Sunteți pe pagina 1din 24

Auditul financiar privind veniturile

Etapele proiectului:
Etapa 1: Prezentarea cadrului legislativ normativ privind veniturile
Etapa2: Prezentarea directivelor de audit financiar contabil aferente veniturilor
Etapa 3: Sistemul de documente primare i fluxul lor international
Etapa 4: Monografia contabil a veniturilor
Etapa !: "plicarea procedeelor i te#nicilor de audit financiar contabil
Etapa $: Prezentarea riscului general de audit
Etapa %: Probele de audit financiar contabil
Etapa &: Pragul de semnifica'ie i importan'a relativ a riscurilor de erori
Etapa (: Prezentarea opiniei de audit
Etapa 1): Prezentarea raportului de audit
1*Prezentarea cadrului legislativ normativ privind veniturile
+++ ,"S 1&
+++ -odul fiscal
+++ .M/P 1%!202))!
1,"S 1&
2eniturile sunt definite in -adrul general de intocmire si prezentare a situatiilor
financiare drept ma3orari ale beneficiilor economice in timpul exercitiului financiar4in
urma intrarilor sau maririi valorilor activelor4sau diminuari ale obligatiilor care duc la
cresteri ale capitalurilor proprii4altele decat cele obtinute prin contributii de la detinatorii
de capital* 2eniturile include atat venituri din activitatea curenta4cat si castiguri*5ermenul
de venituri din activitatea curenta se refera la acele venituri care apar in cursul
desfasurarii de catre o intreprindere a activitatii sale curente4termenul fiind regasit si sub
alte denumiri ce include vanzari4onorarii4dobanzi4dividende4redevente*
,"S 1& trebuie aplicat la contabilizarea veniturilor provenite din urmatoarele
tranzactii si evenimente:
+venituri din vanzarea bunurilor
+venituri din prestarea serviciilor
+venituri generate de utilizarea activelor inteprinderii de catre terte personae4de natura
dobanzilor4redeventelor si dividendelor*
6unurile a caror vanzare este tratata in standard sunt cele:
a7produse in inteprindere in scopul vanzarii4care pot fi de natura:
+activelor curente materiale:semifabricate4produse finite4produse reziduale4ambala3e de
productie
+activelor imobilizate necorporale sau corporale a caror productie face obiectul de
activitate al inteprinderii
b7cumparate de inteprindere in scopul revanzarii4care pot fi de natura:
+activelor curente materiale:marfuri4ambala3e de circulatie4produse cumparate in scopul
revanzarii
+investitii financiare pe termen scurt detinute in acest scop
+activelor imobilizate:terenuri4constructii4programe informatice4alte imobilizari
necorporale si corporale detinute in acest scop*
8tilizarea de catre altii a activelor intreprinderii produce venituri din activitati
curente sub forma de:
+dobanzi:incasate pentru utilizarea numeralului sau a ec#ivalentelor de numerar4sau
pentru sume datorate inteprinderii
+redevente:incasate pentru utilizarea activelor imobilizate ale inteprinderii4cum ar fi
patentele4marcile4drepturile de autor
+dividende:distribuirea profiturilor catre detinatorii de investitii de capital4proportional cu
partea detinuta dintr+o anumita clasa de capital*
1-lasificarea veniturilor din punct de vedere fiscal
2enituri impozabile :
+ venituri din exploatare 9venituri din v:nzarea produselor4 lucrarilor executate si
serviciilor prestate4 venituri din productia stocata4 venituri din productia de imobilizari4
venituri din subventii de exploatare4 venituri din cedarea activelor 7
+ venituri financiare 9venituri din participatii4 venituri din alte imobilizari financiare4
venituri din creante imobilizate4 venituri din diferente de curs valutar4 venituri din
dobanzi4 venituri din sconturi obtinute4 alte venituri financiare7
2enituri neimpozabile :
+ dividendele primite de la o persoana 3uridica romana;
+ diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare4 <nregistrate ca urmare a
<ncorporarii rezervelor4 beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele 3uridice la
care se detin titluri de participare4 precum si diferentele de valoare a investitiilor
financiare pe termen lung4 reprezent:nd actiuni detinute la societati afiliate4 titluri de
participare si investitii detinute ca imobilizari4 <nregistrate astfel potrivit reglementarilor
contabile*
Poetul =evolutionar: "cestea sunt impozabile la data transmiterii cu titlu gratuit a
cesionarii4 a retragerii4 lic#idarii investitiilor financiare4 precum si la data retragerii
capitalului social la persoana 3uridica la care se detin titlurile de participare;
+ veniturile din anularea c#eltuielilor pentru care nu s+a acordat deducere4 veniturile din
reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s+a acordat deducere4 precum si
veniturile din recuperarea c#eltuielilor nedeductibile
1-onform .M/P 1%!202))!
