Sunteți pe pagina 1din 39

Sanatatea sanilor

ATENłIE

Aceastã carte nu este o lucrare ştiinŃificã, iar materialele prezentate NU


sunt prescripŃii medicale şi vor fi luate strict drept informaŃii.
Deşi majoritatea acestor informaŃii sunt culese din lucrãri cu caracter
ştiinŃific nu ne asumãm rãspunderea pentru eventualele probleme medicale,
directe sau indirecte, care ar putea sã aparã ĩn urma punerii ĩn practicã a
metodelor prezentate. Este de preferat consultarea unui specialist ĩnainte de a
urma o anumitã cale ĩn scopul evitãrii unor complicaŃii nedorite.
Vã rugãm sã citiŃi cu atenŃie ĩntregul conŃinut al cãrŃii ĩnainte de a lua o
decizie , pentru a avea o viziune cât mai completã asupra posibilitãŃilor pe care
le aveŃi.
łineŃi minte: NU SE VA ĨNTÂMPLA PESTE NOAPTE ! Unele metode
necesitã sãptãmâni sau chiar luni pânã la apariŃia primelor schimbãri evidente
pentru cei din jur. Dar acestea vor apãrea.
AveŃi ĩncredere ĩn metoda aleasã, urmaŃi-o pânã la capãt şi nu veŃi regreta.
PREFAłĂ

Aceastã carte este rezultatul a zeci de ore de documentare având ca sursã


tratatele de anatomie, fiziologie, site-uri specializate ĩn acest domeniu precum şi
din experienŃa proprie cumulatã ĩn urma contactului cu persoane aflate ĩn aceeaşi
situaŃie şi care au avut satisfacŃie urmând una din metodele prezentate ĩn paginile
urmãtoare.
Am ĩncercat sã realizãm o sintezã din tot acest amalgam de informaŃii
pentru a obŃine o formã finalã accesibilã tuturor, ĩnlãturând, pe cât posibil,
elementele de specialitate greu accesibile majoritãŃii cititorilor precum şi
elementele de publicitate aferente unor produse.
Am ĩncercat, şi sperãm cã am reuşit, sã oferim informaŃii stricte şi la
obiect care sã vã poatã fi de un real folos.

Succes!
Sumar :

- AtenŃie;
- PrefaŃã;
- Anatomie descriptivã;
- Este bine de ştiut;
- Tratamente naturiste;
- Modelare prin mişcare;
- Produse existente pe piaŃã;
- Implantul mamar;

Bonus:
- Cancerul de sãn ;
- Celulita;
- Tabel privind conŃinul ĩn calorii al câtorva alimente de bazã.
Anatomie descriptivã

Sânul este alcãtuit din Ńesut conjunctiv ( fibre elastice ) şi Ńesut adipos
(grãsime). Ĩn interiorul acestor Ńesuturi se aflã un sistem ramificat de
canale, numit canale galactofore. ExtremitãŃile lor ĩnchise prezintã nişte
umflãturi care corespund pãrŃii glandulare. Toatã aceastã structurã
complexã este acoperitã de piele. La nivelul mamelonului se deschid, prin
aproape douãzeci de pori, canalele galactofore, prin care se eliminã laptele.
Dacã ĩn cursul dezvoltãrii organismului Ńesutul conjunctiv predominã
atunci sânul va avea o consistenŃã fermã. Dacã va predomina Ńesutul adipos
sânul va avea o consistenŃã moale. Ĩntre aceste douã posibilitãŃi - ferm şi
moale - existã o mare varietate de forme.

Regiunea mamarã este o regiune toracicã superioarã. Mamela (sânul) este


situatã simetric, de o parte şi de cealaltã a regiunii centrale (sternale). Ĩn
profunzime se ĩntinde pânã la fascia pectoralului mare, partea inferioarã. Astfel
un torace bine dezvoltat poartã sânii mai sus decât unul astenic(tip scheletic).
Sânii, medical denumite mamele, sunt organe glandulare, aşezate ĩn
regiunea toracicã anterioarã. Sunt prezente la ambele sexe, dar cu rol şi
dezvoltare total diferitã. La bãrbat sunt organe rudimentare, lipsite de activitate
secretorie şi cu o structurã relativ simplã. La femeie, ĩn sarcinâ şi alãptare, iau o
dezvoltare mare datoritã secreŃiei laptelui, element necesar noului nãscut.
Mamelele sunt dependente hormonal fiind mici şi fãrã diferenŃe sexuale ĩn
copilãrie, urmând sã se dezvolte progresiv la fete ĩncepând cu vârsta pubertãŃii,
pentru ca sã atingã completa lor dezvoltare la femeia ĩn decursul activitãŃii
sexuale. La menopauzã are loc o atrofiere a lor datoritã diminuãrii ativitãŃii
hormonale şi a ĩmbãtrânirii Ńesuturilor conjunctive submamare.
Mamela e formatã din glanda mamarã şi mai multe tipuri de Ńesuturi moi
care o ĩnconjoarã.
Dimensiuni. Sânii mãsoarã la femeia adultã, ĩn perioada de activitate
sexualã, aproximativ 12 cm ĩn sens transversal, 9-10 cm ĩn sens vertical şi peste
5 cm ĩn plan antero-posterior. Aceste dimensiuni prezintã diferenŃe ĩn funcŃie de
vârstã, rasã, constituŃie, stare de nutriŃie, ritmul de viaŃã şi chiar de vicii (
consum de alcool, tutun). De asemenea prezintã mari variaŃiuni individuale:
cresc mult ĩn sarcinã şi alãptare. La pubertate ajung destul de repede la
dimensiunile lor definitorii având o dezvoltare paralelã cu celelalte organe
genitale.
Greutatea variazã ĩn funcŃie de vârstã şi de starea fiziologicã. La femeia
adultã nuliparã (care nu alãpteazã) are 200 gr, iar la femeia care alãpteazã poate
ajunge la 500 gr.
Greutatea celor douã mamele nu e ĩntotdeauna egalã; de obicei una dintre
ele e mai grea cu o diferenŃã evidentã de volum şi greutate mai ales dupã prima
naştere. Acest lucru poate fi influenŃat de predispoziŃia de a efectua sarcini ce
presupun un oarecare efort fizic cu partea dreaptã sau stãngã a corpului.
Forma este, ĩn general, de hemisferã cu baza pe peretele toracic, iar ĩn
centrul feŃei convexe prezintã o proeminenŃã, numitã mamelon (sfãrc). De cele
mai multe ori aceastã formã e mai accentuatã ĩn partea inferioarã şi cea centralã;
ĩn partea clavicularã forma e relativ planã, fãrã o delimitare exactã faŃã de
celelalte regiuni.
Mamelele prezintã numeroase diferenŃe de formã de la o femeie la alta,
unele fiind mai proeminente sau mai turtite (de formã discoidalã), aceste
diferenŃe fiind date de diferenŃa de vârstã, rasã, constituŃie şi ĩn raport cu stãrile
fiziologice ale femeii (menstruaŃie, sarcinã, alãptare), sau diferenŃe date de
diferite procese patologie.
Forma sânului depinde şi de dezvoltarea, de cantitatea grãsimii
perimamare, aceasta din urmã putând fi influenŃatã de starea de nutriŃie a femeii.
ConsistenŃa mamelei e fermã, rezistentã şi elasticã la femeile tinere,
nulipare. Dupã alãptare consistenŃa se modificã devenind moale, elasticã şi cu
timpul flascã.
Sânii sunt unul dintre elementele fundamentale ale plasticii feminine.

Alcãtuirea sânului

Ĩn componenŃa sânului intrã trei elemente principale: la suprafaŃã se


gãseşte ĩnvelişul cutanat; sub el, ĩnconjurat de o masã de Ńesut conjunctivo-
adipos, se aflã corpul mamelei. Dispunerea pe straturi a planurilor regiunii
mamare este urmãroarea: ĩnvelişul cutanat, stratul adipos premamar, corpul
mamelei, stratul celulo-adipos retromamar.
Ĩnvelişul cutanat este subŃire, neted, fin, mobil, cu douã zone distincte:
zona perifericã şi zona centralã sau aria papilarã, formatã din areola şi
mamelonul (papila mamarã). Areola este de formã circularã şi de culoare rozã la
virgine şi nulipare , maronie la femeile care au nãscut. Papila mamarã este o
proeminenŃã conicã sau cilindricã, forma diferind ĩn funcŃie de vârstã şi chiar de
la o femeie la alta.
Stratul adipos premamar sau anterior este mai gros la periferia mamelei şi
se subŃiazã progresiv spre centrul ei, devenind o lamã din ce ĩn ce mai subŃire
dedesubtul areolei urmând sã disparã complet la nivelul papilei.
Corpul mamelei se prezintã ca o formaŃiune albã-gãlbuie de formã
discoidalã, mai subŃire la periferie şi mai groasã spre centru. Ĩn ĩntregul sãu
corpul mamelei este format din douã porŃiuni bine delimitate: o porŃiune
perifericã mai moale, vascularizatã, de culoare uşor roşiaticã formatã ĩn general
de parenchim glandular; o porŃiune centralã mai densã, mai rezitentã, fiind
formatã mai cu seamã din canalele excretoare ale glandei ĩnconjurate de stromã.
Stratul celulo-grãsos retromamar este ĩntotdeauna mai subŃire şi conŃine
o cantitate variabilã de grasime, ĩn funcŃie de constituŃia femei. El se interpune
ĩntre faŃa posterioarã a corpului mamelei şi fascia muşchilor pectoral mare şi
dinŃat anterior.
Mamelele, organe ce depind de reglajul hormonal, sunt caracterizate de un
accentuat dinamism morfologic şi funcŃional. Ca ĩn cazul caracterelor de
morfologie externã, şi structura mamelei este strâns legatã vãrsta şi de starea
fiziologicã a femei.
Este bine de ştiut…

Uneori nu sânii mici sunt problema ci felul ĩn care aceştia sunt scoşi ĩn
evidenŃã. O bluzã prea largã, un decolteu prea adânc, un ten nu prea
ĩngrijit, umerii prea lãsaŃi ĩn faŃã sunt chestiuni care pot dezavantaja o
persoanã. Sunt lucruri minore şi care se pot corecta uşor prin
conştientizarea poziŃiei corpului, puŃinã mişcare şi ceva gust vestimentar

Un corp bine ĩncondeiat, abdomen plat, un funduleŃ ferm, rotund şi


obraznic … am uitat ceva? BinenŃeles: simbolul absolut al feminitãŃii şi anume o
pereche de sãni bine conturaŃi, provocatori şi apetisanŃi facuŃi pentru a naşte cele
mai ascunse dorinŃe masculine.

