Sunteți pe pagina 1din 5

Name: ________________________ Class: ___________________ Date: __________ ID: A

gawer

Multiple Choice
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

____ 1. Ce este un sistem de operare?


a. ansamblul elementelor hardware incorporate în calculator;
b. ansamblul elementelor software incorporate în calculator;
c. un program sau un grup de programe care asigura exploatarea eficienta a
resurselor hardware si software ale unui calculator
____ 2. Sistemele seriale cu monoprogramare au introdus:
a. înlăntuirea automată a programelor;
b. înlăntuirea automată a fazelor;
c. înlăntuirea automată a programelor, iar în cadrul unui program, a fazelor;
____ 3. InlanŃuirea automată în sistemele seriale cu monoprogramare este realizată de:
a. administratorul de mesaje; c. monitorul cu tub catodic;
b. monitorul de înlănŃuire;
____ 4. Cea mai importantă tehinică de exploatare a procesorului introdusă de sistemele seriale cu
multiprogramare se numeşte:
a. multiprogramare; c. programare înlănŃuită;
b. programare paralelă;;
____ 5. Un selector este un canal de intrare-ieşire care lucrează cu:
a. un singur periferic;
b. un periferic pentru suporturi magnetice;
c. un periferic rapid;
d. un singur periferic rapid care prelucrează suporturi magnetice;
____ 6. Un sistem de operare care permite comunicarea permanentă între utilizator (utilizatori) şi sistemul
de calcul de numeste:
a. interfaŃă grafică; c. interfaŃă de tip WIMP;
b. sistem interactiv;
____ 7. Sistemele interactive pot fi de tip:
a. monoutilizator sau multiutilizator; c. text sau grafic;
b. selector sau multiplexor;
____ 8. Modul de lucru numit time-sharing:
a. combină interactivitatea cu multiprogramarea;
b. a apărut odată cu sistemele interactive de tip multiutilizator;
c. şi (a) şi (b);
d. nici (a) nici (b)
____ 9. Sistemele interactive de tip multiuser au introdus::
a. modul de lucru numit time-sharing;
b. modul de lucru numit pipe-line;
c. interfeŃele de tip linie de comandă sau grafic;
d. toate trei;

1
Name: ________________________ ID: A

____ 10. Pentru conducerea directă, interactivă a unor aplicaŃii precum procesele tehnologice şi rezervările
de locuri sunt utilizate sistemele:
a. în timp real; c. distribuite;
b. paralele;
____ 11. Sistemele de operare care gestionează o arhitectură multiprocesor se numesc sisteme:
a. în timp real; c. distribuite;
b. paralele;
____ 12. Sistemele de operare care gestionează reŃelele de calculatoare se numesc sisteme:
a. în timp real; c. distribuite;
b. paralele;
____ 13. Nucleul minimal al sistemului de operare care conŃine funcŃiile de bază se numeşte:
a. microkernel; c. microkernel sau micronucleu;
b. micronucleu;
____ 14. Un sistem cu personalităŃi multiple este un sistem de operare care poate executa programe de pe
sisteme de calcul diferite, şi anume prin:
a. emulare; c. sau (a) sau (b);
b. translatare; d. şi (a) şi (b);
____ 15. Serviciile asigurate de sistemele de operare sunt servicii orientate:
a. spre utilizatori (facilitarea utilizării sistemelor de calcul);
b. spre asigurarea operării eficiente a sistemului de calcul;
c. spre utilizatori şi spre eficientizarea utilizării resurselor de calcul;
____ 16. Serviciile oferite de sistemele de operare utilizatorilor sunt:
a. execuŃia programelor, operaŃiile de intrare-ieşire, comunicarea aplicaŃiilor între
ele, cu calculatorul şi utilizatorii, detectarea erorilor;
b. execuŃia programelor, comunicarea aplicaŃiilor între ele, cu calculatorul şi
utilizatorii, detectarea erorilor
c. execuŃia programelor, operaŃiile de intrare-ieşire, detectarea erorilor;
d. operaŃiile de intrare-ieşire, comunicarea aplicaŃiilor între ele, cu calculatorul şi
utilizatorii, detectarea erorilor
____ 17. Serviciile prin care sistemele de operare asigură utilizarea eficientă a resurselor de calcul sunt:
a. alocarea resurselor, contabilizarea resurselor;
b. protejarea sistemelor de calcul, securitatea sistemelor de calcul;
c. alocarea resurselor, contabilizarea resurselor, protejarea sistemelor de calcul,
securitatea sistemelor de calcul;
____ 18. Sistemul de operare MS-DOS a fost conceput de firma:
a. MIT; c. Microsoft;
b. IBM; d. DRI

