Sunteți pe pagina 1din 116

www.myc.

ro GR
A
CD TI
S:
nr. 1 / septembrie 2003

SEPTEMBRIE 2003 NR. 1 – ANUL I 69.000 LEI

Laptopuri
CENTRINO

TEST
10 camere digitale
To...
or not to...
WINDOWS Server 2003

AutoCAD LT 2004
întors pe toate feþele

Interviu ÎN EXCLUSIVITATE:
Noul standard I P v 6 Administrarea
C O M P U T E R

datelor
ÎN PLUS:
• Instalarea Open Office pe LINUX
M y

• Upgrade de memorie la laptop


• WINDOWS – totul despre regiºtri


CUPRINS
Nvidia GeForceFX
5600 & ATI Radeon
9600 Pro

PAG. 30

My Cover Disc
Freeware, Trial, Specials, Demos
O descriere sumarã a celor mai interesante programe incluse pe CD-ul
PAG. 22 gratuit

Laptop-uri Centrino
pe gustul tuturor My Aflã cã...
12 - 18 Ultimele noutãþi din realitatea IT&C
pe plan naþional ºi internaþional

in
eB
My Games

ycl
113 Splinter Cell

Rec
RS My Hands
CONCU
aloare
de

My
în v 89 Cuprins
Premii i pag. 114
000 le
2.500. Web 90 Hardware
W W P – Expo Vã vom arãta ce se petrece cu PC-ul dvs.
de l a
PAG. 9
atunci când adãugãm memorie ºi când facem upgrade pe un notebook

94 Windows
Tot ceea ce trebuie ºtiut despre
regiºtri, inclusiv semnificaþiile denumirilor HKEY

102 Linux/Unix
Cum sã instalezi suita Open Office pe Linux.
Mai multe detalii despre Mime

107 Windows XP
PAG. 24 Când „împãrþiþi” PC-ul dvs. cu mai mulþi utilizatori,
ªapte dispozitive XP vã oferã câteva trucuri pentru a controla accesul acestora
de stocare a datelor
la raport 110 Reþele
Învaþã bazele setãrii unui server prin
PAG. 34

partajarea imprimantelor într-o reþea Windows 2000

Noile
versiuni
Autocad ºi
Turbocad
fac designul
asistat de
calculator
mai accesibil

4
IPv6 – Interviu în
exclusivitate cu
Cristian Balint:
Ce vom scrie
peste câþiva
ani în loc de
Tot ceea ce trebuie ºtiut despre regiºtri Administrarea datelor 192.168.0.1

PAGINA 94 PAGINA 62 PAGINA 41


Soluþii de stocare PAG. 48
My Prezentãm ªapte dispozitive de stocare Windows Server 2003
a datelor la raport întors pe toate feþele
Hardware
18 Intel vs. AMD 25 Hitachi 180GXP
Computere care citesc pe buze 25 Maxtor Diamond Max Plus 9 6Y120L0
19 19" de monitor, vã rog! 26 Samsung SP1604N
20 Notebook Asus S1N (Seria S1000N) 26 Seagate Barracuda ATA V ST3120024A
21 Notebook Samsung X10 XTC X 1600 27 Seagate Barracuda SATA V ST3120023AS
22 SubnotebookNEC Versa S900 27 Western Digital WD1200JB-75CRA0
23 Videotelefon 3G NEC E606 28 Western Digital WD2000JB-00DUA0
39 Placã de bazã Abit NF7-S cu chipset
nForce2 Ultra 400 Periferice
30 Nvidia GeForceFX 5600 &
ATI Radeon 9600 Pro
32 Nvidia GeForceFX 5200
33 ATI Radeon 9800 Pro

Software

PAG. 90
34 Autocad LT 2004 ºi Turbocad 9
38 Adobe Acrobat 6
Vom arãta ce se petrece cu PC-ul
dvs. atunci când adãugãm memorie ºi
când facem upgrade pe un notebook
My Report 44 To BeOS or not to BeOS – partea a II-a
41 Interviu – 192.168.0.1 vs. IPv6 48 Windows Server 2003, pe toate feþele
PAG. 101
62 Administrarea datelor

My Test
Camere digitale

72 Poze de vacanþã
Soare, mare ºi…poze. Ca sã nu mai
cheltuiþi o avere pe un aparat de
fotografiat de calitate, fãrã sã mai ii
e m
e
Pr de an
vorbim despre banii daþi pe filme, Cum sã instalezi suita Open Office pe
Linux
o
ili
m Valoarea premiului: 2.500.000 LEI !!!

Câºtigã
va prezentãm 10 camere foto în fiecare lunã cu
digitale cu preþuri situate sub
600 de Euro.
My
COMPUTER
83 Alegerea senzorului Revista de care
84 Teste de laborator ai nevoie
86 Tabelul caracteristicilor
88 Alegerea redacþiei Concurs
MyC&ExpoWeb
pag. 89

5
My EDITORIAL

@naliza sITuaþiei

Zvonuri pe Net
Mircea Buzlea

mblã zvonuri pe Net Mai rãmân apoi Uralii ºi

U (nu toate sunt ºtiri, fii


serios!) cã se cam
clatinã situaþia peste mãri ºi
Carpaþii ºi poate vin (în sfârºit,
vor zice unii) ºi pe la noi
americanii. Cã, vorba ceea: azi
De ce My COMPUTER?

þãri. Giganþii verzi ºi albaºtri cumperi o firmã, mâine alta Dupã îndelungi proiecte ºi
eforturi editoriale, iatã cã avem
(bineînþeles cã Microsoft ºi (care deja îºi face, de zor,
plãcerea sã îþi urãm...
IBM...) îºi întind cu grijã încãlzirea... dar nu, nu vreau sã
Bun gãsit, la un nou început! A
„gâturile” cãtre Asia, cãutând dau nume, cã e riscant tare)... trecut secolul vitezei, ºi iatã cã ne
sãlaº taman în... India (au Ca mai apoi o sã citeºti prin aflãm în era informaþiilor. Acestea
americanii ãºtia ceva cu Indiile ziare cã ici-colo mai apare câte se transformã în permanenþã: sunt
– le tot cautã, încã de pe o clãdire mare-mare, care le dã analizate, sunt prelucrate, apoi
vremea lu' Moº Vespucci ;-). informaticienilor români (dar ºi sunt pãstrate, iar pentru a fi
Datele concrete sunt cã anul de peste hotare) de lucru ºi de regãsite oricând, primesc nume.
trecut prin noiembrie, Bill mâncare – chiar dacã de cinci Când informaþiile se schimbã,
Gates afirma cã o sã arunce în sau de zece ori mai puþin decât primesc un alt nume. O ºtii foarte
turbanul de fachir aºa, vreo câºtigã „titularii” importa(n)þi bine. Aplici mereu aceastã regulã,
pe care doar unii o scriu, însã
400 de milioane de verziºori. de peste Ocean, doar pentru cã
majoritatea o ºtiu.
Mai recent, pe la sfârºitul lunii s-au nãscut sub oblãduirea
iulie, doi reprezentanþi oficiali Uncheºului Sam. Am primit mailurile tale ºi am
de la IBM au afirmat cã ºi ei ar Nu-þi vine sã crezi? Hai sã considerat cã e vremea sã
cam fi cazul sã zorescã spre mai aºteptãm vreo trei – schimbãm câte ceva. Sã fim mai
India, sau altundeva peste maxim cinci – ani. Mã întreb eu, aproape de tine, cititorul din
ocean, unde se presupune cã în final: dacã pânã atunci mai România; sã-þi oferim informaþii de
vor ajunge circa 450.000 de apare vreo lege de-aia cu la tine de acasã, despre
angajaþi americani în domeniul traducerea obligatorie, o sã-i Calculatorul Tãu. Pe care îl ai – sau
informaticii (în 12 ani, ce-i zicã oare „Micºimoale SA”? vrei sã îl ai – ºi îl poþi avea. Noi îþi
oferim opþiunile posibile – din care
drept, dar totuºi...).
tu, mai apoi, vei alege.
Dacã e sã punem un pic Nu îþi propun nici un pariu,
altfel problema, este o vorbã însã totuºi, opinia ta mi-ar Calculatorul tãu existã ca sã te
cu ºoarecii care (cam) place sã o ºtiu. ajute. Ne propunem aceeaºi nobilã
pãrãsesc anumite corãbii. Alea misiune, aºa cã...
yachta est (nu cumva oare ...deci, My scrie câte un mail My Citeºte-ne!!!
?!?). ªi dacã au fost aruncate despre calculatorul tãu, la bine
zarurile, ajunge-vor, oare sau la rãu, pe adresa Echipa MyC
(toate...), pânã peste mare? mircea@myc.ro

7
My Câºtigã!
... în fiecare lunã, un cont expoweb.ro
pentru 1 an de zile, în valoare de peste 2.500.000 lei*!!! (talonul de concurs ºi detalii în pagina 89)
Talonul de concurs – în pagina 89

WAP & WEB Professional vã oferã „PROGRAME LA CUTIE” – mai multe informaþii pe www.wwp.ro
Personal, Pontaj, Salarii (Autosal)
Autosal este un sistem informatic pentru calculul ºi înregistrarea datelor de personal, pontaj ºi salarizare, de
arhivare a tuturor documentelor emise ºi export catre programele editate de Ministerul Finanþelor pentru CAS,
ªomaj. Utilizarea acestui sistem informatic oferã avantajul folosirii unui instrument sigur, exact ºi probat de
o utilizare de peste 6 ani în firme cu mai mult de 500 de salariaþi, ºi pentru introducerea ºi prelucrarea datelor.

Contabilitate (ContaCola)
ContaCola este un sistem informatic care asigurã introducerea datelor din documente financiar-
contabile într-un ritm rapid, printr-un sistem original de interfeþe cu utilizatorul. Scopul programu-
lui este sã uºurezemunca de evidenþã contabilã dintr-o firmã. Este simplu de utilizat ºi asigurã
vitezã de lucru, corectitudinea datelor ºi obþinerea tuturor situaþiilor contabile necesare.

Gestiune (Mag7)
MAG 7 este un sistem informatic de gestiune „Intrãri - Ieºiri" destinat birourilor de vânzãri, distribuþie, ºi firmelor de
reprezentanþã. Prezintã o imagine clarã a stocurilor ºi a vânzãrilor dintr-un depozit.

Vânzãri (Mercur)
Este un program folosit de firmele de distribuþie pentru gestiunea vânzãrilor prin agenþi
din depozitele de distribuþie de pe teren, pe bazã de facturi ºi AIM-uri. Planificã ºi urmãreºte
scadenþele ºi încasãrile aferente lor, pentru fiecare creanþã în parte. Gestioneazã situaþiile
de bazã pentru urmãrirea ºi raportarea vânzãrilor ºi încasãrilor cãtre firma mamã.

Cutiile programelor conþin: Manual de utilizare, CD de instalare, licenþa de funcþionare


Rãspunde la întrebãri ºi expediazã talonul
pe adresa redacþiei pentru a câºtiga, în
fiecare lunã, UN ABONAMENT pe 3 luni CHESTIONAR
la oricare dintre publicaþiile* Media Contact

1. Cum consideraþi acest numãr al revistei MyC? 10. Cât sunteþi dispus(ã) sã plãtiþi pentru un 14. Îmi voi cumpãra calculatorul de la:
program full version original care sã nu depãºeascã
F. bun Bun Mulþumitor Slab dimensiunea de stocare a unui CD? UltraPro Darer Flamingo

2. Care articol(e) v-au plãcut cel mai mult? 2-300.000 lei Romsoft

3-500.000 lei
3. Care articol(e) v-au displãcut cel mai mult? BestComputers DDC
Peste 500.000 lei
Altã firmã (care ?)________________________________
4. Ce teme aþi prefera sã citiþi mai des în MyC? 11. Cum aþi aflat despre revista MyC?
15. Îmi procur softurile de la:
Radio, TV
5. Ce aþi dori sã conþinã CD-ul gratuit? Softwin WWP RomsymData Monosit
Ziare, Reviste
Alte surse (care ?)
______________________________________
6. De unde aþi cumpãrat MyC? Chioºcuri de presã

Prieteni, cunoºtinþe 16. Pasiunea mea este:


7. Se gãseºte MyC la chioºcul dvs. preferat? 12. Sistemul meu are urmãtoarea configuraþie: __________________________________________________

Da, întotdeauna 16. Propuneri pentru Top MyC (cel mai bun articol
13. În urmãtoarele 6-12 luni doresc sã îmi
imbunãtãþesc sistemul sau sã-mi cumpãr unul nou: din acest numãr):
Da, dar sunt puþine exemplare
Da Nu
Nu

8. Softul dvs. preferat Nume/Prenumele: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Adresa: Localitatea ____________________________________________ Jud.____________________________________________ Str._____________________________________________________ Nr. ______________

9. Ce rubricã aþi mai dori sã conþinã MyC?


Bl._________Ap._________Cod poºtal:__________________Telefon/Mobil: Data/luna/anul naºterii:
___________________________________________________ / /
___________ _________ _________

E-mail _____________________________________________________________ Nr. membrilor familiei: ________________ Venit/lunã______________________________


Studii______________________________________________________________________________________ Mi-ar place sã fiu abonat la revista * ________________ ________________ ________________ ________________

9
DIRECTOR COLABORATORI
Redactor – Cristian Hnatiuc
MEDIA CONTACT srl
Gabriela Puchianu
Redactor – Florin Vaºadi
Redactor – Ioana Cloºtorfeanu
BRAND MANAGER Redactor – Vlad Pop PREªEDINTE PRODUCÞIE
REDACTOR-ªEF Redactor – Rãzvan Vãtav Dorel Puchianu Dorin Onica
Redactor – Dan Ionescu puchianu@mediacontact.ro
Mircea Buzlea PRODUCÞIE CD-ROM
mircea@myc.ro REDACTOR CD-ROM Oradea, Str. Slatinei, nr. 6, MC&CD Bucureºti
Tamás Király cod 410291, jud. Bihor
SECRETAR GENERAL DE webmaster@myc.ro tel. 0259 – 441.523; PREPRESS
REDACÞIE 0259 – 441.526;
MARKETING MANAGER 0259 – 260.459 (fax) Complar srl
Rãzvan T. Coloja POST DISPONIBIL CP 54 OP 7
razvan@myc.ro Oradea, cod 410291 DISTRIBUÞIE
DEPARTAMENT contact@myc.ro
REDACTOR HARDWARE MARKETING-PUBLICITATE DORDUMI SRL
Serviciul de abonamente:
0788-343.942 Irina Ungur
Dorel Puchianu jr. ENGE SRL Bucureºti
DEPARTAMENT JURIDIC telefon: 0259 – 441.523; 441.526
dorel@myc.ro abonament@mediacontact.ro
Cosmin Tãutan

DTP ISSN: 1583-560X


Simona Popa www.MyC.ro
MEDIA Contact SRL editeazã ºi urmãtoarele publicaþii:
(P)
CD Forum, PC Games 4Fun, Andrei, Alpha, PC Erotica, Club Gama, Computer Graphics & Publishing

ABONAMENT


Numele / prenumele / instituþia de învãþãmânt / societatea comercialã
_______________________________________________________________________________
Adresa: Localitatea __________________________ str. ___________________________ nr. _____
Tel:. ______________________ e-mail: ___________________________ Data: _________________
Trimiteþi acest talon pe adresa redacþiei My COMPUTER:
Str. Slatinei, nr. 6, cod 410291, Oradea, jud. Bihor.
Semnãtura _______________________
Doresc sã mã abonez pe o perioadã de:

 3 luni - 149.000 lei 6 luni - 289.000 lei 12 luni - 589.000 lei

Preþul abonamentului, în sumã de ________________________, l-am achitat cu mandat


nr.______________________ pe numele: Paul Mork, str. Doina, nr. 7, bl. PB 78, ap. 13,
cod 410326, Oradea, jud. Bihor.

Comenzile se pot trimite ºi prin fax: 0259-441.526


sau prin e-mail la abonament@mediacontact.ro

10
My COVER
1. Freeware
DISC
Adobe Reader v. 6.0
FULL VERSION
Windows 95/98/NT/ME/2000/XP
Ultima versiune a acestui program
oferã posibilitãþi de accesi-
bilitate, cãutãri, multimedia
ºi eBook, precum ºi suport Audio Maestro Full Pack v. 1.1.0
pentru cãrþi electronice ºi Album slide shows din Photoshop. Windows95/98/ME/XP
Software audio ce consistã dintr-o suitã
de utilitare necesare unei procesãri a sune-
Pop-Up Stopper v. 3.01 tului la nivel profesional (CD-DA Extractor,
Windows 9x/NT4/ME/Win2k/XP File Converter, Sound Editor ºi CD Writer). Extrage ºi stocheazã muzica din
Un excelent utilitar de blocare a popup-urilor în timpul navi- CD-uri audio, converteºte formate audio, editeazã fiºiere ºi înregistreazã din
garii. Ruleazã în System Tray ºi nu consumã din memoria celor- surse analog. Audio Maestro nu doar înregistreazã în format electronic casete
lalte procese. Existã posibilitatea de a fi anunþat sonor sau audio sau discuri de bachelitã dar ºi înlãturã zgomotul de fond sau dis-
vizual când o nouã fereastrã a fost impiedicatã sã aparã pe crepanþele cauzate de zgârieturi. Pe lângã CD-uri audio, cu software-ul de
ecran. O mânã cereascã pentru navigatorii înrãiþi ai Internet- inscripþionare se pot crea ºi CD-uri cu date.
ului. Mai mult, software-ul este gratuit.
Shadow Security Scanner v. 6.0
ZipGenius v. 5.0.1.428 Windows 95/98/ME/XP
Windows 9x/ME/Win2k/XP Deºi ruleazã sub Windows, Shadow Security Scanner
ZipGenius suportã mai mult de 20 de formate de poate scana practic servere aflate pe orice altã platformã,
fiºiere pentru compresie ºi codare, inclusiv imagini ISO, descoperind gãuri de securitate în Unix, Linux, FreeBSD,
NRG ºi CMI. Documentele OpenOffice, skinurile Winamp OpenBSD, Net BSD, Solaris ºi, desigur, Windows. Este
ºi Windows Media Player pot fi tratate ca arhive ºi pot poate unicul utilitar de scanare capabil sã detecteze
fi optimizate sã ocupe spaþiu mai puþin. Chiar ºi noul greºeli în CISCO, HP ºi alte echipamente de reþea.
format "7-zip" este suportat iar opþiunea SmartExtract
permite decomprimarea fiºierelor în funcþie de tipul
acestora. 3. Special
Image Browser Arctic v. 4.65 DreamRender 3
Windows 9x/NT4/ME/Win2k/XP Windows 95/98/Me/NT/2000/XP
Software de vizualizare a imaginilor. Poate crea Plugin pentru Winamp 3 ºi nu
prezentãri ºi suportã majoritatea tipurilor de fiºiere numai… Permite afiºarea de imagini
de imagine. în miºcare direct pe desktop.
Puteþi naviga pe Internet sau asculta
muzicã în timp ce pe fundal se
deruleazã scene de vis. Pe lângã
2. Trial variatele efecte vizuale, se oferã
posibilitatea setãrii zoom-ului, a
vitezei, a modelului, precum ºi a
3D GameStudio/A6 transparenþei ferestrelor din Windows.
Windows 95/98/2000/ME/XP
Editor de jocuri 3D cu o interfaþã asemã-
natoare cu cea din 3Dmax. Are un limbaj de
scripting propriu ºi o mulþime de opþiuni
4. Demo
legate de texturi, vertebre ºi animaþie.
Instalat, acest trialware ocupã 69Mb ºi Tony Hawk's Pro Skater 4
poate fi testat timp de 30 de zile, posibili- Windows 95/98/ME/2000/XP
tatea de a salva creaþiile fiind dezactivatã. Ultima ediþie a cunoscutului joc de
skateboarding, aici în varianta demo.
PhotoMeister Professional v. 2.00 Peste 190 de teste care mai de care
Windows 9X/ME/XP/NT mai grele te pregãtesc pentru 14 din-
Te ajutã sã manevrezi, sã editezi ºi sã tre cele mai faimoase cascadorii din
publici fotografiile din camera ta digitalã. istoria skateboarding-ului. Pe lângã
Uºor de instalat ºi utilizat. faimosul Tony Hawk, alþi 13 cunoscuþi
profesioniºti se întrec în scheme.
Jocul oferã ºi un mod online cu 8 participanþi ºi alte moduri noi precum Goal
Attack ºi Capture the Flag.
11
My AFLÃ CÃ...
Bug serios în kernelul Bill Gates: 5% dintre calculatoarele care
Mandrake 9.1 ruleazã Windows „crapã” de douã ori pe zi

L
a sfârºitul lunii iulie, la întâlnirea anualã a pofida eforturilor de a-ºi îmbunãtãþi reputaþia
companiei Microsoft, Bill Gates a discutat cu produselor în privinþa securitãþii ºi stabilitãþii,
analiºtii financiari planurile companiei de a Microsoft se confruntã mereu cu probleme – uneori
MandrakeSoft a lansat un apel creºte investiþiile în cercetare ºi dezvoltare cu 8%, grave – în acest domeniu.
cãtre toþi utilizatorii Mandrake 9.1 ajungându-se astfel la suma de 6,9 mil $. Însãºi Bill Gates a luat notã de faptul cã în ziua
în care le cere sã renunþe urgent Planurile Microsoft în legãturã cu domeniul respectivei întâlniri, serviciul automat de raportare
la update-ul 24mdk al kernelului securitãþii a provocat deopotrivã panicã ºi a erorilor a indicat cã din totalul calculatoarelor pe
ºi sã revinã la 19mdk sau 13mdk. scepticism între specialiºti. Competitorii se tem cã care ruleazã Windows, o ratã de 5 procente au
Asta deoarece existã un bug în Microsoft va suferit cãderi de sistem de mai mult de douã ori pe
toate kernelurile Mandrake (cu ajunge sã zi. Totuºi, el a accentuat faptul cã miza cea mare a
excepþia kernel-secure) prin care domine ringul, companiei o reprezintã viitoarea versiune, cu
toate fiºierele noi sunt create în într-o manierã numele de cod Longhorn.
mod 0666 (world writeable) pe similarã cu În prezent, Microsoft lucreazã din greu la
orice alt sistem de fiºiere decât „rãzboiul tehnologii pentru motoare de cãutare pe Internet,
XFS – inclusiv în partajãri NFS browserelor”, declarând deschis intenþia de a concura cu leaderii
(Network File System). Într-o altã în urma cãruia actuali în domeniu, respectiv Google ºi Yahoo.
notã, MandrakeSoft a anunþat Netscape a Bill Gates a mai afirmat cã se are în vedere
disponibilitatea pachetului 9.2 fost, pur ºi taxarea download-urilor pentru unele update-uri
beta 1 pentru utilizatorii sãi, care, simplu, care în prezent sunt gratuite pe Internet. Aºa cã,
de bunã seamã, nu dispune de desfiinþat. decuplaþi telefonul, ºi daþi-i bãtaie bãieþi, cât mai e
„binecuvântãrile” kernelului Totuºi, în pe gratis! 
updatat din versiunea 9.1.

Kevin Mitnick,
Hackerii s-au dezumflat...
„profesor” la FBI
Z
one-H.org, cel mai mare site care concursul – având nick-ul „Eleonora(67)” – a
înregistreazã atacurile asupra paginilor web suplimentat perioada de timp alocatã cu încã 24 de
Specialiºtii în tehnologie ai de pe Internet a cãzut el însuºi victima unui ore. ªi aºa, rãspunsul a fost mai mult decât slab. Deºi
guvernului american au astfel de atac, dupã anunþarea concursului de hacking se estima un numãr de 20.000-30.000 de site-uri
participat, în urmã cu doar câteva de luna trecutã. De amintit cã, în sine, concursul sparte, doar circa 500 au fost declarate pe Zone-H,
sãptãmâni, la douã importante consta în „schimbarea la faþã” a cât mai multor site- poate ºi datoritã cãderii temporare a arhivei.
evenimente: Dell/Microsoft uri, pe perioada unui singur weekend ºi înregistrarea Multe persoane, atât consultanþi în securitatea
Connected Government acestora pe Zone-H.org, premiul oferit fiind de 500MB reþelelor cât ºi hackeri, au luat în derâdere iniþiativa,
Roadshow 2003 ºi Accela spaþiu de stocare pe web. Datoritã problemelor cu atacul asupra site-ului de înregistrare fiind mai mult ca
Government Automation care s-a confruntat Zone-H, persoana care a organizat sigur o materializare a respectivelor opinii. 
Conference.
În acest timp, la simpozionul
organizat de Centrul de instruire Site-ul Microsoft doborât prin DDoS
STI, unul dintre vorbitorii invitaþi

P
de cãtre organizatori a fost ex- e data de 2 august a.c., pentru mai bine
hackerul Kevin Mitnick care a de o orã, site-ul Microsoft a fost blocat.
abordat tematici legate de Rapoartele indicã un atac standard de
securitatea informaþiilor. tip Denial of Service – DDoS (refuzul îndeplinirii
unui serviciu de trafic de cãtre server), mai
degrabã decât un exploit al platformei de
gãzduire (Windows Server 2003). Pare destul de
sigur cã punctele de lansare ale respectivelor
atacuri au fost calculatoare bazate pe Windows.
Colegii noºtri din presa de peste ocean se
întrebau dacã a fost doar un incident izolat, sau
va fi urmat de o serie de atacuri similare având ca
þintã cele mai populare site-uri de pe Internet? 

12
My AFLÃ CÃ...
Red Hat dã în judecatã SCO… Prezentare DOOM III
multiplayer la

A
mintim cã la începutul acestui an, grupul Al doilea anunþ vine în apãrarea comunitãþii Open
QuakeCon 2003
SCO a dat în judecatã compania IBM Source, Red Hat dezvãluind lumii crearea Fondului
cerând despãgubiri de 3 miliarde de dolari Open Source Now. Scopul acestui fond este sã
pentru pretinsa încorporare de materiale acopere cheltuielile legale care pot interveni în cazul
proprietare UNIX în sistemul de operare Linux. A unor atacuri asupra companiilor care dezvoltã
trimis de asemenea scrisori cãtre aproximativ 1.500 software
de clienþi care foloseau Linux atenþionându-i cã fac sub o Douã dintre cele mai renumite
uz în mod ilegal de software fãrã licenþã. licenþã GPL companii din industria jocurilor
Red Hat rãspunde grupului SCO prin douã ºi a celor pe calculator – Activision ºi ID
anunþuri. Primul se referã la redactarea unei non-profit Software – au prezentat la
plângeri formale împotriva companiei SCO Group, care vin în QuakeCon 2003 (14-17 august)
Inc. cu scopul de a demonstra cã tehnologia folositã ajutorul acestor companii. Red Hat depune eforturi varianta multiplayer a mult-
de Red Hat nu încalcã drepturile la proprietatea ca în contul acestei iniþiative sã se strângã 1 milion de aºteptatului Doom III. Desigur,
intelectualã. Reprezentantul Red Hat, Mark Webbink, dolari. jocul este încã în stadiu beta,
a afirmat cã „am completat aceastã plângere ca sã „Procesul de colaborare în dezvoltarea software- modul deathmatch prezentat
oprim SCO sã facã afirmaþii publice lipsite de ului Open Source care a creat sistemul de operare având un singur nivel care putea
substanþã ºi adevãr, atacând Red Hat Linux ºi Linux a fost pe nedrept luat la întrebãri ºi fi jucat. De asemenea, numãrul de
integritatea procesului de dezvoltare Open Source.” ameninþat,” a declarat Matthew Szulik, preºedintele jucãtori a fost limitat la 4. ªtirea
Tot acesta a spus cã „Red Hat (compania) este companiei Red Hat. „În rolul sãu de lider al industriei, ar trebui sã-i fericeascã pe
încrezãtoare cã actualii ºi viitorii clienþi vor continua Red Hat are responsabilitatea de a se asigura cã cunoscãtori deoarece se ºtie cã
sã realizeze valoarea importantã pe care platforma drepturile legale ale utilizatorilor sunt protejate.” Doom III fusese proiectat iniþial
noastrã Red Hat Linux o oferã fãrã întrerupere.” doar pentru modul singleplayer.
Nivelul în cauzã a fost realizat de
ID Software în colaborare cu
Robotul hacker firma Splash Damage (cea care a

C
reat de doi poate apropia de reþea. Pe partea ofensivã, poate fi contribuit ºi la unele nivele din
membri ai folosit în spionajul industrial sau politic. Pe partea Wolfenstein: Enemy Territory).
unei defensivã, poate fi utilizat la descoperirea
organizaþii formate vulnerabilitãþilor din reþele.” Harry Potter: +49% la
din experþi în Robotul foloseºte o placã de reþea 802.11b care traficul Amazon.com.uk
securitate numitã „ascultã” reþeaua ºi o a doua care serveºte ca „Harry
Shmoo Group, robotul mijloc de comunicare cu proprietarul. Holman a Potter ºi
a fost proiectat sã spus cã dispozitivul lui pe douã roþi poate detecta Ordinul
„adulmece” prin parole trimise prin protocoale ca Telnet sau POP. Phoenix”, al
reþelele Wi-Fi wireless. Se lucreazã încã la autonomia robotului – senzori cincilea
„Scopul robotului hacker este sã devinã un care ar putea detecta prezenþa oamenilor ºi a element din
hacker droid autonom,” a spus Paul Holman care obstacolelor – aºa cã deocamdatã s-au folosit un seria iniþiatã
este unul din cei doi designeri ºi cel care l-a laptop ºi un game controller pentru manevrarea de J.K.
prezentat la conferinþa DefCon din Las Vegas. „Se prototipului. Rowlings, a înregistrat 350.000
de comenzi pe site-ul
www.amazon.com.uk, un record
Memoriile flash au ajuns la 4GB copleºitor faþã de cel înregistrat
în cazul cãrþii „Pocalul de foc” de

Î
n luna august, Lexar Media a anunþat lansarea a mai spus cã mãrimea medie a fiºierelor de imagine aceeaºi autoare (65.000). La un
pe piaþã a unui card CompactFlash cu o a scãzut de la 2MB (în 2001) la 1,3MB (în 2003). În scurt calcul reiese cã volumul în
capacitate de 4GB la preþul de 1.499$. Unitatea schimb, în cazul camerelor digitale profesioniste, cauzã a provocat o creºtere de
de stocare este destinatã în primul rând fotografilor mãrimile au crescut de la 2MB la 4,3MB per fiºier. 49% a traficului de pe acest site.
profesioniºti care ar putea înmagazina pe ea pânã la CompactFlash-ul respectiv face uz de tehnologia Într-o altã ordine de idei, site-ul
600 de imagini digitale de înaltã calitate. Write Acceleration care Harry Potter a cunoscut o
În timp ce cu un an în urmã o camerã digitalã permite camerelor digitale creºtere de 70% a numãrului de
profesionalã avea o memorie de 2 megapixeli, acum bazate pe acelaºi standard vizitatori numai în ultimele trei
3 megapixeli a devenit un standard în rândul sã capteze ºi sã stocheze luni, o treime dintre aceºtia
fotografilor amatori. Asta datoritã faptului cã imagini cu 23% mai rapid având vârsta cuprinsã între 35 ºi
tehnologia de comprimare a fost îmbunãtãþitã. Chute decât înainte. 44 de ani.

13
My AFLÃ CÃ...
Preþul memoriilor DDR „Scãpãri” Intel ºi AMD
400 creºte cu 14 %!

Î N
Producãtorul Taiwanez n ultima vreme AMD a „scãpat” mai multe e- ici Intel nu este scutit de scurgeri de
DRAMeXchange a precizat cã mail-uri „din greºealã” tocmai cãtre... ziariºti, informaþii. Din surse publice de pe Internet
preþul memoriilor de cea mai bunã în care dezvãluia data oficialã de lansare a aflãm cã procesorul amiral pe care
calitate va creºte. În ultima procesorului Opteron 246. Într-un e-mail trimis urmeazã sã-l lanseze Intel-ul va avea 3,4 GHz ºi se va
sãptãmânã preþul DDR-ului la cãtre News.com era specificatã cu exactitate data numi Prescot. Dothan va fi destinat pentru notebook-
400MHz s-a ridicat cu 14 procente. oficialã de lansare a lui Athlon 64 (22 septembrie uri subþiri, având un consum redus de energie. Ultimul
Dupã spusele celor de la a.c.). Tot la aceastã datã va fi prezentat lumii ºi va avea memorie tampon de o mãrime apropiatã celei
DRAMeXchange, valoarea Athlon 64-M despre care nu se ºtiau prea multe folositã în prezent la procesoarele destinate serve-
contractului pentru cipurile de pânã acum. relor. Frecvenþa minimã al lui Dothan va fi de 1,8 GHz.
256MB DDR 400 variazã între 4,26 Procesoarele Athlon 64 care vor fi date pe piaþã Prescot va fi lansat pe piaþã în ultima perioadã a
Euro ºi 4,70 Euro, în timp ce în septembrie vor avea frecvenþe mai mari ºi o acestui an, având noi instrucþiuni multimedia ºi o
cipurile DDR 333 de 256MB se evaluare de 3100+ ºi 3400+, iar memoria cache L2 memorie tampon de 1 MB. Actualele procesoare
vând între 3,83 ºi 4,18 Euro, o va fi de 1MB. Acestea se vor vinde ºi în versiuni mai Pentium 4 au o memorie cache de 512KB. Conform
creºtere de 13,95% pentru DDR ieftine cu mai puþinã memorie cache ºi frecvenþe celor de la Intel, Prescot va atinge 3,6 GHz la
400 respectiv 12,31%. mai mici. AMD nu a fãcut precizãri despre email-ul începutul anului 2004. Nu se ºtie sigur dacã
Nici producãtorii nu se lasã mai primit de News.com, recunoscând doar cã a fost procesorul se numi Pentium 4 sau va fi redenumit,
prejos. Astfel Crucial a mãrit preþul vorba de un mesaj intern care s-a trimis din însã modificãrile de arhitecturã ar motiva schimbarea
la 91.23 Euro pentru DIMM-ul greºealã la o altã adresã de email. numelui. Preþul noului produs nu va depãºi cu mult
PC3200 de 512MB (acum trei pragul de 600 Euro. Chiar ºi Celeronul o sã ne
sãptãmâni preþul fiind de 63,54 pregãteascã o surprizã la
Euro). Posesorii sistemelor cu sfârºitul lunii august,
memorii DDR 266MHz ar trebui sã când va fi disponibil la
fie mai agitaþi pentru cã frecvenþe de 2,7 GHz. 
producãtorii acestora s-au
concentrat mai mult asupra
componenteleor mai performante,
DDR 266 devenind mai nou un Dell îºi menþine ºi în trimestrul II 2003 poziþia de lider
produs greu de gãsit.
mondial al computerelor

C
ompania americanã Dell ºi-a menþinut ºi în milioane de unitãþi vândute (17,8% din piaþã), iar HP –
Linux – chiar ºi pe trimestrul al doilea al acestui an poziþia de 5,38 milioane unitãþi (16,2%).
Xbox? lider al vânzãrilor mondiale de calculatoare, Circa 33 milioane calculatoare au fost vândute în
Un grup de cercetãtori a situându-se înaintea grupului Hewlett-Packard. trimestrul doi, comparativ cu 34,5 milioane unitãþi în
declarat cã deþine rezolvarea Conform studiilor realizate de institutul specializat primul trimestru 2003, creºterea faþã de trimestrul II
problemei referitoare la rularea Gartner Dataquest, în trimestrul II Dell a vândut 5,77 2002 fiind de 10%, dupã Gartner, ºi respectiv 7,6%
sistemului de operare Linux pe milioane de calculatoare (PC-uri, laptop-uri ºi servere dupã IDC.
Xbox. Ba chiar, acest lucru este echipate cu procesoare Intel), reprezentând o cotã de Conform Gartner, piaþa mondialã a ordinatoarelor
posibil fãrã instalarea unui „mod piaþã de 17,6%, iar HP – 5,29 milioane unitãþi (16,1%). nu a mai cunoscut un asemenea ritm de creºtere din
chip”. Echipa a cerut companiei Institutul IDC oferã date uºor diferite: Dell – 5,93 trimestrul al III-ea din anul 2000. 
Microsoft sã discute cu ei
posibilitatea instalãrii unui boot
loader Linux oficial, în caz contrar
Toshiba Satellite 5205-S705 cu GeForce FX Go 5600

E
promiþând sã facã publice datele. ste un notebook destinat împãtimiþilor de de 15” CASV (Clear Advanced Super View), comparat cu
Pe lângã faptul cã un „mod jocuri, cu performanþe bune în majoritatea convenþionalul TFT, are un contrast puternic ºi este
chip” permite rularea jocurilor jocurilor care necesitã o graficã 3D acceleratã, vizibil aproape din orice unghi. Dispune de un strat
piratate pe Xbox, statutul de open- de gen Unreal Tournament 2003, Splinter Cell, etc. protector, tare, care nu permite razelor solare sã
source de care Linux se bucurã ar Notebook-urile produse de Toshiba vor fi echipate ºi cu altereze modul în care vizualizãm imaginea. O altã
putea contribui drastic la plãci video de la ATI (purtând numele de MR9600), trãsãturã specialã este unitatea DVD multi-drive ce nu
rãspândirea acestora, ba chiar la capabile sã foloseascã instrucþiunile DirectX 9. Dupã numai cã oferã posibilitatea inscripþionãrii DVD-R ºi
rularea unor jocuri gratuite, de pe cum se vede, se pare cã ATI doreºte sã promoveze DVD-RW cu o vitezã, dar poate înregistra ºi DVD-RAM
urma ultimei categorii Microsoft Radeon 9600 care este un cip mai performant decât folosind douã viteze. În prezent, preþul pentru un
nemaiîncasând cecuri de la nVidia FX 5600 costând în acelaºi timp mai puþin. notebook Toshiba Satellite 5205-S705 este de
utilizatori. Prima menþiune ce trebuie fãcutã este cã display-ul aproximativ 2.000 de Euro. 

14
My AFLÃ CÃ...
Adobe renunþã la suportul Mac pentru Premiere P2P: BitTorrent pe
moarte

S
e pare cã Apple pierde tot mai mult teren în Mai mult, pânã pe 20 septembrie, Apple
faþa competiþiei. Pe lângã faptul cã oferã utilizatorilor ºansa de a schimba CD- Deºi reþelele Kazaa ºi Morpheus
Microsoft nu va mai furniza urile ce conþin pachetul Adobe Premiere cu o sunt mai populare printre
companiei browser-ul Internet Explorer, copie „proaspãtã” Final Cut Express, sau utilizatorii Internetului, BitTorrent
aflãm cã cei de la Adobe renunþã la de a primi o reducere de 500$ pentru a fost adoptat de numeroºi fani ai
contractul pe care îl aveau cu Apple fecare CD Final Cut Pro 4. Premiere a muzicii în format electronic
în privinþa programului Premiere. fost considerat multã vreme drept cea mai datoritã vitezei ºi a rãspândirii. Îîn
Nici o problemã (spun reprezentanþii potrivitã alegere în editarea video pe ultimele sãptãmâni, toþi cei care au
Apple), deoarece compania dispune calculatoarele PowerPC, iar aceastã verificat starea download-urilor de
de propria aplicaþie de editare video: bruscã schimbare, cu toate tacticile de pe serverele BitTorrent au putut
Final Cut Pro. Utilizatorii au fost invitaþi marketing adoptate de Apple, îi poate constata cu stupefacþie cã acestea
– chiar încurajaþi – sã facã trecerea de la afecta ºi mai mult imaginea, deja cam au fost înlãturate, iar în locul lor au
Premiere la noua alternativã. ºifonatã. fost puse la vedere mesaje
explicative cu ameninþãri „legale”
din partea deþinãtorilor de
Apple îºi comparã odraslele: G5 ºi G4 copyright. S-au înregistrat chiar ºi
atacuri DoS (Denial of Service) sau

C
red cã mulþi vã simple supraîncãrcãri ale lãþimii de
întrebaþi cât de rapid bandã pe toatã suprafaþa reþelei.
este noul G5 în Utilizatorii preferã în general sã
comparaþie cu G4. Deºi facã schimb de filme prin
diferenþa de tact dintre G4 (1,42 Însã în testul AltiVec Fractal, G5 a fost mai lent intermediul acestui program,
GHz) ºi G5(2 GHz) este de decât predecesorul lui. fiºierele *.AVI fiind ciopârþite în
numai 780 MHz, în unele teste G5 a dublat fragmente mai mici, uºor de copiat.
performanþa obþinutã de G4. În teste, ambele MAC- Pagini ca Torrentse.cx sau
uri au fost echipate cu Radeon 9800 PRO. Xbench Bytemonsoon.com au dispãrut din
oferã un numãr satisfãcãtor de teste pentru Totuºi G5 dispune de o grãmadã de avantaje pe cauza ameninþãrilor (mai mult sau
G5/2GHz MP versus G4/1.42MHz MP, astfel am creat care testul de performanþã îl dovedeºte în tabelele mai puþin) legale.
un cãsuþã nouã pentru a menþiona exact câte de mai sus. Pânã când producãtorul nu va adãuga
procente are în avantaj G5. optimizãrile necesare codului pe care l-a realizat,
vom avea parte de performanþe similare în multe Continuos Media
aplicaþii. Sã sperãm cã aceste
Web, urmãtoarea
erori vor fi corectate cât mai
repede, ºi atunci cu siguranþã mare descoperire?
vom beneficia de toate Câþiva cercetãtori din Australia
Oprind programul de test în timpul operaþiilor, avantajele pe care le oferã noul au proiectat CMWeb (Continuous
s-au obþinut rezultate interesante: procesor de la Apple. Media Web) care permite accesul
rapid la materiale video ºi audio pe
Web, permiþând un impact
Noul ALL-IN-WONDER 9600 asemãnãtor dezvoltãrii web-ului.
Dr. Silvia Pfeiffer ºi Conrad Parker
PRO de la ATI din departamentul de Matematicã

B
azat pe procesorul grafic RADEON 9600 ºi Informaticã al CSIRO au
PRO, care este destul de performant dezvoltat un sistem care evitã
pentru standardele din zilele noastre, ALL- timpul lung de aºteptare dintre
IN-WONDER 9600 PRO include Radio FM, ieºire trecerea de la o paginã text la una
VGA dualã ºi o telecomandã de ultimã ce conþine materiale audio ºi video.
generaþie numitã WONDER II. Utilizatorul Acest format, împreunã cu limbajul
va putea sã înregistreze cu uºurinþã Continuous Media Markup (CMML)
emisiuni de pe posturile TV, dar ºi ºi standardul URI, construieºte
filmele editate pe suporturi de stocare baza tehnologiei ºi face posibilã
ca DVD ºi CD. ALL-IN-WONDER 9600 cãutarea ºi navigarea fluxului
PRO va fi disponibilã într-un interval de 4 pânã la 6 continuu de date prin infrastruc-
sãptãmâni, la preþul de 249 USD. tura existentã a Internetului.

15
My AFLÃ CÃ...
Backup de date pe Lunã Rãcire cu apã pentru plãci video
Oricât ar pãrea de ciudatã ideea

S
de a pune un server pe Lunã, se -a folosit la procesoare, acum de ce sã nu vinã
pare cã va deveni în scurt timp rândul plãcilor grafice? Proiectul pus la cale de
realitate. Compania californianã companiile Gainward ºi Bit-tech a fost primit cu
TransOrbital are în plan lansarea entuziasm de unii producãtori hardware. În partea de
unei misiuni comerciale pe Lunã în sus a imaginii alãturate puteþi remarca filetul pe care se
vederea instalãrii de echipamente înºurubeazã furtunul cu apã. 
de lucru tip server ºi camere
digitale. Ideea de a trimite toate
aceste echipamente pe satelitul
natural al Pãmântului are la bazã Microcipuri microscopice
dorinþa unor companii de a pãstra

L
copiile de siguranþã ale datelor a începutul lunii august, Chartered (nanometri), iar mai apoi a semiconductorilor de 45
într-un loc cât mai puþin vulnerabil. Semiconductor din Singapore a format o nm. Echipa va cuprinde circa 200 de ingineri din cele
Pentru a putea aduce Luna la acest echipã de cercetare, împreunã cu magnatul trei companii.
„grad tehnologic” este nevoie în tehnologic IBM ºi cu firma germanã Infineon Nanotehnologia este o metodã de prelucrare
primul rând de aprobarea Technologies, cu scopul de a dezvolta circuite bazatã pe manipularea materialelor la nivel atomic. Un
Departamentului de Stat al SUA. integrate cu nanometru mãsoarã o milionime de metru sau a suta
Datoritã camerelor foto ce vor fi implicaþii în mia parte din diametrul unui fir de pãr.
instalate în exteriorul satelitului s- nanotehnologie. „Dezvoltarea tehnologiilor avansate de producþie a
ar putea ca la intrarea pe o paginã Proiectul se va semiconductorilor în actuala <nano-erã> devine o
web sã putem vedea fotografii din concentra pe provocare în continuã creºtere pentru întreaga
spaþiu ale Pãmântului. grãbirea industrie” a afirmat John Kelly III senior,
producþiei unor vicepreºedinte ºi director executiv al IBM Technology
Opera ºi-a mãrit cipuri de 65 nm Group. 
numãrul de utilizatori
pera se laudã cã a
fost copiat de 10 Microsoft adaugã la rotiþa mouse-ului o nouã opþiune
milioane de ori în

M
acest an. Firma icrosoft reinventeazã rotiþa mouse-ului folosirea barelor de navigare din program. O asemenea
producãtoare este principala adãugând tehnologia „Tilt Wheel” pentru îmbunãtãþire adusã scroll-ului este cu siguranþã utilã
companie independentã ce derulare orizontalã ºi verticalã. Rotiþa tilt îi atunci când lucraþi cu imagini mari sau cu foi de calcul
comercializeazã programe de va permite utilizatorului sã deruleze cu uºurinþã tabelar, dar ºi în timpul navigãrii pe Internet. 
navigare a web-ului ºi singura de conþinutul afiºat pe ecran, fãrã a mai fi necesarã
acest fel care a reuºit sã distrugã
zidul creat de Internet Explorer.
America Online a observat cã AOL nu mai vinde DVD-uri prin Amazon.com
softul Opera a redus ºansele de

D
dezvoltare pe viitor a programului e curând, AOL a anunþat cã de acum va vinde
Nescape. Pãrerea unor site-uri de DVD-uri ºi CD-uri fãrã sã se mai foloseascã de
specialitate este cã Opera este mai Amazon.com. Un purtãtor de cuvânt al AOL a
rapid ºi necesitã mai puþine spus cã deºi s-a luat aceastã decizie, compania mai are
resurse din partea sistemului încã relaþii de afaceri cu Amazon. Pe de altã parte,
comparativ cu Internet Explorer. reprezentantul
Un studiu efectuat de Amazon Bill Curry aparþin unui grup media german numit Bertelsmann.
OneStat.com afirmã cã doar un declarã cã link- „Relaþia noastrã strategicã cu AOL este de lungã
procent de 0,6 din utilizatori urile AOL duratã, multilateralã ºi continuã” a declarat Curry.
folosesc actualul Opera, cãtre Amazon Pasul fãcut de AOL este încã o dovadã a faptului cã
comparativ cu un 95% de erau înainte aceastã companie a pus ochii pe un segment de piaþã ºi
utilizatori ce folosesc diferite realizate între mai mare din comercializarea muzicii în format digital.
variante de Internet Explorer. prima În prezent AOL dispune în Statele Unite de mai bine de
Aproximativ 2,5 procente companie ºi 26 milioane de abonaþi iar numãrul este în continuã
utilizeazã Netscape iar 1,6% CDNow. Marca ºi creºtere. 
folosesc Mozilla. site-ul CDNow

16
EVENIMENTE
NAÞIONAL
fiind cea mai popularã din de produse Packard Bell în calculatoare din România.
Oficial: industria calculatoarelor România. Fondatã în 1995, K-tech
Europa de Vest. Pentru distribuþia Packard Electronics comercializeazã o
Packard Bell „Ne propunem sã devenim ºi Bell în Romania a fost încheiat gamã largã de componente
în Romania numãrul 1 pe piaþa un parteneriat cu firma K-tech hardware, accesorii ºi
acum ºi în de calculatoare, la fel cum Electronics, ce va distribui în periferice, software ºi sisteme,
suntem în prezent în þãri exclusivitate aceste produse în asigurând instalãri de reþele ºi
România precum Franþa, Belgia, Olanda þarã prin intermediul propriei service în domeniu. În anul
sau Marea Britanie” a declarat reþele – Ultra Pro Computers, 1999 orientarea cãtre
cu aceastã ocazie Dl. Ahmed precum ºi al partenerilor sãi. K- utilizatorii casnici s-a
unoscuta marcã de Jamal Bennis, Product Manager tech Electronics este în prezent accentuat, materializându-se

C desktop-uri, notebook-
uri ºi PDA-uri Packard
Bell a fost lansatã oficial în
în cadrul companiei NEC CI,
prezent la lansarea noii game
unul dintre liderii importatorilor
ºi producãtorilor de
prin deschiderea unui lanþ de
magazine în Bucureºti, la care
se vor adãuga începând cu anul
aceastã sãptãmânã în România. 2000 o serie de alte magazine
Packard Bell este marca în principalele oraºe din þarã, în
renumitului producãtor NEC prezent totalizând 24 unitãþi.
Computers International ce se K-tech Electronics îºi propune
adreseazã direct consumatorilor sã realizeze în acest an o cifrã
finali (pentru segmentul de afaceri de 50 milioane dolari,
profesional, calculatoarele sunt faþã de 32 milioane de dolari în
comercializate sub marca NEC), 2002.

