Sunteți pe pagina 1din 156

NELLY

}ara por]ilor
de aur
ALCRIS
Capitolul 1
Eu sunt arma secret` a lui Charlie. Numai el [i John [tiu
c` lucrez pentru societatea dumneavoastr`.
B`rbatul nu clipi, nu zmbi, nu ar`t` nici un semn de
aprobare, sau de dezaprobare. Cu chipul de nep`truns,
a[tepta urmarea. A[a c`, Diana continu`.
Practic profesiunea de grafolog... {ti]i, specialist \n
scriere.
Nu se putea spune c` explica]iile sale dezl`n]uiser`
entuziasmul. Ochii cenu[ii continuau s` o priveasc`,
imperturbabili [i reci. Diana se agit` pe scaun. Situa]ia se
dovedea delicat` [i sincer, ar fi preferat s` se explice \n fa]a lui
Charlie. Dar iat`, din cauza surmenajului [i a unui infarct,
acesta se afla obligat la odihn`, undeva \n mijlocul naturii. |n
locul s`u, \n biroul directorial [i \n fa]a Dianei, se afla de dou`
minute nepotul s`u. Impresionant` statur`. Un metru optzeci
de mu[chi, cu greu ascun[i de un costum impecabil, de
culoare \nchis` [i croial` clasic`. Doar o cravat` sub]ire din
m`tase ro[ie mai pu]in tradi]ional` pentru a sublinia
str`lucirea de o]el a privirii. Iat` a[adar cum ar`ta noul
patron...
John Salcedo, [eful personalului [i prieten al tinerei femei,
o \nso]ise pentru prezent`ri.
Diana, iat`-l pe Brant McAllister, pre[edinte director
general provizoriu. Brant, Diana Trevor.
Dac` Diana contase pe sus]inerea moral` a lui John, n-o
nimerise, deoarece noul pre[edinte director general,
departe de a se pierde \n amabilit`]i inutile, \l concediase
imediat.
Perfect, John, ne po]i l`sa.
Este...
Mul]umesc, John.
A[a c`, se afla singur` \n cu[ca fiarelor. P`cat c`-[i l`sase
biciul [i sc`unelul la vestiar, deoarece aceste \nceputuri
prevesteau o urmare nepl`cut`. Dup` prima rund` de
cercetare, atacul veni rapid.
Domni[oar` Trevor, [tia]i c` aveam nevoie de acel
inginer. John Salcedo l-a dat afar` \nainte chiar s` poat` trece
de u[a acestei cl`diri. De ce?
John n-are nici o responsabilitate \n asta. A ac]ionat la
cererea mea special`.
{i cine sunte]i cu exactitate, pentru a v` permite s`
dirija]i angajarea salaria]ilor societ`]ii Mitchells?
Diana nu avu timp s` deschid` gura, c` el relu`:
6 NELLY
{tiu, grafologul de serviciu. |n ce m`sur` asta v` d`
dreptul s` pune]i s` fie concedia]i oamenii, f`r` s` mi se
raporteze?
Tn`ra femeie \[i mu[c` buzele. Men]ionarea profesiunii
sale nu-i p`rea lui McAllister o justificare mul]umitoare... Se
ridicase, cu amndou` minile puse pe birou. P`rul brun, tuns
foarte scurt \i punea \n eviden]` pome]ii proeminen]i [i
maxilarul p`trat. S-ar fi crezut c` era t`iat \n stnc`.
Diana f`cu apel la \ntreaga sa experien]` [i-l \nfrunt`.
Nu execut dect dispozi]iile lui Charlie. Cnd un angajat
prezint` un risc pentru societate, \mi spun p`rerea. {i \n
general, este respectat`. Dac`, referitor la acest inginer,
decizia a fost luat` f`r` s` fi]i consultat, este pentru c` nu
sosise]i \nc`. {i era de preferat s` nu fie angajat, dect s` fie
concediat mai trziu.
Probabil nu m-am exprimat bine... Unde v` situa]i \n
ierarhia \ntreprinderii, pentru a decide acest fel de lucruri?
M` aflu \n afar`, domnule McAllister. Unchiul
dumneavoastr` m` pl`te[te pentru...
Acum, eu sunt cel care v` pl`te[te. {i mi-ar pl`cea mult
s` [tiu de ce.
Brant f`cu rectificarea f`r` s` zmbeasc`, intrigat oricum de
aceast` mn` de femeie care-i sus]inea privirea cu atta
\ndr`zneal`. |i examin` mai de aproape ]inuta foarte
profesional` taior bine croit, bluz` din m`tase chipul
hot`rt, cu ochi mari, c`prui. Cu siguran]`, inteligent`. De
asemenea, \ncrez`toare \n ea \ns`[i, \n ciuda desenului
}ARA POR}ILOR DE AUR 7
aproape copil`resc al buzelor senzuale, care-i tr`dau
vulnerabilitatea. Sim]i brusc dorin]a de a mngia p`rul
m`t`sos, [aten-auriu, ca ochii. Era teribil de provocatoare, dar
f`r` s`-[i dea seama, crezndu-se cu siguran]` protejat` de
sobrietatea ]inutei. {i tocmai aceast` incon[tien]` \i sporea
atrac]ia.
Unchiul mi-a spus c` are contract cu cineva din afara
societ`]ii, dar nu mi-a precizat cu cine [i nici atribu]iile sale.
A[a c`, explica]i-v`.
|n general, munca mea se limiteaz` la un control de
rutin`. John m` \ntreab` dac` cineva care solicit` un post se
potrive[te angaj`rii pe care o solicit` [i dac` i se pot \ncredin]a
documente importante, f`r` riscuri majore pentru securitatea
\ntreprinderii. Eu \i analizez un e[antion de scris, de exemplu,
scrisoarea de candidatur`. {i acel inginer la care ]ine]i att de
mult, chiar prezenta caracteristici suspecte. L-am sf`tuit pe
John s` se informeze asupra antecedentelor acestui domn.
Rezultatul?
Dup` anchet`, s-a descoperit c`-[i p`r`sise vechiul post
\n condi]ii nu prea clare... Desigur, este o minte str`lucit`, dar
fostul patron a preferat s` se despart` de el: informa]ii
importante treceau cu regularitate \n minile concuren]ei.
Din nefericire, nu exista nici o dovad`, a[a c` era imposibil s`
se depun` plngere. Dar vinov`]ia protejatului
dumneavoastr` era sigur`.
Brant, sim]i lovitura, l`snd s`-i scape o \njur`tur` foarte
urt`.
8 NELLY
{i ar trebui s` v` considera]i mul]umit de interven]ia
mea, relu` Diana, profitnd s` nu-[i piard` avantajul. Asta
pentru capitolul de justific`ri. Sper c` v` sunt de-ajuns...
Cel`lalt motiv care m-a adus aici este cu siguran]` mai pu]in
\mbucur`tor, deoarece de data aceasta, prevenirea unor
riscuri sose[te poate prea trziu. Ieri, John mi-a trimis s`
analizez un scris. Este vorba despre un bile]el pe care-l
adunase de pe jos. {i nu de oriunde: din laboratorul \n care
se fac cercet`rile de maxim` importan]` asupra noului
dumneavoastr` calculator... John nu-l cunoa[te pe autorul
biletului, dar grafia lui i s-a p`rut neregulat` [i pentru orice
eventualitate, mi l-a ar`tat.
Un lic`r de interes cu totul nou se aprinse \n ochii lui
McAllister.
Persoana care a redactat acest bilet se afl` \n stare de
dezechilibru nervos, cu siguran]` mnioas` [i foarte
\nsp`imntat`. |n combina]ie cu constantele caracterului s`u,
pe care le dezv`luie modul de a scrie, ar putea da un cocteil
destul de exploziv.
Preciza]i-mi aceste tr`s`turi de caracter.
Pl`cerea de a st`pni, obiceiul de a se preface. {i o fire
r`zbun`toare. Desigur, semnele de nervozitate s-ar putea
explica printr-o tensiune trec`toare. To]i cei care lucreaz` \n
tehnologia de vrf, sunt supu[i la asta. Importan]a mizei,
surmenajul... Dar oboseala nu este de-ajuns pentru a justifica
un asemenea dezechilibru. Experien]a \mi spune c` aceast`
persoan` nu va rezista nervos. Curnd. Mi-e team` s` nu ave]i
}ARA POR}ILOR DE AUR 9
o adev`rat` bomb` cu explozie \ntrziat`, care circul` liber`
prin laboratoare [i care, poate, are acces la informa]iile cele
mai confiden]iale. Evident, nu se poate [ti ce form` va lua
explozia, cum nu se pot prevedea intrigile individului. Dar
judecnd dup` ceea ce dezv`luie aceste cteva rnduri, nu
sunt prea optimist`.
Brant se a[ez` din nou, tacticos, privind la peretele din
spate, cu un aer absent. Se gndea. Iar calmul s`u o uimi pe
tn`ra femeie. |i cuno[tea semn`tura, trei ini]iale desenate cu
putere \n josul unei circulare. F`r` s`-[i piard` timpul cu o
adev`rat` analiz`, presim]ise un caracter hot`rt, \ndemnat s`
sus]in` orice provocare [i chiar s`-[i creeze unele, dac`
existen]a i se dovedea prea posomort`! Brant McAllister avea
destul` energie pentru a muta mun]ii, [i iat` c` r`mnea
a[ezat calm, la anun]ul unei ve[ti capitale pentru securitatea
\ntreprinderii. Pn` la urm`, b`rbatul era interesat. Cu
siguran]`, mai complex dect p`rea. T`cerea sa intens` \n
timp ce ea se a[tepta s`-l vad` s`rind \n picioare, r`cnind,
urlnd ordine o f`cea s` se simt` aproape stnjenit`. Rar se
\ntlnea o asemenea putere de concentrare la un b`rbat \nc`
tn`r. Oare ce vrst` putea avea? Treizeci [i trei, treizeci [i
cinci, nu mai mult. Dar privirea ar`ta cu certitudine c` [tia ce
voia, necru]nd nici un efort pentru a ob]ine asta [i dorindu-[i
s` se priceap` s` fac` bani. Nu [i-ar fi dorit s` se afle \n pielea
celui care \ncerca s`-l \n[ele...
|n timp ce-[i l`sa gndurile s` hoin`reasc`, Diana plimba o
privire distrat` pe birou. Hrtii dactilografiate, stilouri,
10 NELLY
mald`re de dosare... O hrtie scris` \n grab` \i atrase subit
aten]ia. O vedea invers, dar [i-ar fi pariat bluza de m`tase, c`
era scrisul lui. Dac` l-ar putea examina, ar afla mai multe
despre personalitatea noului pre[edinte director general. {i
dac` ar [terpeli-o \n mod discret, \n timp ce el se gndea? Nu.
Nu, sincer, nu era o idee bun`. Pariurile de acest gen puteau
fi scuzate la [ase sau [apte ani, dar la dou`zeci [i cinci trecu]i,
asta putea duce foarte departe. Cu att mai mult cu ct Brant
McAllister nu avea nimic dintr-un tip glume].
Demonul tentativei \i mai dans` o clip` prin fa]a ochilor.
Pentru a-l alunga, strnse cu hot`rre pleoapele, num`r` \ncet
pn` la zece [i le deschise din nou... pentru a \ntlni privirea
lui Brant a]intit` asupra ei! Tres`ri, ro[i, ca prins` \n gre[eal`.
El, \n schimb, nu se sim]ea ctu[i de pu]in jenat [i continua
lini[tit s-o examineze. |i privea cu aten]ie chipul, oprindu-se
asupra buzelor. Dianei nu-i pl`cu asta. Chiar deloc. O privire
mult prea intens`, prea... sup`r`toare. Foarte caracteristic` lui
Brant McAllister. Era hot`rt s`-[i satisfac` o curiozitate [i atta
timp ct nu se va plictisi, va trebui s`-i suporte aceast`
inspec]ie! O enerva aerul s`u \ncntat, ca cel al unui copil care
descoper` \ntr-un pachet am`rt, primit cadou, juc`ria
scump` pe care [i-o visase \ntotdeauna.
La ce v` gndi]i, domni[oar` Trevor?
I-ar fi \ntors cu pl`cere \ntrebarea!
Ei bine... a[ da orict s` pot vedea mai de aproape hrtia
aceea mic`, de acolo, de pe biroul dumneavoastr`.
}ARA POR}ILOR DE AUR 11
Att de mult v` intereseaz` mersul \ntreprinderii?
Nu. Dar scrisul dumneavoastr`, da.
Ascunznd ostentativ biletul sub un dosar, el zmbi.
V` \ntrerup imediat. Dac` trebuie s` afla]i ceva despre
mine, ocupa]i-v` direct de asta [i nu prin concluzii riscante
trase din trei cuvinte scrise \n grab`.
Pentru dumneavoastr`, grafologia este chiar o glum`...
Sinceritatea r`spunsului o surprinse.
La drept vorbind, nu [tiu nimic despre ea. Dar dac`
unchiul crede... Explica]i-mi principiul.
|n dou` minute?
Nu ne gr`be[te nimic. {i pute]i \ncepe totu[i prin ce este
mai accesibil unui profan ca mine: p`rea]i foarte sigur` de
dumneavoastr` cnd a]i cerut s` se cerceteze trecutul acelui
inginer.
Fire[te. Analiza dovede[te c`...
S` fie oare grafologia o [tiin]` exact`?
Desigur.
Recunoscut` ca atare \n aceast` ]ar`?
Ei bine... aproape.
Aproape? Termenul acesta nu exist` \n vocabularul
[tiin]ific. A[adar, nu este o [tiin]` exact`.
Siguran]a ra]ionamentului o \nfurie.
Nu v` juca]i cu vorbele! Folosim o metod` [tiin]ific`
pentru analizarea scrisului. Sunt totu[i de acord c` apoi,
interpretarea acestei analize este mai subiectiv`.
12 NELLY
Iat`, a[adar... Povesti]i-mi asta.
Brant ridicase deja o sprncean`, \n mod ironic. |nainte de
a se lansa \n explica]ii am`nun]ite, Diana consider` potrivit
s`-[i organizeze pu]in argumenta]ia. Cnd ai de-a face cu acest
gen de b`rbat, tr`ind \n mijlocul calculatoarelor optsprezece
ore din dou`zeci [i patru, avnd aproape [i \n loc de creier
unul, era de preferat s` vorbe[ti logic.
Iat` cum se descompune munca noastr`: fiecare liter`,
fiecare cuvnt, ascunde informa]ii foarte precise. De exemplu,
modul \n care pute]i bara pe t, poate reflecta o tr`s`tur` a
caracterului dumneavoastr`. Dar aceast` informa]ie nu va avea
o semnifica]ie real` dect dup` confruntarea cu alte date.
Singur`, nu spune nimic. Un grafolog nu va putea trage o
concluzie bun`, dect legnd-o de tot ceea ce deduce din
celelalte litere. Astfel, bara t-ului dumneavoastr` va putea avea
o mare importan]` \n reconstituirea personalit`]ii, sau nu va
da dect un indiciu minim, nesemnificativ.
{i dac` \mi prefac scrisul?
Nu ve]i putea. |n tot cazul, nu \n mai multe fraze.
Imposibil de \n[elat un profesionist.
{i v` considera]i...
O profesionist`, \ntr-adev`r.
S` admitem. Ce inten]iona]i s` face]i?
Eu? Absolut nimic. |mi \ndeplinesc sarcina de a v`
avertiza. Dumneavoastr` ac]iona]i \n consecin]`.
{i crede]i c` se poate ie[i din \ncurc`tur` a[a? Va fi suficient
s` pica]i la ]anc, pentru a m` anun]a ceea ce [tiu deja [i...
Diana f`cu ochii mari, rotunzi.
}ARA POR}ILOR DE AUR 13
{tia]i deja?
De dou` zile. S-a dovedit c` informa]ii confiden]iale ies
din laboratorul nostru...
{i de ce n-a]i luat m`suri?
Care? S` pun s` fie arestat tot departamentul de
cercetare? Justifica]i-v` salariul propunndu-mi ceva
constructiv. La urma urmei, face parte din slujba
dumneavoastr`.
|n nici un caz! Cnd Charlie ocupa fotoliul
dumneavoastr`, nu mi-a cerut niciodat` s` g`sesc solu]ii, ci
numai s` previn ni[te probleme!
T`cerea grea a lui Brant o f`cu s` \n]eleag` c` acea epoc`
fericit` tocmai luase sfr[it.
|n sfr[it domnule, fi]i rezonabil! Cum vre]i ca \n zece
secunde, s` inventez o ripost` \mpotriva spionajului
industrial? Firma dumneavoastr` pl`te[te personal special
\ns`rcinat cu probleme de securitate, a[a c` informa]i-l, [i s`
se descurce!
Dup` p`rerea dumneavoastr`, cine m-a avertizat de
divulgarea secretelor?
Oh!... {i ei [tiu mai mult dect dumneavoastr` despre
cum s` opreasc` prejudiciile?
Ar mai trebui s` fie cunoscut` identitatea vinovatului.
Pretinde]i c` sunte]i arma secret` a lui Charlie?
Da, dar nu v`d ce pot face mai mult pentru a v` ajuta. Nu
[tiu s` citesc \n za]ul de cafea.
14 NELLY
Poate nu. Dar [ti]i s` citi]i printre rnduri. Cel pu]in asta
a]i afirmat acum cinci minute. Pute]i oare identifica persoana
care a redactat acel faimos bilet dac` vi se prezint` un alt
exemplar al scrisului s`u?
Ah! asta da. Trimite]i-mi ni[te scrisori scrise de mn` de
oamenii pe care-i b`nui]i, [i...
Nu se pune problema s` v` trimit ceva. V` vreau... aici.
F`cuse o pauz` u[oar` [i Diana se \ntreb` dac` \[i
imaginase cumva sub\n]elesul. Cu siguran]`!
Aici? Dar nu... |n sfr[it, de obicei lucrez acas`.
Obiec]ie respins`. N-ave]i dect s` v` instala]i biroul \n
localul nostru.
Nu v`d de ce.
Eu da. Asta v` va economisi mult din timp [i din
deplas`ri. Cum \nc` nu b`nuim pe nimeni, va trebui s`
examina]i scrisul \ntregului personal.
Sper c` glumi]i?
Privirea \ntunecat` a inginerului \i risipi \ndoielile.
Domnule McAllister, relu` Diana pe un ton exagerat de
politicos, am [i al]i clien]i \n afar` de dumneavoastr` [i
\n]elege]i c` nu-mi pot suspenda toate activit`]ile pentru a m`
consacra...
Doamni[oar` Trevor, o \ntrerupse Brant pe acela[i ton,
\n]elege]i [i dumneavoastr` c` problema mea este urgent`.
Mai mult dect afacerile dumneavoastr` curente. Adev`rat, sau
gre[it?
}ARA POR}ILOR DE AUR 15
Adev`rat, dar...
Ah, desigur, dac` v` considera]i nepotrivit` pentru
munca pe care v-o cer...
Ave]i un dosar despre fiecare membru al personalului?
Da.
Acest dosar con]ine numeroase informa]ii, dintre care o
parte scris` de mn`, redactat` de salariat?
Da.
Din clipa \n care voi avea \n mn` fi[a vinovatului, \mi vor
trebui exact cinci minute pentru a-i identifica precis scrisul.
Iar concluziile mele vor fi acceptate de orice tribunal. M`rturia
mea a jucat deja un rol preponderent \n mai multe procese.
Iat` ce-i va \nfrnge trufia!
Foarte bine. {i mul]umesc pentru colaborarea att de...
spontan`.
Zmbetul industria[ului o irit` \n cel mai \nalt grad pe
tn`ra femeie. Tocmai o manevrase de toat` frumuse]ea... De
fapt, de ce ]inea att la ajutorul ei, dac` nu credea \n
grafologie? De ne\n]eles! Oricum, nu va fi nemul]umit` s`-i
vad` mutra cnd \i va oferi numele vinovatului. |n acea clip`,
va trebui s` recunoasc` virtu]ile acestei [tiin]e aproximative!
Unde locui]i, domni[oar`?
San Francisco. Russian Hill.
Nu, adresa exact`.
|n mod reflex, \i \ntinse cartea de vizit`.
De ce ave]i nevoie de ea?
Pentru a trece s` v` iau. Cin`m \mpreun`.
16 NELLY
O clip`. Cine a vorbit de cin`?
Eu. Avem multe lucruri de pus la punct, \nainte de ziua
de mine.
{i ce se va \ntmpla mine?
V` ve]i \ncepe activitatea \n localurile \ntreprinderii
Mitchells, adic` exact aici. Cu norm` \ntreag`.
Diana \nchise ochii [i inspir` profund. Acest b`rbat reu[ise
s-o calce pe nervi. |i \ntinsese un deget [i-i luase mna
\ntreag`!
V` amintesc c` ave]i contract cu noi, insist` Brant.
Desigur... |nainte de a pleca s` se odihneasc`, Charlie \i
propusese un contract. Pentru a o proteja, nu pentru a o lega.
Astfel, interlocutorul lui n-ar fi putut-o concedia pe
domni[oara Trevor. Evident, semnase. |n contrapartid`, ea se
angaja s`-[i ofere serviciile \n caz de nevoie. Dar Charlie nu
\n]elegea s` dispun` singur de competen]a sa [i s-o priveze de
al]i clien]i. |n mintea sa, contractul nu era exclusiv.
Acest document spune c` se poate face apel la
dumneavoastr` de fiecare dat` cnd este necesar, relu` Brant,
imperturbabil. Ei bine, este necesar, Diana.
Aceasta \ntoarse capul, stnjenit` de intensitatea privirii
sale. Dac`-i spunea pe nume, o considera deja colaboratoarea
sa. Hot`rt lucru, nu p`rea un b`rbat care pierde timpul.
Diana f`cu o ultim` \ncercare. {tia bine c` acel contract o
d`dea legat` de mini [i de picioare lui Brant, dar putea totu[i
s` \ncerce! La drept vorbind, munca o nelini[tea mai pu]in
dect acest pre[edinte director general cu ochi cenu[ii, care o
domina printr-o judecat` corect`...
}ARA POR}ILOR DE AUR 17
Charlie prefera s` nu fie v`zut` \n localurile firmei. Nu
uita]i c` sunt o arm` secret`. Cu ct mai pu]ini oameni [tiu
despre meseria mea, cu att o pot practica mai bine. Oare cum
ve]i explica prezen]a mea?
Mitchells face uneori apel la angaja]i provizorii. V-a[
putea prezenta o secretar`. |n ultimul timp, a mea este
dep`[it`. Pentru toat` lumea, o ve]i seconda.
Gre[it calcul. Presupunnd c` accept, nu va fi pentru a
m` instala \n biroul dumneavoastr`, ci la serviciul personal.
Nu se pune problema! Nu vreau s` v` scap din ochi. Nu
se [tie niciodat`... |n definitiv, r`spund pentru
dumneavoastr`, pentru c` eu v` angajez.
{i cum s` ajung la dosare, dac` r`mn \n biroul
dumneavoastr`? Serviciul personal se afl` la cel`lalt cap`t al
cl`dirii. Doar nu crede]i c` voi r`scoli prin l`zile de gunoi, \n
speran]a de a descoperi hrtii de analizat!
Vre]i s` nu mai protesta]i sistematic? V` asigur c` dac` era
vorba numai de mine...
T`cu brusc. Evident, prefera s` lase fraza \n suspensie.
Da?
Nimic.
Voi completa pentru dumneavoastr`. Dac` era vorba
numai de dumneavoastr`, m-a]i fi dat deja afar`, deoarece
n-ave]i nici o \ncredere \n talentele mele. Dar Charlie credea
\n ele. {i dac` ar afla c` nu s-a f`cut apel la mine \n caz de
urgen]`, va fi furios.
Fascinat`, v`zu un mu[chi tres`rind \n col]ul maxilarului
s`u. Atins!
18 NELLY
Angajndu-m`, v` lua]i un fel de asigurare fa]` de unchiul
dumneavoastr`. Orice se \ntmpl`, \i ve]i putea spune c` v-a]i
folosit de competen]a exper]ilor s`i. Dar nu v` a[tepta]i la nici
un rezultat, nu-i a[a?
T`cerea elocvent` a lui Brant, ]inu loc de r`spuns. Un acces
de mnie urc` pn` la chipul tinerei femei. Dispre]ul lui
McAllister pentru meseria sa devenea insult`tor! P`rea o minte
prea \ngust` pentru a c`uta s` \n]eleag`, \nainte de a condamna.
Se ridic` demn` [i se post` \n fa]a lui, foarte dreapt` [i...
mai tulburat` dect ar fi vrut, de privirea lui \ntunecat`.
Refuz micul dumneavoastr` joc, domnule McAllister. Am
prea mult de lucru pentru a-mi pierde timpul \n biroul
dumneavoastr`. Deoarece crede]i sau nu, ceilal]i clien]i ai mei
consider` c` ofer un serviciu de calitate [i sunt foarte
solicitat`.
Se preg`tea s` ias`, dar cu mna pe clan]a u[ii, se \ntoarse
pentru o ultim` vorb` \n]ep`toare, pe care o spera sarcastic`.
{ti]i ce este cel mai ciudat? Eram pe punctul s` accept. Vi
l-a[ fi g`sit pe domnul X \n cel mai scurt timp [i vi l-a[ fi servit
cald, pe tav`. Dar v`d c` nu sunt destul de calificat` pentru
dumneavoastr`. Cnd ve]i fi foarte \nghesuit de aceast`
problem`, va fi prea trziu s` v` schimba]i p`rerea despre
mine. Va \nghe]a iadul \nainte de a ridica degetul mic, pentru
a v` ajuta. Ah! referitor la contract... Nu v` mai fr`mnta]i.
Charlie l-a redactat doar ca s` m` protejeze. Nu s-ar fi folosit
niciodat` de el pentru a m` constrnge.
|nchise u[a, cnd se auzea o alt` \njur`tur` urt`.
}ARA POR}ILOR DE AUR 19
Capitolul 2
Erau zece minute bune, de cnd suna ne\ntrerupt. Diana
\nchise ochii, exasperat`: de-abia venise [i intrase \n baie! Ei
bine, s` sune! Nepoftitul va renun]a. Obligat. Oricine ar
renun]a. Comisionarul cel mai \nc`p`]nat n-ar fi rezistat acolo
patruzeci de secunde. Cel mai tenace admirator ar fi fost
cuprins de crampe de nesuportat la degete. Cine putea fi oare
individul capabil s` se rezeme att de mult timp de butonul `la
blestemat? Nici m`car nu trebuia s`-[i pun` \ntrebarea. Brant
McAllister, desigur. {i mereu clopo]elul acela, insuportabil...
|l voi strnge de gt! strig` tn`ra femeie, s`rind afar` din
baie, \n mijlocul unui val seismic.
Se [etrse \ntr-o clipit` [i \mbr`c` \n grab` un halat de baie.
McAllister tot mai suna. |i deschise cu furie.
Ce v-a apucat? Ve]i agita tot cartierul!
Aceast` amabil` intrare \n subiect, \nso]it` de o privire
uciga[`, \l l`s` pe cel interesat de marmur`. A[tepta,
imperturbabil. Gata s`-[i petreac` noaptea pe platforma sc`rii,
dac` trebuia. Diana \n]elese c` baia bun` [i cald` era de clasat
\n rndul amintirilor. |[i \ncruci[` bra]ele [i oft` exasperat`.
Brant nu se mi[ca. Resemnat`, ced`.
Ei bine, pentru c` sunte]i aici, intra]i. Ce vre]i?
Brant o lu` de talie, o ridic` de parc` era un fulg, pentru a
elibera u[a, o a[ez` cu grij` la aproximativ cincizeci de
centimetri mai departe [i \nchise u[a.
Pe dumneavoastr`.
Diana sim]i furnic`turi de nelini[te \n vrful degetelor. Trei
minute mai \nainte, nutrea planuri de sugrumare, pe care i-ar
fi pl`cut la nebunie s` le pun` \n aplicare! |i evalu` \n minte
circumferin]a gtului, dar \[i aminti exact la timp c` n-avea
deloc for]` \n mini [i se gndea deja la otrav`, cnd un
am`nunt veni s` o distrag` de la planurile uciga[e. Prin
deschiz`tura c`m`[ii descheiate a lui Brant se vedea p`rul de
pe piept, brun [i cre], fascinant [i complet nea[teptat cnd
cuno[teai b`rbatul \n costum sobru [i cu cravata bine
potrivit`! Acum, \n pulover sport [i vest` din piele moale,
p`rea att de diferit de pre[edintele director general \ntlnit
\n aceea[i diminea]`... Diferit, da, dar [i mai \nc`p`]nat [i mai
periculos.
Doar nu inten]ionezi s` ie[i \n aceast` ]inut`?
Brant m`sur` pe \ndelete silueta fermec`toare, \nf`[urat`
\n halatul de baie.
Ia not`, \mi place foarte mult. Dar s-ar putea s` atrag`
privirile. Mai ales cu acest coc ce se desface.
}ARA POR}ILOR DE AUR 21
|i scoase agrafa care cedase sub greutatea buclelor [i-i
eliber` p`rul ar`miu. Mna \i \ntrzie o clip`.
Foarte frumos. Cred c` prefer astfel...
|ncremenit` de o asemenea familiaritate, Diana lupta \n
zadar s`-[i vin` \n fire. De cnd d`duse buzna la ea, spre
marea sa nepl`cere, pierduse orice control al situa]iei.
Preferin]ele dumitale m` las` complet indiferent`,
domnule McAllister. Spune-mi mai degrab` ce te aduce aici.
Mi-e o foame de lup. Dumitale nu?
Pot oare s`-]i amintesc c` p`r`sind biroul dumitale...
Afi[ndu-]i demnitatea, o \ntrerupse Brant.
Cum?
Ai ie[it afi[ndu-]i demnitatea. |ntotdeauna m-am
\ntrebat ce \nseamn` asta. Mi-ai oferit o excelent` ilustrare.
|ncntat` s` contribui la educa]ia dumitale, dar s`
revenim la oile noastre, vrei? A[adar, p`r`sindu-]i biroul, am
specificat limpede urmarea ce se potrivea s-o dau rela]iilor
noastre.
Privirea cenu[ie a lui Brant se cufund` \n a sa, serioas`,
gnditoare.
Ai spus c` refuzi s` m` aju]i. Nu c`-mi refuzi invita]ia la
cin`. Am tras concluzia c` ai acceptat.
Dianei i se t`iar` picioarele. Ra]ionament riguros, de o
logic` de necomb`tut. Iat` la ce ducea frecventarea \n mod
exclusiv a calculatoarelor... Desigur, nu se angajase cu nimic,
referitor la cin`. Pentru ea, asta se producea firesc. Nu [i
pentru el. Cu siguran]`, acest b`rbat ascundea o ecua]ie \n
22 NELLY
locul creierului. F`r` s` vrea, zmbi. Dac` ar fi putut prevedea
consecin]ele acelui zmbet, s-ar fi ab]inut!
Ai marcat un punct! |ntr-adev`r, n-am anulat cina....
***
Eu nu ghicesc nimic, Brant, studiez!
Iat` unde o dusese zmbetul de mai \nainte: \n loc s`
savureze doar delicioasele cl`tite ale lui Li, un chinez care
]inea un restaurant [i-i era prieten de demult, se afla sub
lumina filtrat` de lampioane ro[ii, \ncercnd s`-i demonstreze
cu vehemen]` lui Brant rigurozitatea grafologiei. Mai bine
\ncerca s`-l fac` pe un m`gar s` bea, f`r` s`-i fi fost sete...
{i privind un scris, \]i dai seama dac` cineva este cinstit
sau nu? Nu v`d diferen]a \ntre asta [i sfera de cristal.
Tonul cre[tea. Din fericire, Li \i a[ezase mai departe, cu un
zmbet de conspirator, pe care, de altfel, Diana nu [i-l explica.