2
Name: ________________________ ID: A

____ 19. Nucleul sistemului de operare MS-DOS este format din următoarele componente:
a. rutinele BIOS (Basic Input Output System), programul încărcător al sistemului de
operare (Bootstrap), programele BIO.com, DOS.com, COMMAND.com
(interpretor de comenzi), programele utilitare (comenzi interne si comenzi
externe);
b. rutinele BIOS (Basic Input Output System), programul încărcător al sistemului de
operare (Bootstrap), programele BIO.com, DOS.com, CONFIG.sys (configurator
de comenzi), programele utilitare (comenzi interne si comenzi externe);
c. rutinele BIOS (Basic Input Output System), programele BIO.com, DOS.com,
CONFIG.sys (configurator de comenzi), programele utilitare (comenzi interne si
comenzi externe);
____ 20. Principalele comenzi interne oferite de MS-DOS sunt următoarele:
a. DIR, TYPE, COPY, DEL, DATE, TIME, PATH, FIND, CD, BREAK
b. DIR, TYPE, COPY, DEL, SYS, SELECT, CD, BREAK, PROMPT, SET;
c. DIR, TYPE, COPY, DEL, DATE, TIME, PATH, SELECT, CD, BREAK, PROMPT,
SET;
d. DIR, TYPE, COPY, DEL, DATE, TIME, PATH, FORMAT, RESTORE, BREAK,
PROMPT, SET;
____ 21. Principalele comenzi externe oferite de MS-DOS sunt următoarele:
a. FORMAT, DISKCOPY, ASSIGN, BACKUP, APPEND, FIND, SORT, MORE,
RECOVER, RESTORE, XCOPY, SYS, COMP;
b. FORMAT, DISKCOPY, ASSIGN, BACKUP, APPEND, FIND, SORT, MORE,
COMP, SYS, DEL;
c. FORMAT, DISKCOPY, ASSIGN, BREAK, APPEND, FIND, SORT, MORE,
RECOVER, RESTORE, XCOPY, SYS, COMP;
____ 22. Rutinele BIOS reprezintă un sistem de programe de bază care sunt rezidente în memoria internă şi
constă din:
a. programe de test pentru resursele hardware;
b. programul preincărcător;
c. proceduri de tratare a intreruperilor externe şi pentru comanda execuŃiei
operaŃiilor;
d. toate cele de mai sus;
____ 23. Programul încărcător este responsabil pentru încărcarea sistemului de operare (BIO.com,
DOS.com) şi va lansa în execuŃie programul:
a. COMMAND.com; c. memoria ROM;
b. CONFIG.sys;
____ 24. Comenzile MS-DOS referitoare la fişiere sunt:
a. COPY, DEL, REN, ATTRIB, COMP, PRINT, TYPE, REPLACE, UNDELETE;
b. CHDIR, DEL, REN, ATTRIB, COMP, PRINT, TYPE, REPLACE, UNDELETE,;
c. XCOPY, DEL, REN, , COMP, PRINT, TYPE, BACKUP, UNDELETE,;
____ 25. Comenzile MS-DOS referitoare la directoare sunt:
a. DIR, FORMAT, CHDIR, VERIFY, BACKUP, DISKCOMP;
b. DIR, FORMAT, UNFORMAT, VERIFY, FDISK, BACKUP, DISKCOMP,;
c. DIR, FORMAT, UNFORMAT, ATTRIB, BACKUP, DISKCOMP;
____ 26. Comenzile MS-DOS referitoare la structura arborescentă sunt:
a. TREE, DIR, PATH, JOIN c. TREE, CHDIR, PATH, JOIN;
b. TREE, CHDIR, PATH, VERIFY