Sãnii şi vârsta
Un decolteu apetisant dar nu exagerat, rotunjimi seducatore bãnuite sub
liniile unei bluze, de cele mai multe ori, femeile ştiu exact cum sã-şi punã sânii
ĩn valoare. Şi nu este nevoie de o expunere exageratã pentru a trezi simŃurile
unui bãrbat. BãrbaŃii considerã, ĩn general, o femeie pe jumãtate dezbrãcatã cu
mult mai atrãgãtoare decât una complet goalã. Se naşte ĩn bãrbat spiritul de
aventurier, de dezvãluitor de mistere, liniile unui sân ascuns fiind o provocare ce
trebuie acceptatã.
Timpul, ĩnsã, stresul cotidian, alimentaŃia necorespunzãtoare şi mediul de
viaŃã ĩşi pun amprenta asupra acestor simboluri ale sexualitãŃii devenind o sursã
continuã de frustãri şi reproşuri.
Chiar şi ĩn cazul acelora cu care natura a fost destul de generoasã, factorii
nocivi de mediu şi vãrsta pot determina apariŃia unor modificãri neplacute ĩn
aspectul sãnilor precum lãsarea şi aspectul flasc al acestora.

Ĩn general, trei factori sunt responsabili de lãsarea sânilor: greutatea,


procesul firesc de ĩmbãtrânire şi ĩntinderea Ńesutului conjunctiv. Calitatea
Ńesutului conjunctiv - slab sau tare - este de naturã geneticã şi ni se transmite prin
naştere.
Sânii ĩntre 20 si 30 de ani
La 20 de ani, sânii femeilor au forma cea mai frumoasa. łesutul
conjunctiv are acum o forŃã de susŃinere nealteratã. Pentru a-i pãstra la aceastã
formã trebuie evitate unele lucruri precum:
1. Expunerea prelungitã la soare (razele ultraviolete erodeaza vasele de
sânge care duc la ĩnnoirea Ńesuturilor).
2. Fumatul (nicotina ĩngusteazã vasele de sânge şi de aici rezultã o
circulaŃie sangvinã proastã).
3. VariaŃiile de greutate. Dacã o femeie se ĩngraşã un kilogram, greutatea
pieptului ei creşte cu 20 grame. Dacã slãbeşte cu 10 kg, pierde 200 de grame din
greutatea sânilor. Este enorm de mult, având ĩn vedere cã, ĩn medie, un sân
cântãreşte 400 de grame. Pe scurt: prin marile pierderi ĩn greutate, mantaua de
piele devine prea largã şi sânii vor atârna ofiliŃi.
4.EvitaŃi tot ceea ce bruscheazã sânul : greutãŃile prea mari, loviturile,
masajele violente şi tot ceea ce ĩl poate apãsa.
Cum se pot antrena sânii: ĩncã de la vârsta aceasta, Ńesutul conjunctiv
trebuie ĩntãrit cu duşuri alternative şi spãlarea cu apã rece. Apa rece aplicatã pe
corp duce la stimularea circulaŃie sangvine şi la contracŃia musculaturii, cu rol
benefic ĩn pãstrarea tonusului şi a elasticitãŃii pielii. FaceŃi alternativ 3 duşuri
calde şi 3 duşuri reci, iar ĩn final, purtaŃi duşul cu apã rece, ĩn mişcãri circulare,
de jur-ĩmprejurul sânilor. Bãile calde prelungite trebuie excluse ĩntrucât
favorizeazã moliciunea pielii.

Sânii ĩntre 30 şi 40 de ani


La vârsta aceasta, majoritatea femeilor au mai multe sarcini ĩn spatele lor,
care nu trec fãrã sã lase urme asupra sânilor. Volumul lor se dubleazã adesea,
pielea se ĩntinde. Urmarea: conŃinutul conjunctiv al sânului este mai mic decãt
mantaua ĩn care e ĩnvelit.
Cum se pot antrena sânii la aceastã vârstâ? Ĩn afara duşurilor alternative
cotidiene, e bine sã se recurgã zilnic la masaje cu o perie moale. Se executã
semicercuri sub ambii sâni, pânã ce pielea se ĩnroşeşte. (Masajul nu trebuie sã fie
violent, ci doar intensiv). La urmã, se aplica o cremã pentru rehidratarea pielii.
De asemenea este recomandatã purtarea sutienelor chiar şi ĩn activitãŃile
casnice.

Sânii de la 40 de ani ĩnainte


Pentru femeile "coapte", alimentaŃia joacã un rol decisiv. AbsenŃa
substanŃelor vitale - mai ales vitamina C şi Zinc - se resfrânge negativ asupra
Ńesutului conjunctiv. O alimentaŃie corectã ĩmpletitã cu efectuarea unor uşoare
exerciŃii fizice poate avea efecte uimitoare asupra tonicitãŃii sânilor.
łinuta
Mare atenŃie la Ńinutã: un spate bine cabrat, umerii traşi spre spate, capul
uşor ridicat pot pune ĩn valoare chiar şi sânii mai mici.
PoziŃia coloanei este un element de maximã importanŃã. PoziŃia coloanei
este decisivã pentru felul ĩn care aratã o femeie. Sânii unei femei pot apãrea
superbi atunci când are o atitudine dreaptã, maiestuoasã, ĩn timp ce, atunci când
coloana este gârbovitã, apare senzaŃia fie cã ei sunt inexistenŃi, fie cã sunt
suficient de inestetici pentru a fi ascunşi. Coloana curbatã creeazã o atitudine de
vulnerabilitate, care face ca femeia sã fie şi mai expusã unor eventuale agresiuni
verbale sau atingeri nedorite. Atunci când coloana este menŃinutã dreaptã, sânii
mici apar bine conturaŃi şi fermi, cei mai dezvoltaŃi au un aspect ferm, plin de
vitalitate. Ĩntreaga fiinŃa emanã demnitate şi echilibru. Ĩn plus, ĩn aceastã poziŃie,
muşchii spinali, abdominali şi pectorali sunt angrenaŃi ĩn mod corespunzãtor,
evitându-se atrofierea lor (atrofiere care, se ştie, este principala cauzã a lãsãrii şi
deformãrii sânilor).
Aspectul sânilor poate fi imbunãtãŃit şi prin exerciŃii musculare cu mici
haltere sau, pentru cele care preferã mişcãrile lente, prin tragerea umerilor spre
spate. NataŃia este sportul cel mai indicat pentru a mãri frumuseŃea bustului
ĩntrucât acesta nu este supus nici unui şoc şi musculatura umerilor favorizeazã
un aspect drept, plãcut al spatelui, ceea ce pune ĩn valoare pieptul.

VestimentaŃia
Decolteul poate crea diferenŃa ĩntre o rochie conservatoare şi una sexy,
ĩntre o femeie atrãgãtoare şi una aproape "invizibilã". AlegeŃi-l pe cel mai
potrivit corpului dumneavoastrã, pentru a vã pune ĩn evidenŃã feminitatea şi a vã
ascunde eventualele imperfecŃiuni.
Dacã aveŃi sânii mici şi doriŃi sã parã mai mari, purtaŃi bluze cu decolteu
ĩn V, petrecute, gen ie sau care au volane/fronseuri ĩn jurul decolteului şi
bustului. Accesoriile (bandane, coliere, etc) creeazã iluzia opticã de volum ĩn
partea superioarã a corpului. In nici un caz nu purtati bluze mulate.

Dacã aveŃi umerii laŃi şi o conformaŃie slabã, vã avantajeazã un decolteu


rotund care dã feminitate siluetei atletice.

Nu ĩncercaŃi decolteuri prea mari dacã aveŃi sânii mai mici. EvitaŃi culorile
ĩnchise şi bluzele prea largi.

Etapele din viaŃa unei femei, cu variatiile hormonale pe care le implicã, nu


rãmân fãrã efect asupra sânilor. Volumul lor variazã regulat, crescând ĩn
perioada ciclului şi apoi revenind "la normal". Pe timpul sarcinii o femeie
trebuie sã se obişnuiascã cu aceastã schimbare şi sã poarte sutiene potrivite cu
noua mãrime.Pieptul este influenŃat ĩn permanenŃã de mişcarea corpului şi de
aceea trebuie protejat cu ajutorul unui sutien care ĩl susŃine bine. Totuşi acesta
nu trebuie sã apese prea tare asupra lui şi dacã nu se desfãşoara o activitate fizicã
susŃinutã sunt recomandate brasierele ĩntrucât acestea protejeazã mai bine sânul
de un eventual şoc.
Tratamente naturiste

O alternativã foarte competitivã ĩn ultimul timp


la medicina clasicã este tratamentul naturist. Pe aceastã cale s-au obŃinut
numeroase rezultate favorabile ĩn diverse domenii, unul dintre ele fiind şi cel
estetic. Tratamentele naturiste au la bazã o practicã ĩndelungatã şi, deci, o
experienŃã pe mãsurã, ele fiind mai vechi decãt omenirea şi departe de a se
limita la ea.

Plantele medicinale

Florile şi seminŃele de mãrar - un mic miracol al grãdinii


Mãrarul (Anethum Graveolens) este o plantã de culturã foarte mult
folositã la noi şi ĩn Europa. Ĩn scop medicinal se utilizeazã mai ales seminŃele şi
florile. Pulberea şi tinctura extrasã la rece din seminŃele de mãrar sunt un
stimulent şi un reglator hormonal foarte puternic. Se pare cã glandele care
beneficiazã cel mai mult de aceastã stimulare sunt gonadele. Ĩn urma unui
tratament de 15-20 de zile cu pulbere sau tincturã de mãrar, la femei se constatã
urmãtoarele efecte:
- reglarea ciclului menstrual;
- remedierea amenoreei;
- scãderea duratei de somn;
- creşterea sânilor;
- ĩncetinirea ritmului de creştere a pilozitãŃilor;
- mãrirea vitalitãŃii şi a tonusului la nivel global;
- mãrirea secreŃiei lactare a femeilor care alãpteazã.
Ĩn anumite cazuri s-a remarcat: remedierea frigiditãŃii, dezinhibarea ĩn
plan erotic, estomparea simptomelor deranjante ale menopauzei. Izolat, s-a mai
constatat sporirea cantitãŃii de sânge menstrual; foarte rar: mãrirea cu 1-2 zile a
duratei ciclului menstrual, ĩn timp ce ĩn alte cazuri s-a remarcat reducerea acestei
perioade şi reducerea simptomelor deranjante (balonare, sângerãri, dureri
abdominale). Micile diferenŃe sunt normale Ńinând cont cã nu existã douã
persoane identice.

Pulberea de mãrar:
Se obŃine prin mãcinarea finã a seminŃelor şi a inflorescenŃelor uscate de
mãrar.
Se ia o linguriŃã de pulbere de doua ori pe zi, pe stomacul gol. Pulberea se
Ńine sub limbã 10-15 minute, dupã care se ĩnghite cu apã.
Dupã ĩnghiŃirea pulberii nu se mãnâncã timp de 15 minute.
Durata minimã a tratamentului este de 21 de zile.

