Sunteți pe pagina 1din 37

1

Raport de evaluare la S.C. A6 Impex S.A.

Catre,
SC Uzuc SA Ploiesti
In conformitate cu prevederile contractului de evaluare, pentru estimarea valorii actiunilor, in
vederea vanzarii actiunilor ce le detine Caromet SA la A6 Impex SA Dej, prezint in cele ce urmeaza
elementele care au stat la baza evaluarii.

Raportul a fost structurat dupa cum urmeaza :
Certificarea evaluatorului;
Date generale in care se afla principalele elemente cu caracter specific, care delimiteaza modul
de abordare a evaluarii ;
Analiza diagnostic care cuprinde conditiile care au stat la baza proiectarii si inceperii
investitiei, diagnosticul juridic, comercial, operational, de organizare si resurse umane, financiar,
precum si analiza pe baza indicatorilor economico-financiari si analiza SWOT ;
Evaluarea societatii contine prezentarea si aplicarea metodelor de evaluare, rezultatele
obtinute si opinia evaluatorului asupra valorii rezultate ;
Anexe contine elemente care sustin argumentele prezentate in raport.

Prezenta evaluare se refera la estimarea valorii actiunilor societatii A6 Impex SA pe baza
metodelor recunoscute de Standardele Internationale de Evaluare, respectiv: o metoda bazata pe active,
o metoda bazata pe abordarea prin venit, metoda prin analogie si evaluarea bazata pe fluxul de
disponibilitati actualizate sau capitalizarea veniturilor.

Abordarea prin analogie presupune compararea societatii de evaluat cu alte societati similare,
cu participatii la intreprinderi similare, sau cu actiuni ale societatii in cauza sau a unor societati
similare, care au fost tranzactionate pe piete libere.
Metodele analogice sau comparabile se bazeaza pe comparatii efectuate cu tranzactii bine
identificate, realizate in conditii similare si care se refera la investitii apropiate de cele pe care ne
propunem sa le evaluam; un activ pe care dorim sa-l evaluam valoreaza cat valoreaza activele
comparabile in tranzactii efective realizate pe piete organizate; o astfel de comparatie nu poate fi
pertinenta decat in masura in care conditiile precise de realizare sunt clar si complet cunoscute.
Sursele de informatii uzuale in aplicarea acestei metode sunt pietele financiare unde sunt
tranzactionate actiunile societatii similare.
Baza de informare trebuie sa fie rezonabila, sa asigure elemente de comparatie, in cantitati
suficiente cu posibilitatea verificarii informatiilor.
In cazul prezentei evaluari se constata lipsa de informatii relevante privind intreprinderi cu
profil similar.
In aceste conditii nu pot fi aplicate metode bazate pe comparatia de piata.2
Abordarea pe baza de active consta in evaluarea fiecarui element bilantier la valoarea de piata
la data evaluarii si corectarea activului net contabil cu diferentele de valoare constatate pentru fiecare
pozitie bilantiera. Acest mod de abordare urmareste estimarea unei valori de piata pentru patrimoniul
intreprinderii pornind de la situatiile sale financiare, de o maniera statica, fara a tine seama de
potentialul economic al intreprinderii. Este o abordare minimalista care furnizeaza partilor interesate
un minim de garantie asupra unei valori, la un moment dat, proband unui investitor ca exista o
contrapartida pentru actiunile pe care el le detine la intreprinderea respectiva.
Plecand de la bilantul contabil intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice din
data de 31.12.2012, activele si datoriile societatii sunt prezentate la valoarea de piata, rezultand un
activ net corectat.

Abordarea prin capitalizarea venitului se estimeaza valoarea unei societati sau a unei
actiuni prin calcularea valorii actualizate a beneficiilor anticipate prin :
Metoda fluxului de numerar actualizat;
Metoda dividendelor.
Avand in vedere specificul activitatii supuse evaluarii, structura veniturilor si respectiv
costurilor implicate in realizarea obiectivului de activitate, am ales ca metoda pentru estimarea valorii
actiunilor societatii, metoda fluxului de numerar actualizat. Potrivit acestei metode, valoarea actiunilor
este data de suma fluxurilor de venituri nete din perioada previzionata 2010-2017, actualizate cu o rata
de actualizare care reprezinta costul mediu ponderat al capitalului societatii la care se adauga valoarea
reziduala de la finele anului 2017.
Alegerea metodei este justificata de existenta informatiilor puse la dispozitie de conducerea
entitatii si de situatiile economic-financiare previzionate.Metoda se aplica sub rezerva certitudinii
informatiilor si estimarilor puse la dispozitie de conducerea entitatii.
In opinia evaluatorului, pe baza concluziilor rezultate din analiza diagnostic si in special cele
desprinse din analiza SWOT, valorile rezultate in urma aplicarii metodelor de evaluare prezentate sunt
stabilite pe baze rezonabile, sustinute de capacitatea societatii de a genera fluxuri de venituri nete si de
tendintele generale de evolutie a economiei in perioada pentru care s-au realizat previziunile.
Avand in vedere scopul evaluarii si capacitatea de a realiza fluxuri financiare insemnate in
intervalul 2010-2017, in opinia evaluatorului, relevanta este valoarea actiunilor estimata pe baza
abordarii prin metoda fluxurilor de venit.


Obiectul evaluarii : SC A6 IMPEX SA
Data intocmirii raportului: mai 2013
Data la care sunt valabile concluziile : 31.12.2012
Scopul evaluarii: Estimarea valorii actiunilor la SC A6 Impex SA Dej, in scopul vanzarii
actiunilor ce le detine S.C. Caromet SA.


Prezentarea evaluatorului

Evaluarea s-a facut in baza contractului nr. 156/07.05.2013 incheiat cu SC Uzuc SA cu sediul
in Ploiesti - judetul Prahova.
Toate afirmatiile sustinute in prezentul raport de evaluare sunt reale si corecte. Analizele,
concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele si conditiile prezentate si se constitue
ca analiza nepartinitoare. Nu avem nici un interes actual sau de perspectiva fata de intreprinderea
evaluata.
Contractarea lucrarii si remunerarea evaluatorului nu s-a facut in functie de exprimarea unei
valori prestabilite sau care ar furniza dorinta clientului de obtinere a unui rezultat dorit.
3
Prezentul raport nu se bazeaza pe solicitarea unei valori minime maxime, solicitare venita din
partea beneficiarului sau a altor persoane care au interes fata de beneficiar sau fata de intreprinderea
evaluata.
Analizele, opiniile si concluziile au fost exprimate de evaluator si realizate in conformitate cu
Standardele Internationale de Evaluare.
Se certifica faptul ca evaluatorul este competent sa efectueze acest raport de evaluare, fiind
Expert evaluator avand autorizatia nr. 13.356. Sunt membru al Corpului Expertilor Contabili si
Contabili Autorizati din Romania si membru al Camerei Auditorilor din Romania cu stagiatura
terminata.
Raportul de evaluare a fost realizat in urmatoarele Ipoteze :
Se presupune ca proprietatea este detinuta cu responsabilitate si ca se aplica un
management competent a acesteia.
Nu se asuma nici o raspundere pentru descrierea juridica pusa la dispozitie de beneficiar
sau pentru chestiuni legate de considerente juridice sau de proprietate.
Se presupune ca nu exista conditii ascunse sau neevidentiate ale proprietatii, ale
inregistrarilor contabile care ar face ca proprietatea sa valoreze mai mult sau mai putin.
Nu se asuma nici o raspundere pentru astfel de conditii sau pentru realizarea unor
expertize de specialitate sau studii necesare descoperirii lor.
Datele utilizate in calcule au fost cele rezultate din documentele financiar-contabile pe care
evaluatorul le-a avut la dispozitie, documente vizate de organele fiscale si auditorul financiar.
Beneficiarul este raspunzator si sustine prin acceptarea prezentului raport de evaluare, toate
declaratiile privitoare la starea, istoricul, dreptul de proprietate si celelalte aspecte mentionate de
evaluator ca fiind furnizate de beneficiar.
Evaluatorul considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost
rezonabile cu faptele ce au fost disponibile la data evaluarii.
Conditii limitatoare :
Orice valoare estimata in raport vizeaza intregul patrimoniu al unitatii.
Intrarea in posesia unei copii a acestui raport nu da dreptul de publicare a acestuia.
Evaluatorul prin natura muncii sale nu va fi solicitat sa ofere in continuare consultanta sau sa
depuna marturie in instanta in legatura cu patrimoniul in cauza.
Prezentul raport de evaluare si nici parti ale sale (concluzii, estimari de valori, indentitatea
evaluatorului etc.) nu pot fi publicate sau mediatizate fara acordul scris si prealabil al evaluatorului.

Cluj-Napoca
mai 2013 Evaluator

Ec. Gheorghe Badau
Expert contabil
Nr. de autorizatie in evaluare 13.356
4


Cap I. DEFINIREA MISIUNII


1.1. Obiectivul si scopul evaluarii

Obiectivul si scopul prezentului raport il constituie evaluarea societatii comerciale SC A6
Impex SA Dej in conformitate cu prevederile contractului, pentru determinarea valorii actiunilor, in
scopul vanzarii actiunilor ce le detine SC Caromet SA la A6 Impex SA Dej.
Prezentul raport de evaluare a fost intocmit in conformitate cu actele puse la dispozite de catre
societatea comerciala A6 Impex SA Dej si cu situatiile constatate pe teren prin inspectiile efectuate de
evaluator.
Evaluarea s-a realizat in condordanta cu cerintele beneficiarului si reprezinta o estimare a
valorii de piata in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare IV S 1, care stabileste, ca
valoarea de piata reprezinta suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata, la data evaluarii,
intre un cumparartor decis si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie cu pret determinat obiectiv, dupa o
activitate de marketing corespunzatoare, in care partile implicate au actionat in cunostinta de cauza,
prudent si fara constrangeri.


1.2. Data estimarii valorii luate in calcul la prezenta evaluare este 31.12.2012

Evaluarea a fost realizata in perioada mai 2013.

1.3. Moneda folosita atat pentru analiza financiara cat si pentru opinia finala este RON.


1.4. Standardele aplicate la realizarea prezentului raport de evaluare au fost:
Standardul Internationale de Evaluare IV S 1 Valoarea de piata tip de valoare
Standardul International de Evaluare IV S 3 Raportarea evaluarii
Standardul GN6 Evaluarea intreprinderii


1.5. Etapele parcurse si srusele de informare

Pentru realizarea prezentului raport de evaluare au fost parcurse urmatoarele etape :
Documentarea in baza studiilor ce au stat la baza aprobarii inceperii investitiei;
Documentarea in baza altor informatii solicitate clientului;
Vizite succesive la amplasmentul investitiei;
Discutii repetate purtate cu conducere societatii;
Stabilirea tipului de valoare estimata;
Analiza diagnostic pe baza costurilor investitiei si a rezultatelor previzionate;
Aplicarea metodelor de evaluare considerate optime pt stabilirea opiniei evaluatorului.
Sursele de informare care au stat la baza intocmirii prezentului raport de evaluare au fost
documentele si informatiile puse la dispozitie de conducerea societatii comerciale A6 Impex SA Dej si
anume :
Documentele juridice privind dreptul de proprietate;
Documentele juridice privind infiintarea si functionarea societatii;
Structura actionariatului la 31.03.2013;
5
Situatiile financiare ale societatii pentru anii 2010, 2011 si 2012;
Lista mijloacelor fixe aflate in patrimoniu la data de 31.12.2012;
Date legate de personal;
Date legate de conducerea unitatii;
Date si informatii despre aspectele tehnice ale investitiei;
Date si informatii aferente costului investitiei;
Date si informatii despre modul de functionare a capacitatilor dupa punerea lor in functiune;
Previziuni privind evolutia financiara pentru perioada 2010-2019;
Alte informatii considerate utile la realizarea scopului propus.
Evaluatorul nu-si poate asuma nici o raspundere fata de corectitudinea documentelor puse la
dispozitie de catre conducerea entitatii si nici de rezultatul actiunii de evaluare in cazul in care
documentele obtinute prezinta date incorecte.