-onturile din -lasa % >-onturi de venituri? sunt conturi cu functie de pasiv4cu exceptia
contului %11 >2ariatia stocurilor? care este bifunctional*
-onturile de venituri pot fi debitate in cursul perioadei4 cu veniturile realizate din operatii
de participatie transferate coparticipantilor*@a sfarsitul perioadei4soldul acestor conturi se
transfera asupra contului de profit sau pierdere*
"tunci cand4 in baza unor prevederi legale exprese4 in conturile de venituri au fost
cuprinse sume reprezentand diverse impozite si taxe reflectate concomitent in conturi de
c#eltuieli4 cu ocazia intocmirii contului de profit si pierdere4 la cifra de afaceri neta se vor
inscrie sumele reprezentand veniturile mentionate4 corectate cu c#eltuielile
corespunzatoare acelor impozite*
An categoria veniturilor se includ atat sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume
propriu din activitati curente4 cat si castigurile din orice alte surse*
2eniturile din activitati curente se pot regasi sub diferite denumiri4 cum ar fi: vanzari4
comisioane4dobanzi4 dividende*
Sumele colectate de o entitate in numele unor terte parti4 inclusiv in cazul contractelor de
mandat sau comision4 nu reprezinta venit din activitatea curenta* ,n aceasta situatie4
veniturile din activitatea curenta sunt reprezentate de comisioanele cuvenite
2. Prezentarea directivelor de audit financiar contabil aferente veniturilor
1*2erificarea tranzactiilor privind generarea veniturilor:
+pe baza de factura la vanzare
+pe baza de extras de cont la venituri din dobanzi
2*2erificarea veniturilor aferente activitatii de exploatare
3*2erificarea tranzactiilor privind veniturile din vanzarea de bunuri
4*2erificarea tranzactiilor privind veniturile din prestarea de servicii
!*2erificarea tranzactiilor privind veniturile obtinute din utilizarea de catre terti a
activelor entitatilor care genereaza dobanzi4redevente si dividende
$*2erificarea veniturilor aferente activitatii financiare
%*2erificarea veniturilor aferente activitatii extraordinare
&*2erificarea veniturilor din punct de vedere fiscal:
+impozabile
+neimpozabile
(*2erificarea principiului dublei impuneri
1)*2erificarea corelatiei dintre veniturile din balanta de verificare si declaratia 1)1
11*2erificarea corelatiei valorii veniturilor din balanta de verificare si -PP dupa natural
lor:
+venituri din exploatare: venituri din vanzarea produselor finite4venituri din lucrari
executate sau service prestate
+venituri financiare:venituri din dobanzi4venituri sub forma de dividende din
participatii4venituri din sconturile obtinute ca urmare a ac#itarii facturii inainte de
scadenta
+venituri cu caracter extraordinarB
12*2erificarea veniturilor din interese de participare
13*2erificarea veniturilor din alte investitii financiare si imprumuturi ce fac parte activele
imobilizate4cu mentionarea separate a celor generate de societatile din cadrul grupului*
3. Sistemul de documente primare si fluxul lor international
Cocumentele primare folosite in intocmirea situatiilor financiare sunt:
+factura vanzare
+3urnal de vanzare
+decont 52"
+extrase de cont pentru incasari prin intermediul ordinelor de plata
+registru casa pentru incasari prin intermediul c#itantelor
+note de comanda emise de client
+avize de expeditie
+note contabile
+fise de magazie
+registru inventar
+cerere confirmare creanta
+balanta de verificare
+balanta de verificare
+contul de profit sau pierdere
+declaratia 1)1

Dota de comanda
"viz expeditie Dota contabila
/actura de vanzare Eurnal vanzare Cecont 52"
=egistru inventar
9daca avem client
de incasat7
Dota contabila
/isa de magazie
Dota contabila
-#itanta
=egistru casa
Dota contabila
.rdin
plata0-E-
Dota contabila
Extras cont
-erere
confirmare
creanta
6alanta de
verificare
-ontul de profit
sau pierdere
Ceclaratia 1)1
4.Monografia contabila a veniturilor
2eniturile sunt reprezentate de totalitatea operatiilor economice care afecteaza
patrimonial intreprinderii prin marirea activului4daca se fac incasari in numerar ori daca
se inregistreaza in prealabil creantele asupra clientilor4sau prin diminuarea
provizioanelor4daca acestea raman fara obiect*
.rganizarea contabilitatii veniturilor are in vedere gruparea acestora pe categorii de
venituri4dupa natura lor4astfel:
a72enituri din exploatare care cuprind:
++venituri din vanzarea produselor4marfurilor4lucrari executate si din serviciile
prestate*Ele se inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori4a livrarii
lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract4care atesta transferal de
proprietate a bunurilor respective asupra clientilor
++veniturile din productia stocata4reprezentand variatia in plus sau minus intre valoarea la
cost de productie a stocurilor de produse si a productiei in curs de la finele perioadei si
valoarea stocurilor initiale ale produselor si productiei in curs4neluand in calcul
provizioanele pentru depreciere constituite*
++veniturile din productia de imobilizari4reprezentand4costul lucrarilor si c#eltuielilor
effectuate de unitatea patrimoniala pentru ea insasi4care se inregistreaza ca active
imobilizate4corporale si necorporale*
++venituri din subventii de exploatare4reprezentand subventiile primate pentru acoperirea
diferentelor de prFt si pentru acoperirea pierderilor4precum si alte subventii de care
beneficiaza unitatea patrimoniala din partea statului4a colectivitatilor publice sau a altor
unitati patrimoniale*
++alte venituri din exploatarea curenta4cuprinzand veniturile din creante recuperate si alte
venituri din exploatare
b72enituri financiare4cuprinzand:venituri din participatii4venituri din alte imobilizari
financiare4venituri din creante imobilizate4venituri din titluri de plasament4venituri din
diferente de curs valutar4venituri din dobanzi4venituri din sconturi obtinute si alte venituri
financiare*
c72enituri exceptionale4reprezentand acele venituri care nu sunt legate de activitatea
normala4curenta a unitatii patrimoniale si se refera fie la operatii de exploatare fie la
operatii de capital4cum sunt:despagubiri si penalitati incasate4venituri din cedarea
activelor4cotele+parti din subventii pentru investitii virate la rezultatul exercitiului4alte
venituri exceptionale*
d72enituri din diminuarea sau anularea provizioanelor
1*-ontabilitatea veniturilor privind cifra de afaceri
+ se inregistreaza facture emisa pentru produsele finite livrate clientului4in valoare de
&*)))*))) lei4cu 52" de 1!2)))) lei
411 G H (!2))))
lienti! %)1 &))))))
>2enituri din vanzarea produselor finite?
442% 1!2))))
>52" colectata?
+Produsele reziduale rezultate din procesul de productie in valoare de 1*)))*))) lei se
predau unui client pe baza de aviz de insotire:
411 G H 1*1()*)))
>-lienti? %)3 1)))*)))
>2enituri din vanzarea produselor reziduale?
442% 1()*)))
>52" colectata?
+se inregistreaza prestarea de servicii4la tariful de 3*)))*))) lei si elaborarea unui
studio4in valoare de 4*)))*))) lei4in favoarea tertilor4inscrise in facturi fiscal cu 52" de
1(H

411 G H &*33)*)))
>-lienti? %)4 3*)))*)))
>2enituri din lucrari executate si servicii prestate?
%)! 4*)))*)))
>2enituri din studii si cercetari
442% 1*33)*)))
>52" colectata?
+contravaloarea locatiei de gestiune4in suma de $))) lei4se incaseaza prin
virament4inregistrandu+se astfel:
!121 G H %*14)
>-onturi la banci %)$ $*)))
,n lei? >2enituri din redevente4loatii de gestiune si c#irii?
442% 14)
>52" colectata?