Tinctura de mãrar:
Ĩntr-un borcan cu capac se pun 100 ml de alcool de 45-50 grade. Se
adaugã 3-4 linguriŃe de pulbere de mãrãr (obŃinutã prin mãcinare cu râşniŃa
electricã de cafea). Se ĩnchide borcanul şi se lasã amestecul la macerat, timp de
7-8 zile, dupã care se filtreazã tinctura şi se trage ĩn sticluŃe mici, ĩnchise la
culoare.
Se ia o linguriŃã de tincturã dizolvatã ĩn 100 ml de apã, de 3 ori pe zi,
ĩnainte de mese.
Durata minimã a tratamentului este de 21 de zile, rezultate evidente
apãrând dupã 6 luni.
Termenul de valabilitate a tincturii este de 2 ani.

Lemnul dulce
Rãdãcina de lemn dulce are o acŃiune foarte intensã asupra sânilor. Este
indicat mai ales femeilor cu o structurã mai astenicã, cu masa corporalã sub
normal. Ajutã la creşterea ĩn greutate, stimuleazã puternic mãrirea ĩn volum a
sânilor (sub acŃiunea hormonilor estrogeni secretaŃi din abundenŃa de aceastã
plantã). Lemnul dulce este indicat mai ales femeilor subponderale, cu forme
subŃiri, care au amenoree (lipsa ciclului menstrual), având pielea cu tendinŃa de
uscãciune.
Lemnul dulce este contraindicat ĩn cazurile de chist, fibrom, adenofibrom,
mastoza, cancer.
Pulberea de lemn dulce:
Se obŃine prin mãcinarea finã a rãdãcinii de lemn dulce cu ajutorul unei
raşniŃe de cafea.
Se ia o jumatate de linguriŃã de pulbere de 3 ori pe zi, ĩnainte de mese.
Pulberea se Ńine sub limbã 10-15 minute, dupã care se ĩnghite cu apã.
Dupã ĩnghiŃirea pulberii nu se mãnâncã timp de 15 minute.
Durata minimã a tratamentului este de 4 sãptãmâni.

Alte plante
AplicaŃi o datã pe sãptãmânã o mascã specialã, pentru decolteu şi sâni: 1/2
avocado (o legumã de import care se gãseşte şi pe pieŃele noastre) se zdrobeşte
cu furculiŃa sau se dã pe rãzãtoarea micã, amestecându-se cu o linguriŃã de
miere, o linguriŃã de smântânã şi 50 mg de ulei din germeni de porumb. Se
aplicã şi se lasã sã acŃioneze 20 de minute, apoi se spalã.
SeminŃele şi inflorescenŃele de Ńelinã au efecte apropiate de cele ale
seminŃelor de mãrar, dar ceva mai puŃin intense. Sunt extrem de eficiente, ĩn
schimb, ca reĩntineritor.
SeminŃele şi inflorescenŃele de pãtrunjel sunt folosite pentru revigorare,
pentru recãpãtarea tonusului. Sunt utile ĩn combaterea afecŃiunilor sânilor
asociate cu frigiditate, cu dispareunie.
ContraindicaŃii stricte: graviditate, epilepsie. Ĩn doze de peste 7 grame (2
linguriŃe) pe zi sunt toxice.
Feniculul are acŃiune estrogenã de intensitate micã. Este folosit ĩn tratarea
hipomastiei, lactaŃiei insuficiente, durerilor premenstruale (mai ales la femeile cu
temperament sanguin şi coleric).
Anasonul şi chimenul au o acŃiune asemãnãtoare feniculului, dar mai puŃin
intensã.
Toate aceste plante pot fi folosite sub forma de condimente pentru
"ĩmbogãŃirea" supelor, salatelor, mâncãrurilor revigorante. Pentru a beneficia la
maximum de efectele acestor plante, vã recomandãm un amestec.

Amestec reĩntineritor şi de stimulare a creşterii sânilor:


- 2 linguri pulbere de inflorescenŃe şi seminŃe de pãtrunjel
- 2 linguri pulbere de seminŃe şi inflorescenŃe de Ńelinã
- 1 lingurã de pulbere de seminŃe de fenicul
- 1 lingurã de pulbere de seminŃe de chimen
- 1 lingurã de pulbere de seminŃe de anason.
Pulberile acestor plante (obtinuŃe prin mãrunŃire cu râşniŃa electricã de
cafea) se amestecã bine şi se depoziteazã ĩntr-un borcan cu capac.
Amestecul se pastreazã la rece ĩn borcan, cu capacul bine ĩnchis. La
ĩnceputul fiecãrei luni se face un tratament cu acest amestec de pulberi, pânã
când se terminã cantitatea preparatã.
De 3 ori pe zi se ia o linguriŃã de pulbere ĩnainte de mese; pulberea se Ńine
sub limbã 10-15 minute, dupã care se ĩnghite cu apã. Timp de 15 minute de la
administrarea pulberii nu se mãnâncã. Acest amestec este contraindicat femeilor
gravide şi celor cu predispoziŃii spre epilepsie.

Hamei pentru sâni voluptuoşi


Hameiul era cunoscut ĩnca din Evul Mediu pentru calitãŃile sale. Încã de
acum câteva sute de ani, el avea nu numai bunul renume cã poate face sânii
sensibili mai mari, ci şi pe acela cã ĩnmulŃeşte laptele tinerelor mame. Poate fi
consumat fie sub formã de ceai, fie amestecat ĩntr-o loŃiune folositã apoi pentru
masarea sânilor. În privinŃa duratei, este bine sã consultaŃi un specialist ĩn
produse naturiste, ĩntrucât timpul ĩn care ĩşi face efectul variazã de la caz la caz.
Hameiul este folosit, de asemenea, la tratarea cu succes a amenoreei, anginei,
astmului, arsurilor stomacale, a hipertensiunii arteriale, dar şi pentru creşterea
dorinŃei sexuale a femeilor. În acelaşi timp, hameiul funcŃioneazã ca un
stabilizator al sistemului nervos, precum şi ca un adjuvant ĩn stãrile de oboseala
şi epuizare, el redãnd corpului vigoarea şi echilibrul de care are nevoie.

Alimentele

Uleiurile naturale
Se folosesc uleiurile obŃinute prin presare la rece, nu cele rafinate sau
dublu rafinate.
Pentru a nu li se pierde proprietãŃile, nu vor fi preparate termic, ci vor fi
consumate ca remediu (ĩnghiŃite cu puŃin suc de lãmâie) sau, mai uşor, ĩn
consum (ĩn salate de cruditãŃi, ĩn salate de legume fierte şi apoi rãcite, ĩn sosuri).
Unele uleiuri - cum ar fi cel de germeni de grâu - se gãsesc sub formã de
capsule, care se pot lua pe cale orala; sunt un "medicament" natural, bine tolerat
de digestie (daca este luat ĩn doza corectã). Uleiurile cele mai active care
favorizeazã creşterea şi dezvoltarea armonioasã a sânilor sunt: uleiul de mãsline,
uleiul de soia, uleiul de germeni de grâu, uleiul de floarea soarelui, uleiul de
palmier şi uleiul de arahide.
Chiar şi ĩn dieta femeilor supraponderale, uleiurile naturale presate la rece
sunt binevenite ca substituente ale celorlalte grãsimi – cele animale şi cele din
uleiurile rafinate.

Tipul necesar de dieta


Un truc al femeilor din occident: ĩnainte de a vã culca, mâncaŃi 30 g de
carne de pui sau peşte, peste care stoarceŃi o jumãtate de lãmâie (stimuleazã
producerea de colagen).
ConsumaŃi cât mai multe lichide! (lichide neutre: apã, sucuri de legume şi
fructe preparate ĩn casã, ceaiuri etc.). Dacã organismul nu primeşte suficiente
lichide, atacã depozitele din Ńesutul conjunctiv.
SeminŃele şi florile unor plante aparent banale au nişte efecte hormonale
care i-au uimit pur si simplu pe oamenii de ştiinŃã. SeminŃele de Ńelinã, de pildã,
au un efect extraordinar de stimulare a glandelor sexuale şi suprarenale, ĩn timp
ce florile morcovului sunt un reglator hipofizaro-gonadotrop excepŃional.
SeminŃele de mãrãr au un efect estrogen redutabil. Despre tinctura de mãrãr am
vorbit mai sus, ea avand efecte excepŃionale şi ĩn reglarea ciclului menstrual, dar
şi ĩn creşterea sânilor şi combaterea hirsutismului (creşterea anormalã a pãrului,
ĩn anumite zone). Fãrã a avea un efect estrogen extrem de puternic, cum ar fi cel
al rãdãcinii de lemn dulce (amintitã mai sus), tinctura de seminŃe de mãrar este
foarte eficientã şi potrivitã ĩn tratamentul osteoporozei din mai multe motive:
- este foarte usor de administrat şi este asimilatã imediat de cãtre
organism.
- este toleratã şi ĩn cazul persoanelor cu predispoziŃie spre afecŃiuni
tumorale benigne sau maligne (spre deosebire de remediile cu efect estrogen
foarte puternic).
- poate fi luatã ĩn cure de lungã duratã, de ordinul lunilor – element extrem
de important ĩn tratamentul osteoporozei, care este de regulã de lungã durarata.
Modelare prin mişcare şi masaj

Dupã cum am explicat şi ĩn primul capitol, sânii sunt aşezaŃi pe un pat


muscular format din pectorali. Uneori nu dimensiunile sânilor sunt
problema ci dezvoltarea insuficientã a acestui Ńesut muscular. Pentru a
compensa acest deficit s-au pus la punct o serie de exerciŃii cu ajutorul
cãrora se poate reda fermitatea şi forma bine definitã a sânilor.

