl;
5 C. stimuleazd secrefia glandelor brongice;
* D. cregte secrelia exocrind pancreaticd.
&
&
5.
F
s,
F:
s 273
H
F;
g
st.
ffi.-
*.
determinS:
44. Stimuiarea sistemului nen'os vegetativ simpatic
A. contraclia muqchiului ciliar pentru vederea de aproape;
B. creqterea secreliei glandelor gastrice;
C. relaxarea sfincterului vezic.al intern;
D. creqterea forlei de contraclte a 1n1m11'

45. Aparatul dioPtric ocular:


A. cuPrinde retina;
B.cuprind..o*,.u,cuoputerederefracliedeaproximativ40dioptrii;
de aproximativ 40 dioptrii;
c. cuprinde cristalinul, cu o putere de refraclie
optic 1a 17 mm in fala
D. poate fi considerat o lentiiS convergentd cu centrul
retinei.

46. Celulele receptoare ale analizatorului vizual:


A. se gdsesc in retind;
g. sunt celule cu conuri, pentru vederea diurn6;
C. sunt celule cu bastonaqe, pentru vederea nocturnd;
D. se gdsesc doar in macula iutea'

47. Urechea intern6:


A. conline receptorii analizatorului auditiv;
B. conline t...ptotii analizatorului vestibular;
C. confine endolimfd;
D. se g[seqte in stdnca temporalului'

48. Analizatorul vestibular:


A. oferd informalii despre pozi\ia capului in spaliu;
B. oferd informalii despre pozilia corpului in spaliu;
C. contribuie la reglarea echilibrului;
D. are receptorii situali in canalul cohlear'

49. Calea acusticd:


A. este formatd din trei neuroni;
B. are primul neuron situat in ganglionul spiral Corti;
C, al doilea neuron se gdseqte in bulb;
D. se protecteaz|in girul temporal superior'

50. NeurohiPofiza:
A. elibereazd hormonii secreta{i de hipotalamusul anterior;
B. conline hormonul antidiuretic;
C. conline oxitocina;
D. secretb hormonul melanocitostimulant'

j
I

j
2't4
$
:;
d

a
#
51. Calcitonina:
A. este secretatd de celule tiroidiene
B. este secretatd de celule paratiroidiene;
C. are efect hipocalcemiani;
D. are efect hipercalcemiani.
52. Glucagonul:
A. este secretat de pancreasul exocrin;
B. stimuleaz[ glicogenoliza;
C. inhibi gluconeogeneza;
D. stirhuleazi secrefia biliard.

53. Timusul:
A. are skucturd mixti;
B. este gland5 endocrin6;
C. are rol de organ limfatic central;
D' conline timocite care ajung ulteiior in ganglionii
limfatici.
54. Sinarhozele:
A. sunt articulafii cu grad variabil de mobilitate;
B. nu au cavitate artiCuhrd;
C. au ligamente articulare;
D. pot fi sindesmoze.

55. Contracfia musculari:


A. poate fi unic6, numitE secus6;
B. poate fi sumati, numitd tetanos;
c. este rezultatur mecanismului
excitalie - contracfie;
D. {ecuplare
este urmatd de producere de cdldurd.

56. Saliva:
A. are rol in digestia amidonului;
B. protejeazd mucoasa gastricd;
C. favorizeazd vorbirea;
D. are rol bactericid prin mucini.

57. Acidul clorhidric din stomac:


A. este secretat de celulele oxintice;
B. este secretat impreund cu factorul intrinsec;
C. este secretat sub acliunea acetilcolinei;
D. asiggrd un pH optim necesar digestiei
proteinelor.
:1
58. Pepsina:
A. este secretatd sub form6 inactivd de pepsinogen;
B. este secretat5 de glandele pilorice;
C. aclioneaz6 la pH optim de Z,S;
D. hidrolizeazl lipideie p6n5 la acizigraqi
9i glicerind.