1.6. Ipoteze si conditii limitative

Aspectele juridice se bazeaza pe documentele si informatiile furnizate de catre conducerea SC
A6 Impex SA Dej. Evaluatorul nu a intreprins verificari si investitgatii suplimentare presupunand ca
titlurile de proprietate sunt corecte.
Investitia fiind in curs de realizare, pana la data prezenta fiind finalizata in proportie de peste
80% constructia metalica, partile de utilaje fiind contractate sosite partial si in curs de montaj cazanul,
iar turbina generatoare de curent este contractata dar nesosita; evaluatorul considera ca intreaga
furnitura este contractata, conform Studiului tehnico-economic, elaborat ce a stat la baza aprobarii
investitiei.
Din informatiile detinute de catre evaluator si din discutiile purtate cu conducerea SC A6
Impex SA si cu alte persoane din cadrul entitatii, nu exista nici un indiciu privind existenta unor
contaminari naturale sai chimice prezente si viitoare, care ar afecta valoarea proprietatii analizate sau
proprietatile invecinate. Evaluatorul nu are cunostinte de existenta unor documente care sa indice
prezenta contaminarilor sau materialelor periculoase si nici nu a efectuat investitgatii in acest sens.
Evaluatorul considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare, au fost
rezonabile in lumina faptelor ce sunt disponibile la data evaluarii.
Valoarea de piata estimata este valabila la data evaluarii. Intrucat piata energiei electrice
rezultata in urma punerii in functiune poate avea fluctuatii in perioada urmatorilor ani, valoarea
estimata poate fi necorespunzatoare la un moment dat.
Valoarea de piata si conditiile de aprovizionare a combustibililor necesari arderii in cazan pot
suferii fluctuatii. In acest caz, costurile de exploatare si randamentul economic al investitiei poate
suporta fluctuatii fata de cele stabilite in prezentul raport de evaluare.
Se presupune ca legislatia in vigoare se mentine si nu au fost luate in calcul eventualele
modificari care pot sa apara in perioada urmatoare.
Alegerea metodei de evaluare s-a facut tinand seama de particularitatile evaluarii.
Evaluatorul a utilizat in estimarea valorii totale informatiile pe care le-a avut la dispozitie la
data evaluarii refecritoare la subiectul de evaluare neexcluzand posibilitatea existentei si a altor
informatii de care acesta nu avea cunostiinta.
Tinand seama ca alegerea solutiei tehnice s-a facut dupa studii tehnice comparative de ultim
moment, iar alegerea furniturii, a furnizorului de utilaje s-a facut tinand seama atat de performantele
utilajului cat si de pretul pietei obtinut dintr-un numar insemnat de oferte, evaluatorul considera ca
pretul terenului, a constructiilor, a utilajelor ce urmeaza a fi montate si a costurilor de montaj si
punerea in functiune, deci a intregii investitii, reprezinta pretul de piata la data intocmirii prezentului
raport.6

Cap II. ANALIZA DIAGNOSTIC A SOCIETATII COMERCIALE2.1. Aspecte generale cu privire la SC A6 Impex SA


SC A6 Impex SA s-a constituit in luna martie 2007, ca fiind Societate cu Raspundere Limitata,
avand ca asociat unic SC Somes SA Dej si un capital social de 100.000 lei.
SC A6 Impex SA are sediul in Dej Str Bistritei nr 63, Jud Cluj, fiind inregistrata la Registrul
Comertului sub nr J 12/1338/2007, avand Codul Unic de Inregistrare 21381692/16.03.2007.
Sediul societatii in orasul Dej este situat pe platforma industriala Nord. Dejul este un important
nod de cale ferata si in plus este strabatuta de soseaua europeana E579. Acest lucru contribuie la acces
mai usor al materiilor prime si materialelor in procesul de fabricatie ale societatii, precum si la o mai
buna desfasurare a activitatile comerciale.
Adminstrator: Coman Dumitru, domiciliat in Onesti, cu o durata a mandatului nelimitat.
Durata societatii : nelimitata.

SC SOMES ca unic asociat al SC A6 Impex SRL prin Hotararea din 08.08.2007 a aprobat:

Majorarea capitalului social al SC A6 Impex SRL cu suma de 6.681.200 lei, de la 100.000 lei la
6.781.200 lei. Sporul de 6.681.200 lei, a fost acoperit prin aport in numerar obtinut prin captarea
unui nou asociat si anume Societatea Comerciala IASITEX, cu sediul in Iasi Str Primaverii nr 2,
Jud Iasi, CUI RO 1957058 inregistrata la Registrul Comertului sub nr J22/255/1991.

Schimbarea formei juridice a societatii din Societate cu Raspundere Limitata in Societate pe
Actiuni cu doi asociati : SC Somes SA Dej si SC Iasitex SA Iasi

Prin Hotararea AGEA din 25.09.2007 a SC Somes SA Dej, s-a aprobat participarea SC Somes
SA Dej la o noua majorare a capitalului social la SC A6 Dej Impex SRL Dej prin aport in natura
constand in bunuri mobilr si imobile in valoare de 6.600.000 eli.
Incepand cu data de 5.11.2007 SC A6 Impex functioneaza ca societate pe actiuni cu un capital
social de 13.381.200 lei.
Prin Hotararea AGEA a SC Somes Dej si SC Iasitex SA din 17.12.2008 s-a aprobat o noua
majorare de capital in valoare de 1.460.000 lei, adica de la 13.381.200 lei la 15.841.200 lei.

Aportul in numerar in valoarea totala de 8.821.200 lei se compune din aportul in numerar al
actionarului SC SOMES SA in valoarea de 100.000 lei sin din aportul in numerar al actionarului SC
IASITEX SA in valoare de 8.721.200 lei.
Aportul in natura in valoare totala de 7.020.000 lei se compune din aportul in natura al
actionarului SC SOMES SA in valoare de 1.020.000 lei, constand in bunuri mobile si imobile, si din
aportul in natura al actionarului SC IASITEX SA in valoare de 6.000.000 lei, constand in bunuri
mobile si imobile. Pentru aceste aporturi, actionarului SC SOMES SA i-au fost acordate un numar de
102.000 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei/actiune, iar actionarului SC IASITEX SA i-au fost
acordate un numar de 600.000 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei/actiune.
Capitalul social al societatii era divizat in 1.584.120 actiuni nominative, cu o valoare nominala
de 10 lei/actiune.

Capitalul social va putea fi modificat in conditiile prevazute de lege si de actul constitutiv.
7
Daca majorarea capitalului social se face prin aporturi in natura, adunarea generala care a
hotarat aceasta va propune judecatorului-delegat numirea unui sai mai multor experti pentru evaluarea
acestor aporturi, in conditiile prevazute de lege.
Actiunile sunt nominative. Valoarea nominala a unei actiuni este de 10 lei.
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor A6 Impex SA din 18.03.2010, s-au subscris
actiuni noi emise de vechii actionari SC Iasitex SA si SC Somes SA si de actionar nou SC Uzuc
Ploiesti dupa cum urmeaza :
Actionarul SC Iasitex SA a subscris un numar de 763.400 actiuni noi, cu valoarea nominala de
10 lei fiecare, la un pret de subscriere de 10 lei fiecare actiune nou emisa in valoare de 7.634.000
lei, din care aport in numerar in valoare de 2.000.000 lei si aport in natura in valoare de 5.637.000
lei.
Actionarul SC Somes SA a subscris un numar de 171.336 actiuni, cu valoare nominala de 10 lei
fiecare, la un pret de subscriere de 10 lei fiecare actiune nou emisa, in valoare totala de 1.713.360
lei, reprezentand aport in natura.
SC Uzuc Ploiesti, cu sediul in Municipiul Ploiesti a subscris un numar de 272.727 actiuni noi
cu valoare nominala de 11 lei fiecare, la un pret de subscriere de 11 lei fiecare actiune nou emisa,
cu valoare nominala totala de 2.727.270 lei si valoare de subscriere totala de 2.999.997 lei.
Deci majorarea capitalului social s-a facut prin emiterea unui numar de 1.207.463 lei actiuni
noi cu o valoare nominala de 10 lei fiecare actiune nou emisa pentru actionarii existenti si un pret de
11 lei fiecare actiune nou emisa pentru noii actionari cooptati.

Aportul de 12.074.630 lei a fost acoperit in numerar si aport in natura astfel:
A. Aport in numerar in valoare totala de 4.727.270 lei adus de urmatorii:
2.000.000 lei adus de actionarul SC Iasitex SA pentru care s-au atribuit 200.000 actiuni noi
2.727.270 lei adus de noul actionar SC Uzuc Ploiesti pentru care s-au atribuit un numar de
272.727 actiuni noi.
B. Aport in natura in valoare de 7.347.360 lei adus de urmatorii actionari:
5.634.000 lei adus de SC Iasitex SA pentru care s-au atribuit 563.400 actiuni noi, care consta in
bunuri mobile si imobile
1.713.360 lei adus de actionarul SC Somes SA pentru care s-au atribuit 171.336 actiuni noi
constand in bunui mobile si imobile.

In aceste conditii, noua structura a actionariatului este prevazuta in cap. 4 al Actului Constitutiv la
31.12.2012, si este:


8
9
10
11
12
2.2. Profilul de activitate

Domeniul de activitate al societatii este Cod CAEN 3.511 Productia de energie electrica si are
ca obiect de activitate productia de energie electrica.
In prezent activitatea firmei este concentrata pe finalizarea investitiei.
Prin realizarea acesteri investitii se va produce abur energetic la o capacitate de 35 t/h la o
temperatura de 450C si la o presiune de 40 bari, care va fi transformata in energie electrica care va fi
livrata in SEN.

Cazanele de acest tip reprezinta o solutie pentru rezolvarea unor importante probleme de
mediu, deoarece utilizeaza resurse regenerabile, in acest caz, deseu lemnos, rezultat in urma procesarii
lemnului din diferite domenii, cum sunt :
Deseuri rezultate de la prelucrarea lemnului (coaja, rumegus, refuzuri din procesele
tehnologice);
Namoluri deshidratati, rezultate de la statiile de tratare a apelor reziduale sau de la alte procese
tehnologice;
Deseuri organice care pot fi introduse in anumite procente (materiale plastice, anvelope, etc).


2.3. Prezentarea investitiei

In ultimii ani, pe plan mondial exista o puternica tendinta de a inlocui combustibilii fosili cu
combustibili proveniti din resurse regenerabile, cum sunt :
Deseuri rezultate de la prelucrarea lemnului;
Namoluri deshidratati, rezultate de la statiile de tratare a apelor reziduale sau de la alte procese
tehnologice;
Alte deseuri organice.

Investitia consta in achizitionarea si montarea unui cazan de ardere a deseurilor lemnoase si alte
deseuri organice, dotat cu :
Sistem de alimentare (transportoare, sisteme de sortare, detector metale, retocator);
Gratar;
Cazan tip radiant cu doua tuburi, sistem fierbator, supraincalzitori, economizor, ciclon separare
pulbere;
Arzatorul de gaz, poate functiona si in varianta pe gaz metan (fara deseu lemnos) asigurand o
productie de 40 t/h abur.
Electrofiltru pentru purificarea gazelor, si incadrarea in limitele impuse de legislatia europeana
in ceea ce priveste pulberele evacuate in atmosfera;
Un turbogenerator format dintr-o turbina de abur, un generator electric, si instalatiile auxiliare :
instalatia de ulei, sistem de racire format din condensator si turnuri de racire, etc.