3
Name: ________________________ ID: A

____ 27. Prima versiune Windows care a oferit posibilităŃi de lucru în regim multitasking cooperativ a fost:
a. Windows 2.0; c. Windows 3.1;
b. Windows 3.0; d. Windows 3.11;
____ 28. Prima versiune Windows care a fost un sistem de operare efectiv a fost:
a. Windows NT; c. Windows 98;
b. Windows 95
____ 29. Caracteristicile sistemului de operare UNIX sunt:
a. time-sharing; c. portabil;
b. universal; d. toate trei
____ 30. Sistemul de operare UNIX este un sistem de operare:
a. multitasking; c. şi (a) şi (b);
b. multiuser; d. nici (a) nici (b);
____ 31. Conceptele care stau la baza UNIX sunt:
a. kernelul; c. modul de lucru pipe-line;
b. modularitatea; d. toate cele de mai sus;
____ 32. InterfaŃa dintre sistemul de operare UNIX şi utilizatori se realizează prin intermediul:
a. unei componente hardware dedicate; c. unui program special, numit shell;
b. kernelului;
____ 33. Utilitarele sunt programe care pot realiza anumite prelucrari de bază prin apelarea secventiala a
rutinelor kernel şi constau în principal din:
a. compilatoare şi instrumente pentru dezvoltarea aplicaŃiilor;
b. instrumente pentru administrarea sistemului si evaluarea performantelor;
c. comenzi pentru lucrul cu fisierele si directoarele;
d. toate cele de mai sus;
____ 34. Subprogramele care formează nucleul sistemului de operare UNIX se n umesc:
a. apeluri sistem; c. (a) sau (b);
b. directive sistem; d. nici (a) nici (b);
____ 35. FuncŃiile asigurate de nucleul sistemului de operare UNIX sunt:
a. gestiunea resurselor harware;
b. gestiunea proceselor şi a memoriei;
c. gestiunea fişierelor şi a dispozitivelor periferice;
d. toate cele de mai sus;
____ 36. Sistemul de fisiere UNIX se caracterizeaza prin:
a. structura ierarhica;
b. protectia fisierelor;
c. tratarea unui periferic in acelasi mod ca un fişier ;
d. toate cele de mai sus
____ 37. În sistemul de operare UNIX întâlnim următoarele directoare principale:
a. /bin, /dev, /lib, /usr; c. /bin, /dev, /more, /usr;
b. /bin, /cat, /lib, /usr;
____ 38. Shell-urile disponibile sub UNIX sunt:
a. Bourne, Horn, C; c. Bourne, J, Boot;
b. Bourne, Korn, C;
____ 39. Principalele comenzi UNIX pentru lucrul cu fişiere sunt:
a. cat, copy, find, grep, more, mv, rm; c. toate cele de mai sus;
b. cat, cp, find, grep, more, mv;

4
Name: ________________________ ID: A

____ 40. Principalele comenzi UNIX pentru lucrul cu directoare sunt:


a. mkdir, rmdir, cd, pwd, copy ; c. mkdir, cd, pwd, mcopy ;
b. mkdir, rmdir, cd, pasw, copy ;
____ 41. Principalele comenzi UNIX pentru controlul proceselor sunt:
a. kill, id; c. id, chmod, kill;
b. kill, ps;
____ 42. File-serverele din reŃelele NetWare trebuie
a. să fie dedicate; c. să fie numai staŃii de lucru;
b. să fie şi staŃii de lucru;
____ 43. Sistemul de operare Novell NetWare 4.0 este un sistem de operare de reŃea şi reprezintă o soluŃie
eficientă pentru reŃelele de calculatoare de:
a. mici dimensiuni; c. de mari dimensiuni;
b. dimensiune medie;
____ 44. Principalele caracteristici ale sistemului de operare Windows NT Server 4 sunt:
a. independenta fata de platforma hardware si posibilitatea de a folosi mai multe
procesoare;
b. multithreading şi multitasking;
c. acceptarea sistemului RAID si a sistemul de fisiere NT;
d. toate cele de mai sus;
____ 45. RAID înseamnă:
a. Rational Access for Internal Devices;
b. Redundant Array of Inexpensive Disks;
c. Recycled And Inexpensive Disks;