+se inregistreaza c#iriile4redeventele si locatiile datorate de terti si facturate de unitate in
suma de ())*))) lei4cu 52" de 1(H
4$1 G H 1*%1)*)))
>Cebitori diversi? %)$ ())*)))
>2enituri din redevente4locatii de gestiune si c#irii?
442% 1%1*))
>52" colectata?
+se inregistreaza vanzarile de marfuri cu amanuntul cunoscandu+se ca suma totala inscrisa
in monetarB este de 2*)))*))) lei4din care 52" este de 31(*32)
!311 G H 2*)))*)))
>-asa in lei? %)% 1*$&)*$&)
>2enituri din vanzarea marfurilor?
442% 31(*32)
>52" colectata?
+din suma datorata unui furnizor s+a retinut de catre intermediarB comisionul cuvenit in
suma de 1*!))*))) lei4cu 52" de 2&!*))) lei
4)1 G H 1*%&!*)))
>/urnizori? %)& 1*!))*)))
>2enituri din activitati diverse?
442% 2&!*)))
>52" colectata?
+la sfarsitul perioadei de gestiune se deconteaza integral veniturile inregistrate anterior in
suma totala de 4iar pe baza notei de contabilitate se efectueaza inregistrarea:

H G 121
%)1 >Profit sau pierdere?
>2enituri din vanzarea produselor finite?
%)3
>2enituri din vanzarea produselor reziduale?
%)4
>2enituri din lucrari executate si servicii prestate?
%)!
>2enituri din studii si cercetari?
%)$
>2enituri din redevente4locatii de gestiune si c#irii?
%)%
>2enituri din vanzarea marfurilor?
%)&
>2enituri din activitati diverse?
2*-ontabilitatea veniturilor din variatia stocurilor
+pe baza bonurilor de predare4transfer4restituire se inregistreaza obtinerea de
semifabricate si produse finite4evaluate la preturile standard totale de 1)*)))*))) lei si
respective 2)*)))*))) lei4predate la magazie:
H G %11 3)*)))*)))
341 >2ariatia stocurilor? 1)*)))*)))
>Semifabricate?
34! 2)*)))*)))
>Produse finite?
+la sfarsitul lunii4pe baza notei de contabilitate4se inregistreaza diferentele stabilite intre
pretul de inregistrare si costul de productie efectiv4diferente care sunt nefavorabile de
!))*))) le pentru semifabricate si favorabile de &))*))) lei pentru produse finite:
34& G %11 !))*)))
>Ciferente de prFt la produse > >2ariatia stocurilor?
%11 G 34& &))*)))
>2ariatia stocurilor? >Ciferente de prFt la produse?
3*-ontabilitatea veniturilor din productia de imobilizari
+se realizeaza pe cont propriu4un proiect de dezvoltare care4pana la sfarsitul lunii4a
ocazionat c#eltuieli in suma de &))*))):

233 G %21 &))*)))
>,mobilizari necorporale in curs? >2enituri din productia de imobilizari necorporale?
+se inregistreaza realizarea4pe cont propriu a unui brevet in valoare de !))*))) lei:
2)! G %21 !))*)))
>6revet? >2enituri din productia de imobilizari necorporale?
+se efectueaza amena3area unui teren stabilindu+se ca valoarea investitiei este de
12*)))*))) lei:
2112 G %22 12*)))*)))
>-onstructii? >2enituri din productia de imobilizari corporale?
+se deconteaza la sfarsitul lunii4veniturile inregistrate:
H G 121
%21 >Profit sau pierdere?
>2enituri din productia de imobilizari necorporale?
%22
>2enituri din productia de imobilizari corporale?
4*-ontabilitatea veniturilor din subventii de exploatare
+pe baza 3urnalului privind vanzarea produselor4se inregistreaza subventiile de primit
pentru acoperirea diferentelor de prFt la produsele cu asemenea regim de valorificare in
suma de 2*!))*))) lei:

44! G %41 2*!))*)))
>Subventii? >2enituri din subventii de exploatare?
++se inregistreaza pe baza extrasului de cont4primirea subventiei pentru acoperirea
pierderii din activitatea de exploatare in suma de 1*4))*))) lei:
!121 G %41 1*4))*)))
>-onturi la banci > 2enituri din subventii de exploatare?
,n lei?
!*-ontabilitatea veniturilor financiare
+se inregistreaza dividendele de incasat aferente imobilizarilor financiare in suma de
3*!))*))) lei si investitiilor financiare pe termen scurt4in suma de 4*!))*))) lei4detinute
la alte unitati patrimoniale:
4$1 G H &*)))*)))
>Cebitori %$1 3*!))*)))
diversi? >2enituri din imobilizari financiare?
%$2 4*!))*)))
>2enituri din investitii financiare?
+inregistrarea diferentelor favorabile din cesionarea titlurilor de plasament in suma de
%*)))*))) lei:
4$1 G %$4 %*)))*)))
>Cebitori diversi? >2enituri din titluri de plasament cedate?
+inc#iderea la sfarsitul lunii a conturilor de venituri utilizate anterior4pentru suma totala
de 32*!))*))) lei:
H G 121
%$1 >Profit sau pierdere?
>2enituri din imobilizari financiare?
%$2
>2enituri din investitii financiare?
%$3
>2enituri din creante imobilizate?
%$4
>2enituri din titluri de plasament cedate?
%$!
>2enituri din diferente de curs valutar
%$$
>2enituri din dobanzi?
$*-ontabilitatea veniturilor extraordinare
$*1*-ontabilitatea veniturilor din provizioane
+ Se anuleaza provizioane in suma de 43! lei4 pentru clienti reactivati:
4(1G%&14 43! lei
>Provizioane pentru deprecierea creantelor+clienti? >2enituri din provizioane pentru
deprecierea activelor circulante?
+anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri si c#eltuieli ce privesc activitatea
financiara:
1!1G%&$2
>Provizioane pentru riscuri? >2enituri din provizioane pentru riscuri si c#eltuieli?
+anularea sau diminuarea provizioanelor pentru deprecierea titlurilor de plasament:
!()G%&$3
>Provizioane pentru deprecieri? >2enituri din provizioane pentru deprecierea
imobilizarilor?
+anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri si c#eltuieli de natura
exceptionala:
1!1G%&%2
>Provizioane pentru riscuri si c#eltuieli? >2enituri din provizioane?