Turbina se va amplasa langa cazan facandu-se toate amenajarile necesare, iar generatorul se va
conecta la barele Statiei Principale de 6 Kv.
Atat cazanul cat si generatorul au o perioada de garantie de 12 luni de la PIF, fiind incluse in
furnitura piese de schimb pentru peioada de garantie.
Pentru perioada post garantie intretinerea si reparatiile curente pentru cazan si turbina se vor
efectua cu personal propriu.
Perioada de functionare estimata este de 29 de zile pe luna cu o oprire estimata pentru reparatii
curente de 10 zile pe an, iar RK se vor efectua cu firme specializate o data la 4 ani.
Cazanul va fi capabil sa genereze 35 t abur pe ora, la 40 de bari si 450C.
Este inclus un sistem de procesare si transport al deseurilor lemnoase, se depoziteaza pe holde.
13
Aburul obtinut este introdus in turbina, care prin intermediul generatorului se transforma in
energie electrica.

2.4. Program de punere in functiune

Punerea in functiune a investitiei este prevazuta a se face in luna iulie 2013, in conformitate cu
graficul existent.

2.5. Planul de finantare a investitiei

Sursele de finantare ale investitiei sunt :
Surse proprii 25% prin aport in numerar la majorarea capitalului social;
Surse atrase 75% constituit din creditari bancare.

2.6. Raporturi juridice

Dreptul de proprietate

SC A6 Impex SA este amplasata pe platforma industriala din partea de Nord a Municipiului
Dej, ocupand o suprafata de 24.441 mp teren, din care suprafata de 17.241 mp teren sunt proprietatea
societatii, iar suprafata de 7.200 mp teren este inchiriata.
Societatea si-a inscris in Cartea Funciara dreptul de proprietate asupra tereneului in suprafata
de 17.241 mp precum si a constructiilor aferente.
Toate mijloacele fixe, constand in masini si utilaje, cladiri si obiecte de inventar detinute de
societate, sunt in proprietatea societatii, cu exceptia unui spatiu in suprafata de 34 mp (sediul social)
care este inchiriat de la SC Somes SA.

Litigii
La data de 31.03.2013 SC A6 Impex SA nu are pe rol litigii nici in calitate de reclamant si nici
in calitate de parat.

2.7. Asigurari

SC A6 Impex SA are incheiate contracte de asigurari pentru cladiri si mijloace fixe.

2.8. Aspecte legate de protectia mediului

Cazanele de tipul celui contractat rezolva o serie de probleme cu impact serios asupra factorilor
de mediu :
Se reduce poluarea solului si se restrange aria de depozitare pe sol a deseului solid, ocupate de
deseurile industriale rezultate in primul rand in procesarea lemnului, fie ca acesta este transformat
prin procedee mecanice in cherestea, fie ca este supus proceselor chimice de obtinere a celulozei.
In toate situatiile rezulta mari cantitati de rumegus, coaja, refuzuri de la sortari, etc.
Se reduce poluarea panzei de apa freatica. Depozitarea diferitelor deseuri in halde genereaza
prin invechire infiltratii in panza freatica, care este impurificata cu diferiti produsi de tipul
substantelor organice cu azot in prezenta carora scade O
2
din apa, cu toate implicatiile care decurg
asupra faunei subacvatice.
Se reduce poluarea atmosferei, cazanul fiind prevazut cu electrofiltre pentru obtinerea
pulberilor, astfel incat nivelul emisiilor se incadreaza in legislatia europeana.

Din punct de vedere al mediului SC A6 Impex SA are obligatia de a depozita controlat cenusa
si zgura rezultata in urma arderii combustibilului lemnos. Pentru aceasta pe parcursul anului 2011 se
14
va utiliza pentru depozitare halda Somes, urmand ca in perioada urmatoare sa-si amenajeze proprie
halda.

2.9. Avize autorizatii si licente necesare a fi obtinute inaintea punerii in functiune.

2.9.1. Acte emise la autoritatea administratei publice locale
Certificat de urbanism obtinut
Autorizatia de constructii s-a obtinut
2.9.2. Acte emise de operatorul retelei electrice la care se racordeaza instalatia
Aviz tehnic de racordare este aprobata solutia.
2.9.3. Acte emise de ANRE
Autorizatia de infiintare de noi capacitati energetice, licente de producere a E SRE ce se vor
obtine inainte de PIF al noului cazan.
2.9.4. Acte emise de autorizatiile de mediu
Aviz de mediu pentru autorizatie de constructii care s-a obtinut
Aviz de mediu pentru functionare demersuri ce vor incepe inainte de PIF in perioada de probe
tehnologice a cazanului.

2.10. Valoarea actualizata a proiectului

2.10.1. Cazan complet echipat conform contractului de achizitii - 6.306.416 USD
2.10.2. Consultanta, tehnologie, instruire si punere in functiune, diverse - 2.497.674 USD
2.10.3. Datorii si lucrari suplimentare - 5.613.064 USD
2.10.4. Modernizari pod rulant - 347.788 USD
2.10.5. Alte lucrari - 982.514 USD
2.10.6. Turbina - 3.782.529 USD
Total - 19.529.985 USD

2.11. Calculul amortizarii investitiei

Mijloacele fixe intrate in patrimoniul societatii prin aport in natura la majorarea capitalului
social se amortizeaza incepand cu luna decembrie 2007 si ianurie 2008, astfel :
Cladiri pe o durata de 40 ani
Utilaje pe o durata de 15 ani
Activele rezultate prin finalizarea proiectului investitional in luna aprilie 2011 vor functiona in
perioada de probe tehnologice 2 luni dupa care se va face receptia finala urmand sa se amortizeze
incepand cu luna iulie 2011. S-a luat in calcul o durata de folosinta dupa cum urmeaza:
- cladiri 40 ani
- utilaje primite ca aport la capital 15 ani
- utilaje noi 20 ani
Calculul este stabilit pentru urmatoarele valori:
- cladiri 8.134.699 lei
- utilaje primite ca aport la capital 14.476.360 lei
- utilaje noi 71.122.702 lei
Pentru perioada probelor tehnologice volumul de amortizare incluse pe costuri va fi de 108.804
lei. Iar pentru intregul an 2013 amortizarea prevazuta a fi suportata pe costuri este de 1.995.672 lei,
urmand ca incepand cu anul 2014 sa fie incluse pe costuri la un volum de 3.783.286 lei, valori ce au
fost luate in calcul la intocmirea BVC.
Valoarea de inventar a mijloacelor fixe primite ca aport de capital este de 14.476.360 lei.15
Cap III. ANALIZA COMERCIALA


SC A6 Impex SA va produce si comercializa energie electrica.
Cazanul va produce energie termica din surse regenerabile de energie, respectiv deseuri
material lemnoase. Capacitatea de productie este de 35 t abur/ora la urmatorii parametrii : 40 bari, 450
grade C. Aburul produs se va destinde printr-o turbina pe condensatie, producandu-se energie electrica
care se va livra in SEN.
Capacitati de productie actuale : 8 MW, din care - 7,4 MW destinate comercializarii
- 0,6 MW destinate consumului propriu

3.1. Piata si comercializarea

Conform Politicii Comisiei Europene de promovare a productiei combinate de energie electrica
si termica prin valorificarea resurselor regenerabile de energie si a deseurilor, este sprijinita activitatea
de valorificare energetica a acestora.
Valorificarea resurselor regenerabile de energie in conditiile concurentiale de pe piata de
energie a devenit oportuna prin punerea in practica a politicii de Certificate verzi.
Certificatul Verde este un document ce atesta o anumita cantitate de energie electrica produsa
din surse regenerabile de energie si livrata in SEN.
Aceste certificate ecologice se atribuie producatorilor de energie electrica din surse
regenerabile pentru energie electrica furnizata in Sistemul Energetic National si pot fi verificate pe o
piata paralela cu piata energiei electrice.
In Hotararea 1892/2004 se prevede ca valoarea de tranzactionare a certificatelor verzi se
stabileste prin mecanisme concurentiale pe piata bilaterala sau pe piata centralizata. Pentru perioada
2005-2012 valoarea anuala minima si maxima de tranzactionare a certificatelor verzi este echivalentul
in lei a sumei de 24 euri/certificat. Calculat la cursul BNR, pentru ultima zi lucratoare a lunii
decembrie din anul precedent.

Odata cu intrarea in vigoare a Legii 220/27.10.2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de energie au aparut o serie de avantaje evidente fata de
Hotararea 1892/2004, si anume :
Pentru energia electrica din surse regenerabile va primii 3 certificate verzi pentru fiecare MWh
in reteaua electrica.
Racordarea producatorilor de energie electrica din SRE la reteau electrica se va face cu
suportarea in mod egal a costurilor de racordare intre producatorul respectiv si operatorul de
distributie.
Valoarea minima si maxima de tranzactionare a certificatelor verzi, pentru perioada 2008-2014
au crecut la : 27 euro/certificat, respectiv 55 euro/certificat, fata de 24 euro/certificat, respectiv 42
euro/certificat conform Hotararea de Guvern 1892.
Ministerul economiei si Finantelor va elabora masuri de promovare a SRE, cum ar fi :
- proceduri de amortizare accelerata a investitiilor in domeniul SRE;
- scutirea de la plata accizelor pentru energie electrica din SRE;
- reducerea cu 50% a taxelor de eliberare a autorizatiilor, avizelor aferente investitiilor in
domeniul SRE.
Producatorii de energie electrica din SRE vor vinde energia pe piata en-gros la pretul pietei.
Facilitati acordate investitorilor in domeniul producerii energiei electrice din SRE:
- garantarea a cel mult 50% din valoarea imprumuturilor pe termen mediu si lung;
- asigurarea infrastructurii de transport si a utilitatilor necesare initierii si dezvoltarii
investitiei;
- scutiri de impozite si taxe pe profitul reinvestit pentru o perioada de 3 ani de la punerea
in functiune a investitiei;
16
- acordarea de contributii financiare de la bugetul de stat pentru locurile de munca nou
create.

Pentru anii 2010-2012, cota asumata de Romania in negocierile de aderare la UE este de 8,3%
de energie electrica produsa din surse regenerabile in consumul intern brut.
Valoarea medie de tranzactionare a certificatelor verzi a fost in anul 2009 de 215 lei/certificat.
Se constata o tendinta de crestere a valorii certificatelor verzi in conditiile in care ponderea
energiei electrice din surse regenerabile creste.
De asemenea se preconizeaza ca incepand cu acest an, dupa afilierea Romaniei la Sistemul
European de Certificate Verzi, producatorii acestui tip de energie vor putea tranzactiona aceste
certificate pe piata europeana, in conditiile stabilite.
O alta posibilitate de valorificare a energiei electrice produsa in aceste conditii este prin
incheierea de contracte bilaterale sau prin ofertarea pe Piata zilei.

Avantajele principale acordate de legislatia in vigoare conduc la obtinerea unei pret de cca 604
lei/MWh, format din pretul minim posibil obtinut pentru energie electrica vanduta (132 lei./Mwh) si
pretul de 37 euro, pretul luat in considerare pentru valoarea certificatelor verzi. S-a luat in considerare
37 euro/certificat, dar si pretul minim stabilit prin lege este de 27 euro/certificta, deoarece niciodata
pretul de tranzactionare nu a scazut sub 40 euro. De asemenea pretul de 132 lei.MWh este un pret
minim, energia electrica fiind tranzactionata la preturi mai mari.

La nivel mondial cererea de energie electrica este in crestere, dar se doreste reducerea cantitatii
de energie electrica produsa din combustibili conventionali pe seama cresterii cantitatii de energie
electrica produsa din resurse regenerabile.

3.2. Managementul comercial

Activitatea comerciala a unitatii vizeaza aprovizionarea cu materii prime, materiale, piese de
schimb, precum si activitatea de desfacere a produselor.