275
5e. Membrana alveolar;
interstiliu putmonar ei endoteliu
iL?fJTilX'iir.-,*.rpilar,
(0'6 microni;;
B' este foarte sublire spre sangele
nu n""",,,.,"",0"*l Jio*iaui,,i de carbon dinspre alveol[
C.
caPilar;
de 50-100 m2"
D' are o suprafali total6

6 0. c orpul ovarian dupd ovulalie ;


:;iTiil",lfi formar3l
foliculului
FSH;
B. tbrmarea sa este stimuiati-de
-. secrelia sa este stimulati
de LH;
alb'
D. involue#itpulttf luni 9i se transformd in corp

276
nAspuxsuRr
Complement simplu
LApg.7 Complement grupat
2-Epg.6 36.Epg.14
3. Apg.7 37. Cpg.2t
4' Apg.7 38.8 pg.22
5.Dpg.9 39. Apg.23
6.Cpg.9 '.
40.E pg.24
7. B pg. li 41. Cpg.25
8.Epg.11 42. Epg.33
9.Bpg.11 43. E pg. 35
10. Dpg. l1
44. D pg 35
11. Cpg. 13
45. B pg. 45
12. C pg. 13
46. Aps45
13. Epg. 13
47.Epg.49
14. Apg. 13 48. C pg. 5t
l5.Apg. l5 49. B pg. 50
16. E. pg. 17
50. A pg 55
17. Dpg. l8
51.Apg58
18. Apg. l8-19
52. B pg. 60
19. Cpg. 19 53. E pg 60
20. C pg. 19
54.8 pg.67
21.D. pg.i9 55. E pg 71
22.8 pg.20-2t 56. C pg75
23.8 pg.21 57.Epg77
24.D pg.33 58. Cpg77
25. Epg.38
59. B pg 100
26, D pg.38-39
60. B pg 120
27. Apg. 41
28. B, p9.42
29. Apg.44
30. Cpg.47
31. B pg. 54
32. A pg. 58
33. B pg. 59
34. Apg.70
35. C pg. 93

111
TEST 14

COMPLEMENT SIMPLU

1. Senzafiile dureroase de la nivelul tegumentului pleoapelor sunt transmise prin


fibrele nervului:
A. Oculomotor
B. Optici
C. Trohlear
D. Trigemen
E. Facial
2. Mdduva spinarii se termind la nivelul:
A. LI
B, L2
C. L3
D. L4
E. L5

3. Inervatia motorie parasimpaticd a glandelor lacrirnaie provine din nervul:


A. III
B. IV
C.V
D.VII
E. IX

4. Calea sensibilitdlii kinestezice are deutoneuronul la nivelul:


A. ganglionului spinal
B. cornului posterior medular
C. cornului anterior medular
D. cordonului posterior
E. nucleilor gracilis si cuneat

5.Paleocortexul include:
A. hipotalamusul
B. hipocampul
C. talamusul
D. epitalamusul
E.fomixul

6. Efectele stimuldrii simpatice includ urmitoarele cu excepfia:


A. dilatafia arborelui brongic
B. reducerea secreliei lacrimale
C. stimularea secrefiei exocrine a pancreasuiui
D. glicogenolizd
E. contraclia splinei

278
7. Receptorii tactili.fac
parte din categoria:
A. proprioreceptorilor
B. mecanor..aptorilo,
C. baroreceptoiilor
D. termoreceptorilor
E. chemoreceptorilor

8. Este adevdrat cE receptorii


termici:
A. sunt termina{ii nr*our" iif..,
iietinizate
B. peritru rece sunt mai
mulfi O..ai".i pentru cald
!. pu4inchemoreceptorilor
D. includ corpusculii fr4.irrn..
E. cei pentru cald se nur"r." Vuter_pacini
9. Receptori i analizatorului ol factiv:
A. sunnerminafii n.*our"
tiUJrl"'
rJ. sunt celule de tip
epitelial
C. sunt celule multipoiare
D. sunt neuroni
E. ocupd zona antero_superioard
a foselor nazale

10. Receptorii vizuali


din retind:
A. au activitate co
B. sunt
o' durata aplicdrii stimulului
"i;;;::T*
C. sunt de tip fazic
D. sunt celule amacrine
E. au sensibiliate maximd
la nivelul petei oarbe

l1' Apropierea unui obiect de


ochi la mai pufin de 6 m produce:
A. punerea in tensiune a
cristaloidei
B. bombarea cristalinului
C. relaxarea mugchiului
ciliar
u. punerea in tensiune a ligamentului
E, reducerea convergenlei -'
suspensor
cristalin"i;i
I2. Nervul optic:
A. iese.din globul ocular.la
nivelul petei galbene
B. conline axonii neuronilor
C. confine fibre de la ambii
btp"illil letina
ochi
D. se termigr5 in lobul
o*ipii.f-, irr:urul scizurii calcarine
E. sunt nervi senzoriali