$*2* -ontabilitatea veniturilor exceptionale din operatii de gestiune
+siume primate in cont la banca sau numerar ca despagubiri sau penalitati de la diferite
personae fizice sau 3uridice:
Se inregistreaza penalizari neincasare la termen a facturii4 de la Sc I S=@4 in
cuantum de !12 lei:
!12 G %%11 !12
>-onturi curente la banci? >2enituri din subventii?
+drepturi de personal neridicate4prescrise:
Se inregsitreaza salarii neridicate4 prescrise4 in suma de 412 lei:
42$G%%1& 412

*-ontabiliattea veniturilor din operatii de capital
+imobilizari corporale vandute unor personae fizice sau 3uridice4la prFt negociat plus
52":
Se inregistreaza vanzarea unie cladiri catre o persoana fizica4 in valoare de 11*!))
lei4 la care se adauga 52" 1(H:
4$1 G H 13*$&!
>Cebitori diversi? %%21 11*!))
442% 2*1&!
>52" colectata?
Se inregistreaza dobanda bancara aferenta disponibilului din cont4 in suma de !23 lei4 in
luna iulie 2))(:
!12 G %$$ !23 lei*
>-onturi curente la banci? >2enituri din dobanzi?
!*"plicarea procedeelor si te#nicilor de audit financiar contabil
"plicarea procedeelor si te#nicilor de audit financiar contabil presupune urmarirea mai
multor pasi
Pasul 1: Studiu general prealabil+scrisoarea de anga3ament
Scrisoare de anga"ament
-tre -onsiliul de "dministra'ie sau reprezentan'ilor adecva'i ai conducerii la v:rf:
Cumneavoastr a'i cerut ca noi s efectum auditul bilan'ului societ'ii S*- "@/" S*"* la
data de 3) aprilie 2))&*4 precum i al contului de profit i pierdere i situa'iei fluxurilor
de numerar pentru exerci'iul financiare care se <nc#eie la aceast dat* Suntem <nc:nta'i
s v confirmm acceptarea acestui anga3ament prin con'inutul acestei scrisori* "uditul
pe care <l vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din partea noastr
asupra situa'iilor financiare*
Doi ne vom desfura activitatea de audit <n conformitate cu Standardele ,nterna'ionale
de "udit 9sau cu referire la practici sau standarde na'ionale relevante7* "cele standarde
cer ca noi s planificm i s efectum auditul4 cu scopul de a ob'ine un grad satisfctor
de certificare c situa'iile financiare nu con'in denaturri semnificative* 8n audit include
examinarea4 pe baz de teste4 a dovezilor privind valorile i prezentrile de informa'ii din
situa'iile financiare* Ce asemenea4 un audit include evaluarea principiilor contabile
folosite i a estimrilor semnificative efectuate de ctre conducere4 precum i evaluarea
prezentrii generale a situa'iilor financiare*
Catorit caracteristicii de test i a altor limitri inerente ale oricrui sistem contabil i de
control intern4 exist un risc inevitabil ca unele denaturri semnificative s rm:n
nedescoperite*
Pe l:ng raportul nostru asupra situa'iilor financiare4 estimm c v putem oferi o
scrisoare separat privind orice caren' semnificativ a sistemului contabil i de control
intern care ne atrage aten'ia*
2 reamintim c responsabilitatea pentru <ntocmirea situa'iilor financiare4 incluz:nd
prezentarea adecvat a acestora4 este a conducerii societ'ii* "ceasta include men'inerea
<nregistrrilor contabile adecvate i controlul intern4 selectarea i aplicarea politicilor
contabile i supraveg#erea siguran'ei activelor societ'ii* -a parte a procesului de audit
vom cere din partea conducerii confirmarea scris privind declara'iile fcute nou <n
legtur cu auditul*
"teptm cu nerbdare o colaborare deplin cu ec#ipa dumneavoastr i credem c
aceasta ne va pune la dispozi'ie orice <nregistrri4 documenta'ii i alte informa'ii care ne
vor fi necesare <n efectuarea auditului* .norariul nostru4 care va fi pltit pe msur ce ne
desfurm activitatea4 se calculeaz pe baza timpului cerut de personalul stabilit la
anga3ament4 plus c#eltuieli ce vor fi decontate pe msur ce vor fi efectuate* =atele orare
cerute de personal variaz <n func'ie de gradul de responsabilitate implicat i de
experien'a i aptitudinile necesare*
"ceast scrisoare va rm:ne valabil pentru anii urmtori4 cu excep'ia cazurilor c:nd va
fi <nc#eiat4 sc#imbat sau <nlocuit*
2 rugm s semna'i i s returna'i exemplarul ataat acestei scrisori pentru a ne arta c
scrisoarea este conform cu <n'elegerea dumneavoastr privind acordurile pentru
anga3area noastr
S*- 6E5" S*=*@ S+a luat la cunotin' <n numele societ'ii
Cirector general4 S*- "@/" S*" de catre
P.PES-8 C,"D" P.P" -.S5E@
Cata 1$*)3*2))%
Pasul 2: -ontrolul documentar contabil
. parte esen'ial a procesului de audit se concretizeaz <n a avea eviden'a modului <n
care s+au <ntocmit situa'iile financiare auditate i <n a ob'ine documentele prin care se pot
3ustifica cifrele individuale*
-ontrolul documentar contabil se <mparte <n:
a7 controlul cronologic: presupune verificarea documentelor <n ordinea <ntocmirii
<nregistrrii i <ndosarierii documentelor fr o grupare sau o sistematizare prealabil*
+ verificarea registrului de v:nzri zilnice i <nregistrrile din 3urnalul de v:nzri
+ verificarea unui eantion de facturi
+ verificarea v:nzrilor <n numerar: bonuri de casa4 c#itan'e4 <nregistrri contabile: contul
bancar4 contul de venituri din v:nzri4 contul de 52"
+ verificarea unui eantion al mrfurilor v:ndute pe baza borderourilor de expedi'ie
b7 controlul invers cronologic: presupune exercitarea controlului pornind de la sf:ritul
perioadei p:n la <nceputul perioadei supus controlului* 2erificarea invers cronologic
este folosit c:nd este nevoie s se stabileasc momentul care a generat o anumit abatere
sau atunci c:nd au fost efectuate omisiuni de inregistrri sau greeli de inregistrare*
c7 controlul reciproc: const <n corectarea i confruntarea la aceeai unitate a unor
documente cu con'inut identic <ns diferite ca form pentru aceleai opera'ii sau diferite
4<ns legate reciproc*
Ce exemplu: nota de predare a produselor se confrunt cu raportul de fabrica'ie i cu
documentele de preluare <n gestiune; documente de transport + cu factura furnizorului
9date privind cantitatea4 localitatea de expedi'ie4 etc*7; <nregistrrile din registrul de cas +
cu cele din extrasul de cont primit de la banc*
d7 controlul sistematic: presupune gruparea documentelor pe probleme 9pe opera'iuni de
cas4 de aprovizionare4 de salarizare7 i verificarea cronologic a documentelor care au