3.2.1. Activitatea de achizitii

Au ca obiect principal asigurarea cu materii prime si materiale si asigurarea unui parc auto care
sa faca fata eficient nevoilor de depozitare si manevrare a combustibilului lemnos.
Cazanul va functiona cu deseuri lemnoase (tocatura, rumegus, coaja), care va fi ars in cazan
producandu-se abur utilizat la producerea de energie electrica.
In Romania se exploateaza intre 16-18 mil m
3
/an . La exploatarea lemnului rezulta deseuri
formate din rumegus lemn subtire, lemn putregai, care nu pot fi utilizate in industria de prelucrare a
lemnului. Acestea constituie un bun combustibil pentru cazanul ce se monteaza. Aceasta situatie este
favorabila la SC A6 Impex SA, ea putand incheia contracte cu producatorii acestor deseuri, asigurand
combustibilul necesar, rezolvand astfel problemele de mediu ale firmelor care au produs deseul si de
asemenea se rezolva problemele de depozitare ale deseurilor. In aceste conditii aceste firme sunt
interesate de incheierea contractelor de livrare.

3.2.2. Activitatea de desfacere

Produsul societatii este energia electrica, care va fi vanduta fie furnizorilor de energie electrics,
fie consumatorilor finali, in cazul in care se va detine o licenta de furnizor. Sustinerea productiei de
energie electrica din surse regenerabile se realizeaza prin Certificate Verzi, si cote obligatorii pentru
furnizori. Fiecare furnizor este obligat sa achizitioneze anual o cantitate de Certificate Verzi
proportionala cu cantitatea de energie electrica vanduta consumatorilor de catre respectivul furnizor.

17
3.2.3. Pretul de vanzare a produselor

In ce priveste evolutia preturilor la energie electrica, apreciem, ca pentru energia electrica
livrata in SEN se va obtine un pret minim de 604 lei/Mwh, fiind compus din valoarea energiei electrice
si valoarea certificatelor verzi.
In varianta in care se va livra energia electrica catre alte societati, prin contracte directe sau prin
tranzactionarea pe Piata Zilei Urmatoare, s-ar putea obtine un pret mai mare decat cel amintit.

3.3. Aspecte de organizare, management si resurse umane

Conducerea societatii este asigurata de un administrator unic in persoana Dlui Coman Dumitru.

Conducerea executiva este asigurata de un consiliul Director avand urmatoarea componenta :

Nr crt Numele si prenumele Functia
1 Szasz Stefan Rudolf Director General
2 Baban Hajnal Director Economic

Organizarea societatii

Societatea este organizata si functioneaza in baza Legii 31/1990 cu modificarile ulterioare.

Resursele umane
Structura personalului la data punerii in functiune va fi urmatoarea:

Structura Nr de persoane
Personal de conducere 2
Personal TESA 7
Muncitori 57
Total 66

Cheltuielile cu forta de munca sunt estimate pentru un numar de 66 angajati, cu un castig mediu
de aproximativ 2.000 lei/salariat (incluzand si obligatiile aferente salariilor). Incepand cu anul 2013 s-a
prevazut si o crestere anuala de 8% fata de anul precendent.

Incepand cu anul 2013 previziunile cheltuielilor cu personalul va avea urmatoarea structura:
mii lei
Denumire cheltuiala 2013 2014 2015 2016
Cheltuieli cu remunerarea personalului 17.954 18.852 19.794 20.784
Cheltuieli cu asigurari si protectie sociala 5.233 5.494 5.769 6.057


Cap.IV. Analiza economico - financiara

Pentru analiza economico-financiara s-au utilizat documentele de raportarea contabila ale S.C.
A6 Impex S.A. Dej, respectiv 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012. De
asemenea s-a intocmit pentru anii 2013 - 2017 un buget de venituri si cheltuieli si previziunile
bilantiere.
La estimari s-a tinut cont de veniturile si cheltuielile planificate pentru perioada prognozata,
corelat cu parametrii de functionare a capacitatilor de productie care vor fi puse in functiune prin
finalizarea proiectului investitional.

18
In analiza s-a utilizat pentru conversia in lei cursul de schimb 1 USD = 3,3 lei si 1 Euro = 4,35 lei

Productia planificata incepand cu anul 2013 s-a calculat pornind de la:
o productie de 5,7 Mw/h energie electrica in primele doua luni pana la atingerea parametrilor
proiectati;
o productie de 8 Mw dupa atingerea parametrilor proiectati, pentru care se obtine un pret de
604 lei/Mwh;
vanzarile sunt diminuate cu consumul propriu de 0,6 Mwh.

Pentru obtinerea unei imagini fidele a veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor, nu s-au utilizat
rate de crestere a cursului valutar si nici rate de crestere a preturilor la materii prime si materiale.
Veniturile au fost calculate in functie de productia planificata.

Diagnosticul economico-financiar se bazeaza pe datele din situatiile financiare anuale incheiate
la 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012.

Aspectele urmarite in analiza se refera la obiectivele stabilite pentru realizarea raportului de
evaluare si anume :
Structura financiara a societatii;
Identificarea acelor tendinte care vor caracteriza activitatea societatii dupa punerea in functiune
a instalatiilor si tingerea parametrilor proiectati si care se vor regasi in proiectiile realizate
pentru perioada viitoare;
Identificarea elementelor exceptionale, de conjunctura pentru care exista o probabilitate redusa
de a influenta evolutia viitoare a societatii, cu privire la asigurarea cu materii prime si vanzarea
produsului finit;
Estimarea riscurilor de mediu.

Activitatea societatii comerciale in anii 2008, 2009, 2010, 2011 si 2012 s-a axat pe pregatirea
investitiei viitoare. In anul 2008 a avut in total 9 angajati, in anul 2009 numarul de angajati a ajuns la
15, din care:
Administrativ 1 persoana
Conducerea executiva cu contract de mandat 2 persoane
Angajati cu contract individual 10 persoane
Total - 13 persoane

Intregul spor al capitalului social s-a facut in scopul relizarii investitiei proiectata pentru
producerea si comercializarea energieie electrice, din resurse regenerabile in conditii de eficienta.
In aceste conditii, atat structura bilantului, a contului de profit si pierdere cat si a indicatorilor
de eficienta aferenti anilor 2011 2017 nu sunt suficient de reprezentativi pentru stabilirea unei valori
de piata a activelor societatii, motiv pentru care ne vom folosi pe parcursul prezentului raport pe langa
activitatea anilor parcursi si de o serie de indicatori previzionati activitatii viitoare.

Analiza financiara s-a realizat astfel incat sa raspunda scopului principal al raportului de
evaluare pe urmatoarele subcapitole :
1. Analiza bilantului
2. Analiza contului de profit si pierdere
3. Analiza pincipalilor indicatori economici
4. Analiza riscului de faliment19
1. Analiza bilantului 2010, 2011 si 2012

Mii lei
Nr
crt
Specificatii 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 Evolutia in marimi
absolute
Evolutia in marimi
relative
2011-2010 2012-2011 2011/2010 2012/2011
A Active imobilizate - -
A I Imobilizari
necorporale
- -
A
II
Imobilizari corporale 62.380 69.824 92.224 7.444 22.400 1,12 1,32
A
III
Imobilizari
financiare
- -
Total active imobilizate 62.380 69.824 92.224 7.444 22.400 1,12 1,32

Valoarea activului soietatii la 31.12.2012 fata de 31.12.2011 a inregistrat o crestere cu 22.400
mii lei, respectiv 1,32%. Cresterea este localizata la pozitia bilantiera Avansuri si imobilizari corporal
in curs prin aprovizionarea confectiilor metalice montate si avansurile acordate furnizorilor de utilaje
ce urmeaza a fi aprovizionate.

Ponderea activelor in totalul activelor se prezinta ca in tabelul de mai jos:

Mii lei
Elemente de activ 31.12.2010 % 31.12.2011 % 31.12.2012 %
Active imobilizate 62.380 95,0 19.884 83,0 92.224 92,0
Stocuri 465 0,7 2 - 1 -
Creante 2.299 4 69.824 14 7.714 7,6
Disponibilitati 215 0,3 2.652 3, 885 0,2
Total 65.359 100 84.664 100 100.824 100

Din analiza raportului prezentat se poate evidentia faptul ca ponderea activelor imobilizate
reprezinta peste 90% in total active, provenit in principal din utilajele sosite si achitate, avansurile
furnizorilor de utilaje si aportul in natura la majorarea capitalului social.


Imobilizari si amortismente
Mii lei
Specificatii Valori brute la
31.12.2011
Valori brute la
31.12.2012
Crestere
%
Active imobilizate 69.824 92.224 132
Amortismente 793 905 114
Valoarea ramasa 69.031 91.319
Uzura scriptica 0,11 0,9

Din datele prezentate rezulta o uzura redusa ceeace corespunde cu faptul ca in majoritate
utilajele sunt noi si nepuse in functiune, operatiunile efectuate in cursul perioadei amortizarea a condus
la modificari semnificative in cadrul aceleiasi structuri.
Imobilizarile corporale au inregistrat o crestere cu 22.400 mii lei, reprezentand 32%, ponderea
cea mai mare o reprezinta utilajele sosite aferente confectiilor metalice si avansurilor acordate
furnizorilor.
Volumul redus al amortismentelor este determinat de nepunerea in functiune a instalatiei si
localizarea acestora numai la dotarile provenite din aport de capital.
Imobilizarile necorporale insumand 8.409 lei, sunt amortizate 100% si reprezinta cheltuieli de
constituire si licente.
20
SC A6 Impex SA Dej nu are la data prezenta inregistrate imobilizari financiare si nu detine
titluri de plasament.

Creantele

Creantele prezinta urmatoarea structura :
mii lei
Structura creantelor 31.12.2011 31.12.2012 Crestere
Creante comerciale 6 29 +23
Sume de incasat din cadrul grupului 10.931 5.003. -5.928
Alte creante 1.249 2.682 +1433
Total 12.186 7.704 -4.482

Creantele comerciale reprezinta chiriile pentru spatiile inchiriate la SC SOMES SA si care
urmeaza a fi compensate cu utilitatile livrate de acesta.

Obligatii
mii lei
Termen de exigibilitate Natura obligatiilor Sold la
31.12.2011
Sold la
31.12.2012 Sub 1 an Peste 1 an
Sume datorate institutiilor
de credit
30.052 32.432 3.900 28.532
Datorii comerciale 868 11.026 11.026 -
Alte datorii 1.816 6.092 6.092 -
Total datorii 32.731 49.550 21.018 28.532

Din datele prezentate rezulta ca ponderea in totalul datoriilor o reprezinta sumele datorate
insitutiilor de credit prin imprumuturile bancare obtinute pentru realizarea investitiei propuse.
Crestera in anul 2012 este de 16.819 mii lei fata de inceputul anului, ceea ce reprezinta in o
crestere de 51% creata pe masura necesitatilor de plata a furnizorilor, a celorlalte cheltuieli necesare
prevazute la realizarea investitiei si a creditelor angajate.