13. Rampa vestibularl:

f. gste situatE deasupra membranei vestibulare


B. include rampa timpanicd

279
C. coniine endolimfr
D. conline organul Corti
E. este acoperitd de memebrana tectona

I4. Protoneuronul sdii vestibulare:


A. se afl6 in ganglionul sPinal
receptori din macul6
B. dendritete tuiiunt conectate cu
C. axonul lui pdtrunde in mezencefal
p. .t"
ori ginea fas c iculului vartibulo'spinal
vestibulard 9i cohleard
E. este comun pentru sensibilitatea

hormoni cu exceplia:
15. Urmdtoarele structuri secretd
A. placentei
B. stomacului
C. duodenului
D. rinichiului
E. hcatului

16. ADH:
A. .r,. secretat de hipotalamusul anterior
port hipotalamo-hipofizar
B. este influenlat o.-tu.i.r.*us prin sistemul
C. .*. eliberai in circulalie de cdtre
neurohipofizi
tubiioi distali si colectori ai nefronului
D. cregte reabsorblia i; lif . 1a nivelul
Ca' K' P 9i N
E. determind retenlie suplimentard de

hormoni cu excepfia:
17. Stressul accenlireazdsecrefia urmatorilor
A. prolactinb
B. norePinefrina
C. cortizol
D. tirecstimulinS
E. adrenalind

I S.Viscerocraniul este format din:


A. 2 perechi de oase
B. 6 oase
C. 8 oase Perechi
D. l0 oase
E. 14 oase

19, Mdduva hematogenE:


gi lombar
A. prezintl intumescenle la nivel cervical
B. este inveliti de Piameter
C, este cenuqie
D. se gdseqte tn stern
E. dispare la adult .:

j
i
a
{
*

280 g*
s
20. timpul conhacfiei auxonice:
-In
A' rungimea mugchiuiui .rtr
dar tensiunea creste
lungimea gi rensiunea rd#;il
"onriunta
tC. Iungimea variazd
vaiazdA* t.nriurru elie coostanH
D. lungimea pi tensiune.
E. mugchiul
d;;;;;r*r.
nu presteazElucru *rrurri,
gastric intervine in digesria
grisimitorprin:
11rff",
B.lipaz1
C. pepsind
D. Iabferment
E. gelatinazE

22.Bilanu confine:
A. lecitind
B. bitirubind
C. tripsinI
D. colesterol
E. electrolili

S? prin mecanisme acrive:


?3. 1lsorb
A. kigliceridele
B. tripeptidele
C. colesterolul
D. apa
E. fosfolipidele

24. Necesitd slruri biliare


pentru absorbtie:
A. Oligopeptidele ;

B. Vitamina A
C. NaCI
D. Vitaminele hidrosolubile
E. glucoza

25. Hemost aza primard,:


A. necesiti formarea homboplastinei
B. include aderarea tombociielo, ---
C. cuprinde faza deformare
a t ombinei
D. constd in polimerizur.u
fUJ*r.""irf
E. dureqzd l-2 secunde

26. Yena limfaticd dreaptd:


A. este cel mai mare coiector
limfatic
are o lungime de 25_30 cm
!.
C. strdnge limfa din jumdtatea
inferioard dreaptl a corpdui

281
a capului
D. colecteazd limfa din jumdtatea dreaptb
drept
E. coieacteazdlimfa din membrul inferior

27. Debitul cardiac:


A'reprezintdvolumulde-sSngepompatdetmventricullafiecafebdtaie
B.
-C.
creqte la efort
simpatic
s.ad. sub influenfa sistemului nervos
minut
O. urt o valoare de70-75 ml in fiecare
E. scade la altirudine

28. Elasticitatea vasculard:


A. este caracteristici arteriolelor
B. amplific6 unda de qoc sistolicd
prin artere
C. asigurd o curgere continud a sAngelui
O. coistituie o varia{ie activl de calibru
E, scade la efort

este:
29. Cauzaprincipald a intoarcerii venoase
A. elasticitatea perelilor venoqi
B. aspiralia toracicd
venos
C.pt"ri"n"u s6ngelui de la inceputul sistemului
D. contraclia lesutului muscular neted din
vene