legatur cu problema supusa controlului*
e7 controlul <ncrucisat:const <n verificarea i confruntarea tuturor documentelor existente
la unitatea controlat4 la alte unit'i cu care s+au fcut decontri sau de la care s+au primit
i s+au livrat produse4 mrfuri4 materiale i alte valori*
Ce exemplu: originalul facturii existent la client se confrunt cu copia rmas la furnizor;
extrasul de cont primit de la banc + cu copia existent la banc; copia c#itan'ei din
carnetul c#itan'ier se confrunt cu originalul c#itan'ei aflate la pltitor4 confruntarea
datelor din conturile J-lien'iK i JCebitori? din cadrul agentului economic cu cele din
conturile J/urnizori? i J-reditori? ale altor agen'i economici i invers*
f7 analiza contabila: presupune verificarea datelor i a conturilor care s+au folosit <n
<nregistrrile contabile*
"ceast analiz contabil se efectueaz pentru a se confirma c toate datele obtinute din
v:nzri sunt <nregistrate <n contabilitate integral i cu exactitate*
g7 calculul matematic: se aplic la facturile scrise de mana4astfel se poate verifica dac
datele sunt corect scrise i nu s+au efectuat modificri sau erori*
Pasul 3: -ontrolul total sau -ontrolul prin sonda3
An func'ie de numrul documentelor folosite <n <ntocmirea situa'iilor financiare aplicm
unul dintre cele 2 controale*
-ontrolul total cuprinde toate opera'iile din cadrul obiectului stabilit i pe <ntreaga
perioad supusa controlului*
-ontrolul prin sonda3 const <n verificarea selectiv a documentelor i opera'iilor
semnificative <n care sunt reflectate modurile de calcul4 de eviden'iere i de plat*
Pentru aplicarea unui control de sonda3 trebuie s se parcurg urmtoarele etape:
a7 alegerea te#nicilor care este influen'at de doua elemente: natura controlului de
efectuat i recurgerea sau nu la te#nici statistice*
b7 determinarea taliei eantionului se face <n func'ie de unii factori care difer4 dupa cum
este vorba despre sonda3e asupra atribu'iilor sau asupra valorilor*
c7 selec'ionarea esantionului: oricare ar fi metoda utilizat pentru alegere4 eantionul
selec'ionat trebuie s fie reprezentativ*
d7 studiul eantionului: pentru ca eantionul s aib un caracter probant4 toate elementele
selec'ionate trebuie s fie controlate*
e7 evaluarea rezultatelor: <nainte de formula concluzii generale asupra rezultatelor
ob'inute4 fiecare anomalie constatat este examinat <n sensul aprecierii dac acestea sunt
<ntr+adevar reprezentative pentru masa respectiv sau sunt accidentale*
f7 concluziile sonda3ului*
Exemplu:
1 prezentarea populatiei statistice
Dumar facturi G 1$))
2* ordonarea populatiei statice descrescator
3* determinarea esantionului statistic
Esantion G 1$)) 1 1)H G 1$) facturi
4*determinarea topului esantionului
5op G 1$) 1 &)H G 12& facturi
!*determinarea segmentului aleator
1$) L 12& G 32

Pasul 4: -ontrolul faptic
Presupune determinarea exact a cantit'ilor i valorilor existente4 a strii <n care se
gsesc4 a stadiului i a modului de prelucrare a respectrii legalit'ii <n utilizarea lor*
Principalele modalitti de control faptic sunt:
+ inventarierea
+ observarea direct
+ analiza de laborator i expertiza te#nic
,nventarierea are ca obiectiv constatarea la un moment dat a existen'ei cantitative i
calitative a elementelor de activ i pasiv ale unei unit'i gestionare*
.bservarea direct se folosete atunci c:nd organul de control merge la fa'a locului
pentru a constata realit'ile din documente*
"naliza de laborator i expertiza te#nic sunt modalit'i de control care se folosesc pentru
stabilirea integrit'ii valorii materialelor4 calit'ii unor produse4 valorii manoperei*
Pasul !: -onfirmrile externe
Sunt frecvent utilizate <n legatur cu soldurile conturilor i componentelor acestora4 dar
nu trebuie s se limiteze la acestea*
$*Prezentarea riscului general de audit
"uditorul trebuie s utilizeze ra'ionamentul profesional la evaluarea riscului de audit i la
stabilirea procedurilor de audit4 pentru a se asigura c riscul este redus p:n la un nivel
acceptabil de redus* =iscul de audit este de maxim 1)H*
#iscul de audit reprezint riscul ca auditorul s exprime o opinie de audit neadecvat4
atunci c:nd situa'iile financiare sunt denaturate <n mod semnificativ* =iscul de audit are
trei componente:
a7 riscul inerent
b7 riscul de control
c7 riscul de nedetectare
#iscul inerent reprezint susceptibilitatea ca un sold al unui cont sau o categorie de
tranzac'ii s con'in o denaturare care ar putea fi semnificativ4 individual sau cumulat
cu denaturrile existente <n alte solduri sau categorii de tranzac'ii4 presupun:nd c nu au
existat controale interne adiacente*
#iscul de control reprezint riscul ca o denaturare4 care ar putea aprea <n soldul unui
cont sau <ntr+o categorie de tranzac'ii i care ar putea fi semnificativ <n mod individual4
sau atunci c:nd este cumulat cu alte denaturri din alte solduri sau categorii4 s nu poat
fi prevenit sau detectat i corectat la momentul oportun de sistemele de contabilitate i
de control intern*
#iscul de nedetectare reprezint riscul ca procedurile de fond ale unui auditor s nu
detecteze o denaturare ce exist <n soldul unui cont sau categorie de tranzac'ii i care ar
putea fi semnificativ <n mod individual4 sau atunci c:nd este cumulat cu denaturri din
alte solduri sau categorii de tranzac'ii*
#A$#%&#&#' =" G riscul de audit
=, G riscul inerent
=- G riscul de control
=C G riscul de nedetectare
Exemplu:
=-G1)H
=,G&H
=DG(H
="G=-1=,1=D
="G1)H 1 &H 1(HG )*%2H
%* Probele de audit financiar contabil
Probele de audit reprezint totalitatea informa'iilor utilizate de auditor pentru emiterea
unei concluzii pe care este bazat opinia de audit4 i includ toate informa'iile con'inute <n
eviden'ele contabile care stau la baza situa'iilor financiare i a altor informa'ii*
"uditorul trebuie s ob'in suficiente probe de audit adecvate pentru a fi capabil s emit
concluzii rezonabile pe care s se bazeze opinia de audit*
Probele de audit4 care sunt cumulate ca natur4 includ probe de audit ob'inute din
procedurile de audit efectuate pe parcursul auditului i pot include probe de audit ob'inute
din alte surse4 cum ar fi anga3amentele de audit anterioare i procedurile unei firme de