Capitaluri proprii

Capitalurile proprii au in evolutie urmatoarea structura:
mii lei
Elemente ale capitalurilor proprii 31.12.2011 31.12.2012
Capital subscris si varsat 51.051 50.843
Prime de capital 273 273
Rezerve 480 480
Profit reportat 101 -298
Profitul execitiului -399 -452
Total capitaluri proprii 51.506 50.845

Bilant financiar si capacitatea de autofinantare

Prelucrarea datelor din bilantul contabil al SC A6 Impex SA intr-o forma adecvata nevoilor de
analiza conduce pentru perioada analizata la urmatoarea configuratie a bilantului financiar:
mii lei
21
Activ Sume Pasiv Sume
Nevoi permanente 92.224 Capitaluri permanente 37.745
Subventii pt investitii
Capital social 50.843
Prime de capital 272
Rezerve 480
Profit reportat -298
Imobilizari corporale 92.224
Profitul execitiului -452
Nevoi temporare 8.277 Resurse temporare 11.911
Stocuri 1 Furnizori si conturi asimilate 11.026
Creante 7.714 Creditori diversi
Nevoia de trezorerie 562 Resurse de trezorerie 885
Total 100.501 Total 100.501

Cele doua parti ale bilantului pun in evidenta interdependenta dintre elementele de activ si
pasiv.
In prima parte este redat gradul de acoperire a nevoilor permanente cu sursele proprii. Din
analiza datelor rezulta ca entitatea dispune de o lipsa a fondului de rulment insumand 41.379 mii lei,
aceasta lipsa a surselor proprii este acoperita din resursele imprumutate si atrase.
Nevoile temporare au ca sursa de acoperire resursele temporare formata din furnizori neahitati
si alte datorii pana la scadenta de plata.
Gradul de acoperire cu surse proprii a nevoilor permanente este de 55%. Diferenta va putea fi
acoperita imediat numai prin majorarea capitalului social si pentru o perioada indelungata prin
imprumuturi bancare cu costuri corespunzatoare.

2. Analiza Contului de profit si pierdere 2011 si 2012

Mii lei
Specificatii 2011 2012
Cifra de afaceri 129 102
Venituri totale din exploatare 992 495
Cheltuieli cu materiile prime si
energia
87 6
Cheltuieli cu personalul 366 386
Cheltuieli totale de exploatare 1.400 1.038
Profit din explotare -407 -543
Venituri financiare 8 91
Venituri totale 100 585
Cheltuieli totale 1.400 1.038
Profit net -400 -452


Analiza contului de profit si pierdere nu este relevant pentru a stabilii valoarea unei actiuni.
Veniturile sunt aferente numai chiriilor si venituri financiare formate din dobanzi iar cheltuielile se
refera in primul rand la cele cu personalul angajat in scopul realizarii investitiilor si din amortismentul
calculat la activele corporale primite ca aport de capital, deci analiza pe baza indicatorilor economico-
financiari realizati in primii trei ani de existenta nu pot constitui o baza pentru determinarea valorii
unei actiuni.22
3. Analiza SWOT

Puncte slabe

- Migratia externa a lucratorilor cu calificare ridicata si nivel educational crescut, datorata diferentei
mari intre nivelul de salarizare intern si cel obtinut in alte tari cu o economie dezvoltata.
- Decalarea termenului de punere in functiune de la 30 iunie 2010 la iulie 2013

Oportunitati
Noi surse de finantare, inclusiv din fonduri europene;
Investitii straine directe;
Liberalizarea deplina a achizitiilor publice;
Liberalizarea pietelor si modernizarea modelelor de afaceri;
Dezvoltarea infrastructurii.

Riscuri
Ar putea sa apara concurenta in zona, daca si alte unitati ar achizitiona cazane de acest tip, fapt
care ar putea determina unele cresteri de pret la deseul de lemn achizitionat.

Puncte tari
Cazanul achizitionat va produce abur prin utilizarea ca si combustibil a deseului lemnos, spre
deosebire de alte cazane care utilizeaza combustibili conventional.
Deseul lemnos va fi achizitionat de la diferite societati care prelucreaza lemn, fie sub forma de
cherestea sau mobila, fie sub forma de celuloza si hartie.
Exista resurse suficiente de materii prime.
Costurile de achizitie ale acestor tipuri de materii prime sunt relativ mici, in comparatie cu alte
tipuri de comustibili.
Se achizitioneaza un cazan si o turbina, fiabile si usor de exploatat.
Proiectul se incadreaza in prevederile Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare
a producerii energiei din resurse regenerabile de enrgie (biomasa) si se va beneficia de 3
certificate verzi a caror valore de tranzactionare este minim 27 Euro/certificat pentru fiecare
Mwh livrat in SEN (art 5 al 2 lit e).
Este rezolvata o serioasa problema de mediu, prin arderea deseurilor lemnoase si a altor deseuri
organice, care in caz contrar ar fi trebuit depoztate pe suprafete special amenajate si
ecologizate, cu costuri considerabile.
Nu exista pericolul impurificarii atmosferei cu pulberi din gazele de ardere, deoarece cazanul
achizitionat este din generatia noua, dotat cu electrofiltru
Exista forta de munca, personal pecializat in deservirea cazanelor de producere abur.
A6 Impex SA dispune de un management cu o inalta pregatire profesionala si o mare
experienta in activitatea de management.
Nu exista riscul de neutilizare a capacitatii de productie in masura in care producerea energiei
electrice si furnizarea in sistemul national avand la baza resursele regenerabile, este o politica a
intregii comunitati economice europene.
Nu exista riscul de piata avand ca obiect furnizarea energiei electrice.23
4. Analiza pe baza indicatorilor economico financiari
In scopul realizarii unei imagini fidele a investitiei, in cele ce urmeaza vom analiza elementele
tehnice si economice proiectate pentru anii 2010 2017.
Pentru analiza economico financiara s-au utilizat documentele de raportare 2010, 2011 si
2012. S-a intocmit:
a) Un program de rambursare a creditelor si de plati a dobanzilor cu incepere din luna iulie 2013
in cote lunare egale.
b) Calculul amortismentelor pentru anii 2011-2017, din care rezulta incepand cu anul 2011, odata
cu intrarea totala in functiune a investitiei suma anuala de 3.287 mii lei, o componenta a
cheltuielilor luate in calculul BVCului aferent anilor 2013-2017.
c) Elemente luate in calcul pentru stabilirea veniturilor si cheltuielilor previzionate pentru anii
2010-2017.
d) Estimarea cheltuielilor de exploatare si financiare pentru anii 2010-2019.
e) Estimarea contului de profit si pierdere pentru anii 2010-2019.
f) Estimarea fluxurilor de lichiditati pentru anii 2010-2019.
g) Estimarea indicatorilor de evalujare a investitiei pentru anii 2009-2020.
h) Analiza de sensibilitate si risc.
Orizontul de timp acoperit de previziunea activitatii viitoare este perioada 2010-2017.
In intocmirea previziunilor s-a tinut cont de urmatoarele elemente:
Elementele de cheltuieli si venituri care au stat la baza intocmirii BVC ului in cele trei
variante

Cazan 35 t/h
Detaliu Condensatie 35 t/h
calcul venituri si cheltuieli de productie ee produsa 8 MW
luna funct. normala

Intrari in A6 Cantitate UM Pret/UM UM Cost UM
Combustibil solid 11 to/h 25 Euro/to 191,400 Euro/luna
Comb. (gaz metan) 40000 mc/luna 800 RON/1000mc 7,273 Euro/luna
Energie electrica 0.6 MWh/h 0 RON/MWh 0 Euro/luna
Apa ind + potabila 5 mc/h 0.3 RON/mc 237 Euro/luna
Total 1 198,910 Euro/luna


Cheltuieli Cost UM Nr Cost UM
Cu personalul 2000 lei/salariat 66 30,000 Euro/luna
Apa demi 5 to/h 1.5 RON/to 1,186 Euro/luna
Aer comprimat 100 mc/h 0.24 RON/mc 3,796 Euro/luna
De intret. si rep. 60000 lei/luna 1 13,636 Euro/luna
De transport 25265 lei/luna 1 5,742 Euro/luna
De exploatare 10000 lei/luna 1 2,273 Euro/luna

Total 2 56,634 Euro/luna

Total cheltuieli 255,544 Euro/luna

Venituri Cantitate UM Pret/UM UM Valoare lei
Energie electrica
spre SEN 7.4 MWh/h 620 RON/MWh 726,206 Euro/luna
Total venituri 5150.4 726,206 Euro/luna 3.195.308
24

pret ee 132 lei/MWh 679.852
3 CV 37 Euro 2.515.455
1 Euro 4.4 lei

zile luna 29
Detaliu Cazan 35 t/h
calcul venituri si cheltuieli de productie Condensatie 35 t/h
ee produsa 8 MW
Luna cu reparatii - oprire 10 zile

Intrari in A6 Cantitate UM Pret/UM UM Cost UM
Combustibil solid 11 to/h 25 Euro/to 132,000 Euro/luna
Comb. (gaz metan) 15000 mc/luna 800 RON/1000mc 2,727 Euro/luna
Energie electrica 0.6 MWh/h 0 RON/MWh 0 Euro/luna
Apa ind + potabila 5 mc/h 0.3 RON/mc 164 Euro/luna
Total 1 134,891 Euro/luna

Cheltuieli Cost UM Nr Cost UM
Cu personalul 2000 lei/salariat 66 30,000 Euro/luna
Apa demi 5 to/h 1.5 RON/to 818 Euro/luna
Aer comprimat 100 mc/h 0.24 RON/mc 2,618 Euro/luna
De intret. si rep. 150000 lei/luna 1 34,091 Euro/luna
De transport 17424 lei/luna 1 3,960 Euro/luna
De exploatare 10000 lei/luna 1 2,273 Euro/luna

Total 2 73,760 Euro/luna

Total cheltuieli 208,651 Euro/luna

Venituri Cantitate UM Pret/UM UM Valoare
Energie electrica
spre Sen 7.4 MWh/h 620 RON/MWh 500,832 Euro/luna
Total venituri 3552 500,832 Euro/luna 2203661

pret ee 132 lei/MWh 468864
3 CV 37 Euro 1734797
1 Euro 4.4 lei

zile luna 20

25
Detaliu Cazan 35 t/h
calcul venituri si cheltuieli de productie Condensatie 35 t/h
ee produsa 8 MW
Luna cu RK - oprire 20 zile

Intrari in A6 Cantitate UM Pret/UM UM Cost UM
Combustibil solid 11 to/h 25 Euro/to 66,000 Euro/luna
Comb. (gaz metan) 15000 mc/luna 800 RON/1000mc 2,727 Euro/luna
Energie electrica 0.6 MWh/h 0 RON/MWh 0 Euro/luna
Apa ind + potabila 5 mc/h 0.3 RON/mc 82 Euro/luna
Total 1 68,809 Euro/luna


Cheltuieli Cost UM Nr Cost UM
Cu personalul 2000 lei/salariat 66 30,000 Euro/luna
Apa demi 5 to/h 1.5 RON/to 409 Euro/luna
Aer comprimat 100 mc/h 0.24 RON/mc 1,309 Euro/luna
De intret. si rep. 300000 lei/luna 1 68,182 Euro/luna
De transport 8712 lei/luna 1 1,980 Euro/luna
De exploatare 10000 lei/luna 1 2,273 Euro/luna

Total 2 104,153 Euro/luna

Total cheltuieli 172,962 Euro/luna

Venituri Cantitate UM Pret/UM UM Valoare
Energie electrica
spre Sen 7.4 MWh/h 620 RON/MWh 250,416 Euro/luna
Total venituri 1776 250,416 Euro/luna 1101830

pret ee 132 lei/MWh 234432
3 CV 37 Euro 867398
1 Euro 4.4 lei

zile luna 10


La stabilirea elementelor de venituri si cheltuieli s-a tinut cont de preturile de vanzare actuale
de pe piata atat la aburul termic cat si la energia electrica.
Elementele de investitii in valuta s-au exprimat in USD si s-au transformat in lei la curusl de
3.32 lei/USD.
Previziunile reflecta situatiile la inchiderea exercitiului financiar anual.

Previzunile stabilite sunt credibile, deorece sunt coerente, acestea pot sa se explice prin
evenimentele noi ce apar dupa punerea in functiune a capacitatii proiectate, motiv pt care pot fi luate
in calcul pentru evaluare.