ExerciŃiile de fitness sunt simple şi eficiente, dar dacã sunt efectuate


incorect, pot sã facã mai mult rãu decât bine. Acesta este motivul pentru care
este esenŃial sã ĩnŃelegeŃi şi sã vã ĩnsuşiŃi tehnicile corecte. ExerciŃiile de fitness
trebuie sã fie adaptate pentru propria structurã şi forŃã muscularã, flexibilitate şi
diferite nivele de tensiune muscularã. Cheia este regularitatea efectuãrii
exerciŃiilor alternate cu perioadele de relaxare.
ExerciŃiile de fitness au un efect excelent asupra muşchilor picioarelor sau
abdomenului dar, dacã nu luaŃi câteva mãsuri de precauŃie, pieptul dvs. poate
suferi din cauza acestor mişcãri şi veŃi constata cã sânii se micşoreazã din ce ĩn
ce mai mult. De fapt acest lucru este normal la ĩnceput, Ńinând cont cã sâni
propriu-zişi sunt compuşi ĩn ĩntregime din grãsime şi glande, fãrã muşchi.
Mişcãrile din timpul exerciŃiilor ĩntind acest Ńesut care are un rol de susŃinere,
cauzând lãsarea sânilor sub propria greutate. Pentru a contracara acest efect
nedorit trebuie sã folosiŃi ĩn timpul antrenamentului un sutien special pentru
sport care are rolul de a susŃine bustul şi veŃi ĩndepãrta riscurile discutate mai
sus. Dupã aproximativ 2-3 luni de antrenament, corpul dvs. se va adapta la noua
formã de efort, sânii vor reveni la forma iniŃialã cu diferenŃa cã veŃi ĩncepe sã
aveŃi un piept mai bine definit ce va purta sânii mai “ĩn faŃã” , cãpãtând astfel un
nou aspect. Prin mişcare se va ĩmbunãtãŃi circulaŃia sangvinã stimulãnd şi
creşterea sânilor. Antrenamentul nu se face cu greutãŃi mari deoarece se pleacã
de la ideea cã doriŃi un bust mai mare şi nu un corp de culturist.
Oricine poate sã ĩnveŃe aceste exerciŃii, indiferent de vârstã şi de gradul de
flexibilitate. Nu trebuie sã vã aflaŃi ĩntr-o formã fizicã excelentã şi nici nu
trebuie sã aveŃi aptitudini atletice.
Metodele şi exerciŃiile sunt simple şi se adapteazã singure dupã structura
şi condiŃia dvs. fizicã. Dacã nu aveŃi probleme fizice şi aveŃi o stare de sãnãtate
acceptabilã, puteŃi ĩnvãŃa cum sã faceŃi exerciŃiile de fitness ĩn siguranŃã şi cum
sã vã bucuraŃi de ele.
Orice antrenament de fitness trebuie sã ĩnceapã cu o ĩncãlzire uşoarã a
muşchilor şi a ĩncheieturilor pentru a preveni accidentãrile. Perioada de ĩncãlzire
nu trebuie sã depãşeascã 15 minute şi trebuie sã fie de intensitate medie. Se
ĩncãlzesc, ĩn ordine, gâtul, umerii, braŃele şi trunchiul. Pentru muşchii gâtului se
vor efectua aplecãri ale capului faŃã-spate şi lateral continuate apoi cu rãsuciri
repetate ale capului ĩn plan orizontal. Mişcãrile trebuie sã fie uşoare şi nu
smuncite. Se continuã cu rotãri de braŃe, forfecãri ĩn plan orizontal, fluturãri din
“stând ĩn picioare” tot ĩn plan orizontal, rotiri de antebraŃ ĩn jurul ĩncheieturii
cotului, rotiri ale pumnului şi ĩn final, rãsuciri de trunchi. Pentru fiecare exerciŃiu
se fac pânã la 30 de repetãri.

Pentru un ĩncepãtor pânã şi ĩncãlzirea poate fi obositoare dar, ĩncetul cu


ĩncetul, gradul dvs. de rezistenŃã la efort fizic va creşte şi veŃi ajunge chiar sã
dezvoltaŃi o uşoarã formã de dependenŃã ( beneficã) pentru mişcare.
La dezvoltarea bustului contribuie o serie de exerciŃii fizice precum:
fluturãrile la plan orizontal, ĩnclinat sau declinat, flotãrile, pullover, fluturãri la
scripete, ĩmpins culcat la plan orizontal, ĩnclinat sau declinat şi un exerciŃiu mai
nou, cu mingea.
Flotãrile sunt foarte utile pentru dezvoltarea musculaturii porŃiunii
superioare a trunchiului şi pentru menŃinerea tonusului musular. Ele pot fi
realizate ĩn diferite moduri, ĩn funcŃie de poziŃia braŃelor şi de porŃiunea
trunchiului pe care doriŃi sã o dezvoltaŃi, fãrã a solicita excesiv porŃiunea
inferioarã a trunchiului. PoziŃia clasicã este de culcat pe burtã, cu palmele lipite
de podea ĩn dreptul umerilor şi sprijinind picioarele pe vârful degetelor. Cu cât
sunt mai ĩndepãrtate mâinile cu atât se lucreazã mai intens pieptul. Mişcarea
generalã este de ridicare ĩn mâini şi de coborâre pânã când corpul atinge iar
podeaua. Pe toatã durata exerciŃiilor trunchiul trebuie sã rãmânã drept ca o
scândurã.
Fluturãrile sunt exerciŃii utile pentru conturarea pieptului ĩn zona centralã.
Ele pot fi realizate ĩn trei moduri, ĩn funcŃie de ĩnclinarea planului de lucru pe
care staŃi cu spatele: orizontale, ĩnclinate şi declinate. Pentru fiecare plan ĩn parte
se lucreazã o anumitã porŃiune a pectoralilor: central, superior respectiv inferior.
BraŃele trebuie sã fie ĩntinse şi uşor flexate din coate. Ĩn mişcare coatele coboarã
uşor sub nivelul umerilor, iar braŃele se ĩndreaptã când ajung ĩn poziŃie verticalã.
Pullover-ul se executã culcat cu spatele pe o bancã orizontalã. Mâinile
stau ĩntinse deasupra capului cu prizã pe greutate, iar mişcarea se executã
ducând braŃele (perfect ĩntinse) ĩn plan vertical spre spate. Este un exerciŃiu
perfect pentru dezvoltarea cutiei toracice stimulând creşterea cartilagiilor
intercostale.
ExerciŃiile de ĩmpins culcat sunt cele clasice ĩn care persoana stã culcatã
cu spatele pe o bancã (orizontalã, ĩnclinatã sau declinatã) şi executã o mişcare de
ĩmpingere a unei bare cu greutãŃi pornind de la nivelul pieptului. Cu cãt priza
este mai largã cu atãt se lucreazã mai mult pectoralii. Ĩn timpul acestui exerciŃiu
respiraŃia joacã un rol important ,ca de altfel la oricare alt exerciŃiu. Se inspirã la
coborâre şi se expirã la ridicare. Nu se folosesc greutãŃi foarte mari ci doar atât
cât sã se poatã face minim 8 şi maxim 12 repetãri.
ExerciŃiul cu mingea este uşor şi simplu de fãcut dar cu efecte deosebite.
Ĩn poziŃie şezutã sau ĩn picioare se aduce o minge pânã la nivelul pieptului şi se
exercitã presiuni cu palmele asupra ei Ńinând coatele la nivelul umerilor. Pentru o
mai bunã eficienŃã se ĩncearcã menŃinerea acelei presiuni o perioadã cât mai
ĩndelungatã.
Ĩntre serii se fac pauze scurte de la 2 la maxim 5 minute, ĩn funcŃie de
rezistenŃa fizicã a fiecãreia.
Dacã timpul v-o permite, este recomandat sã mergeŃi la o salã de fitness,
unde, ĩmpreunã cu instructorul de salã, sã vã stabiliŃi un program de lucru ce va
include exerciŃiile prezentate mai sus ĩntr-o anumitã ordine. Acesta vã va
recomanda numãrul de antrenamente pe sãptãmânã care, de obicei, nu depãşeşte
3 şedinŃe.
Ĩn situaŃia ĩn care sunteŃi o persoanã mai ocupatã şi nu aveŃi timp pentru
un program de antrenament la o salã specializatã vã voi prezenta un program de
lucru ce poate fi uşor efectuat şi acasã fãrã a fi necesarã o dotare specialã a
locuinŃei.
Un astfel de program poate sã conŃinã:
- ĩncãlzirea 5-15 minute;
- pullover: 2-3 serii/ 10-12 repetãri;
- flotãri. Ĩn cazul ĩncepãtoarelor acestea pot fi efectuate cu genunchii jos,
urmând ca apoi sã fie efectuate cu sprijin pe vârful picioarelor, iar la avansate cu
vârful piciorelor pe un scaun. Se vor efectua 3 serii a câte 6-12 repetãri cu
creştera progresivã a numãrului acestora;
- exerciŃiul cu mingea –3 serii/ 8-10 repetãri;
- exerciŃii cu gantere cu greutate reglabilã ce vor cuprinde fluturãri şi
ĩmpins cu gantere. ExeriŃiul se poate efectua pe podea folosind ĩn loc de bancã o
pãturã strânsã astfel ĩncât corpul sã fie la câŃiva cm desupra solului. Se pot
efectua 2-3 serii a câte 6-12 repetãri.

La ĩnceput, dupã ziua de antrenament vor urma 2-3 zile de pauzã, urmând
ca, progresiv, acestea sã se reducã la numai o zi de pauzã.
Un rol deosebit ĩn realizarea unor progrese pe plan fizic ĩl joacã şi
alimentaŃia. Acesta trebuie sã fie echilibratã şi sã Ńinã cont de urmãtoarele
reomandãri:
- carne - de 4-5 ori pe sãptãmânã. Carne slabã, de preferinŃã peşte;
- lactate - la fiecare masã;
- ouã - ĩn jur de 5 ouã pe sãptãmânã, de preferinŃã fierte..
- mezeluri - a se evita pe cât posibil;
- cereale - la fiecare masã, preferabil pâine neagrã (cu grad scãzut de
extracŃie), orez, paste, biscuiŃi etc.
- grãsimi - uleiuri, de douã ori pe zi;
- legume, fructe - cât mai des posibil;
- apã - ĩn jur de 2-3 litri pe zi;
- bãuturi carbogazoase - a se evita.

Ideea este ca hrana sã conŃinã 30% proteine (1-1,2 g|kg corp|zi), care se
gãsesc ĩn: carne - 14-20%, lapte - 3-3,4%, brânzeturi - 16-25%, leguminoase
uscate - 20-26%, pâine - 7-10%, nuci - 15% etc.; 10-15% lipide (1-2 g|kg
corp|zi), pe care le gãsiŃi ĩn: unt, margarinã - 80%, brânzã - 24-26%, slãninã -
70%, smântânã - 20-30%, lapte - 2-4%, carne grasã - 15-30%, unturã, ulei, seu -
100%, nuci, alune - 40-50% etc. şi 55-60% carbohidraŃi (4-8 g|kg corp|zi),
conŃinuŃi de: zahãr - 100%, paste fãinoase - 70%, pâine - 50%, leguminoase
uscate - 40-50%, legume şi fructe - 10-20% etc.

Dupã aceste exerciŃii de fitness se poate efectua un masaj uşor care sã


stimuleze circulaŃia sangvinã ĩn zonã pentru o creştere mai armonioasã şi pentru
un ten mai atractiv.
Acesta poate fi de trei feluri:
1. Automasajul de deblocare energeticã
Automasajul de deblocare energeticã se face pornind din centrul plexului
cardiac spre exterior, intercostal. Apãsarea se exercitã cu trei degete: inelar,
mijlociu şi arãtãtor.
2. Automasajul circular, pe conturul sânilor
Automasajul circular, pe conturul sânilor, porneşte, de asemenea, din
centrul plexului cardiac, mergând pe linia de demarcaŃie a sânilor de restul
pieptului. Atunci când palmele ajung sub sâni, ele fac o mişcare de ĩmpingere-
ridicare (mai uşoara sau mai intensã, dupã cum simŃiŃi cã este necesar).

