Sunteți pe pagina 1din 24

Universitatea Spiru Haret Facultatea de FinanŃe şi Bănci Bucureşti

SUBIECTE PROPUSE PENTRU EXAMENUL DE LICENłĂ

SESIUNEA FEBRUARIE 2014 –

Modulul: FinanŃe

1.Prin ce se caracterizeaza bunurile publice?

a. consum indivizibil si concurential in detrimentul altor indivizi;

b. consum indivizibil si concurential, presupunând o plata;

c. consum indivizibil, neconcurential, fara sã presupuna o plata;

d. accesul este conditionat de plata unui tarif sau taxa;

e. toate cele 4 enunturi caracterizeaza bunurile publice.

2. Precizati varianta corecta de raspuns. Constituirea şi dirijarea fondurilor financiare publice:

a. au ca scop corectarea integrală a inegalităŃilor dintre diverse categorii şi grupuri sociale.

b. reprezintă un proces supraunitar şi neîntrerupt;

c. se realizează prin intermediul agenŃilor economici;

d. se realizează prin intermediul societăŃilor de asigurări;

e. reprezintă un proces unitar şi neîntrerupt;

3. Precizati varianta corecta de raspuns. Clasificarea funcŃională a cheltuielilor publice:

a. scoate în evidenŃă momentul în care cheltuielile publice afectează resursele financiare ale statului;

b. foloseşte drept criteriu de grupare a cheltuielilor, domeniile, ramurile, sectoarele de activitate sau alte destinaŃii spre care sunt îndreptate resursele financiare publice;

c. grupează cheltuielile publice în cheltuieli de investiŃii şi cheltuieli funcŃionale, acestea din urmă având ponderea cea mai mare în total;

d. grupează cheltuielile în funcŃie de rolul lor în viaŃa economică şi socială;

e. cuprinde cheltuieli reale (negative) şi cheltuieli economice (pozitive).

4. Caracterul de buget consolidat decurge din:

a. tehnica întocmirii lui, adică eliminarea transferurilor dintre diferitele verigi bugetare;

b. funcŃia de redistribuire a bugetului;

c. faptul că însumează totalitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetelor componente;

d. posibilitatea de a oferi informaŃii reale asupra venituilor şi cheltuielilor publice dintr-o anumită perioadă;

e. nici unul dintre cele 4 răspunsuri nu este adevărat

5.

Care dintre principiile teoremei descentralizării prevede că exercitarea responsabilităŃilor publice revine, de preferinŃă, autorităŃilor celor mai apropiate de cetăŃeni?

a. autoritatea de a decide discreŃionar privitor la funcŃiile publice lăsate în competenŃa sa

b. echivalenŃa fiscală

c. subsidiaritatea

d. repartizarea funcŃiilor publice

e. nici unul dintre principiile enuntate

6.

Care dintre principiile teoremei descentralizării prevede că transferarea funcŃiilor de la

administraŃia centrală la cea locală trebuie să se realizeze concomitent cu asigurarea unui nivel corespunzător al veniturilor, asupra cărora autoritatea publică trebuie să aibă în mare măsură controlul?

a. autoritatea de a decide discreŃionar privitor la funcŃiile publice lăsate în competenŃa sa

b. echivalenta fiscala

c. subsidiaritatea

d. repartizarea funcŃiilor publice

e. nici unul dintre principiile enuntate

7.

„Bunastarea generala se maximizeaza daca serviciile publice sunt realizate la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetatean.” Enuntul corespunde:

a. principiului repartizării funcŃiilor publice

b. principiului echivalenŃei fiscale

c. teoremei descentralizarii optime

d. definitiei parteneriatului public-privat

e. nici unuia dintre enunŃurile de mai sus

8.

Precizati varianta corecta de raspuns. Printre dezavantajele impozitelor directe se numara:

a. nu sunt agreabile platitorilor;

b. recurgerea, in mod precumpănitor, la acest tip de impozite determină conducerile statelor să devină nepopulare;

c. sunt mai permisive în ceea ce priveşte practicarea evaziunii fiscale;

d. toate enunŃurile enumerate;

e. nici unul dintre enunŃurile enumerate

9.

Care dintre combinatiile

de mai jos desemneaza indicatorii ce caracterizeaza nivelul cheltuielilor

publice:

a. volumul cheltuielilor publice ; ponderea cheltuielilor publice in PIB

b. ponderea cheltuielior publice in PIB ; elasticitatea cheltuielilor publice;

c. cheltuielile publice ce revin in medie pe un locuitor; modificarea relativa a cheltuielilor publice;

d. modificarea ponderii cheltuielilor publice in PIB; modificarea relativa a cheltuielilor publice;

e. toate enunturile enumerate

10.

Care dintre combinatiile de mai jos desemneaza indicatorii ce caracterizeaza structura cheltuielilor publice:

a. ponderea cheltuielilor publice in PIB ; modificarea absoluta a cheltuielilor publice

b. elasticitatea cheltuielilor publice fata de PIB; cheltuielile publice ce revin in medie pe un locuitor

c. ponderea cheltuielilor de personal in total cheltuieli publice ; ponderea cheltuielilor sociale in toatal cheltuieli publice ;

d. volumul real al cheltuielilor publice ; volumul nominal al cheltuielilor publice ;

e. ponderea cheltuielilor de personal in total cheltuieli publice; modificarea relativa a ponderii cheltuielilor publice in PIB

11. Conform clasificatiei bugetare, veniturile fiscale cuprind :

a. TVA, accize, impozite directe, chirii

b. TVA, accize, impozit pe venituri, chirii

c. TVA, accize, impozit pe venit, impozit pe profit, venituri din capital

d. TVA, accize, impozit pe venit, impozit pe profit, venituri din capital, chirii

e. TVA, accize, impozit pe venit, impozit pe profit, taxe vamale

12. Dintre urmatoarele enunturi selectati-l pe cel care se refera la resursele financiare publice ordinare

a. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, in situatii deosebite

b. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, in conditii considerate normale si care se incaseaza la buget cu o anumita regularitate

c. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, si cuprind: imprumuturi publice interne si externe, ajutoarele si donatiile din stainatate, emisiunea baneasca fara acoperire

d. se impart in: prelevari cu caracter obligatoriu, resurse de trezorerie, imprumuturi publice

e. se impart in: prelevari cu caracter obligatoriu, resurse de trezorerie, imprumuturi publice, emisiunea baneasca fara acoperire