Pentru perioada previzionata 2010 - 2017 s-a intocmit un bilant care sa tina seama de evolutia
activelor, a datoriilor si a capitalurilor proprii.


26
Profitul obtinut in fiecare an a fost capitalizat prin contul 117 profit reportat nerepartizat, urmand ca
functie de hotararea Adunarii Generale din fiecare an sa fie repartizat la fond de dezvoltare sau la
obtinerea de dividende.

Capitalul social ramane la un nivel constant pe intreaga perioada 2010-2017 in suma de 50.843.350 lei.

Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an reprezinta :
Creditele de rambursat in anul imediat urmator conform ratelor scadente;
Datorii catre furnizori la nivelul cheltuielilor din afara, aferente unei luni cu materiale, energie,
lucrari cu tertii, etc

Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an reprezinta creditele ramase de rambursat
incepand cu anul urmator perioadei de referinta.

Bilantul previzionat se prezinta dupa cum urmeaza :
mii lei

Evolutia 2017/2010 Denumire indicator 2010 2011 2012 2014 2017
Cifra absoluta Cifra relativa
Imobilizari corporale 71,275 83,581 79,807 72,259 62,245 -9,030 87%
Stocuri 650 651 650 650 650 0 100%
Creante 808 3,920 3,920 3,920 3,920 3,112 485%
Disponibilitati 3,435 9,066 23,440 42,251 68,255 64,820 1987%
Active circulante totale 4,893 13,637 28,010 46,821 72,825 67,932 1488%
Datorii ce trebuie platite pana la un an 9,058 10,185 9,459 7,894 3,424 -5,634 38%
Datorii peste un an 32,666 36,279 28,295 14,926 0 -32,666 0%
Capital social 32,316 36,116 36,116 36,116 36,116 3,800 112%
Rezerve legale 20 420 1,307 3,140 5,956 5,936 29780%
Profit nerepartizat 207 228 13,798 38,768 70,202 69,995 33914%
Profit curent 20 13,900 14,270 13,665 14,981 14,961 74905%
Capitaluri proprii totale 32,564 50,754 65,492 91,690 127,257 94,693 391%

Imobilizari corporale la valoarea de inventar raman nemodificate, scaderea reprezinta uzura prin
amortizare.
Disponibilitatile cresc in fiecare an cu profitul nerepartizat, urmand ca functie de hotararea Adunarii
Generale in fiecare an sa fie repartizata pentru fondul de dezvoltare sau pentru acordarea de dividende
actionarilor.
Stocurile raman constante, nivel egal cu necesarul de consum al unei luni.
Creantele raman la un nivel constant egal cu volumul vanzarilor de incasat aferente unei luni.

Valoarea activului societatii inregistreaza cresteri in fiecare an, avand doua surse de influente
din care una negativa prin scaderea imobilizarilor corporale cu uzura inregistrata in fiecare an si una
pozitiva prin acumularile de disponibilitati provenite din nerepartizarea profitului obtinut in fiecare an
financiar.

Activul societatii la finele fiecarui an se vor prezenta astfel :

27


mii lei
Denumire
indicator
2010 % 2011 % 2012 % 2014 % 2017 %
Imobilizari
corporale
71,275 94% 83,581 86% 79,807 77% 72,260 63% 62,426 48%
Stocuri 650 1% 650 1% 650 1% 650 1% 650 0%
Creante 2,308 1% 3,920 4% 3,920 4% 3,920 3% 3,920 3%
Disponibilitati 55 5% 9,067 9% 18,869 18% 37,680 33% 63,685 49%
Total Activ 74,288 100% 97,218 100% 103,246 100% 114,510 100% 130,681 100%


Din tabelul de mai sus rezulta modul in care se modifica ponderile elementelor de activ in total
active, in ipoteza in care intreg profitul se repartizeaza la fondul de dezvoltare neconsumata. In situatia
in care profitul se va repartiza la dividende, iar acestea se distribuie actionarilor ponderile elementelor
de activ vor prezenta o structura corespunzatoare.

Elementele de pasiv in evolutia previzionata vor avea urmatoarea structura:


mii lei
Elemente de pasiv 2010 % 2011 % 2012 % 2014 % 2017 %
Datorii sub un an
9,058 12% 10,185 10% 9,459 9% 7,894 7% 3,424 3%
Datorii peste un an
32,666 44% 36,279 37% 28,295 27% 14,926 13% 0 0%
Capital social
32,316 44% 36,116 37% 36,116 35% 36,116 32% 36,116 28%
Rezerve legale
20 0% 420 0% 1,307 1% 3,140 3% 5,956 5%
Profit nerepartizat
207 0% 228 0% 13,798 13% 38,768 34% 70,202 54%
Profitul curent
20 0% 13,990 14% 14,270 14% 13,665 12% 14,981 11%
Total capitaluri proprii
32,564 50,754 65,492 91,690 127,257
Total pasiv 74,288 100% 97,218 100% 103,246 100% 114,510 100% 130,681 100%

Din tabelul de mai sus rezulta modul in care se restituie creditele obtinute, astfel ca in anul
2017 vor fi rambursate in totalitate.
Capitalul social ramane nemodificat pe tot parcursul periodei incepand cu anul 2011.
Rezervele legale sint consituite anual in proportie de 5% din profit pana la un nuvel de 20% din
capitalul social.
Profitul nerepartizat poate fi utilizat la dezvoltare, in acest caz capitalurile proprii inregistreaza
cresteri ca in situatia de mai sus.
In cazul repartizarii partiale sau in totalitate a profitului obtinut la dividende, capitalurile proprii
vor suferii modificari corespunzatoare.
Functie de rambursarea creditelor si de acumularile profitului, ponderea elementelor de pasiv se
modifica corespunzator.
28
Bilantul financiar si capacitatea de autofinantare


Cele doua parti ale bilantului pun in evidenta interdependenta dintre elementele de activ si cele
de pasiv.
Partea superioara indica gradul de acoperire a nevoilor permanente din sursele proprii,
respectiv din fond de rulment propriu.
Gradul de acoperire a nevoilor permanente din capitaluri proprii in evolutia anilor analizati se
prezinta astfel in cifre relative :
2010 53%
2011 61%
2012 98%
2014 100%
2017 100%

Se observa ca pe masura capitalizarii profitului obtinut se realizeaza resurse pentru acoperirea
nevoilor permanente, a celor temporare si se creaza importante disponibilitati ce pot fi utilizate pentru
investitii viitoare sau dividende. De asemenea se creaza suficiente resurse pentru rambursarea
creditelor si achitarea dobanzilor, astfel ca in anul 2017 sa se achite toate datoriile financiare.

Pentru efectuarea unei analize mai complete, in continuare prezint si sinteza contului de profit
si pierdere previzionata, luand in calcul aceeasi ani ca si pentru bilant :

TURBINAEKOLPIFdec2012
CHELTUIELIESTIMATElei 2013 2014 2015 2016 2017
CHELTUIELIDEEXPLOATARE 11,632,972 23,526,079 23,526,079 23,249,110 23,526,079
cheltuielienergieelectrica 72,240 33,540 33,540 38,700 33,540
cheltuieliapaind,potabila 351,172 726,678 726,678 709,542 726,678
Ch,detransport 780,000 1,750,000 1,750,000 1,700,000 1,750,000
Cheltuielicucombustibilulsolid 5,529,470 12,228,735 12,228,735 11,868,006 12,228,735
Cheltuielicucombustibilulgazmetan 340,800 646,100 646,100 646,100 646,100
Cheltuielicuintret.sirep.exec.deterti 247,363 810,000 810,000 960,000 810,000
Cheltuielicuchiriile 28,820 30,000 30,000 30,000 30,000
Cheltuielicuapademi 12,032 26,338 26,338 25,590 26,338
Cheltuielideasigurare 51,184 24,000 24,000 24,000 24,000
Cheltuielipostale,telefoane 9,251 12,000 12,000 12,000 12,000
Cheltuielicucomisioanelebancare 10,116 12,000 12,000 12,000 12,000
Cheltuielicudeplasarile 25,387 30,000 30,000 30,000 30,000
Cheltuielicuserviciiexecutatedeterti 96,396 144,000 144,000 144,000 144,000
Cheltuielicuimpozitesitaxe 234,036 241,800 241,800 241,800 241,800
Cheltuielicusalariilesiasigurarilesociale 1,711,051 2,073,600 2,073,600 2,073,600 2,073,600
Cheltuielicuobiecteinventar 20,782 36,000 36,000 36,000 36,000
Activ 2010 2011 2012 2014 2017 Pasiv 2010 2011 2012 2014 2017
Nevoi
permanente
71.275 83.581 79.807 72.260 62.426
Capitaluri
permanente
32.564 50.754 65.492 91.690 127.257
Capital social 32.564 36.116 36.116 36.116 36.116
Rezerve 21 420 1.308 3.140 5.956
Rezultat reportat 207 222 13.790 38.768 70.202
Imobilizari
corporale
71.275 83.581 79.807 72.260 62.426
Rezultatul
exercitiului
20 13.990 14.270 13.666 14.982
Nevoi
temporare
1.458 4.570 4.570 4.570 4.570
Resurse temporare,
din care:
947 947 947 947 947
Stocuri 650 650 650 650 650
Creante 808 3.920 3.920 3.920 3.920
Furnizori 947 947 947 947 947
Nevoi de
trezorerie
3.435 9.067 18.186 37.680 63.685
Resurse de
trezorerie
928 0

52 -1.147 -966
Disponibilitati
3.425 9.067 18.869 37.680 63.685
Datorii financiare 41.729 46.465 37.755 22.820 3.425
Total 76.168 97.218 103.246 114.510 130.681 Total 97.218 76.168 103.246 114.510 130.681
29
Cheltuielievacuarecenusa 11,800 25,700 25,700 24,930 25,700
Cheltuielicuamortizarea 1,884,028 4,301,184 4,301,184 4,301,184 4,301,184
Altecheltuielideexploatare 217,044 374,404 374,404 371,658 374,404
0
CHELTUIELIFINANCIARE 1,365,440 2,327,422 1,964,306 1,591,765 1,219,225
Cheltuielicudobanzilesicomispt.creditede
investitii 1,365,440 2,327,422 1,964,306 1,591,765 1,219,225
0
TOTALCHELTUIELI 12,998,412 25,853,501 25,490,385 24,840,875 24,745,304

Amortizare20ani
40eur/CV


TURBINAEKOL
Amortizare20ani
40eur/CV
VENITURIESTIMATElei 2013 2014 2015 2016 2017
VENITURIDINEXPLOATARE 14,236,713 32,816,457 32,816,457 31,846,552 32,816,457
Ven.dinvanz.prod.marfa 5,347,226 12,003,687 12,003,687 11,648,902 12,003,687
Venituridinlucrarisiserv.executate
Venituridininchirieri
Venituridinvanzaridemarfuri 27,324
Altevenituridinexploatare 27,324
Venituridinprod.deimobilizari 638,459
Veniturivanzarideactive
Venitdinsubventiept.investitii
Venituridinamenzisipenalitati
VENITURIDINCERTIFICVERZI 8,196,380 20,812,770 20,812,770 20,197,650 20,812,770

VENITURIFINANCIARE 5,291
Venituridindif.decurs
Venituridindobanzi 5,291

INDICATORI 2013 2014 2015 2016 2017
CIFRADEAFACERI 13,570,930 32,816,457 32,816,457 31,846,552 32,816,457
VENITURIDINEXPLOATARE 14,236,713 32,816,457 32,816,457 31,846,552 32,816,457
CHELTUIELIEXPLOATARE 11,632,972 23,526,079 23,526,079 23,249,110 23,526,079
REZULTATEXPLOATARE 2,603,741 9,290,378 9,290,378 8,597,442 9,290,378
VENITURIFINANCIARE 5,291
CHELTUIELIFINANCIARE 1,365,440 2,327,422 1,964,306 1,591,765 1,219,225
REZULTATFINANCIAR (1,360,149) (2,327,422) (1,964,306) (1,591,765) (1,219,225)
VENITURITOTALE 14,242,004 32,816,457 32,816,457 31,846,552 32,816,457
CHELTUIELITOTALE 12,998,412 25,853,501 25,490,385 24,840,875 24,745,304
REZULTATBRUT 1,243,592 6,962,956 7,326,072 7,005,677 8,071,153
IMPOZITPEPROFIT(16%) 198,975 1,114,073 1,172,172 1,120,908 1,291,384
REZULTATNET 1,044,617 5,848,883 6,153,900 5,884,769 6,779,769
CASH(amortiz+profitnet) 2,928,645 10,150,067 10,455,084 10,185,953 11,080,953

ratecredit 3,160,231 7,600,313 6,297,830 6,297,830 6,297,830

Se observa ca rezultatul financiar este negativ in fiecare an determinat de plata dobanzilor aferente
creditelor angajate.
Profitul anual obtinut din activitatea totala este in permanenta susbtantial, care functie de
hotararile anuale ale Adunarii Generale, poate fi utilizat pentru capitalizare sau dividende.
Situatia financiara pentru perioada previzionata este prezentata functie de standardele
internationale de raportare financiara si de cele nationale de contabilitate.
Evaluatorul considera ca situatiile financiare previzionat dau o imagine fidela, clara si completa
a pozitiei financiare, sunt conforme cu regulile si principiile contabile generale acceptate, sunt aplicate
30
cu buna credinta regulile si principiile contabile si sunt identificate si aplicate toate influentele
fiscalitatii asupra valorii contabile a bunurilor.