INTERNAÞIONAL
LinuxWorld: premii pentru Excelenþã în Produse
În data de 6 August 2003, IDG OSDN ºi prezentate în Manager pentru Linux Cea mai bunã soluþie Front
World Expo (principalul colaborare cu Asociaþia Cel mai bun proiect Office
organizator de show-uri, UniForum, premiile au fost OpenSource SuSE Inc. – SuSE Linux
conferinþe ºi evenimente legate divizate în zece mari categorii: LTSP – Linux Terminal Server Desktop
de piaþa tehnologiei din San Cel mai bun show Project Cea mai bunã aplicaþie
Francisco), a anunþat câºtigãtorii Corporaþia Oracle – „Oracle9i Cea mai bunã soluþie cluster Network/Server
premiilor pentru Excelenþã în Database cu clustere pentru IBM – IBM DB2 Integrated Stalker Software –
Produse la conferinþa aplicaþii reale sub Linux”. Cluster Environment CommuniGate Pro v4.1
LinuxWorld & Expo. Printre Cea mai bunã soluþie de stocare Cele mai bune instrumente de
participanþi s-au aflat Alan a datelor dezvoltare Conferinþa LinuxWorld & Expo
Fedder ºi Deb Murray (Asociaþia IBM – Soluþia de stocare a ActiveState – Komodo este cel mai mare eveniment
UniForum), Rob Malda datelor IBM Tivoli Cea mai bunã soluþie în care se concentreazã exclusiv
(Slashdot), Don Marti (Linux Cele mai bune isntrumente de securitate asupra sistemului de operare
Journal), Russell Pavlicek administrare Astaro – Astaro Security Linux v4 Linux ºi soluþiilor open source.
(InfoWorld), Brian Proffit (Linux ActiveState – PureMessage Cea mai bunã soluþie de Urmãtoarea expoziþie va avea
Today) ºi Bob Williams Cea mai bunã aplicaþie în integrare în sistem loc între 27-29 Octombrie în
(Enterprise Certified productivitate Tatung Science & Technology, Germania. 
Corporation). Sponsorizate de BMC Software – Deployment Inc. – TUD 3114 Blade Server

17
My PREZENTÃM HARDWARE

Computere care citesc pe buze

I
ntel a lansat aplicaþii
software cu licenþã de tip
open-source, care „învaþã"
calculatorul sã citeascã pe buze,
ca formã de îmbunãtãþire a
recunoaºterii vorbirii - domeniu în
care unii cercetãtori considerau
cã s-au atins deja limitele.
Situaþia a luat amploare în
special în ultimii cinci ani,
mulþumitã procesoarelor care pot
eecuta tot mai rapid operaþii
statistice complexe. Mark Erwick,
directorul internaþional de
marketing de la Scansoft - firma
producãtoare a programului
Dragon Naturally Speaking -
susþine: „Nu am fi putut sã ne
vindem programul acum cinci ani,
pentru cã procesoarele nu erau
suficient de performante pentru
el".
Totuºi, existã încã
impedimente în utilizarea
recunoaºterii vorbirii, acurateþea
acesteia fiind puternic afectatã de
zgomotele de fond ºi de poziþia
microfonului. Computerele
viitorului vor folosi, se presupune,
tehnologii „multi-modal input"
(introducerea datelor prin
metode multiple), prin utilizarea
unei combinaþii de metode între
recunoaºterea vorbirii, a
limbajului corpului sau a apãsãrii
stiloului, pentru a deduce Acest roboþel, numit Aprialpha este dezvoltat de Toshiba, care afirmã cã e capabil sã recunoascã
înþelesul comunicãrii. Cum facem persoanele ºi chiar sã întreþinã conversaþii cu acestea. Poate, de asemenea, sã comunice cu
ºi noi, de fapt. aparatura casnicã ºi sã execute patrulãri de securitate. Nu avem cunoºtinþã deocamdatã de
Justin Rattner, specialist la adevãrate aplicaþii practice ale sale, cum ar fi mãturatul, spãlatul hainelor sau scãrpinatul pe
Intel, susþine cã „Recunoaºterea spate în bie, dar nu disperaþi: ORCA (Open Robot Controller Architecture) poate fi programat
pentru îndeplinirea de noi sarcini...
altor oameni este rareori bazatã
pe un singur tip de informaþie.
Luãm decizii pe baza combinãrii surprinzãtoare - pânã la 50%. Dar utilizarea mai multor microfoane capabil chiar sã facã
informaþiilor din mai multe necesitã o putere enormã de pentru a se face distincþia între discernãmântul între informaþii
surse". Algoritmii de procesare - iatã de ce Intel este zgomotul de fond ºi vorbire. contradictorii din surse diferite -
recunoaºtere a miºcãrii buzelor atât de interesat de acest Procesoarele viitoare vor cum ar fi de exemplu când urli
AVSL (Audio-Visual Speech domeniu. conþine structuri hardware „Nuuuuuuuu!" dupã ce ai apãsat
Recognition) din librãriile OpenCV Alte metode pentru special construite pentru butonul Delete ;-) 
de la Intel, pot recunoaºte îmbunãtãþirea recunoaºterii sunt oprimizarea procesãrii acestui tip
miºcãrile buzelor cu o acurateþe mai puþin solicitante. De exemplu, de informaþii. Procesorul va fi

18
HARDWARE My PREZENTÃM
19” de monitor, vã rog!
Noul monitor LCD de 19” ultra-subþire de la BenQ

Î
n multe situaþii, mãrimea nu FP991 are o rezoluþie SXGA de poate fixa ºi pe perete. În plus, DETALII• Proces
conteazã. Dar acum, BenQ îºi 1280x1024 pixeli, cu luminozitate FP991, este echipat cu douã PREÞ 863 Euro
prezintã modelul de vârf extremã de 300 niþi ºi o ratã a interfeþe de intrare (D-Sub/DVI-D) CONTACT www.darer.ro
FP991 care este un LCD imens de contrastului de 700 :1. Toate iar tasta iKey calibreazã automat AVANTAJE
19”, ce nu numai cã depãºeºte aceste caracteristici plaseazã imaginea pe toatã suprafaþa Calitatea imaginii ridicatã
DEZAVANTAJE Preþul
performanþele celor aflate pe BenQ FP991 în topul monitoarelor monitorului. Prin rotirea
EVALUARE GENERALÃ Este un
piaþã, dar este proiectat inteligent, LCD actuale. Oferta nu se terminã monitorului ºi cu ajutorul softului monitor LCD foarte util pentru
ºi astfel se poate compara cu aici, monitorul are un semnal de Portrait Pivot Pro, imaginea poate graficã ºi pentru cei ce doresc sã
lucreze comod ºi sã impresioneze
monitoarele de perete! Aveþi rãspuns de numai 25 ms ºi un fi rotitã prin apãsarea unui singur
SCOR 
nevoie de un poster rapid ca sã vã unghi de vizualizare destul de buton ºi puteþi citi în format
impresionaþi prietenii? Atunci sã vast, ceea ce îl face ideal pentru „portret” scrisorile sau
SPECIFICAÞII
ºtiþi cã la doar 18 mm grosime, ºi o orice aplicaþie. Acest monitor documentele pe care le-aþi primit.
diagonalã vizibilã ce depãºeºte 48 high-end este perfect pentru cei Astfel BenQ a rezolvat mai bine TFT de 19.0” • diagonalã vizibilã
cm, monitorul se poate plasa pe ce folosesc programe de necesitãþile utilizatorilor actuali ºi 48,26 cm • rezoluþie maximã
1280x1024 • luminiozitate/con-
orice perete sau birou compact, ºi proiectare sau design, unde prin modelul FP991 reuºeºte sã se 2
trast 300cd/m / 700 :1 • timp
oferã o calitate a imaginii demnã mãrimea ºi calitatea imaginii claseze în primele rânduri pe piaþa de rãspuns 25 ms • unghi de
de lãudat, fãrã linii în plus sau conteazã. Monitorul are nevoie de monitoarelor LCD. vizibilitate (stânga/dreapta,
sus/jos) 85/85 85/85 grade •
colþuri ºterse ale imaginii. Modelul puþin spaþiu pe orice birou, dar se greutate 8,5 kg

19
My PREZENTÃM HARDWARE

NOTEBOOK DIN GAMA SLIMLINE CENTRINO

Asus S1N (Seria S1000N)


Un pachet atractiv
pentru un utilizator
mobil

P
rimul model de notebook totuºi pentru aplicaþiile care stângã, un port mini-Firewire, un
de la Asus din gama ruleazã în zilele noastre. Este PC Card single-slot ºi un port
Centrino este unul dintre adevãrat ºi faptul cã, peste un an, infra-roºu.
cele mai subþiri din câte am vãzut. veþi fi puºi în ipostaza unui Tastatura este superbã; nu
PERFORMANÞE Datoritã acestui lucru, unitatea upgrade. este din cele care se uzeazã
159 CD-RW/DVD este externã; Modelul S1N nu a fost conceput repede iar majoritatea tastelor se
0 150 200 300 aceastã implementare s-ar putea pentru performaþe grafice, de aflã în poziþiile normale.
Sysmark 2002
sã îi deranjeze pe unii, dar trebuie aceea s-a folosit chip-ul graphic Dimensiunile, aspectul ºi
1:08
0 1:00 2:00 3:00 4:00
sã menþionãm cã sistemul Intel 855GM, care a obþinut 1.939 dotãrile wireless ale lui S1N îl
Autonomie (ore:minute) foloseºte mai puþinã energie când de puncte în 3Dmark 2001. transformã într-o ofertã tentantã,
MyC unitatea nu este conectatã, prin Ecranul de 13”, chiar dacã este dar am fost puþin dezamãgiþi de
urmare bateria ar trebui sã þinã cam „palid”, este suficient de clar. performanþe ºi mai ales de durata
mai mult. Chiar ºi cu acest Marginile lucioase ale lui S1N de viaþã a bateriei. 
DETALII• Proces
avantaj, bateria a þinut cu puþin oferã un aspect atrãgãtor, iar
PREÞ 1.320 Euro
CONTACT www.asus.com peste o orã: nu este totuºi cel mai lipsa unei unitãþi optice lasã SPECIFICAÞII
AVANTAJE Model compact slab scor pe care l-a scos un marginea dreaptã complet Procesor Intel Pentium M la
DEZAVANTAJE Durata micã de Centrino pânã acum. netedã, dar acest lucru nu 1,6GHz • 128MB Ram • hard-disc
viaþã a bateriei Asus a folosit un processor înseamnã cã sunt mai puþine de 40GB • Unitate CD-RW/DVD
EVALUARE GENERALÃ Pentium M la 1,6GHz. Un scor în porturi disponibile decât te-ai externã • Chip graphic Intel
Aspect plãcut, vitezã acceptabilã;
Sysmark de 159 nu este tocmai aºtepta. Existã trei porturi USB, 855GM • LCD TFT de 13,3” •
dezavantajat de durata scurtã de
viaþã a bateriei impresionant, dar acceptabil unul în spate ºi douã în partea Modem, Ethernet • 1,9kg • 296 x
SCOR 240 x 26mm (L x Î x G)

20
HARDWARE My PREZENTÃM
NOTEBOOK DIN GAMA SLIMLINE CENTRINO

Samsung X10 XTC X 1600


Uºor din punct de vedere al greutãþii
însã greoi din punct de vedere al duratei
bateriei

M
odelul X10 este cesorul Pentium-M care ar trebui sã fie acoperit de sunetele
primul notebook de la sã consume puþin, a rãmas fãrã tastelor. Pe de altã parte ecranul
Samsung bazat pe „combustibil” în aproximativ 46 LCD de 14,1” oferã o calitate
PERFORMANÞE tehnologia Intel Centrino, ceea ce minute dupã ce am început testul. decentã a imaginii, deºi este
168 poate sã vã ofere o idee despre Performanþa în Sysmark a fost adevãrat cã unghiurile de
0 150 200 300
Sysmark 2002 ceea ce puteþi gãsi sub înveliºul totuºi ceva mai bunã, scorul obþinut vizualizare sunt cam mici. Tasta-
de magneziu al carcasei unui ast- a fost de 168 puncte. S-a descurcat tura este solidã, cu majoritatea
0:46
0 1:00 2:00 3:00 4:00 fel de echipament. Modelul X10 în bine ºi în testele grafice rulate de tastelor aºezate exact unde ar
Autonomie (ore:minute)
discuþie este dotat cu un procesor noi – chip-ul grafic Geforce 440 Go l- trebui sã aparã. Ne-a plãcut ºi
MyC
Pentium M la 1,6GHz, un hard-disc a ajutat sã atingã scorul de 5.015 în tasta funcþionalã inclusã în
de 60GB ºi 256MB de memorie 3Dmark. dreapta celor de deplasare, care
DETALII• Proces DDR. Posibilitãþile în ce priveºte co- dubleazã butoanele de reglaj al
PREÞ 2.970 Euro Samsung a decis sã scoatã din nectivitatea sunt bune ºi ele, sunt volumului ºi luminozitãþii. 
CONTACT www.samsung.com mânecã asul portabilitãþii cu seria disponibile douã porturi USB2 ºi
AVANTAJE Performanþa siste-
X10. Greutatea a fost redusã la 1,8 un port mini Firewire, de
mului este bunã; portabilitate
kg ºi grosimea de 23,8 mm se asemenea din punct de vedere al SPECIFICAÞII
ridicatã
datoreazã în mare parte unitãþii capacitãþii de stocare acest model Windows XP Pro • Procesor Intel
DEZAVANTAJE Durata micã de
CD-RW/DVD-Rom special stã bine datoritã unui Memory Pentium M la 1,6GHz • 256MB
viaþã a bateriei
EVALUARE GENERALÃ Aratã
Ram • Hard-disc de 60GB
conceputã de Samsung pentru Stick ºi a unui slot PC Card,
grozav atât pe hârtie cât ºi în • Unitate DVD/CD-RW • Placa
aceste modele ºi aºezatã în partea incluse ambele în ofertã. video Geforce 440 Go cu 64MB
realitate, însã bateria reprezintã
un motiv de îngrijorare dreaptã a notebook-ului. Sunetul scos de cele douã difu- de memorie dedicatã • Ecran
SCOR Este totuºi pãcat cã X10, cu pro- zoare este un pic metalic, ºi riscã TFT LCD de 14,1” • 1,8kg • 315,5 x
259 x 23,8mm (L x Î x G)

21
My PREZENTÃM HARDWARE

SUBNOTEBOOK CENTRINO

NEC Versa S900


Performanþe bune,
dotãri considerabile
ºi aspect plãcut

M
odelul S900 este de de notebook-urile Centrino pânã Ecranul TFT de 12.1” este clar –
departe cel mai acum. atât textul cât ºi imaginile au fost
aspectuos notebook NEC a ales ca chip grafic un afiºate excepþional. Unghiul de
PERFORMANÞE oferit de NEC în ultimii ani ºi cu Mobility Radeon 9000 cu 32 MB vizualizare este, ce-i drept limitat,
siguranþã cel mai atractiv concept de memorie dedicatã. însã totuºi nu deranjeazã.
169
0 150 200 300 din cele produse pe linia Centrino Aceastã alegere a ajuns în Ne-a impresionat faptul cã NEC
Sysmark 2002 pânã acum. 3Dmark 2001 la un scor de 4.445 a reuºit sã introducã o unitate CD-
1:27 Folosind un procesor Pentium puncte, mult mai puþin decât ne- RW/DVD într-un ºasiu atât de mic
0 1:00 2:00 3:00 4:00
Autonomie (ore:minute)
M la 1.6 GHz ºi ajutat de 512 MB am fi aºteptat. Totuºi este un scor ºi am fost captivaþi atât de cele
Ram, scorul obþinut în Sysmark de acceptabil ºi oferã posibilitatea trei porturi USB2 cât ºi de portul
MyC
NEC Versa S900 a fost de 169 rulãrii majoritãþii jocurilor mini-Firewire dispuse pe pãrþile
puncte, cu 20 de puncte mai mult disponibile pe piaþã. Însã un astfel laterale ale modelului.
DETALII• Proces decat media punctajelor scoase de chip cunoscut ca avid de Nu lipsesc nici butonul de
PREÞ 2.145 Euro energie are un efect negativ reglaj al volumului, intrarea
CONTACT www.nec.com SPECIFICAÞII asupra duratei de viaþã a bateriei, pentru microfon si ieºirea pentru
AVANTAJE Aspect; mãrime; preþ ceea ce este complet împotriva cãºti, disponibile fiind ºi douã
Procesor Intel Pentium M la 1,6
DEZAVANTAJE Performanþe 3D
GHz • 512MB Ram • Hard-disc de principiilor fundamentale ale sloturi PC Card.
EVALUARE GENERALÃ Foarte
atractiv atât din punct de vedere 20GB • Placã graficã ATI tehnologiei Centrino. Cu toate Ventilatorul îºi face datoria la
al aspectului cât ºi din punct de Mobility Radeon 9000 • Ecran acestea, bateria a rezistat maxim, având în vedere aerul cald
vedere al preþului chiar dacã XGA TFT de 14.1” • Modem • Lan aproape o orã ºi jumãtate, eliminat prin lateral, pentru a
performanþele grafice nu sunt • Windows XP Professional • 282
cele mai strãlucite impresionant pentru un menþine rece partea inferioarã a
SCOR x 245 x 37 (L x Î x G) • 2.2kg
subnotebook din aceastãgamã. carcasei. 

22
HARDWARE My PREZENTÃM
VIDEOTELEFON 3G

NEC E606
Un nou concept mobil impresionant

N
Pasul urmãtor pentru
telefoanele mobile este
tehnologia 3G – oferind
viteze mai mari de transfer de
date, o nouã lume a
comunicaþiilor mobile video se
zãreºte, precum ºi benzi de acces
la Internet din ce în ce mai largi
par sã îºi facã simþitã prezenþa.
Three este prima companie care
a implementat o reþea 3G ºi NEC
E606 este primul terminal 3G
care poate fi achiziþionat.
Deºi a lucrat ani de zile la
tehnologia în discuþie, Three nu a
reuºit sã punã la punct accesul la
Internet în momentul efectuãrii
testelor. Aºa cã cei care sperau
sã-ºi descarce mail-ul ºi sã
navigheze pe web la viteze
îmbunãtãþite mai au de aºteptat.
Compania în discuþie a decis
sã se orienteze spre servicii
speciale, oferite consumatorului de acoperire a reþelei Three, vãzut. Deºi telefonul este dotat
cu buzunarele pline. Poþi telefonul trece auromat în modul cu un chip Bluetooth, acesta nu
descãrca secvenþe din meciurile 2G oferit de reþeaua O2. funcþioneazã cu cãºti ºi nu se
din Premier League (0.80 – 1.61 Mobilul este mai gros decât poate conecta la un calculator.
USD/secvenþã), poþi sã participi la cele mai multe mobile de Poþi transfera fiºiere pe un PC
diferite jocuri sau sã utilizezi tehnologie 2D, totuºi nu se ajunge printr-un cablu USB, dar procesul
serviciul de localizare a la aspectul de cãrãmidã pe care îl este incomod. 
restaurantelor locale (0.60 are Motorola A830. Din pãcate,
USD/încercare), dar nu poþi sã modelul de la NEC este greu de
vezi un film on-line decât dacã utilizat, având una dintre cele mai
descarci mai întâi secvenþa video. proaste interfeþe pe care le-am DETALII• Proces
Video conferinþa este PREÞ 278 Euro
CONTACT www.three.com
impresionantã atunci când
SPECIFICAÞII AVANTAJE Video conferinþa
funcþioneazã. Va trebui însã sã
Compatibil 3G ºi 2G • Display funcþioneazã
apelaþi o persoanã ce are acelaºi
TFT LCD în 65,535 culori la DEZAVANTAJE costul
terminal ºi este localizatã undeva (exagerat) ºi lipsa accesibilitãþii la
rezoluþia de 132 x 162 pixeli
în aria de acoperire 3G a reþelei datele stocate.
• Douã camere video încorporate
Three, arie de acoperire care nu EVALUARE GENERALÃ
• 32 MB de memorie • Bluetooth O dovadã interesantã a
depãºeºte 50% din suprafaþa • Durata bateriei: în mod standby conceptului 3G, însã cumpãrãtorii
Marii Britanii. Imaginea este mai 41 ore; în mod convorbire 121 ar trebui sã se abþinã pânã la
slabã ºi mai pixelatã decât cea minute; în mod video 63 minute îmbunãtãþirea hardware-ului. Un
plus vine din partea reþelei Three –
sugeratã de reclamele TV, dar îþi • 150g • 53 x 32 x 109mm (L x G x suportã viteze de conexiune
poþi da seama ce se întâmplã. Î) • garanþie 1 an mãrite la preþuri scãzute.
Dacã te aventurezi în afara ariei SCOR 

23
My PREZENTÃM SOLUÞII DE STOCARE

HARD DISC-URI

ªapte dispozitive de stocare a datelor la raport


Am pus un grup de hard disc-uri de mare capacitate la pas alergãtor
Modelul 180GXP de la Hitachi are o foloseau aproape în exclusivitate
apreciere bunã ºi oferã o
interfaþa Atapi sau EIDE, dar
performanþã convenabilã
acum se impune pe piaþã
tehnologia Serial ATA (SATA).
Ceea ce le distinge este faptul cã
discurile EIDE sunt numite acum
Parallel ATA.
Principala dezvoltare în
tehnologia HDD-urilor în anii
recenþi a fost latura creºterii
densitãþii de suprafaþã. Aceasta
w
este metoda de mãsurare a cât de
-
- consistent sunt împachetate
- datele pe o suprafaþã existentã,
mãsurându-se în biþi/inch pãtrat.
Unul din avantajele acestui fapt
este creºterea capacitãþii odatã
cu creºterea densitãþii.
Desigur, mai este un element
cheie referitor la HDD-uri –
memoria cache. Aceasta este un

H
ard disc-ul a fost undeva între 85-102Kbytes/sec ºi fizice ale hard disc-urilor, în timp element scump al unui HDD, ºi e
inventat în anii '60. În trebuia plãtit un preþ de peste ce capacitãþile au explodat pur ºi bine sã fie precizat în specificaþii
forma originalã acestea 1.500$ pentru privilegiul de a simplu, ajungând la peste 200Gb. pentru a se putea vedea raportul
erau fragile, aveau vitezã redusã avea un asemenea spaþiu de Acum discurile vin predominant preþ/performanþã al discului fix.
ºi o capacitate de doar câþiva stocare. sub forma unitãþilor de 3,5in, deºi HDD-urile standard folosesc 2MB,
bytes. În ultimii 20 de ani am asistat Fujitsu fabricã discuri de 2,5in. în timp ce unitãþile mai
Douã decenii mai târziu a la o micºorare a dimensiunilor Pânã recent, PC-urile desktop performante folosesc 8MB –
devenit o necesitate ºi, deºi era
scump, a eliberat calculatoarele ÎN INTERIORUL UNUI HARD DISK
de dischetele ce conþineau Design-ul fizic al unui HDD aduce cu un vechi patefon, având
sistemul de operare, aplicaþiile ºi platanele dispuse ca niºte plãci de bachelitã; un maxim de cinci
datele. În schimb utilizatorii de platane încap într-un HDD. Fiecare dintre aceste platane poate
PC-uri au avut posibilitatea sã stoca date pe ambele feþe, deci un singur HDD poate avea
lucreze cu primele discuri fixe maxim 10 capete de citire/scriere pentru a accesa datele
care lucrau cu viteze de înregistrate pe platane.
3.600rpm în comparaþie cu Odatã cu mãrirea capacitãþii fiecãrui platan, producãtorii au
vitezele la care lucrau dischetele opþiunea de a creºte capacitatea HDD-ului sau de a reduce numãrul de platane ºi numãrul de
(300 rpm sau 360 rpm). capete de citire/scriere pentru a menþine capacitatea discului fix la aceeaºi parametri. Acest
Dacã ne întoarcem înapoi în lucru reduce preþul unitãþii ºi mãreºte de obicei fiabilitatea prin reducerea numãrului
anii '80 vã puteaþi aºtepta ca un componentelor, ºi a cantitãþii de cãldurã din interiorul HDD-ului. Capetele de citire sunt de
HDD sã aibã capacitatea de 10MB asemenea delicate ºi sunt predispuse la distrugere dupã o folosire mai îndelungatã, deci cu cât
mai puþine cu atât mai bine. Actualele hard disc-uri folosesc de aceea un maxim de trei platane ºi
ºi sã fie instalat într-un suport de
ºase capete de citire/scriere, unul pentru fiecare parte a platanului.
5,25inch (precum unitãþile
În plus faþã de creºterea capacitãþii oferitã de o mai mare densitate pe suprafaþã, faptul cã
CD-RW ºi DVD din ziua de azi), ºi
datele sunt grupate mai strâns laolaltã înseamnã o distanþã mai micã de parcurs pentru
aveau o greutate mult mai mare mecanismul de citire/scriere în accesarea datelor. Acest fapt reduce timpul necesar de a accesa
decât hard disc-urile ultra uºoare datele, presupunând cã fiºierele sunt aºezate într-o secvenþã logicã.
de acum. Rata de transfer se situa

24
SOLUÞII DE STOCARE My PREZENTÃM
HDD-ul Maxtor Diamond Max Plus 9
este extrem de rapid sufix de genul '-0' înseamnã un
buffer de date de 2MB, în timp ce
'-1' reprezintã un buffer de 8MB.
Modelele cu 2MB cache au un an
garanþie, în timp ce modelele cu
8MB cache au trei ani întregi
garanþie.
Tehnologia IBM din HDD
Hitachi este foarte capabilã dar
nu aduce nimic nou. Discul fix se
foloseºte de o tehnologie numitã
Fluid Dynamic Bearings (FDB) în
locul rulmenþilor, pentru a obþine
o silenþiozitate îmbunãtãþitã ºi o
rezistenþã mai mare la ºocuri. Cu
ajutorul tehnologiei FDB, axul
care susþine platanele se învârte
pe un strat subþire de lichid, în loc
sã fie metal pe metal. De fapt
rulmenþii de fineþe folosiþi au în
componenþã bile din ceramicã,
dar expresia „ceramicã pe metal”
nu sunã prea bine.
O parte din performanþa
îmbunãtãþitã la discurile din seria
existã o diferenþã de preþ de fost adoptate de producãtori s-au companiei Hitachi. Aceasta este 180GXP se datoreazã tehnologiei
aproximativ 10% între cele douã. produs atât de rapid încât un hard una din miºcãrile firmei IBM de a de caching denumitã Tagged
În plus, pe lângã memoria disk ce a fost cumpãrat acum 2-3 se reinventa pe sine ca ºi Command Queuing. Aceastã
cache inclusã în disc, va fi necesar ani s-ar putea sã nu mai fie companie ce oferã servicii, mai tehnologie încearcã sã prezicã ce
sã rulaþi un program suplimentar compatibil cu Windows XP. degrabã decât una ce creeazã ºi date sunt necesare ºi le
livrat cu controlerul de HDD. Cerinþele minime Microsoft vinde produse. pregãteºte din timp, gata de
Hardware-ul necesar se aflã de pentru acest sistem de operare Seria 180GXP se bazeazã pe utilizare. Cu toate acestea,
obicei pe placa de bazã aºa cã includ un HDD de 40GB cu o seria precedentã 120GXP, testele noastre indicã faptul cã
software-ul tinde sã fie inclus în vitezã de rotaþie de 7200rpm. excepþie fãcând doar faptul cã s-a seria 180GXP are performanþe
driverele acesteia. Chipset-urile Chiar ºi în 2001, un hard disc de fãcut trecerea de la 40GB/platan asemãnãtoare cu seria 120GXP,
Intel au încorporate o aplicaþie 40GB era un lucru rar. Având în la 60GB/platan, seria 180GXP dar are o densitate mai mare pe
Intel Application Accelerator, iar vedere perioada de viaþã limitatã fiind disponibilã în capacitãþi platane, având o capacitate de
firma Promise foloseºte un a unui HDD ºi faptul cã discurile nominale de 60GB, 120GB ºi pânã la 50% mai mare, fiind
software ce se numeºte fixe cu capacitatãþi de 120GB 180GB. Firma Hitachi oferã, de disponibile aproximativ la acelaºi
Fastcheck. costã cu puþin peste 100 Euro, asemenea HDD-uri cu capacitãþi preþ. Prin urmare, constituie o
Indiferent de nume, principiul putem spune cã e timpul pentru neaºteptate, cum ar fi cele de achiziþie de mare valoare.
de funcþionare este acelaºi. un upgrade. 80GB. Acest dispozitiv foloseºte
Datele cerute de o aplicaþie sunt În aceastã lunã în scurta douã platane cu un mecanism mai Maxtor Diamond Max
livrate prin software-ul de noastrã trecere în revistã, vom redus de citire/scriere, deci în Plus 9 6Y120L0
caching care poate rula analiza ºapte hard disc-uri de fapt este un HDD de 120GB cu o Maxtor considerã cã interfaþa
substanþial mai rapid decât decât mare capacitate de la cinci mari capacitate mai redusã. ATA100 ar fi o limitare, ºi dupã
mecanismele HDD-ului. Iar dacã producãtori, pentru a vedea care Destul de des, problema dacã cum dovedesc testele, datoritã
aceleaºi date sunt cerute la scurt dintre aceºtia oferã un raport discul pe care-l cumpãraþi are ineficienþelor interfeþelor HDD-
timp, ele sunt luate direct din preþ/performanþã mai bun. 2MB sau 8MB de memorie cache urilor ATA, nu veþi putea atinge
memoria cache în loc sã fie citite devine neclarã. În timp ce modelul nici 62% din potenþialul de
de pe HDD. Astfel performanþa Hitachi 180GXP de 180GB are de obicei 8MB, transfer al datelor. Aceasta poate
PC-ului dumneavoastrã creºte cu Exceptând numele, Hitachi modelul de 120GB are de obicei deveni o problemã în cazul
25%. 180GXP este un disc IBM, de când 2MB, deci cea mai bunã metodã editãrii video sau poate deranja în
Salturile mari ºi rapide în firma Big Blue ºi-a vândut este verificaþi codul modelului cazul transferului unor cantitãþi
tehnologia HDD-urilor care au afacerea cu discuri fixe inscripþionat pe carcasa HDD. Un mari de date ºi, în curând,

25
My PREZENTÃM SOLUÞII DE STOCARE

atins cel mai mare scor de pânã


atunci în Sysmark, în primul rând
datoritã performanþelor foarte
înalte de creare a documentelor
pentru Internet. De asemenea a
ieºit pe locul doi la testele din
PCmark.
Deºi performanþele sunt
impresionante, preþul ridicat ar
putea constitui o piedicã.
Avantajul este cã Samsung oferã
o garanþie de trei ani deci are în
mod clar încredere în produsele
sale.

HDD-ul SP1604N de la Samsung a Seagate Barracuda ATA


obþinut rezultate variate în teste dar
preþul este destul de ridicat
V ST3120024A
Primele modele din seria
Seagate Barracuda foloseau
procedee cum ar fi ataºarea unui
interfaþa SATA ar trebui sã Sysmark performanþa nu este memorie cache de 2 MB sau 8 MB. capac de cauciuc discului pentru
rezolve aceastã problemã. SATA chiar aºa de mare, Diamond Max Am testat HDD-ul de 160 GB reducerea nivelului de zgomot.
a fost pe masa de teste de când Plus este, cu toate acestea, cea Parallel ATA cu memorie cache De departe, Barracuda V aratã la
firma Maxtor a dezvoltat un mai bunã opþiune din punctul de de 2 MB. Acesta foloseºte o ieºire fel ca ºi celelalte HDD-uri prin
standard neoficial ATA133, ca ºi vedere al preþului. de date de înaltã densitate ºi faptul cã are un capac de metal
extensie la ATA100. Primele necesitã doar 2 platane pentru a pentru a menþine nivelul de
versiuni ATA133 de la Maxtor Samsung SP1604N da o capacitate de 160 GB. În zgomot scãzut, iar forma corpului
aveau capacitãþi destul de reduse Noua serie de la Samsung, urmã cu doar trei ani seria IBM metalic este aproape în totalitate
ºi funcþionau doar la o vitezã de Spinpoint P80, soseºte cu 75GXP folosea cinci platane ascunsã de înveliºuri. Înveliºul
5.400rpm. În schimb seria alternative din ºase capacitãþi, de pentru a oferi o capacitate, metalic inferior Seashield este
Diamond Max Plus 9 funcþioneazã la 20 GB la 160 GB atât în forma impresionantã atunci, de 75 GB. proiectat în mod special pentru a
la 7.200rpm ºi soseºte într-o Parallel cât ºi SATA. Pentru a se Samsung a folosit interfaþa proteja placa cu circuite
largã gamã de capacitãþi, de la adãuga variaþiilor, HDD-urile de ATA133 la hard disk-urile Parallel integrate. Folosirea acestor
60GB la 200GB, iar perspectiva 80GB, 120GB ºi 160GB Parallel au iar rezultatele sunt excelente. A înveliºuri protectoare este parte
de a transfera fiºiere video mari a
devenit o certitudine.
Pe lângã interfaþa ATA133,
acest HDD seamãnã cu un HDD
din seria Hitachi 180GXP, cu
propriul FDB ºi având 2 MB
memorie cache. Mai existã unele
mistere legate de densitatea
datelor pe platan. În timp ce
Maxtor se laudã cã foloseºte cea
mai mare densitate a datelor,
80GB pe platan, este de neînþeles
de ce unele modele din seria
Diamond Max Plus 9 folosesc
60Gb ºi 68GB pe platan.
Un lucru e sigur, dupã cum
reiese ºi din testele efectuate:
interfaþa ATA133 reuºeºte sã
obþinã rezultate impresionante
Barracuda ATA V de la Seagate are un
(vedeþi graficul de pe pagina 29)
capac metalic pentru a menþine
în PCmark. Deºi în testele scãzut nivelul de zgomot.

26
SOLUÞII DE STOCARE My PREZENTÃM
al interfeþei Seriale este
caracteristica nominalã ATA150
ºi faptul cã în interiorul PC-ului
cablurile sunt dispuse mai
compact. În timp ce e foarte
probabil ca preþul HDD-urilor
SATA sã scadã în timp ºi din ce în
ce mai mulþi producãtori de plãci
de bazã vor oferi suport pentru
aceste hard disc-uri, acum nu e
momentul prielnic pentru a
investi, atâta timp cât
performanþa acestuia se situeazã
mai jos de jumãtatea topului.

Western Digital
WD1200JB-75CRA0
Primul HDD cu interfaþã SATA pus în vânzare Western Digital a fost unul din
este Seagate Barracuda SATA V
primii producãtori ce a introdus
memoria cache de 8MB la o ediþie
specialã de discuri fixe. Este
a efortului concentrat pe zeci de dolari în plus pentru Noul conector al unui disc Serial destul de uºor a deduce mãrimea
reducerea numãrului de hard interfaþa serialã în locul celei ATA este asemãnãtor în mãrime cu un buffer-ului din codul modelului de
disc-uri care se defecteazã pe obiºnuite; versiunea cu SATA conector Molex obiºnuit. Firma HDD (sufixul de genul BB ne
drumul pânã la clienþi, asta vine, de asemenea, cu un buffer Segate include în pachetele cu indicã 2MB, în timp ce JB denotã
datoritã faptului cã acestea sunt de 8MB în locul celui de 2MB din HDD-uri un cablu SATA ºi un 8MB), dar de obicei nu este
incredibil de sensibile la lovituri versiunea ATA. Dacã interfaþa adaptor pentru conectorul de nevoie sã aruncãm o privire pe
sau ºocuri. Parallel ºi un conector de curent tensiune, dar vã sfãtuim sã cod deoarece firma Western
Înãuntrul discului, Seagate Molex cu 4 pini ocupã toatã verificaþi pachetul la cumpãrare Digital pune o etichetã mare pe
foloseºte tehnica FDB, la fel cu lãþimea discului, conectorul Serial pentru a vedea dacã acestea se pachet, cu inscripþia „Special
Hitachi ºi Maxtor, din nou cu este lat de doar de 12 mm iar aflã acolo. Edition”.
accentul punându-se pe lãþimea cablului este de 9mm. Principalul avantaj în prezent
reducerea zgomotului.
Deºi acest model foloseºte
interfaþa obiºnuitã ATA100,
mecanismele interne sunt
proiectate în special pentru
folosirea interfeþei seriale ATA, HDD-ul WD1200JB de la Western Digital a
adoptatã de fratele sãu mai mare. avut un scor mare în testele Sysmark dar a
fost mai puþin impresionant în PCmark
Performanþele atinse de acest
model sunt cele mai slabe din
aceastã grupã, dar cu toate
unitãþile au fost destul de înalte –
acestea sunt la urma urmelor
hard disc-uri performante. Totuºi,
concluzia este cã nu obþineþi prea
multe în schimbul banilor cheltuiþi
cu ele.

Seagate Barracuda
SATA V
ST3120023AS
Barracuda a fost primul hard
disc comercial care dispunea de
SATA. Va trebui sã plãtiþi câteva

27
My PREZENTÃM SOLUÞII DE STOCARE

decât ne-am fi aºteptat.


Chiar ºi aºa, acest disc este
unul foarte rapid iar compania a
anunþat recent noua apariþie a
unui HDD SATA cu denumirea
Raptor, având 10.000rpm,
destinat domeniului serverelor, ºi
e clar cã Western Digital are
planuri pentru discuri ºi mai
rapide în viitor. Noi sperãm cã
acestea vor fi accesibile ºi pe
piaþa calculatoarelor personale.
Aºa cum se prezintã situaþia,
firma Maxtor a obþinut o evaluare
mai bunã, dar numai cu câteva
puncte.
WD2000JB de la Western Digital
oferã un impresionant spaþiu de
stocare de 200GB Western Digital
WD2000JB-
00DUA0
Discul pe care l-am pãstrat
pentru final este ºi cel mai mare.
Foarte asemãnãtor cu
Discul de o capacitate de un loc deloc respectabil, dacã nu o densitate relativ scãzutã, de WD1200JB, acesta foloseºte trei
120GB s-a situat pe locul al doilea ºocant, la mijlocul clasamentului 40GB pe platan, ceea ce ar putea platane ºi ºase capete de
în testul Sysmark, dar s-a aflat pe întocmit de PCmark. Platanele au explica performanþele mai reduse citire/scriere, dar cu o densitate

Detalii
PRODUCÃTOR HITACHI MAXTOR SAMSUNG
MODEL 180GXP DIAMOND MAX PLUS 9 SP1604N
Preþ 116,4 Euro 113,9 Euro 160 Euro
URL www.hitachistorage.com www.bestcomputers.ro www.samsunghdd.com
Interfaþã UltraDMA100 UltraDMA133 UltraDMA133
Capacitate nominalã 123,5 GB 120 GB 160 GB
Viteza de rotaþie 7.200 rpm 7.200rpm 7.200 rpm
Buffer 2 MB 2 MB 2 MB
Capete/platane 4/2 3/2 2/4
Vitezã medie de citire 8,5 ms 9,4 ms 8,9 ms
Latenþã medie 4,17 ms 4,2 ms 4,17 ms
Pistã-cãtre-pistã 1,1 ms 0,8 ms 0,8 ms
Parcurgerea tuturor cilindrilor 15 ms 17 ms 18 ms
Garanþie 1 an 1 an 3 ani
CONCLUZII
Avantaje Performanþã rezonabilã; valoare bunã Foarte rapid; interfaþã ATA133 Rapid; 3 ani garanþie
Dezavantaje Interfaþã parallel ATA100 Dacã ar fi fost puþin mai ieftin Preþul

Concluzie Disc cu valoare bunã Nici o caracteristicã specialã dar îºi îndeplineºte Performanþã decentã la un preþ pe mãsurã
funcþiile superb
SCOR
Performanþã  
Raport calitate/preþ  
Total  

28
SOLUÞII DE STOCARE My PREZENTÃM
de 67GB pe platan ce vã oferã optice sã beneficieze de un canal performanþa în timp ce a crescut 180GXP de la Hitachi are un preþ
cifra impresionantã de 200GB a IDE separat, crescând astfel capacitatea. Preþul pentru seria de numai 91 cenþi/GB. Deºi toate
capacitãþii totale. Firma Western performanþa. WD2000JB este cu o idee mai discurile din test au fost
Digital include un controler Raid În afara capacitãþii sale uriaºe, piperat, în mãsura în care aþi putea silenþioase în timpul funcþionãrii ºi
Promise PCI Ultra100 TX2 în WD2000JB nu are nimic special cumpãra douã discuri din seria ofereau o performanþã
pachetul hard disc-ului pentru a pe hârtie, acest fapt rezultând din WD1200JB pentru aceeaºi sumã. mulþumitoare, un câºtigãtor se
se asigura cã veþi putea scoate tot testele efectuate; unitatea a ieºit evidenþiazã clar: Maxtor Diamond
ce se poate din acest HDD. Placa pe locurile trei ºi patru în topuri. Câºtigãtorul Max Plus 9 este cel mai rapid HDD,
Raid Promise ar trebui sã asigure Cu toate acestea, nu putem nega Am fost impresionaþi de faptul ceea ce-i oferã o evaluare
destui conectori IDE pentru ca cã este un hard disc foarte rapid, cã se poate cumpãra un HDD de excelentã. 
fiecare din discurile iar Western Digital a fãcut un lucru înaltã performanþã de 120GB, cu
dumneavoastrã sau dispozitivele admirabil menþinându-i puþin peste 100 Euro. Seria

Sysmark 2002 PCmark 2002


Samsung SP1604N 280 Maxtor Diamond Max Plus 9 6Y120L0 1,522

Western Digital WD1200JB-75CRA0 271 Samsung SP1604N 1,353

Seagate Barracuda SATA V ST3120029AS 269 Western Digital WD2000JB-00DUA0 1,135

Maxtor Diamond Max Plus 9 6Y120L0 268 Western Digital WD1200JB-75CRA0 1,117

Western Digital WD2000JB-00DUA0 267 Hitachi 180GXP 1,037

Hitachi 180GXP 264 Seagate Barracuda ATA V ST3120024A 1,031

Seagate Barracuda ATA V ST3120024A 263 Seagate Barracuda SATA V ST3120029AS 970

250 255 260 265 270 275 280 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500

SEAGATE SEAGATE WESTERN DIGITAL WESTERN DIGITAL


BARRACUDA ATA V BARRACUDA SATA V WD1200JB WD2000JB
132,1 Euro 158,3 Euro 141,6 Euro 264,2 Euro
www.bestcomputers.ro www.bestcomputers.ro www.flamingo.ro www.flamingo.ro
UltraDMA100 Serial ATA UltraDMA100 UltraDMA100
120 GB 120 GB 120 GB 200 GB
7.200 rpm 7.200 rpm 7.200 rpm 7.200 rpm
2 MB 8 MB 8 MB 8 MB
4/2 4/2 6/3 6/3
9,4 ms 9,4 ms 8,9 ms 8,9 ms
4,16 ms 4,16 ms 4,2 ms 4,2 ms
1 ms 1 ms 2 ms 2 ms
– – 21 ms 21 ms
1 an 1 an 3 ani 3 ani

Valoare decentã; silenþios Serial ATA; 8 MB cache Performanþã superbã; valoare bunã Garanþie; performanþã bunã
Suferã din cauza interfeþei ATA100 Nu foarte rapid; plãteºti Nu se comparã cu Maxtor în privinþa valorii Pentru acelaºi preþ puteþi cumpãra
preþul pentru Serial ATA douã hard discuri de 120 GB
Hard disc normal în ciuda Nu destul de rapid, dar confirmã Hard disc impresionant cu Solid ºi mare, dar
densitãþii datelor de 60 GB/platan faptul cã Serial ATA este funcþional un preþ pe mãsurã destul de scump

  


  
  

29
My PREZENTÃM PERIFERICE

PLÃCI GRAFICE FAÞÃ ÎN FAÞÃ

Nvidia GeForceFX 5600 & ATI Radeon 9600 Pro


Comparaþia unor plãci ce folosesc tehnologia de 0,13 microni

A
cum douã luni, când am Memoria însã revine la modelul înlocuiascã seria 9500 ºi este placa are mai puþine dotãri decât
primit mult trâmbiþata DDR1, nepãstrându-se DDR2 ca la prima placã graficã a acestei modelul Radeon 9500, ATI
placã de la NVidia, 5800. companii care foloseºte susþine cã, datoritã noului nucleu
modelul GeforceFX 5800 Ultra, Avantajul acestei plãci faþã de tehnologia de 0,13 microni. streamline, performanþele nu vor
având în vedere cât de uluitoare cea veche este dat de Trecerea la un astfel de proces de scãdea.
trebuia sã fie, am rãmas cam dimensiunile reduse. Radiatorul ºi fabricare presupune La fel ca ºi NVidia 5600,
dezamãgiþi. Scorurile de ventilatorul au aceleaºi reproiectarea stratului de silicon, modelul de la ATI suportã DirectX
performanþã o fac totuºi cea mai dimensiuni ca ale unui Geforce4 aºa cã ATI a fãcut un pas destul 9 ºi are patru conducte de pixeli;
rapidã placã – deºi concurenþa e Ti, spre deosebire de monstruosul de mare în viitor, chiar dacã cei de ATI 9500 avea opt. Diferenþele
la un fir de pãr distanþã – ºi este sistem de rãcire de la 5800. Este la NVidia i-au depãºit cu câteva între cele douã plãci din test nu
de departe cea mai mare, prin urmare mult mai silenþioasã luni. Avantajul micºorãrii întârzie sã aparã: ATI câºtigã
fierbinte ºi zgomotoasã placã de decât sora sa mai mare, însã dimensiunilor procesorului este când este vorba de viteza
pe piaþã. pentru funcþionare are nevoie de acela cã chip-ul are nevoie de mai ceasului intern (400 MHz faþã de
Modelul NVidia 5600 cu o sursã de alimentare în plus, puþinã energie electricã (astfel, 350 MHz la NVidia 5600) însã
numele de cod NV31 este un alt fel energia fiindu-i furnizatã printr- de acum încolo, conectorul memoria DDR este cu 100 MHz
de bestie graficã. La baza sa stã un conector Molex. În afarã de pentru a doua sursã de mai lentã. Ambele plãci au
aceeaºi tehnologie de 0.13 acest factor, este tehnic similarã alimentare care era prezent la interfaþa cu memoria pe 128 biþi,
microni, ºi, ca în cazul surorii ei cu modelul concurenþei – ATI modelele 9800, 9700 ºi la toate însã modelul 9600 suportã DDR2.
mai mari, interfaþa de 128 de biþi Radeon 9600. cele trei produse de la NVidia, va Apare ºi o diferenþã de 9 Euro
cu memoria se pãstreazã ºi ea. Modelul 9600 de la ATI vine sã lipsi), iar viteza va creºte. Deºi când e vorba de preþ. ATI

30
PERIFERICE My PREZENTÃM

ATI Radeon 9600 (stânga) ºi Nvidia


GeforceFX 5600 (dreapta)

DETALII• Proces
PREÞ 200 Euro
DETALII• Proces
CONTACT www.itshop.ro
PREÞ 209 Euro AVANTAJE Un plus în ce priveºte
CONTACT www.price.ro performanþa care nu este afectatã
AVANTAJE de activarea filtrelor.
menþioneazã cã în regim retail nici mãcar cu un cadru, scorul de Un plus în ce priveºte viteza DEZAVANTAJE Un minus
modelul sãu va costa 209 Euro 63,75 cadre pe secundã obþinut DEZAVANTAJE datoritã conectorului pentru a
faþã de preþul mai mic al cu setãrile implicite se pãstreazã Un minus la activarea FSAA doua sursa de alimentare
EVALUARE GENERALÃ
modelului de la NVidia. ºi la activarea filtrelor mai sus EVALUARE GENERALÃ
Cea mai de valoare placã 3D de pe Dezavantajatã de preþ, 5600 nu
Discutând despre menþionate. piaþã se poate compara cu 9600 de la
performanþã, 9600 depãºeºte Ne-a surprins însã modelul SCOR ATI
modelul 5600 în 3Dmark 2001 cu AGP 8x Geforce4 Ti4200 de la SCOR 
setãrile implicite, scorul fiind cu Aopen, predecesorul lui 5600,
1.000 puncte mai mare. Modelul care în 3Dmark 2001, cu setãri
SPECIFICAÞII SPECIFICAÞII
5600 este ceva mai lent ºi în implicite, s-a comportat mai bine
Nucleu la 400 MHz • Interfaþa cu Nucleu la 350MHz • Interfaþa cu
Unreal, cu aceleaºi setãri decât ambele modele din testul memoria DDR pe 128 biþi • 128 memoria DDR pe 128 biti • 128
implicite. Totuºi, la activarea nostru. Dacã se activeazã vre- MB memorie DDR • Ceasul intern MB memorie DDR • Ceasul intern
filtrelor anisotropice, NVidia îºi unul din filtre însã, situaþia se al memoriei la 300 MHz • ieºiri al memoriei la 400 MHz • Ieºiri
depãºeºte adversarul datoritã schimbã radical: în timp ce 4200 DVI, VGA, S-Video • Compatibilã DVI, VGA, S-Video • Compatibilã
OpenGL 1.3 ºi DirectX 9 • OpenGL 1.3 ºi DirectX 9 •
motoarelor implementate încã de obþine 1.440 puncte în 3Dmark
Compatibilã AGP 2x, 4x and 8x Compatibilã AGP 2x, 4x and 8x
pe modelul 5800. Ambele plãci se 2003, 5600 ajunge la 2.937.
descurcã cu FSAA 16x. În ce 9600 le învinge pe ambele
priveºte testul Unreal atingând 3.437.
PERFORMANÞE PERFORMANÞE
Tournament 2003, 9600 scade GeforceFX 5600 este un
12.197 11.030
de la un scor impresionant de 65 model impresionant, dar
0 6.000 9.000 12.000 16.000 0 6.000 9.000 12.000 16.000
cadre pe secundã la 37 cadre pe adevãratul învingãtor este 3Dmark 2001* 3Dmark 2001*
secundã când rezoluþia creºte la modelul 9600 de la ATI – având în
63,35 63,57
1.600 x 1.200, iar FSAA 16x ºi vedere preþul atât de mic, nu-i 0 25 50 75 100 0 25 50 75 100
filtrele anisotropice 8x sunt putem reproºa nimic. Unreal Tournament (fps) Unreal Tournament (fps)

activate; Nvidia 5600 nu scade * Testat la 1.024 x 768 pe 32 bit * Testat la 1.024 x 768 pe 32 bit
MyC MyC

31
My PREZENTÃM PERIFERICE

PLACA DIRECTX 9 CU BUGET LIMITAT

Nvidia GeForceFX 5200


Poate acest model sã concureze cu ATI 9600?