control al calit'ii pentru acceptarea clien'ilor i continuarea contractelor cu clien'ii de3a
existen'i*
Probe de audit trebuie s fie adecvate i suficiente*
Probe de audit cerute
1*Sintetizarea veniturilor din v:nzri aferente exerci'iului financiar auditat
. parte esen'ial a procesului de audit se concretizeaz <n a avea eviden'a modului <n
care s+au <ntocmit situa'iile financiare auditate i <n a ob'ine documentele prin care se pot
3ustifica cifrele individuale*2eniturile din v:nzri sau cifra de afaceri reprezint o
informa'ie extrem de important4 care trebuie s fie complet4 precisa i s nu fie
supradimensionat*
2*=econcilierea veniturilor din v:nzrile la care se aplic 52" cu deconturile de 52"*
. reconciliere a acestor venituri cu eviden'ele contabile privind 52" reprezint adesea
un mi3loc prin care se confirm cu certitudine valoarea veniturilor din v:nzri*
3*Cac exist un 3urnal al v:nzrilor
=egistrul v:nzrilor zilnice i <nregistrrile <n 3urnalul v:nzrilor ofer informa'ii
relevante pentru auditori4 de aceea aceste documente trebuie auditate* 5oate facturile
<nregistrate integral i cu exactitate mai <nt:i <n registrul v:nzrilor zilnice4 apoi <n cartea
mare i <n 3urnalul v:nzrilor* "ceast procedur poate fi testate prin:
+ verificarea unui eantion de facturi4 <ncep:nd cu <nregistrarea lor <n registrul v:nzrilor
zilnice4 apoi <n cartea mare i <n contul adecvat din 3urnalul v:nzrilor;
+ verificarea unui eantion al <nregistrrilor <n contul de venituri din v:nzri din cartea
mare i din 3urnalul v:nzrilor <napoi p:n la facturile respective*
Scopul principal al acestui test este ca auditorul s se asigure c v:nzrile <nregistrate
sunt reale4 adic s+au furnizat bunuri0servicii unor clienti reali*
4*Cac nu exist un 3urnal al v:nzrilor
5rebuie s existe suficiente dovezi ca veniturile din v:nzri i soldul final al debitorilor se
refer la tranzactii reale* 8n eantion al <ncasrilor din v:nzri trecute <n registrul de cas
trebuie verificat pe baza facturilor4 acelai test efectu:ndu+se pentru un eantion de
<ncasri prin conturi bancare*
!*2:nzri <n numerar
5rebuie s probeze listele cu v:nzrile <n numerar 9bonuri de cas4 c#itan'e7 cu
<nregistrrile contabile 9contul bancar4 contul de venituri din v:nzri4 contul de 52"7*
"ceste teste se efectueaz pentru a se confirma c toate v:nzrile <n numerar realizate
sunt <nregistrate <n contabilitate integral i cu exactitate*
$*Stornrile
Emiterea de documente de stornare influen'eaz <n mod direct veniturile din v:nzri*
Emiterea de documente de stornare ar putea fi utilizat pentru a se ascunde defalcarea
<ncasrilor de clien'i* "uditorul trebuie s verifice4 prin prisma riscului implicat de fiecare
client4 dac emiterea documentelor de stornare a fost autorizat i cu ce frecven' s+au
emis aceste documente*
%*Examinarea analitic
=eprezint o etap important a procesului de audit:
+ compararea veniturilor din v:nzri aferente exerci'iului financiar auditat cu cele din
anul anterior i cu cele prognozate <n buget*
+ compararea mar3ei profitului brut aferent exerci'iului financiar auditat cu cea din anul
anterior*
&*2erificarea unui eantion al mrfurilor v:ndute pe baza borderourilor de expedi'ie
Este important s se verifice c bunurile i serviciile au fost facturate la pre'ul corect i c
s+a aplicat taxa pe valoarea adaugat*
(*Examinarea comenzilor restante pentru o perioad mare
"uditorul trebuie s afle motivele pentru care comenzile nu au fost onorate <n timp util i
s verfice dac aceste comenzi au fost4 p:n la urm onorate integral i facturate*
Exemplu:
1*constatarea plusurilor <n sum de 2*!))*))) la inventarierea casieriei care se
<nregistreaz astfel:
!311 G %$& 2*!))*)))lei
2*S+a constatat existent unor plusuri de stocuri privind produsele si productia in curs de
executie in valoare de 1*))) lei*
332G %11
3*S+a constat existent unor plusuri la inventarierea casieriei la societatile cu capital privat
in valoare de 2*))) lei
!31G %!&
4*,mputarea la valoarea de inlocuire la data constatarii pagubei inclusiv 52" in suma de
1))*))) lei
42&G H
%!&
442%
!*S+a constatat ca deprecierea pe baza inventarului este inferioara provizionului
constituit4astfel se diminueaza provizionul inregistrat in valoare de !*2)) lei
2( G %&
$*S+a constatat neinregistrarea unor eventuale retururi in valoarea de 3*))) lei
311G %)%
%*Derecunoasterea veniturilor in valoare de !))*))) lei in exercitiul financiar in care au
fost realizate
411G %)%
&*-onstatarea neefectuarii reevaluarii soldurilor de la client in valuta straina in suma de
23*))) lei*
(*S+a constatat calcularea dobanzii de primit la o rata mai mare
1)*S+a constatat existent unor facturi neintocmite pentru bunuri material si prestatii
furnizate
&*Pragul de semnificatie i importan' relativ a riscurilor de erori
-redibilitatea probelor de audit este influen'at de sursa i natura acestora i depinde de
circumstan'ele individuale <n care sunt ob'inute probele*
Ce regul:
Probele de audit sunt mai credibile atunci c:nd sunt ob'inute din surse independente din
afara entit'ii*
Probele de audit care sunt ob'inute din interiorul entit'ii sunt mai credibile atunci c:nd
controalele aferente impuse de entitate sunt eficiente*
Probele de audit ob'inute <n mod direct de ctre auditor 9de exemplu4 observarea aplicrii
unui control7 sunt mai credibile dec:t probele de audit ob'inute indirect sau prin deduc'ie
9de exemplu4 investigri cu privire la aplicarea unui control7*
Probele de audit sunt mai credibile atunci c:nd ele exist sub form de document4 fie pe
#:rtie4 electronic sau de alt natur 9de exemplu4 o <nregistrare scris folosind metode
contemporane a unei <nt:lniri este mai credibil dec:t declararea ulterioar <n form oral
a problematicilor discutate7*
Probele de audit furnizate de documente originale sunt mai credibile dec:t probele de
audit furnizate de fotocopii sau facsimile*
Prin prag de semnificaie se nelege nivelul, mrimea unei sume,
peste care auditorul consider c o eroare, o inexactitate sau o
omisiune poate afecta att regularitatea i sinceritatea conturilor
anuale, ct i imaginea fidel a rezultatului, a situaiei financiare i a
patrimoniului ntreprinderii.