13. Dintre urmatoarele enunturi selectati-l pe cel care se refera la resursele financiare publice extraordinare:

a. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, si cuprind: imprumuturi publice interne si externe, ajutoarele si donatiile din stainatate, emisiunea baneasca fara acoperire

b. se impart in: prelevari cu caracter obligatoriu, resurse de trezorerie, imprumuturi publice

c. sunt cele la care statul apeleaza in situatii deosebite cand resursele curente sunt insuficiente pentru acoperirea integrala a cheltuielilor publice

d. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, in conditii considerate normale si care se incaseaza la buget cu o anumita regularitete

e. se impart in: prelevari cu caracter obligatoriu, resurse de trezorerie, imprumuturi publice, emisiunea baneasca fara acoperire

14. Prin Tratatul de la Maastricht se prevedea ca o cerinta esentiala pentru buna functionare a Uniunii Europene, limitarea deficitelor publice interne ale tarilor membre, la maxim:

a. 2% din PIB;

b. 4% din PIB;

c. 5% din PIB;

d. 3% din PIB

e. maximum posibil

15. Elementele impozitului sunt:

1) subiectul impozitului 2) suportatorul

3) obiectul impunerii 4) unitatea de impunere 5) sursa impozitului 6) cota impozitului 7) termenul de plata

16. Clasificarea impozitelor dupa trasaturi de forma si fond le imparte in:

1) impozite directe 2) impozite indirecte 3 impozite reale 4) impozite pe venit 5) impozite pe avere

17. Care dintre urmatoarele enunturi corespund clasificarii impozitelor dupa trasaturi de forma si fond:

1) impozite directe 2) impozite de ordine 3) impozite reale 4) impozite financiare 5) impozite indirecte

18. Din punct de vedere juridic, imprumutul de stat este definit prin urmatoarele componente (elemente) tehnice:

1) denumirea imprumutului 2) valoarea nominala 3) valoarea reala 4) termenul de rambursare 5) rata de emisiune 6) forma sub care se contracteaza creditul public 7) „costul" creditului public

19. Care dintre urmatoarele conditii apartin principiilor de echitate fiscala:

1)

stabilirea minimului neimpozabil;

2)

stabilirea sarcinii fiscale in functie de puterea contributiva a fiecarui platitor;

3) cheltuielile administratiei fiscale in legatura cu stabilitatea materiei impozabile, calcularea si perceperea impozitelor sa fie cat mai reduse; 4) impunerea sa fie generala, adica sa cuprinda toate categoriile sociale care realizeaza venituri sau care poseda un anumit gen de avere (cu exceptia celor care obtin venituri sub

minimul neimpozabil).

20.

Ponderea impozitelor indirecte in total venituri publice reprezinta un indicator de:

a. nivel

b. structura

c. dinamica

d. regresie

e. conjunctura

21. Care dintre combinatiile de mai jos contine indicatori ce caracterizeaza dinamica veniturilor publice:

a. volumul veniturilor publice; ponderea veniturilor publice in PIB;

b. veniturile publice medii pe un locuitor; volumul veniturilor publice in expresie nominala ;

c. modificarea relativa a ponderii veniturilor fiscale in total venituri publice ; elasticitatea veniturilor publice in raport cu PIB ;

d. volumul veniturilor publice in expresie reala ; volumul veniturilor publice in expresie nominala ;

e. ponderea veniturilor publice in PIB ; veniturile publice medii pe un locuitor.

22. Este un indicator al analizei structurii resurselor financiare publice :

a. ponderea impozitelor directe in total venituri fiscale ;

b. modificarea nominala reala a veniturilor fiscale ;

c. modificarea ponderii veniturilor fiscale in PIB ;

d. coeficientul de corelare dintre venituri fiscale si PIB ;

e. modificarea volumului mediu al veniturilor fiscale ce revin pe un locuitor

23. Care din criteriile de mai jos se utilizeza la clasificarea cheltuielilor publice:

1) criteriul administrativ 2) criteriul fiscal 3) criteriul financiar 4) criteriul economic 5) criteriul rolului cheltuielilor in viata economica 6) criteriul echitatii

24. Carui tip de clasificare a cheltuielilor publice ii sunt prevazute grupele: servicii publice generale; aparare, ordine publica si siguranta nationala; social-culturale; servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape; actiuni economice:

a. clasificarea administrativa;

b. clasificarea economica;

c. clasificarea institutiilor ONU;

d. clasificarea functionala;

e. clasificarea financiara;

25. Clasificatia bugetara reprezinta :

a. compensarea veniturilor cu cheltuielile bugetare

b. gruparea veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-o ordine alfabetica

c. gruparea veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-o ordine obligatorie si dupa criterii unitare

d. gruparea veniturilor si cheltuielilor bugetare intr-o ordine crescatoare dupa unitatile monetare (sume)

e. nu exista termenul de clasificatie bugetara

26. Dintre următoarele enunŃuri, care coincid(e) cu rolul finanŃelor publice?

1)

alocativ;

2) redistributiv;

3)

de reglare;

4)

de echitate orizontală şi verticală;

5)

de neutralitate.

27. Noile abordari liberale privind finantele publice includ:

1)

economia de oferta;

2)

doctrina interventionista;

3)

doctrina referitoare la statul-jandarm;

4)

scoala optiunilor colective;

5)

scoala libertariana;

6)

monetarismul.

28. Despre relatiile financiare publice se poate afirma ca:

1)

reflecta un transfer de valoare;

2)

se realizeaza cu titlu definitiv;

3)

se realizeaza cu o contraprestatie directa si imediata;

4)

au loc fara contraprestatie directa si imediata;

5) transferul de valoare realizat prin intermediul finantelor publice are caracterul de

transfer de putere de cumparare.

29. Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu produsul intern brut este falsa ?

a. masoara amploarea reactiei cheltuielilor publice la modificarea produsului intern brut

b. poate lua valorile: e<1; e=1; e>1

c. poate lua doar valorile: e<1 si e>1

d. in formula sa de calculul intra modificarea cheltuielilor publice in perioada curenta (1) fata de perioada de baza (0)

e. in formula sa de calculul intra modificarea produsului intern brut in perioada curenta (1) fata de perioada de baza (0)

30. Care dintre urmatorii indicatori intra în categoria celor de analiza a structurii veniturilor fiscale?

a. ponderea veniturilor fiscale in produsul intern brut

b. ponderea impozitului pe profit in produsul intern brut

c. ponderea veniturilor fiscale in totalul veniturilor financiare publice

d. ponderea impozitului pe profit in cadrul veniturilor fiscale

e. toti cei 4 indicatori

31. Transpunerea grafica a corelatiei dintre volumul veniturilor fiscale si nivelul ratei fiscalitatii, apartine lui:

a. John Maynard Keynes

b. Arthur Laffer

c.

Adam Smith

d. David Ricardo

e. Richard si Peggy Musgrave

32 .Selectati dintre urmatoarele enunturi factorii care influenteaza marimea presiunii fiscale. 1) necesitatile publice stabilite de politica guvernamentala prin nivelul cheltuielilor publice 2) nivelul de dezvoltare a economiei 3) marimea datoriei publice 4) riscul de inflatie prin fiscalitate 5) scaderea efortului productiv 6) eficienta cu care se utilizează cheltuielile publice finantate prin impozite 7) gradul de adeziune a populatiei la politica guvernului si de consimtire la plata impozitelor

33. Dintre urmatoarele enunturi, selectati efectele cresterii presiunii fiscale peste nivelul optim. 1) cresterea nevoilor publice stabilite prin politica guvernamentala, reflectata in nivelul cheltuielilor publice 2) cresterea nivelului de dezvoltare a economiei 3) sporirea datoriei publice 4) riscul de inflatie prin fiscalitate 5) scaderea efortului productiv 6) cresterea eficientei cu care se utilizeaza cheltuielile publice finantate prin impozite 7) cresterea gradului de adeziune a populatiei la politica guvernului si a celui de consimtire la plata impozitelor 8) frauda si evaziunea fiscală 9) reducerea competitivitatii pe plan international

34. Imprumuturile de stat determina operatiuni în legatura cu:

a. plasarea acestora pe piata

b. modificarea ratei dobanzii si/sau a termenului de rambursare

c. amortizarea creditului public

d. nici una dintre cele 3 operatiuni

e. toate cele 3 operatiuni

35. Dintre urmatoarele enunturi, selectati modalitatile de plasare a creditului public. 1) subscriere publica 2) prin intermediul unor consortii bancare 3) amortizarea creditului public 4) repudierea obligatiilor financiare legate de creditul public 5) vanzare la Bursa de Valori

36. Care dintre urmatoarele enunturi corespund argumentelor care sustin ca descentralizarea conduce la realizarea dezvoltarii economice locale? 1) favorizeaza o mai buna organizare si adaptare a serviciilor publice la nevoile utilizatorilor (colectivitatilor locale); 2) favorizeaza combaterea fraudei si evaziunii fiscale; 3) ofera posibilitatea introducerii tehnicii moderne de calcul; 4) ofera decidentilor modalitati de comunicare mult mai accesibile; 5) tine cont de diversitatea situatiilor, concomitent cu luarea in considerare a riscului de accentuare a inegalitatilor dintre diferite zone ale tarii si cu mentinerea viziunii de ansamblu asupra teritoriului national.

37. “Reprezinta un ansamblu de masuri prin care are loc divizarea luarii deciziilor economice si

in scopul asigurarii

dezvoltarii economico-sociale a tuturor regiunilor, printr-o buna repartizare a resurselor

financiare, materiale si de forta de munca.” Enuntul este definitia unuia dintre enunturile de mai jos. Care este raspunsul corect?

financiare

intre

manageri

aflati

la

niveluri

administrative

diferite,

a. parteneriatul public-privat

b. dezvoltarea economică locală

c. descentralizarea colectivităŃilor locale

d. tutela

e. autonomia limitată

38. Conform carui tip de autonomie, comunitatile locale au libertate deplina in administrarea intereselor lor, fara nici un control din partea autoritatii centrale.

a. autonomiei limitate

b. autonomiei complete

c. tutelei

d. tuturor celor trei tipuri de organizare locala

e. nici unuia dintre enunturi

39. Care dintre urmatoarele enunturi reprezinta un suport pentru autonomia administrativa a

autoritatilor locale si depinde de aspecte cum sunt: independenta deplina sau partială in formarea veniturilor; asigurarea echilibrului bugetar si respectiv, gestionarea excedentului sau deficitului bugetar anual; competenta atribuita pentru contractarea si gestionarea imprumuturilor publice; competenta organelor locale de a introduce impozite si taxe locale?

a. autonomia limitata

b. autonoma completa

c. autonomia financiara

d. cadrul european

e. Camerele de Comert si Industrie

40. Care dintre urmatoarele enunturi se clasifica, din punctul de vedere al dreptului administrativ, in: autonomie limitata, autonomie completa si tutela?

a. modalitatile de finantare a dezvoltarii economice locale

b. obiectivele dezvoltarii economice locale

c. tipurile de regiuni

d. principalele tipuri de organizare locala

e. tipurile de dezvoltare economica locala

41. Stabilirea minimului neimpozabil reprezinta o conditie a respectarii principiului de:

a. politica financiara

b. echitate fiscala

c. pricipiilor social-politice

d. principiilor de politica economica

e. a tuturor principiilor mentionate

42. Faptul ca dinamica impozitului o devanseaza pe cea a materiei impozabile, reprezinta o caracteristica a impozitelor:

a. in suma fixa

b. in cote proportionale

c. in cote progresive

e. a nici unuia dintre cele 3 tipuri de impozite

43.Pentru

a raspunde principiilor de politica financiara, impozitele trebuie sa aiba anumite

caracteristici. Care este aspectul care vizeaza mentinerea unui randament fiscal constant

de-a lungul intregului ciclu economic, astfel ca un impozit sa nu inregistreze fluctuatii importante odata cu sporirea sau reducerea volumului activitatii (productie, comerŃ) sau al veniturilor din perioadele de avant sau criza economica?

a. elasticitatea

b. randamentul fiscal ridicat

c. utilizarea impozitului ca instrument de politica economica

d. stabilitatea

e. echitatea fiscala

44.