Pe baza elementelor reflectate mai sus prezint in continuare principalii indicatori pentru
aprecierea rentabilitatii economice si financiare a entitatii, pentru anii luati in analiza :

Analiza pe baza indicatorilor economico-financiari

Indicatori 2010 2011 2012 2014 2017
Rentabilitatea financiara = beneficiul net / capitaluri proprii
In cazul
capitalizarii
profitului
20/32.564=
0,06%
12.213/50.754=
24%
13.991/65.492=
21%
14.501/91.690=
15,8%
15.056/127.257=
11,8%
In cazul
acordarii
dividendelor
20/32.564=
0,06%
12.213/50.754=
24%
13.991/51.692=
27%
14.501/52.991=
27,4%
15.056/57.052=
26%

In primul caz la capitalurile proprii a fost luat in calcul profitul nerepartizat pe intreaga perioada.
In al doilea caz am considerat profitul fiecarui an repartizat la dividende. In acest caz capitalurile
proprii nu inregistreaza cresteri ale profitului nerepartizat, fiind format din capitalul social, rezerve
legale si profitul anului curent.
In ambele cazuri rezulta o rentabilitate ridicata.

Rentabilitate economica 2010 2011 2012 2014 2017
Rezultat din exploatare/
capital de lucru
0 16.523/83.580
= 19%
20.103/79.807
=25%
19.427/72.259
=27%
18.296/62.425
=29%

Pentru capital de lucru am luat in calcul activele imobilizate plus necesarul fondului de rulment.

Marja neta 2010 2011 2012 2014 2017
Beneficiul
net/cifra de afaceri
20/410=
5%
12.213/28.791
=42%
13.991/13.352
=37%
14.501/37.352
=38,8%
15.056/37.352
=40%

Indicatori de lichiditate

2010 2011 2012 2014 2017
Rata lichiditatii generale
Active circulante/
datorii pe termen scurt

3.435/32.666=
0,37

13.637/18.184=
0,75

23.440/9.459=
2,4

42.251/7.894=
5,3

68.255/3.424=
19,9
Rata lichiditatii imediate
Active circulante-stocuri /
datorii pe termen scurt
2.785/9.058=
0,3
12.987/10.184=
1,2
22.790/9.459=
2,4
41.601/7.894=
5,2
67.605/3.424=
19,7

Acesti indicatori reflecta gradul in care datoriile cu termen de exigibilitate mai mica de un an
sunt acoperite pe seama creantelor si disponibilitatilor. In cazul analizat, disponibilitatile inregistreaza
an de an cresteri insemnate din profit nerepartizat . in cazul utilizarii disponibilului pentru realizarea de
investitii sau acordarea de dividende rezultatele acestor indicatori vor suferii modificarile
corespunzatoare.
31
Indicatori de solvabilitate


Rata
datoriilor
2010 2011 2012 2014 2017
Total
datorii/total
active
41.729/74.710
=55%
46.465/97.217
=47%
37.755/103.247=
36%
22.820/114.510=
19,9%
3.425/136.180
=0,3%

In cazul nostru datoriile scad pe masura rambursarii creditului iar activele cresc pe masura
capitalizarii profiturilor obtinute.


Grad de
indatorare
2010 2011 2012 2014 2017
Capital
imprumutat
/capitaluri proprii
41.789/51.754
=82%
46.465/32.564=
142%
37.755/65.492=
57%
28.820/91.690=
31%
3.425/127.257=
2,7%

Gradul de indatorare scade pe masura rambursarii creditelor si capitalizarea profitului. In cazul
acordarii dividendelor, scade capitalizarea si deci se reduc capitalurile proprii.
Indicatorii de gestiune nu se mai calculeaza intrucat stocurile sunt numai la nivelul pieselor de
schimb de siguranta , pentru creantele comerciale avem un singur beneficiar, energia electrica nu se
stocheaza.

Evaluatorul considera, in situatia prezentata de SC A6 Impex SA ca toti indicatorii economici
si finaciari sunt deosebit de favorabile, avand o profitabilitate ridicata certa.

Analiza riscului de faliment

Cunoasterea gradului de independenta economica si financiara, neputand aparea schimbari mari
nedorite in activitatea societatii, avand profilul de activitate producerea energiei electrice din resurse
regenerabile cu desfacere sigura in perioada urmatorilor 20 de ani, nu poate fi pusa problema riscului
de faliment.
Continuitate in exploatare

Situatiile financiare previzionate sunt intocmite pe baza principiului continuitatii in exploatare.
Existenta bazei de resurse regenerabile necesare arderii in cazanul ce se afla in curs de montare,
existenta unui client sigur al produsului realizat energia electrica sunt de natura sa permita emiterea
concluziei ca SC A6 Impex SA isi va desfasura activitatea intr-un viitor previzibil. Analiza
indicatorilor pana in anul 2017 scoate in evidenta faptul ca nu exista amenintari care ar putea periclita
continuitatea activitatii societatii intr-un viitor indepartat.

Determinarea capacitatii beneficiare la S.C. A6 Impex S.A.


Poate fi definita ca fiind aptitudinile entitatii de a degaja un beneficiu intr-un viitor apropiat, in
conditii de gestiune normale, la care un cumparator ar putea sa se astepte.
Am parcurs studiul rezultatelor trecute aferente anilor 2008 si 2009 si examinarea previziunilor.
Pornind de la constatarile efectuate in aceste prime doua etape, prezint calculul matematic al capacitatii
beneficiare, folosind media profiturilor nete anuale previzionate corectate, pentru anii 2010-2017.
2010 20.444
2011 13.990.087
32
2012 14.270.547
2013 14.500.521
2014 13.665.894
2015 14.892.901
2016 15.055.818
2017 14.981.910
Total 101.378.122 : 8 = 12.672.265 lei - media anuala

Avand in vedere concluziile analizei diagnostic si situatia financiara prezentata mai sus, se
poate afirma ca SC A6 Impex SA Dej este solvabila, va avea o pozitie sigura pe piata, actionand intr-
un mediu concurential cu reale posibilitati de creare a unui important volum de profit. Asa cum se
observa din anexa estimarea contului de profit si pierdere costurile de productie pot fi acoperite din
pretul vanzarii produsului, iar vanzarea certificatelor verzi vor aduce un important surplus al profitului.
Este important cresterea rentabilitatii datorita asigurarii cu contracte ferme ca urmare a livrarii
in SEN datorita politicii Comunitatii Economice Europene de stimulare a producerii de energie prin
utilizarea combustibililor regenerabili. Toate cele mentionate apar ca o concluzie fireasca in urma
analizelor detaliate pe baza datelor din bilanturile anilor 2008 si 2009 si a previziunilor pana in anul
2017 prezentat de societate pe baza carora evaluatorul a intocmit o serie de indicatori si care stau la
baza exprimarii opiniei privind valoarea de piata in perspectiva imediata a SC A6 Impex SA.
Se poate aprecia ca activul net contabil are un trend crescator in anii 2010 si 2011 si se mentine
constant ridicat pe perioada analizata, fiecare exercitiu financiar se va incheia cu un profit substantial
ce se va utiliza pt capitalizarea sau dividende, functie de hotararile actionarilor.
Avand in vedere activitatea evaluarii, respectiv ipotezele de la care s-a pornit in sensul ca
evaluarea se utilizeaza in scopul vanzarii unor actiuni detinute de SC Caromet SA, evaluarea s-a
realizat pe baza datelor contabile puse la dispozitie de SC A6 Impex SA Dej si pe baza situatiilor
financiare contabile intocmite conform Standardelor Internationale de Contabilitate coroborate cu
convingerea evaluatorului a respectarii principiului continuitatii.

5. Evaluarea societatii comerciale A6 Impex SA

Pentru efectuarea evaluarii, in Romania s-au adoptat ca standarde profesionale Standardele
Internationale de Evaluare, care prevad urmatoarele metode de abrodare :
Abordarea prin comparatia de piata;
Abordarea prin venit, pe baza previziunilor realizate in urma analizei diagnostic;
Abordare pe baza de active.

Abordarea prin comparatia de piata

Abordarea prin piata, compara societatea de evaluat cu alte societati similare, cu participatii la
intreprindere si cu actiuni care au fost tranzactionate pe piata libera.
Surse de informatii pentru aplicarea acestei abordari sunt pietele financiare unde sunt
tranzactionate actiunile societatii similare.
Bazele de informaii trebuie sa fie rezonabile, sa asigure elemente de comparatie, in cantitati
suficiente, cu posibilitati de verificare a acestor informatii.
In cazul SC A6 Impex SA aceasta nu este tranzactionata pe piata de capital fiind o societate
nou infiintata, in curs de realizare a primelor capacitati de productie, neintrate in functiune.
Nu se cunosc entitati cu profil similar tranzactionate pe piata de capital iar S.C. A6 Impex S.A.
se afla in perioada de realizare a investitiei, nepuse in functiune, deci aceasta abordare este exclusa in
prezent.33
Stabilirea valorii actiunilor SC A6 Impex SA Dej dupa activul net, in situatia capitalizarii
profitului pentru perioada previzionata

In cazul acestei evaluari nu este necesara stabilirea activului net corigat intrucat intreaga
investitie este noua, realizata dupa un proiect actualizat dupa ultimele tehnologii, investitia este in curs
de realizare, s-a finalizat constructia metalica, este in curs de montaj cazanul si este in curs de
aprovizionare a turbinei contractate. In acest caz consider ca nu este necesara determinarea activului
net corigat, nefiind necesara separarea unor eventuale bunuri in afara exploatarii si nici reevaluarea
bunurilor necesare exploatarii. Societatea nu dispune de stocuri si creante, iar disponibilitatile in valuta
sunt prezentate la cursul luat in calcul.
Ajustarile luate in calcul se refera in exclusivitate la amortizarea activelor imobilizate.
Datoriile scad in masura rambursarii creditelor astfel ca in anul 2017 vor fi rambursate in
totalitate.
Cresterile inregistrate la activele circulante sunt determinate de disponibilitatile banesti
neutilizate, provenite din profitul net nerepartizat pe intreaga perioada previzionata.
In cazul capitalizarii profitului in active imobilizate, activele totale nu se modifica.
In cazul acordarii de dividende activele totale si deci valoarea unei actiuni se modifica
corespunzator.
Preluand elementele din bilantul previzionat 2010-2017, activul net contabil se prezinta dupa
cum urmeaza la preturi 2010:
mii lei
Denumire indicator 2010 2011 2012
Active imobilizate 71.275 69.824 92.224
Active circulante 3.435 14.840 8.600
Total Activ 74.288 84.664 100.824
Datorii ce trebuie platite pana la un
an
41.725 32.731 49.551
Activ net 32.563 51.933 51.273
Numar de actiuni 3.231.583 5.084.335 5.084.335
Valoarea unei actiuni in lei 10 10,21 10,08

In acest caz valoarea unei actiuni propuse de evaluator este 10 lei/actiune.