M
odelul 5200 Ultra, Ultra (cea despre care discutãm), scorul de 9.468 – un scor
cunoscut ca NV34, este cã sunt cele mai ieftine plãci excelent pentru o placã realizatã
este singura placã complet compatibile DirectX 9. cu un buget limitat. În 3Dmark
graficã ceva mai deosebitã de pe ATI Radeon 9600 este mult mai 2003 punctajul de 1.760 a fost
piaþa suprasaturatã a produselor scumpã decât 5200 Ultra, în timp surprinzãtor cu atât mai mult cu
hardware. Acest înlocuitor pentru ce ATI 9200, principalul cât am fost surprinºi cã un astfel
seria Geforce4 MX se aseamãnã competitor al versiunii standard de model funcþioneazã în 3Dmark
foarte puþin cu surorile din de 5200 este de asemenea mult 2003. DETALII• Proces
generaþia Geforce FX, cea mai mai scumpã, însã funcþioneazã Dacã aceste punctaje ar fi fost PREÞ 99 Euro
evidentã diferenþã fiind doar pe DirectX 8.1. demne de un premiu luna trecutã, CONTACT www.flamingo.ro
tehnologia de realizare – de 0,15 Lãsând la o parte viteza apariþia pe piaþã a lui Radeon AVANTAJE DirectX 9.0
DEZAVANTAJE Nu se comparã
microni – spre deosebire de cea ceasului intern ºi tehnologia de 9600 la un preþ aºa de mic
cu ATI 9600
de 0,13 microni folositã pentru fabricare de 0,15 microni, Nvidia declarat de fabricant, pune o EVALUARE GENERALÃ Pusã la
fabricarea modelelor 5800 si susþine cã plãcile 5200 sunt problemã celor de la Nvidia care colþ de modelul de la ATI, 5200 de
5900. Chip-ul ruleazã la o vitezã aproape identice cu modelul sunt nevoiþi sã scoatã ceva ce sã la NVidia este totuºi o placã bunã
SCOR 
respectabilã de 325 MHz, însã are 5600. Performanþele în Unreal poatã concura cu modelul de la
nevoie de un conector extern de sunt semnificativ mai scãzute ATI. 
alimentare de tip Molex. Memoria decât ale modelului 5600. Deºi
PERFORMANÞE SPECIFICAÞII
DDR ruleazã ºi ea la 325MHz. 43 cadre pe secundã este un scor
9.468
Aspectul cel mai important ce respectabil, la activarea filtrelor,
0 4.000 8.000 12.000 16.000 Nucleu la 325 MHz • 128 MB
trebuia menþionat în ce priveºte având în vedere cã 5200 suportã 3Dmark 2001* memorie DDR la 325 MHz • Ieºiri
plãcile dotate cu procesorul filtre anisotropice 8x ºi FSAA 4x, DVI, VGA, S-Video • Compatibilã
43,3
5200, indiferent cã este vorba de de abia s-a ajuns la scorul de 5 0 25 50 75 100 OpenGL 2.0 ºi DirectX 9 •
versiunea standard (preþul fiind cadre pe secundã. Unreal Tournament (fps) Compatibilã AGP 4x ºi 8x
de 77 Euro) sau de versiunea În 3Dmark 2001 s-a obþinut * Testat la 1.024 x 768 pe 32 bit
MyC

32
PERIFERICE My PREZENTÃM
PLACÃ GRAFICÃ 3D DE VÂRF

ATI Radeon 9800 Pro


Performanþe excelente – sã înceapã jocurile

C
ap la cap cu Nvidia imaginilor complexe, iar pentru am fost ºi mai impresionaþi, în
Geforce FX 5800 Ultra, afiºarea detaliilor multiple nu jocurile rulate la o rezoluþie de DETALII• Proces
cel mai performant chip este nevoie sã se apeleze la 1.600 x 1.200 s-au obþinut mai PREÞ 392 Euro
de la ATI, Radeon 9800 Pro este rendering multi-pass. 9700 oferã mult de 65 cadre pe secundã. CONTACT www.price.ro
AVANTAJE Un plus oferit datoritã
o forþã demnã de luat în doar 64 instrucþiuni de umbrire, Luând în considerare
performanþei ºi a numãrului
considerare. în timp ce Geforce FX poate punctajele, nu am vrea sã
ridicat de cadre pe secundã la
Noul design încorporeazã 8 procesa pânã la 1024 astfel de spunem despre 9800 Pro cã este rezoluþii mari
conducte de redare a imaginii, intrucþiuni. mai mult decât ceea ce este, dar DEZAVANTAJE
suportã AGP 8x ºi oferã o Îmbunãtãþirile apar ºi asupra F-buffer-ul nu ar trebui Nu este consideratã un pas uriaº
interfaþã spre memoria DDR de lui ATI Smoothvision: mai multe subestimat. Ne aºteptãm sã faþã de modelul 9700 Pro
EVALUARE GENERALÃ
256 biþi. Realizatã în tehnologie cadre pe secundã la activarea vedem un salt spectaculos de
Rezultate foarte bune dar mai are
de 0,15 microni imbunãtãþitã, filtrelor anti-aliasing, în timp performanþã în momentul în care un drum de parcurs pânã la
suportã 256 MB memorie RAM, ceHyper Z, versiunea III+ a Z- programatorii de jocuri vor atingerea limitelor sale.
SCOR 
dublu faþã de chip-ul 5200 de la buffer-ului este optimizatã utiliza toate facilitãþile oferite de
NVidia ºi ruleazã la 380 MHZ faþã pentru umbriri în timp real. aceastã placã. 
de viteza modelului 5200 de 325 Am testat o placã cu 128 MB
SPECIFICAÞII
MHz. de memorie ºi rezultatele au fost
Nucleu la 380 MHz • Ceasul
Îmbunãtãþirile au apãrut o bune, totuºi pasul fãcut înainte intern al memoriei DDR la 680
PERFORMANÞE
datã cu versiunea 2.1 de ATI nu este la nivelul aºteptãrilor MHz • 128 MB memorie DDR la
15.442 340 MHz • Dual Ramdacs la 400
Smartshader, care datoritã noastre. Un scor 3Dmark de
0 4.000 8.000 12.000 16.000
„F-buffer”-ului suportã programe 15.442 este impresionant dar 3Dmark 2001* MHz • Lãþimea de bandã a
memoriei de 21.8 Gbytes/sec
de umbrire a pixelilor cu este cu doar 500 puncte mai
66,2 • Ieºiri DVI, VGA, S-Video
instrucþiuni practic nelimitate. mare decât cel scos de modelul 0 25 50 75 100 • Compatibilã OpenGL 2.0
Aceste facilitãþi oferã 9700 Pro, în timp ce Geforce FX Unreal Tournament (fps)
ºi DirectX 9 • Compatibilã AGP
posibilitatea afiºãrii rapide a ajunge la 16.154. În testele reale * Testat la 1.024 x 768 pe 32 bit 4x ºi 8x
MyC

33
My PREZENTÃM SOFTWARE

CAD SOFTWARE

Autocad LT 2004 ºi Turbocad 9


Noile versiuni de la Autodesk ºi IMSI fac designul asistat de calculator mai accesibil

Autocad LT 2004 oferã Design


Center, o librãrie cu forme de

A
utocad LT 2004 este urmãresc o convenþie de Turbocad are un avantaj desenare luate de pe calculator, din
versiunea mai modelare a spaþiului – unde faþã de rivalul sãu, cu bonus-ul reþea sau din resurse ale Internetului.
„uºoarã” a puteþi crea ºi aºterne pe hârtie adãugat de instrumente pentru
pachetului Cad Premier un model 2D – prin care creare, manipulare ºi randare a
Autodesk, ºi costã aproximativ desenul terminat se ridicã la modelelor în spaþiul 3D. Professional a Turbocad-ului.
un sfert din preþul aplicaþiei cote înalte în acord cu Autodesk îºi pãstreazã forþa Ambele pachete pe care le-
full-3D, dar ºi aºa este destul standardele industriale. pentru versiunea completã am studiat, includ o mulþime de
de scumpã pentru multe Autocad vã lasã sã utilizaþi Autocad, dar lasã setul de caracteristici ºi procese
buzunare. Mai ieftinã este puncte independente de instrumente pentru grafica 2D comune. De exemplu, ambele
versiunea Standard a vedere în spaþiul de pe hârtie ºi mai mult sau mai puþin intactã se instaleazã de pe un singur
programului Turbocad 9 de la cel al modelului, pentru a vã în versiunea LT. IMSI, din CD ºi se folosesc de rotiþa
IMSI. Deci cum se pot compara putea permite sã lucraþi mult contrã, se pare cã-ºi pãstreazã mouse-ului pentru funcþia de
cele douã? mai uºor pe pãrþile partea leului în amândouã zoom. Aceste programe oferã
Amândouã aplicaþiile independente de pe desen. dimensiunile din versiunea de asemenea inspectori pentru

34
SOFTWARE My PREZENTÃM

O semnãturã digitalã adãugatã unui fiºier Autocad îi asigurã acestuia validitatea.

proprietãþi, fluenþã bazatã pe de auto update ce ia forma ºi vã permite modificarea gamã de instrumente de la
layere ºi instrumente standard iconului intitulat proprietãþilor obiectelor colaboratori.
pentru desenarea linilor, Communication Center pe care selectate din locaþia centralã. O altã fereastrã ce se poate
arcelor ºi curbelor. îl puteþi vedea pâlpâind în bara Prin selectarea opþiunii Auto deplasa unde doriþi este cea
de stare la momentul potrivit. Hide aceastã paletã poate fi intitulatã Design Center (DC), ºi
Autocad LT 2004 Un icon intitulat Manage þinutã într-o formã minimizatã este divizatã în douã pãrþi – una
Se pare cã Autodesk a fãcut Xrefs vã avertizeazã vizual, pânã în momentul în care este arborescentã iar cealaltã
tot ce se poate pentru a uºura când un document extern, nevoie de ea. afiºând conþinutul elementelor.
munca utilizatorului cu aceastã ataºat desenului, trebuie Fereastra cu instrumente, Puteþi folosi aceastã fereastrã
versiune de Autocad LT. Active reîncãrcat sau modificat. Tool Palettes, pluteºte peste sã navigaþi oriunde pe hard
Assistance oferã ajutor în Caracteristica Xref este spaþiul de lucru ºi se lipeºte de disc-ul propriu sau pe reþea. De
funcþie de context cu task-urile, folositã când doriþi sã o parte a ferestrei programului aici puteþi crea noi bare cu
sarcinile cu care vã confruntaþi încorporaþi desene adiþionale, atunci când o mutãm cu mouse- instrumente ºi le puteþi umple
ºi, mai mult, Autodesk a inclus fãrã sã le integraþi în desenul ul. Aceasta vã pune la cu exemple predesenate. Vã
New Features Workshop – un curent (cum ar fi informaþiile dispoziþie seturi cu cele mai puteþi conecta la site-urile Cad,
set de ecrane informative ºi despre împrejurimile parterului utilizate simboluri ºi modele unde veþi gãsi cataloage ºi
tutorial-uri. Primul dintre unei case) ºi sunt încãrcate de gata create, pentru ca sã le librãrii cu noi instrumente sau
acestea conþine câteva greºeli obicei când se deschide puteþi integra în desenul informaþii despre program.
de aranjare ºi de tipãrire, toate documentul principal. propriu. Încã o datã, aveþi la Conþinuturile pot fi scanate
acestea ºtirbindu-i din Bara intitulatã Properties vã dispoziþie opþiunea Auto Hide ºi dupã cuvinte cheie sau folosind
strãlucire. asigurã accesul la toate aveþi posibilitatea de a adãuga filtrele de cãutare.
O altã inovaþie este funcþia elementele din spaþiul de lucru forme proprii sau sã importaþi o O altã caracteristicã

35
My PREZENTÃM SOFTWARE

„conectatã” este posibilitatea cazul schimbãrilor ºi tutorial-uri referitoare la


de a trimite grupuri de desene, neautorizate. modelarea ºi editarea 3D – încã
în format electronic, colegilor Un icon de pe bara de stare odatã concentrându-se asupra
sau clienþilor. Mediul Design numit Validate Digital acelor caracteristici ce vã
Publisher foloseºte Signatures, vã avertizeazã conduc prin sfera desenului
instrumentul Publish pentru a când s-au produs schimbãri ºi universal ºi a instrumentelor de
selecta planurile necesare ºi a vã permite revalidarea inginerie mecanicã, nefiind
le expedia în format Design semnãturii folosind parola restricþionate la desenul tehnic
Web multi-strat (*.dwf). Aceste corectã. în 2D.
fiºiere pot fi studiate, la Tutorial-urile nu sunt
destinaþie, cu viewer-ul Turbocad 9 interactive – sunt doar simple
Autodesk Express Viewer, un Turbocad 9 vã oferã filme ce vã conduc prin
program gratuit ce se poate posibilitatea de a intra uºor ºi tehnicile de bazã. Iar
obþine de pe site-ul companiei repede într-un mediu Cad, cu utilizatorul începãtor are un
Autodesk, sau cu un alt ajutorul tutorial-urilor ce drum lung de parcurs aici, la fel
program de proiectare. acoperã obiectele liniare de ca în cazul altor aplicaþii ce
Pentru a se descurca cu bazã, formele rotunde ºi oferã modelare 3D.
transferul fiºierelor, Autodesk pãtrate, instrumentele de Pentru a vã uºura munca,
a adãugat un nou nivel de editare ºi mutare. Multe din este inclus un nou manual,
securitate care implicã principiile de bazã sunt înlocuind ghidurile în format
semnãturi digitale. Acestea asemãnãtoare cu cele din electronic din versiunile
Turbocad 9 vã permite sã modificaþi sunt încorporate în interiorul pachetul Autodesk, dar anterioare. Este un model de
cu uºurinþã proprietãþile stilului desenelor ºi sunt invalidate în Turbocad 9 mai oferã în schimb referinþã voluminos ºi greu,
înainte de a imprima un fiºier.

36
SOFTWARE My PREZENTÃM
dar, dupã cum am precizat mai Randarea, desigur, este proprii editate cu Mtext. Acest
sus, multe din funcþiile esenþialã celor care lucreazã în fapt ajutã la alinierea corectã a
interesante descrise, par sã fie 3D iar Turbocad 9 oferã unui text în tabele ºi liste
pãstrate doar pentru versiunea metodele OpenGL ºi Raytrace, numerotate. Caractere
Turbocad Professional. dar se pare cã a lãsat independente pot fi selectate
Turbocad 9 are, cu toate perfecþionãrile pentru prin intermediul Mtext pentru a
acestea, o nouã linie de versiunea din pachetul crea stiluri.
comenzi Copy, Mirror ºi Professional. Formatul fiºierelor joacã un
Transform. Instrumentul Copy Cu toate acestea, Turbocad rol important în Cad, precum ºi
poate fi folosit pentru 9 este un modelator pe drept în cazul *.tcw (formatul
amândouã tipurile de obiecte cuprinzãtor ºi-l veþi gãsi fiºierului vector de bazã), *.tct,
2D ºi 3D, în orice ordine. Puteþi adecvat pentru majoritatea formatul template ºi formatul
simplifica procesele mutare, sarcinilor de bazã pe care le va Ascii al fiºierelor *.tcx,
rotaþie ºi scalare, prin avea de îndeplinit. Este un Turbocad 9 poate citi ºi
transformarea mai multor lucru înþelept sã vã creaþi exporta majoritatea tipurilor
entitãþi deodatã. modelele desenate pe un de formate de fiºiere. Acest
Existã în aceste programe o calculator rezonabil, cu o fapt include ºi exportul în
DETALII• Proces
serie de metode îmbunãtãþite, putere de calcul mare, cum ar fi format *.dwf, deja menþionat, ºi AUTOCAD LT 2004
ºi în modelul 2D ºi în modelul de exemplu un Pentium 4 cu importul/exportul pentru PREÞ 1.149 Euro
3D, de a poziþiona cursorul procesor la 2,66GHz, care sã formatul *.dwg, formatul de CONTACT www.autodesk.ro
CERINÞE DE SISTEM
acolo unde doriþi. Programul cuprindã o placã video ATI bazã al Autocad-ului. Autocad 800MHz Pentium III sau mai mare,
Turbocad 9 introduce Radeon 9500, idealã pentru LT 2004 poate, desigur, sã 128MB Ram, (256MB recomandat),
prioritatea de afiºare relativã, randare. importe ºi sã exporte cu Windows XP/2000 Professional/NT4
(SP6 sau mai recent), 200MB spaþiu
permiþându-le utilizatorilor sã uºurinþã fiºiere *.dwg întregi, la liber pe HDD, un monitor ce sã permitã
schimbe prioritatea de afiºare Notã explicativã fel ºi alte formate de bazã ale rezoluþia 1.024 * 768 în true color,
pe diferite nivele. Amândouã programele Autocad-ului. Internet Explorer 6
AVANTAJE O interfaþã intuitivã ºi
Aceastã versiune include o Autocad LT 2004 ºi Turbocad 9 uºoarã; îmbunãtãþiri în privinþa textului
serie de noi îmbunãtãþiri în au un control mãrit asupra Concluzie ºi a securitãþii; o conectivitate la
privinþa schiþelor ºi a textului, folosit de obicei Amândouã aplicaþiile sunt Internet pe deplin exploatatã
DEZAVANTAJE Este scump;
prezentãrilor, cum ar fi pentru a face note pe desen. versiuni reduse ale programelor probleme la afiºare; exportul în diferite
atribuirea unor culori distincte Turbocad 9 vã permite sã mai mari, ºi deºi Turbocad 9 formate este limitat
de fundal pentru a putea intraþi, editaþi ºi sã formataþi este de departe mai ieftin ºi EVALUARE GENERALÃ:
Este un program deºtept, bine
distinge spaþiul modelului de paragrafe cu mai multe linii de pare sã ofere mai multe la prezentat, destinat în special pieþei 2D.
cel al paginii. Mai existã de text (multi-text), incluzând mai început, are tendinþa sã profite Asigurã îmbunãtãþiri ale interfeþei ce
asemenea Print Styles ce vã multe capabilitãþi de de asocierea cu produsul de uºureazã munca cu acest instrument de
arhitecturã.
permite sã alegeþi diferite formatare. În plus, Turbocad 9 nivel profesional, într-un mod SCOR 
setãri pentru peniþã ºi pensulã. poate insera text ce conþine exagerat. Programul Autocad
Înainte ca desenele sã fie dimensiunile liniilor ºi LT 2004, deºi costã mai mult,
trimise la imprimantã, unghiurilor. Dimensionarea în seamãnã cu un program DETALII• Proces
TURBOCAD 9
culoarea, stilul liniei ºi finisarea programul Autocad LT 2004 destinat publicului ce nu are
PREÞ 622 Euro
unui obiect pot fi implicã doar selectarea unui nevoie de posibilitãþile de înaltã CONTACT
predeterminate prin obiect ºi adãugarea clasã 3D, ºi nici de preþul www.turbocad.com
CERINÞE DE SISTEM
intermediul opþiunii Print Style dimensiunilor, cu posibilitatea asociat acestora.
1.6GHz Pentium IV, 128MB Ram,
Manager. În mod folositor, folosirii tuturor tipurilor de Asta înseamnã cã, dacã vi-l Windows 98/ME/2000/XP/NT4, 55MB
acesta nu afecteazã obiectele standarde virtuale de permiteþi, aceasta este calea pe pânã la 220 MB spaþiu liber pe HDD,
de pe ecran, apãrând în schimb dimensionare disponibile. care ar trebui sã o urmaþi. 64MB pentru fiºierul temporar swap,
accelerator grafic 3D, conexiune la
în forma finalã a articolului. Turbocad 9 poate prelucra Cu toate acestea, dacã Internet
În modul 3D, Turbocad 9 orice text importat sau creat sunteþi în cãutarea unui AVANTAJE Compatibilitate la nivel
simplificã acum activitatea de local pe pãrþile sale program care sã vã introducã în înalt; lucreazã la fel de bine cu imagini
3D cât ºi cu 2D
vizualizare, prin permiterea componente pentru un mai sfera proiectãrii pe calculator,
DEZAVANTAJE Interfaþa greoaie
deplasãrii în punctele unde mare control. Între timp, veþi fi tentat probabil de un EVALUARE GENERALÃ:
existã intersecþii între Autocad LT 2004 vã permite program la preþ mai rezonabil Versiunea standard oferã o bunã bazã
pentru începãtorii în grafica 2D ºi 3D,
obiectele 3D ºi planul de lucru, utilizarea editorului de text decât Turbocad 9. 
oferindu-le cuvinte cheie; imprimarea ºi
facilitate pe care o considerãm „Mtext Editor”, pentru a crea editarea obiectelor îmbunãtãþitã faþã
extrem de folositoare. note ºi remarci în versiunile de versiunile anterioare.
SCOR 

37
My PREZENTÃM SOFTWARE

PDF CREATOR

Adobe Acrobat 6
Crearea PDF-urilor este acum floare la ureche

U
na din problemele legate de asemenea, sã aveþi o imagine de
de Acrobat este aceea cã ansamblu înaintea imprimãrii ºi
pare a fi superb pentru tipãrirea separatã a separaþiilor de
munca obiºnuitã de birou, dar nu culoare, în timp ce puteþi alege cum
prezintã facilitãþi destule pentru sã compensaþi efectele de
publicaþii electronice de înalt nivel. transparenþã din Postscript 3.
Dar cu Acrobat 6, firma Adobe a Desigur acestea nu sunt carac-
încercat sã rezolve aceastã teristici pe care un utilizator obiºnuit
problemã. Programul Acrobat este al PC-ului sã le foloseascã, ºi de aici
disponibil în douã variante: o utilitatea programului Acrobat 6
Noul stil al interfeþei remodelate, face totul mult mai clar, de la meniurile drop-down
variantã Professional pentru editori Standard, identic cu cel Professional ºi fereastra „how to”, la mult îmbunãtãþitele explicaþii din ferestre ºi note explicative
ºi creatori de PDF-uri avansaþi, ºi o cu excepþia facilitãþilor de prepress.
versiune standard pentru cei ce Ambele ediþii s-au profilat pe crea- multe pagini din surse diferite – Acrobat 6 Professional ºi
doresc sã creeze doar PDF-uri ºi sã rea de PDF-uri direct din Microsoft totul printr-un singur clic. Standard au suferit schimbãri
foloseascã instrumentele uzuale. Office, integrându-se în aplicaþii ºi Au fost, de asemenea, dezvol- extensive de imagine. Acest fapt
În primul rând avem aici o scurtã instalând în interfaþa acestora un tate ºi instrumentele cu utilizare reprezintã un avans categoric de la
privire de ansamblu a ceea ce se mic buton Acrobat. Cu toate cã universalã, care permit colegilor sã interfaþa convenþionalã de la
poate realiza cu acest pachet. teama faþã de programul Acrobat vã indice anumite corecþii sau sã Adobe, Acrobat 6 fiind în mod
Acrobat converteºte un fiºier, un Distiller existã încã, la instalare nu adauge adnotãri ºi comentarii surprinzãtor mai uºor de utilizat.
document creat cu orice aplicaþie veþi fi nevoiþi sã-l rulaþi deoarece fiºierului PDF. Pe lângã faptul cã a Instrumentele ºi butoanele de co-
într-un fiºier cu extensia .pdf. Pen- driverul de imprimare „Adobe PDF” fost adãugat un nou set de modele mandã au fost mãrite, etichetate ºi
tru a putea deschide ºi imprima un vã permite sã salvaþi documentul în de desenare ºi unele instrumente reorganizate în meniuri pe catego-
astfel de document, tot ceea ce format PDF, incluzând font-urile foarte utile de corectare a textului, rii. O fereastrã de genul „how to”
aveþi nevoie este sã obþineþi o copie necesare ºi setãrile de criptare. interfaþa prietenoasã este mult mai („cum sã”) vã conduce prin funcþiile
a programului Adobe Acrobat Rea- Existã un buton asemãnãtor inclus clarã decât pânã acum. Fereastra de bazã iar meniurile principale
der: nu aveþi nevoie de aplicaþia de chiar ºi în Internet Explorer. Floating Note (Notã Mobilã) indicã sunt organizate într-un mod mai
origine, nici de o platformã anume. ªi dacã am ajuns la acest punct, locurile semnificative, marcate din intuitiv. Cu toate acestea, mai mult
Fiºierele PDF pot conþine paginile web capturate în format document, iar panoul cu comentarii ca oricând, Acrobat 6 este un pa-
hyperlink-uri (legãturi) interne sau pãstreazã acum conþinutul lor (Comments Panel) a fost recreat chet de forþã al utilizatorului, dar ºi
externe, menþin calitatea imaginilor, Macromedia Flash. Acest lucru a pentru a rula orizontal în partea de o plãcere pentru utilizatori. 
iar textul din interiorul fiºierului se fost posibil deoarece formatul jos a ecranului, fãcându-l astfel mult
poate uºor indexa sau poate fi þinta fiºierelor PDF a fost upgradat la mai uºor de citit.
cãutãrilor. Nu este de mirare cã versiunea 1.5. Noul format suportã Dar pentru mai multe opþiuni în DETALII• Proces
formatul PDF este preferat pentru imagini în compresie jpeg2000 ºi crearea PDF-urilor, cum ar fi PREÞ 391 Euro (upgrade la 130 Euro) –
versiunea Professional
documentele de pe Internet sau este în sfârºit capabil sã integreze instrumentele de editare graficã ºi a CONTACT www.adobe.com
pentru broºurile din CD-uri, conþinutul multimedia în loc sã facã textului, veþi avea nevoie de ediþia CERINÞE DE SISTEM
manuale tehnice sau cãrþi în format legãtura cu fiºiere externe audio Professional a Acrobat-ului. Cu Pentium cu 64MB Ram, 245MB spaþiu
liber pe HDD, un monitor cu rezoluþia
electronic. sau video. Un suport multimedia acesta puteþi scana copiile brute 1.024 x 768, sistem de operare
În ultimii ani, formatul PDF suplimentar îl constituie noua direct din interiorul programului Windows NT4(SP6)/2000 (SP2)/XP
compresat bazat pe Postscript a comandã Read Out Loud Acrobat 6 ºi cu ajutorul motorului AVANTAJE Se pot crea fiºiere PDF
din Office cu doar un clic; interfaþa
devenit din ce în ce mai întâlnit în (Citeºte Cu Voce Tare) ce foloseºte OCR (Optical Character redesenatã a programului.
domeniul publicaþiilor profesioniste, o voce sintetizatã pentru redarea Recognition) integrat acestea se DEZAVANTAJE Versiunea
cu ajutorul aplicaþiei de la Adobe ºi a pe cale audio a textului. ªi dacã vã pot converti automat în PDF. Dacã Professional este scumpã; nu existã
funcþii de editare PDF în versiunea
plug-in-urilor specializate pe anu- plãcea modul în care Acrobat 5 deþineþi un document creat în Standard
mite funcþii. În programul Acrobat 6 crea PDF-uri direct din fiºierele programele Microsoft Visio sau EVALUARE GENERALÃ:
Professional, majoritatea acestor imagine de pe hard disc, atunci veþi Autodesk Autocad, puteþi genera un Pe lângã faptul cã puteþi „upgrada”
programul Acrobat sã fie mult mai
funcþii sunt integrate. Funcþia de fi plãcut impresionaþi de modul în PDF cu mai multe straturi conþinând puternic având integrate o serie de noi
upgrade include propria sa rutinã care Acrobat 6 ºi-a dezvoltat desenele tehnice proprii, dându-vã caracteristici, Adobe a alcãtuit în sfârºit
cuprinzãtoare ºi adaptabilã pentru a varietatea de formate ce se pot posibilitatea sã ascundeþi sau sã un pachet uºor de utilizat, dar alegeþi cu
atenþie între cele douã ediþii cãci
se asigura o transmitere uºoarã importa, dându-vã posibilitatea sã vedeþi straturile dupã bunul rezultatul ar putea sã vã coste.
cãtre imprimantã. Vã mai permite, creaþi un singur fiºier PDF cu mai dumneavoastrã plac. SCOR 

38
HARDWARE My PREZENTÃM
Placã de bazã Abit NF7-S cu chipset
nForce2 Ultra 400

Digital 5.1 via Southbridge


propulseazã o bandã dublã faþã de interfeþe Ethernet. A fost MCP-T este de asemenea o nouã

C
hipset-ul nForce2 se chipseturile tipice DDR, o proiectatã pentru 100 inovaþie.
gãseºte în magazine de arhitecturã de 128 de biþi ºi o Mbit/secundã, iar pentru a fi Abit este cunoscut de 4 ani ca
mai puþin de un an. frecvenþã internã (FSB) de 400 capabilã de un transfer pe reþea la un specialist în supratactare
Versiunea prezentatã aici se MHz constituie o performanþã un gigabit presupune
laudã cu sufixul „Ultra 400” care imbatabilã! Însã chipsetul nForce2 un cost
de altfel, este mai puternic ca 400 are nevoie doar de un singur suplimentar, spre
înainte, în plus, suportã toate canal de memorie pe 64 de biþi exemplu, cel al
frecvenþele FSB, începând cu 100 pentru a furniza un FSB de 400 transferului cãtre
Mhz pentru procesorul Duron ºi MHz. În termeni tehnici, nForce 2 PCI; însã orice
terminând cu 200 MHz pentru este aproape conducãtorul combinaþie
nucleu Barton. FSB-ul ruleazã în acestei clase. În timp ce imaginabilã este
modul dual de transfer al datelor, controlerul serial ATA nu este posibilã, ceea ce
care efectiv dubleazã rata de integrat în chipset, s-a adãugat o înseamnã cã mai
transfer ºi prin urmare aici se interfaþã FireWire, ceea ce multe Pc-uri pot fi
explicã numele „Ultra 400”. înseamnã cã un singur codec conectate la LAN ºi
NVIDIA nForce2 Ultra 400 poate fi utilizat la un moment dat. WAN în acelaºi
încorporeazã un controler dual al O altã trãsãturã specialã a lui timp. Suportul
memoriei DDR de 400 MHz, care nForce2 este includerea a douã sunetului Dolby

39
My PREZENTÃM HARDWARE

Eticheta verde ascunde controlerul


Serial ATA 3112 de la Silicon Image's

mai puþin cablu pânã la unitate.


Configurarea frecvenþei (cât ºi
reglarea supratactãrilor) sunt
aranjate briliant în BIOS.
Pe lângã selectarea FSB-ului dorit
ºi incrementarea acestuia din SPECIFICAÞII
MHz în MHz, este posibilã ºi
ajustarea tensiunii procesorului,
Procesor
• Suportã procesoarele
memoriei RAM ºi chipsetului cu
AMD-K7 / Athlon / Athlon XP /
valori posibile (valori care nu Barton cu FSB
permit distrugerea în vreun fel a 200/266/333/400MHz
componentei respective). • Chipset NVIDIA nForce™2
Manualul este în ºase limbi, Ultra 400 cu MCP-T
• Suportã configurare avansatã
cu o documentaþie detaliatã a
ºi interfaþã Power Management
hardware-lui ºi BIOS-ului (în limba (ACPI)
englezã), care este foarte • AGP-ul suportã 8X/4X
folositoare. CD-ul din pachet este (0.8V/1.5V)
limitat, dar oferã un soft de la
Memoria
Winbond pentru a monitoriza
• Trei socluri pentru DIMM 184-
componentele numit Hardware pini
Doctor. • Suportã 3 DIMM DDR
dorel@myc.ro 200/266/333 MHz (Max. 3 GB)
• Suportã 2 DIMM DDR 400 MHz
(Max. 2 GB)

Serial ATA150 RAID


• Controler inclus pe placã SATA
DETALII• Proces 150 PCI
• Suportã 2 porturi SATA 150
PREÞ 130 USD (fãrã TVA)
CONTACT www.abit.com.tw RAID 0/1
Sunetul în stânga, chipul de reþea în dreapta: integratul PHY de la Realtek
este foarte rãspândit. AVANTAJE Cea mai bunã
Sunet
manevrabilitate în supratactare
• 6-Canale AC 97 CODEC inclus
DEZAVANTAJE Performanþã
(overclocking), care de asemenea Un controler Texas pe placã
medie fãrã supratactare • Suportã Interfaþã profesionalã
a dezvoltat placa de bazã Instruments aflat pe placã indicã EVALUARE GENERALÃ O placã
a sunetului digital S/PDIF Out
nForce2. NF7-S 2.0 faptul cã sunt disponibile douã foarte bunã pentru cei interesaþi
de supratactãri stabile. • NVIDIA SoundStorm cu codare
impresioneazã de la început, porturi FireWire. Abit a inclus un în timp real Dolby Digital 5.1
SCOR 
inteligent, prin absenþa slot-urilor modul cu douã porturi USB care • Suportã IEEE 1394a la o ratã de
CNR, AMR ºi ACR, care nu sunt se monteazã în locul unui slot ºi se transfer de 100/200/400 Mb/s
prea folositoare în uzul privat. conecteazã pe placa de bazã. PERFORMANÞE • Reþea pe placã de 10/100M
Spaþiul din stânga slotului AGP Cablurile IDE ºi pentru unitatea 218
Îmbunãtãþiri în Bios cu
0 100 200 300 400
este pãstrat pentru soluþiile de de dischetã sunt incluse Sysmark2003 Office productivity meniurile
rãcire complexe ale plãcilor video obligatoriu. Trebuie sã menþionez • ABIT SoftMenu™ Technology
358 • ABIT MaxFID™ Technology
care pot fi instalate pe placa de cã portul floppy este poziþionat în 0 100 200 300 400
bazã. colþul dreapta-sus, astfel necesitã Sysmark2003 Internet
• ABIT SERILLEL™
content creation • ABIT CPU ThermalGuard™

1.840 Conectori interni I/O


0 1.000 2.000 3.000 4.000
3Dmark 2003*
• 1 x AGP8X/4X, 5 x PCI
• 1 x Floppy Port suportã pânã la
79,7 2,88MB
0 25 50 75 100 • 2 Conectori Ultra DMA
Unreal Tournament 2003 (fps)
33/66/100/133
* Testat la 640 x 480 pe 32 bit culori • 2 Conectori SATA 150
Testat pe AMD Athlon XP 3200+ Barton, • 2 porturi USB 2.0,
RAM 512 MB, placã video Asus V8460, • 2 porturi IEEE1394
GeForce 4 TI4600, 128 MB
Atât conectorii pentru sunetul-surround cât ºi pentru ieºirea digitalã se aflã pe • 2 intrãri de sunet CD
panoul din spate.
MyC • 1 port IrDA (infraroºu)

40
INTERVIU My REPORT

192.168.0.1 vs. IPv6


Câþi dintre voi nu aþi tastat vreodatã o serie de numere asemãnãtoare cu cea de mai sus ca sã
verificaþi dacã site-ul „X” mai este sau nu operaþional sau doar ca sã testaþi reþeaua LAN de la
locul de muncã? Ei bine, în câþiva ani lucrurile se vor schimba.

Oradea, ne-a acordat un interviu în Rãzvan T. Coloja: Când anume urmeazã sã


exclusivitate în care i-am pus unele întrebãri fie adoptat IPv6 de cãtre furnizorii de
legate de IPv6. servicii Internet din þarã?
Cristian Balint: Implementarea este o
Rãzvan T. Coloja: Poþi explica cititorilor problemã, în primul rând datoritã faptului cã
revistei pe ce se bazeazã conceptul IPv6 ? trebuie realizatã la nivelul utilizatorului, sau
Cristian Balint: Pe scurt IPv6, adicã mai bine zis a sistemului de operare.
Cristian Balint, „Internet Protocol Version 6”, se bazeazã Desigur, demersurile au început de mai mult
explicând
pe un nou standard de comunicaþie ce are timp, popularul sistem de operare de la
conceptul IPv6 la
conferinþa Linux la bazã actualul binecunoscut protocol Microsoft adoptând aceastã tehnologie încã
din Bãile Felix TCP/IP (sau IP version 4), mult îmbunãtãþit de la versiunile 2000-XP. În ceea ce
(19-21 iulie 2002) pe parcursul timpului ºi mult mai elaborat. priveºte Windows XP, CD-ul ce conþine kitul
Practic este o versiune nu cu mult de instalare include ºi protocolul IPv6 în
Pe mãsurã ce specificaþiile IPv4 devin depãºite, diferitã de modelul vechi, conceptul fiind formã beta. Acesta existã de asemenea ºi în
problemele care se întâlnesc sunt în general urmã- acelaºi, doar protocolul în sine – tehnic unele pachete distribuite gratis pe site-ul
vorbind – este îmbunãtãþit ºi pregãtit Microsoft.
toarele:
pentru cerinþele actuale. Restul sistemelor UNIX sau alte variante
Deoarece IPv4 este în 32 de biþi, acesta
De exemplu, una din problemele majore – de exemplu celebrul Linux – au adoptat ºi
dispune de aproximativ 4.300.000.000
este criza de adrese IP a cãror numãr a oferã un sprijin puternic la nivel de OS,
adrese. Numãrul fiind mai mic decât cel al
devenit insuficient în urma exploziei de încurajând o eventualã migrare spre IPv6.
populaþiei Terrei ºi dat fiind faptul cã o
site-uri din cadrul Internetului care a avut Problema majorã e adoptarea acestui
persoanã ar putea avea nevoie de mai multe
loc în ultimii 5 ani ºi care se pare cã va protocol în cadrul Internetului ºi a serviciilor
adrese IP, dupã unele calcule fãcute în 1994,
continua exponenþial. oferite de acesta. Aici fac referire la site-
numãrul maxim de adrese IPv4 posibile va fi
IPv6 a fost proiectat pornind de la ideea urile web care suportã IPv6 ºi care, în
atins în jurul anului 2008. Pe mãsurã ce
rezolvãrii acestei probleme prin momentul de faþã, sunt foarte puþine la
numãrul organizaþiilor conectate la Internet
suplimentarea lungimii adresei de la 4 numãr, din acest motiv nestimulând
creºte, informaþia transmisã de cãtre
bytes la 16 bytes, lungime care, dupã un utilizatorii spre IPv6. În plus, echipamentele
acestea prin routere devine din ce în ce mai 128
calcul 2 se transformã într-o uriaºã cifrã de infrastructurã IT care implementeazã
greu de controlat în mod eficient. Sistemul
de adrese IP6. Rezultatul: orice utilizator noul protocol încã nu sunt total pregãtite ºi
NAT (Network Address Translator) a
de pe planetã poate avea peste 1 milion de testate, deci la nivel de ISP existã o reþinere
contribuit ºi el la limitarea numãrului de
adrese IP! în ceea ce priveºte instrumentele care
combinaþii posibile. Toate acestea lasã lumii
De asemenea, anumite pãrþi ale permit acesul prin noul protocol IPv6.
reþelelor o singurã ºansã: IPv6. Ca sã vã
vechiului protocol care din experienþã s-au La RDS se fac demersuri pentru o posibilã
faceþi o idee despre diferenþa dintre cele
dovedit a fi mai slabe, au fost îmbunãtãþite migrare spre IPv6, mãcar experimentalã.
douã standarde, cred cã e suficient sã spun
ºi combinate cu alte facilitãþi, alcãtuind Încã nu am ales exact direcþia pe care o va
cã dacã ar fi sã comparãm în sistem metric
IPv6. lua aceasta în cadrul RDS. În orice caz am
IPv4 cu noul spaþiu de adrese, presupunând
Ideea de IPv6 nu este chiar aºa de achiziþionat o clasã de adrese IPv6 ºi
cã primul ar mãsura 1 milimetru, IPv6 ar fi de
recentã cum s-ar crede, ea fiind elaboratã suntem interconectaþi cu furnizorii noºtrii
80 de ori mai mare decât diametrul
în decursul multor ani, nicidecum de pe o zi de servicii din exterior ºi la reþeaua 6bone,
sistemului galactic…
pe alta; este produsul îmbunãtãþit al care existã de mult timp în toate exchange-
Cristian Balint, Tehnical Engineer în
experienþei cu actualul protocol IPv4. urile vest-europene. Cred cã suntem primii
cadrul Romania Data Systems SA, filiala

Noul format este reprezentat de opt seturi a câte 16 biþi fiecare, separate de „:” ºi exprimate în formã hexadecimalã.

41
My REPORT INTERVIU

din Europa de Est care participã la reþeaua necesarã o suplimentare, din contrã… Dupã Acest standard va elimina mentalitatea
6bone prin conectare nativã. Acest tip de un calcul, cred cã ºi ghiveciul cu flori al dificultãþii obþinerii unei clase de IP-uri, va
conectare se evidenþiazã în teste dar fiecãruia va putea deþine adrese de IPv6. dispare criza de adrese cu care se confruntã
probabil cã nu o vom oferi clienþilor ca Alocarea se face de aceeaºi instituþie ISP-ii la nivel mondial. Desigur, costul chiriei
soluþie comercialã în viitorul apropiat, poate mondialã RIPE la fel ca ºi în cazul IPv4, plãtite cãtre ISP va fi extrem redus sau
doar în cazul în care aceasta reprezintã o
necesitate pentru unii dintre aceºtia. Un
exemplu bun îl constituie instituþiile
universitare.
Bineînþeles, universitãþile din þarã mai
sunt conectate la noi în mod indirect, printr-
o metodã de tunelare la reþeaua 6bone.
Rãzvan T. Coloja: Ce se va întâmpla cu
vechiul IPv4, crezi cã se va folosi în paralel
sau se va trece în totalitate la IPv6?
Cristian Balint: Cu mult timp în urmã
când încã exista Arpanet ºi a apãrut ideea
de IPv4, trecerea a fost spontanã, pot sã zic
de pe o zi pe alta. În conjuctura actualã, dat
fiind gradul de complexitate al Internetului,
un salt similar la IPv6 mi se pare imposibil.
Sunt de pãrere cã trecerea se va face
treptat, în paralel cu vechiul protocol. Din
acest motiv, IPv6 este capabil de
interoperabilitate cu vechiul protocol IPv4,
fiind definite niºte posibilitãþi ce permit o
compatibilitate de comunicare între cele
douã versiuni. Pe scurt, e posibil ca dintr-o „Dupã un calcul, cred cã ºi ghiveciul cu flori al fiecãruia va putea deþine adrese de IPv6”
reþea nouã sã se comunice într-o reþea
veche cu ajutorul unor translatoare de modalitatea ºi demersurile fiind aceleaºi, un chiar eliminat.
adrese IPv6-IPv4. avantaj uriaº constituindu-l faptul cã o clasã Deºi modalitatea de a obþine de la RIPE o
O miºcare care a stârnit un puternic odatã alocatã unui ISP va satisface toate clasã a rãmas aceeaºi, nu recomand unui
interes legat de IPv6 ºi care a fost iniþiatã cerinþele, oricâþi clienþi ar putea acel ISP sã utilizator casnic sã recurgã la ea pentru
de cãtre DoD (Department of Defense) al aibã. Suplimentarea unei singure clase alocarea acestor adrese, deoarece RIPE se
Statelor Unite a fost ºtirea potrivit cãreia consistente cu alte asemenea clase nu este adreseazã în principal organizaþiilor sau
acesta doreºte sã ceeze pânã în 2008 o necesarã. S-ar ajunge la fragmentarea instituþiilor. Existã anumite cerinþe de
reþea complet operaþionalã bazatã pe IPv6! Internetului ºi implicit la o oarecare întreþinere care necesitã timp ºi personal, –
Sã nu uitãm cã în urma unei decizii similare dezorganizare care s-ar face simþitã pe mã refer aici la partea de infrastructurã –
a luat naºtere de pe o zi pe alta reþeaua routerele ce transportã informaþia între cerinþe ale cãror costuri depãºesc cu mult
actualã de IPv4 care a evoluat din Arpanet. ISP-i. S-ar creea astfel tabele interminabile buzunarul unui simplu utilizator.
DoD a alocat din buget o sumã fabuloasã de rute ºi trasee pentru fiecare clasã de IP- Rãzvan T. Coloja: În opinie personalã, crezi
pentru viitoarea infrastructurã, obligând uri în parte, în consecinþã echipamentele ar cã va mai fi nevoie în viitor de adoptarea unui
toþi furnizorii de IT cu care au contacte sã le fi mai „fericite” cu mai puþine tabele ºi rute alt standard, mai consistent decât IPv6?
ofere sisteme de operare ºi echipamente de analizat. Cristian Balint: Nu, nu cred – cel puþin nu
care au implementat noul standard IPv6. Rãzvan T. Coloja: Sã zicem cã un utilizator vãd rostul. Dar cam acelaºi lucru l-au spus
Cred cã acesta este un pas important, în doreºte sã cumpere un spaþiu de adrese mai demult ºi cei care au proiectat IPv4…
proiectul lor fiind implicate companii-cheie IPv6, ce trebuie sã facã? Odatã cu creºterea nivelului de experienþã,
din domeniul IT, giganþi de genul Microsoft, Cristian Balint: Demersurile pentru a iniþiatorii IPv6 ºtiu care sunt cerinþele ºi au
CISCO Systems ºi bineînþeles, comunitatea obþine o clasã IPv6 sunt exact aceleaºi: un lãsat multe „locuri libere” pentru a
OpenSource. client se adreseazã furnizorului de servicii completa la nevoie standardul, acesta
Rãzvan T. Coloja: Datoritã numãrului mare Internet iar acesta îi alocã un numãr de rãmânând deschis la viitoarele adãugiri ºi
de adrese care va fi disponibil odatã cu adrese, doar cã, datã fiind actuala crizã de îmbunãtãþiri. La urma urmelor, IPv6 în sine
adoptarea noului standard, fiecare server va IP-uri în sistemul vechi cu care providerii se a fost conceput tocmai datoritã faptului cã
putea sã deþinã un numãr impresionant de confruntã, acestea se obþin mai greu. Dacã în cazul IPv4 s-au cam epuizat toate
IP-uri. Ne poþi spune câte adrese au fost este vorba de un client care dispune de o posibilitãþile de a mai adãuga ceva ºi nu s-a
alocate RDS-ului ºi dacã existã opþiunea infrastructurã IT proprie ºi are nevoie de mai putut face nici un pas spre viitor cu el.
suplimentãrii acestora în viitorul apropiat? multiple adrese IP, le poate obþine direct de Rãzvan T. Coloja: IPv6 va fi folosit ºi în
Cristian Balint: Dupã cum am amintit, la organizaþia RIPE. Odatã cu cadrul reþelelor LAN sau se va pãstra vechiul
RDS a achiziþionat o clasã de IP-uri IPv6, implementarea IPv6, ISP-ii vor fi mai concept de adrese „false” de genul
96
mai exact un numãr de 2 adrese – practic, darnici, cred eu, o clasã de o mie de adrese „192.168.0.1” din actualul sistem?
mai mult decât suficiente. Nu cred cã va fi per client nemaireprezentând o problemã. Cristian Balint: Cred cã se vor folosi doar

42
INTERVIU My REPORT
adrese reale, direct conectate la Internet. unei conectãri directe, cred cã doar RDS-ul a acasã ºi totul a mers bine. Pot sã spun cã a
Specificatiile IPv6 cuprind ºi adrese false, avut-o. fost o experienþã interesantã!
similare cu cele din IPv4, dar personal nu le Rãzvan T. Coloja: Ce le recomanzi Rãzvan T. Coloja: Aº putea avea adresele
mai vãd rostul, poate obiºnuinþa ne va mai cititorilor noºtri, cum ar putea ºi ei sã respective?
împinge sã le utilizãm. Un argument ar fi cã experimenteze cu IPv6? Se pot adresa la Cristian Balint: Desigur… Îþi dau link-urile:
însãºi companiile de comunicaþie mobilã, providerii de Internet? http://www.freenet6.net
cum ar fi Nokia spre exemplu, care a Cristian Balint: Aºa cum ºi eu, ca http://IPv6.he.net
participat activ la elaborarea standardului utilizator de Internet, am experimentat IPv6 Acolo vei gãsi instrucþiunile, pas cu pas
IPv6, promit adrese reale pentru fiecare acasã pe PC-ul meu, trebuie sã precizez cã pentru fiecare sistem de operare.
abonat mobil, idee ce ne încurajeazã sã existã posibilitatea de conectare la reþelele Aceºtia, prin tunelele oferite, fac ca
conectãm toate aparatele într-o reþea 6bone gratuit pentru oricine, indiferent de 6bone sã fie accesibil oricãrei persoane, iar
unicã, direct în Internet. nivelul la care folosesc Internet-ul sau de menirea lor este de a familiariza utilizatorii
Rãzvan T. Coloja: Ai cunoºtintã de tipul conexiunii: dial-up sau modem de cu IPv6.
firme/companii strãine sau din România care cablu. Personal, am gãsit doi furnizori de Rãzvan T. Coloja: Îþi mulþumesc pentru
sã foloseascã deja IPv6? aºa zise „tunele” cu care, prin actualul timpul acordat ºi faptul cã ai ajutat cititorii
Cristian Balint: Universitãþile din þarã au Internet IPv4, folosind metoda de „My Computer” sã înþeleagã beneficiile
fost primele care au vãzut ceva în noul încapsulare ºi transport încapsulat, mã pot oferite de IPv6.
standard ºi au adoptat ºi ele IPv6, lucru conecta la 6bone. Cristian Balint: Mi-a fãcut plãcere. Consider
firesc într-un mediu academic – sã se De ce este nevoie? De orice sistem subiectul interesant ºi mã bucur sã vãd cã
testeze un nou standard, mai ales din Microsoft Windows trecut de versiunea deja cineva se intereseazã cum vor sta
domeniul IT. Ei realizeazã conexiuni în 2000 ºi câteva instrucþiuni urmate pas cu lucrurile în viitorul Internetului. 
paralel cu vechiul sistem. De asemenea, pe pas. Ar mai fi ºi niºte formulare care trebuie Interviu realizat de Rãzvan T. Coloja
lângã unele ºcoli ºi licee entuziaste din completate dupã care se obþine un razvan@myc.ro
România, alãturi de RDS în calitate de username ºi o parolã cu care te poþi conecta
furnizor de servicii, cred cã ºi restul în câteva minute la „freenet6” sau Sisteme de operare care sunt deja
furnizorilor de servicii Internet au încercat, „hurricane”, aceºtia doi oferind gratis compatibile cu standardul IPv6:
mãcar din curiozitate IPv6, toþi aceºtia interconexiunea. Amintesc doar aceste AIX 4.3
realizând conexiuni prin transport încapsulat douã site-uri, probabil existã ºi altele, dar BSD/OS 3.1
prin vechea reþea IPv4. Dar posibilitatea personal doar pe acestea le-am încercat de BSD/OS 4.0
BSD/OS 4.1
Tru64 UNIX 4.0D
Tru64 UNIX 5.1
FreeBSD 4.0
Linux - kernel <2.2
NetBSD 1.4.2 + KAME
NetBSD 1.3.3 + INRIA
OpenBSD 2.7
Solaris 8
HP-UX 11i IPv6
Windows 2000
Windows XP
Mac OS X 10.2 Jaguar
Compaq OpenVMS

Aplicaþii
Sendmail (cu patch-uri)
Bind 9
Quake (portul IPv6)
SSH
Apache (cu patch-uri)
Mozilla
Squid

Routere
Cisco
Hitachi
Nortel Networks
Juniper networks
6wind
Seria IIJ SEIL
Seria Yamaha RT
În curând, standardul IPV6 va putea deosebi mult mai multe calculatoare decât IPV4

43
My REPORT SISTEME DE OPERARE

To...
or not to... partea a II-a

Sistemul de operare multimedia


B
eOS-ul a fost dezvoltat Registrar-ul este acea parte a Multithreading-ul este direct aplicaþii), desenând fereastra,
pornind de la ideea cã kernelului care se ocupã de încorporat în kernel iar un scroll-bar-urile, afiºând-o în
utilizatorii au nevoie de stabilirea prioritãþilor în rularea programator nu poate scrie o deskbar, al doilea se ocupã de
un sistem de operare dedicat aplicaþiilor. Sub BeOS, seturile de aplicaþie care face uz de sistemul funcþiile ferestrei ºi orice se
aplicaþiilor multimedia. Este mic, instrucþiuni sunt divizate în de ferestre fãrã ca aceasta sã întâmplã în interiorul acesteia.
scalabil, POSIX-compliant, are un thread-uri, rezultând faptul cã foloseascã mãcar douã thread-uri. În BeOS sistemul de fiºiere
sistem de fiºiere ierarhic. Este un poþi face mai multe lucruri O aplicaþie care afiºeazã o este bazat pe 64 de biþi. Sub
sistem de operare multitasking ºi deodatã sub BeOS mai bine decât fereastrã creazã automat douã Windows 98, FAT32 nu poate
multithreading, ceea ce oferã sub alte sisteme de operare thread-uri: unul interacþioneazã suporta fiºiere mai mari de 4Gb
vitezã în rularea aplicaþiilor. rulând pe acelaºi hardware. cu AppServer (serverul de (nu fãrã anumite tweak-uri). Dacã

Pe BeOS R5 ruleazã o gamã variatã de utilitare, de la programe multimedia pânã la aplicaþii de inscripþionare a CD-urilor

44
SISTEME DE OPERARE My REPORT
am avea un hard disc de 6Gb, ne- interacþiona cu Deskop-ul sau alte
ar rãmâne loc destul sã rulãm aplicaþii de orice gen. Dacã din
sistemul de operare, eventual sã programul care ne permite sã
instalãm ºi un MSOffice. Înmulþind selectãm culoarea pentru
cu 1.000 acest spaþiu de 6Gb meniurile ferestrelor tragem cu
obþinem 6 terrabytes. Un mouse-ul un pãtrat ºi-i dãm
petabyte este echivalentul a o mie drumul într-un editor de texte
de terrabytes. Sub BeOS, file obþinem echivalentul culorii
system-ul BFS poate gãzdui respective în hexadecimale,
18.000 petabytes într-un singur numerele corespunzãtoare
fiºier. De asemenea BFS foloseºte pentru RGB (red-green-blue) ºi
un sistem de journaling – metodã alte informaþii necesare.
preluatã de curând de cei de la Unele dintre cele mai mari
Apple ºi implementatã în MacOS X avantaje ale sistemului de
– adicã stocheazã date în operare sunt driverele dinamice.
atributele fiºierelor, rezultând în În alte sisteme de operare (cu
fiºiere de mãrimi reduse ºi o mai precãdere în versiunile Windows),
bunã integritate a datelor. schimbarea rezoluþiei, instalarea
BeOS-ul dispune de o unui nou driver sau chiar a unui
excelentã infrastructurã de data- program cere reiniþializarea
interchange prin intermediul unui sistemului. BeOS-ul însã este
concept de programare numit „atent” în timp real la schimbãrile 3DmiX– editaþi melodii în mod 3D. Fiecare secvenþã de sunete poate fi plimbatã
pe o suprafaþã reprezentatã grafic pânã la obþinerea efectului dorit.
BMessage. Sã luãm spre exemplu hard-soft. De exemplu, dacã vrem
o simplã aplicaþie care ne permite sã vedem alte partiþii de sub
sã efectuãm operaþii de drag-and- BeOS, copiem în directorul nu ºi întreg sistemul iar acceptãrii unei idei de a crea din
drop a culorii în stil Photoshop. /boot/home/config/Tracker/add- configuraþia este updatatã într-o BeOS un sistem de operare
Tragem cu mouse-ul o cãsuþã de ons/ driverul corespunzãtor secundã. multiuser, idee care a fost
culoare din fereastrã pe Desktop sistemului de fiºiere respectiv ºi Compatibilitatea POSIX este abandonatã în cele din urmã, dar
ºi acesta îºi schimbã culoarea. dãm un mount la partiþie. BeOS-ul un alt punct forte al sistemului de pãstratã pentru compatibilitatea
Nimic nou, multe aplicaþii din alte se împarte pe servere: serverul de operare. Deºi aplicaþiile scrise au cu sistemul de fiºiere. La urma
sisteme de operare poate fac Networking, cel de Aplicaþii, cel de specific BeOS, existã numeroase urmelor, un shell script devine
acelaºi lucru. Ideea inovatoare Sound ºi Video. Ca sã activãm porturi de sub sistemele UNIX. De executabil dacã are permisiunile
sub BeOS este cã orice aplicaþie schimbãrile de IP în netserver asemenea, shell scripturi pot fi necesare unui executabil.
care lucreazã cu culori poate repornim doar serverul respectiv folosite atât sub Linux cât ºi sub Încã de la început, capacitãþile
BeOS fãrã sã necesite modificãri multimedia ale BeOS-ului au fost
majore. Existã porturi ale shell- apreciate de cãtre utilizatori.
urilor standard de sub sistemele BeOS putea deschide zeci de
UNIX (tcsh, zsh, bash) ºi ale fiºiere video în acelaºi timp ºi sã le
programelor care ruleazã în ruleze fãrã a pierde din calitate
concordanþã cu acestea (awk, ls, sau vitezã, toate acestea pe un PI
ln, sed, cat). cu 32RAM. Pentru plãcile de bazã
Ca ºi sub Linux, executabilele cu douã sau mai multe procesoare
sunt de tip ELF, fiºierele ºi exista posibilitatea activãrii sau
directoarele au permisiuni de dezactivãrii pe rând a acestora,
acces, structura ºi denumirile sistemul de operare fiind astfel
câtorva fiºiere de configurare conceput încât sã suporte
sunt oarecum asemãnãtoare resursele a pânã la 64 de
clonelor UNIX, dar BeOS nu poate procesoare concomitent.
fi numit un derivat Linux. În primul
rând nu este un sistem de operare Dan0
multiuser. Drepturile de acces au Este scheletul a ceea ce ar fi
fost implementate în vederea trebuit sã fie BeOS R6. Purtând
numele de cod Dan0, sistemul de
Nodurile media pot fi manevrate operare este mai numit ºi BeOS
grafic cu ajutorul programului Cortex R5.1 ºi prezintã modificãri

45
My REPORT SISTEME DE OPERARE

semnificative faþã de predecesorii prezente ºi în WindowsXP ºi


sãi. ultimele distribuþii Linux (overlay
Dan0 ºi-a fãcut apariþia în ºi antialiasing)
noiembrie 2001 sub forma unui O schimbare binevenitã este
ISO arhivat pe mai multe site-uri faptul cã kernel-ul poate rula fãrã
de pe Internet ºi a cãpãtat probleme pe Athlon XP ºi Pentium
popularitate printre entuziaºtii IV fãrã a mai fi nevoie de patch-ul
BeOS mai ales datoritã interfeþei care ºtergea instrucþiunile SSE.
grafice revoluþionare. Chiar în Spre deosebire de R5, în Dan0
pragul falimentului, cei de la Be Prin sistemul de fiºiere CDDA, track-urile de pe CD-
putem schimba culoarea oricãrui
Inc. au continuat sã se ocupe de urile media apar virtual ºi ca fiºiere WAVE, putând fi element din Tracker sau Deskbar
dezvoltarea BeOS-ului, probabil copiate direct din sursã ºi transformate apoi în mp3 cu ajutorul noii aplicaþii Colors din
ca ºi o alternativã la BeIA – în caz meniul BeOS. Douã alte aplicaþii
cã acest proiect avea sã eºueze – multe din site-urile cu tematicã Boneyard. Un nou MediaKit care care au reuºit sã treacã de
încercând sã þinã pasul cu BeOS de pe Internet existã deja o suportã mai multe plãci de sunet varianta beta sunt bdb ºi
cerinþele utilizatorilor. listã a tuturor aplicaþiilor ºi are mai multe opþiuni de QuickRes. BDB – The BeOS
Dan0 este mai rapid, mai compatibile cu Dan0. configurare a nodurilor media a Debugger – este un program care
flexibil decât R5 ºi asta datoritã Sistemul de operare booteazã fost inclus, alãturi de driverele ne prezintã la nivel de cod-maºinã
faptului cã modificãrile aduse numai de pe propria partiþie OpenGL ºi Mesa care oficial nu au aplicaþiile în format ELF,
variau de la aspect ºi pânã la nivel (neputând fi instalat într-un image fost incluse în versiunile permiþându-ne sã le studiem
de kernel. Astfel avem un nou file sub Windows sau Linux) ºi anterioare. atunci când una dintre ele „crapã”
app_server care distribuie mai conþine ultimele aplicaþii incluse Sistemul de ferestre este ºi el în mod repetat. QuickRes este
bine în thread-uri aplicaþiile pe pe care echipa de la fosta Be Inc. schimbat existând ºase skin-uri la cunoscut încã dinainte sã
care le ruleazã. Deoarece Dan0 nu le-au realizat. nivel de Tracker care pot fi afiºate pãrãseascã directorul
a trecut niciodatã de faza În loc de vechiul net_server – pe lângã modurile Windows, experimental din rãdãcina
experimentalã, nu toate avem acum BONE (BeOS Amiga ºi MacOS. Meniurile au o sistemului de operare, fiind folosit
programele care rulau înainte pe Networking Environment) cu un nouã arhitecturã iar fonturile la modificarea de resurse ºi
BeOS R5 vor rula ºi pe R5.1. Pe GUI uºor de utilizat numit sistemului suportã acum opþiunile atribute ale fiºierelor.
Unele aplicaþii ale sistemului
au suferit schimbãri de design:
meniul Fonts are mai multe
opþiuni iar ScrollBar este mai
simplist ºi mai uºor de utilizat.
La nivel de reþea, Dan0 a
renunþat la WON (World-O-
Networking), aplicaþie care nu
prea dãduse rezultate nici în
trecut, ºi s-a axat exclusiv pe
BONE. Spy-O-Matic este un nou
program cu ajutorul cãruia putem
calcula rata de transfer dintre
douã sau mai multe calculatoare
din reþea, putem testa
transporturile TCP/IP ºi seriale ºi
chiar calcula cât CPU utilizeazã
serverul de networking în timp ce
ruleazã comenzi. De asemenea,
Spy-O-Matic verificã prezenþa
serverelor Apache pe web ºi
timpul de rãspuns dintre
terminalul nostru ºi acestea.
Editarea video nu a fost nicicând mai
uºoarã. Personal Studio permite
drag-and-drop pentru fiºiere
multimedia ºi inserarea a peste 60
de efecte între acestea.