Nu m` mul]umesc s` privesc scrisul oamenilor, cum
spui. |l analizez. {i asta \mi permite s` le \n]eleg caracterul, nu
s` le prezic viitorul, sau s` le ghicesc sexul ori nu [tiu ce, la fel
de extravagant.
Brant ridic` nasul, subit interesat.
Vrei s` spui c` domnul X al nostru, ar putea fi la fel de
bine o doamn` X?
Exact.
A[adar, nu [tii s` deosebe[ti un scris masculin de unul
feminin?
}ARA POR}ILOR DE AUR 23
Nu. Nici un grafolog serios n-ar risca asta.
|]i ba]i joc de mine. Nu [tiu nimic despre asta, dar sunt
totu[i sigur de contrariu.
Experien]a \]i va dovedi c` este imposibil. }i s-a
\ntmplat, f`r` \ndoial`, s` recuno[ti pe un plic scrisul unei
rude sau al unui prieten, despre care, evident, [tiai c` este
b`rbat sau femeie. Instinctiv, le-ai clarificat caligrafia ca
masculin` sau feminin`. Dar \n prezen]a unei probe a c`ror
provenien]` n-o cuno[ti, ai fi foarte \ncurcat.
Aerul ne\ncrez`tor al lui Brant o f`cu s` rd`.
Po]i s` m` crezi. {tiu despre ce vorbesc!
De o jum`tate de or` \mi vorbe[ti \n special despre ceea
ce grafologia nu-]i permite s` realizezi! Dac` am trece pu]in la
rezultate concrete, la probe [tiin]ifice? Pe scurt, explic`-mi
meseria dumitale.
Am \ncercat deja \n aceast` diminea]`. |]i amintesc, f`r`
succes....
Brant \i adres` o privire curioas`, p`trunz`toare, pe care ea
nu [tiu s-o interpreteze.
Nu te-a[ fi crezut att de u[or de descurajat.
Bun, asta este! |mi \ncerc norocul \nc` o dat`. Dar
dac`-]i surprind o umbr` de zmbet pe fa]`, te previn c` te las
aici, cu certitudinile dumitale [tiin]ifice! {i pn` una alta, vei
putea sta atrnat toat` noaptea la soneria mea, nu voi
deschide!
Cu un semn din cap. Brant o f`cu s` priceap` c` termenii
\n]elegerii \i conveneau [i ea \ncepu:
24 NELLY
Mai \nti, trebuie s` [tii c` scrisul este mai mult produsul
creierului nostru, dect al minii. |n orice clip`, el ne dirijeaz`
mi[c`rile, ne controleaz` urmele peni]ei, care devin imaginea
fidel` a personalit`]ii noastre, la fel ca modul de a vorbi, sau
de a ne deplasa, de exemplu.
Brant o asculta, \n timp ce-i observa minile expresive care
se agitau pentru a-i puncta explica]iile. {i acest mod de a
vorbi \i tr`da personalitatea, probabil nu se afla \n repaos
niciodat`!
Da, am citit recent ni[te articole despre aceast`
problem`, \n nu [tiu ce reviste. Este oare vorba despre un nou
domeniu fundamental de cercetare?
Evitase cu grij` cuvntul [tiin]`...
Nu chiar. Aristotel se interesa deja de asta cu trei secole
\nainte de era cre[tin` [i tot timpul, filozofii s-au aplecat
asupra leg`turilor dintre scris [i om. Din concluziile lor,
caligrafia poate dovedi caracteristicile psihice ale individului [i
\n nici un caz, pe cele fizice. A[adar, nu este un mijloc indirect
de a cunoa[te vrsta sau sexul persoanei. Este dovedit.
{tiin]ific.
Accentuase pe cuvnt [i l`s` s` treac` o secund` pentru a
for]a bariera pe care i-o opunea Brant.
S-au efectuat sute de teste. Toate rezultatele coincid.
Dovad` c` grafologia nu este o interpretare fantezist`, ci o
analiz` riguroas`.
Cu acest argument hot`rtor, \[i termin` lini[tit` ultima
cl`tit`.
}ARA POR}ILOR DE AUR 25
|ntreb`ri?
Da. Dou`. Cum ai ajuns la grafologie [i, vrei un desert?
Nu, mul]umesc, la a doua. Ct despre prima...
Se l`s` pe spate, oftnd. Evident, interesul lui Brant se deplas`
de la grafologie, la femeie. {i devierea i se p`rea periculoas`.
Ei bine, la cincisprezece ani, adoram blciul. Nu ratam
nici unul [i m` repezeam \ntotdeauna la standul ghicitoarelor.
|ntr-o zi, \n locul cunoscutei doamne Irma, am g`sit un b`rbat
care analiza scrisurile. Iat` de unde pleac` toat` povestea.
Brant f`cu o grimas` comic`.
|ncep s` regret c` am \ntrebat...
{i eu, c` am r`spuns. Probabil tocmai am distrus pu]inul
credit pe care mi-l acordai...
Brant \i lu` mna foarte mic` \n a sa [i zmbi. Pentru prima
dat`, p`rea relaxat.
Lini[te[te-te, nu judec oamenii dup` trecutul lor. Dac`
e[ti gata, putem pleca.
Pu]in surprins` de aceast` vorb` f`r` [ir, Diana se ridic`.
Din fericire, ai mncat tot. Li este teribil de ofensat cnd
nu se termin` mncarea, crede c` buc`t`ria lui nu place!
Ar trebui mai degrab` s` reduc` m`rimea por]iilor, ne-a
servit cu ce s` hr`neasc` zece adolescen]i \n plin` cre[tere!
De ani de zile m` str`duiesc s`-l sf`tuiesc. Nimic de f`cut,
persevereaz`!
Dup` cte \n]eleg, sunte]i cuno[tin]e vechi.
P`rin]ii m` aduceau deja aici, de foarte mic`. Li a luat
acest restaurant acum mai bine de dou`zeci de ani, dar s-a
26 NELLY
n`scut aici. P`rin]ii lui au emigrat din China \n California, la
sfr[itul secolului trecut, cnd construc]ia c`ii ferate absorbea
toat` mna de lucru st`rin`. Marele s`u vis era o cl`dire
frumoas`, \n cartierul chinezesc. A reu[it. Iar buc`t`ria sa se
num`r` printre cele mai bune, de unde orgoliul de maestru
buc`tar!
V`zndu-i c` pleac`, Li se apropie pentru a le ura o sear`
bun`. O strnse pe Diana cu afec]iune lng` el, murmurnd
ceva ce Brant nu auzi.
De cum trecur` de u[`, \i \ntmpin` r`coarea serii de
toamn`. Brant ridic` gulerul hainei [i o atrase pe Diana spre
el, pentru a o proteja de vnt.
Ce ]i-a povestit prietenul nostru chinez?
Oh, nimic... doar c` era \ncntat de pofta noastr` de
mncare.
Minciuna o f`cu s` ro[easc`. Din fericire, \i \nv`luia
noaptea [i \nso]itorul s`u nu putu observa nimic. Deoarece
cuvintele lui Li n-aveau nimic anodin, cum l`sase s` se cread`.
Aten]ie, mica mea perl`, acesta mi se pare cu totul diferit de
cei pe care-i aduci la noi de obicei. {i s` crezi \n vechea mea
experien]`, are pl`nuri \n leg`tur` cu tine... \i spusese.
O mn` c`ldu]` pe talie o conducea cu amabilitate spre
Porsche. Brant \i deschise, a[tept` s`-[i pun` centura de
siguran]` [i se instal` la volan.
Oare m` vei invita pentru un ultim pahar?
P`r`si cartierul chinezesc [i se \ndrepta spre Pacific
Avenue, \n direc]ia Hussian Hill.
}ARA POR}ILOR DE AUR 27
Ei bine?
Desigur, observase ezitarea Dianei.
Dac` te mul]ume[ti cu cafea, sau cu vin alb, de acord.
Nu ai nimic altceva?
Nu-mi place nimic altceva. De ce s` m` \ncurc cu sticle
inutile?
Ai putea servi altora.
Pn` acum, nu s-a pus problema.
Brant nu ad`ug` nimic, dar opri exact \n fa]a primului
magazin universal deschis.
M` \ntorc \n dou` minute.
Dou` minute mai trziu cu ceasul \n mn` l`s` o pung`
s` plesneasc` pe genunchii Dianei [i demar`.
Dumnezeule!
Tn`ra femeie inventarie rapid con]inutul pungii.
Whisky, gin, vermut... Ai aici cu ce s` deschizi un bar! Ce
vei face cu toate astea?
Le las la dumneata.
Dar eu nu beau, Brant!
Dumneata, poate nu. Dar eu voi avea ceva acceptabil
s`-mi torn \n pahar, cnd voi trece s` te v`d...
Dup` num`rul sticlelor, inten]ionezi s-o faci vreo [ase luni!
{i de ce nu?
Neg`sind nimic ustur`tor de replicat, Diana se hot`r\ s`
fac` pe surda. Nednd importan]` cuvintelor sale, nu va avea
s`-[i pun` nici s`-i pun`! prea multe \ntreb`ri despre
implica]iile lor...
28 NELLY
Ajunser`. Diana \i \napoie sticlele [i alergar` pn` la u[`,
luptnd \mpotriva vntului, care acum b`tea vijelios. O rafal`
se n`pusti cu ei \n cas` [i se proptir` \n u[`, pentru a o
\nchide.
Uf! Frigul, afar`. {i noi, la c`ldur`.
Duc sticlele \n buc`t`rie, hot`r\ Brant cu autoritate.
G`si drumul f`r` s` \ntrebe nimic [i scoase dou` pahare.
Diana \l urm` automat, f`r` grai \n fa]a unei asemenea
familiarit`]i. Ar fi trebuit totu[i s-o consulte! Dac` nu va \nv`]a
s`-i cear` din cnd \n cnd p`rerea, rela]iile lor se vor \nvenina
rapid.
S`-]i prepar un cocteil. Whisky, gin, tequila?
Nu. Mul]umesc foarte mult, dar nu. E[ti surd, sau numai
distrat? |]i repet c` nu beau acest gen de alcool. |n schimb...
Deschise frigiderul [i scoase o sticl` de Riesling.
... voi bea cu pl`cere un deget din `sta.
Deloc jenat de brusche]ea gazdei sale, Brant continu` s`-[i
vad` de ocupa]ia de barman. G`si un loc unde a[ez` sticlele,
destup` cu grij` whiskyul, \[i turn` atent un pahar plin ochi [i
[terse meticulos gtul sticlei... Fiecare gest p`rea gndit, dar
f`r` lips` de naturale]e. |i pl`cea s` fac` lucrurile corect, atta
tot. Diana ro[i pu]in de calda dezordine care domnea la ea. |n
apartamentul lui Brant, totul era probabil la linie! Aici, cea mai
mic` suprafa]` plan` se ocupa pe loc de obiecte la fel de
diverse pe ct de nepotrivite: stilouri, coresponden]a din
s`pt`mna trecut`, papiote de a]`, c`r]i, desigur \nc` deschise
la pagina consultat`. F`r` s` pun` la socoteal` ziarele pe care
}ARA POR}ILOR DE AUR 29
nu mai avusese timp s` le r`sfoiasc` [i care se \ngr`m`diser`
la \ntmplare din agita]ia sa prin apartament.
|l preced` pe Brant \n salon, spionndu-i cu coada ochiului
reac]ia. Dac` r`ceala impersonal` a biroului s`u, care
corespundea \ntr-adev`r cu temperamentul acestuia, va
strmba din nas la o asemenea harababur`...
Brant se instal` pe canapea, dup` toate aparen]ele pu]in
impresionat de spectacolul care i se oferea. De fapt, o aprecia
cu \ncntarea unui copil \n fa]a primului s`u pom de Cr`ciun.
Niciodat` nu v`zuse un interior att de viu. Revistele aruncate
una peste alta, pe o mas` joas`, lupa de pe o carte, lumina
portocalie a l`mpii, totul i se p`rea c`lduros [i primitor,
reflectare fidel` a ceea ce descoperea \n ochii mari ai tinerei
femei.
Lu` o \nghi]itur` de whisky [i se a[ez` gnditor pe divan,
al`turi de ea. Voia pentru el acea c`ldur`, acea senzualitate
care se r`spndeau din fiecare gest. Tocmai i se impusese asta
\n sinea sa, ca o eviden]`. Ideea c` le-ar putea \mp`r]i cu al]ii,
\i deveni brusc de nesuportat. Tot ceea ce venea de la Diana,
pretindea ca pe viitor s`-i fie destinat. |n exclusivitate.
Stabilind asta, era vorba s-o conving` [i pe principala
interesat`... {i nu va fi treab` u[oar`! Mai \nti, s` [tearg`
imaginea dezastruoas` pe care i-o oferise despre sine,
diminea]`. Diana \[i va aminti cu siguran]` mult timp modul
cum o primise. Oare cum se putuse ar`ta att de ar]`gos? De
acord, nu avea sim]ul rela]iei, nici amabilitatea natural` a lui
Charlie, dar de aici, pn` la a vorbi \n acel mod de nesuferit...
30 NELLY
Va trebui s` asculte sfaturile unchiului [i s` mai ias` pu]in din
laborator. Obligat s` dialogheze cu calculatoarele, nu mai [tia
cum s` se adreseze fiin]elor omene[ti. O f`cea prea direct. {i
atta timp ct nu-[i va rec`p`ta bunele maniere, cea mai bun`
tactic` r`mnea s` tac`. Cine nu spune o vorb`, evit` gafele.
Aplicnd cu con[tiinciozitate prima etap` a planului, \[i
st`pni o remarc` ce tocmai \i venise \n minte [i se mul]umi
s` agite ghea]a din pahar.
U[orul clinchet o f`cu pe Diana s` nu se simt` bine. F`cea
t`cerea lui Brant [i mai ap`s`toare. Oare nu avea nimic de
spus? Sau venise la ea ca [i cum s-ar fi dus s` bea un pahar \ntr-un
bar, f`r` s` se simt` obligat s` angajeze o conversa]ie cu
chelnerul? Dac` trebuia s` r`mn` a[a, ca o statuie toat` seara,
prefera s` mearg` s` se culce!
Vrei s`-]i desfaci cocul?
Iat`, a cedat. Dar \n fa]a aerului uluit al Dianei, \ncepu s-o
regrete!
De cnd am ie[it pe u[a restaurantului, am dorit s`-]i v`d
p`rul desf`cut, pe umeri...
Tn`ra femeie \[i mu[c` buzele. Voia s` vorbeasc`? Ei bine,
vorbise! Iar ei de-abia \i venea s`-[i cread` urechilor! Mai r`u,
cererea sa o [oca, de parc` desfacerea coafurii prevestea alte
renun]`ri. De-abia \l cuno[tea [i deja... Surprinse un fulger de
sfidare \n ochii cenu[ii. La urma urmei, ce era dac` \[i scotea
cteva agrafe din coc? Un gest banal, foarte simplu. Nimic
simbolic \n asta. F`r` \ndoial`, imagina]ia i-o luase pu]in cam
repede la galop.
}ARA POR}ILOR DE AUR 31
De acord.
|[i duse mna la coafur` [i c`ut` agrafele. Brant \[i a[ezase
paharul [i o observa. Sub intensitatea privirii, Diana ezit`.
Aproape c` avea impresia c` se dezbrac`.
Mna b`rbatului veni s-o ajute pe a sa.
Las`-m` pe mine s-o fac.
Una cte una, agrafele c`zur`. Diana scutur` capul, att
pentru a-[i elibera p`rul, ct [i pentru a risipi starea aproape
hipnotic` \n care o cufundase contemplarea t`cut` a lui Brant.
Adineaori, t`cerea lui o deranja. Acum, sim]ea o tulburare
inexplicabil`, ca [i cnd atmosfera se \nc`rcase de electricitate
[i respira aproape cu dificultate. Degetele lui Brant i se
\ncurcar` \n bucle.
De m`tase, \i murmur` lng` tmpl`. {i un parfum de
prim`var`...
F`r` s` vrea, se trezi imobilizat` \ntre umerii puternici [i
sp`tarul canapelei.
Trebuie s` fie [amponul.
Se r`suci pentru a c[tiga pu]in spa]iu. |n zadar.
Sau balsamul. Sau fixativul.
Cu siguran]` nu. Toate [ampoanele miros a ap` de vase.
Nu \ncerca s` m` faci s` joc dup` cum cn]i. Nici s` schimbi
discu]ia.
El \i atinse u[or cu un deget lobul urechii. Buzele i se
plimbau pe gt [i Diana se \nfior`. |[i repro[` asta imediat: cu
siguran]`, Brant observase!
32 NELLY
Brant...
|[i drese glasul. Nu cu aceast` voce r`gu[it` va reu[i s`-l
fac` s` p`streze distan]a.
Brant, nu m` gndesc...
Cu att mai bine. Continu`...
Brant!
Se \ndep`rt`, \nfruntndu-i privirea... [i tres`ri. |n pupilele
dilatate citi o dorin]` [i o hot`rre, pe care nu le v`zuse
vreodat` la un b`rbat. |n tot cazul, la nici unul din cei care o
priviser`... O atrase din nou spre el [i puse st`pnire pe
buzele sale la fel de firesc, de parc` \[i reg`sise un obicei
vechi. Diana se \nfior` la contactul cu acel trup \ncordat, care
o a[tepta. Gura lui Brant, blnd` [i atent`, nu c`uta s` o
supun`. |ndat` ce ob]inu r`spunsul pe care-l spera, s`rutul
deveni mai deosebit, mai insistent. Minile tinerei femei, care
mai \nti \ncercaser` s`-l resping`, i se \nnodar` \n jurul cefii.
Oare cum s-ar fi putut a[tepta la o asemenea \mbr`]i[are de la
un b`rbat att de calm [i de rece? Fiecare mngiere o tulbura.
|nchise ochii [i se abandon` buzelor sale.
Orict de tulburat` era, trebuia totu[i s` se gndeasc` s`-[i
recapete respira]ia. Brant urmase probabil acela[i
ra]ionament, deoarece se \ndep`rt` pu]in, a]intindu-[i din
nou privirea asupra ei. |nc` o dat`, se mir` de nesa]ul care-i
str`lucea \n ochi: acela al unui b`rbat \nfometat care ar fi
\ncercat s` se distreze cu ni[te aperitive, dar care a[tepta s`
treac` f`r` amnare la lucruri serioase! Trebuia s` reac]ioneze.
{i repede, sau \i va veni rapid de hac. Schi]` deja o mi[care
}ARA POR}ILOR DE AUR 33
abil` de retragere, dar Brant fu mai rapid [i-[i schimb` brusc
pozi]ia pe sofa, atr`gnd-o asupra lui. Diana \[i \n`bu[i un mic
strig`t: din cap pn` \n picioare, nici un deget din trupul s`u
nu mai era \n contact cu divanul! Era complet \ntins` peste
pre[edintele director general, ct era de lung... Aceast`
constatare \i spori considerabil ritmul cardiac. Brant, \n
schimb, p`rea c` g`se[te asta foarte firesc. Scoase un oftat
u[or de pl`cere, o s`rut` pe tn`ra femeie pe nas [i \ncepu
s`-i mngie foarte u[or coapsa, cu o mi[care lent`, aproape
hipnotizatoare.
Hm... Este bine. |n nici un caz s` nu te mi[ti.
Tocmai m` mi[cam [i ai f`cut o manevr` de diversiune
foarte reu[it`. Felicit`ri, McAllister...
Brant zmbi ironic.
De acord, petrec foarte mult timp \n laborator. Dar mi se
\ntmpl` s` mai ies de acolo...
{i \n cele cteva d`]i cnd ie[ea, nu-[i pierdea timpul! Oare
privea toate femeile cu aceia[i ochi de lup fl`mnd?
Ce se \ntmpl`, Diana? Te simt \ncordat`...
Nu-i nimic.
N-ar fi trebuit s`-[i pun` \ntrebarea. Imediat, [i-l \nchipuise
\n bra]ele alteia. Doar ideea o enerva. Respinse mna care-i
netezea cu tandre]e p`rul.
Las`-m`.
Serios?
Serios.
34 NELLY
Reac]ia lui Brant o lu` din nou pe nepreg`tite. Se a[teptase
c` trebuie s` se zbat` [i iat` c` el desf`cu menghina bra]elor.
|]i dau drumul... deocamdat`.
Promisiunea sub\n]eleas` a acelui deocamdat`, o f`cu s`
se \nfioare. Cel pu]in, nu-[i ascundea inten]iile! Data viitoare,
nu-i va mai da drumul att de u[or. Se strecur` la cel`lalt cap`t
al canapelei, l`snd o larg` zon` tampon \ntre ei, \[i trase
jupa, \[i rearanj` rapid p`rul [i hot`r\ c` era timpul s` destind`
atmosfera, vorbind despre altceva.
Dac` mi-ai dezv`lui planul genial \mpotriva divulg`rii de
secrete, pe care l-ai gndit pentru a salva Mitchells?
Pentru moment, nu este nimic de dezv`luit, dat fiind c`
n-am g`sit \nc` nimic.
P`cat c` te-ai privat de pre]ioasa mea colaborare. Asta se
nume[te s`-]i tai craca de sub picioare. }i-a[ fi u[urat foarte
mult munca.
Ce vrei, scuze \n trei exemplare?
Ar ajunge unul... \n cazul \n care este scris de mn`. La
drept vorbind, orice cuvnt din mna ta mi-ar conveni pentru
a-mi satisface curiozitatea. Chiar [i o list` de b`c`nie!
Doar nu-]i \nchipui c` m` voi deranja s`-mi redactez
scrisorile de scuze, \n timp ce pl`tesc o secretar` s`-mi bat` la
ma[in` coresponden]a...
Oh! oricum, \n]eleg foarte bine genul, atac` Diana, brusc
serioas`. O formul` tip, \mi pare r`u c` v-am jignit, sau
binevoi]i s`-mi accepta]i regretele, combinat` cu un
comentariu sarcastic de stilul: dar nu cred nici o clip` \n
eficacitatea muncii dumneavoastr`!
}ARA POR}ILOR DE AUR 35
{i admi]nd c` scrisoarea ar fi formulat` astfel, ce-ai
r`spunde?
Brant sim]ea terenul minat [i fidel propriilor consemne de
pruden]`, nu voia s` \nainteze direct.
C` nu lucrez dect cu cei care cred \n mine [i \n meseria
mea. {i c`-]i \n]eleg ezit`rile.
Z`u? Ai fi att de obiectiv` pentru a te pune \n locul meu?
S`-]i \nchipui c`, petrecndu-mi toat` via]a lucrnd cu [tiin]e
exacte, \mi este greu s` acord credit unei discipline att de
subiective ca a ta, care depinde de interpret`ri personale [i
care nu are \nc` dreptul s` fie citat` \n lumea [tiin]ific`?
Da. Nu sunt complet refractar` la ceea ce pot sim]i
oamenii care nu cunosc grafologia [i-]i \n]eleg foarte bine
dilema. Dar r`spunde sincer, \n cursul unei munci de
cercetare, n-ai presim]it niciodat` solu]ia? Un presentiment
f`r` nici un fundament, f`r` nici o leg`tur` cu desf`[urarea
calculelor, o voce care spunea: [tiu bine c` pare incoerent, dar
sunt sigur c` va merge... {i n-ai descoperit apoi, cu cifrele \n
mn`, exactitatea intui]iei?
Brant o privea fascinat, f`r` s` spun` o vorb`. Era prima
persoan` care-i demonstra importan]a subiectivit`]ii \n
[tiin]ele zise exacte!
Diana \[i \ng`dui un zmbet u[or, jum`tate indulgent,
jum`tate mul]umit.
Ceea ce trebuia demonstrat, cum spun matematicienii.
36 NELLY
Capitolul 3
Alo, scumpete! Ai reu[it s`-mi converte[ti nepotul
ne\ncrez`tor la grafologie?
Charlie? Ce pl`cere! Dar unde e[ti? {i tensiunea
dumitale? M`car, ]ii cont de sfaturile medicului?
La cel`lalt cap`t al firului, izbucni un hohot de rs
lini[titor.
Mereu la fel de impetuoas`, Diana. {i cnd te gnde[ti c`
mie mi s-a prescris odihna... A[adar, s-o lu`m \n ordine:
primo, sunt pe iahtul meu, \n mijlocul oceanului. Secundo:
tensiunea este din ce \n ce mai r`u [i \n consecin]`, eu sunt
din ce \n ce mai bine. {i ter]io: aplic liter` cu liter`
recomand`rile acestui ins care stric` pl`cerea oricui, care-[i
spune medic!
Hot`rt lucru, Charlie nu se va schimba niciodat`! De cnd
lucra pentru el, Diana \l auzise mereu bomb`nind \mpotriva
medicilor detestabili, cum \i numea. Dar de data aceasta,
treaba era serioas`: surmenajul \l \nvinsese [i, de voie de
nevoie, trebuise s` se supun` ordinelor medicului, care-l
trimisese s` se odihneasc` la ]ar`, pentru o perioad`
nedeterminat`. |ntre vacan]` [i infarct... alesese...
Ar trebui s`-i aprinzi o lumnare, acelui medic!
Eu? |i datorez oare ceva unui [arlatan care \mi prescrie
carote la fiecare mas`? {i f`r` sare, sau unt!
Lamenteaz`-te, asta face tenul frumos. |]i amintesc doar
c` mai era pu]in [i spuneai adio carotelor [i la toate celelalte.
|n loc s` te v`ic`re[ti, poveste[te-mi mai bine ce faci \n
mijlocul oceanului.
Nimic. {i asta este cel mai teribil! Stau proste[te \ntins pe
[ezlong [i privesc trecnd pe[tii zbur`tori...
Oamenii civiliza]i numesc asta relaxare. Cunosc chiar
unii care pl`tesc scump pentru asta.
Tinere]e f`r` mil`! Telefonasem s` fiu comp`timit [i m`
cople[e[ti cu sarcasm! Diana, m` plictisesc.
G`se[te-]i un mod de a-]i petrece timpul. Pescuitul cu
undi]a, cuvinte \ncruci[ate, ce [tiu eu!
{tiu eu. |n sfr[it, am o mic` idee...
Diana ciuli urechea. Cnd Charlie lua acest ton degajat,
preg`tea \n general o propunere indecent`.
Spune totu[i...
Sunt secole de cnd n-am f`cut un pochera[. Sau m`car
o partid` dr`gu]` de rami. E[ti singura partener` de talia mea.
Ce-ai spune s` vii s` mi te al`turi pentru cteva zile?
38 NELLY
Diana zmbi. Pasiunea comun` pentru c`r]i le cimentase
prietenia. Nici nu mai ]inea socoteala serilor petrecute
\mpreun` \n jurul unei mese de joc pe care ea o instala \n salon.
A[ putea trimite un avion s` te ia, pled` Charlie. {i chiar
sunt gata s` te las s` c[tigi de cteva ori...
Pot foarte bine s` ajung acolo absolut singur`!
Vino a[adar [i dovede[te-o cu c`r]ile \n mn`.
Oh! nu, Charlie! N-ai s` m` faci s` str`bat jum`tate din
planet`, pentru a demonstra ceea ce [tiu deja. Serios, Charlie,
este foarte amabil din partea dumitale, dar am mult de lucru,
aici. Chiar nu pot s` lipsesc.
Ce se \ntmpl` att de important?
Oh! nimic. Nimic special...
Era de preferat s` nu-l alerteze. Nelini[tea nu era prescris`
pe re]eta sa...
Umblu de colo-colo... Dar munca se adun`.
Ai f`cut cuno[tin]` cu Brant, scumpete?
Am avut aceast` pl`cere. Ai fi putut totu[i s` m` previi c`
m` la[i pe minile unui sceptic profesional!
Numele lui Brant \i re\nvie imaginile din ajun, mna care-i
cuprinsese ceafa, chipul cu ochi cenu[ii, care se apropia de al
ei... O clip`, fu departe.
Ce spuneai Charlie? Iart`-m`...
Spuneam c` ar trebui s`-l sco]i din laborator. Obligat s`
r`mn` \n[urubat la masa de lucru, se va anchiloza pn` la urm`.
S` se anchilozeze? Dac` l-ar fi v`zut \n ajun, pe canapea, ar
fi fost imediat lini[tit!
}ARA POR}ILOR DE AUR 39
|mi pare r`u, nu te aud bine. Comunica]iile astea la mare
distan]`...
Trebuia mai mult pentru a-l descuraja pe Charlie.
Trebuie s`-[i asume cineva r`spunderea, relu` Charlie.
Eu am f`cut ce am putut, acum e rndul dumitale.
De ce? Oricum, nu sunt r`spunz`toare de viitorul s`u!
De al lui, nu. Dar dac` vrei s` ]i-l preg`te[ti pe al
dumitale, ai tot interesul s`-l faci pe acest tn`r mai sociabil.
Nu uita c` \n compania sa, vei lucra viitoarele [ase luni!
A[adar, te \nlocuie[te pn` te \ntorci? Credeam c` trebuia doar
s` asigure continuitatea, pn` se g`se[te un director de drept...
Este de drept. M`car pentru un motiv.
Care, \n afar` de cel c`-]i este nepot?
Rudenia nu joac` nici un rol aici. Dar de]ine jum`tate din
societate. |]i este de-ajuns ca justificare?
Ce spui, Charlie? Jum`tate din Mitchells?
Da. Suntem asocia]i. Credeam c` toat` lumea o [tie.
|n afar` de mine, se pare! Dar n-am auzit vorbindu-se de
el niciodat`...
Nu ]ine la publicitate [i detest` s` trateze cu media. Mie
\mi place mai mult a[a: ai remarcat, f`r` \ndoial`, c` nu d`
\ntotdeauna dovad` de, hm, s` spunem diploma]ie, \n rela]iile
cu oamenii. Pentru cercetare, lucr`m mn` \n mn`, dar \mi
las` cu pl`cere sectorul rela]iilor publice. Din cauza
necazurilor cu s`n`tatea mea p`c`toas`, iat`-l aruncat \n fa]`...
Diana, sper c`-i vei fi al`turi, dac` are nevoie de dumneata.
Gravitatea vocii o alarm` pe tn`ra femeie.
40 NELLY
De ce spui asta? Te temi de vreo problem`?
R`spunsul veni dup` un timp.
La naiba! Ar fi fost mai bine s` fiu mai degrab` la birou
dect s` hoin`resc ca un imbecil \n mijlocul Oceanului Indian!
Charlie, explic`-mi sincer ce te preocup`. Altfel, cum pot
s` te ajut?
Nu mai sunt sigur de nimic... Poate am devenit prea
pesimist.
Vorbe[te, Charlie. Crede-m`, nu folose[te la nimic s` te
consumi singur.
De acord... Societatea intr` \ntr-o perioad` critic`, Diana.
Suntem pe punctul de a face ni[te descoperiri de prim ordin.
|n laborator, toat` lumea d` zor, a dat \n patima cafelei,
fumeaz` dou` pachete de ]ig`ri pe zi [i este agitat`. Asta
implic` faze de exaltare, \n timpul c`rora cercet`torii se simt
\n plin` form`, capabili de ce-i mai bun [i, de asemenea, faze
de teribil` depresiune, cu att mai grave cu ct sunt \ncorda]i
la maximum. |n acest context, se \ntmpl` uneori ca cineva
din personal, s` se \ntrebe dac` merit` efortul, dac` salariul
compenseaz` cu adev`rat ritmul demen]ial al muncii sale. |n
cazul \n care compar` salariul stabilit cu beneficiile pe care
societatea consider` c` le va scoate din descoperirea la care va
colabora, g`se[te profiturile sale foarte sub]iri, indiferent de
avantajele [i de primele care i se acord`. {tii c` Mitchells \[i
pl`te[te bine angaja]ii. Mai bine dect majoritatea companiilor
care lucreaz` \n acela[i domeniu. Totu[i, pot exista persoane
}ARA POR}ILOR DE AUR 41
tentate de o oarecare... colaborare bine pl`tit`, cu agen]i ai
unei societ`]i concurente. Din p`cate, spionajul industrial
este un lucru frecvent.