Necesitatea unor cheltuieli ale administratiei fiscale reduse in legatura cu stabilirea materiei impozabile, cu perceperea si calcularea impozitelor, reprezinta o conditie de realizare a:

a. principiului de politica economica

b. respectarii echitatii fiscale

c. respectarii principiului certitudinii incasarii impozitului

d. respectarii principiului comoditatii

e. obtinerii unui randament fiscal ridicat

45.

Daca PIB are valoarea de 4870500 mld um, iar valoarea veniturilor publice atingea 2410850 mld um, ponderea veniturilor publice in PIB avea valoarea de :

a. 29,38%

b. 37,39%

c. 49,50%

d. 54,23%

e. 42, 69%

46.

Daca veniturile fiscale ale anului 2011 ating suma de 1450 mld, PIB-ul aferent aceluiasi an este de 3455 mld lei, atunci rata fiscalitatii are valoarea de :

a. 31,87

% ;

b. 41,97 % ;

c. 29,27% ;

d. 51,47% ;

e. 51,92% ;

47.

Daca PIB este in valoare de 3050 mld lei, si veniturile fiscale au valoarea de 1220 mld lei, atunci rata fiscalitatii este de :

a. 25 %

b. 40 %,

c. 50 %,

d. 44 %,

e. 37%

48

In anul 2010 cheltuielile publice erau 37300 mld um iar PIB-ul avea o valoare de 203500 mld um. In conditiile in care, in anul 2011, are loc o crestere a cheltuielilor publice cu 15% si o crestere a PIB cu 25%, coeficientul de devansare a cresterii PIB de catre cresterea cheltuielilor publice (k) are valoarea :

a.

5,506

b. 1,121

c. 0,920

d. 0,189

e. 4,743

49

Conform afirmatiilor carei perioade din evolutia finantelor publice, extinderea interventiilor economice si sociale ale statului conduce la excese de cheltuieli publice si prelevari obligatorii, avand efecte negative asupra economisirii si investitiei, reprezentand o frana a activitatii economice:

a. statul jandarm;

b. statul providenta;

c. monetarismul;

d. economia de oferta;

e. scoala optiunilor colective

50.

Curentul de gandire reprezentat de Scoala libertariana era caracterizat prin:

a. existenta unui “stat minimal”;

b. era considerata ramura cea mai radicala a liberalismului;

c. se pronunta pentru reducerea cheltuieilor publice, considerand ca trebuie incurajata mai degraba oferta si nu cererea;

d. toate afirmatiile enuntate;

e. nici una dintre afirmatii

51

Ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate si consolidate pentru a forma un intreg, desemneaza:

a. bugetele autonome;

b. bugetul general consolidat;

c. bugetele extraordinare;

d. bugetul public national;

e. bugetele plurianuale.

52

Operatiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre doua bugete componente ale bugetului general consolidat, in vederea evitarii dublei evidentieri a acestora, se numeste:

a. concentrare;

b. conversiune;

c. consolidare;

d. cofinantare;

e. repudiere

53.In cadrul bugetului general consolidat se intalnesc :

1)

bugetul de stat;

2)

bugetul societatilor de brokeraj;

3)

bugetele locale;

4)

bugetele agentilor economici;

5)

bugetul asigurarilor sociale de stat

54 Care dintre enunturile urmatoare se incadreaza in grupa indicatorilor de volum al cheltuielilor publice? 1) elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu PIB; 2) ponderea cheltuielilor publice in PIB; 3) cheltuieli publice ce revin in medie pe un locuitor; 4) ponderea cheltuielilor pentru educatie in totalul cheltuielilor publice; 5) cheltuielilor publice in valori absolute nominale

55. Care dintre combinatile de mai jos desemneaza indicatorii ce caracterizeaza dinamica cheltuielilor publice:

a. cheltuielile publice ce revin in medie pe un locuitor; modificarea relativa a cheltuielilor publice;

b. volumul cheltuielilor publice; elasticitatea cheltuielilor publice;

c. volumul cheltuielilor publice; elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu PIB

d. modificarea absoluta a cheltuielilor publice ; modificarea ponderii cheltuielilor in PIB

e. volumul real al cheltuielilor publice; volumul nominal al cheltuiellilor publice

56. Finantele publice :

1) reprezinta un transfer de valoare cu caracter de putere de cumpararae; 2) servesc realizarii de profituri de catre agentii economici; 3) sunt asociate cu resursele, cheltuielile, imprumuturile, datoriile statului si ale altor institutii de drept public; 4) reprezinta relatii social economice in forma baneasca; 5) reprezinta transfer de valoare efectuat intr-un singur sens: de la stat catre persoane fizice sau juridice

57. Definitia impozitului precizeaza ca:

1) este datorat de stat persoanelor fizice si juridice; 2) plata sa este obligatorie pentru toate persoanele fizice si juridice; 3) are caracter definitiv; 4) nu presupune o contraprestatie directa si imediata; 5) este rambursabil;

58. Conversiunea poate fi:

1) conversiunea fortata 2) conversiunea facultativa 3) conversiunea anticipata

59. In care dintre urmatoarele enunturi regasim un indicator de nivel:

a. volumul veniturilor publice, in expresie nominala si reala

b. modificarea absoluta nominala si reala a veniturilor publice

c. modificarea relativa a veniturilor publice

e. elasticitatea veniturilor publice in raport cu PIB

60. Cheltuielile publice:

1) marimea lor depinde de inclinatia individuala spre consum a membrilor societatii; 2) urmaresc satisfacerea unor necesitati colective; 3) sunt efectuate direct de beneficiarul bunurilor si servicilor care cunoaste pretul platit; 4) se materializeaza in plati efectuate de stat pentru indeplinirea diferitelor obiective ale politicii sale; 5) sunt efectuate de un intermediar - statul Alegeti varianta corecta:

61 Modificarea absoluta nominala a cheltuielilor publice se calculeaza conform relatiei:

a.

b.

c.

d.

e.

publice se calculeaza conform relatiei: a. b. c. d. e. 62. Conform literaturii de specialitate, limitele