46
SISTEME DE OPERARE My REPORT
În materie de servere, aplicaþia
RobinHood a fost inclusã ºi ea în
aceastã distribuþie ca parte
oficialã a sistemului de operare.
Sistemul de fiºiere a primit
unele adãugiri cum ar fi directorul
din /boot/home/config/ care
stocheazã aºa-zisele skin-uri ale
Tracker-ului.
Adevãrata putere a acestei
versiuni de BeOS stã în viteza cu
care ruleazã aplicaþiile ºi
multitudinea de noi drivere.
Tracker-ul copiazã, ºterge ºi
creazã fiºiere mai repede ca
înainte, folosind mai puþine
resurse.
Cum am spus ºi mai înainte,
cea mai mare problemã a versiunii
R5.1 este incompatibilitatea cu Ferestrele din Dan0 pot aduce desktop-ului un feeling de OSX sau Linux
vechile aplicaþii. De asemenea,
majoritatea aplicaþiilor livrate cu BeOS – drivere care folosesc este cã pe BeBits.com apar zilnic BlueEyedOS – echipã care vrea sã
Dan0 nu funcþioneazã sub R5. De OpenGL bazat pe accelerare aplicaþii care necesitã ori BONE implementeze funcþionalitatea
aceea, programatorii, la hardware ºi aplicaþii de ori Dan0 pentru a rula ºi nimeni BeOS pe un kernel de Linux,
„eliberarea” unui program pe networking care folosesc BONE. nu protesteazã. BeFree – care are acelaºi scop ca
BeBits.com ataºeazã o variantã a Despre cât de legalã este Per ansamblu, ca ºi BlueEyedOS cu menþiunea cã
acestuia compilatã sub Dan0. Ca aceastã versiune, lucrurile sunt funcþionalitate, Dan0 se descurcã folosesc un kernel FreeBSD în
ºi flexibilitate mulþi utilizatori încã incerte. Oficial, codul sursã al mai bine decât BeOS R5, dar în jur acest sens. Recent, echipa BeFree
preferã BeOS R5.1, însã aceºtia se sistemului de operare aparþine de 15% din aplicaþiile vechi ºi-a manifestat intenþia de a folosi
lovesc des de problema companiei Palm Inc. dar aceasta prezintã erori la rulare, asta totuºi kernelul Linux-ului (mai
aplicaþiilor, multe coduri sursã este mai mult preocupatã de deoarece sistemul de operare a flexibil ºi mai uºor de adaptat).
necesitând unele librãrii ºi strategii marketing în vederea suferit schimbãri ºi la nivel de Pe lângã aceste proiecte,
header-e care nu au fost incluse în vânzãrii cât mai multor handheld- kernel. Elementele galbene din poate cel mai promiþãtor dintre
aceastã variantã. Partea bunã uri decât de vânarea câtorva sute partea stângã-sus a ferestrelor toate este Zeta, sistem de
este cã se pot scrie acum aplicaþii de utilizatori care folosesc un pot fi acum schimbate cu ajutorul operare pe care l-am prezentat în
care sã facã uz de inovaþiile noului sistem de operare nefinisat. Cert decorurilor ce sunt accesate prin PCW nr. 8. Dezvoltat în prezent de
meniul Screen, oferind fiecare un compania germanã yellowTAB,
alt look BeOS-ului. Dintre modurile Zeta promite sã fie urmãtorul
încercate, cele care ne-au BeOS.
impresionat cel mai mult au fost Zeta este singurul produs
Graphite ºi Baqua (ultimul imitând comercial care încearcã o
interfaþa graficã din OS X). resurecþie a BeOS-ului, ºi, prin
urmare, spre deosebire de open-
Proiecte source (deºi gratuit cum ar fi
Pe parcursul a doi ani de la cazul OpenBeOS) oferã o
dispariþia companiei Be Inc., au siguranþã ºi o continuitate mai
luat naºtere diverse proiecte care liniºtitoare, în dauna probabil a
urmãreau resuscitarea BeOS-ului: flexibilitãþii. Oricum, pânã ce Zeta
OpenBeOS – care doreºte sau OpenBeOS vor ieºi din faza
realizarea unui sistem de operare beta se mai pot întâmpla multe, ºi,
open-source care sã foloseascã o personal, sunt extrem de curios ce
arhitecturã identicã cu BeOS R5, întorsãturã vor lua lucrurile în
viitorul apropiat.
GUI-ul din Dan0 redefineºte termenul Rãzvan T. Coloja
de „interfaþã”

47
My REPORT WINDOWS SERVER 2003

Cum doriþi
sã fiþi servit?
Are cel mai nou sistem de operare de la Microsoft performanþele ºi flexibilitatea
necesarã atragerii „necredincioºilor” spre platforma Windows ?

unoscut la început ca Whistler, apoi Linux ºi alte sisteme de operare cãtre platforma

C pentru o vreme ca Windows .Net Server,


cea mai nouã încarnare a Windows-ului
pentru servere este acum numitã simplu
Windows. În particular, au fost rezolvate multe
dintre problemele apãrute la Active Directory,
care au fost prezente cu încãpãþânare încã de la
Windows Server 2003. Beneficiind de o includerea în Windows 2000. ªi, bineînþeles, are
publicitate intensivã înainte de lansare, noul incluse servicii pentru a susþine mult lãudata
sistem de operare a fost, în sfârºit, livrat începând iniþiativã de servicii web .NET . Totuºi, compania
cu 24 aprilie, împreunã cu speranþa Microsoft cã nu mai accentueazã aceastã funcþionalitate, de
va fi „pe placul” unei vaste categorii de afaceri, aici ºi renunþarea la .NET din nume, cel mai
de la companii mici ºi mijlocii pânã la companiile probabil din cauzã cã a indus clienþilor ideea cã
mari. întreg softul se rezumã doar la atât.
Atu-ul noului software este cã are la bazã codul Acest lucru este departe de adevãr. Windows
Windows 2000, ceea ce ar trebui sã facã din el o Server 2003 este o rescriere cuprinzãtoare ºi
versiune stabilã. Pe deasupra, ca ºi la XP, planul inteligentã a sistemului de operare pentru
pentru beta-testing a cuprins mii de companii din servere a Microsoft-ului, oferind multiple
toatã lumea, deci majoritatea bug-urilor trebuie avantaje, fie pentru gãzduirea unor aplicaþii, fie
sã fi fost eliminate înainte de lansare. Însãºi pentru transferarea de fiºiere. Sunt prea multe
lansarea a fost amânatã cu mai mult de un an de spus pentru o simplã privire de ansamblu, aºa
pentru a fi pusã la punct securitatea, deci nu ar cã am dedicat câteva pagini, în aceastã lunã,
trebui sã existe atât de multe vulnerabilitãþi în pentru a descrie aspectele cheie, pentru a testa
faþa hackerilor ca ºi în versiunile anterioare. pretenþiile în ce priveºte performanþa ºi a realiza
Microsoft a sporit de asemenea performanþa, o evaluare independentã a ceea ce are de oferit
accesibilitatea ºi managementul programelor cu Windows Server 2003.
scopul de a atrage companiile care folosesc Unix,
>
48
WINDOWS SERVER 2003 My REPORT
Produse ºi preþuri de minim 8 procesoare pentru a rula.
Sunt planificate un total de 5 versiuni pentru Microsoft vede în Datacenter principalul
Windows Server 2003, incluzând un produs produs oferit companiilor interesate sa
pentru companiile mici, care va conþine îºi consolideze partea hardware a
pachete de aplicaþii precum Exchange ºi serverelor.
SQL Server. Totuºi, aceastã versiune nu La polul opus se aflã o versiunea de
va fi disponibilã pânã spre sfârºitul Microsoft Server având un preþ scãzut,
anului. Între timp, cele 4 pachete lansate care þinteºte în mod expres spre
în Aprilie încep cu Windows Server 2003 companiile care doresc sã dezvolte ºi sã
Standard Edition, care are ca þintã, în gãzduiascã aplicaþii bazate pe web.
principal, piaþa serverelor mici-mijlocii ºi Numit, deloc surprinzãtor, Web Edition,
departamentale. Aceastã versiune oferã aceastã versiune este optimizatã pentru
suport pentru pânã la 4 procesoare pe 32 a servi paginilor web ce folosesc IIS 6 ºi
de biþi ºi 4GB de memorie, ºi este o este o implementare pe 32 de biþi care
implementare completã a Windows poate fi folositã pe servere cu pânã la 2
Server, incluzând Terminal Services ºi cel procesoare ºi 2GB memorie. Totuºi,
mai nou software pentru web IIS 6 companiile mici care doresc sã
(Internet Information Server); economiseascã niºte bani instalând Web
totuºi nu oferã suport pentru Edition în loc de Standard Edition ar
clustering (conectarea a douã sau putea fi dezamãgite, pentru cã
mai multe calculatoare, încât sã funcþionalitatea – dincolo de serviciile
lucreze ca unul singur; conceptul web – este limitatã.
apare ºi sub denumirea de procesare Cu excepþia noii versiuni Web
paralelã) ºi alte câteva caracteristici de vârf. Edition, preþurile sunt cam la fel cu cele
Pentru a beneficia de clustering, e nevoie de ale Windows 2000 Server, care va fi
Enterprise Edition. Numele reflectã în mod evident oferit spre vânzare ºi îi va fi asiguratã
piaþa þintã. Aceastã versiune prezintã mai multã consultanþã încã câþiva ani de acum încolo.
accesibilitate având suport standard pentru De exemplu, în aprilie, la momentul lansãrii,
Windows Server
multiprocesoare pe 8 cãi ºi implementare pe 64 de biþi am gãsit distribuitori online care ofereau
2003 va rula pe
pentru a fi folosit cu servere Itanium, dacã este nevoie. diverse servere Standard Edition la preþul de 999 USD cu licenþã de
De remarcat cã software-ul pentru suportul pe 64 de biþi incluzând platforme acces pentru 5 clienþi (CALs) ºi 1.199 USD pentru 10
de afaceri mici cum
este bazat pe nucleul de la Windows Advanced Server pachete CAL (Client Access License). Aceste preþuri
ar fi Express5800
Limited Edition (LE), pentru care consultanþa este TM1400 de la NEC. sunt identice cu 999 USD ºi 1.199 USD pentru produsele
asiguratã doar 90 de zile dupã lansarea Windows 2003. Acest produs a fost Windows 2000 provenite din aceeaºi sursã. Similar,
Alegerea Redacþiei în
Suportul pentru memorie a fost de asemenea Enterprise Edition – echivalentul pentru Windows 2000
testul de luna trecutã
îmbunãtãþit în aceastã versiune, cu pânã la 32GB de a serverelor pentru Advanced Server – este disponibil la preþul de 3.999
memorie adresabilã de cãtre serverele Enterprise afaceri mici. USD, 25 CALs incluse, aproximativ acelaºi ca ºi la
echipate cu procesoare pe 32 de biþi, ºi 64GB pentru Windows 2000.
serverele Itanium. De asemenea, mai existã un numãr de Preþurile pentru Datacenter Edition nu au fost
caracteristici suplimentare pentru Enterprise Edition, prezentate, având în vedere cã softul este disponibil
inclusiv suport pentru platforme Numa (non-uniform doar în pachet cu servere noi. Dar Web Edition va fi o
memory access), salvare de date în reþea, facilitãþi de soluþie disponibilã la un preþ mult mai mic. Aceasta
boot-are San, precum ºi Windows Resource Manager pentru a-i permite sã concureze cu soluþiile Linux
(WRM), care permite ca procesorul, memoria ºi alte pentru servere oferite de RedHat, Suse ºi alþii, deºi
resurse sã fie alocate explicit anumitor aplicaþii. aceasta pare sã nu se întâmple chiar cum ar dori
Mai sus pe scara valoricã se aflã Datacenter Edition, Microsoft (vezi alternativele Linux pentru mai multe
care la fel ca ºi versiunea Datacenter a lui Windows detalii).
2000, este disponibilã doar pentru anumiþi distribuitori În sfârºit, costurile pentru upgrade la Windows
de hardware cum ar fi HP, Dell ºi Unisys. Aceastã Server 2003 vor depinde de contractul de licenþã
versiune este de asemenea disponibilã pentru platforme încheiat cu Microsoft. Marile companii care beneficiazã
pe 32 ºi 64 de biþi, ºi poate varia de la platforme pe 32 de de protecþia upgrade-ului, de exemplu, vor putea face
biþi cu multiprocesoare pe 32 de cãi, 64GB de memorie upgrade gratuit. Alþii vor fi nevoiþi sã cumpere pachete
adresabilã, pânã la 512GB de memorie dacã este folosit de upgrade cu preþuri care se aºteaptã a fi la acelaºi
cu Itanium. Deºi nu are funcþii în plus faþã de cele oferite nivel cu cele practicate pentru Windows 2000.
de Enterprise Edition, versiunea Datacenter are nevoie

49
My REPORT WINDOWS SERVER 2003

Cerinþe hardware pentru Windows Server 2003


Edition DATACENTER ENTERPRISE STANDARD WEB
Minimum CPU 400MHz Pentium 133MHz Pentium 133MHz Pentium 133MHz Pentium
or 733MHz Itanium or 733MHz Itanium
SMP support 32-way (minimum of Eight-way Four-way Four-way
eight processors required)
Minimum Ram 512MB 128MB 128MB 128MB
Recommended Ram 1GB 256MB 256MB 256MB
Maximum Ram 64GB (x86) 32GB (x86) 4GB 2GB
512GB (Itanium) 64GB (Itanium)
Disk space required 1.5GB or 2GB 1.5GB or 2GB 1.5GB 1.5GB
for Itanium for Itanium
Clustering Eight-way Eight-way N/A N/A

ALTERNATIVE LINUX
Microsoft sperã sã diminueze partea tot mai mare a
pieþei de servere care este acaparatã de Linux, cu noua
versiune cu preþ scãzut Web Edition a Windows Server
2003. Totuºi, se pare cã nu a mers destul de departe
pentru a realiza aceasta nici pe piaþa small business nici
pe cea enterprise.
Din perspectiva lor, Web Edition ar trebui sã fie pe
placul companiilor mici care altfel ar alege Linux. Dar
lucrurile nu stau chiar aºa pentru cã Web Edition este
destinat în special pentru gãzduire web cu funcþionalitãþi In Windows Server 2003 client connections can be licensed on a per-user
reduse în alte domenii. De exemplu, nu poate fi configurat ca ºi as well as a per-device basis. However, the need for client licences makes
un controler de domeniu ºi suportã doar pânã la 10 conexiuni de Windows an expensive operating system to implement compared to Linux
distribuþie de fiºiere.
de cap ºi poate fi preinstalat de cãtre distribuitorii de servere,
În comparaþie cu acesta, cel mai nou produs Linux Red Hat 9,
care îl comercializeazã tot mai mult ca o alternativã pentru
vândut la preþ chiar mai mic,
clienþii doritori de platforme server small business.
include nu doar
Microsoft înfruntã competiþia Linux ºi mai
popularul server
sus pe scara valoricã, de la Red Hat, Suse ºi
web Apache, dar
alþi distribuitori ce au lansat produse pentru
nici nu are limitã la
servere la nivel Enterprise care pot face la fel
distribuþia de
de multe ca ºi Windows Server 2003 la un
fiºiere, ºi, folosind
preþ mult mai mic. Lansarea din aprilie a fost
Samba, poate
puþin „stricatã” de punerea în vânzare de
emula chiar ºi un
cãtre Red Hat a noului pachet Enterprise
controller de
Linux ES pentru servere din clasa mijlocie.
domeniu Windows.
Pachetul ES este o soluþie completã,
Existã o micã
departamentalã, adresatã reþelelor de fiºiere,
problemã în ceea ce
imprimare dar ºi de aplicaþii ºi gãzduire. Mai
priveºte abilitãþile
mult, la toate versiunile de Linux nu existã
tehnice necesare
alte costuri pentru licenþele necesare
instalãrii ºi
clienþilor serverului. În contrast, Windows
administrãrii unui
Server 2003, necesitã licenþe pentru clienþi
server Linux, un
chiar ºi pentru serviciile de bazã de
factor care este în
distribuþie de fiºiere. Este ºtiut cã noua
favoarea lui
versiune permite acum licenþierea fie pentru
Windows. Dar cu
utilizatori, fie pentru dispozitive, dar costul
noile interfeþe
licenþei de acces al clienþilor (CALs) rãmâne
grafice, Linux nu
în continuare un aspect important.
este atât de dificil
încât sã dea bãtãi

50
WINDOWS SERVER 2003 My REPORT
Primii paºi întâlnit au apãrut la dispozitivele de reþea ºi stocare din
Necesitãþile pentru Windows Server 2003 nu sunt cu serverele mai noi (îndeosebi cu controlerele RAID),
mult mai împovãrãtoare decât cele pentru Windows 2000, drivere care nu au fost în mod expres garantate pentru
veste bunã pentru companiile care doresc un upgrade, lucru cu aceste noi platforme. Totuºi, aceasta este o
pentru cã nu au nevoie sã îºi schimbe partea hardware. De problemã destul de obiºnuitã a oricãrui sistem de
exemplu, toate versiunile (în afarã de Datacenter Edition) operare nou lansat ºi sperãm cã va fi rezolvatã cât mai
pot rula pe procesoare Pentium la 133MHz – oricum este de curând. Mai mult decât atât, wizard-ul de setup poate
preferat un procesor mai rapid – în timp ce memoria ºi acum sã caute ultimul driver pe web, o opþiune care
celelalte necesitãþi variazã în funcþie de versiunea aleasã poate fi de asemenea inclusã pentru o instalare
(vezi tabelul de pe pagina din stânga). nesupravegheatã.
Instalarea, de asemenea, este foarte asemãnãtoare cu Instalarea dureazã în jur de 30-40 de minute pânã
cea din Windows 2000 – un CD-ROM bootabil care ruleazã ajunge la fereastra de login, dar este important de înþeles
într-un ecran albastru rutina de instalare pentru a formata cã foarte puþine dintre serviciile de care vei avea nevoie
discul ºi a încãrca nucleul programului înainte de a începe au fost deja instalate sau configurate pânã în acest punct.
afiºarea graficã a asistentului. Totuºi, existã posibilitatea Acest fapt este în puternic contrast cu precedentele
ca programul sã nu funcþioneze dacã nu este activat în cel implementãri ale Windows NT ºi 2000, unde tot ce þi-ai fi
mult 30 de zile – la fel ca ºi Windows XP. putut dori era instalat implicit. Soluþia veche fãcea viaþa
Clienþii mari, cu contracte specifice privind suportul, mult mai uºoarã, dar reprezenta un potenþial risc de
nu vor avea de-a face cu acest impediment, dar securitate, ºi anume chiar dacã o anumitã componentã nu
procedura este foarte rapidã ºi simplã. Mai mult decât era folositã, scãpãri ale codului ei puteau fi exploatate de
atât, am întâmpinat foarte puþine probleme la instalarea cãtre hackeri sau creatorii de viruºi.
pe servere mai vechi, Pentium II ºi Pentium III din Pentru a evita problemele de Cu Windows Server 2003 trebuie sã îþi configurezi în
securitate ale
laboratorul My Computer, realmente toate au funcþionat componentelor nedorite,
mod expres componentele ºi serviciile opþionale folosind
mai rapid în teste decât atunci când au fost configurate noul wizard Manage Your noul asistent Manage Your Server. Acesta înlocuieºte
cu Windows 2000 (vezi rezultatele testelor de Server este folosit pentru a asistentul din Windows 2000, Configure Your Server ºi
configura doar serviciile
performanþã). Într-adevãr, puþinele probleme care le-am necesare bazate pe rolurile
este lansat, în mod similar, de îndatã ce administratorul
atribuite serverului.

51
My REPORT WINDOWS SERVER 2003

ALTERNATIVA NETWARE
Poate cã Microsoft a cam uitat în ultimii ani, dar Novell nu a dispãrut complet, continuând sã concureze prin Netware împotriva lui
Windows în segmentul serverelor enterprise. Mai mult, cu Netware 6.5 (aºteptat sã fie lansat în a doua jumãtate a anului 2003)
compania sperã sã concureze în continuare nu doar cu Microsoft dar ºi distribuitorii de Unix ºi Linux.
Suportul pentru serviciile web este o caracteristicã-cheie pentru Netware 6.5 (numit Nakoma), construit în jurul lui Extend,
serverul de aplicaþii Java 2 Enterprise Edition (J2EE) pe care Novell l-a achiziþionat când a cumpãrat producãtorul Silverstream anul
trecut. Deja disponibil ca ºi produs Novell, serverul Extend a fost integrat în platforma centralã a versiunii 6.5, împreunã cu un nou
portal web, o integrare a directorului bazatã pe XML ºi suport îmbunãtãþit pentru aplicaþii Open Source cum ar fi serverul web
Apache, motorul pentru servere Tomcat ºi baze de date MySQL.
O altã caracteristicã cheie este o nouã interfaþã virtualã pentru birou, construitã pe funcþionalitatea serviciilor web Ifolder ºi Iprint
din actuala platformã Netware 6. Acestea vor permite utilizatorilor sã construiascã un desktop virtual într-un browser, pentru a
accesa, edita ºi imprima documente ºi a lucra în echipe virtuale, exact ca ºi cu Microsoft's Sharepoint Team Services.
Serviciul de clustering este de asemenea îmbunãtãþit în Netware 6.5 cu licenþã standard pentru maxim 32 noduri ºi suport pentru
ISCSI, care permite renunþarea la dispozitive de stocare ºi distribuþie scumpe. Cu noul server consolidat ºi utilitare pentru backup,
Novell sperã sã încurajeze companiile sã-ºi consolideze serverele folosind platforma Netware.
Interfaþa de management, de asemenea, se bucurã de atenþie sporitã în Netware 6.5, cu îmbunãtãþiri aduse proceselor de
diagnosticare, control ºi raportare. Totuºi, în ciuda acestor lucruri, este puþin probabil ca software-ul oferit de Novell sã atragã
organizaþiile mici pentru care interfaþa familiarã a desktop-ului din Windows
Server 2003 este un punct important în alegerea sistemului. Într-adevãr, a
trecut destul de mult timp de când Netware a alunecat pe poziþia a treia în
spatele mult mai ieftinelor soluþii oferite de Linux pe aceastã piaþã.
Novell are totuºi clienþi fideli în rândul marilor companii, unde pãstreazã
aproximativ 10% din piaþã – potrivit majoritãþii analiºtilor. Existã toate ºansele
ca Netware 6.5 sã aibã succes, având mulþi clienþi care deja testeazã versiunea
beta ºi care aºteaptã sã facã upgrade când va fi posibil. Cu suport standard
pentru web, director ºi alte servicii vor încuraja probabil ºi pe alþii sã îºi adauge
Netware 6.5 ca soluþie cu scop unic pe reþelele Windows ºi Unix deja existente.

With its integrated Extend J2EE application server, Netware 6.5 will build on existing
web services in the Novell operating system, such as Ifolder, to provide a complete
virtual office interface via a browser

se autentificã în noul sistem instalat. pentru orice server de reþea, iar Microsoft a fãcut multe pentru a spori
Pentru a simplifica lucrurile, asistentul descrie rolurile serverului, le aceste facilitãþi în noul sistem de operare. Storage Area Networks, de
listeazã pe cele care au fost deja atribuite sistemului ºi apoi te conduce exemplu, sunt considerate ca fiind foarte importante, deci existã o nouã
prin diversele opþiuni ale ataºãrii unui nou rol. De exemplu, poþi alege sã facilitate pentru boot-area San ºi un serviciu, Virtual Disk Service (VDS),
atribui rolul de server pentru fiºiere ºi server pentru imprimare în mod care asigurã o interfaþã comunã pentru managementul virtualizãrii
separat, setezi serverul ca ºi controller pentru domenii ºi îl configurezi blocurilor de memorare, efectiv fãcând mai uºoarã pentru San ºi alþi
sã ruleze noul server de mail SMTP/POP3, cu toate cã aceastã opþiune distribuitori de hardware integrarea propriilor componente în Windows.
nu este inclusã în sistemul de operare. Similar, poþi configura serviciul Serviciul Distributed File System (DFS) – care permite unui singur
integrat pentru terminale folosind asistentul, iar dacã este necesar, poþi sistem logic de fiºiere sã fie creat pe mai multe servere – a fost de
ºterge toate serviciile asociate unui rol pe care nu îl doreºti. Pentru a asemenea îmbunãtãþit, pentru a fi mai eficient ºi demn de încredere. ªi
face viaþa ºi mai uºoarã existã de asemenea o configuraþie standard serviciul Encrypting File System (EFS), pentru prima datã introdus în
care adaugã cele mai folosite roluri ale unui nou server. Aceasta Windows 2000 este îmbunãtãþit, existând în plus multe alte
instaleazã Active Directory ºi configureazã serverul ca ºi un controler de caracteristici noi ale lui Windows Server 2003 pentru fiºiere ºi
domeniu, configureazã serviciile opþionale DHCP/DNS ºi activeazã noul imprimare. Acestea includ distribuþia de fiºiere la distanþã folosind Web
firewall integrat. Distributed Authoring and Versioning (Webdav), permisiunea de accesa
Ai nevoie de puþin timp pânã te obiºnuieºti, în comparaþie cu modul ºi distribui fiºiere folosind un browser HTTP sau o aplicaþie bazatã pe
de lucru din Windows NT/2000, dar nu este în mod special mai greu. Aici web.
intervine asistentul de la Manage Your Server care asigurã un punct de Disponibilitatea fiºierelor sistem este apelatã cu noua facilitate
plecare convenabil pentru diversele unelte necesare unei viitoare Automated System Recovery (ASR) pentru a asigura restabilirea (pas cu
configurãri ºi administrãri a serviciilor deja instalate. pas) a sistemului de operare în situaþii de recuperare. Existã de
asemenea o nouã opþiune, Volume Shadow Copy, care la anumite
Îmbunãtãþiri pentru serviciile de fiºiere intervale de timp creeazã instantanee ale volumelor importante de date.
ºi imprimare Programele de backup ale altor firme au furnizat de mult timp aceastã
Serviciile pentru fiºiere ºi imprimare sunt în continuare roluri cheie facilitate, dar acum ea este integratã în sistemul de operare, oferind

52
WINDOWS SERVER 2003 My REPORT

Noua opþiune Shadow Copies din Windows Server 2003


realizeazã instantanee regulate a volumelor de date
specificate, oferind posibilitatea utilizatorilor sã gãseascã
versiunea anterioarã a propriilor fiºiere.

posibilitatea creãrii de backup pentru fiºiere deschise Unealta pentru defragmentare ºi utilitarul CHKDSK au
fãrã a fi nevoie de agenþi speciali de backup. Opþiunea fost îmbunãtãþite, în timp ce existã suport pentru 3.800
Shadow Copies permite de asemenea utilizatorilor sã noi dispozitive de imprimare, iar suportul pentru
gãseascã versiunea anterioarã a fiºierelor, folosind imprimare pe 64 de biþi ºi performanþa au fost
Windows Explorer, cu toate cã un program special îmbunãtãþite. Imprimarea wireless este de asemenea
(inclus) este necesar. suportatã în Windows Server 2003 ºi acum existã o mai
Cu atât de multe opþiuni noi, poate fi puþin bunã interoperabilitate cu alte platforme de tip server ºi
descurajator sã ai de a face cu toate, dar managementul o mult mai bunã interfaþã pentru managementul
memorãrii este de asemenea sporit cu interfaþa graficã imprimantei.
îmbunãtãþitã care face viaþa mai uºoarã. Administratorii
lucrând de la distanþã vor descoperi noi utilitãþi ale liniei Un director mai bun?
de comandã pentru multe sarcini de management ale Introdus în Windows 2000, Active Directory (AD) a
discului cum ar fi configurarea pentru Shadow copy. înlocuit stilul din NT în ce priveºte domeniile cu un singur

53
My REPORT WINDOWS SERVER 2003

Este posibil acum sã editezi mai multe obiecte în acelaºi timp


când administrezi un domeniu Active Directory, sã salvezi ºi
sã reutilizezi interogãri (queries).

cele mai importante – în ce priveºte performanþa ºi


accesibilitatea – sunt destul de uºor de înþeles. De
exemplu, unde controlerele de domeniu sunt distribuite
în birouri la distanþã, utilizatorii nu mai trebuie sã
acceseze un server global de fiecare datã când doresc
sã se autentifice. Aceasta era o necesitate a
implementãrii Windows 2000, cauzând mari probleme în
ceea ce priveºte performanþa ºi siguranþa în
funcþionare, în special când era vorba de legãturi lente
WAN (Wide Area Network).
Noul serviciu „Install replica from media” este ºi el de
ajutor aici. În Windows 2000 replica iniþialã a domeniului
putea sã dureze mult timp când era efectuatã pe o
conexiune WAN. Nu pot fi create replici folosind medii
serviciu pentru directoare, mult mai accesibil ºi mai bine mobile, cum ar fi Cd-urile reinscriptibile.
clasificat. Acesta este de departe cel mai mare beneficiu, Replica mai cuprinzãtoare a informaþiei directorului
în reþelele multi-server. Cu Active Directory se reþin a fost de asemenea îmbunãtãþitã. De exemplu, când sunt
informaþiile referitoare la toate resursele din reþea într- adãugaþi, ºterºi sau modificaþi membrii unui grup, sunt
un singur loc, iar informaþia reþinutã poate fi distribuitã Consola Group Policy reþinute doar modificãrile, nu tot grupul ca în
pe multiple domenii pentru un acces rapid ºi eficient. Management, ruleazã pe implementãrile anterioare. Administratorii au acum un
servere Windows ºi staþii de
Din nefericire, implementarea iniþialã a lui AD nu a cuvânt mai important de spus în ceea ce priveºte
lucru XP, asigurând aceeaºi
fost fãrã probleme, în principal în ceea ce priveºte interfaþã pentru toate informaþiile care sunt reþinute, atât în domeniile
accesibilitatea ºi performanþa, dar ºi felul în care activitãþile de administrare a interioare cât ºi in cele exterioare, pentru a îmbunãtãþi
politicii de grup.
directorul era administrat.
Aceasta a condus la o folosire
slabã a AD, chiar ºi printre
clienþii de tipul marilor
companii.
Active Directory în
Windows Server 2003
încearcã sã contracareze nu
doar acestea, ci ºi alte
probleme, încurajând marile
companii sã îl foloseascã
pentru reþelele lor. Nu existã
specificaþii clare asupra
modului în care modificãrile
vor afecta accesibilitatea ºi
performanþa, dar Microsoft
sperã ca îmbunãtãþirile vor
face ca Active Directory sã fie
folosit într-un context cât mai
larg, de exemplu, pentru a
menþine accesibilitatea unor
aplicaþii mari de tip extranet.
Inevitabil, existã multe
schimbãri de amãnunte în
noua implementare a Active
Directory, unele foarte
tehnice prin natura lor, dar

54
WINDOWS SERVER 2003 My REPORT

rezultatele de ieºire. Acum este posibilã înlãturarea Odatã cu noul cod sursã al
funcþionalitãþile oferite de uneltele de administrare
compresiei datelor salvate pe reþele de viteze mari, Windows Server 2003, precedente din Windows 2000 au fost incluse în noul
pentru a reduce solicitarea procesoarelor gazdã ºi a instalarea implicitã a IIS 6 utilitar GPMC. În plus, este permisã crearea de back-up ºi
lasã serverul web într-o
creºte din nou performanþa. stare securizatã dar
restaurarea pentru obiectele politicii de grup. De
În ceea ce priveºte managementul, diversele plugin- inactivã, permiþând servirea asemenea include rapoarte în format HTML ºi ajutor
uri MMC (Microsoft Management Console) pentru Active doar a paginilor statice dacã pentru a simplifica administrarea securitãþii în ceea ce
nu este configurat în alt mod.
Directory au fost aduse la zi pentru a asigura facilitatea priveºte setãrile de Group Policy.
drag-and-drop. Abilitatea de a efectua operaþii pe mai Suportul pentru cea mai nouã versiune a LDAP,
multe obiecte a fost de asemenea adãugatã, ºi acum este standardul industral Lightweight Directory Access
posibil sã salvezi ºi sã reutilizezi interogãrile (queries) din Protocol, este o altã caracteristicã a Active Directory din
Active Directory. Windows Server 2003 ºi existã numeroase îmbunãtãþiri
O altã caracteristicã nouã este posibilitatea de a ale securitãþii aduse serviciilor directorului. În ceea ce
modifica numele DNS ºi/sau Netbios a domeniilor priveºte pretenþiile de performanþã ºi accesibilitate,
existente când, de exemplu, companiile fuzioneazã sau numai timpul va putea sã dovedeascã dacã sunt
înglobeazã altele. Aceasta vine împreunã cu nevoia de a întemeiate. Este nesemnificativ faptul cã, deºi multe idei
construi un nou domeniu ºi a-i transmite obiectele au fost canalizate spre a crea un director compatibil cu
directorului. Upgradarea AD este de asemenea mai vechea versiune, companiile dornice sã beneficieze de
uºoarã prin intermediul îmbunãtãþirilor aduse serviciului toate avantajele noului produs vor trebui sã facã un
Active Directory Migration Tool (ADMT), care permite upgrade.
acum parolelor sã fie mutate din precedente domenii NT
ºi Windows 2000 iar sarcinilor obiºnuite de migrare sã Un IIS 6 mai puternic ºi mai
fie transcrise. Pe de altã parte, politica de grup (group robust
policy), o caracteristicã ce depinde de Active Directory, Nici o nouã implementare a unui sistem de operare
a fost îmbunãtãþitã cu circa 150 de noi setãri posibile. Windows nu ar fi completã fãrã un upgrade IIS, software-
Existã de asemenea un nou Group Policy Management ul pentru servere web Microsoft. Totuºi, în Windows
Console (GPMC) care poate fi rulat pe servere Windows Server 2003 ai parte de mai mult decât un upgrade.
ºi staþii de lucru XP ºi înlocuieºte pachetul de unelte Într-adevãr noul server web IIS 6 a introdus
folosite pânã acum la organizarea acestor setãri. Toate caracteristici total diferite ale arhitecturii procesãrii

55
My REPORT WINDOWS SERVER 2003

cererilor, care ar trebui sã îl facã mult mai robust ºi mai în teste, dar existã creºteri semnificative cu noul
puternic decât înainte. program, conducând la aplicaþii ºi site-uri mai rapide ºi
Modificarea cheie apãrutã odatã cu IIS 6 este mai accesibile.
abilitatea site-urilor web ºi a aplicaþiilor de a rula propriile Securitatea este de asemenea mult îmbunãtãþitã în IIS
procese de lucru încapsulate, prevenindu-le astfel sã 6. În primul rând, serverul web trebuie instalat în mod
interfereze sau sã opreascã alte site-uri sau programe. expres iar instalarea implicitã, dacã este selectatã, este
Codul principal al serverului web ºi serviciul asociat de minimã, la fel ca ºi însãºi Windows Server 2003. De fapt,
administrare web au, în mod similar, propriile procese în modul implicit, serverul web va servi doar pagini
dedicate, îngreunând astfel încercãrile codurilor statice. Extensiile, de exemplu, pentru Active Server
distructive de a opri nucleul serverului. Din pãcate, s-ar Pages (ASP) ºi Front Page, trebuie sã fie activate în mod
putea ca unele aplicaþii sã nu funcþioneze izolate în acest specific înainte de a rula orice aplicaþie web.
fel, deci IIS 6 poate fi de asemenea schimbat în aºa În aceastã ultimã versiune existã un nou rol de server
numitul „mod de izolare IIS 5” pentru a oferi de aplicaþii care poate fi configurat utilizând aplicaþia
compatibilitate inversã cu modul de lucru precedent. Manage Your Server. Acesta instaleazã nu doar IIS, dar ºi
Noua arhitecturã este de asemenea proiectatã pentru alte utilitare necesare susþinerii aplicaþiilor web cum ar fi
a îmbunãtãþi performanþa, în special atunci când e ASP.NET, COM+ ºi Microsoft Message Queuing (MSMQ),
implicatã procesarea de aplicaþii din afara serverului. împreunã cu instrumente necesare folosirii lor.
Existã suport pentru centre multiple ale unei aplicaþii Alte modificãri aduse securitãþii ar fi rularea
(acesta permite ca procese comune de lucru sã fie proceselor IIS ºi ASP cu privilegii de acces foarte scãzute,
împãrþite) în loc de unul singur în IIS 5, iar îmbunãtãþirile pentru a diminua impactul oricãrei potenþiale
Mai multã putere pentru
aduse echilibrãrii solicitãrilor ar trebui de asemenea sã degetele „de la distanþã”: vulnerabilitãþi a securitãþii, ºi renunþarea la facilitatea de
creascã performanþa. Într-adevãr, Microsoft a susþinut o nouã consolã de a rula instrumente pentru linia de comandã prin servere
mari reuºite ale noului web server, menþionând administrare bazatã pe web web, o caracteristicã adesea exploatatã de hackeri.
poate fi folositã pentru
îmbunãtãþiri cu pânã la 100% în ce priveºte unele aplicaþii administrarea serverului de Pentru a-i opri pe cei care obþineau acces prin pseudo-
ASP. Noi nu am ajuns nici pe aproape la asemenea valori web II6 de la distanþã, cu site-uri, serverul web de la Microsoft va împiedica
ajutorul unui browser.

56
WINDOWS SERVER 2003 My REPORT
utilizatorii anonimi sã
modifice conþinutul.
Administratorii pot de
asemenea limita cantitatea
de date pe care utilizatorii
o încarcã (prin upload)
folosind noul web server, ºi
este bine de ºtiut cã
procesele de lucru ale IIS 6
pot detecta acum
supraîncãrcãrile buffer-
ului ºi pot opri rularea
codului asociat, dacã este
nevoie.
Suportul pentru Secure
Socket Layer (SSL) este o
altã caracteristicã pentru
care meritã sã faceþi
upgrade, în primul rând
pentru cã oferã
performanþã ºi
accesibilitate sporitã, dar ºi
pentru a face mai uºoarã
distribuirea proceselor SSL
cãtre alte acceleratoare.
Autentificarea
utilizatorilor folosind
Microsoft Passport este o
altã caracteristicã nouã
adãugatã, IIS 6 extinzând
folosirea unui nou ºablon
de autorizaþie inclus în
Windows Server 2003 care
oferã autorizaþie de
„portar” anumitor URL-uri.
Managementul este
inevitabil îmbunãtãþit, în
particular, cu facilitãþi noi
pentru administratorii care
au nevoie sã conducã mai
Opþiunile Remote Assistance
multe site-uri web ºi servere. De exemplu, IIS 6 Existã un nou mod de cache al nucleului pentru
ºi Remote Desktop introduse
înlocuieºte baza de date binarã a configurãrii serverului în Windows XP sunt incluse conþinutul dinamic, suport îmbunãtãþit pentru
web (metabase) cu fiºiere text XML, care pot fi editate în Windows Server 2003, standardele industriale cum ar fi XML ºi Soap, precum ºi
împreunã cu facilitãþi
direct ºi pot fi copiate pe alte servere pentru a reproduce alte îmbunãtãþiri, prea multe pentru a fi descrise aici,
„headless management” de
o anumitã configurare. Similar, Windows Management la distanþã. toate proiectate pentru a permite IIS sã concureze cu mai
Instrumentation (WMI) ºi suportul îmbunãtãþit pentru mult succes împotriva serverului web Apache ºi alte
linia de comandã împreunã cu o nouã consolã de platforme de web server.
administrare bazatã pe web, de asemenea inclusã în IIS 6, Existã mult mai multe facilitãþi de management
fac mai uºoarã administrarea de la distanþã. incluse în Windows Server 2003, în afarã de Group Policy
În sfârºit, la fel ca ºi nucleul sistemului de operare, IIS Management Console ºi noile plugin-uri MMC pentru
6 este disponibil în formatul pe 64 de biþi pentru a fi Active Directory. Mai existã de asemenea o nouã unealtã
folosit cu procesoare Itanium, ºi existã îmbunãtãþiri folositoare numitã Resultant Set of Policy (RSOP) care
aduse facilitãþii de management a corecturilor, fiind permite administratorilor sã determine în avans care va
posibilã aplicarea de update fãrã oprirea întregului fi efectul schimbãrilor fãcute în Group Policy (politica
server. grupului) asupra utilizatorilor reali ºi a sistemelor.

57
My REPORT WINDOWS SERVER 2003

similar, iar Remote


Installation Services (RIS)
poate fi acum utilizat atât
pentru a instala toate
versiunile noului sistem de
operare pentru servere,
cât ºi produsele Windows
2000 ºi XP.
Partea cenuºie o
reprezintã faptul cã
uneltele de management
din noul sistem de operare
sunt foarte mult orientate
spre managementul single-
server. Deci, pentru a face
faþã unor site-uri multi-
server sau pentru
managementul reþelelor
mai mari, trebuie sã mai
adaugi câteva instrumente
de la alþi producãtori sau
de la Microsoft. Acestea ar
fi Systems Management
Server (SMS) pentru
inventar ºi servicii de
Nevoia de a pune la punct distribuþie a software-ului,
securitatea a întârziat
Acestea, totuºi, nu sunt singurele perfecþionãri venite lansarea Windows Server Microsoft Operations Manager (MOM) pentru
odatã cu aºa numitul „headless server management” una 2003. Printre caracteristi- consolidarea evenimentelor ºi alertare, ºi Application
dintre caracteristicile cheie ale noului sistem de operare. cile adãugate de Microsoft Centre pentru desfãºurarea aplicaþiilor web.
existã opþiuni de administra-
re a securitãþii dispozitivelor
Headless management wireless ºi de restricþionare Adãugarea elementului încredere
Headless management se referã la oferirea a rulãrii unui program într-un Un motiv al întârzierii lansãrii Windows Server 2003 a
domeniu.
posibilitãþii de acces la server de la distanþã fãrã a fi fost nevoia de asigurare cã este cât se poate de
nevoie de interfaþa graficã a unui program de control ca securizat, ca parte a iniþiativei „Trustworthy Computing”
ºi cel oferit de Terminal Services în Windows 2000. a lui Microsoft. În consecinþã câteva noi caracteristici au
Acesta din urmã mai este integrat (acum este numit fost adãugate, inclusiv Common Language Runtime
Remote Desktop for Administration – exact ca ºi în (CLR), o componentã proiectatã pentru a reduce
Windows XP) ºi, de asemenea, noul software al serverului numãrul bug-urilor ºi a fisurilor din securitate care ar
conþine numeroase noi servicii ale liniei de comandã. În putea rezulta din erori de programare ale aplicaþiilor.
plus, se oferã suport pentru acces Telnet, Windows Pentru a atinge acest scop, CLR verificã dacã aplicaþiile
Management Instrumentation (WMI) ºi Windows pot rula fãrã erori ºi cautã acordurile de securitate
Scripting Host (WSH), care ajutã la simplificarea adecvate, asigurându-se totodatã cã sunt efectuate doar
managementului serverelor modulare (rack-dense) ºi operaþiile autorizate. De exemplu, verificã aspecte ca
lamelare (blade). sursa de download sau de instalare a codului, dacã are
Un alt instrument important este Emergency semnãturã electronicã sau nu ºi dacã a fost sau nu
Management Services (EMS) care, împreunã cu Special modificat codul de la semnarea lui.
Administration Console (SAC) permit accesul la consolã Pe deasupra, serviciile de certificate digitale
de la distanþã chiar ºi când Windows-ul nu este funcþional introduse în Windows 2000 au fost îmbunãtãþite,
– de exemplu, la pornirea lui sau dupã o cãdere a versiunea 2003 suportând autentificarea în doi paºi
serverului. folosind instrumente fizice cum ar fi smart card-uri.
Utilitarul Remote Assistance introdus în Windows XP Împreunã cu capacitãþile sporite ale Certificate
a fost de asemenea adãugat sistemului de operare Revocation List (CRL), aceste caracteristici oferã
pentru servere, împreunã cu suport pentru descãrcarea companiilor posibilitatea de a implementa mai uºor
ºi instalarea de patch-uri folosind serviciul Windows propria infrastructurã de chei publice (PKI) fãrã a apela la
Update. Drivere noi pot fi descãrcate ºi instalate în mod alte programe. Cu toate acestea, Microsoft înfruntã o

58
WINDOWS SERVER 2003 My REPORT
competiþie solidã în acest domeniu de la distribuitorii The Common Language Runtime (CLR) în Windows
care oferã suport pentru platforme vaste ºi management Server 2003 este o altã componentã cheie a ansamblului
mult mai simplu, în ciuda faptului cã integrarea serviciilor .Net, împreunã cu noul serviciu Enterprise UDDI
PKI în Windows este un punct în favoarea sa. (Universal Description, Discovery and Integration). Un fel
Când vine vorba de o protecþie a securitãþii mai de Pagini Aurii pentru serviciile web distribuite, UDDI este
„pãmânteanã” – totuºi nu mai puþin necesarã – Windows necesar pentru a da posibilitatea aplicaþiilor sã gãseascã,
Server 2003 aduce un firewall pentru conexiunea la sã distribuie ºi sã refoloseascã servicii web ºi alte resurse.
Internet, asemãnãtor cu cel inclus în XP. Acesta poate fi Deci, incluzând serviciile UDDI ca parte a Windows Server
folosit cu conexiuni Ethernet, dial-up, VPN ºi PPPoE. 2003, Microsoft sperã în mod clar cã strategiile serviciilor
Securitatea pentru reþele wireless este o altã completare web ale companiilor vor fi bazate pe platforma lor în locul
adusã, iar Internet Authentication Service (IAS) a fost de platformelor rivale.
asemenea îmbunãtãþit în noul server. Cu toate cã este crucial în planurile Microsoft pentru
Trusturi cross-forest pot fi de asemenea configurate în .Net, Windows Server 2003 nu se referã doar la
reþele cu Active Directory folosind un nou asistent, serviciile web. Cum am încercat sã scoatem în evidenþã
existând un mecanism de conducere a politicii pentru a în aceastã descriere, mai existã multe altele pe lângã
identifica programe care ruleazã într-un domeniu ºi a aceasta ºi într-o mare mãsurã reprezintã urmãtorul pas
controla execuþia lor. Folosind acestea este posibil, de pe scara sistemelor de operare tradiþionale pentru
exemplu, sã fie identificate programe ostile sau fãrã servere.
licenþã ºi sã fie prevenitã rularea lor atât pe sistemele Lucrul cu fiºiere ºi imprimarea, precum ºi serverul
Windows XP cât ºi pe sistemele Windows Server 2003 din web IIS sunt caracteristici principale, cu multe
reþea. îmbunãtãþiri în ceea ce priveºte performanþa, încrederea,
În final, câteva cuvinte despre ceea ce lipseºte din securitatea, ºi managementul, pentru a încuraja
nume. Doar pentru cã Microsoft a renunþat la .NET din utilizatorii de Windows NT sau 2000 sã realizeze un
numele noului sau sistem de operare pentru servere nu upgrade. Mai existã multe altele pe lângã acestea, cum ar
înseamnã cã acest serviciu nu este o componentã-cheie a Deºi a pierdut partea .Net fi noul mail server SMTP/POP3, clustering îmbunãtãþit,
strategiei Microsoft pentru servicii web. În caz cã aþi uitat din denumire, Windows VPN ºi servicii pentru terminale. Ne vom opri asupra
la ce se referã aceasta, ea reprezintã posibilitatea de a Server 2003 rãmâne totuºi o acestor caracteristici în viitoare discuþii MyC, când toatã
componentã cheie a
desfãºura servicii web independente pentru realizarea iniþiativei .Net de la zarva din jurul lansãrii Windows Server 2003 va fi
blocurilor, care pot fi descoperite ºi folosite de alte Microsoft pentru servicii domolitã.
aplicaþii pentru a realiza web.

sarcinile dorite fãrã a avea


nevoie de programare
specialã. Serviciul .Net
Passport este un bun
exemplu, oferind
posibilitatea aplicaþiilor sã
autentifice simplu ºi uºor
utilizatorii.
În ciuda numelui
scurtat, Windows Server
2003 integreazã întru totul
cadrul .Net ºi asigurã
suport integrat pentru
toate standardele legate de
serviciile web. Acestea au
în frunte XML (Extensible
Markup Language) ºi Soap
(Simple Object Access
Protocol), potocolul de
mesagerie bazat pe XML
folosit pentru a codifica
mesajele de cerere ºi
rãspuns ale serviciului web
înainte de a fi transmise în
reþea.