Crezi c` o verig` a lan]ului este gata s` sar`?
Posibil. Probabil. Nu pot s-o afirm, dar experien]a \mi
spune c` dac` s-ar putea \ntmpla, va exploda curnd. Iar
Brant nu este obi[nuit s` \nfrunte acest gen de situa]ie. Este
un cercet`tor, nu un pragmatic. Cnd se concentreaz` asupra
unui punct precis, uit` orice altceva...
Am remarcat, f`cu Diana, ambiguu.
Asear`, beneficiase de capacit`]ile sale de concentrare
excep]ionale [i, sincer, multe ore dup` aceea, nu-[i revenise \nc`.
M` voi \ntoarce, \i spusese plecnd, s`rutnd-o pe vrful
nasului.
{tiu. }i-au r`mas [ase sticle de terminat.
Exist` doar un lucru care m` atrage aici, Diana: tu.
|n aceea clip`, inima \i tres`ri \n piept, \nct se blbi.
Eu... Brant... |n sfr[it, n-ai \n]eles c`...
Am \n]eles cel pu]in c` \n tine mocne[te un adev`rat
incendiu. {i vreau s` nu ard` dect pentru mine. Voi investi
ct timp va fi necesar. Prima etap`, mine, la ora [ase [i
jum`tate. Trec s` te iau la cin`.
O tr`sese spre el. Corpurile li se lipiser` din nou [i, cnd \i
d`duse drumul, respirnd greu [i \mbujorat`, nu mai [tia
foarte bine unde se afla... Brant \[i pusese toat` puterea de
concentrare \n acea \mbr`]i[are [i rezultatul se dovedise pe
m`sura efortului!
La cel`lalt cap`t al firului, Charlie desf`[ura \nc` [irul
preocup`rilor sale.
42 NELLY
Brant nu mi se pare bine \narmat \mpotriva acestui gen
de problem`. Dac` ai vrea...
De acord, Charlie, de acord. |l voi ajuta. Dar \n schimb,
jur`-mi c` vei uita toate astea. E[ti \n vacan]` pentru a te
odihni, nu pentru a-]i fr`mnta mintea.
Bine, doctore. L`snd gluma la o parte, Diana, m`
\ncurajeaz` foarte mult s` te [tiu urm`rind problema... dac`
exist` cumva vreuna!
Cum vrei s` procedez?
Cu discre]ie. Mergi pe intui]ie. Discut` cu toat` lumea,
cere-i lui Brant s` vizitezi laboratorul. Dac` nu-i lucru curat,
vei observa repede. |]i acord toat` \ncrederea, ca de obicei.
Mai discutar` cteva minute [i Diana \l sim]i mai relaxat.
Dac` accepta, era numai pentru a-l lini[ti [i, \n ceea ce o
privea, [tia c` va reu[i. Dar acum, trebuia s` se confrunte cu
consecin]ele promisiunii sale. Oare cum s` revin` asupra
refuzului categoric cu care-l \nfruntase pe Brant, f`r` s`-[i
piard` demnitatea?
|nc` mai c`uta, cnd soneria telefonului o scoase din
gnduri.
Domni[oara Trevor?
Brant... De ce oare se amuza spunndu-i dintr-o dat`
domni[oar`?
Vorbesc chiar cu domni[oara Trevor, conferen]iar
universitar titular de psihologie, cea care ]ine cursuri
permanente de preg`tire la universitate?
}ARA POR}ILOR DE AUR 43
De unde sco]i toate astea?
Am r`sfoit dosarele lui Charlie.
Bravo. Acum spionezi.
Da. Dar obligat, pentru c` tu mi-ai ascuns.
Nu ]i-am ascuns absolut nimic. De ce ]i-a[ fi vorbit despre
asta? N-are nimic de-a face cu munca mea la Mitchells.
Crezi tu!
Ascult`, Brant. Charlie m-a angajat \n calitate de grafolog,
nu ca psiholog. A[a c`, diploma mea n-are nici o importan]`.
Ar fi trebuit s-o men]ionezi totu[i. Pentru mine, este o
mare diferen]`.
S` nu-mi spui c` talentele mele de psiholog dau brusc
valoare la ceea ce ieri considerai echivalentul unei sfere de cristal...
Ba da, desigur. Diploma d` o garan]ie.
Aten]ie, domnule McAllister. Se \ncepe printr-o concesie
mic`, de acest ordin, [i se termin` prin a te transforma \n
vizionar!
Trebui s` fac` apel la tot sngele-rece, pentru a \nchide
calm`. |n starea \n care era, i-ar fi f`cut pl`cere s` calce
telefonul \n picioare.
Dar imediat, soneria se auzi din nou, agresiv`.
Ce mai este?
Diana, ce te-a apucat?
Imagineaz`-]i c` m-ai scos din s`rite, domnule pre[edinte
director general. Consider detestabil c`-]i trebuia probe v`dite
pentru meseria mea, pentru a te convinge c` o pot practica \n
mod \ntemeiat.
44 NELLY
Calmeaz`-te. Nu este o vin` grav`.
Cum?
Se sufoca. Nu. Mai degrab` ar fi trebuit s`-l strng` de gt
[i \nc` din prima zi \n care s-au \ntlnit!
Drag` domnule, dimpotriv`, mi se pare o vin` deosebit
de grav`! Renun]` o clip` la aspectul de tehnician care tinde
spre abstrac]iune, pentru a te pune \n locul meu. Ai fi m`gulit
s` fii astfel tratat?
Diana, dac` \mi mai serve[ti doar o dat` un domnule Mc
Allister, debarc la tine [i vei pierde avantajul kilometrilor care
ne despart. M` numesc Brant. B.R.A.N.T.! Ai auzit?
Nu sunt surd`.
Pentru a reveni la ceea ce te preocup`, cu greu m` pot
pune \n locul t`u, deoarece lucrez \ntr-un domeniu unanim
recunoscut. Toat` lumea [tie ce este un calculator. Dar nu
exist` o persoan` din zece, care s` cunoasc` grafologia.
Ai r`mas \n urm`, dragul meu. {i cu cel pu]in
cincisprezece ani. Toate revistele vorbesc despre asta. Pentru
a nu [ti ast`zi nimic despre grafologie, trebuie s`-]i fi petrecut
ultimii cinci ani \nchis \ntr-un laborator!
Pentru un psiholog atestat, te consider pu]in cam irascibil`...
Diana l-ar fi mu[cat. Cum bine spusese Charlie, diploma]ia
nu era punctul lui tare.
Domnule Mc... Brant, psihologii sunt oameni ca to]i
ceilal]i. Dac` situa]ia este enervant`, m` enervez [i gata.
Perfect. Descarc`-te. Strig`, tun` [i fulger` pe s`turate.
Cu pu]in noroc, \]i vei goli complet sacul [i disear` vom putea
cina lini[ti]i.
}ARA POR}ILOR DE AUR 45
S` cin`m?
La ora [ase [i treizeci. Ne-am dat \ntlnire asear`.
|ntre timp, au survenit anumite evenimente. Mai ales un
telefon de la numitul McAllister.
Diana, o ne\n]elegere profesional` nu trebuie s` ne
afecteze rela]iile personale.
Poate c` tu \]i la[i nepl`cerile afar`, cnd te \ntorci acas`,
dar eu nu reu[esc s`-mi compartimentez astfel via]a.
|]i voi ar`ta cum s-o faci. Disear`, de exemplu, la ora [ase
[i treizeci.
|nchise, \nainte ca Diana s` poat` m`car protesta.
***
Trecuser` cinci ore de la apelul omului de [tiin]` [i Diana
\nc` tuna [i fulgera... F`cuse o baie cald`, \mbr`case o ]inut`
de interior confortabil`, \ncercase un nou ruj de buze. E[ec pe
toat` linia, relaxarea o ocolea.
{i apoi, nu sim]ea nici o dorin]` s` ias`! Cu aceast`
constatare, se \ndrept` cu pa[i mari spre buc`t`rie [i \n zgomot
de tig`i, \ncerc` s`-[i potoleasc` enervarea. Sare, dang! Piper,
bing! Ulei. Cloc, cloc, cloc, ceap` t`iat` m`runt... Toat` aceast`
energie considerabil`, d`du na[tere unui superb pui la cuptor,
servit pe un strat de pilaf. Excelent` buc`t`ria de familie.
Serioas`, copioas`. Nimic \n comun cu restaurantele sofisticate
unde ar fi dus-o cu siguran]` Brant. {i de altfel, dac` nu era
mul]umit, putea totu[i s` mearg` s` vad` \n alt` parte dac`...
46 NELLY
Diana se a[ez` \n fa]a buc`t`riei, descurajat`; enervarea \i sporea.
La urma urmei, pentru ce-i por]i pic`? |n afara unei u[oare
r`niri a amorului propriu...
Oh! acea voce ascuns`, care-o chinuia \ntotdeauna \n clipa
\n care avea mai pu]in` nevoie de ea! M` irit`, iat` ce-mi face.
Te irit`, de acord. Dar de ce?
|[i petrece via]a denigrndu-mi profesia! Ca [i cnd
grafologia mai avea nevoie s`-[i dovedeasc` utilitatea!
Are dreptul s` se informeze...
S` se informeze? Este att de \mpotriva grafologilor, \nct
n-am nici o [ans` s` m` fac auzit`. M` coboar` la rangul unei
ghicitoare \n c`r]i din luna-park.
Haide, haide, exagerezi. Iei totul ca pe un atac personal, cu
toate c` nu este nici o rea-voin]`. Pur [i simplu, este foarte
direct. Merge la ]int`, f`r` s` ezite. Nu uita c` este obi[nuit cu
logica necru]`toare a calculatorului.
Ah! Pentru c` veni vorba despre calculatoarele lui! M`
\ntreb cum fac pentru a-l suporta pe acest tip! Ar reu[i s`
scoat` din s`rite [i o bucat` de fier!
}]...]]... {tii foarte bine de ce te \nfurii \mpotriva lui.
Ah, da?
Ah, da. I-ai promis lui Charlie c`-l aju]i s` caute de unde
provine divulgarea de secrete [i nu [tii cum s` procedezi,
dup` ce i-ai trntit u[a \n nas... Doar nu-l vei l`sa balt` pe
b`trnul Charlie?
Nu, evident c` nu. Dar cum s` lucrez cu Brant? Are un fel
de a m` privi, care m`...
Ah, iat`-ne aici!
}ARA POR}ILOR DE AUR 47
Da, de acord... S-ar spune c` m` dezbrac`. {i nu-[i \ntoarce
niciodat` privirea. Abia dac` se sinchise[te!
Iar exagerezi...
Este prea \nalt, ocup` prea mult loc! Cnd se apropie, nu
mai pot s` respir. {i cn` m` s`rut`...
Diana, fata mea, s-ar crede c` te sperie.
Ei bine, da, asta este!
***
Brant g`si \n mod miraculos un loc pe strada \n pant`, la
c]iva metri de Diana. |[i petrecuse ziua cu Jay Landry,
responsabilul serviciului de securitate, \ncercnd s`
l`mureasc` problema. {i ie[iser` amndoi de la aceast`
\ntrevedere cu un moral care atingea cota de alert`. Mai
presus de orice \ndoial`, \n minile concuren]ei treceau cu
regularitate informa]ii confiden]iale. Ct despre a [ti de unde
provenea divulgarea secretelor... mister. S`rmanul Jay
ajunsese la solu]ii disperate: \n afar` de a angaja serviciile lui
Sherlock Holmes, sau s` recurg` la talentele de prezic`tor ale
unui vr`jitor african, \ncercase totul, f`r` succes.
Totul... cu excep]ia unui lucru, \[i spuse Brant, urcnd
strada. Analiza grafologic` a peticului de hrtie g`sit din
\ntmplare! {i dac` aceast` metod` le-ar da numele
vinovatului, prin identificarea scrisului s`u? |n definitiv, de ce
s` nu \ncerce lovitura? Plictisitor era c` singura persoan` \n
stare s`-l ajute \i opunea cel mai categoric refuz. Dup` modul
48 NELLY
\n care o tratase... Dac` \i va cere brusc, cu insisten]` serviciile,
\i va rdea \n nas! Sau mai r`u, va c`uta s` afle de ce [i-a
schimbat p`rerea \n leg`tur` cu grafologia. Oricum, nu se
sim]ea prea sigur \nc`, dac` s-o cread` \ntr-adev`r. O noapte
petrecut` citind pe ner`suflate ni[te c`r]i vechi, serioase,
despre aceast` problem`, \i zdruncinase totu[i convingerile.
Calitatea cercet`rilor f`cute de grafologi, \l impresionase. Dar
nu era pe deplin convins. Pe de alt` parte, dac` exista cea mai
mic` [ans` ca Diana s` reu[easc`, nu-[i putea permite s` strice
totul cu \ndoielile sale. Dac` glume]ul care se distra divulgnd
secrete cui oferea mai mult nu era descoperit rapid,
\ntreprinderea se \ndrepta spre faliment.
Urc` cele cteva trepte care duceau la u[a tinerei femei,
finisnd strategia de folosit. Va trebui s-o conving` s` se
\ntoarc` la Mitchells, dndu-i impresia c` ideea venea de la
ea... Nu era u[or... |[i d`dea o s`pt`mn` pentru a reu[i.
}ARA POR}ILOR DE AUR 49
Capitolul 4
Rege, dam`, valet, zece, nou`, opt, [apte [i, canast`. Am
terminat.
Deja? N-am avut timp s` etalez nici m`car un joc!
Dragul meu Brant, lumea se \mparte \n dou`
categorii: expeditivii [i ceilal]i. Cte puncte ]i-au r`mas \n
mn`?
S` vedem... doi regi, care fac dou`zeci, trei vale]i, doi de
zece [i \n plus c`r]ile mici, egal... o sut` cinci? Ai!
A[adar, spunem: minus o sut` cinci, ad`ugate la optzeci
pe care le ai deja pe negativ, asta ne d`: minus o sut` optzeci
[i cinci. Frumos scor... Iar pentru mine, dou` mii treizeci. Cu
plus, desigur! |nc` dou` mici partide [i ating pragul
regulamentar de cinci mii, dac` vrei s` continu`m,
bine\n]eles. Nu-]i lipsesc dect cinci mii o sut` optzeci [i cinci
de puncte pentru a m` bate...
Mai este [i ironic`! Diana, n-ai mil`!
D` vina pe unchiul t`u, el mi-a format acest caracter
ne\ndur`tor. La jocul de c`r]i, n-are dect un cuvnt de
ordine: f`r` \ndurare! {i apoi, s` [tii c` tri[eaz`.
{tiu.
Brant zmbi ironic.
Eu l-am \nv`]at... Cinci mii o sut` optzeci [i cinci de
puncte de recuperat? S`-i d`m drumul!
Dup` trei jocuri [i o or` mai trziu, Brant etala ultimele
c`r]i sub ochii ului]i ai tinerei femei.
... [i doi a[i care fac: cinci mii trei sute dou`zeci. Vezi, am
chiar un mic avans.
Ai tri[at.
Nu chiar. E[ecul m` stimuleaz`. Dac` nu m` zdrobeai la
\nceput, poate ]i-a[ fi l`sat o [ans`.
Diana aranj` c`r]ile cu o min` dezgustat`. |n acest
domeniu, \l prefera pe Charlie: cel pu]in, pierdea din cnd \n
cnd.
{i acum, draga mea gazd`, care este r`splata
\nving`torului?
Tn`rul b`rbat p`rea c` a[teapt`. Ce, i-ar fi pl`cut mai mult
s` nu-[i imagineze!
Victoria. Ame]itorul parfum al succesului.
Nimic altceva?
Nu este chiar att de r`u! Dac` vrei s` s`rb`tore[ti,
du-te [i te serve[te cu un pahar. Un donator generos mi-a
aprovizionat recent barul.
}ARA POR}ILOR DE AUR 51
Pentru tine, vin alb?
Te rog.
Brant disp`ru \n buc`t`rie.
Diana se a[ez` pe sofa, strngndu-[i picioarele sub ea.
Ciudat` sear`... Trecnd de prima surpriz`, Brant acceptase cu
u[urin]` ideea puiului la ceaun, \n locul restaurantului. La
mas`, conversa]ia se desf`[ur` cu multe lacune [i uneori cu
pauze mari. De bine, de r`u, Diana brod` cteva diversiuni
[ocante despre ploaie [i timpul frumos. Ce s` spun` f`r` s`
abordeze cele dou` subiecte periculoase, spionajul industrial
de la Mitchells [i grafologia? |n disperare de cauz`, propusese
o partid` de c`r]i. Cel pu]in, \n acel timp, tensiunea li se
risipise. Dar acum? Brant va rec`dea oare \n t`cerea sa? Se vor
vedea condamna]i s` fac` fa]` acestei t`ceri, fiecare cu nasul \n
paharul s`u, privind cum se topesc cuburile de ghea]`? Brrr...
Ei bine, s` ne gndim, f`cu mica voce familiar`, pentru
prima dat` la momentul potrivit. Ceea ce te paralizeaz`, este
promisiunea f`cut` lui Charlie. Dup` ce ai refuzat categoric
s`-l aju]i pe Brant, nu mai [tii cum s` i-o propui, f`r` a p`rea
c` ceri o favoare. Evident, \n aceast` afacere, orgoliul t`u s-ar
putea s` primeasc` o lovitur` dur`. Dar ai promis...
M`car, ea delimita problema, pentru a da l`muriri. Dar el,
de ce r`mnea t`cut? De unde \i provenea stnjeneala?
U[a frigiderului se \nchise. Se va \ntoarce. {i dac` i-ar
spune foarte simplu: Brant, nu crezi \n metodele pe care le
folosesc, dar a[ vrea totu[i s` te ajut s`-l depistezi pe vinovat?
Psihologul din ea aproba aceast` solu]ie. Dar femeia o refuza.
52 NELLY
|n ciuda vocii interioare a bunului-sim]! De ce s` nu-l roage \n
genunchi s`-i accepte colaborarea, \n timp ce-[i asuma o parte
de r`spundere?
Brant \i \ntinse paharul [i se a[ez` al`turi, ca [i cnd sofaua
era singurul loc disponibil din salon... Diana se d`du u[or
\napoi, dar dac` evit` contactul cu coapsa lui, nu putu s`
scape de privirea cenu[ie, care se a]intise lini[tit` asupra sa,
f`r` s-o mai p`r`seasc`. Diana se sim]i ro[ind. Era ca o und`
de c`ldur`, care urca [i se r`spndea cu perfidie, producndu-i
ni[te furnic`turi curioase sub piele. Nu era pentru prima dat`
cnd o privea un b`rbat. {ocat` de vulgaritatea invita]ilor
nepolitico[i, \l punea rapid la locul s`u pe imprudent. Brant,
spre deosebire de ceilal]i, o cerceta lini[tit, ca [i cnd voia s`
se umple de imaginea sa, ca [i cnd o respira... Diana aproape
ame]i.
A[ fi curios s` [tiu, f`cu Brant pe nea[teptate, dac` ai
vizitat vreodat` localurile societ`]ii.
La \nceput, cnd am luat leg`tura cu Charlie, am dorit
asta. Dar cum el prefera s` m` vad` r`mnnd \n anonimat...
De altfel, lucrez mai bine dac` nu-i cunosc pe oamenii ale
c`ror scrisuri le analizez. {i cnd am nevoie s` m` concentrez,
c`r]ile sunt singurii tovar`[i pe care-i tolerez.
C`r]ile?
Brant \[i plimb` privirea prin \nc`pere. |n afar` de cteva
romane a[ezate ici [i colo, nu vedea nici una.
Biblioteca se afl` sus, f`cu Diana zmbind, \n
biroul meu.
}ARA POR}ILOR DE AUR 53
Mi-ar pl`cea mult s` v`d locul \n care lucrezi.
Oh, este o \nc`pere foarte banal`. O mas`, dou` fotolii,
rafturi cu c`r]i. Nimic ce s` merite deplasarea.
Se eschiva. Fire[te, un birou era oarecum o camer`, un loc
foarte intim, un refugiu.
Eu lucrez \n mijlocul unui adev`rat haos, f`cu el pe un
ton vesel, pentru a risipi stnjeneala. La mine, dosarele umplu
masa [i se afl` chiar [i pe jos!
Curios, a[ fi jurat contrariul, v`zndu-te att de
meticulos.
Sunt... pentru toate celelalte.
|[i a[ez` paharul [i mi[carea \l apropie de tn`ra femeie. Ea
se agit`, stnjenit`. Nervozitatea \i devenea aproape palpabil`.
Brant se afla prea aproape, mult prea aproape pentru
confortul s`u moral. Dar \n mod straniu, nu mergea mai
departe. Oare de ce nu profita de ocazie? Dac` ar fi \ncercat
s-o s`rute, poate s` fi mers mai departe, l-ar fi pus la locul lui
o dat` pentru totdeauna. |n schimb, o privea, nimic mai mult.
Totu[i, nu-[i ascunsese inten]iile! M` voi \ntoarce... Ei bine,
iat`, se aflau al`turi. Oare ce a[tepta? Se preg`tise pentru ce
era mai r`u [i acum parc` era un boxer al c`rui adversar se
eschiva rund` dup` rund`! {i nu mai [tia dac` trebuia s` se
bucure, sau s` regrete...
Se p`rea c` Brant rec`zuse \n t`cere, dar continua s-o
priveasc`. Trebuia s` g`seasc` ceva de spus, \nainte de a-i fugi
complet p`mntul de sub picioare.
54 NELLY
Pentru a reveni la conversa]ia precedent`, mi-ar pl`cea
mult s` vizitez uzina [i birourile, la urma urmei. Bine\n]eles,
incognito.
O stranie lic`rire se aprinse subit \n ochii cercet`torului. Ca
o mare satisfac]ie! La naiba, dac` \n]elegea de ce.
Cu pl`cere. Vino a[adar s` ne vezi [i te voi face s` treci \n
revist` totul. Mine, de exemplu.
Nu e[ti prea ocupat acum, cu scurgerea de informa]ii din
laborator?
Totu[i, pot s` lipsesc cinci minute! S` spunem, la ora
zece, dac` \]i convine.
Brant \[i p`stra tonul relaxat, dar Diana avea impresia c` se
gr`bise cu oferta. Cu att mai bine. Va profita de vizit`, pentru
a-[i face mica anchet`. Astfel, va fi \n regul` cu Charlie!
{i dac` e[ti liber` la prnz, putem mnca \mpreun`.
Se auzi acceptnd, f`r` m`car s` se gndeasc`... Brant se
ridic` [i o s`rut` rapid pe buze pe tn`ra femeie.
A[adar, la ora zece, nu-i a[a? Nu uita!
U[a de la intrare se \nchise.
Brant ajunse la ma[in` fluiernd. |[i \nvrtea bucuros cheile
\n jurul degetului... Diana, care-l urm`rea pe fereastr`, avu
subit intui]ia c` fusese p`c`lit`. Cum, de ce, mister! De fapt,
plecase mult mai relaxat dect sosise. Ca [i cnd ob]inuse f`r`
efort ceva ce nici m`car nu spera. Oricum, nu era vorba despre
favoruri! |n aceast` privin]`, ar`tase o rezerv` surprinz`toare.
{i ea era lini[tit`, nu-i a[a? Nu-i a[a? R`spunsul l`sndu-se
a[teptat, de voie de nevoie, Diana prefer` s` se culce.
}ARA POR}ILOR DE AUR 55
***
Parcajul de la Mitchells sem`na mai mult cu un parc de
distrac]ii dect cu accesul \ntr-un complex industrial. Ca toate
terenurile care \nconjurau cl`direa, era plantat cu arbori [i
peluze destinate pentru odihna ochilor, \ntr-o baie de
verdea]`. Mai departe, se distingea o pist` de jogging. Toamna
pictase pe frunze tonuri ro[cate [i dac` Diana n-ar fi avut
attea preocup`ri \n minte, s-ar fi oprit o clip`.
|[i aranj` ma[ina [i trecu prin diferitele controale de
securitate la intrarea \n localuri. Nu era u[or s` te introduci
prin fraud` la Mitchells. P`cat c` informa]iile confiden]iale nu
\ntlneau acela[i baraj la ie[ire...
|nc` de la \nceputul dimine]ii, c`uta s` rezolve o problem`
de nerezolvat: cum s` se introduc` \n serviciul personal, f`r`
s` trezeasc` aten]ia lui Brant? }inta era s` consulte fi[ierele,
rugnd cerul s` g`seasc` rapid dosarul presupusului vinovat.
Era sigur` de identificarea cert` a scrisului. Noaptea
precedent`, citise [i recitise biletul g`sit de John, pentru a-i
memoriza toate caracteristicile. Mai bine spus, timpul de
somn i se redusese considerabil! Pentru a-[i ridica pu]in
moralul, se hot`r\ s` \mbrace pentru prima dat` o bluz` nou`
de un ro[u str`lucitor, care se potrivea de minune cu tonul
gri. Sigur` de sine acum, Diana se sim]ea \n stare s` \nfrunte
lumea \ntreag`. Dar, pentru moment, lumea \ntreag` se
rezuma la Brant... [i era deja prea mult! La fel de riguros pe
56 NELLY
ct era de imprevizibil, acesta o descump`nea. De exemplu,
de ce oare se \ndep`rta o or`, sau dou`, de la pre]iosul s`u
program, pentru a hoin`ri din serviciu \n serviciu?
Secretara o introduse \n biroul lini[tit. Brant se ridic` \n
picioare, cordial. P`rea c` dispozi]ia euforic` din ajun nu-l
p`r`sise...
Ah! iat`-te! Foarte bine. Cu ce \ncepem? Ei bine... Ai v`zut
deja func]ionnd sistemul de securitate?
Niciodat`. Nici un mare [tab n-a considerat util.
Ei bine, este ziua ta norocoas`. Ai c[tigat o vizit`
gratuit`. {i comandat`.
Cum de merit aceast` nea[teptat` favoare?
Brant zmbi [i o conduse spre culoar, cu o mn` pe talia ei.
Mai \nti, nu reprezin]i nici un risc pentru Mitchells.
Apoi, suntem cam la ananghie cu ideile pentru detectarea
originii scurgerii de informa]ii. Nu se [tie niciodat`, vizita ar
putea s`-]i inspire o...
De cnd [tia de existen]a diplomei sale, Brant o b`nuia
capabil` s` gndeasc`. Era chiar \n stare s` aib` idei!
Ascensorul \i l`s` la etajul Securitate. O u[` din sticl`
permitea accesul \n servicii. Fu deschis` printr-o cartel`
magnetic` pe care Brant o scoase din portofel. O preced` pe
tn`ra femeie de-a lungul unui culoar mare, care d`dea \ntr-o
sal` circular`. Zeci de ecrane de control ocupau pere]ii, legate
de un tablou central, \n fa]a c`ruia st`tea solemn
responsabilul, un b`rbat de aproximativ patruzeci de ani. Era
\ntors cu spatele, dar chiar [i a[a, degaja o nemaipomenit`
impresie de energie concentrat`!
}ARA POR}ILOR DE AUR 57
Iat`-ne, Jay.
{tiu. V-am urm`rit deplasarea pe ecran.
Se \ntoarse zmbind [i Brant f`cu prezent`rile.
Diana, iat`-l pe Jay Landry, [eriful \ntreprinderii noastre.
El este cel care coordoneaz` securitatea.
Spre ghinionul meu, consim]i Jay. N-am cunoscut
niciodat` o asemenea afacere!
Ar`t` ecranele cu un gest obosit.
Privi]i asta! Fiecare este la postul s`u, nimeni nu caut` s`
intre \ntr-un sector \n care nu are nimic de f`cut. To]i au un
aer de nevinov`]ie care \i \ntrece pe cei mai virtuo[i sfin]i [i
totu[i, \n fiecare zi, o informa]ie \n plus p`r`se[te localurile...
Dup` cte mi-a spus Brant, sunte]i psihologul de serviciu. Ei
bine? Vreo idee asupra problemei?
Brant tocmai m-a informat c` sunt considerat` a avea.
Privi]i bine acest ecran. Camera corespunz`toare acoper`
punctul cel mai fierbinte al cl`dirii, laboratorul de cercetare [i
dezvoltare. Laboratorul C.D. cum spunem \ntre noi. De
acolo provine divulgarea secretelor, dar nu [tiu prin ce canal.
Pune sunetul, ceru Brant.
Zgomot de voci umplu \nc`perea. Cinci persoane se agitau
cu cte un blocnotes \n mn`. Discu]ia p`rea animat`. Mai
degrab` dect s` \ncerce s` le urm`reasc` vorbele, prea
tehnice pentru ea, Diana se consacr` cercet`rii atitudinii
diferitelor persoane. Fiecare p`rea convins c` are dreptate [i
vorbea f`r` s`-i asculte pe ceilal]i, ceea ce nu era surprinz`tor
pentru o profesionist` \n psihologie.
58 NELLY
Explic`-mi organizarea dispozitivului, Jay.
Acesta \ntrerupse imaginea.
Camerele exploreaz` aproape \n \ntregime cl`direa, cu
prioritate pentru punctele strategice: intr`ri, ie[iri,
laboratoare.
A]i putea s` \mpiedica]i pe cineva s` p`r`seasc`
locurile?
Jay ar`t` un telefon ro[u.
|n cazul \n care personalul de securitate se dovede[te
insuficient, acesta ne leag` direct cu poli]ia. Dispunem de
ma[ini de jur-\mprejurul cl`dirii, preg`tite s` demareze la cea
mai mic` alarm`...
Hmm... Pare foarte complet.
Mul]umesc pentru explica]ii, Jay. Te l`s`m, ne mai
r`mne destul lucruri de v`zut.
Brant o lu` de umeri pe tn`ra femeie. Aceasta era pu]in
tulburat`.
Vizit` pl`cut`! Eh, Diana... aceast` poveste cu camera din
laboratorul C.D., este strict secret`, \n regul`?
|l asigur` de discre]ie cu un zmbet, [i \nso]itorul s`u o
conduse spre un alt sector.
Cuno[ti serviciul personal?
Nu, cu excep]ia biroului lui John Salcedo.
Ei bine, s` mergem acolo. Apoi \]i voi ar`ta laboratoarele.
Ascensorul \i cobor\ cteva etaje. Era momentul s`
deschid` ochii [i s` g`seasc` un loc lini[tit \n care va putea s`
}ARA POR}ILOR DE AUR 59
se instaleze pentru a consulta fi[ierele... dac` Brant binevoia
s-o lase dou` minute! Din nefericire, toate birourile p`reau
ocupate. Speran]a ap`ru sub chipul lui John Salcedo. Dac`
cineva putea s`-i g`seasc` un mic loc, acesta era el! Dragul de
John, \ntotdeauna acolo cnd aveai nevoie... Cel mai bun
dintre oameni. Diana \l adora. Desigur, nu-[i pierdea capul
v`zndu-l, dar cu siguran]`, de aceea se amuzau att de bine
\mpreun`!
Ia te uit`! Noul nostru pre[edinte director general ne
viziteaz`! Salut, Brant. Diana, iubito, e[ti scump` la vedere, \n
ultimul timp. Chiar voiam s`-]i telefonez. Ce-ai spune de o
cin` cu un b`trn celibatar ca mine?
Excelent` idee!
Va profita de asta, pentru a-i vorbi despre mica ei
problem`. Astfel, dac` putea g`si un motiv bun pentru a se
\ntoarce la Mitchells, nu va mai pierde timp s` caute un birou
\n care s`-[i ascund` cercet`rile.
Disear`, \]i convine?