62. Conform literaturii de specialitate, limitele presiunii fiscale :

a. sunt stabilite prin legea bugetara anuala

b. sunt stabilite prin legea finantelor publice

c. sunt de natura psihologica, politica si economica

d. sunt stabilite prin hotarare de Guvern

e. sunt stabilite prin politica monetara

63 Conform literaturii de specialitate, Curba Laffer:

a. ramane o reprezentare pur teoretica deoarece nu permite identificarea cu exactitate a valorii ratei fiscale optime

b. este o reprezentare a deficitului bugetar al unui tari

c. reprezinta legatura dintre venituri bugetare totale si PIB

d. nu exista o asemenea notiune

e. este o reprezentare grafica a legaturii dintre politica fiscala si politica monetara a unei tari

64. Care sunt nivelurile la care se poate exprima presiunea fiscala :

1) presiunea fiscala la nivel individual 2) presiunea fiscala la nivelul agentului economic 3) presiunea fiscala la nivel national 4) presiunea fiscala la nivel international 5) presiunea fiscala la nivel global

65. Rata presiunii fiscale considerata optima intr-o anumita perioada este cea care corespunde:

a. marimii maxime a PIB intr-un an bugetar

b. nivelului cel mai scazut al veniturilor fiscale

c. marimii maxime a veniturilor totale bugetare

d. marimii maxime a veniturilor fiscale ale bugetului

e. veniturilor fiscale nule

66. Din definitiile atribuite impozitului se desprind o seama de caracteristici ale acestuia, cum sunt:

1) forta puterii publice 2) caracterul echitabil 3) caracterul pecuniar 4) faptul ca presupune o contraprestatie directa 5) faptul ca nu presupune o contraprestatie directa

67. Functia extinsa a impozitului :

a. se refera la atragerea la buget a resurselor financiare necesare acoperirii cheltuielilor publice in crestere;

b. reprezinta faptul ca impozitele sunt intotdeauna instituite printr-un act de autoritate, fiind o obligatie prin constrangere

c. se refera doar la aspectul de transfer de avutie realizat la plata impozitelor

d. se refera la faptul cã impozitele se depersonalizeaza, fiind alocate pentru finantarea unei game largi de cheltuieli publice

e. este asigurata de politica fiscala a statelor, care la functia traditionala, financiara a acestuia (acoperirea cheltuielilor publice), au adaugat treptat functia redistributiva a avutiei in societate precum si pe cea interventionista in alocarea resurselor in economie

68. Corespunzator ritmicitatii, resursele financiare publice se impart in:

A) resurse de trezorerie

B) resurse financiare odinare

C) prelevari cu caracte obligatoriu

D) emisiune monetara fara acoperire

E) resurse financiare extraordinare

69. Din definitiile impozitului, se desprind o seama de caracteristici fundamentale ale acestuia, printre care se numara:

A) elementul de autoritate

B) caracterul pecuniar

C) subiectul impozitului

D) cota impozitului

E) caracterul general

F) transferul de avutie

G) suportatorul

70. Din definitiile impozitului, se desprind o seama de caracteristici fundamentale ale acestuia, printre care se numara:

A) caracterul pecuniar

B) forta puterii publice

C) subiectul impozitului

D) caracterul general

E) suportatorul

F) transferul de avutie

G) caracterul definitiv

71.Din definitiile impozitului, se desprind o seama de caracteristici fundamentale ale acestuia, printre care se numara:

A) elementul de autoritate

B) caracterul pecuniar

C) suportatorul

D) obiectul impunerii

E) subiectul impozitului

F) cota impozitului

G) caracterul general

H) transferul de avutie

I) nu presupune o contraprestatie directa

J) caracterul definitiv

72. Printre criteriile de clasificare a impozitelor se numara:

A) frecventa realizarii

B) obiectul impunerii

C) elementele impozitului

D) cota aplicata

E) scopul urmarit

F) caracterul pecuniar

G) trasaturi de forma si fond

73. Printre criteriile de clasificare a impozitelor se numara:

A) frecventa realizarii

B) obiectul impunerii

C) elementele impozitului

D) cota aplicata

E) scopul urmarit

F) caracterul pecuniar

G) trasaturi de forma si fond

H) suportatorul impozitului

74. Printre criteriile de clasificare a impozitelor se numara:

A) frecventa realizarii

B) obiectul impunerii

C) elementele impozitului

D) cota aplicata

E) scopul urmarit

F) trasaturi de forma si fond

G) caracterul pecuniar

H) institutia care le administreaza

I) suportatorul impozitului

75

1.

Printre elementele constitutive ale impozitului se numara:

A) termenul de plata

B) obiectul impunerii

C) elementul de autoritate

D) cota aplicata

E) subiectul impozitului

F) trasaturi de forma si fond

G) caracterul pecuniar

H) frecventa realizarii

I) suportatorul impozitului

J) sursa impozitului

K) unitatea de impunere

76. Pe baza urmatoarelor date:

 

-

mld um -

 

Indicatori \anii

 

2010

2011

- cheltuieli de personal

 

42

100

43 700

- cheltuieli de capital

 

9

800

10

500

- subventii

 

21

400

23

900

- transferuri

 

8

400

6 800

- cheltuieli materiale si servicii

 

37

300

39

600

- PIB

203 700

211 300

Sa se calculeze:

1)

modificarea absoluta nominala a cheltuielilor curente in anul 2011 fata de 2010;

2)

ponderea cheltuielilor de capital in total cheltuieli publice in anul 2011;

3)

elasticitatea cheltuielilor publice totale in raport cu PIB.

77. Pe baza urmatoarelor date:

- mld um -

Indicatori \anii

2010

2011

- cheltuieli de personal

262

300

259

600

- cheltuieli de capital

132

900

121

700

- subveniii

87 300

73 500

- transferuri

178

500

195

300

- cheltuieli materiale si servicii

213

800

243

500

- PIB

1 712 500

1 810 890

Sa se calculeze:

A) modificarea absoluta nominala a cheltuielilor curente in anul 2011 fata de 2010;

B) ponderea cheltuielilor de capital in total cheltuieli publice in anul 2011;

C) elasticitatea cheltuielilor publice totale in raport cu PIB.