59
My REPORT WINDOWS SERVER 2003

Cum am testat natura îmbunãtãþirilor la care, în mod rezonabil, te aºtepþi


Microsoft are pretenþii mari în ceea ce priveºte prin simpla upgradare a unui server modern, rezonabil, de
creºterea potenþialã a performanþei folosind Windows la Windows 2000 la Windows Server 2003.
Server 2003, dar în general, acestea derivã din teste la Serverul pe care l-am folosit a fost un Dell Poweredge
scarã largã pe sisteme deja foarte puternice. Pentru a 2550 cu un singur procesor Pentium III la 1,26GHz ºi 512MB
observa mai realist performanþele noului sistem de de memorie prevãzut cu dispozitive de stocare SCSI
operare, l-am testat pas cu pas în laboratoarele Ultra160. Pe acesta l-am testat folosind Windows Server
MyComputer folosind servere dotate cu hardware obiºnuit 2003 (Enterprise Edition) ºi Windows 2000 Advanced
de clasã medie conectate la reþeaua noastrã de test. Server, cu aceeaºi configuraþie, pe cât a fost posibil.
Testele au fost realizate folosind douã programe de Cum era de aºteptat, la solicitãri reduse din partea
test standard, primul – Netbench – este folosit pentru a clienþilor, unde sistemul de operare este relativ nesolicitat,
mãsura performanþele partajãrii de fiºiere pe LAN (Local s-a înregistrat o diferenþã minorã în privinþa rezultatelor,
Area Network). Celãlalt – Webbench – mãsoarã deci pe reþele mici nu va exista un efect sesizabil la
performanþele ca server de aplicaþii pentru sisteme de trecerea la Windows Server 2003. Totuºi, la solicitãri mai
operare combinate ºi pentru software-ul asociat mari, Windows Server 2003 a livrat cu pânã la 30% mai
serverelor web, ºi de asemenea poate fi folosit pentru a multe date clienþilor decât sistemul configurat cu Windows
vedea cât de mult variazã aceastã performanþã când sunt 2000 Advanced Server. Aceastã îmbunãtãþire ar fi
folosite mai multe procesoare într-un server. evidentã pe orice reþea de dimensiuni rezonabile.

Printr-un simplu upgrade de


la Windows 2000 la Windows Teste pentru distribuþia de fiºiere Teste pentru serverul de aplicaþii
Server 2003, am obþinut Este ºtiut cã distribuþia de fiºiere nu solicitã prea mult Benchmark-ul Webbench pentru aplicaþii web a fost
îmbunãtãþiri ale distribuþiei
din puterea de procesare, deci în loc sã testãm noul sistem de asemenea executat folosind ambele sisteme de
de fiºiere cu pânã la 30%,
deºi pe o reþea de dimensiuni de operare pe un server SMP, am optat pentru folosirea operare Windows 2000 Advanced Server ºi Windows
mici îmbunãtãþirile au fost unui sistem ceva mai vechi. În acest fel am putut observa Server 2003 Enterprise Edition. De aceastã datã ele au
nesemnificative.

60
WINDOWS SERVER 2003 My REPORT
fost rulate pe un server IBM Xseries 225 dotat cu douã Concluzie
procesoare Xeon de 2,4GHz împreunã cu 1 GB memorie Producãtorii de hardware ºi software sunt recunoscuþi
ºi unitãþi de stocare SCSI Ultra320. pentru pretenþiile exagerate pe care le exprimã faþã de
Am folosit clienþi combinaþi care trebuiau sã ruleze produsele lor, dar în cazul lui Windows Server 2003, multe
script-uri pe serverul web gazdã, efectuând testele cu din aceste pretenþii s-au dovedit a fi justificate, singura
unul ºi douã procesoare, pentru a observa mãsura în specificare fiind cã performanþele depind de dimensiunea
care cele douã sisteme de operare ºi serverele web vor reþelei ºi de încãrcãtura la care este supus serverul, de aici
varia. La cerinþe scãzute din partea clienþilor, rezultând dacã meritã sau nu sã faceþi un upgrade.
diferenþele au fost minime, pe alocuri Windows 2000 ºi Pentru o reþea micã, cu mai puþin de 20 de utilizatori,
IIS 5 depãºind Windows Server 2003 ºi IIS 6. Totuºi, la de exemplu, este îndoielnic cã vor exista îmbunãtãþiri
creºterea numãrului de clienþi în teste, poziþiile au fost notabile în comparaþie cu Windows 2000. Aceasta pentru
rapid inversate ºi Windows Server 2003 ºi IIS 6 au cã în primul rând serverul va fi folosit pentru distribuþia de
depãºit în mod evident configuraþia echivalentã fiºiere, iar avantajele oferite de noua arhitecturã IIS 6 a
Windows 2000 cu IIS 5. serverului web vor fi neglijate, fãcând astfel upgrade-ul
Cea mai mare diferenþã a apãrut la folosirea a douã discutabil. Totuºi, pe reþele de dimensiuni mari ºi unde
procesoare, unde la încãrcãturi mari din partea clienþilor serverele Windows sunt folosite pentru a gãzdui site-uri
au fost înregistrate creºteri cu pânã la 60%. Noul sistem web publice, creºterile performanþei sunt evidente.
de operare s-a comportat mai bine ºi la upgradarea de la Fireºte, noi am avut posibilitatea sã testãm doar
unul la douã procesoare. servere bidirecþionale, nu am putut testa implementarea
Rezultatele ca server de
Chiar ºi cu un singur procesor, Windows Server 2003 pe 64 de biþi, dar dacã linia de performanþã este pãstratã
aplicaþii ale lui Windows
a fost deseori mai bun decât Windows 2000 cu douã ºi pe aceste platforme, vor putea fi vãzute îmbunãtãþiri Server 2003 au fost
procesoare, oferind suport pentru mai mulþi utilizatori ºi semnificative ale performanþei folosind noul software impresionante, având
accesibilitate mai bunã ºi
rãspunsuri mai rapide decât platforma echivalentã cu Windows. 
îmbunãtãþiri cu pânã la 60%
Windows 2000. a rezultatelor în comparaþie
cu Windows 2000.

61
CUPRINS
64 Dispozitive ataºat direct (Nas)
68 Unitãþi de stocare
conectate la o reþea
69 Storage area networks (SAN)

62
ADMINISTRAREA DATELOR My REPORT

Administrarea
datelor
Cum vã pãstraþi datele pe reþea? Dacã vã puneþi aceastã întrebare, înseamnã cã aþi ajuns în locul
potrivit – pentru cã aceastã problemã depinde de tehnologiile diferite ce sunt implicate.
Vom încerca sã vã îndrumãm, spre a determina cea mai bunã soluþie pentru dumneavoastrã.

U
nul dintre cele mai mari avantaje al reþelelor, ºi Acesta este modul în care majoritatea reþelelor iau
motivul principal pentru care acestea s-au naºtere ºi putem avea în vedere produsele serial ATA ce
dezvoltat, este uºurinþa cu care se schimbã sunt destinate serverelor mai mici, din reþele mai mãrunte,
datele. Mai mult decât atât, dacã vã centralizaþi datele – ºi ultimul hardware Ultra320 SCSI destinat sistemelor
folosind servere de fiºiere, dispozitive de stocare ataºate voluminoase ale marilor companii. Vom atinge de
reþelelor (Nas) sau dispozitive de stocare dedicate asemenea pe scurt ºi tehnologia RAID (Redundant Array
reþelelor (San) – administrarea datelor devine mult mai of Inexpensive Disks), ºi ce „plusuri” aduce aceasta în
uºoarã, decât atunci când vã luptaþi cu mai multe hard îmbunãtãþirea performanþelor ºi a toleranþei.
discuri din diferite calculatoare. Este o soluþie mult mai În a doua secþiune vom arunca o privire asupra
uºoarã de back-up împotriva dezastrelor ºi este de dispozitivelor Nas. Aceste dispozitive dedicate se leagã
asemenea o soluþie mai avantajoasã din punct de vedere al simplu la reþeaua localã, oferind stocarea instantanee a
costului ºi al performanþei. datelor, fãrã a fi necesar un server complex Windows sau
Pentru început va trebui sã vã familiarizaþi cu termeni Linux. Mai este prezent de asemenea un scurt ghid pentru
cum ar fi Nas ºi San, ºi sã înþelegeþi prin ce diferã aceste crearea unui server ieftin Nas, pe care ruleazã sistemul
tehnologii, nu doar între ele, ci ºi din perspectiva Linux.
dispozitivului legat la un server. O serie de tehnologii de În ultima secþiune vom discuta despre San, aruncând ºi
stocare grozave sunt pregãtite pentru a fi scoase pe piaþã o privire asupra tehnologiilor bazate pe IP ºi ceea ce oferã
în cursul acestor luni, ceea ce va îngreuna decizia de a ele, comparativ cu dispozitivele San Fibre Channel
alege ce e mai bun pentru reþeaua dumneavoastrã. convenþionale, ºi a elementelor noi din administrarea
Având în vedere aceasta, am dedicat prezentul articol dispozitivelor San.
tehnologiilor de stocare, având douã scopuri în vedere. În final, acest articol se va concretiza într-un ghid
Primul va consta în explicarea diferenþelor ºi asemãnã- complet asupra dispozitivelor de stocare din reþele, a
rilor, a avantajelor ºi a destinaþiilor acestor dispozitive tehnologiilor ºi produselor disponibile momentan. Veþi
pentru diferite mãrimi ale reþelelor. Al doilea va fi sã afla ce aveþi nevoie sã ºtiþi când vã decideþi sã investiþi în
aruncãm o privire înãuntrul acestor dispozitive de stocare asemenea tehnologii, precum ºi dacã prevedeþi o extindere
ºi produse, pe unele analizându-le acum iar pe celelalte – a reþelei. Poate aþi considerat cã stocarea datelor este
pe mãsurã ce apar în decursul anilor. ceva greoi ºi neinteresant, dar toate tind spre o dezvoltare
Pentru a înþelege mai bine trebuie sã ºtim un prim lucru: interesantã aducând elemente noi, dupã cum reiese din
caracteristicile se împart în trei categorii, pornind de la paginile urmãtoare.
dispozitivele de stocare legate direct la serverul de fiºiere.
>
63
My REPORT ADMINISTRAREA DATELOR

Dispozitivul ataºat direct 800.000 de ore, ceea ce înseamnã cã nu se mai pot


Modul clasic de partajare a unui dispozitiv de stocare compara cu hard discurile SCSI. Problemele de
este de a folosi un server de fiºiere, ce are încorporat fiabilitate ºi capacitate se pot reduce prin folosirea unui
unul sau mai multe hard discuri. Discurile pot fi montate controler RAID.
în interiorul carcasei sau, în lipsa spaþiului, în exterior, Întocmai tehnologiei SCSI, controlerele RAID EIDE
prin una din cele douã tehnologii competitive. Fie prin scriu pe mai multe discuri câte o parte din date pe
EIDE (Enhanced Integrated Drive Electronics) – de fiecare disc, informaþiile putând fi recuperate fãrã
asemenea cunoscut sub denumirea de ATA (Advanced probleme datoritã informaþiei de paritate în cazul
Technology Attachment) – sau SCSI (abrevierea lui defectãrii unui disc. Cu toate acestea tehnologia EIDE nu
Small Computer Systems Interface). permite schimbarea discurilor fãrã oprirea sistemului,
precum permite tehnologia SCSI, tehnologie denumitã
Stocare ieftinã hotplugging. Nu se oferã suport pentru conectarea
Prima dintre aceste interfeþe, ATA/EIDE, a fost externã a dispozitivelor EIDE, iar performanþele sunt
îndelung folositã, în special în calculatoarele obiºnuite. limitate, în general, cam la aceeaºi parametri cu ai hard
În ultimii ani, chiar, unii distribuitori de discurilor EIDE.
calculatoare au început sã foloseascã acest
standard ºi în serverele ieftine, destinate SCSI pentru performanþã
reþelelor cu un numãr mic de calculatoare. ºi fiabilitate
Marele avantaj al acestor discuri este Datoritã limitãrilor este greu sã gãseºti hard discurile
preþul ºi faptul cã controlerul EIDE EIDE folosite în altã parte decât în micile companii sau
este un standard implementat pe servere de departament, lãsând SCSI-ul sã domine restul
toate plãcile de bazã. Pentru a pieþei de dispozitive de stocare. Diferenþa dintre
menþine costul între anumite aceste douã tehnologii este cã SCSI permite
limite, s-a optat pentru administrarea a 15 dispozitive legate
legarea a douã discuri pe pe un singur controler, în locul
fiecare controler, celor douã de la EIDE,
ceea ce limiteazã oferind ºi o ratã de
cantitatea de transfer mai mare. În
date stocate. ultimele teste, de
Cablul EIDE, de exemplu, SCSI Ultra320 a
80 de fire, este de atins o ratã de transfer
asemenea limitat ca maximã de 320MB/sec.
lungime la maxim 45cm, ªi cablurile necesare
aceasta împiedicându-i transferului de date de la SCSI pot fi
manevrabilitatea în interiorul carcasei. greu de manevrat în interiorul carcasei;
Prin folosirea interfeþei EIDE nu pot fi cu toate acestea, ele pot atinge distanþe
folosite dispozitive externe de stocare, care nici nu de ordinul metrilor ºi producãtorii opteazã
vor putea fi partajate cãtre nodurile unui grup. Utilizarea din ce în ce mai mult pentru circuitele
cablurilor mai lungi într-un server poate determina imprimate, reducând astfel necesarul total de
probleme la circulaþia aerului prin carcasã ceea ce poate cabluri.
favoriza supraîncãlzirea. Unul din punctele tari ale dispozitivelor SCSI este
Performanþele hard discurilor EIDE sunt reduse de hotplugin-ul (conectarea în timpul funcþionãrii). Cu
viteza de rotaþie a platanelor, 5400 sau 7200rpm, de ajutorul unor conectori corect aleºi discurile pot fi ataºate
timpul mediu de acces de 8-12ms ºi de rata de transfer sau deconectate de la controlerul SCSI fãrã a opri sistemul.
susþinutã, de obicei mai micã de 50Mbytes/sec. Rata de Aceasta permite, având un controler RAID SCSI adecvat,
transfer a controlerului este de asemenea limitatã, construirea unui sistem de stocare tolerant la erori, ºi
ultima tehnologie ATA (ATA 133) având un maxim de conectarea acestuia la un server, fãrã a ocupa spaþiul din
transfer de 133Mbytes/sec, ceea ce, chiar dacã sunã interiorul carcasei.
impresionant, este un pic mai mult decât jumãtatea Neajunsul este cã discurile ºi controlerele SCSI sunt
vitezei de transfer a ultimelor dispozitive SCSI. mult mai scumpe decât dispozitivele EIDE. Nu gãsiþi, de
Un alt minus este cã – deoarece hard discurile EIDE exemplu, un controler SCSI în prea multe plãci de bazã,
sunt destinate în principal folosirii în calculatoarele deºi plãcile de bazã pentru servere îl au încorporat (dar
personale – multe au un MTBF (Mean Time Between costã mult mai mult). Discurile SCSI au de asemenea MTBF
Failure = Periodicitatea medie de apariþie a erorilor) situat în jurul a 1.200.000 ore, iar vitezele de rotire a
relativ scãzut. Cel mai bun timp se situeazã în jurul a platanelor sunt de 10.000 ºi chiar 15.000rpm, oferind un

64
ADMINISTRAREA DATELOR My REPORT
timp mediu de acces de 4,4-5,3ms, rata de transfer mai uºor de manevrat, ºi mai lungi (pânã la un metru),
ajungând astfel pânã la 65Mbytes/sec. încã de la prima punere în practicã. Un alt avantaj este
hotplugging-ul HDD-urilor, punerea ºi scoaterea din
Serialul e viitorul funcþiune a acestora fãrã oprirea sistemului. De
De diferenþa dintre mediile de stocare EIDE, pentru asemenea, controlerele de la firma Adaptec oferã
nivelul low-end, ºi mediile SCSI, ne-am lovit mereu pânã facilitãþi RAID ca standard.
acum, iar motivele sunt uºor de înþeles. Aceastã situaþie Numãrul de discuri ce poate fi administrat de un
însã e pe cale de a se schimba, datoritã introducerii noii singur controler SATA este de la douã la patru. Iar rata
tehnologii de stocare seriale, prin diminuarea anumitor de transfer a datelor se ridicã pânã la 150Mbytes/sec, în
diferenþe existente pânã acum. Iar prima care se distinge prima fazã, dar se vehiculeazã cã se va dubla în urmãtorii
este tehnologia cunoscutã sub numele Serial ATA (SATA). ani. Oricum, nu va fi un salt imediat de performanþã,
Bazatã pe protocoalele convenþionale ale deoarece se fac teste încã pe noua tehnologie SATA, o
tehnologiilor EIDE/ATA, SATA eliminã înºiruirea tehnologie ieftinã pentru calculatoare personale sau
discurilor de pe controler folosind un singur cablu servere mici, deºi discurile au un plus de vitezã faþã de
paralel, conectând în schimb fiecare disc pe portul lui discurile paralele EIDE.
Serverele low-end sunt
serial. Un prim rezultat al acestei tehnologii se poate adesea echipate cu HDD-uri Primele discuri scoase pe piaþã au fost în majoritate
evidenþia în formatul cablurilor ce sunt mult mai subþiri, ATA/EIDE întocmai ca ºi HDD-uri obiºnuite, dar care aveau în plus o interfaþã
calculatoarele personale.

65
My REPORT ADMINISTRAREA DATELOR

PROFITAÞI DE AVANTAJELE TEHNOLOGIEI ULTRA320 SCSI


Ultima generaþie a tehnologiei Ultra320 pe plãcile de bazã.
SCSI, veche de 20 de ani, a ºaptea O altã problemã apare atunci când
din istorie, este cunoscutã ca ºi este vorba de hard discul în sine, având
Ultra320. Feriþi-vã de vânzãtorii în vedere cã ºi primele produse erau cu
care denumesc simplu aceastã ceva mai bune decât dispozitivele
tehnologie SCSI-3, deoarece Ultra160 chiar ºi cu o interfaþã
implementarea Ultra320 dubleazã rata electronicã nouã. Chiar ºi acum, cu
de transfer a versiunii anterioare adevãratele discuri Ultra320,
Ultra160, pânã la 320Mbytes/sec, ºi disponibile la distribuitorii de
face mult mai mult decât sã creascã componente, nu ne putem aºtepta
doar viteza, pentru a atinge aceastã la o vitezã transfer de
vitezã. 320MB/sec, de la un singur
De fapt, Ultra320 reprezintã o HDD; nici un mecanism fizic nu
importantã reconstruire a tehnologiei se poate apropia de aceastã ratã.
SCSI, în primul rând un nou pachet de Sã luãm, de exemplu, ultimul model
protocoale de control ce mãresc atât de la firma Seagate, HDD-ul Cheetah
viteza cât fiabilitatea. Comenzile sunt 15K.3, special produs pentru servere ºi
trimise, de asemenea, separat de date – Sus: Noul HDD Cheetah 15K.3 de la producãtorul aplicaþii high-end. Precum ºi numele o
Seagate, având o vitezã de 15.000rpm, oferã o
pe când în versiunile anterioare datele interfaþã SCSI Ultra320, dar pentru a profita de sugereazã, acest HDD are o vitezã de
transmise erau nevoite sã aºtepte acei acest avantaj va fi necesar sã împãrþiþi datele pe 15.000rpm, ºi o ratã medie de cãutare
5MB/sec sã fie transmiºi. O tehnologie mai multe HDD administrate software sau de 3,6ms. Are, de asemenea, un MTBF
hardware într-o configurare Raid.
intitulatã QAS (Quick Arbitration and de 1.200.000 ore, iar rata de transfer
Selection = Arbitrare ºi Selecþie Rapidã) necesitã mai mult decât schimbarea realã se situeazã între 49-75 MB/sec.
a fost, de asemenea, introdusã pentru a unui hard disc. Sunt necesare, de Asta înseamnã cã pentru a profita din
reduce aglomerãrile suplimentare ce asemenea, a fi schimbate o serie plin de interfaþa SCSI Ultra320, va
apar atunci când se administreazã mai controlere Ultra320 ºi adaptoare Raid, trebui sã împãrþiþi datele pe mai multe
multe dispozitive. acesta fiind doar începutul. Sunt HDD-uri, folosind pentru aceasta o
Din pãcate, realizarea acestor necesare luni de zile bune pânã când implementare software sau hardware a
câºtiguri ale tehnologiei Ultra320, producãtorii sã încorporeze controlere unui controler Raid.

NIVELURI RAID: AVANTAJE ªI DEZAVANTAJE


Nivele Raid Distribuirea datelor Corectarea erorilor Avantaje Dezavantaje
0 Blocuri de date împãrþite Nu existã Ieftin ºi uºor de instalat (nu Nu oferã redundanþã
pe mai multe discuri necesitã controller RAID)
îmbunãtãþeºte performanþele

1 Discuri oglindite Nu existã Nu necesitã controller RAID Scump – redundanþã pe disc 100%.
sau dublate special, duplicarea datelor Scrierile pe disc nu
îmbunãtãþeºte performanþa ºi sunt accelerate.
fiabilitatea sistemului

2 Întreþeserea biþilor de Verificare ECC a datelor Transfer rapid al datelor Se poate procesa doar o citire sau o
date de-a lungul mai scrise pe mai (scrierile ºi citirile se fac scriere la un moment dat. Este o
multor discuri multe discuri în paralel). Un înalt nivel tehnologie destul de scumpã (sunt nece-
de protecþie a datelor sare o serie de teste asupra discurilor)

3 Întreþeserea octeþilor de Sunt stocaþi biþi de Este necesarã o singurã Access de citire încet. Poate procesa
date de-a lungul mai paritate la o singurã verificare de paritate doar o singurã citire sau scriere
multor discuri verificare de disc la un moment dat.

4 Întreþeserea blocurilor de O singurã informaþie de O multitudine de cereri Poate opera doar o singurã operaþie
date de-a lungul verificare ECC a discului procesate simultan la un moment dat.
mai multor discuri

5 Întreþeserea blocurilor de Informaþie de verificare Cererile de citire ºi scriere Timpi mari de refacere a datelor.
date de-a lungul mai ECC este împãrþitã sunt procesate simultan.
mai multor discuri pe toate discurile Un înalt nivel de redundanþã.

66
ADMINISTRAREA DATELOR My REPORT
serialã. Singura excepþie este HDD Barracuda 7200.7 FIG 1
Plus al firmei Seagate, cu o capacitate de stocare de pânã NIVELURILE RAID EXPLICATE
la 160GB, iar viteza de transfer maximã a interfeþei de
150Mbytes/sec. Este, totuºi, al cincilea produs care
suportã protocolul SATA, dupã ce alte trei (cu suport
SATA), au fost scoase iniþial.
Intel precum ºi alte companii lucreazã acum la
integrarea acestui suport pe plãcile de bazã, ºi se aºteaptã
pe viitor ca Serial ATA sã înlocuiascã complet paralelul
ATA/EIDE, începând aproximativ din 2004. Singurul fapt
ce îi limiteazã capacitãþile este menþinerea acestei
tehnologii la un preþ cât mai scãzut. Aceastã tehnologie va
domina în curând câteva dintre locurile ocupate
momentan de SCSI, în special la serverele mai slabe, sau
în departamentele cu soluþii ieftine RAID.
Urmãtoarea versiune de SATA este de asemenea în
dezvoltare, ºi va încorpora comenzi asemãnãtoare SCSI ºi
o îmbunãtãþire a execuþiei comenzilor atipice, pânã la
sfârºitul anului. Este aºteptat, în acelaºi timp, ºi un
conector care sã uneascã interfaþa de date ºi alimentarea,
asemeni unui conector SCSI SCA, ceea ce va avea ca
rezultat o implementare mai uºoarã a tehnologiei RAID iar
HDD-urile vor fi toate hotpluggin. Conectãrile externe vin
ºi ele din urmã, dar se vor dezvolta mai ales dupã anul
2004, când rata de transfer se preconizeazã sã atingã
300MB/sec.

Ce aduce viitorul?
Deºi departe în viitor, infrastructura dezvoltatã sã
suporte tehnologia SATA va fi folositã sã ducã mai
departe urmãtoarea generaþie de SCSI. Tehnologia
denumitã SAS (Serial Attached SCSI = SCSI Ataºat Serial)
va fi urmãtorul salt în domeniul stocãrii datelor, ceea ce
va face ca toþi producãtorii sã fie de acord cã
implementarea EIDE ºi-a atins limitele. Într-adevãr, o serie
de producãtori principali, printre care Adaptec ºi Seagate,
ºi-au manifestat interesul de a dezvolta direct tehnologia
SAS, mai degrabã decât sã dezvolte implementarea transferul în paralel este mult mai rapid decât cel serial
paralelã Ultra 640. de pe un singur disc. Este stocatã de asemenea ºi
Exact ceea va oferi tehnologia SAS din punct de informaþia de verificare ºi corecþie (ECC), astfel cã dacã
vedere tehnic, stã sã fie finalizat ºi va susþine, dupã cum bucata de informaþie de pe un disc lipseºte, aceasta
vom vedea în acest articol, mai multe caracteristici ale poate fi refãcutã din aceste corecþii.
interfeþei din fibrã opticã folositã în staþiile San. De Pentru a obþine cel mai înalt nivel de toleranþã al
exemplu, va permite conectarea ºi administrarea de pânã sistemului, în mod normal este nevoie de controler Raid
la 128 de dispozitive pe un singur controler, ºi va avea special, care ar suporta hotswapping (înlocuirea în
suport pentru transfer full-duplex. Deºi rãmâne o timpul funcþionãrii) ºi hotsparing, când discurile sunt
tehnologie de înalt nivel, va fi necesar sã aºteptãm pânã în þinute în standby pregãtite pentru a fi înlocuite atunci
2005, cel mai devreme, ca sã vedem mai exact ce oferã când apare o eroare. De asemenea va trebui sã þineþi
aceastã tehnologie ca interfaþã ºi la ce preþ se va ridica. cont ºi de implicaþiile diferitelor tipuri sau nivele ale
discurilor Raid, a performanþelor ºi caracteristicilor
O scurtã privire asupra nivelelor Raid acestora. Nivelele 0,1,3 ºi 5 sunt cele mai des întâlnite în
Performanþele ºi fiabilitatea stocãrii datelor pot fi configurãri, dupã cum reiese ºi din imagine.
sporite prin folosirea tehnologie Raid. Aceasta implicã Mai multe informaþii referitoare la nivele Raid se
folosirea unui grup de hard discuri, ce se vor comporta gãsesc în tabelul de pe pagina precedentã, incluzând
ca un singur disc logic pentru sistemul de operare. avantajele ºi dezavantajele fiecãruia. 
Datele sunt distribuite pe toate discurile, astfel încât
67
My REPORT ADMINISTRAREA DATELOR

Unitãþi de pãstrare a datelor ieftine. Dar, din cauza creºterii numãrului utilizatorilor,
conectate la o reþea aceste dispozitive pot fi depãºite la un moment dat. Se
Dacã doriþi ca în reþeaua dumneavoastrã sã se gãsesc pe piaþã dispozitive de o capacitate mai mare,
acceseze diferitele resurse partajate de pe diferite dar pentru a oferi o performanþã mai bunã, aceste
calculatoare, atunci un server de fiºiere este foarte bun dispozitive vor trebui sã foloseascã tehnologia SCSI,
dar poate oferi mult mai mult; dezavantajul acestor bazate pe tehnologia Raid sau pe o altã tehnologie
sisteme este cã necesitã multã muncã de configurare ºi scumpã. În plus, este oferitã chiar pe placã o interfaþã de
administrare. Serverele de fiºiere pot avea preþuri mari, în administrare relativ simplã.
special dacã folosiþi sistemul de operare Windows 2000, Tehnologia de întreþesere este unul din punctele
unde aveþi nevoie de licenþã (CAL – Client Access License) forte a acestei platforme ce ocupã un loc important în
pentru fiecare utilizator ce acceseazã serverul. Dacã soluþiile high-end cu dispozitive Nas. Aceste dispozitive
alegeþi ca sistem de operare Linux-ul, nu este nevoie de o vin de obicei din fabricaþie cu suport pentru partajarea
licenþã pentru fiecare utilizator, dar pentru a rula cu resurselor sub Windows SMB/CIFS ºi Unix/Linux NFS,
succes un mediu Linux, nu este totuºi ieftin. Cel mai uºor împreunã cu protocoale pentru Novell ºi Apple ºi suport
mod de a rezolva aceste probleme este instalarea unor pentru transfer HTTP ºi FTP. Dispozitivele pot folosi
dispozitive dedicate de stocare, cel mai adesea cunoscute tehnologia ATA/EIDE dar SCSI este o opþiune crescândã
sub denumire de dispozitive Nas (network attached pentru aceastã ramurã a pieþei. Iar protecþia Raid (de
storage = dispozitive de stocare ataºate reþelei). Ele pot fi obicei Raid 5) vine ca un standard pentru acest
ataºate sau pot înlocui sisteme server dedicate. hardware. Conectivitatea la reþea este mãritã ºi ea cu
ajutorul interfeþelor de reþea Gigabit Ethernet, care
Ce este un dispozitiv Nas? încep sã aparã în diverse configuraþii cu porturi
Acest dispozitiv de stocare, descris de obicei ca o cutie 10/100Mbiþi/sec multiple.
neagrã, acest instrument ceva mai special decât un server Sistemul de operare Linux este din nou o alegere
de fiºiere dedicat, bazat pe server hardware de standard frecvent întâlnitã, la aceste produse, deºi – mai nou – nici
industrial pe care ruleazã Windows sau Linux ca ºi sistem Windows 2000 nu se lasã mai prejos.
de operare. Oricum, deºi un server obiºnuit trebuie Unii producãtori cum ar fi Snap Devices, au
instalat, configurat ºi administrat pentru a putea fi folosit, software-ul propriu, iar dispozitivele sosesc cu
un dispozitiv Nas soseºte gata configurat pentru a putea fi majoritatea programelor preinstalate ºi configurate,
utilizat, ataºându-se unei reþele locale. Orice muncã de gata de a fi puse în funcþiune, fiind administrate doar
configurare necesarã se poate realiza prin intermediul printr-o interfaþã dedicatã. ªi ar fi cazul sã nu mai existe
unei interfeþe simple, accesatã prin intermediul unui probleme în privinþa licenþelor chiar ºi pentru
simplu browser web, fãrã a fi necesar sã vã familiarizaþi cu Serverele de fiºiere sunt programele dezvoltate pentru mediul Windows...
complexe ºi mari
intrãrile ºi ieºirile sistemului de operare inclus.
consumatoare de timp
Tipul ºi capacitatea de stocare vor depinde de tipul pentru organizare ºi Limitele Nas-urilor
dispozitivului Nas ºi cãrui sector îi este dedicat, ºi avem o administrare, în timp ce un Deºi sunt uºor de instalat ºi folosit, dispozitivele Nas
dispozitiv Nas este uºor ºi
mulþime de oferte disponibile. Multe dintre acestea sunt au ºi ele limitele lor, ºi acest lucru este important de ºtiut.
rapid de instalat, putând fi
soluþii low-end (ieftine) destinate sã înlocuiascã complet un administrat ºi de la distanþã Unul din aceste lucruri este faptul cã nu este posibil sã se
server obiºnuit de fiºiere într-o reþea localã a unei prin intermediul unei ruleze, pe aceste dispozitive, aplicaþii cum ar fi serverele
interfeþe dedicate simple.
companii de dimensiuni reduse. Este o tendinþã generalã,
în privinþa acestor dispozitive, pentru a le face cât mai
accesibile din punct de vedere al preþului; acest lucru
presupune de fi gestionate de Linux, ºi sã ruleze pe acestea
o aplicaþie open-source, cum ar fi Samba, care oferã suport
pentru partajarea fiºierelor într-o reþea ce conþine în mare
parte calculatoare având instalat Windows.
Discurile utilizate de aceste sisteme au de obicei
interfeþe ATA, ceea ce le reduce din performanþe, dar
aceasta nu este un impediment pentru reþele cu
dimensiuni mai mici. Avem capacitãþi începând de la 40GB
pe un singur disc, putând sfârºi la peste 240GB sau chiar
mai mult în sistemele cu mai multe hard discuri.

Dispozitive de stocare de capacitãþi


ºi mai mari
Costul redus, instalarea uºoarã administrarea simplã
sunt câteva din avantajele acestor tipuri de dispozitive

68
ADMINISTRAREA DATELOR My REPORT
de web sau de e-mail. Acesta nu constituie un impediment similar nu este întotdeauna uºor sã adãugãm, la nevoie,
pentru companiile mari, dar poate fi o problemã pentru alte HDD pentru mãrirea capacitãþii. Cea mai întâlnitã
reþelele unei companii mici, unde serverul poate soluþie este înlocuirea dispozitivului Nas cu un altul mai
administra uºor un client e-mail, un web server ºi baze de performant, dar aceasta presupune o soluþie mai
date de dimensiuni mici. Din fericire, anumiþi producãtori complexã atât pentru utilizatori, cât ºi pentru personalul
ai dispozitivelor menþionate oferã aceste produse cu ce se ocupã de administrarea lui.
suport pentru asemenea aplicaþii sau chiar aplicaþii În final, având în vedere faptul cã Nas este accesat din
încorporate, precum sunt cele de partajare a resurselor. toatã reþeaua, dacã nu este bine ales (potrivit cu
De exemplu, dispozitivul Cobalt de la firma Sun mãrimea reþelei), traficul existent poate duce la o gâtuire
Microsystems (www.sun.com) sau Netpilot de la a reþelei. Într-adevãr, având într-o reþea aplicaþii bazate
compania Equiinet (www.equiinet.com) ambele oferã pe server, cum ar fi aplicaþii web sau baze de date stocate
asemenea facilitãþi. pe server, un mediu de stocare ataºat direct este de
Un alt fapt ce trebuie avut în vedere este performanþa. obicei o alternativã mai bunã. Dar pentru marile companii
Dupã cum am mai spus, acest lucru nu este o problemã o soluþie preferatã este cea a unui dispozitiv separat de
majorã pentru o reþea micã, dar poate fi o mare frustrare stocare pe reþea (San), fapt care ne duce în a treia
dacã încercãm sã adaptãm aceastã soluþie la marile secþiune a articolului despre dispozitivele de stocare ale
companii. Nu putem mãri, prea mult, performanþa unui unei reþele. 
dispozitiv Nas comparându-l cu un server de reþea, ºi

Storage Area infrastructura San-ului se ocupã doar de traficul necesar


stocãrii datelor. Un dispozitiv San este proiectat sã
manevreze tranzacþiile proprii I/O (intrãri/ieºiri), care
Networks sunt mult mai rapide ºi mult mai sigure, decât
protocoalele de fiºiere folosite de dispozitivele Nas.
Ultima secþiune a articolului despre mediile de
stocare este cea a San-urilor sau dispozitivelor de Fibre Channel – un adevãrat status quo
stocare dedicate unei reþele. Adesea confundate cu Nas- Tehnologia cheie este aici Fibre Channel, deºi vom fi
urile, principala diferenþã a unui dispozitiv San este nevoiþi sã atingem pe scurt ºi problema interfeþei de
aceea cã se ataºeazã într-o reþea separatã ºi nu direct în reþea ºi IP-ului. În ciuda numelui este important sã
reþeaua principalã, cum sunt legate dispozitivele Nas. înþelegem denumirea de Fibre Channel ºi faptul cã ea
Cel mai mare avantaj rezultat este viteza, deoarece poate fi implementatã fie pe cabluri din cupru, fie pe
fibrã opticã, putând conecta pânã la 126 de sisteme
gazdã ºi dispozitive de stocare, pe distanþe pânã la
150Km. La început, aceastã implementare folosea o
reþea în formã de inel, dar mai nou ºi topologiile de
reþele stea sau point-to-point sunt la fel de bine
suportate prin utilizarea în cascadã a unor switch-
uri, într-o reþea Ethernet.
Este nevoie ca adaptoare speciale de bus (HBA-
uri) sã fie montate în servere ºi în staþiile de lucru,
pentru a se putea conecta la San, dar avem deja o
serie de dispozitive ce includ adaptoare, de la
producãtori cum ar fi Adaptec, LSI ºi Qlogic. Similar,
dispozitivele de stocare, fie cã sunt HDD individuale,
subsisteme Raid, unitãþi de bandã magneticã etc,
vor trebui legate la sistemul Fibre Channel, deºi nu
toate sunt dotate din fabricã cu asemenea interfeþe.
Într-adevãr, se întâlnesc cazuri în care producãtorii
ºi distribuitorii sã ofere soluþii bazate pe o interfaþã
Fibre Channel-SCSI. Produse ce încorporeazã din
fabricã tehnologia Fibre Channel sunt disponibile de
la Seagate, Hitachi/IBM ºi alþii, dar tehnologia SCSI
este mai ieftinã, iar când se configureazã o reþea va
trebui sã cântãriþi bine ce decizie luaþi.
Aceastã tehnologie a fost proiectatã iniþial sã

69
My REPORT ADMINISTRAREA DATELOR

ISCSI, ACUM – DAR NU ÎNCÃ...


În ciuda faptului cã sunt relativ noi ºi TCP/IP, este implementat mult mai
netestate, dispozitivele ISCSI (Internet uºor folosind un driver al sistemului de
SCSI) sunt disponibile în acest moment. operare. Producãtorii specializaþi, cum
Implementãri software asemãnãtore ar fi Adaptec ºi Qlogic, au implementat
avem ºi în prezent disponibile, dar fizic, în silicon, TOE-ul (TCP Offload
pentru ca toþi marii producãtori sã fie Engine = Motor de descãrcare al stivei ar fi Cisco
de acord cu dezvoltarea ISCSI, sunt TCP); aceastã implementare poate fi Storage Router,
foarte necesari acei adaptori host bus integratã în plãcile de bazã sau în pentru a putea combina
înrudiþi cu cei de la dispozitivele Fibre adaptorii speciali Gigabit Ethernet. cele douã dispozitive.
Channel. Aceleaºi companii produc „motoarele” E de apreciat cã primele produse
Poate suna un pic ciudat, dar trebuie ce se ocupã cu descãrcarea protocolului ISCSI sunt bazate pe versiuni
avut în vedere faptul cã tehnologiile San ISCSI, în final rezultând un adaptor ce se preliminare ale specificaþiilor ce au fost
bazate pe IP, cum ar fi ISCSI, pot profita ocupã de toate procesele necesare unui deja catalogate, iar acest proces mai
de avantajele hardware-lui standard dispozitiv independent San bazat pe IP are nevoie de timp. Totuºi, dupã cum
Ethernet. Oricum, Protocolul Ethernet dintr-un server. aratã majoritatea studiilor efectuate,
sau TCP/IP, doar ele singure, nu pot Din nefericire este nevoie de mai mult versiuni complete ale soluþiilor ISCSI vor
oferi o asemenea performanþã necesarã decât un adaptor de decongestionare fi disponibile pânã la sfârºitul anului
unui San, fãrã o cantitate considerabilã pentru a crea un dispozitiv San ºi sunt 2003.
de date procesate. Iar dacã nu este destul de puþine soluþii disponibile de Adaptorii ISCSI host bus cum ar fi
implementat pe un hardware dedicat, stocare – nici acestea complete. Într- Durasan AEA-7110C de la firma
ISCSI poate fi o mare pacoste pentru adevãr distribuitorii oferã, de obicei, Adaptec, au fost anunþaþi spre apariþie,
procesorul unui server. San-uri bazate pe IP, în special medii de însã fiind o soluþie end-to-end, nu sunt
Douã tipuri de adaptori sunt fabricaþi. stocare Fibre Channel împreunã cu un încã disponibili iar standardul ISCSI nu a
Primul, care descarcã simplu stiva convertor ISCSI-to-Fibre Channel, cum fost încã omologat.

utilizeze o lãþime de bandã de 1Gbit/sec, dar ultimele magnetice putând fi disponibilã pe servere ce ruleazã
apariþii pot folosi deja o lãþime de bandã de 2Gbiþi/sec, Windows, Unix sau Linux, singurul impediment fiind
dublu faþã de cât am putea obþine cu Gigabit Ethernet. necesitatea adaptoarelor ºi driverelor Fibre Channel.
Avem tehnologii care sesizeazã automat rata de Un alt mare avantaj este cã, fiind accesate de mai
transfer maxim posibilã, ºi de aici rezultã o posibilitate multe servere, dispozitivele San pot fi folosite pentru a
de transfer de 10/100/1,000Mbiþi/sec într-o reþea localã. remedia efectele de avalanºã – în schimbul unor HDD
Deci avem posibilitatea de a mixa dispozitive ce sunt locale SCSI dublu-port. Un alt punct forte al San-urilor, îl
capabile de rate de 1Gbit/sec ºi de 2Gbits/sec, deºi nu avem atunci când vine vorba de backup-uri ºi
este recomandat, deoarece dispozitivele San se vor recuperarea datelor în caz de dezastre, putând realiza
adapta la viteza dispozitivului mai slab. backup chiar ºi în orele de vârf, fãrã a crea un trafic
Rezultatul acestor dispozitive este mãrit ºi de faptul suplimentar pentru reþeaua localã. Recentele unitãþi de
cã suportã o comunicaþie full-duplex. Deci nu vor mai bandã pot chiar sã copieze datele direct de pe HDD-uri
exista alte probleme în formele de trafic, precum cele de printr-un San fãrã a mai apela serverul – aºa numitele
la soluþiile Nas, iar performanþa va fi frânatã doar de „salvãri fãrã server” (serverless backup), timp în care
performanþele hard discurilor ataºate sistemului. serverul poate trata alte sarcini pe care le are de
Rezultatul este un dispozitiv de stocare dedicat deservit.
reþelei, ce poate fi folosit pentru a oferi o înmagazinare Desigur, existã ºi dezavantaje ale dispozitivelor San
rapidã atât pentru servere cât ºi pentru staþii de lucru, Fibre Channel; de exemplu, nu este o tehnologie ieftinã,
acestea putând fi administrate de diverse sisteme de ceea ce o determinã sã fie destinatã companiilor mari.
operare. Oricum, scopul principal al acestor dispozitive Adaptorii de bus necesari în fiecare server sau staþie de
rãmâne cel de suport pentru bazele de date mari ale lucru, pentru a fi ataºate la San, nu costã cu mult mai
unei companii, a unui server web, unde aceste mult decât un Ethernet Nic (network interface card =
dispozitive aduc cele mai mari beneficii. Pe lângã interfaþã de reþea) de mare performanþã. Cu toate
avantajele performanþei, aceste dispozitive se pot plasa acestea, switch-urile Fibre Channel sunt cu mult mai
la distanþã faþã de o reþea ºi se pot administra scumpe decât echivalentele switch-urilor Ethernet. De
independent prin intermediul serverelor ce le folosesc, asemenea, va fi necesar sã cablaþi ºi sã menþineþi o
sau se pot adãuga noi capacitãþi de stocare fãrã a fi infrastructurã separatã a acestei tehnologii San Fibre
deranjate aplicaþiile de pe server. Aceste dispozitive de Channel, ceea ce poate fi foarte costisitor. Sã nu uitãm
stocare pot fi partajate pentru mai multe platforme, aspectul cã pot sã aparã probleme de compatibilitate
aceeaºi configuraþie de HDD sau unitãþi de bandã între produsele diverºilor fabricanþi, în special când e

70
ADMINISTRAREA DATELOR My REPORT
vorba de administrarea hardware ºi software implicatã – fi securitatea San-urilor ce se dezvoltã cu ajutorul
ajungând pânã la faptul cã anumite companii opteazã Internet-ului ºi a altor legãturi Wan (de mare distanþã), ºi
pentru soluþii complete de la o singurã sursã, chiar dacã produselor Ethernet de 10Gbits/sec – vor permite San-
aceasta presupune ridicarea preþurilor. urilor, bazate pe protocoale IP, sã concureze din ce în ce
În ciuda acestor neajunsuri, dispozitivele San bazate mai mult cu ce ne oferã tehnologia Fibre Channel ºi sunt
pe tehnologia Fibre Channel, au devenit destul de aºteptate soluþii ºi mai rapide în anii ce urmezã.
populare, iar tehnologia (prima formulã datând din
1988) este într-o continuã dezvoltare, preconizându-se Administrarea San-urilor
sã aparã în viitorul apropiat dispozitive cu un flux de În final, înainte de a fugi sã comandaþi un dispozitiv
4Gbiþi/sec, iar apoi cu 10Gbiþi/sec într-un viitor mai Fibre Channel sau un San cu tehnologie IP, meritã sã
îndepãrtat. Dar alternativele sunt la îndemâna fiecãruia, aruncãm o privire asupra modalitãþilor de administrare
ºi folosesc tehnologii mai ieftine cum ar fi cele Ethernet a celor douã tehnologii de stocare.
ºi TCP/IP, iar noul protocol cunoscut sub denumirea de Exact ca o reþea localã Ethernet, de exemplu, un San
ISCSI (Internet SCSI) s-ar putea sã schimbe complet este proiectat pentru un anumit numãr de dispozitive,
orientarea San-urilor. necesare a fi identificate, configurate ºi monitorizate.
Din nefericire, SNMP sau un alt protocol comun de
San-uri bazate pe tehnologia IP administrare este destinat în primul rând folosirii în
Tehnologia ISCSI este cheia dezvoltãrii dispozitivelor reþeaua localã, ºi adaptarea acestor protocoale într-un
de salvare dedicate unei reþele, adicã permiþând mediu San, optimizat pentru transferuri SCSI de mare
protocolului SCSI sã fie utilizat pe o infrastructurã de vitezã, nu este deloc uºor. Multe încercãri au trebuit
reþea bazatã pe TCP/IP. Dispozitivele foarte scumpe fãcute pânã sã se cadã de comun acord cu un standard,
Fibre Channel pot fi înlocuite cu switch-uri obiºnuite implementat pe o mare varietate de interfeþe ºi
Gigabit Ethernet, care, pe lângã cã sunt mai pentru dispozitive. Au apãrut deja softuri, asemãnãtoare cu
buzunarul fiecãruia, sunt ºi uºor de instalat ºi administrarea SNMP într-o reþea localã, ce pot
administrat. De asemenea a devenit posibil (teoretic) sã descoperi, mapa ºi monitoriza dispozitivele dintr-un San.
administrãm dispozitivele San de la distanþe mult mai Un alt aspect pozitiv este acela cã un server San
mari, folosindu-ne de Internet pentru a ne conecta la poate accesa, teoretic, orice dispozitiv de stocare
infrastructurã. ataºat. De aici rezultã cã avem nevoie de o modalitate de
Aceste diferenþe vor putea face ca micile companii sã control pentru a fi evitate conflictele. Din aceastã cauzã,
profite de avantajele oferite de San-uri, ºi sã facã aceste cei mai mulþi producãtori au optat pentru LUN (logical
dispozitive mai atractive pentru marile companii ce se unit number = unitãþi logice numerice), mascând ºi
lovesc de probleme legate de ariile de acoperire. S-a împãrþind, de fapt apelând la adresãri standard SCSI
ajuns pânã acolo încât o serie de producãtori ai pentru a controla ºi administra aceste dispozitive de
tehnologiei Fibre Channel sã investeascã din greu în cãtre un singur server – acest lucru fiind posibil pentru
dezvoltarea ISCSI. cã amândouã, ºi Fibre Channel ºi San, implementate pe
Cu toate acestea, o tehnologie San bazatã pe IP va IP, folosesc SCSI ca protocol de accesare a resurselor.
implica mult mai mult decât o simplã conectare a Implementãrile ºi software-ul de administrare poate
dispozitivelor de stocare în reþeaua localã, ca în cazul varia mult de la un producãtor la altul, ºi pot apãrea o
dispozitivelor Nas. Va avea, de asemenea, un preþ mai serie de incompatibilitãþi. În plus mai avem diferenþele
ridicat decât Nas-urile, având în vedere cerinþa de dintre interfeþele de administrare propriu-zise, ce pot fi
infrastructurã Ethernet separatã, de exemplu. Costurile de o mare varietate începând de interfeþe în linii de
Switch-uri dedicate ºi o
implicate de administrarea acestor dispozitive sunt, de infrastructurã de reþea comandã ºi terminând cu interfeþe grafice. Mai multe
asemenea, pe mãsurã, pentru San-urile Fibre Channel. separatã sunt elementele dispozitive de administrare San independente, cum ar fi
necesare implementãrii unui
Un alt factor de care trebuie þinut cont este cele de la companiile Datacore, IBM/Tivoli, Veritas ºi
San Fibre Channel, ºi nu în
performanþa. Comparativ cu Fibre Channel va fi mai mai ultimul rând pot sã aparã altele, sunt proiectate sã lucreze cu o multitudine de
micã, cel puþin la început, deoarece actuala tehnologie probleme de compatibilitate soluþii hardware, ºi doar sã ajute în rezolvarea
când avem dispozitive
Ethernet este limitatã la lãþimea de bandã de 1Gbit/sec – problemelor de interoperabilitate. Acestea pot adãuga
hardware de la mai mulþi
jumãtate din posibilitãþile produselor recente Fibre producãtori. un mediu virtual de stocare, fãcând astfel administrarea
Channel, de aceea este improbabil ca San-urile ISCSI sã de zi cu zi a dispozitivului San mult mai uºoarã. 
înlocuiascã soluþiile tehnologiei Fibre Channel, cel puþin
nu prea curând. Mai sunt, de asemenea, ºi alte probleme
de care ne lovim frecvent, cum ar fi aglomerãrile ce pot
sã aparã într-o reþea, ºi despre care am discutat în
rândurile de mai sus.
Totuºi, problemele enumerate, dar ºi altele – cum ar

71
My TEST CAMERE DIGITALE

CUPRINS
73 Benq DC 2300

Poze
74 Canon Power Shot A70
75 Casio Exilim EX-S2
76 Fujifilm Finepix A303
77 Kodak DX 4300
78 Konica KD-310Z

de varã
79 Olympus Camedia C-220 Zoom
80 Pentax Optio 330 GS
81 Ricoh Caplio G3
82 Sony Cybershot DSC-P72
83 Alegerea senzorului
84 Cum s-au prezentat camerele

O
datã cu venirea verii toþi începem putea lista personal fotografiile, aveþi
86 Tabelul caracteristicilor
sã ne gândim la lucruri cum ar fi avantajul de a le putea comanda la
88 Alegerea redacþiei
soarele, plajele cu nisip ºi pozele de magazinele de specialitate. Aºa cã, cu gândul
vacanþã. Dacã de cele mai multe ori totul la vara în toi, am selectat 10 camere foto
începe la cumpãrarea în mare grabã a filmului digitale cu preþuri situate sub 600 de Euro
foto, de la chioºcul de lângã sala de aºteptare, (inclusiv TVA), oferite de cãtre 10 producãtori
Soare, mare ºi…poze. ºi se terminã cu un bon de casã kilometric diferiþi. Pe lângã aspectul legat de preþ, am
Ca sã nu mai cheltuiþi o avere emis de laboratorul unde aþi procesat mai menþionat în specificaþiile trimise cãtre
fotografiile, atunci poate ar fi cazul sã vã producãtori faptul cã modelele trebuie sã
pe un aparat de fotografiat
echipaþi cu o camerã foto digitalã. ofere o calitate foto suficientã pentru a putea
de calitate, fãrã sã Dupã achiziþionarea aparatului în sine nu imprima pe un format minim de 15x10 cm,
va mai trebui sã cumpãraþi vreodatã filme, iar precum ºi cã acestea trebuie sã fie uºor de
mai vorbim despre banii daþi
dacã veþi opta pentru o camerã cu instalat ºi de utilizat.
pe filme, va prezentãm acumulatori Li-Ion, bateriile vor deveni ºi ele Testele efectuate, în numãr de ºase, au
10 camere foto digitale doar o amintire. Mai mult, dacã aveþi avut ca scop evaluarea calitãþii pozelor atât
posibilitatea de a lista pe o imprimantã foto, în interior, cât ºi în exterior, precum ºi a
cu preþuri situate costurile de imprimare vor fi doar cele modului macro – câteva dintre teste ºi detalii
sub 600 de Euro. implicate de consumabile – chiar dacã nu veþi le gãsiþi la pagina 136. >
72
CAMERE DIGITALE My TEST