Cu condi]ia s` nu ie[i prea trziu. Cu ct a[tept mai mult,
mi-e mai foame [i te cost` mai mult!
Asta o s` m` \nve]e minte s` invit pe cineva cu o poft` de
mncare att de solid` ca a ta! Pe curnd, scumpo. Brant, ne
vedem la \ntrunire...
F`r` s`-[i descle[teze din]ii, acesta din urm` o duse pe
tn`ra femeie spre ascensor. Deodat`, nu mai p`rea att de
gr`bit s-o fac` s` viziteze serviciul personal... Familiaritatea lui
60 NELLY
John declan[ase \n el o tensiune insuportabil`. De fapt, g`sea
detestabil ca domni[oara Trevor s` poat` fi invitat` la cin`,
f`r` alte formalit`]i. Iar ea, \i zmbise acestui Salcedo! De cnd
o ]inuse pe Diana \n bra]e, de cnd \i gustase buzele, voia s`
fie singura fiin]` care s` profite de ea, de compania sa, de
zmbetele, de s`rut`rile sale, de tot! Va trebui s` g`seasc` o
solu]ie pentru disear`.
{i vizita?
V`d c`-l cuno[ti deja pe [eful personalului. N-are rost s`
ne mai oprim.
Diana \l urm`, st`pnindu-[i un zmbet. Privirea aceasta
\ntunecat`, acea brusc` schimbare a dispozi]iei... Dac` era
vorba de altul, ar fi tras concluzia unei crize de gelozie. Dar
el... {i \n definitiv, de ce nu?
{i unde mergem?
Brant respir` adnc, \ncercnd s` reduc` la t`cere animalul
posesiv pe care tocmai \l descoperise \n el.
La laboratoare. |]i voi ar`ta echipa noastr`.
De-abia intra]i pe u[`, Diana sim]i c` \n el se petrecuse o
schimbare. Brant se afla pe terenul s`u. |i prezent` diferite
calculatoare, pe care lucra, explicndu-i cu pasiune rolul
fiec`ruia, descriind cu mndrie altele care vor fi rezervate
pentru noua lor ma[in`. Diana asculta, intrigat` de un
asemenea entuziasm. {i-l imagina pe Brant \n acest laborator,
acoperind cu ecua]ii topuri \ntregi de hrtie, apoi tastnd
neobosit calculatoarele \n care se afla programul. Tr`ia cu
}ARA POR}ILOR DE AUR 61
adev`rat \n aceast` lume special`, plin` de cifre [i de ma[ini,
solitar [i, \n cele din urm`, fericit s` fie astfel. Dianei \i era
greu s` \n]eleag` cum po]i fi mul]umit doar de compania unui
calculator. Ea, cnd se \nchidea \n birou, lucra pe material
uman. Nu pe ecua]ii [i cifre abstracte. |n spatele frazelor pe
care le analiza, se ascundea un caracter, calit`]i [i defecte. Din
scris ap`rea personalitatea brut` a unei fiin]e omene[ti [i asta
o interesa pe tn`ra femeie. R`ceala ma[inilor o descuraja. De
altfel, nu cuno[tea nimic despre ele, \n afar` de c]iva robo]i
pentru treburile casnice, pe care \i strica regulat [i care se
\nc`p`]nau s` nu func]ioneze niciodat` \n minile sale!
Pentru Brant, fiecare parte component` a unui calculator, cea
mai mic` pies`, cea mai ne\nsemnat` roti]`, devenea un
partener, aproape un prieten. Hot`rt lucru, universurile lor
nu sem`nau deloc...
Aruncnd o privire spre ceas, Brant se smulse pl`cerii
domeniului s`u particular.
Ne mai r`mne o mic` vizit` de f`cut, \nainte de prnz.
|]i voi ar`ta restul alt` dat`. Pe aici...
U[a laboratorului C.D. se deschise \n fa]a lor. Cei cinci
ingineri pe care Diana \i v`zuse pe ecranul de control discutau
\nc`, la fel de \ndrji]i.
La vederea lui Brant, se repezir`, cu noti]ele \n mini. |n
mod curios, chipurile lor i se p`reau cunoscute tinerei femei
[i asta nu datorit` scurtei vizion`ri pe care o f`cuse la serviciul
de securitate.
62 NELLY
Brant, dac` vrei s` examinezi formula...
I-am spus lui Wayne c` trebuie s` elimine neap`rat...
Dup` p`rerea mea, trebuie luat de la \nceput...
Asta n-are nici un sens...
Desigur. Iat` de unde venea acea impresie c`-i cunoa[te.
Prin formidabila putere de concentrare [i entuziasmul
\nfl`c`rat, sem`nau to]i cu Brant. Pentru ei, nimic nu mai
conta, dect cercetarea pe care o f`ceau. Lumea exterioar` nu
mai exista.
Aminte[te-]i c` am convenit s`...
Pentru moment, pre[edintele director general nu ]inea s`
se angajeze \n discu]ie.
Diana, mi-ar pl`cea s`-]i prezint...
Era curajos c` \ncerca; dar ceata atacatorilor nu se l`sa
astfel oprit`.
... pe care am pus-o la punct de diminea]`...
... cheia acestei func]ii nu-i util`...
... cu o nou` apropiere de...
Diana nu-[i credea ochilor. Ce pasiune!
Nu?
To]i cinci \[i a]intir`, ului]i, privirile asupra lui.
Cercet`torul se \ntoarse spre Diana, schimbnd cu ea un
zmbet complice.
Cnd sunt \n aceast` stare, este singurul cuvnt pe care-l
\n]eleg. Acum, cnd am aten]ia voastr`, dragii mei colegi,
permite]i-mi s` termin prezent`rile. Diana, iat`-i pe Art Dexter,
Mary Crowder, Wayne Randall, Karen Jones [i Burt Silver.
}ARA POR}ILOR DE AUR 63
Diana strngea minile la \ntmplare, f`r` s` mai [tie dac`
apar]ineau lui Art Silver sau Burt Dexter, \n cazul \n care `sta
nu fusese Burt Silver sau... De altfel, to]i purtau aceia[i
ochelari: prea multe nop]i albe petrecute printre cifre, la
lumina ne\ndur`toare a birourilor. To]i? Ah, nu, \n afar` de
\naltul Adonis blond, Wayne Dexter, sau... Contrasta cu
ceilal]i, cu musta]a sa cuceritoare [i un fizic dup` care femeile
se pr`p`deau.
{i iat-o pe Diana Trevor, \ncheie Brant.
O \mbr`]i[` din nou, atr`gnd-o imperceptibil spre el.
Ea ridic` ochii, surprins`. Pu]in cte pu]in, acest lucru va
deveni analog cu introducerea categoric` \n austeritatea
\ntreprinderii!
Diana va lucra pentru noi. Nu-i a[a, iubito?
64 NELLY
Capitolul 5
Eu... hm... \n sfr[it, da, dac` se accept`.
Ascuns` dup` un zmbet iritat, Diana c`uta cu disperare o
justificare plauzibil`. Brant se putea l`uda c` o pusese \n
\ncurc`tur`!
De fapt, domnul McAllister ar fi trebuit s` spun` c` voi
lucra mai degrab` cu voi, dect pentru voi. Fac cercet`ri
pentru... hm, un institut de statistic`. Despre leg`tura dintre
stres [i pozi]ia ierarhic` a indivizilor \n \ntreprindere. Societatea
noastr` a acceptat s` colaboreze, a[a c` inten]ionez s` m`
instalez un timp la serviciul personal, pentru a consulta fi[ierele.
A[adar, sunte]i sociolog? o \ntreb` una din cele dou`
femei.
Da, dac` vre]i.
Interesul pe care-l trezise celor cinci ingineri disp`ru
imediat. Dac` nu era de partea lor... Se cufundaser` deja, din
nou, cu nasul \n cifre.
Ei bine, \ncheie Brant, v` l`s`m s` lucra]i, pentru a merge
s` mnc`m de prnz. Pe mai trziu.
Bra]ul i se strnse \n jurul umerilor \nso]itoarei sale, care
se eliber` cu promptitudine.
Cnd vei vrea... iubito!
O t`cere ap`s`toare \i \nso]i pn` la restaurant. Tn`ra
femeie reflecta, c`uta s` \n]eleag` motivele lui Brant. Pentru
ea, afacerea se prezenta mai degrab` bine, pentru c` acesta
din urm` \i oferise ocazia s`-[i ]in` promisiunea f`cut` lui
Charlie, f`r` s` se umileasc` s`-i cear` ceva. Dar oare ce
interes avea el \n asta? Dou` zile mai \nainte, dispre]uia din
toat` inima grafologia. De unde venea aceast` schimbare
brusc` de atitudine?
|ntremat` de o delicioas` salat` de spanac, g`si curajul s`
atace.
E[ti mul]umit de tine?
Brant zmbi cu modestie.
Da, satisf`cut.
A[tept explica]ii. Mai \nti pentru iubito, apoi pentru
cursa pe care mi-ai \ntins-o.
Oh! iubito, este a[a, un mic nume de prietenie.
Nu-mi spune mie asta, Brant. G`se[te ceva mai
conving`tor.
Bine, comandante. M`rturisesc. Acest apelativ era
destinat s`-]i fac` prezen]a acceptat`, f`r` s` se pun` prea
multe \ntreb`ri. Crezndu-te... drag` inimii mele... colegii nici
66 NELLY
m`car nu vor \ntreba care sunt \ndatoririle tale. Te vei putea
lipsi foarte bine de explica]iile extravagante pe care le-ai
servit. Ajunge motivarea mea.
Permite-mi s-o prefer pe a mea. S` trecem la al doilea
punct. De ce aceast` brusc` urgen]` de a te asigura de
colaborarea mea?
Nu-mi vei aprecia r`spunsul.
Cu siguran]`. Dar n-ar fi pentru prima dat`.
Jay este nelini[tit. Mica noastr` anchet` bate pasul pe loc.
Cum trebuie aflat foarte repede de unde vine divulgarea
secretelor, nu mai ezit s` recurg la expediente.
|n]eleg. {i pentru expediente, sunt cu pu]in \naintea
iluzionistului care ar face s` ias` vinovatul din p`l`ria sa...
Da, cam a[a.
Diana strnse din din]i. Dac` Brant ar fi [tiut ctu[i de
pu]in s` se poarte \n lume, ar fi inventat o mic` poveste
frumoas`, de genul: m-am informat asupra meseriei tale [i
m-am l`murit; \]i recunosc pe deplin talentele, tr`iasc`
grafologia, iart`-mi scepticismul [i te rog binevoie[te s` vii s`
lucrezi cu noi, domni[oar` Trevor. Dar nu. Adev`rul crud \n
plin` fa]`!
Mu[c` furioas` dintr-o frunz` de spanac, imaginndu-[i \n
locul ei bra]ul unui anumit pre[edinte director general.
Brant a[tept` o clip`, ca ea s` digere vestea. Mai degrab`
s-ar fi l`sat t`iat buc`]ele dect s` m`rturiseasc` lecturile
nocturne care \i zdruncinaser` prezum]iile \mpotriva
grafologiei.
}ARA POR}ILOR DE AUR 67
Ei bine, Diana, accep]i?
Este pu]in prea trziu s`-mi ceri p`rerea, dar accept.
De ce?
Pentru c` Charlie este m`cinat de griji. L-am sim]it cnd
mi-a telefonat.
Charlie? Dar cum a putut?
N-am nici o idee. {tii, eu [i tehnica... Nu \n]eleg cum
func]ioneaz` telefonul pe uscat, dar din mijlocul oceanului!
Radioul, f`cu Brant distrat. Voiam s` spun, cum a putut
b`nui ce se \ntmpl`?
Intui]ia. Experien]a. Te-a p`r`sit \n cursul unei perioade
delicate, [tie c` tot personalul este entuziasmat [i se teme c`
o verig` a lan]ului nu va suporta tensiunea. Cum l-am v`zut c`
se fr`mnt` cu adev`rat, i-am promis s`-mi vr nasul la
serviciul personal.
De ce nu mi-ai spus imediat?
Pentru acela[i motiv care, adineauri, te-a \ndemnat s` m`
pui \n fa]a unui fapt \mplinit, cu cei cinci frenetici ai ecua]iei!
Se nume[te orgoliu, imagineaz`-]i! Dup` ce ]i-am trntit u[a \n
nas, doar nu te voi ruga s`-mi accep]i ajutorul! Inten]ionam s`
m` descurc singur`. Iar \n caz de nevoie, s`-l angajez pe John.
John?
Privirea lui Brant deveni vis`toare.
|l vezi deseori?
Destul.
Spera c` acest r`spuns scurt va \nchide subiectul, dar nu-[i
cuno[tea bine interlocutorul.
68 NELLY
John... Te culci cu el?
Poftim?
Am spus: oare te culci...
Opre[te-te din trmbi]at! Tot restaurantul ne prive[te!
Iart`-m`, credeam c` n-ai auzit bine.
Mincinosule.
Da. Ei bine?
Ei bine, ce?
Ei bine, te culci cu...
Diana scoase un oftat exasperat. B`rbatul era mai
\nc`p`]nat dect calculatorul! Se autoprograma cu un scop
precis [i apoi, nici un mijloc de a-l face s` devieze!
O clip`, se gndi s` r`spund` da, numai pentru a-i observa
reac]ia, dar se r`zgndi. N-o interesa prea mult s`-[i asume
nepl`ceri pentru ni[te neseriozit`]i...
Ei bine, nu.
Detest` lic`rul de mul]umire care se aprinse \n privirea lui
Brant.
Oricum, asta nu te prive[te.
|]i cer iertare. Mi se pare c` am fost destul de clar asupra
urm`rii pe care \n]eleg s-o dau rela]iilor noastre. Doar n-ai
uitat? Prima noastr` sear`, la tine...
S` uite? Oare cum ar fi putut? Dar el nu se gr`bise s` treac`
la ac]iune! De altfel, asta \i convenea. Avea prea multe s`-[i
repro[eze, \n timp ce de-abia \l cuno[tea de cteva ore. Brant
tr`sese probabil concluzii m`gulitoare pentru amorul s`u
propriu... {i iat` c`-[i permitea s`-i controleze cuno[tin]ele!
}ARA POR}ILOR DE AUR 69
Psihologul decise s` schimbe subiectul, spernd c` el va
\n]elege: sincer, nu sim]ea nevoia de a frecventa un b`rbat
care reac]iona cu logica oarb` a unui flecu[te] electronic!
Pentru pretinsa mea munc` de cercetare, \mi va trebui un
birou. Oh! Nu mare lucru, doar o c`m`ru]` mobilat` cu o mas`
[i cu un c`rucior rulant, pentru a transporta cutiile cu fi[e.
Hmm...
Brant p`rea absent, pierdut \ntr-un fel de contemplare
interioar`.
Dac` te plictise[te s` discu]i despre rechizite, pot vorbi
despre asta disear`, cu John.
John... Dac` nu cu el te culci, atunci cu cine?
O pcl` de furie \nce]o[` vederea tinerei femei. |[i \ncle[t`
minile pe fa]a de mas`, luptnd \mpotriva unei cumplite
dorin]e de a \n]epa cu furculi]a, persoana care-i st`tea \n fa]`.
N-ai auzit nici un cuvnt din ceea ce ]i-am spus!
Trebuie oare s`-mi formulez mai clar \ntrebarea?
Nu! Pur [i simplu, las-o balt`!
|mpar]i patul cu cineva?
O asemenea \nc`p`]nare merita \nscris` \n cartea
recordurilor!
Oare \]i cer prea mult s` ridici conversa]ia deasupra
nivelului saltelei?
A[tept...
Diana \nchise ochii. Dintotdeauna admirase puterea de
concentrare formidabil` a inginerilor din informatic`. Dar
niciodat` nu-i experimentase rezultatele asupra vie]ii ei
70 NELLY
personale. Acum \n]elegea de ce procentul de divor]uri era
att de crescut la Silicon Valley! Cum ar fi putut suporta asta
mai mult de cteva zile?
Nu m` culc cu nimeni, f`cu, accentund fiecare cuvnt.
Bine. Iat` l`murit` situa]ia actual`. {i \nainte?
Ceea ce mi s-a \ntmplat \nainte de a te \ntlni, este
problema mea.
Brant \[i puse mna peste a ei, mngind u[or palma
deschis`. Diana nu-[i putu st`pni un fior...
Un fost iubit ar putea s`-[i imagineze ni[te drepturi
asupra ta?
Ei [i?
I-a[ explica faptul c` lucrurile s-au schimbat.
O dat` pentru totdeauna, Brant McAllister, nu m` culc cu
nimeni [i niciodat`...
Se opri, \ngrozit` de ce era gata s` spun`. Cu siguran]`,
r`m`sese singura virgin` de dou`zeci [i [ase de ani din tot
statul California, dar `sta nu era un motiv s-o strige \n gura
mare!
Niciodat` ce?
Expresia de pe chipul s`u oferea un curios amestec de
uimire, \ncntare [i o anumit` admira]ie. Diana [i-ar fi dat
palme. Nu-[i putuse ]ine gura?
Nimic. Absolut nimic. Dac` ai terminat, am putea pleca.
Am o mul]ime de treab` care m` a[teapt` acas`.
***
}ARA POR}ILOR DE AUR 71
Toat` dup`-amiaza, Diana \[i repro[` inconsecven]a. S`-i
dezv`luie a[a ceva! Ca [i cnd mai trebuia s`-i ofere arme
suplimentare... Slav` Domnului, disear` va putea, \n sfr[it, s`
se relaxeze. Cu John, nici jen`, nici gafe, nici \mbujor`ri
subite... paradisul!
Ora [apte. Nu va \ntrzia. Ei bine, dac` s-ar g`ti pu]in? Cu
siguran]`, John o va duce la o cin` dansant`, \i pl`cea asta la
fel de mult ca ei. S` vedem... Ce s` \mbrace \n seara aceasta?
Da, rochia ro[ie, din crep de China. U[oar`, mulat` pe corp,
cu un decolteu semnificativ, lui John nu-i va veni s`-[i cread`
ochilor! Rznd pe \nfundate, \mbr`c` rochia cu bretele [i se
contorsion` pentru a-[i \ncheia fermoarul... Evident, \n aceste
momente, prezen]a unui b`rbat n-ar fi fost inutil`. Alung`
imaginea lui Brant, nepoftit` [i de dou` ori sup`r`toare,
atunci cnd \[i a[tepta vechiul prieten!
|[i perie rapid p`rul [i se hot`r\ s`-l lase liber. O pereche
de cercei din strasuri [i gata. O ultim` privire \n oglind` \i
confirm` reu[ita de a ar`ta bine. |[i vr\ pudriera \n po[et`,
cnd se auzi soneria.
Ai sosit exact la timp... Dumnezeule! Dar ce cau]i aici?
Entuziasmul t`u m` \ncnt`...
|n prag se contura silueta \nalt` a lui Brant.
John a trebuit s` r`mn` la birou. O nepl`cere
nea[teptat`. |[i f`cea griji pentru \ntlnirea voastr` [i mi-a
propus s`-l \nlocuiesc.
Nu trebuia s`-]i dai osteneala!
Te rog. Este o pl`cere.
72 NELLY
Curtoazia lui Brant avea o urm` de ironie. Diana nu
aprecia nici privirea arz`toare, care o devora.
E[ti att de elegant`... Am f`cut bine c` am venit. Unei
asemenea splendori nu se face s`-i tragi clapa... Ce confuzie!
Ce s` fac` oare? S`-l dea afar`? Acel metru [i optzeci nu era
probabil u[or de alungat. Postat drept \n fa]a ei, p`rea hot`rt
s` nu plece. S-ar fi crezut c` este b`tut \n cuie, de podea!
Tn`ra femeie gndi rapid. Era de preferat s` accepte [i s`
scape ct mai repede posibil de aceast` mas`. Spernd c`, o
dat` aceast` formalitate \ndeplinit`, nu va insista prea mult
pentru ultimul pahar...
M` duc s`-mi iau mantoul, spuse brusc. Dac` am merge
la Li?
Brant p`ru surprins c` cedase att de repede.
Dac` vrei... Dar nu e[ti prea elegant`?
Imagineaz`-]i c` trebuia s` merg s` dansez. Oricum, lui
Li \i place la nebunie s` fii la patru ace. Spune c` asta d` clas`
localului s`u.
|n acest caz...
Coborr` spre ma[ina lui Brant, parcat` pe strad`, pu]in
mai jos. Prima dat` cnd o v`zuse, Diana se mirase de modelul
sport [i mai ales de culoarea ro[u aprins. Nu corespundea cu
personalitatea sobr` pe care o ar`ta Brant str`inilor.
Tu ai ales culoarea?
De la Porche? Da, desigur.
De ce ro[u?
Pur [i simplu, pentru c`-mi place.
}ARA POR}ILOR DE AUR 73
Li \i primi cu amabilitatea obi[nuit` [i le prezent` lista de
bucate. Diana se cufund` \n propunerile apetisante, cu nume
exotice: dim-sum, chap-[uey, menes... F`cu alegerea [i ridic`
ochii, pentru a \ntlni privirea furioas` a lui Brant, \ndreptat`
clar, asupra rochiei sale.
Credeam c`-]i place ro[ul!
Nu asta este problema.
Atunci, nu-]i place rochia?
Ba da. Dar nu sunt singurul din aceast` sal`.
Ro[ie ca focul, Diana se refugie \n spatele meniului. Cnd
o v`zuse intrnd \n rochia cu bretele, mulat` pe trup, Li o
prevenise \n mod discret, c` se juca pur [i simplu cu focul.
B`trnului \n]elept oriental i se p`rea un curaj s` poarte o
asemenea rochie, \n compania unui b`rbat att de posesiv! |n
acea clip`, ridicase din umeri. Dar \n fa]a privirilor uciga[e pe
care Brant le adresa b`rba]ilor din asisten]`, \[i revizui
p`rerea! Acestui McAllister nu-i lipsea tupeul... Curnd, \i va
ag`]a de gt o t`bli]` indicatoare cu \nscrisul Proprietate
particular`.
Hm... Voi \ncerca porcul cu sos acri[or-dulce. Tu?
Brant morm`i un r`spuns neclar, pe care ea consider`
inutil s`-l fac` s` repete.
L-ai \ntrebat pe John dac` dispune de un birou pentru
mine?
Are unul. Nu-i nevoie s`-]i precizez c` este \n culmea
fericirii s` te g`zduiasc` \n serviciul s`u. De altfel, acum, \]i
preg`te[te un tabel complet al personalului.
74 NELLY
Bun` idee.
Este absolut normal s`-]i u[urez munca.
Zmbetul u[or, o enerv` la culme pe tn`ra femeie. S`-]i?
Nu el \[i petrecea seara \n birou! Li sosi \n mod providen]ial,
pentru a crea o diversiune, aducnd un platou cu dim-sumes,
mici [i delicio[i col]una[i din cl`tite de orez umplu]i cu creve]i
[i fire[te \n aburi, \n co[uri de bambus. Sosul picant care-i
\nso]ea se dovedea un amestec subtil de delicios, iar Diana se
l`s` \ndep`rtat` de la enervarea sa, prin meniurile care i se
topeau \n gur`.
Mmm... Li \i reu[e[te mereu att de bine. Brant, f`cu pe
nea[teptate, cu ce-]i ocupi timpul liber?
|n ultima vreme, l-am ocupat ducnd la restaurant tinere
persoane \nc`p`]nate, misterioase [i fascinante.
Ochii c`prui ai Dianei devenir` sensibil reci.
Oh... {i ce categorie preferi?
Fiecare are avantajele sale. Dar la drept vorbind, cea la
care m` gndesc le combin` pe toate trei. M` intrig`. Cam ca
o ecua]ie greu de rezolvat. De fiecare dat` cnd mi se pare c`
am \n]eles toate datele, apare un element nou, care repune
totul \n discu]ie.
O privi drept \n ochi [i Diana \[i d`du seama foarte bine la
ce recent` informa]ie f`cea att de subtil aluzie! Se str`dui s`
r`spund` f`r` s` scr[neasc` prea mult din din]i.
Interesant...
Foarte. Ultima descoperire \mi complic` iar calculele,
sporind de altfel fascina]ia problemei. Iar dificult`]ile nu m`
sperie, ai avut experien]a cu c`r]ile.
}ARA POR}ILOR DE AUR 75
Diana \i f`cu semn chelnerului s` aduc` ce urma, \nainte
ca Brant s` reu[easc` s`-i taie pofta de mncare. Dac` Charlie,
care se temea c` nepotul s`u se ofile[te \ntr-un laborator,
le-ar fi putut auzi conversa]ia! P`rea, dimpotriv`, perfect
\narmat s` ias` \n lume [i chiar s` provoace stric`ciuni!
|]i plac dificult`]ile? Cu att mai bine. M`car nu ri[ti s` fii
dezam`git.
Ei bine, i-o f`cuse... Diana continu`, cu un zmbet
fermec`tor pe buze:
Dar cnd vorbeam de timpul liber, m` gndeam la
hobbyuri.
|not, alerg. Pu]ine exerci]ii destinate dezvolt`rii
musculaturii.
Sporturi solitare... R`spunsul n-o mir` pe tn`ra femeie.
Adversarul preferat de Brant era el \nsu[i. Singurul interes
pentru sport, era pentru a-[i dep`[i propriile limite fizice.
M` \n]elegi gre[it. Mi-ar pl`cea s` [tiu ce te amuz`, Brant.
S` manevrez ecua]ii [i calculatoare. Munca m`
pasioneaz` att de mult, \nct nu am nevoie de distrac]ii.
Oricum, \ntre [aisprezece ore la birou [i antrenamentele
sportive, probabil nu-]i mai r`mne timp pentru nimic,
exceptnd somnul... Spune-mi cel pu]in ce te face s` rzi.
S` rd?
S-ar fi crezut c` auzea cuvntul pentru prima oar`. F`r` s`
\n]eleag` de ce, Diana renun]` la acest mic joc.
Iart`-m`, am fost mai curioas`, dect politicoas`. Cum ]i
se pare vita cu l`mie?
76 NELLY
Excelent`, f`cu cercet`torul, distrat. Am r`spuns oare la
\ntrebarea ta? Dac` da, n-am observat.
S` spunem c` mi s-a f`cut mil` [i am l`sat subiectul
balt`...
Dac` abandonezi att de repede de fiecare dat` cnd un
caz te dep`[e[te, nu-]i vei putea oferi prea multe pl`ceri la
chenzin`, draga mea grafolog. Mila nu se pl`te[te \n lumea
asta de jos.
Monstrul! Reu[ea s` \ntoarc` \mpotriva ei unul din rarele [i
gratuitele impulsuri prietene[ti!
Mergi pn` la cap`t. {i trage-]i concluziile de psiholog.
Foarte bine. Reiau chestionarul! Ce fel de film \]i place?
Documentarele.
Asta se potrive[te perfect cu restul. Ce crezi despre
filmele [tiin]ifico-fantastice?
C` m` adorm dup` cinci minute.
Cum! Dar este genul cel mai pasionant!
Mult prea neverosimile pentru gustul meu.
Dar pn` la urm`, Brant, este o poveste. Se consider` c`
te la[i impresionat de ea, f`r` s` verifici \n fiecare clip` gradul
realit`]ii.
|mi pare r`u, dar nu le voi accepta scornelile, atta timp
ct nu vor fi pu]in mai credibile.
|n lumina acestei declara]ii, Charlie avea cu siguran]`
dreptate s` se nelini[teasc`. Acest tn`r tr`ia \ntr-un univers
dominat \n exclusivitate de logic`!
}ARA POR}ILOR DE AUR 77
|]i mai dau o [ans`. Men]ioneaz`-mi m`car un lucru care
te face s` rzi. {i nu vorbesc despre acea crispare a maxilarelor
care se nume[te zmbet, ci de rsul adev`rat, cel care te las`
pe jum`tate mort pe nisip, hohotind [i cu lacrimi \n ochi. D`-i
drumul, a[tept.
Este u[or. |]i pot men]iona persoana care-mi st`pne[te
ma[ina de g`tit [i cinele meu.
Ce abunden]`! Vorbe[te-mi despre ei.
Brant zmbi abil.
Nu vreau s`-]i stric descoperirea. A[a c` vino s`-i vezi tu
\ns`]i...
Amuzat`, Diana ced` micii manipul`ri.
Cnd?
Mine diminea]`? Te invit pentru micul dejun...
Dac` \l transformi \ntr-un mic dejun \ntrziat, spre ora
unsprezece, merge.
E[ti o adept` a trezirii diminea]a trziu, smb`ta?
Deloc. Dar aveam planuri pentru \nceputul zilei.
Spontan, ad`ug`:
Dac` ]ii neap`rat la micul dejun, vin-o s`-l iei la mine.
Dar la ora [apte. {i te previn, pe urm`, e[ti rechizi]ionat. Te
intereseaz`?
Presupun c` refuzi s`-mi spui mai mult \nainte de mine!
Ar fi imprudent din partea mea. Singura precizare pe
care ]i-o pot face, este sub form` de sfat: pune-]i cel mai vechi
pulover pe care \l ai. {i s` fie foarte c`lduros!
78 NELLY
Capitolul 6
Brr! Este foarte frig la tine! Te-ai crede \ntr-un
congelator!
|n dreptunghiul de lumin` delimitat de intrare, Diana
rdea, la fel de proasp`t` ca ora matinal`, ascuns` pe
jum`tate sub un pulover mare, marin`resc, care \i ajungea
pn` la genunchi. Afar`, de-abia \ncepuse s` se lumineze de
ziu`.
Intr` repede, ca s` pot \nchide u[a!
Brant n-o l`s` s` repete. Dar \n interior, situa]ia nu era
mult mai bun`: un curent de aer polar cobora scara!
Ce se \ntmpl`, acolo sus? Un uragan ]i-a luat acoperi[ul?
Tn`ra femeie izbucni \n rs.
|n]elegi de ce ]i-am recomandat un pulover gros! |n
privin]a uraganului, stai lini[tit. Pur [i simplu am deschis toate
ferestrele \n acela[i timp.
|n plin` lun` noiembrie? Original...
Nu, necesar. Dac` nu aerisesc, vom fi foarte repede
sufoca]i.
B`rbatul \i arunc` o privire nelini[tit`.
|n ce capcan` m-ai atras?
Nu voiai oare s` vizitezi \nc`perea \n care lucrez?
Ba da, dar care este leg`tura cu...
Ei bine, \]i voi da ocazia. |ncep cur`]enia anual` a
bibliotecii. Sute de c`r]i de [ters [i un nor de praf mai gros
dect cea]a din golful San Francisco! Cnd vom termina, \mi
vei cunoa[te biroul pn` \n cele mai mici unghere.
Brant f`cu o grimas` comic`.
Nu ceream a[a de mult.
Nu [tii ce vrei, replic` Diana rznd. Pn` una alta, vino,
ai dreptul la amnare.
Un miros \mbietor de cafea venea dinspre buc`t`rie [i
Brant se repezi cu recuno[tin]` \n singura \nc`pere pu]in mai
\nc`lzit` din cas`. Pe mas` se aflau dou` ce[ti pentru micul
dejun [i un co[ule] cu pine pr`jit`.
Suc de fructe?
Dublu. Voi avea nevoie de vitamine pentru a rezista pn`
la cap`t opera]iei de cur`]enie.
Diana stoarse portocalele [i turn` cafeaua fierbinte.
Hmm... asta te \nc`lze[te! O \ntrebare, domni[oar`
Trevor: de ce nu faci cur`]enie \n bibliotec` prim`vara, ca
toat` lumea?
80 NELLY
La drept vorbind, fac curat [i prim`vara. Nu po]i s` [tii
cum se adun` praful pe c`r]ile astea vechi! Ou` jum`ri?
Nu, mul]umesc. Prefer s` fiu u[or pentru a \nfrunta
treburile grele.