E. distensibilitatea'n'enoasb

loc:
30. Reabsorblia apei la nivel renal are
A. activ, in tubul contort Proximal
g. t"U acliunea ADH, in tubul contort proximal
C. in glomerul
D. activ, in tubul contort distal
E. facultativ, in tubii colectori

lumenul intestinal:
3l.Urmdtoarea enziml nu este secretatd in
A. chimotriPsinogenul
B. lipaza Pancreaticd
C. fosfoliPaza
D. peptidaza
E. tripsinogenul

32. SSrurile biliare:


A. activeaz[ PePsina
B. sunt metabolili ai hemoglobinei
C. emulsioneazd liPidele
D. hidrolizeazd liPidele
E. activ eaz6 PePtidazele

282
]3 Nu prezint|-oroprietatea de automatism:
. A. celulele nodului,inout iri-'
B. celule nodului atrioventricular
C. celulete din fascicul"l ii;,
D. celulele atriale
E. celule refelei purkinje
34. Volumul curent:
A. este introdus_in pldmdni
in respiralia de efort
!. nuiout. n,rd;;;;iffii
C. este de aproximativ S00'ml
D. este mai mare decdt volumul
E. este egal cu volumul ,rpir;;;rezidual
de rezervd
35.prostata
A. este o glandl mixtE
B. este glandd pereche
C. secret5 hormoni eliberali
in spennd
D.inconjoarl uretra
E. secrelia ei este eliberatd
in sdnge
COMPLEMENT GRUPAT

36. Organele:
funcfioneazi independent
] sunt similare segmentelo,
in organism
? totalitatea lor formeazd
i4. "orpitui'urnun
viscerele
sunt formate din grupdri
a, .riui. pi lesuturi
37. Planul frontal:
corespunde ldiimii corpului
I
z. este onzontal
t" imparte corpul intr_oiumdtate
uaniald gi una caudald
4. merge paralel cu fruniea

38. Urmdtoarele celule


igi pistreazd forma globuloasi
1. orulul
murtipotare (ganglionare)
? cetutele
.:. ::]lyl:]. cartilaginoase
4. neuronii
3 9. Urmdtoar.ir_..tutr. au proprietatea
de excitabil itate :
I celula
fibra musculare scheleiicd
? celula miocardicd de lucru
1 neuronulmiocardic6 din nodul sinusal
4.

283
40. Transportul activ Primar:
L implica intervenlia unor Pompe
2. necesitd formarea de vezicule
3. folosegte energie din hi&oliza directd a ATP-ului
4. realiziaz[ deplasarea unei substanle in sensul unui
gradient de concentralie

4l.Se hansportd prin mecanism activ:


1. s[ruriltbiliare secretate in canaliculele biliare
2. slucoza absorbiti in intestinul sublire
3. Iecrelia de H* din tubul contort proximal
4. treceiea oxigenului din aeru1 alveolar in alveolele pulmonare
42. Sunt celule uninucleate:
1. celulele fotoreceptoare cu conuri
2. celulele orizontale din retin[
3. celulele amacrine
4. celulele ganglionare din retind

43.Neuroni multipolari se g6sesc la nivelul:


1. scoarlei cerebrale
2. coarnelor anterioare medulare
3. scoarlei cerebeloase
4. retinei

44. Este adevdrat c1:


L potenlialul de acliune din neuron are o amplitudine mai mare dec6t cel din celula
miocardic6 ventricular6
2. potenlialulde acliune din neuron are amplitudine mai redusd in neuron decdt in
hbra musculard netedd din stomac
3. perioada refractarl a neuronului este mai scurti decdt a celulei miocardice
ventriculare
4. durata potenlialului de actiune neuronai o depbgeqte pe cea hbrei musculare
netede din antrul gastric

45. Urmdtoarele structuri conlin fesut conjunctiv:


1. tunica inte.rg6 a vaselor de sdnge
2. epiderma
3. meniscgr.ile articulare
4. ligame{tetre
46, Butonul terminal confine:
L neurofibrile
2. vezicule cu mediatori
3. mitocondrii
4. corpi tigroizi

284
47. Sunt celll,e
nervoase
I. celulele c bastona$e modificate:
2. cerurere ou
gtandei suprarenale
3. cetuied ;frnr];,"ra
4. ftsurile n.urorur.ulu..