Benq DC 2300

M
odelul DC 2300 se la reprezentãrile în miniaturã ale culoare ale pielii au ieºit puþin
activeazã prin glisarea imaginilor, temporizator ºi bliþ. spãlãcite ºi, în timp ce focalizarea
butonului de pornire Imaginea de pe ecranul LCD este a fost uniformã în cazul imaginii
aflat în partea din spate a relativ clarã, dar existã probleme unui material, culorile au fost prea
aparatului, în timp ce un grup de la urmãrirea imaginilor în miºcare. calde iar suprafeþele opace din
butoane din partea de sus permit Butonul de meniu afiºeazã plastic au avut un aspect destul
selectarea modului de opþiunile de bazã pe ecran prin de granulat. Totuºi, în cazul
funcþionare – foto, video, afiºare care se pot selecta trei nivele de obiectelor transparente
imagini ºi meniu setare camerã. calitate ºi patru dimensiuni ale rezultatele au fost bune.
Cele trei moduri de capturã imaginii, acestea din urmã variind La pozele fãcute în exterior
pentru imagini statice – peisaj, între 2.048x1.536 ºi 640x480. Benq s-a dovedit a fi puþin prea
DETALII• Proces
portret ºi macro – pot fi selectate Luminozitatea ºi expunerea pot fi sensibilã la lumina solarã,
PREÞ 196 Euro
prin intermediul unui comutator modificate prin imaginile mai puternic luminate
CONTACT
situat lângã obiectiv. Distanþa mãrirea/micºorarea factorului de având un aspect neclar. Au existat www.darer.ro
focalã fixã de 43 mm a lentilei multiplicare a constantei 0.5VE în ºi cazuri de anomalii cromatice, AVANTAJE Uºor de utilizat
DEZAVANTAJE Nu are zoom
aduce un dezavantaj major – lipsa intervalul -2/+2. cum ar fi cazul imaginii London
optic; carcasa de plastic dã o
zoom-ului optic. Camera are în Lângã locaºul bateriilor tip AA Eye, unde spiþele roþii aflate pe senzaþie de artificial; imaginile au
schimb un zoom digital de 3x, care se aflã slotul pentru memorie fondul unui cer noros au fost avut un aspect de amestecãturã
EVALUARE GENERALÃ Celelalte
apropie ºi depãrteazã porþiunile Secure Digital (SD), dar memoria redate cu dificultate, pixelat.
camere au avut rezultate mai
dorite din imaginile capturate de este de doar 8 MB, deoarece Dat fiind faptul cã este una bune în teste dar, dacã vã doriþi o
senzorul CCD de 2 megapixeli. aparatul nu are nici un card de dintre cele mai mai ieftine camere camerã ieftinã de care sã nu
trebuiascã sã aveþi grijã la
Un buton de control cu patru memorie inclus. dintre cele testate, putem spune
petreceri, Benq meritã toatã
direcþii, situate lângã ecranul LCD Rezultatele testelor au fost totuºi cã imaginile au o calitate atenþia.
de 1.6 inch, permite accesul rapid destul de bune. Tonurile de mai mult decât acceptabilã. SCOR 

73
My TEST CAMERE DIGITALE

Canon Power Shot A70

P
owerShot A70 este cea fiind de minim 5 cm. etajerã de flori. Camera s-a
mai grea camerã dintre Un comutator situat în partea descurcat foarte bine ºi în cazul
modelele testate datoritã dreaptã a ecranului LCD de 1.5 in ambalajului de plastic cu reflexii
celor 215 g ale sale, ºi asta fãrã cele permite trecerea foarte simplã de metalice al freziilor, foarte dificil de
4 baterii AA care o alimenteazã. la modul de vizualizare la cel de redat, zonele petalelor cu tonuri
Locaºul bateriilor, situat în partea fotografiere, iar butoanele din identice fiind reproduse foarte
dreaptã a camerei, are un capac cu partea superioara selecteazã bine, cu o gradaþie foarte finã.
aspect mai deosebit, chiar greoi modul de fotografiere – automatic, Focalizarea pe imaginea cu
DETALII• Proces
am putea spune, care iese în relief, portret, peisaj, noapte, acþiune sau material luatã în interior a fost
PREÞ 304 Euro
având totuºi avantajul de a permite chiar video. Celelalte moduri foarte clarã pe toatã imaginea,
CONTACT
o prindere bunã a camerei atunci permit ajustarea timpului de chiar ºi în colþuri, iar materialele www.canon.com
când se fac poze. Dispune de un expunere ºi a setãrilor de cum ar fi blana, fetrul sau lemnul AVANTAJE Cea mai bunã calitate
a imaginii dintre toate camerele
senzor CCD cu 3.3 megapixeli ºi o deschidere. au fost foarte bine redate. Culorile
testate; moduri de capturã
lentilã de 35-105 mm (echivalentul Canon Power Shot A70 a avut au avut totuºi o saturaþie excesivã multiple; zoom optic 3x
a 35 mm), zoom optic 3x controlat rezultate excelente în toate testele în acest test. Canon a scos cea mai DEZAVANTAJE Cele patru
baterii cresc greutatea camerei ºi
de un buton acþionat prin apãsare, noastre, detaºându-se net faþã de bunã imagine a monumentului
îi deplaseazã centrul de greutate
similar celui întâlnit la majoritatea ceilalþi concurenþi de fiecare datã. London Eye – doar Konica a avut într-o parte
camerelor digitale Canon. În modul Tonurile de culoare ale pielii au un rezultat comparabil în acest EVALUARE GENERALÃ Deºi este
mai scumpã decât unele camere
macro camera are performanþe ieºit realist, acelaºi aspect test – marginile fiind clar
din test, Canon confirmã faptul cã
deosebite în ceea ce priveºte pãstrându-se ºi în cazul redãrii conturate, cu detalii foarte bune. meritã toþi banii
distanþa de fotografiere, aceasta culorilor din testul imaginii cu o SCOR 

74
CAMERE DIGITALE My TEST

Casio Exilim EX-S2

D
acã sunteþi în cãutarea Un alt buton permite accesul la concurenþi. Imaginea cu London
unei camere de meniul de pe ecran ºi la Eye a ieºit înceþoºatã, cu artefacte
dimensiuni reduse, este submeniuri. Setarea bliþului, datorate erorilor de compresie.
foarte posibil sã vã placã modelul ajustarea dimensiunilor imaginii Tonurile de culoare ale pielii au
Exilim EX-S2 de la Casio, care are (1,600x1,200, 1,280x960 or fost redate, totuºi, foarte realist; la
doar 88 x 12.4 x 55mm (L x l x h). 640x480), precum ºi a calitãþii fel ºi culorile din testul imaginii cu
În interiorul carcasei de metal imaginilor, toate trebuiesc setate flori, culorile au fost redate fidel. În
nichelat se aflã un cip CCD de 2 prin intermediul meniului de pe schimb, focalizarea a fost slabã în
megapixeli, iar în partea inferioarã ecran – operaþiuni care necesitã zonele depãrtate de centrul
aveþi un slot de memorie SD-MMC foarte mult timp. imaginii. DETALII• Proces
(card multimedia), dacã doriþi sã Camera nu dispune de zoom Expunerea s-a dovedit a fi PREÞ 581 Euro
aveþi mai mult decât cei 128MB de optic, iar zoom-ul digital este foarte bunã la testarea imaginii CONTACT
memorie internã. Camera mai disponibil doar dupã efectuarea luate în stradã, unde alte modele www.bestcomputers.ro
AVANTAJE Aparatul e atât de mic
dispune ºi de un slot de conectare fotografiei; nu existã mai multe au avut probleme la redarea
încât nici nu simþi cã îl ai în
la suportul de andocare USB. moduri de fotografiere (peisaj sau luminii solare ºi a umbrelor. buzunar
Butoanele de control sunt doar macro), iar distanþa minimã de Fãrã mod macro ºi cu o distanþã DEZAVANTAJE Butonul cu
cele de bazã. Un singur buton fotografiere este de 1m. minimã de numai 1m, Casio nu a acþionare prin atingere este fragil;
nu are zoom optic; nu are mod
permite trecerea de la modul de Ne-a fost greu sã ne dãm seama putut face faþã nici testului de macro ºi nici alte opþiuni sau
înregistrare (video sau foto) la cel dacã am fãcut sau nu o pozã cu EX- materiale fotografiate în interior, moduri de fotografiere iar
de vizualizare, pentru a putea S2 deoarece, spre deosebire de nici celui macro. calitatea imaginilor este slabã
EVALUARE GENERALÃ Casio se
vedea imaginile luate. Navigarea alte modele, acesta nu emite nici EX-S2 ar putea tenta prin poate lãuda cu dimensiunile care
prin meniul de pe ecran se face un semnal acustic de confirmare. dimensiunile sale reduse, dar fac din ea o noutate în materie,
prin atingerea unui buton de mici Cât despre calitatea imaginilor, existã alte modele cu mult mai dar dacã vã intereseazã în primul
rând calitatea imaginilor, e mai
dimensiuni, aflat lângã ecranul LCD aceasta a plasat Casio pe ultimul multe funcþii decât aceasta. bine sã alegeþi un alt model.
de 1.6 in, cu un aspect cam fragil. loc, la mare distanþã de ceilalþi SCOR 

75
My TEST CAMERE DIGITALE

Fujifilm Finepix A303

D
Finepix A303 este o cursoarele stânga/dreapta, situate Testul imaginii cu flori a
camerã de dimensiuni în partea din spate sus a demonstrat faptul cã modelul de la
reduse, 97 x 34.3 x aparatului. La apãsarea butonului Fujifilm poate realiza fotografii cu
63.9mm (L x l x h), cu un CCD de de meniu pe ecran vor apãrea focalizare bunã, dar slabe ca
3.2 megapixeli. Butonul de pornire opþiunile pentru calitatea realism, imaginile fiind destul de
glisant se aflã în partea superioarã imaginilor, camera mai având ºi un reci, cumva distante, deºi prin
a camerei, în timp ce cadranul EV dedicat, scalã de luminozitate ºi creºterea nivelelor de saturaþie cu
simplu de selecþie a modului de alte meniuri pentru setãri. Un 20% pozele rezultate s-au dovedit
operare (capturã imagine staticã, buton separat pentru bliþ permite a fi destul de bune. Tonurile de
video, vizualizare, macro ºi derularea modurilor de culoare ale pielii au fost destul de
declanºare întârziatã) se gãseºte funcþionare ale acestuia prin bine redate, având totuºi o tentã de
lângã afiºajul LCD de 1.5in, acesta apãsãri multiple. În timp ce roz, iar cerul din imaginea cu DETALII• Proces
din urmã având o luminozitate ºi prezenþa butoanelor dedicate London Eye a ieºit destul de PREÞ 261 Euro
un timp de reacþie destul de bune pentru meniu/OK/înapoi ºi bliþ este neclarã, cu un aspect lipsit de relief CONTACT
www.fujifilm.com
la imaginile în miºcare. foarte utilã, este pãcat cã nu au per ansamblu. Imaginea de stradã a AVANTAJE Design compact;
Meniurile afiºate pe ecran sunt fost aºezate în locuri mai fost bunã, chiar dacã focalizarea a zoom optic 3x sensibil
simple, navigarea pe verticalã accesibile, în partea din spate a devenit treptat mai slabã în planul DEZAVANTAJE A întâmpinat
anumite dificultãþi de redare în
fãcându-se uºor prin intermediul camerei. îndepãrtat. A303 s-a descurcat testul de culoare
butonului tilt, buton care mai Modul macro permite bine în testul macro ºi în cel cu EVALUARE GENERALÃ Finepix
controleazã ºi zoom-ul optic de 3x, fotografierea de la distanþe materiale, redând foarte bine A303 este o camerã bunã, dar
care nu s-a evidenþiat între
zoom-ul digital de 3.2x, foarte cuprinse între 10 ºi 80 de cm, iar materialele cum ar fi fetrul sau modelele testate. La acelaºi preþ
sensibile de altfel, în timp ce pentru lentila are distanþa focalã blana, materiale care pun probleme puteþi cumpãra un Canon care sã
navigarea pe orizontalã se folosesc echivalentã cu 38-114 mm. din acest punct de vedere. vã ofere performanþe mai bune.
SCOR 

76
CAMERE DIGITALE My TEST

Kodak DX4330

M
odelul oferit de Kodak este controlat de un buton cazul imaginii etajerei cu flori,
pare mai „îndesat” în balansier de pe partea din spate a imaginea fiind totuºi foarte clarã ºi
comparaþie cu celelalte, camerei, care genereazã o miºcare bine focalizatã.
dar forma carcasei asigurã o cam bruscã. Modul macro permite Pozele fãcute în mod macro au
aºezare bunã în mâini. Porneºte pozarea de la distanþe de 7 pânã la fost de asemenea foarte bune,
direct în modul de pozare dorit prin 70 de cm. relieful ºi detaliile fiind bine
selectarea uneia dintre cele cinci Sistemul Kodak Easy-Share este surprinse. Au existat pierderi de
disponibile, sau chiar în mod video, compus dintr-un suport de detaliu în colþurile imaginii cu
prin rotirea cadranului din partea andocare USB ºi software-ul materiale, dar per ansamblu am
superioarã. Puteþi selecta ºi modul aferent, ceea ce uºureazã reîn- fost încântaþi de imaginile
de funcþionare al bliþului – oprit, cãrcarea bateriilor Li-Ion, precum ºi capturate de aceastã camerã. 
pornit, auto, reducere efect de descãrcarea sau trimiterea
„ochi roºii”. imaginilor. Toate acestea, în
Senzorul CCD permite combinaþie cu un meniu cu afiºare
capturarea unor imagini la o pe ecran, cu denumiri intuitive ºi DETALII• Proces
rezoluþie maximã de 3 megapixeli, clare, fac din aceastã camerã o PREÞ 191 Euro
cu doar trei dimensiuni: „good” alegere bunã pentru începãtori. CONTACT www.kodak.com
AVANTAJE Destul de simplã
care permite capturarea de imagini DX-430 a generat imagini foarte pentru un fotograf începãtor;
la 640 x 480, „better” care bune în urma testelor, dând dovadã zoom optic 3x; calitate bunã a
echivaleazã cu dimensiunea de de performanþe deosebite mai ales imaginilor
DEZAVANTAJE Setãrile prede-
1.800 x 1.200 ºi „best”, 2.160 x în cazul imaginii de stradã, cu finite ar putea pãrea frustrante
1.400. Chiar dacã are un slot pentru expunere ºi focalizare foarte bune pentru utilizatorii cu experienþã
carduri SD/MMC, camera este pe toatã suprafaþa pozei. La fel ca ºi EVALUARE GENERALÃ O
camerã fiabilã, fãrã prea multe
livratã fãrã nici un card de memorie, în cazul altor camere Kodak pe care pretenþii, care poate face poze de
având doar cei 16 Mb de memorie le-am mai testat, ºi în cazul camerei bunã calitate ºi cu o gamã largã de
internã. de faþã culorile au avut o tentã de funcþii oferite de software-ul
inclus.
Zoom-ul optic 3x/digital 3.3x suprasaturaþie, aspect evidenþiat în SCOR 

77
My TEST CAMERE DIGITALE

Konica KD-310Z

L
ansate pe piaþã anul un aspect brusc. În modul macro vedere al calitãþii. Contururile au
trecut de cãtre Konica, intervalul de pozare este de 10- fost redate fin, chiar ºi cele mai
modelele KD-400Z ºi KD- 50cm. mici detalii fiind afiºate clar.
310Z au fost primele camere foto Deasupra LCD-ului de 1.5in, cu De asemenea, detaliile au fost
digitale cu sloturi duale de o imagine foarte clarã, se aflã trei surprinse foarte bine atât în cazul
memorie, atât pentru carduri SD, butoane; primul permite testului macro, cât ºi în testul cu
cât ºi pentru Memory Stick. KD- vizualizarea imaginilor capturate, materiale, în timp ce imaginea de
Z310 este livratã cu un card SD de al doilea controleazã ecranul LCD stradã a fost de-a dreptul
DETALII• Proces
16 Mb pe care se pot stoca sau ºterge icoanele care apar, în excelentã, cu focalizare uniformã
aproximativ 24 de imagini cu timp ce al treilea buton are ºi expunere constantã. Tonurile PREÞ 321 Euro
CONTACT
rezoluþia de 2.048x1.536. Se pot funcþia de ºtergere. Mai existã un de culoare ale pielii au avut o www.konica.com
folosi ºi rezoluþii mai mici – buton de meniu ºi un cursor cu tentã de roz ºi, la fel ca ºi modelul AVANTAJE
1.600x1.200 sau 640x480. patru direcþii care permite de la Fujifilm, Konica a avut unele Carcasã metalicã cu un design
compact, plãcut; are slot dual
Lentila de 35-117mm accesul rapid la modurile macro ºi dificultãþi la testul imaginii cu SD/memory stick; card SD de
(echivalent cu 35mm) iese din la funcþia de control a bliþului. raftul de flori, imaginea rezultatã 16Mb inclus; calitate deosebitã a
locaºul camerei la glisarea Designul compact ºi carcasa având un aspect rece, dar totuºi imaginii; zoom optic 3x
DEZAVANTAJE Realizarea
capacului ce o acoperã ºi dispune din metal lustruit dau o senzaþie deosebit de fidelã. Florile de un zoom-ului se face brusc
de zoom optic 3x, suplimentat de plãcutã de comfort. galben mai deschis din planul EVALUARE GENERALÃ
cel digital de 2x. Douã butoane Konica a scos unele dintre cele îndepãrtat al imaginii au pãrut O camerã robustã cu o calitate
superioarã a imaginilor în toate
dispuse pe partea din spate mai bune imagini ale lui London puþin supraexpuse, ceea ce a dus testele, calitate depãºitã doar de
permit apropierea ºi depãrtarea Eye, aflându-se în concurenþã la pierderea unor detalii. cãtre Canon.
imaginilor, zoom-ul având totuºi directã cu Canon din punct de SCOR 

78
CAMERE DIGITALE My TEST

Olympus Camedia C-220 Zoom

A
vând ca piaþã-þintã imagini de 640x480 pixeli. de accesare fiind valabil ºi în cazul
utilizatorii începãtori, dar Lentila are o distanþã focalã de butoanelor de acces rapid la bliþ ºi
care se uitã la preþ, 35 mm, echivalent cu 38-114mm, la setãrile de temporizare
modelul C-220 cu 2 megapixeli se zoom 3x optic ºi 2.5x digital, automatã.
activeazã prin glisarea în lateral a controlate prin intermediul unui Olympus a scos o imagine
capacului lentilei. Atât lentila buton bidirecþional mai neobiºnuit foarte bunã în cazul etajerei cu
telescopicã cât ºi bliþul ies din ce se aflã în partea de sus a flori, culorile au fost însã puþin
locaºele lor la pornire; la oprire camerei ºi care, în cazul modelului suprasaturate, cu o tentã de verde.
însã doar lentila va reintra automat testat, a scos un fel de scârþâit la Tonurile de culoare ale pielii au DETALII• Proces
în locaº, în timp ce bliþul trebuie acþionare. Cu toate acestea, este fost ºi ele puþin prea calde, dar PREÞ 445 Euro
împins înapoi manual. Dacã veþi destul sensibil ºi are un timp de culorile au fost mai prietenoase CONTACT
www.bestcomputers.ro
uita sã faceþi acest lucru ºi îl veþi rãspuns foarte bun. decât în cazul celorlalte camere.
AVANTAJE Preþul foarte bun;
pune în geantã, existã ºanse foarte Modul macro este limitat la Calitatea imaginilor în testul cu cadrul 8MB SmartMedia inclus;
mari ca acesta sã sufere distanþe de 20-50 cm ºi poate fi materiale a fost bunã, contururile zoom optic 3x cu timp rapid de
rãspuns; ecran LCD luminos
stricãciuni. accesat foarte rapid prin fiind foarte clare iar detaliile
DEZAVANTAJE Bliþul nu revine
Camera are trei dimensiuni ale intermediul cursorului de pe excelente. Culorile au fost, totuºi, automat în locaºul de protecþie la
imaginilor, 1.600x1.200, 1.024x768 partea din spate a carcasei, chiar puþin mai închise decât ne-am fi oprirea camerei; imagini neclare
în cazul luminii solare prea
ºi 640x480, alãturi de trei nivele lângã ecranul LCD de 1.5in, ecran aºteptat. În exterior Olympus a
puternice
de compresie. Cardul de memorie cu claritate ºi luminozitate foarte întâmpinat aceleaºi dificultãþi ca ºi EVALUARE GENERALÃ Poate
SmartMedia de 8Mb inclus permite bune. Benq, lumina solarã prea puternicã genera imagini de calitate foarte
bunã, chiar dacã saturaþia
stocarea a pânã la 5 imagini la Pentru a intra/ieºi în/din modul dând naºtere unor zone
culorilor poate fi cam mare. Un
rezoluþie SHQ (calitate foarte bunã macro este necesarã o singurã înceþoºate. raport bun preþ/performanþã.
– 1.600x1.200), sau maxim 49 de apãsare a butonului, acelaºi mod SCOR 

79
My TEST CAMERE DIGITALE

Pentax Optio 330 GS

C
u o rezoluþie de ecran care indicã momentul în care fost puþin prea calde, nu am avut
3,1 megapixeli, 330 GS se începe utilizarea zoom-ul digital. nimic altceva de reproºat.
încadreazã în gama medie Modul macro permite Tonurile pielii au fost realiste,
de preþ – 260 Euro. fotografierea de la distanþe dar nu la fel de bune ca în cazul
Primul lucru pe care îl veþi cuprinse între 10-50 cm. Butonul de camerei Canon, iar în testul cu
remarca probabil la aceastã focus situate în partea din spate a London Eye au apãrut anumite
camerã este prezenþa ecranului aparatului permite selectarea pierderi de claritate ale
LCD de 1.6in rabatabil din partea unuia dintre modurile macro, peisaj contururilor. Pentax a avut de
stângã, ecran care se poate roti în sau autofocus, controlând ºi pierdut la testul imaginii de stradã,
lateral la 180 de grade, ceea ce vã temporizatorul automat. Pentru focalizarea fiind slabã chiar ºi în
permite sã fotografiaþi chiar ºi din imaginile luate pe timp de noapte modul autofocus. 
cele mai dificile unghiuri. este bine sã selectaþi modul
Mecanismul de prindere al corespunzãtor (night scene), prin DETALII• Proces
ecranului de camerã este dificil de rotirea cadranului de pe partea de PREÞ 260 Euro
acþionat cu o singurã mânã la sus a camerei. CONTACT www.pentax.com
deschidere, dar închiderea se face Sunt disponibile patru dimen- AVANTAJE Ecran LCD rabatabil;
zoom optic 3x; calitate excelentã a
printr-o simplã apãsare. siuni ale imaginilor cuprinse între imaginilor per ansamblu card
Lentila de 38-118 mm 2.048x1.536 ºi 640x480, precum ºi Compact Flash de 16Mb inclus
(echivalent 35mm) oferã un zoom trei setãri ale calitãþii imaginilor. DEZAVANTAJE Pierderile de
claritate ºi focalizarea slabã din
optic de 3x care poate fi completat Imaginile scoase cu Pentax au anumite teste scad din
de cãtre zoom-ul digital de 2.7x. avut o calitate excelentã. În testul performanþa aparatului
Zoomul este acþionat prin etajerei cu flori contururile au fost EVALUARE GENERALÃ O
camerã digitalã excelentã, dar
intermediul unui buton cu bine definite iar culorile realiste. O care s-a dovedit a nu fi constantã
balansare, dar am fost plãcut comportare bunã a avut-o ºi în în teste; nu se prea poate compara
impresionaþi de indicatorul de pe testul cu materiale – deºi culorile au cu Konica sau Canon
SCOR 

80
CAMERE DIGITALE My TEST

Rycoh Caplio G3

C
arcasa argintie a lui G3, o urmãtoare. încercat sã facem o pozã.
camerã de 3.24 Accesul la meniul de pe ecran Rezultatele testelor au fost în
megapixeli, adãposteºte o se face prin intermediul unui buton general bune. Tonurile pielii au fost
lentilã cu zoom optic de 3x ºi dedicat, meniul fiind format din excelente, la fel ºi culorile din
distanþã focalã de 35-105mm alte trei sub-meniuri. Primul dintre testul imaginii cu flori, unde
(35mm echivalent); camera mai acestea include setãrile legate de ambalajul de plastic cu reflexii
dispune ºi de un mod macro ce dimensiunea ºi calitatea imaginii, al metalice a fost surprins foarte bine
permite fotografierea de la doilea cuprinde setãri avansate de de cãtre G3.
DETALII• Proces
distanþe de pânã la 1 cm. Zoom-ul imagine, în timp ce al treilea Focalizarea a fost neregulatã în
controlat tot prin intermediul unui permite setarea diferitelor funcþii testul cu London Eye, cu unele mici PREÞ 453 Euro
CONTACT
buton cu balans, situate în partea ale camerei. Navigarea se face anomalii cromatice în zona www.ricohpmmc.com
din spate a camerei, este destul de foarte simplu prin toate cele trei ramurilor copacilor. AVANTAJE Mai ieftinã decât
sensibil, chiar dacã s-a dovedit a fi meniuri, selectarea fãcându-se Ricoh s-a comportat bine la celelalte camere de 3 megapixeli;
declanºatorul are un timp de
puþin zgomotos. prin intermediul butonului OK. testul de interior, capturând rãspuns foarte mic; imaginile
Timpul de rãspuns al Cei 8 Mb de memorie internã detaliile chiar ºi în colþurile imaginii luate de aproape au o calitate
declanºatorului este de-a dreptul pot fi suplimentaþi printr-un card ºi în ciuda intensitãþii ceva mai excepþionalã
DEZAVANTAJE Unele imagini de
impresionant – 0,14 secunde. SD sau MMC. Aºezarea butonului scãzute a lumii. În modul macro exterior au fost mai puþin reuºite;
Avantajul constã în faptul cã, de pornire în mijlocul cadranului de camera ºi-a spulberat efectiv doar 8 Mb de memorie internã
latenþa fiind practic zero, aveþi selecþie a modurilor de adversarii, imaginea rezultatã fiind EVALUARE GENERALÃ O
calitate bunã în general la preþul
toate ºansele ca imaginea fotografiere a fost de naturã sã ne de o claritate incredibilã, de 453 Euro, dar e foarte probabil
surprinsã sã corespundã în creeze o anumitã confuzie, capturând zgârieturile foarte mici sã daþi cei 70 de Euro economisiþi
totalitate cu imaginea pe care o deoarece am oprit accidental ºi zimþii monedelor fotografiate de pe aceastã camerã pentru un card
de memorie
vedeþi pe LCD, nu cu cea imediat camera de câteva ori când am la numai 1 cm. SCOR 

81
My TEST CAMERE DIGITALE

Sony Cybershot DSC-P72

S
ony a anunþat în ieºirea video ºi portul USB. marea mai albastrã...
februarie introducerea Pe partea din spate a Imaginea furnizatã de Sony la
pe piaþã a trei noi aparatului veþi gãsi o mulþime de testul London Eye a avut cele mai
camere Cybershot, inclusiv a butoane de control. Un cadran grave anomalii cromatice din tot
modelului DSC-P72 cu o rezoluþie selecteazã unul dintre modurile grupul. Totuºi, s-a dovedit a fi
de 3 megapixeli. Seamãnã foarte video, foto, vizualizare sau setare, foarte bunã în condiþii de cer
mult cu designul modelului DSC- iar patru cursoare permit accesul acoperit, lumina slabã nefiind o DETALII• Proces
P9, cu o carcasã alungitã ºi o rapid la funcþiile macro, bliþ, problemã, iar erorile generate de
PREÞ 534 Euro
lentilã telescopicã de dimensiuni temporizator automat ºi de compresie au fost foarte puþine. CONTACT
destul de mari, aflatã în partea vizualizare. Culorile pielii au fost redate www.flamingo.ro
AVANTAJE Senzaþie confortabilã;
dreaptã cãtre capãt, când privim Unul dintre avantajele acestei foarte bine la testare, dar nivelul
butoanele de control de pe
aparatul din faþã. camere îl constituie prezenþa de saturaþie din imaginea etajerei spatele camerei sunt accesibile;
Designerii acestui model slotului pentru card Memory Stick cu flori a fost puþin prea mare. compatibilã cu cardurile Memory
trebuie sã fi pus un accent foarte Pro, deoarece asta înseamnã cã Testul cu materiale ne-a lãsat o Stick Pro
DEZAVANTAJE Aanomalii
mare pe ergonomia aparatului, memoria camerei poate fi extinsã oarecare impresie de cromatice grave; unele culori au
date fiind porþiunea mai ridicatã pânã la 1 GB. Acest model mai artificialitate a culorilor, dar fost suprasaturate
EVALUARE GENERALÃ Sony a
de prindere din partea dreapta oferã câteva moduri presetate Cybershot DSC-P72 a capturat
scos imagini bune în general ºi
faþã ºi zona de contact, din noi, cum ar fi „zãpadã” care oferã bine detaliile, fie cã a fost vorba poate oferi spaþiu de stocare de
cauciuc, pentru degetul mare, imaginilor albe un plus de de blanã, lemn sau sticlã, aspectul pânã la 1 GB, dar la preþul de 534
situatã în partea din spate ce claritate, sau „mare”, despre care pãstrându-se chiar ºi în colþurile Euro existã alte oferte mai
competitive în grupul testat
acoperã portul de alimentare, cei de la Sony afirmã cã ar face imaginii. SCOR 

82
CAMERE DIGITALE My TEST
Super-CCD
ALEGEREA SENZORULUI Progresele în domeniu au permis ºi tehnologiei CCD tradiþionale sã
Senzorii camerelor dispun de mai multe opþiuni, fiecare dintre ele
fiind explicate în cele ce urmeazã evolueze într-o nouã tehnologie Super-CCD ai cãrei pionieri a fost
compania Fujifilm.
CCD În timp ce senzorii CCD obiºnuiþi sunt formaþi dintr-o matrice de
Senzorii tip CCD (circuit cu cuplaj de sarcinã) pot fi gãsiþi în toate fotodiode de formã pãtratã, elementele fotosensibile care formeazã
camerele foto digitale de calitate de astãzi. Un senzor CCD un senzor Super-CCD au formã octogonalã ºi sunt aºezate sub formã
foloseºte o serie de elemente fotosensibile, fiecare dintre acestea de fagure de miere, bine închegatã, putând captura mai multe
stocând o sarcinã electricã direct proporþionalã cu cantitatea de informaþii pe ambele axe ale imaginii, orizontalã ºi verticalã.
luminã primitã în momentul pozãrii. Cu cât este lumina mai Fotodiodele Super-CCD aveau iniþial dimensiuni puþin mai mari
puternicã, cu atât creºte sarcina electricã stocatã. Aceasta din decât diodele CCD, fapt care le fãcea mai eficiente la captura luminii,
urmã este mai apoi convertitã în date digitale care vor fi „citite” de mai sensibile, cu o razã dinamicã ºi un raport de imagine/eroare
cãtre procesorul de imagine, procesor care va genera imaginea (gradul de corupere prin anomalii a datelor capturate de cãtre CCD)
finalã. mult mai bune. Sensibilitatea superioarã a senzorilor Super-CCD
În cazul scanerelor, elementele fotosensibile sunt aºezate într-o permit obþinerea de imagini mai clare chiar ºi în condiþii de
linie care trece pe deasupra documentului original, generând treptat luminozitate redusã, cu mai puþine erori în zonele umbrite ºi o nevoie
imaginea, în timp ce în cazul camerelor digitale elementele sunt redusã de utilizare a bliþului.
aºezate sub forma unei matrici statice. Super-CCD a fost mai apoi îmbunãtãþit pentru a oferi o
Rezoluþia unui CCD se mãsoarã în megapixeli, a cãror valoare se fotosenbilitate mai bunã, fotografiile facându-se la standard
obþine prin înmulþirea numãrului de linii cu cel al coloanelor matricei ISO1600, cu efect similar filmelor cu expunere rapidã din camerele
de pixeli. Cu cât este mai mare rezoluþia, cu atât va fi mai bunã foto obiºnuite.
calitatea imaginilor. Rezoluþia CCD a crescut într-un ritm constant La începutul acestui an am consemnat un alt pas înainte în
ºi, chiar ºi în cazul aparatelor cu preþuri de pânã la 600 Euro, dezvoltarea tehnologiei Super-CCD prin apariþia senzorilor tip Super-
rezoluþia poate atinge 3 megapixeli, Kodak DX 4330 fiind capabilã CCD HR (de înaltã rezoluþie). Progresul consta în faptul cã acelaºi
sã genereze imagini cu o rezoluþie de 2.160x1.400 de pixeli. numãr de pixeli putea fi capturat de cãtre un senzor de dimensiuni cu
Deºi în cazul majoritatãþii senzorilor CCD raportul lungime/lãþime o treime mai mici, ceea ce a permis reducerea dimensiunilor camerei.
este de 4:3, suficient pentru a genera o imagine de bunã calitate pe Prima camerã care a utilizat tehnologia Super-CCD HR a fost Fujifilm
ecranul unui monitor sau al unui televizor, cipul camerei Kodak are Finepix F410.
un raport superior de 3:2, dând imaginii un format mult mai apropiat ªi iatã-ne ajunºi la a patra generaþie de senzori Super-CCD, aºa-
de cel al imaginilor produse de camerele foto tradiþionale. numitul Super-CCD SR. Toate elementele fotosensibile din senzorii
Cmos CCD normali au aceeaºi sensibilitate la luminã, camerele care
Alternativa la CCD o reprezintã senzorii Cmos (semiconductor folosesc astfel de senzori având probleme de redare a detaliilor în
metal-oxid complementar – o tehnologie de realizare a zone cu lumini sau umbre excesive, tocmai din acest motiv.
tranzistoarelor cu efect de câmp), deºi existã puþine camere care Super-CCD SR utilizeazã pixeli dedicaþi, sensibili la variaþiile de
funcþioneazã pe baza acestui tip de senzor. Ambele tipuri de senzori intensitate ale luminii, pentru a putea surprinde detaliile în orice
au principiul de funcþionare identic, bazat pe diode fotosensibile condiþii de luminozitate, rezultatul fiind o mai bunã redare a culorilor
care convertesc lumina în electroni. Diodele sunt sensibile la o la ambele capete ale gamei de tonuri. În timp ce modelul anterior de
anumitã culoare – roºu, verde sau albastru – ºi sunt aranjate în cip Super-CCD era format dintr-o mulþime de diode unitare dispuse
grupuri de câte patru, câte o diodã pentru roºu ºi albastru, respectiv sub forma unui fagure de miere, în cazul senzorilor Super-CCD SR
fiecare diodã este divizatã efectiv în douã pãrþi, acestea douã
douã pentru verde.
funcþionând ca o pereche de diode fotosensibile.
Una dintre principalele diferenþe dintre senzorii CCD ºi Cmos
Fiecare pereche este formatã dintr-o fotodiodã primarã, de
derivã din modul de citire al „încãrcãturii” fiecãrei diode
dimensiuni mai mari, foarte sensibilã la luminã, ºi o diodã secundarã,
fotoelectrice. Senzorii CCD folosesc un cip pentru transferul
de dimensiuni mai mici ºi cu sensibilitate redusã. În loc sã cearã
încãrcãturii electrice de la diode la procesorul de imagine, în timp ce
fiecãrei diode sã înregistreze intensitatea luminii, dioda primarã
senzorii Cmos dispun de tranzistori situaþi chiar lângã diode,
captureazã tonurile aflate la mijlocul gamei ºi detaliile din zonele
tranzistori care mãsoarã „încãrcãtura” electricã a elementului
umbrite, în timp ce dioda secundarã captureazã detaliile din zonele
lângã care se aflã. Dimensiunile diodelor au trebuit sã fie reduse
puternic luminate ºi tonurile situate la capetele gamei tonale. În
pentru a face loc tranzistorilor aºa cã, dacã lumina cade pe un
cazul imaginilor luate cu un senzor CCD normal, detaliile din zonele
tranzistor „orb”, dioda nu se va încãrca. În consecinþã, imaginile
puternic luminate ar putea apãrea „arse”, acest senzor neavând
generate de un senzor Cmos vor fi de calitate ºi rezoluþie inferioare,
capabilitatea de a surprinde detalii în zonele cu luminozitate
cu sensibilitate redusã.
excesivã.
Senzorii Cmos prezintã însã ºi unele avantaje. Înainte de toate,
Informaþiile provenite de la ambele fotodiode sunt combinate de
consumul acestora este mult mai redus decât cel al senzorilor CCD,
cãtre procesorul de imagine, imagine care ar trebui sã fie mult mai
folosind mai puþin din energia bateriilor. În al doilea rând, datoritã
fidelã în ceea ce priveºte detaliile în zonele cu luminozitate excesivã
faptului cã sunt mai uºor ºi mai ieftin de fabricat decât senzorii
sau umbrite. Pentru a înþelege mai bine procesul, imaginaþi-vã
CCD, fiind preferaþi de cãtre producãtorii în cazul jucãriilor, al
combinarea imaginilor obþinute prin douã filme cu timpi de expundere
camerelor digitale ieftine, Web sau al camerelor de pe telefoane
diferiþi, cu re-
mobile.
zultate mult Cipul Cmos Foveon pe bazã de silicon
Ultimele progrese în domeniul tehnologiei de imagine pe bazã de
mai bune atât în
Cmos, mai ales cele fãcute de cãtre Foveon, au dus la creºterea cazul luminii
performanþelor camerelor care utilizeazã aceastã metodã. Cipul excesive, cât ºi
Foveon dispune de trei straturi de fotodiode, primul sensibil la atunci când se
lumina roºie, al doilea la lumina verde iar cel de-al treilea sensibil la foloseºte bliþul.
albastrã, fiecare strat fiind încastrat în silicon (imaginea din Fujifilm Finepix
dreapta). Lumina penetreazã siliconul la adâncimi diferite iar F700, lansat în
elementele fotosensibile mãsoarã cantitatea de luminã roºie, verde luna februarie a
ºi albastrã pentru fiecare pixel, ceea ce înseamnã cã se pot include acestui an, a
mai multe elemente fotosensibile într-un senzor, deoarece un singur fost prima ca-
senzor îndeplineºte funcþiile a patru fotodiode CCD obiºnuite, merã care a uti- Având trei straturi de diode fotosensibile, cipul Foveon
conferind imaginii o rezoluþie superioarã. se bazeazã pe principiul conform cãruia luminile roºie,
lizat aceastã
verde ºi albastrã, penetreazã siliconul la adâncimi
tehnologie.
diferite.

83
My TEST CAMERE DIGITALE

Cum s-au prezentat camerele?


Atunci când testezi 10 camere foto digitale, vei face în mod luatã de foarte aproape ºi un portret. Camerele prezentate mai jos ca

I inevitabil sute de poze, fiind practic imposibil sã le redai pe toate.


Soluþia pe care am ales-o a fost sã le selectãm pe cele care
ilustreazã observaþiile din acest articol. Imaginile prezintã cele cinci
exemple în teste nu constituie neapãrat prima ºi ultima clasatã din
punct de vedere al calitãþii; ele au fost alese pentru a ilustra diferenþele
în fiecare dintre cazurile prezentate.
scene surprinse - flori, stradã, o zonã cu contrast puternic, o imagine

Testul de interior cu materiale


Pentax Benq

Culorile surprinse de cãtre Pentax au fost foarte rea- În imaginea generatã de cãtre modelul de la Benq
liste, cu detalii foarte fine, în condiþiile iluminãrii artifi- culorile au fost prea calde, în timp ce zonele mai
ciale, de studio - într-un cuvânt, o imagine foarte bunã. netede au avut un aspect cam granulat.

Scena de stradã
Kodak Olympus

Imaginile tip portret sunt probabil cel mai


des surprinse de cãtre utilizatorii
camerelor digitale, fiind în acelaºi timp ºi
foarte pretenþioase. Tonurile de culoare
ale pielii sunt dificil de redat, mai ales
dacã ne gândim la diversele condiþii în
care se pot face astfel de fotografii, de la
interioare bine iluminate ca în cazul de
Cea mai bunã din tot grupul, imaginea de stradã Olympus ne-a dezamãgit profund - zonele faþã, pânã la cluburi ºi baruri slab
redatã de cãtre Kodak a avut focalizarea ºi înceþoºate cauzate de soarele prea puternic au
iluminate, chiar întunecoase.
expunerea constante pe toatã suprafaþa. stricat toatã imaginea.

Casio Canon Olympus Benq Pentax

Toate pozele au fost fãcute la cea mai micã distanþã posibilã. În cazul micã de 1m. Rezultatele vorbesc de la sine. Pentru mulþi dintre noi, funcþia
modelului de la Ricoh, distanþa a fost de-a dreptul impresionantã (numai macro ar putea fi prea puþin importantã, dar în cazul în care se doreºte
1cm), în timp ce modelul Casio nu a permis fotografierea de la o distanþã mai fotografierea unei colecþii de obiecte valoroase pentru catalogare sau

84
CAMERE DIGITALE My TEST
Testul etajerei cu flori
Fujifilm Canon Kodak

Camera de la Fujifilm a oferit o imagine rece, Tranziþii cromatice fine ºi culori realiste, iatã Imaginea urmãtoare are un aspect ireal datoritã
distantã - un astfel de buchet ar dezamãgi pe aspectele caracteristice imaginii surprinse de cãtre culorilor suprasaturate - în realitate, culorile au
oricine. Canon, imaginea acestui model fiind cea mai bunã fost mult mai subtile
dintre toate.

London Eye
Konica Benq Sony Casio

Konica s-a descurcat bine în acest Imaginea urmãtoare prezintã Nici Sony nu a avut o performanþã Erorile de compresie au afectat
test. Cerul acoperit a fost bine anomalii cromatice, o a treia culoare strãlucitã. Anomaliile cromatice au aceastã imagine a monumentalului
surprins, spiþele roþii redate fidel iar "fantomã" apãrând între detaliile de fost chiar mai evidente decât în London Eye. Erorile de acest gen
ramurile copacilor nu au avut erori. culoare neagrã ºi cerul acoperit, de imaginea capturatã de Benq, apar atunci când o camerã încearcã
culoare gri. detaliile având un efect de halou. sã stocheze o imagine cu prea multe
detalii, memoria fiind insuficientã.

Fujifilm Konica Sony Kodak Ricoh

capturarea unor imagini din naturã, de la micã distanþã, funcþia se poate priviþi imaginea furnizatã de Ricoh, imagine în care au fost surprinse chiar ºi
dovedi a fi foarte interesantã sau chiar extrem de valoroasã. Spre exemplu, zgârieturile de pe o monedã de o lirã.

85
My TEST CAMERE DIGITALE

Tabelul caracteristicilor

PRODUCÃTOR BENQ CANON CASIO FUJIFILM


MODEL DC 2300 POWER SHOT A70 EX-S2 FINEPIX A303

Preþ 196 Euro 304 Euro 581 Euro 261 Euro


URL www.darer.ro www.canon.com www.bestcomputers.ro www.fujifilm.com
IMAGE CAPTURE
Rezoluþia senzorului (megapixeli) 2,1 3,3 2 3,2
Rezoluþia maximã a imaginii (pixeli) 2.048 x 1.536 2.048 x 1.536 1.600 x 1.200 2.048 x 1.536
Tipul de senzor CCD CCD CCD Super-CCD
Dimensiuni opþionale 1.600 x 1,200/ 1.600 x 1,200/ 1.280 x 960/640 x 480 1.600 x 1.200/
1.280 x 960/640 x 480 1.024 x 768/640 x 480 1.280 x 960/640 x 480
Senzor de orientare al imaginii ✗ ✔ ✗ ✗
Mod video ✔ ✔ ✔ ✔
Timp de expunere (ISO) Auto/100/200 Auto/50/100/200/400 100 120
Declanºare automatã (secunde) 10 2/10 10 10
Moduri bliþ On/off/auto/anti ochi-roºii/ On/off/auto/anti ochi-roºii On/off/auto/ On/off/auto/anti ochi-roºii
sincronizare lentã sincronizare lentã anti ochi-roºii sincronizare lentã

MEMORIE
Memoria inclusã în pachet 8 MB 16 MB 12 MB 16 MB
Tipul memoriei incluse Internã Compact Flash Internã x-D Picture
Sloturi opþionale Secure Digital Compact Flash Secure Digital, x-D Picture
Multimedia Card
LENTILE
lentile echivalent 35mm (mm) 43 35-105 36 38-114
Diafragma (f-stops) f3,37-3,56 f2,8-4 f7,5 f2,8-4,8
Zoom optic Fãrã 3x Fãrã 3x
Zoom digital 3x 3,2x 4x 3,2x
Distanþã focalã (cm) 18-25 5-47 Fãrã 10-80
Suportã obiectiv opþional ✔ ✗ ✗ ✗
DIMENSIUNI
Diagonalã LCD 1,6 inch 1,5 inch 1,6 inch 1,5 inch
Dimensiuni 94 x 40 x 66 101 x 31,5 x 64 88 x 12,4 x 55 97 x 34,3 x 63,9
Greutate (fãrã baterii/carduri) 145 g 215 g 88 g 145 g
ALTE CARACTERISTICI
Suport pentru trepied ✔ ✔ ✗ ✔
Alimentare 2 baterii AA 4 baterii AA reîncãrcabilã Li-Ion 2 baterii AA
Interfaþa cablu USB cablu USB andocare USB cablu USB
Sisteme de operare suportate Windows 98 sau mai mult Windows 98 sau mai mult, Windows 98 sau mai mult, Windows 98 sau mai mult,
Mac OS 9 pânã la OS X Mac OS 7.6.1 pînã la OS X Mac OS 8.6 pânã la OS X
Opþiuni suplimentare Fãrã Îmbinare imagine panoramicã Fãrã Fãrã
SCOR
Raport calitate/preþ  
Caracteristici  
Calitatea imaginii  
Total  

86
CAMERE DIGITALE My TEST

KODAK KONICA OLYMPUS PENTAX RICOH SONY


DX 4330 KD-310Z CAMEDIA OPTIO 330 GS CAPLIO G3 CYBERSHOT
C-220 ZOOM DSC-P72
191 Euro 321 Euro 445 Euro 260 Euro 453 Euro 534 Euro
www.kodak.com www.konica.com www.bestcomputers.ro www.pentax.co.uk www.ricohpmmc.com www.flamingo.ro

3,1 3 2 3,1 3,24 3,1


2.160 x 1.400 2.048 x 1.536 1.600 x 1.200 2.048 x 1.536 2.048 x 1.536 2.048 x 1.536
CCD CCD CCD CCD CCD CCD
1.800 x 1,200/640 x 480 1.600 x 1.200/640 x 480 1.024 x 768/640 x 480 1.600 x 1.200/ 1.280 x 960/640 x 480 1.632 x 1.224/1.280 x 960
1.024 x 768/640 x 480 640 x 480
✔ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Auto/120/200 100-400 80-160 Auto/100/200/400 Auto/100/400/800 Auto/100/200/400
10 10 12 10 10/2 10
On/off/auto/ On/off/ On/off/auto/anti ochi-roºii On/off/auto/anti ochi-roºii/ On/off/auto/anti ochi-roºii On/off/auto
anti ochi-roºii anti ochi-roºii sincronizare lentã sincronizare lentã/luminã sincronizare lentã anti ochi-roºii/sincronizare lentã
de compensare/scenã de noapte

16 MB 16 MB 8 MB 16 MB 8 MB 16 MB
Internã Secure Digital Smart Media Compact Flash Internã Memory Stick
Secure Digital, Secure Digital, Smart Media Compact Flash Secure Digital Memory Stick
Multimedia Card Multimedia Card, Memory Stick

38-114 39-117 38-114 38-114 35-105 39-117


f2,8-5,1 f2,8-4,9 f2,8-4,9 f2,6-5,0 f2,6-4,7 f6-18
3x 3x 3x 3x 3x 3x
3,3x 2x 2,5x 2,7x 3,4x 3,2x
7-70 10-50 20-50 10-50 1-60 10-50
✔ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

1,8 inch 1,5 inch 1,5 inch 1,6 inch 1,6 inch 1,5 inch
110,5 x 39 x 66 94 x 29,5 x 56 112 x 35 x 62 103,5 x 42 x 63,5 123,9 x 36,4 x 56 119,5 x 32,6 x 57,7
210 g 198 g 174 g 180 g 160 g 197 g

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
reîncãrcabilã Li-Ion reîncãrcabilã Li-Ion 2 baterii AA reîncãrcabilã Li-Ion 2 baterii AA 2 baterii AA
andocare USB cablu USB cablu USB cablu USB cablu USB cablu USB
Windows 98 sau mai mult, Windows 98 sau mai mult, Windows 98 sau mai mult, Windows 98 sau mai mult, Windows 98 sau mai mult, Windows 98 sau mai mult,
Mac OS X Mac OS 9 pânã la OS X Mac OS 9 pânã la OS X Mac OS 8.6 pânã la OS X Mac OS 8.6 pânã la OS X Mac OS 8.5.1 pânã la OS X
Fãrã Fãrã Fãrã Fãrã Fãrã Fãrã

   


   
   
   