Diana scoase un fular din buzunar [i-l \nnod` asemenea
creolelor, pentru a-[i proteja p`rul.
Ei bine, \i dau drumul cnd vrei.
Imediat. Cum nu exist` cale de sc`pare, mai bine s`
termin`m ct mai repede posibil!
O urm` la primul etaj, pu]in surprins de ciudata procedur`
care-i permitea s` p`trund` \n sanctuar. |[i amintea reticen]ele
Dianei de a-l face s` viziteze un refugiu att de intim, ca [i
cnd se temea s` nu dezv`luie prea mult despre ea \ns`[i.
Acum, cnd \l cuno[tea mai bine, poate se temea mai pu]in. |n
tot cazul, nu putea dect s` se felicite pentru aceast` evolu]ie!
U[a biroului era larg deschis` [i primul lucru pe care-l v`zu
Brant, fu biblioteca superb` din lemn de culoare \nchis`, care
acoperea trei din patru pere]i. Nu era de mirare c` avea nevoie
de mn` de lucru pentru a face cur`]enie... Pe etajere se aflau
nenum`rate c`r]i, presate \n rnduri strnse. Romane, lucr`ri
profesionale, filozofie, psihologie, art`... Echilibrul judicios
\ntre operele clasice [i moderne spuneau mult despre gustul
tinerei femei. Cine cultiva interese att de diverse, nu putea s`
fie dect de o curiozitate nepotolit`. Desigur, grafologia ocupa
un loc de frunte, dar observ` de asemenea caracterul
predominant al studiilor de sociologie [i a tratatelor de pictur`.
}ARA POR}ILOR DE AUR 81
Iat`... |]i place \nc`perea?
Foarte mult.
Afirma]ia lui Brant nu se datora deloc polite]ii. Biroul mare
din stejar, covoarele din ln` cu motive chineze[ti [i fotoliul
confortabil din piele, se potriveau \n mod armonios,
contribuind la acea impresie de c`ldur` [i ospitalitate, care-i
pl`cea att de mult la ea. Ca [i \n salon, ici [i colo z`ceau c`r]i,
p`r`site la \ntmplare de cititoare. |nc`perea tr`ia, respira...
Atmosfera era impregnat` de orele de munc` [i de concentrare
t`cut`. Peste tot se sim]ea personalitatea tinerei femei, pn` [i
\n parfumul de citrice care plutea \n jurul lor. {i Brant \n]elese
mai bine de ce nu voia s` lase pe oricine s` intre acolo.
Impresionant.
Da, va ]ine vreo dou` ore!
Voiam s` vorbesc despre diversitatea operelor, nu despre
num`rul lor! V`d c` te intereseaz` [i pictura.
Brant se apropie de ni[te rafturi.
Pot?
D`-i drumul.
Scoase un splendid album de reproduceri, o vedere de
ansamblu despre pictura din Extremul Orient.
De unde vine acest gust?
Influen]a lui Li. Picturile chineze[ti \l fascineaz`. Mi-a
transmis pasiunea sa. Uite, prive[te `sta...
Ridicndu-se pe vrful picioarelor, ajunse la un volum
mare, acoperit cu piele ro[ie, cu marginile uzate.
82 NELLY
Un cadou... Li mi l-a oferit, acum doi ani, de ziua mea,
cnd a v`zut interesul pe care-l aveam pentru artele din
]ara sa.
Cu nenum`rate precau]ii, puse antologia pe birou [i o
deschise, descoperind o serie de stampe volante, imprimate
pe o hrtie att de fin`, \nct p`rea transparent`.
Dateaz` de la sfr[itul secolului al VII-lea. Artistul l-a
gravat plecnd de la acuarele originale.
Diana etala pe birou cteva dintre cele mai frumoase
gravuri. Timpul nu sl`bise for]a culorilor [i Brant descoperi
sclipirea str`lucitoare a p`s`rilor, bujori de un ro[u
remarcabil, verdele sidefiu al aripilor de greieri. St`tea
m`rturie acolo o lume \ntreag` de flori, de fructe, de insecte,
\n culori subtile, desenate cu rafinament.
{i textul acesta mic, din stnga stampelor?
Sunt formule de ur`ri, ticluite \n poeme. Se trimit cu
ocazia unei na[teri, a anului nou, sau a unei reu[ite la
examene, de exemplu. Delicat` aten]ie, nu-i a[a? Prive[te asta:
reprezint` o pas`re a[ezat` pe o ramur` de rodiu, cu o floare
de magnolie \n ghear`. Culoarea ro[ie a rodiului este simbolul
bucuriei [i magnolia \nflore[te \n februarie. |n consecin]`,
aceast` stamp` se trimite la \nceputul prim`verii, ca urare de
fericire.
Superb... Ce spune poemul?
Este o reflec]ie despre fericire, care este provocat` de
sosirea zilelor frumoase:
}ARA POR}ILOR DE AUR 83
Nenum`rate brume au golit ramurile
Ro[ul desfat` inima \n]eleptului
Prin puritatea str`lucirii sale
Asta sun` curios pentru urechile unui occidental! Cum a
putut Li s` procure o asemenea minune?
Oh, apar]ine de genera]ii familiei sale, cump`rat` cu
siguran]` de un bunic negustor, care se \mbog`]ise. Din
nefericire, vicisitudinile din secolul al XIX-lea, i-au obliogat
rudele s` emigreze la noi. Aici, cel pu]in construc]ia c`ii ferate
oferea de lucru... N-au adus mare lucru cu ei, dar pentru
nimic \n lume nu [i-ar fi abandonat stampele! Li are alte [ase
albume din aceea[i perioad`. |]i po]i imagina surpriza mea,
cnd mi l-a dat pe acesta.
Diana \nchise \ncet antologia. Nu era timp pentru
\nduio[are! Dar Brant \i \n]elesese emo]ia. Chinezul nu se
\n[elase alegnd-o ca destinatar` a cadoului s`u. Avea toat`
sensibilitatea pentru a-l aprecia.
Diana se duse s` caute un p`m`tuf pentru [ters praful, ca
s` [tearg` cu grij` volumul.
S`-i d`m drumul.
Dac`-mi spui cum se procedeaz`, voi avea [ansa s` te
ajut, \nainte ca frigul s`-mi \n]epeneasc` degetele complet.
Este foarte simplu. Se ia rnd cu rnd. Mai \nti se scoate
totul [i se cur`]` rafturile, apoi se iau c`r]ile una cte una,
suflndu-se peste fiecare pentru a \ndep`rta grosul, apoi se
deschid [i se scutur`. Se finiseaz` cu p`m`tuful [i, dac` nu te-ai
asfixiat, treci la urm`torul.
84 NELLY
La munc`! Ne plas`m fiecare la o margine [i primul care
ajunge la mijlocul bibliotecii a c[tigat micul dejun \ntrziat,
pe care ]i l-am promis ieri.
Am un volum avans fa]` de tine...
Dezavantajele m` stimuleaz`, [tii bine!
Zmbetul lui Brant o f`cu s` se \nfioare. Acum, vedea
sub\n]elesuri peste tot! Pu]in` activitate \i va face ordine \n
gnduri. Atac` primul s`u rnd, cu \ndrjire.
O or` mai trziu, \notau \n praf.
Hap...ciu! Ce fericire c` ai deschis ferestrele!
Diana \ncepu s` rd`.
Pentru a fi cu adev`rat de folos, ar trebui format un
puternic curent de aer. Poate cu baia.
|mi vrei moartea?
Cu siguran]`, nu. Mi-ar fi foarte greu s` m` justific \n fa]a
lui Charlie.
Brant se resemn`. |ntre dou` rele, mai bine s-o aleag` pe
cea mai mic`... Pcla se risipi treptat [i, dou` ore mai trziu,
frnt` de oboseal` dar \ncntat`, Diana se pr`bu[i \n fotoliul
mare din piele.
Uf! Iat` un lucru bine f`cut!
Biblioteca str`lucea. Brant arunc` p`m`tuful de praf cu o
evident` pl`cere.
Asta ar fi trebuit s` fie ad`ugat` la cele dou`sprezece
munci ale lui Hercule. N-ar fi sc`pat niciodat` teaf`r! Bun, [i
micul dejun \ntrziat?
}ARA POR}ILOR DE AUR 85
Las`-m` s` respir dou` minute, nu mai pot.
Cteva [uvi]e de p`r \n dezordine \i sc`paser` de sub fular
[i Brant le puse la loc cu amabilitate. Mna \i \ntrzie o clip`,
pentru o mngiere u[oar`. Diana se \nfior`. El nu insist`. Mai
ales s` n-o bruscheze! Dup` ceea ce \i dezv`luise \n ajun...
Brant, dup` ce am petrecut toat` diminea]a aici, nu [tiu
dac`-mi doresc att de mult s` m` \nchid undeva. Ce-ai zice s`
mergem s` lu`m aer? Am \nghi]it atta praf, \nct am pl`mnii
\mbcsi]i.
Cum vrei. Dar buc`tarul meu va face o mutr`! Pariez c`
ne-a preg`tit un festin.
M-ar deranja s`-l indispun. Oh, [tiu! S` mergem s` ne
plimb`m [i s` ne \ntoarcem la tine pentru ora gust`rii. N-a[
vrea pentru nimic \n lume s` ratez ce-a preg`tit singurul
b`rbat care te face s` rzi! Despre el este vorba, nu-i a[a?
Da. El [i cinele meu.
Ei bine, d`-le un telefon la amndoi, \n timp ce eu \mi fac
pu]in toaleta.
Tn`rul b`rbat cobor\ s` telefoneze. Ce diminea]` ciudat`!
Diana nu f`cuse nici o aluzie la via]a sa personal` [i totu[i,
acum [tia mai multe despre ea dect \n cele cteva zile de
cnd o cuno[tea. |n spatele profesionistei ferme se ascundea
o femeie sensibil`, r`bd`toare, care nu iubea nimic altceva
mai mult dect lini[tea biroului, pentru a citi sau a lucra. {i
cnd te gnde[ti c` \n prima zi, o g`sise agresiv`... Evident,
n-o menajase! Ast`zi, se sim]ea mi[cat c`-i descoperise
86 NELLY
comorile. Trebuia s` fie a lui. Acum, cnd f`cea parte din via]a
sa, nu mai suporta s` se \ntoarc` singur acas`. Dar trebuia s`
ac]ioneze cu blnde]e. Altfel \[i va lua zborul, la fel de
pl`pnd` [i \nsp`imntat` ca pas`rea de pe ramura rodiului...
O zi senin` se ridicase deasupra Russian Hillului. Aerul tare
\n]epa obrajii. Diana, \mbujorat`, cobora cu suple]e strada.
R`coarea \i redase \n mod vizibil energia.
Brant nu se gr`bea, ridicnd nasul, oprindu-se ici [i colo
pentru a admira gr`dini]ele [i casele de p`pu[i \n stil
victorian, caracteristice colinelor din San Francisco.
S-ar spune c` n-ai venit niciodat` aici, observ` rznd
tn`ra femeie.
Ba da. Dar \ntotdeauna noaptea, pentru a cina la tine,
sau a te duce la Li!
Dar Brant, la urma urmei, locuie[ti la Silicon Valley?
Ei [i?
San Francisco nu se afl` totu[i att de departe!
N-am avut ocazia. Munca \n laborator...
N-ai vizitat niciodat` ora[ul \n plin` zi?
Nu, m`rturisi jalnic Brant.
Incredibil! Charlie avea dreptate s`...
Charlie?
Hm, nu, nimic... Ei bine, vom umple lacunele! Ce ai
spune de o plimbare \n Cartierul chinezesc?
Tu e[ti ghidul. Nu-]i dau drumul nici un pas.
Unde \]i este ma[ina?
}ARA POR}ILOR DE AUR 87
Pu]in mai jos.
Cnd o v`zu, mai departe, parcat` de-a lungul str`zii \n
pant`, Diana scoase o exclama]ie \ngrozit`:
Se vede c` nu te plimbi prea des! N-ai \ntors volanul! O
frumoas` contraven]ie, \n perspectiv`...
Ce spui?
Domnule inginer distrat, nici m`car n-ai remarcat c` pe
colinele din San Francisco, str`zile sunt marcate de o pant`
extraordinar`?
Ba da. Mai ales cnd trebuie s` urc pentru a ajunge la
tine...
Dac` nu se \ntorc ro]ile perpendicular pe [osea [i frna
este slab`, s-ar putea s`-]i g`se[ti ma[ina o sut` de metri mai
jos, \n mijlocul unui accident impresionant, pe care \l va
provoca prin alunecare! Toat` lumea [tie asta, aici!
Brant \[i drese vocea.
|mi r`mn destule lucruri de \nv`]at, \n ceea ce prive[te
via]a de toate zilele... E[ti deja ghidul meu, vrei s`-mi serve[ti
de asemenea de profesor?
Diana ro[i mai mult dect cerea aerul rece...
Ei bine, prima lec]ie \nva]` s` ai grij` de ma[in`, asta va
evita necazurile! Vom merge \n Cartierul chinezesc cu
tramvaiul. Pariez c` nu l-ai v`zut niciodat`.
Ai c[tigat...
Tramvaiul suspendat, institu]ie centenar`, constituia
mijlocul de transport cel mai practic pentru vizitarea ora[ului
88 NELLY
[i Diana \l folosea deseori. Sistemul de remorcare prin cablu
atenua pantele cele mai abrupte, dnd \n acela[i timp ora[ului
San Francisco aspectul de originalitate de care locuitorii sunt
att de mndri.
Sunetul clopotului \i anun]` de sosirea tramvaiului, plin
ochi, ca de obicei.
Cu att mai bine, spuse tn`ra femeie. Asta ne va oferi
pretextul de a r`mne pe sear`, este cel mai bun loc pentru a
admira peisajul!
Momentul plec`rii o arunc` spre pieptul lui Brant, care o
re]inu cu un bra] ferm.
Ei! R`mi cu noi, nu doresc s` te pierd la fiecare viraj!
Diana izbucni \n rs [i se ag`]` solid de gtul lui.
|ncepur` s` coboare prin Cartierul chinezesc, pe str`zile cu
c`su]e colorate, strnse unele \n celelalte. Tramvaiul \i l`s` \n
preajma Union Square [i p`trunser` \n Cartierul chinesc prin
Grant Avenue, artera sa cea mai celebr`.
Cine nu cuno[tea Cartierul chinezesc, m`car dup` nume?
Str`zile [tiuser` s` p`streze o atmosfer` tipic chinezeasc`, cu
firmele scrise \n idiograme, templele [i teatrele lor cu
acoperi[uri ridicate. Pn` [i cabinele telefonice aveau forme
de mici pagode! Chiar dac` Brant se a[tepta la asta, primul [oc
vizual \l impresion`. Dar Diana se plimba cu u[urin]a unei
vechi obi[nuite de-a casei, rznd s`-l vad` mirndu-se de
toate. |l duse pe str`zile mici, unde magazinele erau
\nghesuite unele lng` celelalte.
}ARA POR}ILOR DE AUR 89
Prive[te vitrina asta. Dup` p`rerea ta, despre ce gen de
comer] este vorba?
Brant privi cu aten]ie micile borcane de culori ciudate,
pulberile [i ierburile uscate. |ntr-un col] era atrnat` chiar [i o
piele de [arpe...
M` dau b`tut.
O farmacie, desigur! Leacurile chineze[ti se num`r`
printre cele mai vechi din lume. {i multe au reputa]ia de a fi
foarte eficiente, chiar dac` ne par pu]in curioase!
Brant mergea din surpriz` \n surpriz`. Pr`v`lii mici de
artizanat avnd statuete din bel[ug, restaurante cu ra]e l`cuite
\n vitrin`... Nu [i-ar fi imaginat niciodat` o asemenea
schimbare de obiceiuri la c]iva kilometri de el. Diana avea
dreptate: era de neiertat s` ias` att de pu]in!
Se oprir` la Portsmouth Square, pentru a se odihni pu]in.
Ambian]a de vegeta]ie invita la relaxare. Se a[ezar` pe o banc`,
urm`rind cu coada ochiului o partid` de mah-jong, disputat`
de ni[te chinezi b`trni. Cu siguran]`, jucau de ore \ntregi!
Inginerul arunc` o privire spre ceas. Timpul trecuse ca prin
farmec.
Am un gol \n stomac, f`cu tn`ra femeie. Tu nu?
Ba da. {i nu este de mirare. Este trecut de ora dou`.
Deja... {i r`mn nenum`rate lucruri de v`zut! Muzeul
chinezesc, templul Reginei Cerului... Oricum, cred c`
picioarele mele vor cere \ndurare. Nu m` vor mai duce prea
departe!
90 NELLY
S` ne \ntoarcem la ma[in`?
Nu \nainte de a mnca ceva, sau m` vei lua \n bra]e \nc`
de la primii centimetri ai unei str`zi \n pant`.
|l conduse spre o mic` brut`rie chinezeasc`, ]inut` de un
prieten al lui Li, care vindea dim-sumos [i sandvi[uri cu pui
marinat.
{i o or` mai trziu, se aflau \n Porche, \n direc]ia Silicon
Valley. Dup`-amiaza \nainta. Mergnd la \ntmplare,
parcurser` kilometri [i Diana reg`si cu pl`cere confortul
pl`cut al scaunelor. |[i dezmor]i cu voluptate oasele [i-[i
\ntinse picioarele... Pentru prima dat`, Brant p`rea complet
relaxat, f`r` gnduri ascunse, nici profesionale, nici de Don
Juan! Brusc, se sim]i complet bine lng` el. Dac` m`car l-ar
putea g`si \n aceea[i dispozi]ie, luni diminea]a.
Ma[ina gonea, str`pungnd peisajul alb`strui de frig.
Hmm... Cred c` mi-e foame.
Brant zmbi.
Dup` toate acele dim-sumuri?
Care dim-sumuri? Erau att de mici, c` deja am uitat.
{i eu care m` temeam s` nu te v`d f`cnd mofturi, pe
lng` o cea[c` de ceai... Fii atent`, buc`tarul n-ar aprecia asta:
face cele mai bune pini cu stafide din toat` California!
Ei dr`cie! {i unde ai descoperit aceast` comoar`?
N-am descoperit-o deloc, am mo[tenit-o.
Diana se \ndrept` rznd.
}ARA POR}ILOR DE AUR 91
Ce \ncerci s` m` faci s` cred? Se mo[tene[te o pendul`,
nu un om!
Nu g`sesc un cuvnt mai potrivit pentru a descrie
situa]ia!
{i cine ]i-a... l`sat mo[tenire acest buc`tar?
Charlie.
Dar Charlie tr`ie[te!
Exact. Mort, nu mi-ar fi putut transmite niciodat` acest
ajutor pre]ios!
Ascult`, Brant, [tiu c` te-ai trezit devreme, dar nu te-ai
putea exprima mai clar? M-ai z`p`cit...
Cum vrei s` \n]elegi ceva, dac` m` \ntrerupi tot timpul?
S-o lu`m de la \nceput. Acum c]iva ani, Charlie se afla \n
str`in`tate. Ca de obicei, \ntr-un loc uitat... L-a cunoscut pe
acest buc`tar \n \mprejur`ri destul de ciudate. Cred c` \ntr-o
tavern` r`u famat`... |n sfr[it, am preferat s` nu l`muresc
asta. Charlie l-a ajutat s` ias` dintr-o situa]ie foarte delicat`, \n
care [i-ar fi putut l`sa pielea.
Charlie?
Nu. Buc`tarul.
A[a c`, a hot`rt...
Charlie?
Buc`tarul! A hot`rt c` nu-i va ajunge toat` via]a pentru
a-i ar`ta recuno[tin]a [i c` cea mai bun` dovad` ar fi s` se
instaleze la Charlie, pentru a-i folosi de intendent [i maestru
buc`tar. Din nefericire, el Charlie, nu buc`tarul avea deja
92 NELLY
pe cineva care i se ocupa de cas` [i... Dar am ajuns. Nu-]i voi
mai vorbi despre asta, vei aprecia personajul!
Brant se angaj` pe o alee lung` m`rginit` de peluze, care
ducea spre o locuin]` vast`, pe acela[i plan.
La zgomotul ma[inii, u[a se deschise de perete. Diana, care
pusese deja un picior pe p`mnt, fu gata s` urce imediat
\napoi \n vehicul. Un metru [aptezeci de mu[chi [i de piele
tatuat`, \[i a]intise asupra ei o privire furioas`... B`rbatul era
att de lat, \nct se \ncadra perfect \n tocul u[ii. Chel, f`r`
vrst`, cu o privire straniu de limpede pe un chip brun [i ni[te
mini ca lope]ile, impresiona de la prima vedere. Un tatuaj
chinuitor ocupa tot ce era suprafa]` disponibil` pe bra]ele
sale, un adev`rat tablou. Dianei i-ar fi pl`cut s`-l vad` mai de
aproape, curioas`, dar strig`tul dur al voinicului \i aminti c`
era mai bine s` \ncerce s`-l \mblnzeasc`!
A]i \ntrziat! Chiflele s-au ars, cu siguran]`!
F`cnd stnga-mprejur cu demnitate, se gr`bi \n buc`t`rie,
zguduind podeaua la fiecare pas.
El este...
Diana \[i mu[c` buzele, incapabil` s` termine, f`r` s`
izbucneasc` \n rs.
Da. }i-l prezint pe Nick, buc`tarul meu, f`cu de voie de
nevoie, Brant. {i mie mi-a fost greu s` m` obi[nuiesc cu el.
Cum a aterizat la tine?
Este cu siguran]` ceea ce se nume[te un transfer. Nu de
afec]iune, ci de recuno[tin]`! Cnd a \n]eles c` Charlie nu avea
}ARA POR}ILOR DE AUR 93
nevoie de serviciile sale, s-a \ndreptat spre mine. Beneficiez de
plata datoriei sale fa]` de unchiul. De ce s-a \ndreptat spre
mine, asta nu mai [tiu...
Cum nu mai [tii? Charlie ]i-a dat totu[i ni[te explica]ii?
Ei bine, el spune c` da.
Totu[i, ]i-a cerut p`rerea \nainte de a-]i expedia aceast`
namil`?
El spune c` a f`cut-o.
{i ai acceptat?
El spune c` da.
El spune, el spune! Oare n-ai nici o amintire?
Brant \[i trecu stnjenit o mn` prin p`r.
|n]elege, \n acea perioad` eram \n plin` cercetare.
Munceam pe brnci... Dou`zeci [i patru de ore din dou`zeci
[i patru, \n laborator... Cu siguran]`, Charlie mi-a vorbit
despre asta, dar probabil, pe moment, n-am dat aten]ie. {i
apoi, \ntr-o frumoas` sear`, m` \ntorc aici [i, \n clipa \n care
introduc cheia \n broasc`, Nick deschide larg u[a, din interior.
Aproape la fel de blnd ca acum cinci minute! Nu mi-a fost
niciodat` \n via]a mea att de fric`! Asta-i toat` povestea. {i de
trei ani, acest pirat al m`rilor sudului \mi administreaz` casa [i
mesele...
Brant o \mbr`]i[` cu amabilitate pe tn`ra femeie [i o duse
\n salon. Datorit` rvnei lui Nick, masa joas` se cl`tina
literalmente sub mnc`ruri.
94 NELLY
Ei! a[tep]i un regiment?
Diana privea cu gura cascat` mun]ii de chiftele cu stafide,
vrafurile de brio[e, pr`jiturile cu ciocolat`, tartele mici cu
revent, bezelele cu crem` [i vasul lor cu fri[c` \ndulcit`...
Lng` toate, se afla un urcior de cafea. Nici chiar legendara sa
poft` de mncare nu le-ar fi venit de hac!
Trebuie s` mnca]i, ordon` Nick pe un ton necru]`tor,
[tergndu-[i minile mari pe [or]. Brant mi-a spus c` aduce
ni[te prieteni.
O prieten`, \l corect` acesta. La singular.
|n acest caz, va trebui s` \nve]i s` scrii. Privi]i domni[oar`,
mi-a l`sat un bilet de diminea]`, \nainte de a pleca.
Indescifrabil. Eu, am \n]eles prieteni, la plural. Uita]i...
Scoase o hrtie din buzunar [i Diana se repezi,
ne\ncrez`toare \n fa]a acestei [anse. De cnd \l cunoscuse pe
Brant, c`utase s` pun` mna pe un specimen din scrisul s`u,
dar la Mitchells nu vedea dect note dactilografiate! |[i atingea
\n sfr[it scopul, dar st`pnul casei se interpuse, lu` biletul, \l
\ndoi cu grij` \n patru [i-l vr\ \n buzunar. Diana ar fi dat din
picioare!
La plural sau nu, n-are nici o importan]`, Nick, avem o
foame ct doisprezece. Ah, de fapt, ]i-o prezint pe Diana
Trevor.
Mmmm, bomb`ni Nick, \n loc de bun venit. Talie mic`!
Nu va putea niciodat` mnca mai mult de o brio[`...
}ARA POR}ILOR DE AUR 95
Tn`ra femeie se a[ez` la mas`, st`pnindu-[i un zmbet
amuzat. Dup` cteva mici tarte, Nick ar fi trebuit s`-[i
recunoasc` gre[eala. Dar mai degrab` dect s`-[i
m`rturiseasc` eroarea de estimare, prefer` s` schimbe
subiectul:
Ei bine, patroane, s-a rezolvat problema aceea de la
birou?
Nu \nc`. Dar luni scot arma mea secret`, f`cu acesta
ar`tnd-o pe Diana. Ea ne va l`muri acest mister dintr-o
clipire.
O mn` de femeie ca ea?
De data aceasta, era prea mult. Diana admitea, dac` nu se
putea altfel, s` i se pun` la \ndoial` pofta de mncare, dar nu
competen]a.
Valoarea inteligen]ei mele de zi cu zi dep`[e[te pofta de
mncare, imagineaz`-]i! Oricum, ad`ug` cu o privire insistent`
asupra bra]elor lui Nick, inteligen]a nu se m`soar` \n
grosimea bicep[ilor.
Buc`tarul scutur` din cap.
Fii atent, patroane... Cnd o femeie [tie s` dea din gur`
att de bine, \nseamn` foarte multe necazuri pentru viitor!
96 NELLY
Capitolul 7
Brant se \necase cu cafeaua. Instinctiv, puse mna pe vasul
cu fri[c`: [tiind caracterul nest`pnit al Dianei, \[i vedea deja
buc`tarul acoperit de fri[c` pe cap!
Tn`ra femeie se \ncrunt`... apoi chipul i se destinse \ntr-un
larg zmbet. Nick era \n asemenea m`sur` irecuperabil, \nct
mai bine s` ]in` cu el.
Ei bine, mul]umesc pentru gustarea delicioas`. Brant,
mi-ar face pl`cere s`-]i cunosc cinele.
Pu]in cam brutal` diversiunea, dar la urma urmei, Nick nu
era \nclinat spre subtilitate. Nu se purtase cu m`nu[i [i nici ea
nu se purt` astfel, pentru a-l face s` \n]eleag` c` i se epuizase
interesul pentru conversa]ia lui!
Bun` idee, draga mea, s` mergem.
Au mai r`mas tarte, bomb`ni Nick, cu un aer posomort.
Se vor \nc`lzi disear`. Vii, Diana?
Oare chiar s-ar \ndopa cu tarte la toate mesele? Ce fericire
c` Nick se ocupa de administra]ie, deoarece domnul
pre[edinte director general, p`rea c` nu are dect no]iuni
foarte aproximative de dietetic`. Dup` un asemenea festin, ea
n-ar mai fi \n stare s` m`nnce, la cin`, dect un morcov ras.
{i \nc`, necondimentat!
Brant o conduse \ntr-un birou confortabil ale c`ror u[i-ferestre
se deschideau spre gr`din`. |n fa]a [emineului, cu botul pe
labe, dormea un superb seter irlandez. Era \ntins pe un covor
vechi de ln`, a c`rui culoare crem \i punea \n eviden]` blana
ar`mie.
Diana se apropie, cu admira]ie.
Ce splendoare...
Cinele ridic` o pleoap` obosit`, scoase un fel de oftat [i
\nchise ochii asupra unei lumi mult prea agitat` pentru el.
V`zndu-l att de apatic, Diana se nelini[ti.
Poate este pu]in anemic, nu?
El?
Brant b`tu afectuos cu palma capul animalului.
Cu ceea ce m`nnc`, m-ar mira! Dar i se poate decerna
titlul de cel mai lene[ cine al anului!
Cum se nume[te?
Ro[catul.
Original...
Este ro[cat, nu?
F`r` nici o \ndoial`. Dar urmnd acest gen de
ra]ionament, ai fi putut s`-l nume[ti Cine.
Brant zmbi.
98 NELLY
M-am gndit la asta. Dar am considerat c`-mi pl`cea mai
mult Ro[catul.
Diana nec`jea animalul, cu vrful piciorului. O ureche
tremur`, apoi c`zu din nou, inert`.
Ro[catul... Ro[catul... Renun]. Cum procedezi s`-l faci s`
se mi[te?
Brant se apropie de u[a-fereastr` [i puse mna pe clan]`.
Aten]ie, e[ti pe linia lui de ochire.
|ndat` ce-[i auzi st`pnul apropiindu-se de peretele de
sticl`, Ro[catul ciuli urechile, subit interesat. Panoul culis` [i
cinele s`ri. Sau mai curnd zbur`, c`ci tn`ra femeie avu
impresia c` nu-l v`zuse atingnd p`mntul, \ntre [emineu [i
gr`din`.
Dumnezeule! Ce salt! Dar ce-l atrage oare att de mult
afar`?
Vino. Spectacolul merit` deplasarea.
Mn` \n mn`, alergar` dup` animalul care gonea
nebune[te [i disp`ru curnd la col]ul casei. {i cnd, cu
respira]ia t`iat`, ajunser` \n sfr[it \n curtea interioar`, fu
pentru a asista la un superb plonjon: Ro[catul se aruncase cu
capul \nainte \n piscin`! Parcurse con[tiincios o lungime de
bazin, cu nasul \n unghi drept [i urc` lini[tit scara cu trepte
late [i pardosite... Un pria[ \i picura din coad` [i blana
lucioas`, \ntunecat` de sc`ldat, se lipise de corpul musculos.
V`znd c` se bucura de public, se n`pusti scheunnd vesel. O
\ndelungat` experien]` \i permise lui Brant s` se \ndep`rteze
la timp, dar Diana primi patruzeci de kilograme direct \n
piept! C`zu pe spate \n iarb`, c`lcat` \n picioare de seterul
}ARA POR}ILOR DE AUR 99
care se scutura \ntre dou` asalturi. |n mai pu]in de o secund`,
fu la fel de ud` ca el!
Brant! Alung`-l de aici!
Dar acesta rdea prea tare pentru a-i fi de ajutor.
Proptindu-se pe spate, reu[i s`-l \mping` pe Ro[cat, care avu
bunul-sim] s` nu insiste [i se \ntoarse spre un nou joc. O
bucat` veche de lemn, murdar` de p`mnt proasp`t, z`cea la
doi pa[i de acolo [i Diana nu avu timp s` se ridice, c` \i a[ez`
delicat creanga plin` de noroi pe abdomen... Aceasta privi
darul cu dezgust. Ro[catul se agita, foarte mndru de el.
De atta rs, o s`-]i \n]epeneasc` maxilarul, scr[ni
Diana, furioas`. Este foarte dureros, dar nu conta pe mine
pentru a te comp`timi! La[i animalul `sta turbat s` m`
agreseze lovindu-m` cu creanga [i...
Agresiune? Dar este un tratament de favoare, pe care-l
rezerv` numai prietenilor! Te-a ales ca partener` favorit`.
Presupun c` trebuie s`-i \napoiez bucata de lemn...
Dac` faci asta, ve]i fi prieteni pe toat` via]a. |]i va f`g`dui
recuno[tin]` ve[nic`!