3. Automasajul circular de creştere


Automasajul circular de creştere este la fel ca cel anterior descris, cu
diferenŃa cã palmele trag (cu o mişcare ca aceea de stoarcere) sânul spre exterior.

Masajul se va face utilizând un ulei special de masaj (ĩn nici un caz ulei
alimentar), o cremã hidratantã sau talc pentru masaj. Acesta are rol de relaxare
muscularã dupã efort şi de redare a elasticitãŃii pielii.
Produse existente pe piaŃã

Fiind o problemã ce afecteazã un numãr suficient de mare al


reprezentantelor sexului frumos, industria farmaceuticã şi cea a produselor
cosmetice au pus la punct o serie de produse menite sã aducã ĩmbunãtãŃiri
privind aspectul sânilor.

Contour

Producãtor: Vitacare International


CompoziŃie: O capsulã conŃine: Scinduf ext, Saw palmetto, seminŃe de
Fenicul, L-tirosina, Wild Yam - Mexican root, Kelp, Damiana, rãdãcina de Dong
Quai, Mothers wort, Blessed thistle.
ConŃinut: 30 capsule
Administrare: Ca supliment nutriŃional, o capsulã de douã ori pe zi. Nu
depãşiŃi douã capsule zilnic.

IndicaŃii:
Contour oferã o alternativã nechirugicalã de a obŃine accentuarea formei şi
creşterea fermitãŃii sânilor. Contour este o formulã echilibratã, naturalã, obŃinutã
din extracte de plante de cea mai purã calitate. Aceastã formulã va ajuta sã va
definiŃi forma bustului.
AtenŃie: Nu se recomanda femeilor ĩnsarcinate, care alãpteazã sau care
suferã de afecŃiuni psihiatrice. Nu se recomandã folosirea acestui produs ĩnaintea
vârstei de 18 ani.

Crema pentru bust si decolteu

Producãtor: Favisan
CompoziŃie: Cu spirulinã, salvie, coada calului, argilã, mãrar, ulei de
lavanda, iedera, ulei de fenicul. ConŃinut: 75 ml
Administrare: UngeŃi sânii şi decolteul. Dacã aplicarea este ĩnsoŃitã de
masaj, rezultatele vor fi miraculoase. Se absoarbe rapid, ĩncat te poŃi ĩmbrãca
imediat ce ai folosit-o.
IndicaŃii:
O formulã specialã cu spirulinã, argilã şi un fitocomplex din plante
selectate special pentru ĩmbunãtãŃirea condiŃiei sânilor şi a decolteului. Ajutã
sânii sã-şi pãstreze mulŃi ani forma,mãrimea, tonusul.

Gel pentru ĩngrijirea bustului şi a sãnilor


Producãtor: Dr. Soleil
CompoziŃie: ConŃine activi tensori naturali de ultimã generaŃie, cu acŃiune
de tonifiere şi remodelare a bustului. ConŃinut: 200 ml
Administrare: Se aplicã ĩn strat subŃire, prin masaj circular lejer. Rezultate
vizibile dupã 1 lunã de utilizare.

IndicaŃii:
Fortificã Ńesutul elastic al sânilor, contribuind la o mai bunã Ńinutã a lor.
Difuzeazã progresiv ĩn piele, redãndu-i supleŃea şi tonicitatea.

Super Bust
Producãtor: Santo Raphael
CompoziŃie: Ulei esenŃial de mãrar, ulei esenŃial de fenicul, ulei de
mãsline. ConŃinut: 100 ml
Administrare: Se face un masaj blând, circular al sânilor, câte 15 minute,
de doua ori pe zi. RealizaŃi consecvent, zilnic, acest masaj.

IndicaŃii:
Stimulent al circulaŃiei sangvine şi limfatice, trofic, descongestionant,
tonic al sânilor.
Uleiurile volatile naturale din compoziŃia produsului conŃin fitoestrogeni
naturali, cu efecte similare hormonilor sexuali feminini.
Ulei de masaj pentru creşterea şi tonifierea sanilor.
SuperBust (amestec de plante)
Producator: Santo Raphael
CompoziŃie: Plante atent selectate, culese din zone nepoluate şi uscate
natural, ĩn condiŃii optime de temperaturã, umiditate şi igienã. ConŃinut: 100
grame.
Administrare: O linguriŃã de pulbere de amestec din plante, de 4 ori pe zi
(din 6 ĩn 6 ore), se Ńine sub limbã, ĩmbibându-se bine cu salivã şi apoi
absorbindu-o alternativ, timp de 10-20 minute. Se ĩnghite cu puŃinã apã şi,
eventual, o linguriŃã de miere. Tratamentul dureazã minimum 7 luni.
IndicaŃii:
Datoritã conŃinutului crescut ĩn fitohormoni de naturã steroidicã
(fitostenoli) similari estradiolului (care este un precursor al hormonilor feminini
estrogeni) acest amestec de plante determinã creşterea sânilor ĩntr-un timp scurt.
Pe lângã efectul de creştere a sânilor acest amestec de plante are şi un efect
experimentat de tonifiere şi elasticizare a Ńesutului conjunctiv al glandelor
mamare.

Creme revitalizante

Pentru sânii foarte cãzuŃi, nu existã posibilitatea ca aceste creme


revitalizante sã ĩi ajute sã ĩşi revinã. Per de altã parte, dacã pieptul se aflã ĩntr-o
lipsã de tonus, s-ar putea ca loŃiunile sã aibã un efect de ĩntãrire şi ridicare.. Dar
cremele trebuie ajutate sã acŃioneze. Sunt indicate duşurile reci, exerciŃiile fizice
care implicã musculatura pieptului şi chiar electrostimulãrile. PreŃurile
binenŃeles variazã (de obicei cresc).
Implantul mamar

Din pãcate, uneori se ajunge la concluzia ca nici tratamentele naturiste, nici


sportul, masajul sau medicaŃia nu aduc satisfacŃie prin efectele lor. Şi
atunci, inevitabil, se pune problema unui implant, ca soluŃie finalã. AtenŃie,
ca soluŃie finalã! Ĩnainte de a se recurge la aceastã metodã este bine de ştiut
opŃiunile, riscurile, posibilitatea unor eventuale complicaŃii postoperatorii,
avantajele şi binenŃeles costurile unei astfel de intervenŃii.

GeneralitãŃi
Având ĩn spate o experienŃã cumulatã ĩn decursul a peste 60 de ani,
implantul mamar este considerat astãzi o operaŃie curentã ĩn chirurgia plasticã.
Printre motivele des ĩntâlnite la femeile care au apelat la aceastã metodã
ĩntãlnim: pur şi simplu mãrirea sânilor, remodelarea şi mãrirea sânilor la femeile
care au avut copii sau la care, din cauza vârstei şi-au pierdut forma, diferenŃe
majore ĩntre cei doi sâni etc. Persoanele ĩn cauzã au avut de câştigat pe plan
psihic şi emoŃional de pe urma acestor intervenŃii reparatorii, recãpãtându-şi
astfel ĩncrederea ĩn propriul aspect. Este bine de ştiut ĩnsã cã, ĩn urma
implanturilor mamare, sânii nu vor mai avea acelaşi aspect natural, de cele mai
multe ori ei fiind mai rotunzi, mai pronunŃaŃi şi mai puŃin mobili. Cu toate
acestea, majoritatea persoanelor considerã o ĩmbunãtãŃire a aspectului fizic
aceste mici diferenŃe.

Pregãtirea operaŃiei
Ĩnainte de a se ajunge la operaŃia propriu-zisã se poartã un dialog cu
medicul specialist pentru a se discuta schimbãrile pe care doriŃi sã le faceŃi
precum şi modificãrile care vor avea loc. Pentru a nu avea surprize mai târziu
este bine sã discutaŃi absolut orice problemã care vã frãmântã ĩn legãturã cu
acestã transformare. ExplicaŃi clar doctorului ce formã şi dimensiuni doriŃi sã
aibã sânii dupã intervenŃie, eventual arãtaŃi poze cu alte persoane ai cãror sâni
doriŃi sã-i “copiaŃi”. Doctorul trebuie sã-şi formeze o imagine clarã asupra a ceea
ce doriŃi dumneavoastrã sã obŃineŃi pentru a nu se crea probleme. Ĩn cadrul
acestei discuŃii doctorul vã va prezenta diferitele opŃiuni disponibile preum tipul
de implant, tipul de incizie, localizarea implantului preccum şi necesitatea unui
eventual lifting.
De asemenea medicul trebuie sã cunoascã istoricul dumneavoastrã privind
orice eveniment semnificativ din trecut: lovituri, alte intervenŃii chirurgicale etc.
De asemenea este important de ştiut dacã aveŃi probleme cu alergiile mai ales
cele privind variaŃiile de temperaturã sau anotimp.
Operatia pentru mãrirea sânilor dureaza, de cele mai multe ori ĩntre 1 şi 3
ore, ĩn funcŃie de complexitatea procesului operator: funcŃie de mãrimea
tãieturii, de tehnicile utilizate, de locul unde se vor pune implanturile, de
anatomia pacientei şi de tipul de anestezie folositã.
De obicei internarea nu este necesara. Majoritatea operatiilor pentru
mãrirea sânilor sunt efectuate prin proceduri care nu impun internarea,
permiŃându-vã sã plecaŃi acasã la cateva ore dupã operaŃie. Ĩn funcŃie de situaŃia
dumneavoastrã specificã veŃi stabiliti cu medicul dacã este mai bine ca pentru o
zi sã rãmâneŃi sub supraveghere calificatã.

Tipul de implant
De orice tip ar fi implanturile - preumplute cu gel de tip silicon şi hidrogel
sau cu valvã şi umplute dupã ce au fost instalate ĩn locul respectiv - ele au ĩn
comun capsula realizatã din ultima generaŃie de silicon.
Deşi sunt disponibile mai multe feluri de implanturi, cel mai utilizat
implant pentru mãrirea sânilor constã dintr-un sãculeŃ de cauciuc siliconic
umplut cu soluŃie salinã. Ĩn anumite cazuri, cum ar fi chirurgia plasticã, pot fi
folosite implanturi cu silicon pe bazã de gel.
Ĩn cazul utilizãrii silicoanelelor pe bazã de gel, existã discuŃii cu privire la
legãtura dintre aceste implanturi cu silicon şi bolile sistemului imunitar.
Cele mai noi pe piaŃa sunt implanturile saline ajustabile. Sunt aproape la
fel cu implanturile saline normale cu excepŃia faptului ca au tub conector prin
care doctorul poate modifica mãrimea acestora cu ajutorul unei injectii. Ĩn cazul
ĩn care dupa operaŃie vã decideŃi sã vã schimbaŃi mãrimea sânilor, acest lucru
este posibil printr-o simplã injecŃie sub pielea de pe sân acolo unde se aflã tubul
fie cu scopul de a extrage lichidul salin fie de a mai introduce lichid salin ĩn
implant. Acest tip de implant are un dezavantaj deoarece este necesarã o a doua
incizie pentru a ĩnlatura orificiul de la prima intervenŃie chirurgicalã. Acest tip
de implant nu este oferit de toŃi chirurgii. VeŃi discuta cu doctorul tipul de
implant şi cu cât se vor putea face modificãrile.