78. Pe baza urmatoarelor date:

 

-

mld um -

Indicatori \ anii

 

2010

2011

- cheltuieli de personal

42

100

72

800

- cheltuieli de capital

9

800

15

600

- subventii

8

400

9 850

- transferuri

21

400

47

500

- cheltuieli materiale si servicii

37

300

67

350

- PIB

209 800

398 870

Sa se calculeze:

A) modificarea absoluta nominala a cheltuielilor curente in anul 2011 fata de 2010;

B) ponderea cheltuielilor de capital in total cheltuieli publice in anul 2011;

C) elasticitatea cheltuielilor publice totale in raport cu PIB.

79. Pe baza urmatoarelor date:

Indicatori

mld um

- cheltuieli de personal (an curent)

180

710

- cheltuieli materiale si servicii (an curent)

210

370

- cheltuieli de capital (an curent)

89

410

- subventii (an curent)

84

860

- transferuri (an curent)

152

470

- dobanzi la datoria publica (an curent)

4 800

- PIB (an curent)

1 138 500

- cheltuieli bugetare totale in anul anterior

708

500

- PIB (an anterior)

1 010 870

Sa se calculeze:

A) ponderea cheltuielilor de personal in cadrul cheltuielilor curente (in anul curent);

B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetare totale in anul curent fata de anul anterior;

C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetare totale fata de cresterea PIB.

80. Pe baza următoarelor date:

Indicatori

mld um

- cheltuieli de personal (an curent)

512

610

- cheltuieli materiale si servicii (an curent)

622

900

- cheltuieli de capital (an curent)

210

600

- subventii (an curent)

118

500

- transferuri (an curent)

380

600

- dobanzi la datoria publica (an curent)

83

510

- PIB (an curent)

1 984 840

- cheltuieli bugetare totale in anul anterior

1 872 500

- PIB (an anterior)

1 735 060

Sa se calculeze:

A) ponderea cheltuielilor de personal in cadrul cheltuielilor curente (in anul curent);

B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetare totale in anul curent fata de anul anterior;

C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetare totale fata de cresterea PIB.

81. . Pe baza urmatoarelor date:

- mil um -

- cheltuielile bugetului central (an curent)

 

696

215

- cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat (an curent)

 

246

100

- cheltuielile bugetelor locale (an curent)

 

163

410

- transferuri intre bugetul central si bugetele locale (an curent)

 

19 300

- PIB (an curent)

2

618 260

- PIB in anul anterior

2

498 000

- cheltuielile bugetului public national in anul anterior

 

912

580

- numar locuitori in anul curent

 

24

mil loc

- numar locuitori in anul anterior

 

22

mil loc

Sa se calculeze:

A) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB;

B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetului public national ce revin in medie pe un

locuitor, in anul curent fata dea anul anterior;

C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetului public national fata de

cresterea PIB.

82. Pe baza urmatoarelor date:

- mil um -

- cheltuielile bugetului central (an curent)

1

218

490

- cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat (an curent)

 

483

200

- cheltuielile bugetelor locale (an curent)

 

310

500

- transferuri intre bugetul central si bugetele locale (an curent)

 

39

200

- PIB (an curent)

4

284

600

- PIB in anul anterior

4 015

100

- cheltuielile bugetului public national in anul anterior

1 816

600

- numar locuitori in anul curent

42,6 mil loc

- numar locuitori in anul anterior

40,2 mil loc

Sa se calculeze:

A) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB;

B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetului public national ce revin in medie pe un

locuitor, in anul curent fata de anul anterior;

C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetului public national fata de

cresterea PIB.

83. Pe baza urmăatoarelor date:

- mil um -

- cheltuielile bugetului central (an curent)

1

395

150

- cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat (an curent)

512

100

- cheltuielile bugetelor locale (an curent)

405

000

- transferuri intre bugetul central si bugetele locale (an curent)

48 600

- PIB (an curent)

4

862

600

- PIB in anul anterior

4

584

100

- cheltuielile bugetului public national in anul anterior

2

013

000

- numar locuitori in anul curent

36

mil loc

- numar locuitori in anul anterior

33,8 mil loc

Sa se calculeze:

A) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB;

B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetului public national ce revin in medie pe un

locuitor, in anul curent fata de anul anterior;

C)

coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetului public national fata de

cresterea PIB.

84. Pe baza urmatoarelor date:

- cheltuielile bugetului central……………………………

895 350 mld um

245 700 mld um ………175 450 mld um

- cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat………

- cheltuielile bugetelor locale……………………

- transferuri intre bugetul central si bugetele locale…………22 900 mld um

- PIB in anul curent……….……………………………

2

205 500 mld um

- PIB in anul anterior……………………………………

2

193 660 mld um

- cheltuielile bugetului public national in anul anterior…

1 169 600 mld um

- numar locuitori in anul curent…

- numar locuitori in anul anterior……………………………

……………………

Sa se calculeze:

….38 mil loc

37,2 mil loc

A) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB, pentru anul curent.

B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetului public national ce revin in medie pe un locuitor, in anul curent fata de anul anterior.

C) coeficientul de devansare a cheltuielilor bugetului public national fata de PIB.

85. Pe baza urmatoarelor date:

- cheltuieli de personal………………………………

….35

870 mld um

- cheltuieli materiale şi servicii…………………

………41

690 mld um

- cheltuieli de capital……………………………

………18

750 mld um

- subventii……………………………………

………19

875 mld um

- transferuri……………………………………

………

31

650 mld um

- PIB………………………………………………

239

680 mld um

- cheltuieli bugetare totale in perioada anterioara…

146

890 mld um

PIB în perioada anterioara………………………… Sa se calculeze:

-

238

640 mld um

A) ponderea cheltuielilor de personal in grupa de cheltuieli bugetare din care fac

parte

B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetare totale in perioada curenta fata de

perioada anterioara

C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetare fata de cresterea PIB

86. Pe baza urmatoarelor date:

- cheltuieli pentru ordine publica si siguranta nationala………39 550 mld um

- cheltuieli pentru invatamant………………………….……….43 690 mld um

- cheltuieli pentru sanatate……………………………….…….38 480 mld um

- cheltuieli pentru transport si comunicatii…………….………36 420 mld um

- cheltuieli pentru protectie sociala…………………….……

128

360 mld um

- cheltuieli pentru aparare……………………………….……

55

670 mld um

- cheltuieli pentru agricultura………………………………

….25

990 mld um

- cheltuieli pentru industrie…………………………………

9

590 mld um

- cheltuieli pentru dobanzi la datoria publica…………….…

15

880 mld um

- alte cheltuieli bugetare……………………………………

41

500 mld um

- PIB in perioada curenta.………………………………

1

081 470 mld um

- cheltuieli bugetare totale din anul anterior……

….….…

429

810 mld um

- PIB în perioada anterioară………………………………

995

830 mld um

- cheltuieli economice în perioada anterioară………………

87

130 mld um

Sa se calculeze:

A) ponderea cheltuielilor cu protectia sociala in cadrul cheltuielilor social-culturale.