Diana scutur` creanga [i o arunc` din toate puterile. O
jum`tate de secund` mai trziu, Ro[catul se \ntorcea,
purtndu-[i cu m`re]ie trofeul, mai plin de noroi dect prima
dat`! Diana se l`s` impresionat` [i \ncepu din nou manevra,
numai pentru pl`cerea de a-l vedea plecnd ca o s`geat`... O
or` mai trziu, frnt` de oboseal`, plin` de p`mnt, cerea
\ndurare. Brant i-o acord` cu pl`cere [i fluier` cinele.
Face]i amndoi o frumoas` pereche de prieteni. La fel de
murdari [i unul [i cel`lalt!
100 NELLY
Lu` furtunul din gr`din` [i-l cur`]` pe Ro[cat cu un jet de ap`.
Vrei pu]in?
Diana f`cu un salt \ntr-o parte, evitnd du[ul exact la timp.
Nu, mul]umesc! Se pare totu[i c` b`ile de noroi sunt
foarte bune pentru s`n`tate.
S` nu crezi c` te voi conduce \n aceast` ]inut`. Scaunele
ma[inii vor protesta vehement. Dac` ai r`mne la cin`, pn`
cnd Nick \]i trece hainele prin ma[ina de sp`lat? Dispunem
de asemenea [i de o usc`torie foarte rapid`...
Oricum, n-o s` m` plimb de colo colo \n salonul t`u, \n
]inut` sumar`.
Nu m-ar deranja pentru nimic \n lume. Dar dac` insi[ti,
\]i voi da o pijama veche.
Insist.
Din p`cate, m` a[teptam la asta... Urmeaz`-m`.
La vederea Dianei, Nick scoase un oftat resemnat.
Ce mizerie, bomb`ni printre din]i. |n zilele noastre,
femeile nu mai [tiu s` se st`pneasc`. Slav` Domnului, exist`
o usc`torie performant`...
***
Lunea urm`toare, la ora opt fix, Diana \mpingea u[a pe
care scria {eful personalului. John o \ntmpin` cu zmbetul
la fel de c`lduros, iar tn`ra femeie se \ntreb` o clip` despre
misterioasa alchimie care influen]a atrac]ia dintre sexe. Oare
de ce \l considera pe John, a[a fermec`tor cum era, ca pe un
}ARA POR}ILOR DE AUR 101
frate care-i lipsea, \n timp ce simpla vedere a unui anume
pre[edinte director general mult mai pu]in fermec`tor, cu
creionul s`u bran[at la calculator \i accelera \n mod
periculos palpita]iile cardiace?
Bun` ziua, John! Care este planul de b`taie?
Foarte simplu. }i se vor aduce fi[ele personalului [i nu
mai ai dect s` te \nhami la munc`! Vei cerceta \n primul rnd
dosarele oamenilor care lucreaz` cu regularitate \n
laboratorul C.D. {i dac` asta nu d` nici un rezultat, ]i se vor
aduce fi[ele celor care pot avea ocazional acces acolo.
Blestemat` treab` \n perspectiv`! Crezi c` po]i recunoa[te cu
u[urin]` scrisul pe care-l cau]i?
Slav` Domnului, da. Este ca [i cnd ai repera un chip
cunoscut \n mul]ime. |]i ia cteva minute, dar pn` la urm`,
reu[e[ti!
Perfect. |]i voi ar`ta locul t`u. Cinci metri p`tra]i, un
birou, un scaun, un telefon. Este tot ce am g`sit liber!
Dar nu vreau mai mult. Cu ct m` remarc mai pu]in, cu
att va fi mai bine.
Ei bine, s` mergem. Pe aici.
Te urmez, patroane!
Vorbind de patron...
John se d`du \ntr-o parte, pentru a-i ]ine u[a.
... al nostru n-a fost \ncntat de \ntlnirea pe care ]i-am
dat-o vinerea trecut`. Oare, din \ntmplare el [i tu...
Hm, nu! |n sfr[it, nimic serios.
Nimic serios? Nu s-ar fi crezut asta cnd a n`v`lit, vinerea
trecut`, \n biroul meu!
102 NELLY
Brant?
El \nsu[i. Cu suficient de mult de munc`, pretins`
urgent`, pentru a m` bloca pn` duminic` diminea]a.
Manevr` ordinar`, pentru a m` \mpiedica s` cinez cu
tine.
Crezi? Este totu[i pu]in cam mult...
{tii bine c` Brant nu cultiv` subtilitatea \n rela]iile cu
oamenii! M-a f`cut s` \n]eleg clar c`, pentru el, problema era
serioas`. {i c` ]inea la exclusivitate.
|ntr-adev`r a f`cut asta?
Pe cuvnt de cerceta[.
Evident, de cteva zile, Brant \i ocupa sistematic toate
clipele libere din program. {i se ar`tase, indiscutabil posesiv...
Surprins`, sim]i o pl`cut` satisfac]ie cuprinznd-o, la aceast`
perseveren]`. Dar nu era momentul s` se gndeasc` la asta.
Concluziile trase din toate astea, s-ar putea s`-i perturbe
aten]ia.
Iat`-]i apartamentele, prin]es`.
John \i deschise u[a unui birou mic, simplu, dar
confortabil.
Mul]umesc, John. |mi convine. Le-ai vorbit despre mine
colegilor?
Desigur! Toat` lumea a \nghi]it povestea cu statistica
asupra stresului. {tii, atta timp ct nu le dai ocazia s` lucreze
suplimentar...
O b`taie scurt` \n u[`, \l \ntrerupse. Ap`ru un c`rucior
rulant, urmat imediat de un cap brunet cu bucle.
}ARA POR}ILOR DE AUR 103
Iat` primul pachet de fi[iere! |]i aduc [i restul ast`zi?
Da, te rog.
Ei bine, de acord. Dac` \ntre timp ai nevoie de mine,
cheam-o pe Millie!
Millie ie[i la fel de repede cum intrase.
Am interesul s` m` a[ez repede, sau se va \ntoarce
\nainte ca eu s` \ncep.
|n regul`, Diana, te las.
Oh, John, a[teapt` o clip`!
Un chip cunoscut trecea prin fa]a peretelui de sticl` ce da
spre culoar.
Oare cine este acest domn Mu[chi? {tii, blondul \nalt, cu
musta]` cuceritoare? Brant mi l-a prezentat \ntr-o zi, dar nu-mi
mai amintesc dac` se nume[te Silver, sau...
Rondall. Wayne Rondall. Se pare c` nu-i apreciezi fizicul.
Totu[i, de obicei, femeile \l ador`.
Oh, eu [i genul profesorul de \not... {i consider c` are un
aer orgolios. Este cu adev`rat?
Nu cred. Mai degrab` con[tient de valoarea sa. Un tn`r
destul de amabil, dar nu-l po]i aborda f`r` s`-]i \mpuie capul
despre noua lui ma[in`. Porche! Direc]iunea tocmai i-a f`cut-o
cadou: a rezolvat o problem` care m-a pus \n \ncurc`tur` luni
de zile.
Nu [i-au b`tut joc de el.
Descoperirea lui a permis economisirea a mai mul]i bani
dect au fost investi]i \n cump`rarea ma[inii. {i Mitchells [tie
s` recunoasc` meritele... Haha! Timpul trece, plec. Noroc \n
cercet`ri.
104 NELLY
Diana se instal`, scoase un stilou, desf`cu din fi[ierul din
carton un pachet de dosare [i-l deschise pe primul din vraf. |i
parcurse rapid con]inutul, pn` cnd g`si partea scris` de
mn`. O simpl` privire fu de-ajuns. Petrecu o secund` pentru
a descoperi un scris lat [i rotund. Nimic asem`n`tor cu
tr`s`turile strnse ale biletului g`sit de John.
Cele patru dosare urm`toare se aranjaser` \n cutia de
carton, cnd chipul jovial al lui Millie ap`ru \n u[`.
Este ora pentru pauza de cafea. Veni]i?
Diana se ridic`, st`pnindu-[i un oftat. Nu se sim]ea
dispus` s` flec`reasc` \n fa]a unei ce[ti de cafea, dar nu
trebuia s` se b`nuiasc` importan]a muncii sale. O urm` pe
tn`ra femeie...
Dou`zeci de minute mai trziu, se \ntorcea la birou.
De-abia deschise dosarul urm`tor c` i se cioc`ni \n geam.
Oare de ce nu se putea \ncuia \n aceast` cutie?
Bun` ziua! V-am v`zut trecnd adineaori. Numai dac` nu
v` deranjez?
Ia te uit`, profesorul de \not Wayne... Dexter? Nu. Rondall.
Deloc, Wayne. De-abia \ncepusem.
Din p`cate, nu era dect strictul adev`r!
Dup` cte mi s-a spus, este cazul s` te felicit, domnule
inginer!
Rondall ridic` spre ea o privire \ntreb`toare.
Pentru ma[in`! Un cadou binemeritat, dup` cte mi s-a
povestit.
Oh! O adev`rat` frumuse]e!
Chipul pu]in comun al lui Wayne, se lumin`.
}ARA POR}ILOR DE AUR 105
Ce faci la prnz, Diana?
Ei bine, m`nnc...
Inginerul f`cu un gest ner`bd`tor.
Desigur, desigur. Dar ce-ai spune s` faci un tur cu mine,
prin parcare, pentru a vedea Porcheul?
Lui Wayne, propunerea i se p`rea irezistibil`. Diana se
pref`cu entuziasmat`, pentru a nu-l dezam`gi. F`r` \ndoial` \i
alegea pe sprncean` pe cei admi[i s`-i contemple vehiculul!
De ce nu? Este pentru prima dat` cnd \ntlnesc pe
cineva c`ruia i se ofer` un bolid de lux...
Direc]iunea [tie s` recompenseze talentul. Altfel, nu a[
lucra aici. Dar pl`tesc bine.
Wayne \[i mngie musta]a zmbind [i ar`t` spre teancul
de dosare:
Blestemat` treab`! Inten]ionezi s` studiezi fi[ele
\ntregului personal?
Nu, Slav` Domnului! A[ fi \nc` aici, anul viitor!
Dup` ce criterii le-ai selec]ionat pe astea?
Oh! inginerii [i logica lor! Grafologul regreta c` nu-[i
preg`tise alibiul.
Ei bine... \n mare, parametrii care intr` \n discu]ie sunt
vrsta [i gradul de calificare profesional`. Introducem toate
aceste date \n calculatorul care afi[eaz` lista cu cele mai
reprezentative dosare.
Interesant. Sunt aranjate \n ordine alfabetic`?
Nu. Oricum, nu m` preocup` numele. Conteaz` numai
informa]iile din punct de vedere statistic.
106 NELLY
Desigur... Bun, te voi l`sa s` lucrezi. Pe curnd.
Diana se adnci \n dosar, chiar \nainte ca el s` p`r`seasc`
\nc`perea. Trei minute dup` aceea, sun` telefonul.
Diana?
Recunoscu imediat vocea grav`.
Sosesc imediat!
Ce se mai \ntmpl`?
Nimic. Se apropie ora prnzului.
Deja?
Dar, \n societatea asta, cnd mai g`seau timp s`
munceasc`?
Mul]umesc, Brant, dar este prea devreme pentru mine.
De-abia am fost \n pauza de cafea. De altfel, am deja o
\ntlnire. Cu o ma[in`...
Cum?
Ai auzit bine. Am f`cut impruden]a s`-l felicit pe Wayne
pentru Porche. }ine neap`rat s` mi-l arate la ora mesei.
Un rs ironic \i r`spunse.
Propriu ]ie. Ei bine, s` spunem c` cin`m \mpreun`. Oh! un
sfat: felicit`-l ct vrei pe Rondall, dar nu cumva s` atingi ma[ina.
Nu \n]eleg.
Nu pune minile pe ea. Este clar, nu?
Nu, iar ghicitorile de acest gen o iritau fantastic, mai ales
cnd trebuia, cu orice pre], s` fac` o treab` urgent`.
Hmm... Brant, nu ave]i o cutie de idei la Mitchells?
De ce? Ai deja reclama]ii de formulat?
|n nici un caz. Dimpotriv`, ni[te sugestii. Pentru a dubla
beneficiile societ`]ii.
}ARA POR}ILOR DE AUR 107
St`pnindu-[i dorin]a de a rde, continu` pe un ton degajat:
De cnd am pus piciorul \n acest birou, am discutat cu
John, apoi am fost luat` s` beau o cafea; apoi mi s-a impus un
alt vizitator [i, de-abia plecat el, mi se anun]` prnzul pentru
minutele urm`toare. A[a c`, tocmai mi-a venit o idee
formidabil`: se nume[te munc`. Ai putea economisi milioane
dac` ai comunica-o personalului, pentru a o strecura pu]in,
\ntre dou` mici pauze.
Tu-tu-tu... Brant \nchise. Diana zmbi [i puse receptorul \n
furc`. Puse mna pe dosarul urm`tor, cnd soneria se auzi din
nou.
|ncuie u[a, \i suger` Brant cu o voce suav`. |ntoarce
z`vorul. Nimic altceva pentru a nu fi deranjat`.
***
Este fantastic`... \ntr-adev`r fantastic`.
Diana nu mai avea adjective. |n timpul ultimului sfert de
or`, epuizase succesiv formidabil`, minunat`, superb` [i
magnific` [i timpul \ncepu s` i se par` lung... Wayne Rondall
se dovedea un orator inepuizabil cnd era vorba s` laude
meritele Porcheului s`u mult iubit. I-l prezentase ca pe o
bijuterie rar`, sco]nd cu delicate]e husa de protec]ie care-l
acoperea. {i cnd, din neb`gare de seam`, se rezem` de
capot`, Diana \n]elese avertismentul lui Brant: Wayne \i privi
mna cu un aer \ngrozit. Ea se \ndep`rt` repede. Tn`rul se
repezi imediat pentru a [terge amprentele cu o batist` imaculat`.
108 NELLY
Dup` ce-i trecu \n revist` toate micile obiecte sofisticate
care echipau ma[ina de curse, puse \n sfr[it husa la loc.
E[ti gata?
Da, da, se gr`bi Diana. Este de necrezut ca o societate s`
poat` oferi asemenea cadouri.
Vedetele sunt \ntotdeauna pl`tite cu suprapre], replic`
Wayne, calm. |n ceea ce m` prive[te, sunt una!
Diana arunc` o privire profilului s`u de medalie. Wayne
Rondall nu se l`uda. Constata pur [i simplu faptele, f`r` a
ar`ta mndrie personal`. Ciudat tip. |ntr-o jum`tate de or`, nu
vorbise nici m`car o dat` despre el. Silicon Valley, regatul
calculatoarelor, d`duse na[tere unei noi rase de oameni.
Extraordinara lor inteligen]` concepea planuri pasionante.
Poate prea pasionante, deoarece li se consacrau trup [i suflet.
Provoc`rile semnalate \i absorbeau dou`zeci [i patru de ore
pe zi, [apte zile pe s`pt`mn`. Pentru foarte mul]i, pl`cerea
inven]iei, be]ia competi]iei acoperea rela]iile omene[ti [i via]a
cotidian`. Nici so]ii, nici copii. Erau mult prea pasiona]i,
fascina]i de cercetarea de avangard` pentru a-[i pierde timpul
s` iubeasc`, sau s` se bucure de via]`.
Cum ai intrat la Mitchells?
Inginerul ridic` din umeri.
Aveam cuno[tin]ele folositoare mai multor societ`]i. Am
mers unde d`deau mai mult.
Un ra]ionament pu]in cinic, nu?
Nu chiar a[a. To]i cei care caut` o slujb` ac]ioneaz` astfel.
Contabilizeaz` avantajele [i inconvenientele \nainte de a alege
}ARA POR}ILOR DE AUR 109
dintre posturile care li se propun. Evident, la Silicon Valley,
baremurile sunt mai ridicate dect oriunde \n alt` parte...
{i dac` mine ]i s-ar oferi mai mult dect c[tigi aici?
Cu siguran]`, a[ pleca. Numai \n cazul \n care nu lucrez
la un proiect prea captivant pentru a fi slab. Nu te am`gi,
Mitchells cunoa[te regulile jocului. De aceea, distribuie
Porcheuri [i alte mofturi. P`cat c` nu se arat` la fel de genero[i
cu parc`rile particulare! |mi este \ntotdeauna team` s`-mi
parchez ma[ina aici, s` nu fie zgriat` de un [ofer nepriceput.
Diana pufni.
Data viitoare cnd vei avea s` le propui o investi]ie
minune, schimb-o pe un loc de parcare subteran!
***
Toat` dup`-amiaza, \n spatele u[ii \ncuiat` cu grij` de dou`
ori, Diana consult` a doua cutie a fi[ierului.
110 NELLY
Capitolul 8
Alo? Ah, Charlie! Ce mai faci?
Brant se instal` confortabil pe sofa, observnd-o pe Diana
care tocmai ridicase receptorul.
Privirea \i examin` \n treac`t snii rotunzi sub rochia din
m`tase de culoarea smaraldului, de inspira]ie chinezeasc` [i
se opri asupra conturului coapselor pe care se mula
materialul. Incon[tient, puse mna pe perna pe care ea de-abia
o p`r`sise, mngind urma c`ldu]` imprimat` de corpul s`u.
Unde e[ti acum? |n insulele Adaman? Nu cred... Ah, \n
golful Bengal! Dumnezeule!, la cel`lalt cap`t al golfului!
Exclama]iile amuzate \l f`cur` pe Brant s` zmbeasc`.
|ncerc` s` sesizeze sentimentele care modulau tr`s`turile
Dianei: umor, inteligen]`, curiozitate... Niciodat` ni[te simple
cuvinte nu vor reu[i s` descrie tot ce inspira acest chip.
Continu` explorarea \n t`cere a siluetei gra]ioase, foarte supl`
[i cu forme pl`cute, un corp de femeie, f`cut pentru dragoste.
Treizeci [i patru de ani. |i trebuise tot acest timp pentru a
o g`si. Treizeci [i patru de ani \n care nici nu \n]elegea ce
c`uta. Crezuse c` munca \i era de ajuns pentru a-i umple
via]a, o crezuse r`spunsul la toate \ntreb`rile. Dar acum [tia.
Viitorul \i era legat trainic de aceast` femeie, de aceast`
ciudat` \mbinare de for]` [i vulnerabilitate.
O clip`, Charlie. Ce \ncerci s`-mi poveste[ti? Ai debarcat
pe insul` [i indigenii te-au...
Dar nu trebuia, \n nici un caz, s-o gr`beasc`. Nu pe ea.
Trebuia s-o conving` cu r`bdare, cu \nc`p`]nare [i respect.
S`ge]i? Au tras asupra dumitale? Sper c` glume[ti?
Agita]ia tinerei femei \l readuse pe Brant \n prezent. Cu o
mi[care supl`, se strecur` lng` ea.
Charlie, nu \n]eleg nimic din povestea asta. }i-l dau pe
nepotul dumitale... Da, am cinat \mpreun`. |i vei explica toate
astea. }ine, Brant, e rndul t`u.
Bun`, Charlie! Ei bine, ce ]i s-a \ntmplat?
O cut` de \ngrijorare \i ap`ru pe frunte la primele cuvinte
ale unchiului. Diana aproape regreta c` \i trecuse receptorul.
De-abia \ncheiase o zi grea [i deja unchiul Charlie venea s`-l
chinuie cu aventurile sale de adormit copiii! Dup` spusele
acestuia din urm`, se juca de-a cow-boyul [i indienii, cu
indigenii. De necrezut... {i m`car dac` lucrurile ar fi progresat
pu]in la birou! Dar arma secret` b`tea pasul pe loc, pentru
prima dat` ineficace. Ea, care fusese sigur` c` poate identifica
scrisul vinovatului... Totu[i, toate dosarele fuseser` cercetate.
|n zadar.
112 NELLY
La naiba, Charlie, ai plecat s` te odihne[ti, nu s`
declan[ezi gherile! Oare nu-i puteai l`sa pe ace[ti canibali
lini[ti]i.
Brant \[i trecu nervos mna prin p`r. Nu se schimbase
dup` serviciu [i haina u[oar`, de culoare \nchis`, \i punea
umerii \n eviden]`. De[i nu se potrivea caracterului s`u, se
\mbr`ca \n mod clasic, admise Diana zmbind. Ce b`rbat
greu de \n]eles! Descump`nea prin aparenta r`ceal`, dar
[tia bine c` sub acest \nveli[ n-avea nimic dintr-un aisberg.
Pur [i simplu nu-[i tr`da emo]iile. Nici nu se l`sa dominat
de ele.
S` tr`iasc` al`turi de el? Desigur, gndul o atinsese u[or.
Dur` sarcin`... |l observase bine \n timpul vizitei la
laboratoare: mngia metalul calculatoarelor, ca [i cnd, sub
mini, \l sim]ea tr`ind. Brant devenea aproape liric
explicndu-i func]ionarea unei piese sau alta. Pe scurt, munca
\l pasiona, \i umplea zilele, nop]ile, via]a. Judecnd dup`
procentul de divor]uri constatat la Silicon Valley, o femeie nu
putea lupta cu arme egale cu calculatorul...
Diana oft`. Asta n-ar fi via]` pentru ea. De aproape
dou`zeci [i [apte de ani a[tepta s`-l g`seasc` pe cel care va
\mp`r]i totul cu ea. Ascundea comori de tandre]e [i de
pasiune. Dar nu strica s` [i priveasc` din cnd \n cnd, ceva...
{i presim]ea c` al`turi de Brant n-ar fi avut dreptul dect la
locul doi. |[i dorea din toate puterile un b`rbat care s` poat`
fi un so] bun, un tat` bun, nu doar un amant pasionat cum
}ARA POR}ILOR DE AUR 113
ghicea din mngierile lui. Un b`rbat care s` n-o p`r`seasc`
pentru a se \nchide s`pt`mni \ntregi \n laborator, l`snd-o
\ndr`gostit` cu pasiune... [i trist de frustrat`. |ngrozitor de
singur`.
Charlie, pentru ultima dat`, fii prudent! Nu vreau s` fii
ciuruit de gloan]e. Gnde[te-te pu]in la grijile pe care ni le
facem aici, de acord?
Brant \nchise.
Este \ntr-adev`r singurul b`rbat pe care-l cunosc, care
debarcnd pe o insul` pentru o vizit` prieteneasc`, le
poveste[te asemenea baliverne indigenilor, \nct ace[tia \l
vneaz` pn` la urm` cu suli]ele! De data asta, vorb`ria lui
n-a mers!
Diana g`si curajul s` zmbeasc` u[or, dar nu-l \n[el`.
Pari trist`, iubito. Ce se \ntmpl`?
Nimic, min]i tn`ra femeie.
Te fr`mnt` oare povestea asta cu dosarele? Nu trebuie.
Sperai prea multe lucruri...
Diana \i arunc` o privire \ntunecat`.
Dac` mai repe]i o singur` dat` c` nu a[tep]i nimic de la
munca mea, m` voi sup`ra serios!
Brant zmbi [i se \ntinse.
Am avut o zi lung`. Este timpul s` mergem la culcare.
Pe platforma sc`rilor de la intrare, o lu` \n bra]e [i-i \ntinse
u[or buzele. Ce bine era s-o simt` lng` el... |ncrez`toare, ea
nu protest`. Brant \[i intensific` s`rutul, iar mngierile
114 NELLY
devenir` mai precise... Diana nu se d`du \napoi. Dimpotriv`,
\i \nl`n]ui ceafa, strns` lng` el. Fu un moment de triumf.
M`car nu mai fugea.
Se \ndep`rt` pu]in [i, ea fu cea care-i c`uta din nou buzele.
Sngele \i pulsa \n tmple [i trebui s` fac` apel la toate for]ele
pentru a se st`pni.
Detest ideea de a te p`r`si, mai ales \n aceast` sear`.
|n]elegi de ce...
Mut`, Diana f`cu semn c` da. O tulbura att de mult... Nu
mai [tia unde se afla.
A[a c` trebuie s` plec, ct \nc` mai am curajul. Doar dac`
n-ai vrea s` m` vezi r`mnnd.
Sesiz` o lic`rire de [ov`ial` \n privirea ei. S` fie oare o
semi\ncuviin]are? Sau dorea mai mult? De exemplu, s` i se
arunce nebune[te \n bra]e, \nct dorin]a s` fie la fel de
puternic` de ambele p`r]i.
Plec. |n leg`tur` cu subiectul care te preocupa
adineaori... \nc` nu [tiu despre ce este vorba, dar las`-]i timp
de gndire, de acord? Amndoi, vom reu[i cu siguran]` s`
rezolv`m problema.
***
Ei bine, acum ce facem?
Brant nu r`spunse. Se instal` al`turi de tn`ra femeie [i
porni, preocupat, motorul. Ma[ina demar`.
}ARA POR}ILOR DE AUR 115
Diana oft`. Dou` zile de decep]ie reluase toate dosarele,
unul cte unul de munc` f`r` rezultat, care des`vr[ea un
necaz de propor]ii. La sfr[itul dup`-amiezii, Jay [i Brant
n`v`liser` \n biroul s`u, livizi.
Ai v`zut asta?
Brant \i \ntinse un ziar. Dintr-o privire, Diana \n]elese.
Numele ei ap`rea \ntr-un rezumat al unui proces pentru
falsificare, \n care m`rturia sa jucase un rol decisiv. M`rturia \n
calitate de grafolog, desigur...
|n timpuri normale, a[ fi considerat hrtia asta ca o
bun` publicitate. Din nefericire, a ap`rut \ntr-un moment
prost.
Cnd ai comp`rut \n acest proces?
Acum aproximativ o s`pt`mn`.
Jay \[i drese vocea.
Ar fi trebuit s` ne vorbe[ti despre asta...
Nici m`car nu m-am mai gndit la el. Tribunalul face
frecvent apel la mine pentru a corobora autenticitatea
scrisorilor sau a documentelor. A devenit obi[nuin]`. Oricum,
nu se putea \mpiedica apari]ia articolului.
Nu, strigase Brant. Dar am fi putut cel pu]in g`si un
nume de \mprumut. Acum, trei sferturi din angaja]ii de la
Mitchells [tiu cine e[ti cu adev`rat. Nu le vor trebui mai mult
de zece secunde pentru a deduce adev`rata natur` a muncii
tale!
Ei [i? Sunt sigur` c` nu le pas`.
116 NELLY
Tuturor, cu excep]ia unuia, precizase calm Jay.
A[adar, chiar lua]i aceast` problem` \n serios?
Da. |ntr-adev`r.
Nu este cazul s` v` speria]i. Nimeni n-a exercitat vreodat`
represalii \mpotriva mea.
Jay ridic` tonul.
Pentru c`, \n general, rolul dumitale este ]inut secret.
Sau pentru c` oamenii susceptibili de a-]i purta pic` sunt deja
aresta]i. Brant, oare cum o vom proteja? Aici, cu serviciul de
securitate, nu se pune problema. Dar \n afara orelor de
serviciu...
M` ocup eu de asta. Diana, tocmai am angajat o gard` de
noapte pentru a-]i supraveghea casa.
Cred c` v` ambala]i pentru nimic...
Individul implicat \n aceast` afacere de divulgare de
secrete, am mers prea departe pentru a da \napoi, Diana. |[i
poate foarte bine imagina c` e[ti o piedic` \n planurile sale. {i
s` decid` s` \nl`ture piedica.
Dup` aceast` profe]ie sinistr`, Jay \i p`r`si. Brant ]inea s-o
conduc` pe tn`ra femeie.
Ei bine, repet` ea, ce facem?
Te las acas`, \]i iei \n vitez` c`ma[a de noapte [i-]i petreci
noaptea la mine. Altfel, nu voi dormi lini[tit.
|n sfr[it, Brant, este imposibil. Nu-mi voi da peste cap
cursul vie]ii pentru trei rnduri dintr-un ziar! I-ai telefonat
acelei g`rzi de noapte, \nainte de a p`r`si biroul?
}ARA POR}ILOR DE AUR 117
Da, dar...
{i ai f`cut bine. Probabil [tie s`-[i asume
responsabilit`]ile. |l pl`te[ti, acord`-i \ncredere!
|nc` discutau cnd Brant \[i parc` ma[ina \n fa]a casei sale.
|i a[tepta un b`rbat \mbr`cat cu un impermeabil de culoarea
zidului.
Domnul McAllister? Sunt Tom Norris, de la agen]ia de
supraveghere. Se pare c` a]i \ntrziat pu]in s` m` chema]i...
Ce vre]i s` spune]i?
C`, \nainte de sosirea mea, cineva a p`truns deja \n casa
domni[oarei Trevor.
Diana se apropie. U[a nu avea urme de deschidere prin
efrac]ie.
Cum este posibil? Am \ncuiat toate broa[tele.
Domni[oar`, aceste \ncuietori n-ar re]ine nici un
\ncep`tor mai mult de dou` minute.
Brant o lu` de bra] pe tn`ra femeie.
Iat` ce rezolv` problema. Petreci noaptea la mine.
Ea nu r`spunse nimic. Voia mai \nti s` vad` pagubele.
La parter, totul p`rea normal. Urc` la primul etaj, deschise
u[a biroului [i... [i se d`du \ngrozit` \napoi. Brant ajunse exact
la timp pentru a o prinde \n bra]e. O strnse lng` el, pn`
cnd \[i veni \n fire.
Diana de-abia \ndr`zni s` se uite. C`r]ile... c`r]ile ei dragi,
biblioteca pentru a c`rei constituire avusese nevoie de ani
\ntregi, r`v`[it`, c`lcat` \n picioare. Totul z`cea pe jos,
118 NELLY
alandala... Pagini rupte acopereau \nc`perea. Sertarele
biroului fuseser` golite, scaunul r`sturnat, lupa spart`,
abajurul de la lamp` smuls.
Diana c`ut` cu febrilitate stampele. Antologia de la Li se
afla larg deschis`, sub un mald`r de hrtii. Lipseau mai multe
gravuri, dar cu ajutorul lui Brant, care cur`]a cum putea mai
bine, le reg`si. Slav` Domnului, nu avuseser` prea mult de
suferit, cu excep]ia a dou` sau trei dintre ele, [ifonate [i a
uneia, superb`, reprezentnd o ramur` de prun \n floare,
rupt` la un col]. Dar nimic foarte grav. Ce noroc... Dup` o or`
de aranjare, putu \ntr-adev`r evalua pagubele. Pn` la urm`,
nici o pierdere iremediabil` pe care s-o regrete, cu excep]ia
unor opere f`r` valoare... Dac` intrusul ar fi vrut, i-ar fi putut
pricinui mult mai multe pagube: o inunda]ie, de exemplu,
sau un incendiu... Aceast` vizit` reprezenta un avertisment
pentru grafolog: s` nu se mai amestece \n treburile de la
Mitchells [i va fi l`sat` lini[tit`. Acum, cum s` se simt` \n
siguran]`?
Nu-i fusese violat numai interiorul, ci [i \ncrederea,
echilibrul. Avea gtul uscat. Brusc, i se f`cu grea]`. Brant \i
\n]elese necazul.
Destul cu aranjatul, vino s` bei ceva cald.
O duse \n buc`t`rie [i preg`ti un ceai.
Iart`-m`, stau aici s` te privesc f`r` s` fac nimic...
Odihne[te-te iubito. Apoi, te vei duce s`-]i preg`te[ti
lucrurile. Te p`zesc pn` cnd va fi g`sit acest tip.
}ARA POR}ILOR DE AUR 119
Un sfert de or` mai trziu, Diana urc` \n camer` [i-[i adun`
cteva lucruri; intrusul nici m`car nu intrase aici. Fusese
absolut clar [i ea \n]elese mesajul: nu \ncerca nici o ostilitate
\mpotriva sa, personal, dar se sim]ea amenin]at. Voia s-o
oblige s` renun]e.