49. Axonii nt
din SNc nu
, I s.r,#ll}lor Prezntd:
'"ura
reacd de mielind
? teaci
3. Henle
4. axolemd

49. Sinapsele
r
r. pot fi :
"""ri"r.ii"Turomusculare
? axodendritice
3. axoaxonale
4. dendrodendritice
50. UrmEtoarele

I *:,:,!ffi:iff:ffi::n'uu ror de receprori:


cetuJele bipolare
:. celulele cu bastonag
:
4. celulele multipolare

5l. Coarnele ant€


] *;;;;#re'oaremedulare: dorsald
::"1 '*
J? conlin [ffiH::
""*ii1?,:'3[
neuronl ,"tori vegektivi
4. u"ofi;;;# Ior de Ia acest
niver forme azd
radacina anterioar'
52. Substanfa a nerv'or spinari
cenugie:
I se afld la exterior
la njvelul rndduvei
spindrii
: ::ift
t;r:T
ra exreriorur
."r.tJr.ulu;,",
; :j lx,3ilj.# ".i:# "., ul **,, *rer or cerebra re
ti .##fieni care contin
doar fibre mororii sunr:
2. perechea III
3. perechba V
4. perechea VI
54. Nucleul solitar:
j. contrne protone
cdii gustative
2' se mai
sr ganglion geniculat
";;#:l"nul

28s
3. este originea unor fibre motorii ale nervului facial
4. este situat in bulb
55. Bulbul conline originile reale ale nervilor
cranieni:
1. vag
2. glosofaringian
3. hipoglos
4. facial
produce:
56. Stimularea sistemului nervos simpatic
1. cregterea secre{iei gastrice
2. reducerea secrefiei lacrimale
3. reducerea frecvenlei cardiace
4. vasoconstriclie

57. Seclionarea nervului vag produce:


1. scdderea frecvenlei cardiace
2. creqterea secreliei gastrice
3. cregterea secreliei intestinale
4. .r.gt.t.u vitezei de conducere miocardicd

58. Terminafiile nervoase libere detecteazl:


1. atingerea
2. presiunea
3. icdderea temperaturii tegumentului
4. durerea

59. Mugchii lojei anterioare a coapsei includ:


1. adductorul lung
2. croitorul
3. adductorul lung
4. cvadricePsul
60. Saliva intervine in:
i. digestiaProteinelor
2. excrelia de creatinind
3. digestia liPidelor
4. menfinerea echilibrului hidric

286
RASPUNSURT

LEMENT SIMPLU
COMPLEMENT GRUPAT
D,pag.26'27
B, pag. 18
36. D, pag.4
D,pag27
37.D,pag4-5
E.pag.2l
38. B, pag. 5,45
B, pag.3l
39. E , pag. 9, 70, 90
C, pag. 35
40. B, pag. 9
B, pag.18, 39
41. A, pag 78, 80, 100, 104
B, pag. 38, 99
42.8,pag45
9. D,Pag'4Z 43.E,pag. 14,47
10. A, pag.18,45
44.B,pag. 10
11. B, pag.45,46
45. D, pag. 11
12.8,pag.26,47
46.L,pag.l4
13. A, Pag.49, 50
4J. A,pag45,57
14. B, pag. 50, 5l
48. B, pag 14-15
15. E, pag.54
49.E,pag. 16
16. A, pag' 55
50. B, Pag,41,45
17. D, Pag.55,57
51. D, pag.19
18. E, pag. 64
52.C,Pag.29
19. D, pag.19, 65,66
53. C, Pag.26-27
20. B, pag.70,7l
54.D,pag.27
2l.B,pag.71
55. A, Pag.27-28
22. C,pag.78
56. B, pag.35
23.B,pag.81
57. D, pag.35
z4.B,pag. 80,81
58. E, pag.39
25.8,pag.86
59. C, Pag.69
26.D,pag. 89
60. C, pag.15
27.8, pag.90
28. C,pag. 93
29. C,pag' 95
30. E, pag. 104
31. D, pag.79
32. C,pag 78
33. D, Pag' 91
34. C,pag' 99
35. C, Pag' 118

28',1