87
My TEST CAMERE DIGITALE

Alegerea redacþiei
T
estarea camerelor a semãnat în mare atenþia mai ales asupra detaliilor din colþurile
mãsurã cu gustatul unei mâncãri – nu îþi imaginilor, zone în care claritatea se pierde uneori.
poþi da seama de valoarea camerei Am evaluat performanþele camerelor nu doar din
cumpãrate pânã nu te opreºti din fotografiat pentru punct de vedere al calitãþii, ci ºi în ceea ce priveºte
a descãrca pozele pe calculator. Din pãcate, sunt uºurinþa în utilizare, designul ºi confortul oferit,
slabe ºansele de a putea testa camera înainte de a factori importanþi la cumpãrare. Pe lângã nota
scoate banii pentru ea, iar dacã o cumpãraþi înainte pentru performanþe, camerele au mai fost evaluate
de a o testa, riscaþi sã fiþi dezamãgiþi. în privinþa raportului preþ/performanþã ºi dotare,
Ne-am apucat sã testãm calitatea imaginilor toate aceste aspecte contribuind la nota finalã, care
capturate de cele 10 camere, efectuând în total ºase constituie de fapt media celor de mai sus.
teste pentru a le evalua performanþele în diferite
condiþii de fotografiere. Câºtigãtorii
Primul test l-a constituit fotografierea Câºtigãtorul din acestã lunã este Canon Power
monumentalului London Eye pe fondul unui cer Shot A70 care s-a detaºat ca lider al grupului, fiindu-
acoperit. Am fost atenþi la cât de bine au fost i atribuit titlul de Alegerea Redacþiei (My #1).
reproduse spiþele roþii ºi la cât de evident era Canon Power Shot A70 Imaginile furnizate de cãtre acest model au fost
conturul acesteia din urmã pe cerul acoperit, de o excelente, net superioare în comparaþie cu celelalte
nuanþã apropiatã. De asemenea, am mai fost atenþi camere ºi, chiar dacã cele patru baterii AA au stricat
ºi la cât de bine au utilizat camerele lumina puþin echilibrul camerei, aceasta s-a dovedit a fi uºor
existentã. de utilizat, cu multe funcþii.
Al doilea a fost testul etajerei cu flori, într-o zi Imaginile-test au avut culori realiste, fie cã a fost
însoritã. În acest caz am urmãrit aspectul realist al vorba de poze de exterior sau de interior, cu tonuri
culorilor, sã nu fie prea reci sau suprasaturate, vii ale pielii, tonuri care pot fi de multe ori dificil de
contururile clare ºi gradaþiile fine ale tonurilor redat. Trecerea gradatã dintre zonele cu tonuri
apropiate. Unele flori fiind învelite într-un material similare s-a fãcut foarte fin, Power Shot
cu reflexii metalice, am fost atenþi ºi la modul de descurcându-se bine ºi în cazul diferitelor materiale
surprindere al acestui material. fotografiate, focalizarea ºi surprinderea bunã a
Urmãtorul test a constat în luarea unei imagini tip detaliilor au fost aspecte constante chiar ºi în
portret, în exterior, pentru a vedea cât de bine sunt colþurile imaginii.
surprinse tonurile de culoare ale pielii. Fiind foarte Un alt aspect care ne-a impresionat a fost
probabil sã faceþi des poze prietenilor ºi familiei, mai adaptabilitatea camerei Canon – aceasta dispune de
ales dacã luaþi camera în vacanþã, am urmãrit ca o mulþime de setãri prestabilite pentru începãtori ºi
tonurile pielii sã aibã un aspect realist, fãrã tente de de o gamã largã de setãri manuale pentru utilizatorii
roz, ºi ca tranziþiile între tonurile apropiate sã fie cât Pentax Optio 330 GS experimentaþi.
mai fine. Pe locul al doilea s-a clasat Pentax Optio 330 GS,
Imaginile de stradã, capturate într-o zi însoritã, cu performanþe bune în general, culorile fiind
au avut ca scop testarea modului de redare a realiste, dând dovadã de o capturã bunã la testul cu
umbrelor ºi a zonelor foarte luminate de soare, materiale. Cele patru dimensiuni ale imaginii
precum ºi a focalizãrii uniforme a fotografiei. disponibile se alãturã numeroaselor avantaje ale
Pentru imaginea de interior am ales un grup de camerei, iar ecranul LCD de 1,6 inch rabatabil se
monede, cu iluminare tipicã unui studio foto. poate dovedi foarte folositor, mai ales dacã vã place
Aspectele urmãrite au fost focalizarea bunã ºi vã fotografiaþi singur sau împreunã cu ceilalþi.
captura cât mai fidelã a detaliilor ºi a diferenþelor Locul al treilea îi revine camerei Konica KD-310Z,
dintre zonele cu adâncimi diferite, de la distanþã o camerã compactã, solidã, cu o carcasã de metal
minimã specificatã de cãtre producãtorul fiecãrei lustruit, extrem de confortabilã. Performanþele în
camere. teste au fost bune, capturând detaliile foarte bine,
În final, am selectat câteva obiecte din materiale iar focalizarea a fost bunã ºi expunerea uniformã.
diferite cum ar fi blanã sinteticã, plastic cu suprafaþã Printre numeroasele avantaje ale acestei camere
netedã, plastic transparent, fetru ºi metal, în condiþii se numãrã slotul dual de memorie, care acceptã atât
de iluminare artificialã, de studio foto. Am examinat Konica KD-310Z memorii SD cât ºi carduri Memory Stick, memoria
fiecare imagine pentru a vedea cât de bine a fost SD de 16 MB inclusã ºi zoom-ul optic 3x. 
redat fiecare material în parte, îndreptându-ne

88
MyHANDS C U P R I N S

B
ine ai venit la My HANDS. 102 Linux/Unix
Da, chiar aºa, ai ajuns pe mâna Cum sã instalezi suita Open Office pe Linux ºi
mai multe detalii despre Mime
noastrã ;-) dar stai liniºtit –
eºti pe mâini bune! 107 Windows XP
Scopul principal al acestei secþiuni din Când împarþiþi PC-ul dvs. cu mai mulþi
My COMPUTER este sã îþi explice – pas cu utilizatori, XP dispune de câteva trucuri
pas – ce poþi sã faci singur ca sã obþii pentru a controla accesul acestora
performanþe maxime de la calculatorul pe 110 Reþele
care îl foloseºti. Sau poþi primi ajutor Învaþã bazele setãrii unui server prin
90 Hardware
pentru problemele de care te loveºti uneori. Vã vom arãta ce se petrece cu PC-ul dvs. partajarea imprimantelor într-o reþea
Ca sã nu ajungi în situaþii „dureroase”, mai atunci când adãugãm memorie ºi când facem Windows 2000
bine trimite un e-mail la upgrade pe un notebook.
contact@myc.ro ºi problema ta va fi
94 Windows
(aproape) rezolvatã. ªi mai e ceva: te poþi
Tot ceea ce trebuie ºtiut despre
înscrie în concursul „My Tips&Tricks". Cele regiºtri, inclusiv semnificaþiile
mai bune „ponturi” vor fi publicate, iar cei denumirilor HKEY
care ni le-au trimis vor primi din partea
Despre comenzi-prompter,
noastrã premii. Ce anume? Trimite cele
fiºiere enervante, actualizãri
mai tari ºmecherii pe care le foloseºti pe Windows ºi pop-up-uri
calculatorul tãu - ºi vei avea ocazia sã afli persistente
care sunt premiile noastre surprizã. Bagã
mail-ul în... contact@myc.ro !
My HARDWARE

Momente de memorie
Vã vom arãta ce se petrece cu PC-ul dvs. atunci când adãugãm memorie ºi când facem
upgrade pe un notebook

Luna aceasta vom cerceta


upgradarea unui dispozitiv pe care
mulþi îl lasã sã treacã neobservat:
notebook-ul. Înainte de a deschide
ceea ce am putea numi „cutia cu
viermiºori”, vom revedea cum se
procedeazã la instalarea de Ram
adiþional pe un PC. Nu este vorba însã
De necrezut, dar
de 256 MB sau 512 MB – în acest caz pentru utilizatorii
acelaºi timp, de numãrul de
avem de-a face cu un colos de 1 Windows care slot-uri de memorie de pe placa de ºi Kingston, sunt o sursã
Gigabyte. lucreazã cu bazã. Existã totuºi posibilitatea sã nu nepreþuitã de informaþie. Prin tastarea
imagini, cu audio
sau fiºiere video,
puteþi utiliza chiar toate slot-urile de pe producãtorului plãcii de bazã ºi a
Upgrade-uri mari de se pare cã nu placa de bazã, acest lucru fiind în modelului, veþi fi informat în legãturã
memorie existã limite în strânsã legãturã cu tipul de memorie cu tipurile de memorie compatibile,
ceea ce priveºte
Ne-am dorit de mult timp o metodã beneficiile aduse
utilizatã. acoperind chiar ºi upgrade-urile pentru
ieftinã, uºoarã ºi eficace pentru a mãri de adãugarea de Existã deseori reguli complexe de notebook-uri.
viteza PC-ului dvs. O asemenea metodã memorie, chiar ºi urmat pentru un suport maxim de Interesant este faptul cã aceste baze
cu mai mult de 1 GB
este mãrirea memoriei interne. memorie, care implicã mai mult de de date sugereazã adesea tipuri de
În cazul în care activitatea dvs. patru elemente deodatã. Cardurile de memorie mult mai rapide decât cele
constã doar în accesarea paginilor web, memorie cu chip-uri pe o singurã parte strict necesare sistemului dvs.; acestea
trimiterea email-urilor sau crearea unor sunt luate în considerare doar ca un sunt compatibile cu „maºinãria” dvs.,
fiºiere modeste de tip Office, atunci nu singur element, iar cele cu chip-uri pe însã nu vor fi exploatate la maxim de
veþi avea nevoie de mai mult de 256 douã pãrþi, ca douã elemente. cãtre aceasta. De exemplu, majoritatea
MB. Dacã însã lucraþi cu fiºiere Astfel, de vreme ce multe card-uri de plãcilor de bazã care utilizeazã tipul
multimedia, fie cã e vorba de fotografii, memorie mai vechi (ca sã nu mai obiºnuit de memorie PC2100 DDR, vor
secvenþe audio sau video, veþi avea cu vorbim de cele mai noi care sunt mult accepta fãrã probleme tipul de
siguranþã nevoie de o mãrire mai mari) au de obicei un design pe memorie mai rapid PC2700, însã vor
considerabilã a memoriei. Aceasta e un douã pãrþi, acest lucru poate deveni lucra la viteze de 2100. La prima
fel de „lãcomie” inerentã ºi deseori nu chiar iritant. De exemplu, aþi putea avea vedere, pare o nebunie sã aruncaþi banii
neapãrat indispensabilã a sistemului un al treilea sau chiar al patrulea slot pe tipuri de memorie mai rapide care nu
Windows, însã adevãrul este cã un Ram liber, însã sã fiþi obligat sã le lãsaþi goale sunt neapãrat necesare, chiar dacã nu
mai mare îmbunãtãþeºte semnificativ din cauza celor douã card-uri pe douã este vorba decât de o diferenþã de
performanþa acestui sistem de operare. pãrþi deja instalate. În unele situaþii, va câþiva Euro. Totuºi, reþineþi un lucru în
Înainte de a merge mai departe, trebui chiar sã înlocuiþi unul dintre ceea ce priveºte upgrade-urile viitoare:
trebuie menþionat faptul cã existã o card-urile de memorie mai vechi, acestea ar putea include plãci de bazã
limitã a memoriei Ram care poate fi pentru a introduce unul nou. Desigur, care sã suporte, sau chiar sã cearã o
instalatã, în funcþie de chipset-ul ºi, în regulile de acest tip se aplicã doar în memorie mai rapidã. Cum nu se poate
anumite ocazii, când chipset-ul este prezice viitorul în aceastã privinþã, cel
FIG. 1 singurul factor limitativ pentru maximul mai potrivit lucru ar fi sã cumpãraþi
Timpul necesar pentru pregãtirea unui fiºier de 135 MB de memorie care poate fi instalatã. memorie mai multã decât aveþi nevoie
pentru imprimare (colaj de 15 imagini de 3 megapixeli Într-o posibilã confuzie de acest gen, la momentul respectiv, pentru a nu
fiecare), utilizând un PC P4 de 2,4 GHz cu un disc de 80 este indicat sã verificaþi douã lucruri avea surprize în viitor. Adevãrul este cã
GB, memorie PC2100 ºi Windows XP înainte de a trece la un upgrade de nimic nu poate fi mai agasant decât sã
128MB 780 memorie. În primul rând, verificaþi în vã treziþi cã aþi cheltuit o grãmadã de
Memory installed

256MB 300
manualul plãcii de bazã maximul de bani pe componente cu garanþie
memorie suportatã de chipset ºi toate limitatã.
512MB 70
regulile legate de diferitele combinaþii Excepþii sunt bineînþeles cazurile în
1,024MB 40 care pot sã aparã. În al doilea rând, care existã o diferenþã foarte mare de
0 100 200 300 400 500 600 700 bazele de date online, oferite de preþ, sau atunci când nu aveþi
seconds
furnizorii de memorie cum ar fi Crucial posibilitatea unui upgrade al plãcii de

90
My HARDWARE

Iatã un notebook IBM


Thinkpad 240X „gata
dezbrãcat”, dupã ce i-a fost
deºurubatã, ridicatã ºi
decuplatã tastatura pentru
a vedea interiorul. În partea
stângã se aflã cardul Mini
PCI (în acest caz este vorba
de un modem de 56 K),
iar în dreapta este spaþiul
pentru cardul de memorie
SO-Dimm.

bazã sau a sistemului. În cazul în care aranjate pe o singurã paginã într-un beneficiile aduse de memoria în plus în
diferenþa de preþ este minimalã, am fiºier uriaº de 135 MB. Evident, acesta ar Windows 2000 sau XP, încercaþi
sugera alegerea unui tip de memorie fi pus niºte probleme în cazul unei activarea lui Task Manager (prin clic
mai rapid. De exemplu, PC3200 DDR ar maºinãrii de 128 MB, dar ar fi existat dreapta pe Taskbar) ºi daþi clic pe
fi mult prea scump, însã diferenþa oare vreo diferenþã în cazul uneia de Performance. Urmãriþi cu atenþie
dintre PC2100 ºi PC2700 nu prea mare. 256 MB sau mai mult? cantitatea de memorie disponibilã în
Astfel, oricine ar dori sã cumpere Dupã cum era de aºteptat, când are momentul în care lansaþi aplicaþiile sau
memorie PC2100, ar fi mai indicat sã se mai puþinã memorie decât fiºierul care deschideþi fiºierele mai mari.
orienteze cãtre PC2700. este deschis sau se imprimã, Windows Aþi putea fi ºocaþi de rapiditatea cu
trece pe memorie virtualã ºi, în care dispare „puterea” memoriei Ram,
Rezultatele upgrade-ului consecinþã, „chinuie” hard disc-ul. Cu mai ales atunci când lucraþi cu
Dupã cum am menþionat mai înainte, 128 MB de Ram, pentru colajul nostru aplicaþiile de prelucrare a imagini cu
fiºierele multimedia profitã cel mai mult de 135 MB a fost nevoie de 13 minute multiple nivele de Undo. În cazul în care
de creºterea de memorie, astfel cã (780 de secunde) din momentul în care rãmâneþi „fãrã Ram”, nu încercaþi
acestea ar trebui folosite pentru am apãsat „Print” pânã când a pornit procesoare mai rapide sau disc-uri mai
testare. Decât sã ne chinuim cu teste imprimanta (vezi fig. 1). Upgrade-ul la mari, ci alegeþi memorie din acele baze
audio ºi video, am descoperit cã simpla 256 MB a redus considerabil acest timp de date de memorii care se potrivesc
imprimare a unor imagini modeste de la cinci minute (300 secunde), iar exact laptopului dvs.
pe o camerã digitalã poate plasa orice îmbunãtãþirile nu se terminã aici.
sistem sub tensiune. Aplicaþiile ºi sistemul de operare cer Upgrade-urile la
Am realizat un colaj A3 de 15 memorie în plus pentru fiºierele notebook-uri
fotografii fãcute cu o camerã de 3 deschise în orice moment. Upgrade-ul Upgrade-ul PC-ului de acasã este o
megapixeli, cronometrând timpul de la 512 MB a confirmat acest lucru prin activitate obiºnuitã ºi, dupã cum mulþi
care are nevoie un P4 de 2,4 GHz în reducerea timpului de spool la unul dintre cititorii noºtri vor fi simþit deja,
Windows XP la pregãtirea fiºierului foarte rezonabil de un minut ºi 10 nu se ºtie niciodatã unde se poate
pentru o imprimantã cu jet de cernealã secunde (70 de secunde). Dacã vã ajunge cu acest lucru. Oricum,
Epson Stylus Photo 1290; am oprit închipuiþi cã o creºtere a memoriei notebook-urile sunt „altã mâncare de
cronometrul în momentul în care PC-ul peste aceastã limitã nu va aduce noi peºte” ºi majoritatea utilizatorilor nu ar
a terminat calculele ºi imprimanta a îmbunãtãþiri, pregãtiþi-vã pentru o sta prea mult pe gânduri înainte de a
fost gata de pornire. surprizã: upgrade-ul la 1 GB de Ram a folosi ºurubelniþa pe un PC desktop, dar
Probabil v-aþi dat seama cã scãzut timpul de spool aproape la la un laptop...
fotografiile realizate cu o camerã de 3 jumãtate, adicã 40 de secunde. Din Acesta nu este neapãrat un lucru rãu,
megapixeli nu reprezintã o ameninþare nefericire, în acel moment sistemul pentru cã atunci când deschidem un
ºi, într-adevãr, fiºierele jpeg de cea mai nostru de testare avea deja instalate o notebook putem gãsi componente în
bunã calitate mãsurau în jur de 1,5 MB pereche de carduri de memorie pe douã general foarte diferite de cele dintr-un
fiecare. Oricum, aplicaþiile trebuie sã pãrþi, astfel cã nu a mai acceptat ºi desktop. Desigur, ele conþin mãrci
decompreseze jpeg-urile pentru altele, însã vom reveni la acest tip de cunoscute de procesoare, memorie ºi
utilizare, iar pentru o imagine de 3 test când vom putea instala mai multã disc-uri, cu specificaþii obiºnuite, însã
megapixeli, veþi avea un fiºier de 9 MB. memorie. sunt proiectate în general pentru
În consecinþã, 15 dintre ele au fost Dacã doriþi sã vedeþi care sunt

91
My HARDWARE

cerinþele speciale din medii mobile. preþuri uimitor de mici. Multe magazine Heatsink-urile sunt adesea proiectate
În comparaþie cu componentele unui sunt specializate în astfel de stocuri de pentru frecvenþe de ceas specifice, iar
PC desktop, componentele de notebook-uri, acestea fiind cele mai chip-ul este bine ascuns. Astfel,
notebook-uri sunt în general mai mici, potrivite locuri din care puteþi începe, upgrade-ul unui procesor se poate face
consumã curent mai puþin ºi cantitatea dacã sunteþi interesaþi de portabile ºi în foarte micã mãsurã sau chiar deloc.
de cãldurã generatã este mai micã. De potenþialul lor de upgrade. Noi am În ceea ce priveºte disc-ul, situaþia
obicei, mai existã ºi problema gãsirii achiziþionat unul din modelele Thinkpad este mult mai încurajatoare.
unor componente potrivite ºi, chiar 240 X în iulie 2003 pentru a vedea care Majoritatea notebook-urilor utilizeazã
atunci când le gãsiþi, este greu sã le sunt posibilitãþile de upgradare. hard disc-uri de 2,5in care, de obicei,
potriviþi exact (în ceea ce priveºte sunt vândute de acelaºi furnizor ca ºi
dimensiunile), iar interfeþele pot avea Identificarea modelele convenþionale de desktop-uri
neajunsuri, în sensul cã se pot încãlzi upgrade-urilor de 3,5in. De asemenea, acestea sunt
prea mult sau consuma curent în exces. În orice tip de upgrade trebuie sã accesibile prin demontarea fie a
Dacã luãm toate aceste lucruri în examinaþi specificaþiile, pentru tastaturii, fie a unui panou de acces.
considerare, nu este de mirare cã identificarea oricãror probleme ºi Majoritatea interfeþelor sunt standard,
majoritatea notebook-urilor sunt pentru a vedea dacã upgrade-ul este astfel totul este în regulã în aceastã
disponibile în „cutii închise”. unul economic ºi dacã este posibil sau privinþã.
Bineînþeles, la „My Hands” ne face nu. Thinkpad 240X este un notebook Înainte sã fiþi luaþi de val, totuºi,
plãcere orice provocare ºi considerãm compact, cu un PIII de 550 MHz, hard trebuie sã vã gândiþi foarte serios la
cã, dacã sunteþi atenþi în planificarea ºi disc de 12 GB, 64 MB de Ram, display douã lucruri atunci când faceþi
cunoaºterea „duºmanului”, puteþi face SVGA de 10,4 in ºi Windows 2000 upgrade-ul unui hard disc de notebook.
câteva upgrade-uri care sã merite Professional. Nu are floppy sau CD-Rom Primul este legat de consumul de
O privire mai
efortul. atentã asupra slot- drive încorporat. energie ºi rãspândirea cãldurii ºi,
Cele mai potrivite notebook-uri ului de memorie Vorbind mai întâi de procesor, 240X pentru a ocoli problemele, trebuie sã vã
pentru upgrade sunt modelele SO-Dimm într-un utilizeazã un chip mobil care, în general, asiguraþi cã noul hard disc se potriveºte
notebook IBM
învechite sau cele din stocurile la Thinkpad 240X nu este disponibil utilizatorilor finali. cu cel vechi. Din fericire, Internet-ul
este plin cu specificaþii detaliate care vã
vor spune tot ceea ce aveþi nevoie în
legãturã cu noul hard disc.
Nu este surprinzãtor faptul cã
Thinkpad 240X utilizeazã un hard disc
IBM, iar tehnologia de stocare IBM fiind
în colaborare cu cea de la Hitachi, locul
în care va trebui sã cãutaþi informaþii
este Hitachi Global Storage
Technologies, la www.hgst.com. 240X
are un Travelstar 12GN care, în
conformitate cu datele online,
funcþioneazã la 4.200 rpm, are o
interfaþã ATA-4, dimensiuni de 9,5 x
69,9 x 100,2 mm ºi o dispersie de
maxim 4,7 w. Pentru a nu întâmpina
prea multe greutãþi, ar trebui sã
cãutãm un drive care se potriveºte cu
aceste specificaþii cât mai mult posibil.
Dupã relativ puþine cãutãri pe web,
Travelstar 40 GN ni s-a pãrut a fi cel
mai mare drive disponibil, care se
potriveºte cel mai bine cu specificaþiile
lui 12GN, cu acelaºi rpm, aceleaºi
dimensiuni ºi cerinþe de cãldurã ºi
energie. În momentul scrierii acestui
articol, acesta se vindea la aproximativ
115$ exclusiv TVA. În ceea ce priveºte
upgrade-urile, puteþi decide dacã
acestea reprezintã o îmbunãtãþire care
sã merite preþul ºi efortul depus; nu

92
My HARDWARE

uitaþi cã s-ar putea sã treacã zile asemenea sã vã


întregi pentru upgrade-ul fiecãrei pãrþi asiguraþi cã
dintr-un notebook, doar pentru a deþineþi driverele
descoperi dacã obþineþi sau nu, în final, necesare pentru
un model superior. diferitele
Înainte de a scoate banii de la ciorap, componente din
amintiþi-vã cã trebuie sã luaþi în notebook-ul dvs.,
considerare douã lucruri importante, inclusiv placa
dintre care primul este legat de graficã, display-ul
potrivirea specificaþiilor. Al doilea se ºi, în unele cazuri,
referã la sistemul de operare al disc- chiar ºi tastatura
ului, problemã care ar putea fi mult mai ºi dispozitivul de
dificilã decât pare la prima vedere. poziþionare. De
PC-urile desktop moderne pot face asemenea, disc-ul ar putea necesita Mic, dar perfect în cazul lui 240X, a necesitat detaºarea
format: un SO-
foarte uºor un boot din aproape orice instalarea unei utilitãþi obscure power- a trei ºuruburi de sub carcasã, apoi
Dimm proiectat
mediu disponibil, inclusiv CD-uri, reþele management, pentru a preveni pentru uzul într-un detaºarea cu grijã a tastaturii – vezi
ºi chiar drive-uri externe. Din nefericire, blocarea bateriei, iar dacã optaþi pentru notebook fotografia de pe pagina anterioarã.
majoritatea notebook-urilor sunt mai un sistem de operare mai nou sau Mai departe nu trebuie decât sã inseraþi
puþin flexibile, fãcând iniþializarea doar diferit, Bios-ul ar putea avea ºi el nevoie SO-Dimm-ul, reasamblând apoi
de pe hard disc sau de pe dischetã. de update. Doar dupã verificarea notebook-ul ºi conectând sursa de
Aceasta ar fi prima soluþie pentru a tuturor acestor aspecte puteþi începe energie.
ieºi din impas, pentru cã multe upgrade-ul propriu-zis. De asemenea, Înainte ºi dupã upgrade am activat de
notebook-uri a cãror producþie a încetat nu vã recomandãm sã schimbaþi disc-ul, fiecare datã, Sysmark 2002. Cu 64 MB,
sunt vândute fãrã anumite accesorii decât dacã aveþi la dispoziþie copia de porþiunea de Internet a adunat 45 de
– într-adevãr floppy drive-ul lui 240X a recuperare de urgenþã pe CD sau puncte, însã componenta Office a
fost o „adãugire” de la Syamtronic. dischetã. refuzat activarea. Cu 192 MB, Internet-
Un floppy drive (deºi învechit) costã mai ul a fãcut 50 de puncte, iar Office-ul 44,
mult, însã achiziþionarea lui este absolut Mai multã memorie cu un scor mediu de 47 de puncte.
necesarã, din moment ce acest note- Probabil cel mai uºor ºi mai sigur Aceasta înseamnã o creºtere de doar
book nu face boot de pe nimic altceva upgrade de notebook este adãugarea 10% în ceea ce priveºte rapiditatea,
decât de pe hard disc sau floppy. de memorie ºi, de vreme ce 240X este însã operaþiunea de creºtere a
Unii dintre dvs. ar putea sugera dotat doar cu 64 MB, va trebui cu memoriei a produs schimbãri
conectarea noului disc la un desktop siguranþã sã faceþi aceastã spectaculoase mai ales în cazul
deja existent ºi, dupã instalarea unui îmbunãtãþire. În concordanþã cu aplicaþiilor activate simultan – în opinia
sistem de operare, urmeazã instalarea specificaþiile sale, 240X poate fi noastrã, cei 39 de dolari au meritat a fi
în notebook. Acest lucru este posibil în upgradat pânã la 192 MB, ceea ce, deºi cheltuiþi.
cazul interfeþelor cu adaptori ºi a pare uriaº, nu ne ajutã mult mai mult în În concluzie, upgrade-urile de
sistemelor de operare mai vechi, însã comparaþie cu cei 64 MB. notebook-uri pot fi destul de dificile, iar
cu Windows XP s-ar putea sã aveþi mici Aceºti 64 MB sunt incluºi în placa de în unele cazuri chiar imposibile, însã
probleme pentru cã nu face boot-ul de bazã a lui 240X, lãsând pentru existã de obicei îmbunãtãþiri
pe un disc care a fost instalat printr-un expansiune doar un sigur slot SO- semnificative care sunt posibile ºi care
alt sistem. Dimm; notebook-urile mai mari au douã meritã cu adevãrat efortul. Cheia este
O alternativã ar fi copierea fiºierelor slot-uri, însã unul dintre ele ar putea fi sã fiþi extrem de atenþi ºi sã gândiþi
de instalare pe noul hard disc, însã veþi ocupat. SO-Dimm-urile sunt aproape ca totul dinainte în cele mai mici detalii,
avea nevoie în continuare de un sistem ºi Dimm-urile PC desktop „normale”, mai ales dacã doriþi sã faceþi upgrade-ul
de operare rudimentar pentru bootare însã de dimensiuni mai mici, având în disc-ului sau al sistemului de operare. În
în vederea pornirii setup-ului Windows- total 144 pini. ediþiile viitoare vã vom þine la curent în
ului. Toate aceste cãi duc în final la În ceea ce priveºte upgrade-urile de legãturã cu upgrade-urile notebook-
bootare de pe dischetã sau CD, în memorie pe laptop, primul pas este urilor, însã între timp, ne-am bucura sã
funcþie de ceea ce suportã notebook-ul identificarea compatibilitãþilor, ceea ce auzim cã cineva a reuºit cu succes sã îºi
dvs. Astfel, cel mai indicat este sã aflaþi ne întoarce la bazele de date Crucial ºi îmbunãtãþeascã portabilul, sau, în
exact de pe ce poate face boot-area Kingston. Noi am cumpãrat un aceeaºi mãsurã, are sã ne spunã o
notebook-ul dvs., pentru a vã cumpãra SO-Dimm de PC100 de 128 MB la preþul poveste de groazã în acest sens. 
unitatea necesarã înainte de toate, de 39$ inclusiv livrarea. mircea@myc.ro
dacã nu dispuneþi de ea! Urmãtorul pas este „deschiderea”
Chiar dacã puteþi începe instalarea notebook-ului, pentru a accesa slot-ul
unui sistem de operare, trebuie de SO-Dimm. Acesta depinde de model, iar

93
My WINDOWS

Cu lupa prin Regiºtri


Tot ceea ce trebuie ºtiut despre regiºtri, inclusiv semnificaþiile denumirilor HKEY
IMAGINEA 2
Cititorii obiºnuiþi acestei rubrici ºi opþiuni. Dacã aceste opþiuni nu sunt
mai ales veteranii Windows-ului îºi vor îndeajuns, ar fi bine sã folosiþi un
încorda muºchii degetelor în anticipare instrument renumit de „tweaking”
când vor ajunge sã citeascã cuvintele (reglaj fin), cum ar fi software-ul gratuit
„editarea regiºtrilor”. Utilizatorii mai Microsoft TweakUI. Versiunea ce se
puþin experimentaþi vor fi probabil gãseºte la adresa
cuprinºi de groazã ºi vor amuþi în faþa www.microsoft.com/ntworkstation/d
unei denumiri de genul Backup în Regiºtri text, dar pot fi vizualizate ºi editate cu ownloads/PowerToys/Networking/N
„HKEY_LOCAL_MACHINE”. Deci, în în stil 98 Editorul de Regiºtri (Registry Editor), TTweakUI.asp este creatã pentru
acestã lunã, cei care se considerã care afiºeazã informaþiile ca fiind un set versiunile 95, 98 ºi ME de la Windows,
iniþiaþi, se pot duce sã lucreze altceva în de ramificaþii de chei ºi valori, o dar funcþioneazã la fel de bine ºi pe NT
timp ce noi ne concentrãm asupra structurã foarte asemãnãtoare cu a ºi 2000. Dacã doriþi ceva mai
bazelor regiºtrilor. directoarelor din Windows Explorer. cuprinzãtor cãutaþi Winguides Tweak.
Prima întrebare care ne stã pe buze Dar înainte de a trece la lucrurile cu Acestea fiind spuse, pot fi situaþii
este, ce sunt aceºti regiºtri? Fizic, pe adevãrat interesante, sã aruncãm o când instrumentele de tweak nu sunt
HDD aceºtia constã din douã fiºiere – în privire la mãsurile de siguranþã. Prin îndeajuns. Atunci, a doua regulã de aur
Windows 95 ºi 98 – numite System.dat schimbarea anumitor setãri în regiºtri este sã ºtiþi ceea ce faceþi – vom reveni
ºi User.dat. Windows ME mai adaugã un putem deranja iremediabil sistemul. mai târziu asupra acestui lucru. A treia
al treilea fiºier numit Classes.dat, ºi, sub Primul lucru ce trebuie ºtiut, când regulã de aur este sã vã salvaþi
fiecare versiune Windows, dacã existã umblaþi la regiºtri, este cã, spre întotdeauna regiºtrii înainte de a-i
mai mulþi utilizatori pe un calculator, deosebire de un editor de texte, modifica, pentru a putea sã-i restauraþi
aceºtia vor avea în parte un fiºier Registry Editor nu are comandã „Save”. în cazul în care vor interveni anumite
User.dat propriu. În aceste fiºiere se Toate schimbãrile realizate sunt probleme la care nu vã aºteptaþi. Iar
pãstreazã toate setãrile importante ale implementate dinamic, ºi deci nu vã cea de a patra regulã este sã aveþi
calculatorului, referitoare la amãgiþi cã se poate ieºi din editor fãrã a întotdeauna o dischetã de boot, ce se
componentele hardware aflate în salva regiºtri, aceºtia revenind la starea poate obþine din Windows apelând
acesta, la configurarea Windows-ului ºi iniþialã. Deci, iatã patru reguli de aur. meniul Start iar apoi Control Panel,
a diferitelor programe de pe calculator. Siguranþa înainte Prima dintre ele: nu folosiþi Registry Add/Remove Programs, Startup disc.
Totuºi, aceste fiºiere, spre deosebire de toate – crearea Editor (paradoxal...). Oricând este
unui System
de predecesori – fiºierele .ini din Restore Point în
posibil, trebuie sã folosiþi Control Panel, Luarea precauþiilor
Windows 3.X – nu pot fi citite în mod Windows ME setãrile programelor sau ferestrele cu Luând întâi cea de a treia regulã, cel
mai uºor mod de a crea un backup (o
IMAGINEA 1
copie de siguranþã) a regiºtrilor în
Windows ME este de a crea un punct de
Restaurare a Sistemului. Aceastã
acþiune nu face doar un backup la
regiºtri, dar poate reface ºi alte defecte
ale diferitelor programe. Acest backup îl
puteþi realiza foarte uºor apelând Start,
Programs, Accessories, System Tools,
System Restore. Iar dacã nu gãsiþi acest
punct, puteþi simplu apela comanda Run
din Start rulând c:\windows\system
\restore\rstrui.exe (imaginea 1), ºi
urmãriþi instrucþiunile necesare creãrii
unui „Restore Point”, iar la sfârºit daþi-i
un nume sugestiv. Dacã ulterior vã loviþi
de probleme, puteþi da timpul înapoi ºi
restaura sistemul de la data când s-a
fãcut Restore Point-ul. Mai poate apãrea
ºi situaþia în care se bulverseazã
sistemul în aºa mãsurã încât nu mai

94
My WINDOWS

IMAGINEA 3 Registry backup în regiºtrii precum ºi alte fiºiere de


Windows 95 configurãri. Implicit, vã cere sã realizaþi
aceste salvãri pe o dischetã floppy, dar
aceasta nu va fi potrivitã în cazul în
care fiºierele rezultate sunt prea mari,
dar veþi depãºi acest obstacol prin
salvarea regiºtrilor pe hard disc. Deºi
puteþi avea doar o singurã salvare aici,
o puteþi restaura din modul Dos rulând
Erd.exe din directorul respectiv, unde
se aflã backup-ul regiºtrilor.

Cunoaºteþi-vã inamicul
Ne întoarcem acum la cea de a doua
regulã – aceea mai ciudatã – de a ºti ce
faci. Cãrþi întregi au fost scrise despre
Windows Registry ºi suntem siguri cã
sunt o lecturã captivantã. Cu toate
porneºte normal, ci doar în Safe Mode nu puteþi intra în Safe Mode pentru a acestea, nu avem loc aici pentru altceva
(la pornirea Windows-ului prin apãsarea restaura starea sistemului. Deplasându- decât un simplu articol ºi câteva idei.
tastei F8 se poate intra în modul ne înapoi în timp la Windows 95, Când lansaþi Registry Editor (Start,
protejat cu o încãrcare minimã de observãm cã avem trei posibilitãþi Run, Regedit.exe), veþi observa ºase
drivere). pentru backup-ul regiºtrilor, dar nici chei de început în partea stângã a
Utilizatorii de Windows 98 nu dispun una nu prezintã o siguranþã prea mare. ferestrei. Începând de jos în sus vom
de o opþiune atât de uºoarã. Setãrile În primul rând Windows creeazã un avea HKEY_DYN_DATA. Acesta nu
salveazã automat regiºtrii la prima backup al regiºtrilor la fiecare pornire, echivaleazã cu nici un fiºier dar conþine
încãrcare a sistemului, în fiecare zi, iar sub denumirile fiºierelor System.da0 ºi informaþii stocate în memorie, despre
sistemul pãstreazã un set de cinci copii User.da0. Aceºtia se pot restaura dispozitivele hardware plug-and-play ºi
în directorul Windows\sysbckup cu pornind sistemul de pe o dischetã de despre statisticile de reþea. Ignoraþi-l.
denumiri de forma RB00x.cab. Puteþi boot, intrând în directorul Windows ºi Puteþi ignora de asemenea ºi
de asemenea sã salvaþi regiºtrii oricând tastând urmãtoarea secvenþã de HKEY_CURRENT_CONFIG, care este
doriþi, prin lansarea utilitarului System comenzi: relevantã dacã aveþi mai mult de o
Information ce se gãseºte în submeniul attrib -h -r -s system.dat configurare hardware a calculatorului,
System Tools din Start Menu, unde, din attrib -h -r -s system.da0 cum ar fi un laptop, care poate sau nu
meniul Tools se alege Registry Checker. copy system.da0 system.dat sã fie conectat la un dispozitiv de
Un mod mai uºor de a obþine acelaºi attrib -h -r -s user.dat andocare.
rezultat este sã rulãm Start, Run, attrib -h -r -s user.da0 Continuând sã mergem în sus,
Scanregw.exe. Acest lucru va face o copy user.da0 user.dat întâlnim HKEY_USERS. Dacã aþi instalat
verificare a regiºtrilor, iar la sfârºit vã O altã metodã de a salva regiºtrii din Windows pentru mai mulþi utilizatori,
oferã posibilitatea sã alegeþi o salvare a Windows 95 este de a folosi utilitarul fiecare va avea un profil aici, ºi de
regiºtrilor (imaginea 2). Configuration Backup. Veþi avea nevoie asemenea, existã o sub-cheie
Verificatorii de regiºtri ruleazã în sã copiaþi directorul .DEFAULT care defineºte setãrile
background (fundal) la fiecare pornire a Other\Misc\Cfgback de pe CD-ul cu pentru cei mai noi utilizatori. Când un
calculatorului, iar dacã aceºtia kit-ul de Windows 95 într-o destinaþie utilizator este conectat, atunci
întâlnesc erori, vor înlocui regiºtrii adecvatã. Aceasta vã permite sã creaþi conþinutul sub-cheii HKEY_USERS
curenþi, cu ultima copie disponibilã a pânã la nouã salvãri de regiºtri, într-un apare în ramura HKEY_CURRENT_USER.
acestora. Cel puþin teoretic. Dacã nu format compresat, din care le puteþi Dacã desfaceþi aceastã ramurã, sau
merge, va trebui sã reporniþi restaura (imaginea 3). Cu toate oricare altã cheie, veþi observa cã apar
calculatorul folosind o dischetã de boot, acestea, puteþi restaura doar o salvare o serie de sub-chei, ce sunt afiºate la
iar la apariþia liniei de comandã sã daþi din Windows, dar nu vã va fi de prea rândul lor tot ca ramuri. Spre deosebire
comanda: scanreg /restore – observaþi mare ajutor dacã totuºi nu porneºte. de Explorer nu veþi vedea sub-cheile ca
cã nu existã litera „w” în aceastã Aþi mai putea folosi ºi utilitarul ºi directoare în partea dreaptã a
comandã. Aceasta vã oferã opþiuni în Emergency Recovery, pe care-l puteþi ferestrei, acesta conþinând doar valori,
vederea restaurãrii regiºtrilor din gãsi în directorul Other\Misc\ERU de pe corespunzãtoare anumitor setãri.
salvãrile fãcute. Este disponibil de CD-ul cu Windows 95. Având copiat Valorile le puteþi întâlni sub trei forme.
asemenea ºi în Windows ME, chiar dacã acest director pe HDD, veþi putea salva Valorile String sunt folosite pentru a

96
My WINDOWS

stoca text – utilizãrile obiºnuite sunt mouse-ul pe acel fiºier: dar atenþie, se calculatorului, cum ar fi de exemplu
pentru nume de fiºiere ºi calea cãtre vor suprascrie orice alte chei ºi valori locaþiile unde s-au instalat aceste
fiºier sau descrieri hardware. Valorile existente cu acelaºi nume. Deºi programe ºi plug-in-urile lor, sau alte
Dword constã în numere hexadecimale Windows 98 ºi ME ne obligã sã opþiuni la nivel hardware, cum ar fi de
din 8 digiþi, ºi valori binare ce au confirmãm acest lucru, Windows 95 o exemplu rezoluþia folositã pentru
numere hexadecimale de lungime face fãrã nici o avertizare. O mãsurã de monitor.
variabilã. precauþie ce poate fi luatã la exportul Inevitabil, numele Microsoft sare în
Înainte de a merge mai departe, sã regiºtrilor este ca sã salvaþi fiºierul ochi, dar vom sãri ºi noi direct la inima
vedem ce altceva mai putem realiza cu rezultat cu o extensie .txt, în locul celei acestei ramuri prin
editorul de regiºtri. Dând clic-dreapta oferite (.reg). HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\
pe o valoare vi se deschide un meniu în O soluþie mai elegantã este apelaþi Microsoft\Windows\CurrentVersion.
care aveþi opþiuni pentru a ºterge, dintr-un Windows Explorer opþiunea Aici se aflã stocate toate tipurile de
redenumi ºi schimba aceastã valoare – Folder Options, File Types din meniul setãri din Windows. Cheia Uninstall
ultima opþiune vã deschide o micã Tools, iar în fereastra File Types sã conþine sub-chei de la fiecare program
fereastrã în care se poate edita aceastã selectaþi tipul fiºierului Registration instalat – fiecare duce la comenzile de
valoare. Dând clic-dreapta oriunde în Entry (Reg). Daþi clic pe butonul „Edit”, dezinstalare ale programelor ºi la
altã parte în fereastrã veþi avea sau butonul „Advanced” în Windows descrieri ale programelor ce le întâlnim
posibilitatea sã creaþi noi chei sau valori ME, iar în lista cu opþiuni ce se deschide în Control Panel în Add/Remove
iar un clic-dreapta în partea stângã, pe selectaþi butonul „Edit”, apoi daþi clic Programs. Cheia Fonts vã desfãºoarã o
o cheie, vã oferã în plus posibilitatea de pe butonul „Set Default”. Aceastã listã a tuturor fonturilor instalate pe
a cãuta o anumitã cheie, mai jos de succesiune de operaþii va schimba calculator, iar cheia Run prezintã o listã
locul de unde aþi dat clic-dreapta. dublu-clic-ul implicit, iar cheia nu se mai a tuturor programelor ce pornesc la
Cãutarea în regiºtri poate fi folositoare importã în regiºtri ci se va deschide cu încãrcarea sistemului indiferent de
în urmãrirea locaþiilor unde se pot afla editorul de texte Notepad. Opþiunea de utilizator, cum ar fi System Tray ºi
anumite configurãri. importare este valabilã dar în meniul ce Power Profile. Veþi mai gãsi aici ºi
O altã caracteristicã foarte utilã este se deschide dând clic-dreapta pe fiºier. setãrile specifice de þarã necesare
posibilitatea de a exporta o anumitã pentru crearea unei dischete start-up
ramurã – adicã o cheie cu toate sub- Informaþii din interior (EBD – Emergency Boot Disk); detalii
cheile ºi valorile aferente. Acest lucru Revenind la regiºtrii propriu-ziºi, sã despre update-urile instalate (pentru
se poate realiza din meniul editorului de aruncãm o privire mai atentã la Windows ME); o listã a fiºierelor DLL
regiºtri iar fiºierul rezultat are implicit ramificaþia HKEY_LOCAL_MACHINE. partajate ºi o listã a opþiunilor View din
extensia .reg, fiind de fapt un fiºier text Aceasta corespunde fiºierului Explorer cu descrierile lor.
normal. Acesta are o mulþime de System.dat ºi întocmai cum sugereazã HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\
întrebuinþãri: puteþi salva o copie de ºi numele, conþine înregistrãri Microsoft\Windows\CurrentVersion\ex
siguranþã a unei ramuri, sau puteþi duce referitoare la calculatorul repsectiv, plorer\Advanced\Folder\DontPrettyPa
aceastã cheie pe un alt calculator, ori mai curând decât despre utilizator. th, defineºte de exemplu opþiunea de a
pentru a putea urmãri, din timp, Dacã desfãºuraþi, de exemplu, ramura afiºa toate numele de fiºiere cu litere
schimbãrile ce se realizeazã din Control Enum veþi vedea cum apar o serie de mari.
Panel. Fiºierele cu regiºtri exportate, Felul în care informaþii despre hardware-ul propriu – Mai sus avem cheia HKEY_USER,
pot fi importate înapoi în regiºtri prin Control Panel asemãnãtor cu ceea ce vedeþi în care corespunde fiºierului User.dat, iar
schimbã setãrile
realizarea simplã a unui dublu-clic cu din Registry
Control Panel, System Properties, aici veþi gãsi configurãrile din Control
Device Manager. Multe din aceste chei Panel, ce sunt independente pentru
IMAGINEA 4 sunt prezente doar cu numele, ele fiecare utilizator. Navigând în jos pânã
neconþinând nici o valoare. la AppEvents veþi vedea detaliile despre
Cheia System nu prezintã o prea toate sunetele asociate acþiunilor
mare importanþã, deºi aici veþi gãsi Windows-ului: acesta pot fi accesate din
numele calculatorului, în schimb Control Panel, Sounds. Secþiunea
lucrurile devin mult mai interesante Control Panel conþine, dupã cum vã ºi
când ajungem la ramura Software. Veþi aºteptaþi, multe din configurãrile
vedea aici o altã ramurã uriaºã accesibile în Control Panel.
intitulatã Classes – vom reveni asupra Puteþi vedea cum acestea acþioneazã
acesteia mai târziu – ºi sunt aici mai în timp real: dacã veþi merge la
multe subramuri ce conþin numele secþiunea Display, Appearance din
companiilor de software, a cãror Control Panel ºi schimbaþi culoarea
programe le aveþi instalate. Aceste articolelor, veþi vedea aceste schimbãri
ramuri conþin informaþii ce vor fi în HKEY_CURRENT_USER\Control
identice pentru fiecare utilizator al Panel\Colors. Va fi necesar poate sã

97
My WINDOWS

IMAGINEA 5 restricþiile, driver-urile ascunse ºi alte tipuri de fiºiere au un mod de


setãrile din Control Panel. accesare mult mai complex.
Deplasându-ne la ultima cheie De asemenea, mai sunt aici ºi chei ce
principalã, HKEY_ROOT, aceasta nu par sã aibã legãturã cu anumite
reprezintã o altã parte a fiºierului tipuri de fiºiere, ºi o întreagã serie de
System.dat din Windows 95/98, iar sub chei, din ºiruri hexazecimale de 32 de
Windows ME reprezintã un fiºier întreg caractere încadrate de acolade.
(Classes.dat). Dupã cum am precizat Primele sunt cheile ce definesc clasa,
adineaori, acestea sunt expuse la iar ultimele identificã aceastã clasã
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CL (CLSID). Împreunã, acestea definesc
ASSES. Aceasta este de obicei cea mai modul în care se comportã comenzile
vastã ºi, desigur, cea mai complicatã OLE ºi ActiveX – lipirile, înºiruirile ºi
ramurã. Cea mai uºoarã parte este cea anexãrile care comandã drag and drop,
în care sunt stocate tipurile de fiºiere: previzualizãrile, proprietãþile fiºierului.
fiecare extensie de fiºier are propria
History-ul
cheie, deci dacã veþi cãuta .txt veþi Siguranþã
reîmprospãtaþi informaþiile (refresh) din toolbar-ul observa cã valoarea implicitã este Aveþi probleme la intrarea în Safe
prin apãsarea tastei F5. În imaginea 4 Google în „txtfile”. Poziþionându-vã pe „txtfile” Mode? Nu este genul de acþiune pe care
HKEY_CURRENT_
am schimbat culorile de la barele Active USER
veþi observa o singurã valoare – cea cineva sã o iniþieze doar pentru a se
Title ºi Inactive Title în culorile roºu implicitã fiind „Text File” – de altfel ºi distra, dar poate fi utilã în unele situaþii,
(255 0 0) ºi purpuriu (255 0 255). felul în care este descrisã în directoare. cum ar fi atunci când nu se poate duce
Mutându-ne mai jos la cheia Veþi observa de asemenea ºi douã sub- la bun sfârºit, în modul normal,
principalã HKEY_CURRENT_USER, veþi chei. „DefaultIcon” este, dupã cum defragmentarea. Orice utilizator care
gãsi ramura Identities – unde se aflã aratã ºi numele, iconul implicit al mai foloseºte Windows-ul 95 este
stocate setãrile din Outlook Express – ºi fiºierului afiºat în Windows, ºi puteþi probabil expert deja în apãsarea tastei
o serie de alte chei referitoare la reþea, observa schimbarea valorii odatã cu F8 exact la momentul potrivit în timpul
tastaturã ºi control de la distanþã, iar în schimbarea iconului implicit, din File încãrcãrii sistemului de operare, pentru
final o altã cheie Software. Aici se aflã Types accesate din meniul Folder a ajunge în meniul care vã oferã modul
din nou sub-chei corespunzãtoare Options din Windows Explorer. O altã de bootare Safe Mode alãturi de alte
produselor software, dar setãrile sub-cheie, Shell, defineºte ceea ce se opþiuni. Utilizatorii Windows-ului 98 ºi
înregistrate sunt elementare pentru poate face cu un „txtfile” când daþi un ME pot de asemenea folosi tasta Ctrl,
fiecare user – chiar dacã existã doar un clic -dreapta, pe fiºier – aici puteþi sã dar este necesarã ºi aici sincronizarea
singur utilizator al calculatorului. Tipic alegeþi fie sã-l deschideþi cu editorul la secundã – apãsarea prea târzie
Fã în aºa fel încât
veþi avea salvate în acest loc ºi Notepad, fie sã-l tipãriþi cu acelaºi determinã necesitatea aºteptãrii
meniul Startup sã
preferinþele proprii aplicaþiilor, aparã când vrei editor. Acesta doar un simplu exemplu – terminãrii întregului proces pentru a
împreunã cu alte informaþii cum ar fi reîncerca intrarea în Safe Mode la o
lista fiºierelor deschise recent. IMAGINEA 6 nouã iniþializare.
Imaginea 5 ne prezintã „istoricul” Existã un mod mult mai simplu
elementelor tastate în bara Google din pentru utilizatorii Windows-ului ME ºi
Internet Explorer. 98. Rulaþi utilitarul de configurare a
Încã o datã, Microsoft este bine pus sistemului (Start, Run, Msconfig.exe), ºi
în evidenþã ºi mai existã o cheie din fereastra General, apãsaþi butonul
Windows\CurrentVersion. Aici mai sunt Advanced, unde veþi gãsi opþiunea
stocate Preferinþele referitoare la „Enable Startup Menu” (imaginea 6).
applet-uri; setãrile din Internet Bifaþi cãsuþa respectivã, închideþi
Explorer; înregistrãrile referitoare la utilitarul de configurare ºi reporniþi
dimensiunile directoarelor ºi aranjarea calculatorul. Veþi observa meniul de
lor; lista cu ultimele fiºiere accesate din startup în deplina lui splendoare. Cât
meniul Start al Windows ME; ordinea timp vã aflaþi acolo, celelalte opþiuni din
din Start Menu; adresa unde se aflã ferestra Advanced sunt obscure, cu
directoarele specifice Windows cum ar excepþia uneia – „Disable Fast
fi My Documents, My Pictures ºi altele. Shutdowns”. Dacã aveþi probleme cu
Mai existã, de asemenea, o secþiune închiderea Windows-ului, mai ales dacã
Run în care gãsim toate procesele restarteazã în loc sã opreascã
încãrcate la pornire pentru fiecare calculatorul, meritã sã bifaþi aceastã
utilizator ºi chei referitoare la politica opþiune pentru a vedea dacã rezolvã
utilizatorului unde se înregistreazã problema. 