Moduri de implantare
Siliconul poate fi implantat ĩn douã moduri: sub muşchii pectorali sau sub
glanda mamarã, iar operaŃiile respective au fiecare pãrŃile lor bune dar şi unele
mai puŃin atractive.

Dacã implantul este submuscular, are avantajul capital cã se conservã mai


bine deoarece este protejat de pectorali. Sânul ĩşi pãstreazã supleŃea şi rãmâne
ferm pe o perioadã mai lungã de timp, datoritã faptului cã implantul este
susŃinut de muşchii pectorali. Un alt aspect pozitiv se referã la faptul ca la
palpare sânul pare ĩn ĩntregime natural.

Printre dezavantaje se numarã, ĩn primul rând, procesul operator care


devine mult mai laborios pentru chirurg. Femeia simte un oarecare disconfort,
asemãnãtor cu o febra muscularã, cauzat de distensia Ńesuturilor şi de edemul
(umflãtura) post-traumatic al muşchiului. Sânul ia forma finalã dupã aproximativ
douã luni, timp ĩn care se poartã un conformator, adicã un sutien special, care
costa intre 50 si 100 $.

Cealaltã variantã de implant este cel submamar. Post-operator, aceastã


intervenŃie nu este dureroasã şi presupune un efort mai mic din partea
medicului. Sânul ia forma doritã imediat dupa operaŃie. Existã, ĩnsã, şi
dezavantaje, printre care posibilitatea mai mare de a simŃi implantul la
palpare, iar sânii se pot lasa mult mai repede. Totuşi, dacã pacienta nu mai este
mulŃumitã de forma pe care a obŃinut-o, sau ĩşi doreşte o imagine nouã, ea poate
sã recurgã la o nouã operaŃie, dupã un an şi jumãtate sau chiar doi.

OperaŃia de mãrire a sânilor se realizeazã printr-o incizie, urmatã de un


lifting al Ńesutului mamar, acŃiune prin care se face un “buzunãraş” ĩn zona
sânului/pieptului. Apoi se introduce implantul pe dedesubt acesta având ĩn
compoziŃie material de implant de umplere moale şi natural.
De obicei implanturile de sâni sunt introduse utilizand una din cele
trei incizii tradiŃionale: incizia inframamarã (sub sân) ; incizia periareolarã (pe
mamelon) sau incizia transaxilarã (la sub braŃ). Toate aceste incizii permit
implantului sã fie plasat submuscular (sub muşchi) sau subglandular (ĩntre
muşchi şi glanda mamarã). Nu fiecare incizie şi plasare a protezei este
beneficã pentru orice femeie, de aceea trebuie sã discutaŃi cu medicul pentru a vã
putea ajuta la decizia celei mai bune variante pentru dumneavoastrã.
Odata cu mãrirea sânilor se ĩntind şi Ńesuturile iar acest lucru poate fi uneori
dureros. Este mai acut ĩn cazul ĩn care implanturile sunt puse sub muşchi şi ĩn
cazul ĩn care femeia este foarte tânãrã şi nu a nãscut niciodatã. La persoanele
mai ĩn vârstã care eventual au şi nãscut are loc o “relaxare” tisularã ceea ce duce
la o diminuare a durerii. Durerea este destul de intensã ĩn primele 48 de ore dupã
operaŃie, dar aceastã durere dispare treptat şi cu ajutorul calmantelor. Ĩn ciuda
disconfortului initial, majoritatea femeilor susŃin ca sunt foarte satisfãcute de
rezultatele obŃinute ĩn urma operaŃiei. Când vã veŃi trezi vã veŃi simŃi un pic
obositã şi veŃi acuza unele dureri.
Este foarte important sã luaŃi medicamentele prescrise de cãtre medic.
Chirurgul vã va prescrie un antibiotic şi un antiinflamator care vor fi luate dupã
ce operaŃia a avut loc. De obicei reŃeta este prescrisã ĩnaintea operaŃiei.
Cicatricile vor avea la ĩnceput un aspect rozaliu aspect ce va persista timp de
câteva sãptãmâni. Dupa câteva luni se vor fi estompa sau vor dispãrea u totul.
Este indicat ca ĩn perioada post operatorie sã faceŃi controale periodice. De
asemenea respectarea instrucŃiunilor prescrise de medic vor duce la o
ĩnsãnãtoşire şi la o recuperare cât mai rapidã şi mai uşoarã.
Vestea buna este ca posibilitatea de aparitie a respingerii implantului este
foarte mica, ceea ce face ca operatia sa aiba un risc acceptabil.

Probabil va fi nevoie sã renunŃaŃi la exerciŃiile şi la activitãŃile fizice


zilnice pentru 1 sau 2 luni, pânã când usturimea va dispare. Recuperarea variazã
ĩn funcŃie de pacientã, de tehnica operatorie folositã, de tipul de implant, de locul
unde are loc operaŃia, şi de activitãŃile zilnice.

CorecŃia protezei mamare


IntervenŃia este practicatã asupra femeilor care au pierdut multe kilograme
sau la care tonicitatea pielii este redusã : acest lifting ĩnalŃã şi remodeleaza
pieptul. Chirurgul reaşeazã areola şi mamelonul ĩntr-o poziŃie mai ĩnaltã,
remodeleazã Ńesutul glandular, ĩnlaturã excesul de piele ĩn partea de jos a sânului
şi rearanjeazã pielea care a rãmas. Metoda cea mai utilizatã lasã o cicatrice
verticalã sub areolã şi una orizontalã ĩn pliul de sub sân ( aceasta nefiind
obligatorie ĩn cazul tehnicilor moderne). Acest tip de intervenŃie este adesea
asociat cu amplasarea unei proteze dacã glanda s-a micşorat odata cu operaŃia.
Dacã sânul este cãzut din cauza greutãtii, se efectueazã ĩn acelaŃi timp şi o
reducŃie mamarã.

Riscuri:
Riscurile sunt asociate la orice intervenŃie chirurgicalã şi ar trebui sã le
analizaŃi cu medicul dvs. Riscurile care apar ĩn cazul mãririi sânilor sunt legate
de operaŃia ĩn sine, de tipul şi funcŃionalitatea implanturilor şi riscurile
anesteziei.
Deşi s-a acordat o atenŃie deosebitã riscurilor care ar putea sã aparã ĩn
urma mãririi sânilor nu s-a dovedit cã artrita sau cancerul de sân au apãrut ca o
consecinŃã directã. Dupã unele studii s-a constat chiar o scãdere a incidenŃei
apariŃiei cancerului de sân la femeile care şi-au fãcut implanturi.

Alte efecte specifice ĩn cazul mãririi sânilor includ:


- sensibilitatea sfârcurilor sau pierderea sensibilitãŃii: de regula aceastã
senzaŃie dispare dupã câteva sãptãmâni, ĩnsã ĩn unele cazuri rãmâne definitivã;
- contracturile capsulare: apar ĩn cazul ĩn care cicatricea sau zona din jurul
implantului ĩncepe sã se strângã şi ĩn acest caz sânii s-ar simŃi grei;
- ĩncreŃirea pielii: cauzatã adesea de mişcarea implantului;
- ruperea: ĩn cazul ĩn care implanturile se rup sau se scurg. Ĩn cazul acesta
este nevoie de o a doua intervenŃie pentru a ĩnlocui implantul;
- simptomele privind bolile sistemului imunitar: unele femei s-au plâns cã
au avut dureri şi umflãturi ale articulaŃiilor, febrã, obosealã sau dureri de sâni;
- interferenŃa cu citirea mamografiei;
-deplasarea implantului. De multe ori pacientele nu au complicaŃii decât
dupa zile sau luni de la intervenŃie
-fenomenul de "carcasã" ; chiar dacã acest risc a fost considerabil micşorat
de protezele mamare, este totuşi posibilã formarea unei membrane fibroase ĩn
jurul implantului, provocând o deformare.

Trebuie sã vã aiguraŃi cã:


- aŃi spus medicului despre toate alergiile pe care le aveŃi (la
alimente, medicamente,modificãri de temperaturã, elemente de mediu - polen -
fân - etc), ĩn cazul ĩn care acestea exista;
- aŃi spus medicului despre toate medicamentele pe care le luaŃi sau
le-aŃi luat ĩn ultima perioadã, inclusiv cele care se elibereazã fãrã reŃetã sau
suplimentele nutriŃionale;
- respectaŃi cu stricteŃe toate recomandãrile medicului cu privire la
alimentaŃie, fumat, consum de lichide, utilizarea vitaminelor;
- evitaŃi aspirina (efect de anticuagulant) şi preparatele care conŃin
aspirinã cu cel puŃin 2 sãptãmâni ĩnainte de data când a fost programatã
intervenŃia;
- programaŃi operaŃia ĩn altã perioadã decĩt perioada ciclului
menstrual;
- aranjaŃi cu un prieten sau cineva din familie sã vã transporte acasã
cu maŃina dupã intervenŃie sau la plecarea din clinicã. Foarte important este sã
aveŃi ĩn vedere toate aceste probleme, sã discutaŃi cu doctorul toate implicaŃiile
care le veŃi avea, sã vã rãspundeŃi astfel la toate ĩntrebãrile care le aveŃi cu
privire la aceastã intervenŃie chirurgicalã.

Costuri:
Costurile pentru aceastã procedurã depind de mai mulŃi factori printre care
menŃionãm dificultatea, urgenŃa, procedurile folosite de la caz la caz. Ĩn medie
costul total este ĩntre 1500 şi 4000 euro, (ĩn USA o astfel de intervenŃie costã
ĩntre 3000 şi 4500 USD numai pentru medicul chirurg plastician la care se
adaugã sala, anestezia şi implantul ĩn sine).

Costul menŃionat mai sus, include anestezia, sala de operaŃie, costurile


internãrii pentru o zi şi medicaŃia iniŃialã. Ĩn cost nu sunt incluse implanturile.
IntervenŃia de regulã nu este acoperitã de asigurãrile medicale de sãnãtate
decât ĩn cazul reconstrucŃiei acestuia ca necesitate rezultatã ĩn urma extirpãrii lui
( ĩn cazul cancerului de sân).
Cancerul de sân şi autoexaminarea prin palpare

S-a constatat cã, la ora actualã, din totalul cancerelor la femei cancerul la sân
reprezintã 32%, ocupând unul din locurile fruntaşe ca frecvenŃã. Deşi
rãmâne ĩn continuare o boalã destul de gravã, ĩn acest domeniu s-au fãcut
destule progrese pentru a nu mai reprezenta un caz fatal. Important este ca
depistarea bolii sã se facã ĩn stadii incipiente pentru ca tratamentul sã aibã
şanse cât mai mari de reuşitã.