Exist o corelaie strns ntre pragul de semnificaie i riscul de
audit. e folosesc urmatoarele elemente de referinta in determinarea
pragului de semnificatie!
""cifra de afaceri
""profitul
""total active
Elementele constatate de auditor ar putea avea dou influene!
#$ asupra rezultatului exerciiului%
&$ asupra modalitilor de prezentare a 'ilanului conta'il.
#$ e folosete ca 'az de referin rezultatul net al exerciiului.
(cesta, n cazul n care mrimea sa este puin important, ar putea fi
sc)im'at cu alt 'az de referin, cum ar fi rezultatul exploatrii sau
capacitatea de autofinanare a ntreprinderii.
* importan mare se acord i elementelor excepionale care se vor
regrupa astfel nct s se refere numai la exerciiul financiar curent. +u
n ultimul timp, auditorul tre'uie s se documenteze asupra
rezultatelor nete anterioare pentru a nu lua drept 'az de referin un
rezultat net anormal.
&$ ,onstatrile rezult dintr-o ncadrare inexact a conturilor sau dintr-
o compensare ne.ustificat ntre soldurile de'itoare i cele creditoare.
/ac dou conturi de 'anc, unul creditor i altul de'itor, sunt
compensate, importana compensrii se sta'ilete prin compararea ei
cu totalul posturilor respective.
Elementele specifice pragului de semnificaii
(ceste elemente sunt urmtoarele!
#$ +ecesitile utilizatorilor conturilor anuale%
,onturile anuale furnizeaz informaii unor categorii diferite de
utilizatori! acionari, asociai, personal, creditori, autoritile fiscale,
sindicate, clieni, statisticieni, economiti, analiti financiari etc. /eci,
n funcie de cerinele, de necesitile utilizatorilor, auditorul va fixa
pragul de semnificaie, deoarece utilizatorii fixeaz drept elemente
semnificative elemente diferite.
&$ ,aracteristicile ntreprinderii%
,teva caracteristici care pot fi semnificative pentru pragul de
semnificaie sunt!
- sectorul de activitate 0 n anumite sectoare de activitate rezultatul
net al exerciiului 1care este 'aza de referin$ este nlocuit de ali
indicatori mai reprezentativi. /e exemplu, n domeniul comerului,
rezultatul net se nlocuiete cu mar.a 'rut%
- dimensiunea ntreprinderii determin limitele maxime i minime ale
pragului de semnificaie%
- evoluia ntreprinderii n timp 0 cteodat pot exista anumite
elemente care modific sensi'il evoluia unor indicatori importani. /e
aceea, este important ca auditorul s constate aceste elemente care s-
au modificat%
- mediul social-economic n care funcioneaz ntreprinderea, care
cuprinde legislaia, con.unctura economic, situaia politic,
concurena, climatul social etc
2$ ,aracteristicile elementelor considerate semnificative.
a$ sensi'ilitatea 0 un element este sensi'il dac o mic variaie a lui
antreneaz o mare modificare n aprecierea conturilor anuale%
'$ gradul de aproximare 0 o eroare este mai important dac se refer
la un post unde se impune precizie, exactitate, dect dac se refer la
un post determinat prin apreciere 1o greeal la un post de provizioane
nu este att de important ca o greeal la contul din 'anc sau la
cas$.
c$ Evoluia elementului 0 o analiz a evoluiei n timp a elementului
poate reflecta o tendin de mrire3micorare a lui n scopuri
necinstite.
d$ ,umulul mai multor elemente 0 cumularea mai multor elemente fr
semnificaie prea mare poate conduce la o rezultant semnificativ.
+atura informaiilor eronate tre'uie luate n considerare att
cantitativ, ct i calitativ. (uditorul tre'uie s fie atent la
posi'ilitatea informaiei eronate a valorilor mici care, cumulate, pot
avea un efect semnificativ asupra situaiilor financiare.
pre exemplu, o eroare depistat n procedura de nc)idere de lun
poate fi un indiciu al unei declarri eronate semnificative poteniale,
dac eroarea se repet n fiecare lun.
Relaia dintre pragul de semnificaie i riscul de audit
Evaluarea pragului de semnificaie n raport cu tranzaciile economico
financiare, a soldurilor conta'ile, a.ut auditorul s decid care anume
elemente tre'uie validate utiliznd proceduri analitice i eantioane.
4oate acestea permit auditorului s aplice anumite proceduri de audit
care, cumulate, conduc la reducerea riscului de audit la un nivel
accepta'il.
(a cum se precizeaz n tandardul de (udit nr. 2&5, pragul de
semnificaii6, relaia ntre acesta i riscul de audit este invers
proporional. ,u ct este mai nalt nivelul pragului de
semnificaii, cu att este mai sczut riscul de audit i invers.