B) modificarea relativa a cheltuielilor economice in perioada curenta fata de perioada

anterioara

C) elasticitatea cheltuielilor bugetare totale in raport cu PIB.

87

Pe baza urmatoarelor date:

 
 

- impozit pe profit……………………………

327

880 mld um

 

- accize…………………………………………

198

640 mld um

- impozit pe venitul global……………………

 

….578

380 mld um

- TVA…………………………………………

 

452

890 mld um

- venituri din capital……………………………

 

….68

830 mld um

- taxe vamale…………………………………

168

490 mld um

- venituri nefiscale……………………………

…93

- alte impozite directe…………………………

86

111

470 mld um 990 mld um 450 mld um

- alte impozite indirecte……………………

- PIB in perioada curenta………………………

5

128 750 mld um

- venituri din capital in perioada anterioara……

35

500 mld um

- venituri publice totale in perioada anterioara…

2

028 840 mld um

- PIB in perioada anterioara…………………

 

….4

870 500 mld um

 
 

impozite indirecte in perioada anterioara…… Sa se calculeze:

A) ponderea impozitelor directe in cadrul veniturilor fiscale

-

875

340 mld um

 

B) modificarea absoluta a ponderii veniturilor din capital in total venituri, in perioada curenta

fata de perioada anterioara

 

C)

elasticitatea impozitelor indirecte fata de PIB

88.

Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei :

 
 

-mld um-

 
 

Impozite directe (an curent)

525330

   

Accize (an curent)

95200

 

TVA (an curent)

117850

 

Alte impozite indirecte (an curent)

725200

 

Venituri nefiscale (an curent)

185730

 

Venituri fiscale (an anterior)

1110490

 

Venituri curente (an anterior)

1475200

 

PIB (an curent)

4970200

 

PIB (an anterior)

4750600

 
 

Sa se calculeze :

A) modificarea absoluta a ratei fiscalitatii in anul curent fata de anul anterior ;

 

B) modificarea absoluta nominala a veniturilor curente (in anul curent) fata de veniturile curente ale peroadei anterioare ;

C) ponderea impozitelor indirecte ale anului curent in PIB-ul aceluiasi an

 

89.

Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei pt anul 2011 (date ipotetice) :

 

-mld um-

 
 

Impozitul pe profit

2536

 

Impozit pe salarii

600

 

Impozit pe venit

3156

 

Accize

1524

Venituri din capital

146

TVA

985

Taxe vamale

1245

Venituri nefiscale

2175

PIB

69875

Calculati :

A)

cuantumul veniturilor curente aferente anului 2011;

B)

ponderea impozitelor indirecte in total venituri publice ;

C)

ponderea veniturilor nefiscale in PIB.

90 Pe baza urmatoarelor date:

-mld um- (date ipotetice)

Impozit pe profit

 

327

880

Accize

 

198

640

Impozit pe venit global

 

578

380

TVA

 

452

890

Venituri din capital

 

68

830

Taxe vamale

 

168

490

Venituri nefiscale

 

93

470

Alte impozite directe

 

86

990

Alte impozite indirecte

 

111

450

PIB in perioada curenta

5

128 750

Venituri din capital in perioada anterioara

 

35

500

Venituri publice totale in perioada anterioara

2

028 840

PIB in perioada anterioara

4

870 500

Impozite indirecte in perioada anterioara

 

875

340

Calculati: A) ponderea impozitelor directe in cadrul veniturilor fiscale; B) cuantumul impozitelor indirecte in perioada curenta; C) modificarea absoluta a impozitelor indirecte din perioada curenta fata de perioada anterioara.

91. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei:

-mld um-

INDICATORI

 

ANUL 2010

 

ANUL 2011

Impozitul pe profit

11

500

25

360

Impozitul pe salarii

4

950

6

000

Impozit pe venit

25

300

31

560

Accize

13

500

15

240

Venituri din capital

1

300

1

460

TVA

8

750

9

850

Taxe vamale

11

560

12

450

chirii

3

320

4

650

PIB

575

600

698

750

Calculati: A) modificarea absoluta a veniturilor curente din anul 2011 fata de anul 2010;

B) cuantumul impozitelor directe in anul 2011;

C) modificarea relativa a veniturilor fiscale in anul 2011 fata de anul 2010

92. Pe baza urmatoarelor date referitoare la bugetul de stat al Romaniei:

-mld um- (date ipotetice)

INDICATORI

PERIOADA DE BAZA

PERIOADA CURENTA

Venituri fiscale

56

250

74

890

Venituri nefiscale

23

450

26

880

Venituri din capital

4

350

5

425

PIB

575

800

685

900

Calculati: A) modificarea absoluta a veniturilor de capital in perioada curenta fata de perioada anterioara;

B) ponderea veniturilor fiscale in venituri publice totale in perioada de baza;

C) cuantumul veniturilor curente in perioada de baza.

93.Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei:

-mld um-

INDICATORI

 

ANUL 2010

 

ANUL 2011

Impozitul pe profit

 

11

500

 

25

360

Impozitul pe salarii

4

950

6

000

Impozit pe venit

 

25

300

31

560

Accize

 

13

500

 

15

240

Venituri din capital

1

300

1

460

TVA

8

750

9

850

Taxe vamale

 

11

560

 

12

450

chirii

3

320

4

650

PIB

 

575

600

 

698

750

Calculati:

A) modificarea relativa a veniturilor publice totale in anul 2011 fata de anul

2010;

B) ponderea veniturilor din capital in venituri publice totale in anul 2011;

C) elasticitatea impozitelor indirecte fata de PIB.

94. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei:

-mld um-

INDICATORI

 

ANUL 2010

 

ANUL 2011

Impozitul pe profit

11

500

25

360

Impozitul pe salarii

4

950

6

000

Impozit pe venit

25

300

31

560

Accize

 

13

500

 

15

240

 

Venituri din capital

1

300

1

460

TVA

8

750

9

850

Taxe vamale

 

11

560

 

12

450

chirii

3

320

4

650

PIB

 

575

600

 

698

750

Calculati:

A) modificarea absoluta a anul 2010;

a veniturilor publice curente in anul 2011 fata de

B) ponderea TVA in cadrul veniturilor fiscale in anul 2011;

C) coeficientul de corelare a veniturilor fiscale in raport cu PIB.

95. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei:

-mld um-

INDICATORI

 

ANUL 2010

 

ANUL 2011

Impozitul pe profit

 

11

500

 

25

360

Impozitul pe salarii

4

950

6

000

Impozit pe venit

 

25

300

31

560

Accize

 

11

560

 

12

450

Venituri din capital

1

300

1

460

TVA

 

13

500

 

15

240

Taxe vamale

8

750

9850

chirii

3

320

4

650

PIB

 

175

600

 

298

750

Calculati: A) modificarea relativa a impozitelor indirecte B) modificarea absoluta a ratei presuiunii fiscale ;

C) coeficientul de corelare a veniturilor fiscale .

96. Pe baza urmatoarelor date:

- impozite directe ……………………………

- impozite indirecte………………………………………820 500 mld um

- venituri din privatizare……………………………

- venituri din chirii…………………………………

- varsaminte de la intreprinderi………………………….55 860 mld um

665 370 mld um

185 730 mld um 117 850 mld um

- PIB in perioada curenta………………………

4

974 880 mld um

- venituri fiscale in perioada anterioara…

1

310 490 mld um

- PIB in perioada anterioara…………………

….4

417 500 mld um

Sa se calculeze:

A) ponderea veniturilor din chirii in cadrul veniturilor curente

B) modificarea absoluta a ratei presiunii fiscale, in perioada curenta fata de perioada anterioara

C) elasticitatea veniturilor fiscale fata de PIB

97. Pe baza urmatoarelor date:

- impozite directe ……………………………

- impozite indirecte………………………………………820 500 mld um

665 370 mld um

- venituri din privatizare……………………………

185

730 mld um

- venituri din chirii…………………………………

117

850 mld um

- varsaminte de la intreprinderi………………………….55 860 mld um

- PIB in perioada curenta………………………

4

974 880 mld um

- venituri fiscale in perioada anterioara…

1

310 490 mld um

- PIB in perioada anterioara…………………

….4

417 500 mld um

Sa se calculeze:

A) modificarea relativa a ponderii veniturilor fiscale in PIB

B) ponderea veniturilor din privatizare in total venituri

C) elasticitatea Vf in raport cu PIB

98.Pe baza urmatoarelor date:

- impozit pe profit……………………………

327

198

880 mld um

- accize…………………………………………

- impozit pe venitul global……………………

640 mld um

….578

- TVA…………………………………………

380 mld um

452

- venituri din capital……………………………

890 mld um

….68

- taxe vamale…………………………………

830 mld um

168

- venituri nefiscale……………………………

490 mld um

…93

- alte impozite directe…………………………

86

111

470 mld um 990 mld um

- alte impozite indirecte……………………

450 mld um

- PIB in perioada curenta………………………

5

128 750 mld um

- venituri din capital in perioada anterioara……

35

500 mld um

- venituri publice totale in perioada anterioara…

2

028 840 mld um

- PIB in perioada anterioara…………………

….4

870 500 mld um

impozite indirecte in perioada anterioara…… Sa se calculeze:

-

875

340 mld um

A) ponderea veniturilor fiscale in total venituri.

B) ponderea impozitului pe profit in cadrul impozitelor directe

C) elasticitatea impozitelor directe fata de PIB

99. Pe baza urmatoarelor date:

- impozit pe profit……………………………

327

198

880 mld um

- accize…………………………………………

- impozit pe venitul global……………………

640 mld um

….578

- TVA…………………………………………

380 mld um

452

- venituri din capital……………………………

890 mld um

….68

- taxe vamale…………………………………

830 mld um

168

- venituri nefiscale……………………………

490 mld um

…93

- alte impozite directe…………………………

86

111

470 mld um 990 mld um

- alte impozite indirecte……………………

450 mld um

- PIB in perioada curenta………………………

5

128 750 mld um

- venituri din capital in perioada anterioara……

35

500 mld um

- venituri publice totale in perioada anterioara…

2

028 840 mld um

- PIB in perioada anterioara…………………

….4

870 500 mld um

- impozite indirecte in perioada anterioara……

875

340 mld um

Sa se calculeze:

A) rata fiscalitatii in anul curent

B) ponderea impozitului pe venit in cadrul impozitelor directe

100. Pe baza urmatoarelor date:

- impozit pe profit……………………………

327

198

880 mld um

- accize…………………………………………

- impozit pe venitul global……………………

640 mld um

….578

- TVA…………………………………………

380 mld um

452

- venituri din capital……………………………

890 mld um

….68

- taxe vamale…………………………………

830 mld um

168

- venituri nefiscale……………………………

490 mld um

…93

- alte impozite directe…………………………

86

111

470 mld um 990 mld um

- alte impozite indirecte……………………

450 mld um

- PIB in perioada curenta………………………

5

128 750 mld um

- venituri din capital in perioada anterioara……

35

500 mld um

- venituri publice totale in perioada anterioara…

2

- PIB in perioada anterioara…………………

….4

028 840 mld um 870 500 mld um

- impozite indirecte in perioada anterioara……

875

340 mld um

Sa se calculeze:

A) rata presiunii fiscale in perioada anterioara

B) modificarea absoluta a ratei presiunii fiscale in perioada curenta fata de perioada

anterioara

C) elasticitatea veniturilor fiscale in raport cu PIB