Tumorile mamelei sunt destul de frevente. Unele sunt maligne –cancerul


sânului, caz ĩn care tumora contractã de timpuriu aderenŃe, infiltrezã Ńesuturile
ĩnvecinate, devine deci imobilã. Altele sunt benigne (chiste, fibroame, lipoame,
adenoame…); ele sunt ĩncapsulate, independente de restul glandei şi deci
mobile.

Factorii predominanŃi ce determinã apariŃia cancerului de sân sunt:


- rudă de grd. I cu cancer de sân, mai ales dacă este bilateral şi apărut
înainte de menopauză;
- afecŃiuni benigne ale sânului (displazii, fibroame, adenoame);
- istoric personal de cancer de sân dar şi de uter, ovar sau colon;
- primul ciclu precoce (<12 ani) şi menopauza tardivă (>55 de ani);
- prima naştere >40 de ani sau absenŃa naşterilor;
- expunerea la radiaŃii;
- sutienele prea strâmte (ĩmpiedicã circulaŃia sangvinã);
- alcoolul;
- dieta bogată în grăsimi;
- obezitate
- fumatul;
- traumatismele mici şi repetate pot constitui un factor de risc.

Sânii fiind organe superficiale, se preteazã cu uşurinŃã examenului clinic.


Autoexaminarea sânilor este modul cel mai rapid pentru a depista orice fel
de schimbare apãrutã ĩn ceea ce priveşte starea de sãnãtate a sânilor şi mai ales
este cea mai la ĩndemânã metoda pentru prevenirea cancerului de sân.

Autoexaminarea sânilor trebuie făcută la 2-3 zile după terminarea


sângerării menstruale. Înaintea şi în timpul menstruaŃiei/ciclului menstrual apar
modificări ale sânului care sunt normale, cum ar fi: creşterea lor în dimensiuni,
sunt mai tari, par mai grei, pot avea mici noduli dureroşi care dispar odată cu
menstruaŃia.

Este reomandabilã o examinare clinicã ĩntr-un cabinet de specialitate


pentru a avea o imagine a stãrii de sãnãtate a sânilor şi o "hartã" cât mai detaliatã
a fiecãrui sân ĩn parte. De ce a fiecãrui sân? Pentru cã, dupã cum am explicat ĩn
capitolul de anatomie descriptivã, aceştia nu sunt identici nici la aceeaşi personã.
Vã veŃi familiariza astfel cu dimensiunea lor normalã şi cu diferenŃele obişnuite
dintre ei. VeŃi ĩnvãŃa care sunt zonele şi apoi, prin autopalpare veŃi ajunge sã vã
cunoaşteŃi textura şi particularitãŃile sânilor. Dupã ce vã veŃi cunoaşte bine sânii
veŃi putea observa, prin comparaŃie orice schimbare : apariŃia unor noduli,
dezvoltarea unui nodul deja existent şi despre a cãrui existenŃã eraŃi avertizatã
prin palpãrile anterioare sau apariŃia unor dureri la palpare, schimbari de
dimensiune sau formã, apariŃia unor leziuni pe piele (frecvente mai ales ĩn zona
mamelonului), apariŃia unor secreŃii neobişnuite din mamelon. În aceste cazuri
trebuie sã discutaŃi imediat cu medicul care va lua mãsuri ĩn consecinŃã.

PuteŃi ĩncepe prin a vã privi sânii ĩn oglindã Ńinând amândouã mâinile pe


şolduri . Apoi Ńinând amândouã mâinile ridicate. Trebuie sã urmãriŃi orice fel de
schimbare apãrutã ĩn forma sau dimensiunea sânilor, sau dacã un sân este
neobişnuit de lãsat faŃa de celãlalt, dacã este neobişnuit de mare faŃã de celãlalt,
o excrescenŃã pe sân, schimbãri apãrute ĩn aspectul pieli de pe sân (culoare).

Pentru palpare folosiŃi vârfurile degetelor, Ńinând degetele ĩntinse (dar nu


ĩncordate). Nu trebuie sã apãsaŃi prea tare dar presiunea trebuie sã fie totuşi
suficient de puternicã pentru a simŃi şi zonele profunde. Pentru a fi sigurã cã nu
vã scapã ceva neobservat mişcãrile trebuie sã fie cât mai diverse : ĩn cercuri
concentrice (a), radiale (b) şi de sus ĩn jos (c). RepetaŃi mişcãrile şi pentru
celãlalt sân. AveŃi grijã, la palpare nu veŃi ĩntâlni aceeaşi constituŃie la ambii
sâni. Sânii nu sunt identici. Pentru a uşura alunecarea degetelor pe pielea sânului
puteŃi folosi o crema obişnuitã pentru piele, sau sã efectuŃi examinarea sub duş.

ExaminaŃi-vã sânii şi culcatã. ÎntindeŃi-vã şi aşeazaŃi o pernã sub umãr,


apoi aşeazaŃi-vã braŃul sub cap. Cu cealaltã mânã ĩncepeŃi sã vã palpaŃi sânul
folosind aceleaşi mişcãri descrise anterior. PoziŃia culcatã duce la o ĩntindere pe
lungime a pectoralului permiŃând o examinare mai profundã a Ńesutului.

łinând mâna ĩntinsã palpaŃi zona lateralã a sânului şi apoi zona axilei
(subraŃ). Aici trebuie sã observaŃi orice fel de umflaturã neobişnuitã a subraŃului,
orice fel de inflamare sau mãrire a nodulilor limfatici, aceasta fiind o zonã
‘favoritã’ tumorilor.

ControlaŃi şi mamelonul (sfârcul sânului). Aici trebuie sã fiŃi atentã la


apariŃia unor exeme sau iritaŃii ale mamelonului, dacã este tumefiat (umflat),
dacã a ĩnceput sã creascã ĩn altã direcŃie decât cea de pânã atunci, dacã a fost
normal şi acum ĩncepe sã devinã retractat (retras, ĩngropat ĩn sân), dacã apare o
ĩncreŃiturã a mamelonului, dacã apare o schimbare a texturii sau culorii
mamelonului sau areolei mamare (zona roz sau brunã aflatã ĩn jurul sfârcului),
dacã existã scurgeri sau sângerãri din mamelon (este bine sã ŃineŃi seama şi sã
observaŃi eventualele scurgeri din mamelon pe sutien sau pe camaşa de noapte).
Nu este recomandat sã ĩncercaŃi sã "mulgeŃi" sau sã stoarceŃi mamelonul.
De asemenea vã puteŃi examina sânii şi când faceŃi duş. Sânii sunt relaxaŃi,
iar pielea alunecoasã vã va ajuta foarte mult sã obsevaŃi sânul şi de aici şi
eventualele modificãri apãrute ĩn constituŃia lui. Şi ĩn acest caz autoexaminarea
se va face cu aceleaşi mişcãri circulare, radiale şi de dute-vino şi cu mâna
respectivã sânului examinat uşor flexatã, apoi ridicatã.

Autoexaminarea lunarã a sânilor este un obicei cât se poate de bun fiindcã


este modul cel mai rapid de a depista orice fel de schimbare ce poate apare la
nivelul sânilor. Cu cât este depistatã mai repede, cu atât mai rapidã şi mai sigurã
va fi ĩndepãrtarea problemei. Dar nu uitaŃi cã totuşi, chiar dacã este o metoda de
depistare, autoexaminarea sânilor nu poate Ńine loc de control medical
profesionist periodic. Orice schimbare este un semnal de alarmã, dar dacã este
sau nu un motiv de ĩngrijorare numai un control ĩntr-un cabinet de specialitate o
poate spune. De aceea nu vã sfiiŃi sã discutaŃi orice problemã cu medicul. Acesta
este ĩn fine rolul sãu: sã vã ajute atunci când aveŃi nevoie.
Celulita

Celulita este un termen care se referã la depunerea Ńesutului adipos ĩntr-un


mod neregulat sub piele şi la excesul de fluide din organism, fapt care
cauzeazã denivelãri ale epidermei conferind acesteia un aspect neplãcut.
Trebuie ĩnŃeles faptul cã apariŃia celulitei reprezintã un avertisment asupra
unor dereglãri hormonale şi/sau apariŃia unor probleme de metabolism ce
determinã acumularea sub piele a grãsimilor şi a reziduurilor toxice.

Fenomen tipic feminin, celulita este rezultatul unui proces anormal de


stocare a grãsimilor datorat unor factori alimentari sau/şi hormonali. Din punct
de vedere alimentar, o dietã cu exces de grãsimi duce la creşterea ĩn volum a
celulelor grase (adipoase), uneori la chiar de 60 de ori volumul lor normal,
rezultatul final fiind un drenaj sangvin local deficitar cu apariŃia de Ńesuturi
subcutanate inflamate ce dau aspectul acesta inestetic al epidermei.
Pe de altã parte unii specialişti considerã cã la baza acestui fenomen ar sta
dereglãrile hormonale. Astfel aceştia afirmã cã hormonii estrogenii (hormoni
sexuali specific feminini) actioneazã asupra vaselor sangvine din Ńesutul adipos
subcutanat. Ca rezultat al dereglãrii circulaŃiei sângelui ĩn vasele mici, se
deregleazã aportul de oxigen spre Ńesutul de grãsime. Ĩn lipsa unui aport de
oxigen optim se formeazã celule moarte şi celule muribunde dispuse ĩn
conglomerate dure de grãsime. Ca rezultat se formeazã suprafaŃa caracteristicã a
pielii cu aspect de moviliŃe (ĩn coajã de portocalã).
Nu trebuie confundatã celulita cu ĩngrãşarea sau o slãbire a epidermei.
Pentru a nu fi induse ĩn eroare faceŃi urmãtorul test: stând ĩn picioare ĩntindeŃi
uşor pielea de pe partea superioarã a coapsei. Dacã aceasta recapãtã aspectul
lucios ĩnseamnã cã este vorba doar de o lipsã de fermitate şi supleŃe a pielii. Ĩn
cazul ĩn care apar acele mici formaŃiuni denivelate şi apare senzaŃia de boabe de
orez la strângerea pielii ĩntre degete ĩnseamnã cã se confirmã prezenŃa celulitei.