98
My LINUX/UNIX

Open Office – „deschis” pentru afaceri


Cum sã instalezi suita Open Office pe Linux ºi mai multe detalii despre Mime

Ecranul ce apare la IMAGINEA 1


Unul din dezavantajele lui Lycoris instalarea iniþialã a
Open Office.org
Desktop/LX (www.lycoris.com) a fost
1.0.2
lipsa popularului pachet Open Office.
Celelalte distribuþii de Linux furnizau
Open Office sau varianta sa comercialã,
Sun Star Office 6. Ambele produse
office oferã o gamã de aplicaþii
puternice, cu posibilitãþi de utilizare a
formatelor de documente din Microsoft
Office, cum ar fi Word sau Excel, atât în
mod scriere cât ºi în mod citire.
Vestea bunã este cã licenþa pentru
Open Office oferã posibilitatea
descãrcãrii ºi distribuirii gratuite a
softului indiferent dacã pachetul este
utilizat în scopuri personale sau
comerciale. într-un director de unde fiecare
Vestea mai puþin bunã este cã utilizator în parte îºi poate rula propria
instalarea acestui pachet nu este aºa de instalare. Decideþi-vã asupra unui
simplã cum ar pãrea la prima vedere, director unde sã puneþi fiºierele de
aºa cã am decis sã explicãm procedura instalare – /opt sau /usr/local sunt
pas cu pas. opþiuni bune. Pasul urmãtor este sã
Meritã sã menþionãm cã varianta IMAGINEA 2 executaþi comanda install din directorul
curentã de Open Office este 1.1RC de instalare:
(Release Candidate) dar având în # cd install
vedere cã nu se aflã într-un stadiu de # ./install --prefix=/opt
dezvoltare pe care l-am putea considera Mare atenþie la minusul pus de douã
stabil, vom lucra în acest articol cu ori în faþa opþiunii prefix. Dacã totul
varianta 1.0.2, pachet oricum mai recent decurge bine, pe ecran se va derula lista
decât variantele din distribuþiile de fiºierelor ºi în câteva minute vi se oferã
Linux disponibile la momentul actual. din nou accesul la linia de comandã.
Aºa cã dacã doriþi sã faceþi upgrade la Dupã instalare puteþi ºterge directorul
versiunea de Open Office, puteþi urma IMAGINEA 3 temporar de instalare.
paºii indicaþi de noi. Acum ieºiþi din root shell pentru a
Sus: Opþiunea
Totuºi ar fi o miºcare inteligentã sã Workstation
OOo_1.0.2_LinuxIntel_install.tar.gz ºi instala Open Office ca utilizator normal.
scãpaþi de vechea distribuþie înainte de salveazã spaþiu pe salvaþi-o pe disc. Este un fiºier de 70 MB Pasul urmãtor este sã executaþi
a începe, mai ales cã ne-am propus sã disc aºa cã dacã nu aveþi o legãturã rapidã la
facem o instalare manualã ºi nu vom Internet s-ar putea sã dureze ceva.
Jos: Open Office IMAGINEA 4
dispune de avantajele oferite de gãseºte automat Dupã ce aþi obþinut într-un mod sau
programele sistemului (cum ar fi RPM pachetul Java altul fiºierul despre care am discutat,
instalat
sau APT). schimbaþi user-ul curent cu root ºi
Ca întotdeauna, primul pas este sã despachetaþi arhiva în felul urmãtor:
descãrcãm arhiva softului. Site-ul Open $ su
Office este www.openoffice.org. Gãsiþi # tar xfvz
ºi accesaþi link-ul „Downloads, OOo_1.0.2_LinuxIntel_installd
Application” pentru a obþine lista cu .tar.gz
fiºierele ce pot fi descãrcate, apoi uitaþi- # cd install
vã în al doilea tabel de jos unde sunt Open Office este acum gata de
disponibile distribuþiile Linux. Descãrcaþi instalare. Instalarea poate fi fãcutã ºi de
arhiva pe reþea; fiºierele nucleului sunt puse Open Office adaugã opþiuni în meniul
KDE, aici în Lycoris Desktop/LX

101
My LINUX/UNIX

Folosiþi utilitarul adãugaþi fonturile Microsoft Truetype în


IMAGINEA 5
spadmin pentru Linux. Dacã aveþi disponibile aceste
adãugarea altor
fonturi în directorul
fonturi
/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ttf/ atunci
pentru a putea fi recunoscute de Open
Office, iatã cum trebuie sã procedaþi.
Rulaþi programul spadmin din linia de
comandã. Îl gãsiþi în directorul care
tocmai a fost creat în home de Open
Configurarea
setãrilor de limbã Office la instalare.
pentru activarea $ cd
limbii Engleze $ OpenOffice.org1.0.2/spadmin
Britanice
Va apare o fereastrã pentru
configurarea imprimantei. În partea de
IMAGINEA 6
jos a acesteia este disponibil un buton
Fonts. Faceþi un clic pe el, iar din
fereastra urmãtoare selectaþi butonul
comanda setup din directorul unde „Add”. Acum ori scrieþi efectiv calea
tocmai aþi instalat fiºierele: spre directorul cu fonturi Truetype ori
# exit folosiþi butonul Browse pentru a localiza
$ /opt/OpenOffice.org1.0.2d directorul, în cazul nostru acesta fiind
/setup /usr/X11R6/lib/X11/fonts/ttf. Când apare
Va apare imediat dupã aceea lista cu fonturi, faceþi un click pe cãsuþa
interfaþa graficã de instalare, identicã „Select All” înainte de a selecta OK. Veþi
celei din imaginea 1. Treceþi peste paºii observa un link pentru opþiunea de a
legaþi de licenþã ºi alte informaþii de crea doar legãturi soft. Vã recomandãm
acest gen ca apoi sã ajungeþi la pasul în aceastã opþiune, pentru cã în caz
care programul de instalare vã întreabã contrar Open Office va crea un duplicat
dacã doriþi instalarea pe o staþie de al fiecãrui fiºier cu fonturi în parte.
lucru sau doar doriþi sã faceþi o copie Ambele opþiuni funcþioneazã, însã aºa
localã – rãspundeþi cu instalare pe o cum vã recomandãm noi, salvaþi spaþiu
staþie de lucru, aºa cum apare în pe hard-disc (vezi imaginea 5). Dupã un
imaginea 2. Exact cum aratã ºi clic pe OK, fonturile sunt imediat
imaginea, majoritatea fiºierelor vor rula instalate ºi gata pentru a fi utilizate.
de pe directorul de instalare din „reþea”
pe care tocmai l-aþi creat. Pasul final Dicþionare
este instalarea pachetului Java. Dicþionarele care cuprind ortografia
Presupunând cã un kit Java este deja IMAGINEA 7 si punctuaþia englezei americane sunt
prezent pe calculatorul dumneavoastrã, incluse în varianta standard de Open
Aici puteþi seta
Open Office îl va gãsi singur (vezi chiar dacã sunt de tip Postscript sau limba implicitã
Office, însã pentru alte limbi va trebui sã
imaginea 3). Truetype. Fonturile de tip bitmap, care pentru suita office descãrcaþi pachete suplimentar.
Cam atât ar fi de spus despre sunt disponibile în toate distribuþiile de Probabil cã pe viitor nu va mai fi
instalarea de bazã. Open Office se va Linux, nu sunt utile în Open Office nevoie de aceste instalãri manuale, însã
autoconfigura adãugând shortcut-uri în pentru cã nu sunt scalabile ºi deci nu pot momentan aceste fiºiere trebuie
meniurile interfeþelor KDE sau fi tipãrite. În plus, Open Office trebuie sã adãugate manual, în plus trebuie editat
Gnome(vezi imaginea 4) ºi va putea fi poatã accesa el însuºi fiºierele cu fonturi ºi un fiºier de configurare. Existã la
rulat direct din acele locuri. pentru a le putea tipãri, în timp ce alte
IMAGINEA 8
Nu totul este însã aºa de simplu – aplicaþii acceseazã fonturile printr-un
pentru ca instalarea sã fie completã ar server de fonturi.
mai fi câteva lucruri de menþionat. Probabil cã toate aceste informaþii vi
se par complicate, dar din fericire nu
Adãugarea fonturilor aveþi mult de lucru. Open Office
Open Office nu este prea dotat din scaneazã directoarele standard pentru
Corectorul
acest punct de vedere; mai exact, a gãsi fonturi ºi pune la dispoziþie un ortografic de
dispune de un sigur font de tip symbol. utilitar denumit „spadmin” pentru Englezã Britanicã,
Suita despre care discutãm totuºi poate adãugarea ulterioarã de fonturi. câteva probleme
cu un cuvânt mai
utiliza celelalte fonturi de pe sistem – În PCW nr. 7 am arãtat cum sã dificil

103
My LINUX/UNIX

cãsuþã pentru a activa dicþionarul


lexicografic; acesta este disponibil doar
pentru engleza americanã. Acum
mergeþi din nou la Language Settings ºi
selectaþi opþiunea Languages. Aici
puteþi schimba limba implicitã în
englezã britanicã dupã cum apare în
imaginea 7. ªi ca ultim pas, dacã doriþi
sã fie activatã corectarea ortograficã în
timpul editãrii documentului, intraþi în
meniul Tools, Spellcheck,
Autospellcheck pentru a modifica
opþiunea. Open Office este acum
configurat cu dicþionare, fonturi ºi
shortcut-uri în meniuri, gata de lucru
(vezi imaginea 8).

Mai mult despre Mime


IMAGINEA 9 În articolul din PCW nr. 7 am învãþat
sã adãugãm opþiuni la meniurile din KDE
Magia identificãrii
adresa http://ooodi.sourceforge.net un THES en GB th_en_US ºi Gnome. Deºi directoarele diferã,
fiºierelor
soft disponibil care sã facã pentru Acum cã dicþionarele sunt instalate ºi configurarea ambelor interfeþe este
dumneavoastrã aceastã treabã, însã gata de lucru, ne putem apuca de similarã. Cele douã browsere de fiºere,
fiind o versiune beta am hotãrât sã configurarea lui Open Office pentru a Konqueror ºi Nautilus, trebuiesc
facem manual instalarea dicþionarelor, putea utiliza limba instalatã. În cazul în configurate pentru a putea recunoaºte
folosind ca exemplu engleza britanicã. care folosiþi versiunea de Open Office tipuri noi de fiºiere astfel încât dacã se
Fiºierele cu detaliile despre limbã se pentru Windows sau pentru Mac, toate face un dublu-clic pe un icon sã se
gãsesc la http://whiteboard.openoffic modificãrile de mai jos vor fi identice. deschidã aplicaþia aferentã. Dacã pânã
e.org/lingucomponent/download_ În primul rând, asiguraþi-vã cã nici o acum interfeþele KDE ºi Gnome se
dictionary.html aplicaþie din suita Open Office nu este asemãnau, de aici încolo fiecare are
La acest link sunt disponibile douã deschisã dupã care lansaþi editorul de modul sãu propriu de configurare. Vom
tabele cu link-uri spre fiºierele ce conþin text Write. Intraþi în meniul Tools, începe cu interfaþa mai simplã dintre
dicþionarele cu detaliile ortografiei ºi selectaþi Options pentru a deschide cele douã, KDE, dar înainte sã aruncãm
punctuaþiei fiecãrei limbi. fereastra de opþiuni. Faceþi un clic pe o privire asupra modului în care Linux
Fiºierele pentru engleza britanicã pot butonul Edit care se gãseºte în partea recunoaºte fiºierele în general.
fi descãrcate direct de la din dreapta-sus, dedesubtul opþiunilor
http://dict.progbits.com/en_GB.zip ºi Language Settings ºi Writing Aids. Pe Numere magice
http://dict.progbits.com/hyph_en_GB urmã selectaþi English(UK) din meniul O unealtã utilã folositã pe majoritatea
.zip. de limbi ce apare în fereastra nou sistemelor Unix este comanda „file”.
Copiaþi aceste fiºiere zip în directorul deschisã (vezi imaginea 6). Bifaþi Folosind aceastã comandã pe un fiºier
/opt/OpenOffice.org1.0.2/share/dict/oo ambele cãsuþe pentru a activa atât avem posibilitatea sã vizualizãm tipul
o/. Dacã aþi instalat Open Office într-un dicþionarul cu ortografia cât ºi fiºierului ºi în funcþie de acesta sã
alt director atunci înlocuiþi /opt/ dupã dicþionarul de punctuaþie. Bifaþi a treia obþinem mai multe detalii despre fiºier.
caz. Acum intraþi în acest director ºi
despachetaþi arhivele:
# cd/opt/OpenOffice.org1.0.2d Xine machine
/share/dict/ooo Xine.desktop adaugã aplicaþia Xine în meniurile KDE ºi configureazã
# unzip en_GB.zip Konqueror sã încarce Xine pentru formatele de fiºiere mpg, Quicktime ºi
# unzip hyph_en_GB.zip avi:
Ultimul pas este sã adãugaþi referinþe [Desktop Entry]
spre dicþionare în fiºierul Name=Video Player
„dictionary.lst”, localizat în acelaþi Comment=Xine Player
director. Editaþi acest fiºier ºi adãugaþi Exec=xine
la sfârºitul lui urmãtoarele linii: MimeType=video/mpeg;video/quicktime;video/x-msvideo;
DICT en GB en_GB Icon=xine.xpm
HYPH en GB hyph_en Type=Application

104
My LINUX/UNIX

IMAGINEA 10 Stânga: o intrare mp3.desktop. Analizând acest fiºier mai


Mime simplã în amãnunþit observãm cã numele în
meniurile KDE
englezã este „MPEG Layer 3 Audio”, iar
extensiile sunt mp3 ºi MP3. De reþinut cã
Unix face diferenþa între literele mari ºi
mici. Oricum numãrul magic ar fi
identificat acest fiºier ca fiind un mp3
însã nu stricã sã fim expliciþi (vezi
imaginea 9).
Cea mai bunã modalitate de a
demonstra cele menþionate este sã
creãm un nou tip de fiºier. Sã
presupunem cã ar exista un tip special
de fiºiere text pentru fisierele PCW ºi cã
extensia folositã este .pcw. Deoarece
este un fiºier text, conform
standardelor, un tip Mime potrivit ar fi
De exemplu, la un fiºier binar primim KDE funcþioneazã la fel, dar bineînþeles „text/x-pcw”. Þinând minte acestea,
informaþii despre procesorul pe care metodologia este alta. Fiecãrui fiºier îi creãm noul tip ca
poate sã ruleze fiºierul. Pentru un fiºier este asociat un tip Mime dupã numãrul /usr/share/mimelnk/text/x-
jpeg sunt oferite detalii despre imagine: magic sau dupã extensie, dupã care vor pcw.desktop (vezi imaginea 10). Acum
$ file image.jpg fi create tipuri Aplicaþie care sunt dacã redenumim orice fiºier cu extensia
image.jpg: JPEG image data, d înregistrate cu tipurile Mime .pcw ºi verificãm proprietãþile sale în
JFIF standard 1.01,d corespunzãtoare. Tipurile Mime conþin o Konqueror, vom observa informaþia
resolution (DPI), 72 x 72 descriere a diferitelor limbi de afiºatã ca cea din imaginea 11.
Ca prin minune, informaþiile apar pe comunicare ºi a iconurilor asociate Tipul este creat, însã Konqueror
ecran. Utilitarul examineazã aºa zisul fiºierelor. Tipul Aplicaþie este acelaºi cu habar nu are ce sã facã cu acest tip. O
„numãr magic” al fiºierului, un cod de opþiunea corespunzãtoare din meniu ºi aplicaþie KDE trebuie sã aibe introdus
dimensiuni reduse inserat la începutul conþine detalii similare precum ºi noul tip în lista sa curentã. Editorul Kate
majoritãþii fiºierelor, care nu conþine comanda necesarã rulãrii aplicaþiei. ar fi probabil alegerea perfectã pentru
date efective dar care poate fi utilizat Datele despre numerele magice sunt exemplul nostru. Tipurile Aplicaþie sunt
pentru identificarea tipului de fiºier. De disponibile în disponibile de obicei în
exemplu, toate fiºierele jpeg încep cu /usr/share/mimelnk/magic. Nu ne-am /usr/share/applnk sau
numãrul 0xd8ffe0ff. Prin urmare propus sã spargem fiºiere binare, aºa cã /usr/share/applnk-redhat în cazul lui
numele fiºierului nu mai conteazã. nu ne vom atinge de acel fiºier. Red Hat 8. Pentru distribuþia de Linux
Încercaþi sã redenumiþi un fiºier imagine Subdirectoarele prezente aici stocheazã pe care o utilizãm noi, fiºierul pentru
jpeg în imagine.txt. Veþi observa cã tipuri Mime aºa cã tipul „audio/x-mp3” Kate este /usr/share/applnk-
utilitarul nu poate fi pãcãlit. va putea fi gãsit în redhat/Accessories/kate.desktop. Tot
Jos: Konqueror
Ajungem în cele din urmã la cealaltã /usr/share/mimelnk/audio/x- încorporeazã noul ce trebuie sã faceþi este sã adãugaþi
metodã de identificare a tipurilor de tip de fiºiere noul tip (text/x-pcw) la sfârºitul listei din
fiºiere – extensia. În lumea Windows, IMAGINEA 11 linia care începe cu Mymetype. Dupã
acesta este singurul mod de aceasta, indiferent pe ce fiºier veþi face
identificare, aºa cã la redenumirea un dublu-clic, dacã are extensia .pcw, se
extensiei unui fiºier, acesta devine cu va deschide aplicaþia Kate cu acel fiºier
totul altceva. ca argument.
Browserele de fiºiere din KDE ºi Luna trecutã (PCW nr. 7) am instalat
Gnome folosesc ambele metode de Xine pe un sistem Red Hat. Tipul sãu
identificare a tipurilor de fiºiere descrise Aplicaþie este disponibil în
mai sus. Dacã un fiºier nu poate fi /usr/share/applnk-
identificat dupã acel „numãr magic”, se redhat/Multimedia/xine.desktop (vezi
foloseºte extensia. Dacã nici dupã imaginea 1 deasupra). Deoarece existã
extensie nu este identificat acel fiºier deja tipuri Mime pentru fiºiere video
atunci el rãmâne necunoscut. (video/x-msvideo, etc), nu mai trebuie
sã facem nimic pentru ca Xine sã
Tipuri de fiºiere KDE încarce fiºierele din Konqueror. 
Ceva mai devreme am setat Mozilla
sã utilizeze Real Player prin tipuri Mime.

106
My WINDOWS XP

Practici restrictive
Când „împãrþiþi” PC-ul dvs. cu mai mulþi utilizatori, XP vã oferã câteva trucuri pentru a
controla accesul acestora

Cu toate cã XP Pro se descurcã IMAGINEA 1


foarte bine la capitolul restricþii de
administrare a calculatorului ºi
utilizatorilor într-un domeniu,
pregãtirea acestuia ca staþie
independentã sau calculator dintr-un
grup este destul de redusã. Unul din
marile neajunsuri ale acestui sistem de
operare este acela cã utilizatorii cu
drepturi de acces limitate sau
utilizatorii ocazionali pot sã închidã
calculatorul în timp ce mai sunt logaþi ºi
alþi utilizatori. Cu toate acestea
utilizatorii cu drepturi de administrare
pot remedia aceastã gaurã de
securitate folosindu-se de Editorul
Politicii de Securitate.
Puteþi accesa acest utilitar fie prin
Preveniþi
Administrative Tools, Local Security posibilitatea partajat, cum ar fi ascunderea anumitor având o gamã variatã de restricþii
Policy, fie tastând Secpol.msc în utilizatorilor drive-uri sau elemente din Control (vedeþi imaginea 2). În schimb,
restricþionaþi de a
fereastra Run din meniul Start. În Panel, dezactivarea comenzii Run, a problema întâlnitã ºi la programul
opri calculatorul
ambele cazuri însã va fi nevoie sã fiþi Command Prompt-ului ºi aºa mai TweakUI, persistã în continuare
logaþi într-un cont cu drepturi de departe. Utilitarul gratuit TweakUI deoarece setãrile aplicate se referã
administrator. Odatã ajunºi acolo, se (versiunea pentru XP) poate fi gãsit la doar la utilizatorul curent. Acest
intrã în Local Policies (Politicile locale) adresa program este disponibil la adresa
iar apoi în User Rights Assignment www.microsoft.com/windowsxp/pro/ www.dmisoftware.com/winsecure.htm.
(Asignarea Drepturilor Utilizatorilor). downloads/powertoys.asp. Acest Programul Winguides Tweak
Din panoul ce se deschide în partea program permite accesul la o serie de Manager este fãcut special pentru a
dreaptã veþi accesa prin dublu-clic opþiuni inaccesibile altfel, dar nu se pãtrunde în setãrile cele mai ascunse,
„Shut down the system” ºi veþi observa pune accentul pe securitate – cu toate ca ºi programul TweakUI, ºi conþine o
cã puteþi elimina din listã utilizatorii acestea puteþi ascunde elemente ºi gamã largã de opþiuni de securitate.
care au dreptul sã opreascã drive-uri din Control Panel. Problema Multe dintre acestea vin cu opþiunea de
calculatorul. (vezi imaginea 1). Veþi este cã amândouã metodele seteazã a fi aplicate utilizatorului curent sau
observa apoi cã toþi utilizatorii fãrã aceste opþiuni doar pentru utilizatorul tuturor utilizatorilor. Acest program
drepturi de administrare precum ºi curent: ceea ce reprezintã probabil are douã opþiuni foarte utile, prima ar fi
contul oaspeþi (guest) vor avea ultimul lucru pe care-l doriþi atunci când cã fiecare opþiune care se poate
înlãturate toate posibilitãþile de sunteþi logat ca ºi administrator. modifica are un link cãtre website-ul
închidere a calculatorului. Sau aproape Mai existã, cu toate acestea, alte Winguides, unde puteþi gãsi detalii
toate, pentru cã butonul de închidere utilitare care merg mai departe în despre configurãrile regiºtrilor legaþi
apare totuºi în ecranul de început, privinþa cosmetizãrii ºi a aplicãrii de de schimbãrile efectuate. O altã
atunci când utilizatorii vor încheia restricþii în cazul utilizatorilor. Puteþi facilitate a acestui program este cã
sesiunea curentã de Windows. Deci, încerca gratuit, dar timp de numai puteþi exporta fiecare modificare într-
soluþia radicalã este de a împiedica ºapte zile, programul Doctor Salman's un fiºier cu extensia .reg, care poate fi
schimbarea rapidã de utilizator. Windows Security Toolkit. Dupã editat sau salvat pentru a putea fi
Dsipunem, desigur, ºi de opþiunea aceastã perioadã nu va mai funcþiona utilizat pe un alt calculator. Spre
sudãrii de carcasã a butonului de dacã nu plãtiþi cei 19,95$ pentru deosebire de programul Dr. Salman,
pornire. înregistrare. Sunt, în acest program, Winguides Tweak Manager nu oferã
Mai sunt o serie de alte mãsuri de cinci secþiuni, fiecare din acestea protecþie cu parolã, cu toate acestea nu
securitate ce reprezintã un real folos referindu-se la Control Panel, Desktop, va fi prea dificil sã-i opriþi pe utilizatori.
dacã sunt aplicate pe un calculator Network, IE ºi Applicaþii sau System, Versiunea înregistratã costã 29,95$, ºi

107
My WINDOWS XP

Doctor Salman’s Program din meniul Start, aºa fel încât


Security Toolkit fiecare utilizator va dispune doar de un
meniu Start personalizat. Am
dezactivat, de asemenea, articolele
Run, Settings ºi Search.
Închideþi Group Policy Editor ºi ieºiþi
din cont. Intraþi în sistem ca user
obiºnuit ºi verificaþi dacã s-au produs
schimbãrile. Intraþi din nou în contul de
administrator: veþi observa cã acele
restricþii sunt valabile ºi în cazul
dumneavoastrã, dupã cum v-aþi ºi
aºteptat, probabil. Creaþi acum douã
directoare pe Desktop, intitulate User,
respectiv Machine. Navigaþi apoi prin
Explorer pânã la
C:\Windows\System\GroupPolicy\User
\ ºi copiaþi fiºierul Registry.pol în
directorul User de pe Desktop.
Urmãtorul pas este sã copiaþi fiºierul
C:\Windows\System32\GroupPolicy\M
IMAGINEA 2 achine\Registry.pol în directorul
Machine aflat de asemenea pe Desktop.
oferã peste 1.000 de modificãri posibile; Deci, sã vedem cum se face acest lucru Va trebui sã aveþi activatã opþiunea de
varianta gratuitã o puteþi copia de la în mod gratuit. Dupã cum precizam ºi vizualizare a fiºierelor sistem ºi
adresa www.winguides.com/tweak. luna trecutã, nu cãutãm o securitate ascunse (acest lucru se poate obþine
Al treilea pe linie este programul ultra-puternicã – mai ales în cazul în accesând în Windows Explorer meniul
Tweaking Toolbox de la firma Arie Slob, care nu avem un calculator partajat. Tools, apoi Folder Options ºi View).
ºi se gãseºte la adresa Ceea ce putem face este sã oprim Accesaþi fiºierul Gpedit.msc din
www.tweakingtoolbox.com. Primul utilizatorii sã ne încurce socotelile, fie shortcut-ul pus strategic pe desktop-ul
lucru bun întâlnit la acest program este din ignoranþã ori purã curiozitate. Dacã propriu. Mergeþi pe fiecare restricþie
cã acesta îºi creeazã un punct de folosiþi Windows XP Pro existã o cale care aþi activat-o ºi schimbaþi-i
restaurare în caz cã vã aventuraþi prea simplã de a ocoli „un singur set de valoarea în disabled (dezactivare).
departe cu modificãrile, iar opþional restricþii pentru toþi”, folosind Group Închideþi Group Policy Editor dupã care
puteþi seta ºi o parolã. Deºi are mai Policy Editor. ieºiþi din cont. Atunci când veþi intra
puþine opþiuni decât Tweak Manager, Primul lucru pe care-l aveþi de fãcut din nou în sistem, veþi afla în mod
totuºi caracteristica „ucigãtoare” este este sã vã asiguraþi cã toþi utilizatorii, câtuºi de puþin surprinzãtor cã
posibilitatea selectãrii utilizatorului cu excepþia administratorului, au ieºit restricþiile au fost dezactivate. Chestia
(imaginea 3). Aceastã opþiune nu este din sistem. Urmãtorul pas este sã interesantã vine de-abia acum. Copiaþi
disponibilã în versiunea neînregistratã verificaþi dacã aveþi un punct de cele douã fiºiere Registry.pol salvate în
aºa cã, dacã sunteþi interesaþi, va trebui Restaurare a Sistemului – dacã nu, directoarele de pe Desktop în locaþiile
achiziþionatã varianta full. Programul creaþi unul. Creaþi mai apoi, doar ca o lor originale – suprascriind cele deja
Win Control 2002 de la mãsurã de precauþie, un shortcut pe Restricþiile se existente. Restartaþi calculatorul ºi veþi
aplicã pentru
www.salfeld.com, furnizeazã de Desktop cãtre observa când intraþi ca ºi administrator
fiecare utilizator
asemenea restricþii ale setãrilor pentru C:\WINDOWS\system32\gpedit.msc; în parte cã restricþiile au fost dezactivate. În
fiecare utilizator – chiar ºi în versiunea rulaþi apoi Group Policy Editor
IMAGINEA 3
trial. Mai are câteva ciudãþenii efectuând dublu-click pe shortcut sau
supãrãtoare printre care lansarea prin secvenþa de operaþii Start, Run,
ecranului de marcã la fiecare login al Gpedit.msc.
utilizatorilor. Deschideþi ramura User
Configuration, Administrative
Soluþii integrate Templates, ºi veþi observa multitudinea
Nici unul din aceste programe, în de opþiuni de restricþie disponibile.
schimb, nu fac ceea ce ar fi evident sã Când ajungeþi în acest punct nu vã
facã, adicã sã restricþioneze ºi mai mult enervaþi, cãci s-ar putea sã rãmâneþi
orice utilizator existent sau nou creat blocaþi în faþa acestor opþiuni. În
ce nu are drepturi de administrator. imaginea 4 am scos grupul Common

108
My WINDOWS XP

schimb, toate celelalte conturi, inclusiv IMAGINEA 4


contul Guest, au activate aceste
restricþii, inclusiv la crearea unor
conturi noi, indiferent de caracterul
administrativ sau restrictiv.
Acest lucru ridicã o problemã
potenþialã – contul de administrator
fãrã nume care este ºi el afectat. Când
instalaþi Windows XP Pro, vi s-a cerut
sã setaþi o parolã pentru acest cont, iar
acum probabil vã întrebaþi ce s-a
întâmplat cu el deoarece nu apare în
lista utilizatorilor din ecranul de login.
Pentru a ajunge la acest cont trebuie
sã dezactivaþi ecranul Welcome: la
urmãtoarea logare veþi vedea câte un
câmp de nume ºi parolã, astfel puteþi
tasta „administrator” în primul ºi
parola în al doilea. Dacã preferaþi,
puteþi seta restricþiile pentru acest
cont ºi apoi iar trucul cu fiºierele cu
Using the Group
extensia .pol, dar vor fi afectate pe acceptatã, iar în cazul în care nu are tot numele, ajunge sã scrieþi primele
Policy Editor
rând ºi celelalte conturi, inclusiv al parolã i se va cere una. În oricare din douã litere din denumirea directorului
dumneavoastrã, chiar dacã are cele douã cazuri nu va putea trece de ºi sã apãsaþi tasta Tab. Restul numelui
drepturi de administrator. Deci aveþi fereastra de autentificare. Trebuie sã va fi completat automat – în caz cã
grijã ce restricþionaþi. Aceastã metodã þineþi minte cã Windows XP limiteazã numele afiºat nu este cel cãutat,
nu îºi are utilitatea în cazul doar orele la care intrã în sistem: dacã continuaþi sã apãsaþi tasta Tab pânã la
utilizatorilor XP Home ce nu au acces Marius este în continuare logat când apariþia acestuia.
la Group Policy Editor. timpul lui expirã, va trebui sã-l
atenþionaþi personal sã iasã din sistem. Nu chiar o modificare…
Nu acum, Marius Pentru a îndepãrta restricþiile de timp, Îi avem la inimã pe cititorii care nu
Dacã tot suntem puºi pe fapte mari, va trebui sã folosiþi comanda: doar îºi rezolvã singuri problemele dar
administratorii (adicã pãrinþii) vor dori net user Marius /times:all ne înºtiinþeazã ºi pe noi despre ele.
poate sã limiteze zilele ºi numãrul de – dar nu-i lãsaþi pe copii sã vadã Când un cititor ne-a trimis un e-mail în
accesãri permise copiilor lor. Puteþi aceastã comandã. care spunea cã se petrece ceva ciudat
face acest lucru dintr-o linie de cu Task Manager-ul din Windows-ul sãu
comandã cu „net user”. Cel mai bun Trucuri legate de linia de am fost la fel de miraþi ca el. În loc ca în
mod de a explica sintaxa acestei comandã Task Manager, sã aparã mai multe tab-
comenzi, este printr-un exemplu. Sã Dacã tot suntem la acest subiect, uri cu Applications, Processes,
presupunem cã doriþi sã-l lãsaþi pe fiul veþi fi încântat sã aflaþi cã puteþi Performance ºi aºa mai departe,
dumneavoastrã (sã-l numim Marius) sã schimba culoarea textului, a acesta doar un singur Tab cu
foloseascã calculatorul între 16:00 ºi backgound-ului ºi a prompterului de Applications, ºi nici o altã opþiune sau
18:00, doar în zilele de weekend. comandã. Apãsaþi clic-dreapta pe bara barã de titlu, aºa cã era imposibil ca
Pentru aceasta va trebui sã tastaþi: titlu a ferestrei „Command Prompt”, fereastra sã fie închisã în alt fel decât
net user Marius /times:mondayd alegeþi opþiunea Properties iar folosind Alt+F4. Nici unul dintre noi nu
-friday,16:00-18:00 urmãtorii paºi vor fi destul de evidenþi. ºtia vreo cale de a rezolva problema
Puteþi sã specificaþi, de asemenea o Un alt truc simplu ºi eficient legat de sau vreun program care sã permitã o
combinaþie de zile ºi ore – dacã doriþi linia de comandã, este activarea astfel de setare. Asta pânã când
sã-i asiguraþi accesul între 09:00 ºi opþiunii de autocompletare a numelor persoana respectivã a fãcut un dublu-
18:00 în weekend, separaþi opþiunile fiºierelor ºi directoarelor. O puteþi clic în fereastra Task Manager, fapt
prin „;” în felul urmãtor: activa cu programul TweakUI sau cu care l-a readus la normal. Dublul click
net user Marius /times:mondayd oricare din celelalte programe face fereastra sã fie afiºatã în mod
-friday,16:00-18:00;saturdayd menþionate mai sus. Sã presupunem cã singular. Încã încercãm sã ne dãm
-sunday,09:00-18:00 suntem în rãdãcina C:\ ºi doriþi sã seama ce a vrut Microsoft sã realizeze
Aceastã comandã îl va opri pe schimbaþi directorul curent cu cu aceastã caracteristicã ciudatã... 
Marius sã intre în sistem – dacã are „Documents and Settings”. Tastaþi
setatã o parolã aceasta nu va fi comanda CD, ºi apoi, în loc sã tastaþi

109
My NETWORK

Partajarea ºi denumirea resursei partajate


Învaþã bazele setãrii unui server prin partajarea imprimantelor într-o reþea Windows 2000

Luna aceasta vom discuta cazul opþiune, puteþi face partajarea


imprimantelor, care pot fi ºi ele acesteia ºi mai târziu (clic-dreapta pe
partajate în reþea Windows. Din icon ºi selectaþi Sharing), însã nu
nefericire, una din problemele existã nici un motiv sã nu o faceþi
ilustrãrii paºilor implicaþi este faptul acum. Odatã ce instalarea este
cã existã mai multe metode diferite de completã, puteþi verifica dacã
partajare a unei imprimante în LAN. imprimanta a fost partajatã ºi seta alte
De exemplu, este foarte uºor sã faceþi opþiuni, mai avansate, prin
partajarea unei imprimante desktop deschiderea directorului imprimantei
inkjet sau laser, ataºate la un PC de pe server ºi selectarea
individual, deºi nu am recomanda proprietãþilor imprimantei în cauzã. De
aceastã metodã decât în cazul unei exemplu, dacã daþi clic pe Sharing, veþi
reþele mici. Asta pentru cã imprimanta IMAGINEA 1 vedea numele pe care l-a primit
nu este activatã decât atunci când imprimanta în reþea. Dacã daþi apoi
este pornit ºi PC-ul gazdã ºi, de clic pe butonul Additional Drivers,
asemenea, pentru cã un numãr mai oricare alt PC care încearcã utilizarea
mare de imprimãri ar putea încetini pentru prima datã a imprimantei îºi va
sistemul-gazdã ºi celelalte aplicaþii copia automat driverele necesare
deschise în acel moment. Ar mai fi ºi (vezi imaginea 2). Dacã acele sisteme
alte probleme aici, ca de exemplu ruleazã Windows 2000 nu veþi mai
suportul pentru drivere ºi securitatea, avea nevoie de alte drivere pentru cã
astfel cã vom studia mai întâi acestea existã deja pe server, însã
partajarea unei imprimante prin este bine sã aveþi în continuare
ataºarea acesteia la un server posibilitatea adãugãrii altor drivere
Windows 2000 care, în mod normal, ar pentru sistemele Windows 95/98. O
trebui sã fie oricând disponibil. Apoi altã opþiune utilã ar fi posibilitatea de
vom vedea exemplul unui server de a restricþiona accesul în anumite
tipãrire care, chiar ºi într-o reþea micã, momente ale zilei prin secþiunea
poate constitui alegerea cea mai bunã. IMAGINEA 2 „Advanced”, ºi de a specifica apoi cine
poate profita de acest acces în
Sus: Dacã
Imprimantã ataºatã imprimanta pe ca- secþiunea „Security”. Puteþi, de
unui server monocromã ºi poate imprima pânã la re o instalaþi este asemenea, schimba preferinþele de
Orice imprimantã care poate fi 1.200dpi pe hârtie A4. Aceastã direct ataºatã la imprimare ºi adãuga o paginã
server, nu alegeþi
ataºatã la un server Windows poate fi imprimantã costã cam 250 Euro, iar cu opþiunea de insta- separatoare între documente, ceea ce
partajatã pe reþea, fie cã e conectatã un ciclu de 10.000 de pagini pe lunã, lare unei impri- este foarte util într-un birou
printr-un port paralel sau serial, USB este o alegere bunã pentru partajare mante în „Add aglomerat. Oricum, când se pune
Printer Wizard”.
sau de orice alt fel. Tot ce trebuie sã ca imprimantã principalã într-o În schimb, instala- problema unor opþiuni de procesare,
faceþi este sã instalaþi imprimanta ca companie sau o reþea mai micã. þi-o ca ºi impriman- cel mai bun sfat este sã acceptaþi
ºi cum ar urma a fi folositã ca „Windows 2000 Add Printer Wizard” tã localã dupã care totuºi neajunsurile modului implicit.
partajaþi-o în reþea
dispozitiv local, iar în continuare, este uºor de utilizat. Dacã imprimanta
pentru partajare, utilizaþi software-ul pe care o instalaþi este conectatã Jos: Atunci când Servere de imprimare
de reþea inclus în Windows. direct la server, nu optaþi pentru faceþi partajarea dedicate
unei imprimante,
Primul pas în aceastã operaþiune instalarea unei imprimante de reþea, existã posibilitatea Inevitabil existã situaþii în care pur
depinde foarte mult de imprimanta în chiar dacã vi se va cere acest lucru încãrcãrii de ºi simplu nu este convenabilã ataºarea
cauzã; unii producãtori furnizeazã (vezi imaginea 1). Aceastã opþiune este drivere adiþionale imprimantelor la un server de fiºiere
pentru diferite
programe de instalare, iar alþii se valabilã doar în cazul imprimantelor versiuni de Windows pentru a le partaja în LAN. De
bazeazã pe wizard-ul Windows Add deja existente ca periferice locale, Windows ºi a des- exemplu, s-ar putea sã nu aveþi
printer. În exemplul nostru am utilizat ceea ce imprimanta dvs. nu a devenit cãrcãrii acestora destule porturi libere. De asemenea, s-
pe orice PC care
aceastã din urmã metodã pentru a încã. Spre sfârºitul procedurii de doreºte sã utili- ar putea sã fie dificil sã aºezaþi
instala o imprimantã HP Laserjet 1200, setup, veþi fi întrebaþi de cãtre wizard zeze imprimanta imprimanta lângã cei care o utilizeazã
des întâlnitã printre utilizatori, ce dacã doriþi sã faceþi partajarea pentru prima oarã cel mai mult, mai ales din cauza
scoate 15 pagini pe minut, e imprimantei. Dacã nu alegeþi aceastã cablurilor paralele ºi seriale care nu au

110
My NETWORK

IMAGINEA 3
Sus: Xerox Phaser
mai mult de câþiva metri în lungime. ªi 3400 are un server va fi un calculator mic ºi eficient, Xerox Phaser 3400.
bineînþeles, într-un birou sau o reþea web încorporat ºi capabil sã emuleze un server de La fel ca ºi în cazul de mai sus,
mai micã, s-ar putea sã nu dispuneþi de poate fi configurat imprimare Windows. Pe lângã asta, Xerox Phaser 3400 este o imprimantã
sã emuleze servere
un server de fiºiere. de imprimare majoritatea pot fi configurate sã foarte potrivitã pentru micile afaceri,
Ataºamentele directe în reþea se Windows sau de emuleze servere de imprimare fiind bazatã pe un sistem laser
referã la toate aceste lucruri, iar alte tipuri Unix/Linux, Apple ºi Novell Netware. monocrom de 17 pagini pe minut, cu un
pentru a ajunge la acestea, aveþi douã Unele pot fi chiar setate pentru a se ciclu de 40.000 de pagini pe lunã.
posibilitãþi. Dacã aveþi deja ocupa de documentele trimise fãcând Poate fi echipat de asemenea ºi cu
imprimantele, puteþi utiliza o reþea uz de Internet Printing Protocol (IPP). suporturi de hârtie suplimentare ºi un
externã de server de imprimare, Jos: Când un Toate acestea fac ca serverele de cartuº de toner de mare capacitate, iar
imprimantele fiind ataºate prin cabluri utilizator imprimare sã fie foarte utile în reþele împreunã cu print server-ul de reþea
selecteazã pentru
paralele sau seriale standard. O prima datã un mari cu platforme mixte. HP Laserjet încorporat, ajunge la 610 Euro.
alternativã ar fi cumpãrarea printer share 1200 din primul exemplu poate fi O trãsãturã importantã a serverului
imprimantelor cu server încorporat, configurat pe un echipat cu un card de server de de imprimare din Phaser 3400 (dupã
server Windows
fie în mod standard fie sub formã de 2000 va fi imprimare intern (adãugând la preþ cum este ºi în cazul majoritãþii
card inserabil. Oricare ar fi îndemnat sã cam 168 Euro). În al doilea exemplu al imprimantelor de reþea) este aceea cã
mecanismul ales, ceea ce veþi obþine instaleze driverul nostru puteþi observa cã am ales un poate fi configurat ºi accesat de la
potrivit PC-ului sãu
distanþã cu ajutorul unui browser web
IMAGINEA 4 (vezi imaginea 3). Aceasta duce la o
lansare rapidã ºi uºoarã în LAN, fãrã a
mai fi nevoie de alte utilitare speciale.
Într-adevãr, nu e nevoie decât sã
conectaþi imprimanta la un port
Ethernet ºi sã îi daþi drumul.

111
My NETWORK

Phaser 3400 va primi ºi o adresã IP


IMAGINEA 5
prin DHCP, deºi o adresã staticã e de
preferat, iar serverul Windows de
imprimare se va activa automat. Un
nume de partajare implicit este
atribuit în mod automat; acesta în mod
similar, poate fi schimbat prin
browser, care la rândul lui poate fi
utilizat pentru a activa alte emulãri
cum ar fi Appletalk ºi Netware. Este
posibilã ºi vizionarea unor statistici de
bazã a uzului prin interfaþa web, deºi
pentru un management mai bun ºi
alerte detaliate, veþi avea nevoie de un
soft separat furnizat odatã cu
imprimanta.

Imprimante partajate
Cam atât despre configurarea
imprimantei. Odatã problema
rezolvatã, utilizatorii trebuie sã ºtie
Majoritatea
cum sã o conecteze ºi sã o foloseascã, serverelor de în aºa fel încât sã poatã imprima imprimare mult mai rapid prin aceastã
lucru care, în cazul unei imprimante imprimare folosesc folosind TCP/IP, protocolul standard al metodã, documentele fiind trimise
protocolul IP de
cablatã direct la un server Windows reþelelor Windows. Cele care funcþio- spre server chiar dacã imprimanta
printare, metodã
2000, poate fi realizat în mai multe care nu este neazã în Windows 2000 sau XP sunt este între timp ocupatã cu procesarea
feluri. Cel mai uºor se poate face prin suportatã ca uºor de setat în acest fel, însã Windows altor comenzi. Existã drivere pentru
standard pe mai-
cãutarea în reþea de pe PC-ul în cauzã, 95 ºi 98 au ieºit pe piaþã înainte ca IP- diferite sisteme de operare care pot fi
vechiul Windows
gãsiþi imprimanta partajatã ºi apoi daþi 95/98. În aceastã ul sã devinã cunoscut, astfel cã nu au copiate la cerere, la fel ca în cazul unei
dublu clic pe iconul respectiv. Windows situaþie, veþi avea inclus ca standard software-ul de imprimante cablate direct, serviciu pe
nevoie fie de
va spune cã imprimanta trebuie imprimare bazatã pe IP (vezi imaginea care majoritatea serverelor de
drivere port
configuratã înainte de a putea fi suplimentare, fie 5). Pentru aceste sisteme se pot gãsi imprimare dedicate nu îl pot oferi.
utilizatã (vezi imaginea 4) ºi, dacã de un server drivere de port IP, adesea pe CD-urile Pe cele de mai sus, domeniile ºi
Windows 2000
urmaþi aceastã invitaþie, driverul va fi livrate împreunã cu imprimanta sau pe securitatea pot fi controlate dupã
intermediar.
descãrcat ºi instalat automat. Sau, Internet, însã instalarea acestora placul tãu, prin intermediul serverului
dacã preferaþi altfel, puteþi intra în dureazã destul de mult. iar utilizatorii vor fi obligaþi sã
„Add New Printer”, de unde puteþi Pot sã aparã de asemenea probleme foloseascã un singur mod de localizare
alege a doua opþiune de startup – de în ceea ce priveºte domeniile ºi configurare a imprimantei,
instalare a unei imprimante de reþea. Windows, opþiune care nu este indiferent de modul în care sunt legaþi
Rezultatele finale vor fi aceleaºi. suportatã de toate serverele de la reþea.
Oricum, în cazul în care imprimanta imprimare. Astfel, este mai bine sã Desigur, vor exista situaþii în care nu
are ataºamentul de reþea propriu, aveþi ºi un Windows server, pentru a veþi avea la dispoziþie un server
lucrurile se schimbã, însã nu foarte scãpa de alte astfel de probleme des Windows potrivit, sau acesta va fi
mult. De exemplu, imprimanta Xerox întâlnite. supraîncãrcat. În acest caz, aveþi
are propriul print server independent, De exemplu, puteþi face totuºi la îndemânã opþiunea de
astfel PC-urile client pot fi conectate configurarea reþelei de imprimare pe imprimare directã, cu ajutorul
la aceasta printr-o procedurã similarã un server Windows 2000 iar driver-ul serverului de imprimare încorporat. Pe
folositã în cazul conectãrii de imprimantã de pe server, la rândul serverele de imprimare mult mai
imprimantelor la servere Windows sãu, va putea fi partajat în reþea, ca în scumpe, veþi gãsi suport pentru
„reale”. Oricum, vi se va cere un driver cazul unei imprimante conectate diferite protocoale, împreunã cu
care va trebui instalat local pe fiecare direct. PC-urile se vor putea apoi opþiuni avansate de server cum ar fi
client PC, deoarece Phaser 3400 nu conecta ºi imprima utilizând domeniile ºi aºa mai departe, toate
are facilitatea de download a protocolul propriu. Serverul le va acestea constituind o alternativã
software-ului. trimite mai departe cãtre imprimantã, foarte bunã, chiar dacã nu doriþi sau
Un alt aspect de menþionat este prin TCP/IP înlãturând astfel nu puteþi include un server Windows în
acela cã majoritatea serverelor de conflictele de protocol. setãrile de imprimare din reþea. 
imprimare dedicate se bazeazã pe De asemenea, celelalte PC-uri din
ideea cã PC-urile client vor fi echipate reþea pot fi eliberate de procesul de

112
My GAMES
Splinter Cell
Spioni, teroriºti, locuri exotice ºi detectivi – le gãseºti pe toate aici
LOADING...

Sprinter Cell aratã foarte bine;


mediile sunt detaliate, iar cheia
jocului stã în utilizarea luminilor ºi
umbrelor. Astfel, veþi avea nevoie
de plãci grafice ºi un monitor
decent, care sã fie destul de
luminos pentru a vã descurca în
pãrþile mai întunecate. Amestecul
de acþiune ºi suspans este balansat,
astfel nu veþi avea sentimentul cã
jocul se repetã ºi rareori veþi fi în
situaþia de a ºti care va fi
urmãtoarea miºcare. Jocul este
destul de linear, iar numãrul
Atari
acþiunilor ºi echipamentul Redivivus
disponibil vã dau adesea ºanse în Mulþumitã firmei de jucãrii
joc. Nu este un joc perfect, ºi veþi fi Jakks Pacific, puteþi acum

E
ra o vreme când numele chiar ºi un senzor pe costumul dvs., puºi în situaþii de eroare de retrãi zilele consolei Atari 10-in-
lui Tom Clancy era foarte care vã poate avertiza cât sunteþi completare a scenariilor, însã este 1. Stilat pentru a arãta ca ºi
rãspândit printre cãrþile de vizibil în umbrã. De asemenea, foarte atractiv ºi provocator. joystick-ul original, 10-in-1
acelea uriaºe cu povestiri de primiþi ºi o grãmadã de miºcãri conþine 10 reproduceri ale
groazã, care dominau librãriile din grozave, dintre care în top se aflã jocurilor originale Atari,
aeroporturi. În vremuri mai „saltul crãcãnat”, care vã permite inclusiv Centipede, Asteroids,
recente, aceste intrigi politice sã sãriþi pe pereþi ºi sã traversaþi DETALII• Proces Missile Command, Gravitar,
apropiate de realitate, amestecate astfel coridoarele, fãrã a fi vãzuþi PREÞ 31 Euro (inclusiv TVA) Breakout ºi Pong. Trebuie doar
cu o obsesie fetiºistã în ceea ce de inamic. Când este posibil, vi se CONTACT Best Computers sã activaþi douã baterii AA în
www.gameshop.ro
priveºte tehnologia ºi armamentul, permit unele acþiuni necesare, cum CERINÞE DE SISTEM Windows 98 sau pad ºi sã faceþi apoi conexiunea
au furnizat materia primã pentru o ar fi ascunderea cadavrelor. În mai mult, Pentium III de 800 MHz, 256 cu TV-ul dvs., iar mai departe
mulþime de jocuri video. Pornind de ideea de a evita neajunsurile ºi MB de Ram, 1,5 GB spaþiu pe hard disc veþi obþine automat o
CONCLUZIE Datoritã aspectului plãcut
la shooter-ele obiºnuite de echipã, pentru a avea un inamic decent ca ºi al modului de joc, Splinter Cell este
atmosferã de joc pe 8 biþi în
Sprinter Cell vã pune în postura lui AI, Splinter Cell reuºeºte sã creeze ideal dacã vã plac provocãrile camera dvs. 10-in-1 este ideal
Sam Fisher, un agent sub acoperire o lume consistentã ºi credibilã. SCOR pentru a vã retrãi tinereþile
al unei secþii ultrasecrete NASA din pierdute. Blocurile animate de
Guvernul S.U.A. În aceastã poveste culoare ºi sunetele ascuþite ar
plinã cu teroriºti ºi locaþii strãine, trebui sã fie de ajuns pentru a-l
aveþi de jucat nouã misiuni, în care face pe jucãtor sã cadã în
trebuie sã vã infiltraþi prin clãdiri nostalgie. Din cauzã cã nu este
ostile, sã atingeþi o grãmadã de prea sofisticat, jocul nu vã þine
obiective ºi, pânã la urmã, sã reuºiþi în tensiune prea mult timp, însã
sã scãpaþi cu bine din toate este ideal pentru a-l juca pentru
acestea. Pentru executarea perioade scurte.
misiunilor, aveþi o serie de detectivi
grozavi, cât ºi ochelarii cu infraroºu Atari 10-in-1 TV Games
ai lui Sam. De asemenea, puteþi Jakks Pacific
alege ºi o camerã video cu care www.thinkgeek.com
22 Euro
vedeþi ce se petrece pe sub uºi, ºi

113
My RECYCLE BIN
89-89-192.168.0.1

Cineva a spus odatã…


Sunã-mã. Sunt fierbinte.
(C)heer, (P)arty, (D)ance?
Windows 3.1 not found:
”Calculatoarele viitorului ar putea cântãri 1,5 tone” nu, nu, nu, NU AIA!”
- Revista „Popular Mechanics”, (1949) ”Apasã orice tastã ca sã...
”Dar totuºi... la ce e bun?” Works.
- Inginer IBM, 1968, comentând microchipul Oximoron: Microsoft
”Nu existã motiv pentru care cineva ºi-ar dori un calculator în propria Desigur cã ºtiu sã copiez CD-uri! Unde e Xerox-ul?
casã. „ ceva de genul „Ah, ce interesant!”
- Ken Olson, preºedintele ºi fondatorul DEC Când programezi sã nu spui niciodatã „OOPS!”, întotdeauna spune
”DOS adreseazã doar 1MB de RAM deoarece nu ne putem imagina o Hangs
aplicaþie care sã poatã avea nevoie de mai mult.” MACINTOSH: Most Applications Crash If Not The Operating System
- Microsoft, 1980, despre dezvoltarea DOS WINDOWS: Will Install Needless Data On Whole System.
”Windows NT adreseazã 2GB de RAM ceea ce e mai mult decât o for Fools and Teenagers.
aplicaþie ar putea avea nevoie vreodatã.” MICROSOFT: Most Intelligent Customers Realize Our Software is Only
- Microsoft, 1992, despre dezvoltarea Windows NT [sin(xy)/2.362x]
”Nici o problemã nu este într-atât de mare încât sã nu poþi fugi de ea.” Probleme la matematicã? Sunaþi la 0788-[(10x)(ln(13e))]-
- Linus Torvalds Citirea ziarului pe WC poate fi consideratã multitasking?
„Ca sã creezi un nou standard e nevoie nu doar de ceva puþin diferit. ”…ºi spune <Insert Disk 3> dar nu încap numai douã…”
E nevoie de ceva cu totul nou care sã capteze imaginaþia oamenilor. Iar prins vitezã…
Macintosh, dintre toate calculatoarele pe care le-am vãzut, este singurul În sfârºit mi-am fãcut PC-ul mai rapid. L-am scãpat de pe pervaz ºi a
care îndeplineºte cerinþele.” Hardware: acele pãrþi ale unui calculator care pot fi lovite…
- Bill Gates Ai observat cât de rapid e Windows în ultimul timp? Nici eu…
Tatiiii!!! Ce înseamnã „FORMATTING DRIVE C”?
- Cum se Mãpoateajutacineva?Credcãmis-astricatspace-uldepetastaturã…
numesc circuitele
unui calculator
Câte una pe linie
aruncat pe
Prea mult Quake stricã...
geam?
Dezintegrate...

Care e diferenþa dintre un


a
is like programator profesionist ºi
...ºi aºa a fost inventat laptop-ul Linux
am: unul amator?
wigw s,
indow Amatorul crede cã un
no w
Cum se cheamã un procesor Athlon la 1,2GHz tes, kilobyte are 1000 bytes, pe
no ga ide...
ce funcþioneazã de 9 minute fãrã cooler?
a ch e ins când profesionistul E SIGUR cã
ap
-Un procesor ars de 8,5 minute. un kilometru ARE 1024 METRI!

Zece semne care adeveresc cã eºti obsedat de calculator:


 În loc de numãrul de mobil oferi adresa ta de IP. Îþi prezinþi soþul ca „root@money.com”.
Nu o mai întrebi în ce zodie e ci „Ce URL ai?” Îþi prezinþi copiii ca ºi „periferice”.
În loc sã te cheme la masã, soþia îþi trimite un e-mail. Cerul albastru de varã îþi aduce aminte de desktop-ul
Dai „ping” oamenilor sã vezi dacã sunt treji, „finger” ca sã afli cum Windows.
mai sunt. Încerci sã introduci
Deseori vrei sã alungi muºtele de pe monitor folosind cursorul parola contului de
mouse-ului. e-mail la cuptorul cu
Îþi prezinþi soþia ca ºi „nevasta@home.com”. microunde.

Într-un club Internet doi tipi se furiºeazã în spatele unei


persoane care tasta de zor pe hotmail.com:
- I-ai vãzut parola?
- Aham…
- ªi care e?
- Asterisk, asterisk, asterisk, asterisk, asterisk…

114