Se schimb` mai comod, \n blugi [i un pulover mai larg
dect taiorul sobru [i puse cteva haine \ntr-o geant` de
c`l`torie.
Brant o a[tepta \n salon.
Tom Norris va pleca \n cercetare, pentru a arunca o
privire la mine, \nainte de sosirea noastr`. Nu se [tie
niciodat`. Mergem?
O \mbr`]i[`, dar Diana se d`du instinctiv \napoi. Pentru c`
acceptase s` petreac` la el cteva nop]i, credea c`...
Diana? Credeam c` ai \ncredere \n mine.
Surprins` c` fusese ghicit`, blbi:
Dar eu... da, desigur.
|n acest caz s` nu-]i faci nici o grij`. Te asigur c` la mine
vei tr`i \n deplin` siguran]`. |n deplin` lini[te.
|i puse amndou` minile pe umeri [i o trase spre el.
Dumnezeu [tie c` \mi doresc la nebunie s` te dezbrac [i
s` te arunc \n patul meu, dar nu \nainte ca dorin]a ta s` fie
egal` cu a mea. Nu voi face presiuni asupra ta, niciodat`.
Fire[te...
|i atinse u[or buzele [i Diana sim]i o und` de c`ldur`
cople[ind-o.
120 NELLY
... Nu renun] s` folosesc puterea de convingere!
|nchise u[ile [i ferestrele [i-i lu` geanta de c`l`torie.
E[ti gata? S-o [tergem de aici, bine\n]eles, preciz`,
zmbind.
Da.
Cnd vei fi [i pentru restul, nu uita s` m` anun]i...
***
La sfr[itul serii, bine \nc`lzit` sub p`turile din camera de
oaspe]i, Diana se \ntreba dac` imagina]ia nu-i juca feste...
Spunndu-i noapte bun`, Brant o privise oare cu ochii aceia
\nduio[a]i pe care \i avea de obicei pentru calculatoarele sale,
da sau nu?
}ARA POR}ILOR DE AUR 121
Capitolul 9
Bun` ziua la toat` lumea!
|n jurul mesei aranjate de Nick, Brant \[i bea cafeaua \n
compania lui Tom Norris. Cearc`ne mari se aflau sub ochii
g`rzii de noapte. |ntr-un col], Ro[catul, seterul, dormea frnt
de oboseal`.
Cafea, Diana?
Cu pl`cere. Spune-mi, Tom, \ntre cine [i dumneata, nu
[tiu care este mai \nfloritor...
Nu-mi vorbi]i despre asta! Cabotin nenorocit! Mi-am petrecut
toat` noaptea aruncndu-i be]e pline de noroi... Remarca]i, asta
m-a \mpiedicat s` adorm \n timpul orelor de paz`!
Iat` urmarea!
Nick aduse un platou cu ou` jum`ri [i crna]i afuma]i. |l
servi pe fiecare, cu o vorb` amabil`... cu excep]ia Dianei
c`reia, cnd \i veni rndul, \i umplu farfuria \ntr-o t`cere
studiat`.
Buc`tarul t`u m` uluie[te \i [opti aceasta lui Brant. De
ieri sear`, s-ar spune c` nu m` vede. Pn` la urm`, \mi va crea
complexe!
Brant zmbi, atacnd un crnat nici prea pr`jit, nici prea
crud.
M-ar mira asta la tine... Nick, nici un telefon pentru mine,
ieri?
Ba da, [eful de [antier. Nu va putea termina bazinul cu
pe[te \nainte de s`pt`mna viitoare.
Bun... Sper ca asta s` nu \ntrzie prea mult restul...
E[ti un adept al pescuitului cu undi]a? \ntreb` tn`ra
femeie.
Nu! Bazinul face parte din noile amenaj`ri din jurul
localurilor de la Mitchells. Dup` pista de jogging, am decis cu
Charlie s` cre`m o zon` de odihn`, cu o mic` balt`. A[a ca
tuturora s` le convin`, fie c` sunt activi sau lene[i Cu att mai
mult cu ct acel mare teren viran chiar nu folosea la nimic. Se
va schimba \n \ntregime, \ntr-o parte se sap`, pentru a ridica
ni[te coline artificiale, \n alta se planteaz` arbori... Un proiect
frumos. Dar deocamdat`, pot spune c` s-a \mpotmolit!
Dispozitivul mecanic de excavare a str`puns o canalizare.
Subit, trei sferturi din teren s-a transformat \ntr-o balt` de
noroi... Nimic altceva, Nick?
Trebuie s`-l duc pe Ro[cat la vaccinare. Poate voi profita
de asta pentru a-l face s` hoin`reasc` pe marginea terenului
viran, doar ador` s` galopeze prin mocirl`...
}ARA POR}ILOR DE AUR 123
Va fi servit. |n regul`, Nick, mul]umesc.
|nt`rit cu instruc]iunile patronului, Nick plec` s` se
\ndeletniceasc` [i cu ocupa]iile sale. Diana \l privi
\ndep`rtndu-se, gnditor.
Brant, de ce oare refuz` s`-mi vorbeasc`?
Cred c` l-ai \ngrozit din prima zi! F`r` \ndoial`, nu este
obi[nuit cu femeile de caracter. Bomb`ne mult, dar \n fond
este un mare timid. Ro[e[te de fiecare dat` cnd \l \ntlne[ti...
{i cum nu l-ai felicitat pentru chiflele cu stafide, \[i imagineaz`
cu siguran]` c` nu-]i place cum g`te[te. Aceast` constatare \l
deprim` \ntotdeauna foarte mult...
Este adev`rat, eram att de furioas` \nct am uitat toate
lec]iile de comportare \n societate! Dar lini[te[te-te, voi repara
totul cu ou`le jum`ri din aceast` diminea]`. Delicioase, nu?
De-o savoare inimitabil`!
Cu ou`le, o nimere[ti din plin. Este al doilea subiect al
lui de mndrie. Mergem?
Sosesc.
I se al`tur` \n ma[in`, dup` ce-l felicitase cum se cuvine pe
Nick, care devenise stacojiu [i se blbia!
Cteva minute mai trziu, Brant aranja ma[ina \n parcarea
uzinei.
S` [tii, sunt sigur` c` fi[a vinovatului a sc`pat cercet`rii
mele. Imposibil altfel, deoarece am verificat totul de dou` ori.
John \]i va da lista dosarelor scoase de Millie. Dac` descoperi
c` lipse[te un nume important, trimite-mi un bilet. Mai bine
s` evit`m telefonul, conversa]ia ne-ar putea fi surprins`.
124 NELLY
De acord.
Brant nu mai zmbea. Oare de unde \i venise impresia c`
cercetarea sa \l amuza? Sincer, afacerea cu divulgarea
secretelor nu l`sa loc de glume...
Diminea]a, ob]inu r`spunsul.
O secretar` \i aduse un plic \nchis cu grij`. Cu
siguran]`, lista numelor care lipseau. Dar de fapt... Oare
era din \ntmplare... O not` scris` de mn`? Ar fi fost prea
frumos!
Diana desf`cu plicul cu o mn` febril`. Ea care respinsese
cu curaj orice mijloace meschine pentru a-[i procura un
exemplar al scrisului s`u chiar s` tocmeasc` un angajat, s`
r`scoleasc` prin co[ul de hrtii ajungea la ]int` f`r` s` caute
m`car! |n sfr[it va putea citi.... ce? un bilet b`tut la ma[in`!
|ndr`znise! Literele [ov`itoare indicau c` se \ns`rcinase el
\nsu[i cu aceast` munc`. Iat` a[adar ce-l amuza, adineaori!
Credea c`-i \ntindea o curs`! Ca [i cnd asta avea ea \n minte!
Bine, \[i b`tuse joc de ea, \ncercndu-i sentimentele
remarcabile... Perfect. Pentru c` nu-[i d`duse osteneala s`
scrie de mn`, nu se va mai da \napoi de la nimic. O b`nuia
de perfidie murdar` pe ea, inocent` ca un miel! A[adar, cu att
mai mult merita osteneala s` ridice m`nu[a!
Pentru a \ncorona totul, scrisoarea nu aducea nici o
informa]ie \ncurajatoare. Dup` el, avusese \n mn` toate
dosarele importante... Ei bine, dac` vreodat` d`dea peste al
lui, nu se va sfii s`-l priveasc` mai de aproape! Dar... chiar [i
}ARA POR}ILOR DE AUR 125
al lui? Dac` Millie se ferise s` i-l \ncredin]eze, \nsemna c`
trebuie s` fie o lacun` \n sistem! Ar fi trebuit s`-l g`seasc`
primul \n teanc.
Form` imediat num`rul lui John.
Alo, John? Diana la telefon... Spune-mi, cnd Millie a scos
dosarele din fi[ier, este posibil s`-i fi sc`pat vreunul?
|n principiu, nu. Dar se \ntmpl` ca unele exemplare s`
se plimbe prin servicii, de exemplu, dac` vreun [ef de
departament are nevoie s`-l consulte. Un asemenea dosar
lips` ieri, poate foarte bine s` se fi \ntors ast`zi.
Foarte bine. Vrei s` mi-o trimi]i pe Millie?
Dou` minute dup` aceea, ap`rea Millie.
Millie, este posibil s` fi lipsit ni[te dosare din cutiile pe
care mi le-ai adus ast`zi?
Nu cred. Controlez orice ie[ire... Evident, cineva ar fi
putut lua vreunul \n lipsa mea. Au mai r`mas dosare \n
circula]ie, nu mai [tiu pe unde.
Cui apar]in?
A[tepta]i... Da, Karen Jones, Art Dexter [i Burt Silver. Voi
\ncerca s` vi le g`sesc foarte repede.
Mul]umesc, Millie.
Karen Jones, Art Dexter, Burt Silver... Trei ingineri din
laboratorul C.D., ale c`ror fi[e putuser` s` scape
investiga]iilor! Totu[i, Brant nu-i indicase numele lor. A[a c`,
fie dosarele fuseser` scoase dup` ce ea le consultase, fie... Fie,
nu [tia. Dar cei trei cercet`tori se aflau \n contact permanent
cu informa]iile cele mai confiden]iale. Trebuia s`-i vorbeasc`
lui Brant despre asta.
126 NELLY
|n timp ce Diana a[tepta ascensorul, pre[edintele director
general, se \nvrtea ca un urs \n cu[c`, \n biroul s`u. De dou`
ore, nu reu[ea s` \n]eleag` nici m`car prima foaie a raportului
pe care-l studia. Cum s` se concentreze, \n timp ce femeia
aceea femeia vie]ii lui se afla la doi pa[i de aici, la bunul
plac al unei brute f`r` scrupule, care lovise deja [i care se
putea decide \n orice clip` s-o elimine?
Bine\n]eles, pusese unul dintre cei mai buni agen]i de
securitate la etajul s`u, dar dac` necunoscutul se dovedea cu
adev`rat hot`rt...
Se preg`tea s`-i telefoneze lui Jay pentru a cere s` dubleze
paza, cnd i se b`tu la u[`.
Te pot deranja o secund`?
Zmbetul Dianei \l impresion`, [tergndu-i pentru o clip`
grijile.
Intr`! Ai primit biletul meu!
Vorbe[ti despre hrtia f`r` valoare, b`tut` la ma[in`,
plin` de corecturi [i de gre[eli? Foarte meschin din partea ta!
Nu mi se for]eaz` mna att de u[or, f`cu Brant zmbind.
Nimeni nu voia s` for]eze nimic! Dar cnd e[ti la fel de
\nc`p`]nat ca...
Numai \nc`p`]nat. {i \n toate domeniile.
Ce vrei s` spui?
Ghice[te.
O privi o clip`, pierzndu-se \n ochii c`prui. Brusc, \l
cople[i dorin]a. |ndat` ce vor l`muri aceast` afacere, va pune
ne\ntrziat lucrurile la punct \ntre ei. Imediat ce Diana \[i va
}ARA POR}ILOR DE AUR 127
putea \ndep`rta aten]ia de la exemplarele de scris care o
obsedau... Deoarece, \n aceste ultime zile, muncise din greu.
El nu. Femeia aceasta \i transformase creierul acea ma[in` la
fel de fiabil` ca un calculator \ntr-un mecanism blocat,
incapabil s` se gndeasc` la altceva dect la ea!
Ea... Cu sclipiri de aur \n ochi [i \n p`r. Cu privirile care-l
\nfierbntau. Cu un trup creat pentru minile lui. Cu o inim`
f`cut` pentru a-l iubi. V`znd-o att de emo]ionant`, att de
dezirabil`, nu se mai mir` de instinctul posesiv pe care-l
de[tepta \n el... Trebuia s`-i apar]in`. Dup` ce o va convinge,
va anun]a lumea \ntreag`. O nunt` impresionant`, rochie la
un croitor de lux, diamant de preferin]`, mare ca Ritz [i
tot ce-i va face pl`cere, va fi al ei. Dac` prefera o ceremonie
intim`, foarte bine [i a[a. Nimic nu avea importan]`, dect
consim]`mntul ei. Esen]ialul era acel da pe care-l va rosti.
Diana se tulbur` sub privirea lui. |[i drese glasul.
Ei bine... venisem s` te previn. |n prezent, prin serviciile
tale circul` trei dosare pe care nu le-am putut controla \n
detaliu.
{i crezi c` nu este vorba de o \ntmplare dac`...
Nu [tiu. A[tept ca Millie s` le g`seasc`. Nu pot pronostica
\nc` nimic.
Bine. Mul]umesc c` mi-ai vorbit despre asta.
O conduse la u[a biroului.
Diana?
Da...
S` fii prudent`.
128 NELLY
Aceasta ridic` ochii spre el, surprins` de seriozitatea vocii.
Promit, Brant.
|i atinse u[or buzele [i-i deschise.
***
Millie! Mi-ai g`sit dosarele?
Nu, din nefericire nu. Vin s` v` cer protec]ie. John m` va
t`ia \n buc`]i.
El? Tn`rul acela, cel mai blnd din lume!
Nu cnd i se r`t`ce[te o parte din fi[iere! Nu [tiu cum,
am p`]it-o... Am g`sit foaia aceasta scris` de mn` pe jos, pe
culoar. Poate a c`zut cnd v` aduceam dosarele. Problema
este c` nu [tiu cui apar]ine!
Arat`-mi-o!
Zmbetul amuzat al Dianei \nghe]`. Foaia pe care i-o
\ntindea Millie era acoperit` cu o scriere precis`, foarte
dreapt`. Acesta era, semnele ap`sate indicau ranchiuna,
rndurile ce coborau indicau tendin]a depresiv`, termina]iile
prelungite \n jos tr`dau pasiuni secrete...
Vrei s` mi-o la[i, Millie? |mi aminte[te de scrisul cuiva.
Voi g`si dosarul [i voi pune foaia la loc, pentru dumneata.
Mul]umesc, Diana! Mi-ai salvat via]a!
{i iat`. Ce ironie a sor]ii... |n sfr[it identifica scrisul, dar
\nc` \i lipsea numele!
Scoase lupa [i \ncepu examinarea. O or` mai trziu,
\mpinse scaunul. Va mai trebui s` munceasc` \nc` din greu,
}ARA POR}ILOR DE AUR 129
pentru a completa analiza, dar liniile generale ap`ruser` deja.
Era evident, o personalitate perturbat`. Caracterul schi]at de
cuvintele \nghesuite \i amintea vag ceva, dar la naiba dac`...
S`ri \n picioare [i alerg` la fi[ier. Nu era \ntre cele aduse de
Millie. |i lu` doar scurt timp s` verifice lista de dosare. Se
\ntorsese numai cel al lui Karen Jones, dar scrisul nu
corespundea celui din not`. Oare unde se aflau celelalte
dou`? Art Dexter, Burt Silver... Curios, nu [i-l imagina vinovat
pe nici unul. Totu[i, doi ingineri din laboratorul C.D.... Dar,
ei da... O cuprinse o nea[teptat` nelini[te.
Se \ntoarse \n fug` spre birou [i se repezi la telefon.
Brant? Cred c` mi s-a ascuns inten]ionat un dosar.
G`se[te-mi cteva rnduri scrise de cei trei ingineri... Da,
b`rba]ii. Cum? S` spunem c` sunt aproape sigur`, dar vreau
neap`rat s` verific \nainte de a m` pronun]a. Sosesc imediat.
Diana l`s` receptorul, se \ntoarse... [i i se t`ie respira]ia.
Wayne Rondall se afla \ntre ea [i u[`.
M` temeam de un incident de acest gen, f`cu acesta,
mngindu-[i musta]a.
Curios, gndi tn`ra femeie. Nu era deloc schimbat. Era la
fel de rece, acela[i b`rbat frumos. Pu]in mai serios dect de
obicei. Gnditor. Nu sem`na cu un criminal. Nici violent, nici
amenin]`tor... \n aparen]`.
Desigur, [tiam la ce riscuri m` expuneam.
Ai citit articolul despre mine, din ziar? bigui Diana.
Da.
Se a[ez` pe marginea biroului.
130 NELLY
Pn` \n ziua aceea, am crezut \n povestea ta cu statistica.
Dar ar fi trebuit s` ]ii cont de avertismentul meu.
Wayne r`mase uimitor de calm. Vorbea pe un ton aproape
p`rintesc, de parc` certa o feti]` imprudent`.
A[adar, tu ai fost cel care... mi-a deranjat c`r]ile.
Wayne \ncuviin]`.
Ar fi trebuit s` renun]i atunci, Diana. Asta ar fi simplificat
lucrurile pentru toat` lumea.
Wayne, nu este prea trziu pentru...
Pentru c` acum, relu` acesta cu \nc`p`]nare, trebuie s`
iau o decizie \n privin]a ta.
De ce ai tr`dat Mitchells?
S` vorbeasc`. S` c[tige timp...
El ridic` din umeri.
Prive[te \n jurul t`u. Cercet`torii sunt obosi]i, termina]i
la patruzeci de ani, vl`gui]i de munca, de tensiunea
permanent`, de competi]ie... Voiam s` ies la pensie \nainte s`
m` ramolesc. Dar confortabil.
Wayne...
Trebuie s` plec`m, Diana.
Mai \ncerc` o dat`:
Wayne, po]i da \napoi, \nainte de a fi prea trziu.
Ar fi mai bine s` plec`m de aici.
Vocea \i era neutr`, ciudat`, f`r` timbru. Diana se \ntreba
dac` m`car o auzise.
Unde?
|n parcaj. La ma[ina mea.
}ARA POR}ILOR DE AUR 131
Tn`ra femeie \[i st`pni o subit` nevoie de a striga. Nu.
Dimpotriv`, trebuia s` r`mn` calm`.
A[ fi nebun` s` p`r`sesc acest birou \n compania ta.
Nu prea ai de ales...
Spune-mi, m-ar putea obliga.
Un revolver din buzunarul meu.
O t`cere \ncordat`... |n ciuda serviciului de securitate al lui
Jay [i a protec]iilor adunate de Brant, se g`sea singur`. |ntr-o
situa]ie periculoas`...
Tres`ri: soneria telefonului era deplasat`.
Wayne scoase pistolul, de calibru mic dar destul de
puternic pentru a pricinui unele stric`ciuni.
R`spunde. {i aten]ie la ce spui, Diana. Oricine s-ar
interpune, risc` s` fie r`nit. Dac` nu mai mult.
Ea f`cu semn c` a \n]eles [i ridic` receptorul, cu ochii
a]inti]i la arm`.
Alo...
Diana? Credeam c` trebuie s` urci?
Brant. Att de aproape... Dumnezeule, dac` b`nuia ceva, va
veni \n fug`! |n nici un caz! Teama de a-l vedea r`nit o electriza
pe tn`ra femeie.
|mi pare r`u, Brant, am avut o mic` \ncurc`tur`. Mai
acord`-mi zece minute.
P`reai mai gr`bit` adineaori...
Sunt \nc`. Sosesc. Zece minute, de acord?
|nchise f`r` alt` explica]ie, sim]ind c` Wayne se enerveaz`.
132 NELLY
Sunt gata. S` mergem, repede.
Zece minute. Asta \i l`sa suficient timp s` ias`, \nainte ca
Brant s` se \ngrijoreze.
De ce atta grab`, dintr-o dat`?
Diana \[i privi r`pitorul drept \n ochi.
Pentru c` oamenii de aici vor \ncerca orice efort pentru
a m` ajuta, pentru a m` salva din aceast` \ncurc`tur`. {i nu
vreau s`-[i asume nici cel mai mic risc.
Inginerul vr\ pistolul \n buzunar [i o lu` pe Diana de
umeri.
Dac` ne opre[te cineva, \ncearc` s` ai un aer natural.
Se \ndreptar` spre ie[ire. Preocupat` de eventualele reac]ii
ale lui Brant, nu-l observ` pe b`rbatul a[ezat \n spatele
peretelui de sticl`, care puse mna pe telefon, \ndat` ce o v`zu
trecnd.
}ARA POR}ILOR DE AUR 133
Capitolul 10
Brant reciti raportul pentru a patra oar`, f`r` mai mult
succes... Nu reu[ea s` se concentreze.
Privea telefonul, din nou t`cut. Bine\n]eles, n-avea s` se
team` de nimic. Diana se afla, cu siguran]`, a[ezat` lini[tit` \n
biroul s`u [i unul dintre cei mai buni oameni ai lui Jay
supraveghea culoarul la doi pa[i de ea. Control` ora. |n cteva
minute va lua ascensorul [i i se va al`tura. Nu, totul mergea
bine... Totu[i... La ultimul telefon, vocea nu-i fusese oare
schimbat`? Desigur, nu! |[i \n`bu[i o \njur`tur`. Dac`-[i l`sa
imagina]ia s-o ia razna...
|[i mai privi o dat` ceasul. |nc` [apte minute \nainte ca ea
s` urce. Dar dac` acea \mprejurare neprev`zut` dura mai
pu]in de zece minute, pe care le prev`zuse? Nu cumva Diana
s` cread` c`-l deranjeaz`! Va suna s`-i spun` s` vin` imediat ce
va termina.
|n clipa \n care atinse cu mna telefonul, r`sun` soneria.
Brant?
Vocea lui Jay, tensionat`. Brant p`li.
Ar fi mai bine s` cobori la centrul de securitate.
Evenimentele se precipit`.
B`rbatul pe care-l c`ut`m?
F`r` \ndoial`. Dar se petrec evenimente neprev`zute.
Vino ct de repede posibil.
Din partea unui om att de molcom ca Jay, acest gen de
preten]ie echivala cu o alarm` de prim` urgen]`. Dintr-un salt,
Brant fu la ascensor.
Centrul de alarm` zumz`ia de o activitate bine organizat`.
La comand`, Jay supraveghea ecranele, \n timp ce d`dea
directive cu voce joas`.
Pe aici, Brant.
Ap`s` o tast`. Se aprinse un ecran... Tn`rul b`rbat
\ncremeni. Wayne Rondall, cu bra]ul trecut \n jurul umerilor
Dianei, o ducea de-a lungul unui culoar.
Brant se n`pusti spre u[`.
Unde sunt, Jay? Repede!
Ce vei face?
|i ajung din urm` [i-l ucid pe sec`tura asta de Rondall.
Vei reu[i doar s`-l faci s-o ucid` pe ea. |ntoarce-te [i ia
loc. Diana are mai mult` nevoie de tine aici.
Inginerul \[i trecu agitat o mn` peste fa]` [i respir` adnc.
Ai dreptate. Cu ce-]i pot fi de folos?
Deocamdat` mul]ume[te-te s` r`mi aici, \n afara
pericolului. Este cel mai bun serviciu pe care i-l po]i face
acestei fete.
}ARA POR}ILOR DE AUR 135
Pericol? Este oare \narmat?
Nu [tiu nimic despre asta. Dar \n nesiguran]`, trebuie s`
ac]ion`m ca [i cnd ar fi. Oamenii mei sunt gata s` trag`, dac`
este necesar. {i cu condi]ia s` nu amenin]e siguran]a Dianei,
desigur! Acum, \i \ncercuiesc de la distan]`, r`mnnd
suficient de departe pentru a nu fi observa]i. Urm`rim
\naintarea lui Wayne datorit` ecranului [i-i comunic`m pozi]ia
oamenilor no[tri care se deplaseaz` \n consecin]`, vnndu-l.
Vreau s` evit`m mai ales s`-l speriem pe r`pitor. Ct timp nu
se va sim]i urm`rit`, Diana nu-[i va asuma nici un risc.
Un ecran proiect` un prim-plan al tinerei femei care, cu
ochii \nchi[i, inspira adnc. Un altul o ar`ta \n \ntregime,
urcnd \n ascensor. U[ile grele se \nchiser` dup` cele dou`
siluete [i negrul acoperi ecranul care pria.
***
Egalitatea dintre sexe era foarte frumoas`, dar cnd te aflai
\ntr-o asemenea situa]ie, nimic nu era mai bine dect prezen]a
unui b`rbat al`turi! Diana [i-ar fi dat cu pl`cere salariul pe o
lun` s` simt` bra]ul lui Brant \n jurul taliei... Oare ce ar face
el, \n locul s`u? Cu siguran]`, acela[i lucru, s` \ncerce s`
c[tige timp. {i dac` i se ivea ocazia, s-o ia la fug`!
Gndindu-se bine, cu siguran]` oamenii lui Jay \i
observaser` plecarea, cu toate acele camere ascunse aproape
peste tot. Chiar dac` erau urm`ri]i de securitate, trebuia s`-[i
p`streze aceea[i atitudine calm`, senin` pe ct era posibil.
136 NELLY
Deoarece, ca un bun psiholog, va reu[i cu siguran]` s`
negocieze cu Wayne [i s`-l aduc` la sentimente mai bune.
Oricum, s` evite violen]a.
Wayne o ]inea \nc` lipit` de el. Aceast` afacere prezenta
evident cteva elemente de ne\n]eles de care trebuia s` ]in`
seama, dac` pretindea s` trateze \n mod subtil cu acest
individ. De exemplu, revolverul! Era \n minile lui! Ca [i acel
bolid considerabil, pe care nu va ezita s`-l foloseasc` dac` se
sim]ea \ncol]it. Diana nu era obi[nuit` cu acest gen de
instrument, dar b`nuia c` gloan]ele armei d`deau probabil de
furc` medicilor chirurgi. F`r` s` mai vorbeasc` de suferin]a
r`nitului. Nu, hot`rt lucru, era o experien]` de care prefera
s` se lipseasc`.
Ajunser` la ma[in`. Wayne scoase lini[tit husa de protec]ie,
o \mp`turi [i o aranj` cu grij` \n portbagaj. {terse o pat`
invizibil` care dezonora str`lucirea caroseriei argintii [i
deschise portiera pentru a o face pe tn`ra femeie s` intre.
Instalndu-se la volan, introduse cheia de contact, dar \n loc
s` demareze, se l`s` pe spate \n scaun, oftnd.
Pentru tine reprezint o complica]ie nea[teptat`, coment`
Diana, calm`.
Wayne \[i trecu preocupat o mn` prin p`rul blond [i-[i
mngie musta]a.
Oh, nu-]i vreau r`ul! De altfel, nim`nui. Dar dac`
lucrurile se \ncurc`, fiecare pentru sine!
|[i verific` instinctiv prezen]a revolverului \n buzunar.
Diana se \nfior`.
}ARA POR}ILOR DE AUR 137
Wayne, nimeni nu [tie c` m-ai r`pit... Nimic irevocabil nu
se poate \ntmpla, atta timp ct nimeni nu este la curent.
Dac` vrei, putem merge undeva s` discut`m [i s` vedem
\mpreun` cum po]i ie[i din asta. Nu este prea trziu.
Inginerul \i arunc` o privire sceptic`.
Crezi cu adev`rat?
Desigur! exclam` tn`ra femeie, afectnd o siguran]` pe
care era departe s-o simt`. Demareaz`, du-m` unde ]i se pare
bine [i s` ne punem de acord...
Dac` m`car i-ar fi putut g`si fi[a \n prima zi, ar fi putut evita
toate aceste \ncurc`turi. Ar fi putut chiar s`-l ajute; acum, cu
aceast` arm` care o amenin]a, asta devenea mult mai greu. El
\nsu[i se condamna...
Cum se face c` nu ]i-am descoperit dosarul?
L-am luat eu.
Am b`nuit \n cele din urm`, dar nu vedeam cu ce
ocazie...
|n prima zi.
Nu \n]eleg. Spuneai c`, atunci, credeai \n povestea mea
cu statistica! {i \n timpul conversa]iei noastre, n-am p`r`sit
biroul!
De fapt, cnd am trecut prima dat`, erai plecat` s` bei o
cafea cu Millie. Voiam doar s`-]i spun bun` ziua. {i mi-am
v`zut dosarul deasupra teancului...
Dar ce te-a \ndemnat s`-l furi, atta timp ct credeai \n
justificarea mea?
Chipul lui Wayne se \ntunec`.
138 NELLY
Cnd faci un pas hot`rtor, devii tem`tor, b`nuitor [i
nesigur. Vezi amenin]`ri peste tot... {i chiar pentru o
problem` de statistic`, nu voiam s` se vre nasul \n
curriculumul meu. Simpl` precau]ie. Am subtilizat dosarul [i
l-am repus \n fi[ier. Astfel nu ap`rea ca lipsind, figurnd pe
lista celor care fuseser` consultate. Dup` aceast` mic`
manevr`, m-am \ntors s` te v`d.
|n]eleg... {i \ntmplarea a f`cut s` r`t`ce[ti nota pe care
mi-a adus-o Millie adineaori.
Millie! Dac` m`car nu i-ar fi acceptat invita]ia pentru cafea!
R`pitorul p`r`si parcajul prin r`spntia care ducea la
terenul viran... Sau la breteaua pentru autostrad`. Diana
\nchise ochii. Dac` se hot`ra s-o [tearg`, se g`sea \n \ntregime
la bunul s`u plac... Dar Wayne frn` brusc la marginea
terenului viran, pe o band` de nisip pres`rat` cu iarb` uscat`.
Precaut ca de obicei, nu voia s`-[i murd`reasc` ro]ile! |n jos,
se \ntindea o balt` cu ap` noroioas`. F`r` \ndoial`, viitorul
bazin pentru pe[ti din zona pentru pietoni. Pentru moment,
pantele abrupte [i fundul negricios \l f`ceau s` semene mai
degrab` cu un crater lunar!
Wayne ie[i [i se rezem` gnditor de capot`. Tn`ra femeie
i se al`tur`.
Ai vndut informa]iile noastre concuren]ei, nu-i a[a?
Celui care ofer` cel mai bun pre].
Nu po]i s`-]i calci cuvntul?
Am mers mult prea departe. Oricum, \ndat` ce \ncepi
a[a ceva...
}ARA POR}ILOR DE AUR 139
|n ciuda frigului, pe fruntea lui Wayne ap`ruser` pic`turi
de transpira]ie. |[i scoase haina [i o \mp`turi \n portier`.
Revolverul lovi tabla cu un zgomot \nfundat; Diana tres`ri.
Nu te \ngrijora, f`cu cercet`torul pe un ton foarte obosit.
Dac` voi folosi arma, va fi cu siguran]` pentru mine \nsumi.
Asta nu m` \ncurajeaz`! Wayne, oare ce s-ar \ntmpla
dac` te-ai opri s` vinzi informa]iile?
Oh! nimeni nu m` oblig` s` continuu. Concuren]ii vor
g`si pe altcineva... Dar, pentru atta, nu voi fi scutit de
necazuri. Brant [tie c` exist` o scurgere de informa]ii. Pn` la
urm` va descoperi cine profit` de acest mic trafic, [i chiar dac`
nu voi ajunge dup` gratii, nu voi mai putea s` g`sesc niciodat`
o slujb` onorabil`.