Evaluarea prin metoda bazata pe good will
In cele mai diverse situatii valoarea unei intreprinderi se determina prin influentarea valorii
patrimoniale, de regula activul net corijat (ANC) cu fondul de comert respectiv good will-ul aferent
elementelor intangibile ale intreprinderii, calculate pe baza unor indicatori cantitativi sau calitativi
realizabili in conditii de gestiune normala. Sursa good will-ului deci a fondului de comert al
intreprinderii o constitue elementele intangibile ca: reputatia intreprinderii, superioritatea produsului,
amplasamentul, clientela, bonitatea si solvabilitatea fata de terti, pozitia fata de organismele publice si
administrative, competenta tehnica (licente, brevete, marci, studii, laboratoare, etc.), competenta
manageriala (calitatea personalului, performantele manageriale, etc).

Metoda clasica de evaluare consta in aplicarea formulei:

V = ANC + GW

in care GW se obtine prin urmatoarea formula:

t
i) * ANC - (CB
= GW

34

iar valoarea intreprinderii se obtine prin formula:

t
i) * ANC - (CB
+ = ANC V

unde:
ANC valoarea patrimoniala a intreprinderii
CB capacitatea beneficiara exprimata ca medie a profiturilor nete anuale previzionate
i rata neutra de plasament a disponibilitatilor pe piata financiara
ANC * i este pragul de rentabilitate al intreprinderii exprimata prin veniturile ce ar fi aduse
investitorului daca ar plasa pe piata financiara o suma egala cu cotravaloarea activului net al
intreprinderii
CB-ANC*i este egal cu superprofitul realizat pe seama elementelor intangibile care poarta
denumirea si de renta de good-will
t rata de actualizare care este compusa din rata de plasament (i) plus o prima de risc ce poate lua
valori intre 50% si 200% din i. In cazul de fata evaluatorul a apreciat ca rezonabila prima de risc de
80% din i.

Evaluarea bazata pe fluxurile de disponibilitati actualizate sau capitalizarea veniturilor
CashFlow inseamna fluxul de trezorerie disponibila pe care-l degajeaza o societate. In
determinarea marimii acestuia se porneste de la capacitatea beneficiara exprimata prin profitul net, la
care se adauga toate celelalte fluxuri create de entitate (amortistmente si provizionae, se scad nevoile
de finantare a activitatii curente) dupa formula :

CF = pn + am + pr Ir - NFR
unde:
CF capacitatea beneficiara (cashflow)
pr profit net
am amortismentul
pr provizioane
Ir nevoile de finantare a activitatii curente
NFR variatia fondului de rulment

Metoda cea mai utilizata pe baza fluxurilor de disponibilitati poarta denumirea de Discounted
cash flow, in cazul caruia formula de evaluare este :

V(CF) =
n n
t
Vr
t
Ir CF
+
+
+

1 ) 1 (

unde :
V(CF) valoarea activului prin metoda fluxurilor
CF cash flow
Ir investitie de reinnoire, de mentinere
Vr valoarea reziduala
t rata de actualizare
n ultimul an prognozat
Alegerea metodei este justificata de disponibilitatea informatiilor precum si de situatia
economico-finaciara a entitatii evaluate fiind o metoda de randament si avand in vedere
particularitatile aplicarii, argumentate care sustin aceasta metoda pot fi urmatoarele :
Capacitatea societatii de a genera profit in perioada urmatoare, intr-un viitor previzibil 2017, in
conditiile de exploatare normala;
Respectarea principiului continuitatii, potrivit concluziilor desprinse din analiza diagnostic.
35

Premisele aplicarii metodei sunt :

Exprimarea tuturor indicatorilor in lei;
Definirea conditiilor normale de exploatare si functionare pe baza tendintelor extrase din
rezultatele analizei diagnostic, in cazul in care se pastreaza actuala strategie;
Continuarea managementului, a structurii activitatii societatii;
Situatiile economic-financiare pe anii 2010-2012 si cele previzionate pentru anii 2013-2017;
Estimarea privind structura veniturilor;
Estimarea privind structura costurilor;
Estimarile puse la dispozitie de catre conducerea societatii sunt certe.

Rata de actualizare utilizata este de 17,32% si reprezinta costul mediu ponderat al capitalului estimat
pentru SC A6 Impex SA, avandu-se in vedere urmatorii factori:
Rata anuala de inflatie prognozata pentru perioada previziunilor 2010-2017
Randamentul titlurilor emise de stat ale Ministerului Finanterlor Publice;
Exprimarea in lei a indicatorilor.

Esenta metodei consta in insumarea fluxurilor de disponibilitati care raman in fiecare an in
intreprindere pana la anul n in cazul nostru este 2017, cand pot fi achitate in intregime creditele si
dobanzile aferente creditelor.
Aceasta metoda utilizeaza principiul financiar potrivit caruia valoarea unei intreprinderi este
egala cu valoarea actuala a fluxurilor nete de disponibilitati susceptibile de a fi degajata in viitor de
aceasta intreprindere. Actualizarea fluxurilor se face pentru a tine cont de riscurile ce pot aparea.
Regula capitalizariieste urmatoarea : o suma X cheltuita in prezent are ca echivalent in viitor
suma Y, numai daca pe X o anticipam cu (1+i)
n

X(1+i)
n
= Y
unde:
n numarul de ani
i rata de capitalizare
Pe baza acestor ipoteze a fost previzionat contul de profit si pierdere pentru perioada 2010-2017.
Alegera duratei de 8 ani pentru constituirea previziunilor are in vedere urmatoarele considerente:
Perioada in care se ramburseaza in totalitate creditele obtinute;
Siguranta pietei de desfacere a produsului (energia electrica);
Mentinerea obiectului de activitate pe intreaga perioada.
Construirea previziunilor pentru perioada 2010-2017 a avut in vedere urmatoarele ipoteze:
Valoarea investitiei este valoarea totala a entitatii;
Analiza datelor din contul de profit si pierdere aferent anilor 2008-2009 si 30.06.2010;
Realizarea echilibrului financiar prin surse proprii create in fiecare an din profitul obtinut;
Exprimarea valorilor previzionate in lei corespunzator preturilor din anul 2010.
Fluxul de numerar actualizat si respectiv valoarea determinata a evaluarii pe baza abordarii prin
capitalizarea venitului, calculata conform previziunilor prezentate in anexa si a valorii reziduale
actualizate este realizata in cele ce urmeaza.lei
36
Act. Operationala Total 2010 2011 2,012 2,013 2014 2015 2016 2017
Incasari 48,095 3,962,182 46,316,541 46,316,541 46,316,541 44,950,270 46,316,541 46,316,541
recuperare TVA 199,031
Plati 62,516 145,402 16,267,637 16,647,529 17,042,623 17,619,207 17,882,129 18,328,573
Cash flow operational 184,611 3,816,780 30,048,904 29,669,012 29,273,918 27,331,064 28,434,412 27,987,968
Act. de investitii
Angajari credite
investitii (BT + BCR) 2,547,597
Plati furnizori investitii 3,429,462
Cash flow investitii -881,865 0 0 0 0 0 0 0
Act. financiara
Incasari 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati 256,852 3,714,854 14,748,840 13,647,444 11,602,174 10,841,376 10,473,269 9,127,547
Rate credit 1,046,396 8,636,296 8,146,251 6,676,068 6,676,068 6,676,068 5,886,665
Dobanzi si comisioane 252,958 342,130 3,447,766 2,782,994 2,164,102 1,562,280 960,458 373,107
Imp pe profit 3,894 2,326,328 2,664,778 2,718,199 2,762,004 2,603,028 2,836,743 2,867,775
Cash flow financiar -256,852 -3,714,854 -14,748,840 -13,647,444 -11,602,174 -10,841,376 -10,473,269 -9,127,547
Sold initial 1,426,215 21,831,506 21,933,433 37,233,496 53,255,064 70,926,808 87,416,496 105,377,638
Cash flow operational 184,611 3,816,780 30,048,904 29,669,012 29,273,918 27,331,064 28,434,412 27,987,968
Cash flow investitii -881,865 0 0 0 0 0 0 0
Cash flow financiar -256,852 -3,714,854 -14,748,840 -13,647,444 -11,602,174 -10,841,376 -10,473,269 -9,127,547

Cash flow lunar -954,106 101,926 15,300,064 16,021,567 17,671,744 16,489,688 17,961,142 18,860,421
Cash flow cumulat 500.583 472,109 21,933,433 37,233,496 53,255,064 70,926,808 87,416,496 105,377,638 124,238,060
Rata de actualizare
(17,32) 0.852 0.726 0.619 0.528 0.450 0.383 0.327 0.312
Flux net actualizat
cumulat 206.106 402 15.923 23.047 28.118 31.916 33.480 34.458 38.762
Fluz net actualizat
lunar 43.214 -812 74 9.470 8.459 7.951 6.315 5.873 5.844

Pentru anul 2010
Fluxul net actualizat 43.214 : 8 = 5.401 mii lei
Valoarea reziduala 62.425 mii lei
Valoarea reziduala corectata 37.627 mii lei
Valoarea de randament - 43.028 mii lei
Numar de actiuni A6 Impex SA 3.615.830
Valoarea pe actiune 11,9 lei/actiune

In acest caz la calculul fluxului am luat in considerare varianta care intreg profitul obtinut este
capitalizat pana in anul 2017.37
Opinia evaluatorului

In opinia evaluatorului, pe baza concluziilor rezultate din analiza diagnostic si in special din
cele desprinse din analiza SWOT si din testarea riscului de faliment, coroborat cu tendintele si
realitatile actuale ale pietei specifice activitatii societatii, valorile aplicate in urma aplicarii metodelor
prezentate sunt stabilite pe baze rezonabile, sustinute de capacitatea societatii de a genera fluxuri de
venituri nete, evolutia pietei specifice, precum si tendintelor generale de evolutie a economiei in
perioada pentru care s-au realizat previziunile, coroborat cu prelungirea cu un an a punerii in functiune
a turbinei.
Avand in vedere scopul evaluarii, structura financiara a societatii, obiectul principal de
activitate, precum si capacitatea acestuia de a realiza fluxuri financiare insemnate pozitive, intr-un
interval de timp previzibil, in opinia noastra relevanta este valoarea actiunilor estimata
la 10 lei/actiune aproximativ egala cu valoarea contabila a unei actiuni pe anii 2011
si 2012.
Argumentele care au stat la baza elaborarii acestei opinii, precum si considerentele privind
valoarea, sunt :
Valoarea a fost exprimata tinand seama de ipotezele, conditiile limitative si aprecierile
exprimate in prezentul raport;
Valoarea exprimata se refera la actiuni;
Valoarea este valabila numai pentru destinatia precizata in raport;
Valoarea propusa reprezinta opinia evaluatorului.
Valoarea propusa de evaluator pentru o actiune la SC A6 Impex SA Dej este
de 10 lei/actiune.

Expert Evaluator,
ec. Gheorghe Badau
Autorizatia nr. 13356