(ceast relaie este invers proporional atunci cnd auditorul
determin natura, durata i ntinderea procedurilor de audit. /ac
auditorul determin, dup planificarea procedurilor specifice de audit,
c nivelul accepta'il al pragului de semnificaii este sczut, atunci
riscul de audit este crescut.
7n asemenea situaii, auditorul va proceda astfel!
a$ reduce nivelul evaluat al riscului de control dac este posi'il sau
susine nivelul redus prin utilizarea unor teste suplimentare de control.
'$ reduce riscul de nedetectare de fond# n faza de planificare a
auditului.
8iscul de audit i evaluarea pragului de semnificaie iniial n etape de
planificare a anga.amentului se pot sc)im'a fa de momentul
evalurii rezultatelor curente ale operaiunilor i poziiei financiare,
care difer n mod semnificativ fa de etapa iniial a planificrii
auditului.
,u ct totalul informaiilor eronate necorectate se apropie de nivelul
pragului de semnificaii, auditorul consider reducerea riscului prin
aplicarea unor proceduri adiionale sau solicit conducerii s fac
coreciile n situaiile financiare aferente informaiilor eronate
depistate.
(: Prezentarea opiniei de audit
9a sfritul mandatului su, auditorul ela'oreaz o list cuprinznd
constatrile sale. /ac conducerea ntreprinderii accept rectificrile
auditorului, atunci el acord o certificare fr rezerve. /ac nu, atunci
raportul de audit poate fi!
a$ fr rezerve
'$ cu rezerve 0 auditorul tre'uie s specifice n ce constau rezervele
sale 1posturile anuale la care se refer$, cum tre'uie cori.ate aceste
posturi i, dac se poate, ce influen aduce cori.area posturilor
'ilaniere. /ac auditorul are prea multe rezerve, el va refuza
certificarea conturilor anuale%
c$ refuzat 0 este atunci cnd regularitatea i sinceritatea conturilor
anuale nu prezint o imagine fidel, clar i complet a patrimoniului,
a situaiei financiare i a rezultatelor%
d$ imposibil 0 dac auditorul consider c nu are destule elemente
date de ntreprindere ca s sta'ileasc o opinie.
e poate spune c, dei sta'ilirea elementelor semnificative i a
pragului de semnificaie este important, metoda de determinare a lor
este pur su'iectiv.+ormele de audit nu sta'ilesc un nivel a'solut sau
procentual i nici o formul matematic universal aplica'il.
ta'ilirea lor se face la aprecierea auditorului, din cauza numeroilor
factori care tre'uie luai n considerare i a importanei lor relative.
unt mult mai importante deci experiena auditorului, pregtirea lui
profesional i .udecata lui.
1() Prezentarea raportului de audit
8aportul auditorilor independent
:n atentia actionarilor
., (9;( .(
"m auditat situatiile financiare consolidate anexate la S*- "@/" S*" 9>Societatea?7 si
ale filialelor sale 9>Mrupul?74care curpind bilantul consolidat la data de 31 decembrie
2))%4contul de profit si pierdere consolidat4 situatia consolidate a modificarilor capitalul
propriu si situatia consolidate a fluxurilor de trezorerie pentru anul inc#eiat la aceeasi
data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative*
=esponsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare consolidate
2*-onducerea Mrupului este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor
situatii financiare consolidate in conformitate cu Standardele ,nternationale de =aportare
/inanciara4asa cum sunt aprobate de 8niunea Europeana*"ceasta responsabilitate
include:proiectarea4implementarea si mentinerea unui sistem de control relevant pentru
intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare consolidate care sa nu contina
denaturari seminificative4datorate fraudei sau erorii; selectarea si aplicarea politicilor
contabile adecvate;elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date*
=esponsabilitatea auditorului
3*=esponsabilitatea noastra4este ca4pe baza auditului efectuat4 sa exprimam o opinie
asupra acestor situatii financiare consolidate*Doi am efectuat auditul in conformitate cu
Standardele ,nternationale de "udit* "ceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele
etice4sa planificam sis a efectuam auditul in vederea obtinerii unui asigurari rezonabile ca
situatiile financiare consolidate nu cuprind denaturari semnificative*
8n audit consta <n efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire
la sumele din informatiile prezentate in situatiile financiare* Procedurile selectate depind
de rationamentul profesional al auditorului4 incluzand evaluarea riscurilor de denaturare
semnificative a situatiilor financiare4 datorate fraudei sau erorii* ,n evaluarea acestor
riscuri4 auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si
prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de
audit relevante in circumstantele date4 dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra
eficientei controlului intern al Societatii* 8n audit include4 de asemenea4 evaluarea
gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile
elaborate de catre conducere4 precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in
ansamblul lor*
-onsideram ca probele de audit pe care le+am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a
constitui baza opiniei noastre de audit*
.pinia
4*,n opinia noastra4situatiile financiare consolidate redau o imagine fidela4 in toate
aspectele semnificative4a pozitiei financiare consolidate a Mrupuluila data de 31
decembrie 2))%4 precum si a rezultatului consolidate al operatiunilor sale si a fluxurilor
consolidate de trezorerie pentru exercitiul inc#eiat la aceasta data in conformitate cu
Standardele ,nternationale de =aportare /inanciare4 asa cum sunt aprobate de 8niunea
Europeana*
Evidentierea unor aspect
!*/ara a exprima reserve asupra opiniei noastre4 atragem atentia asupra notei 3& la
situatiile financiare consolidate4care arata ca obligatiile curente ale Mrupului depaseau
activele sale circulante %14*&%$ mii lei4la data de 31 decembrie 2))%*
"ceste conditii impreuna cu alte aspecte descries in nota 3& indica existenta unei
incertitudini care ar putea pune la indoiala capacitatea Mrupului de a+si continua
activitatea4daca actionarii nu vor spri3inii Mrupul pentru imbunatatirea situatiei financiare*
"lte aspect
"cest raport este adresat exclusive actionarilor Societatii in ansamblu*"uditul nostru a
fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa
le raportam intr+un raport de audit financiar4 si nu in alte scopuri* ,n masura permisa de
lege4 nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de
actionarii acesteia4 in ansamblu4 pentru auditul nostrum4 pentru acest raport sau pentru
opinia formata*
S*- 6E5" S*=*@
3) aprilie 2))&