Cum a \nceput totul?
|n timp ce vorbea, Diana \[i plimba inten]ionat mna pe
partea din spate a capotei. Wayne \[i scoase batista [i veni s`
[tearg` urmele degetelor. Tn`ra femeie zmbi \n sinea ei.
Micul [iretlic se dovedise eficace [i Wayne se \ndep`rt` de
pistol.
Totul a \nceput acum dou` luni, cnd \n laborator se
presim]ea c` se va descoperi ceva important. {tii cum se
\ntmpl` \n asemenea cazuri, lucreaz` to]i ca nebunii. Nici
m`car nu mai ajungeam acas`. {tiam c` eu voi g`si, eram sigur
de asta! |n schimb, am cedat nervos. Gaura neagr`... Fizic,
eram sigur c` rezist, sau aproape. Dar \n interior eram
m`cinat, pustiit, incapabil s` m` concentrez. Nici o eficacitate.
Neantul. Descoperirea m-a pierdut... {i am repro[at asta lui
140 NELLY
Mitchells: pretutindeni prea mult de la mine, m` distruseser`.
|n acea clip`, m-am hot`rt s`-mi ofer o compensa]ie... Iat`
toat` povestea...
Mi se pare un caz tipic de deprimare, datorat
surmenajului.
Diana oft`, comp`timindu-l sincer. Oare ce nebunie
industrial` era informatica aceasta, care \[i devora proprii
creatori? Un c`pc`un, o femeie crud` cu b`rba]ii.
Un scheunat \ncntat \i f`cu s` \ntoarc` pu]in capetele. Pe
terenul mare, plin cu noroi, o s`geat` ro[cat` se lansa \n
direc]ia lor.
Ro[catul!
Dac` el se afla aici, Nick nu trebuia s` fie prea departe! Din
dou` salturi, cinele fu peste Diana, \i s`ri de gt, punndu-[i
labele pe umerii s`i.
Da, da, cuminte... Este cinele lui Brant, explic` tn`ra
femeie. Du-te [i te \mprieten[te cu Wayne, [terge-o!
Dr`gu] ca \ntotdeauna, Ro[catul se n`pusti... dar s`rind
mai \nti pe capota Porches-ului!
Ma[ina mea! Vrei s` pleci de acolo, animal mizerabil!
Wayne se n`pusti spre cine, care, creznd c` e joc nou,
\ncepu s` se \nvrteasc` \n toate sensurile, l`snd peste tot
urmele labelor murdare de noroi. Inginerului \i era imposibil
s`-l fac` s` coboare!
Diana evalu` imediat situa]ia. Profitnd de ocazie, prinse
haina lui Wayne [i recuper` revolverul. R`pitorul s`u f`cu
cale-ntoars`. Dar prea trziu.
}ARA POR}ILOR DE AUR 141
D`-mi-l, Diana.
Nu.
|nainta \ncet, cu mna \ntins` spre ea.
Haide Diana, f`r` prostii.
Tn`ra femeie scutur` din cap, pornind \napoi, \n direc]ia
b`l]ii de noroi, tatonnd solul cu c`lciul, \nainte de a se
aventura. Terenul se ar`ta alunecos, [i la propriu [i la figurat...
Ro[catul, coco]at \nc` pe capot`, privea scena cu interes,
gata ca la cea mai mic` solicitare, s` participe la un nou joc.
Diana, ajunge!
{tii bine c` nu ]i-l voi da, Wayne. A[ face foarte mult
pentru a te ajuta, dar nu asta.
Se d`dea \nc` \napoi. Oare unde se ascundea Nick? Ar fi
trebuit s` apar` de mult!
Cercet`torul \[i pierdea r`bdarea.
Diana, pentru ultima dat`...
Aceasta nici m`car nu-l mai asculta, evalund distan]a care
o desp`r]ea de iaz. Dac` ar putea s` arunce arma uciga[`
destul de puternic pentru a se scufunda \n apa murdar`....
Diana, jur c` nu-]i voi ierta asta!
Furia lui Wayne nu-i l`sa de ales. Se \ntoarse [i arunc` arma
cu toate puterile. Frumoas` aruncare... Att de frumoas`, \nct
Ro[catul nu-i putu rezista. Goni nebune[te, asemenea unui
proiectil, spre revolver [i-l prinse \nainte s` ating` balta,
s`rind cu el \napoi pe margine! Un strig`t dublu \i salut`
performan]a. Wayne [i tn`ra femeie se repezir` spre noua
juc`rie a cinelui, dar ea, mai u[oar`, reu[i s`-[i dep`[easc`
142 NELLY
adversarul \n ultima clip`. Ridic` arma, dar \nainte de a o
putea arunca din nou, Wayne o trnti la p`mnt. Ro[catul,
a[teptndu-se \nc` la lucruri pl`cute, se zbenguia \n jurul lor,
l`trnd vesel.
Diana! D`-mi-l \napoi!
Ghemuit` peste prada sa, aceasta rezista cum putea mai
bine, convins` c` b`rbatul n-o va brutaliza. Lupta \ntr-adev`r,
dar f`r` s`-[i foloseasc` realmente for]a.
Ro[catul! Atac`, atac`!
Cinele se opri din scheunat, uluit. Oare de ce i se cerea s`-[i
sperie noul tovar`[ de joac`? Mai ales att de simpatic cum era
blondul acesta \nalt!
Tn`ra femeie \n]elese c` nu va ob]ine mare succes din
partea aceea. Adunndu-[i toate puterile, reu[i s` se elibereze
[i, \nainte ca Wayne s` se poat` ridica, arunc` pistolul \n
noroi.
Iar tu, r`mi aici! N-am spus adu-l!
Ro[catul \ncremeni, ascult`tor... Wayne se ridic`. De data
aceasta, [tia c` pierduse definitiv partida.
De ce nu mi l-ai \napoiat, Diana?
Ca s`-l folose[ti \mpotriva ta?
Wayne zmbi amar.
Pe deasupra, [i un suflet bun. Vrei oare s` m` salvezi
\mpotriva voin]ei mele?
|mi pare r`u, dar am oroare s` v`d oamenii e[und...
Ochii tinerei femei se rotunjir` de uimire. Sim]ise sub
picioare... Da, p`mntul se mi[case!
}ARA POR}ILOR DE AUR 143
Dumnezeule! Asta ce mai este? Nu ni se va mai oferi, \n
plus, un cutremur!
Nu, s-ar zice mai degrab`... Dar ce face cinele? Nu, nu
asta! Cabotin nenorocit! Am s`-]i sucesc gtul!
Diana \[i st`pni un hohot de rs nervos. Foarte ofensat c`
nimeni nu se mai juca [i cu el, Ro[catul se dusese \mbufnat
s` ocupe un loc onorabil [i se instalase cu demnitate pe
scaunele Porche-ului, c`ruia Wayne \i l`sase portiera
deschis`. |ncntat c` este din nou \n centrul aten]iei, d`du
din coad`, stropind \n trecere cu noroi frumosul sp`tar
acoperit cu piele moale...
Wayne alerga, cu crpa de [ters pete \n mn`. |mpotriva
voin]ei sale, Diana zmbi: i-ar fi trebuit cel pu]in un cear[af,
pentru a repara stric`ciunile. Brusc, zmbetul \i \ncremeni pe
buze.
Aten]ie, Wayne, d`-te \napoi!
Porche-ul se cl`tina \n fa]a gropii. Pe nea[teptate, o parte a
terenului se pr`bu[ise, l`snd cele dou` ro]i din fa]` s` se
\nvrt` gol. La strig`tul Dianei, Wayne se \ndep`rt`.
La naiba! Asta trebuie s` fie din cauza tuturor lucr`rilor
`stora. Au s`pat probabil prea adnc [i solul s-a destabilizat!
{ov`i o secund` [i-[i relu` \naintarea spre Porsche-ul \n
care Ro[catul \nc` trona, \ntins lene[ pe scaunul din spate.
Poate mi-am pierdut slujba [i mi-am distrus viitorul, dar
nu voi l`sa aceast` ma[in` s` alunece \ntr-o balt` cu noroi!
Diana, vino s` m` aju]i! Instaleaz`-te pe scaunul din spate,
pentru a p`stra echilibrul!
144 NELLY
Porsche-ul amenin]a s` se r`stoarne dintr-o clip` \n alta.
Ro[catul tocmai s`rise afar`, accentund [i mai mult
dezechilibrul. Tn`ra femeie gndi rapid.
Nu, nu va merge, sunt prea u[oar`! Du-te tu [i eu \]i aduc
ajutoare.
Wayne se supuse. Toat` voin]a \i era paralizat` [i nu mai
c`uta dect s`-[i salveze ma[ina cea drag`.
Dac` vrei tu, oft` acesta, a[ezndu-se. Oricum, nu v`d alt
mijloc de a ie[i din aceast` belea.
|n acea clip`, Diana \n]elese c` nu vorbea despre
alunecarea de teren...
Nu te nelini[ti, Wayne. Totul se va desf`[ura foarte bine.
Plec` \n fug`, cu seterul pe urme. Oare ct timp \i va trebui
s` ajung` la birouri? Fostul s`u r`pitor nu-[i va p`r`si ma[ina
[i dintr-o clip` \n alta, solul s-ar putea pr`bu[i. Ajunse la
breteaua care ducea spre parcaj. O parcursese cu Wayne \n
ma[in` \n cinci minute, dar pe jos ar avea nevoie... Se opri
brusc. {ase jeepuri ale securit`]ii, pline ochi cu g`rzi, \naintau
\n rnduri strnse! |n fruntea lor, Jay, Brant... [i Nick!
Ei bine! Sosi]i precum cavaleria! Din \ntmplare, \n
\ntrziere.
}ARA POR}ILOR DE AUR 145
Capitolul 11
Diana! Slav` Domnului!
Brant o cuprinse \ntr-o \mbr`]i[are reconfortant`.
Totul este bine, iubito?
La drept vorbind...
Bruta! Ce ]i-a f`cut?
El, nimic. Dar tu, e[ti pe cale s`-mi sf`rmi coastele!
Brant zmbi [i se \ndep`rt` pentru a o l`sa s` respire.
Sub umorul tinerei femei, \[i imagin` f`r` greutate teama
din minutele precedente. Chipul r`v`[it al Dianei spunea
destul despre [ocul suferit... |i mngie p`rul ciufulit de fug`.
|n jupa rupt` [i cu corsajul [ifonat, i se p`rea mai frumoas` ca
niciodat`.
Diana, m-ai f`cut s` trec prin cel mai \ngrozitor sfert de
or` din via]a mea. Am crezut c`...
Nu termin`, gtuit de emo]ie. De data aceasta, remarc`
Diana cu interes, \[i pierduse legendarul aplomb!
Poveste[te-mi, vreau s` [tiu totul, punct cu punct! Sper
c` sec`tura aia de Rondall nu te-a atins! r`cni Brant,
reg`sindu-[i maniera [i glasul \n acela[i acces de furie.
Ei bine, s` relu`m: am fost r`pit` cu ajutorul unui
revolver \ndreptat spre stomacul meu, mi-am folosit talentele
de psiholog pentru a-mi domoli r`pitorul, am disputat un
meci de catch \n iarb` [i cinele t`u blestemat...
Diana, unde este?
Ei bine, credeam c` m-a urmat...
La naiba, nu cinele! Wayne!
Ah, tocmai, s-a \ntors probabil s` se joace cu el \n...
Dumnezeule, ma[ina! {i cnd te gnde[ti c` venisem s` caut
ajutor! S` ne gr`bim!
Jay interveni cu tonul lini[titor al cuiva care nu vrea s`
bruscheze ni[te bolnavi grav.
Dar e[ti salvat`, Diana. Calmeaz`-te, noi suntem aici.
V`d c` sunte]i aici! Dar Wayne este cel care trebuie ajutat,
nu eu! |ncearc` s`-[i re]in` Porsche-ul, care alunec` \n noroi.
A avut loc o alunecare de teren.
Jay desemn` c]iva oameni.
Wayne are o arm`?
Acum, nu mai are. Oricum nu s-ar fi folosit de ea. A
\n]eles c` a pierdut partida [i singurul lucru care mai conteaz`
pentru el, este s`-[i salveze ma[ina iubit`!
Un zmbet trecu peste chipul auster al lui Jay.
Bun, ei bine, mergem s`-i d`m o mn` de ajutor...
}ARA POR}ILOR DE AUR 147
Las`-m` s`-i \nso]esc, patroane. A[ vrea s`-i ajut s`-l bage la
r`coare pe tipul mizerabil care a r`pit-o pe mica noastr` Diana!
Mica noastr` Diana? Ac]iunile \i crescuser` rapid pe lng`
Nick, buc`tarul pirat...
De acord, Nick. Dar cu condi]ia s` nu-l faci buc`]ele! Vom
avea s`-i punem ni[te \ntreb`ri, [i mi-ar pl`cea s` fie \n stare
s` r`spund`!
Jeepul plec`, tn`ra femeie \ncepu s`-i povesteasc`
am`nun]it aventura [i Jay \i explic` \n ce fel o urm`rise de la
plecarea din inima cl`dirii. |n timpul drumului, \l \ntlniser`
pe Nick, \n c`utarea seterului irlandez.
{i practic, trebuia s` leg`m cinele, pentru a-l \mpiedica
s` ne-o ia \nainte! \ncheie Jay rznd. Ne temeam s` nu-l
\mping` pe Wayne Rondall la un gest fatal. Ghicise[i c` el era
vinovatul, Diana?
|n parte. Conversa]iile cu el \mi l`saser` o impresie
ciudat`, ca [i cnd observam un fel de inocen]`. Asta provenea
din dezacordul dintre vorbe [i atitudinea fizic`. Trupul are un
limbaj care tr`deaz` cele mai profunde gnduri: de exemplu,
la copii, minciuna se \nso]e[te deseori cu un gest instinctiv de
a-[i ascunde gura. La adult, r`mn uneori urme. De fiecare
dat` cnd vorbea despre Mitchells, \[i netezea musta]a. Este
pu]in lucru, dar m-a alertat incon[tient.
Mica trup` reveni pu]in dup` aceea, dup` ce-l scosese pe
Wayne [i ma[ina sa din \ncurc`tur`. Ro[catul s`ri bucuros din
jeep, pentru a veni s` ling` mna tinerei femei. Datorit` ei,
petrecuse o zi formidabil`!
148 NELLY
Cu ochii pierdu]i \n gol, supradotatul p`rea complet str`in
de ceea ce i se \ntmpla.
|ncearc` s`-l aju]i s`-[i revin`, murmur` Diana la urechea
lui Brant. Cred c` poate fi readus pe drumul drept, dac` i se
d` o mn` de ajutor...
Nu promit nimic. Trebuie s` vorbeasc` despre asta cu
Jay... Nick te va \nso]i acas`. Sper c` interogatoriul nu va fi
prea lung. |n tot cazul, sosesc \ndat` ce este posibil.
***
Dou` ore mai trziu, Diana, \mb`iat`, machiat` [i cu
hainele schimbate, \[i rodea \nc` unghiile, a[teptnd... Oare
ce f`cea Brant? De ce dura interogatoriul att de mult?
Insuportabil vrtej. Soneria de la intrare! Dintr-o s`ritur`,
fu la u[`.
M` duc eu, Nick!
Dragul de Nick... De la r`pire, ghea]a dintre ei se sp`rsese
definitiv. O invitase chiar \n buc`t`rie pentru a o \nv`]a re]eta
sa de pine cu stafide!
Deschise u[a [i.... \l v`zu pe Tom Norris. Acesta zmbi \n
fa]a evidentei dezam`giri a tinerei femei.
Brant m-a trimis. Lini[te[te-te, vor termina curnd. Mi-a
dat asta pentru dumneata...
O scrisoare.
Iart`-m` dac` nu mai r`mn, dar pot \nc` fi de folos
acolo.
}ARA POR}ILOR DE AUR 149
Diana se \ntoarse \n salon, examinnd b`nuitoare plicul.
|nc` una din acele note dactilografiate, seac` [i exact`, \n
maniera lui Brant. Contrar a ceea ce spera dup` [ocul r`pirii.
|n sfr[it, ar fi putut s` nu-i scrie deloc...
Desf`cu scrisoarea.
Diana
Lucrurile dureaz` mai mult dect credeam. A[teapt`-m`.
Te rog,
Brant
Tn`ra femeie f`cu ochii mari de surpriz`. |ntr-adev`r, era
sec [i exact, cum se a[teptase. Dar micul bilet era scris de
mna lui! |n timp ce l-ar fi putut \ns`rcina pe Tom cu mesajul,
alesese s`-i scrie. Cu tot ceea ce f`cea, era vorba aici de un gest
deliberat, gndit. Biletul con]inea alt mesaj, de citit printre
rnduri: \n sfr[it, \n sfr[it, \i acorda deplin` \ncredere. Nu
mai sim]ea pentru ea doar dorin]`, ci [i dragoste. O dragoste
destul de puternic` pentru a accepta s`-i scrie, a[adar, s`-[i
asume un risc: acela de a se dezv`lui, de a-[i pierde interesul...
Rezerva se transformase \n mn` \ntins`, dorin]a spontan`
amestecndu-se cu tandre]ea. Da, era un pas important. {i
nu-l f`cuse cu inocen]`.
|nc` z`p`cit`, aproape ame]it` de aceast` descoperire,
Diana se \ntinse pe canapea. Un zmbet \ncntat \i flutura pe
buze. |n sfr[it, \i va putea studia scrisul! Cteva minute mai
trziu, avea confirmarea a ceea ce b`nuia: foarte mult`
energie, o capacitate de munc` fantastic`. Sarcasm, o
senzualitate garantat` asta [tia deja! un sim] logic \n orice
150 NELLY
\ncercare. Un b`rbat dificil, cu siguran]`, dar sincer, loial.
Chiar idealist, dac` da crezare modului \n care forma anumite
litere. Oricum, o persoan` care ac]iona \ntotdeauna
abandonndu-[i principiile. Ea, care-[i f`cuse probleme
pentru Wayne, putea fi pe deplin lini[tit`. Dac` exista vreo
posibilitate de a-l scoate din aceast` afacere, Brant o va g`si.
Ei! Diana! Vrei s` m` aju]i s` fr`mnt pinea?
Nick \[i trecuse zmbitor capul pe u[a salonului. Hotart
lucru, cnd buc`tarul adopta pe cineva, era pentru totdeauna.
Sosesc.
|mp`turi cu grij` biletul [i-l vr\ \n buzunar, zmbind. Un
zmbet amuzat, foarte feminin. Scrisorile de dragoste de la
Brant amenin]au s` fie la fel de originale ca \nsu[i b`rbatul!
***
Ia te uit`! O naiad` \n gr`dina mea!
Diana deschise lene[` ochii. De un sfert de or`, se sc`lda
cu voluptate \n apa c`ldu]` a micului jacuzzi pe care Brant
pusese s` fie construit \n apropierea piscinei. Bulele care
frem`tau \i relaxaser` mu[chii \ncorda]i de spaimele acelei zile
[i practic a]ipise. Deasupra ei, cerul \ntunecat deja, se
umpluse de stele.
Reveni la preocup`ri mai terestre, descoperindu-l pe
Brant, zmbitor, \mbr`cat doar cu un costum de baie albastru
marin. Nu ar`ta r`u. Nu ar`ta r`u chiar deloc. Mai ales \n
aceast` ]inut`. Iat` un b`rbat c`ruia \i st`tea bine \n costum,
}ARA POR}ILOR DE AUR 151
dar c`ruia lipsa costumului i se potrivea [i mai bine! Arunc` o
privire apreciatoare de-a lungul picioarelor musculoase, r`t`ci
o clip` peste [oldurile \nguste pe care se \ntindea materialul
elastic al costumului de baie [i se opri pe pieptul lat, pe care
se etala p`rul \nchis la culoare [i cre].
Brant nu c`uta s` i se al`ture. Contempla cu un interes
neascuns ceea ce costumul din dou` piese l`sa s` se vad` din
trupul Dianei...
Ochii li se \ntlnir`. Tn`ra femeie recep]ion` mica lic`rire
amuzat` [i tandr` care f`cea att de apropiat [i att de
necesar acel chip care i se p`ruse att de sever, prima dat`...
Ar trebui s` faci asta mai des, Diana.
S` m` cufund \ntr-un jacuzzi?
M` gndeam mai degrab` la etapa precedent`, cea a
costumului de baie.
Brant trecu peste margine [i se a[ez` al`turi de ea.
|]i dai seama c` nu te-am v`zut niciodat` altfel, dect
\mbr`cat` din cap pn` \n picioare?
Dezolant, \ntr-adev`r...
O trase spre el [i se \ntinser` \n apa efervescent` privind
spre stele.
Mmm... Este bine.
Brant zmbi [i o a[ez` comod pe Diana peste el, ridicnd-o
ca [i cnd nu cnt`rea mai mult dect o bul`.
A[a este [i mai bine. Ai primit mesajul meu?
Absolut.
Amndoi [tiau c` nu vorbeau numai despre bilet...
152 NELLY
{i acum, Brant, poveste[te-mi ce s-a \ntmplat. {i s` nu
omi]i nici un am`nunt!
Va fi ajutat s`-[i revin`.
|nchise ochii, a[ez` trupul Dianei mai bine, peste al lui [i
scoase un oftat de mul]umire.
{i apoi?
{i apoi, e[ti att de dulce \n bra]ele mele, \nct nu
reu[esc s` m` concentrez asupra nici unui alt lucru. Oare cum
vrei s`-mi amintesc toat` [edin]a, cuvnt cu cuvnt, \n timp ce
te ]in pentru prima dat` \n bra]e, f`r` o saltea de haine \ntre
noi? Este att de bine!
Diana zmbi [i-l \mbr`]i[`. Brant sim]i snii rotunzi presa]i
pe el [i morm`i de pl`cere.
Ai dreptate, f`cu tn`ra femeie, s`rutndu-l pe gt. Dar,
cu ct mai repede vei termina povestea, cu att mai repede
vom putea trece la altceva...
Doi ochi de o]el str`lucir` \n oglinda apei.
Promi]i?
Promit.
Wayne ne-a dat explica]iile pe care le cuno[ti: surmenaj,
depresie. Cele dou` s-au combinat [i a cedat nervos.
Tn`ra femeie \l asculta, mngindu-i distrat` p`rul brun de
pe piept. Brant \i prinse mna, \n timp ce i se \ndrepta spre talie.
Dac` vrei s` auzi urmarea, te sf`tuiesc s` urci pu]in...
A[adar, surmenaj, spuneai.
{i \l vom trimite \n vacan]`. Sejur prelungit, odihn` [i
psihanaliz`. Cnd se va sim]i preg`tit se va \ntoarce.
}ARA POR}ILOR DE AUR 153
{tergi totul cu buretele?
Da.
Cum vei explica asta responsabililor cu securitatea?
Brant zmbi.
Avantajul de a fi patron este c` te po]i lipsi de explica]ii.
Jay va anun]a personalul c` afacerea s-a \nchis, punct [i de la
cap`t.
Diana \[i strecur` minile \n p`rul lui, \l atrase spre sine
[i-l s`rut` u[or pe buze.
Bravo! E[ti m`rinimos, este o calitate rar`.
Inginerul ridic` din umeri.
Wayne nu este dect un s`rman epuizat de prea mult`
munc`. De ce n-ar avea dreptul la \ngrijiri serioase?
Nu toat` lumea ar ra]iona ca tine. M` la[i s`-i verific
scrisul \nainte de a-l reangaja?
Bine\n]eles.
Diana \i arunc` o privire suspicioas`.
Ei! Cum se face c` e[ti att de agreabil?
Nu sunt agreabil. Dau dovad` de o l`udabil` deschidere
a min]ii, atta tot.
Oh!
{i apoi, sunt un b`rbat practic. Tu [i meseria ta,
func]iona]i de comun acord. Dac` o vreau pe una, am marele
interes s` o \n]eleg [i pe a doua! {i acum, ai terminat s` m`
chinui cu \ntreb`rile?
|nc` una.
Dac` trebuie neap`rat...
154 NELLY
Vnzarea de informa]ii a cauzat multe prejudicii la
Mitchells?
Nu. {i asta l-a salvat pe Rondall. Nu descoperisem \nc` ce
era mai important, cnd a cedat el. Altfel, n-am fi putut
niciodat` s`-l sc`p`m. De altfel, n-am fi sc`pat nici noi.
O sim]i pe Diana relaxndu-se. De data aceasta, complet.
Mul]umit`?
Mmm.
Diana...
Vocea \i era r`gu[it`.
Am putea...
Ei! Patroane! Ai cinat?
Capul hazliu al lui Nick ap`ru \n fereastra de la buc`t`rie.
Brant \njur`...
Nu, n-am cinat!
Ei bine, trebuie s` fii lihnit de foame. Nu mi[ca. |]i aduc
imediat ceva!
Brant ar fi protestat, dac` Nick i-ar fi l`sat m`car timp!
Lumina din curtea interioar` \i orbi: buc`tarul sosea, cu un
platou mare pe bra]e.
Am preg`tit pinea \n aceast` dup`-amiaz`, patroane.
Diana [i cu mine! Gust` pu]in din astea. Sandvi[urile care \]i
plac! {i un pahar bun cu lapte pentru a \ncheia.
Puse platoul pe marginea bazinului [i se a[ez` pe un scaun
\n gr`din`, preg`tit s` a[tepte ct timp va fi necesar... Brant \i
arunc` o privire ucig`toare.
}ARA POR}ILOR DE AUR 155
Patroane, trebuie s` m`nnci. |n]elegi, Diana, interesul
este s` fie bine hr`nit, foamea \l aduce \ntr-o dispozi]ie de
cine!
Brant renun]` s` protesteze [i se supuse. Mestec` \n mod
con[tiincios toate sandvi[urile [i b`u paharul cu lapte pn` la
ultima pic`tur`. Cnd termin`, se \ntoarse spre Nick, r`mas
\nc` a[ezat, cu \nc`p`]nare.
Mul]umesc. Mul]umesc foarte mult. A fost delicios. {i
acum, vrei s`-mi faci serviciul de a ridica tab`ra, b`trne? Am
o cerere \n c`s`torie, care a[teapt`...
|ncntat, Nick disp`ru. U[a de la buc`t`rie se trnti [i
lumina din curtea interioar` se stinse.
Diana nu prea [tia ce s` cread` despre aceast` intrare \n
subiect: ridic` tab`ra pn` cnd o cer \n c`s`torie... Nu era
nemaipomenit de romantic, ca declara]ie... Brant o trase spre
el. Pe jum`tate furioas`, pe jum`tate acceptnd, se supuse.
Diana, eu...
Soneria telefonului se auzi \n noapte.
Nu r`spunzi?
Se ocup` Nick de asta. Diana, eu...
Patroane! Charlie, pentru dumneata!
Lumina din curtea interioar` \l preced` pe omul la toate,
cu telefonul \n mn`.
Nu este adev`rat! Spune-i c`...
Tn`ra femeie \i puse blnd mna pe um`r.
Ia-l Brant. Poate este important.
Buzele sale \i atinser` u[or tmpla.
156 NELLY
E[ti prea rezonabil`... |n regul`, Nick, adu-mi-l!
Alo, Charlie? Sper c`-]i po]i justifica apelul! Tu... Ce? Iut`?
Dac` [tiu ce-i iuta? Ai g`sit-o \n stare s`lbatic` pe insul` [i vrei
s` faci o industrie? Cu indigenii care te-au ciuruit cu gloan]e?
Dar \n sfr[it, Charlie... Ascult`-m`... Nu, nu vreau s` cump`r
saci de iut`! Nu, nici tapiserie! Charlie, nu-mi pas` s` [tiu dac`
asta te vr` \n belea. Descurc`-te singur cu acei canibali. Ct
despre mine, nu vreau s` te mai aud vorbind nici o secund`
\n plus! Nu... Charlie, du-te...
Diana \ntrerupse brusc comunicarea. Era de preferat s`
evite ce era mai r`u! Brant zmbi.
Unde eram?
Cred c` agenda ta prevedea o cerere \n c`s`torie pentru
sfr[itul acestei zile.
Foarte exact. Ei bine, ce spui?
Despre ce?
Despre ceea ce vorbeam.
N-am vorbit \nc` despre nimic, cu exactitate.
|n cazul \n care credea c` scap` att de u[or, se \n[ela! Era
ceva s` prime[ti un mic bilet scris de mn` [i s`-l ridici la rangul
de declara]ie de dragoste, dar prefera s` aud` clar cererea \n
c`s`torie. M`car pentru a fi sigur` c` nu avea halucina]ii.
La naiba, Diana, nu face pe proasta. Vreau s` ne
c`s`torim [i o [tii foarte bine!
Vrei s` te c`s`tore[ti cu mine? {i pentru ce motiv?
Va vorbi, chiar dac` va trebui s`-i smulg` cuvintele unul
cte unul...
}ARA POR}ILOR DE AUR 157
Privirea calm` a tinerei femei trecea peste el ca o
provocare. Brant zmbi [i o cuprinse \n bra]e. Merita s` aud`
acele vorbe att de greu de rostit. Greu, deoarece era prima
dat`. Dac` spera s-o fac` pe aceast` femeie minunat` s` intre
\n patul s`u [i \n via]a sa, era de preferat s` se hot`rasc` s`
vorbeasc`...
Diana, iubito, te vreau numai a mea, pentru a \mp`r]i
totul, pentru a deveni cealalt` jum`tate a mea. Eu, care
credeam c` nu voi avea niciodat` nevoie de nimeni, am nevoie
de tine. Dai sens existen]ei mele, iubito.
|[i cufund` privirea cenu[ie ca o]elul \n adncul ochilor
tinerei femei, pentru a descoperi acolo tulburare, candoare,
vulnerabilitate... dragoste. Se st`pni s-o s`rute. Trebuia mai
\nti s` termine.
Dar mai presus de toate, dragostea mea, vreau s` te
iubesc. Ceva \n tine m` tulbur` [i m` provoac`, \n acela[i
timp. Niciodat` o femeie nu mi-a inspirat o asemenea dorin]`.
Dar mi-e team` s` \ntind mna, s` iau ce m` tenteaz` att de
mult. Nu mi s-a \ntmplat asta niciodat`, Diana, ]i-o jur.
Trebuie ca tu s` vii spre mine, trebuie...
Ea \i ap`s` un deget tremurnd pe buze.
Nu spune mai mult, iubitule. Te voi lua de so]. Cu fericire.
De ce?
Diana sim]i c`, la fel ca ea, avea nevoie s` [tie.
M-ai crede dac` ]i-a[ explica faptul c` am g`sit \n sfr[it
un subiect de grafologie bun [i c` aceasta justific` orice
sacrificii?
158 NELLY
|ncercase s` glumeasc`, dar vocea o tr`da. Brant zmbi [i o
leg`n` u[or.
Nu. A[ gre[i.
Ai avea dreptate. M` c`s`toresc cu tine pentru c`
reprezin]i ceea ce caut dintotdeauna. Vreau s` m` trezesc \n
fiecare diminea]` \n bra]ele tale, vreau...
El o opri cu un s`rut.
Brant, mine vreau s` m` trezesc lng` tine.
Acesta se \ndep`rt` pu]in [i privirea lui o ardea.
Nu. Te iau pentru toat` via]a, nu doar pentru o noapte.
S` a[tept`m s` devii doamna Brant McAllister.
Diana \[i puse capul pe um`rul lui.
Ai oare un avion?
Da. |n sfr[it, societatea \mi pune unul la dispozi]ie...
{i acest avion, ne va putea duce la Las Vegas, sau la Reno?
Cnd asta?
|n seara asta?
Da, iubito, este posibil.
Vocea lui Brant era r`gu[it`, iar zmbetul Dianei \i
r`spunse, la fel de promi]`tor ca o diminea]` de prim`var`.
|n acest caz, ce a[tept`m?
Sfr[it
}ARA POR}ILOR DE AUR 159

S-ar putea să vă placă și