În 12% din cazuri celulita apare ĩn perioada de pubertate, 25% - ĩn


consumul de anticoncepŃionale, 20% - ĩn timpul şi dupã sarcinã şi 25% din
cazuri ĩn perioada de menopauzã.
Astfel, se poate afirma cã celulita apare frecvent ĩn perioada „exploziilor
hormonale”.
Factorii ce contribuie la apariŃia celulitei sunt urmãtorii:
1. factori genetici;
2. modul greşit de alimentaŃie (o cantitate considerabilã de grãsimi
animale, excesul de glucide, conservanŃi şi aditivi alimentari, consumul
insuficient de legume, fructe proaspete şi a suplimentelor de vitamine);
3. sedentarismul;
4. dereglãri hormonale (disfuncŃii ale ovarelor, suprarenalelor);
5. stresul (provoacã o hipersecreŃie de hormoni, care contribuie la
depunerea grãsimii pe abdomen şi coapse);
6. fumatul, cafeaua şi alcoolul.
7. dereglãri de circulaŃie ale sângelui

De asemenea, anumite medicamente sunt susceptibile de a contribui la


formarea celulitei: pastilele anticoncepŃionale ĩn doze forŃate, tratamentele
hormonale prescrise ĩn timpul menopauzei, dar şi corticoidele (medicamentele
anti-inflamatorii) şi medicamentele antidepresive.
Celulita are tendinŃa de a se forma ĩn partea inferioarã a corpului, la
nivelul feselor, pulpelor, şoldurilor şi gambelor dar poate apãrea şi la nivelul
braŃelor (pe partea posterioarã) şi gãtului.

Atunci când nu se iau mãsuri din timp, din stadiile ei incipiente, se poate
ajunge la forme grave şi ireversibile. Celulita prezintã, dupã unii autori, patru
stadii evolutive:
Stadiul I : La ĩnceput scade nesemnificativ tonusul pielii şi Ńesutul
subcutanat devine mai puŃin compact. SuprafaŃa pielii este aparent netedã. Însã,
dacã este strânsã ĩn pliu pielea de pe coapse, se observã aspectul de portocala.
Stadiul II : Aspectul de coajã de portocalã este mai evident şi fãrã a
strânge pielea, mai ales ĩn poziŃia culcat. Apar gropiŃe şi tonusul pielii scade
continuu, pielea cãpãtând un aspect obosit. Adipocitele (celulele grase) se
mãresc ĩn volum, dereglându-se spaŃiul ĩntre celule. Sângele circulã mai greu
spre piele şi apare un edem uşor.
Stadiul III : O arie tot mai extinsã de piele capãtã un aspect respingãtor -
cu o multitudine de noduli subcutanaŃi, umflãturi şi gropiŃe. Fiecare adipocit
(celulã grasã) se poate mãri ĩn volum de pânã la 50 de ori mai mare decãt
mãrimea sa iniŃialã, ĩnrãutãŃind circulaŃia sângelui şi a limfei. În acest stadiu
celulita provoacã şi probleme de sensibilitate a pielii. Dacã nu se iau masuri, se
pot dezvolta schimbãri ireversibile.
Stadiul IV : În final, pielea capãtã un aspect de moviliŃe şi desfigureazã
corpul. Coapsele şi picioarele ĩncep sã semene cu un aluat dospit, care a fost
gãurit intens cu degetul. Celulita ĩn acest stadiu este o boalã cu dereglãri severe
de circulaŃie, cu umflãturi masive şi cu dilatarea venelor. Pielea devine dureroasã
la atingere. În acest stadiu reversibilitatea procesului este de cele mai multe ori
imposibilã.
Celulita, pe lângã aspectul estetic total nedorit este şi un semnal de alarmã
dat de organism privind stilul de viaŃã, alimentaŃia şi sedentarismul. Trebuie,
ĩnainte de toate, privite cauzele ce au dus la apariŃia celulitei, pentru a trata
efectele acesteia. Trebuie restabilitã circulaŃia sangvinã necesarã eliminãrii
toxinelor şi excesului de grãsime din corp prin exerciŃii fizice ĩmbinate cu o
alimentaŃie (şi nu dietã!) echilibratã.

AtenŃie ĩn primul rãnd la alimentaŃie! Aceasta trebuie sã fie diversificatã


şi sã cuprindã toate elementele necesare unui metabolism corect.

Aceasta presupune câteva reguli : diminuarea consumului de dulciuri şi


grãsimi, deoarece organismul le eliminã greu, dar le depune uşor. Este necesar sã
reduceŃi consumul de unt şi carne roşie. În schimb, sunt recomandate proteinele
furnizate de peşte şi ouã, legumele verzi şi bogate ĩn fibre, deoarece amelioreazã
procesul de digestie. Nu consumaŃi mezeluri sau pateuri. ConsumaŃi cât mai
multe fructe şi legume proaspete. Asigurã-Ńi un aport de proteine din peşte, nuci,
alune neprãjite, seminŃe, fasole, linte. Nu uita sã bei cel puŃin 1,5 litri de apã
curatã potabilã pe zi. Trebuie sã reduceŃi consumul de cafea, alcool şi mai ales
bãuturile acidulate. Nicotina ĩnrãutãŃeşte circulaŃia sangvinã şi, respectiv,
schimbul de substanŃe la nivel celular, ceea ce creeazã un fond favorabil pentru
dezvoltarea celulitei.

Efecte benefice ĩmpotriva celulitei se obŃin şi prin sport. De fapt, este


recomandatã practicarea sportului pentru a ĩmbunãtãŃi circulaŃie sangvinã cu
scopul unui aport mai bogat de oxigen necesar arderii grãsimilor din Ńesuturile
adipoase.
Fie cã e un sport de salã, cum este aeorobica, fitness-ul sau ĩnotul, sau
unul de aer liber precum ciclismul, rolele sau chiar mersul pe jos, toate fac mai
multe şi mai repede decât toate tratamentele şoc la un loc, atâta timp cât ele sunt
facute cu regularitate şi asociate cu o alimentaŃie sãnãtoasã.
ExerciŃiile fizice practicate timp de o orã sau douã pe sãptãmânã sunt de
neĩnlocuit când vine vorba de transformare grãsimii ĩn muşchi şi de ameliorarea
circulaŃiei sangvine şi limfatice.

Pielea de portocala nu dispare niciodata complet cu masaj. Masajul


reprezintã insa cea mai bunã metodã de a reda pielii aspectul fin. Trebuie
acŃionat pe zonele pe care s-a instalat celulita. MasaŃi interiorul coapselor pentru
ca sã vã remodelaŃi Ńesuturile ĩn profunzime. Frãmânta-Ńi pielea cu amândouã
mâinile, ca şi cum aŃi lucra un aluat, fãrã sã ciupŃi. O mânã dupã alta, masaŃi de
la genunchi cãtre abdomen, şi invers, de 4-5 ori. MasaŃi de jos ĩn sus pentru a
ajuta circulaŃia venoasã. PuneŃi mâinile una lângã cealaltã, la nivelul
genunchiului, perpendicular pe gambã şi pe faŃa sa externã. MasaŃi de la
genunchi ĩn sus cãtre coapse, fãcând mişcãri de du-te-vino: o mânã ĩnaintea
celeilalte. FaceŃi aceleaşi mişcãri coborãnd de la coapse cãtre genunchi.
La masaj puteŃi folosi o cremã anticelulitã din cele apãrute pe piaŃã. Noua
generaŃie de creme anti-celulitã atacã chiar centrul adipocitelor (celulele grase),
pentru a declanşa eliberarea grãsimilor şi a bloca mecanismul de stocare. Dacã
forma de celulitã pe care o aveŃi este ĩnsoŃitã de retenŃie de apã, alegeti o cremã
cu efect de drenaj (precum cea de la Fango Geomar). Dacã aveŃi pielea lãsatã şi
cu mici formaŃiuni de grãsime optaŃi pentru un produs de slãbire, ĩmbogãŃit cu
agenŃi de tonifiere. Ca sã obŃineŃi un rezultat maxim, folosiŃi crema timp de cel
puŃin 6 sãptãmâni, dimineaŃa şi seara.
De asemenea sunt recomandate duşurile reci alternate cu cele fiebinŃi
pentru stimularea circulaŃie locale.

Cabinetele moderne de ĩnfrumuseŃare oferã la ora actualã o serie de


remedii ĩmpotriva celulitei la costuri pe mãsurã. Aceste metode cuprind limfo-
energizarea, endermologia, dermotonia, hidrotomia lipolitica.

Ĩn cazuri extreme se poate apela la o soluŃie chirurgicalã ce ne pune la


dispoziŃie douã modalitãŃi de ĩndepãrtare a celulitei şi anume lipopuncŃia şi
lipoaspiraŃia. Prima presupune introducerea sub piele a unor micro-canule, cu
scopul de a distruge Ńesutul gras - fãrã a face incizii sau aspirãri. Totul se
efectueazã sub anestezie localã. LipoaspiraŃia este tehnica cea mai radicalã
pentru a distruge grãsimea de pe fese, pentru a sculpta interiorul genunchilor,
pentru a remodela coapsele şi a avea un abdomen plat. Sub anestezie localã sau
generalã, chirugul introduce o micã canulã sub piele, pentru a lichefia şi aspira
grãsimea. Dupã intervenŃia chirurgicalã, se recomandã purtarea unui chilot-
pantalon de susŃinere timp de 3-4 sãptãmâni.

Masajul, alimentaŃia echilibratã şi exerciŃiile fizice pot sã redea pielii


aspectul catifelat.
TABEL CARE PREZINTÃ CONłINUTUL ĨN
PRINCIPII ALIMENTARE AL CÂTORVA
ALIMENTE DE BAZÃ

Calorii
Produsul Proteine Lipide Carbohidrati
(la 100g.)
(100g.) (g.%) (g.%) (g.%)
coeficientul practic
Zahar - - 100 410
Miere 1 - 84 347
Marmelada - - 70 287
Gem - - 70 287
Biscuiti 9 1 74 349
Orez 10 - 70 328
Rahat - - 66 270
Smochine 4 1 58 262
Ciocolata 7 34 56 559
Paine 10 2 54 280
Paine
9 5 46 270
Graham
Fasole boabe 23 2 47 305
Cacao 20 20 40 426
Cirese 1 - 18 78
Struguri 2 - 18 82
Cartofi 2 - 20 90
Alune 17 62 7 656
Banane 1 - 14 61
Mere - - 17 78
Mazare 21 2 53 321
Visine - - 13 53
Piersici - - 12 49
Portocale - - 10 41
Sfecla - - 10 41
Morcov - - 10 41
Telina - - 10 41
Ananas - - 10 41
Capsuni - - 9 40
Gogosar - - 7 29
Praz - - 7 29
Grapefruit - - 5 20
Lapte, iaurt 3,5 4 3 65
Rosii - - 3 12
Varza rosie - - 3 12
Peste 19 2 - 96
Supa 4 4 - 53
Carne
20 6 - 136
(slaba)
Toba 8 25 - 258
Ou 14 12 - 165
Smantana - 20 - 180
Parizer 10 27 - 284
Cascaval 25 27 1 350
Pate de ficat 15 25 - 287
Sunca 4 85 - 781
Branza 18 26 - 208
Salam 18 30 - 343
Masline - 35 - 315
Nuci 17 59 13 654
Unt 8 80 2 761
Margarina - 82 - 738
Ulei, untura,
- 100 - 900
seu